SPORAZUM O GENERALNOM POKROVITELJSTVU
Ovim Sporazumom o generalnom pokroviteljstvu (u daljem tekstu: Sporazum) utvrđuje
se sporazumno izražena saglasnost o generalnom pokroviteljstvu između:
1. Udruženje građana za popularizaciju farmerskog gajenja činčila „Aguti“
kao korisnika ( u daljem tekstu: Udruženje pod pokroviteljstvom) i
2. „UNO Serbia“, Valjevo, d.o.o. kao generalnog pokrovitelja (u daljem
tekstu:Generalni pokrovitelj)
Ovim sporazumom okvirno se definišu sledeće obaveze Generalnog pokrovitelja i
Udruženja pod pokroviteljstvom:
I Obaveze Udruženja pod pokroviteljstvom:
A/ Udruženje pod pokroviteljstvom će na svim publikacijama koje izdaje, internog ili
eksternog karaktera i namene, isticati logotip pokrovitelja, uz obaveznu naznaku
Generalni pokrovitelj.
B/ Ova obaveza se odnosi i na sve prezentacije i publikacije u elektronskoj formi, a
naročito na oficijelnu web prezentaciju Udruženja, na uočljivom mestu, istaknuto i
vidljivo.
C/ Udruženje pod pokroviteljstvom se obavezuje da će njegovi predstavnici u svim
medijskim ili drugim javnim nastupima obavezno istaknuti naziv, delatnost i ulogu
Generalnog pokrovitelja.
D/ Pored logotipa i oznake „Generalni pokrovitelj“, Udruženje pod pokroviteljstvom je
saglasno da u materijalima obuhvaćenim po A/ i B/ da najosnovnije podatke o delatnosti
Generalnog pokrovitelja, a u saglasnosti s njim.
E/ Udruženje pod pokroviteljstvom se obavezuje da će se starati da u svoja izabrana tela i
organe uvek bude , kao ravnopravan član, uključen barem jedan od strane Generalnog
pokrovitelja delegirani predstavnik.
F/ Udruženje pod pokroviteljstvom se obavezuje da će na članskim kartama biti,jasno i
vidljivo, istaknut logotip i oznaka „generalni pokrovitelj“.
G/ Udruženje pod pokroviteljstvom se obavezuje da će na sednicama svojih tela i organa
isticati oznake Generalnog pokrovitelja kroz promotivne materijale koje mu je dužan da
obezbeđuje sam Generalni pokrovitelj.
II Obaveze Generalnog pokrovitelja:
A/ Generalni pokrovitelj se obavezuje da će finansirati ili sam obezbeđivati adekvatan
prostor za održavanje sednica i drugih skupova Udruženja pod pokroviteljstvom
B/ Generalni pokrovitelj se obavezuje da će snositi troškove pripreme i distribucije
materijalala neophodnih za funkcionisanje Udruženja pod pokroviteljstvom
C/ Generalni pokrovitelj se obavezuje da će finansirati troškove izrade i zakupa
samostalne web stranice Udruženja pod pokroviteljstvom
D/ Generalni pokrovitelj se obavezuje da će finansirati izradu i distribuciju članskih
karata članova Udruženja pod pokroviteljstvom
E/ Generalni pokrovitelj se obavezuje da će snositi troškove izrade i dostave promotivnih
obeležja, svojih i Udruženja pod pokroviteljstvom, kao i izrade priznanja članovima
Udruženja pod pokroviteljstvom ili trećim licima
F/Generalni pokrovitelj se obavezuje da će delegirati najmanje jednog svog predstavnika
u izabrane organe i tela Udruženja pod pokroviteljstvom koji će davati aktivan doprinos
njegovom radu
G/ Generalni pokrovitelj se obavezuje da će promovisati aktivnosti i rad Udruženja pod
pokroviteljstvom putem svoje oficijelne web prezentacije, kao i u medijskim i javnim
nastupima, u dogovoru sa Predsednikom Skupštine Udruženja pod pokroviteljstvom
H/ Generalni pokrovitelj se obavezuje da će izveštavati i uključivati u rad delegirane
predstavnike Udruženja pod pokroviteljstvom u aktivnosti vezane za izmene i dopune
Zakona o dobrobiti životinja
U slučaju spora, obe strane se obavezuju na pristanak na arbitražu sa jednakim brojem
predstavnika obe sporazumne strane.
Za Generalnog pokrovitelja
„UNO Serbia“:
Nemanja Stanković,
generalni menadžer
U Valjevu, dana 14. 09. 2013. godine
Za Udruženje pod pokroviteljstvom:
Snježana Milosavljević,
predsednica Skupštine Udruženja
Download

SPORAZUM O GENERALNOM POKROVITELJSTVU