LIČNI PODACI
SAFVET HALILOVIĆ
Državljanstvo:
Bosna i Hercegovina
Godina rođenja: 1968.
Telefax: 00 387 32 402 919
E-mail: [email protected]
RADNO ISKUSTVO
1997-2002. predavač na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici (IPA), predemti Tefsir I i Tefsir II
1997-2000. gostujući profesor na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Bihaću
2002-2007. docent u naučnoj oblasti Tefsir i Kur'anske znanost, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u
Zenici
Od 2004. godine predaje i Siru (Životopis Vjerovjesnika) na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u
Zenici, u okviru nauče obkasti Tefsir i Kur’anske znanosti
2004-2005. stručni spoljnji saradnik na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na postdiplomskom studiju
(Kritika tradicionalnog tefsira u savremenim reformatorskim školama)
2005-2007. stručni spoljnji saradnik na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na dodiplomskom studiju (kolegij
Savremeno tefsirsko mišljenje u arapskom svijetu)
2005-2007. gostujući profesor na postiplomskom studiju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru (Srbija)
Decembra 2007. promoviran u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Tefsir na Islamskom pedagoškom
fakultetu Univerziteta u Zenici. (Odluka o promoviranju u ovo zvanje donesena je na 9. sjednici Senata
Univerziteta u Zenica, 5.12.2007., pod rednim brojem 6, broj odluke: 01-108-321-1094/07-6)
Od 2007. u sklopu naučne oblasti Tefsir predaje i Kur'ansku antropologiju, na Odsjeku za socijalnu pedagogiju
2008-2012. u svojstvu gostujućeg profesora predaje Siru (Životopis Vjerovjesnika) na Fakultetu za islamske
studije u Novom Pazaru (Srbija)
U martu 2011. izabran od strane Nastavno-naučnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u
Zenici za šefa Odsjeka za islamsku vjeronauku
U januaru 2014. promoviran u zvanje redovnog profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta
u Zenici, naučna oblast Tefsir
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
Univerzitetski nastavnik – radni odnos s punim radnim vremenom – redovni profesor za naučnu oblast Tefsir
– Predavanja na predmetima: Osnovi tefsira, Tefsirske teme, Tefsirski tekstovi, Sira – Životopis
Vjerovjesnika, Kur'anska antropologija, Kur'anska paradigma odgoja mladih
– Učešće u komisijama za odbranu diplomskih i magistarskih radova
– Rukovođenje i nadgledanje nastavnog procesa na Odsjeku za islamsku vjeronauku IPF-a u Zenici, u
svojstvu šefa Odsjeka
Ime i adresa poslodavca
Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica, BiH
Vrsta djelatnosti ili sektor
Visoko obrazovanje
Curriculum vitae
Ostale aktivnosti
2
Prof. dr. Safvet Halilović
– Član stručnog tima u izradi II ciklusa (master studij) na Odsjeku za vjeronauku Islamskog pedagoškog
fakulteta Univerziteta u Zenici;
– Član stručnog tima u izradi III ciklusa (doktorski studij) na Odsjeku za vjeronauku Islamskog pedagoškog
fakulteta Univerziteta u Zenici;
– Šef Odsjeka za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici;
– 2005. godine postaje član Svjetske unije islamskih učenjaka (International Union for Muslim Scholars), koja
okuplja više hiljada učenjaka iz raznih dijelova Svijeta. Unijom predsjedava istaknuti učenjak prof. dr. šejh Jusuf
el-Karadawi;
– 2006. postaje član Generalne skupštine Svjetske unije islamskih učenjaka, a iste godine na zasjedanju
Generalne skupštine u Istanbuliu biva izabran u Vijeća povjerenika (Madžlis al-umana’), organ kpoji rukovodi
Unijom;
– 2007. član Komisije za pitanja muslimanskih manjina (Ladžnat al-aqaliyyat al-islamiyya) koju je osnovala
Svjetska unija islamskih učenjaka;
– 2010. na zasjedanju Generalne skupštine Svjetske unije islamskih učenjaka u Istanbulu ponovo izabran u
Vijeće povjerenika Unije.
OBRAZOVANJE
Datumi
1983-1987. Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu (za vrijeme školovanja u medresi napamet naučio
Kur'an Časni i stekao zvanje hafiz Kur'ana)
Datumi
1988-1992.
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije pružatelja
obrazovanja i osposobljavanja
Datumi
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije pružatelja
obrazovanja i osposobljavanja
Datumi
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije pružatelja
obrazovanja i osposobljavanja
Profesor islamskih nauka
Fakultet islamskih nauka (Kulliyya Usul al-Din)
Univerzitet Al-Azhar u Kairu (Džami'at al-Azhar, Cairo)
1993-6.3.1997.
Magistar islamskih nauka (naučna oblast Tefsir i Kur'anske znanosti)
Fakultet islamskih nauka (Kulliyya Usul al-Din)
Univerzitet Al-Azhar u Kairu (Džami'at al-Azhar, Cairo)
Postdiplomski dvogodišnji studij na Odsjeku za Tefsir i Kur'anske znanosti
Magistarska teza "At-Tafsir bi al-mathur, ahamiyyatuhu wa dawabituhu – dirasa tatbiqiyya fi
sura an-Nisa“ (Tradicionalni tefsir, njegov značaj i postavke – primjenjena studija u suri
An-Nisa'), teza je ocjenjena s najvećom ocjenom i publikovana u Kairu, na arapskom jeziku, u izdanju Dar
an-našr li al-džami'at, kao univerzitetska publikacija, 1999. godine.
Maj 1997-25.mart 2001.
Doktor islamskih nauka (naučna oblast Tefsir i Kur'anske znanosti)
Fakultet islamskih nauka (Kulliyya Usul al-Din)
Univerzitet Al-Azhar u Kairu (Džami'at al-Azhar, Cairo)
Doktorska disertacija "Al-Imam Abu Bakr ar-Razi al-Džassas wa manhadžuhu fi at-tafsir".
Disertacija je ocjenjena s najvećom ocjenom (martaba aš-šaraf al-ula) uz preporuku da se štampa zbog
njenih naučnih vrijednosti. Publikovana je izdanju renomirane izdavačke kuće Dar Al-Salam u Kairu, u
augustu 2001., a drugo izdanje je doživjela 2008. Disertaciju je na bosanski jezik preveo dr. Mehmed Kico, i
objavljena je u Sarajevu, 2004. godine, u izdanju Fakuleta islamskih nauka i El-Kalema i Izdavačkog centra
Rijaseta Islamske zajednice u BiH pod naslovom: „Metodologija tumačenja Kur'ana u
hanefijskome mezhebu, studija na primjeru Al-Džassasovog tefsira Ahkam al-Qur'an
(Propisi Kur'ana)“.
VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Maternji jezik
Drugi jezici
Bosanski jezik
Arapski (aktivni korisnik, autor više knjiga i studija na arapskom jeziku), engleski i turski (pasivni korisnik)
Samoprocjena
Razumijevanje
Slušanje
Evropski nivo (*)
Engleski
B2
Samostalni
B2
korisnik
Čitanje
Govor
Pisanje
Govorna interakcija Govorna produkcija
Samostalni
B2
korisnik
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
B2
Samostalni
korisnik
Stranica 2 / 9
Curriculum vitae
Arapski
Ruski
3
Prof. dr. Safvet Halilović
B2
Samostalni
B2
korisnik
Samostalni
B2
korisnik
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
B2
korisnik
Samostalni
B2
korisnik
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike
Društvene vještine i kompetencije
Organizacijske vještine i kompetencije
Kompjuterske vještine i kompetencije
Vozačka dozvola
– Vještina nenasilnog interpersonalnog komuniciranja
– Vještina timskog rada i spremnost na saradnju
– Vještina konstruktivnog komuniciranja
– Vještina držanja javnih govora (hutbi)
– Spremnost na uvažavanja različitih stajališta
– Izgradnja povjerenja i empatije prema drugima
– Vještina organiziranja i vođenja naučnih skupova , konferencija i simpozija
– Sposobnost organiziranja studentskih posjeta
– Vještina rukovođenja
– Vještina organiziranja promocije knjiga
– Poznavanje rada u Microsoft Office programima (Word, Excel, Power Point)
– Poznavanje pretraživanja baza podataka
– Korištenje multimedije za traženje, nalaženje, pristupanje, prikaz i razmjenu informacija općenito
– Korištenje kompjuterske pismenosti za podršku nastavnom procesu, te razvijanje inovativnosti i kvaliteta u
nastavi
– B kategorija
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 9
Curriculum vitae
4
Prof. dr. Safvet Halilović
KNJIGE, UDŽBENICI, PRIRUČNICI, 1. At-Tafsīr bi al-ma'thūr, ahammiyyatuhū wa dawābituhū, dirāsa tatbīqiyya fī sūra an-Nisā'
PUBLIKACIJE (Tradicionalni tefsir, njegov značaj i postavke, primijenjena studija u suri An-Nisā'), izdavač
Dar an-našr li al-džami’at, Kairo, 1999., 348 str., 24 cm, iSBN 977-316-015-7. Knjiga predstavlja prerađeni tekst
magistarske teze odbranjene na Odsjeku za tefsir i kur’anske znanosti na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, 6.
marta 1997. godine.
2. Al-Imām Abū Bakr ar-Rāzī al-Džassās wa manhadžuhū fī at-tafsīr, doktorska disertacija na
arapskom jeziku, odbranjena na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, 25. marta 2001. Disertacija je dobila najvišu
ocjenu martaba aš-šaraf al-ūlā, uz preporuku za štampanje zbog njenih naučnih vrijednosti. Publikovana je u
izdanju ugledne arapske izdavačke kuće Dar al-Salam, u Kairu, dva puta: prvo izdanje 2001., drugo izdanje
2008., 638 strana, 24 cm, ISBN 977-342-012-4.
3. Hifz – učenje Kur'ana napamet, Islamska pedagoška akademija, prvo izdanje Zenica, 2003., 116
strana, 19 cm, ISBN 9958-9771-8-4; drugo izdanje: El-Kelimeh, Novi Pazar, 2006. Knjigu je u Torontu (Kanada)
na engleski jezik preveo Tajib Pašanbegović.
4. Hifz – memorization of the Qur'an, na engleski preveo Tajib Pašanbegović, Dar Al-Salam for
Printing,Publishing, Distribution and Tnaslation, Kairo, 108 strana, 19 cm, ISBN 977-342-413-8.
5. Islam i Zapad u perspektivi Asadovog mišljenja, Islamska pedagoška akademija, Zenica, 2003.
Ova knjiga je prevedan na nekoliko jezika: engleski, njemački, arapski i slovenski. Predgovor engleskom ii
njemačkom izdanju napasaa je ugledni njemački naučnik i publicista Murad Wilfried Hofmann.
6. Islam and the West from Asad's Point of View, s bosanskog na engleski preveo Muhamed
Pašanbegović, Dar al-Salam, Kairo, 2005., 160 strana, 19 cm, ISBN 977-342-302-6.
7. Der Islam und der Westen aus der Perspektive Muhammad Asads, na njemački jezik prevele
Aida Muzaferija i Emina Mešić-Čorbo (Štutgart), Dar al-Salam, Kairo, 2006., ISBN 9958-9229-9-1.
8. Al-Islam wa al-garb – ru'ya Muhammad Asad, Leopold Weiss sabiqan, s engleskog na arapski
prevela prof. dr. Hadeer Abo el Nagah, Dar al-Salam, Kairo, 2007., 144 strana, 20 cm, ISBN 977-342-572X.
9. Metodologija tumačenja Kur'ana u hanefijskome mezhebu – studija na primjeru AlDžassasovog tefsira Ahkam al-Qur'an (Propisi Kur'ana), prijevod gore spomenute doktorske
disertacije. Preveo s arapskog prof. dr. Mehmed Kico. Izdavači: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i El-Kalem
- Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2004., 670 strana, 24 cm, ISBN
9958-622-49-1. Nekoliko poglavlja ove knjige uvršteno je u hrestomatiji Klasične škole tefsira na Fakultetu
islamskih nauka u Sarajevu, priredio prof. dr. Džemaludin Latić.
10. Osnovi tefsira, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2005., 371 strana, 24 c, ISBN 9958922-98-3. Ova knjiga je udžbenik za istoimeni predmet na prvoj godini studija. Dva teksta iz ove knjige
(Tradicionalno tumačenje Kur'ana i Racionalno tumačenje Kur'ana) uvrštena su u hrestomatiji Metodologija
tefsira, priredio prof. dr. Džemaludin Latić, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005., prvi tekst str. 149-166,
drugi tekst str. 211-224.
11. Islamsko vjerovanje u svjetlu Al-Džassasovog tefsira Ahkam al-Qur'an (Propisi Kur'ana),
Islamska pedagoška akademija, Zenica, 2005., 220 strana, 21 cm, ISBN 9958-697-00-9.
12. Uloga Kur'ana u životu muslimana, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2006., 161 stranica, 20 cm, ISBN 8683707-76-8.
13. Sira – Životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, Islamski pedagoški fakultet, Zenica i ElKelimeh, Novi Pazar, 2007. prvo izdanje, 367 strana, 24 cm, ISBN 978-86-7980-006-0.
14. Kur'anska antropologija, Čovjek u svjetlu Kur’ana, Islamski pedagoški fakultet, Zenica i ElKelimeh, Novi Pazar, 2009. prvo izdanje, 295 strana, 24 cm, ISBN 978-86-7980-046-6.
15. Supruge vjerovjesnika Muhammeda i razlozi njegovog višeženstva, El-Kelimeh, Novi Pazar,
2009., 51 strana, 19 cm, ISBN 978-86-7980-042-8. Ova knjiga je prevedena na engleski i njemački jezik.
16. Wives of Prophet Muhammad and Reasons for his Multiple Marriages, na engleski preveo
Tajib Pašanbegović (Toronto, Kanada), objavljeno u izdanju "Verein bosnicher Muslime Gazi Husrevbeg", Beč,
Austrija, 2009.
17. Die Ehefrauhen des Propheten Muhammed und die Grunde fur siene Mehrene, na
njemački preveo dr. Almir Ibrić (Beš, Austrija), objavljeno u izdanju "Verein bosnicher Muslime Gazi Husrevbeg",
Beč Austrija, 2009.
18. Sira – Životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, drugo dopunjeno izdanje, El-Kalem – Izdavački
centar Rijaseta IZ u BiH, Sarajevo, 2010., 355 strana, 24 cm, ISBN 978-9958-23-266-4; treće ponovljeno
izdanje: El-Kelimeh......
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 9
treće izdanje 2011.,.
.
Curriculum vitae
KNJIGE, UDŽBENICI, PRIRUČNICI,
PUBLIKACIJE
5
Prof. dr. Safvet Halilović
19. Šta živi mogu učiniti za umrle, El-Kelimeh, Novi Pazar, prvo izdanje 2009., drugo ponovljeno
izdanje 2010.,106 strana, 17 cm, ISBN 978-86-7980-063-3; drugo ponovljeno izdanje: Dobra knjiga, Sarajevo,
79 strana, 19 cm, ISBN 978-9958-27-108-3.
20. Šta moramo znati o grijesima, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2011., prvo i drugo izdanje, 128 strana, 17
cm, ISBN 978-86-7980-106-7; treće dopunjeno izdanje: Dobra knjiga, Sarajevo, 2012., 123 strane, 19 cm,
ISBN 978-9958-27-082-6.
21. Šta Kur'an kaže o čovjeku, Uvod u kur'ansku antropologiju, El-Kalem, izdavački centar Rijaseta
Islamske zejdnice u BiH, Sarajevo i Centar za napredne studije, Sarajevo, 2012., 278 strana, 22 cm, ISBN
978-9958-23-306-7.
22. What the Qur’ân Says About the Human Being, An Introduction to Qur’anic
Anthropology (engleski prijevod knjige Šta Kur'an kaže o čovjeku, Uvod u kur'ansku antropologiju), s
bosanskog na engleski prevela Nejla Kalajdžisalihović, CNS – Centre for Advanced Studies, Sarajevo and
„Dobra knjiga“ – Publishing house, Sarajevo, 2012., 266 strana, 22 cm, ISBN 978-9958-27-077-2.
23. Kako postati hafiz Kur'ana, Islamska zajednica Kantona Aargau, Švicarska (Islamiche
Gemneinschaft der Bosniaken des Kantons Aargau-Schweiz), treće dopunjeno izdanje, 2012., 130 strana, 19
cm, ISBN 9958-9771-8-4.
24. Sira – Životopis posljednjeg Allahovog Poslanika (četvrto dopunjeno izdanje), Dobra knjiga,
Sarajevo i Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2013., četvrto dopunjeno izdanje, 378 strana, 22 cm, ISBN
978-9958-27-134-2. Ovo izdanje je prevedeno na engleski jezik i u toku je priprema za štampu u izdavačkoj
kući Dar Al-Salam u Kairu, prevela Edina Neretljak, urednik prof. dr. Hadeer Abo El Negah. Naslov engleskog
prijevoda: Sirah – a Biography of Muhammad, the Last Messenger of Allah.
25. What the Qur’ân Says About the Human Being, An Introduction to Qur’anic
Anthropology,prevela Nejla Kalajdžisalihović, urednik prof. dr. Hadeer Abo El Negah, Dar Al-Salam for
Printing, Publishing, Distribution and Translation, Cairo, 2013, 190 strana, 24 cm, ISBN 978-977-717-116-8.
26. Islam i Zapad u perspektivi Muhammeda Asada (Leopold Weiss), Dobra knjiga, Sarajevo,
treće dopunjeno izdanje, 2013., 148 strana, 19 cm, ISBN 978-9958-27-110-6.
27. Islam and the West in the Thought of Muhammad Asad (Leopold Weiss), Dobra knjiga –
Publishing house, Sarajevo, Third enlarged edition, 2013., 160 strana, 19 cm, ISBN 978-9958-27-140-3.
– Prof. dr. Dža’fer ’Abdusselam: Jedinstveno islamsko tržište u okviru ideje islamskog jedinstva,
PRIJEVODI KNJIGA I ČLANAKA referat na Međunarodnom simpoziju o jedinstvu muslimana, Kulturni centar „Kralj Fahd“, Sarajevo, 15.
septembar 2001. Prijevod objavljen u četiri nastavka u časopisu Novi horizonti, br. 26- 29, Zenica, 2001-2002.
– Prof. dr. Jusuf el-Karadavi: Borba na Božijem putu nikada ne prestaje, predavanje održano u
Travniku prilikom Karadavijeve posjete Bosni i Hercegovini, augusta 1997. Prijevod je objavljen u reviji Muallim,
br. 64, 1998.
– Prof. dr. Jusuf el-Karadavi: Islamski preporod i pravac olakšavanja i obveseljavanja, rad preuzet
iz kairskog časopisa Er-Risala, br. 3, maj 2002., prijevod objavljen u dva nastavka u časopisu Novi horizonti, br.
43, mart 2003., i br. 44, april 2003. Prijevod je, također, objavljen u integralu u Glasniku Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 3-4, vol. LXV, Sarajevo, mart-april 2003.
– Prof. dr. Sefer Abdurrahman el-Havali: Apel za pomoć braći Palestincima, preneseno iz časopisa EsSunneh, br. 115., maj 2002., prijevod objavljen u časopisu Novi horizonti, br. 33, Zenica, maj 2002.
– Prof. dr. Jusuf el- Karadavi: Dvije fetve o tesavvufu, preuzeto iz prvog toma Karadavijevih fetvi ElFetava el-mu’asire, Daru-l-kalem, Kuvajt, peto izdanje, 1990., Novi horizonti, br. 45, Zenica, maj 2003.
– Muhy al-Din 'Atiyya, Islamska pedagoška misao (bibliografija), Islamska pedgoška akademija,
Zenica, 2005., 180 strana, 21 cm, ISBN 9958-615-18-5.
– Muhammed Rewwas Qal'ahdži: Ono čime je Allah Uzvišeni odlikovao Muhammeda, s.a.v.s.,
Novi horizonti, br. 79 i 80, Zenica, mart/april 2006.
– Muhammed Rewwas Qal'ahdži: Ličnost posljednjeg Allahovog Poslanika, s arapskog preveli Safvet
Halilović i Mehmed Kico, El-Kalem, Sarajevo i Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2006., 270 strana, 24 cm,
ISBN 9958-23-187-5.
– Dr. Jusuf el-Karadavi: Ko su „pravi“ muslimani?, Novi horizonti, br. 85/86, Zenica, sept/oktobar 2006
– Svjetska unija islamskih učenjaka: Islamska povelja, s arapskog preveli Safvet Halilović i Mehmed Kico,
prvo izdanje: El-Kalem, Sarajevo i International Union for Muslim Scholars IUMS, Dublin, 2010., 131 strana, 24
cm, ISBN 978-9958-23-262-6; drugo izdanje: Dobra knjiga i IUMS, Sarajevo, 159 strana, 22 cm, ISBN 9789958-27-142-7.
.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 5 / 9
Curriculum vitae
6
Prof. dr. Safvet Halilović
STRUČNI I NAUČNI RADOVI 1. Ehli-bejt u tradicionalnom tefsiru, Zbornik radova Međunarodnog simpozija o ehli-bejtu u Bosni i
OBJAVLJENI U ZBORNICIMA I Hercegovini, Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Sarajevo, 2003., str. 19-53, ISBN 9958-9571-7-5.
INDEKSIRANIM ČASOPISIMA 2. Pravilno razumijevanje Kur’ana i naučno utemeljena interpretacija kur’anske misli – dužnost i potreba
svake generacije, Zbornik radova nastavnika Islamske pedagoške akademije u Zenici, Godište 1, br. 1, april
2003., str. 26-49, ISSN 1512-8849.
3. Povodi objave Kur'ana, razumijevanje i mogućnosti korištenja u odgojno-obrazovne
svrhe, Zbornik radova nastavnika Islamske pedagoške akademije u Zenici, Godište 2, br. 2, april 2004., str. 9-
36, ISSN 1512-8849.
4. Israilijati i tefsir, Zbornik radova nastavnika Islamske pedagoške akademije u Zenici, Godište 3, br. 3, juli
2005., str. 27-47, ISSN 1512-8849.
5. Reformatorska škola Muhammeda Abduhua i njen odnos prema tradicionalnom tefsiru,
Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Godište 4, br. 4, oktobar 2006., str. 91-110.
6. Poslanikove supruge (Ummehatu-l-mu'minin), Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u
Zenici, Godište 5, br. 5, decembar 2007., str. 79-96, ISSN 1512-8849.
7. Osnovi kur'anske antropologije, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Godište 6,
br. 6, decembar 2008., str. 7-44, ISSN 1840-4448, UDK:28, UDK:37.
8. Šejh Se'id Havva, vjeroučitelj i mufessir, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici,
Godište 7, br. 7, decembar 2009., str. 179-196., ISSN 1840-4448, UDK/UDC 2, UDK/UDC 3, UDK/UDC 8.
9. Analiza kur'anskih tekstova o čovjeku, "Islamska misao" Godišnjak Fakulteta za islamske studije u
Novom Pazaru (Srbija), br. 3, 2009., str. 115-146, ISSN 1452-9580, (28-23-254; 28-18).
10. Trendovi islamske literature u arapskom svijetu, Zbornik radova Okruglog stola "Islamska
literatura u BiH, trend i perspektiva", Medžlis Islamske zajednice Tuzla, 2009., str. 65-74., ISBN 978-9958-96218-9.
11. Razlozi Poslanikovog višeženstva, Takvim za 2009. godinu, Islamska zajednica Bošnjaka u
Sjevernoj Americi (The Islamic Association of Bosniaks in North America), str. 75-96.
12. Značaj i aktuelnost As-Suyutijevih djela, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici,
Godište 8, br. 8, decembar 2010., ISSN 1840-4448, UDK/UDC 2, UDK/UDC 3, UDK/UDC 8.
13. Kiraeti i njihov značaj u tefsirskoj znanosti, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u
Bihaću, br. 3, 2010., str. 15-42, ISNN 1840-3395.
14. Aktuelnost djela Mustafe Busuladžića, "Islamska misao" Godišnjak Fakulteta za islamske studije u
Novom Pazaru (Srbija), br. 4, 2010., str. 79-93, ISSN 1452-9580.
15. Dužnosti prema umrlima, Takvim Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2010., . str.
95-109., ISSN 0492-181x.
16. Arapska lingvistika i tefsir, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću,
2011., ISSN 1840-3395.
- Orijentalisti i Kur'an, "Islamska misao" Godišnjak Fakulteta za islamske studije, Novi Pazar, Republika
Srbija, br. 5, Novi Pazar, 2011., str. 35-64, ISSN 1452-9580.
17. Bioetička pitanja u fetvama šejha Al-Qaradawija (Bioethical Issues in the Fatwas of
Sheikh Al-Qaradawi), Zbornik sažetaka simpozija 10. Lošinjski dani bioetike, "Integrativna bioetika i nova
epoha", Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvoje Jurić (Ur.), str. 88-89., ISSN 1847-8662.
18. Problem ovisnosti iz obzorja Kur'anske antropologije (The Problem of Addiction from
the Perspective of Qur`anic Antropology), Zbornik sažetaka radova 3. znastveno-stručne konferencije
"Sistem socijalnog preveniranja mladih", Vejo E. (Ur.), str. 155-158, ISBN 978-9958-697-14-2. (Proceedings of
the 3th research/expert conference with international participation "System preventing of social excluding young
people", Vejo E. (Ed.), ISBN 978-9958-697-14-2, pages 155-158). Rad je u cjelosti objavljen u Zborniku radova
Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, godište 9, br. 9, Zenica, 2011., str. 95-113, ISSN 1840-4448.
19. Odnos prema džamiji i džematu, Takvim Rijaseta Islamske zajednice u Bosni Hercegovini za 2010.,
Sarajevo, 2011., str. 153-170, ISSN 0492-181x.
20. Značaj klasičnog arapskog pjesništva u tefsiru, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u
Zenici, godište 10, br. 10, Zenica, 2012. (ISSN 1840-4448)
21. Mufessir Abu Bakr ar-Razi al-Džassas, njegov naučni ugled i mjesto među pripadnicima
hanefijske škole, "Islamska misao" Godišnjak Fakulteta za islamske studije, Novi Pazar, Republika Srbija, br.
6, Novi Pazar, 2012., ISSN 1452-9580.
22. Al-Džassas i sektaška tumačenja kur’ana, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u
Zenici, godište 11, br. 11, Zenica, 2013., ISSN 1840-4448.
23. Islamska povelja Svjetske unije islamskih učenjaka i mogućnosti suzbijanja islamofobije
(The Islamic
Charterunija,
of the
International
Union for Muslim Scholars – a toolStranica
for suppressing
© Evropska
2002-2013
| http://europass.cedefop.europa.eu
6/9
islamophobia), Zbornik radova Naučne konferencije s međunarodnim učešćem „Uzroci i prevencija
islamofobije“ („Causes and Prevention of Islamophobia“) , 25. maj 2013., Odsjek za islamsku vjeronauku
Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i Centar za dijalog – Vesatija, Sarajevo, 2013., str. 129-
Curriculum vitae
RADOVI IZ PODRUČJA SIRE I
KUR’ANSKE ANTROPOLOGIJE
7
Prof. dr. Safvet Halilović
• Značaj izučavanja Poslanikovog životopisa, Novi horizonti, Časopis za afirmaciju naučnih, kulturnih i
duhovnih vrijednosti, ISSN: 1512-617X, br. 64, decembar 2004.
• Izvori Poslanikovog životopisa, Novi horizonti, br. 65, januar 2005.
• Svijet i Arabija prije islama, Novi horizonti, br. 67, mart 2005.
• Mekka – središte islama, Novi horizonti, br. 68, april 2005.
• Poslanikovo rođenje, Novi horizonti, br. 69, maj 2005.
• Poslanikovo djetinjstvo, Novi horizonti, br. 70, juni 2005.
• Život prije poslanstva, Novi horizonti, br. 71, juli 2005.
• Poslanikova porodica i potomstvo, Novi horizonti, br. 72, august 2005.
• Poslanstvo najavljeno u ranijim objavama, Novi horizonti, br. 73, septembar 2005.
• Početak Objave, Novi horizonti, br. 74, oktobar 2005.
• Tajno pozivanje u islam i prvi muslimani, Novi horizonti, br. 75, novembar 2005.
•
Javno pozivanje u islam, Novi horizonti, br. 76, decembar 2005.
• Hidžra u Abesiniju, Novi horizonti, br. 77, Zenica, januar 2006.
• Vrijeđanje Poslanika je vrijeđanje svih muslimana (odgovor na karikature objavljene u nekim zapadnim
medijima koje ismijavaju islam i poslanika Muhammeda, a.s.), Preporod, br. 4/822, februar 2006.
• Trogodišnji bojkot i godina žalosti, Novi horizonti, br. 78, februar 2006.
• Isra' i Mi'radž, Novi horizonti, br. 79, mart 2006.
• Pripreme za Hidžru, Novi horizonti, br. 80, april 2006.
• Hidžra, Novi horizonti, br. 81, maj 2006.
• Poslanik u Medini, Novi horizonti, br. 82, juni 2006.
• Medinska povelja, Novi horizonti, br. 83/84, juli/august 2006.
• Sporazum na Hudejbiji, Novi horizonti, br. 85/86, septembar/oktobar 2006.
• Oslobađanje Mekke, Novi horizonti, br. 87/88, novembar/decembar 2006.
• Pohod na Tebuk i Oprosni hadž, Novi horizonti, br. 89/90, januar/februar 2007.
• Milost svjetovima (Poslanikovo rođenje), Novi horizonti, br. 92, april 2007.
• Islamsko razumijevanje mira i rata, Novi horizonti, br. 98, oktobar 2007.
• Orijentalizam i orijentalne studije (prvi i drugi dio), Novi horizonti, br. 43 i 44, mart i april 2003.
• Duh Zapada iz perspektive Muhammeda Asada, Novi horizonti, br. 46 i 47, juni i juli 2003.
• Judaizam, kršćanstvo i islam iz perspektive Muhammeda Asada, Novi horizonti, br. 48, august 2003.
• Islam je životni program, ne navika, Novi horizonti, br. 49, septembar 2003.
• Islamski odgoj i kvalitetno obrazovanje – glavni zahtjev na putu izlaska iz dekadence, Novi horizonti, br.
50, oktobar 2003.
• Bolesti savremenog društva: Narkomanija ili ovisnost o drogi, Novi horizonti, brojevi 58 i 60, juni i
august, 2004.
• Kako da rad postane ibadet, Novi horizonti, br. 93, maj 2007.
• Čovjek - središnja tema kur'ana, Novi horizonti, br. 104, april 2008.
• Bez objave čovjek je najveća nepoznanica, Novi horizonti, br. 105, maj 2008.
• Čovjek nije nastao slučajno, Novi horizonti, br. 106, juni 2008.
• Vjera je čovjekova iskonska potreba, Novi horizonti, br. 107, juli 2008.
• Šta Kur’an kaže o čovjeku, Novi horizonti, br. 109, septembar 2008.
• Kur'ansko razumijevanje fenomena smrti, Novi horizonti, br. 110, oktobar 2008.
• Kur'anski nazivi Sudnjeg dana, Novi horizonti, br. 135, novembar 2010.
• Prvi među stotinu velikana svjetske povijesti (povodom Poslanikovog rođendana), Novi horizonti, br.
127, mart 2010.
• Bez iskrene vjere u Boga vrata ovisnosti su širom otvorena, Novi horizonti, br. 136, decembar 2010.
• Kolaps ateizma: Kosmos nije oduvije ni zauvijek, Novi horizonti, br. 149, januar 2012.
• Grijesi i njihove posljedice, Novi horizonti, oktobar, 2012.
• Kako prestati gledati neprimjeren sadržaje na internetu, Novo vrijeme, br. 59, 1. novembar 2013.
• Kako se zaštiti od šejtanskog djelovanja, Savjeti istaknutog učenjaka Ibn Kajjima el-Dževzijje,
objavljeno u tri nastavka u Preporodu, novembar-decembar, 2013.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 7 / 9
Curriculum vitae
ESEJI, OSVRTI, PUTOPISI I DRUGI
ČLANCI
8
Prof. dr. Safvet Halilović
• Muslimani između krize i preporoda, studija u svjetlu 55. ajeta sure En-Nur, objavljeno u časopisu
Kabes, br. 16, 17 i 18, Mostar, 1997.
• Imam Ibn Kesir i njegov tefsir, Hikmet, br. 1-4 (124-127), Tuzla, 1999.
• Koliko Kur’an utiče na nas, Preporod – islamske informativne novine, Sarajevo, decembar 1999.
• Manje poznati aspekti kur’anske mudžize: Brojčani i’džaz u Kur’anu, Novi horizonti, br. 36, Zenica,
august 2002.
• Čovjek - glavni krivac za zlo?, Muallim, br. 61, Sarajevo, oktobar 1997.
• Ramazan - mjesec Kur’ana i duhovnog preporoda, Muallim – islamska revija, br. 64, Sarajevo, januar
1998.
• Muslimanska mladež u novoj hidžretskoj godini, Muallim, br. 67-68, Sarajevo, april-maj 1998.
• Koliko živimo sa Kur’anom, Novi horizonti, br. 4, Zenica, decembar 1999.
• Ustanak za spas džamije Al-Aksa u Palestini, Novi horizonti, br. 15, novembar 2000.
• Hidžra i naš odnos prema omladini, Novi horizonti, br. 8, april 2000.
• Ka afirmisanju vjeronauke u našim školama, Preporod, br. 14-15 (735-736), Sarajevo, juli 2002.
• Jehovini svjedoci, dobro plaćeni misionari pred našim vratima, Novi horizonti, br. 23, juli 2001.
• Mazbaha al-muslimin fi Srebenica el-busawiyya, The Sixth Anniversary of the Massacre at Srebrenica
(Pokolj muslimana u Srebrenici), rad objavljen na arapskom i engleskom jeziku u časopisu Ru’ya
povodom šeste godišnjice masakra u Srebrenici, Kairo, septembar 2001.
• Palestina – rana svih muslimana, Novi horizonti, br. 33, maj 2002.
• Islamski pogled na rad i privređivanje, Novi horizonti, br. 37, septembar 2002. Rad je, također,
objavljen i u Glasu islama, Novi Pazar.
• Obnova govora o islamu, Novi horizonti, br. 38, oktobar 2002.
• Sa Kur'anom u mjesecu Kur'ana, Novi horizonti, br. 39, novembar 2002.
• Dova u svjetlu Kur'ana, Novi horizonti, br. 40, decembar 2002.
• Hafizi Kur'ana bit će prvaci među stanovnicima Dženneta, Novi horizonti, br. 41, januar 2003.
• Kako postati hafiz Kur'ana, Novi horizonti, br. 42, februar 2003.
• Vandali na kraju dvadesetog vijeka (povodom jedanaeste godišnjice granatiranja i spaljivanja
sarajevske Vijećnice), Novi horizonti, br. 48, august 2003.
• Opasni i kad sele na ahiret (odgovor na neka tendenciozna pisanja protiv Bošnjaka u magazinu Dani),
Novi horizonti, br. 50, oktobar 2003.
• Odlazak velikana (povodom preseljenja na ahiret Alije Izetbegovića), Novi horizonti, br. 51, novembar
2003.
• Kako je Resulullah, s.a.v.s., govorio o ramazanu, Novi horizonti, br. 51, novembar 2003.
• Muslimani u Luksemburgu (putopis), Novi horizonti, br. 52, decembar 2003.
• Arapsko-islamski uticaji na zapadnu civilizaciju (izvještaj sa Međunarodng simpozija održanog u
Granadi, decembra 2003.), Novi horizonti, br. 53, januar 2004.
• Arapsko-islamska civlizacija u Španiji – obilježja i uloga u preporodu Zapada (prvi i drugi dio), Novi
horizonti, br. 53 i 54, januar i februar 2004. Ovo je referat koji je profesor Halilović podnio na
Međunarodnom simpoziju u Granadi, decembra 2003. na arapskom jeziku.
• Odlazak velikog naučnika i arabiste (povodom smrti dr. Teufika Muftića), Novi horizonti, br. 54, februar
2004.
• Djela velikana ne umiru (sjećanje na šejha Sei'da Havvu), Novi horizonti, br. 55, mart 2004.
• Šehid u invalidskim kolicima (povodom pogibije šejha Ahmeda Jasina), Novi horizonti, br. 56, april
2004.
• Allahovi ajeti u svijetu oko nas, Novi horizonti, br. 56, april 2004.
• Opća golotinja i moralna sirotinja, Novi horizonti, br. 57, Zenica, maj 2004.
• Značaj i smisao Bismille u životu muslimana, Novi horizonti, br. 57, Zenica, maj 2004.
•
„A ti obraduj izdržljive“ - komentar 155-157. ajeta sure El-Bekare, Novi horizonti, br. 58, juni 2004.
• Srebrenica – paradigma stradanja Bosne i Bošnjaka, Novi horizonti, br. 59, juli 2004.
• Handžićeva djela na arapskom jeziku, Novi horizonti, br. 59, juli 2004.
• Amr Halid – da'ija za 21. vijek, Novi horizonti, br. 61, septembar 2004.
• Sjećanje na smrt, Novi horizonti, br. 62, oktobar 2004.
• Jedinstven slučaj među hafizima u BiH, Novi horizonti, br. 62, oktobar 2004.
• Šta živi mogu učiniti za mrtve, Novi horizonti, br. 63, novembar 2004.
• Nur islama u Štutgartu (putopis), Novi horizonti, br. 64, decembar 2004. Rad je objavljen i u Preporodu,
decembar 2004.
• Novi standardi u učenju hifza, Preporod, Sarajevo, br. 18/812 , 15. septembar 2005.
• Fetve Evropskog vijeća za fetve (prikaz istoimenog djela, preveo s arapskog dr. Enes Ljevaković), Novi
horizonti, br. 74, oktobar 2005.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 8 / 9
Curriculum vitae
ESEJI, OSVRTI, PUTOPISI I DRUGI
ČLANCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
Prof. dr. Safvet Halilović
Bontonom do humanizacije čovjeka (prikaz djela Islamski bonton dr. Šefika Kurdića), Novi horizonti, br.
74, oktobar 2005.
Misir je velika nada muslimana (putopis iz Egipta), Preporod, br. 22/816, Sarajevo, novembar 2005.
Bosni treba omladina poput Mustafe (povodom smrti Mustafe Hukića, predsjednika Udruženja
studenata Demus iz Tuzle), Novi horizonti, br. 75, novembar 2005.
Pet stotina Sujutijevih godina, Novi horizonti, br. 76, decembar 2005.
Muslimanski genij Dželaluddin es-Sujuti (1445-1505), rad napisan povodom petstote godišnjice od
Sujutijevog preseljena na ahiret, Novi muallim, br. 24, Sarajevo, decembar 2005.
Kuća paukova, logor Gabela (prikaz istoimenog djela Sejfe Kaimovića), Novi horizonti, br. 85/86,
Zenica, septembar/oktobar 2006.
Dječak koji može u jednom danu proučiti cijeli Kur'ana napamet (zapis o mladom bosanskom hafizu
Harisu Čorbi), Preporod, br. 839, Sarajevo, novembar 2006.
Sunce islama žarko sija (putopis sa ramazanskih zijareta 2006/1427.h.), Preporod, br. 840, Sarajevo,
novembar 2006.
Tri dana u društvu šejha El-Karadavija (putopis iz Bejruta, sastanak Vijeća povjerenika Svjetske unije
islamskih učenjaka), Preporod, br. 841, Sarajevo, decembar 2006.
Odgovori izazovima novog vremena (izvještaj sa 17. sjednice Evropskog vijeća za fetve), Novi
horizonti, br. 94, juni 2007.
Alimi su nasljednici Božijih poslanika (izvještaj sa naučnog skupa „Susret imama El-Karadavija sa
učenicima i prijateljima“, održanog u Dohi, 14-16. jula 2007.), Novi horizonti, br. 96-97, augustseptembar 2007. U nešto izmijenjenoj formi tekst je objavljen i u Preporodu, br. 858, 15. august 2007.
Bošnjaci u Štutgartu: Imati smisla i biti spreman na dijalog (putopis), Novi horizonti, okobar 2007.
Cionisti intenzivno i planski rade na rušenju džamije El-Aksa u Palestini, Novi horizonti, br. 100,
decembar 2007.
Prva kibla musliamna u velikoj opasnosti (upozorenje na cionističke planove u vezi džamije Al-Aksa u
Palestini), Preporod, 2008.
Deset godina od odlaska šejha Ša'ravija, Preporod, br. 880, 15. juli 2008.
O značaju djela šejha Se'ida Havve (povodom dvadesete godišnjice od preseljenja na Ahiret),
Preporod, br. 897, 1. april 2009.
Gobalno zagrijavanje i njegove posljedice: Ima li nade za planetu Zemlju, Novi horizonti, januar 2010.
Neistine o šejhu Jusufu el-Karadaviju (reagovanje na tekst o 500 najutjecajnijih muslimana današnjice,
priredili John Esposito i Ibrahim Kalin), Preporod, br. 916, 15. januar 2010.
Iako slijep u posljednjoj godini života, dolazio na rani sabah u džamiju (povodom preseljenja na ahiret
dr. Aćifa Skenderovića), Novi horizonti, februar 2010.
Ubijanje nevinih ljudi spada u najteže grijehe (reagovanje na teroristički napad u Bugojnu), Preporod, 1.
august 2010.
Nebuloze i prijetnje marokanskog "iscjeljitelja" (kritički osvrt na seanse Mekija Turabija), Preporod, br.
23/937, 1. decembar 2010.
Ulema ima veliku odgovornost za stanje ummeta (osvrt na međunarodni kongres “Uelam ummeta”
održan u Dakaru, Senegal, 6-8. juna 2011.), Preporod, juli 2011.
Dvadeset godina džemata Aarau (švicarska) – putopis, Preporod, br. 969, 1. april 2012.
Saudijska Arabija je dokazani priajtelj Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda, Novi horizonti, br. 158,
oktobar 2012.
Kome smetaju dokazani prijatelju Bosne i Hercegovine (reagovanje na tekst Edina Urjana Kukavice
objavljene u Dnevnom avazu, 1. juni 2013.)
Prilog javnoj raspravi o amandmanima na Ustav Islamske zajednice, koautor dr. Šefik Kurdić,
Preporod, 1. mart 2012.
Ka ponovnom spajanju fikha i tesavvufa (prikaz djela Duhovni put ka Alalhu dr. Džasira Aude),
Preporod, 1. februar, 2013.
Skup mladih akademskih ličnosti iz arapskog svijeta (osvrt na naučni skup Multeka Hira el-evvel lilbahisine vel-ekadimijjine, Istanbul, 24-29. 12. 2013.). Novo vrijeme, januar 2014.
Kome smeta muslimanska ulema (reagovanje na vrijeđanja šejha Jusufa el-Karadavija od strane
Mahmuta Karalića), januar 2014., portali www.bosnjaci.net, www.akos.ba i drugi portali.
Treba raditi na ponovnom spajanju fikha i tesavvufa, intervju za magazin Elif, Mešihat Islamske
zajednice u Crnoj Gori, Podgorica, januar 2014.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 9 / 9
Curriculum vitae
10
Prof. dr. Safvet Halilović
NAUČNO-STRUČNI SKUPOVI, – Učestvovao u pripremi i radu Simpozija o odgovornosti Ujedinjenih nacija za genocid u Bosni i Hecegovini.
KONFERENCIJE, SEMINARI, Simpozij je organizirao Egipatski nacionalni komitet za pomoć Bosni i Hercegovini u Kairu, u mjesecu februaru
SAVJETOVANJA 1994.
– Učestvovao u pripremi i radu Naučnog skupa na temu Jedinstvo muslimana i njihove integracije. Skup je
održan pod pokroviteljstvom Islamske lige (Rabita al-alam al-islami), Kulturni centar „Kralj Fahd“, Sarajevo,
septembar 2001.
– MeđunarodnI simpozij o Ehli-bejtu, Bošnjački institut u Sarajevu, maj 2002. Podnio referat ne temu: Ehli-bejt
u tradicionalnom tefsiru; studija u svjetlu Ibn Kesirovog tefsira, objavljeno u Zborniku simpozija.
– Naučna konferencija s međunarodnim učešćem: Uticaj arapsko-islamske civilizacije na preporod Zapada,
Granada (Španija), 8-12. decembar 2003. Podnio referat na arapskom jeziku na temu: Ma'alim al-hadara al'arabiyya al-islamiyya fi al-Andalus wa atharuha fi nahda al-Garb, referat preveden na engleski, njemački,
španski i bosanski jezik
– Naučni skup s međunarodnim učešćem na temu Promjenjivo i nepromjenjivo u islamskoj misli i praksi,
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, 7-9. maj 2005. Skup je organizovan u saradnji sa Koalicijom za zaštitu
vjere i vjerskih sloboda iz Osla (Norveška).
– Međunarodni simpozij na temu Bioetičke perspektive u savremenoj medicini. Simpozij je održan na Fakultetu
islamskih nauka u Sarajevu, 21-22. aprila 2006. u organizaciji Bosanskohercegovačke medicinske organizacije
(BIMA), Fakulteta islamskih nauka i Katoličke bogoslovije u Sarajevu. Podnio referat na temu Medicinska
problematika u fetvama šejha Jusufa el-Karadavija. Rad je objavljen u BIMA-ovom časopisu.
– Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem "Sistem preveniranja socijalnog isključivanja
mladih", Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta, Zenica, 22. april 2006. Priredio Izbor
literature na arapskom jeziku iz područja socijalne pedagogije. Rad je objavljen u Zborniku simpozija.
– Okrugli sto na temu: „Islamska literatura u Bosni i Hercegovini, trend i perspektiva“, organizator: Medžlis
Islamske zajednice u Tuzli, Tuzla, 4. juni 2008. Podnio referat nan temu: Trendovi islamske literature na
arapskom jeziku, objavljeno u Zborniku radova Okruglog stola.
– 3. znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem "Sistem preveniranja socijalnog isključivanja
mladih", Zenica, 10. april 2010., u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta. Priredio referat na temu
Problem ovisnosti iz obzorja kur'anske antropologije.
– Naučni simpozij 10. Lošinjski dani bioetike "Integrativna bioetika i nova epoha", Hrvatsko filozofsko društvo u
Malom Lošinju, Republika Hrvatska, maj 2011. Podnio referat na temu: Bioetička pitanja u fetvama šejha AlQaradawija (Bioethical issues in the fatwas of Sheikh Al-Qaradawi), objavljeno u Zborniku sažetaka simpozija,
Hrvoje Jurić (Ur.), ISSN 1847-8662, str. 88-89.
– Učestvovao u radu Međunarodnog kongresa "Ulema ummeta", Dakar (Republika Senegal), 5-8. juna 2011.
Podnio referat na arapskom jeziku o stanju i perspektivama islama na Balkanu, pod naslovom: Al-muslimune fi
al-Balqan bayn a'asir al-madi wa tatallu'at al-mustaqbal.
– Naučna konferencija s međunarodnim učešćem „Vjeronaiuka u Bosni i Hercegovin – stanje i perspektive“,
Sarajevo, maj 2012. Konferenciju su organizirali Islamski pedagoški fakulteti iz Zenice i Bihaća, u saradnji sa
Fakultetom islamskih nauka u Sarajevu.
– Naučni skup „Reformatorksa misao u Tunisu i Turskoj, primjeri M. Tahira ibn Ašura i M. Fethullaha Gulena“,
Tunis (Republika Tunis), 7-9. maj 2013., podnio referat na arapskom jeziku na temu: „M. Fethullah Gulen,
odgajatelj i prosvjetitelj, iskustva pokreta Hizmet u Bosni i Hercegovini“.
– Naučna konferencija s međunarodnim učešćem na temu „Uzroci i prevencija islamofobije“, Zenica, 25. maj
2013. Pored pokretanja inicijative za organiziranje ove konferencije i predsjedavanja Naučnim odborom
Konferencije, podnio referat na temu: „Islamska povelja Svjetske unije islasmkih učenjaka i mogućnosti
suzbijanja islamofobije“, koji je objavljen u Zborniku radova Konferencije. Također, napsiao i predgovor za
navedeni Zbornik.
– Učetvovao u radu Naučnog simpozija u Istanbulu, 24-29. decembar 2013., na temu: „Fethullah Gulen u
akademskim studijama na arapskom jeziku“, koji je organizirao naučni časopis „Hira magazine“ koji izlazi u
Istanbulu na arapskome jeziku.
– Učestvovao u radu Naučnog skupa s međunarodnim učešćem „Bina' sarh ar-ruh fi 'asr al-maddah“
(Izgradnja duhovnih vrijednosti u vremenu materijalizma, Nouachouat (Republika Mauritanija), 8-12. januara
2014. Predsjedavao naučnom sesijom ovog značajnog skupa koji su organizirali Islamska kulturna asocijacija
Mauritanije i magazin Hira iz Istanbula.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 10 / 9
Curriculum vitae
RECENZIJE I PREDGOVORI KNJIGA
11
Prof. dr. Safvet Halilović
Prof. dr. ’Abdu-l-Hayy el-Fermawi: Tarihu mezabihi-l-muslimine fi-l-Busna ve-l-Hersek, arapsko
izdanje, Daru-l-i’tisam, Kairo, 1993.
• Dr. Šefik Kurdić: Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu, Islamska pedagoška akademija,
Zenica, 2001.
• Refik Ćatić i Izet Pehlić: Nastavni sat vjeronauke u praksi, Islamska pedagoška akademija, Zenica,
2002.
• Halil Mehtić: Komentar Fatihe, Udruženje građana “Selam”, Zenica, 2002.
• Dr. Šefik Kurdić: Ramazan i teravih-namaz u svjetlu hanefijskog mezheba, Islamska pedagoška
akademija, Zenica, 2002.
• Mr. Ahmed Adilović: Velikani tefsirskih znanosti, Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik, 2003.
• Dr. Mustafa es-Siba'i: Orijentalizam i orijentalisti – za i protiv, preveo s arapskog Nezir Halilović,
Udruženje građana “Selam”, Zenica, 2003.
• Mr. Hamid Indžić: Osnove islamskog morala i ponašanja, Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik, 2003.
• Zbornik radova profesora Islamske pedagoške akademije, Islamska pedagoška akademija, Zenica,
2003.
• Mensur Valjevac: Vrste objave, Islamska pedagoška akademija , Zenica, 2003.
• Šejh Muhammed Mutevelli eš-Ša'ravi: Savršenstvo Kur'ana, preveo s arapskog Nezir Halilović,
Zenica, 2004.
• Ahmed Behdžet: Bosna i Hercegovina, zločin stoljeća, s arapskog preveo dr. Mehmed Kico, El-Kalem,
Sarajevo, 2004.
• Refik Ćatić i Izet Pehlić: Metodika nastave islamske vjeronauke, Islamska pedagoška akademija,
Zenica, 2004.
• Dr. Bessam el-Amuš i šejh Husni Ramadan: Odgoj djeteta kroz pitanja i odgovore, s arapskog preveo
Nezir Halilović, Zenica, 2005.
• Almin Omerašević: Kur'anska hamajlija, lijek i zaštita od sihira, uroka i ograme, Zavidovići, 2005.
• Šefik Kurdić: Islamski bonton, Islamska pedagoška akademija, Zenica, 2005.
• Šejh Muhammed Mutevelli eš-Ša'ravi: Savršenstvo Kur'ana, s arapskog preveo Nezir Halilović,
Zenica, 2004.
• Mustafa Islamoglu: Država u srcu, s turskog preveli Abdulaziz i Hulya Rizvić. Izdavačka kuća Denge,
Istanbul, 2009.
• Džemal Mustafa Abdulhamid en-Nedždžar: Interpolacije u tefsiru Kur'ana, s arapskog preveo Džemo
Režematović, Islamska zajednica u Crnoj Gori, Podgorica, 2010.
• M. Fethullah Gulen: Kur'anska svjetlost na nebu spoznaje, s arapskog preveo dr. Mehmed Kico, ElKalem i Hikmet, Sarajevo, 2010.
• Šefik Kurdić: Tefsir Jasina, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2009.
• Šefik Kurdić: Apokrifni hadisi, Islamski pedagoški fakultet u Zenici, 2010.
• Muhamed Mahmutović: Inat bosanskog goluba, Bošnjaci.net, New York, 2010.
• Esmir Halilović: Ovisnost o duhanu, medicinski i religijsko-duhovni aspekti, Zenica, 2011.
• Šefik Kurdić: Pedagogija Muhammeda, a.s., Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2011.
• Dr.Jusuf el-Karadavi: Vjera i politika, s arapskog prevo Fahrudin Smajlović, Bookline, Sarajevo, 2011.
• Almir Premenković: Isa, a.s., / Isus u Kur'anu i Bibliji, komparativna studija, Fakultet za islamske
studije i El-Kelimeh, Novi Pazar, 2010.
• Mirsad Mahmutović: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa, El-Kalem, Sarajevo, 2011.
• Džasir Auda: Duhovni put ka Allahu, s arapskog preveo Mensur Valjevac, El-Kelimeh, N.Pazar, 2012.
• Džemal Najetović: Međunarodni odnosi, zbirka eseja, El-kelimeh, Novi Pazar, 2012.
• Reuf Ibreljić: Ruka, Zenica, 2012.
• Šefik Kurdić: Smak svijeta, zbirka vjerodostojnih hadisa s komentarom, Islamski pedagoški fakultet u
Zenici, 2013.
• Mina Valjevac: Ehli-bejt, Poslanikova časna porodica, Islamski pedagoški fakultet u Zenici i ElKelimeh, Novi Pazar, 2013.
• Dr. Jusuf el-Karadavi: Tevekkul, pouzdanje u Allaha, Bookline, Sarajevo, 2013.
Uvod Zbornika radova Naučne konferencije s međunarodnim učešćem “Uzroci i prevencija islamofobije“
(Causes and Prevention of Islamophobia), Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i Centar za dijalog –
Vesatija, Sarajevo, 2013.
•
.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 11 / 9
Curriculum vitae
12
Prof. dr. Safvet Halilović
UČEŠĆE U PROJEKTIMA
– Izrada projekcije kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog razvoja Islamske pedagoške akademije u
Zenici (oktobar 2003) – član stručnog tima
– Izrada Elaborata o transformaciji dodiplomskog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku na Islamskoj
pedagoškoj akademiji u Zenici (juli 2005) – član stručnog tima
– Izrada Elaborata o opravdanosti otvaranja postdiplomskog studija na Islamskom pedagoškom fakultetu
Univerziteta u Zenici (maj-decembar, 2007) – član stručnog tima
– Izrada istraživačkog projekta podrške reviziji Nastavnog plana i programa studija islamske vjeronauke na
Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici (januar 2009) – član istraživačkog stručnog tima
– Član projektnog tima Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem "Stanje i perspektive
vjeronauke u Bosni i Hercegovini", Sarajevo, maj 2012., u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta
Univerziteta u Zenici, Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Islamskog pedagoškog fakulteta
Univerziteta u Bihaću.
– Član Komisije za izradu reformiranog diferencijalnog programa studija za svršenike dvogodišnjeg studija
na Odsjeku za islamsku vjeronauku (septembar 2012)
– Pokretač projekta i predsjednik Naučnog odbora konferencije s međunarodnim učešćem "Uzroci i
prevencija Islamofobije" u organizaciji Odsjeka za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta
Univerziteta u Zenici i i Centra za dijalog – Vesatijja Sarajevo, 25. i 26. maja 2013. godine.
– Član Komisije za izradu Elaborata i Nastavnog plana i programa za doktorski studij na Odsjeku za
islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, januar-novembar 2013.
UREDNIK KNJIGA I BIBILOTEKA
MENTORSTVO U MAGISTRASKIM
RADNJAMA I DOKTORSKIM
DISERTACIJAMA
– Syed Muhammad Naquib al-Attas: Islam i sekularizam, s engleskog preveo Džemaludin Latić,
Bosančica-print, Sarajevo, 2003.
– Muhammed Zekerijja el-Kandehlevi: Vrijednosti ramazana, s engleskog preveo Muhidin Hadžiahmetović,
Udruženej „Selam“, Zenica, 2003.
– Muhammed Asad: Principi islamske države i vlasti, s engleskog preveo dr. Džemaludin Latić, Zagreb,
2005.
– Ali Abd al-Halim Mahmud: Osnovi islamske pedagogije, elementi islamskog pedagoškog
tretiranja formativnog perioda djetinjstva i mladosti, s arapskog preveo dr. Mehmed Kico, Islamski
pedagoški fakultet u Zenici, 2008.
– Muhammed Asad: Orijent bez romantike, s njemačkog preveo Sejfudin Dizdarević, El-Kelimeh, Novi
Pazar, 2008.
– Svjetska unija islamskih učenjaka: Islamska povelja, s arapskog preveli Safvet Halilović Mehmed Kico,
treće izdanje, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013.
– Komentor u izradi magistarskog rada Almira Pramenkovića, na temu: “Isa/Isus u Bibliji i Kur’anu,
komparataivna studija”, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Srbija, rad odbranjen u julu 2007.
– Mentor u izradi magistarskog rada Muamera Neimarlije, pod nazivom: “Mikropedagoški aspekt kur’anskog
odgojnog modela”, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, rad odbranjen u februaru 2013.
Mentor u izradi magistarskog rada Mine Valjevac, pod nazivom: “Poslanikov Ehli-bejt u
tradicionalnim islamskim izvorima,”, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, rad odbranjen u
–
12. juna 2013.
– Mentor u izradi magistarskog rada Elvira Ćamdžića, pod nazivom: “Značaj kur’anskih kazivanja u
odgoju mladih”, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, rad je u pripremi za odbranu.
– Mentor u izradi doktorske disertacije kandidata mr. sc. Ataullah Aliu, na temu: „Kur'anski koncept o
fitni i interpretacija mufessira“, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Srbija, 2012-2013.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 12 / 9
Curriculum vitae
13
Prof. dr. Safvet Halilović
INTERVJUI SA ISTAKNUTIM U svojim kontaktima koje održava sa istaknutim islamskim učenjacima i ličnostima javnog, kulturnog i naučnog
NAUČNIM LIČNOSTIMA života u islamskom svijetu Safvet Halilović je, sa nekima od njih, obavio i intervjue koji su objavljeni u
bosanskohercegovačkoj periodici, poput, npr.:
- Intervju sa poznatim egipatskim učenjakom šejhom Muhammedom Mutevellijem eš-Ša’ravijem, objavljeno u
islamskoj reviji Muallim, br. 62/63, novembar/decembar 1997.
- Intervju sa prof. dr. Jusufom el-Karadavijem, Novi horizonti, br. 14, oktobar 2000.
- Intervju sa prof. dr. Zaglulom en-Nedždžarom, Novi horizonti, br. 23, juli 2001.
- Intervju s prof. dr. Tarikom Ramadanom, povodom Međunarodnog simpozija Promjenjivo i nepromjenjivo
u islamskoj misli i praksi (Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 7-9. maj 2005.), intervju je objavljen u časopisu
Novi horizonti, br. 70, Zenica, juni 2005., pod naslovom: U akaidu i ibadatu nema promjena. Intervju je
također objavljen i u časopisu Glas islama, Novi Pazar, juni 2005. pod naslovom Promjenjivo i nepromjenjivo
u islamu.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 13 / 9
Download

Prof. dr. Safvet Halilović