Zápis ze schůzky Spolku rodičů při ZŠ TGM 24.9.2014
Přítomni dle prezenční listiny: Horák T., Dostálová J., Okoličáni, Hlaváčová A., Pacíková H., Dostálová
M., Sedlářová M., Plesarová E., Klímová P., Mikuličková E., Havelková K., Pálková Z., Chytilová K.,
Olšová L., Skácelová L., Barešová S., Pecháčková M., Michlíčková O., Krist P. (Předsednictvo je
usnášení schopné)
Program:
1) seznámení se stavem pokladny
2) Plán akcí na rok 2014/2015
3) Volba výkonného orgánu (Předseda, místopředseda a revizor)
4) Reklamní předměty vlastní
5) Reklamní předměty od sponzora
6) Podpora akce družiny „Hvězdárna“
7) Organizace odchodů a návratů dětí do družiny
8) Školní jídelna
9) Spolkový Facebook
10) Různé
Add 10) Různé a) Skříňky
Spolek rodičů oslovila pí Kovářová s nabídkou firmy Repont na účelovou dotaci. Mělo
by se jednat o celkovou částku 30.000,- , kterou by firma chtěla dotovat nákup didaktické pomůcky
pro 1. Stupeň (cca 1/3 částky) a nákup skříněk pro jednu třídu 2. Stupně – 6.B (zbývající cca 2/3
částky). Pí Kovářová oslovila spolek s návrhem na plošnější zkušební provoz skříněk i v druhé třídě
stejného ročníku (6.A). Jednalo by se pro spolek o výdaj ve výši 21.000,-. V případě že by se skříňky
osvědčily, pokračovalo by se s touto podporou i v dalších letech (profinancování třeba i z dotací). Aby
zkušební provoz bylo možné posoudit, navrhuje sponsor, aby skříňky šly s pilotní třídou až do
posledního ročníku. S podobným návrhem přišla i pí Pacíková a očekává se, že tímto způsobem děti
budou více vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti. Výbor souhlasil jednohlasně s podporou tohoto
záměru. Je však nutné ho projednat s ředitelem školy, z toho důvodu pověřil výbor T.Horáka,
H.Pacíkovou a pí Kovářovou projednáním této otázky s vedením školy.
b) Nápojové automaty II. Stupně
Pí Pacíková informovala Spolek o skutečnosti, že automaty instalované v budově
školy nevracejí mince. Není nastaven způsob reklamace. Spolek požádá vedení školy vznesení
požadavku nápravy vůči provozovateli automatu. Nabízí se možnost reklamace prostřednictvím
kanceláře školy a instalace informační cedulky u automatu. T.Horák a H.Pacíková byli pověřeni
projednáním.
Add1)Stav pokladny
k 9.9.2014 je stav pokladny 92.479,- Kč, členský příspěvek na šk. Rok 2014/15 zůstává na
stejné výši 100,- Kč / dítě (platí pouze starší sourozenec). Pí Michlíčková požádala revizora spolku o
fyzickou kontrolu pokladny.
Add2) Plán akcí na šk. Rok 2014/2015
- Mikuláš
- Ples školy 21.2.2014 (sobota, pí Michlíčková zajistí smlouvu s kapelou)
- Literární soutěž
- Den učitelů
- Vyřazování deváťáků
- Přivítání páťáků na 2.stupni
Add3) Volba výkonného orgánu
v souvislosti se stanovami spolku je funkční období výkonného orgánu 3 roky, z toho důvodu
požádal předseda spolku o vyhlášení voleb na další období. Přítomní zástupci navrhli potvrzení
stávajícího výboru i pro další období. Při hlasování byli jednohlasně zvoleni Tomáš Horák předsedou
spolku, Hana Pacíková místopředsedou spolku a Merie Dostálová revizorem spolku.
Add4) Reklamní předměty od sponzora
firma Raab nabídla v minulém školním roce reklamní předměty pro další období v objemu cca
80 ks (především pro akci vyřazování deváťáků), které si máme vybrat sami. Pí Chytilová přislíbila na
příští schůku přinést katalog, ze kterého by jsme si mohli vybrat.
Add5) Reklamní předmět spolku
ze stejného katalogu jako v bodě 4, si vybereme reklamní předmět i pro Spolek, v případě, že
tento předmět by byl levnější nakoupit v běžném obchodě, rozhodl Spolek, že nepotřebujeme
speciální reklamní předmět. Pí Michlíčková navrhovala pouze potisk Flasch disků, které dáváme
devátákům při odchodu. Tuto možnost posoudíme až před akcí.
Add6) Mobilní planetárium
Družina naší školy řišla se záměrem pozvat mobilní planetárium, tato akce vychází cca 40,Kč/dítě plus cestovní náklady (700,-). Zástupci družiny požádali spolek o podporu této akce ve výši
10,- Kč / dítě a proplacení cestovních nákladů. Spolek odsouhlasil podporu této akce a
předpokládáme výdaj ve výši 1600,- Přislíbená podpora na dítě se týká pouze našich členů.
Současně spolek přislíbil podobnou podporu i třídě „Včeličky“, kterou provozuje Středisko volného
času Včelín, v případě, že se rozhodnou akci uspořádat.
Add7 ) Organizace odchodů a návratů dětí do družiny
Rodiče dětí chápou možnost odchodů a návratů dětí do družiny při návštěvě „Lidušky“ jako
velkou výhodu, požádali však Spolek rodičů o posouzení možností při návratu dětí v případě akcí
družiny spojených s jejich odchodem. Pí Michlíčková a Mgr. Krist vysvětlili, že není v kapacitních
možnostech školy, stanovit speciálního pracovníka, který by v tyto děti po návratu měl na starost.
Škola nemůže suplovat organizaci mimoškolní činnosti dětí. Jedinou možností je v případě, že některá
z tříd družiny zůstane v budově školy, aby se děti vrátili do této třídy (je nutno individudálně
projednat s pracovníky družiny).
Add8) Školní jídelna
Znovu byla projednávána skladba stravy školní jídelny. I přes částečné zlepšení nejsou rodiče
stále spokojeni. Za vzor je dávána jídelma z MŠ Schweigrovka. Nevíme přesně o jaké procento rodičů
se jedná (anketa na stránkách nefunguje), proto pí Chytilová přislíbila na příští schůzi připravit
průzkum formou petice, kterou by jednotliví třídní důvěrníci oslovili členy na třídních schůzkách.
S výsledky tohoto petičního průzkumu seznámíme vedení školy a případně zřizovatele. Podle
informací našich členů z oboru je možná případná příprava dvou jídel při stávajícím kapacitním
obsazení jídelny. Touto informací se bude spolek zabývat.
Add9) Spolkový Facebook
Členové výboru zatím nevidí přínos při zřízení polkového facebooku, proto jej v tuto chvíli
nebudeme zřizovat.
Add 10) Různé c) Přizpůsobení stanov spolku současné legislativě
Vzhledem platnosti nového občanského zákoníku, musí i náš spolek přizpůsobit své stanovy
novým normám. Pí Olšová přislíbila tuto věc konzultovat s manželem. Termín tohoto přizpůsobení je
do konce roku 2015
Add 10) Různé d) Členský příspěvek
Členský příspěvek zůstává na stejné výši jako ve šk.roce 2013/2014, tj. 100,- Kč na člena,
v případě více sourozenců se vybírá členský příspěvek ve třídě toho nejstaršího.
V Bystřici pod Hostýnem 24.9.2014
Zapsal: Tomáš Horák
Kontrolovaly: Hana Pacíková a Marie Dostálová
Download

Zápis Spolek rodicu 24.9.2014