Primeri zadataka iz opšte i neorganske hemije za pripremu za prijemni za upis na
Evropski Univerzitet – Farmaceutski fakultet
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
Napisati molekulske formule:
a. fozgen
____________
f. kalijum-pirofosfat
____________
b. arsen-pentoksid
____________
g. amonijum-borat
____________
c. bazni zink-sulfat
____________
h. selenatna kiselina
____________
d. kalcijum-karbid
____________
i. gorka so
____________
e. bromitna kiselina
____________
j. sona kiselina
____________
Broj atoma vodonika u 0,168 dm3 amonijaka pri normalnim uslovima je:
a. 1.5 x 1021
b. 4.5 x 1021
c. 13.5 x 1021
d. 6.023 x 1021
e. 18.069 x 1021
Koliko je potrebno litara rastvora kalijum-nitrata koji u jednom litru sadrzi 20.2 g za
pravljenje 2 dm3 rastvora koji u jednom litru sadrzi 0.1 mol kalijum nitrata?
a. 0.10
b. 0.25
c. 0.5
d. 1.0
e. 50.0
Maseni udeo dvovalentnog metala u njegovom sulfatu pentahidratu je 25.5%. Formula ovog
jedinjenja je:
a. MgSO4 x 5 H2O
b. CaSO4 x 5 H2O
c. Cu(HSO4)2 x 5 H2O
d. CuSO4 x H2O
e. CuSO4 x 5 H2O
Alotropske modifikacije su:
a. natrijum-hidrogenfosfat i natrijum-dihidrogenfosfat
b. gaseni krec i negaseni krec
c. gorka so i plavi kamen
d. soda i soda bikarbona
e. dijamant i fudbalen
Koji od dole navedenih atoma ima najjace izrazene osobine nemetala:
a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
U kom od navedenih nizova jedinjenja ne postoji kovalentni tip veze:
a. K2O, CaF2, HCl, H2S
b. K2O, CaF2, KCl, O3
c. K2O2, CaF2, KCl, Na2S
d. K2O, CF4, KCl, H2SO4
e. K2O, NaH, RbF, Na3[BiF6]
Koliko se grama kalcijum-oksida dobija sjedinjavanjem 20 g kalcijuma i 20 grama kiseonika:
a. 14
b. 40
c. 28
d. 24
e. 22
Odrediti koeficijente u navedenim reakcijama oksidoredukcije:
a) kalijum-manganat + voda → ____________ + ____________ + KOH
b) arsen(V)-sulfid + nitratna kiselina → ____________ + ____________ + ____________
10.
11.
12.
Pri oksidaciji 320 mg sumpora izreaguje 224 cm3 kiseonika pri normalnim uslovima. U
dobijenom oksidu, sumpor i kiseonik su sjedinjeni u masenom odnosu:
a. 1:2
b. 1:3
c. 1:1
d. 2:1
e. 2:3
U kom nizu se nalaze oni elementi koji mogu graditi i amfoterne i kisele okside:
a. Be, B, As, Mn
b. Pb, As, Cr, Mn
c. Pb, Cr, Co, Fe
d. Mn, As, Zn, Be
e. B, As, Cr, Mn
Napisati formule proizvoda reakcija (bez izjednačavanja koeficijenata):
a. kalijum-hlorat → (uz zagrevanje)
b. kalaj + cc nitratna kiselina →
c. hrom(III)-oksid + natrijum-karbonat + kalijum-nitrat →
d. tercijarni kalcijum-fosfat + silicijum-dioksid + ugljenik →
e. vodonik-peroksid + kalijum-jodid →
13.
14.
15.
16.
17.
Koji rastvor dobijen mešanjem (jednakih zapremina) dva rastvora iste koncentracije (mol/l),
reaguje bazno?
a. K2O + H2SO4
b. HClO4 + LiOH
c. H3PO4 + KOH
d. LiOH + CH3CH2CH2CH2CH2COOH
e. LiOH + H2SO4
Na kojoj temperaturi mrzne rastvor koji u 200 g vode sadrži 3.6 g manoze? Formula manoze
je C6H12O6; Kk=1.86 Kkg/mol.
a. -1,86oC
b. -0,93oC
c. -3,72oC
d. -0,186oC
e. 0,186oC
Sulfidni joni prisutni su u rastvoru:
a. K2SO3
b. Na2S
c. CS2
d. Na2S2O3
e. KHS
Koliko je potrebno miligrama kalijum-hidroksida za neutralizaciju 50 cm3 rastvora
hlorovodonicne kiseline u kome je pH=2?
a. 7
b. 14
c. 28
d. 42
e. 56
Vodonik i sumpor se jedine u odnosu 1:16. Koliko se grama sumpor-vodonika dobija iz 8
grama vodonika i 8 grama sumpora:
a. 68.00
b. 17.00
c. 8.50
d. 4.25
e. 80.00
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Nije moguća reakcija:
a. natrijum-jodid + srebro-nitrat
b. litijum-acetat + perfluoratna kiselina
c. amonujum-hidroksid + kalijum-cijanid
d. kalcijum-hidroksid + amonijum-forsfat
e. fluor + kalijum-hlorid
Ako je sredina kiselina, moguća je vrednost:
a. pH = 7.1
b. [H+] = 1.9 x 10-9
c. [OH-] = 1.1 x 10-11
d. pOH = 2.2
e. pH = 7.0
Pri mešanju sa vodom, kiseli karakter pokazuju rastvori:
a. SO2, FeCl2, NaCN, HClO, CH3COOH
b. SO2, SO3, N2O, N2O3, NO2
c. CuCl2, HIO2, CH3CH2CH2COOH, SiO2, NH4Cl
d. Na2O, Na, NaHCO3, Na2CO3, H2CO3
e. Cl2O, Cl2O3, HCl, HClO3, NaCl
Po Brönsted-Lorry-jevoj teoriji, kiselina ne može biti:
a. HC03b. NH4+
c. H2O2
d. COOH-COOH
e. HPO32Magla je primer koloidnog rastvora u kome je:
a. disperzno sredstvo tečnost, a disperzna faza gas
b. disperzno sredstvo gas, a disperzna faza tečnost
c. disperzno sredstvo čvrsta supstanca, a disperzna faza gas
d. disperzno sredstvo gas, a disperzna faza čvrsta supstanca
e. magla nije koloidni rastvor
Redukciono sredstvo ne može biti:
a. NaH
b. ClO4c. S2d. K
e. H2O2
Hlorni kreč je:
a. Cl-CO-Cl
b. NH2-CO-NH2
c. CaO
d. Ca(OH)2
e. CaClOCl
Povećanje temperature:
a. pomera ravnotežu u pravcu egzotermne reajcije
b. pomera ravnotežu u pravcu endotermne reajcije
c. pomera ravnotežu u pravcu manjeg broja molekula
d. pomera ravnotežu u pravcu većeg broja molekula
e. utiče na brzinu reakcije, ali ne utiče na ravnotežu
U okviru istog energetkog podnivoa, najpre se popunjava svaka orbitala sa po jednim
elektronom, a potom dolazi do njihovog sparivanja. Pomenuta tvrdnja je:
a. Pauli-jev princip iskljucenja
b. Hess-ov zakon
c. L'Chateliur-ov princip
d. zakon stalnih masenih odnosa
e. Hund-ovo pravilo
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Definisati pojmove:
a) izobar:
________________________________________________________
b) afinitet prema elektronu:
________________________________________________________
Sa kiselim oksidima generalno ne reaguju:
a. amfoterni oksidi
b. bazni oksidi
c. baze
d. plemeniti gasovi
e. kiseli oksidi su generalno nereaktivna jedinjenja
U ulozi centralnog jona kompleksa ne može biti:
a. Li+
b. Fe2+
c. Fe3+
d. Ni2+
e. Cr3+
Ozon je:
a. čista supstanca
b. jonsko jedinjenje
c. kovalentno jedinjenje
d. koloidno-disperzni sistem
e. suspenzija
Netačna tvrdnja za atom čija se konfiguracija završava sa 4s1 je:
a. pripada prvoj A grupi PSE
b. lako gradi jonska jedinjenja
c. pripada četvrtoj periodi PSE
d. ima visoku energiju jonizacije
e. ima nisku vrednost elektronegativnosti
Molekul kalijum-cijanida:
a. je kiselog karaktera
b. sadrži u sebi samo jonske veze
c. je kovalentno jedinjenje
d. u reakciji sa jakom kiselinom oslobaña cijanovodoničnu kiselinu
e. je tečnost
Kalcijum-karbonat ne može nazvati:
a. mermer
b. kreda
c. krečnjak
d. jonskim jedinjenjem
e. gašenim krečom
Cijanidni jon je po Brönsted-Lorry-jevoj teoriji:
a. slaba baza
b. jaka baza
c. slaba kiselina
d. jaka kiselina
e. neutralni jon
Pri elektrolizi vodenog rastvora kalijum-hidroksida, na anodi se oslobaña:
a. molekulski vodonik
b. molekulski kiseonik
c. hidroksilni joni
d. elementarni kalijum
e. voda
Pufer nastaje mešanjem rastvora istih koncentracija u odnosu:
a. 1 zapremina rastvora amonijaka i 1 zapremina rastvora hloridne kiseline
b. 1 zapremina rastvora amonijaka i 0.5 zapremina rastvora hloridne kiseline
c. 0.5 zapremina rastvora amonijaka i 1 zapremina rastvora hloridne kiseline
d. 0.5 zapremina rastvora amonijaka i 0.5 zapremina rastvora hloridne kiseline
e. 0.5 zapremina rastvora amonijaka i 0.75 zapremina rastvora hloridne kiseline
Download

Primeri zadataka iz opšte i neorganske hemije za