Naziv lijeka
1
FUVICIN prašak
2
ENROXIL 10%
p.o.otopina
(100mg/ml)
3
4
5
6
ENROXIL 5 %
inj.solu.(50mg/ml)
ENROXIL 10%
inj.sol.(100mg/ml)
CALFOSET injekcije
MASTIJET FORTE
Oblik lijeka
prašak za p.o.
peroralna otopina
inj.otopina
inj.otopina
Aktivna
supstanca
oksitetraciklin
hlorid,
sulfamonometoksin
Na, vit. A. Vit.D3,
vit.E,
vit.B1,B2,B6;B12, Ca,
Na, Fe, Zn, Cu, Mn
enrofloksacin
enrofloksacin
enrofloksacin
Pakovanje
pl.kutija a 100 g,
vrećica a 100 g i a 1
kg
bočice a 100 ml i 1l
bočice a 100 ml
bočice a 100 ml
inj.otopina
Ca glukonat, Ca
glicerofosfat, Mg
hlorid heksahidrat
injektor
tetraciklin hidrohlorid,
neomicin sulfat,
bacitracin,
prednizolon
kutija a 20 inj.x8g
7
TACTIC 12,5 %
koncentrat
amitraz
8
METRICURE
injektor
cephapirin benzatin
kutija a 10 inj.
10
11
12
13
14
15
16
17
ENGEMYCIN 10%
DUPLOCILLIN LA
DEPOMYCINE
"Krka"d.d. Slovenija
"Krka"d.d. Slovenija
"Krka"d.d. Slovenija
"Krka"d.d. Slovenija
bočice a 50, a 100 ml,
a 250 ml
"Krka"d.d. Slovenija
boca a 250 ml i
1000ml
9
Naziv proizvođača
Država proizvodnje
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
09-335-11824-7/07 od
24.12.2007
12.05-3997/13
09-335-11824-6/07 od
24.12.2007
12.05-3996/13
09-335-11824-5/07 od
24.12.2007
12.05-3998/13
09-335-11824-2/07 od
24.12.2007
12.05-3988/13
16.4.2013
16.4.2013
UP-I-05-335-989/03
od 15.03.2003
UPI-06-2-24-27/08 od
UP-I-06-214.03.2008
24/17-213/13
16.4.2013
UP-I-05-335-988/3 od
15.03.2003
UP-I06-2-24-31/08 od
UP-I-06-214.03.2008
24/17-214/13
UP-I-06-224/17-216/13
bočica a 100 ml
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
benzatin
benzilpenicilin
bočica a 100 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
09-335-14080-5/07 od
24.12.2007
12.05-2993/13
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
bočica a 100 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
09-335-14080-3/07 od
24.12.2007
12.05-2994/13
na recept
krave
najduže 5 godina od
meso i jestiva tkiva 14 dana dostavljanja
dana, imlijeko
dana rješenja
meso
jestive 4iznutrice
21.2.2014
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antiparazitik
goveda, svinje, ovce i
koze
goveda i koza 1 dan,
svinja 7 dana, ovaca
najduže 5 godina od
21 dan; mlijeko krava i dana dostavljanja
koza 48 sati
rješenja
18.2.2015
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
krave
meso i organi 24 sata
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
konji, goveda, ovce,
svinje, psi, mačke
meso i organi: goveda najduže 5 godina od
7 dana, ovaca 6 dana, dana dostavljanja
svinja 4 dana
rješenja
ne davati životinjama sa renalnom insuficijencijom,
kujama i mačkama u zadnje 2-3 sedmice bređosti,
kučićima i mačićima do 4. sedmice i zabranjeno je davati
konjima u kombinaciji sa kortikosteroidima
konji, goveda, ovce,
svinje, psi, mačke
meso i organi: konji,
goveda, ovce, svinje
14 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati intravenozno, intratrahealno i
intratorakalno, zatim životinjama alergičnim na betalaktamske antibiotike, gravidnim svinjama, trkaćim
konjima pred trku, malim herbivorima, pticama, zmijama i
kornjačama
UP-I-06-224/17-284/14
1.4.2013
18.2.2015
na recept
1.4.2013
UP-I-06-2-24-21/08
od 14.03.2008
12.4.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
najduže 5 godina od
meso i jestivi organi 21- dana dostavljanja
goveda, konji, ovce,
35 dana, mlijeko 2,5
rješenja;do
koze, svinje, psi, mačke dana
01.04.2018
najduže 5 godina od
meso i ostala jestiva
dana dostavljanja
tkiva 3-5 dana, mlijeko rješenja;do
1 dan
01.04.2018
UP-I-06-224/17-622-1/13
bočica a 50 ml
UP-I- 06-2-24-134/09 UP-I- 06-2od 04.11.2009
24/17-1591/14
kut.sa 10x1 doza,
10x10 doza
VALBAZEN 10%
inj.otopina
oksitetraciklin dihidrat bočica a 100 ml
tablete
blister pakovanje
febantel, pirantel
1x2,1x4,1x6,1x10
embonat, prazikvantel 1x20 tbl; 1x100 tbl
suspenzija
albendazol
UP-I-06-224/17-617-1/13
"Intervet International
B.V."
Holandija
inaktivisana kultura
bakterije Leptospira
interrogans
DEHINEL PLUS tab.
UP-I-06-2-24-22/08
od 14.03.2008
UP-I- 06-2-24-129/09 UP-I- 06-2od 04.11.2009
24/17-1592/14
vakcina
TERRAMYCIN L.A.
1.4.2013
"Intervet International
B.V."
Holandija
NOBIVAC LEPTO
bočica a 1000 ml
1.4.2013
"Intervet International
B.V."
Holandija
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
UP-I-04-24-92/06 od
20.06.2006
UP-I-06-224/17-640-1/13
12.05-335720/14
11.11.2014
ne smije se davati životinjama alergičnim na betalaktamske antibiotike, laboratorijskim životinjama i
intratrahealno
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
goveda, svinje
18.2.2015
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
hormon
krmače, nazimice
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne primjenjuje se subkutano u masno tkivo
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
hormon
krave, svinje, koze,
ovce, vidre, kunići,
košute
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se gravidnim životinjama
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
hormon
krave i junice
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
kortikosteroid
konji, goveda, svinje,
psi, mačke
18.2.2015
18.2.2015
18.2.2015
12.4.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
perad
konji,goveda,ovce,koze,
psi, mačke,lisice
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
UP-I- 06-224/17-1599/14
27.1.2015
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
psi
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
goveda, svinje,
ovce,crveni jelen
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
23.6.2014
27.2.2015
meso i organi: goveda najduže 5 godina od
48 dana, konja 24
dana dostavljanja
dana; mlijeko 6 dan
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
01.04.2018
18.2.2015
UP-I-04-24-96/06 od
21.03.2006
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2160/12 od 21.3.2012 24/17-317/15
ne smije se davati životinjama alergičnim na betalaktamske antibiotike, kod teških oštećenja bubrega i i.v.
na recept
UP-I- 06-2-24-169/09 UP-I- 06-2od 07.12.2009
24/17-1601/14
UP-I-06-2-24/17-569- UP-I-06-21/13 od 09.04.2013
24/17-958/14
ne primjenjuje se kod životinja alergičnih na betalaktamske antibiotike
12.4.2013
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
UP-I-04-24-32-63/07
od 20.06.2007
UPI-06-2-24/17-776/12
UP-I-06-2od 12.4.2012
24/17-320/15
09-335-2694-6/09 od
22.06.2009
12.2.2015
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
5bočicax1.500i.j.+5
boč.x5ml rastvarača
19
18.2.2015
UP-I- 06-2-24-133/09 UP-I- 06-2od 04.11.2009
24/17-1593/14
FOLLIGON
kut.sa 10x10doza,
"Intervet International
10x1 doza,50x1 doza, B.V."
Holandija
nisu poznate
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
UP-I- 06-2-24-139/09 UP-I- 06-2od 04.11.2009
24/17-1590/14
inaktivisani virus
bjesnila
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
konji, goveda, svinje,
ovce, koze
kutijasa 5bočica suve "Intervet International
mat x 5 ml otapala
B.V."
Holandija
12.05-2986/13
konji se ne smiju
liječiti Enroxilom
minerali
serumski
gonadotropin
09-335-14080-10/07
od 24.12.2007
nisu poznate
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
suha
injekcija+rastvarač
"Intervet International
B.V."
Holandija
konji se ne smiju
liječiti Enroxilom
na recept
UP-I- 06-2-24-135/09 UP-I- 06-2od 04.11.2009
24/17-1589/14
atenuirana vakcina
kutija a 10x 1000
živog virusa gamboro doza, 10x2500 doza,
bolesti, soj D78
10x5000
nisu poznate
meso 10 dana nakon
zadnje aplikacije lijeka, najduže 5 godina od
mlijeko 7 dana nakon dana dostavljanja
zadnje aplikacije lijeka rješenja
druga obnova
"Intervet International
B.V."
Holandija
liofilizovana
vakcina+rastvarač
goveda, ovce, koze,
svinje, psi
4.2.2013
suva injekcija
NOBILIS GUMBORO
D78
konji se ne smiju
liječiti Enroxilom
UP-I-06-224/17-210/13
P.G.600
inj.suspenzija
lijek se na daje životinjama čija se jaja koriste u ishrani
ljudi
zadnje aplikcije,
mlijeko goveda 7 dana najduže 5 godina od
nakon zadnje
dana dostavljanja
aplikacije, mlijeko koza rješenja
16.4.2013
"Intervet International
B.V."
Holandija
DEXAFORT
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
goveda, svinje
kutijasa 5 bočica x 1
doza suve mat i 5
bočica sa 5 ml
otapala
deksametazon
natrium fosfat,
deksametazon
fenilpropionat
nisu poznate
meso peradi 3 dana a
meso ćuraka 4 dana
od dana zadnje
aplikacijedana
lijekanakon
meso10
hemoterapeutik
bočica a 50 ml, 100
ml
horionski
gonadotropin
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
horionski
gonadotropin,
serumski
gonadotropin
suha
injekcija+rastvarač
hemoterapeutik
meso i jaja 14 dana
nakon zadnje
aplikacije
na recept
cefkvinom
CHORULON
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
hemoterapeutik
antibiotik
antiparazitik
antiparazitik
Napomena
telad,sisančad,
nazimad, perad
druga obnova
UP-I- 06-2-24-131/09 UP-I- 06-2od 04.11.2009
24/17-1594/14
09-335-14080-2/07 od
24.12.2007
12.05-2991/13
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
hemoterapeutik
4.2.2013
inj.suspenzija
COBACTAN 2,5 %
druga obnova
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
UP-I-06-224/17-212/13
UP-I- 06-2-24-137/09 UP-I- 06-2od 04.11.2009
24/17-1596/14
oksitetraciklin
4.2.2013
druga obnova
na recept
UP-I-05-335-986/03
od 15.03.2003
UP-I-06-2-24-24/08
od 14.03.2008
"Intervet International
B.V."
Holandija
inj.otopina
4.2.2013
druga obnova
Rok važenja rješenja Kontraindikacije
UP-I-06-2-24-26/08
od 14.03.2008
UP-I-06-2-24-70/09
od 03.04.2009
"Intervet International
B.V."
Holandija
4.2.2013
Životinjska vrsta za koju
se lijek koristi
Karenca
16.4.2013
"Intervet International
B.V."
Holandija
vakcina
22
12.05-3990/13
UP-I-05-335-981/03
od 15.03.2003;
UP-I-06-2-24-30/08
od 14.3.2008
UP-I- 06-2-24-138/09 UP-I- 06-2od 04.11.2009
24/17-1595/14
NOBIVAC RABIES
21
09-335-11824-13/07
od 24.12.2007
VMP ZA KOJE JE IZDATO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE ( POTREBNO RJEŠENJE ZA UVOZ )
Datum
Broj i datum prve
izdavanja
Obnova
Predstavništvoregistracije (i
Broj rješenja u
rješenja u registracije u
firma koja je
Farmakodinamička
obnove)FBIH
FBiH
FBiH
FBiH
Način izdavanja
registrovala lijek
grupa
Datum
Obnova
Broj rješenje u
izdavanja
registracije u
RS
rješenja u RS RS
"Intervet International
B.V."
Holandija
18
20
Broj i datum prve
registracije(i obnove)
RS
meso, organi i jestiva najduže 5 godina od
tkiva 21 dan, mlijeko 7 dana dostavljanja
dana
rješenja
psi
goveda, ovce
meso, organi i jestiva
tkiva 10-28 dana,
mlijeko 3-7 dana
ne daje se konjima namjenjenim za ljudsku ishranu
Moguća je vakcinacija
neposredno posije
izlaganja infekciji(
ujed bijesne životinje).
ne vakciniraju se bolesne, kahektične i životinje sa
parazitima
ne smiju se liječiti psi, mačke i konji
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne daje se kujama u prvoj trećini graviditeta
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se koristiti na kravama u prvom mjesecu
graviditeta, a na ovcama za vrijeme mrkanja
23
24
25
26
27
28
29
SYNULOX L.C.
CLAMOXYL L.A.
ORBENIN D.C.
DECTOMAX 1%
ORBENIN L.A.
DEFENSOR 3
PRAZINON® PLUS
i/mam uljna
suspenzija
inj.suspenzija-uljna
injektor
inj.otopina
injektor
vakcina
tablete
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina,
prednizolon
amoksicilin trihidrat
kloksacilin
doramektin
kloksacilin
inaktivisani virus
bjesnila
prazikvantel, pirantel
embonat, febantel
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
UP-I-04-24-95/06 od
21.03. 2006
UPI-06-2-24/17-159/12
UP-I-06-2od 21.3.2012
24/17-325/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
krave
meso i iznutrice 7
dana, mlijeko 48 sati
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
UP-I-04-24-97/06 od
21.11.2006
UPI-06-2-24/17-158/12
UP-I-06-2od 21.3.2012
24/17-352/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda, ovce, svinje,
psi, mačke
najduže 5 godina od
meso 14 dana, mlijeko dana dostavljanja
3 dana
rješenja
osjetljivost na peniciline i na smije se davati malim
biljojedima
injektor a 4,5 ml s 3 g
suspenzije, pakovanje
kutija sa 24 injektora "ZOETIS BELGIUM" Belgija
UP-I-04-24-28/07 od
1004.2007
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2662/12 od 12.4.2012 24/17-336/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
krave
najduže 5 godina od
meso 28 dana, mlijeko dana dostavljanja
4 dana
rješenja
ne daje se kravama u laktaciji
bočica a 50 ml i 200
ml
UP-I-04-24-29/07 od
10.04.2007
UP-I06-2-24/17-663/12 od UP-I-06-212.4.2012
24/17-350/15
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
kut.24 inj.x 3 g
bočica a 100 ml
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
injektor a 4,5 ml s 3 g
suspenzije, pakovanje
kutija sa 24 injektora "ZOETIS BELGIUM" Belgija
50 bočica sa 1 ml,5
bočica sa 10 ml
kutija 2x10 tab. i
10x10 tbl
"ZOETIS Inc"
"GENERA" d.d.
Kalinovica
USA
Hrvatska
12.05-2653/13
20.3.2013
UP-I-04-24-104/06
od 21.11.2006
UP-I-06-224/17-349/15
UP-I- 06-224/17-531-1/13
27.2.2015
27.2.2015
29.3.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
antibiotik
vakcina
goveda, ovce, svinje
meso, organi i jestiva
tkiva 50 dana
krave, ovce
meso, organi i jestiva
tkiva 7 dana, mlijeko
84 sata
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
psi, mačke, ovce,
goveda
najduže 5 godina od
meso i iznutrice
dana dostavljanja
goveda i ovaca 21 dan rješenja
antiparazitik
psi
nema
ne daje se životinjama u laktaciji i u zasušenju
ne daje se zasušenim kravama
vakcinacija bolesnih životinja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne davati kujama u prvih 40 dana plodnosti
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smije se davati životinjama sa hroničnim oštećenjem
jetre i bubrega
UP-I-06-2-24- 62/09
od 29.05.2009
UP-I-06-224/17-1020/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
Hrvatska
UP-I-06-2-24- 34/09
od 29.05.2009
UP-I-06-224/17-281/14
21.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
ovce i koze
meso, organi i jestiva
tkiva 28 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se životinjama čije se mlijeko korist za prehranu
ljudi
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-06-2-24- 33/09
od 12.05.2009
UP-I-06-224/17-282/14
21.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
goveda
meso 14 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se životinjama čije se mlijeko korist za prehranu
ljudi ili proizvodnju mliječnih proizvoda
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-06-2-24- 31/09
od 12.05.2009
UP-I-06-224/17-268/14
19.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
goveda, svinje,
ovce,perad, golubovi
meso, organi i druga
jestiva tkiva goveda,
ovce i svinje 21 dan,
perad 18 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati životinjama u laktaciji koje se koriste
za prehranu ljudi ili izradu mlj.proizvoda
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-06-2-24- 32/09
od 29.05.2009
UP-I-06-224/17-267/14
21.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
goveda, svinje, ovce,
koze i divlji preživari
(zoološki)
meso i jestive
iznutrice 28 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati životinjama u laktaciji koje se koriste
za prehranu ljudi ili izradu mlj.proizvoda
10 bočica a 15 g
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-06-2-24- 63/09
od 29.05.2009
UP-I-06-224/17-283/14
21.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
goveda, svinje, ovce,
koze i divlji preživari
(zoološki)
meso i jestive
iznutrice 28 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati životinjama u laktaciji koje se koriste
za prehranu ljudi ili izradu mlj.proizvoda
albendazol
bočica 1000 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-06-2-24- 15/09
od 3.04.2009
UP-I-06-224/17-1018/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
goveda, ovce,
koze(jeleni)
najduže 5 godina od
meso, organi i druga
dana dostavljanja
jestiva tkiva 8-28 dana, rješenja ( FBIH do
mlijeko 3-7 dana
20.3.2018)
tablete
albendazol
kutija sa 50 tbl po 120 "GENERA" d.d.
g
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-06-2-24-16/09
od 03.04.2009
UP-I-06-224/17-152/14
21.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
ovce
meso i jestive iznutrice najduže 5 godina od
10 dana, mlijeko 5
dana dostavljanja
dana
rješenja
bolusi
albendazol
kutija sa 24 bolusa x
1125 mg
Hrvatska
UP-I-06-2-24-14/09
od 3.4.2009
UP-I- 06-224/17-1017/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
goveda
najduže 5 godina od
meso, jestive iznutrice dana dostavljanja
14 dana, mlijeko 5
rješenja ( FBIH do
dana
20.3.2018)
ne davati kravama u prvom mjesecu steonosti, ne davati
ovcama neposredno prije mrkanja imjesec nakon
uklanjanja ovnova
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smije se davati životinjama u laktaciji koje se koriste
za prehranu ljudi ili izradu mlj.proizvoda
PIPERAZIN CITRAT
prašak za p.o.
piperazin citrat
"GENERA" d.d.
vrečica sa 50g i 100g Kalinovica
Hrvatska
31
NILZAN tablete
tablete
oksiklozanid,
tetramizol hlorid
bočica sa 50 tbl.
"GENERA" d.d.
Kalinovica
32
NILZAN bolusi
bolusi
oksiklozanid,
tetramizol hlorid
kutija sa 24 bolusa
33
NILVERM otopina
otopina za injekcije i
p.o. primjenu
levamizol hlorid
bočice a 100 ml
34
NILVERM tablete
tablete
tetramizol hidrohlorid 24 tblx1g
35
NILVERM granule
granule
tetramizol hlorid
36
MONIL 5%
suspenzija za p.o.
37
MONIL tablete
38
MONIL bolusi
IVERKTIN ® 1%
inj.otopina
ivermektin
40
VITAMIN A+D3+E
otopina p.o.
peroralna otopina
retinol, kolekalciferol, bočica 100 ml i 1000
tokoferil acetat
ml
inj.otopina
"GENERA" d.d.
Kalinovica
bočica a 50 ml, a 100 "Norbrook
ml, a 250 ml i a 500
Laboratories
ml
Limited"
39
VITAMIN A+D3+E inj.
09-335-14503-47/07
od 24.12.2007
UP-I-06-224/17-334/15
27.2.2015
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se kravma alergičnim na peniciline i
cefalosporine
svinje,koke nosilje, psi,
mačke, konji i golubovi
koji nisu namjenjeni za meso i jestive iznutrice
prehranu ljudi
4 dana,jaja 4 dana
30
41
UP-I-04-24-27/07 od
10.04.2007
UP-I06-2-24/17-661/12 od
12.4.2012
UP-I-04-24-26/07 od
10.04.2007
UP-I-06-2-24/17777/12 od 07.05.2012
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
retinol, kolekalciferol, bočica 100 ml i 250
tokoferolacetat
ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
"GENERA" d.d.
Kalinovica
09-335-14503-42/07
od 24.12.2007
09-335-14503-29/07
od 24.12.2007
09-335-14503-30/07
od 24.12.2007
12.05-2650/13
12.05-2647/13
12.05-26472/13
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
ne davati ovcama neposredno prije mrkanja i mjesec
nakon uklanjanja ovnova
Sjeverna Irska
09-335-14503-24/07
od 24.12.2007
12.05-2641/13
20.3.2013
UP-I-04-24-102/06
od 21.11.2006
UP-I-06-224/17-534-1/13
29.3.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
goveda, svinje, ovce
meso, i jestive
iznutrice goveda i
ovaca 35 dana, a
svinja 28 dana, mlijeko
krava 60 dana a ovaca
33 dana
Hrvatska
09-335-14503-71/07
od 24.12.2007
12.05-2668/13
20.3.2013
UP-I-06-2-24-58/09
od 12.05.2009
UP-I- 06-224/17-1030/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
sve vrste domaćih
životinja
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
nisu poznate
sve vrste domaćih
životinja
mesoi jestive
iznutriceuikoliko je
doza ispod 10 ml 0
dana, ukoliko jedoza
najduže 5 godina od
od 10 do 30 ml 5 dana; dana dostavljanja
mlijeko 0 dana
rješenja
nisu poznate
Hrvatska
UP-I-06-2-24-43/09
od 29.05.2009
UP-I-06-224/17-277/14
21.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vitamini
42
VITAMIN B kompleks+ C
inj.otopina
vit.B1; B2;B6; B3 +
vit.C
"GENERA" d.d.
bočica a 50 i a 100 ml Kalinovica
Hrvatska
43
VI-A-D3
peroralna otopina
vit. A(retinol), vit. D3
(kolikalciferol)
bočice a 20 ml , 50 ml "GENERA" d.d.
i 100 ml
Kalinovica
Hrvatska
09-335-14503-72/07
od 24.12.2007
12.05-2667/13
20.3.2013
UP-I-04-24-100/06 od UP-I-06-221.11.2006
24/17-535-1/13
29.3.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
konji,goveda,ovce,koze,
svinje,psi i mačke
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
nema
UP-I-06-2-24-57/09
od 29.05.2009
21.2.2014
bez recepta
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vitamini
konji, goveda, svinje,
koze, perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
UP-I-06-224/17-274/14
44
VETALGIN
inj.otopina
metamizol natrijum
bočica sa 50 ml i 100 "GENERA" d.d.
ml
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-06-2-24-42/09
od 12.05.2009
UP-I-06-224/17-273/14
19.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
analgetik,
spazmolitik,
antireumatik,
antipiretik
konji, goveda, svinje
meso i jestive
iznutrice svinje 2 dana,
goveda 4 dana, konja najduže 5 godina od
5 dana, mlijeko 2,5
dana dostavljanja
dana
rješenja
45
TYMPANOL
emulzija
visokopolimerizovani
silikon
bočica sa 50 ml
emulzije
Hrvatska
UP-I-05-24- 03-2485/05
10.10.2005
UP-I-06-2-24/5514/10
2.11.2010
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
goveda, ovce, koze
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-06-2-24/5UP-I-06-2472/11 od 04.05.2011 24/17-278/14
21.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
sve vrste domaćih
životinja
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne davati intravenozno
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
UP-I- 06-2-24-149/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-896/14
19.6.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
prasad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne davati intravenozno
rješenjem UP-I-06-224/5-1017/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača ;
rješenjem Up-I-06-224717-178712
od
rješenjem
UP-I-06-2-
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
oprezno primjenjivati kod oštećenja bubrega
24/5-1016/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača ;
rješenejm UP-I-06-224/17-211/12 od
46
TOKOSELEN
inj.emulzija
tokoferol acetat, selen bočica 50 ml
47
SIDERANEM 100
inj.solucija
dekstran željezo
48
RUMETON
prašak za p.o.
Ca karbonat, Mg
karbonat, Ca
hidroksid
49
RESORBENS MAST
mast
jod, kalijev jodid,
kamfor
50
51
52
COFFEINUM 50%
HIBISEPT
EKSPEDRIN
inj.otopina
kofein
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
kutija sa 5ampulax5
"GENERA" d.d.
ml, 5 ampula x 10 ml Kalinovica
prašak za p.o.
vrečica sa 200g
praška
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
tuba sa 100g masti
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
CINK VITAMINSKA
MAST
mast
cink oksid,riblje ulje
CALCII
BOROGLUCONAS 40
% inj.
inj.otopina
Ca boroglukonat
56
BECEKASEL
prašak za p.o.
metionin,vit.C,nikotin
amid,kalcij
pantopenat,vit.B2,
vit.B6,vit B1, vit.
B12,vit.K3, selen
57
AHISTIN inj.
inj.otopina
difenhidramin hlorid
inj.suspenzija-uljna
i/mam suspenzija
amoksicilin trihidrat
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina,
prednizolon
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
vrečica sa 100g 500g "GENERA" d.d.
i 1000g
Kalinovica
54
KLAVUXIL®
intramamarna
suspenzija
kutija sa 100g
amonijev hlorid, na
benzoat, efedrin
prašak za p.o.
59
Hrvatska
posipnica sa 15g, 50
g i 100 g
DIGESTAN
SIMIVET RETARD
"GENERA" d.d.
Kalinovica
hlorheksidin
dihidrohlorid
53
58
vrečica sa 250 g
prašak
Ca karbonat, Mg
karbonat, D-natrij
fosfat dodekahidrat,
Na dihidrogenofosfat
dihidrat, kovalt hlorid
heksohidrat, krmni
kvasac
55
bočice a 50 ml, 100
ml i 250 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
bočice a 200 ml i 500 "GENERA" d.d.
ml
Kalinovica
Hrvatska
09-335-14503-50/07
od 24.12.2007
12.05-2655/13
20.3.2013
UP-I-06-2-24-17/09
od 3.04. 2009
UP-I- 06-2-24-148/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-894/14
09-335-14503-27/07
od 24.12.2007
09-335-14503-22/07
od 24.12.2007
12.05-2633/13
12.05-2640/13
20.3.2013
20.3.2013
UP-I-06-2- 24-8/09
od 3.4.2009
UP-I-06-224/17-1008/13
UP-I- 06-2-24-161/09 UP-I-06-2od 7.12.2009
24/17-1016/13
UP-I-06-2-24152/09
Hrvatska
Hrvatska
UP-I- 06-224/17-1022/13
09-335-14503-11/07
od 24.12.2007
12.05-26332/13
20.3.2013
UP-I-06-2- 24-9/09
od 3.4.2009
UP-I-06-224/17-1009/13
UP-I-06-2-24-7/09 od UP-I-06-203.04.2009
24/17-154/14
09-335-14503-10/07
od 24.12.2007
12.05-2632/13
20.3.2013
UP-I- 06-2-24-164/09 UP-I-06-2od 7.12.2009
24/17-1007/13
vrečica sa 100g ,
500g ,1000 g
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-03-24-81/05
10.10.2005
kutija sa 10ampulax5 "GENERA" d.d.
ml
Kalinovica
Hrvatska
UP-I-06-2-24-5/09 od UP-I-06-203.04.2009
24/17-153/14
bočica a 100 ml
24 inj.x3g
"Norbrook
Laboratories
Limited"
"Norbrook
Laboratories
Limited"
UP-I-05-24-112/07 od UP-I-06-201.11.2007
24/17-1537/12
Sjeverna Irska
Sjeverna Irska
UP-I-06-224/5-515/10
09-335-14503-25/07
od 24.12.2007
12.05-2646/13
20.3.2013
UP-I-04-24-32-62/07 UP-I-06-2od 20.6.2007
24/17-532-1/13
ne daje se životinjama čije se mlijeko korist za prehranu
ljudi; ne smije se davati konjima 5 dana prije trke
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
minerali
goveda, ovce, koze
meso, organi i druga
jestiva tkiva 3 dana,
mlijeko 3 dana
19.6.2014
bez recepta
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
sve vrste domaćih
životinja
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smije se davati kod hipertenzije
ostalo
konji, goveda, ovce,
koze, svinje,psi i mačke nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja(FBiH do
20.3.2018)
nisu poznate
hemoterapeutik
konji, goveda, ovce,
koze,svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
nisu poznate
5.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
sve vrste domaćih
životinja
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
bez recepta
Poljovet d.o.o.,
Gradačac
5.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
minerali
goveda, ovce, koze
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
19.2.2014
bez recepta
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
sve vrste domaćih
životinja
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne primjenjivati kod oštećenja bubrega
nisu poznate
5.7.2013
4.11.2009
5.7.2013
istekla
na recept
minerali
svinje, perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
konji, psi
nije primjenivo
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
goveda, ovce, koze,
svinje, perad
meso, organi i jestiva
tkiva: goveda 21 dan,
svinje 14 dana,
mlijeko: krava , ovaca
6 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
preosjetljivost na penicilin, lijek se ne smije primjenjivati
za liječenje kunića, činčila, zamoraca i hrčaka
meso i jestive
iznutrice 7 dana,
mlijeko 3 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
preosjetljivost na penicilin, krave u suhostaju
2.11.2010
bez recepta
Poljovet d.o.o.,
Gradačac
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
19.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
3.10.2012
29.3.2013
na recept
na recept
sve vrste domaćih
životinja
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
antibiotik
goveda
rješenjem UP-I-06-224/5-1028/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača i
rješenje UP-I-06-224/17-196/12 od
rješenjem UP-I-06-224/5-1042/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača
rješenjem UP-I-06-224/5-1032/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača i
rješenje UP-I-06-224/17-181/12 od
60
VETOFLOK 10%
otopina
peroralna otopina
enrofloksacin
bočice a 100 ml i
1000 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
61
VETOFLOK 5%inj.
inj.otopina
enrofloksacin
prob.boč.a 100 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
62
VETOFLOK 10%
inj.otopina
inj.otopina
enrofloksacin
bočica a 100 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
09-335-14503-68/07
od 24.12.2007
09-335-14503-67/07
od 24.12.2007
12.05-2666/13
12.05-2665/13
UP-I-06-224/17-1031/13
8.7.2013
UP-I-04-24-101/06
od 21.11.2009
istekla
hemoterapeutik
kokoši,tovni
meso i organi
pilići,ćurani,ptice,činčile kokošaka 7 dana,
,kunići i drugi glodari
purana 10 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smije se davati kokama nosilicama
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
hemoterapeutik
psi, mačke, goveda,
ovce, koze, kunići,
svinje
meso, organi i druga
jestiva tkiva 7 dana,
mlijeko 4 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati psima mlađim od 12 mj., velikim
pasminama mlađim od 18 mj., životinjama sa
oštećenjem hrskavica
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
hemoterapeutik
goveda,svinje
najduže 5 godina od
meso i jestiva tkiva
dana donošenja
goveda 14 dana, svinja rješenja ( FBIH do
9 dana, mlijeko 4 dana 20.3.2018)
meso, organi i jestiva
tkiva 5 dana, ribe
(zavisno od
temperature vode) 350
stepen dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smije se davati životinjama sa hronični oštećenjem
jetre i bubrega i nesilicama konzumnih jaja
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
UP-I-06-2-24-60/09
od 12.5.2009
UP-I-06-224/17-272/14
19.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
svinje, perad, telad,
jarad, janjad, ždrebad
najduže 5 godina od
meso i jestiva tkiva 10 dana dostavljanja
dana, perad 5 dana
rješenja
ne smije se davati životinjama sa hronični oštećenjem
jetre i bubrega, odraslim preživarima, nesilicama
konzumnih jaja
UP-I-06-2-24-41/09
od 12.5.2009
UP-I-06-224/17-1028/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
konji, goveda,ovce,
svinje
meso, organi i jestiva
tkiva goveda i svinje 10
dana, konji i ovce 14
dana , mlijeko 3 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smije se davati životinjama sa hronični oštećenjem
jetre i bubrega, ne smije se davati intravenozno
UP-I- 06-2-24-141/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-898/14
19.6.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
svinje, perad
meso, organi i jestiva
tkiva 2 dana, jaja 2
dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nesmije se davati kunićima i odraslim preživarima
20.3.2013
UP-I-06-2-24-61/09
od 29.05.2009
UP-I- 06-224/17-1025/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
svinje, perad
meso, jetra svinja 5
dana, peradi 3 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smije se davati istovremeno sa ionofornim
antibioticima, ne smije se davati nesilicama
20.3.2013
UP-I-06-2-24-39/09
od 29.05.2009
UP-I- 06-224/17-1026/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
svinje
meso, organi i jestiva
tkiva 14 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne davati svinjama koje su liječene ionofornim
antibioticima
Hrvatska
UP-I-06-2-24-38/09
od 12.05.2009
UP-I-06-224/17-276/14
19.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda,koze, svinje
meso, organi i jestiva
tkiva 14 dana, mlijeko
3 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati intravenozno
UP-I-06-2-24-37/09
od 12.05.2009
UP-I-06-224/17-275/14
21.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
preživari, konji, psi i
mačke
meso i jestive iznutrice najduže 5 godina od
28 dana, mlijeko 6
dana dostavljanja
dana
rješenja
ne smije se davati intravenozno
UP-I- 06-2-24142/09
4.11.2009
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
sve vrste domaćih
životinja
meso, organi i jestiva
tkiva 10 dana, mlijeko
5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati intravenozno
UP-I- 06-2-24-143/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-1024/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
telad, ždrebad, janjad,
prasad, psi
meso, organi i jestiva
tkiva 10 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
nisu poznate
meso, organi i jestiva
tkiva ovaca 8 dana,
konja 10 dana,teladi i
svinja 12 dana; mlijeko najduže 5 godina od
ovaca 3 dana, koza 5 dana dostavljanja
dana
rješenja
ne smije se davati životinjama sa hronični oštećenjem
jetre i bubrega, odraslim preživarima, nesilicama
konzumnih jaja
Hrvatska
64
TRIMETOSUL 48%
susp.
suspenzija za p.o.
trimetoprim,
sulfadiazin
bočica a 100 ml i 200 "GENERA" d.d.
ml
Kalinovica
Hrvatska
65
TRIMETOSUL 48%
inj.
inj.suspenzija
trimetoprim,
sulfadiazin
bočica 100 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
66
TILOZIN TARTARAT
prašak za p.o.
tilozin tartarat
bočica sa 70 g
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
67
TIAVET 2% P prašak
prašak
tiamulin
hidrogenfumarat
vrećica sa 1kg, 5 kg i
25 kg
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
09-335-14503-58/07
od 24.12.2007
12.05-2659/13
68
TIAVET 20% inj.otop.
inj.otopina
tiamulin
hidrogenfumarat
bočica 50 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
09-335-14503-59/07
od 24.12.2007
12.05-2658/13
"GENERA" d.d.
Kalinovica
69
SUSTREPEN D
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
sulfat, deksametazon
natrij fosfat
bočica 50 ml
70
SUSTREPEN
inj.suspenzija
prokain benzilpenicilin
, dihidrostreptomicin bočica 100 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
71
SULFAPYRIDAZIN inj. inj.otopina
sulfametoksipiridazin bočice a 50 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
72
SULFAGUANIDIN
tablete
sulfaguanidin
kutija sa 24 tbl.po 3,8 "GENERA" d.d.
g
Kalinovica
Hrvatska
73
SULFADIMIDIN
tablete
tablete
sulfadimidin natrijum
kutija sa 18 tbl.po 2,5 "GENERA" d.d.
g
Kalinovica
Hrvatska
74
SULFADIMIDIN 32%
injekciona i peroralna
otopina
sulfadimidin natrijum
bočica sa 50 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
75
NUTRICIN SULFA
140
premiks za ljekovitu
krmnu predsmješu
oksitetraciklin hlorid,
neomicin sulfat,
sulfadimidin,
sulfaguanidin
vrečica sa 200g, 1 kg "GENERA" d.d.
i 25 kg
Kalinovica
Hrvatska
"GENERA" d.d.
Kalinovica
7.12.2009
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
8.7.2013
vrečica sa 100g, 1
"GENERA" d.d.
kg,5 kg, 10 kg i i 25 kg Kalinovica
bočica 100 ml i 500
oksitetraciklin dihidrat ml
UP-I- 06-2-24159/09
na recept
UP-I-06-224/17-1027/13
sulfafurazol,
trimetoprim
GEOMYCIN RETARD
20% inj.otp.
inj.otopina
8.7.2013
UP-I-06-2-24-59/09
od 29.5.2009
TRIMETOSUL prašak suspenzija za p.o.
76
20.3.2013
UP-I- 06-2-24-167/09 UP-I-06-2od 7.12.2009
24/17-1029/13
svinje, perad, telad,
ždrebad,
jagnjsd,jarad,ribe
63
tablete
20.3.2013
Hrvatska
09-335-14503-64/07
od 24.12.2007
09-335-14503-62/07
od 24.12.2007
09-335-14503-55/07
od 24.12.2007
09-335-14503-53/07
od 24.12.2007
09-335-14503-18/07
od 24.12.2007
12.05-2664/13
12.05-2660/13
12.05-2657/13
12.05-2656/13
12.05-2637/13
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
istekla
UP-I- 06-2-24-150/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-893/14
19.6.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
konji, ovce, koze,
svinje, telad
UP-I- 06-2-24-36/09
od 12.5.2009
UP-I- 06-224/17-1024/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
sve vrste domaćih
meso, organi i jestiva
životinja,činčile, kunići i tkiva 8- 14 dana,
drugi glodari krznaši
mlijeko 5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smije se davati životinjama sa hronični oštećenjem
jetre i bubrega, nesilicama konzumnih jaja
UP-I- 06-2-24-160/09 UP-I- 06-2od 07.12.2009
24/17-1059/14
22.7.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
prasad, svinje, telad,
perad, kunići, činčile,
krznaši
meso, organi i jestiva
tkiva 14 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
meso, organi i jestiva
tkiva 21 dana, mlijeko
7 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
14.12.2015)
ne smije se davati životinjama sa hronični oštećenjem
jetre i bubrega, ne smije se davati intravenozno
UP-I-06-2-24-12/09
od 2.4.2009
UP-I- 06-224/17-1012/13
5.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda, svinje,ovce i
koze
rješenjem UP-I-06-224/5-1035/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača ;
rješenje UP-I-06-224/17-202/12 od
rješenjem UP-I-06-224/5-1026/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača ;
rješenjem UP-I-06-224/17-204/12 od
rješenjem UP-I-06-224/5-1020/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača;
rješenjem UP-I-06-224/17-179/12 od
rješenjem UP-I-06-224/5-996/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača,
rješenje UP-I-06-224/17-226/12 od
77
78
79
GEOMYCIN L 10 %
inj.
GEOMYCIN F
BENZAPEN
inj.otopina
oksitetraciklin hlorid
tablete zu i/u
oksitetraciklin
hidrohlorid
inj.suspenzija
benzatin
benzilpenicilin,
prokainbenzilpenicilin
bočica a 50 ml i 100
ml
kutija sa 10 tbl. a19
g.
bočice a 50 ml i 100
ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
"GENERA" d.d.
Kalinovica
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
prašak za p.o.
ampicilin trihidrat
vrečica sa 20 g, 100g, "GENERA" d.d.
200g, 1 kg i 25 kg
Kalinovica
81
TETANUS
ANTITOKSIN 300
liofilizat
hiperimuni serum
konjasadrži antitijela
protiv Cl.tetani
najmanje 300 I.J.
bočice a 50 ml
seruma ( 15.000 i.j.)
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
82
PLIVAK-KS
liofilizovana
vakcina+rastvarač
liofilizat klasična
svinjska kuga
bočica a 5, 10, 20 i 50 "GENERA" d.d.
doza
Kalinovica
Hrvatska
RABIKAL®
vakcina
živi inaktivni virus
bjesnila
kutija sa 10 bočica x1 "GENERA" d.d.
ml, a 5 ml, a 10 ml
Kalinovica
84
PESTIKAL+EDS+IB
inaktivirana uljna
vakcina
inaktivisani virus
Newcastle bolesti,
sindroma pada
nosivosti i zaraznog
bronhitisa kokoši
boca sa 1000 doza
(500 ml)
85
PESTIKAL La Sota
SPF
liofilizovana
vakcina+rastvarač
80
AMPIVET 10% topivi
prašak
83
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
boca sa 1000 doza
(500 ml)
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Hrvatska
09-335-14503-21/07
od 24.12.2007
12.05.2639/13
kutija sa 10x1000,
10x2000 doza, 10x
2500 doza, 10x5000 "GENERA" d.d.
doza, 10x10000 doza Kalinovica
Hrvatska
09-335-14503-20/07
od 24.12.2007
12.05.2638/13
inj.otopina
Ca glukonat, K jodid,
Na jodid, Mg klorid,
Fe (II) hlorid, Co (II)
hlorid, Zn hlorid
bočice a 100 ml
"RICHTERPHARMA"
NOVACOC forte
infuziona otopina
metamizol-Na,
kofein,Ca, Mg,
glukoza,acetilmetioni
n,benzil-alkohol
bočice a 250 ml
"RICHTERPHARMA"
BRONHIKAL I SPF
liofilizovana
vakcina+rastvarač
atenuirani živi virus
zaraznog bronhitisa
kokoši soj H-120
boca sa 10x1000 i
10x2000 doza +
diulent, 10x2500
"GENERA" d.d.
Kalinovica
BODIKAL SPF
liofilizovana
vakcina+rastvarač
atenuirani živi virus
boginja peradi
kutija sa 5x1000
doza+diulent
"GENERA" d.d.
Kalinovica
93
94
95
96
97
MENBUTON
"WERFFT"
SURCALCE
TETRAVET LA
NEOSTOMOSAN
INTRAMICINE
VETACOX S
20.3.2013
UP-I- 06-2-24/5492/11 od 4.5.2011
UP-I-06-2-24-71/09
od 12.5.2009
UP-I- 06-224/17-1011/13
UP-I- 06-224/17-1010/13
UP-I- 06-224/17-1004/13
14.12.2010
UP-I-03-24-1221/04 UP-I- 06-220.08.2004
24/17-507-1/13
UP-I- 03-24-86/05
10.10.2005
kutija sa 25 doza sa
lentogeni virus živi
diulentom, 10x1000,
Newcastle bolesti, soj 10X2500 doza,
La Sota
10X5000 doza
atenuirani virus
gumboro
bolesti
Ca fosfinat,
K hlorid,
92
09-33521531/10
12.05-2648/13
vakcina
91
09-335-6561/2
od 26.12.2002
09-335-14503-41/07
od 24.12.2007
GUMBOKAL IM SPF
20.3.2013
UP-I-06-2-24-11/09
od 3.4.2009
UP-I- 06-2-24165/09
Hrvatska
87
20.3.2013
Hrvatska
"GENERA" d.d.
Kalinovica
inaktivirana uljna
vakcina
90
09-335-14503-6/07 od
24.12.2007
12.05-2629/13
12.05-2654/13
GUMPESKAL+IB+ED
S
89
12.05-2634/13
Hrvatska
86
MINERASOL
09-335-14503-14/07
od 24.12.2007
12.05-2635/13
09-335-14503-48/07
od 24.12.2007
inaktivisana vakcina
protiv gumborske,
newcastle bolesti,
pad nosivosti,
zaraznog bronhitasa
kokoši
88
09-335-14503-15/07
od 24.12.2007
Austrija
Hrvatska
09-335-14503-9/07 od 12.05.24.12.2007
2631/13
Hrvatska
09-335-14503-7/07 od 12.05.24.12.2007
2630/13
na recept
5.7.2013
na recept
5.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
na recept
Poljovet d.o.o.,
Gradačac
28.3.2013
2.11.2010
7.12.2009
istekla
antibiotik
antibiotik
antibiotik
konji, psi,mačke
krave, kobile, krmače,
ovce i koze
sve vrste domaćih
životinja
meso i jestiva tkiva
konja 15 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
14.12.2015)
ne smije se davati životinjama preosjetljivim na
tetracikline, ne smije se davati intravenozno
meso, organi i jestiva
tkiva 10 dana, mlijeko
4 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
nisu poznate
meso, organi i jestiva
tkiva 21 dana, mlijeko
10 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smije se davati činčilama, kunićima, hrčcima,
zamorcima, ne smije se davati intravenozno
meso, organi i jestiva
tkiva 4-6 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati činčilama, kunićima, hrčcima,
zamorcima, kopitarima
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
14.12.2015)
zbog sadržaja fenola ne preporučuje se korištenje kod
mačaka
antibiotik
prasad, telad, janjad,
jarad, perad
na recept
Poljovet d.o.o. ,
Gradačac;
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
serum
sve vrste domaćih
životinja
nema
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
svinje
nema
vakcina
psi,mačke,goveda,konji
,svinje,ovce i koze
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
ne smiju se vakcinisati bolesne životinje
ne smiju se vakcinisati oboljele ili sumnjive na bjesnilo
životinje, kao i životinje oboljele od neke druge zarazne
bolesti
20.3.2013
UP-I- 03-24-1217/04 UP-I- 06-2od 20. 8.2004
24/17-530-1/13
28.3.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
20.3.2013
UP-I- 06-2-24-146/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-1019/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
nisu poznate
UP-I- 06-2-24-145/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-897/14
19.6.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
20.3.2013
UP-I- 06-2-24-147/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-1015/13
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
nisu poznate
20.3.2013
UP-I- 06-2-24-154/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-1014/13
5.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
nisu poznate
na recept
Vetagro, Travnik
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
na recept
Vetagro, Travnik;
Orlando, Grude
analgetik,
spazmolitik,
antireumatik,
antipiretik
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
UP-I-03-24-34/05
04.04.02005
UP-I-06-2-24/5761/10
25.12.2013
UP-I-03-24-37/05
04.04. 2005
UP-I-06-2-24-/536/10
20.3.2013
UP-I- 06-2-24-144/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-1006/13
20.3.2013
UP-I- 06-2-24-151/09 UP-I- 06-2od 4.11.2009
24/17-1005/13
Austrija
12.0511670/13
UP-I- 06-2-24/5516/10
5.7.2013
2.11.2010
14.4.2010
5.7.2013
5.7.2013
vakcina
vakcina
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
meso i organi: svinje 3
dana, govedo 13 dana, najduže 5 godina od
konji 6 dana; mlijeko 5 dana dostavljanja(
konji, krave, telad,svinje muža
donošenja) rješenja
perad
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
nisu poznate
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
nisu poznate
inj.rastvor
menbuton
bočica a 100 ml
"ALVETRA u
WERFFT GmbH"
Austrija
09-335-29263-15/08
od 19.12.2008
12.0512092/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
digestiv
krave, telad, ovce,
svinje, konji, psi
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
inj.solucija
Ca glukonat, Ca
glukolaktobionat, Ca
acetat, Mg hipofosfat
bočica a 100 ml
"ALVETRA u
WERFFT GmbH"
Austrija
09-335-29263-13/08
od 19.12.2008
12.0512079/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
minerali
konji,krave,ovce, koze,
svinje,prasad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
inj.solucija
oksitetraciklin
bočica 100 ml, a 250 "Ceva Sante
ml i a 500 ml
Animale" Z.I.
Francuska
09-335-11362-9/07 od
29.9.2006
12.05-3201/13
1.4.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
goveda, svinje, ovce i
koze
meso 21 dan
dana donošenja
rješenja
ne koristi se kod životinja osjetljivih na oksitetracikline
emulzija
kutija 5bočx 5 ml,
kutija 100x5ml, boč a "Ceva Phylaxia,
transmix,tetramethrin, 200 ml, bočica 250
Veterinary
piperonyl-butoxid
ml, 1 l, boca a 5 l
Biologicals Co."
Mađarska
09-335-11362-6/07 od
29.9.2006
12.05-3196/13
1.4.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
emulzija za
spoljašnju upotrebu
antiparazitik
sve životinje
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
nisu poznate
inj.suspenzija
benzilpenicilin
prokain,
dihidrostreptomicin
antibiotik
najduže 5 godina od
goveda, konji, ovce,
meso 30 dana, mlijeko dana donošenja
koze, svinje, psi, mačke 3 dana
rješenja
antibiotik
najduže 5 godina od
meso 14 dana, jaja 12 dana donošenja
dana
rješenja
prašak
"Ceva Sante
boč a 100 ml, 250 ml Animale" Z.I.
natrijum
kesice a 100g i 1000
sulfadimidin,diaverdin g
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
Francuska
Francuska
09-335-11362-5/07 od
29.9.2006
12.05-3199/13
09-335-11362-12/07
od 29.9.2006
12.05-3202/13
1.4.2013
1.4.2013
na recept
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
perad
ne daje se kod životinja osjetljivih na penicilin, kao ni
zamorcima
rješenjem UP-I-06-224/5-979-2/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača
rješenjem UP-I-06-224/5-1053/11 od
28.04.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača ;
rješenje UP-I-06-224/17-209/12 od
98
VETRIMOXIN LA
inj.suspenzija
amoksicilin
bočica a 50 ml, a 100
ml, a 250 ml, a 500
"Ceva Sante
ml
Animale" Z.I.
Francuska
09-335-11362-13/07
od 29.9.2006
12.05-3191/13
1.4.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
goveda, svinje
najduže 5 godina od
meso 14 dana, mlijeko dana donošenja
2 dana
rješenja
99
QUINOEX-10
suspenzija
enrofloksacin
pl.boc. a 100 ml i
1000 ml
Francuska
09-335-11362-8/07 od
29.9.2006
12.05-3195/13
1.4.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hemoterapeutik
perad
meso 5 dana
tablete
prazikvantel, pirantel
embonat,
fenobendazol
kut sa 10 blister tbl.,
kutija sa 200 blister
tab.
"Ceva Sante
Animale"
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
100
101
102
103
CESTAL PLUS
FLAVOUR tbl. A.U.V.
OCYTOVEM
ENZAPROST T
ESTRUMATE
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
inj.solucija
oxitocin
bočica 50 ml
inj.solucija
dinoprost, benzyl
alkohol
bočica a 5 ml,a 10ml, "Ceva Sante
a 30 ml, a 50 ml
Animale" Z.I.
inj.otopina
koprostenol-natrijum
bočica a 10 i 20 ml
104
EGOCIN L.A.
inj.otopina
oksitetraciklin dihidrat bočica a 100 ml
105
TRISULFON prašak
prašak
sulfamonometoksin
natrij, trimetoprim
pl.kutija a 100 g,
vrećica a 100 g, a 1
kg
Mađarska
09-335-11362-2/07 od
29.9.2006
12.05-3194/13
Francuska
09-335-11362-7/07 od
29.9.2006
12.05-3200/13
Francuska
09-335-11362-4/07 od
29.9.2006
12.05-3197/13
"Intervet International
B.V."
Holandija
09-335-11366-1/07 od
24.12.2007
12.05-2988/13
1.4.2013
1.4.2013
1.4.2013
UP-I-06-224/17-620-1/13
1.4.2013
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-05-335-984/03
od 15.03.2003
UPI-06-2-24-23/08 od
UP-I-06-214.03.2008
24/17-211/13
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-06-2-24-29/08
od 14.03.2008
UP-I-06-224/17-217/13
12.4.2013
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
krave, krmače
najduže 5 godina od
meso 3 dan goveda, 2 dana donošenja
dana svinje
rješenja
ne daje se gravidnim ženkama
antibiotik
goveda, svinje, ovce,
koze, perad, kunići
meso: goveda 35
dana, ovaca 9 dana,
svinja, koza, peradi i
najduže 5 godina od
kunića 21 nakon
dana dostavljanja
zadnje aplikacije lijeka; rješenja
lijek se ne smije davati životinjama (ovcama) čije se
mlijeko koristi u ishrani ljudi
hemoterapeutik
telad, jagnjad, jarad,
svinje, perad, kunići
meso, organi i jestiva
tkiva 10 dana nakon
zadnje primjene
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
lijek ne smije se davati nesilicama konzumnih jaja i
odraslim preživarima
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se odraslim preživarima, konjima, malim
biljojedima i kokama nosiljama konzumnih jaja
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
hormon
goveda, konji, svinje
4.2.2013
druga obnova
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
nepravilan položaj fetusa
hormon
krave, krmače, ovce,
koze, kuje
na recept
na recept
ne daje se zajedno sa piperazinskim preparatima
psi
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
druga obnova
ne daje se životinjama preosjetljivim na enrofloksacin
antiparazitik
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
4.2.2013
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
ne daje se kod životinja osjetljivih na amoksicilin, kao ni
zečevima, hrčcima i gerbilama, kod rezistencije na
amoksicilini i kod teških oštećenja bubrega
hormon
106
MAXAMOX 200
prašak za p.o.
amoksicilin trihidrat
kesa a 20 g, 100
g,1kg i 10 kg
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
Srbija
09-335-14723-2/07 od
24.12.2007
12.05-2793/13
27.3.2013
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
antibiotik
perad, telad, svinje
meso brojlera i ćurića
2 dana , svinja i teladi
7 dana
107
SULFAMAX 300
prašak za p.o.
sulfadiazin,
trimetoprim
kesa a 20 g, 100
g,1kg i 10 kg
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
Srbija
09-335-14723-3/07 od
24.12.2007
12.05-2796/13
27.3.2013
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
antibiotik
svinje,telad, perad
meso 5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se odraslim preživarima, konjima i kokama
nosiljama konzumnih jaja
108
TYLOMAX 500
prašak za p.o.
tilozin tartarat
kesa a 20 g, 100
g,1kg i 10 kg
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
Srbija
09-335-14723-5/07 od
24.12.2007
12.05-2789/13
27.3.2013
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
antibiotik
svinje,telad, perad
meso svinja 2 dana,
kokoški 1 dan, ćurki 5
dana i teladi 14 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se kokama i ćurkama nosiljama konzumnih jaja,
kao i odraslim preživarima
ne daje se preživarima, konjima, malim biljojedima i
kosiljama konzumnih jaja
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
Srbija
09-335-14723-1/07 od
24.12.2007
12.05-2791/13
27.3.2013
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
antibiotik
svinje
meso 2 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
kesa a 20 g, 100 g,
PVC kutija a 1kg i
10kg
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
Srbija
09-335-14723-4/07 od
24.12.2007
12.05-2795/13
27.3.2013
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
antibiotik
svinje,telad,brojleri
meso svinja 7 dana,
teladi 10 dana i
brojlera 14 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se u prvoj polovici graviditeta VMP NE DAVATI
DRUGIM VRSTAMA ŽIVOTINJA
bočica a 50 i 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-19/07
od 24.12.2007
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
konji,
ždrebad,goveda,telad,
svinje, ovce,koze i psi
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-18/07
od 24.12.2007
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
konji, goveda, ovce,
koze, svinje, psi, mačke nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
ne daje se prasadima čije majke boluju od deficita selena
ili vitamina E
ne daje se u slučaju oštećenja bubrega i kod
hipovolemijskih stanja
109
MAGNUM 44 LS
prašak za p.o.
linkomicin
hidrohlorid,spektinomi PVC posuda a1kg i a
cin hidrohlorid
10 kg
110
TETRAMAX 500
prašak za p.o.
oksitetraciklin
hidrohlorid
111
NEOVIT C
inj.rastvor
vit.C
112
113
114
NEOVIT AD3E
NEOFER 100
NEOCAL 300
inj.rastvor
vit.A, vit.D3, vit. E
inj.rastvor
Fe III hidroksid
dekstran kompleks
bočica a 20, 50 i 100
ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-448/08
17.07.2013
inj.solucija
Ca glukonat, Ca
glicerofosfat, Mg
hlorid heksahidrat,
kofein
bočica a 100 i a 250
ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-10/07
od 24.12.2007
12.05-2822/13
12.05-2827/13
25.3.2013
12.05-7507/13
27.9.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antianemik
konji,goveda,svinje,
ovce, koze, psi
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
12.05-2828/13
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
minerali
konji, goveda, ovce,
koze, svinje, psi, mačke nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
od
115
NEOSITOL
inj.rastvor
levamizol hidrohlorid
bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-11/07
od 24.12.2007
12.05-2804/13
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antiparazitik
goveda, ovce, svinje
najduže 5 godina od
meso i jestivi organi 28 dana dostavljanja
dana
rješenja
116
NEOMETHASON
inj.rastvor
deksametazon
natrum fosfat
bočica a 50 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-7/07 od
24.12.2007
12.05-2829/13
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
kortikosteroid
konji, goveda, svinje,
psi, mačke
meso i jestivi organi
najduže 5 godina od
goveda i svinja 21 dan, dana dostavljanja
mlijeko 2 dana
rješenja
117
OXYTOCIN inj.
inj.rastvor
oksitocin
bočica a 50 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-21/07
od 24.12.2007
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
hormon
kobile, krave, krmače, meso i jestivi organi 2
ovce, koze, mačke kuje dana
118
119
120
121
NEOSITOL 10%
NEOSULFOX P
NEOSULF P
STREPTOMYCIN P
"FM Pharm"
Subotica
prašak za p.o.
levamizol hidrohlorid
vrečica a 12g
prašak za p.o.
sulfadimidin,
neomicin sulfat,
oksitetraciklin
hidrohlorid
vrečica a 20 g, 100 g, "FM Pharm"
500g, 5kg
Subotica
prašak
prašak za p.o.
sulfadimidin,
trimetoprim
streptomicin sulfat
vrečica a 20 g, 100 g, "FM Pharm"
500g i 5kg
Subotica
vrečica a 1g,5g,100
g,, 500g
"FM Pharm"
Subotica
12.05-2815/13
Srbija
09-335-14668-12/07
od 24.12.2007
12.05-2823/13
25.3.2013
Srbija
09-335-14668-16/07
od 24.12.2007
12.05-2825/13
25.3.2013
Srbija
Srbija
09-335-14668-15/07
od 24.12.2007
09-335-14668-23/07
od 24.12.2007
12.05-2811/13
12.05-2810/13
25.3.2013
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
na recept
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
otežan porođaj i zatvorena piometra
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se životinjama u laktaciji ako je mlijeko
namjenjeno ishrani ljudi ni nosiljama konzumnih jaja
antiparazitik
goveda, ovce, koze,
svinje,perad
antibiotik
telad, prasad, janjad,
perad
najduže 5 godina od
meso i jestivi organi 14 dana dostavljanja
dana
rješenja
ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja
svinje, telad, ždrebad,
janjad, perad
najduže 5 godina od
meso i jestivi organi 10 dana dostavljanja
dana
rješenja
ne daje se odraslim konjima i preživarima niti kokama
nosiljama konzumnih jaja
telad, ždrebad, svinje,
perad
najduže 5 godina od
meso i jestivi organi 10 dana dostavljanja
dana
rješenja
ne daje se u kombinaciji sa ototoksičnim lijekovima,
opštim anesteticima, diureticima, miorelaksansima
meso goveda 31 dan, najduže 5 godina od
svinja18 dana, ovaca 9 dana dostavljanja
dana
rješenja
ne daje se visokogravidnim životinjama ni sasvim mladim
NE DAJE SE OVCAMA ČIJE MLIJEKO SE KORISTI U
ISHRANI LJUDI
antibiotik
antibiotik
NEOCYCLIN LA
inj.suspenzija
oksitetraciklin dihidrat bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-2/07 od
24.12.2007
12.05-2821/13
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
goveda, ovce, svinje
123
NEOPEN L.A.
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
benzatin
benzilpenicilin
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-10/07
od 24.12.2007
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
najduže 5 godina od
konji, goveda, ovce,
meso i jestivi organi 30 dana dostavljanja
koze,svinje, psi, mačke dana, mlijeko 8 dana rješenja
12.05-2805/13
rani i kasni graviditet, glaukom, nefritis, edem, dijabetes,
ulcer želuca, tuberkuloza, osteoporoza NE DAJE SE
KONJIMA ČIJE JE MESO NAMJENJENO ZA ISHRANU
LJUDI.
meso i jestivi organi
goveda, ovce, svinje
14 dana, perad 28
dana
122
bočica a 50 i 100 ml
ne daje se životinjama čije je mlijeko namjenjeno ishrani
ljudi
ne daje se malim biljojedima, gravidnim nazimicama i
krmačama NE DAJE SE KONJIMA ČIJE JE MESO
NAMJENJENO ZA ISHRANU LJUDI I OVCAMA ČIJE
MLIJEKO SE KORISTI U ISHRANI LJUDI
ne davati konjima,
psima i mačkama
124
NEOTYL 200
inj.rastvor
tilozin tartarat
bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-17/07
od 24.12.2007
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-6/07 od
24.12.2007
12.05-2815/13
bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-5/07 od
24.12.2007
12.05-2826/13
Srbija
09-335-14668-14/07
od 24.12.2007
12.05-2806/13
125
NEOLI-SPEC
inj.rastvor
linkomicin
hidrohlorid,spektinomi
cin sulfat
bočica a 100 ml
126
NEOGENT
inj.rastvor
gentamicin
bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
12.05-2824/13
antibiotik
goveda, ovce, koze,
svinje, psi
meso i jestivi organi
goveda i svinja 21
dan,ovaca i koza 8
dana, mlijeko 4 dana
najduže 5 godina od
mesogoveda i ovaca
dana dostavljanja
21 dan,svinja 14 dana rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
svinje, telad, ovce, psi,
mačke
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
najduže 5 godina od
goveda, konji, ovce,
meso i jestivi organi 30 dana dostavljanja
koze, svinje, psi, mačke dana, mlijeko 8 dana rješenja
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
konji, goveda,svinje,
ovce,koze i psi
meso i jestivi organi
goveda 34 dana,svinja najduže 5 godina od
28 dana, mlijeko 6,5
dana dostavljanja
dana
rješenja
osjetljivost na sulfonamide NE DAJE SE KONJIMA ČIJE
JE MESO NAMJENJENO ZA ISHRANU LJUDI
25.3.2013
ne daje se konjima
ne daje se konjima, odraslim govedima i malim
biljojedima NE DAJE SE OVCAMA ČIJE MLIJEKO SE
KORISTI U ISHRANI LJUDI
ne daje se novorođenčadima i gravidnim životinjama
127
NEOSULF
rastvor
trimetoprim,
sulfadimidin-natrijum
128
STREPTOMYCIN
20%
rastvor
streptomicin sulfat
bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-22/07
od 24.12.2007
12.05-2812/13
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
konji, goveda, ovce,
svinje, psi, mačke
najduže 5 godina od
meso 30 dana, mlijeko dana dostavljanja
5 dana
rješenja
oštećenje sluha, centra za ravnotežu, bubrega, srčana
insuficijencija
VMP ne davati
intravenski
129
NEOSTREP
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-14668-13/07
od 24.12.2007
12.05-2809/13
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
konji, goveda,
ovce,koze,svinje i psi
najduže 5 godina od
meso i jestivi organi 30 dana dostavljanja
dana, mlijeko 4 dana rješenja
ne daje se gravidnim krmačama, malim biljojedima i
sasvim mladim životinjama NE DAJE SE KONJIMA ČIJE
JE MESO NAMJENJENO ZA ISHRANU LJUDI
VMP ne davati
intravenski
vakcina
atenuirani liofilizirani
virus štenećak, pseći
adenovirus,
parvovirus
kut.sa 10x1 doza,
"Intervet International
25x1 doza, 50x1 doza B.V."
Holandija
UP-I- 06-2-24-171/09 UP-I- 06-2od 07.12.2009
24/17-1598/14
18.2.2015
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
vakcina
atenuirani liofilizirani
virus štenećak, pseći
adenovirus,
parvovirus,
parainfluence
kut.sa 10x1 doza,
"Intervet International
25x1 doza, 50x1 doza B.V."
Holandija
UP-I- 06-2-24-172/09 UP-I- 06-2od 07.12.2009
24/17-1600/14
12.2.2015
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
najduže 5 godina od
kobile, krave, krmače,
dana donošenja
ovce, koze, mačke kuje meso i mlijeko 2 dana rješenja
130
131
132
NOBIVAC DHP
NOBIVAC DHPPi
OXYTOKEL
inj.rastvor
oksitocin
bočica a 50 ml
"Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-18/08
od 17.07.2008
12.0512551/13
25.12.2013
na recept
hormon
ne vakciniraju se bolesne, kahektične i životinje sa
parazitima
zatvoren cerviks, nepravilan položaj fetusa
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
133
LEVAMIKEL 7,5 %
inj.rastvor
levamizol hidrohlorid
bočica a 100 ml
"Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-6/08 od 12.0517.07.2008
12544/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
antiparazitik
goveda, svinje, koze,
ovce
meso i jestiva tkiva 7
dana, mlijeko 3 dana
134
OXYKEL RETARD
inj.rastvor
oksitetraciklin
hidrohlorid
bočica a 100 ml i a
250 ml
"Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-16/08
od 17.07.2008
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
antibiotik
goveda,svinje,
ovce,koze
najduže 5 godina od
meso i jestiva tkiva 21 dana donošenja
dana, mlijeko 7 dana rješenja
ne davati životinjama u zadnjoj trećini graviditeta. Ne
davati konjima, psima i mačkama.
bočica a100 ml
"Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-11/08
od 17.07.2008
12.0512549/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
antibiotik
konji, goveda, svinje,
koze, ovce, psi, mačke
najduže 5 godina od
meso i jestiva tkiva 30 dana donošenja
dana, mlijeko 5 dana rješenja
ne davati gravidnim krmačama i nazimicama, trkačim
konjim dvije sedmice prije trke, malim herbivorima i
gravidnim životinjama
bočica a 100 ml
"Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-9/08 od 12.0517.07.2008
12538/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
sulfonamid
goveda, svinje, koze,
ovce, psi, mačke
meso i jestiva tkiva 8
dana, mlijeko 3 dana
12.0512542/13
135
COMBIKEL 40
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
136
SULFAKEL
inj.rastvor
sulfametoksazol,
trimetoprim
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
benzatin
benzilpenicilin
bočica a 100 ml
"Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-13/08
od 17.07.2008
12.0512546/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
sulfonamid
konji, goveda, svinje,
koze, ovce, psi, mačke
najduže 5 godina od
meso i jestiva tkiva 30 dana donošenja
dana, mlijeko 10 dana rješenja
bočica a 100 ml
"Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-15/08
od 17.07.2008
12.0512553/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
antibiotik
konji, goveda, svinje,
koze, ovce, psi, mačke
najduže 5 godina od
meso i jestiva tkiva 30 dana donošenja
dana, mlijeko 5 dana rješenja
137
KELA RETARD
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
138
COMBIKEL 40 L.A.
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
benzatin
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
139
DEXA-KEL 02
inj.rastvor
deksametazon
natrum fosfat
bočica a 50 ml
"Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-10/08
od 17.07.2008
12.0512550/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
kortikosteroid
goveda, konji, ovce,
koze, psi, mačke
meso 21 dan, mlijeko
3 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
140
AD3E KEL
inj.rastvor
vit.A, vit.D3, vit. E
bočica a 100 ml
"Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-4/08 od 12.0517.07.2008
12552/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
konji, goveda, svinje,
koze, ovce, perad, psi,
mačke
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
injektor
kanamicin sulfat,
prokain
benzilpenicilin,
prednizolon
kutija sa 20 injx10 ml "Kela Laboratorija"
Belgija
09-335-14048-8/08 od 12.0517.07.2008
12541/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
antibiotik
goveda, ovce, koze
meso i jestiva tkiva 4
dana, mlijeko 3 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
oblete
hlortetraciklin
hidrohlorid
Belgija
09-335-14048-17/08
od 17.07.2008
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
antibiotik
goveda,svinje,
ovce,koze
najduže 5 godina od
meso i jestiva tkiva 10 dana donošenja
dana, mlijeko 4 dana rješenja
vitamini
goveda, konji, ovce,
koze, svinje, perad, psi,
mačke
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
141
PENIKAN P
142
KELACYCLINE
OBLETE
143
144
145
HEPAVIKEL
CALCIKEL 300
VITAMIN AD3E
inj.solu.
inj.rastvor
vit.B kompleksa
inj.rastvor
Ca glukonat, Mg
hlorid heksahidrat,
kofein bezvodni
inj.emulzija
retinol-palmitat,
kolekalciferol,
tokoferol acetat
146
CEPOREX
inj.otopina-uljna
cefaleksin natrijum
147
BYKAHEPAR
inj.solucija
klanbutin natrij
148
KILAPIN
vakcina
kutija sa 100 obl.
bočica a 100 ml
boca a 100 i 500 ml
"Kela Laboratorija"
"Kela Laboratorija"
"Kela Laboratorija"
Belgija
Belgija
bočica a 100 ml
"Krka"d.d. Slovenija
bočica a 100 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
bočica
kutija 5a 100 ml
bočicax10doza+
živi modifkovani virus rastvarač ,5
svinjske kuge
bočicax20 doza+
12.0512545/13
09-335-14048-1/08 od 12.0517.07.2008
12547/13
09-335-14048-3/08 od 12.0517.07.2008
12539/13
25.12.2013
25.12.2013
na recept
25.12.2013
Slovenija
"Schering Plough
Animal Healt"
Francuska
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
09-335-11366-2/07 od
24.12.2007
12.05-2995/13
09-335-2343/9 od
22.06.2009
1.4.2013
09-3359531/09
31.7.2009
12.05-335212/14
17.6.2014
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
minerali
konji, goveda, svinje,
koze, ovce, psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
konji, goveda, svinje,
psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
goveda, ovce, svinje,
konji, psi, mačke
dana dostavljanja
rješenja;do
01.04.2018
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja;do
31.07.2014 u FBIH
na recept
UP-I-06-2-24-25/08
od 14.03.2008
istekla
UP-I-06-224/17-218/13
4.2.2013
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
UP-I-06-224/17-621-1/13
19.4.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
UP-I-06-224/17-636-1/13
19.4.2013
na recept
Slaven d.o.o.,
Banjaluka; Intervet
Internacional za
BiH, Sarajevo
digestiv
preživari, svinje, konji,
psi
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
vakcina
svinje
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
oštećenja bubrega, jetre i ematopoetskih organa,
preosjetljivost na sulfonamide
ne davati gravidnim krmačama i nazimicama, trkačim
konjim dvije sedmice prije trke, malim herbivorima i
gravidnim životinjama
srčana i bubrežna insuficijencija, hiperkorticizam,
dijabetes, osteoporoza, viremija, simultana vakcinacija
osjetljivost na peniciline
osjetljivost na tetracikline
nisu poznate
ne smije se davati intravenski
bolesne, kahektične i životinje invadirane parazitima,
suprasne krmače i mlade jedinke
149
LASOVAK
vakcina
atenuirana vakcina
lantogenog živog
virusa Nawcastle
bolesti soj La Sota
bočica a 20 doza,a 50
doza; kutija sa 5
bočica a 1000 doza i "Veterinarski zavoda 2000 doza
Subotica"
Srbija
09-335-14043/08 od
17.07.2008
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
"Veterinarski zavodSubotica"
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
ne treba vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima
invadirane životinje
ovce, koze
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
ne treba vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima
invadirane životinje
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
vakcina
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
konji, goveda, svinje,
psi
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
nisu poznate
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
antianemik
prasad
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
ne primjenjuje se kod prasadi koja potiču od krmača
deficijentnih u vitaminu E i selenu
27.9.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
konji,goveda,ovce,koze,
svinje,psi,mačke,patke,
guske i ćurke
meso 28 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
ne daje se govedima i ovcama u periodu laktacije i
nosiljama konzumnih jaja
27.9.2013
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
meso i iznutrice 28
dana, mlijeko 3 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
kontraindikovano je liječenje kunića, zamoraca, hrčaka i
malih glodara
hemoterapeutik
svinje, goveda, ovce,
psi, mačke
goveda, telad,svinje,
prasad, konji, ždrebad,
psi, mačke
meso 8 dana, mlijeko
4 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
oštećenja jetre i bubrega
hormon
goveda, svinje
najduže 5 godina od
meso 2 dana
dana donošenja
meso: goveda i konji 8
dana, svinje 6
najduže 5 godina od
dana,mlijeko 24 sata
dana donošenja
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
09-335-438-2/08
17.07.2008
od 12.0510695/13
27.9.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
Srbija
09-335-438-1/08
17.7.2008
od 12.0510697/13
27.9.2013
na recept
Srbija
09-335-14043-1/08
od 17.07.2008
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
09-335-438/08
17.07.2008
Njemačka
09-335-14045-7/8 od
17.07.2013
150
POLIOVIN
inaktivirana absorbat
vakcina
151
VITAMIN C
inj.rastvor
Vit.C
bočica a 50 ml
inj.rastvor
trovalentno željezo
"Veterinarski zavodbočica a 50 i a 100 ml Subotica"
PARAFER
perad
27.9.2013
mješavina
koncentrovana
anakultura i anatoksin
sojeva
Cl.pefringens,Cl.novyi
, Cl.
Septicum,Fusobacteri
um necrophorus,
Staph. Aureus,
Arcanobecterium
pyogens
bočica a 100 ml
152
vakcina
12.0510694/13
12.0510693/13
27.9.2013
153
PROMTSELEN
inj.solucija
vit.A., holekalciferol,
RRR-αtokoferilacetat,natriju
m-selenit,pentrahidrat bočica a 100 ml
154
VEYXYL® LA 200
inj.suspenzija
amoksicilin hidrat
bočica a 100 ml
"Veyx-Pharma
GmbH"
bočica a 100 ml, 250
ml
"Veyx-Pharma
GmbH"
Njemačka
09-335-14045-9/8 od
17.07.2013
12.05-5891/13
27.9.2013
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
bočica a 10 ml, a 20
ml i a 50 ml
"Veyx-Pharma
GmbH"
Njemačka
09-335-14045-12/8 od
17.07.2013
12.05-5890/13
27.9.2013
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
155
TRIMETOX®240
inj.rastvor
trimetoprim,
sulfadoxine
156
PGF Veyx forte®
inj.otopina
cloprostenol sodium,
hlorocresol
"Veyx-Pharma
GmbH"
od 12.0510696/13
12.05-5892/13
157
DEPEDIN VEYX
inj.solucija
prednizolon 21acetat, deksametazon bočica a 50 ml
Njemačka
09-335-14045-13/8 od
17.07.2013
12.05-5889/13
27.9.2013
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
glukokortikoid
konji, goveda, svinje,
psi, mačke
158
PREDNISOLON 1%
Veyx
vodeni rastvor
prednizolon 21acetat, benyzl alcohol bočica a 100 ml
"Veyx-Pharma
GmbH"
Njemačka
09-335-14045-10/8
od 17.07.2008
09-33516139/10
26.10.2010
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
kortikosteroid
konji, goveda, svinje,
ovce, psi, mačke
meso 6-8 dana,
mlijeko 1 dan
159
GLUCAL
rastvor
Ca glukonat, Mg, P,
glukoza
bočica a100 i 500 ml
"ZDRAVLjE"
d.d.Leskovac
Srbija
09-335-5482/2 od
08.11.2002
09-335-68598/09
22.6.2010
na recept
BIOVET d.o.o.,
Bijeljina
minerali
konji, goveda, svinje,
ovce, psi, mačke
nema
160
VERMITAN 600 mg
bolus
kutija a 20bolusa
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
Francuska
09-335-11362-11/07
od 29.9.2006
12.05-3198/13
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
goveda, ovce, koze
meso 7 dana, mlijeko
2 dana
Belgija
09-335-14048-14/08
od 17.07.2008
12.0512548/13
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
antibiotik
goveda, konji, ovce,
meso 10 dana,
koze, svinje, psi, mačke mlijeko 3 dana
161
GENTAKEL 10
bolusi
inj.rastvor
albendazol
gentamicin sulfat
bočica a 100 ml
"Kela Laboratorija"
09-335-14048/08 od
17.07.2008
12.0512540/13
1.4.2013
25.12.2013
na recept
perad
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
12.7.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
UP-I-06-2-24/17-624- UP-I-06-21/13 od 12.04.2013
24/17-937-1/13
12.7.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
"Intervet International
B.V."
Holandija
UP-I-06-2-24/17-615- UP-I-06-21/13 od 19.04.2013
24/17-938-1/13
12.7.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
UP-I-04-24-107/07 od UP-I-06-211.04.2007
24/17-934-1/13
12.7.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
perad
"Intervet International
B.V."
Holandija
UP-I-04-24-33/07 od
11.04.2007
UP-I-06-224/17-936-1/13
12.7.2013
na recept
"Intervet International
B.V."
Holandija
UP-I-06-2-24/17-629- UP-I-06-21/13 od 19.04.2013
24/17-941-1/13
12.7.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
UP-I-06-2-24-132/09 UP-I-06-2od 4.11.2009
24/17-932-1/13
12.7.2013
bez recepta
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
goveda, ovce, svinje
nema
vakcina
164
NOBILIS EDS
uljna vakcina
inaktivni virus protiv
sindroma pada
nosivosti ´76
a 500 ml( 100 doza)
"Intervet International
B.V."
Holandija
UP-I-06-2-24/17-623- UP-I-06-21/13 od 12.04.2013
24/17-935-1/13
165
NOBILIS ND La sota
vakcina
živi virus Newcastle
bolesti
a 1,10 ili 50 bočica
sa 500,
1000,2000,2500,3000 "Intervet International
, 5000 i 10000 doza
B.V."
Holandija
166
NOBILIS REO 1133
suha vakcina
imunogeni soj reo
virus 1133
1000 doza
163
NOBILIS IB 4-91
"Kela Laboratorija"
Belgija
"Intervet International
B.V."
Holandija
167
NOBILIS
REO+IB+G+ND
inaktivirana vakcina
imunogeni soj virus
infektivnog bronhitisa,
newcastle bolesti,
reo virusa i
infektivnog burzalnog
"Intervet International
oboljenja
a 500 ml( 1000 doza) B.V."
Holandija
168
NOBILIS AE+POX
vakcina
živi virus avijarnog
encefalomijelitisa i
boginja peradi
169
BOVILIS IBR
MARKER LIVE
liofilizovana
vakcina+rastvarač
atenuirana marker
vakcina BHV-1
1000 doza
1,ili10bočica suve
vakc.,10,25,50 ili 100
doza otapala
25.12.2013
UP-I-04-24-32/07 od
11.04.2007
UP-I-06-224/17-939-1/13
12.7.2013
antibiotik
goveda, ovce, koze,
svinje, psi, mačke
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
živi atenuirani virus
avijarnog infektivnog
bronhitisa
a 10 bočica od 1000
doza, 10 bočica a
2500 doza i 5000
doza
inj.rastvor
hipervolemija, oštećenje bubrega
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
bočica a 100 ml
TYLOKEL 20
osteoporoza, dijabetes, virusne infekcije
dijabetes, osteoporoza, povišen pritisak, bubrežna
insuficijencija, ulkus
na recept
tilozin tartarat
162
meso i jestiva tkiva 8
dana, mlijeko 4 dana;
svinje 21 dan
gravidne životinje
nema
insuficijencija bubrega
osjetljivost na tilozin
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja)
rješenja
najduže
5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
perad
preživari
170
ENGEMYCIN SPRAY sprej
oksitetraciklin
hidrohlorid
171
KETAMINOL 10
vodena solucija
ketamin hidrohlorid
a 20 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
UP-I-06-2-24/17-637- UP-I-06-21/13 od 13.05.2013
24/17-930-1/13
12.7.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
anestetik
sve vrste domaćih
životinja
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
ne koristi se kod životinja sa hipersenzitivnošću na
rješenja
tetracikline
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
ne koristi se kod gravidnih životinja
inj.suspenzija
proligestron, metil
parahidroksibenzoata,
propil
parahidroksibenzoata a 20 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
UP-I-06-2-24-130/09 UP-I-06-2od 4.11.2009
24/17-933-1/13
12.7.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
hormon
kuje, mačke, lasice
nema
najduže 5 godina od
dana
ne primjenjuje se kod gravidnih životinja, životinja sa
donošenja(dostavljan bolesnom jetrom i tumorima, spolno nerazvijenih životinja
ja) rješenja
i oboljelih od dijabetesa
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
benzatin
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
sulfat
"FM Pharm"
Subotica
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
konji, goveda, svinje,
ovce
najduže 5 godina od
meso i jestivi organi 30 dana donošenja
dana, mlijeko 7 dana rješenja
172
173
COVINAN
NEOSTREP L.A.
a 200 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
bočica a 100 ml
Srbija
09-335-22229-5/08 od 12.0519.12.2008
15180/13
25.12.2013
antibiotik
ne daje se gravidnim krmačama, malim biljojedima i
visokogravidnim životinjama, mladim životinjama, konjima
pred trku 2 sedmice. Ne koristi se kod ovaca i koza čije se
mlijeko koristi za ishranu ljudi.
Mlijeko tretiranih
životinja može se
koristiti za ljudsku
upotrebu bez
ograničenja.
174
NEONALGIN
inj.rastvor
175
NEOMECTIN
inj.rastvor
176
NEOLISPEC P-44
metamizol natrijum
"FM Pharm"
bočica a 50 i 100 ml Subotica
Srbija
09-335-22229-3/08 od 12.0519.12.2008
15178/13
25.12.2013
Srbija
09-335-22229-4/08 od 12.0519.12.2008
15175/13
25.12.2013
Srbija
09-335-22229-1/08 od 12.0519.12.2008
15177/13
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
analgetik,
spazmolitik,
antireumatik,
antipiretik
konji, goveda, ovce,
koze, svinje, psi
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antiparazitik
goveda, ovce, svinje
meso i jestivi organi
goveda 18 dana, konja
i svinjai jestivi
15 dana
meso
organi
goveda 37 dana, ovaca
42 dana, svinja 28
dana
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
svinje, perad
meso i jestivi organi 5
dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne daje se mačkama i sportskim konjima 5 dana prije
trke.Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za
ishranu ljudi.
prašak za p.o.
bočica a 10,20, 50,
ivermektin
100 i 250 ml
linkomicin
hidrohlorid,spektinomi bočica a 20 g , 100 g,
cin sulfat
500 g, 5 kg
kutija sa 50 bočica x
4.000,000i.j.
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-22229-2/08 od 12.0519.12.2008
15179/13
25.12.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
konji, goveda, svinje,
ovce, psi, mačke
meso i jestivi organi
goveda 16 dana, ovaca najduže 5 godina od
9 dana, svinja 7 dana, dana donošenja
mlijeko 3 dana
rješenja
Belgija
09-335-14048-12/08
od 17.07.2008
12.0512543/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
goveda, konji, svinje,
perad, golubovi
nema
09-335-95311/09
31.7.2009
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antiparazitik
kopitari, goveda,psi
najduže pet godina
meso i jestive iznutrice od dana dostavljanja lijek se ne primjenjuje kod goveda čije mlijeko se koristi u
goveda 213 dana
rješenja
ishrani ljudi i kod konja čije meso se koristi u ishrani ljudi
"FM Pharm"
Subotica
"FM Pharm"
Subotica
25.12.2013
antibiotik
ne daje se životinjama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi
ne daje se preživarima, konjima, malim biljojedima ni
kokama nosiljama konzumnih jaja
177
NEO-PENICILLIN
prašak za
inj.suspenziju
prokain
benzilpanicilin,
benzilpaeniciln
kalijum
178
OLIGOVIT
inj.rastvor
vit.A,vit.D,vit.E, vit.B
komp., Cu sulfat, Zn
sulfat, Co hlorid, Mn
sulfat, Mg hipofosfat
bočica a 100 ml
"Kela Laboratorija"
179
IMIZOL
inj.solucija
imidokarb
dipropionate
bočica 10ml, 40 ml,
100 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
180
DEPHERELIN
GONAVET Vyex®
inj.rastvor
gonadorelin
bočica a 10 ml,a 20
ml i a 50 ml
"Veyx-Pharma
GmbH"
Njemačka
09-335-14045-2/8 od
17.07.2013
12.05-5894/13
27.9.2013
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
hormon
goveda, svinje i konji
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
181
SENSIBLEX®
inj.rastvor
"Veyx-Pharma
GmbH"
Njemačka
09-335-14045-4/8 od
17.07.2013
12.05-5893/13
27.9.2013
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
spazmolitik
goveda, psi
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
Njemačka
09-335-14045-3/8 od
17.07.2013
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
minerali
goveda, svinje, ovce
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
bez recepta
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antiparazitik
psi
neprimjenjivo
5 godina od dana
ne primjenjuju sekod lezija na koži, i kod kučića mlađih od
dostavljanja rješenja 7 sedmica
krave, kobile, ženke
kunića
nema
5 godina od dana
dostavljanja rješenja
5 godina od dana
dostavljanja rješenja ne koristi se kod životinja namjenjenih ljudskoj ishrani
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
ne daje se gravidnim svinjama u početku i kraju
rješenja
graviditeta
182
183
184
185
CALCIVEYXOL® 38
SCALIBOR
PROTECTOR BAND
RECEPTAL
T-61
rastvor za infuziju
deneverine
hidrohloride
bočica a 10 i a 50 ml
Ca glukonat, Mg
hipofosfit heksahidrat, boca za infuziju a 500
borna kiselina
ml
UP-I-06-2-24-80/08
od 04.11.2008
UP-I-06-224/17-1249/13
21.2.2014
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
hormon
UP-I-06-2-24/17-638- UP-I-06-21/13 od 19.04.2013
24/17-1247/13
18.2.2014
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
ostalo
sve vrste domaćih
životinja
premiks
svinje
meso 5 dana
antibiotik
telad, prasad, svinje,
perad
najduže 5 godina od
meso: teladi i svinja 10 dana donošenja
dana, peradi 14 dana rješenja
deltametrin
inj.otopina
buzerelin acetat,
benzil alkohol
bočica a 10 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
inj.solucija
embutramid,
mebezonium
jodid,tetrakain
hidrohlorid,dimetilfor
mamid
bočica a 50 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
"VETERINARSTVO"
d.o.o.
TIACOR CTC PLUS
premiks
187
VETASTREP
prašak za p.o.
streptomicin sulfat
189
190
191
192
VATACIKLIN
VETA EKO FAH
GAMACID D
GEOKORTON spray
levamizol
prašak za p.o.
oksitetraciklin
hidrohlorid
prašak za p.o.
oksitetraciklin
hidrohlorid,
streptomicin sulfat,
vit.C
koncentrovana otopina diazinon
sprej
vakcina
194
LIVACOX T
vakcina
vakcina
dvokomponentna
inaktivna vakcina S.
Enteritidis i
S.typhimurium
196
197
198
199
DINOLYTIC
PREDEF 2X
LINCO SPECTIN 100
LINCO SPECTIN
inj.solucija
inj.suspenzija
kesica a 15g
"VETERINARSTVO"
d.o.o.
"VETERINARSTVO"
d.o.o.
kesica a 100 g
"VETERINARSTVO"
d.o.o.
boce a 100 ml i 1000
ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
kut sa 10 bocax10 ml
( 10x1000 doza), 10
boca x50 ml (10x5000
doza)
"BIOPHARM"
kut sa 10 bocax10 ml
( 1000 doza), 10 boca
x50 ml ( 5000 doza)
"BIOPHARM"
LIVACOX Q
195
kesica a 10g
a 100 ml i 300 ml
193
NOBILIS SALENVAC
T
kesica a 15g
oksitetraciklin,
hidrokortizon
živa atenuirana
vakcina protiv
kokcidioze- četiri vrste
Eimeria
živa
atenuirana
vakcina protiv
kokcidioze- tri vrsta
Eimeria
dinoprost
izoflupredon acetat
prašak za p.o.
linkomicin hlorid,
spektinomicin sulfat,
inj.otopina
linkomicin hlorid,
spektinomicin sulfat,
27.9.2013
UP-I-06-224/17-1248/13
ogrlica
prašak
22.7.2013
UP-I-06-2-24-81/08
od 04.11.2008
186
VETAZOL
12.05-5895/13
UP-I-06-2-24/17-643- UP-I-06-21/13 od 06.09.2013
24/17-1125/14
kutija sa 6 ogrlica
"Intervet International
dužine 48 cm i 65 cm B.V."
Holandija
tiamulin hidrogen
fumarat,hlortetraciclin kesa a1kg, 10kg
188
"Veyx-Pharma
GmbH"
istekla
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
"GENERA" d.d.
Kalinovica
Srbija
09-335-6804/3 od
28.12.2003
09-33525759/10
14.12.2010
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Beograd
Srbija
335-7001/3
28. 12. 2003
09-335-18082-3/09
od 16.12.2009
12.05-335986/14
11.12.2014
na recept
VETERINARSTVO
d.o.o., Srbija
Srbija
335-7002/3
28. 12. 2003
09-335-18082-2/09 od 12.05-33516.12.2009
985/14
11.12.2014
na recept
VETERINARSTVO
d.o.o., Srbija
antiparazitik
goveda, ovce, koze,
svinje, perad
meso: goveda, ovaca i
koza 7 dana, svinja 3 najduže 5 godina od
dan; jaja 3 dana;
dana donošenja
mlijeko 36 sati
rješenja
Srbija
335-7003/3
28. 12. 2003
09335-18082-4/09 od
12.05-33516.12.2009
987/14
11.12.2014
na recept
VETERINARSTVO
d.o.o., Srbija
antibiotik
telad, prasad, svinje,
ždrebad
najduže 5 godina od
meso: teladi i svinja 10 dana donošenja
dana, peradi 14 dana rješenja
Srbija
335-7004/3
28. 12. 2003
09-335-18082-1/09 od 12.05-33516.12.2009
988/14
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
bočica a 50 i 100 ml
kutija 150 i 1500 g
bočica a 100 ml
UP-I- 06-2-24-163/09 UP-I- 06-2od 7.12.2009
24/17-895/14
UP-I- 06-2-24162/09
Hrvatska
UP-I-24-05-980/03
od 15.03.2003
UP-I-06-2-24-168/09 UP-I-06-2od 07.12.2009
24/17-1058/14
UP-I-06-2UP-I-06-2-24-90/08
24/17-1268od 26.11.2008
1/13
Češka Republika
Češka Republika
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
"Pfizer A.H." "PHARMACIA"
11.12.2014
Hrvatska
"Intervet International
bočice a 250 i 500 ml B.V."
Holandija
5 bočicax10ml
21.2.2014
Belgija
09-3356824/09
09-335-64823/09
09-335-64828/09
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
09-335-64826/09
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
09-335-64825/09
22.6.2009
22.6.2009
22.6.2009
22.6.2009
22.6.2009
19.6.2014
na recept
VETERINARSTVO
d.o.o., Srbija
antibiotik
telad, prasad, perad
meso: teladi i prasadi
10 dana, peradi 14
dana
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
ovce
meso, organi i druga
jestiva tkiva 21 dan,
mlijeko 6 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
bez recepta
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
hemoterapeutik
goveda, ovce
22.7.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
perad
30.9.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
perad
perad
krave, kobile, krmače
7.12.2009
istekla
istekla
UP-I-04-24-119/07 od
21.11.2007
UP-I-06-2-24/17-647- UP-I-06-21/13 od 12.4.2013
24/17-908/14
16.6.2014
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
istekla
UP-I-06-2-24/17-7081/13 od 24.04.2013
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2737/14 od 16.6.2014 24/17-347/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
istekla
UP-I-06-224/17-700-1/13
istekla
UP-I-06-2-24/17-7041/13 od 24.4.2013
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2741/14 od 17.06.2014 24/17-341/15
istekla
UP-I-06-2-24/17-7011/13 od 24.4.2013
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2742/14 od 17.06.2014 24/17-340/15
hormon
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
meso, organi i jestiva najduže 5 godina od
tkiva 1-2 dana, mlijeko dana dostavljanja
0 dan
rješenja
ne daje se gravidnim krmačama, malim biljojedima,
sportskim konjima. Ne koristi se kod ovaca čije se mlijeko
koristi za ishranu ljudi.
nisu poznate
hiperkalcemija, hipermagnezijemija, aritmija
ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja
ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja i odraslim
preživarima
ne smije se davati vrstama za koje nije registrovan,
posebno toksičan za perad, ptice, mačke, mladunčad,
ribe i pčele
rješenjem UP-I-06-224/5-990/11 od
ne upotrebljava se kod piodrmičkih promjena, te gljivičnih, 28.04.2011. izmjena
parazitskih i virusnih oboljenja
rješenja u odnosu na
ne koristi se kod jedinki u nesenju
ne daje se gravidnim životinjama, i životinjama sa
bolestima krvnožilnog sistema, poremećajima g.i. trakta i
respiratornog sistema
24.4.2013
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
analgetik,
antiinflamotorik
goveda, konji, svinje
meso, organi i jestiva
tkiva 7 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
22.juna 2014.
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
perad, svinje
meso, organi i jestiva
tkiva 3-8 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se nesilicama konzumnih jaja
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
svinje, ovce, koze,
ukrasna perad, psi,
mačke
meso, organi i jestiva
tkiva: svinja 12 dana,
ovaca i koza 15 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
Ne daje se malim biljojedima, kopitarima i odraslim
preživarima. Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se
mlijeko koristi u ishrani ljudi.
27.2.2015
sredstvo za eutanaziju
rani i kasni graviditet, nefritis, srčana insuficijencija,
diabetes, za vrijeme vakcinacije, tuberkuloza,
osteoporoza
200
201
202
203
LINCO SPECTIN 44
DEPO PROMONE
EXCENEL RTU
(FLOW)
SYNULOX RTU
premiks
inj.suspenzija
inj.suspenzija-uljna
inj.suspenzija-uljna
linkomicin hlorid,
spektinomicin sulfat,
a 1kg, 5 kg, 25 kg
medroksiprogesteron
acetat
bočica a 5 ml
ceftiofur hidrohlorid
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina
bočica a 100 ml
"Pfizer A.H."
09-335-64827/09
Belgija
09-335-64824/09
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
09-335-64821/09
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
bočica a a 40 ml i 100
ml
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
09-335-64822/09
22.6.2009
22.6.2009
22.6.2009
22.6.2009
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se malim biljojedima, kopitarima i odraslim
preživarima
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati gravidnim životinjama, spolno nezrelim
životinjama i životinjama oboljelim od dijabetesa
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
osjetljivost na ceftiofur i druge beta-laktamske antibiotike
goveda, svinje, psi,
mačke
meso, organi i jestiva
tkiva: goveda 42 dana, najduže 5 godina od
svinja 31; mlijeko 2,5 dana dostavljanja
dana ( pet muža)
rješenja
ne daje se malim biljojedima, i životinjama osjetljivim na
beta-laktamske antibiotike
meso 28 dana, bubrezi najduže 5 godina od
45 dana, mlijeko 3
dana donošenja
dana
rješenja
ne davati gravidnim životinjama, sa oštećenom funkcijom
bubrega, preosjetljivim na antibiotike
istekla
UP-I-06-2-24/17-702- UP-I-06-21/13 od 24.4.2013
24/17-739/14
17.6.2014
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
svinje
istekla
UP-I-06-2-24/17-7091/13 od 24.4.2013
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2740/14 od 17.6.2014 24/17-348/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
hormon
psi, mačke
istekla
UP-I-06-2-24/17-8581/13 od 24.5.2013
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2853/14 od 17.6.2014 24/17-345/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda, svinje
meso, organi i jestiva
tkiva: goveda 6 dana,
svinja 2 dana
istekla
UP-I-06-2-24/17-6971/13 od 24.04.2013
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2738/14 od 16.6.2014 24/17-321/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
meso, organi i jestiva
tkiva 2 dana
204
GENTAMICIN 8% inj.
inj.rastvor
gentamicin sulfat
bočica a 100 ml
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
09-335-2694-6/09 od
22.06.2009
12.05-335721/14
11.11.2014
UP-I-06-2-24/17-568- UP-I-06-21/13 od 09.04.2013
24/17-959/14
23.6.2014
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antibiotik
goveda, svinje, psi,
mačke
205
VITAMIN AD3EC
emulzija za p.o.
emulzija za p.o.
vit.A, vit.D3, vit. E,
vit.C
bočica a 100 ml, a 1 l "Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
09-335-2694-4/09 od
22.06.2009
12.05-335722/14
11.11.2014
UP-I-06-2-24/17-574- UP-I-06-21/13 od 09.04.2013
24/17-960/14
23.6.2014
bez recepta
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
konji, goveda, svinje,
ovce, koze, perad,
kunići, činčile, krznaši
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
nisu poznate
atenuirani živi virus
gumborske bolesti
10 bočica po 1000
doza, 10 bočica po
2000 doza, 10x2500
doza i 10x5000 doza
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
206
207
208
209
210
GUMBOKAL IM
FORTE SPF
MARBOCYL 10%
MARBOCYL 2%
BIOMECTIN 1%
OTIBIOVIN
vakcina
inj.otopina
inj.otopina
marbofloksacin,
dinatrijev edetata,
tioglicerola,
marbofloksacin,
dinatrijev edetata,
tioglicerola,
inj.rastvor
ivermektin
rastvor kapi za uho
gentamicin sulfat,
triamcinolon
acetonitrid, salicilna
kiselina
bočica a 50 i 100 ml
bočica a 50 i 100 ml
"GENERA" d.d.
Kalinovica
istekla
na recept
KAJA, Bijeljina
Češka Republika
"BIOVETA" a.s.
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
benzatin
benzilpenicilin
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
sulfat
"FORT DODGE
Animal Health"
"FORT DODGE
Animal Health"
Velika Britanija
Velika Britanija
09-335-6423/04
07.12.2004
09-335-18085-4/09 od 12.05-33516.12.2009
962/14
09-335-7562/05
15.04.2005
09-335-7561/05 od
05.12.2005
09-33517608/09
09-33520534/10
335-2765/05
15.4.2005
09-335-61977/10
335-2766/05
15.4.2005
09-335-61971/10
16.12.2009
istekla
11.12.2014
11.12.2014
16.12.2009
istekla
14.12.2010
23.7.2010
23.7.2010
UP-I-06-224/17-705-1/13
UP-I-06-224/17-706-1/13
216
DUPHALYTE inj.
inj.solucija
vit.B kompleksa
Boca a 500 ml
(10x500 ml)
"FORT DODGE
VETERINARIA S.A." Španija
335-2767/05
15.4.2005
09-335-61978/10
23.7.2010
UP-I-06-224/17-707-1/13
217
POULVAC BURSINA
2
vakcina
živi atenuirani soj
virusa infektivnog
burzitisa
a 1000 I 5000 doza
"FORT DODGE
Animal Health"
335-2769/05
15.4.2005
09-335-61976/10
23.7.2010
UP-I-06-224/17-713-1/13
USA
inj.rastvor
sulfadiazin,
trimetoprim
bočica a 100 ml, 250 "FORT DODGE
ml i 1000 ml
VETERINARIA S.A." Španija
335-2770/05
15.4.2005
09-3356197/10
23.7.2010
219
PENTOMYCIN
suspenzija for inj.
rastvor
prokain
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
sulfat,
metilhidroksibenzoat
staklena bočica a 100
ml
"UNIVET LTD"
Irska
09-335-4431/05 od
05.12.2005
09-33521227/10
220
AQUAPRIM inj.
inj.otopina
sulfadiazin,
trimetoprim
staklena bočica a 100
ml
"UNIVET LTD"
Irska
09-335-4434/05 od
05.12.2005
221
DUOCYCLINE LA
200mg/ml solutio for
inj.
rastvor
oksitetraciklin
Irska
222
ESTROPUR inj.
injekcija
kloprostenol
staklena bočica a 100
ml
"UNIVET LTD"
10x2ml, 20x2ml, 10x4
ml, 1x10 ml, 5x10 ml,
5x20 ml
"BIOVETA" s.r.o.
223
BIOPIROX spray
sprej
olamini piroctonas
a 100 ml i 450 ml
injekcija
1x10 ml, 1x20ml,
1x50 ml, 1x100 ml,
24x250ml, 12x100ml,
vitamini,oligoelementi 20x250 ml
"BIOVETA" s.r.o.
inj.suspenzija-uljna
amoksicilin, Al
distareat
225
meso goveda i ovaca
21 dan, svinja 28 dana
16.12.2009
09- 35-6380/04
07.12.2004
09-335-18085-3/09 od 12.05-33516.12.2009
963/14
injektor
TRIOXYL LA
150mg/ml
goveda, ovce, svinje
Poljska
TERREXINE
GEFERVIT inj.
antiparazitik
na recept
213
224
meso teladi 6 dana, a
prasadi 4 dana
najduže 5 godina
istekla
09-335-180851/09
inj.suspenzija
TINKANIUM
telad, svinje
16.12.2009
09-335-6384/04
07.12.2004
PEN HISTA STREP
218
hemoterapeutik
"VETOQUINOL" S.A. Francuska
212
bočica a 100 ml i
250 ml
goveda, krmače
VETOQUINOL
S.A., Francuska
fipronil
"BIOVETA" a.s.
Češka Republika
procaine
benzylpenicillin,dihidr
ostreptomicin sulfat,
deksametazon acetat,
chlorfeniramin maleat bočica a 50 i 100 ml "VETOQUINOL" S.A. Francuska
cefaleksin, kanamicin orig pakovanje 24x12
sulfat
ml
"UNIVET LTD"
Irska
DUPHAPEN- STREP
hemoterapeutik
meso goveda 6 dana,
a krmača 4
dana,mlijeko 36 sati
najduže 5 godina
09-335-180852/09
sprej
215
na recept
VETOQUINOL
S.A., Francuska
09-335-6383/04
07-12.2004
FIPRON spray
DUPHAPEN LA
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
"VETOQUINOL" S.A. Francuska
211
214
na recept
09-33518085/09
sprej boca a 100 ml,
a 250 ml
bočica a 100 ml i
250 ml
19.6.2014
09-335-7003/04
07.12.2004
bočica a 20, 50, 100, "VETOQUINOL
250 i 500 ml
BIOWET"
bočica a 10 ml, a 20
ml
UP-I-06-2-24-153/09 UP-I- 06-2OD 4.11.2009
24/17-892/14
Hrvatska
"BIOVETA" s.r.o.
staklena bočica a 100
ml
"UNIVET LTD"
10.5.2013
13.5.2013
10.5.2013
ne daje se kravama i ovcama u toku laktacije
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
psi, mačke
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
psi, mačke
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
na recept
VETOQUINOL
S.A., Francuska
antibiotik
goveda, svinje, konji,
ovce, koze, mačke, psi
na recept
UNIVET LTD, Irska antibiotik
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
krave
meso 30 dana, mlijeko
6 dana
najduže 5 godina
meso i organi 7 dana,
mlijeko 4 dana
goveda, ovce, svinje
meso 7 dana, mlijeko
84 sata
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda, konji, svinje,
ovce
meso 18-31 dan,
mlijeko 60 sati
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
konji, goveda, svinje,
psi, mačke
nema
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
perad
nema
na recept
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
23.juna 2015.
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
23.juna 2015.
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
23.juna 2015.
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
23.juna 2015.
ne aplicirati prascima do 3 sedmice starosti
ne daje se kravama u zasušenju
ne daje se malim biljojedima
kompaniju preuzela
firma Pfizer
ne koristiti sa drugim vakcinama
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja, u FBIH do
23.6.2015
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
14.12.2010
na recept
LD FARM d.o.o.,
Bijeljina
antibiotik
goveda, ovce, svinje
meso i organi 21 dan,
mlijeko 3 dana
nije za životinje čije se mlijeko upotrebljava za ishranu
ljudi
09-33521226/10
14.12.2010
na recept
LD FARM d.o.o.,
Bijeljina
antibiotik
goveda, prasad
meso 25 dana, mlijeko
3 dana
ne smije se upotrebljavati kod mladih životinja
09-335-4435/05 od
05.12.2005
09-33521228/10
14.12.2010
na recept
LD FARM d.o.o.,
Bijeljina
antibiotik
goveda, ovce, svinje
meso i organi 28 dana,
mlijeko 8 dana
Češka Republika
09-335-4436/05 od
05.12.2005
09-33521235/10
14.12.2010
na recept
BIOVETA s.r.o.,
Češka
luteolitik
krave, krmače
meso i tkiva 24 sata,
mlijeko 4 sata
Češka Republika
09-335-4437/05 od
05.12.2005
09-33521231/10
14.12.2010
na recept
BIOVETA s.r.o.,
Češka
antimikotik
psi, mačke, krznaši
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
BIOVETA s.r.o.,
Češka
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
LD FARM d.o.o.,
Bijeljina
goveda, ovce, svinje
meso i organi 28 dana,
mlijeko 5 dana
09-335-4438/05 od
05.12.2005
09-33521234/10
Irska
09-335-4440/05 od
05.12.2005
09-33521225/10
14.12.2010
14.12.2010
17.5.2013
antibiotik
kompaniju preuzela
firma Pfizer
ne daje se sa drugim antibioticima kao što su tetraciklini i
aminoglikozidi
na recept
Češka Republika
UP-I-06-224/17-716-1/13
10.5.2013
vakcina
kompaniju preuzela
firma Pfizer
kompaniju preuzela
firma Pfizer
ne daje se konjima, psima, mačkama
Rješenje broj :
12.05.335-213/13 od
14.02.2014 o izmjeni
zastupnika za lijek
Rješenje broj :
12.05.335-214/13 od
14.02.2014 o izmjeni
zastupnika za lijek
Rješenje broj : 12.0515174/13 od
14.02.2014 o izmjeni
zastupnika za lijek
ne daje se gravidnim životinjama
nisu poznate
nisu poznate
ne daje se i.v.
Rješenje broj :
12.05.335-215/13 od
14.02.2014 o izmjeni
zastupnika za lijek
226
227
228
14.12.2010
na recept
BIOVETA s.r.o.,
Češka
vakcina
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne davati bolesnim, kahektičnim i parazitima invadiranim
psima
09-33521232/10
14.12.2010
na recept
BIOVETA s.r.o.,
Češka
antiparazitik
psi, mačke
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
cisticerkoza
09-335-8521/05 od
05.12.2005
09-33521233/10
14.12.2010
na recept
BIOVETA s.r.o.,
Češka
antibiotik
krave
meso 7 dana, mlijeko
72 sata
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
osjetljivost na penicilin
Mađarska
09-335-8522/05 od
05.12.2005
09-33521223/10
14.12.2010
na recept
DUNA-COOP Ltd,
Mađarska
ostalo
krave
nema
Češka Republika
09-335-8527/05 od
05.12.2005
09-33521236/10
14.12.2010
bez recepta
BIOVETA s.r.o.,
Češka
antiparazitik
konji, psi
nema
Češka Republika
09-335-8528/05 od
05.12.2005
09-33521237/10
na recept
BIOVETA s.r.o.,
Češka
anestetik, sedativ
goveda, konji, koze, psi,
mačke
nema
335-6992/04 od
07.12.2004
09-33521393/10
psi
psi
pet godina od dana
ne primjenjivati kod kučića mlađih od 8 sedmica i lakših
dostavljanja rješenja od 2 kg
Rješenje UP-I-06-224/17-1281-1/13 od
21.02.2014 o načinu
izdavanja lijeka
mačke
ne primjenjivati kod mačića mlađih od 8
pet godina od dana
sedmica,bolesnim i lakšim od 1 kg. Ne primjenjivati na
dostavljanja rješenja kunićima.
Rješenje UP-I-06-224/17-1318/13 od
21.02.2014 o načinu
izdavanja lijeka
Rješenje UP-I-06-224/17-1318/13 od
21.02.2014 o načinu
izdavanja lijeka.
ne davati životinjama sa povišenom tjelesnom
Lijek se može koristiti
pet godina od dana
temperaturom,kučićima i mačićima do 2 dana starosti te kod egzotičnih ptica i
dostavljanja rješenja kunićima
reptila.
09-33521224/10
14.12.2010
BIOCAN DHPPi+L inj. vakcina
virus febris
contagiosa canis,
laringotraheitis
conatgiosa ,
parvovirus,
parainfluence
SA:10 bočica(5x1ml
liofilizata+5x1ml tečne
komponente,20
bočica (10x1 ml
liofilizata+10x1ml
tečne
"BIOVETA" s.r.o.
Češka Republika
09-335-8519/05 od
05.12.2005
09-33521230/10
CANIVERM tbl.
tablete
a 0,7 g:
fenbendazole,pyrantel 2x1,6x1,100x1 tbl;
i embonas,
0,175 g 2x1, 6x1,
praziquantelum
100x1 tbl
"BIOVETA" s.r.o.
Češka Republika
09-335-8520/05 od
05.12.2005
injektor
novobiocin natrijum,
neomicin sulfat,
prokain
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
sulfat
"BIOVETA" s.r.o.
Češka Republika
"DUNA-COOP"Ltd
"BIOVETA" s.r.o.
BIOKETAN
rastvor
230
JODOFOAM
ENDOFOAM A.U.V.
sprej
231
TOP SPOT ON
STRONGER sol.
solucija
XYLAZIN BIO 2% inj.
OTOMAX kapi za uši
234
FRONTLINE SPOT
ON DOG
235
FRONTLINE SPOT
ON CAT
236
mačke, psi, konji,
goveda, svinje
09-335-8518/05 od
05.12.2005
GAMARET int.mam.
233
analgetik,
spazmolitik,
antireumatik,
antipiretik
staklena bočica a 10 i
50 ml
PLASTIČNA
KUTIJA "VETOQUINOL" S.A. Francuska
229
232
na recept
VETOQUINOL
S.A., Francuska
ketamini
hydrochloridum
FRONTLINE SPRAY
jod, Ka jodid
parametrinum,butilpar
aben,butilhidroksianiz
ol,butilhidroksitoluen
20 inj. a 10 ml
spray a 45,20 ml
1x1 ml, 2x1ml, 3x1
ml, 25x1ml,50x1ml,
100x25 ml (konji)
injekcija
xylazin hidrohlorid,
suspenzija
gentamicin,klortrimaz
"Intervet International
ol,betamezon
bočica a 14 ml i 34 ml B.V."
Holandija
otopina
otopina
otopina
a 25 ml, a 50 ml
"BIOVETA" s.r.o.
fipronil
1 ampula kapaljka sa
0,67 ml; 1,34 ml; 2,68
ml; 4,02 ml
"MERIAL"
fipronil
1 ampula kapaljka sa
0,5 ml
"MERIAL"
fipronil
a 100 ml i 250 ml
"MERIAL"
14.12.2010
14.12.2010
Francuska
03-24-104/05 od 22. UP-I-06-2-24/512. 2005
767/10
UP-I-06-2-24/51589/10
UP-I-06-2-24/51588/10
"MERIAL"
Francuska
238
EPRINEX PUOR-ON
otopina za dermalnu
primjenu
eprinimektin
"MERIAL"
Francuska
03-24-106/05 od
22.12.2005
239
KOLISIN NEO
vakcina
inaktivisana E.coli
a 1000
ml ml,1x10
1x5
ml,10x5
ml,10x10 ml,1x20
ml,10x20 ml,1x50
ml,12x50 ml,24x50
ml, 1x100 ml,12x100
ml, 20x100 ml
"BIOVETA" s.r.o.
Češka Republika
inj.suspenzija
inaktivni antigen
virusa bjesnila
1 bočica a 10 ml, 10
bočica a 1 ml
"MERIAL"
liofilizovana vakcina
liofilizirani atenuirani
virusi štenećaka,
adenovirusa,
parvovirusa, virusa
parainfluence
10 boč.a 1doza
liofilizata + 1 ml
susp., 50 boč. a 1
doza liofilizata+ 1ml
susp.
inj.rastvor
bočice a 50 ml i
oksitetraciklin dihidrat 100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-14/08
od 19.12.2008
12.0512101/13
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-25/08
od 19.12.2008
12.0512088/13
LIMOXIN-200 L.A.
bez recepta
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antiektoparazitik
Francuska
a 50 ml, a 200 ml
242
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antiektoparazitik
UP-I-06-2-24/5766/10
ivermektin, hlorsulon
"MERIAL"
bez recepta
03-24-103/05 od
22.12.2005
inj.otopina
EURICAN DHPPI 2-L
22.11.2010
UP-I-06-2-24/5759/10
IVOMEC SUPER
241
na recept
03-24-102/05 od
22.12 2005
237
RABISIN
19.4.2013
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
Francuska
03-24-105/05 od
22.12.2005
240
UP-I-06-224/17-635-1/13
09-335-8523/05 od
05.12.2005
09-33521239/10
22.11.2010
insuficijenca kardiovaskularnog sistema, oboljenja jetre i
bubrega, epilepsija, rani graviditet
meso i mlijeko 1 dan
osjetljivost na jod i ne daje se 4 sedmice nakon partusa
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
ne daje se mačkama
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se kravama u zadnjoj trećini steonosti
ne koristi se na životinjama koje služe za ishranu ljudi
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antiektoparazitik
psi, mačke
24.12.2010
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antiparazitik
goveda
meso 66 dana
pet godina od dana
dostavljanja rješenja ne davati životinjama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi
24.12.2010
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antiparazitik
goveda
meso 15 dana
pet godina od dana
dostavljanja rješenja
na recept
BIOVETA s.r.o.,
Češka
svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
sve vrste domaćih
životinja
22.11.2010
14.12.2010
vakcina
UP-I-06-224/17-13491/11
24.6.2011
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo vakcina
03-24-57/06 od
06.07.2006
UP-I-06-224/17-13301/11
24.6.2011
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo vakcina
psi
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
telad,goveda, koze,
ovce, svinje
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hemoterapeutik
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
antibiotik
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
pet godina od dana
dostavljanja rješenja
najduže 5 godina od
meso 28 dana, mlijeko dana donošenja
7 danatelad, goveda,
rješenja
meso
ovce i koze 21 dana,
najduže 5 godina od
svinje 14 dana, mlijeko dana donošenja
4 dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso 21 dan, mlijeko dana donošenja
3 dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso 10 dana, mlijeko dana donošenja
3 dana
rješenja
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
meso 30 dana, bubrezi
45 dana, mlijeko 5
dana
goveda, ovce, koze,
svinje
nema
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
Francuska
25.12.2013
nisu poznate
ne vakcinisati bolesne životinje i životinje koje nisu 10
pet godina od dana
dana prije vakcinacije očišćene od parazita. Konjima ne
dostavljanja rješenja aplicirati s.k. vakcinu.
03-24-56/06 od
06.07.2006
Francuska
ne vakcinisati bolesne životinje
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre i
bubrega
243
INTERFLOX-100
inj.rastvor
enrofloksacin
bočice a 50 ml i
100ml
244
BIOCILLIN-150 L.A.
inj.rastvor
amoksicilin trihidrat
bočice a 50 ml i
100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-11/08
od 19.12.2008
12.0512083/13
inj.rastvor
sulfadoksin,
trimetoprim
bočice a 50 ml i
100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-26/08
od 19.12.2008
12.0512074/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
bočice a 50 ml i
100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-33/08
od 19.12.2008
12.0512112/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
bočice a 50 ml i
100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-21/08
od 19.12.2008
12.0512098/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
lim. bočice a 200ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-31/08
od 19.12.2008
12.0512070/13
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
bočica a 100 ml, a
250 ml
"MERIAL"
Francuska
UP-I-06-2UP-I-04-24-114/06 od 24/17-179527.11.2006
1/11
26.10.2011
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antibiotik
svinje, goveda, ovce,
koze
meso i iznutrice 21
dana, mlijeko 7 dana
pet godina od dana
dostavljanja rješenja
"COOPHAVET"
Francuska
UP-I-04-24-113/06
od 27.11.2006
26.10.2011
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo minerali
goveda, svinje, ovce,
koze, konji, psi, mačke
nema
pet godina od dana
teška oštećenja kardiovaskularnog sistema, jetre i
dostavljanja rješenja bubrega
245
INTERTRIM L.A.
248
LIMOXIN-25 SPRAY
sprej
benzatin
benzilpenicilin,
prokainbenzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
sulfat
vitamini,minerali,amin
okiseline,
mikroelementi
oksitetraciklin
hidrohlorid, gencijana
violet
249
SUANOVIL 20
inj.suspenzija
spiramicin, benzil
alkohol
250
COFACALCIUM
inj.otopina
Ca glukonat, Mg
hipofosfit heksahidrat,
borna kiselina
a 250 ml, 500 ml
246
PENSTREP-400 L.A.
inj.rastvor
247
INTROVIT
inj.rastvor
25.12.2013
UP-I-06-224/17-1797/11
antibiotik
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
antibiotik
lek je otrovan za ribe,
reptile i pčele
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre i
bubrega
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre i
bubrega
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega
ne upotrebljavati kod teladi, ždrebadi, jagnjadi i jaradi
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre i
bubrega
251
AMPIDEXALONE
inj.suspenzija
ampicilin, kolistin,
dexamethason
a 100 ml
"COOPHAVET"
Francuska
UP-I-04-24-112/06 od UP-I-06-227.11.2006
24/17-1796/11
26.10.2011
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antibiotik
goveda, konji, svinje,
ovce
meso 21 dan, mlijeko
4,5 dana
252
COLISULTRIX
prašak za p.o.
trimetoprim, kolistin
sulfat
kesice a 100 g
"COOPHAVET"
Francuska
UP-I-04-24-111/06
od 27.11.2006
UP-I-06-224/17-1798/11
26.10.2011
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antibiotik
perad, kunići, svinje,
telad, janjad, jarad
meso 7 dana
pet godina od dana
ne davati životinjama za vrijeme druge polovice
dostavljanja rješenja graviditeta, glodarima(hrčci, zamorci,gerbili,kunići,činčile) ne primjenjivati kod
nosilja čija jaja se
pet godina od dana
koriste za ljudsku
dostavljanja rješenja oštećenja jetre i bubrega
ishranu
Francuska
UP-I-04-24-109/06
od 27.11.2006
UP-I-06-224/17-1799/11
na recept
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antibiotik
goveda, ovce, svinje
meso 21 dan, mlijeko
7 dana
pet godina od dana
dostavljanja rješenja oštećenja jetre i bubrega
oksitetraciklin
bočica a 100 ml
REMACYCLINE L.A.
inj.otopina
254
BOVITUBAL 28000
inj.
kutije sa 1x1ml,
5x1ml,10x1ml,1x2ml,
5x2ml,10x2ml,1x5ml,
5x5ml,10x5ml, 1x10
tuberkulinske jedinice ml,5x10ml,10x10ml,1
tuberkuloproteina
x20ml,5x20ml,
dijagnostičko sredstvo Mycobacterium bovis 10x20ml
"BIOVETA" a.s.
Češka Republika
335-1589/07 od
13.03.2007
12.05.335634/11
12.4.2012
na recept
BIOVETA a.s.,
Češka
dijagnostičko
sredstvo
goveda, ovce, koze,
svinje, konji, psi
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu opisane
255
kutije sa 1x1ml,
5x1ml,10x1ml,1x2ml,
5x2ml,10x2ml,1x5ml,
5x5ml,10x5ml, 1x10
tuberkulinske jedinice ml,5x10ml,10x10ml,1
tuberkuloproteina
x20ml,5x20ml,
AVITUBAL 28000 inj. dijagnostičko sredstvo Mycobacterium avium 10x20ml
"BIOVETA" a.s.
Češka Republika
335-1588/07 od
13.03.2007
12.05.335633/11
12.4.2012
na recept
BIOVETA a.s.,
Češka
dijagnostičko
sredstvo
perad, svinje, goveda
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu opisane
Novi Zeland
09-335-1585/07 od
13.03.2007
12.05.335422/12
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
ovce
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja, u FBIH do
21.6.2017
ne preporučuje se vakcinacija najmanje 6-8 sedmica prije
striže
perad
Srbija
09-335-1584/07 od
13.03.2007
09-335-1580/07 od
13.3.2007
telad, svinje
nema i jestivi organi
meso
tokom trajanja
tretmana+
8 dana
meso: teladi
tokom
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja, u FBIH do
21.6.2017
najduže
5 godina od
dana donošenja
rješenja
nema
ne davati odraslim preživarima, suprasnim krmačama i
mladim životinjama
Srbija
09-335-1579/07 od
13.03. 2007
telad, svinje, perad
trajanja tretmana +12
dana, svinja tokom
trajanjasvinja
tretmana+
meso:
tokom10
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne daje se odraslim preživarima, konjima, kokama
nosiljama konzumnih jaja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne davati suprasnim krmačama u ranom graviditetu,
priplodnim nerastovima i kokama nosiljama konzumnih
jaja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne davati nerastovima namenjenim za priplod, prasadi
čija je t.m. manja od 2 kg, priplodnim govedima i kravam
u fazi laktacije
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne davati mladim životinjam, životinjama prosjetljivim na
enrofloksacin, suprasnim krmačama
253
"COOPHAVET"
inaktivisana vakcina
protiv zarazne
šepavosti ovaca
Dichelobacter
nodosus
bočica a 20 ml(20
doza) i 50 ml (50
doza)
"Schering Plough
Animal Healt"
plas.kasa a 100
ml(1000 doza) i 500
ml(5000 doza)
pl.bočica a 100 ml sa
aplikatorom
"Schering Plough
Ltd"
"FM Pharm"
Subotica
kesice a 20g,
"FM Pharm"
100g,500 g, 1kg i 5 kg Subotica
256
FOOTVAX
vakcina
257
PARACOX
vakcina
258
ENRODIAN
suspenzija za p.o.
živa atenuirana
vakcina p.o. protiv
kokcidioze
enrofloksacin,
kaolin,pektin
259
DOKSILAN C
prašak za p.o.
doxycycline,
askorbinska kiselina
Velika Britanija
26.10.2011
21.6.2012
UP-I-06-224/17-627-1/13
13.5.2013
na recept
12.05.335423/12
21.6.2012
UP-I-06-224/17-613-1/13
13.5.2013
na recept
12.05-3970/12
22.11.2012
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar hemoterapeutik
12.05-3974/12
22.11.2012
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
260
NEOMULIN DHC P
prašak za p.o.
tiamulin hidrogen
fumarat, doksiciklin
hidrohlorid
vrečica a 100 g, 500g, "FM Pharm"
i 5kg
Subotica
Srbija
09-335-1576/07 od
13.3.2007
12.05-3975/12
22.11.2012
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
svinje, perad
261
NEOFENICOL inj.
inj.rastvor
florfenikol
bočica a 50 ml i 100
ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-1574/07 od
13.3.2007
12.05-3976/12
22.11.2012
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
goveda, svinje
262
NEOFLOXACIN S
10%
inj.rastvor
enrofloksacin
bočica a 20 ml, 100
ml i 250 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-335-1573/07 od
13.3.2007
12.05-3971/12
22.11.2012
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
hemoterapeutik
telad,goveda, prasad i
svinje
trajanja tretmana+ 10
dana, peradi tokom
trajanja tretmana+ 8
dana od
posljednjeg
meso:
goveda
u toku
trajanja terapije+ 44
dana, svinja u toku
trajanja terapije+18
dana
meso: goveda u toku
trajanja terapije+ 14
dana, svinja u toku
trajanja terapije+10
Italija
bez recepta
Orlando, Grude
antiparazitik
pčele
nema
pet godina od dana
dostavljanja
rješenja
najduže
5 godina
od ne smije se aplicirati na temperaturi nižoj od 15 °C
Srbija
4068/07 od 21.05
2007
12.05.529/12
16.7.2012
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antiparazitik
svinje
meso 12 dana
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se slabim i preosjetljivim jedinkama
SAD
335-4051/7
21.05.2007
12.05.335-4251/12
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
goveda
meso i jestivi organi 0
dana, mlijeko 0 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
21.juna 2017.
bolesne životinje
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
21.juna 2017.
ne daje se kravama u laktaciji
263
API LIFE VAR
isparavajuće pločice
timol, eukaliptusovo
ulje, kamfor, mentol
kutija sa 25 alu
kesicax 2 pločice po
11 g, kutija sa 100 alu
kesice x 2 ploč po 11 "CHEMICALS LAIF"
g
s.r.l.
264
IVERMEKTIN-P
prašak
ivermektin
polietilenska kesa po
100 i 1000 g
vakcina
atenuirani virus
zaraznog
rinotraheitisa goveda,
parainfluence i
goveđeg
bočica a 5,10 i 25
respiratornog
doza + rastvarač a 20
sincicijskog virusa
i 100 ml
"ZOETIS Inc"
265
266
267
268
CATTLEMASTER 4
ORBENIN EXTRA
DRY COW
TETRA DELTA
DRAXXIN
"VETMEDIC" d.o.o.
UP-I-04-24-31/07 od UP-I-06-211.04.2007
24/17-1553/12
od
kloksacilin-benzatin
kutija sa 200 inj. a
3,6 g
"ZOETIS BELGIUM" Italija
335-4052/7
21.05.2007
od
i/m injektor
kut. 20 inj.x 10 ml,
200 inj.x 10 ml
"ZOETIS BELGIUM" Velika Britanija
335-4053/7
21.05.2007
od
i/m injektor
novobiocin natrijum,
neomicin sulfat,
prokain
benzilpenicilin,
dihidrostreptomicin
sulfat, prednizolon
inj.otopina
tulatromicin
stak.bočica a 50 ml,
100 ml
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
335-4054/7
21.05.2007
od
STRONGHOLD 12 % otopina za spot-on
spot on
primjenu
selemektin
0,25 mlx3;0,50 mlx3;
1 mlx3; 2mlx3
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
335-4055/7
21.05.2007
od
269
RESPISURE ONE
inaktivisana kultura
Mycoplasme
Hyopneumoniae
bočica a 100 ml ( 50
doza) i 500 ml ( 250
doza)
"ZOETIS Inc"
SAD
335-4057/7
21.05.2007
od
270
tiamulin
pol.kasa a 1kg, 10 kg,
25 kg
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
4067/07 od 21.05
2007
271
TIAMULIN CTC-P
vakcina
prašak
21.6.2012
UP-I-06-2-24/17-710- UP-I-06-21/13 od 24.4.2013
24/17-353/15
3.10.2012
27.2.2015
vakcina
12.05.335428/12
21.6.2012
UP-I-06-2-24/17-685- UP-I-06-21/13 od 24.4.2013
24/17-335/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
krave
meso se može koristiti
odmah po prestanku
liječenja ako je period
zasušenja bio 42 dana
i duže , a mlijeko
poslije 44 dana od
zasušenja
12.05.335426/12
21.6.2012
UP-I-06-2-24/17-698- UP-I-06-21/13 od 24.4.2013
24/17-319/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
krave
najduže 5 godina od
meso, organi i jestiva dana dostavljanja
tkiva 7 dana, mlijeko 3 rješenja; u FBIH do
dana
21.juna 2017.
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda, svinje
antiparazitik
psi, mačke
najduže 5 godina od
meso i iznutrice svinja dana dostavljanja
33 dana, goveda 49
rješenja; u FBIH do
dana
21.juna 2017.
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
nema
21.juna 2017.
vakcina
prasad od jedne
nedelje starosti
meso i jestivi organi 0
dana, mlijeko 0 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
21.juna
najduže 2017.
5 godina od
bolesne životinje, životinje namjenjene klanju, gravidne i
dojne krmače
meso 10 dana
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se životinjama sa poremećenom funkcijom jetre i
bubrega
12.05.335424/12
21.6.2012
UP-I-06-2-24/17-686- UP-I-06-21/13 od 24.4.2013
24/17-403/15
27.2.2015
12.05.335427/12
21.6.2012
UP-I-06-2-24/17-695- UP-I-06-21/13 od 24.4.2013
24/17-326/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
12.05.335425/12
21.6.2012
UP-I-06-2-24/17-687- UP-I-06-21/13 od 24.04.2013
24/17-333/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
12.05.530/12
16.7.2012
antibiotik
svinje
osjetljivost na sastojke lijeka
osjetljivost na makrolidne antibiotike, ne daje se kravama
u laktaciji čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi
ne smije se davati štenadi i mačićima mlađim od 6
sedmica
272
GANADEXIL
ENROFLOXACIN
"Industrial
Veterinaria S.A."
(INVESSA)
enrofloksacin
boč. a 100 ml, 250
ml, 1l i 5 l
amoksicilin
boč. a 10 ml, a 50 ml, Veterinaria S.A."
100 ml, 250 ml
(INVESSA)
inj.solucija
ivermektin
boč. a 10 ml, a 50 ml, "Industrial
Veterinaria S.A."
100 ml, 250 ml, 500
ml
(INVESSA)
Španija
vakcina
aktivna imunizacija
protiv
štenećaka,zaraznog
hepatitisa,
parvoviroze,
parainflence i
leptospiroze
kutija 25 bočica x 1
doza liofilizata + 25
bočica sa 1 dozo
suspenzije
SAD
09-335-29263-17/08
od 19.12.2008
12.0512089/13
oralna solucija
335-09-4070/07
21.05.2007
od
Španija
od
Španija
335-09-4071/07
21.05.2007
12.05-3982/12
22.11.2012
na recept
perad
meo 4 dana
Euro Vet doo, Doboj antibiotik
goveda, svinje, ovce,
psi, mačke
najduže 5 godina od
meso 14 dana, mlijeko dana donošenja
48 sati
rješenja
ne davati zečevima,qiuinea prasadima i hrčku kao i
životinjama alergičnim na ß-lektamaze
najduže 5 godina od
meso:goveda 49 dana, dana donošenja
svinja i ovaca 28 dana rješenja
ne upotrebljava se kod životinja čije mlijeko se koristi za
ljudsku upotrebu
"Industrial
273
274
275
INVEMOX 15% L.A.
PROMECTINE
VANGUARD PLUS
5/L
inj.suspenzija
"ZOETIS Inc"
335-09-4072/07
21.05.2007
12.05-3984/12
22.11.2012
na recept
od
12.05-3983/12
22.11.2012
UP-I-04-24-32-64/07 UP-I-06-2od 20.06.2007
24/17-1276/13
30.9.2013
na recept
Euro Vet doo, Doboj antiparazitik
goveda, svinje, ovce
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
psi
antiparazitik
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
276
INTERMECTIN
inj.rastvor
ivermektin
bočice a 50ml i a 100 "Interchemie werken
ml
De Adelaar B.V."
Holandija
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
277
GLUCORTIN-20
inj.rastvor
deksametazon
bočice a 50ml i a 100 "Interchemie werken
ml
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-29/08
od 19.12.2008
12.0512086/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
278
INTROVIT-E-SELEN
inj.rastvor
tokoferol, selen
bočice a 50ml i a 100 "Interchemie werken
ml
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-7/08 od 12.0519.12.2008
12069/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
inj.rastvor
butafosan,cijanokobal bočice a 50ml i a 100 "Interchemie werken
amin ( B12)
ml
De Adelaar B.V."
Holandija
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
alu kasa sa 25
sunđera
injektor a 18 g x 3, 15, "Intervet International
20 i 24 komada
B.V."
Holandija
09-335-5132-1/07 od
24.12.2007
kutije a 1000 g
"Intervet International
B.V."
Holandija
09-335-5132-3/07 od
24.12.2007
09-335-5132-5/07 od
24.12.2007
279
BUTASAL-100
280
CHRONOGEST CR
vaginalni sunđer
flugeston-acetat (
hronolon)
281
COBACTAN LC
injektor
cefkvinom sulfat
prašak
"Intervet International
B.V."
Francuska
12.0512072/13
25.12.2013
UP-I-24-31-61/07 od
20.06.2007
kortikosteroid
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
UP-I-06-224/17-630-1/13
12.4.2013
na recept
12.4.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
hormon
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
12.05-2984/13
27.3.2013
12.05-2989/13
1.4.2013
UP-I-06-224/17-644-1/13
1.4.2013
UP-I-06-224/17-618-1/13
1.4.2013
UP-I-06-224/17-641-1/13
12.4.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
UP-I-06-224/17-645-1/13
12.4.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
nema
sve životinje
nema
ovce
meso druga jestiva
tkiva 5 dana
krave
meso i jestiva tkiva 2
dana, mlijeko 4 dana
perad, svinje
meso i ostala jestiva
tkiva 1-2 dana
meso 5 dana
283
PORCILIS PORCOLI
DF
vakcina
E.coli koncentrat
PET bočica a 50 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
284
PORCILIS ERY +
PARVO
vakcina
inaktivni svinjski
parvovirus
bočica a 50 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
09-335-5132-6/07 od
24.12.2007
12.05-2992/13
1.4.2013
285
COKCIMAX 10
premiks sa
kokcidiostatikom
maduramicinamonijum 10 mg
kesa a 20 kg
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
09-335-5973/07 od
24.12.2007
12.05-2791/13
27.3.2013
isti broj
registracije
bez recepta
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
premiks
brojleri, ćurići
286
SUPPRESTRAL
INJECTABLE
inj.suspenzija
medroksiprogesteron
acetat
stak.bočica a 5 ml,
09-335-6382/04
07.12.2004
09-33516215/09
16.12.2009
istekla
na recept
VETOQUINOL
S.A., Francuska
hormon
psi, mačke
COGLAVAX
vakcina
288
OVARELIN inj.solucija inj.rastvor
289
VETRIMOXIN 50
prašak
290
QUINOCOL solucija
solucija
"VETOQUINOL" S.A. Francuska
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
goveda, ovce, koze
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
gonadorelin
bočica a 4 ml a 10
ml,a 20 ml i a 50 ml
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
Francuska
09-335-10481-3/08 od 12.0529.09.2008
12077/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hormon
krave, junice
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
PVC tegle a 100 g, a
1 kg
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
Francuska
09-335-10481-6/08 od 12.0529.09.2008
12076/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
bocA a 100 ml, a 1 l
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
Francuska
09-335-10481-7/08 od
29.9.2008
12.05-3204/13
1.4.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hemoterapeutik
perad
meso i unutrašnji
organi 3 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vakcina
perad
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
goveda, ovce
amoksicilin
enrofloksacin,colistin
sulphate,lactic
acid,propelen
glycol,disodium
inj.rastvor
nitroksilanat
293
MASTIDRY int.mam.
susp.
injektor
ampicilin trihidrat,
kloksacilin-benzatin
294
MASTIQUCK int.mam.
susp.
injektor
295
KLAVUXIL
uljna suspenzija
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina
296
CEPHALEXIN
uljna inj.suspenzija
cefaleksin
BANMINTH
peroralna pasta
UP-I-06-224/17-837-1/13
17.6.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda
Sjeverna Irska
UP-I-06-2-24-74/08
od 04.11.2008
UP-I-06-224/17-835-1/13
17.6.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda
meso i jestive
iznutrice 7 dana,
mlijeko 4 dana
Sjeverna Irska
UP-I-06-2-24-75/08
od 04.11.2008
UP-I-06-224/17-838-1/13
17.6.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda, psi, mačke
UP-I-06-2-24-76/08
od 04.11.2008
UP-I-06-224/17-836-1/13
17.6.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda, psi, mačke
meso i jestive iznutrice najduže 5 godina od
21 dana, mlijeko 2
dana dostavljanja
dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso i jestive
dana dostavljanja
iznutrice 4 dana
rješenja
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
hormon
svinje
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
konji i ždrebad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
antibiotik
psi, mačke
antibiotik
perad, svinje
Njemačka
bočice a 100ml i 250 "Interchemie werken
ml
De Adelaar B.V."
Holandija
"Norbrook
kutija 24 inje. x 5,4 g i Laboratories
120 injektora
Limited"
Sjeverna Irska
prokainbenzilpenicilin,strepto
micin-sulfat,neomicin- kutija 12 ili 24 inje. x
sulfat,prednizolon
5,4 g
299
UP-I-06-2-24-73/08
od 04.11.2008
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
jestiva tkiva 21 dan
rješenja
najduže 5 godina od
meso ovaca 49 dana, dana donošenja
meso goveda 60 dana rješenja
meso i jestive
najduže 5 godina od
iznutrice 28 dana,
dana dostavljanja
mlijeko 49 dana
rješenja
bočica a 50 i 100 ml
"Norbrook
Laboratories
Limited"
"Norbrook
Laboratories
Limited"
"Norbrook
Laboratories
Limited"
peforelin
bočica a 50 i 100 ml
bočice a 10 ml, 50 ml
i 100 ml. Kutija sa 6x1 "Veyx-Pharma
bočica
ml od GmbH"
kutija saa 310pipete
selemektin
0,25 ml ( 15 mg) i 3
pipete od 0,75 ml (45
mg)
"Pfizer A.H."
UP-I-06-2-23-95/08
od 28.11.2008
09-335-29263-2/08 od 12.0519.12.2008
12091/13
Njemačka
12.0513042/13
30.9.2013
25.12.2013
Sjeverna Irska
09-335-29322/08 od
19.12.2008
UP-I-06-224/17-12801/13
25.12.2013
Velika Britanija
UP-I-06-2-24/17-6961/13
od
UP-I-06-224.4. 2013
24/17-1290/13
30.9.2013
pirantel-pamoat
10 inj. po 26 g
SAD
UP-I-06-2-24/17-7121/13
od
UP-I-06-224.4.2013
24/17-1289/13
Belgija
UP-I-06-2-24/17-7151/13
od UP-I-06-224.4.2013
24/17-1292/13
30.9.2013
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
SAD
UP-I-06-2-24/17-7171/13
od
UP-I-06-224.4.2013
24/17-1291/13
30.9.2013
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
"ZOETIS Inc"
300
CONVENIA
prašak
cefovecin
stak.boč. sa
liofiliziranim praškom "Pfizer A.H."
301
NAXCEL
inj.solucija
ceftiofur hidrohlorid
stak boč a 50 i a 100
ml
"PFIZER A.H."
2.10.2013
ne davati kokama nosiljama
gravidnost
ne daje se životinjama u laktaciji
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega i
srca, ne primjenjuje se u zadnjem tromjesečju graviditeta
nisu poznate
ne koriste se kod gravidnih ovaca
ne daje se kravama prilikom zasušenja.
VMP se ne daje komercijalnim nosiljama, istovremeno sa
drugim vrstama kokcidiostatika kao ni 7 dana prije i
poslije upotrebe tiamulina. VMP NE DAVATI DRUGIM
VRSTAMA ŽIVOTINJA
najduže 5 godina
na recept
FLUCONIX 340
rastvor
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
24.7.2013
292
STRONGHOLD 6 %
SPOT-ON
dana dostavljanja
rješenja; do
01.04.2018 u FBIH
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; do
01.04.2018 u FBIH
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; do
01.04.2018 u FBIH
09-335-10481-1/08 od
29.9.2008
12.05-5993/13
291
298
dana dostavljanja
rješenja; do
27.03.2018
u FBIHod
najduže
5 godina
dana dostavljanja
rješenja; do
01.04.2018
u FBIHod
najduže 5 godina
cl.perfringens,
cl.septicum,cl.novy,
cl.tetani, cl.chauvoie
AVI PRO
živa, liofilizirana
SALMONALLA VAC E vakcina
MAPRELIN XP10 Veyx inj.rastvor
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
"CEVA SANTE
ANIMALE" Phylaxia
Biologicaks Hungary"
bočica 50 ml a 100
CZV veterina S.A.
ml, a 250 ml a 500 ml Spain
Francuska
vakcina atenuiranih 1x2000 doza; 1x5000
sal.enteritidis soj Sm doza;10x2000
24/ rif 12/Ssq
doza;10x5000 doza
"LOHMANN A.H."
297
12.05-2990/13
13.5.2013
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
PARACILLIN SP
Srbija
12.05-2987/13
nema
meso telad, goveda,
ovce i koze 28 dana,
svinje 21 dan
telad,goveda, ovce,
meso 3 dana, mlijeko
koze, svinje, psi, mačke 1 dan
282
287
amoksicilin trihidrat
09-335-29263-12/08
od 19.12.2008
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
Euro Vet doo, Doboj antibiotik
ne koristi se kod koka nosilja
ne daje se životinjama u laktaciji ako se mlijeko koristi u
ishrani ljudi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
meso i iznutrice 71
dan
nisu poznate
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati štenadi i mačićima mlađim od 6
sedmica
302
BOVILIS BOVIPLAST
RSP
inj.suspenzija
inaktivirani BRS virus,
inaktivirani
parainfluenca virus,
inaktivirana
mannheimia
haemolityca
bočice a 50 ml
303
INTRAFER-100 B12
inj.rastvor
Fe, vit.B12,
304
ALBENOL-600 bolus
bolusi
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
vitamini, minerali,
MIM COOP d.o.o., aminokiseline,
Banjaluka
mikroelementi
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
telad,goveda, ovce,
koze
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
"Intervet International
B.V."
Holandija
UP-I-06-2-24/17-632- UP-I-06-21/13 od 19.04.2013
24/17-942-1/13
bočice a 50 ml i
100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-1/08 od 12.0519.12.2008
12080/13
albendazol
kutija sa 50 bolusa
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263/08 od
19.12.2008
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-3/08 od 12.0519.12.2008
12096/13
12.0512085/13
12.7.2013
25.12.2013
25.12.2013
na recept
305
LEVA 100
inj.rastvor
levamizol
bočice a 50 ml i
100ml
306
CLOSAN-100
inj.rastvor
closantel
bočice a 100ml i a
250 ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-4/08 od 12.0519.12.2008
12096/13
09-335-29263-5/08 od 12.0519.12.2008
12095/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
307
VITOL-450
inj.rastvor
vit.A, vit.D3, vit. E
bočice a 50 i 100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
308
VITOL-140 ORAL
oralni rastvor
vit.A, vit.D3, vit. E
bočice a 100 ml,
1000ml i 5000 ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-6/08 od 12.0519.12.2008
12097/13
09-335-29263-8/08 od 12.0519.12.2008
12099/13
goveda
telad, prasad
telad,goveda, ovce,
koze
telad,goveda,
ovce,
koze, svinje,
ždrebad,konji,prasići,
psi, mačke
telad,goveda, ovce,
koze, svinje ovce,
telad,goveda,
koze, svinje,
konji,ždrebad, prasići,
psi, mačke
309
VITOL-140
inj.rastvor
vit.A, vit.D3, vit. E
bočice a 50 i 100ml
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
310
XYLA
inj.rastvor
xylazin basa
bočice a 50ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-9/08 od 12.0519.12.2008
12106/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
sedativ
kutija sa 50 bolusa
09-335-29263-18/08
od 19.12.2008
12.0512094/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
inj.rastvor
albendazol
prokain penicilin,
dihidrostreptomicin
sulfat
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
bočice a 50 i 100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-19/08
od 19.12.2008
12.0512100/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
inj.rastvor
vit. A,vit.D3,vit.E, B
compl.
bočice a 50ml i a 100 "Interchemie werken
ml
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-20/08
od 19.12.2008
12.0512102/13
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-23/08
od 19.12.2008
12.0512078/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
kokoške i ćurke
09-335-29263-24/08
od 19.12.2008
12.0512103/13
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hemoterapeutik
telad, ovce, koze,
perad, svinje
ALBENOL-2500 bolus bolusi
312
PENSTREP-400
313
INTROVIT-BCOMPLEX
314
INTRACOX ORAL
oralna solucija
toltrazuril
boca a 100 ml, 500
ml, 1000 ml
315
INTERFLOX ORAL
oralni rastvor
enrofloksacin
boca a 100 ml, 500
"Interchemie werken
ml, 1000 ml i 5000 ml De Adelaar B.V."
Holandija
316
317
DEXID-400
LIMOXIN-100
boca a 1000 ml i
5000 ml
rastvor za dezinfekciju
inj.rastvor
oksitetraciklin
hidrohlorid
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-27/08
od 19.12.2008
12.0512068/13
bočice a 50ml i a 100 "Interchemie werken
ml
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-28/08
od 19.12.2008
12.0512082/13
09-335-29263-30/08
od 19.12.2008
12.0512105/13
318
GENTA-100
inj.rastvor
gentamicin base
bočice a 50 i 100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
319
MACROLAN-200
inj.rastvor
tilozin tartarat
bočice a 50 i 100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-32/08
od 19.12.2008
12.0512073/13
inj.rastvor
prokain penicilin,
benzatin penicilin
bočice a 50 i 100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-29263-34/08
od 19.12.2008
12.0512109/13
320
PROCABEN-LA
321
NOBILIS IB MA5
vakcina
živi atenuirani virus
avijarnog infektivnog
bronhitisa
322
SUPPRESTRAL
TABLETS
tablete
medroksiprogesteron
acetat
blister a 15 tbl.
a bočica od 2500
doza
324
ALAMYCIN LA
inj.solucija
oksitetraciklin dihidrat bočica a 50 i 100 ml
325
CALCIJECT 40 CM
inj.solucija
Ca glukonat, Mg
hipofosfit heksahidrat,
borna kiselina
bočica a 400 ml
"Norbrook
Laboratories
Limited"
323
LEVACIDE
inj.solucija
levamizol
cloxacilin
kutija sa 24 i 120
injektora a 5,4 g
ALAMYCIN AEROSOL sprej
oksitetraciklin
hidrohlorid
bočica a 140 g
PEN &STREP
procaine penicilin,
dihydrostreptomycin
sulphate
bočica a 50 i 100 ml
"Norbrook
Laboratories
Limited"
bočica a 50 ml
"Norbrook
Laboratories
Limited"
bočica a 50 doza
"CZ Veterinaria S.A." Španija
NOROCLOX DC
XTRA
327
328
injektor
inj.solucija
329
VITESEL EMULSION
FOR INJECTION
inj.rastvor
330
OCUREV
vakcina za
brucela melitensis
intraokularnu primjenu Rev-1
331
332
Sjeverna Irska
"Norbrook
Laboratories
Limited"
"Norbrook
Laboratories
Limited"
326
INTERMECTIN
PASTE
IMOCHEM-120
alpha tocopheryl,
selen
peroralna pasta
ivermektin
inj.rastvor
imidocarb
dipropionate
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
dezinficijens
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
25.12.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
telad,goveda, ovce,
koze, svinje
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
perad
na recept
VETOQUINOL
S.A., Francuska
psi
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
goveda, ovce
antibiotik
25.12.2013
25.12.2013
UP-I-06-2-24/17-649- UP-I-06-21/13 od 19.04.2013
24/17-940-1/13
12.7.2013
09-335-6381/04
07.12.2004
09-335-3086-1/09 od
16.4.2009; 12.05-335536/14 od 28.05.2014
09-33516216/09
09-335-3086-5/09 od
16.4.2009
12.05-335535/14
28.5.2014
na recept
KRAJINALIJEK,
Banjaluka
09-335-3086-4/09 od
16.4.2009; 12.05-335- 12.05-335533/14 od 28.05.2014 1065/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
12.05-3351057/14
6.10.2014
na recept
12.05-3351066/14
16.12.2009
istekla
6.10.2014
hormon
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
nema
najduže 5 godina od
meso:kokoši 18 dana, dana donošenja
ćurki 21 dan
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
meso 12 dana
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
meso 10 dana, mlijeko dana donošenja
3 dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso 14 dana, mlijeko dana donošenja
3 dana
rješenja
meso 12 dana, mlijeko
5 dana
meso 7 dana, mlijeko
3 dana, bubrezi 45
dana
goveda, svinje, ovce
rješenje važi do
28.05.2019
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
minerali
goveda
nema
rješenje važi do
28.05.2019
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
goveda
meso 28 dana
rješenje važi do
28.05.2019
12.05-3351062/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
goveda, ovce, svinje
Sjeverna Irska
09-335-3086-1/09 od
16.4.2009; 12.05-335- 12.05-335539/14 od 28.05.2014 1058/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
goveda, konji, svinje,
ovce
rješenje važi do
nema
28.05.2019
meso svinja 18 dana,
goveda 23 dana, ovaca
31 dan, mlijeko goveda rješenje važi do
60 sati
28.05.2019
Sjeverna Irska
09-335-3086-3/09 od
16.4.2009; 12.05-335- 12.05-335538/14 od 28.05.2014 1059/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
vitamini, minerali
ovce, telad, prasad,
jagnjad
meso ovaca 28 dana
vakcina
ovce, koze
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
injektor sa 6,42 g
paste
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-6826/09 od
22.06.2009
12.05-335589/14
bočice a 50 ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-6826-1/09 od
22.06.2009
12.05-335590/14
22.5.2009
28.5.2014
28.5.2014
istekla
UP-I-06-2-24115/09
7.4.2010
na recept
ne daje se u prvih 45 dana graviditeta
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre i
bubrega
Ne smije se davati
peradi koja proizvode
jaja za ljudsku
upotrebu.
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre i
bubrega
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre i
bubrega
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre i
bubrega
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega
najduže 5 godina
meso ovaca 15 dana,
govedagoveda
28 dana
meso:
31 dan,
svinja 18 dana, ovaca
9 dana; mlijeko
goveda 10 dana, ovaca
Sjeverna Irska
09-3355044/09
graviditet, bolesti pluća i srca, piometra
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
09-335-3086-8/09 od
16.4.2009; 12.05-335537/14 od 28.05.2014
09-335-3086-2/09 od
16.4.2009; 12.05-335534/14 od 28.05.2014
Sjeverna Irska
ne daje se životinjama za vrijeme laktacije
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
na recept
25.12.2013
"Intervet International
B.V."
Holandija
"VETOQUINOL" S.A. Francuska
"Norbrook
Laboratories
Limited"
Sjeverna Irska
"Norbrook
Laboratories
Limited"
Sjeverna Irska
a 100ml, a 250 ml, a
500 ml
25.12.2013
antibiotik
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
meso 28 dana
najduže 5 godina
najduže 5 godina od
dana donošenja
nema
rješenja
najduže 5 godina od
goveda, konji, ovce, psi, meso 5 dana, mlijeko dana donošenja
mačke
4 dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso 12 dana, mlijeko dana donošenja
telad,goveda
4 dana
rješenja
meso 21 dan, mlijeko najduže 5 godina od
telad,goveda, ovce,
3 dana, bubrezi 45
dana donošenja
koze, svinje
dana
rješenja
telad,goveda,ždrebad,
najduže 5 godina od
ovce, koze,konji,
dana donošenja
svinje,jagnjad
nema
rješenja
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
311
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
nema
rješenja
najduže 5 godina od
meso 12 dana, mlijeko dana donošenja
4 dana
rješenja
ne daje se u prvih 45 dana graviditeta
najduže 5 godina od
meso 14-28 dana,
dana donošenja
mlijeko 4 dana
rješenja
ne daje se životinjama sa oštećenom jetrom
ne daje se kravama u laktaciji
ne daje se ovcama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi,
liječeni konji nikada se ne smiju klati za ljudsku ishranu
rješenje važi do
28.05.2019
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
konji
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
najduže 5 godina od
meso 90 dana, mlijeko dana dostavljanja
goveda, ovce, konji, psi goveda 21 dan
rješenja
meso 21 dan
ne daje se životinjama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi proizvođača Norbrook
Laboratories Limited(
za KRAJINALIJEK)
oštećenje jetre i bubrega
Sjeverna Irska
ne vakcinisati ženke u periodu gravitacije
ne daje se ovcama čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi
333
CEFTIONEL-50
inj.rastvor
ceftiofur
bočice a 50 ml i
100ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
tiamulin
hidrogenfumarat
bočica a 50 i 100 ml
NEOCEFTIOFUR HCl
5%
inj.rastvor
ceftiofur hidrohlorid
bočica a 20, 50, 100 i "FM Pharm"
250 ml
Subotica
336
NEOPEN
inj.suspenzija
prokain
benzilpenicilin,
neomicin sulfat
bočice a 100 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
337
VETADERM
prašak
oksitetraciklin
hidrohlorid
bočica a 50 g
"VETERINARSTVO"
d.o.o.
338
MACROLAN WS
prašak za p.o.
tilozin tartarat
amoksicilin trihidrat
334
NEOMULIN 20 %
335
339
340
341
342
BIOCILLIN-200 WS
OXYTOCIN-10
DOXY- 500 WS
LIMOXIN WS
inj.rastvor
prašak za p.o.
solucija
oxytocinum
"FM Pharm"
Subotica
09-335-9154/09 od
31.07. 2009
12.05-3351120/14
Srbija
09-335-9155/09 od
31.07. 2009
12.05-3351122/14
telad, ovce, koze,
perad, svinje
meso: telad, koze,
ovce i svinje 5 dana,
perad 3 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne daje se odraslim preživarima
kesice a 100g, 500g i "Interchemie werken
1000 g
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-18081-1/09 od 12.05-33516.12.2009
1075/14
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
telad, ovce, koze,
perad, svinje
meso: telad, koze,
ovce i svinje 8 dana,
perad 3 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne daje se odraslim preživarima
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-18081-2/09 od 12.05-33516.12.2009
1074/14
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hormon
kobile, krave, krmače,
ovce, koze
meso i mlijeko 1 dan
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
zatvoren cerviks, nepravilan položaj fetusa
antibiotik
telad, ovce, koze,
perad, svinje
meso: telad, koze,
najduže 5 godina od
ovce 14 dana, svinje 8 dana donošenja
dana, perad 7 dana
rješenja
ne daje se odraslim preživarima
telad, ovce, koze,
perad, svinje
meso: telad, koze,
ovce i svinje 8 dana,
perad 6 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne daje se odraslim preživarima
st.bočica a 50ml
vreća a 25 kg
"Sintofarm" S.P.A.
albendazol
boce a 100, 500 i
1000 ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
bolusi
albendazol
kutija a 50 bolusa
prašak za p.o.
erytromycin
thiocyanate,oxytetracy
cline hydochloride,
streptomycin
sulphate, colistin
sulphate, vit.A, vit. D3,
vit.E,vit. Bcompl, vit. kesice a 10, 100g,
C, Ca
500g i 1000 g
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
TIAMULIN P 10 %
premiks za
mediciniranu hranu
16.12.2009
istekla
16.12.2009
12.05-3351076/14
11.12.2014
flunixin meglumin
bočica a 50 ml
09-335-1808113/09
blister a 20 mamaka (
kutija 30x20 mam.) ;
blister 40 mamaka
(kutija 10x40
mam.)PVC kesa sa
350;
400;500;600;700;800;
900;1000 doza
"BIOVETA" a.s.
Češka Republika
kesa a 100 g i 1 kg
Srbija
tiamulin hidrogen
fumarat
353
DOKSICIKLIN-P-10%
premiks za
mediciniranu hranu
doksicilin hiklat
354
NCP 3
prašak
355
NEOAMPICILLIN P 20
%
prašak za p.o.
kesa a 100 g ,1 kg, 5
kg i 10 kg
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
16.12.2009
16.12.2009
12.05-335964/14
11.12.2014
09-33518083/09
16.12.2009
09-335-180832/09
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
09-335-180831/09
kesa a 20, a 100 g, a
sulfahloropiridazin Na 500g, vreća a 5 kg
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-3351869/10
kesa a 20, a 100 g, a
500g, vreća a 5 kg
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-3351870/10
ampicilin trihidrat
kesa a ,1 kg, 10 kg i
25 kg
"VETMEDIC" d.o.o.
UP-I-06-2-24/17-677UP-I-06-21/13 od 26.4.2013
24/17-1529/14
18.2.2015
11.12.2014
09-335-180819/09
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
flumekvin
11.12.2014
09-335-180816/09
09-335-1808112/09
premiks za
mediciniranu hranu
11.12.2014
istekla
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-16214/09 od
16.12.2009
11.12.2014
16.12.2009
09-335-18081-8/09 od 12.05-33516.12.2009
1077/14
09-335-18081-11/09
od 16.12.2009
11.12.2014
09-335-180815/09
pl.bočice a 20, 100,
1000 i 5000 ml
FLUMEKVIN-P
352
Italija
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
351
lijek se ne koristi kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi
za ishranu ljudi
antibiotik
prašak za p.o.
vakcina za p.o.
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
09-335-18081-4/09 od 12.05-33516.12.2009
1073/14
LYSVULPEN
meso i organi: konja,
goveda i ovaca 89
dana, a svinja 45
dana
na recept
kesice a 100g, 500g i "Interchemie werken
1000 g
De Adelaar B.V."
Holandija
350
konji, goveda, ovce,
svinje, psi, mačke
antibiotik
11.12.2014
oksitetraciklin
hidrohlorid
virus rabiei
attenuatum
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
Preparat ne treba davati životinjama preosetljivim
naceftiofur i druge beta-laktamske antibiotike. Preparat ne
daveti intravenski.
12.05-3351071/14
09-335-18081-3/09 od 12.05-33516.12.2009
1072/14
solucija
goveda, svinje
meso: goveda 8 dana,
svinja 3 dana, za
najduže 5 godina od
mlijeko nema
dana donošenja
ograniĉenja
rješenja
09-335-18081/09 od
16.12.2009
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
BANIXIN-50
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
kesice a 100g, 500g i "Interchemie werken
1000 g
De Adelaar B.V."
Holandija
st.bočica a 100ml
349
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
kesice a 100g, 500g i "Interchemie werken
1000 g
De Adelaar B.V."
Holandija
diazinon
meso 14 dana
na recept
ne daje dana
se životinjama
oštećenom
funkcijomovim
bubrega
Sedam
pre, kao i sa
7 dana
posle tretmana
lijekom ne smiju se davati preparati koji sadrže monenzin,
narazin
maduramicin ili salinomicin. kontraindikovana primena
ovog preparata
kod krmaĉa u poslednjem mesecu graviditeta, kao i kod
nema
doxycycline hyclate
suspenzija
svinje, prasad
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
sve domaće životinje
acepromazin maelat
DIASON-600 EC
najduže 5 godina od
meso i iznutrice: svinja dana dostavljanja
3 dana, goveda 4 dana rješenja
antibiotik
solucija
348
18.2.2015
goveda, svinje
VETERINARSTVO
d.o.o., Srbija
CASTRAN
ALISERYL WS
11.11.2014
antibiotik
na recept
344
347
11.11.2014
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
11.12.2014
prašak
346
na recept
UP-I- 06-2-24-136/09 UP-I- 06-2od 04.11.2009
24/17-1597/14
prašak za p.o.
solucija
isti broj
registracije
12.05-335984/14
SINTOMUTYLIN 100
ALBENOL-300
BOLUS
28.5.2014
09-335-18082/09 od
16.12.2009
Srbija
343
ALBENOL-100 ORAL
12.05-335590/14
Srbija
tiamulin hidrogen
fumarat
345
09-335-6826-2/09 od
22.06.2009
16.12.2009
istekla
istekla
istekla
UP-I-06-2-24/5976/11
u obnovi
u obnovi
27.5.2011
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
MIM
COOP d.o.o.,
antibiotik
na recept
Banjaluka;
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
premiks za
mediciniranu hranu
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
sedativ
goveda, konji, svinje,
psi, mačke
meso 5 dana, mlijeko
1 dan
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
goveda, telad, ovce,
koze
najduže 5 godina od
meso 12 dana, mlijeko dana donošenja
4 dana
rješenja
ne daje se u prvih 45 dana graviditeta
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
goveda, ovce, koze
najduže 5 godina od
meso 12 dana, mlijeko dana dostavljanja
4 dana
rješenja
ne daje se u prvih 45 dana graviditeta
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik sa
telad, ovce, koze,
vitaminima i minerali perad, svinje
meso 7 dana, jaja 1
dan
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
goveda, ovce
najduže 5 godina od
meso 28 dana, mlijeko dana dostavljanja
7 dana
rješenja
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hemoterapeutik
goveda, konji, svinje
meso 14-28 dana,
mlijeko 2 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka;
BOSNA-VET d.o.o.
Zenica
vakcina
za profilaktičku
vakcinaciju lisica i
rakunolikih pasa
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
telad, janjad, jarad,
svinje, perad, kunići,
ribe
najduže 5 godina od
meso 2-3 dana, meso dana dostavljanja
riba 80 stepen-dana
rješenja
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
hemoterapeutik
antibiotik
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
svinje, perad
meso 3-5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
meso svinja
7 dana4 dana od rješenja
Meso
poslednje primene
leka, za meso brojlera najduže 5 godina od
je 1 dan, a za meso
dana donošenja
kokoši i jaja 4 dana.
rješenja
u obnovi
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
hemoterapeutik
svinje
3.3.2010
istekla
na recept
FM Pharm,
Subotica
antibiotik
telad, prasad, perad
3.3.2010
istekla
na recept
FM Pharm,
Subotica
antibiotik
leka, za meso brojlera
svinje, prasad,
je 1 dan, a za meso
najduže 5 godina od
ždrebad,telad, jagnjad, kokoši i jaja 4 dana.
dana donošenja
živina
karenca za meso
rješenja
16.12.2009
hipotermija, hipertenzija, srčana i respiratorna oboljenja
ne daje se odraslim preživarima
vakcina se ne smije koristiti za imunizaciju domaćih
životinja
ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja
kontraindikovana je primjena jonofornih antibiotika
ne daje se suprasnim krmačama i nazimicama u zadnje 23 sedmice graviditeta
Ne daje se životinjama koje su preosetljive na aktivnu
komponentu leka. Ne davati ţi voti njama sa oštećenjem
jetre i bubrega.Ne davati teladi koja su poĉela da
preživaju
komponentu leka. Ne davati ţi voti njama sa oštećenjem
jetre i bubrega.Ne davati
356
NEOFLOXACIN 10%
rastvor
enrofloksacin
boca a 20, 100,500 i "FM Pharm"
1000 ml
Subotica
Srbija
09-3351871/10
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-3351872/10
3.3.2010
3.3.2010
perad
teladi nije definisana
jer se daje samo
sasvim mladoj teladi
do 1 meseca
starosti.
Meso
i jestivi organi
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
teladi koja su poĉela da preţivaju
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
preosjetljivot na aktivnu komponentu lijeka, tokom
priploda i 45 dana graviditeta
na recept
FM Pharm,
Subotica
istekla
na recept
FM Pharm,
Subotica
antiparazitik
goveda, ovce
ovaca nisu za ljudsku
upotrebu 7 dana,
goveda 14
dana a mleko 60 sati
svinje, perad
dana a mleko 60 sati
nakon davanja leka
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
Lek se ne daje odraslim preživarima i
konjima, kunićima, zamorĉićima, ĉinĉilama, džerbilima i
hrĉkovima, kao i kokama nosiljama konzumnih jaja.
istekla
hemoterapeutik
357
NEOBENDAZOL P
prašak za p.o.
albendazol
kesa a 20, a 100 g, a
500g, vreća a 5 kg
358
NEOAMOXICILLIN P
20 %
prašak za p.o.
amoksicilin trihidrat
kesa a 20, a 100 g, a
500g, vreća a 5 kg
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-3351873/10
3.3.2010
istekla
na recept
FM Pharm,
Subotica
antibiotik
359
NEOBUTHAZONE
rastvor
fenilbutazon
bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-3351874/10
3.3.2010
istekla
na recept
FM Pharm,
Subotica
antipiretik,analgetik,
antiinflamatorik
sportski konji i psi
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
konjima, kunićima, zamorĉićima, ĉinĉilama, dţerbilima i
hrĉkovima, kao i kokama
360
NEOFOS
rastvor
butafosan,cijanokobal
amin ( B12)
bočica a 100 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-3351875/10
3.3.2010
istekla
na recept
FM Pharm,
Subotica
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
sve domaće životinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nema
361
NEOMULIN P 10 %
prašak za p.o.
tiamulin hidrogen
fumarat
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-3351876/10
3.3.2010
istekla
na recept
FM Pharm,
Subotica
antibiotik
svinje, perad
meso svinja 5 dana, a najduže 5 godina od
za meso peradi 3
dana dostavljanja
dana.
rješenja
362
363
NEOCOLISTIN P
NEOLINCOGENT
prašak za p.o.
kolistin sulfat
kesa a 20, a 100 g, a
500g, vreća a 5 kg
kesa a 20, a 100 g, a
500g, vreća a 5 kg
prašak za p.o.
linkomicin hidrohlorid, kesa a 20, a 100 g, a
gentamicin sulfat
500g, vreća a 5 kg
364
KAL-MAG 40%
inj.solucija
Ca glukonat i
boroglukonat, Mg
hipofosfit, borna
kiselina
365
DUOTECH
rastvor
boce a 1l, 2,5 l, 5 l i
oxfendazole, closantel 10 l
366
CLOSAMECTIN
INJECTION
inj.suspenzija
boca a 400 ml
"FM Pharm"
Subotica
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
Srbija
09-3351877/10
09-3351878/10
3.3.2010
3.3.2010
"Norbrook
Laboratories
Limited"
Sjeverna Irska
09-33510119/10
23.6.2010
"Norbrook
Laboratories
Limited"
Sjeverna Irska
09-3359306/10
23.6.2010
ivermektin,klozantel
"Norbrook
bočica a 100 ml, 250 Laboratories
ml i 500 ml
Limited"
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-3356196/10
Sjeverna Irska
09-335-93061/10
istekla
na recept
istekla
UP-I-06-224/17-505-1/13
28.3.2013
FM Pharm,
Subotica
antibiotik
telad,janjad,jarad,svinje
,perad
meso 10 dana
stadijumu graviditeta i kokama nosiljama konzumnih jaja.
Ne daje se istovremeno,
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
živina preosetljiva na linkomicin i gentamicin; kokoške
nosilje ĉija se jaja koriste za ljudsku ishranu; druge vrste
životinja (konj, goveĉe,
mali preţivari i svinje).
nosilje čija se jaja koriste za ljudsku ishranu; druge vrste
životinja (konj, goveče,
mali preţivari i svinje).
na recept
FM Pharm,
Subotica
na recept
Poljovet d.o.o. ,
Gradačac;
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
minerali
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
23.06.2015)
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
antibiotik
meso 10 dana
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
23.6.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
telad, koze, ovce,
perad, svinje
meso 12 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
23.6.2010
367
CIPROSOL 200 ORAL solucija za p.o.
Closantel
boce a 100 ml, 500
ml i 1000 ml
368
INTROVIT-C-200
ORAL
solucija za p.o.
vit.C
boce a 100 ml, 500
ml i 1000 ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-61961/10
23.6.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vitamini
goveda, telad, koze,
ovce, perad, svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
369
INTROFLOR- 300
uljna suspenzija
florfenikol
"Interchemie werken
boce a 50 ml i 100 ml De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-61962/10
23.6.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
svinje, perad
meso svinja 18 dana,
meso peradi 30-45
dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
370
INTROVIT A+WS
prašak za p.o.
vitamini,minerali,amin
okiseline,
kese a 10 g, 100 g,
mikroelementi
500 g i 1000 g
09-335-61963/10
23.6.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vitamini
goveda, telad, koze,
ovce, perad, svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
371
SYNCROPART 30 mg vaginalni sunđer
fluorogeston acetat
PVC kesa a 25, a 50 i "Ceva Sante
a 100 sunđera
Animale" Z.I.
Francuska
09-335-61952/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hormon
ovce, koze
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
372
SYNCRO-PART
PMSG 6000 IU
solucija
gonadotropin equine
serum
Bočice 1x3 ml, 1x10
ml, 20x10 ml i
rastvarač 50 ml
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
Francuska
09-3356195/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hormon
ovce, koze
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
373
CAPRODYL F
tablete
caprofen
Kutija a 20, a 50, a
"Ceva Sante
100, a 200 i a 500 tbl. Animale" Z.I.
Francuska
09-335-61959/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
analgetik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
vakcina
uzročnik infektivnog
bronhitisa tip
Staklena boca a
"Ceva Phylaxia,
Massachusetts H-120 1000, a 2000, a 2500, Veterinary
soj
i a 5000 doza
Biologicals Co."
Mađarska
09-335-61956/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
Mađarska
09-335-61953/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
374
CEVAC BRON 120 L
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
375
CEVAC FP L
vakcina
uzročnik boginja
peradi, Cutter soj
Staklena boca a
"Ceva Phylaxia,
1000, a 2000, a 2500, Veterinary
i a 5000 doza
Biologicals Co."
376
CEVAC GUMBO L
vakcina
uzročnik Gumboro
bolesti, LIBDV soj
Staklena boca a
"Ceva Phylaxia,
1000, a 2000, a 2500, Veterinary
i a 5000 doza
Biologicals Co."
Mađarska
09-335-61957/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
CEVAC ND-IB-EDS K vakcina
virus Newcastle
bolesti, soj NDV-SZ
LaSota, virus i.b. Soj
M-41 i virus sindroma Boca a 100 ml, a 250 "Ceva Phylaxia,
pada nosivosti, soj
ml, a 500 ml, a 1000 Veterinary
B8/78
ml i a 1500 ml
Biologicals Co."
Mađarska
09-335-61958/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
CEVAC ND-IB-IBDEDS K
virus Newcastle
bolesti, soj NDV-SZ
LaSota, virus i.b. Soj
M-41, virus Gumboro
bolesti, soj GP/82 i
Boca a 100 ml, a 250 "Ceva Phylaxia,
virus sindroma pada ml, a 500 ml, a 1000 Veterinary
nosivosti, soj B8/78
ml i a 1500 ml
Biologicals Co."
Mađarska
09-335-61951/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
377
378
vakcina
Ne davati konjima ĉije se meso koristi za ishranu ljudi.
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega i
jetre
ne daje se mačkama
rješenjem 12.05-335289-1/11 od
03.05.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
proizvođača Norbrook
Laboratories Limited(
za GENERA D.D.
379
CEVAC NEW L
vakcina
virus Newcastle
bolesti, soj LaSota
Staklena boca a
"Ceva Phylaxia,
1000, a 2000, a 2500, Veterinary
i a 5000 doza
Biologicals Co."
Mađarska
09-335-61955/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
380
CEVAC TREMOR L
vakcina
uzričnik Avijarnog
Staklena boca a
"Ceva Phylaxia,
encefalomijelitisa, soj 1000, a 2000, a 2500, Veterinary
Calnec 1143
i a 5000 doza
Biologicals Co."
Mađarska
09-335-61954/10
23.7.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
381
DOSALID 1200 mg
tablete
epsipirantel, pirantel
Kutija sa blisterima a
2, a 4, a 10, a 20 i a
100 tbl.
"Pfizer A.H." -(
Farmasierra)
Španija
09-335-61974/10
23.7.2010
na recept
Pharmagent d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
382
DOSALID 300 mg
tablete
epsipirantel, pirantel
Kutija sa blisterima a
2, a 4, a 10, a 20 i a
100 tbl.
"Pfizer A.H." -(
Farmasierra)
Španija
09-335-61973/10
23.7.2010
na recept
Pharmagent d.o.o.,
Sarajevo
antiparazitik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
vakcina
C. Chauvoei, C.
septicum, C.
haemoliticum, C.
novyi, C. sardellii, C.
perfrigens tip C i D
Boce a 100 ml i a
500 ml
"ZOETIS Inc"
SAD
09-335-61975/10
23.7.2010
UP-I-06-2-24/17-718- UP-I-06-21/13 od 24.4.2013
24/17-318/15
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
goveda, ovce
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
23.juna 2015.
SAD
09-335-61972/10
23.7.2010
UP-I-06-2-24/17-699- UP-I-06-21/13 od 24.4.2013
24/17-328/15
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
goveda
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
23.juna 2015.
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
perad
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
krave
383
ULTRACHOICE 8
SCOURGUARD 4 KC vakcina
goveđi Rotavirus
sojevi Lincoln i B223,
goveđi Coronavirus,
soj Hansen, E. coli,
soj NL-10005, Cl.
Perfrigens
PVC bočice a 10 doza "ZOETIS Inc"
NOBILIS IB+ND+EDS vakcina
virus i.b. Peradi, soj M41, virus Newcastle
bolesti, klon 30, virus
sindroma pada
nesivosti, soj '76
BC14
Bočica a 500 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
09-3352514/10
386
MASTIPLAN LC
injektor
Kutija sa 4 injektora i
4 higijenske
cefapirin, prednisolon maramice
"Intervet
International"
Holandija
09-3352512/10
23.7.2010
387
PORCILIS PCV
vakcina
Circovirus tip 2 ORF
"Intervet International
B.V."
Holandija
09-3352513/10
23.7.2010
384
385
Bočica a 50 doza
23.7.2010
388
ROTAVEC CORONA
vakcina
goveđi Rotavirus, soj
UK, goveđi Rotavirus, Bočica a 2 ml, 10 ml,
soj Mebus, E. coli
a 10x2 ml i 40 ml
"SP Essex AH"
389
NUFLOR MINIDOSE
solucija
florfenikol
Boca a 100 ml
"Intervet International
B.V."
Njemačka
09-3352516/10
23.7.2010
390
NEOFENICOL 10 %
ORAL LIQUID
rastvor za p.o.
florfenikol
boca a 20 ml
"FM Pharm"
Subotica
Srbija
09-3358745/10
23.7.2010
391
FYPRYST spot on
rastvor za pse
rastvor
fipronil
Kutija sa 3 pipete ( a
0,67 ml; a 1,34 ml;a
2,68 ml;4,02 ml)
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
09-3355773/10
392
FYPRYST spot on
rastvor za mačke
rastvor
fipronil
Kutija sa 3 pipete a
0,5 ml
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
393
CYGRO 1%
premiks za
mediciniranu hranu
maduramicinamonijum 10 mg
Vreća a 20 kg
"ALPHARMA
B.V.B.A."
394
NEOKLOK
injektor
kloksacilin-benzatin
Kutija sa 10x10
ijnektora a 10 ml
"Veterinarski zavod Zemun"
395
BUTOX 7.5 pour on
suspenzija
deltametrin
396
COXIDIN 200
MICROGRANULATE
premiks za
mediciniranu hranu
397
INOMAZOLE 600 mg
bolusi
398
399
400
401
INOMAZOLE 2500 mg bolusi
IVERMECTINE1 %
INOXEL RTU
rastvor
rastvor
OXYTETRA 20 % L.A. rastvor
UP-I-06-224/17-654-1/13
Njemačka
09-3352517/10
23.7.2010
dopuna na
pakovanje
rješenje 09335-17477/10
od 21.09.2010
27.2.2015
27.2.2015
19.4.2013
vakcina
vakcina
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
svinje
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja;do
23.06.2015 u FBIH
UP-I-06-224/17-619-1/13
13.5.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
goveda
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja, u FBIH do
23.6.2015
UP-I-06-224/17-631-1/13
19.4.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
na recept
FM Pharm,
Subotica
antibiotik
svinje, perad
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antiparazitik
psi
mačke
9.4.2013
09-3355772/10
23.7.2010
UP-I-06-224/17-570-1/13
9.4.2013
na recept (bez
recepta FBIH)
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antiparazitik
Belgija
09-335948/10
23.7.2010
na recept
AGROVIT d.o.o.,
Ptuj, Slovenija
kokcidiostatik
Srbija
09-3355377/10
23.7.2010
na recept
"Intervet International
Boca a 250 i 1000 ml B.V."
Holandija
09-3352511/10
23.7.2010
monensin natrijum
vreća a 20 kg
Bugarska
09-335514/10
albendazol
kanta a 1500 bolusa a "INOUKO
6g
GENERICS"
Francuska
09-33521299/10
ivermektin
ceftiofur hidrohlorid
oksitetraciklin
bočice a 50 i 100 ml
"INOUKO
GENERICS"
bočica a 90 ml
"INOUKO
GENERICSVETANCO S.A."
bočice a 50 i 100 ml
"INOUKO
GENERICS"
Francuska
Francuska
09-33521299/10
09-33521302/10
Argentina
09-33521300/10
Francuska
09-33521297/10
antibiotik
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antiparazitik
23.6.2010
na recept
Huvepharma AD,
Sofia
kokcidiostatik
14.12.2010
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
14.12.2010
14.12.2010
14.12.2010
14.12.2010
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
23.7.2010
kutija a 10x5 bolusa a "INOUKO
20 g
GENERICS"
mlijeko 132 sata
19.4.2013
na recept (bez
recepta FBIH)
albendazol
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; do
23.06.2015 u FBIH
UP-I-06-224/17-642-1/13
UP-I-06-224/17-571-1/13
"BIOVET JCS"
nema
UP-I-06-224/17-628-1/13
19.4.2013
na recept
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
antiparazitik
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja;do
23.06.2015 u FBIH
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
meso svinja 18 dana, perad
3 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
23.06.2015
Lek ne treba davati nosiljama konzumnih jaja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
23.06.2015
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
krave
najduže 5 godina od
meso 28 dana, mlijeko dana dostavljanja
4 dana
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja;do
23.06.2015 u FBIH
goveda, ovce
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
goveda
najduže 5 godina od
meso 7 dan, mlijeko 2 dana dostavljanja
dana
rješenja
ne koristiti kod gravidnih životinja u prvom tromjesečju
goveda
najduže 5 godina od
meso 7 dan, mlijeko 2 dana dostavljanja
dana
rješenja
ne koristiti kod gravidnih životinja u prvom tromjesečju
goveda,ovce, svinje i
kamile
meso i iznutrice 28
dana, mlijeko ne
koristiti kod goveda u
laktaciji čije se mlijeko najduže 5 godina od
upotrebljava u ishrani dana dostavljanja
ljudi
rješenja
ne koristiti intramuskularno ili intravenozno
antibiotik
goveda, svinje
meso goveda 3 dana
svinja 4 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
antibiotik
goveda,svinje,
ovce,koze
meso 21 dan, mlijeko
7 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne koristiti kod životinja preosjetljivih na ceftiofur
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega i
osjetljivim na tetracikline
402
PENI-STREPTO 2020
rastvor
benzilpenicilin
prokain,
dihidrostreptomicin
sulfat
bočica a 100 ml
"INOUKO
GENERICS-CEVA
SANTE ANIMALE
Z.I."
pl.kutija a 100 g, a
500g, a 1000 g
pl.kutija a 100 g, a
500g, a 1000 g
403
ELECTROMIX WS
prašak za p.o.
dekstroza,Na
hlorid,glicerin,Na
dihidrogen fosfat, K
hlorid,Ca citrat,
limunska kiselina
404
INTERSPECTIN -L
WS
prašak za p.o.
linkomicin,
spectinomicin
405
INTERTRIM-480 WS
09-33521296/10
14.12.2010
na recept
SLAVEN d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
goveda,ovce,koze,svinj meso 30 dan, mlijeko
e i psi
3 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-213031/10
14.12.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
mikroelementi
goveda, ovce, koze,
svinje, perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-213032/10
14.12.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
svinje, perad
meso svinja 0 dana,
meso peradi 5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne davati nosiljama
ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega i
jetre
Francuska
prašak za p.o.
sulfadiazin,
trimetoprim
pl.kutija a 100 g, a
500g, a 1000 g
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-213033/10
14.12.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
goveda, ovce, koze,
svinje, perad
meso svinja 8 dana,
meso peradi 5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
09-335-213034/10
14.12.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
minerali
goveda, ovce, koze,
svinje, perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
"Ceva Phylaxia
Fatro"
Italija
09-335-213035/10
14.12.2010
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne koristiti kod životinja preosjetljivih na penicilin i
dihidrostreptomicin
406
INTROMIN WS
prašak za p.o.
Ca propionat,Na
propionat,K hlorid, Na
hlorid, Ca sulfat, Co
sulfat,Fe sulfat,Mg
sulfat, Zn sulfat,
pl.kutija a 100 g, a
korijen gentiane
500g, a 1000 g
407
CEVAC SET K
vakcina
inaktivirana kultura
Salmo. enteritidis i
salmo. typhimurium
Boca a 250 ml i a
500 ml
408
CEVAC IBD L
vakcina
atenuirani Gumboro
virus soj Winterfeild
"Ceva Phylaxia,
Boca a 1000, a 2500, Veterinary
i a 5000 doza
Biologicals Co."
Mađarska
09-33521303/10
14.12.2010
409
FATROCORTIN
rastvor
deksametazon
bočice a 5, a 10, a 20
ml i 100 ml
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130319/10
14.12.2010
UP-I-06-224/17-682-1/13
26.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje kortikosteroid
goveda, ovce,
meso 3 dana, mlijeko
svinje,konji, psi, mačke 1 dan
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
kontraindikovana je primjena kod životinja sa
dijabetesom, hroničnim nefritom, bolesnim bubrezima,i
zajedno sa vakcinama
410
ENDOFER
rastvor
Fe dextran complex
bočice a 20, 50 i 100
ml
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130320/10
14.12.2010
UP-I-06-224/17-610-1/13
9.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje minerali
telad, prasad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
rješenje 12.05-335-15kontraindikovana je primjena kod životinja sa deficitom vit. 7/12 od 18.01.2012
E, kod životinja koje imaju proliv i primjena zajedno sa
izmjena zastupnika
tetraciklinima
registracija
vakcina
inaktivirani virus
Gamboro bolesti,
Newcastle
bolesti,Infektivni
bronhitis peradi,
avijarni reovirus
bočice a 250 ml i
10x250 ml
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130311/10
14.12.2010
UP-I-06-224/17-684-1/13
26.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
10.12.2015 u FBIH
injektor za i.m.
ampicilin sodium,
dicloxacillin sodium
kutije sa 4 i 12
intramamarni injektor
a 5 ml
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130322/10
14.12.2010
UP-I-06-224/17-594-1/13
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje antibiotik
vakcina
inaktivisani EDS
Adenovirus,Newcastl
e bolest,Infektivni
bronhitis
paredi,Mycoplasma
gallisepticum
bočice a 250 ml (
10x250 aml)
Bočica
1000 doza ( "FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130319/10
na recept
FATRO s.p.a.,
Bologna, Italy
vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
pakovanje 10x1000
doza), bočica a 5000
doza (pakovanje
10x5000 doza)
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130321/10
14.12.2010
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
Italija
09-335-213036/10
14.12.2010
na recept
FATRO s.p.a.,
Bologna, Italy
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
Italija
09-335-2130323/10
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
na recept
FATRO s.p.a.,
Bologna, Italy
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
rješenje 12.05-335-1517/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje antibiotik
goveda, konji, ovce,
koze, svinje, psi, mačke
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
rješenje 12.05-335-156/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
goveda, konji, ovce,
meso 24 dana, mlijeko rješenja;do
koze, svinje, psi, mačke 168 sati
14.12.2015 u FBIH
rješenje 12.05-335-1513/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
411
412
413
OLVAC B+G+R
CLOXALENE PLUS
OLVAC A+B+MG
414
ENCEFAL-VAC
vakcina
živi, atenuirani virus
Avijarnog
Encefomijelitisa
415
MYC-VAC
vakcina
inaktivisani
Mycoplasma
gallisepticum
Boca a 250 ml i a
500 ml a 1000 doza ( "FATRO s.p.a."
Bočica
vakcina
inaktivisani Infektivni
bronhitis peradi
pakovanje 10x1000
doza), bočica a 5000
doza (pakovanje
10x5000 doza)
vakcina
inaktivisani EDS
Adenovirus,Newcastl
e bolest,Infektivni
bronhitis
paredi,Gumboro
bolest
bočice a 250 ml (
10x250 aml)
Bočica
1000 doza ( "FATRO s.p.a."
pakovanje 10x1000
doza), bočica a 5000
doza (pakovanje
10x5000 doza)
bočice a 250 ml (
10x250 ml)
416
417
BI-VAC 2°
OLVAC A+B+G
418
BIO-VAC LA SOTA
vakcina
živi, atenuirani virus
Newcastle bolesti
419
OLVAC A+G
vakcina
inaktivisani EDS
Adenovirus,Newcastl
e bolest,Gumboro
bolest
420
FATROXIMIN TOPIC
SPRAY
421
422
423
METAMERAZINA 40
%
ADECON
OLVAC A+B+HG
"FATRO s.p.a."
14.12.2010
14.12.2010
Italija
09-335-2130315/10
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130325/10
14.12.2010
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130314/10
14.12.2010
Italija
09-335-2130318/10
Italija
09-335-2130316/10
14.12.2010
sprej
rifaximin
sprej a 200 ml
rastvor
sulphamethazine
sodium,
sulphathiazole
sodium,
sulphamerazine
sodium
"FATRO s.p.a."
Boca a 100 ml, a 250
ml, a 500 ml i 1000
ml
"FATRO s.p.a."
rastvor
vit.A, vit.D3, vit. E
bočica a 50 ml i 100
ml
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130326/10
vakcina
inaktivisani EDS
Adenovirus,Newcastl
e bolest,Infektivni
bronhitis paredi,H.
Paragallinarum
serovar A i C
bočice a 250 ml (
10x250 ml)
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-2130310/10
14.12.2010
dopuna za
način
pakovanja :
12.05-335276-4/11 od
dopuna za
način
pakovanja
rješenje br.:
12.05-335-
dopuna za
način
pakovanja
rješenje br.:
12.05-335-
UP-I-06-224/17-605-1/13
UP-I-06-224/17-606-1/13
UP-I-06-224/17-608-1/13
9.4.2013
29.4.2013
9.4.2013
29.4.2013
vakcina
vakcina
goveda
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
meso 5 dana, mlijeko 3 dan
rješenje 12.05-335-1510/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
12.05-335-15-15/12
od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
hiperosjetljivost na pojedine sastojke lijeka
rješenje 12.05-335-1514/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
rješenje 12.05-335-1518/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
rješenje 12.05-335-1520/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
rješenje 12.05-335-1516/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
14.12.2010
UP-I-06-224/17-596-1/13
14.12.2010
UP-I-06-224/17-602-1/13
9.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje antibiotik
14.12.2010
UP-I-06-224/17-593-1/13
9.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vitamini
goveda, konji, ovce,
koze, svinje, psi, mačke nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
rješenje 12.05-335-159/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
rješenje 12.05-335-1519/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
9.4.2013
nema
424
IBA-VAC
vakcina
živi, atenuirani virus
Gumboro bolesti
Bočica a 1000 doza (
pakovanje 10x1000
doza), bočica a 5000
doza (pakovanje
10x5000 doza)
"FATRO s.p.a."
Boca a 1000 doza+
diulent ( pakovanje
10x1000 doza+
diulent)
Italija
09-335-2130317/10
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-213039/10
"FATRO s.p.a."
Italija
09-335-213038/10
Italija
09-335-2130313/10
Italija
09-335-2130312/10
Italija
09-335-2130324/10
14.12.2010
425
VAIOL VAC
vakcina
živi, atenuirani virus
Boginja peradi
426
URFAMYCIN VET
rastvor
tiamfenicol
bočica a 40 ml i 100
ml, boca a 250 ml i
500 ml
rastvor
sulphadimethoxine
sodium
benzylpenicillin
Boca a 100 ml, a 250
ml i 1000 ml
"FATRO s.p.a."
427
SULFAPRIM
14.12.2010
dopuna za
način
pakovanja
rješenje br.:
12.05-335-
UP-I-06-224/17-609-1/13
29.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vakcina
perad
nema
perad
nema goveda 8 dana,
meso
svinje13 dana, ovce i
koze 16 dana; mlijeko
goveda 48 sati, ovce i
koze 120 sati
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
rješenje 12.05-335-1521/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
rješenje 12.05-335-158/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
14.12.2010
UP-I-06-224/17-604-1/13
29.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vakcina
14.12.2010
UP-I-06-224/17-599-1/13
9.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje antibiotik
goveda, ovce, koze,
svinje
14.12.2010
UP-I-06-224/17-597-1/13
9.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje antibiotik
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
goveda, konji, ovce,
meso 12 dana, mlijeko rješenja;do
koze, svinje, psi, mačke 4 dana
14.12.2015 u FBIH
14.12.2010
UP-I-06-224/17-598-1/13
9.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje antibiotik
UP-I-06-224/17-607-1/13
29.4.2013
na recept
FATRO s.p.a. ,
Bologna, Italy;
SINTOFARM
ADRIATICA Orašje vakcina
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
goveda, konji, ovce,
rješenja;do
kontraindikovana je primjena kod životinja sa disfunkcijom
koze, svinje, psi, mačke za meso 74 dana, za mlijeko
14.12.2015
FBIH
jetre
90 sati ukod
goveda,
162i bubrega
sata kod ovaca i koza
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
perad
14.12.2015 u FBIH
nema
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
14.12.2015
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
428
REPEN
rastvor
equivalent to
benzylpenicillin
procain,
dihydrostreptomicin
429
BI-VAC 1°
vakcina
inaktivisani Infektivni
bronhitis peradi
Bočica aa1000
100 ml
Bočica
doza ( "FATRO s.p.a."
pakovanje 10x1000
doza), bočica a 5000
doza (pakovanje
10x5000 doza)
"FATRO s.p.a."
430
NOBILIS GUMBORO
228e
vakcina
atenuirani virus
Gumboro virus
boca 10x1000 doza i
10x2500 doza
"Intervet International
B.V."
Holandija
09-33521388/10
431
ACTIVYL za pse
rastvor za lokalnu
primjenu
indosakarb
kutija sa 1-4 pipete a
0,5 ml, a 0,77 ml, a
1.54 ml, 3.08 ml,a
4.62 ml
"Intervet
International"
Holandija
09-33521391/10
14.12.2010
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antiparazitik
432
Intertest bovini PPD
tuberkulin
5000 I.J. prečišćenog staklena bočica a 20
proteina derivata
doza, pakovanje 10x
dijagnostičko sredstvo mycobacterium avium 20 doza
"Intervet
International"
Holandija
09-33521389/10
14.12.2010
na recept
Intervet
International za BiH, dijagnostičko
Sarajevo
sredstvo
goveda
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
433
Intertest avijarni PPD
tuberkulin
2500 I.J. prečišćenog staklena bočica a 20
proteina derivata
doza, pakovanje 10x
dijagnostičko sredstvo mycobacterium avium 20 doza
"Intervet
International"
Holandija
09-33521387/10
14.12.2010
na recept
Intervet
International za BiH, dijagnostičko
Sarajevo
sredstvo
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
434
ACTIVYL za mačke
rastvor za lokalnu
primjenu
indosakarb
kutija sa 1-4 pipete a
0,5 ml, a 1.03 ml
"Intervet
International"
Holandija
09-33521392/10
14.12.2010
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antiparazitik
mačke
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
435
PORCILIS ERY
vakcina
inaktivirana vakcina
Erysipelotrix
rhusiopathie
Boca a 100 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
09-33521390/10
14.12.2010
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
svinje
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja, do
14.12.2015 u FBiH
na recept
Poljovet d.o.o. ,
Gradačac;
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
telad, jagnjad,jarad,
prasad,svinje i perad
na recept
ZRNO d.o.o.,
Bijeljina
vakcina
lisice
436
437
438
439
SIMIVET 20 %
FUCHSORAL
PESTISEN C inj.
AVATEC 150 G
prašak za p.o.
vakcina za p.o.
vakcina
premiks za
mediciniranu hranu
amoksicilin trihidrat
kesa a 100 i 1000 g
"GENERA" d.d.
Kalinovica
atenuirani živi virus
bjesnila
PVC posude sa
zaštitnom folijom
1x800 doza i 4x200
doza
"IDT BIOLOGIKA
GmbH"
živa atenuirana
liofilizirana vakcina
svinjske kuge soj C
China
bočica praška a 7,5
ml + rastvarač a 20
ml, a 50 ml i a 100
ml. Pakovanje 1x20
ml, 5x20 ml, 1x50 ml i
1x 100 ml (20 bočica
po 50 doza+20 bočica "BIOVETA" s.r.o.
a 100 ml diulenta)
( "BIOVETA" A.S.)
lasalocid natrijum
kesa a 20 kg
"ALPHARMA
B.V.B.A.- FARZOO
srl"
14.12.2010
Hrvatska
09-33521214/10
14.12.2010
Njemačka
09-33521215/10
14.12.2010
Češka Republika
Italija
09-33520583/10
09-33521217/10
14.12.2010
14.12.2010
dopuna za
način
pakovanja
rješenje br.:
12.05-335-
UP-I-06-224/17-648-1/13
UP-I-06-224/17-633-1/13
UP-I-06-224/17-506-1/13
UP-I-06-224/17-977/11
12.4.2013
12.4.2013
28.3.2013
15.7.2011
na recept
na recept
BIOVETA s.r.o.;
BOSNA-VET d.o.o.
Zenica
vakcina
AGROVIT d.o.o.,
Ptuj, Slovenija
premiks
meso, organi i ostala
jestiva tkiva tovni pilići
1 dan, puranski pilići 5
dana, telad,
jarad,jagnjad,prasad,
svinje ,patke 7 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
14.12.2015)
za profilaktičku
vakcinaciju i urgentno
vakcinisanje protiv
svinjske kuge svih
svinja u dobi od 7-14
dana, u slučaju
masovne vakcinacije
moguće vakcinisati i
gravidne svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
brojleri, ćurići
najduže 5 godina od
meso i jestive iznutrice dana donošenja
5 dana prije klanja
rješenja
Srbija
09-33520760/10
14.12.2010
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Beograd
premiks
svinje, perad
meso svinja 5 dana,
meso peradi 3 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
kutija a 10 g, 100 g i 1
kg
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
09-33521306/10
14.12.2010
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antibiotik
telad, prasad, janjad,
jarad, perad,
meso 7 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
sulfametoksazol,
trimetoprim
kesa a 100 g i 1 kg
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
09-33521218/10
14.12.2010
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antibiotik
svinje, perad
najduže 5 godina od
meso i jestivi organi 10 dana dostavljanja
dana
rješenja
prašak za p.o.
ampicilin
kutija a 20 g, 100 g, 1
kg i 10 kg
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
09-33521219/10
14.12.2010
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antibiotik
telad,svinje, perad,
najduže 5 godina od
meso i jestivi organi 28 dana dostavljanja
dana
rješenja
rastvor
enrofloksacin
bočice a 10 ml i 100
ml
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
09-33521220/10
14.12.2010
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
hemoterapeutik
LEVAMIZOL VP 20 % prašak za p.o.
levamizol
kutija a 10 g, 100 g
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
09-33521222/10
14.12.2010
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antiparazitik
PORCILIS CSF LIVE
živi,atenuirani virus
svinjske kuge soj
GPE
"Intervet
bočica a 10 ml i 20 ml International"
Holandija
09-33521394/10
8.12.2010
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
440
TIACOR 10%
premiks
tiamulin hidrogen
fumarat
kesa a1kg, 10kg
441
KOLISTIN-P
prašak za p.o.
kolistin sulfat
442
SULTRIM P
prašak za p.o.
443
AMPICILIN 10%
444
ENROFLAKSACIN
445
446
vakcina
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
svinje,goveda, ovce i
perad
svinje
meso 8 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
meso 21-28 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
kontraindikovana je primjena lijeka kod životinja
preoskjetljivih na Trimethoprim i Sulfamethoxazol
rješenje 12.05-335-1512/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
rješenje 12.05-335-1511/12 od 18.01.2012
izmjena zastupnika
registracija
rješenjem 12.05-335289-2/11 od
03.05.2011. izmjena
rješenja u odnosu na
naziv proizvođača
kontraindikovano je vakcinisanje bolesnih, kahektičnih i
parazitima invadiranih životinja
lasalocid se ne smije davati konzumnim kokama
ne smije se miješati
sa drugim lijekovima
447
448
liofilizirana vakcina
virusa infektivnog
burzitis
10 bočica po 1000
doza, 10x2500
doza,10x5000 doza,
10x10000 doza
AVIPRO GUMBORO
vac
živa, liofilizirana
vakcina
AVIPRO MD BIVAC
živa ćelijski asocirana asocirani živi virus
6 amp.x 1000
virusna vakcina
ćurećeg herpes virusa doza+diul. 6x 200 ml
Njemačka
UP-I-06-224/17-1345/11
"LOHMANN A.H."
Njemačka
UP-I-06-224/17-1346/11
"LOHMANN A.H."
Njemačka
UP-I-06-224/17-1347/11
UP-I-06-224/17-1348/11
"LOHMANN A.H."
449
AVIPRO IB H120
živa, liofilizirana
vakcina
virus IB soj
Massachusetts 120
10 bočica po 1000
doza, 10x2500
doza,10x5000 doza
450
živa, liofilizirana
AVIPRO ND LASOTA vakcina
liofilizirana vakcina
virusa Newcastle
bolesti SOJ La Sota
10 bočica po 1000
doza, 10x5000 doza
"LOHMANN A.H."
Njemačka
451
DERMOVET
prašak
hlortetraciklin
hidrohlorid
PVC bočice a 50g i
100 g
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
09-33521305/10
14.12.2010
452
NOVASUL
inj.rastvor
metamizol natrijum
bočice a 100 ml
"RICHTERPHARMA"
Austrija
12.0511669/13
25.12.2013
453
454
455
FLORFENIKOL VP
OTC-VP-40 %
TILOZIN-VP- 50%
prašak za p.o.
prašak za p.o.
prašak za p.o.
456
ALBENDAZOL P 25 % prašak za p.o.
457
TREBISAN 120
458
459
premiks za
mediciniranu hranu
florfenikol
oksitetraciklin
hidrohlorid
tilozin tartarat
kutija a 10 g, 100 g
"VETMEDIC" d.o.o.
kutija a 20 g, 100 g, 1
kg i 10 kg
"VETMEDIC" d.o.o.
kutija a 100 g, 1000 g "VETMEDIC" d.o.o.
salinomicin natrijum
papirne kese a 25 kg
"Sintofarm" S.P.A.
Italija
12.05.335459/11
monensin natrijum
SICCOVET
benzylpenicillin
prokain,
dihydrostreptomycin
sulphat, vit.A
palmitat,calcium Dpantothenenate
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antibiotik
na recept
Vetagro, Travnik;
Orlando, Grude
analgetik,
spazmolitik,
antireumatik,
antipiretik
24.6.2011
2.11.2010
na recept
na recept
14.12.2010
UP-I-06-224/17-679-1/13
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antibiotik
antibiotik
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne vakcinisati klinički bolesne i iscrpljene životinje
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne vakcinisati klinički bolesne i iscrpljene životinje, sprej
ne koristiti za vakcinaciju peradi u prve tri sedmice života
konji, krave, svinje,psi
nema
meso i organi: svinje 3
dana, govedo 13 dana,
konji 6 dana; mlijeko 5
muža
meso i jestivi organi
svinje, perad
svinja 20 dana,meso i
jestivi organi peradi 7 najduže 5 godina od
dana . Karenca teče
dana dostavljanja
po prestanku primjene rješenja
lijek se ne primjenjuje kod krmača tokom graviditeta i
laktacije
telad,svinje, brojleri,
ćurke,ribe
meso 14 dana, jaja
tretiranih nosilja nisu
za ishranu. Za ribe
karenca iznosi 400
stepen dana pod
uslovom da
temperatura vode nije
niža od 10 °C .
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne primjenjuje se kod koka nosilja
svinje, brojleri
životinje se ne smiju
klati 2 dana poslije
primjene lijeka
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne primjenjuje se kod koka nosilja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja(
donošenja) rješenja
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antiparazitik
goveda,ovce
meso 14 dana,mlijeko najduže 5 godina od
krava 3 dana, meso
dana dostavljanja
ovaca 10 dana
rješenja
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
premiks sa
kokcidiostatikom
brojleri
meso i jestivi organi
peradi 5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja,do
12.04.2017
Ne davati sa antibiotikom Tiamulinom. Ne smije se davati
konzumnim kokama, ćurkama i konjima.
bez recepta
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
brojleri
meso i jestivi organi
peradi 3 dana poslije
zadneg tretiranja i
tokom tretiranja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja,do
12.04.2017
Ne smije se davati konzumnim kokama, preprlicama i
konjima, kao i životinjama koje koriste u isto vrijeme
eritromicin, sulfadimetoksin i tiamulin.
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
krave
Meso 28 dana, Mlijeko
od 5 -40 dana u
najduže 5 godina od
zavisnosti od vremena dana dostavljanja
aplikacije
rješenja
ostalo
goveda, svinje,konji
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
antibiotik
Austrija
12.4.2012
na recept
Mađarska
12.05.335-4593/11
12.4.2012
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nisu poznate
sistem za i.v. primjenu progesteron
kartonska kutija sa a
10, a 25 i a 50
pojedinačnih
sistema;kartonska
kutija sa a 10
pojedinačnih
sistema;kartonska
kutija sa a 25 i 50
pojedinačnih sistema "Ceva Sante
i jednim aplikatorom; Animale" Z.I.
Francuska
12.05.335-4594/11
12.4.2012
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
hormon
krave i junice
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne koristiti kod polno nezrelih junica, kod gravidnih
životinja, 35 dana poslije telenja i kod životinja sa
infektivnim i neinfektivnim bolestima genitalnih organa
Njemačka
12.05.335466/11
12.4.2012
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antihelmintik
psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
12.05.335687/11
12.4.2012
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
goveda
za mlijeko 3 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
goveda
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
preosjetljivost
na cloxacillin
za mlijeko prije partusa 4rješenja
nedelje i 4 dana, poslije
partusa 4 dana;
za mesoi/ili
10 neomycin
nedelja
HYOGEN
vakcina
inaktivisana kultura
Mycoplasma
hypopneumonie
Boca a 50, a100 i a
250 ml
"Ceva Phylaxia,
Veterinary
Biologicals Co."
463
FIPROSPOT
solucija za spoljašnju
upotrebu
fipronil
jedna pipeta a 0,5 ml;
a 0,67 ml; a1,34 ml; a
2,68 ml i 4,02 ml.
Pakovanje 3; 6;
12;24;60; 120 i 240
"IDT BIOLOGIKA
pipeta.
GmbH"
464
MAGALON-M
injektor
erytromicin,
trimethoprim
injektori a 5 ml
injektor
cloxacillin benzathine,
neomycin sulphate
injektori a 5 ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
vakcina
inaktivisana
bakterijska kultura Cl.
shauvoei i
inaktivisana
bakterijska kultura i
toksoid Cl.septicum
bočica a 100 ml
"Veterinarski zavod Zemun"
Srbija
335-5141/4
od 14.09 2004
vakcina
homogena mješavina
inaktivisanih
bakterijskih kultura i
toksoida
Cl.perfingens
bočica a 100 ml
"Veterinarski zavod Zemun"
Srbija
335-5142/4
14 09.2004
12.4.2012
26.4.2013
na recept
premiks sa
kokcidiostatikom
lijek je kontraindikovan kod životinja u vrijeme parenja i
prvih 45 dana graviditeta , lijek se ne primjenjuje kod
ovaca čije mlijeko se koristi u ishrani ljudi
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
12.4.2012
UP-I-06-224/17-680-1/13
26.4.2013
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
nema
12.05.335-4592/11
kutija sa 12 injektora
461
KVENTODIZ
na recept
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vakcina
perad
Austrija
injektor za i.m.
bočica a 100 ml
467
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vakcina
nema
ne vakcinisati klinički bolesne i iscrpljene životinje
12.05.335-4591/11
"ALVETRA u
WERFFT GmbH"
betakaroten
KLOSTRIVET
na recept
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
perad
12.05.335-4596/11
"Sintofarm" S.P.A.
inj.solucija
466
24.6.2011
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
Italija
papirne kese a 25 kg
CAROFERTIN
DEPOLAC
12.4.2012
Srbija
460
465
14.12.2010
"VETMEDIC" d.o.o.
na recept
14.12.2010
09-33521307/10
kutija a 10 g, 100 g
UP-I- 06-2-24/5765/10
24.6.2011
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vakcina
24.6.2011
14.12.2010
Srbija
albendazol
premiks za
SINTOCOCCINA 20% mediciniranu hranu
PRID DELTA
09-33521304/10
Srbija
09-33521308/10
"ALVETRA u
WERFFT GmbH"
462
09-33521221/10
Srbija
UP-I- 03-24-79/05
06.10.2005
na recept
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vakcina
preosjetljivost na trimetoprim i/ili eritromicin;ne daje se
životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega i jetre
12.05.335688/11
12.4.2012
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
12.05.335453/11
21.6.2012
na recept
Veterinarski zavod Zemun
vakcina
goveda, ovce
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne primjenjivati kod bolesnih, kahektičnih i parazitima
invadiranih jedinki kao i jedinke pred transport.
Kontraindikovano primjenjivati kod mladih grla.
od 12.05.335-4531/11
21.6.2012
na recept
Veterinarski zavod Zemun
vakcina
goveda, ovce
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne primjenjivati kod bolesnih, kahektičnih i parazitima
invadiranih jedinki kao i jedinke pred transport.Vakcina je
kontraindikovana kod visokogravidinih grla.
antibiotik
dopuna rješenja u
pogledu pakovanja UPI-06-2-24/17-220/13
od 5.2.2013
468
ALBEGOL
tablete
albendazol
kutija 10x3 tab. a 7 g
"Veterinarski zavod Zemun"
Srbija
12.05.335-4532/11
21.6.2012
na recept
Veterinarski zavod Zemun
antiparazitik
goveda
najduže 5 godina od
meso 14 dana, mlijeko dana dostavljanja
5 dana
rješenja
kontraindikovana primjena u vrijeme parenja i 45dana
nakon parenja. Lijek se ne primjenjuje sa drugim
antihelminticima.
469
ALBEOL
tablete
albendazol
kutija 10x3 tab. a 3 g
"Veterinarski zavod Zemun"
Srbija
12.05.335-4533/11
21.6.2012
na recept
Veterinarski zavod Zemun
antiparazitik
ovce i koze
najduže 5 godina od
meso 10 dana, mlijeko dana dostavljanja
5 dana
rješenja
kontraindikovana primjena u vrijeme parenja i 45dana
nakon parenja. Lijek se ne primjenjuje sa drugim
antihelminticima.
470
HELMINT tablete za
ovce
tablete
kutija 10x3 tab. a 2,5
mebandazol,klosantel g
"Veterinarski zavod Zemun"
Srbija
12.05.335-4534/11
21.6.2012
na recept
Veterinarski zavod Zemun
antiparazitik
ovce
najduže 5 godina od
meso 77 dana, mlijeko dana dostavljanja
se ne koristi
rješenja
Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mlijeko koristi za
ishranu ljudi.
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
najduže 5 godina od
goveda,telad,ovce,jagnj meso: goveda 28 dana dana dostavljanja
ad i koze
,ovaca 42 dana
rješenja
471
472
473
474
475
KLOZAN
HEPAGEN
CALCIO PH C.M.
CORMICINA
FATROXIMIN
PESSARI
EFFERVESCENTI
suspenzija
inj.solucija
levamizol hidrohlorid
phenoxy-2-metyl-2propionska kiselina
bočica a 100 ml
boca a 100 ml
"EVROLEKPHARMACIJA" d.o.o. Srbija
"FATRO s.p.a."
inj.solucija
Ca glukonat,
fosforilkolamin, Mg
hlorid
inj.solucija
benzilpenicilin
prokain,
dihidrostreptomicin,
betametazon
dinatrijumfosfat
boca a 100 i 250 ml
rifaximin
kutija 12 vaginaleta sa
6 pari rukavica i 36
vaginaleta sa 18 pari
rukavica
"FATRO s.p.a."
vaginaleta
boca a 250 ml i 500
ml
"FATRO s.p.a."
"FATRO s.p.a."
12.05.335303/11
12.05.335680/11
Italija
12.05.335681/11
Italija
12.05.335682/11
Italija
12.05.335683/11
Italija
21.6.2012
21.6.2012
21.6.2012
21.6.2012
21.6.2012
na recept
UP-I-06-224/17-591-1/13
UP-I-06-224/17-592-1/13
UP-I-06-224/17-595-1/13
UP-I-06-224/17-683-1/13
9.4.2013
9.4.2013
9.4.2013
26.4.2013
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
antiparazitik
digestiv
minerali
antibiotik
antibiotik
goveda, konji, ovce,
koze, svinje, psi, mačke nema
nema
goveda, konji, ovce,
koze, svinje, psi, mačke nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
21.06.2017 u FBIH
nema
goveda, svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
21.06.2017 u FBIH
kontraindikovana je primjena kod renalnih
oboljenja,dijabetesa i osjetljivosti na penicilin i kortizone
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
21.06.2017 u FBIH
preosjetljivost na rifamixin
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
lijek je kontraindikovan kod životinja u vrijeme parenja i
prvih 45 dana graviditeta , lijek se ne primjenjuje kod
ovaca čije mlijeko se koristi u ishrani ljudi
lijek je kontraindikovan kod životinja u vrijeme parenja i
prvih 45 dana graviditeta
krave,bufala i kobile
476
ALBENDAZOLTBL
250
tablete
albendazol
PET bočica od 20 tbl "VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
12.05.527/12
16.7.2012
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antiparazitik
ovce
za meso 10 dana
477
ALBENDAZOLTBL
2500
tablete
albendazol
PET bočica od 45 tbl "VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
12.05.528/12
21.12.2012
na recept
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antiparazitik
goveda
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
za meso 14 dana, za mlijeko
3 dana
konji, goveda, svinje
meso i iznutrice:
goveda 4 dana, konji 1
dan, svinje 18 dana ;
mlijeko krava 24 sata
psi
neprimjenjivo
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja, do
21.06.2017
u FBiHod
najduže
5 godina
dana dostavljanja
rješenja, u FBIH do
21.6.2017
nema
najduže 5 godina od
donošenja rješenja
478
FINADYNE
inj.rastvor
479
EXSPOT
rastvor za lokalnu
primjenu
480
481
M+PAC
vakcina
fluniksin
permetrin
inaktivisana kultura
Mycoplasma
hyopneumoniae
RESFLOR
inj.rastvor
fluorfenikol,fluniksin
NOBILIS MS LIVE
vakcina aerosolna ili
intraokularna
bočica a 50 i 100 ml
"Schering Plough
Santa Animale"
Francuska
kutija sa 12 blistera
po 6 pipeta a 1 ml
"Schering Plough
Animal Healt"
SAD
bočica a 50 ml i 100
ml
"Essex Animal
Health"
Njemačka
12.05.335668/12
21.6.2012
UP-I-06-224/17-650-1/13
12.4.2013
na recept
09-335-5027/06 od
21.07.2006
12.05.335670/12
21.6.2012
UP-I-06-224/17-634-1/13
13.5.2013
bez recepta
09-335-5034/06 od
21.07.2006
12.05.335669/12
21.6.2012
UP-I-06-224/17-652-1/13
Bočica a 100 ml
"Intervet International
B.V."
Holandija
12.05.335.671/11
Bočica a 1000 doza
Bočica a 50 ml ( 25
doza) i 100ml ( 50
doza)
"Intervet International
B.V."
Holandija
"Intervet Schering
Plough AH"/CZ
Veterinaria S.A.
Španija
12.05.335.672/11
21.6.2012
UP-I-06-224/17-651-1/13
21.6.2012
UP-I-06-224/17-646-1/13
12.4.2013
UP-I-06-224/17-678-1/13
26.4.2013
483
GALAZEL
vakcina
žive ateniurane
mycoplasma synoviae
inaktivisana
mycoplasma
agalactiae
484
SINTOKALM
rastvor p.o.
kalijum bromid
boce a 1l, 5 l i 10 l
"Sintofarm" S.P.A.
Italija
12.05.3977/12
22.11.2012
485
ZINCOFARM G
prašak za p.o.
cink oksid
PVC papirne kese a
10 kg i 25 kg
"Sintofarm" S.P.A.
Italija
12.05.3989/12
22.11.2012
486
FATROXIMIN
ENDOUTERINO
SCHIUMA
rifaximin
kutija sa 6 bombola i
rukavicama za
jednokratnu upotrebu "FATRO s.p.a."
deksametazon
Bočica a 50 ml i 100
ml
482
487
488
RAPISON
MAREK-VAC
BIVALENT FROZEN
bombola
inj.solucija
vakcina
21.6.2012
12.05.3980/12
"FATRO s.p.a."
ćureći herpesvirus
HVT soj FC-126,
kokošiji herpesvirus
MD-NEV 1
ampula sa 1000 doza
i 2000 doza u
kontejneru sa tečnim
azotom + boce
diulenta sa 200 ml i
250 ml
"FATRO s.p.a."
12.4.2013
na recept
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
ostalo
svinje
goveda
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja, do
21.06.2017 u FBiH
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja, do
21.06.2017 u FBiH
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja 5 godina od
najduže
dana dostavljanja
rješenja,do
22.11.2017
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
kortikosteroid
goveda, konji, svinje
nema
meso i kosti goveda 7
dana, svinja 2 dana,
konja 11 dana; mlijeko
krava 60 sati
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja;do
22.11.2017 u FBIH
na recept
na recept
na recept
vakcina
perad
nema
vakcina
ovce i koze
nema
sedativ
svinje
nema
premiks za
mediciniranu hranu
za meso 14 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja;do
22.11.2017 u FBIH
ne davati gravidnim životinjama i životinjama sa
poremećajem u radu srca, jetre ili bubrega
ne smiju s tretirati mačke
ne smiju se vaksinisati bolesne i gravidne životinje i
prasad mlađa od 7 dana
nema
nema
Ne davati životinjama sa oštećenom jetrom i bubrezima.
Ne davati u čvrstoj hrani.
nema
22.11.2012
UP-I-06-224/17-601-1/13
Italija
12.05.3978/12
22.11.2012
UP-I-06-224/17-600-1/13
9.4.2013
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
Italija
12.05.3979/12
22.11.2012
UP-I-06-224/17-603-1/13
9.4.2013
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
fipronil
blister sa jednom
pipetom, kutija sa tri
pipete i kutija sa šest
pipeta ( pipata a 0,67
ml; 1,34 ml; 2,68 ml;
4,02 ml)
"MERIAL"
Francuska
12.5.-3967/12
22.11.2012
UP-I-06-224/17-508-1/13
28.3.2013
bez recepta
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antiektoparazitik
psi
nema
pet godina od dana
donošenja rješenja( ne tretirati: štenad mlađu od 8 sedmica i lakšu od 2 kg,
FBIH do 22.11.2017) bolesne pse, kuniće i mačke
Francuska
12.5.-3968/12
22.11.2012
UP-I-06-224/17-528-1/13
28.3.2013
bez recepta
ARNIKA VETERINA
SA d.o.o., Sarajevo antiektoparazitik
mačke
nema
pet godina od dana
donošenja rješenja( ne tretirati: mačiće mlađe od 8 sedmica i lakše od 1 kg,
FBIH do 22.11.2017) bolesne mačke, kuniće
12.05.2367/13
15.3.2013
UP-I-06-224/17-612-1/13
19.4.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja;do
15.03.2018 u FBIH
489
FRONTLINE COMBO
SPOT ON DOG S,M,L
i XL
otopina
490
FRONTLINE COMBO
SPOT ON CAT
otopina
fipronil
blister sa jednom
pipetom, kutija sa tri
pipete i kutija sa šest
pipeta ( pipata a 0,50
ml)
"MERIAL"
491
NOBILIS
RISMAVAC+CA 126
živi herpes virus
peradi soj CVI-988 i
živi herpes virus
ćuraka soj FC-126
ampula sa 1000 doza
i 2000 doza u
kontejneru sa tečnim
azotom + boce
"Intervet International
diulenta sa 200 ml
B.V."
Holandija
vakcina
12.05.335.673/11
Italija
22.4.2013
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
ostalo
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
insekticid
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
lijek se ne primjenjuje kod krava, ovaca i koza u laktaciji
čije mlijeko se koristi u ishrani ljudi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
21.06.2017 u FBIH
9.4.2013
antibiotik
krave i kobile
preosjetljivost na rifamixin
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja;do
14.12.2015 u FBIH
nema
vakcina se ne smije mješati sa drugim vakcinama
Ne smije se miješati
sa rastvorima
kalcijuma.
492
493
494
NOBIVAC TRICAT
TRIO
COVEXIN 10
TRIMETOSUL IMM
vakcina
živi atenuirani virus
FCV soj F9, živi
atenuirani virus FVR
soj G2620A, živi
atenuirani virus FPLV kutija od 5 bočica i 5
soj MW-1
bočica rastvarača
"Intervet International
B.V."
Holandija
12.05.2985/13
27.3.2013
UP-I-06-224/17-616-1/13
13.5.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
mačke
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja;do
27.03.2018 u FBIH
vakcina
C. perfrigens tip a, C.
perfrigens tip D, C.
Chauvoei, C. Novyi tip
B, C. septicum, C.
tetani, C. Sardellii, C. PVC bočica a 50 ml i
haemolyticum
a 100 ml
"Schering Plough
Animal Healt"
12.05.2983/13
27.3.2013
UP-I-06-224/17-639-1/13
12.4.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
vakcina
goveda, ovce
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja, do
27.03.2018 u FBiH
krave
najduže 5 godina od
meso i jestive iznutrice dana dostavljanja
7 dana, mlijeko 2 dana rješenja
ne primjenjuje se na jedinkama preosjetljivim na
sulfonamide, kravama u periodu zasušenja
ne primjenjuje se na jedinkama preosjetljivim na aktivnu
supstancu, profilaktički i u slučaju poremećaja u rastu
zglobnih hrskavica
injektor
trimetoprim
kutija sa 8 injektora a "GENERA" d.d.
8g
Kalinovica
Novi Zeland
Hrvatska
12.05-2625/13
20.3.2013
UP-I-06-224/17-536-1/13
1.4.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
nema
495
VETOFLOK LA
inj. rastvor
enrofloksacin
boca a 100 ml, a 250 i "GENERA" d.d.
a 500 ml
Kalinovica
Hrvatska
12.05-2626/13
20.3.2013
UP-I-06-224/17-539-1/13
1.4.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
hemoterapeutik
goveda
meso i jestive iznutrice najduže 5 godina od
14 dana, mlijeko 3,5
dana dostavljanja
dana
rješenja
496
KALIPROFEN LA
inj. rastvor
karprofen
boca a 50 ml, a
5x50ml,10x50ml, 12x "GENERA" d.d.
50 ml
Kalinovica
Hrvatska
12.05-2627/13
20.3.2013
UP-I-06-224/17-537-1/13
1.4.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
goveda
maso, organi i ostala
jestiva tkiva 21 dan
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne smije se davati životinjama sa teškim oštećenjem
srca,jetre i bubrega
497
GEOMYCIN RETARD
30% inj.otp.
inj.otopina
Hrvatska
12.05-2628/13
20.3.2013
UP-I-06-224/17-538-1/13
1.4.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
SINTOFARM
antibiotik
goveda,ovce, svinje
u zavisnosti od doze
meso , organi i jestiva
tkiva od 28-35 dana,
mlijeko 8-10 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne primjenjuje se na jedinkama preosjetljivim na aktivnu
ili pomoćne supstance i na životinjama za koje lijek nije
registrovan
na recept
ADRATICA d.o.o.,
Orašje;
SINTOFARM spa,
Sarajevo
SINTOFARM
brojleri
meso i jestivi organi
peradi 12 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja,do
20.03.2018
ne davati kokama nosiljam
na recept
ADRATICA d.o.o.,
Orašje;
SINTOFARM spa,
Sarajevo
svinje, brojleri
za brojlere 7 dana od
posljednje aplikacije
lijeka, a za svinje 20
dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja,do
20.03.2018
Ne davati životinjama koje se tretiraju jonofornim
preparatima(kokcidiostatici).
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje;
SINTOFARM spa,
Sarajevo
SINTOFARM
antibiotik
telad,svinje,brojleri i
ćurke
za brojlere 5 dana od
posljednje aplikacije
lijeka, svinje 9 dana,
telad,10 dana, ćurke
12 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja,do
20.03.2018
na recept
ADRATICA d.o.o.,
Orašje;
SINTOFARM spa,
Sarajevo
antibiotik
telad,prasad,jagnjad,jar meso i jestivi organi
ad,brojleri,ćurke,koke
teladi, jaradi,prasadi i
nosilje,kunići
jagnjadi 7 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja,do
20.03.2018
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
antibiotik
svinje, perad
meso 14 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja i životinjama
preosjetljivim na aktivne supstance
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se nerastovima namjenjenim za razmnožavanje,
kod riba koje se koriste u reprodukciji
498
499
TILOSINA 20%
LIQUIDO
SINTOFARM
TIAMULINA 45 %
SINTOFARM
500
OSSITETRACICLINA
20% SINTOFARM
501
COLISTINA
SOLFATO 10 %
SINTOFARM
502
TRIGUARD 250
rastvor p.o.
prašak za p.o.
prašak za p.o.
bočica 100 ml, a 250
oksitetraciklin dihidrat ml i 500 ml
tilozin tartarat
tiamulin hidrogen
fumarat
oksitetraciklin
hidrohlorid
boca a 1000 ml, 5 l
kutija a 1kg i 5 kg
kesa a 2 kg, a 5 kg
prašak za p.o.
colistin sulfat
prašak za p.o.
sulfadimidin,oksitetra
ciklin
hidrohlorid,neomicin kesa a 20 g, 100
sulfat
g,1kg i 10 kg
kutija a 1kg i 5 kg
"GENERA" d.d.
Kalinovica
"Sintofarm" S.P.A.
"Sintofarm" S.P.A.
"Sintofarm" S.P.A.
"Sintofarm" S.P.A.
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
Italija
09-335-10481-10/08
od 17.07.2008
12.05.2621/13
12.05.2622/13
Italija
Italija
09-335-10481-9/08 od 12.05.17.07.2008
2623/13
Italija
12.05.2624/13
Srbija
12.05-2799/13
20.3.2013
20.3.2013
UP-I-06-224/17-590-1/13
UP-I-06-224/17-587-1/13
20.3.2013
UP-I-06-224/17-589-1/13
20.3.2013
UP-I-06-224/17-588-1/13
9.4.2013
9.4.2013
9.4.2013
9.4.2013
27.3.2013
antibiotik
antibiotik
503
FLUMAX
premiks
florfenikol
kesa a 100 g,1kg i 10 "Fish corp.2000"
kg
d.o.o. Beograd
Srbija
12.05-2797/13
27.3.2013
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
antibiotik
svinje,ribe
meso svinja 20 dana,
meso riba 15 dana pri
temperaturi vode 10
°C (150° D)
504
ENRON-F
prašak za p.o.
enrofloksacin
kesa a 100 g i 1kg
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
Srbija
12.05-2798/13
27.3.2013
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
antibiotik
svinje, perad
meso svinja 5 dana,
meso peradi 8 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja i životinjama
preosjetljivim na aktivne supstance
ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja i životinjama
preosjetljivim na aktivne supstance
505
506
507
COLIGEN G-100
CEVAC IBird
prašak za p.o.
gentamicin sulfat
"Fish corp.2000"
d.o.o. Beograd
Srbija
12.05-2800/13
27.3.2013
na recept
Fish corp. 2000
d.o.o., Bijeljina
antibiotik
svinje
meso 10 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
vakcina
kutija 20x500 doza,
živi aviarni virus
20x1000
infektivnog bronhitisa doza,20x2500
soj 1/96
doza,20x5000 doza
"Ceva Phylaxia,
Veterinary
Biologicals Co."
Mađarska
12.05-3192/13
1.4.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
nema
živi aviarni virus
infektivnog
burzitisa(Gamboro
bolest)
bočica a 500, 1000,
2000, 2500, 5000 i
8000 doza
"Ceva Phylaxia,
Veterinary
Biologicals Co."
Mađarska
12.05-335211/14
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
perad
rješenje važi do
01.04.2018. godine
nema
bočica a 50 ml, 100
ml, 250 ml i 500ml
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
Francuska
12.05-3190/13
1.4.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
goveda, svinje
"BIOPHARM INGENERING"
Bugarska
12.05-4491/13
24.4.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
vakcina
goveda,ovce,koze,konji,
kamile, magarci i mule meso 15 dana
12.05-1680/13
25.3.2013
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
perad, svinje, telad
bez recepta
SANO-Savremena
ishrana životinja
d.o.o.,
Aleksandrovac
premiks sa
kokcidiostatikom
brojleri, ćurići
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne smije se davati rasplodnim i kokama nosiljama
bez recepta
SANO-Savremena
ishrana životinja
d.o.o.,
Aleksandrovac
premiks sa
kokcidiostatikom
brojleri, ćurići
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne smije se davati rasplodnim i kokama nosiljama
bez recepta
SANO-Savremena
ishrana životinja
d.o.o.,
Aleksandrovac
premiks sa
kokcidiostatikom
brojleri, ćurići
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne smije se davati rasplodnim i kokama nosiljama
perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
CEVAC TRANSMUNE vakcina
kesa a 100 g i 1kg
508
MARBOX
inj.suspenzija
marbofloksacin
509
VACCINA AGAINST
ANTHRAX
vakcina
suspenzija živih spora
B.anthracis
bočica a 50 ml
510
NEOCYCLIN
MULTIVIT
prašak za p.o.
oksitetraciklin,
vit.A,vit.D3,vit.E,vit.B1,
vit.B2,vit.B6,vit.B12,vit vrečica a 20 g, 100 g, "FM Pharm"
.B3,vit.B5,vit.K3,vit.C 500g, 5kg
Subotica
511
512
513
514
PROTAMINO
CLASSICO
premiks sa
kokcidiostatikom
premiks sa
BROILER CLINACOX kokcidiostatikom
diklazuril
diklazuril
vraća a 25 kg
Sano-Suvremena
hranidba životinje
d.o.o.
vraća a 25 kg
Sano-Suvremena
hranidba životinje
d.o.o.
CHIICKI STARTER
premiks sa
kokcidiostatikom
AVIPRO 401
ND+IB+IBD+REO
vakcina protiv
Newcastle bolesti i
bočica a 500 ml
inaktivna uljna vakcina infektivnog bronhitisa (1000 doza)
diklazuril
vraća a 25 kg
Sano-Suvremena
hranidba životinje
d.o.o.
"LOHMANN A.H.
INTERNATIONAL"
Srbija
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
SAD
09-335-14668-3/07
od 24.12.2007
09-335-12253-4/07
od 24.12.2007
09-335-12253-1/07
od 24.12.2007
12.05-3985/13
12.05-3986/13
12.05-3984/13
14.2.2014
16.4.2013
16.4.2013
16.4.2013
UP-I-06-224/17-516-1/13
3.4.2013
na recept
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vakcina
nema
goveda i.m. primjena
meso,unutrašnji organi najduže 5 godina od
i mlijeko 3 dana; s.c.
dana dostavljanja
meso i unutrašnji
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenj
rješenja
meso i jestivi organi
najduže 5 godina od
teladi 10 dana, a svinja dana donošenja
i peradi 7 dana
rješenja
nema
ne koristiti na životinjama preosjetljivim na aktivne
supstance
ne preporučuje se istovremena primjena sa drugim živim
vakcinama, primjena sulfonamida i antibiotika 7 dana
prije i poslije vakcinacije, vakcinacija kahektičnih i
febrilnih životinja
osjetljivost na tetracikline i ne daje se nosiljama
konzumnih jaja
515
GEOMYCIN prašak sa
vitaminima
prašak za p.o.
516
PLIVACOR
inj. suspenzija
517
PEST-ol
inaktivirana vakcina
oksitetraciklin hlorid,
vit.A, vit.D3,
vit.E,vit.B3,vit.B5,vit.B pl.bočic a 20 g i a 100 "GENERA" d.d.
2,vit.K3,vit.B12
g
Kalinovica
deksametazon
inaktivirani sojevi
virusa Newcastle
bolesti, soj La Sota
518
SUGONAL
inj.rastvor
gonadotropin equine
serum
519
TETASER
inj.suspenzija
tetanus antitoksin
520
GLUCOSUM
rastvor
glukoza
521
EKTANON
rastvor
diazinon
522
ŽIVIMICIN
prašak za p.o.
solucija
bočica a 20 ml
Hrvatska
bočica a 50 ml
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
bočica sa 5x8 ml sa
5x10 ml raspršivaća(
1000 i.j.)
1 boca a 10 ml i a 20
ml ( 1500 i.j.)
boca 100 i 500 ml
bočica a 100 ml i
1000 ml
hlortetraciklin hlorid,
Vit.A, vit.D, Vvit.E,
vit.B, vit. B6,
nikoinamid,pantotens
ka
jiselina,cijanokolamin,
menadion
kesice a 20g i 1kg
propilenglikol,metioni
n,Co sulfat,Mn sulfat,
Cu sulfat
pl.boca a 1l
523
KETAL
524
CALCIUM
BOROGLUCONICUM inj.rastvor
525
COFFEINUM CUM
NATRII BENZOATE
inj.otopina
kofein, Na benzoat
526
NOVPIRON
inj.rastvor
metamizol natrijum
527
SULFAMIDIN
rastvor
sulfadimidin
528
ENROCIN 10%
rastvor
enrofloksacin
Ca boroglukonat
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
bočica a 100 ml i 500 "Veterinarski zavodml
Subotica"
kutija sa ampul. 5x10 "Veterinarski zavodml, bočica a 50 ml
Subotica"
"Veterinarski zavodbočica a 50 ml
Subotica"
bočice a 100 ml i
1000 ml
bočica a 10 ml i 1000
ml
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
perad
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
ne treba vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima
invadirane životinje
meso 35 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
ne daje se gravidnim životinjama
istovremena primjena glukokortikosteroida, ne davati
mačkama
efritis, dijabetes, intrakranijalno i intraspinalno krvarenje,
ne koristi se supkutano
ne koristi se kod mladih jedinki; mlijeko liječenih životinja
ne loristi se za ishranu ljudi
1.4.2013
na recept
12.05-2485/13
1.4.2013
na recept
12.05-2489/13
1.4.2013
na recept
12.05-2478/13
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
12.05-2497/13
1.4.2013
na recept
Srbija
09-335-14721-11/07
od 24.12.2007
Srbija
vakcina
12.05-2470/13
Srbija
Srbija
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
1.4.2013
09-335-14721-3/07 od
24.12.2007
12.05-2490/13
Srbija
na recept
20.3.2013
09-335-14721-10/07
od 24.12.2007
Srbija
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja ( FBIH do
20.3.2018)
12.05-2651/13
Srbija
Srbija
meso i jestive iznutrice
goveda,koza, svinja 36
dana, konj 24 dana,
mlijeko 6 dana
09-335-14721-5/07 od
24.12.2007
12.05-2498/13
Srbija
Srbija
kortikosteroid
goveda,konji,svinje,
koze, psi i mačke
UP-I-06-224/17-1021/13
12.05-2636/13
09-335-14721-6/07 od
24.12.2007
09-335-14721-8/07 od
24.12.2007
09-335-14721-2/07 od
24.12.2007
09-335-14721-1/07 od
24.12.2007
Srbija
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
20.3.2013
Hrvatska
"GENERA" d.d.
Kalinovica
antibiotik
najduže 5 godina od
meso i jestive iznutrice dana dostavljanja
perad, golubovi,sobne i 7 dana, jaja kokoši 0
rješenja ( FBIH do
ukrasne ptice
dana
20.3.2018)
UP-I- 06-224/17-1013/13
12.05-2505/13
09-335-14721-1/07 od
24.12.2007
12.05-2480/13
09-335-14721-4/07 od
24.12.2007
12.05-2468/13
09-335-14721-7/07 od
24.12.2007
12.05-2496/13
09-335-14724-2/07 od
24.12.2007
12.05-2476/13
1.4.2013
1.4.2013
5.7.2013
8.7.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
minerali
ekoantiparazitik,
insekticid
krave, kobile, svinje,
ovce, koze, psi, kunići
konji, goveda, svinje,
ovce i psi
konji, goveda, svinje,
ovce, psi, mačke
konji, goveda, ovce,
koze, svinje, psi
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
antibiotik
perad
meso 2 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
osjetljivost na tetracikline, koke nosilje konzumnih jaja
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
antiketozni lijek
krave
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
nisu poznate
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
minerali
goveda, konji, ovce,
koze, svinje, psi, perad nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
ne primjenjuje se skupa sa kofeinom, aminofilinom i
tiazidnim diureticima
analeptik
konji, goveda, ovce,
svinje, psi, mačke
1.4.2013
na recept
1.4.2013
na recept
1.4.2013
na recept
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
serum
serum
analgetik, antipiretik konji, goveda, psi
sulfonamid
perad, golubovi
meso 10 dana
ne daje se nosiljama konzumnih jaja kao ni životinjama sa
oboljenjima jetre i bubrega i sa anemijom
hemoterapeutik
brojleri i ćurke u tovu
meso 8 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
inj.solucija
enrofloksacin
bočica a 100 ml
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
09-335-14724-3/07 od
24.12.2007
12.05-2479/13
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
hemoterapeutik
530
FLUMEKVIN
prašak za p.o.
flumekvin
kutija sa 100 g i a 1
kg
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
09-335-14724-5/07 od
24.12.2007
12.05-2482/13
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
hemoterapeutik
inj.solucija
ivermektin
532
HEMOSUL S
inj.rastvor
sulfametoksazol,
trimetoprim
533
HEMOSUL P
prašak za p.o.
sulfametoksazol,
trimetoprim
534
AMPICILIN P
prašak za p.o.
ampicilin trihidrat
535
TILOZIN 200
inj.rastvor
tilozin tartarat
"Veterinarski zavodbočica a 30 i a 100 ml Subotica"
bočica a 100 ml
"Veterinarski zavodSubotica"
kesica a 100 g i 1 kg
kesica a 100 g i a
1000g
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
09-335-14724-15/07
od 24.12.2007
Srbija
09-335-14724-9/07 od
24.12.2007
12.05-2483/13
Srbija
Srbija
12.05-2486/13
09-335-14724-10/07
od 24.12.2007
12.05-2501/13
09-335-14724-1/07 od
24.12.2007
12.05-2474/13
bočica a 100 ml
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
09-335-14724-23/07
od 24.12.2007
kutija a 100 g
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
09-335-14724-18/07
od 24.12.2007
12.05-2492/13
bočica a 100 ml
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
09-335-14724-24/07
od 24.12.2007
12.05-2499/13
536
NEOMICIN 245
prašak za p.o.
537
VITAMIN AD3E - S
inj.solucija
neomicin sulfat
retinol-palmitat,
kolekalciferol,
tokoferol acetat
538
HEMUTIN CTC
premiks za
mediciniranu hranu
tiamulin hidrogen
fumarat,hlortetraciclin kutija a 1kg i a 25 kg
539
HEMUTIN S
540
HEMUTIN 2%
tiamulin
tiamulin hidrogen
fumarat
541
IVERMEKTIN P
inj.rastvor
premiks za
mediciniranu hranu
premiks za
mediciniranu hranu
ivermektin
Srbija
bočica a 100 ml
kutija a 1kg i a 25 kg
kesica a 100 g i a
1000g
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
09-335-14724-13/07
od 24.12.2007
09-335-14724-11/07
od 24.12.2007
09-335-14724-12/07
od 24.12.2007
09-335-14724-14/07
od 24.12.2007
12.05-2493/13
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
1.4.2013
na recept
1.4.2013
na recept
1.4.2013
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
1.4.2013
12.05-2481/13
1.4.2013
na recept
12.05-2472/13
1.4.2013
na recept
12.05-2495/13
1.4.2013
na recept
12.05-2484/13
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
nema
hipertenzija, aritmija, paraliza perifernih krvnih sudova, ne
daje se trkaćim konjima prije trke jer je doping sredstvo
ENROCIN S 10%
IVERMEKTIN-S
nema
najduže 5 godina od
nema
dana donošenja
meso 12 dana, mlijeko najduže 5 godina od
5 dana
dana donošenja
529
531
meso 7 dana
goveda, svinje
telad, janjad, jarad,
svinje, perad,ukrasne
ptice, kunići, ribe
meso i jestivi organi
goveda 14 dana,
mlijeko 7 dana, meso i
jestivi organi svinja 10 najduže 5 godina od
dana
dana donošenja
meso 2 dana, meso
riba 80 stepen dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
antiparazitik
goveda, ovce, svinje
meso i iznutrice:
goveda 49 dana, ovaca
42 dana, svinja 28
najduže 5 godina od
dana
dana donošenja
sulfonamid
konji, goveda, ovce,
svinje, psi, mačke
meso 8 dana, mlijeko
3 dana
konji, goveda, ovce,
koze, svinje
telad, svinje, prasad,
perad
meso 10 dana, mlijeko najduže 5 godina od
3 dana
dana donošenja
najduže 5 godina od
meso 28 dana
dana donošenja
hemoterapeutik
antibiotik
antibiotik
goveda, svinje, ovce,
koze, psi, mačke
antibiotik
vitamini, minerali,
aminokiseline,
mikroelementi
svinje, telad, ždrebad,
janjad, jarad, perad
konji, goveda, ovce,
svinje, psi, mačke,
perad
meso: goveda 21 dan,
svinja 14 dana,ovaca 8
dana, mlijeko 4 dana
meso brojlera 5 dana,
meso ostalih životinja
10 dana
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
prasad
meso 10 dana
antibiotik
svinje
antibiotik
svinje, perad
antiparazitik
svinje
meso 28 dana
meso peradi 3 dana,
meso svinja 5 dana
meso i iznutrice 12
dan
ne daje se zajedno sa organofosfatima i dietilkarbamazincitratom
ne primjenjuje se kod konja, pasa i mačaka i ne smije se
davati intravenski
Srbija
09-335-14724-8/07 od
24.12.2007
12.05-2488/13
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
antiparazitik
goveda, ovce,koze i
svinje
543
OKSITETRACIKLIN
LA
inj.rastvor
oksitetraciklin dihidrat bočica a 100 ml
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
09-335-14724-19/07
od 24.12.2007
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
antibiotik
goveda, svinje, ovce
meso 21 dana, mlijeko
liječenih životinja ne
primjenjuje se u
najduže 5 godina od
ishrani ljudi
dana donošenja
bočica a 100 ml
streptomicin sulfat
kesa a 5g i a 1 kg
"Veterinarski zavodSubotica"
"Veterinarski zavodSubotica"
Srbija
Srbija
09-335-14724-6/07 od
24.12.2007
12.05-2487/13
09-335-14724-22/07
od 24.12.2007
12.05-2494/13
1.4.2013
na recept
1.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
ne daje se nosiljama konzumnih jaja
antibiotik
"Veterinarski zavodSubotica"
gentamicin sulfat
oštećenje jetre, bubrega i hematopoetskih organa
nisu poznate
najduže 5 godina od
dana donošenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
bočica a 100 ml
prašak za p.o.
oštećenje jetre, bubrega i hematopoetskih organa
najduže 5 godina od
dana donošenja
levamizol hidrohlorid
inj.rastvor
ne daje se kravama muzarama i ovcama za vrijeme
laktacije
ne daje se preosjetljvim jedinkama i životinjama sa
intestinalnom opstrukcijom
rastvor
GENTAMICIN sol.
STREPTOMICIN
SULFAT
ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja
osjetljivost na tilozin
HELMIZOL -S
545
ne daje se suprasnim krmačama
najduže 5 godina od
dana donošenja
542
544
ne daje se nosiljama konzumnih jaja
najduže 5 godina od
dana donošenja
meso 14 dana, mlijeko
liječenih životinja ne
primjenjuje se u
najduže 5 godina od
ishrani ljudi
dana donošenja
12.05-2500/13
gastroenteritis, krvarenje, dehidracija, iscrpljenost
antibiotik
antibiotik
meso 72 dana,mlijeko
liječenih životinja ne
konji, goveda, svinje,
primjenjuje se u
ovce, koze, psi, mačke ishrani ljudi
ždrebad,telad,svinje,pra meso i iznutrice 5
sad,perad
dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
osjetljivost na tetracikline i oboljenje jetre i bubrega
ne daje se krmačama u posljednjem mjesecu gestacije i
priplodnim nerastovima
ne daje se suprasnim krmačama u ranom stadiju
graviditeta i priplodnim nerastovima
nisu poznate
osjetljivost na gentamicin, oštećenja bubrega,unutrašnjeg
uha i rani graviditet
546
547
SYNULOX
PALATABLE tablete
50 mg
RIMADYL
PALATABLE tablete
20 mg
548
RIMADYL
INJECTION
549
550
551
tablete
tablete
karprofen
alufolija a 30 tbl
bočica sa 30 tableta
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
"ZOETIS Inc"
SAD
karprofen
bočica a 20 ml
LITTERGUARD LT-C vakcina
Inaktivirani antigeni
E.coli i Cl.
Perfringens
bočica a 1, a 10, a 50
i a 250 doza
"ZOETIS Inc"
LINCOCIN FORTE S
linkomicin hidrohlorid, kutija sa 24 injektora
neomicin sulfat
a 10 ml
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
ALBADRY PLUS
552
NEOMICIN PREMIX
553
DICLACOX
injekciona otopina
injektor
injektor
premiks za
mediciniranu hranu
premiks za
mediciniranu hranu
neomicin sulfat
diklazuril
kutija sa 20 , 40
injektora + 10 ml
otapala
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
kasa a 100 g i a 1kg "VETMEDIC" d.o.o.
kesica 40x10 g, vreća
a 20 kg
"VETMEDIC" d.o.o.
oksitetraciklin,
sulfamonometoksin
natrij
vrećica a 25 g, a 250
g
SAD
Srbija
09-335-13145-4/07
od 24.12.2007
12.05-4126/13
12.05-4123/13
FLORON otopina za
injekcije 300mg/ml
558
FLORON ljekovita
predsmjesa 2 g/100 g ljekovita predsmjesa
otopina
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
analgetik,
antiinflamotorik
psi
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
19.april 2018.
analgetik,
antiinflamotorik
psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
19.april 2018.
09-335-13145-10/07
od 24.12.2007
12.05-4129/13
19.4.2013
UP-I-06-2-24/17-703- UP-I-06-21/13 od 13.05.2013
24/17-339/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
19.april 2018.
09-335-13145-1/07
od 24.12.2007
12.05-4130/13
19.4.2013
UP-I-06-2-24/17-714- UP-I-06-21/13 od 10.5.2013
24/17-343/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
krave
meso 3 dana, mlijeko
84 sata
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
19.april 2018.
09-335-13145-2/07
od 24.12.2007
09-4069/07 od
21.5.2007
Srbija
12.05-4131/13
12.05.3389/13
12.05.3390/13
inj.otopina
557
nema
na recept
bočice a 100 ml i 1 l
FLORON peroralna
otopina 100mg/ml
psi, mačke
27.2.2015
florfenikol
556
antibiotik
UP-I-06-2-24/17-719- UP-I-06-21/13 od 10.5.2013
24/17-332/15
peroralna otopina
555
prašak za p.o.
27.2.2015
na recept
19.4.2013
19.4.2013
UP-I-06-2-24/17-711- UP-I-06-21/13 od 10.5.2013
24/17-356/15
27.2.2015
na recept
3.4.2013
na recept
3.4.2013
na recept
16.4.2013
UP-I-06-224/17-917-1/13
Slovenija
09-335-11824-3/07 od
24.12.2007
12.05-3991/13
16.4.2013
UP-I-06-224/17-916-1/13
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
09-335-11824-11/07
od 24.12.2007
12.05-4001/13
16.4.2013
florfenikol
bočice a 50 ml, a 100
ml
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
09-335-11824-10/07
od 24.12.2007
12.05-4000/13
florfenikol
vreća a 100 g, 1 i 10
kg
"Krka"d.d. Slovenija
fipronil
Kutija sa PVC
bočicom a 100, a 250
ml, a 500 ml i
odgovarajuće
dozirajuće pumpice
"Krka"d.d. Slovenija
"Krka"d.d. Slovenija
27.2.2015
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
19.april 2018.
12.05-4132/13
oksitetraciklin hlorid
EGOCIN peroralni
prašak 20 g/100 g
19.4.2013
UP-I-04-24-32-71/07
od 12.07.2007
UP-I-06-2-24/17-690- UP-I-06-21/13 od 13.05.2013
24/17-331/15
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
09-335-13145-3/07
od 24.12.2007
vreća a 100 g, a 1 kg
i a 25 kg
"Krka"d.d. Slovenija
ljekovita predsmjesa
19.4.2013
UP-I-04-24-32-85/07
od 12.07.2007 UPI-06-2-24/17-692UP-I-06-21/13 od 13.5.2013
24/17-324/15
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
09-335-11824-3/07 od
24.12.2007
12.05-3995/13
EGOCIN
FYPRYST 2,5 mg/ml
otopina za
raspršivanje po koži
benzilpenicilin
prokain, novobiocin
natrijum
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
09-335-13145/07
od 24.12.2007
Slovenija
554
559
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
VETMEDIC d.o.o.,
Vršac
antibiotik
premiks
premiks sa
kokcidiostatikom
krave
svinje, telad, ždrebad,
janjad, jarad, perad
brojleri, nosilje, ćurke
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
meso 30 dana, mlijeko rješenja; u FBIH do
84 sata do 30 dana
19.april 2018.
meso brojlera 5 dana,
ostalih životinja 10
najduže 5 godina od
dana
dana donošenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
nema
ne daje se malim biljojedima i životinjama namjenjenim
prehrani ljudi
ne smije se primjenjivati zajedno sa eritromicinom
ne daje se kravama osjetljivim na peniciline i
cefalosporine, kao ni kravama u laktaciji
ne daje se životinjama osjetljivim na neomicin,kod
opstipacija i dehidriranost
ne primjenjuje se kod koka nosilja
hemoterapeutik
telad,janjad, svinje i
perad
meso i ostala tkiva 10
dana,jaja 3 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
16.4.2018
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antibiotik
telad, svinje, jarad,
janjad, perad i ribe
meso, organi i jestiva
tkiva 10 dana, jaja 3
dana, ribe zavisno od
temperature vode 6090 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
16.4.2018
ne davati životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega,
preosjetljivim na oksitetracikline
6.6.2013
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antibiotik
svinje, perad
meso peradi 2 dana,
meso svinja 1 dan
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
16.4.2018
lijek se na daje životinjama čija se jaja koriste u ishrani
ljudi
6.6.2013
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antibiotik
goveda, svinje
meso svinja 14 dana,
meso goveda 30 i 45
dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
16.4.2018
lijek se ne smije davati kravama u laktaciji ako se mlijeko
koristi za prehranu ljudi
6.6.2013
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antibiotik
svinje, ribe
meso, organi i jestiva
tkiva 1 dan, ribe 80
stepen dana (zavisno
od temperature vode 8
ili 16 dana)
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja; u FBIH do
16.4.2018
nisu poznate
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
6.6.2013
UP-I-06-224/17-912-1/13
16.4.2013
UP-I-06-224/17-915-1/13
Slovenija
09-335-11824-9/07 od
24.12.2007
12.05-3999/13
16.4.2013
UP-I-06-224/17-913-1/13
Slovenija
12.05-3987/13
16.4.2013
6.6.2013
ne smije se davati životinjama sa hroničnim oštećenjem
bubrega, preosjetljivim na sulfonamide i krmačama u
posljednjoj trećini graviditeta
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
UP-I-06-224/17-914/13
2.10.2013
bez recepta
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antiparazitik
psi, mačke
17.6.2013
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
analgetik,
antiinflamotorik
psi
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
560
RIMADYL
PALATABLE tablete a
50 mg
tablete
karprofen
pl.bočica sa 10,14,
20, 30 i 50 tableta
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
UP-I-04-24-32-72/07
od 12.07.2007 UP-I06-2-24/17-693/13 od UP-I-06-217.6.2013
24/17-693/13
561
RIMADYL
PALATABLE tablete a
100 mg
tablete
karprofen
pl.bočica sa14, 20,
30, 50 i 100 tableta
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2692/13 od 18.6.2013 24/17-329/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
analgetik,
antiinflamotorik
psi
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
562
SYNULOX
PALATABLE tablete a
500 mg
tablete
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina
alufolija a 2 tbl( kutija
sa 100 tbl)
"ZOETIS BELGIUM" Velika Britanija
UP-I-06-2-24/17689/13 od 17.6.2013
UP-I-06-224/17-322/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se malim biljojedima i životinjama namjenjenim
prehrani ljudi
563
SYNULOX
PALATABLE tablete a
250 mg
tablete
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina
alufolija a 10 tbl
(kutija sa 100 i 250
tbl)
"ZOETIS BELGIUM" Velika Britanija
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2690/13 od 18.6.2013 24/17-323/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
ne daje se malim biljojedima i životinjama namjenjenim
prehrani ljudi
lincomicin hlorid
pl.bočica a 150 gr i
1,5 kg
"ZOETIS SUZHOU
MANUFACTURING
Co"
N.R.Kina
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
svinje, perad
meso, organi i jestiva
tkiva svinje 1 dan,
tovna pilad 5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
lijek ne davati gravidnim i dojnim krmačama
virus IBDsoj LC 75
1 bočica po 1000,
2500, 5000 i 10000
doza;10 bočica po
1000 doza,2500
doza,5000 i 10000
doza
"LOHMANN A.H.
INTERNATIONAL"
Njemačka
UP-I-06-224/17-944-1/13
17.6.2013
na recept
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
"LOHMANN A.H.
INTERNATIONAL"
Njemačka
UP-I-06-224/17-943-1/13
17.6.2013
na recept
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
"LOHMANN A.H.
INTERNATIONAL"
Njemačka
UP-I-06-224/17-945-1/13
17.6.2013
na recept
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vakcina
perad
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
564
565
LINCOCIN 40 %
AVI PRO PRECISE
prašak za p.o.
živa, liofilizirana
vakcina
566
AVI PRO IB H52
živa, liofilizirana
vakcina
virus IB soj
Massachusetts H52
1 bočica po 1000,
2500, 5000 i 10000
doza;10 bočica po
1000 doza,2500
doza,5000 i 10000
doza
567
AVI PRO REO
živa, liofilizirana
vakcina
atenuirani reo virus
soj 1133
1 bočica po 1000 +
diulent;10 bočica po
1000 doza + diulent
UP-I-06-2-24/17UP-I-06-2886/13 od 18.06.2013 24/17-344/15
antibiotik
za goveda tokom
tretmana i 30 dana
poslije zadnje
aplikacije VMP, kod
svinja tokom tretmana najduže 5 godina od
i 18 dana poslije
dana donošenja
zadnje aplikacije VMP rješenja
568
MEDIFLOR
inj.rastvor
florfenikol
bočica a 100 ml
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
12.05-3392/13
3.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
hemoterapeutik
goveda, svinje
569
MEDIFLOX 10%
inj.rastvor
enrofloksacin
bočica a 100 ml
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
12.05-3388/13
3.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
antibiotik
goveda, svinje
570
MEDIFLOX 5%
inj.rastvor
enrofloksacin
bočica a 100 ml
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
12.05-3387/13
3.4.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
antibiotik
goveda, svinje
meso i iznutrice kod
goveda 14 dana a
svinja 10 dan, mlijeko
4 dana
meso i iznutrice kod
goveda 14 dana a
svinja 10 dan
enrofloksacin
bočica a 10 ml, a 100
ml i a 1000 ml
"VETMEDIC" d.o.o.
Srbija
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
antibiotik
perad
meso,iznutrice i jaja
svinja 10 dan
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
Velika Britanija
UP-I-06-224/17-921/13
18.6.2013
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
vakcina
svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
"LABORATORIOS
SYVA" s.a.u.
Španija
UP-I-06-224/17-920/13
18.6.2013
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
anestetik, sedativ
psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
"LABORATORIOS
SYVA" s.a.u.
Španija
UP-I-06-224/17-919/13
18.6.2013
na recept
PFIZER BH d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
UP-I-06-224/17-338/15
27.2.2015
na recept
EXPERTUS
SOLUTIO d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda
meso i iznutrice
najduže 5 godina od
goveda 9 dana, mlijeko dana dostavljanja
0 dana
rješenja
goveda
meso i iznutrice 47
dana
571
MEDIFLOX ORAL
rastvor za p.o.
12.05-3391/13
3.4.2013
nekoristiti kod bikova i nerastova namjenjenih
reprodukciji, kod krava u laktaciji i pod prasadi lakše od 2
kg
nekoristiti kod krava u laktaciji
nekoristiti kod krava u laktaciji
572
SUVAXYN PCV
vakcina
inaktivirani
rekombinovani
Cirkovirus svinja
1 bočica sa 20 ml (10
doza), a 100 ml ( 50
doza), a 250 ml a(125
doza) ml i 10 bočica "FORT DODGE
sa 10, 50 i 125 doza Animal Health"
573
DORBENE
inj.solucija
metedomidin
hidrohlorid
bočica a 10 ml
574
ALZANE
inj.solucija
bočica a 1x10 ml,
atipamezol hidrohlorid 5x10 ml,10x10 ml
575
NAXCEL CATTLE
inj.suspenzija
ceftiofur
bočica a 100 ml
tildipirozina
bočica a 20 ml, 50ml, "Intervet International
100 ml i 250 ml
GmbH"
Njemačka
UP-I-06-224/17-931-1/13
12.7.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antibiotik
kutija sa 1 pipetom a
0,05 ml; 1 ml;2ml;4ml
i 6ml; kutija sa 4
pipete a 0,05 ml; 1
ml;2ml;4ml i 6ml;
kutija sa 6 pipeta a
0,05 ml; 1 ml;2ml;4ml "Intervet Productionis
i 6ml
SA"
Francuska
UP-I-06-224/17-977-1/13
12.7.2013
na recept
Intervet
International za BiH,
Sarajevo
antiparazitik
psi
nema
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antiparazitik
goveda, ovce, koze,
svinje, perad
meso 14 dana
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
najduže 5 godina od ne daje se kravama, ovcama i kozama u laktaciji, kokama
dana donošenja
nosiljama konzumnih jaja i jedinkama osjetljivim na
rješenja
levamizol
vakcina
goveda
meso,organi i jestiva
tkiva 28 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
576
ZUPREVO
inj.solucija
577
ACTIVIL TICK PLUS
za pse
inj.solucija
indosakarb
578
VZ MIZOL 20%
prašak za p.o.
tetramizol hidrohlorid bočica 10g
579
CLOSAMECTIN pour
on
inj. solucija
580
MARFLOXIN 80 mg
tableta za psa
581
MARFLOXIN 20 mg
tableta za psa
"Veterinarski zavod Zemun"
ivermektin,klozantel
"Norbrook
bočica a 250 ml, a 1 l, Laboratories
a 2,5 l, a 5 l
Limited"
tablete
marbofloksacin
kutija sa 10 i 100
tableta
tablete
marbofloksacin
582
MARFLOXIN 5 mg
tableta za psa i mačke tablete
583
KETOSOL -100
584
585
586
UP-I-06-2-24/17918/13 od 18.6.2013
"ZOETIS BELGIUM" Belgija
Srbija
09-335-14733-28/07
od 14.12.2007
12.05-5994/13
24.7.2013
najduže 5 godina od
dana
donošenja(dostavljan
ja) rješenja
Sjeverna Irska
UP-I-06-224/17-12431/13
30.9.2013
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-06-224/17-1267/13
30.9.2013
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antibiotik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
kutija sa 10 i 100
tableta
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-06-224/17-1266/13
30.9.2013
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antibiotik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
marbofloksacin
kutija sa 10 i 100
tableta
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-06-224/17-1265/13
30.9.2013
na recept
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antibiotik
psi, mačke
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
inj.rastvor
ketoprofen
bočica a 50 ml i a 100 "Interchemie werken
ml
De Adelaar B.V."
Holandija
TENIVET TAB..
tablete
SATAR
rastvor
praziquantel
salicilna
kiselina,mliječna
kiselina
LELAX
prašak
Na pikosulfat
suspenzija
neomicin sulfat,
kaolin,pektin
12.05.11665/13
11.10.2013
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
NSPUL
konji, goveda, svinje
najduže 5 godina od
konji 1 dan, goveda 1- dana dostavljanja
4 dana, svinje 4 dana rješenja
"EVROLEKPHARMACIJA" d.o.o. Srbija
09-335-6960-16/07 od 12.0524.12.2007
12556/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
antiparazitik
psi, mačke
nema
"EVROLEKbočica a 20 ml i 50 ml PHARMACIJA" d.o.o. Srbija
09-335-6960-12/07 od 12.0524.12.2007
12557/13
25.12.2013
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
keratolitik
krave,ovce,koze
kutija a 20 kesica x 10 "EVROLEKg
PHARMACIJA" d.o.o. Srbija
09-335-6960-9/07 od
24.12.2007
12.0512554/13
bez recepta
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
laksativ
goveda, ovce, svinje,
konji, psi
bočica a 50 ml
"EVROLEKPHARMACIJA" d.o.o. Srbija
09-335-6960-6/07 od
24.12.2007
12.0512555/13
na recept
Drina lijek d.o.o.,
Donji Dragaljevac
antibiotik
"FM Pharm"
Subotica
09-335-14668-24/07
od 24.12 2007
12.0515176/13
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
vitamini
hormon
svinje
kutija sa 20 tbl.
587
KAODIAR-S
588
VITAMIN B-COMPLEX
sol.
inj.rastvor
vit.B kompleksa
bočica a 100 ml
589
OVUCEL PORCINO
LIOFILIZADO
inj.rastvor
serumski konjski
gonadotropin i
horionski
gonadotropin
bočica sa liofilizatom i
rastvaračem a 5 x 1
"Laboratorios
doza
Ovejero S.A."
590
KETAMIDOR
inj.rastvor
ketamin
591
LUTEOGEN 0,075
mg/ml
inj.solucija
592
GONADOGEN 50
µg/ml
inj.solucija
Srbija
25.12.2013
25.12.2013
25.12.2013
prasad, jagnjad,psi,
mačke
konji, goveda, ovce,
koze, svinje, psi,
mačke, perad
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
nema
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
nema
rješenja
najduže 5 godina od
meso i jestiva tkiva 10 dana donošenja
dana
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
nema
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
Španija
12.0511664/13
25.12.2013
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
bočice a 50 ml i a 100 "RICHTERml
PHARMA"
Austrija
12.0511668/13
25.12.2013
na recept
Orlando, Grude
anestetik
goveda, konji, ovce,
koze, svinje, psi, mačke
d-kloprostenol natrij
bočice a 2 ml, 10 ml i
20 ml i kutija sa 5x20 "LABORATORIOS
ml
SYVA" s.a.u.
Španija
UP-I-06-224/17-1967/13
18.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
hormon
krave,svinje
najduže 5 godina od
meso i jestive iznutrice dana dostavljanja
1 dan
rješenja
gonadorelin acetat
bočice a 6 ml, 10 ml,
20 ml, 50 ml i 100 ml i "LABORATORIOS
kutija sa 10x6 ml
SYVA" s.a.u.
Španija
UP-I-06-224/17-1968/13
18.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
hormon
krave
nema
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja(
donošenja) rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
lijek se ne smije primjenjivati kod goveda čije mlijeko služi
u ishrani ljudi; kod mliječnih krava u suhostaju u razdoblju
od 60 dana do očekivanog termina telenja
ne davati štenadi i mačićima koji sisaju
nisu poznate
opstipacija kod infektivnih i parazitskih bolesti, ileus,
peritonitis, gastritis, proctitis
oštećenja bubrega, alergija na neomicin
nisu poznate
ne daje se krmačama sa policikličnim jajnicima, ne
aplikovati u potkožno masno tkivo
593
CEFTIOKAL 50 mg/ml inj.suspenzija
ceftiofur
bočica a 100 ml i 250 "LABORATORIOS
ml
SYVA" s.a.u.
Španija
UP-I-06-224/17-1969/13
18.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
krave,svinje
najduže 5 godina od
meso i jestive iznutrice dana dostavljanja
6 dana
rješenja
594
SEDASTART 1 mg/ml inj.solucija
medetomidin
bočica a 10 ml i 5
bočica x10 ml
"LE VET B.V."
Holandija
UP-I-06-224/17-279/14
18.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
anestetik, sedativ
psi, mačke
neprimjenjivo
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
595
DETONERVIN
10mg/ml
inj.solucija
detomidinhlorid
kutija sa 1 bočicom x
5ml; 5 bočica x5 ml;1
bočicom x20 ml; 5
bočica x20 ml
"LE VET B.V."
Holandija
UP-I-06-224/17-280/14
18.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
anestetik, sedativ
konji, goveda
meso i iznutrice 2
dana, mlijeko 12 sati
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
596
NERFASIN 20 mg/ml
inj.solucija
ksilazin
bočica a 10 ml, 25 ml
i 50 ml
"LE VET B.V."
Holandija
UP-I-06-224/17-270/14
18.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
anestetik, sedativ
konji, goveda, psi i
mačke
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
meso i iznutrice 1 dan rješenja
597
SEDASTOP 5 mg/ml
inj.solucija
bočica a 10 ml, a 5
bočica x10 ml, a 10
atipamezol hidrohlorid bočica x10 ml
"LE VET B.V."
Holandija
UP-I-06-224/17-271/14
18.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
psi, mačke
neprimjenjivo
598
EUTHASOL 400
mg/ml
inj.solucija
pentobarbitol
bočica a 100 ml i 250
ml
"LE VET B.V."
Holandija
UP-I-06-224/17-269/14
18.2.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
konji, goveda,ovce,
koze, psi, mačke,
glodari, kunići i
američke vidrice(nerc)
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
meso teladi 14 dana,
svinja 2 dana, pilića 1
telad,svinje,pilići i ćurke dan, ćurki 5 dana
antibiotik
goveda, telad, ovce,
koze i svinje
599
TYLOVET PULVIS
prašak za p.o.
tilozin
bočice a 100 g i 200
g, kesice 200 g i 1 kg "BIOVET JCS"
Bugarska
12.0511072/13
25.12.2013
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
25.12.2013
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
analgetik
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
vitamini
hormon
25.12.2013
600
TYLOVET B-200
inj.rastvor
tilozin
bočice a 100 ml
"BIOVET JCS"
Bugarska
12.0511073/13
601
ANALGIN 30%
inj.rastvor
metamizol natrijum
bočice a 50 ml i 100
ml
"BIOVET JCS"
Bugarska
12.0511074/13
Bugarska
12.0511075/13
25.12.2013
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
25.12.2013
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
ostalo
antibiotik
antibiotik
602
VIALITON
inj.rastvor
vit.A, vit.D3, vit. E
bočice a 100 ml
"BIOVET JCS"
25.12.2013
603
OXYTOCIN injectable inj.rastvor
oksitocin
bočice a 50 ml
"BIOVET JCS"
Bugarska
12.0511076/13
604
ALLERGOVET 10 %
difenhidramin
bočice a 50 ml
"BIOVET JCS"
Bugarska
12.0511077/13
25.12.2013
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
25.12.2013
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
inj.rastvor
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
meso goveda 21 dan,
svinja 14 dana, ovce i najduže 5 godina od
koze 8 dana, mlijeko 4 dana donošenja
dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso goveda 18 dana, dana donošenja
goveda, konji, svinje
konja i svinja 15 dana rješenja
veliki i mali preživari,
najduže 5 godina od
konji, svinje, psi, mačke meso liječenih
dana donošenja
i perad
životinja 28 dana
rješenja
najduže 5 godina od
kobile, krave, krmače,
dana donošenja
ovce, koze, mačke kuje nema
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
psi
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
svinje
rješenja
meso 10 dana
najduže 5 godina od
meso i iznutrice 42
dana donošenja
goveda
dana
rješenja
ne koristi se kod životinja koje se koriste u ljudskoj ishrani sredstvo za eutanaziju
Ne koristi se kod koka nosilje i ćuraka koje se koriste za
proizvodnju jaja za ishranu ljudi. Ne koristiti za vrijeme
vakcinacije sa živim vakcinama.
VMP se ne daje konjima, zečevima, morskim prasićima i
hrčcima. Ne daje se ni novorođenim životinjama.
Ne primjenjuje se kod konja čije meso se koristi u ishrani
ljudi i krava čije mlijeko se koristi u ishrani ljudi.
605
RODOTIUM 10 %
inj.rastvor
tiamulin
bočice a 100 ml
"BIOVET JCS"
Bugarska
12.0511079/13
606
TILMOVET 30 %
inj.rastvor
tilmikozin
bočice a 50 ml i 100
ml
"BIOVET JCS"
Bugarska
12.0511080/13
607
CZV TUBERCULIN
PPD BOVINA
inj.solucija
pročišćeni protein
kulture
Mycobacterium bovis
kutija sa 10 bočicax5
ml ( 10x50 doza)
"CZ Veterinaria S.A." Španija
UP-I-06-224/17-548/14
31.3.2014
na recept
BOSNAVET d.o.o., dijagnostičko
Zenica
sredstvo
goveda
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
608
CZV TUBERCULIN
PPD AVIAR
inj.solucija
pročišćeni protein
kulture
kutija sa 10 bočicax5
Mycobacterium avium ml ( 10x50 doza)
"CZ Veterinaria S.A." Španija
UP-I-06-224/17-547/14
31.3.2014
na recept
BOSNAVET d.o.o., dijagnostičko
Zenica
sredstvo
goveda, perad
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
609
CANIDON
tablete
praziquantel, pyrantel kutija sa 5 blistera po "GOLASH PHARMA"
pamoata
10 tbl.
OOD
Bugarska
UP-I-06-224/17-511/14
31.3.2014
bez recepta
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
antiparazitik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
610
NONOVULIN
tablete
megastrol acetat
kutija sa 30 tbl.
"GOLASH PHARMA"
OOD
Bugarska
UP-I-06-224/17-510/14
31.3.2014
na recept
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
hormon
psi, mačke
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
611
PANVERMIN 300 mg
bolusi
albendazol
kutija sa 30 bolusa
"GOLASH PHARMA"
OOD
Bugarska
UP-I-06-224/17-509-1/14
31.3.2014
na recept
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
antiparazitik
goveda, ovce, koze
612
BIHELDON
tablete
praziquantel, pyrantel
pamoata
kutija sa 50 tbl.
"GOLASH PHARMA"
OOD
Bugarska
UP-I-06-224/17-508/14
31.3.2014
bez recepta
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
antiparazitik
psi, mačke
613
FLORVIL
inj.solucija
florfenikol
bočica a 20 ml, 50 ml, "VILSAN Veteriner
100 ml i 250 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-538/14
2.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
antibiotik
goveda, svinje
meso i organi goveda
i.m.30 ili s.c. 40 dana; najduže 5 godina od
meso i organi svinja
dana dostavljanja
18 dana
rješenja
ne primjenjuje se kod goveda čije se mlijeko koristi u
ishrani ljudi
614
PRIMAFUL
inj.solucija
oksitetraciklin
dihidrat, fluniksin
bočica a 20 ml, 50 ml "VILSAN Veteriner
i 100 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-537/14
2.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
antibiotik
goveda, svinje
meso i organi goveda najduže 5 godina od
35 dana; meso i organi dana dostavljanja
svinja 21 dan
rješenja
ne primjenjuje se kod goveda čije se mlijeko koristi u
ishrani ljudi
615
PENOVIL-S
Ne primjenjuje se kod krava čije mlijeko se koristi u
ishrani ljudi.
najduže 5 godina od
meso 10 dana, mlijeko dana dostavljanja
5 dana
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
inj.suspenzija
prokain penicilina G,
dihidrostreptomicin
sulfat
bočica a 20 ml, 50 ml, "VILSAN Veteriner
100 ml i 250 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-536/14
2.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
antibiotik
konji, goveda, svinje,
ovce, psi
meso i organi goveda i
ovaca 60 dana; meso i najduže 5 godina od
organi svinja 21 dan;
dana dostavljanja
mlijeko 15 dana
rješenja
kartonska kutija sa 24 "VILSAN Veteriner
injektora a 5g
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-534/14
2.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
antibiotik
goveda
meso i organi goveda
10 dana; mlijeko 5
dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
bočica a 100 ml, 250
ml i 500 ml
616
MASTIVIL
inj.otopina
prokain penicilina G,
streptomicin sulfat,
neomicin sulfat,
prednizolon
617
CAL-VET
inj.otopina
Ca glukonat, Ca
glukoheptonat,Ca Dsakkarata, Mg hlorid,
borna kiselina
"VILSAN Veteriner
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-535/14
2.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
minerali
konji, goveda,ovce,
koze, psi
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
618
KATOVIL
inj.otopina
butafosan,cijanokobal bočica a 20 ml, 50 ml "VILSAN Veteriner
amin ( B12)
i 100 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-533/14
2.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
vitamini, minerali
sve domaće životinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
619
ADEVILIN
inj.otopina
vit.A, vit.D3, vit. E
bočica a 20 ml, 50 ml "VILSAN Veteriner
i 100 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-532/14
2.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
vitamini
konji, goveda,ovce,
koze, svinje
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
620
GUADREKS
tablete
praziquantel
kutija sa 10 tbl, a
5x10 tbl( 50 tbl)
"VILSAN Veteriner
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-531/14
1.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
antihelmintik
psi, mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
621
E-SEVIL
inj.otopina
selen, vit.E, vit.B1
bočica a 20 ml, 50 ml, "VILSAN Veteriner
100 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-530/14
1.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
vitamini, minerali
konji, goveda, ovce,
janje, koze, jarad,
svinje, prasad, perad,
psi i mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
622
KAFEVIL
inj.otopina
kofein
bočica a 20 ml, 50 ml, "VILSAN Veteriner
100 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-528/14
1.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
analeptik
konji, goveda, ovce,
koze, psi i mačke
nema
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
623
IMIDOVIL
inj.otopina
imidokarba
bočica a 10 ml, 20 ml "VILSAN Veteriner
i 50 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-529/14
1.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
antiparazitik
konji, goveda, ovce,
svinje,magarci, mule i
psi
meso i organi goveda, najduže 5 godina od
ovaca i svinja 213
dana dostavljanja
dana
rješenja
Meso konja se ne bi trebalo koristiti u ljudskoj ishrani.
Lijek se ne koristi kod krava i ovaca čije mlijeko se korist
u ljudskoj ishrani.
624
LEVAMIN
prašak za p.o.
levamizol hidrohlorid
bočica a 20 g i tegle a "VILSAN Veteriner
500 g i 1000 g
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-527/14
1.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
antihelmintik
goveda, ovce, perad
meso i organi goveda i najduže 5 godina od
ovaca 21 dan; meso i dana dostavljanja
organi peradi 18 dana rješenja
Lijek se ne koristi kod goveda čije se mlijeko korist u
ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod peradi čija jaja se
korist u ishrani ljudi.
625
VILANOV
inj.otopina
metamizol natrijum
bočica a 20 ml, 50 ml, "VILSAN Veteriner
100 ml i 250 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-525/14
1.4.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
analgetik, antipiretik,
antireumatik
konji, goveda, psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
meso goveda 12 dana rješenja
Lijek se ne koristi kod goveda čije se mlijeko korist u
ishrani ljudi.
inj.otopina
Ca glukonat, Ca
glukoheptonat, Ca
hipifosfita, Ca Dsakkarata, Mg hlorid
bočica a 50 ml, 100
ml i 250 ml
"VILSAN Veteriner
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-526/14
kartonska kutija sa 24 "VILSAN Veteriner
injektora a 5g
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-523/14
bočica a 20 ml, 50 ml, "VILSAN Veteriner
100 ml i 250 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
UP-I-06-224/17-524/14
626
KALSIMIN
627
MASTICOL-DC
i.m.suspenzija
ampicilin trihidrat,
kloksacilin-benzatin
628
VILMECTIN-MAX
inj.otopina
ivermektin
629
VIL-FLOKS
inj.solucija
630
ALAMYCIN LA 300
inj.solucija
631
COLVASONE
inj.solucija
632
DUOFAST LC IMM
injektor
enrofloksacin
bočica a 20 ml, 50 ml, "VILSAN Veteriner
100 ml
Ilaclari Tic. San A.S." Turska
"Norbrook
bočica a 100 ml, 250 Laboratories
oksitetraciklin dihidrat ml i 500 ml
Limited"
"Norbrook
deksametazon
Laboratories
natrum fosfat
bočica a 50 ml
Limited"
"Norbrook
trimetoprim,
kutija sa 24 injektora Laboratories
sulfadiazin
a8g
Limited"
antibiotik
goveda
31.3.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
antiparazitik
konji, goveda
meso goveda 42
dana, meso ovaca 35
dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
Lijek se ne koristi kod goveda i ovaca čije se mlijeko
korist u ishrani ljudi.
goveda,ovce, svinje
meso goveda 14 dana;
meso ovaca i svinja
najduže 5 godina od
10 dana; mlijeko
dana dostavljanja
goveda 4 dana
rješenja
Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mlijeko korist u
ishrani ljudi.
31.3.2014
na recept
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
antibiotik
Sjeverna Irska
12.05-335-526/14 od
28.05.2014
12.05-3351063/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
goveda, svinje, ovce
meso: goveda od 2835 dana, svinja 14
dana, ovaca i koza 28
dana
Sjeverna Irska
12.05-335-527/14 od
28.05.2014
12.05-3351052/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
kortikosteroid
konji, goveda, psi,
mačke
goveda: meso 21 dan, rješenje važi do
mlijeko 84 sata
28.05.2019
Sjeverna Irska
12.05-335-528/14 od
28.05.2014
12.05-3351053/14
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
goveda
meso 7 dana, mlijeko
48 sati
6.10.2014
goveda, konji, svinje
Sjeverna Irska
12.05-335-524/14 od
28.05.2014
12.05-3351055/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
goveda
"Norbrook
Laboratories
Limited"
Sjeverna Irska
12.05-335-525/14 od
28.05.2014
12.05-3351056/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
minerali
telad
nema
fipronil,
butilhidtoksianisol,
butilhidroksitoluen
pipeta a 0,67 ml;a
1,34 ml;a 2,68 ml i
4,02 ml u kutijama od
1,2,3,4,6,8,12,24,30,6 "Norbrook
0,90,120 ili 150
Laboratories
pojedinačnih pipeta
Limited"
Sjeverna Irska
12.05-335-530/14 od
28.05.2014
12.05-3351061/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
psi
rješenje važi do
28.05.2019
fipronil,
butilhidtoksianisol,
butilhidroksitoluen
pipeta a 0,5 ml u
kutijama od
1,2,3,4,6,8,12,24,30,6 "Norbrook
0,90,120 ili 150
Laboratories
pojedinačnih pipeta
Limited"
Sjeverna Irska
12.05-335-531/14 od
28.05.2014
12.05-3351060/14
6.10.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
mačke
rješenje važi do
28.05.2019
"Laboratorios Calier"
S.A.
Španija
09-335-14042-19/08
od 17.7.2008
12.05-335559/14
28.5.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
stimulans
goveda, ovce, koze,
svinje, konji, psi
oksitetraciklin,
fluniksin
bočica a 50 ml, 100
ml, 250 ml i 500 ml
prašak za p.o.
Na citrat dihidrat,Na
acetat trihidrat,Na
propionat, Na hlorid,
K hlorid,Kdihidrogen
fosfat, glukoza
kutija sa 24 i 48
kesica a 83,74 g
638
INDIGEST
inj.rastvor
menbuton
bočica a 100 ml
639
ROXACIN
rastvor za p.o.
enrofloksacin
bočica a 10 ml, 1 l i 5 "Laboratorios Calier"
l
S.A.
Španija
09-335-14042-20/08
od 17.7.2008
12.05-335548/14
28.5.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
hemoterapeutik
09-335-14042-18/08
od 17.7.2008
12.05-335550/14
28.5.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
640
CALIERISANTEL
inj.rastvor
klosantel
bočice a 250 ml
"Laboratorios Calier"
S.A.
Španija
641
ROXACIN
INYECTABLE
inj.rastvor
enrofloksacin
stakl.boc. a 100 ml
"Laboratorios Calier"
S.A.
Španija
09-335-14042-22/08
od 17.7.2008
12.05-335544/14
28.5.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
hemoterapeutik
"V.M.D."
Belgija
09-335-14042-16/08
od 17.7.2008
12.05-335546/14
28.5.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
12.05-335547/14
antibiotik
COLIVETo-4800 plv.
prašak za p.o.
rješenje važi do
28.05.2019
NSPUL
inj.solucija
642
rješenje važi do
28.05.2019
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
HEXASOL LA
PESTIGON za mačke solucija
na recept
nema
meso, organi i ostala
jestiva tkiva goveda 28 najduže 5 godina od
dan; mlijeko 49 dana+ dana dostavljanja
96 sati
rješenja
na recept
634
637
31.3.2014
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
6.10.2014
"Norbrook
Laboratories
Limited"
"Norbrook
Laboratories
Limited"
solucija
konji, goveda,ovce,
koze, svinje
12.05-3351054/14
bočica a 50 ml, 100
ml i 250 ml
PESTIGON za pse
minerali
12.05-335-529/14 od
28.05.2014
fluniksin
636
TERRAVET d.o.o.,
Gradačac
Sjeverna Irska
FLUNIXIN INJECTION inj.solucija
LIFE AID XTRA
na recept
31.3.2014
meso i iznutrice:
goveda i konja 7 dana,
svinja 22 dana, mlijeko
36 sati
goveda se ne smiju
klati 35 dana poslije
zadnjeg tretmana
633
635
UP-I-06-224/17-522/14
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
kolistin sulfat
kesa a 1 kg
643
DOXYVETo-50 S
prašak za p.o.
kesa a 1 kg
"V.M.D."
Belgija
28.5.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
644
PEN-STREP 20/20
inj.suspenzija
doxycycline hyclate
benzilpenicilin
prokain,
dihidrostreptomicin
09-335-14042-13/08
od 17.7.2008
bočica a 100 ml
"V.M.D."
Belgija
09-335-14042-10/08
od 17.7.2008
12.05-335549/14
28.5.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
645
RETARDOXi 20% LA
inj.rastvor
oksitetraciklin
bočica a 100 ml
"V.M.D."
Belgija
09-335-14042-7/08 od 12.05-33517.7.2008
545/14
28.5.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
646
UNIVERM TOTAL
tablete
tablete
prazikvantel, pirantel
pamoat,fenbendazol
bočica a 200 tbl.
Blister 2x10 tbl.
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
"V.M.D."
Mađarska
12.05-335551/14
28.5.2014
rješenje važi do
28.05.2019
rješenje važi do
28.05.2019
rješenje važi do
28.05.2019
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
meso 8 dana, jaja se dana donošenja
brojleri
ne koriste za ishranu rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
goveda, ovce
meso 42 dana
rješenja
meso: goveda 14
najduže 5 godina od
dana, svinja 10 dana, dana donošenja
svinje, goveda
mlijeko 7 dana
rješenja
meso: teladi 7 dana,
najduže 5 godina od
prasadi i brojlera 2
dana donošenja
telad, prasad, brojleri
dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso: teladi 14 dana, dana donošenja
telad, prasad
prasadi 7 dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso 37 dana, mlijeko dana donošenja
goveda, konji, svinje,psi 7 dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso: goveda 46
dana donošenja
goveda, svinje
dana, svinja 31 dan
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
psi
rješenja
meso 2 dana, mlijeko
2 dana
ne koristiti kod životinja čije mlijeko se koristi za ishranu
ljudi
ne primjenjivati na zečevima
ne davati životinjama sa srčanim
poremećajima,hipertermijom ili opstrukcijom žučnih
kanala, kao i u posljednjoj trećini graviditeta. Ne davati
mačkama !
ne daje se mladim životinjama i nosiljama konzumnih jaja
ne daje se životinjama preosjetljivim na klosantel, kao i
ovcama i govedima čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi
ne daje se mladim životinjama i gravidnim krmačama
osjetljivost na polimiksine
ne daje se životinjama koje su počele sa preživanjem
renalna insuficijencija, hepatopatija, kardiopatija. Preparat
se ne daje zamorcima i zečevima kaio ni trkaćim konjima
dvije sedmice prije trke
lijek se ne primjenjuje kod krava u laktaciji čije se mlijeko
koristi za ishrani ljudi
647
LOVIT AD3E liguid
solucija
vit. A; vit.D3; vit. E
boca a 1 l, 5 l , bure
200 l i 1000 l
"LOHMANN A.H."
Njemačka
648
THYMOVAR
trake
timol
2 vrećice sa 5 traka
" ANDERMATT BIO
VET GmbH"
Holandija
649
FLOROGEN 30%
inj.otopina
florfenikol
bočica a 50 ml, a 100 "Norbrook
ml, a 250 ml i a 500
Laboratories
ml
Limited"
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina
kutija sa 20, 50, 100,
200, 250 i 500 tableta "Norbrook
(upakovano u blistere Laboratories
a 10 tbl)
Limited"
Sjeverna Irska
UP-I-06-224/17-1061/14
kutija sa 20, 50, 100,
200, 250 i 500 tableta "Norbrook
(upakovano u blistere Laboratories
a 5 tbl)
Limited"
Sjeverna Irska
UP-I-06-224/17-1065/14
650
KLAVUXIL 50 mg
tablete za žvakanje
UP-I-06-224/17-638-1/14
Sjeverna Irska
4.6.2014
bez recepta
BOSNAVET d.o.o.,
Zenica
vitamini
sve životinje
UP-I-04-24-32-57/07 UP-I-06-2od 12.06.2007
24/17-1068/14
22.7.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
ostalo
pčele
UP-I-06-224/17-1060/14
22.7.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
goveda, svinje
antibiotik
psi, mačke
22.7.2014
na recept
antibiotik
psi, mačke
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
652
KLAVUXIL 250 mg
tablete za žvakanje
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina
kutija sa 20, 50, 100,
200, 250 i 500 tableta "Norbrook
(upakovano u blistere Laboratories
a 5 tbl)
Limited"
Sjeverna Irska
UP-I-06-224/17-1064/14
22.7.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
antibiotik
psi, mačke
653
MELOXIDOLOR 20
mg/ml
inj.solucija
meloxicam
bočica a 50 ml i a
100 ml
"LE VET BEHEER
B.V."
Holandija
UP-I-06-224/17-1063/14
22.7.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
NSPUL
654
MELOXIDOLOR 5
mg/ml
inj.solucija
meloxicam
bočica a 10 ml, a 20
ml i a 100 ml
"LE VET BEHEER
B.V."
Holandija
UP-I-06-224/17-1062/14
22.7.2014
na recept
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
655
MELOXORAL 0,5
mg/ml
oralna suspenzija
meloxicam
bočica a 5 ml, a 10
ml i a 25 ml
"LE VET BEHEER
B.V."
Holandija
UP-I-06-224/17-1066/14
22.7.2014
bez recepta
656
MELOXORAL 1,5
mg/ml
oralna suspenzija
meloxicam
bočica a 10 ml, a 25
ml, a 50 ml, a 125 ml "LE VET BEHEER
i a 180 ml
B.V."
Holandija
UP-I-06-224/17-1067/14
22.7.2014
657
SUPRAMOX S.P. 700
mg/g
prašak za p.o.
amoksicilin trihidrat
kantice a 143 g i 1430
g; kese 1430 g i 4290
g
"FATRO s.p.a."
Italija
UP-I-06-224/17-1150/14
16.10.2014
658
ALBENDAZOLE 2500 tablete
albendazol
kutija 5x10 tbl u
blisteru
Grčka
12.05-3351195/14
"PROVET S.A."
Grčka
12.05-3351194/14
"PROVET S.A."
Grčka
Grčka
tablete
albendazol
660
OPTIPRIME 48 %
inj.suspenzija
sulfadiazin,trimetopri
m
bočica a 50 ml i a
100 ml
sprej
oksitetraciklin
hidrohlorid
OXYVET SPRAY
bočica a 150 g
662
ALFAMEC 1%
inj.rastvor
ivermektin
663
LINCOMYCINESPECTINOMYCINE
inj.rastvor
linkomicin,
spectinomicin
664
DEXAMETHASONE
2 mg/ml
inj.rastvor
deksametazon
"PROVET S.A."
"ALFASAN
bočica a 50, 100 ml i INTERNATIONAL"
a 500 ml
B.V.
"ALFASAN
bočica a 50, 100 ml, a INTERNATIONAL"
250 ml
B.V.
"ALFASAN
INTERNATIONAL"
bočica a 50, 100 ml
B.V.
665
CTC -oblets
i/uterine oblete
hlortetraciklin
hidrohlorid
kutija a 100 obleta
tablete
abamektin,prazikvant
el
kutija a 50x2 tablete
661
666
PRAZIMEC-D
667
KOKCISAN
12%granulat
granule
salinomicin natrij
668
OXYTOCIN BIO
inj.rastvor
oxytocinum
669
BIOMEC
inj.solucija
ivermektin
670
FERRIBION
inj.rastvor
dextraferranum
671
ALAMYCIN 10
inj.solucija
672
SOLVASOL
INJECTION
673
NOROMECTIN ORAL pasta za oralnu
PASTE
primjenu
674
LACTACLOX
inj.solucija
injektor za i.m.
vreća a 25 kg
"V.M.D."
"BIOVET JCS"
"Krka"d.d. Slovenija
bočica a 50, 100 ml i
a 500 ml
"BIOVETA" a.s.
bočice a 10 ml, 20 ml,
50 ml, 100 ml i 250
ml
"BIOVETA" a.s.
bočica a 50, 100 ml i
a 500 ml
"BIOVETA" a.s.
"Norbrook
oxytetracycline
bočica a 50 ml i 100 Laboratories
hydrohloride
ml
Limited"
"Norbrook
bočica a 50 ml i 100 Laboratories
cephalexin
ml
Limited"
"Norbrook
kutija sa 10 x
Laboratories
ivermektin
pl.injektora a 6,42 g
Limited"
"Norbrook
kutija sa 24 x injektor Laboratories
ampicillin, kloksacillin a 5,00 g
Limited"
"Norbrook
Laboratories
Limited"
675
ULTRAPEN LA
inj.solucija
procaine
benzylpenicillin
bočica a 50 ml i 100
ml
676
NEOPHENICOL P
prašak za p.o.
florfenikol
kesica a 100 g, 500 g "FM Pharm"
i 5 kg
Subotica
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
tablete za žvakanje
ALBENDAZOLE 600
meso i jestive
iznutrice: goveda 3944 dana; svinja 22
dana
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
KLAVUXIL 500 mg
659
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
22.7.2014
651
kutija 5x10 tbl u
blisteru
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
amoksicilin trihidrat,
klavulanska kiselina
"PROVET S.A."
nema
konji, goveda, svinje
meso i jestive
iznutrice: goveda 15
dana; svinja 10 dana;
konja 5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
lijek se ne primjenjuje kod goveda i kobila čije se mlijeko
koristi za ishrani ljudi
NSPUL
goveda, svinje, psi i
mačke
meso i jestive
iznutrice: goveda 15
dana; svinja 5 dana
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
lijek se ne primjenjuje kod goveda čije se mlijeko koristi
za ishrani ljudi
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
NSPUL
mačke
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
bez recepta
GENERA d.o.o.,
Sarajevo
NSPUL
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
na recept
SINTOFARM
ADRATICA d.o.o.,
Orašje
antibiotik
telad, svinje,brojleri,
ćurke,patke,fazani,
prepelice
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
goveda
11.11.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
goveda, ovce, koze
12.05-3351193/14
11.11.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
12.05-3351192/14
11.11.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
antiparazitik
11.11.2014
meso i unutrašnji
organi: telad 20 dana; najduže 5 godina od
svinje 2 dana; perad 2 dana dostavljanja
dana
rješenja
najduže 5 godina od
meso: 14 dana,
dana donošenja
mlijeko: 5 dana
rješenja
Holandija
09-335-1383-2/09 od
22.06.2009
12.05-3351189/14
11.11.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
Holandija
09-335-1383-3/09 od
22.06.2009
12.05-3351190/14
11.11.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
Holandija
09-335-1383-4/09 od
22.06.2009
12.05-3351191/14
11.11.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
kortikosteroid
Belgija
09-335-14042-15/08
od 17.7.2008
12.05-3351196/14
11.11.2014
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
na recept
ZOIZO CAMPANY
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
meso: goveda 14
najduže 5 godina od
dana, ovaca i koza: 10 dana donošenja
dana; mlijeko: 5 dana rješenja
najduže 5 godina od
konji, goveda, ovce,
meso: 28 dana,
dana donošenja
svinje, koze
mlijeko: 6,5 dana
rješenja
najduže 5 godina od
konji, goveda, ovce,
dana donošenja
svinje, koze, psi, mačke nema
rješenja
meso; goveda i ovaca najduže 5 godina od
35 dana, svinja 28
dana donošenja
goveda, svinje, ovce
dana
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
svinje, ovce
meso 21 dan
rješenja
konji, ždrebad,
najduže 5 godina od
goveda,telad,
meso 21 dana, mlijeko dana donošenja
ovce,svinje, psi
7 dan
rješenja
najduže 5 godina od
meso 7 dana, mlijeko dana donošenja
krave
3 dana
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
psi
rješenja
bez recepta
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
kokcidiostatik
brojleri
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
hormon
antiparazitik
12.05-3351208/14
Bugarska
11.11.2014
Sjeverna Irska
09-335-6822-5/09 od
22.06.2009
12.05-3351131/14
11.11.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
Sjeverna Irska
09-335-6822/09 od
22.06.2009
12.05-3351127/14
11.11.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
Sjeverna Irska
09-335-6822-2/09 od
22.06.2009
12.05-3351128/14
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antiparazitik
Sjeverna Irska
09-335-6822-6/09 od
22.06.2009
12.05-3351129/14
11.11.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
najduže 5 godina od
kobile, krave, krmače,
dana donošenja
ovce, koze, mačke kuje nema
rješenja
meso: goveda 49
najduže 5 godina od
dana, svinja i ovaca 28 dana donošenja
goveda, svinje, ovce
dana
rješenja
goveda, konji, ovce,
najduže 5 godina od
koze, prasad, psi,
dana donošenja
kanadska kuna, lisice
rješenja
nema
najduže 5 godina od
meso 10 dana, mlijeko dana donošenja
goveda, svinje
84 sata
rješenja
najduže 5 godina od
jestiva tkiva: goveda 6 dana donošenja
goveda, psi
dana
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
konji
jestiva tkiva: 34 dana rješenja
najduže 5 godina od
meso: 4 dana, mlijeko dana donošenja
krave
60 sati
rješenja
Sjeverna Irska
09-335-6822/09 od
22.06.2009
12.05-3351130/14
11.11.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
antibiotik
goveda, svinje
meso: goveda 13-23
dana, svinje 10 dana,
mlijeko: 132 sata
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
12.05-3351121/14
11.11.2014
na recept
MEDICUS-VET
d.o.o., Donji Žabar
antibiotik
svinje
meso 20 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
UP-I-06-2-24/17-573- UP-I-06-21/13 od 09.04.2013
24/17-1253/14
Slovenija
3.11.2014
Češka Republika
12.05-335936/14
Češka Republika
12.05-335937/14
11.11.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
Češka Republika
12.05-335938/14
11.11.2014
na recept
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
vitamini, minerali,
aminokiseline
Srbija
lijek se ne primjenjuje kod goveda čije se mlijeko koristi
za ishrani ljudi
11.11.2014
11.11.2014
ne davati zečevima i kokama nosiljama
ne davati u zadrnjoj trećini graviditeta
osjetljivost na tetracikline
meso i jestiva tkiva 5
dana
ne smije se koristiti kod životinja u laktaciji
ne koristiti kod kobila čije se mlijeko koristi za ljudsku
upotrebu
677
FYPRYST COMBO
134 mg/120,6 mg
otopina za nakapanje
solucija
fipronil, S-metopren
kutija sa 1, 3, 6 i 10
pipeta
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-06-224/17-1703/14
7.11.2014
bez recepta
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antiparazitik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
678
FYPRYST COMBO
268 mg/241,2 mg
otopina za nakapanje
solucija
fipronil, S-metopren
kutija sa 1, 3, 6 i 10
pipeta
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-06-224/17-1702/14
7.11.2014
bez recepta
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antiparazitik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
679
FYPRYST COMBO
402 mg/361,8 mg
otopina za nakapanje
solucija
fipronil, S-metopren
kutija sa 1, 3, 6 i 10
pipeta
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-06-224/17-1701/14
7.11.2014
bez recepta
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antiparazitik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
680
FYPRYST COMBO 67
mg/60,3 mg otopina
za nakapanje
solucija
fipronil, S-metopren
kutija sa 1, 3, 6 i 10
pipeta
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-06-224/17-1251/14
7.11.2014
bez recepta
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antiparazitik
psi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
681
FYPRYST COMBO 50
mg/60 mg otopina za
nakapanje
solucija
fipronil, S-metopren
kutija sa 1, 3, 6 i 10
pipeta
"Krka"d.d. Slovenija
Slovenija
UP-I-06-224/17-1252/14
6.11.2014
bez recepta
KRKA FARMA
d.o.o., Sarajevo
antiparazitik
mačke, tvorovi
najduže 5 godina od
dana dostavljanja
rješenja
"Ceva Sante
Animale" Z.I.
Francuska
12.05-3351242/14
SAD
12.05-3351316/14
19.12.2014
na recept
"VIRBAC S.A."
Francuska
12.05-335977/14
11.11.2014
bez recepta
"VIRBAC S.A."
Francuska
12.05-335978/14
11.11.2014
bez recepta
Francuska
12.05-335979/14
11.11.2014
bez recepta
KRAJINAVET
d.o.o., Banjaluka
VELVET ANIMAL
HEALTH doo,
Banjaluka
VELVET ANIMAL
HEALTH doo,
Banjaluka
VELVET ANIMAL
HEALTH doo,
Banjaluka
11.11.2014
na recept
VELVET ANIMAL
HEALTH doo,
Banjaluka
inj.solucija
MAXIBAN G 160
premiks sa
kokcidiostatikom
684
EFFIPRO za pse
rastvor za spoljnu
upotrebu
fipronil
vreća a 25 kg
kutija sa 4 pipete a
0,67 ml; a 1,34 ml;
2,68 mi i 4,02 ml
685
EFFIPRO 50 mg za
mačke
rastvor za spoljnu
upotrebu
fipronil
kutija sa 4 pipete a
0,50 ml
686
EFFIPRO 2,5 mg/ml
sprej za kožu
rastvor za spoljnu
upotrebu
fipronil
sprej boca a 100 ;
250 ml i 500 ml
"VIRBAC S.A."
Francuska
12.05-335980/14
683
florfenikol
bočica a 50 ml, 100
ml, 250 ml i 500ml
FLORKEM
682
narazin, nikarbazin
"Eli Lilly and
Company"
"VIRBAC S.A."
11.12.2014
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
goveda, svinje
premiks
perad
antiparazitik
psi
antiparazitik
mačke
antiparazitik
mačke i pse
goveda:
meso,unutrašnji organi
37 dana; svinje meso i najduže 5 godina od
unutrašnji organi 18
dana donošenja
dana
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
antibiotik
goveda, svinje, konji,
psi i mačke
meso: goveda 64
dana; svinja 39 dana;
mlijeko 5 dana
antiparazitik
psi
antiparazitik
psi, štenad, mačke i
mačići
687
SHOTAPEN
inj.suspenzija
benzatinbenzilpenicilin,
benzilpenicilinprokain;dihidrostrepto bočica a 100 ml i a
micin-sulfat
250 ml
688
DUOWIN CONTACT
za pse
rastvor za spoljnu
upotrebu
permetrin;piriproksife kutija sa 4 pipete a 2
n
ml, a 4 ml i a 8 ml
"VIRBAC S.A."
Francuska
12.05-335983/14
11.11.2014
bez recepta
689
VITAMINTHE
pasta za oralnu
primjenu
niklozamid,oksibenda injektor za p.o. a 10
zol
ml
"VIRBAC S.A."
Francuska
12.05-335982/14
11.11.2014
na recept
VELVET ANIMAL
HEALTH doo,
Banjaluka
VELVET ANIMAL
HEALTH doo,
Banjaluka
staklena bočica a
50x1 doza (50 bočica
liofilizata i 50 bočica
rastvarača)
"VIRBAC S.A."
Francuska
12.05-335981/14
11.11.2014
na recept
VELVET ANIMAL
HEALTH doo,
Banjaluka
vakcina
psi
bočica a 10 ml
Španija
12.05-3351176/14
11.11.2014
na recept
NUTRITIO d.o.o.,
Velika Obarska
ostalo
690
CANIGEN
DH(A2)PPiL
vakcina
1 bočica liofilizata
sadrži:živi atenuirani
Virus štenečaka; živi
ateniurani Adenovirus
; živi atenuirani
Parvovirus pasa; živi
ateniurani virus Para
influence pasa. 1
bočica rastvarača
sadrži: inaktivisane
bakterije leptospira
canicola i Leptospira
icterohemorrhragiae
691
HEMOGEN
inj.rastvor
ergometrin maleat
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
12.05-3351298/14
10.3.2015
"Laboratorios
Ovejero S.A."
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
goveda
nema
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
kokcidiostatik
goveda,ovce, koze i
perad
za meso 3 dana
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
692
AMPROLIN-300 WS
prašak za p.o.
kutije a 100 g, 500 g,
amorolium hidrohlorid 1 kg
693
COLEXIL ORAL
solucija za oralnu
primjenu
kolistin sulfat,
enrofloksacin
boca a 100 ml, 1000
ml i 5000 ml
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
12.05-3351297/14
10.3.2015
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
perad, svinje
za meso i iznutrice 9
dana
694
DOXIN-200 WS
prašak za p.o.
doksicilin hiklat,
tilozin tartarat
kutije a 100 g, 500 g,
1 kg
"Interchemie werken
De Adelaar B.V."
Holandija
12.05-3351299/14
10.3.2015
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
goveda,ovce, koze,
svinje i perad
meso: goveda, ovaca, najduže 5 godina od
koza 14 dana; svinje 8 dana donošenja
dana, perad 7 dana
rješenja
695
INTERMECTIN
SUPER
inj.rastvor
"Interchemie werken
intermectin, clorsulon boca a 50 ml i 100 ml De Adelaar B.V."
Holandija
12.05-33524/14
10.3.2015
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antihelmintik
goveda, telad
meso 35 dana
696
MACROTYL-300
inj.rastvor
tilmikozin
"Interchemie werken
boca a 50 ml i 100 ml De Adelaar B.V."
Holandija
12.05-33523/14
10.3.2015
na recept
MIM COOP d.o.o.,
Banjaluka
antibiotik
goveda i ovce
meso: goveda 60
najduže 5 godina od
dana, ovaca 42 dana; dana donošenja
mlijeko ovace 15 dana rješenja
najduže 5 godina od
dana donošenja
rješenja
ne koristi se kod goveda za proizvodnju mlijeka za ljudsku
potrošnju
Download

POPIS VMP-a ZA KOJE JE POTREBNO RJEŠENJE ZA UVOZ