Ugljenik je poznat od davnina. Naziv je izveden od
latinske reči carbo, ugalj.
Ugljenik i njegova jedinjenja veoma su rasprostranjeni u
prirodi.
 U slobodnom stanju ugljenik se u prirodi može naći u tri
kristalna oblika (alotropske modifikacije).To su grafit,
dijamant i fuleren C60 (futbalen).
 Grafit je crne boje, mek, dobar provodnik toplote i
elektriciteta.
 Dijamant je bezbojan, velike tvrdoće, ne provodi
elektricitet, dobro se brusi.
 Različita svojstva ova dva oblika ugljenika potiču od
različitog načina vezivanja i rasporeda u prostoru njegovih
atoma (različita kristalna rečetka).
•Od 1996.godine poznata je još jedna alotropska modifikacija
ugljenika, koji sadrži 60 atoma. Njen naziv je fuleren. Struktura mu
je mnogougaona, sadži 12 petougaonika i 20 šestougaonika. Podseća
na fudbalsku loptu, pa se naziva fudbalen.
•Osim ugljenika kristalnog oblika postoji i amorfni ugljenik. Glavne
vrste amorfnog ugljenika su čađ ,koks, aktivni, životinjski i drveni
ugalj.
•Živi svet je svet ugljenikovih jedinjenja. Građa atoma ugljenika
omogućava ogroman broj kombinacija između samih atoma
ugljenika, kao i sa atomima drugih elemenata .Ugljenikova
jedinjenja izučavaju organska hemija i biohemija.
 Oksidi
 Ugljenik(II)-oksid, CO pri nepotpunom sagorevanju
 2C +O2 → 2CO, gas bez boje, mirisa i ukusa, veoma
otrovan
 Uglenik(IV)-oksid, CO2 pri potpunom sagorevanju C ili CO
C + O2 → CO2 , 2CO + O2→ 2CO2, gas bez boje i mirisa,
ne podržava gorenje, teži je od vazduha. Sastavni je deo
izduvnih gasova.
Pojačana emisija CO2 dovodi do “efekta staklene bašte”
 Kiselina- CO2 + H2O→ H2CO3 , ugljena (karbonatna)
kiselina, nestabilna, slaba
 Soli , karbonati , većina slabo rastvorna u vodi. CaCO3,
kalcijum-karbonat (mermer)
 Grafit – olovke, elektrode i posude za topljenje metala.
 Dijamant- kao nakit, za sečenje i brušenje stakla,
dragog kamenja, u stomatologiji.
 Ugljenik(IV)-oksid- za konzerviranje hrane, u
aparatima za gašenje požara, za stvaranje veštačke
magle (“suvi led”), za proizvodnju penušavih pića.
Download

Ugljenik je poznat od davnina. Naziv je izveden od