Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo finansija
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance
Broj: 08-07 -14-Sl
Sarajevo, 17.06.2014. godine
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Svim budžetskim korisnicima
PREDMET: Obavijest
U skladu sa članom 6. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu
("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 13114), obavještavamo Vas da ste obavezni
Ministarstvu finansija dostaviti tromjesečni finansijski plan (ZI) za mjesec juli, avgust i septembar
2014. godine najkasnije do 11.07.2014. godine.
Rashode je potrebno planirati u skladu sa prihodima ostvarenim za period januar-juni 2014.
godine i planiranim prihodima j uli - septembar 2014. godine kako slijedi:
Bruto plaće zaposlenih i doprinose poslodavca mjesečno prema stvarnom broju zaposlenih, do jedne dvanaestine planiranih sredstava za te namjene u Budžetu KS za 2014. godinu; Naknade zaposlenih, mjesečno do jedne dvanaestine Budžeta KS za 2014 godine; Izdatke za finansiranje tekućih transfera koji predstavljaju obavezu utvrđenu Zakonom i iz kojih se vrši finansiranje javnih ustanova te subvencioniranje javnih komunalnih preduzeća planirati na mjesečnom nivou do jedne dvanaestine planiranih izdataka za ove namjene u 2014 godini; Kapitalne izdatke planirati samo za projekte koji su okončani i koji se moraju platiti u narednom periodu; Regres za uposlene planirati u periodu jula 2014. godine; Zahtjeve za raspored ostvarenih sopstvenih prihoda, donacija i transfera (Z2) dostavljati neovisno od mjesečnog operativnog plana i to po dobivanju izvještaja o uplaćenim sopstvenim prihodima, transferima i donacijama na depozitni račun Kantona Sarajevo. Zahtjeve za tromjesečni plan dostaviti na obrascima propisanim Upustvom o finansijskom
planiranju, izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i evidentiranju rashoda i izdataka prema izvorima
sredstava u fiskalnoj godini ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 17/07).
Obrazac popuniti i dostaviti u elektronskoj formi putem maila: [email protected], kao i
printanu formu na protokol Kantona Sarajevo.
S poštovanjem,
P npreml
" 1a:
Alagić,
Sanita
dipl. ecc
Kontrolisao: Hasib Gibanica, J2~
r.
web: http://mf.ks.gov.ba e-mail: [email protected]; Tel: + 387 (O) 33 565-005, Cent.+ 387 (O) 33 565-000 Fax: + 387 (O) 33565-052 i 565-048 Sarajevo, Maršala Tita 62 
Download

Sanita Alagić, dipl. ecc ~