Stručni kurs
Digitalna
forenzika
Praktična primena digitalne forenzičke istrage
Opis kursa: Ovaj kurs će polaznicima obezbediti razumevanje praktične primene digitalne
forenzičke istrage u realnom okruženju. Težište kursa je na praktičnoj primeni metodologije digitalne
forenzičke istrage u realnim uslovima. Kurs je namenjen diplomiranim i master studentima
informatičkog smera, zaposlenim u organizacijama oblasti zaštite informacija pravnicima – sudijama,
tužiocima i advokatima u prvosudnom sistemu.
Predznanja: Osnove računarske tehnike i rada sa računarom - MS Office, korišćenje Interneta.
Poznavanje metodologije istrage klasičnog kriminala.
Predavači: Prof. dr Gojko Grubor, MSci Nenad Ristić
Vreme realizacije: 17-19.02.2014. godine. Dnevno od 10.00 do 14.00
Mesto realizacije: Elektronska učionica na Univerzitetu Sinergija
Sadržaj kursa: Predmet obuke je primena digitalne forenzičke (DF) nauke na rešavanju praktičnih
problema zaštite informacione imovine, forenzičkog oporavka izgubljenih/sakrivenih digitalnih
podataka i rešavanja pravosudnih slučajeva kompjuterskog incidenta i kriminala, uključujući
veštačenje pred sudom. Težište obuke je na: prepoznavanju i definisanju forenzičkih zahteva
korisnika servisa DF istrage (vlasnika korumpiranog sistema, pravnnih i fizičkih subjekata tužilaštva,
sudova); obezbeđivanju čuvanja digitalnih dokaza u toku istrage; planiranju efektivne strategije
DF istrage; izboru i primeni efikasnih forenzičkih tehnika i alata i kvalifikovanom veštačenju
digitalnih dokaza na sudu. Polaznici kursa/seminara će koristiti hipotetičke studije slučaja radi
testiranja različitih naučnih i istražnih pristupa. Na kraju kursa polaznici pišu istraživački rad za procenu
tehničke i praktične sposobnosti primene DF tehnika i alata u realnom sistemu.
Po završetku seminara učesnici dobijaju
Sertifikat. Uslov za dobijanje sertifikata je
uredno pohađanje seminara.
Ul. Raje Baničića bb, Bijeljina
Telefon: 055/217 100, 217 101
E-mail: [email protected]
www.sinergija.edu.ba
Download

Stručni kurs