ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ
Vás srdečně zvou na XXIV. ročník odborné konference s mezinárodní účastí
KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2015
která se bude konat ve dnech
16. 3. – 18. 3. 2015
V KONGRESOVÉM CENTRU HOTELU VORONĚŽ I. KŘÍŽKOVSKÉHO 47, BRNO
1
ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
Pondělí dne 16. 3. 2015
16:00 – 19:00
Registrace účastníků konference v lobby hotelu Voroněž 1
19:00 – 20:30
WELCOME COCKTAIL - hotel Voroněž 1,
Úterý dne 17. 3. 2015
07:30 - 8:30
Registrace v lobby hotelu Voroněž I.
08:00 - 08:45
WELCOME COFFEE - lobby hotelu Voroněž I.
08: 45 – 9:00
Zahájení konference - Sál AB
řídí Ing. Miroslav Ecler, CSc., (ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ ČR)
Sekce I - Česká energetika, perspektiva a ekonomické aspekty (Ing. Vladimír Kohout)
Koncepce a trendy ve výrobě, distribuci a spotřebě energie, perspektivy a rozvoj
energetických oblastí. Energetická investiční politika a ekonomické hodnocení investic.
09:00 – 09:30
Vystoupení předsedy Teplárenského sdružení ČR, Ing. Mirka Topolánka
09:30 – 09:50
TA ČR - nástroj podpory výzkumu v energetice - bilance a výhledy
Ruth Bízková, předsedkyně TA ČR
09:50 – 10:10
Netradiční využití vytěžených hlubinných dolů k výrobě elektřiny
Ing.Pavel Bartoš, FITE a.s.
10:10 - 10:30 Přestávka na kávu
Sál A,B
10:30 – 10:50
Provozní model pro posuzování
efektivností investic v energetice
Sál D
Sekce III. - Materiály pro tepelně –
energetická zařízení (Prof.Ing.Jaroslav
Purmenský, DrSc.)
Progresivní žárupevné oceli, jejich užitné
vlastnosti, zkoušení žárupevnosti a extrap.
postupy pro stanovení meze pevnosti při
tečení, strukturní stabilita a její degradace
vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie
svařování, užitné vlastnosti svarových spojů,
odhady zbytkové životnosti energ. zařízení.
Ing. Milen Matev CSc.,
PSG International.
2
10:50 – 11:10
Centrum ENET (Energetické jednotky pro
využití netradičních zdrojů energie) v
podmínkách transformace energetiky v
Evropě
Prof. Ing.Dagmar Juchelková, PhD.,
VŠB TU Ostrava
10:50 – 11:10
Strukturní stabilita a vytvrzování
svarových spojů oceli T24.
Ing. Martin Sondel, Ph.D., Prof. Ing.
Jaroslav Koukal, Prof. Ing.Jaroslav
Purmenský, DrSc.CSc., doc. Ing.
Drahomír Schwarz, CSc.,
VŠB-TU a Český svářečský ústav
Sekce II - Návrhy a realizace
elektrárenských a průmyslových kotlů
(Ing.Michal Enžl, MBA)
Návrhy a progresivní řešení elektrárenských
kotlů, parní kotle s nadkritickými parametry,
průmyslové kotle, ekologické spalování
klasických paliv včetně biomasy.
11:10 – 11:30
Vyvoj povrchove ochrany provadene
metodou termickeho nastriku a jeho
soucasny State of the Art.
Ing. Antonín Vojtík, ALSTOM s.r.o.
11:10 – 11:30
Vysokoteplotní koroze vybraných žárově
stříkaných povlaků vytvořených
technologií HVOF (High Velocity Oxygen
Fuel), Ing. Zdeněk Česánek,
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
11:30 – 11:50
Provozní korozní zkoušky svarových
spojů ocelí S304H a HR3Cv prostředí
uhelných kotlů
Ing Josef Cizner CSc, SVÚM,a.s
11:50 – 12:10
Prejavy krehnutia zvarového spoja
martenzitickej žiarupevnej ocele
Ing. Ladislav Falat PhD.
Ústav materiálového výskumu SAV
12:10 – 12:30
Použitie rôznych prídavných materiálov
na baze niklu v heterogénnom zvarovom
spoji ocele T92+TP316H a ich vplyv na
výslednú štruktúru a mechanické
vlastnosti
Ing. Ján Kepič PhD.
Ústav materiálového výskumu SAV
11:30 – 11:50
YUNUS EMRE 2 x 145 MWe CFPP
Ing. Kamil Kučera
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
11:50 – 12:10
Experimentální stanovení útlumu
konstrukce vertikálního HRSG kotle
Ing. Jiří Protivínský
Bilfinger Babcock CZ
12:10 – 12:30
Numerické výpočetni systémy a jejich
výpovědní možnosti pro vývoj a
konstrukci kotlů
Ing. Ludvík Láníček Ph.D.
SVS FEM s.r.o.
12:30 - 13:40
Přestávka na oběd
Sál A,B
Sekce II - Návrhy a realizace
elektrárenských a průmyslových kotlů
(Ing. Michal Enžl, MBA)
Návrhy a progresivní řešení elektrárenských
kotlů, parní kotle s nadkritickými parametry,
průmyslové kotle s vysokou účinností,
vhodné pro efektivní a ekologické spalování
klasických paliv včetně biomasy.
Sál D
Sekce III. - Materiály pro tepelně –
energetická zařízení (Prof. Ing. Jaroslav
Purmenský, DrSc.)
Progresivní žárupevné oceli, jejich užitné
vlastnosti, zkoušení žárupevnosti a extrap.
postupy pro stanovení meze pevnosti při
tečení, strukturní stabilita a její degradace
vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie
svařování, užitné vlastnosti svarových spojů,
3
odhady zbytkové životnosti energ. zařízení.
13:40 – 14:00
Úprava kritérií pro volbu vysoce
legovaných materiálů
Ing.Jaroslav Bystrianský,
VŠCHT Praha
14:00 – 14:20
Účinek prostředí při poškození oceli
7CrMoVTiB10-10
Jaroslav Bystrianský, VŠCHT Praha
13:40 – 14:00
Simulace podmínek reálného ohniště v
pádové trubce
Ing. Petr Štěpánek,
MORE, s.r.o.
14:00 – 14:20
Návrh a výběr kolen zatížených tlakem
Ing. Libor Horsák
Ústav procesního a ekologického inženýrství
FSI VUT v Brně
14:20 – 14:40
Konstrukční a výrobní dokumentace pro
vodotrubné kotle dle ČSN EN 12952 části
5 i 6 a také pro válcové kotle dle ČSN EN
12953 části 4 i 5
Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.,Tesydo, s.r.o.
14:40 – 15:00
Ověření přehříváku páry z dvouvrstvých
trubek na kotli pro spalování
komunálních odpadů
Ing.Tomáš Pietrosz
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
15:00 – 15:20
Nové výměníky tepla, které posunuly
hranice
Ing. Ladislav Lněníček, E S L, a.s.
14:20 – 14:40
Mikroštruktúra a vlastnosti valcovaných
rúr akosti X10CrMoVNb9-1 vyrábaných v
ŽP a.s.
Prof. Ing. Ľudovít Parilák CSc.
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
14:40 – 15:00
Hodnocení creepového poškození a
zbytkové životnosti kolena parovodu z
oceli 15128 po 260 000 hodinách provozu
Dr. Ing. Zdeněk Kuboň
Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.
15:00 – 15:20
MONITOROVACÍ A DIAGNOSTICKÝ
SYSTÉM MDSystem
Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.
VÍTKOVICE ÚAM, a.s.
15:20 – 15:40 Přestávka na kávu
Sál A,B
Sekce IV. - Provoz, údržba a servis
energetických zařízení a systémů(Ing.
Vladimír Kroča)
Náměty na modernizaci kotelních jednotek.
Výsledky provozních měření. Projekty
zlepšení emisních parametrů. Servisní a
údržbářská činnost, mat. modelování
15:40 – 16.00
Plynový parní kotel s vysokou účinností
pro Teplárnu Zelená louka - areál
Synthesia, a.s. Pardubice
Ing. Jiří Jelínek, EKOL, spol. s r.o.
16:00 – 16:20
Nový přístup ke zvýšení výkonnosti
teplárny,Ing. Jiří Pliska, OT Energy Services
16:20 – 16:40
Provoz kotlů se sekundárními opatřeními
Ing. Petr Zeman,
Provyko
Sál D
Sekce VI. Energetické využívání a
termické zpracování odpadů a
alternativních paliv
(Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.)
Rámcová směrnice o odpadech. Energetická
účinnost spaloven. Procesy EIA a
energetické využívání odpadů
15.40 – 16:00
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP V OBLASTI
ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADU
Prof.Ing.Petr Stehlík, VUT Brno
16:00 – 16:20
Možné důsledky aplikace nového POH ČR
Ing. Vladimír Ucekaj Ph.D., EVECO Brno,
16:20 – 16:40
Snižování koncentrace NOx ve spalinách
pomocí technologie ROFA a RRMIX a její
aplikace v Elektrárně Patnow v Polsku
Ing. Rostislav Zbieg
SBB Energy S.A. a ENVIRMINE-ENERGO,
16:40 – 17:00
Zkušenosti a dosažené výsledky při
16:40 – 17:00
Moderní systémy kontinuálního měření
4
chemické analýzy vody a páry v
uvádění jednotky odsíření kotlů K3,4 v
energetice.
Elektrárně Třebovice do provozu
Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
Ing. Rostislav Zbieg,ENVIRMINE-ENERGO,
17:00 – 17:20
17:00 – 17:20
Provozní bezpečnost - Problematika
První aplikace řešení snížení NOx
vzniku, monitoringu a eliminace prašné
reaktorem SCR pro blok 200 MWe na
frakce, stanovení prostředí a zón s
černé uhlí v ČR - řešení skříně reaktoru
nebezpečím výbuchu
Ing. Radim Seidler, IVITAS, a.s.
Ing. Martin Kulich, VVUÚ, a.s.
17:20 – 17:40
17:20 – 17:40
Provozní zkušenosti řízení kotlů a
Diskuse k sekci
zlepšení provozních parametrů s použitím
koncepce predikt. syst. řízení Balance+,
Ing. Otakar Rýdl, AF-Consult Oy
17:40 – 18:00
17:40 – 18:00
Diskuse k sekci
Diskuse k sekci
19.00 – 23.00 Společenský večer „U královny Elišky“
Středa dne 18.3.201
Sál A,B
Sekce VII - Zařízení pro kombinovanou
výrobu tepla a elektrické energie
(Prof. Ing. Stanislav. Veselý, CSc.)
Teplárenské systémy, parní a spalovací
turbíny, kogenerační jednotky s pístovými
motory, využívání obnovitelných zdrojů
energie.
09:00 – 09:20
Akumulace elektřiny u
decentralizovaných kogeneračních/
trigeneračních energetických zdrojů
Doc. Ing. Ladislav Vilimec
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
09:20 – 09:40
Zvyšování účinnosti kogeneračních
jednotek
Ing. Lukáš Jančok, TEDOM a.s.
Sál D
Sekce VI. Energetické využívání a
termické zpracování odpadů a
alternativních paliv
(Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.)
Rámcová směrnice o odpadech. Energetická
účinnost spaloven. Procesy EIA a
energetické využívání odpadů
09:00 – 09:20
Vývoj poloprovozního zařízení pro
monitoring snižování emisí Hg z velkých
a středních energetických zdrojů
Ing. Lukáš Pilař Ph.D
ÚJV Řež, a. s.
09:20 – 09:40
DENOX kotle K11 v Teplárně České
Budějovice,a.s.
Dr.Ing. Pavel Nekvapil
T-PROJECT GROUP, spol.s r.o.
09:40 – 10:00
Nánosy na teplosměnných plochách kotle
spalovny komunálních odpadů
Ing. Jiří Moskalík
VŠB Ostrava
09:40 – 10:00
Analýzy vybraných konstrukčních uzlů
parních turbín s pomocí Ansysu
Ing. Dušan Vrbka
EKOL, spol. s r.o.
5
10:00 – 10:20 Přestávka na kávu
10:20 – 10:40
Typy regulace používané ve firmě Ekol
Ing. Michal Olešovský
EKOL, spol. s r.o.
10:40 – 11:00
Uplatnění nových nestacionárnách CFD
metod u lopatkových strojů v prostředí
ANSYS, Flutter analýza
Ing. Aleš Macálka
TechSoft Engineering
11:00 – 11:20
Od generální opravy k výměně parní
turbíny
Ing. Vladislav Polednik
Siemens s.r.o,
11:20 – 11.40
Diskuse k sekci
10:20 – 10:40
Snížení emisí NOx na fluidních kotlích K4,
K5 Alpiq Generation (CZ)
Ing. Michal Turko, ALSTOM s.r.o.
10:40 – 11:00
KOTOL NA SPAĽOVANIE DREVNEJ
ŠTIEPKY
Ing. Ondrej Ižold, SES a.s. Tlmače
11:00 – 11:20
Teplárna v Plané nad Lužnicí se
připravuje na budoucnost
Ing. Milan Šimoník
PSG-International a.s. - Divize Power
11:20 – 11.40
Diskuse k sekci
11:40 – 12:00
Vyhodnocení soutěže „ Mladý energetik 2015“
12:00 – 12:10
Závěr konference – Ing. Miroslav Ecler, CSc.
12:20 – 13:30
Oběd
6
Download

stažení - Kotle a energetická zařízení 2015