LEGENDA:
1 – Pritisak u boci
2 – Pritisak punjenja
3 – Start
4 – Stop
5 – Stop pečurka
6 – Indikator uključenosti
7 – Glavni prekidać
8 – Punjenje bočice CO2
9 – Rasterećenje – sporiji rad
10 – Pretakanje u bocu
11 – Kompenzaciona boca
12 – Izlaz za punjenje bočica
13 – Izlaz za pretakanje
14 - Ulaz
UPUTSTVO ZA RAD
KLIPNA ELEKTRIČNA PUMPA ZA PRETAKANJE CO2
IBMG 1021
1. Obezbediti punu ambalažnu bocu koja ima usponsku cev. Proveriti težinu
boce i uporediti sa utisnutom težinom na istoj.
2. Povezati bocu sa mašinom preko odgovarajućeg gumenog creva sa
zaptivačima na priključku «dovod».
3. Postaviti odgovarajuće gumeno crevo sa zaptivačima i slavinom na priključak
„IZLAZ“ 12 ili 13 u zavisnosti šta radite.
4. Proveriti ventile na mašini 8, 9 i 10, kao i na crevu. Isti bi trebalo da budu
zatvoreni.
5. Otvoriti ventil na ambalažnoj boci i pustiti gas da udje u mašinu do ventila.
6. Otvoriti ventil 10 ili 8 na mašini da gas uđe u pumpu i crevo za pretakanje.
Pritisak na manometrima biće isti i pokazivaće pritisak u ambalažnoj boci.
PRETAKANJE CO2 U MANJU BOCU
•
•
•
•
•
•
•
Boca za punjenje mora biti ispitana na HVP što se vidi sa utisnutim
žigom i datumom ispitivanja i vizuelnom kontrolom trenutnog stanja.
Ventil prethodno proveren.
Izmeriti težinu prazne boce.
Otvoriti ventil na crevu sa priključka IZLAZ 13 dok ne pođe tečna faza
CO2, zatim zatvoriti ventil na crevu i povezati sa bocom za punjenje i
tako povezano izmeriti težinu.
Konstatovati težinu i odrediti željenu težinu CO2 za punjenje.
Posle ove operacije još jednom proveriti veze, otvoriti ventil na boci za
punjenje i ventil na crevu tako da pretakanje tog trenutka počinje
slobodnim protokom.
Nakon izjednačenja pritiska u boci za punjenje ukljičiti pumpu preko
glavnog prekidača i tastera.
Upozorenje:
DOK SU VENTILI ZATVORENI NE SME SE UKLJUČIVATI PUMPA.
•
•
•
•
Punjenje boce kontroliše se na vagi na kojoj se boca nalazi dok se puni.
Kad postigne željenu težinu na taster STOP (taster 3) pumpa se isključuje i
pretakanje je završeno.
Zatvoriti ventil na crevu i boci.
Odvojiti crevo od boce, i ciklus može da se ponovi.
Završni radovi (za završetak rada):
•
•
•
Zatvoriti ventil na ambalažnoj boci.
Preko ventila na crevu za punjenje rasteretiti uređaj što će se videti padom
pritiska na oba manometra.
Isključiti glavni el. prekidač.
PUNJENJE BOČICA ZA PP APARATE TIPA „S“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Povezati pumpu IBMG-1021 crevom sa uređajem za punjenje bočica i
otvoriti ventil 9 (ventil rasterećenja)
Otvoriti ventil 8 za punjenje bočica i ventil 11 kompenzacionog suda
Za punjenje bočice odrediti umetak, prsten i zaptivnu gumu prema navrtci
na bočici u kojoj je prethodno postavljena odgovarajuća membrana
Specijalnim ključem dotegnuti navrtku-stezač zaptivne gume na uređaju za
punjenje bočica
Podesiti položaj stezača na nosaču istog, da se bočica može slobodno
izvaditi iz uređaja
Konstatovati težinu punjenja bočice koja je upisana na istoj
Postaviti bočicu u uređaj i stegnuti je stezačem (desni držač bočice)
Odvrnuti za jedan krug levi držač bočice da se navrtka odvrne i omogući
punjenje
Nakon ove operacije gde je bočica sigurno stegnuta u uređaju pustiti gas
preko ventila na uređaju za punjenje bočica
CO2 slobodnim protokom ulazi u bočicu koja se na dodir hladi, a zvuk
punjenja se i dalje čuje, pritisci se polako izjednačavaju, što se vidi na
manometrima
Ventil raterećenja br. 9 i dalje je u otvorenom stanju
Nakon izjednačenja pritiska ukljičiti pumpu na taster „START“ (taster 3)
Postepenim zatvaranjem ventila 9 počinje punjenje bočice što se može
videti rastom pritiska na manometru - pritisak punjenja
Iskustveno, na osnovu pritiska manometra za punjenje konstatovati da je
punjenje završeno i isključiti mašinu na taster „STOP“ (taster 4)
Zatvoriti ventil na uređaju i zategnuti navrtku na bočici
•
•
•
•
•
•
Odvrnuti ventil na uređaju i rasteretiti isti
Otpustiti desnim nosačem bočicu, izvaditi je iz uređaja i izmeriti na vagi.
Ako je težina ispod odgovarajuće, ponoviti postupak
Ako je težina iznad odgovarajuće, bočicu stegnuti u odgovarajuću stegu i
ključem odvrnuti navrtku da iskustveno višak izađe napolje
Nakon merenja u istoj stegi navrtku dotegnuti da bočica ne pušta , što se
može proveriti potapanjem u vodu
Ovom operacijom bočica je spremna za ugradnju na PP aparat
ZAVRŠNI RADOVI:
•
•
•
Zatvoriti ventil na kompenzacionom sudu i ventil na ambalažnoj boci
Otvoriti ventil na uređaju i pritisak na manometrima pokazaće da je uređaj
rasterećen
Isključiti glavni prekidač
Download

sledećeg linka