Zpěvník AC Vyškov
Strana 1
OBSAH:
Agnus Dei… 383
Ať Boţí sláva zní… 193
Ať Bůh, Hospodin... 265
Ať děsivé vlny... 272
Ať dobrý Bůh... 179
Ať chvála Bohu je vzdána... 135
Ať je dnes tvůj dům... 250
Ať poţehnán je Bůh… 394
Ať Tvá sláva toto místo naplní… 338
Ať Tvá ţivá voda... 327
Duch i nevěsta... 86
Duch i nevěsta... 149
Duchu svatý… 79
Duchu svatý (Pošli déšť)… 295
Duchu svatý, přijď… 213
Duchu svatý, Ty jsi se mnou… 348
El Shadai... 306
Elijášova modlitba... 375
Hale, hale, hale-luja... 204
Blaze muţi... 408
Boha teď chval... 219
Boţe, Otče, divím se... 196
Boţe, Ty jsi Bůh můj... 377
Boţí Beránku… 91
Boţí lid povstává... 44
Brzy přijde den... 147
Buď poţehnané... 34
Buď touhou... 419
Budu ctít jméno Jeţíš... 60
Budu jen o Tvé lásce zpívat... 422
Budu Tě vyvyšovat... 15
Bůh silný můj jsi Ty... 309
Bůh je dobrý... 82
Bůh je síla má... 51
Bůh za mě zápas dokončí... 405
Byl člověk jako já... 98
Být skálou stojící... 397
Haleluja... 130
Haleluja, ať zní… 153
Haleluja, chvalte Pána... 150
Haleluja, On je Pán… 102
Haleluja, sláva, čest... 357
Haleluja, sláva haleluja... 159
Haleluja, spasení... 67
Haleluja, vládne Pán… 382
Haleluja, všichni zpívají... 48
Hevenu šálom... 112
Hladový… 392
Hoden jsi vzít… 282
Hosana, hosana... 192
Hospodin bude bojovat... 7
Hospodin je síla má... 58
Hospodin je světlo mé… 376
Hospodin kraluje... 214
Hospodine, kdo je podobný Tobě... 349
Hospodine, králů Králi... 239
Hospodine, Pane náš... 124
Hudba doznívá.. 446
Hudba dohráva... 450
Cestu úzkou znám... 248
Chceme Ti být blíţ... 361
Beránku, vzdáváme Ti čest... 371
Chci s Tebou jít... 395
Chci z Tvojí ţivé vody pít... 427
Dávám Ti srdce své... 415
Dáváš mi lásku vzácnou... 257
Dej nám prohlédnout... 26
Děkuji Ti Otče... 85
Díky Pane... 424
Díky za Tvůj kříţ... 107
Dnes jdu k Tobě... 104
Do tvých starostí… 308
Dobrořeč duše má... 66
Dobrořečte Hospodinu... 209
Dobrý Bůh... 2
Dobrý Otče... 53
Dokonáno jest... 69
Doufej v Hospodina... 249
Chceme Ti zazpívat... 181
Chci být Tvůj… 227
Chci být víc... 4
Chci jít za Tebou... 119
Chci nést svůj kříţ... 240
Chci oslavovat... 167
Chci s Tebou jít… 385
Chci vejít do Jeho bran... 176
Chci, Pane, být Tvým nástrojem… 303
Chci, Pane, chválit Tě... 170
Chvála... 12
Chválím a vzývám jméno Tvé... 208
Chválím Tě Pane, za bratra... 223
Chválím Tě za oběť na kříţi... 269
Chválím Tebe, Králi ... 241
Chválím, Tebe chválím... 290
Chvály hoden Král... 457
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 2
Chvalte Hospodina z nebes... 207
Chvalte Hospodina... 191
Chvalte, sluţebníci... 189
Chválu vzdej... 333
Chválu vzdejte Hospodinu... 347
Ide Jeţiš, ide... 455
Immanuel… 134
In my life... 136
Jako jsem já vás miloval... 435
Já byl jsem sám... 103
Já chci Tebe chválit... 195
Já chválu Pánu vzdám… 171
Já jdu tam do Boţí země... 94
Já se Ti klaním... 278
Já Tobě, Pane... 88
Já svou víru neztrácím... 433
Já znám Boha ţivého... 426
Jak dobré je vzývat… 319
Jak úţasná... 151
Jaké je Jeho jméno... 316
Je čas hledat Pána... 425
Je dokonáno... 33
Je psáno... 215
Je stále přítomná... 123
Je ţivý můj Pán... 369
Jednou budem´ dál... 75
Jen Bohu v nebesích... 416
Jen Tobě patří chvála... 211
Jen Ty jsi hoden... 339
Jen Ty, Pane můj... 175
Jen v Tebe důvěru mám… 310
Jenom Jeţíš... 320
Jenom Tobě patří sláva... 61
Jeţíš Kristus, On je Král... 421
Jeţíš je Lev z Judy... 29
Jeţíš je má skála... 39
Jeţíš je můj Pán… 140
Jeţíš je tu právě teď... 296
Jeţíš je vítěz... 155
Jeţíš nad kaţdé jméno… 154
Jeţíš ţije v nás... 403
Jeţíš, Boţí Syn... 216
Jeţíš, Jeţíš je Pán... 64
Jeţíš, nejkrásnější ze všech jmen... 152
Jeţíš, přítel hříšných... 366
Jeţíši, chválíme Tě... 121
Jeţíši, já Tě miluji... 13
Jeţíši, jsi můj Pán... 404
Jeţíši, můj Pane... 210
Jeţíši, Tvoje rány… 71
Jsem tu, abych chválil... 434
Jsi Boţí Syn… 391
Jsi láska má... 354
Jsi můj Bůh... 411
Jsi Pán a Král… 190
Jsi slávy Král... 238
Jsme děti Tvé… 97
Jsme rod vyvolený… 8
Jsme Tvůj lid... 17
K Pánu ruce pozvedám... 235
Kam skryješ se... 30
Kaţdý den je den milosti... 68
Kde se křesťané... 352
Kdo jsem já... 456
Kdopak je nám nejdraţší... 360
Kdyţ se má duše trápí... 268
Kéţ je nám Bůh milostiv… 314
Kéţ má duše ţije... 315
Kéţ se všichni svatí radují zas... 262
Klaníme se... 6
Kohút (zranený pastier)… 463
Král slávy... 414
Králi můj… 384
Králi, milost nám dej... 93
Králů Král... 38
Krásné děti... 37
Krátí se čas... 400
Kriste, Kriste... 74
Kristus kraluje... 321
Kvůli nám... 430
Kvůli Tobě... 297
Láska, čo pre mňa máš... 439
Láska s milostí... 96
Láska Tvá se sklání k nám… 156
Láska Tvá je vzácná... 180
Láska Tvá na všech místech září... 255
Láska zůstává dál... 399
Laudato sii... 109
Len Tebe... 452
Lid, který chodí v temnotách... 441
Lidé všech národů… 386
Má síla je v Pánu... 78
Mám spravedlnost, pokoj a radost... 65
Mé srdce chválí... 14
Mé srdce před Tebou jásá... 402
Milujeme, ač nevidíme… 381
Miluji Tě vroucně… 328
Miluju Tě, Pane... 260
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 3
Miluju Tě, Pane... 389
Modlitba... 70
Mou cestu v rukou máš… 373
Moj Boh... 406
Moj si Ty... 448
Můj Bůh je oheň... 45
Můj Bůh... 11
Můj Králi, má spáso... 340
Můj Pán Jeţíš... 304
Můj Pán je se mnou... 342
Můj Pán mně pozval ke stolu... 263
Můj veliký... 277
Můj ţivot byl pouští... 253
Muţ z Galileje... 346
My jsme Kristova vůně… 206
My jsme zde... 27
Na ničem jiném nezáleţí... 330
Na odhalené tváři... 125
Na tichém místě... 418
Na vrchu vzdáleném… 222
Nade vší mocí... 473
Nádherný... 301
Nádherný (Lovely Lord)... 428
Nám, Pane, dal jsi slovo své… 101
Naplň, Pane… 114
Naplňuj mne Duchem svým... 184
Náš Bůh je vesmíru Pán... 22
Náš Bůh spasení dává nám... 218
Ne nám, ne nám... 226
Nebe je v srdci mém... 80
Nebeský Otče... 199
Nejkrásnější chvíle... 300
Není vţdy slunce na obloze... 258
Nevíte, ţe teď je chválit Pána čas... 318
Neznámý… 256
Nikdy nekončící milost... 459
Nikdy nepřestanu... 432
Nikoliv silou... 32
Nikto ma nemôţe odlúčiť... 374
Nové jméno… 287
Nové stvoření... 247
Nyní pokloňme se... 19
Nyní poslouchejte hlas můj… 324
Oběťa srdca... 436
Obklop mě... 447
O Tvé lásce chci stále zpívat... 372
Ó, Pane, otevři mé rty... 24
Ó, šťastný den... 365
Oděný důstojností, krásou... 43
On je Bohem... 133
On je Pán... 99
On vydal sebe za mne... 55
Oslav jméno své, Pane... 138
Oslavuj Pána, oslavuj... 141
Oslavujte Hospodina... 246
Oslavujte Hospodina... 148
Otče, slavíme Tebe… 76
Otče chválím... 353
Otče můj drahý... 143
Otče náš nebeský... 183
Otče náš... 20
Otče světla... 139
Otevřete brány hradeb kamenných... 157
Otevři mé oči, Pane... 429
Otevři mé srdce... 364
Ovce mé... 72
Padáme na svoju tvár... 437
Pane Boţe přijď k nám... 118
Pane můj, Jeţíši... 172
Pane Svatý (Přemoţena)... 100
Pane, co jsem před Tebou... 131
Pane, přijď... 312
Pane, přijď mezi nás... 435
Pane, uctívám Tě... 358
Pane, Ty máš všechnu moc... 128
Pánu ať zní píseň chval… 332
Pánů Pán… 9
Pěj haleluja... 174
Píseň chvály... 417
Píseň nová zní... 40
Píseň spasených... 370
Plesej Bohu... 25
Pojď, teď je ten čas Jej chválit... 356
Pojďme díky vzdávat... 251
Pojďme jásat a tančit... 146
Pojďte ke mně všichni... 5
Pokoj dávám vám… 31
Pokoj Tvůj jak řeka... 331
Pokoj vám... 87
Pokořme své srdce před Pánem… 259
Poskakuj s radostí... 232
Pošli svůj déšť... 469
Pozvedám své oči (Ţ 121)... 329
Poţehnán buď Hospodin... 63
Poţehnán buď Hospodin, p. buď Bůh… 28
Poţehnané jméno je Tvé... 350
Poţehnaný Bůh… 291
Poţehnaný Pán... 41
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Strana 4
Pravdou zůstává... 407
Prišli jsme Ťa chváliť... 449
Proč bych neměl vesel být... 160
Před Tebou poklekám... 415
Před Tebou smím pokleknout... 440
Přichází v oblacích... 23
Přicházím před Tebe... 122
Přicházím před Tvoji tvář... 126
Přicházíme chválit… 185
Přicházíme před Tvou svatou tvář... 198
Přijď se svou slávou... 231
Přijď, Duchu svatý… 50
Přijď, Duchu svatý (my Tě zveme)... 129
Přiznej Pánu... 59
Půjdeš-li pouští... 36
Rád Tě mám... 205
Rány na dlaních... 464
Rozhodl jsem se... 161
Rozhodnutí mé je váţné... 311
Ruach, Ruach... 158
S důvěrou… 326
S kaţdým trápením… 379
S námi je Bůh… 242
S Tebou je lepší jeden deň... 454
Se vším co mám… 387
Se vším co mám (With all I am)… 465
Sílu mi dej... 461
Sláva Tobě, Králi… 351
Sláva, Jeţíš je Pán... 46
Sláva, náš Pán je ţiv... 83
Sláva našemu Pánu... 355
Sláva Pánu Jeţíši… 90
Slunce Kristovy lásky... 244
Smiluj se nade mnou... 267
Smím... 279
Spáso má... 313
Spoj nás v jedno, Pane… 161
Stvoř ve mně srdce čisté... 168
Svatý je Hospodin zástupů... 284
Svatý, svatý Pán - Hospodin... 266
Svatý, svatý, Beránku Boţí... 409
Svatý, svatý, svatý je Hospodin... 298
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh... 187
Svatý, Ty jsi svatý... 54
Světem běţím dál... 305
Světlem mým je Slovo Tvé... 233
Svou ruku mi dej... 270
Syn Boţí… 363
Tak přijmi, Pane, moje tiché díky... 229
Zpěvník AC Vyškov
Tak Ti dík přináším… 234
Tak, jak jsi slíbil… 188
Tam, k výšinám... 113
Tebe miluji, Tebe chválím... 337
Tebe slavíme... 49
Teď přichází čas… 194
Ten den... 451
Tma prohrála, den zvítězil... 261
To já, ó Pane můj... 280
To největší v mém ţivotě… 177
Tobě patří všechna sláva a čest... 228
Tobě, Králi můj... 56
Tobě, Pane můj... 52
Tobě vzdávám chválu... 465
Tohle je ten den... 21
Touha... 410
Touţím... 336
Touţím po Tvém vedení... 230
Touţím stát... 423
Touţím stát (Still)... 445
Tvá je moc... 16
Tvá krev... 120
Tvá láska... 362
Tvá sláva je přítomná…367
Tvé svaté jméno Jeţíš... 132
Tví jsme my... 396
Tvoje jméno vyznávám... 281
Tvoje krev... 3
Tvoje krev... 243
Tvoje láska… 388
Tvůj plamen... 286
Ty jsi Bůh, který vládne... 438
Ty jsi hoden, Boţe silný… 201
Ty jsi hoden, Pane Boţe náš... 62
Ty jsi jediný Bůh... 142
Ty jsi má skála... 186
Ty jsi Mesiáš... 245
Ty jsi miloval spravedlnost... 47
Ty jsi můj Bůh… 202
Ty jsi můj Pán... 111
Ty jsi Pán... 343
Ty jsi Pánem... 401
Ty jsi Pánem všech mých dní... 344
Ty jsi ten nejvyšší... 197
Ty jsi útočiště mé... 283
Ty mě nejlíp znáš... 380
Ty mi dáváš mnohem víc… 390
Ty napĺňaš chválou naše ústa... 416
Ty sám jsi zvítězil... 200
Tys´ za nás šel… 173
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Strana 5
Usnul jiţ celý náš dům... 275
Uţ usíná tráva... 273
Úţasný Bůh... 460
V Jeţíši úkryt mám… 178
V nejčistší chvále... 463
V pohodě... 398
Vánoční klid a mír... 412
Vás posílám… 302
Vďaka Jeţiš... 442
Veď mě z vnějších nádvoří... 105
Vejdi dál… 288
Velký je náš Bůh... 431
Velký je Pán… 169
Vesmírem zní... 335
Věřím v Boha... 443
Víc lásky... 10
Vím, stvořils´ mne... 84
Vím, ţe Jeţíš přijde brzy… 163
Vím, ţe přišel jsi... 73
Vítej na tomto místě… 393
Vše, co mohu dát... 115
Všechno zajisté... 81
Všechno, co by sis přál... 413
Všechno, co mám… 292
Všechny nás pojí… 164
Vyhlíţím Tvou tvář... 378
Vyvyšuji Tebe, Pane... 18
Vyvyšujme to jméno Páně... 334, 345
Vzácný... 420
Vzdáváme Ti čest... 137
Vzdej dík... 182
Vzdejme Bohu čest... 224
Vzdejme čest Bohu... 285
Vzhůru, pojďme k vodám... 322
Vzývám a slavím Tvé jméno... 57
Vzývám jméno Jeţíš... 217
Vzývám svaté jméno Tvé... 127
Vzývám Tvoje svaté jméno… 294
Vzývám Tvoje svaté jméno… 299
Vţdy a stále... 462
Zpěvník AC Vyškov
Zpíváme haleluja... 252
Zpívat píseň lásky smím... 368
Zpívej haleluja... 165
Zpívej haleluja (Veliký je náš Bůh)... 458
Zpívej s radostí... 444
Zpívejme, chvála buď Jeţíši... 166
Za Tvé dary děkujeme... 237
Za dílo tvé... 453
Zachránce znám... 474
Záštita má... 359
Zboř kaţdou hráz... 110
Zbuduj mocnou církev... 77
Země je plná Tvého milosrdenství... 225
Znám Tě tak málo... 289
Zní jméno Jeţíš… 212
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 6
já vám odpočinek dám:/
6. KLANÍME SE
2. DOBRÝ BŦH
e D
e
D
A
hudba: Gee Baas
text: Karel Řeţábek
Dobrý Bůh, zpíváme a křičíme,
e D
e
C
Hsus4 H
Hsus4:
dobrý Bůh, slavíme Ho,
e D
e
D
e
D
C
d
d
C
Teď zní z našich úst jen chvály,
d
e
C
jsme jedno a Ty jdeš s námi.
Kdyţ myslím na Jeho lásku k nám,
F
e
C
d a
d
Spojil jsi nás v uctívání, ó Králi náš.
moje srdce Pán plní chválou sám,
a
d a
d
dobrý Bůh, On je náš Pán.
H7
d a
spojil jsi nás v uctívání, ó Králi náš.
e
a
C
Klaníme se před Tvou tváří, ó Králi náš,
A
dobrý Bůh, věříme, vyznáváme,
e D
d (orig. od h)
e
tancovat chci Ti, Jeţíši můj,
F#
7. HOSPODIN BUDE BOJOVAT
H
přijal jsi mne, vím, ţe jsem Tvůj.
e
/:Hospodin bude bojovat za nás,
G
E
f#
Tvoje krev mocná, svatá,
D
G
E
D
E
Tvoje krev, jeţ za můj hřích
c#
f#
A E
e
8. JSME ROD VYVOLENÝ
f#
hudba a text: Dalibor Bakala
Bělejší neţ sníh nyní jsem,
h
D
D D2 D
je na kříţi dávno vylitá, obmývá mne.
d
A
/:Hospodin je naše korouhev :/
-"vítězství
-"jistota
Tvoje krev mi dává ţít,
A
e
On je naše korouhev. :/
3. TVOJE KREV
A
A
E
G
A (d A)
D4 D
Jsme rod vyvolený, národ svatý,
můj Pane, Tys´ za mne ţivot dal.
G
C
G
kněţstvo královské, lid dobytý.
4. CHCI BÝT VÍC
C
e
F
aG
9. PÁNŦ PÁN
Já chci být víc jako Ty, Jeţíši,
C
e
hudba a text: Tomáš Jégr
F
já chci být víc jako Ty,
e
a
a
chci být nádobou v Tvých rukách,
de
F
G
G
/:Pánů Pán a králů Král.:/
a
C G
G
/:Jeţíš je Kníţe míru.:/
já chci být víc jako Ty, Jeţíši.
a
G
/:Haleluja, haleluja.:/
5. POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI
D
A
hGD
Pojďte ke mně všichni,
D
A
hGD
pojďte ke mně všichni,
D
A h
A
D A
kteří pracujete,
A
D A
kdo jste obtíţeni.
G
/:A já vám, praví Pán,
D
A
D
A
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 7
10. VÍC LÁSKY
13. JEŢÍŠI, JÁ TĚ MILUJI
D(C(G))
hudba: Jude del Hiero
text: Karel Řeţábek
e
C
D
e
D
/:Jeţíši, já Tě miluji:/ 3x , Jeţíši.
/:Haleluja:/
4x
Víc lásky, víc síly, víc Tebe v ţivotě mém.
a
14. MÉ SRDCE CHVÁLÍ
e
Chci Tě milovat celým srdcem svým.
a
E
e
E
e
AH
E
f# g#
AH
E
jen Tobě Králi, zpívám haleluja.
Chci Tě milovat ze vší síly své,
C D
f# g#
Mé srdce chválí, zpívám haleluja,
Chci Tě milovat celou duší svou.
a
hudba a text: Petr Brůţek
A c# H
e
A c# H
Haleluja, zpívám haleluja,
Ty jsi můj Pán, Ty jsi můj Pán.
A c# H
AH E
AH E
haleluja, zpívám haleluja, zpívám haleluja.
11. MŦJ BŦH
Kdyţ mě satan svádí, zpívám haleluja,
můj Bůh mě chrání, zpívám haleluja.
Haleluja, zpívám haleluja,
haleluja, zpívám haleluja, zpívám haleluja.
hudba: Frank Gallio
text: Karel Řeţábek
D
C
G
Můj Bůh je můj štít, je mou písní,
D
C
já vím, On mi odpoví
15. BUDU TĚ VYVYŠOVAT
G
D
a
a mocí svého jména vysvobodí.
G
a
C
G
D
G
a
D
G
G
a
D
C
a
/:Teď smím jít v pokoji dál,
G
A
D
h
G
A
GAD
h
GAD
D7
e
G A D
GA D
neboť Ty jsi hoden, hoden naší chvály.:/
D7 G A
Chvála ...
D
D
Tvá je moc a Tvá je sláva,
/:neboť Ty jsi hoden, hoden naší chvály,
D7
D C
16. TVÁ JE MOC
D
chvála, chvála, chvála Tobě, Pane,
D7
D
D
Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane,
G A
D
2. /:O slávě a kráse, velebnosti Tvé,
o předivných věcech Tvých mluviti budu,:/
/:o síle a moci, spravedlnosti Tvé,
o předivných skutcích Tvých mluviti budu.:/
hudba a text: Twila Paris
h
a
v pravdě vzývají (, v duchu vzývají).
12. CHVÁLA
D
G
C
D
vím, ţe jsi mi blízko, haleluja :/
G A
G
/:Blízký je Hospodin těm, kdo Ho vzývají: / 3x,
C
G
C
a chválit jméno Tvé na věky věků.:/, ooóoó
smím ţít ve stínu křídel Tvých.
D
G
/:budu Ti dobrořečit kaţdý den
spěchám do stínu křídel Tvých,
C
C
a dobrořečit jménu Tvému na věky věků,:/
Chci ţít ve stínu křídel Tvých,
C
C
1. /:Budu Tě vyvyšovat, Boţe můj
e
D
Tvá je moc i vítězství.
e
D
Mé srdce Ti chválu vzdává,
e
D
Tvá je moc a Tvá je sláva.
eD
e D
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 8
A my jsme Tví, a my jsme Tví.
17. JSME TVŦJ LID
20. OTČE NÁŠ
hudba a text: Daniel Kyzlink
hudba a text: Ota Pinkner
e
D
e D
e
/:Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta,
e
D
e
D
e
e
tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat.:/
G
D
a
C
/:Ať láska Tvá vţdy mezi námi přebývá
G
D
a
a
D
e
a
D
Otče náš, jenţ jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé,
C
a pokoj svůj znovu vylej mezi nás.:/
a
D
H e
a
H
poţehnané a vyvýšené, svaté je jméno Tvé.
e
a
D
Poţehnaný Pane na nebesích,
e
a
D
přišel jsi ze slávy,
e
a
D
H
drahocennou a svatou krví
e
18. VYVYŠUJI TEBE, PANE
hudba a text: Ota Pinkner
A (orig. od C)
E
D
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem,
A
E
D
vyvyšuji Tebe, Pane, nad kaţdým člověkem,
A
E
D
vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším co stvořeno jest,
A
E
D
vyvyšuji Tebe, Pane, i nad svým ţivotem.
A
a
H
platil jsi za náš hřích.
E
D
/: Vyvyšuji Tvoje jméno nad kaţdé jméno :/
21. TOHLE JE TEN DEN
D
G
D
A
D
/:Tohle je ten den, který stvořil Bůh,
G
D
A
D
tohle je ten den, který učinil.:/
G
A
D
/:Proto radujme se, veselme se v něm!:/
22. NÁŠ BŦH JE VESMÍRU PÁN
e
C
G
Náš Bůh je vesmíru Pán,
D
19. NYNÍ POKLOŇME SE
C
F
C
/:Nyní pokloňme se před Králem,
F
d
G
klekněme před naším Stvořitelem:/
F C
G
Vţdyť On je náš Bůh
F
C
G
a my jsme ovce pastvy Jeho.
F
G
C
/:Stádem, jeţ On sám vodí,
F
G
e
D
On vládne silou, mocí,
C
G
sklání se s láskou k nám,
a
h
e
náš Bůh je dobrý Pán.
Náš Bůh plný lásky
Vládne nám a je stále s námi.
Bůh nad vesmírem bdí.
Náš Bůh úţasný je Pán.
C
rukou Svou Bůh nás vodí:/
23. PŘICHÁZÍ V OBLACÍCH
G
C
G
C
Přichází v oblacích, s vítězstvím přichází,
G
D e
GC
DG
světa Král, Syn Boţí, přichází.
G
C
Přichází /přichází/, pro lid svůj /pro lid svůj/.
G
C
Pro svůj lid /pro svůj lid/, přichází /přichází/,
G
De
polnic chór jasně zní,
C
D
G
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 9
přichází, přichází, přichází.
24. Ó, PANE, OTEVŘI MÉ RTY
27. MY JSME ZDE
hudba a text: Jiří Obzina
hudba a text: Dalibor Bakala
C (orig. od D)
C
Ó, Pane, otevři mé rty,
F
ó, Pane, otevři mé rty,
F
C
C
F
ať má ústa zvěstují Tvou chválu.
C
dG
F
ať kaţdá bytost na zemi,
jen Tobě patří naše chvála,
C
G
F
dG
C
ať kaţdá bytost pod zemí to ví, ţe jsme Tví.:/
jsi velký a mocný Bůh,
F G
jen Tobě patří chvála.
28. POŢEHNÁN BUĎ HOSPODIN
D
A7
d
A7
e
d
B
C
g:
chválu vzdejte a slávu
F
B
g
A7
zpívat bude a chválit
B
g
D
D
A
D
A
dej nám prohlédnout a vidět Jeţíše.
GC
C
C
D7
D
D
d
Hosana zavolej, hosana .
Dej, Pane, slyšet a uč nás poslouchat,
A
C
h
moci se dotknout a vyznat Mu lásku.
e
D
F
C(B)
Dej nám prohlédnout a vidět Jeţíše,
G
G
29. JEŢÍŠ JE LEV Z JUDY
a
26. DEJ NÁM PROHLÉDNOUT
e
D
Jeţíš je Král plný smilování,
Jeţíš je Rek silný, kaţdý ať vyzná,
Jeţíš je Pán hodný uctívání.
Laj, laj, lalala, laj, laj ...
A
A
1. Jeţíš je Lev z Judy, kaţdý ať vyzná,
d
d
G
e
C
jen Tvé svaté jméno aţ na věky.
D7
D
d
C
F
D
/:Amen, amen.:/
Celá země jednou padne v bázni před Tebou,
B
A
C2
D C
a moc Jeho jména rozhlašte.
D
G
/:A všechen lid ať zvolá amen!:/
A7
d
D
/:od věků aţ na věky poţehnán buď Bůh.:/
Plesej Bohu všecka země, ţalmy zpívejte,
D
G
/:Poţehnán buď Hospodin, poţehnán buď Bůh,:/
25. PLESEJ BOHU
A7
C
F
C
G
a
G
/:Ať kaţdá bytost na nebi,
Jsi velký a mocný Bůh,
C
a GD
my jsme zde ve jménu Tvém.:/
G
F
E
my jsme zde ve jménu Syna Boţího,
G
C
G
my jsme zde ve jménu Jeţíše,
ó, Pane, otevři mé rty,
C
C (orig. od G)
/:My jsme zde ve jménu Krále králů,
G
C
F
Chválu vzdejte Hospodinu, protoţe je dobrý…
C
h
B
Ať vyzná Izrael…
... Jeho milosrdenství
Ať vyzná Áronův dům...
je věčné.
Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina...
Chválu vzdejte Hospodinu, protoţe je dobrý…
2. Ujal se vlády Beránek Boţí,
je věčné Jeho kralování.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 10
30. KAM SKRYJEŠ SE
34. BUĎ POŢEHNANÉ TVÉ SVATÉ JMÉNO
a(G(a))
D
/:Kam skryješ se, člověče hříšný :/
E
3x
A
G
/:Buď poţehnané Tvé svaté jméno:/,
a
e
v poslední den.
A
D
F#
C
3x
G
A
protoţe Ty, jedině Ty jsi Pán.
D
G
/:K Pánu se vrať, On je Tvou skrýší :/ 3x
v poslední den.
A proto povstaň a Pána chval
/:Na kolenou člověče hříšný :/
čekej ten den.
na věky a stále,
C
3x
D
G
povstaň, Boha svého chval,
C
A2
Pokoj dávám vám,
A
36. PŦJDEŠ-LI POUŠTÍ
Asus4 A2
hudba a text: Jaroslav Svoboda
pokoj zůstavuji vám,
A
D
On je jediný Pán.
31. POKOJ DÁVÁM VÁM
Asus4
h
které je vyšší nad vše poţehnání a chvály,
/:Běţ skalám říct: Padněte na mě:/
v poslední den.
A
A
G
a (orig. od e)
D
G
C
Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím,
nermutiţ se srdce vaše.
a
A
G
C
půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud,
Pokoj vám.
a
G
C
půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí,
d
32. NIKOLIV SILOU
a
(C)
d
E(D)
a(E)
F
/:Nikoliv silou, mocí, ale mým Duchem praví Pán:/
a
C
D
Slepým vrátí se zrak, hluchý zas´ uslyší,
d
E
E
svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou.
a
G
C
E
Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já jsem s tebou.
a
G
C
E
světa království neobstojí.
Ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli, já jdu s tebou.
33. JE DOKONÁNO
37. KRÁSNÉ DĚTI
a
e
d
Je dokonáno, Jeţíš je vítěz,
G
C
E
satan je poraţen, Jeţíš zlomil smrti moc.
a
d
a
E
e
krásné děti jsou děti Tvé.:/
C
D
e
1.Obmyté krví jsou spravedlnost sama,
C
Jeţíš je Král, kraluje navěky.
[a d G C E a d]
e
C D
e
Jeţíš je Pán, ó haleluja,
E
C D
/:Krásné děti Hospodin dává,
D
e
obmyté krví jsou děti Tvé.
a
/:Jeţíš je Pán:/ 6x v tomto národě.
/:Haleluja:/ 6x sláva Jeţíši!
2.Králové a kněţí před Tvojí tváří,
králové a kněţí jsou děti Tvé.
3.Vyslanci Boţí na této zemi,
vyslanci Boţí jsou děti Tvé.
4.Haleluja, jsme děti Boţí,
haleluja, jsme děti Tvé.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 11
38. KRÁLŦ KRÁL
G
D
F
a
D
Králů Král, nádherný, Boţí Syn, vzkříšený.
G
D
F
D7
G
h
C
G
On byl, On je a přijít má.
D
D
věčný pramen lásky.
D7
G
h
C
Poţehnaný Pán, náš Bůh všemocný,
G
D
D
C
a
D
jen Ty mě podpíráš, kdyţ nemám sílu jít.
G
a
Nebeský Otče, Ty jsi láska,
D
Ó Pane, chválím Tě, ó Pane, chválím Tě,
D
D7 D G
On svaté jméno má.
Chválím Tě, ó Pane, chválím Tě,
C
D
Poţehnaný Pán, náš Bůh všemocný,
D
Pánů Pán, Bůh silný, Král a Bůh,
a
41. POŢEHNANÝ PÁN
D
G
D
my chválit chceme svaté jméno Tvé,
C G
G
Tvá láska k nám je úţasná.
a
ať se v nás zjeví mocné Tvoje království,
D
39. JEŢÍŠ JE MÁ SKÁLA
hudba a text: Pavel Kalous
e (orig. od a)
43. ODĚNÝ DŦSTOJNOSTÍ, KRÁSOU
G
Jeţíš je má skála, On je moje spasení,
D
e
v Něho doufám, On je štítem mým.
e H7 G D
e
D
e
e
a
G
1.Oděný důstojností, krásou,
a
G
přichází Hospodin, náš Pán.
a
Haleluja, On je štítem mým.
G
Nebesa září Jeho slávou,
G
Jeţíš je mým Pánem, nikdy mě neopustí,
D
a
E
od věků kraluje On sám.
e
On je věrný, důvěru mou má.
e H7 G D e
D
G
svoji moc zvěstuješ Duchem svým.
e
a
/:Jemu vzdej chválu, dík,
G
Haleluja, důvěru mou má.
e
a G
On je Bůh, náš Pán:/ 3x /:navěky:/
a
2.Armáda Boţí směle kráčí,
40. PÍSEŇ NOVÁ ZNÍ
d
a
B
/:Píseň nová zní, jásot vítězný,
C
to naše srdce Pánu zpívá.:/
B A
G
Bůh se k nám ve své lásce sklání
a
B
E
a Jeho milost vítězí.
/:Láska Tvá, úţasná,
C
G
radostně jásá Boţí lid,
a
d
d
G
F
A7
k vzývání náš hlas pozvedá.:/
44. BOŢÍ LID POVSTÁVÁ
a
C
/:Boţí lid povstává k boji novému,
G
E
a
E
jde kupředu a vítězí jako nikdy předtím.:/
a
/:Bůh bojuje za svůj lid,
C
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 12
Bůh bojuje za svůj lid,
G
E
a E
Bůh bojuje za své děti dnes.:/
45. MŦJ BŦH JE OHEŇ
49. TEBE SLAVÍME
[e a D G e a e]
hudba a text: Dagmar Vydrová
/:Haleluja:/ 7x
C
e(D(e))
a(G(a))
e
1. /:Můj Bůh je oheň, haleluja:/ 3x - spalující.
2. /:Nebude mlčet, haleluja:/
3x - haleluja.
3. /:Pohne nebem i zemí:/
3x - miluje nás.
F
C
F C (orig. od E)
Tebe slavíme a uctíváme
G
C
klaníme se Ti,
F
C
F
C
zpíváme píseň chval, naše haleluja
G
C
zvučí stále dál.
F
46. SLÁVA, JEŢÍŠ JE PÁN
C
G
C
F
FGC
/:Haleluja,:/ amen,
hudba a text: Michaela Romanská
C G
C
F
C
G
C
/:haleluja,:/ zvučí stále dál.
G
/:Sláva, Jeţíš je Pán, Jeţíš je králů Král:/
50. PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ
47. TY JSI MILOVAL SPRAVEDLNOST
D
D
A2(E2) E(Cmaj7) A2(H)
E
A2
E2:
Sláva Tobě, Pane, vítězi, buď sláva.
E E2
Cmaj7
DA
h
G
D
2.Proměň ...
5.Pomaţ ...
3.Obţiv ...
6.Sjednoť ...
4.Zmocni ...
51. BŦH JE SÍLA MÁ
/:Já miluji spravedlnost a nenávidím hřích:/
hudba a text: Pavel Hrabě
e
C
D
Díky Tobě, Pane, vítězi a Králi.
Díky, pomazaný olejem veselí.
Bůh je síla má i vojska mého,
48. HALELUJA, VŠICHNI ZPÍVAJÍ
neboť dal mi štít spasení svého
e
C
D
On působí volnou cestu mou,
e
C
hudba a text: Jiří Obzina
A
D
A
e
A (orig. od G)
G
A
D
D
C
G
D
D
ať Jeho sláva tento dům naplní.
C
D
a kdo je skalou kromě Boha našeho?:/
A
A
D
/:Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina
Vzdejme chválu, Bohu našemu,
G
C
G
A
haleluja, ať tady zní.
D
D
a dobrotivost Jeho zvelebila mne.
Haleluja, všichni zpívají,
D
D
H
Sláva, pomazaný olejem veselí.
D
A
Duchu Svatý, přijď k nám, čiň své dílo v nás.
/:Ty jsi miloval spravedlnost a nenáviděl hřích:/
E A2
A
1.Přijď, Duchu Svatý, přijď, naplň nás.
hudba a text: Jiří Obzina a Ota Pinkner
E (orig. od A)
A h G
G A A2 A
Bůh je síla má!!!
52. TOBĚ, PANE MŦJ
C
d
G
C e
Tobě, Pane můj, srdce otvírám,
a
d G
C E
k Tobě, Pane můj oči pozvedám.
a
F
G
C E
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 13
Uţ nechci dále ţít ze síly své,
a
D
Dsus4 G
učiň mě k slávě své, proměň srdce mé.
53. DOBRÝ OTČE
C
57. VZÝVÁM A SLAVÍM
G
G
Dobrý Otče, věčný Králi,
a
D
G
C
trůníš na majestátu a síle.
C
Uctívám Tě, velebím Tě,
G
E
G
a
G
C
F C
hudba a text: Daniel Kyzlink
A
1. Svatý, Ty jsi svatý,
E
A
D
A
pánů Pán, králů Král, Ty jsi svatý, svatý.
D
D(G)
58. HOSPODIN JE SÍLA MÁ
54. SVATÝ, TY JSI SVATÝ
G
(D7)
přijď, Pane Jeţíši, přijď pro církev svou.:/
oběť chvály Ti vzdám, Králi náš.
D
h
/:Tys´ slíbil, ţe se zas k nám vrátíš,
chválu Ti vzdám, chválu Ti vzdám,
F
D
za Tvou velkou lásku, jiţs´ daroval nám.:/
G
F
h
/:Vzývám a slavím Tvé jméno
f#
a7
E
Hospodin je síla má, můj štít, mé spasení.
Srdce mé v Něj doufá, je jedinou mou nadějí.
A
C
Svatý, Ty jsi svatý,
e
A
D
C
pánů Pán, králů Král, já chválím Tě.
D
A
D
/:On vydal sebe za mě, abych já mohl ţít.:/
D
G
A
G
A
e
e
C
D
a
D
k Tobě, Králi můj, zvedám obě ruce své,
e
CD G
k Tobě, Králi zástupů.
C
D
h
C
D
D
G D
C D
k Tobě, Králi můj, zvedám hlas haleluja,
G
D
2./:Vţdyť Bůh dává dary své a moc
všem touţícím, těm, kdo poprosí.:/
e
D
a
přímý a laskavý je Pán.:/
Tobě, Králi můj, otevírám srdce své,
G
C
vyznej Ho ústy a chval Ho srdcem svým.:/
C
D
56. TOBĚ, KRÁLI MŦJ
D
E(e) (e2)
/:Náš Bůh je slitovný a spravedlivý,
neţiju uţ já, ale ţije ve mně Jeţíš.
G
h
G
D
Neţiju uţ já, ale ţije ve mně On,
D
(h)
1./:Přiznej Pánu Jeho moc a čest,
55. ON VYDAL SEBE ZA MĚ
G
e2:
59. PŘIZNEJ PÁNU
G
D
E
/:Já písní svou teď Tebe touţím ctít.:/
4. Láska…
5. S námi…
2. Mocný…
3. Věrný…
D
/:Já písní svou Ti touţím chválu vzdát:/
60. BUDU CTÍT JMÉNO JEŢÍŠ
G
D
A
G
D
A
1.Budu ctít jméno Jeţíš, oslavím jméno Jeţíš.
G D
A
/:Jeho jméno je mocné:/
2.Budu ctít jméno Jeţíš, oslavím jméno Jeţíš.
/:Jeho jméno je svaté:/
3.Budu ctít jméno Jeţíš, oslavím jméno Jeţíš.
Immanuel, kníţe míru, On je světlo v tmách.
4.Budu ctít jméno Jeţíš, oslavím jméno Jeţíš.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 14
Jeho jméno je mocné, Jeho jméno je svaté.
5.Immanuel, kníţe míru, On je světlo v tmách.
Budu ctít jméno Jeţíš.
61. JENOM TOBĚ PATŘÍ SLÁVA
D
64. JEŢÍŠ, JEŢÍŠ JE PÁN
hudba a text: Jiří Obzina a Tomáš Jégr
a
Jenom Tobě patří sláva, jenom Tobě, Pane můj.
e
F
G
Jenom Tobě zpívám chvála, jenom Tobě Pane můj
C
e7
a
FC
/:Jeţíš, Jeţíš je Pán, jediná, jediná
C
e7
a
FC
hudba a text: Michal Pospíšil
G
F
C2
D
C2
C2
D
F
a
F
C
e
d
D G
C2
e
D2
C2
D a(e)
D a(e)
D
a(A)
/:ten, který byl a který jest a který přichází,:/.
hudba a text: Michaela Romanská
A (orig. od D)
/:Mám spravedlnost, pokoj a radost
D
63. POŢEHNÁN BUĎ HOSPODIN
v Duchu Svatém.:/ 3x
hudba a text: Daniel Kyzlink
C
d7
G D
Fmaj7
G
/:Poţehnán buď Hospodin, jenţ učinil nebe i zemi,
C
d7
Fmaj7 G(C)
poţehnán buď Hospodin, náš Pán:/
a
G
hudba a text: Daniel Kyzlink
jsi stále stejný Bůh.
G
G
G
a
G
D
C
D
On ti všechny tvé nepravosti promíjí,
G
G(e)
Vţdy z pokolení na pokolení
C
D
ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé,
D
G
Tvá pravda vítězí.
F
C
G
jsi stále stejný Bůh.
e
D
A nezapomínej na ţádné Jeho dobrodiní,
F
a
C2
G
Vţdy z pokolení na pokolení
e
D
a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:/ 4x
Tvé slovo zůstává.
a
C2
/:Dobrořeč duše má Hospodinu
Vţdy z pokolení na pokolení
e
/:Já nikdy, nikdy neuhasím Jeho oheň.:/ 3x
/:Ať ve mně hoří, víc.:/
66. DOBROŘEČ DUŠE MÁ
F
a
A
/:Chci být s Ním, vím.:/
d7:
Vţdy z pokolení na pokolení
e
G
65. MÁM SPRAVEDLNOST, POKOJ A R.
Svatý, svatý, svatý, Hospodin Bůh zástupů,
a(e)
F
dál teď poběţím jen cestou Tvou.
všechno povstalo a jest.:/
D2
e
Nikdy nezbavuj má ústa pravdy,
Ty jsi stvořil všechno a Tvou vůlí
e
a7
kéţ na mě sestoupí i Tvá spása.
přijmout slávu, moc i čest,
C
e
Kéţ na mě sestoupí Tvé milosrdenství,
/:Ty jsi hoden, Pane Boţe náš,
G
e7:
cesta k ţivotu, k pravdě, k vítězství,
jediná naděje.:/
62. TY JSI HODEN
G
d G (orig. od D)
C
D
tebe korunuje svou milostí a slitováním.
G
a
/:Ty jsi Pán, Ty jsi Pán nejvyšší.:/
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 15
67. HALELUJA, SPASENÍ
70. MODLITBA
hudba a text: Dagmar Klugarová
hudba a text: Ota Pinkner
e De h
e
D G
C (orig. od D)
D
/:Haleluja, spasení, sláva i moc
e D e
h
e D
G
a
1. Vyuč mě, Pane můj, cestě Své,
e
C
patří Bohu našemu, haleluja.:/
G
a
touţím chodit v pravdě Tvé,
G
a
1.Protoţe velké a spravedlivé
jsou Jeho soudy...
C
G
a
2. Otevři, Pane můj, oči mé,
2.Radujme se, jásejme, vzdejme
Mu chválu...
C
G
a
touţím vidět skutky Tvé,
G
g#
c#
C
1.Kaţdý den je den milosti,
f#
H7
G
a
C
G
a
kroky mé v něm upevňuj,
c#
G
kaţdý den je den milosti,
f#
(G)
3. Slovo Tvé, ať osvětluje cestu mou,
kaţdý den je den milosti,
g#
a
/:chci vidět slávu Tvou, slávu jména Tvého:/
68. KAŢDÝ DEN JE DEN MILOSTI
E
(G)
/:upevni srdce mé v bázni jména Tvého:/
a
dej mi moudrost svou, ať rozpoznám zlé a dobré,
H7
G
kdyţ jej celý svému Pánu odevzdáš.
F
G
dej mi sílu svou, já chci se rozhodnout
2.Kaţdý den je den radosti ...
B2
C
B2:
G
Jít za Tebou, jít za Tebou, jít za Tebou.
3.Kaţdý den je den vítězství ...
C
G
a
a7
Jsi tak blízko a neskrýváš svou tvář
69. DOKONÁNO JEST
Fmaj7
přede mnou, ó přede mnou.
hudba a text: Karel Řeţábek
a
G
F
C
E
1.Odpustit hřích, zastavit lavinu, porazit smrt!
a
G
F
E
Přišel jsi Ty, Beránek bez viny, vykoupit svět!
a
F
/:Dokonáno jest!:/
G
E
Amen.
2. Podstoupit kříţ, zaplatit za vinu, vytrpět trest!
Přišel jsi Ty, vyhlásit zajatým radostnou zvěst.
G
a
a7
Hledám Tvoji tvář a vzývám jméno Tvé,
Fmaj7
G
vyslýcháš modlitbu mou.
71. JEŢÍŠI, TVOJE RÁNY
e
C
D
e
/:Jeţíši, Tvoje rány mě uzdravily.:/ 4x
e
/:Jeţíši, Jeţíši.:/
1.Jeţíši, Ty jsi zkusil bolestí a nemocí.
2.Jeţíši, vzal jsi moje nemoci a bolesti.
3.Jeţíši, raněn jsi pro moje přestoupení.
4.Jeţíši, dals´ mi moc šlapat na hady a štíry.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 16
Chvála, chvála, přijmi Pane naši chválu.
Od svého vykoupeného lidu.
Chvála Pánu. .... Chvála Pánu.
75. JEDNOU BUDEM DÁL
72. OVCE MÉ
A5
A5:
1./:Ovce mé hlas můj slyší:/
C
F
C
F G
D G7 F G G7 F
C
F G
/:a já je znám a následují mne:/
já vím,
A Asus4 A74
/:a nikdo jich nevytrhne z ruky mé.:/
A75:
Jednou budem´ dál, já vím.
D
E
2./:A já ţivot věčný dávám jim:/
/:a nezahynou na věky:/
/:a nikdo jich nevytrhne z ruky mé.:/
A74:
3./:Otec můj, kterýţ mi je dal,:/
/:větší je nade všechny:/
a ţádný je nemůţe vytrhnouti
z ruky Otce mého
a nikdo jich nevytrhne z ruky mé.
C
F
2.Pomůţe nám Pán…
3.Budem´ svobodni…
4.Cíl je blízko nás…
5.Půjdem´ s druhem druh…
6.Budem´ v míru ţít…
7.Kristus zvítězí…
E f#
d
2.Jeţíši, slavím Tě...
3.Duchu Svatý, slavím Tě...
abys nám věčný ţivot dal.
Dávno poznal jsem lásku Tvou,
znám důvod, proč dál ţít mám.
77. ZBUDUJ MOCNOU CÍRKEV
C
Ty jsi mi dal pít vodu ţivota,
d
e
C
Teď smím pít vodu ţivota
a
da
e
D
e
h
Ty jsi mi dal svého Ducha Svatého,
D
H7
e
h
a
H7
chceme vidět Tvoji slávu a mocné skutky Tvé.
C
D
e
h
C
h
Kriste, Kriste, chci Ti vyjádřit svoji vděčnost.
e
a
e
74. KRISTE, KRISTE
e h
h
Zapal v nás svůj oheň, zapal děti své,
/:a dávat všem kolem mne pít.:/
e D
e
jenţ půjde v stopách Tvých a bude vítězit.
C
d
h
1.Zbuduj mocnou církev, zbuduj mocný lid,
a
kdyţ poznal jsem, ţe ţízeň mám.
F
E
chci ţít jen pro Tebe a miluji Tě.
Vím, ţe přišel jsi kvůli nám,
F
H7
1.Otče, slavím Tebe,
a
a
C G C FC
76. OTČE, SLAVÍM TEBE
73. VÍM, ŢE PŘIŠEL JSI
d
a
jen víru mít, doufat a jít,
E f#
d
a
1./:Jednou budem´ dál.:/ Jednou budem´ dál,
A75
A5
e
Ca
e
proto Tě miluji.
Láska, Láska, evangelium je Láska.
Miluj svého bliţního jak sebe samého,
Bůh je láska.
Svatý, svatý, v nádheře Tvé svatosti.
Tebe chválíme a velebíme,
Svatý jsi Pán.
D
e
Ó, Králi, mocný Pane náš,
C
D
a
své dělníky vyšli na svoji ţeň.
C
D
e
Ó, Králi, mocný Pane náš,
C
D
H7
Ducha svého vylej na tuto zem.
e
h
e
h
2.Probuď svoji církev, probuď děti své,
C
a
H7
aby vyšly ve Tvém jménu konat dílo Tvé.
e
h
e
h
Uzdrav tento národ, uzdrav naši zem,
C
a
H7
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 17
ať pozná Tvoji spásu, která je v Synu Tvém.
78. MÁ SÍLA JE V PÁNU
G
80. NEBE JE V SRDCI MÉM
hudba: Graham Kendrick
text by Grace Translations
/:Má síla je v Pánu,
e
C e a
má spása je v Pánu,
má sláva je v Pánu,
C
D
D
G
Chválím Tě ţivotem svým,
C
D
G
chválím Tě ze vší své síly,
D
G
E
a
ţivotem svým, ze vší síly své,
F
C (orig. od G)
G
C
Náš Bůh tu má své království…
svou přítomnost, svůj majestát…
před Ním přetékám radostí…
nás obklíčí svou svatostí… F
G
C
…nebe je v srdci mém.
je v Něm, jenom v Něm.:/
C
G
/:Oooooo, nebe je v srdci mém.:/ 4x
C
G
F
D
chválím Tě, ó Pane můj.
Pro Jeho trůn jsme svatý chrám…
a základ můj je Kristus sám…
On aţ se vrátí, půjdem´ s Ním…
Duch s nevěstou nám praví přijď…
…nebe je v srdci mém.
G
/:Můj ţivot jsi Ty Pane,
81. VŠECHNO ZAJISTÉ
e
má síla jsi Ty Pane,
e
/:Všechno zajisté, co se narodilo z Boha,
C
má naděje jsi Ty Pane,
G
C
e
přemáhá svět.:/
D
jsi Ty, jenom Ty.:/
A
/:To je to vítězství, které přemáhá svět,
C D
79. DUCHU SVATÝ
C
e
/:Duchu Svatý, Duchu Svatý,
FCdG
Ty jsi můj Pán. :/
F
e
totiţ víra naše.:/
/:Kdo přemáhá svět?
Jedině ten, kdo věří, ţe Jeţíš je Syn Boţí.:/
e
/:Já Tě miluju, já Tě k sobě zvu,
F
G
Duchu Svatý, Ty jsi můj Pán:/
82. BŦH JE DOBRÝ
hudba a text: Ivan Růţička
G
D
1.Bůh je dobrý, Bůh je dobrý,
G
G7
C7
A7
D
G
dobrý Bůh, dobrý Bůh je Pán Jeţíš.
2. Svatý...
3. Ţivot...
4. Láska...
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 18
83. SLÁVA, NÁŠ PÁN JE ŢIV
85. DĚKUJI TI, OTČE
hudba: John Watson
text: Karel Řeţábek
hudba a text: Ivan Růţička
EH
a
AE
H
A
E
1.Děkuji Ti, Otče, za ţivot můj,
1.Oto On zyje, Chrystus Pan z martwych wstal,
H
A
G
smierci wienzy zerwal On,
F
A
H
A
E
H
A
H
A
E
sám nad smrtí zvítězil,
H
A
a
E
a
a(G(F))
E
D C
D G
a
Vţdyť vím, Ty sám stvořils´ mne k lásce,
C
G h7 e
mám jít dál v Tvých šlépějích, to vím,
a
D
C
h
E
D
A
Dál Tě budu chválit, stále slavit jméno Tvé,
E f#
h
D
E D
to vím, chci v kaţdé chvíli jen vzdát Ti dík
E D E
A
h
D
A
D
G
A
F
B
C
C
B
C
A kdo to slyší, ať řekne přijď,
F
C
F
C
E
G
C
jenom s Tebou jít.
A
chci plnit vůli Tvou, vím, jsem dítě Tvé.
F
C
Duch i nevěsta praví: Přijď.
B
E f#
dál půjdu v Tvých šlépějích , to vím,
h
86. DUCH I NEVĚSTA
já touţím, Pane, jít, já touţím, Pane, jít,
a touţím dát Ti svoji lásku,
E
2.Volám k Tobě, Duchu, rozfoukej ţár,
volám k Tobě, Duchu, rozboř ten val,
volám k Tobě, Duchu, touţebným voláním.
Ve jménu Jeţíše, přijď s pomazáním.
G (transp. E)
poslouchat vůli Tvou, vím, jsem dítě Tvé.
A
E7
hlas pozvedám.
C
a já chci v kaţdé chvíli jen vzdát Ti dík.
D
d(C(B))
/:Děkuji Ti, Otče, ve jménu Jeţíše:/3x
G
a
C
E7
ve jménu Jeţíše pozvedám hlas.
vím, stvořils´ mne k slávě své
D
B
uzdrav naši zemi, dotkni se nás,
Vím, stvořils´ mne k chvále,
C
C
F
84. VÍM, STVOŘILS´ MNE
h7 e
d
Klaním se Ti, Otče, za to cos´ dal,
ţe jsi poslal, Otče, svého syna,
E
sláva, z mrtvých vstal náš Pán.
D
E7
G
H
G (orig. od F)
E
ve jménu Jeţíše za Tvou pomoc.
E
2.Sláva, náš Pán je ţiv, sláva je vzkříšený,
B
děkuji Ti, Otče, za Tvoji moc,
E
tak On powstal, z martwych powstal On.
E H
C
děkuji Ti, Otče, za svobodu,
E
H
d
A
Vím, jsem dítě Tvé, vím, jsem dítě Tvé...
V slovu pravdy, v moci Boţí,
k slávě a chvále jména Jeţíš,
já touţím, Pane, jít, já touţím, Pane, jít,
jenom s Tebou jít.
G
a
C
F
Vydávám srdce své, Jeţíši, do Tvých rukou,
G
a
F
veď mne dál, Pane můj, Duchem svým.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 19
87. POKOJ VÁM
91. BOŢÍ BERÁNKU
C
hudba: Graham Kendrick
text: Karel Řeţábek
GCG
G
D
F
Pokoj vám, ţehnáme vám pokojem v Jeţíši.
C
D
F
eheD
G
E7 → A
pokojem skrze Kristův kříţ. Pokoj vám...
G
a
G
C
F
G
G
g#
E
F
Kaţdý ať ví, koho uctívám.
/:Sám, Boţe, při mně stůj, svatý, při mně stůj,
k Tobě utíkám.:/
Kaţdý ať ví, koho uctívám.
G
g#
c#
H
jemuţ patří právem chvála,
c#
Amaj7:
Amaj7
g#
f#
H7
Chválíme Tě, vzýváme jméno Tvé:
D
E
94. JÁ JDU TAM DO BOŢÍ ZEMĚ
F
byl jsem zachráněn před svými nepřáteli,
G
G7
1.Já jdu tam do Boţí země, kde vládne jas,
F
Boţe, Tobě patří chvála.
(a)
Cdim
očisti svým Duchem, uzdrav dotykem.
/:Ó, Pane, přijď s láskou sem k nám.:/
F
G
Cdim:
A H7
C
Kdyţ jsem vzýval jméno Krále Hospodina,
G
A H7
přijď a uzdrav naši zem,
F
G
F C
Králi, milost nám dej,
píseň zazpívám, zazpívám.:/
G
a7
Jsi slunce spravedlnosti.
E
G
d
e
93. KRÁLI, MILOST NÁM DEJ
1./:Já Tobě, Pane můj, Tobě, Pane můj,
F
a7
a národy se Tobě vděčně pokloní.
88. JÁ TOBĚ, PANE MŦJ (Davidova píseň)
F
e
kdyţ Ty usedneš na svůj trůn
d
C
C7
Tvá velebnost a moc naplní celý svět,
Pokoj vám, ţehnáme vám
G
F C G a G
/:Boţí Beránku, jen Tobě patří čest.:/
C
GCG
G
C
G
D
Já jdu tam do Boţí země, kde vládne jas,
C F (F G)
/:Hospodin je (králů) Král.:/
G
H7
e
Já jdu tam do Boţí země, kde vládne jas,
2.Má duše zajásá, duše zajásá,
kdyţ Ty přicházíš.
Svou milost k nám právě přinášíš.
A
D7
G
kde je na věky mír.
G(C(G))
(G(H7))
G7(D(e))
/:Pane můj, Pane můj, do nebe mě veď,:/ 3x
A
90. SLÁVA PÁNU JEŢÍŠI
E
A H7 E
D
1.Sláva Pánu Jeţíši, Pán přichází k nám
A
E
H7
A
H7
A H7 E
E
H7
A
H7
(G(H7))
G7(D(e))
2./:Pán Jeţíš mi bude světlem na cestě mé,:/ 3x
A
D7
G
kde je na věky mír.
D
2.Sláva Tobě, Jeţíši, dík ţe přicházíš k nám
A
G
G(C(G))
E
s láskou a s poţehnáním, sláva, Jeţíš je Král.
E
D7
kde je na věky mír.
E
s láskou a s poţehnáním, sláva, Králů jsi Král.
3./:Slávou bude korunován, kdo nesl kříţ,:/ 3x
kde je na věky mír.
4./:On přebývá mezi námi, kde vládne jas,:/ 3x
kde je na věky mír.
5./:Setře kaţdou slzu z očí, kde vládne jas,:/ 3x
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 20
kde je na věky mír.
6./:Pojď s námi tam do té země, kde vládne jas,:/ 3x
kde je na věky mír.
96. LÁSKA S MILOSTÍ
D e
C
D e
C
1.Láska s milostí, kéţ nás uzdraví
a
D
E
C
D e
C
D
E
D
E c#
c#
E
f# H7
E7
A
a
Před Ním kaţdé koleno bude jednou skloněno
E
skrze Tvou krev smíření.
a7
f# H7
Jeţíš Kristus z mrtvých vstal a On je Pán.
Láska s milostí, kéţ nás promění
a
E
1.On je Pán, On je Pán,
E
skrze Tvou krev smíření.
D e
2.Byl lidmi pohrdán, týrán a popliván,
blízkými opuštěn, On odpouští.
Muţ plný bolesti, vzal naše nemoci,
svůj ţivot poloţil za ţivot můj.
99. ON JE PÁN
H7
E
a vyzná: On je Pán.
E
Změň náš národ v lid svůj,
a7
D
E
skrze Tvou krev smíření.
2.Láska s milostí, kéţ nás prostoupí,
skrze Tvou krev smíření.
Láska s milostí, kéţ nás uzdraví
skrze Tvou krev smíření.
2.On je Král, On je Král,
Jeţíš Kristus z mrtvých vstal a On je Král.
Před Ním kaţdé koleno bude jednou skloněno
a vyzná: On je Král.
100. PANE SVATÝ (Přemoţena)
e
a
D
e
1.Pane svatý, na kříţis´ nám ţivot vydobyl,
97. JSME DĚTI TVÉ
a
D7
C
G (orig. od F)
Jsme děti Tvé, jsme děti království,
e
D
C
[D G D a e D G D]
/:Ty jsi vítěz,:/
C
G
Před Boţí svatostí ďábel pryč utíká,
a
C
e
CDGe
CDCG
je krásné ţít, haleluja, haleluja.
98. BYL ČLOVĚK JAKO JÁ (Bŧh s námi je)
hudba: Graham Kendrick
text: Karel Řeţábek
C
G
cítil, co cítím já, On rozumí.
a
On křehkost moji zná, ţil v těle jako já,
C
G
ďábel Ho pokoušel, On neprohrál.
a
e
a
D
e
Ve Tvém jménu shromáţděni slavíme vítězství.
[e A e D e A]
3./:My Tě milujem,:/
G
D
3x
e
milujem, milujem, milujem.
D
a
C
D
102. HALELUJA, ON JE PÁN
1.Byl člověk jako já, stál tam, kde stojím já,
C
a
2.Pro Tvou oběť nade všechno Bůh Tě vyvýšil.
ve světle Tvém (a v lásce Tvé)
G
e
3x Jeţíši.
G
ve jménu Jeţíš máme vítězství.
a
e
obmyl jsi nás svojí krví, srdce uzdravil.
hudba a text: Karel Řeţábek
G
D
G
GCF C
G CF C
G
F
Haleluja, haleluja, On je Pán, On je Pán,
C
D
G G7
haleluja, Jeţíš je Pán.
Haleluja, haleluja, On je Král, On je Král,
haleluja, Jeţíš je Král.
Haleluja, Jeţíš je můj Král!
F
/:Bůh s námi je, nám blízko je,
G
F
Bůh s námi je, Immanuel.:/
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 21
103. JÁ BYL JSEM SÁM (Jásot zní)
a
F
a
101. NÁM, PANE, DAL JSI SLOVO SVÉ
F
C
1.Já byl jsem sám vězeň a v modlitbách,
C
G
e
a
F
C
Duch Boţí stál tu se mnou, já cítil se jak v snách.
G
C
V tom náhle zahřmí, ten zvuk se hrozný zdál,
C
G
C
F
a
F
G
a
F
a oheň Jeho očí mne pálil v kostech mých,
a
a z úst Jeho jak příboj hlas nespoutaný zní:
F
C
G
C
„Já jsem alfa i omega, první i poslední.“
C
F
Jásot zní, dá Bůh nám novou zem,
d
G
jásot zní, nový Jeruzalém,
C
G
F
a
jásot zní, buď přichystán, pro církev svou jde sám,
F
a
d
G
C
C G7
a
F
Ať Tebe všichni přijmeme,
G
C
Ducha svého dej nám téţ.
Měl bílou tvář a vlasy jako sníh
C
e
C
já ohléd´ se a za mnou Syn člověka stál.
a
F
Ducha svého dej nám téţ.
a
F
a
Nám, Pane, dal jsi slovo své,
(opak. – G)
1.Zůstaň tu s námi, Pane, všechny dny
aţ na věky, Ducha svého dej nám téţ.
Ty jsi cesta, Ty jsi ţivot pro nás,
pro všechny, Ducha svého dej nám téţ.
2.Všechny moci světa, kdyţ nás, Pane, týrají,
Ducha svého dej nám téţ.
Ve víře nás přece Boţí láska provází,
Ducha svého dej nám téţ.
3.Stále znovu zpívám, Pane, dej nám Ducha téţ,
Ducha svého dej nám téţ,
který srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne,
Ducha svého dej nám téţ.
v Němţ vše začíná i končí, On je Pán.
a
F
a
104. DNES JDU K TOBĚ
F
C
2.Já písni nové z nebe naslouchal:
C
G
a
F
„Svatý, svatý, svatý, Ty jsi králů Král,“
a
Svatý ţe je Bůh a teď pro nás přijít má,
F
C
On je naším slavným tvůrcem,
G
C
své dílo dokoná.
1./:Dnes jdu k Tobě, Pane můj,
G7(C)
tak, jak Ty mne zveš a chválím Tě.:/
C7
Dnes jdu k Tobě, Pane můj,
F
d
tak, jak Ty mne zveš a vzývám jméno Tvé,
C
G7
C
chválím Tě, vzývám jméno Tvé.
2./:Staré hříchy odhoďme,
Jeţíš přišel k nám, víc chvalme Jej.:/
Staré hříchy odhoďme,
Jeţíš přišel k nám, víc oslavujme Jej,
chvalme Jej, oslavujme Jej.
3./:K Jeţíši se přibliţme,
ruce zvedněme a chvalme Jej.:/
K Jeţíši se přibliţme, ruce zvedněme
a oslavujme Jej,
chvalme Jej, oslavujme Jej.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 22
moře, hory, za krásu světa.
3.Za to všechno díky vzdáváme,
spolu s bratry ţalmy zpíváme,
ať kaţdý z nás, z blízka i z dáli,
celým srdcem Tě, Pane, chválí.
107. DÍKY ZA TVŦJ KŘÍŢ
105. VEĎ MĚ Z VNĚJŠÍCH NÁDVOŘÍ
hudba: Dave Browning
text: Karel Řeţábek
G
h
Gmaj7:
1.Veď mě z vnějších nádvoří,
d
C
dál, aţ za oltář,
A2
h
GC
A2
G D
G
C
d
C
Gmaj7
F
a
GC
G D
děkuji, děkuji.
(ještě dál), dál aţ k chválení,
A2
G
aţ tam, kde mlčí lidská moudrost
e
Pane, mám Tě rád, váţně, mám Tě rád,
Asus4 A
G
a Tvůj hlas tiše zní.
e
A7 D7
stále poznávám, ţe Ty miluješ nás.
h7
A2
e7:
Veď mě dál, do ticha svatyně svatých,
f#7
G
přikryl krví svou, na vše zapomněl,
2.Kolem těch, kdo v chrámu slouţí,
A
h
A2
Veď mě dál, do ticha svatyně svatých,
7
f#
Gmaj7
veď mě dál, tady jsem, veď mě dál.
Veď nás dál, do ticha svatyně svatých,
veď nás dál, skrze krev Beránka.
Veď nás dál, do ticha svatyně svatých,
/:veď nás dál, tady jsme, veď nás dál.:/
a
a7
e
Hlubokou radostí těšíš srdce mé,
G
h7
e
A7 D7
G
ale největší je to, ţe mohu znát, Tvou radost znát.
veď mě dál, skrze krev Beránka.
e7
a
Naše skutky zlé Tys´ nám odpustil,
h
Gmaj7
F
ó, Pane náš, ó, Pane náš.
tam na svaté místo, kde zahlédnu Tvoji tvář.
e7
G
kdyţ ses nám vydal cele do rukou,
Gmaj7
e7
C
1.Díky za Tvůj kříţ, jenţ nás vykoupil,
7
f# :
2.Pro mé nemoci trpěls´, Pane můj.
Abys vzal náš strach, lásku vyléváš,
ó, Pane můj, ó, Pane můj.
Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství,
teď nám dáváš růst, z vody ţivé pít,
děkuji, děkuji.
110. ZBOŘ KAŢDOU HRÁZ
109. LAUDATO SII, O MI SIGNORE
[C a F G]
/:Laudato sii, o mi Signore.:/
4x
C
1.Dík za všechno, co stvořils´, Pane,
a
dík za teplo, kdyţ slunce plane,
a (orig. od h)
G
dík za vodu, za hudbu z věţí.
2.Dík za vesmír, planetu Zemi,
dík za chvíle, kdy dobře je mi,
za přírodu, kdyţ všechno vzkvétá,
a
G
a
D
chceme Tě chválit s jednotou.
a
G
a
Odřízni z nás teď pýchu a souzení
G
a
a zasviť nám svou pokorou.
F
dík za hvězdy a vánek svěţí,
G
Zboř kaţdou hráz, co ďábel nám postavil,
G D
e
A
/:Dal jsi nám svou vůli znát,
C
D
e
jako církev být Tvojí rodinou.:/
a
G
D a
Zboř kaţdou hráz. ....Amen.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 23
111. TY JSI MŦJ PÁN
G (orig. od F) C a
114. NAPLŇ, PANE
D
D
Ty jsi můj Pán, Ty jsi můj Král
G
C
C a
DG
e
C
e
a D7
C
e
D
D
G
D7
a
A
D7
e
Jsem jen Tvůj, jen Tvůj,
D F#
A kdyţ jsem sám, vím, ţe sám nejsem,
G
A
naplň, Pane, mocí svou dnes srdce mé.
haleluja, haleluja, ó haleluja, amen.
G
e
Naplň, Pane, naplň mne,
a D7
a já Ti slouţit chci stále,
G
h
C
D7
h
chci dělat, co chceš sám,
e
A
D D7
vím, ţe jsi se mnou stále, Pane můj, Pane můj.
Amen.
/:tak mne naplň, Pane, ţádám. :/
112. HEVENU ŠALOM ALECHÉM
115. VŠE, CO MOHU DÁT
Izraelská lidová
„Ať na všechny sestoupí Boţí (nebeský) pokoj…“
/:Vše, co mohu dát, je chvála,
Hevenu šalom alechém.
h
A
D
A
Vše, co mohu dát, je zvednout
d
Hevenu šalom alechém.
G
A
D
hlas ke chvále Tvé.:/
a
Hevenu šalom alechém.
E
A
vše, co mohu dát, je dík.
a
E
D
a
G
A
D
h
Hevenu šalom, šalom, šalom alechém.
Cítím, ţe se mě Tvá ruka dotýká,
/:Pro všechny pokoj neseme.:/ 3x
Pro všechny pokoj, pokoj, pokoj neseme.
Duch Svatý přichází.
G
D D7
G
A
D
h
Před Tvou tváří padá na mě sláva Tvá,
G
113. TAM, K VÝŠINÁM
A
A
D D7 G
A
D
pozvedám svůj hlas, pozvedám svůj hlas.
hudba a text: Jindra Černohorský
E
A
E
c#
/:Tam k výšinám,:/ 3x
A
H7
118. PANE BOŢE, PŘIJĎ K NÁM
hudba a text: Michaela Romanská
E
tam cesta vede, já ji znám.
A2
E
A2
Pane Boţe, přijď k nám, ve své moci a slávě
1./:Tam můţeš být,:/ 3x
stačí jen věřit chtít a jít.
přebývej mezi námi, navštiv lid svůj.
2./:Tam sídlí Bůh,:/ 3x
a s Jeho Synem Svatý Duch.
Jeţíši, přijď k nám, Ty jsi hlava své církve,
3./:Tam cíl je náš,:/ 3x
tak miluj, věř, ať víc Jej znáš,
jsi naším Králem, Ty jsi úhelný kámen.
4./:Tam k výšinám,:/ 3x
tam cesta vede, já ji znám.
Jsi poţehnaný Bůh, pevná skála,
A
A2
E
E
A2
A
E
c#
c#
a
a
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 24
poţehnaný na věky.
c#
a
Poţehnané je Tvoje jméno,
g#
a
poţehnaný, Syn Boha ţivého.
119. CHCI JÍT ZA TEBOU
121. JEŢÍŠI, CHVÁLÍME TĚ
hudba a text: Martina Střítecká
e
Cmaj7
C
D
/:Hledám Tvoji tvář, Pane můj,
e
Cmaj7
C
Cmaj7
G (C)
C
C
F
D
G
C
a
My zvedáme svoje ruce a chválíme Tě,
A
/:Chci jít za Tebou, Jeţíši, cestou Tvou,
Cmaj7
(d)
sedíš na trůnu na věky věků.
očekávám slovo Tvé.:/
e
d
F
DA
Cmaj7
G
Sláva, sláva, buď Tobě,
po Tobě touţí duše má,
e
a
F
D
e Cmaj7
d
Jenom Ty jsi hoden (hoden) naší chvály:/
D
hledám Tvoji tvář kaţdý den,
e
a
/:Jeţíši, chválíme Tě, v srdci vyvyšujem´ Tě.
D
F
d
G
Pane pánů, Králi králů, Boţí Beránku.
Chci jít za Tebou, Jeţíši.:/
122. PŘICHÁZÍM PŘED TEBE
Hledám Tvoji tvář…
E
A
/:Chci jít…:/, za Tebou.
D
f#
D
A
E
Za Tebou, Pane můj, chci jít kaţdý den,
f#
E A
1./:Přicházím před Tebe, Pane můj.:/ 3x
A
D
AE
za Tebou, Pane můj, chci jít.
H7
/:Přicházím před Tebe,:/
D
H7
E A
přicházím do nebe, Pane můj.
2./:Přicházím do nebe, Pane můj.:/ 3x
120. TVÁ KREV
/:Přicházím do nebe,:/
uţ tam vidím Tebe, Pane můj.
hudba a text: Luboš Hotový
e
D
e
D
1./:Pane můj, Tys´ můj Spasitel,
e
D
e
/:Uţ tam vidím Tebe,:/
vedle Tebe sebe, Pane můj.
D e
přítel můj, Král a Bůh:/
e
C
G
D
4./:Vedle Tebe sebe, Pane můj.:/ 3x
/:Svatá a mocná Tvá krev,
e
C
D H7
svatá, obmývá kaţdý náš hřích.:/
e
D e
D
2./:Tvá krev i mne obmývá,
e
D
e De
Tvá krev prolitá:/
3./:Uţ tam vidím Tebe, Pane můj.:/ 3x
/:Vedle Tebe sebe,:/
Přicházím před Tebe, Pane můj.
5./:Přicházím před Tebe, Pane můj.:/ 3x
/:Přicházím před Tebe,:/
přicházím do nebe, Pane můj.
123. JE STÁLE PŘÍTOMNÁ
E
H7
A E
Je stále přítomná Tvoje sláva,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 25
H7
AE
radostně zpíváme o Tvém díle,
H7
A
E
písnička ať zvoní kaţdé chvíle,
H7
A
E
já Tě chválím, Pane můj, jak jenom umím.
129.PŘIJĎ DUCHU SVATÝ(MY TĚ ZVEME)
124. HOSPODINE, PANE NÁŠ
G
C
D
/:/:Přijď, Duchu svatý, (my Tě zveme):/
/:Hospodine, Pane náš,
C
a
G
D
jak vznešené je Tvoje jméno po vší zemi.:/
C
Přijď, Duchu svatý, (my Tě zveme, přijď k nám)
C
Přijď, Duchu svatý, (my Tě zveme),
125. NA ODHALENÉ TVÁŘI
D
d
Na odhalené tváři nás všech
A
D
g
A
C
d
G
g:
/:Přijď dary dát, (zbuduj církev svou),
se zrcadlí slavná zář Páně.
D
G
my Tě zveme, my Tě zveme, přijď k nám.:/
G
C
G
Jsme proměňováni od slávy k slávě,
A
a
přijď s pravdou svou, (ať je slaven Pán),
d
D
G
buď průvodcem, (ukaţ směr),
k Jeho obrazu - to vše mocí Ducha Páně.
C C7 g (F C)
buď s námi dál.:/
126. PŘICHÁZÍM PŘED TVOJI TVÁŘ
h
f#
130. HALELUJA ..
/:Přicházím před Tvoji tvář, Pane můj.:/
h
D
e
Přicházím před Tvoji tvář a vzývám Tvé jméno,
G D
E
A
H
E H7
/:Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja.:/
A
[/:E A H E H7:/]
svaté jméno, Jeţíš.
1.Jeţíš ţije… 2.Jeţíš přijde… 3.On Tě má rád…
127. VZÝVÁM SVATÉ JMÉNO TVÉ
131. PANE, CO JSEM PŘED TEBOU
hudba a text: Kamila a Ivan Růţičkovi
EH A
EH A
E
1.Pane, co jsem před Tebou,
E
A2
Vzývám, vzývám svaté jméno Tvé.
H A
F#
ţe se ke mně skláníš,
EH A
Ty, Pane, víš, abys´ nám byl blíţ. Vzývám.
128. PANE, TY MÁŠ VŠECHNU MOC
G
C2
D4 D
C
a7(e) D
D C2 D
prosím za povzbuzení,
G
D C2
D
H
Pane, co jsem před Tebou?
/:Prosím za uzdravení,
prosím za potěšení
f#
E
D C2 D
G
A
Ze tmy jsi zazářil a já viděl cíl,
jsi cesta, pravda, ţivot, teď uţ to vím.
Tobě patří všechna sláva.:/
G
A2
A
/:Pane, Ty máš všechnu moc,
G
E
všechno září najednou, kamkoliv přicházíš.
C2(G)
ve jménu Jeţíš.
2.Pane, co jsem před Tebou,
poţehnání dáváš,
prosím Tě na kolenou,
ať mě pokorného máš.
:/
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 26
A
E
Proto Tě chválím za lásku k nám,
A
E
proto Tě chválím, spáso má,
A
E
proto Tě chválím, ţe nás máš rád,
A
H
E
proto Tě chválím, svatý můj.
132. TVÉ SVATÉ JMÉNO JEŢÍŠ
134. IMMANUEL
hudba a text: Kateřina Marvanová
hudba a text: Milan Koldinský
e (orig. od d)
E5
a
1.Tvé svaté jméno Jeţíš, ať mi stále zní,
D
E5
e
a
e
H
e
H
e
Tvé svaté jméno, ať mi nade všechna jména zní,
a D
C2
D2
E5
dobýt zemi k slávě Tvé.
C D
Tvé svaté jméno, v němţ jediném je spasení,
a7 D
G
pomazaní jdou ve vítězství
Tvé svaté jméno, ať mi nade všechna jména zní,
H
E5:
C
E5
e
a7 D
D2
Svatou krví Tvou očištěni, vykoupeni,
dej, ať Tvé jméno Jeţíš lidem v srdcích zní.
a D
C2
E5
Ty jsi ten svatý Boţí, první, poslední,
D
G
Spasiteli náš, neobstojí pekel brány.
Tvé svaté jméno Jeţíš, v němţ je spasení,
e
C
Svaté jméno máš, Immanuel - Bůh je s námi.
A
E5 C2 D2
E5
Immanuel, Immanuel,
C2
D2
E5 C2
D2
E5
Ješua Immanuel, Ješua Immanuel.
Tvé svaté jméno Jeţíš.
2.Zvedám k Tobě ruce čisté, zpívám píseň chval,
oslavuji jméno Jeţíš, v němţ svůj ţivot mám.
Nechci jenom ústy chválit, Tvoji lásku znám,
díky za to svaté jméno, které jsi nám dal.
135. AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA
ukrajinská
text: Karel Řeţábek
e
D
/:Ať chvála Bohu je vzdána,
C
133. ON JE BOHEM…
D(e)
A(D)
e(D(C))
1./:On je Bohem zázraků.:/
D
G
H7
ó haleluja, Maranatha.:/
H7
1./:Jeţíš je vítěz:/ 3x Haleluja.
D
A
D
On je Alfa i Omega, On je Bohem zázraků.
2.Jeţíš je Pravda…
3.Jeţíš je Pastýř…
2.On je Bohem ţivota…
4.Jeţíš je ţivý…
3.On je Bohem spasení…
5.Jeţíš je s námi…
4.On je Králem národů…
6.Jeţíš je tady…
5.On je Bohem Vyškova...
136. IN MY LIFE
D A h
D
e
C
A
1.In my life, Lord, be glorified, be glorified!
D A h
D
e
A
D
In my life, Lord, be glorified today.
2.In my church…
3.In my song…
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 27
137. VZDÁVÁME TI ČEST
G
140. JEŢÍŠ JE MŦJ PÁN
e
D
/:Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu,
e
A
D G
D
1. /:Jeţíš je můj Pán:/ 3x haleluja.
a
k Tobě zvedáme své ruce,
C
/:Ha-le-luja,:/ haleluja.
D
vyvyšujem´ jméno Tvé.:/
2. Jeţíš je tvůj Pán ...
G
3. Jeţíš je náš Pán ...
e
/:Ty jsi Bůh, činíš velké divy, Bůh,
C
4. Já Mu zazpívám ...
D
5. Já Mu zatleskám ...
není nikdo jako Ty, není nikdo jako Ty.:/
6. Je to dobrý Pán ...
7. Já Ho poznávám ...
138. OSLAV JMÉNO SVÉ, PANE
8. Jeţíš mě má rád ...
e(C)
/:Oslav jméno své, Pane:/ 2x
G
D
e
všichni nepřátelé Tví, ať padnou před Tebou.
G
D
e
hudba: Gary Oliver
text: Karel Řeţábek
h
1.Kdo je tenhle Král, co se mocí odívá?
C
D
e
C
Bůh je to zástupů!!!
G
D
e
h
D
C
D H
2.Kdo je tenhle Král, co se láskou odívá?
Pán je to, Jeţíš Kristus!!!
Přišel slouţit nám, ale vrátí se jak Král,
na koni bílém s mečem přijde soudit On sám.
C
FGC
F
G
C
FG
a
On je vzkříšen, On je vzkříšen,
G
a
Bohem vzkříšen k věčné slávě.
G
a
Jeţíš je vzkříšen, On je vzkříšen,
G
CFG CFG
Bohem vzkříšen, na věky ţivý.
142. TY JSI JEDINÝ BŦH
139. OTČE SVĚTLA
A
E A
1./:Otče světla, radost máš ze svých dětí.:/
E
G
G
mocný vítěz kaţdé bitvy, Hospodin náš.
E
F
/:Oslavuj Pána, oslavuj, oslavuj Pána, oslavuj.:/
Bitvy je to Pán, silný a statečný,
C
141. OSLAVUJ PÁNA, OSLAVUJ
H
A
/:Všechno dobré a dokonalé dáváš Ty sám.:/
2. /:Otče světla, stále stejný na věky věků.:/
3. /:Otče světla, přijmi dík od svých dětí.:/
hudba a text: Michaela Romanská
E
A2
/:Ty jsi jediný Bůh, první a poslední,
A
E
nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty.
E
A2
Ty máš nejvyšší moc, Ty jsi svrchovaný,
A
E
nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty.:/
E
A2
Nejvyšší ve své síle, nejvyšší ve své moci,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 28
A
E
hrozný jsi ve svém hněvu, největší ve svém milování
E
A2
Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý,
A
E
nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty.
143. OTČE MŦJ DRAHÝ
147. BRZY PŘIJDE DEN
hudba a text: Jiřina Markovová
G
D
C(G7)
e
/:Otče můj drahý, svaté je jméno Tvé,
G
D
D
eF
G (orig. od A)
C G7
C
3.Nebude tam hřích, aţ nás …
G
D
e
C
/:Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi,
G
D
eCD
buď vůle Tvá v ţivotě mém, Jeţíši. :/
D
a G7
2.Nebude tam pláč, aţ nás …
Můj nejvyšší.
C
C
Haleluja, haleluja, kdy nás přivítá náš Pán.
e CD
kéţ je zjevná Tvoje sláva na zemi. :/
C
F
1./:Brzy přijde den, kdy nás přivítá náš Pán.:/ 3x
C
4.Nebude tam smrt, aţ nás …
5.Budem v štěstí ţít, aţ nás …
6.Budem s láskou ţít, aţ nás …
G
Můj nejvyšší.
G
D
e
148. OSLAVUJTE HOSPODINA
C
hudba a text: Václav Lamr
/:Jeţíš, ó Jeţíš, v Jeho jménu je moc,
G
D
eCD
D
kéţ je zjevná Jeho sláva na zemi. :/
C
D
G
1.Oslavujte Hospodina, dobrý jest.
G
A
Můj nejvyšší.
D
Oslavujte Hospodina, dobrý jest.
h
Oslavujte Hospodina, dobrý jest.
146. POJĎME JÁSAT A TANČIT
C
F G
C
F
G
G
C
/:Pojďme jásat a tančit, ruka Páně je tu nad námi,
F
G
a
C F
G
C
jdeme kázat svobodu zajatým a zvěstovat léto Páně
F
G
C
S Jeţíšem kaţdou bitvu vyhrajem´.:/
C
D
G
d
Jsme Jeho lid, jsme Jeho ţivé tělo,
a
149. DUCH I NEVĚSTA
d
C
F
g
g:
1.Duch i nevěsta dí: „Kriste, přijď!“
d
světlo světa a sůl země,
e
3. Vyvodí je z temnosti a ze smrti, …
7. Upřímní to vidí a veselí se, …
a
zahrada, jejíţ vůně stoupá vzhůru k nebesům.
C
2. Kdyţ volají v úzkosti, vytrhuje, …
6. Pustiny obrací v prameny vod, …
světlo světa a sůl země,
C
D
5. Proměňuje bouři v utišení, …
d
d
e
A
Sláva haleluja, chvalte Jej.
4. Posílá slovo své a uzdravuje, …
Jsme Jeho lid, jsme Jeho ţivé tělo,
C
e
G
C
jsme Jeho lid, který právě povstal k vítězství.
d
Slyšíš-li je, řekni téţ: „Přijď!“
B
g
A kdo ţízeň má, jen ať přijde téţ,
A
d Ad
vodu ţivota zadarmo můţe pít.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 29
C
d
g
dG
d
F
d
Ad
haleluja, tak Pána svého chval!
150. HALELUJA, CHVALTE PÁNA
G
G
A
A
h
D
G
A
h
G
A
dát novou vláhu poušti spálené,
G
D
chval Jej celá zem !
h G
A
DhGA
přiblíţit nám nebe tak vzdálené.
G
1.Chvalte Jej, neboť On je ten silný,
a
hG
co přišla k nám o vše se rozdělit,
Haleluja, chvalte Pána vším,
D
151. JAK ÚŢASNÁ
D
C
G
C
1.Jak úţasná musí ta láska být,
Haleluja, chvalte Pána
G7
dG
jméno má Immanuel.
D
Haleluja, chvalte Pána
D
C
S námi Bůh v Kristu zjevený,
Haleluja, tak Pána chval,
a
CFC
FG
g
A
C
jméno má Immanuel.
haleluja, tak Pána chval!
B
G
Immanuel, Immanuel,
2.Haleluja, tak Pána chval,
C
F
D
G
chvalte Jej, neboť On je ten mocný,
G7
C
A
chvalte Jej, neboť On je ten svatý Pán,
GD G
haleluja.
2.Chvalte Jej zvukem kytar a louten,
chvalte Jej zvukem houslí a varhan,
chvalte Jej, neboť On je ten svatý Pán,
haleluja.
3.Chvalte Jej zvukem píšťal a bubnů,
chvalte Jej zvukem trub a cimbálů,
chvalte Jej, neboť On je ten svatý Pán,
haleluja.
4.Chvalte Jej hlasem silným a zvučným,
chvalte Jej kaţdý, všechno, co dýchá,
chvalte Jej, neboť On je ten svatý Pán,
haleluja.
2.Svou slávy říš opustils´ kvůli nám,
nemusels´ jít a přece chtěl jsi sám,
tvář přátelskou jsi nikde neviděl,
kdyţ proklínán jsi k popravišti šel.
3.Tam místo nás ţivot jsi poloţil,
vrátil ses zas, abys ho rozmnoţil.
Vím, abych já mohl´ věčný ţivot ţít,
musel můj Pán tou cestou kříţe jít.
4.Třetího dne jsi slavně z hrobu vstal,
ve slávě Své jsi berlu krále vzal.
Za Tvoji lásku chci Tě velebit
a jméno Tvé na věky věků ctít.
152. JEŢÍŠ, NEJKRÁSNĚJŠÍ Z JMEN
C
d
1.Jeţíš, nejkrásnější ze všech jmen,
G
C
Jeţíš, slyší hlas můj kaţdý den,
a
d
óó, Jeţíš mne v mém pádu pozvedá,
G
C
óó, Jeţíš, krásné jméno má.
154. JEŢÍŠ NAD KAŢDÉ JMÉNO
C
e
Jeţíš nad kaţdé jméno,
d
GFed
drahý Spasitel, předivný Pán.
C
e
Immanuel, Bůh je s námi,
d
G
C
náš Vykupitel, ţivé Slovo.
2.Jeţíš, chválu vzdává srdce mé,
Jeţíš, stále stejný včera, dnes,
óó, Jeţíš zemřel téţ za hříchy mé,
óó, Jeţíš, nejkrásnější z jmen.
3.Jeţíš, hmm…
G
C
A7
…óó, Jeţíš, nejkrásnější z jmen.
D
G
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 30
4.Jeţíš přijde brzy jako Král,
A
D
Jeţíš nese lásku na zem k nám,
h
e
óó, Jeţíš, Jemu chválu zazpívám,
A
D GD
óó, Jeţíš krásné jméno má.
153. HALELUJA, AŤ ZNÍ
C
d7
156. LÁSKA TVÁ SE SKLÁNÍ K NÁM
G
Haleluja, ať zní ze všech úst,
C
d7
F
haleluja, ať zní k nebesům,
C
d7
G
G
DB C
F
G
G
B
F
1.On těţký kříţ nesl kvůli nám,
C
G
G
F
d
DB C
d
g
a
D7
Bůh odpouští za to vítězství hříchy tvé
G
(hříchy tvé), tak zpívej!
2.Aţ zazní hlas polnic andělských
Bůh tělo tvé promění.
Pak zavoláš: „Kde je osten tvůj, smrti zlá?“
(smrti zlá), tak zpívej!
Haleluja ..., Pán přichází. On zvítězil!
C
d
F
B
g
C C7
Lásku Tvou jen mít, s ní pro Tebe ţít.
Lásku Tvou všem dát, před Tebou s ní stát,
d
C
d B C
d
jenom s ní k Tobě jít a svítit na kaţdý krok,
DB C
d(D)
svítit na kaţdý krok.
157. OTEVŘETE BRÁNY HRADEB KAM.
tradicionál
text: Miloš Rejchrt
E (orig. od F)
E7
1.Otevřete brány hradeb kamenných,
155. JEŢÍŠ JE VÍTĚZ
d
1./:Jeţíš je Vítěz, ó haleluja,
a F(E)
C
s Tvojí láskou zůstat ať smí.
B
a
d
Láska Tvá nás provází, je cíl náš v ní.
S láskou Tvou kdo přichází, ať zůstat smí,
d B
BF
na Golgotě zvítězil.
C
C
C
prozpěvuj Sióne vykoupený, Pán zvítězil!
C
g
Svítí nám na kaţdý krok, svítí na kaţdý krok.
haleluja, ať Bůh slyší nás,
C
d
Láska Tvá se sklání k nám a dává ţít,
láska Tvá je s námi dál, kdyţ máme jít.
G
E(a)
haleluja, Pána chval!:/
A
Edim
Edim:
otevřete brány hradeb srdcí svých,
c#7
E
F#7 H7
otevřete, aby mohl dál.
E
E7
2.Jeţíš je Láska…
Nechte všeho, nechte obav, starostí,
3.Jeţíš je Ţivot…
připravujte cestu Jeho království,
A
4.Jeţíš je Pravda…
7.Jeţíš je s námi…
8.Jeţíš je přítel…
c#7
E
F#7
H7
E
připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král.
5.Jeţíš je svatý…
6.Jeţíš je Cesta…
Edim
E E7
A Edim
To kvůli Králi, to kvůli Králi
E
c#7
F#7
H7
připrav kaţdý cestu, cestu svou,
E E7
A Edim
to kvůli Králi, to kvůli Králi
E
c#7
F#7
H7
E
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 31
naprav kaţdý cestu, cestu křivou, cestu zlou.
2.Pozdvihněte svoje srdce znavená,
posilněte klesající kolena,
otevřete, aby mohl dál.
Není doba k spánku, je čas nabrat sil,
pominula noc a den se přiblíţil.
Připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král.
a7
a7
Ó, jaká radost, píseň chval,
F
G
C G C (A7D)
pryč je všechen smutek, všechen ţal.
C
H7 e
/:Ruach, ruach, ruach.:/
e
a
161. SPOJ NÁS V JEDNO, PANE
158. RUACH, RUACH
e
C
H7
e
Spoj nás v jedno, Pane,
spoj nás v jedno poutem,
/:Ne silou ani mocí, ale mým Duchem, dí Pán.:/
G7
159. HALELUJA, SLÁVA, HALELUJA
Spoj nás v jedno, Pane,
spoj nás v jedno, Pane,
C
jeţ nemůţe být zlámáno,
C
[C a d G]
/:Haleluja, sláva, haleluja!:/ 4x
G7
C
spoj nás v jedno láskou svou.
C
1.Hospodinu pokřikuj všechna země,
C
G7
C
G7
CG
Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo,
a
Hospodinu sluţte s veselím,
C
G7
C
G7
C
je jen jeden Král, proto zpíváme.
d
předstupujte před obličej Jeho
G
s prozpěvováním, sláva, haleluja!
162. ROZHODL JSEM SE
A(D) E7
A
A7
2.Vězte, ţe Hospodin, Hospodin jest Bůh,
učinil nás a ne my sami sebe,
abychom byli lid Jeho a ovce,
ovce pastvy Jeho, sláva, haleluja!
1./:Rozhodl jsem se jít za Jeţíšem:/ 3x
3.Vcházejte do bran Jeho s díkčiněním,
do síní Jeho s chvalami vcházejte,
oslavujte Jej, Jej a dobrořečte jménu Jeho,
sláva, haleluja!
2.I kdybych šel sám, nechci se vrátit, …
3.Svět leţí za mnou a kříţ přede mnou, …
4.Pojď, bratře, se mnou, pojď za Jeţíšem, …
5.Pojď, sestro, se mnou, pojď za Jeţíšem, …
6.Rozhodl jsem se jít za Jeţíšem, …
4.Neboť dobrý, dobrý jest Hospodin
a na věky milosrdenství Jeho,
od národu aţ do pronárodu
pravda Jeho, sláva, haleluja!
A E7
A
jiţ nikdy zpět, jiţ nikdy zpět.
163. VÍM, ŢE JEŢÍŠ PŘIJDE BRZY
C
a
d
C
160. PROČ BYCH NEMĚL VESEL BÝT
C
/:Proč bych neměl vesel být a proč bych nezpíval,
F
C
a
Jsem vykoupen, toť radost má,
F
G
Pán Jeţíš, přítel můj.
G7
jak kdysi slíbil nám.
G
proč bych zachmuřenou tvář měl mít?:/
a
a vezme svůj lid s sebou tak,
d
a
G7
Vím, ţe Jeţíš přijde brzy na zem k nám
C
C7
Věřím, ţe přijde Pán jako Král,
F
přijde Jeţíš s anděly
C
C7
a vezme svůj lid připravený k sobě tam,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 32
F G
C
h
náš Jeţíš Pán.
g
g
d
a my vznášíme prosbu, aby dál při nás stál.
B
d
g
C
A7
zpívejme: Chvála buď Jemu, haleluja,
D
4.Budiţ sláva Otci, prameni posvěcení,
budiţ sláva Synu, danému pro spasení,
budiţ sláva Duchu, kterým jsme sjednoceni.
165. ZPÍVEJ HALELUJA
hudba a text: Jindra Toušková
h
A7
/:Zpívej haleluja,:/ zpívej, spasení mé je Jeţíš!
A
Koupil mě svojí krví, drahou nevinnou krví,
h
A7
D
Tak zpívej, zpívej a neboj se, pozvedni hlas.
3./:Chceme jít ruku v ruce láskou sjednoceni:/
ať svět zví, ţe Bůh ţivý jedná v této zemi.
A
G
zpívejme: Ať přijde Boţí moc z výsosti mezi nás!
d
2./:Pracujme bok po boku jako stráţe bdělé:/
bratra chránit chcem’ před útokem nepřítele.
D
Zpívejme: Chvála buď Jeţíši, haleluja,
D
poznají, ţe jsme učedníci Tvoji.
h
e h
D
G
Podle lásky jen, která Tvoje děti pojí,
D(A)
e h
166. ZPÍVEJME
d
1./:Všechny nás pojí jeden Duch a Pán,Kristus Král:/
d
h
hrajte, vítězem stal se Jeţíš! Jeţíš. Amen, amen.
164. VŠECHNY NÁS POJÍ
d
A
e h
D
G
D
1.Jaká podivuhodná milost
A7
spasila mne bídného,
D
G
D
osleplý svým hříchem bloudil jsem,
A7
D
Jeţíš mi vrátil zrak.
2.V domě Otce mého, řekl Pán,
příbytkové mnozí jsou.
Jdu, abych připravil místo těm,
kteří věrni jsou.
3.Aţ tam budem´ deset tisíc let,
budem´ jako slunce plát.
Víme, ţe budem´ chtít ještě víc
chválu Boţí zpívat.
koupil mě svojí krví Jeţíš, Jeţíš. Amen.
/:Jásej haleluja,:/ jásej, smíření dal mi Jeţíš!
Zmíral za moje viny, On sám tolik nevinný,
zmíral za moje viny Jeţíš, Jeţíš. Amen.
/:Tančím haleluja,:/ tančím, vzkříšení dal mi Jeţíš.
Přijde, On mi to slíbil, přijde, vţdyť mi to slíbil,
přijde s mocí a slávou Jeţíš, Jeţíš. Amen.
D
A7
hrajte k oslavě jména Jeţíš.
D
d
A
Hrajte na housle, píšťalu, hrajte na cimbál, kytaru,
g
g:
/:Chci oslavovat svého Pána,
A7
d A7
chci Mu zpívat novou píseň :/.
F
g
C A7
/:Chci Ho chválit,
d
A
Hrajte na harfu, loutnu, hrajte na buben, flétnu,
h
167. CHCI OSLAVOVAT
A7
d
A7
chci Mu zpívat novou píseň.:/
d
g
/:Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja,
A7
d
haleluja, haleluja.:/
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 33
II. I já zpívat chci, ruce pozvednout
E H7
chci Tebe chválit.
II. k oslavě Tvé.
2. Chci Tebe více znát, ...
3. Chci k Tobě lásku mít, ...
4. Jen Tobě slouţit chci, ...
168. STVOŘ VE MNĚ SRDCE ČISTÉ
E
H
f# H
C
/:Stvoř ve mně srdce čisté, Boţe,
A
5. Chci, Pane, chválit Tě ...
171. JÁ CHVÁLU PÁNU VZDÁM
G
a
FG
C
Já chválu Pánu vzdám z celého srdce
H
E H7(E7)
F
G
E
a
a Ducha přímého obnov v nitru mém.:/
a budu vţdy svědčit o velkých Jeho divech,
A
zpívat Jeho jménu.
H
E
c#
Jen mě nezamítej od tváře své, Boţe,
A
H
E E7
H
H
169. VELKÝ JE PÁN
D
C
G
G7
e
G
G7
C
vyčisti všechnu špínu, co v sobě mám.
D
F
a D
e
tak zvedám svůj hlas: /:Velký je Pán!:/
170. CHCI, PANE, CHVÁLIT TĚ
E
1.Chci, Pane, chválit Tě den ode dne víc,
II. Ptáci v oblacích Tobě zpívají,
c#
chci, Pane, chválit Tě den ode dne víc.
II. stromy na polích ruce zvedají.
A
F
Duchem svým svatým naplň srdce mé sám,
Velký je Pán, tak zvedám svůj hlas,
H
C G7
C
G
A
d
teď k odpuštění dej mi sílu svou.
velký je Pán a patří Mu čest!
F
C G7
Prosím Tě pokorně, slyš modlitbu mou,
G
D
d
C
Velký je Pán a patří Mu sláva,
F
dGC
haleluja:/.
neumím odpouštět, Ty to o mně víš.
CG
C
a
G7
Jeho milost svědčí: On je láska.
F
E
C
Velký je Pán, je věrný náš Bůh,
D
G
1.Pane můj, Jeţíši, moji prosbu slyš,
G
D
C
F
G
Jeho moc zjevuje Jeho lásku.
C
FG C
172. PANE MŦJ, JEŢÍŠI
D
Velký je Pán, je svatý, má moc,
C
a
/:já šťasten jsem a mám radost v srdci svém,
E
a Ducha přímého obnov v nitru mém.
C
G
c#
Dej, ať se navrátí radost ze spásy mojí
G
G G7
Já chválu Pánu vzdám z celého srdce,
E
A
D7
C
Ducha svatého neodnímej.
A
d
f#
Hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou,
Zapal mou lampu, ať k oslavě Tvojí hoří,
G
G7
C
vzývám a chválím Tě, Jeţíši, Synu Boţí.
2.Pane můj, Jeţíši, moji prosbu slyš,
neumím milovat, Ty to o mně víš.
Prosím Tě pokorně, slyš modlitbu mou,
teď k lásce k bliţnímu dej mi sílu svou.
C
d
3.Pane můj, Jeţíši, moji prosbu slyš,
G7
C G7
chybí mi pokora, Ty to o mně víš.
C
d
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 34
Prosím Tě pokorně, slyš modlitbu mou,
G7
F
G
chtěl bych se svou chválou před Pána přijít.
C G7
k pokoře, k tichosti dej mi sílu svou.
C
F
C
a
Vţdyť já vím, dnes je ten den, který On učinil,
d
G
C GC
proto chci zpívat, Pán mi radost dal.
C
F
C
a
/:Pán mi radost dal, Pán mi radost dal,
d
173. TYS´ ZA NÁS ŠEL
e (orig. od d)
D
D
a
a všechny hříchy jsi z nás sňal.
e
D
a
D
d
F
e
a
e
volni jsme, dar veliký je v Tobě dán.
a D
Volni jsme, buď Tobě dík, Tys´ lásku dal.
e
a
2./:Volal jsem k Pánu svému v úzkosti
a On prosbu moji vyslyšel.:/
aD
e
G
„V Bohu ţádnou pomoc nenajdeš.“:/
a D
Volni jsme, buď Tobě dík, Ty jsi náš Pán,
G
a
1./:Mnoho je těch, kteří kolem volají:
Tys´ za nás ţivot dal!
G
G
má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/
a dnes Tě za to chválíme,
G
a
F
G
G
E7
/:Jen Ty, Pane můj, jen Tys´ můj štít,
Skrze Tvou krev máme svobodu
C
CG
hudba: Daniel Eberle
text: Ţalm 3
Tys´ za nás šel na Golgotu
e
G
proto chci zpívat, Pán mi radost dal.:/
175. JEN TY, PANE MŦJ
a
D
Pánů Pán, králů Král se teď naším Pánem stal,
G
3./:Ty mi dáváš spánek, novou sílu,
v novém dni mne znovu podpíráš.:/
4./:Nebudu se bát ani tisíců,
těch, kdo mne pronásledují.:/
volni jsme.
177. TO NEJVĚTŠÍ V MÉM ŢIVOTĚ
174. PĚJ HALELUJA
a
e
ae a
C
D
E E7
Pěj haleluja Jeţíši, pěj haleluja Jeţíši,
a
e
F
C
a
e
a
pěj haleluja, pěj haleluja, pěj haleluja Jeţíši.
2.Pěj haleluja Pánovi, ...
3.Pán Jeţíš Kristus z mrtvých vstal, ...
4.Pán Jeţíš Kristus přijde zas, ...
5.Zvedněte ruce k Pánovi, ...
6.Sing haleluja to the Lord, ...
7.Pěj haleluja Jeţíši, ...
h
e
A
1./:To největší v mém ţivotě je Tebe znát.:/
G e D
e A D
Tebe chci víc a víc poznávat, víc a víc.
h
e A
D
To největší v mém ţivotě je Tebe znát.
2./:To největší v mém ţivotě je mít Tě rád.:/
Tebe chci víc a víc milovat, víc a víc.
To největší v mém ţivotě je mít Tě rád.
3./:To největší v mém ţivotě je slouţit Ti.:/
Tobě chci víc a víc slouţit Ti víc a víc.
To největší v mém ţivotě je slouţit Ti.
176. CHCI VEJÍT DO JEHO BRAN
C
F
Chci vejít do Jeho bran
C
s vděčným srdcem plným chval,
178. V JEŢÍŠI ÚKRYT MÁM
a
d7
G
C
F
/:V Jeţíši úkryt mám, plní mne písní díků, chval,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 35
d
E
jsem uţ svobodný a nemusím se víc bát,
a
d7
G
C
kdyţ v Něho doufám, jen v Něho doufám!
F
d
d7:
I kdyţ slabý jsem, tak vím:
E
Sílu mám v Pánu svém:/,
a
kdyţ v Něho doufám!
181. CHCEME TI ZAZPÍVAT
179. AŤ DOBRÝ BŦH
D
e f#
G
e
C
A
1.Chceme Ti zazpívat, Boţe náš,
1.Ať dobrý Bůh je stále s vámi,
f#
a
h
A
C
D
e f#
G
e
C
všechno zlé ať přemáhá
A
A
f#
h
D E F#
e
A
FGC
a
F
G
Duchem naplnil, Boţe náš.
D E f#
/:S láskou, ó s láskou sám Jeţíš jde k nám.
:/
C
FGC
a
Boţe náš, Boţe náš, lidi miluješ,
F
C F C (AD)
2.Otvírá brány všem vězněným,
všechna pouta přemáhá,
kde byl pláč, tam slzy smutku utírá.
Do říše tmy a temných stínů
přichází a svítí nám,
v Jeho jménu nový ţivot začíná.
všechny k sobě zveš, Boţe náš.
180. LÁSKA TVÁ JE VZÁCNÁ
3.Ruce své zvedáme, Boţe náš,
G
h
C
G
h
C
D
láska Tvá je vzácná, to vím.
C
D
D
D
GAD
h
G
A
k Tobě svatému, Bohu věčnému, Králi náš.
Ruce své zvedáme, Boţe náš,
D
/:budiţ veleben, na věky amen, Boţe náš.:/
G h e
/:Já Tě chválím, Pane, chválím,
C
2.Chceme Ti děkovat, Boţe náš,
ţe v nás chceš mít chrám,
kde přebýváš sám, Králi náš.
Chceme Ti děkovat, Boţe náš, plni vděčnosti,
vroucí milosti, Boţe náš.
D
1.Láska Tvá je vzácná, to vím,
CFC
Boţe náš, Boţe náš, Tys´ nás očistil,
mezi vámi mír a lásku rozdává.
G
F
radost jsi nám dal, do úst píseň chval, Boţe náš.
h
e
FGC
a
A
Ať dobrý Bůh je stále s vámi,
f#
G
Chceme Ti zazpívat, Boţe náš,
spokojí i srdce vaše, pokoj dá.
D
F
Stvořiteli náš, Spasiteli náš, Králi náš.
ţivot váš ať promění,
e
FGC
G
ţe máš mne stále rád.:/
2.Vůle Tvá je správná, to vím…
3.Cestou Tvou já navţdy chci jít…
182. VZDEJ DÍK
D
A
/:Vzdej dík, Bohu, rád Tě má,
h
f#
vzdej dík, přidej píseň chval,
G
D
C
A
vzdej dík, protoţe Jeţíš je Tvůj Pán a Král.:/
f#
h
e7
e7:
/:Tak věř, kdyţ jsi slabý sílu máš
A
D
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 36
a uţ nouzi nepoznáš,
G
D
C
naplňuj mne Duchem svým.
A
protoţe Pán Jeţíš byl dán za nás.:/
f#
Prosím Tě, naplň mne,
D
h
Vzdej dík!
E
185. PŘICHÁZÍME CHVÁLIT
hudba a text: Karel Řeţábek
C
C
D
e D
Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé.
e
C
D
e
Přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
D
D
tam, kde roste Tvůj chrám.
D
V srdcích všech dětí Tvých
e
D
d
2.Někdy mne zkoušky tak svírají,
padám a prohrávám,
řekni, jak vůle Tvá zní:
/:„Bojuj aţ do vítězství!“:/
3.Pane, můj bratr mne nemá rád,
za zády mne pomlouvá.
Touţím teď vůli Tvou znát.
/:„Odpusť mu tak jako já!“:/
4.Tam, kde Duch svatý přichází,
dary své rozdává.
Jaká je teď vůle Tvá?
/:„Co dal jsem Ti, předávej dál!“:/
C C7
F d
G
C a
Přicházíme zpívat a víš, co je v nás,
kdyţ k Tobě voláme:
C C7
F d
/:Abba, Otče. Milujem’ Tě, Pane,
G
C A7
naše srdce znáš
G
C
186. TY JSI MÁ SKÁLA
d (orig. od f) e
184. NAPLŇUJ MNE DUCHEM SVÝM
f#
Naplňuj mne Duchem svým, ó Pane,
a
G
Ty jsi má skála a mé spasení,
F
G
a
v Tobě nový ţivot mám.
d
e
a
G
Jsi cesta má, Ty jsi mou nadějí,
F
G
a
Pane, dnes k Tobě volám.
F
G
e
a
Tobě náleţím, Tobě věřím,
F
G
a
Tvoje láska přemáhá,
F
G
e
a
v době trápení Tys´ při mně stál,
d
E7
chci, Pane, s Tebou jít dál.
E
naplňuj mne Duchem svým,
A c#
f#
nechci být prázdný dţbán,
D
E
187. SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ
C
D
c#
Naplňuj mne Duchem svým, ó Pane,
C
D
/:Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů,
C
plň mne Ty, Pane, sám.
f#
G
Tebe, který pro nás ţivot otvíráš.
a přesto nás s láskou dnes přijímáš.:/
/:ať vítězí vůle Tvá.:/
h
Ca
d
eD
c#
G
Přicházíme chválit Tebe, Pane náš,
G
e
C
d
d
e
1.Tam, kde Tvůj lid se probouzí,
A
A D A
ať Duchem přetékám.
183. OTČE NÁŠ NEBESKÝ
e
c#
D
C D
plna jsou nebesa, zem Tvojí slávy.:/
D A
C D
C
D
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 37
Ty jsi, Pane, úţasný,
/:Hosana, hosana, zní Bohu na nebi.:/
B
188. TAK, JAK JSI SLÍBIL
C
F
C
F
g7
C C7
G
e7
C
C
d
Jsi Pán a Král, Jsi vládce náš,
BC F
kdo je jako Ty?
tak, jak jsi řekl, jsi zde.
F
d7 g
F
Fmaj7
Tak, jak jsi slíbil, přišels´,
C
F
chci chválit Tě, oslavuji jméno Tvé.
a
F
C
/:My touţíme Ti říci dnes, ţe ctíme Tě,
F
C
FG
C
milujeme, buď vítán, Pane.:/
189. CHVALTE, SLUŢEBNÍCI
191. CHVALTE HOSPODINA
hudba a text: Karel Jonata
hudba: Milan Koldinský
text: Karel Řeţábek, Milan Koldinský
d
G
d (orig. od e)
C
/:Chvalte, sluţebníci,
d
velebte Ho všichni lidé,:/
F
chvalte Hospodina,
C
d (orig. od e)
/:Chvalte Hospodina všichni národové,
F
C
/:neboť je rozšířena nad námi milost Jeho
G
jméno Jeho, haleluja.:/
d
d
C
d
a pravda Jeho na věky, haleluja.:/
F
1./:Tam, kde zní pláč srdcí zraněných,
C
G
192. HOSANA, HOSANA
Bůh posílá slovo své.:/
D
A
h
G
A
1./:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.:/
2./:Pán volá nás k sobě na Sion,
kde přebývá ve slávě své.:/
G
A
D G
A
D
Slavíme jméno Tvé, chválí Tě srdce mé,
3./:Sám svatý Duch padl na Sion,
teď hoří v nás oheň Tvůj.:/
G
A
DA
h
G
A
4./:Vím, městem Tvým proudí milost Tvá,
pro ţíznivé dost vody má.:/
2./:Sláva, sláva, sláva Králi všech králů.:/
5./:Tam děti Tvé tančí radostí,
o jménu Tvém zpívají.:/
3./:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.:/
6./:Kéţ Boţí lid slavně zvítězí,
vloţ ruku svou na Sion.:/
193. AŤ BOŢÍ SLÁVA ZNÍ
E
E
C
d
g7:
Jsi Pán a Král, jsi vládce náš,
g7
B
C C7
C
d
Chci chválit Tě, chci vzývat Tě,
B
194. TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS
C
d7
F
C
AE
a
d7
G
Teď přichází čas pro vyznání,
kdo je jako Ty?
g7
H7
Zpívat chci svému Pánu píseň chval,
budu chválit svého Pána aţ na věky.
190. JSI PÁN A KRÁL
F
A E
ať Pán radost má ze svých dětí.
8./:Bůh pro svůj lid ţehná celou zem,
pokoj ať má Jeruzalém.:/
C
H7
Ať Boţí sláva zní aţ na věky,
7./:Bůh otvírá stále náruč svou,
On přichází na Sion.:/
F
D
vyvýšen buď, ó Boţe náš, hosana Bohu na nebi.
G
C
G
čas vyznat Ti, Jeţíši, lásku,
C
a
d7
G7
teď přichází čas pro vzývání,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 38
d7
G
/:Ty jsi ten nejvyšší Pán, drţíš celou zemi,
C
své ruce k Tobě pozvedám.
d
G
C
nad všemi bohy Ty jsi ten nejvyšší.:/
/:Pane, já mám Tě rád,:/
/:Pane, mám Tě rád.:/
C
G
/:Tobě chválu vzdám, Tobě chválu vzdám,
F
C G7
Tobě chválu vzdám, Ty jsi Pán.
C
G
Tobě chválu vzdám, Tobě chválu vzdám,
F
195. JÁ CHCI TEBE CHVÁLIT
C
a
d7:
Já chci Tebe chválit,
d7
C
F
F
říct Ti, Pane, rád Tě mám
e7
a7
d7
e7:
a
G
C
chválit Tě za vzácnou zvěst.
2.Jen Tvá sláva září na věky,
Tobě patří všechna čest,
jenom Ty jsi hoden našich chval,
oběť chval Ti vzdáme dnes.
a
G
říct Ti, Pane, rád Tě mám
a7
3.Haleluja, Boţí Beránku,
haleluja, Pane náš,
haleluja, mocný Ochránče,
zvítězil jsi, Králi náš.
a vím, ţe Ty mi všechno dáš,
G
tak chválím Tvoje svaté jméno,
A
chválím Tvoje svaté jméno,
d
C
G
F
/:Já chci Tebe chválit,
e
F
F C
tak chválím Tvoje svaté jméno dál.
d7
G
přicházíme před trůn Beránka,
G
e7
C
přicházíme vzdát Ti čest,
a vím, ţe Ty mi všechno dáš,
d7
G
1.Přicházíme před Tvou svatou tvář,
G
C
C
Tobě chválu vzdám, Ty jsi Pán.:/
198. PŘICHÁZÍME PŘED TVOU SV. TVÁŘ
G
C
chválím Tvoje svaté jméno dál.:/
199. NEBESKÝ OTČE
E
196. BOŢE, OTČE, DIVÍM SE
d
E
C
Boţe, Otče, divím se, jak jen jsem mohl existovat,
B
C
A
kdyţ mé srdce nechápalo mnoţství lásky Tvé.
Teď smím být Tvým vlastním synem,
dítětem Tvé rodiny,
vím, nejsem sám, vţdyť Ty jsi se mnou,
ó Otče můj, a proto:
d
C
/:Zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály,
B
C
A(d)
a
E
H7
A E
nebeský Otče, já Tě oslavuji.
2./:Synu Boţí, jak jsi úţasný.:/
Tys´ hříchy mé sňal, Ducha svého mi poslal,
Synu Boţí, jak jsi úţasný.
3./:Duchu svatý, jaký pokoj dáváš.:/
Ty vedeš a chráníš a ţivot můj plníš,
Duchu svatý, jaký pokoj dáváš.
d7
G
C
Ty sám jsi zvítězil, dals´ mi ţivot, dals´ mi cíl,
197. TY JSI TEN NEJVYŠŠÍ
G
:/
A
Rád ctím Tě a chválím, před Tebou se skláním,
C
d
E7
200. TY SÁM JSI ZVÍTĚZIL
zpívám píseň chvály aţ na věky.:/
C
A(c#) E(f#) H7
1./:Nebeský Otče, já Tě oslavuji.
e7
C
a
F
G
C G
d7:
Pane, já touţím být jen Tvůj.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 39
C
205. RÁD TĚ MÁM
d7
Chceš být mým průvodcem,
G
hudba a text: Jiřina Markovová
C
e7:
Tvoje světlo září všem,
e7
F
G
C C7(F C)
/:Pane, já touţím být jen Tvůj.
C
e
/:Rád Tě mám, ó Pane, velmi rád Tě mám,
a7
:/
F
svou lásku Tobě vyznávám, jsi mi nejdraţší.:/
e
a
F
Před Tebou stojím, srdce mám plné uzdravení,
G
e
a
teď chci Ti říct, ţe Tě mám rád, po Tobě touţím,
F
201. TY JSI HODEN, BOŢE SILNÝ
D
D7
G
e A
C (orig. od G) G
Ty jsi hoden, Všemohoucí.
D
D7
G
A
gG
d7 G
F
C
G
C
G
C
d7:
nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své
D
F
Ty jsi hoden, Synu Boţí.
d7 G
C
C7
zjevuje skrze nás kaţdému místu.
F
2.Haleluja, ...
G
C C7 F
G
C C7
/:My jsme Kristova vůně těm, kteří k spasení jdou
F
hGDA
G
C a
F
G
C C7
my jsme Kristova vůně, výhra nad mocí zlou!:/
202. TY JSI MŦJ BŦH
Jsi můj Bůh,
C
Bohu pak chvála, který vţdycky dává
Ty jsi hoden, Abba, Otče,
D
jsi ţivot můj, mé spasení - Jeţíši.
206. MY JSME KRISTOVA VŦNĚ
hudba a text: Ivan Růţička
1.Ty jsi hoden, Boţe silný,
D
G
hGDA
jsi můj Bůh, …
hGD
207. CHVALTE HOSPODINA Z NEBES
A
hudba a text: Jiřina Markovová
Jsi můj Bůh, Tobě chci patřit.
hGD
e
A
Jsi můj Bůh, Tebe chci znát.
hGD
e
A
D
e
A
D
e
Ty jsi můj Bůh, Ty jsi můj Král,
A
D
C
A
A
DG
e
/:Neboť vyvýšené je Jeho jméno,
Ty jsi můj Rádce, jediný Pán.
DGh
C
chvalte Ho, všechny Jeho zástupy.
A
D G h
A
Chvalte Ho, všichni Jeho andělé,
Jsi můj Bůh, Tebe poslouchat.
DGh
C
chvalte Ho ve výšinách!
Jsi můj Bůh, Tobě chci slouţit.
hGD
D
Chvalte Hospodina z nebes,
C
G
D
A
Jeho velebnost je nad nebem a zemí.:/
Ty jsi můj štít, ať Tobě píseň zní.
…ať Tobě píseň zní.
208. CHVÁLÍM A VZÝVÁM JMÉNO TVÉ
204. HALE, HALE, HALE – LU – JA
G
G7 C
a D
Hale, hale, hale-lu-ja, hale, hale, hale-lu-ja,
G
G7
C
D
G C2 G
hale, hale, hale-lu-ja, haleluja, hale-lu-ja.
hudba a text: Jiří Jelínek
C (orig. od D) G
F G
e7:
/:Chválím a vzývám jméno Tvé,
C(e7) B
G
jméno Jeţíš, poţehnané.:/
a(g)
D(C)
g:
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 40
/:Tvé Slovo věčné jest,
a(g)
Vše, co mám, jen Ty mi dáváš,
D(C)
F
Tvá sláva navţdy téţ,
F(B)
G
C
to nejlepší je, ţe Tě znám.:/
e7(C)
D
F
Tvá moc je zjevná ve jménu Jeţíš.:/
G
C
F
G
C
/:Chválím Tvé svaté jméno,hledám Tvou svatou tvář
F G
a
d F
G
před Tebou otvírám srdce své, Ty sám mne znáš.:/
209. DOBROŘEČTE HOSPODINU
212. ZNÍ JMÉNO JEŢÍŠ
hudba a text: Ondřej Halama
C
hudba a text: Ivan Růţička
F
G
/:Dobrořečte Hospodinu:/
C
F
G
/:všichni Jeho sluţebníci:/,
C
G
a
F
G
e
C
F
G
e
a7
F
F
G D(E7)
D
E E7 a7
D
G E7
Cmaj7 a7 G
D
G
D
hudba a text: Dana Pechánková
/:svoje ruce ke svatyni:/,
a
D
213. DUCHU SVATÝ, PŘIJĎ
F
G
E E7
Princ pokoje, slávy Král.
/:Za kaţdého času pozvedejte:/
C
D
Princ pokoje, slávy Král, Princ pokoje, slávy Král,
On učinil nebesa i zem.:/
C
D
Princ pokoje, slávy Král.:/
a7
C
C
a7 C
a7
/:Hospodin Ti ţehnej, ţehnej ze Sionu,
F
C
Zní jméno Jeţíš, Princ pokoje, slávy Král.
/:kteří stojíte v Hospodinově domě.:/
a
a7 h7
/:Zní jméno Jeţíš, zní jméno Jeţíš - Král.
G
e
A
/:Duchu Svatý, přijď, Duchu Svatý, přijď,
C
/:kteří stojíte v Hospodinově domě.:/
D
G
e
A
Duchu Svatý, přijď, přijď sem k nám.:/
210. JEŢÍŠI, MŦJ PANE
D
hudba: Klára Valentová
text: Jan Hannig
e
e
D
G
Oslav Otce v nebesích,
h
A
ukaţ, kdo je tady Pán,
A
D
/:Jeţíši, můj Pane, Ty jsi králů Král,
C
h
h
eA
přijď a vyuč nás cestě své.
e D
Tys´ za mne ţivot svůj dal.:/
D
G
Duchu Svatý přijď, (přijď a uzdravuj,)
A
a
e
/:Velebíme Tvoje svaté jméno,
C
h
G
e
A
D
Duchu Svatý přijď, (přijď a potěšuj,)
A(e)
Ty jsi Bůh náš a Pán.:/
G
e
A
Duchu Svatý, přijď, ó, přijď sem k nám.
211. JEN TOBĚ PATŘÍ CHVÁLA
hudba a text: Ondřej Halama
C
G
a (orig. od D)
F
G
C
Přijď a dotýkej se nás,
my Tě voláme: „Přijď víc.“
Ať je zjevná mezi námi sláva Tvá.
/:Jen Tobě patří chvála, tak Tě chválím, uctívám.
C
G
a
214. HOSPODIN KRALUJE (Ţ 93,1-3)
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 41
hudba a text: Jiřina Markovová
G
e
C
e
e
C
e
A7
2.Jemu patří sláva, Jemu patří dík,
D
C h
Hospodin kraluje! Oděl se důstojností,
G
A7
A7
má chvála za spasení.
D
oděl se Hospodin, mocí se opásal.
G
e
C
D
Pevně je zaloţen svět, nic jím neotřese,
G
e
C
D
Tvůj trůn pevně stojí odedávna, Ty jsi od věčnosti
G
e
C
D
/:Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas,
G
e
C
D
zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj hlas.:/
215. JE PSÁNO
hudba a text: Jiří Jelínek
e
hudba a text: Jiřina Markovová
C2(G(a7))
H
G
A
Haleluja.:/
tak nepochybuj a vem,
a
G Asus4
A
C
co Jeţíš chce Ti dát pro tento den.:/
e
A
e
C
A
h
Asus4
C
G
D
G
mám obléknutou Boţí zbroj,
C
A
D
G
e
ten boj však vedu proti mocnostem,
Jeho poslechnout, On umí milovat.:/
D
D
Svou sílu hledám ve Tvé moci,
/:Stačí pokleknout, Jemu slávu dát,
C
D2
/: /:Vzývám jméno Jeţíš.:/ 3x
1./:Je psáno: „Mám Tě rád.“,
G
217. VZÝVÁM JMÉNO JEŢÍŠ
A7
D
které ovládají tento věk tmy.
G
/:Za tebe zvítězil Mesiáš,
D
C G
218. NÁŠ BŦH SPASENÍ DÁVÁ NÁM
tak provolej: „Sláva!“,
D
C
G
G
D
C
C G (C G D)
G
H G
G
G
C D
D
e
sebe sám v oběť dal.
A
2./:Nemusíš se bát Boţí Slovo ţít,
a
e
On usednul na trůnu královském,
tam ti Bůh sílu svou dává.:/
e
D
1.Náš Bůh spasení dává nám,
svůj ţivot dej Jemu na oltář,
C
G
C
G
Pěj Mu chválu, vzdávej Mu dík,
Asus4 A
na Boţím Slově stát a s Ním vítězit.:/
F
C
D D7
vţdyť je mocný Panovník.
216. JEŢÍŠ, BOŢÍ SYN
G
D
e7
D e7
e7:
/:Jeţíš, Boţí Syn
D
A
A7
e
A7
A7
má chvála zní k nebesům.
C D
G
D
e
C D
D
e
C D
G
dík, Pane, dík, Spasiteli, Boţe. Amen.
1.Jeţíš je má skála, nebe je můj dům,
C h
e
dík, Pane, dík za mocného krále,
G
hGA
Jeţíš, mě zbavil vin. :/
e
D
Dík, Pane, dík Ti vzdáváme stále,
hudba a text: Jiří Jelínek
G
D
e
2.A my spaseni budem´ s Ním,
C
G
CD
aţ přijde v slávě pro nás Jeţíš sám.
G
D
e
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 42
Tu zprávu vyhlásím.
C
G
C
2.Starý ten hrubý kříţ, jímţ tak pohrdá svět
vţdy předivnou na mne má moc,
neboť pro něho Pán opustil slávu svou,
by vnesl jej v Golgoty moc.
G
Pěj Mu chválu, vzdávej Mu dík,
F
C
D D7
vţdyť je mocný Panovník.
3.V hrubém já kříţi tom, svatá kde tekla krev,
tak předivnou krásu vţdy zřím,
neboť na kříţi tom, Jeţíš trpěl a mřel,
by smířil mne zas s Otcem svým.
4.Tomu kříţi já chci věrný na věky být,
rád pohanu jeho chci nést,
Pán pak mne zavolá v nebeský domov svůj,
bych sdílel s Ním slávu a čest.
223. CHVÁLÍM TĚ PANE, ZA BRATRA ...
219. BOHA TEĎ CHVAL
G
G7
D
Boha teď chval, jen Boha teď chval,
C
a
D
Jemu dík vzdej a zazpívej,
G
D
G C2 G
G7
C
a
D
f#
e
A
D
D7
G
e
I jemu, Pane, odpustil jsi hřích,
D
D7
e
A
D
chválím Tě, Pane, za bratra přijmi dík.
2.Chválím Tě, Pane, za sestru…
3.Chválím Tě, Pane, za děti…
Je veliký, zvelebený, jak na nebi i na zemi,
G
G
chválím Tě, Pane, i za něj si umíral.
vţdyť On je Pán, veliký Pán, všemohoucí.
Ţivot ti dal, On ţivot ti dal,
tak pozvedni hlas a Jeho chval,
vţdyť On je Král, všech králů Král, tak Jemu zpívej.
G
D7
1.Chválím Tě, Pane, za bratra co jsi mi dal,
4.Chválím Tě, Pane, za ţivot…
D
všemohoucí, vševědoucí,
G
D
224. VZDEJME BOHU ČEST
náš Bůh je láska nehynoucí
G
G7
C
E
a
Je veliký, zvelebený, jak na nebi i na zemi,
G
D
G
A
C2 G
všemohoucí, vševědoucí, tak Jemu zpívej.
(H7)
C
a
1.Na vrchu vzdáleném, tam kdys´ kříţ hrubý stál,
D
G D
co znamení hanby a běd.
G
G7
C
A
E
/:Haleluja, haleluja,
222. NA VRCHU VZDÁLENÉM
e7
H7(E H7)
vzdejme Bohu čest a chvalme Ho.
E
G
E
1./:Vzdejme Bohu čest, vzdejme Bohu čest,
a
D
(H7)
H7(E H7)
vzdejme Bohu čest a chvalme Ho.:/
2./:Chvalme Jeţíše, chvalme Jeho moc,
ďábla porazil, Králem se stal.:/
A já miluji jej, neb tam svůj ţivot dal můj Pán,
225.ZEMĚ JE PLNÁ TV. MILOSRDENSTVÍ
G C2 G
jenţ mne z hříchů mých zved’.
D
G C2 G
Proto miluji hrubý ten kříţ,
C
G C2 G
d(F)
e7:
/:Země je plná Tvého milosrdenství,:/
C
d
a nebesa jsou plná slávy Tvé.
pokud ţití mi trvá zde čas,
G7
F
C
nikdy nepustím hrubý ten kříţ,
G
D
G C2 G
aţ jej zamění koruny jas.
C
/:Boţe náš, Boţe náš,
d
a
d
Tvé milosrdenství je věčné na věky.:/
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 43
226. NE NÁM
C
F
E
veď mě pouští, veď mě rovinou.
a
/:Ne nám, ne nám,
F
G
C G(C7)
ale jménu svému vzdej čest, Boţe náš.:/
F
G
C
G
D
A
D
A
E
f#
A
C
A
A
D
Veď mě dál kaţdým dnem, jarem, létem, podzimem
C C7
ať lidi vidí dílo Tvé a moc.
F
f#
veď mě dál kaţdou hodinu i vteřinu,
a
G
A
Veď mě dál rok co rok, veď mě dál krok co krok,
A
Ať sláva Tvá je světu zjevená,
d
A
D
E
A
veď mě dál - proveď celým ţivotem.
a
Ať sláva Tvá je světu zjevená,
d
G
F
C
ať lidí vidí, ţe jsi ţivý, jednající Bůh.
227. CHCI BÝT TVŦJ
e
C
229.TAK PŘIJMI PANE MOJE TICHÉ DÍKY
D H7
C
Chci být Tvůj, navţdy Tvůj, chci být Tvůj,
e
C
D H7
F
chci být Tvá, navţdy Tvá, chci být Tvá,
C
C
Tvými chcem’ být.
G
F
e
D
C
G G7
C
G
a
C7
ţe Bůh je stálý, zůstane vţdy s námi,
F
E
E6 E7 E6
E6:
Tobě patří všechna sláva a čest.
f
C
G
a
C7
2.Kdyţ sláva Tvá a vznešenost plní nás,
F
E E6 E7 E6
C
po celý ţivot, kaţdý příští den.
228. TOBĚ PATŘÍ VŠECHNA SLÁVA
C
G G7
nádherný pokoj Tvůj lid proţívá,
Tobě patří všechna sláva a čest.
C
A
G
a
C7
pak tiché chvalozpěvy vděčně zpívá,
Tobě patří všechna sláva a čest.
F
E
C
G
C G
buď Tobě čest a sláva, Králi náš.
a nám tváře k zahanbení.
C
E
G
a
C7
3.Kdyţ podáváš nám hořký kalich k ústům,
Oslav jméno své mezi námi všemi,
A
a C7
F
H7
E
C G
a čekám s důvěrou, co přijde dál,
cestu ukazuj ať nezbloudím.
H7
G
G
D
A
C7
Ţe nádherné mne moci chrání vím
řiď kroky mé, Pane Jeţíši,
H7
a
C
C
dávej světlo své nohám mým,
E
G G7
a s církví Tvou Ti věrně slouţit dál.
Veď ţivot můj, Pane Jeţíši,
e
C7
mé srdce chce ţít věčnou chválou Tobě
D
e
a
jen Ty jsi se mne ujal, tíhu sňal,
E
e
G
1.Tak přijmi, Pane, moje tiché díky,
F
H
C
G G7
my s důvěrou ho berem´ z ruky Tvé
oslav jméno své - Boţe, po vší zemi.
C
G
a
C7
a nechcem´ nikdy zapomenout na to,
F
230. TOUŢÍM PO TVÉM VEDENÍ
a (orig. od c)
G
F#
C
G
C G
ţe s námi je Tvé slovo přepevné.
Touţím po tvém vedení, můj Pane Jeţíši,
F
e
a
231. PŘIJĎ SE SVOU SLÁVOU
chci jít cestou přímou za Tebou.
G
F#
Pomáhej, kde v cestě stojí štíty nejvyšší,
e
C
Přijď se svou slávou, přijď se svou mocí
D
e
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 44
naplň nás, Pane, Duchem svým.
234. TAK TI DÍK PŘINÁŠÍM
C
E
Přijď se svou slávou, Jeţíši, Králi,
D
H7(E)
/:Tak Ti dík přináším za Slovo Tvé.:/
e
A
přijď se svým vojskem nebeským.
E
Je pro mě útěchou, je pro mě pomocí,
H7
a
e
Čekáme na Tebe, Pane náš Jeţíši,
C
D
E H7
jistotou v nemoci, to Slovo Tvé.
E
/:čekáme na Tvé vojsko vítězící.:/
235. K PÁNU RUCE POZVEDÁM
232. POSKAKUJ S RADOSTÍ
C
A
F
Poskakuj s radostí, mlč před Ním s vroucností,
C
G G7
s upřímnou vděčností, chval Pána dál.
C
F
Pozvedni ruce, hlas, vzývej Ho v kaţdý čas,
C
G
C
A
G7
C
můj Pán mi dal, tak zpívám píseň chval.
233. SVĚTLEM MÝM JE SLOVO TVÉ
e
C
Slovo Tvé je moc, pravda vítězná,
A
D
A
A
E (A)
237. ZA TVÉ DARY DĚKUJEME
G
Za Tvé dary děkujeme, Tebe, Jeţíši, vyvyšujeme,
F
C
238. JSI SLÁVY KRÁL
hudba a text: Jiřina Markovová
C(F)
e(d)
a(G)
e
a
F
vánek svěţí při poledním ţáru.
A
Jsi slávy Král, před Tebou můţu stát a díky vzdát,
e
G
F C
ó, Pane svatý, přijď sem mezi nás.
D
FG
Světlem mým je Slovo Tvé,
e
C G7
v Duchu Tvém se milujeme, za Tvé dary děkujeme.
C
D
C
/:Jsi slávy Král, před Tebou můţu stát a díky vzdát.:/
Lásky tichý hlas, jasný slunce svit,
e
A
/:Miluji Tě vroucí láskou,
D
F
Ono řídí všechny moje kroky.
G
D
K Pánu ruce pozvedám.:/
e
kladivo, jeţ rozráţí skálu.
a
D
C
Odpuštění, vykoupení,
G
f#
C G7 C
ať k nebi zní, vţdyť Pán je věčně ţivý.
e
AD
je skála má, a proto vzývám Jeho jméno.:/
G7
D
E
D
Chvála a dík, radost i smích,
G
D
/:Vţdyť Pán ţije, On je můj pevný hrad,
C
G
A
A
ráno i večer zas, za vše co dal.
G
A D A
S Ním vţdy zvítězím nad nepřáteli.
C G7 C
G
D
/:K Pánu ruce pozvedám, On je hoden našich chval.
G
A(F C)
ó, Pane svatý, přijď sem mezi nás.:/
D
Pravdy poznáním je Slovo Tvé,
a
D
Ono povede mne po všechny mé roky.
e
Slovo Tvé je moc!
239. HOSPODINE, KRÁLŦ KRÁLI
hudba a text: Jiří Jelínek
G
C
G
a7
D
1.Hospodine, králů Králi, nepomine sláva Tvá.
G
C
G
a7
D
Stále plyne mezi námi, cíl nemine, láska Tvá.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 45
C
D7
G
a7
D
G
Ty jsi náš svatý Pán, Otec, Syn, svatý Duch,
C
D7
G E7 a7
D
242. S NÁMI JE BŦH (jednodušší verze)
hudba a text: Karel Řeţábek
G
ty jsi náš mocný Král, náš věčný Bůh.
G
C
G
h
a7
D
2.Milujeme Tvoje řády, na kaţdý den dobré jsou.
G
C
Přeţijeme všechny pády,
G
C
/:Sňal pouta hříchu, smrti zlomil zbraň,
D
G
hudba a text: Karel Řeţábek
hudba a text: Karel Řeţábek
e
h
Chci nést svůj kříţ, Tebe následovat,
f#
h f# Dsus4
/:Kdyţ Bůh je s námi,
C
C2
chci nést svůj kříţ, tělo ukřiţovat,
G C2
C2 G C2
D
Dsus4 D
kdo je proti nám?:/
G C2(a7) D Dsus4
/:Sňal pouta hříchu,
e
chci nést svůj kříţ, zemřít ţádostem svým.
D Dsus4 D
smrti zlomil zbraň,
a7 D2
(D2 Dsus4 D7 D)
otevřel bránu, pozval nás dál (do - ko - řán).:/
a
G
D G D
e7(G) D G
1.Zemřít hněvu, dráţdění,
e
Dsus4 D2
D D2
/:S námi je Bůh - Immanuel.:/
zemřít druhých souzení
F
D
/:S námi je Bůh - Immanuel.:/
242. S NÁMI JE BŦH (podle not)
240. CHCI NÉST SVŦJ KŘÍŢ
a
(D)
otevřel bránu, pozval nás dál (dokořán).:/
D
kdyţ vírou půjdem´ za Tebou.
h
D
C
a7
a
D
/:Kdyţ Bůh je s námi, kdo je proti nám?:/
e
zemřít bratrů pomlouvání
243. TVOJE KREV
hudba: Jiří Jelínek
text: Karel Řeţábek
2.Zemřít všem svým představám,
zemřít vlastním zásluhám,
zemřít pýše a sobectví.
G6:
a (orig. od h)
1.Tvoje krev, pro můj hřích prolitá,
3.Zemřít, Tvojí cestou jít,
zemřít, a tak zvítězit,
zemřít, abych Tvůj ţivot ţil.
G6
F
g7:
Tvoje krev, svatá a nevinná,
C
D
G
h7 E
Tvoje krev mé srdce omývá a chrání.
2.Tělo Tvé, na kříţi zlomené,
hudba a text: Lydie Votrubcová
e7 A
G6
G D e7 A
d
h
a7
Dmaj9/7 e7
D
Poţehnaný, dobrotivý jsi Bůh.:/
C
G
D
G
g7
C
e7:
e7:
Dmaj9/7
e7
Já věřím, ţe v Tvé krvi vítězství mám,
Dmaj9/7 e7
Dmaj9/7
e7
já věřím, ţe Tvé tělo sílu mi dá
Ať jméno Tvé, Pane, zní
C
B
tělo Tvé, slabosti podlehnout brání.
zpívám o lásce Tvé.
C
F
tělo Tvé, do krve zraněné,
G D
/:Chválím Tebe, Králi, vzývám Tvoje jméno,
e7 A C
Dmaj9/7:
A
241. CHVÁLÍM TEBE, KRÁLI
g7 C
D
g7 C D
v pravdě stát a být věrný, sám sebe dát.
D
všem národům ke spasení,
G
D
h
e
Tvé slovo je meč a pravda Tvá štít.
C
a7
D
Ať láska Tvá jako květ voní v nás.
244. SLUNCE KRISTOVY LÁSKY
hudba a text: Miroslav Kocholatý
G
C
D
C
G
C D C
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 46
Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás,
staré pominulo, nový ţivot mám.
G
D7
C
D
C
D
oheň svatého Ducha ať zapálí nás,
a
e
a
e
A
ať nedoutnáme jen a nezhasíná den,
F
a
G
C
D
Jsem Boţí dítě, uţ nejsem sám,
a
A7
D A D
v Jeţíši Kristu nový ţivot mám.
D D7
ve kterém se Jeho milost oslavovat má.
245. TY JSI MESIÁŠ
248. CESTU ÚZKOU ZNÁM
hudba a text: Jiřina Markovová
D
a
1.Cestu úzkou znám, nejdeš po ní sám,
h
E7
1.Otevři uši hluchých, otevři oči slepých,
e
A
a
h
E7
ať naleznou v Tobě spasení.
D
A
Neboj se jít tou úzkou cestou
h H7
E7
Ty jsi Mesiáš, králů Král,
e
A
nám se otvírá, nám se otvírá.
A
D
d
Vede do země, která z milosti
Zasáhni jejich srdce, ať přijmou pokoj Tvůj,
e
a
víš, kde cíl svůj má, víš, kde cíl svůj má.
sundej pouta vězněným.
D
d
C
A
přes pouště, skály, aţ za Jordán.
A
D
pánů Pán, Spasitel všech národů.
A
Vţdyť nejdeš sám, tisíce jdou s námi
E7
D
h
2.Slunce prudce pálí, písek v oči bodá,
nohy necítíš, nohy necítíš.
Sucho v ústech trápí, bolavá máš záda,
dál však musíš jít, dál však musíš jít.
aby zvěstovaly Tvoji slávu,
e
A
ať se za Tvé jméno nestydí.:/
3.Cesta, kterou jdeš přes moře i pouští,
úskalí svá má, úskalí svá má.
Za nimi je zem, mléka hojnost dá,
medem oplývá, medem oplývá.
246. OSLAVUJTE HOSPODINA
A
D
A
1./:Oslavujte Hospodina, nebo dobrý jest
D
A
E
A
nebo věčné milosrdenství Jeho jest.:/
A A7 D A
D
A
a zástup předchází Hospodin Král.
2./:Vyšli své děti na ţeň,
A
E
A
/:Haleluja, nebo věčné milosrdenství Jeho jest.:/
2.Oslavujte Pána pánů…
3.Oslavujte Boha bohů…
4.Toho, který sám činí divy veliké…
4.Šíji tvrdou máš, na to pamatuj,
praví ti Tvůj Pán, praví ti Tvůj Pán.
Vţdy na mysli měj, ţe jen z milosti
přejdeš přes Jordán, přejdeš přes Jordán.
249. DOUFEJ V HOSPODINA
C
F
Doufej v Hospodina celým srdcem svým
C
247. NOVÉ STVOŘENÍ
D
G
D
Nové stvoření, to jsem dnes já,
A
A7
D
G
a na rozumnost svou se nespoléhej.
C
F
Na všech cestách svých snaţ se Jej poznávat,
C
G7
C
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 47
On spravovati bude stezky tvé.
C
F
C
G
Doufej v Boha - Hospodina,
C
F
C
G7
C FC
doufej v Pána - On spravovati bude stezky tvé.
250. AŤ JE DNES TVŦJ DŦM
253. MŦJ ŢIVOT BYL POUŠTÍ
hudba: John Barnett
text: Karel Řeţábek
1.Můj ţivot byl pouští rozpálenou,
G
a (orig. od d)
D
C
D
F
ať je dnes Tvůj dům plný chválení.
F
C G
e
E
CGC
d
a
2.Tvůj pohled, Tvé slovo - já Jeţíše znám.
C
ať Ti Tvůj lid s vděčností zpívá chválu svou.
D
d
a
Ať Ti Tvůj lid spasený vzdává slávu,
e
a
ptát se co dál, bez cíle kupředu jít.
CGC
D
d
den ze dne přeţít s tváří maskou zahalenou,
G C D
e
a
ţízeň jsem měl a nikdo mi nedával pít,
G C D
Ať je dnes Tvůj dům plný slávy Tvé,
D
a
d
C
G
d
D
Ať Ti Tvůj lid naslouchá v uctívání, stále víc.
d
a
Ţivot mi dal, mé srdce je oţivené,
F
G
F
hudba a text: Jiří Jelínek
C
h
c#
E
h
f# D E(F G)
svaté jméno Jeţíš uctívat.
C
B
F
G
C
F
G
tady mě máš, veď mě po cestách Tvých.
a
:/
e
Jeţíši, Králi, já po Tobě touţím,
F
C
/:On je vyvýšený Pán, svůj trůn má v nebesích,
C
G
Tady mě máš, Pane, já chci být s Tebou,
1./:Pojďme díky vzdávat, pojďme chválu zpívat,
A
d
Bůh se k nám sklání, přichází k ztraceným sám.
251. POJĎME DÍKY VZDÁVAT
A
a
za světlem kráčím, s radostí volám haleluja.
F
G
C G
bez Tebe nemohu ţít.
B
z našich srdcí staví chrám,
F
C
255. LÁSKA TVÁ NA VŠECH MÍSTECH
D
ţehná dílu rukou svých.:/
A
h
G
c#
h
2./:Vzdejme Jeho jménu chválu, ta patří jen Jemu,
A
E
f# D E(F G)
krví svou nás navţdy očistil.
:/
G
d
C G
F
C
C D
G
D
h
e
Jeţíši, celý svět jsi ozářil,
F
G
Zpíváme haleluja, chválíme Tvůj majestát,
a
D
D
h
e
svobodu vězněným jsi vyhlásil.
252. ZPÍVÁME HALELUJA
F
G
v tmách lidem jako slunce září,
C
C
C
Láska Tvá na všech místech září,
G
C
zpíváme haleluja, Tvému jménu, Králi náš.
D
/:Záříš dál.:/
G
C
a
D
D7
Zář svou dej nám, naplň zem slávou Otce svého,
G
C
a
D
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 48
dej oheň svůj, rozněcuj v nás ţár.
G
C
a
D
D7
Proud milosti zaplaví nás i celý národ,
G
C
a
D
G
dej slovo své, ať je nám svící v tmách.
258. NENÍ VŢDY SLUNCE NA OBLOZE
256. NEZNÁMÝ
G
hudba: Mária Viesnerová
text: Patricie Hurtová
e
1.Je neznámý a ty dobře víš,
C
e
G
proč zůstává dál neznámý.
G
a
Není vţdy slunce na obloze,
e
D
C
G
nejsou vţdy květy rozkvetlé,
Je neznámý a ty stále jen se vyhýbáš setkání,
C
G
a
není vţdy pokoj, láska v domě,
proto je neznámý.
H7
2.Je neznámý, ten, kdo přichází, kdo tě volává,
kdyţ se odvracíš.
Je neznámý, ten, kdo čeká dál aţ dovolíš,
aby vstoupil.
e
e
D
G
neotvírám jim vţdy své dlaně,
G
G
C
a
nedávám Ti vţdy ruce svoje,
H7
ten neznámý klepe na dveře tvého domu dál,
e
a
Nemám vţdy lásku k lidem, Boţe,
Ten neznámý stojí na prahu srdce a stále čeká,
e
e
ne vţdy Tě vidím, cítím, Pane.
e
nedobojoval jsem vţdy boje.
G
ten neznámý čeká na pozvání od člověka,
a
F
e
D
a
Ale vţdy vím, ţe Ty jsi se mnou,
ten neznámý přišel ne aby bral, ale dal.
D
G
já vím, jak moc mne máš rád,
C
257. DÁVÁŠ MI LÁSKU VZÁCNOU
hudba a text: Jana Brůţková
G
Gmaj7
e
C
Gmaj7
e
C
D
G
Gmaj7:
/:chválit Tvé Svaté jméno,
h
a
a
D
G
já vím, jsi mojí silou,
C
a
H7
e
to vím, jdu k Tobě, Otče, Tobě patřit smím.
-------------
e
e
přebývat v Tvých hlubinách,
C
e
Ale vţdy vím, ţe měníš srdce,
vţdyť mám teď touhu jasnou – jít na Tvá nádvoří,
D7
H7
e
D
Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství,
G
a
to vím, jsi stále tentýţ - včera, zítra, dnes.
a
Dnes uţ to vím, Ty jsi ten vítěz,
D (orig. od A)
v srdci mít lásku Tvou, jenom s ní ţít.:/
D
G
já vím, Golgotský vítěz,
C
a
H7
E
to vím, jsi Jeţíš Kristus, Tobě náleţím.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 49
259. POKOŘME SVÉ SRDCE PŘED PÁNEM
e
D
C
D
D
g:
A7
D
On má, On má mě rád.
e
Vţdyť nás On sám pozvedá výše a výše.
C
((g))
to protoţe On má mě rád.:/
e
/:Pokořme své srdce před Pánem.:/
e
A7(D(G))
2.On ukázal mi k spasení cestu…
e
Nás On sám pozvedá.
3.A nyní jsem zván dítětem Boţím…
4.Já dítě jsem a On je můj Otec…
5.A v lásce své mě přivede v slávu…
262. KÉŢ SE VŠICHNI SVATÍ RADUJÍ
260. MILUJU TĚ, PANE
hudba a text: Klára Valentová
h (orig. od d) e
f#
d
1.Kéţ se všichni svatí radují zas,
G
d
Miluju Tě, Pane, láskou Tvou,
e
G
f#
A
h
e
G
G
f#
e
C
2.V chrámu svém korunujte Pána,
d
G
e
f#
B
Připoj se k nám, chceme pro Něho ţít,
v něm jsem poţehnán.
e
f#
F
h
d
z těla mého učinil si chrám.
F
d
hudba a text: Tomáš Joska
C
D
eD
Stmívá se všude, stmívá, pouze tuším, co bude dál,
D
C
D
D
C d
Jeţíš, Jeţíš, Jeţíš je Král.
265. AŤ BŦH, HOSPODIN
A
h
G
A
A
h
G
A
ať Bůh, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář.
C
D
eD
Svítá, v mém srdci svítá, Jeţíš vchází, noc prohrává.
D
F
D
4x
D
e
G
1.Ať Bůh, Hospodin, Ti ţehná a chrání tě,
D
e
d
D
/:Tma prohrála, den zvítězil
C
F
e
svíčka mi svítí na krok, moc se bojím, co aţ dohoří.
tam na Golgatě.:/
C
Jeţíš, Jeţíš, na věky zní,
D
G
F
Jeţíš, Jeţíš, Jeţíš je Pán.
261. TMA PROHRÁLA, DEN ZVÍTĚZIL
e
G
Jeţíš, Jeţíš, Jeţíš, On sám,
d
e
G
nenechej Krále jen okolo jít.
Králů Král, pánů Pán,
f#
C
vzkříšením je spása dokonaná.
Králů Král, pánů Pán,
e
G
d
f#
h
B
hlasitě zpívejte: Bůh zvítězil!
h
děkuju Ti za to, ţes´ mě stvořil.:/
h
B
Ať Jeho jméno tu zní ze všech sil,
/:Miluju Tě, Boţe můj, Otče můj,
e
C
bitva je vyhrána, zvedněte hlas.
láskou, kterous´ do srdce mi vloţil.
D
C
C
D
G A
D h
Ať je Ti milostiv, ať vede kroky tvé,
e
G
A
D
Láskou mě Jeţíš získal, nové srdce mi daroval.
mocnou rukou svou, ať chrání Tě.
263. MŦJ PÁN MĚ POZVAL
2.Ať Bůh, Hospodin, obrátí k tobě svou tvář,
D
D(D(D7))
1./:Můj Pán mě pozval ke stolu svému,
D
A
A
h
h
G
G
A
A
ať Bůh, Hospodin, obdaří Tě svým pokojem.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 50
Pane můj přijď.
266. SVATÝ, SVATÝ PÁN - HOSPODIN
G
C
G
268. KDYŢ SE MÁ DUŠE TRÁPÍ
C (orig. od A)
C
Svatý, Svatý Pán, Hospodin,
a
e
D
e
ţivý Bůh přichází k nám.
G
C
G
e
e
C
D
a
e
G
a
G
F
Mám Tě rád, Pane, vyznávám,
e
naplň chválou srdce mé,
e
F
e
Jsi svatý Pán, Jeţíši,
C
a
k Tobě volám, Pane, k Tobě volám.
DG
F
G
kdyţ se mé srdce trápí,
do úst mých vloţí On sám.
C
F
k Tobě volám, Pane, k Tobě volám,
C
Novou píseň chval Duch svatý
a
a
1.Kdyţ se má duše trápí,
FG
nemám však sílu k Tobě jít,
D
C
Jsi ţivý Bůh - náš Král.
a
svým Duchem ve mně způsob, co se Ti zlíbí,
G
C
ať můţu stále za Tebou jít.
267. SMILUJ SE NADE MNOU
h (orig. od f)
A
G
Smiluj se nade mnou, Boţe, smiluj se nade mnou,
E
D
G
D
A
F#7
D E
jméno Tvé vzývá, chci Tě oslavit.
Pane, skrývá.
h
A
G
Smiluj se nade mnou, Boţe, smiluj se nade mnou,
E
A
G#:
a celým srdcem svým Tě,
g#
Ty jsi spása má, jediný Boţí Syn,
E
já znám Tě Jeţíši,
E
na Tebe čekám,
H
F#
G
C
a
kdyţ do svých pout mě vhání,
F
G
k Tobě volám, Pane, k Tobě volám.
Pane, chválím.
H
F
e
E F#
F#
a
k Tobě volám, Pane, k Tobě volám,
G
A
C
2.Kdyţ se stín ke mně sklání,
e
F#
naději v Tebe skládám
F#
A
Můj duch si zpívá, prosím, Pane, přijď,
a v stínu křídel Tvých se,
G#
C
jméno Tvé vzývá, chci Tě oslavit.
má duše v Tebe doufá
E
C
F
F#
A
F
Můj duch si zpívá, prosím, Pane, přijď,
C
a
3.Teď vím, ţe jsi stále se mnou,
e
F
G
přiviň mě blíţ, prosím, přiviň mě blíţ,
C
a
díky, ţe můţu být s Tebou,
e
F
G
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 51
dík za Tvůj kříţ, Boţe, dík za Tvůj kříţ.
1.Svou ruku mi dej, co víc si můţu přát,
C e F
G
já schoulím se v ní a budu naslouchat.
Ce
F
C#dim
Ty mocen jsi dát svůj pokoj do mých cest,
C G
C
C#dim:
Pane můj, svou ruku mi dej.
269. CHVÁLÍM TĚ ZA OBĚŤ NA KŘÍŢI
D (orig. od A) A C
/:Chválím
D
G
G
Tě za oběť na kříţi, Pane,
A
G
D
A
e
A
C
D
A
G
D
A
díky za Tvé dílo kříţe, díky za Tvé dílo kříţe.:/
-------G
D
A
D
D
G
D
G
C
a
D
G
šťasten jsem, šťasten jsem v Bohu svém.
D
e
C D7 G
A
D
G
E
G
A
C
D7
C
G
D
G
kdyţ mne tam s Otcem mým smířil Pán.
jsi mojí záštitou, jsi mojí spásou.
F
A
A kdyţ mě obklíčí svou sítí temnota podsvětí,
G
e
To právo mi na kříţi Jeţíš můj dal,
Tvé jméno vzývám a uctívám,
F
D
Šťasten jsem v Bohu svém,
e
A
D
G
teď syn Boţí, dědic, jsem zván.
ó, Králi Jeţíši, jsi Pán.
F
D7
2.On přetěţké břímě mých hříchů sňal,
GE
A
C
G
A
/:Já hlas svůj zvedám, Tebe chválím,
h
C
Šťastna jsem …
… díky za Tvé dílo kříţe.
A
e
bezpečnou kotvou mou, můj je Pán.
svobodný přístup k Otci v Tobě člověk dnes má,
D
D
já zaletím v bezpečný stan.
G
A
na kříţi pro nás umíral,
G
G
Mou duši uţ nestrhne bouřlivý vír,
/:Trpěl jsi za nás, za nás hříšné,
D
C D7
G
A
G
e
1.Ať děsivé vlny teď nade mnou hřmí,
chválím Tě za spasení, které nám přinášíš.:/
G
2.Co chceš, to si přej, Tvůj hlas mi pošeptal
a já Ti chci říct, Tvou lásku, tu chci dál.
Kdyţ řekl jsi, pojď, chci dál jít cestou Tvou,
Pane můj, svou ruku mi dej.
272. AŤ DĚSIVÉ VLNY (Šťasten jsem)
A
a kdyţ mě obklíčí souţení, sevření,
F
A
3.Teď duše má prozpěvuj na Jeho čest,
buď chvalozpěv vděčný Mu vzdán.
Vţdyť nejvyšší vděčnosti Pán hoden je,
předobrý, laskavý Jeţíš Pán.
Ty jsi mé vítězství, mé vyznání, mé spasení,
D
d
A
273. UŢ USÍNÁ TRÁVA
Jsi mocný Bůh, nad Tebe není.:/
D
d
C
A
F
Jsi mocný Bůh, nad Tebe není,
D
d
a
1.Uţ usíná tráva, uţ usínaj´ ptáci
G
i rodinka broučků uţ chystá se spát.
A
e
jsi mocný Bůh, nad Tebe není…
Po nelehkých zkouškách lid Boţí se vrací,
d
F
G
jak vypráví dětem pan Karafiát.
270. SVOU RUKU MI DEJ
C e
a
G
2.Uţ usínaj´ větve, uţ usíná listí
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 52
i třpytivá říčka se přikrejvá tmou.
Jen tatínek tiše sklo lucerny čistí,
má posvítit lidem, co na cestách jsou.
279. SMÍM
hudba a text: Jiří Jelínek
A
3.Uţ zhasíná bříza svou svítivou kůru,
uţ usíná celá stráň pod jalovcem.
Náš nebeský Otec dál zůstává vzhůru,
kdo svolal by hvězdy na půlnoční sněm.
A7
A
D
A7
D
a
Smím k Tobě jít, smím s Tebou být,
D(E)
C(D)
E(H)
smím v srdci Tvém domov mít.:/
A H7 C
DE
/:Ty jsi svatý, svatý, svatý.:/
278. JÁ SE TI KLANÍM
G(a7(H7))
C(D(e))
/:Já se Ti klaním, Otče můj,:/ 3x
f#
h
a7 h7
/:poplujem´ v postýlkách naproti snům,
G6(e)
a
D
e
E
hudba a text: Ivan Růţička
světýlka v oknech šla spát,
G
E
G
D
1.Usnul jiţ celý náš dům,
A7
A
smím svatou zář zahlédnout.
4.Uţ uspává vánek svou rozkvetlou loučku
i kapradí v lese uţ chystá se spát.
Aţ kníţka se zavře, tak dobrou noc, broučku,
spi, bude tě chránit ten, kdo tě má rád.
275. USNUL JIŢ CELÝ NÁŠ DŦM
D
E
/:Smím sklonit tvář, smím pokleknout,
E
jsi veliký Bůh, jsi veliký Pán a Král.
D D7(G G6 D)
Pán Jeţíš nás má rád.
C D
G6:
a7
:/
D
H7
e
Já se Ti klaním, Otče můj, je nádherné Tě znát,
Cmaj7 D
G H7
2.Usnula celičká zem, do trávy ulehla tma,
/:aj, nespí, nedřímá Pán Jeţíš jen,
své děti v péči má.:/
jsi spasení mé,
3.Kraj je jiţ zahalen tmou, nocí však proniká ţár,
/:Pán Jeţíš je hvězdou tou zářivou,
co hledí na mou tvář.:/
teď běţím Ti vstříc, chci, Pane, Ti říct:
jsi všechno, co mám.
a7
D
H7
e
Já se Ti klaním, Otče můj, hledám Tvoji tvář,
4.Neţ usneš v postýlce své,
neţ víčka uzamkneš tmou,
/:modli se k tomu, kdo zná srdce tvé,
v Jeho dlaň vloţ mu svou.:/
Cmaj7 D
G H7
e
já se Ti klaním.
280. TO JÁ, O PANE MŦJ
Spirituál
(A7) D
A7
D G(E)
A7
D
277. MŦJ VELIKÝ
/:To já, o Pane můj, stojím tady v modlitbách.:/
hudba: Dagmar Klugarová
text: Věra Vaisarová
Ani matka, ani otec, ale jsem to já,
e
e7
D
C
G
G
Můj veliký Boţe, chválu zpívám svou,
H74
a
e
e7
C
ani kněz můj, ani vládce, ale jsem to já,
H74:
G
Ty nečekáš, aţ se zbavím slabostí,
H74
a
e7
E
A7 D
C
/:It´s me, it´s me, oh Lord,
standin´ in the need of prayer.:/
G
/:Tvá, Boţe, moc v očích mých je nesmírná,
a
G
stojím tady v modlitbách.
e e7 Cmaj7 H7
ale sám můţeš můj změnit cíl.
e
D
D
e7 Cmaj7 H7
ţe přicházíš i k nám s poţehnáním.
e
A7
stojím tady v modlitbách,
7
H4
e e7 Cmaj7 H7
kdyţ můţeš k sluţbě pouţít i mne.
:/
1.Nor my mother nor my father,
but it´s me, oh Lord,
standin´ in the need of prayer.
Nor my sister nor my brother,
but it´s me, Lord,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 53
standin´ in the need of prayer.
C
e
F
poţehnán buď Svatý Duch,
2./:Nor my deacon or my preacher,
but it´s me, (oh) Lord,
standin´ in the need of prayer.:/
C
e
283 . TY JSI ÚTOČIŠTĚ MÉ
hudba: Rick Founds
text: Karel Řeţábek
hudba a text: Ivan Růţička
G A D
C
DCG
C
D C
Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu,
jsem tak vděčný, ţe Tě znám,
jsem tak vděčný za Tvou spásu.
A C
C
D
C
D
C
A
G
Ty jsi, Pane, mé spasení.
D
G
Asus4 A
dej mi znát, jak zní teď vůle Tvá,
D
e
veď mě, Pane, Tvojí stezkou,
D
Z kříţe byls´ do hrobu dán,
H
G
C
G
dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl.
C
D
1.Hospodine, Ty jsi ţivot můj,
G
Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr,
C
G
Ty jsi útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má,
C
G
E7sus4 E
B
poţehnán buď Otec Bůh.
281. TVOJE JMÉNO VYZNÁVÁM
G
G
G
e
a
D
G
třetí den jsi z mrtvých vstal, Tvoje jméno vyznávám.
g7
D
g7:
já chci Ti dát všechno, co sám mám,
A
G
A
tady jsem a vyznávám, vyznávám, ţe …
282. HODEN JSI VZÍT
2.Přicházím skrýt tvář ve dlaních Tvých,
tam, kde tiše zní Tvé: „Mám Tě rád.“,
kdyţ Ti zpívám svojí píseň,
bereš kaţdou tíseň na svůj kříţ,
v poznání vţdy přicházíš, přicházíš. Vţdyť …
hudba a text: Jiří Jelínek
C
e
F
G
1.Z nebes k nám jsi promluvil,
C
e
F
G
z nebes k nám jsi sestoupil,
C
e
F
E7sus4:
G
Tys´ na kříţi hřích porazil,
C
e
E7sus4 E
B
vzkříšením jsi zvítězil.
a
C Fmaj7
G
hudba a text: Lydie Votrubcová
e
a
D
e
/:Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů.:/
e
a
Hoden jsi vzít slávu i čest,
Fmaj7
284. SVATÝ JE HOSPODIN ZÁSTUPŦ
C
E
e
H7
/:Celá země je plná Jeho slávy.:/
mocen jsi nás ve své náruči nést.
a
C Fmaj7
e
285. VZDEJME ČEST BOHU
Hoden jsi vzít slávu i čest,
Fmaj7
G
hudba a text: Michaela Romanská
C
mocen jsi nás vést.
C
e
F
e
G
2.Poţehnán buď Hospodin,
C
e
F
G
poţehnán buď Jeţíš Syn,
D
e
/:Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země!:/
h74:
C
Vzdejme chválu a díky Králi,
a
(h74)
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 54
On je hoden mít vše, co mám,
e
D
e
krev Jeho tekla za tebe i za mě, sám sebe nám dal.
288. VEJDI DÁL
286. TVŦJ PLAMEN
hudba a text: Ladislav Štěpán
A
G
hudba a text: Ivan Růţička
D
Tvůj plamen osvěcuje naši tvář,
A
G
1.Tak vejdi, vejdi dál,
D
f#7
Tvůj plamen dává oslnivou zář,
A
G
Bůh Tě přived, abys jeho jméno oslavil,
D
E
Tvůj plamen mocí Ducha vylitý,
A
G
uţ jsi poznal, On je Král,
D (C G)
f#7
Tvůj plamen máme v sobě ukrytý.
A
D
G
a jestli hledáš Ho, tak jsi dneska správně zamířil.
D
C
Dej nám, Otče náš, ten plamen vznítit v ţár,
A
D
G
E
dej nám, Otče náš, být světlem Tvým a hřát.
287. NOVÉ JMÉNO
hudba a text: Lydie Votrubcová, Ivan Růţička
C Gadd4
G Fmaj7
Gadd4
Gadd4:
Tvá dlaň mi voní přátelstvím,
G
C Gadd4 G
3.Tak vejdi, vejdi dál,
sláva Páně ať se začne snášet ve chvalách,
vţdyť On dřív nás miloval,
Jeţíš přišel abys mohl také mít Ho rád.
f#7
E
Tvá dlaň, prostřený stůl,
/:Tak vejdi, vejdi dál, tak vejdi, vejdi dál.:/
G Fmaj7
Gadd4
E
Tvá dlaň, v ní hojnost nacházím,
G Fmaj7
2.Tak vejdi, vejdi dál,
srdce připrav, Jeho slávu půjdem vyzpívat,
aby Jeho vítr vál,
v našich srdcích ať smí Boţí lásku rozdmýchat.
Fmaj7 Gadd4 G
C Gadd4
f#7:
E
Gadd4
G
Tak vejdi, vejdi dál!
C Gadd4 G
rád stále přicházím aţ před Tvůj trůn.
C Gadd4
G Fmaj7
Gadd4
Tvůj hlas, jenţ ke mně promlouvá,
G
C Gadd4 G
hudba a text: Jana Peřtová
Fmaj7 Gadd4 G
G
Tvůj hlas je moudrostí,
C Gadd4
G Fmaj7
G Fmaj7
Gadd4
h7
G
C
své ruce pozvedám, jdu před Tvůj trůn.
C
Gadd4 G
Nové jméno mám,
G
a(F)
Gadd4(D)
které dal mi Pán,
Fmaj7 (G) G
nové jméno mám
Fmaj7(a)
h Cmaj7
D7
Shromáţděná pod Tvými křídly, Pane,
Gadd4
Tvůj hlas teď tiše zve mě dál,
G
289. ZNÁM TĚ TAK MÁLO
e7 a7
D
e7:
nevěsta Tvá chystá si bílý šat,
G
h7 Cmaj7
D7
milovaná, po Tobě láskou prahne
h7
e7
c7 A7 C7 D7
c7:
nevěsta Tvá jen Ti touţí říct:
C
v nebesích.
G
C2
D7
G
„Znám Tě tak málo, víc Tě touţím znát,
C2
D7
G
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 55
odpustil nám kaţdý hřích, k ţivotu nás probudil,
k naději nás povolal a chvále slávy milosti své.
Poţehnaný Bůh a Otec náš,
mocný je náš Bůh a Otec náš.
znám Tě tak málo, víc Tvé lásky mít,
h7
e7
A7
znám Tě tak málo, prosím Tě na kolenou,
c7
navštiv nevěstu svou.“
290. CHVÁLÍM, TEBE CHVÁLÍM
292. VŠECHNO CO MÁM
hudba a text: Jan Kníţek
C G
a
C
F
C
C
C
G
G
V srdci radost mám,
G
EaFG
294. VZÝVÁM TVOJE SVATÉ JMÉNO
hudba a text: Marek Čevela
Fmaj7
chválu Tobě vzdám,
G
a G
c#7
A
ţe jsi ze mě všechny hříchy sňal.
c#7
vzývám to slavné jméno Jeţíš,
291. POŢEHNANÝ BŦH
A
hudba a text: Ota Pinkner
Fmaj7
C
G
295. DUCHU SVATÝ (Pošli déšť)
G
vyvolil nás k ţivotu s Ním,
Fmaj7
C
Bmaj7
G
Gsus4
Gsus4:
Poţehnaný Bůh
C
G
h
FD
e
C
k chvále slávy milosti své,
h
G
FD
a modlíme se za očištění.
F GCG
a Otec náš.
aGCG
h
posvěcujem’ své ţivoty v době poslední
C G
aGCG
e
aby Tvůj déšť mohl proudit skrze nás,
G
V Synu svém nás vykoupil
G7
h
Duchu Svatý otvíráme svoje srdce,
protoţe chtěl abys byl ty i já navěky s Ním.
Poţehnaný Bůh
A
Bmaj7:
Gsus4 G
a
G
vzývám, vzývám, mám Tě rád.
1.Poţehnaný Bůh a Otec Pána Jeţíše
Bmaj7
c#7:
Vzývám Tvoje svaté jméno,
A
a
C
a G
do úst jsi mi píseň chvály dal,
C
C
2.Díky Tvojí milosti, díky Tvojí lásce,
Tys´ mě svojí krví vykoupil.
Fmaj7
a
G
moje srdce přetéká díky Tobě.
Ty jsi jednou provţdy za mě umíral.
C
C
3x
1.Ty jsi všechno, pro co ţiju, moje síla je v Tobě,
chválím, Tebe chválím,
a
C
G
a C
F
G
moc Tě miluju, Ty jsi můj Pán.:/
G
Ty jsi velkou láskou lidi miloval,
C G
E E7 a
/:Všechno co mám, tobě Pane dám,
C
Chválím, Tebe chválím,
F
G7 a
F
a Otec náš.
2.Dřív On miloval nás a tekla krev Pána Jeţíše,
tak po nás touţil, chtěl nás mít,
C
D
G
e
Jarní i podzimní déšť je právě tu,
C
e
C
D
léto je blízko a Král jiţ brzo přijít má.
G
C
G
/:Pošli déšť, pošli svůj déšť,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 56
C
e
F
D
D
D
h
D7
D6
E
G
v této poslední době před příchodem Krále,
C
A7
1./:Nejkrásnější chvíle vţdycky jsou na kolenou.:/
chceme ať znovu padá na národ náš,:/
C
e
D6:
V modlitbách kdyţ budeš stát,
G (F G)
D
k Tobě voláme o Tvůj Boţí déšť.
F#
h
Duch svatý začne vát,
D
e
A7
D6 D
nejkrásnější chvíle vţdycky jsou na kolenou.
2./:Sílu opustit svůj hřích jsem dostal na kolenou.:/
3./:Sílu začít nově ţít jsem dostal na kolenou.:/
4./:Duchem svým mne Jeţíš naplnil na kolenou.:/
299. VZÝVÁM TVOJE SVATÉ JMÉNO
296. JEŢÍŠ JE TU PRÁVĚ TEĎ
A
H
E
hudba a text: Jan Hannig
/:Jeţíš je tu právě teď,:/
A
H
g#
E
c#
H
g#
E
H
1.Vzývám Tvoje svaté jméno, jméno Jeţíš, Král,
se svojí velkou mocí On Tě uzdraví,
A
A2
E
c#
A2
E
H
se svojí velkou mocí On Tě zachrání,
ţasnu nad vším, cos´ stvořil a co v Tobě mám.
A
Hvězdy, slunce, měsíc, moře, Tys´ nám, Pane, dal,
H
g#
E
c#
se svojí velkou mocí On Tě vysvobodí A
H
A2
E
E
E
A2
E
E
E
hudba a text: Jana Peřtová
F G
G
kvůli Tobě přišel jsem.:/
d
G
Hdim:
/:Na Tvé slovo očekávám,
Cmaj7
Hdim
Cmaj7
(jen) kvůli Tobě přišel jsem.:/
298. SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ
e
A
Svatý, svatý, svatý je Hospodin,
D
301. NÁDHERNÝ
D (orig. od F) A
G
G
h7
E7
A
a s Ním je teď nádherný i ţivot můj.
D
A
D
G
e7:
Vede mne, učí mne, otvírá oči mé
G
h7
e7 A
D
a s Ním je teď nádherný i ţivot můj.
A
Ten, který byl, ten který je
A
D
Nádherný, nádherný, Jeţíš je nádherný
D
Bůh všemohoucí.
e
/:A2 A2maj7:/
2.Doufám jenom v Tebe, Pane, Slovo svés´ mi dal,
kaţdý den v něm mluvíš, jsi dobrý Bůh a Pán.
Věřím, ţe vše, co je psáno Ty sám naplníš,
vţdyť z lásky, která smysl dává,
jsi pro mne z hrobu vstal.
D
e
H
Fmaj7
se svou mocí přijď dnes k nám,
D
A A2maj7:
d7:
a G
d7
c#
haleluja, ţivot svůj jsem Ti dal.
/:Kvůli Tobě, Pane můj,
C
H
Haleluja, Ty jsi Bůh, haleluja, Ty jsi Pán,
297. KVŦLI TOBĚ
G
H
z lásky, která smysl dává, jsi za mne umíral.
- Jeţíš je tu právě teď.
C
H
D
a ten, který přijít má .
302. VÁS POSÍLÁM
D
f# G
D
1.Vás posílám rozsévat lásku,
f# G
300. NEJKRÁSNĚJŠÍ CHVÍLE
A7 D
ke světlu zvát a z pravdy ţít,
e G
D
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 57
vás posílám dát ţivot v sázku
e
D A7
Do tvých starostí, smutků, úzkostí,
D
G
a všem potřebným na blízku být.
2.Jiţ mnozí z vás to přislíbili,
však tíhu kříţe nevzali,
v zemi svých snů se zabydlili,
své vlastní štěstí tu hledali.
D
D
h
f#
D
A
DAD
je nám bez rozdílu všechněm zvěstován.
305. SVĚTEM BĚŢÍM DÁL
C7 F
1./:Chci, Pane, být Tvým nástrojem,
G
C
a
1.Světem běţím dál jen s Tebou, věčný Pane můj,
A E(H7)
F
jen nástrojem Tvé chvály,
(A)
A
G
A(H7) E
(f#)
A
Králů Král, pánů Pán,
3.Nechtějte spát v milosti době,
co chvíli den se nachýlí,
nechtějte ţít jen sami sobě
a s radostí, jeţ se nesdílí.
303. CHCI, PANE, BÝT TVÝM NÁSTROJEM
E(f#)
D
přišel Ten, kdo má tě rád, a z nich tě vyprostí.
G
C C7
na cestu mi svítí slovo Tvé.
A (H7)
f#(E) H7(A E)
své ruce k Tobě (vţdy) pozvedám.
2./:Teď zazpívám Ti píseň chval
a jméno Tvé chci vzývat,
své ruce k Tobě (vţdy) pozvedám.:/
3./:Ať sjednotí nás láska Tvá
a chvála Tvého jména,
(my) zvedáme své ruce k Tobě.:/
F
G
a
F
G
C
zbraní mou je svaté jméno Tvé.
F
G
C
a
Já nemohu říct, ţe bys´ mi někdy něco vzal,
F
G
C C7
vţdyť všechno co mám, je vlastně Tvé.
F
G
C
a
Já mohu jen říct, ţe mi dáváš stále víc
F
304. MŦJ PÁN JEŢÍŠ
C
Pokrm můj, můj nápoj je vţdy konat vůli Tvou,
:/
G
C G7
nekonečné mnoţství lásky nezměrné.
D
e
/:Můj Pán Jeţíš, On je náš Pán,
A
D
G
F
C C7
G
D
C
a
kdyţ znám teď cestu za Tebou,
D
F
Pán zaslíbil, kde prosí dva
e A
a
Kam bych jinam šel,
tuť je i Pán uprostřed nich.
eA
C
s vírou běţím dál, kdyţ přijde mrak.
D
1.Kde jsou jen dva anebo tři,
e A
G
F
miluje nás a ţehná nám.:/
e A
F
2.Šťasten běţím dál, kdyţ slunce svítí nad hlavou,
G
C
v lásce Tvé jsem svobodný jak pták.
D
za kaţdou věc, On rád jim dá.
2.Nadávají vám, křivdy trpíte,
pro jméno mé ţivi budete.
Radujte se, veselte se,
říká vám Pán, odplatu vám dám.
3.A tak běţím dál jen s Tebou, věčný Pane můj,
na cestu mi svítí slovo Tvé.
Srdce chválí, ústa slaví Tebe, Pane můj,
s tebou ţivot nikdy nezšedne.
306. EL SHADAI
G
308. DO TVÝCH STAROSTÍ
hudba a text: Bohdan Pivoňka
D
A
h
A d
G
C
F
El shadai, el shadai, el eljon na Adonai.
B
f#
E7
a
G
A
Od věků aţ na věky jméno Tvé se nemění.
G
A d
G
C
F
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 58
El shadai, el shadai, el eljon na Adonai.
B
G
C
C
Rozhodnutí mé je váţné, chci za Tebou jít,
Ty jsi Boţe veliký, el shadai.
G
C
G
C G
Jako dítě u své matky se schovávám.
hudba a text: Jitka Najvrtová
C
F
C
G
C
h
C
D
C2
/:Pane, přijď v moci a slávě,
a
po Tobě ţízní duše má i tělo v zemi vyprahlé,
D
G
Jsi Ten svatý, co dal ţivot za hřích můj.:/
312. PANE, PŘIJĎ
C
D
a
/:Patřím Tobě, Jeţíši, před Tebou nic neskrývám,
hudba a text: Jiřina Markovová
Bůh silný můj jsi Ty, Tebe hned v jitře hledám,
e
F
Starosti a bolesti a zranění nepřijímám,
2.Dlouhý čas před Jeţíšem Spasitel byl zaslíben,
mnohý ještě netušil, ţe by On byl Mesiáš.
Převeliká je moc Tvá, Golgotou nám zjevená,
poníţením dokázal Syn lásku k nám.
309. BŦH SILNÝ MŦJ JSI TY
D
e G
Všechno, co mám, odkládám k nohám Tvým.
1.Vím, ţe jsi Ho na kříţi obětoval za hříchy,
milovaný Tvůj Syn nás vysvobodil od smrti.
Ty jsi Bůh, který vidí klečícího před Tebou,
z otroků pak svobodné jsou děti Tvé.
e
F
C D
G
Pane, přijď tak jak jsi slíbil:/ k nám.
e
abych Tě spatřil v slávě Tvé, aby Tě chválily mé rty.
Abych Tě stále velebil,v Tvém jménu ruce pozvedal
abys sytil duši mou a chválila Tě ústa má.
O Tobě stále přemýšlím, přilnula k Tobě duše má.
G
C2
1.Očištěná krví Beránka,
G
C2
tato slova stále v srdci mám.
F
G(C)
C(G)
/:Blaze tomu, kdo je přichystán.:/
G
hudba a text: Jana Peřtová
G
G
D
F
D7
E7
F
D
F
E7
kdyţ skoro vůbec nic mi nevychází,
a7
D7
G a7 D7
jen v Tebe důvěru mám.
G a
h
C2
a
D7
G(C)
C(G)
/:Blaze tomu, kdo je přichystán.:/
G a7 D7
jen v Tebe důvěru mám,
G
C2
a s čistým štítem před Tvou tvář.
1.Uprostřed zkoušek a všech nesnází,
a7
C2
Chci přistoupit ke stromu ţivota
310. JEN V TEBE DŦVĚRU MÁM
G a7 D7
/:Ó, oooo, Hospodine, jen v Tebe důvěru mám.:/
2.Kdyţ mračna stahují se nad mou hlavou,
jen v Tebe důvěru mám,
pak místo deště slzy mi z očí kanou,
jen v Tebe důvěru mám.
3.Kdyţ do mysli se vkrádá poráţky stín,
jen v Tebe důvěru mám,
zas´ k Tobě přijdu s prostou vírou, ţe smím,
jen v Tebe důvěru mám.
2.Jeruzalém, město zářící,
svatý lid v něm bude přebývat.
/:Blaze tomu, kdo je přichystán.:/
Neuslyšíš nářek ani pláč,
nebude mít místo ani smrt.
/:Blaze tomu, kdo je přichystán :/ .
313. SPÁSO MÁ
hudba a text: Jiřina Markovová
G
a
Spáso má, Králi mého srdce, štíte můj,
C
D
G
Ochránce - nádherné je v Tvém domě být.
315. KÉŢ MÁ DUŠE ŢIJE
hudba a text: Lydie Votrubcová
311. ROZHODNUTÍ MÉ JE VÁŢNÉ
hudba a text: Jiřina Markovová
e
D
C D
1./:Kéţ má duše ţije, smí Tě chválit.:/
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 59
F G
C
D
G e
/:Ano vím, Jeho jméno znám.:/
Ať můj jazyk zpívá slovo Tvé,
C
D
a
2.Svaté je Jeho jméno, Svaté je Jeho jméno,
Svaté je Jeho jméno, Svaté.
E
Hospodine, touţím po spáse Tvé
a(F)
2./:Potěšením ať je mi Tvůj zákon.:/
(G)
(a)
/:Pozdvihni svůj hlas a zavolej Bohu: „Hosana!“.:/
3./:Na pomoc mi podej ruku svou.:/
F
G
/:Tomu, který vytrhl tě ze smrti,
4./:Ať mi ze rtů tryská nová chvála.:/
F
G
tomu, který pozdvihl tě z prachu,
F
314.KÉŢ JE NÁM BŦH MILOSTIV (Ţalm 67)
hudba a text: Petr Brůţek
C
C
D
G
D
1.Kéţ je nám Bůh milostiv a dá nám poţehnání,
e
D/F# G
h7
Asus4 A
D/F#:
kéţ nad námi rozjasní svou tvář.
C
Dsus4 D
Kéţ Ti, Boţe , lidé vzdají chválu.
C
G
D
Dsus4 D h7
Kéţ Ti, Boţe , lidé vzdají chválu.
C
D
a
F
C
F
Nevíte, ţe teď je chválit Pána čas,
C
F
G
ve svatyni Jeho svatého Ducha,
F
C
F
F
a
d
F
G
ať sláva Páně toto místo naplní.
C
F
G
/:Pána chval, Pána chval.:/
Kéţ Ti vzdají chválu všichni lidé.
319. JAK DOBRÉ JE VZÝVAT
2.Ať je známa na zemi – Tvoje cesta, Pane,
mezi všemi národy Tvá spása.
3.Ať národy plesají, Ty soudíš podle práva,
spravovat je budeš na zemi.
/:Jak dobré je vzývat jméno Tvé
D
G
A
A
(A7) A7(D)
D
E
A7
D D7
A
G
před tváří Tvou, ó, Králi náš.:/
D A7
a zůstával na kolenou.
Bůh nám ţehná, Bůh náš,
G
e
1.Enoch vţdy chodíval s Bohem svým
f# G D/F#
Bůh nám ţehná, Bůh náš,
e
f# G D/F# e
Bůh nám ţehná, Bůh náš
–
země plody vydala,
2.Mojţíš byl nejtišším člověkem,
tichým se stal na kolenou.
Bůh nám ţehná, Bůh náš.
3.David byl veliký bojovník,
on bojoval na kolenou.
316. JAKÉ JE JEHO JMÉNO
4.Štěpán měl,Pane můj Tvoji moc,
dostával ji na kolenou.
A
C
tak mysl k Němu upněte, chválit Ho začněte,
Kéţ Ti vzdají chválu všichni lidé.
C
G
Tomu patří velebnost, důstojnost a sláva.:/
318. NEVÍTE, ŢE TEĎ JE CHVÁLIT ČAS
D
hudba a text: Jiřina Markovová
a
320. JENOM JEŢÍŠ
F
1.Jaké je Jeho jméno, jaké je Jeho jméno,
d
e
a
jaké je jméno, jaké?
F
G
B
Jenom Jeţíš zbavuje všech pout,
C
F
jenom Jeţíš zbavuje všech pout,
a
B
Svaté, nádherné, bázeň budící,
F G
F
a
Immanuel veliký Král, veliký Král.
jenom Jeţíš zbavuje všech pout
C
F
a dává všem svobodu.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 60
F
g
zadarmo touţí nám dát,
nabízí z lásky odpuštění.
Bůh náruč svou otvírá.
g:
1.Já tu svobodu poznal a v ní mohu ţít,
C
F
vysvobodila mně od hříchu, od smrti.
g
Mou jedinou nadějí a silou je Jeţíš,
C
F
co jsem Ho poznal, uţ bez Něho nechci ţít.
2.Děkuji Bohu za ten úţasný ţivot,
On mi v něm dává lásku, klid, pokoj a mír.
Je krásné ţít s Ním, nic jiného si nepřeji,
já Krista poznal a bez Něho nechci ţít.
321. KRISTUS KRALUJE
324. NYNÍ POSLOUCHEJTE HLAS MŦJ
hudba a text: Karel Řeţábek
e D
G De
d
1.Nyní poslouchejte hlas můj,
D GAD
1.Kristus kraluje, nás obhajuje
e
D
F
podle slova mého ţijte
G H e CD
před tváří Otce, tam v nebesích.
C
a
d
a já učiním z Vás lid svůj do konce dnů.
2.Onť jest síla má, v něm se ukrývám.
Stále se raduje duše má.
d
Kdyţ na tiché volání mé
F
3.Lépe zpívati, v Boha doufati,
neţ v lidech naději skládati.
neodpoví ţádný z Vás,
4.Chvalmeţ slavného Krále věčného,
s písněmi předstupmeţ před Něho.
Svoji smutnou tvář odvrátím na dlouhý čas.
C
F
a
d
C
5.Kristus kraluje, nás obhajuje
před tváří Otce, tam v nebesích.
Nechcete-li mou radu znát,
322. VZHŦRU, POJĎME K VODÁM
zajetí zlé pak čeká vás, lide můj.
g
d
skloním svou hlavu v pláči,
F
C
a
d
hudba a text: Karel Řeţábek
D
G
D G D
G
D
Vzhůru, pojďme k vodám, kaţdý, kdo ţízeň má,
e
G
A D
G
D
bez peněz, bez placení. Jeţíš je laskavý Král.
D
G
D G D
G
D
Brána je dokořán, kaţdý je osobně zván
e
G
A
D
G
D
k ţivotu, ke spasení. Jeţíš je laskavý Král.
e7
D
A2
e7:
1.Pojďte, Bůh cenu zaplatil sám,
e7
h7
Beránek svůj ţivot dal.
D
G
A
2.Zanechejte nepravosti,
naplňte svá srdce láskou,
vrať se ke mně Izraeli, praví Pán.
Opusť všechny své zlé činy,
bez bázně a bez pokání,
zranil jsi mé srdce hříchem, lide můj.
3.Ústy moje slovo ctíte,
jako Ti kdo moji jsou,
ale vzdáleni jste srdcem, myslí svou.
Jestli napravíte cesty
a svůj ţivot, činy zlé,
znovu uvedu Vás zpátky do země své.
Kaţdý smí vstoupit, jen pokud chce sám.
D
G
A
Bůh čeká, vejděme dál.
2.Smíření, pokoj, uzdravení,
326. S DŦVĚROU
hudba a text: Dalibor Bakala
D
f#
a F C
/:S důvěrou přistoupím před Tvůj trůn,:/
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 61
g
D
g
D
C
kde milost nacházím, kde milost nacházím,
g
D
G
C
G
K Tobě, Panovníku, hlas svůj zvedám,
g A
C
kde milost nacházím.
G
F C G A
stezkou ţivota mi kráčet dáváš.
D
E G
A
Ó Duchu svatý přijď, čekám a Tebe vzývám.
D
E G
A
Ó Duchu svatý přijď a ţehnej nám.
D
E G
F#
Ó Duchu svatý přijď, Tvá církev s touhou zpívá:
h
E
„Přijď, ó Pane zjev svou moc
G
A
D
327. AŤ TVÁ ŢIVÁ VODA
a slávou naplň chrám.“
329. POZVEDÁM SVÉ OČI (ŢALM 121)
hudba: John Watson
text: Karel Řeţábek
hudba: Helena Sikorová
text: Miloš Machát
C (orig. od D) a
F
G
C
D (orig. od E) e
1.Ať Tvá ţivá voda duši mou obmývá,
F
C
C
C
D
G
F
C
a G
G
a
F
D
C
G
a
F
C
F
a
A
GA
D
e
f#
G
2.Pozvedám své oči k horám a pomoc hledám,
C
G
A
Dokonale zná duši mou.
D
pochybnosti, strach a pýchu můţeš mi vzít,
a
A
C
C G
G
G
A G
D
drţ mě ve své blízkosti ať znát víc tě smím,
F
e
D
C
G
f#
On je záchrana má, odpověď mi dá.
2.Prosím, Duchu svatý, přijď víc, prosím přijď,
F
A
utíkám s k Hospodinu, útočiště v něm mám.
C
G
e
D
/:Jeţíši, ó Duchu svatý, můj Otče nebeský.:/
C
G
Nad námi bdí neustále, nikdy neusíná,
vím ţe s kaţdou starostí smím jít za Tebou.
C F C
e
najdu ji o svého Pána, který všechno stvořil.
ať vezme kaţdé trápení, jeţ svírá mysl mou,
a
G
1.Pozvedám své oči k horám a pomoc hledám,
G
ať Duch svatý přijde, ať se mnou přebývá,
F
f#
e
G
A
najdu ji u svého Pána, který všechno stvořil.
C
D
e
f#
G
veď mě ve své lásce - touţím Tvou cestou jít.
Ochraňuje moje nohy v denní i v noční čas,
3.Dej svůj ţivot Pánu, ať ho sám naplní,
dovol ať Tě Jeţíš uchopí do dlaní,
svobodný a šťastný jenom s Ním můţeš být,
potom smíš na věky vládnout s Ním v království.
Bůh je mojí odpovědí, utíkám k němu zas.
D
e
G
A
330. NA NIČEM JINÉM NEZÁLEŢÍ
hudba a text: Helena Sikorová
328. MILUJI TĚ VROUCNĚ
D
D
A
h
D
F#
D
G
A
h
D
D
F#
G
A
A
h
G
Kdyţ se ztiší duše má, je to chvíle nádherná.
G
A
Náhle sílu mám jít ve Tvých šlépějích.
Jen v Tobě se ztiší duše má, ó, Otče milý,
G
G
G
D
A
štíte můj a pevná skálo, vysvoboditeli můj.
D
h
Tvoji milost pro kaţdý den nalézám.
Miluji Tě vroucně, Hospodine, moje sílo,
G
A
1.Kdyţ probouzí se den, hledám Tebe jen.
hudba a text: Petr Sumcov
A
od Tebe mi vzejde spása, Ty jsi odpustil hřích můj.
D
A
h
Na ničem jiném nezáleţí jen být s Tebou.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 62
G
Jeţíš sám, dal za nás svůj ţivot,
A
Tvoji lásku bez podmínek zakouším.
D
A
D
Na ničem jiném nezáleţí jen být s Tebou.
G
A
G
A
D
Jeţíš sám /:zůstává světlem v tmách.:/
h
G
D
C G
V Tvé blízkosti je mír a bezpečí.
/:Celá země zpívej,:/
2.Ty mi ve všem rozumíš, co je skryté o mně víš.
Tobě mohu svěřit kaţdé tajemství.
Díky Tobě, to já vím, nepřátelům odpouštím.
Chci ať ţivot můj je Tvým vítězstvím.
/:novou píseň zpívej,:/
A
D A
E
A
Pánu vzdej svůj dík.
D
G
DGA
hudba: John Watson
text: Karel Řeţábek a Milan Koldinský
D
G
C
D
H
C
GD
G
D
e
GAD
D
G
A
G D
Jen Ty máš jméno nad kaţdé jméno,
G
A
D
e
GAD
ó, jak moc rád Tě mám, ó haleluja.
332. PÁNU AŤ ZNÍ PÍSEŇ CHVAL
hudba: John Watson
text: Karel Řeţábek
335. VESMÍREM ZNÍ
G
F
C
G7 C
1.Pánu ať zní píseň chval, Pánu ať tady zní sláva.
F
A
2./:Vyvyšuji Tvé jméno, Pane.:/
e
C
G D
G A
G
/:Přijď, Duchu svatý, s ohněm svým přijď.:/
C
A
Jeţíš je jméno nad kaţdé jméno,
G
G C
G
ó, jak moc rád Ho mám, ó, haleluja.
Radost Tvá jak pramen, věčný proud ţivota –
G
A
GA
G A
e
D
vítr Tvého Ducha ať proudí víc a víc.
G
D
D
C
G
G
1./:Vyvyšujme to jméno Páně,:/
Pokoj Tvůj jak řeka, láska Tvá jak horské štíty,
C
D
/:Ó, Pána oslavuj!:/ 4x
334., 345. VYVYŠUJME TO JMÉNO PÁNĚ
331. POKOJ TVŦJ JAK ŘEKA
G (orig. od A)
A
/:Pojďme Pána chválit, zpívejme hosana.:/
C
G7 C
Jméno má vyvýšené, jen On na věky vládne.
aD
G
1.Vesmírem zní o zmrtvýchvstalém píseň chval,
a
D
G
On vzácný je (krásný je), kdo se Jemu vyrovná?
a D
G
C
FC
F G7 C
Králů Král, pánů Pán, /:haleluja, haleluja.:/
C
F
Na věky bude stát, Beránkův svatý trůn,
a D
C G
Kolena skláním rád, vţdyť vším je mi On.
C
2.Jako jeho vojsko budeme stát,
a D
G7 C
G
2.Proto zpívat chci o zmrtvýchvstalém píseň chval,
Pánu ať tady zní sláva
C
G e
a D
F
C
Svůj ţivot dal, aby s Bohem smířil nás.
Dej svou moc Pane, poţehnej nám,
G7
G
C
kéţ naše země Tvou slávu zná!
336. TOUŢÍM
hudba a text: Iva a Pavel Horákovi
333. CHVÁLU VZDEJ
D
G
G
1.Touţím, po Tobě touţím,
A
Chválu vzdej, máme důvod zpívat,
D
G
A
D
chválu vzdej, /:Pánu dej píseň svou.:/
D
G
A
C
a
G A
D
touţím Tě poznávat,
G
C
Tvou láskou, věčnou láskou,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 63
a
slávou ať kaţdý je dotčen.
D
nechat se objímat.
G
h
C
D D7
f#
/:Boţe má spáso, veď mě dál,
G
C
Dmaj7
Pro spasení, vykoupení
A A7
h
ze stínu tmy jsi Králem mým.
D D7
v nádvořích Tvých chci být i já.:/
G
C
2.Hledám, Tebe hledám,
a
D
křídla Tvá jsou skrýší mou,
G
C
chválím, Tebe chválím,
a
D
objímáš mne mocí svou.
337. TEBE MILUJI, TEBE CHVÁLÍM
340. MŦJ KRÁLI, MÁ SPÁSO
hudba: Darlene Zschech
text: Tomáš Coufal a Karel Řeţábek
hudba a text: Klára Šedivá
D(h)
G
A
/:Tebe miluji, Tebe chválím,
A
D
f#
Tebe vzývám, Pane můj.:/
D
C
G
C
A
D
A
na kaţdý den chválit bych chtěl
A
f#
G D Esus4 E
Esus4:
ten zázrak mocné lásky Tvé.
C A
A
co ţivot dává.
E
Můj štíte, má skálo,
f#
338. AŤ TVÁ SLÁVA TOTO MÍSTO NAPLNÍ
C
G
F
A
D
A
G D Esus4 E
nepřestane chválou být.
a rozšíří se aţ k národům.
G
a
A
Ať Tvá vůně toto místo provoní
F
D
u Tebe můţu se skrýt.
f#
G
C
E
Ať kaţdý dech, všechno, co jsem,
Ať Tvá sláva toto místo naplní
a
D
A
Ty jsi přítel můj, láska má,:/
D
E
nikdo není jako Ty.
/:Ty jsi soudce národů, vzývám jméno Tvé,
D
E (orig. od G)
Můj Králi, má spáso,
G
f#
D
E
Hlahol zem Pánu, se vším, co je v ní,
C
A
teď kdyţ jsme spolu hledajíc Tvou tvář.
f#
D
E
Králi buď důstojnost, úcta i dík.
f#
D
Hroutí se skály a příboj hřmí,
339. JEN TY JSI HODEN
E
hudba a text: Jolana Krásná, Lydie Votrubcová
h
Dmaj7
Jen Ty jsi hoden, jen Ty jsi hoden,
f#
A
jen Ty jsi hoden velebení a chválení.
h
Dmaj7
Jen Ty jsi hoden, jen Ty jsi hoden,
A
E
to kdyţ Tvé jméno zní.
A
f#
D
E
O díle Tvém, Pane, zpívám tak rád,
A
f#
D
E
chci vyznat Ti lásku, chci v ní pevně stát.
f#
D
E
A
To, cos mi slíbil, je víc, neţ kdo můţe dát.
h
jen Ty jsi hoden uctívání.
h f#
e
A
Chválou ať naplní se zem,
h f#
Dmaj7:
f#
e
A
342. MŦJ PÁN JE SE MNOU
hudba a text: Petr Sumcov
h
E
D
G
Otče můj, dnešní den do Tvých rukou vkládám jen,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 64
h
F#
h
G F#
Duchem svatým veď mne sám, zde očekávám.
h
E
D
a
G
Pane, Ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně stát,
h
F#
h
D7
milost Tvá buď silou mou sobě ţádám.
G
A
D
příliš dlouho jsem byl spoutaný,
G
a
G
Ty jsi mi pouta zlámal, Ty jsi mě osvobodil,
a
h
F
H
Ty mě vyvádíš do vítězství.
D7
Můj Pán je se mnou, odpustil můj hřích,
G
A
D
D7
můj Pán je se mnou, dal mi své spasení,
G
F#
h
E7
můj Pán je se mnou, dobře zná starosti mé
B
A
a má moc mne zachovat pro království své.
343. TY JSI PÁN
346. MUŢ Z GALILEJE
hudba a text: Marek Čevela
/:Muţ z Galileje dnes tu mezi námi je.:/
D
E
/:Nech, ať se tě dotkne,
E
e
v rukou Hospodinových je moc,
D
nech, ať se tě dotkne,
E
H7
Hospodinu patří čest a sláva,
D
nech, ať se tě dotkne,
E
e
Hospodinův je i soud.
A E
budeš velmi poţehnán.:/
A
E
Ty jsi Pán nad celou zemí,
D G
H7(e)
a
V Hospodinových rukou je právo,
D
e(H7)
347. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU
A
hudba a text: Karel Řeţábek
Ty jsi Král vyvýšený.
A
344. TY JSI PÁNEM VŠECH MÝCH DNÍ
hudba: Miro Tóth
text: Karel Řeţábek
G
G
D
A
C
Chválu vzdejte Pánu pánů,
D
G
Ty jsi Pánem všech mých dní,
C
A
Tvou cestou rád vést se dám,
C
Jedině On koná veliké divy,
D
G
Ty jsi Pánem všech mých dní,
e
C
C
D
D
D
F
G
a
G
Příliš dlouho uţ jsem slouţil pánům falešným,
a
G
D
G
D
tak se nad námi Tvé milosrdenství klene.:/
G
Tobě patřím i se vším co mám.
a
C
/:Jako vysoko je nad zemí nebe,:/
D
Ty jsi Pánem všech mých dní,
C
A
jeho milosrdenství je věčné.
kdyţ Tě volám, vţdy jsi blízko,
e
A
jeho milosrdenství je věčné.
D
G
A
jeho milosrdenství je věčné.
plníš mé srdce láskou,
G
A
Chválu vzdejte Bohu bohů,
D
Ty jsi Pánem všech mých dní,
C
G
jeho milosrdenství je věčné.
A
C
e
1.Chválu vzdejte Hospodinu, protoţe je dobrý,
2.Zemi na vodách překlenul oblohou, …
Učinil veliká světla, …
Slunce, aby vládlo ve dne, …
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 65
Měsíc a hvězdy, aby vládli v noci, …
Tvé jméno Jeţíš je jako pevný hrad,
3.Kdyţ jsme byli poníţeni, rozpomněl se na nás, …
A vyrval nás našim protivníkům, …
Veškerému tvorstvu dává pokrm, …
Chválu vzdejte Bohu nebes, …
A
D
spravedlivý nachází v Něm spasení.
351. SLÁVA TOBĚ, KRÁLI
C
G
/:Sláva Tobě, Králi.:/
B
F
C
d
kaţdý z národů Ti chválu vzdá a vyzná:
C F
C G
C
Ty jsi Králů Král.
348. DUCHU SVATÝ, TY JSI SE MNOU
G
352. KDE SE KŘESŤANÉ
Duchu svatý, Ty jsi se mnou, Boţí Duchu,
D
C
hudba: Miro Tóth
text: Karel Řeţábek
G
přijď mne naplnit, přijď mne naplnit.
C
D
G
e
G
Chci být teď Tvou milostí čist dokonale,
C
D
G
D
Kde se křesťané spolu scházejí
e
rozlej zas nově lásku svou, přijď, naplň mne.
e
G
h7
C
ve jménu Tvém, v lásce jednotní,
a
C
G
e
C
G
právě tam jsi zaslíbil, ţe budeš přítomný.
/:Hledám Tě, volám Tě,
C
C
D
G
a
D
Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný.
mám tak rád Tvoji blízkost.:/
C
G
Přivítejme Pána v tomto chrámě,
Pane, chci víc Tvoji lásky,
hledám stále Tvoji přítomnost,
přijď mne naplnit.
D
G
ať ho Boţí sláva naplní,
C
G
D
G
svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasených.
349.HOSPODINE,KDO JE PODOBNÝ TOBĚ
hudba a text: Zuzana Turoňová
e
D
353. OTČE CHVÁLÍM
C
/:Hospodine, kdo je podobný Tobě?:/ 4x
hudba a text: Ladislav Štěpán
G
e
D
a
C
Není nikdo podobný Tobě mezi Bohy, ó Pane,
e
D
C
není takových skutků, jako jsou Tvoje.
D
e
C
/:Otče chválím jméno Tvé posvěcené,
D
G
D
e
C D G
Tvé jméno chválím, ať je na věky vyvýšené.:/
G
De
C
(D)
G
/:Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé.:/
350. POŢEHNANÉ JMÉNO JE TVÉ
D(G(D))
((h))
(A) A(D)
/: /:Poţehnané jméno je Tvé,:/ 3x Jeţíši.:/
D
G
A
D A
spravedlivý nachází v Něm svojí skrýš.
G
hudba a text: Jiří Klimeš
D
Tvé jméno Jeţíš je jako pevný hrad,
D
354. JSI LÁSKA MÁ
D
G
/:Jsi láska má, jsi láska má,
a
G
dar ţivota, (jsi) dar ţivota.:/
a
G
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 66
Vezmi moje srdce do dlaní a nepouštěj,
a
1.Pane, uctívám Tě a poznávám slávu Tvou,
G
G
obejmi mého ducha svou paţí a nepouštěj,
a
D
G
C
veď mě pevně rukou svou a nepouštěj,
a
e
a já skláním se před Tebou s pokorou.
D
/:Jsi můj Bůh a já Ti náleţím.:/
G
naplňuj mě láskou svou a nepouštěj.
2.Srdce své Ti dám, Ty je naplníš mocí svou,
a já touţím jít za Tebou s jistotou.
/:Stále víc mně, Pane, proměňuj.:/
355. SLÁVA NAŠEMU PÁNU
357. HALELUJA, SLÁVA, ČEST
hudba a text: Jiřina Markovová
hudba a text: Karel Řeţábek
G C2 G
C2
G C2 G
C2
G
/:Sláva našemu Pánu, sláva našemu Králi,
G C2 G
C
G
G
e
A
G
D
a7
D
C
e
D G
D
e
D
knoty vírou jen doutnající,
proto s vděčností zpívám:
C2
D
1.Přišel jsi plamenem zaţehnout
D
G
a7
síla i moc, úcta i dík Tobě na věky náleţí!
Jenom On změnil můj ţivot, vyvedl mne z temnoty,
a
G
Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením,
D
sláva, On je Ten poţehnaný.:/
C
D a7 D
D G
C2
G
G D
D
změnit pustinu v zahradu rozkvetlou
„Jeţíš mě zachránil, óó, Jeţíš mě zachránil.“
Cmaj7(a7)
D(h7)
E(e)
/:v srdcích bez lásky strádajících.:/
356. POJĎ, TEĎ JE TEN ČAS JEJ CHVÁLIT
hudba a text: Brian Doerksen
D
Dsus4 D
Pojď, teď je ten čas jej chválit,
A
e
G
2.Svatý se dotýkal nečistých,
slouţil ten, kdo měl být uctíván,
Král umýval nohy svým poddaným,
/:nevinný za hřích byl potrestán.:/
pojď, své srdce můţeš Králi dát.
D
359. ZÁŠTITA MÁ
Dsus4 D
Pojď, teď je ten čas jej chválit,
A
e
hudba a text: Jiřina Markovová
G
D
pojď, před Pánem svým teď můţeš stát, tak pojď!
G
a
E a
E a
E
a
/:Záštita má i skála má i ţivot můj jsi Ty.:/
D
C
Jednou kaţdý jazyk vyzná, ţe jsi Pán,
G
D
C
kaţdý jednou se pokloní,
G
D
C
G
D
G
D
C
G
D
Ruce své zvedám, Spasiteli, přijmi mou oběť chval.
h
E
navţdy slavný poklad zůstává nám,
e
G
Tobě se klaním, Stvořiteli, před Tebou bázeň mám.
a
Haleluja, haleluja.
Asus4 A
kdo Tě milují.
360. KDOPAK JE NÁM NEJDRAŢŠÍ
hudba: Martin Truhlář
text: Jaromír Skalák
358. PANE, UCTÍVAM TĚ
hudba a text: Jolana Krásná
D
e
h D7
d
C
d
C
Kdopak je nám nejdraţší, kdo Vám s láskou splývá,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 67
d
G
a7 Fmaj7
Já Tě chválím Králi, rád Tě mám.
G
kdo Ti smutky zaplaší, koho mám tak rád?
d
C
d
G
S kým přichází poznání, komu patří sláva,
d
G
a7
Fmaj7
e
a7
Dsus4 D
C
e C
Chci vyvýšit lásku nádhernou, zachraňující.
G
kdo slyší Tvé volání, kdo věrný zůstává?
Fmaj7
C
Rád Ti zpívám za vše co´s mi dal.
C
eC
G
Fadd9:
Uctívám.
To jenom Jeţíš můţe být,
Fmaj7
a7
G
Fmaj7
u Něho v dlaních najdeš klid a svou spásu,
e
d
vţdyť Beránek je Král, vítěz vítězů,
G
Fadd9
G
a Ty s Ním můţeš ţít, nádherně věčně ţít.
361. CHCEME TI BÝT BLÍŢ
363. SYN BOŢÍ
hudba a text: Jiřina Markovová
C
D
F C
Syn Boţí se synem lidským stal,
a
C
Chceme Ti být blíţ, chceme Tě víc znát,
C
D
abych já mohl synem Boţím být.
G
G
chceme následovat Syna Tvého.
F
e
F
Přišel říct, ţe zájem má.
e
D
Chceme ţivoty svými slavit Jeho jméno,
F
D
Jsem tak rád, ţe smím Ho znát.
G
chceme následovat Syna Tvého.
d
C
e
C
Jít po Jeho stopách, před sebou mít Jeho tvář,
F
nestydět se za Jeţíše touţíme.
ţe Jeţíš je Pán.
C
G
C
F
G
On je Pánů Pán, zvěstujeme slávu na tomto místě.
a D
G
C
F
G
Králů Král, zvěstujeme slávu na tomto místě.
G
C2
G C2
Tvá láska nádherná je výš, je nad mé chápání.
C2
G
C2
Je prostě úţasná, nezaslouţená, dech beroucí.
e
G
G
F
C
F
vidět Tě touţím, vidět Tě touţím.:/
a
Vţdyť ty jsi Pán vyvýšený,
F
G
obklopený září a slávou.
G
a
Vylej svou lásku a moc.
G
C
G
C
365. Ó, ŠŤASTNÝ DEN
e C2 Dsus4
Přijdeš znovu s láskou a milostí osvobodíš.
G
Otevři mé srdce víc,
Voláme Svatý, Svatý, Svatý.
vidíš pády mé i s čím se potýkám.
e
e
F
C
Tvá ruka s láskou se mě dotýká,
e
/:Otevři mé srdce víc, ó.
G
362. TVÁ LÁSKA
G
D
hudba: Praise band
text: Eva Martinková
G
C F
G
364. OTEVŘI MÉ SRDCE
e
Mít v srcích Jeho slovo a v ústech vyznání,
F
D
Jeho sláva je a světlo teď září uprostřed nás.
G
d
G
Tak teď slavíme přítomnost Boţí uprostřed nás.
C2
tradicionál
text: Eva Martinková
D
G
C
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 68
Ó, šťastný den, (ó, šťastný den,)
G
D
D
h7
e7 A
e7
A Edim
H7
e7:
v mém srdci zní chór andělský, -
D
/:kdyţ Jeţíš smyl hřích (smyl můj hřích),:/
a
e7 A
1.Tvá sláva je přítomná, Tvá sláva je přítomná,
e
ó, šťastný den (úúú hú),
a
h7
e7
A
D A
- Tvá sláva je přítomná.
D
kdyţ Jeţíš smyl hřích
Edim:
G
C G
D
a já teď čistý jsem (ó, šťastný den, ó, šťastný den).
G
C
G
D
Sám vede mě dál a učí, jak vírou jít (jak vírou jít).
G
2.Tvá láska je přítomná, …
3.Tvá moc je tu přítomná, …
4.Já, Pane, mám Tě rád, …
C
Jak modlit se mám a kaţdý den
G
C
D
s radostí ţít (s radostí ţít).
366. JEŢÍŠ, PŘÍTEL HŘÍŠNÝCH
368. ZPÍVAT PÍSEŇ LÁSKY SMÍM
hudba: Paul Oakley
text: Karel Řeţábek
hudba: Craig Musseau
text: Karel Řeţábek
A
D
Asus4
D
Asus4
D
f#7:
E
je jedno jméno hodné vzývání.
A
Asus4
Asus4
f#
A
e
A
h
A
D
h
A
D f# G
e
h
f#
G
A
/:D f# G A:/
ve ztišení blízko Ti být, ve Tvém náručí.
f# E D
Jeţíš, Jeţíš, přítel můj.
2.Je pokoj, jenţ strach zahání,
láska, co roste dáváním,
naděje která smrtí nekončí.
Je Bůh, který nám rozumí,
Přítel, co nikdy nezradí.
Má jediné jméno, v němţ je spasení.
h
h
neţ být v Tvém náručí, ve Tvém náručí,
E D
Má jméno Jeţíš - přítel hříšných.
ED
G
D f# G A
Jemu chvála celým nebem zní!
A
h
není nic, co chtěl bych víc,
E
ED
e A
za Tvou přízeň, za Tvou blízkost.
e
D
A
D
Jsem rád, ţe smím být dítětem Tvým,
Král na trůnu nejvyšším.
7
A
e
Nad zlato poklad vzácnější
A
G
vděčný jsem, kdyţ přijdeš k nám
je jedna píseň k zpívání,
f#7
h
Zpívat píseň lásky smím svému Pánu, svému Králi,
1.Je jeden hlas, co měl by znít,
A
A
E
hudba: Reuben Morgan
text: Eva Martinková
D7 (orig. od G7) G7
Já vím,
D7
můj hřích svou krví přikryl.
D7 G7
A věřím, já věřím!
Vešel do mého vězení,
E
On mě zachránil,
G7
D7 G7
h
h
řekl: „Jsi volný, můţeš jít!
f# E D
/: Jsi svobodný!“
369. JE ŢIVÝ MŦJ PÁN
:/
D7
G7
Hanbu mou On ode mne vzal,
D7
G7
bolest mou na kříţi nechal.
D7 G7
D7 G7
A věřím, já věřím!
367. TVÁ SLÁVA JE PŘÍTOMNÁ
hudba a text: Jana Peřtová
A
G
A
Korouhev pozvedám, nad smrtí slavně zvítězil Pán.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 69
D
G
h
A
D/F#:
/:Je ţivý můj Pán, je ţivý můj Pán.:/
C
A
Sňal jsi mé břímě, s Tebou povstávám
D
e
D/F#
A
a vyhlíţím Tvé království ať v srdci svém ho mám!
G
A
Své srdce rád Ti dávám, Ty uzdravit je můţeš.
Rád Tvoji pravdu poznávám,
v modlitbě ruce pozvedám.
Stále chci zpívat, ţe Tvá láska přišla k nám.
e
D
Já chtěl bych tančit,
G
A
vím, divné se to zdá.
e
D
Aţ svět pozná světlo Tvé,
G
A
jak my s radostí do tance se dá.
373. MOU CESTU V RUKOU MÁŠ
370. PÍSEŇ SPASENÝCH
hudba: John de Jong
text: Karel Řeţábek
hudba a text: Petr Zika
D D2
Dsus4 D
D2 Dsus4 D
C
Hoden je Beránek nejvyšší chvály,
Asus4
G
D
C
On nás vykoupil svou krví.
G
hudba a text: Lydie Votrubcová
D D2 D
C
e
D
G
Fmaj7
a7
e7:
G
C
Fmaj7
Jako strom ve Tvém chrámu
a7
A
G
v pevných zdech Tvé věrné lásky
Beránku, vzdáváme Ti dík.:/
/:Z našich rtů,
a7
z Tvých dlaní smím si brát.
/:Beránku, vzdáváme Ti čest a slávu,
e7 D e7
G
Kaţdý den novou milost
e D e D
Intro: Přijmi dík, přijmi dík, přijmi dík.
D
a7
2.Kdyţ cestu nevidím, jdu s důvěrou,
vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou,
i kdyţ musím projít temným údolím,jdu s důvěrou
vím, ţe zase postavíš mě pevně na své skále.
371. BERÁNKU, VZDÁVÁME TI ČEST
e
G
ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.
Budeme jásat nad Tvým vítězstvím,
prapory pozdvihnem’ ve jménu svého Boha.
D
a
Fmaj7
A2
jenom Tobě patří sláva, Pane náš.
e
G
ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou,
D
e
Fmaj7
Fmaj7
Jenom Ty jsi navěky Král,
e D
a
neselţe láska Tvá, jdu s důvěrou,
D
G
Fmaj7
1.Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou,
(G F – opakování)
F
e7
D e7
H2:
úkryt mám.
z našich myslí,
Cmaj7 h7 Cmaj7
z našich rukou
G(A) H7(H2)
přijmi dík.:/
374 . NIKTO MA NEMOŢE, ODLÚČIŤ
G
C
G
/:Nikto ma nemôţe odlúčiť od Tvojej lásky.:/
372. O TVÉ LÁSCE CHCI STÁLE ZPÍVAT
D
e
C
G
/:Tebe patrím.:/
/:O Tvé lásce chci stále zpívat,
G
A
o Tvé lásce chci stále zpívat.:/
375 . ELIJÁŠOVA MODLITBA
hudba a text: Petr Zika
D
e
Zaplaví hory, moře, řeka Tvé lásky, Boţe.
D D2 D
Gmaj7
Gmaj7:
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 70
/:Já vím, Ty slyšíš kaţdé mé volání,
A74
e7
f# g#
A7
Ty vidíš mou touhu být s Tebou.:/
Gmaj7
A
7
D2
A 4:
/:Tvůj oheň ať znovu hoří:/ ve mně,
Gmaj7
a mé rty plesají,
e7 A 4 A7
Tvůj oheň ať znovu hoří tento den.
Gmaj7
a
pozvedám dlaně k nebesům
E Amaj7
7
D2
E Amaj7
ústa chválu zpívají,
D2
e7:
Tvůj oheň ať hřeje a pálí,
Gmaj7
Amaj7:
/:A proto v Tvém jménu
E Amaj7
ústa chválu zpívají.
:/
D2
Tvůj oheň, abych nebyl vlaţný.
Gmaj7
e7 A74 A7
D2
Tvůj oheň lásku zapálí – tento den.
376. HOSPODIN JE SVĚTLO MÉ (ŢALM 27)
hudba a text: Pavel Kovář
D A G A D
378. VYHLÍŢÍM TVOU TVÁŘ
hudba a text: Jana Peřtová
AGA
/:Hospodin je světlo mé,
D A G
h
Hospodin je moje spása.
G
A
e
GA
DAG
:/
A
a7 D
D
A
h
e
A
a7 D
A
D
G
A
A
E7
h GA
A
A
h
F
H7
A7
A
a
e
D A
A
e
e H7
e D
útěchu mi dává, kdyţ vstávám vstříc příštím dnům.
a7 D
2.Obmyj srdce mé od všech hříchů,
Abych v Jeho domě mohl býti,
D
a
D
E7
a jen o to usilovat budu.
A
A7
Vyhlíţím Tvou tvář, slovo ze Tvých rtů
A
h
D
A
G
2.O jedno jsem prosil Hospodina,
h
F
slovo Tvé mě chrání a brání mi v bloudění.
Jenom On je mocnou nadějí.
h
D
Vyhlíţím Tvou tvář, hledám, kudy jít,
Jedině On koná velké divy.
D
e
k Tvému trůnu, tady jsem.
h
Hospodin je Králem zástupů.
D
a7 D
Dlaně pozvedám k Tobě vzhůru,
A
1.Hospodin je síla svého lidu.
h
e D
od svítání, celý den.
Koho bych se bál, koho bych se bál?
h
a7 D
1.Vyhlíţím Tvou tvář bez ustání,
a7 D
h GA
e D
odpusť pýchu záludnou.
po všechny dny svého ţití.
e
a7 D
Uzdrav láskou svou moje rány,
a7 D
377. BOŢE TY JSI BŦH MŦJ
chraň mé zrání krví svou.
hudba a text: Helena Sikorová
E Amaj7
Boţe Ty jsi Bůh můj,
E
E
Amaj7
za úsvitu Tě hledám.
Amaj7
Má duše ţízní v zemi vyprahlé.
Boţe Ty jsi Bůh můj
E
Amaj7
E
Amaj7
a já tady stojím.
E
379. S KAŢDÝM TRÁPENÍM
hudba: Bob Fitts
text: Karel Řeţábek
E Amaj7
E Amaj7
e
Amaj7
Chci vidět sílu a slávu Tvou, a slávu Tvou.
D
G
S kaţdým trápením mám za kým jít.
D
A GD
V bojích, souţeních Ty jsi můj štít.
e7
f#
e7:
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 71
Skála věků, bezpečí,
G
G2
Haleluja,
f#
má skrýš, kde smím se skrýt,
e
C2
A
čím víc poznávám Tvou lásku, chci Ti říct:
D
Asus4
A2
A
D
G D
a láska Tvá je tak úţasná, já vím.“
380. TY MĚ NEJLÍP ZNÁŠ
D
a
G
Dsus4
D
a
F
C
C
C
G
pomíjivým nás nekoupil.
e
C
a
Dsus4 D
C
D
skrze Něj máme přístup do bran nebeských.
C
G
Jsme obmytí krví Beránka
Dsus4
D
do rukou Tvých vloţil(a) jsem ţivot svůj.
C
Ty mě nejlíp znáš, Ty mě nejlíp znáš…
D
3. Co získám, kdyţ se odvrátím od Tvé tváře,
Dsus4 D
co ztratím, kdyţ se k Tobě přiblíţím?
e C a Dsus4 D
383. AGNUS DEI
G
/:Haleluja, haleluja,
neboť Pán, Bůh a Král vládne nám.:/
F
C
D
Otroky hříchu nemusíme déle být.
e
Coţ není věčný ţivot náš cennější?
G
na místě zvaném Golgota.
C a Dsus4 D
D
e
F
e
Ty mě nejlíp znáš, Otče můj,
a
D
Povolal nás do světla svého,
proč o svůj ţivot tak velkou péči mám?
GDe
G
2.Zlatem a stříbrem On nezaplatil,
D
Jestliţe tedy Bůh i trávu obléká,
C a
G
docházíme cíle víry své.
tak krásně nebyl oděn ani Šalamoun!
G D
G
Nevýslovnou radostí plnou slávy
Dsus4
D
G
C
e
C
CDG
C
Dsus4 D
D
G
C
Věříme v Něj a jásáme.
2. Jako lilie polní nepracují, nepředou,
C
G
G
D
kdo si jej sám jen o píď prodlouţí?
G
a
C
e
a
G
C
1.Milujeme, ač nevidíme.
Coţpak není ţivot náš cennější,
C
G
e
do stodol nesklízí a přece ţiví jsou.
G
a
hudba a text: Jiřina Markovová
1. Jako nebeští ptáci nesejí a neţnou,
C
e D
381. MILUJEME, AČ NEVIDÍME
hudba a text: Jiřina Markovová
C
G
2.svatý, /:svatý. Jsi náš Pán Bůh všemohoucí.
Přijmi Pane náš, přijmi Pane náš
naši chválu.:/ Amen.
A
Jsi věčný Bůh a nádherný
G
C
G
Svou chválu Ti vzdám.
e7
DG
přijmout chválu.:/ Amen.
G
e7
DG
1.svatý, /:svatý je náš Pán Bůh všemohoucí.
Hoden je náš Pán, hoden je náš Pán
G
„Svou chválu Ti vzdám.
D
C
C
G
Na kříţi svůj ţivot dokonal,
C
G
třetího dne však z mrtvých vstal.
F
C
D(G)
Otroky hříchu nemusíme déle být.
382. HALELUJA, VLÁDNE PÁN
D
AD
f# G
A
/:Haleluja, haleluja, haleluja, vládne Pán.
D
AD
f# G
A
D
Haleluja, haleluja, haleluja, všemohoucí Pán.:/
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 72
e (orig. od f#)
A
G
D
Lidé všech národů, tleskejte v dlaně.
Ukázal nám svojí sílu, triumfálně zvítězil.
A
G
e
D
Hlaholte Bohu, plesejte zvučně.
On je vítěz nad smrtí i temnotou.
f#
A
Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň.
On sám zlomil pouta hříchu,
G
e
D C
G
A
vězňům volnost vyhlásil, Jeho milostí jsme spaseni.
On je Král veliký nad celou zemí.
a7(Cmaj7) h7
/:On je Král
384. KRÁLI MŦJ
387. SE VŠÍM CO MÁM
hudba: Ivan Růţička
text: Karel Řeţábek
a7
hudba a text: Jiřina Markovová
G
Fmaj7
G
C
C E7
Esus4
a
G
G
C
e
E7
Proč ve mně úzkostně sténáš, duše má?
Fmaj7
G
Esus4
G
E7
2.Kéţ světlo Tvé, Boţe, vidím!
Kdyţ nevím, kudy mám jít, veď mě sám.
Aţ před příbytek svůj, kde na mě čekáš,
tam opět radost a mír nalézám.
385. CHCI S TEBOU JÍT
C C2 C
D
F
D
e
C
Imanuel, na stupeň vítězů,
G
D
e
C
Imanuel, Ty jsi odpověď mnohých dotazů,
G
D
e
Imanuel, óoó.
2. Krásné sny mám, ţe země Ti zpívá,
mohutný chór slyším uţ znít.
Šťastný ten čas kdy národ Tě vzývá
jen pod Tvou vládou všechno jde líp.
na cestě Tvé ţít dál.
G
F
C
Chci s Tebou jít, své srdce chci Ti dát.
a
G
G
C
Opět jen Jemu, své spáse, chválu vzdám.
Chci s Tebou jít,
C
Připomínám si nádherné dílo,
zázrakem mám výsadu dát jméno
a
Na Boha čekej, duše má!
Fmaj7
G(H7)
naplnit víc neţ dosud znám.:/
Esus4:
C
e
touţím tam stát a nechat se slávou
Proč se tak rmoutíš, duše má?
Fmaj7
G
aţ před Tvůj trůn před Tvoji tvář,
v tichosti o slovu Tvém rozjímám.
Jako jelen dychtí po čistých vodách,
po Tobě, po vodě Tvé ţízeň mám.
G
e
1./:Se vším co mám přicházím s chválou
1.Králi můj, Tebe hledám,
Fmaj7
e
veliký nad celou zemí.:/
d
Pro Tebe ţít, uţ nechci zůstat sám.
CG
C
Chci s Tebou jít, chci s Tebou jít.
388. TVOJE LÁSKA
A
h G
A
hudba a text: Karel Řeţábek
h
G
h G
A
h
G
Já vím, láskou jsi mě získal, teď Ti blízko jsem.
e
386. LIDÉ VŠECH NÁRODŦ
A
Pane můj, díky Tobě dýchám, pro Tebe tu jsem.
f# G
Smutek je pryč, štěstím mě stále plníš,
A
h
G
učíš láskou ţít.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 73
D
e G
A
D C2
D
e G
A
D/F#
vyšší je nad nejvyšší štít,
D
e
G
f#
G
/:Já vím, kdo jsem, vím, kam jdu
A
h7
hlubší je, neţ dno oceánů,
e
Asus4/7:
/:Víc neţ se mi zdálo.:/
Tvoje láska je silnější neţ vítr,
D/F#:
a vím co mě čeká.:/ 3x
G
změnila můj svět.
D/F#
G
/:Otce znám a domov mám
h7
připravený v nebesích.:/ 3x
389. MILUJU TĚ, PANE
391. JSI BOŢÍ SYN
hudba a text: Jolana Krásná
D
C
G
1.Jsi Boţí Syn, jsi Boţí Král,
Jeţíš Kristus, Mesiáš.
A
1.Nejbliţší jsi Přítel můj, nejlíp mě znáš.
D
G
A
a
Přesto dál náruč svou pro mě otvíráš.
D
G
A
Ţasnu nad láskou Tvou a nad Tvou moudrostí.
D
G
Asus4 A
Běţím, chci tě potěšit a zpívám radostí:
G
Miluju Tě, Pane, miluju Tě víc,
G
a
G
F
Sestoupil jsi z Boţí lásky sem na zem k nám.
2. Jsi pastýř zbloudilých duší, jsi utěšitel,
Jeţíš Kristus, Mesiáš.
4. Jsi můj Bůh, jsi můj Pán,
Jeţíš Kristus, Mesiáš.
A
miluju Tě stále a znovu touţím říct
D
G
3. Jsi Beránek Boţí, jenţ snímá hříchy světa,
Jeţíš Kristus, Mesiáš.
A
h
Fmaj7
A
jak miluju ty chvíle, kdy Ti blízko jsem,
h
F
C
D
392. HLADOVÝ
jak moc jsem ti vděčný, ţe jsi mým Přítelem.
D
G
C
C
G
A
Do Tvých rukou odevzdávám svou budoucnost.
D
G
G
F
A
Asus4 A
chci mít srdce jako Ty a vyznávám:
a
G
F
Jsem tak prázdný, ale láska Tvá mne promění.
G
F
G
F
Tak Tě vyhlíţím, tak Tě vyhlíţím.
Veď mě, Pane, ať Tvou vůli dál poznávám,
D
G
1.Hladový přicházím k Tobě, vím, Ty mě nasytíš.
A
2.Slovo Tvé mi sílu dává říct hříchu dost.
D
a
C
F
Já se skláním, jsi můj Král
C
F
a dávám vše, co mám,
C
390. TY MI DÁVÁŠ MNOHEM VÍC
hudba a text: Tomáš Broţ
D
Asus4/7
G
Ty mi dáváš mnohem víc, neţ co jsem hledal.
D
Asus4/7
F
C
Jeţíši, k Tobě vzhlíţí duše má.
G
2.Kdyţ jsem sám, tak běţím k Tobě, Ty mě přivítáš
Kdyţ jsem slabý, dotek Tvůj mi novou sílu dá.
Tak Tě vyhlíţím, tak Tě vyhlíţím.
Ty mi dáváš mnohem víc, neţ oč jsem volal.
D
Asus4/7
G
Ty mi dáváš mnohem víc, neţ co jsem čekal.
393. VÍTEJ NA TOMTO MÍSTĚ
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 74
D
e
f#
G
Chci s Tebou jít,
A
Vítej na tomto místě, vítej v těchto nádvořích.
f#
h
A
a
G
A
My zvedáme svoje ruce, my zvedáme svoje srdce.
G
A/f#
D
A/f#:
My dáváme své ţivoty Tobě.
394. AŤ POŢEHNÁN JE BŦH
G
D
d
Pro Tebe ţít, uţ nechci zůstat sám.
CG
C
Chci s Tebou jít, chci s Tebou jít.
C
1.Ať poţehnán je Bůh, tam kde zem je úrodná,
D
C
396. TVÍ JSME MY
e
G
F
Chci s Tebou jít, své srdce chci Ti dát.
H7
Ty touţíš přebývat na chvalách svého lidu.
G
na cestě Tvé ţít dál.
G
G6
G
G6:
1.Tví jsme my,
C2
G6
tam kde hojnost přebývá, poţehnán buď Pán!
G
D
A
nás shromáţdila v jedno láska Tvá.
G6
G
2.Ať poţehnán je Bůh, tam kde zem je nevlídná,
má duše ţízní vyprahlá, poţehnán buď Pán!
G6
G
rodina Tvých dětí zpívá: „Králi náš.“
D
e
Náš hlas zní,
C
Vše, co dáváš, ze Tvých dlaní s díky přijímám,
G
D
e
C2
všechno měníš v poţehnání, chválu Ti vzdám…
G
/:Buď poţehnaný, mocný tvůrce dnů
i svaté jméno Tvé,
D
buď poţehnaný, velký dárce snů,
D
C
buď poţehnané svaté jméno Tvé!:/
G
D
f#
A
Gmaj7 A
D f#
Volá Abba, Otče, velká je moc Tvá.
h
f#
Gmaj7 A
D
2.Tví jsme my,
zpíváme, vţdyť nám vládne láska Tvá.
Náš hlas zní,
rodina Tvých dětí zpívá: „Králi náš.“
e C
e
h
D
Abba, Otče, velká je moc Tvá.
D
G
f#
G
e
C
Volá Abba, Otče, svaté jméno Tvé.
Abba, Otče, svaté jméno Tvé.
3.Ať poţehnán je Bůh, kdyţ slunce svítí nad hlavou
G
D
C2
397. BÝT SKÁLOU STOJÍCÍ
a ţivot zdá se zábavou, poţehnán buď Pán!
C
4.Ať poţehnán je Bůh, kdyţ dny jsou plné strádání,
kdyţ ţal provází dávání, poţehnán buď Pán!
G
D
e
D
C G
F
C
F
e
F
C
G
E
F
G
C
rád Tě mám i v této chvíli víc.“
a
C C2 C
a
„Já rád Tě mám i v této chvíli víc,
v mém srdci stále zní jen slova ţehnání.:/
395. CHCI S TEBOU JÍT
F
být přítelem, co nezradí víc a umí i říct:
C
e
C
1.Být skálou stojící, být chlebem sytícím,
Coda: /:Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství,
G
F
e
F
C
Pán rozumí přání Tvému, zná uţ je sám,
F
G
C
On se sklání nyní také k Vám.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 75
a
e
F
Jednou, jednou, jednou přijde chvíle –
– pohoda se změní v jeden pláč,
tvoje bludná loď dorazí do cíle,
f
Sám pochopí touhu Vaši, ví i jak jít dál,
F
G
C
f:
dává s láskou poţehnání vám.
C
2.Být růţí vonící, být hvězdou zářící,
být poutem,které vydrţí i svár i trápení pár.
Něţná být a neprohrávat víc,
pomáhat a ve dvou umět ţít.
e
e
Cmaj7 D
e
Cmaj7 D
e
Cmaj7
a
e
D
G
kdyţ nevnímám, ţe Ty se mnou jsi dál,
D
a7
Pane, přijď!
a7:
D
2.Kdyţ má tíseň dál mě sráţí,
G
v pohodě si ţiješ, jak se dá.
e
D
a
kdyţ své břímě Ti nedokáţu dát,
a7
D
Trochu kradeš, trochu lţeš a trochu stárneš,
C
Pane, přijď!
H
vţdyť v tomhle světě není o co stát.
e Cmaj7
h
D
e
H
D
a a7
D
a
a7
v tomhle bláznivym a smutně krutym světě.
C
h
H
h
a
a7
Kdyţ slepej vede slepí v temnym lese,
v pohodě tak oba zahynou.
Jak koráb bez plachet se ztratil v mlze,
C
H
nevíš proč tu jsi, kam jdeš, a bloudíš tmou.
G
D
G
/:Láska zůstává dál, láska zůstává dál,
h
G
A2 D
láska zůstává dál, nepomíjí.:/
400. KRÁTÍ SE ČAS
E
A2
E A2
Krátí se čas, co dáváš nám,
a7
V pohodě si ţiješ klidnej ţivot,
v pohodě si ţiješ, jak se dá,
Trochu kradeš, trochu lţeš a trochu stárneš,
H
E
A2
blýská se na Tvůj příchod,
E
A2
E
málo, tak málo Tě stále znám.
A2
vţdyť v pohodě se taky umřít dá.
a
G
kdyţ znovu říkáš, ţe Tvá
D
D
D
G
Své pýchy se vzdám,
Ţe najdu něco víc, uţ nečekám.
a
G
hledat Tebe, Tvoji tvář.
h
já sice nevim kam, ale stejně půjdu dál
e
G
A tak já budu dál
V pohodě, kdyţ uţ tu jsem, tak to ňák zvládnu,
e
D H…
1.Kdyţ se stmívá, kdyţ chlad přichází,
a a7
C
Cmaj7
D
V pohodě si ţiješ ten svůj ţivot,
D
D H
ještě je čas, čeká tě Bůh.
H
D
e
H
V pohodě. Tadada dap tap, úú…
399. LÁSKA ZŦSTÁVÁ DÁL
D
e
H
Ještě je čas obrátit se ze tmy k světlu,
V pohodě sedni si na svý starý místo.
V pohodě, to chce klid a ţádnej spěch.
V pohodě, vedeš si dál svý prázdný řeči.
V pohodě, dělám jen na co stačí dech.
e
H
ještě je čas nabrat nový směr.
398. V POHODĚ
e
Cmaj7 D
Ještě je čas hledat nový cíl,
3.Víc vroucích vyznání,víc pravých poznání,
víc krásných chvil co dovedou říct,
ţe nestačí snít,
ţe jeden pro druhého chcete ţít,
jeden pro druhého chcete ţít.
e Cmaj7
H
zastaví se čas a bude stát.
E A2
Málo je dětí, které ctí,
a7
E
A2
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 76
ţe Tobě patří všechna sláva,
E
Já vím, On zachránil nás, já vím, On očistil nás,
A2
E A2 E A2
Ty jsi oheň, my jsme suchá tráva.
E
h
Nádherný je Boţí plán,
E
h
E
D7 G7
A
Veliké má srdce náš Pán,
h
D7 G7
já věřím, já věřím!
On v nás porazil strach, zlo v nás změnil na prach,
já věřím, já věřím!
G
A
Jeţíš je vítěz – tak pojď a chválu mu vzdej!
f#
Kaţdý člověk šanci má
A(A2)
D
G
h A
D/F#:
/:Jeţíš ţije v nás, ţije v nás.:/
E A2
/:k Němu přijít. :/
C
G
Dost bylo pádů, vezmi zbraň a pojď!
D
e
D/F#
A
Tak zaútočme chválou a pojďme tancovat!
401. TY JSI PÁNEM
D
404. JEŢÍŠI, JSI MŦJ PÁN
A
D
/:Ty jsi Pánem, Ty jsi Králem,
h
G
D
G
1.Jeţíši, jsi můj Pán. Jeţíši, Ty jsi vším, co mám.
G
D
ó, Králem je Bůh.:/
G
e
A2
Jeţíši, jsi můj Pán. Ty jsi vším, co mám.
D
D
Pozdvihněme svoje srdce,
G
D
G
2.Jeţíši, jsi můj Král. Jeţíši, Ty jsi vším, co mám.
A
D
pozdvihněme svoje dlaně - haleluja,
h
G
D
Jeţíši, jsi můj Král, ţivote můj.
G
postavme se před tvář Krále a velebme Ho.
G A2 D
G A2 D
/:Já se skláním. Já Ti zpívám.
h
D
e
A2
A
1.Mé srdce před Tebou jásá,
h
405. BŦH ZA MĚ ZÁPAS DOKONČÍ
G
Ty jsi můj štít, má spása,
D
A
e
D
e
a7
Slzy mi z tváří otírá.
A
e
2.Mé srdce před Tebou jásá,
h
C
Bůh za mě zápas dokončí.
G
Můj nedobytný hrad.
C
Kdyţ hříšná touha [umírá],
G
D
Ty jsi můj štít, má spása,
D
sobectví, pýcha [umírá]
A
G
Touţím přebývat v Tvých hlubinách.
hG
D
hG
D
G
D
A
A
G
D
C(Cmaj7)
G
406. MOJ BOH
A
h G
A
h
G
Moj Boh, vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu som
403. JEŢÍŠ ŢIJE V NÁS
D7
C
Pokání odpuštění v radost promění.:/
veď mě dál a nauč mě víc milosti své.
G7
D
/:Smím si vzít odpuštění z rukou Tvých.
veď mě dál, dobrý Otče můj,
hG
e
umírá v slzách pokání.
A
Veď mě dál před svůj svatý trůn,
D7
f#
Já Tě chválím. Ty jsi nádherný.:/
402. MÉ SRDCE PŘED TEBOU JÁSÁ
A
G7
h G
A
h
G
a viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 77
A
h G
C
Smůtok je preč, šťastím ma napĺňaš.
A
h
G
Fmaj7
Učíš ma láskou ţiť.
D
e G
A
e G
e
h
A
G
G
D
e
A
Svatý, svatý, Beránku Boţí,
h
A
D
e
A
svatý, svatý, sňal jsi můj hřích.
hĺbšia je, neţ dno oceánov,
e
Fmaj7
409. SVATÝ, SVATÝ, BERÁNKU BOŢÍ
ona vyššia je, neţ najvyšší štít,
D
C
který se neřídí radou svévolníků.:/
Tvoja láska je silnejšia neţ vietor,
D
Cmaj7
2./:Blaze muţi, blaze muţi,
h
D GA
G
e
A
Svatý, ty jsi ten Svatý, jsi hoden slávy,
zmenila moj smer.
h
G
A
Tobě se klaním, Tobě se klaním, Tebe vzývám.
410. TOUHA
407. PRAVDOU ZŦSTÁVÁ
a
D
F
1.Pravdou zůstává, ţe kdyţ církev Tvá
a
h
F
Já touhu mám být
A
CG aF
2./:Být statný jako strom, ve větru, slunci stát,
kořenům sílu jen z Tvé země brát.
Já touhu mám být ve Tvých zahradách.:/
G
a
F
Já budu tím, kdo dějiny mé země bude psát.
C
G
a
F
Já budu tím, kdo přinese Tvé slovo ţíznícím.
C
Ga
F
CGaF
Já budu stát, já poběţím do náruče Tvé.
2.Pravdou zůstává, ţe kdyţ církev Tvá
stojí v pravdě Tvé, oheň v srdci má,
divy uvidí, srdce zraněná
jak povstávají, mění dějiny.
Ano, to vím a pevně věřím!
Smím pro Tebe ţít.
408. BLAZE MUŢI
C
f#7
hadd4
f#7:
/:Touhu mám být Ti blíţ,
G
A
D D2 A7sus4 A7
touhu mám být Ti blíţ.:/
3./:Mořským orlem být, kdyţ s větrem přicházíš,
jen z moci Tvé stoupat stále výš,
své hnízdo mít tam ve Tvých nádvořích.:/
/:Touhu mám být Ti blíţ,
touhu mám být Ti blíţ.:/
Být Ti blíţ, být Ti blíţ (Tobě blíţ),
Být Ti blíţ, být Ti blíţ.
eCGD
1./:Blaze muţi, blaze muţi,
C
hadd4:
eCGD
Jsi můj Bůh. Jsi můj Bůh…
Fmaj7
který nestojí na cestě hříšných.:/
C
A
411. JSI MŦJ BŦH
Cmaj7
Fmaj7
D D2 A7sus4 A7
(tam) ve Tvých nádvořích.:/
Smím pro Tebe ţít.
A kdyţ církev Tvá stojí v modlitbách,
mrtví procitnou, slepí prohlédnou.
Ano, to vím a pevně věřím!
Smím pro Tebe ţít.
G
Dmaj7:
G
F
Ano, to vím a pevně věřím!
C
h7
jen přímo z pramene voda osvěţí.
stojí v modlitbách, nebe otvírá.
G
Dmaj7
1./:Nechci stát opodál, kdyţ s mocí přicházíš,
e CG
Cmaj7
e CG
/:Je jako strom u ţivých vod,
Fmaj7
co dává svoje plody v pravý čas.:/
D
Jsi můj Bůh, Tobě chci patřit,
D
jsi můj Bůh, Tebe chci znát,
(posl. ref. od D)
e CG
D
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 78
jsi můj Bůh, Tobě chci slouţit,
e CG
a tam, kde mě chceš mít, chci být i já.
D
d
jsi můj Bůh, Tebe poslouchat.
GC e
F
CG
/:Otče můj, jenţ jsi v nebesích, buď vůle Tvá.:/
D
/:Ty jsi můj Bůh, Ty jsi můj Král.
G C e
2.Hlínou hrnčířskou jsem v ruce Tvé.
Prosím, změň v podobu svou nitro mé.
D
Ty jsi můj Rádce, jediný Pán.
GCe
D
C2
F
C
G
3.Po tom touţím, ať srdce Tvé pochopím,
Ty jsi můj štít, ať Tobě píseň zní.:/
F
C
G
ať Tvou vůli ţivotem svým naplním.
414. KRÁL SLÁVY
412. VÁNOČNÍ KLID A MÍR
G
D
e
1.Co je to? Studí to!
C
D
D
G D
G/H
e
D
G
A2
e
D
G G7
D
G
Spolu se radovat a taky se smát.
C
D
Vţdyť je tu čas, kdy i přes mráz
G
D
G
D
A
D
e
D
3.Kdo je tím Králem slávy, důstojností oplývá.
A moudrostí se halí milostivý král.
Je Pánem na nebesích, počátkem všeho stvoření.
On je tím Králem slávy, On je pro mě vším.
G D
To jasná hvězda na obloze stojí.
G
G
On je Král slávy.:/
2.Co je to? Svítí to!
C
Gmaj7:
mocný Pán, v srdci mém král.
G
a hojí rány, které nosí čas.
G
h
/:Má jméno Jeţíš, drahý Jeţíš,
e
Boţí láska srdce otvírá
C
D
2.Kdo andělů je králem, Bůh, co ţehná pokojem.
A otvírá nám nebe a krásu, co je v něm.
Má duše po Něm touţí, po milosti, v pravdě stát.
Kdo je tím Králem slávy, lidský syn i Bůh a Pán.
Zas můţeme si kaţdý něco dát.
C
G
Kdo je tím Králem slávy, jenţ mi jej nabízí.
rozlévá se zas po celém kraji, tak jako loni.
C
h
Mé svědomí mi říká: Bez odpuštění nelze ţít.
Vánoční klid a mír
C
Gmaj7
A stále ke mně mluví něţně slovem svým.
To vločka v mojí dlani zůstat se bojí.
G
Gmaj7
1.Kdo je tím Králem slávy, jenţ mě láskou provází
e
Zvěstuje kaţdému,
C
D
G
e
ţe temnota v království Boţím neobstojí.
C
D
415. DÁVÁM TI SRDCE SVÉ
G G7
To dneska večer přišel na zem Král
C
D
D
h
G h
A
Tobě králi touţím, čest chválu vzdát
G
naplnit proroctví, která sám Bůh dal.
h
(A/c#)
D
C G/A A
celým srdcem chválím jméno Tvé.
D
C
G
F
1.Pane, všechno, co by sis přál, chci Ti dát,
C
G
h
G
h
A
Ze vší síly zpívám a vzdávám dík
413. VŠECHNO, CO BY SIS PŘÁL
h
D
C G/A A
před tebou se skláním, Pane můj.
a
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 79
D
D2
D2maj7
e
píseň díků zpívat chci.
G/A:
Dávám Ti srdce své i duši svou,
G
G/A
D
chci jen pro Tebe ţít.
D2
G
D2maj7
h
G/A
A
A
D
D
před Tvojí tváří zaplesám.:/
e
S kaţdým nadechnutím, s kaţdým procitnutím
G
F7 F#7
Oběť chvály před Tvůj trůn nesu,
D
G
D
Budu Tě chválit celou svojí silou,
chci jen Tvou cestou jít.
A
G
D
Budu zpívat, ty jsi můj pevný hrad.
F#
h
G
Kdyţ jsem v trápení, chce hřích mě přemáhat,
e
A
já na Tvých slovech budu stát.
416. JEN BOHU V NEBESÍCH
e
D
e
418. NA TICHÉM MÍSTĚ
D
D
1./:Nepůjdu s davem a neobejdu kříţ,
e
1.Na tichém místě, ve Tvé blízkosti,
G D
h
nepůjdu cestou širokou.
e
D
e
D
e
G D
Na tichém místě, Tobě blízko,
C C2 C
G
G
sám před Tebou očekávám.
h
D
h7 C C2 C
a věčná chvála zní.
D
:/
D
e
A
D
Zahodím modly, vţdyť Bohem jsi Ty sám,
G D C C2 C
D
h7 C C2 C
e
:/ (4x)
G
h7 C C2 C
a věčná chvála zní.
Chci se Tě dotýkat,
h
G
D
:/
D
G
h
D
A
G
běţím, abych zvítězil.
D
Tobě patřím, stranou dávám
G
ţádosti své, co v srdci mám,
h
417. PÍSEŇ CHVÁLY
G
2.Běţím závod, abych dosáh’ cíl,
/:Tobě, Boţe v nebesích, všechna sláva náleţí
e
A
A
G
a věčná chvála zní.
D
já chci Tě víc a více znát.
/:Jen Bohu v nebesích všechna sláva náleţí
e
G
Chci stále hledat Tvoji tvář,
zavrhnu bohy falešné.:/
e
D
já chci Tě víc a více znát.
e
e
G
já chci teď poslouchat Tvůj hlas,
poslechnu přikázání Tvé.
D
A
h
D
GD
e
G
Já chci Tě více znát,
2./:Budu Ti slouţit a přímo půjdu dál,
e
A
Pane, Tebe víc chci znát.
/:Jen Bohu v nebesích všechna sláva náleţí
e
G
D
všem, kterým proti Tobě jdou.:/
e
A
na tom místě, kde jsi Ty.
Jdu proti proudu a třeba proti všem,
e
G
A
G
Pane, Tebe víc chci znát.
D
/:Píseň chvály zpívat touţím,
G
A
419. BUĎ TOUHOU
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 80
C
421. JEŢÍŠ KRISTUS, ON JE KRÁL
C4
Buď touhou mého srdce
a
D
Jeţíš Kristus, On je Král,
a7 a
a ţádostí mé duše,
B2
F
e7
Jeţíš Kristus, On je Král,
C
naplň můj ţivot.
C
C
G
C2
Jeţíši, buď touhou mého srdce,
a
a7
e7
D
Před Ním se jednou pokloní
a
Jeţíši, jen Ty uhasíš mou ţízeň,
B2
D
On ţije, On ţije, On z mrtvých vstal.
G
A4
celé nebe a celá zem,
F C2 F F2
jedině Ty.
e7
D
vţdyť všechno, co On učinil,
G
A4
stvořil ke chvále své,
D
ke chvále Svého jména.
422. BUDU JEN O TVÉ LÁSCE ZPÍVAT
420. VZÁCNÝ
e
Cmaj7 G
Cmaj7
D
1.Zůstávám, pokořen Tvou vznešeností,
G
Řeka Tvé lásky proudí k nám
D
e7
přikryt milostí a volný.
e
Cmaj7 G
přes hory i přes oceán
Cmaj7
G
Zůstávám s vědomím, ţe hříšný jsem,
G
a já své srdce otvírám,
D
A
místo mě jsi trest vytrpěl.
e D
G
e
D
G
Dávno vím, ţe vzácnou lásku Tvou brát smím,
A
C D7 C D
Tys’ zemřel, abych ţil, svůj ţivot poloţils’.
G
D
e
C
D
Vzácný jsi, vzácný jsi,
G
D
e
G
C
byl jsem prázdný, teď jsem v náručí Tvém.
D
e
e
G
A
Cmaj7 G
D
G
A
tančit s radostí budou všichni s námi.
C
kdyţ jsem uviděl jak vzácný jsi.
Cmaj7
423. TOUŢÍM STÁT
2.Zůstávám, přemohla mě láska Tvá,
G/E
D
D
C2
Touţím teď stát před Tebou,
odpustils’, teď smím to i já.
G/E
Cmaj7 G
Cmaj7
Blízko jsi, Pane, vím, jsem Tvojí touhou,
G
D
aţ Tvou slávu všichni spatří,
D
Tvá láska navţdy změnila mne,
e
e7
e7
G
G
A
Věčně jen o Tvé lásce zpívat.:/
Já v úctě klečím, je to bláznivé, já vím,
C
Vzácný jsi, vzácný jsi,
e
e7
/:Budu jen o Tvé lásce zpívat,
Tvá milost vstoupila v srdce mé,
G
ať Tvůj Duch dotkne se mě sám.
Mám radost, ţe Tvou lásku znám,
ţe v pravdě můţu chodit dál,
proto své dlaně pozvedám
a Tebe vzývám.
D
Posvěcen tvým ohněm, slávou.
D
C2
vyvyšovat Tvůj majestát.
G/E
D
C2
G/E D C2
Mám mnoho, co říct a nemám slov.
G/E
D
C2
Vţdyť Ty jsi ten, co Sám sebe nám dal.
G/E
D
C2
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 81
Vţdyť Ty jsi ten, co se za nás obětoval.
A s vírou zpívej tu píseň vítězství,
D
G
a
h
C
Touţím stát, chválu vzdát, Tvoje jméno uctívat.
G
a
h
C
C
vţdyť Hospodin sám kraluje
D
navěky a navţdy.
Ty jsi Pán nejvyšší, jsi králů Král.
G
a
Vzhůru pojďme, vzhůru pojďme,
h
C
D
vzhůru pojďme, obsadíme zemi,
G
vţdyť Bůh je s námi,
a
h
Bůh je s námi, Bůh je s námi,
C
D
/:G a h CD:/
jistě se jí zmocníme!
424. DÍKY PANE
426. JÁ ZNÁM BOHA ŢIVÉHO
A
D
e
Díky Pane za Tvoji lásku,
E
e
za to, ţe mé jméno znáš.
A
D
D
e
D
a
e
D
e
Který byl a je, On přijde zas,
A
C
ať jsem kdekoliv, Ty jsi tam.
A
D
Já znám Boha svatého.
Víš o mě, ať sedím nebo vstanu,
D
e
Já znám Boha ţivého.
D A
E
D
D
e
do své slávy povolá nás.
D
Díky Pane za Tvoji věrnost,
E
D
a
Je to Bůh věrný, je to Bůh mocný,
A
ţe u Tebe své útočiště mám.
A
e
je to Bůh svatý, On je láska.
D
Ţe přikrýváš mě svými perutěmi,
E
D
a
Je to Bůh věrný, je to Bůh mocný,
A
ode všeho zlého chrání mě Tvá dlaň.
f#
c#
C
e
D
/:I kdybych vzlétnul na křídlech jitřní záře,
ED
h
je to Bůh nás všech - prolil svoji krev.
A
já vím, ţe budeš se mnou.:/
G
/:Jeţíš, to je to jméno,
D
Jeţíš, to je to jméno,
425. JE ČAS HLEDAT PÁNA
e
e
C
Jeţíš, to je to jméno,
G
Je čas hledat Pána,
D
jméno lásky Boţí.:/
D
e
je čas znovu povstat,
C
Plamen Boţí lásky,
e
e
je čas v Boţí zbroji teď stát.
jméno Boţí lásky.
e
e
Tak vem’ štít víry
D
e
D
eDeD
/:Jméno Jeţíš, největší ze všech jmen na zemi!:/
D
a pozdvihni meč Ducha,
C
e
427. CHCI Z TVOJÍ ŢIVÉ VODY PÍT
buď pevně pravdou opásán.
C2
D
C
G
C
Chci z Tvojí ţivé vody pít,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 82
D
C2
Emaj7:
/:Majestát Tvůj vyvýšit chci,
G
A2
chci v Tvojí blízkosti vţdy být,
Hadd4
chválit Tvé svaté Jméno,
D
c#7
Hadd4
vţdyť jsi můj Pán.
C2
c#7
Hadd4
chci z Tvého slova stále ţít,
Hadd4:
vylej svou lásku a moc,
G
A2
/:Hledám Tvoji tvář,
Hadd4
kdyţ zpívám Svatý, Svatý, Svatý.:/
D
chci Tě víc znát.:/
428. NÁDHERNÝ (LOVELY LORD)
G
e
C
G
430. KVŦLI NÁM
D
C2 D
1.Ve Tvém srdci je soucit a slitování,
e
C
D
C2
prapor lásky Tvé nade mnou.
e
C
D
D
e
C2 D
e
C2
D
D
D
G
e
D
CG
nad všechny poklady a světa bohatství,
e
C/A
hoden jsi slávy, jsi králů Král,
C
D
nad kaţdý zázrak, co spatřil tento svět,
nádherný, čistý můj jsi Pán,
G
G
Nad kaţdou říši, nad vládu všech,
D
Nádherný, pro mě vším jsi sám,
C
D
byl jsi tu uţ před počátkem dní.
G
G
C
CG
C/A
jak je nádherné víc Tě znát.
C
D
nad všechnu moudrost a krásu stvoření,
e
D
G
e
navţdy v blízkosti Tvé pak stát,
C
D
nad zákon přírody i lidskou ješitnost,
S Tebou setkat se touţím tváří v tvář,
C
G
Nad všechny krále, nad kaţdou moc,
e Dsus4 D
marné je ti hledat srovnání.
G
jak je nádherné víc Tě znát.
G
C/A D/F#
G
Kvůli nám ţils’ a umíral,
2.Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý,
jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou.
Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého ţivota Pán,
Tobě chválu a díky vzdám,
jak je nádherné víc Tě znát.
G
C/A D/F#
G
dán ti hrob, svět tě nepřijal,
D/F#
e
D
C2 G
zašlapán, jak do prachu růţe,
a
C D
G opak.:C/A D/F#
Tys’ neváhal za můj hřích ţivot dát.
3.Budem’ chválit Tvé jméno, ať svaté je v nás,
Tebe chválit a vzývat budem’ dál.
Ve Tvé moci a slávě chcem‘ navěky ţít,
v srdci vděčnost a lásku mít,
jak je nádherné blíţ Ti být.
431. VELKÝ JE NÁŠ BŦH
G
e
1.Jsi Králem nádherným, vším v co doufat smím,
C2
jásej celá zem, jásej celá zem.
429. OTEVŘI MÉ OČI, PANE
E5
Emaj7
E5:
Otevři mé oči, Pane, otevři dnes oči mé,
A2
G
E5
touţím Tě znát víc, touţím Tě znát víc!
e
Ty sám jsi jas a zář, tma ztrácí svoji tvář
C2
a noc se mění v den, noc se mění v den.
G
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 83
Velký je náš Bůh,
G
Ke starým ţádostem se nevracím,
e
zpívejme velký je náš Bůh,
C2
D
e7
D2
C2
G
né, nemusím se stydět za to, ţe věřím v Tebe.
G
ať tu zní velký, velký je náš Bůh.
2.Máš čas v rukou svých, jsi Pánem nad smrtí,
první – poslední, první – poslední.
Duch Svatý, Otec, Syn - jen Ty jsi Pánem mým
jsi Lvem i Beránkem, Lvem i Beránkem.
G
e
2.Na poutních místech Tvoje tělo nehledám,
po bílém rouchu ani v hrobech nepátrám.
Ve zlatých krásných chrámech nebydlíš,
na ţádném z kříţů dávno nevisíš.
Vím, ţe v mém domě denně přebýváš,
v mém srdci, Pane, vţdycky místo máš.
Coda: Jméno krásné máš, v mé chvále přebýváš
C2
D2
G
jak nádherný jsi Bůh, náš Pán.
434. JSEM TU, ABYCH CHVÁLIL
432. NIKDY NEPŘESTANU
D
A
A
e
1.Díky, Pane, v temnotě světlo září,
Já stojím v údivu před Tebou,
D
f#
A
jsem přemoţen Tvou nádherou,
D
D
A
e
Nádhera Tvá vede mne k uctívání,
kdyţ přemýšlím nad Tvou obětí,
D
E
A
G
ţít navěky s Tebou smím.
Jeţíši.
D
A
h
f#
D
D
E
Králi nekonečně vzácný, Muţi souţení.
A
D
h
nikdy Tě nepřestanu chválit.
433. JÁ SVOU VÍRU NEZTRÁCÍM
C2
G C2
1.V horku, stínem v noci Útočištěm mým,
C2
A
e
Na cestě za Tebou mě nezastaví nic,
Dsus4 D
nikdo nikdy mi nenabídne víc.
D
Já svou víru v Tebe neztrácím,
e7
C2
vím kým jsi pro mě, vím, ţe mě čeká nebe.
G
A
D
G
cenu, kterou Tě stál můj hřích.:/
435. JAKO JSEM JÁ VÁS MILOVAL
G (orig. D) G/H
a7
D
Coda: /:Já nemám slov, abych vyjádřil
e7 C2
silným Ţárem i v těch dobách ledových.
Z poháru lásky Tvého Ducha touţím pít,
dílo rukou Tvých mě denně překvapí.
a
G
2.Král věků sám, nade vším vyvýšený
v slávě Otce v nebesích.
Tvůrce země přišel k nám v poníţení,
svůj ţivot dal za náš hřích.
E
G
A
Jsi dokonalá Láska, dokonale Svatý,
před Tebou, můj Králi, poklekám.
Kdyţ myslím na lásku Tvou,
G
G
Jsem tu abych vyznal: „Jsi můj Bůh.“
vyléváš stále milost svou,
f#
A
Jsem tu, abych chválil, před Tebou se skláním,
Ty zachraňuješ duši mou,
G
G
dals’ prohlédnout očím mým.
C2 (capo III)
1.Jsme jako kvítí, které někdo zvedá,
jsme jako poupě, co vánek ţene dál,
jsme jako svíce, která zasvítí tmou,
D
e7
C2
kaţdý jsme dítě, co hledí za Tebou.
(…hledí za Tebou.)
2.Není to lehké bez lásky usnout,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 84
něco nás táhne, něco zní ozvěnou,
hlas uţ je blízko, tiše zaznívá v nás,
/:sám Bůh se sklání a pozvedá nás,:/
(…pozvedá nás.)
G
D
/:Ty jsi svätý, svätý, svätý.:/ (3x)
438. TY JSI BŦH, KTERÝ VLÁDNE
G
e7 C2
D
G
C2
e7
3.Bůh stále touţí, ať je nás víc,
stále nám říká: „Jste můj vzácnej lid!“
Do světa hříchu světlo přináší,
vzdávejme chválu, Jeţíš přichází,
vzdávejme chválu, Jeţíš přichází.
436. OBEŤA SRDCA
G
A
439. LÁSKA, ČO PRE MŇA MÁŠ (kapo II)
G
Láska, čo pre mňa máš
Túţim priniesť na oltár ţivot čo v sebe mám,
C2
A
D
tvojou láskou zlomený chcem ťa chváliť môj Pán
G
A
h
Chcem ti vydať práve dnes, kaţdú časť ţivota,
A
G
A
D
presiahla veľkosť mojich snov,
G
ťaţko ju pochopím,
C2
je taká vzácna, ţe nemám slov.
viem, ţe prijmeš kaţdý dar, zlomeného srdca.
e
G
A
D
Povedz čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem?
G
A
D
A
A
G
h
D/Fis
D/Fis
A
C
G
C
e C2 Dsus4
C2
Teba chválim, Jeţiš, kaţdý deň,
e
G
G
G
G
Moţno len tichý plač, len bolesť čo mám,
G
C
Tvoj láskavý dotyk, čo cítim, mi voľnosť dá.
aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť.
A
e
e
D
Jeţiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tieţ,
G
G
Vţdy znova ruky ku mne vystieraš,
budúcnosť mi dávaš, hriech môj nerátaš.
Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň.
G
e C
/:Já Tě oslavím, já Tě vyvýším,
já Ti chválu vzdám, Jeţíši.:/
D
G
D
/:Kdo Tě oslaví, kdo Tě vyvýší,
kdo Ti chválu vzdá, kdyţ ne my?:/
C2
D
e C
Ty jsi Bůh, který vládne na zemi.:/
milujte svět, ať ví, ţe jej hledám.:/
D
D
/:Ty jsi Bůh, který vládne na nebi.
/:Jako jsem já vás miloval láskou,
G
C
e
C
Teba túţim navţdy uctievať,
D
Láska tak vzácna,
e
A
D
Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám,
G
A
(Dsus4 D)
O Tvojich slávnych dielach spievať chcem,
D
svoju hĺbku srdca ti dám, môj láskavý Pán.
G
Baránok.
D
C
e C
Teba ctím.
ţivot svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
G
A
h
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj
A
G
A
440. PŘED TEBOU SMÍM POKLEKNOUT
D
D
otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj.
A
h
1.Před tebou smím pokleknout, vyznat Ti lásku,
G
437. PADÁME NA SVOJU TVÁR
D
A
h
G
D
A
h
G
A
G
vejdi jako Král.
D
D
h
A
A
Tam milost je a večná láska, pred Tebou, ó Jeţiš.
G
A
Teď srdce své otvírám a prosím,
A
Padáme na svoju tvár pred Tebou, ó Jeţiš.
D
A
Pane můj, jsi pro mě nejvzácnější.
A
h
D
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 85
Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval,
G
A
a
abych přebýval ve světle Tvé tváře.
D
před lidskou zlobou bezpečnou skrýší,
A
E
a
pramenem uprostřed pouště.
h
Na věky chci vyvyšovat jméno Tvé,
G
A
h
je tak nádherné blízko Ti být,
G
442. VĎAKA JEŢIŠ
h
A
G
D
A
Vďaka Jeţiš, vďaka za dnešní deň.
D
h
G
D
A
je tak nádherné blízko Ti být.
Vďaka Jeţiš, s Tebou preţiť ho chcem.
2.Před tebou smím pokleknout a vzdát Ti slávu,
Pane můj, Tvé jméno nejkrásnější.
Teď srdcem svým vyznávám, Jeţíši,
Ty jsi králů Král.
Vďaka Jeţiš, ţe mi lásku dávaš.
441. LID, KTERÝ CHODÍ V TEMNOTÁCH
443. VĚŘÍM V BOHA
a (orig. od d)
G
d
E
Pána našeho.:/
Neboť se nám Syn narodí,
e7
C
e7
G
1.Věřím v Boha,jenţ byl počat z Ducha Svatého,
na Jeho rameni spočine vláda,
a
E
Cmaj7
a
bude mít nádherné jméno.
a
F
C
G
a
Divuplný Rádce, Boţský Bohatýr,
C
G E a
F
C E
sám Pokoje vládce, Otec věčnosti.
a
F
C
G
G E a
E
Věřím v Boha, narodil se z Marie panny,
Věřím v Boha, trpěl pod pontským Pilátem,
Věřím v Boha, hmm, byl ukřiţován,
Věřím v Boha, umřel a byl pohřben,
Věřím v Boha, sestoupil do pekel,
a7
a
Věřím v Boha, třetího dne vstal z mrtvých,
Divuplný Rádce, Boţský Bohatýr,
C
C
/:Věřím v Boha. Věřím v Boha.:/
E
dítě bude nám dáno,
a
h7
i v Jeţíše Krista, Syna Jeho jediného,
G
d
a7
Cmaj7 C2 D/E
z Betléma zazáří světlo.
C
D6/E
D
e7
a
a
A
Stvořitele nebe i země,
G
těm, kteří bydlí ve stínu smrti,
E
G
A
/:Volám Abba, Abba Otče.:/
Cmaj7
C
a
D
/:Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
uvidí veliké světlo,
a
G
e7
1.Lid, který chodí v temnotách,
C
h
Cmaj7
a
C2
Věřím v Boha, vstoupil na nebesa.
sám Pokoje vládce, Otec věčnosti.
e7
a
G
2.Věřím v Boha, sedí na pravici Boha Otce,
2.Duch Boţí na Něm spočine,
C
d
Cmaj7
E
Věřím v Boha všemohoucího,
Věřím v Boha, odkud přijde soudit ţivé i mrtvé.
Věřím v Boha, mmm věřím.
Věřím v Boha, věřím v Ducha Svatého,
Věřím v Boha, svatou církev obecnou,
Věřím v Boha, svatých obcování,
Věřím v Boha, hříchů odpuštění,
v Něm Bůh bude zjeven,
a
C
G
z Jákoba hvězda zářivá vzejde,
a
E
a
Mesiáš s nádherným jménem.
a
G
On bude světlem v temnotách,
C
d
a7
E
Věřím v Boha, těla z mrtvých vzkříšení
majákem, kdyţ zuří bouře,
a
C
G
Cmaj7
C2
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 86
Věřím v Boha, a ţivot věčný.
D
/:Touţím teď do srdce chvály vstoupit,
e
444. ZPÍVEJ S RADOSTÍ
D
G
A
A
D
A
G
Vyznávám Pane, ţe nejsem věrný,
A
e
Zpívej s radostí, vţdyť On je pomoc tvá.
D
(G)
kde jsi jedině Ty, jedině Ty, Jeţíši.
Zpívej s radostí, Bůh je tvoje síla.
D
A
G
(G)
A
D
to jsi jedině Ty, jedině Ty, Jeţíši.:/
A
Tak chval ho právě teď za všechno, co ti dává.
Ve vítězství půjdeš dál.
2.Ty jsi věčný Král, kdo jen vyjádří,
co Ti náleţí.
I kdyţ slabý jsem, Pane, vše si vem‘,
kaţdý dech je Tvůj.
445. TOUŢÍM STÁT (Still)
447. OBKLOP MĚ
G
A
D A
D
h
G E
D
A
G
G/E
A
Vím, ţe smím se skrýt pod mocnou rukou Tvou.
G
A
A
A
A
A
G A
A
G A
D
h
A
G
A
/:Obklop mě svou svatou blízkostí.:/
D
jsi nad tím vším, klidný být smím,
G
D
e
D
I kdyţ přijde strach, jen Tys' můj štít,
G
A
všechny Tvé vůně, vším, čím jsi.
h
A
D
Tvoje vlny se převalí po suchých polích,
D
Ty jsi Průvodcem všech kroků mých.
G
A
Tvoje mocné proudy ať mě pohltí,
D
Vím, ţe v bouři dnů, kdy příboj hřmí,
G
G
Jako řeka mě unášíš do svých hlubin,
Touţím stát před tváří Tvou.
D
A
A
Není ţádný jako Ty, nikdo neudělá to, co Ty,
D
G
jsi nad tím vším, pokoj mít smím.
A
o Tvoji lásku se opírám.
Není ţádný jako Ty, Tvoje sláva přichází,
Kdyţ Tě chválím, Jeţíši.
Ţít dál smím, s Tebou dál jít.
Znám Tvou moc, kdyţ tichý přicházím.
G
A
/:Po Tobě touţí duše má.:/
446. HUDBA DOZNÍVÁ
D
A
448. MÔJ SI TY
e
1.Hudba doznívá, k Tobě přicházím,
D
chci jen Tebe znát,
D
g/D
A
D
co bys Ty měl rád.
g/D
D
A
e
G
D
A
nejen krásná slova, co víc neţ sebe Ti dát.
D/F#
/:Chcem, aby si vedel,
F#/A#
h7
ţe milujem ťa stále,
A
Ty zkoumáš hlubiny mé,
e
D D/Fis
ja ťa uzdravím z tvojich rán.
(Já) chci víc neţ píseň Ti dát,
D
G/D
Môj si ty, tak mi dôveruj,
A
e
D
v mojom náručí môţeš spať.
e
přinést něco snad, co pravou cenu má,
e
G/D
1.Môj si ty, dieťa, mám ťa rád,
A
G/E
D
A
Skryté nic Ti není, Ty vidíš, co v srdci mám.
D/F#
kaţdý úder môjho srdca
G
1. (D/F# – při opak.), 2.G/A
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 87
o tom hovorí,
Ty vidíš, čo v srdci mám.
:/
D
D
ţe môj si ty.
A
Prichádzam pred tvoju tvár ťa chváliť
D
G/D
e
2.Môj si ty, dieťa, mám ťa rád,
g/D
D
v mojom náručí môţeš spať.
D
G/D
Môj si ty, idem pred tebou,
g/D
449. PRIŠLI SME ŤA CHVÁLIŤ
A
e7
451. TEN DEN
G
D
1.Do tmy na svet prišlo k nám Svetlo sveta.
D
A
A/c#
G/H
1.Ten den mi víc neţ stříbro září,
G
D
Otvor môj zrak nech vidím
krásu lásky v ktorej srdce Ti spieva,
láska a moc Ti patrí.
A/c#
G
D/F#
aC
Ty chvíle jsou mi vzácnější
A
G
D
A/c#
D
A/c#
2.Kráľ všetkých dní, a tieţ najvyšší vládca,
slávnejší nad nebesá,
poníţil sa, prišiel na zem čo stvoril,
vzdal sa slávy z lásky k nám!
G
Asus4 A
GA
D
Touha ţít v domě Tvém
G
G
A
D
je největším mým důvodem,
G
G A
h h/A
vše, co mám, ţe dávám rád,
G
450. HUDBA DOHRÁVA
A
aC
uvnitř Tvého nádvoří.
cenu, ktorú Ťa môj hriech stál. :/
D
D/F#
ţe kaţdý den bych strávil rád
/:Ja nemám dosť slov opísať
D
h
pár slůvek s vůní stýskání,
G
A
G/H
2.Ty víš, ţe tajné přání mám,
prišli sme Ti vyznať: “Si náš Boh“!
Si dokonalá Láska, dokonale Svätý,
dokonale nádherný ku nám!
D
Asus4 A
víc, neţ léta jinde ţít.
Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať,
A
h
ten den, kdy smím Ti blízký být.
G
D
h
D
2.Nekonečný Kráľ,nik nevysloví čo Ti patriť má.
Aj keď nič nemám, celý ti patrím,
aj svoj dych Ti dám.
D D/Fis
ja som verný Boh, mám ťa rád.
D
(G) A
kde si jedine Ty, jedine Ty, Jeţiš.
Viem ţe som zradil, no túţim sa vrátiť
kde si jedine ty, jedine ty Jeţiš.
e
A
A
D
kdyţ další den, další den, smím Tě znát.
1.Hudba dohráva, všetko utícha a ja prichádzam.
D
A
e
Priniesť niečo snáď, čo pravú cenu má,
A
čo by si mal rád.
e
D
A
Viac ako pieseň Ti dám, Ty si zaslúţiš viac,
e
D
A
nestačí hudba čo hrá.
Ty hľadáš hlbšie tam v nás,
kde ukrývam svoj strach,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 88
z prachu, hlíny mě pozvedáš,
D
D4
D
D4
všemocný, Bůh věčný. Nebudu uţ jako dřív,
h
G
kdyţ přišels blíţ od věčného Otce.
D
A
S námi přišel ţít Syn Otcův jediný.
D
A
G
A
Ty jsi ţil, umíral a byl vzkříšen, znovu vstal,
D
A
G
A
cestu všem otevřel, aby svět znovu ţít směl.
G
A
D
Haleluja, za dílo Tvé.
452. LEN TEBE
D
h
1.Predo mnou je kríţ, a za mnou svet,
A
Neobrátim sa uţ nikdy späť,
G
D (orig. od E)
1.Je nádherné byť v nádvoriach,
G
D
D
Veď po Tebe smäd v duši mám, môj Pán.
D
Vţdy srdce sa mi utíši,
G
G
G
Len Tebe a nie nám.
A
D
A
a v tieni Tvojich krídel spievam si.
G
S Tebou je lepší jeden deň,
A
2.Pane, z našich sŕdc, Tebe chvála znie,
Na tvári je Ten, kto rozumie,
to všetko je len o Tebe.
Zošli oheň svoj, na oltár obete,
Plameň našich chvál dá vedieť vo svete,
o všetko je len o Tebe.
s Tebou je lepší krátky čas.
G
S Tebou je lepší jeden deň,
A
neţ inde tisíc.
D
2.Len jednu vec si ţiadam mať,
G
D
(h)
G
D
D
G
D
G
H
D
G
Tvoje deti kričia, kričia – Len o Tebe.
A
Byť s Tebou tam, kde Tvoja sláva je.
Slnko ţiari, more hučí – Len o Tebe,
Vesmír celý sa točí a spieva – Len o Tebe,
A
zrieť Tvoju krásu.
Zem sa chveje, vrchy kričia – Len o Tebe,
H
A
keď pri Tebe som,
Len Tebe, a nie nám patrí sláva,
Len Tebe, a nie nám patrí sláva,
Len Tebe, a nie nám patrí sláva,
A
A
tam, kde Ty bývaš.
D
to všetko je len o Tebe.
Zatras Nebesia, roztrhni oblohu,
Nech kaţdý z ľudí vie - je to o Bohu,
to všetko je len o Tebe.
h
454. S TEBOU JE LEPŠÍ JEDEN DEŇ
h7
A
Po Tebe Boh ţivý,
G
A
volám zo všetkých síl,
h7
A
GA
453. ZA DÍLO TVÉ
po vodách Ducha Svätého.
D
h7
D4
A
Zachránce, má Spáso,
Viac krát som to skúsil,
D
G
D4
tak prosím znovu príď!
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 89
kdyţ mi říkáš, kdo jsem já, ţe jsem tvůj (tvá).
h7
Chcem blízko Teba stáť,
G
A
e A
chcem blízko Teba stáť, blízko Teba stáť!
2.Kdo jsem já, ţe mě s láskou přijímáš?
Přece víš, jak selhávám, s Tebou znova začínám.
Kdo jsem já, ţe hlas co bouři poroučí
se mocně ozývá a strach ve mně utiší?
455. IDE JEŢIŠ, IDE
a
d
457. CHVÁLY HODEN KRÁL
E
a
C G
C
D
G
1.Děkuji, Jeţíši. Velkou cenu vzal Tvůj kříţ.
/:Ide Jeţiš, ide, dobrú správu nesie:/
e
A
d
G
Sňal jsi kaţdý hřích ze mě
Ţe On ma vykúpil, vykúpil,
C
D
F
D
a v lásce Své stále odpouštíš.
za moj hriech zaplatil, zaplatil,
d
C a7
2.Děkuji za lásku, probil ruce Tvé můj hřích.
Očistils mě v krvi Své a já teď vím,
ţe mi stále odpouštíš.
E
za moj hriech zaplatil, zaplatil
a A7
svojou krvou.
G
D
e
D
C
Chválu, dík, Ti vzdám, důvod chválit mám,
D
456. KDO JSEM JÁ
D
A
h
1.Kdo jsem já, ţe sám Bůh a světa Pán
A
G
A
G
moje jméno dobře zná a ví, co proţívám?
Kdo jsem já, ţe ta hvězda zářivá
mi svítí na cestách kdyţ sám bloudím v tmách?
G
A
C/A G/H D
C2
A
slyší kaţdého, kdyţ v nesnázích ho prosí,
e
A
přijde mu na pomoc a zachrání ho z konce.
h
Já vím, jsem jak květy v trávě –
A
C2
G
G
D
e
Veliký je náš Bůh, nejvyšší chvály je hoden.
– dnes tu jsou a zítra zvadnou,
A
D
e
ten důvod jsi Ty sám.
D
a7
1.Věřím v Krále, jehoţ království je věčné,
vládne milostí a soudí spravedlivě,
vţdyť můj celý ţivot znáš,
G/E
C
/:Chvály hoden Král.:/
A
nejsem ničím vyjímečný (vyjímečná),
G
G
458. ZPÍVEJ HALELUJA (VELIKÝ JE NÁŠ
BŦH)
A
Důvod pro Tvou přízeň vím (znám),
h
C
přijdeš sám uţ s korunou pro vládu vítěznou.
Chválu, dík, Ti vzdám, (jsi) Pán Jeţíš, můj Král,
Beránek Boţí křiţován.
C2
D
jsem vlnou hnanou bouří, kdyţ zuří oceán.
Však Ty slyšíš, kdyţ Tě prosím,
Tvoji pevnou ruku cítím,
D
e
Velikost Jeho jména nemůţe vystiţena být.
e(C2)
/:Zpívej haleluja, zpívej haleluja,
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 90
e
e
G/A
A7
a a/D
Ţít kaţdý den smím před tváří Tvou.
Zpívej haleluja Jeţíši.:/ (4x)
2.Chci Tě vyvyšovat, Boţe můj a Králi,
chci Ti dobrořečit navěky a navţdy.
Kaţdý den Ti, Pane, touţím vzdávat chválu,
já chci chválit jméno Tvé na věky věků.
Coda: /:Náš Král je Jeţíš. Náš Král je Jeţíš.:/
G
D/F#
a
e
Touţím dál jít, dílem Tvým být
F
C/E
a a/D
Jsi Hrnčířem, já hlínou v rukou Tvých
G
D/F#
a
e
Pánem jsi vzácným, Vůdcem, který chrání.
F
C/E
a a/D
Jsi Hrnčířem, já hlínou v rukou Tvých.
461. SÍLU MI DEJ
459. NIKDY NEKONČÍCÍ MILOST
D
D
A
1.Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá,
e
G
A
nikdy nekončící milost odpouští a přijímá,
nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání
před ní padá kaţdá touha po vlastním uznání.
D
A
Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas.
e
G
A
Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas.
Dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl.
Dokud dýchám, ţe i ve mně Jeţíš zvítězil.
2.Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát,
nikdy nekončící milost mě učí pevně stát,
nikdy nekončící milost srdci rytmus udává,
ţiju pro ni a ona ve mně svůj domov má.
460. ÚŢASNÝ BŦH
G
1.Úţasný Bůh, vesmíru vládce,
c/Es
vím, ţe jsi můj nejlepší Rádce.
e
G/A
A7
Jsem v ruce Tvé, vţdy pro mě máš
a7
D4 D
tak zvláštní plán.
2.Vedeš mě stále do svojí slávy,
jen s Duchem Tvým chci, Pane, dál jít.
V blízkosti Tvé aţ do posledních dnů zůstávám
e
G
a já přestávam doufat,snad se mám za to i stydět.
A tak obracím se kamsi ke hvězdám
a prosím o odpuštění
a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět.
Sílu mi dej dívat se na strach a pláč,
vědět ţe svoboda je drahá a trestat je zač,
a naději a víru ţe umím být lepší - sílu mi dej.
Pochopit co rozumu se vzpírá – sílu mi dej.
Uvěřit, ţe pravda bude vítěz…
Ţe poníţení povýšení budou…
Ţe od zrna oddělí se plevel…
Překročit řeku plnou špíny – sílu mi dej.
A nemyslet jen na sebe a na svou malost…
Dokázat odpustit svým nepřátelům…
A neklesat ve víře a naději…
Sílu mi dej…
D/F#
C
Zatím chvilky jsou to jen kdy moje duše klesá
Abych nesoudil, a kdyţ tak jenom sebe
– sílu mi dej
Aby svoboda a láska nade všemi byla…
Aby pomsta nezaslepila mé oči…
Abych snesl všechno, co mě ještě čeká…
Abych unesl tíhu svobody – sílu mi dej.
Sílu mi dej, sílu mi dej.
D/F#
Jsem v ruce Tvé, své plány skládám.
G
a/G
G D/F#
Svůj ţivot rád Ti Králi dávám.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 91
462. VŢDY A STÁLE
A
463. V NEJČISTŠÍ CHVÁLE
D
h
1.Neustále Ty jsi se mnou,
A
D
neustále připraven jsi mě obejmout,
A
D
h
D
A/c#
D/E E
D
h
A
D
h
Kaţdou chvíli, co srdce mé bije
A
G
H
E
D
G
D
A
vţdy a stále kaţdý den.
A
D
G
A
D
Tobě Beránkovi, který v nebi máš trůn,
Kaţdou chvíli, co srdce mé bije
A
H
miluji Tě vším tím, co jsi mi dal.
E/G#
D/F#
Chci Tě chválit na Tebe myslet,
A
h
G
D
A stvoření celé ať chválou zní
A
h A
h
D
G
D
A
G
3.Ó Duchu Krále, který ve mně má chrám,
2.Neustále je čas ke chvále,
h
D
neustále vděčnost je cesta naděje,
A
D
D
A
udrţuj zrak můj upnutý na Jeho tvář.
G
D
A
h
Ať běţím jak o závod pro první cenu,
ať uţ slunce svítí, dobře mi je,
G
D
A
D
pro to vítězství, co v Kristu mám.
nebo temnota mě obklopuje,
A/c#
G
buď sláva i úcta i chválení.
a zpívá Ti, neboť jsi Pánů Pán.
ţivotem svým tě uctívám.
A
h
nachystán pro dílo Tvé.
D/E
E
A
Jsem Tvůj sluţebník přikrytý Tvojí slávou,
G
Chci Tě chválit na Tebe myslet
A/c#
D
do nádvoří Tvých vstoupit smím s radostí.
miluji Tě vším tím, co jsi mi dal.
h
h
2.V nejčistší chvále, v srdci uctívání
A
A
A
a předurčil k chvále své.
není nic, co mi zabrání v uctívání.
A
A
D
G
ať jsem nalezen či ztracený,
D/E
G
Ze srdce svého, jeţ jsi vytvaroval
D
h
A
chválit Tvé jméno je mé přání jediné.
G
ať jsem blízko nebo vzdálený,
A
D
1.Spatřit Tvou krásu je vše, po čem touţím,
D/E E
není nic, co mi zabrání v uctívání.
Tobě Beránkovi, který v nebi má trůn,
buď sláva i úcta i chválení.
A nebesa celá ať poklekají
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Zpěvník AC Vyškov
Strana 92
a chválí Ho, neboť je Pánů Pán.
hAG
D A
Svatý, Ty jsi svatý.
hAG
D A
Svatý, Ty jsi Pán.
G
D
Tobě Beránkovi, který v nebi máš trůn,
A
h
G
buď sláva i úcta i chválení.
G
D
Povolej hříšné, ať pozvednou hlas
A
h A
G
a chválí Tě, neboť jsi Pánů Pán.
464. RÁNY NA DLANÍCH
D
h
1.Rány na dlaních a na nohách Tvých
G
A
mi řekly, jak moc mne máš rád.
D
h
Na hlavě trní, které tak bolí,
G
A
h
1.Do rukou tvých odevzdávám
A
G
A
D
všechno, co mám, jsi můj Pán.
A/C#
h
Ve dlaních svých drţíš můj svět,
A
G
A e7 Asus4
D A/C#
Jeţíši, věřím
Nebe pak odvrátilo tvář,
G/B
v Tebe.
D/F# f#
h
a Tys na kříţi zůstal sám.
f#
A/C#
A
h
f#
D
všechny dny mé jsou Tvé.
ukázalo lásku Tvou.
f#
465. SE VŠÍM CO MÁM (With all I am)
h
Tvé jizvy budou hlásat dál,
G
jak mne máš rád.
2.Všechno co mám, to všechno Ti dám.
Po Tobě touţím, Pane.
Všechno co mám, to všechno Ti dám.
Celý ţivot můj je tvůj.
Jeţíši, patřím
G
Tobě.
e
Ty jsi důvod, proč zpívám,
Asus4 A
Tvoje jméno uctívám.
:/
D
…se vším, co mám.
D
A/C#
h
2.S Tebou dál půjdu po cestách Tvých
A
G
A
D
tam, kde je pláč i smích, důvěru mám.
A/C#
h
Slovo Tvé je silou mou
A
G
A e7 D
a jistotou – jsi věrný Pán.
Dsus4 D A/C#
Tebe chválím,
G/B h
A
Tobě chválu vzdám.
Pro vnitřní potřebu Apoštolské církve
Download

OBSAH: - AC Vyškov