ˇ
Písnicky
1
Jak dobré je
1. :Jak dobré je pˇred tebou být,
jak dobré je s tebou žít. :
:Pˇrijd’, pˇrijd’ Duchu Svatý,
vzýváme tˇe, pˇrijd’ k nám. :
2
Chci Pane chválit
Teˇ
Koinonie cˇ .100
1. Chci Pane chválit Tˇe,
den ode dne víc,
chci Pane chválit Tˇe,
den ode dne víc.
Chci hledat Tvoji tváˇr
a poznávat milost Tvou,
chci Tebe chválit.
4
Buh
˚ je síla má
Koinonie cˇ . 155
Buh
˚ je síla má i vojska mého,
On zpusobí
˚
volnou cestu mou,
nebot’ dal mi štít spasení mého
a dobrotivost Jeho zvelebila mne.
:Nebot’ kdo je Bohem kromˇe
Hospodina
a kdo je skálou kromˇe Boha
našeho. :
5
Tobeˇ patˇrí chvála
Koinonie cˇ . 126
2. Chci Tebe více znát...
R:
Ptáci v oblacích Tobˇe zpívají,
stromy na polích ruce zvedají
i já zpívat chci, své ruce
pozvednout k oslavˇe Tvé.
3. Chci k Tobˇe lásku mít...
4. Jen Tobˇe sloužit chci...
3
Mé dlaneˇ
zvednuté
Koinonie cˇ . 86
Mé dlanˇe zvednuté pˇrijmi ted’,
Bože muj,
˚
tak jako veˇcerní obˇetní dar.
Modlitba má at’ k Tobˇe stoupá,
tak jako vunˇ
˚ e kadidlová.
1. :Tobˇe patˇrí chvála, cˇ est a sláva,
my zvedáme svoje dlanˇe,
my voláme: Ty jsi Pán! :
R:
:Vždyt’ Ty jsi Pán, Ty jediný, Ty
jsi Král,
Ty jsi tolik nádherný, celý svˇet se
Ti klaní. :
2. Nebot’ Tvé je království, moc i
sláva navˇeky,
v Tvém jménu je síla, ty jsi Alfa,
Omega.
:Ty jsi Ježíš, ty jsi Pán, vládce
muj.
˚ :
6
Otˇce, chválím
1. :Otˇce, chválím jméno Tvé
posvˇecené,
Tvé jméno chválím, at’ je navˇeky
vyvýšené. :
R:
:Haleluja, jen Tobˇe zní dík chvály
mé,
haleluja, jen Tobˇe zní dík chvály
mé. :
7
Pane, pˇrijd’ s
mocí svou
1. Pane, pˇrijd’ s mocí svou, Pane,
pˇrijd’.
ˇ
Cekáme slávou Tvou, Pane,
pˇrijd’.
2. Bud’ vule
˚ Tvá
vždy zjevená, posvˇet’ se v nás.
Vystroj nás k službˇe své,
Pane, žehnej nám.
8
Agnus Dei
1. Haleluja, haleluja,
nebot’ Buh
˚ všemocný vládu má.
Haleluja, haleluja,
nebot’ Buh
˚ všemocný vládu má,
haleluja.
R:
:Svatý, svatý,
svatý Pán Buh
˚ všemohoucí,
hoden je on sám, Beránek a Pán,
uctívání(1) / amen(2) . :
9
Tys muj
˚ skalní štít
Koinonie cˇ . 140
1. :Tys muj
˚ skalní štít a pevná tvrz
má.
Ved’ mne pro své jméno a doved’
mˇe k cíli. :
2. Vysvobod’ mˇe z rukou nepˇrátel
a tˇech, kdo pronásledují mne,
kéž nejsem zahanben,
když Tˇe, Hospodine, volám!
10
Hledám Tvoji tváˇr
Koinonie cˇ . 199
˚
1. :Hledám Tvoji tváˇr, Pane muj,
hledám Tvoji tváˇr každý den.
Po Tobˇe touží duše má,
oˇcekávám slovo Tvé. :
R:
:Chci jít za Tebou, Ježíši,
cestou Tvou,
chci jít za Tebou, Ježíši, :
za Tebou.
˚ chci jít
2. :Za Tebou, Pane muj,
každý den,
za Tebou, Pane muj,
˚ chci jít. :
11
Ty jsi Král
Koinonie cˇ . 190
R:
:Ty jsi Král, ty jsi Král, náš Král
Ježíš. :
1. :Naše srdce pozvedáme,
naše dlanˇe otvíráme,
Tvému hlasu nasloucháme,
chválíme Tˇe. :
12
Zde jsem
Koinonie cˇ . 182
14
Muj
˚ Buh
˚ je muj
˚
štít
Koinonie cˇ . 63
1. K nám když jsi vstoupil,
Tvá záˇr ve tmˇe vzplála.
Tvuj
˚ cˇ in mi dal zahlédnout
krásu, co dává mi touhu Tˇe
chválit,
v blízkosti Tvé navždy žít.
1. Muj
˚ Buh
˚ je muj
˚ štít, je mou písní.
Já vím, On mi odpoví
a mocí svého jména vysvobodí.
R:
R:
Chci žít ve stínu kˇrídel Tvých,
Zde jsem, chci Tˇe chválit,
spˇechám do stínu kˇrídel Tvých,
pˇred Tebou se sklánˇet,
smím žít ve stínu kˇrídel Tvých.
zde jsem a chci rˇ íct, že jsi muj
˚ Pán.
Jsi nade všechno krásný,
2. :Ted’ smím jít v pokoji dál,
hoden chval a úcty,
vím, že jsi mi blízko. Haleluja. :
nade všechno nádherný, Ty sám.
2. Králi všech dnu,
˚ který vládneš
ve slávˇe, byls v nebesích uctíván.
Zem, dílo Tvé, byla místem
Tvé bídy, z lásky když snížil ses
k nám.
A z lásky k nám jsi snášel kˇríž,
co stál muj
˚ hˇrích, Ty sám jen víš.
13
Vše, co mohu dát
Koinonie cˇ . 10
15
Dobroˇreˇc duše
má Hospodinu
Koinonie cˇ . 186
R:
:Dobroˇreˇc duše má Hospodinu
a celé nitro mé jeho svatému
jménu. :
1. A nezapomínej na žádné Jeho
R:
dobrodiní,
:Vše, co mohu dát, je chvála,
On ti všechny tvé nepravosti
vše, co mohu dát, je dík,
promíjí,
vše, co mohu dát, je zvednout hlas
ze všech nemocí uzdravuje tˇelo
ke chvále Tvé. :
tvé,
1. Cítím, že se mne Tvá ruka
tebe korunuje svou milostí a
dotýká, Duch svatý pˇrichází.
slitováním.
Pˇred Tvou tváˇrí padá na mne
sláva Tvá, pozvedám svuj
˚ hlas,
Dobroˇreˇc duše má Hospodinu.
pozvedám svuj
˚ hlas.
16
Vyvyšuji Tebe,
Pane
Koinonie cˇ . 87
18
At’ požehnán je
Buh
˚
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto
1. At’ požehnán je Buh,
˚ tam, kde je
dnem,
zem úrodná,
vyvyšuji Tebe, Pane, nad každým
tam, kde hojnost pˇrebývá,
cˇ lovˇekem,
požehnán bud’ Pán!
vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším,
At’ požehnán je Buh,
˚ tam, kde je
co stvoˇreno jest,
zem nevlídná,
vyvyšuji Tebe, Pane, i nad svým
má duše žízní vyprahlá,
životem.
požehnán bud’ Pán!
R:
:Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé
jméno : (×4)
17
Zpívat písenˇ lásky
smím
Koinonie cˇ . 183
Zpívat písenˇ lásky smím
svému Pánu, svému Králi,
vdˇecˇ ný jsem, když pˇrijdeš k nám
za Tvou pˇrízen,
ˇ za Tvou blízkost.
Jsem rád, že smím být dítˇetem
Tvým,
není nic, co chtˇel bych víc,
než být v Tvém náruˇcí, ve Tvém
náruˇcí,
ve ztišení blízko Ti být, ve Tvém
náruˇcí.
Chv´alu vzdejte Hospodinu a vz´yvejte
jeho jm´eno, uv´adˇejte n´arod˚um ve zn´amost
jeho skutky, zp´ıvejte mu, pˇejte zˇ almy,
pˇrem´yˇslejte o vˇsech jeho divech, honoste
se jeho svat´ym jm´enem, at’ se zaraduje
srdce tˇech, kteˇr´ı hledaj´ı Hospodina!
Žalmy 105:1–3
R:
Vše, co dáváš ze Tvých dlaní s
díky pˇrijímám,
Všechno mˇeníš v požehnání,
chválu Ti vzdám.
Bud’ požehnané slavné jméno
Tvé,
bud’ požehnaný Pán,
bud’ požehnané slavné jméno
Tvé,
bud’ požehnaný svatý Pánu˚ Pán.
2. At’ požehnán je Buh,
˚ když slunce
svítí nad hlavou
a život zdá se zábavou,
požehnán bud’ Pán!
At’ požehnán je Buh,
˚ když dny
jsou plné strádání,
když žal se skrývá v dávání,
požehnán bud’ Pán!
Dáš a vezmeš sám muj
˚ pád i
vítˇezství,
v mém srdci stále zní jen slova
žehnání.
Bud’ požehnané ...
19
Ty jsi jediný Buh
˚
Koinonie cˇ . 195
Ty jsi jediný Buh,
˚
první a poslední,
nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi Ty.
21
Ruah
Koinonie cˇ . 82
1. :"Ne silou ani mocí, ale mým
Duchem,"dí Pán :
R:
:Ruach, ruach, ruach:
Ty máš nejvˇetší moc,
Ty jsi svrchovaný,
nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi Ty.
22
Jsi nejvˇetší ve své síle
a nejvˇetší ve své moci,
hrozný jsi ve svém hnˇevu,
nejvˇetší ve svém milování,
svatý ve všech svých skutcích,
moudrý a dokonalý,
nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi Ty.
1. Ve Tvém srdci je soucit a
slitování,
jako prapor Tvá láska nade
mnou.
S Tebou setkat se toužím tváˇrí v
tváˇr,
navždy v blízkosti Tvé pak stát.
Jak je nádherné víc Tˇe znát.
20
Žalm 8
Koinonie cˇ . 115
R:
Hospodine, Pane náš,
jak dustojné
˚
je jméno Tvé.
Z úst maliˇckých mocnˇe dokazuješ
síly své protivníkum.
˚
1. Já když spatˇruji nebesa Tvá,
mˇesíc a hvˇezdy, vzdávám Ti
chválu
a rˇ íkám: Co je cˇ lovˇek,
že jej máš tak rád?
2. Ty jsi pánu˚ Pán, Ty jsi králu˚ Král,
ó, Pane, Otˇce muj.
˚
Vzdává Ti mé srdce chválu
za všechna dobrodiní Tvá,
jež jsi uˇcinil nám lidem,
že jsi nezatratil nás.
Nádherný
R:
Nádherný, pro mˇe vším jsi sám,
nádherný, cˇ istý muj
˚ jsi Pán,
hoden jsi slávy, jsi králu˚ Král.
Jak je nádherné víc Tˇe znát.
2. Ve Tvých rukou je právo, jsi
spravedlivý,
jas Tvé tváˇre jak úsvit nade
mnou.
Ty jsi Stvoˇritel, Buh,
˚ mého života
Pán,
Tobˇe chválu a díky vzdám.
Jak je nádherné víc Tˇe znát.
3. Budem chválit Tvé jméno, at’
svaté je v nás,
Tebe chválit a vzývat budem dál.
Ve Tvé moci a slávˇe chcem
navˇeky žít,
v srdci vdˇecˇ nost a lásku mít.
Jak je nádherné blíž Ti být.
23
Hudba doznívá
24
Tvoje jméno
vyznávám
Koinonie cˇ . 204
1. Hudba doznívá,
už není zaˇc se skrýt,
ted’ tu stojím sám.
Chci Ti nˇeco dát,
co svou cenu má,
co Ty bys mˇel rád.
1. Tvoje jméno vyznávám,
rád Ti zpívám svoji chválu,
jsem tak vdˇecˇ ný, že Tˇe znám,
jsem tak vdˇecˇ ný za Tvou spásu.
R:
Chci víc než písenˇ Ti dát, vždyt’
jen písenˇ pouhá
není tím, co by sis pˇrál.
Ty zkoumáš hlubiny mé i to oˇcím
skryté,
Ty vidíš co v srdci mám.
Vracím se zpˇet, k jádru uctívání,
kde jsi jedinˇe Ty, jedinˇe Ty,
Ježíši.
Nechci už míjet to nejvzácnˇejší, to
jsi jedinˇe Ty, jedinˇe Ty, Ježíši.
2. Ty jsi vˇecˇ ný Král,
kdo jen vyjádˇrí, co ti náleží?
I když chudý jsem,
vše co mám si vem,
každý dech je Tvuj.
˚
Vede se nˇekomu z v´as zle? At’ se modl´ı!
Je nˇekdo dobr´e mysli? At’ zp´ıv´a P´anu
duchovn´ı p´ıseˇn. Je nˇekdo z v´as nemocen? At’ zavol´a starˇs´ı c´ırkve, ti at’ se
nad n´ım modl´ı a pot´ıraj´ı ho olejem ve
jm´enu P´anˇe. Modlitba v´ıry zachr´an´ı
nemocn´eho, P´an jej pozdvihne, a dopustilli se hˇr´ıch˚u, bude mu odpuˇstˇeno.
Jakub 5:14
R:
Pˇrišel jsi k nám z nebe ukázat
smˇer,
dát v obˇet’ sám sebe, jak Buh
˚ to
chtˇel
z kˇríže byl’s do hrobu dán,
tˇretí den jsi z mrtvých vstal,
Tvoje jméno vyznávám.
25
Je krásné být
ˇ
Božím dítetem
1. Je krásné být Božím dítˇetem
a v Bohu svého Otce mít.
On stále vítˇezí nad svˇetem
a já smím v jeho péˇci žít.
R:
A tak každý nový den zpívám
Bohu chvály své,
jemu patˇrí život muj,
˚ pláˇc i chvíle
radostné,
kde mi síly nestaˇcí, tam svou mocí
pomáhá,
k nˇemu vždy se navracím,
vždyt’ jen on mé srdce zná, srdce
zná.
2. Je krásné Ježíšem dát se vést
a s ním jen stoupat k nebi výš,
je krásné znát matku Marii
a u ní pˇred zlem hledat skrýš.
26
Muj
˚ Králi, má
spáso
28
Koinonie cˇ . 200
Koinonie cˇ . 179
Muj
˚ Králi, má spáso,
nikdo není jako Ty,
za cˇ iny Tvé, z lásky mocné,
životem chci chválu vzdát.
Muj
˚ Králi, má spáso,
bezpeˇcný pˇrístav jsi muj,
˚
at’ vším co jsem, a vším co mám
nepˇrestanu chválit Tˇe.
Pane Bože, pˇrijd’
k nám
1. Pane Bože, pˇrijd’ k nám ve své
moci a slávˇe,
pˇrebývej mezi námi, navštiv lid
svuj.
˚
Pˇrijd’, Ježíši, k nám, Ty jsi hlava
své církve,
jsi naším Králem, Ty jsi úhelný
kámen.
Tobˇe, at’ jásání z úst našich zní,
sláva i moc Tobˇe jen náleží.
Vrcholky hor se sklání pˇred
Tebou,
moˇre chválí sílu Tvou.
R:
Jsi požehnaný Buh,
˚ pevná skála,
požehnaný na vˇeky,
požehnané je Tvoje jméno,
požehnaný Syn Otce svého.
Pane Bože, pˇrijd’ k nám.
Pˇred jménem Tvým
s radostí Tobˇe zpívám
jsi moje láska, Tebe uctívám,
navždy mi zustane
˚
úkrytem
náruˇc Tvá.
29
27
Dáváš mi lásku
vzácnou
At’ srdce mé Tebe
vídá
1. :At’ srdce mé Tebe vídá,
at’ srdce mé Tebe zná.
Vidˇet Tˇe toužím,
vidˇet Tˇe toužím. :
Koinonie cˇ . 194
Dáváš mi lásku vzácnou,
dáváš mi pˇrátelství,
vždyt’ mám ted’ touhu jasnou
jít na Tvé nádvoˇrí.
:Chválit Tvé svaté jméno,
pˇrebývat v Tvých hlubinách,
v srdci mít lásku Tvou,
jenom s ní žít. :
R:
Chci vidˇet Krále na trunu,
˚
záˇrícího ve svˇetle slávy.
Vylej svou lásku a moc,
když zpívám svatý, svatý, svatý.
2. :Svatý, svatý, svatý,
svatý, svatý, svatý,
svatý, svatý, svatý,
vidˇet Tˇe toužím. :
30
Chvalte
služebníci
32
Koinonie cˇ .18
Hospodine, kdo je
ˇ
podobný tobe?
Koinonie cˇ . 181
R:
:Chvalte služebníci, chvalte
Hospodina,
Jeho jméno haleluja. :
1. Tam, kde zní pláˇc v srdcích
zranˇených,
Buh
˚ posílá Slovo své.
2. Pán volá nás k sobˇe na Sión, kde
pˇrebývá ve slávˇe své.
3. Tam dˇeti Tvé tanˇcí radostí, o
jménu Tvém zpívají.
4. Kéž Boží lid slavnˇe zvítˇezí, vlož
ruku svou na Sión.
5. Buh
˚ otvírá stále náruˇc svou, On
pˇrichází k tˇem, kdo hledají.
6. Buh
˚ pro svuj
˚ lid žehná celou
zem, pokoj at’ má Jeruzalém.
31
Duchu svatý pˇrijd’
1. :Duchu svatý pˇrijd’, sestup mezi
nás,
my Tˇe voláme, probud’ nás. :
2. :Vše, co mám, s radostí
odevzdám,
vše co jsem, budiž Tvé, jsi muj
˚
Pán. :
1. :Hospodine, kdo je podobný
tobˇe? :
2. :Není nikdo podobný Tobˇe
mezi bohy, ó Pane,
není takových skutku,
˚
jako jsou tvoje. :
33
Pojd’, ted’ je ten
cˇ as jej chválit
1. Pojd’, ted’ je ten cˇ as jej chválit,
pojd’, své srdce mužeš
˚
Králi dát.
Pojd’, ted’ je ten cˇ as jej chválit,
pojd’, pˇred Králem svým ted’
mužeš
˚
stát,
tak pojd’ ...
R:
Jednou každý jazyk vyzná, že jsi
Pán,
každý jednou se pokloní,
slavný poklad navˇeky zustává
˚
tˇem,
kdo Tˇe milují.
2. Tobˇe dávám život svuj,
˚ vím, že
jsi Pán,
pˇred Tebou se pokloním rád.
Srdcem Duší i sílou svou, vším
chci Tˇe milovat.
34
Sláva Tvá
1. Beránku muj,
˚ skláním se pˇred
slávou Tvou,
jsem tak svobodný pˇred Tebou.
Beránku muj,
˚ vyznávám se z
hˇríchu˚ svých,
z lásky krví vykoupených.
Lásku Tvou našel jsem, Pane,
mám Tˇe rád, Tys život za mˇe dal,
když si na kˇríži umíral.
35
Chvalme Pána,
vzývejme Ducha
1. Chvalme Pána, vzývejme Ducha,
nebot’ on mezi nás pˇrichází.
:Volám svatý, svatý, svatý Pán
Buh
˚ zástupu,
˚
Ten který temnoty prozáˇrí. :
36
Víc lásky, víc
moci
Koinonie cˇ . 180
R:
:Sláva Tvá, sláva Tvá,
své prázdné ruce k Tobˇe
pozvedám,
ve Tvém náruˇcí vždy ožívám. :
2. Beránku muj,
˚ skláním se pˇred
láskou Tvou,
jenž smývá každou vinu mou.
Beránku muj,
˚ vím, Ty toužíš se
mnou být,
ve svém náruˇcí mnˇe vždy mít.
1. :Víc lásky, víc moci, víc Tˇe znát
srdcem svým. :
2. Toužím Tˇe mít rád celým svým
srdcem,
toužím Tˇe mít rád celou svou
myslí,
toužím Tˇe mít rád celou svou
silou,
Ty jsi muj
˚ Pán.
3. Vyhlížím Tvou tváˇr celým svým
srdcem,
Lásku Tvou našel jsem, Pane,
vyhlížím Tvou tváˇr celou svou
mám Tˇe rád, Tys život za mˇe dal,
myslí,
když si na kˇríži umíral.
vyhlížím Tvou tváˇr celou svou
silou,
R:
Ty jsi muj
˚ Pán.
Sláva Tvá, sláva Tvá,
4. Hledám slávu Tvou celým svým
své prázdné ruce k Tobˇe
srdcem,
pozvedám,
hledám
slávu Tvou celou svou
ve Tvém náruˇcí vždy ožívám.
myslí,
Sláva Tvá, sláva Tvá,
hledám slávu Tvou celou svou
láskou zmˇenils celý život muj,
˚
silou,
Beránku jsem navždy Tvuj.
˚
Ty jsi muj
˚ Pán.
37
Práveˇ ted’ je
chválit Pána cˇ as
39
Koinonie cˇ .174
Koinonie cˇ . 19
1. Právˇe ted’ je chválit Pána cˇ as,
být svatyní Jeho svatého Ducha.
Svou duvˇ
˚ eru slož u Nˇej
a chválu Bohu vzdej,
sláva Pánˇe toto místo naplní.
R:
:Pána chval (Pána chval). :
2. On pˇrebývá ve chvalách svého
lidu,
má rád, když jeho Jméno
vzýváme.
Svou duvˇ
˚ eru slož u Nˇej
a zaˇcni chválit jej,
chvála Pánˇe toto místo naplní.
R:
:Pána chval (Pána chval) :
(tak Pána svého chval.)
38
ˇ
Reka
Tvé lásky
ˇ
1. Reka
Tvé lásky proudí k nám
pˇres hory i pˇres oceán
a já své srdce otvírám
at’ Tvuj
˚ Duch dotkne se mˇe sám.
2. Mám radost, že smím v pravdˇe
žít,
vždy znovu ruce pozvedám,
chci stále zpívat, jak Tvá láska
pˇrišla k nám.
R:
:Navždy o lásce Tvé chci zpívat.
(4x) :
Ježíši Ty jsi muj
˚
Pán
1. Ježíši, Ty jsi muj
˚ Pán,
Ježíši, Ty jsi muj
˚ Král,
dávám Ti celé srdce své,
dávám Ti celý život svuj.
˚
Vládni mi, Ježíši, vládni mi,
stvoˇr mi nové srdce, Ty jsi Pán.
Ježíši vládní mi, Ježíši vládni mi,
muj
˚ život patˇrí ted’ už jen Tobˇe.
40
Ježíš,Ježíš je Pán
Koinonie cˇ .89
1. :Ježíš, Ježíš je Pán,
jediná, jediná cesta k životu,
k pravdˇe, k vítˇezství, jediná
nadˇeje. :
2. Kéž na mˇe sestoupí Tvé
milosrdenství,
kéž na mˇe sestoupí i Tvá spása,
nikdy nezbavuj má ústa pravdy,
já dál už toužím jít jen cestou
Tvou.
41
Klaníme se pˇred
Tvou tváˇrí
Koinonie cˇ .35
1. Klaníme se pˇred Tvou tváˇrí ó
Králi náš,
spojil jsi nás v uctívání, ó Králi
náš.
Ted’ zní z našich úst jen chvály,
jsme jedno a Ty jdeš s námi.
Spojil jsi nás v uctívání, ó Králi
náš.
42
Králi milost nám
dej
45
Koinonie cˇ .37
1. Králi, milost nám dej, pˇrijd’ a
uzdrav naši zem,
oˇcist’ ji svým Duchem, uzdrav
dotykem. Klaníme se,
vzýváme jméno Tvé, ó Pane.
Pˇrijd’ s láskou svou sem k nám.
Koinonie cˇ . 206
1. Pojd’te ke mnˇe všichni,
kdo jste obtíženi.
pojd’te ke mnˇe všichni,
kteˇrí pracujete,
:A já vám, praví Pán,
já vám odpoˇcinek dám :
46
43
Naplnˇ Pane,
naplnˇ mne
Koinonie cˇ .42
1. Napln,
ˇ Pane, naplnˇ mne,
napln,
ˇ Pane, mocí svou dnes
srdce mé.
Jsem jen Tvuj,
˚ jen Tvuj,
˚ chci
dˇelat, co chceš sám,
tak mne napln,
ˇ Pane, žádám,
tak mne napln,
ˇ Pane, žádám.
44
Tvá krev
1. :Pane muj,
˚ Tys muj
˚ spasitel,
pˇrítel muj,
˚ Pán a Buh.
˚ :
Pojd’te ke mneˇ
všichni
Rozžíhá
Koinonie cˇ . 74
R:
:Rozžíhá Maria svíce v nás
temnotou s Marií projdem snáz. :
1. Jí patˇrí dík, že mrtvým lánum
˚ dal
život Boží Syn, že svˇetlo vešlo
do míst, kde dlouho ležel stín.
2. Jí patˇrí dík, že Zemˇe k nebi se
znovu pˇriklání, že padla vláda
noci a pˇrišlo svítání.
3. Jí patˇrí dík, že vˇecˇ né Svˇetlo nám
hoˇrí v kostelích, a nebýt Matky
Boží, kdo znal by Knihu knih?
4. Jí patˇrí dík, že Kristuv
˚ ohenˇ nás
nenechává spát, že rozehˇrívá
ledy a v teplo mˇení chlad.
:Svatá a mocná Tvá krev, svatá
omývá každý náš hˇrích. :
5. Jí patˇrí dík za všechna díla, co
chrání pláštˇem svým, dík za
posilu v nouzi, za pomoc
trpícím.
:Tvá krev i mˇe omývá, Tvá krev
prolitá. :
6. Jí patˇrí dík, že zvláštní cestou si
vede národ náš. Kéž rozezní se
Ave, až pˇrijde Mesiáš.
Seznam
A
N
Agnus Dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nádherný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
At’ požehnán je Buh
˚ . . . . . . . . . . . 18 Naplnˇ Pane, naplnˇ mne . . . . . . . . 43
At’ srdce mé Tebe vídá . . . . . . . . 29
B
Buh
˚ je síla má . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D
O
Otˇce, chválím . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P
Pane Bože, pˇrijd’ k nám . . . . . . . . 28
Dáváš mi lásku vzácnou . . . . . . . 27 Pane, pˇrijd’ s mocí svou . . . . . . . . . 7
Dobroˇreˇc duše má Hospodinu . . 15 Pojd’, ted’ je ten cˇ as jej chválit . . 33
Duchu svatý pˇrijd’ . . . . . . . . . . . . . 31 Pojd’te ke mneˇ všichni . . . . . . . . . 45
Práveˇ ted’ je chválit Pána cˇ as . . . 37
H
R
Hledám Tvoji tváˇr . . . . . . . . . . . . . 10
ˇ
Hospodine, kdo je podobný
Reka
Tvé lásky . . . . . . . . . . . . . . . 38
ˇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rozžíhá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
tobe?
Hudba doznívá . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ruah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
C
S
Chci Pane chválit Teˇ . . . . . . . . . . . 2 Sláva Tvá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Chvalme Pána, vzývejme
Ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Chvalte služebníci . . . . . . . . . . . . 30 Tobeˇ patˇrí chvála . . . . . . . . . . . . . . 5
Tvá krev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tvoje jméno vyznávám . . . . . . . . 24
˚ . . . . . . . . . . . . . . 19
Jak dobré je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ty jsi jediný Buh
ˇ
Je krásné být Božím dítetem
. . . 25 Ty jsi Král . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
˚ skalní štít . . . . . . . . . . . . . . 9
Ježíš,Ježíš je Pán . . . . . . . . . . . . 40 Tys muj
Ježíši Ty jsi muj
˚ Pán . . . . . . . . . . . 39
T
J
K
V
Víc lásky, víc moci . . . . . . . . . . . . 36
Klaníme se pˇred Tvou tváˇrí . . . . . 41 Vše, co mohu dát . . . . . . . . . . . . . 13
Králi milost nám dej . . . . . . . . . . . 42 Vyvyšuji Tebe, Pane . . . . . . . . . . . 16
M
Z
Mé dlaneˇ zvednuté . . . . . . . . . . . . . 3 Žalm 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Muj
˚ Buh
˚ je muj
˚ štít . . . . . . . . . . . . 14 Zde jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Muj
˚ Králi, má spáso . . . . . . . . . . . 26 Zpívat písenˇ lásky smím . . . . . . . 17
Download

Zpevnik Texty