Obsah
KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ ............................................................................................ 1
1. Abbakuk ................................................................................................................................. 1
2. Abba, Otče ............................................................................................................................. 1
3. Alegria .................................................................................................................................... 1
4. Aleluja .................................................................................................................................... 2
5. Aleluja, zpívejme .................................................................................................................... 2
6. Anežka ................................................................................................................................... 2
7. Apoštolská .............................................................................................................................. 3
8. Ať požehnán je Bůh ................................................................................................................ 3
9. Ať Tě Hospodine velebí národy .............................................................................................. 3
10. Ať vám Hospodin žehná ....................................................................................................... 4
11. Ave, crux (Buď zdráv, kříži, naděje jediná)............................................................................ 4
12. Ave Maria ............................................................................................................................. 4
13. Betlémská hvězda ................................................................................................................ 4
14. Boží Beránku, Tobě patří čest .............................................................................................. 4
15. Bílý list .................................................................................................................................. 5
16. Bože, Otče na nebi ............................................................................................................... 5
17. Buď světlem nám.................................................................................................................. 5
18. Bůh je síla má ....................................................................................................................... 5
19. Bůh je záštita má .................................................................................................................. 6
20. Byl jsi tam ............................................................................................................................. 6
21. Dávám Ti, Pane .................................................................................................................... 6
22. Dáváš mi lásku vzácnou ....................................................................................................... 7
23. Dej chléb, víno na oltář ......................................................................................................... 7
24. Děkovná ............................................................................................................................... 7
25. Díky ...................................................................................................................................... 7
26. Díky Postní ........................................................................................................................... 8
27. Díky večerní ......................................................................................................................... 8
28. Dobrý je Hospodin ................................................................................................................ 9
29. Do stínu křídel Tvých ............................................................................................................ 9
30. Do Tvých starostí.................................................................................................................. 9
31. Dobrořeč duše má Hospodinu .............................................................................................. 9
32. Duše má, chval Hospodina (Ž 146)....................................................................................... 9
33. Effatha .................................................................................................................................. 9
34. Eucharistia............................................................................................................................ 9
35. Emanuel ............................................................................................................................. 10
36. Haleluja šabalaba labam bam............................................................................................. 10
37. Hledám Tvoji tvář................................................................................................................ 11
38. Hledám vás ........................................................................................................................ 11
39. Hoden je Beránek ............................................................................................................... 11
40. Hosana ............................................................................................................................... 11
41. Hospodin je můj Pastýř ....................................................................................................... 12
42. Hospodine, kdo je podobný Tobě? (Ž 35) ........................................................................... 12
43. Hospodin kraluje ................................................................................................................. 12
44. Hymna z Paříže .................................................................................................................. 12
45. Chci oslavovat .................................................................................................................... 13
46. Chci, Pane, chválit Tě ......................................................................................................... 13
47. Chleba a víno neseme ........................................................................................................ 13
48. Chválím a vzývám jméno Tvé ............................................................................................. 13
49. Chvalte služebníci .............................................................................................................. 13
50. Chválím Tebe ..................................................................................................................... 14
51. Jeden z nás ........................................................................................................................ 14
52. Je stále přítomná ................................................................................................................ 14
53. Jen Ty, Pane můj................................................................................................................ 14
54. Ježíš nad každé jméno ....................................................................................................... 14
55. Ježíš, Ježíš je Pán.............................................................................................................. 14
56. Ježíš, nejkrásnější z jmen................................................................................................... 15
1
57. Ježíši, přijď ......................................................................................................................... 15
58. Ježíši, Ty jsi chléb živý ....................................................................................................... 15
59. Ježíši ukřižovaný ................................................................................................................ 15
60. Jsem kvítek šáronský ......................................................................................................... 15
61. Jsme děti Tvé ..................................................................................................................... 16
62. Jsme Tvůj lid ...................................................................................................................... 16
63. Kdo stvořil........................................................................................................................... 16
64. Králi, milost nám dej ........................................................................................................... 16
65. Kristus Pán ......................................................................................................................... 16
66. Kéž poznají nás po ovoci (Ovoce Ducha svatého) .............................................................. 17
67. Křížová cesta...................................................................................................................... 17
68. K Tobě, Hospodine, volám ................................................................................................. 17
69. Kvůli Tobě .......................................................................................................................... 17
70. Láska.................................................................................................................................. 18
71. Lásky však kdybych neměl ................................................................................................. 18
72. Madona .............................................................................................................................. 18
73. Loretská hymna .................................................................................................................. 19
74. Mikuláš dobré srdce má...................................................................................................... 19
75. Mé dlaně zvednuté ............................................................................................................. 20
76. Mojžíš ................................................................................................................................. 20
77. Mou cestu v rukou máš....................................................................................................... 20
78. Můj Bůh dává mi láska........................................................................................................ 20
79. Můj Bůh je můj štít .............................................................................................................. 20
80. Můj Králi, má spáso ............................................................................................................ 21
81. Můžeš mít radost ................................................................................................................ 21
82. Na hlubinu zajeď................................................................................................................. 21
83. Na kolenou ......................................................................................................................... 22
84. Nade mnou se smiluj .......................................................................................................... 22
85. Nade vše ............................................................................................................................ 22
86. Nádherný ............................................................................................................................ 22
87. Nám, Pane, dal jsi Slovo své .............................................................................................. 23
88. Naplň, Pane........................................................................................................................ 23
89. Naplňuj mne Duchem svým ................................................................................................ 23
90. Neplač víc, Matko má ......................................................................................................... 23
91. Neseme, Pane, chléb a víno ............................................................................................... 24
92. Nové přikázání ................................................................................................................... 24
93. Nyní pokloňme se před Králem........................................................................................... 24
94. Ó, Bože, Světlo naše .......................................................................................................... 24
95. Ó, Pane, otevři mé rty ......................................................................................................... 25
96. Otevřme Písmo .................................................................................................................. 25
97. Otče můj drahý ................................................................................................................... 25
98. Pánu ať zní píseň chval ...................................................................................................... 25
99. Pevní ve víře (Madridská hymna) ....................................................................................... 25
100. Pojď ke mně blíž ............................................................................................................... 26
101. Pojďte ke mně všichni....................................................................................................... 26
102. Píseň k sv. Mikuláši .......................................................................................................... 26
103. Požehnaný jsi, Bože ......................................................................................................... 26
104. Právě teď je chválit Pána čas ........................................................................................... 27
105. Prosba k Duchu svatému.................................................................................................. 27
106. Přijď, Duchu svatý ............................................................................................................ 27
107. Přijď, Duchu svatý, k nám ................................................................................................. 27
108. Přijď, Pane, do našich srdcí .............................................................................................. 27
109. Přijímání ........................................................................................................................... 27
110. Přijmi, Pane ...................................................................................................................... 28
111. Přiznej Pánu jeho moc a čest ........................................................................................... 28
112. Rájem ............................................................................................................................... 28
113. Rozžíhá ............................................................................................................................ 29
114. Setkání ............................................................................................................................. 29
2
115. Spoj naše ruce.................................................................................................................. 29
116. Slunce Kristovy lásky ........................................................................................................ 30
117. Svatební II. – Prožíváš tuto chvíli ...................................................................................... 30
118. Světlo světa (Torontská hymna) ....................................................................................... 30
119. Tady a teď ........................................................................................................................ 31
120. Tady u Tvých nohou ......................................................................................................... 31
121. Táta .................................................................................................................................. 31
122. Ty jsi jediný Bůh ............................................................................................................... 31
123. Tobě, Králi, chválu vzdávám ............................................................................................. 31
124. Tobě, Pane, Králi náš ....................................................................................................... 32
125. Tobě patří chvála .............................................................................................................. 32
126. Toužím, po Tobě toužím ................................................................................................... 32
127. Tvoje jméno vyznávám ..................................................................................................... 32
128. Tvůj Pán (Žďárská hymna) ............................................................................................... 33
129. Ty i já................................................................................................................................ 33
130. Ty jsi chléb živý ................................................................................................................ 33
131. Ty sám, Ty jsi důvod ......................................................................................................... 33
132. Úžasná Láska ................................................................................................................... 33
133. Velehrad víry .................................................................................................................... 34
134. V ten den, kdy Pán ........................................................................................................... 34
135. Vděčnost (Halelujah) ........................................................................................................ 34
136. Vděčnost – Svatební (Halelujah) ...................................................................................... 35
137. Víra, naděje a láska .......................................................................................................... 35
138. V Jeho jméně choď........................................................................................................... 35
139. Vše, co mohu dát.............................................................................................................. 36
140. Všichni jsme jedno tělo ..................................................................................................... 36
141. Všichni sejdeme se v nebi ................................................................................................ 36
142. Vyvyšuji Tebe, Pane ......................................................................................................... 36
143. Vzácný jsi ......................................................................................................................... 36
144. Vzdejme Pánu díky........................................................................................................... 37
145. Vzývám a slavím .............................................................................................................. 37
146. Z Tvé ruky ........................................................................................................................ 37
147. Zpívat píseň lásky smím ................................................................................................... 37
148. Zaradoval jsem se ............................................................................................................ 38
149. Zde jsem........................................................................................................................... 38
150. Zpívej ............................................................................................................................... 38
151. Žalm 8 .............................................................................................................................. 39
ZPĚVY TAIZÉ .......................................................................................................................... 40
152. Adoramus ......................................................................................................................... 40
153. Adoramus te Christe ......................................................................................................... 40
154. Adoramus te O Christe ..................................................................................................... 40
155. Aleluja .............................................................................................................................. 40
156. Bless the Lord .................................................................................................................. 40
157. Benedicimus Te ................................................................................................................ 40
158. Benedictus........................................................................................................................ 40
159. Blízko je Pán .................................................................................................................... 40
160. Bonum est confidere ......................................................................................................... 40
161. Crucem tuam .................................................................................................................... 41
162. Confitemini Domino .......................................................................................................... 41
163. Da pacem ......................................................................................................................... 41
164. Domine Deus .................................................................................................................... 41
165. Dona nobis pacem............................................................................................................ 41
166. Gloria................................................................................................................................ 41
167. Gloria, gloria ..................................................................................................................... 41
168. Gloria Patri et Filio ............................................................................................................ 41
169. Gloria tibi Domine ............................................................................................................. 41
170. Hosana ............................................................................................................................. 41
171. In resurrectione tua........................................................................................................... 42
3
172. Jubilate deo ...................................................................................................................... 42
173. Jubilate coeli ..................................................................................................................... 42
174. Jubilate et exultate............................................................................................................ 42
175. Jubilate servite.................................................................................................................. 42
176. Každý den Pán mi sílu dává ............................................................................................. 42
177. Kyrie eleison ..................................................................................................................... 42
178. Oculi nostri ....................................................................................................................... 42
179. Laudate Dominum ............................................................................................................ 42
180. Laudate omnes gentes ..................................................................................................... 43
181. Magnificat ......................................................................................................................... 43
182. Misericordias Domini ........................................................................................................ 43
183. Nada te turbe .................................................................................................................... 43
184. Nebojte se ........................................................................................................................ 43
185. Nunc dimittis ..................................................................................................................... 43
186. O Christe .......................................................................................................................... 43
187. Ó, přijď, Pane můj............................................................................................................. 43
188. Ostende nobis .................................................................................................................. 43
189. Osvoboď nás pravdou ...................................................................................................... 43
190. Před tebou ........................................................................................................................ 44
191. Per crucem ....................................................................................................................... 44
192. Přijď Duchu stvořiteli ......................................................................................................... 44
193. Salvator mundi.................................................................................................................. 44
194. Sanctus ............................................................................................................................ 44
195. Sanctum nomen Domini ................................................................................................... 44
196. Surrexit Dominus vere ...................................................................................................... 44
197. Ubi caritas ........................................................................................................................ 44
198. Veni Creator ..................................................................................................................... 44
199. Zůstaňte ........................................................................................................................... 44
KANCIONÁLNÍ PÍSNĚ ............................................................................................................. 45
200. Fatimské Ave .................................................................................................................... 45
201. Nastokrát buď pozdravena ............................................................................................... 46
202. Nastotisíckrát buď pozdravena ......................................................................................... 47
203. Ó Matko Páně, Matko rajský krás ..................................................................................... 48
204. Před svatostánkem ........................................................................................................... 48
205. Otče náš, vyslyš nás ......................................................................................................... 49
206. Sbohem, má radosti ......................................................................................................... 49
207. Pojď k Spasiteli ................................................................................................................. 50
208. Večer tichounce se sklání ................................................................................................. 50
209. Růže krásná, v ráji štěpovaná........................................................................................... 51
210. Ze všech srdcí, která bila v prsou ..................................................................................... 52
4
KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ
1. Abbakuk
I když fíkovník nevypučí, réva výnos nevydá,
i když pokrm z pole nevzejde mi, nezrodí se oliva,
i kdyby z ohrad zmizel všechen brav, i kdyby v chlévech dobytek nebyl.
Já budu jásat stále, zpívat k Boží chvále
Hospodinu píseň zazpívám.
Já oslavím ho písní, dal mi radost v tísni,
jenom Hospodin je spása má.
2. Abba, Otče
1) Sám voláš nás k sobě, Bože, ze všech stran v každé době
a Ježíš bratrem být může, vždyť nás učí dnes volat k Tobě:
R: Abba, Otče!
4x
2) Církve živý strom vyrůstá z věčna kořeny svými,
i světa pláň dříve pustá teď zní hlasy jen radostnými.
3) Bůh žití dar všemu dává, od smrti zlé nás chrání.
Od dětí Svých očekává, že nezmlkne jejich volání.
4) Bratry si buďme věrnými, žít chceme jak rodina.
Teď pravdy té slova přijmi, ať žár její už nezhasíná.
3. Alegria
1) Jako vánek přicházíš,
jako plamínek záříš.
Něco ve mně tě zve,
poznávám sám sebe,
mé nitro se probouzí.
Tvůj pokoj v duši mám
a Tvé jméno vzývám,
tak zpívám, ať všichni ví:
3) Otvíráš nám své plány,
znovu žít mezi námi.
Ve slovech promlouváš,
oběti přijímáš,
jsme svědky Proměnění.
Smíme Ti naslouchat,
tvou blízkost prožívat,
s Tebou se všechno mění.
2) V Tebe důvěru vkládám,
miluješ mě, i když váhám.
Život jsi položil,
jen kvůli mně jsi žil,
stal ses pro mě Nadějí.
Vinu jsi ze mě sňal,
spásu jsi dokonal,
všichni andělé pějí:
4) Pane pro Tebe zpívám,
srdce své otevírám.
Chtěl bych ti děkovat,
chtěl bych chválu vzdávat,
za to, že Marii znám.
Že ochraňuje nás,
pomáhá v každý čas,
za to, že Maminku mám.
R2: Dej nám lásku, ať můžem žít,
a toužit - základ na Tobě postavit.
Dej nám pravdu, ať můžem znát
tvou vůli, díky níž se nemusím bát.
Dej nám sílu, ať můžem jít,
tvé jméno vzývat, Tebe chválit a ctít.
Nauč nás zas a znovu říct:
S Marií „ano“ ať zní: „Ve víře pevní!“
R1: Alegria - svět jásotem zní,
Alegria - Bůh srdce mění,
Alegria - tak slyš,
pochopíš, že Ježíš je Spasení.
1
4. Aleluja
Aleluja, alelu, aleluja, Aleluja, aleluja.
Hledejte nejprve Boží království
a všechno, co k němu patří,
ostatní vám bude jistě přidáno,
věřte v to sestry a bratři.
5. Aleluja, zpívejme
1) Aleluja zpívejme, ať je radost v nás,
Aleluja zpívejme, ať je radost v nás,
Aleluja zpívejme, Vánoční je čas.
R: Aleluja
4x
2) Aleluja zpívejme, ať k nám přijde Pán,
Aleluja zpívejme, ať k nám přijde Pán,
Aleluja zpívejme, do srdce je zván.
3) Aleluja zpívejme, narodil se Král,
Aleluja zpívejme, narodil se Král.
Aleluja zpívejme, kdo by se teď bál.
6. Anežka
1) Anežka, dcera českého krále,
na svého Boha myslela stále,
nechtěla v přepychu žít,
duše své něhu i krásu těla
Ježíši zcela věnovat chtěla.
Jeho jen lásku chce mít, lásku chce mít.
R: Anežko přemilá, tvá země spanilá
v míru chce pokojně žít,
svou mocnou přímluvou
ochraňuj zemi svou,
buď naší zbožnosti štít.
2) Anglický král se Anežce dvoří,
německý císař láskou k ní hoří,
nádheru může jí dát.
Ona však sobě chudobu volí,
chce hojit rány, chudé jež bolí,
pro jiné všeho se vzdát.
3) Anežko Česká, ovečko Boží,
umělas koupit převzácné zboží,
svatozář v nebi teď máš,
s chudobou druhých byla jsi vdaná,
jednalas vždycky jak moudrá panna,
láska tvá naše je stráž, naše je stráž.
2
7. Apoštolská
1) Prosíme tě, dej nám, Pane sílu,
chceme začít podle slov tvých žít,
věříme, že jednou budem v míru
u tvého stolu společně víno pít.
2) Dívej se na všechny naše zkoušky,
jak se utápíme v starostech,
bez tebe by svět byl jenom pouští,
bez tebe by život neměl vůbec žádnej
cíl.
3=1
8. Ať požehnán je Bůh
1) Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná,
tam kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán!
Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná,
má duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán!
R1: Vše, co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám.
Všechno měníš v požehnání – chválu Ti vzdám…
Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný Pán,
buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný svatý Pánů Pán!
2) Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou
a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán!
Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání
a žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán!
R2: /: Dáš a vezmeš sám, můj pád i vítězství.
V mém srdci stále zní jen slova žehnání.:/
9. Ať Tě Hospodine velebí národy
R: Ať Tě Hospodine, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ.
Ať Tě Hospodine, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ, velebí.
1) Bože buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář.
Kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
2) Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě.
Ať Tě Bože, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ.
3) Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země.
3
10. Ať vám Hospodin žehná
R: Ať vám Hospodin žehná
po všechny dny našeho života.
1) Blaze každému,
kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako výhonky oliv
kolem tvého stolu.
2) Hle, jak bývá požehnán muž,
který se bojí Hospodina.
Požehnej tě Hospodin ze Siónu,
abys viděl štěstí Jeruzaléma
po všechny dny svého života.
11. Ave, crux (Buď zdráv, kříži, naděje jediná)
Ave crux, spes unica. Ave crux, spes unica. Ave crux.
12. Ave Maria
1) Ave Maria, Pán buď s tebou, ave, Bůh má tě rád.
Tobě nebude dítě kletbou, dívko, přestaň se bát.
R: Služebnice svého Pána, požehnaná. Ave, ave, ave, Maria!
2) Tebe národy chválit budou, Bůh ti výsadu dal.
Přijal na milost dívku chudou, z tebe zrodí se Král.
13. Betlémská hvězda
1) Ty, hvězdo betlémská, směr ukaž nám,
přiveď nás ku jeslím, doveď nás tam.
Posviť nám na cestu, chceme jít dál,
/: ty, hvězdo betlémská, kde je náš král.:/
3) Ty, hvězdo betlémská, už nejdeš dál,
v tvé záři leží tu nebeský Král.
Co nikdo netušil, stalo se zde,
/: ó, hvězdo betlémská, za noci té.:/
2) Ty, hvězdo betlémská, nezůstaň stát,
úzká je cesta, jíž máme se brát.
Vedeš nás do stáje, kde dítě spí,
/: to, hvězdo betlémská, nás překvapí.:/
4) Ó, hvězdo betlémská, zde je náš cíl,
na místě chudém jej Bůh připravil.
Dobře jsi vedla nás, vděčni ti jsme,
/: zde, hvězdo betlémská, zůstaneme.:/
14. Boží Beránku, Tobě patří čest
/: Boží Beránku, jen Tobě patří čest! :/
Tvá velebnost a moc naplní celý svět,
když ty usedneš na svůj trůn.
A národy se Tobě vděčně pokloní,
jsi slunce spravedlnosti.
4
15. Bílý list
1) Mít před sebou jen čistý bílý list,
který spolu smíte popsat, spolu číst, spolu číst.
Víc jeden pro druhého umět žít,
ve škole vás neučili spolu žít, spolu žít.
2) Být přítelem, co nikdy nezradí,
který v těžké chvíli slovem pohladí, pohladí.
Být zahradou a stínem pod stromy,
vítat každý den s úsměvem královny, královny.
3) Víc bílých květů podél vašich cest,
které chtějí vonět, které chtějí kvést, pro vás kvést.
Mít všechno, co jen život může dát.
Bůh buď s vámi, nejvíc s tebou, kdo máš rád, kdo máš rád.
R: A proto Bůh se sklonil a srdce vaše spojil láskou,
tím poutem nejsilnějším, tím citem nejkrásnějším, láskou, svou láskou.
16. Bože, Otče na nebi
1) Bože, Otče na nebi,
každý tvor tě velebí.
/: Celá země zpívá si,
žes ji stvořil do krásy. :/
2) A ten náš svět, Bože chraň,
drž nad ním svou mocnou dlaň.
/: I nade mnou, který v něm
chci zůstat tvým dítětem. :/
17. Buď světlem nám
1) Láska Tvá, Pane, stále září,
temnota mizí před Tvou tváří.
Pravdou svou, která jasně plane,
světlem svým osvoboď nás, ó Pane.
/: Buď světlem nám! :/
2) S bázní vnímám Tvou velkou krásu,
Pane, vcházíš do mého času,
krví svou smýváš mé temné viny,
zkoumej mne, pohlť všechny mé stíny.
/: Buď světlem mým! :/
R: Zář tváře Tvé
naši zem plní Boží slávou,
Tvůj Duch ať nám srdce rozpálí.
Láskyplná
řeko, proud Tvůj ať zaplaví nás,
své slovo dej, ať nám svítí v tmách.
3) V pohledech upřených do jasu
odrážíš v našich tvářích spásu.
Příběh Tvůj o lásce a míru
zrcadlíš v životech, dej sílu.
/: Buď světlem nám!:/
18. Bůh je síla má
Bůh je síla má, i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou, neboť
dal mi štít spasení mého a dobrotivost Jeho zvelebila mne.
/: Neboť kdo je Bohem, kromě Hospodina
a kdo je skálou, kromě Boha našeho?:/
5
19. Bůh je záštita má
R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má,
Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát.
1) Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez konce se zdají,
mraky cesty zakrývají, ale Bůh je spása má.
2) Každý den od procitnutí, k nové honbě štvát mě nutí,
nikde místa k spočinutí, jenom v Bohu najdu mír.
3) Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy zlato mění,
Bože, dej, ať v pokušení vím, že Ty se staráš sám.
20. Byl jsi tam
ÚVOD: /: Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?:/
Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili,
byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?
1) Byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán?
2) Byl jsi tam, když kříž těžký přijímal?
3) Byl jsi tam, když poprvé klesl Pán?
4) Byl jsi tam, když potkal svou Matku Pán?
5) Byl jsi tam, když mu Šimon pomáhal?
6) Byl jsi tam, když svůj obraz dal nám Pán?
7) Byl jsi tam, když podruhé klesl Pán?
8) Byl jsi tam, když potěšil ženy Pán?
9) Byl jsi tam, když potřetí klesl Pán?
10) Byl jsi tam, když byl zbaven šatů Pán?
11) Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?
12) Byl jsi tam, když na kříži umřel Pán?
13) Byl jsi tam, když byl na klín Matce dán?
14) Byl jsi tam, když byl Ježíš pohřbíván?
ZÁVĚR: Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?
21. Dávám Ti, Pane
1) Dávám Ti, Pane, všechny touhy, co mám.
Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám.
2) Dávám Ti Pane, síly chabé, co mám.
Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám.
3) Dávám Ti Pane, všechnu lásku, co mám.
Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám.
4) Dávám Ti Pane, dávám ti Pane, všechno co jsem.
R: Chci žít před křížem Tvým nocí i dnem s modlitbou a volat:
„Dej, Pane, dej svou milost všem, kdo na cestách jsou.“
6
22. Dáváš mi lásku vzácnou
Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství,
vždyť mám teď touhu jasnou – jít na Tvé nádvoří,
/: chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých hlubinách,
v srdci mít lásku Tvou, jenom s ní žít.:/
23. Dej chléb, víno na oltář
Dej chléb, víno na oltář,
dej své srdce na oltář,
dej svůj život dar největší,
dej mu i své bolesti.
24. Děkovná
1) Pane, Tobě dík, za vše, cos mi dal,
za to, že i já můžu s Tebou kráčet dál.
Pane, Tobě dík, za života dar,
za to, že Ti teď tuto píseň mohu zpívat.
Děkujem Ti též, že nás miluješ,
děti svoje ochraňuješ, světlem vedeš dál.
Buď pořád blízko nás,
veď nás k sobě blíž a blíž.
2) Pane, Tobě dík, žes nám syna dal,
dík za jeho kříž, že nám hříchy odpouštíš.
Děkujem Ti též, že nás miluješ,
děti svoje ochraňuješ, světlem vedeš dál.
Dík i za dnešní den,
za to, že Tě chválí každý v srdci svém.
R: Všichni chcem pořád jít za Tebou, podej nám svoje dlaně!
25. Díky
1) Díky za toto krásné ráno,
díky za každý nový den.
Díky, za to co už je za mnou
jako těžký sen.
4) Díky za to, co zarmoutilo,
díky za to, co potěší.
Díky, že vedeš mne, má sílo,
cestou nejlepší.
2) Díky za všechny věrné druhy,
díky, ó Pane, za tvůj lid.
Díky, že všechny křivdy, dluhy,
mohu odpustit.
5) Díky, že smím tvé slovo chválit,
díky, že Ducha dáš mi též.
Díky, že nablízku i v dáli,
lidi miluješ.
3) Díky za moje pracoviště,
díky za každý drobný zdar.
Díky za všechno krásné, čisté,
dík za hudby dar.
6) Díky, že jsi všem přines spásu,
díky, toho se přidržím.
Díky, že věřím, tvému hlasu,
že ti patřit smím.
7
26. Díky Postní
1) Díky Ti, Otče tvorstva všeho,
díky, žes tak svět miloval,
díky, že Syna jediného
k spáse jsi nám dal.
2) Díky, přesvatý Synu Boží,
díky, že duše spasit chceš,
díky, že neseš trní, hloží,
bičování též.
5) Díky za slova odpuštění,
díky, že smrt jsi podstoupil,
díky, žes lidské pokolení
křížem vykoupil.
3) Díky, že kříž si těžký nesl,
díky, žes hříchy naše vzal,
díky, když pod tíhou si klesl,
že jsi znovu vstal.
6) Díky za onen kalich spásy,
díky za krve drahý tok,
díky za srdce plné lásky,
za zraněný bok.
4) Dík, za velkou lásku Tvoji,
díky, žeš ruce rozepjal,
díky, že Tvoje rány zhojí
duší suchopár.
7) Díky, že jsi všem přines spásu,
díky, toho se přidržím,
/:díky, že věřím Tvému hlasu,
že Ti patřit smím!
27. Díky večerní
1) Díky za večer, jenž se stmívá,
díky, za uplynulý den,
díky, mé srdce vděčně zpívá:
budiž veleben!
5) Díky, že jsi mi dal svou sílu,
díky, že jsem směl dobrým být,
díky, seš mi dal schopnost k dílu,
dej i šťastný klid.
2) Díky, že řídíš hvězdy nebe,
díky, že bdíš i nad světem,
díky, že jsem tak blízko tebe,
že v tvé mysli jsem.
6) Díky, že jsi mi milost skýtal,
díky, že jsi mi odpustil,
díky, kdybys byl hříchy sčítal,
zavržen bych byl.
3) Díky, za všechno krásné, milé,
díky, mé srdce tuší již,
díky, že mne i trpké chvíle
vedly k tobě blíž.
7) Díky, že jsi byl stále se mnou,
díky, noc neleká mne víc,
díky, až ráno přijdeš jednou,
já ti půjdu vstříc.
4) Díky, tvůj svatý pokrm sytil,
díky, s tvým slovem duši mou,
díky, já neustále cítil
skrytou pomoc tvou.
8) Díky, že jsi všem přines spásu,
díky, toho se přidržím,
díky, že věřím tvému hlasu,
že ti patřit smím!
8
28. Dobrý je Hospodin
1) Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho vzývají.
Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají.
Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou.
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou.
2) Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou.
Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší jsou.
Dobrý je Hospodin k těm, kdo nesou dál svůj kříž.
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce vytrvají.
3) Dobrý je Hospodin k nám, On nám život dal.
Dobrý je Hospodin k nám, On nás povolal.
Dobrý je Hospodin k nám, On vždycky s námi je.
Dobrý je Hospodin k nám, On nás miluje.
29. Do stínu křídel Tvých
Do stínu křídel Tvých se ukrývám,
do lásky Tvé, do slitování.
Do stínu křídel Tvých se ukrývám,
ó Bože náš, Bože náš,
chráníš nás ty sám. Ty sám.
30. Do Tvých starostí
Do Tvých starostí, smutků, úzkostí,
přišel Ten, jenž rád tě má
a z nich tě vyprostí.
Pánů Pán, Králů Král
byl nám bez rozdílu všechněm darován.
31. Dobrořeč duše má Hospodinu
/: Dobrořeč duše má Hospodinu
a celé nitro mé Jeho svatému jménu. :/
A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní.
On ti všechny tvé nepravosti promíjí,
ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé,
tebe korunuje svou milostí a slitováním.
32. Duše má, chval Hospodina (Ž 146)
/: Duše má, chval Hospodina,:/ duše má, chval Hospodina, Haleluja.
33. Effatha
Otvírej našemu Pánu, otvírej, přichází k nám,
otvírej bratřím, sestrám dokořán.
Otvírej Svatému Duchu, otvírej, přichází k nám,
otvírej Božímu slovu dokořán.
Effatha! Effatha!
34. Eucharistia
Toto je moje Tělo, Eucharistia.
Toto je kalich mé krve, Eucharistia.
A to tělo jsi ty, to tělo jsem já
a to tělo jsme my, Eucharistia.
9
35. Emanuel
1) Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září
a rozsvítí i nejtemnější kouty našich tváří.
Už není temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá,
že bude žít, kdo hledat pravdu neodmítá.
2) Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra,
jsou slyšet ve zdech slova Písma, ten zvuk neumírá!
Zní jásot z Města, jásot z nebe, jásot všemi ústy,
že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít.
3) Tak velký dar Bůh světu dává, Krista, svého Syna,
v Něm lidé byli zachráněni, byla smyta vina.
Je plný božství, plný lidství, pokrm lidem dává,
Svým tělem sytí každou duši, chléb je On sám.
4) Věk smrti končí, sílu ztrácí, ježíš z hrobu vstává,
Duch Boží vane do všech srdcí, smíme volat: „Sláva! “
A církev, panna zasnoubená, za ženichem míří,
smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství.
5) Je nové jaro, doba květů, doba nové síly,
je čas, kdy všichni mohou kráčet ke stejnému cíli.
Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky,
čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s Ním!
R: Jsme tu s Ním,
ve světle Jeho krásy,
pod křížem naší spásy,
zpíváme všemi hlasy:
„Bůh, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Bůh Emanuel, Emanuel.“
36. Haleluja šabalaba labam bam
R: Haleluja šabalaba labam bam, Haleluja šabalaba labam bam,
Haleluja šabalaba labam bam. Amen, amen.
1) Ježíš je Pán a já mám ho rád.
2) On za mě zemřel a z mrtvých vstal.
3) On je Král a přijde zas.
10
37. Hledám Tvoji tvář
/: Hledám tvoji tvář, Pane můj,
hledám tvoji tvář každý den.
Po Tobě touží duše má,
očekávám slovo Tvé. :/
R: Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou.
Chci jít za Tebou, Ježíši.
Chci jít za tebou, Ježíši, cestou Tvou.
Chci jít za tebou, Ježíši, za Tebou!
Za Tebou, Pane můj, chci jít každý den,
Za tebou, Pane můj, chci jít!
38. Hledám vás
1) Jsme jako kvítí, které někdo zvedá,
jsme jako poupě, co vánek žene dál.
Jsme jako svíce, která zasvítí tmou,
každý jsme dítě, co hledí za Tebou.
2) Není to lehké bez lásky usnout,
něco nás táhne, něco zní ozvěnou.
Hlas už je blízko, tiše zaznívá v nás,
/: sám Bůh se sklání a pozvedá nás.:/
3) Bůh stále touží: „Ať je nás víc!“,
stále nám říká: „Jste můj vzácný lid.“
Do světa hříchů světlo přináší,
/: vzdávejme chválu, Ježíš přichází.:/
R: Jako jsem já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledá.
2x
39. Hoden je Beránek
R: /: Hoden je Beránek nejvyšší chvály,
On nás vykoupil svou krví.:/
1) /: Jenom Ty jsi na věky Král,
jenom Tobě patří sláva, Pane náš!:/
2) /: Budeme jásat nad Tvým vítězstvím,
prapory pozdvihnem ve jménu svého
Boha:/
40. Hosana
1) /: Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.:/
2) /: Sláva, sláva, sláva všech králů Králi.:/
3) /: Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš.:/
R: Jméno slavíme Tvé (haleluja), chválí Tě srdce mé (haleluja),
vyvýšen buď, ó Bože náš, hosanna Bohu na nebi.
11
41. Hospodin je můj Pastýř
/: Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám.:/
Má duše Pána velebí.
Má duše Pána velebí,
můj Bůh je spása má.
42. Hospodine, kdo je podobný Tobě? (Ž 35)
/:Hospodine, kdo je podobný Tobě?:/
/: Není nikdo podobný Tobě, mezi bohy, ó, Pane,
není takových skutků, jako jsou Tvoje.:/
43. Hospodin kraluje
Hospodin kraluje!
Oděl se důstojností,
oděl se Hospodin,
mocí se opásal.
Pevně je založen svět,
nic s ním neotřese.
Tvůj trůn pevně stojí odedávna,
Ty jsi od věčnosti.
/: Zvedají řeky, Hospodine,
zvedají řeky svůj hlas.
Zvedám i já, Hospodine,
zvedám i já svůj hlas.:/
44. Hymna z Paříže
1) /:Buď s námi, Mistře a Pane náš:/
/:Řekni, Pane, kde přebýváš?:/
Mistře a Pane, veď nás cestou.
Pomoz nám kráčet za Tebou.
Hledáme, Pane, poslání své.
Toužíme následovat Tě.
2) Pokorou nás, Pane, obdaruj.
Jen Ty jsi Pán a Mistr můj.
Nauč mě, Pane, žít ve službě.
Toužím být podobný Tobě.
Tys, Pane, žil jak ten poslední.
Ukaž nám, kde máme být my.
4) Světem se šíří strach, přijď, Pane,
Tvoje světlo ať zaplane.
Svět čeká dnes, Pane, na Tebe.
Naději dej mu, dej sebe.
Mistře a Pane, chladný je čas.
Teplem své lásky naplň nás.
3) Zažeň, Pane, naše temnoty.
Světlo pravé jsi, Pane, Ty.
Mistře a Pane, přijď, odpusť nám.
Naplň nás milostí, Tys Pán.
Buď, Pane, vždy naší posilou.
Ve víře chceme jít za Tebou.
5) Jen ve Tvých rukách toužíme být.
Jako Tvé děti chceme žít.
Mistře a Pane, vyslyš náš hlas.
Ať žijem v Tobě a Ty v nás.
Ve jménu Tvém, Pane, spojení.
Na cestu svou nás pozvedni.
12
45. Chci oslavovat
/: Chci oslavovat svého Pána,
chci mu zpívat novou píseň.:/
/: Chci ho chválit, chci mu zpívat novou píseň.:/
Haleluja
4x
46. Chci, Pane, chválit Tě
1) Chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc.
Chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc.
Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou,
chci Tebe chválit.
2) Chci Tebe více znát…
3) Chci k Tobě lásku mít…
4) Jen Tobě sloužit chci…
R: Ptáci v oblacích Tobě zpívají,
stromy na polích, ruce zvedají.
I já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé.
47. Chleba a víno neseme
R: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme.
1) Mám prázdné ruce, Pane, že skutkem jsem je nenaplnil.
Mám těžké nohy, Pane, bližnímu jsem se nepřiblížil.
2) Mám němá ústa, Pane, vždyť soucit svůj jsem odepřel.
Jsem uzavřený, Pane, dej, abych všem se otevřel.
3) Mám v sobě bolest, Pane, že tolik věcí zranilo.
Mám také touhu, Pane, aby Tě srdce poznalo.
48. Chválím a vzývám jméno Tvé
/:Chválím a vzývám jméno Tvé, jméno Ježíš, požehnané.:/
/:Tvé slovo věčné jest, Tvá sláva navždy též.
Tvá moc je zjevná ve jménu Ježíš.:/
49. Chvalte služebníci
R: Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja!
1) Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá slovo své.
2) Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své.
3) Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají.
4) Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión.
5) Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledají.
6) Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém.
13
50. Chválím Tebe
/: Chválím Tebe, Pane můj, chválím Tě, můj Ježíši.:/
/: protože Ty, Ty jediný, ty jsi hoden uctívání.:/
51. Jeden z nás
1) Jméno má i v dobách zapomnění.
Zůstává, i když se všechno mění.
Ve své slávě čeká,
že zavoláš Ho, aspoň jednou.
2) Potkáváš jeho tvář na ulicích,
hledáváš ve hvězdách létavicích.
Stopy, znamení, co zlý sny plaší.
A nosí naději, že ráno je bližší.
3) Hledá, kdo mu uvěří.
Proč slyší jenom někteří?
Rány, co stloukají mu kříž.
Tu lásku nikdy nezměříš.
R: Je, je Bůh, je v nás. Je, je jeden z nás. Je, je, je, je, je!
Kdysi Bůh byl jeden z nás. Zastavil a změnil čas.
Přichází k nám zas a zas. Znovu čeká u dveří.
52. Je stále přítomná
Je stále přítomná Tvoje sláva, radostně zpíváme o Tvém díle,
písnička ať zvoní každé chvíle, já Tě chválím, Pane můj, jak jenom umím.
53. Jen Ty, Pane můj
R: Jen Ty, Pane můj, jen tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.
1) Mnoho je těch, kteří kolem volají: V Bohu žádnou pomoc nenajdeš.
2) Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a On prosbu moji vyslyšel.
3) Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš.
4) Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mě pronásledují.
54. Ježíš nad každé jméno
Ježíš nad každé jméno, drahý Spasitel vítěz a Král,
Immanuel, Bůh je s námi, náš Vykupitel, živé Slovo.
55. Ježíš, Ježíš je Pán
Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná
cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje.
Kéž na mne sestoupí Tvé milosrdenství,
kéž na mne sestoupí i Tvá spása,
nikdy nezbavuj má ústa pravdy,
já dál už toužím jít jen cestou Tvou.
14
56. Ježíš, nejkrásnější z jmen
1) Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen,
Ježíš slyší hlas můj každý den.
Ó, Ježíš mne v mém pádu pozvedá.
Ó, Ježíš, krásné jméno má.
2) Ježíš, chválu vzdává srdce mé,
Ježíš, stále stejný včera dnes.
Ó, Ježíš zemřel též za hříchy mé.
Ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen.
3) Ježíš, přijde brzy jako král,
Ježíš, přines lásku na zem k nám.
Ó, Ježíš, jemu chválu zazpívám.
/: Ó, Ježíš, krásné jméno má! :/
57. Ježíši, přijď
1) Před Tebou, Pane, klečíme s hlavou skloněnou,
zase Ti, Pane, bloudíme,uč nás jít cestou svou.
2) Dlaně své, k Tobě, zvedáme, každý z nás chce být jen Tvůj,
Ty nejlíp víš, co v srdcích skrýváme. Proměň ve světlo naši tmu.
R: Ježíši, přijď, Ježíši, přijď. Přijď se svojí láskou,
Ježíši, přijď, Ježíši, přijď a uzdrav nás.
Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, vždyť jsme Tvůj zástup.
Ježíši, přijď a obnov Boží obraz v nás.
58. Ježíši, Ty jsi chléb živý
/: Ježíši, Ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem,
za pokrm hladových duší Tělo Tvé dává se všem.:/
Spatří slávu Tvou, kdo Tvé Tělo jí,
Pane, posiluj mou duši ke spasení.
59. Ježíši ukřižovaný
Ježíši ukřižovaný, lituji, hříchů lituji. Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison!
60. Jsem kvítek šáronský
Ona: Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách.
On: Jako lilie mezi trním, tak je přítelkyně má.
Ona: Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny.
On: Jako lilii mezi trním, krásnou přítelkyni mám.
Ona: Usedla jsem v jeho stínu, jeho ovoce sládne na rtech mých.
On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.
On: Jsi kvítek šáronský, lilie v dolinách.
R: Občerstvěte mě koláči hroznovými,
osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou.
Ona: Jeho levice je pod mou hlavou, svou pravicí mě objímá.
Zapřísahám vás, při gazelách, při polních laních, dcery Jeruzalémské.
Prosím, nevzbouzejte lásku, dokud nebude sama chtít.
15
61. Jsme děti Tvé
Jsme děti tvé, jsme děti království.
Ve jménu Ježíš máme vítězství.
Před Boží svatostí ďábel pryč utíká,
ve světle Tvém a v lásce Tvé je krásné žít.
Haleluja, haleluja.
62. Jsme Tvůj lid
/: Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta,
tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat.:/
/: Ať Láska Tvá vždy mezi námi přebývá
a pokoj svůj znovu vylej mezi nás.:/
63. Kdo stvořil
1) Kdo stvořil mrkající hvězdy, mrkající hvězdy, mrkající hvězdy?
Kdo stvořil mrkající hvězdy? Náš Otec Bůh!
2) Kdo stvořil vlnící se moře, vlnící se moře, vlnící se moře?
Kdo stvořil vlnící se moře? Náš Otec Bůh!
3) Kdo stvořil létající ptáky, létající ptáky, létající ptáky?
Kdo stvořil létající ptáky? Náš Otec Bůh!
4) Kdo stvořil tebe, jeho i mne, tebe, jeho i mne, tebe, jeho i mne?
Kdo stvořil tebe, jeho i mne? Náš Otec Bůh!
5) Kdo stvořil mrkající hvězdy, vlnící se moře, létající ptáky?
Kdo stvořil tebe, jeho i mne, Náš Otec Bůh!
64. Králi, milost nám dej
Králi, milost nám dej, přijď a uzdrav naši zem.
Očisť ji svým Duchem, uzdrav dotykem
Klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pane!
Přijď s láskou svou sem k nám!
65. Kristus Pán
1) Kristus Pán, Boží Syn,
spasil nás, zbavil vin.
Vzal můj hřích, život svůj šel dát,
abych se stal spravedlivým a uvěřil:
Jeho krev spásu nám dává a léčí.
2) Milost svou dal jsi nám,
z bolesti, těžkých ran.
Krví svou vykoupil jsi nás,
abych poznal Tvou lásku k nám a uvěřil,
že Tvoje blízkost nám útěchu dává.
R: Tobě vzdáme dík, Bože, Beránku náš.
Jsi jediný Vykupitel, jsi můj Král.
Tobě vzdáme dík, Boží Beránku,
před Tvým trůnem svoje srdce skláníme.
16
66. Kéž poznají nás po ovoci (Ovoce Ducha svatého)
1) Ukaž mi hvězdy a já jednu z nich
přinesu k nohám tvým.
Začni mou větu, buď světlem slov mých
a já ji pak dokončím.
Ukaž mi lásku, jak miluje Bůh,
ať učím se mít rád.
Dal jsi mi uši, tak dej mi i sluch,
ať můžu naslouchat.
2) Došel jsi se mnou až na Golgotu.
Kam vede cesta dál?
Dej mi svůj pokoj, dej mi ochotu,
abych ti naslouchal.
I když jsem zradou nalomený,
zase mě nedolom.
Ukaž mi nebe, ať vím, kde je cíl,
a já vyrostu v strom!
3) Až jednou budu jak popsaný list,
až listí opadá,
ať moje řádky pak dají se číst,
snad z nich báseň poskládáš.
R: Duchu Boží, dej nám sílu růst,
tak jako strom, Tvojí mocí
v dobrém růst, své dary daruj nám.
Kéž poznají nás po ovoci.
67. Křížová cesta
1) Boží Syn, slávy Král,
z lásky se chudým stal,
On sám první nesl ten kříž.
3) Poslušný, svatý Syn,
rozdrcen tíhou vin,
On sám první nesl ten kříž.
2) Pravda a život - sám
lháři je proklínán,
On sám první nesl ten kříž.
4) Ježíš, Chléb života,
sám sebe rozdává,
On sám první nesl ten kříž.
R: A my dál s křížem spásy procházíme náš svět,
šerá údolí chudoby a strádání, ale úsvit nám běží vstříc,
Boží náruč a vzkříšení, věčné vítězství pravdy a lásky.
68. K Tobě, Hospodine, volám
K Tobě, Hospodine, volám, volám.
Vyslyš moje prosby, skálo má.
Hospodin je síla má, štít můj, mé srdce v něj doufá.
Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám.
Pozvedám své ruce k svatostánku svatyně.
Svou písní mu budu vzdávat chválu.
69. Kvůli Tobě
/:Kvůli Tobě, Pane můj, kvůli Tobě, přišel jsem.:/
Já Tvé slovo očekávám, se svou mocí přijď dnes k nám,
kvůli Tobě přišel jsem.
Já Tvé slovo očekávám, se svou mocí přijď dnes k nám,
jen kvůli Tobě přišel jsem.
17
70. Láska
1) Kdybych mluvil jako anděl,
chápal všechna proroctví,
ale kdybych lásku neměl, nejsem nic.
Kdybych všemu rozuměl,
vírou hory přenášel,
ale kdybych lásku neměl, nejsem nic.
2) Kdybych všechno, co mám, rozdal,
nenechal si vůbec nic,
ale kdybych lásku neměl, nejsem nic.
Kdybych pro druhého umřel,
hrdě se obětoval,
ale kdybych lásku neměl, nejsem nic.
R: Láska je trpělivá, laskavá a pokojná,
láska radost z pravdy má, mírná je a shovívavá.
Láska myslí na druhé a na křivdy zapomíná,
láska všechno omlouvá,
láska věří, láska doufá, láska na vždy trvá.
71. Lásky však kdybych neměl
1) /: Kdybych znal množství jazyků, kdybych znal zpěvy andělů:/
2) /: Kdybych znal všechna proroctví, kdybych znal vědy tajemství:/
3) /: Kdybych měl víry přemíru, kdybych i hory přenášel:/
4) /: Kdybych se rozdal pro chudé, kdybych se nechal umučit:/
5) /: Láska je milá, shovívavá, láska se nepře, nežárlí:/
6) /: Láska je tichá, nezištná, láska se mírní, nechlubí:/
7) /: Láska vše snáší, uvěří, láska je plná doufání:/
8) /: Láska, ta všechno přetrpí, láska, ta nikdy neskončí:/
R: Lásky však kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.
72. Madona
1) Každý z nás na této zemi
poutníkem je k věčnosti,
když chceš dojít k svému cíli,
potřebuješ milosti.
U své Matky hledej pomoc,
zbaví tě všech starostí.
Dovede tě až do věčné radosti.
2) Když se zdá, že kolem zlo,
kde vzít sílu člověk má,
kde se ukrýt než u Matky,
která dětem pokoj dá.
Volám k tobě, ó Madono,
a prosím o pomoc tvou,
vyslyš prosby, jež přednáším písní svou.
R: Madono, dobrá Madono,
je krásné tvým dítkem být.
V tvých rukách, dobrá Madono,
svůj život já chtěl bych skrýt.
18
73. Loretská hymna
1) Projdu temnotou, až uvidím ráno,
půjdu tam, kde Tvoje svíce nocí zazáří.
Projdu temnotou s Tebou, Maria.
Svým dětem, Matko, vléváš radost do tváří.
Bůh Ti v malé, chudé chýši
tiše dává znát své plány
a ty šeptáš: „Pane, díky,
jak krásné je Tvé přání.“
2) Půjdu za Tebou, s chudákem i králem,
s těmi, kteří léta hledají náruč Tvou.
Všechno soužení, jež svět svým dětem dává,
přečti si v mých očích, když kráčím za Tebou.
Bůh žil s Tebou v chudé chýši,
jako dítě znal Tvou péči.
Já zpívám: „Matko, díky
za Tvou lásku, za cit Tvůj!“
3) Půjdu stejnou cestou, po níž Ty jsi šla, Maria.
Na volání Boží chci kývnout s pokorou.
Jdeme stejnou cestou, na rtech Tvoje slavné „Staň se“,
pomoz, ať v nás květy pravdy nevadnou.
Bůh se sklání k lidským chýším,
jeho láska smývá rány.
Já volám: Pane, díky,
mohu zpívat: Jsem Ti blíž!
R1: S písní jdu vstříc slávě jména Maria.
Každý národ Tě chválí,
celá Evropa zpívá: Jsi požehnaná.
R2: Blíž chci Ti být, vzorem je mi Maria,
každý národ ji chválí, celá Evropa volá:
Je požehnaná.
Blíž chci Ti být, vzorem je mi Maria,
každý národ ji chválí,
celá Evropa volá:
Je požehnaná, Ty jsi požehnaná.
74. Mikuláš dobré srdce má
1) Mikuláš dobré srdce má, pomáhá, co má rozdává.
2) Mikuláš je rád mezi přáteli, pomáhá, co má rozdělí.
3) Dobrý biskupe Mikuláši, pokoj mezi lidi přinášíš.
4) Dobrý biskupe Mikuláši, lásku, radost, štěstí přinášíš.
R1: Poslouchej, zvony vyzvání, dobrý Bůh nás všechny zachrání.
R2: Děkujem, my ti děkujem, Boží lásku ukázal jsi všem.
19
75. Mé dlaně zvednuté
Mé dlaně zvednuté přijmi teď, Bože můj,
tak jako večerní obětní dar.
Modlitba má, ať k Tobě vstoupá,
tak jako vůně kadidlová.
76. Mojžíš
1) Řek jednou Mojžíš lidu svému:
Přišel čas,
dnes v noci tiše vytratí se každý z nás.
Mává, mává nám všem svobodná zem.
Já říkám rovnou, každý ať s tím počítá,
že naše cesta ke štěstí je trnitá.
Mává, mává nám všem svobodná zem.
2) Až první krůček bude jednou za námi,
tak nikdo nesmí zaváhat, dát do fámy.
Mává, mává nám všem svobodná zem.
Pak tenhle vandr všem potomků ukáže,
že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže.
Mává, mává nám všem svobodná zem.
3) Ten starý příběh z Bible vám tu vykládám,
ať každý ví, že rozhodnout se musí sám.
Mává, mává nám všem svobodná zem.
R: Kdo se bojí vodou jít,
ten podle tónů faraónů musí žít.
Mává, mává nám všem svobodná zem.
77. Mou cestu v rukou máš
Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou,
neselže láska Tvá, jdu s důvěrou.
Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou,
ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.
Když cestu nevidím, jdu s důvěrou,
vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou.
I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou,
vím, že zase postavíš mě pevně na své skále.
/: Každý den novou milost z Tvých dlaní smím si brát.
Jako strom ve Tvém chrámu v pevných zdech Tvé věrné lásky úkryt mám.:/
78. Můj Bůh dává mi láska
/: Můj Bůh dává mi lásku, dává mi naději, že mohu zas žít.:/
79. Můj Bůh je můj štít
1) Můj Bůh je můj štít, je mou písní,
já vím, On mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí.
2) Teď smím jít v pokoji dál,
vím, že jsi blízko, haleluja.
R: Chci žít, ve stínu křídel Tvých,
spěchám do stínu křídel Tvých,
smím žít ve stínu křídel Tvých.
20
2x
80. Můj Králi, má spáso
1) Můj Králi, má spáso,
nikdo není jako Ty.
Za činy Tvé z lásky mocné,
životem chci chválu vzdát.
Můj Králi, má spáso,
bezpečný přístav jsi můj
a vším, co jsem,
a vším, co mám,
jméno Tvé chci chválit dál.
1) Můj Králi, má spáso,
nikdo není jako Ty.
Za činy Tvé z lásky mocné,
životem chci chválu vzdát.
Můj Králi, má spáso,
bezpečný přístav jsi můj
ať vším, co jsem,
a vším, co mám,
nepřestanu chválit Tě.
R1: Tobě ať jásání z úst našich zní,
sláva i moc Tobě jen náleží.
Před tebou sklání se vrcholky hor,
moře chválí sílu Tvou.
R1: Tobě ať jásání z úst našich zní,
sláva i moc Tobě jen náleží.
Vrcholky hor se sklání před Tebou
moře chválí sílu Tvou.
R2: Před jménem Tvým s radostí Ti
zpívám,
jsi moje láska, s Tebou nejsem sám,
navždy mi zůstane úkrytem náruč Tvá.
R2: Před jménem Tvým s radostí Tobě
zpívám,
jsi moje láska, Tebe uctívám,
navždy mi zůstane úkrytem náruč Tvá.
81. Můžeš mít radost
1) /: Můžeš mít radost ve svém srdci,
každou hodinu a každý den.:/
Radost, kterou svět nemůže dát.
Radost, kterou svět nemůže vzít.
Můžeš mít radost ve svém srdci
každou hodinu a každý den.
2) Můžeš mít pokoj ve svém srdci…
Pokoj, který svět nemůže dát…
3) Můžeš mít lásku ve svém srdci…
Lásku, kterou svět nemůže dát…
4) /: Nádherný život, po kterém toužíš,
dal nám Ježíš, půjdeme s ním.:/
To všechno ti svět nemůže dát…
Nádherný život, po kterém toužíš,
dal nám Ježíš, půjdeme s ním.
82. Na hlubinu zajeď
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu, Bůh tolik miloval,
kapkou krve, krůpějí potu Ježíš tebe kupoval.
1) /: On tě miloval prvý:/
/:On tě kupoval krví:/
2) /: Tíhu lidské viny:/
/: vzal na sebe jiný:/
3) /: Lékař je duší i těla:/
/: jemu se odevzdej zcela:/
4) /:Na vysoké hoře v tichu:/
/: poznáš tíhu svého hříchu:/
5) /:Vírou zajeď na hlubinu:/
/: má sílu uzdravit tvou rakovinu:/
6=1
21
83. Na kolenou
1) /: Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.:/
2) /: Sílu opustit svůj hřích jsem dostal na kolenou:/
3) /: Sílu začít nově žít jsem dostal na kolenou:/
4) /: Duchem svým mne Ježíš naplnil na kolenou:/
5) /: Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou:/
R: V modlitbách když budeš stát, Duch svatý začne vát.
Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.
84. Nade mnou se smiluj
Hospodine, prosím, nade mnou se smiluj,
zahlaď všechny moje viny a mé srdce bude čisté.
Svého Ducha zas mi daruj, ať je ve mně stále činný,
zas mé kroky budou jisté, zas mé kroky budou jisté, zas mé kroky budou jisté.
/: Oblečte člověka nového, který podle vzoru Božího
je stvořený, spravedlivý a svatý.:/
85. Nade vše
1) Nade vší mocí, nad proudem řek,
nad modrým nebem, co nemá počátek.
Nade vší slávou, co může člověk mít,
Ty jsi ten, kdo hrad je můj i štít.
Nad každý poklad, nad každý sen,
nad všechny krále, Ty sám jsi vyvýšen.
Byls jak růže, co člověk zahodí,
Ty jsi ten, já ten, kdo uhodí.
R: Nám jsi dal lásku svou a kříž.
Žít jsi měl, byl jsi na obtíž.
Pro můj hřích smrt jsi podstoupil,
to kvůli mně Tys měl žít, jsi můj štít.
86. Nádherný
1) Ve Tvém srdci je soucit a slitování,
prapor lásky Tvé nade mnou.
S Tebou setkat se toužím tváří v tvář,
navždy v blízkosti tvé pak stát.
Jak je nádherné víc Tě znát.
2) Ve Tvých rukou je právo,
jsi spravedlivý.
Jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou.
Ty jsi Stvořitel Bůh, mého života Pán,
Tobě chválu a díky vzdám.
Jak je nádherné víc Tě znát.
3) Budem chválit tvé jméno, ať svaté je v nás.
Tebe chválit a vzývat budem dál!
Ve Tvé moci a slávě chcem na věky žít,
v srdci vděčnost a lásku mít.
Jak je nádherné blíž ti být.
R: Nádherný, pro mě vším jsi sám,
nádherný, čistý můj si Pán,
hoden si slávy, jsi králů Král,
jak je nádherné víc tě znát.
22
87. Nám, Pane, dal jsi Slovo své
R: Nám, Pane, dal jsi Slovo své,
Ducha svého dej nám též.
Ať tebe vždycky přijmeme,
Ducha svého dej nám též.
1) Zůstaň, Pane, s námi všechny dny až na věky, Ducha svého dej nám též.
Ty jsi cesta, ty jsi život pro nás, pro bratry, Ducha svého dej nám též.
2) Všechny moci světa, když nás, Pane, týrají, Ducha svého dej nám též.
Ve víře nás přece Boží síla provází, Ducha svého dej nám též.
3) Stále znovu zpívám: Pane, dej nám Ducha též, Ducha svého dej nám též.
Který srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne, Ducha svého dej nám též.
88. Naplň, Pane
Naplň, Pane, naplň mne, naplň, Pane, mocí svou dnes srdce mé.
Jsem jen tvůj, jen tvůj, chci dělat, co chceš sám,
tak mne naplň, Pane, žádám, tak mne naplň, Pane, žádám.
89. Naplňuj mne Duchem svým
/: Naplňuj mne Duchem svým :/
Nechci být prázdný džbán, plň mne Ty, Pane, sám.
/: Naplňuj mne Duchem svým :/
prosím Tě, naplň mne, ať Duchem přetékám.
90. Neplač víc, Matko má
1) Neplač víc, Matko má,
na kříži, že Syna máš,
poslední to chvíle jediná,
v náruči mě pochováš.
Vzpomínáš, Betlém v záři stál,
poprvé dech tvůj mě hřál.
Jako dřív, stále jsi nádherná,
dnes hřej mě dál.
2) Neplač víc, Matko má,
že tvůj Syn ti odchází,
dávno vím, jakou váhu má
láska tvá pro můj cíl.
Vzpomínáš, Betlém zpíval, hrál,
na rukou tvých jsem usínal,
jako dřív v náruči nádherné
nech spát mne dál.
Vzpomínáš, proč jsem v kráse tvé
přišel sem v tuto zem,
skrze tvé slzy nádherné
já patřím všem.
3) Neplač víc, Maria,
na kříži že Syna máš,
poslední to chvíle jediná,
v náruči jej pochováš.
Vzpomínáš, Ježíš v kráse tvé
přišel sem, v tuto zem,
skrze tvé slzy nádherné
on patřil všem.
23
91. Neseme, Pane, chléb a víno
Neseme, Pane, chléb a víno,
neseme celý život náš.
Neseme, Pane, chléb a víno
a hledáme tvou tvář, tvou tvář, tvou svatou tvář.
92. Nové přikázání
1) Ptáš se, jak žít,
kterou cestu zvolit na rozcestí?
Jak dál světem jít,
když je přesycený lhostejností.
Tak otevř Písmo, nechej slovo Pána znít,
vždyť i tobě nové přikázání dává.
R1: Tak jako jsem já miloval vás,
i vy mějte lásku k druhým.
Ať celý svět na vás pozná,
že jste učedníci mí.
Proto milujte se, jak jsem já miloval vás.
2) Smíš změnit svět,
i když nemožné se to může zdát.
Stačí zpomalit tvůj spěch,
a pak přijdeš na to, kde začít máš.
Tak otevř Písmo,
nechej slovo Pána znít,
vždyť i tobě nové přikázání dává.
3) Už víme, jak žít,
kterou cestu zvolit na rozcestí.
Jak dál světem jít,
ať není přesycen lhostejností.
Otvíráme Písmo,
ať nám všem zní slovo Tvé.
Vždyť i nám teď nové přikázání dáváš.
R2: Tak jako jsi Ty miloval nás,
i my mějme lásku k druhým.
Ať celý svět na nás pozná,
že jsme učedníci Tví.
Proto milujme se, jako Pán miloval nás.
93. Nyní pokloňme se před Králem
/: Nyní pokloňme se před Králem,
klekněme před naším Stvořitelem. :/
Vždyť on je náš Bůh
a my jsme ovce pastvin jeho,
stádem, jež on sám vodí,
rukou svou Bůh nás vodí.
94. Ó, Bože, Světlo naše
Ó, Bože, světlo naše je důstojné tě chválit,
Otce, Syna i Ducha svatého.
Ó, Bože, světlo naše celý vesmír se ti klaní,
Otci, Synu i Duchu svatému.
24
95. Ó, Pane, otevři mé rty
/: Ó, Pane, otevři mé rty, ó, Pane, otevři mé rty,
ó, Pane, otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tvou chválu.:/
/: Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří naše chvála,
jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří chvála:/
96. Otevřme Písmo
Otevřme Písmo a poslouchejme, promluví Bůh, Mistr a Pán.
Otevřme Písmo a poslouchejme, amen.
97. Otče můj drahý
1) /: Otče můj drahý, svaté je jméno Tvé.
Kéž je zjevná Tvoje sláva na zemi.:/
Můj Nejvyšší.
2) /: Ježíš, ó Ježíš, v Jeho Jménu je moc.
Kéž je zjevná Jeho sláva na zemi.:/
Můj Nejvyšší.
R: /: Buď vůle Tvá na nebi,
buď vůle Tvá na zemi,
buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši.:/
98. Pánu ať zní píseň chval
1) Pánu ať zní píseň chval,
Pánu ať tady zní: „Sláva!“
Jméno má vyvýšené,
jen On na věky vládne.
/: Králů Král:/
/: Pánů Pán:/
/: Haleluja, haleluja:/
2) Jako jeho vojsko budeme stát,
Pánu ať tady zní: „Sláva!“
Dej svou moc, Pane, požehnej nám,
kéž naše země Tvou slávu zná.
/: Králů Král:/
/: Pánů Pán:/
/: Haleluja, haleluja:/
99. Pevní ve víře (Madridská hymna)
R1: Pevní ve víře, pevní ve víře
Spěchejme vstříc Kristu Pánu,
vždyť on je Přítel náš.
/: Slávu mu zpívej, navěky zpívej!
Spěchejme vstříc Kristu Pánu
pevní ve víře. :/
R2: Ó Kriste, jsi náš Přítel.
Ó Bratře, jsi nám blízko.
Ty jsi náš Pán.
Chceme dál pevně stát,
jenom v Tobě navždy stát.
1) Tvá Krev nás obnovuje a obmývá.
V Tvém kříži pevně posilujeme se.
Skrz Tělo nás objímá Boží láska,
v té rosteme a základy nám dává.
4) Jen smrtí Tvou se rodím do života,
v očích Tvých září znamení světla,
Tvá tvář života mého metafora,
Tvou spásou je mi ve křtu čirá voda.
2) Dotykem ruky naše rány laskáš
a nohy Tvé nás vedou do života,
Tvé oči přočišťují každý pohled
a ze rtů Tvých jen odpuštění stéká.
5) Tvá církev otevírá dveře lidem,
těm, kteří jdou, kam vede je Tvá láska,
těm, kteří skálopevně stojí s klidem,
těm, kteří věrně zakoření v Krista.
3) Už vím, kdo vlastně tenkrát mohl za to,
když vánek na mě dýchl úsměv jara.
V Tvých ranách přítomná je Tvoje milost,
Tvá trápení jsou za mě tvrdá cena.
6) Jak překrásná snoubenka je Maria,
s ní tvoji mladí jdou a zástup zpívá,
že smrt byla vítězně překonána,
Tvé slávě patří na věky chvála.
25
100. Pojď ke mně blíž
1) /: Pojď ke mně blíž a poslouchej,
nesu ti radostné poselství.:/
/: Bůh si vzpomněl na své Slovo,
splnil dávná proroctví.:/
3) /: On přišel sem, na naši zem,
kázat o lásce a pokání,:/
/: svou krev prolil za nás všechny,
zve nás k následování.:/
2) /: Ten, který byl, Ten, který je,
Ten který bude až na věky,:/
/: poslal světu Mesiáše,
jak zněl příslib odvěký.:/
4) /: Já za ním jdu, pojď také ty,
půjdou nás zástupy, já to vím,:/
/: cestou úzkou, která vede
do Kristova království.:/
101. Pojďte ke mně všichni
Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi.
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete.
/: A Já vám, praví Pán, Já vám odpočinek dám.:/
102. Píseň k sv. Mikuláši
1) Zvoneček radostně zvoní,
letos k nám tak jako v loni
přijde svatý Mikuláš.
Za ním anděl lehce kráčí,
za andělem jen se mračí,
na řetěze satanáš.
4) Něco se nám podařilo,
co však lidi zarmoutilo,
chcem skutečně napravit.
Až tu budem za rok zase
a Mikuláš podívá se,
ať nás může jen chválit.
2) Mikuláš ten přítel dětí,
dárečků má jako smetí,
přichází i na dvůr náš.
Do našeho domu vkročí,
pozvedneme k němu oči,
modlíme se „Otče náš“.
5) Za odměnu dárky máme,
hned se na ně podíváme,
radost máme velikou.
Chcem opravdu hodní býti,
ať má radost ze svých dětí
Bůh i táta s maminkou.
Bůh i táta s maminkou.
3) „Otče náš“ se pomodlíme,
na otázky odpovíme,
které dává Mikuláš.
Radost je nám vidět v tvářích
a že se nám zkouška daří,
zlostně bručí satanáš.
103. Požehnaný jsi, Bože
Požehnaný jsi, Bože, na věky, z tvé ruky všechno máme. Požehnaný jsi, Bože veliký,
1) chléb ti zde přinášíme.
2) víno ti přinášíme.
3) dary ti přinášíme.
26
104. Právě teď je chválit Pána čas
1) Právě teď je chválit pána čas,
být svatyní jeho Svatého Ducha.
Svou důvěru slož u něj
a chválu Bohu vzdej,
sláva Páně toto místo naplní.
2) On přebývá ve chválách svého lidu,
má rád, když jeho jméno vzýváme.
Svou důvěru slož u něj
a začni chválit jej,
sláva Páně toto místo naplní.
R: Pána chval
4x
(tak) Pána svého chval.
105. Prosba k Duchu svatému
1) Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření,
přijď již a proměň svět náš celý v nové stvoření.
2) Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu,
najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu.
3) Probuď svědomí otupené, sbližuj národy,
zavěj a přiveď zotročené v říši svobody.
R: Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj,
nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.
106. Přijď, Duchu svatý
Přijď, Duchu svatý, (my tě zveme)
4x
my tě zveme, my tě zveme, přijď k nám.
/: Přijď dary dát, (zbuduj církev svou),
přijď s pravdou svou, (ať je slaven Pán).
Buď průvodcem, ukaž směr, pojď s námi dál.:/
107. Přijď, Duchu svatý, k nám
Přijď Duchu svatý k nám, přijď se svým dotykem,
svou náruč otvírám před Tvým vlídným pokojem.
Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav,
přijď do všech mých nejistot, přijď do všech mých neklidů.
108. Přijď, Pane, do našich srdcí
Přijď, ó Pane, přijď do našich srdcí, přijď, ó Pane, přijď mezi nás.
Přijď, ó Pane, přijď do našich srdcí a rozsviť světlo svojí lásky v nás.
109. Přijímání
1) Tvé tělo, Pane, přijímám,
Tvou církev, Pane, přijímám.
R: Tak pojďme a chvalme Ho,
slavme Ho, neboť On je Král,
píseň chvály ať mu stále zní.
Tak pojďme a chvalme Ho,
slavme Ho, neboť On nám život dal,
ať Ho chválí každé stvoření.
27
110. Přijmi, Pane
1) Přijmi, Pane, z našich polí chléb.
Přijmi, Pane z našich vinic víno.
Z našich polí chléb, z našich vinic víno,
chléb a víno spásy znamení.
Přijmi, Pane, ze svých polí chléb.
Přijmi, Pane, ze svých vinic víno.
Ze svých polí chléb, ze svých vinic víno,
ať nás tvojí mocí promění.
2) Díky za krev za nás prolitou,
díky za tvou oběť, Pane, díky.
Vždyť jen pro tvůj kříž
jsme ti, Bože, blíž,
díky, že nám sebe nabízíš.
Díky, že jsi přijal úkol svůj,
žes šel plnit vůli Otce svého,
z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,
každý člověk je teď Boží syn.
3=1
R: Ty jsi, Pane, sám pravý vinný kmen.
V plodech dojdou štěstí,
kdo jsou tvoje ratolesti.
111. Přiznej Pánu jeho moc a čest
1) /: Přiznej Pánu jeho moc a čest,
vyznej ho ústy a chval ho srdcem svým.:/
2) /: Vždyť Bůh dává dary své a moc,
všem toužícím, těm, kdo poprosí.:/
R: Náš Bůh je slitovný a spravedlivý,
přímý a laskavý je Pán.
112. Rájem
R: Rájem jednou chtěl bych jít,
chci se smát a být
tam, kde je můj Pán.
Rájem zpěv až bude znít,
smím tolik lásky vzít,
kolik mám jí sám.
1) Střípky Božího království,
které na svět seslal Pán,
sbírat chci srdcem svým vychladlým,
ráje až přijde čas,
abych mohl snést
tu krásu a ten žár, jímž je Bůh.
2) Abych se učil žít,
proto Pán mi život dal,
abych uměl mít rád, jak si přál.
Když nebudu lásku mít,
nedokážu žít,
snést krásu a ten žár, jímž je Bůh.
28
113. Rozžíhá
R: Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz. 2x
1) Jí patří dík, že mrtvým lánům dal život Boží Syn,
že světlo vešlo do míst, kde dlouho ležel stín.
2) Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání,
že padla vláda noci a přišlo svítání.
3) Jí patří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích,
a nebýt Matky Boží, kdo znal by Knihu knih?
4) Jí patří dík, že Kristův oheň nás nenechává spát,
že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad.
5) Jí patří dík, za všechna díla, co chrání pláštěm svým,
dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím.
6) Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš.
Kéž rozezní se Ave, až přijde Mesiáš.
114. Setkání
R: Náš Pán znovu přišel k nám, lámal chléb a rozdával,
každý, kdo teď jásá, ten se ho dotýkal a on z něho stvořil chrám.
1) Stačí chvíle na hostině s ním,
občerství nás, svůj chléb dá všem hladovým.
2) Nový život do nás proniká,
Boží milost, klid a radost veliká.
3) Přišel k lidem, podobným se stal,
je tu s námi – bratr, přítel náš a Král.
115. Spoj naše ruce
1) Spoj naše ruce, my prosíme Tě, Pane.
Spoj nás láskou, co nikdy nepřestane.
Láskou přející, co druhým sebe dává,
co se nehádá, na křivdy zapomíná.
2) Spoj naše srdce, my prosíme Tě, Pane. …..
3) Spoj naše duše, my prosíme Tě, Pane. ……
R: Ano o lásku, my prosíme teď Tebe.
Bože o lásku prosíme celé nebe.
Pane dej lásku všem 1) prosícím / 2) trpícím / 3) bloudícím.
29
116. Slunce Kristovy lásky
Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás,
oheň Svatého Ducha ať zapálí nás,
ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den,
ve kterém se Jeho milost oslavovat má.
117. Svatební II. – Prožíváš tuto chvíli
1) Prožíváš tuto chvíli, stojíš před pánem, svý „ANO“ máš říct.
Závoj sněhobílý, vy dva před oltářem si slíbíte víc.
R1: Stačíš to říct krátkou větou: „Mám tě rád!“
Slova lásky ve vás kvetou, chceš rozdávat.
2) Neváháš nad životem, víš už, jak žít dál, cestu zvolenou máš.
Odpovídáš: „Pane, tu jsem.“ Záleží na tobě, co druhému dáš.
R2: Společnou cestou chceme jít,
svůj život proměnit,
plné srdce lásky mít, druhého nezranit,
slova lásky naplnit ve skutcích.
Ať Pán vám požehná.
118. Světlo světa (Torontská hymna)
1) Ten, koho směly naše oči zřít,
ten který řekl nám:
„Dotkni se mých ran!“,
ten jehož hlas nám v uších mohl znít,
ten který do srdcí svůj pokoj rozdává.
Ať každá píseň stále o něm zpívá,
svět může poznat zář,
která vchází do všech stínů.
3) Tak mnoho lidí hledá pro co žít,
jak krokům smysl dát,
čím dlaně naplnit?
Teď s úsměvem jim můžeš vyjít vstříc,
ať v novém setkání smí Ježíš promluvit.
Tím světlem, které v hloubi srdce nosíš,
máš sílu tišit pláč – místo nářků zajásání.
2) Sám před sebou svět oči zavírá.
Jak cestu poznat má,
kdo slepý klopýtá?
Už nesmíš déle dřímat, je čas vstát,
své srdce otevřít a ruce podávat.
Pak můžem spolu projít každou bouří
a bdít jak noční stráž, která čeká na svítání!
4) Co osolí sůl chuti zbavená
a komu posvítí lampa ukrytá?
Jak život dá se bez Života žít?
Přijď, Duchu, obnov nás,
přijď vlažné zapálit!
Kéž pravá láska znovu všechny spojí,
a víra s nadějí nás vede k zmrtvýchvstání.
R: Chci dál světlo nést, být pro zem sůl!
Už mizí všechny stíny, teď Láska hoří v nás!
Chci dál světlo nést! Kristus je svící,
dnes celá země září
plná lesku jeho světla v každém z nás.
30
119. Tady a teď
A ty to slovo říkáš, tady a teď,
uzdravuješ, léčíš, tady a teď,
lásku svou nám dáváš, tady a teď.
Bože náš, Bože náš, jsi tu s námi,
Slovo Tvé spásu přináší.
120. Tady u Tvých nohou
Tady u Tvých nohou, Pane můj, Ty víš, sedávám tak rád.
Tady u tvých nohou, Pane můj, Ty víš, rád ti naslouchám.
121. Táta
R: Nebojím se, když temno je,
Otec za ruku povede mě.
1) Děkuju ti táto, za všechno, co robíš,
že hraješ si se mnou, na koni mě nosíš.
Děkuju ti táto, mám jistotu v tebe,
že každý den vídáš mě z nebe!
2) Když je mi smutno, něco neumím,
ty mě utěšíš, ty mi rozumíš.
Radostí skáču, šaška když děláš,
mám tě moc rád, tebe se nevzdám!
3) Sáňky mám v zimě, kolo na léto.
Mamka to není to samé, co táto.
122. Ty jsi jediný Bůh
Ty jsi jediný Bůh, první a poslední,
nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty.
Ty máš největší moc, Ty jsi svrchovaný,
nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty.
Jsi největší ve své síle a největší ve své moci.
Hrozný jsi ve svém hněvu, největší ve svém milování.
Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý.
Nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi Ty.
123. Tobě, Králi, chválu vzdávám
1) /: Tobě, Králi, chválu vzdávám:/
Vzývám jméno Tvé! Tobě, Králi, chválu vzdávám.
2) /: Beránku, jsi hoden té chvály:/ …
3) /: V srdci mém zní nádherná píseň:/ …
4) /: Před Tebou teď poklekám, Králi:/ …
5) /: K trůnu Tvému zní moje chvála:/ …
31
124. Tobě, Pane, Králi náš
R: Tobě, Pane, Králi náš,
toužím zpívat píseň chvály.
Tobě, Pane, Králi náš,
poklonit se lásce Tvé.
1) Tvé stvoření, Tvé stvoření,
andělé a svatí, andělé a svatí,
země i vesmír, země i vesmír
Pána svého chválí.
4) Noci a dni, noci a dni,
temnota i světlo, temnota i světlo,
blesky ohnivé, blesky ohnivé
Pána svého chválí.
2) Rosa a déšť, rosa a déšť,
slunce a luna, slunce a luna,
hvězdy zářící, hvězdy zářící
Pána svého chválí.
5) Vrchy a hory, vrchy a hory,
rostliny země, rostliny země,
ptactvo nebeské, ptactvo nebeské
Pána svého chválí.
3) Oheň a žár, oheň a žár,
jíní a sněhy, jíní a sněhy,
teplo a chlad, teplo a chlad
Pána svého chválí.
6) Národy země, národy země,
služebníci Páně, služebníci Páně,
všichni tvorové, všichni tvorové
Pána svého chválí.
125. Tobě patří chvála
/:Tobě patří chvála, čest a sláva,
my zvedáme svoje dlaně, my voláme: „Ty jsi Pán!“:/
/:Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný, Ty jsi Král,
Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní.:/
Neboť Tvé je království, moc i sláva na věky,
v Tvém jménu je síla, Ty jsi Alfa, Omega.
/: Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj! :/
126. Toužím, po Tobě toužím
1) Toužím, po Tobě toužím,
toužím Tě poznávat,
Tvou láskou, věčnou láskou
nechat se objímat.
2) Hledám, Tebe hledám,
křídla Tvá jsou skrýší mou,
chválím, Tebe chválím,
objímáš mě mocí svou.
R: Bože, má spáso, veď mě dál,
v nádvořích tvých chci být i já.
127. Tvoje jméno vyznávám
1) Tvoje jméno vyznávám,
rád Ti zpívám svoji chválu,
jsem tak vděčný, že Tě znám,
jsem tak vděčný za Tvou spásu!
R: Přišel jsi k nám z nebes ukázat směr,
dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl.
Z kříže byls do hrobu dán,
třetí den jsi z mrtvých vstal,
Tvoje jméno vyznávám.
32
128. Tvůj Pán (Žďárská hymna)
1) Vy jste sůl země, sůl bývá slaná
a pálí nejen v očích a ranách.
Jste světlo světa, to jasně svítí
a léčí rány i v duších lidí.
3) Tak podej ruce těm kolem sebe,
tvůj strach se ztrácí,
zvoní smích z nebe.
My nikdy nejsme úplně sami,
On řekl jasně: „Zůstanu s vámi!“
2) Tajemství kříže svou sílu skrývá,
praskají všechna zrcadla křivá.
Vždyť poznat pravdu, unést jí celou,
to nejde jinak než na kolenou.
R: /:Přidej plamen k plameni a srdce na dlani,
náruč dokořán, až tě zavolá.:/ Tvůj Pán.
129. Ty i já
1) Ty i já – my chceme v míru žít.
Ty i já chceme též radost mít.
Ty i já – volní a šťastní chceme být.
3) Ty i já – oba potřebujeme
Toho, kdo dá, co mi dát nemůžeme.
Ty i já – musíme Ježíše mít.
2) Ty i já – jak pokoj rozšíříme?
Ty i já – jak radost rozmnožíme?
Ty i já – jak můžem štěstí lidem dát?
4) Ty i já – v Ježíši pokoj známe.
Ty i já – v něm svoji radost máme.
Ty i já – v Ježíši štěstí máme své.
130. Ty jsi chléb živý
/: Ježíši, ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem,
za pokrm hladových duší. Tělo Tvé dává se všem.:/
Spatří slávu Tvou, kdo tvé Tělo jí,
Pane, posiluj mou duši ke spasení.
131. Ty sám, Ty jsi důvod
Ty sám, Ty jsi důvod radost mít,
já vím, Ty jsi důvod doufání.
/: Léčíš rány mé i křídla zlámaná,
co zkoušel jsem nést sám,
teď dát Ti smím.:/ a vstát.
132. Úžasná Láska
1) Jak úžasná musí ta láska být?
Co přišla k nám, o vše se rozdělit.
Dát novou vláhu poušti spálené,
přiblížit nám nebe tak vzdálené.
2) Svou slávy říš, opustils kvůli nám.
Nemusels jít a přece chtěl jsi sám.
Tvář přátelskou jsi nikde neviděl,
když proklínán jsi k popravišti šel.
3) Tam místo nás, život jsi položil.
Vrátil ses zas, abys ho rozmnožil.
Vím, abych já moh věčný život žít,
musel můj Pán tou cestou kříže jít.
33
133. Velehrad víry
1) Bez naděje, víry,
bez lásky a síly,
žili kdysi naši předkové.
Do temnoty světlo,
místo strachu teplo,
přinesli jim Boží svědkové.
3) Bez naděje, víry,
bez lásky a síly,
znovu žijí naši přátelé.
Do temnoty světlo,
místo strachu teplo
vraťte nám dnes, Boží svědkové!
R: Dali jste nám víru,
nenechte nás spát,
vyproste nám sílu,
ve víře vždy stát.
Svatý Cyrile a Metoději,
národ Český k vám dnes hledí:
„Zachovejte víry Velehrad!“
2) Přešly bouře věků,
válek, snů a reků,
Velehrad v nich vždycky pevně stál.
Králové a vůdci,
umělci a světci
Boží pravdu šířili vždy dál.
134. V ten den, kdy Pán
1) V ten den, kdy Pán
zas přijde k nám,
v ten den, kdy Pán zas přijde k nám,
též já chci býti při tom,
v ten den, kdy Pán zas přijde k nám.
2) A když svatí z mrtvých vstanou …
3) A když vstanou při Tvém trůnu …
4) A kniha až se otevře …
5) A až zazní: „Aleluja“ …
6) A až se svět zas obnoví …
7) Až Beránek k svatbě přijde …
8) A jménem až nás zavoláš …
135. Vděčnost (Halelujah)
1) Díky, Bože, za ten dar,
že můžu světem kráčet dál,
že cesta, kterou dals mi, nekončí.
Že můžu zpívat, také hrát,
své bližní stále milovat,
a k tomu mě Tvá láska doprovází.
3) Díky, Bože, za děti,
za jejich vřelé obětí,
za první krůčky, slova, jejich smích.
Přijmi dík za rodiče,
za jejich teplé náruče,
přijmi, Otče, díky haleluja!
2) Díky, Bože, za teplo,
které slunce vpustilo,
za kapky rosy ve vysoké trávě.
Za modré nebe bez mráčků
i za beránky z obláčků.
Díky, Bože, zpívám haleluja!
4) Díky, Bože, za večer,
čas odpočinku nadešel,
ať nás Tvá ruka zítra opět chrání.
Ať neztrácíme naději
a spolu s Pannou Marií,
jdem ruku v ruce světem, haleluja!
R: Halelujah 4x
34
136. Vděčnost – Svatební (Halelujah)
1) Dnes máme svůj den svatební,
nám Pán Bůh svazek upevní,
a lásku svou ti u oltáře dám.
Nám Pán Bůh ruky spojí dnes,
my dotkneme se spolu hvězd,
až prsten zlatý tobě z lásky dám.
3) My navždy svoji budeme,
když od oltáře půjdeme
a máma s tátou požehnají nám.
Za vychování díky vám,
za lásku, co jste dali nám,
ať za to všechno odmění vás Pán!
2) Až kostelní zvon zazvoní,
já chci jen s tebou lásko žít
a rájem spolu půjdeme my dva.
Spolu navždy ty a já,
láska krásné jméno má,
ona naše cesty spoutává.
4) Láska, ta je čarovná,
ona velké kouzlo má,
ta ti poví, jak moc rád tě mám.
Půjdu s tebou světa kraj,
nechci být už nikdy sám,
jen s tebou lásko žít chci, halelujah!
R: Halejujah 4x
137. Víra, naděje a láska
1) Nyní pak zůstává víra.
3x
A také zůstává naděje.
3x
Nakonec zůstává láska.
2x
R: A ta je, a ta je, a ta je, a ta je,
a ta je ze všech největší.
Amen, amen, amen.
138. V Jeho jméně choď
1) Jsme děti narozené z utrpení,
krví nás vykoupil Pán.
Chce, abychom byli národům světlem,
v lásku a moc oblékl nás.
2) Je mnoho duší, co trápí se ve tmě,
chceš snad spát, když světlo máš?
Vždyť Ježíš přikázal o pravdě svědčit,
to je náš cíl, náš velký cíl.
3) Slyšíš, ten vánek je znak jeho Ducha,
blíží se poslední soud.
Základy Země i nebe se třesou,
přijde pro nás, vrátí se zas.
R: V Jeho jméně choď, vždyť Ježíš je náš Pán!
Už je čas, by církev povstala, hlásala:
Ježíš Kristus vykoupil a spasil nás.
35
139. Vše, co mohu dát
Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík.
Vše, co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále Tvé.
Cítím, že se mne Tvá ruka dotýká, Duch svatý přichází.
Před Tvou tváří padá na mne sláva tvá.
Pozvedám svůj hlas, pozvedám svůj hlas.
140. Všichni jsme jedno tělo
R: Všichni jsme jednou tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám.
Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.
1) /: Když jíte Tělo mé a pijete mou Krev,
budu žít ve vás, budete v lásce mé.:/
2) /: Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás,
On je všech králů Král a brzy přijde zas.:/
3) /: Cestou a pravdou jsem, Beránek nejtišší,
jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší.:/
141. Všichni sejdeme se v nebi
R: Všichni sejdeme se v nebi,
kde je Bůh, Král a Pán a Otec náš,
všichni sejdeme se v nebi,
kde je Bůh, už za krátký čas!
1) Nás doprovodí k Otci Kristus Pán, tam v nebi, tam v nebi.
Nás doprovodí k Otci Kristus Pán, už za krátký čas.
2) Tam přivine nás k sobě Otec Bůh…
3) I Maria nás všechny přivítá….
4) Duch svatý radostí nás naplní…
5) Proto žijme, ať se všichni sejdeme….
142. Vyvyšuji Tebe, Pane
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem.
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad každým člověkem.
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest.
Vyvyšuji Tebe, Pane, i nad svým životem.
Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno (Jméno Ježíš)
143. Vzácný jsi
1) /: Vzácný jsi, pro mě, Pane můj.:/
2) /: Láska Tvá je vzácná, to vím.:/
3) /: Vůle Tvá je správná, to vím.:/
4) /: Cestou Tvou já navždy chci jít.:/
R: Tebe mám, Tebe mám rád, Tebe mám rád. Ty sáms mě dřív měl rád.
36
144. Vzdejme Pánu díky
1) /: Vzdejme Pánu díky:/
/: za vše, co nám dává:/
/: za vše, co nám bere:/
/: patří Pánu sláva.:/
/: Vzdejme Pánu díky,:/
/: že se stará aby:/
/: nepropadli smrti:/
/: jeho lidé slabí:/
3) /: Vzdejme Pánu díky:/
/: zdroji pravé spásy:/
/: doutnající oheň:/
/: láska neuhasí:/
/: Vzdejme Pánu díky:/
/: jako děti Boží:/
/: že v člověku láska:/
/: lásku stále množí:/
2) /: Vzdejme Pánu díky:/
/: novou cestu klestí:/
/: v době, která zná jen:/
/: pomíjivé štěstí:/
/: Vzdejme Pánu díky:/
/: křížem přišel říci:/
/: „Já jsem cesta, pravda :/
/: osvobozující“:/
4) /: Vzdejme Pánu díky:/
/: burcuje svým slovem:/
/: starej svět už umřel,:/
/: my žijeme v novém!:/
/: Vzdejme Pánu díky:/
/: mění dávné řády:/
/: Bůh už není v dálce:/
/: Kristus žije tady!:/
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej.
Chválama rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej.
145. Vzývám a slavím
/: Vzývám a slavím Tvé jméno, za Tvou velkou lásku, jíž darovals nám.:/
R: Ty slíbils, že se k nám zas vrátíš,
přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou.
146. Z Tvé ruky
1) Z Tvé ruky, Pane můj,
co dáváš chci vzít.
Ty líp, než-li já, víš, co mi prospívá,
co přebývá a schází.
Z Tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít,
Ty líp, než já víš,
co vede k Tobě blíž, haleluja.
2) Stůj při mně, když se zdá,
že krátí se den.
Ty líp než já víš, kdy se rozednívá,
kdy začít má Tvé ráno.
Stůj při mně, když se zdá,
že krátí se den
a půjdu-li tmou,
ty uchop ruku mou, haleluja.
147. Zpívat píseň lásky smím
Zpívat píseň lásky smím
svému Pánu, svému Králi.
Vděčný jsem, když přijdeš k nám,
za Tvou přízeň, za Tvou blízkost.
Jsem rád, že smím být dítětem Tvým,
není nic, co chtěl bych víc,
než být v Tvém náručí, ve Tvém náručí,
ve ztišení blízko Ti být, ve Tvém náručí.
37
148. Zaradoval jsem se
1) Zaradoval jsem se, když mi pověděli,
/: že do domu Páně spolu půjdeme.:/
Šest dní jsem se těšil, těšil na neděli,
/: že do domu Páně spolu půjdeme.:/
2) Každý šel svou cestou, ale já jsem věděl,
/: že do domu Páně jednou přijdeme.:/
I když táhly mraky, já jsem přes ně hleděl
/: pořád na dům Páně, kde se sejdeme.:/
R:
M: Teď je ta hodina,
V: Pane můj, Otče náš,
M: kdy Tvoje rodina,
V: Pane můj, Otče náš,
V: se shromáždila ze všech končin Země.
M: Nechte mé maličké,
V: po věky zní tvůj hlas.
M: Nechte mé maličké,
V: tvůj lásky plný hlas,
M: přijít ke mně,
V: ááá.
Tak jsi řekl, tak to říkáš, tak nás voláš, Amen.
149. Zde jsem
1) K nám, když jsi vstoupil,
Tvá zář ve tmě vzplála.
Tvůj čin mi dal zahlédnout
krásu, co dává mi touhu Tě chválit,
v blízkosti Tvé na vždy žít.
2) Králi všech dnů,
který vládneš ve slávě,
byls v nebesích uctíván.
Zem, dílo Tvé, byla místem Tvé bídy,
z lásky, když snížil ses k nám.
R1: Zde jsem, chci Tě chválit,
před Tebou se sklánět.
Zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán.
Jsi nade všechno krásný,
hoden chval a úcty,
nade všechno nádherný, Ty sám!
R2: /:A z lásky k nám jsi snášel kříž,
co stál můj hřích, Ty sám jen víš.:/
150. Zpívej
Zpívej! Brzy už přijde Pán!
Zpívej! Brzy už přijde Král!
Září na nebi znamení,
přichází vykoupení,
modli se a miluj, modli se a služ, do konce vytrvej!
38
151. Žalm 8
Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno tvé.
Z úst maličkých mocně dokazuješ síly své protivníkům.
Já, když spatřuji nebesa Tvá, měsíc a hvězdy,
vzdávám Ti chválu a říkám:
„Co je člověk, že jej máš tak rád?“
Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno tvé.
Z úst maličkých mocně dokazuješ síly své protivníkům.
Ty jsi pánů Pán, Ty jsi králů Král, ó Pane, Otče můj.
Vzdává Ti mé srdce chválu za všechna dobrodiní Tvá,
jež jsi učinil nám lidem, že jsi nezatratil nás.
39
ZPĚVY TAIZÉ
152. Adoramus
(Klaníme se Ti, Pane)
Adoramus te Domine
153. Adoramus te Christe
(Klaníme se Ti, Kriste a dobrořečíme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.)
Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mun dum,
quia per crucem tuam redemisti mun dum.
154. Adoramus te O Christe
(Klaníme se Ti, Kriste)
Adoramus te O Christe.
155. Aleluja
Aleluja, aleluja!
156. Bless the Lord
(Má duše, chval Pána, chval jeho svaté jméno. On mě vykoupil ze smrti.)
Bless the Lord my soul
and bless his holy name.
Bless the Lord my soul,
He leads me into life.
157. Benedicimus Te
(Dobrořečte Pánu)
Benedicimus Te! 4x
158. Benedictus
(Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.)
Benedictus qui venit. Benedictus qui venit,
in nomine, in nomine, in nomine Domini.
159. Blízko je Pán
Blízko je Pán a jeho den. Blízko je Pán, v něm síla má.
160. Bonum est confidere
(Je dobré důvěřovat Pánu a doufat v něho.)
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
40
161. Crucem tuam
(Klaníme se Tvému kříži, Pane, chválíme Tvé vzkříšení. Chválíme a oslavujeme.)
Crucem tuam adoramus Domine, resurectionem tuam laudamus Domine!
Laudamus et glorificamus resurrectionem tuam laudamus Domine.
162. Confitemini Domino
(Svěřte se Pánu, neboť je dobrý.)
Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino, aleluja!
163. Da pacem
(Dej mír našim dnům, Pane!)
Da pacem Domine, da pacem Domine, in diebus nostris.
164. Domine Deus
(Pane Bože, Synu Otce, daruj nám pokoj.)
Domine Deus, Filius Patris, dona nobis pacem.
165. Dona nobis pacem
(Dej nám mír, Pane.)
Dona nobis pacem Domine.
166. Gloria
(Sláva na výsostech Bohu!)
Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria, aleluja, aleluja!
167. Gloria, gloria
(Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.)
Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, aleluja!
Et in tera pax hominibus bona voluntatis.
168. Gloria Patri et Filio
(Sláva Otci, Synu, i Duchu Svatému.)
Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria, Spiritui Sancto.
169. Gloria tibi Domine
(Sláva Tobě, Pane!)
Gloria tibi, Domine! Gloria tibi Domine, Domine.
170. Hosana
Hosanna, hosannna, hosannna, in excelsis.
41
171. In resurrectione tua
/: In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laententur.:/
172. Jubilate deo
(Radujte se v Pánu)
Jubilate Deo, jubilate Deo, aleluja!
173. Jubilate coeli
(Radujte se nebesa a země. Ježíš Kristus skutečně vstal z mrtvých.)
Jubilate coeli, jubilate mundi, Christus Jesus surrexit vere.
174. Jubilate et exultate
(Radujte se a jásejte, aleluja! Všechny národy dobrořečte Pánu!)
Jubilate, jubilate et exultate, aleluja!
Omnes, omnes gentes, Benedicite Domino.
175. Jubilate servite
(Celá Země ať raduje se v Bohu! Služte Pánu s radostí.)
Jubilate Deo, omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Aleluija, aleluja in laetitia.
Aleluija, aleluja in laetitia.
176. Každý den Pán mi sílu dává
Každý den pán mi sílu dává,
písní mou je můj Pán.
On se stal mým spasením,
když kráčím s ním, nemusím se bát,
když kráčím s ním, nemusím se bát.
177. Kyrie eleison
(Pane, smiluj se!)
Kyrie, Kyrie eleison!
178. Oculi nostri
(Naše oči k Pánu Ježíši, naše oči k našemu Pánu.)
Oculi nostri ad Dominum Jesum.
Oculi nostri ad Dominum nostrum.
179. Laudate Dominum
(Chvalte Pána všechny národy.)
/: Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, aleluja.:/
42
180. Laudate omnes gentes
(Všechny národy, chvalte Pána.)
/: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.:/
181. Magnificat
(Velebí má duše Pána)
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
182. Misericordias Domini
(Navěky budu zpívat o Pánově milosrdenství)
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
183. Nada te turbe
(Nic ať tě nemate, nic ať tě neděsí. Vždyť kdo má Boha, nic mu neschází. Bůh sám ti dostačí.)
Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante, Solo Dios basta.
184. Nebojte se
/: Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz z hrobu vstal. :/
185. Nunc dimittis
(Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svých slov, v pokoji.)
Nunc dimittis servum tuum. Domine, Domine,
secundum verbum tuum in pace, (Domine).
186. O Christe
(Kriste Pane Ježíši!)
/: O Christe Domine Jesu! :/
187. Ó, přijď, Pane můj
Ó, přijď Pane můj, ty znáš prosbu mou, přijď, volám, znáš můj hlas.
Ó, přijď, Pane můj, ty znáš prosbu mou, přijď a vyslyš hlas můj.
188. Ostende nobis
(Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Přijď brzy!)
/: Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen, amen! Maranatha!
Maranatha! :/
189. Osvoboď nás pravdou
Osvoboď nás pravdou, obnov tvář země.
3x
43
190. Před tebou
Před tebou, Pane, temnost ztrácí sílu svou,
noc odchází a den jasně září.
191. Per crucem
(Svým křížem a utrpením – osvoboď nás Pane, svým svatým zmrtvýchvstáním –osvoboď nás,
Pane.)
/: Per Crucem et passionem tuam - Libera nos Domine, libera nos Domine, libera
nos Domine, Domine.:/
Per sanctam resurrectionem tuam. Libera nos Domine, libera nos Domine, libera
nos Domine, Domine.
192. Přijď Duchu stvořiteli
(Přijď Duchu Stvořiteli.)
Veni Spiritus Creatore.
193. Salvator mundi
(Spasiteli světa, zachraň nás, osvobodil jsi nás.)
Salvator mundi, salva nos. Salvator mundi, salva nos.
Salva nos, salva nos. Salvator mundi, salva nos.
194. Sanctus
(Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů.)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, Deus Sabaoth.
195. Sanctum nomen Domini
(Má duše velebí svaté jméno Páně.)
/: Sanctum nomen Domini magnificat anima mea. :/
196. Surrexit Dominus vere
(Pán v pravdě vstal z mrtvých. Pán vstal dnes z mrtvých.)
Surrexit Dominus vere, aleluja, aleluja. Surrexit Christus hodie, Aleluja, aleluja.
197. Ubi caritas
(Bůh je tam, kde je dobrota a láska.)
Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.
198. Veni Creator
(Přijď, duchu stvořiteli)
Veni Creator, Veni Creator, Veni Creator Spiritus.
199. Zůstaňte
Zůstaňte a bděte se mnou, bděte a proste, bděte a proste.
44
KANCIONÁLNÍ PÍSNĚ
200. Fatimské Ave
1) V dolině Iria v třináctý máj,
snesla se Maria v pozemský kraj.
K blankytné obloze v polední čas,
zaznívá v modlitbě dítek tří hlas:
Ave, Ave, Ave Maria,
Ave, Ave, Ave Maria.
2) Náhle blesk oslní pastýřků zrak,
myslí, že v dáli kdes bouřlivý mrak.
Opětný nad obzor vyšlehne blesk,
po domu otcovském budí v nich stesk.
Ave…
9) Kristova Matka, ta zachrání nás,
vroucně ji vzývejte, dokud je čas.
Dosti už Syn Boží utrpěl ran,
zbožným buď životem usmiřován. Ave…
3) Plaše se ohlédnou pastvinou v dál,
keřík kde dubový v kamení stál.
Nad keřem přejasná zaplála zář,
Paní tam vznešené spanilá tvář. Ave…
10) „Přepychu, marnosti zanechte již,
chloubou a útěchou budiž vám kříž.
Láska k vám, dítky mé, vedla mne sem,
Královna svatého růžence jsem.“ Ave…
4) Roucho má bělostné nad padlý sníh,
ruce jsou sepjaté, růženec v nich.
Líbezným hlasem, hle, volá již k nim:
„Přistupte, nijak vám neublížím!“ Ave…
11) Zástupy uchvátí bázeň a žas,
oblohu zaplaví plamenný jas.
Klekají, bijí se kajícně v hruď:
Věříme, Bože, nám milostiv buď! Ave…
5) Kdo jsi, ó Paní, a kde je tvůj kraj?
„Z výšin jsem přišla, mou vlastí je ráj.“
Vezmeš-li, Paní, též do nebe nás?
„Přijdete za mnou, až dospěje čas.“ Ave…
12) Maria, chorým jež přinášíš lék,
za svoji dobrotu přijmi náš vděk.
Dítky jak Matku svou chcem uctívat,
z růžence kytice denně dávat. Ave…
6) „Choďte sem bedlivě měsíců pět,
povím, co zachrání chřadnoucí svět.
Není to klamavý přelud ni sen,
za vámi přijdu vždy třináctý den.“ Ave…
13) Růženec budiž nám přemocná zbraň,
Matičko, dítky své žehnej a chraň.
Přispěj, ať přemůžem tělo a svět,
v srdcích ať nezvadne milosti květ. Ave…
7) Zástupy v údivu spěchají tam,
fatimská dolina mění se v chrám.
Tuší tam nad keřem nebeský zjev,
dolinou zaznívá modlitba, zpěv: Ave…
14) Vyslyš, ó Ježíši, prosebný hlas,
pekel ať plameny neschvátí nás.
Duším též v očistci úlevy přej,
světlo své slávy jim poznati dej. Ave…
8) V nádherné tváři je zármutku stín,
srdce se zachvívá pro tolik vin.
Vlídně však hovoří k pastevcům třem,
od nich zvěst pronikne k národům všem.
Ave…
15) Na prosby Matky své zachraň svůj lid,
všem nám dej svobodu, národům klid.
Všechny, kdo ctíme tě, navěky spas,
dopřej nám uvidět nebeských krás. Ave…
45
201. Nastokrát buď pozdravena
1) Nastokrát buď pozdravena,
ó Matičko nebeská,
natisíckrát zvelebena,
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka,
tys naše naděje všecka,
neb ty jsi ten Jesse kořen
Maria, krásná Ester.
6) Ty jsi nad slunce jasnější,
ó Matičko nebeská,
nad měsíc, hvězdy světlejší,
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka …
2) Ohledáš se na vše strany,
ó Matičko nebeská,
vzbuzuješ k sobě křesťany,
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka …
7) Posilni nás, putující,
ó Matičko nebeská,
občerstvi nás klesající,
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka …
3) Každého chceš vyslyšeti,
ó Matičko nebeská,
kdo chce tebe věrně ctíti,
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka …
8) Jiné naděje nemáme,
ó Matičko nebeská,
tebe za patronku máme,
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka …
4) Přicházejí k tobě chromí,
ó Matičko nebeská,
němí, hluší, nevidomí,
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka …
9) Vyvoď z očí slzí pramen,
ó Matičko nebeská,
upřímnosti, lásky plamen,
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka …
5) Ty nemocné uzdravuješ,
ó Matičko nebeská,
jazyk němých rozvazuješ,
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka …
10) Pán Ježíš budiž pochválen,
ó Matičko nebeská,
až na věky věkův, amen.
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka …
46
202. Nastotisíckrát buď pozdravena
1) Nastotisíckrát buď pozdravena,
Maria, Panno milosti plná,
Panno vzácná, hvězdo jasná,
Maria, pros za nás, perlo krásná.
10) Nedopusť na nás, Maria, pádu,
chraň nás od vojny, moru a hladu.
Panno vzácná …
2) Z tebe Stvořitel nebe i země
vzal člověčenství lidské na sebe.
Panno vzácná …
11) Vypros nám, Matko, léto úrodné,
teplo a časy deště potřebné.
Panno vzácná …
3) Proto po Bohu jsi nejpřednější
a také po něm ta nejmocnější.
Panno vzácná …
12) Ochraň zahrady, také vinice,
nedej uškodit, Orodovnice.
Panno vzácná …
4) Ty za Královnu jsi představená,
nad všechny svaté jsi vyvýšená.
Panno vzácná …
13) Zachraň od ohně města, vesnice,
jenž lid uvádí do škod velice.
Panno vzácná …
5) V nebi na trůnu jsi postavená,
korunou slávy jsi obdařená.
Panno vzácná …
14) Vypros, Maria, všem chléb vezdejší,
obzvlášť pro duši nejpotřebnější.
Panno vzácná …
6) Maria, matko milosrdenství,
rač nás chrániti v nebezpečenství.
Panno vzácná …
15) Buď při nás s námi vždycky, Matičko,
až do skonání, Boží rodičko.
Panno vzácná …
7) Ó předůstojná, milostná Paní,
smiluj se v ten čas těžký nad námi.
Panno vzácná …
16) Tobě, Maria, se obětujem
pod tvou ochranu s duší i s tělem.
Panno vzácná …
8) Před tvým obrazem, ó Matko Páně,
pomoc v potřebách svých tě žádáme.
Panno vzácná …
17) A když pak přijde smrti hodina,
buď nám, Matičko, všechněm přítomna.
Panno vzácná …
9) Vypros nám víru, naději s láskou,
a všechněm stavům svornost
křesťanskou.
Panno vzácná …
18) Vypros všem, Matko, ať se radujem
v království věčném na věky, amen.
Panno vzácná …
47
203. Ó Matko Páně, Matko rajský krás
1) Ó Matko Páně, Matko rajský krás,
ty víš, co srdce tíží,
pojď milostí v mou duši chvíli zas,
když bol se kolem šíří,
do rukou svých vem srdce bloudící,
dej smilování duši prosící.
Maria, Maria, Maria.
4) Pojď k nemocným, jichž život prchá v
dál,
jim smutek v duši utiš,
vrať světlo lásky, kde je život vzal,
volání moje uslyš,
dej zdraví tam, kde duše odchází,
a dobro tvé kéž vždy nás provází.
Maria, Maria, Maria!
2) Pojď se mnou krajem mého domova,
do lesů vonných květů,
pojď se mnou krokem z domu otcova
do širých dálek světů,
buď světlem lásky v temnu duši mé,
buď v žití vše, co moje jediné.
Maria, Maria, Maria!
5) Pojď k zemřelým, jež trpí muka zlá,
vem v milost prosbu vroucí,
vždyť tvoje láska slitování má
nad duší nehynoucí.
Ty bolest mou i prosby moje znáš,
ty vyslyšíš Zdrávas i Otčenáš.
Maria, Maria, Maria!
3) Pojď krajem lásky vlasti nejdražší,
sbor věrných tvých zde jásá
a staletí vzpomínka nejsladší,
hlas otců tebe hlásá.
Ten národ tvůj se k tobě obrací,
jenž víru svou u tebe neztrácí.
Maria, Maria, Maria!
6) Zář květů bílých věncem nádhery
tvůj zdobí stánek svatý,
a srdcí věrných něžné údery
v ten úsměv vděkem jatý,
to vše je láska, kterou Maria,
na celém světě zní ti Gloria.
Maria, Maria, Maria!
204. Před svatostánkem
1) Na celém Božím světě já jedno místo znám,
kde slastí nadpozemskou vždy v srdci zaplesám.
Tam zůstat v modlitbě vřelé je touha duše mé,
před tichým svatostánkem mít místo milené.
2) Když nemoc zlá mne svírá a pomoci žádám,
vždy nejlepšího léku já v tobě dostávám.
Ty sám jej dáváš z lásky všem dítkám mileným,
a při tvém svatostánku se vždy hned uzdravím.
3) Když v nouzi jsem a bídě a milost schází mně,
vím, kde ji zase najdu, u tebe jedině.
Ty znáš mě, Jezu milý, pomůžeš v čase zlém,
a při tvém svatostánku cítím tvou lásku jen.
48
205. Otče náš, vyslyš nás
1) Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš,
zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás.
S důvěrou dnes k tobě voláme,
ruce svoje k nebi zvedáme,
neopouštěj naši drahou vlast,
vroucně tebe žádáme.
Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš,
zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás.
2) Maria, Matičko, národ český mocně chraň.
Zůstaň Matkou lidu svému, nad ním drž svou dlaň.
Vzpomeň, jak tě lid náš v lásce měl,
vzýval tě a vroucí písně pěl,
pro tu lásku odpusť mnohý hřích,
neopusť nás v dobách zlých.
Maria, Matičko, národ český mocně chraň.
Zůstaň Matkou lidu svému, nad ním drž svou dlaň.
3) Cyrile, Metode, slyšte Moravanů hlas,
požehnejte naší práci, zlo vzdalte od nás.
S láskou jste nám Boha hlásali,
v rodné řeči knihy napsali,
Morava si vděčně vzpomíná,
na vás nezapomíná.
Cyrile, Metode, slyšte Moravanů hlas,
požehnejte naší práci, zlo vzdalte od nás.
4) Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám,
chraň nám v míru zem i víru, svatý Václave.
Tisíc let jsi chránil národ svůj,
prosíme, i dál nás ochraňuj,
víře své i vlasti věrný lid,
ať je šťasten, ať má klid.
Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám,
chraň nám v míru zem i víru, svatý Václave.
206. Sbohem, má radosti
1) Sbohem, má radosti, velebná svátosti,
když mám jít od tebe, vždycky jdu s lítostí.
2) Vracím se v dnešní svět, starostí, zlob a běd,
a vždy si rozjímám, že jdu již naposled.
3) Než půjdu k milým svým, ještě si vyprosím,
že si té lásky tvé na cestu vzíti smím.
4) Maria, Máti má, na cestu objímá,
a pak mě provází svatýma očima.
5) Andělé Boží, pojď, cestou mě doprovoď,
k milému domovu, lásku nes Otcovu.
49
207. Pojď k Spasiteli
1) Pojď k Spasiteli, pojď ještě dnes,
své srdce jemu k oběti nes.
On z trůnu svého, kde věčný ples,
tak sladce volá: Pojď!
Sláva, sláva, duše zaplesá,
tíhou hříchů že již neklesá.
Ó Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď,
ó Pane, vstříc mi pojď.
Sláva, sláva, duše zaplesá,
až ta krásná uzří nebesa.
Ó Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď,
ó Pane, vstříc mi pojď.
2) Pojď, kdokoliv jsi, blízko je Pán,
on za nás všechny v oběť byl dán,
mile zve k sobě nás ze všech stran,
ó slyš a věř a pojď. Sláva, sláva …
5) Pojď k Bohu svému, sem k němu spěj,
život svůj celý v oběť mu dej,
víc lásce jeho čekat nedej,
ó dítě, vstaň a pojď. Sláva, sláva …
3) Pojď, dítko milé, ten sladký hlas
i tebe zve, pojď, dokud je čas,
kdo ví, zda zítra ozve se zas,
ó nemeškej a pojď. Sláva, sláva …
6) Hle, Spasitel již spěchá ti vstříc,
není, kdo tě kdy miloval víc,
krví svou viny obrací v nic
a z kříže volá: Pojď! Sláva, sláva …
4) Pojď k srdci Páně, má duše, již,
když na tě světa doléhá tíž,
k oltáři jeho přijď jenom blíž,
on k tobě volá: Pojď! Sláva, sláva …
7) Již srdce svoje otevři jen,
s ním žití počni milosti sen,
pak až zasvitne věčnosti den,
Ježíš zavolá: Pojď! Sláva, sláva …
208. Večer tichounce se sklání
1) Večer tichounce se sklání, denní skončena činnost,
/: chcem pozdravit tě, Ježíši, dáti tobě dobrou noc.:/
2) Přede tvými svatostánky věčné světlo mihotá,
/: andělé ti libě pějí, sladká je tvá dobrota.:/
3) Zarmoutili jsme dnes tebe, nečinili ti radost,
/: zítra víc chcem milovat tě, Spasiteli, dobrou noc.:/
4) Nemocným a opuštěným přispěj, Pane, na pomoc,
/: zmírni bídu všem ubohým, Spasiteli, dobrou noc.:/
5) Dej nám svoje požehnání, ochraňuj nás tuto noc,
/: nás a všechny naše milé, požehnej na dobrou noc.:/
6) Dušičky také v očistci vezmi, Pane, na milost,
/: vysvoboď je z ohně moci, dej jim věčnou blaženost.:/
50
209. Růže krásná, v ráji štěpovaná
1) Růže krásná, v ráji štěpovaná,
převyšuje každý květ,
neboť její vůně přelíbezná
oblažila celý svět.
Anděl Páně z nebeské výsosti
přinesl Ti, Maria, poselství,
že jsi plná milosti.
I my Tebe, Maria, vzýváme,
Matkou Boží Tebe nazýváme,
Zdrávas k Tobě voláme.
8) Mluvil Gabriel k Panně Marii:
„Nelekej se, Maria!
Duchem Svatým budeš zastíněna,
našlas milost u Pána.“
Anděl Páně...
9) Synem Božím nazývat se bude,
kterého Ty porodíš,
on bude Syn Boha nejvyššího,
dáš mu jméno Pán Ježíš.
Anděl Páně...
2) Zahradníkem té překrásné růže
je Stvořitel nebeský,
zaslíbil ji Adamovi, Evě
na důkaz božské lásky.
Anděl Páně ...
10) Řekla Maria k andělu Páně:
,,Staň se dle slova tvého.
Ejhle, jsem pokorná dívka Páně,
poslušná vůle jeho.“
Anděl Páně...
3) Přijde Panna, která potře hada,
krásné jméno Marie,
přijde Panna, jíž se netkla vada,
čistá jako lilie.
Anděl Páně ...
11) Raduj se, zem, plesej celé nebe,
Maria přivolila,
aby ona Krista Spasitele
na ten svět porodila.
Anděl Páně...
4) Kvetla růže rajské nevinnosti,
Panna čistá, Maria,
shlédl na ni Bůh z nebes výsosti,
velkou milost jí dává.
Anděl Páně...
12) Porodila Panna Mesiáše,
na kterého čekal svět,
jenž svou smrtí shladil hříchy naše,
svobodu nám vrátil zpět.
Anděl Páně...
5) Panna čistá bydlela v samotě
v městečku Nazaretě,
přistoupil k ní Archanděl Gabriel,
nesl lilii v ruce.
Anděl Páně...
13) Kdyby Marie, Matičky Boží,
na tom světě nebylo,
tak by bylo lidské pokolení
věčné statky ztratilo.
Anděl Páně...
6) Řekl anděl: ,,Zdrávas buď, Maria,
milosti Boží plná,
Ty jsi ze všech nejčistější Panna,
počneš Božího Syna.“
Anděl Páně...
14) Marii ať stále zvelebuje
v celém světě každý tvor,
Marii ať v nebi oslavuje
nebešťanů četný sbor.
Anděl Páně...
7) Maria se těch slov velmi lekla:
„Jaké je to poselství?
Já jsem Pánu Bohu zavázána,
že nezruším panenství.“
Anděl Páně...
15) I my k Panně Marii volejme,
dobrou Matku milujme,
Maria, za tvé milosti hojné
tobě prozpěvujeme.
Anděl Páně ...
51
210. Ze všech srdcí, která bila v prsou
1) Ze všech srdcí, která bila v prsou
a dále ještě budou bít,
mé city k jednomu se nesou
a pro ně jen si přeji žít.
Toť Srdce mého Spasitele,
jež lásky v sobě chová víc,
než srdce otce, matky vřelé,
než srdcí zlatých na tisíc.
2) Když sčítám všechny práce, kroky,
jež pro mě Ježíš vykonal,
když uvážím, jak žití roky
jen lásce ke mně věnoval,
tu volám Srdce Spasitele,
i já chci pro tě pracovat,
jen tobě dát své srdce celé,
a za tebe rád umírat.
6) Srdce Božské, když nás sílí
již obraz tvůj a jeho zář,
ó jaké štěstí s tebou sdílí,
kdo na tě patří tváří v tvář.
Toť přání mé a touha vroucí,
a proto chci jen v tobě žít,
než přijmeš mě v ráj nehynoucí,
kde budu tebe věčně zřít.
3) Když zřím ty oči zkrvácené
a krev jak z ran mu vytéká,
ty ruce, nohy proražené,
pod trním bolest veliká,
ach, s žasem volám Srdce Krista,
jak mohlos takou láskou vzplát,
když člověk tobě nevděk chystá,
jak mohlos nás tak milovat?
7) Tys slíbil požehnání, Pane,
zdar hojný, pokoj domům všem,
kde úcta k tvému Srdci vzplane
jak oheň mocným plamenem.
Nuž, buďte naše domy chrámy,
kde Srdce tvé má věčný stan,
svou láskou zůstávej vždy s námi,
zlo odvracej od našich bran.
4) Však na té lásce dosti není,
je ještě v Srdci s vodou krev,
i tuto Ježíš za nás prolil,
nám přístup k Srdci otevřel.
Kéž v tomto Srdci, chrámu Božím,
je příbytek mně dovolen,
pak s touhou v ně své srdce vložím
a ze dvou bude jedno jen.
8) Kde vládne Srdce Ježíšovo
svou pravdou, láskou, pokojem,
tam zachová se Boží slovo,
v něm je síla, ctnosti, dobro jen.
Buď tedy, Srdce Ježíšovo,
buď vládcem našim rodinám,
buď zákonem nám jeho slovo,
náš cíl jít k věčným výšinám.
5) Na paměť věčné lásky svojí
své Srdce zjevil lidstvu Pán,
v něm ránu, kříž korunu z trní,
kolem plamen láskou rozdmýchán.
Hle, obraz Srdce Ježíšova,
hle, jediná mé duše slast,
jak spatřím jej, hned slyším slova,
jež lehkou činí kříže strast.
9) Až, Pane, stanu před tvou tváří,
bych slyšel věčný úděl svůj,
a tvého Srdce jasnou září
se v prsou zatají dech můj,
pak nezavrhneš, doufám pevně,
mně, jenž tvé Srdce uctíval,
neb láska tvá tě nutí zjevně,
bys nade mnou se smiloval.
52
Download

Zpěvník