prof.Goran Poš
0
10
20
30
40
50
PRINCIP VOLUMETRIJSKIH ODREĐIVANJA
POSTUPAK
TITRACIJE
Poznatoj zapremini (V) ispitivane supstance čija je
koncentracija (c) nepoznata (titrovani rastvor),
dodaje se rastvor poznate koncentracije (titrant).
Kraj titracije
n(titrant) = n(ispitivana supstanca)
odnosno
c(titrant) • V(titrant) = c(ispit.supstanca) • V(ispit.supstanca)
EKVIVALENTNA TAČKA TITRACIJE ili
TAČKA EKVIVALENCIJE
VOLUMETRIJA:
METODA KVANTITATIVNE ANALIZE KOJOM SE SADRŽAJ ISPITIVANE
SUPSTANCE U UZORKU ODREĐUJE MERENJEM ZAPREMINE UTROŠENOG
RASTVORA NEKE SUPSTANCE POZNATE KONCENTRACIJE SA KOJIM
ISPITIVANA SUPSTANCA KVANTITATIVNO REAGUJE
Uočavanje tačke ekvivalencije (T.E.)
- Indikatori
SUPSTANCE KOJE SE NA UOČLJIV NAČIN MENJAJU (PROMENA BOJE,
POJAVA TALOGA) I NE UTIČU NA TOK HEMIJSKE REAKCIJE
ZAVRŠNA TAČKA TITRACIJE
≠
EKVIVALENTNA TAČKA TITRACIJE
Uslovi za volumetrijsku reakciju
- stehiometrijska
- kvantitativna
- nepovratna (u jednom smeru)
- brza i trenutna
- jasno uočljivog završetka
- neometana
Klasifikacija volumetrijskih metoda
- na osnovu volumetrijske reakcije
1. Metode neutralizacije (acidimetrija i alkalimetrija)
2. Taložne metode
3. Metode kompleksometrije (određivanje metala)
4. Metode oksidoredukcije (permanganometrija,
jodometrija,
bromatometrija)
Izračunavanja u volumetrijskoj analizi
n(titrant) = n(ispitivana supstanca)
Supstance međusobno reaguju uvek u
stehiometrijski ekvivalentnim količinama
- hemijska reakcija
Može se izračunati:
1. Sadržaj supstance koja se određuje
- Rezultat - masa ispitivane supstance
- zapremina rastvora ispitivane supstance
- maseni udeo ispitivanog sastojka u uzorku (%)
2. Koncentracija supstance
- Izražavanje sadržaja ispitivane supstance u zapremini rastvora
Standardni rastvori
RASTVORI TAČNO POZNATE MOLARNE KONCENTRACIJE
SA KOJIMA SE RASTVORI UZORKA TITRUJU
Primarni standardni rastvori
Sekundarni standardni rastvori
- primarna standardna supstanca
- analitička vaga
- vegeglas
- normalni sud
- destilovana voda
- sekundarna standardna supstanca
- tehnička vaga, menzura
- sahatno staklo
- normalni sud
- destilovana voda
POSTUPAK: priprema rastvora
tačne koncentracije
NaCl
KCl
Na2CO3
KBrO3
K2Cr2O7
H2C2O4•2H2O
POSTUPAK: - priprema rastvora
približne koncentracije
- određivanje tačne
HCl
koncentracije
H2SO4
(standardizacija)
NaOH
KOH
Na2S2O3
KMnO4
Uslovi za pripadnost grupi standardnih supstanci
- definisan stehiometrijski sastav
- visok stepen čistoće (“pro analysi”)
- postojan sastav (u prisustvu svetlosti, CO2, vlage, itd.)
- poželjna veća molarna masa
Indikatori
SUPSTANCE KOJE SE NA UOČLJIV NAČIN MENJAJU (PROMENA BOJE,
POJAVA TALOGA) I NE UTIČU NA TOK HEMIJSKE REAKCIJE
KISELINSKO-BAZNI
REDOKS-INDIKATORI
METALO-INDIKATORI
Uslovi za pripadnost grupi indikatora
- visoka osetljivost
- trenutno uspostavljanje ravnoteže između dva indikatorska oblika
- jedan ili više prelaznih
oblika
- prelazne nijanse
Tok titracije i titracione krive kod acido-baznih titracija
Download

09. Volumetrija