Zpráva ze života Farního sboru SCEAV
v Bystřici za rok 2013
Bývá zvykem, ba i předpisem ve vnitřních předpisech naší církve, ţe presbyterstvo
kaţdým rokem předkládá sboru zprávu společenství sboru. Činí tak vědomé si toho, jak
pestrým a ţivoucím organismem je aktivní křesťanské společenství a taktéţ v důvěře, ţe se
tato zpráva můţe stát jak shrnutím našeho společného putování v uplynulém roce, tak
impulsem pro diskusi a hledání dalšího společného postupu. Tato výroční zpráva byla
odsouhlasena presbytery sboru v únoru 2014.
V úvodu chci vzdát chválu našemu Pánu, ţe jsme se po celý uplynulý rok mohli v našem
sboru pokojně scházet a setkávat. Dík patří všem, kteří se podíleli nejen na sluţbě Slova, ale
i na veškeré další činnosti sboru.
Bohoslužby
Nedělní a sváteční bohosluţby jsou jádrem ţivota sboru. Jako pastoři je také v roce 2013
vedli oba faráři, působící ve sboru. Konalo se jich celkem 103, z toho 68 krát v kostele a 35
v okolních kaplích v Nýdku, Košařiskách a Karpentné. Kromě toho se v průběhu roku konaly
bohosluţby i v mimocírkevních institucích, a to 49 krát v Penzionu-Nýdek, 49 krát
v Penzionu-Bystřice (z toho 17-krát v reţii SCEAV, zbytek pak v reţii sboru z Církve bratrské,
ŘK farnosti a LECAV). Průměrná účast na nedělních bohosluţbách činí cca 160 osob, coţ
činí 27.9 % z celkového počtu členů sboru. Nejvyšší účast je zpravidla o svátcích a na tzv.
rodinných bohosluţbách – cca 250-300 bratří a sester. Jedná se o bohosluţby, kterých se
účastní všechny generace. Zmíněné rodinné bohosluţby začaly fungovat naprosto
samostatně, vţdy je vedou dva manţelské páry, které se také starají o přípravu programu
včetně hodů Agape (podpůrný bod programu, který stmeluje zájem jeden o druhého ve
společenství).
Večeře Páně se vysluhovala jen v rámci bohosluţeb 18-krát 7 krát byla VP vysluhována
v domech sborovníků. Při zahájení a ukončení školního roku přistoupily k oltáři děti s rodiči,
ţáci a studenti, a přijali poţehnání do nového školního roku a na dobu prázdnin.
Ze sborové statistiky
V roce 2013 v našem sboru bylo oddáno 10 manţelských párů, pokřtěno 25 dětí a
rozloučili jsme se navţdy se 14 členy. Celkem k 31.12.2013 sbor čítá 601 členů.
Majetek sboru
Majetkem sboru SCEAV v Bystřici n/O. je bystřický kostel, dvě kaple /Nýdek, Karpentná/,
dvě sborové budovy v Bystřici, stodola a pozemky o celkové rozloze cca 4 ha (včetně
některých pozemků hřbitovních). Presbyterstvo se rozhodlo podat v tomto roce ţádost o
navrácení církevního majetku v rámci restituce církevního majetku (jedná se o parcely v k. ú.
Nýdek o celkové výměře 2ha). Pozemky jsou situovány nad pohřebištěm u nýdecké kaple a
také tvoří svah pod kaplí v Nýdku, směrem k hlavní silnici. Záměrem vedení sboru je
zahájení výstavby sborového domu na tomto pozemku, jakmile se naskytne moţnost a bude
nám poskytnuta i finanční podpora z ústředí z v duchu strategického plánu církve.
Správa a administrativa sboru
Bystřický farní sbor má jednoho pastora Mgr. Romana Raszku a emeritního biskupa Mgr.
Stanislava Piętaka PhD., delegovaného do našeho sboru Církevní radou po dohodě s
vedením sboru. Ve sboru dále působí tři varhaníci: Alena Kostková, Danuta Kantorová a
Helena Kaletová; čtyři osoby vykonávající funkci kostelníka: Evu Walchovou (Bystřice),
Emanuela Wiselku (Nýdek), Jiřího Sikoru (Košařiska) a Evu Niemcovou (Karpentná). Funkci
pokladničky sboru nadále zodpovědně vykonává Věra Klimková, přičemţ za účetní sluţby
vztahující se na náš sbor bylo zaplaceno externí účetní, Karin Heczkové, která přehledně
účtuje všechny poloţky v nejnáročnějším účetnictví ze všech sborů naší církve.
Pastoraci (návštěvy a osobní setkání se členy sboru) konali kromě farářů i další
pomocníci z řad presbyterů i členů sboru, ale také zaměstnaná na poloviční úvazek Lidia
Sikora. Výuku náboţenství na školách vedla Ester Raszková (1/2 pracovního úvazku).
Presbyterstvo vyjadřuje hlubokou vděčnost všem spolupracovníkům, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli aktivně na ţivotě sboru v roce 2013. Někteří byli vyjmenováni, ve
skutečnosti jich však je ještě mnohem více i z řad KS, či dobrovolníci v Projektu Izrael.
Koneckonců vţdyť i kaţdá přímluvná modlitba za pastora, presbyterstvo či sbor je také svým
druhem sluţby. Bez společné práce a vzájemného podpírání by náš sbor přece ani nebyl
křesťanským sborem. Presbyterstvo rovněţ oceňuje práci obou farářů a jejich dobrou
spolupráci v průběhu roku.
Presbyterstvo
Sborové shromáţdění 17. března 2013 zvolilo presbyterstvo na období čtyř let ve
sloţení: Mgr. Hejnochová Jarmila (Bystřice 476), Ing. Kaleta Daniel (Bystřice 398), Kaleta
Jan (Bystřice 398), Ing. Kantor Bronislav (Nýdek 501), Klimek Bronislav (Bystřice 892), Ing.
Kostka Bronislav (Bystřice 595), Ing. Kufa František (Košařiska 9), Ing. Niemiec Jiří (Bystřice
476), Niemiec Karel (Karpentná 58), Pietrosz Bronislav (Bystřice 474), MUDr. Polednik David
(Vendryně 33), Ing. Rakowski Martin (Bystřice 413), Ing. Szmek Daniel (Bystřice 992),
Szymeczek Karel (Nýdek 543), Walach Jaroslav (Bystřice 593)
Zvolení presbyteři sloţili slib v rámci pravidelných bohosluţeb 14. dubna 2013. Členy
presbyterstva z moci úřadu jsou rovněţ pastor sboru Mgr. Roman Raszka a od 1. dubna
2011 emeritní biskup Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D.
Sborové shromáţdění dále zvolilo revizní komisi na jeden rok ve sloţení: Mgr. Miroslav
Filipec, Adam Morcinek, Zbyšek Niemiec, Anna Konderlová a Roman Kostka.
Byla zvolena inventarizační komise ve sloţení Ing. František Kufa, Ema Poledniková a
Eva Wlachová.
Nově zvolení presbyteři na své první schůzi 8. dubna 2013 zvolili ze svého středu následující
orgány: Kurátor sboru – Jaroslav Walach, zástupce kurátora – Ing. Daniel Szmek
Členové výboru presbyterstva: Ing. Bronislav Kostka a Bronislav Pietrosz
Předseda presbyterstva: pastor sboru Mgr. Roman Raszka
Synodály za náš sbor jsou z moci úřadu pastor Mgr. Roman Raszka a kurátor Jaroslav
Walach. Náhradníkem delegáta na Synod byl zvolen ing. Daniel Szmek. Ekonomem byl opět
zvolen Ing. Bronislav Kostka a pokladní: Věra Klimková. Zapisovatelkou pak Mgr. Jarmila
Hejnochová.
Hospodářská komise funguje ve sloţení: Bronislav Klimek, ing. Bronislav Kostka, ing.
Bronislav Pietrosz, Mgr. Roman Raszka, Karel Szymeczek, Jaroslav Walach.
Misijní komise byla schválena presbyterstvem 13. května 2013 s vedením: předseda ing.
Bronislav Kantor, zástupce ing. Jiří Niemec.
Presbyterstvo se pravidelně scházelo pod vedením pastora sboru druhé pondělí v měsíci,
vyjma měsíce prosinec. Na jeho schůzi navazovalo podle vţité praxe společné jednání
s pracovníky sboru, a to pod vedením Karla Niemce, předsedy místního společenství
Křesťanského společenství. Společné setkání s pracovníky bylo zahajováno přednáškou a
Večeří Páně. V týdnu před schůzí presbyterstva se obvykle scházel výbor presbyterstva.
Stěţejní hospodářské úkoly:
1.
Nová elektrodokumentace kostela.
2.
Nové schodiště do kaple v Nýdku.
3.
Oprava komínu na faře.
4.
Pokácení stromů na hřbitově v Karpentné.
5.
Rozvod plynu ve farní budově.
6.
Uzavření nové pojistné smlouvy na kostel a kaple.
7.
Revize smluv s nájemci bytů v obou sborových budovách.
Výzvou roku 2014 zůstává:
1.
Výměna oken ve farní budově byla odloţena na rok 2014.
2.
Impregnace krovů na kostele.
3.
Vytvoření týmu dobrovolných pracovníků pro údrţbu nemovitostí a majetku sboru.
Úkoly pro duchovní rozvoj sboru:
1.
Klub M.I.S.E. a jeho souţití s kazatelskou stanicí v Nýdku. Koordinátorem pro práci
klubu M.I.S.E. a kazatelské stanice byl ustanoven ing. Bronislav Kantor. Za účelem
prohloubení spolupráce těchto sloţek 17. února 2013 proběhla otevřená diskuse vedení
M.I.S.E., dorostu a účastníků bohosluţeb. Další pracovní schůzky M.I.S.E. a zástupců
kazatelské stanice byly věnovány zvláště evangelizačnímu nasazení dorostu spolu s norskou
misijní skupinou.
2.
Konference sboru. Strategickému plánování dalšího rozvoje sboru byly věnovány dvě
konference, a to 15. června a 16. listopadu 2013. Výstupy z nich byly zpřístupněny všem
presbyterům a pracovníkům sboru.
3.
Misijní komise určila čtyři projekty, které v roce 2013 podporoval náš sbor:
a.
Děti Afriky (Tanzánie)
b.
Příprava naší bývalé katechetky Moniky Turoňové na misijní sluţbu v Jiţní Africe
c.
Evangelizační akce IMPULS v Nýdku
d.
Podpora misionáře Alího z Iránu
Vedení sboru děkuje Vám všem, ţe s pokorou a vírou tvoříte fungující křesťanské
společenství, ţijete z Kristova evangelia, a ţe se podle svých obdarování zapojujete do
práce ve sboru a vzájemnou sluţbou obohacujete ostatní. Níţe předkládáme jednotlivé
reporty z této sluţby, tak jak je sepsaly zodpovědné osoby za dílčí oblasti ţivota sboru.
Szkółka niedzielna w Nydku
Psalm 103: 2-4 - „Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego
świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On
odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie
twoje, on wieńczy cię łaską i litością.” Te wersety zachęcały nas do pracy z dziećmi w Nydku.
Na naszych regularnych spotkaniach odkrywaliśmy Boże prawdy w podobieństwach Pana
Jezusa. Z wielkim zainteresowaniem dzieci słuchały lekcji na podstawie życia wierzących
sportowców z całego świata pod tytułem Więcej niż złoto. Tradycyjną wielkanocną Białą
Sobotę w Bystrzycy dla wszystkich dzieci i rodziców przygotowaliśmy na „biało” z tajemnicą
jednego obrazu. W maju w ramach nabożeństwa dzieci wyraziły swoją wdzięczność i
podziękowania swoim Mamusiom i Tatusiom. W ramach projektu „ Poznajemy kościoły i
kościółki na naszym terenie” zwiedziliśmy w sierpniu kościół w Bystrzycy i poznaliśmy go jak
nigdy przedtem. Noc spędziliśmy razem na Kanaanie i pod wieczór mieliśmy ognisko
z rodzicami.
Dowiedzieliśmy się, jak wyglądała szkółka za czasów rodziców. Dzieci nie
chciały wracać do domu, bo było nam razem bardzo dobrze. Jak corocznie dzieci
występowały w Domu dla seniorów w Nydku z programem godowym – Poselstwo Księgi.
Chcemy podziękować kochanym rodzicom za współpracę i pomoc w odegraniu ważnych ról
– wielbłądów. Modlimy się, by jeszcze wiele dzieci z Nydku poznało i pokochało Pana
Jezusa. Ing. Urszula Szymeczek
Nedělní besídka Bystřice
Celkově
chodilo na nedělní besídku v roce 2013 - 30 dětí. Starší děti se od ledna
zamýšlely nad otázkou: Je satan skutečností? Následně se zamýšlely nad ţivotem Petra.
Nechyběly během roku ani misionářské příběhy: Z Norska do Indie nebo příběh Anthony
Rossi. Menší děti se kaţdou neděli naučily jedno přikázání. Poté přemýšlely nad dětmi Bible,
a jak i ony mohou chválit Pána Jeţíše
Během roku děti byly svědky mnoha zvláštních besídek a akcí. Mezi ně určitě patří letní
tábor na Kiczerze: Hrdinové věků, kde jich bylo 42. Na podzim besídka podnikla výlet na
Kozinec, kde děti spolu s učiteli proţily nádherný poţehnaný den. Jak uţ to bývá zvykem ,
blíţil se konec roku a s ním i Vánoční dětská bohosluţba. Děti překvapily svým doprovodem
na hudební nástroje ke společným písním. Jejich nasazení a radost ze sluţby je příkladem
pro nás dospělé. Nedělní besídka a práce s nejmenšími je otázkou budoucnosti našeho
sboru. Proto se modleme za moudrost pro učitele i v roce 2014 a vyprošujme pro celou
nedělní besídku poţehnání. Małgorzata Michejda
Výuka náboženství
Výuka náboţenství probíhá na šesti školách PSP a ZŠ Bystřice, ZŠ Nýdek, PSP a ZŠ
Vendryně a ZŠ Košařiska. Ve školním roce 2013-2014 je přihlášených celkem 60 dětí, které
jsou rozděleny do osmi skupin. Zapojili jsme se do programu systematické vyučování dětí –
Poznání Boha křesťanské organizace "MED". Pomocí různých biblických příběhů jsme se
učili o Pánu Jeţíši. O tom, ţe se narodil jako Král, je světlem světa, má moc, je dobrým
pastýřem a jedinou cestou k Bohu... Poznáváme Bibli, knihu všech knih a učíme se deset rad
pro ţivot, které dal Bůh nejen Mojţíšovi, ale i nám. Děti při výuce vyuţívají pracovní karty,
pomocí kterých si zábavnou formou osvojují učivo. Soutěţíme, hrajeme hry, vyrábíme,
diskutujeme, a tak tvořivě trávíme společný čas. Zapojili jsme se do biblické soutěţe Jonáš,
ve které jsme studovali knihu Skutků Apoštolů. Proţili jsme Vaflovou party, navštívili
bystřický kostel, seznámili jsme se i s jeho historií. Prázdniny jsme zakončili dobrodruţně. Za
tři dny jsme procestovali celý svět a hledali poklad.
U závěrečného táboráku společně
s rodiči dětí jsme si uvědomili, co je tím největším pokladem v lidském ţivotě. Děkuji za
otevřené dveře na školách, za děti, zejména i ty, které na náboţenství docházejí navzdory
ateistickému postoji jejich rodičů, za moţnost zvěstovat evangelium, a kéţ dá Bůh i duchovní
růst, neboť, jak je psáno v 1. Korintským 3,7: „Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo
zalévá, ale o to, ţe Bůh dává vzrůst“. Ester Raszková
Konfirmace
Pro náctileté v evangelických církvích se pojem konfirmace pojí především s pravidelným
vyučováním ve věcech víry. Zpravidla se ho zúčastňují děti od 12 let. Jde o jedno aţ
dvouhodinové setkání kaţdý týden, které trvá zpravidla jeden rok a je zakončeno slavností
konfirmací. Je to slavnostní bohosluţba, při níţ konfirmandé také poprvé přistupují k Večeři
Páně. Konfirmace je příleţitost vyznat vlastní víru, převzít odpovědnost za svůj duchovní
ţivot (růst ve víře) a stát se vědomě součástí společenství na základě uváţeného a
svobodného rozhodnutí. Je to tedy důleţitý krok k samostatnosti, rozhodnutí, které ovlivňuje
ţivot. Jejím dalším významem je představení konfirmandů společenství sboru, které je
přijímá mezi sebe jako členy. V roce 2013 bylo konfirmováno šest mladistvých a v roce 20132014 tímto vzdělávacím procesem prochází patnáct dětí. Jsou vzděláváni v oblasti církevní
dogmatiky, etiky, biblistiky, dějin církve, reformace a eschatologie. Mgr. Roman Raszka
Dorost
Pro rok 2013 dostal dorost veršík z listu Římanům: „Nýbrţ oblecte se v Pána Jeţíše a
nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.“ A tento verš nás provázel během
celého roku, kdy jsme cítili Boţí vedení a Jeho poţehnání navzdory všem lidským selháním
a pochybováním. Rok 2013 jsme začali společně během Silvestra stráveného na Kanaanu,
kde jsme nejen hráli hry, ale hlavně, kde jsme začali nový rok 2014 modlitbami a chválami.
Další společnou akcí dorostu byla zimní víkendovka v PZKO Milíkov. Téma chaty bylo „Z
čeho pečeš?“ a na chatě jsme mluvili o tom, co ovlivňuje náš duchovní ţivot, a jak moc to
myslíme s Bohem váţně. V létě jsme byli s dorostem na týdenní chatě v Tyře, na chatě
Boszczyk. Téma chaty bylo „Poselství pro Tebe“ a mluvili jsme o tom, co nám která postava
z Bible říká o Bohu, a co to znamená pro náš ţivot. Na chatě nás bylo 28 a navzdory
zraněním, nedostatku vody a konfliktům, které se nakonec vyřešily, jsme proţili poţehnaný
čas. Bůh byl s námi, ochraňoval nás a staral se o nás i po fyzické stránce i díky kuchařům
Jaroslavu a Evě Walachovým. Myslím, ţe kaţdého Bůh proměňoval a dal mezi dorost
jednotu a touhu společně hledat Boţí vůli do našich ţivotů. Během roku jsme také pořádali
nocování na Kanaanu, kde mohli dorostenci pozvat své přátele, a kde také mohli přijít
klubáci z klubů z Bystřice a Nýdku. Přes celý rok se nás scházelo průměrně kolem 18
dorostenců, s tím, ţe tento rok přestoupila velká skupina dorostenců na mládeţ, nicméně
dorost začali navštěvovat letošní konfirmandé. V letošním roce také nastala změna ve
vedení dorostu, kdy Daniela Rusze vystřídal ve vedení Andrzej Szymeczek, který se jiţ dříve
připravoval na tuto funkci vedoucího. Přes celý rok probíhala i pravidelná modlitební setkání
vţdy v úterý v 18.00. Také jsme dobrali během minulého roku cyklus přednášek na téma
podobenství, rovněţ jsme ukončili sérii setkání s misionáři, která probíhala během celého
roku vţdy jedenkrát do měsíce. Minulý rok jsme se s dorostem naučili, ţe „Vše napomáhá k
dobrému těm, kdo milují Boha“, a doufám, ţe tuto zkušenost nezapomeneme. Věřím, ţe Bůh
bude i nadále ţehnat dorostu a bude to místo, kde mladí lidé budou poznávat, kdo je Jeţíš, a
budovat s Ním svůj vztah právě i prostřednictvím dorostu. A. Szymeczek a M. Ponková
Mládež
Bylo nebylo, v lednu to modlitební konferencí začalo a v prosinci VIP párty skončilo. Ale
asi byste chtěli, abych se trochu více rozepsala. Takţe, co bylo mezi tím?
Kromě sobotních setkání mládeţe, kde jsme probírali nejrůznější témata a pravidelných
modlitebních setkání ve středy, se toho událo opravdu hodně. Kdybych se měla rozepisovat
o všech skvělých akcích, které jsme s mládeţí zaţili, tak by to zabralo celý Sborový
zpravodaj. Zmíním tedy alespoň některé. V březnu jsme se prokutali závějemi sněhu a
stravili krásný víkend na oblíbené chatě Kyčera, kde jsme mohli načerpat při studiu apoštola
Petra. Duben byl ve znamení lásky a tudíţ wiesielowky Tadka a Basi. Květen je kaţdoročně
měsícem sportovního vyţití, takţe tradiční cyklodor a centrální mládeţový výšlap nebyly
opomenuty ani tentokrát. Kluci z naší mládeţe vytáhli svoje kola a zamířili na Kamenitý. O
týden později ještě spolu s muţskou skupinkou podnikli další pokus o nalezení pramenu
Olše (podotýkám, ţe opět neúspěšný, snad příště; hoši). Červen a Norská jízda, která byla v
Nýdku společně s klubem Napalm uţ byla předzvěstí blíţících se prázdnin. A léto...to je
vţdycky plné super akcí, např. táborák, Xcamp, samozřejmě i náš pobyt. Tentokrát jsme
zamířili do Charvát u Olomouce, kde jsme strávili skvělých pět dní na katolické faře.
Ústředním tématem byl starozákonní prorok Daniel. Navštívili jsme hrad Helfštýn,
olomouckou zoo, historické centrum Olomouce, zatopenou pískovnu, aj. Na podzim se naše
mládeţ rozrostla o nové členy z řad dorostu, z čehoţ máme velkou radost. A opět je tu další
wiesielowka, tentokrát od Danka a Bei, ta se konala na Kyčeře, a ještě teď rádi vzpomínáme
na ten bohatý stůl plný jídla a skvělý program. Neţ jsme se nadáli, konec roku se přiblíţil. V
listopadu jsme se setkali s ostatními dorosty a mládeţemi na Seniorátní konferenci v Písku a
v prosinci na Centrální mládeţové wigilijce v Karviné. No, a uţ tu byl čas Vánoc, řízků a
bramborového salátu na naší wigilijce. A vše to skončilo jiţ zmiňovanou silvestrovskou VIP
párty na Kanánu, kde nás uvítala lady Mary a gentleman Martin. Uf, ţe toho ale bylo, co?
Rozhodně máme na co vzpomínat. I v dalším roce máme v plánu spoustu skvělých věcí, a
budeme velmi vděční za vaše přímluvné modlitby a duchovní záštitu. Marcela Walachová
KLUB NAPALM – Nýdek
Pro rok 2013 klub dostal veršík z Ţalmů 84 : 5-6 - Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí,
oslavovat tě budou navěky! Sela Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází – v srdci je připraven
na cestu vyrazit! Cítíme, jak je důleţité přebývat v Boţí blízkosti.
Scházeli jsme se kaţdý pátek, ale během prázdnin jsme se rozhodli kvůli některým
událostem trávit spolu čas ve čtvrtky v 17:00. Kaţdý měsíc se tým lidí setkává a uvaţují nad
tím, jak by měly kluby vypadat, co budeme organizovat atd.. V létě v Nýdku se konal Impuls,
kterého jsme se taky zúčastnili. V září jsme zorganizovali pobyt v hájence na Kolybiskách
společně s klubem z Bystříce. Bylo nás tam kolem 25 a probírali jsme knihu Ester. Proţili
jsme poţehnaný čas, vařili nám sestry Raškové z Nýdku. Věřím, ţe Bůh proměňoval
kaţdého z nás. Během roku jsme měli výšlapy na Filipku a jiné nýdecké kopce, byli jsme na
bowlingu. Přes celý rok se nás scházelo kolem 9-14 mladých lidí. Pravidelně probíhají
modlitební setkání vţdy po klubech +- na hodinu. Minulý rok jsme proţili hodně, úspěchy i
neúspěchy, ale učíme se cele spoléhat na Panu Jeţíši. 1. Timoteovi 2:3-4 - Tak je to správné
a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání
pravdy. Daniel Szymeczek
Klub BIG SHOCK – Bystřice
V listopadu náš bystřický club oslavil jeden rok od jeho zaloţení. Rok 2013 byl pro nás
nejen období zkoušek, ale také rokem poţehnání. Všichni jsme velice vděční za letní
Norskou jízdu, díky které jsme mohli poznat plno nových lidí, a také je následně zvát na naše
clubové akce, anebo také akce s dorostem, jako např. dívčí přespávačka, na kterou přišlo
opravdu moc lidí. Sice bývají období, ţe na club dlouho nikdo nepřijde, ale za všechno, co
jsme tento rok mohli proţít, jsme opravdu moc vděční. Aktuálně se všichni radujeme z
Kristýnky, která na club začala chodit, a prosíme o modlitby za ní. Chceme všem moc
poděkovat za podporu v roce 2013. Iva Boszczyková
Modlitební skupinky
Duchovní růst kromě pravidelných bohosluţeb podněcuje studium Písma svatého v rámci
biblických hodin, ale také sborových buněk, které v bystřickém sboru plní navíc roli
modlitebních skupin. Je jich hned několik. Skupinka z řad dorostu, modlitební skupinka z řad
mládeţe. Studijní skupinka mladých rodin, ve které se setkává několik členů sboru včetně
svých dětí. Jedna z nich je skupinka čtyř rodin (Niemcovi, Szmekovi, Sikorovi, Kaletovi), o
které účastnice píše: setkáváme se spolu s našimi dětmi 1x v měsíci, vţdy u někoho doma.
V roce 2013 jsme pokračovali ve studiu ze série “Stavitelé domova” a konkrétně jsme se
zabývali tématem “Manţelství a peníze”, pak jsme měli samostatné studium s tématy “Stres”
a “Deprese”.
Momentálně studujeme knihu Teddyho Trippa “Pastýřem dětského srdce”,
která pojednává o základech biblické výchovy dětí a o jejich pastýřském vedení. Studium
probíhá tak, ţe vţdy dopředu si kaţdá rodina danou kapitolu prostuduje a na společné
skupince pak téma probíráme a diskutujeme. Na naší skupince si velmi ceníme porozumění,
atmosféry důvěry a společného sdílení. Další skupinku tvoří rodiny (Sobolova, Raszkova,
Fukalova). Četnost setkávání je stejná, studijní materiál pojednává o jednotě v manţelství,
výchově dětí, zdravé komunikaci mezi partnery.Tři hodiny sdílení společně přispívají
k uvědomění si vzácnosti křesťanské komunity. Další skupinka sestává z rodin (Kostkova,
Kantorova a Sikorova) další pak je sloţena z rodin (Niemcovi, Mrózkovi, Sivi, Pietroszovi a
Klusovi), která se schází na faře ve večerních hodinách jednou týdně. Pak je v našem sboru
skupinka sester, o které jedna z účastnic píše: Scházíme se třikrát za měsíc, vţdy ve čtvrtek,
kromě toho týdne, kdy máme velké setkání všech sester. Zahajujeme modlitbou, sdílíme se,
co jsme za ten uplynulý týden proţily. Čteme evangelium Marka, rozebíráme.Pak se všechny
modlíme. Rády bychom studovaly dál Boţí Slovo. Na rok 2014 jsme dostaly veršík: z listu
Jakuba: 5. kap.,13.v. Další skupinka je situována v Nýdku u rodiny Szymeczkovy, která se
schází ve středy jednou za měsíc. V roce 2013 účastnice skupinky studovaly Biblickou
abecedu ţen, modlily se a finančně podporují projekt Děti Afriky. Mgr. Roman Raszka
Před bezmála čtyřmi lety se zrodila naddenominační ţenská skupinka studijního a
modlitebního charakteru. Scházíme se 2krát za měsíc. Studijní - publikace BEE „Hle váš
Bůh“, „Manţelství je vztah“, a jiné. Modlitební – „Neboť kde jsou dva nebo tři shromáţdění ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Matouš 18,20. „Neste břemena jedni druhých.“
Gal. 6,2 Objevujeme, ţe, ať uţ proţíváme radost a poţehnání (práce, děti, manţelství,
zdraví…) nebo zakoušíme bolest a zranění, není většího poţehnání neţ být blízko Bohu.
Daniela Klusová
Mladé manželské páry s dětmi
V minulém roce jsme se pravidelně setkávali kaţdou druhou sobotu v měsíci po 16.
hodině a v příjemné atmosféře probírali témata, která se týkala manţelství, výchovy dětí,
rodiny a misijní nebo evangelizační práce, zatímco naše děti měly zajištěné hlídání a
zábavu.
Cílem těchto setkání nebylo jenom studium a růst ve vztahu s Bohem, ale také utuţování
vztahů, sdílení a stmelování společenství mladých lidí, kteří přecházejí podobnými
zkouškami, zaţívají stejné radosti a souţení. Proto je část našich setkání vţdy vyhrazena
pro společnou diskuzi.
Kromě toho jsme organizovali i další setkání našeho kruhu jako táborák, výšlap na
Čantoryji, letní kino, adventní setkání nebo přípravu celosborového vánočního večírku .
Jelikoţ se snaţíme orientovat na základní buňky našeho společenství – a to jednotlivé
rodiny – manţelské páry, pokračujeme v setkávání i v rámci uţšího kruhu studijněmodlitebních skupinek, které se aktivně podílejí na přípravách jednotlivých setkání.
Mediální prezentaci, program, fotky a další zajímavá témata můţete nalézt na stránkách
http://bystrice.sceav.cz/ocf/rodiny/ Jsme vděčni za všechny ochotné lidi, kteří pomáhají
v rámci této sekce sborové práce. Z celého srdce děkuji za vaše modlitby a modlete se za
nás o to víc i v tomto roce 2014. Roman Kostka
Manželské páry
Snad nikdo v naší republice nejásá nad stavem souţití manţelských párů a myslím si, ţe
ani v našem sboru nemůţeme říci, ţe u nás je všechno v takovém pořádku, ţe není potřeba
se tomuto tématu věnovat. Navíc dnešní náročná doba klade na oba manţele takové nároky,
ţe opravdu harmonické manţelství je spíše výjimkou neţ pravidlem i mezi křesťany. Je proto
velmi ţádoucí, aby byla shromáţdění tohoto typu, kde na dané téma nejen vyslechneme
kvalitní výklad, ale sami máme prostor reagovat. Ţivotní zkušenosti v dané oblasti jsou
neocenitelnými zdroji informací a pomocí pro kaţdého, kdo se ocitne ve stejné situaci.
Svědectví a kladné i záporné ţivotní zkušenosti jsou zdrojem poznání z praxe, které navazují
na biblické poznání a pomáhají nám biblické pravdy uvádět do praxe. Tam, kde toto sdílení
chybí je nebezpečí, ţe víra se stane formální a ţivot není křesťanský ale náboţenský. I
přesto, ţe máme moţnost se zúčastňovat takových setkání, je účast poměrně nízká a mladší
střední generace se aţ na výjimky nezúčastňuje vůbec, a tím se trhá kontinuita generací a
moţnost získávání zkušeností a obohacování se navzájem. V minulém roce jsme se sešli
sedmkrát, protoţe v měsíci květnu jsme se společně zúčastnili konference v centru Hutník
„Bible pod palbou“. Další témata byla: Poslední doba?, Vliv konzumu na duševní a duchovní
zdraví, Boţí zbroj, Ochablost „duchovní vitality“ střední generace, Křesťan a materiální
zabezpečení a Pokrytectví a upřímnost. Slovem nám slouţili bratři: Bogdan Taska, Jiří
Kaleta, Josef Tomala, Jan Hracki, Vladek Szkandera a David Polednik. Průměrný počet
účastníků se pohybuje kolem dvaadvaceti a je moţno konstatovat, ţe se pomalu učíme
diskutovat a sdílet se tak, aby z toho všichni měli uţitek. Děkujeme našemu Pánu, ţe vede
naše kroky ke zdroji, jímţ je sám, a ţe to můţeme poznávat, chápat a čerpat z tohoto zdroje
povzbuzení pro kaţdodenní ţivot. Ing. Karel Mrózek
Setkání maminek s dětmi
V roce 2013 nás Pán Jeţíš vedl svým Slovem z knihy Jeremiáše a kaţdý druhý a čtvrtý
čtvrtek v měsíci nás zval, abychom se u Něj občerstvily. Měly jsme 11 setkání, na nichţ se
účast pohybovala průměrně kolem osmi maminek. Vše záleţelo na nemocnosti našich
nejmenších.
Dokončily jsme studium knihy „Být dobrou mámou“ Sharon Jaynesové. Hostem byla
sestra Milena Yungová, která nám povídala o své misijní cestě s malými dětmi do Afriky.
V květnu jsme uskutečnily výlet do sboru v Gutech, kde jsme podnikly procházku v krásné
přírodě. O prázdninách nám byl darován poţehnaný čas ve srubu v Písku.
Setkání maminek probíhají i v tomto roce, zveme mezi nás všechny mladé maminky.
Skupinka křesťanských mužů
Jsou muţi, kteří v našem sboru intenzivně pracují na jeho zvelebování, nejen po
materiální, ale především po duchovní stránce. A jsou i takoví muţi, kteří si najdou čas ještě i
na chlapskou skupinku – Klub křesťanských muţů. Scházíme se teď uţ pravidelně kaţdou
třetí středu v měsíci v 18.00. Kromě této studijní aktivity máme i chlapské „úlety“ v podobě
bowlingu, ping pongu, nohejbalu, nebo zdolání hory Loučka na Silvestra, o coţ se pokusilo
celkem 22 „chlapů“ a podařilo se jim to. A to bez újmy na zdraví! Zveme vás mezi nás, vás,
kteří se nebojíte sdílet se ţivotními zkušenostmi, nejen duchovními, ale i běţnými
z kaţdodenního ţivota. Libor Ponek a Daniel Szmek
Služba sester - Praca sióstr
Na rok 2013 Pan nam podarował Słowo z proroka Jeremiasza 17, 7- 8.
„ Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan...” – adresowane i
dla nas kobiet. Poleganie na Panu prowadziło nas na każdym z dziesięciu naszych spotkań.
Słowem na tych spotkaniach służyły siostry naszego zboru, jak również goście : Eva
Děvečková, Vlasta Chabibulin, Janka Cieślar z Wisły, ks. Anna Bystrzycka oraz Adam
Cieślar. W czerwcu, razem z naszymi mężami wyjechałyśmy na wycieczkę do Wisły. Po
zwiedzeniu Muzeum ziemi Cieszyńskiej odbyło się spotkanie w ogrodzie parafialnym z
siostrami i braćmi z wiślańskiej parafii. Spotkanie to prowadził ks. proboszcz Waldemar
Szajthauer. W listopadzie odbyło się już tradycyjne spotkanie kreatywne, które prowadziła s.
Halina Veit-Podola, zaś w grudniu zaprosiłyśmy siostry z Gródku na wspólną wigilijkę.
Odwiedzanie starszych sióstr, pomoc przy uroczystościach zborowych - to nasza służba
w zborze. Serdecznie zapraszam wszystkie siostry by dołączyły do naszych spotkań w
czwarty wtorek w miesiącu, jak równiesz do naszej grupki modlitewnej, króra odbywa się w
czwartki. Irena Cieślar.
Setkání seniorů
Jeden známý teolog svého času vyřkl slova na adresu seniorů: Nenechte se překvapit
pokušením vnitřní samoty. Navzdory sloţitosti vašich problémů … silám, které postupně
ochabují, i navzdory selhávání společenských organizací, meškání oficiální legislativy a
nepochopení egoistické společnosti vy nejste na okraji ţivota církve a ani se nesmíte cítit
jako pasivní prvky světa, ale jste aktivními subjekty v období lidské a duchovní plodnosti
ţivota. Máte ještě vykonat své poslání a přinést svůj příspěvek.“
Pozornost církve a její angaţovanost vůči seniorům nejsou nic nového ani v bystřickém
sboru, kdy s ohledem na určitou jiţ zavedenou pravidelnost setkání lze hovořit o tzv.
„tradičním setkání seniorů“. Účastníci jsou tak adresáty poslání pastýřské péče našeho
sboru. V roce 2013 jsme proţili čtyři setkání tohoto druhu s účastí cca 40 seniorů. Po
modlitbě a písních se s nimi vţdy podělil biblickým Slovem pozvaný host, který je povzbudil k
další nadějné vytrvalosti v ţivotě víry. Hosty v tomto roce byli například paní Z. Pastušková
– sluţba Slovem, pan Jaworski – sluţba zpěvem. V září slouţil místní dechový orchestr a
v adventu přijela sestra Jolanta Janik z Beskydské oázy. Projekce videodokumentů a
soutěţe nad otázkami z Bible, jakoţ i další doprovodný program zejména pak zpověď a
svátost Večeře Páně tvoří páteřní kostru celého setkání. Po celou dobu bylo na stolech
připraveno občerstvení, které si naši milí senioři rádi dopřejí. Tato setkání jsou vţdy velmi
milá a plná upřímné otevřenosti. Proţíváme tam nezapomenutelné chvíle, čas strávený u
společného stolu, při různých soutěţích a při společných rozhovorech. Děkujeme rovněţ
všem, kteří pamatují na své starší, a přiváţejí je na tato setkání. Lidia Sikora a pastor
Smíšený pěvecký sbor - Chór mieszany
Kiedy robimy coś często i regularnie, zdarza się, że przyzwyczajamy się i nie widzimy w
tym nic specjalnego. W tym roku chór mieszany będzie obchodził 65 rocznicę swego
istniena! Jednak chcemy, żeby każdy występ i każda próba była szczególną chwilą spotkania
z Bogiem i oddaniem czci tylko Jemu.
W minionym roku służyliśmy śpiewem na nabożeństwach lub godzinach biblijnych prawie
co miesiąc. Były też okazje specjalne, takie jak wyjazdy do Wisły-Malinki i Bładnic w Polsce,
współudział w Koncercie dla Biblii w Trzyńcu, oraz tradycyjne koncerty adwentowe z chórem
Kościoła Braterskiego z Gródku.
Czasami zastanawiamy się, czy nasza służba ma sens, czy ktoś tego słucha. Zaskoczyły
nas pozytywne reakcje słuchaczy nabożeństwa radiowego nadawanego na żywo z
Oldrzychowic. W ramach tego nabożeństwa śpiewaliśmy 2 pieśni. Ludzie, do których
normalnie nie bylibyśmy w stanie dojechać, zostali przez nasze pieśni wzbogaceni. Chwała
Panu za takie możliwości!
Pan Bóg gotuje nam nowe okazje do uwielbiania Go także w tym roku. Jeżeli nasza
służba jest wam bliska, prosimy o modlitwy za siły i wytrwałość. A jeżeli śpiewacie i nikt was
jeszcze nie zaprosił osobiście, to przyjdźcie nawet bez zaproszenia. Będziecie mile widziani!
LAUDATE
... Ţenský pěvecký soubor LAUDATE, seskupení mladých ţen,
které rády zpívají, hrají na hudební nástroje, chválí Pána Boha
a rozdávají kolem sebe úsměv a radost...
Všechny členky pěveckého souboru LAUDATE společně se svými partnery, pastory sboru
a hosty na začátku roku přivítaly rok 2013 na novoročním setkání v rekreačním a
vzdělávacím středisku BESKYDSKÁ OÁZA v malebných Beskydech v Písku u Jablunkova.
V průběhu setkání jsme měli moţnost rekapitulovat rok 2012 a vyprošovat poţehnání
našeho Pána pro jiţ započatý rok 2013. Důleţitým bodem programu byly rovněţ oslavy
významného ţivotního jubilea našeho pastora Romana Raszky, který LAUDATE doprovází
při zpěvu na klávesy. Měli jsem tak moţnost poděkovat mu za jeho sluţbu a popřát Boţí
vedení do dalších dnů. V průběhu celého roku 2013 jsme se aktivně zúčastňovali různých
akcí a to nejen v našem sboru, ale i v okolních sborech. Mezi nejdůleţitější akce v letošním
roce patřil zejména zájezd do Kralic při příleţitosti výročí 400 let od vydání Bible kralické,
které se konaly 13.-15. září 2013. Nezapomenutelným bylo pro nás vystoupení na
ekumenických bohosluţbách v neděli. Adventní doba naštěstí nebyla pro nás pouze časem
horečných nákupů a vánočních příprav, ale měla pro nás i svůj duchovní obsah. Intenzivně
jsme se věnovali nácviku nových písní, se kterými jsme pak měli moţnost vystoupit na
adventních večerech v CB Hrádku, v Gutech, Bystřici, na štědrovečerních bohosluţbách.
Proţili jsme spolu mnoho krásných a poţehnaných chvil, a to nejen na našich zkouškách,
které se konaly zejména v neděli před nebo po bohosluţbách, ale také na sobotních
soustředěních, na společných akcích v našem sboru, ale i na našich dalších společných
výletech, mezi které patřil např. celodenní výlet s našimi rodinnými příslušníky do bezesporu
jednoho z nejkrásnějších míst v Beskydech a to pod vrchol Čantoryje. Celý tento den byl ve
znamení vzájemného sdílení, sportu, zpěvu ale i dobrého pochutnání.
Velkou výzvou je pro nás verš ze Zjevení Janova 3-5, který nám byl darován na rok 2013
„Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymaţu z knihy ţivota, ale
vyznám jeho jméno před tváří svého Otce a před jeho anděly“. LAUDATE znamená pro nás
členky velkou Boţí rodinu, ve které se cítíme velmi dobře. Přejeme si, aby náš zpěv byl plný
radosti, abychom společně se všemi národy světa odevzdávali čest a slávu našemu
Stvořiteli, a abychom prostřednictvím našeho zpěvu šířili evangelium. Bc. Alena Kostková
D.E.CH – dětský pěvecký sboreček
Pro sboreček D.E.CH byl rok 2013 velice významný – 25.01.2013 jsme oslavili pátý rok
působení pod vedením Anny Pinkavové a Beaty Pietroszové. Rok 2013 byl přínosem pro
kaţdého z nás, proţili jsme hodně záţitků nejen na vystoupeních, akcích, ale také mezi
sebou navzájem. V roce 2013 nás opustili dva kluci – David Szmek a Zbyšek Kotas, ale
přibyl nám nový člen – Erik Raszka. Sboreček navštěvovalo celkem 14 dětí (10 holek + 4
kluci). Oslavili jsme naše půlkulatiny, které vyvrcholily 12.05.2013 v rámci Rodinných
bohosluţeb, kde jsme předvedli, co všechno jsme se za těch pět let uţ stihli naučit. Nicméně
jako překvapení pro všechny zúčastněné bylo, ţe si mohli zakoupit naše druhé CD „Bóg Cię
kocha“, které vzniklo u této příleţitosti, také v tomto roce. Během roku jsme obohacovali
naším zpěvem bohosluţby v kostele v Bystřici a v kapli v Nýdku. Dále jsme se zúčastnili
pěveckého odpoledne dětí v Komorní Lhotce. Letos se toto odpoledne uskuteční u nás
v kostele v Bystřici – 06.04.2014 v 16h. a jste všichni srdečně zváni. Ke konci školního roku
jsme měli malý koncertík v kavárně Pamoja v Třinci. Na závěr roku jsme vystoupili s pásmem
vánočních písní ve sboru v Písku, a také na Večeru koled v Bystřici. V našem repertoáru
jsou písně v češtině, polštině a slovenštině. Děkuji Pánu za mnoţnost stále vést sboreček a
děkuji mu také za to, ţe nám všem dává sílu, moudrost do další sluţby. Věřím, ţe rok 2014
bude pro nás všechny přínosem a budeme opět moci toho hodně proţít s poţehnáním
našeho Pána. Anna Pinkavová
Členové: Andrejka Kotasová, Beatka Kantorová, Agátka Kantorová, Danielka Szmeková,
Gábinka Pietroszová, Zuzanka Pietroszová, Eunička Raszka, Kristýnka Ruszová, Noemi
Sikorová, Marek Babilon, Dorotka Kaletová, Jakub Kaleta, Pavel Ponek, Erik Raszka
Dechový orchestr
Jako kaţdoročně, tak i v roce 2013 začala dechovka svou činnost novoročním setkáním
s bratry dechováky z Wisly. Krásná, poţehnaná chvíle se uskutečnila u nich ve Wisle. Náš
dechový orchestr oslavil v tomto roce 35 let svého působení. Oslava proběhla na Rodinných
bohosluţbách 10. května. Týden před tím se dechováci se svými rodinami sešlí v Písku na
Beskydské oáze při společném slavnostním obědě a zkoušce.
I letos se snaţíme mít zkoušky pravidelně jednou za týden, jak nám to umoţňují směny.
Snaţíme se rozvíjet talent, kterým jsme byli obdařeni a vyuţívat ho ve sluţbě Bohu. Svým
vystoupením jsme obohatili jak klasické, tak i rodinné bohosluţby, ale také setkání našich
starších sborovníků. Jako kaţdý rok jsme nezapomněli na místo v přírodě „Zokamyň“, kde se
scházeli naši předkové a poslouţili jsme zde společně s dechovkou z Wisly. Letos jsme se
vydali dvakrát na Slovensko. V červnu to byl zájezd do Nesvad na národopisné slavnosti.
V září do sboru v Kalné nad Hronom, kde slouţí pastor Jan Jančo. V létě jsme také mohli
společně proţít oslavu šedesátin našeho basisty Janka Raszky u něho doma a dále jsme
oslavili výročí 110 let kaple v Nýdku, kde jsme taktéţ zahráli.
Jak je vidět, naše sluţba je pestrá a bez Boţího vedení by neměla úspěch. Kéţ nám Pán
Bůh dodá sílu a odvahu do naší další sluţby.
Projekt Izrael
Slovo na rok 2013 pro PI Ţalm 62.9-11 : Lide, v kaţdý čas v něho doufej, vylévej před ním
své srdce! Bůh je naše útočiště. Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lţivé zdání. Na váze
stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí neţ vánek. Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit
tím, ţe něco uchvátíte, k jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.
Tato slova nás jako tým vedly k tomu, abychom naši sluţbu dělali v pokoře a
odevzdanosti Pánu. Děkujeme za milost, ţe je to uţ 15 let, co jsme mohli zvěstovat Boţí
slovo pomocí audiovizuální techniky.
Co říct k minulému roku milosti činnosti PI?
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás podporují finančně, modlitebně anebo propagují
naše programy (rozdáváním našich letáčků: Biblické lupy, internetových programů, online
vysílání, atd.) a tímto způsobem se mohou podílet na šíření Boţího slova. Dále jsme vděční
za dva pracovníky, kteří mohou zabezpečovat fungování studia, dále za celý dobrovolnický
tým a za lidi, kteří se podílejí na různých překladech, komentářích, atd.
Jaké
programy
se
nám
podařilo
v
minulém
roce
vytvořit?
12 dílů Biblické lupy, muţskou konferenci, videoklip TIMES, online vysílání ProChrist,
reportáţ: Křesťan za katedrou, seniorátní bohosluţby z Návsí, videoklip Pojď jen prosím,
35let bystřického dechového orchestru, konfirmace z Bystřice a Třanovic, konference: Bible
pod palbou, Xcamp, dětský tábor z Bystřice, Hrádku, Třince, konference ţen a dívek, finále
recitační soutěţe v Č.T., Africké sny, scénky pro konferenci rodin, Festival pro Bibli, Večer
koled z Bystřice.
On-line přenosy bohosluţeb z Bystřice jsou vysílány jednou za měsíc.
Otázka spolehlivosti vysílání Bystřického křesťanského magazínu (BKM - NEDĚLE 7:15 a
PONDĚLÍ 17:00)závisí na plánované obnově zařízení bystřické kabelovky.
Naše přání do nového roku?
Vaši diváckou odezvu (kdyţ není, nevíme, zda nás sledujete) jak pozitivní, tak i kritickou,
své názory a nové nápady. Tím nás můţete inspirovat k vytváření lepších programů. Dále
bychom rádi věděli, co se vám líbí nebo co máme změnit. Chce-li nás někdo podpořit
finančně, můţe takto učinit převodem na náš účet: číslo účtu: 621246791/0100. Variabilní
symbol: 91110101. Abychom mohli dále fungovat, potřebujeme: obnovovat zastaralou
techniku a software, sponzorování Biblické lupy (5000Kč za vysílání jednoho dílu v kabelové
televizi IFK, první týden v měsíci), atd.
Naše vize do nového roku?
Tvorba pořadu Biblické lupy (v HD kvalitě), natáčení hudebních křesťanských klipů,
záznamy vybraných akcí (některé s projekcí), online vysílání (zpestření s titulky), reportáţe,
snaha obnovit pořad pro děti (hledá se tým), spolupráce s jinými video týmy (Oldřichovice,
Karviná a jiné).
Spolupráce LECAV a SCEAV
Spolupráce s LECAV se odvíjí vţdy dvěma směry v rovině duchovního společenství a
v rovině hospodářské, kdy společným dílem oba sbory investují a provádějí opravy
církevního majetku.
Zatímco ta druhá rovina je dána nutností spolupracovat v zájmu péče o sborový majetek a
není jiné moţnosti, ta první rovina je dána a realizována díky dobré vůli obou stran pobývat
spolu a v rámci integrity hledat moţnosti intenzivnější spolupráce. Díky Bohu ona dobrá vůle
přetrvává a je tak naděje na další pozitivní rozvoj. V rovině společného dialogu se v roce
2013 udály tyto společné akce: Alianční týden modliteb. Světový den modliteb za Francii,
společné bohosluţby v postní pátky, satelitní evangelizace ProChrist2013, setkání
evangelíků „Spolu u stolu“, 110 let kaple v Nýdku, Památka zaloţení sboru, Adventní koncert
v Nýdečance, a Štědrovečerní bohosluţba. Přičemţ došlo ke změně koncepce Památky
zaloţení sboru, kde namísto dvou setkání (dopoledne a odpoledne) jsme proţili jednu
delšího charakteru a se společným obědem. Obě církve se shodly, ţe v tomto modelu je
třeba pokračovat. Další novum byla akce Koncert pro Nýdek u příleţitosti 110. výročí kaple.
Byla to velmi zdařilá akce, která proběhla v odpoledních hodinách v PZKO Nýdek. Do
nového roku se vedení církví shodla na další společné akci v zájmu uctění památky našich
předků z doby protireformace, kterou bude setkání v přírodě NA ZAKAMENÍ a proběhne
29.6.2014.
V rovině hospodářských aktivit se jednalo hlavně o zhotovení nového pískovcového
schodiště u kaple v Nýdku, oprava příjezdových chodníků do kaple pro handicapované
občany a oprava krytiny WC vedle kostela. V příštím roce vyvstávají nové potřeby, na
kterých se budou oba sbory podílet a to kompletní novelizace osvětlení v kostele a oprava
věţe na kapli v Karpentné, která je ve velmi zchátralém stavu. Jsme rovněţ rádi, ţe Obec
Bystřice nám chce být nápomocná při novém poloţení asfaltového koberce na nádvoří
kostela. Tato investice ale nejspíš bude realizována aţ v roce 2015.
Připravil Mgr. Roman Raszka
Download

Zpráva ze života Farního sboru SCEAV v Bystřici za rok 2013