PROGRAM „PULMOLOŠKIH DANA“
TEŠANJ, 16.11.2013.
Mjesto
održavanja
Amfiteatar Opće bolnice Tešanj
09,00
Dobrodošlica i svečano otvaranje
3. „Pulmoloških dana“
Vrijeme
-
Direktor Rifat Sejdinović
Općinski Načelnik Suad Huskić
Ministar zdravstva ZDK Senka Balorda
Naziv teme
Predavač
I - INTERSTICIJSKE BOLESTI PLUĆA
Radno predsjedništvo
Besim Prnjavorac, Deska Dimitrievska, Zehra Dizdarević
09,15
„Put razvoja respiratorne medicine“
Vesna Bošnjak Petrović
09,30
„Interstitial lung disease today“
Deska Dimitrievska
09,45
„Regulacija lokalne i opće upalne reakcije kod intersticijskih bolesti
pluća“
„Dijiagnostički i terapijski algoritam – timski rad konzilijuma za IBP“
„Amiodaronsko pluće“
10,00
10,15
10,30 - 10,45
Besim Prnjavorac
Tina Jerič
Nada Vasić
PAUZA
II - HRONIČNA OBSTRUKTIVNA PLUĆNA BOLEST (COPD) I „SLEEP-APNEA“
Radno predsjedništvo
Mitja Košnik, Branislava Milenković, Sanja Grle Popović,
10,45
„COPD –Comorbidity-impact on patient and health care system“
Branislava Milenković
11,00
„COPD – klinički aspekti“
Sanja Grle Popović
11,15
„Angioedem“
Mitja Košnik
11,30
„Ambulantni screening bolesnika sa potencijalnom OSAS“
Matjaž Fležar
11,45
„Hospitalna obrada bolesnika sa OSAS“
Jasmina Gabrijelčič
12,00
„COPD – patofiziologija“
Miroslav Samaržija
12,15
„Hronično plućno srce“
Ekrem Ajanović
12,30
12,45 – 13,45 PAUZA – RUČAK
III - TUMORI RESPIRATORNOG TRAKTA
Radno predsjedništvo
Aleš Rožman, Safet Guska, Evica Budišin, Dragan Keser,
13,45
„Komorbiditetna stanja i hemioterapija kod karcinoma bronha“
Evica Budišin
14,00
„Intrabronhialni tumori – šta se može učiniti“
Aleš Rozman
14,15
14,30
14,45
15,00
15,15
15,30
15,45
„Osnos indukcione onkološke terapije i vrste op.zahvata kod
inoperabilnog i granično operabilnog karcinoma pluća“
Učestalost pojave N1 i N2 metastaza u odnosu na veličinu
bronhialnog karcinoma prema TNM klasifikaciji“
„Značaj, mogućnosti i klinička primjena molekularne dijagnostike
karcinoma pluća i bronha (EGFR, K-RAS i ALK“
- 15,15 PAUZA
„Snižena anti-angiogenih miR-19a, miR-126 i let-7b ima lošu, ali
drugačiju prognostičku vrijednost u plano- i adenokarcinomu pluća“
„značaj ekspresije faktora rasta VEGF-a i tumor supresor gena p16
U ne-mikrocelularnom karcinomu pluća“
„Komparativna analiza pušačkog statusa i patohistološkog tipa
karcinoma pluća na podrućju Tuzle (BiH) i Golnika (Slovenija)“
16,00 – 16,30
19,00
Ademir Hadžismailović
Safet Guska
Ermina Iljazović
Edin Jusufović
Rifat Sejdinović
Jusuf Mehić
DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
VEČERA I DRUŽENJE U RESTORANU „UKUS“ BUKVA TEŠANJ
Download

PROGRAM „PULMOLOŠKIH DANA“