IZDAVAČ
Edukativno-konsultantska kuća ‘‘FINconsult’’ Tuzla, BiH
ADRESA IZDAVAČA
Armije RBiH 15, 75000 Tuzla
tel/fax: (035) 277-275,
mobitel: 061/963-917
e-mail: [email protected]
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Dr. Sc. Ismet Kalić, direktor ‘‘FINconsult’’ Tuzla
UREDNIČKI KOLEGIJ
Prof. dr. Jozo Sović, Internacionalni univerzitet u Travniku, BiH
Prof. dr. Slobodan Vidaković, FPE Univerziteta „Educons“ Novi Sad, Srbija
Prof. dr. Adil Kurtić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof. dr. Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof. dr. Helena Blažić, Ekonomski fakultet u Rijeci, Hrvatska
Prof. dr. Jasmina Gržinić, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska
GRAFIČKA PRIPREMA
Ajdin Imširović, dipl. prof.
MARKETING I PRODAJA
Elvira Ribić, bacc. oec.
LEKTOR
Amela Isanović, nast. bosanskog jezika
ŠTAMPA
“OFF-SET” d.o.o. Tuzla
TIRAŽ
2000 primjeraka
ISSN:
1986-5538
www.finconsult.ba
1
Riječ urednika
Dragi pretplatnici i čitaoci,
Dear subscribers and readers,
Iza nas je punih 6. godina od izlaska prvog broja Poslovnog
konsultanta. Za ovih šest godina međunarodno indeksirani
naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“ se etablirao
kao najrespektabilniji i najtraženiji časopis iz ekonomije i
biznisa u regionu. U dosadašnja 42 izdanja objavili smo
400 naučnih i stručnih radova, od 240 autora i koautora
iz zemlje i inostranstva, čime smo značajno doprinjeli
afirmaciji i razvoju naučno-istraživačkog rada u BiH.
It has been 6 years since the first issue of “Poslovni
konsultant”. During the past six years, the internationally
indexed scientific-vocational journal “Poslovni konsultant”
has established itself as the most respectable and most
sought after jounal on economics and business in the region.
In these 42 editions we have published 400 scientific papers
by 240 authors and co-authors from the country and abroad,
and with that we have significantly contributed to the
promotion and development of scientific research in BiH.
U ovom 42. izdanju donosimo sedam članaka, recenziranih
i klasificiranih u naučne i stručne radove, u skladu sa
međunarodnim standardima i propozicijama EBSCO
Publishinga. U ovom broju časopisa objavljeni radovi
su iz oblasti: finansija, računovodstva, marketinga,
menadžmenta i upravljanja kvalitetom. Objavljeni članci
imaju praktičnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju
aktuelne problematike, te imaju za cilj obnavljanje,
proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina finansijskoračunovodstvene i menadžerske profesije u BiH.
Rubrika „Pitanja
i odgovori“ donosi odgovore na
Vaša pitanja iz oblasti poreza na dohodak i doprinosa,
fiskalizacije, te ostalih oblasti direktnih poreza koju
priprema i uređuje naš stalni vanjski saradnik Mr.Sc. Fikret
Hasanović - Porezna uprava Federacije BiH. Također naš
stalni saradnik Dr.sc. Jozo Piljić - Uprava za indirektno
oporezivanje BiH, za ovaj broj časopisa je pripremio
odgovore na Vaša pitanja iz oblasti indirektnih poreza. U
rubrici “Aktuelne izmjene poreznih i drugih propisa u BiH”
donosimo tri članka: Primjena Zakona o visini zatezne
kamate na javne prihode, Praktična primjena Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih
subjekata i Komentar novog Zakona o prekršajima u
Federaciji BiH.
Dragi pretplatnici zahvaljujem vam na velikom broju
pretplata, kako na printanu tako i na elektronsku verziju
ovog časopisa, koji je postao jedan od vodećih časopisa
finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u
Bosni i Hercegovini, ali i regionu.
Zahvalni smo i autorima članaka, koji u sve većem
broju dostavljaju članke na objavu u ovom prestižnom
međunarodno indeksiranom regionalnom časopisu.
Zahvala ide i Uredničkom kolegiju, koji vrijedno radi na
recenziji dostavljenih i objavljenih radova.
U ime Uredničkog kolegija, saradnika i u svoje ime,
srdačno Vas pozdravljam i želim sretnu i uspješnu Novu
2015. godinu.
This 42nd edition contains seven articles, peer-reviewed
and classified into scientific and vocational papers,
in accordance with international standards and rules
of EBSCO Publishing. In this issue of the journal the
published papers deal with the fields of finance, accounting,
marketing, management and quality management. These
papers have practical applicability and usefulness in solving
current problems, and are aimed at renewal, expansion and
modernization of the knowledge and skills of financialaccounting and managerial professions in BiH.
The QnA section brings the answers to your questions in
the area of income tax and contributions, fiscalization, and
other areas of direct taxes which is prepared and edited by
our permanent external associate M.Sc. Fikret Hasanovic Tax Administration of FBiH. Also our permanent associate
Ph.D. Jozo Piljić - Indirect Taxation Administration of BiH,
has in this issue prepared answers to your questions in the
field of indirect taxes. Under the heading “Current changes
in tax and other regulations in BiH” bring you three articles:
Application of the Law on the height of the interest on public
revenues, Practical application of the Law on Amendments
to the Law on Business Registration and a Commentary of
the new Law on Offences in the Federation of BiH.
Dear subscribers I would like to thank you for a great
number of subscriptions, both to the printed and the
electronic versions of this journal, which has become one
of the leading magazines of the financial-accounting and
managerial professions in Bosnia and Herzegovina and the
region.
We are also grateful to the authors of the articles, who have
been increasing submissions of their articles for publication
in this prestigious internationally indexed regional journal.
Thanks goes to the editorial board as well, who have worked
diligently on the review of submitted and published papers.
From the Editorial Board, my associates and myself, sincere
regards and a Happy and successful New year 2015.
Editor in Chief
Glavni i odgovorni urednik
Dr. sc. Ismet Kalić
2
www.finconsult.ba
SADRŽAJ
1.
Dr. sc. Senada Kurtanović
Dženita Golub, bachelor oec
OBVEZNICA ILI DIONICA KAO IZVOR FINANSIRANJA
2.
Nahid Unkić, dipl.oec.
PROJEKTNO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U BH.
PREDUZEĆIMA
str. 18-31
3.
Dr. sc. Ismet Kalić
SPECIFIČNOSTI PRIPREMNIH RADNJI GODIŠNJEG
OBRAČUNA ZA 2014.
str. 32-43
4.
Mr. sc. Mersiha Mešanović
Admir Ćebić, dipl. oec.
Mr. sc. Amra Abadžić
UTICAJ POTROŠAČA NA RAZVOJ INOVACIJA SA
CILJEM STVARANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI
VELIKIH PREDUZEĆA
str. 44-57
5.
Mr.sc. Damir Selimović
STANDARDI I SISTEMI UPRAVLJANJA KVALITETOM
POSLOVANJA NA BANKARSKOM TRŽIŠTU U BIH
str. 58-75
6.
MSc. Edin Strukan
Senad Sefić, dipl. oec.
LIDERSKO UPRAVLJANJE LJUDSKIM
POTENCIJALIMA U FUNKCIJI ORGANIZACIJSKE
EFIKASNOSTI ŠKOLSKOG MENADŽMENTA
str. 76-88
7.
doc.dr sci.Ćosić Idriz,
LOGISTIKA TRGOVAČKIH CENTARA
8.
PITANJA I ODGOVORI
str. 105-118
9.
STATISTIČKI PODACI I SERVIS ZA PODRŠKU U RADU
str. 119-130
str. 9-17
str. 89-104
AKTUELNE IZMJENE POREZNIH I DRUGIH PROPISA U BIH
10.
Mr. sc. Fikret Hasanović:
- Primjena Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
- Praktična primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata
- Komentar novog Zakona o prekršajima
str. 131-142
11.
BERZE IZ REGIONA
12.
UPUTE AUTORIMA
str. 147
13.
CJENOVNIK OGLAŠAVANJA U ČASOPISU “POSLOVNI KONSULTANT”
str. 148
str. 143-146
www.finconsult.ba
3
EDUKACIJE KANDIDATA ZA STICANJE ZVANJA U FINANSIJSKORAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI U BOSNI I HERCEGOVINI
U skladu sa Godišnjim planom edukacija za 2015.
godinu, edukativno-konsultantska kuća FINconsult
će održati 17. ciklus edukacija za sticanje zvanja
CRT i CR, u Sarajevu i Tuzli, u periodu mart-april
2015. godine. Prijave su u toku.
60 časova (15 časova po jednom predmetu). Certificirani računovodstveni tehničari imaju ovlasti za vođenje
poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja
u malim preduzećima, kod samostalnih djelatnosti, te
manjih korisnika budžeta, prema odluci Komisije za
računovodstvo i reviziju u BiH.
Edukativno-konsultantska
kuća
FINconsult
Predmeti koji su obuhvaćeni edukacijom za CRT:
Tuzla je u periodu 2007.-2014., uspješno relizirala
1) Uvod u finansijsko računovodstvo
16. ciklusa edukacije kandidata za sticanje zvanja u
računovodstvenoj profesiji u BiH:
2) Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko
računovodstvo
- Certificirani računovodstveni tehničar (CRT),
3) Menadžment i komunikacije
- Certificirani računovođa (CR) i tri ciklusa edukacije
4) Informacione tehnologije i primjena.
- Ovlašteni revizor (OR).
Nastava za sticanje zvanja certificirani računovođa
Nastava za sticanje zvanja certificirani računovodstveni (CR) se sastoji iz četiri predmeta, sa ukupno 60 časova
tehničar (CRT) se sastoji iz četiri predmeta, sa ukupno (15 časova po jednom predmetu).
4
www.finconsult.ba
Predmeti koji su obuhvaćeni edukacijom za CR:
1) Primjena upravljačkog računovodstva
2) Primjena finansijskog menadžmenta
3) Revizija i sistemi interne kontrole
4) Finansijsko izvještavanje 2.
Prema
zvaničnim
podacima
prolaznost
kandidata
educiranih
u
FINconsult-u
je
iznad prosjeka prolaznosti na ispitima za
sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH.
Predavači angažirani na edukaciji su eksperti,
univerzitetski profesori i stručnjaci iz prakse,
Nastava za OR se sastoji iz pet predmeta sa ukupno koji predstavljaju autoritete u naučnim oblastima predviđenim Jedinstvenim programom obuke
75 časova (15 časova po jednom predmetu).
kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj
profesiji u Bosni i Hercegovini.
Predmeti koji su obuhvaćeni edukacijom za OR:
1) Napredno upravljačko računovodstvo
Po završetku nastave u trajanju od osam sedmica kan2) Napredno finansijsko izvještavanje
didatima za sticanje zvanja u računovodstvenoj pro3) Napredna revizija
fesiji će biti uručeni certifikati-uvjerenja o uspješno
4) Napredni finansijski menadžment
završenoj edukaciji, sa predmetima koje su odslušali.
5) Strategijski menadžment
U skladu sa Godišnjim planom edukacija za 2015. godinu, naredni 17. ciklus edukacija za sticanje
zvanja CRT i CR, te za 4. ciklus edukacija za sticanje zvanja OR, održaće se u periodu mart-april
2015. godine. Prijave su u toku. Rok za dostavljanje prijava je 27. februar 2015. godine (petak).
Tuzla, tel/fax: 035/277-275; mob: 061/963-917; Ul. Armije R BiH 15 (poslovni centar
Skojevska), e-mail: [email protected]
Sarajevo, tel/fax: 033/204-769; mob: 061/963-917; Ul. Asima Ferhatovića br. 2,
e-mail: [email protected]
on line prijave: www.finconsult.ba
www.finconsult.ba
5
EDUKACIJA ZA VOĐENJE
POSLOVNIH KNJIGA NA RAČUNARU
U edukativno-konsultantskoj kući „FINconsult“, u
periodu novembar 2014.-januar 2015. godine održava
se 22. ciklus edukacije za vođenje poslovnih knjiga na
računaru (kurs knjigovodstva). Edukacije se održavaju
u prostorijama FINconsulta u Sarajevu i Tuzli.
Cilj edukacije je osposobiti kandidate za samostalno vođenje poslovnih knjiga na računaru i (predo) kvalifikovati za administrativno-finansijske i
knjigovodstveno-računovodstvene poslove.
Program edukacije se sastoji iz 6 modula, sa ukupno
50 časova, u trajanju od 12 sedmica.
MODULI:
1. Finansijsko knjigovodstvo (stalna sredstva, tekuća sredstva, troškovi, obračun plaća,
obaveze, kapital, prihodi, rashodi, obračun finansijskog rezultata)
2. Trgovačko (robno) knjigovodstvo
(nabavka robe, uvoz, maloprodajna kalkulacija,
veleprodajna kalkulacija, prodaja robe)
3. Materijalno knjigovodstvo
(ulaz-izlaz materijala, evidencija zaliha gotovih
proizvoda, sitnog inventara, rezervnih dijelova)
4. Blagajničko poslovanje
(naplata, isplata, blagajnički izvještajblagajnički dnevnik)
5. PDV evidencije (KUF, KIF i PDV prijave)
6. Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, izvještaj o
promjenama u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje)
Prijave na 23. ciklus edukacija za vođenje poslovnih knjiga, koji će se
održati u periodu maj 2015. - juli 2015. godine u Sarajevu i Tuzli
Sarajevo, tel.fax.: 033/204-769;
061/966-339;
e-mail: [email protected] ;
Tuzla, tel.fax.: 035/277-275;
061/963-917;
e-mail: [email protected] ;
prijave on line: www.finconsult.ba
Rok za dostavljanje prijava je 30. april 2015. godine (četvrtak).
6
www.finconsult.ba
PREDAVAČI:
•
Dr. sc. Ismet Kalić,
•
Mr. sc. Šerif Isović,
•
Mr. sc. Amra Gadžo,
•
Mr. sc. Erna Bajraktarević,
•
Muhedin Garanović, dipl. oec.
•
Elvira Ribić, bacc. oec.
•
Selma Hadžić, dipl. oec.
Po završetku edukacije i položenom završnom testu kandidatima se uručuju certifikati-uvjerenja o uspješno
završenoj Edukaciji za vođenje poslovnih knjiga na računaru.
Najkorisnija i najisplativija edukacija
Prijave na 23. ciklus edukacija za vođenje poslovnih knjiga, koji će se
održati u periodu maj 2015. - juli 2015. godine u Sarajevu i Tuzli
Sarajevo, tel.fax.: 033/204-769;
061/966-339;
e-mail: [email protected] ;
Tuzla, tel.fax.: 035/277-275;
061/963-917;
e-mail: [email protected] ;
prijave on line: www.finconsult.ba
Rok za dostavljanje prijava je 30. april 2015. godine (četvrtak).
www.finconsult.ba
7
PRETPLATA NA MEĐUNARODNO INDEKSIRANI
NAUČNO-STRUČNI ČASOPIS „POSLOVNI KONSULTANT“ ZA 2015.
Već 7. godinu, od januara 2009. godine edukativnokonsultantska kuća Finconsult Tuzla izdaje međunarodno
indeksirani naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“, koji je
sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji
finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni
i Hercegovini.
Naučno-stručni časopis nosi naziv «Poslovni konsultant», jer
je upravo njegova svrha pomoći jačanju konkurentske pozicije
naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz
oblasti računovodstva, finansija, revizije, poreske regulative,
evropskih standarda, te opštih i specijalističkih oblasti upravljanja
i poslovanja.
Časopis ima za cilj i afirmaciju naučno-istraživačkog rada u
BiH, te je fokusiran na objavljivanje naučnih i stručnih radova
univerzitetskih profesora i asistenata, te eksperata iz prakse u
BiH i susjednim zemaljama iz oblasti ekonomije i biznisa. Glavna
odrednica tih radova je da oni imaju praktičnu upotrebljivost i
korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduzeća u BiH.
Nekoliko stotina preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona,
Sarajevskog kantona, Ze-Do kantona, Brčko Distrikta i šire, sa
područja cijele BiH, već prepoznalo kvalitet i korisnost sadržaja
časopisa «Poslovni konsultant», i ima godišnju pretplatu na
časopis.
Do sada je izašlo 42 broja „Poslovnog konsultanta“ sa preko 400
objavljenih naučnih i stručnih radova od strane više od 240 autora,
sa područja cijele BiH, ali i iz inostranstva.
Naučno-stručni časopis «Poslovni konsultant» je indeksiran u
dvije najveće međunarodno priznate baze akademskih časopisa,
publikacija i članaka EBSCO Publishing-a, Business Source
Corporate i Business Source Complete.
Cilj časopisa
Kontinuirana edukacija finansijsko - računovodstvene i
menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini (obnavljanje,
proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina).
Svrha
Blagovremena informiranost i praktična upotrebljivost za
rješavanje aktuelne poslovne problematike preduzeća u BiH
Sadržaj časopisa
•
Naučni i stručni radovi iz oblasti finansija, računovodstva,
revizije, bankarstva, poduzetništva, menadžmenta, poslovnog
prava, marketinga, porezne regulative i evropskih standarda
•
Primjena propisa u poslovnoj praksi
•
Porezni i pravni savjeti
•
Odgovori na Vaša pitanja
•
Statistički podaci i servis za podršku u radu
8
Godišnja pretplata i broj izdanja
 Cijena pretplate za printanu verziju iznosi 200 KM (plus
PDV)
 Cijena pretplate za elektronsku verziju iznosi 150 KM (plus
PDV)
 Cijena pretplate za printanu i elektronsku verziju 300 KM
(plus PDV)
 Deset izdanja u toku godine
Koristi za pretplatnike
 Prisutnost seminarima edukativno-konsultantske kuće
«FINconsult» po povlaštenim cijenama u toku pretplatničke
godine (popust 20% – u iznosu od najmanje 100 KM u toku
godine)
 Jedan besplatan seminar u okviru KPE u toku godine
(minimalno u visini od
 100 KM u toku godine)
 Jedno besplatno predstavljanje Vašeg preduzeća ili
objavljivanje propagandne poruke u časopisu tokom
pretplatničke godine
 Objavljivanje propagandnih poruka i oglašavanje u časopisu
po znatno povoljnijim cijenama (sa popustom do 50%)
 Savjetodavna stručna podrška u rješavanju poslovne
problematike u Vašoj firmi (otvorena komunikacija sa
Finconsultom putem e-maila, telefona, fax-a ili direktno
posjetom)
 Besplatni odgovori na Vaša pitanja iz oblasti direktnih i
indirektnih poreza (odgovore daju i uređuju Mr. sc. Fikret
Hasanović, Porezna uprava FBiH i Dr. sc. Jozo Piljić, Uprava
za Indirektno oporezivanje BiH)
Uredništvo časopisa:
•
Prof. dr. Jozo Sović, Internacionalni univerzitet u Travniku,
BiH
•
Prof. dr. Slobodan Vidaković, FPE Univerziteta «Educons»
Novi Sad, Srbija
•
Prof. dr. Adil Kurtić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
•
Prof.dr. Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
•
Prof. dr. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u
Rijeci, Hrvatska
•
Prof.dr. Jasmina Gržinić, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska
•
Glavni i odgovorni urednik: Dr.sc. Ismet Kalić
Uplatu pretplate možete izvršiti na račune kod sljedećih
banaka:
 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Filijala Tuzla, račun
broj: 1544002000541593 i
 ProCredit Bank dd BiH Filijala Tuzla, račun broj:
1941160349501128.
Informacije i prijave za pretplatu:
telefon/fax.: 035 277 275, mob.:061/963-917
Ul. Armije RBiH 15 (TC Skojevska), Tuzla
e-mail: [email protected]
www.finconsult.ba
www.finconsult.ba
Download

edukacija za vođenje poslovnih knjiga na računaru