ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
S
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
ST
U DIORUM
ZE
REFORMISANI NASTAVNI PLAN I
PROGRAM
ODSJEKA ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
Zenica, januar 2014.
1
S A D R Ž A J UVODNE NAZNAKE ____________________________________________________________ 5
SEMESTRALNA PREDMETNO PLANSKA STRUKTURA _________________________________ 7
SEMESTAR I ______________________________________________________________________ 8
SEMESTAR II _____________________________________________________________________ 9
SEMESTAR III ____________________________________________________________________ 10
SEMESTAR IV ____________________________________________________________________ 11
SEMESTAR V ____________________________________________________________________ 12
SEMESTAR VI ____________________________________________________________________ 13
NASTAVNI PROGRAMI ________________________________________________________ 14
PRVI SEMESTAR _____________________________________________________________ 15
OBAVEZNI PREDMETI _________________________________________________________ 15
UVOD U UČENJE KUR'ANA_____________________________________________________________15
OSNOVI TEFSIRA _____________________________________________________________________17
UVOD U NAUKU AKAIDA ______________________________________________________________20
OPĆA PSIHOLOGIJA ___________________________________________________________________22
BOSANSKI JEZIK I ____________________________________________________________________24
FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU ARAPKOG JEZIKA __________________________________26
OPĆA PEDAGOGIJA ___________________________________________________________________28
DRUGI SEMESTAR____________________________________________________________ 30
OBAVEZNI PREDMETI _________________________________________________________ 30
TOKOVI AKAIDSKOG MIŠLJENJA _______________________________________________________30
UVOD U DA'VU _______________________________________________________________________32
S I R A _______________________________________________________________________________34
UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU ___________________________________________36
ŠKOLSKA PEDAGOGIJA _______________________________________________________________39
OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA __________________________________________42
OSNOVI HADISA ______________________________________________________________________44
TREĆI SEMESTAR ____________________________________________________________ 46
OBAVEZNI PREDMETI _________________________________________________________ 46
IBADAT ______________________________________________________________________________46
TEFSIRSKE TEME _____________________________________________________________________48
TEHNIKA PISANJA NAUČNOG RADA____________________________________________________50
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA ______________________________________________________________52
UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA _________________________________________________54
INFORMATIKA________________________________________________________________________56
IZBORNI PREDMETI ___________________________________________________________ 58
HIFZ KUR'ANA________________________________________________________________________58
HADISKI TESKTOVI ___________________________________________________________________60
ČETVRTI SEMESTAR __________________________________________________________ 62
2
OBAVEZNI PREDMETI _________________________________________________________ 62
KIRAET II ____________________________________________________________________________62
HADISKE TEME _______________________________________________________________________64
ŠERIJATSKO PORODIČNO PRAVO ______________________________________________________66
TEORIJA NASTAVE____________________________________________________________________68
OSNOVI ISLAMSKE UMJETNOSTI ESTETIKE _____________________________________________70
BOSANSKI JEZIK II ___________________________________________________________________72
IZBORNI PREDMETI ___________________________________________________________ 74
TEFSIRSKI TEKSTOVI _________________________________________________________________74
UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA_____________________________________________________76
OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA __________________________________________________________78
OSNOVE TURSKOG JEZIKA ____________________________________________________________80
PETI SEMESTAR _____________________________________________________________ 82
OBAVEZNI PREDMETI _________________________________________________________ 82
SAVREMENE FIKHSKE TEME___________________________________________________________82
UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU________________________________________________________84
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA ____________________________________________________________86
METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I__________________________________________________89
GOVORNA KULTURA__________________________________________________________________91
ENGLESKI JEZIK I _____________________________________________________________________93
NJEMAČKI JEZIK I ____________________________________________________________________95
IZBORNI PREDMETI ___________________________________________________________ 98
METODIKA POČETNOG PISANJA I ČITANJA ARAPSKOG JEZIKA ___________________________98
SOCIJALNA PEDAGOGIJA _____________________________________________________________101
NASTAVNA KOMUNIKACIJA __________________________________________________________103
ŠESTI SEMESTAR ___________________________________________________________ 105
OBAVEZNI PREDMETI ________________________________________________________ 105
DAVETSKE METODE _________________________________________________________________105
RELIGIJSKA PEDAGOGIJA ____________________________________________________________107
METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II ________________________________________________110
METODIKA KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU__________________________________________________112
ENGLESKI JEZIK II ___________________________________________________________________114
NJEMAČKI JEZIK II ___________________________________________________________________116
DOKIMOLOGIJA _____________________________________________________________________119
IZBORNI PREDMETI __________________________________________________________ 121
ODGOJ I OBRAZOVANJE U ISLAMSKOJ FILOZOFIJI ______________________________________121
OSNOVE ARAPSKE KNJIŽEVNOSTI ____________________________________________________124
OSNOVE PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI ___________________________________________________126
OSNOVE TURSKE KNJIŽEVNOSTI______________________________________________________128
3
4
UVODNE NAZNAKE Prateći suvremene standarde edukacije nastavnika utemeljene u tok Reforme sistema
visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, te usmjeravajući se ka zadobijanju
pretpostavki uključivanja u ECTS sistem studiranja, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u
Zenici pokrenuo je programiran, stručno nadziran proces reformiranja studija koji podrazumijeva
produžetak trajanja studija na tri godine, uvođenje ECTS sistema studiranja (European Credit
Transfer Sistem), kao i uvođenje novih programa koji će obezbijediti kvalitetniju educiranost
profesora islamske vjeronauke.
Reformirani studij podrazumijeva:
 sticanje diplome u okviru dodiplomskog studija po ECTS sistemu;
 obnovljene
programe teološkog, pedagoškog, psihološkog, didaktičkog,
metodičkog obrazovanja, strukturalno korespondirajuće studiju na Fakultetu
islamskih nauka u Sarajevu, odnosno nastavničkim fakultetima u Bosni i
Hercegovini;
 nove programe posredstvom opcionih kolegija, napr. socijalna pedagogija koja,
između ostalog, osposobljava profesora islamske vjeronauke za odgojnoobrazovni
rad u razredu shodno principima integracije, inkluzije djece s posebnim razvojnim
potrebama;
 nove programe razvoja metodika pojedinih nastavni disciplina, koji bivaju
integrirani putem metodike islamske vjeronauke;
 obnovljene programe osposobljavanja za istraživanje pojava u odgoju i
obrazovanju (teorijsko-praktično metodološko osposobljavanje);
 nove programe razvijanja 'kulture učenja' (uz upotrebu novih radnih metoda);
 nove
programe razvijanja komunikacijskih vještina, shodno potrebama
reformirane škole koja traži umijeće građenja paradigme timskog rada;
 nove programe kontinuiranog, planskog usavršavanja nastavnika islamske
vjeronauke;
 novi program interdisciplinarnog prožimanja referentnih znanosti za odgoj u vjeri
(teologija, humanističke znanosti...), što će svoje opredmećenje imati kroz
inventivnost i realizaciju nastavnih predmeta i izrazit studentski angažman u toku
studija.
Studij traje šest semestara, a svaki semestar trajat će petnaest sedmica. Polaganje ispita će
biti organizirano u tri ispitna roka: januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom, a
5
bit će primjenjivano i kontinuirano praćenje napredovanja studenata u skladu s ECTS sistemom
(eseji, istraživački projekti, prezentacije, seminarske radnje…).
Nastavni plan i program sadrži semestralnu predmetno-plansku strukturu, opisano
praktično osposobljavanje studenata sa radovima u toku studiija, te metodološki unificiran opis
nastavnih kurseva (obaveznih i izbornih) posredstvom programa predavanja i vježbi, način
polaganja ispita i literaturu.
Nakon završetka I ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku student stiče diplomu
u kojoj će stajati da je stekao akademsku titulu i stručno zvanje PROFESOR ISLAMSKE
VJERONAUKE.
Nastavni plan i program je izradila Komisija koju je imenovalo Nastavno-naučno vijeće
Islamskog pedagoškog fakulteta.
Zenica, septembar, 2012. godine.
6
SEMESTRALNA PREDMETNO PLANSKA STRUKTURA 7
SEMESTAR I Šifra SEMESTAR I P
2 V
LV
S
K
Pr
 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K35-036
Uvod u učenje Kur’ana 07K35-049
Osnovi tefsira 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K35-055
Uvod u nauka akaida 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 04K04-076
Opća psihologija 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 04K03-222
Bosanski jezik I 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K36-006
Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika Opća pedagogija 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 5 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 14 14 1 ‐ ‐ ‐ 29 04K04-075
UKUPNO
ECTS KREDITI Šifra SEMESTAR I P
V LV S K  Pr Priprema
P U 07K35-036
Uvod u učenje Kur’ana 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,5 3,5 07K35-049
Osnovi tefsira 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 4 07K35-055
Uvod u nauka akaida 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 4 04K04-076
Opća psihologija 1 1 ‐ 0,5 0,5 ‐ 1 1 5 04K03-222
Bosanski jezik I 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 4 Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika 04K04-075 Opća pedagogija 1 1 0,5 ‐ 0,5 ‐ 1 0,5 4,5 1 1 0,5 0,5 ‐ 1 1 5 UKUPNO
7 7 0,5 1 1,5 ‐ 6 7 30 07K36-006
‐ P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit,  ‐ ukupno 8
SEMESTAR II Šifra SEMESTAR II P
2 V LV S K Pr  2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K35-053
Tokovi akaidskog mišljenja 07K35-054
Uvod u da’vu 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K35-033
Sira 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K34-023
Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 04K04-077
Školska pedagogija 2 2 ‐ ‐ ‐ 1 5 07K36-008
Osnove morfosintakse arapskog jezika Osnovi hadisa 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 5 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 14 14 1 ‐ ‐ 1 30 07K35-048
UKUPNO
ECTS KREDITI Šifra V LV 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 4 07K35-054
Tokovi akaidskog mišljenja Uvod u da’vu 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 4 07K35-033
Sira 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 4 07K34-023
Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju Školska pedagogija 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 4 1 1 ‐ 0,5 ‐ 0,5 1 1 5 Osnove morfo sintakse arapskog jezika Osnovi hadisa 1 1 0,5 ‐ ‐ 1 1 4,5 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 1 4,5 7 7 0,5 0,5 7 5 30 04K04-077
07K36-008
07K35-048
UKUPNO
S ‐ 3 K ‐ Pr  P
07K35-053
SEMESTAR II Priprema
P U P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit,  ‐ ukupno 9
SEMESTAR III Šifra SEMESTAR III P
3 V LV S K Pr  1 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K35-044
Ibadat 07K35-052
Tefsirske teme 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 04K01-040
Tehnika pisanja naučnog rada 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 04K04-078
Razvojna psihologija 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K36-010
Uvod u sintaksu arapskog jezika 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 5 04K02-080
Informatika 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Izborni predmet 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 15 12 1 ‐ ‐ 28 UKUPNO
P
2 V S K  ECTS 07K35-056
IZBORNIPREDMETI
Hifz Kur'ana 2 ‐ ‐ 4 4 07K35-010
Hadiski tekstovi 2 2 ‐ ‐ 4 4 V LV S K P Priprema
r P U  Šifra ECTS KREDITI Šifra SEMESTAR III P
07K35-044
Ibadat 1 0,5 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 1 4 07K35-052
Tefsirske teme 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 1 4,5 04K01-040
Tehnika pisanja naučnog rada Razvojna psihologija 1 0,5 ‐ 0,5 0,5 ‐ 1 1 4,5 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 1 4,5 Uvod u sintaksu arapskog jezika Informatika 1 1 0,5 ‐ ‐ ‐ 1 1 4,5 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 4 Izborni predmet 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ ‐ 1,5 4 7 6 0,5 ‐ 6 7,5 30 04K04-078
07K36-010
04K02-080
UKUPNO
0,5 2,5 P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit,  ‐ ukupno 10
SEMESTAR IV Šifra SEMESTAR IV P
2 V LV S K Pr  2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K35-013
Kiraet II 07K35-043
Hadiske teme 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K35-051
Šerijatsko porodično pravo 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 04K04-079
Teorija nastave 2 2 ‐ ‐ ‐ 1 5 07K34-039
Osnovi islamske umjetnosti i estetike Bosanski jezik II 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Izborni predmet 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 15 13 ‐ ‐ ‐ 1 29 04K03-223
UKUPNO
IZBORNIPREDMETI
Tefsirski tekstovi P
2 V S K  ECTS 2 ‐ ‐ 3 3,5 07K35-035
07K36-012
Učenje judaizma i kršćanstva 2 2 ‐ ‐ 3 3,5 Osnove perzijskog jezika 2 2 ‐ ‐ 3 3,5 07K36-013
Osnove turskog jezika 2 2 3 3,5 P
V LV S K Pr ‐ ‐ ‐ ‐ 1,5 3,5 Šifra 07K35-034
ECTS KREDITI Šifra SEMESTAR IV Priprema
P U  07K35-013
Kiraet II 1 1 ‐ 07K35-043
Hadiske teme 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 1 4,5 07K35-051
Šerijatsko porodično pravo Teorija nastave 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 1 4,5 1 1 ‐ 0,5 ‐ 0,5 1 1 5 Osnovi islamske umjetnosti i estetike Bosanski jezik II 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 1 4,5 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 1 4,5 Izborni predmet 1 0,5 ‐ 0,5 ‐ ‐ ‐ 1,5 3,5 7 6,5 ‐ 0,5 5 8 30 04K04-079
07K34-039
04K03-223
UKUPNO
3 ‐ P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit,  ‐ ukupno 11
SEMESTAR V Šifra SEMESTAR V V LV S K Pr  1 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K35-050
Savremena fikhske teme P
3 07K34-043
Uvod u islamsku filozofiju 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 04K04-080
Pedagoška psihologija 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K34-033
Metodika islamske vjeronauke I 2 2 ‐ ‐ ‐ 2 6 04K03-224
Govorna kultura 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Strani jezik* 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 5 Izborni predmet 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 15 12 1 ‐ ‐ 2 30 UKUPNO
* 04K03-225
Engleski jezik I 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 5 04K03-226
Njemački jezik I 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 5 Šifra 07K36-011
07K33-032
04K04-084
IZBORNIPREDMETI
Metodika početnog pisanja i čitanja arapskog jezika Socijalna pedagogija P
2 V S K  ECTS 2 ‐ ‐ 3 4 2 2 ‐ ‐ 3 4 Nastavna komunikacija 2 2 ‐ ‐ 3 4 Pr Priprema
P U ECTS KREDITI Šifra SEMESTAR V  V LV S K 1,5 0,5 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 4 P
07K35-050
Savremena fikhske teme 07K34-043
Uvod u islamsku filozofiju Pedagoška psihologija 1 0,5 ‐ 0,5 ‐ ‐ ‐ 1,5 3,5 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 1 4,5 Metodika islamske vjeronauke I Govorna kultura 1 1 ‐ 0,5 ‐ 1 1 1 5,5 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 4 Strani jezik 1 1 0,5 ‐ ‐ ‐ 1 1 4,5 Izborni predmet 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 4 7,5 5,5 0,5 2,5 ‐ 1 6 7 30 04K04-080
07K34-033
04K03-224
UKUPNO
P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit,  ‐ ukupno 12
SEMESTAR VI Šifra SEMESTAR VI P
2 V LV S K Pr  2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K35-041
Davetske metode 07K34-041
Religijska pedagogija 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 07K34-034
Metodika islamske vjeronauke II 2 2 ‐ ‐ ‐ 2 6 04K04-081
Metodika književnosti za djecu 2 2 ‐ ‐ ‐ 1 5 Strani jezik* 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 5 04K04-082 Dokimologija 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Izborni predmet 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 14 13 ‐ ‐ ‐ 3 30 UKUPNO
* 04K03-227
Engleski jezik II 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 5 04K03-228
Njemački jezik II 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 5 Šifra P
2 V S K  ECTS 2 ‐ ‐ 4 4 07K34-038
IZBORNIPREDMETI
Odgoj i obrazovanje u islamskoj filozofiji 07K36-004
Osnove arapske književnosti 2 2 ‐ ‐ 4 4 07K36-014
Osnove perzijske književnosti 2 2 ‐ ‐ 4 4 07K36-015
Osnove turske književnosti 2 2 4 4 ECTS KREDITI Šifra  SEMESTAR VI P
V LV S K Pr 07K35-041
Davetske metode 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 4 07K34-041
Religijska pedagogija 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 4 07K34-034
Metodika islamske vjeronauke II Metodika književnosti za djecu Strani jezik 1 1 ‐ 0,5 ‐ 1 1 1 5,5 1 1 ‐ 0,5 ‐ 0,5 1 0,5 4,5 1 1 0,5 ‐ ‐ ‐ 1 1 4,5 Dokimologija 1 0,5 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 3,5 Izborni predmet 1 1 ‐ 0,5 ‐ ‐ 1 0,5 4 7 6,5 0,5 3 ‐ 1,5 7 4,5 30 04K04-081
04K04-082 UKUPNO
Priprema
P U P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit,  ‐ ukupno
13
NASTAVNI PROGRAMI 14
PRVI SEMESTAR V
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
OBAVEZNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
UVOD U UČENJE KUR'ANA
Predmet: UVOD U UČENJE KUR'ANA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
V Semestar:
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: P + V
Nastavnik: Prof. dr. sc. Halil hfz.
Mehtić
Saradnik: v. as. mr. Safet Husejnović
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula:07K35-045
ECTS krediti: 3,5
Ukupan broj sati: 60
E-mail: :
[email protected]
E-mail:
Cilj ovog kursa je podučiti studente pravilnom interpretiranju Kur'ana časnog,
kako bio oni kao budući nastavnici islamske vjeronauke mogli, da pravilno učenje
Kur'na (po tedžvidu), prenesu na učenike osnovnih i srednjih škola.
Očekuje se da će student podučiti pravilnom interpretiranju Kur'ana časnog,
kako bi on kao budući nastavnik islamske vjeronauke mogao, da pravilno učenje
Kur'na (po tedžvidu), prenese na učenike osnovnih i srednjih škola.
Teme:
Cilj, značaj i potreba učenja Kur’ana. Ajeti i hadisi koji potstiču na učenje
Kur’ana. Odgovornost za napamet naučeni tekst Kur’ana.
Pripreme za učenje Kur’ana. Čistoća I urednost. Mjesta na kojima se može učiti
Kur’an. . Ponašanje prilokom učenja Kur’ana.
Prilagođavanje glasa značenjima proučenih ajeta. Podizanje i spuštanje glasa u
toku učenja. Smisao ponavljanja istih ajeta. Zajedničko učenje Kur’ana. Učenje
Kur’ana redom.
Pravila u vezi sa sedždei tilavom. Ajeti poslije kojih se čini sedžda. Stav hanefijske
prvne škole po ovom pitanju. Mišljenje Šafije po ovom pitanju.
Nastanak i značaj tedžvida kao nauke. Osobenosti i pravilan izgovor arapskog
alfabeta (meharidžul-huruf).
Tedžvidska pravila kojima se regulišu akustične promjene tokom učenja Kur’ana
kao npr: neobične dužine (mudud).
Pet pravila kojima se regulišu glasovne promjene, uklapanje pojedinih harfova
(idgami).
Pravila kojima se reguliše isticanje pojedinih harfova (izhar), pretvorba nekih
glasova (iklab), skrivanje pojedinih glasova (ihfa) itd.
15
Vrijeme učenja Kur’ana, (započenjanje i završavanje učenja). Pohvaljeni postupci
na dan hatme (završenja učenja Kur’ana).
Obici dove kojima se treba obraćati na dan završetka hatme.
Neki oblici poštivanja mushafa. Formalno i stvarno poštivanje mushafa.
Ukrašavanje mushafa. Kupoprodaja mushafa.O nekim neprimjerenim postupcima
pojedinih učača Kur’ana.
Koliko vremena provoditi u učenju Kur’ana. Praksa ashaba, radijallahu anhum.
Mišljenje nekih učenjaka po ovom pitanju. Optimalni rok za hatmu (učenje
kompletnog Kur’ana).
Učenje istiaze. Stav islamskih učenjaka o obaveznosti istiaze. Spajanje istiaze sa
kur’anskim tekstom. Varijante istiaze.
Učenje bismille. Neki propisi vezani za učenje bismilleu suri Berae. Mišljenja
mufessira o bismilli kao sastavnom djelu svake sure.
Rekapitulacija svih oblasti.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
90 %
2. prezentacije
5%
3. radionica/grupni rad
5%
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog
studenta da izvrši određene aktivnosti i vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku
redovne nastave. Vanredni studenti će imati dodatna pitanja na završnom pismenom ispitu.
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
- Kur'an
3.1. Obavezna
- dr. hfz. Halil Mehtić, Vrijednost učenja kur'ana, Islamski pedagoški fakultet,
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Zenica, 2010.
- Zbornik radova, br. 1. Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 1989.
- Imam en-Nevevi, Adabi učenja Kur'ana, Sarajevo, 1997.
- Ćamil Silajdžić i Ibrahim Trebinjac Tedžvid – pravilno učenje Kur'ana, Sarajevo
1985.
1. Radovi iz oblasti kiraeta objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim, Islamska
misao, Muallim, Novi horizonti itd.)
16
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
OSNOVI TEFSIRA
Predmet: OSNOVI TEFSIRA
Nivo: Dodiplomski
Godina: I
Semestar: I
Status: Obavezni/Izborni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik:
prof. dr. Safvet Halilović
Saradnik:
asistent mr. Muamer Neimarlija
1. CILJ
PREDMETA
Konsultacije: iza
nastave (vidjeti
raspored)
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-049
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj predmeta Osnovi tefsira je upoznavanje studenata s osnovnim
tefsirskim pojmovima i instrumentarijem ove znanosti; uvesti ih u literaturu
u ovoj oblasti; dati im osnovne spoznaje u vezi Kur'ana, njegove objave,
forme, autentičnosti, jezika, jezika, stila, čitanja, nadnaravnosti,
pretpostavki njegovog tumačenja itd. Akcenat se daje na ehlu-sunnetske
stavove, a mišljenja drugih, islamskih i neislamskih provenijencija, također
se spominju.
Kroz kurs će se predstaviti nastanak i razvoj tefsirske misli u islamu – od
klasičnog do savremenog perioda; ukratko prezentirati glavne epohe i škole
tefsira, kao i glavna tefsirska djela i njihovi autori.
Nakon odslušanog kolegija Osnovi tefsira studenti će:
1.1. Očekivane
- ovladati osnovnim tefsirskim pojmovima i instrumentarijem;
kompetencije
- dobit će uvide u glavne tokove tefsirkog mišljenja i pristupe Kur'anu;
koje će student
- razvit će senzibilitet za važnost Kur'ana i Kur'anskih tekstova u islamu.
razviti
Uvod: značaj i potreba za tefsirom. Tefsir: jezičko i terminološko značenje,
1.2. Osnovne
tematske jedinice značenje i upotreba riječi "te'vil".
koje se obrađuju Pretpostavke za bavljenje tefsirom
Kur'an: značaj i mjesto Kur'ana u islamu; Definicije: lingvistička, tefsirska,
kur'anska, hadiska; Kur'an u očima orijentalista.
Objava Kur'ana: fenomen Objave; Dileme i prigovori onih koji negiraju Objavu;
Načini objave Kur'ana; Postepenost objave Kur'ana; Prva i posljednja objava.
Forma Kur'ana: Sure; Ajeti; Bismilla; Slovni počeci pojedinih sura. Historija
Kur'ana: Institucija hifza; Pismeno bilježenje putem zvaničnih pisara Objave;
Materijali na kojima je zapisivan Kur'an; Sakupljanje Kur'ana u jednu zbirku;
Kodifikacija Mushafa; Proces usavršavanja kur'anskog pisma.
Sedam harfova Kur'ana. Kiraeti: Nastanak kiraeta; Sedam/ deset poznatih mutevatir
kiraeta i njihovi osnivači; Šazz kiraeti; Kriterij za određivanje priznatih kiraeta;
Kiraeti i tumačenje Kur'ana; Važnija kiraetska literatura.
Rekapitulacija
17
Povodi objave Kur'ana: Značaj poznavanja povoda objave; Više povoda – jedan
ajet, jedan povod – više ajeta; Odnos teksta i povoda; Djela o povodima objave;
Mogućnost korištenja povoda objave u odgojno-obrazovne svrhe.
Pitanje derogacije u Kur'anu: Definicija; Način upoznavanja nasih i mensuh ajeta;
Vrste i vidovi derogacije; Podjela Kur'ana na mekanska i medinska ajeta i sure:
Kriteriji; Formalne i sadržajne karakteristike; Mogućnost kotištenja u pedagoške
svrhe
Jezik i stil Kur'ana: Islamske i orijentalističke teorije o jeziku Kur'ana. Postoje li u
Kur'anu "nearapske” riječi? Odlike kur'anskog stila. Neka vlastita imena u Kur'anu
i Tefsiru.
Nadnaravnost Kur'ana (i'džazu-l-Kur'an): Kur'anski izazovi (tehaddi); Aspekti
kur'anske mudžize: povijesni, naučni, zakonodavni; Djela o i'džazu Kur'ana, glavni
predstavnici i osnovne karakteristike.
Prevođenje Kur'ana: mogućnost prijevoda Kur'ana sa gledišta šerijata; Prijevodi
Kur'ana u svijetu; Prijevodi Kur'ana na bosanskom jeziku, kratak historijat i
osnovne karakteristike. Prijevod posljednjih (kratkih) dvadeset sura Kur’ana.
Tefsirska podjela ajeta: muhkem i mutešabih; ‘amm i hass; mudžmel i mubejjen;
mutlak i mukajjed. Pojašnjenje pojmova mentuk i mefhum.
Metode tumačenja Kur'ana. Nastanak i razvoj tefsirske misli u islamu: Poslanikov
tefsir, značaj i postavke; Ashabi i tabi'ini i njihov doprinos tumačenju Kur'ana;
Tefsir u vremenu poslije tabi'ina i pojava pisanih tefsirskih zbirki; Glavne škole
tefsira; Savremena tefsirska misao, glavni pravci, predstavnici i karakteristike.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanja
80 %
2. prezentacije
15 %
3. gosti predavači
5 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 10 %
2. prisustvo nastavi, konsultacije,
aktivnosti
30 %
3. završni pismeni ispit
60 %
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada:
Obaveza svih studenata (redovni i vanredni) je da izvrše određene aktivnosti u vidu pisanja
eseja i njegove prezentacije. Teme se dobivaju na početku semestra, u dogovoru sa profesorom i
asistentom.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Dr. Safvet Halilović: Osnovi Tefsira, IPA, Zenica, 2005.
H. Mehmed Handžić: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, Sarajevo,
1972.; dr. Enes Karić: Uvod u tefsirske znanosti, FIN, Sarajevo, 1997.
Abdukadir Muhammed Salih: Tefsir i mufessiri u savremenom dobu,
Sarajevo, 2008.; Murad Wilfried Hofmann: Kratki vodič kroz Kur'an,
Sarajevo, 2011.; Maurice Bucaille: Biblija, Kur'an i nauka, Sarajevo,
2001.; Harun Yahya: Kur'anske mudžize, Sarajevo, 2001.
18
19
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
UVOD U NAUKU AKAIDA
Predmet: UVOD U NAUKU AKAIDA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
I
Semestar: I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik:
prof. dr. Zuhdija Adilović
Saradnik:
as. Amel Sarajlić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Upoznavanje studenata sa značajem i ulogom vjerovanja u životu čovjeka, kroz
izlaganje šest načela islamskog vjerovanja
Očekuje se da će studenti nakon odslušanog predmeta Uvod u nauku akaida
unaprijediti sljedeće kompetencije:





1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-055
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 60
Kompetentno će vladati akaidskom terminologijom;
Steći će uvid u akaidsku literaturu;
Upoznat će se sa historijskim razvojem akaidske misli;
Posjedovat će znanje o tradicionalnom obrazcu islamskog
vjerovanja u kontekstu načela islamskog vjerovanja.
Osposobljenost studenata da samostalno istražuju stručna i
znanstvena djela, te da prate stručnu literaturu.
Teme
1. Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori;
2. Definicija, značaj i uloga vjerovanja u životu čovjeka;
3. Vjerovanje u Allaha;
4. Vjerovanje u Allahove meleke;
5. Vjerovanje u Allahovu Objavu;
6. Vjerovanje u Allahove poslanike;
7. Vjerovanje u Sudnji dan 6.Vjerovanje u Allahovo određenje;
8. Parcijalni ispit;
9. Suština imana;
10. Riječi i djela koja izvode iz imana;
11. Upasnost proglašenja određene osobe kafirom;
12. Status počinoca velikih grijeha;
13. Pet stubova islamskog vjerovanja: al-shahadah (svjedočanstvo vjere), salat
(obavljanje namaza) ;
14. zekat (obavezni izdatak na imovinu, sawm (post) i hadž (islamsko
20
hodočašće) ;
15. Rekapitulacija svih oblasti.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
60 %
30 %
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
10 %
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija)
2. test
3. završni ispit
30%
60 %
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Studenti će tokom slušanja modula imati obvezu:
– napisati jedan esej na odabranu temu, i/ili
– jednu kritičku studiju (do 5 stranica), prosudbu nekog istraživačkog fenomena.
Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem modula.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
1. Zuhdija Adilović: Hasan Kafija Pruščak i njegovo djelo Svjetlost istinske
spoznaje o temeljima vjere, IPA, Zenica, 2004.
2. Muhammed Nu,ajm Jasin: Iman – temelji – suština – negacija, prijevod:
Zuhdija Adilović, Zenica 1995.
3. Muhammed Abduhu: Risaletut-tewhid.
4. Muhammed b. Abdurrahman el-Humejs: Kratki komentar na El-Fikhulekber djelo imama Ebu Hanife.
5. Husein Đozo: Islam u Vremenu, Sarajevo, 1976.
1. Ahmed Behdžet: Allah – islamsko poimanje i vjerovanje.
2. El-Gazali: Vjerovanje jednog muslimana, Tuzla.
3. Sulejmen el-Eškar: Vjerovanje u Allaha; Kada i kader; Poslanici i
Objave; Svijet časnih meleka.
21
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
OPĆA PSIHOLOGIJA
Predmet: OPĆA PSIHOLOGIJA
I ciklus studija
Godina:
I
Semestar: I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik: Doc.dr. Almira Isić
Saradnik: mr. sc. Mersiha Jusić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivani
ishodi
Konsultacije:
iza
nastave i putem mejla
Konsultacije:
iza
nastave i putem mejla
Šifra: 04-K04-65
ECTS krediti: 5
Ukupan broj sati: 30+30=60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Upoznavanje studenata sa pojmom, predmetom psihologije, psihološkim
granama i pravcima, organskom osnovom psihičkog života, zatim sa
osnovnim (osjeti, percepcija, pažnja i predstave) i složenim psihičkim
procesima (učenje, pamćenje, mišljenje i zaboravljanje), te inteligencijom,
emocijama, motivacijom i psihičkim poremećajima.
Studenti će kroz ovaj predmet biti upoznati sa kognitivnim (osnovnim i
složenim psihičkim procesima), emocionalnim i voljnim procesima, te
izvjesnim psihičkim osobinama (sposobnost, temperament i karakter).
Pored toga, studenti ću steći i uvid u organsku osnovu svakog od navedenih
psihičkih procesa.
1.2. Predmeti
koji su preduvjet Nema preduvjeta.
za polaganje
1.3. Osnovne
SEDMICA Teme
tematske jedinice 1. sedmica
Određenje psihologije (Pojam i predmet psihologije te
koje se obrađuju
psihološke grane i pravci)
2. sedmica
Metodologija psiholoških istraživanja (Metode i tehnike
istraživanja u psihologiji)
3. sedmica Organska osnova psihičkog života (receptori, efektori i nervni
sistem)
4. sedmica Predstave
5. sedmica Pažnja
6. sedmica Učenje
7. sedmica Pamćenje
8. sedmica Zaboravljanje
9. sedmica Mišljenje
10. sedmica Inteligencija
11. sedmica Emocije
12. sedmica Motivacija
22
13. sedmica Temperament i karakter
14. sedmica Psihički poremećaji (neuroze, psihoze i poremećaji ličnosti)
15. sedmica Rekapitulacija nastavnih jedinica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja
studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura




3.2. Dodatna
literatura


1. predavanje
10 %
2. praktični rad kroz vježbe
40 %
2. prezentacije
40 %
3. radionica/grupni rad
10%
Učešće u ocjeni (bodovi)
1. Prisustvo na nastavi i aktivnost
10
2. Seminarski rad
10
3. Prikaz knjige
10
4. Izrada portofolija u toku vježbi
10
5. I parcijalni ispit
20
6. II parcijalni ispit
20
7. Usmeni ispit
20
Spencer A. Rathus (2000). Temelji psihologije. Zagreb: Naklada
Slap.
Boris, P. (2010). Uvod u psihologiju (Psihologija za nepsihologe).
Zagreb: Naklada Slap.
Nikola, R (2004). Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenik i
nastavna sredstva.
Atkinson i Hilgard (2007). Uvod u psihologiju. Zagreb: Naklada,
Slap.
Pečjak, V. (1981). Psihologija saznavanja. Sarajevo: Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva.
Hrnjica, S. (2003). Opća psihologija sa psihologijom ličnosti.
Beograd: Naučna knjiga.
23
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
BOSANSKI JEZIK I
Predmet: BOSANSKI JEZIK I
Nivo: I ciklus
Godina: I
Semestar: I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 P+2 V
Nastavnik: doc. dr. Hazema
Ništović
Saradnik: v. as. Amina Pehlić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti
koji su
preduvjet za
polaganje
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske
jedinice koje se
obrađuju
Konsultacije: iza nastave
i putem e-maila
Konsultacije: iza nastave
i putem e-maila
Šifra modula: 04K03-222
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Razvijanje svijesti o značaju i ulozi jezika kao osnovnog komunikacijskog
sredstva, razvijanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja i
komuniciranja (ortografska i ortoepska norma), upoznavanje i razumijevanje
stručnih pojmova i sadržaja.
Nema preduvjeta
Poslije realiziranih predavanja i vježbi i poslije okončanog ispita studenti:
– imaju razvijenu svijest o značaju i ulozi jezika kao osnovnog
komunikacijskog sredstva,
– ovladali su vještinom komuniciranja u višeetničkoj zajednici,
– vladaju osnovnim pojmovima iz oblasti standardizacije jezika,
– vladaju ortografskom i osnovama ortoepske norme standardnog
bosanskog jezika,
– osposobljeni su da primijene stečeno znanje u radu sa djecom, kao i u
svakodnevnim životnim situacijama, odnosno u komunikaciji na
akademskom nivou.
SEDMICA TEMA
1. sedmica Osnovni sadržaji iz historije bosanskog jezika
2. sedmica Standardizacija jezika, standardizacija bosanskog jezika
3. sedmica Glasovi i glasovni skupovi
4. sedmica Veliko i malo slovo
5. sedmica Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi
6. sedmica Pravila ijekavskog izgovora
7. sedmica Znaci interpunkcije
8. sedmica Prvi parcijalni ispit
9. sedmica Promjene samoglasnika
10. sedmica Fonološki uvjetovane alternacije, jednačenje suglasnika po
zvučnosti
24
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
Jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe
Gubljenje suglasnika
Morfološki uvjetovane alternacije
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
70 %
2. prezentacije
50 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/osvrt/istraživački rad/
10
prezentacija
3. pismeni ispit
30
4. usmeni ispit
50
2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:Obaveza studenta je da izabere
jednu od ponuđene tri aktivnosti koju će realizirati (pisanje eseja, osvrta, istraživačkog rada ili
prezentaciju određenog nastavnog sadržaja u okviru kolegija).
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Čedić, I. (2001). Osnovi bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za jezik.
literatura
Halilović, S. (1999). Pravopis bosanskoga jezika. Zenica: Dom štampe.
Muratagić-Tuna, H. (2005). Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi
(sličnosti i razlike). Sarajevo: Bosansko filološko društvo
Jahić, Dž. – Halilović, S. – Palić, I. (2000). Gramatika bosanskoga jezika.
Zenica: Dom štampe
Jahić, Dž. – Ništović, H. (1994–1996). Bosanski jezik – školski rječnik
kulture izražavanja. Zenica: Dom štampe
3.2. Dodatna
Radovanović, M. (1986). Sociolingvistika. Novi Sad: Književna zajednica.
literatura
25
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU ARAPKOG JEZIKA
Šifra modula: 07K36-006
Predmet: FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU
ARAPKOG JEZIKA
Nivo: I ciklus
Godina: prva
Semestar: I
ECTS krediti: 4,5
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P +3 V
Ukupan broj sati: 75
Nastavnik: van.prof.dr. Mejra Softić
Saradnik: mr.v.ass. Mithat Jugo
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Ovladavanje baznim strukturnim elementima arapskog jezika na fonetskofonološkom, morfološkom i sintaksičkom nivou kao osnovnom
pretpostavkom za ospobljavanje studenata za sporazumijevanje u
najobičnijim situacijama života, kao i za razumijevanje jednostavnijih
tekstova i razmjenu kraćih pismenih poruka u okviru programske tematike i
jezičkog gradiva (praktični komunikativni aspekt).
- pravilna primjena arapske ortografske norme
- pravilan izgovor arapskog konsonantizma i ovladavanje vezanim čitanjem
- ovladavanje leksičkim minimumom
- razumijevanje i pravilno interpretiranje jednostavnijih izraza i kraćih
tekstova
- sposobnost komuniciranja na nivou proširenije imenske i glagolske
rečenice
Teme
Historijski razvoj arapskog jezika i društvene uslovljenosti jezičke
podvojenosti kod Arapa : diglosija
Arapska fonetika. Artikulaciono-akustičke osobine arapskog konsonantskog
sistema; arapski vokalski sistem - kratki i dugi vokali; poluvokali / prva
grupa harfova
Arapska fonetika - nastavak; druga grupa harfova; usvajanje osnovne
leksike
Pravopis. Pravopisni znaci – tašdid, sukun, madda, wasla, tanwin, određeni
član – sunčeva i mjesečeva slova; pravila čitanja
Prvi parcijalni - testiranje
Kategorizacija riječi: ime, glagol, partikula. Ime: Imenice, zamjenice,
pridjevi: kombiniranja - atributivna sintagma - prosta imenska rečenica
Imenice ženskog roda; padežni sistem-promjenjljiva i nepromjenjljiva
26
imena; potpuna i nepotpuna deklinacija (nominativ, genitiv, akuzativ)
Relacija pripadnosti: semantička genitivna veza (prosta); dvojina
Pravilna množina muškog i ženskog roda; nepravilna množina –
kongruiranja
Zamjenice: lične, pokazne, odnosne- rod, broj, padež
Čestica inna i njoj slične čestice; vokativ
Iskazivanje glagola imati; upotreba imena kullun i ğamī‘
Prosta glagolska vremena:perfekt–konjugacija glagola i pravila proste
glagolske rečenice.
Drugi parcijalni - testiranje
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Opis aktivnosti (%)
70 %
20%
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
10 %
prezentacija)
2. test
30 %
3. završni ispit
60 %
2.3. pisanje istraživačkog rada:
- studenti će u toku semestra na zadanu temu i u okviru predviđenih nastavnih jedinica napraviti
istraživanje u jeziku i prezentirati ga
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Janković, S. Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma, Sarajevo, 1987.
literatura
Haywood, J. A., Nahmad, H. M., A New Arabic Grammar of the Written
Language, London, 1976. Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I, 1984 Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole, Zenica, 1998. Grupa autora: al-‘Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002
3.2. Dodatna
literatura
Muftić, Teufik: Arapsko pismo, Sarajevo, 1982;
Božović, R.: Udžbenik arapskog jezika sa vježbankom i rječnikom, Sarajevo, 1984. M. Ziyad, Aš-Šafi fi al-imlā’,Kairo, 2009.
27
ER
ZITET U Z
EN
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
ZE
OPĆA PEDAGOGIJA
Predmet: OPĆA PEDAGOGIJA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
I
Semestar: I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik:
Prof. dr. Edina Vejo
Saradnik:
Ass. Azemina Durmić
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra: 04K04-085
ECTS krediti: 5
Ukupan broj sati: 30+30=60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
1. CILJ
Cilj predmeta je pružiti studentima temeljna znanja iz znanosti o odgoju, pomoći im
PREDMETA
da znastveno utemeljeno artikuliraju svoj pedagoški jezik i mišljenje.
- usvajanje temeljnog pojmovno kategorijalnog instrumentarija znanosti o odgoju
1.2. Očekivane
- teorijsko i stručno promišljanje i djelovanje iz konteksta suvremenih
kompetencije
paradigmatskih senzibiliteta Pedagogije
koje će student
razviti
1.3. Predmeti koji Nema predmeta koji su preduvjet za polaganje ispita.
su preduvjet za
polaganje
1.4. Osnovne
SEDMICA
TEMA
tematske jedinice 1. sedmica
Temeljne koordinate sistema pedagoških termina (elementi, njihove
koje se obrađuju
deskripcije i interakcije među njima)
2. sedmica
Znanost o odgoju: sistem disciplina, 'pedagoška učenja', znanstvenoterorijski koncepti
3. sedmica
Dimenzioniranje odgoja (kompleksni postmoderni pristup)
4. sedmica
Bloomov taksonomski model razvoja kognitivnog i afektivnog
područja ličnosti
5. sedmica
Intelektualni odgoj (pojam, odgojni tok, ciljevi, metode)
6. sedmica
Estetski odgoj (pojam, odgojni tok, ciljevi, metode)
7. sedmica
Prvi parcijalni ispit
8. sedmica
Relevantni pristupi odgoju moralnosti (klasični, Kolbergov...)
9. sedmica
Duhovni odgoj kao komponenta integriranog odgoja
10. sedmica Čovjekova otvorenost za svijet (postavke pedagoškog optimizma i
pedagoškog pesimizma)
11. sedmica Procesi odgoja u kontekstu kulture
12. sedmica Strukturni i holistički pristup razumijevanju faktora odgoja
13. sedmica Odgoj u porodici (idealno-tipske šanse porodičnog odgoja,
funkcionalnost porodice, posebnost bošnjačke porodice)
14. sedmica Drugi parcijalni ispit
28
15. sedmica
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
35 %
65 %
Učešće u ocjeni (%)
15 %
30 %
30 %
25 %
Malić-Mužić, Pedagogija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
H. Gudjans, Pedagogija, temeljna znanja, Educa, Zagreb, 1994.
Koning-Zedler, Teorije znanosti o odgoju, Educa, Zagreb, 2001.
A. Kreso: Koordinate obiteljskog odgoja, Sarajevo, 2004.
H. Giesecke, Uvod u pedagogiju, Zagreb, Educa, 1993.
29
DRUGI SEMESTAR V
ER
ZITET U Z
EN
I
UN
IC
I
OBAVEZNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
TOKOVI AKAIDSKOG MIŠLJENJA
Predmet: TOKOVI AKAIDSKOG MIŠLJENJA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
I
Semestar: II
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik:
Prof. Dr. Zuhdija Adilović
Saradnik:
Ass. Amel Sarajlić
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-053
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Upoznavanje studenata sa uzrocima prvog razlaza među muslimanima, sa
najznačajnijim teološkim školama,sektama, sljedbama i savremenim
pravcima u islamu.
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Očekuje se da će studenti nakon odslušanog predmeta Tokovi akaidskog mišljenja
unaprijediti sljedeće kompetencije:




1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Teme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Studenti će izučavajući ovaj predmet razviti sposobnost da razumiju
aktuelna međumuslimanska sporenja u svijetu;
Posjedovat će kritičko mišljenje i razumijevanje spram brojnih
raskola i sljedbi unutar i izvan kruga islamske misli;
Kompetentno će ovladati nastankom i razvojem sekti i sljedbi u
islamu, te o teološkim školama u islamu;
Osposobljenost studenata da samostalno istražuju stručna i
znanstvena djela, te da prate stručnu literaturu.
Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori;
Pojava razlaza među muslimanima;
Nastanak Haridžija i osnove njihovog učenja;
Nastanak i osnovne postavke šiizma;
Eš'arizam, Maturidizam;
Sufizam;
Parcijalni ispit
Savremeni islamski (reformatorski) pokreti;
30
9. Selefizam;
10. Muslimanska braća;
11. Savremeni neislamski pokreti;
12. Cionizam;
13. Jehovini svjedoci;
14. Kadijanizam;
15. Rekapitulacija svih oblasti.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
60 %
2. prezentacije
30 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 10___ %
2. test
__30_ %
3. završni ispit
60 %
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Studenti će tokom slušanja modula imati obvezu:
– napisati jedan esej na odabranu temu, i/ili
– jednu kritičku studiju (do 5 stranica), prosudbu nekog istraživačkog fenomena.
Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem modula.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
6. Mani’ b. Hammad al-Džuhani: El-Mevsuatu el-mujessere fil-edjani velmezahibi el-muasire, Riyadh, 1989.
7. N. Smailagić: Klasična kultura islama I, Zagreb, 1973., preveo Hasan
Sušić.
8. Muhibbuddin el-Hatib: Osnove učenja Šija imamija isna ašerija.
9. Džemal Čehajić: Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama
10. Kasim Dobrača: Kadijanizam i Ahmedizam
1. Adnan Silajdžić: Rane škole kelama, Sarajevo, 2004.
2. Abdul-Kadir ’Isa: Istine o tesavvufu, Tuzla, 1998., preveo Ahmed
Mešić.
3. M.M. Sharif: Historija islamske filozofije, Zagreb, 1990., preveo
Hasan Sušić.
4. Ebu Bekr el-Arabi: Zaštita od nesreća (El-Avasim minel-kavasim),
Sarajevo, bez godine izdanja, preveo Emsad Pezić.
5. Seid Havva: Naš duhovni odgoj, Sarajevo 2003., preveo Sead
Seljubac.
31
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
UVOD U DA'VU
Predmet: UVOD U DA'VU
Nivo: I ciklus
Godina:
I
Semestar: II
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 + 2
Nastavnik:
prof.dr.sci. Šefik Kurdić
Saradnik:
dr. sci. Esmir Halilović
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-054
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj ovog kursa je da upozna studente sa osnovnom da'vetskom
terminologijom. U njemu se izučavaju: daija – kao osnov da've, med'uvvosobe koje se pozivaju i načini da've. Također je akcenat dat na
karakteristike islama u koji pozivamo.
1.1. Očekivane
Kompetencije studenata koje se očekuju na kraju ovog modula jesu
kompetencije
usvajanje osnovnih znanja o utemeljenosti da'vetskog, odnosno kulturnokoje će student
prosvjetnog i vjerskog rada u svim sferama života a posebno u oblasti
razviti
pripreme za rad sa djecom i mladima u okviru nastave Islamske vjeronauke
1.2. Osnovne
Teme:
tematske jedinice Definicija islama. Definicija u hadisu o Džibrilu. Ostale definicije.
koje se obrađuju Temelji islama. Islamski monoteizam. Poslanstvo. Angažiranje na dobrim
djelima.
Specifičnosti islama. Islam je Božanskog porijekla. Univerzalnost islama.
Općenmitost islama. Nagrada i kazna u islamu. Idealnost i realnost u islamu.
Sistemi islama. Etički sistem. Društveni sistem. Pravni sistem. Sistem
vlasti. Ekonomski sistem. Kazneni sistem. Vojni sistem.
Da'ija. Važnost da'vetskog angažiranja. Utemeljnost da'vetskog angažiranja
u Kur'anu. Utemeljenost da'vetskog angažiranja u Sunnetu.
Prvi da'ija – Muhammed, s.a.v.s. Poslanici kao da'ije. Mjesto da'ije u islamu.
Da'ija poziva u svakom vremenu i prostoru.
Pripravnost da'ije. Potpuno razumijevanje. Stabilan iman. Konstantna veza
sa Gospodarom svjetova.
Osobine da'ije. Iskrenost. Strpljivost. Samilost. Skromnost. Pravednost.
Lični primjer.
Kultura da'ije. Islamska naobrazba. Historijska naobrazba. Društvena
naobrazba. Jezička i književna naobrazba. Znanstvena izobrazba.
Med'uvv. Definicija uzvanika. Prava uzvanika. Dužnosti uzvanika.
Vrste uzvanika. Uglednici. Obični građani. Nevjernici. Licemjeri.
32
Griješnici.
Da'va u Bosni i Hercegovini
Metodi savremene da've
Pisana riječ kao da'va
Savremeni izazovi
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
40 %
2. prezentacije
40 %
3. radionica/grupni rad
20 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Dr. Abdu-l-Kerim Zejdan: Usulu-d-da've, Daru-l-vefa', El-Mensura,
literatura
Egipat, 1992.
- Fethullah Gulen, POZIVANJE NA PRAVI PUT – PRINCIPI I METODE,
El-Kalem, Sarajevo, 2011.
- Dr. Muhammed Hamidullah: Muhammed, a.s., tom. II, str. 147-247,
Starješinstvo IZ u BiH, Hrvatskoj i Sloveniji
- Dr. Jusuf el-Karadavi: Kulturna naobrazba da'ije, Svjetlost, Konjic, 2000.
- Dr. Jusuf el-Karadavi, Razumijevanje prioriteta, Bemust, Sarajevo. 2000
god.
3.2. Dodatna
literatura
Dr. Muhammed Hamidullah: Uvod u islam, Igasa, Zagreb, 1993.
Abdu-l-Hamid el-Bilali: Metode da'veta u sprečavanju i otklanjanju loših
djela, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo, 1998.
33
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
SIRA
Predmet: S I R A
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina: I
Semestar: II
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik:
prof. dr. Safvet Halilović
Saradnik:
Viši asistent mr .Mensur Valjevac
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Konsultacije: iza
nastave (vidjeti
raspored) i putem emaila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-033
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj izučavanja predmeta Sira je upoznavanje studenata sa životopisom
posljednjeg Božijeg vjerovjesnika Muhammeda, alejhisselam, čija je
primarna misija odgoj i podučavanje ljudi. Poseban akcenat se stavlja na
poruke koje isijavaju iz kur'anskih tekstova: A tebe smo (Muhammede)
samo kao milost svjetovima poslali. (El-Enbijā’, 107) Vi u Allahovom
poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i
nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje. (El-Ahzāb, 21)
Nakon odslušanih predavanja iz predmeta Sira studenti će:
- ovladati osnovnim saznanjima iz života posljednjeg Božijeg poslanika;
- dobit će uvide u pedagoško djelovanje Muhammeda, .a.s, najvećeg
pedagoga i odgajatelja svih vremena;
- znat će izvući pouke za mlade iz Poslanikovg životnog puta.
1.2. Osnovne
Teme:
tematske jedinice Uvod: jezičko i terminološko značenje pojma Sira; Značaj izučavanja
koje se obrađuju Poslanikovog životopisa; Izvori Poslanikove biografije.
Arabija prije islama; Mekka, Kaba, Kurejš.
Život prije poslanstva: Poslanikovo rođenje, djetinjstvo, ženidba.
Period poslanstva (prije Hidžre): povijesni događaji - pouke i poruke; Isra' i
Mi'radž.
Hidžra: Značaj Hidžre u povijesti islama; Tok i poruke Hidžre.
Poslanik poslije Hidžre: život u Medini, gradnja džamije, bratimljenje,
Medinska povelja.
Poslanikovi ratni pohodi (gazevat): Bedr, Uhud, Benu-n-Nedir, Bitka ne
hendeku, Benu Kurejza, Hudejbija, Mu'ta, Fethu Mekke, Hunejn, Tebuk.
Rekapitulacija - parcijalni
Događaji poslije oslobađanja Mekke: deputacije, Oprosni hadž i njegove
poruke.
34
Poslanikova porodica: njegove supruge i razlozi višeženstva; Poslanikova
djeca i njihovi potomci.
Lik i djelo Muhammeda, a.s. Poslanikova humanost i etika.
Ikre' i njegove refleksije na ljudsku povijest.
Poslanik kao učitelj i pedagog.
Poslanikova smrt i događaji nakon toga
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanja
80 %
2. prezentacije
15 %
3. gosti predavači
5 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 10 %
2. prisustvo nastavi, konsultacije,
aktivnosti
30 %
3. završni pismeni ispit
60 %
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Obaveza svih studenata (redovni i vanredni) je da izvrše određene aktivnosti u vidu pisanja
eseja i njegove prezentacije. Teme se dobivaju na početku semestra, u dogovoru sa profesorom i
asistentom.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Safvet Halilović: Sira – Životopis posljednjeg Allahovog poslanika,
literatura
četvrto dopunjeno izdanje, IPF i Dobra knjiga, Sarajevo, 2013.;
Muhammed Rewwas Qal'ahdži: Ličnost posljednjeg Allahovog poslanika, s
arapskog preveli Safvet Halilović i Mehmed Kico, Sarajevo, 2006.; M.
Fethullah Gulen: Beskrajna svjetlost, Muhammed, a.s., El-Kalem i Hikmet,
Sarajevo, 2010.; Karen Armstrong: Muhammed, Poslanik za naše vrijeme,
s engleskog preveo Mirnes Kovač, Buybook, Sarajevo, 2008.;
3.2. Dodatna
Abdulfettah Ebu Gudde: Poslanik kao učitelj i njegove metode u
literatura
podučavanju, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2003.; Ibn Hišam: Poslanikov
životopis, s arapskog preveo Mustafa Prljača, Bemust, Sarajevo, 1998.;
Halid M. Halid: Humanost Muhammeda, a.s., Sarajevo, 1984.; Martin
Lings: Muhammed, život vjerovjesnika islama zasnovan na najranijim
izvorima, Connectum, Sarajevo, 2004.
35
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU
Predmet: UVOD U ISLAMSKU KULTURU I
CIVILIZACIJU
Nivo: I ciklus
Godina:
I
Semestar: 2
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P +2 V
Nastavnik:
doc. dr. Sedad Dizdarević
Saradnik:
v. as. Mevludin Dizdarević
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K34-023
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj ovog kursa je upoznati studente sa razvojem, značajem i doprinosima
islamske kulture i civilizacije. Studenti će se upoznati sa dimenzijama i
manifestiranjem specifičnog islamskog koncepta izgradnje civilizacije kao i
sa materijalnim i nematerijalnim formama islamske kulture u BiH.
Nakon odslušanih predavanja i vježbi iz ovog ispita i nakon polaganja ispita
studenti će biti u stanju da razumijevaju, analiziraju i kompariraju
historijske, kulturološke, religijske, političke i druge činjenice. Moći će
zauzimati argumentirane i utemeljene stavove te u skladu s tim voditi
uspješno diskusije, razgovore i predavanja na temu islamske kulture,
civilizacije, historije i religije. Studenti će biti u stanju da deriviraju azličita
iskustva iz prošlosti islamske povijesti i ih približe svojim učenicima te da
temelju toga i na iskustvima prethodnih generacija. Oni će, također, biti
sposobni da analiziraju, deriviraju i sinteziraju različite podatke, dokumente
i izvore i da razumijevaju unutarnje odnose, relacije, veze i implikacije
različitih dešavanja kako kroz povijest tako i u savremenom toku vremena.
Teme
1. Uvod u predmet. Etimološko-terminološko definiranje pojmova.
Elementi, dijelovi i struktura kulture. Akulturacija, interkulturacija,
obogaćivanje kulture...
2. Islamska kultura i civilizacija, periodizacija, karakteristike, razvoj i
doprinosi.
3. Emevidska epoha i njene implikacije na razvoj islamske civilizacije.
Abasidski period i njegova glavna obilježja. Islamska civilizacija nakon
mongolskog perioda.
4. Naučni preporod muslimana. Bejtul hikme. Prevodilački centri, istaknuti
prevodioci i faktori naučne revolucije muslimana.
5. Kulturne zone u islamu, kriteriji određivanja zona. Glavne kulturne zone
36
u islamu, njihove karakteristike, varijabilnost i specifikum.
6. Kulturne zone u islamu, kriteriji određivanja zona. Glavne kulturne zone
u islamu, njihove karakteristike, varijabilnost i specifikum.
7. Parcijalni ispit
8. Sistemi islamske civilizacije. Administrativni sistem, njegovi principi,
karakteristike i značaj. Islamska vlast, njena uloga i značaj
9. Ekonomski sistem u islamu.Principi, temelji i karakteristike islamskog
ekonomskog sistema. Opći principi islamske ekonomi. Bejtul mal, značaj i
svrha.
10. Odgojno –obrazovni sistem u islamu. Ciljevi, principi i metodi
islamskog obrazovanja i odgoja. Školstvo u islamu. Najznačajni centri
islamskog školstva.
11. Civilizacijski pad muslimana. Uzroci pada i dekadencije. Buđenje
islamskog svijeta. Najistaknutiji reformatori i njihova učenja.
12. Islamsko školstvo u BiH. Odgojno-obrazovne institucije u BiH za
vrijeme Osmanlija. Mektebi, medrese, darul muallimin, rušdije...islamsko
školstvo u BiH nakon Osmanlija.
13. Islamska kultura u BiH. Kraki historija BiH. Dolazak islama i islamske
kulture na tlo BiH. Razvoj islamske kulture i njene dimenzije u BiH.
14. Materijalne i nematerijalne forme islamske kulture u BiH. Sakralna i
profana islamska arhitektura u BiH. Nematerijalna kultura, umjetnost,
književnost, kaligrafija...
15. Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
80 %
2. prezentacije
10 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Studenti su obavezni da tokom
semestra napišu i u razredu prezentiraju jedan rad. Rad mora sadržavati najmanje tri izvora i ne
smije prelayiti više od 15 stranica.U radu se posebno ocjenjuje metodologija pisanja rada a
posebno sam rad.
3. LITERATURA
-Smailagić, N.(1976). Klasična kultura islama, Zagreb: Vlastita naklada
3.1. Obavezna
-Espozito, DŽ.(2005). Oksfordska historija islama, prijevod Ahmet Alibašić,
literatura
Sarajevo: Selsebi.
-Rahman, F.(1983). Duh islama. Prijevod Andrija Grosberger, Beograd:
Jugoslavija, Izdavačka delatnost i Prosveta.
37
-Hiti, F.(1983). Istorija Arapa, Sarajevo: Svjetlost.
3.2. Dodatna
literatura
Šarif, M.M.(1988). Historija islamske filozofije, prijevod Hasan Sušić, Sarajevo:
August Cesarec.
Arnold, T.(1990). Povijest islama, Prijevod derviš Korkut i Nijaz Šukrić,
Sarajevo: El Kalem
38
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
ŠKOLSKA PEDAGOGIJA
Predmet: ŠKOLSKA PEDAGOGIJA
Šifra: 04K04-077
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Broj ECTS kredita: 5
Ukupan broj sati: 30+30=60
Godina:
I
Semestar: I
Broj sati sedmično: 2P+2V+1Pr
Nastavnik: Doc. dr. Izet Pehlić
Saradnik: V.as.mr. sc. Selvedin Delić
1. CILJ
KOLEGIJA
1.1. Očekivani
ishodi
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Ciljevi kolegija su:
– da studenti usvoje relevantne sadržaje iz školske pedagogije potrebne za
obavljanje poslova nastavnika u školi;
– da se studenti osposobe za transferiranje relevantnih sadržaja i njihovu primjenu u
praksi;
– da se studenti senzibiliziraju za različite probleme škole i osposobe za njihovo
rješavanje;
– da razviju kritički odnos spram postojećih rješenja u području školske edukacije;
– da se osposobe za kreiranje novih pristupa odgojno-obrazovnim potencijalima
škole;
– da se osposobe za kreiranje kvalitetnih okruženja za učenje.
Nakon odslušanog kolegija Školska pedagogija studenti će:
– poznavati bitne sadržaje iz školske pedagogije;
– znati strukturu škole i svoju ulogu u tom sistemu te prepoznati i podsticati ulogu
škole u društvu i analizirati utjecaj društvenih procesa na razvoj škole;
– znati analizirati organizacijska pitanja škole, saradnju škole i drugih faktora
odgojno-obrazovnog procesa, uz nezaobilazno podsticanje inoviranja škole i
saradnje s drugim školama i tržištem rada;
– znati istraživati školsko-pedagoške fenomene.
Uvjet za polaganje ispita iz Školske pedagogije je položen ispit iz kolegija Opća
pedagogija.
1.2. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.3. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
TEMA
Definiranje područja školske pedagogije. Kretanja u školskoj
pedagogiji, njihova interaktivna relacija sa školom.
Makroperspektivističke i mikroperspektivističke teorije škole.
Teorija kurikuluma (naglasak na karakteru prisustva u nastavi
vjeronauke)
Elementi školske kulture (školska klima, organizacijska kultura
škole, škola kao institucija vrijednosti)
Redefinirane temeljne kompetencije evropske škole (učiti znati, učiti
biti, učiniti činiti, učiti živjeti zajedno)
Interakcijsko-komunikacijski aspekt djelovanja škole (međuljudski
39
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
odnos, lični i profesionalni odnos, elementi reciprociteta u odnosu,
zakonitosti socijalne percepcije)
Partnerstvo porodice i škole (distinkcija između saradnje i
partnerstva, principi i organizacijski modeli realizacije partnerstva
porodice i škole, uloga profesora islamske vjeronauke)
Menadžment u obrazovanju (pojam i vrste menadžerskih funkcija,
upravljanje ljudskim resursima)
Distinktivni identitet škole i redefinirani sistem usavršavanja
nastavnika (interno uspostavljanje kvaliteta; reformski zakon o
stručnom usavršavanju nastavnika)
Akciono istraživanje u školi (pojam, značaj i mogućnosti iz uloge
profesora vjeronauke)
Samovrednovanje škole
Dokimološki aspekt djelovanja škole (vrednovanje nastavnika,
vrednovanje učenika; principi, vrste, metode i efekti vrednovanja)
Spesifičnosti dokimološke dimenzije u nastavi vjeronauke (slojevitost
i kompleksnost vrednovanja učeničkog napredovanja u vjeronauci)
Pismeni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. prezentacije
2. razgovor i diskusija
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. Prisustvo nastavi
2. Pedagoška praksa
3. Seminarski rad
4. Pismeni ispit
5. Prezentacija
Opis aktivnosti (%)
80%
20%
Učešće u ocjeni (%)
10 %
20 %
15 %
50 %
5%
3. LITERATURA
3.1.
 Kačapor, S. (1999), Uvod u školsku pedagogiju, Bograd: Zavod za udžbenike i nastavna
Obavezna
sredstva.
literatura  Domović, V. (2003), Školsko ozračje i učinkovitost škole, Jastrebarsko: Naklada Slap.
 Klaus-Jürgen, Tillman, (1994), Teorija škole, Zagreb: Educa.
 Bratanić, M. (1990), Mikropedagogija: Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja,
Zagreb: Školska knjiga.
 Jurić, V. (2004). Metodika rada školskoga pedagoga. Zagreb: Školska knjiga. str. 11-122.
3.2.
 Matijević, M. (2001), Alternativne škole. Zagreb: Tipex
Dodatna
 Hartmanut von Henting, (1997), Humana škola, Zagreb: Educa.
literatura  Marsh, C. (1994), Kurikulum, Zagreb: Educa.
 Glasser, W. (1994), Kvalitetna škola, Zagreb: Educa.
 Glasser, W. (1999), Nastavnik u kvalitetnoj školi, Zagreb: Educa.
 Madelin, M. (1991), Osloboditi školu. Zagreb: Educa
Internet izvori:
 http://www.azoo.hr/images/izdanja/Integrativna_supervizija_u_odgoju_i_obrazovanju.pd
f
 http://www.azoo.hr/images/izdanja/Samovrednovanje_web.pdf
40
 http://www.azoo.hr/images/izdanja/QC_HR-web.pdf
 http://www.azoo.hr/images/izdanja/Poucavanje_ucenika_s_autizmom.pdf
 http://www.azoo.hr/images/izdanja/Prirucnik_za_nositelje_produzenog_strucnog_tretma
na.pdf
 http://www.azoo.hr/images/izdanja/Jacanje_osobnosti_i_socijalno_ucenje_u_nastavi.pdf
 http://www.azoo.hr/images/izdanja/Svatko_uci_na_svoj_nacin_web.pdf
 http://www.azoo.hr/images/izdanja/Opazanje_web.pdf
Napomena: U okviru kolegija Školska pedagogija studenti izvode pedagošku praksu u osnovnoj školi u
trajanju od 15 sati.
41
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA
Predmet: OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG
JEZIKA
Nivo: I ciklus
Godina: I
Semestar:
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P + 3V
Nastavnik: van.prof.dr. Mejra Softić
Saradnik: mr.v.ass. Mithat Jugo
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K36-008
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati: 75
E-mail:
[email protected]
E-mail:
1. CILJ
PREDMETA
Ovladavanje složenijim strukturnim elementima arapskog jezika na
morfološkom i sintaksičkom nivou kao osnovnim preduvjetom razvijanja
komunikativnih kompetencija u sva četiri osnovna vida nastavnih područja:
slušanju i razumijevanju govora, usmenom izražavanju, čitanju i
razumijevanju teksta i pismenom izražavanju.
1.1. Očekivane
- sposobnost razumijevanja u okviru složenijih rečeničnih sadržaja i
kompetencije
proširenijih tekstova
koje će student
- sposobnost komuniciranja u okviru složenijih tema i različitijih situacionih
razviti
konteksta
-ovladavanje složenijim leksičkim vokabularom
- sposobnost potpunijeg pismenog izražavanja na zadanu temu
- sposobnost razumijevanja i interpretacije jednostavnijih sadržaja vjerskog
karaktera: tefsir, kiraet, hadis, fikh
1.2. Osnovne
Teme
tematske jedinice Prezent i futur; morfološki obrasci, pravila glagolske rečenice, glagolska
koje se obrađuju valencija
Deverbalna imena: participi, pridjevi – iskazivanje komparacije, boje.
Složena semantička genitivna veza; formalna genitivna veza
Pomoćni glagoli kana, laysa, sara, asbaha- morfološki obrasci i sintaksička
upotreba
Prvi parcijalni - testiranje
Glagolski načini: indikativ, konjuktiv, jusiv.
Imperativ i prohibitiv; glagolsko stanje – aktivna i pasivna rečenica
Složena glagolska vremena: imperfekt, pluskvamperfekt, futur II
Osnovni brojevi – brojanje imena
Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja II-IV
Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja V-VII
42
Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja VIII-X
Redni brojevi; nazivi dana i mjeseci; izražavanje datuma i sati
Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja II-IV
Drugi parcijalni - testiranje
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
70 %
20%
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 10 %
2. test
30 %
3. završni ispit
60 %
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
2.3. pisanje seminarskog rada:
-studenti su dužni da u toku semestra prevedu jednu kraću slikovnicu ili dužu priču, na arpskom
jeziku je prezentiraju i u njoj istaknu jezičke osobenosti te ih pojasne
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Grupa autora: al-‘Arabiyya li an-nāši’ īn, V, Rijad, 1983.
literatura
Haywood, J. A., Nahmad, H. M., A New Arabic Grammar of the Written
Language, London, 1976
Muftić, Teufik: Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998. Grupa autora: al-‘Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002.
3.2. Dodatna
literatura
Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole, Zenica, 1998. Begović, A.: Arapski jezik za srednje škole, Sarajevo, 1997.
M. A. An-Nadiri,Madhal ila al-arabiyya wa adabiha, Bejrut, 2009.
Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I i II 1984;
43
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
OSNOVI HADISA
Predmet: OSNOVI HADISA
Nivo: I ciklus
Godina:
I
Semestar: II
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 + 2
Nastavnik:
prof.dr.sci. Šefik Kurdić
Saradnik:
dr. sci. Esmir Halilović
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-048
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj ovog kursa je da upozna studente sa osnovnom hadiskom terminologijom.
Tako se u ovom predmetu izučavaju sljedeće tematske cjeline: Stručni termini i
nazivi. Hadis u odnosu na Kur’an. Odnos prema hadisu. Ashabi. Tabi’ini i
muhadremini. Doprinost četvorice velikih imama hadiskoj znanosti. Bilježenje i
kodifikacija hadisa. Najznačajnije hadiske zbirke. Autori hadiskih zbirki i djela.
Vrste hadisa i njihova podjela. Apokrifni hadis. Metode pronalaženja hadisa.
Najznačajnije hadiske discipline. Hadis u rascjepu stavova. Odnos orijentalista
spram hadisa.
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Od studenata koji uspješno završe ovaj modul očekuje se poznavanje osva
hadiskih znanosti, prije svega hadiske terminologije te kratkim historijatom
hadiskih disciplina. Sve ovo je u funkciji osposobljavanja studenta za dalje
razumijevanje osnovnih islamskih disciplina te njihovo savremeno
izučavanje u kontekstu vremena, prostora i zanimanja.
Teme
1.2. Osnovne
tematske jedinice Stručni termini i nazivi. Hadis. Sunnet. Haber. Eser. Hadisi-kudsi. Sunnet-bid’at.
koje se obrađuju Talib. Musnid. Muhaddis. Hafiz. Hudždže. Hakim. Emiru-l-mu’min fi-l-hadis.
Metn. Sened. Isnad. Rivajet. Ravija.
Hadis u odnosu na Kur’an. Hadis kao šerijatsko-pravni izvor. Hadis kao
komentar Kur’ana. Hadis kao samostalan vjerski izvor. Pitanje derogacije hadisa
Kur’anom i Kur’ana hadisom. Da li je hadis objavljen?
Odnos prema hadisu. Odnos ashaba prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, za
života. Odnos ashaba prema hadisu poslije smrti Muhammeda, s.a.v.s. Odnos
tabi’ina i ostalih generacija spram hadisa.
Ashabi. Definicija ashaba. Broj ashaba. Generacije ashaba. Posebne odlike i vrline
sahaba. Ashabi koji najviše prenose hadis. Djela o ashabima. Tabi’ini i
muhadremini. Generacije tabi’ina. Najučeniji i najpoznatiji tabi’ini. Doprinost
četvorice velikih imama hadiskoj znanosti. Ebu Hanife. Malik. Šafija. Ahmed.
Bilježenje i kodifikacija hadisa. Kontraverznost o pismenosti Arapa prije islama.
Različiti stavovi Poslanika, s.a.v.s, u pogledu pisanja hadisa. Pisanje hadisa u
vrijeme Vjerovjesnika, s.a.v.s. Pisanje hadisa poslije njegove smrti. Pisanje hadisa
44
u vrijeme tabi’ina i kasnijih generacija. Period volonterskog rada na pisanju hadisa.
Period zvaničnog rada na pisanju hadisa. Prve hadiske zbirke. Period klasifikacije
hadisa. Oprečna mišljenja u pogledu kodifikacije hadisa.
Najznačajnije hadiske zbirke. Autori hadiskih zbirki i djela.
Vrste hadisa i njihova podjela.
REKAPITULACIJA/TEST
Apokrifni hadis. Pojava apokrifnih hadisa. Uzroci koji su doveli do njihove pojave
i kategorije onih koji su ih poturali. Napori učenjaka da ih identificiraju. Zbirke
apokrifnih hadisa.Metode pronalaženja hadisa.
Najznačajnije hadiske discipline. Tehammulu-l-hadisi ve edauhu. Tarihu-rruvvati. El-Džerhu ve-t-ta’dil. Muhtelifu-l-hadis. Garibu-l-hadis. Nasihu-l-hadisi ve
mensuhuh. Ilelu-l-hadis.
Hadis u rascjepu stavova. Hadis i šije.
Hadis i haridžije.
Hadis i mu’tezilije.
Odnos orijentalista spram hadisa.
Odnos orijentalista spram hadisa.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
40 %
2. prezentacije
40 %
3. radionica/grupni rad
20 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
H. Mehmed Handžić: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, GHM, Sarajevo, 1972.
literatura
- Dr. Omer Nakičević: Uvod u hadiske znanosti, FIN, Sarajevo, 1989.
- prof. dr. Šefik Kurdić: Velikani hadiskih znanosti, IPA, Zenica, 2003.
3.2. Dodatna
literatura
– prof. dr. Šefik Kurdić, Ebu Hanife i njegov doprinos hadiskoj znanosti, ElKelimeh, N. Pazar, 2007 god.
- Mahmud Karalić, Hadis i hadiske znanosti, EL-Kelimeh, Novi Pazar, 2010.
- dr. Jusuf el-Karadavi, Razumijevanje sunneta, Bemust, Sarajevo, 2001.
45
TREĆI SEMESTAR V
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
OBAVEZNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
IBADAT
Predmet: IBADAT
Nivo: I ciklus
Status: Obavezni
Godina:
II
Semestar: III
Broj sati sedmično: 3P+1V
Nastavnik: Prof. dr. sci. Šukrija Ramić
Saradnik:
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-044
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Cilj ovog predmeta je ovladavanje osnovnom terminologijom i
kategorijama metodologije islamskog prava, te upoznavanje s konceptom
ibadata (namaz, post, zekat i hadž), njihovom formom, ciljevima,
praktičnom ovosvjetskom i onosvjetskom koristi za čovjeka kao pojedinca i
kao dijela šire društvene zajednice s posebnim osvrtom na pojedinačno i
kolektivno izvršavanje ibadata u kontekstu evropske pravne regulative.
Očekuje se da će student razumjeti intencije ibadata, njihovu suštinu i
formu i da će na osnovu takve spoznaje biti u stanju da isto kompetentno i
naučno tumači.
Teme:
Definicija usulu-l-fikha, zakonodavac, norma, adresat norme, sadržaj
norme, izvori šerijatskih normi, izvođenje normi iz izvora, ciljevi
šerijatskog prava, tumačenje i primjena šerijatskih normi,
Uloga, cilj i značaj ibadeta, Pojam čistoće, Vrste nečistoća i način njihova
uklanjanja, Abdest i tejemum, Gusul,
Hajz, nifas, istihaza,
Namaz - smisao i značaj, Ezan, Uvjeti za namaz, Sastavni dijelovi namaza:
namaski farzovi, namaski vadžibi i sunneti, dove poslije namaza,
Nafile, Namaz u džematu, Imamet u namazu, Mjesta na kojima je
zabranjeno klanjati, Dozvoljene radnje u namazu, Sehvi sedžda i sumnja u
namazu, Radnje koje kvare namaz, Namaz musafira, Džuma namaz, Bajram
namazi, Dženaza, Naklanjavanje namaza,
Post - smisao i značaj, Definicija i sastavni dijelovi posta, Vrste posta, Ko je
46
dužan postiti, Opravdani razlozi za prekid posta,
Dani u kojima je zabranjeno postiti, Dobrovoljni post, Adabi posta, Šta
kvari, a šta ne kvari post, Itikaf,
Napaštanje propuštenih dana, Kefaret, Fidja i sadekatu-l-fitr,
Zekat; Uvjeti za imovinu na koju se daje zekat, Obračun zekata,
Kome se daje zekat, Domaće i međunarodno iskustvo menadžmenta zekata,
Hadž; Definicija, vrijednosti i ciljevi hadža, Vrste hadža, Status hadža,
Obredi hadža,
Ograničenja za osobu pod ihramima i iskupi za prestupe na hadžu, Umra,
Kurban, Akika, Propisi o lovu.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
80 %
2. prezentacije
10 %
3. radionica/grupni rad
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
prezentacija+istraživanje) (za
redovne studente)
20
2. test-pismeni ispit (za redovne
studente)
20
3. završni pismeni ispit
60 (+40 za vanredne
studente)
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog
studenta da izvrši određenje aktivnosti u vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku
redovne nastave. Vanredni studenti će umjesto tih aktivnosti imati dodatna pitanja na završnom
pismenom ispitu koja nose 40 bodova.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
1. Ibrahim Halebi, Multekal-ebhur, FIN, Sarajevo, 2002, 2. Mehmed
literatura
Handžić, Izabrana djela, priredio: Enes Karić, Ogledalo, Sarajevo, 2000, 3.
Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, Hanefijski fikh, tom I, izdavač Haris
Grabus, Sarajevo, 2002.
3.2. Dodatna
1. Enes Ljevaković, Usul-i fikh, hrestomatija FIN-a, 2005, 2. Muharem
literatura
Štulanović, Uvod u Šerijatsko pravo (fikh) i njegovu metodologiju (usuli
fikh), Emanet, 2002, 3. Sejjid Sabiq, Fikhu-s-sunne, Libris, Sarajevo, 2004,
4. Jusuf Karadavi, Ibadet u islamu, Medžlis Islamske zajednice Konjic,
2001, 5. Mustafa Hasani, Ibadat, hrestomatija FIN-a, 2005, 6. Fikret
Karčić, Usuli fikh –Metodologija islamskog prava, Glasnik VIS, novembardecembar 1983, str. 809-817, 7. Radovi o navedenim temama objavljeni u
periodici Islamske zajednice u BiH.
47
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
TEFSIRSKE TEME
Predmet: TEFSIRSKE TEME
Nivo: Dodiplomski studij Godina: II
Semestar: III
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik:
prof. dr. Safvet Halilović
Saradnik:
viši asistent mr. Mensur Valjevac
Konsultacije: iza
nastave (vidjeti
raspored)
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-052
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj predmeta Tefsirske teme je upoznavanje studenata sa sadržajima
Kur'ana časnog i tefsirska analiza izabranih kur'anskih tekstova. S obzirom
da se studenti Odsjeka za islamsku vjeronauku pripremaju za poziv
vjeroučitelja, tekstovi predviđeni u ovom kolegiju odnose se, uglavnom, na
islamski odgoj i obrazovanje, te formiranje čestite i karakterne ličnosti.
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Nakon odslušanog kolegija Tefirske teme studenti će:
- poznavati tumačenje brojnih kur'anskih tekstova koji sadrže odgojnu dimenziju;
- znati analizirati kur'anske tekstove koji podstiču na studiranje i obrazovanje;
- poznavati bitne odlike i obilježja kur'anskog odgojnog modela.
Teme
Komentar sure El-Fatiha: Imena sure, njen značaj i vrijednosti; Propisi vezani za
učenje Fatihe u namazu; Tumačenje isti'aze; Tumačenje Bismille; Tumačenje
Fatihe; Odgojna dimenzija Fatihe.
Komentar početka sure El-Bekare (od 1-16. ajeta): Vrijednosti sure El-Bekare;
Kategorije ljudi u Kur'anu; Odgojna poruka ajeta.
Sura El-Bekare (od 151-157. ajeta): Smisao slanja vjerovjesnika; Odgoj i
obrazovanje – primarna zadaća vjerovjesnika, Sura El-Bekare (od 174-177. ajeta):
Nužnost širenja istine i prenošenja znanja; Odgojna dimenizija ajeta.
Sura Ali 'Imran (130-143. ajeta): Zabrana kamate u islamu, razlozi i smisao;
Osobine bogobojaznih (muttekija); Odgojni aspekti ajeta.
Sura Jusuf (od 21-35. ajeta): Uvod u kur'ansko kazivanje o Jusufu, a.s.; Iskušenja
Jusufova; Jusuf a.s. kao paradigma mladima; Pouke za omladinu iz kazivanju o
Jusufu, a.s.
Sura El-Mu'minun (od 1-10. ajeta): U vjeri je spas; Osobine vjernika koji su
spašeni; Odgojni aspekti ajeta
Rekapitulacija
Sura En-Nur (30. i 31. ajet): Islamska etika
48
Sura El-Furkan (od 63-77. ajeta): Osobine robova Milostivog (Ibadurrahman);
Pokajanje (tevba); Značaj dove u životu čovjeka.
Sura Lukman (od 13-19. ajeta): Odnos roditelja prema djeci; Pedagogija mudrog
Lukmana; Analiza Lukmanovih savjeta; tevhid, dobročinstvo prema roditeljima,
namaz, lijepo ponašanje; Islamski bonton.
Sura El-Hudžurat (od 11-13. ajeta): Islamska regulativa međuljudskih odnosa;
Vrijednost čovjeka u islamskom svjetonazoru.
Komentar sure En-Nasr: Allahova pomoć i pobjeda; Ibn Kesirovo tumačenje sure;
Ibn 'Abbasov komentar; Kur'anski horizonti u svjetlu sure En-Nasr.
Komentar sure El-Leheb: Kur'anska kazivanja u funkciji odgoja mladih
Komentar sura El-Ihlas, El-Felek i En-Nas; Povodi objave; Odgojni aspekti sura.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
80 %
20 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 10 %
2. prisustvo nastavi, konsultacije,
aktivnosti
30 %
3. završni usmeni ispit
60 %
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada:
Obaveza svih studenata (redovni i vanredni) je da izvrše određene aktivnosti u vidu pisanja
eseja i njegove prezentacije. Teme se dobivaju na početku semestra, u dogovoru sa profesorom i
asistentom.
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanja
2. prezentacije
3. LITERATURA
Safvet Halilović: Tefsirske teme, skripta, IPF, Zenica, 2007.; Ibn Kesir: Tefsir,
3.1. Obavezna
skraćeno izdanje, Visoki saudijski komitet, Sarajevo, 2002.; Sejjid Kutb: U okrilju
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Kur'ana, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 1999.
Ali Abdulhalim Mahmud: Osnovi islamske pedagogije, Zenica, IPF, 2008.
Šefik Kurdić: Islamski bonton, IPA, Zenica, 2005.; Džemaludin Latić: Osnove
kur’anske pedagogije, Novi muallim br. 5, Sarajevo, 2001
49
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
TEHNIKA PISANJA NAUČNOG RADA
Predmet: TEHNIKA PISANJA NAUČNOG RADA
Šifra predmeta: 04K01-040
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati: 30+15=45
Godina: II
Broj sati sedmično:
Nastavnik: Doc. dr. Izet Pehlić
Saradnik: Ass. Azemina Durmić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivani
ishodi
Semestar: III
2P+1V
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj ovog kolegija je da studente osposobi za samostalno istraživanje i proučavanje
pedagoških pojava. Studenti će produbiti znanja iz kvantitativne istraživačke
metodologije. Moći će napraviti nacrt istraživanja koji se temelji na kvantitativnoj
metodologiji.
Očekuje se da će studenti nakon odslušanog kolegija Osnove pedagoške
metodologije unaprijediti sljedeće (opće kompetencije):
a) razviti početni senzibilitet istraživača i ovladati osnovnim metodološkim
istraživačkim znanjima;
b) sposobnost kritičkog razmatranja i refleksivnog praćenja ličnog razvoja na tom
području te moći (specifične kompetencije):
 samostalno pretraživati stručna i znanstvena djela, te pratiti stručnu
literaturu,
 koristiti metode pedagoškog istraživanja, postupke prikupljanja, obrade,
analize i interpretacije istraživačkih rezultata
 učestvovati u istraživačkim timovima i samostalno izvoditi manje zahtjevna
pedagoška istraživanja
 koristiti tehniku pisanja znanstvenog rada u funkciji publiciranja rezultata
vlastitog istraživačkog rada.
Nema preduvjeta za polaganje ispita.
1.2. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.3. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
TEMA
Etika istraživačkog čina. Idejni i izvedbeni projekat istraživanja
Vrste istraživanja (povijesna, fundamentalna, razvojna, primijenjena,
longitudinalna, teorijska, empirijska, akcijsko istraživanje)
Tok istraživanja: etape, izbor teme, izrada projekta, varijable,
deskriptivna metoda, kauzalna metoda, eksperiment
Izbor i definiranje istraživačkog problema, kvantitativna i
kvalitativna istraživačka paradigma
Određivanje ciljeva istraživanja, postavljanje hipoteza, Identifikacija,
klasifikacija i operacionalizacija varijabli
Vrste i odabiranje uzorka istraživanja.
Nacrt istraživanja: dekriptivni, kauzalni, ostali nacrti; Ex posta facto
50
istraživanje i eksperiment
Istraživački postupci: rad na dokumentaciji, sistemsko posmatranje,
intervjuiranje, anketiranje, testiranje, procjenjivanje i prosuđivanje.
Prvi parcijalni ispit
Metode prikupljanja podataka: promatranje, anketa (anketa u užem
smislu, intervju, testovi), analiza sadržaja
Sređivanje, obrada podataka i nterpretacija rezultata istraživanja
Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova
Standardi korektnog citiranja APA stil.
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja
studenata (obaveze studenata)
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
1. predavanje – 20 %
2. prezentacije – 60 %
3. grupni rad – 20 %







Učešće u završnoj ocjeni (%)
Prisustvo nastavi (predavanja i vježbe) (10%)
Prvi parcijalni ispit (20%)
Drugi parcijalni ispit (30%)
Individualni zadaci na vježbama (5%)
Izrada seminarskog rada (15%)
Prezentacija (5%)
Izrada projekta istraživanja (15%)
 Gačić, M. (2001). Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova.
Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija
 Mužić, V. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja.
Zagreb: Educa.
 Vujević, M. (2002). Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih
znanosti. Zagreb: Školska knjiga.
 Cohen, M. M. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju, ZagrebJastrebarsko: Naklada Slap.
 Čengić, M. (2005). Vještina pisanja. Sarajevo: ''DES'' Sarajevo.
 Halmi, A. (1996). Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima. Zagreb:
Pravni fakultet – Studijski centar socijalnog rada.
 Halmi, A. (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima.
Zagreb: Alinea.
 Suzić, N. (2007). Primijenjena pedagoška metodologija, Banja Luka: XBS
Banja Luka
 Suzić, N. (2010). Pravila pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi, Banja
Luka: XBS.
51
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
Predmet: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
Nivo: I ciklus
Godina: II
Semestar: III
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik:
Doc.dr. Anela Hasanagić
Saradnik:
Viši asistent mr. Mersiha Jusić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula:04K04-078
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati:
4
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Sticanje osnovnih znanja o razvoju čovjeka, pojedinim aspektima razvoja, razvoju
pojedinih psihičkih funkcija, o psihičkim promjenama koje su rezultat razvoja,
odnosno starenja organizma, te razumijevanje ovih promjena i primjena tih
spoznaja na praktična polja, kao što su rad u nastavi te rad u zajednici.
Nakon odslušanog i položenog modula Razvojna psihologija, studenti će moći
razumjeti razvoj jedinke kao kontinum koji prolazi svaki pojedinac u toku svog
života. Kroz predavanja i diskusiju studenti će razumjeti značaj svakog razvojnog
perioda, kao i djelovanje faktora unutar tog perioda koji su od velikog značaja da
bi se jedinka razvila u zdravo u samoefikasno biće. Naučene činjenice studenti će
moći koristiti u svom profesionalnom radu, ali i ličnom životu.
1.2. Osnovne
Teme
tematske jedinice Predmet i razvoj razvojne psihologije.
koje se obrađuju Periodizacija psihičkog razvoja i zakonomjernost psihičkog razvitka.
Teorije u proučavanju djece (biheviorizam, socijalne teorije učenja, kognitivna
teorija, psihodinamiučka teorija, interakcionistička teorija).
Metode istraživanja psihičkog razvoja čovjeka.(opservacija, korelacijsko,
kvazieksperimentalno i eksperimentalno istraživanje). Longitudinalni i
transverzalni pristup.
Začeće, naučni i vjerski pristup, prenatalni razvoj u duhu islamskog učenja.
Prenatalni razvoj djeteta. Rađanje i roditeljstvo.
Rekapitulacija/Test
Tjelesni, kognitivni,emocionalni socijalni razvoj novorođenčeta i dojenčeta (0-1
godine).
Rano djetinjstvo, fizički, kognitivni, govorni, emocionalni i socijalni razvoj
djeteta (od 2 do 3 godine)
Fizički, kognitivni, govorni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta (3-6 godina).
Psihički razvoj (tjelesni, kognitivni, govorni, emocionalni socijalni) djece školske
dobi (od 7 do 12 godina).
Psihološke promjene u pubertetu i adolescenciji.
Psihologija zrele dobi.
52
Predstaračka i staračka dob.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
50 %
2. prezentacije
20 %
3. radionica/grupni rad
10 %
4. film
20%
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo i aktivnost
10
2. opservacija
10
3. seminarski rad
10
4. prezentacija
10
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
10
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Student u dogovoru sa asistentom bira temu seminarskog rada na početku semestra, te
prezentira svoj rad pred grupom studenata na nastavi vježbi. Za izradu seminarskog rada koristi
svu raspoloživu literaturu. Grupa studenata zajedno sa asistentom evaluira studentov rad i daje
komentar.
Temu opservacije zadaje asistent.
Pravila:
Zadani rokovi se moraju poštovati. Svaki rad koji je predan poslije zadanog roka, neće biti
evaluiran. Student koji je iz nekog razloga sprijećen svoje obaveze izvršiti na vrijeme o tome
mora donijeti valjanu dokumentaciju.
Radovi koji su preuzeti od drugih autora, čak i dijelovi rada koji su preuzeti bez da se
navede adekvatna referenca će biti smatrani za plagijat, te kao takvi neće biti ocjenjeni.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
1. Tahirović S. (2013.), Psihološki razvoj djece i mladih, IUS, Sarajevo
literatura
2. Schaie K.W., Willis S.L. (2001.), Psihologija odrasle dobi i starenja,
Naklada Slap, Jastrebarsko, (2.,3.,i 4. poglavlje)
1. Hwang, P., Nilsson, B., (2000): Razvojna psihologija, Filozofski fakultet,
3.2. Dodatna
Sarajevo
literatura
2. Furlan, I. (1988): Čovjekov psihički razvoj, Školska knjiga, Zagreb
3. Andrilović, V., Čudina, M. (1987): Osnove opće i razvojne psihologije,
Školska knjiga, Zagreb
4. Vasta R., Haith M.M., Miller S. (1998.) Dječija psihologija, Naklada Slap,
Jastrebarsko,
53
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA
Predmet: UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA
Nivo: I ciklus
Godina: II
Semestar: III
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P + 3V
Nastavnik: van.prof.dr. Mejra Softić
Saradnik: : mr.v.ass. Mithat Jugo
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K36-010
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 75
E-mail:
[email protected]
E-mail:
1. CILJ
PREDMETA
Razvijanje kompetencija studenata za pravilno razumijevanje sintaksičke
strukture arapskog jezika na nivou zavisne složene rečenice, kao i za
razumijevanje sintakse posebnih glagolskih i padežnih oblika
ukomponovanih u zavisnu rečenicu, te ovladavanje vještinama njihovog
prepoznavanja i upotrebe u najrazličitijim dijaloškim situacijama i
tekstovima sa raznovrsnom tematikom.
1.1. Očekivane
- razumijevanje i pravilna interpretacija složenih rečeničnih stuktura i dužih
kompetencije
književnih tekstova
koje će student
- sposobnost komuniciranja na nivou zavisno-složenih rečeničnih izraza
razviti
- uspostavljanje komunikacije i vođenje dijaloga u različitim situacionim
kontekstima
- razvijenije pismeno izražavanje na zadanu i temu po izboru
- razumijevanje i interpretacija složenijih sadržaja vjerskog karaktera
1.2. Osnovne
Teme
tematske jedinice Sintaksa zavisne složene rečenice: atributska i odnosna – sifa, sila rečenica
koje se obrađuju Sintaksa zavisne složene rečenice: uslovna – potencijalna, realna i irealna;
načinska – halije rečenica
Četverokonsonantski glagoli: I – IV vrsta, značenja, konjugacija
Podvostručeni i hemzirani glagoli
Prvi parcijalni - testiranje
Polupravilni-misal i šuplji-eđvef glagoli
Krnji-nakis i dvostruko nepravilni-lefif glagoli
Pomoćni glagoli: Početni glagoli. Glagoli iminencije. Glagoli nade
Glagoli postojanja. Glagoli sa sintaksičkim osobinama: unipersonalni
glagoli, glagoli hvale, čuđenja i kuđenja.
Nominativi: subjekt glagolske rečenice, subjekt i predikat imenske rečenice,
subjekt pomoćnih glagola, subjekt čestice inna i njoj sličnih čestica, subjekt
čestice ma i la.
54
Akuzativi: opći objekt, akuzativ mjesta i vremena, akuzativ uzroka ili svrhe.
Akuzativ stanja, akuzativ izuzimanja, akuzativ specifikacije, akuzativ
pratnje.
Apozitivi: pojačanje, atribut, zamjena, apozicija, međusobno vezivanje.
Treći parcijalni - testiranje
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
70 %
2. prezentacije
20%
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 10 %
2. test
30 %
3. završni ispit
60 %
2.3. pisanje seminarskog rada:
- studenti su dužni da u toku semestra pročitaju i prevedu manje poglavlje književnog teksta
te ga na arapskom prezentiraju uz isticanje njegovih jezičkih osobenosti
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Muftić, T.: Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998;
literatura
As’ad Nadiri: Nahw al-luga al-arabiyya, Bejrut, 1997;
Hasanović, Bilal: Praktikum arapske gramatike, Zenica, 2006.
Grupa autora: al-‘Arabiyya li an-nāši’ īn, V, IV Rijad, 1983;
Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, I-II, Cambridge, 1955;
Grupa autora: al-‘Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002.
3.2. Dodatna
literatura
H. I. Hasan, Al‐Muhtasar fi qawaid al‐luga a‐arabiyya, Kairo,2009. Begović, A.: Arapski jezik za srednje škole, Sarajevo, 1997.
Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika II 1984;
55
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
INFORMATIKA
Predmet: : INFORMATIKA
Nivo: I ciklus
Godina:
II
Semestar: III
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik: Dr. sc. Dževad Burgić, docent
Saradnik: Izbor u toku
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije koje
će student razviti
Šifra modula: 04K02-080
ECTS krediti:
Ukupan broj sati: 30P + 30V
Konsultacije: putem
e-maila
Konsultacije: iza nastave i
putem e-maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Pružiti studentima osnovna znanja iz informatike u svrhu primjene programa za
potrebe odgoja i obrazovanja. Upoznati studente sa principima korištenja računara
u informacijskim sistemima u edukacijskoj znanosti.
Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:
- koriste windows programski paket, a posebno Power point, Word i Excel,
- unose i grafički prikazuju tabelarne podatke.
1.2. Osnovne
Teme
tematske jedinice Informacione tehnologije i razvoj. Područja primjene. Budući trendovi. Računari i
koje se obrađuju njihova primjena. Uvod s osnovnim pojmovima.
Historijski pregled sredstava za obradu podataka. Generacije računara.
Predstavljanje podataka i programa u računaru.
Koncept računara i komuniciranje korisnik računar.
Elementi hardvera
Prvi parcijalni ispit
Softver
Informacioni i upravljački sistemi
Organizacija i upravljanje podacima
Računarske mreže.
Multimedija
Rješavanje problema uz pomoć računara.
Grafičko predstavljanje podataka
Drugi parcijalni ispit
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
10 %
2. prezentacije
80 %
3. radionica/grupni rad
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. praktičan rad/zadaće
45
56
3. prezentacije
4. usmeni ispit
15
30
3. LITERATURA
PC RAČUNARI, Ćamil S. Šabanović Breza, 1996.
3.1. Obavezna
Jurić Ž.: Informatika 1-3, Sarajevo, Publishing, 2003.
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Lagumdžija Z.: Informatika, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 1999.
Mujičić M., Lemeš S. i Heco E.: PC nije bauk III, Dom štampe, Zenica, 2001.
57
V
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
IZBORNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
HIFZ KUR'ANA
Predmet: HIFZ KUR'ANA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
II
Semestar: III
Status: Izborni
Broj sati sedmično: P + V
Nastavnik: prof. dr. sc. Halil hfz.
Mehtić
Saradnik: v. as. mr. Safet Husejnović
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-056
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
: [email protected]
E-mail:
Cilj ovog kursa je da se, studentima koji pokazuju sklonosti i talenat za pamćenje
Kur'ana napamet, omogući dodatno memoriranje određenih sura, (Jusuf i Nur).
Studentima se ukazuje na efikasno memoriranjeKur'ana, na osnovu provjerenih
metoda, kao i na značaj hifza u islamu.
Očekuje se da će student pokazati sklonosti za pamćenje Kur'ana napamet,
dodatno memorisati određene sure, (Jusuf i Nur). Studentu se ukazuje na efikasno
memoriranjeKur'ana, na osnovu provjerenih metoda, kao i na značaj hifza u
islamu.
Teme:
Vrijednost učenja Kur'ana napamet u svjetlu Kur'ana i sunneta.
Historijski razvoj hifza. Načini čuvanja originalnosti Objave. Allahovo bdijenje
nad Kur'anom i čuvanje od mogućih iskrivljivanja.
Nužnost kontinuiranog ponavljanja naučenog teksta Kur'ana.
Preduvjeti uspješnog memoriranja Kur'ana.
Opća pravila i temeljni principi za pamćenje Kur'ana: Iskrena namjera (ihlas) je
uslov Božije pomoći na ovom putu. Pamćenje Kur'ana u mladosti. Odabir
prigodnog termina.
Odabir prikladnog mjesta. Ovladavanjem pravilima tedžvida i melodijom u skladu
sa priznatim kiraetima. Učenje iz istog mushafa.
Provjeravanje pravilnosti naučenog teksta. Povezivanje naučenih djelova u jednu
cjelinu. Kontinuirano memoriranje je bolje od povremenog.
Učenje Kur'ana umjerenim tempom pri hifzu vrijednije je od brzog. Koncentracija
na slične ajete u Kur'anu. Redovno učenje (preslušavanje) pred muhaffizom
(mentorom).
Vizuelno pamćenje ajeta i poglavlja (položaj stranice, ajeta i ostalih
karakterističnosti kur'anskog teksta). Stroga pokornost propisima islama i
distanciranost od griješenja tokom hifza.
Sistematsko ponavljanje naučenog teksta. Razumijevanje naučenog teksta olakšava
58
hifz.
Prisustvo jake želje da se uspije u ovom poslu.Korištenje elektronskih audio
sredstava tokom putovanja i u trenucima odmora.
Korištenje osobnih snimaka i preslušavanje istih.Prepisivanje naučenog teksta
pojačava hifz.
Provjeravanje naučenog teksta putem prigodnih kompjuterskih programa.
Stalno molenje Allaha za pomoć je veza kojom se kandidat dodatno snaži na putu
savlavadavanja hifza. Prigodna dova Alejhisselamova za osnaženje memorije i
protiv zaboravljanja.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
90 %
2. prezentacije
5%
3. radionica/grupni rad
5%
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej(pismeni rad-prezentacija) 20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog
studenta da izvrši određene aktivnosti i vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku
redovne nastave. Vanredni studenti će imati dodatna pitanja na završnom pismenom ispitu.
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
- Imam Nevevi: Adabi učenja Kur'ana, Sarajevo, 1997.
3.1. Obavezna
- Safvet Halilović: Hifz – učenje Kur'ana napamet, Zenica, 2003.
literatura
3.2. Dodatna
literatura
- Jahja el-Gavsani: Kako naučiti Kur'an napamet, Sarajevo 1999.
- Halil Mehtić, Najistaknutiji hafizi u vrijeme Vjerovjesnika, s.a.v.s., Zbornik
radova IPF-a, br. III, Zenica, 2005.
- Radovi iz oblasti hifza objavljeni u časopisu Novi horizonti itd.
- dr. hfz. Halil Mehtić, Vrijednost učenja kur'ana, Islamski pedagoški fakultet,
Zenica, 2010.
59
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
HADISKI TESKTOVI
Predmet: HADISKI TESKTOVI
Nivo: I ciklus
Godina:
II
Semestar: III
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2 + 2
Nastavnik:
prof.dr.sci. Šefik Kurdić
Saradnik:
dr. sci. Esmir Halilović
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-010
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati:
60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
U ovom kursu se obrađuje djelo „Buđenje ambicija“ od Ibn Redžeba el-Hambelija.
Cilj je da se kroz 50 hadisa koji se obrađuju u ovome djelu, kao i njihove
komentare obrade bitna područja islamskog učenja, a koja doprinose ispravnijem
shvatanju osnovnih ciljeva islama.
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Od studenta se očekuje da ovlada čitanjem i ispravnim razumijevanju nekih
od najpoznatijih hadisa iz Poslaničke tradicijer te mogućnostima njihove
savremene interpretacije i inkorporiranja njihovih odgojno-obrazovnih
poruka u procesima nastave Islamske vjeronauke.
Obrađivanje djela „Buđenje ambicija“:
3 hadisa sa komentarom – po redoslijedu.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
4 hadisa sa komentarom.
4 hadisa sa komentarom.
4 hadisa sa komentarom.
4 hadisa sa komentarom.
4 hadisa sa komentarom.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
2. prezentacije
Opis aktivnosti (%)
40 %
40 %
60
3. radionica/grupni rad
20 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
-
H. Mehmed Handžić: 40 hadisa sa komentarom, HO Tajjiba, Sarajevo
bez godine izdanja
-
Hafiz Ebul-Feredž Zejnuddin Abdurrahman ibn Ahmed es-Selami ibn
Redžeb el-Hanbeli, Buđenje ambicija, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2006 god.
- Buhari, Buharijina zbrika hadisa, prijevod i komentar: grupa autora,
Visoki sausdijski komitet, Sarajevo, 2009.
- Muslim, Muslimova zbirka hadisa – sažetak, prijevod i komentar: dr.
Šefik Kurdić, Kuća mudrosti, Zenica, 2004.
- Tirmizi, Tirmizijina zbirka hadisa, prijevod i komentar: Mahmut
Karalić, Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik, 1999.
61
ČETVRTI SEMESTAR V
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
OBAVEZNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
KIRAET II
Predmet: KIRAET II
Nivo: dODIPLOMSKI
Status: Obavezni
Godina:
II Semestar: IV
Broj sati sedmično: P + V
Nastavnik: prof. dr. sc. Halil hfz. Mehtić
Saradnik: v. as. mr. Safet Husejnović
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-013
ECTS krediti: 3,5
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Cilj ovog studija je podučiti studente pravilnom interpretiranju Kur'ana časnog,
kako bio oni kao budući nastavnici islamske vjeronauke mogli, da pravilno učenje
Kur'na (po tedžvidu), prnesu na učenike osnovnih i srdnjih škola.
Očekuje se da će student podučiti pravilnom interpretiranju Kur'ana časnog,
kako bi on kao budući nastavnik islamske vjeronauke mogao, da pravilno učenje
Kur'ana (po tedžvidu), prenese na učenike osnovnih i srednjih škola.
Teme:
Hadisi o odlikovanosti pojedinih sura i ajeta I u Kur’anu.
Brzina prilikom učenja Kur’ana: et-tahkir, et-tedvir i el-hadr. Kako su učili imami
i karije u pojedinim kiraetima. Koliko iz Kur’ana učiti?
Učenje Kur’ana s rzmišljanjem. Učenje bez razmišljanja. Mišljenja nekih
islamskih učenjaka.
Prilagođavanje glasa značenju ajeta. Ajeti na kojima se preporučuje spušatanje
gasa. Učenje gledajući u mushaf. Prekidanje učenja. Učenje na preskok.
Zastajanje prilkom učenja: dobrovoljno zastajanje, nužno zastajanje. Punovažno
zastajanje.
Zadovoljavajuće zastajanje. Dobro zastajanje. Neprikladno zastajanje. Nastavljanje
učenja nakon zastajanja.
Karakteristike mushafskog pravopisa i njihova komparacija sa pravilima tedžvida.
Vrste kiraeta: mutevtatir kiraeti, šazz kiraeti.
Biografije desetorice imama u kiraetu.
Smisao nejednakosti kiraeta i njihov značaj u razumijevanju Kur’ana. Koristi od
različitosti kiraeta.
Učenja Kur'ana bolesnim osobama.
62
Učenje Kur’ana umrlim osobama. Da li je dozvoljeno učiti Kur'an za materijalnu
naknadu.
Kur’an u tradiciji bosnaksih muslimana.
Neki oblici neprimjerenog učenja Kur’ana I najizraženije greške kod naših učeča.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
90 %
2. prezentacije
5%
3. radionica/grupni rad
5%
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog
studenta da izvrši određene aktivnosti i vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku
redovne nastave. Vanredni studenti će imati dodatna pitanja na završnom pismenom ispitu.
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
- Kur'an časni
3.1. Obavezna
- dr. hfz. Halil Mehtić, Vrijednost učenja kur'ana, Islamski pedagoški fakultet,
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Zenica, 2010.
- Zbornik radova, br. 1. Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 1989.
- Imam en-Nevevi, Adabi učenja Kur'ana, Sarajevo, 1997.
- Ćamil Silajdžić i Ibrahim Trebinjac Tedžvid – pravilno učenje Kur'ana, Sarajevo
1985.
- Radovi iz oblasti kiraeta objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim, Islamska
misao, Muallim, Novi horizonti itd.)
63
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
HADISKE TEME
Predmet: HADISKE TEME
Nivo: I ciklus
Godina:
II
Semestar: IV
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 + 2
Nastavnik:
prof.dr.sci. Šefik Kurdić
Saradnik:
dr. sci. Esmir Halilović
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-043
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati:
60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
U ovom modulu obrađuje se djelo „ ES-SUNEN, “ tom V, od Imama EtTirmizija, odnosno posebno se izučava poglavlje o lijepom ponašanju i adabima.
Budući da Islamski pedagoški fakultet, pored obrazovnog, posebno naglašava
pedagoški karakter i formu, izučavanje Hadisa u ovom semestru, pored obrazovne,
imaće naglašenu odgojno-pedagošku dimenziju. U ovom kolegiju će se posebno
aktualizirati hadisi koji tretiraju kulturu ponašanja i u sebi sadrže odgojnopedagoške mjere, što će studentima uveliko pripomoći u njihovom budućem
pedagoškom radu sa djecom i drugima. U tom cilju posebno će se osvijetliti
pedagoške metode posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s.
Studenti u ovome modulu imaju priliku i obavezu da nauče pravilno čitanje hadisa,
njihovo osnovno prevođenje i poimanje, što će se postići, uz pomoć nastavnika,
kroz čitanje izvornika ovoga djela i korištenje stručnih komentara na arapskom
jeziku. Također, student će obraditi jedno značajno poglavlje iz oblasti hadisa na
tradicionalan način te se time dodatno profilirati i vezivati za vjerovjesničku
tradiciju i njezinu svevremenost i aktuelnost. Time se studenti osposobljavaju da
razumijevaju propise u njihovom pravom duhu kao i čuvanje pozitivnih moralnotradicijskih vrijednosti našeg naroda koje su ukorijenjene u ovoj tradiciji.
Teme
Kitabu-l-isti’zan. Selam i pravila oko toga.
Učenje stranih jezika. Korespodencija sa nemuslimanima.
Pečaćenje pisma. Rukovanje. Grljenje i ljubljenje prilikom susreta.
Kitabu-l-edeb. Kihanje. Zijevanje. Ponašanje u društvu.
Skraćivanje brkova. Ležanje na ležima. Naslanjanje prilikom sjedenja.
Zabrana perika i tetovaže. Namirisavanje ljudi i žena. Čistoća i higijena. Poglavlje
o bojama. Zabrana sašaptavanja dvojice u prisustvu treće osobe.
Imena. Zabrana davanja imena koje ima ružno značenje.
REKAPITULACIJA/TEST
Promjena imena koje sadrži ružno značenje. Imena koja je imao Vjerovjesnik,
sa.v.s.
Skrivanje stidnmih mjesta. Obaranje pogleda.
64
Čuvanje od moralne anarhije.
Obećanje.
Zabrana ulaska tuđim ženama bez dozvole njihovih muževa.
Hadisi o poeziji.
Drugi hadisi o lijepom ponašanju
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
40 %
2. prezentacije
40 %
3. radionica/grupni rad
20 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
- Tirmizi, ES-SUNEN, tom V, str. 50-132; Daru-l-kutubi-l-’arebijje, Bejrut, 1987.
literatura
- El-Mubarekfuri, TUHFETU-L-AHVEZI, tom VII, str. 460-528 i tom VIII, str. 3151; Daru-l-fikr, Bejrut.
3.2. Dodatna
literatura
- El-Buhari, Knjiga o edebu, Islamski kulturni centar, Mostar, 2009.
- Sunen / Džami' Et-Tirmizi od Ebu 'Isa et-Tirmizija (Tirmizijin džami - sunen:
Tirmizijina zbirka hadisa,), prijevod i komentar: Mahmut Karalić, Elči Ibrahimpašina medresa, 2001 god.
65
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
ŠERIJATSKO PORODIČNO PRAVO
Predmet: ŠERIJATSKO PORODIČNO PRAVO
Nivo: I ciklus
Godina:
II
Semestar: 4
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 3P+1V
Nastavnik: Prof. dr. sc. Šukrija Ramić
Saradnik:
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-051
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati:
60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Cilj ovog predmeta je da upozna studente sa mjestom, ulogom i statusom
braka i porodice u islamu, šerijatskim propisima koji se odnose na
uspostavu bračne zajednice, pravima i obavezama supružnika u braku,
razvodom i starateljstvom nad maloljetnom djecom. Navedene teme će biti
ilustrirane sudskom praksom Vrhovnog šerijatskog suda i komparirane s
važećim Porodičnim zakonom u FBiH, s posebnim osvrtom na mogućnost
primjene šerijatskih propisa o braku u kontekstu evropske pravne
regulative.
Očekuje se da će student razumjeti intencije šerijatskih propisa o braku,
njihovu suštinu i formu i da će na osnovu takve spoznaje biti u stanju da isto
kompetentno i naučno tumači u komparaciji sa važećim Porodičnim
zakonom FBiH.
Teme:
Personalno pravo; važnost i definicija braka, Status braka u Šerijatu,
Paralela između odnosa muškarca i žene u džahilijetu i savremenom dobu,
Formalni uvjeti za brak: materijalni i nematerijalni, Izbor supružnika,
Zaruke, Problematika kašnjenja u zasnivanju bračne zajednice,
Vjenčanje, Svatovi, Svadba, Naši običaji u svjetlu šerijatskih propisa,
Uvjeti za sklapanje braka, Status privremenog braka, Status braka
oslobađanja,
Stalne bračne zabrane: srodstvo po krvi, mlijeku i tazbinstvu, Privremene
bračne zabrane,
Zajednička i pojedinačna prava supružnika, Mehr, Ruho, Izdržavanje,
Poligamija, Mješoviti brak,
Prekid braka: vrste, praksa i sunnet u pogledu razvoda,
Talak,
Poništenje bračnog ugovora (feskh), Sporazumni prekid braka (khul’),
Propisi o ilaʼu, ziharu i li’anu,
66
Propisi o ’iddetu,
Briga o maloljetnoj djeci (hadana),
Izdržavanje (en-nefekat),
Analiza Porodičnog zakona u FBiH
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
50 %
2. prezentacije
40 %
3. radionica/grupni rad
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
prezentacija+istraživanje) (za
redovne studente)
20
2. test-pismeni ispit (za redovne
studente)
20
3. završni pismeni ispit
60 (+40 za vanredne
studente)
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog
studenta da izvrši određenje aktivnosti u vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku
redovne nastave. Vanredni studenti će umjesto tih aktivnosti imati dodatna pitanja na završnom
pismenom ispitu koja nose 40 bodova.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
1. Ibrahim Džananović, Primjena šerijatskog porodičnog prava kroz
literatura
praksu Vrhovnog šerijatskog suda u 1914-1946, Fakultet islamskih nauka,
Sarajevo, 2004, 2. Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, Hanefijski fikh, tom II,
izdavač Haris Grabus, Sarajevo, 2003, 3. Abdulah Škaljić, Ženitbeni zakon
"Hukuki aile kararnamesi”, El-Hidaje, Sarajevo, 1945.
3.2. Dodatna
1. Mehmed Begović, Šerijatsko bračno pravo, Beograd, 1936, 2. Hasib
literatura
Muratbegović, Tumač propisa hanefitskog mezheba o ženitbi, obitelji i
nasljedstvu, Zagreb, 1941. (nalazi se u GHB biblioteci i biblioteci FIN-a),
3. Sejjid Sabiq, Fikhu-s-sunne, Libris, Sarajevo, 2004, 4. Ibrahim
Džananović, Odsutnost i nestalost muža kao razlog za rastavu braka,
Takvim 1997, Udruženje Ilmijje BiH, Sarajevo, 1996, str. 31-43, 5.
Porodični zakon FBiH. 6. Radovi o navedenim temama objavljeni u
periodici Islamske zajednice u BiH.
67
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
TEORIJA NASTAVE
Predmet: TEORIJA NASTAVE
Šifra predmeta: 04K04-079
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina:
II
Semestar: IV
Broj sati sedmično: 2P+2V+1Pr
Broj ECTS kredita:
5
Ukupan broj sati: 30+30=60
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Nastavnik: Doc. dr. Izet Pehlić
Saradnik: V.as.mr. sc. Selvedin Delić
1. CILJ
KOLEGIJA
1.1. Ishodi učenja
Cilj je kolegija je da se studenti upoznaju sa pojmom i predmetom didaktike; da
upoznaju teorijskometodološku utemeljenost didaktike i temeljne didaktičke
pojmove; da se upoznaju sa didaktičkim sistemima obrazovanja i nastave s kritičkim
i kreativnim odnosom prema didaktičkoj teoriji i praksi; da se upoznaju s
elementima nastavne situacije i drugih odgojno-obrazovnih situacija; da se upoznaju
s procesom planiranja i programiranja nastave i da se osposobe za izradu nastavnog
programa; da se upoznaju sa fazama nastavnog procesa i artikulacijom pojedine
nastavne situacije; da se upoznaju sa načelima, metodama, tehnologijom i medijima
u nastavi i učenju; da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja iz didaktike
na različite situacije nastave i odgojno-obrazovnih procesa
Nakon izvršenih studijskih obveza studenti će biti sposobni:
– identificirati didaktiku kao pedagošku disciplinu, te njen odnos prema
«susjednim» znanostima,
– identificirati odnos didaktike i metodike,
– čitati i razumjeti program i plan nastave islamske vjeronauke, te strukture
programa,
– pripremiti i realizirati područja programa, nastavnih cjelina i nastavnih jedinica,
– identificirati nastavne ciljeve (spoznajne, doživljajne, djelatne),
– voditi nastavnu evidenciju,
– pripremiti, realizirati i evaluirati nastavni proces,
– primijeniti različite didaktičko-metodičke odluke,
– primjeniti različite postupke vrednovanja i procjenjivanja znanja,
– koristiti različite oblike nastave, nastavne postupke, metode i pomagala u
realizaciji nastave.
Uvjet za polaganje ispita iz Teorije nastave su položeni ispiti iz kolegija Opća
pedagogija i Školska pedagogija.
1.2. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.3. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
TEMA
Predmetna i metodološko-epistemološka utemeljenost didaktike
Temeljni didaktički pojmovi, didaktičke teorije, pravci, modeli i
sistemi
Tipovi nastavnika i komunikacijski proces u nastavi
Obrazovanje i nastava (ciljevi, zadaci-ishodi učenja i sadržaji; zakoni
68
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
i zakonitosti, zakonite tendencije)
Odgojno-obrazovne i nastavne situacije
Nastavni plan, program i curriculum
Planiranje i programiranje nastave (strukturiranje curriculuma)
Makro i mikro organizacija obrazovanja i nastave
Didaktički ciklus i njegove etape (pripremanje, realizacija i evaluacija
nastave i obrazovanja)
Artikulacija situacije učenja i nastave
Didaktički principi u procesu nastave i učenja
Didaktičke metode nastave i učenja
Socijalni oblici rada u nastavi i učenju
Tehnologija i mediji obrazovanja i nastave
Pismeni ispit i završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
















Napomena: U okviru kolegija
trajanju od 15 sati.
Opis aktivnosti (%)
1. prezentacije
80%
2. razgovor i diskusija
20%
Učešće u ocjeni (%)
10 %
1. Prisustvo nastavi
20 %
2. Didaktička praksa
15 %
3. Seminarski rad
50 %
4. Pismeni ispit
5%
5. Prezentacija
Bognar, L., Matijević, M. (2002), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
Ćatić R. (2003), Osnovi didaktike, Zenica: Pedagoški fakultet.
Jelavić, F. (1998), Didaktika. Jastrebarsko: Slap.
Bezić, K., Strugar, V. (1998), Učitelj za treće tisućljeće. Zagreb: HPKZ.
Grgin, T. (1994). Školska dokimologija, Jastrebarsko: Naklada Slap.
Grgin, T. (2001), Školsko ocjenjivanje znanja, Jastrebarsko: Slap.
Jensen, E. (2003), Super-nastava. Zagreb: Educa.
Klafki, Schultz, Cube, Mooler, Winkel, Blankertz. (1993), Didaktičke
teorije, Zagreb: Educa.
Kyriacou, C. (1995), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
Marsh, J.C. (1994) Kurikulum: temeljni pojmovi; Zagreb: Educa.
Matijević, M. (2002), Alternativne škole – didaktičke i pedagoške
koncepcije, Zagreb: Tipex.
Meyer, H. (2002), Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.
Pastuović, N. (1999), Edukologija. Zagreb: Znamen.
Slatina, M. (1998), Nastavni metod, Sarajevo: Filozofski fakultet
Univerziteta u Sarajevu.
Stoll, L., Fink, D. (2000) Mijenjajmo naše škole: Kakao unaprijediti
djelotvornost i kvalitetu škola, Zagreb: Educa.
Terhart, E. (2001), Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.
Teorija nastave studenti izvode didaktičku praksu u osnovnoj školi u
69
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
OSNOVI ISLAMSKE UMJETNOSTI ESTETIKE
Predmet: OSNOVI ISLAMSKE UMJETNOSTI ESTETIKE
Nivo: I ciklus
Godina:
II
Semestar: IV
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: P2 + V2
Nastavnik: Van.prof.Nusret Isanović
Saradnik:
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K34-039
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima i znanjima iz
islamske umjetnosti i estetike.
Instrumentalne kom. (sposobnos analize i sentize; temeljno opšte znanje iz
područja umjetnosti i kulture, uvažavanje rezličitosti i multikulturalnosti);
sistemske kom. (razumijevanje stranih kultura i zemalja).
Teme
1. Uvod u studij islamske umjetnosti i estetike; objašnjenje pojmova
umjetnost, estetika, lijepo, ljepota, islamska umjetnost, islamska estetika,
arapsko estetsko-umjetničko nazivlje
2. Osobenost islamske umjetnosti, ishodišta islamske umjetnosti, hijerarhija
ikoničnih i anikoničnih umjetnosti
3. Dva toka umjetnosti (grčko-rimski i semitsko-monoteistički tok),
umjetnost slike i umjetnost znaka
4. Rana islamska umjetnost; Ka'ba – prototipsko djelo i. Umjetnosti; razvoj
islamske umjetnosti u doba Umejada
5. Uvod u razumijevanje islamske arhitekture; Kupola na stijeni i al-Aksa
kompleks
6. Al-Velid I i Velika džamija u Damasku; Džamija Ukbe ibn Nafija u
Kajrevanu
7. Islamski grad (porijeklo, razvoj, karakteristike, tipovi); Medina, Basra,
Kufa, Damask, Jerusalim, Bagdad, Fustat, Kajrevan, Samara.
8. Islamska umjetnost u doba Abasida – rani period; umjetnost i arhitektura
starog Bagdada; umjetnost Samare, nagovještaj arabeske; Malvija džamija u
Samari
9. Razvoj islamske umjetnosti na Magrebu: Maroko, Al-Andalus; Velika
džamija u Kordovi
10. Karakteristike islamske umjetnosti u Španiji; sakralna arhitektura i
70
arhitektura dvoraca; Alhambra, umjetnost vrta; mudehar stil.
11. Umjetnost Seldžuka; islamska umjetnost u postmongolskom periodu Ilhanidi
12. Islamska umjetnost u doba posljednjih velikuh carstava: Safavidi i
Veliki Moguli; Isfahan:Midani-Šah, Šah Lutfulahova džamija; Šah Abasova
džamija; Umjetnost Velikih Mogula; džamije i mauzoleji; Tadž Mahal
13. Islamska umjetnost u doba Osmanlija; uticaji seldžučke i bizantske
umjetnosti; periodi i glavni stilovi; Nimar Sinan i njegova najznačajnija
djela (Šah Zade džamija, Sulejmanija džamija, Selmija džamija)
14. Islamska umjetnost u Bosni i Hercegovini; džamije, bosanska kuća,
hamami, hanovi, karavansaraji, bezistani, zanastvo; potkupolne i
četverovodne džamije; Begova džamija; Aladža džamija u Foči, Ferhadija
džamija u Banjaluci
15. Islamska kaligrafija (zasnivanje, estetski razvoj arapskog pisma, stilovi;
glavni kaligrafi; Ibn Mukle i al-aklam al-site; arabeska.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
65 %
2. prezentacije
30 %
3. konsultativna nastava
0,5 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10%
2. esej/praksa/istraživanje
20%
3. pismeni ispit
10%
4. završni ispit
60%
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Katarina Oto-Dorn: Islamska umetnost, Novi Sad, 1972
literatura
Husref Redžić, Studije o islamskoj arhitektonskoj baštini, Veselin Masleša,
Sarajevo, 1983
Nusret Isanović: Razumijevanje islamske umjetnosti, IPF u Zenici i ELKalem Sarajevo, Sarajevo, 2009
Alija Bejtić: Ideja lijepog u izvorima islama, u: Prilozi za orjentalnu
filologiju, XXIV, Sarajevo, 1974. (str. 33-55)
3.2. Dodatna
1. Annemarie Schimel: Odgonetanje Božijih znakova, El-Kalem, Sarajevo,
literatura
2001
71
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
BOSANSKI JEZIK II
Predmet: BOSANSKI JEZIK II
Nivo: I ciklus
Godina: II
Semestar: IV
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 P+2 V
Nastavnik: doc. dr. Hazema
Ništović
Saradnik: v. as. Amina Pehlić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti
koji su
preduvjet za
polaganje
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Konsultacije: iza nastave
i putem e-maila
Konsultacije: iza nastave
i putem e-maila
Šifra modula: 04K03-223
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Stjecanje novih znanja o standardnom bosanskom jeziku (morfemskomorfološki, leksičko-semantički, sintaksički nivo); nadgradnja postojećeg
znanja tako da se na njemu može temeljiti dalje usvajanje znanja u jezički
orijentiranim kolegijima
Bosanski jezik I
Poslije realiziranih predavanja i vježbi i poslije okončanog ispita studenti:
– savladali su tehnike učenja savremenog bosanskog jezika,
– znaju primijeniti savremenu tehnologiju u procesu usvajanja
bosanskog jezika kao nastavnog jezika,
– vladaju osnovnim pojmovima iz gramatike bosanskog jezika
(morfemsko-morfološki, leksičko-semantički, sintaksički nivo),
– vladaju osnovama norme standardnog bosanskog jezika na
morfemsko-morfološkom, leksičko-semantičkom i sintaksičkom
nivo,
– osposobljeni su da primijene stečeno znanje u nastavnom radu sa
djecom, kao i u svakodnevnim životnim situacijama, odnosno u
komunikaciji na akademskom nivou.
1.2. Osnovne
SEDMICA TEMA
tematske
1. sedmica Morfologija, morfem, riječ
jedinice koje se 2. sedmica Tvorba riječi
obrađuju
3. sedmica Gramatičke kategorije riječi
4. sedmica Gramatičke kategorije oblika riječi
5. sedmica Promjenljive vrste riječi; Deklinacija, konjugacija i
komparacija
6. sedmica Glagolski oblici
7. sedmica Nepromjenljive vrste riječi
8. sedmica Prvi parcijalni ispit
72
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
Leksikologija i leksikografija
Sintaksa i sintaksičke jedinice; Rečenični dijelovi
Proste i složene rečenice; Nezavisnosložene i zavisnosložene
rečenice
Red riječi u rečenici
Vezani tekst; Povezivanje rečenica u diskursu; Konektori
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
70 %
30 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/osvrt/istraživački rad/
10
prezentacija
3. pismeni ispit
30
4. usmeni ispit
50
2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:Obaveza studenta je da izabere
jednu od ponuđene tri aktivnosti koju će realizirati (pisanje eseja, osvrta, istraživačkog rada ili
prezentaciju određenog nastavnog sadržaja u okviru kolegija).
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
2. prezentacije
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Čedić, I. (2001). Osnovi gramatike bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za
literatura
jezik.
Jahić, Dž. – Halilović, S. – Palić, I. (2000). Gramatika bosanskoga jezika.
Zenica: Dom štampe.
3.2. Dodatna
literatura
Muratagić-Tuna, H. (2005). Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi
(sličnosti i razlike). Sarajevo: Bosansko filološko društvo.
73
V
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
IZBORNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
TEFSIRSKI TEKSTOVI
Predmet: TEFSIRSKI TEKSTOVI
Nivo: I ciklus
Godina: II
Semestar: IV
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 1P + 3V
Nastavnik:
prof. dr. Safvet Halilović
Saradnik:
viši asistent mr. Mensur Valjevac
Konsultacije: iza
nastave (vidjeti
raspored)
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-034
ECTS krediti: 3,5
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj predmeta je upoznati studente sa značenjima i sadržajem kur'anske sure Jusuf,
koja obiluje izrazitim odgojnim elementima za mlade.
U vremenima otuđenosti i raznih ovisnosti koje ispoljava savremeni čovjek, a
naročito omladina, kur'ansko kazivanje o Božijem vjerovjesniku Jusufu (biblijski
Josip) nudi veoma inspirativne i korisne sadržaje.
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Nakon odslušanog kolegija Tefirski tekstovi studenti će:
- poznavati tumačenje kur'anske sure Jusuf, koja u sebi sadrži izuzetno važne
odgojne poruke;
- imati važne pedagoške motive u radu sa mladima;
- poznavati bitne odlike i obilježja kur'anskog odgojnog modela.
1.2. Osnovne
Teme
tematske jedinice Uvod u suru Jusuf
koje se obrađuju Iskušenje s braćom, zavist i odvajanje od porodice
Bunar i ropstvo
Iskušenje s Azizovom ženom
Tamnica i da'vetski angažman u zatvoru
Snovi i njihova značenja
Rekapitulacija
Iskušenja vlasti
Susret s braćom
Jusuf a.s. kao paradigma mladima
Mladi i rad, pouka iz kazivanja o Jusufu a.s.
Odgojna dimenzija sure Jusuf
Etika odgovornosti u svjetlu sure Jusuf
Afirmacija univerzalnih vrijednosti
Rekapitulacija svih oblasti
74
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
80 %
20 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 10 %
2.
prisustvo,
konsultacije,
aktivnosti
30 %
3. završni usmeni ispit
60 %
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada:
Obaveza svih studenata (redovni i vanredni) je da izvrše određene aktivnosti u vidu pisanja
eseja i njegove prezentacije. Teme se dobivaju na početku semestra, u dogovoru sa profesorom i
asistentom.
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanja
2. prezentacije
3. LITERATURA
Ibn Kesir: Tefsir, skraćeno izdanje, Visoki saudijski komitet, Sarajevo, 2002.;
3.1. Obavezna
Sejjid Kutb: U okrilju Kur'ana, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 1999.; Se’id
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Havva: El-Esas fi et-tefsir, Darusselam, Kairo, 1989.
Amr Halid: Jusuf, a.s. – pouke i savjeti, preveo s arapskog Mehmed Kudić, Cazin,
2005.
75
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA
Predmet: UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA
Nivo: Dodiplomski
Godina: II
Semestar: IV
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik:
Prof. Dr. Zuhdija Adilović
Saradnik:
Ass. Amel Sarajlić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Upoznavanje studenata sa nastankom i sadržajem Judaizma i Kršćanstva, te
sa njihovim načelima, doktrinama, obredima i običajima.
Očekuje se da će studenti nakon odslušanog predmeta Učenje judaizma i
krščanstva unaprijediti sljedeće kompetencije:





1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-035
ECTS krediti: 3,5
Ukupan broj sati: 60
Studenti će ovladati osnovnim pojmovima, terminologijom,
obredima i običajima Judaizma i Krščanstva;
Imat će predstavu o povijesnom nastanku Starog i Novog zavjeta;
Omogućavanje studentima da kroz debatu i diskusiju razvijaju svoje
sposobnosti i da izgrađuju vlastite stavove i mišljenja o religijskim
slobodama;
Kompetentno će ovladati bitnim elementima starozavjetne i
novozavjetne biblijske misli;
Osposobljenost studenata da samostalno istražuju stručna i
znanstvena djela, te da prate stručnu literaturu.
Teme
1. Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori;
2. Stari zavjet, nastanak, sadržaj;
3. Talmud, nastanak, sadržaj, uloga Talmuda u judaističkoj doktrini;
4. Osnovne dogme Judaizma;
5. Osnovne dogme Judaizma;
6. Savremena judaistička misao;
7. Rekapitulacija/Test;
8. Novi zavjet, definicija i nastanak;
9. Osnovne dogme kršćanstva, trojstvo, svetost crkve;
10. Duh sveti, uskrsnuće;
11. Kršćanski obredi, krštenje, euharistija;
12. ispovijest, svetost križa;
76
13. Odabrani citati novog zavjeta;
14. Savremeni tokovi kršćanske teologije;
15. Rekapitulacija svih oblasti.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
_60_ %
2. prezentacije
_30_ %
3. radionica/grupni rad
_10_ %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Studenti će tokom slušanja modula imati obvezu:
– napisati jedan esej na odabranu temu, i/ili
– jednu kritičku studiju (do 5 stranica), prosudbu nekog istraživačkog fenomena.
Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem modula.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
11.
12.
13.
14.
15.
B. A. Cisarž: Osnovi hrišćanskog učenja, Beograd, 1976.
H. Pekarić – Dino: Sljedbenici Knjige, Tuzla, 2003.
Eugen Werber: Talmud, Otokar Krešovani – Rijeka.
Adnan Silajdžić: Krščanstvo – objava, vjera, teologija.
Mustafa Šahin: Krščanstvo, U.G. Pravi put muslimana – Sarajevo, Zenica,
2009.
4. Judaizam, hrestomatija, priredio prof. dr. Rešid Hafizović.
5. Roger Garaudy: Mitovi utemeljitelji izraelske politike.
6. Biblija, izdanje biblijskog društva.
7. Evanđelje po Barnabi.
77
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA
Predmet: OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA
Nivo: I ciklus
Godina:
II
Semestar: IV
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik: doc.dr. Elvir Musić
Saradnik:
1.CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2.
Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije:
nastave
i
e-maila
Konsultacije:
nastave
i
e-maila
Šifra modula: 07K36-012
ECTS krediti: 3,5
Ukupan broj sati:
60
iza E-mail:
putem [email protected]
iza E-mail:
putem
Cilj je upoznati studente sa osnovama ortografije, fonetike, morfologije i
sintakse perzijskog jezika kako bi isti ovladali elementarnim vještinama
prepoznavanja i razumijevanja tekstova i dijaloga na tom jeziku.
Studenti će aktivnim sudjelovanjem u realizaciji ovog kolegija ovladati
osnovnim gramatičkim i ortografskim pravilima perzijskog jezika, te će na
temelju stečenog znanja moći razumijevati jednostavne rečenične forme
perzijskog jezika.
Teme
Klasifikacija, historijat, specifičnosti i značaj perzijskog jezika u razvoju
globalne svjetske civilizacije i doprinosa istog obogaćivanju svjetske
književnosti i duhovnosti.
Predstavljanje osnovnih pravila ortografije i fonetike perzijskog jezika uz
pojašnjavanje određenih specifičnosti vezanih za izgovor i pisanje istog.
Nastavak upoznavanja studenata sa osnovama ortografije i fonetike
perzijskog jezika i praktično uvježbavanje savladanih vještina.
Konstrukcija perzijske rečenice. Subjekat, predikat i raspored riječi u
rečenici.
Vrste riječi u perzijskom jeziku, artributska i genitivna veza. Brojevi.
Vrste i konjugacija zamjenica i upoznavanje sa nekim osnovnim glagolima
perzijskog jezika.
Rekapitulacija/Test
Različite podjele glagolskih vremena u perzijskom jeziku. Upoznavanje sa
infinitivom, prezentskom i preteritskom osnovom glagola.
Složena glagolska vremena, imperativ, kondicional, imperfekat,
pluskvamperfekat, futur I, futur II...
Vrste i tvorba riječi u perzijskom jeziku. Formiranje riječi uz pomoć
glagolskih osnova, prefiksa, sufiksa, afiksa, interfiksa, pridjeva itd.
Različite vrste pridjeva, priloga i priloški. Značaj i uloga prijedloga za
78
formiranje rečenice u perzijskom jeziku.
Izražavanje roda, broja i padeža u perzijskom jeziku. Određeni i neodređeni
vid riječi u rečenici.
Pasiv i aktiv i u perzijskom jeziku i njihova uloga u formiranju rečenice.
Vrste rečenica: upitna, potvrdna, kondicionalna, zaključna, isključna....
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
80 %
2. prezentacije
10 %
3. radionica/grupni rad
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Pisanje eseja će biti usmjereno ka pružanju podrške studentima u upoznavanju s
referentnom literaturom u oblasti perzijskoga jezika.
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1.Obavezna
Taqi Purnamdarian, Udžbenik perzijskog jezika, prijevod Udruženje
literatura
studenata perzijskog jezika, Sarajevo, 2001.
Jadollah Samareh, Azfa, knjiga 1 i 2, Teheran, 1988.
Šaćir Sikirić, Gramatika perzijskog jezika, Sarajevo, 1952.
3.2.Dodatna
Gilbert Lazard, A Grammar of Contemporary Persian, Mazda Publishers,
literatura
Costa Mesa, California and New York, 1992.
Hasan Enveri, Hasan Ahmedi Givi, Dastūr-e zabān-e fārsī, knjiga 1 i 2,
Teheran, 1996.
Srpskohrvatsko-perzijski rječnik, Ambasada Islamske Republike Iran,
Beograd, 1990.
79
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
OSNOVE TURSKOG JEZIKA
Predmet: OSNOVE TURSKOG JEZIKA
Nivo: I ciklus
Godina: II
Semestar: IV
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2+2
Nastavnik: doc.dr. Edina Solak
Saradnik: -
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K36-013
ECTS krediti: 3,5
Ukupan broj sati: 4
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Potrebno je osposobiti studenta za čitanje, pravilno pisanje i razumijevanje manjih
tekstualnih cjelina kroz različite govorne situacije i dijaloge iz svakodnevnog života.
Predviđeno je usvajanje osnovnog znanja o historiji turskog jezika i klasifikaciji
turkijskih jezika kao i ovladavanje grafijskim sistemom turskog jezika. Jedan od
ciljeva je usvojiti osnovne pojmove i termine iz oblasti turkologije; ovladati
temeljnim fonetsko-fonološkim zakonitostima i pojavama. Omogućiti studentima
sticanje uvida u morfološke karakteristike turskog jezika.
 Student će ovladati potrebnim fondom naučenih izraza, koncipiranim
vokabularom i pregledno postavljenim gramatičkim strukturama, kao i
steći kognitivne sposobnosti razvijanja vještina slušanja, govora, čitanja i
pisanja
 Student će usvojiti osnovne pojmove i termine iz oblasti turkologije i moći
intepretirati kraće sadržaje
Student će se moći snalaziti u svakodnevnim govornim situacijama
Teme
1. Historijski razvoj turskog jezika.
2. Standardni jezik i njegova ortografska norma.
3. Fonetika i fonologija. Glas. Fiziološka i akustička svojstva glasova u turskom
jeziku.
4. Samoglasnici (vokali). Konsonanti. Sonanti. Vokalna harmonija.
5. Vrste riječi u turskom jeziku. Imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli.
6. Turske genitivne veze.
7. Prvi parcijalni ispit
8. Postpozicije. Prilozi, veznici.
9. Glagoli. Pomoćni glagoli imek, etmek, eylemek, olmak.
10. Jednostavna (osnovna) glagolska vremena: prezent na –(i)yor
11. Glagolski načini: imperativ, optativ, necesitativ, kondicional.
12. Perfekt na –di.
13. Futur na –(y)acak
80
14. Drugi parcijalni ispit
15. Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
60 %
2. prezentacije
40 %
3. radionica/grupni rad
__ %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Student će u toku nastave
prezentirati temu iz programa u dogovoru sa nastavnikom.
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
E. Čaušević: Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb, 1996.
3.1. Obavezna
S. Đinđić: Udžbenik turskog jezika, Beograd, 1996.
literatura
3.2. Dodatna
literatura
M. Teodosijević: Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji, Beograd, 2004.
A. Gadžo-Kasumović: Priručnik osmanskog jezika, Sarajevo, 1991.
Ankara Üniversitesi: Yeni Hitit (Yabancılar için Türkçe ders kitabı), Ankara,
2011.
K. Aykut: Turske postpozicije-„reči bez značenja“, Beograd, 2007.
N. Karaman: Türkçe öğrenelim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2003
Lewis, G.L.: Turkish Grammar, Oxford 1997.
Šira literatura daje se studentima uz obradu pojedinih tema. Literatura može da se
inovira početkom svake akademske godine.
81
PETI SEMESTAR V
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
OBAVEZNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
SAVREMENE FIKHSKE TEME
Predmet: SAVREMENE FIKHSKE TEME
Nivo: I ciklus
Godina:
III Semestar: 5
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 3P + 1V
Nastavnik: Prof. dr. sci. Šukrija
Ramić
Saradnik:
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-050
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati:
60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
1. CILJ
PREDMETA
Cilj ovog predmeta je upoznati studente sa islamskim institucijama u Evropi
i svijetu koje se institucionalno bave šerijatskopravnom problematikom,
zatim sa učenjima islamske pravne nauke o nekim aktuelnim pravnoetičkim problemima savremenog svijeta u području ekonomskog i
bankarskog poslovanja, medicine, problematike muslimanskih manjina i
savremenih društveno-pravnih pitanja s posebnim akcentom na primjenu tih
učenja u kontekstu evropske pravne regulative.
1.1. Očekivane
Očekuje se da će student razumjeti intencije šerijatskih propisa u vezi sa
kompetencije
savremenim fikhskim temama, da će razumjeti suštinu i formu tih propisa i
koje će student
da će na osnovu takve spoznaje biti u stanju da isto kompetentno i naučno
razviti
tumači.
1.2. Osnovne
Teme:
tematske jedinice Islamske institucije u Evropi i svijetu koje daju šerijatskopravne
koje se obrađuju odgovore i rješenja za savremena pitanja iz različitih sfera ljudskog života i
djelovanja,
Savremene poslovne transakcije:
Islamski principi halala i harama, O kamati i beskamatnoj ekonomiji,
Imovinske transakcije u islamu, Islamsko bankarstvo: Islamske banke u
Evropi i svijetu - počeci i razvoj,
Mušareka i mudareba kao načini financiranja, Finansiranje stanokupnje na
bazi umanjujuće mušareke,
Murabeha, Idžara,
Selem i istisna, Islamski investicioni fondovi,
Tewerruq, Tekaful- islamski način osiguranja, Primjena islamskih pravnih
82
principa u ugovornom pravu BiH.
Savremena medicinska pitanja: Planiranje porodice, Kontracepcija u
islamu, Biotehnološko roditeljstvo, Abortus,
Genetički inženjering, Kloniranje, Transplantacija organa, Banke za ljudske
organe i mlijeko, Plastična hirurgija,
Eutanazija, Šeriatsko-pravne posljedice medicinske dijagnoze o smrti
mozga,
Droga u svjetlu šerijatskopravnih propisa, Problem AIDS-a u svjetlu
šerijatskopravnih propisa.
Savremena društveno-pravna pitanja:
Život muslimana izvan islamske države, Fikh za muslimanske manjine,
Uzimanje državljanstva strane države, Fiktivni brakovi, Mješoviti brakovi,
Status braka kada žena primi islam, a muž ne primi,
Šura i demokratija i višestranačje u islamskoj državi, Ljudska prava,
Uzimanje socijalne pomoći i rad na crno, Hrana, Poslovanje, Ibadeti,
Suvremeni izazovi s kojim se suočavaju muslimani: terorizam i vezivanje
ovog fenomena za islam.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
50 %
2. prezentacije
40 %
3. radionica/grupni rad
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
prezentacija+istraživanje) (za
20
redovne studente)
2. test-pismeni ispit (za redovne 20
studente)
60 (+40 za vanredne
3. završni pismeni ispit
studente)
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog
studenta da izvrši određenje aktivnosti u vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku
redovne nastave. Vanredni studenti će umjesto tih aktivnosti imati dodatna pitanja na završnom
pismenom ispitu koja nose 40 bodova.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
1. Enes Ljevaković, Savremene fikhske teme, Hrestomatija FIN-a, Sarajevo,
literatura
2006, 2. Karadavi Jusuf, Savremene fetve, Harfo-graf, Tuzla, 1997, 3.
Usmani Muhammad Taqi, Uvod u islamske financije, Selsebil, 2003, 4.
Đozo Husein, Fetve, Bemust, 1999.
3.2. Dodatna
Radovi o navedenim temama objavljeni u periodici Islamske zajednice u
literatura
BiH.
83
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU
Predmet: UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU
Nivo: Iciklus
Godina:
III Semestar: 5
Status: Obavezni/Izborni
Broj sati sedmično: P + V
Nastavnik: Van.prof.Nusret Isanović
Saradnik: V.ass.Mensur Valjevac
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: 09:3010:30 i 15:15-16:30
četvrtak; 13-14:30
petak
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K34-043
ECTS krediti:3,5
Ukupan broj sati: 45
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj predmeta je uvesti studente u studij islamske filozofije, upoznati ih sa
njenim glavnim školama i pravcima razvoja, najznačajnijim misliocima i
osnovnim temama.
Interpersonalne kom. (kritički i samokritički rad, komparacija i analiza
različitih sistema vrijednosti, uvažavanje rezličitosti i multikulturalnosti);
sistemske kom. (sposobnost razumijevanja, razmišljanja i posjedovanja
znanja za kritičko sagledavanje, analize i donošenje samostalnih zaključaka,
razumijevanje stranih kultura).
Teme
1. Uvod u studij islamske filozofije; Šta je islamska filozofija? Otkuda
filozofija u islamu? Pitanje legitimiteta filozofije u islamu
2. Mogućnosti zasnivanja filozofije na Kur'anu i Hadisu; duhovna značenja
Kur'anskog teksta kao osnova za nastajanje islamske filozofije
3. Uticaj intelektualne tradicije drevne Grčke, helanizma, Pezije i Indije na
zasnivanje islamske filozofije; prevdilački centri; prevođenje filozofskih
djela (Platon, Aristotel, Plotin, Porfirije) na arapski jezik
4. Filozofija u sunijskom i šiitskom islamu; škole islamske filozofije: mešai
filozofija, išraki filozofija, sufizm, ismailijska misao
5. Kelam i mutekelimi; Gazalijevo razumijevanje kelama; pravci razvoja
kelama; Mutezilije; Kritika mutezilija; Aš'ari i aš'arizam; Maturidi, Tahavi;
Ahmed ibn Hambel
6. Temeljni oblici islamske duhovnosti; osnovni pravci razvoja sufizma;
Hasan al-Basri, Rabija al-Adevij i njena bezinteresna ljubav, Haladž,
Bistami, Ibn Arebi i njegova teozofija; filozofija odgoja u sufizmu; odgojne
metode sufija.
7. Glavne teme islamske filozofije; filozofi-naučnici/univerzalni umovi
islama; al-Kindi, prvi filozof Arapa
84
8. Filozofija Ebu Nasra al-Farabija, teorija emanacija, politička filozofija,
teorija poslanstva
9. Ihvan es-Saffa; Filozofija Zekerija al-Razija
10. Vrhunci peripatetičke filozofije; Filozofska misao Ibn Sine; Ibn Sinina
ontologija
11. Gazali i njegova kritika filozofije
12. Islamska filozofija u Španiji: Ibn Masar, Ibn Hazm, Ibn Badže, Ibn
Tufejl i njegov Haj ibn Jagzan (Živi sin Budnoga)
13. Ibn Rušd – odbrana filozofije i filozofa
14. Isfahanska filozofska škola (MirDamad, Behauddin Amuli, Mula Sadr
Širazi)
15. Reformistički pokreti i muslimanska „moderna“; Savremeni tokovi
islamske filozofije
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
65 %
2. prezentacije i vježbe
30 %
3. radionica/grupni rad
0,5 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10%
2. esej/praksa/istraživanje
20%
3. pismeni ispit
10%
4. završni ispit
60%
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Sharif, M.M:. Historija islamske filozofije I i II, August Cesarec, Zagreb,
literatura
1990.
El-Gazali, Ebu Hamid: Izbavljenje iz zablude, El-Kalem, Sarajevo, 1989.
Nasr, Seyyed Hossein: Tradicionalni isalm u modrnom svijetu, El-Kalem,
Sarajevo, 1994.
Ibn Tufejl: Živi sin budnoga, Veselin Masleša, Sarajevo, 1985.
Fakhry, Majid: Filozofija i teologija, u Oksfordska historija islama
(priredio Espozito, John), Selsebil, Živinice, 2005 (str. 249-281)
3.2. Dodatna
literatura
Sufizam, (priredili Šop, Nikola i Tanasković, Darko), Zodijak, Beograd,
1981.
85
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
Predmet: PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
Nivo: I ciklus
Godina:
III Semestar: V
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik:
Doc.dr. Anela Hasanagić
Saradnik:
Viši asistent mr. Mersiha Jusić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 04K04-080
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati:
60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Sticanje osnovnih znanja i proširivanje postojećih o učenju, kao psihičkom
procesu, načinima učenja, metodama učenja, kao i procesima koji su u vezi
sa procesom učenja, kao što je transfer, pamćenje i zaboravljanje. Cilj
predmeta je i osposobiti studente za pravilnu evaluaciju i praćenje djece, ali
i sticanje znanja i osposobljavanje studenata za razumijevanje i osnovnih
činjenica o djeci sa posebnim potrebama, u smislu pozitivne i negativne
strane krivulje.
Nakon odslušanog i položenog modula, studenti će moći razumjeti, ali i
primjeniti osnovna znanja iz oblasti učenja. Bit će u mogućnosti podučavati
druge boljem i efikasnijem učenju i organizaciji gradiva. Također, studenti
će moći razumjeti, ali i primjeniti spoznaje prilikom izrade programa za
djecu sa posebnim potrebama, ali i pomagati ovoj kategoriji djece u
ostvarivanju vlastitih kapaciteta. Također, kroz odgojno djelovanje nastojati
će se razviti model „lika“ odgajatelja, koji će studentima, a budućim
nastavnicima služiti kao referentni okvir.
Teme
1.2. Osnovne
tematske jedinice Predmet i razvoj pedagoške psihologije.
koje se obrađuju Metode i tehnike istraživanja.
Učenje, napredak u toku učenja
Procesi koji prate učenje, transfer, pamćenje, zaboravljanje
Odnos učenja i razvoja
Psihološka dimenzija taksonomije odgojno-obrazovnih ciljeva.
Rekapitulacija/Test
Kognitivni stil i strategija učenja.
Motivacija za učenje
Ličnost nastavnika.
Individualne razlike, nastava i slobodne aktivnosti u školi. Individualizirana
nastava : problemi nadarene djece i djece sa posebnim potrebama.
Djeca sa posebnim potrebama, mentalna insuficijencija, slijepa i slabovidna djeca,
86
gluha i nagluha djeca itd,
Nadareni, prepoznavanje, i načini rada sa nadarenim
Procjenjivanje i mjerenje postignuća.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
50 %
2. prezentacije
20 %
3. radionica/grupni rad
10 %
4. film
20%
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo i aktivnost
10
2. opservacija
10
3. seminarski rad
10
4. prezentacija
10
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
10
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Student u dogovoru sa asistentom bira temu seminarskog rada na početku semestra, te
prezentira svoj rad pred grupom studenata na nastavi vježbi. Za izradu seminarskog rada koristi
svu raspoloživu literaturu. Grupa studenata zajedno sa asistentom evaluira studentov rad i daje
komentar.
Temu opservacije zadaje asistent.
Pravila:
Zadani rokovi se moraju poštovati. Svaki rad koji je predan poslije zadanog roka, neće biti
evaluiran. Student koji je iz nekog razloga spriječen svoje obaveze izvršiti na vrijeme o tome
mora donijeti valjanu dokumentaciju.
Radovi koji su preuzeti od drugih autora, čak i dijelovi rada koji su preuzeti bez da se
navede adekvatna referenca će biti smatrani za plagijat, te kao takvi neće biti ocjenjeni.
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
Grgin T (1997.), Edukacijska psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko
3.1. Obavezna
literatura
1. Andrilović, V. (1991): Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i
3.2. Dodatna
obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb.
literatura
2. Andrilović, V., Čudina, M. (1988): Psihologija učenja i nastave, Školska
knjiga, Zagreb
3. Zarevski, P. (1995): Psihologija pamćenja i učenja, Naklada Slap,
Jastrebarsko
4. Kvaščev, R. (1975): Podsticanje i sputavanje stvaralačkih sposobnosti kod
učenika, Svjetlost, Sarajevo
5. Čudina-Obradović, M. (1990): Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje,
razvijanje, Školska knjiga, Zagreb
6. Mandić P. i Gajanović N. (1991.), Psihologija u službi učenja i nastave,
Grafokomerc, Tunjić, Lukavac,
7. Kocijan H.D., Došen A., Folnegović Š. V., Kozarić K.D. (2000.), Mentalna
87
retardacija, Naklada Slap, Jastrebarsko,
88
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I
Predmet: METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I
Nivo: I ciklus
Godina:
III Nivo: I
ciklus
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P + 2V+2Pr
Nastavnik: Prof.dr. Refik Ćatić
Saradnik: Mr.sc. Admir Čerim
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske
jedinice koje
se obrađuju
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K34-035
Godina:
III
Status: Obavezni
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa znanstvenim utemeljenjem
metodike, sa didaktičko-metodičkim zakonitostima nastave islamske
vjeronauke, te obučavanje studenata za praćenje i vrednovanje nastave.
Očekivani ishodi učenja:
Kolegij razvija sljedeće vrste generičkih kompetencija:
1. Instrumentalne
2. Interpersonalne
3. Sistemske
kompetencije:
kompetencije:
kompetencije:
 osnovna metodička  sposobnost timskog  primjena znanja
znanja i vještine
rada
stečenih na kolegiju
u praksi
 izrada godišnjih i
 vještine
mjesečnih
 sposobnost
interpersonalne
programa rada
komunikacije
samostalnog rada
 primjena novih
 etička posvećenost  sposobnost
nastavnih
stvaranja novih
tehnologija u
ideja
realizaciji odgojnoobrazovnih sadržaja
opservacija i analiza
realizacije nastave
Specifične (stručne) kompetencije: od studenata se očekuje da usvoje
potrebna metodička znanja za opservaciju i analizu nastavnih sati, da vrše
izbor najadekvatnijih nastavnih metoda, oblika i sredstava u realizaciji
nastavnih sadržaja primjerenih uzrastu učenika osnovne škole.
1. Znanstveno utemeljenje metodike, strukturiranje metodike, mogućnosti i
granice metodika.
2. Odnos metodika – metodologija, metodika - didaktika
3. Utemeljenje metodike u pedagogiji, mjesto u sistemu pedagogijske
89
znanosti
4. Pojava, razvoj i određenje metodike kao znanstvene discipline.
5. Predmet, svrha i zadaci metodike.
6. Metodika u svrhu poticanja nadarenih učenika.
7. Rekapitulacija/Test
8. Metodika nastave vjeronauke, predmet, sadržaji i zadaci nastave
vjeronauke.
9. Oblici nastave vjeronauke.
10. Metode nastave vjeronauke.
11. Principi nastave vjeronauke.
12. Sredstva u nastavi vjeronauke.
13. Postupci i tehnike u nastavi vjeronauke.
14. Praćenje i vrednovanje u nastavi vjeronauke.
15. Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
95 %
2. prezentacije
5 %
3. gosti predavači
%
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija)
2. test
3. završni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
20 %
20 %
60 %
1. Ćatić, R. I Pehlić, I.:Metodika nastave islamske vjeronauke,Islamska pedagoška
akademija u Zenici, 2004.
1. Ćatić, R.: Osnovi didaktike, Pedagoški fakultet u Zenici, 2004.
2. Franz, W. – Arthur Thommes: 212 metoda za nastavu vjeronauke, KSC,
Zagreb, 2000.
3. Kyriacou, Chris: Temeljna nastavna umijeća,Educa, Zagreb, 1995.
4. Ivan de Zan: Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
5. Muminović, H.: Metodička koncepcija nastave osnovne škole, Veselin Masleša,
Sarajevo, 1991.
90
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
GOVORNA KULTURA
Predmet: GOVORNA KULTURA
Nivo: I ciklus
Godina: III
Semestar: V
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 P+2 V
Nastavnik: v. prof. Naila Valjevac
Saradnik: v. as. Amina Pehlić
Konsultacije: iza nastave
i putem e-maila
Konsultacije: iza nastave
i putem e-maila
Šifra modula: 04K03-224
ECTS krediti: 5
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Pravom, odnjegovanom i odmjerenom riječju steći ili ojačati opće
samopouzdanje i sigurnost i tako ovladati jezičkim kompetencijama bez
kojih nema ne samo uspješnog odgajatelja nego ni pravnika, političara,
socijalnog radnika, psihologa, rukovodioca uopće i sl.
1.1. Predmeti
koji su
preduvjet za
polaganje
1.2. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Bosanski jezik I i
Bosanski jezik II
Poslije realiziranih predavanja i vježbi i poslije okončanog ispita studenti:
– sistematizirali su i nadogradili znanje i kompetencije iz
prethodnih jezičkih kolegija
– imaju razvijenu svijest o jeziku kao bitnom elementu kulture
ponašanja i bitnom faktoru uspjeha na različitim poljima
djelovanja
– poznaju i sposobni su primijeniti osobine dobrog govora
1.3. Osnovne
SEDMICA
tematske
16. sedmica
jedinice koje se 17. sedmica
obrađuju
18. sedmica
19. sedmica
20. sedmica
21. sedmica
22. sedmica
23. sedmica
TEMA
Osnovne funkcije jezika, jezik i društvo, jezik i mišljenje
Narodni govor i standardni jezik (teritorijalno i funkcionalno
raslojavanje jezika)
Govor (usmeni i pismeni, verbalni i neverbalni)
Kultura govora (kultura uopće; defnicija, potrebe i značaj
kulture govora)
Osnovne osobine dobrog govora (pravilnost, jasnoća,
jezgrovitost, svrsishodnost i tečnost)
Ruralizacija i birokratizacija jezika i govora (izvor i obilježja
ruralizovanog i obilježja birokratizovanog jezika i govora)
Usmeni govor (fizičke osobine i akustička svojstva)
Prvi parcijalni ispit
91
24. sedmica
25. sedmica
26. sedmica
27. sedmica
28. sedmica
29. sedmica
30. sedmica
Prozodijska obilježja bosanskog jezika (ortoepska norma,
akcenatska cjelina, blok, pasaž, pasažni krug)
Osobine usmenog govora (intonacija, intenzitet, pauza, tempo)
Funkcionalni jezički stilovi (književnoumjetnički, naučni,
publicistički, administrativni, razgovorni, vjerski, vojni i sl.)
Komunikativni diskursi (pozdravljanje, obraćanje i
oslovljavanje, čestitanja, telefonski razgovor)
Verbalna komunikacija na javnom skupu (diskusija, intevju,
debata)
Interpretativni kreativni diskurs (izražajno čitanje i
prepričavanje, recitovanje, govor)
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
70 %
30 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/osvrt/istraživački rad/
10
prezentacija
3. pismeni ispit
30
4. usmeni ispit
50
2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:Obaveza studenta je da izabere
jednu od ponuđene tri aktivnosti koju će realizirati (pisanje eseja, osvrta, istraživačkog rada ili
prezentaciju određenog nastavnog sadržaja u okviru kolegija).
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
2. prezentacije
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Šipka, M. (2005). Kultura govora, Sarajevo: Institut za jezik u Sarajevu.
literatura
3.2. Dodatna
Katnić-Bakaršić, M. (2001): Stilistika. Sarajevo: Ljiljan
literatura
Škarić, I.(2003): Temeljci suvremenog govorništva. Školska knjiga: Zagreb
92
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
ENGLESKI JEZIK I
Predmet: ENGLESKI JEZIK I
Nivo: I ciklus
Godina:
Status: obavezni
Semestar:
V
Broj sati sedmično: 2P+2V+1LV Ukupan broj sati:
Nastavnik: prof. dr. Nadira Aljović
Saradnik: Lejla Žunić-Rizvić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
III
Šifra modula: 04K03-225
ECTS krediti: 4,5
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave (utorak i
srijeda) i putem
e-maila
75
E-mail:
[email protected]
E-mail: [email protected]
Kroz interakcijsko-komunikacijski i holistički pristup, omogućiti
studentima razvijanje receptivnih i produktivnih jezičkih vještina potrebnih
za komunikaciju na engleskom jeziku.
Motivirati studente za cjeloživotno učenje engleskog jezika.
Razvijanje receptivnih i produktivnih jezičkih vještina, razvijanje
sposobnosti prezentiranja i timskog rada.
Usvajanje novih znanja i vještina kroz engleski jezik kao metajezik
(posrednik u učenju o sebi, svijetu, vjeri i sl.)
1.2. Osnovne
SEDMICA
TEMA
tematske jedinice 1.sedmica
Introductory lecture.
koje se obrađuju
A world of difference. Naming tenses. Parts of speech.
2.sedmica
A world in one family. Words that go together. Auxiliary
verbs – questions and answers.
3.sedmica
The working week. Present simple and continuous. Talking
about you. Free time-activities.
4.sedmica
Making small talk. Positive and negative adjectives. Some
facts about Islam.
5.sedmica
Good times, bad times. Past simple and continuous. Giving
opinions.
6.sedmica
A Shakespearian tragedy. Telling a story. Used to.
7.sedmica
Getting it right. Advice, obligation and permission. Modal
and related verbs. Bringing up children, household rules.
8.sedmica
Rekapitulacija/Test (Mid-term Test)
93
9.sedmica
10.sedmica
11.sedmica
12.sedmica
13.sedmica
14.sedmica
15.sedmica
Kids then and now. Phrasal verbs. Rules for life. Polite
requests and offers.
Our changing world. Future forms (will, going to, Present
Continuous). Predictions about the future. Life fifty years
from now.
World building (suffixes, prefixes). Arranging to meet.
Writing for talking- my cause for concern.
What matters to me. Information questions. Describing
people, places and things (adjectives and adverbs).
Comparatives and superlatives.
Describing a place. Relative pronouns (who, that, which).
Your most treasured possession. Present Perfect (simple and
continuous). Students' presentations.
Rekapitulacija svih oblasti, End-of-term Test
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
20 %
2. prezentacije
20 %
3. radionica/grupni rad
60 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. pismeni ispit
50
2. usmeni ispit
20
3. prisustvo, aktivnost,
30
prezentacija, eseji i ostali zadaci
2.1. Način izvođenja nastave
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Studenti u toku semestra pišu kraće eseje na zadane teme.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Soars, Liz and John, New Headway, Intermediate, Student's book, 4th ed,
literatura
Oxford University Press, 2009.
Soars, Liz and John, New Headway, Intermediate, Workbook, 4th ed,
Oxford University Press, 2009.
3.2. Dodatna
1. Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnih, Nakladni zavod Globus,
literatura
1999.
2. Penguin Readers, Intermediate level
3. various articles and texts about Islam and similar topics
94
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
NJEMAČKI JEZIK I
Predmet: NJEMAČKI JEZIK I
Nivo: I ciklus
Godina:
III Semestar: 5
Status: Izborni
Broj sati sedmično: P+V+LV
Šifra modula: 04K03-225
ECTS krediti: 5,5
Ukupan broj sati: 75
2+2+1
Nastavnik: v.prof.dr.Memnuna
Hasanica
Saradnik: Elma Čamdžić, asistent
1. CILJ
PREDMETA
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Cilj predmeta je sticanje nivoa usmene i pismene kompetencije evropskog
referentnog okvira A1/2 do dostizanja kompetencija nivoa A2.
Osposobljavanje studenata za samostalno sticanje znanja, proširivanje
spoznaja i razvijanje sposobnosti mišljenja i pamćenja i prosuđivanja.
Program predviđa ovladavanje svakodnevnim izrazima i razumijevanjem i
upotrebom prostih rečenica. U stanju je predstaviti sebe i druge,
sporazumijevati se u smislu rutinskih situacija, sa jednostavnim izrazima
opisati svoje porijeklo i obrazovanje, direktnu okolinu koja je u direktnoj
vezi sa neposrednim življenjem.
Osnovno početno znanje njemačkog jezika A1. Može se sporazumijevati na
jednostavan način i u stanju je predstaviti sebe durgima i obrnuto, kao i
sticanje osnovne kompetenicje mogućnosti govora uz pomoć.
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske
31. sedmica
jedinice koje se 32. sedmica
obrađuju
33. sedmica
34. sedmica
35. sedmica
36. sedmica
37. sedmica
38. sedmica
39. sedmica
40. sedmica
41. sedmica
42. sedmica
43. sedmica
TEMA
Begrüßen und Vorstellungen
Berufe, Zahlen.
Essen und trinken
Freizeit (Sport treiben, Musik hören, Bücher lesen)
Briefe, Ansichtskarten,
Im Supermarkt
Prvi parcijalni ispit
Arbeit und Freiheit
Alltag- Ereignisse und Tätigkeiten
Umweltschutz und Ökologie überhaupt
Ökologie überhaupt
Kaufen und schenken – Einladung schreiben
Deutsche Sprache und deutsche Kultur
95
44. sedmica
45. sedmica
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
60 %
2. prezentacije
40 %
Vježbe su auditorne. Cilj vježbi je da se studenti osposobe za kritičko gledanje i razumijevanje
pitanja i problema tretiranih u toku predavanja, a vezanih za ovo predmetno područje.
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prezentacija i prisustvo
5%
2. Prvi parcijalni
20 %
3. Drugi parcijalni
20 %
4. Pismeni ispit
55 %
Provjera znanja:
Pri utvrđivanju konačne ocjene u obzir se uzima sljedeće: aktivno sudjelovanje u nastavi
(sistemski praćenje literature, vlastiti doprinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka). Po
potrebi internom anonimnom evaluacijskom anketom i kratkim nenajavljenim testovima od
strane izvođača kolegija i eksternom anonimnom evaluacijskom anketom od strane fakultetskih
ili univerzitetskih organa.Angažiranost i zainteresiranost studenata za rad u procesu nastave se
evidentira i boduje približavajući se obilježjima ECTS sistema.
Kriteriji za konačno ocjenjivanje uspjeha studenta na predmetu su usklađeni sa Statutom
Univerziteta u Zenici i navedeni su u tablici ispod:
2.1. Način izvođenja nastave
Osvojen broj
bodova
54 i <
55-64
65-74
75-84
85-94
95-100
Ocjenjivanje
Ocjena
(ECTS ocjena)
5
6
7
8
9
10
F
E
D
C
B
A
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
1. Tangram
literatura
- Deutsch als Fremdsprache I - Kursbuch
- Deutsch als Fremdsprache I- Arbeitsbuch
Max Hueber Verlag
Themen neu
2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache I - Kursbuch
Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache I - Arbeitsbuch
Max Hueber Verlag
3. Kontaktsprache I
4. Genial I
96
3.2. Dodatna
literatura
Wörterbücher
Rechtschreibung
Grammatik der deutschen gegenwärtigen Sprache
97
V
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
IZBORNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
METODIKA POČETNOG PISANJA I ČITANJA ARAPSKOG JEZIKA
Predmet: METODIKA POČETNOG PISANJA I ČITANJA Šifra modula: 07K36-011
ARAPSKOG JEZIKA
Nivo: I ciklus
Godina: III
Semestar: V
ECTS krediti: 4
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Ukupan broj sati: 60
Nastavnik: van.prof.dr. Mejra Softić
Saradnik: mr.v.ass. Mithat Jugo
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
-
Upoznati studente sa najnovijim metodama i strategijama u pouci
stranog jezika kao i sa pedagoškim i psihološkim faktorima vezanim
za procese usvajanja drugog jezika, naročito u radu sa djecom
ranog školskog uzrasta;
-
ovladati primjenom savremenih strategija u razvijanju vještina
slušanja stranog jezika i njegovog početnog pisanja i čitanja;
-
fokusiranje na komunikativni pristip i pristup stimulusa i reakcije u
razvijanju motivacije i vještina djeteta u indirektnom procesu
usvajanja arapskih grafema i njihovom vizuelnom i artikulacionom
percipiranje unutar odabranog korpusa leksema;
-
razvijanje sposobnosti kvalitetnog inetraktivnog rada sa djecom
različitog školskog uzrasta.
- ovladavanje savremenim metodama u početnom usvajanju arapskih
grafema audio-vizuelnim putem
- ovladavanje modelom postupnusti u prezentiranju i usvajanju arapskih
grafema
- ovladavanje modelima prilagođavanja nastavnog sadržaja različitim psihofiziološkim sposobnostima učenika
Teme
- Osobenosti metodike nastave stranih jezika uz fokusiranje na
98
koje se obrađuju
pojam, ciljeve i zadatke metodike početnog pisanja i čitanja (čitanja
i pisanja);
- Savremena postignuća primijenjene lingvistike;
- kratak historijski pregled metoda i pristupa u nastavi stranih jezika;
- inovativne metode u razvijanju početnog pisanja i čitanja u
arapskom jeziku
- Uloga i kompetencije nastavnika u razvijanju motivacije učenika:
kompetencije specifične za strani jezik i odgojno-obrazovne
kompetencije
- Dob i psihofizičke osobine djece koje utiču na proces usvajanja
selektiranih elemenata stranog jezika
- Savremene strategije i aktivnosti u razvijanju vještina razumijevanja
i memorisanja izoliranih arapskih leksema i kratkih iskaza
- Modeli primjene savremenih tehničkih dostignuća, različitih oblika
igre i zabave u procesu prezentiranja arapskog ortografskog sistema
Prvi parcijalni ispit
- Modeli selektiranja grupa arapskih grafema: artikulaciono-akustički
i ortografski;
- utvrđivanje modela složenosti
- Jezički sadržaji: selektiranje leksičkog korpusa za razvijanje vještina
početnog pisanja kroz aktivnosti slušanja i posmatranja
- Metodička obrada arapskih grafema: prva grupa harfova sa
oznakama za kratke vokale – slušanje i posmatranje, izgovor i
pisanje kroz aktivnosti bojenja, crtanja i umetanja nedostajućih
harfova i vokala
- druga grupa harfova sa oznakama za duge vokale –slušanje i
posmatranje, izgovor i pisanje kroz aktivnosti bojenja, crtanja i
umetanja nedostajućih harfova i dugih vokala;
- čitanje leksema
- treća grupa harfova sa posebnim pravopisnim znacima – slušanje i
posmatranje, izgovor i pisanje kroz aktivnosti bojenja, crtanja i
umetanja nedostajućih harfova i pravopisnih znakova – samostalno
vezivanje harfova u kraće lekseme
- Primjena savremene edukativne tehnologije u razvijanju vještina
slušanja, čitanja i pisanja kraćih sintaksičkih jedinica i dijaloga
- Ineraktivna nastava različitih modela složenosti: nadareni i prosječni
učenici
Drugi parcijalni ispit
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
Opis aktivnosti (%)
50 %
50 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
20 %
15 %
99
3. Drugi parcijalni
4. Završni ispit
15 %
50 %
2.3. izrada i prezentacija projekata:
-studenti su dužni da u toku semestra urade i prezentiraju tri projekta: przentacija harfova za
rani i kasniji školski uzrast; prezentacija modela usvajanja izolirane grafeme u različitim
pozicijama riječi i prezentacija redodlijeda usvajanja arapskih grafema.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
M. Hafizović i E. Karić, Arapski jezik za prvi i drugi razred osnovne škole,
literatura
Sarajevo, 1996.
Hadžić, Muharem, Metodika arapskog jezika, Zenica, 1999.
Ilić, Mile, Metodika nastave početnog čitanja i pisanja, Banja Luka, 2007.
Bjelica, Nevenka, Ostojić, Branko, Igre u nastavi stranih jezika, Sarajevo,
1983.
Mabidin, Salwa, Ta‘lim al-qirā’a wa al-kitaba li al-atfal, Amman, 2003.
Ostojić, Branko, Kreativnost u nastavi stranih jezika, Sarajevo, 1983.
3.2. Dodatna
Richards, Jack C. And Rodgers, Theodore S. Approaches and Methods in
literatura
Language Teaching. Cambridge: Cambrigde University Press, 2001.
Tanović, Mustafa, Savremena nastava stranih jezika, Sarajevo, 1972.
100
V
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
SOCIJALNA PEDAGOGIJA
Predmet: SOCIJALNA PEDAGOGIJA
Nivo: Dodiplomski
Status: Izborni
Godina:
Broj sati sedmično:
Nastavnik: prof. dr. sc. Edina Vejo
Saradnik: v. as. mr. Elma Musabašić
1. CILJ
PREDMETA
Semestar:
2P+2V
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
Šifra predmeta: 07K33-032
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati: 30+30=60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Prilog sociopedagoškom sagledavanju i društveno relevantnom djelovanju u
području odgoja i socijalizacije djece, ladih i odraslih osoba.
- davanje temeljnih suvremenih spoznajnih primjena iz područja socijalne
pedagogije
- razvijanje kompetencija religijskog edukatora, u procesu rada sa vulnerabilanim
grupama djece.
Opća pedagogija, Školska pedagogija
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.1. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Uvod u socijalnu pedagogiju
Tipovi strategija u sociopedagoškom pristupu
Razvoj i koncepti u socijalnoj pedagogiji
Pojmovna određenja:poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja
Strukturirani sociopedagoški programi
Epidemiološka istraživanja u socijalnoj pedagogiji
Prvi parcijalni
Intervencijski spektar
Primjeri sociopedagoškog djelovanja u vrtiću, školi, policiji,
zajednici...
Prevencijski modeli (pregled)
Programi prevencije (pregled)
Uloga religijskog edukatora u planiranju i realiziranju preventivnih
djelatnosti
Kulturološki ulazi u socijalnu pedagogiju
Drugi parcijalni
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
101
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
35 %
65 %
Učešće u ocjeni (%)
15 %
30 %
30 %
25 %
Marburger, H. (1987). Razvoj i koncepti socijalne pedagogije, Zagreb: Fakultet za
defektologiju.
Bašić, Ferić, Kranželić (2001). Od primarne prevencije do ranih intervencija,
Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
Bašić, Koller-Trbović, Uzelac (ur.) (2004). Poremećaji u ponašanju i rizična
ponašanja, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
3.2. Dodatna
literatura
102
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
NASTAVNA KOMUNIKACIJA
Predmet: NASTAVNA KOMUNIKACIJA
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina: III
Semestar: V
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik: Doc. dr. Izet Pehlić
Saradnik: V.as.mr. sc. Selvedin Delić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
Šifra predmeta: 04K04-084
Broj ECTS kredita: 5
Ukupan broj sati: 30+30=60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj predmeta je da se kod studenata razvije umijeće komuniciranja. S obzirom da se
komuniciranju mora pridavati pažnja u svim nastavnim predmetima, studente bi
tokom studija trebalo osposobiti da sadržaje učenicima prezetniraju jasno i u skladu
s učeničkim spoznajnim nivoom.
 osmišljavanje komunikacije s učenicima u procesu pripremanja nastave,
 kvalitetno korištenje komunikacijske vještine u nastavnom procesu i
interpersonalnom odnosu,
 učešće u javnim nastupima i raspravama,
 ovladavanje komunikacijskim kompetencijama potrebnim za rješavanje konflikta
nenasilnim putem,
 ovladavanje kompetencijama za pisanje naučnih i stručnih tekstova, te izradu
prezentacija.
Opća pedagogija, Školska pedagogija, Teorija nastave
1.2. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.3. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Karakteristike komunikacije
Komunikacija i interakcija u odgojno-obrazovnom procesu
Vrste komuniciranja, Verbalna i neverbalna komunikacija
Sadržaji i odnosi u komunikaciji
Lični i psihodinamski aspekti razgovora
Karakteristike interpersonalne komunikacije
Komunikacijske kompetencije: umijeće govorenja i slušanja
Povratne informacije, slušanje i razgovor o razgovoru
Načini i stilovi razgovora u školi
Rješavanje kompleksnih problema odgoja i izobrazbe
Komuniciranje u malim grupama
Konflikti i svađe u školi
Komunikacijske kompetencije i rješavanje konflikta
Pismeni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
103
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Opis aktivnosti (%)
60%
40%
Učešće u ocjeni (%)
1. Prisustvo nastavi
10 %
2. Pismene pripreme za nastavu
20 %
3. Seminarski rad
15 %
4. Prezentacija
5%
5. Pismeni ispit
50%
1. Prezentacije
2. Razgovor i diskusija
 Brajša, P. (1993): Pedagoška komunikologija, Zagreb: Školske novine.
 Neill, S. (1994). Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb: Educa.
 Osmić, I. (2001): Komunikacije i interakcije u nastavnom procesu – sukob ili
sradnja, Tuzla: "Grin" Gračanica.
 Benien, K. (2006): Kako voditi teške razgovore, Zagreb: Erudita.
 Plut, D. – Marinković, Lj. (1994): Konflikti – šta s njima, Beograd: Kreativni
centar.
 Reardon K., Kathleen (1998) : Interpersonalna komunikacija - gdje se misli
susreću.Zagreb : Alinea.Napan, K. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima,
Zagreb: Alinea.
 Schulz von Thun, F. (2005): Kako međusobno razgovaramo 2, Zagreb: Erudita.
 Schulz von Thun, F. (2006): Kako međusobno razgovaramo 1, Zagreb: Erudita.
 Schulz von Thun, F. (2005): Kako međusobno razgovaramo 3, Zagreb: Erudita.
104
ŠESTI SEMESTAR V
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
OBAVEZNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
DAVETSKE METODE
Predmet: DAVETSKE METODE
Nivo: I ciklus
Godina:
II
Semestar: VI
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 + 2
Nastavnik:
prof.dr.sci. Šefik Kurdić
Saradnik:
dr. sci. Esmir Halilović
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K35-041
ECTS krediti:
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa da'vom Allahovih poslanika,
od Nuha a.s. do Muhammeda a.s. U kursu se također obrađuju da'vetske
metode Poslanikovih a.s. ashaba, da'va u vrijeme Emevija, Abasija,
Osmanlija, kao i da'va u savremenom dobu
1.1. Očekivane
Od studenata se očekuje da usvoje osnovna znanja o Allahovim poslanicima
kompetencije
te njihovim glavnim izazovima, kako se oni spominju u nepatvorenim
koje će student
izvorima islama: Kur'anu i Sunnetu. Također, studenti će moći da iz
razviti
njihovih primjera izvuku univerzalne vrijednosti te ih budu spremni
pretočiti u svoj odgojno-obrazovni rad na svojim budućim radnim mjestima.
1.2. Osnovne
Teme
tematske jedinice Da'va i njene metode kod ranijih Allahovih poslanika. Nuh. Hud. Salih.
koje se obrađuju Lut. Ibrahim. Šu'ajb. Ja'kub.
Jusuf. Musa. Isa.
Da'va kod ranijih naroda. Čovjek iz poglavlja Jasin. Stanovnici pećine.
Da'va kod džina. Da'vetsko angažiranje Hudhuda.
Da'va i njene metode kod Muhammeda, s.a.v.s. Da'vetsko angažiranje
prije Hidžre. Osnmovne poruke predhidžretskog perioda.
Da'vetsko angažiranje poslije Hidžre. Osnovne poruke postihidžretskog
perioda. Poslanikove, s.a.v.s, metode pozivanja u vjeru.
Da'va kod ashaba. Da'va Hulefai-r-rašidina.. Da'va ostalih ashaba. Da'va
žena iz prve generacije muslimana.
Mus'ab b. Umejr, r.a. – prvi ambasador da've u islamu. Ko je bio
Mus'ab? Njegovo angažiranje u Medini. Analiza Mus'abovog djelovanja.
Poruke i pouke Mus'abovog da'vetskog angažiranja.
105
Da'va u kasnijim generacijama. Da'va kod Emevija.
Da'va kod Abbasija.
Da'va u osmanskom periodu.
Da'va nakon pada hilafeta.
Da'va savremenih islamskih pokreta
Da'va danas.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
40 %
2. prezentacije
40 %
3. radionica/grupni rad
20 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
prof. dr. Šefik Kurdić, „Kako su Allahovi poslanici pozivali u islam“, Elliteratura
Kelimeh, Novi Pazar, 2007.
prof. dr. Šefik Kurdić, „Poslanikove metode pozivanja u vjeru“, ElKelimeh, Novi Pazar, 2008.
prof. dr. Šefik Kurdić, „Metode ashaba u prenošenju istine“, El-Kelimeh,
Novi Pazar, 2009.
dr. Tarik Suvejdan, „Vjerovjesnici i njihovi narodi“, Selsebil, Živinice.
2003 god.
3.2. Dodatna
Sejjid Kutb, Znakovi na putu, muftijstvo tuzlansko, Tuzla, 1996.
literatura
Thomas W. Arnnold, POVIJEST ISLAMA – HISTORIJISKI TOKOVI
MISIJE, Mešihat IZ BiH, Sarajevo, 1990.
Edicija knjiga o poslanicima od Amra Halida, Bookline i El-Kelimeh,
2007. god.
106
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
RELIGIJSKA PEDAGOGIJA
Predmet: RELIGIJSKA PEDAGOGIJA
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina: III
Broj sati sedmično:
Nastavnik: Prof. dr. sc. Edina Vejo
Saradnik: V.as.mr.sc. Mensur Valjevac
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Predmeti
koji su
preduvjet za
polaganje
1.3. Osnovne
tematske
jedinice koje se
obrađuju
Semestar: VI
2P+2V
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra: 07K34-019
ECTS: 5
Sati u semestru: 30+30=60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj kolegija je ovladati temeljnim kompetencijama razumijevanja i istraživanja
religijskopedagoških fenomena. Refleksija postignutog je u prostoru nastave islamske
vjeronauke, ali i u drugim, intencionalnim i funkcionalnim, prostorima odgoja u vjeri.
 usvojenost osnovnog okvira znanstvene discipline na temelju epistemologijskih
kriterija
 spoznaja o bidirektivnoj referentnosti Religijske pedagogije
 usvojenost saznanja o religioznosti kao o jednom od aspekata psihičkog
funkcioniranja osobe
 razumijevanje religioznosti u kontekstu teorija psihičkog razvoja (ontogenetska i
filogenetska razina)
 stručna osjetljivost prema suvremenim sociopedagoškim korelatima religioznosti
Opća pedagogija
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
TEMA
Epistemološki status religijske pedagogije (referencijalni epistemološki
parametri, faza epistemolpškog strukturiranja, predmet proučavanja,
referentne znanosti za religijsku pedagogiju)
Odgojna vrijednost kur'anskih ajeta i hadisa (normativni aspekt
religijskopedagoške misli utemelljene u islamu) – gostujući nastavnik.
Elementi oblikovanosti religijske pedagogije (vjerovanje kao
čovjekova ontološka konstituenta, osjetljivost za cjelinu muslimanskog
bića, odgojno razumijevanje Tradicije kao otvorenog procesa) –
gostujući nastavnik.
Osnovne naznake obrazovanja u islamu (iz knjige S. H. Nasra
Tradicionalni islam u modernom svijetu: Glavni principi obrazovanja i
znanosti, Povezanost islamskog obrazovanja sa cjelovitošću, Elementi
tradicionalnog islamskog obrazovnog sistema).
107
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
Sintagmatski konstrukt 'zarotirana religija' (značenje konstrukta,
refleksija za procese odgoja)
Razvojni model religioznosti (faze u razvoju religioznosti, karakter
situiranosti rligioznosti u strukturi osobe, konstrukt 'otvorenog traganja'
i njegov značaj za odgoj)
Prvi parcijalni ispit
Antropološka osjetljivost vjeronauke (dinamička varijabla u planiranju
vjeronauke: uvjeti, okolnosti, posebnosti životne situacije učenika).
Argumentacijska linija za konfesionalnu vjeronauku (antropološka,
kulturološka, društveno-kritička, kao i istraživanje i drugih relevantnih
aspekata argumentacije)
Rezultati istraživanja religioznosti mladih u svijetu (kvalitet
religioznosti mladih u svijetu, sagledavanje rezultata u kontekstu
istrukcije za odgoj u islamu).
Duhovni odgoj (elementi, principi, metode) – gostujući nastavnik.
Projekat praktičnog djelovanja u vjeronauci (vrste projekata,
metodologija – planiranje, realizacija, evaluacija).
Suvremeni izazovi i mogućnosti odgoja u vjeri (deskripcija suvremenih
naznaka formativnog konteksta, dovođenje u relaciju sa odgojem u
vjeri, definiranje relevantnih koordinata izvjesnijeg/učinkovitijeg
odgoja u vjeri.
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
2. prezentacije
3. gostojući profesor
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Opis aktivnosti (%)
30 %
50 %
20 %
Učešće u ocjeni (%)
25 %
25 %
25 %
25 %
 S.H. Nasr, Tradicionalni Islam u modernom svijetu, El-Kalem, Sarajevo,
1991.
 M. Pranjić: Religijska pedagogija, Katehetski salezijanski centar, Zagreb
1996.
 Š.Š. Ćorić, Psihologija religioznosti, Slap, Jastrebarsko, 1998.
 L. Legrand, Moralna izobrazba, Educa, Zagreb
 J. Jukić, Lica i maske svetoga, (Ogledi iz društvene religiologije), Kršćanska
sadašnjost, Zagreb, 1997.
 Tarik Ramadan, Biti evropski musliman, Ilmija, Sarajevo, 2002.
 Adnan Silajdžić, Muslimani u traganju za identitetom, FIN/El-Kalem,
Sarajevo, 2006.
 Referentni autori i radovi iz područja odgoja i obrazovanja u Islamu, hadiske
zbirke, pedagoški časopisi i internet izvori.
108
109
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II
Predmet: METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II
Nivo: I ciklus
Godina:
III Semestar: VI
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P + 2V+2Pr
Nastavnik: Prof.dr. Refik Ćatić
Saradnik: v.ass.mr.sc. Admir Čerim
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K34-034
ECTS krediti: 5,5
Uk. broj sati: 30+30+30=90
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj predmeta je usvajanje teorijskih znanja i iskustava iz oblasti planiranja i
metoda izvođenja nastave, te osposobljavanje za planiranje i samostalno
izvođenje nastave.
Očekivani ishodi učenja:
Kolegij razvija sljedeće vrste generičkih kompetencija:
1. Instrumentalne
2. Interpersonalne
3. Sistemske
kompetencije:
kompetencije:
kompetencije:
 planiranje i
 sposobnost timskog  primjena znanja
izvođenje nastave
rada
stečenih na kolegiju
u praksi
 pisanje priprema za  vještine
realizaciju
interpersonalne
 sposobnost
nastavnih jedinica
komunikacije
samostalnog rada
 primjena novih
 etička posvećenost  sposobnost
stvaranja novih
nastavnih
tehnologija u
ideja
realizaciji odgojnoobrazovnih sadržaja
 vođenje i pravilna
komunikacija sa
učenicima
 vrednovanje
učeničkih
postignuća
Specifične (stručne) kompetencije: od studenata se očekuje da sasvim
kompetentno planiraju i samostalno izvode nastavne sate..
1. Nastavna metoda u povijesnom procesu, dimenzije metodičkog
problema, istraživanje metoda poučavanja.
110
jedinice koje
se obrađuju
2. Poučavanje i učenje izvan škole.
3. Metode poučavanja kao uvjeti za procese učenja.
4. Superučenje – megapoučavanje; prema alternativnim oblicima učenja i
poučavanja.
5. Aktivno učenje, zašto aktivno učenje, aktivno učenje kroz višestruke
aktivnosti.
6. Vođenje i komuniciranje u interaktivnoj nastavi, verbalna i neverbalna
komunikacija u aktivnom učenju.
7. Rekapitulacija/Test
8. Interakcija u manjim grupama.
9. Kako smanjiti strah i prisilu u nastavi.
10. Vrednovanje učenika u interaktivnoj nastavi uz primjenu grupnog oblika
rada.
11. Partnerska nastava u vjeronauci, efekti kooperativnog učenja u nastavi,
rezultati kooperativnog učenja.
12. Step by step u nastavi vjeronauke, prigodna nastava u vjeronauci.
13. Metodika nastave filma, likovni i muzički izraz u vjeronauci.
14. Metodika početnog čitanja i pisanja u vjeronauci.
15. Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Opis aktivnosti (%)
80 %
20 %
%
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija)
2. test
3. završni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
20 %
20 %
60 %
1. Ćatić, R. I Pehlić, I.:Metodika nastave islamske vjeronauke,Islamska pedagoška
akademija u Zenici, 2004.
1. Kyriacou, Chris: Temeljna nastavna umijeća,Educa, Zagreb, 1995.
2. Ivan de Zan: Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
3. Tarhart, Ewald: Metode poučavanja i učenja,Educa, Zagreb, 2001.
4. Težak, Stjepko: Metodika nastave filma,Školska knjiga, Zagreb, 1990.
5. Tobudić, Nusret: Aktivno učenje u interaktivnoj nastavi, Bosanska riječ, Tuzla,
2001.
111
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
METODIKA KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU
Predmet: METODIKA KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU
Nivo: Dodiplomski
Godina: III
Semestar: VI
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 P+2 V + 1
Nastavnik: doc. dr. Hazema Ništović
Saradnik: v. as. Ibnel Ramić
1. CILJ
PREDMETA
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 04K04-081
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati: 75
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
–
Razvijanje svijesti o bošnjačkoj književnosti kao važnom faktoru
bošnjačkog identiteta, njegovanje standardnog bosanskog jezika u
svim područjima;
– Obezbijediti pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni razvoj
studenata u skladu sa njihovim mogućnostima;
– Obezbijediti potreban nivo slušanja, govora, čitanja i pisanja, tj.
razvijati sposobnosti transponovanja književnog teksta u metodički
izraz.
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Poslije odslušanog gradiva studenti će:
1. 2. Predmeti
koji su
preduvjet za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske
jedinice koje se
obrađuju
Bosanski jezik I
Bosanski jezik II
Govorna kultura
–
–
Pružiti podršku razvoju međupredmetnih kompetencija;
Njegovati i razvijati čitalačke kompetencije i interpretacijske
vještine;
– Posjedovati sposobnost literarnih afiniteta;
– Ovladati sposobnošću komunikacije u različitim situacijama;
– Imati razvijenu svijest o očuvanju kulturno-historijske baštine;
– Biti osposobljeni za cjeloživotno učenje.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
TEMA
Narodne priče: Čudotvorni prsten, Dram jezika, Titiz i džomet,
Nasrudin hodža i kadija, Od smrti se ne može pobjeći
Basne: Kelila i dimna
Bošnjačke junačke pjesme: Đerzelez Alija, Ropstvo Hrnjice
112
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
Muje, Svatovsko groblje, Ženidba Smailagić Mehe
Lirska poezija: sevdalinke, kaside, ilahije
Alhamijado književnost: Hevaji, Pruščanin, Šefki, Ilhamija,
Umihana Čuvidina, Mustafa Firaki, Fejzo Softa
Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Safvet-beg Bašagić,
Musa Ć. Ćatić
Hamdija Mulić, Nafija Sarajlić
Edhem Mulabdić: Zeleno busenje
Hamza Humo
Alija Nametak: Za obraz, i druge priče
Enver Čolaković: Legenda o Ali-paši
Skender Kulenović: Ponornica
Alija Isaković: Hasanaginica
Meša Selimović: Derviš i smrt
Mak Dizdar
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
70 %
30 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10 %
2. pismena priprema za čas
15 %
3. esej na zadatu temu
15 %
3. aktivnost času
10 %
4. usmeni ispit
50 %
2.3. Studenti su dužni da napišu pismenu pripremu za čas kao preduvjet za izlazak na usmeni
dio ispita.
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
2. prezentacije
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
A. Isaković, Biserje, Ljiljan, Sarajevo, 2002.
literatura
Fatima Nidžara Mujezinović, Metodika bošnjačke književnosti
D. Rosandić, Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga,
Zagreb, 1988.
3.2. Dodatna
Antologija bošnjačke književnosti, I-VI, Alef, Sarajevo
literatura
Dževad Jahić, Moj bosanski – školski rječnik kulture izražavanja (tekstovi
iz I, II, III i IV knjige)
113
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
ENGLESKI JEZIK II
Šifra modula: 04K03-227
Predmet: ENGLESKI JEZIK II
Nivo: I ciklus
Godina:
III Semestar: VI ECTS krediti: 4,5
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2P+2V+1LV Ukupan broj sati:
75
Nastavnik: prof. dr. Nadira Aljović
Saradnik: Lejla Žunić-Rizvić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave (utorak i
srijeda) i putem
e-maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Kroz interakcijsko-komunikacijski i holistički pristup, omogućiti studentima
razvijanje receptivnih i produktivnih jezičkih vještina potrebnih za
komunikaciju na engleskom jeziku.
Motivirati studente za cjeloživotno učenje engleskog jezika.
Razvijanje receptivnih i produktivnih jezičkih vještina, razvijanje sposobnosti
prezentiranja i timskog rada.
Usvajanje novih znanja i vještina kroz engleski jezik kao metajezik
(posrednik u učenju o sebi, svijetu, vjeri i sl.)
1.2. Osnovne
SEDMICA
TEMA
tematske jedinice
1.sedmica
Introductory lecture. Likes and dislikes. Revision of
koje se obrađuju
tenses.
2.sedmica
Things I'm passionate about. Positivism: The right
mentality of a Muslim. Past Perfect Simple.
3.sedmica
Fears and phobias, the psychologist's view. Idioms.
4.sedmica
Dangerous journeys in history. Verb patterns. Body
language.
5.sedmica
It depends how you look at it. Conditionals.
6.sedmica
A social science. Forms of punishment and aims of
imprisonment. Pros and cons. Words with similar
meaning.
7.sedmica
All things high tech. Noun phrases. Articles.
8.sedmica
Rekapitulacija/Test (Mid-term Test)
9.sedmica
Architecture old and new. Compound nouns.
Possessives.
114
10sedmica
11.sedmica
12.sedmica
13.sedmica
14.sedmica
15.sedmica
Seeing is believing. Modals of probability. Expressing
attitude.
The adventures of Sherlok Holmes. A discussion of
optical illusions. Passive Voice.
People who changed the world. The Prophet and his life.
Telling it how it is. Reported speech. Reporting verbs.
Newspapers in your country.
Ways of speaking. Reported thoughts and questions.
Students' presentations.
Rekapitulacija svih oblasti, End-of-term Test
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
20 %
2. prezentacije
20 %
3. radionica/grupni rad
60 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. pismeni ispit
50
2. usmeni ispit
20
3. prisustvo, aktivnost,
30
prezentacija, eseji i ostali zadaci
2.1. Način izvođenja nastave
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Studenti u toku semestra pišu kraće eseje na zadane teme, kao i izvještaje sa prakse.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Soars, Liz and John, New Headway, Intermediate, Student's book, 4th ed,
literatura
Oxford University Press, 2009.
Soars, Liz and John, New Headway, Intermediate, Workbook, 4th ed, Oxford
University Press, 2009.
3.2. Dodatna
1. Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnih, Nakladni zavod Globus, 1999.
literatura
2. Penguin Readers, Intermediate level
3. various articles and texts about Islam and similar topics
115
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
NJEMAČKI JEZIK II
Predmet: NJEMAČKI JEZIK II
Nivo: I ciklus
Godina:
III Semestar: 6
Status: Izborni
Broj sati sedmično: P+V+LV
Šifra modula: 04K03-228
ECTS krediti: 5,5
Ukupan broj sati: 75
2+2+1
Nastavnik: v.prof.dr.Memnuna
Hasanica
Saradnik: Elma Čamdžić, asistent
1. CILJ
PREDMETA
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Cilj predmeta je sticanje nivoa usmene i pismene kompetencije evropskog
referentnog okvira A2 do pokušaja dostizanja B1. Osposobljavanje
studenata za samostalno sticanje znanja, proširivanje spoznaja i razvijanje
sposobnosti mišljenja i pamćenja i prosuđivanja. Program predviđa
ovladavanje najfrekventnijom leksikom i terminologijom karakterističnom
za lingvističke nauke. Semantizacija leksike se proširuje i uvježbava do
razine aktivnog leksičkog fonda kako besprijevodnim tako i prijevodnim
postupcima. U okviru cilja nastave ovog referentnog evropskog okvira
predviđeno je i sticanje sposobnosti korektnog prevođenja sa stranog jezika
na b/h/s jezik i obrnuto, u prvom redu iz tematike koja je referentna za ovaj
studij.
Student će biti u stanju da savlada većinu situacija u kojima se susrećemo u
okviru zadatih tema. Može se jednostavno i povezano izražavati o
povjerljivim temama i interesnim područjima. Može steći kompetenicije
jezičkog nivoa A2 -B1.
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
SEDMICA
1.2. Osnovne
46.
sedmica
tematske
47. sedmica
jedinice koje se
obrađuju
48. sedmica
49. sedmica
50. sedmica
51.
52.
53.
54.
55.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
56. sedmica
TEMA
Personen berschreiben-Subjektiver Eindruck, Kleidung.
Schule, Ausbildung, Beruf- Wunschberufe-Zufriedenheit mit dem BerufSchulsystem, Berufswahl- Berufschancen- Stellensuche-Lebenslauf.
Unterhaltung und Fernsehen-Fernsehprogramm.
Industrie, Arbeit, Wirtschaft- Ärger mit dem Auto-Schichtarbeit.
Familie und persönliche Beziehungen-Eheprobleme-Eltern und KinderErziehung früher und heute.
Natur und Umwelt-Wetter.
Prvi parcijalni ispit
Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland- Im Ausland arbeiten.
Nachrichten und Politik-Wahlsystem.
Alte Menschen-Wohin mit den Größeltern?-Altersheime- Überalterung-Was
machen Rentner?
Erinnerungen – Stationen des Lebens.
116
57.
58.
59.
60.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
Beziehungen – Partnersuche-Partnerschaft-Freundschaft und Beziehung.
Persönliche Erfahrungsberichte-Krankheiten und Heilmittel.
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
60 %
2. prezentacije
40 %
Vježbe su auditorne. Cilj vježbi je da se studenti osposobe za kritičko gledanje i razumijevanje
pitanja i problema tretiranih u toku predavanja, a vezanih za ovo predmetno područje.
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prezentacija i prisustvo
5%
2. Prvi parcijalni
20 %
3. Drugi parcijalni
20 %
4. Pismeni ispit
55 %
Provjera znanja:
Pri utvrđivanju konačne ocjene u obzir se uzima sljedeće: aktivno sudjelovanje u nastavi
(sistemski praćenje literature, vlastiti doprinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka). Po
potrebi internom anonimnom evaluacijskom anketom i kratkim nenajavljenim testovima od
strane izvođača kolegija i eksternom anonimnom evaluacijskom anketom od strane fakultetskih
ili univerzitetskih organa.Angažiranost i zainteresiranost studenata za rad u procesu nastave se
evidentira i boduje približavajući se obilježjima ECTS sistema.
Kriteriji za konačno ocjenjivanje uspjeha studenta na predmetu su usklađeni sa Statutom
Univerziteta u Zenici i navedeni su u tablici ispod:
Osvojen broj
bodova
54 i <
55-64
65-74
75-84
85-94
95-100
Ocjenjivanje
Ocjena
(ECTS ocjena)
5
6
7
8
9
10
F
E
D
C
B
A
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Themen neu
literatura
1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache II - Kursbuch
Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache II - Arbeitsbuch
Max Hueber Verlag
2. Tangram
- Deutsch als Fremdsprache II - Kursbuch
- Deutsch als Fremdsprache II- Arbeitsbuch
Max Hueber Verlag
3. Kontaktsprache II
4. Genial II
117
3.2. Dodatna
literatura
Wörterbücher
Rechtschreibung
Grammatik der deutschen gegenwärtigen Sprache
118
ER
ZITET U Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
DOKIMOLOGIJA
Predmet: DOKIMOLOGIJA
Šifra: 04K04-082
Nivo: Dodiplomski/
Status: Obavezni
ECTS: 3,5
Ukupan broj sati: 30+15=45
Godina: III
Semestar: VI
Broj sati sedmično: 2 P + 1 V
Nastavnik: Doc. dr. Izet Pehlić
Saradnik: V.as.mr. sc. Selvedin Delić
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivani
ishodi
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
Konsultacije: iza
nastave i putem maila
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj je kolegija da studenti usvoje temeljna znanja iz dokimologije; da usvoje
spoznaje o evaluaciji odgojno-obrazovnih procesa (temeljne faze, procedure,
postupke i metodološki instrumentarij); da se osposobe za primjenu metoda, tehnika
i postupaka evaluacijskih procesa u odgojno-obrazovnom radu; da upoznaju
različite alternativne metode, alate i instrumente za praćenje, procjenjivanje,
vrednovanje i ocjenjivanje napretka učenika i osposobe se za njihovu primjenu; da
se osposobe i motiviraju za objektivniji i humaniji pristup evaluacijskim procesima
u nastavi i učenju.
Nakon odslušanog kolegija i izvršenih obveza studenti će biti sposobni:
– razlikovati temeljne pojmove u procesu evaluacije
– identificirati svrhu evaluacijskih procesa u nastavi i učenju kao specifičnom vidu
odgojno-obrazovnog procesa
– analizirati različite oblike evaluacije s obzirom na svrhu
– razlikovati temeljne komponente i faze evaluacijskog procesa
– identificirati i razlikovati subjektivne od objektivnih pristupa evaluaciji
– identificirati i analizirati uzroke slabe metrijske vrijednosti ocjena i faktore koji su
uzrok subjektivnosti pri ocjenjivanju
– izraditi i primijeniti različite objektivne instrumente za praćenje i ocjenjivanje
napretka učenika (testovi, zadaci objektivnog tipa, skale procjene, skale sudova…)
– identificirati, analizirati i primjeniti različite alternativne metode, alate i
instrumente za praćenje, procjenjivanje, vrednovanje i ocjenjivanje napretka
učenika
– humanizirati proces ocjenjivanja i klasifikacije znanja u školske ocjene
– senzibilnije učestvovati u vrednovanju pojedinih nastavnih sadržaja.
Opća pedagogija, Školska pedagogija
1.2. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.3. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
TEMA
Intenzivni razvoj dokimologije kao samostalne naučne discipline.
Kriteriji/principi vrednovanja.
Ocjenjivanje učeničkog napretka.
Praktični polimorfni modeli vrednovanja u odgoju i obrazovanju.
Slojevitost vrednovanja ishoda religijske edukacije.
119
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
Načini provjere znanja: testovi, nastavnik.
Prvi parcijalni
Normativni i kriterijski testovi.
Tipovi testova znanja.
Metrijska vrijednost školskih ocjena.
Opisno ocjenjivanje.
Ishodi učenja.
Situiranje procesa ocjenjivanja u socijalno-emocionalne senzibilitete
učenika.
Ocjenjivanje vlastitog rada i rada kolege u razredu.
Drugi parcijalni
14. sedmica
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. prezentacije
2. razgovor i diskusija
80%
20%
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja
studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
1. Prisustvo nastavi
2. Seminarski rad
3. Izrada NZOT-a za tematsko područje u vjeronauci
4. Izrada pripreme za nastavu vjeronauke s
definiranim ishodima učenja
5. Izrada prezentacije iz područja dokimologije
6. Pismeni ispit
10
15
10
10
5
50
 Gojkov, G. (2003). Dokimologija - priručnik, Vršac: Viša škola za
obrazovanje vaspitača.
 Grgin, T. (1994). Školska dokimologija, Jastrebarsko: Naklada Slap.
 Matijević, M. (2004). Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex.
 Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja, Jastrebarsko: Naklada Slap.
 Grgin. T. (1982). Inteligencija đaka i njihovi varijeteti znanja, Školski vjesnik,
1.
 Krneta, Lj. (2000). Faktori školskog uspjeha. Banja Luka: Banjaluka Kompani.
 Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 Meyer, H. (2002). Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.
 Mulić, V. (2005). Nastavni priručnik za opisno ocjenjivanje (u novoj
koncepciji
devetogodišnjeg
obrazovanja).
Sarajevo:
SarajevoPublishing.Andrilović, V. & Čudina, M. (1988). Psihologija učenja i nastave,
Zagreb: Školska knjiga
 Slatina, M (1998). Nastavni metod – Prilog pedagoškoj moći suđenja,
Sarajevo: Filozofski fakultet.
120
V
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
IZBORNI PREDMETI
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
ODGOJ I OBRAZOVANJE U ISLAMSKOJ FILOZOFIJI
Predmet: ODGOJ I OBRAZOVANJE U ISLAMSKOJ
FILOZOFIJI
Nivo: I ciklus
Godina:
III Semestar: 6
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik: Van.prof.Nusret Isanović
Saradnik: V.ass.Mensur Valjevac
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije: 09:3010:30 i 15:15-16:30
četvrtak; 13-14:30
petak
Konsultacije: poslije
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K34-038
ECTS krediti:4
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Cilj kursa je da upozna studente sa doprinosima tradicionalnih islamskih
mislilaca teoriji i praksi odgoja i obrazovanja; da ukaže na islamsku narav
njihove duhovne i intelektualne zasnovanosti, te da posvijesti potrebu
uključivanja elemenata tih doprinosa u suvremenu muslimansku odgojnoobrazovnu teoriju i praksu.
Metodološke kom.; kognitivne kompetencije (mogućnost razumijevanja i
upravljanja idejama i predstavama); interpersonalne kom. (kultura odgoja i
samoodgoja, kritički i samokritički rad, komparacija i analiza različitih
sistema vrijednosti, međuljudske vještine i etička predanost); sistemske
kom. (sposobnost razumijevanja, razmišljanja i posjedovanja znanja koje
omogućava sagledavanje sistema i međuodnosa njihovih sastvanica, volja
za uspjehom).
Teme
1. Definiranje pojmova; Kur'anske i hadiske osnove
odgoja i obrazovanja
2. Nastajanje misli o odgoju i obrazovanju u tokovima
rane islamske intelektualnosti; Značaj odgoja i obrazovanja u islamskoj
filozofiji
3. Prva islamska učilišta, prvi odgajatelji i učitelji;
Odgoj i obrazovanje središnja tema islamskog mišljenja; Središta islamske
obrazovanosti u ranoj povijesti islama
4. Pogledi islamski filozofa na odgoj i obrazovanje;
Hasan al-Basri; Kelam i obrazovanje
5. Filozofija odgoja i obrazovanja Ihvan es-Saffa
121
6. Z. al-Razijev i Ibn Sinaov doprinos razvoju
pedagoške misli
7. Suhraverdi - odgoj i obrazovanja u perspektivi
filozofije svjetlosti
8. Odnos obrazovanja, filozofije i nauke u islamskoj
filozofiji
9. Al-Gazalijevo razumijevanje znanja i znanosti,
odgoja i obrazovanja
10. Adabi učenika
11. Adabi učitelja
12. Gazalijeva etika odgoja i obrazovanja
13. Sufiijska misao o odgoju i obrazovanju
14. Islamska filozofija al-Andalusu i njen doprinos
razvoju teorije odgoja i obrazovanja
15. Odgoj i obrazovanje u tokovima savremene islamske
misli; kritičko propitivanje tradicionalnih i moderni koncepata odgoja i
obrazovanja u muslimanskom svijetu
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
65 %
2. prezentacije i vježbe
30 %
3. konsultativna nastava
0,5 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10%
2. esej/praksa/istraživanje
20%
3. pismeni ispit
10%
4. završni ispit
60%
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
Al-Atas, Syed Muhammed Naquib: Islam i sekularizam, Bosančicaprint, Sarajevo, 2003 (str.193-265)
Nasr, Seyyed Hossein: Science and Civilization in Islam (poglavlje: The
Universal Figures og Islamoc Science i The Basis of the Teaching
Sistem and the Edicational Institution), The Islamic Texts Society,
Cambridge, 1987.
Nasr, Seyyed Hossein: Tradicionalni isalm u modrnom svijetu, ElKalem, Sarajevo, 1994.
Rahman, Fazlur: Duh islama (poglavlje: Obrazovanje),
«Jugoslavija», Beograd, 1983.
Nasr, Seyyed Hossein: Srce islama (poglavlja: Samilost i ljubav, mir i
dobrota i Etika i duhovna priroda ljudskog života), El-Kalem, Sarajevo,
2002.
Sva djela prevedena u bosanski od Abu Hamida Al-Gaazalija (Niše
122
3.2. Dodatna
literatura
svjetlosti, Izbavljenja iz zablude, Ejjuhel veleda itd. )
Schimel, Annemarie: Odgonetanje Božijih znakova (poglavlje:
Pojedinac i društvo), El-Kalem, Sarajevo, 2001.
Sufizam, (priredili Šop, Nikola i Tanasković, Darko), Zodijak,
Beograd, 1981.
123
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
Z
E
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
OSNOVE ARAPSKE KNJIŽEVNOSTI
Predmet: OSNOVE ARAPSKE KNJIŽEVNOSTI
Nivo: I ciklus
Godina:
III
Semestar: VI
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik: van.prof.dr. Mejra Softić
Saradnik: mr.v.ass. Mithat Jugo
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07 K36- 004
ECTS krediti: 4,5
Ukupan broj sati: 60
E-mail:
[email protected]
E-mail:
1. CILJ
PREDMETA
Cilj ovog kursa je studente upoznati s utemeljenjima, razvojem i dometima arapske književnosti kao jedne od najodnjegovanijih i u tradiciju najdublje ukorijenjenih društvenih disciplina kod Arapa. Upoznavanje, praćenje i analiza najrazličitijih književnih pravaca i
ostvarenja nastalih u različitim razvojnim periodima arapske književnosti
(pretklasični, klasični i savremeni) ubraja se u preliminarne zadatke ovog
kursa.
1.1. Očekivane
- poznavanje razvojnih perioda i pravaca arapske književnosti
kompetencije
- poznavanje razvojnih karakteristika svakog perioda i najpoznatijih
koje će student
predstavnika arapske književnosti
razviti
- razumijevanje i pravilna interpretacija odabranog korpusa književnih
tekstova
- razumijevanje i pravilna interpretacija odabranog korpusa poezije /kasida
1.2. Osnovne
Teme
tematske jedinice Nastanak, korijeni i prvi tragovi.
koje se obrađuju Arapska predislamska poezija ‐ mu’allake.
Mu’allake i religija prediaslamskih Arapa. Mu’allake i arapska stilistika.
Periodizacija‐Predislamska književnost.
Muhadremuni, islamske duhovne, racionalne, socijalne i ljudske vrijednosti.
Pjesnici na prijlazu između dva razdoblja. Neka obilježja ove poezije.
Hasan ibn Sabit‐poezija u svjetlu Kur’ana i hadisa.
Hemzija Hasana ibn Sabita, osvrt na kasidu.
Ka’b ibn Zuhejr, kasida‐i Burda, biografija, vrijeme i prilike nastanka Burde.
Žene pjesnici‐ Al‐Hansa, prva žena autor elegije u arapskoj poeziji.
Arapska književnost u islamskom periodu, karakteristike, razvoj.
124
Mekamati, Bedi’uz‐Zeman Al‐Hamadani.
Islamijjati - Taha Husejn, Ahmed Emin,Teufik Al-Hakim.
Savremena arapska književnost ‐ Nedžib Mahfuz, osvrt, osnovne karakteristike. Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
90 %
5%
5%
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija)
2. završni pismeni ispit
3.završni usmeni ispit
10 %
40 %
50 %
2.3. pisanje eseja:
- studenti su dužni da u toku semestra napišu kraći rad o životu, radu i djelu jednog arapskog
književnika ili pjesnika iz klasičnog ili savremenog perioda, te da po vlastito izboru prevedu dio
njegovog književnog tekta ili neku kasidu.
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Ramić, Jusuf: Obzorja arapsko‐islamske književnosti literatura
Grozdanić, Sulejman: Stara arapska poezija Simić, Vojkan: Klasična arapska poezija Muftić, Teufik: Klasična arapska stilistika
3.2. Dodatna
____________________________________
literatura
125
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
OSNOVE PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI
Predmet: OSNOVE PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI
Nivo: I ciklus
Godina:
III Semestar: VI
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P + 2V
Nastavnik: doc. dr. Elvir Musić
Saradnik:
1.CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2.
Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Konsultacije:
nastave
i
e-maila
Konsultacije:
nastave
i
e-maila
Šifra modula: 07K36-014
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati:
60
iza E-mail:
putem [email protected]
iza E-mail:
putem
Namjera ovog kolegija jeste upoznati studente sa kulturnim i literarnim
blagom perzijskog jezika, koje se smatra jednom od najveličanstvenijih
duhovnih ostavština čovječanstva. S obzirom na trenutak i duhovnu glad
perzijska sufijska književnost se nameće kao primjerena alternativna u sve
većoj oskudici duhovnosti.
Aktivnim sudjelovanjem u realizaciji ovog kolegija studenti će ovladati
osnovnim saznanjima o prošlosti i sadašnjosti perzijske književnosti, te se
upoznati s osnovnim saznanjima o uticajima koje je ova književnost
ostvarila na književnosti na neperzijskim govornim područjima.
Teme
Uvodno upoznavanje sa dometima i značajem perzijske književnosti na
svjetskom nivou i predstavljanje njenih korijena i etapa razvoja.
Predislamska iranska književnost, njen duhovni i kulturološki background
mazdaizma, zoroastrizma, mitraizma, mazdakizma i manihejstva.
Počeci klasične perzijske književnosti. Perzijska književnost na pahlavi,
arapskom i dari jeziku u prvoj fazi širenja islama.
Horasanski stil perzijske književnosti, njegove karakteristike, značaj i
dometi.
Najistaknutije ličnosti horasanskog kruga. Rudaki, Manučehri, Dekiki,
Unsuri, Firdusi i Nizami. Kasida kao paradigma horasaskog stila
Nastanak i razvoj iračkog stila perzijske književnosti. Njegove
karakteristike, značaj i dometi. Gazel kao vrhunac literarnog izraza ove
epohe.
Rekapitulacija/Test
Prodor sufijskih elemenata u perzijsku književnost. Najistaknutije figure
iračkog kruga: Senai, Attar, Rumi, Sadi, Hafiz i Džami.
Sadi, Rumi i Hafiz kao vrhovi islamske sufijske književnosti i njihova djela.
Invazija Mongola i kulturološki šok perzijske književnosti. Oaze znanosti i
126
književnosti u Farsu, Anadoliji i Indiji. Nastanak i razvoj indijskog stila u
perzijskoj književnosti.
Najistaknutiji predstavnici indijskog stila perzijske književnosti: Saeib,
Bidel, Vahši....
Analitička uporedba toka i nastavka iračkog stila u djelima Dehlavija, Urfija
idr.
Književnost safavidskog i kadžarskog perioda. Epoha reverzibilne
imitatorske književnosti. Predstavnici ove epohe i njihov značaj.
Iranska književnost postsafavidskog i pahlavidskog perioda. Razvoj prozne
književnosti i slijeđenje zapadnih formi.
Iranska književnost danas. Njen značaj, karakteristike i najistaknutiji
predstavnici.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanje
80 %
2. prezentacije
10 %
3. radionica/grupni rad
10 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Pisanje eseja u okviru ovog kolegija usmjereno je ka upoznavanju studenata s referentnom
literaturom u oblasti perzijske književnosti.
3. LITERATURA
3.1.Obavezna
Bećir Džaka, Historija perzijske književnosti (od nastanka do kraja 15.st.),
literatura
Sarajevo, 1997.
Ahmed Tamimdari, Istorija persijske književnosti , prijevod Seid Halilović,
Beograd, 2004.
Sīrus Šemīsa, Sabkšenāsi-ye nasr, Teheran, 1998.
3.2.Dodatna
Zebihullāh Safa, Tārīx-e edebiyyāt-e Īrān, I i II tom, Teheran,1995.
literatura
127
ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
N
IT
IC
AEN IS
S
UNIVERS
S
ST
U DIORUM
ZE
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
OSNOVE TURSKE KNJIŽEVNOSTI
Predmet: OSNOVE TURSKE KNJIŽEVNOSTI
Nivo: I ciklus
Godina: III
Semestar: VI
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2+2
Nastavnik: doc.dr. Edina Solak
Saradnik:
1. CILJ
PREDMETA
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Konsultacije: iza
nastave i putem
e-maila
Šifra modula: 07K36-015
ECTS krediti: 4
Ukupan broj sati: 4
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Cilj kolegija jeste informativno se upoznati sa starijim turkijskim književnim
tradicijama u centralnoj Aziji, sa književnošću u Anadoliji i sa osmanskom
književnošću, s posebnim osvrtom na književnost Bošnjaka na orijentalnim
jezicima u vrijeme osmanske vladavine. Također se želi razviti istraživački
osjećaj za proučavanje djela naših autora na orijentalnim jezicima. Što se tiče
književnosti kasnijeg perioda, cilj je predavanja skrenuti pažnju na
raznolikost poetske (a katkad i ideološke) inspiracije različitih modernih
turskih književnika, kao i na način reprezentacije tih ideja u različitim
književnim tekstovima.
Pružanje osnovnih informacija o književnostima u vrijeme Tanzimata,
pokreta Fedžr-i Ati i Servet-i Funun, informacije o periodu „republikanske“
književnosti, kao i o modernoj turskoj književnosti (glavne ideje, struje i
predstavnici).


1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
Upoznavanje sa starijim turkijskim književnim tradicijama
Upoznavanje sa razvojem određenih žanrovskih formi i poetskih oblika u
klasičnim orijentalno-islamskim književnostima
Upoznavanje sa književnošću na osmanskom turskom jeziku sa posebnim osvrtom
na književnost Bošnjaka na orijentalnim jezicima u vrijeme osmanske vladavine
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Teme
1. Najznačajniji predstavnici tur. književnosti u centralnoj Aziji. Junus
Emre.
2. Junus Emre. Ahmed Jesevi. Dželaluddin Rumi. Mahmud Kašgarli. Jusuf
Has Hadžib.
3. Primjeri iz Kutadgu Biliga i Divan-i Hikmeta. Rumijeva Mesnevija.
4. Pretpostavke za razvitak osmanske turske književnosti nakon pada
Carigrada.
5. Temeljne poetske vrste u divanskoj poeziji. Skrenuti pažnju na
kulturološko raslojavanje književnosti u osmanskom periodu.
128
6. Odrediti mjesto književnih djela Bošnjaka na orijentalnim jezicima u
okviru književnosti “Istočnog Parnasa”, odnosno poziciju univerzalnog i
partikularnog, lokalnog identiteta književnog teksta na primjerima važnijih
narativnih i nenarativnih djela Bošnjaka na orijentalnim jezicima. o
književnostima u vrijeme Tanzimata, pokreta Fedžr-i Ati i Servet-i Funun,
informacije o periodu „republikanske“ književnosti, kao i o modernoj turskoj
književnosti (glavne ideje, struje i predstavnici).
7. Prvi parcijalni ispit
8. Bošnjaci koji su pisali na orijentalnim jezicima: Derviš-paša Bajezidagić,
Hasan Zijai Mostarac.
9. Muhamed Nerkesi Sarajlija, Mula Mustafa Bašeskija, Rašid-beg
Beograđanin, Fadil-paša Šerifović.
10. Autori čija djela su prevedna na bosanski jezik: Jakub Kadri Karaosmanoglu
11. Rešad Nuri Guntekin, Safija Erol i njihova djela.
12. Ferid Edgu, Elif Šafak
13. Orhan Pamuk i Nedžip Fazil
14. Drugi parcijalni ispit
15. Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanje
60 %
2. prezentacije
40 %
3. radionica/grupni rad
__ %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvo
10
2. esej/praksa/istraživanje
20
3. pismeni ispit
50
4. usmeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Student će u toku nastave
prezentirati temu iz programa u dogovoru sa nastavnikom.
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
S. Bašagić: Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti, II izd., Sarajevo, 1986.
3.1. Obavezna
F. Nametak: Divanska književnost Bošnjaka, Sarajevo, 1997.
literatura
S. Ilić: Hurufijski pjesnik Vahdeti Bosnevi i njegov divan, Prilozi za orijentalnu
filologiju 38, Sarajevo, 1988.
Dž. Čehajić: Vidovi stvaranja muslimanskih mistika porijeklom iz Bosne i
Hercegovine i drugih krajeva Jugoslavije od XV do XIX vijeka, Godišnjak
Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, III-IV, Sarajevo, 1975.
A. Kadrić: Objekt Ljubavi u tesavufskoj književnosti: Muradnama Derviš-paše
Bajezidagića, OIS, Sarajevo, 2008.
Dž. Ćehajić: “Idejni i estetski aspekti persijske književnosti poznoklasičnog doba
(1250-1500)”, Život, VIII, Sarajevo, 1972.
Dž. Bećir: Naša narodna epika i Firdusijeva “Šahnama”, Sarajevo, 1976.
Historija osmanske kulture i civilizacije I, Sarajevo 2004.
129
F. Nametak: Pregled književnog stvaranja bosansko-hercegovačkih muslimana na
turskom jeziku, Starješinstvo Islamske zajednice, Sarajevo, 1989.
A. Kadrić: Mostarski bulbuli: poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim
jezicima, Mostar 2012.
3.2. Dodatna
literatura
Šira literatura daje se studentima uz obradu pojedinih tema. Literatura može da se
inovira početkom svake akademske godine.
130
Download

ovdje - Univerzitet u Zenici