ŠEMA: KOMBINOVANA KLIPNA ELEKTRIČNA PUMPA ZA PRETAKANJE
CO2 I PUNJENJE BOČICA PP APARATA TIPA „S“
IBMG 1221
LEGENDA:
Ventil br. 1 - Ventil za pretakanje CO2
Ventil br. 2 - Ventil za punjenje bočica PP. aparata tipa „S“
Ventil br. 3 - Ventil kompenzacionog suda (boca CO2-3)
Ventil br. 4 - Ventil raterećenja - prazan hod
Ventil br. 5 - Ventil za punjenje
Ventil br. 6 - Ventil za rasterećenje
NAPOMENA: Ne preporučuje se punjenje bočica sa korišćenjem pumpe kod
izvršilaca-punilaca koji nemaju veliko iskustvo punjenja bočica.
UPUTSTVO ZA RAD
KOMBINOVANA KLIPNA ELEKTRIČNA PUMPA ZA
PRETAKANJE CO2 I PUNJENJE BOČICA PP APARATA TIPA „S“
IBMG 1221
PRIPREMA ZA POČETAK RADA
1. Obezbediti punu ambalažnu bocu koja ima usponsku cev. Proveriti težinu boce,
uporediti sa utisnutom težinom na istoj i osigurati njen položaj.
2. Povezati bocu sa mašinom preko odgovarajućeg gumenog creva sa zaptivačima
na priključku «ulaz».
3. Prekontrolisati ventile 1,2 i 3 da budu u položaju «zatvoreno», a ventil 4 u
otvorenom položaju.
4. Otvoriti ventil na ambalažnoj boci i pustiti gas da uđe u mašinu. Manometri za
pritisak punjenja i pritisak u ambalađnoj boci pokazivaće isti pritisak.
5. U zavisnosti od željene operacije:
A) PRETAKANJE CO2 U MANJU BOCU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Boca za punjenje mora biti ispitana na HVP (hladan vodeni pritisak)
Ventil prethodno proveren (ventil boce koja se puni)
Izmeriti težinu prazne boce
Ventil na crevu za pretakanje zatvoren
Otvoriti ventil 1 za pretakanje CO2
Otvoriti ventil na crevu dok ne pođe tečna faza CO2, zatim zatvoriti ventil
na crevu
Povezati crevo sa bocom za punjenje i opet izmeriti težinu zajedno sa
crevom
Konstatovati težinu i odrediti željenu težinu CO2 za punjenje
Posle ove operacije još jednom proveriti veze, otvoriti ventil na boci za
punjenje i ventil na crevu tako da pretakanje tog trenutka počinje
slobodnim protokom
Nakon izjednačenja pritiska i boci za punjenje ukljičiti pumpu preko
glavnog prekidača i tastera
Zatvoriti ventil rasterećenja (4) i obaviti punjenje
Upozorenje:
DOK SU SVI VENTILI ZATVORENI NE SME SE UKLJUČIVATI PUMPA.
NAKON SVAKOG ZAVRŠETKA PUNJENJA OTVORITI VENTIL 4 ZA
RASTEREĆENJE - PRAZAN HOD
•
•
•
•
Punjenje boce kontroliše se na vagi na kojoj se boca nalazi dok se puni
Kad postigne željenu težinu na taster «stop» pumpa se isključuje i pretakanje
je završeno
Zatvoriti ventil na crevu i boci
Odvojiti crevo od boce, i ciklus može da se ponovi
Završni radovi (za završetak rada):
•
•
•
Zatvoriti ventil na ambalažnoj boci
Preko ventila na crevu za punjenje rasteretiti uređaj što će se videti padom
pritiska na oba manometra
Isključiti glavni el. prekidač
B) PUNJENJE BOČICA ZA PP APARATE TIPA „S“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Otvoriti ventil 2 za punjenje bočica i ventil 3 kompenzacionog suda
Za punjenje bočice odrediti umetak, prsten i zaptivnu gumu prema navrtci na
bočici u kojoj je prethodno postavljena odgovarajuća membrana
Specijalnim ključem dotegnuti navrtku-stezač zaptivne gume
Podesiti položaj stezača na nosaču istog, da se bočica može slobodno izvaditi
iz uređaja
Konstatovati težinu punjenja bočice koja je upisana na istoj
Postaviti bočicu u uređaj i stegnuti je stezačem (desni držač bočice)
Odvrnuti za jedan krug levi držač bočice da se navrtka odvrne i omogući
punjenje
Nakon ove operacije gde je bočica sigurno stegnuta u uređaju pustiti gas preko
ventila 5
CO2 slobodnim protokom ulazi u bočicu koja se na dodir hladi, a zvuk
punjenja se i dalje čuje, pritisci se polako izjednačavaju, što se vidi na
manometrima
Ventil raterećenja br. 4 i dalje je u otvorenom stanju
Nakon izjednačenja pritiska ukljičiti pumpu na taster „UKLJUČENO“
Postepenim zatvaranjem ventila 4 počinje punjenje bočice što se može videti
rastom pritiska na manometru - pritisak punjenja
Iskustveno, na osnovu pritiska manometra za punjenje konstatovati da je
punjenje završeno i isključiti mašinu na taster „ISKLJUČENO“
Zatvoriti ventil 5, ručicom na desno i zategnuti navrtku na bočici
Odvrnuti ventil 6 i rasteretiti pritisak
Otpustiti desnim nosačem bočicu, izvaditi je iz uređaja i izmeriti na vagi.
Ako je težina ispod odgovarajuće, ponoviti postupak
Ako je težina iznad odgovarajuće, bočicu stegnuti u odgovarajuću stegu i
ključem odvrnuti navrtku da iskustveno višak izađe napolje
•
•
Nakon merenja u istoj stegi navrtku dotegnuti da bočica ne pušta , što se može
proveriti potapanjem u vodu
Ovom operacijom bočica je spremna za ugradnju na PP aparat
ZAVRŠNI RADOVI:
•
•
•
Zatvoriti ventil na kompenzacionom sudu i ventil na ambalažnoj boci
Otvoriti ventil 5 i pritisak na manometrima pokazaće da je uređaj rasterećen
Isključiti glavni prekidač
Download

sledećeg linka