Termix VMTD-F-I
Spratna stanica za stanove i porodične kuće
Toplotna podstanica daljinskog sistema grejanja za direktno grejanje i trenutnu pripremu
potrošne tople vode sa regulatorom temperature na bazi promene protoka. Projektovana je
za zidnu montažu.
Primena
Termix VMTD-F-I predstavlja kompletno rešenje sa ugrađenim grejačem
vode i sistemom grejanja upravljanim
regulacijom diferencijalnog pritiska.
Daljinsko grejanje (DG)
Podstanica je fabrički sklopljena od
elemenata kao što su: regulator diferencijalnog pritiska, hvatač nečistoće,
loptasti ventili, cevni segment i
senzorska čaura za ugradnju merila
potrošnje toplotne energije.
Grejanje (GR)
Krug grejanja je projektovan za
direktno grejanje. Regulator diferencijalnog pritiska podešava optimalne radne uslove za radijatorske
termostatske ventile čime omogućava
individualnu regulaciju temperature u
svakoj prostoriji. Kao opcija može biti
uključen i zonski ventil sa aktuatorom i
termostatom kako bi bila omogućena
vremenski programirana regulacija
temperature.
Potrošna topla voda (PTV)
Potrošna topla voda se priprema u
razmenjivaču toplote a temperatura
se reguliše promenom protoka
VLCWE345 © Danfoss 06/2011 regulatorom u koji je integrisan i
regulator diferencijalnog pritiska.
Razmenjivač toplote veoma efikasno
hladi vodu iz sistema daljinskog
grejanja i time omogućava veoma
ekonomičan rad. Danfoss IHPT ventil
obezbeđuje stabilnu temperaturu
tople vode pri promeni potrošnje,
promeni temperature u sistemu,
pri porastu pritiska ili promeni
razlike pritisaka, bez ponovnog
prepodešavanja ventila. Ovo štiti
izmenjivač toplote od pregrevanja
i stvaranja kamenca. Pored toga u
IHTP ventil je integrisan regulator
temperature koji drži priključak toplim
i tako skraćuje vreme čekanja na
toplu vodu tokom leta kada je sistem
grejanja u redukovanom radu. Ova
osobina je idealna kada se zahteva
visoki komfor.
Opcije
Termix VMTD-F-I može biti isporučena
sa nepovratnim i sigurnosnim ventilom ugrađenim u napojni vod hladne
vode. Isto tako, može biti isporučena sa termostatskim ventilom
za cirkulaciju i sa ugrađenom cirkulacionom pumpom.
Konstrukcija
Sve cevi su izrađene od nerđajućeg
čelika. Priključci su navojni sa
zaptivačima. Termix VMTD-F-I može
biti isporučen sa ormanom od belo
lakiranog čeličnog lima modernog
dizajna .
KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
• Podstanica za daljinske i decentralizovane
sisteme.
• Direktno grejanje sa regulatorom
diferencijalnog pritiska
• Regulacija temperatutre tople potrošne
vode promenom protoka
• Kapacitet: 33 - 55 kW za PTV
• Potrošna topla voda u dovoljnoj količini
• Radi nezavisno od promene diferencijalnog
pritiska i dolazne temperature.
• Zahteva minimalan prostor za ugradnju.
• Cevi i toplotni izmenjivač su izrađeni od
nerđajućeg čelika.
• Minimiziran rizik od stvaranja kamenca i
bakterija.
• Optimalna regulacija temperature za
dolazne temperature iz daljinskog sistema
do 100 °C
Termix VMTD-F-I
Šematski prikaz- primer
B Razmenjivač toplote
9 Hvatač nečistoće
14 Čaura senzora merila toplote
31 Regulator diferencijalnog pritiska
41AElemenat na mestu predviđenom
za ugradnju merila potrošnje
hladne vode ¾” x 80 mm
41BElemenat na mestu predviđenom
za ugradnju merila potrošnje
toplotne energije ¾” x 110 mm
48 Ručno odzračivanje
72IHPT
Potrošna
Topla Voda
Potrošna
Hladna Voda
B
72
Iz vodovoda
9 41 A
DG
napajanje
14 9
DG
Povrat
41B
Tehnički parametri:
Nominalni pritisak:
DG temp. napajanja:
DCW statički pritisak:
Materijal lema (HEX):
Ka instalaciji grejanja
48
Priključci:
1 Potrošna hladna voda (PHV)
2 Potrošna hladna voda (PHV)
3 Potrošna topla voda (PTV)
4 Instalacija grejanja (GR) napajanje
5 Instalacija grejanja (GR) povrat
6 Sistem daljinskog grejanja (DG) povrat
7 Sistem daljinskog grejanja (DG) napajanje
PN 16
Tmax = 120 °C
pmin = 1 bar
Bakar
Težina sa ormanom: 20 kg (sa pakovanjem)
Belo lakirani čelični
lim
620 mm ± 5
Orman:
Povrat iz instalacije
grejanja
31
Dimenzije (mm):
Bez ormana (uključujući loptaste ventile)
H 620 x W 440 x D 150
Sa ormanom (za ugradnju u zid)
H 810 x W 610 x D 150
Sa ormanom (za montažu na zid)
H 650 x W 540 x D 190
1
30 60
2
60
3
60
4
60
5
60
6
7
60 50
45
150 mm
440 mm
Dimenzije priključka:
DG + GR:
G ¾” (unutr. navoj)
PHV + PTV:
G ¾” (unutr. navoj)
Opcije:
• Montažna šina sa loptastim ventilima
• Orman od belo lakiranog čeličnog lima
(za ugradnju u zid)
• Orman od belo lakiranog čeličnog lima
(za montažu na zid)
• Sigurnosni i nepovratni ventil (10 bar)
• Sigurnosni ventil sa termostatskim
cirkulacionim setom
• Termostatski cirkulacioni set
• Ventil za kompenzaciju pritiska (GTU)
• Sobni termostat
• Zonski ventil sa aktuatorom
• Limiter povratne temperature
• Priključak za cirkulaciju
• Cirkulaciona pumpa
• Termometar
• Loptasti ventili
Potrošna topla voda (PTV): Primeri kapaciteta
Tip podstanice
PTV
Kapacitet u kW
VMTD-F-I-1
VMTD-F-I-2
32,3
40,3
36,5
55
32,3
38
32,3
47
39,5
59
Napajanje
Primar
°C
60
60
70
70
55
55
60
60
70
70
Povrat
Primar
°C
19
20
18
21
19
20
16
18
16
19
PTV
°C
10/45
10/45
10/50
10/50
10/45
10/45
10/45
10/45
10/50
10/50
Pad pritiska
Primar
kPa*
22
32
20
39
22
30
18
32
20
33
PTV
Potrošnja na slavini
l/min
13,3
16,6
13,2
19,8
13,3
15,7
13,3
19,4
14,3
21,3
* nije uračunat pad pritiska u merilu potrošnje toplotne energije
Danfoss d.o.o., Đorđa Stanojevića 14, 11070 Beograd,
Tel.: +381 11 2098550, Fax: +381 2098551, www.grejanje.danfoss.com
Danfoss ne prihvata nikakvu odgovornost za moguće greške u katalozima, brošurama i drugim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo na izmene na svojim proizvodima bez prethodnog
upozorenja. Ovo se odnosi i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi registarski zaštitni znaci proizvoda u ovom materijalu su vlasništvo
(respektivno) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Ime Danfoss i Danfoss logotip su registarski zaštitni znak preduzeća Danfoss A/S. Sva prava su zadržana
VLCWE345 © Danfoss 06/2011
DEN-SMT/PL
Download

Termix VMTD-F-I