İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ
BAŞVURU KOŞULLARI
Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal
kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına
yönelik iyi tarım uygulaması yapan çiftçilere birim alanda destekleme ödemesi yapılacaktır.
İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2013/22 No’lu Tebliğ,
25 Mayıs 2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ hükümleri ve aşağıdaki hususlar dikkate alınarak İyi Tarım
Uygulamaları Desteklemesi başvuruları 03 Şubat 2014 tarihinden 17 Mart 2014 günü mesai
bitimine kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler, İTUD ödemesinden yararlandırılır.
o
İTU Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde veya
örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan,
o
Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2013 yılında düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları
sertifikasına sahip olan,
o
ÇKS’de 2013 üretim sezonunda kayıtlı olan,
o
Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’ye kayıtlı olan,
o
İlgili Tebliğde İTUD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru
yapan.
o
Meyve sebze ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi,
yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi
sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.
o
Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş
kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’ye kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi
sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.
o
Meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara
yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek
kaydıyla yapılır.
o
Örtü altında İTUD yapılan alanlar, ayrıca meyve sebze üretim alanlarına verilen
İTUD’inden faydalanamaz.
o
İlgili Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çiftçilere; meyve sebze
üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 25 TL.’dir.
İlgili Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, örtü altı üretim alanları için dekar
başına yapılacak destekleme ödemesi 100 TL’dir.
o
o
Çiftçilerin, 3/2/2014 tarihinden itibaren 17/3/2014 günü mesai saati bitimine
kadar İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları ilçe müdürlüğümüze
başvuru yapmaları gerekmektedir.
AKDENİZ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Mesudiye Mahallesi 112 Sokak No:45 Akdeniz-MERSİN
Tel: (324)3362073 Faks(324)3362074
www.akdeniztarim.gov.tr
İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ
BAŞVURU KOŞULLARI
o
Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 1/1/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında
düzenlenen ve 2013 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte yetkilendirilmiş
kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifika ekini ibraz etmek zorundadır.
o
2013 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği
2013 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.
o
Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek sertifika eki belgesi, çiftçilerin ilçe
müdürlüğünden alacakları 2013 üretim sezonuna ait ÇKS belgesi ile ÖKS kayıt
belgesi esas alınarak tanzim edilir.
o
Örtü altı için İyi Tarım Uygulamaları desteği başvurusunda bulunan çiftçiler, ayrıca
ilçe müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları ÖKS belgesini başvuru
dosyasında ibraz etmelidir.
o
ilçe müdürlükleri başvuru dilekçesi, İTU sertifikası, sertifika eki belgesi ve varsa
örtü altı üretim alanları için ÖKS belgesi ile çiftçilerin başvurularını kabul ederek
ÇKS’ye kaydeder.
o
Bu Tebliğ kapsamında çiftçilerden talep edilen belgelerin aslının ibrazı durumunda,
bu belgenin örneği, başvuru yapılan ilçe müdürlükleri tarafından “Aslı Görülmüştür”
ibaresi ile onaylanarak kabul edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "İyi Tarım
Uygulamaları desteği ödemesinde esas alınmıştır" ibaresi konularak çiftçiye iade
edilir.
AKDENİZ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Mesudiye Mahallesi 112 Sokak No:45 Akdeniz-MERSİN
Tel: (324)3362073 Faks(324)3362074
www.akdeniztarim.gov.tr
Download

iyi tarım uygulamaları desteği başvuru koşulları