Fakultet za
poslovnu ekonomiju
Pravni fakultet
Ul. Raje Baničića bb
76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH
055 21 71 00; 21 71 01
fax: 055 21 90 71
e-mail: [email protected]
VODIČ ZA UPIS
Filološki fakultet
AKADEMSKE STUDIJE
PRVOG CIKLUSA 2012/2013.
Ul. Raje Baničića bb
76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH
055 21 71 00; 21 71 01
fax: 055 21 90 71
e-mail: [email protected]
fakultet ZA
bezbjednost i zaštitu
Ul. V kozarske brigade 18
78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
tel: 051 345 910; +387 51 308 761
fax: 051 345 911
e-mail: [email protected]
www.sinergija.edu.ba
Ul. Raje Baničića bb
76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH
055 21 71 00; 21 71 01
fax: 055 21 90 71
e-mail: [email protected]
FAKULTET ZA
RAČUNARSTVO I INFORMATIKU
Ul. Raje Baničića bb
76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH
055 21 71 00; 21 71 01
fax: 055 21 90 71
e-mail: [email protected]
VAŠ PUT DO INDEKSA
Ukoliko želite da studirate na nekom od fakulteta Univerziteta Sinergija potrebno je da prođete kroz 6 koraka:
KORAK 3 – PRIJEMNI ISPIT
Prijemni ispit, odnosno ispit za provjeru sklonosti
i sposobnosti na svim licenciranim studijskim
programima: Finansije i bankarstvo (180 i 240
ECTS), Računovodstvo i revizija (180 i 240 ECTS),
Marketing i trgovina (180 i 240 ECTS),Pravo
(240 ECTS), Poslovna informatika (240 ECTS),
Računarstvo i informatika (240 ECTS), Anglistika
(Engleski jezik) (240 ECTS), Bezbjednost i
zaštita (180 i 240 ECTS) organizovaće se samo u
slučaju da se na Konkurs prijavi veći broj kandidata
od broja koji je kao kvotu utvrdilo Ministarstvo
prosvjete i kulture RS.
KORAK 1 – PRETPRIJAVA
Univerzitet Sinergija permanentno prima pret-prijave za UPIS na studijske programe koji se
izvode na fakultetima u sastavu Univerziteta. Da
biste izvršili pretprijavu potrebno je da na svoje ime
uplatite 30,00 KM na račun 565-162-18000002-69
(Bobar banka) na ime pretprijave. Po uplati, uplatnicu
dostavljate Studentskoj službi i popunjavate obrazac
Pretprijave za UPIS u prvu godinu studija. Za
uplaćeni iznos po pretprijavi umanjuje se godišnja
školarina za školsku 2012/2013 godinu.
KORAK 4 – KONAČNE RANG LISTE
KORAK 2 – PRIJAVA
Prijave za UPIS na licencirane studijske programe
I ciklusa akademskih studija Univerziteta Sinergija
podnose se zajedno sa diplomom i svjedočanstvima
sva četiri razreda srednje škole (original ili ovjerene
fotokopije) u rokovima utvrđenim Konkursom za UPIS
u prvu godinu studija školske 2012/2013 godine.
Konkurs se javno objavljuje u pisanim i elektronskim
medijima i na sajtu Univerziteta.
U slučaju da se organizuje polaganje prijemnog
ispita, odnosno ispita za provjeru sklonosti i
sposobnosti kandidata, redoslijed kandidata
za UPIS na prvu godinu I ciklusa akademskih
studija u školskoj 2012/2013 godini utvrđuje se
na osnovu rezultata prijemnog ispita, odnosno
ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i uspjeha
u srednjoj školi. Konačna rang lista objavljuje se
na sajtu Univerziteta.
KORAK 5 – UPIS
Prilikom UPISA potrebno je dostaviti izvod iz
matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), 3 fotografije 5 x 6 cm, dokaz o uplati prve
rate školarine, 15 KM na ime troškova upisa i
2 KM na ime kolektivnog osiguranja. Ugovor
o studiranju potpisuje se na dan podnošenja
upisnih dokumenata.
KORAK 6 – PREUZIMANJE INDEKSA
Indeks – Studentska knjižica se preuzima na dan
UPISA.
Download

VODIČ ZA UPIS - Univerzitet Sinergija