OGLASNIK JAVNE NABAVE
1 - JANAB
11 - JANAB
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA
PJ NOVI @IVOT ZENICA
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica
P.J. Novi @ivot
Kontakt osoba: Talić Rabija
Adresa: Sarajevska 36
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 421810880008
Telefon: 032/449-702
Fax: 032/463-062
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe KPZ ZT PJ Novi Ţivot Zenica.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe KPZ ZT PJ Novi Ţivot Zenica.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljan opis dat je u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Fco skladište naruĉioca
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Po ĉlanu 23. ZJN dostaviti dokaze
Napominjemo da se dokazi o plaćenim porezima trebaju dostaviti kako od kantonalne
poreske uprave tako od Uprave za indirektno oporezivanje
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Po ĉlanu 24. ZJN dostaviti dokaze
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans uspjeha za 2009. godinu i potvrda banke o solventnosti ponuĊaĉa za posljednjih 6
mjeseci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Lista isporuka za 2008. i 2009. godinu sa vrijednostima
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
uslovi plaćanja
3)
rok isporuke
uĉešće 20%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku od 3 dana.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
Transakcijski raĉun 1610550000510058.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti liĉno ili se dostavlja poštom od dana
objavljivanja obavještenja o nabavci u "Sluţbenom glasniku BiH", na osnovu pismenog
zahtjeva sa naznakom naĉina izuzimanja liĉno ili poštom na adresu ponuĊaĉa (navesti
adresu) i dostavljanja dokaza o uplati za otkup tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
19. 5. 2010. godine u 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 36 mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
19. 5. 2010. godine u 11,00 sati
KPZZT Zenica - sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude s dostavljaju poštom ili liĉno na adresu: KPZ ZT PJ "Novi Ţivot" Zenica, Sarajevska
36, Zenica.
Ponuda treba da sadrţi:
1) Cijenu izraţenu u KM na aneksu 3 iz tenderske dokumentacije
2) Izjavu za uslove plaćanja i rok isporuke
3) Ostala dokumenta navedena u tenderskoj dokumentaciji.
(1-11-5750-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
GRANIĈNA POLICIJA
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo sigurnosti, Graniĉna policija
Kontakt osoba: Alajbegović Elvir
Adresa: Reufa Muhića 2-A
Poštanski broj: 71123
Grad: Sarajevo-Ilidţa
Identifikacioni broj: 4200416170006
Telefon: 033/755-221
Fax: 033/755-236
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak za zakljuĉivanje ugovora za isporuku dijelova uniformi
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Tehniĉki podaci za proizvode dati su u tenderskoj dokumentaciji. Naziv i procijenjene koliĉine
proizvoda po lotovima su:
LOT 1 Dijelovi radne uniforme
- Hlaĉe ljetne - muške i Ţenske 3600 kom.
- Hlaĉe zimske - muške i Ţenske 3650 kom.
- Suknja ljetna 110 kom.
- Suknja zimska 105 kom.
LOT 2 Dijelovi uniformi za JPK
- Radne hlaĉe ljetne (crne) 300 kom.
- Košulja ljetna-kratki rukav (crna) 450 kom.
- Košulja zimska-dugi rukav (crna) 150 kom.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine su kao pod taĉkom II.4.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Fco skladište Graniĉne policije BiH, Sarajevo-Ilidţa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema ugovorenom roku isporuke
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, garancija za ozbiljnost ponude iznosi 1% od vrijednosti ponude. Garancija za ponudu
moţe biti u jednom od slijedećih oblika:
a) bezuslovna bankarska garancija.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Za izvršenje ugovora izabrani ponuĊaĉ duţan je obezbijediti neopozivu bankarsku garanciju
u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom dospijeća prema roku isporuke plus 30 dana.
Ukoliko se vrši avansno plaćanje, isporuĉilac je obavezan dostaviti neopozivu bankarsku
garanciju na ukupan iznos avansa sa rokom dospijeća prema datumu isporuke plus 30 dana.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Za dokazivanje ispunjavanja uslova za uĉešće dostaviti ovjerenu kopiju sljedećih
dokumenata, ne starijih od tri mjeseca:
1. uvjerenje od nadleţnog suda-organa da ponuĊaĉ/kandidat nije osuĊen u sudskom
postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet
godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude
2. uvjerenje nadleţnog suda-organa da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom,
odnosno da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili izdavanja naloga za prisilnu
likvidaciju, odnosno za samostalne djelatnosti uvjerenje nadleţnog organa uprave da nije
izdato rješenje o zabrani rada
3.
a) potvrdu nadleţne poreske uprave da ponuĊaĉ nema
neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza
b) potvrdu da nema neizmirenih indirektnih poreza
4. potvrdu nadleţnog organa da ponuĊaĉ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa
za zdravstveno osiguranje
5. potvrdu nadleţnog organa da ponuĊaĉ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa
PIO/MIO
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Za dokazivanje ispunjavanja uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti
dostaviti:
1.
ovjerenu kopiju identifikacijskog broja
2.
ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, odnosno rješenja o obavljanju djelatnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti potvrdu o solventnosti izdatu od matiĉne poslovne banke.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Za dokazivanje uslova iz taĉke III.8. dostaviti:
1. dokaz da je ponuĊaĉ u protekle 2 godine imao realizovan ugovor za isporuku ponuĊenih
artikala u vrijednosti od min. 30% iznosa njegove ponude za predmetni lot
2.
uzorak ponuĊenog artikla
3. izvještaj (ATEST) nadleţne institucije u BiH, ili proizvoĊaĉa materijala, o kontroli
materijala za izradu DOSTAVLJENOG UZORKA u odnosu na tenderskom dokumentacijom
propisane zahtjeve
4. rok isporuke ne duţi od 90 dana od datuma potpisivanja ugovora, uz obavezu plaćanja
penala od 1 promila dnevno po osnovu prekoraĉenja roka isporuke
5.
opcija ponude 60 dana od datuma otvaranja ponuda
Napomena: Uzorak dostavljen od ponuĊaĉa sa kojim se zakljuĉi ugovor ne vraća se.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po osnovu sljedećih kriterija:
-
ponuĊena cijena
-
uslovi plaćanja
-
rok isporuke
uĉešće
uĉešće
uĉešće
90%
5%
5%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama GP BiH Sarajevo-Ilidţa, Reufa
Muhića 2-A, soba broj 122, radnim danom u vremenu od 10,00 do 15,00 sati. Nepovratna
naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, uplatu izvršiti na raĉun JRT Trezor
BiH-Depozitni raĉun, broj raĉuna: 1610000010751006, vrsta prihoda 722153, budţetska
organizacija 0703999
SVRHA UPLATE: "TENDERSKA DOKUMENTACIJA GP BiH - UNIFORME".
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za prijem ponuda je 1. 6. 2010. do 11,00 sati, bez obzira na naĉin dostave (liĉno ili
poštom preporuĉeno).
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 1. 6. 2010. godine sa poĉetkom u 13.00 sati, u
prostorijama glavnog sjedišta GP BiH, Sarajevo - Ilidţa, Reufa Muhića 2-A, sala za
sastanke.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pismene ponude dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za isporuku dijelova
uniformi, ne otvaraj" na adresu: GP BiH, Reufa Muhića 2A, Sarajevo-Ilidţa.
Ugovorni organ zadrţava pravo da okonĉa postupak dodjele ugovora u skladu sa ĉlanom 12.
ZJN.
(1-11-5751-10)
11 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
Kontakt osoba: Mehmed Zolj 036/449-126
Adresa: Stjepana Radića 33/III kat
Poštanski broj: 88 000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4200772980004
Telefon: 036/449-120
Fax: 036/449-122
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.fmrpo.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1
Nabavka raĉunarske opreme za rekonstrukciju i nadogradnju Informacijskog sistema Obrtnog
registra (ISOR)
LOT 2
Izrada rekonstruiranog i nadograĊenog software - a za Informacijski sistem Obrtnog registra
(ISOR)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Nabavka raĉunarske opreme za rekonstrukciju i nadogradnju Informacijskog sistema Obrtnog
registra (ISOR)
LOT 2
Izrada rekonstruiranog i nadograĊenog software - a za Informacijski sistem Obrtnog registra
(ISOR)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1
Server series
Hard Drive
1 kom.
2 kom.
Power Supply Kit
1 kom.
Software za server
Storage
1 kom.
1 kom.
Rack Power System
Series racks
1 kom.
1 kom.
Rackmount Keyboard 17in Intl Monitor
Software za backup podataka
GSM modem
1 kom.
1 kom.
Dual Ethernet Router
1 kom.
Antivirusni software za server
Raĉunar
1 kom.
1 kom.
1 kom.
Komponente
(prema specifikaciji iz
tenderske dokumentacije)
LOT 2 Rekonstruirani i nadograĊeni software
za ISOR 1 kom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Stjepana Radića 33/III kat, 88000
Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od dodjele ugovora
Zapoĉinje po zakljuĉivanju ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
LOT 1 i LOT 2
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka
za dostavu ponuda
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
LOT 1 i LOT 2
Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim
pojedinaĉno ovjerenim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
LOT 1
1.
ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2008. i 2009. godinu
2.
potvrda banke da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci
3.
detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
LOT 2
1.
ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za posljednje 3 (tri) godine
2.
potvrda banke o solventnosti raĉuna ponuĊaĉa u posljednje 2 (dvije) godine
3.
detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
LOT 1 i LOT 2
- dokazi iz ĉlana 26. Zakona o javnim nabavama
- detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
LOT 1
1)
cijena raĉunarske opreme
2)
ponuĊeni tehniĉki uslovi
uĉešće 70%
uĉešće 30%
a) dodatne tehniĉke karakteristike
uĉešće 50% od 30%
b) funkcionalne i ekološke
karakteristike uĉešće 30% od 30%
c) postprodajni servis i tehniĉka
pomoć uĉešće 20% od 30%
LOT 2
1)
finansijski dio ponude
2)
tehniĉki dio ponude
uĉešće 40%
uĉešće 60%
a) specifiĉno iskustvo ponuĊaĉa na
istim ili sliĉnim poslovima uĉešće 50% od 60%
b) adekvatnost predloţenog
rješenja i metodologija izrade uĉešće
20% od 60%
c) kvalifikacije i kompetentnost
struĉnog osoblja uĉešće 30% od 60%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti pet dana prije isteka roka za podnošenje ponude.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se moţe predati na jednom od sluţbenih jezika Federacije BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28 dana od dana objavljivanja obavještenja do 15,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Datum: Tri dana po isteku roka od 28 dana u 11,00 sati
Mjesto: U sjedištu ugovornog organa, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadrţava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora
na temelju odredbi ĉlanka 12. stavak 1 b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Sluţbeni
glasnik BiH", broj 49/04) i ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem ponuĊaĉa u
nadmetanju.
Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuĊaĉa ugovorni organ će dostaviti svim
ponuĊaĉima.
Nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje i bit će vraćene neotvorene
na adresu ponuĊaĉa.
(1-11-5762-10)
11 - JANAB
DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM
@EPĈE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Dom zdravlja sa stacionarem @epĉe
Kontakt osoba: Hazim Zvekić
Adresa: Ulica Prva 37a
Poštanski broj: 72230
Grad: @epĉe
Identifikacioni broj: 4218041000007
Telefon: 032/880-675
Fax: 032/880-675
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka Upravnog odbora broj 01-456/10 od 30. 3. 2010. godine o nabavci roba i vršenja
usluga za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Gorivo i mazivo
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan priloţiti slijedeće dokaze:
-
uvjerenje nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
- uvjerenje nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom potupku za kršenje zakona
u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina prije podnošenja ponude
- uvjerenje nadleţnog suda da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u
periodu od pet godina prije podnošenja ponude
-
potvrdu o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje
-
potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje
-
uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza
Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena fotokopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ponuda treba da sadţi:
-
naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom, brojem telefona i faksa
-
ovjeren izvod iz sudskog registra ili rješenje o obavljanju djelatnosti za fiziĉko lice
-
uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacioni broj
-
uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost
-
ime i prezime odgovorne osobe
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obraĉunski period
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Lista glavnih isporuka dobavljaĉa u posljednjoj godini
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
LOT 1
1)
cijena
uĉešće 80%
2)
uslovi plaćanja
3)
blizina benzinske pumpe
uĉešće 10%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti odmah po objavi obavještenja u "Sluţbenom
glasniku BiH" u prostorijama uprave Doma zdravlja sa stacionarom @epĉe od 7,00 do 15,00
sati. Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM i nepovratna je.
Uplatu izvršiti na raĉun Doma zdravlja sa stacionarom @epĉe broj 3383102200025004 koji
se vodi kod UniCredit Zagrebaĉke banke, Poslovnica @epĉe ili direktno na blagajni Doma
zdravlja sa stacionarom @epĉe.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 26. 5. 2010. godine do 9,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana od krajnjeg roka za pdnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda obavit će se 26. 5. 2010. godine sa poĉetkom u 10,00 sati
Centar za fizikalnu rehabilitaciju (zgrada do Doma zdravlja)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove kandidatima u postupku, te zadrţava pravo da
prihvati ili odbije svaku ponudu, objavi obavještenje o poništenju ili odbaci sve ponude u bilo
koje vrijeme prije dodjele ugovora kvalificiranom ponuĊaĉu koji je dostavio najprihvatljiviju
ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuĊaĉima niti je obavezan da
objasni razloge takvog postupka.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati ovlašteni predstavnik ponuĊaĉa, samo na osnovu
pismenog ovlaštenja.
Ponude se dostavljaju na adresu kao pod I.1. sa naznakom: "Ponuda za nabavku goriva i
maziva (LOT 1) - "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
(1-11-5770-10)
11 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Brĉko Distrikt BiH
Vlada Brĉko Distrikta
Bulevar mira 1 Brĉko
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Brĉko Distrikt BiH, Odjel za struĉne i administra- tivne poslove, Pododjel za
javne nabave
Kontakt osoba: Dragan Jokanović, dipl.oec.
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacijski broj: 4600082130006
Telefon: 049/240-616
Fax: 049/240-616
E-mail: [email protected], [email protected]
Internet adresa: www.bdcentral.net
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.2.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Vlada Brĉko Distrikta BiH
Odjel za struĉne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave, Bulevar mira 1, 76100
Brĉko.
Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom:
"Ponuda za nabavu loţ ulja za potrebe Odjela za zdravstvo-PZZ za grijnu sezonu 2010/2011.
godinu - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA", osobnom predajom na prijemni šalter 7 ili 8 u
zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporuĉenom pošiljkom ili donijeti direktno na
mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.b ostali, na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava loţ ulja za potrebe Odjela za zdravstvo - Pododjel za primarnu zdravstvenu zaštitu
za grijnu sezonu 2010/2011
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabava loţ-ulja za potrebe ZC Brĉko
LOT 2 Nabava loţ-ulja za potrebe ZC Maoĉa
LOT 3 Nabava loţ-ulja za potrebe ZC Bijela
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
ZC Brĉko, ZC Bijela i ZC Maoĉa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponuda se moţe dostaviti za jedan lot, više lotova ili za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Od dana potpisivanja do trenutka isporuke, sukcesivna isporuka.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
Napomena: Navedena dokumentacija iz toĉke III.5., 6, 7 i 8. obavijesti je eliminatorna.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, uz priloţenu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama domaćeg
porijekla.
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
1) Navedeno u toĉki I.2.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 1. 6. 2010. godine do 13,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
120 dana
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda obavit će se 1. 6. 2010. godine u prostorijama Doma kulture u
Brĉkom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati.
Neblagovremene ponude će biti odbijene i vraćene ponuditelju neotvorene.
(1-11-5775-10)
11 - JANAB
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRUĈJE TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10-T-013/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Melika Arapĉić, tel. 035/304-019; za tehniĉka pitanja:
Kemal Hamzić, telefon 035/304-031
Adresa: Ljubaĉe bb, pošt. fah 79
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 402369530009
Telefon: 035/304-000
Fax: 035/304-008
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podruĉje Tuzla, Ljubaĉe bb,
pošt. fah 79, 75000 Tuzla (soba broj 3 protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a akcionarsko društvo
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
10-T-013/10 - Nabavka transformatorskog ulja za potrebe OP Tuzla
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Transformatorsko ulje, u svemu prema tehniĉkom dijelu TD.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
30.000,00 litara
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladište kupca, Tuzla - Ljubaĉe bb
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ponude (vrijednosti bez PDV-a), uz uslov da ista ne moţe biti manja od
2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankovna garancija (original), sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana, a
u svemu prema taĉkama 5.20, 5.21. i 5.22. tenderske dokumentacije.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% ugovorene vrijednosti robe bez ukljuĉenog PDV-a
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
PonuĊaĉ dostavlja izjavu da će u sluĉaju prihvatanja ponude, obezbijediti bezuslovnu
bankovnu garanciju (u originalu) za dobro izvršenje posla na iznos od 5% ugovorene
vrijednosti robe bez ukljuĉenog PDV-a, a u svemu prema taĉkama 9.2., 9.3. i 9.4. tenderske
dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti dokaze definisane tenderskom dokumentacijom, da nema smetnji
za njegovo uĉešće u postupku javne nabavke u smislu ĉlana 23. ZJN BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti dokaz definisan tenderskom dokumentacijom, da je registrovan
za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku u skladu sa vaţećim
propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- da je ponuĊaĉ ostvario ukupan promet u zadnje 2 (dvije) finansijske godine minimalno
500.000,00 KM, a ako je poĉeo sa radom prije manje od 1 (jedne) godine 200.000,00 KM
-
da ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima
Dokazi su definisani tenderskom dokumentacijom.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost sliĉni
onima koji se odnose na predloţeni ugovor (kako je definisano taĉkama 6.6. i 6.7. tenderske
dokumentacije) u prethodne 3 (tri) godine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉl. 20. UPZ ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 03/05) cjenovni preferencijalni tretman
domaćeg se primjenjuje iskljuĉivo u svrhu poreĊenja ponuda u skladu sa ĉlanom 37. ZJN
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04) i Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog
tretmana domaćeg ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 29/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki dobavljaĉ, koji je zainteresiran za uĉestvovanje u otvorenom postupku javne nabavke
robe broj 10-T-013/10 duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće u otvorenom postupku,
na ovlašteni faks broj 035/304-008.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u
"Sluţbenom glasniku BiH" u prostorijama "Elektroprijenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno
podruĉje Tuzla, Ljubaĉe bb, soba broj 17, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, uz podnošenje
potvrde o uplati troškova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za uĉešće u otvorenom
postupku.
Novĉana naknada za uplatu troškova tendera iznosi 58,50 KM (u cijenu je uraĉunat PDV).
Plaćanje unutar BiH vrši se preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka na raĉun broj
5510010003400849 ili Raiffeisen banka raĉun broj 1610450028020039 za
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka sa identifikacijom svrhe: Kupovina
tenderske dokumentacije broj 10-T-013/10.
Plaćanje izvan BiH vrši se u EUR u skladu sa slijedećim instrukcijama:
Receiving Bank: UniCredit Bank a.d. Banja Luka BLBABA22
Receivers Correspondent: BKAUATWW Bank Austria CA Vienna
Beneficiary Customer: IBAN BA395511100034800325 Elektro- prenos/Elektroprijenos BiH
a.d. Banja Luka
Identifikacija svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj 10-T-013/10.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH. Prateći dokumenti i štampana
literatura koju dostavlja dobavljaĉ mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se
najĉešće koristi u meĊunarodnoj trgovini pod uslovom da je dostavljen i zvaniĉan prevod na
jezik na kojem je napisana ponuda.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je: 26. 5. 2010. godine do 12,00 sati
Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se izvršiti dana 26. 5. 2010. godine u 13,00 sati u prostorijama
Elektroprijenos/Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podruĉje Tuzla, Ljubaĉe bb,
sala za sastanke, soba br. 6/prizemlje, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i ovlaštenih
predstavnika ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ĉlana 9. ZJN BiH mogu se dobiti od
kontakt osoba iz Odjeljka I (taĉka I.1).
Dobavljaĉi su duţni dostaviti svoju ponudu u 1 primjerku i to original u zapeĉaćenoj koverti,
poštom ili liĉno, obraĊenu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Na koverti
mora biti napisan puni naziv i adresa ponuĊaĉa.
Na koverti naznaĉiti:
"Ponuda za otvoreni postupak javne nabavke br. 10-T-013/10 -Transformatorsko ulje - ne
otvarati do 26. 5. 2010. godine, 13,00 sati".
(1-11-5777-10)
11 - JANAB
"TOPLANA" AD BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: "Toplana" a.d.
Kontakt osoba: Cvišić Goran i Novo Vuĉeta
Adresa: Bulevar Vojvode @ivojina Mišića 32
Poštanski broj: 78000
Grad: Banjaluka
Identifikacioni broj: 400947090006
Telefon: 051/336-132
Fax: 051/304-890
E-mail: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka rastavljivih ploĉastih izmjenjivaĉa za izmjenjivaĉe u toplotnim podstanicama
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka 13 rastavljivih ploĉastih izmjenjivaĉa za potrebe Sektora distribucije "Toplana" a.d.
Banja Luka, po sljedećoj specifikaciji:
Rr/b Naziv
opreme
Komada Cijena Ukupno
1.
1
Ploĉasti
izmjenjivaĉ
snage 1400
KW
2.
Ploĉasti
izmjenjivaĉ
snage 1500
KW
3
3.
Ploĉasti
izmjenjivaĉ
snage 2000
KW
3
4.
Ploĉasti
izmjenjivaĉ
snage 2500
KW
3
5.
Ploĉasti
izmjenjivaĉ
snage 3000
KW
2
6.
Ploĉasti
izmjenjivaĉ
snage 3500
KW
1
7.
Ukupno
13
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Do 120.000,00 KM bez PDV-a
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Banja Luka, skladište, odnosno lokacija toplotne podstanice, "Toplane" a.d.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne traţi se.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne traţi se.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Radi dokazivanja prava za sudjelovanje u postupku javne nabavke, ponuĊaĉ je duţan priloţiti
sve dokaze u skladu sa ĉlanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima
- naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom, identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV
obveznika
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
bilans stanja za 2009. godinu
-
bilans uspjeha za 2009. godinu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- PonuĊaĉ je duţan da pruţi svu tehniĉku pomoć prilikom ugradnje isporuĉenih
izmjenjivaĉa toplote u toplotne podstanice.
- Krajnji rok isporuke je 20. 8. 2010. Ponuda ponuĊaĉa koji ne moţe isporuĉiti robu do
krajnjeg roka neće biti razmatrana.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Ugovorni organ dodjelu ugovora zasniva na kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, po
slijedećim potkriterijima:
1)
Kriteriji za bodovanje ekonomski najpovoljnije ponude
R/b KRITERIJI
1
BROJ MAKSI- Ostvareni
BOMALAN broj
DOVA BROJ bodova
BODO- (popuVA
njava
komisija)
Tehniĉka sposobnost
40
1.a. Tehniĉka sposobnost
isporuke od proizvoĊaĉa
40
1.b. Tehniĉka sposobnost
isporuke od trgovca
10
2.
Cijena
50
Najniţa cijena
50
Bodovna formula = 30 x
najniţa cijena
PonuĊena
cijena
3.
Rok plaćanja
10
Najduţi rok plaćanja
10
Bodovna formula = 20 x
ponuĊeni rok
Najduţi
rok plaćanja
UKUPNO
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
100
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom u periodu od 26. 4. 2010.
do 25. 5. 2010. godine od 09,00 do 14,00 ĉasova na adresi naruĉioca navedenoj u I.1 nakon
plaćanja iznosa od 100,00 KM, odnosno 50 EUR.
Uplate u KM se mogu vršiti na Ţiro-raĉun broj 552 000 00000633 07 kod Hypo Alpe Adria
Bank a.d. Banja Luka, a u EUR na devizni raĉun
Intermediary:
HAABAT22
HYPO ALPE-ADRIA
BANK INTERNATIONAL
AG KLAGENFURT,
AUSTRIA
Account with institution:
/9323 929
HAABBA2B
HYPO ALPE-ADRIA BANK AD
BANJA LUKA
Beneficiary customer:
BA39 5520 2033 7026 3210
TOPLANA AD
Zainteresovani ponuĊaĉi mogu, nakon dokaza o uplati, u ostavljenom roku podići tendersku
dokumentaciju liĉno ili zatraţiti pismenim putem da im se tenderska dokumentacija dostavi
poštom na njihovu adresu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponuĊaĉ i ugovorni organ
razmijene moţe biti na bilo kojem sluţbenom jeziku BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 25. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
30 dana od roka za dostavljanje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
20. 5. 2010. godine u 12,05 sati
Banja Luka, Bulevar @ivojina MIšića 31, "Toplana" a.d. soba broj 102.
(1-11-5779-10)
11 - JANAB
GRAD MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Grad Mostar
Kontakt osoba: Zoran Ćorluka
Adresa: Adema Buća 19
Poštanski broj: 88104
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227396110007
Telefon: 036/505-507
Fax: 036/505-512
Internet adresa: www.mostar.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, ul. Braće Fejića 51
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, ul. Braće Fejića 51
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka i instaliranje dodatne opreme za sistem za povećanje bezbjednosti saobraćaja na
glavnoj gradskoj saobraćajnici/promet- nici-Bulevar
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka radarskog kompleta i montaţa radarskog sistema u postojeće kućište
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljnije specifikacije i opis roba i radova koji su predmet javne nabavke sadrţani u
tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Grad Mostar - glavna gradska saobraćajnica Bulevar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
70 (sedamdeset) dana nakon potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% vrijednosti ponude - minimalno 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bankovna garancija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankovna garancija za izvršenje ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća imaju sva pravna i fiziĉka lica koja su registrovana za isporuku roba i izvršenje
radova koji su predmet ovog nadmetanja i koja dostave dokaze (ne starije od 3 mjeseca) da
nema smetnji za uĉešće u postupku utvrĊenim ĉlanom 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1.
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa sa imenom odgovornog lica i kontakt telefonom
2.
ovjerena kopija registracije u relevantnim registrima (ne starije od 3 mjeseca)
3.
ovjereno uvjerenje o poreznoj registraciji
4.
ovjereno uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Potvrda o solventnosti/likvidnosti izdata od matiĉne poslovne banke, ne starija od 30 dana
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 24. 5. 2010. godine u 12:00 sati
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 16,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 12,00 sati
Sluţbene prostorije Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara,
Braće Fejića 51
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji
(1-11-5788-10)
11 - JANAB
JP "KOMUNALNO BRĈKO" DOO
BRĈKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o. Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Zaim Kurtović
Adresa: Studentska 13
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600244130005
Telefon: 049/216-349
Fax: 049/216-349
E-mail: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA (NABAVKA RADNIH ODIJELA,
OBUĆE I OPREME) na adresu: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o., Studentska 13, 76100 Brĉko,
putem pošte ili donijeti liĉno na mjesto otvaranja ponuda do roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
ovog obavještenja o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka radnih odijela, obuće i opreme
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP "Komunalno Brĉko" d.o.o., Brĉko Distrikt BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Nabavka radnih odijela
LOT 2 Nabavka zaštitne obuće
LOT 3 Nabavka elektroizolacione opreme
LOT 4 Nabavka majica kratkih rukava
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema rokovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora dokazati da nije iskljuĉen iz prava uĉešća u postupcima javnih nabavki u
skladu sa ĉlanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovaĉkom registru (detaljno opisano u
tenderskoj dokumentaciji) kojim se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave
odreĊenom djelatnošću
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Napomena: Sva traţena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. PonuĊaĉi
trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije traţene dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM, a uplaćuje se na Ţiro raĉun
JP "Komunalno Brĉko" d.o.o. broj 141-601-00037359-17 (kod Bosna Bank International BH,
uz poziv na - vrstu prihoda 639000, šifra opštine 099.
Moţe se dobiti do 25. 5. 2010. godine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 13,15 sati
Brĉko, JP "Komunalno Brĉko" d.o.o., Studentska 13, Brĉko
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj
dokumentaciji.
(1-11-5790-10)
11 - JANAB
JP "KOMUNALNO BRĈKO" DOO
BRĈKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o. Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Zaim Kurtović
Adresa: Studentska 13
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600244130005
Telefon: 049/216-349
Fax: 049/216-349
E-mail: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI- PONUDA (NABAVKA ISPORUKA I
[email protected] AUTO- GUMA) na adresu: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o., Studentska 13, 76100
Brĉko, putem pošte ili donijeti liĉno na mjesto otvaranja ponuda do roka naznaĉenog u taĉki
IV.6. ovog obavještenja o nabavci
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka, isporuka i montaţa auto-guma
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP "Komunalno Brĉko" d.o.o., Brĉko Distrikt BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema rokovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora dokazati da nije iskljuĉen iz prava uĉešća u postupcima javnih nabavki u
skladu sa ĉlanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovaĉkom registru (detaljno opisano u
tenderskoj dokumentaciji) kojim se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave
odreĊenom djelatnošću.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Napomena: Sva traţena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. PonuĊaĉi
trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije traţene dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni - okvirni sporazum
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju sljedećih kriterijuma:
uĉešće 85%
-
cijena
-
garancija
uĉešće 15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM, a uplaćuje se na Ţiro raĉun
JP "Komunalno Brĉko" d.o.o. broj 141-601-00037359-17 (kod Bosna Bank International BH,
uz poziv na - vrstu prihoda 639000, šifra opštine 099.
Moţe se dobiti do 27. 5. 2010. godine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
28. 5. 2010. godine u 13,15 sati
Brĉko, JP "Komunalno Brĉko" d.o.o., Studentska 13, Brĉko
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj
dokumentaciji.
(1-11-5791-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TRAVNIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 006-O/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik
Kontakt osoba: Jasmin Arnautović, Alina Bakaran
Adresa: Prnjavor 11
Poštanski broj: 72270
Grad: Travnik
Identifikacioni broj: 4200211100064
PDV broj: 200211100005
Telefon: 030/519-837, 519-817
Fax: 030/519-813
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.bhtelecom.ba/travnik.html
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom/lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak br. 006-O/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka klime za RD Travnik (isporuka, montaţa i puštanje u rad).
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tehniĉkoj specifikaciji (obrazcu za cijenu ponude TD).
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Fco Direkcija Travnik
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do momenta obostranog ispunjavanja obaveza po ugovoru, a isporuka, montaţa i puštanje u
rad u roku ne duţem od 60 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da - navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da-navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa vaţećim propisima
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa vaţećim propisima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Kriterij za dodjelu ugovora je "najniţa cijena tehniĉki zadovoljava- juće ponude"
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%. U skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferenci- jalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki (Uputstvo o izmjeni "Sluţbeni glasnik BiH", 24/09 od 30.
3. 2009. godine).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti od 26. 4. 2010. godine u Direkciji Travnik,
Prnjavor 11 Travnik, lI sprat, kancelarija 87 ili uputiti zahtjev na faks 030/519-813, za
dobijanje TD poštom.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja oglasa u kancelariji broj 83 na
adresi BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, Prnjavor 11.
Datum i vrijeme pdnošenja ponuda: do 25. 5. 2010. godine do 12,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se odrţati 25. 5. 2010. godine u 13,00 sati u sali broj 79 u BH
TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, Prnjavor 11, Travnik
(1-11-5800-10)
11 - JANAB
PRIVREDNA JEDINICA "PRIVREDNIK"
ISTOĈNO SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Privredna jedinica "Privrednik" Istoĉno Sarajevo
Kontakt osoba: Gutić Milimir
Adresa: Meše Selimovića 1, Istoĉna Ilidţa
Poštanski broj: 71216
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 401462290003
Telefon: 057/316-594
Fax: 057/316-592
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci roba za potrebe Privredne jedinice "Privrednik" Istoĉno Sarajevo u
budţetskoj 2010.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
- koncentrat i stoĉna hrana (LOT 1)
- koke nosilje (LOT 2)
- ambalaţa za pakovanje jaja (LOT 3)
- alkohol i bezalkoholna pića (LOT 4)
- kancelarijski materijal (LOT 6)
- nafta i naftni derivati (LOT 7)
- armatura i cement (LOT 10)
- elektromaterijali vodomaterijal (LOT 13)
- ugostiteljska oprema (LOT 14)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Franko - PJ "Privrednik" Istoĉno Sarajevo (LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 6, LOT 10,
LOT 13, LOT 14) Franko - Benzinska pumpa (LOT 7)
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- uvjerenje nadleţnog suda da preduzeće nije u steĉaju ili likvidaciji
- uvjerenje o plaćenim porezima i doprinosima
- uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Potvrda o registraciji firme (reješenje o upisu u sudski registar)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans uspjeha u posljednje dvije godine
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1) kvalitet i asortiman
2) cijena
3) uslovi i naĉin plaćanja
4) rok isporuke
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju: 20,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
20. 5. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
21. 5. 2010. godine
PJ "Privrednik" Istoĉno Sarajevo
(1-11-5815-10)
11 - JANAB
KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ TD-05-12/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJKP Sarajevogas d.o.o.
Kontakt osoba: Ćimić Adem
Adresa: Muhameda ef. Pandţe 4
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200158020002
Telefon: 033/455-120, 033/202-449
Fax: 033/445-135, 033/445-525
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.sarajevogas.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1 Ugovor o nabavci rotacionih i turbinskih mjeraĉa
protoka gasa
LOT 2
Ugovor o nabavci mjerne opreme i instrumentacija
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabavka rotacionih i turbinskih mjeraĉa protoka
gasa
LOT 2
Nabavka mjerne opreme i instrumentacija
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukupna koliĉina roba opisana je u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedinaĉno.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
KJKP Sarajevogas, Sarajevo-fco skladište Butila.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, ili oba lota.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Godina dana od dana zakljuĉivanja
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- original ili ovjerena kopija uvjerenja nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred
likvidacijom, ne starija od tri mjeseca
- original ili ovjerena kopija uvjerenja nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije predmet postupka za
proglašenje steĉaja, ne starija od tri mjeseca
- original ili ovjerena kopija uvjerenja nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pravosnaţnom
odlukom osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog
ponašanja u periodu od zadnjih pet godina, od dana koji je prethodio datumu podnošenja
ponude, ne starija od tri mjeseca
- original ili ovjerena kopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa plaćanjem
doprinosa za penziono osiguranje, ne starija od tri mjeseca
- original ili ovjerena kopija uvjerenja Uprave za indirektno oporezivanje da su izmirene
obaveze u vezi sa plaćanjem poreza, ne starija od tri mjeseca
- original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa
plaćanjem poreza, ne starija od tri mjeseca
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra (izvod ne stariji od 3 mjeseca), ili
rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima, kojima se
dokazuje pravo ponuĊaĉa da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost
-
naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom identifikacionim i poreznim brojem
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uvjerenje ili ovjerena kopija certifikata o kvaliteti proizvoda kojim se potvrĊuje podobnost
proizvoda, izdata od Agencije za kontrolu kvaliteta ĉija je kompetentnost priznata, (za oba
lota)
- crteţi, prospekti i katalozi sa svim tehniĉkim karakteristikama robe koja se nudi (za oba
lota)
- certifikat o odobrenju tipa izdat od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (za
oba lota)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
LOT 1
1.
cijena
2.
kvalitet
55%
20%
- temperaturno mjerno podruĉje
- ponovljivost greške
10%
10%
3.
garantni rok
20%
4.
uslovi i naĉin plaćanja
5%
LOT 2
1.
cijena
60%
2.
garantni rok
3.
rok isporuke opreme
4.
uslovi i naĉin plaćanja
20%
10%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti do 14. maja 2010. godine svakim radnim danom
od 9,00 do 12,00 sati uz uplatu iznosa od 25,00 KM (sa PDV-om) po lotu, a za ino-ponuĊaĉe
13,00 EUR (sa PDV-om) po lotu. Uplatu izvršiti na raĉun broj 3389002208754612 kod
UniCredit Bank, Sarajevo sa naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije TD-05-12/10",
LOT __.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu saĉiniti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. maj 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. maj 2010. godien u prostorijama KJKP Sarajevogas d.o.o., Muhameda ef. Pandţe 4, po
lotovima kako slijedi:
LOT 1 - u 15,00 sati
LOT 2 - 15,30 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pravo uĉešća imaju sva pravna i fiziĉka lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti, koja
je predmet javne nabavke.
PonuĊaĉi će dostaviti jednu original ponudu i 1 (jednu) kopiju na kojima će ĉitko pisati:
"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE", u zapeĉaćenoj neprovidnoj koverti sa imenom i
adresom ponuĊaĉa, na kojoj će pisati slijedeće rijeĉi: "Ponuda za nabavku roba po tenderu
broj TD-05-12/10, LOT___, ne otvarati do 24. 5. 2010. godine do 15,00 sati. Otvaranju
ponuda moţe prisustvovati uz pismeno ovlaštenje po jedan predstavnik ponuĊaĉa.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
- ispunjen i ovjeren primjerak ponude na originalnoj specifikaciji sa jediniĉnom i ukupnom
cijenom izraţenom u KM
-
izjava ponuĊaĉa o garantnom roku za isporuĉenu opremu (oba lota)
-
izjava ponuĊaĉa o uslovima i naĉinu plaćanja (oba lota)
-
izjava ponuĊaĉa o roku isporuke opreme (LOT 2)
- izjava ponuĊaĉa da je ponuĊena oprema kompatibilna sa postojećom opremom
instaliranom kod ugovornog organa (LOT 2)
- izjava da će uputstva za rukovanje opremom biti na jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni i
Hercegovini (oba lota)
Zainteresirani ponuĊaĉi sve dodatne tehniĉke informacije za LOT 1 mogu dobiti kod
Bećiragić Zinaide na telefon broj 03/721-362, a za LOT 2 kod Starĉević Alme na telefon broj
033/774-300, a informacije za komercijalno-pravna pitanja kod Ćimić Adema na telefon
033/202-449.
(1-11-5843-10)
11 - JANAB
[email protected] AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Adema Buće 102
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 033/702-400
Fax: 033/702-480
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak
Odluka o javnoj nabavci broj 17-11-16-2-1560-1/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka interventne i maskirane policijske uniforme za potrebe Jedinice za specijalnu
podršku Agencije
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Nabavka interventne policijske uniforme i to:
LOT 1
- taktiĉki kombinezon sa termo uloškom - 90 komada
Procijenjena vrijednost nabavke lota je oko 90.000,00 KM sa PDV-om
LOT 2
- jakne sa uloškom - 100 komada
- zimske pantalone sa termo uloškom - 100 komada
Procijenjena vrijednost nabavke lota je oko 45.000,00 KM sa PDV-om
LOT 3
- taktiĉki prsluk - 90 komada
- opasaĉ sa futrolama - 100 komada
- ljetne ĉarape - 270 pari
- zimske ĉarape - 270 pari
Procijenjena vrijednost nabavke lota je oko 46.200,00 KM sa PDV-om
Nabavka maskirne policijske uniforme i to:
LOT 4
- jakna sa uloškom - 90 komada
- zimske pantalone sa termo uloškom - 90 komada
Procijenjena vrijednost nabavke lota je oko 40.000,00 KM sa PDV-om
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sarajevo, Adema Buće 102
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu dostaviti bankovnu garanciju za ponudu u Iznosu od 2% ukupne procijenjene
vrijednosti lota, a koja ne moţe biti manja od 2.000,00 KM u skladu sa ĉlanom 16. ZJN i
ĉlanom 16. UPZ, za svaki lot posebno.
Vrijeme vaţnosti bankovne garancije za ponudu, odreĊuje se prema opciji ponude, a koja ne
moţe biti kraća od 60 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Povrat garancije izvršit će se u skladu sa ĉlanom 18. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama BiH.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prije potpisivanja ugovora, najpovoljniji ponuĊaĉ je duţan dostaviti bankovnu garanciju u
vrijednosti 10% iznosa po ugovoru koji se potpisuje.
Rok vaţenja garancije je najmanje 15 dana od roka ugovorenih obaveza.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Povrat garancije za dobro izvršenje posla će se obaviti u skladu sa ĉlanom 19. UPZ i
odredbama ugovora u kojem će se detaljnije regulisati prava i obaveze izmeĊu ponuĊaĉa i
ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije u roku od 10 dana po
ispunjenju obaveza.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa u skladu sa ĉlanom 23. ZJN stav 1, taĉka a, b, c. d, e,
f.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
dostaviti identifikacioni i PDV broj
- dostaviti izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji preduzeća ili
radnje (ovjera kopije ne starija od 90 dana)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokaz o solventnosti transakcijskog raĉuna (matiĉnog)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa sa ĉlanom 26. ZJN stav 2. taĉka a, b, c, d, e.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
uĉešće 80%
1)
cijena
2)
rok isporuke
uĉešće 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, dostaviti relevantne dokaze
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 26. 5. 2010. god.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. god. do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. god. u 13,00 ĉasova
Adema Buće 102, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvršiti na jedinstveni raĉun trezora BiH - Depozitni
raĉun kod UniCredit Bank broj 3380002210018390, sa svrhom doznake - otkup tenderske
dokumentacije za Drţavnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA). Uplatu popunjavati na sljedeći
naĉin:
- broj poreskog obveznika: trinaestocifreni identifikacijski broj pravnog lica ukoliko uplatu
vrši pravno lice ili jedinstveni matiĉni broj graĊanina ukoliko uplatu vrši fiziĉko lice
-
vrsta uplate: "0"
-
vrsta prihoda: 722153
-
općina: šifra općine prebivališta - sjedišta uplatioca
-
porezni period: treba da odgovara datumu uplate
-
poziv na broj: "0"
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javne nabavke, zadrţava
pravo da prihvati u potpunosti ili djelimiĉno ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poništi
javnu nabavku u skladu sa ĉl. 12. ZJN.
Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuĊaĉima.
Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuĊaĉa ugovorni organ će dostaviti svim
ponuĊaĉima.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponuĊaĉa,
lot na koji se odnosi ponuda, sa naznakom : "Ponuda za nabavku interventne i maskirne
policijske uniforme - ne otvarati " do 26. 5. 2010. godine do 13,00 ĉasova i bez prisustva
Komisije za javne nabavke.
Otvaranje ponuda je javno.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati i biće vraćene i ponuĊaĉu.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Vuka Karadţića 30
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/320-315
Fax: 057/320-303
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Vuka Karadţića 30
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/320-315
Fax: 057/320-303
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Adema Buće 102
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 033/702-400
Fax: 033/702-480
(1-11-5845-10)
11 - JANAB
OPŠTINA KALINOVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Kalinovik
Kontakt osoba: Nebojša Milidrag
Adresa: KaraĊorĊeva 19
Poštanski broj: 71230
Grad: Kalinovik
Identifikacioni broj: 4400529680000
Telefon: 057/623-118
Fax: 057/623-335
Internet adresa: www.kalinovik.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o izboru postupka za dodjelu ugovora br. 02-404-14/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka elektro-materijala, opreme i izvoĊenje graĊevinskih radova na izgradnji TS,VN i NN
elektro-mreţe na lokalitetu Varoš, opština Kalinovik
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Planirana sredstva 176.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Radovi se izvode na lokalitetu Varoši, opština Kalinovik
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 radnih dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Bezuslovna bankarska garancija na ozbiljnost ponude u visini od 1% ponuĊene cijene za
robe
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Bezuslovna bankarska garancija na prvi poziv bez prigovora u visini od 10% vrijednosti za
ugovorene robe i radove. Garancija se dostavlja u roku od 7 dana po zakljuĉenju ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 85%
2)
rok izvoĊenja radova
uĉešće 15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 29. 4. 2010. do 25. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine u 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 14,00 sati
Sala SO Opštine Kalinovik-KaraĊorĊeva 19
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Podloga za izradu pisanih ponuda je tenderska dokumentacija koja se moţe obezbijediti kod
ugovornog organa svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati do roka utvrĊenog u ovoj
obavijesti.
Obrasce izjava ponuĊaĉi dobivaju od ugovornog organa uz tendersku dokumentaciju. Zahtjev
za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se liĉno ili putem faksa 057/623-118 uz
dokaz o uplati iznosa od 100,00 KM po lotu na Ţiro raĉun broj 562-006-00002802-40, šifra
opštine - 046, vrsta prihoda 722521.
Ponude se dostavljaju poštom u zapeĉećenoj koverti ili na protokol ugovornog organa, u
skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznaĉenog u obavijesti.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuĊaĉi ili njihovi predstavnici na osnovu punomoći.
O rezultatima javnog nadmetanja svi ponuĊaĉi će biti pismeno obaviješteni.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimiĉno) ponude ili odbije sve
ponude prije njihovog prihvatanja.
(1-11-5848-10)
11 - JANAB
[email protected][email protected] BiH
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Tuţilaštvo/Tuţiteljstvo BiH
Kontakt osoba: Zdenka Tomić
Adresa: Kraljice Jelene 88
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200749650005
Telefon: 033/707-421
Fax: 033/707-444
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
Tenderska dokumentacija dostupna je odmah nakon objavljivanja oglasa, te se moţe
preuzeti u prostorijama Tuţilaštva/Tuţiteljstva BiH, Kraljice Jelene 88, u vremenu od 08,00
do 15,00 sati,soba B-017, kontakt osoba Sedada Ejupović, tel.033/707-486
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1 Nabavka kompjuterske opreme
LOT 2 Nabavka elektronske opreme
LOT 3 Nabavka opreme za prenos podataka i glasa
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto dostavljanja roba je Tuţilaštvo-Tuţiteljstvo BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja i vaţi do potpunog obostranog ispunjavanja
obaveza definisanim ugovorom.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fiziĉke osobe koje su registrirane za obavljanje
djelatnosti koja je predmet obavijesti o javnoj nabavi, izuzev onih subjekata koji su po ĉlanu
23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine iskljuĉene iz prava sudjelovanja u
postupku javne nabavke.
PonuĊaĉ je duţan dostaviti dokaze da nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. stav 1. taĉke
a), b) , c), d), e) i f) ZJN BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
- ovjerena fotokopija rješenje iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima;
(Ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet tendera).
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih šest mjeseci prije prijave na javno
nadmetanje raĉun nije bio u blokadi.
Napomena: Dokumentacija koja se prilaţe uz ponudu mora biti ovjerena i ne starija od tri
mjeseca.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
- cijena
70%
- rok isporuke
10%
- garantni rok
20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Nisu predviĊeni posebni uslovi niti naknada za dobivanje tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Ponude će se otvarati
Datum: 25. 5. 2010. god.
Vrijeme: 12 sati i 15 minuta
Mjesto:Kao pod I.1.
Napomena: PonuĊaĉi će na dan otvaranja ponuda biti obaviješteni u kojoj kancelariji tj. sali u
prostorijama Tuţilaštva/Tuţiteljstva BiH će se izvršiti otvaranje ponuda.
(1-11-5850-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRAŠWIH POSLOVA RS
BAWA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 051-730/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo unutraš- wih poslova RS
Adresa: Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove
Kontakt osoba: Miladin Grubišić
Telefon: 051/334-368
Faks: 051/334-395
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.2.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.2.
Na koverti obavezno napisati: "PONUDA ZA DIJELOVE ZIMSKE UNIFORME, LOT 1, LOT 2
- NE OTVARAJ"
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka dijelova zimske uniforme za pripadnike MUP-a Republike Srpske
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Zimske pantalone
LOT 2 Košuqa dugaĉkih rukava
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 - 4400 komada
LOT 1 - 4400 komada
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
MUP Republike Srpske, Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
31. 12. 2010. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Definisano u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Definisano u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Definisano u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Definisano u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske
dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Bawa Luka, D. Maksimović 4
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM vrši se na raĉun Javnih
prihoda RS, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108,
šifra opštine 002, novĉana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva uplaćena za
troškove tenderske dokumentacije se ne vraćaju ponuĊaĉu.
Ministarstvo unutrašwih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u
otvorenom postupku. Naruĉilac zadrţava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimiĉno svaku
ponudu, poništi nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u
skladu sa ĉlanom 12. ZJN BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
(1-11-5860-10)
11 - JANAB
JKP "GRADSKA GROBLJA" DOO VISOKO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko
Kontakt osoba: Lopo Hasija-Sijana
Adresa: Mule Hodţića 108
Poštanski broj: 71300
Grad: Visoko
Identifikacioni broj: 4218019840000
Telefon: 032/735-001 lokal 215
Fax: 032/730-762
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.gradskagroblja.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka privremenog Nadzornog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj 000-18473/10 od 15. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 3 GraĊevinski materijal
LOT 5 Rezana graĊa
LOT 6 Nabavka oblovine
LOT 7 Ploĉasti materijal (lijepljeni elementi - ploĉe, iverica, ...)
LOT 8 Šifon, zeleno platno
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Nabavka i sukcesivna isporuka roba za 2010, 2011 i 2012. godinu, po lotovima. Detaljan
opis, vrsta i koliĉina roba sadrţani su u specifikaciji tenderske dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sjedište ugovornog organa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove, ovisno o tome za koliko lotova ponuĊaĉi imaju
interes.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ dostavlja izjavu da će u sluĉaju prihvatanja ponude, obezbijediti garantni depozit za
dobro izvršenje posla u vidu bankovne garancije u visini od 10% od vrijednosti ponude.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Iznos garancije za dobro izvršenje posla će biti dovoljan da osigura naknadu štete i troškova
ĉije nastajanje ugovorni organ moţe razumno oĉekivati u sluĉaju da dobavljaĉ prekrši
konkretan ugovor o javnoj nabavci.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉi su obavezni dostaviti dokaz da nema smetnji za uĉešće u otvorenom postupku u
smislu odredbi iz ĉlana 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i
12/09).
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
Priloţeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u
momentu predaje ponude.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena
65%
2.
rok plaćanja
3.
vremenski rok isporuke
10%
4.
kvalitet-certifikati, atesti
5%
20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom lotu, iznosi 50,00 KM + 17 % PDV
(8,50) = 58,50 KM/30,00 EUR koja se uplaćuje na transakcijski raĉun broj
1610150001440017 Raiffeisen Bank, Poslovnica Visoko, sa naznakom: "Uplata za otkup
tenderske dokumentacije i broj lota".
Instrukcije za plaćanje izvan Bosne i Hercegovine: RAIFFEISEN BANK DD BiH FILIJALA
VISOKO, ALIJE IZETBEGOVIĆA 1, SWIFT CODE: RZBABA2S, JKP GRADSKA GROBLJA
d.o.o. VISOKO, IBAN BA 391610615000126638.
Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je 24. 5. 2010. godine do 10,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
Minimalno 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti 24. 5. 2010. godine u prostorijama ugovornog organa u 11,00
sati.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉi mogu dostavljati ponude za sve lotove, odnosno parcijalno za svaki lot ponaosob,
ovisno od interesa, uz obavezu ponuĊaĉa da ispuni specifikaciju jednog lota, za koji dostavlja
ponudu. Ukoliko ponuĊaĉ dostavlja ponude za više lotova, duţan je odvojeno dostaviti
ponudu.
Ponude zapeĉaćene i ispravno adresirane dostavljaju se liĉno ili preporuĉeno poštom na
protokol na adresu: Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" d.o.o., Mule Hodţića 108,
71300 Visoko sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku ROBA (otvoreni postupak) - "NE
OTVARAJ" i naznakom lota za koji se dostavlja ponuda.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku, zadrţava pravo
da poništi nadmetanje djelomiĉno ili u cijelosti, prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje
vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuĊaĉima.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati jedan predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštenje.
(1-11-5865-10)
11 - JANAB
ELEKTROPRIJENOST/ELEKTROPRENOS BiH
OPERATIVNO PODRUĈJE TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10-T-010/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podruĉje
Tuzla
Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Melika Arapĉić, tel. 035/304-019; za tehniĉka pitanja:
Mirza Mujzinović, tel. 035/304-025
Adresa: Ljubaĉe bb, pošt. fah 79
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 402369530009
Telefon: 035/304-000
Fax: 035/304-008
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno pdoruĉje Tuzla, Ljubaĉe bb,
pošt. faks 79, 75000 Tuzla (soba broj 3, protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a akcionarsko društvo
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
10-T-010/10 - Nabavka nafte i naftnih derivata za potrebe OP Tuzla
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nafta i naftni derivati, i to:
Dizel EN-590
BMB95
U svemu prema tehniĉkom dijelu TD.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dizel EN-590
BMB 95
38.000 litara
17.000 litara
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Raspoloţive benzinske stanice dobavljaĉa, a najmanje benzinske stanice navedene u ponudi
dobavljaĉa.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ponude (vrijednosti bez PDV-a), uz uslov da ista ne moţe biti manja od
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankovna garancija (original) za osiguranje ponude u skladu sa taĉkama 5.20;
5.21; 5.22; 5.23 i 5.24 tenderske dokumentacije.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Dobavljaĉ dostavlja izjavu da će u sluĉaju prihvatanja ponude, obezbijediti bezuslovnu
bankovnu garanciju (u originalu) za dobro izvršenje posla na iznos od 5% ugovorene
vrijednosti robe bez ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
U skladu sa taĉkama 9.2, 9.3 i 9.4 tenderske dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavljaĉ je duţan dostaviti dokaze da nema smetnji za njegovo uĉešće u postupku javne
nabavke u smislu ĉlana 23. ZJN BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavljaĉ je duţan dostaviti dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabave u ovom postupku u skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- da je dobavljaĉ ostvario ukupan promet u zadnje 3 (tri) finansijske godine minimalno
6.000.000,00 KM, a ako je poĉeo sa radom prije manje od 1 (jedne) godine 500.000,00 KM
-
da ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
a)
ukupna cijena - ĉija je vrijednost 85% (85 bodova)
b) operativni troškovi obraĉunati po svakom preĊenom kilometru od sjedišta Operativnog
podruĉja Tuzla do najbliţe benzinske stanice ponuĊaĉa navedene u ponudi ponuĊaĉa relativno uĉešće 15% (15 bodova)
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉl. 20 UPZ ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 03/05) cjenovni preferencijalni tretman
domaćeg se primjenjuje iskljuĉivo u svrhu poreĊenja ponuda u skladu sa ĉlanom 37. ZJN
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04) i Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog
tretmana domaćeg ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 29/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki dobavljaĉ, koji je zainteresiran za uĉestvovanje u otvorenom postupku javne nabavke
robe br. 10-T-010/10. duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće u otvorenom postupku, na
ovlašteni fax br. 035/304-008.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u
"Sluţbenom glasniku BiH" u prostorijama "Elektroprijenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno
podruĉje Tuzla. Liubaĉe bb, soba 17, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, uz podnošenje
potvrde o uplati troškova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za uĉešće u otvorenom
postupku.
Novĉana naknada za uplatu troškova tendera iznosi 58,50 KM (u cijenu je uraĉunat PDV).
Plaćanje izvan BiH vrši se u EUR u skladu sa slijedećim instrukcijama:
Receiving Bank: UniCredit bank a.d. Banja Luka BLBABA22
Receivers Correspondent: BKAUATWW Bank Austria CA Vienna
Beneficiary Customer: IBAN BA395511100034800325 "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH"
a.d. Banja Luka
Identifikacija svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj: 10-T-010/10.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d.
Banja Luka putem UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj raĉuna: 5510010003400849 ili
Raiffeisen Banka, broj raĉuna 1610450028020039 sa naznakom: "Kupovina tenderske
dokumentacije br. 10-T-010/10. valuta KM".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH. Prateći dokumenti i štampana
literatura koju dostavlja dobavljaĉ mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se
najĉešće koristi u meĊunarodnoj trgovini pod uslovom da je dostavljen i zvaniĉan prevod na
jezik na kojem je napisana ponuda.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je: 27. 5. 2010. godine do 12,00 sati.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se izvršiti dana 27. 5. 2010. godine u 13,00 sati u prostorijama
"Elektroprijenos-Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podruĉje Tuzla, Ljubaĉe bb,
Sala za sastanke, soba 6/prizemlje, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i ovlaštenih
predstavnika ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ĉlana 9 ZJN BiH, mogu se dobiti od
kontakt osoba iz Odjeljka I (taĉka I.1).
Dobavljaĉi su duţni dostaviti svoju ponudu u jednom primjerku i to original u zapeĉaćenoj
koverti, poštom ili liĉno, obraĊenu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
Na koverti mora biti napisan puni naziv i adresa ponuĊaĉa.
Na koverti naznaĉiti:
Ponuda za otvoreni postupak broj: 10-T-010/10 - Nabavka nafte i naftnih derivata - "Ne
otvarati do 27. 5. 2010. godine do 13,00 sati".
(1-11-5876-10)
11 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Banja Luka
Kontakt osoba: Aleksandar Bijelić
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4400928890000
Telefon: 051/342-806
Fax: 051/342-618
E-mail: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni tender broj 01-3565-1/10 od 13. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka sredstava i pribora za odrţavanje higijene
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao kod II.4.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
FCO magacin Kliniĉkog centra Banja Luka, istovareno.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, svaka stavka (artikl) ima karakter lota
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor zapoĉinje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta
ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovarajućeg organa da ne postoje smetnje iz ĉlana
23. Zakona o javnim nabavkama.
Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem,
imenom i prezimenom kontakt osobe
-
rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadleţnog suda
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- izjava da ponuĊaĉ pristaje na odgoĊeno plaćanje od najmanje 180 dana, ukoliko ne
ponudi duţi rok plaćanja
-
izjava o nepromjenjivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uzorke koji su predmet isporuke, a ĉiju je vjerodostojnost dobavljaĉ obavezan potvrditi na
zahtjev ugovornog organa
-
izjava ponuĊaĉa da rok isporuke traţenih artikala neće biti duţi od 7 dana
-
nekompletne ponude neće se uzeti u razmatranje
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće 70%
2.
rok plaćanja
uĉešće 30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske
dokumentacije.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju plaća se u iznosu od 100,00 KM plus PDV.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od jezika naroda BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 10,00 ĉasova - Kliniĉki centar Banja Luka, ul. Dvanaest beba bb, sala
za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapeĉaćenoj koverti, sa punom adresom ponuĊaĉa,
imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA" ponuda za snabdijevanje Kliniĉkog centra sa sredstvima i priborom za
odrţavanje higijene na adresu: KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju liĉno na protokol Kliniĉkog centra ili poštom preporuĉeno, a primaju se do
26. 5. 2010. godine do 9,00 sati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe da prisustvuje
predstavnik ponuĊaĉa.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00
ĉasova (Centralni medicinski blok) kod šefa Sluţbe za javne nabavke i istraţivanje trţišta
Majkić Dušana, dipl. pravnika uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati nerefundirajućeg
iznosa od 100,00 KM plus PDV.
Uplata se vrši na Ţiro raĉun Kliniĉkog centra Banja Luka broj:
571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa tenderske
dokumentacije.
Kliniĉki centar ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku.
Naruĉilac zadrţava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije
sklapanja ugovora u skladu sa ĉlanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni
glasnik BiH", broj: 49/04).
(1-11-5883-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 103-014/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercego- vine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Alen Kulenović
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 033/751-753
Fax: 033/751-756
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender 103-014/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka mjeraĉa protoka za potrebe TE Kakanj
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
TE Kakanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje danom obostranog potpisa ugovora, a završava izvršenjem ugovornih obaveza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da bi uĉestvovali u postupku javne nabavke dobavljaĉi trebaju dostaviti originalu garanciju za
ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traţene garancije za ponudu
je 1,5 % od ponuĊene vrijednosti bez uraĉunatog PDV-a a minimalno 2.000 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1,5 % od vrijednosti ponude bude manji od 2.000 KM, sa rokom vaţnosti
opcija ponude plus 30 dana raĉunajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana)
od dana otvaranja ponuda.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava o obezbjeĊenju garantnog depozita za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne
bankarske garancije na iznos od 10 % ugovorene vrijednosti bez ukljuĉenog PDV-a, u
sluĉaju dodjele ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1.
da ekonomsko i finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
2. da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostave ponude, odnosno objave
tendera u "Sluţbenom glasniku BiH"
3.
ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 500.000 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavljaĉ treba biti proizvoĊaĉ opreme koja je predmet ove nabavke ili ako nije proizvoĊaĉ
da ima autorizaciju proizvoĊaĉa za nuĊenje opreme koja je predmet nabavke.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Ugovor će se dodijeliti dobavljaĉu koji je dostavio najniţu cijenu tehniĉki zadovoljavajuće
ponude.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni
tretman cijene) iz ĉlana 37. Zakona i podzakonskih akata.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 4. 2010. do 20. 5. 2010. godine u zgradi JP EP BiH d.d.
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, kancelarija 305.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehniĉka
zgrada Elektrodistribucije Sarajevo, narandţasta zgrada - Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo,
kancelarija 305 u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, uz podnošenje primjerka uplate troškova
tendera.
Troškovi tendera iznose 50,00 KM ili odgovarajuća vrijednost u eurima preraĉunata na dan
uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, U cijenu je uraĉunat PDV.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se preko: Raiffeisen Bank, d.d BiH, SWIFT
RZBABA2S, IBAN CODE BA391610600000043340, na raĉun 501012000-978-000-13 za JP
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103014/10 valuta EUR.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se preko: UniCredit Bank d.d., raĉun broj
3389002208088319, za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup
tenderske dokumentacije broj 103-014/10 valuta KM. Sve troškove snosi nalogodavac-OUR.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od zvaniĉnih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu
ponuĊaĉa da opšti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvaniĉnih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponuda je 24. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponude će se odrţati na lokaciji JP EP BiH- Poslovno tehniĉka zgrada
Elektrodistnbucije Sarajevo, narandţasta zgrada, ul. Vilsonovo šetalište 15 sala broj 145
dana 24. 5. 2010. godine u 10,15 sati u prisustvu dobavljaĉa koji Ţele prisustvovati.
PonuĊaĉi koji odluĉe prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovlaštenja za
prisustvo. Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija.
(1-11-5884-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 01-2-33/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Almira Logo, za tehniĉka pitanja: Emir Smajlović
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: Komercijalna pitanja: 033/751-797 (Almira L.);
Tehniĉka pitanja: 033/751-063 (Emir S.)
Fax: 033/751-799
E-mail: [email protected]
[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - PTZ ED Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15 - kancelarija
311/IV
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 01-2-33/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka tonera i ketridţa za potrebe Direkcije Društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine prema tehniĉkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladište PTZ Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5 % vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda, a
prema uslovima datim u garanciji koja je u Aneksu 6 tenderske dokumentacije.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro
izvršenje posla na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko i finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora;
- da ponuĊaĉ ima ukupan promet u zadnje dvije godine 200.000,00 KM, a ako je
registrovan odnosno poĉeo sa radom prije manje od godinu dana 100.000,00 KM
- da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno
objave tendera u "Sluţbenom glasniku BiH"
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
-
da ponuĊaĉ dostavi izjavu o oĉuvanju garantnih uslova;
-
da ponuĊaĉ dostavi izjavu o otklanjanju kvara;
- da ponuĊaĉ ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje (2) dva ugovora ĉiji je predmet
isporuka tonera i ketridţa u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM u periodu od 1. 1. 2008.
godine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, prema Odluci o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku
javnih nabavki za ugovore koji se dodjeljuju od 2007. do 2012.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 27. 4. 2010. godine do 21. 5. 2010. godine u PTZ JP Elektroprivreda
BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, kancelarija broj 311/IV. PonuĊaĉi su obavezni
uplatiti novĉanu naknadu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM. U cijenu je
uraĉunat PDV.
PonuĊaĉi izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske
dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d Sara- jevo, SWIFT RZBABA2S na raĉun broj
501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA 391610600000043340) u korist JP EP BiH-otkup
tenderske dokumentacije po tenderu broj 01-2-33/10.
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our...)
A ponuĊaĉi unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 012-33/10.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 10,30 sati
JP EP BiH Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 145/I
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda 25. 5. 2010. godine u 10,30 sati
(1-11-5885-10)
11 - JANAB
JU CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu
Kontakt osoba: Samra Omerefendić
Adresa: Lukaviĉka 6
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200455230008
Telefon: 033/473-019
Fax: 033/473-020
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.czsd.edu.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci hrane za potrebe Centra.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka hrane za školu i internat Centra.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Nabavka hrane
Podlot 1/1 Meso i mesni proizvodi
Podlot 1/2 Mlijeko i mlijeĉni proizvodi
Podlot 1/3 Nabavka pekarskih proizvoda (hljeb, peciva i kolaĉi)
Podlot 1/4 Pite i pice
Podlot 1/5 Voće i povrće
Ponude se mogu dostavljati za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora, a zapoĉinje istekom ranijih ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 21. 5. 2010. godine.
Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28 dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku BiH"
24. 5. 2010. godine do 16,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 9,00 sati
Sarajevo, Ramiza Salĉina 6
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Javno otvaranje ponuda: 25. 5. 2010. godine
LOT 1 i podlotovi 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 u 9,00 sati u prostorijama srednje škole JU Centar za
slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu, Ramiza Salĉina 6.
(1-11-5888-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo sigurnosti BiH
Kontakt osoba: Dragana Milidragović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Telefon: 033/492-431
Fax: 033/492-796
E-mail: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o provoĊenju procedure za izbor najpovoljnijeg dobavljaĉa za isporuku roba i
pruţanje usluga za potrebe Ministarstva
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka roba i pruţanje usluga toĉenja goriva
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Jedan ugovor vrijednosti na godišnjem nivou cca 80.000.00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
24 mjeseca od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne zahtijeva se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne zahtijeva se
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 21 dan od dana objave u "Sluţbenom glasniku BiH".
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 1. 8. 2010. godine
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 13,00 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Napomena: PonuĊaĉi koji su u prvom pozivu otkupili tendersku dokumentaciju nisu obavezni
vršiti ponovnu uplatu ali je potrebno da dostave zahtjev za izdavanje tenderske
dokumentacije.
Uplata za preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se putem Razvojne banke a.d. Filijala
Lukavica
-
transakcijski raĉun: 562-012-0000084588
- svrha uplate: Uplata za tendersku dokumentaciju (Bosna i Hercegovina, Ministarstvo
sigurnosti)
(1-11-5889-10)
11 - JANAB
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica
Kontakt osoba: Talić Rebija
Adresa: Sarajevska 36
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218101340007
Telefon: 032/449-700
Fax: 032/463-062
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 01-14-1365/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka opreme za vešeraj u KPZ ZT Zenica po lotovima:
LOT 1 Mašina za pranje veša sa centrifugiranjem 55 kg
LOT 2 Mašina za pranje veša sa centrifugiranjem 7 kg
LOT 3 Automatska centrifuga 30 kg
LOT 4 Mašina za sušenje veša 30 kg
LOT 5 Mašina za sušenje veša 7 kg
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Zenica, FCO skladište naruĉioca
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora i završava ispunjenjem ugovorenih obaveza.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
uslovi plaćanja
uĉešće 10%
3)
rok isporuke
4)
garancijski period
uĉešće 10%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku od 3 dana po zahtjevu.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
27. 5. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 5. 2010. godine u 11,30 sati
KPZ ZT Zenica, Sarajevska 36
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude s dostavljaju poštom ili liĉno sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK
ZA NABAVKU OPREME ZA VEŠERAJ U KPZ ZT ZENICA - NE OTVARAJ" na adresu:
Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica, ul. Sarajevska 36. Zenica.
Ponuda treba da sadrţi:
1) Izjavu ponuĊaĉa ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na
nepromjenjivost cijena;
2) Cijenu izraţenu u KM sa PDV (cijene se daju na originalnom obrascu iz tenderske
dokumentacije)
3)
Izjavu za uslove plaćanja, rok isporuke, garancijski period i preferencijalni tretman.
(1-11-5895-10)
11 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arslić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600082130006
Telefon: 049/216-470
Faks: 049/216-470
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.bdcentral.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU OPREME ZA
PROŠIREWE DATA CENTRA VLADE BRĈKO DISTRIKTA BiH" na adresu: Vlada Brĉko
Distrikta BiH, Odjeqewe za struĉne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brĉko, ili
donijeti liĉno na šalter protokola Vlade Brĉko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do
roka naznaĉenog u taĉki IV.6. ovog obavještewa o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b ostali, na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka opreme za proširewe Data centra Vlade Brĉko Distrikta BiH
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema prihvaćenim ponudama
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora zadovoqiti sve uslove definisane ĉlanom 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f)
ZJN BiH. Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom djelatnošću.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Napomena: Sva traţena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz Odjeqka III. je
obavezna i eliminatorna.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti bez novĉane naknade, svakim radnim
danom od 8,00 do 16,00 sati u prostroijama Pododjeqewa za nabavku, zgrade Vlade Brĉko
Distrikta BiH, ul. Bulevar mira 1, kao i na web stranici http:/nabavka.bdcen- tral.net/.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine, 13,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
120 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 13,15 sati
Sala za pres konferencije, prizemqe zgrade Vlade Brĉko Distrikta BiH
(1-11-5906-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Habiba Durmo za komercijalna pitanja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-441
Fax: 033/751-407
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 031-07/10-LOT 29 - Plastiĉna oprema
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka plastiĉne opreme
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji tenderskog dokumenta
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladišta elektrodistributivnih dijelova prema lokacijama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
3 (tri) mjeseca od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, minimalno 2.000,00 KM ukoliko je
preraĉunati iznos od 1,5% vrijednosti ponude manji od 2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u
formi i sadrţaju prema Aneksu 6.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadrţaju kao u Aneksu 7
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko finansijskao stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da ponuĊaĉ ima ukupan promet u zadnje tri godine minimalno u iznosu od 1.200.000,00
KM, a ako je ponuĊaĉ poĉeo sa radom prije manje od godine 400.000,00 KM
-
da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u realizaciji ugovora ĉiji je predmet bila isporuka plastiĉnog materijala i
drugog srodnog materijala i opreme minimalno u vrijednosti od 300.000,00 KM u posljednje
tri godine, ukljuĉujući i ugovore ĉija je realizacija u toku
- autorizacija proizvoĊaĉa za isporuku opreme koja je predmet nabavke za sluĉaj da
ponuĊaĉ nudi robu koju nije sam proizveo
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 4. 2010. godine do 25. 5. 2010. godine.
U cijenu je uraĉunat PDV.
PonuĊaĉi izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske
dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Saraje- vo, SWIFT RZBABA2S na raĉun broj
501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - sa
naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 031-07/10-LOT 29.
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our...)
PonuĊaĉi unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 03107/10-LOT 29.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 11,00 sati
Vilsonovo šetalište 15, sala 145
(1-11-5928-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emir Cokoja, predsjedavajući Komisije
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-782
Fax: 033/751-780
E-mail: e.cokoja@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 105-23/09, Nabavka vozila za potrebe Direkcije i Podruţnica JP Elektroprivreda
BiH d.d. - Sarajevo - ponovljeni postupak
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 6
Putniĉko terensko vozilo 4x4 - komada 3
LOT 8
Terensko vozilo 4x4, 5s 4v Pic-ap - komada 1
LOT 9
Teretno vozilo 3,5t, 4 vrata 6 sjedišta - komada 8
LOT 10
Viljuškar dizel 5t - komada 1
LOT 11 Teretno vozilo 5t 4x2 sa nadogradnjom cisterne za
gorivo-komada 1
LOT 12
Ambulantno vozilo - komada 1
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji iz Anexa V tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
TE Kakanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema zahtjevima iz Anex-a V tenderske dokumentacije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ponudu mora iznositi 1,5% ponudbene vrijednosti (bez uraĉunatog PDV-a), a
minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude
manji od 2.000,00 KM sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 (trideset) dana raĉunajući od
krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti od 120 dana od dana otvaranja ponude
tj. opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava kojom se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje
posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- da ekonomsko finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora u
skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije
- da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno
objave tendera u "Sluţbenom glasniku BiH"
- ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 300.000 KM, a ako je dobavljaĉ
registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od jedne godine 150.000 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- u vezi sa taĉkom g. iz ĉlana 26. ZJN stav (2) ugovorni organ neće odobriti zakljuĉenje
ugovora sa podugovaraĉem ako on ne ispunjava uslove predviĊene ĉl. 23., 24., 25. i 26.
ovog Zakona
- da ponuĊaĉ ima iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora istovjetna onima koji su
predmet nabavke u posljednje 2 (dvije) godine, a ĉija vrijednost u zadnje dvije godine ne
smije biti ispod 200.000 KM
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 4. 2010. godine do 7. 6. 2010. godine, uz dostavu zahtjeva za
izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe,
kontakt telefonom ili e-mail adresom, te navedenim lotom, soba broj 305.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju, po jednom lotu iznosi 50,00 KM. U cijenu je
uraĉunat PDV.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske
dokumentacije za Tender broj 105-23/09, Nabavka vozila za potrebe Direkcije i Podruţnice
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, LOT 11- Teretno vozilo 5 t 4x2 sa nadogradnjom
cisterne za gorivo - ponovljeni postupak
IBAN CODE: BA391610600000043340
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznaĉiti klauzulu: "Sve troškove snosi
nalogodavac" (our..).
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na raĉun
broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije
Tender: 105-23/09, Nabavka vozila za potrebe Direkcije i Podruţnice JP Elektroprivreda BiH
d.d. Sarajevo, LOT 11- Teretno vozilo 5 t 4x2 sa nadogradnjom cisterne za gorivo-ponovljeni
postupak.
PonuĊaĉi koji su izvršili uplatu prilikom prve objave tendera broj 105-23/09 "Nabavka vozila
za potrebe Direkcije i Podruţnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo", nisu obavezni
ponovo uplaćivati novĉanu naknadu za tendersku dokumentaciju u navedenom iznosu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 6. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
LOT 11 - 7. 6. 2010. godine u 12,30 sati
Sarajevo, sala broj 246
______________________
NOTICE ON PROCUREMENT
INTERNATIONAL OPEN PROCEDURE
GOODS
Section I: CONTRACT BODY
I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACT BODY
Organization: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Contact person: Emir Cokoja
Address: Vilsonovo šetalište 15
City code: 71000
City: Sarajevo
Identification VAT No: 200225150005
Telefon: ++387 33 751-782
Fax:-++387 33 751-780
II.2. IS THERE AN INTENTION TO CONCEUDE FRAME AGREEMENT? (Article 32 of LPP)
No
11.4. DESCRIPTION OF CONTRACT SUBJECT
Purchase of vehicles for company JP EP BiH d.d. Sarajevo as per following Lots
LOT 6
Passenger terrain Vehicle 4x4
LOT 8
Terrain Vehicle 4x4 5 s. 4 d. Pick up
LOT 9
Terrain Vehicle 3,5 t. 4 doors, 6 seats
LOT 10 Vehicle Forklift 5 t, diesel
piece 3
piece 1
piece 8
piece 1
LOT 11 Terrain Vehicle 5 t 4x2 with mount
tank for fuel piece 1
LOT 12 Ambulance Vehicle
piece 1
II.5. TOTAL QUANTITY ( NUMBERS OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACTS
Quantity according to technical specifications from tender documentations with each Lot
IV.1. TYPE OF PROCEDURE
Open-repeat procedure
IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATIONS (Article 18 of LPP)
Tender documentations may be obtained in period from 26. 4. 2010. to 7. 6. 2010. by
submitting request with stated contact person, contact telephone, e-mail and stated LOT,
office of JP Elektroprivreda BiH Sarajevo , str, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo; Room 305
The fee for tender documentation is 50,00 KM per Lot, VAT is included
The method of payment will be as follows:
For payment from abroad of Bosnia and Herzegovina to pay through Raiffeisen Bank d.d.
Sarajevo; SWIFT RZBABA25, account No: 501012000-978 000 13
(IBAN CODE: BA391610600000043340 for JP EPBiH - tender No: 105-23/09- repeat
procedure Please to note: All casts will bear orderer"
For payment in Bosnia and Herzegovina to pay through UniCredit Bank d.d., account no;
3389002208088319, beneficiar JP EP BiH tender no 105-23/09-repeat procedure : Purchase
of vehicles for JP EP BiH Sarajevo and its affilliates
IV.5. REQUEST FOR BID LANGUAGE (Article 8 ZJP)
In one of official language in Bosnia and Herzegovina
IV.6. DEADLINE FOR BIDS SUBMISSIGN/REQUEST TO PARTICIPATE
7. 6. 2010. time 9,00 hrs
IV.7. MINIMUM PERIOD OF BID VALIDITY WHICH TENDERER IS OBLIGED TO
PROVIDE
3 months or 90 days after final date for bid submission
V.8. DATE AND PLACE OF BIDS OPENING (Article 33 ZJN, article 13 UPZ)
LOT 6
Passenger terrain Vehicle 4x4
Date 7. 6. 2010. time 10,00 am
LOT 8
Terrain Vehicle 5s. 4d. Pic-up
Date 7. 6. 2010. time 10,30 am
LOT 9
Terrain Vehicle 3,5 t 4 doors, 6 seats
Date 7. 6. 2010. time 11,00 am
LOT 10
Vehicle 5 t, Forklift diesel
Date 7. 6. 2010. time 12,00 am
LOT 11
Terain Vehicle 5 t 4x2 with mount tank for fuel
Date 7. 6. 2010. time 12,30 am
LOT 12
Ambulante Vehicle
Date 7. 6. 2010. time 13,00 am
Bids will be opened on 7. 6. 2010., Sarajevo; str. Vilsonovo šetalište 15, Room 145
(1-11-5938-10)
11 - JANAB
MH ERS ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" AD
BIJEQINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 11-JANAB-1595-1/10
ROBE
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d.
Kontakt osoba: Milan Lukić
Adresa: Majeviĉka 97
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400358420004
PIB: 400358420004
Telefon: 055/226-700
Faks: 055/210-304
E-mail: elektrobn@teol.net
Internet adresa: www.elektrobijeljina.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj 1595__/10
Otvoreni postupak broj 11-JANAB-1595-1/10
Nabavka i ugradwa opreme centralne klimatizacije
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i ugradwa opreme centralne klimatizacije u dograĊenom dijelu upravne zgrade
ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bliţi opis predmeta dat je u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Bliţe: u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Bijeqina, Majeviĉka 97
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Nema
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
2 mjeseca
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 konvertibilnih maraka
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bankarska, neopoziva, naplativa na prvi poziv
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od iznosa ponude
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankarska, neopoziva, naplativa na prvi poziv
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz ponuĊaĉa da nema smetwi za wegovo uĉešće u javnom nadmetawu u smislu
odredaba ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, te u vezi s tim obavezan je dostaviti:
1. izvod iz "sudskog registra", ili ekvivalentni dokument koji izdaje nadleţni sudski ili organ
uprave u BiH radi dokazivawa:
-
da nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
- da nije predmetom postupka za proglašewe steĉaja, ili za izdavawe naloga za prisilnu
likvidaciju
- da nije osuĊen sudskom presudom za kršewe zakona u smislu wegovoga poslovnog
ponašawa u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude;
2.
uvjerewa nadleţnih organa o izmirenim
-
poreskim obavezama;
-
obavezama poreza na dodatu vrijednost
-
obavezama prema PIO;
-
obavezama prema fondu zdravstva;
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema ĉlanu 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Detaqnije: U tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti izjavu poslovne banke o neprekidnoj solventnosti ponuĊaĉa u posqedwih 6
mjeseci.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema ĉlanu 26. Zakona o javnim nabavkama.
Detaqnije: U tenderskoj dokumentaciji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće
2.
kvalitet
3.
rok i uslovi plaćawa
uĉešće
70%
25%
uĉešće
5%
Kriteriji su detaqnije razraĊeni u tenderskom dokumentu.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Odmah po uplati naknade za tendersku dokumentaciju iznosa od 100,00 (sa PDV-om) na
Ţiro-raĉun broj 5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina.
Za devizne uplate instrukcija za plaćawe je:
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 65a
(INTERMEDIARY)
(Korespondent banka):
FRANKFURT/M
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
ACCOUNT WITH INST.
(Banka korisnika):
9362419 00
Nova banka a.d. Bijeljina
SWIFT: NOBIBA 22
FIELD 59
(BENEFICIARY)
(Korisnik):
/54000-01-004000/
MH ERS ZEDP "ELEKTROBIJELJINA" a.d.
BIJELJINA AD
BIJELJINA
FIELD 71A
(DETAILS OF CHARGES)
OUR
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28 dana od dana objavqivawa ovog obavještewa
Preciznije u tenderskoj dokumentaciji.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija: 60 dana od dana otvarawa ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. u 12,30 ĉasova
ZEDP "Elektro-Bijeqina", Majeviĉka 97
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji.
(1-11-5946-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 08.3.2.-6.6.-971-1/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo
Kontakt osoba: Spahić Slavica
Adresa: Zmaja od Bosne 88
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100021
Telefon: 033/664-116
Fax: 033/664-116
E-mail: slavica.spahic@bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj 08.7.3.-6.6-971/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe
Nabavka i sukcesivna materijala za kopiranje, štampanje, za faks aparate, kopir aparate,
štampaĉe (toner, cartridge, ribon traka)
Potpuni opisi, koliĉine i tehniĉke specifikacije traţene robe dati su u tenderskoj
dokumentaciji.
Ponuda mora sadrţavati svu dokumentaciju traţenu obavještenjem u javnoj nabavci i
tenderskom dokumentacijom.
Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane
ovlaštene osobe.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Objekti BH Telecom d.d. Sarajevo - Direkcije Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje danom obostranog potpisivanja, a završava u skladu sa tenderskom
dokumentacijom.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti
ponude sa rokom vaţnosti: opcija ponude plus 60 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu garanciju za dobro izvršenje posla,
ukoliko bude izabran u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom vaţnosti: rok
izvršenja ugovorenih obaveza plus 60 dana.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da. Mogućnost korištenja preferencijalnog tretmana ponuĊaĉ dokazuje validnom
dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 50). Visina preferencijalnog
tretmana iznosi 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo,
Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Za BH Telecom su prihvatljivi svi sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana od dana otvaranja ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,15 sati u sali na II/III spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo,
Zmaja od Bosne 88, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za saĉinjavanje ponude.
(1-11-5948-10)
11 - JANAB
OPŠTINA PRIJEDOR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Prijedor
Kontakt osoba: Stanko Marković
Adresa: Trg osloboĊewa 1
Poštanski broj: 79101
Grad: Prijedor
Identifikacioni broj: 4400711050003
Telefon: 065/514-592; 052/245-180; 052/245-188
Faks: 052/245-184
E-mail: opstinap@teol.net
Internet adresa: www.opstinaprijedor.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Vidjeti pod Odjeqak V - Dodatne informacije
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
02-404-30/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoqnijeg ponuĊaĉa za nabavku materijala za rekonstrukciju NN elektro mreţe u
povratniĉkim naseqima: Raqaš, Rajkovići-Kozarac, Karupovići-Gomjenica, Trnopoqe, Ćela,
Kozarac, Šurkovac i Kozaruša
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH (detaqno navedeni u tenderskoj
dokumentaciji)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dostaviti rješewe o upisu u sudski registar sa svim prilozima.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentacji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 100,00 KM
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Velika sala na II spratu, u zgradi Opštine
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude u uredno zatvorenoj i zapeĉaćenoj koverti, sa punom adresom ponuĊaĉa i
naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU MATERIJALA, broj 02-404-30/10 - NE OTVARAJ"
dostaviti poštom na adresu: Opština Prijedor, Trg osloboĊewa 1, Prijedor ili predati liĉno na
protokol putem pisarnice Opštine.
Svi elementi ponude moraju biti numerisani.
Ponude koje stignu kod ugovornog organa iza navedenog roka biće vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju moţe se uplatiti na raĉun Opštine - Opštinska
uprava, broj 5620070000417349,
(vrsta prihoda 722521, buxetska organizacija 074125), kod Razvojne banke Jugoistoĉne
Evrope i ista je nepovratna.
Preuzimawe tenderske dokumentacije moţe se izvršiti u Opštini Prijedor, Trg osloboĊewa 1,
svakim radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,30, kancelarija 10 ili podnošewem pismenog
zahtjeva za preuzimawe tenderske dokumentacije, a sve uz dokaz o uplati naknade za istu.
Sva dokumentacija u ponudi mora biti dostavqena u skladu sa uslovima traţenim u ovom
obavještewu o nabavci i tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom biće odbaĉena kao
nepotpuna.
Javnom otvarawu ponuda mogu prisustvovati svi zainteresirani predstavnici ponuĊaĉa.
Ugovorni organ u postupku nadmetawa zadrţava pravo da okonĉa postupak dodjele ugovora
u sluĉajevima predviĊenim u ĉlanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH.
Pisanu obavijest o izboru najpovoqnijeg ponuĊaĉa ugovorni organ će proslijediti svim
ponuĊaĉima.
(1-11-5956-10)
11 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD
GACKO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 07/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d.
Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista
Adresa: Industrijska zona bb
Poštanski broj: 89240
Grad: Gacko
Identifikacioni broj: 4401387900003
Telefon: 059/472-222
Faks: 059/472-085
E-mail: rtegac08@teol.net
Internet adresa: u pripremi
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
Kontakt osoba za tehniĉka pitawa: mr Bojo Vuković, dipl. inţ. rud., tel. 059/472-860, e-mail:
rtegac15@teol.net; Sreten Beatović, dipl. inţ. rud., tel. 059/472-222/246; Novak Pušara, inţ.
graĊ., tel. 059/472-222/175
Kontakt osoba za opšta pitawa: Dragan Drašković, dipl. ekon., tel. 059/471-283, e-mail:
rtegac39@teol.net
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
Kontakt osoba: Boqanović @arko, telefon: 059/472-413
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
Soba protokola, Upravna zgrada ZP "Rudnik i Temoelektrane Gacko"
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 07/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba i radova za tretman procjednih i drenaţnih voda deponije pepela (nabavka i
ugradwa drenaţnih cjevovoda, nabavka i ugradwa betona i armature za izradu zbirnog
betonskog šahta, nabavka i ugradwa pumpi i dr.)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dataqna specifikacija sadrţana je u tenderskom dokumentu.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Lokalitet: ZP "Rudnik i TE" Gacko - Površinski kog "Graĉanica"
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Do 3 (tri) mjeseca nakon potpisivawa ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, minimalno 1% (ali samo za ponude ĉija vrijednost prelazi 100.000 KM)
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke prihvatqive od strane ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d.
Gacko ili sertifikovani ĉek, ili kreditno pismo, sa vaţnošću: Opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ bezuslovno obavezuje da će, ukoliko bude izabran, obezbijediti
navedene garancije za dobro izvršewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne
banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko ili sertifikovani ĉek ili kreditno
pismo u trajawu 30 dana duţe od perioda trajawa ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar; ovim rješewem mora biti
obuhvaćena djelatnost koja je predmet ovog tendera
- rješewe Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske o ispuwavawu
uslova za obavqawe pred- metnih poslova u rudarstvu
- rješewe Ministarstva za prostorno ureĊewe, graĊevinar- stvo i ekologiju o ispuwewu
uslova za izvoĊewe predmetnih radova (ili licencu izdatu od strane Ministarstva za prostorno
ureĊewe, graĊevinarstvo i ekologiju RS)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
poslovawe bez gubitka u posqedwe dvije godine (2008. i 2009. godine)
-
dokaz o solventonsti u zadwih 6 mjeseci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%, uz predoĉewe dokumentacije o domaćem porijeklu robe.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 4. 2010. do 26. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tandersku dokumantaciju 100,00 KM/51,13 EVRA.
Plaćawe izvan BiH se vrši preko UniCredit Bank, a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se moţe
dobiti pozivom na telefon broj 059/472-413.
Plaćawe unutar BiH vrši se plaćawem na blagajni preduzeća ili putem UniCredit Bank a.d.
Banja Luka, na raĉun broj 5510560001580762, u korist ZP R i TE Gacko, otkup tenderske
dokumentacije, tender broj 07/10 - Nabavka opreme za tretman procjednih i drenaţnih voda
deponije pepela.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 12,,00 sati
Gacko, Graĉanica bb, Upravna zgrada "Rudnika i TE Gacko", a.d. Gacko
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TROŠKOVI PONUDE
Prestanak postupka dodjele ugovora moţe biti okonĉan samo u opravdanim sluĉajevima
definisanim u ĉlanu 12. ZJN, a da pri tom ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko ne snosi nikakve
troškove u postupku javnog nadmetawa.
V.2. OSTALE ODREDBE
Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawam mogu se dobiti u vremenu od 9,00
do 14,00 sati na telefone navedene u Odjeqku I - ugovorni organ.
Ovaj oglas objavqen je u "Sluţbenom glasniku BiH".
(1-11-5957-10)
11 - JANAB
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD TREBIWE
ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" AD BIJEQINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI broj 11-janab-1377-1/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d.
Kontakt osoba: Zoran Trbić
Adresa: Majeviĉka 97
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400358420004
PIB: 400358420002
Telefon: 055/226-748
Faks: 055/210-304
E-mail: elektrobn@teol.net
Internet adresa: www.elektrobijeljina.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj 1377-1/10
Otvoreni postupak broj 11-JANAB-1377-1/10
Nabavka goriva za potrebe elektrodistribucija
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka goriva za potrebe radnih jedinica i direkcije ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. po
lotovima iz taĉke II.7. Po planu nabavki za 2010. godinu. Bliţi opis je u tenderskoj
dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Bliţe: u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Na benzinskim pumpama na podruĉju koje obuhvata Radne jedinice: Bijeqina, Ugqevik,
Zvornik, Vlasenica, Bratunac.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
- LOT 1 Bijeqina
- LOT 2 Vlasenica
- LOT 3 Milići
- LOT 4 Han-Pijesak
- LOT 5 Šekovići
- LOT 6 Bratunac
- LOT 7 Srebrenica
- LOT 8 Ugqevik
- LOT 9 Lopare
- LOT 10 Pelagićevo
- LOT 11 Zvornik
- LOT 12 Kozluk
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci (u okviru Okvirnog sporazuma).
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne traţi se.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz ponuĊaĉa da nema smetwi za uĉešće u javnom nadmetawu u smislu odredaba ĉlana
23. Zakona o javnim nabavkama BiH, te u vezi s tim obavezan je dostaviti:
1. izvod iz "sudskog registra", ili ekvivalentni dokument koji izdaje nadleţni sudski ili organ
uprave u BiH radi dokazivawa:
-
da nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
- da nije predmetom postupka za proglašewe steĉaja, ili za izdavawe naloga za prisilnu
likvidaciju
- da nije osuĊen sudskom presudom za kršewe zakona u smislu wegovoga poslovnog
ponašawa u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude;
2.
-
uvjerewa nadleţnih organa o izmirenim
poreskim obavezama;
-
obavezama poreza na dodatu vrijednost
-
obavezama prema PIO;
-
obavezama prema Fondu zdravstva;
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema ĉlanu 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Detaqnije: U tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti izjavu poslovne banke o neprekidnoj solventnosti ponuĊaĉa u posqedwih 6
mjeseci.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema ĉlanu 26. Zakona o javnim nabavkama.
Detaqnije: U tenderskoj dokumentaciji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena
uĉešće 80 bodova
2.
rokovi i naĉin plaćawa
3.
rasprostrawenost benz. pumpi
uĉešće 10 bodova
uĉešće 10 bodova
Kriteriji su detaqnije razraĊeni u tenderskom dokumentu.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Odmah po uplati naknade za tendersku dokumentaciju iznosa od 40,00 (sa PDV-om) na Ţiroraĉun broj 5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina.
Za devizne uplate instrukcija za plaćawe je:
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 65a
(INTERMEDIARY)
(Korespondent banka):
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
ACCOUNT WITH INST.
(Banka korisnika):
9362419 00
Nova banka a.d. Bijeljina
SWIFT: NOBIBA 22
FIELD 59
(BENEFICIARY)
(Korisnik):
/54000-01-004000/
MH ERS ZEDP "ELEKTROBIJELJINA" AD
BIJELJINA
FIELD 71A
(DETAILS OF CHARGES)
OUR
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28 dana od dana objavqivawa ovog obavještewa
Preciznije u tenderskoj dokumentaciji.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija: 60 dana od dana otvarawa ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Datum: Navedeno u tenderskoj dokumentaicji.
Mjesto: ZEDP "Elektro-Bijeqina" Majeviĉka 97
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji.
(1-11-5964-10)
11 - JANAB
ZU "OPŠTA BOLNICA" PRIJEDOR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZU "Opšta bolnica" Prijedor
Kontakt osoba: Draško Rendić
Adresa: Milana Vrhovca 1
Poštanski broj: 79101
Grad: Prijedor
Identifikacioni broj: 4401532680009
Telefon: 052/238-415
Fax: 052/238-428
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Plan nabavke za Opšte bolnice Prijedor za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i isporuka artikala za potrebe sindikalne kuhinje
LOT 1 Peciva i pite
LOT 2 Mlijeĉni proizvodi
LOT 3 Bezalkoholna pića
LOT 4 Ostali prehrambeni artikli
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
ZU "Opšta bolnica" Prijedor, Milana Vrhovca 1, Prijedor
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Okvirni sporazum se zakljuĉuje na period od godinu dana.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti odmah po objavljivanju obavještenja o nabavci.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od jezika naroda BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine prema slijedećem rasporedu
LOT 1 u 10,30 ĉasova
LOT 2 u 10,45 ĉasova
LOT 3 u 11,00 ĉasova
LOT 4 u 11,15 ĉasova
Biblioteka, ZU Opšta bolnica Prijedor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 ĉasova u
kancelariji 921 Uprave Opšte bolnice Prijedor, uz uplatnicu u svrhu otkupa tenderske
dokumentacije na nepovratni iznos od 100,00 KM uplaćen na Ţiro raĉun Opšte bolnice
Prijedor broj 56200700002646-71 koji se vodi kod NLB Razvojne banke, Filijala Prijedor ili na
blagajni Opšte bolnice Prijedor.
PonuĊaĉ je duţan ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na
istoj jasno naznaĉiti "ponuda za nabavku artikala za potrebe sindikalne kuhinje, LOT ______
- ne otvaraj, otvara komisija".
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale u ovom postupku nabavke.
Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
PonuĊaĉ moţe više posebno zapakovanih lotova staviti u jednu zajedniĉku kovertu na kojoj
će naznaĉiti koje lotove sadrţi koverta. U sluĉaju da ponuĊaĉ podnosi ponudu na više lotova,
dovoljno je pri jednom lotu dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima
dokazuje da ispunjava uslove i za druge lotove dok u tim drugim lotovima dostavlja obiĉne
fotokopije sa naznakom lota u kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije naznaĉenih
fotokopiranih dokumenata.
(1-11-5973-10)
11 - JANAB
OPŠTINA DOBOJ
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Doboj
Kontakt osoba: Vitomir Savić
Adresa: Hilandarska 1
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4400016460004
Telefon: 053/236-097
Faks: 053/236-097
E-mail: jnopstinadoboj@hotmail.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod IV.4.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci i ugradwi armatura, rešetki i slivnika, upravqawe precrpnom stanicom za
otpadne i atmosferske vode na podruĉju grada Doboja u 2010. godini
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i ugradwa armatura, rešetki i slivnika, upravqawe precrpnom stanicom za otpadne i
atmosferske vode na podruĉju grada Doboja u 2010. godini
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
OdreĊeno tenderskom dokumentacijom.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Od dana zakquĉewa ugovora do 31. 12. 2010.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se garancija za ponudu
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se garancija za izvršewe ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići u zgradi Opštine Doboj, kancelarija broj 15 do 26.
5. 2010.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplata sredstava za
podizawe tenderske dokumentacije moţe se izvršiti kod Razvojne banke na Ţiro-raĉun broj
5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali opštinski prihodi, buxetska organizacija
0028120.
PonuĊaĉi koji su uĉestvovali u prethodnom postupku ne plaćaju tendersku dokumentaciju.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se dostavqa na jednom od zvaniĉnih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 12,15 ĉasova
Opština Doboj, Hilandarska 1, sala 28
(1-11-5993-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar
Kontakt osoba: Bobeta Selena
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88104
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4200211100056
PDV broj: 200211100005
Telefon: 036/510-319
Fax: 036/551-006
E-mail: selena.bobeta@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka autoguma, montiranje i balansiranje guma, pranje vozila i vulkanizerske usluge za
sva putniĉka i teretna vozila
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa za
nabavku autoguma, montiranje i balansiranje guma, pranje vozila i vulkanizerske usluge za
sva putniĉka i teretna vozila.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto isporuke je skladište BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar za isporuku
autoguma, odnosno radionica ponuĊaĉa za pranje vozila i vulkanizerske usluge za sva
putniĉka i teretna vozila.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
PonuĊaĉ se obavezuje da usluge pruţi u skladu sa zahtjevima ugovornog organa.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% vrijednosti ugovora, sa rokom: rok trajanja ugovora + 30 dana.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuĊaĉa koji su iskljuĉeni iz prava
sudjelovanja u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ĉlanom 23. ZJN
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), što ponuĊaĉi dokazuju ovjerenom validnom
dokumentacijom, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u zadnja tri mjeseca
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se dobiti na protokolu Direkcije Mostar, na adresi Braće
Fejića bb Mostar, bez novĉane naknade svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 ili na faks
036/551-006 sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju 13.3.7.5-1942-44/10".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sva korespondencija izmeĊu ponuĊaĉa i Direkcije Mostar bit će razmijenjena na jednom od
sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine, do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana otvaranja ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar,
Braće Fejića bb, Mostar, velika sala I sprat, 25. 5. 2010. godine u 12 sati i 15 minuta. Javnom
otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, na osnovu pismenog
ovlaštenja. Neblagovremene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
(1-11-5995-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10202-064/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektropirvreda BiH d.d. Sarajevo Podruţnica "Hidroelektrane na Neretvi"
Jablanica
Kontakt osoba: Jusuf Jusić, za kom. pitanja (036/758-145); Za tehniĉka pitanja. Muriz
Mustajbegović, tel. 036/758-154
Adresa: Jaroslava Ĉernija 1
Poštanski broj: 88420
Grad: Jablanica
Identifikacioni broj: 4200225150072
Telefon: 036/758-145
Fax: 036/758-107
E-mail: ju.jusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj: 10202-064/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabavka prehrambenih artikli
LOT 2 Nabavka mlijeka i mlijeĉnih proizvoda
LOT 3 Nabavka bezalkoholnih pića
LOT 4 Nabavka hljeba
LOT 5 Nabavka svjeţeg mesa
LOT 6 Nabavka svjeţe ribe
LOT 7 Nabavka svjeţih kolaĉa
LOT 8 Nabavka svjeţeg povrća
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadrţani su u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Radniĉki restoran HE na Neretvi Jablanica, isporuka sukcesivna, dnevna i sedmiĉna prema
ukazanoj potrebi.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Tenderskom dokumentacijom su obuhvaćene godišnje potrebe za 12 mjeseci.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima. Uslovi i
dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa Odlukom o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih
nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama JP EP BiH d.d Sarajevo Podruţnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, Jaroslava Ĉerija 1 - Sluţba za komercijalne
poslove u vremenu od 9,00 do 15,00 sati uz podnošenje primjerka uplate troškova tendera.
Troškovi tendera po lotu iznose 20,00 KM ili odgovarajuća vrijednost u eurma preraĉunata na
dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je uraĉunat
PDV.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se preko PBS Filijala NERA Expozitura Jablanica,
raĉun broj: 1011510000229804, za JP EP BiH Podruţnica "Hidroelektrane na Neretvi"
Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-064/10 LOT
broj__,valuta KM.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se preko Raiffeisen Bank, dd BiH, SWIFT
RZBABA2S na raĉun 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa
pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-064/10 LOT broj___, valuta EUR.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Nema posebnih uslova
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se dostavljaju poštom ili liĉno do 25. 5. 2010. godine, do 9,00 sati.
Mjesto prijema ponuda je protokol Hidroelektrana na Neretvi Jablanica, Jaroslava Ĉernija 1,
soba broj 27.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda biti će izvršeno u Hidroelektranama na Neretvi Jablanica u Jablanici,
Jaroslava Ĉernija 1, sala iznad Radniĉkog restorana prema sljedećem rasporedu, dana 25.
5. 2010. godine
LOT 1 u 11,00
LOT 2 u 11,30
LOT 3 u 12,00
LOT 4 u 12,30
LOT 5 u 13,00
LOT 6 u 13,30
LOT 7 u 14,00
LOT 8 u 14,30
PonuĊaĉi koji odluĉe prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovlaštenja za
prisustvo. Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija.
(1-11-5999-10)
11 - JANAB
DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Direkcija za evropske integracije
Kontakt osoba: Teodora Biršl
Adresa: Trg BiH 1/XVIII
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200781540009
Telefon: 033/703-192
Fax: 033/703-199
Internet adresa: www.dei.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
Otvoreni postupak za nabavku raĉunara i raĉunarske opreme
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Kao pod II.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet otvorenog postupka je dodjela Ugovora za nabavku raĉunara i raĉunarske opreme
po lotovima kako slijedi:
LOT 1 Nabavka raĉunara i laptopa
LOT 2 Nabavka printera
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljno opisano u tenderskoj dokuemntaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Fco. Direkcija za evropske integracije, Trg BiH 1/XVIII Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili oba lota.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovorni organ predviĊa zakljuĉivanje ugovora na odreĊeno vrijeme, za budţetsku 2010.
godinu, od momenta potpisivanja istog do izvršenja djelimiĉne ili potpune nabavke roba i
postupanja dobavljaĉa po eventualnim primjedbama ugovornog organa, u pogledu
nedostataka vezanih za kvalitet nabavke.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Da, 5% od vrijednosti ugovora, detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Ugovorni organ zasniva dodjelu ugovora na osnovu kriterija "Najniţe cijene tehniĉki
zadovoljavajuće ponude"
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za prijem ponuda je najkasnije do datuma 25. 5. 2010. godine do 12,00 sati.
Ponude se moraju dostaviti u zapeĉaćenoj koveti sa naznakom:
"Ponuda za nabavku raĉunara i raĉunarske opreme za LOT 1 i/ili LOT 2 - ne otvarati".
Ponude dostaviti liĉno ili poštom na Protokol Direkcije za evropske integracije, Trg BiH
1/XVIII, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude (najkraće 120 dana)
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Komisija za javne nabavke će javno otvoriti ponude u prostorijama ugovornog organa, Trg
BiH 1/XVIII, Sarajevo, Zgrada prijateljstva izmeĊu Grĉke i Bosne i Hercegovine.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 25. 5. 2010. godine i to:
LOT 1 u 13,00 sati
LOT 2 u 13,15 sati
po lokalnom vremenu od strane Komisije imenovane u tu svrhu, a uz prisustvo
zainteresovanih ovlaštenih predstavnika ponuĊaĉa, uz prezentaciju pismenog ovlaštenja. Na
otvaranju ponuda će javno biti proĉitani: broj dostavljenih ponuda, naziv i adresa pruţaoca
usluga, ukupna cijena ponude, mijenjanje ili povlaĉenje ponude, drugi detalji po odluci
naruĉioca.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija za nabavku raĉunara i raĉunarske opreme za LOT 1 i /ili LOT 2 i
se moţe preuzeti na adresi ugovornog organa. Direkcija za evropske integracije, Trg BiH
1/XVIII, 71000 Sarajevo, u roku od 3 (tri) dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim
nazivom i adresom ponuĊaĉa, brojem telefona i telefaksa i imenom i prezimenom lica koje će
preuzeti tendersku dokumentaciju, bez naknade. Zahtjevi trebaju biti dostavljeni poštom ili
telefaksom i primljeni na adresu: Direkcija za evropske integracije, Trg BiH 1/XVIII, 71000
Sarajevo ili putem telefaksa 033/703-199, najkasnije 5 (pet) dana prije krajnjeg datuma
odreĊenog za podnošenje ponuda.
(1-11-6013-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO ZA BORAĈKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo za boraĉka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Draţen Baĉić, Amina Gazdić
Adresa: Reisa Dţemaludina Ĉauševića 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200062450000
Telefon: 033/562-279, 562-010
Fax: 033/562-251
E-mail: minbopi@ks.gov.ba
Internet adresa: www.ks.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b ostali
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Plan nabavke Ministarstva za boraĉka pitanja Kantona Sarajevo za 2010.godinu.
Nabavka i isporuka prehrambenih artikala i sredstava za liĉnu higijenu.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet nabavke su prehrambeni proizvodi i sredstva za liĉnu higijenu, a koje bi po
slobodnom izboru birali korisnici jednokratne novĉane pomoći u dodjeli prehrambenih i
higijenskih artikala u vrijednosti od 130,00 (stotinutrideset) KM.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukupnu koliĉinu proizvoda nije moguće trenutno predvidjeti, s obzirom da će korisnici
jednokratne novĉane pomoći dodjele prehrambenih i higijenskih artikala u vrijednosti od
130,00 KM, proizvode izuzimati u skladu sa liĉnim potrebama u maloprodajnim objektima
firme koja bude izabrana kao najpovoljniji ponuĊaĉ. Ukupna vrijednost ugovora iznosi cca
300.000,00 KM.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prehrambeni proizvodi i sredstva za liĉnu higijenu isporuĉivali bi se u prodajnim objektima
firme koja bude izabrana kao najpovoljniji ponuĊaĉ.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje od dana potpisivanja ugovora i završava 31. 12. 2010. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade KM)
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garancija za ozbiljnost ponude moţe biti u jednom od sljedećih oblika: a) ovjeren ĉek, b)
mjenica, c) bezuvjetna bankovna garancija, d) kreditno pismo
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija za izvršenje ugovora moţe biti u jednom od sljedećih oblika: a) ovjeren ĉek, b)
mjenica, c) bezuvjetna bankovna garancija, d) kreditno pismo
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Ponuda u otvorenom postupku će biti odbijena u sluĉaju da je dobavljaĉ:
a) pod steĉajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u odreĊeni aranţman s povjeriocima, ili je
obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistiĉe iz sliĉnog
postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u
kojoj je registriran;
b) predmet postupaka za proglašenje steĉaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili
postizanja sporazuma/aranţmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sliĉnog postupka u
skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je
registriran;
c) osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja
u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude;
d) proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog suda u periodu
od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude;
e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s
relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim
odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, ukljuĉujući i PDV;
g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traţenje prema ĉl. 23. do 26.
Zakona o javnim nabavkama.
Ugovorni organ od dobavljaĉa zahtijeva da pruţe dokaze da se nijedan sluĉaj iz stava (1),
taĉke a), b), c), e) ili f) ovog ĉlana ne odnosi na njih, te će kao zadovoljavajuće prihvati
sljedeće dokaze:
a) u sluĉajevima iz stava (1), taĉke a), b), c) ili d) ovog ĉlana, osiguranje izvoda iz sudskog
registra ili ekvivalentnog dokumenta koji je izdao nadleţni sudski ili upravni organ u Bosni i
Hercegovini, ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, a koji dokazuje da su
postavljeni zahtjevi ispunjeni; takvi dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca;
b) u sluĉajevima iz stava (1), taĉke e) ili f) ovog ĉlana, uvjerenje koje nije starije od tri
mjeseca, a izdao ga je nadleţni organ u Bosni i Hercegovini ili nadleţni organ odnosne
drţave.
Ponudioci su duţni dostaviti pismenu izjavu u skladu sa ĉlanom 27. Zakona o javnim
nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) o
nepostojanju sukoba interesa ili korpucije.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dostavljen dokaz da su ponudioci registrovani za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude
(dostaviti ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra rješenja, sa svim prilozima i eventualnim
izvršenim izmjenama) odnosno dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili posebnu izjavu ili referencu kojom se
dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave djelatnošću koja je predmet ovog ugovora.
Dostaviti ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
poslovni bilansi ili izvodi iz poslovnih bilansa (ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca);
- dostavljen bilans uspjeha za posljednju finansijsku godinu (ovjerena kopija ne starija od 3
mjeseca);
- izjava o ukupnom prometu dobavljaĉa i o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet
ugovora, za posljednje dvije finansijske godine za koje se raspolaţe podacima, ili od datuma
registracije, odnosno poĉetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljaĉ
registriran, odnosno poĉeo sa radom prije manje od 2 godine.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u realiziranju najmanje dva ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor u prethodnih 3 godine
- da broj prodajnih objekata na podruĉju Kantona Sarajevo, zbog specifiĉnosti projekta
dodjelu i distribuciju jednokratne pomoći u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih artikala ne
moţe biti manji od dva
- da dobavljaĉ moţe uskladiti dinamiku isporuke prehrambenih artikala i sredstava za liĉnu
higijenu sa dinamikom potreba ugovornog tijela;
Dobavljaĉ dokazuje ispunjavanje uslova za uĉešće tehniĉke i/ili profesionalne sposobnosti
dokazima koji su precizirani u taĉki 6.7. tenderske dokumentacije, u originalu, odnosno
ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Od toga:
1)
ponuĊena cijena
uĉešće 90%
2)
broj prodajnih objekata na podruĉju
Kantona Sarajevo uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Prilikom obraĉuna cijena ponuda u svrhu poreĊenja ponuda:
a) umanjit će se cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 10% ,
- domaće ponude su ponude koje podnose kompanije (ili fiziĉka lica) locirane u Bosni i
Hercegovini, osnovane prema zakonima u Bosni i Hercegovini, kod kojih, u sluĉaju ugovora o
nabavkama, najmanje 50% (pedeset posto) od ponuĊenih roba imaju porijeklo iz Bosne i
Hercegovine, a u sluĉaju ugovora o uslugama ili radovima, najmanje 50% (pedeset posto)
radne snage za izvršenje ugovora ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine;
b) u sluĉaju ugovora o uslugama ili radovima, prilikom obraĉuna cijena ponuda u svrhu
poreĊenja ponuda, umanjiti će se cijene ponuda koje nisu iz Bosne i Hercegovine za 5% (pet
posto) ukoliko najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvršenje ugovora ima porijeklo
iz Bosne i Hercegovine.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 23. 5. 2010. godine do 16,00 sati
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju nije predviĊena.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na sluţbenim jezicima BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 16,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 16,30 sati
Ministarstvo za boraĉka pitanja Kantona Sarajevo, Reisa Dţemaludina Ĉauševića 1.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju za uĉešće u otvorenom postupku kandidati mogu podići u
Ministarstvu za boraĉka pitanja Kantona Sarajevo, Reisa Dţemaludina Ĉauševića 1, od dana
objave ovog obavještenja do naznaĉenog datuma u obavještenju.
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ĉlana 9. ZJN mogu se dobiti od
kontakt osoba navedenih u Odjeljku I.
Uslove i naĉin plaćanja, nepromjenjivost datih uvjeta iz ponude, te rokove isporuke treba
popuniti u okviru aneksa tenderske dokumentacije.
Sadrţaj ponude definiran je u taĉki 5.7. tenderske dokumentacije.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Ministarstvo za boraĉka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Draţen Baĉić, Amina Gazdić
Adresa: Reisa Dţemaludina Ĉauševića 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200062450000
Telefon: 033/562-279, 562-010
Fax: 033/562-251
E-mail: minbopi@ks.gov.ba
Internet adresa: www.ks.gov.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Ministarstvo za boraĉka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Draţen Baĉić, Amina Gazdić
Adresa: Reisa Dţemaludina Ĉauševića 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200062450000
Telefon: 033/562-279, 562-010
Fax: 033/562-251
E-mail: minbopi@ks.gov.ba
Internet adresa: www.ks.gov.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Ministarstvo za boraĉka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Draţen Baĉić, Amina Gazdić
Adresa: Reisa Dţemaludina Ĉauševića 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200062450000
Telefon: 033/562-279, 562-010
Fax: 033/562-251
E-mail: minbopi@ks.gov.ba
Internet adresa: www.ks.gov.ba
(1-11-6014-10)
11 - JANAB
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu
Kontakt osoba: Sotir Matović
Adresa: Bolniĉka 4a
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200542470007
Telefon: 033/214-249, 033/443-395
Fax: 033/443-395, 033/442-727
E-mail: smatovic@sf.unsa.ba
Internet adresa: www.sf.unsa.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka Upravnog odbora 01-127/10 od 3. 2. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Javna nabavka stomatološkog potrošnog materijala
LOT 2 Javna nabavka sanitetskog materijala
LOT 3 Javna nabavka lijekova
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
LOT 2 Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
LOT 3 Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Stomatološki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolniĉka 4a
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa da će u sluĉaju dodjele ugovora, a prije poĉetka realizacije ugovora
obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla-ugovora u iznosu od
po 3% vrijednosti ugovora za oba lota, koja će posluţiti za pokrivanje štete i troškova koje
ugovorni organ moţe imati ukoliko izabrani ponuĊaĉ prekrši ugovor o nabavci od potpisivanja
ugovora do njegove krajnje realizacije.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
LOT 1
1)
2)
cijena
uĉešće 80%
rok isporuke kompletne traţene koliĉine
od momenta narudţbe uĉešće 20%
LOT 2
1)
2)
cijena
uĉešće 80%
rok isporuke kompletne traţene koliĉine
od momenta narudţbe uĉešće 20%
LOT 3
1)
2)
cijena
uĉešće 80%
rok isporuke kompletne traţene koliĉine
od momenta narudţbe uĉešće 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, prema uslovima iz tenderske dokumentacije.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu dobiti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati
uz predoĉenje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od:
-
za LOT 1 - 100,00 KM
-
za LOT 2 - 100,00 KM
-
za LOT 3 - 100,00 KM
Uplatu izvršiti na transakcijski raĉun broj 3389002207973374 kod UNICREDIT BANK, uz
naznaku "za otkup tenderske dokumentacije - broj i naziv lota".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
27. 5. 2010. godine u 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 5. 2010. godine
LOT 1 u 11,00 sati
LOT 2 u 11,30 sati
LOT 3 u 12,00 sati
Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu, Sarajevo, Bolniĉka 4a, IV sprat, sala za
sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se obavezno podnose u pisanoj formi i moraju biti potpisane od lica koje je ovlastio
ponuĊaĉ. Ponude se mogu dostaviti liĉno ili preporuĉeno putem pošte u zatvorenoj koverti sa
naznaĉenim nazivom, adresom i brojem telefona ponuĊaĉa i sa naznakom:
"Ponuda za javno nadmetanje - broj i naziv lota (ne otvarati do 27. 5. 2010. godine do:
napisati vrijeme otvaranja lota)".
Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane i uvezane. Otvaranju ponuda mogu
prisustvovati ponuĊaĉi ili njihovi pismeno ovlašteni predstavnici. Neblagovremene ponude i
ponude koje ne budu sadrţavale sve traţene dokumente iz obavještenja i tenderske
dokumentacije neće se razmatrati. U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude
mogu se pozvati odreĊeni ponuĊaĉi da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja
konaĉne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja
ponude. Dokaze za uĉešće i kriterije za izbor, koji se traţe u tenderskoj dokumentaciji, je
potrebno dostaviti za svaki lot pojedinaĉno.
(1-11-6016-10)
11 - JANAB
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Parlamentarna skupština BiH
Kontakt osoba: Eldina Smailagić
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200872000007
Telefon: 033/286-074
Fax: 033/233-480
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Javna nabavka 38/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka raĉunara i raĉunarske opreme za potrebe Parlamentarne skupštine BiH.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Parlamentarna skupština BiH, Trg BiH 1, Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa Zakonom.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa Zakonom.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa Zakonom.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa Zakonom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa Zakonom.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti iskljuĉivo u Pisarnici Parlamentarne skupštine
BiH, Trg BiH 1, soba 152/1, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati uz uplatnicu
novĉane naknade u iznosu od 30,00 KM. Naknadu za tendersku dokumentaciju uplatiti na:
Transakcijski raĉun Trezor BiH, broj 5620120000084588, kod Razvojne banke Banja Luka,
sa naznakom: "Uplata za tendersku dokumentaciju - PS BiH"
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezka u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 13,30 sati
Parlamentarna skupština BiH, Trg BiH 1, kancelarija 124 na I spratu
(1-11-6018-10)
11 - JANAB
OPŠTA BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA"
DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka"
Kontakt osoba: Lugonja Duško, dipl. ecc.
Adresa: Pop Ljubina bb
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
PIB: 400044160008
JIB: 4400044160008
Telefon: 053/241-943
Fax: 053/242-799
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak broj 1581/10 za izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa za nabavku i isporuku
hemikalika i dezinfekcionih sredstava, laboratorijskog potrošnog materijala, plastiĉnog
potrošnog materijala i mikrobiološke dijagnostike
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa za nabavku i isporuku:
LOT 1 - HEMIKALIJE I DEZINFEKCIONA SREDSTAVA
LOT 2 - LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA - REAGENSI
LOT 3 - PLASTIĈNI POTROŠNI MATERIJAL
LOT 4 - MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljno utvrĊena u tenderskoj specifikaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka", Pop Ljubina bb, Doboj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi ponuĊaĉa da nema smetnji za njegovo uĉešće u otvorenom postupku u smislu
odredbi ĉlana 23. stav (1) taĉka a), b), c), d), e), f) i g) Zakona o javnim nabavkam BiH.
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće
2.
rok plaćanja
65%
uĉešće
30%
3.
rok isporuke
uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Pri izboru najpovoljnije ponude koristit će se preferencijalni tretman domaćeg u skladu sa
ĉlanom 35. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), ĉlanom 20.
stav (1) taĉka a) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH"
broj 3/05), Uputstvom o izmjeni i dopuni uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 24/09) i Odlukom o obaveznom korišćenju preferencijalnog
tretmana domaćeg u postupku javne nabavke ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 29/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom kod tehniĉkog sekretara
ugovornog organa uz prethodnu uplatu naknade za tendersku dokumentaciju od 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine
LOT 1 - OTVARANJE PONUDA U 11,00 sati
LOT 2 - OTVARANJE PONUDA U 12,00 sati
LOT 3 - OTVARANJE PONUDA U 13,00 sati
LOT 4 - OTVARANJE PONUDA U 14,00 sati
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj, Pop Ljubina bb, Klub ljekara
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u Opštoj bolnici "Sveti Apostol Luka" Doboj kod
tehniĉkog sekretara u vremenu od 08,00 do 14,00 ĉasova, uz ovjeren primjerak virmana o
uplati nerefundirajućih sredstava u iznosu od 100,00 KM. Uplata se vrši na transakcijski
raĉun broj 338390-22000146-82 u svrhu: "Otkup tenderske dokumentacije broj 1581/10".
Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji Opšte bolnice, propisno
zapeĉaćene liĉno na protokol Opšte bolnice.
Na koverti obavezno naznaĉiti:
- naziv i adresu ponuĊaĉa sa telefonskim brojem i brojem faksa,
- ponuda za javno nadmetanje broj 1581/10 - Ponuda za LOT ____
- "NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA"
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa po predmetnom postupku dodjele
ugovora.
Ponude koje ne budu sadrţavale sve elemente traţene ovim obavještenjem i tenderskom
dokumentacijom, biće odbaĉene i neće se razmatrati.
Dodatna uputstva u vezi sa pripremom i dostavom ponude, kao i druge informacije u vezi sa
predmetnim postupkom dati su u tenderskoj dokumentaciji.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prekine - otkaţe postupak dodjele ugovora iz razloga sluĉajeva navedenih u ĉl. 12. Zakona o javnim nabavkama BiH.
(1-11-6019-10)
11 - JANAB
KP "KOMUS" AD NOVI GRAD
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KP "Komus" a.d. Novi Grad
Kontakt osoba: Drobac Gordana
Adresa: Njegoševa 4
Poštanski broj: 79220
Grad: Novi Grad
Identifikacioni broj: 4400753560001
Telefon: 052/751-378
Fax: 052/751-378
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovori o kupovini roba
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka goriva i maziva
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukupna koliĉina roba:
40.000 litara nafte
3.000 litara benzina
1.600 litara ulja
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Isporuka na benzinskoj pumpi
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor se zakljuĉuje na rok od 1 godine poĉev od dana potpisivanja
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća u otvorenom postupku javne nabavke imaju sva pravna i fiziĉka lica koja su
registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog otvorenog postupka osim
subjekata koji su iskljuĉeni iz prava uĉešća prema - ĉlan 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ne starija od 3
mjeseca.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
kvalitet
3)
naĉin plaćanja
uĉešće 15%
uĉešće 15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti odmah po objavljivanju obavještenja ("Sluţbeni
glasnik BiH") svakim radnim danom od 7,00 - 15,00 ĉasova, sve do 18. 5. 2010. godine do 15
ĉasova, bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se primaju do 25. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova u preduzeću na protokol.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude vaţi 30 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti 25. 5. 2010. godine u 12,00 ĉasova u prostorijama
preduzeća, Njegoševa 4.
Otvaranje ponuda je javno i istom mogu prisustvovati svi zainteresovani.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za saĉinjavanje ponude.
(1-11-6025-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH
KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo civilnih poslova, Komisija za deminiranje u
BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH
Kontakt osoba: Amir Klino, 033/253-850
Adresa: Tvorniĉka 3, Ilidţa
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200885910037
Telefon: 033/253-850
Fax: 033/464-565
Internet adresa: www.bhmac.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
JT BHMAC - 04/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka robe - vozila
LOT 1 Terensko vozilo
LOT 2 Teretno vozilo (furgon)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 Teretno vozilo 16 kom.
LOT 2 Teretno vozilo (furgon) 1 kom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao po I.1
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Tehniĉki zadovoljavajuća ponuda sa najniţom cijenom
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi preuzimaju na adresi ugovornog organa kao pod I.1.,
soba 220, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 zakljuĉno sa 12. 5. 2010. godine, i ista se
ne naplaćuje.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,30 ĉasova
Sarajevo, Tvorniĉka 3
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U proceduri dodjele ugovora ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u vezi izrade ponuda i
moţe da obustavi dodjelu ugovora u skladu sa ĉlanom 12. ZJN o ĉemu će objaviti
obavještenje o otkazivanju.
(1-11-6034-10)
11 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BiH - SREDIŠNJI URED
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo finansija/financija - Porezna uprava Federacije BiH Središnji ured
Kontakt osoba: Avdukić Senadin - za opšte poslove, Šalaka Mustafa - za tehniĉke
specifikacije traţene opreme
Adresa: Husrefa Redţića 4
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200575050089
Telefon: 033 209-051 lok 104 i 177 (ne koristiti za postavljenje upita)
Fax: 033/206-579 lok 148
E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba; mustafa.salaka@fpu.gov.ba
Internet adresa: www.pufbih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o nabavci i provoĊenju postupka javne nabavke, broj 13/04-3-14-4-1258/10 od 16. 4.
2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IT infrastruktura za sistem fiskalizacije u Poreznoj upravi Federacije BiH
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Date u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
31. 12. 2010.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ponudu iznosi 2% od ponuĊenih cijena. Dokazi prema tenderskoj
dokumentaciji.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za izvršenje ugovora iznosi 10% od vrijednosti ugovora. Dokazi prema tenderskoj
dokumentaciji.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da nema ograniĉenja po ĉlanu 23. Zakona dokazi prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke u skladu sa ĉlanom
24. Zakona; dokazi prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da je ekonomsko i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet
dodjele ugovora; dokazi prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da je tehniĉki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je
predmet dodjele ugovora; dokazi prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
Cijena predmeta ugovora
2)
Garantni rok
3)
Postgarantni servis
4)
Rok isporuke
50%
20%
20%
10%
Kriteriji za dodjelu ugovora prema tenderskoj dokumentaciji.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 5. 5. do 12. 5. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. god. do 13,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 31. 12. 2010. godine
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 14,00 sati
Kao pod I.1. Sarajevo
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, uz predoĉenje
punomoći o zastupanju.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sa ponuĊaĉem koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ će zakljuĉiti ugovor o
realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove uĉešća ponuĊaĉa u postupku nadmetanja.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Federalno ministarstvo finansija/financija - Porezna uprava Federacije BiH Središnji ured
Kontakt osoba: Avdukić Senadin - za opšte poslove, Šalaka Mustafa - za tehniĉke
specifikacije traţene opreme
Adresa: Husrefa Redţića 4
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200575050089
Telefon: 033 209-051 lok 104 i 177 (ne koristiti za postavljenje upita)
Fax: 033/206-579 lok 148
E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba; mustafa.salaka@fpu.gov.ba
Internet adresa: www.pufbih.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Federalno ministarstvo finansija/financija - Porezna uprava Federacije BiH Središnji ured
Kontakt osoba: Avdukić Senadin - za opšte poslove, Šalaka Mustafa - za tehniĉke
specifikacije traţene opreme
Adresa: Husrefa Redţića 4
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200575050089
Telefon: 033 209-051 lok 104 i 177 (ne koristiti za postavljenje upita)
Fax: 033/206-579 lok 148
E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba; mustafa.salaka@fpu.gov.ba
Internet adresa: www.pufbih.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Federalno ministarstvo finansija/financija - Porezna uprava Federacije BiH Središnji ured
Kontakt osoba: Avdukić Senadin - za opšte poslove, Šalaka Mustafa - za tehniĉke
specifikacije traţene opreme
Adresa: Husrefa Redţića 4
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200575050089
Telefon: 033 209-051 lok 104 i 177 (ne koristiti za postavljenje upita)
Fax: 033/206-579 lok 148
E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba; mustafa.salaka@fpu.gov.ba
Internet adresa: www.pufbih.ba
(1-11-6045-10)
11 - JANAB
KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" DOO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Adresa: Semira Frašte 22
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
PDV broj: 200353740001
Telefon: 033/450-030
Fax: 033/450-527
Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Kontakt osoba: Za tehniĉka pitanja: Nirha Kozica i Beris Rašidagić; za opšta pitanja. Šemsa
Ajanović
Adresa: Topal Osman paše 22a
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
PDV broj: 200353740001
Telefon: 033/612-338, 612-342
Fax: 033/714-570
Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Organizacija: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Kontakt osoba: Šemsa Ćemo
Adresa: Topal Osman paše 22a
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200353740001
Telefon: 033/612-338, 612-342
Fax: 033/714-570
E-mail: razvojt@bih.net.ba
Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
JNR 01-02/2010
Nabavka toplovodnih kotlova i gorionika sa pratećom opremom
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladište KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od ukupne vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava poslovne banke da će izdati garanciju za kvalitetno i dobro izvršenje posla u visini 10%
od vrijednosti ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u
tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ukupan promet ponuĊaĉa u posljednjoj godini odnosno od poĉetka poslovanja u
predmetnom segmentu, ako je dobavljaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje
od jedne godine, ne smije biti ispod 1.200.000,00 KM.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uspješno iskustvo ponuĊaĉa u realizaciji min. 350.000,00 KM u segmentu isporuke ovakvih i
sliĉnih kotlova i gorionika iste ili pribliţno iste toplotne snage, koji su predmet javne nabavke
a isporuĉeni su za potrebe sistema daljinskog zagrijavanja izvršenih u posljednjoj godini.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
cijena
uĉešće
40%
dimenzije kotlova i plamenika u
odnosu na raspoloţivi prostor uĉešće
18%
3)
tehniĉke karakteristike kotlova,
plamenika i ostale ponuĊene opreme
u pogledu traţenih parametara: snage,
temperature i pritiska, konstrukcije,
kvaliteta traţenih materijala, debljine
izolacije i dr. uĉešće 18%
4)
kompatibilnost ponuĊenog kotla i
plamenika uĉešće 10%
5)
naĉin plaćanja
6)
krajnji rok isporuke
uĉešće
2%
7)
osiguranje servisa
uĉešće
2%
uĉešće
4%
8)
potencijalne prednosti u pogledu
efikasnosti ureĊaja kod rukovanja i
odrţavanja uĉešće 2%
9)
usklaĊenost poslovanja ponuĊaĉa/
proizvoĊaĉa sa standardima 9001 i 14001
ISO 9001
ISO 14001
10)
uĉešće
uĉešće
1%
1%
duţina garantnog perioda
uĉešće
2%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 18. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju za domaće ponuĊaĉe iznosi 100,00 KM +
PDV.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju za strane ponuĊaĉe iznosi 60 EUR.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od zvaniĉnlh jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godne do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2009. godine u 11,00 ĉasova
Topal Osman paše 22A
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponuĊaĉi mogu podići uz pismeno ovlaštenje
firme i dokaz o uplati, na raĉun KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. broj: 338-900-22082827-07
UniCredit Bank d.d. Sarajevo, sa naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije tender JNR
01-02/2010" ili direktno na blagajni Preduzeća, Semira Frašte 22.
Strani ponuĊaĉ tendersku dokumentaciju moţe dobiti putem faksa ili e-mail-a, a na osnovu
pismenog zahtjeva i podnošenja dokaza o uplati. Strani ponuĊaĉ plaćanje treba da izvrši
putem SWTFT-a UNCRBA22 IBAN: BA393389002208282707 na adresu UniCredit Bank d.Ċ.
Sarajevo, navodeći korisnika KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo.
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente, navedene u ovom obavještenju o nabavci
kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili
suštinskih nadostataka.
Ponuda se podnose u dva primjerka: original ponuda i kopija ponude, u skladu sa
tenderskom dokumentacijom.
(1-11-6053-10)
11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, dipl. ek., Tomić Milan, dipl. maš. inţ.
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 4400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/774-382
Internet adresa: www.riteugljevik.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka uqa i maziva i permanta za potrebe ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik, u 2010. i
2011. godini T-34/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Za LOT 1 Isporuka uqa, maziva i permanta u 2010. i 2011. godini u koliĉini od 347.274 kg.
Za LOT 2 Regulaciono uqe OMTI u koliĉini od 8.000 litara
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište ugovornog organa u Ugqeviku.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan ili oba lota.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Za LOT 1 sukcesivno u 2010. i 2011. godini.
Za LOT 2 30 dana po potpisivawu ugovora.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija banke na iznos od 1% od vrijednosti ponude sa rokom vaţewa do validnosti opcije
ponude.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 5% od ugovorenog iznosa.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca od datuma za
dostavu ponuda.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Definisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Definisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Definisano u tenderskoj dokumentaciji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
Za LOT 1
uĉešće
92%
a)
cijena robe
b)
otkupna cijena rabqenog uqa
c)
uslovi plaćawa
uĉešće
uĉešće
5%
3%
Za LOT 2
- cijena robe
uĉešće
- uslovi plaćawa
97%
uĉešće
3%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
- Moţe se preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ĉasova, poĉev od dana
objavqivawa ovog obavještewa u "Sluţbenom glasniku BiH".
-
Novĉana nadoknada za tendersku dokumentaciju iznosi 936,00 KM,
- Ţiro-raĉun za uplatu u KM: 55500100000074-38 kod Nove banke a.d. Bawa Luka - Filijala
Bijeqina, sa naznakom "Troškovi tenderske dokumentacije za uqa i maziva".
- Mjesto preuzimawa: Sjedište ugovornog organa u Ugqeviku, liĉno ili putem e-maila, uz
prezentaciju dokaza o uplati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 7. 6. 2010. godine do 9,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od dana otvarawa ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
7. 6. 2010. godine u 10,00 ĉasova
Kao pod I.1.
_____________
PROCUREMENT NOTICE
GOODS
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY
Organisation: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"a.d. Ugljevik
Contact person: Petriĉević Rado, graduated. ecc, Tomić Milan, graduated mechanical
engineer
Address: bb Ugljevik
Zip code: 76330
City: Ugljevik
Identification number: 4400449490005
Phone: 055/774-600
Fax: 055/774-382
Internet address (web): www.riteugljevik.com
I.2. ADDRESS WHERE ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED
Same as under I.1.
I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTS CAN BE OBTAINED
Same as under I.1.
I.4. ADDRESS WHERE TENDERS/REQUESTS FOR PARTICIPATION ARE TO BE
SUBMITTED
Same as under I.1.
I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 LPP)
I.5. a public company
I.5. b at the Entity level
Part II: SUBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF THE CONTRACT:
Goods
II. 2. WHETHER CONCLUSION OF FRAMEWORK AGREEMENT IS ENTENDED? (Article
32 LPP)
No
II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH IS ACTUAL CONTRACT RECORDED WITH
CONTRACTING AUTHORITY
Procurement of oils and lubricants and permant for needs of ZP "RiTE Ugljevik" a.d. Ugljevik,
in the years 2010 and 2011. T-34/10
II. 4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF CONTRACT:
For LOT 1: supply of oils, lubricants and permant in the years 2010 and 2011 in quantity of
347.274 kg.,
For LOT 2: Regulating oil OMTI in quantity of 8.000 liters.
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT
According to tender documentation.
II.6. LOCATION OF DELIVERY OF GOODS OR PLACE OF CARRYNG OUT OF SERVICES
OR WORKS
Warehouse of the Contracting Authority in Ugljevik.
II.7. DIVISION TO LOTS
Yes, bids can be submitted for one or both lots.
II.8. ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE BIDS? (Article 17 LPP)
No
II.9 CONTRACT DURATION OR EXECUTION DEADLINE
For LOT 1 succesively in the years 2010 and 2011.
For LOT 2 30 days after signing of the Contract
Part III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. AMOUNT OF GUARANTEE FOR BID (Article 16 LPP)
Bank guarantee to the amount of 1% of bid value with validity period to the end of bid validity
option.
III.2. OTHER REQUESTS RELATED TO GUARANTEE FOR BID (Article 16-17. ILI)
No
III.3. AMOUNT OF GUARANTEE FOR CONTRACT EXECUTION (Article 16 LPP)
Yes, 5% of contracting amount.
III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23 LPP)
Proofs from the Article 23 of the Law on public procurement, not older than 3 months from
Bid submission date.
III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ABILITY FOR PROFESSIONAL JOB
PERFORMANCE (Article 24 LPP)
Defined in tender documents.
III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL SUITABILITY
(Article 25 LPP)
Defined in tender documents.
III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL
ABILITY (Article 26 LPP)
Defined in tender documents.
Part IV: PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE
Open
IV.2. CRITERIA FOR CONTRACT AWARD (Article 34 LPP):
b)
Economically most favourable Bid in the sense of below listed criteria:
For LOT 1:
a)
b
c)
price of goods
participation 92%
purchase price of used
(second/hand)oil participation 5%
payment conditions
participation 3%
For LOT 2:
Price of goods
participation 97%
Payment conditions
participation 3%
IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCE (Article 20 ILI)
Yes
IV.4. CONDITIONS FOR GETTTNG OF TENDER DOCUMENTATION (Article 18 LPP)
- Documents may be taken over every working day from 07:00 to 15:00 hrs starting from
the day of publishing this Notice in "BiH Official Gazette".
-
Price of tender documentation amounts 936,00 KM.
- Giro-account for payment in KM: 55500100000074-38 at Nova banka a.d. Banja Luka Branch office Bijeljina, with designation "Troškovi tenderske dokumentacije za ulja i maziva".
- Place of taking over: Headquarters of the Contracting Authority in Ugljevik, in person or by
e-mail, presenting payment evidence.
IV.5. REQUESTS REGARDING LANGUAGE OF TENDER (Article 8 LPP)
One of the official languages in BiH
IV.6. DEADLINE FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS FOR PARTICIPATION
Till 7. 6. 2010, 9 hours.
IV.7. MINIMUM TIME PERIOD OF THE BID VALIDITY WHICH IS BIDDER OBLIGATED TO
PROVIDE
90 days after Bid opening date.
IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING
Date: 7. 6. 2010,
10 hours
Place: Same as under 1.1.
(1-11-6060-10)
11 - JANAB
RMU "BANOVIĆI" DD BANOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: RMU "Banovići" d.d. Banovići
Kontakt osoba: Muharem Softić, dipl. pravnik, Mirela Zejnilović, dipl. ecc.
Adresa: Branilaca Banovića 36
Poštanski broj: 75290
Grad: Banovići
Identifikacioni broj: 4209329530001
Telefon: 035/870-600 ili 870-404
Fax: 035/870-404
Internet adresa: www.rmub.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka direktora broj: 136C/09 od 23. 11. 2009. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Naziv lota: Nabavka buldoţera gusjeniĉara Broj lota: C-R-I 67a/09
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Data u tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Dato u tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Jedan lot
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
30 dana po isteku garancija datih za opremu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi ovjerenu bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude datu na iznos
1% visine okvirnog sporazuma, sa rokom vaţnosti opcija ponuda plus 30 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi izjavu da će u sluĉaju izbora za najpovoljnijeg ponuĊaĉa dostaviti
bankovnu garanciju zahtijevanu tenderskom dokumentacijom, na iznos od 5% vrijednosti
ponude.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi:
- Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi:
- rješenje o registraciji
- uvjerenje o identifikacionom broju
- uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za LOT: C-R-I 67a/09
1) ponuĊena cijena
uĉešće
2) unifikacija opreme
78%
uĉešće
3) servisna i logistiĉka podrška
20%
uĉešće
2%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog
organa - kancelarija 61 - uz prethodnu uplatu od 300,00 KM.
- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla
- 1610250007190075 - kod Raiffeisen Bank Tuzla
Za INO ponuĊaĉe:
Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
SWIFT code RZBABA2S
Beneficiary d.d. Rudnici mrkog uglja Banovići
Account No. 501012000-22678
IBAN: BA391611250000210002
Napomena: PonuĊaĉi koji su uĉestvovali u prvom postupku nemaju obavezu ponovne uplate
za tendersku dokumentaciju ali su duţni istu izuzeti.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 6. 2010. godine u 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
U kancelariji 34 - ugovornog organa
10. 6. 2010. godine u 12,00 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za jedan proizvod moţe se dostaviti samo jedna ponuda. PonuĊaĉ mora imati ovlaštenje
proizvoĊaĉa ili generalnog zastupnika za konkretnu ponudu, Ako se pojavi dvije ili više
ponuda istog proizvoĊaĉa sa urednim ovlaštenjem sve ponude tog proizvoĊaĉa će biti
odbaĉene.
Ovaj postupak je ponovljeni.
____________________
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DD BANOVIĆI
(COAL MINES "BANOVIĆI" BANOVIĆI)
Branilaca Banovići 36, 75 290 Banovići
Pbone: (035) 875-010, 876-0010, 876-525
G.M. 875-811
Sales Department: 876-949, 876-779, 876-963, 876-711
Fax: (035) 875-166, 876-734, 870-356
INFORMATION ON PURCHASE
GOODS:
1. CONTRACTING PARTY:
I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING PARTY COMPANY: RMU
"Banovići" d.d. Banovići
ADDRESS: Branilaca Banovića 36
CITY: Banovići
Phone: 00387 35 870 404 or 875 010
Contact person: Mirela Zejnilović, B.A.Econ.
Zip code: 75290
ID number: 4209329530001
Fax: 0038735 875-166, 870-356, 870-404
Web site: www.rmub.ba
2. SUBJECT OF THE CONTRACT
2.1.Type of contract:
GOODS
2.2. Do you intend to sign the preliminary agreement?
No
3. SUMMARY OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT
3.1. BULLDOZER TRACKED number of LOT C-R-I 67a/09
4. TOTAL QUANTITY
GIVENIN THE TENDER DOCUMENTS
5. TYPE OF PROCEDURE
5.1.TYPE OF PROCEDURE: open
6. TENDER DOCUMENTS
Documentation for tender available are each week-day in the offices of signatory organ, more
precision, office no. 61 with previous payments 300,00 KM for LOT C-R-I 67a/09
7. DEADLINE FOR SUBMISSION
10. 6. 2010. until 11,00H
(1-11-6075-10)
11 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Aida Šerifović
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 4600082130006
Telefon: 049/216-006
Faks: 049/216-594
E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa: nabavka.bdcentral.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU NAMJEŠTAJA ZA
POTREBE PODODJEQEWA ZA BOLNIĈKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U BRĈKO
DISTRIKTU BiH" na adresu: Vlada Brĉko Distrikta BiH, Odjeqewe za struĉne i
administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brĉko ili donijeti na šalter protokola Vlade
Brĉko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka naznaĉenog u taĉki IV.6. ovo
obavještewa o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b ostali, na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci namještaja za potrebe Pododjeqewa za bolniĉku zdravstvenu zaštitu u
Brĉko Distriktu BiH
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka namještaja za potrebe Pododjeqewa za bolniĉku zdravstvenu zaštitu u Brĉko
Distriktu BiH
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Namještaj za potrebe Tehniĉke sluţbe
LOT 2 Namještaj za potrebe bolniĉke apoteke
LOT 3 Namještaj za potrebe PTT sluţbe
LOT 4 Namještaj za potrebe Administrativne sluţbe
LOT 5 Namještaj za potrebe GAK odjeqewa
Ponude se mogu dostaviti za jedan LOT, za više lotova, za sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora zadovoqiti sve uslove definisane ĉlanom 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f)
ZJN BiH. Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom djelatnošću.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Opširnije u tenderskoj dokumentaciji
Napomena: Sva traţena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz Odjeqka III je
obavezna i eliminatorna.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH, uz priloţenu potvrdu Vawskotrgovinske
komore BiH da se radi o robama domaćeg porijekla.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti, bez novĉane naknade, svakim radnim
danom od 08,00 do 16,00 ĉasova u prostorijama Pododjeqewa za nabavku, zgrada Vlade
Brĉko Distrikta BiH, Bulevar mira 1, kao i na web stranici: http://nabavka.bdcentral.net/
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
27. 5. 2010. godine do 13,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podnošewe ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 5. 2010. god. u 13,15 ĉasova
Sala za pres konferencije, prizemqe zgrade Vlade Brĉko Distrikta BiH
(1-11-6079-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-4990/10-31
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn., Ilija Beljo, dipl. ing. stroj.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719
Fax: 036/335-788
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini.
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o provedbi postupka javne nabave br. 1-4990/10-31 od 30. 3. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Zamjena hidrauliĉkih zasuna i opreme upravljanja u HE Rama
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Proizvodnja elektriĉne energije - HE Rama
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
150 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u tenderskoj
dokumentaciji.
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u
tenderskoj dokumentaciji.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe da se na njega ne odnosi niti
jedan sluĉaj iz ĉl. 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
da dobavljaĉ ima pozitivno poslovanje u 2009. godini
-
da dobavljaĉ nijo bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora u posljednjih pot godina u isporuci
sliĉne opreme na hidroenergotskim objektima ili tlaĉnim cjevovodima gdje nazivni tlak prolazi
10 bar a manipuliranje zapornim organima se izvodi uljnim tlakom ne manjim od 50 bar (sa
pismenim potvrdama od strane korisnika ugraĊene opremo)
-
ovlaštenje proizvoĊaĉa ili distributera
-
ukupno trajanje zastoja oba agregata (totalni zastoj) no smije biti veće od dva dana
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 24. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 11,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 12,00 sati
Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106A, 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani dobavljaĉi duţni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske
dokumentacije.
Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatraţiti na telefon 036/335-736.
Popunjen zahtjev se dostavlja na faks 036/335-787.
Tendersku dokumentaciju dobavljaĉi mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00
sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljaĉi su duţni predoĉiti dokaz o
izvršenoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade troškova na raĉun ugovornog tijela
broj 3381002200811294 kod UniCredit banke,
za firme izvan BiH na Ţiroraĉun broj 7100-978-48-06-003539.
s naznakom
Zamjena hidrauliĉkih zasuna i opreme upravljanja u HE Rama
(1-11-6081-10)
11 - JANAB
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA RS
BAWA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 11/2-404-1495/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske
Kontakt osoba: Mr. Rade Blagojević
Adresa: Zdrave Korde 8
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400965150008
Telefon: 051/213-594, 218-647
Faks: 051/218-647
E-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 11/2-404-1495/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Osteosintetski materijal
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2%
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava ponuĊaĉa da će ukoliko wegova ponuda bude izabrana, dostaviti garanciju
za izvršewe ugovora i iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom vaţnosti: rok
izvršewa + 30 dana.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
b)
1)
cijena
uĉešće
2)
rok plaćawa izraţen u broju dana
uĉešće
15%
3)
rok isporuke izraţen u broju dana
uĉešće
5%
80%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa zakonskim propisima
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 7. 6. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 6. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
7. 6. 2010. godine
Mjesto: Kao pod I.1., sala za sastanke u prizemqu
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Potrebne informacije u vezi sa nabavkom mogu da se dobiju svakim radnim danom u
vremenu od 8,00 do 14,00 ĉasova.
Tenderska dokumentacija izdavaće se na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne
novĉane naknade iz taĉke 4.4. na Ţiro raĉun ugovornog organa broj: 551-001-00000163-25
kod Nove Bawaluĉke banke.
Ponude mogu da podnesu samo ponuĊaĉi koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.
Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske ne snosi troškove ponuĊaĉa, nastale u
postupku ove nabavke.
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu da dostavi sva traţena dokumenta i dokaze.
Ponudu dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa nazivom ponuĊaĉa i naznakom:
"Ponuda za nabavku osteosintetskog materijala, Tender broj 11/2-404-1495/10 - Ne otvarati
do 7. 6. 2010. godine u 12,30 ĉasova".
________________
PROCUREMENT NOTICE
11/2-404-1495/10
Supplies
Section I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
Organization: Health Insurance Fund of Republic of Srpska
Contact person: Mr. Rade Blagojević
Address: Zdrave Korde 8
Post code: 78000
Town: Banja Luka
Identification number: 4400965150008
Telephone: +387 051/213-594, 218-647
Fax: +387 051/218-647
Elektronic mail: fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet address (web): www.zdravstvo-srpske.org
I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED
As in I.1.
I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED
As in I.1.
I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT
As in I.1.
I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (ART. 3PPL)
I.5.a Public organ
I.5.b Entity level
Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF CONTRACT:
Supplies
II.2. IS IT A FRAMEWORK AGREEMENT (art. 32 PPL)
Yes
II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACTING AUTHORITY
11/2-404-1495/10
II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT
Procurement of ostesynthesis material
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT
Specified in Tender documents
II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF SERVICES OR WORKS
Specified in Tender documents
II.7. DIVISION INTO LOTS
Yes
Teders may be submitted for: one lot, several lots, all lots.
II.8. WILL VARIANTS BE ACCEPTED? (art 17 PPL)
No
II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION
12 months (from the award of contract)
Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. AMOUNT OF THE BID SECURITY (art 16 PPL)
Yes, 2%
III.2. OTHERS REQUIREMENTS REGARDING TENDER SECURITY (art. 16-17 PPL)
Specified in Tender documents
III.3. AMOUNT OF THE PERFORMANCE SECURITY (art 16 PPL)
Certified bidderŢs statements that he would, if his bid was selected, ensure the bank
guarantee for the Contract performance. The guarantie shall be 10% of the Contract amount,
with the term of validity: performing term + 30 days.
III.4. OTHER REQUIREMENTS REGARDING TENDER SECURITY (art 19 PPL)
Specified in Tender documents.
III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-PERSONAL SITUATION (art 23 PPL)
Specified in Tender documentats.
III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL
ACTIVITY (art. 24 PPL)
Specified in Tender documents.
III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (art.
25 PPL)
Specified in Tender documents.
III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL
ABILITY (art. 26 PPL)
Specified in Tender documents.
Section IV: PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE:
Open
IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (art. 34 PPL):
b) The most economically advantegeous tender in terms of criteria as stated below (in
descending order)
1)
Price
weight 80%
2)
Terms of payment expressed in days)
weight 15%
3)
Terms of delivery, expressed in days)
5%
IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (art. 20 PPL)
In accordance with the law regulations
IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (art 18 PPL)
Obtainable until 7. 6. 2010.
Price of Tender documents: 300,00 KM
IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS REGARDING TENDER (art. 8 PPL)
Official languages spoken in BiH
IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE
7. 6. 2010. (date) 12,00 (time)
IV.7. MINIMUM TIME FRAME DURING WHICH THE TENDERER MUST MAINTAIN
VALIDITY OF ITS TENDER
3 Months or 90 days from the deadline for submission of tenders
IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING (art. 13 IR)
Date 7. 6. 2010.
Place: As in I.1.
Section V: ADDITIONAL INFORMATION
All needed information connected with the procurement will be obtainable every working day
from 8 AM to 2 PM.
Tender documents will be issued upon receiving the written request and the proof of payment
of the irrecoverable fee as stated in IV.4. into the aecount of the contractual organ with Nova
Banjaluĉka banka. No: 551-001-00000163-25.
Only the bidders who take the Tender Documents may submit their bids.
The Health Insurance Fund of Republic of Srpska will not cover any biddersŢ costs incurred
during the procurement procedure. The bidder must submit, beside the bid, all the required
documents and evidences.
The bid must be submitted in a scaled envelope with the full name of the bidder and with an
indication: "Offer for the procurement of osteosinthesis material, Tender number 11/2-4041495/10 - Do not open until 7. 6. 2010. at 12,30".
(1-11-6090-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 031-08/2010-LOT 39.4
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.
Kontakt osoba: Irma Dajdţić, tel. 033/751-775
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-759
E-mail: i.dajdzic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo,
narandţasta zgrada, kancelarija broj 325 (Irma Dajdţić)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka broj 031-08/2010 - LOT 39.4 - UreĊaji za upravljanje tarifom - uklopni satovi
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka 031-08/2010 - LOT 39.4 - UreĊaji za upravljanje tarifom - uklopni satovi
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljne specifikacije i zahtjevi dati su u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladišta elektrodistributivnih dijelova prema lokacijama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Sukcesivno 5 (pet) mjeseci do dana potpisa ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko i finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno
objave tendera u "Sluţbenom glasniku BiH"
- da ponuĊaĉ ima ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno u iznosu od
1.000.000,00 KM, a ako je poĉeo sa radom manje od godine dana 500.000,00 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u realizaciji ugovora ĉiji je predmet bio isporuka ureĊaja za upravljanje
tarifom-uklopnih satova u posljednje 3 (tri) godine u vrijednosti minimalno 500.000,00 KM
- autorizacija proizvoĊaĉa za isporuku ureĊaja za upravljanje tarifom-uklopnih satova za
sluĉaj da ponuĊaĉ nudi robu koju nije sam proizveo
-
obezbijeĊen postprodajni servis uklopnih satova u Bosni i Hercegovini
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 24. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH sa naznakom; "Otkup
tenderske dokumentacije broj 031-08/2010 - LOT 39.4".
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznaĉiti klauzulu: "Sve troškove snosi
nalogodavac" (our...)
IBAN CODE; BA391610600000043340
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj
031-08/2010 - LOT 39.4"
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine
JP EP BiH Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda: u 13,00 sati
(1-11-6098-10)
11 - JANAB
"SARAJEVO-ŠUME" DOO SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 0103-73-13/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Aljović Sulejman, dipl.ecc
Adresa: Maršala Tita broj 7/II
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200630090001
PDV identifikacioni broj: 200630090001
Telefon: 033/219-172, 061/225-186
Fax: 033/219-172
E-mail: ssume@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka za potrebe KJP "Sarajevo šume"
d.o.o. Sarajevo u 2010./2011. godini. i to:
LOT 1 HTZ oprema
LOT 2 HTZ oprema za tehniĉko osoblje
LOT 3 Zaštitno odijelo sjekaĉko
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 HTZ oprema
LOT 2 HTZ oprema za tehniĉko osoblje
LOT 3 Zaštitno odijelo sjekaĉko
(bliţe opisano u specifikaciji tenderske dokumentacije)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Centralni magacin KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u Hadţićima
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Period u mjesecima od dana potpisivanja: 12 mjeseci od dana zakljuĉenja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa da će u sluĉaju dodjele ugovora a prije zakljuĉenja ugovora obezbjediti
bezoslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla-ugovora u iznosu od 10%
vrijednosti ugovora koja će posluţiti za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ
moţe imati ukoliko izabrani ponuĊaĉ prekrši ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do
ispunjenja u cjelosti.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima prema zemlji porijekla.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena i ukupna vrijednost ponude
2)
rok plaćanja
3)
uĉešće
uĉešće
85%
10%
vremenski rok isporuke od dana
dostavljanja narudţbenice uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uslovima kako je to uraĊeno u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti za vrijeme trajanja obavještenja u Sluţbi za komercijalne poslove
svakim radnim danom do 15,00 sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM po jednom lotu, sa
uraĉunatim PDV-om, po jednom lotu, i ista se moţe uplatiti na transakcijski raĉun broj 161000-00367200-40 kod Raiffeisen Bank Sarajevo.
Na uplatnici obavezno naznaĉiti broj javne nabavke za koji se odnosi uplata. Prilikom
preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvršenoj uplati otkupa iste,
odnosno pismenim zahtjevom ponuĊaĉa tenderska dokumentacija biće poslata poštom.
PonuĊaĉi koji su uĉestvovali u prvom postupku javne nabavke roba mogu preuzeti tendersku
dokumentaciju bez naknade uplate.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
PonuĊaĉi su duţni dostaviti ponudu na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini,
obraĊenu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine
M. Tita 7/II Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku roba broj 0103-73-13/10 - sa naznakom
lota, ne otvaraj", dostavljaju se na adresu KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita
7/II.
(1-11-6105-10)
11 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Zdruţeno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Petriĉević Rado, dipl. ek., Dragić Reqa, dipl. inţ. rud.
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 4400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/774-382
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka euro-dizela, motornog benzina MB 95 i mazuta za potrebe ZP "RiTE Ugqevik" a.d.
Ugqevik, u 2010. i 2011. godini T-35/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sukcesivna isporuka energenata u 2010. i 2011. godini, po lotovima kako slijedi:
-
LOT 1 Euro-dizel u godišwoj koliĉini 8.885.885
litara
-
LOT 2 Motorni benzin MB 95 u godišwoj koliĉini
58.199 litara
-
LOT 3 Loţ-uqe (mazut) u godišwoj koliĉini
3.300.000 kilograma
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište ugovornog organa u Ugqeviku.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, više ili sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija banke na iznos od 1% od vrijednosti ponude sa rokom vaţewa do validnosti opcije
ponude.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 5% od ugovorenog iznosa
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca od datuma za
dostavu ponuda.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Definisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Definisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Definisano u tenderskoj dokumentaciji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
a)
cijena robe
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
- Moţe se preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ĉasova, poĉev od dana
objavqivawa ovog obavještewa u "Sluţbenom glasniku BiH".
-
Novĉana nadoknada za tendersku dokumentaciju iznosi 1.755,00 KM
-
@iro-raĉun za uplatu u KM: 5550 0900 0030 9395 kod Nove banke a.d. Bawa Luka
-
Sredstva uplaćena za troškove tendera se ne vraćaju ponuĊaĉu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 7. 6. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od dana otvarawa ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
7. 6. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Mjesto: Kao pod I.1.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak
Tender broj 35/10 - Nabavka euro-dizela, motornog benzina i mazuta - ne otvaraj". Na koverti
obavezno naznaĉiti ime ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom
ugovornom organu.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sqedeće raĉune;
u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeqina
Na devizni raĉun
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY): DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)
936 2419 00
Nova banka AD BIJELJINA
SWIFT: NOBIBA22
FIELD 59
(BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK
UGLJEVIK 76330
______________
PROCUREMENT NOTICE
GOODS
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY
Organisation: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik
Contact person: Petriĉević Rado, graduated.ecc, Dragić Relja, graduated mining engineer
Address: bb Ugljevik
Zip code: 76330
City: Ugljevik
Identification number: 4400449490005
Phone: 055/774-600
Fax: 055/774-382
Internet address (web): www.riteugljevik.com
I.2. ADDRESS WHERE ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED
Same as under I.1.
I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTS CAN BE OBTAINED
Same as under I.1.
I.4. ADDRESS WHERE TENDERS/REQUESTS FOR PARTICIPATION ARE TO BE
SUBMITTED
Same as under I.1.
I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 LPP)
I.5.a public company
I.5.b at the Entity level
Part II: SUBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF THE CONTRACT:
Goods
II.2. WHETHER CONCLUSION OF FRAMEWORK AGREEMENT IS INTENDED? (Article 32
LPP)
No
II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH IS ACTUAL CONTRACT RECORDED WITH
CONTRACTING AUTHORITY
Procurement of euro-disel, motor petrol MB 95 and crude oil for needs of ZP "RiTE Ugljevik"
a.d. Ugljevik, in the years 2010, and 2011. T-35/10
II.4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF CONTRACT
Succesive supply with energents in years 2010. and 2011, per lots as it follows:
-
Lot 1: euro-disel in annual quantity of 8.885.885 liters
-
Lot 2: motor petrol MB 95 in annual quantity of 58.199 liters
-
Lot 3: crude oil in annual quantity of 3.300.000 kg
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT
According to tender documentation.
II.6. LOCATION OF DELIVERY OF GOODS OR PLACE OF CARRYNG OUT OF SERVICES
OR WORKS
Warehouse of the Contracting Authority in Ugljevik.
II.7. DIVISION TO LOTS
Yes, bids can be submitted for one, more or all lots.
II.8. ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE BIDS? (Article 17 LPP)
No
II.9. CONTRACT DURATION OR EXECUTION DEADLINE
12 months or 365 days
Part III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. AMOUNT OF GUARANTEE FOR BID (Article 16 LPP)
Bank guarantee to the amount of 1% of bid value with validity period to the end of bid validity
option.
III.2. OTHER REQUESTS RELATED TO GUARANTEE FOR BID (Article 16-17. ILI)
Explained in tender documents.
III.3. AMOUNT OF GUARANTEE FOR CONTRACT EXECUTION (Article 16 LPP)
Yes, 5% of contracting amount.
III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23 LPP)
Proofs from the Article 23 of the Law on public procurement, not older than 3 months from
Bid submission date.
III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ABILITY FOR PROFESSIONAL JOB
PERFORMANCE (Article 24 LPP)
Defined in tender documents.
III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL SUITABILITY
(Article 25 LPP)
Defined in tender documents.
III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL
ABILITY (Article 26 LPP)
Defined in tender documents.
Part IV: PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE
Open
IV.2. CRITERIA FOR CONTRACT AWARD (Article 34 LPP):
b)
Economically most favourable Bid in the sense of below listed criteria.
1)
price of goods
participation 100%
IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCE (Article 20 ILI)
Yes
IV.4. CONDITIONS FOR GETTING OF TENDER DOCUMENTATION (Article 18 LPP):
- Documents may be taken over every working day from 7,00 to 15,00 hrs starting from the
day of publishing this Notice in "BiH Official Gazette".
-
Price of tender documentation amounts 1.775,00 KM.
-
giro-account for payment in KM: 5550 0900 0030 9395 at Nova banka a.d. Banja Luka
-
Amount paid for tender costs will not be returned to the Bidder.
IV.5. REQUESTS REGARDING LANGUAGE OF TENDER, (Article 8 LPP)
One of the official languages in BiH
IV.6. DEADLINE FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS FOR PARTICIPATION
Till 7. 6. 2010. 11,00 hours.
IV.7. MINIMUM TIME PERIOD OF THE BID VALIDITY WHICH IS BIDDER OBLIGATED TO
PROVIDE
90 days after Bid opening date.
IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING
7. 6. 2010 12,00 hours
Place: same as under I.1.
(1-11-6108-10)
11 - JANAB
JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo
Kontakt osoba: Dţaferović Emir
Adresa: Azize Šaćirbegović 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200115210002
Telefon: 033/524-444
Fax: 033/524-543
E-mail: info@kcsr.ba
Internet adresa: www.ks.gov.ba/kcsr
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijala i školskog pribora
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kancelarijski materijal i školski pribor
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dati u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
U poslovnim jedinicama ugovornog organa na podruĉju Kantona Sarajevo.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Regulisat će se ugovorom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće 60%
2.
rok i naĉin isporuke
3.
uslovi i naĉin plaćanja
uĉešće 30%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Kompletnu tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti u prostorijama JU "Kantonalni
centar za socijalni rad", Azize Šaćirbegović 2, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog
novĉanog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 sati. Uplatu izvršiti
na raĉun broj 3389002207983171 kod UniCredit banke, uz naznaku tenderska
dokumentacija
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 9,15 sati u prostorijama JU "Kantonalni centar za socijalni rad", A.
Šaćirbegović 2, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otvaranju moţe prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa uz prezentaciju pismenog
ovlaštenja. Zapeĉaćenu ponudu sa naznaĉenom punom adresom ponuĊaĉa dostaviti poštom
ili liĉno na adresu: JU "Kantonalni centar za socijalni rad", Azize Šaćirbegović 2, 71000
Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda za kancelarijski materijal i školski pribor - NE OTVARAJ" OTVARA KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE!
Neblagovremeno pristigle ponude bit će vraćene na adresu ponuĊaĉa neotvorene. Ugovorni
organ ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razjašnjenja
nejasnoća iz ponude mogu se pozvati odreĊeni ponuĊaĉi da u toku razmatranja ponuda, a
prije donošenja konaĉne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u
vezi dostavljanja ponude. Ponude koje u svom sadrţaju ne budu imale sve traţene
elemente/dokumente, biće odbaĉene kao nepotpune i neće biti razmatrane.
(1-11-6111-10)
11 - JANAB
OŠ "VUK KARAXIĆ" BIJEQINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 2/2010
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: OŠ "Vuk Karaxić"
Kontakt osoba: Dragana Ristić
Adresa: Vojvode Stepe 4
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 440037276004
Telefon: 055/209-650
Faks: 055/209-650
E-mail: os131@telrad.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka robe-školskog namještaja - Konkurentsko pismo broj 2
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka robe-školskog namještaja
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Osnovna škola "Vuk Karaxić" Bijeqina
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema Konkurentskom pismu borj 2.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se kod ugovornog organa.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
Na Ţiro-raĉun broj 551-001-00016039-24 posebnih namjena buxetski organ 0814131, šifra
opštine 055, Vrsta prihoda 722511.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavqaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8 dana od dana objavqivawa obavještewa u "Sluţbenom glasniku BiH", do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 5. 2010. god. u 18,00 ĉasova u prostorijama OŠ "Vuk Karaxić" Bijeqina
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda za nabavku usluga i radova i wene kopije sa peĉatom ili potpisom trebaju biti
zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavqaĉa, na kojoj će pisati
sqedeće: "Ponuda za Konkurentsko pismo broj 2, april 2010. god. - ne otvarati".
Ponuda treba da sadrţi sve dokumente navedene u ovom obavještewu o nabavci i
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji. Svi
dokumenti moraju biti numerisani, potpisani i sloţeni redoslijedom koji je dat u tenderskoj
dokumentaciji sa jasno definisanim sadrţajem. Svi listovi ponude (osim garantnih
dokumenata) moraju biti uvezani, sa oznaĉenim stranicama i parafirani ili potpisani od lica
koja su ovlaštena da zastupaju dobavqaĉa.
(1-11-6115-10)
11 - JANAB
AGENCIJA ZA VODNO PODRUĈJE RIJEKE SAVE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Agencija za vodno podruĉje rijeke Save
Kontakt osoba: mr. sci. Goran Mirković, dipl. ing. hem.
Adresa: Grbaviĉka 4
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201295900008
Telefon: 033/467-224
Fax: 033/455-694
Internet adresa: www.voda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a agencija
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka potrošnog materijala za Laboratoriju za vode, Butila/Sarajevo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka potrošnog materijala za Laboratoriju za vode, Butila/Sarajevo
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Jedan
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Laboratorija za vode, Butila, općina Ilidţa, Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do kraja septembra 2010. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Nema
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ će biti odbijen ukoliko ne predoĉi dokaze u smislu ĉlana 23. ZJN ("Sluţbene novine
Federacije BiH", broj 49/04). Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, i moraju biti
izdati od nadleţnih organa u Bosni i Hercegovini ili nadleţnih organa zemlje u odnosu na
kandidata/ponuĊaĉa koji je u pitanju.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
porezni i identifikacioni broj ponuĊaĉa
-
ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima
Ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa u skladu s ĉlanom 25. stav (1) taĉke b, c, d.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa u skladu s ĉlanom 26. stav (1) taĉke a, d.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih potkriterija:
-
cijena
60%
-
tehniĉki uslovi
40%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju
preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj
24/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se moţe izvršiti u
prostorijama ugovornog organa u Sektoru za upravljanje vodama u periodu 10. 5. - 21. 5.
2010. u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.
Zahtjev za uĉestvovanje u postupku javne nabavke (preuzimanje tendera) se dostavlja putem
faksa ili preporuĉene pošte ugovornom organu najkasnije do 18. 5. 2010. godine do 12,00
sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Uplatu izvršiti na bankovni
raĉun broj 1540012000133180 INTESA SANPAOLO BANKA BiH ili na blagajni preduzeća.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude moraju biti na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 11,00 sati
Agencija za vodno podruĉje rijeke Save Sarajevo, Grbaviĉka 4/III
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ovaj oglas je objavljen u "Sluţbenom glasniku BiH", web stranici Javnih nabavki
(www.javnenabavke.ba).
(1-11-6123-10)
11 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 01-1063
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci
Kontakt osoba: Marjanović Mira
Adresa: Sime Matavulja bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
JMB: 4400802010004
PDV: 400802010004
Telefon: 065/687-536
Fax: 051/216-813
E-mail: domzdravlja-bl@teol.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka Ugovornog organa broj 01-5-19 od 19. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka sredstava za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkim specifikacijama iz tenderske dokumentacije (procijenjena vrijednost do
15.000,00 KM)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul. Sime Matavulja bb
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Jedna godina od dana zakljuĉenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi o ispunjenju uslova iz ĉlana 23. ZJN.
Ovjerene fotokopije, od dana objavljivanja obavještenja u "Sluţbenom glasniku BiH".
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo za obavljanje
predmetne djelatnosti ne starija od tri mjeseca, od dana objavljivanja obavještenja u
"Sluţbenom glasniku BiH".
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans uspjeha za 2009. godinu ili od datuma registracije dobavljaĉa, odnosno poĉetka
poslovanja, original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca, od dana objavljivanja
obavještenja u "Sluţbenom glasniku BiH".
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Lista glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine, sa vrijednosnim iznosima, datumima i
primaocima uz obezbjeĊenje dokumenta u formi potvrda izvršenih uslugama, koje su izdali
primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavljaĉeve
kontrole, samo uz izjavu dobavljaĉa o isporuci roba.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
-
ponuĊena cijena
80 bodova
-
uslovi i naĉin plaćanja (odgoĊeno plaćanje)
-
rokisporuke
10 bodova
10 bodova
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se obezbijediti svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do
11,00 ĉasova, do 14. 5. 2010. godine, kod kontakt osobe uz ovjereni peti primjerak uplate.
Novĉana nadoknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 20,00 KM.
Uplatu izvršiti na Ţiro-raĉun: 571-010-00000792-16 kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka,
svrha uplate otkup tenderske dokumentacije, tender broj 01-1063.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
Ponude se dostavljaju na adresu Ugovornog organa: JZU"Dom zdravlja" u Banjoj Luci, uI.
Sime Matavulja bb u zatvorenoj koverti.
Na prednjoj strani koverte navesti "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - NE OTVARAJTENDER broj 01-1063.
Na poleĊini koverte navesti naziv i punu adresu ponuĊaĉa, kontakt telefon i kontakt osoba.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 (stotinudvadeset) dana nakon krajnjeg roka podnošenja ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Ponude se otvaraju 24. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova u sali za sastanke u ul. Sime
Matavulja bb, Banja Luka. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati iskljuĉivo ponuĊaĉi, koji
obavezno moraju prezentovati pisano ovlaštenje. Svi uĉesnici u javnom nadmetanju koji su
blagovremeno dostavili ponudu biće obaviješteni o rezultatima postupka dodjele ugovora u
skladu sa ĉlanom 38. i 40. ZJN BiH.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u otvorenom postupku, te zadrţava pravo da prihvati ili
odbije u potpunosti ili djelimiĉno svaku ponudu i okonĉa postupak dodjelom ugovora u skladu
sa ĉlanom 12. Zakona o javnim nabavkama.
Traţena dokumenta koje je izradio ponuĊaĉ moraju biti numerisana, ovjerena i potpisana od
strane ovlaštenog lica ponuĊaĉa.
Tenderska dokumentacija će biti dostavljena zainteresovanim ponuĊaĉima u roku od tri dana
od prijema pisanog zahtjeva, punim nazivom imenom i adresom ponuĊaĉa, brojem telefona i
telefaksa, poreskim brojem, imenom i prezimenom lica koje će preuzeti dokumentaciju ili
naznaku da se dokumentacija dostavi poštom.
Tenderska dokumentacija je saĉinjena u skladu sa uputstvima o primjeni i korištenju modela
standardne tenderske dokumentacije, za postupke javnih nabavki za usluge ("Sluţbeni
gIasnik BiH", 56/07).
Uz zahtjev treba priloţiti kopiju dokaza o uplati naknade. Iznos naknade sadrţi PDV-e.
Ponude trebaju biti dostavljene direktno na protokol naruĉioca i to na adresu navedenu u
taĉki I.1. ili putem pošte.
Naruĉilac ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kašnjenje pošte, tako da ponude
moraju stići do dana naznaĉenog za prijem ponuda. PonuĊaĉima će nakon uplate naknade
za tendersku dokumentaciju biti dostavljena poreska faktura, u roku od sedam dana od
primitka uplate. U sluĉaju slanja tenderske dokumentacije poštom, JZU "Dom zdravlja" ne
snosi odgovornost za gubitak ili
kašnjenje u dostavi.
(1-11-6124-10)
11 - JANAB
KJKP "GRAS" SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJKP "GRAS" Sarajevo
Kontakt osoba: Sluţba za komercijalne poslove
Adresa: Velika drveta 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100005
Fax: 033/293-298
E-mail: gras@gras.co.ba
Internet adresa: www.gras.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba rabljeni solo autobusi
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba: Tri solo rabljena autobusa namjenjenih za prigradski prevoz putnika
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Definisana specifikacijom kroz obrazac tehniĉkim podacima i elementima ponude datim u
tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do 31. 12. 2010 godine odnosno do izvršenja predmeta ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Bezuslovna bankovna garancija od 5% od ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će ukoliko bude izabran obezbjediti bezuslovnu
bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora prihvatljivu od strane ugovornog organa u
roku od 5 dana po pravomoćnosti odluke o izboru dobavljaĉa.
Iznos garancije za dobro izvršenje ugovora se obezbjeĊuje radi osiguranja naknade svake
štete i troškova ĉije nastajanje ugovorni organ moţe pretrpjeti u sluĉaju da dobavljaĉ prekrši
konkretan ugovor o javnoj nabavci.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrĊuje svoju liĉnu situaciju:
1. da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za
proglašenje steĉaja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju
2. da ponuĊaĉ i odgovorno lice ponuĊaĉa nije osuĊeno u sudskom postupku za kršenje
zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u proteklih 5 godina
3. da ponuĊaĉ i odgovorno lice nije proglašen krivim za ozbiljni profesionalni prekršaj u
proteklih 5 godina
4.
uvjerenje nadleţne poreske uprave o izmirenim direktnim porezima
5. uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da je ponuĊaĉ izmirio svoje obaveze po
osnovu indirektnih poreza
6.
uvjerenje o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje
7.
izjava o prihvatanju tenderskih uslova
8.
izjava o nepromjenjljivosti cjena
Napomena: Ako isprava izdata od suda ne potvrĊuje ĉinjenice iz ĉl. 23. taĉke c i d ZJN na
naĉin kako je traţeno, potrebno je uz isprave suda dostaviti i kopije zahtjeva podnesenih
sudu.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
9. naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa,identifikacioni broj te uvjerenje o registraciji PDV
obveznika
10. ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim prilozima (ovim rješenjem mora
biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet postupka)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
11.
bilans stanja i bilans uspjeha za 2009. godinu
12. potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno
nadmetanje raĉun nije bio u blokadi
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
13.
referenc lista izvršenih isporuka u prethodnoj godini.
14. ovjerena izjava dobavljaĉa da će predmetna roba imati garanciju ili rok vaţenja u
granicama navedenim u tehniĉkim podacima i elementima ponude
15. izjava ponuĊaĉa da prihvata finansijera i naĉin finansiranja predmetne nabavke koje
odabere ugovorni organ
16. izjavu dobavljaĉa da je opremljen i osposobljen za isporuku roba navedenih u tehniĉkim
podacima i elementima ponude, u roku navedenom u ponudi
17. ponuĊaĉ uz vozila mora ugovornom organu isporuĉiti tehniĉku dokumentaciju potrebnu
za servisiranje i vanredne opravke kao i katalog rezervnih djelova za vozila i uputstva za
reparaciju agregata (regulator voţnje, pretvaraĉi, diferencijal ) - dokaz-izjava ponuĊaĉa
18.
dokumentaciju za oslobaĊanje od carine - EUR 1
Napomena: Ugovorni organ zadrţava pravo kontrole i provjere navoda u ponudi prije
konaĉnog izbora najpovoljnijeg ponuĊaĉa.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija prema opadajućem
redosljedu, sa cijenama izraţenim u (KM):
1.
cijena bez PDV sa uraĉunatim popustom,
franco sjedište ponuĊaĉa 70 bodova
2.
godina starosti
10 bodova
3.
garantni rok
10 bodova
4.
rok isporuke
10 bodova
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama ugovornog organa-Sluţba za
Komercijalne poslove u periodu od 8,00 do 14,00 sati, uz dokaz o uplati nepovratnog
novĉanog iznosa od 40,00 KM .
Uplatu izvršiti na raĉun br. 1610000033890065 kod Reiffeisen Bank BiH ili na blagajni
ugovornog organa.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok vaţenja obaviještenja za otvoreni postupak je 28 dana od dana objavljivanja u
"Sluţbenom glasniku BiH", to jest sa krajnjim rokom do 25. 5. 2010. godine do 10,00 sati. .
Sve ponude koje prispiju nakon navedenog roka poštom ili predajom na protokol ugovornog
organa biće vraćene ponuĊaĉima neotvorene. Ponude dostaviti na orginalnoj tenderskoj
dokumentaciji u zapeĉaćenoj koverti sa punom adresom ponuĊaĉa sa naznakom: "NE
OTVARAJ-OTVARA TENDERSKA KOMISIJA" sa nazivom lota, na adresu ugovornog
organa kao pod I.1 - Protokol najkasnije do datuma i vremena kao pod taĉkom IV.6.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do realizacije zakljuĉenog ugovora
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
U prostoriama KJKP GRAS-a 25. 5. 2010. godine
Broj lota: Rabljeni solo autobusi - kom. 3 u 11,00 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ je duţan dostaviti sve traţene dokumente(u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starije od
3 mjeseca). Svi dokumenti treba da budu sloţeni i oznaĉeni rednim brojevima , a sve stranice
ponude numerisane.
PonuĊaĉ je duţan opštu tendersku dokumentaciju priloţiti u jednu odvojenu kovertu sa
naznakom: "Opšta tenderska dokumentacija), a ponudu sa ostalom dokumentacijom u
odvojenoj koverti, sa nazivom i brojem lota (dvije koverte).
Ugovorni organ ne snosi troškove kandidatima u postupku.
Ponude koje u svom sadrţaju ne budu imale sve traţene dokumente-elemente kao
neblagovremene dostavljene ponude biće odbaĉene kao nepotpune i neće biti razmatrane.
Sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti kao u taĉki I.1. Obaviještenje je
objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", Web stranici kao pod I.1, i na stranici
www.iavnenabavke.ba.
(1-11-6131-10)
11 - JANAB
OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Novo Sarajevo
Kontakt osoba: Piplica Zoran
Adresa: Zmaja od Bosne 55
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200558710008
Identifikacijski broj PDV: 200558710008
Transakcijski raĉun: 1610000019280022
Telefon: 033/492-191
E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa: www.novosarajevo.ba - link javne nabavke
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 55 (Protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zakljuĉak o pokretanju javne nabavke broj 02-14-496/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka printera
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
6x Printer CB laser
15x Printer CB laser
1x Printer/Scanner/Copir
Detaljna specifikacija za raĉunarsku opremu opisana u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Novo Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor se sklapa do okonĉanja isporuke, odnosno isteka garantnog roka.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, detaljnije opisano u tenderskoj
dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 26. Zakona o javnim nabavkama, detaljnije opisano u tenderskoj
dokumentaciji.
DISKVALIFIKACIJA PO OSNOVU SUKOBA INTERESA ILI KORUPCIJI: (ĉlan 27. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 27. Zakonu o javnim nabavkama, izjava ponuĊaĉa, detaljnije opisano u
tenderskoj.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
1)
cijena
75%
2)
garantni rok
4)
servis i podrška
15%
10%
Detaljna specifikacija kriterija za ocjenjivanje ponuda data u tenderskoj dokumentaciji.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, opisano u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Preuzimanje tenderske dokumentacije, Općina Novo Sarajevo, II sprat, soba 301, telefon
492-191.
Dokumentacija se moţe preuzeti do 21. 5. 2010. godine do 15,00 sati.
Tenderska dokumentacija se naplaćuje 20,00 KM, a moţe se uplatiti na transakcijski raĉun ili
na blagajni općine, soba 308, III sprat od 8,00 do 16,00 sati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezik BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se primaju do 24. 5. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalno 90 dana nakon otvaranja ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 14,30 sati
Zgrada Općine Novo Sarajevo, sala za vjenĉanja, prizemlje
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
(1-11-6134-10)
11 - JANAB
OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Novo Sarajevo
Kontakt osoba: Piplica Zoran
Adresa: Zmaja od Bosne 55
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200558710008
Identifikacioni broj PDV-a: 200558710008
Transakcijski raĉun: 161000009280022
Telefon: 033/492-191
E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa: www.novosarajevo.ba // link javne nabavke
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 55 (Protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zakljuĉak o pokretanju javne nabavke broj 02-14-497/08
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka raĉunarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
2 x Pro scanner
Specifikacija za scanner opisana detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Novo Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor se sklapa do okonĉanja isporuke, odnosno isteka garantnog roka.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Opisano u tenderskoj
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Opisano u tenderskoj
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Opisano u tenderskoj
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, detaljnije opisano u tenderskoj.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 26. Zakona o javnim nabavkama, detaljnije opisano u tenderskoj
dokumentaciji.
DISKVALIFIKACIJA PO OSNOVU SUKOBA INTERESA ILI KORUPCIJE (ĉlan 27. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 27. Zakona o javnim nabavkama, izjava ponuĊaĉa, detaljnije opisano u
tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
1.
cijena opreme
75%
2.
garantni rok
3.
servis i podrška
15%
10%
Detaljna specifikacija kriterija za ocjenjivanje ponuda data u tenderskoj dokumentaciji.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da - opisano u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Preuzimanje tenderske dokumentacije, Općina Novo Sarajevo II sprat soba 301, telefon:
492-191.
Dokumentacija se moţe preuzeti do 21. 5. 2010. do 15,00 sati.
Tenderska dokumentacija se naplaćuje 10,00 KM, a moţe se uplatiti na transakcijski raĉun ili
na blagajni Općine soba 308, III sprat od 08,00 do 16,00 sati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezik BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Prijave se primaju do 24. 5. 2010. god. do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalno 90 dana nakon otvaranja ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 14,15 sati
Zgrada Općine Novo Sarajevo, sala za vjenĉanje, prizemlje
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
(1-11-6135-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 7249/10 H.B.
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Haris Borić
Adresa: Obala Kulina bana 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100005
Telefon: 033/224-511
Fax: 033/224-536
E-mail: haris.boric@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. - protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku br. 06.2-7.5-7249-1/10 od 13. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka ISPORUKA, INSTALACIJA. KONFIGURACIJA I TESTIRANJE KOMPONENTI ZA
UNAPREĐENJE IP INFRASTRUCTURE I SISTEMA ZAŠTITE MPBN U SERVISNI DIO
MOBILNE MRE@E BH TELECOMA
Detaljni opisi i koliĉine nabavke dati su u tenderskoj dokumentaciji. PonuĊaĉi iz inostranstva
cijene moraju iskazati u eur na paritetu CIP Sarajevo, (INCOTERMS 2000 ) krajnje lokacije
mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji. PonuĊaĉi iz BiH cijene moraju iskazati
u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000), krajnje lokacije mjesta isporuke
navedena u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno naznaĉenim PDV-om.
Uslovi plaćanja:
-
plaćanje 30 dana po prijemu raĉuna i dokaza o izvršenim ugovornim obavezama
- ukoliko ponuĊaĉ dio plaćanja zahtijeva avansom (maksimalno dozvoljeni iznos avansa
20%), obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da će obezbijediti avansnu garanciju poslovne
banke u iznosu avansa i sa rokom vaţnosti rok izvršenja svih ugovornih obaveza + 15 dana,
prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉinske i tehniĉke specifikacije navedene su u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora i završava izvršenjem ugovorenih obaveza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude, prihvatljiva za kupca, u
iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom vaţnosti 7. 10. 2010. godine. Dostaviti
garanciju prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
- izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla
(prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), ukoliko bude izabran u iznosu od
10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti 15 dana nakon okpnĉanja ugovornog
roka izvršenja svih ugovornih obaveza, a koju je duţan dostaviti najkasnije 7 dana po
potpisivanju ugovora
- izjava ponuĊaĉa da će dostaviti garanciju za garantni period (prema formi koja je sasatvni
dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti
garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je duţan dostaviti najkasnije 15 dana
prije završetka roka izvršenja svih ugovornih obaveza
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti na pismeni zahtjev dobavljaĉa.Tenderska dokumentacija se preuzima
na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. Novĉana naknada za
tendersku dokumentaciju se naplaćuje.
Novĉana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj 7249/10 H.B." iznosi
50,00 KM i uplaćuje se na raĉun broj 1610000030950002 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo.
Pored toga na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj.
Za INO ponuĊaĉe novĉana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj
7249/10 H.B.", iznosi 25,00 EUR i uplaćuje se na raĉun broj 50101200035886 kod Raiffeisen
Bank d.d. Sarajevo.
Smatrat će se da je ponuĊaĉ momentom plaćanja izvršio i preuzimanje tenderske
dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na rapolaganju. Za troškove otkupa
tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuĊaĉu ispostaviti fakturu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH. Dokumentaciju koja je
sastavni dio ponude, ponuĊaĉi iz inostranstva su obavezni dostaviti prevedenu od strane
ovlaštenog prevodioca na jedan od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 6. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
7. 9. 2010. godine
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
7. 6. 2010. godine u 14,30 sati
Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Banket sala III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ je duţan dostaviti sve traţene dokumente, svi dokumenti treba da budu sloţeni i
oznaĉeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane.
Ponude koje u svom sadrţaju ne budu imale sve traţene elemente-dokumente, bit će
odbaĉene kao nepotpune i neće biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehniĉke
zahtjeve biće ocjenjivane prema kriterijama iz taĉke IV.2. ovog postupka.
Zapeĉaćenu ponudu sa naznaĉenom punom adresom ponuĊaĉa dostaviti poštom ili liĉno na
adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa
naznakom: "Ponuda za nabavku: ISPORUKA, INSTALACIJA, KONFIGURACIJA I
TESTIRANJE KOMPONENTI ZA UNAPREĐENJE IP INFRASTRUCTURE I SISTEMA
ZAŠTITE MPBN U SERVISNI DIO MOBILNE MRE@E BH TELECOMA putem otvorenog
postupka br. 7249/10 H.B. - NE OTVARAJ".
Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznaĉenih u taĉki IV.6. i ponude koje nisu predate
putem Protokola se neće razmatrati i bit će vraćene na adresu ponuĊaĉa neotvorene.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razjašnjenja nejasnoća jz ponude mogu se pozvati odreĊeni ponuĊaĉi da u toku razmatranja
ponuda, a prije donošenja konaĉne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne
informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni
upit dostavljen do 28. 5. 2010. godine do 16,00 sati, na faks 033/224-536.
(1-11-6137-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 7424/10 C.K.
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Cepić Kenan
Adresa: Obala Kulina bana 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100005
PDV broj: 200211100005
Telefon: 033/216-062
Fax: 033/224-536
E-mail: kenan.cepic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. - protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj: 06.2- 7.5-7424/10 od 13. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba: Isporuka, instalacija, konfiguracija i testiranje platforme za "Konsolidaciju
baza podataka u servisnoj mreţi", mobilne mreţe BH Telecom.
Detaljni opisi i koliĉine su dati u tenderskoj dokumentaciji.
Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa obrascem za cijenu ponude iz tenderske
dokumentacije.
Cijena ponude mora biti izraţena u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000)
krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno
naznaĉenim PDV-om (za domaće ponuĊaĉe)
Cijena ponude mora biti izraţena u valuti EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS
2000), krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji (za inostrane
ponuĊaĉe).
Ukoliko ponuĊaĉ dio plaćanja zahtijeva avansom (maksimalno dozvoljeni iznos avansa 20%),
obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da će obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u
iznosu avansa i sa rokom vaţnosti rok izvršenja svih ugovornih obaveza + 15 dana, prema
formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
Plaćanje: po izvršenju ugovornih obaveza, 30 dana od dana prijema raĉuna na Protokol BH
Telecoma, bez prigovora.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora i završava izvršenjem ugovornih obaveza.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za
ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu 2% od
ukupne vrijednosti ponude sa rokom vaţnosti: 7. 10. 2010. godine (opcija ponude + 30
dana).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
- potrebno je dostaviti izjavu ponuĊaĉa da će, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu
bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla (prema formi koja je sastavni dio
tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti:
15 dana nakon izvršenja ugovornih obaveza a koju je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana od
dana obostranog potpisivanja ugovora
- ponuĊaĉ je duţan dostaviti i izjavu da će ukoliko bude izabran dostaviti originalnu
bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio
tenderske dokumentacije) u iznosu od 4% vrijednosti opreme, sa rokom vaţnosti garancije:
do kraja garantnog roka plus 15 dana. Garanciju je potrebno dostaviti najkasnije 15 dana
prije završetka ugovorenih obaveza
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
MeĊunarodni otvoreni postupak
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati u
prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, uz obavezno
prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj
uplati naknade broj: 7424/10 CK, sa taĉnom adresom, kontakt-telefonom PDV brojem
ponuĊaĉa i dostavljanje istog na faks 033/224-536. Bez navedenog pisanog zahjeva
tenderska dokumentacije ne moţe biti preuzeta. Ukoliko ponuĊaĉ Ţeli da tenderska
dokumentacija bude poslana na njegovu adresu brzom poštom, isto treba naglasiti u zahtjevu
za preuzimanje tenderske dokumentacije, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.
Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zakasnjelu isporuku niti ne pristizanje tenderske
dokumentacije. Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 40,00 KM i uplaćuje se
na raĉun 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu
potrebno je navesti i PDV broj ponuĊaĉa), ili za inostrane ponuĊaĉe iznos od 20,00 EUR:
SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933 sa naznakom: "Tenderska
dokumentacija broj 7424/10 CK (nabavka roba - GPS kompasi)".
Smatrat će se da je ponuĊaĉ momentom plaćanja izvršio i preuzimanje tenderske
dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na rapolaganju. Za troškove otkupa
tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuĊaĉu ispostaviti fakturu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH. Dokumentaciju koja je
sastavni dio ponude, ponuĊaĉi iz inostranstva su obavezni dostaviti prevedenu od strane
ovlaštenog prevodioca na jedan od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 7. 6. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 7. 9. 2010. godine
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
7. 6. 2010. godine u 11,30 sati
Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala, III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ je duţan dostaviti sve traţene dokumente. Svi dokumenti treba da budu sloţeni i
oznaĉeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom
sadrţaju ne budu imale sve dokumente traţene po predmetnom pozivu /tenderskoj
dokumentaciji/, biće odbaĉene kao nepotpune i neće biti razmatrane. Ponude koje zadovolje
sve tehniĉke zahtjeve biće ocjenjivane prema kriterijama iz taĉke IV.2. ovog postupka.
Zapeĉaćenu kovertu sa ponudom i naznaĉenom punom adresom kandidata dostaviti poštom
ili liĉno na adresu; BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000
Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda za nabavku roba - Platforma za konsolidaciju baza
podataka u servisnoj mreţi 7424/10 CK - NE OTVARAJ"
Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, neće se
razmatrati i bit će vraćene na adresu kandidata neotvorene. Naruĉilac ne snosi nikakve
troškove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni
upit do 26. 4. 2010. godine do 16,00 sati dostavljen na faks: 033/224-536.
(1-11-6138-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 07.-2249/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d.
Kontakt osoba: Merima Bajrić
Adresa: Obala Kulina bana 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100005
Telefon: 033/208-323
Fax: 033/224-536
E-mail: merima.bajric@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. - Protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - Protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj: 07.3-7.5-2249/4-10 od 16. 4. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka kancelarijskog papira za potrebe Generalne direkcije Dioniĉkog društva BH
Telecom.
Detaljni opis predmeta nabavke sa koliĉinama nalazi se u Tenderskoj dokumentaciji.
Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavještenja i tenderskom
dokumentacijom.
Cijene moraju biti izraţene u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnja
lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno naznaĉenim
PDV-om (za domaće ponuĊaĉe).
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za
ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) sa vrijednosti
od 2.000,00 KM i sa rokom vaţnosti: opcija ponude + 30 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa da će ukoliko bude izabran dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku
garanciju za dobro izvršenje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti: 15 dana
nakon okonĉanja ugovornog roka, a koju je duţan dostaviti najkasnije 7 dana po potpisivanju
ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuĊaĉ je obavezan dostaviti pismeni
zahtjev na faks 033/224-536 i na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i
predoĉiti dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova za tendersku dokumentaciju.
Novĉana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj 2249/10, nabavka
kancelarijskog papira", iznosi 30,00 KM i uplaćuje se na raĉun broj: 1610 0000 3095 0092
kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj
ponuĊaĉa).
Smatrat će se da je ponuĊaĉ momentom plaćanja izvršio i preuzimanje tenderske
dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na rapolaganju. Za troškove otkupa
tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuĊaĉu ispostaviti fakturu.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti liĉno na Protokolu BH Telecoma uz obavezu da
ponuĊaĉ u pismenom zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije navede podatke o
osobi koja će preuzeti istu. PonuĊaĉ tendersku dokumentaciju moţe obezbijediti na naĉin da
ista bude poslana brzom poštom na trošak ponuĊaĉa, uz obavezu da ponuĊaĉ izda nalog
dostavljaĉu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 24. 5. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 11,30 sati
Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Banket sala III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ je duţan dostaviti sve traţene dokumente, svi dokumenti treba da budu sloţeni
ĉvrsto uvezani, te oznaĉeni rednim brojevima.
Ponude koje u svom sadrţaju ne budu imale sve traţene elemente-dokumente biće
odbaĉene kac nepotpune i neće biti razmatrane. Zapeĉaćenu ponudu sa naznaĉenom
punom adresom ponuĊaĉa dostaviti poštom ili liĉno na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo,
Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 2249/10 nabavka kancelarijskog papira".
Ponude dostavljane nakon datuma i sata naznaĉenih u taĉki IV.6. i ponude koje nisu predate
putem Protokola se neće razmatrati i biće vraćene na adresu ponuĊaĉa neotvorene.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati u pismenoj formi odreĊeni ponuĊaĉi da u
toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konaĉne odluke o izboru najpovoljnije ponude,
daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti
na pismeni upit dostavljen do 14.5. 2010. godine, na faks: 033/224-536.
(1-11-6140-10)
11 - JANAB
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD TREBIWE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d.
ZP HE na Trebišwici a.d. Trebiwe
Kontakt osoba: Tamara Bojić, dipl. inţ.
Adresa: Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401355020001
Telefon: 059/271-811
Faks: 059/260-782
Internet adresa: www.het.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
MH Elektroprivreda Republike Srpske
ZP "Hidroelektrane na Trebišwici" a.d. Trebiwe
Kancelarija broj 71
Luke Vukalovića 2
Trebiwe, RS/BiH
059/271-811
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
MH Elektroprivreda Republike Srpske
ZP "Hidroelektrane na Trebišwici" a.d. Trebiwe
Kancelarija broj 47
Luke Vukalovića 2
Trebiwe, RS/BiH
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
MH Elektroprivreda Republike Srpske
ZP "Hidroelektrane na Trebišwici" a.d. Trebiwe
Protokol, kancelarija broj 1
Luke Vukalovića 2
Trebiwe, RS/BiH
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
46-10-09/3/2
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
"Nabavka softvera neophodnih za poslovawe" - Programski paket za planirawa elektro
projekata, inţewering, razvoj, izradu dokumentacije i odrţavawe
Predmet ugovora sa tehniĉkim karakteristikama je precizno definisan u tenderskoj
dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉina navedena u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Prostorije naruĉioca, Trebiwe, RS/BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Rok isporuke robe 30 dana nakon potpisivawa ugovora.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% vrijednosti ponude.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se garancija za izvršewe ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
da ponuĊaĉ/pravno lice nema ograniĉewa po ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama
-
da je ponuĊaĉ/pravno lice registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da ponuĊaĉ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da ponuĊaĉ dostavi dokaze o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da ponuĊaĉ dostavi garancije za robu koja je predmet nadmetawa
Dokaz da je ponuĊaĉ ovlašten za distribuciju robe koja je predmet nabavke (sertifikat ili drugi
dokumenat iz koga se to moţe zakquĉiti)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa odredbama Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni
glasnik BiH", broj 3/05).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za
dostavqawe tenderske dokumentacije poĉevši od 28. 4. 2010. godine.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u vremenu od 8,00-14,00 ĉasova, svakim radnim
danom, u kancelariji br. 47; JP HE na Trebišwjici a.d. po izvršenoj uplati naknade na Ţiro
raĉun JP Hidroelektrane na Trebišwici a.d. br. 562-008-00000313-37 Razvojna Banka
Jugoistoĉne Evrope; Filijala Trebiwe.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
Zainteresovani dobavqaĉi imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je
otkupe.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 26. 7. 2010. godine odnosno 60 dana od dana otvarawa ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 11,00 ĉasova
Sluţbene prostorije JP HE na Trebišwici a.d., sala broj 24
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javne nabavke.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d.
ZP HE na Trebišwici a.d. Trebiwe
Kontakt osoba: Tamara Bojić, dipl. inţ.
Adresa: Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401355020001
Telefon: 059/278-173
Faks: 059/260-782
E-mail: tamara.bojic@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d.
ZP HE na Trebišwici a.d. Trebiwe, Komercijalna sluţba, kancelarija 47
Kontakt osoba: Tamara Bojić, dipl. inţ.
Adresa: Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401355020001
Telefon: 059/260-302
Faks: 059/260-782
E-mail: komercijala@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: JP HE na Trebišwici a.d.
Protokol, kancelarija 1
Kontakt osoba: Tamara Bojić, dipl. inţ.
Adresa: Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401355020001
Faks: 059/260-782
E-mail: het@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
(1-11-6145-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 08-09-10/AM
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Termoelektrana "Tuzla"
Kontakt osoba: Amir Nukić
Adresa: 21 aprila 4
Poštanski broj: 75203
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 035/305-131
Fax: 035/305-009
E-mail: a.nukic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Termoelektrana "Tuzla", Tuzla
Komercijalna sluţba - tel. 035/305-131
75 203 Bukinje - Tuzla
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Termoelektrana "Tuzla", Tuzla
Komercijalna sluţba - tel. 035/305-131
75 203 Bukinje - Tuzla
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.2. i I.3.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Armature
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Robe kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji i tehniĉkom opisu za nabavku.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Termoelektrana "Tuzla" Tuzla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Navedeno u tehniĉkoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da bi uĉestvovali u postupku javne nabavke dobavljaĉi trebaju dostaviti u originalu garanciju
za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traţene garancije za
ponudu je 1,5% od ponuĊene vrijednosti bez uraĉunatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u
sluĉaju da preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa
rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana raĉunajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom vaţnosti 30 dana od opcije ponude;
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa za 10% ugovorene vrijednosti.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Izvod iz sudskog registra kojim se dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti; i
uvjerenje o registraciju PDV obveznika - ovjerene fotokopije
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1. Potvrda banke da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije
dostavljanja ponude.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema taĉki 6.6. i 6.7 tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Dodjela ugovora će se vršiti na osnovu najniţe cijene tehniĉki prihvatljive i kompletne ponude
(kompletnost ponude je eliminatorni kriterij).
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%
U skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
PonuĊaĉ je duţan dostaviti:
1.
Izjavu ponuĊaĉa da najmanje 50% od ponuĊenih roba imaju porijeklo iz BiH,
2. Potvrdu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da ponuĊena roba ima bh.
porijeklo robe u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 20. 4. 2010. god. do 17. 5. 2010. god.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, SWIFT
CODE: RZBABA2S, BAN CODE: BA391611000001117595 na raĉun broj 501012000-978000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se na raĉun broj 1321000108050151 (NLB
Tuzlanska banka) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
19. 5. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
19. 5. 2010. godine u 11,30 sati
TE "TUZLA" , Tuzla, sala za sjednice
(1-11-6147-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
Kontakt osoba: Mladen Glušac, dip. ecc., Adnan Karić, dipl. ing. el., Miro Dusper, el. ing.
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Identifikacioni broj: 4128055050007
Telefon: Mladen Glušac, dipl. eccc. - 032/552-540, Adnan Karić, dipl. ing. el. - 032/777-417,
Miro Dusper, el. ing. - 032/554-638
Fax: 032/552-540, 032/552-530
E-mail: rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa: www.rmukakanj.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Rješenje o formiranju komisije za provoĊenje postupka javne nabavke roba - Nabavka usluga
remonta elektromašina i VN transformatora za bagere EŠ 6/45 i EŠ 10/75 i EKG 5A i jamskih
transformatora, broj: 684/10 od 18. 1. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga remonta elektromašina i VN transformatora za bagere EŠ 6/45 i EŠ 10/75 i
EKG 5A i jamskih transformatora
LOT 1 Remont elektromašine bagera EKG 5A
LOT 2 Remont elektromašine bagera EŠ 10/70
LOT 3 Remont elektromašine bagera EŠ 6/45
LOT 4 Remont elektromašina VN transformatora
LOT 5 Remont jamskih transformatora
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉina prema tehniĉkoj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do realizacije cjelokupnog ugovora, ne duţe od 12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan predoĉiti dokaze iz ĉlana 23. stav 1. taĉke:
a)
da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili likvidacijom
b)
da ponuĊaĉ nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili prisilne likvidacije
c) da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja u periodu od pet godina
d) da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od 5
godina
e) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO,
zdravstveno osiguranje)
f)
da je ponuĊaĉ ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhvaćena
djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- potvrda banke da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije
dostavljanja ponude
-
uvjerenje ili ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika za PDV
- ukupan promet ponuĊaĉa u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije
godine ne smije biti ispod 500.000.00 KM, a ako je ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa
radom prije manje od godine 250.000,00 KM (kao dokaz ponuĊaĉ prilaţe izjavu o ukupnom
prometu u zadnje dvije godine i ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- dostaviti izjavu kojom se izvršilac usluga obavezuje da će ponuditi cijenu usluga na
paritetu franco tvornica izvršioca usluga
- dostaviti ovjerenu kopiju odobrenja ili rješenja od strane nadleţne institucije za popravku i
remont ureĊaja u Ex izvedbi za LOT 5
- da ponuĊaĉ priloţi izjavu da će usluge izvršavati u cijelosti, kontinuirano prema
narudţbama kako bi omogućio nesmetan rad ugovornog organa i njegovih dobavljaĉa (dokaz
je odgovarajuća izjava)
- referenc lista za 2008. i 2009. godinu, realizirani ugovori i njihova novĉana vrijednost iz
oblasti koja je predmet nadmetanja, (popunjena u skladu sa Aneksom 6 tenderske
dokumentacije)
- dostaviti izjavu kojom ponuĊaĉ potvrĊuje obavezu sukcesivnog izvršavanja usluga prema
dinamici naruĉioca usluga, (dokaz je odgovarajuća izjava ponuĊaĉa
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena
2.
uvjeti i naĉin plaćanja
3.
maksimalno 70%
maksimalno 20%
vremenski rokovi realizacije
ponude maksimalno 10%
Detaljna razrada kriterija data je u tenderskoj dokumentaciji.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, prema Odluci Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 25. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 40 KM+PDV po lotu, a po uplati
navedenog iznosa ugovorni organ će ponuĊaĉu izdati izlaznu poreznu fakturu. Tenderska
dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponuĊaĉa kod Edin Kasper,
dipl. pravnik, a ugovorni organ će u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva
dostaviti tendersku dokumentaciju ponuĊaĉu. Uz podnošenje zahtjeva dostaviti i primjerak
uplate troškova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se
vrši na raĉun broj:
IK BANKA d.d. ZENICA 1340200000009427
UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO 3389002208041953
sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - Nabavka usluga remonta
elektromašina i VN transformatora za bagere EŠ 6/45 i EŠ 10/75 i EKG 5A i jamskih
transformatora, LOT:_____.
Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je Edin Kasper, dipl. pravnik,
telefon/faks: 032/552-530, 554-972.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se podnose na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 13,00 sati
Komercijalna sluţba ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno navesti: TENDER - NABAVKA USLUGA REMONTA ELEKTROMAŠINA
I VN TRANSFORMATORA ZA BAGERE EŠ 6/45 i EŠ 10/75 i EKG 5A i JAMSKIH
TRANSFORMATORA LOT:_____, (ne otvarati - otvara komisija).
Stranice ponude (s dodacima ) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog
lica i ovjerene.
Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od traţenih dokumenata
nedostaje ili je priloţeni dokument neistinitog ili nepotpunog sadrţaja.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okonĉa postupak dodjele
ugovora u skladu sa ĉlanom 12. ZJN.
(1-12-5744-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj
Kontakt osoba: Senad Šehić, ecc., Armin Berbić, dipl. ecc.
Adresa: Alije Izebegovića 17
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Identifikacioni broj: 4128055050007
Telefon: 032/553-525 - Senad Šehić, ecc., 032/352-530 - Armin Berbić, dipl. ecc.
Fax: 032/552-530
E-mail: rudnikarmin@gmail.com
Internet adresa: www.rmukakanj.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Rješenje o formiranju komisije za provoĊenje postupka javne nabavke usluga kolektivnog
osiguranja radnika, vozila i ĉlanova ĉete za spašavanje, broj 3948/10 od 1. 4. 2010. god.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga - USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA, VOZILA I ĈLANOVA
ĈETE ZA SPAŠAVANJE, po lotovima kako slijedi:
LOT 1: Osiguranje vozila
LOT 2: Kolektivno osiguranje zaposlenika
LOT 3: Osiguranje ĉlanova ĉete za spašavanje
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉina prema tehniĉkoj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dana potpisa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan predoĉiti dokaze iz ĉlana 23. stav 1. taĉke:
a)
da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili likvidacijom
b)
da ponuĊaĉ nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili prisilne likvidacije
c) da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja u periodu od pet godina
d) da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od 5
godina
e) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO,
zdravstveno osiguranje)
f)
da je ponuĊaĉ ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- izvod iz sudskog registra, ne starije od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhvaćena
djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke)
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- potvrda banke da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije
dostavljanja ponude
- dokaz da je ponuĊaĉ u 2009. godini imao premijski prihod od najmanje 15.000.000,00 KM
za LOT 1, 2 i 3 (kao dokaz ponuĊaĉ prilaţe svoju izjavu o godišnjem prometu u zadnje tri
godine i ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha u posljednjoj godini)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- lista glavnih usluga pruţenih u posljednje 2 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima i
primaocima, uz osiguranje dokumenata, u formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali
primaoci
-
izjavu o prihvatanju tenderskih uslova
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za LOT 1
1.
ponuĊena cijena
maks. 60%
2.
ekonomsko tehniĉka podobnost ponuĊaĉa
3.
uvjeti i naĉin plaćanja
4.
vremenski rokovi realizacije ponude
maks. 20%
maks. 10%
maks. 10%
Za lotove 2 i 3:
1.
ponuĊena osiguravajuća suma
2.
ekonomsko tehniĉka podobnost ponuĊaĉa
3.
uvjeti i naĉin plaćanja
4.
maks. 60%
maks. 20%
maks. 10%
vremenski rokovi isplate štete nakon
kompletiranja dokumentacije maks. 10%
Detaljna razrada kriterija data je u tenderskoj dokumentaciji
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, prema Odluci Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 27. 5. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 sa PDV-om po svakom lotu, a po
uplati navedenog iznosa ugovorni organ će ponuĊaĉu izdati izlaznu poreznu fakturu.
Tenderska dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponuĊaĉa, a
ugovorni organ će u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku
dokumentaciju ponuĊaĉu. Uz podnošenje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate troškova za
izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se vrši na raĉun broj:
- IK BANKA d.d. ZENICA 1340200000009427
- UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO 3389002208041953
sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - Nabavka usluga kolektivnog
osiguranja radnika, vozila i ĉlanova ĉete za spašavanje"
Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je Armin Berbić, dipl.ecc, tel/faks:
032/552-530
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se podnose na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
27. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 5. 2010. godine u 13,00 sati
Komercijalna sluţba RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
(1-12-5746-10)
12 - JANAB
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "STUPARI" KLADANJ
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javna ustanova Osnovna škola "Stupari"
Kontakt osoba: Mešanović Dţemal
Adresa: Centar bb, Stupari
Poštanski broj: 75283
Grad: Kladanj
Identifikacioni broj: 4209430090004
Telefon: 035/622-400, 622-401, mob. 061/655-723
Fax: 035/622-400
E-mail: skolastupari@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Usluge prevoza uĉenika za potrebe JU OŠ "Stupari" u Stuparima
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţanje usluga prevoza uĉenika za potrebe JU Osnovne škole "Stupari" u Stuparima
Relacije definisane u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Stupari, općina Kladanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Kalendarska 2010. godina, odnosno maj, 1/2 juna, septembar, oktobar, novembar i
decembar 2010. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz iz ĉlana 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa
-
porezni i identifikacioni broj ponuĊaĉa (original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana)
-
rješenje u upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija ne starije od 90 dana)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- potvrda o solventnosti izdata od matiĉne banke da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran
zadnja tri mjeseca
- poslovni bilans za prethodni obraĉunski period (original ili ovjerena kopija ne starija od 90
dana)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- lista pruţenih usluga u posljednje dvije godine, s vrijednostima, datumima i nazivima
pravnih i fiziĉkih lica za koje su poslovi obavljeni
- izjava o tehniĉkoj opremljenosti i osposobljenosti pruţaoca usluga za izvršenje konkretnih
usluga (minimum ĉetiri vozne jedinice)
- ovjerena kopija prometne dozvole za vozila sa policom osiguranja putnika od
automobilske odgovornosti
- rješenje o tehniĉko eksploatacionim uslovima i licence A i B za sve ĉetiri vozne jedinice
(original na uvid)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Koristiće se preferencijalni tretman domaćeg ponuĊaĉa, ĉlan 20. UPZ stav 1. taĉka b.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u prostorijama Osnovne škole "Stupari" u Stuparima, svakim radnim
danom u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, do 25. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 150,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zapeĉaćenoj koverti su
naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija"
Ponuda za pruţanje usluga prevoza uĉenika na adresu "Osnovna škola "Stupari" u
Stuparima do 25. 5. 2010. godine do 12,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,30 sati
Osnovna škola "Stupari" u Stuparima
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadrţava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u
ĉl. 12. ZJN, te ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju moţe se uplatiti u gotovini na blagajni JU OŠ
"Stupari" u Stuparima.
PonuĊaĉi su duţni dostaviti izjavu o obilasku relacija sa naznakom broja kilometara po
relacijama.
(1-12-5780-10)
12 - JANAB
VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 613/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Vodovod a.d.
Kontakt osoba: Rodoljub Topić, dipl. ecc.
Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca
Poštanski broj: 79240
Grad: Kozarska Dubica
Identifikacioni broj: 4400739060004
Telefon: 052/420-150, 052/420-151
Fax: 052/420-152
E-mail: rodoljub@topic@gmail.com
Internet adresa: www.vodovodkd.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka Nadzornog odbora, broj 7/NO-7/10, donesena dana 4. 2. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Dugoroĉno kreditno zaduţenje
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
150.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kralja Petra I Oslobodioca, 79240 Kozarska Dubica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
84 mjeseca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema ĉlanu 23. ZJN, specificirano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema ĉlanu 24. ZJN, specificirano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
kamatna stopa
uĉešće 90%
2)
troškovi obrade kredita
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od dana objave, podnošenjem zahtjeva.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za predaju ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Kralja Petra I Oslobodioca, 79240 Kozarska Dubica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
"Vodovod" a.d. neće snositi nikakve troškove ponuĊaĉa koje mogu imati u otvorenom
postupku nadmetanja, te zadrţava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimiĉno bilo koju
ponudu, da poništi postupak nabavke u bilo kojem trenutku prije dodjele ugovora i pri tome
ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuĊaĉima na osnovu ĉlana 12. Zakona o javnim
nabavkama, niti je u obavezi objasnili razloge takve odluke (ili neke dodatne informacije).
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, u suprotnom neće biti predmet
razmatranja.
U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoće iz ponude mogu se pozvati odreĊeni kandidati da
u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konaĉne odluke o izboru najpovoljnije ponude,
daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti
na pismeni upit do dana otvaranja ponuda.
(1-12-5820-10)
12 - JANAB
OPĆINA LJUBUŠKI
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Općina Ljubuški
Kontakt osoba: Nevenko Barbarić
Adresa: Zrinsko Frankopanska 71
Poštanski broj: 88320
Grad: Ljubuški
Identifikacijski broj: 4272111190008
Telefon: 039/835-541
Fax: 039/833-541
E-mail: opcina.ljubuski@tel.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Prijevoz uĉenika u školskoj 2010/2011. godni
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prikupljanje ponuda za prijevoz uĉenika na relacijama danim u tenderskoj dokumentaciji
LOT 1 Prijevoz uĉenika u zoni 1
LOT 2 Prijevoz uĉenika u zoni 2
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili oba lota.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Od dana potpisivanja ugovora do kraja školske 2010/2011. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Izjava ponuditelja da je suglasan dati bezuvjetno bankovno jamstvo za dobro izvršenje posla
u iznosu 5% (pet posto) od ukupne vrijednosti ugovora, ukoliko se istom dodijeli.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Dokazi ponuditelja da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi
ĉlanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i Odluci Vijeća ministara o obveznom
preferencijalnom tretmanu domaćeg ("Sluţbeni glasnik BiH" broj 29/09).
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 19. 5. 2010. godine na pismeni zahtjev ponuditelja u roku tri dana od
podnošenja pismenog zahtjeva. Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM,
koju treba uplatiti na depozitni raĉun Općine Ljubuški broj 3380002200044268 koji se vodi
kod UniCredit Zagrebaĉka banka Ljubuški - uplata za tender, vrsta prihoda 722611.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u zgradi Općine Ljubuški, sala za sastanke u 12,00 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuditelji koji preuzmu tendersku dokumentaciju mogu izvršiti obilazak relacija u dogovoru s
predstavnikom Općine Ljubuški u dogovorenim terminima.
(1-12-5837-10)
12 - JANAB
JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Emir Cokoja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-782, 035/751-948
Fax: 033/751-780
E-mail: e.cokoja@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 105-21/10, Usluge vršenja procjene rizika na mjestima rada i radnoj okolini u JP
Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo i izrada odgovarajućeg struĉnog nalaza-analize i Elaborata
o radnim mjestima sa povećanim rizikom-ponovljeni postupak
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Usluge vršenja procjene rizika na mjestima rada i radnoj okolini u JP Elektroprivredi BiH d.d.
Sarajevo i izrada odgovarajućeg struĉnog nalaza-analize i Elaborata o radnim mjestima sa
povećanim rizikom-ponovljeni postupak
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sve Podruţnice JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
osim Termoelektrane Tuzla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od dana uvoĊenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ponudu mora iznositi 1,5% ponudbene vrijednosti (bez uraĉunatog PDV-a), a
minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude
manji od 2.000,00 KM sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 (trideset)
dana raĉunajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti od 120 dana od dana otvaranja ponude
tj. opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava kojom se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje
posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da ekonomsko finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora u skladu
sa zahtjevima tenderske dokumentacije.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- u vezi sa taĉkom g. iz ĉlana 26. ZJN stav (2) ugovorni organ neće odobriti zakljuĉenje
ugovora sa podugovaraĉem ako on ne ispunjava uslove predviĊene ĉl. 23, 24, 25. i 26. ovog
Zakona
- da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera i da dostavi rješenje o
upisu u sudski registar, iz koje se vidi da su poslovi koji su predmet tendera osnovna
djelatnost ustanove-ponuĊaĉa, šifra djelatnosti 74300, Tehniĉka ispitivanja i analizeergonometrijska ispitivanja
- da dostavi rješenje nadleţnog ministarstva-odobrenje za obavljanje struĉnih poslova koji
su predmet tendera i o ispunjenju uslova u pogledu kadrova i tehniĉke opreme za obavljanje
djelatnosti koja je predmet tendera
- za grupu poslova iz medicine rada da dostavi rješenje nadleţnog ministarstva zdravstva
za obavljanje periodiĉnih pregleda zaposlenika, koji rade na poslovima sa posebnim
uslovima rada
-
ponuĊaĉ je duţan u radnom odnosu, na neodreĊeno vrijeme imati;
- najmanje 7 (sedam) radnika sa visokom struĉnom spremom (VII stepen), slijedećih
kvalifikacija, sa radnim iskustvom od najmanje 3 (tri) godine u struci i to:
1.
dipl. inţ. zaštite na radu
2.
dipl. inţ. mašinstva
3.
dipl. inţ. elektrotehnike
4.
dipl. inţ. tehnologije
5.
specijalista medicine rada
6.
psiholog
7.
diplomirani pravnik
- da dostavi ovjeren spisak i reference za rukovodioce projekta i uposlenike angaţovane na
zadacima iz ovog tendera
- da dostavi ovjerenu kopiju obrazaca o prijavi nadleţnim PIO/MlO za zaposlenike sa
spiska iz prethodne alineje
- da dostavi ovjerenu kopiju-spisak zaposlenih radnika iz matiĉne evidencije aktivnih
osiguramka nadleţnog PIO/MIO koji nije stariji od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude
- da dostavi listu realiziranih ugovora iz oblasti koja je predmet ovog tendera i njihovu
novĉanu vrijednost u prethodne 2 (dvije) godine, sa naznakom komitenata i kontakt osoba u
njima preko kojih se podaci mogu provjeriti
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 4. 2010. godine do 27. 5. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
U cijenu je uraĉunat PDV.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske
dokumentacije za Tender broj 105-21/10, Usluge vršenja rizika na mjestima rada i radnoj
okolini u JP Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo i izrada odgovarajućeg struĉnog nalaza-analize
i Elaborata o radnim mjestima sa povećanim rizikom-ponovljeni postupak
IBAN CODE: BA391610600000043340
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na raĉun
broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije
Tender 105-21/10, Usluge vršenja procjena rizika na mjestima rada i radnoj okolini u JP
Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo i izrada odgovarajućeg struĉnog nalaza-analize i Elaborata
o radnim mjestima sa povećanim rizikom-ponovljeni postupak.
PonuĊaĉi koji su izvršili uplatu prilikom prve objave tendera broj: 105-21/09 "Usluge vršenja
procjena rizika na mjestima rada i radnoj okolini u JP Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo i
izrada odgovarajućeg struĉnog nalaza-analize i Elaborata o radnim mjestima sa povećanim
rizikom", nisu obavezni ponovo uplaćivati novĉanu naknadu za tendersku dokumentaciju u
navedenom iznosu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
27. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 5. 2010. godine u 10,15 sati
Sarajevo, sala broj 145
(1-12-5849-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1070-KI-18/09P
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Kustura, tel. 033/751-880, Hajrudin Dţafo, tel. 033/751-711
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-733
E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
1070-KI-18/09P
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada studije - Analiza hidrauliĉkih karakteristika i energetskih pokazatelja druge faze
rekonstrukcije HE Una Kostela Bihać
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Aneks 5 tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od dana otvaranja ponuda.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke, u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
ukupan finansijski promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 150.000,00 KM
-
ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- ponuĊaĉ mora imati iskustvo u realizaciji najmanje dva realizovana projekta iste ili sliĉne
oblasti u proteklih 5 godina, a koji se odnose na hidroenergetska postrojenja instalisane
snage iznad 5 MW
- da ponuĊaĉ posjeduje struĉunu/profesionalnu osposobljenost za izvršenje predmetnog
posla
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti 26. 4. 2010. godine do 24. 5. 2010. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo,
Vilsonovo šetalište br. 5, soba 305, IV sprat.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju, 50,00 KM. PonuĊaĉi koji su uĉestvovali u
prvobitnom postupku tendersku dokumentaciju preuzimaju bez novĉane naknade.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - Otkup tenderske
dokumentacije br. l070-KI-18/09P. Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznaĉiti
klauzulu "sve troškove snosi Nalogodavac) (our...)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije br. 1070-KI-18/09P.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 9,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, zgrada PTZ Sarajevo, sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda u 10,00 sati.
(1-12-5859-10)
12 - JANAB
JKP "GRADSKA GROBLJA" DOO VISOKO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko
Kontakt osoba: Lopo Hasija-Sijana
Adresa: Mule Hodţića 108
Poštanski broj: 71300
Grad: Visoko
Identifikacioni broj: 4218019840000
Telefon: 032/735-001, lokal 215
Fax: 032/730-762
E-mail: jkpgg@bih.net.ba
Internet adresa: www.gradskagroblja.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka privremenog Nadzornog odbora o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke
broj: 000-1847-3/10 od 15. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Usluge servisiranja vozila (specijalna, putniĉka,
teretna)
LOT 3
Usluge prevoza u BiH
LOT 4
Usluge prevoza van BiH
LOT 5 Usluge geodetskog snimanja groblja i zelenih
površina
LOT 6
Iznajmljivanje rada graĊevinske mehanizacije
LOT 7
Usluge prevoza rovokopaĉa po nalogu
LOT 8
Ugostiteljske usluge
LOT 10
Usluge klesarske, kamenopolagaĉke
LOT 11
Usluge odrţavanja elektro instalacija
LOT 12
Usluge šivanja pogrebne opreme
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Nabavka i sukcesivna isporuka usluga za 2010., 2011. i 2012. godinu, po lotovima. Opis,
vrsta usluga sadrţani su u specifikaciji tenderske dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Po nalogu ugovornog organa.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove, ovisno o tome za koliko lotova ponuĊaĉi imaju
interes.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora i završava 31. 12. 2012. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ dostavlja izjavu da će u sluĉaju prihvatanja ponude, obezbijediti garantni depozit za
dobro izvršenje posla u vidu bankovne garancije u visini od 10% od vrijednosti ponude.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Iznos garancije za dobro izvršenje posla će biti dovoljan da osigura naknadu štete i troškova
ĉije nastajanje ugovorni organ moţe razumno oĉekivati u sluĉaju da dobavljaĉ prekrši
konkretan ugovor o javnoj nabavci.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉi su obavezni dostaviti dokaz da nema smetnji za uĉešće u otvorenom postupku u
smislu odredbi iz ĉlana 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i
12/09).
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji
Priloţeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u
momentu predaje ponude.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija: (za LOT 1)
1.
ponuĊena cijena
2.
rok plaćanja
60%
20%
3.
rok preuzimanja vozila (mašine) i otklanjanje
kvara (izraţen u satima) 10%
4.
garancija na ugraĊene rezervne dijelove i
izvršenu uslugu 10%
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija: (za lotove: 3, 4, 6, 7,
10, 11 i 12)
1.
ponuĊena cijena
2.
uslovi i naĉin plaćanja
3.
vremenski rok odziva za izvršene usluge
b)
60%
30%
10%
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija: (za lotove: 5 i 8 )
1.
ponuĊena cijena
70%
2.
uslovi i naĉin plaćanja
30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom lotu, iznosi 50,00 KM + 17 % PDV
(8,50) = 58,50 KM /30,00 EUR koja se uplaćuje na transakcijski raĉun broj:
1610150001440017 Raiffeisen Bank, Poslovnica Visoko, sa naznakom: "Uplata za otkup
tenderske dokumentacije i broj lota".
Instrukcije za plaćanje izvan Bosne i Hercegovine: RAIFFEISEN BANK DD BiH FILIJALA
VISOKO, ALIJE IZETBEGOVIĆA BR. 1., SWIFT CODE: RZBABA2S, JKP GRADSKA
GROBLJA d.o.o. VISOKO, IBAN BA391610615000126638.
Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je 24. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalno 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti 24. 5. 2010. godine u prostorijama ugovornog organa u 13,00
sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉi mogu dostavljati ponude za sve lotove, odnosno parcijalno za svaki lot, ponaosob,
ovisno od interesa, uz obavezu ponuĊaĉa da ispuni specifikaciju jednog lota, za koji dostavlja
ponudu. Ukoliko ponuĊaĉ dostavlja ponude za više lotova, duţan je odvojeno dostaviti
ponudu.
Ponude zapeĉaćene i ispravno adresirane dostavljaju se liĉno ili preporuĉeno poštom na
protokol na adresu Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" d.o.o. ul. Mule Hodţića br.
108, 71300 Visoko sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku USLUGA (otvoreni postupak)" "NE OTVARAJ" i naznakom lota za koji se dostavlja ponuda.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku, zadrţava pravo
da poništi nadmetanje djelomiĉno ili u cijelosti, prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje
vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuĊaĉima.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati jedan predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštenje.
(1-12-5861-10)
12 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209390440007
Telefon: 035/303-655
Fax: 035/272-301
E-mail: info@ukctuzla.ba
Internet adresa: www.ukctuzla.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 01/1-49-1-401/10 od 15. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga servisiranja autoklava, perilica, plazma sterilizatora, varilica, aparata za
pranje i dezinfekciju noćnih posuda i nabavka potrošnog materijala, za potrebe Javne
zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla.
LOT 1 SERVISIRANJE PARNIH AUTOKLAVA
COLUSSI I GETINGE
LOT 2
SERVISIRANJE PERILICA GETINGE 46-5
LOT 3 SERVISIRANJE PLAZMA STERILIZATORA
(STERAD NX)
LOT 4 SERVISIRANJE MAŠINA ZA ZAVARIVANJE
HS 1000 I HD 260
LOT 5 SERVISIRANJE APARATA ZA PRANJE I
DEZINFEKCIJU NOĆNIH POSUDA
LOT 6
NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Na period od 3 godine od dana zakljuĉenja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovarajućeg organa da ne postoje smetnje iz ĉlana
23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi kao i izmirene obaveze po osnovu javnih prihoda
ne mogu biti stariji od 3 mjeseca raĉunajući od trenutka dostavljanja ponude.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5
1.
cijena
70%
2.
vrijeme odziva na prijavu za kvar
3.
duţina garantnog roka
4.
uslovi plaćanja
20%
5%
5%
Za LOT 6
1.
cijena
90%
2.
uslovi plaćanja
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti od momenta objavljivanja ovog obavještenja.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 58,50 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 12,00 sati u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski
kliniĉki centar Tuzla, zgrada Uprave - sala za sastanke.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8-16 sati na
Expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla, uz dokaz o uplati
58,50 KM nerefundirajućeg iznosa.
Uplata se vrši na Ţiro raĉun Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
broj 1321000307930097 kod NLB Tuzlanska banka dd Tuzla u svrhu otkupa tenderske
dokumentacije.
Sva, uz ponudu priloţena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije,
specificirana, sloţena i oznaĉena rednim brojevima, poĉev od rednog broja 1.
Ponude koje u svom sadrţaju ne budu imale sve traţene dokumente kao i neblagovremeno
dostavljene ponude biće odbaĉene kao nepotpune i neće biti razmatrane.
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenoj koverti, sa punom adresom ponuĊaĉa, imenom kontakt
osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija".
Ponude dostaviti na adresu: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
sa naznakom: "Nabavka usluga servisiranja autoklava, perilica, plazma sterilizatora, varilica,
aparata za pranje i dezinfekciju noćnih posuda i nabavka potrošnog materijala, za potrebe
ugovornog organa - Ustanove".
Ponude se predaju liĉno na Expedit Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar
Tuzla ili poštom preporuĉeno.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe da prisustvuje po jedan
predstavnik ponuĊaĉa.
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla ne snosi nikakve troškove
ponuĊaĉa u otvorenom postupku. Naruĉilac zadrţava pravo da poništi nadmetanje ili odbije
ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ĉlanom 12. Zakona o javnim
nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06 i 12/09).
(1-12-5882-10)
12 - JANAB
MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Dţogović Tahir
e-mail: tahir.djogovic.mf.ks.gov.ba
Adresa: Maršala Tita 62
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200666010004
Telefon: 033/565-032
Fax: 033/565-048
E-mail: min.finansija@ks.gov.ba
Internet adresa: www.ks.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.4. Aneksa A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovori o vršenju usluga dugoroĉnog kreditiranja, broj 08-01-14-7918/2010
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ovih ugovora je pruţanje usluga dugoroĉnog kreditiranja Kantona Sarajevo za
finansiranje kapitalnih projekata planiranih u Budţetu Kantona Sarajevo za 2010. godinu
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljni podaci i ostali uslovi sadrţani su u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Kantona Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da - detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Od zakljuĉenja ugovora do 31. 12. 2013. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Do 10.000,00 KM - bankovna garancija - detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji, po
lotovima
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10.000,00 KM - izjava banke da će obezbijediti garanciju u sluĉaju dodjele i zakljuĉenja
ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je obavezan pribaviti dokaze koji se odnose na ĉlan 23. stav 1. ZJN ne starije od 3
mjeseca. Dokumenti moraju biti izdati od nadleţnih organa u Bosni i Hercegovini ili u zemlji
porijekla ili zemlji iz koje taj ponuĊaĉ dolazi.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak otvoren za meĊunarodnu konkurenciju
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti 3 dana nakon objave obavještenja o nabavci do 7. 6. 2010. godine u
vremenu od 8,00 do 10,00 sati, kao pod 1.1.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM (50,00 EURA).
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se dostavlja na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 6. 2010. godine do 15,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 7. 9. 2010. godine
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 6. 2010. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo
Mjesto: Sarajevo, ul. Dţemaludina Ĉauševića broj 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Naknada za dobijanje tenderske dokumentacije uplaćuje se na raĉun broj
3380002210019263 UNICREDIT GROUP
Vrsta prihoda 722631
Budţetska organizacija 1901001 Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.
PAYEMENT FROM FOREIGN ENTITIES:
BANK: UNICREDIT GROUP
ACCOUNT NUMBER: 3380002210019263
SORT CODE: 722631
BUDGET ORGANISATION: 1901001 MINISTRI OF FINANCE KANTON SARAJEVO
IBAN: BA393380002210019263
SWIFT: UNCRBA22
V.2. Prestanak postupka dodjele ugovora u opravdanim sluĉajevima iz ĉlana 12. ZJN BiH, a
da pri tome ugovorni organ ne snosi troškove javnog nadmetanja.
V.2. Obaveze i odgovornosti ponuĊaĉa:
PonuĊaĉi su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvrĊenim u ovom
obavještenju o nabavci, te da postupaju u skladu sa ZJN BiH i u tom smislu preuzmu sve
obaveze i odgovornosti utvrĊene pomenutim aktima.
Dobavljaĉ će jednu ponudu dostaviti u originalu i jednu kopiju na kojima će ĉitko napisati:
"Original ponuda" i "Kopija ponude".
Ponuda i njena kopija sa peĉatom i potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj
koverti, sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati slijedeće rijeĉi: "Ponuda za
pruţanje usluga dugoroĉnog kreditiranja Kantona Sarajevo za finansiranje kapitalnih
projekata planiranih u Budţetu Kantona Sarajevo za 2010. godinu - ne otvarati do 7. 6. 2010.
godine, do 16,00 sati.
Aneks A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Dţogović Tahir,
e-mail: tahir.djogovic.mf.ks.gov.ba
Adresa: Protokol Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija, ul. Reisa Dţemaludina Ĉauševića
1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200666010004
Telefon: 033/565-032
Fax: 033/565-048
E-mail: min.finansija@ks.gov.ba
Internet adresa: www.ks.gov.ba
(1-12-5891-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 03-6-05/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap - za komercijalna pitanja, Nail Arnaut - za tehniĉka pitanja
Adresa: Safvet-bega Bašagića 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 032/449-666; 030/449-613
Fax: 032/449-636
E-mail: h.zukic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj 03-6-EDZE-OP-05/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţanje usluga geodetskog snimanja za potrebe Elektrodistribu- cije Zenica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Naveden u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje koje pokriva ED Zenica (poslovne jedinice distribucije u ZE-DO i SB kantonu)
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci (od 8. 10. 2010. do 8. 10. 2011. godine)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od krajnjeg roka za dostavu
ponuda u formi i sadrţaju prema Aneksu 6 TD
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim
nabavkama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima zemlje porijekla
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine ne smije biti
ispod 60.000,00 KM, a ako je ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od
godine 30.000.00 KM,
-
da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 2 (dvije) godine, a ako je
ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od godine najmanje 1 (jedan)
ugovor,
- posjedovanje, mogućnost pristupa ili osiguran pristup tehniĉkim objektima i opremi koji će
biti na raspolaganju za izvršenje ugovora:
1.
profesionalna totalna stanica ugla 3 sec i daljinomjera 2mm+2ppm-a po kilometru
2.
dva profesionalna dvofrekventna GPS ureĊaja
3.
Ploter AO
- zaposlena najmanje 3 lica kao zaposlenika na neodreĊeno vrijeme od kojih jedno mora
biti dipl. ing. geodezije sa poloţenim struĉnim ispitom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki ponuĊaĉ koji je zainteresovan za uĉešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu
nabavku roba, duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće na javnom nadmetanju na
ovlašteni faks broj 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti od 27. 4. 2010. god. na adresi S.bega
Bašagića 6, u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u kancelariji Sluţbe nabavke, uz podnošenje
potvrde o uplati novĉane naknade zatendersku dokumentaciju, do 25. 5. 2010. god.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30.00 KM sa uraĉunatim PDV-om.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank na raĉun broj
3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podruţnica Elektrodistribucija Zenica - otkup
tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-05/10.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT
R2BABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podruţnica
Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-05/10.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. god. do 08,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. god.
Zenica, Safvet-bega Bašagića 6
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
VRIJEME OTVARANJA PONUDA
26. 5. 2010. godine u 10,00 sati
(1-12-5936-10)
12 - JANAB
OPŠTINA BIJEQINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ SKP-07/10
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Bijeqina
Kontakt osoba: Suada Popović
Adresa: Trg kraqa Petra I KaraĊorĊevića 1
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400358930002
Telefon: 055/233-182
Faks: 055/210-162
E-mail: javnab@sobijeljina.org
Internet adresa: www.sobijeljina.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Mjerewe aerozagaĊewa na podruĉju grada Bijeqina
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Mjerewe aerozagaĊewa na podruĉju grada Bijeqina
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Bijeqina
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Neće se prihvatiti alternativne ponude
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Godinu dana od dana zakquĉivawa ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Bankarska garancija za ozbiqnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Bankarska garancija za dobro izvršewe ugovorenog posla u iznosu od 8% od bruto
vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz prema ĉlanu 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići uz prethodnu uplatu od 80,00 KM na raĉun javnih
prihoda Opštine Bijeqina kod Nove banke a.d. Bawa Luka, Filijala Bijeqina broj 555-00100002959-16 ili Pavlović international Bank Bijeqina broj 554-001-00003953-56, vrsta
prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina zakquĉno sa 24.
5. 2010. godine do 13,30 ĉasova, bez obzira na naĉin dostave - vidjeti taĉku I.4.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalni vremenski period vaţnosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvarawe ponuda će se komisijski izvršiti dana
24. 5. 2010. godine u 14,00 ĉasova u prostorijama Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u
jednu kovertu sa naznakom: "Mjerewe aerozagaĊewa na podruĉju grada Bijeqina" - NE
OTVARAJ.
Otvarawu ponuda moţe prisustvovati jedan predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštewe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa 24. 5. 2010. godine do 13,30
ĉasova na pisarnicu Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina.
(1-12-5939-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-5030/10-13
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Davor Raguţ, dipl. ing. stroj.
Adresa: Dr. Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-729
Fax: 036/335-773
E-mail: ephzhb@ephzhb.ba
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Organizacija: JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oec.
Adresa: Dr. Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88 000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-736
Faks: 036/335-787
E-mail: ephzhb@ephzhb.ba
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.3.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o provedbi postupka javne nabave usluga broj 1-5030/10-13 od 31. 3. 2010. god.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Servisiranje i odrţavanje motornih vozila (Renault, Fiat, Opel i Kia) lociranih na podruĉju
Hercegovaĉko-neretvanske Ţupanije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema popisu vozila, koji se nalaze u prilogu natjeĉajne dokumentacije.
Ugovorno tijelo tijekom realizacije ugovora zadrţava pravo promjene broja vozila koji će se
odrţavati.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Servisno-radioniĉki prostor dobavljaĉa koji se nalazi na podruĉju Hercegovaĉko-neretvanske
Ţupanije.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
24 mjeseca od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bezuvjetno bankovno jamstvo, sukladno obrascu iz tenderske dokumentacije.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Svi dokumenti sukladno ĉlanku 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
- izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena kopija, ne stariji od 3 mjeseca) kao dokaz o
registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovaĉkom registru u zemlji u kojoj su osnovali
poduzeće
-
dokaz o registraciji u poreznoj upravi - ID broj
-
dokaz o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Potvrda poslovne banke da dobavljaĉu raĉun nije bio blokiran u proteklih 6 mjeseci.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora u posljednje 2 (dvije) godine ĉiji su
karakter i kompleksnost isti ili sliĉni ponuĊenom ugovoru;
Primjerene profesionalne kvalifikacije pruţatelja usluga - minimalno 5 (pet) uposlenih
djelatnika od ĉega minimalno 1 (jedan) KV automehaniĉar i 1 (jedan) KV autoelektriĉar.
Izjava o tehniĉkoj opremljenosti servisno-radioniĉkog prostora.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 21. 5. 2010. godine
Novĉana naknada za tenersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM (sa PDVom)
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 11,30 sati
Dr. Mile Budaka 106 A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati na
adresi iz Odjeljka I toĉka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste toĉke.
Prilikom preuzimanja natjeĉajne dokumentacije zainteresirani ponuĊaĉi su duţni predoĉiti
dokaz o uplati nepovratne naknade od 50,00 KM sa PDV-om (po lotu) na Ţiroraĉun
naruĉitelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za
uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom:
"Natjeĉajna dokumentacija: "Servisiranje i odrţavanje motornih vozila (Renault, Fiat, Opel i
Kia) lociranih na podruĉju Hercegovaĉko-neretvanske Ţupanije".
(1-12-5942-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-5029/10-14
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Davor Raguţ, dipl. ing. stroj.
Adresa: Dr. Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-729
Fax: 036/335-773
E-mail: ephzhb@ephzhb.ba
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d.
Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oec.
Adresa: Dr. Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-736
Fax: 036/335-787
E-mail: ephzhb@ephzhb.ba
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.3.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o provedbi postupka javne nabave usluga br. I-5029/10-14 od 31. 3. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Servisiranje i odrţavanje motornih vozila (Renault, Nissan, Landrover i Fiat) lociranih na
podruĉju @upanije Središnja Bosna i Zeniĉko-dobojske Ţupanije
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema popisu vozila, koji se nalaze u prilogu natjeĉajne dokumentacije.
Ugovorno tijelo tijekom realizacije ugovora zadrţava pravo promjene broja vozila koji će se
odrţavati.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Servisno-radioniĉki prostor dobavljaĉa koji se nalazi na podruĉju @upanije Središnja Bosna
ili Zeniĉko-dobojske Ţupanije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
24 mjeseca od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bezuvjetno bankovno jamstvo, sukladno obrascu iz tenderske dokumentacije.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Svi dokumenti sukladno ĉlanku 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
- izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena kopija, ne stariji od 3 mjeseca) kao dokaz o
registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovaĉkom registru u zemlji u kojoj su osnovali
poduzeće
-
dokaz o registraciji u poreznoj upravi- ID broj
-
dokaz o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Potvrda poslovne banke da dobavljaĉu raĉun nije bio blokiran u proteklih 6 mjeseci.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Primjerene profesionalne kvalifikacije pruţatelja usluga - minimalno 3 (tri) uposlena djelatnika
od ĉega minimalno 1 (jedan) KV automehaniĉar i 1 (jedan) KV autoelektriĉar. Izjava o
tehniĉkoj opremljenosti servisno-radioniĉkog prostora.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 21. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM (sa PDV-om).
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 12,30 sati
Dr. Mile Budaka 106a, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati na
adresi iz Odjeljka I toĉka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste toĉke.
Prilikom preuzimanja natjeĉajne dokumentacije zainteresirani ponuĊaĉi su duţni predoĉiti
dokaz o uplati nepovratne naknade od 50,00 KM sa PDV-om (po lotu) na Ţiroraĉun
naruĉitelja br. 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za
uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom:
"Natjeĉajna dokumentacija: Servisiranje i odrţavanje motornih vozila (Renault, Nissan,
Landrover i Fiat) lociranih na podruĉju @upanije Središnja Bosna i Zeniĉko-dobojske
Ţupanije.
(1-12-5944-10)
12 - JANAB
AD "DIV" VLASENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: AD "DIV" Vlasenica
Kontakt osoba: Draţenko Erdelić
Adresa: Ilije Birĉanina 22
Poštanski broj: 75440
Grad: Vlasenica
Identifikacioni broj: 4402908260002
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
402908260002
Telefon: 065/146-460
Fax: 057/710-971
E-mail: DIV.Finali@gmail.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba i usluga za potrebe AD "DIV" Vlasenica
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Nabavka ulja i maziva
LOT 2
Nabavka testera
LOT 3
Nabavka reznog alata (burgije)
LOT 4
Nabavka viljuškara (boĉnog)
LOT 5
Nabavka viljuškara (ĉeonog)
LOT 6
Nabavka izmjenjivaĉa toplote
LOT 7
Nabavka mašine za duţinsko spajanje
LOT 8
Nabavka ljepila i lakova
LOT 9
Nabavka papirne galanterije (brusni papir)
LOT 10
Nabavka HTZ opreme
LOT 11
Nabavka elektromaterijala
LOT 12
Nabavka raĉunara i štampaĉa
LOT 13
Nabavka prehrambenih proizvoda
LOT 14
Nabavka mesa za potrebe ĉajne kuhinje
LOT 15
Nabavka hljeba za potrebe ĉajne kuhinje
LOT 16
Nabavka goriva
LOT 17
Nabavka kancelarijskog materijala
LOT 18
Nabavka kartonskih kutija
LOT 19
Odrţavanje motornih vozila
LOT 20
Odrţavanje testera
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 - 15.000,00 KM,
LOT 2 - 10.000,00 KM,
LOT 3 - 10.000,00 KM,
LOT 4 - 80.000,00 KM,
LOT 5 - 30.000,00 KM,
LOT 6 - 12.000,00 KM
LOT 7 - 85.000,00 KM,
LOT 8 - 182.000,00 KM,
LOT 9 - 18.000,00 KM
LOT 10 - 8.000,00 KM
LOT 11 - 23.000,00 KM
LOT 12 - 10.000,00 KM
LOT 13 - 57.800,00 KM
LOT 14 - 12,500,00 KM
LOT 15 - 9.500,00 KM
LOT 16 - 60.000,00 KM
LOT 17 - 8.000,00 KM
LOT 18 - 60,000.00 KM
LOT 19 - 15.000,00 KM
LOT 20 - 30.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1. Sjedište ugovornog organa
LOT 2. Sjedište ugovornog organa
LOT 3. Sjedište ugovornog organa
LOT 4. Sjedište ugovornog organa
LOT 5. Sjedište ugovornog organa
LOT 6. Sjedište ugovornog organa
LOT 7. Sjedište ugovornog organa
LOT 8. Sjedište ugovornog organa
LOT 9. Sjedište ugovornog organa
LOT 10. Sjedište ugovornog organa
LOT 11. Sjedište ugovornog organa
LOT 12 . Sjedište ugovornog organa
LOT 13. Sjedište ugovornog organa
LOT 14. Sjedište ugovornog organa
LOT 15. Sjedište ugovornog organa
LOT 16. Sjedište ugovornog organa
LOT 17. Sjedište ugovornog organa
LOT 18. Sjedište ugovornog organa
LOT 19. Sjedište odabranog servisera
LOT 20. Sjedište odabranog servisera
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje dodjelom ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora uz ponudu da dostavi sljedeće potvrde:
1)
potvrdu da nije pod steĉajem ili likvidacijom,
2) potvrdu da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili za izdavanje naloga za
prisilnu likvidaciju,
3) potvrdu da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja, u periodu od pet godina,
4) potvrdu da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog
suda u periodu od pet godina
5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje
(fond zdravstvenog osiguranja i fond PIO)
6) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza, od Uprave za indirektno
oporezivanje i od Poreske uprave
Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
dostaviti ovjerenu kopiju JIB-a
2)
dostaviti ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca
3)
dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
Kriterijumi su navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
1)
najniţa cijena
2)
rok isporuke
uĉešće 80%
uĉešće 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti tokom otvorenog postupka.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje 100,00 po lotu.
Dostaviti dokaz o uplati kod NLB Razvojna banka Vlasenica na broj ţiro raĉuna
5620098071400803.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Datum: 2010. godine
Mjesto: u prostorijama preduzeća u Vlasenici
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ukoliko ponuĊaĉ iz opravdanih razloga ne dostavi uz ponudu neki od dokumenata koji su
traţeni u ĉlanu III.5. i III.6. ovog obavještenja, naruĉilac ostavlja mogućnost da se dokument
dostavi naknadno, u roku od 7 dana.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: AD "DIV" Vlasenica
Kontakt osoba: Draţenko Erdelić AD "DIV" Vlasenica
Adresa: Ilije Birĉanina 22
Poštanski broj: 75440
Grad: Vlasenica
Identifikacioni broj: 4402908260002
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
402908260002
Telefon: 065/146-460
Fax: 057/710-971
E-mail: DIV.Finali@gmail.com
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: AD "DIV" Vlasenica
Kontakt osoba: Draţenko Erdelić
Adresa: Ilije Birĉanina 22
Poštanski broj: 75440
Grad: Vlasenica
Identifikacioni broj: 4402908260002
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
402908260002
Telefon: 065/146-460
Fax: 057/710-971
E-mail: DIV.Finali@gmail.com
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: AD "DIV" Vlasenica
Kontakt osoba: Draţenko Erdelić
Adresa: Ilije Birĉanina 22
Poštanski broj: 75440
Grad: Vlasenica
Identifikacioni broj: 4402908260002
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
402908260002
Telefon: 065/146-460
Fax: 057/710-971
E-mail: DIV.Finali@gmail.com
(1-12-5945-10)
12 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD
MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Josip Marušić, Perica Dţeko
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/336-665/698
Fax: 039/336-608
E-mail: josip.marusic@hteronet.ba, perica.dzeko@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Ured: Protokol; tel: 036/395-201, faks: 036/395-279
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ured: Protokol, Kneza Branimira bb, Mostar
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka Uprave br. D-3-5-11/10 od 24. 2. 2010., kojom se pokreće otvoreni postupak nabave
usluga marketinških komunikacija, i to:
LOT 1 Direkcija za pokretnu mreţu
LOT 2 Direkcija za nepokretnu mreţu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava usluga marketinških komunikacija za potrebe JP Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Sukladno natjeĉajnoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP HT d.d. Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da (LOT 1: Direkcija za pokretnu mreţu, LOT 2: Direkcija za nepokretnu mreţu)
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od obostranog potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da, u iznosu od 70.000,00 KM, i to:
LOT 1 - 50.000 KM
LOT 2 - 20.000 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bankovna garancija za ponudu sukladno zahtjevu iz tenderske dokumentacije
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Bankovna garancija u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora za svaki od lotova
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Nema ih
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Dokazi prema ĉlanku 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Dokazi prema ĉlanku 24. ZJN.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
a) ukupan godišnji prihod u zadnje 2 godine (2008. i 2009. godina) ne smije biti ispod
3.000.000,00 KM
b) ponuditelju raĉun nije bio blokiran u zadnjih 6 mjeseci, odnosno minimalno od 1. 11.
2009. godine
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
a) uspješno iskustvo u realiziranju najmanje 5 (pet) integralnih kampanja (kampanje koje
imaju minimalno TV, radio, print, outdoor) ĉiji su karakter i kompleksnost sliĉni onima koji se
odnose na predloţeni ugovor, u prethodnih 2 (dvije) godine
b) zaposleno najmanje 5 (pet) osoba kao uposlenika u kreativnom odjelu na neodreĊeno
vrijeme i najmanje 3 (tri) osobe kao uposlenika u odjelu voĊenja projekata u poslijednje 2
(dvije) godine
c) obrazovne i struĉne kvalifikacije uposlenika, a posebno onih koji su nadleţni za pruţanje
usluga koje se odnose na predmet nabave
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih potkriterija (za svaki od
lotova):
1)
2)
cijena
(uĉešće 90%)
struĉna ocjena ponuĊenih kreat. rješenja
po projekt. zadatku (uĉešće 10%)
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku moţe se preuzeti svakim radnim danom
u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb, Protokol (prizemlje), uz predoĉenje
dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom: "Dokumentacija za
nadmetanje: Usluge marketinških komunikacija - LOT__ (Direkcija za_______________)":
- u vrijednosti 100,00 KM na raĉun 3381002202007207 kod UniCredit banke d.d. u korist
JP HT d.d. Mostar. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu
dostaviti svoje ponude.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Iskljuĉivo na jezicima BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 6. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
7. 6. 2010. godine u 14,30 sati
Mostar, Kneza Branimira bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naruĉitelj zadrţava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora
na temelju odredbi ĉlanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", br.
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) i ne snosi nikakve troškove u svezi sa
sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju.
______________
PUBLIC PROCUREMENT NOTICE
SERVICES
Section One: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY
Organization: PUBLIC COMPANY "HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE" Jsc. Mostar
Contact Person: Josip Marušić, Perica Dţeko
Address: Kneza Branimira bb
Postal Code: 88000
Grad: Mostar
Identification Number: 4227270100006
Telephone: +387 36 336 665/689
Fax: +387 36 336 608
E-mail: josip.marusic@hteronet.ba; perica.dzeko@hteronet.ba
Website: www.ht.ba
I.2. ADDRESS WHERE ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED
As in I.1
1.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED
Office: protocol, tel: 036/395-201, fax: 036/395-279
1.4. ADDRESS TENDERS/PARTICIPATION REQUESTS ARE DELIVERED AT
Office: protocol, Kneza Branimira bb, Mostar
1.5. TYPE OF CONTACTING AUTHORITY
Public company on entity level
Section Two: SUBJECT OF THE CONTRACT
2.1. TYPE OF CONTRACT:
Services
2.2. WHETHER THERE IS AN INTENTION OF SIGNING FRAMEWORK AGREEMENT
No.
2.3.TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY CONTRACTING
AUTHORITY
ManagementŢs decision NO.D-3-5-11/10 from Februar/ 24th 2010, by which an open
procedure of procurement of marketing communication services is started:
- LOT 1- Mobile network directorate
- LOT 2 - Fixed network directorate
2.4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF THE CONTRACT
Procurement of marketing communication services for HT Mostar.
2.5. TOTAL AMOUNT (NUMBER OF UNITS) AND/OR RANGE OF CONTRACT
In accordance with tendering documentation.
2.6. PLACE OF DELIVERY
HT Jsc. Mostar
2.7. DIVISION INTO LOTS
Yes.
- LOT 1 - Mobile network directorate
- LOT 2 - Fixed network directorate
2.8. WHETHER VARIANTS ARE ACCEPTED
No.
2.9. TERMS OF CONTRACT OR DEADLINE FOR COMPLETION
12 months after the contract is signed by both contracting parties.
Section 3 LEGAL, ECONOMY AND TECHNICAL INFORMATION
3.1. PERCENTAGE OF TENDER SECURITY
Yes, 70.000 KM:
- 50.000 KM for LOT 1
- 20.000 KM for LOT 2
3.2. OTHER DEMANDS REGARDING TENDER SECURITY
Bank guarantee for the offer in accordance with tendering documentation.
3.3. SECURITY FOR COMPLETING THE CONTRACT
Bank guarantee in amount of 10% of contract value for each LOT.
3.4. OTHER DEMANDS REGARDING SECURITY FOR COMPLETING THE CONTRACT
No.
3.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION
Evidence in accordance with Article 23 of the Law on public procurement.
3.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL
ACTIVITY
Evidence in accordance with Article 23 of the Law on public procurement.
3.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING
a) Total yearly income in last two years (2008 and 2009) cannot be less than 3.000.000,00
KM
b) The bidderŢs account was not blocked in last six months (no later than November 1st
2009).
3.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL/PROFESSIONAL ABILITY
a) Successful experience in realization of at least five integral campaigns (campaigns which
include at least TV, radio, print, outdoor), the character and complexity of which are similar to
those in the suggested contract, in last two years
b) At least five employees with permanent job in creative department and at least three
employees in department for project management in last twoo years
c) Educational and professional qualities of employees, particularly of those in charge of
providing the services which are subject of procurement.
Section Four: Procedure
4.1. TYPE OF PROCEDURE
Open procedure.
4.2. CONTRACT AWARD CRITERIA
Economically most favourable offer regarding the following subcriteria (for each LOT)
1)
price (90%)
2)
professional assessment of offered creative solutions for each project assignment (10%)
4.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES
Yes
4.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS
Tender documentation in Croatian can be obtained every day on the premises of HT Mostar,
Kneza Branimira bb, Protocole. Evidence of payment for tendering documentation must be
shown, under name "Dokumentacija za nadmetanje: Usluge marketinških komunikacija -
LOT__ (Direkcija za_________._________)" in amount of 100,00 KM on account no.
3381002202007207 at UniCredit bank Jsc. for HT Mostar.
Only the bidders who pay for documentation may submit their offers.
4.5. LANGUAGE REOUIREMENTS IN THE TENDER
Bids shall be submitted exclusively in one of the official languages in Bosnia and
Herzegovina.
4.6. DEADLINE FOR SUBMITTING OFFER/REQUEST FOR PARTICIPATION
June 7th 2010. 12.00 a.m.
IV.7. MINIMAL TIME PERIOD OF OFFER VALIDITY WHICH MUST BE ENSURED BY THE
BIDDER
90 days after deadline for submitting offers.
4.8. TIME AND PLACE OF OPENING OFFERS
Date: June 7th 2010, 2.30 p.m.
Place: Mostar, Kneza Branimira bb
Section 5: ADDITIONAL INFORMATION
The orderlng party retains the right to reject any offer at any time prior to concluding the
contract based on Article 12 of the Law on public procurement in Bosnia and Herzegovina
("Official gazette" No.49/04,19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 and 12/09) and does not
participate in any expenses relating the biddersŢ participation in the tender.
(1-12-5980-10)
12 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD
MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Josip Marušić, Viktorija Markota, Lidija Ćorić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/336-689/680
Fax: 036/336-608
E-mail: josip.marusic@hteronet.ba
viktorija.markota@hteronet.ba
lidija.coric@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Ured: Protokol, tel. 036/395-201, faks 036/395-279
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ured: Protokol, Kneza Branimira bb, Mostar
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka Uprave broj D-3-5-11-1/10 od 24. 2. 2010. kojom se pokreće otvoreni postupak
nabave usluge planiranja i zakupa medija po lotovima:
LOT 1 Direkcija za pokretnu mreţu
LOT 2 Direkcija za nepokretnu mreţu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava usluga planiranja i zakupa medija
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Sukladno natjeĉajnoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP HT d.d. Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da (LOT 1: Direkcija za pokretnu mreţu, LOT 2: Direkcija za nepokretnu mreţu)
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od obostranog potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da, u iznosu od 122.000,00 KM, i to posebno za svaki lot kako slijedi:
LOT 1 - 90.000,00 KM
LOT 2 - 32.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bankovna garancija za ponudu sukladno zahtjevu iz tenderske dokumentacije
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Bankovna garancija u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Nema ih
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Dokazi prema ĉlanku 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Dokazi prema ĉlanku 24. ZJN.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
a) ukupan godišnji prihod u zadnje 2 godine (2008. i 2009. godina) ne smije biti ispod
3.000.000.00 KM;
b) ponuditelju raĉun nije bio blokiran u zadnjih 6 mjeseci, odnosno minimalno od 1. 11.
2009. godine
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
a) uspješno iskustvo u realiziranju najmanje 3 (tri) ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 2 (dvije) godine
b) dokaz o posjedovanju alata za medijsko planiranje - dobavljaĉ mora posjedovati TAM
istraţivanja (peoplemetri), istraţivanja nuţna za medijsko planiranje i obraĉun CPP, te MIB
TV i print Monitoring
c) zaposleno najmanje 5 (pet) osoba kao uposlenika na neodreĊeno vrijeme na poslovima
koji se odnose na predmet nabave
d) obrazovne i struĉne kvalifikacije uposlenika, a posebno onih koji su nadleţni za pruţanje
usluga koje se odnose na predmet nabave;
e) iscrpne informacije o dosadašnjem iskustvu dobavljaĉa vezano uz sektor
telekomunikacija
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih pod kriterija (za svaki od
lotova):
1)
2)
cijena
(uĉešće 90%)
kvaliteta ponuĊenih kreativnih
rješenja po projektnom zadatku (uĉešće 10%)
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku moţe se preuzeti svakim radnim danom
u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb, Protokol (prizemlje), uz predoĉenje
dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom: "Dokumentacija za
nadmetanje: Usluga planiranja i zakupa medija - LOT __ (Direkcija za ______________ )."
- u vrijednosti 100,00 KM na raĉun 3381002202007207 kod UniCredit banke d.d. u korist JP
HT d.d. Mostar.
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Iskljuĉivo na jezicima BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 6. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
7. 6. 2010. godine u 12,10 sati
Mostar, Kneza Branimira bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naruĉitelj zadrţava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora
na temelju odredbi ĉlanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj
49/04, 19/05, 52/058/06, 24/06, 70/06 i 12/09) i ne snosi nikakve troškove u svezi sa
sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju.
________________
PUBLIC PROCUREMENT NOTICE
SERVICES
Section One: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY
Organization: PUBLIC COMPANY "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" Jsc. Mostar
Contact Person: Josip Marušić, Viktorija Markota, Lidija Ćorić
Address: Ul. Kneza Branimira bb
Postal Code: 88000
Grad: Mostar
Identification Number: 4227270100006
Telophone: +387 36 336 689/680
Fax: +387 36 336 608
E-mail: josip.marusic@hteronet.ba
viktorija.markota@hteronet.ba
lidija.coric@hteronet.ba
Website: www.ht.ba
I.2 ADDRESS WHERE ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED
As in I.1
I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED
Office: protocol, tel: 036/395 201. fax: 036/395 279
I.4. ADDRESS TENDERS/PARTICIPATION REQUESTS ARE DELIVERED AT
Office: protocol, Kneza Branimira bb, Mostar
I.5. TYPE OF CONTACTING AUTHORITY
Public company on entity level
Section Two: SUBJECT OF THE CONTRACT
2.1 TYPE OF CONTRACT:
Services
2.2. WHETHER THERE IS AN INTENTION OF SIGNING FRAMEWORK AGREEMENT
No.
2.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY CONTRACTING
AUTHORITY
ManagementŢs decision NO.D-3-5-11-1/10 from February 24th 2010, by which an open
procedure of services of planning and lease of media is started:
- LOT 1. Mobile network directorate
- LOT 2. Fixed network directorate
2.4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF THE CONTRACT
Procurement of services of planning and lease of media.
2.5. TOTAL AMOUNT (NUMBER OF UNITS) AND/OR RANGE OF CONTRACT
In accordance with tendering documentation.
2.6. PLACE OF DELIVERY
HT Jsc. Mostar
2.7. DIVISION INTO LOTS
Yes.
- LOT 1. Mobile network directorate
- LOT 2. Fixed network directorate
2.8. WHETHER VARIANTS ARE ACCEPTED
No.
2.9. TERMS OF CONTRACT OR DEADLINE FOR COMPLETION
12 months after the contract is signed by both contracting parties.
Section 3 LEGAL, ECONOMY AND TECHNICAL INFORMATION
3.1. PERCENTAGE OF TENDER SECURITY
Yes, 122.000 KM, for each lot separately as follows:
- 90.000 KM for LOT 1.
- 32.000 KM for LOT 2.
3.2. OTHER DEMANDS REGARDING TENDER SECURITY
Bank guarantee for the offer in accordance with tendering documentation.
3.3. SECURITY FOR COMPLETING THE CONTRACT
Bank guarantee in amount of 10% of contract value for each lot.
3.4. OTHER DEMANDS REGARDING SECURITY FOR COMPLETING THE CONTRACT
No.
3.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SlTUATION
Evidence in accordance with Article 23 of the Law on public procurement.
3.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL
ACTIVITY
Evidence in accordance with Article 23 of the Law on public procurement.
3.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING
a) Total yearly income in last two years (2008 and 2009) cannot be less than 3.000.000.00
KM;
b) The bidderŢs account was not blocked in last six months (no later than Novembar 1st
2009).
3.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL/PROFESSIONAL ABILITY
Successful experience in realization of at least three contracts the character and complexity
of which are similar to those in the suggested contract, in last two years;
a) Evidence that the bidder posseses tools for media planning - the bidder must have TAM
researches (peoplemetri), researches necessary for media planning and calculation of CPP,
MIB TV and print Monitoring;
b) At least five employees with permanent job, working on the services which are subject of
procurement;
c) Educational and professional qualities of employees, particularly of those in charge of
providing the services which are subject of procurement;
d)
Extensive information on the bidderŢs experience regarding telecommunication sector.
Section Four: PROCEDURE
4.1. TYPE OF PROCEDURE
Open procedure.
4.2. CONTRACT AWARD CRITERIA
Economically most favourable offer regarding the following subcriteria (for each lot)
1)
2)
Price
(90%)
Professional assessment of offered creative
solutions for each project assignment (10%)
4.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES
Yes
4.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS
Tender documentation in Croatian can be obtained every day on the premises of HT Mostar,
Kneza Branimira bb, Protocole, Evidence of payment for tendering documentation must be
shown, under name "Dokumentacija za nadmetanje:
Usluga planiranja i zakupa medija - LOT _ (Direkcija za_______________)."
In amount of 100,00 KM on account no. 3381002202007207 at UniCredit Bank Jsc. for HT
Mostar.
Only the bidders who pay for documentation may submit their offers.
4.5. LANGUAGE REQUIREMENTS IN THE TENDER
Bids shall be submitted exclusively in one of the official languages in Bosnia and
Herzegovina.
4.6. DEADLINE FOR SUBMITTING OFFER/REQUEST FOR PARTICIPATION
June 7th 2010, 12.00 a.m.
4.7. MINIMAL TIME PERIOD OF OFFER VALIDITY WHICH MUST BE ENSURED BY THE
BIDDER
90 days after deadline for submitting offers.
4.8. TIME AND PLACE OF OPENING OFFERS
Date: June 7th 2010, 12.10 p.m.
Place: Mostar, Kneza Branimira bb
Section 5: ADDITIONAL INFORMATION
The ordering party retains the right to reject any offer at any time prior to concluding the
contract based on Article 12 of the Law on public procurement in Bosnia and Herzegovina
("Official gazette" No. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 and 12/09) and does not
participate in any expenses relating the biddersŢ participation in the tender.
(1-12-5981-10)
12 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 53000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o bankarskoj usluzi kreditirawa
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Bankarska usluga kreditirawa
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kredit u iznosu od 16.132.400,00 KM ili 8.248.365,20 EUR
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Sjedište najpovoqnijeg ponuĊaĉa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Kreditirawe na period od sedam godina i grejs-period od dvije godine.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bankarska garancija na iznos od 71.710,93 KM (za ponuĊaĉe iz Bosne i
Hercegovine), odnosno na iznos od 36.665,22 EUR (za ponuĊaĉe iz inostranstava).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su tender dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdvawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji.
Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobaqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilans uspjeha za 2007., 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije ovoga
perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene
bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere za osigurawe kvaliteta i
wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 50,00%
uĉešće 20,00%
3)
4)
kvalitet usluge
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
rok izvršewa usluge
(maksimalno 10 bodova)
uĉešće 10,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Dobavqaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro-raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a dobavqaĉi iz inostranstva su duţni da uplate 29,90
EUR, na osnovu sqedećih instrukcija:
HAABAT 22
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIJA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER: IBAN: 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 7. 6. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendesku dokumentaciju je gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 6. 9. 2010. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
7. 6. 2010. godine u 12,00 ĉasova
"@eqeznice Republike Srpske" a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 53000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000 lok. 233
Faks: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 53000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000 lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 53000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
(1-12-6033-10)
12 - JANAB
VISOKO SUDSKO I TU@ILAĈKO VIJEĆE BiH
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Visoko sudsko i tuţilaĉko vijeće BiH
Kontakt osoba: Samra Avdić
Adresa: Kraljice Jelene 88
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200947700000
Telefon: 033/707-500
Fax: 033/707-550
E-mail: samra.avdic@hjpc.ba
Internet adresa: www.hjpc.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka usluga prema sljedećim lotovima:
LOT 1 Nabavka avionskih karti
LOT 2 Nabavka usluga organiziranja putovanja
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 05-16-1079-15/10.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka avionskih karti i usluga organiziranja putovanja
LOT 1 Nabavka avionskih karti
LOT 2 Nabavka usluga organiziranja putovanja
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto pruţanja usluga: Visoko sudsko i tuţilaĉko vijeće BiH, Kraljice Jelene broj 88, 71000
Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, dobavljaĉ moţe dostaviti ponudu za jedan lot ili sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Od sklapanja ugovora do 31. 12. 2011. godine ili do pokretanja postupka od strane Komisije
za zajedniĉke javne nabavke u institucijama BiH.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uslovi navedeni u ĉlanu 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Uslovi iz ĉlana 24.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslov da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslov da njihova tehniĉka i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju
ugovora.
Napomena: Svi uslovi navedeni u Odjeljku III će se morati dokazati odgovarajućom
dokumentacijom, detaljno pobrojanom u tenderskoj dokumentaciji, koja će biti obavezna i
eliminatorna. TakoĊer će se primjenjivati diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili
korupcije (po ĉlanu 27. ZJN, stav (1) i (2).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni okvirni sporazum
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
-
za LOT 1: Nabavka avionskih karti
ĉlan 34. stav (1) taĉka b) Zakona o javnim nabavkama BiH - najniţa cijena tehniĉki
zadovoljavajuće ponude
-
za LOT 2: Nabavka usluga organiziranja putovanja
ĉlan 34. stav (1) taĉka b) Zakona o javnim nabavkama BiH - najniţa cijena tehniĉki
zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija je besplatna, te se ista moţe podići svakim radnim danom u
sluţbenim prostorijama VSTV BiH ili putem e-maila u periodu od 10,00 do 15,00 sati,
najkasnije do 25. 5. 2010. godine, kontakt osoba Samra Avdić, 033/707-500, uz prethodnu
najavu mail-om ili telefonom dan ranije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine u 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude - 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godoine u 10,20 sati
Visoko sudsko i tuţilaĉko vijeće BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. PonuĊaĉi su duţni dostaviti ponudu u propisno zatvorenoj i zapeĉaćenoj koverti sa
naznaĉenom adresom, telefonom i kontakt osobom ponuĊaĉa i obaveznim navoĊenjem
naziva ponude za koju se ista podnosi, te naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA", uz
posebnu napomenu za koji od lotova se ponuda odnosi. U toj koverti se trebaju nalaziti još
dvije zatvorene koverte i to jedna sa nazivom "Finansijska ponuda" u kojoj će biti ponuĊena
jediniĉna cijena za svaku stavku, te posebno obraĉunata cijena sa PDV-om i druga sa
nazivom "Pravne, ekonomske i tehniĉke informacije" koja će sadrţavati sve zahtijevane
dokumente iz Odjeljka III ovog obavještenja o nabavci, kao i taĉke 6. tenderske
dokumentacije.
2. Ponudu dostaviti liĉno ili preporuĉenom poštom na adresu: Visoko sudsko i tuţilaĉko
vijeće BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo, najkasnije do 25. 5. 2010. godine u 10,00
sati.
3. Javnom otvaranju ponuda moţe prisustvovati po jedan ovlašteni predstavnik (pismeno
ovlaštenje) svakog ponuĊaĉa koji je na vrijeme dostavio predmetnu ponudu.
4. Neblagovremene ponude će se vratiti neotvorene, ponude obavezno dostaviti u skladu
sa tehniĉkom dokumentacijom.
5.
Ugovorni organ neće snositi troškove ponuĊaĉa po ovom javnom pozivu.
(1-12-6039-10)
12 - JANAB
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
SARAJEVO
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Kontakt osoba: Mahira Zubetljak, dipl. inţ. geod.
Adresa: Reisa Dţemaludina Ĉauševića 6
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200771230001
Telefon: 033/201-784
Fax: 033/201-784
E-mail: fgu@bih.net.ba
Internet adresa: www.fgu.com.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Otvoreni postupak za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa za pruţanje usluga - pretvaranja
katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik (digitalizacija katastarskih planova)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove podruĉja općina:
LOT 1 Gradaĉac, Orašje, Ravno, Široki Brijeg i Usora
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od dodjele ugovora
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo uĉešća u otvorenom postupku imaju sve pravne osobe registrirane za obavljenje
djelatnosti koja je predmet ovoga postupka, koje putem pismenih dokaza osiguraju da
nemaju smetnji za uĉešće sukladno ĉlanku 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a što
dokazuju izvodom iz sudskog registra, uvjerenjem porezne uprave i zavoda MIO/PIO.
Uĉesnici u otvorenom postupku moraju zadovoljiti i uvjete propisane Zakonom o premjeru i
katastru nekretnina glede uredskog prostora i tehniĉke opremljenosti.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
-
naziv i toĉna adresa ponuĊaĉa, porezni i identifikacijski broj,
- ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima
ne starijim od tri mjeseca
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
bilans uspjeha u segmentu koji je predmet otvorenog postupka u posljedne tri godine
- potvrda poslovne banke o bonitetu pravne osobe da u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije
prijave na javno nadmetanje, raĉun pravne osobe nije bio u blokadi
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- reference ponuĊaĉa u posljednje dvije godine, kojima dokazuje uspješno iskustvo na
pruţanju usluga koje su predmet otvorenog postupka
- popis uposlenih po imenima i kvalifikacijskoj strukturi, koji će davati tehniĉku podršku pri
pruţanju predmetnih usluga
- izjava o angaţiranom profesionalnom osoblju i tijelima, bez obzira na to da li neposredno
pripadaju ponuĊaĉu
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji
1)
ponuĊena cijena
uĉešće 80%
2)
rok završetka
3)
tehniĉke i profesionalne sposobnosti
uĉešće 10%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija, uz predoĉenje potvrde o nepovratnoj uplati (ovjeren treći
primjerak virmana), moţe se podići u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne
poslove, u ulici Reisa Dţemaludina Ĉauševića 6, u Sarajevu, svakim radnim danom od 9,00
do 15,00 sati u sobi broj 17 - kontakt osobe: Nadţa Hrvatović ili Dijana Krajina.
Nepovratnu uplatu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM izvršiti kod UPI
BANKA SARAJEVO @.R. 1540011100661492 vrsta prihoda 722791 - svrha uplate: "Uplata
za tendersku dokumentaciju. Svaki od ponuĊaĉa dobit će pismenu potvrdu o preuzimanju
tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 10,00 sati po lokalnom vremenu
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
Do 90 dana
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
24. 5. 2010. god.
Sarajevo, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove - soba broj 18
Otvaranje ponuda će zapoĉeti u 10,15 sati.
Otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovlaštenja, moţe prisustvovati po jedan
predstavnik svakog ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja, te
zadrţava pravo da prihvati u potpunosti svaku prihvatljivu ponudu, poništi otvoreni poziv ili
odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.
Ugovorno tijelo zadrţava pravo da zatraţi od ponuĊaĉa naknadna pojašnjenja ponuda
sukladno Zakonu o javnim nabavama.
Ugovorno tijelo obvezuje ponuĊaĉe da ponude dostave osobno, neotvorene i zapeĉaćene, s
punom adresom ponuĊaĉa i naznakom: "NE OTVARAJ- Ponuda za pruţanje usluga
pretvaranja katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik - ne otvarati do 24. 5. 2010.
god. u 10,15 sati". Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, te specificirani,
sloţeni i numerirani sukladno tenderskoj dokumentaciji.
(1-12-6044-10)
12 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Dragan Miqanović
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/774-382; 771-516
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak broj T-141/09 - Nabavka usluge super kontrole na rekonstrukciji kotla
LOT 1 Super kontrola na rekonstrukciji kotla;
LOT 2 Kontrola zavarenih spojeva i parovoda.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Otvoreni postupak broj T-141/09 - Nabavka usluge super kontrole na rekonstrukciji kotla
LOT 1 Super kontrola na rekonstrukciji kotla;
LOT 2 Kontrola zavarenih spojeva i parovoda.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskom dokumentu
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Rudnik i TE Ugqevik
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan LOT i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Dato u tenderskom dokumentu
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Dato u tenderskom dokumentu
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji za predmetne poslove - ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski
registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉ mora imati pozitivan bilans uspjeha u 2009. godini
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi po ĉlanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazloţeno u tenderskom dokumentu.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Samo najniţa cijena
a)
1)
cijena
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti ODMAH.
Novĉana naknada za iskup tenderske dokumentacije po lotu iznosi 58,50 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova
RZZP "Rudnik i TE" a.d. Ugqevik
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak
tender broj T-141/09 - Nabavka usluge super kontrole na rekonstrukciji kotla- ne otvaraj".
Na koverti obavezno naznaĉiti ime ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom
ugovornom organu i po dostavqenom predraĉunu od strane ugovornog organa.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sqedeće raĉune:
U KM 55500100000074-38
Nova banka Bijeqina
Na devizni raĉun
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)
936 2419 00
Nova banka AD BIJELJINA
SWIFT: NOBIBA22
FIELD 59a
(BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK
UGLJEVIK 76330
(1-12-6062-10)
12 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
TELEKOM IN@ENJERING SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 15-17/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. - Telecom Inţenjring Sarajevo
Kontakt osoba: Mahir Kalisi i Dţenana Omerbegović
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 18
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100102
Telefon: 033/466-954 i 033/460-611-lokal 2047
Fax: 033/460-974
E-mail: mahir.kalisi@bhtelecom.ba
dzenana.djozo@bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj OP-15-17/10 od 26. 4. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Angaţovanje NK izvršilaca na poslovima odrţavanja higijene u poslovno-proizvodnoj zgradi
Telecom Inţenjeringa.
Ponuda mora sadrţavati svu dokumentaciju traţenu obavještenjem o javnoj nabavci i
tenderskoj dokumentaciji.
Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane
ovlaštene osobe.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do finansijskog ispunjenja ugovora, a maksimalno 12 mjeseci od obostranog potpisivanja
ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna garancija za ozbiljnost ponude u visini 2% vrijednosti ponude, uz uslov da ista ne
moţe biti manja od 2.000,00 KM, sa rokom vaţnosti 120 dana od dana otvaranja ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Da - Garanciju dostaviti u obliku bezuslovne bankarske garancije.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje
posia, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom vaţnosti; rok
vaţnosti ugovora, plus 30 dana.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Da - Garanciju dostaviti u obliku bezuslovne bankarske garancije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. Pismo na memorandumu ponuĊaĉa sa nazivom, adresom, kontakt telefonima i ime
ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora.
2. Pravo uĉešća u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani u BIH
za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuĊaĉa koji su iskljuĉeni iz prava
uĉešća u postupku dodjele ugovora o Javnim nabavkama u skladu sa ĉl. 23. ZJN-a BIH. što
ponuĊaĉi dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri (3) mjeseca od
momenta predaje ponude i to:
2.1.
a)
uvjerenje nadleţnog suda da ponuĊaĉ:
nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
b) nije predmet postupka za proglašenje steĉaja i izdavanja naloga za prisililnu likvidaciju,
za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aranţmana s
povjeriocimajh bilo kojeg drugog sliĉnog postupka u skladu sa relavantnim zakonima i
propisima u BiH
c) nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog
ponašanja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podnošenje zahtjeva ili ponude
d) nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog suda u
periodu od pet godina
2.2.
potvrda od nadleţne ustanove (ne starije od 3 mjeseca od momenta predaje ponude):
a)
da su izmireni doprinosi PIO/MiO
b)
da su izmireni doprinosi za zdravstveno osiguranje
c)
da su izmirene porezne obaveze direktnih poreza
d)
da su izmirene porezne obaveze PDV-a (UIO)
2.3. Ukoliko ponuda u svom sadrţaju ne bude imala traţene dokumente biće odbaĉena kao
nepotpuna.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom i identifikacionim brojem
-
uvjerenje o registraciji PDV obveznika ili izjava da kandidat nije poreski obveznik
- ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno ovjerenim
prilozima koje nije starije od tri mjeseca
-
fotokopija statistike - obavještenje o razvrstavanju po djelatnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1. ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji - specifikaciji (komplet) sa
fiksnom jediniĉnom cijenom i ukupnom cijenom sa posebno iskazanom PDV-om (17%)
iskazanim u KM
2. uslovi plaćanja: 15 dana po dobijanju porezno ispravne fakture. (Napomena: Nisu
prihvatljive ponude koje zahtjevaju avansno plaćanje)
3.
opcija ponude od minimum 120 dana od dana otvaranja ponuda
4. pismena izjava ponuĊaĉa ovjerena od strane ovlaštenog lica, a koja se odnosi na
nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora
5.
pismena izjavu ponuĊaĉa o prihvatanju tenderskih uslova
6.
pismena izjava ponuĊaĉa da prihvata ponuĊeni nacrt ugovora koji je u prilogu
7. potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri
mjeseca, prije prijave na ovo javno nadmetanje, raĉun ponuĊaĉa nije bio u blokadi
8.
set finansijskih izvještaja za 2009. godinu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1. referenc lista u zadnje tri godine uspješno realizovanih istih ili sliĉnih poslova iz oblasti
koja je predmet nadmetanja
2. dokaz da ponuĊaĉ u stalnom radnom odnosu ima minimalno 10 zaposlenika što
dokazuje potvrdom izdatom od strane PIO/MIO (spisak uposlenika), ne stariji od 30 dana
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, mogućnost korištenja preferencijalnog tretmana ponuĊaĉ dokazuje validnom
dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferncijalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 105/06).
Visina preferencijalnog tremana iznosi 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
- Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom
d.d. Telecom Inţinjering Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 18, Protokol, uz prezentiranje
dokaza o uplati nepovratnog novĉanog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 8,00
do 15,30 sati.
- Uplatu izvršiti na raĉun broj 3389002208635108 ko UniCredit banke d.d. uz naznaku:
"Tender broj 15-17/10 od 26. 4. 2010. godine".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Za BH Telecom su prihvatljivi svi sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 120 dana od dana otvaranja ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine do 14,15 sati u sali 100,
I kat u BH Telecom d.d. Telecom Inţinjering, Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci usluga putem
otvorenog postupka, po tenderu broj 15-17/10 su date sve neophodne informacije za
saĉinjavanje ponude.
PonuĊaĉ je duţan dostaviti specifikaciju priloţenih dokumenata.
Svi dokumenti treba da budu sloţeni i oznaĉeni rednim brojevima, a sve stranice ponude
numerisane. Ponude koje zadovoljavaju sve tehniĉke zahtjeve biće ocjenjene prema kriteriju
iz taĉke IV. 2. ovog postupka.
Po jedan predstavnik ponuĊaĉa, uz pismeno ovlaštenje moţe prisistvovati javnom otvaranju
ponuda.
Zatvorenu i zapeĉaćenu ponudu sa naznaĉenom punom adresom ponuĊaĉa dostaviti poštom
ili liĉno na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo Telecom Inţenjering, Protokol, Bulevar Meše
Selimovića 18, 71000 Sarajevo sa naznakom: " PONUDA ZA ANGA@OVANJE NK
IZVRŠILACA NA POSLOVIMA ODR@AVANJA HIGIJENE U POSLOVNO-PROIZVODNOJ
ZGRADI TELECOM IN@ENJERINGA - " NE OTVARAJ" - "Tender broj 15-17/10 od 26. 4.
2010".
Na poleĊini navesti punu adresu, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponuĊaĉa.
Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznaĉenih u taĉki IV 6. i ponude koje nisu predate
putem protokola se neće razmatrati i biće vraćene na adresu ponuĊaĉa neotvorene.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u postupku nadmetanja, te zadrţava pravo da prekine
otkaţe postupak dodjele ugovora iz razloga-sluĉajeva navedenih u ĉlanu 12. ZJN, o ĉemu će
objaviti obavještenje o otkazivanju.
Krajnji rok za dobivanje informacija od kontakt osobe je 10 dana prije otvaranja ponuda.
Informacije u vezi predmetne nabavke se mogu dobiti pismenim upitom na faks: 033/460974.
U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati odreĊeni ponuĊaĉi da
u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konaĉne odluke o izboru najpovoljnije ponude
daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude.
(1-12-6067-10)
12 - JANAB
AGENCIJA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I OSIGURANJE KVALITETA BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta
Kontakt osoba: Kemal Mujiĉić
Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4402865780007
Telefon: 051/462-300
Fax: 051/462-302
E-mail: info@hea.gov.ba
Internet adresa: www.hea.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o provoĊenju otvorenog postupka za prikupljanje ponuda za nabavku avio karata za
potrebe ADA projekta u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta,
broj KM01-16-455-1/10 od 20. 4. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i isporuka avio karata za potrebe ADA projekta u Agenciji za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje kvaliteta
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
11.800,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Bulevar vojvode Stepe
Stepanovića 11, Banja Luka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Biće definisan ugovorom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
1.000,00 KM
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena posredniĉke usluge po jednoj prodatoj
avio karti
2)
90%
rok plaćanja
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da - 10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i
osiguranje kvaliteta Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11 u sobi br 1, svakim
radnim danom.
Novĉana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM.
Uplata za tendersku dokumentaciju vrši se kod Hypo banke. Transakcijski raĉun 552-00400025475-72, vrsta prihoda 722153, budţetska organizacija 0714999, svrha uplate: "Uplata
za tendersku dokumentaciju za vršenje usluga nabavke avio karata".
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
27. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
28. 5. 2010. godine u 12,15 sati
U prostorijama Agencije
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Agencija za razvoj visokog obrazovanja i
osiguranje kvaliteta, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11, Banja Luka najkasnije do 27. 5.
2010. godine do 12.00 sati.
Na koverti navesti: - "Ponuda za vršenje usluga nabavke avio karata" - Ne otvaraj - otvara
komisija!
(1-12-6071-10)
12 - JANAB
OPŠTINA ZVORNIK
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Zvornik
Kontakt osoba: Jevtić Dragan, naĉelnik Odjeqewe za prostorno ureĊewe
Adresa: Svetog Save 124
Poštanski broj: 75400
Grad: Zvornik
Identifikacioni broj: 4401537720009
Telefon: 056/232-248
Faks: 056/232-221
E-mail: zvornik@teol.net
Internet adresa: www.opstina-zvornik.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada prostornoplanske dokumentacije. Prostorni plan opštine Zvornik.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada prostornog plana Opštine Zvornik u analognoj i digitalnoj verziji (ACAD-DWG format),
u svemu prema Pravilniku o sadrţaju planova ("Sluţbeni glasnik RS", broj 7/03), kao i izrade
karata graĊevinskih rejona odnosno urbanih podruĉja za cijelo podruĉje opštine u razmjeri
1:2500 ili 1:5000, kao i opise, u tekstualnom dijelu, svih graĊevinskih rejona i rejona urbanih
podruĉja na nivou katastarskih ĉestica. Posebno razdvojiti grafiĉki i tekstualni dio opisa
graĊevinskih rejona i urbanih podruĉja, odnosno predati u po šest istovjetnih primjeraka.
Geodetske podloge za podruĉje opštine neophodne za izradu gore navedene dokumentacije
pribavqa ponuĊaĉ.
Površina obuhvata plana iznosi 371,64 m2.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prostorni plan izraditi u 6 (šest) istovrsnih primjeraka u elektronskom zapisu (CD-DVD
medijima) i 6 (šest) primjeraka kwige "Prostorni plan opštine Zvornik", a sve u skladu sa
tenderskom dokumentacijom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Zvornik - na adresu: Opština zvornik, Odjeqewe za prostorno ureĊewe.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Devet mjeseci ili 270 dana od dodjele ugovora.
Zapoĉiwe potpisivawem ugovora, a završava usvajawem na sjednici SO.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ozbiqnost ponude se ne traţi
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora u sluĉaju dodjele ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija za izvršewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi
mjenice sa mjeniĉnom izjavom u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi da ponuĊaĉ nema ograniĉewa iz ĉlana 23. ZJN, i to:
1)
potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
2) potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije u predmetu postupka za proglašewe
steĉaja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju
3) potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pravosnaţnom odlukom osuĊen u
sudskom postupku za kršewe zakona u smislu wegovog poslovnog ponašawa u periodu od 5
godina, koji je prethodio datumu podnošewa ponude (izdaje odjeqewe osnovnog suda za
privredne prestupe)
4) potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pravosnaţnom odlukom proglašen
krivim za ozbiqan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina i da je taj prekršaj prethodio
datumu podnošewa ponude (izdaje odjeqewe osnovnog suda za prekršajne postupke)
5) uvjerewe nadleţne poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivawe o izmirenim
direktnim i indirektnim porezima koje nije starije od tri mjeseca (2 potvrde) (obaveze moraju
biti izmirene u zadwa tri mjeseca, raĉunajući od krajweg roka za dostavqawe ponuda)
6) potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za penzijsko-in- validsko osigurawe ne starije
od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija za Republiku Srpsku od 1. 1. 2010. godine
relevantne podatke izdaje Poreska uprava Republike Srpske), ponuĊaĉ ne smije biti u docwi
sa izmirivawem predmetnih doprinosa, u skladu sa zakonom.
7) potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od
tri mjeseca (original ili ovjerena kopija za Republiku Srpsku od 1. 1. 2010. godine relevantne
podatke izdaje Poreska uprava Republike Srpske), ponuĊaĉ ne smije biti u docwi sa
izmirivawem predmetnih doprinosa u skladu sa zakonom.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
2)
ovjerna fotokopija rješewa iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1) bilans stawa i bilans uspjeha za 2 (dvije) posqedwe finansijske godine u formi ovjerenih
fotokopija. Negativan bilans uspjeha će se smatrati razlogom za diskvalifikaciju dobavqaĉa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1)
licenca za izradu prostorno-planske dokumentacije
2) spisak zaposlenih radnika sa kvalifikacijama ovjerenim od strane PIO (ne starije od 3
mjeseca)
3) referenc lista usvojenih prostorninh planova za posqedwe dvje godine (2008 i 2009.
godina) sa dokazima-ovjerene kopije Odluka o usvajawu prostornih planova
4) izjava odgovornog lica ponuĊaĉa da pod materijalnom i kriviĉnom odgovornošću
izjavquje da nema nezavršenih poslova prema administrativnim upravama odnosno da je sve
ugovore prema administrativnim upravama izvršio u ugovorenom roku
Napomena: Svi prilozi sadrţani u opštem dijelu ponude su eliminatorni, a moraju biti
dostavqeni u originalnu ili kao ovjerena kopija.
Opšta dokumentacija se slaţe i stavqa u kovertu odgovarajuće veliĉine, zatvara/zapeĉaćuje i
ovjerava, a na predwoj strani ispisuje "Opšta dokumentacija"
Dio IV: POSEBNA DOKUMENTACIJA
Posebna dokumentacija sadrţi sqedeće posebne dokumente. Ista se dostavqa u originalu
ĉine je:
1. Cijena koštawa planske dokumentacije prema opisu u taĉki II.4. izraţeno u KM (cijena je
u bruto iznosu sa svim pripadajućim porezima i uraĉunatim PDV-om) uslovi i naĉin plaćawa i
rok izrade planske dokumentacije
2. Potpisana i ovjerena izjava ponuĊaĉa da je izvršio uvid u date podloge obuhvata izrade
plana, te sagledao vrstu, naĉin izrade i obim posla u okviru usluge specificirane u opisu
nabavnog organa.
Napomena:
Posebna dokumentacija se slaţe i stavqa u kovertu odgovarajuće veliĉine, zatvara
zapeĉaćuje i ovjerava, a na predwoj strani ispisuje "POSEBNA DOKUMENTACIJA"
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Uputstvom o izmjeni i
dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 24/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 26. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
Uplate vršiti na Ţiro raĉun broj 555-006-02001655-29, vrsta prihoda 729124, buxetska
organizacija 9999999, opština 119, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju za
izradu prostorno planske dokumentacije - prostorni plan opštine Zvornik".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavqaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do realizacije, ili 9 mjeseci ili 270 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
28. 5. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Opština Zvornik, Svetog Save 124, 75400 Zvornik
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u jednoj zajedniĉkoj zapeĉaćenoj koverti sa naznakom:
"Ponuda za Prostorni plan - NE OTVARAJ", na adrsu Opština Zvornik - Sluţba za javne
nabavke, razvoj i meĊunarodnu saradwu, Svetog Save 124, 75400 Zvornik.
Tendersku dokumentaciju ĉine: aerofoto snimak oktobar 2004. godine, informacije o
ekonomskim pokazateqima opštine Zvornik, Prostorni plan Republike Srpske, Odluka o
pristupawu izradi Prostornog plana Opštine Zvornik, OBAVJEŠTENJE o nabavci i opis
poslova.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti neposredno kod ugovaraĉa svakim radnim
danom u vremenu od 8,00 do 14,00 ĉasova. Ugovorni organ će na zahtjev ponuĊaĉa u roku
od tri dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju, ako ponuĊaĉ uz
zahtjev dostavi i primjerak uplate troškova tendera.
Za preuzimawe tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti nepovratni iznos od 100,00 KM
na Ţiro raĉun 555-006-02001655-29, vrsta prihoda 729124 kod Nove banke a.d.
Za navedne usluge avans nije predviĊen. Projekat će biti finansiran iz buxeta Opštine Zvornik
za 2010 i 2011. godinu.
(1-12-6074-10)
12 - JANAB
MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Kontakt osoba: Radmila Savić
Adresa: Nikole Tesle 12
Poštanski broj: 71420
Grad: Pale
Identifikacioni broj: 400570050004
Telefon: 057/224-832
Faks: 057/227-084, 057/224-832
E-mail: komercijala@edbpale.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ponovni tender broj 02-02-200/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka licenci za "Microsoft" proizvode
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedena u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Bankarska garancija na iznos 2% od ukupne vrijednosti ponude u KM bez PDV-a, a
minimalno 2.000,00 KM bez PDV-a, sa validnošću 60 dana od dana otvarawa ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi ponuĊaĉa da nema smetwi za wegovo uĉešće u javnom nadmetawu u smislu ĉlana
23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca navedeni u tenderskoj
dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije, u protivnom
ponuda neće biti uzeta u razmatrawe.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najboqa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 21. 5. 2010.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM, osim za
ponuĊaĉe koji su prvi put uĉestvovali u postupku nabavke.
Nepovratna novĉana naknada se uplaćuje na sqedeće raĉune:
- za uplatu KM broj Ţiro-raĉuna je: 555-002-00004363-23
NOVA BANKA a.d.. BIJEQINA
- za devizne uplate instrukcija za plaćawe je sqedeća:
Korespodent banka: BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) AT68 1100 0010 1645 5600
Banka korisnik: UniCredit Bank a.d. Bawa Luka
Marije Bursać 7, 78000 Bawa Luka
FIELD: 57A, BLBABA22
Beneficiary Customer: IBAN BA 395511100102300491
MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Nikole Tesle 12
Pale, Bosna i Hercegovina
Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz
o izvršenom plaćawu.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. god. sa poĉetkom u 12,00 ĉasova
U prostorijama ugovornog organa, Nikole Tesle 12
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu dostaviti prema uputama navedenim u dokumentaciji, u zapeĉaćenoj koverti sa
punom adresom ponuĊaĉa uz naznaku: "Ponuda za ponovni tender broj 02-02-200/10 - Ne
otvarati".
Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od traţenih
dokumenata stariji od 3 (tri) mjeseca, da nedostaje ili je priloţeni dokument neistinitog ili
nepotpunog sadrţaja.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Kontakt osoba: Velimir Savić
Adresa: Nikole Tesle 12
Poštanski broj: 71420
Grad: Pale
Identifikacioni broj: 400570050004
Telefon: 057/226-626
Faks: 057/227-084
E-mail: komercijala@edbpale.com
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Adresa: Protokol Društva Ul. Nikole Tesle 12
Poštanski broj: 71420
Grad: Pale
Identifikacioni broj: 400570050004
Telefon: 057/226-626
Faks: 057/227-084
(1-12-6082-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 08-207/0011/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla
Kontakt osoba: Amir Nukić
Adresa: 21. aprila 4
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 035/305-131
Fax: 035/305-007
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Angaţovanje Wome Slivniĉara, pregled i ĉišćenje ureĊaja za preĉišćavanje otpadnih voda
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Angaţovanje Wome Slivniĉara, pregled i ĉišćenje ureĊaja za preĉišćavanje otpadnih voda
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tehniĉkom dijelu tendera
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Termoelektrana "Tuzla", Tuzla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dana uvoĊenja u posa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da bi uĉestvovali u postupku javne nabavke dobavljaĉi trebaju dostaviti u originalu garanciju
za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traţene garancije za
ponudu je 1,5% od ponuĊene vrijednosti bez uraĉunatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u
sluĉaju da preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa
rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana raĉunajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom vaţnosti 30 dana od opcije ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseci.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registara.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1. Potvrda banke da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije
dostavljanja ponude.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema taĉki 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%
Za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, potrebno je da ponuĊaĉ dostavi: izjavu
ponuĊaĉa da je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora iz BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 4. 2010. godine do 26. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi sa PDV-om 50,00 KM.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank a.d. Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske
dokumentacije za _____.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se na raĉun broj 1321000108050151 (NLB
Tuzlanska banka) u korist JP EP BiH -otkup tenderske dokumentacije LOT ___.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine do 11,30 sati
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli - sala za otvaranje ponuda
(1-12-6089-10)
12 - JANAB
JAVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA ISTOĈNO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 06-073/2010
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Radio i televizija Istoĉno Sarajevo
Kontakt osoba: Nedeqka Pejović
Adresa: Stefana Nemawe 13
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4400555500001
Telefon: 057/340-401
Faks: 057/340-400
E-mail: gogaisg@paleol.net
Internet adresa: www.rtvis.tv
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o raspisivawu tendera broj 06-073/2010. od 14. 4. 2010. godine
Bankarske usluge, otvarawe i voĊewe raĉuna obavqawe unutrašweg i inostranog platnog
prometa, kreditirawe.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka bankarskih usluga
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Procijewena vrijednost nabavke na godišwem nivou cca 800.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Sjedište javnog preduzeća Radio i televizije Istoĉno Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Ugovor se zakquĉuje na 2 (dvije) godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Za dokazivawe uslova za uĉešće ponuĊaĉa po ĉlanu 24. ZJN potrebno je dostaviti sve što je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji broj 06-073/2010.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- izjava ovlaštenog lica da se protiv banke ne vodi prekršajni postupak pred nadleţnim
sudom, pokrenut na zahtjev Agencije za bankarstvo Republike Srpske, za prekoraĉewe
standarda propisanih Zakonom o bankama Republike Srpske i podzakonskim aktima
- ovjerena punomoć za potpisnike ponude od strane lica ovlaštenog za zastupawe bankeoriginal, ako je primjewivo
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda na osnovu niţe navedenih kriterija:
1)
provizija za plante naloge
u unutrašwem prometu maks. 40 bodova ili 26,67%
2)
provizija za platne naloge
u inostranom prometu maks. 40 bodova ili 26,67%
3)
4)
provizija na ostale usluge
maks. 50 bodova ili 33,33%
kamatna stopa na depozite
po viĊewu maks. 20 bodova ili 13,33%
Ukupno:
150 bodova ili 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od dana objave oglasa. Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju
iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 4. do 24. 5. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon isteka krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 11,00 ĉasova
Javno preduzeće Radio i televizija Istoĉno Sarajevo, Stefana Nemawe 13, 71123 Istoĉno
Sarajevo
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti od dana objavqivawa javnog poziva u
prostorijama Javnog preduzeća Radio i Televizija Istoĉno Sarajevo, Stefana Nemawe broj
13, 71123 Istoĉno Sarajevo, uz dostavqawe dokaza o uplati nepovratnog novĉanog iznosa
od 100,00 KM, svakim radnim danom od 14,00 do 16,00 ĉasova.
Broj raĉuna na koji se moţe uplatiti naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je Ţiro
raĉun 5620120000007667 kod NLB Razvojna banka Filijala Istoĉno Sarajevo. Potvrdu o
uplati dostaviti prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije.
PODNOŠEWE PONUDA I ROKOVI
Zapeĉaćene i zatvorene ponude sa punom adresom ponuĊaĉa i naznakom: NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA, dostavqaju se liĉno ili putem pošte na adresu: Javno preduzeće Radio i
televizija Istoĉno Sarajevo, ul. Stefana Nemawe 13, 71123 Istoĉno Sarajevo.
Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavqawe ponuda neće se uzimati u razmatrawe i
biće vraćene ponuĊaĉu neotvorene.
Na otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju ponuĊaĉi ili wihovi pismeno ovlašteni
predstavnici.
OSTALE ODREDBE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javne nabavke.
(1-12-6093-10)
12 - JANAB
AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE BiH
SARAJEVO
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Agencija za javne nabave
Kontakt osoba: Josip Jakovac
Adresa: Stjepana Radića 8/V
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4201071380009
Telefon: 033/251-590
Fax: 033/251-595
E-mail: info@javnenabavke.gov.ba
Internet adresa: www.javnenabavke.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Agencija za javne nabave - Podruţnica Mostar, Husnije Repca bb, 88000 Mostar
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Na internet adresi www.javnenabavke.gov.ba i na zahtjev pruţatelja usluga na adresi
Agencija za javne nabavke Podruţnica Mostar, Husnije Repca bb, 88 000 Mostar
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Agencija za javne nabave, Podruţnica Mostar Husnije Repca bb, 88 000 Mostar
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na drţavnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Okvirni sporazum za javnu nabavu usluga prevoĊenja i lektoriranja sluţbenih dokumenata
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1:
Usluge prevoĊenja struĉnih tekstova sa jednog od sluţbenih jezika u BiH na engleski jezik i
sa engleskog jezika na jedan od sluţbenih jezika u BiH
LOT 2:
Usluge lektoriranja struĉnih tekstova Agencije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
LOT 1: 2000 kartica
LOT 2: 7000 kartica
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili oba lota.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Okvirni sporazum stupa na snagu od trenutka potpisivanja i traje do 31. 12. 2012.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Da nema smetnji za njihovo sudjelovanje u smislu odredbe ĉlanka 23. Zakona.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim
profesionalnim ili trgovaĉkim registrima.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Da njihova tehniĉka i profesionalna sposobnost garantira uspješno realiziranje okvirnog
sporazuma, sukladno tendereskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, sukladno Odluci o obveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg ("Sluţbeni
glasnik BiH", broj 29/09), u iznosu od 10%.
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija je besplatna i dostupna na web stranici:
www.javnenabavke.gov.ba. Agencija će zainteresiranim pruţateljima usluge otpremiti
tendersku dokumentaciju u roku od 3 dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske
dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Za LOT 1 - 31. 5. 2010. godine do 12:00 sati
Za LOT 2 - 31. 5. 2010. godine do 12:00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
45 dana
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se odrţati na adresi Agencija za javne nabave, Podruţnica
Mostar, Husnije Repca bb, I kat, 88 000 Mostar.
Za LOT 1 - 31. 5. 2010. godine u 12:15 sati
Za LOT 2 - 31. 5. 2010. godine u 12:45 sati
Otvaranju mogu nazoĉiti svi zainteresirani predstavnici pruţatelja usluga.
(1-12-6095-10)
12 - JANAB
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO
OPOREZIVANJE BiH
BANJA LUKA
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Kontakt osoba: Ĉatak Ervina
Adresa: Bana Lazarevića bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4401711930000
Telefon: 051/335-100 i 051/335-123
Fax: 051/335-304
E-mail: infoman@uino.gov.ba
Internet adresa: www.uino.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
Vršenje usluga objavljivanja oglasa i akata UIO BiH na podruĉju RC Tuzla i Sarajevo
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
Okvirni sporazum se zakljuĉuje na period od dvije godine.
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj: 01-16-12-512-8/10
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
1.000,00 KM sa rokom trajanja od dvije godine
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Banja
Luka, Bana Lazarevića bb u sobi 211 svakim radnim danom.
Novĉana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM.
Uplatu za tendersku dokumentaciju vršiti u skladu sa glavnom II i VII Naredbe o izmjenama i
dopunama Naredbe o uplatnim raĉunima za administrativne takse ("Sluţbeni glasnik BiH",
broj 20/10). Svrha uplate: "TD za vršenje usluga objavljivanja oglasa i akata".
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,15 sati
Središnji ured, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
Bana Lazarevića bb. Banja Luka najkasnije do 25. 5. 2010 godine do 12,00 sati. Na koverti
navesti: - "Ponuda za vršenje usluga objavljivanja oglasa i akata UIO BiH na podruĉju RC
Tuzla i Sarajevo - Ne otvaraj - otvara komisija"!
(1-12-6101-10)
12 - JANAB
JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Dţelila Šehić
Adresa: Terezija 54
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Telefon: 033/563-488
Fax: 033/250-401
E-mail: sdzelila@jpdcfbh.ba
Internet adresa: www.jpdcfbh.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada Studije prioriteta rekonstrukcije i sanacije opasnih mjesta na magistralnim cestama u
Federaciji BiH na osnovu prometnih nezgoda u periodu 2007-2009. godina.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Na osnovu podataka iz policijskih zapisnika o prometnim nezgodama sa poginulim i
povrijeĊenim licima izvršiti identifikaciju i klasifikaciju opasnih mjesta i odrediti prioritete za
preduzimanje tehniĉkih mjera rekonstrukcije i sanacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema projektnom zadatku iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
FBiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 (devedeset) dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
U iznosu od 2.000,00 KM
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema odredbama ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Registracija ponuĊaĉa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Likvidnost u posljednja tri mjeseca u odnosu na roka za dostavu ponuda.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje pet ugovora predmetne prirode (izrade prometne
studije u svojstvu glavnog ugovoraĉa u posljednjih pet godina, uspješnost se dokazuje
potvrdom prethodnih naruĉilaca o uspješno obavljenim odgovarajućim poslovima
b) projektni tim koga ĉine dva diplomirana inţinjera saobraćaja u radnom odnosu
ponuditelja sa najmanje pet godina radnog iskustva na uslugama izrade prometnih studija
c) uspješno iskustvo u izradi ekspertiza prometnih nezgoda, u svojsvu glavnog ugovaraĉa, i
to najmanje dvije provedene ekspertize u zadnjih pet godina
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM u korist JP DCFBiH na raĉun
broj 1540012000213884, Intesa Sanpaolo Bank, vrsta prihoda 722539, Svrha doznake:
Otkup TD - Studija identifikacije opasnih mjesta na magistralnim cestama.
Zainteresirani dobavljaĉi imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je
otkupe.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 12,00 sati na adresi pod I.1.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od datuma krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 12,15 sati na adresi pod I.1.
(1-12-6102-10)
12 - JANAB
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARAXIĆ" BIJEQINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1/2010
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: OŠ "Vuk Karaxić"
Kontakt osoba: Dragana Ristić
Adresa: Vojvode Stepe 4
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400372760004
Telefon: 055/209-650
Faks: 055/209-650
E-mail: os131@telrad.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka usluga i radova po lotovima - Konkurentsko pismo broj 1
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga i radova po lotovima:
LOT 1 Ugradwa limova
LOT 2 Ugradwa prozora i vrata
LOT 3 Ugradwa gromobranske instalacije, prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Osnovna škola "Vuk Karaxić" Bijeqina
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Ugradwa limova
LOT 2 Ugradwa prozora i vrata
LOT 3 Ugradwa gromobranske instalacije
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema konkurentskm pismu i navedenom lotu.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se kod ugovorog organa.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
Na Ţiro raĉun br. 551-001-00016039-24 posebnih namjena buxetski organ 0814131, šifra
opštine 055, vrsta prihoda 722511.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se dostavqaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. dana od dana obavještewa u "Sluţbenom glasniku BiH", do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 5. 2010. godine u 18,00 ĉasova u prostorijama OŠ "Vuk Karaxić" Bijeqina
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda za nabavku usluga i radova i wene kopije sa peĉatom ili potpisom trebaju biti
zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavqaĉa, na kojoj će pisati
sqedeće: Ponuda za Konkurentsko pismo br. 1 (navesti broj lota), april 2010. godine - ne
otvarati".
Ponuda treba da sadrţi sve dokumente navedene u ovom obavještewu o nabavci i
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva
dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i sloţena redoslijedom koji je dat u tenderskoj
dokumentaciji sa jasno definisanim sadrţajem. Svi listovi ponude (osim garantnih
dokumenata) moraju biti uvezani, sa oznaĉenim stranicama i parafirani ili potpisani od lica
koja su ovlaštena da zastupaju dobavqaĉa.
(1-12-6118-10)
12 - JANAB
"GRADSKA TOPLANA" AD DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: "Gradska toplana" a.d. Doboj
Kontakt osoba: Vlado ĐurĊević
Adresa: Đenerala Draţe 25
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4400023750000
Telefon: 053/241-536
Faks: 053/241-955
E-mail: toplana@teol.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kreditirawu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kredit "Overdraft"
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Iznos kredita je 250.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod (I.1.)
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe 2010. godine i završava 2013. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. ZJN BiH, ne stariji od tri mjeseca
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija dokaza o registraciji u registru privrednih subjekata
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokaz o poslovnoj aktivnosti banke u Doboju
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 24. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Doboj, Đenerala Draţe 25
(1-12-6119-10)
12 - JANAB
KJKP "GRAS" DOO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Ema Nukica tel. 033/293-283, Izo Kukan tel. 033/293-284
Adresa: Velika drveta 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
E-mail: komercijala@gras.co.ba; gras@gras.co.ba
Internet adresa: www.gras.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
NABAVKA USLUGA
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
II 4.1 NABAVKA USLUGA
1 . LOT 3007 Izrada novih dijelova od metala
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikacijama iz priloga tendera.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do 31. 12. 2010. godine, odnosno do izvršenja predmeta ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
bez. bank. gar. od 5% od ugovorene vrijednosti.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
PonuĊaĉ će ukoliko bude odabran obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju, naplativu na
prvi poziv, u iznosu 5% vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti od dana zakljuĉivanja ugovora
do isteka vaţenja ugovora +30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak - usluge
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija (prema opadajućem
redoslijedu). Jediniĉne cijene i ukupna vrijednost ponuĊenih usluga moraju biti izraţene u KM
(konvertibilna marka).
Kriteriji za dodjelu ugovora:
R.
b.
Naziv kriterijuma
Maksimalno
bodova
1.
Cijena bez PDV-a
(konaĉna cijena)
70
2.
Naĉin i rok plaćanja (ne
duţi od 120 dana)
15
3.
Rok izvršenja usluge
15
100
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Sluţbe za
komercijalne poslove u periodu od 08,00 do 14,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati
nepovratnog novĉanog iznosa od 40,00 KM po lotu. Uplatu izvršiti na raĉun broj
1610000033890065 kod Raiffeisen Bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. PonuĊaĉi koji
su u prethodnom otvorenom postupku otkupili dokumentaciju za odreĊeni LOT, mogu
preuzeti istu bez uplate - uz dokaz o ranijoj uplati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponude je do 25. 5. 2010. g. do 10,00 sati. Sve ponude koje prispiju nakon
navedenog roka bilo poštom ili predajom na protokol ugovornog organa bit će vraćene
ponuĊaĉima neotvorene. Ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u
zapeĉaćenoj koverti sa punom adresom ponuĊaĉa sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA
TENDERSKA KOMISIJA" sa brojem lota i nazivom lota, na adresu ugovornog organa kao
pod I.1 - Protokol najkasnije do datuma i vremena kao pod taĉkom IV.6.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do zakljuĉenja ugovora
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
LOT
Datum otvaranja
ponuda
LOT 25. 5. 2010.
3007
Vrijeme
otvaranja
ponuda
11:20
Mjesto otvaranja ponuda: Kao pod I.1.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vršilac usluge je duţan dostaviti ponudu na originalnom obrascu ugovornog organa Aneksa
2 i 3 a ostalu dokumentaciju iz taĉke 6 STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne stariju od 3
mjeseca. Svi dokumenti treba da budu sloţeni i oznaĉeni rednim brojevima, a sve stranice
ponude numerisane.
Vršilac usluge duţan je opštu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti
u jednoj koverti sa imenom i adresom dobavljaĉa na kojoj će pisati sljedeće rijeĉi: "PONUDA
ZA VRŠENJE USLUGE LOT __________ ne otvarati do __________ sati".
Ugovorni organ ne snosi troškove kandidatima u postupku.
Sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti kao u taĉki I.1. Obavještenje je
objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH" i na stranici www.javnenabavke.ba.
(1-12-6132-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10202-065/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektropirvreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Kontakt osoba: Jusuf Jusić, za komercijalna pitanja, tel. 036/758-145, Ismet Ništović za
tehniĉka pitanja, tel. 036/758-515
Adresa: Jaroslava Ĉernija 1
Poštanski broj: 88420
Grad: Jablanica
Identifikacioni broj: 4200225150072
Telefon: 036/758-145
Fax: 036/758-107
E-mail: ju.jusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
10202-065/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Revizija i zamjena brtvila na servomotorima sprovodnog aparata, servomotorima hidrauliĉkih
brava agregata br. 2 i podešavanje zraĉnih ventila i lopatica sprovodnog aparata agregata br.
1 u pogonu HE Grabovica.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljni podaci sadrţani su u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Strojarnica pogona HE Grabovica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora a završava izvršenjem ugovorenih obaveza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM, pod
uslovima i na naĉin kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje daje upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u
tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbjediti odmah.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje i iznosi 20,00 KM sa uraĉunatim
PDV-om.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Nema posebnih uslova
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 12,00 ĉasova i 30 minuta; Jablanica, Jaroslava Ĉernija 1, sala za
sastanke iznad radniĉkog restorana
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom dodatnom
obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u
formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminirana zbog
formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.
2.
Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana.
3. Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti na naznaĉenoj adresi, a izdaje uz dokaz o
uplati 20,00 KM sa uraĉunatim PDV-om ili odgovarajuća vrijednost u eurima, preraĉunata na
dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se preko PBS Filijala NERA Expozitura Jablanica,
raĉun broj 1011510000229804, za JP Elektroprivreda BiH; Podruţnica "Hidroelektrane na
Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-065 /10 valuta
KM.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se preko Raiffeisen Bank, dd BiH, SWIFT
RZBABA2S, IBAN CODE BA391610600000043340, na raĉun 501012000-978-000-13 za JP
Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj
10202-065/10, valuta EUR. Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznaĉiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our...) PonuĊaĉ je duţan uz kopiju uplatnice dostaviti
kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika.
(1-12-6133-10)
12 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 3212/10 H.B.
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Haris Borić
Adresa: Obala Kulina bana 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100005
Telefon: 033/224-511
Fax: 033/224-536
E-mail: haris.boric@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. - protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj 01.2.1-7.5-3212-1/10 od 15. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka "USLUGE ODR@AVANJA APLIKACIJE ZA BIHNET RATING I PROVISIONING"
Detaljni opisi i koliĉine nabavke dati su u tenderskoj dokumentaciji. PonuĊaĉi iz inostranstva
cijene moraju iskazati u EUR. PonuĊaĉi iz BiH cijene moraju iskazati u KM sa posebno
naznaĉenim PDV-om.
Uslovi plaćanja:
-
plaćanje 30 dana po prijemu raĉuna i dokaza o izvršenim ugovornim obavezama
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉinske i tehniĉke specifikacije navedene su u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje 1. 7. 2010. godine i završava do 31. 12. 2011. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude, prihvatljiva za kupca, u
iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom vaţnosti 26. 9. 2010. godine. Dostaviti
garanciju prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu bankarsku garancijU za dobro izvršenje posla
(prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), ukoliko bude izabran u iznosu od
10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti 15 dana nakon okonĉanja ugovornog
roka izvršenja svih ugovornih obaveza, a koju je duţan dostaviti najkasnije 7 dana po
potpisivanju ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti na pismeni zahtjev dobavljaĉa.Tenderska dokumentacija se preuzima
na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo. Novĉana naknada za
tendersku dokumentaciju se naplaćuje.
Novĉana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj 3212/10 H.B." iznosi
30,00 KM i uplaćuje se na raĉun broj 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo.
Pored toga na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj.
Za INO ponuĊaĉe novĉana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj
3212/10 H. B.", iznosi 15,00 EUR i uplaćuje se na raĉun broj 50101200035886 kod
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo.
Smatrat će se da je ponuĊaĉ momentom plaćanja izvršio i preuzimanje tenderske
dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na rapolaganju. Za troškove otkupa
tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuĊaĉu ispostaviti fakturu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH. Dokumentaciju koja je
sastavni dio ponude, ponuĊaĉi iz inostranstva su obavezni dostaviti prevedenu od strane
ovlaštenog prevodioca na jedan od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
26. 8. 2010. godine
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 14,30 sati
Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, banket sala, III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ je duţan dostaviti sve traţene dokumente, svi dokumenti treba da budu sloţeni i
oznaĉeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane.
Ponude koje u svom sadrţaju ne budu imale sve traţene elemente-dokumente, bit će
odbaĉene kao nepotpune i neće biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehniĉke
zahtjeve bit će ocjenjivane prema kriterijama iz taĉke IV.2. ovog postupka.
Zapeĉaćenu ponudu sa naznaĉenom punom adresom ponuĊaĉa dostaviti poštom ili liĉno na
adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa
naznakom: Ponuda za nabavku: "USLUGE ODR@AVANJA APLIKACIJE ZA BIHNET
RATING I PROVISIONING" putem otvorenog postupka" broj 3212/10 H.B. - NE OTVARAJ".
Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznaĉenih u taĉki IV.6. i ponude koje nisu predate
putem Protokola se neće razmatrati i bit će vraćene na adresu ponuĊaĉa neotvorene.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati odreĊeni ponuĊaĉi da u toku razmatranja
ponuda, a prije donošenja konaĉne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne
informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni
upit dostavljen do 16. 5. 2010. godine do 16,00 sati, na faks: 033/224-536.
(1-12-6139-10)
12 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Kontakt osoba: Anto Ĉović, dipl. ing. graĊ.
Adresa: Alipašna 41
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201099470003
Telefon: 033/212-833
Fax: 033/212-833
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Istraţivanje turistiĉkog trţišta u Federaciji BiH u 2010. godini
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Istraţivanje turistiĉkog trţišta u Federaciji BiH u 2010. godini
a)
Metoda prikupljanja podataka: Osobni intervju
b)
Jedinica istraţivanja: posjetitelj
c) Instrument istraţivanja: strukturirani upitnik na jezicima najvaţnijih emitivnih trţišta
(najmanje: 5)
d)
Razdoblje provoĊenja istraţivanja: 1. lipanj/juni do 30. rujna/septembra 2010. godine
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Obim ugovora detaljno naveden u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prostor istraţivanja: Sarajevo, Mostar, MeĊugorje, Neum
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Rok izvršenja ugovorenih usluga je od 20. 6. do 30. 9. 2010. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Traţi se 5.000 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Rok validnosti garancije 60 dana, a u skladu sa formom datom u tender dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za dobro izvršenje posla 10% od ugovorenog iznosa
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Forma garancije priloţena u tender dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
uvjerenje od nadleţnog organa da dobavljaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije
- uvjerenje od suda da dobavljaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u
smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, prije podnošenja ponude
- uvjerenje od suda da odgovorno lice dobavljaĉa nije proglašeno krivim za ozbiljan
profesionalni prekršaj od strane nadleţnog suda u periodu od pet godina, prije podnošenja
ponude
- uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u
skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini
- uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim
zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini
Sva gore pobrojana uvjerenja ne smiju biti starija od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija), sukladno sa
ĉlankom 24. ZJN BiH
-
identifikacijski broj
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- bilans uspjeha za prethodni obraĉunski period (zadnje tri godine) ovjeren od nadleţne
institucije
- promet u zadnje tri (3) godine na istim ili sliĉnim poslovima, ne manji od 500.000,00 KM
(dostaviti kopije ugovora)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Detaljni zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
- cijena ponude
40%
- metodologija rada
60%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 11. 5. 2010. godine do 16,00 sati, uz novĉanu naknadu od 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se dostavljaju na Protokol Federalnog ministarstva okoliša i turizma Sarajevo
Alipašina 41, do 25. 5. 2010. godine u 11,00 sati. Ponude se primaju do navedenog roka bez
obzira na naĉin dostave (osobno, na protokol ili poštom preporuĉeno).
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Komisija za nabavke izvršit će javno otvaranje ponuda 25. 5. 2010. godine u prostorijama
Federalnog ministarstva okoliša i turizma Sarajevo, Titova 9a/I u 12,00 sati.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu izraditi striktno u skladu sa uputstvima za izradu ponuda, koji su sastavni dio tender
dokumentacije. Ponudu uraditi na originalnim dokumentima i sa svim traţenim prilozima,
dokazima i dokumentima.
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u obzir.
Tenderska dokumentacija se moţe pruzeti u prostorijama Federalnog Ministarstva okoliša i
turizma, Titova 9a, Sarajevo, od 8,00 - 16,00 sati, uz prethodnu uplatu u iznosu od 50,00 KM
za svaki lot pojedinaĉno.
Uplate izvršiti na raĉun:
Korisnik: Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Raĉun broj: 338 900 2211529491
Vrsta prihoda: 722791
Budţetska organizacija: 6101001
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Kontakt osoba: Anto Ĉović, dipl. ing. graĊ.
Adresa: Alipašna 41
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201099470003
Telefon: 033/212-833
Fax: 033/212-833
E-mail: antoc@fmoit.gov.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Kao pod I.2.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.3.
(1-12-6210-10)
13 - JANAB
OPĆINA GRADAĈAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Gradaĉac
Kontakt osoba: Vuković Senad, 035/817-322
Adresa: Husein kap. Gradašĉevića
Poštanski broj: 76250
Grad: Gradaĉac
Telefon: 035/817-322
Fax: 035/818-716
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Općina Gradaĉac, ul. Husein kapetana Gradašĉevića broj 54, 76250 Gradaĉac, "Komisiji za
javne nabavke", protokol Općine ili u Općini, soba broj 9, II sprat
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.3.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
UreĊenje poljoprivrednog zemljišta
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
UreĊenje poljoprivrednog zemljišta na lokalitetima Zelinje Donje, Donji Skugrić 2, Mionica I,
Hrgovi Donji i Gradaĉac I, općina Gradaĉac
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
cca 124.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Teritorija općine Gradaĉac
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji, 90 dana od potpisivanja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. dostaviti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji.
Sva traţena dokumentacija ne moţe biti starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) od
dana objavljivanja obavijesti o javnoj nabavci u "Sluţbenom glasniku BiH"
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se obezbijediti do 21. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
Uplata se moţe izvršiti na raĉun Općine Gradaĉac broj 132-1900290000087, vrsta prihoda
722-131, broj Općine 036, ili na blagajni Općine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Datum i vrijeme podnošenja zahtjeva za uĉešće: svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati od
dana objave obavještenja o nabavci u "Sluţbenom glasniku BiH", u kancelariji 9, na adresi:
Općina Gradaĉac, Komisija za javne nabavke.
Datum i vrijeme podnošenja ponude: 24. 5. 2010. godine do 12,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se odrţati 25. 5. 2010. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine
Gradaĉac - sala za sjednice
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Prema tenderskoj dokumentaciji.
(1-13-5749-10)
13 - JANAB
OPĆINA VISOKO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Visoko, Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉko-invalidsku zaštitu i
raseljena lica
Kontakt osoba: Aida Omanović, dipl. pravnik
Adresa: Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj: 71300
Grad: Visoko
Identifikacioni broj: 4218275170003
Telefon: 032/732-500
Fax: 032/738-848
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka općinskog naĉelnika broj 01/2-02-187/10 od 18. 3. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Konzervatorski radovi na historijskom podruĉju - Stari grad Visoki, koji je proglašen
nacionalnim spomenikom.
Stari grad Visoki graĊen je od lokalnog kamena kreĉnjaka karakteristiĉnog za srednju Bosnu.
Potrebno je obići već aktivne kamenolome u okolini Visokog (Breza, Ilijaš,..) i izvršiti analizu
uzoraka kamena sa grada sa uzorkom kamena iz tih kamenoloma.
Na taj naĉin utvrditi koji je od analiziranih uzoraka istih ili sliĉnih hemijsko - fiziĉkih, hemijski i
estetsko - vizuelnih (boja i struktura) karakteristika kamena od kojeg se gradio Stari grad
Visoki.
To podrazumjeva da izabrani izvoĊaĉ ima obavezu da izvrši analizu postojećeg kamena i
uradi uporednu analizu sa kamenom koji se moţe naći u okolini.
Ti rezultati će omogućiti kvalitetan izbor kamena za konzervatorske radove na Starom gradu.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljni podaci sadrţani su u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Historijsko podruĉje Stari grad Visoki na vrhu brda Visoĉica, općina Visoko
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema prihvaćenoj ponudi
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ovjerena od strane ponuĊaĉa kojom se obavezuje da će ukoliko bude izabran
obezbijediti garanciju poslovne banke za dobro izvršenje posla u visini od 10% od ponuĊene
cijene za svo vrijeme ugovornog odnosa.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- opći uvjeti za uĉešće odnose se na odredbe ĉlana 23. ZJN što će posebno biti propisano
Modelom standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci radova putem
otvorenog postupka
- izjava ovjerena sa spiskom bilo kakvih priloga politiĉkim strankama koje je preduzeće dalo
u prethodne dvije godine, kao i da se navedu svi izabrani zvaniĉnici, nosioci izvršnih funkcija i
savjetnici koji su bili zaposleni ili su bili ĉlanovi poslovodnog odbora, upravnog odbora,
nadzornog odbora, izvršnog odbora ili su radili u svojstvu ovlaštene osobe preduzeća tokom
prethodne dvije godine (ĉlan 13. taĉka 1. i 2. i ĉlan 6. taĉka 1.i 2. Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar
-
naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom i identifikacionim brojem
- posjedovanje ovlaštenja Federalnog ministarstva prostornog ureĊenja o izvoĊenju radova
na osnovu ĉlana 22. i 25., a u vezi sa ĉlanom 22.d. i 25.e. Uredbe o ureĊenju gradilišta,
obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u graĊenju "Sluţbene novine Federacije
BiH", broj 29/07 i 34/08 i ĉlana 40. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na
nivou Federacije BiH "Sluţbene novine Federacije BiH", broj 02/06, 72/07 i 32/08
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti svakog radnog dana od 9,00 -15,00 sati odmah nakon objave u
"Sluţbenom glasniku BiH", uz dokaz o uplati novĉane naknade za tendersku dokumentaciju.
Uplata se moţe izvršiti na depozitni raĉun Općine Visoko, broj 199-047-00041942-31 kod
SPARKASSE, Filijala Visoko, vrsta prihoda 722611. Novĉana naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude je potrebno dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 1. 6. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od dana otvaranja ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
1. 6. 2010. godine u 12,00 sati u maloj sali Općine Visoko
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ je duţan dostaviti sve traţene dokumente i iste oznaĉiti rednim brojem-numerisati.
Ponude koje ne budu imale traţenu dokumentaciju, bit će odbaĉene kao nepotpune i neće se
razmatrati.
Ugovorni organ zadrţava pravo smanjenja koliĉine radova po pojedinim stavkama, ukoliko
iznos ponude (UKUPNO KM) bude veći od planiranog budţeta za predmetne radove.
Dobavljaĉ dostavlja 1 (jednu) ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije, na kojima će ĉitko pisati:
"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Original ponude i njene kopije sa peĉatom ili
potpisom trebaju biti zapeĉaćeni u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom
dobavljaĉa na kojoj će pisati slijedeće rijeĉi: "Ponuda za izvoĊenje konzervatorskih radova na
historijskom podruĉju - Stari grad Visoki, - ne otvarati", na adresu: Općina Visoko, ul. Alije
Izetbegovića br. 12A".
Neblagovremeno pristigle ponude neće se razmatrati i vratit će se na adresu ponuĊaĉa
odmah neotvorene.
Ponude moraju biti sa naznaĉenom adresom ponuĊaĉa da bi se iste mogle vratiti ukoliko ne
stignu u predviĊenom roku.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 032/732-537.
(1-13-5767-10)
13 - JANAB
JU "OPĆINSKI FOND ZA KOMUNALNU DJELATNOST I INFRASTRUKTURU" SANSKI
MOST
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JU "Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu"
Kontakt osoba: Fazir Vukalić
Adresa: M.Ć. Ćatića bb
Poštanski broj: 79260
Grad: Sanski Most
Identifikacioni broj: 4263448910003
Telefon: 037/683-020
Fax: 037/683-020
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Program rada JU "Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu", po saglasnosti
Općinskog vijeća broj: 07-02-1263/09, od 30. 4. 2009. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet nabavke su radovi koji obuhvataju: Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva i
obavljanje struĉnog nadzora nad izvoĊenjem radova, kako slijedi:
LOT 1 IzvoĊenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju
lokalnog puta u MZ Skucani Vakuf, zaselak Baće
LOT 2 IzvoĊenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju
lokalnog puta u MZ Stari Majdan, dionica puta
Novo naselje - Halilovića brdo
LOT 3 IzvoĊenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju
lokalnog puta u MZ Hrustovo, naselje Jeleĉi
LOT 4 IzvoĊenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju
lokalnog puta u MZ Hrustovo, naselje Gornji Šabići
LOT 5
Pruţanje usluga nadzora nad izvoĊenjem radova
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje općine Sanski Most, prema navedenim lotovima
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Po ponudi najpovoljnijeg ponuĊaĉa, a najduţe 90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za tehniĉki dio ponude:
1.
PonuĊena cijena
90%
2.
Uvjeti i naĉin plaćanja
10%
Za ostvareni zbir bodova manji od 90 (devedeset), ponuĊaĉ će biti eliminisan iz daljnjeg toka
javnog nadmetanja.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Ne
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti kod ugovornog organa svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, od
dana objave do roka za podnošenje zahtjeva za uĉešće u postupku.
Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se liĉno, ili putem faksa 037/683020, uz dokaz o uplati iznosa od 100,00 KM za lotove 1, 2, 3, i 4, a 50,00 KM za LOT 5, na
Ţiroraĉun, broj 1990440003006807.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
21. 5. 2010. godine do 15,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 15,30 sati
Sjedište ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude dostaviti odvojeno po lotovima u zapeĉaćenoj koverti poštom, ili na protokol
ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznaĉenog u taĉki
IV.6.
Na koverti uz punu adresu ponuĊaĉa, obavezno naznaĉiti: "Ponuda za javnu nabavku radova
i usluga i roba, iz obavještenja broj 01/1-23-5-122/10 (navesti odgovarajući lot) "Ponuda sa
cjenama", "Ne otvarati".
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuĊaĉi, ili njihovi pismeno ovlašteni predstavnici
O rezultatima javnog nadmetanja, svi ponuĊaĉi će biti pismeno obaviješteni.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prihvati (u potpunosti, ili djelimiĉno) ponude, odbije sve
ponude prije njihova prihvaćanja, ili poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja
ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuĊaĉima i pri tome ne snosi nikakve troškove u
vezi sa sudjelovanjem ponuĊaĉa u postupku nadmetanja, shodno ĉlanu 12. Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
(1-13-5781-10)
13 - JANAB
OPŠTINA BILEĆA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Bileća
Kontakt osoba: Savo Bjelica
Adresa: Kraqa Aleksandra 28
Poštanski broj: 89230
Grad: Bileća
Identifikacioni broj: 401381960004
Telefon: 059/381-170
Faks: 059/370-309
E-mail: opbilleca@teol.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvoĊewu radova na asfaltirawu ulice Nikole Tesle, dijela ulice Solunskih
dobrovoqaca i površine ispred kuća RVI u ulici Cara Dušana u Bileći - ponovni postupak.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Asfaltirawu ulice Nikole Tesle, dijela ulice Solunskih dobrovoqaca i površine ispred kuća RVI
u ulici Cara Dušana u Bileći.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Bileća
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
2 mjeseca ili 60 dana od dodjele ugovora
Zapoĉiwe jun 2010. godine i završava avgust 2010. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 25. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika konstitutivnih naroda u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 26. 6. 2010. godine ili 1 mjesec ili 30 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 11,00 ĉasova
Bileća
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Za uĉešće u otvorenom postupku potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 100,00 KM na raĉun
broj 5520030002423170 kod "Hypo Alpe-Adria-Bank" a.d. Bawa Luka. Dokaz o uplati
dostaviti prilikom preuzimawa tenderskog dokumenta.
Ponude koje stignu nakon krajweg roka za dostavqawe ponuda neće se razmatrati i biće
vraćene ponuĊaĉu neotvorene.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora.
Ponude dostaviti u jednom originalu i jednoj kopiji ponude, na kojima je napisano "ORIGINAL
PONUDE" i "KOPIJA PONUDE", sve zapakovano u jednoj neprovidnoj zatvorenoj koverti sa
imenom i adresom ponuĊaĉa na kojoj će pisati: "PONUDA ZA IZVOĐEWE RADOVA NA
ASFALTIRAWU ULICE NIKOLE TESLE, DIJELA ULICE SOLUNSKIH DOBOVOQACA I
POVRŠINE ISPRED KUĆA RVI U ULICI CARA DUŠANA U BILEĆI - ponovni postupak", ne
otvarati do 26. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova.
(1-13-5794-10)
13 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
(JP HT d.d. Mostar)
Kontakt osoba: Boţo Tomas
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/395-292
Fax: 036/395-292
E-mail: bozo.tomas@ht.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. (Ured: Protokol, tel: 036/395-201, faks: 036/395-279)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. (Ured: Protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava radova na izgradnji TK mreţa
Odluka Uprave Društva br. D-3-6-22/10 od 3. 3. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava radova na izgradnji SVK puta na relaciji Jajce-Suhi Vrh
Ostali elementi opisani u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeno je u dijelu tehniĉke dokumentacije za nadmetanje
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP HT d.d. Mostar, TKC Srednja Bosna Vitez, TK Jajce
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Sukladno roku iz najuspješnije ponude.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da, ponuditelj dostavlja izjavu kojom se obvezuje da će ukoliko bude izabran dostaviti
jamstvo za dobro izvršenje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno ĉlanku 6. dokumentacije za nadmetanje
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉlanku 6. dokumentacije za nadmetanje
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Ponuditelji trebaju dostaviti slijedeće:
- ukupan godišnji prihod u zadnje 2 godine, odnosno od poĉetka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljaĉ registriran, odnosno poĉeo sa radom prije manje od 2 godine, ne
smije biti ispod 100.000,00 KM po godini
-
ostalo u skladu s tenderskom dokumentacijom
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj toĉki ponuditelji trebaju dostaviti slijedeće:
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost isti
ili sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 2 godine
- obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za
izvoĊenje radova koji su vezani za predmet nabave
- mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehniĉkim objektima i opremi koji će biti
na raspolaganju za izvršenje ugovora:
a)
rovokopaĉ-utovarivaĉ
b)
freza za iskope
c)
kamion s kipom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, ukoliko je primjenljivo
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku moţe se preuzeti svakim radnim danom
u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb, Protokol (prizemlje), uz predoĉenje
dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje:
- 100,00 KM na raĉun 3381002202007207 kod UniCredit banke BH d.d. u korist JP HT d.d.
Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava radova na izgradnji SVK puta
na relaciji Jajce-Suhi Vrh.
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude.
Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, dokumentacija se moţe poslati e-mailom ili poštom,
ali u tom sluĉaju ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak ili kašnjenje u
dostavljanju dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Najkasnije do 24. 5. 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 12,10 sati
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Kneza Branimira bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku nadmetanja,te zadrţava
pravo odbijanja svih ponuda, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi
ĉlanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06.
(1-13-5796-10)
13 - JANAB
ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BAWA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 03-13/10
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka
Kontakt osoba: Nenad Milanović, dipl. el. inţ.
Adresa: Kraqa Petra I KaraĊorĊevića 95
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 400855640000
Telefon: 051/246-300
Faks: 051/215-614
E-mail: info@elektrokrajina.com
Internet adresa: www.elektrokrajina.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1., kancelarija broj 42
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1., Protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 03-13/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrukcija i izgradwa SN, NN mreţe i trafo stanica na podruĉju poslovnica RJ-ce
"Elektodistribucija" Bawa Luka
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ugovora
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bezuslovna garancija banke
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna garancija banke ili mjeniĉna izjava sa bjanko ovjerenom vlastitom mjenicom
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
opšti podaci o ponuĊaĉu (naziv, adresa, tel/faks, kontakt osoba);
-
uvjerewe Uprave za indirektno oporezivawe o plaćenim porezima;
-
uvjerewe nadleţne Poreske uprave o plaćenim porezima;
-
potvrda nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom;
- potvrda nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije predmet postupka za proglašewe steĉaja ili
prisilne likvidacije;
- potvrda nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije u sudskom postupku osuĊen na kršewe
zakona u smislu wegovog poslovnog ponašawa u periodu zadwih 5 (pet) godina;
- potvrda nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiqan profesionalni
prekršaj u periodu zadwih 5 (pet) godina;
-
uvjerewe o plaćenim doprinosima za penziono-invalidsko osigurawe;
-
uvjerewe o plaćenim doprinosima za zdravstveno osigurawe;
Navedene potvrde i uvjerewa ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, raĉunajući od trenutka
dostavqawa ponude.
Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Rješewe o upisu u sudski registar sa svim prilozima.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- izjava o ukupnom prometu za 2008. godinu i 2009. godinu
- bilans stawa i bilans uspjeha za 2008. i 2009. godinu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
uĉešće 70%
1)
ponuĊena cijena
2)
rok izvoĊewa
3)
uslovi i naĉin plaćawa
uĉešće 20%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ĉasova
poĉev od 26. 4. 2010. godine, kancelarija broj 42, drugi sprat.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, sa uraĉunatim PDV-om za
ponuĊaĉe iz BiH, ili ekvivalentna vrijednost eura za ponuĊaĉe iz inostranstva preraĉunata na
dan uplate po sredwem kursu Centralne banke BiH.
Plaćawe u KM vrši se na Ţiro-raĉun broj 562099-00001349-36, sa naznakom: "Za otkup
tenderske dokumentacije broj 03-13/10" u korist ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka.
Za devizne uplate instrukcija za plaćawe je slijedeća:
Korespondent banka: BANKA AUSTRIA CA VIENNA, ACC 51010 444 901 EUR
SWIFT code: BKAUATWWW
Banka korisnika: UNICREDIT BANKA AD BANJA LUKA, SWIFT code: BLBABA 22
Korisnik: 11000 754 005 ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvarawe ponuda biće izvršeno u prostorijama ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka,
dana 26. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i peĉatom.
Na koverti, uz punu adresu ponuĊaĉa naznaĉiti: "Ponuda za rekonstrukciju i izgradwu SN,
NN mreţe i trafo stanica na podruĉju RJ-ce "Elektrodistribucija" Bawa Luka" - "NE
OTVARATI".
PonuĊaĉi ili wihovi ovlašteni predstavnici imaju pravo da prisustvuju otvarawu ponuda.
(1-13-5797-10)
13 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Javno preduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar)
Kontakt osoba: Boţo Tomas
Adresa: Kneza Banimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/395-292
Fax: 036/395-292
E-mail: bozo.tomas@ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. (Ured: Protokol; tel 036/395-201, faks: 036/395-279)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. (Ured: Protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi projektiranja i izgradnje
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava radova projektiranja i izgradnje svjetlovodnih pravaca - Odluka Uprave Društva br. D3-6-23/10 od 3. 3. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava radova projektiranja i izgradnje svjetlovodnih kabelskih putova
Ostali elementi opisani u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeno je u dijelu tehniĉke dokumentacije za nadmetanje
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP HT d.d. Mostar:
LOT 1: Uzdol-Podgora (TKC Mostar i TKC Vitez) podruĉja općina: Prazor-Rama, Konjic i
Fojnica.
Trasa svjetlovodnog pravca Uzdol-Podgora prolazi kroz teritorij Hercegovaĉko-neretvanske i
Srednjobosanske Ţupanije/kantona. Krajnje toĉke trase su selo Dobroša (Uzdol) Rama i
Objekt HT u Podgori (općina Fojnica). Ove dvije krajnje toĉke (Uzdol i Podgora) se mogu
spojiti na više naĉina budući je izmeĊu njih ruralno-planinsko podruĉje s mnoštvom lokalnih
putova ali i prirodnih prepreka koje treba premostiti.
Naša predloţena trasa je slijedeća:
Selo Dobroša (Uzdol) - Herska krivina - raskriţje Mednik - Dobro Polje - Dusina - Podgora
LOT 2: Izaĉić-Bihać-Brekovica, podruĉje općine Bihać
Trasa SVK Izaĉić-Bihać- Brekovica (uz magistralnu cestu) je duga oko 25 km. Od Izaĉića do
Pristupne toĉke u Bihaću u ulici Irfana Ljubijankića (spoj s MISNET-om) je 12 km, a od
Bihaća (Pristupna toĉke) do Brekovice je oko 13 km.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Uzdol (Rama) - Objekt HT u Podgori
LOT 2 Izaĉić-Bihać-Brekovica
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Sukladno roku iz najuspješnije ponude.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 7000 KM za LOT 1 i 3500 KM za LOT 2
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da, ponuditelj dostavlja izjavu kojom se obvezuje da će ukoliko bude izabran dostaviti
jamstvo za dobro izvršenje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno ĉlanku 6, dokumentacije za nadmetanje
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉlanku 6, dokumentacije za nadmetanje
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Ponuditelji trebaju dostaviti slijedeće:
-
bilanca uspjeha
- ukupan godišnji prihod u zadnje 2 godine, odnosno od poĉetka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljaĉ registriran, odnosno poĉeo sa radom prije manje od 2 godine, ne
smije biti ispod 100.000,00 KM, za svaku godinu
-
ostalo u skladu s tenderskom dokumentacijom
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj toĉki ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće:
- referentni popis izvršenih radova u posljednje 2 godine koji se dostavlja u obliku izjave
ponuditelja
-
potvrdu naruĉitelja (raznih) o dosad uspješno izvedenim radovima
-
izjavu o tehniĉkim sredstvima kojim raspolaţe dobavljaĉ za izvoĊenje radova
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po dolje navedenim kriterijima:
-
ponuĊena cijena
70%
-
rok izvedbe
30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da.
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku moţe se preuzeti svakim radnim danom
u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b, Protokol (prizemlje), uz predoĉenje
dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje:
- 100,00 KM na raĉun 3381002202007207 kod UniCredit banke BH d.d. u korist JP HT d.d.
Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava radova projektiranja i izgradnje
svjetlovodnih kabelskih putova"
LOT 1 Uzdol (Rama) - Objekt HT u Podgori
LOT 2 Izaĉić-Bihać-Brekovica
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude.
Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, dokumentacija se moţe poslati e-mailom ili poštom,
ali u tom sluĉaju ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak ili kašnjenje u
dostavljanju dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Najkasnije do 28. 5. 2010. godine, 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
28. 5. 2010. godine u 12,10 sati
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadrţava
pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi
ĉlanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06.
Zainteresirani ponuditelji prije otkupa tenderske dokumentacije mogu izvršiti uvid u istu u
Uredu Protokola (kao pod 1.)
(1-13-5799-10)
13 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TRAVNIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 007-O/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik
Kontakt osoba: Nermin Goran, Alina Bakaran
Adresa: Prnjavor 11
Poštanski broj: 72270
Grad: Travnik
Identifikacioni broj: 4200211100064
PDV broj: 200211100005
Telefon: 030/519-801; 519-817
Fax: 030/519-813
E-mail: nermin.goran@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba/travnik.html
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom/lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak broj 007-O/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
GraĊevinski i ostali radovi za potrebe redovnog odrţavanja: mjesnih mreţa i optiĉkih spojnih
puteva za potrebe RD Travnik
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tehniĉkoj specifikaciji (obrascu za cijenu ponude TD)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesne mreţe i optiĉki spojni putevi na podruĉju RD Travnik, podruĉje općina Gornji Vakuf,
Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Novi Travnik, Travnik, Busovaĉa, Kiseljak, Kreševo i Fojnica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Rok za izvoĊenje radova: Po zahtjevu naruĉioca, po potrebi, sukcesivno u 2010. i 2011.
godini, do utroška sredstava predviĊenih ugovorom, a najduţe 18 mjeseci od momenta
zakljuĉenja ugovora.
Rok odziva na smetnju je 3 sata po pozivu ovlaštenog lica CTK RD Travnik, a krajnji rok
vraćanja površina, koje su predmet radova, u prvobitno stanje je 48 sati.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da-navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da-navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa vaţećim propisima
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa vaţećim propisima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Kriterij za dodjelu ugovora je "najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude".
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%. U skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg
u postupku javnih nabavki (Uputstvo o izmjeni "Sluţbeni glasnik BiH", broj 24/09 od 30. 3.
2009. godine).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti od 26. 4. 2010. godine u Direkciji Travnik,
Prnjavor 11 Travnik, II sprat kancelarija 87 ili uputiti zahtjev na faks 030/519-813, za
dostavljanje TD poštom.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja oglasa u kancelariji 83 na adresi
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, Prnjavor 11.
Datum i vrijeme pdnošenja ponuda: do 27. 5. 2010. godine do 12,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se odrţati 27. 5. 2010. godine u 13,00 sati u sali 79 u BH
Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Travnik, Prnjavor 11 Travnik.
(1-13-5801-10)
13 - JANAB
OPŠTINA TESLIĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Teslić
Kontakt osoba: Rade Blagojević
Adresa: KaraĊorĊeva 6
Poštanski broj: 74270
Grad: Teslić
Telefon: 053/411-501
Faks: 053/411-541
E-mail: nacelnikopstine@teslic.ba
Internet adresa: www.teslic.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Opština Teslić, KaraĊorĊeva 6
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Rekonstrukcija lokalnog puta Gradina-Plane opština Teslić
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kako je dato tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
MZ Ĉeĉava
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
U roku od 60 dana od dana zakquĉewa ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija za ozbiqnost ponude u visini od 2.000,00 KM, sa
rokom vaţnosti od podnošewa ponude do isteka opcije ponude, na naĉin kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa da će u sluĉaju dodjele ugovora, a prije poĉetka realizacije ugovora
obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe posla - ugovora u iznosu 5%
vrijedosti ugovora koja će posluţiti za pokrivawe svih šteta i troškova koje ugovorni organ
moţe imati ukoliko izabrani ponuĊaĉ prekrši ugovor o nabavci od potpisivawa ugovora do
isteka garantnog roka, na naĉin kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da, na naĉin i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da, na naĉin i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da, na naĉin i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da, na naĉin i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
Napomena: ugovorni organ zadrţava pravo da u sluĉaju potrebe za novim radovima provede
pregovaraĉki postupak sa izabranim ponuĊaĉem pod uslovima definisanim u odredbi ĉlana
11. stav 4 pod d-2 ZJN BiH.
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
80%
2)
rok izvršewa
20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, tj. u skladu sa UPZ.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u kancelariji broj 27 u Opštini Teslić uz dokaz o
plaćenom iznosu od 100,00 KM na raĉun 551 025 000 110 3683, Vp 722 521 koji se vodi kod
Unikredit banke. Buxetska organizacija 0103130 Opština.
Krajwi rok za preuzimawe tenderske dokumentacije 20. 5. 2010. godine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,30 ĉasova u prostorijama SO Teslić
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Rekonstrukcija lokalnog puta GradinaPlane opština Teslić", "NE OTVARAJ".
Za sve informacije zainteresovani ponuĊaĉi mogu se obratiti na broj 053/411-538 u Opštini
Teslić.
Ponude dostavqati na adresu SO Teslić, KaraĊorĊeva 6, Teslić.
(1-13-5803-10)
13 - JANAB
OPĆINA BANOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Banovići
Kontakt osoba: Amir Mrkonjić
Adresa: Alije Dostovića 1
Poštanski broj: 75290
Grad: Banovići
Identifikacioni broj: 4209362820031
Telefon: 035/875-825
Fax: 035/876-647
E-mail: opcina.banovici@bih.net.ba
Internet adresa: www.opcina-banovici.com.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o javnoj nabavci radova, broj 01-05-746/10 od 16. 4. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je:
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnih pravaca na podruĉju općine Banovići
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Data u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje općine Banovići
II.7. PODJELA NA LOTOVE
LOT 1
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u naselju Ekonomija-Ĉifluk
LOT 2
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Seona- naselje Kalempaĉe
LOT 3
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Seona- naselje Mrahorovići
LOT 4
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Aljkovići, dionica od škole do mezarja
LOT 5
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Aljkovići, dionica prema Vinogradu
LOT 6
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Aljkovići, zaseok lkanovići
LOT 7
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Seona, naselje Rijeka
LOT 8
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Pribitkovići-Gornji Pribitkovići
LOT 9
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Pribitkovići, naselje Borovac
LOT 10
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Tulovići, naselje Šehića potok
LOT 11
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Buĉik
LOT 12
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca u MZ Pribitkovići, naselje Podostrić
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Krajnji rok završetka radova dat je u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od ukupno ponuĊene cijene u obliku bezuslovne bankovne garancije kako je navedeno u
tenderskoj dokumentaciji.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. ZJN na naĉin kako je to navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 24. Zakona, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 24. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 15,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 9,30 sati LOT 1
25. 5. 2010. godine u 10,00 sati LOT 2
25. 5. 2010. godine u 10,30 sati LOT 3
25. 5. 2010. godine u 11,00 sati LOT 4
25. 5. 2010. godine u 11,30 sati LOT 5
25. 5. 2010. godine u 12,00 sati LOT 6
25. 5. 2010. godine u 12,30 sati LOT 7
25. 5. 2010. godine u 13,00 sati LOT 8
25. 5. 2010. godine u 13,30 sati LOT 9
25. 5. 2010. godine u 14,00 sati LOT 10
25. 5. 2010. godine u 14,30 sati LOT 11
25. 5. 2010. godine u 15,00 sati LOT 12
Općina Banovići, soba broj 5
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zatvorene i zapeĉaćene ponude (koverte) sapunom adresom ponuĊaĉa dostavljaju se do 24.
5. 2010. godine svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7,00 do 15,30 sati, liĉno
putem prijemne kancelarije općine Banovići ili putem pošte na adresu: Općina Banovići, Alije
Dostovića 1, 75290 Banovići, sa naznakom: "NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE PUTNIH PRAVACA NA PODRUĈJU OPĆINE
BANOVIĆI, SA NAZNAKOM LOTA", gdje će se izvršiti komisijsko otvaranje ponuda.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe da prisustvuje po jedan
predstavnik ponuĊaĉa.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju moţe se uplatiti na raĉun Općine broj:
1321300296100059, vrsta prihoda 722439, uz naznaku - Tenderska dokumentacija po
javnom nadmetanju - Tender za Asfaltiranje putnih pravaca na podruĉju općine Banovići.
Općina Banovići ne snosi nikakve troškove u otvorenom postupku.
Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 7,00
do 15,30 sati, svakim radnim danom kod predsjedavajuće Komisije za javne nabavke
Senade Dizdarević, tel. 035/875-030.
(1-13-5814-10)
13 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 08.3.2.-6.6.-3278/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo
Kontakt osoba: Hasanović Sabina
Adresa: Zmaja od Bosne 88
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100021
Telefon: 033/615-404
Fax: 033/664-116
E-mail: sabina.hasanovic@bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
BH Telecom d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo - Protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj 08.5.-6.6.-3278/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za izvoĊenje radova:
IzvoĊenje radova za rješavanje velikih korisnika neprecizirane lokacije kao i za izgradnju
kablovske kanalizacije u ulicama za koje se predviĊa rekonstrukcija na podruĉju RD Sarajevo
- Interventni zahvati na tk mreţama
Potpuni opisi, koliĉine i tehniĉke specifikacije traţenih radova dati su u tenderskoj
dokumentaciji.
Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavještenja i prema tenderskoj
dokumentaciji. Ponuda treba da sadrţi sve stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije, u
suprotnom ista će biti odbaĉena kao nepotpuna.
Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane
ovlaštene osobe. Sve stranice ponude moraju biti numerisane.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje RD Sarajevo, Kanton Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje danom obostranog potpisivanja ugovora s tim što ugovor neće stupiti na snagu
prije 8. 1. 2011. godine
Završava 31. 12. 2011. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude sa
rokom vaţnosti: opcija ponude plus 60 dana (krajnji datum vaţnosti garancije 24. 10. 2010.
godine)
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu garanciju za dobro izvršenje posla,
ukoliko bude izabran u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom vaţnosti: rok
izvršenja ugovorenih obaveza plus 60 dana.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, mogućnost korištenja preferencijalnog tretmana ponuĊaĉ dokazuje validnom
dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 50).
Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo,
Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Za BH Telecom su prihvatljivi svi sluţbeni jezici u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana od dana otvaranja ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 12,15 sati u sali na II/III spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo,
Zmaja od Bosne 88, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za saĉinjavanje ponude.
(1-13-5829-10)
13 - JANAB
OPŠTINA DOBOJ
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Doboj
Kontakt osoba: Vitomir Savić
Adresa: Hilandarska 1
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4400016460004
Telefon: 053/236-097
Faks: 053/236-097
E-mail: jnopstinadoboj@hotmail.com
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod IV.4.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o redovnom odrţavawu saobraćajnica i drugih javnih asfaltnih površina u gradu
Doboju u 2010. godnii
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Redovno odrţavawe saobraćajnica i drugih javnih asfaltnih površina u gradu Doboju u 2010.
godini
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
OdreĊeno tenderskom dokumentacijom.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Od dana zakquĉewa ugovora do 31. 12. 2010.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se garancija za ponudu
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se garancija za izvršewe ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići u zgradi Opštine Doboj, kancelarija broj 15 do 26.
5. 2010.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplata sredstava za
podizawe tenderske dokumentacije moţe se izvršiti kod Razvojne banke na Ţiro-raĉun broj
5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali opštinski prihodi, buxetska organizacija
0028120. PonuĊaĉi koji su uĉestvovali u prethodnom postupku ne plaćaju tendersku
dokumentaciju.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se dostavqa na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Opština Doboj, Hilandarska 1, sala 28
(1-13-5839-10)
13 - JANAB
OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Novo Sarajevo
Kontakt osoba: Općinski naĉelnik
Adresa: Zmaja od Bosne 55
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200558710008
Telefon: 033/492-272
E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije se mogu dobiti u Sluţbi za stambene i komunalne poslove, poslove
obnove, razvoja i zaštite okoliša, kancelarija 112/1, kontakt osoba Refik Rašinlić, tel.
033/492-133; faks 033/492-365; e-mail komunalno@novosarajevo.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.2.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Protokol Općine Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
Ugovor o izvoĊenju radova
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Sanacija stepeništa i rukohvata na podruĉju općine Novo Sarajevo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sanacija postojećih betonskih stepeništa i izgradnja novih betonskih stepeništa i postavljanje
cijevastih rukohvata i ograda
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ĉetiri stepeništa i šest rukohvata
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Ulice: Radnniĉka, Drinska, A. Smajlovića, Isaka Samokovlije, Ferde Hauptmana, Derviša
Numića i dr.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Jedna godina od potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ponudu se ne traţi
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne zahtijevaja se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za izvršenje ugovora se ne zahtijeva
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne zahtijeva se
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo na uĉešće javnoj nabavci za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa imaju sva lica
registrovana za obavljenje predmetne djelatnosti i lica koja ispunjavaju uslove propisane u
tenderskoj dokumentaciji, a odnose se na ĉlan 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
OdreĊeni u tenderskoj dokumentaciji a odnose se na ĉlan 25. stav 1. taĉka d.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
OdreĊeni u tenderskoj dokumentaciji a odnose se na ĉlan 25. stav 1. taĉka d.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- Tehniĉke sposobnosti, kompresor, rezaĉica az asfalt/beton, aparat za zavarivanje i
brusilica
-
Profesionalne sposobnosti: 1 graĊ. tehniĉar, 3 radnika graĊevinske struke
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Primjenjuje se u skladu sa ĉlanom 20. UPZ.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentaciaj se preuzima liĉno na adresi kao pod I.2. uz priloţen dokaz o uplati
naknade za preuzimanje iste koja iznosi 50,00 KM i uplaćuje se na Ţiroraĉun Općine broj
3380002210023628, kod UniCredit Bank ili na blagajni Općine. Kod uplate na Ţiroraĉun
potrebno je upisati u koloni za šifru općine 079, a za vrstu prihoda 722439.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za predaju ponuda na protokol Općine je 24. 5. 2010. godine do 13,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalni period vaţenja ponude je 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Ponude će se otvarati javno 24. 5. 2010. godine u 13,30 minuta u prostorijama Općine Novo
Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U sluĉaju potrebe za dodatnim informacijama vezanim za tendersku dokumentaciju koje bitno
utiĉu na ponudu, ugovorni organ će iste objaviti na web stranici Općine i pismenu obavijest
dostaviti svim ponuĊaĉima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. U tom sluĉaju, rok za
predaju ponuda će se produţiti za zakonom predviĊeni rok.
(1-13-5841-10)
13 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana Đurić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78 000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-476
Faks: 051/244-576
E-mail: javne_nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Rekonstrukcija javne rasvjete na podruĉju grada Bawaluka
Nabavka broj 20-404-90/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrukcija javne rasvjete na podruĉju grada Bawaluka
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Procijewena vrijednost: 90.000,00 KM sa PDV-om
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Grad Bawaluka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Rok izvoĊewa radova je 45 kalendarskih dana od dana zakquĉewa ugovora.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro-raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na rok izvršewa ugovora uvećan za 30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. ZJN-a
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je dobavqaĉ registrovan na propisan naĉin za obavqawe predmetne djelatnosti.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivno poslovawe u 2009. godini
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Bez uslova
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavauće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Uplata 100,00 KM na Ţiro-raĉun 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, opština 002,
buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 1730000002, sa naznakom: "Za nabavku broj
20-404-90/19".
Liĉno uz priloţenu uplatnicu, kancelarija 123.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Podnose se na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova (kancelarija 14)
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Administrativna sluţba Grada Bawaluka, kancelarija 123.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se sva traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u
jednu kovertu sa naznakom: "JAVNA NABAVKA 20-404-90/10 - Rekonstrukcija javne
rasvjete na podruĉju grada Bawaluka - NE OTVARAJ".
Na samom otvarawu će se otvarati ponude svih ponuĊaĉa, a naknadnom kontrolom će se
utvrditi koji od ponuĊaĉa ispuwava kvalifikacione uslove te će o tome biti obaviješten.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa danom 25. 5. 2010. godine
do 12,00 ĉasova na protokol Administrativne sluţbe Grada Bawaluka (kancelarija 14).
(1-13-5844-10)
13 - JANAB
RMC "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: RMC "Dr. Safet Mujić"
Kontakt osoba: Sead Kajtaz, dipl. ecc.
Adresa: Maršala Tita 294
Poštanski broj: 88104
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227170490001
Telefon: 036/503-160
Fax: 036/576-915
E-mail: rmcmostar_direktor@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Pripremni radovi na izgradnji odjela ginekologije sa pedijatrijom
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pripremni radovi na izgradnji odjela ginekologije sa pedijatrijom
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
120 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama:
-
potvrdu suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili likvidacijom
- potvrdu da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu
njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podnošenja
zahtjeva ili ponude
- da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog
suda u periodu od 5 godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili
ponude
- potvrdu Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim poreskim
obavezama-potvrdu o izmirenim penzionim i zdravstvenim doprinosima
- traţeni dokumenti se odnose iskljuĉivo na ponuĊaĉa koji je upisan u sudski registar ili
registar drugih nadleţnih organa (pravno lice ili fiziĉko lice kao ponuĊaĉ), ne smiju biti stariji
od 3 mjeseca od objave obavještenja o nabavci i moraju biti originali ili ovjerene kopije
Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalificira ponuĊaĉa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 75%
2)
uslovi i naĉin plaćanja
3)
rok izvoĊenja radova
uĉešće 15%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti tri dana od dana objavljivanja ove obavijesti. Novĉana naknada za
tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 200,00 KM a uplaćuje se na transakcijski
raĉun broj: 1990530009282654 kod SPARKASSE banke Mostar u svrhu "otkupa tenderske
dokumentacije za izvoĊenje pripremnih radova".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda mora biti na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 kalendarskih dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 12,00 sati
Mostar, u prostorijama ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TENDERSKA DOKUMENTACIJA SE MO@E PREUZETI U Pravnoj sluţbi RMC-a "Dr. Safet
Mujić" Mostar, Maršala Tita 294, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati uz ovjeren treći primjerak
virmana o uplati ili ovjereni dokaz o elektronskoj uplati nerefundirajućeg iznosa od 200,00
KM. Uplata se vrši na transakcijski raĉun RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar broj
1990530009282654 kod SPARKASSE banke Mostar, u svrhu: "otkupa tenderske
dokumentacije za izvoĊenje pripremnih radova". Kontakt osoba u vezi plaćanja tenderske
dokumentacije: Sead Kajtaz, dipl. ecc, na telefon 036/503-129.
Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar,
propisno zatvorene, zapeĉaćene, putem pošte ili liĉno na Protokol RMC "Dr. Safet Mujić"
Mostar, Maršala Tita 294, Mostar.
Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu i kopiju na kojoj će ĉitko napisati:
"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa peĉatom i potpisom
trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom, tel/faksom
dobavljaĉa na kojoj će pisati slijedeće rijeĉi: "Ponuda za izvoĊenje pripremnih radova" - ne
otvarati - otvara komisija".
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
(1-13-5846-10)
13 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Javno preduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.o.o. Mostar)
Kontakt osoba: Ivan Radišić
Adresa: Kneza Banimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/313-306
Fax: 036/313-320
E-mail: ivan.radisic@ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. (Ured: Protokol, tel: 036/395-201, faks: 036/395-279)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. (Ured: Protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava radova na izgradnji TK mreţa
- Odluka broj D-3-5-23-1/10 od 24. 2. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava radova na rekonstrukciji i proširenju TK mreţe Tihaljina
Ostali elementi opisani u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeno je u dijelu tehniĉke dokumentacije za nadmetanje
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP HT d.d. Mostar, TKC Široki Brijeg, Općina Grude
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Sukladno roku iz najuspješnije ponude.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da, ponuditelj dostavlja izjavu kojom se obvezuje da će ukoliko bude izabran dostaviti
jamstvo za dobro izvršenje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno ĉlanku 6, dokumentacije za nadmetanje
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉlanku 6, dokumentacije za nadmetanje
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće:
- ukupan godišnji prihod u zadnje 2 godine, odnosno od poĉetka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljaĉ registriran, odnosno poĉeo sa radom prije manje od 2 godine, ne
smije biti ispod 100.000,00 KM po godini
-
ostalo u skladu s tenderskom dokumentacijom
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj toĉki ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće:
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora ĉija su karakter i kompleksnost isti
ili sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 2 godine
- obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za
izvoĊenje radova koji su vezani za predmet nabave
- mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehniĉkim objektima i opremi koji će biti
na raspolaganju za izvršenje ugovora:
a)
rovokopaĉ-utovarivaĉ
b)
freza za iskope
c)
kamion s kipom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, ukoliko je primjenljivo
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku moţe se preuzeti svakim radnim danom
u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb, Protokol (prizemlje), uz predoĉenje
dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje:
- 100,00 KM na raĉun 3381002202007207 kod UniCredit banke BH d.d. u korist JP HT d.d.
Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava radova na izgradnji TK mreţa".
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude.
Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, dokumentacija se moţe poslati e-mailom ili poštom,
ali u tom sluĉaju ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak ili kašnjenje u
dostavljanju dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Najkasnije do 25. 5. 2010. godine, 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,10 sati
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadrţava
pravo odbijanja svih ponuda, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi
ĉlanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06.
(1-13-5847-10)
13 - JANAB
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Kozarska Dubica
Kontakt osoba: Sawa Mišić
Adresa: Svetosavska 5
Poštanski broj: 79240
Grad: Kozarska Dubica
Identifikacioni broj: 4400732990006
Telefon: 052/421-352
Faks: 052/411-373
E-mail: sokd@inecco.net
Internet adresa: www.kozarskadubica.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o javnoj nabavci radova broj 01-404-32/09 od 19. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izgradwa putne infrastrukture u Poslovnoj zoni Lipova Greda u Kozarskoj Dubici
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema predmjeru iz tenderske dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Kozarska Dubica, Poslovna zona Lipova Greda
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Od potpisivawa ugovora do izvršewa ugovorenih obaveza.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
10.000,00 KM
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovorenih radova
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uslovi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Uslovi iz ĉlana 24. Zakona o javnim nabavkama
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi iz ĉlana 25. Zakona o javnim nabavkama
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi iz ĉlana 26. Zakona o javnim nabavkama
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najprihvatqivija ponuda u smislu potkriterija:
- cijena
80%
- rok izvoĊewa
- naĉin plaćawa
10%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti liĉno svakim radnim danom od 7,00 do 15,00
ĉasova u Opštini Kozarska Dubica, Svetosavska 5, kancelarija 16, kod Sawe Mišić, tel.
052/421-352, ili po zahtjevu ponuĊaĉa dostaviti putem pošte.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, a plaća se na Ţiro-raĉun
broj 5510240000852405, vrsta prihoda: 729124, vrsta prihoda:1247 kod Unikredit banke.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Šezdeset dana od isteka roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova, mala sala Skupštine opštine Kozarska Dubica,
Svetosavska 5.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti kod kontakt osobe navedene u tenderskoj
dokumentaciji.
(1-13-5857-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 103-005/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Alen Kulenović
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 033/751-753
Fax: 033/751-756
E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender 103-005/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
"Izgradnja anex-a komandne zgrade u TE Kakanj"
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
TE Kakanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje danom obostranog potpisa ugovora, a završava izvršenjem ugovornih obaveza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da bi uĉestvovali u postupku javne nabavke dobavljaĉi trebaju dostaviti originalnu garanciju
za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traţene garancije za
ponudu je 1,5% od ponuĊene vrijednosti bez uraĉunatog PDV-a, sa rokom vaţnosti opcija
pnude plus 30 dana raĉunajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana)
od dana otvaranja ponuda.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava o obezbjeĊenju garantnog depozita za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne
bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez ukljuĉenog PPV-a u sluĉaju
dodjele ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- dobavljaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim
registrima ili registrima u zemlji u kojoj su osnovali firmu (rješenje o upisu u sudski registar).
Dobavljaĉ je obavezan da dostavi rješenje o obavljanju relevantne profesionalne djelatnosti sa naznakom šifre djelatnosti (oblast graĊevinarstvo tj. visokogradnja)
- dobavljaĉi trebaju uz ponudu dostaviti ovlaštenje za obavljanje djelatnosti
graĊenja/izvoĊenja radova, izdatog od Federalnog ministarstva prostornog ureĊenja FBiH
(Uredba o ureĊenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilišti i sudionicima u graĊenju
- "Sluţbene novine Federacije BiH" broj 48/09)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1.
ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 500.000 KM
2.
da ekonomsko i finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
3. da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostave ponude, odnosno objave
tendera u "Sluţbenom glasniku BiH"
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Što se tiĉe tehniĉke i profesionalne sposobnosti, dobavljaĉi trebaju ispuniti slijedeće
kvalifikacijske uslove:
a) uspješno iskustvo u realizaciji minimalno jednog ugovora u minimalnoj vrijednosti od
100.000 KM, ĉiji su karakter i kompleksnost sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor
u prethodne 3 (tri) godine. U tom smislu ponuĊaĉ mora dostaviti pisanu izjavu investitora ili
nadzornog organa o kvalitetu uraĊenog posla
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Ugovor će se dodijeliti dobavljaĉu koji je dostavio najniţu cijenu tehniĉki zadovoljavajuće
ponude.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 4. 2010. godine do 20. 5. 2010. godine u zgradi JP EP BiH d.d.
Sarajevo, narandţasta zgrada, Vilsonovo šetalište 15, kancelarija 305.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehniĉka
zgrada Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, kancelarija broj 305 u vremenu od 8,00 do 16,00
sati, uz podnošenje primjerka uplate troškova tendera.
Troškovi tendera iznose 50,00 KM ili odgovarajuća vrijednost u eurima preraĉunata na dan
uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je uraĉunat PDV.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se preko: Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT
RZBABA2S IBAN CODE BA391610600000043340, na raĉun 501012000-978-000-13 za JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103005/10, valuta EUR.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se preko: UniCredit Bank d.d. raĉun broj
3389002208088319, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup
tenderske dokumentacije broj 103-005/10, valuta KM.
Sve troškove snosi nalogodavac - OUR.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od zvaniĉnih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu
ponuĊaĉa da opšti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvaniĉnih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponuda je 24. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se odrţati na lokaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
narandţasta zgrada, ul. Vilsonovo šetailište 15, sala 145, dana 24. 5. 2010. godine u
prisustvu dobavljaĉa koji Ţele prisustvovati, u 12,15 sati.
PonuĊaĉi koji odluĉe prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovlaštenja za
prisustvo.
Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba za tehniĉka pitanja:
Ana Dojĉinov, telefon 032/771-079.
(1-13-5875-10)
13 - JANAB
AGENCIJA ZA VODNO PODRUĈJE RIJEKE SAVE SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Agencija za vodno podruĉje rijeke Save
Kontakt osoba: Haris Fišeković, dipl. inţ. graĊ.
Adresa: Grbaviĉka 4/III
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201295900008
Telefon: 033/565-400
Fax: 033/565-423
E-mail: info@voda.ba
Internet adresa: www.voda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
UreĊenje korita rijeke Vrbas nizvodno od Gornjeg Vakufa (B.2.2.6.)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
UreĊenje korita rijeke Vrbas nizvodno od Gornjeg Vakufa - I faza - dionica od P 40 do P 46
(km 2+039,23 do km 2+330,68)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Gornji Vakuf
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema ponudi
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ će biti odbijen ukoliko ne predoĉi dokaze u smislu ĉlana 23. ZJN ("Sluţbene novine
Federacije BiH", broj 49/04). priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, i moraju biti
izda ti od nadleţnih organa u Bosni i Hercegovini.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i taĉna adresa, porezni i identifikacioni broj ponuĊaĉa
- ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima. Ovim rješenjem
mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju
preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", br.
105/06 i 24/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se moţe izvršiti u
prostorijama ugovornog organa u Sektoru za INVESTICIJE u periodu od 26. 4. 2010.- 14. 5.
2010. u vremenu od 9,00-15,00 sati.
Zahtjev za uĉestvovanje u postupku javne nabavke se dostavlja putem faksa ili preporuĉene
pošte ugovornom organu najkasnije do 14. 5. 2010. godine do 15,00 sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM. Uplatu izvršiti na bankovni
raĉun broj 1540012000133180 ili na blagajni preduzeća.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Nema
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 11,00 sati
Agencija za vodno podruĉje slivova rijeke Save, Sarajevo, Grbaviĉka 4/III
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ovaj oglas je objavljen u "Sluţbenom glasniku BiH", web stranici Javnih nabavki
(www.javnenabavke.ba), web stranici Agencije za vodno podruĉje rijeke Save Sarajevo
(www.voda.ba).
(1-13-5877-10)
13 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: @eqka Vukelić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78 000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-576, kancelarija 123
Faks: 051/244-576
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊewe radova investicionog odrţavawa asfaltnih saobraćajnica, modernizacija
makadamskih saobraćajnica i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Procijewena vrijednost: 1.655.000,0 KM sa PDV-om
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Grad Bawaluka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
15. 11. 2010. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
17.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
ObezbjeĊuje se putem bezuslovne bankarske garancije ili doznaĉavawem na Ţiro-raĉun
buxeta Grada 5681631200000176, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999,
opština 002, i ukoliko se dostavqa u obliku bezuslovne bankarske garancije, ista mora glasiti
na period validnosti ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro-raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na rok izvršewa ugovora uvećan za 30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. ZJN-a
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je dobavqaĉ registrovan za izvoĊewe radova niskogradwe
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivno poslovawe u 2009. godini sa ostvarenim minimalnim prihodom u iznosu od
3.000.000,00 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da je dobavqaĉ tehniĉki i profesionalno sposoban za izvoĊewe predmetnih radova
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Uplata 100,00 KM, na Ţiro-raĉun 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj
1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj 20-40492/10".
Liĉno kancelarija 123 uz priloţenu uplatnicu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Podnose se na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine (kancelarija 14) do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Administrativna sluţba Grada Bawaluka, kancelarija 123
(I sprat), 26. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se sva traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u
jednu kovertu sa naznakom: "JAVNA NABAVKA 20-404-92/10 - "IzvoĊewe radova
investicionog odrţavawa asfaltnih saobraćajnica, modernizacija makadamskih saobraćajnica
i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva NE OTVARAJ".
Na samom otvarawu će se otvarati ponude svih ponuĊaĉa, a naknadnom kontrolom će se
utvrditi koji od ponuĊaĉa ispuwava kvalifikacione uslove te će o tome biti obaviješten.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa danom 26. 5. 2010. godine
do 12,00 ĉasova na protokol Administrativne sluţbe Grada Bawaluka (kancelarija 14).
(1-13-5881-10)
13 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRAŠWIH POSLOVA RS
BAWA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Kontakt osoba: Milovan Đurić
Adresa: Bulevar D. Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401630930005
Telefon: 051/334-364
Faks: 051/334-395
E-mail: mup@mup.vladars.com
Internet adresa: www.mup.vladars.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Rekonstrukcija Aneksa objekta CJB Bawa Luka
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
GraĊevinsko zanatski radovi na rekonstrukciji Aneksa objekta CJB Bawa Luka u Bawoj Luci
na lokaciji: ul. Kraqa Petra I KaraĊorĊevića
Detaqni radovi su definisani u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Obim ugovora je cca 500.000,00 KM, a definisan je prema uslovima u tenderskoj
dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Izvršewe radova je na lokaciji: Bawa Luka, Kraqa Petra I KaraĊorĊevića
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Trajawe ugovora - kalendarskih 60 dana od dana zakquĉivawa ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
10% od ukupne vrijednosti ugovora - u sluĉaju dodjele ugovora
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za izvršewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- rješewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija ne
starija od 90 dana
-
jedinstveni identifikacioni broj - JIB/original ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 90 dana
-
poreski identifikacioni broj - PIB/originali ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 90 dana
- dokaz o plaćenim porezima/uvjerewe uprave za oporezivawe ne starije od 90 dana,
original ili ovjerena kopija
- dokaz o plaćenim indirektnim porezima/uvjerewe Uprave za indirektno oporezivawe,
original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana
- dokaz o plaćenom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/Zavod za zdravstveno osigurawe,
potvrda o uplati ne starija od 90 dana, original ili ovjerena kopija
- dokaz o plaćenim doprinosima za penziono osigurawe/Fond za PIO potvrda o uplati ne
starija od 90 dana, original ili ovjerena kopija
- potvrda da se ne vodi postupak steĉaja ili likvidacije ili da nije objavqeno okonĉawe
steĉaja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90
dana
- uvjerewe da odgovorno lice nije pravosnaţnom presudom osuĊeno za bilo koje kazneno
djelo iz osnova kršewa zakona u smislu poslovnog ponašawa u periodu od 5 godina, dokaz
nadleţnog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana
- uvjerewe da odgovorno lice nije kaţweno za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih
ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti u periodu od 5 godina/dokaz nadleţnog suda,
original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana, ili ovjerenu izjavu odgovornog lica
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno ovjerenim
prilozima
-
ponuĊaĉ je duţan dostaviti licencu za izvoĊewe graĊevinskih radova
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha sa 31. 12. 2009. godine
-
izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije
-
izjava o prihvatawu plaćawa u roku od 30 (trideset) dana od dana prihvatawa situacije
-
izjava o prihvatawu sukcesivnih isporuka odmah po ukazanoj potrebi kupca
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Lista izvršenih radova u posqedwoj godini dana s vrijednostima, datumima i naruĉiocima
radova uz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvršenih radova koje su izdali naruĉiocu,
ili izjavu naruĉioca o izvršenim radovima.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u skladu sa niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena
70% uĉešće
2)
krajwi rok završetka radova
3)
uslovi plaćawa
20% uĉešće
10% uĉešće
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske
dokumentacije.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 14,00 ĉasova
Bawa Luka, Bulevar D. Maksimović 4
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vrši se na raĉun Javnih prihoda RS, broj
5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, šifra opštine
002, novĉana naknada za tendersku dokumentaciju-obavezno naznaĉiti
"REKONSTRUKCIJA ANEKSA CJB BAWA LUKA". Sredstva uplaćena za troškove tend.
dokumentacije se ne vraćaju ponuĊaĉu.
Ministarstvo unutrašwnih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u
otvorenom postupku. Naruĉilac zadrţava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimiĉno svaku
ponudu, poništi nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u
skladu sa ĉlanom 12. ZJN BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove
Kontakt osoba: Miladin Grubišić
Adresa: D. Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401630930005
Telefon: 051/334-370
Faks: 051/334-395, 334-370
E-mail: mup@mup.vladars.com
Internet adresa: www.mup.vladars.net
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove
Kontakt osoba: Ranko Kovaĉević
Adresa: D. Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401630930005
Telefon: 051/334-370
Faks: 051/334-395, 334-370
E-mail: mup@mup.vladars.com
Internet adresa: www.mup.vladars.net
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove
Adresa: D. Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Telefon: 051/334-370, 334-394
Faks: 051/334-395, 334-370
(1-13-5896-10)
13 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: @eqka Vukelić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-576, kancelarija 123
Faks: 051/244-576
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Sanacija i dogradwa Vatrogasnog doma u Hvarskoj ulici u Bawa Luci
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Procijewena vrijednost: 400.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Grad Bawaluka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
60 dana od dana uvoĊewa izvoĊaĉa u posao
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
4.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
ObezbjeĊuje se putem bezuslovne bankarske garancije ili doznaĉavawem na Ţiro raĉun
buxeta Grada 5681631200000176, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999,
opština 002, i ukoliko se dostavqa u obliku bezuslovne bankarske garancije, ista mora glasiti
na period validnosti ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na rok izvršewa ugovora uvećan za 30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je dobavqaĉ registrovan za izvoĊewe radova visokogradwe
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivno poslovawe u 2009. godini sa ostvarenim minimalnim prihodom u iznosu od
1.000,000,00 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da je dobavqaĉ tehniĉki i profesionalno sposoban za izvoĊewe predmetnih radova
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Uplata 100,00 KM na Ţiro raĉun 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj
1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj: 20-40484/10".
Liĉno kancelarija 123 uz priloţenu uplatnicu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Podnose se na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
27. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova (kancelarija 14)
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Administrativna sluţba Grada Bawaluka kancelarija 123
(I sprat)
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se sva traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u
jednu kovertu sa naznakom: "JAVNA NABAVKA 20-404-84/10 - Sanacija i dogradwa
Vatrogasnog doma u Hvarskoj ulici u Bawa Luci - NE OTVARAJ".
Na samom otvarawu će se otvarati ponude svih ponuĊaĉa, a naknadnom kontrolom će se
utvrditi koji od ponuĊaĉa ispuwava kvalifikacione uslove, te će o tome biti obaviješten.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa danom 27. 5. 2010. godine
do 12,00 ĉasova na protokol Adminstrativne sluţbe Grada Bawaluka (kancelarija 14).
(1-13-5897-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 03-6-04/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap - za komercijalna pitanja
Vedad Ĉolak - za tehniĉka pitanja
Adresa: Safvet-bega Bašagića 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 032/449-666; 030/449-609
Fax: 032/449-636
E-mail: a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj 03-6-EDZE-OP-04/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
GraĊevinski radovi - iskopi za potrebe Elektrodistribucije Zenica:
LOT 1 PJ Olovo, Vareš, Breza i Visoko
LOT 2 PJ Kakanj, Zenica i @epĉe
LOT 3 PJ Zavidovići, Maglaj, Doboj Jug i Tešanj
LOT 4 PJ Travnik, N. Travnik i Vitez
LOT 5 PJ Bugojno, Donji Vakuf-Jajce i Gornji Vakuf-Uskoplje
LOT 6 PJ Busovaĉa-Kiseljak i Fojnica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉina prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1 Podruĉje koje pokrivaju PJ: Olovo, Vareš, Breza i
Visoko
LOT 2 Podruĉje koje pokrivaju PJ: Kakanj, Zenica i
@epĉe
LOT 3 Podruĉje koje pokrivaju PJ: Zavidovići, Maglaj,
D. Jug i Tešanj
LOT 4 Podruĉje koje pokrivaju PJ: Travnik, N. Travnik i
Vitez
LOT 5 Podruĉje koje pokrivaju PJ: Bugojno, D. Vakuf i
G. Vakuf
LOT 6 Podruĉje koje pokrivaju PJ: Busovaĉa-Kiseljak i
Fojnica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci (od dana navedenog u tenderskoj dokumentaciji)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% vrijednosti ponude (bez PDV-a) (minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da preraĉunati iznos
od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00) za svaki lot pojedinaĉno.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od krajnjeg roka za dostavu
ponuda u formi i sadrţaju prema Aneksu 6.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija u formi i sadrţaju prema Aneksu 7
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim
nabavkama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima zemlje porijekla.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje tri godine ne smije biti
ispod 600.000,00 KM, a ako je ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od
godine 200.000,00 KM
-
da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 3 (tri) godine a ako je ponuĊaĉ
registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od godine najmanje 1 (jedan) ugovor
- zaposleno najmanje 10 lica od kojih su dva zaposlenika SSS - tehniĉke struke (po
pojedinaĉnom lotu za koji je ponuĊaĉ dostavio ponudu),
- da ima u stalnom radnom odnosu (na neodreĊeno vrijeme) minimalno jednog dipl. ing.
graĊevinarstva sa poloţenim struĉnim ispitom
Oprema i mehanizacija za izvršenje ugovora:
a) vlastiti kamion sa hidrauliĉnom rukom nosivosti od 3 do 5 tona - minimalno kom. 1 (po
pojedinaĉnom lotu za koji je ponuĊaĉ dostavio ponudu),
b) vlastiti rovokopaĉ - minimalno kom. 1 (po pojedinaĉnom lotu za koji je ponuĊaĉ dostavio
ponudu)
c) vlastiti kamion sa poluprikolicom za prevoz stubova (minimalne duţine 12 metara) sa
hidrauliĉnom dizalicom nosivosti minimalno 3 tone - minimalno kom. 1 (po pojedinaĉnom lotu
za koji je ponuĊaĉ dostavio ponudu)
d) vlastita ili angaţovana od druge firme sjekirica za beton i asfalt-standard - minimalno
kom. 1
e)
vlastiti ili angaţovan od druge firme kompresor - minimalno kom. 1
f)
vlastita ili angaţovana od druge firme pumpa za crpljenje vode - minimalno kom. 1
g) vlastita ili angaţovana od druge firme garnitura za probijanje trupa saobraćajnica, pruge i
sl. - minimalno kom. 1
h) vlastiti ili angaţovan od druge firme kombi za prevoz radnika - minimalno kom. 1 (po
pojedinaĉnom lotu za koji je ponuĊaĉ dostavio ponudu)
i)
vlastita betonara ili omogućeno korištenje betonare druge firme
j)
vlastita asfaltna baza ili omogućeno korištenje asfaltne baze druge firme
k)
vlastita pješĉara ili omogućeno korištenje pješĉare druge firme
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki ponuĊaĉ koji je zainteresovan za uĉešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu
nabavku roba, duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće na javnom nadmetanju na
ovlašteni faks broj 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti od 27. 4. 2010. godine na adresi Safvetbega Bašagića 6, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u kancelariji Sluţbe nabavke, uz
podnošenje potvrde o uplati novĉane naknade za tendersku dokumentaciju, do 24. 5. 2010.
godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po lotu sa uraĉunatim PDVom.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank na raĉun broj
3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podruţnica Elektrodistribucija Zenica - otkup
tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-04/10, LOT br. __.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podruţnica
Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-04/10, LOT
br.__.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 8,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine
Zenica, Safvet-bega Bašagića 6
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda:
25. 5. 2010. godine
LOT 1 u 10,00 sati; LOT 2 u 10,30 sati, LOT 3 u 11,00 sati, LOT 4 u 12,00; LOT 5 u 12,30;
LOT 6 u 13,00
(1-13-5937-10)
13 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kovaĉević
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600082130006
Telefon: 049/216-470
Faks: 049/216-470
E-mail: kovacevicmiralem@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - Ponuda za nabavku "IzvoĊewe
graĊevinsko zanatskih radova za potrebe Odjeqewa za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade
Brĉko Distrikta BiH - 11 lotova", na adresu: Vlada Brĉko Distrikta BiH, Odjeqewe za struĉne i
administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brĉko ili donijeti liĉno na šalter protokola
Vlade Brĉko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
ovog obavještewa o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a ostali
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊewe graĊevinsko zanatskih radova za potrebe Odjeqewa za privredni razvoj, sport i
kulturu Vlade Brĉko Distrikta Bih - 11 lotova
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Nastavak radova vawskog ureĊewa oko qetne pozornice u MZ Raţqevo
LOT 2
Rekonstrukcija pomoćnog terena na stadionu FK Lokomotiva
LOT 3
IzvoĊewe radova na dovršetku svlaĉionice NK Gorwi Zovik
LOT 4
Izgradwa svlaĉionice uz fudbalsko igralište u MZ Raţqevo
LOT 5
Završetak izgradwe igrališta NK "Dinamo 75" u MZ Prijedor
LOT 6
Izrada fasade i ugradwa dijela stolarije na objektu 2 Dom kulture u MZ Gorwi Zovik
LOT 7
IzvoĊewe radova na dovršetku rekonstrukcije Doma kulture u MZ Bijela
LOT 8
IzvoĊewe radova na dovršetku Doma kulture u MZ Ulice
LOT 9
Izgradwa ograde igrališta u MZ Ivici
LOT 10
Izgradwa terena za male sportove u MZ Ilićka (igralište 3)
LOT 11
Nastavak izgradwe fudbalskog igrališta u MZ Palanka
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponuĊaĉ moţe dostaviti ponudu za jedan, nekoliko ili sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora zadovoqiti sve uslove definisane ĉlanom 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f)
ZJN BiH. Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostavili posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave djelatnošću koja je predmet
nabavke.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Napomena: Sva traţena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz Odjeqka III je
obavezna i eliminatorna.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda:
-
cijena
90%
-
rok izvoĊewa radova
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti bez novĉane naknade, svakim radnim
danom od 08,00 do 16,00 ĉasova u prostorijama Pododjeqewa za javne nabavke Vlade
Bĉrko Distrikta BiH, zgrada Vlade Brĉko Distrikta BiH - kancelarija broj 69, kao i na web
stranici: http://nabavka.bdcenetral.net/.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28. 5. 2010. god. do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podnošewe ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
28. 5. 2010. god. u 12,15 ĉasova
Sala za pres konferencije, prizemqe zgrade Vlade Brĉko Distrikta BiH
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Dato u tenderskoj dokumentaciji
(1-13-5949-10)
13 - JANAB
HRVATSKA POŠTA DOO MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ D-01-2174-2/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Utjeha Raspudić
Adresa: Tvrtka Miloša bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270280004
Telefon: 036/445-115
Fax: 036/445-034
E-mail: utjeha.raspudic@post.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor o nabavi radova D-01- 2174-2/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava adaptacije Odjela meĊunarodnog i unutarnjeg prometa, Paketskog magazina, Odjela
dostave i isporuke i dr, i ulaz u objekt pošte Mostar
LOT 1 Radovi sanacije i adaptacije prostora
LOT 2 Radovi sanacije i adaptacije partera
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša bb.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
50 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora
PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 10% od vrijednosti ponude
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuditelji koji su registrirani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuditelja koji su iskljuĉeni iz prava
sudjelovanja u postupku dodjele ugovora o javnim nabavama u skladu sa ĉlankom 23. ZJN
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), dokumenti za dokazivanje navedeni u tenderskoj
dokumentaciji.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti, što se dokazuje
dokumentima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
St. 1. tĉ. b) Kriterij najniţe cijene tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Dokumentacija za javno nadmetanje se moţe preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do
16,00 sati na adresi ugovornog tijela, ured protokola 31 uz predoĉenje dokaza o uplati
naknade za tendersku dokumentaciju od 100,00 KM po lotu na Ţiro raĉun broj:
3381002202006334 kod Uni Credit bank d.d. Mostar, s naznakom za: "Uplata za troškove
tenderske dokumentacije D-1-2174-2/10".
Ponuditelji koji nisu u mogućnosti preuzeti dokumentaciju na navedenoj adresi trebaju poslati
pismeni zahtjev sa punim nazivom i adresom ponuditelja, PDV i ID brojem ponuditelja,
naznakom za koji lot se zahtjev odnosi, brojem telefona i telefaksa, imenom i prezimenom
osobe na koju će se nasloviti pošiljka i kopiju dokaza o uplati naknade od 100,00 KM po lotu,
na adresu ugovornog tijela nakon ĉega će im dokumentacija biti poslana poštom.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se dostavljaju u jednoj zapeĉaćenoj omotnici na adresu ugovornog tijela s
naznakom: "NE OTVARAJ, PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK, TENDER BROJ D-012174-2/10 LOT_______- ne otvarati do 25. 5. 2010. do 13,00 sati"
U obzir će se uzeti ponude koje stignu do 25. 5. 2010, do 13,00 sati.
Ponude koje stignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i neotvorene će biti
vraćene ponuditelju.
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
25. 5. 201. godine do 13,05
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumenti za ispunjenje svih uvjeta bit će detaljno precizirani u tenderskoj dokumentaciji.
(1-13-5958-10)
13 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kovaĉević
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600082130006
Telefon: 049/216-470
Faks: 049/216-470
E-mail: kovacevicmiralem@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU - IZVOĐEWE
GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ZA POTREBE PODODJEQEWA ZA MJESNE
ZAJEDNICE VLADE BRĈKO DISTRIKTA BiH - 6 LOTOVA", na adresu: Vlada Breko
Distrikta BiH, Odjeqewe za struĉne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brĉko, ili
donijeti liĉno na šalter protokola Vlade Brĉko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do
roka naznaĉenog u taĉki IV.6. ovog obavještewa o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b ostali, na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊewe graĊevinsko zanatskih radova za potrebe Pododjeqewa za mjesne zajednice Vlade
Brĉko Distrikta BiH - 6 lotova
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Dovršetak izgradwe objekta za potrebe MZ "Bukvik"
naseqe Dowi Bukvik, Brĉko Distrikt BiH
LOT 2 Dovršetak izgradwe objekta za potrebe MZ "Vuĉilovac" Brĉko Distrikt BiH
LOT 3 Dovršetak izgradwe objekta za potrebe MZ "Rijeke"
Brĉko Distrikt BiH
LOT 4 Dovršetak izgradwe objekta za potrebe MZ "Štrepci" Brĉko Distrikt BiH
LOT 5 Izgradwa prikquĉka na vodovod i kanalizaciju
objekta za potrebe MZ "Rijeke" Brĉko Distrikt BiH
LOT 6 UreĊewe ispred objekta MZ "Poqaci-Jagodwak"
Brĉko Distrikt BiH
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponuĊaĉ moţe dostaviti ponudu za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora zadovoqiti sve uslove definisane ĉlanom 23. stav 1. taĉke a, b, c, d, e, f ZJN
BiH.
Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumetnaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje wjihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom djelatnošću koja je
predmet nabavke.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da, dato u tenderskoj dokumentaciji
Napomena: Sva traţena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz odjeqka 3. je obavezna
i eliminatorna.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Da.
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00
sati u prostorijama Pododjeqewa za nabavku, zgrada Vlade Beĉko Distrikta BiH, Bulevar
mira 1, ili na web stranici http://nabavka.bdcentral.net.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
27. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN OBEZBIJEDITI
Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 5. 2010. godine u 12,15 sati
Sala za pres konferencije, prizemqe zgrade Vlade Brĉko Distrikta BiH
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
(1-13-5962-10)
13 - JANAB
OPĆINA LUKAVAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Lukavac
Kontakt osoba: Pištoljević Jakub
Adresa: Trg slobode 1
Poštanski broj: 75300
Grad: Lukavac
Identifikacioni broj: 4209451920007
Transakcijski raĉun broj 1610250023300029 otvoren kod Raiffeisen banke
Vrsta prihoda: 722439
Telefon: 035/553-366
Fax: 035/553-554
E-mail: administrator@lukavac.ba
Internet adresa: www.lukavac.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka općinskog naĉelnika broj:02-02-1-641/10 od 15. 4. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Modernizacija i proširenje uliĉne rasvjete
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dati u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
MZ Bistarac Gornji-LOT 1, MZ Poljice Donje-LOT 2, MZ Poljice Gornje-LOT3, MZ Dobošnica
Donja-LOT 4, MZ Turija-LOT 5 i MZ Puraĉić-LOT 6.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Izrada uliĉne rasvjete u MZ Bistarac Gornji
LOT 2 Izrada uliĉne rasvjete u MZ Poljice Donje
LOT 3 Izrada uliĉne rasvjete u MZ Poljice Gornje
LOT 4 Izrada uliĉne rasvjete u MZ Dobošnica Donja
LOT 5 Izrada uliĉne rasvjete u MZ Turija i
LOT 6 Izrada uliĉne rasvjete u MZ Puraĉić
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana po potpisivanju ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Retenzija 10% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća imaju sva pravna i fiziĉka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti
koja je predmet ovog postupka, uz pruţanje dokaza o ispunjavanju uslova iz ĉlana 23. ZJN
("Sluţbeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 24. Zakona o javnim nabavkama. Da je ponuĊaĉ registrovan za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora, zašto je potrebno podnijeti dokaze nevedene
u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 25. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena ekonomskog i finansijskog
stanja ponuĊaĉa izvršit će se na osnovu dokumenata koji su dati u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 26. Ocjena tehniĉke i profesionalne sposobnosti ponuĊaĉa će se izvršiti
na osnovu dokumenata koji su dati u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Ugovorni organ će vršiti primjenu-koristiti preferencijalni tretman domaćeg u postupku
nabavke, shodno Odluci o obveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 29/09) ukoliko u predmetnoj nabavci
ponuĊaĉi ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah nakon objave u "Sluţbenom glasniku BiH".
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM uplatom
na transakcijski raĉun broj 1610250023300029 otvoren kod Raiffeisen banke, vrsta prihoda
722439.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Ponude će se otvarati za nabavku 26. 5. 2010. godine u 10,00 sati Lukavac, zgrada Općine
Lukavac, sala za sastanke, soba 28, I sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku dodjele ugovora, te zadrţava
pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomiĉno svaku ponudu i okonĉa postupak
dodjele ugovora u skladu sa ĉlanom 12. ZJN.
Zatvorene ponude sa naznakom: "Ponuda za modernizaciju i proširenje uliĉne rasvjete - sa
nazivom lota za koji konkurišete" - NE OTVARAJ se dostavljaju liĉno putem šalter sale
Općine ili na adresu navedenu pod I.1.
(1-13-5968-10)
13 - JANAB
MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOĈARI SPOMEN OBILJE@JE I MEZARJE
ZA @RTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
SREBRENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Memorijalni Centar Srebrenica - Potoĉari Spomen obiljeţje i mezarje za Ţrtve
genocida iz 1995. godine
Kontakt osoba: Azir Osmanović
Adresa: Potoĉari bb
Poštanski broj: 75433
Grad: Srebrenica
Identifikacioni broj: 4402797840004
Telefon: 056/440-082
Fax: 056/440-874
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a pravno lice
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor za izvoĊenje radova na ukopu 1000 identifikovanih posmrtnih ostataka Ţrtava
genocida iz 1995. godine, u Memorijalnom centru Srebrenica - Potoĉari Spomen obiljeţje i
mezarje za Ţrtve genocida iz 1995.godine, Potoĉari bb, Potoĉari - općina Srebrenica
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Planiranje, koordinacija, ĉuvanje, spremanje, transport posmrtnih ostataka i izrada
dokumentacije svih faza ukopa
LOT 2
Pogrebna oprema i iskop grobnih mjesta
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukupna koliĉina radova opisana je u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili oba lota.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do 11. jula 2010. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Bankovna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od bruto vrijednosti ponude,
minimalno 2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Neopoziva bezuslovna bankovna garancija plativa na prvi poziv sa rokom vaţnosti 120 dana
od datuma podnošenja ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Ponuda će biti odbijena, ako ponuĊaĉ ne predoĉi dokaze da nema smetnji za njegovo uĉešće
u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ĉl. 23. stav (1), taĉke a), b), c), d), e), f), g), Zakona
o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04). Priloţeni dokazi ne mogu biti
stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene tenderskom dokumentacijom. Ponuda će biti odbijena ukoliko
ponuĊaĉ ne dostavi dokaze traţene tenderskom dokumentacijom.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene tenderskom dokumentacijom. Ponuda će biti odbijena ukoliko
ponuĊaĉ ne dostavi dokaze traţene tenderskom dokumentacijom.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti dokaze traţene tenderskom dokumentacijom. Ponuda će biti odbijena ukoliko
ponuĊaĉ ne dostavi dokaze traţene tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 85%
2)
rok plaćanja za izvršene radove
uĉešće 15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama Memorijalnog centra SrebrenicaPotoĉari Spomen obiljeţje i mezarje za Ţrtve genocida iz 1995. godine, Potoĉari bb, Potoĉari
- Srebrenica, svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati, odmah nakon objavljivanja
obavještenja o javnoj nabavci u "Sluţbenom glasniku BiH", bez plaćanja naknade za
tendersku dokumentaciju.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se dostavlja na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Najmanje 28 dana od dana objavljivanja (preciznije dato u tenderskoj dokumentaciji).
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadrţava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u
ĉl. 12. ZJN, te ne snosi nikakave troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja.
Ugovorni organ će u skladu sa ĉl. 38. i 40. ZJN dostaviti ponuĊaĉima odluku o dodjeli
ugovora i u skladu su ĉlanom 20. ZJN, objaviti obavještenje o dodjeli ugovora.
(1-13-5974-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Tuzla
Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja Jasmina Mujić, tel. 035/304-392;
Za tehniĉka pitanja za pozicije 1, 2, 3 i 4 Senada Jahić tel. 035/304-391
Adresa: Rudarska 38
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 035/304-300
Fax: 035/304-355
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Tuzla
Ulica Rudarska broj 38, 75000 Tuzla, protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender 108-GUEDTZ/10-07
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
1. LOT 1 Ustupanje radova sa djelimiĉno isporukom opreme na rekonstrukciji obraĉunskih
mjernih mjesta na podruĉju PJD Tuzla i PJD Lukavac
2. LOT 2 Ustupanje radova sa djelimiĉno isporukom opreme na rekonstrukciji obraĉunskih
mjernih mjesta na podruĉju PJD Graĉanica, PJD Gradaĉac i PJD Srebrnik
3. LOT 3 Ustupanje radova sa djelimiĉno isporukom opreme na rekonstrukciji obraĉunskih
mjernih mjesta na podruĉju PJD @ivinice, PJD Banovići i PJD Kladanj
4. LOT 4 Ustupanje radova sa djelimiĉno isporukom opreme na rekonstrukciji obraĉunskih
mjernih mjesta na podruĉju PJD Kalesija, PJD Ĉelić, PJD Teoĉak i PJD Sapna
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine prema specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Za poziciju 1, 2, 3, 4 sve poslovne jedinice distribucije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
180 dana od dana uvoĊenja u posao a prema dinamici ugovornog organa, za sve pozicije.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
- Za pozicije 1, 2, 3, 4, - 1,5% od vrijednosti ponude ili 2.000,00 KM u koliko je iznos manji od
2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Za pozicije 1, 2, 3, 4
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1.
bilans stanja i pozitivan bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu
2.
potvrda banke da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran 6 mjeseci prije dostave ponude
3. ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti manji od 100.000,00 KM, a ako je
dobavljaĉ registrovan odnosno poĉeo sa radom manje od godine dana 50.000,00 KM. Za
sluĉaj uĉešća na više lotova navedeni iznosi se sabiraju.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1. Dokazi iz ĉlana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. taĉke a, b, c, d i e kako je
navedeno u tenderskom dokumentu
2.
Ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 28. 4. do 20. 5. 2010. god.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 20,00 KM sa PDVom. Uplata se vrši na raĉun kod Raiffeisen Bank 1610250001390348 za plaćanja unutar BiH
ili na raĉun 501012000-978-000-13 SWIFT RZBABA 25 za plaćanja van BiH. Primalac JP
Elektroprivreda BiH, Podruţnica Elektrodistribucija Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za ___".
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. god. do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. god.
Tuzla, Rudarska 38
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Datum i vrijeme otvaranja ponuda
26. 5. 2010. god. u:
10,30 sati - Ustupanje radova sa djelimiĉno isporukom opreme na rekonstrukciji obraĉunskih
mjernih mjesta na podruĉju PJD Tuzla i PJD Lukavac
10,45 sati - Ustupanje radova sa djelimiĉno isporukom opreme na rekonstrukciji obraĉunskih
mjernih mjesta na podruĉju PJD Graĉanica, PJD Gradaĉac i PJD Srebrnik
11,00 sati - Ustupanje radova sa djelimiĉno isporukom opreme na rekonstrukciji obraĉunskih
mjernih mjesta na podruĉju PJD @ivinice, PJD Banovići i PJD Kladanj
11,15 sati - Ustupanje radova sa djelimiĉno isporukom opreme na rekonstrukciji obraĉunskih
mjernih mjesta na podruĉju PJD Kalesija, PJD Ĉelić, PJD Teoĉak i PJD Sapna
(1-13-5984-10)
13 - JANAB
JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD
SOKOLAC
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Jeftić Miladin, dipl. ing. šum.
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Grad: Sokolac
Identifikacioni broj: 4400632340004
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
400632340004
Telefon: 057/405-327; 405-302
Fax: 05/405-342
E-mail: uprava@sumers.org
Internet adresa: www.sumers.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Radovi na iskorišćavanju šuma na podruĉju ŠG "Vuĉevica" Ĉajniĉe, u 2010. godini
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata
2. Izrada i popravka šumskih traktorskih vlaka
LOT 1
Odjel 29 g.j. "Radojna Zaborak"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 146,53 m3
lišćara 2.087,66 m3
Ukupno 2.234,19 m3
2. Popravka traktorskih vlaka 1.500 m duţnih
LOT 2
Odjel 24 g.j. "Radojna Zaborak"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 2368,21 m3
lišćara 217,17 m3
Ukupno 2.585,38 m3
2. Izrada traktorskih vlaka 450 m duţnih
3. Popravka traktorskih vlaka 50 m duţnih
LOT 3
Odjel 59 G. J "Radojna-Zaborak"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 1730,06 m3
lišćara 221,44 m3
Ukupno 1951,50 m3
LOT 4 Odjel 26 G. J "Janjina Stakorina"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 1332,50 m3
lišćara 656,41 m3
Ukupno 1988,91 m3
2. Izrada traktorskih vlaka 400,50 m duţnih
LOT 5
Odjel 101 G. J "Sutjeska Radojna"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 1109,03 m3
lišćara 1843,60 m3
Ukupno 2.952,63 m3
2. Izrada traktorskih vlaka 50 m duţnih
LOT 6
Sluĉajni uţitak G. J "Janjina Stakorina"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 5407,00 m3
lišćara 1410,00 m3
Ukupno 6817,00 m3
LOT 7
Sluĉajni uţitak G. J "Sutjeska Radojna"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 930,00 m3
lišćara 310,00 m3
Ukupno 1240,00 m3
LOT 8
Sluĉajni uţitak G. J "Radojna Zaborak"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 2800,00 m3
lišćara 1060,00 m3
Ukupno 3860,00 m3
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine su date u tenderskoj dokumentaciji i taĉki II.4. ovog obavještenja.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Šumskog gazdinstva "Vuĉevica" Ĉajniĉe
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvoĊenju.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garanciju doznaĉiti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankarske garancije ili kreditnog
pisma.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Visina kaucije koja ne moţe biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po
ispostavljenom raĉunu (ili privremenoj situaciji) izvoĊaĉa.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora uz ponudu da dostavi sljedeće potvrde:
1)
potvrdu da nije pod steĉajem ili likvidacijom (od registarskog suda),
2) potvrdu da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili za izdavanje naloga za
prisilnu likvidaciju (od registarskog suda),
3) potvrdu da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
posl.ponašanja u periodu od pet godina,
4) potvrdu da nije proglašen krivim za ozbiljan profes. prekršaj od strane nadleţnog suda u
periodu od pet godina,
5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje i
PIO osiguranje
6)
potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza (direktni i indirektni porezi)
Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave),
2)
dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost)
3) ovjeren dokaz o registraciji za izvoĊenje traţenih radova u nadleţnom sudu (obrazac 3 iz
sudskog registra),
4) rješenje o ispunjenosti uslova za izvoĊenje navedenih radova izdato od strane
nadleţnog Ministarstva - Licenca
5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvoĊenje radova (popisne liste) i
dokaz o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (spisak radnika ovjeren
u nadleţnom fondu PIO),
6)
dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude),
7) dokaz o uplati naknade za korištenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM po
lotu
8) podatke o uspješnosti izvoĊenja radova u šumarstvu po prethodno sklopljenim
ugovorima sa JP ili drugim Preduzećima šumarstva van granica Republike Srpske referensa
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
najpovoljnija ukupna cijena
2)
dinamika i rok završetka
3)
uslovi i naĉin plaćanja
uĉešće do 75%
uĉešće do 15%
uĉešće do 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM+PDV po 1 lotu. Dostaviti
dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoistoĉne Evrope" Filijala Sokolac, na Ţiro-raĉun 562001-00000330-38.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 15,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. god. u 11,00 ĉasova
U prostorijama Direkcije u Sokocu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ će ponudu dostaviti liĉno ili preporuĉenom poštanskom pošiljkom koja mora biti
propisno ovjerena od ovlaštenog lica u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ".
Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odreĊenog za podnošenje ne smiju se otvarati
niti razmatrati i vratiće se ponuĊaĉu.
Cijene ponuda izraziti u KM bez PDV-a.
(1-13-6001-10)
13 - JANAB
JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Jeftić Miladin, dipl. ing. šum.
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Grad: Sokolac
Identifikacioni broj: 4400632340004
Registarski broj obveznika na dodatu vrijednost: 400632340004
Telefon: 057/405-327; 405-302
Fax: 057/405-342
E-mail: uprava@sumers.org
Internet adresa: www.sumers.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Radovi sjeĉe, izrade i izvoza ŠDS u 2010. godini, na podruĉju ŠG "Maglić" Foĉa
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sjeĉa i izvoz ŠDS-a, popravka i izrada vlaka (prema Planu za 2010. godinu)
Radovi ukljuĉuju:
- sjeĉa i izrada
- izvoz do kamionskog puta
- popravak i izrada traktorskih vlaka
Koliĉina radova po lotovima nalazi se u projektnoj dokumentaciji koja se moţe preuzeti u
organizacionom dijelu Preduzeća.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT
Odjel Gosp.
jedinica
Ĉetinari Lišĉari Ukupno
(m3)
1.
57
2.207
1.090
3.297
2.
155/1 Zelengora- 1.186
Kmur
1718
2.904
3.
155/2 Zelengora- 971
Kmur
1877
2.848
4.
156
1171
1.842
5856
10.891
FoĉaToholji
Zelengora- 671
Kmur
UKUPNO:
(1-4)
5035
Popravka i izrada tr. vlaka opisani u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Šumskog gazdinstva "Maglić" Foĉa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvoĊenju
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garanciju doznaĉiti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankarske garancije.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Visina kaucije koja ne moţe biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po
ispostavljenom raĉunu (ili privremenoj situaciji) izvoĊaĉa.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora uz ponudu da dostavi sljedeće potvrde:
1)
potvrdu da nije pod steĉajem ili likvidacijom (od registarskog suda)
2) potvrdu da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili za izdavanje naloga za
prisilnu likvidaciju (od registarskog suda)
3) potvrda da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja u periodu od pet godina
4) potvrdu da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog
suda u periodu od pet godina
5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje i
PIO osiguranje
6)
potvrda da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza
Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave)
2)
dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost)
3) dokaz o registraciji za izvoĊenje radova u šumarstvu u nadleţnom sudu (obrazac 3 iz
sudskog registra)
4) rješenje o ispunjenosti uslova za izvoĊenje radova u šumarstvu izdato od strane
nadleţnog ministarstva
5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvoĊenje radova (popisne liste) i
dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjeren u nadleţnom
fondu PIO)
6)
dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude)
7) dokaz o uplati naknade za korištenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM po
lotu
8) podatke o uspješnosti izvoĊenja radova u šumarstvu po prethodno sklopljenim
ugovorima sa JP ili drugim preduzećima šumarstva van granice Republike Srpske referensa
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
najpovoljnija ukupna cijena
2)
dinamika i rok završetka
3)
uslovi i naĉin plaćanja
uĉešće do 75%
uĉešće do 15%
uĉešće do 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti tokom postupka u organizacinom dijelu.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV po lotu.
Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoistoĉne Evrope" Filijala Sokolac, na Ţiro
raĉun 562-001-00000330-38.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 15,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 11,00 ĉasova,
U prostorijama Direkcije u Sokocu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ će ponudu dostaviti liĉno ili preporuĉenom poštanskom pošiljkom koja mora biti
propisno ovjerena od ovlaštenog lica u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ".
Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odreĊenog za podnošenje ne smiju se otvarati
niti razmatrati i vratiće se ponuĊaĉu.
(1-13-6004-10)
13 - JANAB
JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
ODJELJENJE DIREKCIJE JPŠ BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac Odjeljenje Direkcije JPŠ Banja
Luka
Kontakt osoba: Jamedţija Mihajlo
Adresa: Grĉka 21
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4400632340004
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
400632340004
Telefon: 051/214-799
Fax: 051/214-799
E-mail: uprava@sumers.org
Internet adresa: www.sumers.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodno-fi- nansijskom planu za 2010.
godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT G.J.
Odjel Vrsta
radova
Koliĉina m3
Sati
Duţina
rada
mŢ
TG-140
Sjeĉa Izvoz Izgradnja
premosnica
1.
Donja 65/1
Veli-
Radovi na 1515 1515 8
sjeĉi, izradi i
Izgradnja i
popravka
vlaka
3618
ka
Usora
privlaĉenju
šumskih
drvnih
sortimenata,
radovi na
izgradnji
premosnica
i radovi na
izgradnji
traktorskih
vlaka
2.
Gor
3
nja
Velika
Usora
Radovi na 1551 1551 3
sjeĉi, izradi i
privlaĉenju
šumskih
drvnih
sortimenata,
radovi na
izgradnji
premosnica
i radovi na
izgradnji i
popravci
traktorskih
vlaka
2585
3.
Gornja
Veli-
4/1
Radovi na 2038 2038
sjeĉi, izradi i
privlaĉenju
šumskih
drvnih
sortimenata
i radovi na
izgradnji
traktorskih
vlaka
1124
134
Radovi na 2303 2303
sjeĉi, izradi i
privlaĉenju
šumskih
drvnih
sortimenata,
radovi na
izgradnji i
popravci
traktorskih
1425
ka
Usora
4.
Gornja
Velika
Usora
vlaka
5.
Mala 16
Usora
Radovi na 668
sjeĉi, izradi i
privlaĉenju
šumskih
drvnih
sortimenata,
radovi na
izgradnji i
popravci
traktorskih
vlaka
668
6.
Mala 46
Usora
Radovi na 886
sjeĉi, izradi i
privlaĉenju
šumskih
drvnih
sortimenata,
radovi na
izgradnji
traktorskih
vlaka
886
UKUPNO:
2
8961 8961 13
4475
3472
16699
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine su date u tenderskoj dokumentaciji i taĉki II.4. ovog obavještenja.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Šumskog gazdinstva "Borja" Teslić
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedna lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvoĊenju
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garanciju doznaĉiti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankarske garancije.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Visina kaucije koja ne moţe biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po
ispostavljenom raĉunu (ili privremenoj situaciji) izvoĊaĉa.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora uz ponudu da dostavi sljedeće potvrde:
1)
potvrdu da nije pod steĉajem ili likvidacijom (od registarskog suda)
2) potvrdu da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili za izdavanje naloga za
prisilnu likvidaciju (od registarskog suda)
3) potvrdu da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog posl.
ponašanja u periodu od pet godina
4) potvrdu da nije proglašen krivim za ozbiljan profes. prekršaj od strane nadleţnog suda u
periodu od pet godina
5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje i
PIO osiguranje
6)
potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza
Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave)
2)
dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost)
3) dokaz o registraciji za izvoĊenje traţenih radova u nadleţnom sudu (obrazac 3 iz
sudskog registra)
4) rješenje o ispunjenosti uslova za izvoĊenje radova izdato od strane nadleţnog
ministarstva
5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvoĊenje radova (popisne liste) i
dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjeren u nadleţnom
fondu PIO)
6)
dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude)
7)
dokaz o uplati naknade za korištenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM
8) podatke o uspješnosti izvoĊenja radova u šumarstvu po prethodno sklopljenim
ugovorima sa JP ili drugim preduzećima šumarstva van granica Republike Srpske referensa
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
najpovoljnija ukupna cijena
2)
dinamika i rok završetka
3)
uslovi i naĉin plaćanja
uĉešće do 75%
uĉešće do 15%
uĉešće do 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM + PDV.
Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoistoĉne Evrope" Filijala Sokolac, na Ţiro
raĉun broj 562-001-00000330-38.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 15,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 11,00 ĉasova
U prostorijama Odjeljenja Direkcije u Banjoj Luci
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ će ponudu dostaviti liĉno ili preporuĉenom poštanskom pošiljkom koja mora biti
propisno ovjerena od strane ovlaštenog lica u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "NE
OTVARAJ".
Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odreĊenog za podnošenje ne smiju se otvarati
niti razmatrati i vratiće se ponuĊaĉu.
(1-13-6005-10)
13 - JANAB
JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
ODJELJENJE DIREKCIJE JPŠ BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Odjeljenje Direkcije JPŠ Banja Luka
Kontakt osoba: Jamedţija Mihajlo
Adresa: Grĉka 21
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4400632340004
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
400632340004
Telefon: 051/214-799
Fax: 051/214-799
E-mail: uprava@sumers.org
Internet adresa: www.sumers.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodno-fi- nansijskom planu za 2010.
godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka radova sjeĉe i izrade, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata:
LOT PRIVREDNA
JEDINICA
ODJEL RADOVI
1.
PotociResanovaĉa
53
Sjeĉa i izrada,
izvoz i iznos
šds
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine su date u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Šumskog gazdinstva "Ribnik" Ribnik
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvoĊenju
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garanciju doznaĉiti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankarske garancije ili kreditnog
pisma.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Visina kaucije koja ne moţe biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po
ispostavljenom raĉunu (ili privremenoj situaciji) izvoĊaĉa
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora uz ponudu da dostavi sljedeće potvrde:
1)
potvrdu da nije pod steĉajem ili likvidacijom (od registarskog suda)
2) potvrdu da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili za izdavanje naloga za
prisilnu likvidaciju (od registarskog suda)
3) potvrdu da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog posl.
ponašanja u periodu od pet godina
4) potvrdu da nije proglašen krivim za ozbiljan profes. prekršaj od strane nadleţnog suda u
periodu od pet godina
5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje i
PIO osiguranje
6)
potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza
Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave)
2)
dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost)
3) dokaz o registraciji za izvoĊenje radova u šumarstvu u nadleţnom sudu (obrazac 3 iz
sudskog registra)
4) rješenje o ispunjenosti uslova za izvoĊenje radova u šumarstvu izdato od strane
nadleţnog ministarstva
5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvoĊenje radova (popisne liste) i
dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjerene kopije prijava
nadleţnom fondu PIO)
6)
dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude)
7) dokaz o uplati naknade za korištenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM, po
lotu
8) podatke o uspješnosti izvoĊenja radova u šumarstvu po prethodno sklopljenim
ugovorima sa JP ili drugim preduzećima šumarstva van granica Republike Srpske referensa
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
najpovoljnija ukupna cijena
2)
dinamika i rok završetka
3)
uslovi i naĉin plaćanja
uĉešće do 75%
uĉešće do 15%
uĉešće do 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM + PDV po 1 lotu.
Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoistoĉne Evrope" Filijala Sokolac, na Ţiro
raĉun broj 562-001-00000330-38.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 15,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 11,00 ĉasova
U prostorijama Odjeljenja Direkcije u Banjoj Luci
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ će ponudu dostaviti liĉno ili preporuĉenom poštanskom pošiljkom koja mora biti
propisno ovjerena od strane ovlaštenog lica u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "NE
OTVARAJ".
Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odreĊenog za podnošenje ne smiju se otvarati
niti razmatrati i vratiće se ponuĊaĉu.
(1-13-6006-10)
13 - JANAB
"JP BH POŠTA" DOO SARAJEVO
CENTAR POŠTA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10.2.7.-13.73-454/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo
Kontakt osoba: Edin Ljumanović
Adresa: Zmaja od Bosne 88 (za tendersku dokumentaciju - Protokol)
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200682210021
Telefon: 033/723-454
Fax: 033/723-454
E-mail: edinlj@bhp.ba
Internet adresa: www.bhp.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvoĊenju molersko farbarskih radova u objektima CP Sarajevo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje molersko farbarskih radova u objektima CP Sarajevo, kako je dato u tenderskoj
dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Precizirano specifikacijom u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kanton Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
60 (šesdeset) dana od dana uvoĊenja u posao od strane predstavnika Investitora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna i neopoziva garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje
ponude u iznosu od 2.000 KM sa rokom opcije ponude + 30 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa da će u sluĉaju dodjele ugovora, obezbijediti neopozivu i bezuslovnu (bez
prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti
ugovora sa rokom vaţnosti: od zakljuĉenja ugovora do završetka radova + garantni rok
(jedna godina) + 30 dana, na naĉin kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od sluĉajeva
navedenih u ĉl. 23. Zakona o javnim nabavkama, na naĉin i u formi kako je to naznaĉeno u
tenderskoj dokumentaciji - sadrţaj ponude
- sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadleţnih organa ne smiju biti starija od 3 (tri)
mjeseca
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Potvrda poslovne banke o likvidnosti ponuĊaĉa kojom dokazuje da raĉun dobavljaĉa nije bio
blokiran u zadnja 3 mjeseca prije podnošenja ponude.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
PonuĊaĉ je obavezan ukoliko Ţeli koristiti pogodnosti preferencijalnog tretmana utvrĊenog
Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih
nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 50/05, 105/06 i 24/09 ) dostaviti dokumente:
- Izjavu kojom potvrĊuje, da je najmanje 50 % porijeklom iz BiH
Napomena: Ponuda ponuĊaĉa koji ne dostavi predloţeni dokument biti će tretirana bez
primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjave sve druge uslove ugovornog organa
navedene u tenderskoj dokumentaciji.
Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuĊaĉ dostavio laţnu izjavu, odnosno ne moţe
dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, biti će tretiran u skladu sa odredbama
ĉlana 23. stav 1. pod g) Zakona o javnim nabavkama BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah po objavljivanju od 21. 5. 2010. godine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 12,15 sati
Zmaja od Bosne 88, I kat, soba 106
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti na Protokolu ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo,
Centar pošta Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 88, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog
iznosa - 30,00 KM po svakom lotu u koji je uraĉunat PDV. Plaćanje je potrebno izvršiti na
raĉun broj: 3389 0022 0875 2866 kod UniCredit Bank, u korist "JP BH POŠTA" d.o.o.
Sarajevo - Centar pošta Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za izvoĊenje
molersko farbarskih radova u objektima CP Sarajevo". PonuĊaĉ je duţan, prilikom
prezimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o
registraciji PDV obveznika.
Zapeĉaćenu ponudu sa punom adresom ponuĊaĉa sa naznakom "Ponuda za izvoĊenje
molersko farbarskih radova u objektima CP Sarajevo" - NE OTVARATI" dostaviti , na
Protokol ugovornog organa ili preporuĉenom poštom na adresu: "JP BH POŠTA" d.o.o.
Sarajevo - Centar pošta Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, Bosna i
Hercegovina, najkasnije do 24. 5. 2010. godine do 12,00 sati.
U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije
do 24. 5. 2010. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje
nisu prispjele ili predate na Protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, neće
se razmatrati i biće vraćene na adresu ponuĊaĉa neotvorene.
Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama "JP BH POŠTA" d.o.o.Sarajevo - Centar
pošta Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, prvi sprat kancelarija 106, dana 24. 5.
2009. godine u 12,15 sati. Predstavnici ponuĊaĉa mogu prisustvovati javnom otvaranju
ponuda. O rezultatima otvorenog postupka ponuĊaĉi će biti naknadno obavješteni.
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci,
kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminirana zbog formalno pravnih ili
suštinskih nedostataka.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prilikom utvrĊivanja validnosti dokumenata, odnosno
analize ponuda, primjenom ĉlana 14.
Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 3/05), a u
cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poreĊenja ponuda naknadno pismeno zatraţi
dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitini aspekt ponude,
odnosno da moţe prihvatiti ponudu koja sadrţi greške ili propuste koji se mogu ispraviti a
time se ne mijenja bitini aspekt ponude niti narušava konkurencija.
Zainteresovani ponuĊaĉi mogu u pismenoj formi od ugovornog organa, traţiti pojašnjenje
tenderske dokumentacije nakasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponude tj. do 14.
5. 2010. godine putem faksa broj 033/723-454 sa naznakom za: "Tim za pripremu tenderske
dokumentacije o "IzvoĊenje molersko farbarskih radova u objektima CP Sarajevo".
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovom Obavještenju o javnoj
nabavci.
Ugovorni organ, zadrţava pravo da prekine-otkaţe postupak dodjele ugovora iz razlogasluĉajeva navedenih u ĉlanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ĉemu će objaviti
obavještenje o otkazivanju.
Tekst obavještenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Sluţbenom glasniku BiH" od 26. 4.
2010. godine, na web stranici www.bhp.ba, web stranici Javnih nabavki
www.iavnenabavke.ba.
(1-13-6021-10)
13 - JANAB
OPŠTINA QUBIWE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Qubiwe
Kontakt osoba: Slavoqub Mihić
Adresa: Svetosavska 2
Poštanski broj: 88380
Grad: Qubiwe
Identifikacioni broj: 4401392570003
Telefon: 059/630-287
Faks: 059/630-288
E-mail: ljubinje@teol.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Na osnovu odluka naĉelnika Opštine Qubiwe br. 02-022-34/10 od 15. 4. 2010. godine i 02022-35/10 od 15. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Asfaltirawe i rehabilitacija dionica lokalnih puteva na podruĉju opštine Qubiwe:
LOT I
Krĉa Dola - Gorwa Ivica
LOT II
Ĉeprusi - Dowa Kapavica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Qubiwe
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
60 dana od uvoĊewa izvoĊaĉa u posao.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Nije primjewivo
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nije primjewivo
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Ekonomski najpovoqnija ponuda, prema sqedećim kriterijumima:
b)
-
cijena
80%
-
kvalitet
-
rok izvoĊewa radova
10%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići u Administrativnoj sluţbi Opštine Qubiwe u
kancelariji Odsjeka za urbanizam, za vrijeme trajawa javnog poziva, svakim radnim danom u
vremenu od 8,00 do 15,00 ĉasova od dana objavqivawa obavještewa u "Sluţbenom glasniku
BiH", ili će biti dostavqena u roku tri dana nakon pisanog zahtjeva ponuĊaĉa az dostavqawe
tenderske dokumentacije.
Tenderska dokumentacija se preuziam uz dokaz o uplati bespovratne novĉane naknade na
Ţiro raĉun Administratvine sluţbe Opštine Qubiwe br. 56208800002777717 u iznosu od
100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude su dozvoqene samo na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 25. 5. 2010. godine do 12,00 ĉasova.
Ponude se predaju na šalteru protokola Opštine Qubiwe.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana otvarawa ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvarawe ponuda će se obaviti u sali Opštine Qubiwe i to:
25. 5. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
1. Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo poštom ili kurirom)
biće vraćene ponuĊaĉu neotvorene i neće se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe
"NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE".
Ponudu dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa nazivom ponuĊaĉa, sa naznakom: "Ponuda za
izvoĊewe radova asfaltirawa i rehabilitacije lokalnih puteva".
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku te zadrţava pravo da
prihvati ili odbije svaku ponudu u sluĉajevima navedenim ĉlanom 12. i 46. ZJN.
2. Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještewu o
nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti elimnisana zbog formalno pravnih ili
suštinskih nedostataka.
3.
Sva uvjerewa, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana
4. Ugovorni organ zadrţava pravo da prilikom utvrĊivawa validnosti dokumenata, odnosno
analize ponuda, primjenom ĉlana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 3/05), a u ciqu olakšawa procesa ispitivawa, ocjene i poreĊewa
ponuda, naknadno pismeno zatraţi dodatne informacije koje ne smiju predstavqati izmjenu
ponuda niti bitni aspekt ponude, odnosno da moţe prihvatiti ponudu koja sadrţi greške ili
propuste koji se mogu ispraviti a time se ne mijewa bitni aspekt ponude niti narušava
konkurencija.
(1-13-6024-10)
13 - JANAB
OPTŠTINA TREBIWE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Tebiwe
Kontakt osoba: Nataša Tuĉić, Smiqa Ruţić
Adresa: Vuka Karaxića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401369910000
Telefon: 059/273-360
Faks: 059/273-360
E-mail: opstina@trebinje.rs.ba
Internet adresa: www.trebinje.rs.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1., kancelarija naĉelnika Odjeqewa za stambeno-komu- nalne poslove
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Broj
lota
Naziv nabavke
Sklapawe
okvirnog
sporazuma
LOT
1
Odrţavawe javne
higijene
Ne
LOT
2
Odrţavawe javnih zelenih Ne
površina
LOT
3
IzvoĊewe nepredvidivih
radova-hitne intervencije
Da
LOT
4
Odrţavawe semafora
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Na osnovu Odluke Skupštine Opštine Trebiwe o usvajawu buxeta za Opštinu Trebiwe za
2010. godinu i Odluke o usvajawu Programa zajedniĉke komunalne potrošwe.
Nabavka putem otvorenog postupka i to:
LOT 1 Nabavka br. 11-370-380/10
LOT 2 Nabavka br. 11-370-375/10
LOT 3 Nabavka br. 11-370-404/10
LOT 4 Nabavka br. 11-370-384/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka
broj:
Opis nabavke
LOT 1: 11370-380/10
Odrţavawe javne higijene u
2010. godini
LOT 2: 11370-375/10
Odrţavawe javnih zelenih
površina u 2010. godini
LOT 3: 11370-404/10
IzvoĊewe raodva koji se pojave
u toku godine, a nije ih moguće
predvidjeti-hitne intervencije
LOT 1: 11370-384/10
Odrţavanje svjetleće
saobraćajne signalizacijesemafora
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekolikol otova ili sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Za sve lotove definisan u tenderskom dokumentu
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Nije primjewivo
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nije primjewivo
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići u Opštini Trebiwe u kancelariji naĉelnika
Odjeqewu za opštu upravu za stambeno-komunalne poslove svakim radnim danom u
vremenu od 8,00 do 15,00 ĉasova od dana objavqivawa obavještewa u "Sluţbenom glasniku
BiH", uz dokaz o uplati 50,00 (pedeset) KM po lotu. Primalac - Buxet Opštine Trebiwe, svrha
doznake - uplata za tendersku dokumentaciju, na raĉu 565-801-80000002-14, vrsta prihoda
722521 ili 729124.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude su dozvoqene samo na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajwi rok za dostavqawe ponuda je do:
Broj
lota
Opis lota
Krajwi rok za
dostavqawe
ponuda je
LOT Odrţavawe javne
1
higijene
25. 5. 2010.
godine u 8,00
ĉasova
LOT Odrţavawe javnih
2
zelenih površina
25. 5. 2010.
godine u 8,00
ĉasova
LOT IzvoĊewe
3
nepredvidivih
radova-hitne
intervencije
25. 5. 2010.
godine u 8,00
ĉasova
LOT Odrţavawe
4
semafora
25. 5. 2010.
godine u 8,00
ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana otvarawa ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvarawe ponuda će se obaviti u maloj sali Opštine Trebiwe i to:
Broj Opis lota
lota
Datum i vrijeme
otvarawa ponuda
LOT Odrţavawe javne
1
higijene
25. 5. 2010. u
8,30 ĉasova
LOT Odrţavawe javnih
2
zelenih površina
25. 5. 2010. u
9,00 ĉasova
LOT IzvoĊewe
3
nepredvidivih
radova-hitne
intervencije
25. 5. 2010. u
10,30 ĉasova
LOT Odrţavawe
4
semafora
25. 5. 2010. u
11,00 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
1. Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo poštom ili kurirom)
biće vraćene ponuĊaĉu neotvorene i neće se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe
"NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE".
Ugovorni organ ne snosi nikakakve troškove ponuĊaĉa u postupku te zadrţava pravo da
prihvati ili odbije svaku ponudu u sluĉajevima navedenim ĉlanom 12. ZJN.
Ukoliko ponuĊaĉ dostavqa ponudu za više lotova treba da dostavi originalne dokumente (ili
ovjerene fotokopije) samo za jedan lot, a za ostele lotove fotokopije istih to pismeno
naglasiti.
(1-13-6043-10)
13 - JANAB
OPŠTINA BIJEQINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ SKP-30 (c1, 101 LOT)/10
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Bijeqina
Kontakt osoba: Tomica Stojanović
Adresa: Trg Kraqa Petra I KaraĊorĊevića 1
Poštanski broj: 76 300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400358930002
Telefon: 055/233-176
Faks: 055/210-162
E-mail: javnab@sobijeljina.org
Internet adresa: www.sobijeljina.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Asfaltirawe puteva i ulica na podruĉju opštine Bijeqina
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Asfaltirawe puteva i ulica na podruĉju opštine Bijeqina
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Bijeqina
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
Asfaltirawe puteva i ulica na podruĉju opštine Bijeqina
LOT 1:
Asfaltirawe dijela ulice Bawanska u MZ "Ledinci", duţine 60,00 m1
LOT 2:
Asfaltirawe mreţe puteva - ulcia u MZ "Gojsovac", ukupne duţine 405,00 m1
LOT 3:
Asfaltirawe dijela ulice Semberskih ratara u MZ "Ledinci", duţine 165,00 m1
LOT 4:
Asfaltirawe dijela ulice Panteliska (lijevi odvojak) u MZ "Novo naseqe", duţine 145,00 m1
LOT 5:
Asfaltirawe ulice Vladike Gavrila u MZ "Vuk Karaxić", duţine 450,00 m1
LOT 6:
Asfaltirawe ulice Mlade Bosne u MZ "Vuk Karaxić", duţine 300,00 m1
LOT 7:
Asfaltirawe dijela ulice Srpske vojske (dva odvojka desno) u MZ "Vuk Karaxić", ukupne
duţine 405,00 m1
LOT 8:
Asfaltirawe ulice Mitar Trifunović Uĉo u MZ "Stari grad", duţine 230,00 m1
LOT 9:
Asfaltirawe ulice Krajiška u MZ" Filip Višwić", duţine 130,00 m1
LOT 10:
Asfaltirawe dijela ulice Raje Bawiĉića (odvojak desno) u MZ "Dašnica", duţine 115,00 m1
LOT 11:
Asfaltirawe dijela ulice Cara Uroša (sporedni odvojak) u MZ "Dašnica 1", duţine 55,00 m1
LOT 12:
Asfaltirawe dijela ulice Majeviĉka (lijevi odvojak) u MZ" Stari grad", duţine 135,00 m1
LOT 13:
Asfaltirawe dijela ulice Đakona Avakuma (lijevi odvojak) u MZ "Veqko Lukić", duţine 75,00
m1
LOT 14:
Asfaltirawe dijela ulice Moskovska (sporedni odvojak) u MZ "Ledinci", duţine 35,00 m1
LOT 15:
Asfaltirawe dijela ulice Dušana Radovića u MZ "Veqko Lukić Kurjak", duţine 90,00 m1
LOT 16:
Asfaltirawe dijela ulice Dušana Radovića (blok III) u MZ "Veqko Lukić Kurjak", duţine 225,00
m1
LOT 17:
Asfaltirawe dijela ulice Srpske dobrovoqaĉke garde (desni odvojak) u MZ "Ledinci", duţine
190,00 m1
LOT 18:
Asfaltirawe dijela ulice Srpske vojske (lijevi odvojak) u MZ "Galac", duţine 220,00 m1
LOT 19:
Asfaltirawe dijela ulice Kosovska (lijevi odvojak) u MZ "Galac", duţine 80,00 m1
LOT 20: Asfaltirawe dijela ulice Đure Daniĉića i Baje Stanišića (sporedni odvojci) u MZ"
Bogdanovići", ukupne duţine 155,00 m1
LOT 21:
Asfaltirawe dijela ulice Arsenija Ĉarnojevića (lijevi odvojak) u MZ "Ledinci" duţine 67,00 m1
LOT 22:
Asfaltirawe dijela ulice 27. marta (sporedni odvojak) u MZ "Jawa", duţine 332,00 m1
LOT 23:
Asfaltirawe dijela ulice Dušana Radovića (V desno) u MZ "Veqko Lukić Kurjak", duţine
190,00 m1
LOT 24:
Asfaltirawe dijela ulice Jurija Gagarina (sporedni odvojak) u MZ "15. majeviĉka, duţine
120,00 m1
LOT 25:
Asfaltirawe dijela ulice Petrogradska u MZ "Ledinci", duţine 230,00 m1
LOT 26:
Asfaltirawe dijela ulice Srpske vojske u MZ "Galac", duţine 220,00 m1
LOT 27:
Asfaltirawe dijela ulice Komitska (desni odvojak) u MZ "Ledinci", duţine 200,00 m1
LOT 28:
Asfaltirawe dijela ulice Svetozara Đorovića (lijevi odvojak) u MZ "15. majeviĉka", duţine
175,00 m1
LOT 29:
Asfaltirawe dijela ulice Petra Koĉića (desni odvojak) u MZ "Dašnica 1", duţine 60,00 m1
LOT 30:
Asfaltirawe dijela ulice Cara Lazara (sporedni odvojak) u MZ "Ledinci", duţine 90,00 m1
LOT 31:
Asfaltirawe dijela ulice Stefana Deĉanskog, Cara Lazara (sporedni odvojak) u MZ "Veqko
Lukić", duţine 705,00 m1
LOT 32:
Asfaltirawe ulice Teodora Sofrenića u MZ "15. majeviĉka", duţine 265, 00 m1
LOT 33:
Asfaltirawe dijela ulice Arsenija Ĉarnojevića (sporedni odvojak) u MZ "Ledinci", duţine 90,00
m1
LOT 34:
Asfaltirawe dijela ulice Vaska Pope u MZ "Došnica" duţine 275,00 m1
LOT 35:
Asfaltirawe dijela lokalnog puta L-38 u MZ "Gradaĉac-Stupaw, duţine 1400,00 m1
LOT 36:
Asfaltirawe dijela lokalnog puta L-12 u MZ "Dragaqevac Gorwi", duţine 640,00 m1
LOT 37:
Asfaltirawe dijela lokalnog puta L-41 u MZ "ĈaĊavica Gorwa", duţine 1500,00 m1 i
nekategorisanog dijela na lokaciji Studenac duţine 100 m1
LOT 38:
Asfaltirawe dijela lokalnog puta L-18 u MZ "Zagoni", duţine 1350,00 m1
LOT 39:
Asfaltirawe dijela lokalnog puta L-50 u MZ "Suvo poqe", duţine 800,00 m1 i
nekategorinsanog puta duţine 100 m1
LOT 40:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Gorwe Crwelovo"-Ćuskića put, duţine 1450,00 m1
LOT 41:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Gorwi Magnojević" - zaseok Trifunovići, duţine
410,00 m1
LOT 42:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Dowa ĈaĊavica" - Zekića put, duţine 430,0 m1
LOT 43:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Kovaĉići" - Lomigorić mala, duţine 1800,00 m1
LOT 44:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Suvo poqe" - @ivanovića put, duţine 1400,00 m1
LOT 45:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "G. Zagoni", ukupne duţine 1815,00 m1 (prva
dionica 1700x3,5 m1; druga dionica
115x 4m1)
LOT 46:
Asfaltirawe mreţe nekategorisanih puteva u MZ "Puĉile", ukupne duţine 910,00 m1
LOT 47:
Asfaltirawe nekategorsanog puta u MZ "Velika Obarska" - Simića put, duţine 120,00 m1
LOT 48:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Gradac" - ukupne duţine 580,00 m1 (prva dionica
330x3m1, druga dionica 250x2,6m1)
LOT 49:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Gorwa ĈaĊavica" - zaseok Popovići, duţine 230,00
m1
LOT 50:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Patkovaĉa" - pored kanala, duţine 150,00 m1
LOT 51:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Brodac" Jelaz, duţine 700,00 m1
LOT 52:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Brodac", duţine 900,00 m1
LOT 53:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Patkovaĉa" duţine 620,00 m1
LOT 54:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Dowi Magnojević", ukupne duţine 1560,00 m1
(prva dionica 1160 m1-Zarići, druga dionica 400 m1 Milivojevići)
LOT 55:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Patkovaĉa", duţine 570,00 m1
LOT 56:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Hase" - Novo naseqe, duţine 280,00 m1
LOT 57:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Dowa ĈaĊavica"- Jokići, ukupne duţine 840,00 m1
(prva dionica 720 m1, druga dionica 120 m1)
LOT 58:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Amajlije", ukupne duţine 335,00 m1 (prva dionica
75 m1, druga dionica 260 m1)
LOT 59:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Sredwa ĈaĊavica" - pored škole, ukupne duţine
980,00 m1 (prva dionica 850 m1, druga dionica 130 m1)
LOT 60:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Glaviĉice", duţine 900,00 m1
LOT 61:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Patkovaĉa blok br. 8" - Gavrići i Petrovići ukupne
duţine 390,00 m1 (prva dionica 170 m1, druga dionica 220 m1)
LOT 62:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Dvorovi" - Sarići, Jawići i Ilići, duţine 240,00 m1
LOT 63:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Dvorovi" - Buxak, duţine 280,00 m1
LOT 64:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Glaviĉice" - Pavlovići, duţine 150,00 m1
LOT 65:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Sredwa ĈaĊavica", duţine 760,00 m1
LOT 66:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Velika Obarska" - Tanackovići, duţine 150,00 m1
LOT 67:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Velika Obarska" - Bukovica, duţine 350,00 m1
LOT 68: Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Sredwi Zagoni" - pored igrališta, duţine
320,00 m1
LOT 69:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Gradac" - Jeftići, duţine 400,00 m1
LOT 70:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Gradac" - Xelići, duţine 600,00 m1
LOT 71:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Sredwi Dragaqevac" - Savići i pored grobqa,
ukupne duţine 1510,00 m1 (prva dionica 1430 m1, druga dionica 80 m1)
LOT 72:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Dowe Crwelovo", duţine 700,00 m1
LOT 73:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Brodac", ukupne duţine 600,00 m1 (prva dionica
300 m1, druga dionica 300 m1)
LOT 74:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Batković" - put za Gojsovac, duţine 300,00 m1
LOT 75:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Kriva bara" - Orašje, duţine 600,00 m1
LOT 76:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ Ĉengić", ukupne duţine 465,00 m1 (prva dionica 70
m1, druga dionica 260 m1, treća dionica 135 m1)
LOT 77:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Ĉengić" - Starĉevići, duţine 350,00 m1
LOT 78:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Ĉengić", ukupne duţine 585,00 m1 (prva dionica
350 m1, druga dionica 100 m1, treća dionica 80 m1, ĉetvrtka dionica 55 m1)
LOT 79:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Velika Obarska, duţine 500,00 m1
LOT 80:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Patkovaĉa" - blok 5, put drugi, duţine 420,00 m1
LOT 81:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ" Patkovaĉa-Bojano- vića put, duţine 150,00 m1
LOT 82:
Asfaltirawe nekategorisanog puta MZ "Gorwe Crwelovo" - Ruţiĉići, duţine 380,00 m1
LOT 83:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Gorwe Crwelovo", ukupne duţine 310,00 m1 (prva
dionica 230 m1, druga dionica 80 m1)
LOT 84:
Asfaltirawe nekategorisanih puteva u MZ "Vršani" ukupne duţine 940,00 m1 (prva dionica
470 m1, druga dionica 470 m1)
LOT 85:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Dowa Bukovica", duţine 452,00 m1
LOT 86:
Asfaltirawe dijela ulice Srpske vojske i Majeviĉka u MZ "Jawa", ukupne duţine 520,00 m1
LOT 87:
Asfaltirawe dijela ulice Braće Lazić-stara cesta u MZ "Jawa", duţine 400,00 m1
LOT 88:
Asfaltirawe dijela ulice Semberska u MZ "Jawa", duţine 430,00 m1
LOT 89:
Asfaltirawe dijela ulcie Gavrila Principa u MZ "Jawa" duţine 300,00 m1
LOT 90:
Asfaltirawe dijela ulice Skendera Kulenovića u MZ "Jawa", duţine 300,00 m1
LOT 91:
Asfaltirawe dijela ulice Vojvode Stepe u MZ "Jawa", ukupne duţine 705,00 m1
LOT 92:
Asfaltirawe dijela ulice Qubomira Nenadovića u MZ "15. majeviĉka", duţine 600,00 m1
LOT 93: Asfaltirawe dijela ulice 1. maja u MZ "Jawa", ukupne duţine 400,00 m1
LOT 94:
Asfaltirawe dijela ulice Desanke Maksimović u MZ "Jawa", ukupne duţine 310,00 m1
LOT 95:
Asfaltirawe dijela lokalnog puta L-5 duţine 420 m1, dijela lokalnog puta L-34 duţine 300 m1 i
izgradwa dva autobuska stajališta
LOT 96:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Bawica" - manastir Tavna, duţine 704 m1
LOT 97:
Asfaltirawe nekategorisanog puta u MZ "Novi", duţine 230 m1
LOT 98:
Asfaltirawe-presvlaĉewe dijela ul. Srpske dobrovoqaĉke garde u Bijeqini, duţine 180 m1 u
širini od 8,0 m1
LOT 99:
Izgradwa i asfaltirawe pješaĉko-biciklistiĉke staze pored lokalnog puta L-8 (BijeqinaAmajlije), duţine 2740,0 m1
LOT 100:
Rekonstrukcija trotoara u ul. Srpske vojske u Bijeqini, duţine 900 m1
LOT 101:
Izgradwa pješaĉke staze u ul. Stefana Deĉanskog u Bijeqini, duţine 500 m1 i širine 2,0 m1
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Neće se prihvatiti alternativne ponude.
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Od dana potpisivawa ugovora do 31. 12. 2010. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Bankarska garancija za dobro izvršewe ugovorenog posla u iznosu od 10% od bruto
vrijednosti ugovora- za svaki lot
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankarska garancija za otklawawe nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od bruto
vrijednosti ugovora - za svaki lot
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz prema ĉlanu 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak za meĊunarodne vrijednosne razrede
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići uz prethodnu uplatu od 10,00 KM po jednom lotu
na raĉun javnih prihoda Opštine Bijeqina kod Nove banke a.d. Bawa Luka, Filijala Bijeqina
broj 555-001-00002959-16 ili Pavlovic international Bank Bijeqina broj 554-001-0000395356, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke i brojem
lota.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina zakquĉno sa 7.
6. 2010. godine do 08,30 ĉasova, bez obzira na naĉin dostave - vidjeti taĉku I.4.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalni vremenski period vaţnosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvarawe ponude će se komisijski izvršiti 7. 6. 2010. godine u 9,00 ĉasova u prostorijama
Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u
jednu kovertu sa naznakom: "Asfaltirawe puteva i ulica na podruĉju opštine Bijeqina" - NE
OTVARAJ (sa naznakom lota). Otvarawu ponuda moţe prisustvovati jedan predstavnik
ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštewe. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u
postupku.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa 7. 6. 2010. godine do 8,30
ĉasova na pisarnicu Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina.
____________
INFORMATION OF PURCHASE SKP-30
(c1,101 lots)/10
GOODS
1. CONTRACTING ORGAN
I.1. FULL NAME AND ADRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
Organization: Municipality of Bijeljina
Adress: Trg Kralja Petra I Karadjordjevica 1
City: Bijeljina
Post code:76300
Phone: 055/233-100
Contact person: Tomica Stojanovic
IRS: 4400358930002
Phone number: 055/233-107
Fax: 055/210-162
E-mail: javnabsobn@gmail.com
Web site: www.sobijeljina.org
2. SUBJECT OF THE CONTRACT:
Paving of roads and streets in the area of municipality of Bijeljina
Divided in 101 LOTs:
Lot 1:
Paving a part of the Street Banjanska in local community "Ledinci", length 60,00 ml
Lot 2:
Paving networks of roads/street in Local Community "Gojsovac", total length 405,00 ml
Lot 3:
Paving a part of the Street Semberskih ratara in Local Community "Ledinci", length
165,00 ml
Lot 4:
Paving a part of the Street Panteliska (left side road) in Local Community "Novo naselje",
length 145,00 ml
Lot 5:
Paving of Street Vladike Gavrila in Local Community "Vuk Karadţić", length 450,00 ml
Lot 6:
Paving of Street Mlade Bosne in Local Community "Vuk Karadţić", length 300,00 ml
Lot 7:
Paving a part of the Street Srpske vojske (two side roads on the right) in Local Community
"Vuk Karadţić", total length 405,00 ml
Lot 8:
Paving of Street Mitar Trifunović Uĉo in Local Community "Stari grad" , length 230,00 ml
Lot 9:
Paving of Street Krajiška in Local Community "Filip Višnjić", length 130,00 ml
Lot 10:
Paving a part of the street Raje Banjiĉića (right side road) in Local Community "Dašnica",
length 115,00 ml
Lot 11:
Paving a part of the Street Cara Uroša (side road) in Local Community "Dašnica 1", length
55.00 ml
Lot 12:
Paving a part of the Street Majeviĉka (left side road) in Local Community "Stari grad", length
135,00 ml
Lot 13:
Paving a part of the Street Đakona Avakuma (left side road) in Local Comunity "Veljko Lukić",
length 75,00 ml
Lot 14:
Paving a part of the road Moskovska (side road) u in Local Community "Ledinci", length
35,00 ml
Lot 15:
Paving a part of the Street Dušana Radovića in Local Community "Veljko Lukić Kurjak",
length 90,00 ml
Lot 16:
Paving a part of the Street Dušana Radovića (block III) in Local Community "Veljko Lukić
Kurjak", length 225,00 ml
Lot 17:
Paving a part of the Street Srpske dobrovoljaĉke garde (right side road) in Local Community
"Ledinci", length 190,00 ml
Lot 18:
Paving a part of the Street Srpske vojske (left side road) in Local Community "Galac" length
220,00 ml
Lot 19:
Paving a part of the Street Kosovska (left side road) in Local Community "Galac", length
80,00 ml
Lot 20:
Paving a part of the Streets Đure Daniĉića and Baje Stanišića (side roads) in Local
Community "Bogdanovići", total length 155,00 ml
Lot 21:
Paving a part of the Street Arsenija Ĉarnojevića (left side road) in Local Community "Ledinci"
length 67,00 ml
Lot 22:
Paving a part of the Street 27. marta (side road) in Local Community "Janja", length 332,00
ml
Lot 23:
Paving a part of the Street Dušana Radovića (V to the right side) in Local Community "Veljko
Lukić Kurjak", length 190,00 ml
Lot 24:
Paving a part of the Street Jurija Gagarina (side road) in Local Community "15. majeviĉka",
length 120,00 ml
Lot 25:
Paving a part of the Street Petrogradska in Local Community "Ledinci", length 230,00 ml
Lot 26:
Paving a part of the Street Srpske vojske in Local Community "Galac", length 220,00 ml
Lot 27:
Paving a part of the Street Komitska (right side road) in Local Community "Ledinci", length
200,00 ml
Lot 28:
Paving a part of the Street Svetozara Ćorovića (left side road) in Local Community
"15.majeviĉka", duţine 175,00 ml
Lot 29:
Paving a part of the Street Petra Koĉića (right side road) in Local Community "Dašnica 1",
length 60,00 ml
Lot 30:
Paving a part of the road Cara Lazara (side road) in Local Community "Ledinci", length 90,00
ml
Lot 31:
Paving a part of the Street Stefana Deĉanskog (side road) in Local Community "Veljko Lukić",
length 705,00 ml
Lot 32:
Paving of Street Teodora Sofrenića in Local Community "15. majeviĉka", length 265,00 ml
Lot 33:
Paving a part of the street Arsenija Ĉarnojevića (side road) u MZ "Ledinci", length 90,00 ml
Lot 34:
Paving a part of the Street Vaska Pope in Local Community "Dašnica", length 275,00 ml
Lot 35:
Paving a part of the loca) road L-38 in Local Community "Gradac"-Stupanj, length 1400,00
ml
Lot 36:
Paving a part of the local road L-12 in Local Community "Dragaljevac Gornji", length 640,00
ml
Lot 37:
Paving a part of the local road L-41 in Local Community "ĈaĊavica Gornja", length 1500,00
ml an uncatogarized road at the locality Studenac length l00 ml
Lot 38:
Paving a part of the local road L-18 in Local Community "Zagoni", length 1350,00 ml
Lot 39:
Paving a part of the local road L-50 in Local Community "Suvo polje", length 800,00 m1 and
uncategorized road, length l00 ml
Lot 40:
Paving of uncategorized road in Local Community "Gornje Crnjelavo"-Ćuskića road, length
1450,00 ml
Lot 41:
Paving of uncategorized road in Local Community "Gornji Magnojević"-hamlet Trifunovići,
length 410.00 ml
Lot 42:
Paving of uncategorized road in Local Community MZ "Donja ĈaĊavica"-Zekića road, length
430,00 ml
Lot 43:
Paving of uncategorized road in Local Coimminity MZ "Kovaĉići"-Lomigorić mala, length
1800,00 ml
Lot 44:
Paving of uncategorized road in Local Community "Suvo polje"-@ivanovića road, length
1400,00 ml
Lot 45:
Paving of uncategorized roads in Local Community "G. Zagoni", total length 1815,00 ml (first
phase (stage) 1700h 3,5m1; second phase 115h4ml)
Lot 46:
Paving of uncategorized road in Local Community "Puĉile", total length 910,00 ml
Lot 47:
Paving of uncategorized road in Local Community "Velika Obarska"-Simića road, length
120,00 ml
Lot 48:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Gradac"- total length 580,00 ml (first
phase-stage 330h3ml, secong phase 250h2,6ml)
Lot 49:
Paving of uncategorized road in Local Community "Gornja ĈaĊavica"-hamlet Popovići,
duţine 230,00 ml
Lot 50:
Paving of uncategorized road in Local Community MZ "Patkovaĉa"-besides canal, length
150,00 ml
Lot 51:
Paving of uncategorized road in Local Community "Brodac"-Jelaz, length 700,00 ml
Lot 52:
Paving of uncategorized road in Local Community "Brodac", length 900,00 ml
Lot 53:
Paving of uncategorized road in Local Community "Patkovaĉa", length 620,00 ml
Lot 54:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Donji Magnojević", total length 1560,00
ml (first phase 1160 ml-Zarići, second phase 400 ml Milivojevići)
Lot 55:
Paving of uncategorized road in Local Community "Patkovaĉa", length 570,00 ml
Lot 56:
Paving of uncategorized road in Local Community "Hase"-Novo naselje, length 280,00 ml
Lot 57:
Paving of uncategorized roads in Local Comnuuiily "Donja ĈaĊavica"-Jokići, total lenght
840,00 ml (first phase 720 ml, second phase 120 ml)
Lot 58:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Amajlije", total lenght 335,00 ml (first
phase 75 ml, second phase 260 ml)
Lot 59: P
aving of uncategorized roads in Local Community "Srednja ĈaĊavica"-besides the school,
total lenght 980,00 ml (first phase 850 ml, second phase 130 ml)
Lot 60:
Paving of uncategorized road in Local Community "Glaviĉice", length 900,00 m 1
Lot 61:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Patkovaĉa blok br. 8"-Gavrići i Petrovići
total length 390,00 ml (first phase 170 ml, second phase 220 ml)
Lot 62:
Paving of uncategorized road in Local Community "Dvorovi"-Sarići, Janjići i Ilići, length
240,00 ml
Lot 63:
Paving of uncategorized road in Local Community "Dvorovi"-Budţak, length 280,00 ml
Lot 64:
Paving of uncategorized road in Local Community "Glaviĉice"-Pavlovići, length 150,00 ml
Lot 65:
Paving of uncategorized road in Local Community "Srednja ĈaĊavica", length 760,00 ml
Lot 66:
Paving of uncategorized road in Local Community "Velika Obarska" -Tanackovići,
length150,00 ml
Lot 67:
Paving of uncategorized road in Local Community "Velika Obarska" -Bukovica, length 350,00
ml
Lot 68:
Paving of uncategorized road in Local Community "Srednji Zagoni"-besides playground,
length 320,00 ml
Lot 69:
Paving of uncategorized road in Local Community "Gradac"-Jeftići, length 400,00 ml
Lot 70:
Paving of uncategorized road in Local Commnunity "Gradac"-Dţelići, length 600,00 ml
Lot 71:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Srednji Dragaljevac"-Savići end besides
cemetery total length 1510,00 ml (first phase 1430 ml, second phase 80 ml)
Lot 72:
Paving of uncategorized road in Local Community "Donje Crnjelovo", length 700,00 ml
Lot 73:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Brodac", total length 600,00 ml (first
phase 300 ml, second phase 300 ml)
Lot 74:
Paving of uncategorized road in Local Community "Batković"-road to Gojsovac, length
300,00 ml
Lot 75:
Paving of uncategorized road in Local Community "Kriva bara"-Orašje, length 600,00 ml
Lot 76:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Ĉengić", total length 465,00 ml (first
phase 70 ml, secon phase 260 ml, third phase 135 ml)
Lot 77:
Paving of uncategorized road in Local Community "Ĉengić"-Starĉevići, length 350,00 ml
Lot 78:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Ĉengić", total length 585,00 ml (first
phase 350 ml, second phase 100 m 1, third phase 80 ml, fourth phase 55 ml)
Lot 79:
Paving of uncategorized road in Local Community "Velika Obarska", length 500,00 ml
Lot 80:
Paving of uncategorized road in Local Community "Patkovaĉa" -block 5, road second, length
420,00 ml
Lot 81:
Paving of uncategorized road in Local Community "Patkovaĉa"-Bojanovića put, length 150,00
ml
Lot 82:
Paving of uncategorized road in Local Community "Gornje Crnjelovo" -Ruţiĉići, length 380,00
ml
Lot 83:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Gornje Crnjelovo", total length 310,00 ml
(first phase 230 ml. second phase 80 ml)
Lot 84:
Paving of uncategorized roads in Local Community "Vršani", total length 940,00 ml (first
phase 470 ml, second phase 470 ml)
Lot 85:
Paving of uncategorized road in Local Community "Donja Bukovica", length 452,00 ml
Lot 86:
Paving a part of the Street Srpske vojske i Majeviĉka in Local Community "Janja", total length
520,00 ml
Lot 87:
Paving a part of the Street Braće Lazić-old road in Local Community "Janja", length 400,00
ml
Lot 88:
Paving a part of the Street Semberska in Local Community "Janja", length 430,00 ml
Lot 89:
Paving a part of the Street Gavrila Principa in Local Community "Janja", length 300,00 ml
Lot 90:
Paving a part of the Street Skendera Kulenovića in Local Community "Janja", lenglh 300,00
ml
Lot 91:
Paving a part of the Street Vojvode Stepe in Local Community "Janja", total length 705,00 ml
Lot 92:
Paving a part of the Street Ljubomira Nenadovića in Local Community "15. majeviĉka", length
600,00 ml
Lot 93:
Paving a part of the Street 1. maja in Local Community "Janja", total length 400,00 ml
Lot 94:
Paving a part of the Street Desanke Maksimović in Local Community "Janja", total length
310,00 ml
Lot 95:
Paving a part local road L-5 length 420 ml, a part local road L-34 length 300 ml and
construction of two bus stops
Lot 96.
Paving of uncategorized road in Local Community "Banjica"-monastery Tavna, length 704 ml
Lot 97:
Paving of uncategorized road in Local Community "Novi", length 230 ml
Lot 98:
Paving- concreting part of the Street Srpske dobrovoljaĉke garde in Bijeljini, length l80 ml
width 8,0 ml
Lot 99:
Construction and paving of pedestrian bicycle path by the local road L-8 (Bijeljina-Amajlije),
length 2740,0 ml
Lot 100:
Payement reconstruetion in the Street Srpske vojske in Bijeljina, length 900 ml
Lot 101:
Construction of pedestrian path in the Street Stefana Deĉanskog in Bijeljini, length 500 ml
and width 2,0 ml
2.1. TYPE OF CONTRACT
Works
2.2. DO YOU INTEND TO SING THE PRELIMINARY AGREEMENT?
No.
3. SUMMARY OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT:
4. TOTAL QUANTITY:
Given in the tender documents
5. PROCEDURE :
5.1. TYPE OF PROCEDURE :
Open procedure-International value class
6. TENDER DOCUMENTS :
Tender documentation is available with previous payments for: 10,00 BAM per LOT on
transaction account Bijeljina municipality No. 555-001-00002959-16 A.D. Nova Banka or
554-001-00003953-56 Pavlovic International Bank, income type 729124, budget 9999999
(call to number 005).
7. DEADLINE FORM SUBMISSION:
Proposals should be delivered to Office of signatory organ in building of Administration
services of Bijeljina municipality latest at 7. 6. 2010. until 8,30 hrs.
Official opening of tender proposals will be at 9.00 hrs on 7. 6. 2010.
(1-13-6047-10)
13 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Dragan Popović
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-516
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak 117/09 - Nabavka radova na regulaciji turbine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Otvoreni postupak 117/09 - Nabavka radova na regulaciji turbine
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Objekti i postrojewa u krugu Termoelektrane
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- dokaz o registraciji za predmetne poslove-ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski
registar sa svim prilozima
- licence za radove na termoenergetskim objektima izdate od strane Ministarstva
energetike ili potvrdu o usvojenim ISO standardima iz ove oblasti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivan bilans uspjeha za 2009. godinu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi po ĉlanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazloţeno u tenderskom dokumentu.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1)
cijena
100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah.
Novĉana naknada za iskup tenderske dokumentacije sa uraĉunatim PDV-om iznosi 117,00
KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika naroda BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 6. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
7. 6. 2010. godine u 11,00 ĉasova
RZZP- Rudnika i TE Ugqevik
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak,
Tender broj 117/09 - Nabavka radova na regulaciji turbine - ne otvaraj". Na koverti obavezno
naznaĉiti ime ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog
ugovornom organui po dostavqenom predraĉunu od strane ugovornog organa.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sqedeće raĉune:
u KM 55500100000074-38
Nova banka Bijeqina
Na devizni raĉun:
FIELD 32 (AMONUT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)
936 2419 00
Nova banka a.d. Bijeljina
SWIFT: NOBIBA22
FIELD 59 (BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK
UGLJEVIK 76330
________________
PROCUREMENT NOTICE
Works
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. FULL NAME AND ADDRES OF CONTRACTING AUTHORITY
Organization: Rudnik i TE Ugljevik a.d. Ugljevik
Contact person: Rado Petriĉević, Milenko Radišić and Dragan Popović
Address: Ugljevik bb
Zip code: 76330
Town: Ugljevik
Identification number: 400449490005
Telephone: 055/774-600
Fax: 055/774-382 or 771-516
I.2. ADDRESS WHERE ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED
Same as under I.1.
I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTS CAN BE OBTAINED
Same as under I.1.
I.4. ADDRESS WHERE BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION ARE TO BE SUBMITTED
Same as under I.1.
I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 of LPP3)
I.5.a public company
I.5.b at the entity level
Part II: SUBJECT OF CONTRACT
II.1. TYPE OF CONTRACT
Goods
II.2. WHETHER CONCLUSION OF FRAMEWORK AGREEMENT IS INTENDED? (Article 32
of LPP)
No
II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH IS ACTUAL CONTRACT RECORDED WITH
CONTRACTING AUTHORITY
Open procedure No 117/09 - Procurement of works at turbine control.
II.4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF CONTRACT
Open procedure No 117/09 - Procurement of works at turbine control.
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT
Acording to the technical specification of the tender documents
II.6. LOCATION OF DELIVERY OF GOODS OR PLACE OF CARRYING OUT SERVICES
OR WORKS
Facilites and plants with in thermal power plant
II.7. DIVISION OF LOTS
No, tenders can be submitted for one lot.
II.8. ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE TENDERS? (Article 17 of LPP)
No
II.9. CONTRACT DURATION OR TIME OF EXECUTION
12 months or 365 days since contract award
Part III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III. 1.GUARANTEE AMOUNT FOR TENDER (Article 16 of LP)
2% of bid value
III.2. OTHER REQUESTS RELATED TO BID GUARANTEE (Article 16-17 of ILI)
Explained in tender documents
III.3.GUARANTEE AMOUNT FOR EXECUTION OF THE CONTRACT (Article 16 of LPP)
5% of the contract value
III.4. OTHER REQUESTS RELATED TO GUARANTEE FOR CONTRACT EXECUTION,
(Article 19 of ILI)
Explained in tender document
III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23 of LPP)
Proofs from the Article 23 of the Law on public procurement, not older than 3 months
III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ABILITY FOR PROFESSIONAL JOB
PERFORMANCE (Article 24 of LPP)
-
verified copy of decision on registration in court registry with attachments
- licence for works at power facilites issud by Ministry of energy or certificate on ISO
standards adopted in this field
III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL SUITABILITY
(Article 25 of LPP)
Positive profit and loss statement for the 2009.
III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL
ABILITY (Article 26 of LPP)
Proofs from the Article 26. of the Law on public procurement, more details in tender
document
Part IV: PROCEDURE
IV.I. TYPE OF PROCEDURE
Open
IV.2. CRITERIA FOR CONTRACT ALLOCATION (Article 34 of LPP)
b)
Economically most favourable bid in the sense of below listed criteria:
1.
Price
participation 100%
IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCE (Article 20 of ILI)
Yes
IV.4. CONDITIONS FOR GETTING TENDER DOCUMENTS (Article 18 of LPP)
Can be obtained immediately.
Financial fee for tender documents with VAT included 117,00 KM
IV.5. REQUESTS REGARDING LANGUAGE OF THE BID (Article 8 of LPP)
One of the official languages in BiH
IV.6. DEADLINE FOR RECEIPT OF BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION
7. 6 .2010. (date) 10,00 (time)
IV.7. MINIMAL TIME PERIOD OF VALIDITY WHICH IS BIDDER OBLIGED TO PROVIDE
3 months or days 90 days after expiry date of Bid submission
IV.8. DATE AND TIME OF OPENING OF TENDERS (Article 33 of LPP, Article 13 ILI)
Place: "RZZP-Rudnika i TE"Ugljevik" a.d.
Date: 7. 6. 2010. at 11,00
Part V: ADDITIONAL INFORMATION
Tenders are to be submitted in a sealed envelope with label "Bid for Open Procedure Tender
No: 117/09 - PROCUREMENT OF WORKS AT TURBINE CONTROL - do not open". Name
of the Bidder should compulsory be labeled on the envelope. Bids which are incomplete or
which are not in time will not be considered.
Contracting Authority do not bear any expenses of Bidders in open procedure for bid
submission.
Banking fee costs related to Tender documents purchase will be borne by candidates.
Purchase of Tender documents is done based upon written request which is to be submitted
to the Contracting Authority.
Payment of Tender documents purchase can be done to the following accounts:
In KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
To the foreign account
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)
936 2419 00
Nova banka a.d. Bijeljina
SWIFT: NOBIBA22
FIELD 59 (BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK
UGLJEVIK 76330
(1-13-6063-10)
13 - JANAB
OPŠTINA SREBRENICA
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Srebrenica
Kontakt osoba: Mirsad Mustafić
Adresa: Srebreniĉkog odreda bb
Poštanski broj: 75430
Grad: Srebrenica
Identifikacioni broj: 4400301230004
Telefon: 056/445-515
Fax: 056/445-532; 445-530
E-mail: prostorno@srebrenica-opstina-org
Internet adresa: www.srebrenica-opstina.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. (šalter sala)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ponovljeni postupak nabavke radova za izgradnju zapoĉetog poslovno društvenog
višenamjenskog objekta u Skelanima, opština Srebrenica.
Broj protokola ugovornog organa: 01-014-638-3-1-ZS-P/07
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ponovljenog postupka je nabavka radova potrebnih za izgradnju zapoĉetog
poslovno društvenog višenamjenskog objekta u Skelanima, opština Srebrenica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Maksimalno 90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
- 2.000,00 KM
Napomena:
Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vršit će se po pravilima utvrĊenim Zakonom o
javnim nabavkama, podzakonskim aktima i općim aktima ugovornog organa.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da će ponuĊaĉ u sluĉaju dodjele ugovora, na zahtjev ugovornog organa, a prije
poĉetka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje
posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, koja će posluţiti za pokrivanje svih šteta
i troškova koje ugovorni organ moţe imati ukoliko izabrani ponuĊaĉ prekrši ugovor o nabavci
radova od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka.
Napomena: Bliţe odredbe o garanciji za dobro izvršenje posla date su u tenderskoj
dokumentaciji, odnosno regulisat će se ugovorom sa izabranim ponuĊaĉem shodno pravilima
utvrĊenim Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i opštim aktima ugovornog
organa.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 24. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 25. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 26. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa zakonom.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 24. 5.2010. god.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 150,00 KM po lotu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se podnose na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. godine u 12,00 sati
Zgrada Opštine Srebrenica - skupštinska sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe podići u Opštini Srebrenica ŠALTER-SALA u vremenu od
8:00 do 14:00 sati od dana objavljivanja obavještenja. Ponude se mogu dostavljati za sve
lotove uz dokaz o uplati iznosa od 150,00 KM. Plaćanje se moţe izvršiti na raĉun Opštine
broj 551-015-000-11210-51 (šifra općine 097) kod Nove banjaluĉke banke Filijala Srebrenica,
vrsta prihoda 722521, broj budţetske organizacije 0097140. Ponude dostaviti u zapeĉaćenoj
koverti na adresu: Opština Srebrenica, Srebreniĉkog odreda bb, opština Srebrenica, sa
naznakom za koji LOT, "NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE".
Sva komunikacija izmeĊu ugovornog organa i ponuĊaĉa će se odvijati iskljuĉivo pismenim
putem, putem faksa broj 445-532, 445-530.
(1-13-6069-10)
13 - JANAB
OPŠTINA NOVI GRAD
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Novi Grad
Kontakt osoba: Vidović Jadranka
Adresa: Petra Koĉića 2
Poštanski broj: 79220
Grad: Novi Grad
Identifikacioni broj: 4400764840006
Telefon: 066/620-810
Faks: 052/751-540
E-mail: javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa: www.optina-novigrad.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odrţavawe puteva i gradskih ulica u Novom Gradu, broj protokola 01-404-48/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je odrţavawe puteva u gradskim ulicama u Novom Gradu, prema lotovima:
LOT 1 Nasipawe lokalnih puteva na podruĉju opštine Novi
Grad
LOT 2 Krpawe i asfaltirawe udarnih rupa na podruĉju
opštine Novi Grad
Radovi obuhvataju:
LOT 1
Priprema, utovar, prevoz i ugradwa kamenog materijala za sanaciju makadamskih puteva, u
cijenu uraĉunati izradu propusta od cijevi Æ 600 na mjestima gdje je to potrebno. Ukupna
duţina cijevi 228 m, te betonirawe ulaznih i izlaznih glava i ĉišćewe kanala u duţini od 10
km.
LOT 2
a) sjeĉewe rubova asfatne površine oštećenih dijelova kolnika, odvoz šuta na deponiju
Šuća, pripremawe terena za asfaltirawe te izrada tampon sloja od kamenog materijala d=5
cm u zbijenom stawu. Izrada i ugradwa asfaltnog zastora od vruće asfaltne mase BNS
granulacije 0-22 mm, debqina sloja 7,00 cm u zbijenom stawu
b) nabavka i montaţa betonskih iviĉwaka dimenzije 18x24x100 cm u ukupnoj duţini od
1030 m
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
OdreĊeno prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Da
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Tekuća godina
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora u sluaĉju dodjele ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija za izvršewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi
mjenice sa mjeniĉnom izjavom u skladu sa obrascem tenderske dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. ZJN, uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
da je ponuĊaĉ registrovan za izvoĊewe radova niskogradwe
- da posjeduje licencu za obavqawe poslova niskogradwe izdatu od Ministarstva za
prostorno ureĊewe, graĊevinarstvo i ekologiju RS
-
ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- bilans uspjeha za 2009. godinu. Negativan bilans uspjeha će se smatrati razlogom za
diskvalifikaciju dobavqaĉa
-
ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- dokaz o zakquĉewu najmawe 2 ugovora na radovima sliĉnog karaktera i obima, a većih
od 200.000,00 KM koje je dobavqaĉ izveo kao glavni ugovaraĉ (uz predoĉewe kopije
ugovora sa okonĉanom situacijom za zadwe 2 godine)
-
ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena: maksimalno 80 bodova
2)
naĉin plaćawa: avans - 0 bodova
- od 30 do 60 dana - 7,5 bodova
- od 60 i više dana - 15 bodova
3)
vrijednost ugovora u zadwe 2 godine:
- od 200.000,00 KM do 300.000,0 KM - 2,5 boda
- preko 300.000,00 KM - 5 bodova
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištewu
preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke umawiće se domaće
ponude za 10%, u svrhu poreĊewa ponuda.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 24. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM.
Novĉanu naknadu uplatiti na Ţiro-raĉun Opštine Novi Gard kod Nove banke, broj 55500701225252-25 svrha doznake Uplata za tendersku dokumentaciju za odrţavawe puteva i
gradskih ulica u Novom Gradu, vrsta prihoda 722521, buxetska organizacija 0011140,
opština 011.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajweg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Opština Novi Grad, sala 16, Petra Koĉića 2
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda i wena kopija sa peĉatom ili potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj
koverti i sa imenom i adresom dobavqaĉa, na kojoj će pisati sqedeće: "Ponuda za odrţavawe
puteva i gradskih ulica u Novom Gradu" - NE OTVARATI s tim da se na koverti naglasi broj
lota na koji se ponuĊaĉ prijavquje.
PonuĊaĉi mogu podnijeti ponudu na jedan ili oba lota. Ponude dostaviti za svaki lot posebno.
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu za oba lota prilaţe samo jednu opštu dokumentaciju
(orignal i kopija), i onoliko finansijskih ponuda za koliko se lotova prijavquje.
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještewu o nabavci i
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji.
Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i sloţena redoslijedom koji je dat u
tenderskoj dokumentaciji sa jasno definisanim sadrţaje. Svi listovi ponude (osim garantnih
dokumenata) moraju biti ĉvrsto uvezani, sa oznaĉenim stranicama i parafirani ili potpisani od
lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavqaĉa.
Navedeni lotovi su neovisni jedan od drugog.
(1-13-6077-10)
13 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kovaĉević
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600082130006
Telefon: 049/216-470
Faks: 049/216-470
E-mail: kovacevicmiralem@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI" - PONUDA ZA NABAVKU - "IZVOĐEWE
GRAĐEVINSKO ZANAT- SKIH RADOVA NA JAVNIM OBJEKTIMA U BRĈKO DISTRIKTU
BiH, ZA SEDAMNAEST (17) LOTOVA", na adresu: Vlada Brĉko Distrikta BiH, Odjeqewe za
struĉne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brĉko, ili donijeti liĉno na šalter
protokola Vlade Brĉko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka naznaĉenog u
taĉki IV.6. ovog obavještewa o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b ostali, na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊewe graĊevinsko zanatskih radova na javnim objektima u Brĉko Distriktu BiH, za
sedamnaest (17) lotova
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Broj Opis lota
lota
LOT Mašinska izrada centralnog grijawa u
1
@upnom uredu Gorwi Zovik
LOT Završetak malih sportskih terena u MZ
2
Broduša
LOT Asfaltirawe parkinga na igralištu Gaj 3
MZ Broduša
LOT Nastavak rekonstrukcije radova na
4
objektu doma kulture u MZ Dowi Zovik
LOT Izgradwa sportskog igrališta u MZ
5
Gorwe Dubravice
LOT OgraĊivawe i ureĊewe prostora oko
6
kapele u MZ Seowaci
LOT Izgradwa zaštitne mreţe na
7
nogometnom igralištu u MZ Vukšić
LOT Asfaltirawe terena za male sportove u
8
MZ Rijeke
LOT Nastavak rekonstrukcije ĉitaonice u MZ
9
Brezovo Poqe selo
LOT Zamjena stolarije na 3. Osnovnoj školi u
10
Brĉkom
LOT Zamjena stolarije na 5. Osnovnoj školi u
11
Brĉkom
LOT Rekonstrukcija kotlovnice centralnog
12
grijawa u Vijećnici-zgrada Vlade
LOT UreĊewe katoliĉkog grobqa-Dizdaruša
13
LOT Izgradwa kapele u @upnom uredu
14
Brĉko Distrikta u grobqu MZ Dizdaruša
LOT Obnova srpske pravoslavne crkve u MZ
15
Gorwi Zovil-Kalajxije
LOT Nastavak izgradwe igrališta u MZ Gorwi
16
Rahić
LOT Nastavak izgradwe tribine "C" sa
17
svlaĉionicama u MZ Brka
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponuĊaĉ moţe dostaviti ponudu za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% od iznosa ponude. Detaqno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora zadovoqiti sve uslove definisane ĉlanom 23. stav 1. taĉke a, b, c, d, e, f ZJN
BiH.
Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave djelatnošću koja je predmet
nabavke.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Napomena: Sva traţena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz odjeqka 3. je obavezna
i eliminatorna.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Da.
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00
sati u prostorijama Pododjeqewa za nabavku, zgrada Vlade Brĉko Distrikta BiH, Bulevar mira
1, ili na web stranici: http://nabavka.bdcentra.net/.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
31. 5. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
31. 5. 2010. godine u 12,15 sati
Sala za press konferencije, prizemqe zgrade Vlade Brĉko Distrikta BiH
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Dato u tenderskoj dokumentaciji
(1-13-6116-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadţida Bojić, telefon 033/751-470, faks: 033/751499; za tehniĉka pitanja: Dţenana Boranĉić, telefon 033/751-507, mobitel 061/304-841
Adresa: Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150030
Identifikacioni PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-575
E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Javno nadmetanje po otvorenom postupku broj: 10304-OP-006/10 - "Projektovanje, nabavka
materijala i izgradnja elektroenergetskih objekata na podruĉju Kantona Sarajevo - posebna
zona"
Broj protokola: 03-4-3463-9731/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja 10 (20) kV kablovskih veza i transformatorske
stanice TS 10(20)/0,4 kV "STUP NUKLEUS1" "STUP NUKLEUS2", po sistemu kljuĉ u ruke
LOT 2
Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja 10 (20) kV kablovskih veza i transformatorske
stanice TS 10(20)/0,4 kV "HOTEL BRISTOL", po sistemu kljuĉ u ruke
LOT 3
Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja 10 (20) kV kablovskih veza i transformatorske
stanice TS 10(20)/0,4 kV "TRNOVO 3", po sistemu kljuĉ u ruke
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkim specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Lokacije izvoĊenja radova - Kanton Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5%
vrijednosti ponude bez uraĉunatog PDV-a (ali ne manje od 2.000,00 KM), sa rokom vaţnosti:
opcija ponude plus 30 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu priloţiti izjavu da će u sluĉaju izbora kao najpovoljnijeg ponuĊaĉa dostaviti
bankovnu garanciju na iznos 10% (desetposto) vrijednosti ponude, bez obraĉunatog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankarska garancija za efikasnost izvršenja ugovora izdata od prvoklasne poslovne banke.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka
za dostavu ponuda.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavljaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u rele- vantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom djelatnošću.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- ovjerena kopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2008.i 2009. godinu (da
ekonomsko-finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora)
-
potvrde banke da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci
-
minimalno ostvaren promet u segmentu poslovanja u prethodne dvije godine za:
LOT 1 - 1.000.000,00 KM
LOT 2 - 1.000.000,00 KM
LOT 3 - 500.000,00KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa tehniĉkim uslovima iz tenderske dokumentacije, minimalni zahtjevi za (LOT 1,
LOT2, LOT3):
1. uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 5 (pet) projekata u posljednje 2 (dvije) godine ĉiji
su karakter i kompleksnost sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor:
- referenc lista - ugovorni organ će na osnovu referenc liste i detaljnog opisa projekata iz
referenc liste utvrditi sposobnost ponuĊaĉa u odnosu na zadati zahtjev
2.
minimalan broj zaposlenika angaţovanih na realizaciji projekta - 9
- elektromonteri - 5 (spisakzaposlenika sa kvalifikacijama koji će biti angaţovani na
izvršenju ugovora i izvod iz matiĉne evidencije aktivnih osiguranika ponuĊaĉa)
- mašinisti (rukovaoc radnim mašinama) - 1 (uvjerenje da je zaposlenik u radnom odnosu i
osposobljen za rukovanje radnim mašinama)
-
profesionalni vozaĉi - 1 (uvjerenje da je zaposlenik u radnom odnosu i da posjeduje
odgovarajuću kvalifikaciju)
- voditelj graĊenja (prema zakonu graĊenja) - 1 (uvjerenje o poloţenom struĉnom ispitu i
radnom iskustvu)
- projektant (prema zakonskoj uredbi) - 1 (uvjerenje o poloţenom struĉnom ispitu i radnom
iskustvu)
3. posjedovanje opreme i alata za realizaciju ugovora - minimalni zahtjevi i uslovi
naznaĉeni u tenderskoj dokumentaciji
4.
ostali uslovi u skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena ponuĊene robe
2)
ponuĊeni tehniĉki uslovi
uĉešće 70%
uĉešće 30%
Tehniĉki uslovi iz ponude koja zadovoljava osnovne tehniĉke zahtjeve iz tendera (uĉešće
30%), a prema slijedećim tehniĉkim kriterijima:
T1 - Dodatne tehniĉke karakteristike roba/izvršenja usluga/izvoĊenja radova
NIJE PRIMJENLJIVO.
T2 - Rok isporuke roba/izvršenja usluga/izvoĊenja radova
Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 20 (dvadeset).
Maksimalan rok za izvršenje svih poslova je 120 dana (od dana dostavljanja projektnih
zadataka).
Za ponuĊaĉa koji ponudi kraći rok izvršenja posla od 120 dana, broj bodova će se raĉunati po
formuli T2 = 20 x min. rok/ponuĊeni rok, a ponuĊaĉ koji ponudi rok izvršenja posla od 120
dana dobiće 0 bodova.
T3 - Garancija za isporuĉenu robu/izvršene usluge/izvedene radove
Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 20 (dvadeset).
Minimalan garantni rok, za isporuĉenu robu/izvršene usluge/izvedene radove je 24 mjeseca.
Za ponuĊaĉa koji ponudi duţi garantni rok od 24 mjeseca, broj bodova će se raĉunati po
formuli T3 = 20 x ponuĊeni rok/max. rok, a ponuĊaĉ koji ponudi garantni rok od 24 mjeseca
dobiće 0 bodova.
T4 - Okolinske karakteristike
NIJE PRIMJENLJIVO.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 28. 4. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu.
RAĈUN ZA UPLATU 3389002208759171 UNICREDIT BANK d.d.
Za plaćanja unutar BiH, uplata se vrši na raĉun broj 3389002208759171 UniCredit Bank d.d.
Za plaćanja izvan BiH, uplata se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT
RZBABA2S, na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske
dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
LOT 1 - 26. 5. 2010. godine do 10,00 sati
LOT 2 - 26. 5. 2010. godine do 10,00 sati
LOT 3 - 26. 5. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 11,00 sati LOT 1
26. 5. 2010. godine u 12,00 sati LOT 2
26. 5. 2010. godine u 13,00 sati LOT 3
Hivzi Bjelevca 15, Azići, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuĊaĉ moraju biti ovjereni i potpisani od strane
ovlaštenog lica ponuĊaĉa.
2. Priloţena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, sloţena i oznaĉena po
oznakama iz tenderske dokumentacije.
3. Jednu ponudu u originalu i jednu kopiju dostaviti u jednoj zapeĉaćenoj neprovidnoj
koverti poštom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i
do roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
Na koverti obavezno naznaĉiti slijedeće: "Original ponuda" i "Kopija ponude", ime i puna
adresa ponuĊaĉa, "Ponuda za javno nadmetanje broj 10304-OP-006/10
LOT 1 Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja 10(20) kV kablovskih veza i TS
10(20)/0,4 kV "STUP NUKELUS1" i "STUP NUKLEUS2" , - ne otvarati do 26. 5. 2010. godine
do 11,00 sati.
LOT 2 Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja 10(20) kV kablovskih veza i TS
10(20)/0,4 kV "HOTEL BRISTOL",- ne otvarati do 26. 5. 2010. godine do 12,00 sati.
LOT 3 Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja 10(20) kV kablovskih veza i TS
10(20)/0,4 kV "TRNOVO3",- ne otvarati do 26. 5. 2010. godine do 13,00 sati.
4.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
5.
Obavještenje ponuĊaĉa o rezultatima:
Svi uĉesnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu će biti
blagovremeno obaviješteni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama
ĉlana 38. i ĉlana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadţida Bojić, telefon 033/751-470, faks: 033/751499; za tehniĉka pitanja: Dţenana Boranĉić, telefon 033/751-507, mobitel 061/304-841
Adresa: Hifzi Bjelevca 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150030
Identifikacioni PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-575
E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: Sadţida Bojić, I sprat, soba 107, tel. 033/751-470, uz predoĉenje originalne
uplatnice o izvršenoj uplati novĉane naknade za tendersku dokumentaciju
Adresa: Hifzi Bjelevca 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150030
Identifikacioni PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-575
E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: Protokol, I sprat, soba 39
Adresa: Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150030
Identifikacioni PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-575
(1-13-6141-10)
13 - JANAB
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD TREBIWE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d.
ZP HE na Trebišwici a.d. Trebiwe
Kontakt osoba: Dragan Brewo, dipl. graĊ. inţ.
Adresa: Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401355020001
Telefon: 059/260-213
Faks: 059/260-782
E-mail: het@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
MH ELEKTRORPIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Obala Luke Vukalovića broj 2, Trebiwe, RS/BiH
059/278-266
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
MH ELEKTRORPIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Kancelarija broj 47
Obala Luke Vukalovića broj 2
Trebiwe, RS/BiH
059/278-116
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
MH ELEKTRORPIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Protokol, kancelarija broj 1
Obala Luke Vukalovića broj 2
Trebiwe, RS/BiH
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
HET-JN-UPRZGR-ARHHET2-11/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Dovršetak dogradwe upravne zgrade HET 2, radi kompletirawa prostora za smještaj arhive
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Trebiwe, RS/BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe nakon potpisivawa ugovora, i završava u roku od 100 dana.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% od vrijednosti ponude.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Vaţewe garancije 65 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se garancija za dobro izvršewe ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
da ponuĊaĉ/pravno lice nema ograniĉewa po ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama
-
da je ponuĊaĉ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti
-
da ponuĊaĉ posjeduje licencu za izvoĊewe radova iz oblasti graĊevinarstva
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
da ponuĊaĉ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa
-
da ponuĊaĉ dostaviti dokaz o profesionalnoj sposobnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da ponuĊaĉ dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da dostavi dokaze o tehniĉkom kapacitetu.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
ponuĊena cijena
uĉešće
80%
duţina garantnog perioda za izvedene
radove i ugraĊene materijale uĉešće 10%
3)
uslovi plaćawa
uĉešće
4)
rok izvoĊewa radova
5%
uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 21. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti od 27. 4. 2010. godine u vremenu od 8,00-15,00
ĉasova, svakim radnim danom, u kancelariji br. 47, ZP HE na Trebišwici a.d. po izvršenoj
uplati od 100,00 KM na Ţiro raĉun HE na Trebišwici a.d. br. 562-008-00000313-37, Razvojna
banka Jugoistoĉne Evrope; Filijala Trebiwe.
Za ponuĊaĉe iz inostranstva: Intermediary Bank BiC; DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK
FRANKFURT: Account with institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22; Nova Banka a.d.
Bijeqina, Beneficiary Customer; HET Trebinje, Bosnia and Hercegovina; Acc. 54010-09004811 IBAN BA39 5550 0900 0048 1182. Iznos uplate je 51,13 EUR.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 26. 7. 2010. godine ili 60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 5. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Sluţbene prostorije JP HE na Trebišwici a.d., sala broj 24
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku javne nabavke.
(1-13-6142-10)
13 - JANAB
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HE NA TREBIŠWICI AD TREBIWE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d.
ZP HE na Trebišwici a.d.
Kontakt osoba: Radovan Telebak, dipl. inţ. maš.
Adresa: Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401355020001
Telefon: 059/260-213
Faks: 059/260-782
E-mail: het@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
MH ELEKTRORPIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Obala Luke Vukalovića broj 2, Trebiwe, RS/BiH
059/278-264
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
MH ELEKTRORPIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Kancelarija broj 47
Obala Luke Vukalovića broj 2
Trebiwe, RS/BiH
059/278-116
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
MH ELEKTRORPIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Protokol, kancelarija broj 1
Obala Luke Vukalovića broj 2
Trebiwe, RS/BiH
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
HET-JN-KAPREM-PREL HET2-18/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kapitalni remont preqevnih klapni HET 2
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Trebiwe RS/BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe nakon potpisivawa ugovora i završava u roku od 100 dana
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Vaţewe garancije 65 dana
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se garancija za dobro izvršewe ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
da ponuĊaĉ/pravno lice nema ograniĉewa po ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama
-
da je ponuĊaĉ registrovan za obavqwe predmetne djelatnosti
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
da ponuĊaĉ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa
-
da ponuĊaĉ dostavi dokaz o profesionalnoj sposobnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da ponuĊaĉ dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskog podobnosti
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da dostavi dokaze o tehniĉkom kapacitetu
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
b)
1)
2)
ponuĊena cijena
uĉešće
80%
duţina garantnog perioda za izvedene
radove i ugraĊene materijale uĉešće 10%
3)
rok izvršewa posla
4)
uslovi plaćawa
uĉešće
uĉešće
5%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 21. 5. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti od 26. 4. 2010. godine u vremenu od 8,00 do
15,00 ĉasova, svakim radnim danom, u kancelariji 47; ZP HE na Trebišwici a.d. po izvršenoj
uplati od 100,00 KM na Ţiro raĉun HE na Trebišwici a.d. broj 562-008-00000313-37;
Razvojna banka Jugoistoĉne Evrope; Filijala Trebiwe.
Za ponuĊaĉe iz inostranstva: Intermediary Bank BiC: DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK
FRANKFURT; Account with institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22; Nova banka a.d.
Bijeljina, Beneficiary Customer; HET Trebinje, Bosnia and Herzegovina; Acc. 54010-09004811 IBAN BA39 5550 0900 0048 1182. Iznos uplate je 51,13 EUR.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 25. 7. 2010. godine
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 5. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Sluţbene prostorije ZP HE na Trebišwici a.d. sala 24
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku javne nabavke.
(1-13-6143-10)
13 - JANAB
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HE NA TREBIŠWICI AD TREBIWE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d.
ZP HE na Trebišwici a.d.
Kontakt osoba: Boris Bašić, dipl. inţ. el.
Adresa: Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401355020001
Telefon: 059/260-213
Faks: 059/260-782
E-mail: het@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Obala Luke Vukalovića broj 2, Trebiwe, RS/BiH
059/278-268
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
MH ELEKTRORPIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Kancelarija broj 47
Obala Luke Vukalovića broj 2
Trebiwe, RS/BiH
059/278-116
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
MH ELEKTRORPIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Protokol, kancelarija broj 1
Obala Luke Vukalovića broj 2
Trebiwe, RS/BiH
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
HET-JN-REMTURBREGUL-HET2-19/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Remont turbinske regulacije (zamjena kontrole i upravqawa turbinskog regulatora) HET 2
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Trebiwe, RS/BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe nakon potpisivawa ugovora i završava u roku od 100 dana.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Zahtjeva se garancija za ponudu u iznosu 2% od vrijednosti ponude.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Vaţewe garancije 65 dana
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se garancija za izvršewe ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
da ponuĊaĉ/pravno lice nema ograniĉewa po ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama
-
da je ponuĊaĉ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
da ponuĊaĉ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa
-
da ponuĊaĉ dostavi dokaz o profesionalnoj sposobnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da ponuĊaĉ dostavi dokaz o finansijskoj podobnosti.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da dostavi dokaze o tehniĉkom kapacitetu.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
b)
1)
2)
ponuĊena cijena
uĉešće
80%
duţina garantnog perioda za izvedene
radove i ugraĊene materijale uĉešće 10%
3)
rok izvršewa radova
4)
uslovi plaćawa
uĉešće
uĉešće
5%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 21. 5. 2010. god.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 100,00 KM.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti od 26. 4. 2010. godine u vremenu od 8,00 do
15,00 ĉasova, svakim radnim danom, u kancelariji 47; ZP HE na Trebišwici a.d. po izvršenoj
uplati od 100,00 KM na Ţiro-raĉun HE na Trebišwici a.d. broj 562-008-00000313-37;
Razvojna banka Jugoistoĉne Evrope; Filijala Trebiwe.
Za ponuĊaĉe iz inostranstva: Intermediary Bank BiC; DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK
FRANKFURT; Account with Institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22; Nova banka a.d.
Bijeqina; Beneficiary Customer; HET Trebinje, Bosnija and Herzegovina; Acc. 54010-09004811 IBAN BA39 5550 0900 0048 1182. Iznos uplate je 51,13 EUR.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 5. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 24. 7. 2010. godine
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 5. 2010. u 12,00 ĉasova
Sluţbene prostorije ZP HE na Trebišwici a.d.
sala 24
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku javne nabavke.
(1-13-6144-10)
5 - JANAB
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emir Vuković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-781
Fax: 033/751-780
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
006-ED/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
031-70/2009 LOT 15 - Uţad za nadzemne vodove
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
80,000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
1)
2)
ekonomski uslovi
tehniĉki uslovi iz ponude koja zadovoljava osnovne
tehniĉke zahtjeve iz tendera
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-7495/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: Elektropromet d.o.o. Tuzla
Adresa: Trţni centar Sjenjak I sprat
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209007250003
Telefon: 035/270-281
Fax: 035/270-279
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 72.630,55 KM
Cijena najniţe ponude: 72.630,55 KM
Cijena najviše ponude: 84.847,51 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
1. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja broj 031-70/2009 - LOT 15, broj obavještenja 1-11-486-10
objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 02/10 od 11. 1. 2010. godine.
(5-51-5758-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, Ivan Brizar
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719 i 036/771-450
Fax: 036/335-787
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor o nabavi
SN-37-O-18/10
Broj I-5255/10 od 9. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT B - Zamjena sustava upravljanja zajedniĉkim pogonima u strojarnici HE Rama
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
120.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o. Zagreb
Adresa: Kovinska 30
Poštanski broj: 10 000
Grad: Zagreb
Identifikacijski broj: 1311743
Telefon: ++385 1 34 36 333
Fax: ++385 1 34 36 334
E-mail: info@energocontrol.hr
Internet adresa: info@energocontrol.hr
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 116.594,00 KM (bez PDV-a)
Cijena najniţe ponude: 116.594,00 KM (bez PDV-a)
Cijena najviše ponude: 116.594,00 KM (bez PDV-a)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
9. 4. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavijesti: I-323/10-3 od 13. 1. 2010. godine
Broj obavijesti 1-11-909-10, objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 5/10 od 25. 1. 2010.
godine.
(5-51-5760-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, Ivan Brizar
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719 i 036/771-450
Fax: 036/335-787
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor o nabavi
SN-36-O-17/10
Br. I-5256/10 od 9. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT A - Zamjena sustava temperaturnog nadzora agregata I i II
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
80.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o. Zagreb
Adresa: Kovinska 30
Poštanski broj: 10000
Grad: Zagreb
Identifikacijski broj: 1311743
Telefon: ++385 1 34 36 333
Fax: ++ 385 1 34 36 334
E-mail: info@energocontrol.hr
Internet adresa: info@energocontrol.hr
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 77.198,00 KM (bez PDV-a)
Cijena najniţe ponude: 77.198,00 KM (bez PDV-a)
Cijena najviše"ponude: 77.198,00 KM (bez PDV-a)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
9. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, reference te obavijesti: I-323/10-3 od 13. 1. 2010. godine, broj obavijesti 1-11-909-10
objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 5/10 od 25. 1. 2010. godine.
(5-51-5761-10)
51 - JANAB
KJKP "RAD" SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: KJKP "RAD" Sarajevo
Adresa: Paromlinska 57
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni PDV broj: 200316890001
Telefon: 033/658-038
Fax: 033/654-480
Internet adresa: www.rad.com.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o isporuci graĊevinskog materijala
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je isporuka graĊevinskog materijala
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
650.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
-
cijena
85%
(uĉešće preferencijala za domaći proizvod 10%)
-
uslovi plaćanja
-
rok isporuke
10%
5%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
LOT 2
"PENNY PLUS" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Munira Gavrankapetanovića 1
Grad: Sarajevo
Fax:033/467-820
LOT 3
"@ICA" d.d. Sarajevo
Adresa: Dţemala Bijedića 160
Grad: Sarajevo
Faks: 033/454-211
LOT 4
"@ICA" d.d. Sarajevo
Adresa: Dţemala Bijedića 160
Grad: Sarajevo
Faks: 033/454-211
LOT 5
"LIVNICA" d.d. Visoko
Adresa: Arnautovići bb
Grad: Visoko
LOT 6
"ALU CO" d.o.o.
Adresa: Put Famosa bb
Grad: Sarajevo
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:
LOT 2 - 30.966,00 KM
LOT 3-103.570,40 KM
LOT 4-28.135,60 KM
LOT 5 - 227.529,90 KM, uĉešće preferencijala za domaći proizvod 10% - 204.776,91 KM
LOT 6-103.311,00 KM
Cijena najniţe ponude:
LOT 2 - 30.966,00 KM
LOT 3 - 94.454,88 KM
LOT 4 - 24.781,70 KM
LOT 5 - 227.529,90 KM
LOT 6 - 103.311,00 KM
Cijena najviše ponude:
LOT 2 - 48.392,50 KM
LOT 3 - 112.308,65 KM
LOT 4 - 38.106,13 KM
LOT 5 - 261.642,50 KM
LOT 6 - 164.619,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 2 - 15. 4. 2010. godine
LOT 3 - 15. 4. 2010. godine
LOT 4 - 15. 4. 2010. godine
LOT 5 - 15. 4. 2010. godine
LOT 6 - 15. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 2 - 3 (tri)
LOT 3 - 3 (tri)
LOT 4 - 3 (tri)
LOT 5 - 3 (tri)
LOT 6 - 3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, obavještenje objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 11/10 od 15. 2. 2010. godine.
(5-51-5769-10)
51 - JANAB
JP "9. SEPTEMBAR" DD SREBRENIK
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP "9. septembar" d.d. Srebrenik
Kontakt osoba: Hasanović Suada
Adresa: Kiseljaci bb
Poštanski broj: 75350
Grad: Srebrenik
Identifikacioni broj: 4209226990004
Telefon: 03/645-714
Fax: 035/644-032
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o javnoj nabavci broj 01-275/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka dizel goriva EN-590 i benzina BMB-95
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
88.400,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda sa potkriterijima:
a)
cijena
80 bodova
b)
uslovi plaćanja
20 bodova
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "HIFA" d.o.o.
Adresa: Krndija bb
Poštanski broj: 72460
Grad: Tešanj
Identifikacioni broj: 4218015000007
Telefon: 032/650-600
Fax: 032/650-401
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 80.891,12 KM
Cijena najniţe ponude: 80.891,12 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
19. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-1254-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 7 od 1. 2.
2010. godine.
(5-51-5795-10)
51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD
GACKO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.
Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista
Adresa: Industrijska zona bb
Poštanski broj: 89240
Grad: Gacko
Identifikacioni broj: 4401387900003
Telefon: 059/464-222
Faks: 059/464-085
E-mail: rtegac08@teol.net
Internet adresa: u pripremi
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Rezervni dijelovi i oprema LOT 2 Kablovi i kablovski pribor
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rezervni dijelovi i oprema LOT 2 Kablovi i kablovski pribor
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST
230.000,00 KM za 3 (tri) lota
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Cijena 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-3142
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Elekom Sistem d.o.o. Beograd
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 75.078,50 KM
Cijena najniţe ponude: 75.078,50 KM
Cijena najviše ponude: 100.557,61 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
26. 3. 2009. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
5 (pet) ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da
(5-51-5805-10)
51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD
GACKO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.
Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista
Adresa: Industrijska zona bb
Poštanski broj: 89240
Grad: Gacko
Identifikacioni broj: 4401387900003
Telefon: 059/464-222
Faks: 059/464-085
E-mail: rtegac08@teol.net
Internet adresa: u pripremi
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Sklopovi za mehanizaciju LOT 4 Radni ureĊaj kašika za Caterpillar 385 c i 365b
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sklopovi za mehanizaciju LOT 4 Radni ureĊaj kašika za Caterpillar 385 c i 365b
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST
440.000,00 KM za (ĉetiri) lota
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Cijena 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-3497
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Teikom BH d.o.o. Sarajevo
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 130.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 130.000,00 KM
Cijena najviše ponude: 172.802,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
7. 4. 2009. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri) ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da
(5-51-5807-10)
51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD
GACKO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.
Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista
Adresa: Industrijska zona bb
Poštanski broj: 89240
Grad: Gacko
Identifikacioni broj: 4401387900003
Telefon: 059/464-222
Faks: 059/464-085
E-mail: rtegac08@teol.net
Internet adresa: u pripremi
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka i ugradwa roba za klimatizaciju blok komande
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i ugradwa roba za klimatizaciju blok komande
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST
70.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Cijena 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-3313
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Elektromontaţa d.o.o. Trebiwe
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 45.579,00 KM
Cijena najniţe ponude: 45.579,00 KM
Cijena najviše ponude: 118.912,90 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
1. 4. 2010.
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri) ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da
(5-51-5812-10)
51 - JANAB
FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo
Kontakt osoba: Senad Kikić
Adresa: Butmirska cesta 40
Poštanski broj: 71210
Grad: Ilidţa-Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201121150000
Telefon: 033/774-231
Fax: 033/637-601
E-mail: fzzp@fzzp.com.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka parcelnog kombajna sa transportnom prikolicom broj 04-49-1531-14/09 od 19. 12.
2009. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka,transport,montaţa parcelnog kombajna sa transportnom prikolicom i usluge obuke.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
316.802,42 KM (konvertibilnih maraka)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 04-49-1531-14/09
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "WINTERSTEIGER" AG
Adresa: Dimmelstrasse 9, Austrija
Poštanski broj: A-4910 Ried/I
Grad: Ried
Identifikacioni broj: UID ATU23 702704
Telefon: +43 7752 80 919-361
Fax: +43 7752 80 919-57
E-mail: Christa.rechberger@wintersteiger.at
Internet adresa: www.winterstaiger.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:
a) "WINTERSTEIGER" AG A-4910 Ried - Austrija = 381.689,66 KM (sa uraĉunatim PDVom)
Najviša cijena primljenih ponuda:
b)
"AGRIONICA" d.o.o. Poţega - Hrvatska = 417.729,78 KM (sa uraĉunatim PDV-om)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
3. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da
(5-51-5816-10)
51 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana Đurić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-476
Faks: 051/244-576
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Rekonstrukcija biciklistiĉkih i pješaĉkih staza na Bulevaru vojvode @ivojina Mišića
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrukcija biciklistiĉkih i pješaĉkih staza na Bulevaru vojvode @ivojina Mišića
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST
350.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-624/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "IN@IWERING DVD" d.o.o. Bawaluka
Kontakt osoba: Dragan Babić
Adresa: Kraqa Petra I KaraĊorĊevića 94
Poštanski broj: 78000
Grad: bawaluka
Identifikacioni broj: 4402147550001
Telefon: 051/316-360
Faks: 051/316-360
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 227.890,00 KM
Cijena najniţe ponude: 227.890,00 KM
Cijena najviše ponude: 297.800,39 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
7. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
10 (deset)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, OBAVJEŠTENJE objavqeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 74/09 od 21. 9. 2009.
godine.
(5-51-5828-10)
51 - JANAB
OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Općina Novo Sarajevo
Kontakt osoba: Ajdin Rešad i Elmir Hodţić
Adresa: Zmaja od Bosne 55
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Telefon: 033/492-142
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka 2 putniĉka vozila za potrebe Policijske uprave Novo Sarajevo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka 2 putniĉka vozila za potrebe Policijske uprave Novo Sarajevo
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
100.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena putniĉkog vozila
2.
rok isporuke
90%
10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-14-802/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "AC QUATIRO", Sarajevo
Adresa: Put Ţivota 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200018440001
Telefon: 033/721-477
Fax: 033/721-486
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 77.282,04 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 77.282,04 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 78.153,84 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
26. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, obavještenje objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 02/10 od 11. 2. 2010. god.
(5-51-5838-10)
51 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: Vlada Brĉko Distrikta, Odjel za struĉne i administra- tivne poslove, Pododjel za
javne nabave
Kontakt osoba: Dragan Jokanović, dipl. oec.
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacijski broj: 600082130006
Telefon: 049/240-616
Fax: 049/240-616
E-mail: j_dragan@net.hr ili j_dragan@bdcentral.net
Internet adresa: www.bdcentral.net
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a ostali
I.2.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor o nabavi loţ-ulja za potrebe kotlovnice vešeraja u Pododjelu za bolniĉku zdravstvenu
zaštitu za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod 2.3.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
50.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora Broj okvirnog sporazuma: 13-01.1-001290/10-1
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: DOO "BRĈKO GAS"
Adresa: Banjaluĉka 8
Poštanski broj: 76000
Grad: Brĉko
Identifikacijski broj: 4600047650005
Telefon: 049/220-000
Fax: 049/220-000
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 42.523,65 KM
Cijena najniţe ponude: 42.523,65 KM
Cijena najviše ponude: 42.523,65 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
15. 4. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 13-02-000311/10, objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 09/10.
(5-51-5873-10)
51 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209390440007
Telefon: 035/303-300
Fax: 035/250-474
E-mail: info@ukctuzla.ba
Internet adresa: www.ukctuzla.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 01/1-49-1-1554/09 od 23. 12. 2009.godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (dopuna godišnjih potreba) za potrebe Javne
zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1. cijena
90%
2. uslovi plaćanja
10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija
Adresa
"ENA" d.o.o.
Safvet71000
bega
Bašagića
40
Tel/faks Broj
ugovora
Datum
zakljuĉenja
6. 4.
2010
71000
Sara- 4200121960005 033/656- 23/10
jevo
701
6. 4.
2010
Zmaja od 71000
Bosne 32
Sara- 4200175540001 033/476- 27/10
401
jevo
6. 4.
2010
71000
Sara- 4200072730007 033/710- 32/10
510
jevo
6. 4.
2010
Radenka 71000
Abazo-
Sara- 4200292770000 033/722- 30/10
550
jevo
6. 4.
2010
"Diamedic" d.o.o. Fetaha
Bećirbegovića
8B
"Samed" d.o.o.
ID broj
Sara- 4200037070002 033/532- 26/10
jevo
747
"AB Medic" d.o.o. Azize
Šaćirbegović
bb
"Medimpex" d.o.o.
Poštanski Grad
broj
vića 5
"Farma-vita"
d.o.o.
Igmanska 5a
71320
Vo4200075750009 033/476- 35/10
gošća
320
6. 4.
2010
"New Techno-
Zmaja od 71000
Sara- 4200124470009 033/270- 24/10
6. 4.
logy" d.o.o.
Bosne 90
jevo
"Unifarm" d.o.o.
Bistarac,
Novo
naselje
bb
75300
Luka- 4209481750009 035/550- 28/10
vac
860
6. 4.
2010
"Medi frey" d.o.o.
Grbaviĉka 71000
80/1
Sara- 4200022710005 033/713- 31/10
jevo
181
6. 4.
2010
"Apomedical"
d.o.o.
Vreoce
33
71000
Sara- 4200325610003 033/771- 37/10
jevo
700
6. 4.
2010
"Medpoint" d.o.o.
Milana
Preloga
bb
71000
Sara- 4200134860000 033/715- 41/10
781
jevo
6. 4.
2010
"Ecotrade - sa" d.o.o.
Adema
71000
Buće 178
Sara- 4201136340000 033/664- 36/10
287
jevo
6. 4.
2010
"Medicallux"d.o.o. Pavla
75000
Goranina
7
Tuzla 4209105260009 035/273- 34/10
670
6. 4.
2010
"Tuzlafarm"
d.o.o.
Rudarska 75000
71
Tuzla 4209034730009 035/310- 22/10
810
6. 4.
2010
"Orto-physical"
d.o.o.
Stupine
B7/3
75000
Tuzla 4209100890004 035/254- 29/10
015
6. 4.
2010
"Inel-BH" d.o.o.
Aleja
ljiljana 1
74250
Maglaj
"Widex" d.o.o.
Gradaĉa- 71000
ĉka 29a
Sara- 4200254680005 033/455- 40/10
425
jevo
6. 4.
2010
"Inelmed" d.o.o.
Rudarska 88000
20B
Mos-
4227082520006 036/348- 38/10
539
6. 4.
2010
"LKB" d.o.o.
Hamdije 71000
Kreševljakovića
61S/II/2
Sara- 4200306070006 03339/10
557-420
jevo
6. 4.
2010
tar
540
2010
4218528560008 032/604- 104/09 6. 4.
454
2010
"Medicom" d.o.o.
Save
Šumanovića
bb
76300
Sara- 4400441670004 055/250- 33/10
jevo
384
6. 4.
2010
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Zbog izuzetno velikog broja artikala (roba) ne postoji mogućnost da se pobroje cijene
najuspješnije, najniţe i najviše ponude. Iste se nalaze u dokumentaciji i prezentirane su
ponuĊaĉima.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
6. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
20 (dvadeset)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-87-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 1/10 od 4. 1.
2010. godine.
(5-51-5880-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719
Fax: 036/335-787
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor o nabavi
SN-31 - O - 12/10
broj I-5356/10 od 15. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kombi bus - "staro za novo"
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
40.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: JELIĆ AUTO d.o.o. Mostar
Adresa: Rodoĉ bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227085030000
Telefon: 036/449-680
Fax: 036/449-696
E-mail: marijana.ilic@jelicauto.com
Internet adresa: marijana.ilic@jelicauto.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 41.624,78 KM (bez PDV-a)
Cijena najniţe ponude: 41.624,78 KM (bez PDV-a)
Cijena najviše ponude: 43.524,79 KM (bez PDV-a)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
15. 4. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavijesti: I-10841/09-91 od 19. 11. 2009. godine
Broj obavijesti 1-11-679-10, objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 3/10 od 18. 1. 2010.
godine.
(5-51-5907-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719
Fax: 036/335-787
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor o nabavi
SN-39-O-20/10
Broj I-5360/10 od 16. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada konstrukcije za prohodnost u drenaţnoj galeriji brane HE Rama
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
50.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: ITC d.o.o. Zenica
Adresa: Zmaja od Bosne bb
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacijski broj: 4218146790003
Telefon: 032/441-200
Fax: 032/441-200
E-mail: itc@bih.net.ba
Internet adresa: itc@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 45.065,20 KM (bez PDV-a)
Cijena najniţe ponude: 45.065,20 KM (bez PDV-a)
Cijena najviše ponude: 69.540,00 KM (bez PDV-a)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
16. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, reference te obavijesti: I-10608/09-93 od 16. 11. 2009. godine, broj obavijesti 1-11-209010 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 11/10 od 15. 2. 2010. godine.
(5-51-5908-10)
51 - JANAB
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Lutrija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Šukrija Ĉingić
Adresa: Alije Isakovića 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200496180007
Telefon: 033/223-001
Fax: 033/223-001
E-mail: sukrija.cingic@lutrija-bih.ba
Internet adresa: www.Iutrijabih.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Obavještenje o javnoj nabavci otvoreni postupak broj 028/10 od
12. 2. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Javna nabavka roba, 2 (dva) putniĉka motorna vozila, 1 (jedno) teretno motorno vozilo i 1
(jedno) kombi motorno vozilo za potrebe Lutrije BiH.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Procijenjena vrijednost javne nabavke je oko 165.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
garantni rok
3)
rok isporuke od momenta narudţbe
3)
naĉin i uslovi plaćanja
uĉešće 10%
uĉešće 10%
uĉešće 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 256-13-MM/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "ASA PVA" d.o.o.
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 16
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200045250001
Telefon: 033/234-004, 771-250
Fax: 033/234-004
Internet adresa: www.asa-pva.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 157.800,44 KM bez PDV
Cijena najniţe ponude: 157.800,44 KM bez PDV
Cijena najviše ponude: 163.343,02 KM bez PDV
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
9. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja: javna nabavka 028/10, broj obavješte- nja 1-11-2714-10
objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 13/10 od 22. 2. 2010. godine.
(5-51-5909-10)
51 - JANAB
VLADA REPUBLIKE SRPSKE GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE BAWA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Vlada Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade
Kontakt osoba: Dragan Prpa, Zoran Puzić, Dijana Dragišić
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400969490008
Telefon: 051/339-281, 339-551 i 339-296
Faks: 051/339-641
E-mail: d.dragisic@vladars.net
Internet adresa: www.vladars.net
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o nabavci - Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - Ponovqeni postupak
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (BMB i eurodizel)
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Do 200.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 50%
2)
razvijenost prodajne mreţe
uĉešće 50%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "Petrol" a.d. Bawa Luka
Adresa: Kraqa Alfonsa XIII broj 9
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400959260004
Telefon: 051/218-838
Faks: 051/218-843, 215-386
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: BMB 1,5983 KM bez PDV-a, 1,87 KM sa PDV-om: Eurodizel
1,5726 KM bez PDV-a, 1,84 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
7. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, OBAVJEŠTENJE objavqeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 7 od 1. 2. 2010. godine.
(5-51-5913-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-782
Fax: 033/751-780
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
105-23/09 Nabavka vozila za potrebe Direkcije i Podruţnica JP Elektroprivrede BiH, LOT 5
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 5 - Putniĉka vozila 2,0 TDI 5s 4v
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
240.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
2.
ekonomski uslovi
uĉešće 70%
tehniĉki uslovi iz ponude koja zadovoljava
osnovone tehniĉke zahtjeve iz tendera uĉešće 30%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 044-JP/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "ASA PSS" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Trg meĊunarodnog prijateljstva bb
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200043630001
Telefon: 033/775-300
Fax: 033/775-301
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 187.338,48 KM
Cijena najniţe ponude: 187.338,48 KM
Cijena najviše ponude: 188.805,12 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
5. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja 105-23/09-LOT 5, broj obavještenja 1-11-17012-09, objavljenog u
"Sluţbenom glasniku BiH", broj 91 od 23. 11. 2009.
(5-51-5921-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-782
Fax: 033/751-780
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
105-23/09 Nabavka vozila za potrebe Direkcije i Podruţnica JP Elektroprivrede BiH, LOT 1
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Teretno vozilo 18 t sa nadogradnjom kiper trostrani i
prikljuĉcima za kaĉenje grtalice
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
220.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
2.
ekonomski uslovi
uĉešće 70%
tehniĉki uslovi iz ponude koja zadovoljava
osnovne tehniĉke zahtjeve iz tendera uĉešće 30%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 040-JP/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "NEURON COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Dţemala Bijedića 178
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200043630001
Telefon: 033/777-140
Fax: 033/777-141
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 130.900,00 KM
Cijena najniţe ponude: 130.900,00 KM
Cijena najviše ponude: 97.685,85 EURA
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
25. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja 105-23/09-LOT 1
Broj obavještenja 1-11-17012-09, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 91 od 23. 11.
2009.
(5-51-5922-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-782
Fax: 033/751-780
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj: 105-23/09 - Nabavka vozila za potrebe Direkcije i Podruţnica JP Elektroprivrede
BiH LOT 13
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 13 Radna mašina sa nadogradnjom dizalice i bušaćom
garniturom za stubove
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
200.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
ekonomski uslovi
uĉešće 70%
tehniĉki uslovi iz ponude koja
zadovoljava osnovne tehniĉke zahtjeve
iz tendera uĉešće 30%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 046-JP/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "PK-PALIFINGER KRAN" d.o.o. Rijeka
Adresa: Industrijska zoan R-27
Poštanski broj: 71000
Grad: Rijeka
Identifikacioni broj: 4200043630001
Telefon: 00385 51 503 150
Fax: 00385 51 503 152
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 87.047,00 EUR
Cijena najniţe ponude: 87.047,00 EUR
Cijena najviše ponude: 278.455,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
7. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca broj 105-23/09 - LOT 13, broj obavještenja 1-11-17012-09 objavljenog u
"Sluţbenom glasniku BiH", broj 91 od 23. 11. 2009. godine.
(5-51-5924-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-782
Fax: 033/751-780
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
105-23/09, Nabavka vozila za potrebe Direkcije i Podruţnica JP Elektroprivrede BiH, LOT 3
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 3 - Teretno vozilo 3,5 t sa nadogradnjom hidrauliĉne korpe
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
300.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
ekonomski uslovi
uĉešće 70%
tehniĉki uslovi iz ponude koja zadovoljava
osnovne tehniĉke zahtjeve iz tendera uĉešće 30%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 042-JP/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "NEURON COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Dţemala Bijedića 178
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200043630001
Telefon: 033/777-140
Fax: 033/777-141
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 286.500,00 KM
Cijena najniţe ponude: 286.500,00 KM
Cijena najviše ponude: 246.040,68 EUR
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
25. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca tog obavještenja: 105-23/09-LOT 3, broj obavješte- nja 1-11-17012-09
objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 91 od 23. 11. 2009. godine.
(5-51-5926-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-782
Fax: 033/751-780
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
105-23/09, Nabavka vozila za potrebe Direkcije i Podruţnica JP Elektroprivrede BiH, LOT 2
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 2 - Teretno vozilo 18 t 4x2 sa nadogradnjom kiper trostrani
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
150.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
ekonomski uslovi
uĉešće 70%
tehniĉki uslovi iz ponude koja zadovoljava
osnovne tehniĉke zahtjeve iz tendera uĉešće 30%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 041-JP/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "NEURON COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Dţemala Bijedića 178
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200043630001
Telefon: 033/777-140
Fax: 033/777-141
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 128.900,00 KM
Cijena najniţe ponude: 128.900,00 KM
Cijena najviše ponude: 88.250,85 EUR
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
25. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca tog obavještenja: 105-23/09-LOT 2, broj obavještenja 1-11-17012-09
objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 91 od 23. 11. 2009. godine.
(5-51-5927-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Kustura
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-880
Fax: 033/751-773
E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
33-HEJ/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i zamjena spojne i ovjesne opreme 220 kV za HE Salakovac i HE Grabovica
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
450.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 33-HEJ/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: Dalekovod d.o.o. Mostar
Adresa: A. Starĉevića bb
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 2271059100001
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 438.525,00 KM
Cijena najniţe ponude: 195.156,23 KM
Cijena najviše ponude: 495.529,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
10. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, reference tog obavještenja: 1068-HEN/09, broj obavještenja 1-11-18571-09 objavljenog
u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 101 od 28. 12. 2009. godine.
(5-51-5940-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Irma Dajdţić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-775
Fax: 033/751-759
E-mail: i.dajdzic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
010-ED/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka armirano-betonskih nogara
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
700.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 010-ED/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: PROMINVEST d.o.o. Sarajevo
Adresa: Maršala Tita bb
Poštanski broj: 88400
Grad: Konjic
Identifikacioni broj: 4227096740009
Telefon: 036/735-520
Fax: 036/729-483
E-mail: prominvest@prominvest.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 336.897,77 KM
Cijena: najniţe ponude: 336.897,77 KM
Cijena najviše ponude: 467.495,30 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
3. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-552-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 2/10 od 11.
1. 2010. godine.
(5-51-5986-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Kontakt osoba: Irma Dajdţić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-775
Fax: 033/751-759
E-mail: i.dajdzic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
049-JP/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka opreme za realizaciju optiĉkih spojnih puteva
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
50.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 049-JP/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: RS KABEL d.o.o.
Adresa: Savska cesta 41/VI
Poštanski broj: 10000
Grad: Zagreb
Telefon: +385 1 6112 038
Fax: +385 1 6313 239
E-mail: ivica.kontent@rs-kabel.hr
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 16.480,30 EUR (DDU)
Cijena: najniţe ponude: 16.480.30 EUR (DDU)
Cijena najviše ponude: 39.786.10 KM (DDP)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
8. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-703-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 3/10 od 18.
1. 2010. godine.
(5-51-5996-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Irma Dajdţić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-775
Fax: 033/751-759
E-mail: i. dajdzic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
005-ED/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka materijala za uzemljenje
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
500.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 00-ED/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: SIMMEL d.o.o. Sarajevo
Adresa: Trg nezavisnosti 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200391750002
Telefon: 033/456-654
Fax: 033/766-646
E-mail: simmelsa@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 195.634,00 KM
Cijena najniţe ponude: 195.634,00 KM
Cijena najviše ponude: 229.876,07 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
25. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-145-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 1/10 od 4. 1.
2010. godine.
(5-51-5997-10)
51 - JANAB
AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Agencija za statistiku BiH
Kontakt osoba: Goran Podinić
Adresa: Zelenih beretki 26
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200200670004
Telefon: 033/220-626; 033/220-628
Fax: 033/220-622
E-mail: bhas@bhas.net.ba
Internet adresa: www.bhas.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Robe-kancelarijski materijal
Robe-materijal za ĉišćenje
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Robe-kancelarijski materijal-sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe
Agencije
Robe-materijal za ĉišćenje-sukcesivna nabavka materijala za ĉišćenje a za potrebe Agencije
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Robe-kancelarijski materijal-34.000,00
Robe-materijal za ĉišćenje 8.500,00 KM
Ukupno: 42.500,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnim obavještenjem
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
(a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Robe - kancelarijski materijal
Ugovor broj: 11-16-750-17/10
Robe - materijal za ĉišćenje
Ugovor broj: 11-16-749-15/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Robe - kancelarijski materijal Ugovor br. 11-16-750-17/10
Organizacija: "STYLOS" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Kolodvorska 12
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4400857930008
Telefon: 033/713-566
Fax: 033/713-565
Robe - materijal za ĉišćenje Ugovor br. 11-16-749-15/10
Organizacija: "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Adresa: Vranduĉka 71b
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218087760006
Telefon: 032/466-580
Faks" 032/446-581
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Robe-kancelarijski materijal
Cijena najuspješnije ponude (sa PDV-om): 38.972,57 KM
Cijena najniţe ponude (sa PDV-om): 38.972,57 KM
Cijena najviše ponude (sa PDV-om): 40.868,98 KM
Robe-materijal za ĉišćenje
Cijena najuspješnije ponude (sa PDV-om): 6.121,09 KM
Cijena najniţe ponude (sa PDV-om): 6.121,09 KM
Cijena najviše ponude (sa PDV-om): 8.585,91 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
Robe-kancelarijski materijal-11-16-750-17/10, 14. 4. 2010. godine
Robe-materijal za ĉišćenje-11-16-749-15/10, 15. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
Robe-kancelarijski materijal-11-16-750-17/10 ĉetiri(4)
Robe-materijal za ĉišćenje 11-16-749-15/10 dvije (2)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Robe-kancelarijski materijal-11-16-750-17/10 Ne
Robe-materijal za ĉišćenje 11-16-749-15/10 Da 6-61-3995-10
(5-51-6029-10)
51 - JANAB
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH GAS" DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa "BH -Gas" d.o.o.
Kontakt osoba: Mustafić Amela
Adresa: Hamdije Ĉemerlića br. 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 420019786000
PDV: 20019786000
Telefon: 033/279-000
Fax: 033/661-621
E-mail: direkcija@bh-gas.ba
Internet adresa: www.bh-gas.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka montaţa i puštanje u rad procesnih gasnih kromatografa (2 kom.)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
garantni rok na opremu
3)
rok isporuke
uĉešće 20%
uĉešće 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-1365 od 29. 4. 2008. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: 1. "MERKANTILE" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Hadţi Idrizova br. 9
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200572460006
Telefon: 033/209-881
Fax: 033/553-890
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 193.181,22 sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 193.181,22 sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 271.117,40 sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
15. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-250-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", br. 1 od 4. 1.
2010. godine
(5-51-6051-10)
51 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "Rudnik i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i Nenad Todorović
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-157/09 Nabavka putniĉkog vozila
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
T-157/09 Nabavka putniĉkog vozila
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
130.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 90%
2)
rok isporuke
uĉešće 10%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 4068/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "AC STAR" d.o.o.
Adresa: Magistralni put bb
Poštanski broj: 75270
Grad: @ivinice
Identifikacioni broj: 4209684190009
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 114.210,69 KM
Cijena najniţe ponude: 107.700,00 KM
Cijena najviše ponude: 114.210,69 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
30. 3. 2010.
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-538-10, objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 2 od 11. 1.
2010.
(5-51-6064-10)
51 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "Rudnik i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Jovan Perić i Miloš Krakić
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-147/09 Nabavka alkoholnih pića
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
T-147/09 Nabavka alkoholnih pića
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
55.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Samo najniţa cijena
a)
1)
cijena
uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 4671/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "DRINA PROMET" d.o.o.
Adresa: Karakaj bb
Poštanski broj: 75400
Grad: Zvornik
Identifikacioni broj: 4400235690007
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 31.801,00 KM
Cijena najniţe ponude: 31.801,00 KM
Cijena najviše ponude: 35.039,79 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
13. 4. 2010.
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-1007-10, objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 5 od 25. 1.
2010.
(5-51-6065-10)
51 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "Rudnik i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Dragan Miqanović
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-105/09 Nabavka kompenzatora
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
T-105/09 Nabavka kompenzatora
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
180.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 85%
2)
naĉin izrade kompenzatora
uĉešće 15%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 4502/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "STEFFEX ENGINEERING" d.o.o.
Adresa: Dubrovaĉka 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200091520005
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 103.389,00 KM
Cijena najniţe ponude: 103.389,00 KM
Cijena najviše ponude: 168.920,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
9. 4. 2010.
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
7 (sedam)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-16552-10, objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 89 od 16.
11. 2009.
(5-51-6066-10)
51 - JANAB
JP ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREĈA" DD TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost "Spreĉa" d.d. Tuzla
Kontakt osoba: Vladimir Saviĉević
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29/VII
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209143860001
PDV: 209143860001
Telefon: 035/250-063
Fax: 035/250-063
E-mail: spreca@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka elektriĉne energije u 2010. godini
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka elektriĉne energije u 2010. godini
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
40.000,00 KM (bez PDV)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki bez objave obavještenja o nabavci
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 05/2-503-1/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Tuzla
Adresa: Rudarska 38
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4200225150056
Telefon: 035/304-300
Fax: 035/304-330
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena ponude: Dobavljaĉ dostavio odgovor na naš poziv za dostavu ponude bez navoĊenja
iznosa
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
7.4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedan odgovor na poziv za dostavu ponude)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-6146-10)
52 - JANAB
VLADA KSB/SBK
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA
TRAVNIK
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Vlada KSB/SBK, Ministarstvo privrede/gospo- darstva
Kontakt osoba: Bajro Makić
Adresa: Prnjavor 16
Poštanski broj: 72270
Grad: Travnik
Identifikacioni broj: 4236283090009
Telefon: 030/511-217
Fax: 030/511-729
E-mail: min.priv@bih.net.ba
Internet adresa: www.sbk-ksb.gov.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Studije ekonomske opravdanosti dodjele koncesija izgradnje distributivnog sistema i
distribuciju zemnog gasa za podruĉje općina Busovaća, Vitez, Novi Travnik i Travnik
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora su, u skladu sa Zakonom o koncesijama (Sluţbene novine SBK/KSO, broj
8/99). Studije ekonomske opravdanosti dodjele koncesija izgradnje distributivnog sistema i
distribuciju zemnog gasa za podruĉje općina Busovaĉa, Vitez, Novi Travnik i Travnik u sklopu
koje će biti sadrţana procjena zaštite okoliša. Studije će obuhvatiti analizu trţišta sa
prognozama potreba za prirodnim gasom za podruĉja općina Busovaĉa, Vitez, Novi Travnik i
Travnik, definirati potrebno infrastrukturu u kojoj će se provesti ekonomske i financijske
analize iz kojih će proizaći ocjene ekonomske opravdanosti investicionih ulaganja u
distributivni sistem.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
50.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 04-17-1011/09 i 161-ID3/010
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "ISTRA@IVAĈKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU" d.o.o.
SARAJEVO
Adresa: Gradaĉaĉka 142
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200008480005
Telefon: 033/610-600
Fax: 033/650-593
E-mail: igt@bih.net.ba
Internet adresa: www.igt.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 49.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 49.000,00 KM
Cijena najviše ponude: 50.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
29. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-5756-10)
52 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: @eqka Vukelić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-576
Faks: 051/244-576
E-mail: milan.stupar@banjaluka.rs.ba
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
20-404-23/2010 Nabavka vozila za potrebe Civilne zaštite i Vatrogasne jedinice
LOT 1 Putniĉko vozilo (tri) komada
LOT 2 Komandno vozilo (jedan) komad
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
20-404-23/2010 Nabavka vozila za potrebe cviline zaštite i Vatrogasne jdinice
LOT 1 Putniĉko vozilo (tri) komada
LOT 2 Komandno vozilo (jedan) komad
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
100.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda:
- cijena
60%
- postprodajni servis
- rok isporuke
20%
10%
- naĉin plaćawa
10%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-675/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "AUTOKOMERC VS" d.o.o. Bawaluka
Adresa: Bulevar Srpske vojske 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4400952840005
Telefon: 051/310-130
Faks: 051/310-130
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:
LOT 1 - 71.957,70 KM
LOT 2 - 28.942,62 KM
Cijena najniţe ponude:
LOT 1 - 71.957,70 KM
LOT 2 - 28.942,62 KM
Cijena najviše ponude:
LOT 1 - 72.481,50 KM
LOT 2 - 29.086,20 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
13. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
5 (pet)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa (1-11-2585-10) objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 13 od 22.
2. 2010. godine.
(5-52-5766-10)
52 - JANAB
JP "KOMUNALAC" DOO OD@AK
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP " Komunalac" d.o.o. Odţak
Kontakt osoba: Zlatko Mujkanović
Adresa: R. Milovanovića 13
Poštanski broj: 76290
Grad: Odţak
Identifikacioni broj: 4254005770005
Telefon: 031/762-347
Fax: 031/762-347
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Hemijske i bakteriološke analize vode
Broj 01-26-KZ-3/10 - 27. 1. 2010. god.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Hemijske i bakteriološke analize vode
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
40.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnim objavljivanjem
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-26-KZ-3/10 - 15. 4. 2010. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
Adresa: Seadbega Kulovića 6
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni PDV broj: 4209080250003
Telefon: 035/307-700
Fax: 035/257-467
E-mail: zavodzjz@bih.net.ba
Internet adresa: www.zjztk.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 34.500,00 KM
Cijena najniţe ponude: 34.500,00 KM
Cijena najviše ponude: 44.640,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
Broj ugovora 01-26-KZ-3/10 - 15. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 6-62-1648-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 9/10 od 8.
2. 2010. godine.
(5-52-5786-10)
52 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Pero Bevanda
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/395-305
Fax: 036/395-248
E-mail: pero.bevanda@ht.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava usluga osiguranja imovine i osoba JP HT d.d. Mostar na razdoblje od 2 (dvije)
godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je osiguranje imovine i osoba JP HT d.d. Mostar
LOT 1
Usluge osiguranja imovine i odgovornosti
LOT 2 Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika od
nesretnog sluĉaja i usluge osiguranja motornih
vozila
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
3.000.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
Kriterij za dodjelu ugovora je:
1) ponuĊena cijena
2) rok isplate šteta
90%
10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora LOT 2 Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika od nesretnog sluĉaja i usluge
osiguranja motornih vozila D-2330/10 od 30. 3. 2010. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Podruţnica Mostar
Adresa: Vukovarska 1
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227015330006
Telefon: 036/394-500
Fax: 036/394-590
E-mail: jure.dugandzic@euroherc.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 2 Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika od nesretnog sluĉaja i usluge osiguranja
motornih vozila
Cijena najuspješnije ponude: 446.500,00 KM
Cijena najniţe ponude: 446.500,00 KM
Cijena najviše ponude: 449.980,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 2 - 30. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-741-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 3/10 od 18. 1.
2010. godine.
(5-52-5852-10)
52 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209390440007
Telefon: 035/303-300
Fax: 035/250-474
E-mail: info@ukctuzla.ba
Internet adresa: www.ukctuzla.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 01/1-49-1-1601/09 od 28. 12. 2009. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
a) Usluge servisiranja agregata
b) Usluge servisiranja UPS-ova
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objave obavještenja (skskluzivno pravo)
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
80%
2.
uslovi plaćanja
20%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
a) Usluge servisiranja agregata
Organizacija: "MATISA" d.o.o. Tuzla
Adresa: Breške 21
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209190350003
Telefon: 035/229-111
Faks: 035/812-117
E-mail:: matisa@inet.ba
b) Usluge servisiranja UPS-ova
Organizacija: "SICON SAS" d.o.o. Tuzla
Adresa: Turalibegova 22
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209127740004
Telefon: 035/257-000
Faks: 035/205-650
E-mail:siconsas@bih.net.ba
Internet adresa: www.sicon.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
a) Cijena najuspješnije ponude: 47.571,60 KM
b) Cijena najuspješnije ponude: 182.163,15 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
Ugovor broj: 42/10 zakljuĉen 7. 4.2010. godine
Ugovor broj: 43/10 zakljuĉen 9. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-5879-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Za ekonomska pitanja: Almira Logo 033/751-797, Za tehniĉka pitanja: Kemal
Kapić 033/751-856, Sadeta Muftić 033/751-962
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-797
Fax: 033/751-799
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor se odnosi na: Izradu idejnog i glavnog projekta podzeme parking garaţe uz PTZ JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo sa izradom Elaborata o inţenjersko geološkim i
geotehniĉkim karakteristikama tla i izrada Projekta osiguranja graĊevinske jame sa opisom
tehnologije izvoĊenja zemljanih radova (Tender br. 09-05-23/2009)
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
cca 110.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 052-JP/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "ARGENTARIA" d.o.o.
Adresa: Franje Raĉkog 3/I
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200009700009
Telefon/faks: 033/259-830
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 53.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 53.000,00 KM
Cijena najviše ponude: 54.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Da
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
13. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-12-17720-09 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 94/09 od
7. 12. 2009. godine.
(5-52-5893-10)
52 - JANAB
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE/FEDERALNI ZAVOD
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje/Federalni zavod za
penzijsko i invalidsko osiguranje
Kontakt osoba: Anja Baĉić, Eldijana Šabanović
Adresa: Dubrovaĉka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227137790008
Telefon: 036/321-626; 033/723-120
Fax: 036/313-284
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko
osiguranje, broj: UO FZ-222/10 od 1. 2. 2010. godine
Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i motornih vozila Federalnog zavoda za MIO/PIO
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i motornih vozila Federalnog zavoda za MIO/PIO
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
129.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora Police osiguranja sklopljene dana 19. 4. 2010. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "EUROHERC OSIGURANJE" d.d., Podruţnica Mostar
Adresa: Vukovarska 1
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227015330006
Telefon: 036/394-500
Fax: 036/394-595
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 82.606,41 KM
Cijena najniţe ponude: 82.606,41 KM
Cijena najviše ponude: 200.410,61 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
19. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
6 (šest)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, obavještenje objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 11 od 15. 2. 2010. godine.
(5-52-5902-10)
52 - JANAB
JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA "ZENICA"
DOO ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće za prostorno planiranje i ureĊenje grada "Zenica" d.o.o.
Zenica
Kontakt osoba: Krivić Begzada
Adresa: Mehmedalije Tarabara 15
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218080080000
Telefon: 032/403-963
Fax: 032/403-963
E-mail: ze.plan@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o pruţanju usluga - Tehniĉko odrţavanje poslovnih prostorija Preduzeća za 2010.
godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Tehniĉko odrţavanje poslovnih prostorija Preduzeća za 2010. godinu (molersko-farbarski
zidarski, stolarski, elektriĉarski, vodovodno-kanalizacijsko-instalacijski radovi...)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 03-1-3210/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "Laikert" d.o.o. Zenica
Adresa: Crkvice L-3
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218054080000
PDV broj: 218054080000
Telefon: 032/245-246
Fax: 032/245-246
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 50,07 KM
Cijena najniţe ponude: 50,07 KM
Cijena najviše ponude: 58,50 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
7. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja: ponovni otvoreni postupak
Broj obavještenja 11 JANAB-1-11-16675-09 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 89
od 16. 11. 2009. godne i
12-JANAB-1-12-784-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 3 od 18. 1. 2010.
godine.
(5-52-5934-10)
52 - JANAB
JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA "ZENICA"
DOO ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće za prostorno planiranje i ureĊenje grada "Zenica"
Kontakt osoba: Krivić Begzada
Adresa: Mehmedalije Tarabara 15
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218080080000
Telefon: 032/403-963
Fax: 032/403-963
E-mail: ze.plan@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o pruţanju usluga - Servisiranje putniĉkih vozila
Ugovor o pruţanju usluga - Pranje vozila
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Servisiranje putniĉkih vozila
LOT 2 Pranje vozila
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
LOT 1
Broj ugovora: 03-1-3208/10
Organizacija: SZAR "Uzeirbegović"
Adresa: Goraţdanska 10
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni/PDV broj: 4318270940000 / 318270940000
Telefon: 032/403-954
Faks: 032/403-954
LOT 2
Organizacija: SZAR "Uzeirbegović"
Adresa: Goraţdanska 10
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni/PDV broj: 4318270940000 / 318270940000
Telefon: 032/403-954
Faks: 032/403-954
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 217,26 KM
Cijena najniţe ponude: 217,26 KM
Cijena najviše ponude: 649,28 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 12,93 KM
Cijena najniţe ponude: 12,93 KM
Cijena najviše ponude: 16,965 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1 - 7. 4. 2010. godine
LOT 2 - 7. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 - 2 (dvije)
LOT 2 - 2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja: PONOVNI OTVORENI POSTUPAK
Broj obavještenja 11-JANAB 1-11-16675-09, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj
89 od 16. 11. 2009. godine i 12-JANAB 1-12-786-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku
BiH", broj 3 od 18. 1. 2010. godine.
V.4. DRUGE INFORMACIJE
Vrijeme trajanja ugovora, za LOT 1 i LOT 2, kao u obavještenju o nabavci 12-JANAB 1-12786-10 je dvije godine (2010. i 2011. godina).
(5-52-5935-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
BROJ I-5298/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Ivo Marinĉić, dipl. oecc.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, br. 1-326/10-4 od 13. 1. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Podrška odrţavanju FMIS sustava (SAP sustav)
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
261.298,88 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: b4b d.o.o. Zagreb
Adresa: Grada Vukovara
Poštanski broj: 10000
Grad: Zagreb
Identifikacijski broj: 080380514
Telefon: 00385 98 318-344
Fax: 00385 1 6177-060
E-mail: itc@bih.net.ba
Internet adresa: itc@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 76.800,00 EUR
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 76.800,00 EUR
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 109.253,05 EUR (bez PDV-a)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
13. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-1663-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 9/10 od 8. 2.
2010. godine.
(5-52-5969-10)
52 - JANAB
JP "ŠUME TK" DD KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP "Šume TK" d.d. Kladanj
Kontakt osoba: Mašić Amira, dipl. ecc.
Adresa: Fadila Kurtagića 1
Poštanski broj: 75280
Grad: Kladanj
Identifikacioni broj: 4209129520001
Telefon: 035/621-282
Fax: 035/621-075
E-mail: jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa: www.jpsumetk.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
1.
Nabavka usluga odrţavanja informatiĉke opreme (hardver i softver)
2.
Nabavka rezervnih dijelova za donji postroj buldoţera CAT D5N
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda:
1. cijena ponude
80%
2. rok isporuke
15%
3. rok plaćanja
5%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
1. Ugovor broj: JN-045/10
Organizacija: DOO "Imel"
Adresa: Skendera Kulenovića bb
Poštanski broj: 75300
Grad: Lukavac
Identifikacioni broj: 4209310270009
2. Ugovor broj JN - 046/10
Organizacija: DOO "Tehnoxgroup BH"
Adresa: Kamenolom 8C
Poštanski broj: 71210
Grad: Ilidţa
Identifikacioni broj: 4200017550008
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
1. Ugovor broj JN-045/10
Cijena najuspešnije ponude: 15.500,00 KM
Cijena najniţe ponude: 15.500,00 KM
Cijena najviše ponude: 15.500,00 KM
2. Ugovor broj JN-046/10
Cijena najuspešnije ponude: 35.414,48 KM
Cijena najniţe ponude: 35.414,48 KM
Cijena najviše ponude: 35.414,48 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
Ugovor broj JN-045/10 - 7. 4. 2010. god.
Ugovor broj JN-046/10 - 6. 4. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
Ugovor broj JN-045/10 - jedna
Ugovor broj JN-046/10 - jedna
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-5977-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Irma Dajdţić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-775
Fax: 033/751-759
E-mail: i. dajdzic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
022-JP/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
UvoĊenje jedinstvenog GIS sistema za potrebe distributivnih podruţnica JP EP BiH
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
230.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
Ekonomski uslovi
uĉešće 70%
2)
Tehniĉki uslovi iz ponude koja zadovoljava
tehniĉke zahtjeve iz tendera uĉešće 30%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 022-JP/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: SL-KING d.o.o.
Adresa: Dunajska cesta 113
Poštanski broj: 1000
Grad: Ljubljana
Identifikacioni broj: SI32165480
Telefon: +386 1 565 7 565
Fax: +386 1 565 7 560
E-mail: info@sl-king.com
Internet adresa: www.sl-king.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 47.358,25 EUR (DDU)
Cijena najniţe ponude: 47.358,25 EUR
Cijena najviše ponude: 765.000,00 KM (DPP)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
24. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
5 (pet)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-12-14602-09 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 78/09 od
5. 10. 2010. godine.
(5-52-5998-10)
52 - JANAB
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" d.o.o.
Kontakt osoba: Sadović Amra
Adresa: Hamdije Ĉemerlića br. 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 420019786000
PDV: 20019786000
Telefon: 033/279-000
Fax: 033/661-621
E-mail: direkcija@bh-gas-ba
Internet adresa: www.bh-gas.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Dodatne usluge na izradi projektne dokumentacije za izgradnju gasovoda Zenica-Travnik
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Dodatne usluge na izradi projektne dokumentacije za izgradnju gasovoda Zenica-Travnik
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-711 od 2. 3. 2010. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: LOT 1: Grupa ponuĊaĉa 1."BOSNA - S"
Adresa: 1. Nova br. 26
Poštanski broj: 1. 71000
Grad: 1. Sarajevo
Identifikacioni broj: 1. 4200055990003
Telefon: 1. 033/278-040
Fax: 1. 033/200-074
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 59.250,00 KM bez PDV-a
Cijena najniţe ponude: 59.250,00 KM bez PDV-a
Cijena najviše ponude: 59.250,00 KM bez PDV-a
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
1. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-6048-10)
52 - JANAB
PRIVREDNO DRUŠTVO ZAPROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" d.o.o.
Kontakt osoba: Mustafić Amela
Adresa: Hamdije Ĉemerlića 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 420019786000
PDV broj: 20019786000
Telefon: 033/279-000
Fax: 033/661-621
E-mail: direkcija@bh-gas.ba
Internet adresa: www.bh-gas.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada plana zaštite ĉovjekove okoline za gasovode Starić-Butila, Semizovac-Zenica i Donja
Vratnica-MRS Visoko
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-903 od 18. 3. 2010.
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "ENOVA" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Nova br. 26
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201358320007
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 34.164,00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 34.164,00 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 34.983,00 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
2. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-6050-10)
52 - JANAB
JP "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BAWA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP "Putevi Republike Srpske"
Kontakt osoba: Mladen Ĉajić, dipl. graĊ. inţ.
Adresa: Vase Pelagića 10
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401723780003
Telefon: 051/309-128
Faks: 051/308-316
E-mail: mcajic@putevirs.com
Internet adresa: www.putevirs.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
"Usluge Struĉno tehniĉkog nadzora i kontrole kvaliteta pri izvoĊewu radova na izgradwi veze
mag. puta M-4 i M-15, raskršće kod "Jugobanke", raskršće kod "Satka" i rekonstrukciji
magistralnog puta M-15 od "Tešinića" do mosta na Sani (Prijedor)", ref. br. 064/08.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" (u daqem tekstu: JP "Putevi RS") vrši izgradwu,
rekonstrukciju i odrţavawe putne mreţe i namjerava da iz vlastitih sredstava izvrši plaćawa
za radove i nadzor koji su predmet javnog nadmetawa. Pored izbora najpovoqnijih izvoĊaĉa
za radove, neophodno je angaţovati konsultantska preduzeća radi pruţawa usluga struĉnotehniĉkog nadzora na izvršewu radova.
Troškovi ovih usluga će biti pokriveni sredstvima JP "Putevi RS".
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Ograniĉeni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
finansijska ocjena
2)
tehniĉka ocjena
uĉešće 65,00%
uĉešće 35,00%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 03-345-1362/10, 11. 3. 2010. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: Institut za graĊevinarstvo "IG", Bawa Luka
Adresa: Kraqa Petra I KaraĊorĊevića 92-98
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400918310005
Telefon: 051/348-367
Faks: 051/348-372
E-mail: izg@teol.net
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 87.750,00 KM
Cijena najniţe ponude: 87.750,00 KM
Cijena najviše ponude: 136.890,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Da 10,00%
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
11. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-6076-10)
52 - JANAB
AGENCIJA ZA VODNO PODRUĈJE JADRANSKOG MORA MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: Agencija za vodno podruĉje Jadranskog mora Mostar
Kontakt osoba: Sanja Marić, dipl. ing., Marinko Antunović, dipl. ing.
Adresa: Ante Starĉevića bb/II
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227123060007
Telefon: 036/397-881, 397-882
Fax: 036/397-883
E-mail: jsliv-03@voda.tel.net.ba
Internet adresa: www.jadran.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
LOT 1
Ispitivanje kvaliteta površinskih voda slivova rijeka Neretve i Cetine na podruĉju FBiH u 2010.
godini
LOT 2
Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda slivova rijeka Neretve i Cetine na podruĉju FBiH u 2010.
godini
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Vršenje usluga monitoringa površinskih i podzemnih voda sukladno parametrima i dinamici
koja je dana u tenderskoj dokumentaciji i projektnom zadatku.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Ukupna procijenjena vrijednost oko 95.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
LOT 1
Broj ugovora 22-1/25-8-150-14/10
LOT 2
Broj ugovora 22-1/25-151-7/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH
Adresa: M. Tita 9, Vukovarska 46
Poštanski broj: 71000, 88000
Grad: Sarajevo, Mostar
Identifikacijski broj: 4200735860007, 4200735860023
Telefon: 033/663-941, 036/324-687
Fax: 033/663-941, 036/324-687
E-mail: dir@bih.net.ba, zzjz@cob.net.ba
Internet adresa: www.zzjzfbih.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 66.531,00 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 17.155,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
6. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-2082-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 11/10 od 5. 2.
2010. godine.
(5-52-6091-10)
53 - JANAB
AGENCIJA ZA VODNO PODRUĈJE RIJEKE SAVE SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Aencija za vodno podruĉje rijeke Save
Kontakt osoba: Mirza Bezdrob, dipl. inţ. graĊ.
Adresa: Grbaviĉka 4/III
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201295900008
Telefon: 033/565-400
Fax: 033/565-423
E-mail: info@voda.ba
Internet adresa: www.voda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
UreĊenje korita rijeke Bosne (Sarajevsko polje) dionice XVIII i XIX (B.2.2.4.)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Regulacija korita na dionici izmeĊu ušća Zujevine i ušća @eljeznice
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
1.360.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cjena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: Harysco d.o.o. Sarajevo
Adresa: Bihaćka 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200544330008
Telefon: 033/463-502
Fax: 033/712-921
E-mail: harysco@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 808.514,94
Cijena najniţe ponude: 808.514,94
Cijena najviše ponude: 2.461.190,50
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
13. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
17 (sedamnaest)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-13-1495-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 7/10 od 1.
2. 2010. godine.
(5-53-5757-10)
53 - JANAB
OPĆINA LIVNO
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: Općina Livno
Kontakt osoba: Igor Rimac
Adresa: S. S. Kranjĉevića bb
Poštanski broj: 80 101
Grad: Livno
Identifikacijski broj: 4281070720004
Telefon: 034/202-222
Fax: 034/202-315
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a tijelo uprave
I.2.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o pokretanju postupka javne nabave putem pregovaraĉkog postupka za izbor
najpovoljnijeg ponuditelja za izvoĊenje radova na rekonstrukciji zgade Općine Livno fasaderski dio radova - Odluka broj 02-05-937/07.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvoĊenje radova na rekonstrukciji zgrade Općine Livno Fasaderski dio radova
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi: 415.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju nţe navedenih kriterija:
1)
financijski dio ponude
uĉešće
2)
garantni rok na izvedene radove
3)
rok izvoĊenja radova
uĉešće
70%
uĉešće
10%
15%
4)
uvjeti plaćanja
uĉešće
5%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-05-937/07
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "INTERGRADNJA" d.o.o.
Adresa: Mijata Tomića bb
Poštanski broj: 80 240
Grad: Tomislavgrad
Identifikacijski broj: 4281076250000
Telefon: 034/358-006
Fax: 034/354-022
Internet adresa: www.integradnja-tg.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 280.609,05 KM
Cijena najniţe ponude: 280.609,05 KM
Cijena najviše ponude: 358.689,30 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
7. 4. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-53-5831-10)
53 - JANAB
OPĆINA KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Općina Kladanj
Kontakt osoba: Šarić Senahid, tel. 035/628-469
Adresa: Kladanjskih brigada 2
Poštanski broj: 75280
Grad: Kladanj
Identifikacioni broj: 4209176440008
Telefon: 035/621-150
Fax: 035/621-150
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 02-14-2716/09 - Izgradnja objekta "Sportska dvorana" u Kladnju - I faza
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ugovor obuhvata: pripremne i zemljane radove, betonske i armiranobetonske radove,
armiraĉke radove, zidarske, izolaterski i krovopokrivaĉki radovi
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
uĉešće
95%
1)
cijena
2)
rok garancije za izvedene radove
uĉešće
5%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-14-1015/09
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "Dţena" d.o.o. Gradaĉac
Poštanski broj: 76250
Identifikacioni broj: 4209226050001
Telefon: 035/817-225
Fax: 035/817-225
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 917.041,35 KM
Cijena najniţe ponude: 917.041,35 KM
Cijena najviše ponude: 1.367.518,31 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
29. 3. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
13 (trinaest)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-13-13580-09, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 72/09 od
14. 9. 2009. godine.
(5-53-5890-10)
53 - JANAB
MH "ELEKTROPRIVREDA RS" AD TREBIWE
ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj
Kontakt osoba: Đekić Saša i Lazić Siniša
Adresa: Nikole Pašića 77
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4400014500009
Telefon: 053/209-726, 209-736
Faks: 053/209-701
E-mail: info@elektrodoboj.net
Internet adresa: www.elektrodoboj.net
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izgradwa male hidroelektrane "Paklenica" na rijeci Paklenici
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izgradwa male hidroelektrane "Paklenica" na rijeci Paklenici
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
2.500.000 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće
2)
kvalitet
3)
rok izvršewa
uĉešće
7%
4)
rok plaćawa
uĉešće
3%
uĉešće
70%
20%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 2290/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: "HIDRO-KOP" d.o.o. Bawa Luka
Adresa: Ive Andrića 14
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400917850006
Telefon: 051/213-500
Faks: 051/213-501
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 2.097.934,31 KM
Cijena najniţe ponude: 2.097.934,31 KM
Cijena najviše ponude: 2.469.283,35 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
15. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
4 (ĉetiri) ponude od kojih je jedna ponuda neprihvatqiva
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-13-18266-09 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 98 od 21.
12. 2009. godine.
(5-53-5903-10)
53 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
BROJ I-5227/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Nada Pandţa, dipl. iur
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, br. 1-11775/09-104 od 15. 12. 2009.
godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje zemljano graĊevinskih radova za kućne prikljuĉke za potrebe DP Sjever - LOT 1
Poslovnica Orašje i RJ Domaljevac, LOT 2 Poslovnica Odţak
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
LOT 1: 84.000,00 KM
LOT 2: 50.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: RADIĆ COMPANY d.o.o. Jajce
Adresa: Podmilaĉje bb
Poštanski broj: 70101
Grad: Jajce
Identifikacijski broj: 4236295770005
Telefon: 063/351-774
Fax: 030/658-733
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 53.975,20 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 53.975,20 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 101.097,00 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 31.901,00 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 31.901,00 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 59.530,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
8. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije) ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-13-1083-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 5/10 od 25. 1.
2010. godine.
(5-53-5960-10)
53 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ I-5225/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Nada Pandţa, dipl. iur
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, br. 1-70/10-2 od 7. 1. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje zemljano - graĊevinskih radova za kućne prikljuĉke za potrebe DP Jug ZH@
LOT 2 Poslovnica Posušje i Široki Brijeg
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
235.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
Organizacija: Konzorcij: ALPINA - KOMERC d.o.o. Široki Brijeg i KROR d.o.o. Posušje
Adresa: Trnska cesta 166
Poštanski broj: 88220
Grad: Široki Brijeg
Identifikacijski broj: 4272017330009
Telefon: 039/706-231
Fax: 039/705-894
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 235.250,00 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 235.250,00 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 258.085,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
8. 4. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije) ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-13-1084-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 5/10 od 25. 1.
2010. godine.
(5-53-5961-10)
53 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Nada Pandţa, dipl. iur.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, br. I-11773/09-105 od 15. 12. 2009.
godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Radovi na sanaciji poslovnih objekata za DP Jug - ZH@, LOT 1 - Poslovnica Grude i Pogon
Grude, LOT 2 - Poslovnica Ljubuški, LOT 3 - Poslovnica Posušje, LOT 4 - Poslovnica Široki
Brijeg
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
LOT 1: 39.817,13 KM
LOT 2: 27.924,96 KM
LOT 3: 32.351,30 KM
LOT 4: 27.992,25 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAĈA
LOT 1 i 2
Organizacija: T&D COMPANY d.o.o. Vašarovići - Ljubuški
Adresa: Vašarovići bb
Poštanski broj: 88326
Grad: Vitina-Ljubuški
Identifikacijski broj: 4272076850008
Telefon: 039/830-566
Faks: 039/830-564
LOT 3 i 4
Organizacija: GP TOMING d.o.o. Grude
Adresa: Središte bb
Poštanski broj: 88344
Grad: Drinovci - Grude
Identifikacijski broj: 4272031830006
Telefon: 063/326-003
Faks: 039/672-407