I
ZITET U Z
E
ST
UDIORUM
N
IC
ER
T
A
N
SI
IC
AEN
UNIVER
SIS
I
UN
V
S
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET
O B J A V LJ U J E
JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA
NEDIMA ISLAMBEGOVIĆA, DIPL.EKONOMISTE,
POD NASLOVOM:
“MOGUĆNOSTI PRIMJENE FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U OTKRIVANJU I
SPREČAVANJU PREVARA U RAČUNOVODSTVENIM IZVJEŠTAJIMA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH KOMPANIJA”
PRED KOMISIJOM U SASTAVU:
1. dr.sc. Nedžad Polić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:
„Finansije”, predsjednik;
2. Dr.sc. Sado Puškarević, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
naučna oblast ”Računovodstvo”, mentor i član;
3. Dr.sc. Nino Serdarević, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna
oblast: „Računovodstvo i revizija”, komentor, član;
4. Doc.dr.sc. Selma Novalija, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naučna
oblast ”Računovodstvo”, član;
5. Dr.sc. Almir Alihodžić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna
oblast: „Finansije”, član;
ZAMJENIK ČLANA:
Dr.sc. Rifet Đogić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:
Menadžment i organizacija
Javna odbrana magistarskog rada će se održati
08. marta (subota) 2014. godine, sa početkom u 11,00 sati u
Sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici.
Broj: 06-400-302- 0142/14
Zenica, 18. 02. 2014. godine
SEKRETARIJAT FAKULTETA
Download

UNIVERZITET U ZENICI