UPUTSTVO ZA INSTALACIJU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE BOJLERA
200, 300 l
SRB
SADRŽAJ
Tehničko uputstvo...........................................................................3
Montaža..................................................................................5
Priključenje na elektroinstalaciju.........................................6
Priključenje na vodovodnu instalaciju.................................7
Rukovanje, kontrola i održavanje bojlera...........................9
Garantna izjava....................................................................10
Spisak servisera...................................................................12
Postupak posle upotrebe....................................................20
2
Električni akumulacioni bojleri proizvedeni su da rade pod pritiskom
vode iz vodovodne mreže. Aparat nije namenjen za upotrebu osobama
(uključujući i decu) sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima,osim
ako iste nisu pod pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu
bezbednost, odnosno onim osobama koje nisu obučene za upotrebu bojlera. Neophodno je obezbediti da se ne dozvoli upotreba bojlera na neodgovarajući način od strane dece .Deca se ne smeju igrati
ovim aparatom.
723
Tehničke karakteristike bojlera
Gabaritne dimenzije bojlera od 200, 300 litara prikazane su na slici i
tabeli 1:
600
Du
K
L
C
Pr
Hv
J
D
E
F
G
Ts1
Gr
B
I
H
Di
Tv
Rc
A
Gi
Ts2
Gu
Sl. 1
Gabaritne dimenzije bojlera 200 i 300 lit
3
SRB
TEHNIČKO UPUTSTVO
SRB
Gabaritne dimenzije i specifikacija priključaka za bojlere od 200 i
300 litara prikazani su u tabeli 1:
Model
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
I (mm)
J (mm)
K (mm)
L (mm)
200 lit 300 lit Naziv Veličina Vrsta navoja
Namena
362 362
Gr G 5/4“
Unutrašnji
Dodatni grejač
762 1162
Rc
G 1“
Unutrašnji
Recirkulacija
899 1301 Du
G 1“
Unutrašnji Donji izmenjivač - ulaz
310 310
Ts1
Ø 10
/
Donja termosonda
492 492
Di
G 1“
Unutrašnji Donji izmenjivač - izlaz
715 715
Ts2
Ø 10
/
Gornja termosonda
804 1204 Gu
G 1“
Unutrašnji Gornji izmenjivač ulaz
932 1332
Gi
G 1“
Unutrašnji Gornji izmenjivač - izlaz
1014 1441 Hv
G 1“
Spoljni Hladna sanitarna voda
312 312
Tv
G 1“
Spoljni
Topla sanitarna voda
1012 1522
1260 1770
Tabela 1 Gabaritne dimenzije bojlera od 200 i 300 litara i specifikacija
priključka
Model
Zapremina (lit)
Pritisak (MPa)
Snaga grejača za zagrevanje vode(W)
Vreme zagrevanja do 75° C (min) sa
grejačem 6000 W
Radni napon
Priključak grejača za dogrevanje vode
Priključak grejača za zagrevanje
Priključci za vodu
Priključak za recirkulaciju
Priključak izmenjivača
Površina gornjeg izmenjivača m2
Površina donjeg izmenjivača m2
Debljina izolacije (mm)
200 lit
200
0,6
4500 ili 6000
300 lit
300
0,6
4500 ili 6000
120
180
230
5/4”
6/4”
G1”
G1”
G1”
0,5
1,1
50
230
5/4”
6/4”
G1”
G1”
G1”
0,5
1,1
50
Osnovne tehničke karakteristike bojlera zapremine 200 i 300 litara prikazane su
tabeli 2:
4
Na vodovodnu i električnu mrežu bojler može priključiti samo za to
obučeno lice. Svi tipovi bojlera postavljaju se u vertikalnom položaju.
Bojler se mora postaviti na čvrstu podlogu kao što je beton ili metalna konstrukcija (asfaltna podloga nije pogodna) kako ne bi došlo
do potanjanja posude usled težine čime bi došlo do opterećivanja
cevovoda. Topla voda iz inox kazana je fiziološki ispravna i može se
koristiti za pripremu hrane.
Presek kazana sa osnovnim elementima prikazan je na slici 2 :
8
1
7
2
4
3
9
12
13
15
11
14
6
5
10
1. Omotač kazana, 2. Dance i poklopac bojlera, 3. Podnožje kazana,
4. Priključak anode, 5. Telo prirubnice, 6. Obod prirubnice, 7. Donji
izmenjivač, 8. Gornji izmenjivač, 9. Cev za hladnu i toplu vodu,
10. Raspršivačka pločica, 11. Nastavak priključka termometra,
12. Priključak termopokazivača, 13. Nastavak recirkulacije,
14. Navojni priključak G 1 ", 15. Navojni priključak G 5/4 "
Slika 2. Presek kazana sa osnovnim elementima
5
SRB
MONTAŽA
SRB
PRIKLJUČENJE NA ELEKTRO INSTALACIJU
Šema elektro povezivanja prikazana je na slici 3:
Slika 3 Šema elektro povezivanja
OPASNOST:
Pre svake intervencije na bojleru obavezno je bojler
isključiti iz električne mreže.
6
PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU INSTALACIJU
Bojler radi pod pritiskom (zatvoren sistem) i omogućava korišćenje
vode na više mesta. Na svaki bojler mora biti ugrađen sigurnosni ventil (kao na slici 4), koji obezbeđuje da pritisak u kazanu ne prekorači
dozvoljenu vrednost.
Sigurnosni ventil se mora redovno kontrolisati svakih 15 dana. Kod
kontrole pomeranjem polugice ili odvrtanjem navrtke (zavisno od
tipa ventila) omogućava se isticanje vode iz povratnog sigurnosnog ventila, što je znak da je ispravan. Nepovratni ventil sprečava
pražnjenje kazana u slučaju pada pritiska u vodovodnoj mreži. U instalacijama gde je pritisak vode veći od 0.6 Mpa (6 bara), na dovodu
hladne vode se mora ugraditi i redukcioni venti
Između sigurnosnog ventila i električnog zagrejača vode ne sme se
montirati zaporni ventil jer bi se tada onemogućilo delovanje sigurnosnog ventila.
U toku eksploatacije voda može kapati iz cevi za pražnjenje uređaja
za sniženje pritiska (sigurnosnog ventila). Cev za pražnjenje uređaja
za sniženje pritiska (sigurnosnog ventila) mora biti otvorena prema
7
SRB
Bojler se priključuje isključivo na trajnu električnu instalaciju prema
važećim standardima za električne instalacije.
Pre priključenja napojnog kabla potrebno je odviti dva vijka i ukloniti
plastični poklopac bojlera. Provodnik za uzemljenje prikjlučitI na stezaljku
označenu oznakom za , nulti provodnik priključiti na stezaljku označenu
N, a fazne provodnike na stezaljke označene L1, L2, L3.
Bojler ne poseduje uređaj kojim bi se trajno mogao isključiti iz električne
mreže.
Priključenje bojlera na trajnu električnu instalaciju se mora izvesti preko
sredstava za prekid napajanja iz mreže koja imaju razmak između kontakata na svim polovima koji obezbeđuju potpuni prekid pri uslovima prenapona III kategorije. Sredstva za prekidanje napajanja moraju se obuhvatiti fiksnim ožičenjem prema pravilima ožičenja.
SRB
atmosferi i okrenuta u smeru na dole, kako bi se sprečilo za-mrzavanje vode u cevi.
Uređaj za sniženje pritiska treba regularnim radom da omogući uklanjanje taloga kreča i proveru da li je blokiran.
Šema priključivanja bojlera na vodovodnu instalaciju prikazana je na
slici 4:
5
1
1
1
1
4
1 2
1
3
1. Propusni ventil
2. Redukcioni ventil
3. Sigurnosna grupa
4. Ekspanziona posuda
5. Baterija
Slika 4. Priključivanje bojlera na vodovodnu instalaciju
Dovod hladne vode se vrši priključivanjem dovodne cevi na priključak(
koji je definisan odgovarajućom nalepnicom na bojleru). Pritisak u
mreži dovoda hladne vode mora biti u granicama od 0,1 do 0,6 MPa.
Sigurnosna grupa obezbeđuje zaštitu od prekomernog pritiska u bojleru. Na dovod hladne vode potrebno je ugraditi ekspanzionu membransku posudu. Predpritisak ekspanzione posude mora biti manji od
pritiska u instalaciji za najmanje 0,2 Mpa, dok konačni radni pritisak u
ekspanzionoj posudi treba da iznosi 80÷90% od pritiska nameštanja
sigurnosnog ventila. Konačni radni pritisak u ekspanzionoj posudi
treba namestiti nakon zagrevanja vode u bojleru na 60°C. Predpritisak i konačni radni pritisak u ekspanzionoj posudi se može namestiti
dodavanjem ili ispuštanjem vazduha iz posude, na zato redvidenom
ventilu za vazduh. Da bi se dobilo ispravno delovanje ekspanzione
posude cesto je potrebno regulisati pritisak u instalaciji ugranjom
redukcijskog ventila.
8
NAPOMENA:
Priključenje bojlera na vodovodnu i električnu mrežu prema datim
šemama može izvršiti samo kvalifikovana osoba.
Obaveza kupca je da instalira kontrolni uređaj na izmenjivač kako bi
se sprečilo delovanje termičkog osigurača prouzrokovano toplotom
izmenjivača.
RUKOVANJE KONTROLA I ODRŽAVANJE BOJLERA
NAPOMENA:
Neposredno pre korišćenja tople vode iz bojlera, obavezno isključiti
napajanje iz električne mreže.
Ako se bojler duže vreme neće koristiti preporuka je da se isključi iz
električne mreže.
Ako postoji opasnost smrzavanja vode u njemu isprazniti ga.
U cilju produženja životnog veka bojlera preporuka proizvođača je
da se periodično vrši kontrola istrošenosti MG anode (na svakih 3-4
god) i po potrebi vrši njena zamena.
U cilju efikasnijeg rada bojlera potrebno je vršiti periodičnu kontrolu
i čišćenje grejača vode od nataloženog kamenca. Kod ovih intervencija neophodno je isprazniti vodu iz kazana.
9
SRB
Ovlašceni instalater treba jednom godišnje da izvrši pregled ekspanzione posude i pritom izvrši potrebne popravke, a po potrebi i zameni
posudu. Na priključak za odvod tople vode priključuje se odvod tople vode ka potrošacima. Priključak za recirkulaciju priključuje se na
cev za recirkulacioni protok vode u objektu koji omogućava da topla
voda potekne odmah nakon aktiviranja baterije. Ukoliko ne postoji
cev za recirkulaciju u objektu gde se ugrađuje bojler onda je potrebno blokirati ovaj priključak. Pri spajanju cevi sa priključcima koristiti
odgovarajuće materijale za dihtovanje.
SRB
Za pražnjenje bojlera treba uraditi sledeće:
Isključiti bojler iz električne mreže
Zatvoriti ventil na dovodu hladne vode
Otvoriti slavinu za toplu vodu
Otvoriti ventil za pražnjenje koji se nalazi na dancetu bojlera (vidi sliku) koji se ugrađuje kod kupca prilikom povezivanja bojlera na vodovodnu mrežu.
1. Dupli nipli 5/4”
2. Koleno 5/4”
3. Dupli nipli 5/4”
4. Cevni nastavak G 5/4”
5. Ventil za ispust G 5/4”
1
2 3
4
5
Slika 5 Izvedba ventila za pražnjenje
Garantna izjava:
Garancija važi od dana kupovine bojlera, što kupac dokazuje garantnim listom i fiskalnim računom. Pravilno popunjen garantni list
mora sadržati sledeće podatke: model bojlera, serijski broj, datum
proizvodnje, datum prodaje, potpis prodavca i pečat trgovine
koja je bojler prodala.
Bojler će u garantnom roku raditi besprekorno ako ga koristite u
skladu sa njegovom namenom i uputstvom za upotrebu. Izdavalac garancije se obavezuje da će u garantnom roku, o svom trošku,
uključujući i troškove prevoza, obezbediti otklanjanje kvarova i nedostataka na bojleru. Ako ovlašćeni servis ne otkloni kvar u roku od
10
SRB
10 dana, garantni rok se produžuje za period trajanja popravke. Ukoliko u garantnom roku proizvod ne bude popravljen u roku od 45
dana od prijave u ovlašćeni servis, ili ako kvar uopšte nije moguće
otkloniti, proizvod će biti zamenjen novim. Prilikom vraćanja bojlera
po osnovu reklamacije preporuka proizvođača je da se bojler spakuje
u originalnu fabričku ambalažu.
Garantni rok traje:
Za inox kazan 120 meseci
Za elektro komponente (grejač, termostat, termička zaštita) 24 meseca
Za sve zaptivke 24 meseca
Za sigurnosni ventil 24 meseca
Za sve ostale delove 24 meseca
Garancija prestaje da važi u sledećim slučajevima:
Ako je bojler nepravilno instaliran
Ako je popravku u garantnom roku vršilo neovlašćeno lice
Ako prilikom servisiranja nisu ugrađeni originalni rezervni delovi koje je propisao proizvođač
Ako je bojler pretrpeo oštećenja usled mehaničkih udara nastalih krivicom kupca (nepravilno manipulisanje, nepravil
na montaža , ili trećeg lica
Ako bojler nije pravilno korišćen
Ako je bojler oštećen usled više sile
11
SRB
R.B. MESTO
PTT
NAZIV SERVISA
ADRESA
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
11000
11070
11050
21000
21480
21400
25000
25250
22000
22400
26000
26204
23000
22300
24000
23300
26300
11300
11319
12000
35213
12300
19300
19210
19000
19350
18220
35230
34000
15000
15300
15300
14000
31250
31300
31330
11500
11550
11400
32300
32000
31210
JOKO
MAGNIFICO
GREEN SERVICE
NS ELEKTRO
ELEKTROSERVIS PEĐA
KLJUČ
VIDAKOVIĆ ELEKTRO
JOVANIĆ
FRIGO SERVIS
EL-TERM
MALI TEHNIČKI CENTAR
NICOL-COMERC
IGNJATOV
ČMELIK - FRIGO SERVIS
B SERVIS
MITON
REMENJAK
ELEKTRO DIPOL
ELEKTRO SERVIS RAKIĆ
SERVIS ELEF
FRIGO CENTAR
FREON
PN SERVIS
SERVIS MIKI
BATA BOŽA
GAGI SERVIS
FRIGOTERMIKA
VUČKO-ELEKTRONIK
FONTANA
MIJAILOVIĆ 015
MANOJLOVIĆ
UNIVERZAL
AŠKOVIĆ
DJUNISIJEVIĆ
DELTA FRIGO
UNIVERZAL
ELEKTROLUKS
BOKSI
VINEL
ES MIKI
DMG ELEKTRO
SERVIS EL-ROS
Paštrovićeva 4
Vajara Živojina Lukića 58
Prvomajska 37
Marodićeva 9
Miladina Jocića 18
Šafarikova bb
Maksima Gorkog 58
Vojvode Mišića 9
Planinska 112
Glavna 264
Miloša Obrenovića 41
Borisa Kidriča 25 – Opovo
4. juli 1
Kralja Petra I 25
Doza Đerđa 19/a
Svetosavska 23
Fruškogorska 21
Oslobođenja 66
Velimira Gajića 20, Krnjevo
Vojvode Milenka 15
Stevana Lazarevića 90
Zabrđe BB
Stefanije Mihajlović 19
3. Oktobar br. 6
HajdukVeljkova 15
Trgovište bb
Maksima Gorkog bb
Dobojska 23
JankaVeselinovića 30
Vlade Jovanovića 40
Bosanska 13
Vojvode Putnika 7
Jakova Nenadovića 20
DušanaVišića 2
Novovaroška 3
Trg Fap-a bb
Kralja Aleksandra I 34-A
Voke Savić bb (T.C.)
Milivoja Blaznavca 1
Kneza Aleksandra 47a
Stevana Prvovenčanog 49
Kralja Petra 16
12
BEOGRAD, Banovo Brdo
BBEOGRAD, Novi Beograd
BEOGRAD, Zvezdara
NOVI SAD
SRBOBRAN
BAČKA PALANKA
SOMBOR
ODŽACI
SREMSKA MITROVICA
RUMA
PANČEVO
PANČEVO – OPOVO
ZRENJANIN
STARA PAZOVA
SUBOTICA
KIKINDA
VRSAC
SMEDEREVO
VELIKA PLANA
POŽAREVAC
DESPOTOVAC
PETROVAC NA MLAVI
NEGOTIN
BOR
ZAJEČAR
KNJAŽEVAC
ALEKSINAC
ĆUPRIJA
KRAGUJEVAC
ŠABAC
LOZNICA
LOZNICA
VALJEVO
BAJINA BAŠTA
PRIJEPOLJE
PRIBOJ
OBRENOVAC
LAZAREVAC
MLADENOVAC
GORNJI MILANOVAC
ČAČAK
POŽEGA
KONTAKT
011/355-23-74
011/22-81-222
011/2895-291
021/530-631
021/732-162
021/6042-199
025/442-192
025/5746-567
022/632-670
022/495-365
013/348-555
013/682-280
023/525-100
022/315-065
024/555-475
0230/439-415
063/649-489
063/84-70-536
063/203-722
064/114-31-45
063/544-822
064/807-22-51
063/624-600
062/8404-690
063/7769-270
063/462-118
063/494-427
063/322-718
063/408-964
063/8141-797
Aleksandar Joković
Danilo Lajšić
Bojan Dačković
Ljubiša Zečak
Predrag Jacić
Milan Obradov
Vidakovic Slobodan
Jovanić Branko
Petar Leščuk
Mile Cankovic
Mario, Mira
Nikolić Dragoslav
Sava Ignjatov
Vlado Cmelik
Blaž Zoltan
Mira
Zoran Remenjak
Srđan Jovanović
Igor Rakić
Zoran Bankovački
Milan Ljubisavljević
Miša
Popović Nenad
Ana Ristić, Anita
Nedeljković Đorđe
Dragan Pešić
Miša Petrović
Sveta Vučković
Aleksandar Marković
Milutin Mijailović
Manojlo Manojlović
Zoran Aničić
Mileta Ašković
Đunisijević Tihomir
Darko Janjušević
Miroslav Milosavljević
Dragan Vidaković
Tomić Tomislav
Radoslav Cvijetić
Milan Janković
Dejan Grujović
Svetomir Rosić
026/231-035
026/821-297
012/55-00-53
035/624-792
012/327-612
019/549-645
030/458-000
019/420-855
018/803-579
035/476-376
034/6302-215
015/349-217
015/897-027
015/873-692
014/230-049
031/861-359
033/714-164
033/448-345
011/8722-997
011/8111-355
032/717-991
032/332-507
031/3713-713
069/123-91-18
066/231-035
063/82-67835
063/241-839
063/624-792
063/388-750
064/00-237-00
062/44-30-36
064/1217-626
063/8089-332
060/150-43-63
063/476-376
063/659-831
064/40-88-015
064/19-59-509
064/856-82-06
063/81-54-767
063/640-891
064/14-92-513
064/29-67-818
063/289-262
063/326-083
064/20-80-884
064/91-89-443
064/12-745-12
063/81-09-642
SRB
MOB
SPISAK SERVISERA
SRBIJA
TELEFON
13
SRB
R.B. MESTO
PTT
NAZIV SERVISA
ADRESA
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
31000
32250
36300
37000
36103
37230
18000
18000
18400
18300
16000
17500
17523
38250
SERVIS SLOBO
VODOTEHNA
FRIGO OBOD
ELMOS PROMET
RADE KONČAR
MITAR ELEKTRO
SVETLOST
JOKO
AMOR
FRIGOMONT
BELA TEHNIKA – BUBI
5 COM
ELEKTROTEHNIKA
ART TRADE GROUP
Kralja Milutina 3
Dubrava bb
Generala Živkovića 68
Dragomira Gajića 68
Radnički Bataljon 23
Srećkova 17
Kovanlučka 26
Alekse Nenadovića 35
29. Novembra 11
Trg Republike 56/2
28. marta bb
Trg Bratstva i Jedinstva 10
A. Krašnica 53
14
UŽICE
IVANJICA
NOVI PAZAR
KRUŠEVAC
KRALJEVO
ALEKSANDROVAC
NIŠ
NIŠ
PROKUPLJE
PIROT
LESKOVAC
VRANJE
PREŠEVO
GNJILANE
KONTAKT
031/515-744
063/685-834
020/385-455
037/3523-966
036/375-151
037/3554-505
018/595-185
018/265-915
027/323-850
010/311-758
016/260-412
017/404-994
063/81-60-265
044/322-171
064/29-45-815
064/90-72-560
063/647-126
064/898-1114
063/443-510
063/382-275
063/462-943
064/200-95-23
064/207-66-00
063/825-77-29
063/808-35-44
064/155-12-00
060/15-31-572
Slobodan Milić
Damljanović M. Mile
Dušimir Ristović
Ivica
Svetozar Petrović
Mitar Milutinović
Senta Tasić
Jovica Andrejević
Bratislav Jovanović
Jevtić Saša
Nataša Stojanović
Srđan Petković
Vedat Aliu
SRB
MOB
SPISAK SERVISERA
SRBIJA
TELEFON
15
SRB
R.B. MESTO
PTT
NAZIV SERVISA
ADRESA
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
71000
88305
78000
76010
77000
76300
89230
89000
73220
76250
78400
74264
88000
79280
80101
78430
79000
72270
75000
72000
PER ASPERA D.O.O.
TURUDIĆ SOR
PRERADOVIĆ SZR
EL.SERVIS ĐUKANOVIĆ
ELEKTRONIK D.O.O.
FRIGEL MONT D.O.O.
SZR MIĆO
TERMOMONT
ELEKTROMEHANIKA SZR
ELEKTROSERVIS HIDO
LIBERAMA DOO
EURO ELEKTRO
TEHNIKA PAM
ELEKTROSERVIS rtv
EUROLUX
ELEKTRO-SERVIS
ELEKTROSERVIS
AGIĆ D.O.O.
EUROLINE
ELEKTROSERVIS
Zagrebačka 4c
Modrič br. 13
Oplenička br. 2
Rejsa Dž.Čauševića br. 8
Trg Slobode br. 8
Knez Ive od Semberije br.60
Kralja Petra oslobodioca bb
Tini S 105
Srpske Sloge bb
Željeznička br. 20
Lijevčanska bb
Braće Kotorića bb
AkademikaIvanaZovkebr.10
Branilaca BiH br. 108
Obrtnička bb
Sv. Jovan br. 50
Đure Jakšića 17
Konatur 2D
Stupine B7-lam.II
Londža 124
16
SARAJEVO
ČAPLJINA
BANJA LUKA
BRČKO
BIHAĆ
BIJELJINA
BILEĆA
TREBINJE
ROGATICA
GRADAČAC
GRADIŠKA
JELAH-TEŠANJ
MOSTAR
KLJUČ
LIVNO
PRNJAVOR
PRIJEDOR
TRAVNIK
TUZLA
ZENICA
KONTAKT
033/222-234
036/826-550
051/280-500
049/215-384
037/222-626
065/209-009
059/370-241
059/270-870
033/223-345
063/493-495
065/689-505
065/529-798
061/370-411
065/549-100
065/904-109
066/971-875
065/341-135
061/103-900
051/809-102
061/736-536
063/345-895
061/145-930
063/330-488
051/648-200
065/515-559
061/143-708
061/101-717
061/781-797
Nedžib Imamović
Zdravko Turudić
Duško Preradović
Anđelko Đukanović
035/821-210
051/809-100
032/663-653
036/320-644
061/145-930
034/203-184
051/648-200
052/237-333
030/513-340
035/276-228
032/407-706
Ratislav Ostojić
Milutin Kovačević
Tihomir Pejak
Mijanović Radomir
Branislav Cikic
Irget Ahmić
Damir Smoljan
Ismet
Sreten Knjeginjić
Nedim Salihović
Semir Drinić
SRB
MOB
SPISAK SERVISERA
BIH
TELEFON
17
SRB
R.B. MESTO
PTT
NAZIV SERVISA
ADRESA
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
81000
85340
85000
85360
81400
81400
84210
81210
84300
84000
81250
85335
FRIGOELEKTRO
KOMPRESOR
ELEKTRO SERVIS TOMBA
ELEKTROSERVIS BIJELETEHNIKE
ELEKTROSERVIS – ELNIK
ELEKTROFRIGO VUJIČIĆ
LACO ELEKTRO
M.G. ELEKTROSERVIS
ELEKTRO-FRIGO SISTEM
FRIGOELEKTRO – TRUBLJANIN
NINO
BAJ SERVIS
Skoj-a 9
Njegoševa 83
Bulevar Revolucije 1
Boška Strugara BB
Karađorđeva 22
Vuka Karadžića 9
Radoševac 48
Breze
M. Zečevića 30
Trsava 51
Obilića 2
Prčanj 173
18
PODGORICA
HERCEG NOVI
BAR
ULCINJ
NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
PLJEVLJA
KOLAŠIN
BERANE
BIJELO POLJE
CETINJE
KOTOR
MOB
KONTAKT
020/268-891
031/323-503
069/385-998
030/412-220
040/213-042
040/247-420
052/321-644
020/864/120
067/223-433
067/205-000
069/331-153
Ljubo Vujović, Tamara
Tihomir Perović
069/047-507
069/022-737
069/085-112
069/026-545
069/085-791
069/031-660
Pero
Mileta Lacmanović
Gašević Miodrag
Popović Spasoje
Pusno Trubljanin
069/044-622
Slavko Bajo
SPISAK SERVISERA
CRNA GORA
050/431-091
041/013-780
032/337-173
SRB
TELEFON
19
SRB
POSTUPAK POSLE UPOTREBE
Bojleri velikih litraža i ambalaža su izrađeni od materijala koji se recikliraju. Nakon upotrebe zabranjeno je odlagati bojlere kao nerazvrstan komunalni otpad. Pre odlaganja na otpad, obavezno razdvojiti
plastične i gumene elemente od metalnih, klasifikovati ih i odlagati
za reciklažu ili za komunalni otpad prema važećim lokalnim propisima grada/opštine. Obavezno odvojeno sakupljanje otpadne opreme
i upravljanje otpadom je jedini način koji obezbeđuje ispunjenost uslova zaštite životne sredine.
20
21
SRB
Metalac Bojler
Ljubićska 1, 32300 Gornji Milanovac, Srbija
T. +381 32 717 432, 712 812,
F. + 381 32 770 498
e. [email protected]
web: www.metalacbojler.com
CALL CENTAR:
Za Srbiju: 0700 100 500
Za Crnu Goru, BIH, Hrvatsku, Makedoniju i Sloveniju:
Revizija 25.09.2014.god.
+381 32 770 444
Download

SRB - Metalac Bojler