Hemijska formula
Hemijski naziv
Trivijalni naziv
Primeri primene
As2O3
Arsen(III)-oksid
Arsenik, mišomor
Rodenticid
BaSO4
Barijum-sulfat
Barit
Kontrastno sredstvo u radiologiji za vizualizaciju
gastrointestinalnog trakta
CaO
Kalcijum-oksid
Negašeni kreč
U građevinarstvu
Ca(OH)2
Kalcijum-hidroksid
Gašeni kreč
U građevinarstvu
CaSO4 · 2H2O
Kalcijum-sulfat dihidrat
Gips
U građevinarstvu
CaCO3
Kalcijum-karbonat
Krečnjak, kalcit, kreda,
mermer
Široka industrijska primena, građevinarstvo
CuSO4 · 5H2O
Bakar(II)-sulfat pentahidrat
Plavi kamen (modra galica)
U poljoprivredi kao fungicid
Fe3O4 (FeO · Fe2O3)
Gvožđe(II,III)-oksid
Magnetit
Katalizator, sorbent, za izradu magnetnih traka
FeSO4 · 7H2O
Gvožđe(II)-sulfat heptahidrat
Zelena galica (zeleni vitriol)
U medicini pri tretmanu anemije, u proizvodnji
boja i pigmenata
ccH2SO4
Koncentrovana sulfatna kiselina
Vitriolno ulje (vitriol)
Pri proizvodnji veštačkog đubriva, deterdženata,...
HCl
Hloridna kiselina
Sona kiselina
Široka industrijska primena, u domaćinstvu za
čišćenje
ccHNO3
Smeša koncentrovane nitratne kiseline
i koncentrovane hloridne kiseline u
zapreminskom odnosu 1 : 3
Carska voda (aqua regia)
Primenjuje se za rastvaranje plemenitih („carskih“,
„kraljevskih“) metala, prvenstveno zlata i platine.
KMnO4
Kalijum-permanganat
Hipermangan
U medicini kao dezinficijens
KNO3
Kalijum-nitrat
Šalitra
Pri konzervisanju hrane, proizvodnji veštačkih
đubriva,...
MgSO4 · 7H2O
Magnezijum-sulfat heptahidrat
Gorka so (engleska so)
U medicini kao laksativ
: ccHCl = 1 : 3
Na2CO3
Natrijum-karbonat
Soda, kalcinisana soda
Prehrambeni aditiv (regulator kiselosti)
Na2SiO3
Natrijum-silikat
Vodeno staklo
U proizvodnji vatrostalnih materijala
Na2SO4 · 10H2O
Natrijum-sulfat dekahidrat
Glauberova so
U medicini kao laksativ
NaClO
Natrijum-hipohlorit
Varikina
Izbeljivač
NaHCO3
Natrijum-hidrogenkarbonat
Soda bikarbona
Komponenta praška za pecivo
NaNO3
Natrijum-nitrat
Čilska šalitra
Pri proizvodnji veštačkih đubriva
NaOH
Natrijum-hidroksid
Živa, kamena, masna ili
kaustična soda
Široka industrijska primena, u domaćinstvu za
čišćenje
(NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Amonijumgvožđe(II)-sulfat heksahidrat
Morova so
U analitičkoj hemiji pri titracijama; Komponenta
dozimetra za merenje visoke doze gama zračenja
NH4Cl
Amonijum-hlorid
Nišador
U proizvodnji veštačkih đubriva, za izradu baterija
Pb3O4 (2PbO · PbO2)
Olovo(II,IV)-oksid
Minijum
Pri izradi baterija, industrijskih boja, olovnog stakla
Pb(CH3COO)2
Olovo(II)-acetat
Olovni šećer
Iako slatkog ukusa, veoma je otrovan. Jedna je od
komponenata farbi za kosu.
SiO2
Silicijum-dioksid
Kvarcni pesak
U građevinarstvu
Hg2Cl2
Živa(I)-hlorid
Kalomel
U elektrohemiji, kozmetičkoj industriji
HgCl2
Živa(II)-hlorid
Sublimat
Katalizator
AsH3
Arsen-trihidrid
Arsin
U izradi poluprovodnika u mikroelektronici, u
forenzici
PH3
Fosfor-trihidrid
Fosfin
Fumigant, u organofosfornoj hemiji, u
mikroelektronici
SbH3
Antimon-trihidrid
Stibin
U proizvodnji poluprovodnika, kao fumigant
BiH3
Bizmut-trihidrid
Bizmutin
Zbog visoke nestabilnosti nije našao tehničku
primenu
Download

File