PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
BANJA LUKA
IV. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju
i životnom standardu
EDASOL 2014
Economic development and Standard of living
Tema:
OBRAZOVANJE I MIGRACIJE U FUNKCIJI
POVEĆANJA ZAPOSLENOSTI
POZIV ZA UČEŠĆE
(Prvo saopštenje)
24-25. oktobar 2014 – Banja Luka
www.edasol-au.com
EDASOL 2014
1
CILJ NAUČNOG SKUPA
Cilj skupa je okupljanje akademske zajednice i drugih relevantnih učesnika u funkciji
sveobuhvatnog razmatranja i prezentovanja rezultata istraživanja i rada u području ekonomije
koja je bazirana na znanju i donošenju optimalnih odluka u uslovima korištenja ograničenih
prirodnih i društvenih resursa.
Naročita pažnja će biti posvećena fenomenima zaposlenosti, obrazovanja i migracija u
zemljama Jugoistočne Evrope.
Slijedom navedenog, naučni skup „EDASOL 2014“ će pokušati da determiniše i obuhvati i
moguće modele i preporuke u funkciji povećanje stope zaposlenosti u zemljama
Jugositočne Evrope, te optimizaciju politika obrazovanja i migracija u funkciji jačanja opšte
konkurenstnosti privrede u državama cjelokupne regije.
TEMATSKE OBLASTI
i.
Politike za unapređenje i razvoj obrazovanja
ii.
Ekonomski, pravni, politički, naučni, istraživački, tehničko-tehnološki, koji utiču
na zaposlenost, obrazovanje i migracije
iii.
Društveni obrazovni, kulturološki aspekti i fenomeni koji utiču na zaposlenost,
obrazovanje i migracije
iv.
Politike i strategije zapošljavanja u funkciji ekonomskog razvoja i smanjenja
društvene isključenosti i siromaštva
v.
Povećanje stope zaposlenosti kao strateška odrednica razvojnih planova i
politika
vi.
Istraživanje fenomena migracija kao komparativne razvojne prednosti
vii.
Migracije u funkciji mobilnosti ljudskog kapitala zasnovanog na znanju i novim
tehnologijama
viii.
JIE 2020 – program zapošljavanja za otvaranje milion novih radnih mjesta za
zemlje Jugoistočne Evrope
ix.
Obrazovanje, inovacije, IT društvo i savremeno tržište rada
x.
Politike za unapređenje i razvoj obrazovanja
EDASOL 2014
2
ORGANIZATOR NAUČNOG SKUPA
PANEVROPSKI UNIVERZITET „APEIRON“ BANJA LUKA.
www.apeiron-uni.eu
SLUŽBENI JEZIK SKUPA
Službeni jezici naučnog skupa su jezici naroda BiH i engleski jezik.
PROGRAMSKI ODBOR
Predsjednik: Prof. dr Zorka Grandov, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Članovi:
 Prof.dr Esad Jakupović, v.d.rektor, Univerzitet Apeiron, BiH
 Prof.dr Lazo Roljić, direktor Naučno-istraživačkog instituta, Univerzitet Apeiron,BiH
 Doc.dr Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH
 Prof.dr Maxim A.Pahomov, Tambov State University , Rusija
 Prof. dr Wolfgang Berger, University of Vienna, Austrija
 Prof.dr Marian Wakounig, University of Vienna, Austrija
 Prof.dr Walter Summersberger, JK University of Linz, Austrija
 Prof.dr Hans Michael Wolfgang, University of Muenster, Njemačka
 Prof.dr Lothar Gellert, predsjedavajući EFA, Njemačka
 Prof. dr Jovanka Biljan, Univerzitet SV Kliment Ohridski, Makedonija
 Prof.dr Mirko Tripunovski, FON Univerzitet Skoplje, Makedonija
 Prof.dr Zbigniew Paszek, Krakowska Akademia, Poljska
 Prof.dr Kiymet Tunca Caliyurt, Trakya University Edirne, Turska
 Prof.dr Emilia Iordache, University „Constantin Brancoveanu” Pitesti, Rumunija
 Prof.dr Elfrida Zefi, University“Fan S. Noli” Korce, Albanija
 Prof.dr Vinko Kandžija, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
 Prof.dr Vlatka Bilas, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 Prof.dr Andrej Kumar, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 Prof. dr Ludvik Toplak, Univerzitet Maribor, Slovenija
 Prof. dr Rade Ratković, Univerzitet Mediteran, Crna Gora
 Prof. Dr Marjana Vidas Bubanja, Alfa Univerzitet Alfa, Srbija
 Prof. dr Roberto Cavallaro, Università Pro-Deo Roma, Italija
 Prof.dr Raffaele Sammarco, Italija
 Dr Diego Moscheni, počasni konzul BiH u Italiji
EDASOL 2014
3
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsjednik: Doc.dr Sanel Jakupović, dekan Fakulteta poslovne ekonomije,
Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Potpredsjednik: Prof.dr Vladimir Stojanović, prodekan Fakulteta poslovne ekonomije,
Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Članovi



























(Panevropski univerzitet Apeiron, BiH):
Mr Siniša Aleksić,
Darko Uremović,
Doc.dr Milanka Aleksić,
Prof.dr Marko Laketa,
Prof.dr Bogdana Gligorić-Vujnović,
Doc.dr Dragan Kolev
Doc.dr.Aleksandra Vidović,
Doc.dr Jana Aleksić - Anđelić
Doc.dr Nedim Čaušević
Mr.sc.Vanja Sredojević,
Mr.sc. Nina Uremović,
Mr.sc.Živana Kljajić,
Mr.sc.Siniša Kljajić,
Mr.sc.Siniša Tomić
Ljubiša Tomić
Zorica Dugonjić
Sanja Šaula,
Miloš Pašić,
Msc.Rastko Milić,
Marijana Petković
Radovan Vučenović
Boško Tolimir
Maja Dujaković
Sara Suljanović
Maja Grbić
Marina Prlina
Selvedina Hukić.
Tehnički sekretar: Mr.sc.Marica Banović
Web design: Mr.sc.Sinisa Kljajić
Tehnički urednik: Sretko Bojic
EDASOL 2014
4
OPŠTA UPUTSTVA
1. Dostavljanje prijava sa abstraktom





Prijave sa abstraktom moraju biti dostavljene Programskom odboru najkasnije
do 10.07.2014.godine, kako bi se, nakon recenzije radova, mogli uključiti u
zbornik konferencije - knjigu abstrakata.
Svi dostavljeni abstrakti će biti uzeti u razmatranje, ali se ne garantuje njihovo
prihvaćanje.
Obavještenja / potvrde o prihvaćanju abstrakata, zajedno sa pozivom za
pripremu konačnog rada i prezentaciju na konferenciji biće dostavljeni do
25.07.2014.godine.
Abstrakti se dostavljaju na email konferencije: [email protected]
Dostavljanje abstrakata treba da zadovolji sljedeće kriterije:
o Abstrakti se dostavljaju na engleskom jeziku i jezicima naroda u BiH,
o Nakon dostavljanja abstrakata ne mogu se mijenjati naslovi, autori, ili
redosljed autora,
o Prva stranica treba da uključi imena, zvanja, pune adrese (pošta, email,
telefon) svih autora; naznačiti koji autor će prezentovati rad na
konferenciji; i navesti u zaglavlju stranice tematsku oblast rada,
o Druga stranica treba uključiti ime(na) autora, naslov, i abstrakt ne manji
od 300 i ne veći od 500 riječi,
o Abstrakti se trebaju pisati u Microsoft Word-u, veličina papira A4,
uspravno, font 12, prored teksta 1, margine normalne (2,5 cm obostrano).
2. Prihvatanje abstrakata i instrukcije za autore



Autori čiji su abstrakti prihvaćeni biće zamoljeni da pripreme gotove radove za
prezentaciju na naučnom skupu.
Trajanje svake prezentacije biće ograničeno između 10-20 minuta, zavisno od
broja prihvaćenih radova za izlaganje.
Autori radova koji će biti prezentovani na konferenciji se zamoljavaju da strogo
slijede „Uputstva za tehničku pripremu radova“ koja su navedena u daljem
tekstu ovog poziva, a koja su takođe dostupna i na sljedećoj internet stranici:
http://www.emc-review.com/instruction
3. Učešće na konferenciji




Svi učesnici (odabrani prezentatori radova, govornici i predsjedništvo konferencije)
trebaju se registrovati i prisustvovati konferenciji.
Autori radova trebaju lično prezentovati svoje radove na konferenciji.
Odabrani radovi neće biti uključeni u proces recenzije za objavu nakon konferencije,
ukoliko bar jedan od autora nije izvršio registraciju za konferenciju.
Prezentacije radova na konferenciji ne isključuju mogućnost njihove naknadne
objave u publikacijama.
EDASOL 2014
5
4. Publikacije

Zbornik konferencije će uključiti sljedeće publikacije:
o Program konferencije,
o Knjigu abstrakata svih prihvaćenih i prezentovanih radova (sa ISBN brojem).

Nakon konferencije, u skladu sa datim uputstvima i uslovima, odabrani radovi će
biti objavljeni u vanrednom i/ili redovnim brojevima ”Časopisa za ekonomiju i
tržišne komunikacije - EMC Review”, Izdavač: Panevropski univerzitet Apeiron,
Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, UDK:33, ISSN:2232-8823(print), 22329633(online); www.emc-review.com; (Economy & Market Communication Review /
Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije” je indeksiran/licenciran u 3 EBSCO
baze podataka: Business Source Complete, Business Source Corporate,Business
Source Corporate Plus).
5. Način rada

Rad skupa odvijaće se po redosljedu koji će biti objavljen u Programu rada na osnovu
broja odabranih abstrakata / radova i raspoloživog vremena trajanja skupa.

Predviđene su:
A) Plenarne sjednice
B) Tematske sjednice
C) Usmena predavanja
6. Rokovi / važni datumi

Rok za podnošenje prijave sa apstraktom:
10. 07.2014. godine

Obavještenje o prihvatanju odabranih apstrakata radova koji će se prezentovati na
konferenciji:
25.07.2014. godine

Rok za dostavljanje radova, registraciju i plaćanje kotizacije:
30.09.2014. godine

Datum održavanja konferencije:
24-25.10.2014. godine

Obavještenje o prihvatanju rada za objavu u Časopisu „EMC Review“:
30.12.2014. godine (nakon izvještaja Programskog odbora EDASOL 2014 o
učešću autora na konferenciji i odabiru recenziranih radova za objavu u časopisu
“EMC Review”)
EDASOL 2014
6
7. Registracija / kotizacija / sponzorstvo

Registracija za učešće / kotizacija do roka naznačenog u tački 6. ovog poziva iznosi
100 € (200 KM) po jednom radu, najviše 3 autora na jednom radu, i najviše jedan autor
na dva rada (za studente kotizacija iznosi 50 EUR ili 100 KM).

Nakon navedenog roka, kao i na dan održavanja skupa, kotizacija iznosi 120 EUR ili
240 KM po jednom radu (za studente 75 EUR ili 150 KM).

Kotizaciju ne plaćaju studenti prvog i drugog ciklusa studija Panevropskog
univerziteta Apeiron u Banja Luci.

Kotizacija obuhvata: organizaciju konferencije, akreditacioni materijal, troškove
recenzije, ručak i osvježenje za vrijeme trajanja skupa, jedan štampani primjerak
zbornika skupa (program skupa i knjiga abstrakata), certifikat.

Kotizacije u KM se mogu uplatiti na žiro račun Panevropskog univerziteta “Apeiron” broj
555 007 0122 4960 28 (sa naznakom “za naučni skup EDASOL 2014”), ”), ili na
devizni račun (u EUR) kod Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Swift code:
RZBABA2S; Address: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH; IBAN code:
BA391611450000306895, Beneficiary name: APEIRON Panevropski univerzitet,
Beneficiary Address: Vojvode Pere Krece 13, kao i lično na dan održavanja skupa.

Zainteresovani subjekti (preduzeća, institucije i ostali) mogu biti sponzori skupa
na sljedeći način:
o Prezentacija putem “info-štanda”, 300 KM (150 EUR),
o Multimedijalna prezentacija, 500 KM (250 EUR).
UPUTSTVO ZA TEHNIČKU
PRIPREMU RADOVA
Radovi treba da budu dostavljeni elektronski, u prilogu – kao otvoreni dokument (Word format),
na mail konferencije na sljedeću adresu: [email protected] Ukoliko radovi ne budu
ispunjavali preporuke date u Uputstvu, neće biti predati na recenziju i neće biti štampani.
STIL RUKOPISA: APA VERZIJA 5.
Rad mora biti sačinjen u Microsoft Word-u, fontom Times New Roman (12), razmak
(1). Format stranice: veličina A4. Margine: vrh 2,5 cm, donja 2,5 cm, lijevo 2,5 cm, desno 2,5
cm. Rad treba da ima dužinu do 30.000 znakova (16 strana). Izuzetak od ovog su pregledi,
koji mogu imati i do 50.000 znakova. Rad mora biti redigovan.
Naslov rada - VELIKIM SLOVIMA, centrirano, (Times New Roman, 16, bold). Ispod naslova
treba da stoji prezime, titula i ime autora (Times New Roman, 14). Primer: Prezime dr (mr) ime
ili prezime ime, dipl ecc. U fusnoti na prvoj stranici se navodi naučno zvanje autora, naziv i
adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen i e-mail adresa autora, (Times New Roman, 11).
EDASOL 2014
7
Rezime u dužini do 300-500 riječi, treba da se nalazi na početku rada, tj. ispod naslova, dva
proreda niže (TNR, 11, italic)
Ključne riječi (do pet ključnih riječi) (TNR, 11, italic). Potrebno je dati najmanje jednu
klasifikacionu šifru iz JEL klasifikacije, koju koristi Journal of Economic Literature (JEL:
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php), takođe jedan prored niže.
Radove pisati jezgrovito, razumljivim stilom i logičkim redom koji, po pravilu, uključuje: uvodni
dio, cilj i metode istraživanja, razradu teme i zaključak.
Naslovi i podnaslovi rada
a) UVOD (TNR, 12, bold), bez tekst TNR 12, dva proreda poslije ključnih riječi, bez
obilježavanja brojem.
b) Glavni naslovi u radu trebaju biti TNR 12, velikim slovima, bold, poravnato prema lijevoj
margini. Između naslova u radu jedan prazan red. Glavne naslove označiti rednim brojem 1.;
2., itd.
c) Podnaslovi, drugi nivo, TNR 12, bold, poravnato prema lijevoj margini.
d) Podnaslovi, treći nivo, TNR 12, poravnato prema lijevoj margini.
e) ZAKLJUČAK (TNR, 12, bold), tekst TNR 12. bez obilježavana brojem.
Summary se daje u proširenom obliku, čija dužina može da bude do 1/10 dužine
naučnog rada. Navodi se na kraju rada, poslije literature. U gornjem lijevom uglu navodi se
ime i prezime autora (TNR, 12). Tri proreda niže NASLOV RADA na engleskom jeziku –
ukoliko je rad pisan na jezicima BiH, odnosno na jezicima BiH ukoliko je rad pisan na
engleskom jeziku. (TNR, 14, bold). Potom, dva proreda niže slijedi Summary (TNR 12, bold),
pa tekst (TNR 11, italic). Poslije teksta, jedan prored niže Key words (TNR 12, bold): key word
1, key word 2, ...key word 5 (TNR 11, italic). I prored niže JEL classification (TNR 12, bold):
E04, B12 (TNR 11, italic).
Pozivanje na pojedince u tekstu treba da sadrži ime, srednje slovo i prezime pri prvom
navođenju. U naknadnim navođenjima se navodi samo prezime. Ne treba koristiti titule kao
što su gospodin, doktor, profesor, itd. Na primjer: Alan S. Blinder (2006) [Prvo navođenje],
Blinder (2006) [daljnja navođenja].
Organizacije ili vladine agencije u tekstu: Pri prvom pominjanju navesti puno ime sa
skraćenicom u zagradi. Za ostala navođenja koristi se samo skraćenica.
Na primjer: Social Science Research Council (SSRC) [prvo navođenje], SSRC [ostala
navođenja].
Pozivanje na članke i knjige u tekstu. Navedite ime i prezime (ime, srednje slovo i prezime,
autora i godinu izdanja u prvom navođenju, sa brojevima stranica), gdje je to potrebno. Na
primjer: Glen Firebaugh (1999) [prvo navođenje]; Firebaugh (1999) [daljnja navođenja];
Andrea Boltho i Gianni Toniolo (1999) [prvo navođenje], Boltho i Toniolo (1999) [daljnja
navođenja]; Albert Berry, Francois Bourguignon, i Christian Morrisson (1983) [prvo navođenje],
Berry, Bourguignon, i Morrisson (1983) [daljnja navođenja]. Kada se citira više djela jednog
istog autora, treba dati prezime autora i godinu izdanja u zagradi, prilikom svakog daljnjeg
navođenja. Kada se navodi lista referenci unutar teksta, treba ih poredati hronološkim redom,
pa zatim abecedno po godinama. Ako se radi o četiri ili više autora, navesti prvog autora, a
zatim et al. i godinu; na primjer: Stefan Folster et al. (1998). Ako postoji više od jednog izdanja
iz iste godine nekog ili više autora, navesti godinu i slova a, b, itd. (primjer: 1997a, b).
EDASOL 2014
8
Navođenje autora u tekstu mora biti identično navođenju u dijelu rada, koji se odnosi na
Bibliografiju.
Prijedlog za pozivanje u tekstu: [Lukacs, 2005:4]
Detaljno uputstvo za pisanje radova možete pronaći na internet stranici Časopisa za
ekonomiju i tržišne komunikacije-EMC Review (www.emc-review.com).
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA NAUČNOG SKUPA
Četvrti međunarodni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL
2014“ održaće se u amfiteatru Panevropskog univerziteta APEIRON u Banja Luci 24. i 25.
oktobra 2014.godine.
Adresa: Bosna i Hercegovina/RS,
ulica Pere Krece 13, Banja Luka.
Za učesnike izvan Banja Luke preporučujemo smještaj u Hotelu „Merriot“, adresa: Kozarska
85., 78000 Banja Luka, BiH http://www.hotelplanner.com/Hotels/135862/Reservations-Hotel-MerriotBanjaluka-Kozarska-85-78000.
Detaljne informacije o hotelskom smještaju u Banja Luci mogu pronaći na internet stranici www.banjaluka-hotels.eurobookings.com
EDASOL 2014
9
EDASOL 2014
Economic development and Standard of living
IV međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju
i životnom standardu
Tema:
OBRAZOVANJE I MIGRACIJE U FUNKCIJI
POVEĆANJA ZAPOSLENOSTI
PRIJAVA UČEŠĆA
PREZIME I IME AUTORA
(KOAUTORA)
INSTITUCIJA IZ KOJE DOLAZI
ZANIMANJE
KONTAKT TELEFON
E-MAIL
ADRESA
NASLOV RADA
TEMATSKA OBLAST
SAŽETAK RADA
KLJUČNE RIJEČI
EDASOL 2014
10
Prijavu za naučni skup, abstrakte i radove dostaviti isključivo
elektronski putem na sljedeću adresu:
e-mail: [email protected]
INFORMACIJE
Zvanična internet stranica naučnog skupa glasi: http://www.edasol-au.com
Adresa elektronske pošte za kontakt (e-mail): [email protected]
Osoba i kontakt telefon: Marica BANOVIĆ, +387 (0)51 247 974
Sa željom da ćete Vašim učešćem na Četvrtom međunarodnom skupu o
ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2014“ dati svoj naučni,
stručni i društveni doprinos, unaprijed se zahvaljujemo.
- Predsjednik programskog odbora naučnog skupa „EDASOL 2014“:
Prof.dr Zorka Grandov
- Predsjednik organizacionog odbora naučnog skupa „EDASOL 2014“:
Doc.dr Sanel Jakupović
EDASOL 2014
11
Download

E D A S O L 2 0 1 4