UDRUŽENJE PULMOLOGA/PNEUMOFTIZIOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE
I
KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI
UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Poštovane koleginice i kolege obavještavamo Vas da će se od 17. do 19. maja 2012. godine
u Banskom dvoru,u Banja Luci«
održati tradicionalni:
»MAJSKI PULMOLOŠKI DANI 2012«
(drugi poziv)
Kompletan program jubilarnih 20-tih majskih pulmoloških dana 2012;
ü 14.05.2012;javni nastupi pulmologa putem pisanih i elektronskih medija,
ü 15.05.2012;edukativni rad svih pulmologa Republike Srpske u srednjim
školama i drugim obrazovnim ustanovama,
ü 16.05.2012; stručni obilazak pulmoloških timova ustanova zatvorenog
tipa,
ü 17.05.2012;stručna debata (Pulmologija, nekad,danas,sutra- mjesto i uloga
pulmologije u liječenju masovnih nezaraznih i zaraznih bolesti,principi
organizacije, način edukacije,multidisciplinarnost),satelitski simpozijum,
ü 18.05.2012;stručni skup,prikazi originalnih radova,satelitski simpozijum,
večernji simpozijum, svečana večera,
ü 19.05.2012; nastavak prezentacije originalnih radova,svečano zatvaranje
jubilarnih majskih pulmoloških dana
Pozivamo Vas da svojim stručnim radovima i prisustvom uzmete
učešća na ovom sastanku.
Teme:
ü Karcinom pluća,
ü Astma i HOBP,
ü Bolesti pleure,
ü Rijetke bolesti pluća,
ü Nespecifična zapaljenska oboljenja pluća,
ü Vaskularna oboljenje pluća i plućna hipertenzija,
ü Respiratorna insuficijencija,
ü Mehanička ventilacija,
ü Hronično plućno srce,
ü Fiziologija disanja i plućna funkcija,
ü Bolesti spavanja,
ü Hirurška oboljenja pluća,
ü Liječenje kritično oboljelih,
ü Druga pulmološka oboljenja i stanja koja zahtijevaju multidisciplinarni
pristup
Rok za dostavljanje radova u cjelosti je 16.04.2012. godine.
Radove slati ISKLJUČIVO elektronskim putem,
e-mail: [email protected]
Napomena: Elektronska adresa,navedena naprijed, će biti automatski
zatvorena u ponoć 16.04.2012.god, tako da slanje radova poslije navedenog
perioda neće biti moguće.
Svi prispjeli radovi biće ocjenjeni od strane recenzenata, a prihvaćeni radovi
biće štampani u cjelosti u Časopisu udruženja pulmologa Republike Srpske i
Zborniku radova, a sažetci prezentovani na web stranici:
www.lungclinic-banjaluka.com
Uputstvo autorima:
ü Radovi se dostavljaju u cjelosti, sa tačnim rasporedom teksta, slika,
grafikona i drugih priloga, na veličini stranice formata A4, 3 cm širokim
marginama, obostranim poravnanjem, uz obavezno korištenje tekst procesora
Microsoft Word, normalnog stila, veličine slova 12 i fonta Times New Roman,
ü Crteži ili slike, trebalo bi da budu izrađene u nekom od kompatibilnih
grafičkih programa i snimljene u formatu /JPG/,
ü Na prvoj strani rukopisa, ispod naslova stručnog rada na srpskom i
engleskom jeziku navode se puna imena i prezimena autora, bez titula ili
akademskih zvanja. Ispod toga označavaju se nazivi i mjesta ustanova u kojima
autori rade, uz njihovo povezivanje sa odgovarajućim imenima autora,
brojevima u superskriptu. U dnu strane navodi se ime, prezime, adresa, broj
telefona i e-mail autora koji je nosilac rada, sa kojim će Organizacioni odbor
kontaktirati u vezi sa podnesenim rukopisom,
ü Sledeće dvije strane rukopisa treba da sadrže sažetak na srpskom i na
engleskom jeziku, maksimalne dužine do 250 riječi. Ispod sažetka obavezno je
navesti ključne riječi,
ü Sadržaj naučnih i stručnih radova trebalo bi da bude komponovan na
sljedeći način: UVOD, METOD, CILJ RADA, REZULTATI, DISKUSIJA, ZAKLJUČCI I
LITERATURA (citirana po redoslijedu navođenja u tekstu gdje je označena
brojevima u superskriptu prema kriterijima vankuverske nomenklature). Autor
ima pravo da predloži i druge podnaslove u tekstu. Međunarodni nezaštićeni
nazivi lijekova (INN) pišu se malim početnim slovom i fonetski. Zaštićena imena
(ako su neophodna) pišu se velikim početnim slovom. Koriste se SI mjerne
jedinice,
ü Prezentacija radova prema odluci Organizacionog odbora, autorima će biti
omogućena usmeno uz korištenje prezentacije u Power Point-u, ili u vidu
postera. Maksimalna veličina postera 90X125 cm, vertikalnog položaja.
Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 100 KM (50E)
Predvidjeni iznos kotizacije učesnici mogu uplatiti na žiro račun udruženja
pulmologa Republike Srpske, NLB banka Banja Luka broj: 562-099-80657267-43,ili
uplatiti na licu mjesta prilikom registracije.
Za uplate iz inostranstva NLB banka Banja Luka devizni račun broj:
508-1106, IBAN: BA39 5620 9980 3670 5895
Učesnici koji uplate kotizaciju putem računa,trebaju sa sobom donijeti dokaz o
uplati.
Kotizacija obuhvata učešće na stručnom sastanku, štampane materijale,
objavljivanje sažetaka na: www.lungclinic-banjaluka.com,
večeru 17.05.2012. koktel dobrodošlice poslije otvaranja,ručak i svečanu večeru
18.05.2012.godine (generalni sponzor).
Učesnici sami rezervišu i snose troškove smještaja!
http://www.banjaluka-tourism.com/index.php?option=com_sobi2&catid=16&Itemid=0&lang=sr
Hotel Cezar
Mladena Stojanovića 123
Website: http://www.hotel-cezar.com/index.html
Tel: +387 (0)51 326 400
Fax: +387 (0)51 316 610
Hotel Bosna
Kralja Petra I Karađorđevića 97
Website: http://www.hotelbosna.com/bh/
Tel: +387(0)51 215 775
Fax: +387(0)51 215 717
Hotel Palas
Kralja Petra I Karađorđevića 60
Website: http://www.hotelpalasbl.com/index.html
Tel: +387(0)51 218 725
Fax: + 387 (0)51 218 724
Hotel Vidović
Jevrejska BB
Website: http://www.hotelvidovic.com/
Tel: +387(0)51 245 800
Fax: +387(0)51 211 100
Hotel Ćetojević
Ivana Gorana Kovačića bb
Website: http://www.hotel-cetojevic.com/
Tel: +387(0)51 345 700
Fax: +387(0)51 345 702
Hotel St. Georgie
Krajiških brigada 2
Website: http://www.hotelstgeorgije.com/index.html
Tel: +387(0)51 219 992
Fax: +387(0)51 219 991
Hotel Ideja
Meše Selimovica 6
Website: http://www.moteldragana.com/hotelideja/
Tel: +387 (0)51 217 444
Fax: +387 (0)51 217 240
Hotel Talija
Srpska 9
Website: http://www.hoteltalija.com/index.php
Tel: +387(0)51 327 460
Fax: +387(0)51 349 200
Hotel Merriot
Kozarska 85
Website:
Tel: +387(0)51 217 801
Fax: +387(0)51 222 870
Hotel Damjan
Vase Pelagica 25
Website: http://www.damjanhotel.com/
Tel: +387(0)51 213 860
Fax: +387(0)51 213 880
Hotel vila Vrbas
Brace Potkonjaka 1
Tel: +387(0)51 433 840
Fax: +387(0)51 462 863
Hotel Castello
Knjaza Miloša 64
Tel: +387 51 371 286
Fax: +387 51 371 290
Hotel Fortuna
Rakovačkih rudara 12
Website: http://www.wellnessfortuna.net/
Tel: +387(0)51 358 640
Fax: + 387 (0)51 358 641
Hotel Grand
Suboticka 3
Website: http://www.hotelgrandbanjaluka.com/
Tel: +387(0)51 380 105
Fax: +387(0)51 380 930
Organizacioni odbor
Majskih pulmoloških dana 2012.
Download

MPD 2012.cdr - Klinika za plucne bolesti, Klinicki centar, Banja Luka