EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING
21.000 Novi Sad, Bulevar Kralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, (+381) 064 679 1600
www.eduka-centar.com, [email protected]
Prezime i ime: _____________________________
Datum: _____________________________
TEST # ORG 1, Ver 1
Hemija: farmacija, medicina, stomatologija, PMF-hemija, TF, veterina
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
Napisati molekulske formule:
a. plavi kamen
_____________
b. kalomel
______________
c. krecnjak
______________
d. fudbalen
______________
e. grafit
______________
f. gaseni kreč
______________
g. kreda
______________
h. hidrogen
______________
i. soda-bikarbona
______________
j. amonijak
______________
Formula CH3CH2C(CH3)2C≡CH:
a. dimetil-1-pentin
b. 2,2-dimetil-1-pentin
c. 3,3-dimetil-1-pentin
d. 3,3-dimetil-1-heksin
e. 3,3-dimetilheksan
Kompleks natrijum-diakvatetrahloronikalat(II):
a. sadrži jedan atom natrijuma, dva molekula vode, cetiri atoma hlora i jedan atom nikla
b. sadrži dva atoma natrijuma, dva molekula vode, cetiri atoma hlora i jedan atom nikla
c. ima koordinacioni broj 4
d. sadrži jon nikla ciji je oksidacioni broj -2
e. sadrži 4 liganda
Sagorevanjem odreĎene količine nekog ugljovodonicnog fragmenta (fragment znači da se dobijena
formula ne mora uklapati ni u jednu klasu jedinjenja) dobija se 0.66 g CO2 i 0.27 g H2O. Empirijska
formula je:
a. C3H6
b. CH2
c. C2H6
d. CH4
e. CH
Molekulska formula cis-1-metil-4-izopropilcikloheksana je:
a. C10H18
b. C8H16
c. C9H16
d. C9H18
e. C10H20
Istu molekulsku formulu nemaju:
a. cis-2-buten i trans-2-buten
b. enantiomeri
c. 2-buten i 3-buten
d. cikloheksan i metilcikoheksen
e. propilcikloheksan i izopropilcikloheksan
Koliko sekundarnih C-atoma sadrži molekul 2-metil-4-etilheptan?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 1
Oksidacioni broj tercijalnog ugljenikovog atoma u 2-metil-1-butenu je:
a. +1
b. +4
c. -4
d. -3
e. 0
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING
21.000 Novi Sad, Bulevar Kralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, (+381) 064 679 1600
www.eduka-centar.com, [email protected]
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Koliko se monosupstitucionih derivata može izvesti iz 2,2-dimetilpropana?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
Četiri ugljenikova atoma ne sadrži:
a. terc-butil grupa
b. izobutil grupa
c. metilpropan
d. 1,2-dihlor-1-metilciklobutan
e. perhlorbutan
Formula CH3CH2CH2C(CH3)2CCH predstavlja:
a. dimetil-1-pentin
b. 2,2-dimetil-1-pentin
c. 3,3-dimetil-1-pentin
d. 3,3-dimetil-1-heksin
e. 3,3-dimetilheksan
Formula CH2=CH-CH=CH-CH(CH3)-CH=CH2 predstavlja:
a. 1,5,7-oktatrien
b. 3-metil-1,4,6-heptatrien
c. 1,3,7-oktatrien
d. 5-metil-1,3,6-heptatrien
e. 1-vinil-3-metil-1,4-pentadien
Molekulska formula 1,4-dimetil-4-izopropilcikloheksena je:
a. C10H18
b. C8H16
c. C9H16
d. C9H18
e. C11H20
Enantiomeri:
a. su sličnih fizičko-hemijskih osobina
b. su istih fizičko-hemijskih osobina
c. pokazuju istu biološku aktivnost
d. su vrsta geometrijskih izomera
e. mogu postojati samo kod jedinjenja sa samo jednim hiralnim ugljenikovim atomom
Koliko sekundarnih C-atoma sadrži molekul 2,2,3,3-tetrametilbutan?
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
Teorijski najmanja vrednost oksidacionog broja ugljenikovog atoma je:
a. -8
b. -4
c. 0
d. +1
e. +4
Koliko se monosupstitucionih derivata može izvesti iz metilbutana?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING
21.000 Novi Sad, Bulevar Kralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, (+381) 064 679 1600
www.eduka-centar.com, [email protected]
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Heterolitičkim raskidanjem veze nastaju:
a. katjoni
b. anjoni
c. katjon i anjon
d. radikali
e. molekuli
Hidroksilna grupa može biti jak:
a. nukleofil
b. elektrofil
c. radikal
d. melekul
e. i nukleofil i elektrofil
Neoheptil grupa sadrži:
a. 5 ugljenikovih atoma
b. 6 ugljenikovih atoma
c. 7 ugljenikovih atoma
d. 9 ugljenikovih atoma
e. 11 ugljenikovih atoma
Izopropil grupa može se drugačije nazvati:
a. butil grupa
b. metiletil grupa
c. terc-propil grupa
d. neopropil grupa
e. n-propil grupa
sp-Hibridizacija prisutna je barem kod jednog ugljenikovog atoma u molekulu:
a. ciklopentan
b. 1,3,5-oktatrien
c. 1,2-butandiol
d. eten
e. 2-nonen-4-in
Ugao koji zaklapaju meĎusobno nehibridizovane i hibridizovane orbitale u sp-hibridizaciji je:
a. 60o
b. 90o
c. 109o 28’
d. 120o
e. 180o
Ugao koji zaklapaju meĎusobno hibridizovane orbitale u sp2-hibridizaciji je:
a. 60o
b. 90o
c. 109o 28’
d. 120o
e. 180o
sp2-Hibridizacija prisutna je kod:
a. ciklobutana
b. cikloheksana
c. ciklobutena
d. tetrahlormetana
e. hlormetana
Broj geometrijskih izomera 1,2-dimetilciklobutana je:
a. 0
b. 2
c. 3
d. 4
e. 6
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING
21.000 Novi Sad, Bulevar Kralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, (+381) 064 679 1600
www.eduka-centar.com, [email protected]
27.
Broj izomera dimetilciklobutana je:
a. 0
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
28. Sinonim za enantiomere je da su oni:
a. geometrijski izomeri
b. optički izomeri
c. cis-trans izomeri
d. konstitucioni izomeri
e. strukturni izomeri
29. Oznake D i L:
a. isto znače što i d i l
b. isto znače što i (+) i (-)
c. naznačavaju da jedinjenja skreću polarizovanu svetlost u desno, odnosno u levo
d. naznačavaju da je reč međusobno o dva konstituciona izomera
e. naznačavaju da je reč o enantiomerima
30. Napisati strukturne formule:
pentabrometan
1-ciklopropil-22,3-dihidroksipropanal
2-okten-5-in
metilcikloheksan
1,2,3-oktantriol-5,6-dien
2,2-dimetilneodekan
neooktil grupa
3-bromoktanal
2-brombutanal
1,2,3-propantriol
trans-3-okten
hlormetan
etanal
1,3,3-trimetilcikloheksen
cikloheksanon
1,2-butandiol
1,3,5-heksatrien
ciklopropilcikloheksan
perhlorociklopropan
dibrommetan
Potpis:
__________________________
Download

Test iz organske hemije (pdf)