Zpěvník chval
Církev bratrská Chomutov
Některé méně pouţívané akordy:
Obsah:
1.
ABBA, OTČE.............................................................. 1
2.
AJ KEBY NEKVITOL FÍK ............................................. 1
3.
AŤ BŮH, HOSPODIN ................................................. 1
4.
AŤ CELÁ ZEMĚ SLYŠÍ................................................. 1
5.
AŤ CELÝ SVĚT VÍ, ŽE PÁN BRZO PŘIJDE ................... 2
6.
AŤ DOBRÝ BŮH JE STÁLE S VÁMI............................. 2
7.
AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA................................. 2
8.
AŤ JE DNES TVŮJ DŮM............................................. 3
9.
AŤ POŽEHNÁN JE BŮH ............................................. 3
10.
AŤ TVÁ ŽIVÁ VODA .................................................. 4
11.
AŤ TVÉ JMÉNO JASNÝM SVĚTLEM ZÁŘÍ .................. 4
12.
AŽ ZAZNÍ POLNIC TÓN ............................................. 5
13.
BERÁNKU, VZDÁVÁME TI ČEST ............................... 5
14.
BOHU PAK CHVÁLA.................................................. 5
15.
BOJUJTE, BOJUJTE DÁL ............................................ 6
16.
BOŽE, OTČE DIVÍM SE .............................................. 6
17.
BOŽÍ BERÁNKU, JEN TOBĚ PATŘÍ ČEST.................... 6
18.
BOŽÍ LÁSKA JAK ŘEKA .............................................. 7
19.
BUĎ POKOJ BRANÁM TVÝM, JERUZALÉME ............ 7
20.
BUĎ POŽEHNÁN, HOSPODINE................................. 7
21.
BUĎ POŽEHNANÉ TVÉ SVATÉ JMÉNO ..................... 7
22.
BUĎ TOUHOU MÉHO SRDCE ................................... 7
23.
BUDIŽ CHVÁLEN JEŽÍŠ KRÁL .................................... 7
24.
BŮH BUĎ V HLAVĚ MÉ............................................. 8
25.
BŮH JE DOBRÝ.......................................................... 8
26.
BŮH JE SÍLA MÁ ....................................................... 8
27.
BŮH JE ZÁŠTITA MÁ ................................................. 8
28.
BŮH NÁŠ JE BŮH DOBRÝ.......................................... 8
29.
BŮH SILNÝ MŮJ JSI TY .............................................. 9
30.
BŮH ZA MĚ ZÁPAS DOKONČÍ .................................. 9
31.
BYL ČLOVĚK JAKO JÁ ................................................ 9
32.
CESTU ÚZKOU ZNÁM ............................................. 10
33.
DÁVÁŠ MI LÁSKU VZÁCNOU ................................. 10
34.
DEJ NÁM PROHLÉDNOUT ...................................... 10
35.
DĚKUJ MU .............................................................. 10
36.
DĚKUJI TI, OTČE ..................................................... 11
37.
DÍK TOBĚ, PANE, ZA KREV SMLOUVY TVÉ............. 11
38.
DÍKY, ZA TOTO KRÁSNÉ RÁNO .............................. 11
39.
DÍKY ZA TVŮJ KŘÍŽ ................................................. 12
40.
DNES TEBE VOLÁ PÁN............................................ 12
41.
DO TVÝCH STAROSTÍ ............................................. 12
42.
DO VŠECH BRAN PŮJDEM S CHVÁLOU ................. 13
43.
DOBROŘEČ DUŠE MÁ HOSPODINU....................... 13
44.
DODEJTE SÍLY ......................................................... 13
45.
DOKONÁNO JEST ................................................... 13
46.
DOUFEJ V HOSPODINA .......................................... 14
47.
DNES JDU K TOBĚ, PANE MŮJ ............................... 14
48.
DUCH A NEVĚSTA .................................................. 14
49.
DUCH I NEVĚSTA PRAVÍ: PŘIJĎ.............................. 14
50.
DUCHU SVATÝ........................................................ 14
51.
DUCHU SVATÝ, PŘIJĎ ............................................ 15
52.
EL ŠADDAJ .............................................................. 15
53.
HALELUJA, AŤ ZNÍ ZE VŠECH ÚST .......................... 15
54.
HALELUJA, KRÁLI, TY JSI VZKŘÍŠENÝ ..................... 15
55.
HALELUJA, SLÁVA .................................................. 16
56.
HALELUJA, SPASENÍ SLÁVA I MOC ........................ 16
57.
HALELUJA, VŠICHNI ZPÍVAJÍ .................................. 16
58.
HALELUJA, ŽIVÝ JE NÁŠ PÁN.................................. 16
59.
HLEDÁM TVOJI TVÁŘ ............................................. 17
60.
HLEDEJ NEJDŘÍV BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ ...................... 17
61.
HODEN JE BERÁNEK............................................... 17
62.
HOSANA BOHU NA NEBI ....................................... 17
63.
HOSPODIN BUDE BOJOVAT ZA NÁS ...................... 17
64.
HOSPODIN DOKONÁ ZA MĚ .................................. 18
65.
HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ ................................... 18
66.
HOSPODIN, JEN HOSPODIN................................... 18
67.
HOSPODIN JE SVĚTLO ............................................ 19
68.
HOSPODIN KRALUJE .............................................. 19
69.
HOSPODINA MILUJI ............................................... 19
70.
HOSPODINE, KDO JE PODOBNÝ TOBĚ................... 19
71.
HOSPODINE, KRÁLŮ KRÁLI .................................... 20
72.
HUDBA DOZNÍVÁ ................................................... 20
73.
CHCEME TANČIT .................................................... 21
74.
CHCEME TI BÝT BLÍŽ............................................... 21
75.
CHCI JÍT ZA TEBOU ................................................. 21
76.
CHCI, PANE, CHVÁLIT TĚ ........................................ 21 115. JEN V TEBE DŮVĚRU MÁM .................................... 32
77.
CHCI NÉST SVŮJ KŘÍŽ ............................................. 22 116. JEŽÍŠ, BOŽÍ SYN ...................................................... 32
78.
CHCI OSLAVOVAT SVÉHO PÁNA ............................ 22 117. JEŽÍŠ JE LEV Z JUDY ................................................ 32
79.
CHCI VEJÍT DO JEHO BRAN..................................... 22 118. JEŽÍŠ JE MÁ SKÁLA ................................................. 32
80.
CHCI VÍC TĚ ZNÁT ................................................... 22 119. JEŽÍŠ JE PÁN PÁNŮ A KRÁL KRÁLŮ ........................ 32
81.
CHTĚL BYCH BÝT MAJÁKEM .................................. 23 120. JEŽÍŠ JE PÁNEM ...................................................... 33
82.
CHVÁLA, CHVÁLA, CHVÁLA TOBĚ PANE................ 23 121. JEŽÍŠ JE TU PRÁVĚ TEĎ........................................... 33
83.
CHVAL DUŠE MÁ SVÉHO PÁNA ............................. 23 122. JEŽÍŠ JE VÍTĚZ NAD SMRTÍ ..................................... 33
84.
CHVÁLÍM A VZÝVÁM JMÉNO TVÉ ......................... 23 123. JEŽÍŠ, JEŽÍŠ JE PÁN ................................................. 33
85.
CHVÁLÍM JMÉNO TVÉ, JEŽÍŠ .................................. 23 124. JEŽÍŠ, NEBESKÝ KRÁL ............................................. 34
86.
CHVÁLÍM, TEBE CHVÁLÍM...................................... 24 125. JEŽÍŠ, NEJKRÁSNĚJŠÍ ZE VŠECH JMEN ................... 34
87.
CHVALTE HOSPODINA ........................................... 24 126. JEŽÍŠ, PŘEKRÁSNÉ JMÉNO ..................................... 34
88.
CHVALTE HOSPODINA Z NEBES ............................. 24 127. JEŽÍŠ, PŘÍTEL HŘÍŠNÝCH......................................... 35
89.
CHVALTE PÁNA – BŮH S NÁMI JE .......................... 24 128. JEŽÍŠ DÁVÁ NOVOU PÍSEŇ .................................... 35
90.
CHVALTE SLUŽEBNÍCI ............................................. 24 129. JEŽÍŠI, DÍKY ZA TVOU LÁSKU ................................. 36
91.
CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 130.
25
131.
CHVÁLU VZDEJTE, VYZPÍVEJTE .............................. 25
132.
JÁ BYL JSEM SÁM ................................................... 25
133.
JÁ JDU TAM DO BOŽÍ ZEMĚ ................................... 26
134.
JÁ MÁM TĚ RÁD ..................................................... 26
135.
JÁ NEZNÁM NIC TAK MOCNÉHO ........................... 26
136.
JÁ PŘED TVOU TVÁŘÍ ............................................. 27
137.
JÁ SE TI KLANÍM ..................................................... 27
138.
JÁ STOJÍM V ÚDIVU PŘED TEBOU ......................... 27
139.
JÁ TOBĚ, PANE MŮJ ............................................... 27
140.
JÁ VĚŘÍM A VYZNÁVÁM ........................................ 28
141.
JAK ÚŽASNÁ, MUSÍ TA LÁSKA BÝT ........................ 28
142.
JAKÉ JE JEHO JMÉNO ............................................. 28
143.
JDEM V NEBESKÉ VÝZBROJI OBSADIT ZEM ........... 29
144.
JE ČAS HLEDAT PÁNA............................................. 29
145.
JEDNO JSME V DUCHU SVATÉM............................ 29
146.
JEDNOU KAŽDÝ NÁROD POZNÁ ............................ 30
147.
JE DOKONÁNO ....................................................... 30
148.
JE PSÁNO MÁM TĚ RÁD......................................... 30
149.
JE STÁLE PŘÍTOMNÁ TVOJE SLÁVA ....................... 30
150.
JEN SE DÍVEJ NA PTÁČKY ....................................... 31
151.
JEN TOBĚ PATŘÍ CHVÁLA ....................................... 31
152.
JEN TY JSI HODEN................................................... 31
153.
JEN TY, PANE MŮJ, JEN TYS MŮJ ŠTÍT ................... 31
154.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
JEŽÍŠ KRISTUS ON JE KRÁL ..................................... 36
JEŽÍŠI, DÍK ZA GOLGOTSKÝ KŘÍŽ ............................ 36
JEŽÍŠI, JSI KRÁLEM NÁRODŮ ................................. 37
JEŽÍŠI, MÁM TĚ RÁD .............................................. 37
JEŽÍŠI, MŮJ PANE ................................................... 37
JEŽÍŠI, TY JSI VÍC NEŽ ZLATO .................................. 37
JSEM KVÍTEK ŠÁRONSKÝ ....................................... 38
JSEM TI BLÍZKO ...................................................... 38
JSI DOBRÝ PASTÝŘ ................................................. 39
JSI MŮJ VZDUCH K DÝCHÁNÍ ................................. 39
JSI SLÁVY KRÁL....................................................... 39
JSI VÍC NEŽ PÁN ..................................................... 39
JSME DĚTI TVÉ ....................................................... 39
JSME TVŮJ LID........................................................ 40
MÁ LÁSKO (JSOU KRÁSNÉ CHVÍLE PŘI SETKÁNÍ) .. 40
K PÁNU RUCE POZVEDÁM..................................... 40
K TOBĚ PŘICHÁZÍM ................................................ 40
K TOBĚ VOLÁM ...................................................... 41
KAŽDÉ KOLENO SE SKLONÍ PŘEDE MNOU ............ 41
KDE SE KŘESŤANÉ, SPOLU SCHÁZEJÍ ..................... 41
KDO CHVÁLÍ SVÉHO PÁNA .................................... 41
KDOPAK JE NÁM NEJDRAŽŠÍ ................................. 42
KDYŽ BŮH JE S NÁMI ............................................. 42
KDYŽ DUCH BOŽÍ MĚ NAPLNÍ ................................ 42
KDYŽ DÝCHÁM....................................................... 42
155. KDYŽ LID MŮJ, KTERÝ ZNÁ JMÉNO MÉ ................. 43 195. MŮJ BŮH JE MŮJ ŠTÍT ............................................ 53
156. KÉŽ MÁ DUŠE ŽIJE .................................................. 43 196. MŮJ KRÁLI, MÁ SPÁSO .......................................... 54
157. KÉŽ MI V DEN SOUŽENÍ ......................................... 43 197. MŮJ PÁN MNE POZVAL KE STOLU SVÉMU ........... 54
158. KÉŽ PANE, PŘIJDE, NA ZEM TVÉ KRÁLOVSTVÍ....... 43 198. MŮJ PÁN O MNĚ VÍ ............................................... 54
159. KÉŽ POLÍBÍŠ ............................................................ 44 199. MŮJ PÁN VŠECHNY SVOLÁ .................................... 54
160. KÉŽ SE V NAŠICH DOMECH TANČÍ ......................... 44 200. MŮJ VELIKÝ ............................................................ 55
161. KÉŽ SE VŠICHNI SVATÍ RADUJÍ ZAS ........................ 45 201. MUŽ Z GALILEJE ..................................................... 55
162. KLANÍME SE PŘED TVOU TVÁŘÍ ............................ 45 202. MŮJ ŽIVOT UŽ NENÍ PRÁZDNÁ LOĎ ...................... 55
163. KORUNUJEME TĚ, KRÁLI NÁŠ ................................ 45 203. MY JSME KRISTOVA VŮNĚ .................................... 56
164. KRÁČÍME DÁL......................................................... 46 204. MY JSME ZDE ......................................................... 56
165. KRÁL SPRAVEDLNOSTI ........................................... 46 205. MY PŘICHÁZÍME PŘED TVOU TVÁŘ ...................... 56
166. KRÁLI, MILOST NÁM DEJ ....................................... 46 206. NA POČÁTKU BYLA LÁSKA (SYN) ........................... 57
167. KRÁLI MŮJ, TEBE HLEDÁM .................................... 46 207. NAPLŇ DUŠI MOU ................................................. 57
168. KRÁLŮ KRÁL, BYL SRDCEM SLUŽEBNÍK ................. 47 208. NAPLŇ, PANE ......................................................... 57
169. KRÁLŮ KRÁL NÁDHERNÝ ....................................... 47 209. NAPLŇUJ MNE DUCHEM ....................................... 57
170. KREV PO DŘEVĚ STÉKÁ .......................................... 47 210. NÁŠ BŮH JE VESMÍRU PÁN.................................... 58
171. KRISTUS KRALUJE................................................... 47 211. NÁŠ BŮH SPASENÍ DÁVÁ NÁM.............................. 58
172. KVŮLI TOBĚ ............................................................ 48 212. NAŠE DUŠE OČEKÁVAJÍ NA HOSPODINA .............. 58
173. LAUDATO SI............................................................ 48 213. NAUČ MĚ VÍC K TANCI SVOBODU MÍT .................. 59
174. LÁSKA TVÁ NA VŠECH MÍSTECH ZÁŘÍ.................... 48 214. NESKLÁDEJTE V MOCNÝCH NADĚJI....................... 59
175. LÁSKA TVÁ, PŘIJĎ K NÁM ...................................... 48 215. NE SILOU ANI MOCÍ – RUACH ............................... 59
176. LIDÉ VŠECH NÁRODŮ ............................................. 48 216. NĚKDO MĚ VEDE ZA RUKU .................................... 60
177. MÁ DUŠE BOHA VELEBÍ ......................................... 49 217. NEJBLIŽŠÍ JSI PŘÍTEL MŮJ ...................................... 60
178. MÁ DUŠE S TOUHOU OČEKÁVÁ ............................ 49 218. NEJKRÁSNĚJŠÍ CHVÍLE VŽDYCKY JSOU NA KOLENOU
60
179. MÁ DUŠE ŽÍZNIVÁ .................................................. 49
219. NEBE JE V SRDCI MÉM ........................................... 60
180. MÁ NĚKDO Z VÁS ŽÍZEŇ ........................................ 49
220. NENÍ VŽDY SLUNCE NA OBLOZE ............................ 61
181. MÁ SÍLA JE V PÁNU ................................................ 50
221. NESKLÁDEJTE V MOCNÝCH NADĚJI....................... 61
182. MÁM V NEBI OTCE................................................. 50
222. NEZAPOMÍNEJ JAK JE BŮH DOBRÝ........................ 61
183. MARANATHA ......................................................... 50
223. NEZNÁ TU NIKDO SOUŽENÍ MÉ ............................. 62
184. MILOST SE SNÁŠÍ ................................................... 50
224. NIKDY NEKONČÍCÍ MILOST .................................... 62
185. MILOSTÍ OPLÝVÁŠ.................................................. 51
225. NIKOLI SILOU, MOCÍ .............................................. 62
186. MILUJI TĚ VROUCNĚ .............................................. 51
226. NOVÉ STVOŘENÍ .................................................... 62
187. MILUJEM TĚ, OTČE, KLANÍME SE JEN TOBĚ .......... 51
227. NYNÍ POKLOŇME SE .............................................. 62
188. MILUJEME, AČ NEVIDÍME ...................................... 51
228. NYNÍ POSLOUCHEJTE HLAS MŮJ ........................... 63
189. MILUJU TĚ, PANE, MILUJU TĚ VÍC ......................... 52
229. Ó HOSPODINE, JSI MÁ SKRÝŠ ................................ 63
190. MILUJU TĚ, PANE ................................................... 52
230. Ó OTČE, MOJE SRDCE STRÁDÁ .............................. 64
191. MNOZÍ ŘEKNOU ..................................................... 52
231. Ó PANE, OTEVŘI MÉ RTY ....................................... 64
192. MOCNÉ JE NAŠE MĚSTO ........................................ 52
232. Ó POJĎME CHVÁLIT PÁNA (KRÁLI NÁRODŮ ZEMĚ)
193. MOU CESTU V RUKOU MÁŠ .................................. 53
64
194. MOUDROST MI, PANE, DÁVEJ............................... 53
233. Ó AŤ JSOU NAPLNĚNA ÚSTA MÁ .......................... 64 273. POKOŘME SVÉ SRDCE PŘED PÁNEM .................... 73
234. OČEKÁVÁM NA TVŮJ PŘÍCHOD ............................. 65 274. POUŠŤ I SUCHOPÁR ............................................... 73
235. ON JE PÁN .............................................................. 65 275. POVSTAŇ V SÍLE SVÉ.............................................. 74
236. ON VYDAL SEBE ZA MNE ....................................... 65 276. POŽEHNANÝ........................................................... 74
237. OSLAV HO NEBE ..................................................... 65 277. POŽEHNÁN BUĎ HOSPODIN.................................. 74
238. OSLAV JMÉNO SVÉ, PANE...................................... 65 278. POŽEHNANÝ PÁN, NÁŠ BŮH VŠEMOCNÝ.............. 74
239. OSLAVUJ, PÁNA OSLAVUJ ..................................... 66 279. PRÁVĚ TEĎ JE CHVÁLIT PÁNA ČAS ........................ 75
240. OSLAVUJTE HOSPODINA, DOBRÝ JEST .................. 66 280. PROBUĎ NÁS TY SÁM ............................................ 75
241. OTČE, MŮJ DRAHÝ ................................................. 66 281. PROČ BYCH NEMĚL VESEL BÝT .............................. 75
242. OTČE, CHVÁLÍM, JMÉNO TVÉ POSVĚCENÉ ............ 66 282. PROČ ZVYKLI JSME SI SNADNO ŽÍT ....................... 75
243. OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH ......................... 66 283. PROKÁZAL GOLGOTOU.......................................... 76
244. OTČE NÁŠ NEBESKÝ ............................................... 67 284. PROSÍME TĚ, DEJ NÁM, PANE SÍLU ....................... 76
245. OTČE SVĚTLA .......................................................... 67 285. PŘED TEBOU SMÍM POKLEKNOUT ........................ 77
246. OTEVŘETE BRÁNY HRADEB KAMENNÝCH............. 67 286. PŘED TVÝM TRŮNEM STÁT ................................... 77
247. OTEVŘI MÉ SRDCE, PANE....................................... 68 287. PŘICHÁZÍM PŘED TVOJI TVÁŘ ............................... 77
248. OTEVŘTE VÍC BRÁNY SVÉ....................................... 68 288. PŘICHÁZÍM ZPÍVAT ................................................ 77
249. PÁN BŮH JE SÍLA MÁ ............................................. 68 289. PŘIJĎ, PANE MEZI NÁS .......................................... 78
250. PANE BOŽE, PŘIJĎ K NÁM ..................................... 69 290. PŘIJĎ, PANE MŮJ ................................................... 78
251. PANE MŮJ, TY JEDINÝ ............................................ 69 291. PŘIJĎ DUCHU SVATÝ ............................................. 78
252. PANE MŮJ, TYS MŮJ SPASITEL .............................. 69 292. PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ, PŘIJĎ, NAPLŇ NÁS ............ 78
253. PANE, PŘIJĎ (OČIŠTĚNÁ KRVÍ BERÁNKA).............. 69 293. PŘIJĎ JIŽ, PŘIJĎ, DUCHU STVOŘITELI .................... 79
254. PANE, PŘIJĎ S MOCÍ SVOU .................................... 70 294. PŘIJĎTE BLÍŽ V POKÁNÍ ......................................... 79
255. PANE, TY MNE ZNÁŠ .............................................. 70 295. PŘIŠEL NA ZEM KONAT DÍLO SPÁSY...................... 79
256. PANE, VŠECHNO, CO BY SIS PŘÁL, CHCI TI DÁT .... 70 296. PŮJDEŠ-LI POUŠTÍ .................................................. 79
257. PANE, UCTÍVÁM TĚ A POZNÁVÁM........................ 70 297. RÁD TĚ MÁM ......................................................... 80
258. PANE, TOUŽÍME PO TOBĚ...................................... 70 298. RADOST, POKOJ, LÁSKU ........................................ 80
259. PÁNU AŤ ZNÍ PÍSEŇ CHVAL.................................... 70 299. RADUJE SE VŠECHEN BOŽÍ LID............................... 80
260. PÁNŮ PÁN .............................................................. 71 300. RADUJU SE ZE TVÉ MOCI ....................................... 80
261. PÍSEŇ NOVÁ ZNÍ..................................................... 71 301. RÁNO, CELÝ DEN .................................................... 81
262. PÍSNÍ ZNÍ CELÝ SIÓN............................................... 71 302. ROZHODNUTÍ MÉ JE VÁŽNÉ .................................. 81
263. PO CESTÁCH TVÝCH ............................................... 71 303. ŘEKA TVÉ LÁSKY .................................................... 81
264. PODIVUHODNÝ MŮJ BŮH ..................................... 71 304. SE VŠÍM CO MÁM .................................................. 81
265. POJĎ, TEĎ JE TEN ČAS JEJ CHVÁLIT ....................... 71 305. S KAŽDÝM TRÁPENÍM ........................................... 82
266. POJĎME DÍKY VZDÁVAT ........................................ 72 306. SHROMÁŽDĚNÁ POD TVÝMI KŘÍDLY .................... 82
267. POJĎME JÁSAT A TANČIT ...................................... 72 307. SLABÝ AŤ ZVOLÁ: SÍLU MÁM................................. 82
268. POJĎME, ZAPLESEJME BOHU, HOSPODINU.......... 72 308. SLÁVA, JEŽÍŠ JE PÁN............................................... 82
269. POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI....................................... 72 309. SLÁVA, NÁŠ PÁN JE ŽIV.......................................... 82
270. POJĎTE VŠICHNI, KTEŘÍ OBTÍŽENI JSTE ................. 72 310. SLÁVA, TOBĚ KRÁLI................................................ 83
271. POKOJ TVŮJ JAK ŘEKA ........................................... 73 311. SLÁVA NAŠEMU PÁNU .......................................... 83
272. POKOJ VÁM ........................................................... 73 312. SLÁVA PÁNU JEŽÍŠI ................................................ 83
313. SLUNCE KRISTOVY LÁSKY ...................................... 83 353. TVOJE MOC KÉŽ SE UVOLNÍ................................... 93
314. SMÍM ...................................................................... 83 354. TVOJE SLÁVA JE TU, KDYŽ TVŮJ LID SE POZVEDÁ. 93
315. SPÁSO MÁ .............................................................. 83 355. TVÍ JSME MY .......................................................... 93
316. SPOJ NÁS V JEDNO................................................. 83 356. TVŮJ PLAMEN ........................................................ 93
317. SPRAVEDLIVÝ JE BŮH NÁŠ ..................................... 84 357. TY DÁVÁŠ USTÁLÉMU SÍLU ................................... 94
318. STÁLE CHVÁLIT BYCH CHTĚL .................................. 84 358. TY JSI HODEN, PANE BOŽE NÁŠ ............................. 94
319. STÁLE VÍC ............................................................... 84 359. TY JSI, HOSPODINE, BLÍZKO ................................... 94
320. STMÍVÁ, SE VŠUDE STMÍVÁ................................... 84 360. TY JSI JEDINÝ BŮH.................................................. 94
321. STVOŘ VE MNĚ SRDCE ČISTÉ ................................. 85 361. TY JSI MESIÁŠ ......................................................... 95
322. SVATÝ, SVATÝ, BERÁNKU BOŽÍ ............................. 85 362. TY JSI MILOVAL SPRAVEDLNOST ........................... 95
323. SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ............................................ 85 363. TY JSI MOCNÝ ........................................................ 95
324. SVATÉ JMÉNO MÁŠ, IMMANUEL .......................... 85 364. TY JSI MŮJ PÁN ...................................................... 95
325. SVOBODA V KRVI JEŽÍŠE ........................................ 85 365. TY JSI PÁNEM VŠECH MÝCH DNÍ ........................... 96
326. SVÝ KROKY ROZEZPÍVEJ ......................................... 86 366. TY JSI TEN PRAVÝ ................................................... 96
327. TADY JSEM ............................................................. 86 367. TY JSI ÚTOČIŠTĚ MÉ ............................................... 97
328. TAM K VÝŠINÁM .................................................... 86 368. TY JSI VĚČNÝ BŮH .................................................. 97
329. TATÍNKU NEBESKÝ ................................................. 87 369. TY JSI ŽIVOT, TY JSI SVĚTLO ................................... 97
330. TEBE CHVÁLÍM, TEBE VZÝVÁM.............................. 87 370. TY MI DÁVÁŠ MNOHEM VÍC.................................. 98
331. TEBE MILUJI, TEBE CHVÁLÍM ................................. 87 371. TY OTVÍRÁŠ MOJE OČI ........................................... 98
332. TEBE SLAVÍME A UCTÍVÁME .................................. 87 372. TY SÁM MI VLÁDNI ................................................ 98
333. TEĎ MŮŽU JÍT ........................................................ 87 373. TY SÁM, TY JSI DŮVOD .......................................... 98
334. TI, KDO PÁNA ČEKAJÍ ............................................. 87 374. TYS MI DAL OKRASU .............................................. 99
335. TMA PROHRÁLA, DEN ZVÍTĚZIL ............................. 88 375. TYS ZA NÁS ŠEL NA GOLGOTU............................... 99
336. TOBĚ KRÁLI, CHVÁLU VZDÁVÁM........................... 88 376. ÚCTA A CHVÁLA..................................................... 99
337. TOBĚ PANE DÍK ...................................................... 88 377. V BOŽÍ ZÁŘI PEVNĚ KRÁČÍME................................ 99
338. TOBĚ SE KLANÍM.................................................... 88 378. V HOSPODINOVÝCH RUKOU JE PRÁVO .............. 100
339. TO JÁ, Ó PANE MŮJ ............................................... 89 379. VÁS POSÍLÁM ROZSÉVAT LÁSKU......................... 100
340. TO JE MÉ PŘIKÁZÁNÍ.............................................. 89 380. VE TVÉM SRDCI JE SOUCIT A SLITOVÁNÍ............. 100
341. TO JE TEN DEN ....................................................... 89 381. VEĎ MNE, PANE MŮJ .......................................... 101
342. TOUŽÍM .................................................................. 89 382. VEĎ MNE Z VNĚJŠÍCH NÁDVOŘÍ.......................... 101
343. TRNÍM A BLÁTEM JSI ŠEL ....................................... 89 383. VELMI SE RADUJI Z HOSPODINA ......................... 101
344. TVÁ LÁSKA ............................................................. 90 384. VENI SPIRITUS SANCTE ........................................ 102
345. TVÁ LÁSKA JE VZÁCNÁ........................................... 90 385. VÍC LÁSKY, VÍC MOCI ........................................... 102
346. TVÁ SLÁVA JE PŘÍTOMNÁ...................................... 90 386. VÍM, ŽE PŘIŠEL JSI KVŮLI NÁM ............................ 102
347. TVÁ ZÁŘ NOC PŘEKONÁ ........................................ 90 387. VÍM, TY JSI VELKÝ BŮH A PÁN............................. 102
348. TVÉ SVATÉ JMÉNO ................................................. 91 388. VÍTÁME TĚ MEZI NÁMI, PANE ............................. 103
349. TVÉ SVĚTLO, PANE ................................................. 91 389. VÍTĚZSTVÍ, ZPÍVÁM O VÍTĚZSTVÍ......................... 103
350. TVÉ SVĚTLO SVÍTÍ................................................... 92 390. VLÁDNEŠ, PANE NA NEBI .................................... 103
351. TVOJE KREV............................................................ 92 391. VOLÁ JEŽÍŠ OVCE ZTRACENÉ ............................... 103
352. TVOJE JMÉNO VYZNÁVÁM .................................... 92 392. VOLÁME TĚ, DUCHU SVATÝ ................................ 104
393. VSTUPME DO JEHO PŘÍBYTKU............................. 104 421. ZPÍVEJ HALELUJA PÁNU ....................................... 110
394. VŠE CO MOHU DÁT JE CHVÁLA ........................... 104 422. ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU ................. 110
395. VŠECHNO ZAJISTÉ, CO SE NARODILO Z BOHA..... 104 423. ZTIŠENÍM SE SLUŠÍ TEBE CHVÁLIT ....................... 111
396. VŠICHNI JAKO OVCE............................................. 104 424. ŽIVÝ JE PÁN .......................................................... 111
397. VŠICHNI ŽÍZNIVÍ, POJĎTE K VODÁM ................... 105 DĚTSKÉ PÍSNĚ ................................................................ 112
398. VYVÝŠENÝ JSI PÁN ............................................... 105 1.
AŤ JSI VELKÝ NEBO MALÝ .................................... 112
399. VYVYŠUJEM PÁNA JEŽÍŠE .................................... 105 2.
KOUKNI DO ZRCADLA .......................................... 112
400. VYVYŠUJU TEBE, PANE ........................................ 105 3.
DÍKY, PANE MŮJ, ŽE MOHU NOVOU CESTOU JÍT 112
401. VZÁCNÝ JSI ........................................................... 106 4.
HALELUJA ŠABALABA LA BAM BAM ................... 112
402. VZDÁVÁME TI CHVÁLU ........................................ 106 5.
CHTĚL BYCH JÍT ZA TEBOU................................... 113
403. VZDEJ DÍK BOHU, RÁD TĚ MÁ ............................. 106 6.
KDO JE KRÁLEM DŽUNGLE?................................. 113
404. VZDEJME ČEST ..................................................... 106 7.
MOJE MALÉ SVĚTÉLKO ........................................ 113
405. VZHŮRU, POJĎME K VODÁM .............................. 107 8.
OVEČKA KUDRNATÁ ............................................ 113
406. VZÝVÁM SVATÉ JMÉNO TVÉ................................ 107 9.
OVEČKA TVÁ MALÁ VOLÁ ................................... 113
407. VZÝVÁM A SLAVÍM TVÉ JMÉNO .......................... 107 10.
PRO VELKÉHO, PRO MALÉHO.............................. 114
408. VZÝVÁM JMÉNO JEŽÍŠ ......................................... 107 11.
SÁM PROTI PROUDU PLOUT ............................... 114
409. VZÝVÁM TĚ, VŠEMOHOUCÍ ................................. 107 12.
USNUL JIŽ CELÝ NÁŠ DŮM ................................... 114
410. VZÝVÁM TVOJE SVATÉ JMÉNO............................ 108 13.
UŽ JSI DNES BOHU PODĚKOVAL.......................... 115
411. ZA NOCI VOLÁM .................................................. 108 VÁNOČNÍ PÍSNĚ ............................................................. 116
412. ZÁŠTITA MÁ I SKÁLA MÁ ..................................... 108 1.
ČAS RADOSTI VESELOSTI ..................................... 116
413. ZBOŘ KAŽDOU HRÁZ ........................................... 108 2.
CHTÍC ABY SPAL ................................................... 116
414. Z NEBES K NÁM JSI PROMLUVIL .......................... 108 3.
JAK JSI KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO............................... 117
415. ZDE STOJÍM .......................................................... 109 4.
NARODIL SE KRISTUS PÁN ................................... 117
416. ZNÁŠ MĚ VÍC NEŽ TISÍC LET ................................. 109 5.
NESEM VÁM NOVINY .......................................... 117
417. ZNÍ JMÉNO JEŽÍŠ .................................................. 109 6.
PÁSLI OVCE VALAŠI.............................................. 117
418. ZPÍVÁM JÁ, PANE MŮJ ........................................ 109 7.
TICHÁ NOC ........................................................... 118
419. ZPÍVAT PÍSEŇ LÁSKY SMÍM ................................. 110 8.
V PŮLNOČNÍ HODINU .......................................... 118
420. ZPÍVEJ HALELUJA.................................................. 110
3. Ať Bůh, Hospodin
1. Abba, Otče
G
7
C
D
G
7
C
D
D A
G
D7
C
G
D7
C
D A
G
e
h
e
h
A
G A
C
D
h
[: Ať je Ti milostiv, ať vede kroky tvé,
Ať mé srdce nezchladne, nenech mě jít cestou
G
7
D
D D7(D)
A
mocnou rukou svou, ať chrání Tě.:]
mou.
G
D7
C
G
D7
C
2. Ať Bůh, Hospodin, obrátí k tobě svou tvář,
ať Bůh, Hospodin, obdaří Tě svým pokojem.
G
Abba, Otče, prosím dej, ať jsem Tvůj, jen Tvůj.
4. Ať celá země slyší
2. Aj keby nekvitol fík
e
G
C
a
G
H7
G
h
h
D
C
sus4
a D
sus2
D
D
e
G
e
Dsus4Dsus2D
C
obmývá. :]
a budem spievať chvály, uprostred trápení,
Tvé slovo, v němţ je ţivot, k nebi bránu otvírá,
Tvé slovo, jeţ je pravda, můj ţivot podpírá. Ty
nenecháš mě klesnout, kdyţ sil mi ubývá. Tys
ten, kdo zralé víno v můj pohár dolévá.
H7
uprostred súţení, Jeţiš je Pán.
G
Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
C
C
a Tvoje svatá krev, prolitá v znamení vítězství
Ref.: Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
H7
G
Ref.: [: Tys zvítězil, Boţí Beránku,
a keď všetko vôkol volá, ţe Boh nie je.
a
a budem spievať chvály, lebo verím,
7
h
C
H7
G
H
C
a pýchu nechá padnout, kdo v něho uvěří.
a sýpky prázdne zostanú,
H7
D
h
G
C
D
a
Ať kaţdý, kdo se s ním setká, své srdce pokoří,
A aj keď polia zlyhajú
a
C
G
e
a
D
Ať celá země vidí, Jeţíš z hrobu vstal.
aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno.
D
C
Ať celá země slyší: Jeţíš je ţivý Pán.
Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem,
C
G
ať Bůh, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář.
Stále více vůli mou ve svou proměňuj.
h
A A7
G
1. Ať Bůh, Hospodin, Ti ţehná a chrání tě,
Abba, Otče, prosím dej, ať jsem Tvůj, jen Tvůj.
G
h
e
v Neho verím. Aj keby nekvitol fík.
Keď blízky priateľ opustí, a je tak ťaţké
odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu
rúcajú. Keď sa zdá, ţe to neskončí, slzy sa
tlačia do očí, viem, ţe stojíš blízko tých, čo v
Teba dúfajú.
1
5. Ať celý svět ví, ţe Pán brzo přijde
(E E
sus4
6. Ať dobrý Bůh je stále s vámi
7
… 4x)
D
Esus4
E
Esus4
E
Esus4
Esus4
E
E
E
sus4
EE
A
fis
promění,
D
e
ţe není to jen sen ani ţádnej příběh, jen
A
e
h
Ať celý svět ví, ţe Pán brzo přijde,
E
G
Ať dobrý Bůh je stále s vámi, ţivot váš ať
D D7
A
spokojí i srdce vaše, pokoj dá.
sus4
e A
Ó, Pán přichází.
G
e
A
Ať dobrý Bůh je stále s vámi, všechno zlé ať
h
Spasil duši mou, On mi dal svou přízeň.
přemáhá,
Já stále hladovím, stále po něm ţízeň mám.
e
Ó, Pán přichází.
D D7
A
mezi vámi mír a lásku rozdává.
D
E
G
Ref.: Ač národy vřou a vichry sténají.
D
E
D
A
fis h
Ref.: [:S láskou, ó, s láskou,
6
e
Ať svatí pokleknou, Tvé jméno vyznají.
A
7
7
A (A) D (D e fis)1 (D)2
sám Jeţíš jde k nám.:]
E
Ţe Jeţíš přichází, slyším uţ ve větvích.
fis
D
H
Otvírá brány všem vězněným, všechna pouta
přemáhá,
Hsus4 H
Pane, naplň nás, rozezvuč náš smích.
E
kde byl pláč, tam slzy smutku utírá.
e
Do říše tmy a temných stínů přichází a svítí
nám,
Zvedám ruce před Tebou.
E
h
Jsi ten Pán co přijít má.
E
v Jeho jménu nový ţivot začíná.
e
V trůnním sále poklekám.
E
7. Ať chvála Bohu je vzdána
h
e
D
Tys mne stvořil, Ty mne znáš.
Ref.: [: Ať chvála Bohu je vzdána,
(D A D A D A H)
C
H7
ó haleluja, maranatha. :]
H
fis
DA
DA
e
Probuď nás, probuď nás,
DA
D
[: Jeţíš je vzkříšen, Jeţíš je vzkříšen,
H
C
probuď nás, probuď nás.
7
H
Jeţíš je vzkříšen, haleluja! :]
2. Jeţíš je ţivý…
3. Jeţíš je věrný…
4. Jeţíš je vítěz…
5. Jeţíš je pastýř…
2
8. Ať je dnes Tvůj dům
G
9. Ať poţehnán je Bůh
C
A
[: Ať je dnes Tvůj dům
D
G
C D
fis
plný slávy Tvé. :]
G
C
G
A
E
tam, kde hojnost přebývá,
C D
D
plný chválení. :]
D
D
Tam, kde je zem úrodná,
[: Ať je dnes Tvůj dům
D
E
1. Ať poţehnán je Bůh.
poţehnán buď Pán!
e
Ať Ti Tvůj lid spasený
Ať poţehnán je Bůh.
C G C
Tam, kde je zem nevlídná,
vzdává slá – vu,
D
má duše ţízní vyprahlá,
e
ať Ti Tvůj lid s vděčností
C
poţehnán buď Pán!
G C
A
zpívá chválu svou,
D
e
A
a ať Ti Tvůj lid naslouchá
C GC
E
fis
D
Vše, co dáváš ze Tvých dlaní s díky přijímám.
E
fis
D
Všechno měníš v poţehnání, chválu Ti vzdám:
D D7
A
v uctívá – ní, stále víc.
E
Ref.: [:Buď poţehnaný mocný Tvůrce dnů
fis
i svaté jméno Tvé.
D
A
E
Buď poţehnaný velký Dárce snů,
fis
D
buď poţehnané slavné jméno Tvé!:]
2. Ať poţehnán je Bůh, kdyţ slunce svítí nad
hlavou a ţivot zdá se zábavou, poţehnán buď
Pán!
Ať poţehnán je Bůh, kdyţ dny jsou plné
strádání, kdyţ ţal se skrývá v dávání, poţehnán
buď Pán!
Vše, co dáváš ze Tvých dlaní s díky přijímám.
všechno měníš v poţehnání, chválu Ti vzdám:
Ref.: [:Buď poţehnaný mocný Tvůrce dnů i
svaté jméno Tvé. Buď poţehnaný velký Dárce
snů, buď poţehnané slavné jméno Tvé!:]
A
E
fis
D
Rh: [: Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství.
A
E
fis
D
V mém srdci stále zní jen slova ţehnání.:]
Ref.: Buď poţehnaný mocný Tvůrce dnů…
3
10. Ať Tvá ţivá voda
E
A
E
11. Ať tvé jméno jasným světlem září
H
E
G
Ať Tvá ţivá voda duši mou obmývá,
A
cis
H
E
C
ať Duch svatý přijde, ať se mnou přebývá,
A
cis
H
A
H
E
E
G
c
G
Slovem svým.
H
G
vím, ţe s kaţdou starostí smím jít za Tebou.
G/f#
2. Srdce nové mám, teď jsem spravedlivý,
C
E
A E
H
cis7
A H
C
jméno mé bylo hříšný, aţ Jsi mě zasáh,
ať vezme kaţdé trápení, jeţ svírá mysl mou,
cis
G/f#
1. Odkud přicházím, jaký byl ţivot můj,
G
C
Tvou milostí k nám, zadarmo dáváš,
E
[:Jeţíši! Ó Duchu svatý! Můj Otče nebeský:]
c
Prosím Duchu Svatý, přijď víc, prosím přijď,
drţ mě ve své blízkosti, ať znát víc Tě smím,
pochybnosti, strach a pýchu můţeš mi vzít,
veď mě ve své lásce, touţím Tvou cestou jít.
Ref.: Ať Tvé jméno jasným světlem září,
G
spasení.
G
C
D
D
e
G D(G)
kdyţ vcházíš před svůj lid
3. Ty Jsi můj Bůh, na Tebe spoléhám, má duše
stále ţízní, uhas mou touhu, Duchem svým.
Ref.: [:Jeţíši! Ó Duchu svatý! Můj Otče
nebeský:]
4. Boţe Ty jsi můj Bůh, k Tobě se utíkám,
úkryt v Tobě mám, srdce své dávám, na oltář.
Dej svůj ţivot Pánu, ať ho sám naplní, dovol,
ať tě Jeţíš uchopí do dlaní, svobodný a šťastný
jenom s ním můţeš být, potom smíš na věky
vládnout s Ním v Království.
Ref.: Ať Tvé jméno jasným světlem září…
4
12. Aţ zazní polnic tón
e
14. Bohu pak chvála
D
D
A
h
G
e7
Pane, naplňuj mne láskou, ať obstojím v ten
den,
[: Bohu pak chvála, který vţdycky dává nám
Pane, naplňuj mne láskou, Ty víš, jaký já jsem,
vítězství v Kristu. A vůni známosti své
A
C
D
A
D
zjevuje skrze nás kaţdému místu.:]
G
e
A
D
D7 G
My jsme Kristova vůně
v ten den, kdy zazní polnic tón.
těm, kteří
7
A
DD G
k spasení jdou.
Refrén:
A
G
C
D
e
G
G
D
Aţ zazní polnic tón a Král se objeví,
C
D
e
tak potom budem v Jeho lásce ţít.
Pomoz mojí víře, Pane, ať obstojím v ten den,
pomoz mojí víře, Pane, Ty víš, jaký já jsem,
pomoz mojí víře, Pane, ať obstojím v ten den, v
ten den, kdy zazní polnic tón.
13. Beránku, vzdáváme ti čest
e
D
e
D
[: Beránku, vzdáváme ti čest a slávu,
D
A
Beránku, vzdáváme ti dík. :]
e7 D/E e7
e7 D/E e7
[: Z našich rtů,
maj7
C
7
z našich myslí,
maj7
h C
z našich rukou
A
výhra nad mocí zlou!
(D)
a přitáhne si k sobě děti své.
e
D
h
My jsme Kristova vůně,
D
Aţ zazní polnic tón, sám Jeţíš sestoupí
e
A D
e7 A
G
Pane, naplňuj mne láskou, ať obstojím v ten
den,
7
D
7
G(A) H
přijmi dík. :]
5
D
h
15. Bojujte, bojujte dál
16. Boţe, Otče divím se
Refrén:
D
e
G
D
G D
Bojujte, bojujte dál,
D
G
7
E
A A
bojujte, bojujte dál,
7
D
G
G
H7
C
7
kdyţ mé srdce nechápalo mnoţství lásky tvé.
pohleďte jen – v dálce svítá, pohleďte jen – den
nás vítá.
D
D
Boţe Otče, divím se, jak jen jsem mohl
existovat,
e
D
Teď smím být tvým vlastním synem, dítětem
tvé rodiny,
D
Bojujte, bojujte dál.
7
C
D
fis
nejsem sám, vţdyť ty jsi se mnou, ó Otče
D7
G
E7D7C7H7
1. Zpříma choďte, pozdvihněte hlavu, i kdyţ
G
7
můj.
D
e
pro vás vavřín neroste,
D
fis
D7
E
a
D
G
Ref.: [: Zpívám píseň chvály, zpívám píseň
chvály,
E
nechte mocným moc a slavným slávu, o jejich
7
H
e
a
7
7
7
H
7
7
7
E D C H (e)
zpívám píseň chvály na věky, na věky.:]
A
se přízeň neproste.
Boţe Otče, slovo Tvé mě posiluje kaţdý den,
2. Kdo se ani zlatem koupit nedá, nemlčí a s
proudem nepluje,
kdyţ klesám, Ty mě pozvedáš a dáváš sílu ţít.
Tvoje láska přivedla mě s písní díků před Tvůj
trůn,
spravedlnost kdo ve světě hledá, v jedné řadě s
námi bojuje.
kde Boţí děti stanou se Tvým lidem
svobodným.
3. K útěku-li z boje chytrost radí, holubičí
mějte prostotu,
17. Boţí Beránku, jen Tobě patří čest
opatrní buďte jako hadi, nezběhněte z cesty k
ţivotu.
C
d7
G
G7
G
[:Boţí Beránku, jen Tobě patří čest,
C
7
G
d
G
7
7
C
C
4. Bojujte, však pomstu nechte Pánu, On je
soudce a sám určí trest.
Boţí Beránku, jen Tobě patří čest!
Prohraje, kdo ranou splácí ránu, nenávistí kdo
se nechá svést.
Tvá velebnost a moc naplní celý svět,
F
7
d
G
G
7
a7
e
7
C
C
kdyţ Ty usedneš na svůj trůn.
F
G
a7
e
5. Neusněte, ať vejdete zítra v zemi novou,
zaslíbenou vlast.
A národy se Tobě vděčně pokloní,
Nocí ať vás vede příslib jitra, vládou temna
nenechte se zmást.
jsi Slunce spravedlnosti.:]
d7
6
G7
C
18. Boţí láska jak řeka
G
G
21. Buď poţehnané Tvé svaté jméno
7
C
G
D
1. [: Boţí láska jak řeka, Boţí láska jak řeka,
7
e
7
A
7
(D ) D
A
G
[:Buď poţehnané Tvé svaté jméno (jméno
Jeţíš):]
D (GCG)
Boţí láska dnes plní duši mou. :]
e
A
D
Fis
h
které je vyšší nad vše poţehnání a chvály,
2. radost…
C
3. pokoj…
A A7
G
protoţe Ty, jedině Ty jsi Pán.
D
19. Buď pokoj branám tvým,
Jeruzaléme
D
e
G
D
[:Buď pokoj branám tvým, Jeruzaléme,
D
A
G
C
G
C
povstaň (povstaň), Boha svého chval, On
jediný je
A
těm, kdo Boha milují.:] (Fine)
G
G
[: Tak povstaň (povstaň) a Pána chval na věky
a stále,
D
e
Pán.:]
A
Pro dům Hospodina, pro dům našeho Boha.
G
A
e
C
22. Buď touhou mého srdce
Fis
Pro dům Hospodina pokoj Tvůj hledám.
G
e
CD
[: Buď touhou mého srdce a ţádostí mé duše,
20. Buď poţehnán, Hospodine
G
G
naplň můj ţivot. :]
e
[: Buď poţehnán, Hospodine.
G
a
G
[: Jeţíši, buď touhou mého srdce,
D
Buď poţehnán, Boţe.
e
e
Jeţíši, jen Ty uhasíš mou ţízeň,
a
G
CD
G
jedině Ty. :]
Oslavené a vyvýšené, poţehnané
23. Budiţ chválen Jeţíš Král
e
je jméno Tvé. :]
e
D
a7
D
To jméno tvé přináší mír.
D
a
fis7
G
D
e7
G
A A7 D
A7 (D)
1. V Betlémě se narodil, haleluja, syn Boţí i
lidský byl, haleluja.
a
[: Ty jsi dobrý Bůh,
2. Na Golgatě umíral, haleluja, triumfálně z
hrobu vstal, haleluja.
e
jsi laskavý a věčný.
aD
D
budiţ chválen Jeţíš Král, halelu – ja!:]
e
Jen jméno Tvé tak mocně zní.
h
G
Ref.: [: Budiţ chválen Jeţíš Král, haleluja,
e
3. Chce nám hříchy odpustit, haleluja, vírou v
něj kdyţ budem ţít, haleluja.
e
Jsi Bůh a Pán, poţehnaný. :]
4. Jednou přijde okamţik, haleluja, kdy mu
vzdáme v nebi dík, haleluja.
7
24. Bůh buď v hlavě mé
G
e
7
D
26. Bůh je síla má
C
e
7
D
e
C
D
1. Bůh buď v hlavě mé, a v mém myšlení.
Bůh je síla má i vojska mého,
Bůh buď v srdci mém, a v mém vnímání.
e
Bůh buď v rukách mých a v mém činění.
C
C
D
neboť dal mi štít spasení svého
Bůh buď v nohách mých
e7
D
e
G
C
C
On působí volnou cestu mou,
e
D
C
D
a dobrotivost Jeho zvelebila mne.
a v tom, kam spěchají.
G
C
D
[: Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina
2. Bůh buď v uších mých a v mém slyšení.
e
Bůh buď v očích mých a v mém dívání.
a kdo je skálou kromě Boha našeho.:]
C
Bůh buď v ústech mých a v mém mluvení.
C
G
C
D
27. Bůh je záštita má
G
C e7
G
a
D G
G7
D7
G
7
A
D
C
G
D7
G
1. Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez konce se
zdají, mraky cestu zakrývají, ale Bůh je spása
má.
G7
1. Bůh je dobrý, Bůh je dobrý. Dobrý Bůh,
C
G
Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát.
25. Bůh je dobrý
D
a D
Bůh je záštita má, Bůh je záštita má,
Bůh střeţ odchod můj a konec na zemi.
G
7
G
Bůh střeţ odchod můj a konec na zemi.
C
D
2. Kaţdý den od procitnutí k nové honbě štvát
mne nutí, nikde místa k spočinutí, jenom v
Bohu najdu mír.
G
dobrý Bůh je Pán Jeţíš.
2. Bůh je svatý, Bůh je svatý. Svatý Bůh, svatý
Bůh je Pán Jeţíš.
3. Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy
zlato mění, Boţe, dej, ať v pokušení vím, ţe ty
se staráš sám.
3. Bůh je láska, Bůh je láska. Laskavý, laskavý
je Pán Jeţíš.
4. Bůh je ţivot, Bůh je ţivot. Ţivý Bůh, ţivý
Bůh je Pán Jeţíš.
28. Bůh náš je Bůh dobrý
h
e7 A
e
A7
D
[: Bůh náš je Bůh dobrý, Bůh náš je Bůh
5. = 1.
Fis Fis7
dobrý,
h
e7
e
Fis
Fis7
h
Bůh náš je Bůh dobrý a plný lásky k nám.:]
G
A
h
[: A od věků aţ na věky, od věků aţ na věky,
G
A
h
svou milost dává, svou milost dává.:]
8
29. Bůh silný můj jsi Ty
a
G
31. Byl člověk jako já
F
C
a
Bůh silný můj jsi Ty, Tebe hned v jitře hledám,
Byl člověk jako já, stál tam, kde stojím já,
a
C
G
F
e
po Tobě ţízní duše má i tělo v zemi vyprahlé,
G
F
G
cítil, co cítím já, on rozumí.
G
C
abych Tě spatřil v slávě Tvé, aby Tě chválily
a
On křehkost moji zná, ţil v těle jako já,
a
C
mé rty.
G7
G
ďábel ho pokoušel, on neprohrál.
a
G
a
G
Ref.: [:Bůh s námi je, nám blízko je,
2. Abych Tě stále velebil, v Tvém jménu ruce
pozvedal,
d7
a
G
F
Bůh s námi je, Immanuel.:]
abys sytil duši mou a chválila Tě ústa má.
O Tobě stále přemýšlím, přilnula k Tobě duše
má.
Byl lidmi pohrdán, týrán a popliván,
blízkými opuštěn, on odpouští.
30. Bůh za mě zápas dokončí
e
Muţ plný bolesti vzal naše nemoci,
C e
svůj ţivot poloţil za ţivot můj.
[: Bůh za mě zápas dokončí, slzy mi s tváří
C
otírá,
e
C
kdyţ hříšná touha umírá, sobectví, pýcha
D
umírá,
e
umírá v slzách pokání.:]
e
G
D
C
[: Smím si vzít odpuštění z rukou Tvých,
G
D
C
maj7
F
(C)
pokání odpuštění v radost promění.:]
9
32. Cestu úzkou znám
33. Dáváš mi lásku vzácnou
a
d
A
1. Cestu úzkou znám, nejdeš po ní sám,
E
E
7
cis
fis
D
h
EEsus4E
Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství,
a
A
cis
fis
D
víš, ţe cíl svůj má, víš, ţe cíl svůj má.
vţdyť mám teď touhu jasnou – jít na Tvé
Vede do země, která z milosti
h
nám se otvírá, nám se otvírá.
A
D
E7
A
A
A
cis
[: chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých
Ref.: Neboj se jít tou úzkou cestou
E
E
nádvoří,
fis
7
A (A)
hlubinách,
přes pouště, skály aţ za Jordán.
D
h
E
Vţdyť nejdeš sám, tisíce jdou s námi
v srdci mít lásku Tvou, jenom s ní ţít.:]
a zástup předchází Hospodin sám.
(E
sus4
E
A)
(jenom s ní ţít)
2. Slunce prudce pálí, písek v oči bodá,
34. Dej nám prohlédnout
nohy necítíš, nohy necítíš.
7
D
G
A
D
Sucho v ústech pálí, bolavá máš záda,
Dej nám prohlédnout a vidět Jeţíše,
dál však musíš jít, dál však musíš jít.
h
e
A
D
moci se dotknout a vyznat mu lásku.
Dej Pane slyšet a uč nás poslouchat,
3. Cestou, kterou jdeš, přes moře i pouští,
dej nám prohlédnout a vidět Jeţíše.
úskalí má svá, úskalí má svá.
Za nimi je zem, mléka hojnost dává,
35. Děkuj mu
medem oplývá, medem oplývá.
D
A
[: Děkuj mu, vděčným srdcem svým,
h
4. "Šíji tvrdou máš, na to pamatuj",
fis
děkuj mu, v čas dobrý i zlý,
praví ti tvůj Pán, praví ti tvůj Pán.
G
Vţdy na mysli měj, ţe jen z milosti
D
C
děkuj mu, vţdyť Syna svého za nás dal,
přejdeš přes Jordán, přejdeš přes Jordán.
A
by spasil nás.:]
fis
h
e
[:Ať slabý směle řekne, ţe je silný,
A
D
chudý zas, ţe bohatství má,
h(G)
C
A
D
jen díky tomu co Pán Jeţíš učinil.:] Děkuj mu.
… další varianta viz: „Vzdej dík…“
10
36. Děkuji Ti, Otče
a
37. Dík Tobě, Pane, za krev smlouvy
Tvé
d
Děkuji Ti, Otče, za ţivot můj,
G
Dsus2
fis
A
E
1. [: Dík Tobě, Pane, za krev smlouvy Tvé,
maj7
C
děkuji Ti, Otče, za svobodu.
fis
F
Dík, ţe jsi zachoval ţivot můj.
B(d)
Děkuji Ti, Otče, za Tvoji moc,
E
E
Dsus2
Dsus2
fis
A
E
A
E
Budu Ti slouţit na vinici Tvé,
7
ve jménu Jeţíše, za Tvou pomoc.
Dsus2
fis
A
E
Ovoce přinášet k Tvému trůnu.:]
A
Klaním se Ti, Otče, za to, cos dal,
E
fis
D
Ref.: [: Tvý srdce chci mít, plnit vůli Tvou,
ţe jsi poslal, Otče, svého Syna.
A
Uzdrav naši zemi, dotkni se nás.
Cestou dál jít, cíl neminout.:]
E
D
Ve jménu Jeţíše pozvedám hlas.
Refrén
2. Dík Tobě Pane, za vše cos mi vzal,
[: Děkuji Ti, Otče, ve jménu Jeţíše,
Směr mýho ţivota jsi Ty sám.
děkuji Ti, Otče ve jménu Jeţíše.
Dík Tobě, Pane, za vše cos mi dal,
Děkuji Ti, Otče ve jménu Jeţíše,
Nekonečnou radost v srdci mám.
děkuji Ti, Otče ve jménu Jeţíše,
38. Díky, za toto krásné ráno
hlas pozvedám. :]
D
h
e
A
D
h
e
Díky za toto krásné ráno, díky za kaţdý nový
Volám k Tobě, Duchu, rozfoukej ţár.
A
Volám k Tobě, Duchu, rozboř ten val.
den.
Volám k Tobě, Duchu, touţebným voláním,
D
7
D
G
g
D
7
A
D
Díky za to, co uţ je za mnou jako těţký sen.
ve jménu Jeţíše, přijď s pomazáním.
2. Díky za všechny věrné druhy, díky, ó Pane
za tvůj lid. Díky, ţe všechny křivdy, dluhy
mohu odpustit.
Klaním se Ti, Otče, …
3. Díky za moje pracoviště, díky za kaţdý
drobný zdar. Díky za všechno krásné, čisté, dík
za hudby dar.
4. Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co
potěší.
Díky, ţe vedeš mne, má sílo, cestou nejlepší.
5. Díky, ţe smím tvé slovo chválit, díky, ţe
Ducha dáš mi téţ. Díky, ţe nablízku i v dáli
lidi miluješ.
6. Díky, ţe všem jsi přines‟ spásu, díky, toho se
přidrţím.
[: Díky, ţe věřím Tvému hlasu, ţe Ti patřit
smím.:].
11
39. Díky za Tvůj kříţ
G
40. Dnes tebe volá Pán
C
G
C
Díky za Tvůj kříţ, jenţ nás vykoupil,
d
F
Ref.: Dnes tebe volá Pán,
a
F
kdyţ ses nám vydal cele do rukou,
C
G
C
C
abys mládí své Bohu otevřel,
G7
G
ó, Pane náš, ó, Pane náš.
tak jako květ se rozvíjí.
G
Naše skutky zlé Tys nám odpustil,
C
Dnes tebe volá Pán,
přikryl krví svou, na vše zapomněl,
F
C
abys písní svou Bohu k slávě ţil
děkuji, děkuji.
G7
C
a dobrým byl na cestách všech.
Refrén:
7
D
a
G
e
Pane, mám Tě rád, váţně mám Tě rád,
G
e
G
"Tak uţ dost,
AD
stále poznávám, ţe Ty miluješ nás,
a
a
co vlastně na Jeţíši máš?
e
hlubokou radostí těšíš srdce mé,
G
e
e
1. A kdyby přišel jednou den a řek´ ti:
A
e
G
G7
D7
G
V něm není budoucnost," vzpomeň si.
D
ale největší je to, ţe mohu znát,
2. A kdyby jiné učení ti namlouvalo snad, ţe
bratří sbor máš opustit a víru odvolat, vzpomeň
si.
G
Tvou radost z nás.
3. A kdyby slunce, voda, vzduch, ač je v nich
plno krás, a kdyby touha po dálkách zastřely
Boţí hlas, vzpomeň si.
Pro mé nemoci trpěls, Pane náš,
abys vzal náš strach, lásku vyléváš,
ó, Pane náš, ó, Pane náš.
41. Do tvých starostí
D
A h
fis
[: Do tvých starostí, smutků, úzkostí
Skončil úkol tvůj, Tvé je vítězství,
G
teď nám dáváš růst, z vody ţivé pít,
D
A
D
přišel Ten, kdo má tě rád, a z bíd tě vyprostí.:]
děkuji, děkuji.
D
A
h
fis
[: Králů Král, pánů Pán
G
D
A
D
je nám bez rozdílu všechněm zvěstován.:]
12
42. Do všech bran půjdem s chválou
G
a
44. Dodejte síly
Dsus2 G
G
1. Do všech bran půjdem s chválou,
7
D
D
sus2
G
D
C a7
e7
G
a7 C D
Dsus2
G
sus2
D
D
E
A
fis
E
7
G
C
Cadd9
G
B
F7
a
C
sus4
D
add9
C
G
Cadd9 e7
G
D
D
D
Dsus2 G
kaţdý vykoupený Hospodi – nův.
Cadd9
G
D
Veselí, radost dostane věčnou,
B
4. Hleďme vstříc té slávy záři,
F
D
[: Přijde s plesáním na Sijón s chválou
F
(c)
D
G
v čase ţní změní se v smích.
F7
D
přichází Bůh se svou spásou k nám.
7
A
oči slepých,
add9
a C
A
Slzy a pláč při rozsívání,
h7
D
Kulhavý poskočí, zazpívá němý,
3. Je čas jít, je čas sklízet a nést tíhu dní.
A
C
Cadd9 D
G
7
A
a7
uši hluchých zas uslyší.
2. Chceme smést útlak hříchu a říct
nejchudším, ţe království Boţí se blíţí a ţe jen
Jeţíš je Pán.
7
Cadd9 D
2. Tehdy se otevřou
D
A h
D
Řekněte srdcím u – strašeným: „Víc mějte sil!“
sus2
E
C
Dsus2 G
s vyznáním, Jeţíš je Pán.
sus4
add9
G
pevnosti kolenům klesajícím.
Teď ruce své uchopme vírou,
E
D
1. Dodejte síly ochablým rukám,
ke všem národům.
G7
Cadd9
Cadd9
G
e Dsus2 G
kaţdá starost nářek uteče
B
pryč.:]
náš Pán, Ten vzkříšený,
B7
Dis
45. Dokonáno jest
g7
B
chce z národů vzít si svou církev,
c
7
7
F
a
c7 F
a
g
7
a
B
D
[:Dobrořeč, duše má, Hospodinu,
Cadd9
G
D
a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:]
G
E7
G a
F
E
E
F
G
Dokonáno jest!
7
Podstoupit kříţ, zaplatit za vinu, vytrpět trest
přišel jsi Ty, vyhlásit zajatým radostnou zvěst.
43. Dobrořeč duše má Hospodinu
Cadd9
E
Dokonáno jest! Amen!:]
Ať kaţdý ví, Jeţíš je Pán.
G
F
Ref.: [: Dokonáno jest!
ať kaţdý ví, Jeţíš je Pán.
c F
F
Odpustit hřích, zastavit lavinu, porazit smrt
přišel jsi Ty, Beránek bez viny, vykoupit svět.
B
nevěstu svou vykoupenou,
g7
G
C
D
A nezapomínej na ţádné Jeho dobrodiní,
On ti všechny tvé nepravosti promíjí,
ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé,
tebe korunuje svou milostí a slitováním.
13
48. Duch a nevěsta
46. Doufej v Hospodina
D
7
G
(A )
Doufej v Hospodina celým srdcem svým
D
d
7
A
A
řekni téţ: "Pojď."
G
B
Na všech cestách svých snaţ se Jej poznávat,
A7
D
g
A
A kdo ţízeň má, ten ať přijde téţ, vodu ţivota
A7
D
d A7
On spravovati bude stezky tvé.
zadarmo můţe pít.
D
Haleluja, tak Pána chval. 4x
G D
C
d
a na rozumnost svou se nespoléhej.
D
g
Duch a nevěsta dí: "Tak jen pojď." Slyšíš-li je,
A
Doufej v Boha, Hospodina.
D
G
A7
D
D
49. Duch i nevěsta praví: Přijď
Doufej v Pána, On spravovati bude stezky tvé.
D
Duch i nevěsta praví: Přijď.
47. Dnes jdu k Tobě, Pane můj
h
dim
D
A kdo slyší, ať řekne: Přijď.
C
1. Dnes jdu k Tobě, Pane můj tak, jak Ty mne
zveš a chválím Tě,
7
D
[:Já touţím, Pane, jít:], jenom s Tebou jít.
e
A
D(A) A7
G
7
e
A
dnes jdu k Tobě, Pane můj tak, jak Ty mne
V slovu pravdy, v moci Boţí,
A7
k slávě a chvále jména Jeţíš.
D
zveš a chválím Tě,
A7
a7
[:Já touţím, Pane, jít:], jenom s Tebou jít.
D7
A
dnes jdu k Tobě, Pane můj tak, jak Ty mne
G
A
zveš a vzývám jméno
g
D
h
e
h
D
G
[: Vydávám srdce své, Jeţíši, do Tvých rukou,
h
G
veď mne dál, Pane můj, Duchem svým.:]
A7
D
A7(D)
Tvé, chválím Tě, vzývám jméno Tvé.
50. Duchu svatý
C
e
a
FCd G
[: Duchu svatý, Duchu svatý, Ty jsi můj Pán. :]
2. Staré hříchy odhoďme, Jeţíš přišel k nám,
víc chvalme Jej, staré hříchy odhoďme, Jeţíš
přišel k nám, víc chvalme Jej, staré hříchy
odhoďme, Jeţíš přišel k nám, víc oslavujme
Jej, chvalme Jej a oslavujme Jej.
F
e
F
[: Já Tě miluji, já Tě k sobě zvu, Duchu svatý
d7
G
Ty jsi můj Pán. :]
3. K Jeţíši se přibliţme, ruce zvedněme a
chvalme Jej, k Jeţíši se přibliţme, ruce
zvedněme a chvalme Jej, k Jeţíši se přibliţme,
ruce zvedněme a oslavujme Jej, chvalme Jej a
oslavujme Jej.
4. Jeţíš Kristus je náš Král, ţivot svůj nám dal,
tak za ním pojď, Jeţíš Kristus je náš Král, ţivot
svůj nám dal, tak za ním pojď, Jeţíš Kristus je
náš Král, ţivot svůj nám dal, i ty mu ţivot dej,
za ním pojď, ţivot svůj mu dej.
14
51. Duchu svatý, přijď
D
G
53. Haleluja, ať zní ze všech úst
e
A
[: Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, přijď,
D
G
e
A
e
A
e
7
Dmaj7
haleluja ať
7
A A
Dmaj7 e
e7
A A7
D
A
haleluja, ať Bůh slyší nás, prozpěvuj, Sióne
A
G
přijď a vyuč nás cestě své.
D
e
D
Oslav Otce v nebesích, ukaţ, kdo je tady Pán,
h
A A7 D
zní k nebesům,
h e
D
e7
Ref.: Haleluja ať zní ze všech úst,
Duchu svatý, přijď, přijď sem k nám.:]
D
Dmaj7 e
D
A
D
vykoupený, Pán zvítězil.
G
e
[:Duchu svatý, přijď, (přijď a uzdravuj)
A
D
Duchu svatý, přijď, (přijď a potěšuj)
G
e
A
C
G
D
1. On těţký kříţ nesl kvůli nám, na
D
A
C G
Golgotě zvítězil,
A
Duchu svatý, přijď, ó, přijď sem k nám.:]
D
A
C
E7
h
Bůh odpouští za to vítězství hříchy tvé,
A A7
Přijď a dotýkej se nás, my Tě voláme: Přijď
víc. Ať je zjevná mezi námi sláva Tvá.
hříchy tvé. Tak zpívej:
[: Duchu svatý, víc, Duchu svatý, víc,
Duchu svatý, víc, ó, přijď víc k nám:]
2. Aţ zazní hlas polnic andělských, Bůh tělo
tvé promění, pak zavoláš: „Kde je osten tvůj,
smrti zlá, smrti zlá?“
Tak zpívej: Ref.: … vykoupený …
52. El Šaddaj
7
H
7
e
A A
D
Fis
A
h
Fis
7
h
e
A A
D
A
Fis
H
54. Haleluja, Králi, Ty jsi vzkříšený
h
D
El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón, Adonaj.
C
Fis
sus4
h HH
A D
7
Od věků aţ na věky jméno Tvé se nemění.
7
DG
Pán přichází, On zvítězil.
Ref.: El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón, Adonaj.
C
Ref.:
[: Haleluja, Králi, Ty jsi vzkříšený, uţ
h
G
Ty jsi, Boţe, veliký, El Šaddaj.
A
D
A
nemusíme umírat.
D
Jednou budem v nebi po Tvém boku stát a
Vím, ţe jsi Ho na kříţi obětoval za hříchy,
G
milovaný Syn Tvůj nás vysvobodil od smrti.
A
Dh G
zpívat Hosanna,
A
D
zpívat Hosanna. :]
Ty jsi Bůh, který vidí klečícího před Tebou,
z otroků pak svobodné jsou děti Tvé.
D
GD
AD
G
D
[: Haleluja, haleluja, haleluja, budem zpívat
A
Dlouhý čas před Jeţíšem Spasitel byl zaslíben,
D
A
Hosanna. :]
mnohý ještě netušil, ţe by On byl Mesiáš.
h
Převeliká je moc Tvá Golgotou nám zjevená,
budem zpívat Hosanna, budem zpívat Hosanna.
poníţením dokázal Syn lásku k nám.
15
G
A
D h
G
A
D
55. Haleluja, sláva
G
58. Haleluja, ţivý je náš Pán
DC D
G
C
A
Ref.: Haleluja, sláva, čest i chvála s
D
e
dobrořečením,
G
D C
D
7
a
D
G
h
Král Jeţíš byl vzkříšen.
D
h
Přišel jsi plamenem zaţehnout
e
7
D
G
7
h
a
h
E
E
e
Fis
Pánů Pán a králů Král na věky vzkříšený.
e
7
cis D
e
h
v srdcích bez lásky strádajících,
7
h
On je počátek i konec, první i poslední.
D
a
h
A
změnit pustinu v zahradu rozkvetlou
Pán všemohoucí.
7
h
v srdcích bez lásky strádajících.
cis D
h
h
cis D
E(h)
On je vzkříšen, On je vzkříšen.:]
h
cis D
h
h
cis D
E
On je vzkříšen, On je vzkříšen.
Ref.:
D
Svatý se dotýkal nečistých, slouţil ten, kdo měl
být uctíván. Král umýval nohy svým
poddaným, nevinný za hřích byl potrestán,
nevinný za hřích byl potrestán.
e Deh C
D G
D
Ref.: [: Haleluja. Spasení, sláva i moc patří
e D e
h
C D
e
Bohu našemu. Haleluja!:]
1. Protoţe pravé a spravedlivé jsou Jeho soudy
2. Radujme se a jásejme, vzdejme mu chválu!
57. Haleluja, všichni zpívají
A
D
A
D
A
G
7
A
Haleluja, všichni zpívají, haleluja ať tady zní.
D
A
D
A
Vzdejme chválu Bohu našemu,
D
A
D G A (… H7)
ať Jeho sláva tento dům naplní.
E
A
Haleluja, Jeţíš je ţivý.
56. Haleluja, spasení sláva i moc
G
cis D
On je vzkříšen, On je vzkříšen.
knoty vírou jen doutnající,
D
Fis
Smrt ztratila vítězství, kdyţ Jeţíš z hrobu vstal.
síla i moc, úcta i dík Tobě na věky náleţí!
e
E
[: Haleluja, ţivý je náš Pán.
(zvyšovat)
16
59. Hledám Tvoji tvář
maj7
e
61. Hoden je Beránek
sus2
C
D
D
D
[: Hledám Tvoji tvář, Pane můj,
maj7
e
sus2
C
D
Cmaj7
sus4
D
A
G
Dsus2 D(A)
C
D
Jenom Ty jsi na věky Král
očekávám slovo Tvé. :]
G
Asus4 A
D
Jenom Tobě, patří sláva, Pane náš
D
Ref.: [: Chci jít za Tebou, Jeţíši,
G
D
Budeme jásat nad Tvým vítězstvím,
A
cestou Tvou,
e
D
Dsus2 D
Cmaj7
e
G
On nás vykoupil, svou krví. :]
Po Tobě touţí duše má,
e
Dsus2 Dsus4 D
[: Hoden je Beránek, nejvyšší chvály
hledám Tvoji tvář kaţdý den.
e
Dsus2 Dsus4 D
G
C
D
prapory pozdvihnem, ve jménu
D
chci jít za Tebou, Jeţíši.
Asus4 A
svého Boha.
A
za Tebou. :]
fis
D
62. Hosana Bohu na nebi
[: Za Tebou, Pane můj,
A
G
E
C
A E
fis
G
D
2. Sláva, sláva, sláva všech králů Králi.
Jméno slavíme Tvé, chválí Tě srdce mé,
vyvýšen buď, ó Boţe náš, hosanna Bohu na
nebi.
D
A A7
co mu náleţí!
fis
G
63. Hospodin bude bojovat za nás
D
Ostatní Bůh dá ti, o tvé nouzi ví,
D
C
nebi.
1. Hledej nejdřív Boţí království,
G
G D7 e
D
G (e)
chválí Tě srdce mé,
G
60. Hledej nejdřív Boţí království
D
D D7
vyvýšen buď, ó Boţe náš, hosanna Bohu na
chci jít. :]
D
C
D7
G (e) C
Jméno slavíme Tvé,
za Tebou, Pane můj,
G
D7
C
D
D
e
[: Hosanna, hosanna, hosanna Bohu na nebi. :]
chci jít kaţdý den,
fis
D
e
7
[:Hospodin bude bojovat za nás,
A D
halelu, haleluja!
G
A
e
2. Pouhým chlebem hlad nenasytíš! Boţím
slovem jen svou duši lačnící uspokojit smíš,
halelu, haleluja!
On je naše korouhev. :]
3. Věrně pros a odpoví ti Pán, hledej, nalezneš!
Pak dveře otevře před tebou On sám, halelu,
haleluja!
2. vítězství
G
A
D
e
[:Hospodin je naše korouhev.:]
3. záštita
17
64. Hospodin dokoná za mě
D
C
66. Hospodin, jen Hospodin
G
G
[: Hospodin dokoná za mě.:]
D
C
G
D
a píseň má,
D
G
G
Tvé jméno vyvyšovat,
D
C
C
G
CG
novou píseň tu mít, Tobě obětovat. Protoţe
CG
D
D A
sus2
C
cis7
A
Dmaj7
tichým mne přivodí,
7
cis
duši mou občerstvuje,
A
D
2. Jásot, veselí je u pramenů spásy, u pramenů
spásy. Pána oslavím, ať to ví celá zem, ať to ví
celá zem.
:]
gis
D
7
H
1. Na pastvách zelených pase mne, k vodám
fis
C
Bůh je spása má.
7
cis
Asus2 cis7 H7
gis
D
Teď uţ nemám strach, vţdyť Bůh je spása má,
Ref.: [: Hospodin je můj Pastýř, nebudu míti
fis
D
doufám v Hospodina.
a
A
cis
G
C
C
65. Hospodin je můj pastýř
7
D
a
A
nedostatku.
G
1. Nemusím se bát, doufám v Hospodina,
Hospodin dokoná za mě.
E
D
CG
A
E
G
haleluja, svého Pána chvalme dál.
3. [: Ty nikdy neopustíš dílo rukou svých. :]
E
D
haleluja, Jeho skutky ohlašme,
[: Hospodin dokoná za mě.:]
E
G
haleluja, velký Král je vprostřed nás,
[: Hospodin dokoná za mě.:]
DA
D
CG
2. Proto Tě budu chválit, Tvé jméno
vyvyšovat, a své nepřátele Tvým slovem
umlčovat. Protoţe
E
D C G
Haleluja, jásej, plesej Sijóne,
[: Hospodin dokoná za mě. :]
D
C
Hospodin, jen Hospodin je spása má. :]
G D
E
G
C
1. Proto Tě budu chválit,
C
C
Ref.: [: Hospodin, jen Hospodin je záštita má
H7 A
vodí mne po cestách spravedlnosti pro jméno
H7
své.
2. Byť bych měl údolím smrti jít, nemusím se
zlého bát, já vím, ţe se mnou je Pán. Jeho hůl a
berla potěšují mne, Bůh s námi je.
3. Před zraky nepřátel mi strojíš stůl, kalich
plný mi naléváš, dobrota Tvá mne provází.
V domě Hospodina budu přebývat aţ na věky.
18
67. Hospodin je světlo
69. Hospodina miluji
e
C
D
G
G/F#
G/E
[: Hospodin je světlo, Hospodin je světlo mé,
1. Hospodina miluji. On slyší můj hlas, on slyší
e
G/H
C
D
e
Hospodin je světlo, jen On je spása má.: ]
G
moje prosby,
D
C
Ať v našich srdcích stále zní:
e
D
G
sklonil ke mně tvář svou naslouchání.
D
"Hledej moji tvář,"
G
2. Po všechny své dny budu k němu volat,
vţdyť bez něj nacházím jen souţení a strasti.
D
jsi pro nás první, poslední
e
D
e
jsi Bůh, ó Pane náš.
e
C
D
e
Ref.: A proto jméno Tvé teď vzývám, a prosím
C
2. Hospodin je cesta, Hospodin je cesta má,
Hospodin je cesta, jen On je spása má.
D
zachraň ţivot můj.
e
C
D
G
3. Hospodin je láska, Hospodin je láska má,
Hospodin je láska, jen On je spása má.
Ty jsi spravedlivý a milostivý Bůh.
4. Hospodin je ţivot, Hospodin je ţivot můj,
Hospodin je ţivot, jen On je spása má.
3. Hospodin je ochránce můj, kdyţ jsem byl
vyčerpán, tak zvítězit a odpočinout mi dopřál.
Ochránil mne před smrtí, mé oko před slzami,
moje nohy před sklouznutím chránil.
68. Hospodin kraluje
G
e
C
D
Hospodin kraluje, oděl se důstojností, oděl se
Hospodin, mocí se opásal. Pevně je zaloţen
svět, nic jím neotřese, Tvůj trůn pevně stojí
odedávna, Ty jsi od věčnosti.
Ref.: Uvěřil jsem, a proto mluvím, jak se Ti
odvděčit jen mám? Zvednu kalich spásy, budu
vzývat jméno Tvé.
[: Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj
hlas, zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj
hlas. :]
70. Hospodine, kdo je podobný tobě
e
a7(C)
D
[: Hospodine, kdo je podobný Tobě? :]
e
D
a
7
C
[: Není nikdo podobný Tobě mezi bohy, ó
D
Pane,
e
D
a7
CD
není takových skutků, jako jsou tvoje. :]
19
71. Hospodine, králů Králi
G
C
72. Hudba doznívá
G
Dsus2
a
1. Hospodine, králů Králi, nepomine sláva
Asus2
e7
1. Hudba doznívá, k Tobě přicházím,
sus4
D
A
Tvá.
chci jen Tebe znát.
Stále plyne mezi námi, cíl nemine láska Tvá.
Dsus2
C D7
G
a7
D
e7
přinést něco snad, co pravou cenu má,
G
Asus4
Ref.: Ty jsi náš svatý Pán, Otec, Syn, svatý
co bys Ty měl rád.
e7
Duch;
C
Asus2
D7
G E7 a 7
D
Asus2
D/F#
Ref.: Chci Ti víc neţ píseň teď dát,
G
e7
Ty jsi náš mocný Král, náš věčný Bůh.
víc neţ slova mích úst,
2. Milujeme Tvoje řády, na kaţdý den dobré
jsou. Přeţijeme všechny pády, kdyţ vírou
půjdem za Tebou.
sus2
D/F#
A
to není to, po čem touţíš.
e
7
D/F#
sus2
A
e
7
Ty hledáš pravdu a přímost, srdce otevřená,
D/F#
Asus4 Asus2
vidíš věci, tak jaké jsou.
Dsus2
Asus2/C#
Bridge: Přicházím k tobě teď s touhou chválit,
e7
(D/F#)
Ty jsi mi vším,
G
Asus2
Ty jsi mi vším, Jeţíši.
sus2
sus2
D
A
/C#
Mrzí mě hřích, který můţe mě vzdálit,
e7
(D/F#)
Ty jsi mi vším,
G
Asus2
Ty jsi mi vším, Jeţíši.
1. Králi nade vším, slovy nelze vystihnout,
moc a slávu tvou.
Vše co mám je Tvé, ubohý, slepý a nahý,
stojím tu před Tebou.
Ref: Chci Ti víc neţ píseň teď dát…
20
73. Chceme tančit
D
75. Chci jít za tebou
fis
G
D
[: Chceme tančit a chválit Tě s plesáním,
G
D
e
D
tvář kaţdý den.
fis
G
D
e
A
e
D
D
e
D
Cmaj7
D A
h
C
D
A
e
[: Chci jít za Tebou, Jeţíši, cestou Tvou, chci
e
C
[: Tobě tleskáme, srdcem zpíváme, radost
A
D2 e
Po Tobě touţí duše má, očekávám slovo Tvé.
radost nám dáš, jsi vítěz a Pán, Bůh náš. :]
G
Cmaj7
e
A nad námi, ať vzejde Tvé slávy jas,
D
Cmaj7
2
A
D
D2 e
Hledám Tvoji tvář, Pane můj, hledám Tvoji
ať jásání a radost tu zní.
G
Cmaj7
e
D
A
jít za Tebou, Jeţíši. :] za Tebou.
7
D (D)
máme, jsi Pán. :]
fis
D
A
E
[: Za Tebou, Pane můj, chci jít kaţdý den,
74. Chceme Ti být blíţ
C
d
fis
C
[: Chceme Ti být blíţ, chceme Tě víc znát,
C
D
e
F
A
Jít po Jeho stopách, před sebou mít Jeho tvář,
E
nestydět se za Jeţíše touţíme.
e
2. Chci Tebe více znát …
Mít v srdcích Jeho slovo a v ústech vyznání,
3. Chci k Tobě lásku mít …
G
ţe Jeţíš je Pán.
C F
4. Jen Tobě slouţit chci …
G
C
F
[: On je pánů Pán, zvěstujeme slávu na tomto
G
místě,
a
D7G
H7
chci Tebe chválit.
G
F
fis
C
F
H
hledat tvoji tvář a poznávat milost Tvou,
e
d
E
cis
chceme následovat Syna Tvého. :]
F
E6
chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc,
G
d
E
1. Chci, Pane, chválit Tě den ode dne víc,
e
D/F#
E6
E
Chceme ţivoty svými slavit Jeho jméno,
F
AE
76. Chci, Pane, chválit Tě
G
chceme následovat Syna Tvého.
F
D
za Tebou, Pane můj, chci jít. :]
a
G
králů Král, zvěstujeme slávu na tomto místě. :]
21
77. Chci nést svůj kříţ
79. Chci vejít do Jeho bran
e
D
Ref.: Chci nést svůj kříţ, Tebe následovat,
C
D
chci nést svůj kříţ, tělo ukřiţovat,
a7
a
h
G
Ref.: Chci vejít do Jeho bran s vděčným
h
srdcem plným chval,
Ch(e7)
e
D
chci nést svůj kříţ, zemřít ţádostem svým.
G
chtěl bych se svou chválou před Pána přijít,
a
D
1. Zemřít hněvu, dráţdění,
G
A7
e
zemřít druhých souzení,
F
D
h
vţdyť já vím, dnes je ten den, který On učinil,
e
a
A7
A
D
proto chci zpívat, Pán mi radost dal.
e
zemřít bratrů pomlouvání.
[: Pán mi radost dal, Pán mi radost dal, proto
chci zpívat, Pán mi radost dal. :]
2. Zemřít všem svým představám, zemřít
vlastním zásluhám, zemřít pýše a sobectví.
3. Zemřít, Tvojí cestou jít, zemřít, a tak
zvítězit, zemřít, abych Tvůj ţivot ţil.
Pán mi pokoj dal, …
Pán mi lásku dal, …
78. Chci oslavovat svého Pána
d
Pán mi píseň dal, …
7
g
A
[: Chci oslavovat svého Pána, chci mu zpívat
80. Chci víc tě znát
7
d
gA
C
novou píseň. :]
d
g
C
F
A7
d
G
[: Chci Ho chválit, chci mu zpívat novou
a
píseň.:]
d
F
C
chci víc Tě znát, víc neţ schopen říci jsem,
A7(d)
d
d
Chci víc Tě znát, víc neţ před časem,
d
Chci víc Tě znát, víc neţ jsem kdy chtěl,
g
A7
d
A7(d)
C
[: Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja. :]
G
C
chci víc tě znát, chci víc tě znát.
F
G
a
Ty jsi mé dýchání, má píseň k zpívání,
2. [: Já teď zpívám svému Pánu, dal mi do úst
novou píseň:]
F
C
jsi nad kaţdé poznání, nad kaţdou moudrostí.
[: Já ho chválím, dal mi do úst novou píseň:]
F
[: Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja. :]
G
a
Tak Pane čím dál víc, chci Ti být blíţ a blíţ,
d
C
G
sus4
G
veď mě po svých cestách dál, k sobě jen blíţ
F
G
C
Chci víc tě znát.
22
81. Chtěl bych být majákem
7
d
g
83. Chval duše má svého Pána
C
D
1. Chtěl bych být majákem, v příboji stát,
7
A
d
G
chtěl bych být majákem, lodím směr dát.
F
C7
g
e
A
Chval, duše má, svého Pána a Jeho přesvaté
D
jméno,
a
D
e
A
G D
Chtěl bych být majákem uprostřed vln
co ti učinil dobrého, na to vţdy pamatuj, amen.
E7
[: Chval Ho, oslavuj Ho, chval duše má svého
Pána. :]
F
A7
d
a bývám sám zbloudilý prám.
B A7d
d
Chtěl bych být majákem, majákem!
84. Chválím a vzývám jméno Tvé
2. Chtěl bych i zvonem být, svou písní znět,
chtěl bych i zvonem být, ať slyší svět. Chtěl
bych i zvonem být v bouřlivý čas a bývám sám
nejistý hlas. Chtěl bych i zvonem být, zvonem
být!
D
Gsus2
A
Chválím a vzývám jméno Tvé,
A
add9
D
D
h7
A
fis7 Cadd9
Asus4
h
E
h
fis7
G
Esus4
D
a
D
a
7
GAD
7
D
D
Tvé slovo věčné jest, Tvá sláva navţdy téţ,
D7
C
Esus4
E
Tvá moc je zjevná ve jménu Jeţíš.
85. Chválím jméno Tvé, Jeţíš
h
C
[: Chválím jméno Tvé, Jeţíš.
D7 (D)
G
[: Chvála, chvála, chvála Tobě Pane.:]
D
E
Tvá moc je zjevná ve jménu Jeţíš.
82. Chvála, chvála, chvála Tobě Pane
A
E
Tvé slovo věčné jest, Tvá sláva navţdy téţ,
G
G
A
jméno Jeţíš, poţehnané.
5. Jeţíš mým majákem můţe se stát, v srdci
mém zvonem být, píseň mi dát. Sám je mi
plamenem, noc mění v den, on je můj Pán, není
to sen. Jeţíš je vítězem, vítězem!
h
A
Chválím a vzývám jméno Tvé,
4. Chtěl bych i mostem být přes dravý tok,
chtěl bych i mostem být pro pevný krok. Chtěl
bych i mostem být ve sluţbě všech a zatím sám
hledám svůj břeh. Chtěl bych i mostem být,
mostem být!
A D
A
jméno Jeţíš poţehnané.
3. Chtěl bych být plamenem, kdyţ zebe chlad,
chtěl bych být plamenem, svítit a hřát. Chtěl
bych být plamenem, noc měnit v den a bývám
sám nezapálen. Chtěl bych být plamenem,
plamenem!
G
sus4
C
a7
h
D
Pane, v srdci chci Tvé království.
GAD
a
[: Neboť Ty jsi hoden. Hoden naší chvály.:]
7
G
D
[: Pane, přijď a proměň srdce mé:] :]
7
D
C
G
D
[: Ty jsi můj Král, Jeţíši,
Haleluja [: Chvála, chvála, chvála Tobě Pane.:]
C
G
D
celým srdcem chválím Tebe.
e
h
Vedeš sám po cestě kroky mé.
C
G
D
Doufám v Tebe, Pane. :]
23
86. Chválím, Tebe chválím
C
G
a
89. Chvalte Pána – Bůh s námi je
C
Chválím, Tebe chválím,
F
E7
E
A
Chvalte Pána, rukama, Chvalte Pána, rukama
C
G
7
E
Gis
Ty jsi velkou láskou lidi miloval,
Chvalte Ho vším, co Bůh nám dal,
C
A
G
a
C
chválím, Tebe chválím,
F
7
H
V srdci radost mám,
G
E
Bůh s námi je, Bůh s námi je.
a G
E7
do úst jsi mi píseň chvály dal,
A
E
Bůh s námi je, Bůh s námi je.
maj7
F
H7 A
chválu Tobě vzdám,
C
E H7
3. Chvalte Pána, cele vším…
Fmaj7
a
A
2. Chvalte Pána, nohama…
G
Ty jsi jednou provţdy za mě umíral.
C
E
v tom nám poţehnal, chvalte Pána, rukama
C
a
H7
G
E
Jeho chválit chci, kaţdého dne
a G
ţe jsi ze mě všechny hříchy sňal.
Jeţíš je Pán, … Jemu zazpívám: haleluja.
87. Chvalte Hospodina
d
G
On Tě má rád, … Jemu zazpívej: haleluja.
d
Haleluja, … Jemu zazpívej: haleluja.
[: Chvalte Hospodina, všichni národové,
C
a
d
90. Chvalte sluţebníci
velebte Ho všichni lidé. :]
F
d
a7
C
[: Neboť je rozšířená nad námi milost Jeho
d
C
a
C
d
G
jméno Jeho, haleluja. :]
a pravda Jeho navěky, haleluja. :]
d
D
C
e
C
D
A7
výšinách!
e
D
C
2. Duch svatý sám padl na Sión, teď hoří v nás
oheň Tvůj.
Vím, městem tím proudí milost Tvá, pro
ţíznivé dost vody má.
e
Chvalte ho, všichni Jeho andělé, chvalte ho,
D
A
všechny jeho zástupy.
C
D G
3. Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém
zpívají.
Kéţ Boţí lid slavně zvítězí, vloţ ruku svou na
Sión.
e
[: Neboť vyvýšené je Jeho jméno,
C
D
G
posílá slovo své.
Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve
slávě své.
Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve
A
F
1. Tam, kde zní pláč srdcí zraněných, Bůh
88. Chvalte Hospodina z nebes
e
F
Ref.: [: Chvalte, sluţebníci, chvalte Hospodina,
A
Jeho velebnost je nad nebem a zemí. :]
4. Bůh otvírá stále náruč svou, on přichází na
Sión.
Bůh pro svůj lid ţehná celou zem, pokoj ať má
Jeruzalém.
24
91. Chválu vzdejte Hospodinu,
protoţe je dobrý
92. Chválu vzdejte, vyzpívejte
D
A
G
A
Chválu vzdejte, vyzpívejte Hospodinu Králi.
A
Chválu vzdejte Hospodinu, protoţe je dobrý.
D
G
Jeho jméno vyvyšujte, ţe se k nám všem
A
A
(Jeho milosrdenství je věčné)
A
sklání.
Chválu vzdejte Bohu bohů.
(Jeho milosrdenství je věčné)
e
G
A D
93. Já byl jsem sám
Jedině On koná veliké divy.
a
F
a
F
1. Já byl jsem sám, vězeň a v modlitbách
(Jeho milosrdenství je věčné)
C
C
C
a
jako vysoko je nad zemí nebe,
G
G
a
F
Duch Boţí stál tu se mnou, já cítil se jak v
snách.
Ref.: [: Jako vysoko je nad zemí nebe,
F
D
[:Hospodinu, Králi svému, kaţdý chválu pěj! :]
Chválu vzdejte Pánu pánů.
D
fis7 G
h
(Jeho milosrdenství je věčné)
D
G
F
a
Vtom náhle zahřmí, ten zvuk se hrozným zdál,
D
F
tak se nad námi Tvé milosrdenství klene. :]
C
G
C
já ohléd´ se a za mnou Syn člověka stál.
Zemi na vodách překlenul oblohou.
2. Měl bílou tvář a vlasy jako sníh
(Jeho milosrdenství je věčné)
a oheň Jeho očí mě pálil v kostech mých.
Učinil veliká světla.
A z úst Jeho jak příboj hlas nespoutaný zní:
(Jeho milosrdenství je věčné)
"Já jsem Alfa i Omega, první i poslední."
Slunce, aby vládlo ve dne.
(Jeho milosrdenství je věčné)
Refrén
Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci.
C(D)
(Jeho milosrdenství je věčné)
F(D)
Jásot zní, dá Bůh nám novou zem,
d(e)
Ref.:
G(A)
G7(A7)
jásot zní, nový Jeruzalém,
Kdyţ jsme byli poníţení, rozpomněl se na nás.
C(D)
G(A)
F(G)
(Jeho milosrdenství je věčné)
jásot zní, buď přichystán, pro církev svou jde
A vyrval nás našim protivníkům.
a(h)
sám,
(Jeho milosrdenství je věčné)
F(G)a(h)d(e)
Veškerému tvorstvu dává pokrm.
7
G(A) C(D) (... A )
v Něm vše začíná i končí, On je Pán.
(Jeho milosrdenství je věčné)
Chválu vzdejte Bohu nebes.
3. Já písni nové z nebe naslouchal:
(Jeho milosrdenství je věčné)
"Svatý, Svatý, Svatý, Ty jsi Králů Král."
Svatý je náš Bůh a teď pro nás přijít má,
On je naším slavným tvůrcem, své dílo dokoná.
25
94. Já jdu tam do Boţí země
96. Já neznám nic tak mocného
G
G
7
D
G
D e
C
1. Já jdu tam do Boţí země, kde vládne jas,
Já neznám nic tak mocného, jako je Tvoje síla.
C
D
G
D
já jdu tam do Boţí země, kde vládne jas,
H7
G
e
D
D e
C
já jdu tam do Boţí země, kde vládne jas,
A7
G
Já neznám nic tak slavného,
D
jako je Tvůj majestát.
GCG
e
kde je navěky mír.
C
Neznám nic tak úţasného,
G
jako to, ţe Ty jsi ţivý.
Ref.: Pane můj, Pane můj, do nebe mě veď, 3x
kde je na věky mír.
e
G
2. Já neznám nic tak dobrého, jako je Tvoje
srdce.
Já neznám nic tak skvělého, jako je Tvoje láska
k nám.
4. Pojď s námi tam do té země, kde vládne jas,
3x
kde je na věky mír.
Neznám nic tak nádherného, jako Tvoje
spasení.
Na věky Tě budu chválit za to, ţe Tě můţu
znát.
95. Já mám Tě rád
Já mám Tě rád,
A
cis fis
H cis cis7
A
Tobě náleţím
Fis7 A
Teď jásám,
A
na věky Tě budu chválit,
Bůh je přítel můj,
cis fis
H7
G
na věky Tě budu chválit,
cis cis7
H
F
Ref.: Na věky Tě budu chválit,
H Hsus4 H
a vším, co mám, Tebe chválím.
E Asus2 E
D
ţe Tě můţu znát.
3. Slávou bude korunován, kdo nesl kříţ, 3x
kde je na věky mír.
Asus2 E
C
Na věky Tě budu chválit za to,
2. Pán Jeţíš mi bude světlem na cestě mé, 3x
kde je na věky mír.
E
D
A
F
D D7
na věky Tě budu chválit
E
haleluja, vím, co mám, kdyţ Tebe znám.
Ty Pán jsi můj, k Tobě přicházím. Kdyţ ţízeň
mám, Ty mi dáváš pít. Teď jásám, Bůh je přítel
můj, haleluja, vím, co mám, kdyţ Tebe znám.
26
97. Já před Tvou tváří
99. Já stojím v údivu před Tebou
sus2
e
D
a
E
1. [: Já před Tvou tváří, Pane můj se skláním.
Já stojím v údivu před Tebou,
C
cis
Já před Tvým trůnem
Dsus2
jsem přemoţen Tvou nádherou,
(Hsus4 H)1 (e)2
k Tobě srdce pozvedám.:]
D
G
D
kdyţ přemýšlím nad Tvou obětí, Jeţíši.
C
Ref.: [: Jsi jediný Bůh, jsi Pán, jsi Hospodin,
7
a
sus4
(h )
Hsus4 H
A
H(e) H
Ty zachraňuješ duši mou,
vyléváš stále milost svou,
(e)
jediný svrchovaný Pán a Král.:] 3x
Králi nekonečně vzácný, muţi souţení.
2. [: Já ve Tvých dlaních, Pane můj se choulím,
já do Tvých dlaní, Boţe můj se utíkám. :]
cis
E
Ref.: [: Kdyţ myslím na lásku Tvou,
Ref.:
H (Hsus4 H)
A
D
G
D
nikdy Tě nepřestanu chválit.:]
C
Jsi jediný Bůh, jsi Pán, jsi Hospodin,
h7
a
e
Já Tobě, Pane můj
100.
jediný milující, Ty máš mě rád.
E
A
cis
[:Já Tobě, Pane můj, Tobě, pane můj,
98. Já se Ti klaním
G(a7(H7))
A
fis
H
A
píseň zazpívám:], kaţdý ať ví, koho uctívám.
C(D(e))
[:Já se Ti klaním, Otče můj,:] 3x
Cmaj7
a7 h7
[:Sám, Boţe, při mně stůj, svatý, při mně stůj k
Tobě utíkám:], kaţdý ať ví, koho uctívám.
C D E
jsi veliký Bůh, jsi veliký Pán a Král.
a7
H7
D
e
H
Já se Ti klaním, Otče můj, je nádherné Tě znát,
Cmaj7 D
jsi spasení mé,
Ref.: Kdyţ jsem vzýval jméno
H7
G
A
jsi všechno, co mám.
a7
D
H7
e
H
Já se Ti klaním, Otče můj, hledám Tvoji tvář,
maj7
C
D
H
A
krále Hospodina, jemuţ patří právem chvála,
A
byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.
7
G H
H
teď běţím Ti vstříc, chci, Pane, Ti říct:
A
EAcisA(E)
Boţe, Tobě patří sláva, [:Hospodin je Král.:]
e
já se Ti klaním.
[:Má duše zajásá, duše zajásá, kdyţ Ty
přicházíš:], svou milost nám právě přinášíš.
27
Já věřím a vyznávám
101.
e
1. Já věřím a vyznávám,
maj7
7
C
h
G
e
Duchem Svatým počat byl,
C
D
2. Svou slávy říš opustils kvůli nám,
nemusels jít, a přece šel jsi sám,
tvář přátelskou jsi nikde neviděl,
kdyţ proklínán jsi k popravišti šel.
H
z Panny narozený,
h7 e
e
e
1. Jak úţasná musí ta láska být,
co přišla k nám o vše se rozdělit,
dát novou vláhu poušti spálené,
přiblíţit nám nebe tak vzdálené.
e
ţe Jeţíš Kristus je můj Pán.
Cmaj7
Jak úţasná, musí ta láska
102.
být
On Boţí Syn jediný.
3. Tam místo nás ţivot jsi poloţil,
vrátil ses zas, abys ho rozmnoţil.
Vím, abych já moh´ věčný ţivot ţít,
musel můj Pán tou cestou kříţe jít.
2. On přišel jak sluţebník,
Boţí vůli naplnit,
Dobrou zprávu vyhlásil,
(4. Třetího dne jsi slavně z hrobu vstal,
ve slávě své jsi berlu Krále vzal.
Za Tvoji lásku chci Tě velebit
a jméno Tvé na věky věků ctít.)
Vězňům propuštění,
On Boţí Syn jediný.
3. Já věřím, ţe týrán byl,
kdyţ Ho Pilát odsoudil,
Z kříţe lidem odpustil,
103.
Jaké je Jeho jméno
a
F
zemřel v utrpení,
1. [: Jaké je Jeho jméno, Jaké je jeho jméno,
On Boţí Syn jediný…
d
G
D
G
Ref. 1: Ale v den třetí z mrtvých vstal,
e
D
e
F
D
a
G
a
Immanuel veliký Král, veliký Král. :]
G
F
G
a
[: Ano vím, Jeho jméno znám.:]
H
na trůn k Otci posazen,
D
G
F
Do nebes byl vyzdviţen,
Cmaj7
a
Ref.: [: Svaté, nádherné, bázeň budící,
D
dílo spásy dokonal.
G
e
jaké je Jeho jméno, jaké? :]
2. [: Svaté je Jeho jméno, svaté je Jeho jméno,
Svaté je jeho jméno, svaté. :]
e
[: Ducha svého Daroval:]
a(F)
(G)
[: Pozdvihni svůj hlas a zavolej Bohu:
4. Já věřím, ţe přijde zpět,
a
spravedlivě soudit svět.
"Hosana".:] 2x
Pak se Mu kaţdý pokloní,
[: Tomu, který vytrhl tě ze smrti,
F
Pán se vlády chopí,
G
F
G
tomu, který pozdvihl tě z prachu,
On Boţí Syn jediný.
F
Ref. 2: Zpívej: "Beránek, ten zabitý,
G
a
tomu patří velebnost, důstojnost a sláva. :]
je hoden přijmout vzývání.
Úctu, čest i bohatství, slávu, poţehnání.
On Boţí Syn jediný. On Boţí Syn jediný.
28
104.
Jdem v nebeské výzbroji
obsadit zem
e
D
106.
Jedno jsme v Duchu
Svatém
e
e(a)
1. Jdem v nebeské výzbroji obsadit zem,
C
D
1. [: Jedno jsme v Duchu svatém, všechny nás
spojil Pán, :]
e
ten boj za nás bojuje Bůh.
a
e
D
e
ale téţ všechněm kolem můţe býti pokoj dán.
e
Ţádná lidská zbraň proti nám neobstojí,
C
D
C
a
D GD CDG e
D
lásky Pán,
e
Ref.: Na tvé víře záleţí, v Bohu je síla a moc.
e
D
GD
CDG e
D
e
e
4. Chválen buď, Otče v nebi, dárče krás kolem
nás, chválen buď, Kriste Synu, vţdyť Tvůj kříţ
spasil nás,
chválen buď, Duchu svatý, v jednotu jsi spojil
nás.
3. Kdyţ nepřítel útočí z čeho strach mít, ten boj
za nás bojuje Bůh. Tak pevně stůj v důvěře ve
vítězství, ten boj za nás bojuje Bůh.
Je čas hledat Pána
D
[: Je čas hledat Pána, je čas znovu povstat,
C
D
e
7
je čas v Boţí zbroji teď stát.
e
D
Tak vem štít víry a pozdvihni meč ducha
C
D
e
7
stůj pevně pravdou opásán. :]
D
C
G
C
S vírou zpívej tu píseň vítězství,
D
C
sus4
D
D
vţdyť Hospodin sám kraluje navěky a navţdy!
G(a7(G))
Ref.:[:Tak [: vzhůru, pojďme!:] 3x
C
D
Obsadíme Zemi!
G(a7(G))
Vţdyť [: Bůh je s námi! :] 3x
C
D
e
3. [: Budem téţ dělat spolu, při sobě budem
stát, :] hájit chcem vţdycky právo a na pravdu
přitom dbát.
Ref.:
e
D
2. [: Půjdem dál jeden s druhým, budem jak
jeden val :] a tu zvěst, přišel Jeţíš, chceme šířit
všechněm dál.
2. Kdyţ temnoty moc jako příval bouří, ten boj
za nás bojuje Bůh. Kdo u něj se skrývá, ten
neustoupí, ten boj za nás bojuje Bůh.
7
C
ano, křesťanům vládne lásky Pán.
Světlo s ránem vítězí, boj prohraný bojuje noc.
105.
e
Ref.: Křesťanům stále vládne lásky Pán,
e
ten boj za nás bojuje Bůh.
e
(e)
G
Jistě se jí zmocníme!:]
29
Jednou kaţdý národ pozná
107.
e
109.
D
Je psáno mám tě rád
H7
e
G
Jednou kaţdý národ pozná, ţe jsi králů Král.
[: Je psáno: ”mám tě rád”, tak nepochybuj a
F
A
e
C D
Kaţdý bude znát toho, kdo je slavným vítězem.
e
vem,
D
Všude zazní písně díků, jásání a smích.
F
C
co Jeţíš chce ti dát
D
e
Jeţíši, jen Tvoje jméno dává všem spasení.
G
a
e
7
maj7
h
kdo velebí
7
C
7
C
maj7
C
C
Cmaj7
H7
[: Nemusíš se bát
a
zpívej, ţe Králem,
HH
A
Boţí Slovo ţít,
sus2
Asus4
A
H
zpívej, ţe Králem je On.:]
110.
Je stále přítomná Tvoje
sláva
Je dokonáno
D
A
G D
Je stále přítomná Tvoje sláva,
g
Je dokonáno, Jeţíš je vítěz,
D
F
A
GD
radostně zpíváme o Tvém díle.
7
A
satan je poraţen, Jeţíš zlomil smrti moc.
D
A
G D
Písnička ať zvoní z kaţdé chvíle,
g
Jeţíš je Pán, ó haleluja,
A
G
G
na Boţím Slově stát, a s ním vítězit. :]
sus4
A
D
CGD
e
7
G
svou dává. :]
prokřikuj a zpívej, ţe Králem,
d
D
Svůj ţivot dej Jemu na oltář, tam ti Bůh sílu
a7
C
G
G
D
[: Tancuj, Pána chval mocně díky vzdej
d
A
”Sláva!”
h C
e
108.
Asus4
h
D
Krále.
G(h)
A
[: Za tebe zvítězil Mesiáš, tak provolej:
všude na zemi jsou lidi jako my,
maj7
e
Jeho poslechnout, On umí milovat. :]
F
a
A
pro tento den. :]
A
C
kdo poznali Tvůj ţivot, Jeţíši,
G
Asus4
[: Stačí pokleknout, Jemu slávu dát,
7
Ref.: Všude na zemi jsou lidi jako my,
C
Gsus2 A
a
D
d
A
G
D
já Tě chválím, Pane můj, jak jenom umím.
7
A
Jeţíš je Král, kraluje na věky.
Jeţíš je Pán 6x v tomto národě.
Haleluja 6x Sláva Jeţíši!
30
Jen se dívej na ptáčky
111.
C
e
Fmaj
113.
e
Fmaj
e
7
d
[: Jen Ty jsi hoden, jen Ty jsi hoden,
G
fis
ty jsi víc neţli oni, říká Pán.
F
Dmaj7
h
Ref.: Nezoufej, vţdyť tvůj ţivot má ve svých
e
A
jen Ty jsi hoden velebení a chválení.
e7
C
Jen Ty jsi hoden, jen Ty jsi hoden,
7
fis
rukou Pán,
F
Dmaj7
h
1. Jen se dívej na ptáčky, jejich přání Bůh zná,
7
Jen Ty jsi hoden
7
A
h
jen Ty jsi hoden uctívání. :]
C
G
C
h
fis
Asus4 A h fis
e
G
jíst i pít dá ti Otec, rád tě má.
[:Chválou ať naplní se zem, slávou ať kaţdý
2. Hledej království Boţí, Bůh chce být Králem
tvým, chce ti dát odměnu, jsi Jeho syn.
je dotčen.
A
D
fis
A
Pro spasení, vykoupení ze stínů tmy jsi Králem
h
Jen Tobě patří chvála
112.
D
A
h
mým:]
G
[: Jen Tobě patří chvála, tak Tě chválím,
A
maj7
h
3. = 1.
114.
Jen Ty, Pane můj, jen Tys
můj štít
D A7
uctívám.
D
A
h
a
G
F
D
G
a
má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš. :]
ţe Tě znám. :]
G
a
Ref.: [: Jen Ty, Pane můj, jen Ty„s můj štít,
Vše, co mám, jen Ty mi dáváš, to nejlepší je,
A
G
A
D
a
G A
G
a
1. Mnoho je těch, kteří kolem volají:
Chválím Tvé svaté jméno, hledám Tvou svatou
F
D
G
a
"V Bohu ţádnou pomoc nenajdeš!" 2x
tvář,
G A
h
e G
před Tebou otvírám srdce své, Ty sám mne
2. Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a On
prosbu moji vyslyšel. 2x
A
znáš.
3. Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v nové dny
mě znovu pozvedáš. 2x
4. Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mě
pronásledují. 2x
31
Jen v Tebe důvěru mám
115.
G
7
D/F#
d /F E
117.
7
C
1. Uprostřed zkoušek a všech nesnází
a
7
7
D
F
C
[: Jeţíš je lev z Judy, kaţdý ať vyzná,:]
7
G
Jeţíš je lev z Judy
aD
a
G
C
jen v Tebe důvěru mám.
[: Jeţíš je král plný slitování.:]
Kdyţ skoro vůbec nic mi nevychází,
jen v Tebe důvěru mám.
[: Jeţíš je rek silný, kaţdý ať vyzná,:]
G a7 h7
Ref.: [: Ó,
D7
Cmaj7
[: Jeţíš je Pán hodný uctívání.:]
a7
C (B)
Hospodine, jen v Tebe
[: Hosana zavolej, : hosana :]
a (D/F#) D7 (d7/F E7 a7 D7 G)
G
C
C
F
C
důvěru mám. :]
[: Ujal se vlády Beránek Boţí, :]
2. Kdyţ mračna stahují se nad mou hlavou,
jen v Tebe důvěru mám. Pak místo deště slzy
z očí kanou, jen v Tebe důvěru mám.
[: je věčné jeho kralování.:]
a
3. Kdyţ do mysli se vkrádá poráţky stín,
jen v Tebe důvěru mám. Zas k Tobě přijdu
s prostou vírou, ţe smím, jen v Tebe důvěru
mám.
D
118.
e
7
D
e
e DGD e
D
e
[: Haleluja, On je štítem mým. :]
2. [: Jeţíš je mým Pánem, nikdy mne neopustí,
On je věrný, důvěru mou má. :]
hGA
Jeţíš mě zbavil vin: ]
[: Haleluja, důvěru mou má. :]
A7
e
G
v Něho doufám, On je štítem mým. :]
D e7
A
Jeţíš je má skála
e
Ref.: [: Jeţíš, Boţí Syn,
D
C
1.[: Jeţíš je má skála, On je moje spasení,
Jeţíš, Boţí syn
116.
G
[: Jeţíš je má skála,
119.
Jeţíš je Pán pánů a Král
králů
A7
e
nebe je můj dům,
C
h
e
A7
A
H
H7
e
má chvála zní k nebesům.: ]
[:Jeţíš je Pán pánů a Král králů, haleluja.:]
Ref.: …
[: Jeţíš, kníţe míru, sláva, haleluja. :]
7
e
A
7
e
A
[: Jemu patří sláva, Jemu patří dík,
C
A A7
h
má chvála za spasení.: ]
C
D
C
h
má chvála, má chvála
C
Dh
7
AA
má chvála za spasení
32
Jeţíš je Pánem
120.
e
D
e
Jeţíš je vítěz nad smrtí
122.
D
G
D D7 G
C
Ref.: Jeţíš je Pánem, Jeţíš je Králem,
[:Jeţíš je vítěz nad smrtí,
C
G
a
D
mocný a silný je Bůh.
e
e7
D
D
C
C
a
D
e
D
C
G
D
G
a
D
G
D
[: já vím, On je můj Pán a Král. :]
D
123.
7
C
G
C D
To On, (To On), vládne celou zemí.
e
D
odpustil kaţdý můj hřích,
D
C
a
e
To On, (To On), je spravedlivý.
D h
7
D
Mám důvod velebit Pána,
1. To On, (To On), je vyvýšený.
G
G
Jeţíš je Král, Jeţíš je Pán nad smrtí.:]
Pravda i ţivot, cesta i milost, Jeţíš je spasení.
G
D
C
DG
D
Jeţíš, Jeţíš je Pán
A (fis)
h
G D
e A
Je Bůh a Pán, náš Bůh a Král.
[: Jeţíš, Jeţíš je Pán, jediná, jediná cesta
Ref.:
D
k ţivotu,
2. To On, (To On), je zdrojem mých sil.
h
To On, (To On), je Duchem občerstvil.
A
GD
To On, (To On), tuto zem vykoupil.
G
Je Bůh a Pán, náš Bůh a Král.
Kéţ na mě sestoupí Tvé milosrdenství,
Ref.:
G
fis (h)
fis
kéţ na mě sestoupí i Tvá spása,
G
fis (h)
To On, (To On), je udatný Bůh.
nikdy nezbavuj má ústa pravdy,
To On, (To On), mocí ochrání nás.
e
C
Jeţíš je tu právě teď
D
G
Jeţíš je tu právě teď. Jeţíš je tu právě teď …
C
D
G
G
A
dál teď poběţím jen cestou Tvou.
Je Bůh a Pán, náš Bůh a Král.
121.
A
k pravdě, k vítězství, jediná naděje. :]
2. To On, (To On), jiţ porazil smrt.
e
se svojí velkou mocí – On tě zachrání,
se svojí velkou mocí – On tě uzdraví,
se svojí velkou mocí – On tě vysvobodí.
Jeţíš je tu právě teď.
33
D
Jeţíš je vítěz a Pán.
Asus4
124.
Jeţíš, nebeský král
125.
Jeţíš, nejkrásnější ze
všech jmen
sus2
A
Jeţíš nebeský král, Jeţíš nebeský král
H
sus2
cis
A
D
1. Celá zem Ti chválu vzdává.
H
sus2
cis
A
A
H
Fis h
A
nebe se vším, co je na něm,
sus2
H
A
A
se Tvou písní rozezní.
E
2. Jeţíš, chválu vzdává srdce mé, Jeţíš, stále
stejný, včera, dnes. Ó, Jeţíš zemřel téţ za
hříchy mé.
H
Ref.: Z našich úst ti Jeţíši chvála zní
sus2
cis A
A
H
E
E
H
fis
3. Jeţíš přijde brzy jako Král,
Ty jsi první, ty jsi poslední,
cis A
H7
D
ó, Jeţíš, nejkrásnější z jmen.
Tobě sláva, sláva,
sus2
D
ó, Jeţíš krásné jméno má.
sus2
cis
e
Ó, Jeţíš mne v mém pádu pozvedá,
sus2
cis
D
Jeţíš slyší hlas můj kaţdý den.
sus2
Ty jsi Pánem stvoření,
sus2
e
1. Jeţíš, nejkrásnější ze všech jmen,
sus2
sus2
H
H-A
E
Jeţíš přines' lásku na zem k nám.
Tobě sláva, sláva,
Gis cis
fis
Ó, Jeţíš, Jemu chválu zazpívám,
Asus2
Jeţíš nebeský král, Jeţíš nebeský král
H(H7)
E (A E)
[: ó, Jeţíš krásné jméno má. :]
2. Kaţdý den kdyţ ráno vstávám, znovu
odpouštíš můj hřích. Kdybych v temnotách
klopýtal, budu vzývat jméno Tvé.
Jeţíš, překrásné jméno
126.
C(D)
a(h)
Jeţíš, překrásné jméno,
Ref.: Z našich úst ti Jeţíši chvála zní …
G(A) G7(A7)
d(e)
Spasitel Boţí, Vítěz a Král.
C(D)
a(h)
Immanuel, Pán Bůh je s námi,
C(D) A7
d(e) G(A)
On věčná láska – miluje nás.
Druhá verze:
C e7a A
C
e7 a
Jeţíš,
překrásné jméno,
C
d BG
C d7 e7 d7/G
Spasitel Boţí, Vítěz a Kr– á – l.
C
7
e aA
7
C e a
Immanuel, Pán Bůh je s námi,
C
d BG
On věčná láska – miluje nás.
34
7
C F C (FB,d BG)
Jeţíš, přítel hříšných
127.
128.
sus4
A
A
d
1. Je jeden hlas, co měl by znít
7
A
A
Je jedna píseň k zpívání
fis7
D
E
D
A
Nad zlato poklad vzácnější
Král na trůnu nejvyšším
E
Jemu chvála celým nebem zní
A
ED
A
3. V Jeţíši jsme všichni jedna rodina, čekáme,
aţ udeří ta hodina, kdy Pán se vrátí a my k
Němu půjdeme, navěky se radovat s Ním pak
budeme.
ED
Ref.: [: Má jméno Jeţíš, přítel hříšných
A
ED
Jeţíš, Jeţíš,
fis E D (E)
přítel můj. :]
4. V Jeţíši je poraţena temnota, Boţí moc je
stylem mého ţivota. Na kříţi nám Pán dal
nejen spasení, Jeho ranami jsme také
uzdraveni!
2. Je pokoj, jenţ strach zahání, láska, co roste
dáváním. Naděje, která smrtí nekončí. Bůh,
který nám rozumí, přítel, co nikdy nezradí.
Jediné Jméno, v němţ je spasení.
h
E
h
5. Mé starosti On proměnil v radosti, klaním se
Mu, zahrnul mě milostí. Tancujem a radujem
se, jásáme, čest a chválu svému Pánu tak
vzdáváme!
E
Bridge: Vešel do mého vězení, řekl: Jsi volný,
h
E
d
2. Jeţíš je náš Pán a my jsme jedno v Něm,
navzájem se Jeho láskou milujem. I kdyţ jsme
kaţdý jiný, On nás spojuje, kdo chce, ať se
spolu s námi teď raduje!
A
D
A7
ona bude v našich srdcích stále znít!
sus4
fis7
g
tu píseň my si nenecháme nikým vzít,
Asus4
A
d
Jeţíš dává novou píseň všedním dnům,
Je jedno Jméno, hodné vzývání
A
A
1. Jeţíš dává novou píseň našim rtům,
sus4
A
Jeţíš dává novou píseň
fis E D
můţeš jít. [: Jsi svobodný. :]
Ref.:
35
Jeţíši, díky za tvou lásku
129.
maj7
maj7
((C) F
G C a, F
maj7
C
F
131.
kříţ
G F f C)
C
E
Jeţíši, díky za tvou lásku,
maj7
F
C
A
f
Dík za krev ze Tvých ran,
C
d
EE
sus4
Která tekla za náš hřích.
E
E
za Tvé trápení na kříţi.
My vzýváme Tě,
Fmaj7
C
Fis
Přináším chválu ke Tvým nohám,
Fmaj7
Před Tebou se skláníme,
C
f
e
F
C
H
Dík za vítězství,
G
A
Ty jsi svatý, Svatý, Svatý.
C
H
Slavím Tě Králi, vzkříšený,
Dík za vzácnou krev
C
F
A
slavím Tě Králi můj, posvěcený.
a
F
G
H
FfC
fis
e7
[: Jeţíš Kristus On je král Jeţíš Kristus On je
král:]
Cadd9
G
D
On ţije, On ţije, On z mrtvých vstal.
e
7
D
[: Před ním se jednou pokloní celé
Asus4
nebe a celá zem.
e
7
D
Vţdyť všechno co On učinil
maj7
G
sus4
A
cis
A
H7
dík za vítězství na Golgotě.
Jeţíš Kristus On je král
D
Gis
A
Jeţíši, za Tvou krev my vděční jsme,
tvá svatá krev obmyla mě i můj hřích.
130.
E
kterous„ za nás vyléval,
Mé vítězství je Tvá Golgota,
C
E
Dík za ţivot kterýs„ dal
F G
G
E
Jeţíši, dík za Golgotský kříţ.
Před Tebou se skláním, k Tobě volám,
d
H7
A
slavím Tvé jméno, Jeţíši.
F
H7
fis
Za Tvé vítězství nad temnotou,
Gmaj7
Fis
Jeţíši, dík za Golgotský kříţ,
Jeţíši, díky za Tvou moc.
F
Jeţíši, dík za Golgotský
D
stvořil ke chvále své:] Ke chvále svého Jména.
36
Jeţíši, jsi králem národů
132.
C
G
a
e
1. Jeţíši, jsi Králem národů,
C
F
C
e
d
F
G
h
d
A
G
G G7
e
D(e)
D
a
e
C
h
A(e) A7(e)
spravedlivé a věčné je Tvé království.
G
a Pán. :]
a
Ref.: Bude bez konce vláda Tvá, bude věčná a
Jeţíši, Ty jsi víc neţ zlato
135.
e
e
nádherná,
A
[: Jeţíši, Ty jsi víc neţ zlato,
F
7
G C
D
C
D
Tvé je vítězství a sláva, jako Král kdyţ přijdeš
víc neţ nejdraţší drahokam,
G
e
k nám.
A
ţivota číši dáváš vrchovatou,
C
G
C
Jen Ty právo máš, Pane, vládnout nám,
a
FC
e(D) D(e)
Ty jsi náš Bůh a Pán. :]
e
Tvoje království je mocný majestát,
d
G
e
C
e
2. Jeţíši, jsi plný lásky k nám, Tvé slovo znám
a vůli Tvou rád přijímám. Jeţíši, jsi svatý Bůh
a Pán, spravedlivé a věčné je Tvé království.
F
e
e
A
C
e
D
A
C
D
A
C
e
D
co jsi řekl, to se stane, k tomu Tě Bůh povolal.
Jeţíši, mám Tě rád,
e e7 a
touţím Tě uctívat,
d
D
Jeţíši, náš Pane, Ty jsi ţidovský král,
d G
F
C
lačný nezůstane, kdo vzývá jméno Tvé.
Jeţíši, mám Tě rád
133.
A
Jeţíši, náš Pane, ty jsi ten ţivota chléb,
Jeţíši, jsi Králem národů.
C
C
[: Velebíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš
F
C
G
mne ţivot svůj dal. :]
Jeţíši, zemřel jsi za náš hřích,
C
D
[: Jeţíši, můj Pane, Ty jsi králů Král, Tys za
jsi Boţí Syn, ze slávy své přišel jsi k nám.
a
Jeţíši, můj Pane
134.
G
přicházím před Tvůj trůn,
C C7
chválu Ti vzdám.
Srdce mám hladové a duši ţíznivou,
jen Pane po Tobě, po lásce Tvé.
37
Jsem kvítek šáronský
136.
E
H
fis
Ona: Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách.
A
Jsem ti blízko
137.
D
E fis
Nemusíš se bát, já tě jménem znám.
E
fis
On: Jako lilie mezi trním, tak je přítelkyně má.
D
Znám i cestu tvou,
E
E
cis
fis
Ona: Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj
vţdyť jsem ji před tebou prošel sám.
H
fis
milý mezi syny.
Všechnu sílu svou u mě zkoušej brát,
A
E
fis
E
D
h
cis
E
fis
– pokud mi je dáš.
a
Ona: Usedla jsem v jeho stínu, jeho ovoce
fis
D
E fis
Kdyţ se usmíváš, i já radost mám.
EH A E
sládne na rtech mých.
fis
Ona: On mne uvedl do domu vína, jeho prapor
S tebou proţívám prohry i vítězství
D
E
cis
fis
nade mnou je láska.
ve zkouškách.
On: Jsi kvítek šáronský, lilie v dolinách.
fis
fis
h
E D
I kdyţ prohráváš, mám tě pořád rád.
E
Rec.: Občerstvěte mě koláči hroznovými,
fis
D
pomůţu ti nést kaţdé tvé břímě –
On: Jako lilie mezi trním krásnou přítelkyni
mám.
fis
D
fis
D
Nemusíš to vzdát,
E fis
osvěţte mě jablky, neboť jsem nemocna
E
cis
fis
znovu se zvedni a pojď se mnou dál.
E
láskou.
fis
E
Ona: Jeho levice je pod mou hlavou, svou
a
EH A E
E
pravicí mě objímá.
E
D
E
fis
Jsem ti blízko, velmi blízko, blíţ neţ se zdá.
D
E
fis
Věř mi: blízko, velmi blízko, k tobě mám.
H
Oba: Zapřísahám vás při gazelách,
A
fis
E
E fis
Všechna zklamání i tvé slzy znám.
při polních laních, dcery jeruzalémské,
fis
D
fis
a
D
E
cis
fis
Já jediný vím o kaţdém zranění, které máš.
prosím nevzbouzejte lásku, dokud nebude
fis
E H A E
h
E D
Zvedni oči své, odloţ ţal i pláč,
sama chtít.
fis
D
E
vţdyť někoho máš, kdo je ti blízko
fis
a sebe chce ti dát.
Jsem ti blízko…
38
cis
Jsi dobrý pastýř
138.
e
maj7
e
C
Jsi dobrý pastýř,
a
C
D(G)
laskavý,
C
fis
Cmaj7 C
C
vzdát,
e
H
a k vodám tichým přivádíš.
D
G
D
A
D
7
e
A
7
E
fis
Asus2 E fis7
jsi trpěl sám, Berá –
hD E
Jsi můj vzduch k dýchání
A
nek nevinný. :]
hDE
Ref.: [: Haleluja, Haleluja.:]
[: Jsi víc neţ Král, kdyţ ztrácím dech,
[: Jsi můj vzduch k dýchání:]
C
A
E
(Gsus2 Cadd9 Gsus2 Cadd9)
Gsus2
Cadd9
Tvá
G
[: Jsi víc neţ Pán, za hří – chy mé,
a prázdný pohár doléváš.
e
sus2
E
e
Gsus2 D
H
Jsi víc neţ Pán
141.
maj7
C
plný stůl pro nás prostíráš
139.
fis
sem mezi nás. :]
G
H
D
D
H(G D)
Ty jsi můj pastýř, ţivot můj,
a
G
[: Miluji Tě vroucí láskou, ó, Pane svatý, přijď
D
G
A
G A
ve ztišení tě nalézám.
D
G
ó, Pane svatý, přijď sem mezi nás.
G
Ty jsi můj pastýř, ţivot můj,
C
h
Jsi slávy Král, před Tebou můţu stát a díky
Vodíš je k pastvám zeleným
a
h(A)
vzdát. :]
e
e
fis(e)
[: Jsi slávy král, před Tebou můţu stát a díky
štědrý ke všem svým ovečkám.
e
Jsi slávy Král
140.
e
Ty přicházíš a břímě mé neseš sám. :]
D
blízkost svatá se mnou zůstává.
Ref.: [: Haleluja, Haleluja.:]
2. [: Dáváš mi denní chléb:]
Tvé slovo svaté ke mně promlouvá.
Gsus2D e
Jsi můj
C
CeD
D
G
d
a
Jsme děti Tvé, jsme děti království,
Bůh, chci blízko Ti být.
Gsus2 D e
Jsi můj
D
Jsme děti Tvé
142.
C
CeD
G
F
C
ve jménu Jeţíš máme vítězství.
Pán, chci pro Tebe ţít.
d
(C G D)
F
C
Před Boţí svatostí ďábel pryč utíká.
C
d
F
C
Ve světle Tvém a v lásce Tvé je krásné ţít.
FGCa
FGFC
Haleluja, haleluja. 2x
39
Jsme Tvůj lid
143.
e
D
e D
C
Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta,
e
D
e
D
e
a7
D
C
a
D
a7
C
C
F
F
G
C
F
On je hoden našich chval,
G6sus4/C
C
[: Ať láska Tvá vţdy mezi námi přebývá
G
F
K Pánu ruce pozvedám,
tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat.
G
K Pánu ruce pozvedám
145.
G
a
F
s Ním vţdy zvítězím nad nepřáteli,
G6sus4/C
a
F
G
C
k Pánu ruce pozvedám.
a pokoj svůj znovu vylej mezi nás. :]
C
F
C
F
[: Pán ţije, On je můj pevný hrad je skála má,
144. Má lásko (Jsou krásné chvíle při
setkání)
C
G
(C F C F)
a proto vzývám Jeho jméno! :]
E
Asus2
Jsou krásné chvíle při setkání
K Tobě přicházím
146.
E
Asus2
S ţízní vcházím před Tvou tvář
G
D
e
fis
H
E
Dáváš mi pít vody své
proměň srdce mé mocí svou.
K Tobě přicházím,
h
D
e
sus2
C
D D
e
D
fis
H
E
Ty sám uzdravíš rány mé
vím, ţe milost Tvá se mnou zůstá - vá.
fis
Teď chci Tobě svoje srdce dát
Pane, poznal jsem, ţe tam, kde slabý jsem,
H
A z mého nitra vyzpívat
Ty sám svoji sílu dáš, jsem v moci Tvé lásky.
G
D
e
e
h
D
DeD C
C D
C G
D
C G
(DeD)
Ref.: Blíţ chci být Jeţíši Tvé lásce,
C
E
Ref: Má lásko, má lásko, má lásko
Ga7h7 G
D
blíţ tě znát, touţím víc neţ dřív.
C
D
C G
fis7
H
Má lásko, má lásko, má lásko
Kdyţ zůstávám před tvojí svatou tváří,
E
Asus2
Má lásko, má lásko, má lásko
jak orel křídla mám, tvůj Duch mě vede dál,
fis7
Ty mi sílu dáváš
jsem v moci Tvé lásky.
H
E
V dlaních svých mě máš
Otevři můj zrak, chci Tě vidět tváří v tvář,
D
D
e
D
C G
poznávat Tě víc v Tobě stále ţít.
Obnov mysl mou, chci tvou vůli znát,
Nám schází sláva Tvá a vláha. Tvá píseň ať
rozezní se v nás. Vzdávám Ti dík za Tvůj kříţ.
Jméno Tvé vzývám, s bázní uctívám. A
všechno co Ti touţím říct je:
kaţdý den, ať celý ţivot můj,
je v moci Tvé lásky.
Ref.: Blíţ chci být …
Ref.: Lásko, má lásko, má lásko …
40
C
K Tobě volám
147.
sus4
(H
)
6
e
sus2
D
A
149.
Kde se křesťané, spolu
scházejí
/C#
[: K Tobě volám, volám, zvedám svůj hlas,
fis
h
7
e
7
+7
A (A H
7
G
H a D)
volám, volám, slyš můj pláč.:]
G
G
maj7
a/G
G
a
D
e
G
h7
e
C
ve jménu Tvém, v lásce, jednotní,
7
Ten pláč není ţal, ten pláč jsou slzy chval,
G
D
Kde se křesťané, spolu scházejí,
7
a
e
C
G
právě tam jsi zaslíbil, ţe budeš přítomný.
C
ţe můj hřích jsi sňal a ţivot svůj za můj jsi dal.
C
G
Dnes víme, náš Bůh je
148.
Kaţdé koleno se skloní
přede mnou
a
E
7
F
E
a
C
7
C
ať ho Boţí sláva naplní,
C
E7
G
C
E
D
a
e
D
e
D
e
Kdo chválí svého Pána a vzdává
G
D e
ţe Pán je Hospodin, ţivý Hospodin,
d
Kdo chválí svého Pána
150.
a kdo neslyšel, uslyší,
C
CGC
F E7
Ten, kdo neviděl, ten uvidí,
a
D
píseň spasených. :]
Hospodin Bůh, haleluja.
E7
G
svému Bohu zpívejme a hrajme
praví Hospodin, ţivý Hospodin,
a
D
G
E
e(G)
d
G
[: Přivítejme Pána v tomto chrámě,
kaţdý jazyk vyzná, ţe jsem Bůh,“
a
D
na tomto místě přítomný
“Kaţdé koleno se skloní přede mnou,
a
7
D
mu pokaţdé dík,
E7
D
e
G
e
ten Boţím vlastnictvím se stává,
Hospodin Bůh, haleluja.
De
D
svůj cíl má v nebesích. (Fine)
fis
e
fis
e fis
Proud řeky spásy strhává nás,
e
D
A
kdyţ chceme slyšet jen Boţí hlas.
41
7
A
Kdopak je nám nejdraţší
151.
d
C
d
C
d
Kdopak je nám nejdraţší, kdo vám s láskou
d
d
a
7
maj7
F
G
sus4
zpívat chci. :]
G
kdo ti smutky zaplaší, koho mám tak rád?
d
C
d
g
a7
d
C
Fmaj7
A7
F
a
7
2. tleskat ... 3. jásat ... 4. skákat ... 5. tančit ...
G
To jenom Jeţíš můţe být,
a
7
F
Asus2
h
u něho v dlaních najdeš klid a svou spásu,
h
Asus2
1. Kdyţ dýchám, jsi vzduch do mých plic,
e
sus2
h
vţdyť Beránek je Král,
A
h
sus2
A
kdyţ zpívám, jsi to, co chci říct,
d
G
sus4
D Asus2
E
vítěz vítězů a ty s ním můţeš ţít,
G
Kdyţ dýchám
154.
maj7
G
d
d
jak David zpívat chci. :]
Gsus4 G
kdo slyší tvé volání, kdo věrný zůstává?
maj7
d
[: Jak David, jak David,
S kým přichází poznání, komu patří sláva,
F
A7
g
1.[: Kdyţ Duch Boţí mě naplní, jak David
splývá,
maj7
Kdyţ Duch Boţí mě naplní
153.
E
jsi Láska, která mi dává chuť ţít!
F
nádherně věčně ţít.
2. Jsi úkryt, v němţ je bezpečné být.
Jsi Skála, na ní chci svůj dům mít.
Kdyţ Bůh je s námi
152.
Jsi Přístav, kde v bouři je mít a klid,
h
[: Kdyţ Bůh je s námi, kdyţ Bůh je s námi,
h
kde se můţu skrýt…
D
kdo je proti nám, kdo je proti nám? :]
G
D
fis
C
Ref.: Získal jsi mé srdce láskou.
Sňal pouta hříchu, sňal pouta hříchu
G
D
h
Dal jsem Ti klíč od něj rád.
D
smrti zlomil zbraň, smrti zlomil zbraň,
G
D
fis
C
Co mohu víc, neţ kleknout
Otevřel bránu, otevřel bránu,
G
E/G#
a vším, co mám Ti chválu vzdát.
D
pozval nás dál.
G
Fis
A vším, co mám Ti chválu vzdát.
C
Sňal pouta hříchu, sňal pouta hříchu
h
sus2
A
sus2
hA
Vším, co mám!
D
smrti zlomil zbraň, smrti zlomil zbraň
C
D
3. Mých přání jsi odpovědí. Jsi Přítel, co mě
neopustí. Jsi Táta, jenţ o děti své zájem má…
D7
Otevřel bránu, otevřel bránu, dokořán.
G
4. Jsi Píseň, co v mém srdci zní. Jsi vášeň,
která mě pohltí. Jsi Vítěz, já po boku Tvém
smím stát, svůj boj nevzdávat.
D (Dsus4 D)
(D G)
[: S námi je Bůh, s námi je Bůh, Immanuel.
7
G(e )
(D G)
D
Ref.:
S námi je Bůh, Immanuel. :]
42
155.
Kdyţ lid můj, který zná
jméno mé
a
G
a
Kéţ mi v den souţení
157.
d
a
Kéţ mi v den souţení, Hospodine,
G
Kdyţ lid můj, který zná jméno mé,
F
d
B
odpovíš Ty sám,
C
se sám v modlitbách pokoří,
a
G
A7
a
kéţ je mi hradem jméno Tvé.
G
kdyţ mou tvář budou stále hledat
F
d
E
sus4
d
Kéţ mi pošleš pomoc ze své svatyně,
E
a kdyţ své cesty zlé opustí.
7
A (A )
d
G
B
F
C
hřích odpustím jim rád,
A (A7)
d
G
B
a
E
E
7
F
které´s dobyl tělem svým a zapečetil krví svou,
C
já uzdravím je, já uzdravím je,
d
d
Nyní vím, ţe úděl můj je vejít ve vítězství,
H E7
a
C
kéţ mě podepíráš ze Siónu, Boţe !
C
Já vyslyším je, já vyslyším je,
d
a
C
d
ty mi Otče rozumíš, chci jen poznat vůli Tvou,
a
já jejich zem mám rád, mám rád.
B
F
vím, ţe odpovíš a já v Tvé vůli přetrvám.
Kéţ má duše ţije
156.
e
D
C
158.
Kéţ Pane, přijde, na zem
tvé království
D
1. [: Kéţ má duše ţije, smí Tě chválit. :]
C
D
G
e
C
Ref.: Ať můj jazyk zpívá slovo Tvé,
e
C
D
Fmaj7
G
C
[: Kéţ Pane, přijde, na zem Tvé království, ať
E
Fmaj7
C G
Hospodine, touţím po spáse Tvé.
C
tvá sláva tento národ naplní.
2. [: Potěšením ať je mi Tvůj zákon. :]
Fmaj7
C G
C (a7)
G
Ať tvá láska v lidských srdcích zvítězí,
3. [: Na pomoc mi podej ruku svou. :]
F
4. [: Ať mi ze rtů tryská nová chvála. :]
Fmaj7G C
D(G)
Dej, ať pravda tvá lidi osvobodí.:]
G
F
C
[: Osvobodí, tento lid zajatý,
G
F
C
zajatý v okovech temnoty.
F
G
a
D
Ať slepí prohlédnou, hluší ať uslyší,
C
G
F
G
C
ať se tento lid k tobě Jeţíši navrátí. :]
43
Kéţ políbíš
159.
160.
D
e
(A,D,A,D)
A
D
1. [: Kéţ políbíš mě polibkem svých úst
A
G
A
D
G
A
D (Fis)
fis
h
[: Příjemně voní, Pane můj,
G
A
D
D
E
Kéţ je radost v ulicích
7
fis
A
Kéţ se v našich domech tančí
vţdyť lepší je tvé laskání neţ víno.:]
7
Kéţ se v našich domech tančí
A
D
A
Ať před Pánem vše se skloní
Fis (D)
jak nejčistší olej Tvé jméno.:]
fis
D
E
V modlitbách a v pokání
2. Kéţ pohladíš mě pohlazením svým,
A
vţdyť lepší je tvé laskání neţ víno.
E
D
Ref: Z horských štítů přes údolí
[: Příjemně voní…
fis
cis D E
Naše chvála Tobě zní
E
A
E
D
Písně díků, uctívání
fis cis
Zem i nebe
A
D
E
naplní,
A (A,D,A,D)
naplní
D
A
Ať jsme světlem, které svítí,
fis
D
E
ať neslábne naše zář,
A
D
A
kaţdé srdce, které ţízní,
fis
D
E
ať dnes spatří Tvoji tvář
Ref: Z horských štítů přes údolí, naše chvála
Tobě zní. Písně díků, uctívání Zem i nebe
naplní, naplní.
D h fis cis, D h E
Bridge: E
D h
fis cis
D
h
E
(4x)… Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja
Ref: Z horských štítů přes údolí….
44
Kéţ se všichni svatí radují
161.
zas
Korunujeme Tě, Králi náš
163.
G
e
F
Kéţ se všichni svatí radují zas,
G
e
korunujeme Tě, Králi
D
bitva je vyhrána, zvedněte hlas,
h
F
G
ať Jeho jméno tu zní ze všech sil,
C
a7
G
C
Fis G
H7
gis7
E
cis7
e
na zem přišel k nám,
A
vzkříšením je spása dokonána.
h
A
Připoj se k nám, chceme pro Něho ţít.
C
H
E
7
H
a na kříţi nám ţivot dal.
D
Nenechej Krále jen okolo jít!
C
E7
naše hříchy sňal
C
h
F Fis G F Fis G
Pojďme, oslavujme Krále králů,
A
G
F Fis G
náš, :]
G
V chrámu svém korunujte Pána,
e
F Fis G
slávy
[: Jsi králů Král a pánů Pán. :]
D
hlasitě zpívejte: Bůh zvítězil!
e
Fis G
F
F Fis G
náš, :]
[: Korunujeme Tě, Králi
C
h
Fis G
[: Korunujeme Tě, Králi
D
gis7
E
Pojďme, pochodujme s Králem králů,
D
Jeţíš, Jeţíš, Jeţíš, On sám,
cis7
e
On je ţivý dál, mocí z mrtvých vstal,
C
D
Jeţíš, Jeţíš, Jeţíš je Pán.
e
C
H
C
De
Jeţíš, Jeţíš, Jeţíš je Král!
Klaníme se před Tvou tváří
162.
e
D
CD
e
Klaníme se před Tvou tváří, ó Králi náš,
G
D
CD
e
spojil jsi nás v uctívání, ó Králi náš.
G
D
Teď zní z našich úst jen chvály,
C
D
h
jsme jedno a Ty jdeš s námi.
G
D
A
E
ať oslaven je Král!
D
Jeţíš, Jeţíš, navěky zní:
e
E7
C h
e
Spojil jsi nás v uctívání, ó Králi náš.
45
Kráčíme dál
164.
(C)
F
C
F
E
1. Kráčíme dál, oheň je v nás,
B
E
d
C
A
H
gis
A
H
přijď a uzdrav naši zem,
cis
naděje klíčí, den se blíţí,
g
gis
Králi, milost nám dej,
a kaţdý krok je modlitbou,
g
Králi, milost nám dej
166.
Cdim
H
cis
očisti svým Duchem, uzdrav dotykem.
Amaj7
F
tóny písní stále zní.
gis
H7
fis
Klaníme se, vzýváme jméno tvé, ó
C
C
2. Tisíce let ten plamen dál
D
E
[: Pane, přijď s láskou sem k nám. :]
pro celý svět vydává ţár,
7
1. Králi můj, Tebe hledám,
F
A
Ref.: Ať se oheň šíří, kde tma ještě vládne,
C
g
h7
d
Gmaj7
A
Gmaj7
stále dál.
Asus2
Fis7
Gmaj7
Asus2 D
probudit spící, vzít klesající,
[: Na Boha čekej, duše má!
naplnit národ písní svou.
Gmaj7
Král spravedlnosti
e
[: Král spravedlnosti, šampión mého srdce,
D7 H7
přichází, ó přichází. : ]
C
D
Přichází poţehnaný, našich srdcí Král.
G
D
C
Fis7
Fis7
Asus2
h
D
Fis 7
chválu vzdám. :]
2. Kéţ světlo Tvé, Boţe, vidím, kdyţ nevím,
kudy mám jít, veď mě dál. Aţ před příbytek
Tvůj, kde na mě čekáš, tam opět radost a mír
nalézám.
Ref.: … stále dál
D
Asus2
Opět jen Jemu, své spáse
FBd7 C – F
G
h
Proč ve mně úzkostně sténáš, duše má? :]
Gmaj7
H7 e
Fis
Ref.: [: Proč se tak rmoutíš, duše má?
a sílu svou od Pána brát,
D7
7
D
po Tobě, po vodě Tvé, ţízeň mám.
F B d7 C
3. Musíme dál za láskou stát
165.
Fis
Jako jelen dychtí po čistých vodách,
Ať přibývá písní, ať se láska šíří
stále dál,
7
D
v tichosti o slovu Tvém rozjímám.
ať promění noc v slavný den.
C B d7 C
Gmaj7
h
srdce touţí procitnout.
B
Králi můj, Tebe hledám
167.
všechna spící, čekající
7
H
Přichází poţehnaný, náš Mesiáš.
Král spravedlnosti, šampión mého srdce,
přichází, ó přichází.
46
168.
Králů Král, byl srdcem
sluţebník
e
D
e
1. Krev po dřevě stéká, Bůh se sklonil k nám,
D
D
e
E7
E
Králů Král, byl srdcem sluţebník,
e
Krev po dřevě stéká
170.
7
A
A
E
krev po dřevě stéká, Bůh se sklonil k nám
D
všech pánů Pán je Lvem i Beránkem.
E
e
krev po dřevě stéká, Bůh se sklonil k nám,
D
e
D
gis
Králů Král, v kterém se země s nebem dotýká,
e
D
e H
cis
H7
E
EHE
sklonil k nám, sklonil k nám, sklonil k nám.
e
pánů Pán, haleluja.
e
e
DG
D
2. Do lţí běd a zmatků, Bůh se sklonil k
nám….
e
Být pastýřem svede jenom ten,
D
A
3. Láska ledy láme, Bůh se sklonil k nám…
D
kdo sám se nechá vést.
C
a
4. Rozhlašuj to dál, Bůh se sklonil k nám…
H
Silný je, kdo se pokoří a slabé umí snést.
e D
G
D
171.
e
A kdo z vás chtěl by prvním být,
D
A
e
a
G
De e
D GAD
Kristus kraluje, nás obhajuje
D
buď druhých sluţebník,
C
D
Kristus kraluje
e
D
G H7 e
CD
před tváří Otce, tam, v nebesích.
H
maličkým náleţí Boţí království.
On jest síla má, v něm se ukrývám. Stále se
raduje duše má.
Králů Král, byl srdcem...
...pánů Pán, haleluja.
Králů král nádherný
169.
G
Lépe zpívati, v Boha doufati, neţ v lidech
naději skládati.
D
F
a
Chvalmeţ slavného Krále věčného, s písněmi
předstupmeţ před něho.
D
Králů Král, nádherný, Boţí syn vzkříšený,
G
D
F
Pánů Pán, Bůh silný, Král a Bůh,
a
D D
7
věčný pramen lásky.
G
D
Chválím Tě, ó, Pane, chválím Tě,
C
a
a7
D
D7
jen Ty mne podpíráš, kdyţ nemám sílu jít,
G
D
chválím Tě, ó, Pane, chválím Tě,
a
D
(C) G
Tvá láska k nám je úţasná.
47
Kvůli Tobě
172.
C
G
F
GC
[: Kvůli Tobě, Pane můj,
a
174.
Láska Tvá na všech
místech září
G
kvůli Tobě
A
A
7
d
G
D
F
se svou mocí přijď dnes k nám,
dim
C
D
kvůli Tobě přišel jsem.
G
G
cis
E
E
fis
cis
E
sus4
fis
E G
E
sus4
EE
7
záříš dál.
A
E
A D
A
h
Ref.: Zář svou dej nám, naplň zem slávou
maj7
F
přijď dnes k nám,
7
E
záříš dál,
C
Na Tvé slovo očekávám, se svou mocí
d
A
svobodu vězněným jsi vyhlásil,
C
d7
D
Jeţíši, celý svět jsi ozářil,
maj7
C
Gdim
E
v tmách lidem jako slunce září.
Na Tvé slovo očekávám,
d
A
Láska Tvá na všech místech září,
G
přišel jsem. :]
7
D
G
Esus4 E Esus4 E
Ot – ce své – ho,
C
jen kvůli Tobě přišel jsem.
A
E A D
A h
G E
sus4
E
dej oheň svůj, rozněcuj v nás ţár.
173.
A
Laudato si
Esus4 E Esus4 E
A h
Proud milosti zaplaví nás i ce – lý ná – rod,
C(a)
A
Ref.: [: Laudato sii, o mi Signore. :]
F(G)
E A D
E A D
E E7 A
A h
dej Slovo své, ať je nám svící v tmách.
(G7)
[: Laudato sii, o mi Signore. :]
Láska Tvá, přijď k nám
175.
C
l. Dík za všechno, cos stvořil, Pane,
E
a
Láska Tvá, přijď k nám,
dík za teplo, kdyţ slunce plane,
E
F
láska Tvá ať vtéká,
dík za hvězdy a vánek svěţí,
gis7 cis gis7
G
G
sus2
A
fis7
A H7
milostí
7
dík za vodu, za hudbu z věţí.
fis7
E
cis
ať zaplaví nás,
7
7
fis A H(gis ) E
láska Tvá
2. Dík za vesmír, planetu Zemi, dík za chvíle,
kdy dobře je mi, za přírodu, kdyţ všechno
vzkvétá, moře, hory, za krásy světa.
přijď k nám.
Lidé všech národů
176.
3. Za to všechno díky vzdáváme, spolu s bratry
ţalmy zpíváme, ať kaţdý z nás z blízka i z dáli
celým srdcem Tě, Pane, chválí.
fis
Lidé všech národů 2x , tleskejte v dlaně 2x,
hlaholte Bohu 2x, plesejte zvučně 2x.
gis
Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň,
fis
On je Král veliký nad celou zemí.
7
maj7
h (D
[: On je Král
48
7
) cis
fis
veliký nad celou zemí. :]
Má duše Boha velebí
177.
A D
E
fis
C
Ref.: Má duše Boha velebí,
D
E
7
A
G
D
E
fis
C
C
F
G
G
F
buď Mu sláva.
fis
C
a
C
Jen Ty sám můţeš dát mé duši plnost,
E7 A
D
a
kdyţ ţádá pít.
Pánem je nejen na nebi,
D
e
Má duše ţíznivá touţí po Tobě jak laň,
chválu vzdává.
A
Má duše ţíznivá
179.
G
C
v Tobě chrám chci mít.
e A
e
E
7
A
a
F
C
d
F
1. Opuštění budou slouti lidem Tvým,
[:Křídla Tvá jsou stínem mým, v síle Tvé chci
D
G
G
A
Fis
poníţeným dáváš vládnout královstvím,
h
e
D
e
7
A
D
E E7
být věrným,
E
7
C
G
a
C
poníţeným dáváš vládnout královstvím.
jen Ty sám můţeš dát mé duši plnost,
2. Ztrápení a chudí vyjdou z nesnází,
[: bohatý a jistý s prázdnou odchází. :]
v Tobě chrám chci mít. :]
F
3. Aţ do prachu sráţíš mocné na trůnu
[: a odnímáš pyšným meč i korunu. :]
G
C
Má někdo z vás ţízeň
180.
D
4. Pro lačné stůl hojný připravený máš,
[: ţíznivým pak plný kalich naléváš. :]
G
[: Má někdo z vás ţízeň, někdo z vás?
D
Má duše s touhou očekává
178.
C
a
G
F
A
G
A
G
F
G
a já vám napít dám!
na Tebe Hospodine. :]
D
G
e
D
e
Ref.: [: Ó, ať tečou proudy ţivých vod,
[: Ty jsi má naděje, můj štít,
C
e
Jeţíš volá: Pojďte ke mně ţízniví
[: Má duše s touhou očekává
C
G
Má někdo z vás ţízeň? :]
D
G
G
e
A
ať jen tečou proudy ţivých vod,
moje pomoc, můj Pane. :]
D
e
D G D(A) A(D) G
ať tečou proudy Ducha skrze
nás!:]
D
Ať tečou proudy ţivých vod. … 4x
Ref.:
49
181.
Má síla je v Pánu
G
e
D
183.
D C
[: Má síla je v Pánu, má spása je v Pánu,
C
G
Maranatha
D CD C
D
C (D)
[: Maranatha, maranatha.:]
D
G
e
G
má sláva je v Pánu, je v Něm, jenom v Něm. :]
1. Přijď za svou nevěstou,
C
e
D
G
G
C
G
C
Chválím Tě ţivotem svým,
hoří radostí, naslouchá.
C
G
D
G
E
e
G
e
G
C
G C
chválím Tě ze vší své síly,
Čeká v šatech svatebních, návrat Tvůj vyhlíţí.
D
[: Maranatha, maranatha.:]
G
E
a
ţivotem svým, ze vší síly své,
a7
F
2. Přijď do své zahrady, ona pro Tebe rozkvétá.
Dsus4 D
Ochutnej její ovoce, právě na stromech
dozrává.
chválím Tě, ó Pane můj.
182.
[: Maranatha, maranatha.:]
Mám v nebi Otce
D
e A
D
1. Mám v nebi Otce a dobrého Pána,
E7
D/F#
A A7
D
e
A
D
D
A7
D/A
G
h
A
D
A
G
A
[: Hej hou, Tvou milost vítám,
D
D (D/F#)
D/A
Dh A
G
D
D
A
G
A
hej hou, Tvou lásku mám,
je mým dobrým Pánem,
G
A
milost se snáší, uţ všechny nás přikrývá. :]
Ref.: Já mám v nebi Krále,
h
G
D
D
a já šťasten jdu, kam mne Pán posílá.
G
h
milost se snáší jak jarní déšť,
On dává mi sílu hned kaţdého rána
G
G
[: Milost se snáší k nám, z nebe se snáší,
On sám lidské strachy a bolesti zná.
D
Milost se snáší
184.
A7
D
D
A
G
A
D
chci být věrný stále, svou lásku Mu dát.
hej hou, chci tančit před Tebou. :]
2. Mám v nebi Pána, však draze mne koupil,
sem ţivotem, láskou i ctí zavázán. Do údolí
nářků On statečně vstoupil a chléb, tělo lámal,
ten můj dobrý Pán.
MERCY IS FALLING
3. Mám v nebi Otce, On moudrostí divnou dal
království Synu a nám Syna dal. On podává
kalich a ţivota víno, bych v důvěře prosté se
vítězem stal.
[: Hey ho I receive your mercy, hey ho I
receive your grace, hey ho I will dance for ever
more :]
[: Mercy is falling, is falling, is falling, mercy
is falling like sweet spring rain. :]
50
Milostí oplýváš
185.
187.
Milujem Tě, Otče, klaníme
se jen Tobě
a
Milostí oplýváš Jeţíši, Pane náš,
d
A
E7
h
1. Milujem Tě, Otče, klaníme se jen Tobě,
E
srdce Tvé láskou k nám přetéká,
A
D
E7
E
slavíme Tvé jméno na zemi,
a
kaţdý hřích očistíš, kaţdý pád odpouštíš,
d
A
D
Cis
fis
slavíme Tvé jméno, slavíme Tvé jméno,
E
duchem svým občerstvíš ţíznící.
E7
D
A
slavíme Tvé jméno na zemi.
a
Ref.:Ať řeky Tvé valí se proud
2. Milujem Tě, Synu…
a milost Tvá zem naplní,
3. Milujem Tě, Duchu…
F
C
tak zavlaţ zem vyprahlou,
d
E
C
A(fis7)
D
C
Fis(fis7)
h
D
G
D
A(fis )
A7
A
Fis(fis )
pomíjivým nás nekoupil.
C
F
C
E
C
G A
G
E
F
A
D
Fis
G
C
h
A
a
7
D
D
G
Na kříţi svůj ţivot dokonal,
C
svatý, přijď, Tvá církev s touhou zpívá, přijď,
E
C
otroky hříchu nemusíme déle být.
Ó Duchu svatý, přijď a ţehnej nám. Ó Duchu
G
G
na místě zvaném Golgota,
A
G
G
C
Ó Duchu svatý, přijď, čekám a Tebe vzývám.
D
D
Jsme vykoupeni krví Beránka
stezkou ţivota mi kráčet dáváš.
D
C
G
F C
e
skrze něj máme přístup do bran nebeských.
K Tobě, Panovníku, zrak svůj zvedám,
G
D
Povolal nás do světla svého,
Ty jsi odpustil hřích můj.
E
G
A
G
G
C
Od Tebe mi vzejde spása,
C
G
Zlatem a stříbrem on nezaplatil,
D
G
C
C
7
h
G
F
Jen v Tobě se ztiší duše má, ó Otče milý.
G
G
v Něm docházíme cíle víry své.
štíte můj a pevná skálo, vysvoboditeli můj.
7
C
nevýslovnou radostí plnou slávy,
Miluji Tě vroucně, Hospodine, moje sílo,
G
G
Milujeme, ač nevidíme, věříme v Něj a jásáme
Miluji Tě vroucně
186.
Milujeme, ač nevidíme
188.
ať ve vodní zřídla se promění.
C
A
G
třetího dne však z mrtvých vstal,
D
C
ó Pane, zjev svou moc a slávou naplň chrám.
a
7
sus4
D
otroky hříchu nemusíme déle být.
51
D
Miluju Tě, Pane, miluju Tě
189.
víc
D
D
G
D
G
e
D
Běţím, chci Tě potěšit a zpívám radostí.
D Fis7 h
Vţdyť ze Siona vzejde zá - kon
A
A h
A7
D7
G A7
Ref.: Miluju Tě, Pane, miluju Tě víc,
(A )
D7G
D
jenom s ním
Asus4 A
A G
7
On naučí nás cestám svým a budem chodit
A
G
(A )
A
D A (D )
D7 G A7
G
6
7
A
Ţasnu nad láskou Tvou a nad Tvou moudrostí.
D
e
do domu Boha našeho. :]
h G A
přesto dál náruč svou pro mě otvíráš.
D
h
[: Mnozí řeknou: Pojďte s námi na horu Boţí,
A
Nejbliţší jsi přítel můj, nejlíp mě znáš,
6
Mnozí řeknou
191.
e7
A7
D
a slovo Boţí z Jeruzaléma.
A
miluju Tě stále a znovu touţím říct
D
G
A
6
(A )
Ah
F
C
Mocné je naše město
192.
jak miluju ty chvíle, kdy Ti blízko jsem,
E
D
E
D
[: Mocné je naše město, mocné je naše město,
D
jak moc jsem Ti vděčný, ţe jsi mým přítelem.
C
G
A
H
jako hradby a val mu Bůh spásu dal.:]
Slovo Tvé mi sílu dává říct hříchu dost,
E
H
E
fis
[: Brány otevřete, ať vejde národ spravedlivý,
do Tvých rukou odevzdávám svou budoucnost.
C
Veď mě, Pane, ať Tvou vůli dál poznávám.
D
E
D H (E D)
ať vejde národ, který je věrný. :]
Chci mít srdce jako Ty a vyznávám:
C
G
h
A
[: Bůh sníţí k zemi pyšné město nedostupné. :]
Miluju Tě, Pane
190.
h
e
fis
C
G
fis
h
láskou, kterou„s do srdce mi vloţil.
D
A
G
[: Miluju Tě, Boţe můj, Otče můj,
e
G
fis
h
děkuju Ti za to, ţes mě stvořil. :]
h
fis
e
D Fis
Králů Král, pánů Pán, v Něm jsem poţehnán.
h
fis
Králů Král, pánů Pán,
e
Fis
A
H
Hospodin je aţ do prachu sráţí. Ó… Mocné…
G
Miluju Tě, Pane, láskou Tvou,
e
G
h
z těla mého učinil si chrám.
52
Mou cestu v rukou máš
193.
maj7
C
F
a
G
D
Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou.
maj7
C
F
a
G
D
C
C
G
C
D
C
Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.
C
G
a
Fmaj7 (a G C) … (D a zv.)
Tvé věrné lásky úkryt mám.
E
Moudrost mi, Pane, dávej
H
E
Moudrost mi, Pane, dávej,
H
7
E
H
abych po Tvé cestě chodil,
E
H
moudrost mi, Pane,
H7
E cis fis
E
dávej, ať ve tmě nebloudím.
H
E
Moudrost mi dávej, sám ji nemám,
H
E
7
H
moudrost mi dávej, ať Tě hledám!
E
H7
E cis
Moudrost mi, Pane, dávej,
fis
7
H
C
D
Teď smím jít v pokoji dál, vím, ţe jsi mi
blízko, Amen.
Jako strom ve Tvém chrámu v pevných zdech
194.
D
blízko, haleluja.
brát.
G
G
D
G
F
D
Teď smím jít v pokoji dál, vím, ţe jsi mi
Kaţdý den novou milost z Tvých dlaní smím si
C
G
smím ţít ve stínu křídel Tvých.
a
maj7
D
spěchám do stínu křídel Tvých,
2. Kdyţ cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš
mě slovem svým, jdu s důvěrou. I kdyţ musím
projít temným údolím, jdu s důvěrou, vím, ţe
zase postavíš mě pevně na své skále.
F
G
Chci ţít ve stínu křídel Tvých,
C
C
G
vysvobodí. :]
G
maj7
G
já vím, On mi odpoví a mocí svého jména
Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou.
Fmaj7
C
[: Můj Bůh je můj štít, je mou písní,
Neselţe láska Tvá, jdu s důvěrou.
Fmaj7
Můj Bůh je můj štít
195.
E
ať ve tmě nebloudím.
53
Můj Králi, má spáso
196.
G
D
e
D
C
G
Můj Králi, má spáso, nikdo není jako Ty,
G
C
G
F
a
D
F
e
h7
D
e
C
D
Králi buď důstojnost, úcta i dík.
G
e
C
e
D7
D
to kdyţ Tvé jméno zní.
G
e
D
D
O díle Tvém, Pane, zpívám tak rád,
e
C
D
G
D
D
G
to, cos mi slíbil, je víc, neţ kdo můţe dát.
D
fis
E
A7
G
D
h
e
A7
stoupá mu vstříc chvalozpěv věrných.
[a]
to proto, ţe On má mne rád, 3x
H
D
1. Uslyšíš pak, jak z hrobů temných
1. Můj Pán mne pozval ke stolu svému,
7
g
poslední.
7
H (E)[A]
G
D (A7)
E(H )[E ]
7
D7
Můj Pán všechny svolá ráno v ten den
197.
Můj Pán mne pozval ke
stolu svému
7
E7
D
A7
rozední.
C
A7
Ref.: Můj Pán všechny svolá ráno, aţ se
chci vyznat Ti lásku, chci v ní pevně stát,
e
Můj Pán všechny svolá
199.
C
G
můj Pán.
Můj Pán o mně ví, kaţdou tmu zahání, bez něj
ţivot je jen stín, jsem šťastná pouze s ním,
Pánem mým.
Hroutí se skály a příboj hřmí,
D
(D7)
G
2. Můj Pán o mně ví, slovem svým odpovídá,
kdyţ Jemu dám se do rukou, pak vím, to
nejlepší ţe rád mi dá.
D
Hlahol zem Pánu se vším, co je v ní,
G
C C/H a
ţe i mě má velmi rád,
C
Cadd9 C/H
dokázal mi tolikrát,
nepřestane chválou znít.
G
h7
a7/G D D7
a
7
D
e7
Můj Pán o mně ví, v kaţdé chvíli to cítím,
G
a
D/F#
D Gsus4 G
Gsus4G
C
ať kaţdý dech, všechno, co jsem,
e
Cadd9 C/H
kdyţ přijde lidské trápení.
D
C
7
a /G
D/E
Můj štíte, má skálo, u Tebe můţu se skrýt,
G
h7
jen On můţe dát vítězství,
D
e
e7
G
a
ten zázrak mocné lásky Tvé.
G
sus4
1. Můj Pán o mně ví, svojí láskou mě chrání,
na kaţdý den chválit bych chtěl
e
Můj Pán o mně ví
198.
D
7
D
G
g
Můj Pán všechny svolá ráno
7
H
On má, On má mne rád.
D
G
7
D (A )
2. On ukázal mi k spasení cestu…
v ten den poslední.
3. Já dítě jsem a On je můj Otec…
2. Uvidíš pak, jak pláčou hříšní, padají v prach
králové pyšní. Můj Pán všechny svolá ráno v
ten den poslední.
4. A nyní jsem zván dítětem Boţím…
5. On v lásce své mne přivede v slávu…
3. Zajásáš pak, aţ skončí boje, zbaveny pout
jsou ruce tvoje. Můj Pán všechny svolá ráno v
ten den poslední.
54
Můj veliký
200.
7
e
e /D
C
G
Můj veliký Boţe, chválu zpívám svou,
a
7
7
7
H
e e /D
Můj ţivot uţ není prázdná
202.
loď
D
6
G
e /C# H
ţe přicházíš i k nám s poţehnáním.
e7/D
e
C
A7
Můj ţivot uţ není prázdná loď.
G
Ty nečekáš, aţ se zbavím slabostí,
a7
H7
e e7/D
D
e
e /D
D
C
H7
A7
D
G
D
můj ţivot uţ není prázdná loď.
G
[: Tvá, Boţe, moc v očích mých je nesmírná,
a7
G
Ó můj Pán dnes ke mně nastoupil,
e6/C# H7
ale sám můţeš můj změnit cíl.
7
D
Ref.: Můj ţivot uţ není prázdná loď.
7
7
D
A
1. Ó nedivte se bratři, ţe velkou radost mám,
e e7/D e6/C# H7
kdyţ můţeš k sluţbě pouţít i mne. :]
D
G
D
můj ţivot uţ není prázdná loď,
Je se mnou Pán, tak je mi fajn,
Muţ z Galileje
201.
7
7
e(H )
A7
H (e)
[: Muţ z Galileje dnes tu mezi námi je. :] 2x
můj ţivot uţ není prázdná loď.
a
D
Ref.: [: Tak nech, ať se tě dotkne,
G
7
D
A
Ó můj Pán dnes ke mně nastoupil,
e
D
tak nech, ať se tě dotkne,
G
D
můj ţivot uţ není prázdná loď.
H7
tak nech, ať se tě dotkne,
2. Mám kolem sebe věcí, ţe přes ně nevidím.
Můj ţivot uţ není prázdná loď. Tak do vody je
zahodím, můj ţivot uţ není prázdná loď. Ó můj
Pán dnes ke mně nastoupil, můj ţivot uţ není
prázdná loď.
e
budeš velmi poţehnán. :]
[: V ţádném jiném jménu není spasení. :] Jeţíš
je jediný náš Pán.
3. On řekl: Rádi se mějte, já příklad dávám
Vám. Můj ţivot uţ není prázdná loď. Kdyţ lidi
v davu potkávám, můj ţivot uţ není prázdná
loď. Ó můj Pán dnes ke mně nastoupil, můj
ţivot uţ není prázdná loď.
55
My jsme Kristova vůně
203.
D
A
h
G
205.
tvář
e
My přicházíme před Tvou
[: Bohu pak chvála, který vţdycky dává nám
C
A
My přicházíme před Tvou tvář
D
A
vítězství v Kristu,
D
A
d
h
G
e
a vůni známosti své zjevuje skrze nás
A
G
se svou písní chval
d
G
D
kaţdému místu. :]
G
F
a vzdáváme Ti díky za všechno to,
C
A
co jsi nám dal.
Dh
[: My jsme Kristova vůně
G
A
D
d
D
těm, kteří k spasení jdou,
G
A
d
G
a v radosti dnes můţem
Dh
my jsme Kristova vůně,
G
A
G
Ten ţivot plný lásky Tvé stojí za to ţít
7
F
C
se svou chválou k Tobě jít.
D
výhra nad mocí zlou. :]
a
e
Ty jsi vítěz nad smrtí, Syn Boţí vzkříšený,
204.
F
My jsme zde
C
F
C
[: My jsme zde ve jménu Krále králů,
F
a
G
C
E
F
a GD
G
C (d G)
my jsme zde ve jménu Tvém. :]
C
F
[:Ať kaţdá bytost na nebi,
C
F
ať kaţdá bytost na zemi,
C
F
d G
ať kaţdá bytost pod zemí to ví,
C
G
a touţím s Tebou jít kaţdou noc a kaţdý den.
my jsme zde ve jménu Syna Boţího,
F
e
Ty jsi zlámal pouta hříchu, uţ nejsem otrokem
my jsme zde ve jménu Jeţíše,
G7
C
Ty jsi z mrtvých vstal a ţiješ, prázdný hrob je
svědectvím.
d G (C)
ţe jsme Tví.:]
56
206.
Na počátku byla
láska (Syn)
Naplň duši mou
207.
D
A
D
A
D7
D
1. Naplň duši mou, naplň duši mou,
7
fis
1) Na počátku byla láska,
G
E/G#
přijď, ó Duchu svatý, naplň duši mou.
H
přebývala s Otcem nebeským.
láska, která měla jméno – Syn.
5. Dej mi radost svou…
H/D#
E
6. Přijď a potěšuj…
Pro Jeho oběť, pro Jeho krev jsme tím,
H
Naplň, Pane
208.
kým máme být.
E
H
D
4. Dej mi pokoj svůj…
A
A
A
3. Vejdi s mocí svou…
Ta láska vlastní ţivot dala,
cis
D
2. Vejdi s láskou svou…
fis7
E/G#
D e
D
cis cis/H
h
e
A
e
A
Naplň, Pane, naplň mne, naplň, Pane,
Ref.: Nesmírná láska Tvá kaţdý den nás
7
D
A
D
mocí svou dnes srdce mé.
objímá,
G
nesmírná láska Tvá, jen skrze Tvého Syna nás
přijímá.
e
D
Jsem jen Tvůj, jen Tvůj, chci dělat,
Fis
E H cis cis/H A
h
co chceš sám,
Bridge: Úúú, úúú…
e
A
D
D7
2) Ţivot tvůj je teď, jak jsi chtěl, můţe ze mě
jako řeka plynout.
tak mne naplň, Pane, ţádám,
V srdci mém jsi zdomácněl a v péči Tvé je
kaţdý jeho kout.
tak mne naplň, Pane, ţádám.
e
Pro Tvoji, pro tvoji krev jsme tím,
A
Naplňuj mne Duchem
209.
kým máme být.
A
Ref.: Nesmírná láska Tvá kaţdý den nás
objímá,
h
D
cis
fis
Naplňuj mne Duchem svým,
E
naplňuj mne Duchem svým,
nesmírná láska Tvá, jen skrze Tvého Syna nás
přijímá.
A
Cis fis
nechci být prázdný dţbán,
Bridge: Úúú, úúú…
D
E
plň mne Ty, Pane, sám.
E
[: Vše povstalo z Něho, jenom pro Něho tu je
fis
cis
Naplňuj mne Duchem svým,
H
a pouze v Něm smysl má.
D
cis
naplňuj mne Duchem svým,
My jsme Jeho tělo, Jeho Duch nás spojuje,
cis
fis
h
Prosím Tě, naplň mne, ať Duchem
A
navţdy vládu v nás má.:]
E
A
přetékám.
Ref.: Nesmírná láska Tvá …
57
D A E (A)
Náš Bůh je vesmíru Pán
210.
D
C
G
D
e
212.
Naše duše očekávají na
Hospodina
D
Náš Bůh je vesmíru Pán, on vládne silou, mocí,
C
G
e
a
h
d
g
d
1. [: Naše duše očekávají na Hospodina. :]
e
sklání se s láskou k nám, náš Bůh je dobrý Pán.
C7
B
d
On je pomoc má a pavéza má, haleluja.
Náš Bůh spasení dává nám
211.
G
D
B
Ref.: Tvé milosrdenství buď,
e
C7
Náš Bůh spasení dává nám
C
G
C
D
On usednul na trůnu královském,
G
D
B
G
F
C
C
D
vţdyť je mocný Panovník
G
D
e
CD
Dík, Pane, dík Ti vzdáváme stále
G
D
e
C
D
dík, Pane, dík za mocného Krále
G
D
e
C D
A
A7
2. [: Raduje se v Bohu srdce mé, naději v Něm
mám. :] On je pomoc má a pavéza má, haleluja.
7
D
7
C
s námi, důvěru v Tebe mám.
G
pěj Mu chválu, vzdávej Mu dík
F
d
Tvé milosrdenství buď, Hospodine,
e
sebe sám v oběť dal
C
F
Hospodine, s námi,
G
dík, Pane, dík, spasiteli, Boţe, amen.
A my spasení budem s Ním
aţ přijde v slávě pro nás Jeţíš sám.
Tu zprávu vyhlásím,
pěj mu chválu, vzdávej mu dík
vţdyť je mocný Panovník.
58
213.
Nauč mě víc k tanci
svobodu mít
D
214.
Neskládejte v mocných
naději
G
G
1. Nauč mě víc cítit tep srdce Tvého,
A
1. Neskládejte v mocných naději,
D
a
tančit a ţít v Ducha svatého síle,
D7
G
A
h
e a eD
v síle jejich, která skály láme.
G
nauč mě víc chodit v světle Tvé lásky,
D
h7
a
a
D
Ochabne dřív nebo později,
D
a
h
e
A
nauč mě víc k tanci svobodu mít.
nedoufejte v zdání, které klame.
2. Nauč mě cítit srdcem tvůj soucit,
R: Ty jsi hoden ţehnání a chvály,
nauč mě vzít všechno to, co jsi slíbil,
D
D
7
D
fis
G
e
G
e
7
A
D
e A (D)
králů Králi, dobrovolně skláníme. :]
G
nebe i zem zformoval,
G
2. Vláda jeho není na chvíli,
D A
svou radost nesmírnou dáváš.
h
D
G
[: Před Tebou se, Pane Kriste,
A
Ref.1: Tys rytmus ţivotu dal,
A
G
D
nauč mě víc k tanci svobodu mít.
E
D
Tvoji moc a sílu slavíme.
nauč mě víc věřit, ţe se k nám vrátíš,
h
G
E7
A
pravda věčně platí v Jeho říši.
D
V Jeho panství není násilí,
G
Jak dítě můţu si hrát, tančit a s Tebou se smát,
hA
blaze tomu, kdo hlas jeho slyší.
GA
vím, ţe se s radostí díváš, díváš.
3. Ţíznivým dá napít z pramene,
Ref.2: Kdyţ ti dám všechno, co mám,
nedolomí nalomenou třtinu.
ze srdce tě poslouchám,
Proměňuje srdce kamenné,
vedeš mě věrně svou září.
odpouští i zbloudilému synu.
Chválím tě ze všech svých sil,
jen abych tě potěšil,
4. Znaveným On síly dodává,
jsem šťasten před tvojí tváří, tváří.
D
A
uvězněným snímá pouta z rukou.
h(D)
Stojí při těch, kdo jsou bez práva,
[: Nauč mě víc k tanci svobodu mít. :]
e/D D
otevírá všechněm, kteří tlukou.
C/D
Uč mě svobodu mít.
Ne silou ani mocí – Ruach
215.
g
c
D7
g
"Ne silou ani mocí, ale mým duchem," dí Pán.
Ruach, Ruach, Ruach.
59
Někdo mě vede za ruku
216.
D
A
D e fis
218.
Nejkrásnější chvíle vţdycky
jsou na kolenou
h
1. Někdo mě vede za ruku,
7
D
G
D
1. [: Nejkrásnější chvíle vţdycky jsou
D
kdyţ bojím se jít tmou.
A7
A
na kolenou.:]
D
A
D Fis h
D
To je Ten, který o mně ví,
A D
7
D
G
g
Ref.: V modlitbách kdyţ budeš stát, Duch
e E A
D
Fis
h
svatý začne vát.
7
GA D
je stále nade mnou.
G
A
D GD
3. [: Sílu začít nově ţít jsem dostal
na kolenou. :]
4. [: Duchem svým mě Jeţíš naplnil na
kolenou. :]
4. Někdo mě vede za ruku, proto se nechci bát.
To je Ten, který o mně ví, můj dobrý Pán Bůh
laskavý, který mě má tak rád.
5. = 1.
Nejbliţší jsi přítel můj
G
7
e
2. [: Sílu opustit svůj hřích jsem dostal na
kolenou. :]
3. Někdo mi dává sílu téţ, kdyţ uţ jsem
unaven. To je Ten, který o mně ví, který je na
mě laskavý, ať je noc nebo den.
D
D
Nejkrásnější chvíle vţdycky jsou na kolenou.
2. Někdo mi dává denní chléb, ţe nemusím mít
hlad. To je Ten, který o mně ví, který je na mě
laskavý a chce mi pomáhat.
217.
G(D) D
D7
který je na mě laskavý,
D
e
Nebe je v srdci mém
219.
D
A
fis h G
A
D
Nejbliţší jsi přítel můj, nejlíp mě znáš,
Ref.: Ó ó ó ó ó ó, nebe je v srdci mém. 2x
D
1. Náš Bůh tu má své království, nebe je v
srdci mém, svou přítomnost, svůj majestát,…
G
A
přesto dál náruč svou pro mě otvíráš.
D
G
před Ním přetékám radostí,…
A
Ţasnu nad láskou Tvou a nad Tvou moudrostí.
D
h
G
A
nás obklíčí svou svatostí,…
Asus4 A
2. Pro Jeho trůn jsme svatý chrám, nebe je v
srdci mém, a základ můj je Kristus sám,…
Běţím, chci Tě potěšit a zpívám radostí.
G
A
On aţ se vrátí, půjdem s Ním,…
Ref.: Miluju Tě, Pane, miluju Tě víc,
h
Duch s nevěstou nám praví: přijď,…
A
miluju Tě stále, a znovu touţím říct,
h
G
D
jak miluju ty chvíle, kdy Ti blízko jsem.
(G)
F
C
A7
D
3. Bůh, dobrý Bůh, Bůh, dobrý Bůh,
A
h
A
7
D
G
7
DA
D
Bůh, dobrý Bůh, dobrý je náš Bůh.
D
Jak moc jsem Ti vděčný, ţe jsi mým přítelem.
Jak sladce zní: Tvou milost mám, vţdyť
chudákem jsem byl, dřív ztracen a nyní
nalezen, slepý a opět vidím.
Slovo Tvé mi sílu dává říct hříchu dost. Do
Tvých rukou odevzdávám svou budoucnost.
Veď mě, Pane, ať Tvou vůli dál poznávám.
Chci mít srdce jako Ty a vyznávám.
Ref.:
60
220.
Není vţdy slunce na obloze
a
221.
Neskládejte v mocných
naději
d
Není vţdy slunce na obloze,
G
G
a
D
1. Neskládejte v mocných naději,
C
nejsou vţdy květy rozkvetlé,
a
F
v síle jejich, která skály láme.
d
není vţdy pokoj, láska v domě,
E
7
G
ne vţdy Tě vidím, cítím, Pane.
D
d
D
G
e
fis
G
já vím, jak moc mne máš rád,
E7
a
7
D
A (D)
3. Ţíznivým dá napít z pramene, nedolomí
nalomenou třtinu. Proměňuje srdce kamenné,
odpouští i zbloudilému synu.
to vím, jsi stále tentýţ, včera, zítra, dnes.
d7
Ale vţdy vím, ţe měníš srdce,
4. Znaveným On síly dodává, uvězněným
snímá pouta z rukou. Stojí při těch, kdo jsou
bez práva, otevírá všechněm, kteří tlukou.
C
já vím, jsi mojí silou,
E
A
2. Vláda Jeho není na chvíli, pravda věčně platí
v Jeho říši. V Jeho panství není násilí, blaze
tomu, kdo hlas Jeho slyší.
C
d
G
dobrovolně skláníme. :]
Ref.: Ale vţdy vím, ţe Ty jsi se mnou,
F
G
e
d7
E
D
[: Před Tebou se, Pane Kriste, králů Králi,
nedobojoval jsem vţdy boje.
G
G
D
a
a
A7
e
Tvoji moc a sílu slavíme.
nedávám jim vţdy ruce svoje,
d
h
Ref.: Ty jsi hoden ţehnání a chvály,
Boţe, neotvírám jim vţdy své dlaně,
F
D
D
C
G
D7
a
nedoufejte v zdání, které klame.
G
E7
a
a
Nemám vţdy lásku k lidem,
F
e
Ochabne dřív nebo později,
a
g
h
a
to vím, jdu k Tobě, Otče, Tobě patřit smím.
222.
Nezapomínej jak je Bůh
dobrý
d7
Dnes uţ to vím, Ty jsi ten vítěz,
C
Cmaj7
G
1. Nezapomínej jak je Bůh dobrý.
já vím, golgotský vítěz,
F
d
F
E
C
a
e
Nezapomínej jak tě má rád.
to vím, jsi Jeţíš Kristus, Tobě náleţím.
F
e
Jako je nebe nad zemí,
d
C
G
tak vyvýšená je Jeho milost a věrnost,
F
d
C
Jeho milost k nám je veliká.
2. Prosby vyslyší, On je pevným hradem.
Bouře utiší, vysvobodí nás. Jako je východ od
západu, tak daleko od nás vzdálil naše hříchy –
Jeho milost k nám je veliká.
61
Nezná tu nikdo souţení mé
223.
D
G
D
h
Ref.: Nezná tu nikdo souţení mé,
G
7
A
G
e(D)
Fis(E)
7
A
D
(D)
[: „Nikoli silou, mocí, ale mým Duchem,“
h(Fis Fis )
to zná snad jenom Jeţíš.
D
Nikoli silou, mocí
225.
praví Pán. :]
h
7
e
A
GD
h
Nezná tu nikdo souţení mé, sláva, haleluja.
G
(Nobody knows the trouble I see, Nobody
knows but Jesus, nobody knows the trouble I
see, Glory, Halleluja!)
D
E
Fis
světa království neobstojí.
h
e
Fis
„Nikoli silou, mocí, ale mým Duchem“
A
1. Jsem nahoře a zase níţ, Pane můj!
D
D
Slepým vrátí se zrak, hluší zas uslyší,
h
praví Pán.
A D
A někdy zcela na dně jiţ, Pane můj!
Nové stvoření
226.
2. Ač dále kráčet mne tu zříš, Pane můj,
já stále vleču ten svůj kříţ, Pane můj.
7
F (F )
B
F
[: Nové stvoření, to jsem dnes já,
Nikdy nekončící milost
224.
A
Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá,
Hmi
B
D
nikdy nekončící milost odpouští a přijímá.
D
C
před ní padá kaţdá touha po vlastním uznání.
E
F
Dsus2
Hmi
d
G
F
e
G
Vţdyť On je náš Bůh
E
F
Dokud dýchám, tak rád se dívám na ten cíl,
7
C
klekněme před naším Stvořitelem. :]
dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas.
A
F
[: Nyní pokloňme se před Králem,
Ref.: Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas,
Hmi7
Nyní pokloňme se
227.
sus2
A
F7 (B F)
F
v Jeţíši Kristu nový ţivot mám.: ]
Nikdy nekončící milost nezná strach a
zklamání,
Hmi
C7
C
E
7
F
Jsem Boţí dítě, uţ nejsem sám,
sus2
A
F7
F
staré pominulo, nový ţivot mám.
E
7
C7
C
d
G
a my jsme ovce pastvy Jeho,
sus2
D
F
dokud dýchám, ţe i ve mně Jeţíš zvítězil.
G
C
[: stádem, jeţ On sám vodí,
F
G
C
rukou svou Bůh nás vodí. :]
2. Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát,
nikdy nekončící milost mě učí pevně stát.
Nikdy nekončící milost srdci rytmus udává,
ţiju pro ni – ona ve mně svůj domov má.
Asus2
Ref.: [: Dokud dýchám … :] On sám.
62
a
228.
Nyní poslouchejte hlas můj
h
D
e
fis
e
D G
e
D
Kdyţ na tiché volání mé neodpoví ţádný z vás,
C
D
D
e
C
A
fis
G
D
G
D
chráněn ode všeho zlého?
h
skloním svou hlavu v pláči.
D
D
1. Kdo beze strachu přečká noc,
A
Ref.: Nechcete-li mou radu znát,
e
G(e)
Bůh, v něhoţ doufám. :]
h
svoji smutnou tvář odvrátím na dlouhý čas.
h A
e
Ó Hospodine, jsi má skrýš,
D
fis
e
Bůh, v něhoţ doufám.
h
a já učiním z vás lid svůj do konce dnů.
A
D
Ref.: [: Ó Hospodine, jsi má skrýš,
1. Nyní poslouchejte hlas můj, podle Slova
mého ţijte
A
Ó Hospodine, jsi má skrýš
229.
e
D
e
[: Ten, kdo v Bohu má svou skrýš,
h
Zajetí zlé pak čeká vás, lide můj.
C
D e
ve stínu Všemocného. :]
2. Zanechte nepravostí, naplňte svá srdce
láskou, vrať se ke mně, Izraeli, praví Pán.
Opusť všechny své zlé činy. Bez bázně a bez
pokání zranil jsi mé srdce hříchem, lide můj.
2. Kdo nemusí se moru bát, šípu střelce
zákeřného?
[: Ten, kdo v Bohu má svou skrýš, ve stínu
Všemocného. :]
3. Ústy moje Slovo ctíte, jako ti, kdo moji jsou,
ale vzdáleni jste srdcem i myslí svou. Jestli
napravíte cesty a svůj ţivot, činy zlé, znovu
uvedu vás zpátky do země své.
3. Kdyţ deset tisíc padne jich a tisíc podle
boku Tvého,
[: stůj pevně, v Bohu máš svou skrýš, ve stínu
Všemocného. :]
4. Andělům svým příkaz dal: Chraňte
sluţebníka mého!
[: Věrně chodí v stopách mých, ve stínu
Všemocného. :]
63
Ó Otče, moje srdce strádá
230.
C
G
a
232.
Ó pojďme chválit Pána
(Králi národů Země)
F
Ó, Otče, moje srdce strádá, srdce hříšníka,
C
G
DA
jenţ hledá milost Tvou, Tvoji lásku slitovnou.
f
G
G
DA h G
R: Králi
A
D
Králi
h7
A A/G GA D
národů země, Králi Jeţíši,
A A/G e
Prosím, Pane, dej mi milost svou,
C
e7
h
A A/G e7
a
F
A
úţasný Bůh a krásný, slitování má.
Ó, Pane, duše má se bojí, duše člověka, jenţ
smrti podléhá, jen na Tebe spoléhám, ţe v
moci podsvětí mne jiţ dál nenecháš.
E
e7
h
On je vládcem národů,
Prosím, rozjasni nade mnou svoji tvář.
C
h
1. Ó pojďme chválit Pána,
a
F
h G
7
7
h
e
7
A
G
2. Svou lásku znát mu dejme,
Prosím, Pane, dej mi milost svou, já touţím
stát, ve Tvé lásce stát.
píseň lásky nejvyšší.
D
A
národů země, ó Králi náš!
ať mohu stát, ve Tvé lásce stát.
A
sus4
A
Kéţ ze všech národů teď Jemu chvála zní.
A
[: Ty jsi skálou srdce mého,
Fis
3. Náš Bůh je chvályhodný,
h
Ty jsi spásou všech mých dní,
G
D
mnohá ústa zpívají,
A
zástupy jásajících provolávají.
nauč mne stát, vţdycky v lásce stát. :]
G
g
A
Prosím, chci růst v obraz Tvůj.
231.
4. Přijď, naplň chrám svou slávou,
Duchem svým nás obdaruj,
Ó Pane, otevři mé rty
D
A
národy krásu spatří, Tvoje vítězství.
7
A
[:Ó Pane, otevři mé rty, ó Pane, otevři mé rty,
D7
D
G (Gdim )
Ref.: … ó Králi náš!
D
fis7 A
ó Pane, otevři mé rty, ať má ústa
A7
ó
A7 (D)
D
zvěstují Tvou slávu. :]
D
E
A
cis
h
fis7
cis
H
doba soudu přichází,
jen Tobě patří naše chvála.
A
H cis A
A
A
D
Králi náš!
5. S bázní mu vzdejte chválu,
[:Jsi velký a mocný Bůh,
G
Hsus4 H
E
G
H cis A
cis
fis7 H
E
Bůh silný v slávě přijde očekávaný.
A
Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála.:]
Ó ať jsou naplněna ústa má
233.
7
H e
G
D
C
D
G
ADH7
Ó ať jsou naplněna ústa má chválením Tebe.
H7
e DG
D
C
aDG GAH7
Přes celý den slavením, Tebe, Tebe.
G D
G
D Ge a
CD
[: Neboť Ty jsi má naděje. Pane Hospodine. :]
64
Očekávám na tvůj příchod
234.
e
237.
D
C
Očekávám na tvůj příchod,
h
Oslav ho nebe a vše, co je v něm.
Chvalte ho andělé i celá zem.
e
kdy se opět vrátíš k nám.
e
F
D
h
C
H7
Klaň se mu slunce i zástupy hvězd.
Jako tenkrát za dnů Noe,
G
A
a
Chvalte ho nebesa, chvalte ho dnes.
G
F
nikdo vůbec nepoznal, ţe potopa přichází,
F
C
tak bude příchod Syna člověka.
D
a
e
D
A
F
a
G
C
Jeţíš je Králů Král.
D
D
h
e
e
Ref.: [: Oslav jméno své, Pane!
D7
D
C
Kaţdý před ním poklekne
G
Oslav jméno své, Pane!
e
G
a kaţdý bude vyznávat:
A
Oslav jméno své, Pane
238.
A7
vţdyť zvítězil nad smrtí, On je Pán.
D
a
Velký v boji, velký v moci, velký v církvi,
1. On je Pán, On je Pán,
h
G
C
On je Pán
e
F
Král v nebesích.
aţ do konce těchto dnů.:] 3x
235.
a
Velký v síle, velký v slávě, velký v lásce,
[: Pane pomoz věřit nám,
A
C
Vzývej svého Pána.
D
e
C
Vzývej svého Pána.
C
Boţí sláva přijde na zem, kdy to nikdo nečeká.
e
Oslav ho nebe
D
Všichni nepřátelé Tvoji
D
H7 (e)
e
„Ţe Jeţíš Kristus je Pán.“
ať padnou před tebou!:] 2x
2. On je Pán, on je Pán, Jeţíš Kristus z mrtvých
vstal, On je Pán. Kaţdé koleno poklekne a
kaţdý jazyk vyzná: „Ţe Jeţíš Kristus je Pán.“
236.
On vydal sebe za mne
E
A
H7
G
D
e
h
1. Kdo je tenhle Král, co se mocí odívá?
C
D
e
Hospodin je zástupů.
G
E
D
e
h
Velký je to Pán, silný, statečný,
On vydal sebe za mne, abych já mohl ţít. 4x
C
[: Neţiju uţ já, ale ţije ve mně On, neţiju uţ já,
ale ţije ve mně Jeţíš. :]
D
C
D H7
mocný vítěz kaţdé bitvy, Hospodin náš.
Ref.:
2. Kdo je tenhle Král, co se láskou odívá? Pán
je to, Jeţíš Kristus!
Přišel slouţit nám, ale vrátí se jak Král, na koni
bílém s mečem přijde soudit On sám.
65
Oslavuj, Pána oslavuj
239.
DAG
A
D
GA
A
[: Oslavuj Pána, oslavuj!
DA G
A
D
G A (D)
A
A
A E
E
Bohem vzkříšen k věčné slávě!
G
fis
AD
A
A
A
A
2. [: Jeţíš, ó Jeţíš, v Jeho jménu je moc, kéţ je
zjevná Jeho sláva na zemi:], můj nejvyšší.
D
242.
Otče, chválím, jméno Tvé
posvěcené
240.
Oslavujte Hospodina,
dobrý jest
D
G
D
1. Oslavujte Hospodina, dobrý jest,
D
D e
D
C
G
D
e
CD
Tvé jméno chválím, ať je navěky vyvýšené. :]
e
G
oslavujte Hospodina, dobrý jest.
A7
G
[: Otče, chválím jméno Tvé posvěcené,
oslavujte Hospodina, dobrý jest,
G
fis (D) D E
můj nejvyšší.
ţe slavně z mrtvých vstal náš Pán!
h
E
buď vůle Tvá v ţivotě mém, Jeţíši:]
Tak pojď a oslavuj,
A
D
buď vůle Tvá na zemi,
Tak pojď a oslavuj, navěky je ţivý!
G
E
Ref.: [: Buď vůle Tvá na nebi,
Jeţíš je vzkříšen, On je vzkříšen,
D
A
h
A
fis (D) D E
můj nejvyšší.
h
A
D
E
h
A
fis
kéţ je zjevná Tvoje sláva na zemi, :]
On je vzkříšen, On je vzkříšen,
D
E
1. [: Otče můj drahý, svaté je jméno Tvé,
Oslavuj Pána, oslavuj! :]
D
Otče, můj drahý
241.
De
C
G
[: Haleluja, jen Tobě zní dík, chvály mé,
D
De
Sláva, haleluja, chvalte Jej.
C
G
haleluja, jen Tobě zní dík, chvály mé. :]
2. Kdyţ volají v úzkosti, vytrhuje, …
243.
Otče náš, jenţ jsi na
nebesích
3. Vyvodí je z temnosti a ze smrti, …
4. Posílá slovo své a uzdravuje, …
e
a
D
5. Proměňuje bouři v utišení, …
[: Otče náš, jenţ jsi na nebesích,
6. Pustiny obrací v prameny vod, …
e
a
D
posvěť se jméno Tvé.
7. Upřímní to vidí a veselí se, …
e
a
D
He
a
H
Poţehnané a vyvýšené, svaté je jméno Tvé. :]
e
a
D
Poţehnaný Pane na nebesích,
e
a
D
přišel jsi ze slávy,
e
a
D
He
drahocennou a svatou krví
a
platil jsi za náš hřích.
66
7
H
Otče náš nebeský
244.
e
C
D
246.
Otevřete brány hradeb
kamenných
e D
Ref.: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé,
e
C
D
1. Otevřete brány hradeb kamenných,
e
přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
D
F7
F
Fdim7
B
otevřete brány hradeb srdcí svých,
e
l. Tam, kde lid Tvůj se probouzí,
F
D
otevřete, aby mohl dál.
e
g C7
d
tam, kde roste Tvůj chrám,
F
C
Nechte všeho, nechte obav, starostí,
D
v srdcích všech dětí Tvých
e (C) D
e
F
F
F
sus2
G
F7B Fdim7 F
C7
d
naprav kaţdý cestu,
F
2. Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte
klesající kolena, otevřete, aby mohl dál. Není
doba k spánku, je čas nabrat sil, pominula noc
a den se přiblíţil, připravujte cestu, aby vejít
mohl slávy Král.
D
E
Ref.: [: Všechno dobré a dokonalé
D
C
cestu křivou, cestu zlou.
ze svých dětí. :]
A
7
G
to kvůli Králi, Králi,
[: Otče světla, radost máš,
A D
d
naprav kaţdý cestu, cestu svou,
Dsus2 D
sus2
F
Ref.: To kvůli Králi, Králi,
Otče světla
A
C7
F7 B Fdim7
F
4. Tam, kde Duch svatý přichází, dary své
rozdává, jaká je teď vůle Tvá? [: "Co dal jsem
Ti, předávej dál." :]
A
G7
d
připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král.
3. Pane, můj bratr mne nemá rád, za zády mne
pomlouvá. Touţím teď vůli Tvou znát. [:
"Odpusť mu tak, jako já." :]
A
F
připravujte cestu Jeho království,
D (e)
2. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a
prohrávám. Řekni, jak vůle Tvá zní. [: "Bojuj
aţ do vítězství." :]
sus2
dim7
B
[: ať vítězí vůle Tvá. :]
245.
F7
Asus2 A Dsus2 D
dáváš ty sám:] Otče světla
[: Otče světla, jsi stále stejný na věky věků. :]
67
Otevři mé srdce, Pane
247.
D
e D(C)
[: Otevři mé srdce, Pane,
sus2
A
sus2
/C#
G
A
D
Dsus4 D (F G)1 (D)2
A
hC
C
G
D
e (G)
Ref.: [:Ať jen můţe vstoupit slávy Král.:] 2x
2. On z mrtvých vstal, vzhůru šel, skrz kaţdou
hráz všech mocností. Připravte trůn, ten
nejvyšší, zvedněte výš svá nadpraţí.
vidět Tě touţím.:]
h
Ty jsi vyvýšený Pán,
Gsus2
3. Polnice tón a jásot zní, nebesa chválu
zpívají. S anděly Pánu pojďme vstříc, otevřme
brány srdcí svých.
Asus4
záříš ve světle své slávy
A
G
G
vidět Tě touţím,
Dsus2D
G
zvedněte výš svá nadpraţí.:]
Gsus2
A
C
1. [:Otevřte víc brány své,
otevři mé srdce víc,
h
Vyléváš lásku svou
e
10
Pán Bůh je síla má
249.
10
A
a
Voláme Svatý, Svatý, Svatý,
e
Otevřte víc brány své
248.
sus2
G a
G
1. Pán Bůh je síla má, všecka obrana má,
A
F
Svatý, Svatý, Svatý.
G
F
G
FG a
bezpečně má státi, aniţ se lekati duše má.
Dsus4D
2. Byť vojsko povstalo, proti mně se bralo,
Vidět Tě touţím
byť jich bylo mnoho, nebojím se toho zamálo.
3. Neboť při sobě mám, v něhoţ silně doufám,
Originální verze:
bojovníka toho, jenţ jest mocen všeho,
nezoufám.
E5
[: Otevři mé srdce, Pane,
4. Jedné věci ţádám a té vţdycky hledám,
Hsus4/D#
otevři mé srdce víc,
sus2
A
abych v domu Páně přebýval v ochraně věčně
tam.
sus2
/C# A
vidět Tě touţím,
E
E
5. Uslyšiš mne, Pane, ohlédniţ se na mne,
sus4
utíkám se k Tobě, rád Tě mám při sobě, můj
Pane.
vidět Tě touţím.:]
Refrén je zvýšený o 1 tón.
6. Tváři své přede mnou neskrývej, buď se
mnou!
Tys mé zpomoţení i vysvobození, Boţe můj!
68
Pane Boţe, přijď k nám
250.
sus2
A
253.
Pane, přijď (Očištěná krví
Beránka)
sus2
E
A
[: Pane Boţe, přijď k nám ve své moci a slávě,
A
Ref.: [: Pane, přijď v moci a slávě,
E
přebývej mezi námi, navštiv lid svůj.
sus2
A
a
A
Přijď, Jeţíši, k nám. Ty jsi hlava své církve,
A
k nám.
jsi naším Králem, Ty jsi úhelný kámen.
Cadd9
G
1. Očištěný/á krví Beránka,
a
Jsi poţehnaný Bůh, pevná skála,
cis7
Cadd9 a C D
G
E
cis7
C D
Pane, přijď tak, jak jsi slíbil.:]
sus2
E
Cadd9
G
add9
G
C
tato slova stále v srdci mám.
a
poţehnaný na věky.
F
7
cis
Poţehnané je Tvoje jméno,
gis
C
Blaze tomu, kdo je přichystán,
a
7
G
F
G
C
blaze tomu, kdo je přichystán.
a
poţehnaný Syn Otce svého. :]
G
7
add9
C
Chci přistoupit ke stromu ţivota
E
Pane Boţe, přijď k nám.
G7
Cadd9
a s čistým štítem před tvou tvář.
Pane můj, ty jediný
251.
d
C
F
d
[: Pane můj Ty jediný a vzácný.
d
C
G
F
F
C
G
d
F
D
2. Jeruzalém, město zářící,
a
g9
g
G
Ref.:
[: S láskou Tě chválím, s úctou se skláním,
Bmaj7
C
blaze tomu, kdo je přichystán.
sus2
Pane můj Ty jediný svatý Králi.:]
dim
G
Blaze tomu, kdo je přichystán,
svatý lid v něm bude přebývat.
d
Blaze tomu, kdo je přichystán,
Ty Pán jsi můj, Ty Pán jsi můj jediný.:]
blaze tomu, kdo je přichystán.
Pane můj, Tys můj spasitel
252.
e
D
e
D
3. Neuslyšíš nářek ani pláč,
[: Pane můj, Tys můj Spasitel,
e
D
C
nebude mít místo ani smrt.
De
přítel můj, Pán a Bůh. :]
e
C
G
Blaze tomu, kdo je přichystán,
blaze tomu, kdo je přichystán.
D
[: Svatá a mocná Tvá krev,
e
C
D
svatá, obmývá kaţdý náš hřích. :]
e
D
e
D
e
D
C D e
[: Tvá krev i mě obmývá, Tvá krev prolitá. :]
69
Pane, přijď s mocí svou
254.
sus2
E
A
257.
Pane, uctívám Tě a
poznávám
sus2
E
A
[: Pane, přijď s mocí svou, Pane, přijď.
sus2
fis
A
D
A
Čekáme slávu Tvou, Pane, přijď. :]
G
D
gis
Buď vůle Tvá vţdy zjevená,
7
fis
D7
e
a já skláním se před Tebou s pokorou.
7
A
h
1. Pane, uctívám Tě a poznávám slávu Tvou
sus2
E
e
C
D
[:Jsi můj Bůh a já Ti náleţím:]
H
posvěť se v nás.
Asus2
E
2. Srdce své Ti dám, Ty je naplníš mocí svou,
Vystroj nás k sluţbě své,
fis
A H
Pane,
a já touţím jít za Tebou s jistotou.
Asus2 E
E
[:Stále víc mne Pane, proměňuj:]
ţehnej nám.
Pane, ty mne znáš
255.
e
D
G
a
7
C
H
D
G
a7
H7
C
G
C
F
2. Vím, ţe v souţení znovu vţdy mne
navštívíš, láskou, milostí svou hojně obdaříš.
7
C
G7 C
C
C
F
C
Jméno má vyvýšené,
F
a
G7 C
C
jen On navěky vládne.
F
a tam, kde mě chceš mít, chci být i já.
G
Ref.: [: Králů Král:][: pánů Pán:]
F(a)
Ref.: [: Otče můj, jenţ jsi v nebesích,
C
FC FG
C
haleluja, haleluja.
G
buď vůle tvá.:]
C C/H F/A C/G F G
(nebo lze: ha le
Hlínou hrnčířskou jsem v ruce tvé. Prosím,
změň v podobu svou nitro mé.
F
C
C
lu
ja,
7sus4
ha le
7
GC
lu ja.)
2. Jako Jeho vojsko budeme stát,
G
Po tom touţím, ať srdce Tvé pochopím,
F
F
Pánu ať tady zní sláva.
Pane, všechno, co by sis přál, chci ti dát,
C
C
Pánu ať zní píseň chval
C
256.
Pane, všechno, co by sis
přál, chci Ti dát
d
G
1. Pánu ať zní píseň chval,
a
e7
C
259.
3. Chci Tě oslavit, i kdyţ nemám mnoho sil,
ţivot svůj Ti dát, bys z něho viny smyl.
e
F C
chceme tancovat z lásky pro Tebe. :]
vzdát Ti chválu svou nehodnou.
C
G
[: Ať tato oslava naplní ulice,
e H7
D
C
C
F
D
Ref.: Chci i zpěvem svým, Pane,
G
C
Pane, touţíme po Tobě. :]
víš, ţe šťastné je, kdyţ Tebe nalezne.
G
F
[: Pane, touţíme po Tobě,
1. Pane, ty mne znáš, víš, nač čeká srdce mé,
e
Pane, touţíme po Tobě
258.
7
Pánu ať tady zní sláva.
G
ať tvou vůli ţivotem svým naplním.
Dej svou moc, Pane, poţehnej nám.
[: Otče můj, jenţ jsi v nebesích…
Kéţ naše země Tvou slávu zná.
70
Pánů Pán
260.
e
sus2
D
D
D
sus2
D
D
D
D
h
Podivuhodný můj Bůh vzácný,
D
h
D
v slávě ţivý, v svatosti své,
[: Haleluja, haleluja.]
C
e
C
D
265.
Pojď, teď je ten čas jej
chválit
Písní zní celý Sión
maj7
F
[: Písní zní celý Sión,
C
maj7
F
C F
C(e)
[: Pojď, teď je ten čas jej chválit
(C)
A
Pojď, teď je ten čas jej chválit
zlého uţ se není proč bát. : ]
A
AAsus2 A
D
fis
G
G
A
fis
D
G
e
Mé srdce touţí Tě víc a víc znát,
Být stále v blízkosti Tvé.
E hE
Asus4 A
nám, kdo Tě milují. :]
cis
sus2
h
Navţdy slavný poklad zůstává
h
E
D
Kaţdý jednou se pokloní
(E)
Tobě věřím, naději svou v Tebe skládám.
A
D
Ref.: [: Jednou kaţdý jazyk vyzná, ţe jsi Pán
veď mne dál.
sus2
G
tak pojď.:]
Po cestách Tvých, chci s Tebou jít,
AA
e
Pojď, před Pánem svým teď můţeš stát,
Po cestách Tvých
263.
G
Dsus4
D
G7
G
e
Pojď, své srdce můţeš Králi dát
G
[: Vţdyť Bůh uprostřed svého lidu přebývá,
C(e)
Dsus4
D
jásá Jeruzalém. : ]
F
F
E
H
k vzývání náš hlas pozvedá. :]
C
C
7
G
maj7
h
v srdci mém, je stále blíţ. :]
[: Láska Tvá úţasná
F
D
chválou, uctíváním přebývá
C
C
H7
E
to naše srdce Pánu zpívá. :]
D
h
[: On je spása má, cesta má,
e
262.
H7
E
D
[: Píseň nová zní, jásot vítězný,
e
E
v uctívání je mi stále blíţ. :]
Píseň nová zní
261.
E
7
D
sus2
h
[: Podivuhodný můj Bůh vzácný, chvályhodný.
[: Jeţíš je kníţe Míru.]
e
h7
E
[: Pánů Pán a Králů Král.:]
e
Podivuhodný můj Bůh
264.
A
Chci s Tebou jít po cestách Tvých.
71
Pojďme díky vzdávat
266.
A
268.
Pojďme, zaplesejme Bohu,
Hospodinu
h
1. [: Pojďme díky vzdávat,
cis
e
Dsus4D H7
C
[:Pojďme, zaplesejme Bohu, Hospodinu,
h
pojďme chválu zpívat,
e
A
slavme hlaholem skálu své spásy.
E
fis DE (fis)
svaté jméno Jeţíš uctívat. :]
(F G)1 C
D
C
Předstupme teď před Jeho tvář
Ref.: [: On je vyvýšený Pán,
Dsus4 D H7
s dí – kůvzdáním,
C
svůj trůn má v nebesích,
e
D
e
slavme Ho, pějme ţalmy.:]
B
z našich srdcí staví chrám,
F
e
e
B
F
H7
G D
e
C
[:Hospodin je velký Bůh,
C (D)
ţehná dílu rukou svých. :]
G
D
e
C
Velký Král nad všemi bohy,
G
2. [: Vzdejme Jeho jménu
chválu, ta patří jen Jemu,
C
G D
D
C
G
D
C
G
A
hG
a
A
hG
kteří pracujete,
ruka Páně je tu nad námi,
F
Pojďte ke Mně všichni
Pojďte ke mně všichni,
[: Pojďme jásat a tančit,
F
C
e
269.
Pojďme jásat a tančit
F G
e
štíty hor ty patří Jemu.:]
krví svou nás navţdy očistil.:]
267.
D
On v dlaních má hloubky země,
D
C
A
h
G
jdeme kázat svobodu zajatým
pojďte ke mně všichni, (nebojte se)
F
D
G
C
a zvěstovat léto Páně
F
G
D
d
7
A
D A (D)
d
e
270.
Pojďte všichni, kteří
obtíţeni jste
a
D
G
zahrada, jejíţ vůně stoupá vzhůru k nebesům.
C
D
d
D
světlo světa a sůl země,
D
F
G
A
A
G
A
pojďte a já vám odpočinek dám.
d
a
A
"Pojďte všichni, kteří obtíţeni jste,
Jsme Jeho lid, jsme Jeho ţivé tělo,
e
G
já vám odpočinek dám." :]
světlo světa a sůl země,
C
h
[: A já vám," praví Pán, "
Jsme Jeho lid, jsme Jeho ţivé tělo,
C
hG
D A
C
S Jeţíšem kaţdou bitvu vyhrajem.:]
C
A
kdo jste obtíţeni.
G
A
G
A
Všelikou starost uvrhněte na mě,
C
jsme Jeho lid, který právě povstal k vítězství.
DA
G
A
neboť já mám péči o vás.
72
7
H EHAH
Pokoj Tvůj jak řeka
271.
G
D
C
273.
Pokořme své srdce před
Pánem
G
Pokoj Tvůj jak řeka, láska Tvá jak horské štíty,
C
G
a
e
D
[: Pokořme své srdce před Pánem.:]
D
vítr Tvého Ducha ať proudí víc a víc.
G
D
C
C
e
H
e
C
D
e
vţdyť nás On sám pozvedá,
G
Radost Tvá jak pramen, věčný proud ţivota.
7
e
C
D
C
D
e
výše a výše nás On sám pozvedá.
G D G
[: Přijď Duchu Svatý, s ohněm svým přijď! :]
e
Proudy pokoje, láska jako hory a moc Tvého
Ducha vše prověje. Ty jsi láska má, pramen
ţivota. [: Přijď Duchu Svatý, zapal oheň v nás:]
e
e
G
D
G
ehe
skrze Kristův kříţ.
Pokoj vám,
A
D
A
E
ţehnáme vám pokojem v Jeţíši.
sus4
A A
A
Pokoj vám,
D
A
ţehnáme vám pokojem
E
fis cis fis
skrze Kristův kříţ.
E
sus4
A A
A
[: Pokoj vám:]
E
fis D
Pokoj vám,
E
e
D
C D
3. Vykoupení jdou po cestě svaté, Boţí lid tu
nezbloudí. Na Sijón dojdou s radostí,
s korunou, hle Bůh přichází.
Pokoj vám,
E
a
Ref.:
Gsus2 Cadd9 Gsus2
A A
D
2. Uši hluchých se otvírají, slepým zrak se
navrací, jako jelen chromý poskočí, kdo byl
němý dřív, s námi zakřičí.
ţehnáme vám pokojem
E
D
Sláva jeho jménu. :]
G
sus4
e
Ref.: [: Sláva, Bohu Hospodinu sláva.
Pokoj vám,
D
D
G
Gsus2 Cadd9 Gsus2
C
a
lilií vonnou zem se naplní.
ţehnáme vám pokojem v Jeţíši.
7
G
C
C
aD
Kvítím bujně rozkvete,
Pokoj vám,
D
G
rozjásá se pustina.
Gsus2 Cadd9 Gsus2
D
a
1. Poušť i suchopár se rozveselí,
Pokoj vám
272.
D
Poušť i suchopár
274.
Jiný překlad:
A Asus4 A
Pokoj vám,
73
Povstaň v síle své
275.
Poţehnán buď Hospodin
277.
A
d7
C
1. Povstaň v síle své,
[: Poţehnán buď Hospodin,
D
maj7
E
F
G
demonstruj svou spravedlivou vládu,
jenţ učinil nebe i zemi,
A
C
potvrď slovo své,
poţehnán buď Hospodin, náš Pán. :]
D
E
A
E
cis
H
H
E E
fis
G
Fmaj7
e
jsi stále stejný Bůh,
7
a
svou vůli naplníš.
A
G)1 C
[: Vţdy z pokolení na pokolení
Ref.: Ty jsi tentýţ včera i dnes,
7
(Fmaj7
a
zjev své jméno před očima národů.
D
d7
G
Fmaj7
e
vţdy z pokolení na pokolení Tvé slovo zůstává.
D
E
A
a
Povstaň v síle před očima národů.
G
Vţdy z pokolení na pokolení
2. Povstaň v síle své, ať Tvá církev probudí se
k dílu, veď ji k vítězství, v modlitbách a
v poslušnosti vůle Tvé.
maj7
e
F
jsi stále stejný Bůh,
a
G
vţdy z pokolení na pokolení
276.
Poţehnaný
e
D
Tvá pravda vítězí. :]
G(a7(h7))
[: Poţehnaný:] 3x
C
Fmaj7
sus4
D
G
a D(a)
[: Ty jsi Pán, Ty jsi Pán nejvyšší. :]
D
Víc Tě touţím znát.
278.
Poţehnaný Pán, náš Bůh
všemocný
[: Poţehnaný:] 3x Tebe uctívám.
Milosrdný…, Trpělivý…, Shovívavý…, Lásky
plný…, Stále věrný…, Dokonalý…,
D7
D
G
h
C
Poţehnaný Pán, náš Bůh všemocný,
D7
D
G
On byl, On je On přijít má.
7
D
D
G
h
C
Poţehnaný Pán, náš Bůh všemocný,
7
D
D
G
On svaté jméno má.
a
Nebeský Otče, Ty jsi láska,
D7
D
G
D
my chválit chceme svaté jméno Tvé,
G
a
ať se v nás dnes zjeví mocné Tvoje království,
D
D7
G
svoji moc zjevuješ Duchem svým.
74
Právě teď je chválit Pána
279.
čas
Proč bych neměl vesel být
281.
C
D
G
D
[: Proč bych neměl vesel být
G
1. Právě teď je chválit Pána čas,
D
G
a
a proč bych nezpíval,
A
být svatyní Jeho svatého Ducha
G
F
proč bych zachmuřenou tvář měl mít? :]
D
Svou důvěru sloţ u Něj
G
C
Jsem vykoupen – jsem vykoupen, toť radost
D
a chválu Bohu vzdej,
G
a
e
A A
G
G G7
F
má – toť radost má, Pán Jeţíš je přítel můj. Ó
7
sláva Páně toto místo naplní.
D
G G7
d
C
a
jaká radost, píseň chval – píseň chval, pryč je
A
Ref.: [: Pána chval, Pána chval. :]
F
G
C
všechen smutek, všechen ţal.
D
tak Pána svého chval.
Proč zvykli jsme si snadno
282.
ţít
2. On přebývá ve chvalách svého lidu, má rád
kdyţ Jeho jméno vzýváme,
e
D
e
H
Svou důvěru sloţ u Něj a začni chválit jej,
sláva Páně toto místo naplní.
1. Proč zvykli jsme si snadno ţít
Ref.: Pána chval…
a málo přemýšlet,
e
D
e
D
Probuď nás ty sám
280.
7
D
fis
e
h
maj7
A
e
7
fis7
h
h
e
A
G
H7
a všem lidem pomoz rád.
Dmaj7 e7
A
D
C7
C
Fis7
A
C
e
C
Zkus jednou váţně víru brát,
přijď k nám zas a probuď si nás.
G
e
Ref.: Proto přemýšlej, proto díky vzdej
Ke své slávě a chvále
Gmaj7
D
G
A
přijď k nám zas a probuď si nás.
D
H
a jak se změnil svět?
1. Probuď nás ty sám,
G
e
oč v budoucnosti má nám jít
e
D
h
e
člověkem se stát.
Ref.: Ó, vyslyš nás. Ó, vyslyš nás.
2. Bůh přišel v Kristu na dotek, jak máme
děkovat? Kdo poznal, ţe je Kristus rek, ten umí
díky vzdát.
2. Probuď nás ty sám, přijď k nám zas a
probuď si nás. Chceme dát dětem příklad, přijď
k nám zas a probuď si nás.
3. Kdo o Bohu jen vypráví a nesplácí mu dluh,
ten o tajemství sotva ví, ţe v bliţních čeká
Bůh.
75
Prokázal Golgotou
283.
D
e A
D
h
Prokázal Golgotou,
e
C
DD
ţe miloval tě láskou nesmírnou.
G
F
C7
a
d
G
G7
chceme začít podle slov Tvých ţít,
A
[: A tak vzdávej Jemu dík,
D
G
Prosíme Tě, dej nám, Pane, sílu,
7
A
C
E
a
věříme, ţe jednou budem v míru
h
ukaţ všem, ţe je Tvůj smích,
e
Prosíme Tě, dej nám, Pane
284.
sílu
C7
G7 C
u Tvého stolu společně víno pít.
D D7(D)
A
F
projev štěstí, jeţ máš ze spasení. :]
Dívej se na všechny naše zkoušky,
mezihra 1. řádek: D e A D h e A D D 7
G
A
D
jak se utápíme v starostech.
h
Bez Tebe by svět byl jenom pouští,
Pán Jeţíš je vítězem, mého ţivota Pánem,
e
A
bez Tebe by ţivot neměl vůbec ţádný cíl.
D
nezapomeň vyznat to před světem.
D
e
A
D
h
Děkujem za velikou Tvou lásku,
Kdyţ se zdá zkouška tvá,
e
za ten úţasný dar oběti,
D D7
A
ţe nad lidské síly je stavěná.
G
A
za kříţ, který přinesl nám spásu,
D
h
Tvoje jméno chceme chválit na věky.
[: Věř, Bůh věrný zůstává, on ji s tebou přetrvá,
e
A
D D7(D)
východisko připraví, sílu dá. :]
76
285.
Před Tebou smím
pokleknout
C7/H
C
h
Před Tebou smím pokleknout,
h
D
Přicházím před Tvoji tvář a vzývám
F
vyznat Ti lásku, Pane můj,
e
G
D
A
Tvé jméno, svaté jméno, Jeţíš.
a7 e7
G
fis
[:Přicházím před Tvoji tvář, Boţe můj.:]
a
a/G
Přicházím před Tvoji tvář
287.
jsi pro mě nejvzácnější.
C7/H
C
a
a/G F
7
G
a e
A
7
D
e
a
G
A
e
a
D
A
G(C) Gsus4 (C)
F(G)
E
oslavit jméno Tvé.
G
Navěky chci vyvyšovat jméno Tvé,
F
G
Touţím Tě vzývat, před Tebou se sklánět a
a G
Abych přebýval ve světle Tvé tváře.
C
E
vyvýšit chci jméno Tvé.
G
[: Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval,
F
G
Přicházím zpívat, mám touhu Tě chválit a
a prosím vejdi jako Král.
C
Přicházím zpívat
288.
Teď srdce své otvírám
G
D
E
V ţivotě mém, vím, mám nést lásku dál,
Je tak nádherné blízko Ti být.:]
A
C
D
E
2. Před Tebou smím pokleknout, a vzdát Ti
slávu, Pane můj, Tvé jméno nejkrásnější.
všem říct, ţe Jeţíš, Jeţíš za nás svůj ţivot dal.
Teď srdcem svým vyznávám: Jeţíši, Ty jsi
králů Král.
Poznávat smím lásku Tvou dál,
D
E
D
E
blízkostí svou mne provázíš.
h
Pozn.: Akordy v refrénu lze hrát jako u sloky a
naopak.
Díky, ţe milost k pokání mám,
D
286.
sus2
D
7
sus2
fis
D
[: Před Tvým trůnem stát a chválit jméno Tvé
A D
A (G) D (G)
já chci, Pane dál, já chci, Pane dál.:]
7
E
sus2
fis
D
Vzývat jméno Tvé, jít o cestě Tvé,
fis7
E
Dsus2
s Tebou věčně být, Tvojí láskou ţít
A D
E
já chci, Pane víc, já chci, Pane víc.
fis7
A
D
E
Chci mít víc, neţ mám teď, chci dojít dál.
A
fis7
D
Znovu se ohněm rozhořet, všechno, co mám,
E
A
E
učíš mne ţít ve vítězství.
Před Tvým trůnem stát
A
E
7
fis D E
pro Tvoji slávu dát.
77
E7
Přijď, Pane mezi nás
289.
sus4
A
D
/G
sus4
A
D
/G
C
Přijď, Pane, mezi nás mocí svou,
A
D
sus4
/G
sus4
A
D
[: Přijď, Duchu svatý, my Tě zveme:]
maj7
/G
F
navštiv nás, Pane náš, slávou svou
Dsus4/G
A
e
A
e
my Tě zveme, my Tě zveme,
7
G7
Jsme děti Tvé, haleluja,
C7
po tobě ţádostivé,
e
C
my Tě zveme, sem k nám.
A
7
d7
C
a vzácnou přítomností nás obdaruj.
7
C
Přijď, Duchu svatý, my Tě zveme sem k nám.
Dsus4/G
A
Přijď Duchu Svatý
291.
d7
[: Přijď dary dát, zbuduj církev svou,
A
e
7
C
jsme lidem Tvým, haleluja,
A
7
a
po tobě roztouţeným, voláme:
d
7
A h G
A
D A7
1. Přijď, Duchu Svatý, přijď, naplň nás.
Přijď, Pane můj
D
fis
A7 h
G
D
A7
A
Přijď, Pane můj, uzdravuj.:]
A
2. Proměň… 3. Obţiv… 4. Zmocni…
5. Pomaţ… 6. Sjednoť…
fis
[: Přijď, uzdravuj. Přijď, utěšuj,
D
A
přijď, usvědčuj. Uzdravuj.
A
fis
Přijď, uzdravuj. Přijď, utěšuj,
7
6
EE E
sus4
E
D
Duchu Svatý, přijď k nám, čiň své dílo v nás.
[: Přijď, Pane můj, přijď mezi nás,
D
C C (C)
292.
Přijď, Duchu Svatý, přijď,
naplň nás
D
D
7
G
buď průvodcem, ukaţ směr, pojď s námi dál.:]
Pozn.: Místo Dsus4/G lze hrát akord G, nejlépe
tzv. G2.
A
a
At je slaven Pán, ať je slaven Pán,
e
290.
G
A
přijď, Pane náš, u – zdravuj. :]
78
293.
Přijď jiţ, přijď, Duchu
stvořiteli
A
E
fis
295.
Přišel na zem konat dílo
spásy
D
A
1. Přijď jiţ, přijď, Duchu stvořiteli,
A
E
fis
1. Přišel na zem konat dílo spásy
A E
D
Duchu smíření,
A
E
h
a lidem bídným s láskou pomáhal,
E
fis
D
E
A
E
přijď jiţ a proměň svět náš celý
ke svobodě zval zotročené hříchem můj Pán.
A
A
E
A
v nové stvoření.
A
E
fis
cis
E
E
h
byl bičován a na smrt odsouzen,
A E
E
v lásce obnovuj,
A
A
na kříţi mřel, však třetí den vstal z hrobu
fis
cis
D
E
A
E
nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.
můj Pán.
2. Probuď svým dechem kosti suché, zaţeň
temnotu, najdi zbloudilé, oslov hluché, ţehnej
ţivotu.
Ref:
A
fis
e
D
C
[: Přijďte blíţ v pokání, Já
G
D
7
H
D
D
A
E
D
fis
D
A
E
A
"Pojď domů, vrať se zpět."
e
2. Stále Jeho láska rány hojí a otvírá ke spáse
náruč svou, dnes, jako dřív, hned bouři upokojí
můj Pán. Stále ještě milost Jeho trvá, chce
smířit lidi s Bohem, Otcem svým, krev svoji
dal na soud za vykoupení můj Pán.
sám vás spasím.:]
e D
fis D
Jeţíš, můj Pán, dnes tebe zve:
Přijďte blíţ v pokání
maj7
E
Jeţíš, můj Pán, mne miloval,
aţ na smrt šel, mé hříchy sňal.
3. Probuď svědomí otupené, sbliţuj národy,
zavěj a přiveď zotročené v říši svobody.
294.
fis
D
Ref.: Duchu svatý, nás svou mocí
D
E
Světem šel a lidskou nesl bídu,
C (e)
[: Vţdyť Já jsem Bůh a jiný uţ není.: ]
2. Přijďte blíţ v pokání, Bůh sám vás spasí.
Vţdyť On je Bůh a jiný uţ není. Vţdyť Ty jsi
Bůh …
Půjdeš-li pouští
296.
a
G
C
[: Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím,
a
G
C
půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud,
a
G
C
půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí,
d
F
E
E
7
svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou. :]
a
G
[: Ať jsi kdekoliv, kdekoliv, kdekoliv,
C
E7
Já jsem s tebou,
ať jdeš kamkoliv, kamkoliv, kamkoliv, Já jsem
s tebou. :]
79
Rád Tě mám
297.
C
299.
e
e
[: Rád Tě mám, ó, Pane, velmi rád Tě mám,
a
7
F
e
D
G
On se vrátí vytrhnout svůj lid, který spasil. On
se vrátí naplnit, co dávno nám slíbil.
a
Před Tebou stojím, srdce mám plné
e
G
a h7
C
e
On se vrátí, On se vrátí, On se vrátí, na zem k
nám.
uzdravení, teď chci Ti říct,
e
a
Raduje se všechen Boţí lid, ţe svého Pána zná,
Jeţíš přišel svůj lid zachránit, On vrátí se zas k
nám.
svou lásku Tobě vyznávám, jsi mi nejdraţší. :]
F
Raduje se všechen Boţí lid
a
ţe Tě mám rád, po Tobě touţím,
F
On se vrátí vytrhnout svůj lid, který spasil,
G
jsi ţivot můj, mé spasení, Jeţíši.
On se vrátí, On se vrátí, On se vrátí.
Radost, pokoj, lásku
298.
C
On se vrátí naplnit, co dávno nám slíbil,
a
d
G
[: Radost, pokoj, lásku Jeţíš nám dává,
C
a
d
300.
Raduju se ze Tvé moci
G
G
C
přicházíme za to díky mu vzdávat,
[: Raduju se ze Tvé moci,
C
e
ad
G C
a
d G
C
jásám nad Tvým vítězstvím.
chvála Pánu, chvála Pánu,:] amen.
7
C
7
F
G
d
Cmaj7
G
G7
e
D
G
D
C G
D
C
G
D D7
Tvá radost přichází v přítomnosti Tvé.
jenom On je Král,
G
C
e
Cmaj7
d
CG
Jen Tobě budu zpívat a chválit Tvoje jméno,
Vidíme zářit Jeho slávu v dál,
C
G
dík Tvému vítězství můţu být v slávě Tvé.
d7
F
e
e
C
je Králem vprostřed nás, náš Jeţíš Pán.
C7
D
Můj ţivot jsi mi daroval navěky a navţdy,
On přichází nám vstříc,
d
C
Raduju se ze Tvé lásky, jsem dítětem Tvým.:]
Svou lásku dává stále víc a víc,
C
D
CadG
my přicházíme nyní díky vzdát.
80
Ráno, celý den
301.
D
G
E
E
Ref.:[: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí,
Řeka tvé lásky proudí k nám,
7
A
sus2
fis
můj Pane,
7
D
Řeka Tvé lásky
303.
7
Fis h
D
A
D
E
Mám radost, ţe Tvou lásku znám,
ţe v pravdě můţu chodit dál,
A7
proto své dlaně pozvedám a Tebe vzývám.
mnou bdí, můj Pane,
h
D
E
A7
fis
s tebou jdu a šťastný jsem, andělé nade mnou
Ref.: [: Budu jen o Tvé lásce zpívat,
D
Asus2
Hsus2 Hsus4
bdí.
věčně jen o tvé lásce zpívat. :]
2. Samota mne netíţí, andělé nade mnou bdí,
můj Pane, nebojím se obtíţí, andělé nade mnou
bdí.
Bridge: Já před Pánem tančím,
fis
E
sus4
A
H
H
je to bláznivé, já vím.
3. Kdyţ je večer a jdu spát, andělé nade mnou
bdí, můj Pane, nemusím se zlého bát, andělé
nade mnou bdí.
fis
E
Kdyţ národy Tvé světlo spatří,
A
C
F
(D)
e G
e
G
H7
C
neţ dosud znám.
[: Patřím Tobě, Jeţíši,
e
7
G
C
Připomínám si nádherné dílo.
před Tebou nic neskrývám,
F
C
Touţím tam stát, a nechat se slávou naplnit víc,
jako dítě u své matky se schovávám.
a
G
Tvůj trůn, před Tvoji tvář.
Starosti a bolesti a zranění nepřijímám,
C
e
C
F
G
G
Se vším, co mám, přicházím s chválou aţ před
Všechno, co mám, odkládám k nohám Tvým.
C
Se vším co mám
304.
Rozhodnutí mé je váţné, chci za Tebou jít.
G
Hsus4
H
budou tančit radostí, jako tančíme teď my.
Rozhodnutí mé je váţné
302.
H
ať Tvůj Duch dotkne se mne sám
1. Kdyţ probouzím se v nový den, andělé nade
Fis7
Hsus4
H
G
D
sus2
A
přes hory i přes oceán, i já své srdce otvírám,
7
ráno, celý den andělé nade mnou bdí.
E7
A
C
D7
G
G (C)
Zázrakem mám výsadu dát jméno:
jsi Ten svatý, co dal ţivot za hřích můj.:]
G
D e
Immanuel
G
C
na stupeň vítězů,
D
e
C
D
Immanuel, ty jsi odpověď všech mých dotazů,
G
D e C
Immanuel.
Krásné sny mám, ţe země Ti zpívá, mohutný
chór slyším uţ znít. Šťastný ten čas, kdy národ
Tě vzývá, jen pod Tvou vládou všechno jde líp.
81
S kaţdým trápením
305.
A
sus4
D
Slabý ať zvolá: sílu mám
307.
G
C
S kaţdým trápením mám za kým jít,
D
A
G
C
F
v bojích, souţeních ty jsi můj štít, můj štít,
D/F# e
G
1. Slabý ať zvolá: sílu mám,
a
a chudý: já jsem bohatý,
D/F#
G
skála věků, bezpečí,
C
G
C
slepý ať vyzná: já vidím!
G
d7
D/F#
má skrýš, kde smím se skrýt.
e
G C
To mi Pán můj učinil.
C
G
a
Čím víc poznávám tvou lásku,
G
a
Ref.: [: Hosanna, hosanna,
sus4
A
F
chci Ti říct:
C
místo nás Pán umíral
A
D
G
a
Ref.: Můj Králi, svou chválu ti vzdám,
D
G
a
Hosanna, hosanna,
G
C
G
C
svou chválu Ti vzdám,
Jeţíš slavně z mrtvých vstal.:]
e7
2. Do řeky té se ponořím, co z hříchů mých mě
obmývá. Z nebes proudí milost k nám, zachrání
mě láska tvá.
Asus4 A
jsi dobrý Bůh a nádherný
e7
Asus4 A
D
G
a láska tvá je tak úţasná, já vím.
3. Z vod hlubokých teď povstávám a ruka tvá
mě pozvedá. Píseň díků na rtech mám, Jeţíši,
jsi spása má.
306.
Shromáţděná pod Tvými
křídly
h7 Cmaj7
G
Shromáţděná
h7
e7
G
7
h
e
maj7
7
ţí říct:
add9
G
7
C
D
G
D7
A E
e7
c
E
sláva je vzkříšený,
A
sám nad smrtí zvítězil,
znám Tě tak málo, prosím Tě na kolenou,
7
D
Sláva, náš Pán je ţiv,
G
znám Tě tak málo, víc Tvé lásky mít,
h7
G
Sláva, náš Pán je ţiv
309.
[: Znám Tě tak málo, víc Tě touţím znát,
Cadd9
F
…
7
ACD
nevěsta Tvá, jen Ti tou -
C
A7 – D A D A D G A
H7 – E H E H E A H
po Tobě láskou prahne
C
G
zvyšovat:
D7
7
C
Sláva, Jeţíš je Pán, Jeţíš je králů Král.
chystá si bílý šat,
h C
milovaná,
C G
D
maj7
Sláva, Jeţíš je Pán
308.
pod Tvými křídly, Pane,
a7
nevěsta Tvá
7
D7
A E
G
D
E
A
sláva, z mrtvých vstal náš Pán.
navštiv nevěstu svou. :]
Pozn.: lze zdvihnout: Fis – H Fis E Fis (H)
G – C G F G (C)
A – D A G A (D)
H – E H A H (E)
82
310.
C
e
Sláva, Tobě Králi
314.
F
sus2
G
F
e
a C
A
G
F C G C
G
D
add9
G
[: Sláva
E
a
D
a
C
G
add9
C
H7 C
A
G
našemu Pánu, sláva
Esus4(Hsus4)E(H)
C(D)
smím v srdci Tvém domov mít. :]
Sláva našemu Pánu
C
sus4
[: Smím k Tobě jít, smím s Tebou být,
D(E)
add9
E
smím svatou zář zahlédnout. :]
a vyzná: Ty jsi králů Král.
311.
E/A
[: Smím sklonit tvář, smím pokleknout,
Kaţdý z národů Ti chválu vzdá
d
E/A Asus2
A
[: Sláva Tobě, Králi. :]
B
Smím
DE
[: Ty jsi svatý, svatý, svatý. :]
našemu
add9
C
Králi,
G
Spáso má
315.
add9
C
G
sláva,
7
C
D D
G
On je Ten poţehnaný. :]
C
[: Spáso má, Králi mého srdce,
G
a
Jenom On změnil můj ţivot,
e
štíte můj, ochránce.
A
D
proto s vděčností zpívám:
add9
G
D7 (G)
G
Nádherné je v Tvém domě ţít. :]
vyvedl mne z temnoty,
a
D7
C
C
GD G
Jeţíš mě zachránil, ó
Spoj nás v jedno
316.
add9
C
G
C
Jeţíš mě zachránil.
Spoj nás v jedno, Pane,
a
312.
D
spoj nás v jedno, poutem,
Sláva Pánu Jeţíši
GA D
C
Sláva Pánu Jeţíši, Pán přichází k nám,
G
D
A
G
G7
d
C
jenţ nemůţe být zlámáno.
A
D
C
s láskou a s poţehnáním, sláva, Jeţíš je Král.
Spoj nás v jedno, Pane,
a
D A D
D AG
spoj nás v jedno, poutem,
D
Sláva buď, sláva buď … je Král !
313.
G
D
C
C
C
D
C
G CDC
C
e
a
e
Ať nedoutnáme jen a nezhasíná den,
F
a
C
(a)
C
a
G
7
CG
F
C
aC
G
7
C
je jen jeden Král, proto zpíváme:
Spoj nás v jedno, Pane …
7
D D
oheň svatého Ducha ať zapálí nás.
a
F
Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo,
Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás,
G
C
spoj nás v jedno, láskou svou.
Slunce Kristovy lásky
C
G7
d
7
D D
ve kterém se Jeho milost oslavovat má.
83
7
G (C)
Spravedlivý je Bůh náš
317.
d
Stále víc
319.
g
e
[: Spravedlivý je Bůh náš,
C
7
F
A
e
spravedlnost je jméno Jeho.
d
g
C
e
C
(G/H)C
navěky vládne nám.:]
D
H
e
ve Tvé vůli stát, Pane, stále víc.
g
D
Ti, kteří Boha se bojí,
C
D
a7
D
v bázni budou slouţit Hospodinu.
d
e
Ty jsi ten Bůh, co děti své rád má,
sus4
G
jak otec sám Ty naše touhy znáš,
g
D
Ti, kteří v Něho doufají,
C
D
stále víc slovo Tvé touţím znát,
A(d) A7(d)
d
D
stále víc jak Ty být, stále víc,
Spravedlivý v soudech svých,
C
C
Ref.: Stále víc Tě mít, stále víc,
e
C
nikdo a nic se Ti nerovná, Pane.
d
D
e
Přicházíš rád jak věrný přítel k nám
blahoslavení jsou.
a7
G/H
a přesně víš, co ve svém srdci mám,
Stále chválit bych chtěl
318.
C
C
D
G
dej nám víc sebe, stále víc.
1. Stále chválit bych chtěl
d
jméno Tvé, Boţe můj,
G
7
320.
C FC
e
se srdcem plným díků stále chválit bych chtěl.
D
Stmívá, se všude stmívá,
2. Ruce své pozvedám, vyzpívám slávu tvou,
se srdcem plným díků stále chválit bych chtěl.
7
Stmívá, se všude stmívá
C
D
e
pouze tuším, co bude dál.
7
e
A –DeA DGD
H7 – E fis H7 E A E
D
Svíčka mi svítí na krok,
…
C
D
e
D
moc se bojím: co aţ dohoří?
G
D
Ref.: [: Tma prohrála, den zvítězil,
C
e
tam na Golgotě! :]
2. Svítá, v mém srdci svítá,
Jeţíš vchází, noc prohrála.
Láskou mne Jeţíš získal,
nové srdce mi daroval.
84
Stvoř ve mně srdce čisté
321.
F
C
324.
Svaté jméno máš,
Immanuel
B F
[: Stvoř ve mně srdce čisté, Boţe,
E5
F
Svaté jméno máš, Immanuel, Bůh je s námi,
C
B(F) F
a Ducha přímého obnov v nitru mém. :]
B
C
F
E5
C
F
F
C
F
C
G
Svatou krví Tvou očištěni, vykoupeni,
7
E5
a
C
E
Dsus2
5
Tvé.
F7 (F)
F
Cadd9
pomazaní jdou ve vítězství dobýt zemi k slávě
d
Dej, ať se navrátí radost ze spásy mojí
B
Dsus2
E5
Ducha svatého neodnímej.
B
Cadd9
G
Spasiteli náš, neobstojí pekel brány.
d
[: Jen mě nezamítej od tváře své, Boţe,
B
C
a Ducha přímého obnov v nitru mém.:]
C D
E C D
E
Immanuel, Immanuel,
e
Cadd9 Dsus2
Svatý, svatý, Beránku Boţí
322.
G
a
E Cadd9 Dsus2
E
Ješua Immanuel, Ješua Immanuel.
D
[: Svatý, svatý, Beránku Boţí,
e
G
a
325.
D
svatý, svatý, sňal jsi můj hřích.
e
Svoboda v krvi Jeţíše
D
A
[:Svoboda v krvi Jeţíše,
C
Svatý, Ty jsi ten Svatý,
h
a
svoboda v krvi Jeţíše. :]
D
jsi hoden slávy,
D
e
e
G
D
Síly temnosti se třesou, musejí se sklonit.
C
Tobě se klaním, Tobě se klaním,
e
G
D
Je tu vítězství pro Boţí lid.
D
Tebe vzývám.:]
e
G
A
D
A my máme svobodu, svobodu v krvi Jeţíše.
Svatý, svatý, svatý
323.
sus2
E
A
[: Svatý, svatý, svatý, svatý
E
je Pán Bůh zástupů,
7
fis
Esus4 E
hale – luja. :]
A
Ten Všemohoucí, který byl a je
E D
a který přichází,
sus2
A A
E
přichází!
85
Svý kroky rozezpívej
326.
d
C
327.
F
E
Ref.: Svý kroky rozezpívej,
G
B
C
C
F
F
A
G
d
B C
D (d)
H
co je v srdci mém.
7
A
Jsi věrný, dáš odpověď, slovy pravdy,
A
za vše, co nám bere, patří Jemu sláva.
skutečnou nadějí. A kdyţ cítím tvůj dotek,
G
celé mé nitro je svobodné zas.
Vzdejme Pánu díky, ţe se stará, aby
A
cis
A
1. Vzdejme Pánu díky za vše, co nám dává,
B
E
Ty mi nasloucháš, nesoudíš to,
G
d
cis
Vţdyť vím, ţe slyšíš kaţdý pláč.
chválami rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej.
B
H
[: Tady jsem, přicházím otevřít srdce.
rozezpívej, rozezpívej,
d
Tady jsem
E
7
A
A
H7
E
U tebe jsem v bezpečí.
nepropadli smrti Jeho lidé slabí.
E
2. Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí v
době, která zná jen pomíjivé štěstí. Vzdejme
Pánu díky, kříţem přišel říci: "Já jsem cesta,
pravda, ţivot pulsující."
H
Touţím vylít své srdce, říct, ţe tě miluji,
cis
A
vylít své srdce, říct „potřebuji tě,“
3. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy,
doutnající oheň láska neuhasí. Vzdejme Pánu
díky jako děti Boţí, ţe v člověku láska lásku
stále mnoţí.
E
H
4. Vzdejme Pánu díky, burcuje svým Slovem,
starej svět uţ zemřel, my ţijeme v novém.
Vzdejme Pánu díky, mění dávné řády, Bůh uţ
není v dálce, Kristus ţije tady.
[: Touţím vylít své srdce, říct, ţe tě miluji,
vylít své srdce, říct „jsem ti vděčný,“
cis
A
E
H cis A
vylít své srdce, říct „ty jsi úţasný.“:]
vylít své srdce, říct „potřebuji tě,“
vylít své srdce, říct „jsem ti vděčný,“
vylít své srdce, říct „ty jsi úţasný.“:]
Tam k výšinám
328.
D
G
D
G
D
Tam k výšinám, tam k výšinám,
D
G
DAh
e
A7
D
tam k výšinám, tam cesta vede, já ji znám.
2. Tam sídlí Bůh, tam sídlí Bůh, tam sídlí Bůh
a s Jeho Synem svatý Duch.
3. Tam cíl je náš, tam cíl je náš, tam cíl je náš,
tak miluj, věř, ať víc jej znáš.
4. Tam můţeš být, tam můţeš být, tam můţeš
být, stačí jen věřit, chtít a jít.
86
Tatínku nebeský
329.
Tebe slavíme a uctíváme
332.
e
E
A
E
A
E
Ref.: [: Tatínku nebeský, Otče náš královský
Tebe slavíme a uctíváme
C
fis
D
e
chválím Tvé jméno.
A
Za oběť Beránka, za kříţ golgotský,
C
D
A
chválím Tvé jméno. :]
e
H
e
e
+7
7
H7
E fis
E
E
fis A E
[:Haleluja:] amen,
10
9
e e
10
7
H
A
1. Ať celým světem zní jeden hlas,
9
E
naše haleluja zvučí stále dál.
e
7
A
klaníme se Ti, zpíváme píseň chval,
e
e
7
A H E
E
H7
fis
E
[:Haleluja:] zvučí stále dál.
+7
H H H e
náš Bůh mi-lu-je nás.
2. Jsi špatný obchodník, zadarmo dáváš, lásku,
milost neprodáváš.
D
e
7
A
h
A
D
D
Ti, kdo Pána čekají, nabývají nových sil,
A7
A
D D7
vznášejí se křídly jako orel,
G
Tebe miluji, tebe chválím
[: běţí, však neumdlévají,
G
D
[: Tebe miluji, Tebe chválím,
A
D
h
D
Tebe miluji, Tebe chválím,
D
Tebe vzývám, Pane můj. :]
D
C G
A
Ty jsi soudce národů, vzývám jméno Tvé,
C
A
Ty jsi přítel můj, láska má.
D
C G
A
Ty jsi soudce národů, vzývám jméno Tvé,
C
A
A7
D D7 (D)
Uč mne tak, Pane, jít s Tebou!: ]
G
A
h
chodí, však nezeslábnou.
Tebe vzývám, Pane můj.
D
Fis
Ti, kdo Pána čekají
334.
F
Ty jsi Pán.:]
D
A
e
Tebe chválím, Tebe vzývám
D
D
teď můţu, Pane, jít s jistotou dál.
C (G) (A7– DAGAD(A), H7– EHAHE(H))
331.
7
D
a vidět Tvoji tvář a slyšet jen Tvůj hlas,
[: Tebe chválím, Tebe vzývám, já se skláním,
G
A
aţ k místu svatému, kam jsi mne zavolal,
5. O Bohu hraji a budu hrát dál, dokud nepřijde
sám Králů Král.
G
D
e
4. Láskou svou zvítězil, láskou přemohl svět.
C
eA
Teď můţu jít s jistotou dál,
3. Syn Tvůj na kříţi byl, od hříchu nás
osvobodil.
330.
Teď můţu jít
333.
D
Ty jsi přítel můj, láska má, co ţivot dává.
87
Tma prohrála, den zvítězil
335.
e
D
D
H
e
Ref.: Tobě, Pane, dík,
e
D
C
pouze tuším, co bude dál,
e
7
G
Stmívá se všude, stmívá,
C
Tobě Pane dík
337.
D
7
G
(D )
ţe dals mi perlu vzácnou, (haleluja)
D
svíčka mi svítí na krok,
C
D
Tobě, Pane, dík, ţe květy mohou kvést,
Tobě, Pane, dík, uţ vidím hvězdu jasnou,
Tobě, Pane, dík, chceš s námi tíhu nést.
e
moc se bojím, co aţ dohoří.
G
a
D
e
C
G
[:Tma prohrála, den zvítězil
1. Do strachu, do tmy hvězda nám svítí,
C
a
D
tam na Golgotě.:]
e
C
D
do temna noci jasný cíl,
4x
a
Svítá, v mém srdci svítá, Jeţíš vchází, noc
prohrává. Láskou mě Jeţíš získal, nové srdce
mi daroval.
e
D
C
v tom světle člověk naději cítí,
H7
G
ze světla čerpáš nejvíc sil.
Tobě Králi, chválu vzdávám
336.
e
7
C D
h D
e
2. Pozdvihni oči, pro tebe taky ta hvězda svítí,
nejsi sám. A kdyţ ji někdy zakryjí mraky, ozve
se znovu: "Pokoj vám."
7
C D
1. [: Tobě Králi, chválu vzdávám.:]
G
D
a
H+7 H7
Vzývám jméno tvé.
e
C D
338.
7
H
C(d)
e
Tobě se klaním
d(G)
G(C)
C(a)
[: Tobě se klaním:] [: vzývám jméno Tvé:]
Tobě Králi, chválu vzdávám.
a(d)
d(G) G(C)
C(C7)
2. [: Beránku, jsi hoden té chvály:] Vzývám
jméno tvé. Beránku, jsi hoden té chvály.
[: k Tobě Jeţíši:] [: zvedám ruce své:]
3. [: V srdci mém zní nádherná píseň:] Vzývám
jméno tvé. V srdci mém zní nádherná píseň.
[: Jen ty jsi můj Pán:] [: jen Tebe mám rád:]
[: všechnu chválu svou:] [: chci Ti vyzpívat:]
4. [: před tebou teď poklekám Králi.:] Vzývám
jméno tvé. Před tebou teď poklekám Králi.
[: Haleluja:][: haleluja:][: haleluja:][: haleluja:]
5. [: K trůnu tvému zní moje chvála.:] Vzývám
jméno tvé. K trůnu tvému zní moje chvála.
88
To já, ó Pane můj
339.
D
h
Touţím
342.
G
A
Cadd9
G
Ref.: [:To já, ó Pane můj, stojím tady v
[: Touţím, po Tobě touţím,
D
a
modlitbách.:]
7
D
touţím Tě poznávat,
Cadd9
G
Tvou láskou, věčnou láskou
[:Ani otec, ani matka, ale jsem to já,
1.
a7
stojím tady v modlitbách.:]
nechat se objímat.:]
[:Ani bratr, ani sestra, ale jsem to já,
2.
G
G
[:Ani kněz můj, ani vládce, ale jsem to
C
Hledám, Tebe hledám,
křídla Tvá jsou skrýší mou.
To je mé přikázání
G
a a
Chválím, Tebe chválím,
7
To je mé přikázání:
d7
objímáš mě mocí svou.
C A7
G
abyste se milovali navzájem,
d7
G7 Ddim7
7
G
7
a
C
G
a
Trním a blátem jsi šel s kříţem těţkým jak kov,
C
co přijde, sám jsi věděl, smrt přijal jsi beze
slov. Ve tváři pot, v dlaních krev, pod bičem tě
pacholek hnal, ty usmál ses na kaţdý hněv, Ty
dokázals všem, kdo je král.
jako jsem já miloval vás.
341.
Trním a blátem jsi šel
343.
a7
jako jsem já miloval vás.
d (F)
D Dsus4 D
C
v nádvořích Tvých chci být i já.:]
stojím tady v modlitbách.:]
340.
D Dsus4 D
C
Ref.: [: Boţe, má spáso, veď mě dál,
stojím tady v modlitbách.:]
3.
já,
D (Dsus4 D)
D
To je ten den
D
C
l. To je ten den, to je ten den,
G
Ref.: Zavřu oči svý,
A
F
[: který Pán nám dal, :]
C
vidím kříţ a na něm tělo tvý,
radujme se, veselme se,
G
a
on mi odpoví, proč máme tu ţít.
7
D (D )
[: pějme píseň chval. :]
G
Nepřátel máš na tisíc, ţes řekl jak odvrátit
chlad, řekls kdo chudý je má mnohem víc, ţe
má mít člověk člověka rád.
D
To je ten den, který Pán nám dal,
G
D
radujme se, pějme píseň chval,
7
A
7
A
A na všechny kolem se směj a nechtěj sám pro
sebe ţít, a co máš rád, někomu dej a radost sám
budeš pak mít.
D
to je ten den, to je ten den, který Pán nám dal.
Ref.: Zavřu oči svý…
2. Písnička má a síla má [: je Hospodin:]
On byl a je, On byl a je [: Vysvoboditel. :]
Písnička má a síla má, písnička má a síla má,
písnička má a síla má je Hospodin.
89
Tvá láska
344.
C G
F
G
D
1. Tvá láska nekonečně proudí, Pane můj,
CG
F
G
e
[: a Ty mne objímáš,
A
G
A
Tvá zář noc překoná
D
E
7
fis
A
D
fis7
E
E
[: a já Tě miluji,
A
A DE
E
sus4
E
A fis E
Ty proměníš
fis
DE
můj nářek v tancování,
7
E
jsi v srdci mém teď, Pane můj. :]
D
E
můj smutek v šťastný smích.:]
2) Tvá moc mě pozvedá, já stoupám stale výš,
Tvá láska je vzácná
proudí ze srdce chvála Tvá a všechno rozezní.
Fmaj7
Tvá láska je vzácná, neměnná a stálá,
Ref.: …
maj7
F
D
je jak pevná skála, nepohnutelná
D
Láska Tvá mě chrání, je mou mocnou zbraní,
E
fis
fis
E
fis
[: V něm je naše vítězství.:]
maj7
F
uprostřed svých tísní na ni spoléhám.
a
fis
[: V tom je naše vítězství.:]
Fmaj7
G
Esus4 E
D
Ref.: [: Obracíš
G
E
jak déšť milost padá a poušť mou oţiví.
h
C
D
1) Tvá zář noc překoná a radost probouzí,
Tvá láska dává mi teď sílu ţít
G
D
347.
A
G
C
7
H
Já, Pane, mám tě rád …
3. Tvá láska vítězí teď, Pane, v srdci mém,
G
dim
Tvá moc je tu přítomná …
2. Tvá láska dokonalou milost dává mi,
Tvá láska svobodu mi přináší
[: a Ty mne objímáš, jsem v srdci Tvém teď,
Pane můj. :]
C
G
Tvá láska je přítomná …
G
jsem v srdci Tvém teď, Pane můj. :]
DA
e7 e A
h
tvá sláva je přítomná.
F
345.
7
e7
DA
D
v mém srdci zní chór andělský,
a
A
e7 e A
h
Tvá sláva je přítomná, tvá sláva je přítomná,
Tvá láska, kterou denně přijímám,
7
Tvá sláva je přítomná
346.
maj7
F
Ref.: [: Haleluja, Haleluja, Haleluja, Ty jsi
Pánů Pán.:]
Tvá láska je zázrak, nechce brát jen dávat,
moje duše jásá nad Tvou milostí. Radost ve
mně vzrůstá, otvírám svá ústa, Boţí píseň
zpívám, stále ve mně zní.
90
Tvé svaté jméno
348.
d
g
d
1. Tvé svaté jméno Jeţíš ať mi stále zní,
C
d
C
g
C
d
B
dej, ať to jméno Jeţíš lidem v srdcích zní.
C
A
d
d
C
a
d
C
a
d
kdo je skála, jen Ty, Bůh náš.
7
C
A
d
C
Tvé svaté jméno, v němţ jediném je spasení.
7
A
a
d
Kdo je Bůh kromě Tebe,
d
C
Tvé svaté jméno ať mi nade všechna jména zní,
C
d
Ref.: Kdo je Bůh kromě Tebe,
ať mi nade všechna jména zní,
g
C
d
7
C
C
Ty jsi štítem mým.
Ref.: Tvé svaté jméno
g
A
Protříbená jsou všechna Tvá slova,
d
g
d
Tvá cesta je tak dokonalá.
Ty jsi ten svatý Boţí, první, poslední,
g
C
1. Tvé světlo, Pane, zahání temnotu,
Tvé svaté jméno Jeţíš, v němţ je spasení.
d
Tvé světlo, Pane
349.
a
d
kdo je skála, jen ty, Bůh náš.
G
Tvé svaté jméno Jeţíš.
2. S Tebou proběhnu i vřavou nepřátel,
d
2. Zvedám k Tobě ruce čisté,
ve Tvé výzbroji hradbu zdolám,
g
učíš mě bojovat směle a statečně,
zpívám píseň chval,
C
Tvá paţe mě podpírá.
d
oslavuji jméno Jeţíš, v němţ svůj ţivot mám.
g
Nechci jenom ústy chválit, Tvoji lásku znát.
C
d
Díky za to svaté jméno, které jsi nám dal.
91
Tvé světlo svítí
350.
351.
7
E
cis
h
1. [: Tvé světlo svítí a tma ho nepohltí,
Tvoje krev pro můj hřích prolitá,
7
E
6
cis
A
to světlo svítí dál.
cis7
D
Těm, kdo jsou v temnotách,
cis
A
Tělo Tvé na kříţi zlomené,
A6
E
A my [: vyjdeme, jsme děti světla, vyjdeme,
e
jsme světlo světa. Krok za krokem
sus4
H
E
6
H
7
Já věřím,
6
já věřím,
7
fis /C#
7
D
a7
E
DE
vpravdě stát a být věrný, sám sebe dát.
cis7
Povolal svou Církev, aby vládla, dal nám svého
Tvoje jméno vyznávám
352.
A
G
C
D
C
[: Tvoje jméno vyznávám,
Ducha, my jdeme v Jeho moci. :]
E(cis7)
6
H
ţe Tvé tělo sílu mi dá
a
přichází čas slávy, končí doba noci.
fis /C#
ţe v Tvé krvi vítězství mám,
fis /C#
A
7
H
7
H
[: Jeţíš zmařil všechny skutky ďábla,
H/D#
6
H fis /C#
H/D#
E
a7 D
C
tělo Tvé slabosti podlehnout brání.
(měníme tuhle zem.)1 :] (vyhlašujem:)2
cis
G
tělo Tvé, do krve zraněné,
A
H
e6/C# Fis
A
h
uţ se rozednívá. To světlo svítí v nás.:]
7
E
Tvoje krev mé srdce omývá a chrání.
7
E
E
G
tvoje krev, svatá a nevinná,
E
H
Tvoje krev
H/D# (A)
G
C
D
C
rád Ti zpívám svoji chválu,
[:Jdeme v Jeho moci, jdeme v Jeho moci. :]
G
C
D
C
jsem tak vděčný, ţe Tě znám,
2. [: Tvůj oheň hoří a nic ho neuhasí,
G
Tvůj oheň hoří dál.
C
D
C
jsem tak vděčný za Tvou spásu. :]
Ti, kdo jsou plní Ducha,
G
tím ohněm stále hoří. Ten oheň hoří v nás.:]
Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr,
C
D
C
C
D
C
G
G
dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl
C
D
z kříţe byl's do hrobu dán,
H
e
třetí den jsi z mrtvých vstal,
C
D
G
Tvoje jméno vyznávám.
92
Tvoje moc kéţ se uvolní
353.
C
G
a
E
d
A
E
My vyznáváme Tvoji moc
A6
A
H
E
Králi náš.
a
cis7
Gis
proti všem silám temnoty,
F
EH
Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá,
G
C
H
A6
G
mocné jméno Jeţíš dnes tu zní.
d
A
láska Tvá.
a
C
A A6
1. Tví jsme my, nás shromáţdila v jedno
Tvoje moc kéţ se uvolní,
C
Tví jsme my
6
A
Tvoje moc kéţ se uvolní,
d
355.
gis7
fis7
H
E
Volá: "Abba, Otče, velká je moc Tvá,
G
cis7
C
gis7
Amaj7 H
E
Abba, Otče, velká je moc Tvá."
kéţ se moc jména Jeţíš uvolní.
2. Tví jsme my, zpíváme, vţdyť nám vládne
láska Tvá. Náš hlas zní, rodina Tvých dětí
zpívá, Králi náš. Zpívá: "Abba, Otče, svaté
jméno Tvé, Abba, Otče, svaté jméno Tvé.
354.
Tvoje sláva je tu, kdyţ Tvůj
lid se pozvedá
h
A
1. [:Tvoje sláva je tu, kdyţ Tvůj lid se pozvedá,
e
h
356.
A
vstává z prachu, aby chválil Tvoje jméno. :]
D
A
A
A
G
A
G
D
[: Tvůj plamen osvěcuje naši tvář,
GAD A
Ref.: Haleluja, sláva Jeţíši,
D
Tvůj plamen
A
G
D
Tvůj plamen dává oslnivou zář,
D
Haleluja, On svůj lid sám vyvýší.
A
G
D
Tvůj plamen mocí Ducha vylitý,
2. [:Krev Golgoty je jasné znamení,
A
G
D
v Tobě jsem vítěz a uţ to nikdo nezmění.:]
Tvůj plamen máme v sobě ukrytý. :]
Ref.: Haleluja, sláva Jeţíši …
[: Dej nám, Otče náš, ten plamen vznítit v ţár,
A
A
D
D
G
G
C G
E
dej nám, Otče náš, být světlem Tvým a hřát. :]
3. [:Krev Golgoty je jasné znamení,
satanu stop, tady je Boţí území. :]
Ref.: Haleluja, sláva Jeţíši …
93
Ty dáváš ustálému sílu
357.
E
A
E
A
A
E
e
7
a tomu jeţto ţádné síly nemá,
E
A HH
Esus4
Ref.: [: Ty jsi, Hospodine, blízko. :]
A
sus4
Esus4 e
e
Ref.: [: Ty dáváš ustálému sílu:]
E
Ty jsi, Hospodine, blízko
359.
a
7
h
7
e
ee ee
všechna Tvá přikázání jsou pravda.
H
sus4
a
tomu moci hojně udílíš.
A
7
…2x
D(h)
1. [: Hojný pokoj mají ti,
h(e Esus4)
e(H7) e7(H+7 H7)
1. Ten kdo svou sílu hledá u Tebe,
kdo milují Tvůj zákon. :]
ten, kdo na cestu se vydává,
2. [: Dřív, neţ začne svítat, na pomoc Tě
volám. :]
v pramen změní vysušené údolí,
Tvoje moc mu sílu dodává.
3. [: Oči mé se budí dřív, na slovo Tvé
očekávám. :]
Ref.: [: Ty dáváš ustálému sílu:] …
4. [: Celým srdcem volám: "Odpověz mi,
Hospodine!" :]
2. Ten kdo svou sílu hledá u tebe,
Ty jsi jediný Bůh
360.
ten, kdo cestu vzhůru nevzdává,
Asus2 (fis)
E
Ty jsi jediný Bůh, první a poslední,
stoupá a sil mu stále přibývá,
A
klesajícímu sílu dodáváš.
E
Asus2
nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi Ty.
Ref.: [: Ty dáváš ustálému sílu:] …
Asus2
Asus2 (fis)
E
Ty máš největší moc, Ty jsi svrchovaný,
Ty jsi hoden, Pane Boţe
358.
náš
A
Cadd9
Asus2 E
[: Ty jsi hoden, Pane Boţe náš,
add9
C
D
a a
Jsi
7
C
e
2
C
D
e
D
sus2
add9
C
DG
největší ve svém milování,
CG
E
a jest. :]
e
svatý ve všech svých skutcích,
D
sus2
add9
C
sus2
A
[: Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh zástupů,
a
Da
Da
Asus2
E
Ty jsi stvořil všechno a Tvou vůlí
všechno povstalo
největší ve své síle a největší ve své moci,
hrozný jsi ve svém hněvu,
e
sus4
Asus2 (fis)
A
přijmout slávu, moc i čest.
e
D
(fis)
moudrý a dokonalý.
a
A
ten, který byl, a který je, a který přichází.
Nikdy nebyl a nebude více nikdo,
e
E
De
D
Ten, který byl, a který je,
e
D
Asus2
nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi Ty.
Cadd9 D
G
G
E
jako jsi Ty.
A a (A)
a který přichází.:]
94
sus2
A
(E)
Ty jsi Mesiáš
361.
D
h
e
Otevři uši hluchých, otevři oči slepých,
e
e
7
sus4
A
A
a
h
h
C
e7
e
Jako vítěz vstal jsi z hrobu,
Asus4 A
a
ať naleznou v Tobě spasení.
sus4
A
D
7
h H
C
e
D AE
D
D
D
e7
G
G
Asus4 A
D
Ge
A D
A
A7
D
D D7
D
A7
D D7
E7
a nenáviděl hřích.
Refrén 1
A
D
A
[: Sláva Tobě, Pane, vítězi buď sláva.
Fmaj7
h
G
A
G
A
A7
vím, ţe jsi se mnou stále, Pane můj, Pane můj.
7
Ty jsi miloval spravedlnost
D
G
A kdyţ jsem sám, vím, ţe sám nejsem,
D
D
A
Ty jsi miloval spravedlnost
a nenáviděl hřích,
A
G
Haleluja, haleluja, ó haleluja, amen. (FINE)
Ty jsi miloval spravedlnost
A
D
e A
h
A
A
a já Ti slouţit chci stále.
ať se za Tvé jméno nestydí. :]
362.
e
Ty jsi můj Pán, Ty jsi můj Král
aby zvěstovaly Tvoji slávu,
Fmaj7
E (H)
Ty jsi můj Pán
364.
h
AA
A
A
[: Vyšli své děti na ţeň,
7
e
[: Haleluja zpívá církev tvá. :]
Spasitel všech národů. :]
e
h
ty jsi zrušil hříchu prokletí.:]
7
Ref.: [: Ty jsi Mesiáš, králů Král, pánů Pán,
A
e
ty jsi hrozný ve své síle.
Zasáhni jejich srdce, ať přijmou pokoj Tvůj,
e
C
[: Ty jsi mocný, ty jsi svatý,
sundej pouta vězněným.
D
Ty jsi mocný
363.
E7
Sláva, pomazaný olejem veselí. :]
Já miluju spravedlnost a nenávidím hřích,
já miluju spravedlnost a nenávidím hřích.
Refrén 2
Díky Tobě, Pane, vítězi a Králi,
díky, pomazals´ mě olejem veselí.
95
Ty jsi Pánem všech mých
365.
dní
G
d
C
C
A7
C
B
B
kdyţ tě volám, vţdy jsi blízko
D
B
d
C
d
B
C
d
[:d B C d:]
jen s Tebou, Pane chci jít.:]
G
Tobě patřím i se vším co mám.
a
C
Tobě vzdávám, vzdávám dík,
D
Ty jsi Pánem všech mých dní,
C
d
bez Tebe, Jeţíši, nemohu ţít.
D
C
C
Ref.: [: Tobě vzdávám, vzdávám dík,
D
Ty jsi Pánem všech mých dní,
C
d
Syn Boţí Mesiáš, ukřiţovaný.
D
C
d
Ty jsi ten pravý, první poslední,
D
Tvou cestou rád vést se dám.
e
F
A7
C
Ty jsi Pánem všech mých dní,
e
C
Syn Boţí, Beránek neposkvrněný.
D
C
G
7
C
plníš mé srdce láskou.
G
d
1. Ty jsi ten pravý, obětovaný,
D
C
A7
C
Ty jsi Pánem všech mých dní,
e
Ty jsi ten pravý
366.
2. Ty jsi Ten Svatý, to světlo zářící,
G
Syn Boţí, Panovník, navěky ţijící.
[: Příliš dlouho uţ jsem slouţil,
G
Ty jsi Ten Svatý, ta láska největší,
pánům falešným.
Bůh v těle zjevený, Pastýř nejvyšší.
a
a
G
D
Příliš dlouho jsem byl spoutaný.
a
G
a
G
Ty jsi mi pouta zlámal, Ty jsi mě osvobodil,
a
h
F
H
Ty mě vyvádíš do vítězných dní.:]
96
367.
Ty jsi útočiště mé
G A D
A
(G
[: Ty jsi útočiště mé,
C
G
h
G
A
C
GA
7
G
D
A
D
C
GA
e7
A
Ref.: Před tvou tváří stát, svoje srdce Ti dát,
G
D
A
D
být tam, kde Ty jsi rád.
já chci dát Ti všechno, co sám mám,
G
A
D
Veď mě, Pane, Tvojí stezkou,
g
h
kaţdý den Tvou lásku přijímám.
e
A
D
A
h
dej mi znát, jak zní teď vůle Tvá.
G
GD
Vším, co mám, Tě chválím, jen Ty jsi Pán,
Asus4 A
G
D
A
D
D
1. Hospodine, Ty jsi ţivot můj,
C
h
celým srdcem svým Tě uctívám.
Ty jsi, Pane, mé spasení.:]
G
A
Ty jsi věčný Bůh, tvou lásku znám,
pevná tvrz a skrýše má,
C
A fis h A, Gmaj7 A fis A)
D
D
A
Ty jsi věčný Bůh
368.
maj7
e7
A
A
Kaţdý den s Tebou být, ţivot pro Tebe ţít,
tady jsem a vyznávám, vyznávám: ţe Ty jsi …
G
A
Gmaj7
v srdci svém teď touhu mám.
2. Přicházím skrýt tvář ve dlaních Tvých,
A fis h A, G maj7 A fis A)
tam, kde tiše zní Tvé: "Mám tě rád."
Ty jsi ţivot, Ty jsi světlo
369.
Kdyţ Ti zpívám svoji píseň,
C
bereš kaţdou tíseň na svůj kříţ,
a
Ref.: [: Ty jsi ţivot, Ty jsi světlo, já vím,
v poznání vţdy přicházíš, přicházíš. Vţdyť Ty
jsi …
d
F
G
Ty jsi Boţí Syn. :]
a
e
1. Miluji Tvé přímé cesty, Ty slyšíš prosby mé.
F
G
C G
Ty jsi moje první láska, spasení.
2. Moudrost čerpám z Tvého slova, sílu Ducha
Svatého. Díky za to, ţe smím v poţehnání ţít.
3. V Tobě všechno nové vítám, skrze Tebe
k Otci smím, Ty jsi cesta, pravda, ţivot, Boţí
Syn.
4. S myšlenkou na Tebe vstávám, s Tebou
šťasten chodím spát. Díky, ţe jsem Ti směl
ţivot odevzdat.
97
Ty mi dáváš mnohem víc
370.
7sus4
D
A
G
G
[:Ty mi dáváš mnohem víc, neţ co jsem hledal.
e
D/F#
D Cadd9
D/F#
Dsus4 D
G
Cadd9
Teď dávám svoje sny, svá práva odkládám,
[:Já vím, kdo jsem, vím, kam jdu
e7
e
7
h
D/F# G
svou pýchu odmítám, kdyţ nový ţivot mám.
a vím, co mě čeká.:]
G
e7 D/F#
[:Otce znám a domov mám
h7
Ref.: [: Ty sám
D A7sus4 G
C
připravený v nebesích.:]
e
G
e
G
mi vládni,
7
sus4
D
D
Tvůj chci být, Tvůj chci být.:]
Ty otvíráš moje oči
C
2. Teď zpívám píseň svou, u kříţe spočívám,
co světu drahé je, za ztrátu počítám.
e
[:Ty otvíráš moje oči, Ty otvíráš moje oči
F
G
Králi, vše co mám, si vem.
[:Víc neţ se mi zdálo.:]
C
7
před Tebe předkládám,
Ty mi dáváš mnohem víc, neţ co jsem čekal.:]
371.
Cadd9
D
1. Své srdce otvírám a všechno, co je v něm,
Ty mi dáváš mnohem víc, neţ oč jsem volal.
D/F#
Ty sám mi vládni
372.
Vţdyť Tebe poznávám, Tvou slávu nádhernou
G
a Tvoje pravda mi svobodu dává.:]
a radost můţu znát i sdílet bolest Tvou.
[:Ty otvíráš moje oči: ] a Tvůj Duch mi
svobodu dává.
Ref.: Ty sám mi vládni …
F
G
C
Ty sám, Ty jsi důvod
373.
a(C)
[:Mé srdce patří jenom Tobě:]
G a
7
a7
G
G
[:Ty otvíráš moje oči: ] a Tvůj Duch mi
svobodu dává.
[: Ty sám, Ty jsi důvod radost mít.
[:Můj ţivot patří jenom Tobě:]
Já vím, Ty jsi důvod doufání.:]
F
G
C
a7 G
a7
a7
G
a(C)
G
a7
h7 a7 G
G a7 G a7
a7
h7 a7
[: Léčíš rány mé i křídla zlámaná.
[:Zůstává Tvoje sláva ve mně:]
G
a7
h7
Co zkoušel jsem nést sám,
a7
G
Fmaj7
G a7
teď dát Ti smím – a vstát.:]
98
a7 G
374.
Tys mi dal okrasu
7
H
e
H
C
[: Tys mi dal okrasu namísto popela
H
e
a
(H7)
G/H
C
e
G/H
C/E
pozná Tvoji slávu,
e
7
F
d
7
F
d
F
d7
F G
D
C
jen Ty jsi věčný.
a všechny hříchy jsi z nás sňal,
C
D
Bridge: [: Kaţdý ať Pánu se pokloní,
skrze tvou krev máme svobodu
G
7
D
B
D
e
a
C
zpíváme Králi zástupů.:]
a dnes tě za to chválíme, tys za nás ţivot dal.
D D7
C
a
Volni jsme buď tobě dík, ty jsi náš Pán.
[: Kaţdý ať Pánu se pokloní,
Volni jsme, dar veliký je v tobě dán.
B
a
D
V Boţí záři pevně kráčíme
377.
Pánů Pán a králů Král se teď naším Pánem stal,
D7
C
zpíváme Králi zástupů.:]
Volni jsme, buď tobě dík, tys lásku dal.
e
G
vţdyť království Tvé nikdy nepomíjí,
Tys za nás šel na Golgotu
G
e
G
C
D
G
C
Budeš lidmi vyvýšený,
Tys za nás šel na Golgotu
C
G
kaţdý jednou se pokloní – před Králem.
křídla postříbřená a brky z ryzího zlata. :]
e
G
Ref.: Kaţdý jednou aţ přijde čas,
(e)
D
C
d7
F
G
C
před Tebou se k chvále skloní.
však nyní jsme jako holubice mající
e
d
a
[: Ačkoli jsme mezi kotli leţet museli,
e
G/H
dC
a
375.
a
Ať kaţdý národ, vše co jsi stvořil,
ty jsi můj Bůh, můj vysvoboditel. :]
a
dC
patří Tobě, Boţe věčný.
tys mi dal oděv chvály namísto sevření,
D
C
C
a olej veselí namísto smutku,
D
d
Úcta a chvála, sláva i síla
7
e
Úcta a chvála
376.
7
G
G
1. [: V Boţí záři pevně kráčíme,
volni jsme.
D
G
v záři Boţí pevně kráčíme. :]
G
C
[: V Boţí záři, v záři,
G
D
G
V Boţí záři, ó v záři Boţí pevně kráčíme. : ]
2. [: Ţijem láskou Boţí, vede nás, láskou Boţí
ţijem, vede nás. : ]
[: Ţijem láskou, láskou, ţijem láskou, ó láskou
Boţí ţijem, vede nás. : ]
99
378.
V Hospodinových rukou je
právo
D
380.
Ve Tvém srdci je soucit a
slitování
E
fis
[: V Hospodinových rukou je právo,
D
E
fis
E
D
E
A
E
A
E
E(A)
D
E
fis
E
F
D
C
D
C
A
Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého ţivota Pán,
2. Jiţ mnozí z vás tak přislíbili, však tíhu kříţe
nezvedli, v zemi svých snů se zabydlili, své
vlastní štěstí tu hledali.
Tobě chválu a díky vzdám.
Jak je nádherné víc Tě znát.
D
3. Nechtějte spát v milosti době,
fis G
E
jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou.
C
všem potřebným nablízku být.
fis G
fis
2. Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý,
Vás posílám dát ţivot v sázku,
C G7
E
Jak je nádherné víc Tě znát.
ke světlu zvát a z pravdy ţít.
d
A
Hoden jsi slávy, jsi králů Král.
G7
F
3. Budem chválit Tvé jméno, ať svaté je v nás,
A
Tebe chválit a vzývat budem dál!
co chvíli den se nachýlí,
e
A
Ref.: Nádherný, pro mě vším jsi sám,
1. Vás posílám rozsévat lásku,
(A)D
A
nádherný čistý můj si Pán.
d
fis
fis
Vás posílám rozsévat lásku
379.
e
E
D
D
e
E
Jak je nádherné víc Tě znát.
Ty jsi Král, vyvýšený. :]
C
D
navţdy v blízkosti Tvé pak stát.
[: Ty jsi Pán, nad celou zemí,
G
E
fis
E
D
D
S Tebou setkat se touţím tváří v tvář,
Hospodinův je i soud.:]
A
E
prapor lásky Tvé nade mnou.
Hospodinu patří čest a sláva,
D
A
1. Ve Tvém srdci je soucit a slitování,
v rukou Hospodinových je moc
D
D
D
Ve Tvé moci a slávě chcem na věky ţít,
eA
nechtějte ţít jen sami sobě a s radostí,
v srdci vděčnost a lásku mít.
D
Jak je nádherné blíţ Ti být.
jeţ se nesdílí.
4. = 1.
100
381.
e
Veď mne, Pane můj
382.
Veď mne z vnějších
nádvoří
h A
Veď mne, Pane můj,
Cmaj7
e
7
6
9
e A e E
Veď mě z vnějších nádvoří tam aţ za oltář,
6sus4
veď mne k sobě blíţ
Dsus2
e
tam na svaté místo, kde zahlédnu Tvoji tvář,
h A
Dsus2
e
abych, Pane můj,
Cmaj7
e
kolem těch, kdo v chrámu slouţí, (ještě dál)
e7 A6 e9 E6sus4
měl sílu nést svůj kříţ
Cmaj7
dál neţ k chválení,
sus2
G
D
D
aţ tam, kde mlčí lidská moudrost
Ref.: [: Touţím za Tebou jít,
C
e7
A
a Tvůj hlas tiše zní.
svůj ţivot chci Ti dát,
e
h
D
C
Ref.: Veď mě dál do ticha svatyně svatých,
a
A
h
7
7
sus2
h
D
e
Veď mě dál skrze krev Beránka.
Je radost pro Tebe ţít, jako vítěz v boji stát,
e
Dsus2
e
A
jsi má láska, má naděje, můj Bůh.
G
Dsus2
Cmaj7
A
Dsus2
e
Veď mě dál do ticha svatyně svatých,
jsi má láska, má naděje, můj Bůh. :]
C (a7)
Dsus2 (h7)
e
[: Veď mě dál, tady jsem, veď mě dál. :]
Veď mne, Pane můj, po svých cestách dál.
Stále při mě stůj, jen v Tobě sílu mám.
383.
Velmi se raduji
z Hospodina
C
F
Velmi se raduji z Hospodina
G
C
má duše jásá v mém Bohu,
a
d
neboť mne oděl rouchem spasení
a
d
G
C (zvyš.: A7 …)
a oblékl mne pláštěm spravedlnosti.
101
384.
Veni Spiritus Sancte
e
D
e
D
e
D
e
C
D
Vím, ţe přišel jsi kvůli nám,
[: Veni Spiritus, Veni Spiritus,
C
Vím, ţe přišel jsi kvůli nám
386.
D
e
C
D
e
e
1. Jako svatý olej bez příměsi,
C
jako čistá krůpěj Chermónské rosy,
G
ať skane tvé pomazání.
D
e
D
Ty jsi mi dal pít vodu ţivota,
D
C
D
znám důvod, proč dál ţít mám.
D
e
D
Dávno poznal jsem lásku Tvou,
D
e
e
abys nám věčný ţivot dal.
Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus Sancte:]
C
e
C
D
D
kdyţ poznal jsem, ţe ţízeň mám.
e
G
[: Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus Sancte:]
D
Teď smím pít vodu ţivota
e
2. Ty, kdo dáváš ovoci zrát, od slávy k slávě
proměňuješ rád, Boţí hlubiny touţíme znát.
D
e D(e)
[: a dávat všem kolem mě pít. :]
Veni Spiritus Sancte.
Vím, Ty jsi velký Bůh a Pán
387.
3. Přijď, do čistých nádob víno vlej, do všeliké
pracdy uváděj, před bludem a pýchou uchovej.
G
C
G
Vím, Ty jsi velký Bůh a Pán, náš Král.
Veni Spiritus Sancte.
C
e
Tvůj chrám je svaté místo pro nás.
Víc lásky, víc moci
385.
G
my chceme víc tě znát.
Cmaj7
e
Ref.: [: Víc lásky, víc moci,
a
7
h
G
maj7
e
C
C
a h7
D (e)
C
e
Ty chráníš nás před zlým, sám víš o nás.
e
1. Já Tě miluji celým srdcem svým,
a h7
G
já Tě miluji celou myslí svou,
G
C
já Tě miluji celou silou svou,
e
7
a
maj7
h
C
e
(e C
7
maj7
a h e) (C
C
D
a děkuji za ţivot, Tvoji lásku, radost, spasení.
D
Vţdyť ty jsi můj Pán, Ty jsi můj Pán.
maj7
h
Ref: Já chválím Tě ó králi nejvyšší
maj7
a h
Dsus4 D
a
Ty máš s námi svůj plán.
e
7
G
Vím, vítězství je v Tobě drahý Pane náš.
víc Tebe v ţivotě mém. :]
e
Dsus4 D
a
G
h
Vţdyť vím, ţe ţivot můj máš v rukou svých
D)
Ty jsi můj Pán.
e
C
Dsus4
nade mnou Ty denně bdíš, posiluješ mě,
2. Já Tě uctívám, …
D
G
vzdávám ti dík.
102
Vítáme Tě mezi námi, Pane
388.
C (D)
G (A)
391.
C G (D A)
d
Vítáme Tě mezi námi, Pane,
C (D)
G (A)
Volá Jeţíš ovce ztracené
g
1. Volá Jeţíš ovce ztracené
7
C G (D A)
A
d
jsme moc rádi, ţe jsi tady Pánem,
Po horách i po dolinách
C (D)
d
G (A)
C G (D A)
ať dnešní i kaţdý další den,
C (D)
C A7 (D)
G (A)
g
Volá Jeţíš ovce ztracené
A7
d
Po městech i po dědinách
je Tvou přítomností prozářen.
C7
g
Volá Jeţíš ovce ztracené
Vítězství, zpívám o vítězství
389.
G
C
Fmaj7
a
Vítězství, zpívám o vítězství,
G
a7 D7
e
d
D7
G
F
7
D
D
add9
G
C
7
A Jeho srdce zakrvácené
7
a (D)
B
D
H7 a7 D7
C
Volá Jeţíš ovce ztracené
D7
(C)G
K vodám tichým se s nimi brodí.
ten, který mřel, je oslaven, všech králů Král.
Volá Jeţíš ovce ztracené, Volá všechny
utrmácené
Vládneš, Pane na nebi
a
A Jeho srdce zakrvácené
D
Vládneš, Pane na nebi, vládneš také nad zemí,
[: Tebe taky volá, tebe taky volá.:]
e
Zvyšujem„ Tvou spravedlnost,
a
D
obdivujem„ Tvou svatost!
G
C
a
D
Tys mocný Pán, Tys mocný Hospodin sám!
G
C
G
D
G
Tys Stvořitel všeho dobrého.
C
G
A7 d
K pastvám zeleným je vodí.
a
Vítězství, zpívám o vítězství,
G
E7
2. Volá Jeţíš ovce ztracené
před trůnem Tvým.
e
d
[: Tebe taky volá, Tebe taky volá.:]
Vidím Tvou tvář, kdyţ poklekám
G
A7
g
G
Vyvýšené jméno Tvé je, zářící Jeţíši.
G
B
Volá všechny utrmácené
chorál Ti zní.
390.
D
Volá Jeţíš ovce ztracené
G
G
7
F
C7
g
to, co máš sám, předáváš nám,
add9
C/E
Tebe taky volá, Tebe taky volá
Vítězství, pravomoc Království,
GC
A
Jeho srdce zakrvácené
C
a
7
g
Králi mému buď sláva, chvála i dík.
G
B
Volá všechny utrmácené
C
G
[: Jen Ty sám jsi Král! Jen Ty sám jsi Král! :]
103
Voláme Tě, Duchu svatý
392.
h
e
395.
Všechno zajisté, co se
narodilo z Boha
9
1. [:Voláme Tě, Duchu svatý, čekáme Tě,
Duchu svatý,
h
D
e
1. [:Všechno zajisté, co se narodilo z Boha,
7
Fis
Fis
C
prosíme, přijď sem k nám. :]
G
D
D
e
přemáhá svět:]
A D
h
A
(a)
Ref.: Tvé jméno dává moc a sílu znát vůli
Tvou.
Ref.: [: To je to vítězství, které přemáhá svět,
G
totiţ víra naše.:]
A
e
h
D e
Boţe náš, přijď k nám.
2. [: Kdo přemáhá svět? Jedině ten, kdo věří,
2. Voláme Tě, Boţí Synu, čekáme Tě, Boţí
Synu, prosíme, přijď sem k nám.
ţe Jeţíš je Syn Boţí.:]
3. Voláme Tě, Otče v nebi, čekáme Tě, Otče v
nebi, prosíme, přijď sem k nám.
e
C
G
a
G
a7
C
C
A
dát, je dík.
A
G
A
D
Vše, co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále
Tvé. :]
G
e
D
h
G
Cítím, ţe se mne Tvá ruka dotýká, Duch svatý
A
D D
7
přichází.
G
e
D
h
Před Tvou tváří padá na mne sláva Tvá,
G
A
D
pozvedám svůj hlas,
7
D G
G G/F# e
A
D
C
G G/F# e
H7
aby vymazal náš hřích.:]
h
[:Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu
D
D
Jako Beránek k zabití veden
Vše co mohu dát je chvála
A
a/G H7
D
G
[: Vzal na sebe naše boles – ti a naše nemoci.
F
Ty sám i schrána Tvé moci.
D
a7
nepravosti nás všech.:]
F
a
394.
7sus4
e Cmaj7
D
a
Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku,
C
E
A Hospodin uvalil na něj
F
klaňme se před Jeho tváří.
G
e
se obrátili.
na svou cestu
Vstupme do Jeho příbytku,
C
7sus4
E7sus4 e Cmaj7
e
G
a
E
[: Všichni jako ovce jsme zabloudili,
Vstupme do Jeho příbytku
393.
Všichni jako ovce
396.
D
pozvedám svůj hlas.
104
byl,
397.
Všichni ţízniví, pojďte k
vodám
G
C
Vyvyšujem Pána Jeţíše
399.
D
A
Všichni ţízniví, pojďte k vodám, i vy, kteří
C
G
A
D
a korouhev Jeho nad námi,
G
peněz nemáte.
A
a7
h
vţdyť kaţdý dnes pravdu můţe znát,
a7
D
Pojďte, kupujte a jezte, pravím, pojďte, kupujte
G
A D
Jeţíš je cesta k spáse.:]
D
bez peněz.
D
G
C
G
A
Ref.: [: Vyvyšujem, vyvyšujem,
C
Neboť tak Bůh miloval svět, ţe Syna svého za
h
G
A
D
vyvyšujem Pána Jeţíše.:]
G
nás dal,
D
a7
A
aby kaţdý, kdo v Něj věří, nezahynul, ale měl
A
ţivot věčný.
A
D
G
h
e
C
D
G
h
e
h
S modlitbou jak mocnou zbraní
G
Jeţíš ţije, volá nás: "Pojďte k vodám, ţízniví."
C
h
dál zabíráme naši zem.
7
D D
C
h
Krok za krokem blíţ jsme k cíli,
a7
D
D
h
[: Vyvyšujem Pána Jeţíše
G
G
A7
A
pevnosti boříme dál a dál a dál a dál.
C
Voláme Tě: "Pane, přijď." "Pane, přijď",
D
G
400.
voláme.
Vyvyšuju Tebe, Pane
C
Vyvyšuju Tebe, Pane, nad tímto dnem,
vyvyšuju Tebe, Pane, nad kaţdým člověkem,
vyvyšuju Tebe, Pane, nad vším, co stvořeno
jest, vyvyšuju Tebe, Pane, i nad svým ţivotem.
Vyvýšený jsi Pán
398.
G
Fmaj7 G
G
C
Vyvýšený jsi Pán, bílý trůn je Ti dán, Beránku
C
D7
G
F
Boţí,
Vyvyšuju Tvoje jméno nad kaţdé jméno.
G
a
vyvýšený jsi Pán, věčnost Tvá dána nám,
C h C a E
C
7
D
G
G
a
C
G
[:Ty jsi náš Pán, vládneš teď nám,
Svaté jméno
a
C
D
Gh e
G
F
aG
Vyvyšuju Tvoje jméno nad kaţdé jméno.
Tvůj majestát je oslavován;
C
F
Vyvyšuju Tvoje jméno nad kaţdé jméno.
Beránku Boţí.
a
G
jméno Jeţíš
a
G
G
Jeţíš Kristus
vyvýšený jsi Pán, bílý trůn je Ti teď dán! :]
C
Fmaj7 D7sus4 D
G
Vyvyšuju Tvoje jméno nad kaţdé jméno.
G
C D7
D
[: Vyvyšuju Tvoje jméno Jeţíši,
G
D
C
e D (G)
Vyvyšuju Tvoje jméno, Pane můj.:]
105
Vzácný jsi
401.
A
E
D
E
e
[:Vzácný jsi pro mne, Pane můj. :]
D E D
E
A cis fis
E
D
D
vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země,
A
C
vzdejme chválu a díky Králi,
Ty sám„s mě dřív měl rád. :]
a
On je hoden mít vše, co mám,
Vzdáváme ti chválu
402.
A
a7
cis
h
e
krev Jeho tekla za tebe i za mě,
[:Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu,
D
D
D
e
sám sebe nám dal.
k Tobě zvedáme své ruce, vyvyšujem' jméno
C
E
a
sám sebe nám dal, sám sebe nám dal
Tvé. :]
A
E
fis
sám sebe nám dal.
Ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh,
D
h
Ty jsi všemohoucí Bůh,
E
všechno můţeš, Ty jsi Bůh.
E7
A
fis
Jsi veliký, veliký a nádherný,
D
h
E7
E
A
není ţádný jako Ty, není ţádný jako Ty.
403.
Vzdej dík Bohu, rád tě má
D
A
[: Vzdej dík Bohu, rád tě má,
h
fis
vzdej dík, přidej píseň chval,
G
D
C
A
vzdej dík, protoţe Jeţíš je tvůj Pán a Král.:]
fis
h
e
7
[: Tak věř, kdyţ jsi slabý, sílu máš
A
D
a uţ nouzi nepoznáš,
h(G)
C
A
protoţe Pán Jeţíš byl dán za nás.:]
D
Vzdej dík.
e
Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země,
[:Tebe mám rád, Tebe mám rád,
D
Vzdejme čest
404.
další varianta viz:“ Děkuj mu“
106
e
Vzhůru, pojďme k vodám
405.
D
G
D
G
G
Ref. : Vzhůru, pojďme k vodám
D
G
D
G
G
C
DA
G
G
h
Jeţíš je laskavý Král
Vzývám jméno Jeţíš
408.
7
D
kaţdý je osobně zván.
C
[: Vzývám jméno Jeţíš,
K ţivotu, ke spasení
G
vzývám jméno Jeţíš,
Jeţíš je laskavý Král.
a
G
A
C
h
G
sus4
e
A A
G
A
sus2
AA
G
D
G
mám obléknutou Boţí zbroj,
C
Kaţdý smí vstoupit, jen pokud chce sám.
D
D
D
C
e
7
Svou sílu hledám ve Tvé moci,
Beránek, svůj ţivot dal
D
a
vzývám jméno Jeţíš, haleluja.:]
1. Pojďte, Bůh cenu zaplatil sám,
C
D D7 (GCG)
přijď, Pane Jeţíši, přijď pro církev svou. :]
Brána je dokořán,
e
(D7)
C
C
D
[:Tys slíbil, ţe se zas k nám vrátíš,
D
e
7
D
za Tvou velkou lásku, jíţ darovals nám.:]
bez peněz, bez placení
D
h
[:Vzývám a slavím Tvé jméno
kaţdý, kdo ţízeň má,
e
Vzývám a slavím Tvé jméno
407.
D
G
e
ten boj však vedu proti mocnostem,
A
A7
A
Bůh čeká, vejděme dál.
D
které ovládají tento věk tmy.
Ref.:
2. Smíření, pokoj, uzdravení
zadarmo touţí nám dát,
G
Gadd9
Bůh náruč svou otvírá.
D AG
A
C
A
E
e10 (e)
G
D
Ge
C
a
7
7
D
D
Chválím tě, ty jsi moje spravedlnost.
G
svaté jméno tvé, ty, Pane, víš,
G
G eadd11(e)
e D
C
vzývám,
7
C D G
jenom ty mi dáš pokoj.
A DAG
D
a7
G
Vzývám tě, Kníţe pokoje,
Vzývám svaté jméno Tvé
Vzývám,
G G
add9
Vzývám tě, Všemohoucí, jenom ty jsi Bůh.
nabízí z lásky odpuštění.
406.
Vzývám Tě, Všemohoucí
409.
add9
add9
G G
add9
G
a
7
7
C D G
Vzývám tě, Všemohoucí, jenom ty jsi Bůh.
DAG
abys nám byl blíţ, vzývám.
107
D7
Vzývám Tvoje svaté jméno
410.
sus2
E
A
E
H
a
Vzývám Tvoje svaté jméno, jméno Jeţíš, Král,
sus2
E
A
E
H
Asus2
C
E
G
Tys nám Pane, dal.
A
E
H
G
D
G
D
C
Z lásky, která smysl dává, jsi za mne umíral.
E
H
G
(A)
D
E
a
přijmi mou oběť chval… haleluja, haleluja.
cis
Ref.: [: Haleluja, Ty jsi Bůh, haleluja,
Zboř kaţdou hráz
413.
E
a
Ty jsi Pán, haleluja,
G
a
Zboř kaţdou hráz, co ďábel v nás postavil,
sus2
A
maj7sus2
A
sus2
A
G
ţivot svůj jsem Ti dal.:]
a
D
chceme Tě chválit s jednotou.
a
G
G
a
a zasviť nám svou pokorou.
G D
Věřím, ţe vše, co je psáno, Ty sám naplníš,
vţdyť z lásky, která smysl dává, jsi pro mne z
hrobu vstal.
e
C
D
Z nebes k nám jsi promluvil
414.
1. Za noci volám, kdyţ ztrácí se sen.
C
Jak hřích odkrývám, tak schoulený/á jsem.
F
GC
e
F
G
jsi sestoupil.
A
Zde v temnotě mé Tvou blízkost cítím
C
e
F
GC
e
Tys na kříţi hřích porazil. Vzkříšením jsi
H Hsus4
Kéţ světlo Tvé mě prostoupí
E
e
1. Z nebes k nám jsi promluvil. Z nebes nám
E
cis
e
jako církev být Tvojí rodinou. :]
E
cis
a
[:Dal jsi nám svou vůli znát,
Za noci volám
cis
a
Odřízni z nás teď pýchu a souzení
Doufám jenom v Tebe, Pane, slovo své´s mi
dal. Kaţdý den v něm ke mně mluvíš, jsi dobrý
Bůh a Pán.
fis
(A)
Ruce své zvedám, Spasiteli,
sus2
411.
a E
před Tebou bázeň mám.
C
H
D
C
H
A
Esus4
E a
Tobě se klaním, Stvořiteli,
Hvězdy, slunce, měsíc, moře,
E
E a
[:Záštita má i skála má i ţivot můj jsi Ty. :]
ţasnu nad vším, cos stvořil a co v Tobě mám.
E
Záštita má i skála má
412.
B
E
7sus4
E
zvítězil.
cis
Ref.: [: Jeţíši světla jsi král, zhoj srdce mé,
fis (A H)
H Hsus4 (E)
a
Naplň mě králi, dej teplo své: ]
C
Fmaj7
e
Fmaj7
Ref.: Hoden jsi vzít slávu a čest, mocen jsi
G
C
E
nás ve své náruči nést.
2. Jsi světlo v mých tmách, v Něm překonám
strach.
a
C
maj7
F
e
maj7
F
G
C
Hoden jsi vzít slávu a čest, mocen jsi nás vést.
Jsi lék na můj hřích, jsi, naděj a smích.
2. Poţehnán buď Hospodin! Poţehnán buď
Jeţíš Syn! Poţehnán buď Svatý Duch!
Poţehnán buď Otec Bůh!
Jsi chladivý stín, jsi palčivý ţár, jsi domovem
mým, s tebou nejsem sám…
108
Zde stojím
415.
e
Zní jméno Jeţíš
417.
7
H
G
a
7
h7
C
D
Zde stojím, Duchu svatý,
[:Zní jméno Jeţíš, zní jméno Jeţíš – Král.
D
G
A
očekávám na slovo Tvé.
e
a7
H
Prosím přijď sem se svou mocí,
D
E E
7
G D (G)
D
e
a
7
Zpívám já, Pane můj
418.
D
maj7
C
[: Duchu svatý, přijď sem k nám.:]
F
e
7
e
d
d
Fmaj7
d
G
přišels sem na svět,
a
d
C
C
F
d
G
F
Čekals na mě spoustu let, připravils mi novou
G
C
G
C
G
tak, jako Tys' mi ji dal.
7
cestu, nový svět.
d
2. Jako Ty, Pane můj, touţím já milovat, dát
druhým to, co mám. To, co mám, to, co znám,
s láskou dál předávám, nauč mne víc milovat, v
lásce stát.
C
Nyní uţ Tě také znám, já uţ také vím, kdo jsi,
E7
teď zpívám:
d7
a
Ty jsi Jeţíš – Pán a spása, nová cesta hlásá:
G
G
touţím jí nasytit zástupy prázdných,
a
E
C
lásku Tvou předávám dál,
na kříţ umírat.
a
F
F
E7
E
7
Ref.: Lásku Tvou slepým, co neznají Pána,
znals mě dobře uţ tenkrát, kdyţ šel jsi za mne
C
G
touţím je hřát, láskou hřát.
E7
E
F
e
7
G
Znáš mě víc neţ tisíc let, znals mě, uţ kdyţ
C
maj7
C
co Tebe jen hledají, láskou Tvou
Znáš mě víc neţ tisíc let
a
F
touţím jít dát dál, dál ji dát lidem,
C
416.
maj7
C
1. Zpívám já, Pane můj, zpívám o lásce Tvé,
[: Ó, Duchu Svatý.:] 3x Přijď sem k nám.
C
Ty jsi pravda, láska má.
d7
a
Ty jsi Jeţíš – Pán a spása, proto já teď jásám,
G
D
A
7
E7
C
[:Princ pokoje, slávy Král. :] :]
zasáhni nitro mé.
a
7
Zní jméno Jeţíš, Princ pokoje, slávy Král,
7
D
a
C
E7
ţe Ti patřím a ţe Tě znám, a ţe Tě znám.
109
Zpívat píseň lásky smím
419.
sus2
E
H
cis
h
1. Zpívat píseň lásky smím
A
sus2
cis
sus4
H
H H
h
H
cis
Hsus2 H
sus2
cis
H
sus2
cis
H
sus4
E
h
7
h fis
Zpívej Haleluja Pánu!
Pán Jeţíš slavně z hrobu vstal …
7
E gis A
Jeţíš je všeho světa Pán …
neţ být v tvém ná – ručí, ve tvém ná – ručí,
7
fis
H
E gis A
cis gis
D
Zpívej Haleluja!
není nic, co chtěl bych víc,
H
fis
G
Jsem rád, ţe smím být dítětem tvým,
fis
Fis Fis
Zpívej Haleluja!
za tvou přízeň, za tvou blízkost.
fis
7
D
h
2. Vděčný jsem, kdyţ přijdeš k nám,
cis
h fis
Zpívej Haleluja Pánu!
sus2
A
fis
Zpívej Haleluja Pánu!
svému Pánu, svému Králi.
E
Zpívej Haleluja Pánu
421.
Jeţíš se vrátí pro svůj lid …
A
ve ztišení, blízko ti být,
Zvedněte k Pánu ruce své …
E
ve tvém náručí.
420.
D
422.
Zpívejte Hospodinu píseň
novou
Zpívej haleluja
e
[:Zpívejte Hospodinu píseň novou,
A
1. Zpívej haleluja, zpívej haleluja,
h
G
A
D
A7
zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívej, spasení mé je Jeţíš.
D
a
Koupil mě svojí krví, drahou nevinnou krví,
h
G
A
C D
zpívejte Hospodinu
A
D
G
e
píseň novou. :]
e
A
[:Protoţe veliký je Hospodin, vší chvály
h A (h) (A) h
koupil mě svojí krví Jeţíš, Jeţíš. Amen, Amen.
D
2. Jásej, haleluja, jásej, haleluja, jásej, smíření
dal mi Jeţíš. Zmíral za moje viny, On sám tolik
nevinný, zmíral za moje viny Jeţíš, Jeţíš.
Amen, Amen.
hodný,
3. Tančím, haleluja, tančím, haleluja, tančím,
vzkříšení dá mi Jeţíš. Přijde, On mi to slíbil,
přijde, vţdyť mi to slíbil, přijde s mocí a slávou
Jeţíš, Jeţíš. Amen, Amen.
veliký je Hospodin,
4. Hrajte na harfu, loutnu, hrajte na buben,
flétnu, hrajte k oslavě jména Jeţíš. Hrajte na
housle, píšťalu, hrajte na cimbál, kytaru, hrajte,
vítězem stal se Jeţíš, Jeţíš. Amen. Amen.
[: Přiznejte moc Jeho jména,
G
e
A
D
On budí bázeň, je nad všechny bohy,
G
e
A
D
A
G
C G D (G fine)
On si zamiloval nás. :]
C
C
D
D
přineste dar k Jeho nohám,
C
D
přineste chválu do Jeho nádvoří,
C
D
ať sláva Boţí padne na nás. :]
110
423.
Ztišením se sluší Tebe
chválit
C
F
G
[: Ztišením se sluší Tebe chválit.
Ztišením se sluší Tebe chválit,
F
C
Boţe na Siónu, k Tobě přicházím,
F
k Tobě přicházím. :]
d
e
7
Ty jsi ten, jenţ modlitby slyší, spravedlivě nám
odpovídáš.
F
G
Činy Tvé budí bázeň, Boţe, spáso má, Boţe,
a
F d
spáso má.
G
a
[:Blaze tomu, koho vyvolíš a přijímáš, aby
F
přebývat směl
G
a
F d (G)
v Tvých nádvořích, v Tvých nádvořích. :]
Ţivý je Pán
424.
7
(DD )
G
Ref:
[: Ţivý je Pán, ţivý je Pán,
e
A
A
D
h
D7
D
ţivý je Pán na věky věků. :]
A7
e
D
h
1. Nebo tak Bůh miloval svět, ţe Syna svého
e
7
A
D
7
D
jednorozeného za nás dal,
G
A7
D
h
aby kaţdý, kdo uvěří v Něho, nezahynul,
e
A7
D
D7
ale měl s Ním ţivot věčný v nebi.
2. Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha,
nemůţe vejít do království,
jistě ţádný nevstoupí v nebeské království,
jestliţe se znovu nenarodí.
111
3. Díky, Pane můj, ţe mohu novou
cestou jít
Dětské písně
1. Ať jsi velký nebo malý
G
e G
e
a
7
A
D
Díky, Pane můj, ţe mohu novou cestou jít. :]
D
Ať jsi tlustý nebo hubený,
a
D a
D
7
G
G
Ref.: [: Díky, Pane můj, ţe kdyţ jsem volal
nebo akorát, Bůh tě má rád.
A
G7
G
Tak Ty podal jsi mi ruku a řekl jsi mi: pojď
On tě miluje, kdyţ se těšíš,
G
C7
C
a/G
A
7
D
D
e
G
e
7
D
G
ó Díky, Pane můj, ţe jsem Ti mohl vyznat
e
hřích, ó Díky, Pane můj,
[: Bůh tě má rád a vzdej mu chválu ! :]
D7
a
ţe mohu novou cestou jít. :]
G
Bůh tě má rád,
a
G
C
G
Ref.: [: Díky, Pane můj …
aD CG
i tebe, i tebe i tebe i tebe
i mne!
4. Haleluja šabalaba la bam bam
G
2. Koukni do zrcadla
D
G
D
A
C
Ref.: Haleluja šabalaba la bam bam,
D
G
1. Koukni do zrcadla, co uvidíš?
G
D
2. [:Díky, Pane můj, ţe mohu novou cestou jít,
Je to jedno, jak se cítíš a jak vypadáš:
a
7
A
Díky, Pane, díky, ó, haleluja!!! :]
On tě miluje kdyţ si hraješ, tě miluje kdyţ spíš.
G
D
Ó, díky, Pane, díky
On tě miluje, kdyţ brečíš,
a
D
ó Díky, Pane můj, ţe jsem se mohl obrátit, ó
nebo akorát, Bůh tě má rád.
C
Dsus4
D
a
Dsus4
D
1. [:Díky, Pane můj, ţe mohu novou cestou jít,
e
Ať jsi velký nebo malý,
G
Dsus4
D
D
D7
haleluja šabalaba la bam bam,
D
G
[: Dvě veselé oči a nos plný pih.:]
C
7
C
G
7
haleluja šabalaba la bam bam, amen, amen.
2. Koukni do zrcadla, kdo je ten kluk?
1. On je můj Pán a já Ho mám rád…
[: Vlasy jak vrabčí hnízdo a tady chybí zub.:]
2. Jeţíš zemřel a z hrobu vstal…
3. On ţije v nebi a přijde zas…
3. Koukni do zrcadla, co vidíš dál?
[: Na rukávu díra, to ses nenadál.:]
4. Koukni do zrcadla – copak to je?
[: Na tváři marmeláda ti zbyla, ó jé.:]
5. Koukni do zrcadla, řekni: "To jsem já!
[: Můj nebeský Otec i tak mě rád má.":]
112
7
D G D
5. Chtěl bych jít za tebou
C
8. Ovečka kudrnatá
a
Ref.: [: Chtěl bych jít :] [: za tebou :]
F G
C
F
C
1. Ovečka kudrnatá, běloučká jako vata,
F
[: kaţdý den :] cestou tvou.
E
C7 F
C
C
a
[: zbloudila v širou dál. Pastýř ji vyhledal,
d(G7)
G
1. Slovům tvým, Jeţíši, opravdu věřit,
C C7 (C)
G
šťasten s ní domů chvátá.:]
C
dát se vést.
2. Ó Pane, slyš prosby mé, srdéčko zatoulané
Ref.: [: Chtěl bych jít :] [: za tebou …
[: vezmi si do dlaní. Láska Tvá ochrání,
2. Lásky tvé Jeţíši, pevně se drţet, dát se vést
uţ chcem být na věky Tvé. :]
6. Kdo je králem dţungle?
9. Ovečka Tvá malá volá
F
a
Kdo je králem dţungle? Hu hu
E
1. Ovečka Tvá malá volá
C
F7 E7 A7 d
a
Kdo je králem vod? Bubla bubla bubla
k Tobě, Pane Jeţíši.
C7
B7
Kdo je králem vesmíru?
d6 a
Uţ je večer, tma je všude,
F
F
A kdo je králem mým?
H7
E7
a
Ty i ve tmě vidíš ji.
F
Řeknu vám to! J - E - Ţ - Í – Š
2. Děkuji Ti, ţe jsi chodil
C7
On je králem mým,
se mnou dnešní celý den.
F
Jen se bojím, ţe jsi nebyl
On je králem vesmíru, dţungle i vody,
vţdycky se mnou spokojen.
bubla bubla bubla, ţbluňk!
3. Odpusť mi to, moc Tě prosím,
7. Moje malé světélko
7
A
jen tak budu dobře spát.
A
1. Moje malé světélko, chci, aby svítilo,
D7
D
Ty přec víš, ţe miluji Tě
A
a ţe chci Tě poslouchat
moje malé světélko, chci, aby svítilo,
E
E
7
A
svítilo, svítilo, svítilo.
2. Nikdo mi ho nezhasne, chci, aby svítilo, 2x
svítilo, svítilo, svítilo.
3. Také u nás ve školce, chci, aby svítilo, 2x
svítilo, svítilo, svítilo.
4. Také u nás v rodině….
5. Mamince a tátovi .....
113
10. Pro velkého, pro malého
D
12. Usnul jiţ celý náš dům
G
D
Pro velkého, pro malého,
D
A
D
A
Pán dost práce má.
D
A
1. Usnul jiţ celý náš dům,
7
D
D
světélka v oknech šla spát,
G
G
e
fis
h
Kdyţ své síly dnes Jemu nabídneš,
[: poplujem v postýlkách naproti snům,
D
e
A
D
hned Tě zaměstná.
A
D D7(D)
Pán Jeţíš nás má rád.:]
Ty se ptáš, co dělat máš
2. Kraj je jiţ zahalen tmou,
pro svého Spasitele:
nocí však pronikla zář,
zpívej o Něm, vyprávěj,
Pán Jeţíš je hvězdou tou zářivou,
ať se Ti kdo chce, směje.
co hledí na mou tvář.
11. Sám proti proudu plout
G
3. Usnula celičká zem,
C
Ref.: Sám proti proudu plout,
do trávy ulehla tma,
G
aj, nespí, nedřímá Pán Jeţíš jen,
D
to chce kus kuráţe mít,
G
své děti v péči má.
C
můţeš se rozhodnout,
G
D
4. Neţ usneš v postýlce své,
G
ţe ţivou rybou chceš být.
neţ víčka uzamkneš tmou,
G
modli se k tomu, kdo zná srdce tvé,
1. Jenom mrtvý ryby plujou vţdycky po
proudu,
C
v jeho dlaň vloţ mu svou,
G
jak se smetím voda s nima točí,
C
G
e
samy ani ploutví nehnou, ani nad vodu,
A
7
A
7
DD
vesele si nikdy nevyskočí!
2. Měj odvahu vybočit, lišit se od davu, proti
většině stát třeba sám. I kdyţ budou říkat, ţe jsi
padlej na hlavu, ptej se, co od tebe chce tvůj
Pán!
3. Sám se ale z mrtvý ryby v ţivou nezměníš,
na to musíš Boţí sílu mít. Schválně zkus, jak
promění tvůj ţivot Pán Jeţíš, pak se začnou
velké věci dít!
114
13. Uţ jsi dnes Bohu poděkoval
D
G
e
Ref.: Uţ jsi dnes Bohu poděkoval
7
A
A
DA
za všechno, co Ti dává?
D
G
e
Uţ jsi dnes Bohu poděkoval?
A7
A
D
On dávat nepřestává.
A
D
1. Za dům k bydlení, postel ke spaní
G
e
A
A7
a za kamarády ke hraní. Hej!
2. Ţe můţeš chleba i mléka dost mít a na sebe
ţe si máš co vzít. Hej!
3. A za to, ţe Pán Jeţíš Tě má rád. Je Tvůj
nejvěrnější kamarád. Hej!
115
2. Chtíc aby spal
Vánoční písně
D
D
G
G
C
G
D
D
C
D
D
G
a
G a D
7
G
D
GD Ge D
e(a) A7(a)D
D G
D Ge D
a D7
G
Přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.
[: V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě
G
G
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh.
neb Bůh věčný, nekonečný narodil se z panny.
G
D7
G a
Matka, jeţ ponocovala, miláčkovi.
Čas radosti veselosti světu nastal nyní,
C
7
D
G
G
a
1. Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi.
1. Čas radosti veselosti
G
D7 G
D
G
leţí malé pacholátko na zimě. :]
2. Tobě jsem lůţko ustlala, Spasiteli,
Co jsme všichni, lidé hříšní, touţebně čekali, to
andělé dnes vesele nám jiţ zvěstovali. A proto
plesejme, všichni se radujme, pacholátku
nemluvňátku zpívejme, pacholátku
nemluvňátku zpívejme.
tvory k tvé slávě svolala, stvořiteli.
Zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličky tvé,
národy všechny světlem svým k Betlému zve.
Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Jeţíši, z čisté
panny narozený, poklade nejdraţší! Králi náš,
Pane náš, skloň se k nám jako Pán, dej milosti,
tvé radosti dojít nám! Dej milosti, tvé radosti
dojít nám!
3. Dřímej, to matky ţádost jest, holubičko.
V tobě se duše raduje, ó perličko.
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest.
Velebí tebe kaţdý tvor, tisíce hvězd.
4. Ó lilie, ó fialko, ó růţe má,
Dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má.
Labuti má a loutno má, slavíčku můj.
Dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj.
5. Miláčku spi a zmlkněte, andělové,
před Bohem se mnou klekněte, národové.
Sestoupil v pravdě Boţí syn na naši Zem.
Přinesl spásu, pokoj svůj, národům všem.
116
3. Jak jsi krásné, neviňátko
C
G
7
5. Nesem vám noviny
C
C
1. Jak jsi krásné, neviňátko,
G
7
F
G7 C
F C
1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
C
C
vprostřed bídy neboţátko!
F C
C
F C
F
C
7
G C
z betlémské krajiny, pozor dejte.
G
7
C
C
G7
C
G7
C
G7 C
Před tebú padáme, dary své skládáme.
[:slyšte je pilně a neomylně, :] rozjímejte. 2x
2. Já ti nesu dvě koţičky,by zahřály tvé
údičky.Já zas trochu mlíčka,by kvetly tvá líčka.
2. Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vloţila Krista Pána.
3. Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, s
ním si móţeš hráti,libě ţertovati.
[:Jej obvinula a zavinula,:] plenčičkama.
4. A co mi ti nuzní dáme? Darovati co
nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme!
3. K němuţ to andělé z nebe přisli,
5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud se
rozléhajú,slavně dudy dujú,všeci prospěvujú
i také pastýři jsou se sešli.
[:Jeho vítali, jeho chválili,:] dary nesli.
4. Narodil se Kristus Pán
D AD E A
D
4. Andělé v oblacích prozpěvují,
E7 A E7 A
A
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
D
A
D
A
D G A7
narození Páně ohlašují,
D
[:ţe jest narozen, v jeslích poloţen,:] oznamují.
z růţe kvítek vykvet nám, radujme se!
D
D A7 D G
AhG AD
AD
Z ţivota čistého, z rodu královského
7
D
G
5. Z nebe jsi sstoupil k nám z pouhé lásky,
7
D e DA D
krásné Jezulátko, kvítku rajský.
nám, nám narodil se.
[: jaký spanilý a ušlechtilý :] celý krásný.
2. Jenţ prorokován jest, veselme se,
6. Ţádáme srdečnou zkroušeností,
ten na svět poslán jest, radujme se!
by jsi nás uvedl do radosti
Z ţivota čistého…
[: tam, kde přebýváš, slávy poţíváš : ] na
věčnosti.
3. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na
se, radujme se.
Z ţivota čistého…
6. Pásli ovce valaši
4. Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest
vykoupen, radujme se.
C
G7 C
G7 C
1. Pásli ovce valaši pri betlemskom salaši.
Z ţivota čistého…
C
G7 C
[: Hajdom, hajdom, tydlidom :]
2. Anjel sa jim ukázal,do Betléma isť kázal.
3. Vstaňte hore a choďte,Pána Krista najdete.
4. Najdete ho v jesličkách, uvinutého v
plienočkách.
5. Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.
117
ó dej, aby kaţdý vzal,
7. Tichá noc
dnes tě v srdce své! Dnes tě vzal v srdce své!
A
1. Tichá noc, svatá noc!
h
E
A
8. V půlnoční hodinu
Aj, Bůh sám přišel k nám.
D
A
e
A
E
fis H
A
D
A A7
G
D
7
A
D
[: radostnou novinu pastýřům zvěstuje.:]
sníţil v čisté panny klín.
h
D e
1. [: V půlnoční hodinu anděl se zjevuje.:]
Kdyţ se věčný Otce Syn,
D
A7
D
2. [: Nebes Pán naplnil sliby své zajisté.:]
[: Kristus se narodil z matičky přečisté.:]
E A
Stal se člověkem, stal se člověkem!
3. [: Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému.:]
[: zprávu tu povězte po cestě kaţdému.:]
2. Tichá noc, svatá noc!
Z nebe hlas plný krás.
Nad Betlémem zvěstoval,
ţe se narodil pravý král.
Světa spasitel, Světa spasitel.
3. Tichá noc, svatá noc!
Slávy zář lidstvu v tvář
padla z jasných nebe bran,
kde všem chystá Jeţíš stan.
Kdo v něj uvěří, kdo v něj uvěří.
4. Tichá noc, svatá noc!
Pokoj vám, zní to k nám.
Nebojte se, neboť jiţ
silný rek jde, hříchu tíţ
Nésti za vás sám, nésti za vás sám.
5. Tichá noc, svatá noc!
Pospěšte, proč ještě
váháte jít k Jeţíši,
přijmout dar nejvyšší.
A v něm spasení, a v něm spasení.
6. Tichá noc, svatá noc!
Jezu náš, jenţ sám znáš
srdcí tuţby, slast i ţal,
118
Download

Zpěvník chval