MOTO KLUB S.O. ŽANDARMERIJA
MOTO KLUB S.O.
RMERIJE
@ANDA
2 fotografije
za pasoš
MOLBA
za prijem u MOTO KLUB S.O. ŽANDARMERIJA
Izjavljujem da prihvatam odredbe Statuta moto kluba i druge akte udruženja , kao i da ću do. 28
februara svake godine uplatiti članarinu za tekuću godinu
:
POL
JMBG
m
ž
Prezime , (ime oca) i ime
Datum rodjenja
Mesto , opština i država
rodjenja
Adresa stana
Poštanski broj
Radno mesto
Adresa zaposlenja
Telefoni , e-mail
telefon za obaveštenje u
slučaju nezgode
krvna grupa
Datum :
Potpis :
Potvrdjuje se da podnosilac molbe ispunjava uslove za prijem .
PREDSEDNIK :
DIREKTOR :
REGISTAR IZDATIH ČLANSKIH KARTI
Članska karta broj : _________________
MOTO KLUBA
Datum izdavanja : ________________
M.P.
Evidentirao :__________________
Download

Preuzmi molbu za prijem u moto klub