DOKTORSKE DISERTACIJE
IME I PREZIME
NASLOV RADA
STUDENTA
DATUM
BROJ
INDEKSA
MENTOR
KOMISIJA
Dušan Vejnović
18. 02. 2014.
ps-8/08
dr Sunčica Zdravković
dr Dejan Todorović, dr Petar Milin
DATUM
BROJ
INDEKSA
MENTOR
KOMISIJA
PS 01/2011
dr Petar Milin
MP 71/11
dr Sunčica Zdravković
MP 53/10
dr Dušica Filipović Đurđević dr Petar Milin, dr Ljiljana Mihić
dr Dejan Todorović, dr Oliver
Tošković
Vanfovealno opažanje slova: specifičnosti pregomilavanja
MASTER RADOVI
IME I PREZIME
NASLOV RADA
STUDENTA
Nemanja Vaci
Žarko Milojević
Irena Lovčević
Poređenje metoda ocenjivanja parametara na podacima iz psiholingvističkih
27. 05. 2013.
eksperimenata
Rezolucija boje simboličkih i analognih mentalnih reprezentacija poznatih
03. 09. 2013.
objekata
Simultani efekti paradigmi i klasa na obradu prideva srpskog jezika
12. 07. 2012.
dr Zorana Lužanin, dr Andreja
Tepavčević
dr Oliver Tošković, dr Slobodan
Marković
Ivana Ćirović
Uticaj osvetljenja, distance i identiteta na opažanje svetline
11. 11. 2011.
PS 10/51
dr Slobodan Marković,
komentor dr Sunčica
Zdravković
Jelena Radanović
Analiza morfo-semantičkih odlika srpskog jezika
28. 09. 2011.
MP 63/09
dr Petar Milin
dr Vanja Ković, dr Sunčica
Zdravković
Olivera Ilić
Šta stoji u osnovi fenomena živosti?
19. 09. 2011.
MP 45/09
dr Vanja Ković
dr Petar Milin, dr Sunčica Zdravković
Vesna Barzut
Jelena Blanuša
Faktor poznatosti lica modulira efekat ORB
Percepcija i mentalna vizuelizacija: mehanizmi i polne razlike
Ispitivanje uticaja broja čula kojima je moguće skusiti pojam u paradigmi
asocijativnog učenja parova reči
Uticaj izlaganja reči na efekat stepena vidljivosti konkretnih i apstraktnih
pojmova
28. 09. 2011.
22. 11. 2011.
MP 41/09
MP 38/09
dr Sunčica Zdravković
dr Sunčica Zdravković
dr Vanja Ković, dr Petar Milin
dr Vanja Ković, dr Petar Milin
16. 10. 2010.
PM 26/09
dr Dušica Filipović Đurđević dr Vanja Ković, dr Petar Milin
15. 12. 2010.
Ps-62/M
dr Dušica Filipović Đurđević dr Vanja Ković, dr Petar Milin
Ograničenja modela Bulovih mapa pri vizuelnoj pretrazi
02. 07. 2010.
Ps-50/M
dr Sunčica Zdravković
Milica Popović
Jelena Živanović
Marjena Popović
dr Vanja Ković, dr Dušica Filipović
Đurđević
Vesna Vidaković
Tamara Jovanović
Dušan Vejnović
Uticaj znakova za opažanje dubine na uspeh u praćenju pokretnih objekata u
09. 10. 2009.
3D prostoru
Ispitivanje prirode alomorfije: grafo-fonološki korelati alomorfije u srpskom
23. 09. 2008.
jeziku i efekat frekvence sufiksa
Efekti fluentnosti i doba usvajanja na efikasnost radne memorije u drugom
05. 09. 2008.
jeziku
Ps-37/M
dr Sunčica Zdravković
Ps-23/M
dr Petar Milin
Ps-01/M
dr Sunčica Zdravković
BROJ
INDEKSA
MENTOR
dr Dušica Filipović Đurđević, dr
Vanja Ković
dr Sunčica Zdravković, dr Dušica
Filipović Đurđević
dr Petar Milin, dr Dejan Lalović, dr
Pal Šandor,
DIPLOMSKI RADOVI
IME I PREZIME
NASLOV RADA
STUDENTA
DATUM
KOMISIJA
Mirjana Pantić
Vizuelna detekcija statičnog objekta među dinamičnim distraktorima -- uticaj
20. 12. 2013.
tri faktora
45/99
dr Sunčica Zdravković
dr Dušica Filipović Đurđević, dr
Aleksandra Trogrlić
dr Dušica Filipović Đurđević, mr
Petar Čolović
Ivana Jakovljev
Povezanost stila pisanja i osobina ličnosti
19. 06. 2010.
1232/D
dr Petar Milin
Milica Popović
Uspešnost reprodukcije u zavisnosti od broja čulnih modaliteta kojim je
moguće iskusiti pojam
21. 09. 2009.
1170/D
dr Dušica Filipović Đurđević dr Vanja Ković, dr Petar Milin
Jelena Živanović
Efekat kongruentnosti između čulnog modaliteta koji pojam poseduje i
čulnog modaliteta kroz koji se prima informacija o pojmu
21. 09. 2009.
1168/D
dr Dušica Filipović Đurđević dr Sunčica Zdravković, dr Petar Milin
Marjena Popović
Promena efikasnosti kao faktor u odbiru strategije aktivne ili pasivne pažnje
23. 09. 2008.
1087/D
dr Sunčica Zdravković
Vesna Vidaković
Efekat boje i oblika na uspešnost praćenja skupova pokretnih meta
08. 09. 2008.
1078/D
dr Sunčica Zdravković
Tamara Jovanović
Kognitivna obrada alomorfije u srpskom jeziku
09. 10. 2007.
996/D
dr Petar Milin
Radmila Stojanović Kognitivna relevantnost efekta simboličke distance
08. 11. 2006.
911/D
dr Sunčica Zdravković
Jasmina Stevanov
"Rotsnake" iluzija: faktori intenziteta iluzornog pokreta
03. 07. 2006.
889/D
dr Sunčica Zdravković
Marija Pižurica
Utvrđivanje efekta veličine susedstva reči u srpskom jeziku
31. 05. 2006.
865/D
dr Petar Milin
dr Lajoš Genc, dr Sunčica Zdravković
Jelena Lisac
Uticaj asocijativnog konteksta na obradu reči u srpskom jeziku
06. 2005.
807/D
dr Petar Milin
dr Sunčica Zdravković,
Božana Injac
Efekat pozicije podređene i nadređene klase u zadatku kategorizacije
15. 05. 2001.
547/D
dr Aleksandar Kostić
dr Lajoš Genc, dr Petar Milin
Vesna Radojčić
Razlika u kognitivnoj obradi imenica i predloga srpskog jezika
10. 2001.
567/D
dr Aleksandar Kostić
dr Petar Milin, dr Dušica Filipović
Đurđević
dr Petar Milin, mr Petar Čolović
dr Sunčica Zdravković, dr Dušica
Filipović Đurđević
dr Petar Milin, mr Aleksandra
Trogrlic
dr Petar Milin, mr Aleksandra
Trogrlic
Vladimir Guzina
Kognitivna obrada gramatičkih atributa imenice pri auditivnoj prezentaciji
stimulusa
Efekat pridevskog konteksta na prepoznavanje oblika imenica
Petar Milin
Jezička produkcija - aspekti strukture i razvoja
24. 09. 1994.
213/D
dr Aleksandar Kostić
dr Predrag Ognjenović, dr Ružica
Rosandić
Količina informacija kao prediktor obrade reči u moždanim hemisferama
05. 10. 1993.
185/D
dr Aleksandar Kostić
dr Mikloš Biro, dr Ignjat Ignjatović
Uticaj vizuelnog polja na poznavanje reči u gramatičkom kontekstu
01. 07. 1993.
181/D
dr Aleksandar Kostić
05. 07. 1991.
121/D
dr Aleksandar Kostić
Goran S. Lazendić
Stanislava
Antonijević
Dragana
Milutinović
Aleksandra Trogrlić Asocijativna produktivnost homonima, sinonima i običnih reči
05. 1999.
422/D
dr Aleksandar Kostić
10. 10. 1995.
253/D
dr Aleksandar Kostić
dr Predrag Ognjenović, dr Žarko
Korać
Download

DOKTORSKE DISERTACIJE MASTER RADOVI