Primeri zadataka iz organske hemije za pripremu za prijemni za upis na
Evropski Univerzitet – Farmaceutski fakultet
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
Benzendiazonijum-hlorid nije:
a. jonsko jedinjenje
b. sadrži dva atoma azota u molekulu
c. reagensi za njegovo dobijanje su anilin, natrijum-nitrit i hlorovodonična kiselina
d. sadrži aromatičan prsten
e. nitril po hemijskoj strukturi
Neophodni uslov za reakciju heksana i broma je:
a. sumporna kiselina u ulozi katalizatora
b. gvožñe(III)-hlorid u ulozi katalizatora
c. aluminijum(III)-hlorid u ulozi katalizatora
d. zračenje ili visoka temperatura
e. reakcija ide pod normalnim uslovima
Jedinjenje koje nastaje zagrevanjem 1,2,3-propantriola sa kalijum-hidrogensulfatom je:
a. C3H4O
b. C3H6O3
c. C3H8S
d. C3H7O6S
e. C3H8O9S2
Netačna tvrdnja za mioglobin je da on sadrži:
a. porfirinski sistem
b. četiri tetrahidropirolova prstena kao kostura porfinskog sistema
c. sistem konjugovanih veza
d. jon gvožña
e. dve koordinaciono kovalentne i dve kovalentne veze izmeñu atoma metala i atoma azota
Reakcijom metil-jodida i jedinjenja koje nastaje delovanjem diaminsrebro(I)-nitrata na
propin, nastaje:
a. 1-jodpropan
b. 2-jodpropan
c. 1,2-propandiol
d. 1-butin
e. 2-butin
Do supstitucije hidroksilne grupe u reakciji sa fosfor(III)-hloridom neće doći kod:
a. pikrinske kiseline
b. mravlje kiseline
c. izobutanola
d. nitrila mlečne kiseline
e. terc-butanola
Najmanji procenat sumpora ima:
a. 1,4-butanditiol
b. ciklopentantiol
c. dialil-disulfid
d. metil-propilsulfid
e. natrijum-etantiolat
Nitro-jedinjenje je:
a. (CH3)2CHNO2
b. (CH3)2NNO
c. C2H5CONH2
d. CH3ONO2
e. CH3CN
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Formula CH2=CH-CH=CH-CH(CH3)-CH=CH2 predstavlja:
a. 1,5,7-oktatrien
b. 3-metil-1,4,6-heptatrien
c. 1,3,7-oktatrien
d. 5-metil-1,3,6-heptatrien
e. 1-vinil-3-metil-1,4-pentadien
Masa (g) proizvoda koja se dobija reakcijom 0.2 mola hloretana i trimetilamina je:
a. 10.7
b. 16.3
c. 21.9
d. 24.7
e. 28.1
Molekulska formula etiltrimetilamonijum-fluorida je:
a. C5H14NF
b. C6H13NF
c. C6H15NF
d. C6H16NF
e. C7H18NF
Aromatičnost pirola, tiofena i furana se smanjuje redosledom:
a. tiofen > furan > pirol
b. furan> pirol > tiofen
c. pirol > tiofen > furan
d. tiofen > pirol > furan
e. pirol > furan > tiofen
Oksidacioni broj ugljenikovog atoma u hloroformu je:
a. -2
b. -1
c. 0
d. +1
e. +2
Nikotin je:
a. estar
b. alkohol
c. organska baza
d. organska kiselina
e. protein
Indol je kondezovani biciklični sistem koji se sastoji od:
a. benzena i pirola
b. piridina i pirola
c. benzena i pirolidina
d. piperidina i pirola
e. piperidina i pirolidina
Reakcijom jodmetana i benzena u prisustvu aluminijum(III)-jodida nastaje:
a. etilbenzen
b. stiren
c. benzil-jodid
d. jodbenzen
e. toluen
1,3-tiazolidin sadrži:
a. petočlani heterociklični sistem, dva atoma sumpora u m-položaju, nije aromatičan
b. petočlani heterociklični sistem dva atoma azota u m-položaju, aromatičan
c. petočlani heterociklični sistem, atomi sumpora i azota u m-položaju, nije aromatičan
d. šestočlani heterociklični sistem, dva atoma sumpora u m-položaju, nije aromatičan
e. šestočlani heterociklični sistem, atomi sumpora i azota u m-položaju, aromatičan
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Slobodni elektronski par na atomu azota ne postoji kod:
a. butilamina
b. tributilamina
c. tetrabutilamonijum-jodida
d. acetonitrila
e. N,N-dimetilformamida
Azot ne sadrži:
a. kadaverin
b. acetonitril
c. histamin
d. timin
e. tetrahidrofuran
Formula CH3SCH3 predstavlja:
a. dimetilsulfid
b. dimetilsulfit
c. dimetilsulfat
d. dimetilsulfonat
e. dimetildisulfid
Sinonim za izopropantiol je:
a. merkaptoizopropan
b. izopropilsulfit
c. propantiol
d. butantiol
e. izopropilsulfoksid
Hlorovanjem benzena na veoma povišenoj temperaturi i pritisku nastaje:
a. hlorbenzen
b. hlorcikloheksan
c. 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksan
d. 2,4,6-trihlortoluen
e. 1,3,5-trihlorbenzen
Zagrevanjem 2-heksanola u prisustvu dehidratacionog sredstva nastaje kao glavni proizvod:
a. heksan
b. 1-heksen
c. 2-heksen
d. 2-heksanon
e. 1,2-heksandiol
Bazniji je:
a. furan od tiofena
b. pirol od furana
c. pirol od tiofena
d. pirol od piridina
e. benzen od piridina
p,p’-Dinitrodifenilamin ukupno sadrži:
a. 6 C atoma, 3 N atom, 9 H atoma i 4 O atoma
b. 6 C atoma, 3 N atom, 8 H atoma i 4 O atoma
c. 12 C atoma, 3 N atom, 1 H atoma i 4 O atoma
d. 12 C atoma, 3 N atom, 9 H atoma i 4 O atoma
e. 12 C atoma, 3 N atom, 11 H atoma i 4 O atoma
U reakciji metilamina i hlorovodonične kiseline, metilamin je:
a. baza
b. kiselina
c. elektron-akceptor
d. sekundarni amin
e. aromatični amin
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Pirolidin:
a. je aromatično jedinjenje
b. sadrži jednu dvostruku vezu
c. nije bazan
d. je šestočlano heterociklično jedinjenje
e. je zasićeno jedinjenje
Polarno jedinjenje je:
a. toluen
b. benzensulfonska kiselina
c. o-ksilen
d. m-ksilen
e. cikloheksan
1,4-Adicija broma na izopren vrši se pri reakciji:
a. 3.4 g izoprena sa 16 g broma
b. 3.4 g izoprena sa 32 g broma
c. 1.7 g izoprena sa 4 g broma
d. 6.8 g izoprena sa 64 g broma
e. 6.8 g izoprena sa 4 g broma
terc-Butilamin je:
a. primarni amin
b. sekundarni amin
c. tercijarni amin
d. nitril
e. oksim
Zajcevljev-o pravilo moguće je vezati za proces:
a. supstitucije
b. adicije po Markovnjiku
c. adicije po anti-Markovnjiku
d. eliminacije
e. polimerizacije
Monohidroksilni alkohol se može dobiti:
a. reakcijom alkana i vode
b. reakcijom alkena i kalijum-permanganata
c. reakcijom terminalnog alkina i vode
d. reakcijom alkena i vode
e. reakcijom alkena i sumporne kiseline (u prvoj fazi)
Derivat cikličnog jedinjenja formule C5H9-CONH2 je:
a. amid pentanske kiseline
b. 1-pentanamin
c. anilin
d. ciklopentankarboksamid
e. iminociklopentanal
Mokraćna kiselina ne sadrži:
a. 2 kondenzovana prstena (šestočlan i petočlan)
b. 4 atoma azota
c. 3 hidroksilne grupe fenolnog karaktera, sve tri u ravnoteži sa keto oblicima
d. 6 atoma vodonika
e. purinski sistem kao kostur molekula
Histamin se iz histidina dobija procesom:
a. aminovanja
b. amonolize
c. dekarboksilacije
d. oksidacije
e. hidrolize
36.
37.
38.
39.
40.
Formula C6H5-N(CH3)-NO predstavlja:
a. N-nitrozo-N-metilanilin
b. N-nitro-N-metilanilin
c. N-metilanilinijum-nitrit
d. N-metilanilinijum-nitrat
e. N-fenilamonijum-nitrit
Imid ćilibarne kiseline naziva se
a. sukcinimid
b. ftalimid
c. acetilid
d. timol
e. timin
Amini se ne mogu dobiti:
a. redukcijom nitrila
b. redukcijom amida
c. redukcijom imina
d. supstitucijom halogena alkil-helogenida
e. supstitucijom halogena halogenida kiselina
Adicijom cijanida na pentanal nastaje hidroksi derivat nitrila:
a. buterne kiseline
b. pentanske kiseline
c. heksanske kiseline
d. glutarne kiseline
e. adipinske kiseline
δ-Lakton je po strukturi:
a. estar
b. acetal
c. poluacetal
d. amid
e. imid
Download

Primeri zadataka iz organske hemije za pripremu za