OGLASNIK JAVNE NABAVE
1 - JANAB
11 - JANAB
KLINIĈKA BOLNICA MOSTAR
PONOVNA OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Kliniĉka bolnica Mostar
Kontakt osoba: Vlatko Milić, dipl. ing. poljoprivrede - predsjednik, Ruţica Nakić, dipl. iur. tajnik 336-530, Marica Ĉuljak, dipl. oec. - ĉlan 336-531
Adresa: Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227224680006
@iro raĉun: 338 1002200717786
Telefon: 336-530
Fax: 322-712
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.kb-mostar.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka broj 3677/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabava pilećeg mesa i ostalih proizvoda od mesa
specificirano od 01-12, a za godišnje sukcesivne
potrebe Kliniĉke bolnice Mostar
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Sukladno specifikaciji iz natjeĉajne dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sukladno natjeĉajnoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do izvršenja obveza iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca
kojima dokazuje da nema ograniĉenja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno
toĉkama a), b), c), d), e) i f) ĉlanka 23.
- dostaviti "CERTIFIKATE O GARANCIJI KVALITETE" za specificiranu predmetnu robu u
LOT 1
NEPRILAGANJE BILO KOJEG DOKAZA DISKVALIFICIRA PONUDITELJA!
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti za koju dostavlja svoju ponudu (ne
stariji od 3 mjeseca).
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Ponuditelj je obvezan dostaviti sva dokumenta ne starija od 3 mjeseca kojima dokazuje svoju
ekonomsku i financijsku podobnost za sudjelovanje u predmetnom postupku iz ĉl. 25. ZJN.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Ponuditelj je obvezan dostaviti relevantne dokumente po svim toĉkama iz ĉlanka 26. ZJN.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Ponovljeni otvoreni postupak
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Gospodarski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
LOT 1
Red.
Br.
Kriterij
Bodovi
1.
Cijena robe
Uĉešće
80
2.
Rok isporuke
Uĉešće
10
3.
Uvjet i naĉin
plaćanja
Uĉešće
10
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se preuzeti od 3 dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku BiH".
Novĉana naknada za natjeĉajnu dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Ponuda mora biti na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 25. 8. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
LOT 1 - 25. 8. 2010. godine u 11,00 (jedanaest sati)
Ravnateljstvo KB Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti 3 (tri) dana nakon objavljivanja u "Sluţbenom
glasniku BiH", i to svakog radnog dana u vremenu od 8,30 sati do 14,30 sati u Sluţbi za
pravne poslove Kliniĉke bolnice Mostar, uz dokaz o uplati od 100,00 KM nepovratnog iznosa
(ĉl. 18. ZJN BiH).
Uplata se vrši na Ţiroraĉun KB Mostar na broj 338 100 2200717786 kod Uni Credit banke
d.d. Mostar.
Sva uz ponudu priloţena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije, sloţena i
oznaĉena rednim brojevima, poĉevši od rednog broja 1.
Sve stavke u specifikaciji ponude trebaju biti kompletno popunjene.
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenom omotu sa punom adresom ponuditelja, imenom
kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: " LOT 1 ______ , Ne
otvarati - otvara Povjerenstvo".
Javnom otvaranju ponuda na dan utvrĊen u odjeljku IV.8. mogu prisustvovati ovlašteni
predstavnici ponuditelja uz prezentaciju pismenog ovlaštenja.
(1-11-10730-10)
11 - JANAB
ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 07-11/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka
Kontakt osoba: Duško Ĉorokalo, maš. inţ.Adresa: Kraqa Petra I KaraĊorĊevića 95
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 400855640000
Telefon: 051/246-300
Faks: 051/215-614
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektrokrajina.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1., kancelarija broj 42
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1., Protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 07-11/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka terenskih vozila za monterske ekipe, po sistemu "staro za novo"
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ugovora
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bezuslovna garancija banke
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna garancija banke ili mjeniĉna izjava sa bjanko ovjerenom vlastitom mjenicom
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
opšti podaci o ponuĊaĉu (naziv, adresa, tel/faks, kontakt osoba)
-
uvjerewe Uprave za indirektno oporezivawe o plaćenim porezima
-
uvjerewe nadleţne poreske uprave o plaćenim porezima
-
potvrda nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
- potvrda nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije predmet postupka za proglašewe steĉaja ili
prisilne likvidacije
- potvrda nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije u sudskom postupku osuĊen na kršenje
zakona u smislu wegovog poslovnog ponašawa u periodu zadwih 5 (pet) godina
- potvrda nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiqan profesionalni
prekršaj u periodu zadwih 5 (pet) godina
-
uvjerewe o plaćenim doprinosima za penziono-invalidsko osigurawe
-
uvjerewe o plaćenim doprinosima za zdravstveno osigurawe
Navedene potvrde i uvjerewa ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, raĉunajući od trenutka
dostavqawa ponude.
Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Rješewe o upisu u sudski registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- izjava o ukupnom prometu za 2008. godini i 2009. godinu
- bilans stawa i bilans uspjeha za 2008. i 2009. godinu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni, meĊunarodni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena
uĉešće 80%
2)
rok isporuke opreme
uĉešće 10%
3)
uslovi i naĉin plaćawa
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ĉasova,
poĉev od 26. 7. 2010. godine, kancelarija 42, drugi sprat.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, sa uraĉunatim PDV-om za
ponuĊaĉe iz BiH, ili ekvivalentna vrijednost eura za ponuĊaĉe iz inostranstva preraĉunata na
dan uplate po sredwem kursu Centralne banke BiH.
Plaćawe u KM vrši se na Ţiro raĉun broj 562099-00001349-36, sa naznakom: "Za otkup
tenderske dokumentacije broj 07-11/10" u korist ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka.
Za devizne uplate instrukcija za plaćawe je slijedeća:
Korespondent banka: BANK AUSTRIA CA VIENNA, ACC 51010 44 901 EUR
SWIFT code: BKAUATWWW
Banka korisnika: UNICREDIT BANKA AD BANJA LUKA, SWIFT code: BLBABA 22
Korisnik: 11000 754 005 ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 9. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvarawe ponuda biće izvršeno u prostorijama ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka, 7. 9.
2010. godine u 13,00 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i peĉatom.
Na koverti, uz punu adresu ponuĊaĉa, naznaĉiti: "Nabavka terenskih vozila za monterske
ekipe, po sistemu "staro za novo" - "NE OTVARATI".
PonuĊaĉi ili wihovi ovlašteni predstavnici imaju pravo da prisustvuju otvarawu ponuda.
PROCUREMENT NOTICE
No: 07-11/10
SUPPLIES
Scction I CONTRACTING AUTHORITY
I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
Organization: ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banjaluka
Contact person: Duško Ĉorokalo, B.Sc.Mech.E.
Address: Kralja Petra I KaraĊorĊevića br. 95
Postal code: 78000
Town: Banjaluka
ID number: 400855640000
Telephone: 051/246-300
Fax: 051/215-614
E-mail: [email protected]
Internet address: www.elektrokrajina.com
I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED
Same as under I.1.
I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED
Same as under I.l. office No: 42
I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT
Same as under I.1., Protocol
1.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (art. 3. PPL)
1.5.a Public enterprise
1.5.b Entity level
Section II OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF CONTRACT
Supplies
II.2. IS IT A FRAMEWORK AGREEMENT? (art. 32. PPL)
No
II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING
AUTHORITY
Tender No: 07-11/10
II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT
Procurement of terrain vehicles for linesman teams, "old for new" system
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT
In accordance with Tender documentation
II.6. SITE OF DELIVERY OF SUPPLIES
In accordance with Tender documentation
II.7. DIVISIONINTO LOTS
No
II.8. WILL VARIANTS BE ACCEPTED? (art. 17. PPL)
No
II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION
In accordance with Tender documentation
Section III LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. AMOUNT OF TENDER SECURITY (art. 16. PPL)
2% of contract value.
III.2. OTHER REQUIREMENTS REGARDING TENDER SECURITY
Unconditioned bank security
II.3. AMOUNT OF PERFORMANCE SECURITY (art. 16. PPL)
10% of contract value.
III.4. OTHER REQUIREMENTS REGARDING PERFORMANCE SECURITY
Unconditioned bank security or bill of exchange with own blank bill
III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (art. 23. PPL)
-
General information on Tenderer (name, address, phone/fax, contact ptrson)
- Certificate that Tenderer has fulfilled its obligations relating to the payment of taxes,
issued by the Indirect Taxation Authority of Bosnia and Herzegovina
- Certificate that Tenderer has fulfilled its obligations relating to the payment of taxes,
issued by the Taxation Authority of Republic of Srpska
- Certificate that Tenderer is not bankrupt or facing liquidation procedure, issued by the
relevant BiH authority
- Certificate that Tenderer is not subject of proceedings for a declaration of bankruptcy or
forced liguidation, issued by the relevant BiH authority
- Certificate that Tenderer has not been convicted by a judgment of any offence regarding
his or her professional conduct within 5 (five) years from the date of submission of the tender,
issued by the relevant BiH authority
- Certificate that Tenderer has not been found guilty of grave professional misconduct
within 5 (five) years from the date of submission of the tender, issued by the relevant BiH
authority
- Certificate that Tenderer has fulfilled its obligations relating to the payment of social
security contributions
- Certificate that Tenderer has fuifilled its obligations relating to the payment of health
insurance contributions
Abovementioned documents and certificates documents shall not be older than 3 (three)
months from the date of submission of the tender.
Evidence required shall be originals or certified copy.
III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL
ACTIVITY (art. 24. PPL)
Decision on registration in the Court Register with all attachments.
III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (art.
25.PPL)
-
Statement of the supplier's overall annual turnover for 2008 and 2009
-
Balance-Sheet and Profit and Loss Account for 2008 and 2009
III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL
ABILITY (art. 26. PPL)
- In accordance with Tender documentation
Section IV PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE
Open, international competition
IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (art. 34. PPL)
(5) The most economically advantageous tender in terms of following criterias as stated
below
1)
price offered
weight 80%
2)
delivery period
3)
method and conditions of payment
weight 10%
weight 10%
IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (art. 20. IR)
Yes
IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (art. 13. PPL)
Tender documentation can be collected on any working day from 8 to 14 hours, starting from
July 26th 2010, in office No: 42, second floor.
Fee for collection of Tender documentation is fixed at 100,00 KM (VAT included) for bidder
from BiH, or equivalent value in Euro for bidder from abroad, calculated on date of payment
according to the average exchange rate of the Central Bank of BiH.
Payment in KM shall be made in giro-account number 562099-00001549-36, with remark that
it is for purchase of Tender documentation number 07-11/10 for beneficiary ZP
"Elektrokrajina" a.d. Banjaluka.
Foreign currency payments shall be made according following instructions:
Intermediary: BANK AUSTRIA CA VIENNA, ACC 51010 444 90: EUR SWIFT code:
BKAUATWWW
Account with institution: UNICREDIT BANKA AD BANJA LUKA, SWIFT code: BLBABA 22
Beneficiary customer: 11000 754 005 2P "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka
IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS REGARDING TENDER (art. 8. PPL)
Tender offer shall be drawn up and submitted in one of the official languages of BiH.
IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE
Septembar 07th 2010 until 12,00 hours.
IV.7. MINIMUM TIME FRAME DURING WHICH THE TENDERER MUST MAINTAIN
VALIDITY OF ITS TENDER
60 days from tender submission deadline.
IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING (art. 33. PPL, art. 13. IR)
Tender shall be opened in offices of ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, on September 7th
2010 at 13,00 hours.
Section V ADDITIONAL INFORMATION
Tender offers shall be submitted in closed envelope, sealed and signed.
Envelope must have full address of Tenderer, along with title ,,Procurement of terrain
vehicles for linesman teams, "old for new" system" - "DO NOT OPEN".
Tenderers or their authorized representatives shall have right to attend tender opening
procedure.
(1-11-10736-10)
11 - JANAB
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA
REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 11/2-404-4009/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske
Kontakt osoba: mr Rade Blagojević
Adresa: Zdrave Korde 8
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400965150008
Telefon: 051/213-594, 218-647
Faks: 051/218-647
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 11/2-404-4009/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka opreme za realizaciju Projekta "UnapreĊewe kvaliteta pruţawa hitne medicinske
pomoći u 15 opština Republike Srpske"
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema ponuĊenom roku od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2%
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava ponuĊaĉa da će ukoliko wegova ponuda bude izabrana, dostaviti garanciju
za izvršewe ugovora i iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom vaţnosti: rok
izvršewa + 30 dana
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 75%
2)
rok plaćawa izraţen u broju dana
uĉešće 15%
3)
rok isporuke izraţen u broju dana
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa zakonskim propisima
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 24. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine
Kao pod I.1., sala za sastanke u prizemqu
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Potrebne informacije u vezi sa nabavkom mogu da se dobiju svakim radnim danom u
vremenu od 8,00 do 14,00 ĉasova.
Tenderska dokumentacija izdavaće se na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne
novĉane naknade iz taĉke IV.4. na Ţiro raĉun ugovornog organa broj: 551-001-00000163-25
kod Nove Bawaluĉke banke.
Ponude mogu da podnesu samo ponuĊaĉi koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.
Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske ne snosi troškove ponuĊaĉa, nastale u
postupku ove nabavke.
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu da dostavi sva traţena dokumenta i dokaze.
Ponudu dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa nazivom ponuĊaĉa i naznakom:
"Ponuda za nabavku opreme za unapreĊewe pruţawa hitne medicinske pomoći", Tender broj
11/2-404-4009/10 - Ne otvarati do 24. 8. 2010. godine u 12,30 ĉasova".
(1-11-10737-10)
11 - JANAB
HERCEGOVAĈKO-NERETVANSKA @UPANIJA - VLADA
MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
USLUGE
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Hercegovaĉko-neretvanska Ţupanija - Vlada
Kontakt osoba: Melanija Ćorić
Adresa: Stjepana Radića 3
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227310410003
Telefon/faks: 036/449-027
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na ţupanijskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Usluge
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka Vlade HN@ broj 01-1-02-953/10 od 25. 5. 2010. godine - Javne nabave za
2010/2011. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Uredski materijal
LOT 2
Pića i napitci
LOT 3
Sredstva za odrţavanje ĉistoće
LOT 4
Gorivo
LOT 5
Loţ-ulje
LOT 6
Tehniĉki pregled vozila
LOT 7
Pranje sluţbenih vozila
LOT 8
Nabava graĊevnog materijala
LOT 9
Tiskarske usluge
LOT 11
Molerski radovi
LOT 12
Nabava rezervnih dijelova za vozila
LOT 13
Sitne vodoinstalaterske usluge
LOT 14
Sitne elektroinstalaterske usluge
LOT 15
Nabava i odrţavanje raĉunala i raĉunalne opreme
LOT 16a
Odrţavanje sluţbenih vozila - OPEL
LOT 16b
Odrţavanje sluţbenih vozila - GOLF
LOT 16c
Odrţavanje sluţbenih vozila - VW PASSAT
LOT 16e
Odrţavanje sluţbenih vozila - AUDI
LOT 16f
Odrţavanje sluţbenih vozila - TOYOTA i dr.
LOT 16g
Odrţavanje sluţbenih vozila - NISSAN i dr.
LOT 17
Odrţavanje klima ureĊaja
LOT 18
Razne sitne graĊevinske usluge
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
22 lota
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sjedišta Vlade i ministarstava u Mostaru te sudova, osnovnih i srednjih škola u općinama
Hercegovaĉko-neretvanske Ţupanije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
2010/2011. godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
1. Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju ponuditelji koji su u Bosni i Hercegovini
registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja.
2. Kako bi se kvalificirali za dodjelu ugovora, ponuditelji trebaju ispuniti uvjete za
sudjelovanje po pitanju osobne situacije, sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti,
ekonomske i financijske podobnosti, te tehniĉke i/ili profesionalne sposobnosti. Naruĉitelj će
kao zadovoljavajuće prihvatiti sljedeće dokaze:
- ovjerenu kopiju rješenja iz sudskog registra sa svakim pojedinaĉno ovjerenim prilogom,
odnosno pravovaljan dokument o registraciji (ukljuĉujući sve promjene u registraciji);
- odgovarajući dokument koji je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo u Bosni i
Hercegovini kojim se dokazuje:
- da ponuditelj nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, da nije ušao u odreĊeni aranţman s
vjerovnicima ili obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti;
- da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja, za izdavanje naloga za prisilnu
likvidaciju ili postizanje sporazuma/aranţmana s vjerovnicama ili bilo kojeg drugog sliĉnog
postupka sukladno relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini:
- da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog
ponašanja u prethodnih 5 godina raĉunajući od datuma podnošenja ponude;
- da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane mjerodavnog suda u
prethodnih 5 godina raĉunajući od datuma podnošenja ponude;
-
uvjerenje mjerodavne porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama;
- uvjerenje mjerodavnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o izmirenim
doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje;
- uvjerenje mjerodavnog Zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim doprinosima za
zdravstveno osiguranje;
- dokumentaciju o financijskoj i ekonomskoj sposobnosti ponuditelja u protekle 3 godine
(revidirana financijska i/ili bilanca stanja i uspjeha, izjava poslovne banke o solventnosti, te
ostala dokumentacija po izboru ponuditelja a koja dokazuje njegovu ekonomsku i financijsku
sposobnost);
-
referentnu listu o poslovima iz predmeta ovog tendera u posljednje 2 godine.
Uvjerenja mjerodavnih institucija/ustanova mogu se dostaviti kao originalni dokument ili
kopija koja mora biti ovjerena od općine, a datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od
90 (devedeset) dana raĉunajući od datuma odreĊenog za dostavljanje ponuda.
Izjava ponuditelja podrazumijeva izjavu u pisanom obliku potpisanu od osobe ovlaštene za
zastupanje ponuditelja uz ovjeru (peĉat) ponuditelja.
Naruĉitelj će iskljuĉiti iz daljnjeg postupka za dodjelu ugovora ponuditelje koji ne mogu
osigurati naprijed navedene dokaze o sposobnosti, ponuditelje koji nisu dostavili ili su
dostavili netoĉne podatke o sposobnosti ponuditelja, te ponuditelje za koje se utvrdi
sudjelovanje u poslovima korupcije ili prijevare prilikom nadmetanja za dodjelu ugovora u
ovom postupku.
- Ponuditelji u nadmetanju mogu dostaviti ponude samostalno ili u suradnji s drugim
ponuditeljima. U sluĉaju podnošenja zajedniĉke ponude više po ponuditelja, ponuditelji
trebaju dokazati pojedinaĉnu i zajedniĉku sposobnost. Potrebno je takoĊer uz ponudu
dostaviti i originalni primjerak ugovora o njihovoj suradnji u kojem se obvezno navodi nositelj
ponude i pojedinaĉna odgovornost svakog ponuditelja iz zajedniĉke ponude. Nositelj ponude
će u komunikaciji s naruĉiteljem predstavljati sve sudionike u zajedniĉkoj ponudi.
-
Ponuditelj koji samostalno podnosi ponudu ne moţe sudjelovati u zajedniĉkoj ponudi.
- Alternativne ponude nisu dopuštene. Ponuda takoĊer ne smije sadrţavati razliĉite
varijante ponude (alternativne opcije).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za LOT od 1 do 9
1.
ponuĊena cijena
90%
2.
rok plaćanja - 60 ili 75 ili 90 dana
10%
Za LOT od 11 do 18
1.
ponuĊena cijena
2.
kvaliteta
70%
20%
(jamstvo za isporuĉene dijelove i izvedene
radove, postprodajni servis, nuĊenje zamjenskog
vozila kod opravke vozila i dr.)
3.
rok plaćanja - 60 ili 75 ili 90 dana
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati odmah.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi:
Za sve lotove po 20,00 KM.
Uplatu izvršiti:
- UniCredit Zagrebaĉka banka
- Raĉun: 3380002200005953
- Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije
- Primalac: Proraĉun HN@/K
- Vrsta prihoda: 722631
- Proraĉunska organizacija: 1202001
- Općina: 180
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 12,00 sati, zgrada Vlade HN@
Javnom otvaranju ponuda mogu nazoĉiti ovlašteni predstavnici ponuditelja na temelju
pismene ovlasti.
Nepravodobne ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuditelju neotvorene.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda treba da sadrţi i:
-
specifikaciju priloţene dokumentacije;
- jediniĉne i ukupne cijene u KM (sa uruĉunatim PDV-om), te ostale traţene informacije na
originalnoj tenderskoj dokumentaciji;
-
rokovi i naĉin plaćanja;
-
rokovi isporuke i montaţe;
-
izjavu ponuditelja o nepromjenjivosti cijena;
-
izjavu o prihvaćanju tenderskih uvjeta;
-
garantni rok
Naruĉitelj ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora.
U cilju eventualnih pojašnjenja, nejasnoća iz ponude, mogu se pozvati odreĊeni ponuditelji
da u tijeku razmatranja ponude, a prije donošenja konaĉne odluke o izboru najpovoljnije
ponude daju dodatne informacije u svezi dostavljene ponude.
Ponude dostaviti u zapeĉaćenoj kuverti na adresu ponuditelja s naznakom:
"NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNE NABAVE
U 2010/ 2011. GODINI".
Hercegovaĉko-neretvanska Ţupanija/kanton
VLADA
Ul. Stjepana Radića 3
88000 MOSTAR
(1-11-10750-10)
11 - JANAB
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAĈKO-NERETVANSKE
@UPANIJE/KANTONA MOSTAR
PONOVNA OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovaĉko-ne- retvanske
Ţupanije/kantona
Kontakt osoba: Senadin Ĉatrnja, dipl. oec.
Adresa: Dubrovaĉka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227175700004
Telefon: 036/355-276
Fax: 036/355-251
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovaĉko-neretvanske
Ţupanije/kantona
Odluka broj UV 3594-3/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Informatizacija sale Direkcije Zavoda za potrebe Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog
osiguranja Hercegovaĉko-neretvanske Ţupanije/kantona
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Kao u tender dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Zavod zdravstvenog osfguranja HN@/K; Dubrovaĉka bb, Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Kao u tender dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno ĉlanku 23. ZJN BiH
Sukladno tender dokumentaciji
Ugovorno tijelo moţe u pisanoj formi traţiti od ponuditelja pojašnjenje ili dopunu
dokumentacije koje je dostavio bez mijenjanja suštine svoje ponude.
III.6. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉlanku 24. ZJN BiH
Sukladno tender dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Sukladno ĉlanku 25. ZJN BiH
Sukladno tender dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Sukladno ĉlanku 26. ZJN BiH
Sukladno tender dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Ponovljeni otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
Samo ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih potkriterija:
-
cijena
80%
-
jamstveni rok
-
rok plaćanja
5%
-
rok isporuke
5%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tender dokumentacija se moţe preuzeti u objektu ugovornog tijela u Mostaru, Dubrovaĉka
bb svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, uz predoĉen dokaz o uplati naknade za
tender dokumentaciju u iznosu 50,00 KM, na raĉun broj: 1610200011590046 kod Raiffeisen
Bank d.d.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 24. 8. 2010. godine u 9,30 sati u prostorijama
Zavoda zdravstvenog osiguranja, Mostar, Dubrovaĉka bb. Potrebno je pripremiti jednu
ponudu u originalu.
Ponuditelji koji odluĉe nazoĉiti javnom otvaranju ponuda moraju imati ovlaštenja za
nazoĉnost.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuditetj prije preuzimanja tenderske dokumentacije duţan je predoĉiti dokaz o
uplati.
Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu ugovornog tijela u zatvorenoj
neprovidnoj kuverti, s toĉnim nazivom i potpunom adresom ponuditelja, zapeĉaćenu, s
potpisom ovlaštene osobe ponuditelja, s naznakom "Ponuda za_____ i ne otvarati do ____".
Nepotpune ponude neće biti razmatrane.
Nepravodobno podnesene ponude bit će vraćene ponuditeljima.
(1-11-10771-10)
11 - JANAB
OPĆINA BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Bihać
Kontakt osoba: Senka Zolić, Dupanović Jadranka
Adresa: Bosanska 4
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263145340000
Telefon: 037/229-610, 037/229-615
Fax: 037/222-644
E-mail: [email protected]
[email protected]
Internet adresa: www.bihac.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Inicijativa za provoĊenje postupka nabavke roba, broj 8610/10 od 13. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog, potrošnog i štampanog materijala za potrebe
Općinskog organa uprave Općine Bihać
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sluţbene prostorije Općinskog organa uprave Općine Bihać, Bosanska 4, Bihać
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Jedna godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća imaju ponuĊaĉi koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet
tendera, osim onih koji su iskljuĉeni iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ĉlanu
23. ZJN (taĉka a, b, c, d, e. i f), a što ponuĊaĉ dokazuje validnom dokumentacijom
nadleţnog organa traţenom tenderskom dokumentacijom.
Priloţeni dokazi (original ili ovjerene kopije) ne mogu biti starije od 3 (tri) mjeseca.
Ugovorni organ zadrţava pravo da na ponuĊaĉa primjeni ĉlan 23. stav 1. taĉka g.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 50/05., 105/06., 24/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah po objavi obavještenja.
Novĉana naknada za tendersku dokumenaciju iznosi 30,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na sluţbenim jezicima BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 24. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Bihać, Bosanska 4
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na Ţiro raĉun Općine Bihać broj 3380002200049797
UniCredit Zagrebaĉka banka, ili br. 1610350021220053 Raifteisen banka, vrsta prihoda
723139, poziv za broj 000000009 u iznosu od 30,00 KM na ime naknade troškova. Pismene
ponude u propisno zatvorenoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU
KANCELARIJSKOG, POTROŠ- NOG I ŠTAMPANOG MATERIJALA -NE OTVARATI",
dostaviti poštom na adresu: Općina Bihać, Bosanska 4 ili na protokol Općine Bihać. Sve
ponude koje prispiju poslije 12,00 sati dana 24. 8. 2010. godine biće vraćene ponuĊaĉu
neotvorene i neće se razmatrati.
(1-11-10772-10)
11 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana \urić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78 000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-476
Faks: 051/244-576
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka 2500 tona industrijske soli za zimsko odrţavawe puteva na podruĉju grada
Bawaluka za sezonu 2010/2011. i to 2000 tona pakovano u vrećama od 1 tone i 500 tona soli
pakovano u vrećama od 50 kg
Nabavka broj 20-404-226/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka 2500 tona industrijske soli za zimsko odrţavawe puteva na podruĉju grada
Bawaluka za sezonu 2010/2011. i to 2000 tona pakovano u vrećama od 1 tone i 500 tona soli
pakovano u vrećama od 50 kg
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Procijewena vrijednost 450.000,00 KM sa PDV-om
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Grad Bawaluka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Rok isporuke robe: do 31. 10. 2010. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
4.500,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro-raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na period validnosti ponude
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro-raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002,
buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na rok izvršewa ugovora uvećan za 30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je dobavqaĉ registrovan na propisan naĉin za obavqawe predmetne djelatnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivno poslovawe u 2009. godini
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Bez uslova
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavauće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Uplata 100,00 KM na Ţiro-raĉun 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, opština 002,
poziv na broj 1720000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj
20-404-226/10".
Liĉno kancelarija 123 uz priloţenu uplatnicu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Podnose se na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova (kancelarija 14)
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,00 ĉasova, Administrativna sluţba Grada Bawaluka, kancelarija 123
(I sprat)
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se sva traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u
jednu kovertu sa naznakom: "JAVNA NABAVKA 20-404-226/10 - Nabavka 2500 tona
industrijske soli za zimsko odrţavawe puteva na podruĉju grada Bawaluka za sezonu
2010/2011. i to 2000 tona pakovano u vrećama od 1 tone i 500 tona soli pakovano u vrećama
od 50 kg - NE OTVARAJ".
Na samom otvarawu će se otvarati ponude svih ponuĊaĉa, a naknadnom kontrolom će se
utvrditi koji od ponuĊaĉa ispuwava kvalifikacione uslove te će o tome biti obaviješten.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa danom 24. 8. 2010. godine
do 12,00 ĉasova na protokol Administrativne sluţbe Grada Bawaluka (kancelarija 14).
(1-11-10788-10)
11 - JANAB
UNIVERZITET "[email protected] BIJEDIĆ" MOSTAR
EKONOMSKI FAKULTET
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Univerzitet "Dţemal Bijedić" Mostar
Ekonomski fakultet
Kontakt osoba: Lejla Ĉolaković Sarajlija
Adresa: USRC "Midhat Hujdur Hujka"
Poštanski broj: 88104
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227250410009
Telefon: 036/570-731, 061/386-032, 061/777-451
Fax: 036/570-731
E-mail: [email protected]
Internet adresa: http//www.fpm.unmo.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b ostali.
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabavka stolova, stolica i namještaja
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka stolova, stolica i namještaja za opremanje amfiteatra, uĉionica i dekanata
Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Dţemal Bijedić" u Mostaru
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Procijenjena vrijednost 60.000,00 KM (bez PDV-a 17%)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
45 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Garancija za izvršenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuĊaĉa da će, ukoliko mu bude dodijeljen ugovor, osigurati
garanciju banke za dobro izvršenje ugovora, u visini od 10% od vrijednosti ugovora, te da će
istu dostaviti naruĉitelju prije potpisivanja ugovora.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
1. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke, izuzev subjekata koji su po ĉlanu 23. Zakona o javnim
nabavkama iskljuĉeni iz prava sudjelovanju u postupku javne nabavke.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su
registrirani a vezano za predmet ove javne nabavke.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Pozitivno poslovanje (poslovanje bez gubitaka) u posljednje dvije godine (2008. i 2009.
godini).
Obim godišnjeg prometa ponuĊaĉa u 2008. i 2009. godini ne moţe biti manji od 200.000,00
KM.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Uspješna realizacija najmanje dva sliĉna posla u zadnje tri godine vrijednosti sliĉne
predmetnoj.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 25. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine, 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12,15 sati
Mostar, USRC "Midhat Hujdur Hujka", Univerzitet Dţemal Bijedić u Mostaru, Ekonomski
fakulutet
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumenti ponude trebaju biti sloţeni i svaka stranica numerisana.
PonuĊaĉi mogu priloţiti i druge dokumente za koje smatraju da su bitni.
Raĉun za uplatu sredstava za otkup tender dokumentacije broj 3381002250024050, kod
UniCredit zagrebaĉke banke.
Svrha doznake: Javno nadmetanje - Nabavka stolova, stolica i namještaja.
Predstavnik ponuĊaĉa koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati pismeno ovlaštenje
ponuĊaĉa.
(1-11-10796-10)
11 - JANAB
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAĈKO-NERETVANSKE
@UPANIJE/KANTONA MOSTAR
PONOVNA OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovaĉko-ne- retvanske
Ţupanije/kantona
Kontakt osoba: Branka Bošković, dipl. iur.
Adresa: Dubrovaĉka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227175700004
Telefon: 036/355-258
Fax: 036/355-251
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
LOT 3
Nabava pacemakera za potrebe osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K
LOT 13
Nabava leća za potrebe osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 3
Nabava pacemakera za potrebe osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K
LOT 13
Nabava leća za potrebe osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Kao u tender dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao u tender dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Kao u tender dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 10% vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno tender dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno tender dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Sukladno tender dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Sukladno tender dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Ponovljeni otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
Samo ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih potkriterija:
- cijena ĉija se relativna vaţnost u definiranju ekonomski najpovoljnije ponude odreĊuje
udjelom od 95% od ukupno mogućeg broja bodova
- rok isporuke ĉija se relativna vaţnost u definiranju ekonomski najpovoljnije ponude
odreĊuje udjelom od 5% od ukupno mogućeg broja bodova
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, sukladno tender dokumentaciji
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tender dokumentacija se moţe preuzeti u objektu ugovornog tijela u Mostaru, Dubrovaĉka
bb, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, uz predoĉen dokaz o uplati naknade za
tender dokumentaciju u iznosu 20,00 KM, na raĉun broj 1610200011590046 kod Raiffeisen
Bank d.d.
Ugovorno tijelo će dobavljaĉima dostaviti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon
primitka zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije uz predoĉen dokaz o uplati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 24. 8. 2010. godine i to LOT 3 u 12,30 sati,
LOT 13 u 13,00 sati u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja, Mostar, Dubrovaĉka
bb.
Ponudu je potrebno pripremiti 1 original i dvije preslike.
Ponuditelji koji odluĉe nazoĉiti javnom otvaranju ponuda moraju imati ovlaštenja za
nazoĉnost.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu ugovornog tijela na naĉin pojašnjen
u tender dokumentaciji.
Nepravodobno podnesene ponude bit će vraćene ponuditeljima.
(1-11-10798-10)
11 - JANAB
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAĈKO-NERETVANSKE
@UPANIJE/KANTONA
MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovaĉko-ne- retvanske
Ţupanije/kantona
Kontakt osoba: Senadin Ĉatrnja i Leonardo Miljko
Adresa: Dubrovaĉka bb
Poštanski broj: 88 000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227175700004
Telefon: 036/355-276; 036/355-279
Fax: 036/355-251
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovaĉko-neretvanske
Ţupanije/kantona, Odluka broj UV 3594-2/10 od 23. 4. 2010. god.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava informatiĉke opreme za potrebe podruĉnih ureda Zavoda zdravstvenog osiguranja
Hercegovaĉko-neretvanske Ţupanije/kan- tona
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Kao u tender dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Zavod zdravstvenog osiguranja HN@/K; Dubrovaĉka bb, Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Kao u tender dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno ĉlanku 23. ZJN BiH
Sukladno tender dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉlanku 24. ZJN BiH.
Sukladno tender dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Sukladno ĉlanku 25. ZJN BiH.
Sukladno tender dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Sukladno ĉlanku 26. ZJN BiH.
Sukladno tender dokumentaciji
Ugovorno tijelo moţe u pisanoj formi traţiti od ponuditelja pojašnjenje ili dopunu
dokumentacije koje je dostavio bez mijenjanja suštine svoje ponude.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Samo ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih potkriterija:
-
cijena
80%
-
jamstveni rok
-
rok plaćanja
5%
-
rok isporuke
5%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tender dokumentacija se moţe preuzeti u objektu ugovornog tijela u Mostaru, Dubrovaĉka
bb, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, uz predoĉen dokaz o uplati naknade za
tender dokumentaciju u iznosu 50,00 KM po lotu, na raĉun broj: 1610200011590046 kod
Raiffeisen Bank d.d.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 24. 8. 2010. godine u 10,00 sati u prostorijama
Zavoda zdravstvenog osiguranja, Mostar, Dubrovaĉka bb;
Potrebno je pripremiti jednu ponudu u originalu.
Ponuditelji koji odluĉe nazoĉiti javnom otvaranju ponuda moraju imati ovlaštenja za
nazoĉnost.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuditelj prije preuzimanja tenderske dokumentacije duţan je predoĉiti dokaz o
uplati.
Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu ugovornog tijela u zatvorenoj
neprovidnoj kuverti, s toĉnim nazivom i potpunom adresom ponuditelja, zapeĉaćenu, s
potpisom ovlaštene osobe ponuditejja, s naznakom: "Ponuda za _____ ; na otvarati
do_______".
Nepotpune ponude neće biti razmatrane.
Nepravodobno podnesene ponude bit će vraćene ponuditeljima.
(1-11-10799-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emir Cokoja, predsjedavajući Komisije
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-782
Fax: 033/751-780
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
ZD R-CN-01 -7/10 - Nabavka leţajeva za potrebe rudnika, Zavisnih Društava - JP
Elektroprivrede BiH
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka leţajeva za potrebe rudnika, Zavisnih Društava - JP Elektroprivrede BiH
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji iz Aneksa V tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
ZD RMU Graĉanica
ZD RMU Kakanj
ZD RMU "Abid Lolić" Bila
ZD RMU Breza
ZD RMU \urĊevik
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema zahtjevima iz Aneksa V tenderske dokumentacije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ponudu mora iznositi 1,5% ponudbene vrijednosti (bez uraĉunatog PDV-a), a
minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude
manji od 2.000,00 KM sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 (trideset) dana raĉunajući od
krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti od 120 dana od dana otvaranja ponude
tj. opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava kojom se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje
posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- da ekonomsko finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora u
skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije
- da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno
objave tendera u "Sluţbenom glasniku BiH"
- ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 1.000.000 KM, a ako je dobavljaĉ
registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od jedne godine 500.000 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- dostaviti listu glavnih isporuka leţajeva izvršenih u posljednje tri godine (vrijednosti,
datumi i primaoci) uz osiguranje minimalno jednog dokumenta u formi potvrde o uspješno
izvršenoj isporuci i zadovoljavajućoj kvaliteti leţajeva, a koju su izdali primaoci ili izuzetno
ukoliko se takve potvrĊene mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljaĉa roba, samo uz
izjavu dobavljaĉa roba o dostavljenim robama
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost isti
onima koji se odnose na predloţeni ugovor (isporuka leţajeva), u prethodne 3 (tri) godine, a
ĉija ukupna vrijednost ugovora je minimalno 300.000 KM
- pismo autorizacije: U sluĉaju da ponuĊaĉ nudi opremu/materijal koji je predmet ugovora, a
koji nije sam proizveo, mora biti ovlašten od strane proizvoĊaĉa za isporuku
opreme/materijala, te je obavezan da obezbijedi odgovarajući dokument kojim je to
potvrĊeno
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 7. 2010. godine do 26. 8. 2010. godine, uz dostavu zahtjeva za
izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe,
kontakt telefonom ili e-mail adresom, soba broj 305.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
U cijenu je uraĉunat PDV.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH -otkup tenderske
dokumentacije za Tender broj: ZD R-CN-01-7/10 - Nabavka leţajeva za potrebe rudnika,
Zavisnih Društava - JP Elektroprivrede BiH, IBAN CODE : BA391610600000043340
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our...).
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na raĉun
broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije.
Tender: ZD R-CN-01-7/10 - Nabavka leţajeva za potrebe rudnika, Zavisnih Društava - JP
Elektroprivrede BiH.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 10,15 sati
Sarajevo, sala broj 145
(1-11-10803-10)
11 - JANAB
ODKJP "GRADSKO GROBLJE" BANJA LUKA
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1616/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ODKJP "GRADSKO GROBLJE
Kontakt osoba: @eljka Šurlan
Adresa: Sime Matavulja 8
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 1058924
Telefon: 051/216-412, 216-437
Fax: 051/216-412
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.ggroblje.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka kamena za klesarske radove
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka kamena za klesarske radove
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladište upravnog ugovornog organa "Gradsko groblje", Franca Šuberta 23, B. Luka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
OdreĊeno tenderskom dokumentacijom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća nemaju ponuĊaĉi iskljuĉeni ĉlanom 23. ZJN.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
2.
uslovi plaćanja
3.
rok isporuke
Ukupno:
52,00%
36,00%
12,00%
100,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa ĉlanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se podići u upravi preduzeća od dana objavljivanja
obavještenja u "Sluţbenom glasniku BiH".
Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV, uplate se mogu izvršiti na
blagajni preduzeća i na Ţiro raĉun broj 562-100-80000-14529.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
30 dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku BiH", do 26. 8. 2010. godine do 13,30
ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Minimalno 20 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 14,00 ĉasova
Prostorije "Gradskog groblja", Sime Matavulja 8, Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Traţena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca.
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: JAVNO NADMETANJE - NE
OTVARATI sa naznakom kamen za klesarske radove.
(1-11-10810-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-6058/10-46
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719
Fax: 036/335-787
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o provedbi postupka javne nabave br. 1-6058/10-46 od 17. 5. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Zamjena stabilnog sustava za gašenje poţara u HE Jajce II
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Proizvodnja elektriĉne energije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
5 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
3.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u tenderskoj
dokumentaciji.
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u
tenderskoj dokumentaciji.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe da se na njega ne odnosi niti
jedan sluĉaj iz ĉl. 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
da dobavljaĉ nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci
-
ima pozitivno poslovanje u 2009. godini
-
da je dobavljaĉ ostvario zbroj prihoda od 200.000,00 KM u prethodne tri godine
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Uspješno iskustvo u posljednje tri godine u realizaciji najmanje tri ugovora u isporuci
istovrsne ili sliĉne robe ĉija pojedinaĉna vrijednost nije ispod 60.000,00 KM.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 24. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine do 11,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106A, 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani dobavljaĉi duţni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske
dokumentacije.
Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatraţiti na telefon 036/335-736.
Popunjen zahtjev se dostavlja na faks 036/335 787.
Tendersku dokumentaciju dobavljaĉi mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00
sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljaĉi su duţni predoĉiti dokaz o
izvršenoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade troškova na raĉun ugovornog tijela
broj 3381002200811294 kod UniCredit banke, za firme izvan BiH na Ţiro raĉun broj 7100978-48-06-003539 s naznakom:
"Zamjena stabilnog sustava za gašenje poţara u HE Jajce II"
(1-11-10820-10)
11 - JANAB
DJEĈIJE OBDANIŠTE "MAJKE JUGOVIĆ"
DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Djeĉije obdanište "Majke Jugović" Doboj
Kontakt osoba: Cvijanović Gordana, zamjenik direktora
Adresa: KaraĊorĊeva 50
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4400023670006
Telefon: 053/241-692, 227-450
Fax: 053/241-691
E-mail: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1
Ugovor o nabavci hrane
LOT 2 Ugovor o nabavci pribora i sredstava za odrţavanje
higijene i
LOT 3
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala i pribora
LOT 4
Ugovor o nabavci goriva za motorna vozila
LOT 5 Ugovor o nabavci materijala za tehniĉko odrţavanje
objekta (elektro, vodo, bravarski i materijal za
kreĉenje i farbanje)
LOT 6
Ugovor o kolektivnom osiguranju zaposlenih
LOT 7
Ugovor o pranju prostorija
LOT 8
Ugovor o pranju i peglanju veša
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Nabavka hrane
LOT 2
Nabavka pribora i sredstava za odrţavanje higijene
LOT 3
Nabavka kancelarijskog materijala i pribora
LOT 4
Nabavka goriva za motorna vozila
LOT 5 Nabavka materijala za tehniĉko odrţavanje objekta
(elektro, vodo, bravarski i materijal za kreĉenje i
farbanje)
LOT 6
Kolektivno osiguranje zaposlenih
LOT 7
Pranje prostorija
LOT 8
Pranje i peglanje veša
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sjedište ugovornog organa: KaraĊorĊeva 50 Doboj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan LOT ili više lotova.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Dvanaest mjeseci od zakljuĉenja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski napovoljnija ponuda
Kriteriji vrednovanja ponuda će biti navedeni u tenderskoj dokumentaciji za svaki LOT
posebno
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponuĊaĉi mogu podići u Djeĉijem obdaništu
"Majke Jugović" Doboj , KaraĊorĊeva 50, svakog radnog dana odmah nakon objavljivanja
obavještenja u "Sluţbenom glasniku BiH".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Samo jezici koji su sluţbeni u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Zapeĉaćenu kovertu sa ponudom i naznakom: "Ne otvaraj-ponuda za LOT 1 do 8 - otvoreni
postupak" dostavljati na adresu Djeĉije obdanište"Majke Jugović" Doboj , KaraĊorĊeva 50,
74000 Doboj. U obzir će se uzeti samo ponude koje stignu najkasnije 28 dana od dana
objavljivanja u "Sluţbenom glasniku BiH", na navedenu adresu (liĉno ili poštom).
Ponuda mora biti zapeĉaćena sa naznaĉenom adresom ponuĊaĉa, kako bi se mogla vratiti
ukoliko ne stigne u predviĊenom roku.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje i zavoĊenje ponuda obavit će Komisija za javne nabavke u prostorijama
Djeĉijeg obdaništa "Majke Jugović" Doboj, trećeg radnog dana nakon isteka roka
predviĊenog za podnošenje ponuda u 11,00 ĉasova. Otvaranju ponuda moţe prisustvovati
po jedan predstavnik ponuĊaĉa, samo na osnovu pismenog ovlaštenja.
Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakva troškove uĉešća ponuĊaĉa u otvorenom postupku.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prihvati ili odbije djelimiĉno ili u potpunosti svaku ponudu,
poništi i ponovo otvori postupak ili odbije sve ponude u sluĉajevima navedenim u ĉl. 12.
Zakona o javnim nabavkama BiH i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuĊaĉu.
Ugovorni organ će s ponuĊaĉima koji budu izabrani zakljuĉiti ugovore o nabavci roba i usluga
u skladu sa ZJN BiH.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 053/241-692 radnim danima od 7,00 do
15,00 ĉasova - kontakt osoba Gordana Cvijanović.
(1-11-10821-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-7501/10-72
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. ing. el., Branka Denda, el. tehn.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-703 i 036/335-719
Fax: 036/335-787
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-7501/10-72 od 28. 6. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava i ugradnja optiĉkog i signalnog kabela izmeĊu strojarnice i vodostana HE Rama
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Proizvodnja elektriĉne energije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
6 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u tenderskoj
dokumentaciji
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u
tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe da se na njega ne odnosi niti
jedan sluĉaj iz ĉl. 23. ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
da dobavljaĉ nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci,
-
ima pozitivno poslovanje u 2009. godini,
-
da je dobavljaĉ ostvario zbroj prihoda od 500.000,00 KM u prethodne tri godine
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u posljednje tri godine u realizaciji najmanje tri ugovora u isporuci
istovrsne ili sliĉne robe ĉija pojedinaĉna vrijednost nije ispod 100.000,00 KM
-
da dobavljaĉ ima minimalno 10 (deset) angaţiranih osoba
- obrazovne i profesionalne kvalifikacije osobe, odnosno osoba koje su odgovorne za
isporuku konkretnih roba i montaţu istih (specificirano u tenderskoj dokumentaciji)
- tehniĉka oprema koju ponuditelj ima na raspolaganju (specificirano u tenderskoj
dokumentaciji)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
Ekonomski najpovoljnija ponuda prema niţe navedenim kriterijima:
b)
1.
najniţa cijena
2.
jamstveno razdoblje
sudjelovanje 80%
sudjelovanje 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 23. 8. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 11,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Poslovna zgrada ugovornog tijela, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani dobavljaĉi duţni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske
dokumentacije.
Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatraţiti na telefon 036/335-736
Popunjen zahtjev se dostavlja na faks: 036/335-787.
Tendersku dokumentaciju dobavljaĉi mogu preuzeti svakim radnim danom od 09,00 do 14,00
sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljaĉi su duţni predoĉiti dokaz o
izvršenoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade troškova na raĉun ugovornog tijela
broj 3381002200811294 kod UniCredit banke,
za firme izvan BiH na Ţiroraĉun broj 7100-978-48-06-003539.
s naznakom:
"Nabava i ugradnja optiĉkog i signalnog kabela izmeĊu strojarnice i vodostana HE Rama".
(1-11-10826-10)
11 - JANAB
JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DD KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Šume TK" d.d. Kladanj
Kontakt osoba: Mašić Amira, dipl. ecc.
Adresa: Fadila Kurtagića 1
Poštanski broj: 75280
Grad: Kladanj
Identifikacioni broj: 4209129520001
Telefon: 035/621-212
Fax: 035/621-075
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.jpsumetk.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka sitnog inventara za administraciju, proizvodnju i zaštitu
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Odredište ugovornog organa, po zahtjevu za sukcesivnim isporukama.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Obezbijediti odgovarajuće dokaze u skladu sa ĉlanom 23. Zakona o javnim nabavkama prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
izvod iz sudskog registra, ovjeren
- ukoliko je ponuĊaĉ registrovan kao PDV obveznik i uvjerenje o registraciji obveznika
poreza na dodanu vrijednost (ovjeren PDV broj).
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ĉlanom 26. ZJN - dato u tendreskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
80%
2.
rok isporuke
15%
3.
rok plaćanja
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog
organa u kancelariji broj 12, uz prethodnu uplatu 30,00 KM uz zahtjev za izdavanje tenderske
dokumentacije.
Uplatu izvršiti na raĉun broj 1321600311487057, NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla Filijala
Kladanj, ili na blagajni JP "Šume TK" d.d. Kladanj sa naznakom: "Za otkup tenderske
dokumentacije".
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 23. 8. 2010. godine do 10,45 sati kod tehniĉkog sekretara, na adresi kao pod I.1.
Sve neblagovremene ponude vratit će se neotvorene ponuĊaĉu.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 11,00 sati,
Mjesto otvaranja ponuda
U prostorijama direkcije JP "Šume TK" d.d. Kladanj, Fadila Kurtagića 1, Kladanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtijevani dokumenti ponuĊaĉa moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica.
Priloţena dokumentacija uz ponudu mora biti specificirana i sloţena.
Na koverti navesti punu adresu ponuĊaĉa i obavezno naznaĉiti: "NE OTVARATI", s
navoĊenjem naziva lota.
Nepotpuna i neblagovremeno podnesena ponuda neće se uzimati u razmatranje.
Ovaj postupak je obnovljeni postupak javne nabavke.
(1-11-10828-10)
11 - JANAB
JKP "ĈISTOĆA" DOO CAZIN
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JKP "Ĉistoća" d.o.o. Cazin
Kontakt osoba: Said Samardţić ili Ćoralić Sulejman
Adresa: Gen. Izeta Nanića bb
Poštanski broj: 77220
Grad: Cazin
Identifikacioni broj: 4263351910009
Telefon: 037/512-735
Fax: 037/514-273
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.jkpcistoca.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci jednog rovokopaĉa-utovarivaĉa po principu "staro za novo"
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Novi rovokopaĉ-utovarivaĉ slijedećih karakteristika:
-
dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem,
-
snaga motora: 70-75 KW pri 2200 o/min,
-
upravljaĉ mehanizam-servo,
-
pogon na sve ĉetiri kotaĉa,
-
mjenjaĉ-automatski
-
Ostali podatci u tenderskoj dokumentaciji.
Tehniĉke karakteristike rabljenog rovokopaĉa-utovarivaĉa ICB koji se prodaje:
-
Vrsta radne mašine-radno
-
Marka radne mašine, ICB 4CX
-
Tip radne mašine, 4WS STEMASTER
-
Boja radne mašine, @UTA 6A.O
-
Broj šasije, SLP4CXFYE0491957
-
Broj motora, AB 50609 U968692 G
-
Oblik karoserije, SKIP
-
Godina proizvodnje, 2000.
-
Broj mjesta za sjedenje, 1
-
Vrsta motora, DIESEL
-
Snaga motora, 69 kW
-
Radni obim motora, 2200
-
Registrovan do: 10. 7. 2011. godine
-
Broj radnih sati: 7758/h
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Jedna radna mašina rovokopaĉ-utovarivaĉ po principu "staro za novo".
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Javnog komunalnog preduzeća "Ĉistoća" d.o.o. Cazin., ul. Izeta Nanića bb, Cazin, 77220
Cazin.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan da priloţi slijedeću dokumentaciju:
1.
taĉan naziv pravnog lica
2.
uvjerenje o identifikacionom i PDV broju
3.
uvjerenje nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije
4. uvjrenje nadleţnog suda da odgovorno lice ponuĊaĉa u periodu od 5 (pet) godina prije
dostavljanja ponude nije osuĊivano za ozbiljan profesionalan prekršaj
5.
uvjerenje o izmirenim doprinosima za PIO i socijalno osiguranje
6.
uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,
7.
cijena sa i bez uraĉunatog PDV-a
Uvjerenja ne mogu biti starija od 90 dana a fotokopije moraju biti ovjerene.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan da priloţi slijedeću dokumentaciju:
1.
ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar sa potrebnim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
bilans stanja i uspjeha za 2009. godinu
- potvrda da raĉuni ponuĊaĉa nisu bili blokirani u periodu 6 (šest) mjeseci prije dostavljanja
ponude
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kopija ugovora ponuĊaĉa sa proizvoĊaĉem o zastupanju/prodaji i servisiranju.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najprihvatljivija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
65%
2.
tehniĉke karakteristike
3.
rok isporuke
5%
4.
referens lista
5%
5.
ukupni garantni rok
20%
5%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama JKP "Ĉistoća" d.o.o. Cazin od
7,00 do 15,30 sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i moţe se uplatiti na
blagajnu ili na TR: 3385202200242373 ili 161-035-00069200-22.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajni datum za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku
BiH"
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se izvršiti prvi naredni radni dan nakon isteka roka odreĊenog za
dostavu ponuda u sjedištu JKP "Ĉistoća" d.o.o. Cazin u 9,00 sati.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavlja u zapeĉaćenoj koverti na adresu ugovornog organa sa naznakom: "NE
OTVARAJ - PONUDA ZA nabavku roba rovokopaĉ-utovarivaĉ po principu "staro za novo".
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo pismeno ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku te zadrţava pravo da u
skladu sa vaţećim propisima prihvati ili odbije u cijelosti ili djelimiĉno svaku ponudu, poništi
postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.
(1-11-10830-10)
11 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji loţ-uqa za zagrijavawe prostorija u Sekcijama za OŠV i VV Doboj za
grijnu sezonu 2010./2011. godinu.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja loţ-uqa za zagrijavawe prostorija u Sekcijama za OŠV i VV Doboj za grijnu
sezonu 2010./2011. godinu.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište ugovornog organa u Doboju
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Sukcesivno, u periodu od jedne godine, raĉunajući od datuma zakquĉewa ugovora, a prema
pojedinaĉnim naruxbama ugovornog organa.
Zapoĉiwe 20. 9. 2010. godine, a završava 20. 9. 2011. godine.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 4.650,00 KM (za ponuĊaĉe iz BiH),
odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 2.377,51 EUR (za ponuĊaĉe
iz inostranstva).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originali ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (Ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilans uspjeha za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenost i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere za obezbjeĊewe kvaliteta
i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
3)
4)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uĉešće 50,00%
uslovi i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
kvalitet robe
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
rok isporuke robe
(maksimalno 10 bodova)
uĉešće 10,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro-raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 EUR, na osnovu
sqedećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
IBAN: BA39 5520 2033 9022
3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 25. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 25. 10. 2010. godine ili 2 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 9,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 373
Faks: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000 lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
(1-11-10834-10)
11 - JANAB
VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
TRAVNIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Vlada Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona Travnik
Adresa: Staniĉna 43
Grad: Travnik
Identifikacijski broj: 423 613 565 0003
Poziv na broj 090011420(12)
Vrsta prihoda: 722631
Budţetska organizacija: 999999999 (trezorsko poslovanje)
@iroraĉun: 3380002210020912 (UniCredit banka)
Općina Travnik: 091
Telefon: 030/518-091 ili 511-316 centr. (Sluţba)
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1
Ugovor o uslugama servisa, opravke, isporuke i ugradnje rezervnih i potrošnih dijelova, te
odrţavanje motornih vozila iz programa VW (ovlašteni servis sa originalnim rezervnim
dijelovima)
LOT 2
Ugovor o uslugama servisa, opravke, isporuke rezervnih i potrošnih dijelova, te odrţavanje
motornih vozila iz programa ŠKODA (ovlašteni servis sa originalnim rezervnim dijelovima)
LOT 3
Ugovor o prodaji, isporuci i ugradnji originalnih rezervnih dijelova, servisiranje i odrţavanje,
za vozila (Audi, Nisan, Puch, Kia, Ford, Renault, Citroen, Lada), za motocikle marke Yamaha
i JF 125
LOT 4
Ugovor o pruţanju usluga autolimarskih i lakirerskih radova za vozila u vlasništvu budţetskih
korisnika Vlade SBK/KSB
LOT 5
Nabavka guma, nabavka akumulatora, motornih ulja, maziva i antifriza za vozila u vlasništvu
budţetskih korisnika Vlade SBK/KSB
LOT 6
Vuklanizarske usluge
LOT 7
Usluge pranja vozila
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
LOT 1 - cca 100.000,00 KM
LOT 2 - cca 50.000,00 KM
LOT 3 - cca 50.000,00 KM
LOT 4 - cca 20.000,00 KM
LOT 5 - cca 50.000,00 KM
LOT 6 - cca 40.000,00 KM
LOT 7 - cca 30.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Srednjobosanskog kantona
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Budţetska 2010. godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prijave ponuĊaĉa će biti odbaĉene ukoliko ne dostave:
-
izjavu ponuĊaĉa o nepostojanju zakonskih smetnji za uĉešće u javnom nadmetanju
-
dokaz da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
- dokaz da ni ponuĊaĉ ni odgovorno lice nije osuĊeno u sudskom postupku za kršenje
zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja za period od 5 godina
-
dokaz da je ponuĊaĉ izmirio poreske obveze
-
dokaz da je ponuĊaĉ izmirio porezne obaveze (indirektno oporezivanje)
-
dokaz da je ponuĊaĉ izmirio obaveze prema PIO/MIO
-
dokaz da je ponuĊaĉ izmirio obaveze prema zdravstvenom osiguranju
Dokazi moraju biti originalu ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu s vaţećim propisima
-
rješenje o upisu u sudski registar ili odobrenje za rad (ovjerene kopije)
-
ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokaz poslovne banke da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih godinu dana
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
-
referenc lista posljednju godinu dana
-
dokument kojim se dokazuje da je ovlašteni servis iz traţenog programa vozila
Traţeni certifikati prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
LOT 1, 2, 3.
1.
ukupna cijena rezervnih dijelova sa ugradnjom
2.
rok izvršenja usluge
3.
uslovi, naĉin i rok plaćanja
4.
garancija na izvršene radove
70%
10%
10%
10%
LOT 4
1.
cijena sata za autolim. lakirerske radove
2.
uslovi i naĉin i rok plaćanja
3.
rok isporuke/izvršenje usluge
10%
4.
garancija na izvršene radove
10%
70%
10%
LOT 5
1.
ukupna cijena
80%
2.
uslovi i naĉin i rok plaćanja
3.
rok isporuke robe
10%
10%
LOT 6
1.
cijena vulkan. usluge (montaţa jedne gume)
70%
2.
mreţa radnji
20%
3.
uslovi i naĉin i rok plaćanja
10%
LOT 7
1.
cijena pranja vozila
70%
2.
mreţa autopraonica
3.
uslovi i naĉin i rok plaćanja
20%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti na naznaĉenoj adresi (pisarnica/protokol) uz
priloţeni dokaz o uplati novĉane naknade u iznosu 30,00 KM za svaki lot na transakcijski
raĉun kao pod I.1.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se daje na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se primaju u roku od 28 dana od dana objave obavještenja (do 23. 8. 2010.
(ponedjeljak) do 12,00 sati). Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom:
"Ponuda - za LOT ________- ne otvaraj na adresu ugovornog organa (pisarnica-protokol).
Dokumentaciju obavezno sloţiti prema numeraciji iz obavještenja.
IV.7. MINIMALANO VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJE JE PONU\AĈ
[email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda odrţat će se dana 23. 8. 2010. godine u 14,00 sati u zgradi Vlade
Kantona (sala na II katu)
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati po jedan ovlašteni predstavnik ponuĊaĉa koji svoje
ovlaštenje dokazuje u pismenoj formi.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svi listovi ponude moraju biti sloţeni, uvezani, sa numerisanim stranicama.
O rezultatima otvorenog postupka ponuditelji će biti pismeno obaviješteni, a za sve
informacije u svezi obavještenja o javnoj nabavci moţe se kontaktirati na kontakt telefon 030/
518-091.
(1-11-10838-10)
11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i Dragan Miqanović
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 4400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/774-382
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak 111/2010 - Nabavka terenskih i teretnih terenskih vozila za potrebe
Rudnika i TE Ugqevik
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Otvoreni postupak 111/2010 - Nabavka terenskih i teretnih terenskih vozila za potrebe
Rudnika i TE Ugqevik
Dato u tenderskom dokumentu
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište Rudnika i Termoelektrana Ugqevik
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji za predmetne poslove - ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski
registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉ mora imati pozitivan bilans uspjeha u 2009. godini
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi po ĉlanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazloţeno u tenderskom dokumentu.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1.
cijena
uĉešće 100%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Da
Moţe se obezbijediti ODMAH
Novĉana naknada za otkup tenderske dokumentacije se naplaćuju 117,00 KM sa uraĉunatim
PDV-om.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika naroda BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. god. u 11,00 ĉasova
"Rudnik i TE" a.d. Ugqevik
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak
tender broj 111/2010 - Nabavka terenskih i teretnih terenskih vozila za potrebe Rudnika i TE
Ugqevik - ne otvaraj". Na koverti obavezno naznaĉiti ime ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom
ugovornom organu.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sqedeće raĉune:
U KM 55500100000074-38
Nova banka Bijeqina
Na devizni raĉun
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)
936 2419 00
Nova banka AD BIJELJINA
SWIFT: NOBIBA22
FIELD 59a
(BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK
UGLJEVIK 76330
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i Dragoqub Marinković
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Telefon: 055/774-315, 774-430
Faks: 055/774-382
(1-11-10843-10)
11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Predrag \ukić
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 4400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/774-382 ili 771-516
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak broj 76/10 - Nabavka armature
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Otvoreni postupak broj 76/10 - Nabavka armature
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište Termoelektrane
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji za predmetne poslove - ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski
registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivan bilans uspjeha za 2009. godinu.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi po ĉlanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazloţeno u tenderskom dokumentu.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1.
cijena
uĉešće 100%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti ODMAH
Tenderska dokumentacija se naplaćuju 234,00 KM sa uraĉunatim PDV-om.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika naroda BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. god. u 11,00 ĉasova
"Rudnik i TE" a.d. Ugqevik
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak
tender broj 76/10 - Nabavka armature - ne otvaraj". Na koverti obavezno naznaĉiti ime
ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom
ugovornom organu. Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva
dostavqenom ugovornom organu po dostavqenom predraĉunu od strane ugovornog organa.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sqedeće raĉune:
U KM 55500100000074-38
Nova banka Bijeqina
Na devizni raĉun
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)
936 2419 00
Nova banka AD BIJELJINA
SWIFT: NOBIBA22
FIELD 59a
(BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK
UGLJEVIK 76330
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Predrag \ukić
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Telefon: 055/774-281
Faks: 055/774-382 ili 771-516
(1-11-10844-10)
11 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji Ni - Cd baterija za lokomotive i putniĉka kola
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja Ni - Cd baterija za lokomotive i putniĉka kola
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tender dokumentaciiji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište ugovornog organa u Doboju i Bawoj Luci.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Sukcesivno, u periodu od jedne godine, raĉunajući od datuma zakquĉewa ugovora, a prema
pojedinaĉnim naruxbama ugovornog organa.
Zapoĉiwe 20. 9. 2010. god. i završava 20. 9. 2011. godine.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 3.000,00 KM (za ponuĊaĉe iz BiH),
odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.533,88 eura (za ponuĊaĉe
iz inostranstva).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH" broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa,
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost).
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse za
naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere za obezbjeĊewe kvaliteta
i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
3)
4)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
kvalitet robe
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
rok isporuke robe
(maksimalno 5 bodova)
5)
uĉešće 50,00%
uĉešće 5,00%
vremenski period garancije za
isporuĉenu robu
(maksimalno 5 bodova) uĉešće 5,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro-raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 eura, na osnovu
sqedećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
IBAN: BA39 5520 2033 9022
3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 24. 8. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju: gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 23. 11. 2010. godine
ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 09,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
(1-11-10845-10)
11 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Jevtić Milena
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za putniĉka kola
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja rezervnih dijelova za putniĉka kola
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište ugovornog organa u Bawaluci
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Roba će se isporuĉivati sukcesivno, u roku od jedne godine, raĉunajući od datuma
zakquĉewa ugovora, prema dinamici ugovornog organa, a na osnovu izdatih naruxbi od
strane ugovornog organa.
Zapoĉiwe 20. 9. 2010. godine i završava 20. 9. 2011. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 3. 000,00 KM (za ponuĊaĉe iz BiH),
odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.533,88 EUR (za ponuĊaĉe
iz inostranstva)
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjerama obezbjeĊewa kvaliteta
i wegovoj opremqenosti i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original).
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena (maksimalno 50 bodova)
2)
uslov i naĉin plaćawa
3)
uĉešće 50,00%
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
kvalitet robe
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
4)
5)
rok isporuke robe
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
vremenski period garancije za
isporuĉenu robu
(maksimalno 5 bodova) uĉešće 5,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 €, na osnovu sqedećih
instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022
3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 26. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 25. 11. 2010. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
"@eqeznice Republike Srpske" a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Jevtić Milena
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Fax: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
(1-11-10846-10)
11 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000 lok.233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji daske za teretna i putniĉka kola
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja daske za teretna i putniĉka kola.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tender dokumentaciiji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište ugovornog organa u Bawa Luci i Prijedoru.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Sukcesivno, u toku jedne godine, raĉunajući od datuma zakquĉewa ugovora, a prema
dinamici ugovornog organa.
Ili: zapoĉiwe 20. 9. 2010. god. i završava 20. 9. 2011. godine.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.950,00 KM (za ponuĊaĉe iz BiH),
odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 997,02 eura (za ponuĊaĉe
iz inostranstva).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH" broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa,
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (Ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost).
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere za obezbjeĊewe kvaliteta
i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
3)
4)
5)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 50,00%
uĉešće 20,00%
kvalitet robe
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 20,00%
rok isporuke robe
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
vremenski period garancije za robu
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro-raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 eura, na osnovu
sqedećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022
3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 24. 8. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju: gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 26. 11. 2010. godine
ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
(1-11-10847-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA OBNOVE I POVRATKA KSB/SBK TRAVNIK
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Ministarstvo prostornog ureĊenja obnove i povratka
Kontakt osoba: Višnja Pobrić
Adresa: Prnjavor 16
Poštanski broj: 72 250
Grad: Travnik
Identifikacijski broj: 4236329000000
Telefon: 030/511-215, 030/511-159
Fax: 030/540-291
E-mail: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. ako se šalje poštom, ili osobno na adresu:
KSB/SBK, Staniĉna 43, Travnik (na protokol) sa naznakom: "PONUDA - NE OTVARATI"
Neovisno da li se ponuda šalje poštom ili se dostavlja osobno na protokol, krajnji rok do kojeg
treba da bude na navedenoj adresi je datum naveden u obavijesti o nabavi pod IV.6. "Rok za
prijem ponuda"
Ponuda treba da sadrţi formalno tehniĉki dio i financijski dio koji će biti upakiran u jednu
zajedniĉku kovertu koja će biti zapeĉaćena.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na kantonalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava i isporuka graĊevinskog materijala
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Nabava i isporuka graĊevinskog materijala za korisnike donacije u naseljenim mjestima
općina u Kantonu Središnja Bosna (Bugojno, Busovaĉa, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica,
Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kiseljak, Novi Travnik, Travnik, Vitez)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Naseljena mjesta općina KSB/SBK
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
Broj
lota
Opis lota
LOT I
GraĊevinski materijal I
LOT II
GraĊevinski materijal II
LOT III
Krovni pokrivaĉ
LOT IV
Krovna konstrukcija
LOT V
Stolarski materijal
LOT VI
Keramiĉke ploĉice, elektro i
vodomaterijal
Ponude se mogu dostaviti za jedan lot i više lotova.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Za avansno plaćanje izjava o osiguranju bezuvjetne garancije poslovne banke za iznos
traţenog avansa.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
a) Svi dokazi po ĉlanu 23. stav 1. toĉka a, b, c, d, e, f, g, Zakona o javnim nabavama Bosne
i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05); priloţeni dokazi ne mogu biti
stariji od 3 mjeseca, a pod toĉkom e, podrazumijeva se dokaz o plaćenim doprinosima za
PIO/MIO i plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje;
b) ovjerena izjava ovlaštene osobe da nema smetnji iz Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH, broj 16/02, 14/03, 12/04)
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
- naziv i toĉnu adresu ponuĊaĉa, telefon, faks, kontakt osobu (propisno ovjereno potpisom
odgovornog lica i peĉatom)
- ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar sa prilozima iz kojih se vidi da je
registriran za obavljanje traţenih poslova, ne starija od tri mjeseca
-
uvjerenje o poreznoj registraciji i uvjerenje o PDV broju, ovjerene kopije
-
obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti, ovjerena kopija
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Bilanca stanja i bilanca uspjeha za 2009. poslovnu godinu
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Lista glavnih isporuka dobavljaĉa izvršenih u 2008. i 2009. godini s vrijednostima, datumima i
naruĉiteljima; uz dostavu ugovora kao dokaza istog ili potvrde ugovornih organa kojima su
vršili isporuku; Ukupni iznos vrijednosti isporuka u 2008. i 2009. godini ne manji od
300.000,00 KM
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţe cijene tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići na adresi Ministarstva prostornog ureĊenja,
obnove i povratka, Prnjavor 16, Travnik soba broj 14 i 15, odmah nakon objavljivanja
obavještenja u "Sluţbenom glasniku BiH" i to svaki radni dan od ponedjeljka do petka u
vremenu od 9,00 do 15,00. Kontakt osoba navedena u toĉki I.1.
Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno je dostaviti uplatnicu o plaćenoj
nepovratnoj naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM. Uplate se
vrše na raĉun KSB kod UniCredit banke u Travniku 3380002210020912 u svrhu: "Otkup
tenderske dokumentacije", vrsta prihoda 721119, općina 091
(Na uplatnici obvezno napisati PDV broj ponuĊaĉa)
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 11,00 sati
Sa naznakom: "Ponuda za nabavku graĊevinskog materijala - Ne otvarati", poziv na broj 0528-95/10-30
Adresa ponuĊaĉa, kontakt osoba i telefon-faks.
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
Minimalni vremenski period vaţnosti ponude koji je ponuĊaĉ duţan osigurati je 60 dana
nakon roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
23. 8. 2010.
Kao pod I.1. u 12,00 sati
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1)
Naĉin pripremanja ponude naveden je u tenderskoj dokumentaciji.
2) Komercijalne ponude samo onih ponuĊaĉa koji ispunjavaju minimalne kriterije za
kvalifikaciju bit će dalje razmatrane.
3) Jediniĉne cijene za svaku stavku i ukupna vrijednost ponude izraţene u KM, moraju biti
iskazane sa PDV-om.
4)
Nepotpune i neispravno zapakirane ponude neće biti predmet razmatranja.
5)
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja.
6) Ugovorni organ zadrţava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomiĉno svaku
ponudu, poništi ili ponovi postupak javne nabavke ili odbije sve ponude u sluĉajevima
navedenim u ĉlanu 12. ZJN BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04.)
7) Komisija za ocjenu ponuda zadrţava pravo da po potrebi od ponuĊaĉa traţi dodatne
informacije i pojašnjenja u svezi sa sadrţajem ponude.
8)
O rezultatima javnog nadmetanja svi ponuĊaĉi će biti pismeno obaviješteni.
9)
Mogućnost odstupanja koliĉina nabave materijala od specifikacija materijala iz tendera.
Traţena dokumentacija mora biti sloţena redoslijedom iz obavještenja i to od poĉetka do
samog kraja i uvezana, radi lakše kontrole traţenih dokumenata i izjavu.
(1-11-10849-10)
11 - JANAB
KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO - [email protected]
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kantonalno javno preduzeće "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Kaltak Esad
Adresa: Bojniĉka 119, Ilidţa
Poštanski broj: 71210
Grad: Ilidţa
Identifikacioni broj: 4200087410009
Telefon: 033/621-286
Fax: 033/621-160
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 10/2010
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet nabavke je isporuka roba po tenderskoj dokumentaciji.
LOT 1 Koncentrovana smjesa za muzne krave, junad i telad
LOT 2 Stoĉno brašno (mekinje)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Ugovorni organ
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda
Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda:
c)
cijena
80%
d)
rok isporuke
10%
e)
uslovi, rok i naĉin plaćanja
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se dobiti do roka za podnošenje zahtjeva za uĉešće. Novĉana naknada za dobijanje
tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM uplaćuje se na naš Ţiroraĉun broj
3389002208884980 kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo ili na blagajni Preduzeća.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 14,00 sati
Mjesto na kojem će se otvoriti ponude je Bojniĉka 119 - Ilidţa, upravna zgrada, sala
direktora.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i peĉatom te naznakom:
Naziv firme, adresa, broj tel. i faks;
Naziv i broj lota;
" Ponuda-Ne otvaraj " .
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/621-286
(1-11-10850-10)
11 - JANAB
JKP "GRADSKA GROBLJA" DOO VISOKO
OBAVJEŠTENJE
O PONOVNOJ NABAVCI
ROBE
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko
Kontakt osoba: Lopo Hasija-Sijana
Adresa: Mule Hodţića 108
Poštanski broj: 71300
Grad: Visoko
Identifikacioni broj: 4218019840000
Telefon: 032/735-001 lokal 215
Fax: 032/730-762
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.gradskagroblja.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka Nadzornog odbora o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke broj: 000-36124/10 od 7. 7. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka, ugradnja i puštanje u rad hidrauliĉkih platformi
-
Platforma sa postamentom 1 kom.
-
Teretna platforma 1 kom.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljan opis sadrţan u specifikaciji tenderske dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Nabavka, ugradnja i puštanje u rad hidrauliĉkih platformi na rekonstrukciji kapela sa
prostorom za komemoraciju sa pratećim sadrţajem na gradskom groblju Visoko.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ dostavlja izjavu da će u sluĉaju prihvatanja ponude, obezbijediti garantni depozit za
dobro izvršenje posla u vidu bankovne garancije u visini od 10% od vrijednosti ponude.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Iznos garancije za dobro izvršenje posla će biti dovoljan da osigura naknadu štete i troškova
ĉije nastajanje ugovorni organ moţe razumno oĉekivati u sluĉaju da dobavljaĉ prekrši
konkretan ugovor o javnoj nabavci.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉi su obavezni dostaviti dokaz, da nema smetnji za uĉešće u otvorenom postupku u
smislu odredbi iz ĉlana 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i
24/09).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
Priloţeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u
momentu predaje ponude.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena
uĉešće
2.
uslovi i naĉin plaćanja
3.
rok isporuke i ugradnje
4.
garantni rok
uĉešće
70%
uĉešće
20%
uĉešće
5%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM + 17 % PDV (17,00) =
117,00 KM /60,00 EUR koja se uplaćuje na transakcijski raĉun broj: 1610150001440017
Raiffeisen bank, Poslovnica Visoko, sa naznakom: uplata za otkup tenderske dokumentacije
za nabavku hidrauliĉnih platformi.
Instrukcije za plaćanje izvan Bosne i Hercegovine; RAIFFEISEN BANK DD BiH FILIJALA
VISOKO, ALIJE IZETBEGOVIĆA BR. 1, SWIFT CODE: RZBABA2S, JKP GRADSKA
GROBLJA d.o.o. VISOKO, IBAN: BA 391610615000126638.
Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije.
Pismeni zahtjev za izdavanje uputiti na faks 032/730-762
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je 23. 8. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalno 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti 23. 8. 2010. godine u prostorijama ugovornog organa u 11,00
sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu zapeĉaćenu i ispravno adresiranu dostaviti preporuĉeno poštom ili liĉno na protokol
na adresu: Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" d.o.o., ul. Mule Hodţića br. 108,
71300 Visoko, sa naznakom:
"Ponuda za javnu nabavku roba.
Nabavka hidrauliĉne platforme "NE OTVARAJ"
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati jedan predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštenje.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko
Kontakt osoba: Semić Jasmina, Šabanović Fikreta
Adresa: Mule Hodţića 108
Poštanski broj: 71300
Grad: Visoko
Identifikacioni broj: 4118019840000
Telefon: 032/735-001 lokal 207, 032/735-001 lokal 215
Fax: 032/730-762
E-mail: jkpgg@bih.net.ba
Internet adresa: www.gradskagroblja.co.ba
(1-11-10854-10)
11 - JANAB
JKP "GRADSKA GROBLJA" DOO VISOKO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko
Kontakt osoba: Lopo Hasija-Sijana
Adresa: Mule Hodţića 108
Poštanski broj: 71300
Grad: Visoko
Identifikacioni broj: 4218019840000
Telefon: 032/735-001 lokal 215
Fax: 032/730-762
E-mail: jkpgg@bih.net.ba
Internet adresa: www.gradskagroblja.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka Nadzornog odbora o pokretanju ponovnog postupka javne nabavke broj: 000-36123/10 od 7. 7. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Nabavka, polaganje i ugradnja granitnih ploĉa
LOT 2 Nabavka materijala i izvoĊenje vodovodnih i
kanalizacionih radova
LOT 3
Nabavka i ugradnja sanitarnih ureĊaja i galanterije
LOT 4
Nabavka, izrada i ugradnja dijela stolarije sa
oblaganjem zidova od trespe
LOT 6
Nabavka i ugradnja vitraţa
LOT 7
Nabavka keramiĉkih ploĉa sa ljepilom i fug masom
LOT 8
Postavljanje, polaganje i ugradnja keramike
LOT 9
Nabavka i ugradnja opreme sa puštanjem u rad -
instalacija grijanja
LOT 10 Nabavka materijala i izvoĊenje elektro-instalaterskih
radova
LOT 11 Nabavka materijala i izvoĊenje molersko-farbarskih
radova na unutrašnjem i vanjskom bojenju objekta
LOT 12 Nabavka materijala sa izvoĊenjem zanatskih dijelova
enterijera (gipsarski, rigips,...)
LOT 13 Nabavka materijala i izvoĊenje armirano-betonskih
radova
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Nabavka roba i vršenje radova koji su precizirani u predmjeru radova iskazani po lotovima.
Detaljan opis, vrsta i koliĉina roba i radova sadrţani su u specifikaciji tenderske
dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Završetak radova na rekonstrukciji kapela sa prostorom za komemoraciju sa pratećim
sadrţajem na gradskom groblju Visoko
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove, ovisno o tome za koliko lotova ponuĊaĉi imaju
interes.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ dostavlja izjavu da će u sluĉaju prihvatanja ponude, obezbijediti garantni depozit za
dobro izvršenje posla u vidu bankovne garancije u visini od 10% od vrijednosti ponude.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Iznos garancije za dobro izvršenje posla će biti dovoljan da osigura naknadu štete i troškova
ĉije nastajanje ugovorni organ moţe razumno oĉekivati u sluĉaju da dobavljaĉ prekrši
konkretan ugovor o javnoj nabavci.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉi su obavezni dostaviti dokaz da nema smetnji za uĉešće u otvorenom postupku u
smislu odredbi iz ĉlana 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i
12/09). Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
Priloţeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u
momentu predaje ponude.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena
55%
2.
naĉin plaćanja
3.
rok izvoĊenja radova
4.
garantni rok
5.
tehniĉka sposobnost
20%
10%
10%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom lotu iznosi 50,00 KM + 17 % PDV
(8,50) = 58,50 KM/30,00 EUR koja se uplaćuje na transakcijski raĉun broj
1610150001440017 Raiffeisen Bank, Poslovnica Visoko, sa naznakom: uplata za otkup
tenderske dokumentacije i broj lota.
Instrukcije za plaćanje izvan Bosne i Hercegovine: RAIFFEISEN BANK DD BiH FILIJALA
VISOKO, ALIJE IZETBEGOVIĆA BR. 1, SWIFT CODE: RZBABA2S, JKP GRADSKA
GROBLJA d.o.o. VISOKO, IBAN: BA 391610615000126638.
Za uvid u tendersku dokumentaciju i obilazak mjesta izvoĊenja radova, potrebno dostaviti
pismeni zahtjev, kako bi se utvrdio taĉan termin i obezbijedila prisutnost kontakt osoba.
Dostava tenderske dokumentacije se vrši poštom na adresu ponuĊaĉa, na pismeni zahtjev i
predoĉeni dokaz o uplati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je 23. 8. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalno 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti 23. 8. 2010. godine u prostorijama ugovornog organa u 12,00
sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉi mogu dostavljati ponude za sve lotove, odnosno parcijalno za svaki lot, ponaosob,
ovisno od interesa, uz obavezu ponuĊaĉa da ispuni specifikaciju jednog lota, za koji dostavlja
ponudu. Ukoliko ponuĊaĉ dostavlja ponude za više lotova, duţan je odvojeno dostaviti
ponudu.
Ponude zapeĉaćene i ispravno adresirane dostavljaju se liĉno ili preporuĉeno poštom na
protokol na adresu: Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" d.o.o. ul. Mule Hodţića
br. 108, 71300 Visoko sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku ROBA I RADOVA (otvoreni
postupak) - "NE OTVARAJ" i naznakom lota za koji se dostavlja ponuda.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati jedan predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštenje.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko
Kontakt osoba: Semić Jasmina
Adresa: Mule Hodţića 108
Poštanski broj: 71300
Grad: Visoko
Identifikacioni broj: 4218019840000
Telefon: 032/735-001, lokal 207
Fax: 032/730-762
E-mail: jkpgg@bih.net.ba
Internet adresa: www.gradskagroblja.co.ba
Organizacija: JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko
Kontakt osoba: Šabanović Fikreta
Adresa: Mule Hodţića 108
Poštanski broj: 71300
Grad: Visoko
Identifikacioni broj: 4218019840000
Telefon: 032/735-001 lokal 215
Fax: 032/730-762
E-mail: jkpgg@bih.net.ba
Internet adresa: www.gradskagroblja.co.ba
(1-11-10855-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo sigurnosti BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Kontakt osoba: Lejla Hodţić
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201544380001
Telefon: 033/492-430
Fax: 033/752-722
E-mail: lejla.hodzic@msb.gov.ba
Internet adresa: www.msb.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 21-1-04-128/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka putniĉkih motornih vozila za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Nabavka ĉetiri putniĉka motorna vozila, ugovor vrijednosti cca 200.000 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje danom potpisivanja, i završava danom isporuke
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne zahtijeva se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji obezbijediti
bezuvjetnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora prihvatljivu od strane ugovornog
organa.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
dokazi o ispunjavanju uslova iz ĉlana 23. ZJN BiH
- priloţeni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdani od nadleţnih organa
BiH i ovjereni
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv, taĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
- ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra iz koga se vidi da je ponuĊaĉ registrovan za
obavljanje traţene djelatnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokaz - bilans uspjeha za 2009. godinu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi u skladu sa ĉlanom 26. stav 2 taĉka a), d)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ekonomski uslovi-cijena
2)
rok isporuke
3)
naĉin plaćanja
uĉešće
uĉešće
90%
5%
uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 21 dan od dana objave u "Sluţbenom glasniku BiH".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
30. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda obaviće se 30. 8. 2010. godine u 13,00 sati u prostorijama Direkcije na
adresi Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI
POSTUPAK NABAVKE MOTORNIH VOZILA - NE OTVARAJ" na adresu:
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, ulica Aleja Bosne Srebrene bb, 71000 Sarajevo
Na koverti obavezno naznaĉiti naziv ponuĊaĉa.
Ponude primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće biti prihvaćene i vratiće se
ponuĊaĉima neotvorene.
Prije preuzimanja tenderske dokumentacije ponuĊaĉi imaju mogućnost uvida u tendersku
dokumentaciju .
Svi listovi ponude trebaju biti uvezani sa numerisanim stranicama i trebaju ih parafirati ili
potpisati lica koja su ovlaštena da zastupaju ponuĊaĉa.
(1-11-10859-10)
11 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji obruĉa toĉka - bandaţa za lokomotive serije 441-.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja obruĉa toĉka - bandaţa za lokomotive serije 441-.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tender dokumentaciiji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište ugovornog organa u Doboju.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponuĊaĉa.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 2.475,00 KM (za ponuĊaĉe iz BiH),
odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.265,45 eura (za ponuĊaĉe
iz inostranstva).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH" broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa,
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost).
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere za obezbjeĊewe kvaliteta
i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
3)
4)
5)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uĉešće 50,00%
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
kvalitet robe
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
rok isporuke robe
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
vremenski period garancije za
isporuĉenu robu
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro-raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 eura, na osnovu
sqedećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
3191
IBAN:BA 39 5520 2033 9022
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 24. 8. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju: gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 23. 11. 2010. godine
ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
(1-11-10865-10)
11 - JANAB
KANTONALNO TU@ILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kantonalno tuţilaštvo Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Ismet Muminović
Adresa: Radićeva 6
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200223290004
Telefon: 033/219-687
Fax: 033/276-870
E-mail: tuzdi@bih.net.ba
Internet adresa: http://tuzilastvoks.gov.ba/
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
1.
Potrošni kancelarijski materijal- A-III-5/10
2.
Nabavka kompjuterskog materijala - toneri za printere- A-III-7/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa tenderskom dokumentacijom (na period od 3 (tri) godine).
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi po ĉl. 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ove obavijesti u
"Sluţbenom glasniku BiH"
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Uslovi su definisani u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi su definisani u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 50%
2)
kvalitet
3)
naĉin i uslovi plaćanja
4)
rok isporuke i garantni rok
uĉešće 25%
uĉešće 15%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Preferencijalni faktor za domaćeg ponuĊaĉa u skladu sa Zakonom.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
U prostorijama Kantonalnog tuţilaštva Kantona Sarajevo, svakim radnim danom od 10,00 do
15,00 sati prema taĉki I.1.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
30. 8. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude - 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
1.
Potrošni kancelarijski materijal A-III-5/10- 30. 8. 2010. godine u 10,15 sati
2. Nabavka kompjuterskog materijala -toneri za printere A-III -7/10 - 30. 8. 2010. godine u
11,30 sati
Sarajevo, Radićeva 6
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ će svoju ponudu dostaviti liĉno ili preporuĉenom poštanskom pošiljkom koja mora
biti propisno ovjerena od strane ovlaštenog lica u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "NE
OTVARAJ" i dostavljeno ugovornom organu najkasnije kao u taĉki IV.6.
PonuĊene cijene dostaviti pojedinaĉno za svaku stavku, te posebno obraĉunati ukupnu
cijenu sa i bez PDV-om.
Javnom otvaranju ponuda moţe prisustvovati po jedan ovlašteni predstavnik (pismeno
ovlaštenje) svakog ponuĊaĉa koji je na vrijeme dostavio predmetnu ponudu.
Neblagovremene ponude će se vratiti neotvorene; obavezno ponude dostaviti u skladu sa
tehniĉkom dokumentacijom.
Ugovorni organ neće snositi troškove ponuĊaĉa po ovom javnom pozivu.
(1-11-10871-10)
11 - JANAB
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Kontakt osoba: Alija Uzunović, Sabina Bešlagić Nermina Pašić
Adresa: Veljka MlaĊenovića bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4402964170008
Telefon: 0033/279-350, 066/811-511, 051/456-040
Fax: 033/211-279, 051/450-301
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka laboratorijske opreme broj 01-07______-1/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
HPLC aparat sa fluorescentnim detektorom
LOT 2
HPLC sa PDA detektorom
LOT 3
HPLC sa elektrohemijskim detektorom
LOT 4 Gasni hromatograf sa kambinovanim
autosemplerom za iniciranje teĉnih uzoraka i
primjenu headspace" i SPME tehniĉka
LOT 5 Disolucioni tester u skladu sa PILEUR./USP
aparatom 1, 2, 5
LOT 6 Teĉni hromatograf za rad pod ultra-visokim
pritiscima
LOT 7
Biblioteka FTIR spektara
LOT 8
Stolna centrifuga
LOT 9
Spektrofotometar UV/VIS
LOT 10
Farmaceutski friţider
LOT 11
Laboratorijski friţider
LOT 12
Osmometar
LOT 13
Termo-blok sa evaporatorom
LOT 14
Sistem za produkciju vode
LOT 15
Pumpa sa kontrolerom za vakum sušnicu
LOT 16
Data Logger
LOT 17
UPS 3000 VA
LOT 18
Termometar prenosni
LOT 19
SPE - solid phase extractor
LOT 20
Ormar za ĉuvanje standardnih supstanci
LOT 21
Precizna vaga
LOT 22
Mješalica magnetna
LOT 23
Kalibracioni set
LOT 24
Izolator za test sterilnosti
LOT 25
Analitiĉka vaga
LOT 26
Analitiĉka mikro vaga
LOT 27
pH metar
LOT 28 KF titrator sa instrumentom za termiĉku pripremu
uzoraka KF titraciju
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Sadrţano u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sarajevo navedeno u TD
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu za svaki lot odvojeno dostavljati za jedan, nekoliko ili sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Samo u sluĉaju da se traţi avansno plaćanje za ugovore 10.000 KM i više - 10% od
vrijednosti ugovor ili najmanje 2.000 KM.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. Zakona o javnim nabavkama.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u specifikaciji tenderske dokumentacije.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivno poslovanje iskazano kroz bilans uspjeha za 2009. godinu.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni meĊunarodni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
I Kriteriji za LOT 1-7
Tehniĉke karakteristike 60% bodova 60
Cijena 30% bodova 30
Garantni rok 4% boda 4
Rok isporuke 4% boda 4
Uslovi plaćanja 2% boda 2
II Kriteriji za LOT 8-9, LOT 27-28
Cijena 75% bodova 75
Tehniĉke karakteristike 15% bodova 15
Garantni rok 4% boda 4
Rok isporuke 4% boda 4
Uslovi plaćanja 2% boda 2
III Kriteriji za LOT 10-23
Cijena 90% bodova 90
Garantni rok 4% boda 4
Rok isporuke 4% boda 4
Uslovi plaćanja 2% boda 2
IV Kriteriji za LOT 24-26
Cijena 60% bodova 60
Tehniĉke karakteristike30% bodova 30
Garantni rok 4% boda 4
Rok isporuke 4% boda 4
Uslovi plaćanja 2% boda 2
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se dobiti svaki radni dan nakon objave oglasa do isteka zakonskog roka od 9,00 do
16,00 sati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni i Hercegovini.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 13. 9. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
13. 9. 2010. godine u 10,00 sati
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Vrijeme otvaranja ponuda za lotove:
Za LOT 1-9 u 10,00 sati
Za LOT 10-20 u 13,00 sati
Za LOT 21-28 u 15,00 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Cijene moraju vrijediti za isporuku fco Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Kontrolna laboratorija u ul. Maršala Tita 9/IV, Sarajevo u skladu sa specifikacijom.
AGENCY FOR MEDICAL PRODUCTS AND MEDICAL
DEVICES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BANJA LUKA
INFORMATION ON PURCHASE
GOODS
1. CONTRACTING AUTHORITY
1.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
Organization: Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Bosnia and
Herzegovina
Contact person: Alija Uzunović, Sabina Bešlagić and Nermina Pašić
Address: Veljka MlaĊenovića bb
Zip code: 78000
City: Banjaluka
ID number: 4402964170008
Phone: 00387/66 811-511; 33 279-350; 51 456-040
Fax: 00387/ 51 450-301; 33 211 279
2. SUBJECT OF THE CONTRACT
2.1 .Type of contract:
GOODS
2.2. Do you intend to sign the framework agreement?
NO
3. SUMMARY OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT
3.1. Laboratory equipment - LOT 1 to 28
4. TOTAL QUANTITY
4.1. Given in the tender documentation
5. TYPE OF PROCEDURE
5.1. TYPE OF PROCEDURE
Open
6. TENDER DOCUMENTATION
Tender documentation is available each week-day from 9,00 to 16,00 hours at the address as
shown in 1.1.
7. DEADLINE FOR SUBMISSION
September 13, 2010. until 9,00 hours
(1-11-10885-10)
11 - JANAB
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Adema Buće 102
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-376
Fax: 057/326-409
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Prema Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Prema Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Prema Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o javnoj nabavci broj: 17-11-16-2- 2488-1/10
Otvoreni postupak
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka policijske opreme i materijala
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1
-
Nabavka pancirnih prsluka - diplomatski
50 komada
LOT 2
-
Nabavka zaštitnih naoĉala za gaĊanje
-
Nabavka antifona za uši
-
Nabavka dvogleda
150 komada
300 komada
10 komada
LOT 3
-
Nabavka baterijskih lampi
100 komada
-
Nabavka sredstava za vezivanje (lisica)
-
Ogledalo za KDZ pregled vozila
-
Ogledalo za KDZ pregled prostora
-
Futrole za pištolj - nošenje ispod pazuha
-
Fluorescentni prsluk sa natpisom
30 komada
12 komada
3 komada
20 komada
75 komada
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Nikole Tesle br. 59, Istoĉno Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu dostaviti bankovnu garanciju za ponudu u iznosu od 2.000,00 KM za svaki lot
posebno i to za LOT 1 i LOT 2, za LOT 3 garancija nije potrebna u skladu sa ĉlanom 16. ZJN
i ĉlanom 16. UPZ.
Vrijeme vaţnosti bankovne garancije za ponudu, odreĊuje se prema opciji ponude, a koja ne
moţe biti kraća od 60 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Povrat garancije izvršit će se u skladu sa ĉlanom 18. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama BiH.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prije potpisivanja ugovora, najpovoljniji ponuĊaĉ je duţan dostaviti bankovnu garanciju u
vrijednosti 10% iznosa po ugovoru koji se potpisuje. Garancija za dobro izvršenje ugovora
dostavit će se za LOT 1 i LOT 2.
Rok vaţenja garancije je najmanje 15 dana od roka ugovorenih obaveza.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Povrat garancije za dobro izvršenje ugovora će se obaviti u skladu sa ĉlanom 19. UPZ i
odredbama ugovora u kojem će se detaljnije regulisati prava i obaveze izmeĊu ponuĊaĉa i
ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije u roku od 10 dana po
ispunjenju obaveza.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa u skladu sa ĉlanom 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
dostaviti identifikacioni i PDV broj
- izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija rješenja o registraciji preduzeća ili radnje
(ovjera ne starija od 90 dana)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa u skladu sa ĉlanom 25. ZJN.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa u skladu sa ĉlanom 26. ZJN.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 80%
2)
rok isporuke
uĉešće 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, dostaviti relevantne dokaze
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 18. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Nikole Tesle 59, Istoĉno Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvršiti na Jedinstveni raĉun trezora BiH - depozitni
raĉun kod UniCredit Bank broj: 3380002210018390, sa svrhom doznake - otkup tenderske
dokumentacije za Drţavnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA). Uplatu popunjavati na sljedeći
naĉin:
- Broj poreskog obveznika: trinaestocifreni identifikacijski broj pravnog lica ukoliko uplatu
vrši pravno lice ili jedinstveni matiĉni broj graĊanina ukoliko uplatu vrši fiziĉko lice
-
Vrsta uplate: "0"
-
Vrsta prihoda: 722153
-
Općina: šifra općine prebivališta- sjedišta uplatioca
-
Porezni period: treba da odgovara datumu uplate
-
Poziv na broj: "0"
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javne nabavke, zadrţava
pravo da prihvati u potpunosti ili djelimiĉno ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poništi
javnu nabavku u skladu sa ĉl.12. ZJN.
Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuĊaĉima.
Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuĊaĉa ugovorni organ će dostaviti svim
ponuĊaĉima.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponuĊaĉa,
lot na koji se odnosi ponuda, sa naznakom: "Ponuda za nabavku policijske opreme i
materijala - ne otvarati " do 25. 8. 2010. godine do 13,00 ĉasova i bez prisustva komisije za
javne nabavke.
Otvaranje ponuda je javno.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati i biće vraćene ponuĊaĉu.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Nikole Tesle 59
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-376
Fax: 057/326-409
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Nikole Tesle 59
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-376
Fax: 057/326-409
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Nikole Tesle 59
Poštanski broj: 71123
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-376
Fax: 057/326-409
(1-11-10891-10)
11 - JANAB
RMU "BREZA" DOO BREZA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 01-OPK-8209/10
(PONOVLJENI LOTOVI)
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: RMU "Breza" d.o.o. Breza
Kontakt osoba: Dţambić Nehrudin, dipl. ing. el., Frljak Nermin
Adresa: Branilaca grada bb
Poštanski broj: 71370
Grad: Breza
Telefon: 032/784-754
Fax: 032/784-754
E-mail: rmubreza.javnenabavke@gmail.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1. Ako ne, vidi Aneks A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. Ako ne, vidi Aneks A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. Ako ne, vidi Aneks A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka direktora broj 01-OPK-8209/09 od 19. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Elektro oprema - ponovljeni lotovi
1. LOT D1 Samospasioci
2. LOT D2 Elektro oprema
3. LOT D3 Rezervni dijelovi za elektro opremu
4. LOT D4 Kablovi
5. LOT D5 Elektroniĉki tahometri
6. LOT D6 Rekonstrukcija dalekovoda
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Obim ugovora preciziran je u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, Branilaca grada bb, Breza
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan LOT i nekoliko lotova.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci i/ili 365 dana od datuma potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Bezuvjetna bankovna garancija
Iznos garancije za ozbiljnost ponude je 1.000,00 KM po jednom lotu.
Obrazac za garanciju za ozbiljnost ponude bit će dostavljen uz tendersku dokumentaciju i
morat će se dostaviti na uvid pri dostavljanju ponude.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
a) Bezuvjetna bankovna garancija
Iznos garancije za izvršenje ugovora je 5% od vrijednosti ugovora. Bit će navedeno u
ugovoru.
Obrazac za garanciju za dobro izvršenje posla bit će naveden i dostavljen sa ugovorom.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora dostaviti dokaze u smislu ĉlana 23. ZJN ne stariji od 3 mjeseca.
1.
Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1.
Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1.
dostaviti dokaze ponuĊaĉa u skladu sa ĉlanom 26. ZJN
2.
potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju dolje navedenih kriterija:
1.
cijena ponude
2.
uvjeti i naĉin plaćanja
3.
vremenski rok realizacije ponude - sukcesivna isporuka
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se dobiti od 08,00 do 14,30 sati.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti po objavi poziva za javno nadmetanje u
"Sluţbenom glasniku BiH", do datuma koji će biti naveden u tenderskoj dokumentaiji radnim
danom od 8,00 do 14,00 ĉasova u prostorijama nabavne sluţbe ZD RMU Breza d.o.o Breza,
uz podnošenje primjerka uplate troškova tendera. Sredstva su nepovratna.
Uplata se vrši:
1. Na blagajni RMU "Breza" sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije" i navesti
broj i naziv lota.
2. Na Ţiroraĉun: UniCredit Bank broj 3389002211051087 za RMU "Breza" d.o.o. Breza i
navesti broj i naziv lota.
3.
Uplate iz inostranstva:
Identification bank Accont Number UniCredit Bank d.d.
IBAN: BA393389002211051087
SWIFT: UNCRBA22
TO: UniCredit Bank d.d.
Zelenih beretki 24 Sarajevo
ACC NO. EUR: BA393389002211051087
SWIFT: UNCRBA22
FOR: RMU "BREZA" d.o.o. Breza
Branilaca grada bb, Breza, FBiH
Bosnia and Herzegovina
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,00 KM sa uraĉunatim PDV-om po
jednom lotu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Najmanje 28 dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku BiH"
Taĉan datum krajnjeg prijema ponuda bit će naznaĉen u tenderskoj dokumentaciji.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Taĉan datum krajnjeg prijema i otvaranja ponuda bit će naznaĉen u tenderskoj
dokumentaciji.
Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda: Bit će taĉno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Traţena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca.
Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane.
Otvaranju ponuda mogu da budu prisutni ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa.
(1-11-10908-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASEQENA LICA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarsto za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske
Kontakt osoba: Nebojša Ćevriz
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401013650003
Telefon: 051/338-825
Faks: 051/338-863
E-mail: n.cevriz@mirl.vladars.net
Internet adresa: www.mirl.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
RPP 45/10 - Nabavka i isporuka graĊevinsko-zanatskog materijala za obnovu stambenih
jedinica povratnika i interno raseqenih lica u opštini Novo Goraţde
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prema specifikaciji materijala iz tenderske dokumentacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
U skladu sa Programom rješavawa problema raseqenih lica, povratnika i izbjeglica za 2010.
godinu.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje opštine Novo Goraţde
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Do 20 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne traţi se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. Zakona o javnim nabavkama, dobavqaĉi trebaju ispuwavati uslove
detaqno opisane u taĉki 6.2. tenderske dokumentacije.
U sluĉaju nispuwavawa uslova navedenih u taĉki 6.2. tenderske dokumentacije, ponuda će
se smatrati nekvalifikovanom, i kao takva biće odbaĉena.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 24. Zakona o javnim nabavkama, dobavqaĉi trebaju ispuwavati uslove
detaqno opisane u taĉki 6.3. tenderske dokumentacije.
U sluĉaju nispuwavawa uslova navedenih u taĉki 6.3. tenderske dokumentacije, ponuda će
se smatrati nekvalifikovanom, i kao takva biće odbaĉena.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 25. Zakona o javnim nabavkama, dobavqaĉi trebaju ispuwavati uslove
detaqno opisane u taĉki 6.4. tenderske dokumentacije.
U sluĉaju nispuwavawa uslova navedenih u taĉki 6.4. tenderske dokumentacije, ponuda će
se smatrati nekvalifikovanom, i kao takva biće odbaĉena.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javnim nabavkama, dobavqaĉi trebaju ispuwavati uslove
detaqno opisane u taĉki 6.5. tenderske dokumentacije.
U sluĉaju nispuwavawa uslova navedenih u taĉki 6.5. tenderske dokumentacije, ponuda će
se smatrati nekvalifikovanom, i kao takva biće odbaĉena.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
Novĉana naknada se uplaćuje na Jedinstveni raĉun Trezora broj 5620990000130280, poziv
na broj 22600001. Svrha uplate: "Uplata za tendersku dokumentaciju RPP 45/10".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Zahtjevi i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa zahtjevom koje ponuĊaĉ i ugovori organ
razmijene biće na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 10,00 ĉasova
Ponude dostaviti na adresu: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske, Trg
Republike Srpske 1, Bawa Luka, zapeĉaćenu u jednoj koverti sa naznakom:
Ponuda za nabavku i isporuku graĊevinsko-zanatskog materijala za povratnike i interno
raseqena lica u Opštini Novo Goraţde RPP 45/10 - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA".
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Bawa
Luka
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske obavještava sve potencijalne
dobavqaĉe da parcijalne ponude graĊevinsko-zanatskog materijala (crijep, blokovi,
graĊevinska stolarija...) neće bitu uzete u razmatrawe.
2. Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske zadrţava pravo da sve
podatke navedene u opštoj dokumentaciji provjeri kod nadleţnih oragana i institucija i da one
ponude koje sadrţe pogrešne ili netaĉne podatke odbaci.
3. Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske zadrţava pravo da izvrši
korekciju specifikacija u skladu sa planskim sredstvima.
4. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku, te zadrţava pravo da u
skladu sa vaţećim propisiam prihvati ili odbije u cijelosti ili djelimiĉno svaku ponudu i poništi
postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora.
5.
Sva dodatna obavještewa mogu se dobiti na telefon broj 051/338-825.
(1-11-10911-10)
11 - JANAB
KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRAS" DOO SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Sluţba za komercijalne poslove
Adresa: Velika drveta 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200055640002
Fax: 033/293-298
E-mail: gras@gras.co.ba
Internet adresa: www.gras.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba rabljeni solo autobusi
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba rabljeni solo autobusi - kom. 3
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Definisana specifikacijom kroz obrazac tehniĉkim podacima i elementima ponude datim u
tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do 31. 12. 2010. godine odnosno do izvršenja predmeta ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Bezuslovna bankovna garancija od 5% od ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
PonuĊaĉ se obavezuje da će ukoliko bude izabran obezbjediti bezuslovnu bankovnu
garanciju, naplatvu na prvi poziv, u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti od
dana zakljuĉivanja ugovora do isteka vaţenja ugovora + 30 dana .
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija. Jediniĉne cijene i
ukupna vrijednost ponuĊene robe mora biti izraţena u KM (konvertibilna marka):
1.
cijena bez PDV sa uraĉunatim
popustom, franco sjedište ponuĊaĉa
2.
godina starosti
3.
garantni rok
10 bodova
4.
rok isporuke
10 bodova
70 bodova
10 bodova
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Ne
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama ugovornog organa-Sluţba za
Komercijalne poslove u periodu od 8,00 do 14,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati
nepovratnog novĉanog iznosa od 40,00 KM. Uplatu izvršiti na raĉun broj 1610000033890065
kod Raiffeisen Bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. PonuĊaĉi koji su u prethodnom
otvorenom postupku otkupili dokumentaciju mogu preuizeti istu bez uplate, uz dokaz o ranijoj
uplati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponuda je do 24. 8. 2010. godine do 10,00 sati. Sve ponude koje prispiju
nakon navedenog roka poštom ili predajom na protokol ugovornog organa biće vraćene
ponuĊaĉima neotvorene.
Ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zapeĉaćenoj koverti sa punom
adresom ponuĊaĉa sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA TENDERSKA KOMISIJA" sa
nazivom lota, na adresu ugovornog organa kao pod I.1. - Protokol najkasnije do datuma i
vremena kao pod taĉkom IV.6.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Ponude vaţe 120 dana, raĉunajući od isteka roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Broj lota: Rabljeni solo autobusi - kom. 3
Datum i vrijeme otvaranja: 24. 8. 2010. godine u 11,00 sati
Mjesto: Kao pod I.1.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dobavljaĉ je duţan dostaviti ponudu na originalnom obrascu Ugovornog organa (Aneks 2 i
3.), a ostalu dokumentaciju iz taĉke 6 STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starije od 3
mjeseca.
Svi dokumenti treba da budu oznaĉeni rednim brojevima, a sve stranice numerisane.
Dobavljaĉ je duţan opštu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni lot dostaviti u
jednoj koverti sa imenom i adresom dobavljaĉa na kojoj će pisati sljedeće rijeĉ: "PONUDA ZA
NABAVKU ROBA RABLJENI SOLO AUTOBUSI- KOM. 3" - ne otvarati do 16. 8. 2010.
godine, do 11,00 sati.
Ugovorni organ ne snosi troškove kandidatima u postupku.
Sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti kao u taĉki I.1. Obavještenje je
objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", web stranici kao pod I.1, i na stranici
www.javnenabavke.ba.
(1-11-10916-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASEQENA LICA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarsto za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske
Kontakt osoba: Nebojša Ćevriz
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401013650003
Telefon: 051/338-825
Faks: 051/338-863
E-mail: n.cevriz@mirl.vladars.net
Internet adresa: www.mirl.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
RPP 46/10 - Nabavka i isporuka graĊevinsko-zanatskog materijala za obnovu stambenih
jedinica interno raseqenih lica u opštini Srebrenica.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prema specifikaciji materijala iz tenderske dokumentacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
U skladu sa Programom rješavawa problema raseqenih lica, povratnika i izbjeglica za 2010.
godinu.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje opštine Srebrenica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Do 20 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne traţi se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. Zakona o javnim nabavkama, dobavqaĉi trebaju ispuwavati uslove
detaqno opisane u taĉki 6.2. tenderske dokumentacije.
U sluĉaju nispuwavawa uslova navedenih u taĉki 6.2. tenderske dokumentacije, ponuda će
se smatrati nekvalifikovanom, i kao takva biće odbaĉena.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 24. Zakona o javnim nabavkama, dobavqaĉi trebaju ispuwavati uslove
detaqno opisane u taĉki 6.3. tenderske dokumentacije.
U sluĉaju nispuwavawa uslova navedenih u taĉki 6.3. tenderske dokumentacije, ponuda će
se smatrati nekvalifikovanom, i kao takva biće odbaĉena.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 25. Zakona o javnim nabavkama, dobavqaĉi trebaju ispuwavati uslove
detaqno opisane u taĉki 6.4. tenderske dokumentacije.
U sluĉaju nispuwavawa uslova navedenih u taĉki 6.4. tenderske dokumentacije, ponuda će
se smatrati nekvalifikovanom, i kao takva biće odbaĉena.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javnim nabavkama, dobavqaĉi trebaju ispuwavati uslove
detaqno opisane u taĉki 6.5. tenderske dokumentacije.
U sluĉaju nispuwavawa uslova navedenih u taĉki 6.5. tenderske dokumentacije, ponuda će
se smatrati nekvalifikovanom, i kao takva biće odbaĉena.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
Novĉana naknada se uplaćuje na Jedinstveni raĉun Trezora broj 5620990000130280, poziv
na broj 22600001. Svrha uplate: "Uplata za tendersku dokumentaciju RPP 46/10".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Zahtjevi i svi dokumenti i korespondencijau vezi sa zahtjevom koje ponuĊaĉ i ugovori organ
razmijene biće na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 10,00 ĉasova
Ponude dostaviti na adresu: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske, Trg
Republike Srpske 1, Bawa Luka, zapeĉaćenu u jednoj koverti sa naznakom:
Ponuda za nabavku i isporuku graĊevinsko-zanatskog materijala za povratnike i interno
raseqena lica u opštini Srebrenica RPP 46/10 - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA".
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Bawa
Luka
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske obavještava sve potencijalne
dobavqaĉe da parcijalne ponude graĊevinsko-zanatskog materijala (crijep, blokovi,
graĊevinska stolarija...) neće bitu uzete u razmatrawe.
2. Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske zadrţava pravo da sve
podatke navedene u opštoj dokumentaciji provjeri kod nadleţnih oragana i institucija i da one
ponude koje sadrţe pogrešne ili netaĉne podatke odbaci.
3. Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske zadrţava pravo da izvrši
korekciju specifikacija u skladu sa planskim sredstvima.
4. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku, te zadrţava pravo da u
skladu sa vaţećim propisiam prihvati ili odbije u cijelosti ili djelimiĉno svaku ponudu i poništi
postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora
5.
Sva dodatna obavještewa mogu se dobiti na telefon broj 051/338-825.
(1-11-10917-10)
11 - JANAB
RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Jasmina Gradinĉić
Adresa: Igmanska 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200057850004
Telefon: 033/724-950
Fax: 033/611-232
E-mail: jasmina.gradincic@rbfbih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala, tonera i cartridgea.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, tonera i cartridgea.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Procijenjena vrijednost iznosi 93.500,00 (KM cca 80.000 bez PDV-a)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska 1, 71000 Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, prema slijedećem:
LOT 1 Toneri i cartridgei
LOT 2 Kancelarijski materijal
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U periodu septembar 2010. - decembar 2011. godine, odnosno u trajanju od 16 (šesnaest)
mjeseci.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, iznos garancije za izvršenje ugovora je 10% vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. Zakona-uslovi za uĉešće, liĉna situacija, dostaviti dokumente, kojima
ponuĊaĉi dokazuju da se na njih ne odnose sluĉajevi navedeni u ĉlanu 23. Zakona, i to:
- izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadleţni sudski ili organ uprave u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) ili u zemlji
porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljaĉ dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steĉajem ili pred
likvidacijom, niti da je ušao u odreĊeni aranţman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili
ograniĉio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistiĉe iz sliĉnog postupka,
u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan
- izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljaĉ dolazi,
u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za proglašenje steĉaja, za izdavanje naloga
za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sliĉnog
postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je
registrovan
- izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljaĉ dolazi,
u cilju dokazivanja da nije osuĊen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga
poslovnog ponašanja, u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude
- uvjerenje, izdato od strane ovlaštenog organa u BiH, ili u bilo kojoj drugoj zemlji, u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a
koje obuhvata penziono i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim
propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan
- uvjerenje, izdato od strane ovlaštenog organa u BiH, ili u bilo kojoj drugoj zemlji, u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i
indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili
zemlji u kojoj je registrovan.
Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, raĉunajući od datuma dostavljanja
ponuda. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 24. Zakona-sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, pravo
uĉešća imaju sva pravna i fiziĉka lica, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke. Potrebno je dostaviti slijedeće:
- rješenje o upisu u sudski registar, sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima, ili posebna
izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo obavljanja profesionalne djelatnosti koja je
predmet nabavke.
Navedeni dokument ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca, raĉunajući od datuma dostavljanja
ponuda. Dokaz koji se zahtijeva mora biti original ili ovjerena kopija.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 25. Zakona-ekonomska i finansijska podobnost, ekonomsko i finansijsko
stanje dobavljaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora, odnosno ponuĊaĉi treba da
ispunjavaju slijedeće uslove: (i) finansijsko poslovanje iskazuje pozitivan rezultat u posljednje
3 (tri) godine; 2007., 2008. i 2009. godini, što dokazuje:
- bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2007., 2008. i 2009. godinu, ovjerenim od strane
Agencije za pruţanje finansijskih, informatiĉkih i posredniĉkih usluga (AFIP), ili ekvivalentan
dokument (prijava za razrez poreza)
Dokaz koji se zahtijeva mora biti ovjerena kopija.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 26. Zakom-tehniĉka i profesionalna podobnost, dobavljaĉi trebaju biti
tehniĉki i profesionalno osposobljeni za izvršenje ugovora, a uslov je: (i) uspješno iskustvo
kao samostalnog ugovaraĉa u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora, koji su po karakteru i
vrijednosti isti ili sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 3 (tri) godine,
što dokazuju:
- izjavom sa pregledom realizovanih ugovora, koji su po karakteru i vrijednosti isti ili sliĉni
onima koji se odnose na ovaj tender, u 2007., 2008. i 2009. godini (navesti: naziv ugovora,
naziv ugovorne strane, ugovorenu vrijednost i godinu realizacije).
Dokaz koji se zahtijeva mora biti dostavljen u originalu i potpisan od strane ovlaštenog lica
ponuĊaĉa.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda.
Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda:
1.
cijena
2.
rok isporuke
3.
uslovi plaćanja
Ukupno
broj bodova 80
broj bodova 10
broj bodova 10
100
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U postupku nabavke će se koristiti preferencijalni tretman domaćeg, shodno Odluci o
obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki
("Sluţbeni glasnik BiH" broj 50/05).
Ukoliko u predmetnoj nabavci postoji mogućnost za primjenu preferencijalnog tretmana,
ponuĊaĉ je duţan dostaviti izjavu da je najmanje 50% roba iz Bosne i Hercegovine, kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, u roku
odreĊenom za podnošenje ponuda.
Naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ne
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Srijeda, 25. august 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 (šezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se odrţati u srijedu, 25. augusta 2010. godine u 10,15 sati na adresi:
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska 1, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude treba da sadrţe sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci i
dokumente i informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji.
Zatvorenu i zapeĉaćenu kovertu sa ponudom, na kojoj će pisati:
Ponuda za: "Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala" lotovi br. _____ - ne otvarati do
srijede 25. avgusta 2010. godine do 10,15 sati
trebaju biti dostavljene na gore navedenu adresu
Na koverti obavezno naznaĉiti naziv i adresu ponuĊaĉa.
Ako vanjska omotnica nije zapeĉaćena i oznaĉena kao što je gore navedeno, Banka neće
snositi odgovornosti za nestanak ili prijevremeno otvaranje ponude.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit.
(1-11-10918-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 03-6-11/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap - za komercijalna pitanja;
Lejla Ĉaršimamović - za tehniĉka pitanja
Adresa: Safvet-bega Bašagića 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 032/449-666, 030/449-618
Fax: 032/449-636
E-mail: a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj 03-6-EDZE-OP-11/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka materijala za odrţavanje informatiĉke i telekomunika- cione opreme
Elektrodistribucije Zenica
LOT 1 Isporuka materijala za odrţavanje informatiĉke
opreme ED Zenica
LOT 2 Isporuka materijala za odrţavanje telekomunikacione opreme EP Zenica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Naveden u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladišta ED Zenica u Radakovu-Zenica i Travniku
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim
nabavkama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima zemlje porijekla.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine ne smije biti
ispod 30.000,00 KM, a ako je ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od
godine 15.000,00 KM (vaţi za LOT 1)
- promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine ne smije biti
ispod 30.000,00 KM, a ako je ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od
godine 15.000,00 KM (vaţi za LOT 2)
- da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci od vremena izlaska
obavještenja o nabavci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 2 (dvije) godine, a ako je
ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od godine najmanje 1 (jedan)
ugovor (za svaki lot pojedinaĉno)
- izjava proizvoĊaĉa ponuĊene opreme kojom dokazuje da je ponuĊena oprema originalna
oprema tog proizvoĊaĉa (vaţi za LOT 2)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki ponuĊaĉ koji je zainteresovan za uĉešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu
nabavku roba, duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće na javnom nadmetanju na
ovlašteni faks broj 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti od 27. 7. 2010. godine na adresi Safvetbega Bašagića 6, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u kancelariji Sluţbe za komercijalne
poslove, uz podnošenje potvrde o uplati novĉane naknade za tendersku dokumentaciju, do
23. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu sa uraĉunatim PDVom.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank na raĉun broj
3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podruţnica Elektrodistribucija Zenica - otkup
tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-11/10, LOT br. __.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podruţnica
Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-11/10, LOT
br.__.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 8,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine
Zenica, Safvet-bega Bašagića 6
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda:
24. 8. 2010. godine
LOT 1 u 10,00 sati
LOT 2 u 10,30 sati
(1-11-10928-10)
11 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Aida Šerifović
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 4600082130006
Telefon: 049/240-616
Faks: 049/240-616
E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU OPREME ZA
SPORTSKE DVORANE ZA OSNOVNE I SREDWE ŠKOLE I NABAVKU NAMJEŠTAJA ZA
ZBORNICU U JU TEHNIĈKA ŠKOLA BRĈKO ZA POTREBE ODJEQEWA ZA
OBRAZOVAWE - na adresu: Vlada Brĉko Distrikta BiH, Odjeqewe za struĉne i
administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brĉko ili donijeti liĉno na šalter protokola
Vlade Brĉko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
ovog obavještewa o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b ostali, na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka opreme za sportske dvorane za osnovne i sredwe škole i nabavku namještaja za
zbornicu u JU Tehniĉka škola Brĉko za potrebe Odjeqewa za obrazovawe
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Nabavka opreme za sportsku dvoranu u JU Druga osnovna škola (PO Grĉica)
LOT 2
Nabavka opreme za sportsku dvoranu u JU Dvanaesta osnovna škola Ulice
LOT 3
Nabavka namještaja za zbornicu u JU Tehniĉka škola Brĉko
LOT 4
Nabavka lopti za osnovne škole Brĉko Distrikta BiH
LOT 5
Nabavka lopti za sredwe škole Brĉko Distrikta BiH
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan LOT, za više lotova, za sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema prihvaćenim ponudama
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora zadovoqiti sve uslove definisane ĉlanom 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f)
ZJN BiH. Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom djelatnošću.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Ne
Napomena: Sva traţena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz Odjeqka 3 je obavezna
i eliminatorna.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH, uz priloţenu potvrdu Vawskotrgovinske
komore BiH da se radi o robama domaćeg porijekla.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti, bez novĉane naknade, na web stranici:
http://nabavka.bdcentral.net/
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podnošewe ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. god. u 12,15 ĉasova
zgrada Vlade Brĉko Distrikta BiH, II sprat, kancelarija 74
(1-11-10930-10)
11 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO
MOSTAR
DRUGO PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10-1-27-63-925-3/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo
Kontakt osoba: Bojana Radivojević i Adisa Dţelilović
Adresa: Dr. Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227318400023
Telefon: 036/449-230
Fax: 036/327-811
E-mail: info@fedcad.gov.ba
Internet adresa: www.fedcad.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci goriva, loţ-ulja i maziva za 2010/2011. godinu za potrebe ureda Federalne
direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD) u
Mostaru i Centra kontrole zraĉnog prometa Mostar
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka goriva, loţ-ulja i maziva za 2010/2011. godinu za potrebe ureda Federalne direkcije
za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD) u Mostaru i
Centra kontrole zraĉnog prometa Mostar
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
U skladu sa realnim potrebama za 2010/2011. godinu
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
-
FED CAD u Mostaru adresa: Dr. Ante Starĉevića bb, 88000 Mostar
-
Centar kontrole zraĉnog prometa Mostar, adresa: Ortiješ bb, 88000 Mostar i ured
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
1 (jedna godina) dana sa mogućnošću produţetka na dodatne 2 (dvije) godine u skladu sa
ĉlanom 11. stav 4. toĉka d) alineja 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
("Sluţbeni glasnik BiH", br. 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 i 12/09)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Za domaća i strana fiziĉka lica pravna lica dokaz ponuĊaĉa da nema smetnji za njegovo
uĉešće u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ĉlana 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f)
Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06,70/06 i 12/09), i to:
-
naziv i puna adresa ponuĊaĉa, broj telefona i faksa
-
ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca
- ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju ne starije od 3
mjeseca
-
dokaz banke o solventnosti poduzeća ne starije od 3 mjeseca
-
dokaz o izmirenim PIO i MIO doprinosima ne starije od 3 mjeseca
- uvjerenje nadleţnog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obvezama ne starije od
3 mjeseca
- uvjerenje nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili likvidacijom odnosno da nije
predmet postupka za proglašenje steĉaja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju ne starije
od 3 mjeseca
- uvjerenje nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje
zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet (5) godina, ne starije od 3
mjeseca
- uvjerenje o nekaţnjavanju nadleţnog suda da odgovorno lice ponuĊaĉa nije osuĊivano za
ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od pet (5) godina ne starije od 3 mjeseca
-
referenc lista
-
rok plaćanja
-
broj benzinskih pumpi
-
dokaz da zadovoljava Evropske normative za kvalitetu goriva
-
izjava o prihvatanju tenderskih uslova
-
potpisan i opeĉaćen tenderski obrazac sa zadnje stranice ove tenderske dokumentacije
Fiziĉka lica dostavljaju iste dokumente koje posjeduju i pravna lica, dokumente koje ne
posjeduju dostavljaju supsidijarne dokumente tj. koji zamjenjuju traţene.
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilanca za 2009. godinu, ukoliko je objavljivanje
poslovnog bilanca zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavljaĉ registriran
- odgovarajuće bankovno pismo sa dokazom da raĉuni ponuĊaĉa nisu bili blokirani u
posljednjih šest (6) mjeseci prije dostavljanja ponude
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti referenc listu.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena bez poreza sa uraĉunatim
popustima 65%
2)
rok isporuke fco adresa krajnjeg korisnika
3)
uslovi plaćanja
20%
15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da u skladu sa ĉlanom 20. UPZ.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti na temelju pismenog zahtjeva upućenog prema
sjedištu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija - Federalne direkcije za civilnu
avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, ul. Dr. Ante Starĉevića bb, Mostar
(zgrada Vlade FBiH), svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati zakljuĉno sa 23. 8. 2010.
godine do 12,00 sati. Novĉana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije se ne
naplaćuje.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH ili na engleskom jeziku.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do minimalno 90 dana
ili 3 (tri) mjeseca ili 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Mostar, ul. Dr. Ante Starĉevića bb (zgrada Vlade FBiH)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa pisanim upitima.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo
Kontakt osoba: Adisa Dţelilović i Bojana Radivojević
Adresa: Dr. Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227318400023
Telefon: 036/449-230
Fax: 036/327-811
E-mail: info@fedcad.gov.ba
Internet adresa: www.fedcad.gov.ba
(1-11-10935-10)
11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i MlaĊo Stjepanović
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-285, 774-281, 774-160
Faks: 055/771-183
Internet adresa: www.riteugljevik.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak broj 89/09 - Nabavka HTZ opreme za potrebe RiTE Ugqevik
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabavka gumiranih odijela, grudwaka i bundi za
potrebe RiTE Ugqevik
LOT 2 Nabavka zaštitnih cipela (plitkih) za potrebe
RiTE Ugqevik
LOT 3 Nabavka zaštitnih cipela (dubokih) za potrebe
RiTE Ugqevik
LOT 4 Nabavka zaštitne opreme za radnike obezbjeĊewa i
vatrogasce
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskom dokumentu
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Rudnik i TE Ugqevik, magacin kupca na paritetu DDP
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 360 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2% od vrijednosti ponude (za ponude preko 100.000 KM) u formi bezuslovne bankarske
garancije sa periodom vaţewa opcija ponude + 30 dana za svaki lot odvojeno
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 5% od vrijednosti ponude (za ugovore preko 100.000 KM) u formi bezuslovne bankarske
garancije sa periodom vaţewa trajawa ugovora za svaki ugovor odvojeno
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Detaqnije u tenderskom dokumentu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Detaqnije u tenderskom dokumentu
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju sa uraĉunatim PDV-om iznosi 234,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 11,00 ĉasova
ZP "RiTE Ugqevk" a.d. Ugqevik, Upravna zgrada - sala 116
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak
Tender broj 89/10 - (naziv tendera, naziv lota) - ne otvaraj. Na koverti obavezno naznaĉiti ime
ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog
ugovornom organu.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sledeće raĉune:
u KM 55500100000074-38
Nova banka Bijeqina
Na devizni raĉun:
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)
936 2419 00
Nova banka a.d. Bijeljina
SWIFT: NOBIBA22
FIELD
59 (BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK
UGLJEVIK 76330
(1-11-10944-10)
11 - JANAB
OPĆA BOLNICA TEŠANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opća bolnica Tešanj
Kontakt osoba: Salkić-Škiljo Mirela, dipl. ecc.
Adresa: Braće Pobrić 17
Poštanski broj: 74260
Grad: Tešanj
Identifikacioni broj: 4218211790008
Telefon: 032/656-310, 650-187, 650-662
Fax: 032/650-605
E-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Internet adresa: www.bolnicatesanj.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijih ponuĊaĉa za nabavku
medicinske opreme u Općoj bolnici Tešanj, na osnovu Odluke Upravnog odbora Opće
bolnice Tešanj broj 3729/10 od 2. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka paketa nove opreme za RTG kabinet sa dva radna mjesta za potrebe Sluţbe za
radiološku dijagnostiku u Općoj bolnici Tešanj
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
1 komad
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Opća bolnica Tešanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu
od 2.000,00 KM. Garancija za ponudu će biti realizovana u sluĉajevima navedenim u ĉlanu
16.stav 3. UPZ.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ će
u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije u skladu sa ĉlanom 18. UPZ.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponuĊaĉ je duţan dostaviti bankarsku garanciju u
vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Povrat bankarske garancije za dobro izvršenje posla će se obaviti u skladu sa ĉlanom 19.
UPZ i odredbama ugovora u kojem će se detaljnije regulisati prava i obaveze izmeĊu
ponuĊaĉa i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije će se izvršiti u roku od
10 dana nakon isteka roka na koji je zakljuĉen ugovor.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskog dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskog dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskog dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskog dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
kvalitet i tehniĉke karakteristike
opreme uĉešće do 40%
2)
cijena
3)
uslovi plaćanja
4)
servis i garancija na ponuĊenu
opremu
5)
uĉešće do 30%
uĉešće do 15%
uĉešće do 10%
rok isporuke
uĉešće do 5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10% po odluci VM ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 105/06).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 15 dana od objave obavještenja.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ne
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Opća bolnica Tešanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u Općoj bolnici Tešanj, svaki radni dan od
8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na raĉun Bolnice broj 1603000030111489 kod Vakufske
banke uz napomenu: tenderska dokumentacija. Sredstva uplaćena za troškove tendera se
ne vraćaju ponuĊaĉu.
2. Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vrši na isti raĉun uz napomenu: uplata garancije
za ozbiljnost ponude za tender.
3. Prestanak postupka dodjele ugovora moţe biti okonĉan samo u opravdanim sluĉajevima
definiranim u ĉl. 12. ZJN, a da pritom Opća bolnica Tešanj ne snosi nikakve troškove u
postupku javnog nadmetanja.
(1-11-10947-10)
11 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 051-10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Hasanbegović Ismet, dipl. oec.
Adresa: Bolniĉka 25
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200089110002
Telefon: 033/268-491
Fax: 033/268-491
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 051-10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa za
vršenje nabavke:
LOT 1: Linearni akcelerator
Detaljan opis predmeta tendera dat je u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
cca 3.000.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolniĉka 25
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Traţeni dokumenti se odnose iskljuĉivo na ponuĊaĉa koji je upisan u sudski registar ili
registar drugih nadleţnih organa i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavještenja o
nabavci. Ako isprava izdata od suda ne potvrĊuje ĉinjenice iz ĉlana 23. taĉke c i d ZJN na isti
naĉin kako je traţeno, potrebno je uz isprave suda dostaviti i kopije zahtjeva podnesenih
sudu.
Uslovi plaćanja - u 36 jednake mjeseĉne rate.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ponuda sadrţi:
- naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom, brojem telefona-telefaksa, e-mailom,
identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe,
- izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadleţnog suda da ne postoji smetnja
iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, a specifikacija istih bit će evidentirana u tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
MeĊunarodni otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
2)
kvalitet
3)
ostalo
uĉešće 80%
uĉešće 10%
uĉešće 10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 9. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 9. 2010. godine u 14,30 sati
KCUS, TEB - soba 2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama KCUS-a -TEB, soba 7, Bolniĉka
25, u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz dokaz da ste uplatili iznos od 50,00 KM na raĉun
KCUS-a.
Uplata se vrši na transakcijski raĉun Kliniĉkog centra Univerziteta u Sarajevu broj
1410010010050141 kod Bosna Bank International BH u svrhu "otkupa tenderske
dokumentacije za Tender broj 051-10".
Zalnteresovani ponuĊaĉi imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa.
Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene,
zapeĉaćene, putem pošte ili liĉno na Protokol Kliniĉkog centra, objekat TEB-a, Bolniĉka 25.
Na koverti obavezno naznaĉiti:
- naziv i adresu ponuĊaĉa sa telefonskim brojem i brojem faksa,
- "Javno nadmetanje za Tender broj 051-10".
- " NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA",
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Alternativne ponude nisu dozvoljene.
PROCUREMENT NOTICE
TENDER BROJ 051-10
LOT 1: LINEAR ACCELERATOR
Goods
Section I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. FULL TITLE AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
Organization: Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu
Contakt person: Hasanbegović Ismet dipl.oec.
Address: Bolniĉka 25
Postal code: 71000
City: Sarajevo
ID number: 4200089110002
Telephone: 033 26 84 91
Fax: 033 26 64 91
I.2. CONTACT ADDRESS FOR ADDITIONAL INFORMATION
As in I.1.
I.3. ADDRESS FOR DOCUMENTATION
As in I.1.
I.4. ADDRESS FOR BIDS/APPLICATIONS
As in I.1.
I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 of PPL)
I.5.a public authority
I.5.b entity level
Section II: SUBJECT OF CONTRACT
II.1. TYPE OF CONTRACT:
Goods
II.2. FRAMEWORK AGREMENT FORESEEN? (Article 32 ofPPL)
No
II.3. CONTRACT REFERENCE WITH CONTRACTING AUTORITY
Tenderbroj 051-10
II.4. SUBJECT OF CONTRACT - DESCRIPTION:
The subject of the public tender is to collect bids for the most eligible bidder:
LOT 1: Linear accelerator.
Detailed description thereof is included in the Tender documentation.
II.5. TOTAL QUANTTTY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCORE OF CONTRACT
cca 3.000.000,00 KM
II.6. DELIVERY TO BE MADE AT OR THE SITE OF SERVICES OR WORKS TO BE
EXECUTED
Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu,
Bolniĉka 25.
II.7. LOT DISTRIBUTION
Yes
Bids nay be for one lot
II.8. ALTERNATIVE BIDS? (Article 17 of PPL)
No
Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. CONDITIONS FOR PARTICIPATION (Article 23 of PPL)
Requested documents aro referred only to supplier registered in a court of law or other
authorized bodies and need not to be 3 months older than Tender document. If the document
issued by the Court of law does not confirm the facts from Article 23 item c and d Law on
public procurements as requested, it is necessary to submit copies of the requests to the
Court of law as well.
Terms of payment - 36 egual monthly instalments.
III.2. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PROFESSIONAL CAPACITY (Article 24 of
PPL)
The offer contains:
Name of supplier with exact address, telephone and fax number, E-mail, Identification
number, name of the contact person,
Record from the Court of law register with all attachments issued by the competent Court of
law that there is no obstacle noted in the Article 23 of the Law on public procurements, with
specifications recorded in tender documentation.
Section IV: PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE
International Open Bid Procedure
IV.2. CONTRACT AWARDING CRTTERIA (Article 34 of PPL):
(a)
Economically most favourable offer concerning the criteria mentioned below
Price
Quality
participation 80%
participation 10%
Miscellaneous
participation 10%
IV.3. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATION (Article 34 of PPL)
Tender documentation fee: 50 KM
IV.4. LANGUAGE OF THE BID (Article 8 of PPL)
One of the languages of the peoples in B-H
IV.5. DEADLINE FOR BIDS/APPLICATIONS
8. 9. 2010. (date) Until 14,00 hours (time)
IV.6. MINIMAL VALIDITY PERIOD OF THE BID
90 days after the deadline for submitting of the bids
IV.7. DATE AND PLACE OF OPENING OF THE BIDS (Article 33 of PPL, Article 13 of PPL)
Date: 8. 9. 2010. at 14,30 hours
Place: Sarajevo, KCUS-a TEB - room 2.
Section V: ADDITIONAL INFORMATION
Tender documentation will be available at KCUS-TEB, room 7, Bolnicka 25 from 09,00 to
15,00 hours given the evidence on payment in the of 50 KM made to the Clinical Center
account No: 1410010010050141 Bosna Bank International (BBI) DD, Sarajevo with the
purpose stated as purchase of Tender documentation No: 051-10.
The Interested bidder may examine the Tender documentation before prior to the purchase.
The bids shall be submited in original Tender documentation of the KCUS, in envelopes,
sealed, by mail or in person, at the Protokol of the Clinical Center, building TEB, Bolniĉka 25.
On the envelope there shall be:
- Name and address of the bidder, telephone and fax number
- Public Tender No: 051 -10
DO NOT OPEN - COMMISSION ONLY
Untimely and incomplete bids shall not be considered.
Alternative bids are not admissible.
(1-11-10954-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Kontakt osoba: "Komisija za javne nabavke" (Amela Jašić)
Adresa: Musala 9
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200071920007
Telefon: 033/203-237
Fax: 033/206-141
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku informatiĉke opreme za potrebe
Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu, ulica Musala broj 9. (Odluke br. 07-02-16-2137/10, 0702-16-2139/10 od 4. 6. 2010. godine)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka informatiĉke opreme:
LOT 1: Raĉunari
LOT 2: Skener i mreţni štampaĉ
Tehniĉki podaci za traţenu robu navedeni su u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Tehniĉke karakteristike date su u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
fco ugovornog organa, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sarajevo,
ulica Musala broj 9.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor zapoĉinje danom potpisivanja, a završava prema ugovorenom roku isporuke.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ispunjava sve uslove u skladu sa ĉlanom 23., 24. i 26. ZJN, a naroĉito sljedeće:
- original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadleţnog suda da se nad podnosiocem ponude
ne vodi niti je voĊen steĉajni i likvidacioni postupak
- original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadleţnog suda da odgovorno lice podnosioca
ponude nije pravosnaţnom odlukom osuĊeno u sudskom postupku za kršenje zakona u
smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od zadnjih 5 godina od dana koji je
prethodio datumu podnošenja zahtjeva
- original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadleţnog suda da odgovorno lice podnosioca
ponude nije pravosnaţnom odlukom proglašeno krivim od strane suda za ozbiljan
profesionalni prekršaj periodu od zadnjih 5 godina od dana koji je prethodio datumu
podnošenja zahtjeva
- original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa
plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje
- original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa
porezom
- navedeni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdati od strane nadleţnih
organa BiH
-
izjava o prihvatanju tenderskih uslova
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa
-
porezni i identifikacijski broj
- ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim potrebnim ovjerenim
prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno uraĉunatim porezom
- ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja uspjeha za posljednje 3 godine ili od datuma
registracije ponuĊaĉa ako je poĉeo s radom prije manje od 3 godine
-
dokaz banke o solventnosti ne starije od 3 mjeseca
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uspješno iskustvo, kao osnovnog ugovaraĉa u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora ĉiji su
karakter i kompleksnost sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne tri
godine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće
80%
2)
garantni rok
uĉešće
10%
3)
rok isporuke
uĉešće
5%
4)
uslovi plaćanja
uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija je besplatna i moţe se preuzeti do isteka roka za podnošenje
ponuda.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28 dana od dana objave ovog obavještenja u "Sluţbenom glasniku BiH", do 17,00 sati
zadnjeg dana.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH. O taĉnom terminu otvaranja ponuda, svi ponuĊaĉi će biti naknadno
obaviješteni putem telefona ili pismeno.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati po jedan predstavnik ponuĊaĉa, uz obavezno
predoĉeno pismeno ovlaštenje.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pismene ponude dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Otvoreni postupak za
dostavu ponuda za nabavku informatiĉke opreme za potrebe Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu, "NE OTVARAJ", na adresu "KOMISIJA ZA JAVNE
NABAVKE Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH", ulica Musala 9, 71000
Sarajevo, liĉno na protokol Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ili
preporuĉeno poštom.
Nepotpune i neblagovremene ponde neće se uzimati u razmatranje.
Sve potrebne informacije u vezi sa ovim postupkom mogu se dobiti u vremenu od 10,00 do
15,00 ĉasova na telefon 033/203-237, a kontakt osoba je Amela Jašić.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉima za predmetnu dostavu ponude, te
zadrţava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimiĉno svaku ponudu, poništi objavu ili
odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu
odgovornost prema ponuĊaĉima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.
Pismeno obavještenje o dodjeli ugovora Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
BiH objavit će u "Sluţbenom glasniku BiH".
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti svaki radni dan do isteka roka za podnošenje
ponude, od 10,00 do 15,00 ĉasova, na Protokolu, 3, sprat, soba 1A, u sjedištu Ministarstva
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na adresi Musala br. 9, Sarajevo, uz prethodni
pismeni zahtjev ponuĊaĉa.
(1-11-10965-10)
11 - JANAB
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" DOO BOSANSKA KRUPA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa
Kontakt osoba: Mehmedović Rasim, dipl. ing. šum.
Adresa: Radniĉka bb
Poštanski broj: 77240
Grad: Bosanska Krupa
Identifikacioni broj: 4263074140004
Telefon/faks: 037/473-670; 037/473-671
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1
Nabavka nafte i naftnih derivata za podruĉje općine Bosanski Petrovac
LOT 2
Nabavka nafte, naftnih derivata i loţivog ulja na maloprodajnim benzinskim crpkama na
podruĉju općina Bosanska Krupa, Bihać, Cazin, Sanski Most i Kljuĉ
LOT 3
Isporuka plina za domaćinstvo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Sukcesivna nabavka nafte i naftnih derivata (cca do 20.000 lit/mjeseĉno)
LOT 2
Sukcesivna nabavka nafte, naftnih derivata i loţivog ulja na maloprodajnim benzinskim
crpkama na podruĉju općina Bosanska Krupa, Bihać, Cazin, Sanski Most i Kljuĉ (cca do
20.000 lit/mjeseĉno ukupno, za svih 5 (pet) općina)
LOT 3
Sukcesivna isporuka plina za domaćinstvo
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 Prema tehniĉkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije
LOT 2 Prema tehniĉkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije
LOT 3 Prema tehniĉkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1
Isporuka nafte i naftnih derivata se vrši u krug Podruţnice graĊenja i mehanizacije u
Bosanskom Petrovcu na naĉin: isporuka nafte pretakanjem u cisternu kapaciteta 15.000 lit.,
benzin u buradima
LOT 2
Isporuka se vrši na maloprodajnim benzinskim crpkama na podruĉju općine Bosanska Krupa,
Bihać, Cazin, Sanski Most i Kljuĉ
LOT 3
Isporuka se vrši u poslovne objekte Podruţnice/Pogon ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.
Bosanska Krupa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
LOT 1
Sukcesivna mjeseĉna isporuka roba u trajanju godinu dana od dana potpisa ugovora
LOT 2
Sukcesivna isporuka roba u trajanju godinu dana od dana potpisa ugovora
LOT 3
Sukcesivna isporuka roba u trajanju godinu dana od dana potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
LOT 1 Nabavka nafte i naftnih derivata
Kriterij - ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponude će se bodovati po potkriteriju:
1)
cijena
80%
2)
rok plaćanja
20%
LOT 2 Nabavka nafte i naftnih derivata
Kriterij - ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponude će se bodovati po potkriteriju:
1)
cijena
80%
2)
rok plaćanja
20%
LOT 3 Nabavka plina za domaćinstvo
Kriterij - ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponude će se bodovati po potkriteriju:
1)
cijena
80%
3)
rok plaćanja
20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 7. 2010. godine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 9,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine sa poĉetkom u 10,30 sati u Direkciji ŠPD-a Bosanska Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o
nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminirana zbog formalno pravnih ili
suštinskih nedostataka.
2.
Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana.
3.
Dokumenti u ponudi trebaju biti oznaĉeni rednim brojem iz ovog sadrţaja ponude.
4. Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti na naznaĉenoj adresi uz dokaz o uplati
40,00 KM po svakom lotu sa uraĉunatim PDV-om na raĉun br. 1610350014130032 kod
RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo. PonuĊaĉ je duţan uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju
uvjerenja o registraciji PDV obveznika.
5. PonuĊaĉ je duţan ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu
i na istoj jasno naznaĉiti: Obavještenje o nabavci sa brojem povodom kojeg se prijavljuje kao
i broj lota na koji se prijavljuje. PonuĊaĉ moţe više posebno zapakovanih lotova staviti u
jednu zajedniĉku kovertu na kojoj će naznaĉiti koje sve lotove sadrţi koverta.
6. U sluĉaju da ponuĊaĉ podnosi ponudu na više lotova dovoljno je pri jednom lotu dostaviti
originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kojime dokazuje da ispunjava uslove i za druge
lotove dok u tim drugim lotovima dostavlja obiĉne fotokopije sa naznakom lota u kojem se
nalaze originali ili ovjerene fotokopije.
7. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovom obavještenju o
javnoj nabavci.
(1-11-10974-10)
11 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Brĉko Distrikt BiH
Vlada Brĉko Distrikta
Bulevar mira 1 Brĉko
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: BRĈKO DISTRIKT BiH
Odjel za struĉne i administrativne poslove,
Pododjel za javne nabave
Kontakt osoba: Dragan Jokanović dipl.oec.
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacijski broj: 4600082130006
Telefon: 049/240-616
Faks: 049/240-616
E-mail: j_dragan@net.hr; j_dragan@bdcentral.net
Internet adresa (web): www.bdcentral.net
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.2., odnosno na web stranici: www.nabavka.bdcentral.net
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Vlada Brĉko Distrikta BiH
Odjel za struĉne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave, Bulevar mira 1, 76100
Brĉko,
Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom:
"Ponuda za nabavu materijala za izvoĊenje graĊevinsko, graĊevinsko-zanatskih i
instalaterskih radova - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA", osobnom predajom na prijemni
šalter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporuĉenom pošiljkom ili donijeti
izravno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.b na lokalnoj razini, ostali
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Program rekonstrukcije kuća Vlade Brĉko Distrikta BiH za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava materijala za izvoĊenje graĊevinsko, graĊevinsko-zanatskih i instalaterskih radova
(materijal za 63 kuće)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Administrativno podruĉje Brĉko Distrikta
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponuda se moţe dostaviti za jedan lot, više lotova ili za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Od dana potpisivanja ugovora do momenta isporuke i ugradnje.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji.
Napomena: Navedena dokumentacija iz toĉke III.5., 6, 7 i 8. obavijesti je eliminatorna.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, uz priloţenu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama domaćeg
porijekla.
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se preuzima bez naknade sa sluţbene web stranice Vlade Brĉko
Distrikta: www.nabavka.bdcentral.net
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 7. 9. 2010. godine do 13,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
120 dana
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 7. 9. 2010. godine u prostorijama Doma kulture u
Brĉkom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati.
Nepravodobne ponude će biti odbijene i vraćene ponuĊaĉu neotvorene.
PROCUREMENT NOTIFICATION
GOODS
PART I: CONTRACTING BODY
I.1. NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING BODY
Brcko District of B&H
Government of the BD of B&H
1 Bulevar mira str. Brcko
I.2. ADDRESS AT WHICH ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED
Organization: Brcko District B&H
Department of Administrative Support
Procurement Division
Contact person: Dragan Jokanovic, BSc. in Economics
Address: 1 Bulevar mira St.
ZIP code: 76 100
Town: Brcko
ID number: 4600082130006
Telephone: 049/240 616
Fax: 049 240 616
E-mail: j_dragan@net.hr; j_dragan@bdcentral.net
Web address: www.bdcentral.net
I.3. ADDRESS AT WHICH TENDER DOCUMENTS CAN BE OBTAINED
Same as in I.2., i.e. www.nabavka.bdcentral.net
I.4. ADDRESS AT WHICH BIDS ARE SENT
Government of BD of B&H
Department of Administrative Support, Public Procurement Divison
The bids to be sent in a sealed envelope with the following remark:
"Bid for procurement of materials for construction works, craftsman works and installation
works - DO NOT OPEN, COMMITTEE TO OPEN", brought personally to cunters 7 and 8, BD
Government building, or send via registered mail or bring directly to the place of opening until
13:00 hrs.
PART II: SUBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF CONTRACT
Goods.
II.3. TITLE/REFERENCE UNDER WHICH THE CONCRETE AGREEMENT IS RECORDED
AT THE CONTRACTING BODY
The BD of B&H Government houses reconstruction program for 2010
II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF CONTRACT:
Procurement of materials for construction works, craftsman works and installation works
(quantity of material to be sufficient for 63 houses)
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT
Provided in the tender documentation
PART IV: PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE
Open
IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING OF TENDER DOCUMENTATION (Article 18 LPP):
Tender documentation can be downloaded free of charge from the web page
http://www.nabavka.bdcentral.net/
IV.6. DEADLINE FOR RECEIVING BIDS
Date: September 7, 2010
Time: 13:00 hrs
IV.8. TIME AND VENUE OF OPENING OF BIDS (Article 33 of the LPP, and Article 13 of
UPZ)
Date: September 7, 2010 at 13:15 hrs
Venue: Dom kulture, 2 M. Maglova St., Brcko
Untimely bids will be rejected and returned to bidders unopened.
(1-11-10975-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH SARAJEVO
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 04-16-3-2525-1/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
Kontakt osoba: Davor Biloš
Adresa: Trg BiH 3
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200862970008
Telefon: 033/707-625
Fax: 033/707-697
E-mail: davor.bilos@mkt.gov.ba
Internet adresa: www.mkt.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na drţavnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava raĉunarske opreme za potrebe Ministarstva komunikacija i prometa BiH; Odluka broj
01-04-16-3-2525/10 od 8. 6. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava raĉunarske opreme prema tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Planirana vrijednost ugovora prema tenderskoj dokumentaciji na godišnjem nivou, do
75.700,00 KM.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Bezuvjetna bankovna garancija u visini od 2.000,00 KM.
Dostavlja se uz ponudu.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Rok vaţenja garancije ponude: 30 dana duţe od vaţenja ponude.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Da nema smetnji za uĉešće u postupku javne nabave u smislu: taĉ. a, b, c, d, e, f ĉlanka 23.
ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove javne nabave
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- da ima najmanje dvije isporuke ĉija je vrijednost ista ili veća od procijenjene vrijednosti
ove nabave
-
da ponuĊaĉ nudi "brand name" opremu za svaku poziciju iz tehniĉke specifikacije
- da je autorizovan od strane proizvoĊaĉa opreme za svaku poziciju iz tehniĉke specifikacije
koja se nudi (kao u tehniĉkoj specifikaciji)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u sjedištu ugovornog organa (kao pod I.1.), soba
418, u radnom vremenu od 10,00 do 14,00 sati uz pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske
dokumentacije, a najkasnije do 20. 8. 2010. godine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici utvrĊeni Ustavom BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se primaju do 24. 8. 2010. godine do 11,00 sati.
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
Minimalno 60 dana od datuma otvaranja ponude
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda obavit će se 24. 8. 2010. godine u 11,15 sati u prostorijama
ugovornog tijela, soba 404 na IV spratu.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati po jedan predstavnik uz obavezno predoĉeno i
predano pismeno ovlaštenje.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom od kontakt osobe.
Zatvorene i zapeĉaćene ponude (koverte) sa punom adresom i kontakt telefonom ponuĊaĉa
dostavljaju se na adresu ugovornog tijela (kao pod I.1.) ili putem pošte, uz naznaku:
"PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVU RAĈUNARSKE OPREME, Tender broj:
(navesti broj) - NE OTVARAJ".
Neblagovremene ponude bit će vraćene neotvorene.
(1-11-10979-10)
11 - JANAB
JP "GRADSKA TOPLANA" BROD
PONOVQENO OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Gradska toplana" Bosanski Brod
Kontakt osoba: Miroslav Xabić
Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj: 74450
Grad: Brod
Identifikacioni broj: 4402779430001
Telefon: 053/611-612
Faks: 053/611-612
E-mail: toplanabrod@teol.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka naftnog derivata - loţ uqa sredweg (LUS) - ponovqeni postupak
Broj protokola: 409/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nartni derivat - loţ uqe sredwe (LUS), koliĉina cca 1.800,000 kg
Kvalitet loţ-uqa mora zadovoqavati odredbe Odluke o kvalitetu teĉnih goriva, koju je donio
Savjet ministara BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
cca 1.800.000 kg
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
JP "Gradska toplana", Vojvode Stepe Stepanovića bb, Brod
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe potpisom ugovora i završava izvršewem ugovorenih koliĉina, a najkasnije 1. 10.
2011. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
18.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija.
Dostava garancije uz ponudu.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija.
Dostava garancije prilikom potpisa ugovora (u roku od 7 dana od dana potpisa) ili prije
plaćawa bilo kakvih obaveza po ugovoru.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na wega ne odnosi ni jedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. ZJN, na naĉin i u formi kako je to naznaĉeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa za obavqawe relevantne djelatnosti, te poreskoj registraciji
i registraciji u registar obveznika indirektnih poreza, na naĉin i u formi kako je to navedeno u
tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
a)
ukupna promet u 2009. godini ne smije biti ispod 500.000 KM
b) da mu raĉun nije bio blokiran u zadwih 6 mjeseci od vremena izlaska obavještewa o
nabavci
Dokumenti kojima se dokazuje ispuwewe uslova navedenih u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmawe 2 ugovora ĉiji su karaktet i kompleksnost sliĉni
onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 3 godine
b)
mogućnost obezbjeĊewa ispitivawa kvaliteta za svaku isporuku robe
c)
mogućnost isporuke robe u skladu sa potrebama ugovornog organa
Dokumenti kojima se dokazuje ispuwewe uslova navedenih u tenderskoj dokumentaciji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće 55%
2.
rok plaćawa
uĉešće 30%
a. rok plaćawa 60 i više dana
uĉešće 30%
b. rok plaćawa 45 do 60 dana
uĉešće 20%
c. rok plaćawa 30 do 45 dana
uĉešće 10%
d. rok plaćawa do 30 dana
3.
rok isporuke
uĉešće 0%
uĉešće 15%
a. 1 dan od dana naruxbe
uĉešće 15%
b. 2 dana od dana naruxbe
uĉešće 11%
c. 3 dana od dana naruxbe
uĉešće 8%
d. 4 dana od dana naruxbe
uĉešće 5%
e. 5 i više dana od dana naruxbe
uĉešće 0%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moćţe se obezbijediti do 2. 9. 2010. godine do 14,00 sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
3. 9. 2010. godine do 11,30 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
3. 9. 2010. godine u 12,00 ĉasova
JP "Gradska toplana" Brod
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještewu o nabavci,
kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj i
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminisana zbog formalno pravnih ili
suštinskih nedostataka.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti liĉno na naznaĉenoj adresi ili dostaviti na pisani
zahtjev uz prezentaciju dokaza o uplati nepovratne kotizacije u iznosu od 50,00 KM (PDV
uraĉunat). Kotizacija se moţe uplatiti na slijedeće raĉune:
554-008-00011237-74 Pavlović international banka
552-027-00021971-48 Hypo-Alpe Adria banka
551-500-11299936-59 UniCredit banka
161-045-00489000-64 Raiffeisen banka
567-552-10000001-10 Wolksbank
uz napomeu: "Otku tenderske dokumentacije"
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavqaĉa nastale po ovom obavještewu o javnoj
nabavci.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prekine postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u
ĉlanu 12. Zakona o javnim nabavkama.
REPEATED PROCUREMENT NOTICE
Goods
Section I: CONTRACTING AUTHORITV
I.1. FULL NAME AND AORESS OF CONTRACTING AUTHORITY
Organization: JP "Gradska toplana" (Public enterprise "City heating plant")
Concat person: Miroslav Dţabić, phone: +38766808359
Address: Vojvode Stepe Stepanovića bb
Zip code: 74450
City: Brod
ID number: 4402779430001
Telephone: +38753611612
Fax: +38753611612
E-mail: toplanabrod@teol.net
Section II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF CONTRACT
Goods
II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT
Fuel oil, quality described in tender documents
II.5. TOTAL QUANTITY
Approximately 1800 metric tons
Section IV PROCEDURE
IV.l. TYPE OF PROCEDURE
Open procedure
IV.4. CONDITIONES FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (ART. 18 OF PUBLIC
PROCUREMENT LAW)
Can be obtained immediately at above mentioned address.
Deadline for obtaining tender documents: 2. 9. 2010., 14,00 o'clock.
Fee for tender documents is 50,00 BAM (VAT included), payment should be effected as
follows:
Beneficiary bank: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
SWIFT code: RZBABA2S
Address: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, BiH
Details of beneficiary:
IBAN code: BA391611450000350836
Full beneficiary name: Gradska Toplana JP, Brod
Full beneficiary address: Vojvode Stepe Stepanovica bb
IV.6. DEADLINE FOR SUBMISION OF BIDS
3. 9. 2010.,11,30 o'clock
IV.8. DATE AND TIME OF BIDS OPENING
3. 9. 2010. at 12.00 o'clock
(1-11-10984-10)
11 - JANAB
HRVATSKA POŠTA DOO MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ D-01-3896-2/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Tomislav Boras
Adresa: Tvrtka Miloša bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270280004
Telefon: 036/445-104
Fax: 036/445-053
E-mail: tomislav.boras@post.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. (ured protokola, br. 31)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o nabavi (IT opreme) roba D-01 -3896-2/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu IT opreme za potrebe HP d.o.o. Mostar:
LOT 1
Nabavka kućišta, opcija rack-a i servera
LOT 2 Nabavka servera, storage-a, te instalacije,
podešavanja i konfiguriranja
LOT 3 Nabavka Informix licenci, te usluga migracija baza i
aplikacija
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Sukladno TD
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sukladno TD
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
28 kalendarskih dana od zakljuĉivanja ugovora
PODUGOVARANJE
Da
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 5% od ponude za predmetni lot
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Kao u TD
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kao u TD
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Kao u TD
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26.
ZJN)
Kao u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
Za sve lotove (1, 2 i 3) primijenit će se kriterij najniţe cijene tehniĉki zadovoljavajuće
ponude.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da.
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Radnim danima od 8,00 do 16,00 sati na adresi ugovornog tijela, ured protokola br. 31 uz
predoĉenje dokaza o uplati novĉane naknade u iznosu od 50,00 KM po lotu na Ţiro raĉun
broj: 3381002202006334 kod UniCredit Bank d.d. Mostar, s naznakom za: Uplata za
troškove tenderske dokumentacije D-01-3896-2/10
Za inozemne ponuditelje otkup tenderske dokumentacije iznosi 25 EUR, a uplatu izvršiti na:
UniCredit bank d.d. Mostar
SWIFT CODE: UNCRBA22
IBAN: BA393380604816993173
ACCOUNT EUR: 7100-48-06-16993-1
Ponuditelji su uz uplatnicu duţni dostaviti podatke: naziv tvrtke, toĉna adresa, broj telefona,
ID broj i PDV broj (ako je registrirani PDV obveznik).
Ponuditelji koji nisu u mogućnosti preuzeti dokumentaciju osobno duţni su na adresu
ugovornog tijela poslati pismeni zahtjev sa svim gore navedenim podacima i kopiju dokaza o
uplati naknade nakon ĉega će im dokumentacija biti poslana poštom.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se dostavljaju u jednoj zapeĉaćenoj omotnici na adresu ugovornog tijela s
naznakom: "NE OTVARAJ, PONUDA ZA NABAVU IT OPREME, LOT __ ZA HRVATSKU
POŠTU d.o.o. MOSTAR ". U obzir će se uzeti ponude koje stignu do 31. 8. 2010. godine do
12,00 sati.
Ponude koje stignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i neotvorene će biti
vraćene ponuĊaĉu.
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
31. 8. 2010. godine u 12,05 sati
HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija za ispunjenje uvjeta precizirana u TD.
(1-11-10986-10)
11 - JANAB
KJKP "TOPLANE" SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJKP "Toplane-Sarajevo"
Adresa: Semira Frašte 22
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
PDV broj: 200353740001
Telefon: 033/450-030
Fax: 033/450-527
E-mail: info@toplane-sa.co.ba
Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Topal Osman-paše 22a
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. - protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
JN 05/2010 - Nabavka loţ-ulja
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka loţ-ulja LUEL
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kotlovnice KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od ukupne vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednost ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava poslovne banke da će izdati garanciju za kvalitetno i dobro izvršenje ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u
tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ukupan promet ponuĊaĉa u posljednjoj godini odnosno od poĉetka poslovanja u
predmetnom segmentu, ako je dobavljaĉ registrovan, ne smije biti ispod 500.000,00 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Tehniĉki zahtjevi u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 17. 8. 2010.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju za domaće ponuĊaĉe je 100 KM,00 + PDV.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
2 mjeseca nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 11,00 sati
Topal Osman-paše 22A
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponuĊaĉi mogu podići uz pismeno ovlaštenje
firme i dokaz o uplati, na raĉun KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo broj 338-90022082827-07 UniCredit Bank d.d. Sarajevo, sa naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije
za JN 05/2010 ili direktno na blagajni Preduzeća, Semira Frašte 22, Sarajevo.
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente, navedene u tenderskoj dokumentaciji, a svi
dokumenti i sve stranice treba da budu oznaĉeni rednim brojevima, kako je navedeno u
tenderskoj dokumentaciji.
Ponuda se podnosi u dva primjerka: original i kopija.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku nuĊenja do zakljuĉenja
ugovora.
(1-11-10987-10)
11 - JANAB
AD "DIV" VLASENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: AD "DIV" Vlasenica
Kontakt osoba: Nikolić Radmila
Adresa: Ilije Birĉanina 22
Poštanski broj: 75440
Grad: Vlasenica
Identifikacioni broj: 4402908260002
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
402908260002
Telefon: 066/713-382
Fax: 056/710-971
E-mail: DIV.Finali@gmail.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
LOT 1 Nabavka ljepila i lakova
LOT 2 Nabavka prehrambenih proizvoda
LOT 3 Nabavka mesa za potrebe ĉajne kuhinje
LOT 4 Nabavka hljeba za potrebe ĉajne kuhinje
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba za potrebe AD "DIV" Vlasenica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 - 182.000,00 KM
LOT 2 - 57.800,00 KM
LOT 3 - 12.500,00 KM
LOT 4 -
9.500,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1 Sjedište ugovornog organa
LOT 2 Sjedište ugovornog organa
LOT 3 Sjedište ugovornog organa
LOT 4 Sjedište ugovornog organa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Da
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Zapoĉinje dodjelom ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora uz ponudu da dostavi sljedeće potvrde:
1)
potvrdu da nije pod steĉajem ili likvidacijom,
2) potvrdu da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili za izdavanje naloga za
prisilnu likvidaciju,
3) potvrdu da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja, u periodu od pet godina,
4) potvrdu da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog
suda u periodu od pet godina
5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje
(fond zdravstvenog osiguranja i fond PIO)
6) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza, od Uprave za indirektno
oporezivanje i od Poreske uprave
Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
dostaviti ovjerenu kopiju JIB-a
2)
dostaviti ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca
3)
dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
Kriterijumi su navedeni u tenderskoj dokumentaciji
1)
najniţa cijena
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti tokom otvorenog postupka.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 20,00 KM po lotu.
Dostaviti dokaz o uplati kod "NLB Razvojna banka" Vlasenica na broj Ţiro-raĉuna
5620098071400803.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 14,00 ĉasova
U prostorijama preduzeća u Vlasenici
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ukoliko ponuĊaĉ iz opravdanih razloga ne dostavi uz ponudu neki od dokumenata koji su
traţeni u ĉlanu III.5. i III.6. ovog obavještenja, naruĉilac ostavlja mogućnost da se dokument
dostavi naknadno, u roku od 7 dana.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: AD "DIV" Vlasenica
Kontakt osoba: Radmila Nikolić AD "DIV" Vlasenica
Adresa: Ilije Birĉanina 22
Poštanski broj: 75440
Grad: Vlasenica
Identifikacioni broj: 4402908260002
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
402908260002
Telefon: 066/713-382
Fax: 056/710-971
E-mail: DIV.Finali@gmail.com
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: AD "DIV" Vlasenica
Kontakt osoba: Nikolić Radmila
Adresa: Ilije Birĉanina 22
Poštanski broj: 75440
Grad: Vlasenica
Identifikacioni broj: 4402908260002
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
402908260002
Telefon: 066/713-382
Fax: 056/710-971
E-mail: DIV.Finali@gmail.com
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: AD "DIV" Vlasenica - Draţenko Erdelić
Kontakt osoba: Radmila Nikolić
Adresa: Ilije Birĉanina 22
Poštanski broj: 75440
Grad: Vlasenica
Identifikacioni broj: 4402908260002
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
402908260002
Telefon: 066/713-382
Fax: 056/710-971
E-mail: DIV.Finali@gmail.com
(1-11-11009-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO PRAVDE BiH
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo pravde BiH
Kontakt osoba: Jogunĉić SlaĊan, struĉni saradnik za javne nabavke
Adresa: Trg BiH 3
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200793630003
Telefon: 033/281-516
Fax: 033/201-619
E-mail: sladjan.joguncic@mpr.gov.ba
Internet adresa: www.mpr.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Zgrada prijateljstva izmeĊu Grĉke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, 71000 Sarajevo (soba
1003/X)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Zgrada prijateljstva izmeĊu Grĉke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, 71000 Sarajevo,
Protokol Ministarstva pravde BiH (sprat 22/X)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o prikupljanju ponuda za sukcesivnu nabavku goriva za potrebe Ministarstva pravde
BiH, broj 04-16-4-8008/10 od 15. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Na period od dvije (2) godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da se ponuĊaĉ ne nalazi ni u jednoj situaciji predviĊena ĉlanom 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Kriterij ocjene ponuda je najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se dobiti svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati, na adresi: Ministarstvo pravde
BiH, Trg BiH 3, 71 000 Sarajevo - soba 1003, SlaĊan Jogunĉić.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti najednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine do 12:00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda, u prisustvu ponuĊaĉa koji Ţele
prisustvovati, uz obaveznu prezentaciju pismenog ovlaštenja, dana 26. 8. 2010. godine, u
prostoriji 1013/X kat u Zgradi prijateljstva izmeĊu Grĉke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3,
Sarajevo u 13,00 sati
(1-11-11016-10)
11 - JANAB
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 136/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Lutrija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Nihad Foĉo
Adresa: Alije Isakovića 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200496180007
Telefon: 033/223-001
Fax: 033/223-001
E-mail: nihad.foco@lutrija-bih.ba
Internet adresa: www.lutrijabih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Obavještenje o javnoj nabavci otvoreni postupak broj 136/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Serveri, raĉunari i raĉunarska oprema za potrebe Lutrije BiH.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 Serveri 3 komada
LOT 2 Personalni raĉunari
LOT 3 UPS ureĊaji, tastature i bar-code ĉitaĉi
LOT 4 Notebook raĉunari
LOT 5 Monitori i štampaĉi
LOT 6 Serveri 2 komada
Detaljna specifikacija je predstavljena u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Lutrija BiH
Mehmeda Spahe 11
71000 Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Godina dana
Zapoĉinje po potpisivanju ugovora i završava izvršenjem ugovorenih obaveza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Za LOT 1 i LOT 6 bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2% vrijednosti ponude
uz uslov da iznos ne moţe biti manji od 2.000 KM za jedan lot.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da. Ponudaĉ je duţan uz ponudu za LOT 1 i LOT 6 dostaviti izjavu ponuĊaĉa da će, ukoliko
bude izabran, u roku od 10 dana nakon potpisivanja ugovora dostaviti bezuslovnu bankarsku
garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora po lotu sa
rokom vaţnosti: 15 dana nakon izvršenja ugovornih obaveza.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Podaci iz ĉlana 23. ZJN navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima; ovim rješenjem mora
biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1. ovjerena kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2008. g. i 2009. godinu. Ponude
ponuĊaĉa koji posluje sa gubitkom neće se uzeti u razmatranje.
2.
Da ponuĊaĉ ima aktivne bankovne raĉune
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1. uspješno iskustvo ponuĊaĉa u realizaciji najmanje 2 ugovora ĉiji su karakter i
kompleksnost isti ili sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 3 godine
(za LOT 1 i LOT 6)
2.
podrška proizvoĊaĉa ponuĊene opreme za predmetni tender
3. za LOT 1 i LOT 6 certifikati osoblja kojim se dokazuje ekspertno znanje iz oblasti
instalacije i konfiguracije ponuĊene opreme (za minimalno dva zaposlenika ponuĊaĉa uz
dostavljene kopije M2 obrasca)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
80%
2.
rok isporuke od momenta narudţbe
3.
garantni rok
5%
10%
4.
naĉin i uslovi plaćanja
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 29, od 14. 4. 2009. godine) - 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti, uz zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaza o uplaćenom
iznosu za otkup tenderske dokumentacije do 13. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 25,00 KM po lotu.
Plaćanje unutar BiH (KM): Raiffeisen Bank, Danijela Ozme 3, broj raĉuna
1610000004520017
"Otkup tenderske dokumentacije 136/10".
Plaćanje izvan BiH (EUR): SWIFT ADRESA RZBABA2S
Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
IBAN CODE: BA391611000001228466
Adresa korisnika: Lutrija Bosne i Hercegovine
Alije Isakovića 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Otkup tenderske dokumentacije 136/10
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude moraju biti dostavljene na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Lutrija BiH, Alije Isakovića 1/III
71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci,
poredane po redosljedu koja su data u Odjeljka III. 5, 6, 7 i 8 kao o dokumente navedene u
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj a tenderskoj dokomentaciji, u
suprotnom ista će biti eliminisana zbog nekvalifikovanosti i neusklaĊenosti.
Ponude dostaviti u zapeĉaćenoj koverti poštom ili na protokol ugovornog organa, do roka
navedenog u taĉki IV.6. na adresu: LUTRIJA BiH, Alije Isakovića 1/IV, 71000 Sarajevo BiH
sa naznakom: " ZA JAVNU NABAVKU OTVORENI POSTUPAK BR. 136/10 - NE
OTVARAJ".
(1-11-11018-10)
11 - JANAB
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Osmić Ergin
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200351290009
Telefon: 033/454-805
Fax: 033/455-148
E-mail: ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa: www.bhrt.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe - Nabavka video-kaseta
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Okvirni sporazum o javnoj nabavci video-kaseta, broj 03/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ugovor o nabavci video-kaseta prema tenderskoj dokumentaciji. Sa najpovoljnijim
ponuĊaĉem će se, nakon provedenog postupka, zakljuĉiti okvirni sporazum za isporuku
video-kaseta na period od godinu dana.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
PonuĊaĉ je obavezan da uz ponudu dostavi izjavu da će, u sluĉaju dobijanja okvirnog
sporazuma, ugovornom organu dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje
okvirnog sporazuma na iznos od 5% vrijednosti okvirnog sporazuma sa rokom vaţnosti:
Period trajanja okvirnog sporazuma + 30 (trideset) dana.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. uvjerenje nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije niti da je
nad istim obavljen postupak steĉaja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca)
2. uvjerenje nadleţnog organa da se nad pravnim licem ili odgovornim licem u pravnom licu
- ponuĊaĉem ne vodi postupak za privredni prestup, niti je osuĊen u sudskom postupku za
privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude (ne
starije od tri mjeseca)
3. uvjerenje nadleţnih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno
osiguranje (ne starije od tri mjeseca)
4. uvjerenje nadleţnog organa o uredno izmirenim poreskim obavezama utvrĊenim
zakonom (ne starije od tri mjeseca)
5. potvrda Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje o uredno izmirenim obavezama po
indirektnim porezima (ne starija od tri mjeseca) ili, ukoliko firma nije obveznik PDV-a, potvrda
UINO o toj ĉinjenici
6. izjava ponuĊaĉa da mu je poznato da u sluĉaju da propusti dostaviti ili dostavi pogrešnu
informaciju na traţenje ugovornog organa, ponuda će mu biti odbijena
7. izjava ponuĊaĉa da je upoznat da će ponuda biti odbijena ukoliko ponuĊaĉ nije bio
uspješan u izvršavanju bilo kojeg ugovora sklopljenog sa ugovornim organom u protekle tri
godine u odnosu na vrijeme objave ovog obavještenja
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena
65%
2.
ponuĊeni naĉin i uvjeti plaćanja
3.
ponuĊeni rok isporuke
4.
garantni period
15%
10%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti na osnovu pismenog zahtjeva dobavljaĉa
upućenog ugovornom organu faksom, mailom, poštom, liĉno ili na neki drugi naĉin.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se mogu dostaviti na bilo kojem od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od datuma krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 12,15 sati
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine,
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se, sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude (cijena, naĉin i uvjeti
plaćanja, rok isporuke i garantni period) dostavljaju u 3 (tri) primjerka, i to u originalu i dvije
fotokopije.
Tenderska dokumentacija će se moći dobiti u kancelariji broj 107 (1. sprat) u zgradi
Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, Sarajevo, i to iskljuĉivo na
pismeni zahtjev ponuĊaĉa dostavljen faksom ili elektronskom poštom. Za preuzimanje
tenderske dokumentacije kontaktirati sekretara Komisije Avdić Samiru, mobitel br. 062/857178, faks br. 033/455-148 ili na e-mail: sandra.pribilovic@bhrt.ba. TakoĊer, tenderska
dokumentacija će se moći dobiti i putem elektronske pošte.
Zatvorene i zapeĉaćene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sa jasno uoĉljivom
naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU VIDEO-KASETA - NE
OTVARAJ" dostaviti u kancelariju Protokola Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (prizemlje)
najkasnije do roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
Sve ponude koje pristignu nakon naznaĉenog roka, bez obzira kada su poslate, neće biti
uzete u razmatranje.
Samo oni ponuĊaĉi koji pismenim putem zatraţe tendersku dokumentaciju moći će podnijeti
svoje ponude.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo naknadnog pismenog traţenja dodatnih
informacija u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poreĊenja ponuda, kao i dodatnu
dokumentaciju u tu svrhu.
Zainteresirani ponuĊaĉi mogu u tu svrhu, u pismenoj formi, od Radiotelevizije Bosne i
Hercegovine traţiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije
isteka roka predviĊenog za dostavljanje ponuda, tj. do 16.08.2010. godine, putem faksa broj
033/455-148 ili putem e-maila: ergin.osmic@bhrt.ba sa naznakom: za Komisiju za nabavku
roba i usluga.
Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena pokaţe pretjerano niskom, Radiotelevizija Bosne i
Hercegovine će od ponuĊaĉa pismeno zahtijevati da opravda ponuĊenu cijenu, Ako ponuĊaĉ
ne pruţi zadovoljavajuće opravdanje, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ima pravo da
odbaci ponudu.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovome
obavještenju o nabavci.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo da prekine - otkaţe postupak dodjele
ugovora iz razloga - sluĉaja navedenih u Zakonu o javnim nabavkama, o ĉemu će se objaviti
obavještenje o otkazivanju.
Tekst obavještenja objavljen je u "Sluţbenom glasniku BiH" i na web stranici javnih nabavki:
www.sllist.ba. kao i na web stranici Radiotelevizije Bosne i Hercegovine: www.bhrt.ba.
(1-11-11024-10)
11 - JANAB
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Osmić Ergin
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200351290009
Telefon: 033/454-805
Fax: 033/455-148
E-mail: ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa: www.bhrt.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe - Nabavka elektroniĉkih komponenti
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Okvirni sporazum o javnoj nabavci elektroniĉkih komponenti, broj 51/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ugovor o nabavci elektroniĉkih komponenti prema tenderskoj dokumentaciji. Sa
najpovoljnijim ponuĊaĉem će se, nakon provedenog postupka, zakljuĉiti okvirni sporazum za
isporuku elektroniĉkih komponenti na period od godinu dana.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
PonuĊaĉ je obavezan da uz ponudu dostavi izjavu da će, u sluĉaju dobijanja okvirnog
sporazuma, ugovornom organu dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje
okvirnog sporazuma na iznos od 5% vrijednosti okvirnog sporazuma sa rokom vaţnosti:
Period trajanja okvirnog sporazuma + 30 (trideset) dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. uvjerenje nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije niti da je
nad istim obavljen postupak steĉaja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca)
2. uvjerenje nadleţnog organa da se nad pravnim licem ili odgovornim licem u pravnom
licu-ponuĊaĉem ne vodi postupak za privredni prestup, niti je osuĊen u sudskom postupku za
privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude (ne
starije od tri mjeseca)
3. uvjerenje nadleţnih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno
osiguranje (ne starije od tri mjeseca)
4. uvjerenje nadleţnog organa o uredno izmirenim poreskim obavezama utvrĊenim
zakonom (ne starije od tri mjeseca)
5. potvrda Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje o uredno izmirenim obavezama po
indirektnim porezima (ne starija od tri mjeseca) ili, ukoliko firma nije obveznik PDV-a, potvrda
UINO o toj ĉinjenici
6. izjava ponuĊaĉa da mu je poznato da u sluĉaju da propusti dostaviti ili dostavi pogrešnu
informaciju na traţenje ugovornog organa, ponuda će mu biti odbijena
7. izjava ponuĊaĉa da je upoznat da će ponuda biti odbijena ukoliko ponuĊaĉ nije bio
uspješan u izvršavanju bilo kojeg ugovora sklopljenog sa ugovornim organom u protekle tri
godine u odnosu na vrijeme objave ovog obavještenja
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena
65%
2.
ponuĊeni naĉin i uvjeti plaćanja
3.
ponuĊeni rok isporuke
4.
sveobuhvatnost ponude
17%
10%
8%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti na osnovu pismenog zahtjeva dobavljaĉa
upućenog ugovornom organu faksom, mailom, poštom, liĉno ili na neki drugi naĉin.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se mogu dostaviti na bilo kojem od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od datuma krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12,15 sati
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se, sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude (cijena, naĉin i uvjeti
plaćanja, te rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri) primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije.
Tenderska dokumentacija će se moći dobiti u kancelariji broj 107 (1. sprat) u zgradi
Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, Sarajevo, i to iskljuĉivo na
pismeni zahtjev ponuĊaĉa dostavljen faksom ili elektronskom poštom. Za preuzimanje
tenderske dokumentacije kontaktirati sekretara Komisije Avdić Samiru. mobitel 062/857-178,
faks 033/455-148 ili na e-mail: sandra.pribilovic@bhrt.ba. TakoĊer, tenderska dokumentacija
će se moći dobiti i putem elektronske pošte.
Zatvorene i zapeĉaćene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sa jasno uoĉljivom
naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ELEKTRONIĈKIH
KOMPONENTI - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju Protokola Radiotelevizije Bosne i
Hercegovine (prizemlje) najkasnije do roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
Sve ponude koje pristignu nakon naznaĉenog roka, bez obzira kada su poslate, neće biti
uzete u razmatranje.
Samo oni ponuĊaĉi koji pismenim putem zatraţe tendersku dokumentaciju moći će podnijeti
svoje ponude.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo naknadnog pismenog traţenja dodatnih
informacija u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poreĊenja ponuda, kao i dodatnu
dokumentaciju u tu svrhu.
Zainteresirani ponuĊaĉi mogu u tu svrhu, u pismenoj formi, od Radiotelevizije Bosne i
Hercegovine traţiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije
isteka roka predviĊenog za dostavljanje ponuda, tj. do 16. 8. 2010. godine, putem faksa,
033/455-148 ili putem e-maila: ergin.osmic@bhrt.ba sa naznakom: za Komisiju za nabavku
roba i usluga
Za sve evntualno potrebne dodatne tehniĉke informacije, kontaktirati Ljuca \emal na broj
mobitela 062/330-629 ili na e-mail: dzemal.ljuca@bhrt.ba.
Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena pokaţe pretjerano niskom, Radiotelevizija Bosne i
Hercegovine će od ponuĊaĉa pismeno zahtijevati da opravda ponuĊenu cijenu. Ako ponuĊaĉ
ne pruţi zadovoljavajuće opravdanje, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ima pravo da
odbaci ponudu.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovome
obavještenju o nabavci.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo da prekine-otkaţe postupak dodjele
ugovora iz razloga-sluĉaja navedenih u Zakonu o javnim nabavkama, o ĉemu će se objaviti
obavještenje o otkazivanju.
Tekst obavještenja objavljen je u "Sluţbenom glasniku BiH" i na web stranici javnih nabavki:
ww-w.sllist.ba. kao i na web stranici Radiotelevizije Bosne i Hercegovine: www.bhrt.ba.
(1-11-11027-10)
11 - JANAB
MUP KANTONA SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: za pravna pitanja: Polimac Samir, za komercijalne elemente: Vlaĉić Sabina,
Škobalj Semir, Kurtić Ismail i Mešić Amela
Adresa: La Benevolencija 16
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200220350006
Telefon: 033/286-912 za pravna pitanja, 033/286-940 za komercijalne tehniĉke elemente
Fax: 033/655-917
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 7
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka terenskog motornog vozila (donacija Općine Novi Grad) kom. 1
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka terenskog motornog vozila (donacija Općine Novi Grad) kom. 1
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkim karakteristikama i koliĉinama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
MUP Kantona Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Rok iz ponude
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. Dokazi ponuĊaĉa da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u
smislu odredbi u ĉlanu 23. stav (1) taĉke a, b, c, d, e, f i g. Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04). Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji
od 3 (tri) mjeseca. Detaljno pojašnjeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1. Ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima
koje nije starije od 3 (tri) mjeseca
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tendeRskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tendeRskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak - ponovni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Izbor dobavljaĉa i dodjela ugovora vršit će se kao ekonomski najpovoljnija ponuda uz
primjenu potkriterija:
1. cijena
60%
2. rok isporuke proizvoda
3. uslovi i naĉin plaćanja
20%
10%
4. garantni rok za isporuĉene proizvode
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude, ponudioci mogu podići u MUP-u Kantona
Sarajevo, Sektor za podršku, soba 14, Zmaja od Bosne 9.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. (ponuĊaĉi koji su
uĉestvovali u prethodnom postupku su osloboĊeni plaćanja).
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici koji su sluţbeni u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije, na kojima će ĉitko napisati:
ORIGINAL PONUDA I KOPIJA PONUDA. Ponuda i kopije sa peĉatom i potpisom trebaju biti
zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati
sljedeće rijeĉi: "Ponuda za nabavku terenskog motornog vozila, ne otvarati", (ponuĊaĉi koji
su uĉestvovali u prethodnom postupku su osloboĊeni plaćanja). Ponude dostavljati na adresu
Zmaja od Bosne broj 9, Sektor za podršku, soba broj 7. U obzir će se uzeti ponude koje
stignu najkasnije do 31. 8. 2010. godine do 15,00 sati (liĉno ili poštom).
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
31. 8. 2010. godine u 16,15 sati
Zmaja od Bosne 9, sala Jedinice za saobraćaj. Otvaranju ponuda moţe prisustvovati po
jedan predstavnik ponuĊaĉa, samo na osnovu pismenog ovlaštenja.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na raĉun broj
3380002210019263, depozitni raĉun Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, budţetska organizacija 1701001, općina 077)
(1-11-11039-10)
11 - JANAB
MUP KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: za pravna pitanja: Selimović Nusret, za komercijalne elemente: Maluhić Sead
i Hadţić Rešad za distribuciju tenderske dokumentacije: Sektor za podršku MUP- a Kantona,
Sarajevo, Zmaja od Bosne 9
Adresa: La Benevolencija 16
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200220350006
Telefon: 033/286-750 - za pravna pitanja, 033/286-754 - za komercijalne elemente, 033/286821- za komercijalne elemente, 033/566-664 - za tehniĉke elemente
Fax: 033/566-650
Internet adresa: www.mupks.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
MUP Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije 16, Komisija za javnu nabavku oruţja (pištolja)
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
MUP Kantona Sarajevo, Sektor za podršku, Zmaja od Bosne 9, 71000 Sarajevo
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
MUP Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije 16, Komisija za javnu nabavku oruţja (pištolja)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka novog oruţja (pištolja)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
- pištolj sa rezervnim okvirom 42 komada
- taktiĉka futrola za pištolj 12 komada
- futrola za pištolj 30 komada
- opasaĉ taktiĉki (kordura) 12 komada
- futrola za rezervni okvir (dupla) kordura 12 komada
- futrola za rezervni okvir (jedinaĉna) kordura 30 komada
- "bubreg" - torbica za pištolj 10 komada
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkim karakteristikama i koliĉinama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
MUP Kantona Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Rok iz ponude
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. Dokazi ponuĊaĉa da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u
smislu odredbi u ĉlanu 23. stav (1) taĉke a, b, c, d, e, f i g. Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04). Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji
od 3 (tri) mjeseca. Detaljno pojašnjeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1. Ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima
koje nije starije od 3 (tri) mjeseca
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Izbor dobavljaĉa i dodjela ugovora vršit će se kao ekonomski najpovoljnija ponuda koja
zadovoljava karakteristike oruţja date u tenderskoj dokumentaciji, uz korištenje potkriterija i
to:
1. cijena
70%
2. rok isporuke
15%
3. garantni rok za isporuĉene proizvode
15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Ne
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude, ponudioci mogu podići u MUP-u Kantona
Sarajevo, Sektor za podršku, Zmaja od Bosne 9.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici koji su sluţbeni u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije, na kojima će ĉitko napisati:
ORIGINAL PONUDA I KOPIJA PONUDA. Ponuda i kopije sa peĉatom i potpisom trebaju biti
zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati
sljedeće rijeĉi: Ponuda za nabavku novog oruţja (pištolja), "ne otvarati". Ponude dostavljati
na adresu MUP Kantona Sarajevo, La Benevolencije 16 , 71000 Sarajevo, Komisija za javnu
nabavku oruţja (pištolja). U obzir će se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 27. 8. 2010.
godine do 15,00 sati (liĉno ili poštom preporuĉeno).
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
2. 9. 2010. godine u 16,00 sati
Zmaja od Bosne 9, sala Jedinice za saobraćaj. Otvaranju ponuda moţe prisustvovati po
jedan predstavnik ponuĊaĉa, samo na osnovu pismenog ovlaštenja.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na raĉun broj
338 000 22 100 19263, depozitni raĉun Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, budţetska organizacija 1701001, općina 077)
Komisija za javnu nabavku oruţja (pištolja)
(1-11-11041-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA UNSKO-SANSKOG
KANTONA - KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Kantonalna uprava za šumarstvo
Kontakt osoba: Muhamed Dupanović i Rasema Didović
Adresa: Alije \erzeleza 6
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263252000025
Telefon: 037/883-373 ili 037/223-267
Fax: 037/883-374 ili 037/223-107
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, Bosanska 14, Bihać (zgrada
"Risovca"), telefon 037/223-107
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zakljuĉak Vlade USK-a, broj: 03-017-2257/2010 od 18. 6. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Javna nabavka terenskih vozila i mopeda
LOT 1 Nabavka terenskih vozila:
Snaga motora: 59 KW
Zapremina motora 1690 cm3
Broj vrata: 3
Broj stepeni prenosa 5+R
Boja: Zelena
Širina: maksimalno 1685 mm
Duţina: maksimalno 3750mm
Masa: maksimalno 1230 kg
Godina proizvodnje: 2010
LOT 2: Nabavka mopeda:
Zapremina motora: 49 ccm ili 50 ccm
Broj stepeni prenosa: 4 - stepeni
Boja: Siva
Duţina: od 1825mm (minimalna) do 1850 mm (maksimalna)
Visina: Od 1035 mm (min.) do 1060mm (mak.)
Masa: 65 kg bez goriva
Pneumatici (prednji): 2 1/2 - 17"
Pneumatici (zadnji): 2 3/4 - 17"
Godina proizvodnje: 2010
Detaljan opis predmeta nabavke dat je u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 Dva terenska vozila
LOT 2 Pet mopeda
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Vlada Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, Bihać
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, za svaki lot obavezna je dostava posebne ponude.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi u BiH, koji su registrirani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuĊaĉa koji su iskljuĉeni iz prava
uĉešća u postupku dodjele ugovora o javni nabavkama u skladu sa ĉlanom 23. Zakona o
javnim nabavkama u BiH, što ponuĊaĉi dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, koja
je navedena u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
original ili ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima
-
dokaz daje ponuĊaĉ ovlašteni distributer robe za koju daje ponudu
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Potvrdu banke da transakcijski raĉun ponuditelja nije blokiran u zadnjih šest mjeseci.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Za sve lotove (LOT 1 i LOT 2):
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
- ponuĊena cijena
60%
- rok isporuke
15%
- garantni rok
15%
- uvjeti i naĉin plaćanja
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se preuzima u prostorijama Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i o šumarstva USK-a, Bosanska 14, Bihać (zgrada "Risovca") od 8,00-15,00
sati. Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM po jednom lotu i ista se uplaćuje
na budţet Unsko-sanskog kantona kod Unicredit banke na transakcijski raĉun
3380002210005877, svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije, vrsta prihoda 722631,
budţetska organizacija 2002001. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuĊaĉi su
duţni predoĉiti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 10,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se podnose na jednom od zvaniĉnih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
27. 8. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Za LOT 1: 27. 8. 2010. godine u 12,00 sati, u zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona, Alije
\erzeleza 6, Bihać
Za LOT 2: 27. 8. 2010. godine u 13,00 sati, u zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona, Alije
\erzeleza 6, Bihać
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do datuma odreĊenog u tenderskoj dokumentaciji,
liĉno ili preporuĉeno putem pošte na adresu Alije \erzeleza broj 6, 77000 Bihać (Komisiji za
javne nabavke, n/r gde Pehlivanović Elvire). Ponuda treba da sadrţi dokumente u skladu sa
tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne budu u skladu sa tenderskom dokumentacom
kao i neblagovremene ponude, neće se razmatrati. Ponude se dostavljaju na originalnoj
tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa, u zatvorenoj i zapeĉećenoj koverti sa
naznakom: "Ponuda za LOT _____ (navesti broj lota) - NE OTVARAJ".
Dodatne informacije u vezi sa predmetnom nabavkom se mogu dobiti pismeni upit na faks
037/883-374.
Ugovorni organ neće snositi troškove ponuĊaĉa po ovom javnom pozivu.
(1-11-11043-10)
11 - JANAB
UNION BANKA DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Union banka d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Nedţad Tirić - telefon 033/561-029,
Struĉna pitanja: Armin Redţo i Mašinić Lejla - telefon 033/561-073
Adresa: Dubrovaĉka 6
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200640130001
Transakcijski raĉun: 1020000000000023
Telefon: 033/561-000
Fax: 033/219-201
E-mail: itmanager@unionbank.ba
Internet adresa: www.unionbank.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod i.1. - Protokol Banke
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - Protokol Banke
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a dioniĉko društvo
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Obavještenje o nabavci broj 000-11/4-15-3633 od 20. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka i instalacija Servera za integraciju u postojeće virtualizacijsko okruţenje
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sarajevo, Union banka, Dubrovaĉka 6
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
30 dana od dana potpisivanja ugovora o isporuci i instalaciji robe
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća u otvorenom postupku imaju oni ponuĊaĉi koji obezbijede pismene dokaze da
nemaju smetnji za uĉešće u skladu sa ĉlanom 23. ZJN (taĉke a, b, c, d, e i f). Navedeni
dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca na dan obavještenja.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra ne starija od tri mjeseca na dan obavještenja.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
bilans stanja i bilans uspjeha za 2009. godinu
- potvrda poslovne banke da transakcijski raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u posljednja tri
mjeseca
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- lista glavnih isporuka dobavljaĉa izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima,
datumima i primaocima u formi pisane izjave dobavljaĉa. PonuĊaĉi koji u protekle dvije
godine nemaju najmanje jednu realizaciju ugovora ĉiji je karakter i kompleksnost isti ili sliĉan
onome na koji se odnosi predmet ugovora iz ovog poziva, ne mogu uĉestvovati u postupku
javne nabavke. Dokaz uspješne realizacije je ovjerena kopija izvršenog ugovora
- navode o angaţiranom tehniĉkom osoblju koje će neposredno uĉestvovati u instalaciji
opreme koja je predmet nabavke
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
1.
cijena
70%
2.
garantni rok
3.
vrijeme isporuke i instalacije
4.
uslovi plaćanja
10%
10%
10%
Komisija za javne nabavke Banke će utvrditi metodologiju za vrednovanje svakog kriterija.
Metodologija za vrednovanje je sastavni dio tenderske dokumenatacije.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Uvid u tendersku dokumentaciju prije otkupa se moţe izvršiti na protokolu Banke, gdje se ista
moţe i podići uz prethodnu prezentaciju dokaza o uplati iznosa od 100,00 KM za troškove
javne nabavke, svaki dan od dana objave obavještenja o nabavci od 9,00 do 11,00 sati.
Novĉana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije uplaćuje se na raĉun Union
banke d.d. Sarajevo broj 1020000000000023 sa naznakom: "Uplata za troškove javne
nabavke - Server".
Uplata navedene naknade je bespovratna u svim okolnostima.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponuda je: 23. 8. 2010. godine u Union banci d.d. Sarajevo.
Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina biće vraćene ponuĊaĉima neotvorene i
neće se razmatrati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon pravosnaţnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuĊaĉa
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 8. 2010. godine u 10,00 sati
Sarajevo, Union banka d.d. Sarajevo, Dubrovaĉka br. 6.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo uredno opunomoćeni predstavnici
ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti poštom na gore navedenu adresu ili na protokol
Banke u odreĊenom roku pod taĉkom IV.6. sa naznakom: "PONUDA ZA SERVER NE
OTVARATI".
Na poleĊini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponuĊaĉa, kontakt osobu, telefon i faks.
Sve stranice ponude treba da budu numerisane i uvezane.
(1-11-11058-10)
11 - JANAB
UNION BANKA DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: UNION BANKA d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Amira Tuzlak, tel. 561-074, Struĉna pitanja: Armin Redţo, telefon 033/561073
Adresa: Dubrovaĉka 6
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200640130001
PDV broj: 200640130001
Telefon: 033/561-000
Fax: 033/219-201
E-mail: amira.tuzlak@unionbank.ba
Internet adresa: www.unionbank.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a dioniĉko društvo
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Obavještenje o nabavci broj: OO: 11/4-14-3632 od 20. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba-raĉunarske opreme kako slijedi
Nabavka brand name raĉunara
Nabavka laserski printeri
Nabavka UPS 6000 VA
Nabavka UPS 600 VA
Nabavka Sccanera
Nabavka monitora LCD 23" i 17"
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća u otvorenom postupku imaju oni ponuĊaĉi koji obezbijede pismene dokaze da
nemaju smetnji za uĉešće u skladu sa ĉlanom 23. ZJN (taĉke a, b, c, d, e i f). Navedeni
dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerene fotokopija aktualnog izvoda iz sudskog registra o registraciji, indentifikacioni i PDV
broj. Navedeni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca na dan 30. 6. 2010. godine.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- bilans stanja i bilans uspjeha za 2009. godinu. Ponude ponuĊaĉa koji su ostvarili gubitak u
2009. godini neće biti razmatrane.
- izjavu o ostvarenom ukupnom prometu u 2009. godini u minimalnom iznosu KM
200.000,00.
- izjavu kojom se ponuĊaĉ obavezuje da će isporuĉivati traţene koliĉine predmeta nabavke
kontinuirano, prema narudţbama, kako bi omogućio nesmetan rad ugovornog organa
- potvrda poslovne banke da transakcijski raĉuni ponuĊaĉa nisu blokirani u posljednja tri
mjeseca prije 30. 6. 2010. godine
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijedećim kriterijima:
1.
cijena
uĉešće do 70%
2.
naĉin plaćanja
3.
rok isporuke
uĉešće do 10%
4.
garantni rok
uĉešće do 10%
uĉešće do 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije u iznosu od 100 KM (slovima:
stotinu KM), uplaćuje se na raĉun Union Banke dd Sarajevo, broj: 1020000000000023 sa
naznakom: Uplata za troškove javne nabavke - raĉunarska oprema.
Dobavljaĉi imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego se odluĉe na otkup.
Tenderska dokumentacija se moţe podići na protokolu Banke uz prethodnu prezentaciju
dokaza o uplati 100 KM za troškove javne nabavke, svaki radni dan nakon objave
obavještenja o nabavci zakljuĉno sa 16. 8. 2010. godine od 9,00 do 10,00 sati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sve ponude moraju biti dostavljene na jednom od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se, zapakovane u kovertu na propisan naĉin, mogu dostaviti liĉnom dostavom na
protokol Union banke ili preporuĉenom poštom na adresu Union banka d.d. Sarajevo,
Dubrovaĉka 6, zadnji dan za prijema je 23. 8. 2010. godine, do 15,00 ĉasova primljeno u
Union banci d.d. Sarajevo.
Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina biće vraćene ponuĊaĉima neotvorene i
neće se razmatrati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 8. 2010. godine do 9,00 sati u Union banci d.d. Sarajevo, Dubrovaĉka 6.
Javnom otvaranju moţe prisustvovati jedan, uredno opunomoćeni, predstavnik ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se moţe dati za svu informatiĉku opremu koja je navedena u tenderskoj
dokumentaciji. Obrazac ponude koji se dobije uz tendersku dokumentaciju popunjen
upisivanjem podataka ruĉno, ovjeren potpisom odgovorne osobe i peĉatom ponuĊaĉa,
dostavlja se sa traţenom ostalom dokumentacijom, koja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj
fotokopiji, ne starijoj od 30 dana. sve uvezano, predaje se u zatvorenoj koverti putem
preporuĉene pošiljke ili direktno na protokol Union banke, Sarajevo, Dubrovaĉka 6. Na
koverti je obavezno naznaĉiti: "Ponuda za informatiĉku opremu - Ne otvarati".
Na poleĊini koverte obavezno naznaĉiti naziv i adresu ponuĊaĉa, telefon i kontakt osobu.
Nepotpune ponude koje nisu dostavljene na naĉin traţen ovim pozivom i neblagovremene
ponude neće se razmatrati.
(1-11-11059-10)
11 - JANAB
OPĆINA TUZLA U IME UGOVORNIH STRANA MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I
IZBJEGLICE BiH, FOND ZA POVRATAK BiH, EPBiH DD SARAJEVO, PODRU@NICA
"ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA" TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Tuzla u ime ugovornih strana Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
BiH, Fond za povratak BiH, EPBiH d.d. Sarajevo, Podruţnica "Elektrodistribucija Tuzla"
Tuzla
Kontakt osoba: Nihada Ćorić
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 4
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209382690002
Telefon: 035/251-244
Fax: 035/251-244
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o javnoj nabavci roba broj: 06-14-6093-2010 od 14. 7. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i isporuka elektromaterijala po lotovima:
LOT 1
Nabavka i isporuka elektro materijala i opreme za izgradnju elektroenergetskog objekta STSB 10(20)70,4 Kv cviljevina sa prikljuĉnim DV 10(20) Kv
LOT 2
Nabavka i isporuka elektomaterijala i opreme za izgradnju NN prikljuĉka Drenov Do
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji (predmjeru) u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto dostavljanja robe je: Skladište Podruţnice "Elektrodistribucije" Tuzla, Mitra Trifunovića
Uĉe 5, a armirano betonske stubove treba dostaviti na lokaciju gdje se izvode radovi.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Rok za nabavku i isporuku roba ne moţe biti duţi od 30 kalendarskih dana.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora u sluĉaju dodjele ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija za izvršenje ugovora mora biti u formi bezuslovne bankovne garancije u skladu sa
obrascem iz tenderske dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za obavljanje poslova koji su predmet
nabavke, osim ponuĊaĉa koji spadaju u kategoriju ponuĊaĉa iz ĉlana 23. ZJN BiH ("Sluţbeni
glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 24. Zakona o javnim nabavkama. Da je ponuĊaĉ registrovan za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora, zašto je potrebno podnijeti dokaze navedene
u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 25. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena ekonomskog i finansijskog
stanja ponuĊaĉa će se izvršiti na osnovu dokumenata koji su definisani u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena tehniĉke i profesionalne
sposobnosti ponuĊaĉa će se izvršiti na temelju dokumenata koji su definisani u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Za LOT 1 i LOT 2
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa vaţećim propisima.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u prostorijama Sluţbe za stambene poslove i povratak Općine Tuzla
ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla u vremenu od 8,00 do 15,00 sati uz obavezno prilaganje
pismenog zahtjeva za izuzimanje tenderske dokumentacije.
Tenderska dokumentacija se izdaje bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se dostavlja na jednom od sluţbenih jezika u upotrebi u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za prijem ponuda je 24. 8. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda izvršit će se komisijski 24. 8. 2010. godine u 12,00 sati u zgradi
Općine Tuzla, ZAVNOBiH-a 11, Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude sa peĉatom i potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa
imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati sljedeće: "Ponuda za nabavku
elektromaterijala LOT broj _______".
Ukoliko ponuĊaĉi podnose ponudu na oba lota zajedniĉku dokumentacijiu kojom dokazuju
sposobnost za uĉešće mogu dostaviti u jednoj koverti i ista će biti vaţeća za oba lota. A
finansijski dio ponude će dostaviti u odvojenim zapeĉaćenim kovertama na kojim će naznaĉiti
broj lota za koji podnosi ponudu.
Ponuda treba da sadrţi sve dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci i
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva
dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i sloţena redoslijedom koji je dat u tenderskoj
dokumentaciji sa jasno definisanim sadrţajem. Svi listovi ponude moraju biti ĉvrsto uvezani,
sa oznaĉenim stranicama i potpisani od lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljaĉa.
(1-11-11067-10)
11 - JANAB
OPĆINA TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Tuzla - Sluţba civilne zaštite
Kontakt osoba: Sead Smajlović i Sead Mustajbašić
Adresa: Turalibegova 20/I
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 209382690002
Telefon: 035/364-255
Fax: 035/364-256
E-mail: th.cz.sluzba@hotmail.com
Internet adresa: www.tuzla.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o javnoj nabavci broj 12-14-337/10 od 12. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka kamiona sa posipaĉem i plugom.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Nabavka kamiona sa posipaĉem i plugom
1 kom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Tuzla - Sluţba civilne zaštite, Tuzla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa rokom iz najpovoljnije ponude.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ukupne ponuĊene cijene
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Period vaţenja garancije je 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Garancija se dostavlja uz ponudu.
Realizaciji garancije se pristupa u sluĉaju ispunjenja uslova navedenih u ĉlanu 16. taĉka 3.
UPZ.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od ukupne vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Period vaţenja garancije je za period vaţenja ugovora
- realizaciji garancije se pristupa u sluĉaju ispunjenja uslova navedenih u ĉlanu 16. taĉka 3.
UPZ.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uslovi za uĉešće u postupku javne nabavke kako je navedeno u ĉlanu 23. Zakona o javnim
nabavkama. Ispunjavanje uslova za uĉešće u pogledu liĉne situacije ponuĊaĉa dokazuje se
dokumentima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće 95%
2.
rok isporuke
uĉešće 5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa vaţećim propisima.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se obezbijediti u prostorijama Sluţbe civilne zaštite Općine
Tuzla, ul. Turalibegova 20/I.
Tenderska dokumentacija se izdaje bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponuda je 26. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Datum otvaranja ponuda je dana 24. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Mjesto: Općina Tuzla, Sluţba civilne zaštite, ul. Turalibegova 20/I, 75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o
nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminirana zbog formalno pravnih ili
suštinskih nedostataka.
2.
Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana.
3.
Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
4. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovom obavještenju o
javnoj nabavci.
5. Ugovorni organ zadrţava pravo da prekine-otkaţe postupak dodjele ugovora iz razloga
navedenih u ĉlanu 12. Zakona o javnim nabavkama o ĉemu će objaviti obavještenje o
otkazivanju.
(1-11-11069-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
PONOVNA OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-8547/10-84
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-703
Fax: 036/335-787
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o provedbi ponovnog postupka javne nabave broj I-8547/10-84 od 16. 7. 2010. god.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ulja i maziva
LOT 1 - Nabava Mobil ulja
LOT 2 - Nabava INA ulja
LOT 3 - Nabava Shell ulja
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladišta Proizvodnje elektriĉne energije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u
tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe da se na njega ne odnosi niti
jedan sluĉaj iz ĉl. 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
da dobavljaĉ nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci
-
ima pozitivno poslovanje u 2009. godini
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 23. 8. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 11,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Poslovna zgrada ugovornog tijela, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani dobavljaĉi duţni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske
dokumentacije.
Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatraţiti na telefon 036/335-736.
Popunjen zahtjev se dostavlja na faks: 036/335-787.
Tendersku dokumentaciju dobavljaĉi mogu preuzeti svakim radnim danom od 09,00 do 14,00
sati uz
prethodnu najavu na telefon 036/335-787.
PonuĊaĉi koji su sudjelovali u prethodnom nadmetanju osloboĊeni su plaćanja naknade za
tendersku dokumentaciju.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljaĉi su duţni predoĉiti dokaz o
izvršenoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade troškova na raĉun ugovornog tijela
broj 3381002200811294 kod UniCredit banke, za firme izvan BiH na Ţiroraĉun broj 7100978-48-06-003539 s naznakom: "Ulja i maziva LOT ____".
(1-11-11070-10)
11 - JANAB
OPĆINA TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Tuzla - Sluţba civilne zaštite
Kontakt osoba: Sead Smajlović i Sead Mustajbašić
Adresa: Turalibegova 20/I
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 209382690002
Telefon: 035/364-255
Fax: 035/364-256
E-mail: iz.cz.sluzba@hotmail.com
Internet adresa: www.tuzla.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o javnoj nabavci broj 12-14-338/10 od 12. 7. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka traktora sa posipaĉem i plugom
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Nabavka traktora sa posipaĉem i plugom 2 kom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Tuzla - Sluţba civilne zaštite tuzla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa rokom u najpovoljnije ponude.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ukupne ponuĊene cijene
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Period vaţenja garancija je 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Garancija se dostavlja uz ponudu.
Realizaciji garancije se pristupa u sluĉaju ispunjenja uslova navedenih u ĉlanu 16. taĉka 3.
UPZ.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od ukupne vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Period vaţenja garancije je za period vaţenja ugovora.
Realizaciji garancije se pristupa u sluĉaju ispunjenja uslova navedenih u ĉlanu 16.taĉka 3.
UPZ.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uslovi za uĉešće u postupku javne nabavke kako je navedeno u ĉlanu 23. Zakona o javnim
nabavkama. Ispunjavanje uslova za uĉešće u pogledu liĉne situacije ponuĊaĉa dokazuje se
dokumentima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće
2)
rok isporuke
95%
uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa vaţećim propisima.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se obezbijediti u prostorijama Sluţbe civilne zaštite Općine
Tuzla, Turalibegova 20/l.
Tenderska dokumentacija se izdaje bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponuda je 26. 8. 2010. godine do 13,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Datum otvaranja ponuda je 26. 8. 2010. godine u 14,00 sati.
Općina Tuzla - Sluţba civilne zaštite, ulica Turalibegova 20/1,75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ponuda treba da sadrţi sve traţena dokumente navedene u ovom obavještenju o
nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminirana zbog formalno pravnih ili
suštinskih nedostataka
2.
Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana.
3.
Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
4. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovom obavještenju o
javnoj nabavci.
5. Ugovorni organ zadrţava pravo da prekine-otkaţe postupak dodjele ugovora iz razloga
navedenih u ĉlanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH, o ĉemu će objaviti obavještenje o
otkazivanju.
(1-11-11073-10)
11 - JANAB
JU OPŠTA BOLNICA KONJIC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 225/2010
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JU Opšta bolnica Konjic
Kontakt osoba: Duran Halilović
Adresa: Bolniĉka bb
Grad: Konjic
Identifikacioni broj: 4227113180004
Telefon: 036/712-517
Fax: 036/712-519
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, nakon objavljivanja obavještenja
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka medicinske opreme
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa za
nabavku medicinske opreme.
Detaljan opis roba koje su predmet tendera dat je u tenderskoj dokumentaciji.
Robe su svrstane u sljedeće lotove:
LOT 1 Medicinska oprema za zdravstvenu zaštitu Ţena,
novoroĊenĉadi i djece
LOT 2 Medicinska oprema za operacioni trakt i jedinice
intezivne njege
LOT 3 Medicinska oprema za konsultativno-specijalistiĉke
sluţbe
LOT 4 Medicinska oprema za kabinete endoskopije i
edukacije
LOT 5 Medicinska oprema za hematološko-biohemijski
laboratorij
LOT 6
Medicinska oprema za fizikalnu rehabilitaciju
LOT 7
Vozila
LOT 8
Personalni raĉunari
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Fco sjedište ugovornog organa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili više lotova.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Bit će naknadno utvrĊen.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće 60%
2.
garantni rok
3.
rokovi isporuke
4.
obezbijeĊenost servisa
uĉešće 20%
uĉešće 10%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama JU Opšta bolnica Konjic, svakim
radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM po jednom lotu i moţe se
uplatiti na blagajnu ili na transakcijski raĉun kod Uni Credit banke, broj: 3386802200167021
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji datum za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom
glasniku BiH", tj. 23. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se izvršiti 23. 8. 2010. godine u 12,30 sati u sjedištu JU Opšta bolnica
Konjic
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pismenu ponudu dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom NE OTVARAJ - Ponuda po
obavještenju broj: 225/2010 TENDER ZA NABAVKU MEDICINSKE OPREME na adresu
JU Opšta bolnica Konjic, Bolniĉka bb, 88400 Konjic ili liĉno na protokol Ustanove.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo pismeno ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa.
Ponude koje stignu nakon navedenog roka bit će vraćene neotvorene i neće se razmatrati.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prekine otkaţe postupak dodjele ugovora iz razloga sluĉajeva navedenih u ĉlanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ĉemu će objaviti
obavještenje o otkazivanju.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prilikom utvrĊivanja validnosti dokumenata odnosno
analize ponuda, primjenom ĉlana 14. Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poreĊenja
ponuda naknadno pismeno zatraţi dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu
ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da moţe prihvatiti ponudu koja sadrţi greške ili
propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti narušava
konkurencija.
PonuĊaĉ je duţan ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na
istoj jasno naznaĉiti obavještenje o nabavci sa brojem povodom kojeg se prijavljuje.
PonuĊaĉ moţe više posebno zapakovanih lotova staviti u jednu zajedniĉku kovertu na kojoj
će naznaĉiti koje lotove sve sadrţi koverta.
U sluĉaju da ponuĊaĉ podnosi ponudu na više lotova dovoljno je pri jednom lotu dostaviti
originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i za druge
lotove dok u tim drugim lotovima dostavlja obiĉne fotokopije sa navoĊenjem - naznakom lota
u kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije naznaĉenih fotokopiranih dokumenata.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku nadmetanja.
PonuĊaĉ će biti pismeno obaviješten o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim ponuĊaĉem
zakljuĉit će se ugovor.
(1-11-11074-10)
11 - JANAB
VRHOVNI SUD-SUDSKA POLICIJA RS
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Vrhovni sud - Sudska policija RS
Kontakt osoba: Qupko Marjanović
Adresa: Aleja sv. Save bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401625260000
Telefon: 051/229-430
Faks: 051/229-431
E-mail: sudskapolicijars@blic.net
Internet adresa: www.sudskapolicijars.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Vrhovni sud - Sudska policija RS
Aleja Sv. Save bb, Bawa Luka
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Vrhovni sud - Sudska policija RS
Aleja Sv. Save bb, 78000 Bawa Luka
Kancelarija broj 11
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Vrhovni sud - Sudska policija RS
Aleja Sv. Save bb, 78000 Bawa Luka
Kancelarija broj 11
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak za nabavku robe/usluge
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba/usluge:
LOT 1
Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva (eurodizel, MB bezolovni 98) za potrebe
Odjeqewa sudske policije Bawa Luka
LOT 2
Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva (eurodizel, MB bezolovni 98) za potrebe
Odjeqewa sudske policije Doboj
LOT 3
Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva (eurodizel, MB bezolovni 98) za potrebe
Odjeqewa sudske policije Bijeqina
LOT 4
Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva (eurodizel, MB bezolovni 98) za potrebe
Odjeqewa sudske policije Istoĉno Sarajevo
LOT 5
Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva (eurodizel, MB bezolovni 98) za potrebe
Odjeqewa sudske policije Trebiwe
LOT 6
Usluge servisirawa i odrţavawa sluţbenih motornih vozila, nabavka i ugradwa rezervnih
dijelova, sklopova, auto guma i drugog potrošnog materijala za sluţbena motorna vozila
Sudske policije RS.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaqni podaci o vrsti i koliĉini nalaze se u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Pobliţe opisano u tenderskoj dokumentaciji.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća imaju svi zaniteresovani zastupnici/prodavci ovlašćeni od strane proizvoĊaĉa
koji su registrovani za obavqawe djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koji su
iskquĉeni iz prava uĉešća u postupku javne nabavke prema ĉlanu 23. Zakona o javnim
nabavkama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa prilozima koji nisu stariji od 3
mjeseca
-
ovjereno uvjerewe o poreskoj registraciji
-
fotokopiju ugovora sa proizvoĊaĉem o zastupawu/prodaji i servisirawu/
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans stawa i bilans uspjeha za 2010. godinu
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
pojedinaĉne cijene
2.
kvalitet isporuke
3.
garantni rok
4.
uslovi i naĉin plaćawa
5.
dosadašwe iskustvo
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti nakon objavqivawa oglasa u "Sluţbenom glasniku BiH", svakim radnim
dano od 10,30 do 14,30 ĉasova u Vrhovnom sudu-Sudskoj policiji Republike Srpske, Aleja
sv. Save bb, Bawa Luka, kancelarija 11. Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se
ne plaća.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 24. 8. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. gdine u 11,00 ĉasova
Bawa Luka, Aleja sv. Save bb, kancelarija 11, Vrhovni sud-Sudska policija.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije se mogu dobiti od kontakt osobe iz taĉke I.1. ovog obavještewa.
(1-11-11079-10)
11 - JANAB
ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH AD
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRUĈJE MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
Operativno podruĉje Mostar
Kontakt osoba: Mirko Ćorluka
Adresa: Blajburških Ţrtava bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4402369530025
Telefon: 036/326-023 (024)
Fax: 036/316-531
E-mail: mirko.corluka@opmostar.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na drţavnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka broj 01-3511/10 od 5. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Skupna zaštitna VN oprema za potrebe OP Mostar
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Operativno podruĉje Mostar - Glavno skladište
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
2 mjeseca od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
uĉešće 80%
1)
ukupna cijena
2)
rok isporuke
3)
garancija na isporuĉenu opremu
uĉešće 10%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 18. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM (s PDV-om).
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Operativno podruĉje Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani ponuditelji duţni su dostaviti na faks 036/316-531 pismeni zahtjev za uĉešće
na otvorenom postupku, te izvršiti uplatu nepovratne naknade od 58,50 KM na Ţiroraĉun kod
ugovornog tijela kod Raiffeisen Bank d.d. Banja Luka broj raĉuna: 1610450028020039 sa
naznakom predmet nadmetanja.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj
raĉuna: 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjaluĉka Banka a.d. Banja Luka)
Korespondentna banka BKAUAT WW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 29,90
EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije".
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u poslovnom prostoru naruĉitelja - Blajburških
Ţrtava bb, Mostar - Komercijalna sluţba svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00
sati uz prethodnu najavu za tel. 036/326-023 (024), a najkasnije do 18. 8. 2010. godine, uz
predoĉenje dokaza o uplati nepovratne naknade od 58,50 KM.
(1-11-11080-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla
Kontakt osoba: Amir Ferhadbegović, dipl. ecc. (za tehniĉka pitanja) Dţevad Hodţić, dipl. ecc.
(za komercijalna pitanja)
Adresa: Mije Keroševića-Guje 1
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209020780003
Telefon: 035/280-093, 035/280-083
Fax: 035/282-083, 035/287-460
E-mail: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.com.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Odjeljku V
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da, za period od dvije godine.
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluke Uprave Društva br. 1883/2010 od 16. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Javna nabavka roba - Prehrambeni proizvodi za 2010. i 2011. godinu (LOT 1 - LOT 4)
LOT 1 Kraški vrat 100 g slajsovan
LOT 2 Kulen 100 g slajsovan
LOT 3 Teĉni jogurt 0,18 litara
LOT 4 Pavlaka 0,18 litara min. 20% m.m.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, Pogon Standard
"Kreka" Tuzla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Okvirni sporazum za period od dvije godine i period ugovora ne duţi od 12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM (za svaki lot
zasebno).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
-
period vaţenja garancije je 90 dana
- garancija se dostavlja uz ponudu, a obavezno mora biti u obliku bezuslovne bankarske
garancije
- realizaciji garancije se pristupa u sluĉaju ispunjenja uslova navedenih u ĉlanu 16. taĉka 3.
UPZ
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bankarske garancije na iznos od 5% ugovorene vrijednosti bez PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
-
period vaţenja garancije je za period vaţenja ugovora
- garancija se dostavlja neposredno prije zakljuĉivanja ugovora, a obavezno mora biti u
obliku bezuslovne bankarske garancije
- realizaciji garancije se pristupa u sluĉaju ispunjenja uslova navedenih u ĉlanu 16. taĉka 3.
UPZ
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca:
a)
da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
b)
da ponuĊaĉ nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili prisilne likvidacije
c) da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja u periodu od pet godina
d) da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog
suda u periodu od pet godina
e) da je ponuĊaĉ ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO i zdravstveno osiguranje
f) da je ponuĊaĉ ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza (direktnih poreza od porezne
uprave i indirektnih poreza od UINO ili drugog nadleţnog organa uprave)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko-finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da je ponuĊaĉ solventan (da mu raĉun nije bio u blokadi) u posljednjih 6 (šest) mjeseci
prije roka za dostavljanje ponuda
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
-
da ponuĊaĉ dostavi naziv i sjedište proizvoĊaĉa robe koju nudi
- da je ponuĊaĉ vršio isporuke roba koje su predmet otvorenog postupka u posljednje dvije
godine
- da ponuĊaĉ dostavi uzorke prehrambenih proizvoda koji se moraju predati na dan
otvaranja ponuda - 25. 8. 2010. godine, u Centralnu kuhinju Moluhe na Ircu, u posebno
zapakovanim kutijama.
Komisija će na osnovu dostavljenih uzoraka izvršiti eliminaciju proizvoda koji ne
zadovoljavaju kvalitet iz daljeg postupka javne nabavke. PonuĊaĉ je obavezan ĉlanovima
komisije omogućiti obilazak proizvodnih pogona.
Dio Komisije će kontinuirano kontrolisati kvalitet proizvoda izabranih ponuĊaĉa, prilikom
realizacije ugovora. Ukoliko isti ne bude odgovarao ponuĊenom uzorku, ugovor će se
raskinuti.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni u okviru domaćih vrijednosnih razreda
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće
2)
rok plaćanja
95%
uĉešće
5%
Napomena; Minimalni rok plaćanja je 60 (šezdeset) dana od dana nastanka DPO. Ponuda
ponuĊaĉa u kojoj se zahtijeva obezbjeĊenje bankovne garancije za odgoĊeno plaćanje od
strane Društva će biti odbijena. Društvo će obezbijediti drugu vrstu garancije.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da - 10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 25. 8. 2010. godine u 12,00 sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Generalna direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla,
ul. Mije Keroševića - Guje br. 1, Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin Šehanović. dipl. ecc. JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, ul. Mije Keroševića Guje br. 1, Tuzla.
Dobavljaĉ će dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom
dokumentacijom na kojima će ĉitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE".
Ponuda i njene kopije sa peĉatom i potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj
koverti i sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati sljedeće rijeĉi: " PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU ROBA - PREHRAMBENI PROIZVODI (LOT 1 - LOT 4) LOT _____ - ne
otvarati do 25. 8. 2010. godine u 12,00 sati.
Traţeni dokumenti iz taĉke III.5. obavještenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca raĉunajući od
trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene
kopije.
Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od sluţbenih jezika BiH i
prevedena od strane sudskog tumaĉa (za ino ponuĊaĉe).
PonuĊaĉi su duţni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (domaći ponuĊaĉi), odnosno
na paritetu DDU (ino ponuĊaĉi).
PonuĊaĉi su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata priloţenih u ponudi. Ponuda se
obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponuĊaĉ. Stranice
ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i uvezane, a garancije za osiguranje
ponude i za izvršenje ugovora mogu biti neuvezane i bez numerisanih stranica. Bilo kakve
promjene u ponudi nisu dopuštene. U postupku razmatranja ponuda Komisija moţe zatraţiti
dopunsko objašnjenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponuĊaĉa, a koje ne
moţe uticati na predloţenu ponudu na naĉin da se ostvari prednost u odnosu na ostale
ponuĊaĉe. Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i priloţenu
dokumentaciju utvrdi da neki od traţenih dokumenata nedostaje ili je priloţeni dokument
neistinitog ili nepotpunog sadrţaja.
(1-11-11084-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.
Kontakt osoba: Amir Ferhadbegović, dipl. ecc. (za tehniĉka pitanja), Dţevad Hodţić, dipl.
ecc. (za komercijalna pitanja)
Adresa: Mije Keroševića - Guje 1
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209020780003
Telefon: 035/280-093, 035/280-083
Fax: 035/280-083, 035/287-460
E-mail: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.com.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
K.ao u Odjeljku V.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da, za period od dvije godine
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluke Uprave Društva broj 1882/2010 od 16. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Javna nabavka roba - Prehrambeni proizvodi za 2010. i 2011. g. (LOT 1 - LOT 10)
LOT 1
Suho meso 150 gr. konfekcija
LOT 2
Bosanski sudţuk I klasa 100 gr. konfekcija
LOT 3
Juneći parizer 100 gr. slajsovan
LOT 4
Pileći parizer 100 gr. slajsovan
LOT 5
Pileća kobasica 250 gr. konfekcija
LOT 6
Juneća tirolska salama 250 gr. konfekcija
LOT 7
Špek za doruĉak 100 gr. slajsovan
LOT 8
Svinjska tirolska salama 250 gr. konfekcija
LOT 9
Svinjski vrat 200 gr. konfekcija
LOT 10
Keks 100 gr. najmanje ĉetiri (4) okusa
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, Pogon Standard
"Kreka" Tuzla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili za sve lotove. Ponuda mora
sadrţavati sve traţene pozicije iz tehniĉke specifikacije. Ponuda koja ne bude sadrţavala sve
traţene pozicije iz tehniĉke specifikacije neće biti uzeta u razmatranje.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Okvirni sporazum za period od dvije godine i period ugovora ne duţi od 12 mjeseci.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM (za svaki LOT
zasebno)
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Period vaţenja garancije je 90 dana.
Garancija se dostavlja uz ponudu, a obavezno mora biti u obliku bezuslovne bankarske
garancije.
Realizaciji garancije se pristupa u sluĉaju ispunjenja uslova navedenih u ĉlanu 16. taĉka 3.
UPZ.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bankarske garancije na iznos od 5% ugovorene vrijednosti bez PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Period vaţenja garancije je za period vaţenja ugovora.
Garancija se dostavlja neposredno prije zakljuĉivanja ugovora, a obavezno mora biti u obliku
bezuslovne bankarske garancije.
Realizaciji garancije se pristupa u sluĉaju ispunjenja uslova navedenih u ĉlanu 16. taĉka 3.
UPZ.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri ) mjeseca:
a)
da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom,
b)
da ponuĊaĉ nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili prisilne likvidacije,
c) da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja u periodu od pet godina,
d) da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog
suda u periodu od pet godina,
e) da je ponuĊaĉ ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO i zdravstveno osiguranje,
f) da je ponuĊaĉ ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza (direktnih poreza od Porezne
uprave i indirektnih poreza od UINO ili drugog nadleţnog organa uprave)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko-finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da je ponuĊaĉ solventan (da mu raĉun nije bio u blokadi) u posljednjih 6 (šest) mjeseci
prije roka za dostavljanje ponuda
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
-
da ponuĊaĉ dostavi naziv i sjedište proizvoĊaĉa robe koju nudi
- da je ponuĊaĉ uspješno izvršio jedan ili više istih ugovora (za lotove 1, 2, 5 i 9) u
vrijednosti minimalno 100.000 KM po lotu
-
da je ponuĊaĉ uspješno izvršio jedan ili više istih ugovora (za lotove 3, 4, 6, 7, 8 i 10)
-
da kvalitet roba za lotove od 1 do 9 bude u skladu sa standardima ISO 22000 ili ISO 9001
- da ponuĊaĉ dostavi uzorke prehrambenih proizvoda koji se moraju predati na dan
otvaranja ponuda - 7. 9. 2010. godine, u Centralnu kuhinju Moluhe na Ircu, u posebno
zapakovanim kutijama
Komisija će na osnovu dostavljenih uzoraka izvršiti eliminaciju proizvoda koji ne
zadovoljavaju kvalitet iz daljeg postupka javne nabavke. PonuĊaĉ je obavezan ĉlanovima
komisije omogućiti obilazak proizvodnih pogona.
Dio Komisije će kontinuirano kontrolisati kvalitet proizvoda izabranih ponuĊaĉa, prilikom
realizacije ugovora. Ukoliko isti ne bude odgovarao ponuĊenom uzorku, ugovor će se
raskinuti.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni u okviru meĊunarodnih vrijednosnih razreda
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće
2)
rok plaćanja
95%
uĉešće
5%
NAPOMENA: Minimalni rok plaćanja je 60 (šezdeset) dana od dana nastanka DPO. Ponuda
ponuĊaĉa u kojoj se zahtijeva obezbjeĊenje bankovne garancije za odgoĊeno plaćanje od
strane Društva će biti odbijena, Društvo će obezbijediti drugu vrstu garancije.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da - 10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 7. 9. 2010. godine u 12,00 sati
Novĉana naknada za tendersku dokumentacij se naplaćuje u iznosu od 20,00 KM po jednom
lotu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 9. 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
7. 9. 2010. godine u 12,00 sati
Generalna direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla,
Mije Keroševića - Guje 1, Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin Šehanović, dipl. ecc, JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"d.o.o. - Tuzla, Mije Keroševića -Guje
1, Tuzla.
Dobavljaĉ će dostaviti 1 (jednu ) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom
dokumentacijom na kojima će ĉitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE".
Ponuda i njene kopije sa peĉatom i potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj
koverti i sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati sljedeće rijeĉi: " PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU ROBA - PREHRAMBENI PROIZVODI (LOT 1 - LOT 10) LOT _____ ne
otvarati do 7. 9. 2010. godine u 12,00 sati.
Traţeni dokumenti iz taĉke III.5. obavještenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca raĉunajući od
trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene
kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od sluţbenih jezika BiH i
prevedena od strane sudskog tumaĉa (za ino ponuĊaĉe).
PonuĊaĉi su duţni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (domaći ponuĊaĉi), odnosno
na patitetu DDU (ino ponuĊaĉi).
PonuĊaĉi su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata priloţenih u ponudi. Ponuda se
obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponuĊaĉ. Stranice
ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i uvezane, a garancije za osiguranje
ponude i za izvršenje ugovora mogu biti neuvezane i bez numerisanih stranica. Bilo kakve
promjene u ponudi nisu dopuštene. U postupku razmatranja ponuda Komisija moţe zatraţiti
dopunsko objašnjenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponuĊaĉa, a koje ne moţe
uticati na predloţenu ponudu na naĉin da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponuĊaĉe.
Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i priloţenu dokumentaciju utvrdi
da neki od traţenih dokumenata nedostaje ili je priloţeni dokument neistinitog ili nepotpunog
sadrţaja.
SUMMARY OF ANNOUNCEMENT
a) Name and address of contracting party
Company: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. -Tuzla
Contact person: Amir Ferhadbegović, dipl.ecc. (for technical questions), Dţevad Hodţić, dipl.
ecc. (for commercial questios)
Address: Mije Keroševića- Guje br. 1
Postage number: 75000
City: Tuzla
Identification number: 4209020780003
Phone: +387 (0) 35 281 - 679; +387 (0) 35 280 - 083
Fax: +387 (0) 35 280 - 083; +387 (0) 35 287 - 460
E-mail: sehanovic.edin@kreka.ba
Web: www.kreka.com.ba
b)Type of contract
Goods
c) Is it possible to conclude the framework agreement
Yes, for the two period of two years
d) Short description of subject of the contract
Food products, as follows:
Package 1 - Dried meat 150 g clothing
Package 2 - Bosnian smoked mutton and beef sausage 100 g clothing
Package 3 - Beef salami 100 g slices
Package 4 - Chicken salami 100 g slices
Package 5 - Chicken sausage, 250 g clothing
Package 6 - Beef tyrolean salami 250 g clothing
Package 7 - Blubber for breakfast 100 g slices
Package 8 - Park tyrolean salami 250 g clothing
Package 9 - Park neck 200 g clothing
Package 10 - Cookies 100 g at least four taste
d) Total quantities
Total quantities and specifications of goods are given in tender documentation
e) Type of procedure
Opened
f) Conditions for receiving the tender documentation
Tender documentation can be taken till September 07, 2010 at 12 o'clock
Charges for tender documentation 10,23 EUR per Package
(1-11-11085-10)
11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD
GACKO
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 49/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.
Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista
Adresa: Graĉanica bb
Poštanski broj: 89240
Grad: Gacko
Identifikacioni broj: 4401387900003
Telefon: 059/472-222
Faks: 059/472-085
E-mail: rtegac08@teol.net
Internet adresa: u pripremi
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
Kontakt osoba za tehniĉka pitawa: Šolaja Zdenko, tel. 059/475-234
Kontakt osoba za opšta pitawa: Dragan Drašković, tel. 059/475-283
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, tel. 059/472-413
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
Soba Protokola, Upravna zgrada ZP Rudnika i Termoelektrane Gacko
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 49/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba i radova za tretman procjednih i drenaţnih voda deponije pepela u 2010.
godini - Elektro dio.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaqna specifikacija sadrţana je u tenderskom dokumentu.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
PK "Graĉanica" Gacko
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Najduţe 90 dana od datuma stupawa ugovora na snagu.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ bezuslovno obavezuje da će, ukoliko bude izabran, obezbijediti
navedene garancije za dobro izvršewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne
banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko, u trajawu 30 dana duţe od
perioda trajawa ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno ovjerenim
prilozima; ovim rješewem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet tendera
- rješewe ili licenca o ispuwenosti uslova za izvoĊewe radova za predmetnu djelatnost u
oblasti rudarstva izdatu od strane nadleţnog ministarstva zemqe ponuĊaĉa
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokazi o solventnosti u posqedwih 6 mjeseci.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 26. ZJN
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10% uz predoĉewe dokaza u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH ("Sluţbeni
glasnik BiH", broj 29/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 26. 7. 2010. do 26. 8. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM / 25,56
evro.
Plaćawe izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko UniCredit Bank Bawa Luka, po instrukciji
koja se moţe dobiti u Sluţbi za finansijsko-operativne poslove ZP Rudnik i TE Gacko,
pozivom na telefon broj +387 059/472-413.
Plaćawe unutar BiH vrši se plaćawem na blagajni preduzeća ili putem UniCredit Bank Bawa
Luka, na raĉun broj 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske
dokumentacije, Tender broj 49/10: Nabavka roba i radova za tretman procjednih i drenaţnih
voda deponije pepela u 2010. godini - Elektro dio.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Datum: 26. 8. 2010. godine
Mjesto: Gacko, Graĉanica bb, Upravna zgrada Rudnika i TE Gacko, a.d. Gacko
Vrijeme otvarawa ponuda: 11,30 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TROŠKOVI PONUDE
Prestanak postupka dodjele ugovora moţe biti okonĉan samo u opravdanim sluĉajevima
definisanim u ĉlanu 12. ZJN, a da pri tome ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve
troškove u postupku javnog nadmetawa.
PonuĊaĉ će snositi sve troškove vezano za izradu i podnošewe svoje ponude, kao i ostale
eventualne troškove nastale tenderskom procedurom i naruĉilac neće biti odgovoran za ove
troškove, bez obzira na ishod nadmetawa.
V.2. OSTALE ODREDBE
Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 09,00
do 14,00 ĉasova na telefone i to:
Za tehniĉka pitawa: 059/475-234
Za komercijalna pitawa: 059/472-413
Za opšta pitawa: 059/471-283
Ovaj oglas objavqen je u "Sluţbenom glasniku BiH".
(1-11-11087-10)
11 - JANAB
RMU "BANOVIĆI" DD BANOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: RMU "Banovići" d.d. Banovići
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović, dipl. ecc.
Adresa: Armije BiH 52
Poštanski broj: 75290
Grad: Banovići
Identifikacioni broj: 4209329530001
Telefon: 035/870-600 ili 870-404
Fax: 035/870-356, 876-734
Internet adresa: www.rmub.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka direktora broj: 73C/10 od 19. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Naziv lota: Ĉeliĉne bešavne cijevi... broj lota: C-R 28/10
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Data u tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
RMU Banovići
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Jedan lot
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Jedna godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude datu na iznos
1% visine ponude, sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu priloţiti izjavu da će u sluĉaju izbora najpovoljnijeg ponuĊaĉa dostaviti bankovnu
garanciju na iznos od 5% vrijednosti ponude.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi:
- dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi:
- dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena
uĉešće
2)
uslovi i naĉin plaćanja
97%
uĉešće
3%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog
organa - kancelarija 61 - uz prethodnu uplatu od 50,00 KM na raĉun:
- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla
- 1610250007190075 - kod Raiffeisen Bank Tuzla
Za INO ponuĊaĉe:
Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
SWIFT code RZBABA2S
Beneficiari d.d. Rudnici mrkog uglja Banovići
Account No. 501012000-22678
IBAN: BA 391611250000210002
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine u 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 sati
u sali broj 34 - ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
(1-11-11093-10)
11 - JANAB
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HE NA TREBIŠWICI AD TREBIWE
PONOVQENO OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MH Eletkroprivreda RS a.d.
ZP HE Trebišwci a.d.
Kontakt osoba: Miroslav Duka
Adresa: Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401355020001
Telefon: 059/260-213
Faks: 059/260-782
E-mail: het@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Obala Luke Vukalovića broj 2, Trebiwe, RS/BiH
059 278 181
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Kancelarija broj 47
Obala Luke Vukalovića broj 2
Trebiwe, RS/BiH
059 278 116
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠWICI AD
Protokol, kancelarija broj 1
Obala Luke Vukalovića broj 2
Trebiwe, RS/BiH
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
HET-JN-REZ-DIJEL-17/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rezervni dijelovi za vozni park
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskom dokumentu
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Trebiwe, RS/BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe nakon potpisivawa ugovora i završava u roku od godinu dana
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Vaţewe garancije 65 dana
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se garancija za dobro izvršewe ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- potpisana i ovjerena izjava da ponuĊaĉ ispuwava uslove iz ĉlana 23. Zakona o javnim
nabavkama
-
ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar za obavqawe predmetne djelatnosti
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
da ponuĊaĉ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa
-
da ponuĊaĉ dostavi dokaz o profesionalnoj sposobnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da ponuĊaĉ dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da dostavi dokaze o tehniĉkom kapacitetu.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena
2)
uslovi plaćawa
3)
rok isporuke
uĉešće
uĉešće
uĉešće
90%
5%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 20. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
Tenderska dokumentacija so moţe preuzeti od 26. 7. 2010. godine u vremenu od 8,00-15,00
ĉasova, svakim radnim danom, u kancelariji 47; ZP HE na Trebišwici a.d. po izvršenoj uplati
od 100,00 KM na Ţiro raĉun ZP HE na Trebišwici a.d. broj 562-008-00000313-37; Razvojna
Banka Jugoistoĉne Evrope; Filijala Trebiwe.
Za ponuĊaĉe iz inostranstva: Intermediary Bank BIC; DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK
FRANKFURT; Account with Institution: BIC 936 2419 00 NOBIBA 22; Nova banka Bijeqina;
Beneficiary Customer: HET Trebinje, Bosnia and Herzegovina; Acc. 54010-09-004811;
IBAN BA39 5550 0900 0048 1182.Iznos uplate 51,13 EUR.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 23. 10. 2010. godine ili 60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Sluţbene prostorije ZP HE na Trebišwici a.d. sala 24
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javne nabavke.
(1-11-11094-10)
11 - JANAB
KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Ema Nukica, tel. 033/293-283, Izo Kukan, tel. 033/293-284
Adresa: Velika drveta 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
E-mail: komercijala@gras.co.ba; gras@gras.co.ba
Internet adresa: www.gras.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
1.
LOT 1210S
Kablovi i kablovski pribor za modernizaciju
tramvajskih vozila "SATRA"
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Definisana specifikacijom kroz obrazac tehniĉki podaci i elementi ponude (Anex 3)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do 31. 12. 2010. godine, odnosno do izvršenja predmeta ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
b.b.g. 5% od ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
PonuĊaĉ će, ukoliko bude odabran obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju, naplativu na
prvi poziv, u iznosu 5% vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti od dana zakljuĉivanja ugovora
do isteka vaţenja ugovora + 30 dana.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Jediniĉne cijene i ukupna vrijednost ponuĊene robe mora biti izraţena u KM (konvertibilna
marka ).
R.b. Naziv kriterijuma
Maksimalno
bodova
1.
Cijena bez PDV-a sa
uraĉunatim popustom
70
2.
Naĉin i rok plaćanja (ne
duţi od 120 dana)
15
3.
Rok isporuke
15
100
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Sluţbe za
komercijalne poslove u periodu od 8,00 do 14,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati
nepovratnog novĉanog iznosa od 40,00 KM po lotu. Uplatu izvršiti na raĉun broj
1610000033890065 kod Raiffeisen Bank BiH ili na blagajni ugovornog organa.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponude je do 24. 8. 2010. godine do 10,00 sati. Sve ponude koje prispiju
nakon navedenog roka bilo poštom ili predajom na protokol ugovornog organa biće vraćene
ponuĊaĉima neotvorene. Ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u
zapeĉaćenoj koverti sa punom adresom ponuĊaĉa sa naznakom: "NE OTVARAJ-OTVARA
TENDERSKA KOMISIJA" sa br. lota i nazivom lota, na adresu ugovornog organa kao pod
I.1- Protokol najkasnije do datuma i vremena kao pod taĉkom IV.6.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Ponude vaţe 120 dana, raĉunajući od isteka roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
LOT 1210S - 24. 8. 2010. godine u 11,00 sati
Mjesto otvaranja ponuda: Kao pod I.1.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dobavljaĉ je duţan dostaviti ponudu na originalnom obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i 3)
a ostalu dokumentaciju iz taĉke 6 STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne stariju od tri
mjeseca. Svi dokumenti treba da budu oznaĉeni rednim brojevima a sve stranice
numerisane. Dobavljaĉ je duţan opštu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni lot
dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom dobavljaĉa na kojoj će pisati sljedeće rijeĉi:
"PONUDA ZA LOT-__________roba - ne otvarati do____________(dan, mjesec,
godina)_________sati.
Ugovorni organ ne snosi troškove kandidatima u postupku.
Sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti kao u taĉki I.1. Obavještenje je
objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", i na stranici www.javnenabavke.ba.
(1-11-11099-10)
11 - JANAB
ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH AD
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRUĈJE MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
Operativno podruĉje Mostar
Kontakt osoba: Mirko Ćorluka
Adresa: Blajburških Ţrtava bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4402369530025
Telefon: 036/326-023 (024)
Fax: 036/316-531
E-mail: mirko.corluka@opmostar.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na drţavnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka broj 01-3517/10 od 5. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Dijelovi zaštita i signalizacije proizvoĊaĉa ABB
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Operativno podruĉje Mostar - Glavno skladište
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
2 mjeseca od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
ukupna cijena
uĉešće 90%
3)
garancija na isporuĉenu robu
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 17. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Operativno podruĉje Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani ponuditelji duţni su dostaviti na faks 036/316-531 pismeni zahtjev za uĉešće
na javnom nadmetanju putem otvorenog postupka, te izvršiti uplatu nepovratne naknade od
58,50 KM na Ţiro raĉun kod ugovornog tijela kod Raiffeisen Bank d.d. Banja Luka broj
raĉuna:
1610450028020039 sa naznakom predmeta nadmetanja.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj
raĉuna:
5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjaluĉka Banka a.d. Banja Luka)
Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 29,90
EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije".
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u poslovnom prostoru naruĉitelja - Blajburških
Ţrtava bb, Mostar - Komercijalna sluţba svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00
sati uz prethodnu najavu za tel. 036/326-023 (024), a najkasnije do 17. 8. 2010. godine uz
predoĉenje dokaza o uplati nepovratne naknade od 58,50 KM (pedesetosam i 50/100).
(1-11-11100-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 9948/3-2010 H.B.
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Haris Borić
Adresa: Obala Kulina bana 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100005
Telefon: 033/224-511
Fax: 033/224-536
E-mail: haris.boric@bbtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. - Protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj: 04.3-7.5-9948/3-2010
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka Ultra kartica za punjenje.
Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavještenja i prema tenderskoj
dokumentaciji.
Cijene moraju biti izraţene u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000). BH
Telecom - skladište Izvršne direkcije za marketing i prodaju, Bulevar Meše Selimovića 18, sa
posebno naznaĉenim PDV-om (za domaće ponuĊaĉe) ili u valuti EUR na paritetu CIP
Sarajevo (INCOTERMS 2000). BH Telecom skladište Izvršne direkcije za marketing i
prodaju, Bulevar Meše Selimovića 18.
Uslovi plaćanja: 30 dana po izvršenju ugovornih obaveza.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
20.000.000 komada
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
BH Telecom, skladište Izvršne direkcije za marketing i prodaju, Bulevar Meše Selimovića 18.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za
ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), a u iznosu 2%
od vrijednosti ponude.
Rok vaţnosti garancije: opcija ponude + 30 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
1) Potrebno je dostaviti izjavu ponuĊaĉa da će ukoliko bude izabran, u roku od 10 dana
nakon potpisivanja ugovora dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro
izvršenje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10%
ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom vaţnosti: 30 dana nakon izvršenja ugovornih obaveza
2) PonuĊaĉ je duţan dostaviti i izjavu da će ukoliko bude izabran dostaviti originalnu
bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio
tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti svake pojedinaĉne narudţbe,
sa rokom vaţnosti garancije: garantni rok plus 30 dana.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuĊaĉ je obavezan dostaviti pismeni
zahtjev na broj faksa 033/224-536 i na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8,
Sarajevo, i predoĉiti dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova za tendersku dokumentaciju.
Novĉana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj 9948/3-2010, za nabavku
Ultra kartica za punjenje", iznosi 30,00 KM i uplaćuje se na raĉun broj 1610 00000 3095 0092
kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj
ponuĊaĉa) ili za inostrane ponuĊaĉe iznos od 15,50 EUR:
SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti liĉno na protokolu BH Telecoma uz pismeni
zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije - u skladu sa stavom 1. ove taĉke.
PonuĊaĉ tendersku dokumentaciju moţe obezbijediti i na naĉin da ista bude poslana brzom
poštom na trošak ponuĊaĉa, uz obavezu da ponuĊaĉ navede i dostavljaĉa.
"Smatrat će se da je ponuĊaĉ momentom plaćanja izvršio i preuzimanje tenderske
dokumentacije jer mu je ista u tom periodu bila na raspolaganju. Za troškove otkupa
tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuĊaĉu ispostaviti fakturu".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 6. 9. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
6. 9. 2010. godine u 12,30 sati
Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Banket sala, III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ je duţan dostaviti sve traţene dokumente, svi dokumenti treba da budu sloţeni i
ĉvrsto uvezani, te oznaĉeni rednim brojevima.
Ponude koje u svom sadrţaju ne budu imale sve traţene elemente-dokumente bit će
odbaĉene kao nepotpune i neće biti razmatrane.
Zapeĉaćenu ponudu sa naznaĉenom punom adresom ponuĊaĉa dostaviti poštom ili liĉno na
adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa
naznakom: "Ponuda broj 9948/3-2010 za nabavku Ultra kartica za punjenje" - NE OTVARAJ.
Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznaĉenih u taĉki IV.6. i ponude koje nisu predate
putem Protokola se neće razmatrati i bit će vraćene na adresu ponuĊaĉa neotvorene.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati u pismenoj formi odreĊeni ponuĊaĉi da u
toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konaĉne odluke o izboru najpovoljnije ponude,
daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti
na pismeni upit, najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda na faks 033/224536.
(1-11-11103-10)
11 - JANAB
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH
OPERATIVNO PODRUĈJE SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10304-073/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Operativno podruĉje
Sarajevo, Vilsonovi šetalište 15, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Vejsil Sabljica, 033/751-215, Sead Tupković, 033/751-255
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4402369530041
Telefon: 033/751-111
Fax: 033/751-109
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo
šetalište broj 15, soba broj 135 (protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a akcionarsko društvo
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
3EP-073/10 LOT 1, LOT 2, LOT 3
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka robe:
LOT 1 Isporuka rezevnih dijelova autoguma za putniĉka vozila
LOT 2 Isporuka ulja i maziva za putniĉka vozila
LOT 3 Isporuka rezervnih dijelova i autoguma za teretna vozila.
Specifikacija i tehniĉki zahtjevi su sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji koja je prilog tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
-
na paritetu DDU Sarajevo skladište Kupca Blaţuj - za inostrane ponuĊaĉe
- na oba pariteta razgraniĉeno DDU/DDP Sarajevo, Skadište Kupca Blaţuj - za domaće
proizvoĊaĉe
- na paritetu Sarajevo, skladište Kupca Blaţuj, za domaće ponuĊaĉe koji nude robu
domaćeg porijekla (proizvedenu u BiH)
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se dostavljaju za svaki lot pojedinaĉno
Napomena: Evaluacija ponuda i dodjela ugovora će se vršiti po lotovima.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
15 (petnaest) dana po stupanju ugovora na snagu i za LOT 1, LOT 2 i LOT 3
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Za LOT 1 = 2.000,00 KM/1.023,00 EUR
Za LOT 2 = 2.000,00 KM/1.023.00 EUR
Za LOT 3 = 2.000,00 KM/1.023,00 EUR
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna originalna garancija prvoklasne poslovne banke za osiguranje ponude mora biti
prihvatljiva od strane Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, sa vaţnošću: opcija
ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ dostavlja Izjavu da će u sluĉaju prihvatanja ponude i ugovaranja, obezbijediti
garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankovne garancije na prvi poziv
prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naruĉioca, na iznos od 5% ugovorene
vrijednosti bez obraĉunatog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Iznos garancije za dobro izvršenje posla će biti dovoljan de osigura naknadu štete i troškova
ĉije nastajanje ugovorni organ moţe razumno oĉekivati u sluĉaju da dobavljaĉ prekrši
konkretan ugovor o javnoj nabavci.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- potvrda nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3
mjeseca)
- potvrda nadleţnog suda da ponuĊaĉ i odgovorno lice ponuĊaĉa nije u sudskom postupku
osuĊen za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja i da nije proglašen krivim za
ozbiljan poslovni prekršaj u zadnjih pet godina (ne stariji od 3 mjeseca)
- uvjerenje o plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i
zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca)
- uvjerenje nadleţne poreske uprave o uredno izmirenim direktnim i indirektnim poreskim
obavezama (ne starije od 3 mjeseca)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavaljaĉa
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
- ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima;
ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne
nabavke
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavljaĉ je duţan predoĉiti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove
ekonomske i finansijske sposobnosti u smislu odredbi iz ĉlana 25 stav (1) Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine:
-
za taĉku b) dobavljaĉ prilaţe ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa
- za taĉku c) dobavljaĉ dostavlja izjavu da mu ukupan ostvareni promet u posljednjoj
finansijskoj godini iznosi minimalno 80.000,00 KM
- za taĉku d) dobavljaĉ prilaţe ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha za posljednje dvije
finansijske godine, sa pozitivnim finansijskim rezultatom.
Ĉlan 25. stav 2. dobavljaĉ je duţan dostaviti potvrdu poslovne banke da u prethodna tri
mjeseca nije imao blokirane transakcijske raĉune
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavljaĉ je duţan predoĉiti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove
tehniĉke, odnosno profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ĉlana 26. stav (2) taĉke a,
b, c, d, e, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; za taĉke a, b, c, d, e dobavljaĉ
prilaţe odgovarajuće dokumente - uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu
ovlaštenog organa, a za taĉku g) saopštenje/naznaka elemenata ugovora koje dobavljaĉ
namjerava podugovorati.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda
A)
Ekonomski elementi ponude:
1.
ukupna cijena (uĉešće 80%, 80 bodova)
B)
Tehniĉki elementi ponude (uĉešće 20%, 20 bodova)
1.
tehniĉke karakteristike bolje od zahtijevanih (8%, 8 bodova)
2.
opremljenost ponuĊaĉa da realizuje ugovor (4%, 4 boda)
3.
garantni period (4%, 4 boda)
4.
rok isporuke (4%, 4 boda)
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉlanom. 20 stav (1), taĉke b, c i d UPZ cjenovni preferencijalni tretman domaćeg
(10%) se primjenjuje iskljuĉivo u svrhu poreĊenja ponuda u skladu sa ĉlanom 37. ZJN i
"Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04. i Odluka o obaveznom korištenju preferencijalnog
tretmana domaćeg "Sluţbeni glasnik broj", 29/09 od 14. 4. 2009. godine.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki dobavljaĉ, koji je zainteresiran za uĉestvovanje u otvorenom postupku javne nabavke
br. 10304-073/10, duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće u otvorenom postupku.
Zahtjev za uĉešće u otvorenom postupku treba dostaviti na ovlašteni faks broj 033/751-109.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u
"Sluţbenom glasniku BiH" u prostorijama Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka,
Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00
do 15,00 sati, uz podnošenje potvrde o uplati troškova tendera, a po dostavi pismenog
zahtjeva za uĉešće u otvorenom postupku. Novĉana naknada za uplatu troškova tendera za
svaki lot iznosi 50,00 + 17%PDV (8,50)=58,50 KM/30,00 EUR.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se za Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja
Luka br. raĉuna: 5400-11001416 Swift BLBABA22 (Nova Banjaluĉka Banka a.d. Banja Luka)
Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR
sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije br. 10304-073/10 za LOT br.__; valuta
EUR. Svaki lot je nezavisan paket za evaluaciju i ugovaranje.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine izvršiti putem UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj
raĉuna: 5510010003400849 ili Raiffeisen banke broj raĉuna 1610450028020039, sa
naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije br. 10304-073/10 za LOT br.__valuta KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na sluţbenim jezicima u BiH; engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu
ponuĊaĉa da opći i komercijalni dio ponude prevede na jedan od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je: 37 dana od dana objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci za
izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa u "Sluţbenom glasniku BiH".
PonuĊaĉi su duţni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju
kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zapeĉaćenoj koverti, poštom ili liĉno,
obraĊene u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Svaki primjerak ponude mora biti oznaĉen kao original ili kopija.
Na koverti treba biti napisana puna adresa ponuĊaĉa.
Na koverti naznaĉiti: "Tender/otvoreni postupak javne nabavke broj 10304-073/10 lot
br___/ponuda", sa naznakom: "Ne otvarati".
U obzir će se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 7. 9. 2010. do 10,00 sati.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
Adresa prijema ponuda: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH, Operativno podruĉje Sarajevo,
Vilsonovo šetalište 15, soba 135 (Protokol)
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Potrebno je (u skladu sa ĉlanom 15. ZJN) osigurati vaţnosti ponude u trajanju od 90 dana
nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
Period vaţenja ponude ne moţe biti kraći od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se izvršiti 7. 9. 2010 u 13,00 sati u prostorijama ElektroprenosElektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15,
soba 129/II sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponuĊaĉa, uz
prethodno predoĉenje pismenog ovlaštenja za prisustvo otvaranju.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ĉlana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti
od kontakt osoba iz Odjeljka I (taĉka I.1).
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku dodjele ugovora, te zadrţava
pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomiĉno svaku ponudu i okonĉa postupak
dodjele ugovora u skladu sa ĉlanom 12. ZJN.
(1-11-11107-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRAŠWIH POSLOVA RS
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Kontakt osoba: Milovan \urić
Adresa: Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401630930005
Telefon: 051/334-364
Faks: 051/334-395
E-mail: umf@mup.vladars.com
Internet adresa: www.mup.vladars.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka novih sluţbenih motocikla putem lizinga na period do 2 (dvije) godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka novih sluţbenih motocikla: snage motora od 60 kW do 65 kW, zapremine motora od
875 do 900 ccm, boja: bijela. Tehniĉke specifikacije, minimalna obavezna i dodatna oprema
plus policijski paket opreme biće navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukupna koliĉina: 3 (tri) komada
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Isporuka na paritetu fco - kupac - ocariweno: Bulevar D. Maksimović 4, Bawa Luka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Do krajweg roka vaţnosti ugovora o lizingu
VRSTA UGOVORA
Kupoprodajni ugovor bez mogućnosti produţewa ili obnavqawa
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- rješewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija ne
starija od 90 dana;
- dokaz o plaćenim porezima i doprinosima/uvjerewe Uprave za oporezivawe, ne starije od
90 dana, original ili ovjerena kopija;
- dokaz o plaćenim indirektnim porezima/uvjerewe Uprave za indirektno oporezivawe,
original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana;
- potvrda da se ne vodi postupak steĉaja ili likvidacije ili da nije objavqeno okonĉawe
steĉaja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerenu kopiju ne starija od 90
dana;
- uvjerewe da kandidat (pravno lice) nije pravosnaţnom presudom osuĊeno na bilo koje
kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa/dokaz nadleţnog suda, original ili ovjerena
kopija ne starija od 90 dana;
- uvjerewe da kandidat (pravno lice) nije kaţweno za privredni prestup, zloupotrebu
potpisanih ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti/dokaz nadleţnog suda, original ili
ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana, ili ovjerenu izjavu odgovornog lica;
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno ovjerenim
prilozima;
- dokaz da je ponuĊaĉ ovlašten distributer za ponuĊeni predmet ugovora - certifikat ili
ugovor o poslovno tehniĉkoj saradwi odnosno zastupawu i distribuciji konkretnog predmeta
ugovora;
- nakon izbora najpovoqnijeg isporuĉioca predmeta lizinga svako zainteresovano lizing
društvo koje je registrovano u Republici Srpskoj za obavqawe poslova lizinga a koje
posjeduje odobrewe Agencije za bankarstvo Republike Srpske, mora da ponudi naĉin i
uslove finansijskog lizinga, a u skladu sa Zakonom o lizingu ("Sluţbeni glasnik RS", borj
70/2007) i u skladu sa Zakonom o PDV-u BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", brojevi 09/05 i 35/05)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i bilansa uspjeha u posqedwe tri godine
(uslov pozitivan bilans uspjeha)
-
izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- lista glavnih isporuka dobavqaĉa izvršenih u posqedwu godinu s vrijednostima, datumima
i primaocima uz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvršenih isporuka koje su izdali
primaoci, ili izjavu primaoca o izvršenim isporukama iz oblasti koja je predmet ugovora
-
katalog proizvoda koji su predmet isporuke, sa tehniĉkim karakteristikama
- certifikat za autorizovanog distributera ili ugovor o poslovno tehniĉkoj saradwi, odnosno o
zastupawu i distribuciji predmeta ugovora
- kompletan spisak ovlaštenih servisera na teritoriju BiH sa garancijom i izjavom da će svi
ovlašćeni serviseri po dostavqenom spisku servisirati predmet ugovora - motocikle - pod istim
uslovima iz ponude ponuĊaĉa.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoqnija ponuda u skladu sa niţe navedenim kriterijima: - odabir
najpovoqnijeg isporuĉioca predmeta lizinga:
1)
ponuĊena cijena
2)
rok isporuke
90% uĉešće
10% uĉešća
Odabir najpovoqnijeg davaoca predmeta lizinga:
Najpovoqniji naĉin i uslovi plaćawa biće definisani u tenderskoj dokumentaciji
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske
dokumentacije.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 20,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
17. 8. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
17. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vrši se na raĉun Javnih prihoda RS, broj
5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, šifra opštine
002, "novĉana naknada za tendersku dokumentaciju za motocikle". Ugovorni organ ne snosi
nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku i zadrţava pravo obustavqawa postupka
dodjele ugovora iz razloga navedenih u ĉlanu 12. ZJN BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj
49/04).
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove
Kontakt osoba: Miladin Grubišić
Adresa: D. Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401630930005
Telefon: 051/334-368
Faks: 051/334-395
E-mail: umf@mup.vladars.com
Internet adresa: www.mup.vladars.net
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove
Kontakt osoba: Ranko Kovaĉević
Adresa: D. Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401630930005
Telefon: 051/334-394
Faks: 051/334-395; 334-370
E-mail: umf@mup.vladars.com
Internet adresa: www.mup.vladars.net
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove
Adresa: D. Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Telefon: 051/334-370, 334-394
Faks: 051/334-395; 334-370
(1-11-11128-10)
12 - JANAB
AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" ZVORNIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: AD "Vodovod i komunalije" Zvornik
Kontakt osoba: Tomić Jovan, Marković Stevo
Adresa: Svetog Save 56
Poštanski broj: 75400
Grad: Zvornik
Identifikacioni broj: 400248750009
Telefon: 056/515-596
Fax: 056/211-154
E-mail: vodovodikomunalije@teol.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka uprave o nabavci usluge-kreditno zaduţenje OP-3/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoljnije banke za dodjelu kredita u visini od 200.000,00 KM (glavnica) na rok
otplate do 3 godine.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
AD "Vodovod i komunalije" Zvornik
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do konaĉne realizacije otplate kredita
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Nema
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Nema
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu obavezno dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ĉlana 23. ZJN.
Dokaz ne moţe biti stariji od 3 mjeseca u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo uĉestvovanja imaju sva pravna lica-banke registrovane za obavljanje predmetne
djelatnosti, što dokazuju registracijom u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim
registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da obezbijedi posebnu izjavu ili referencu kojom
se dokazuje njihovo pravo za obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Nema
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Lista glavnih usluga pruţenih u poslednje dvije godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima,
datumima i primaocem uz obezbjeĊenje dokumenata u formi potvrde o izvršenim uslugama
koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede izvan kontrole
pruţaoca usluga, samo uz izjavu pruţaoca usluge o izvršenim uslugama iz oblasti koja je
predmet javnog oglasa.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
visina kamatne stope
uĉešće 70%
2)
brzina odobrenja sredstava
uĉešće 30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa Uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti 1 dan.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, Ţiro raĉun broj 562-00900002480-83 kod NLB Razvojna banka Zvornik.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godne do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12,00 sati u upravnoj zgradi Društva u ul. Sv. Save 56, Zvornik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama AD "VODOVOD I KOMUNALIJE"
(prijemna kancelarija) radnim danom od 8,00 do 14,00 ĉasova uz dokaz o uplati. Naknada za
tendersku dokumentaciju uplaćuje se na Ţiro raĉun br. 562-009-00002480-83, kod NLB
Razvojna banka Zvornik.
Ponuda treba da sadrţi dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje
ne budu sadrţavale sve traţene elemente iz tenderske dokumentacije, neće se razmatrati.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora.
Ponude dostaviti upakovane i zapeĉaćene sa naznakom "PONUDA ZA DODJELU KREDITA
- NE OTVARAJ".
Na koverti, je obavezno naznaĉiti naziv i adresu ponuĊaĉa, sa telefonskim brojem i brojem
faksa.
Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.
(1-12-10770-10)
12 - JANAB
OPĆINA GRUDE
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Općina Grude
Kontakt osoba: Srećko Mikulić
Adresa: Fra Gabre Grubišića 4
Poštanski broj: 88340
Grad: Grude
Identifikacijski broj: 27208304003
Telefon: 039/662-337, 660-915
Fax: 039/660-930
E-mail: opcina-grude@tel.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Prijevoz uĉenika u školskoj 2010/11. i 2011/12.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prikupljanje ponuda za prijevoz uĉenika na relacijama danim u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Od potpisa ugovora i do kraja školske 2011/12. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Izjava ponuditelja da će, ukoliko bude izabran za izvoĊaĉa, osigurati bankovno jamstvo za
dobro izvršenje posla na iznos od 10% od vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Nema
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Dokazi ponuditelja da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi
ĉlanka 23. Zakona o javnim nabavama ("Sluţbeni glasnik BiH 49/04). Priloţeni dokazi ne
mogu biti stariji od 3 mjeseca, a mogu biti originali i ovjerene kopije.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉlanku 24. ZJN što će biti sastavni dio tenderske dokumentacije
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Sukladno ĉlanku 25. što će biti propisano u tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Sukladno ĉlanku 26. ZJN što će biti posebno propisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, sukladno Zakonu i podzakonskim aktima i odluci VM o obveznom tretmanu domaćeg.
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u Sluţbi za opću upravu, branitelje iz
Domovinskog rata i društvene djelatnosti, Odjel društvenih djelatnosti, svakim danom od
07,00 do 15 ,00 sati uz predoĉen dokaz o uplati za tender.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM koju treba uplatiti na raĉun
3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Zagrebaĉke banke.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 24. 8. 2010. godine do 11,00 sati, na protokolu ugovornog tijela
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će biti 24. 8. 2010. godine u 12,00 sati u zgradi tijela uprave općine Grude,
Fr. G. Grubišića 4.
Investitor zadrţava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ĉlanku
12. ZJN i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuĊaĉima.
(1-12-10792-10)
12 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR TUZLA
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209390440007
Telefon: 035/303-655
Fax: 035/272-301
E-mail: info@ukctuzla.ba
Internet adresa: www.ukctuzla.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 01/1-49-1-741/10 od 12. 7. 2010. god.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga servisiranja autoklava, plazma sterilizatora i varilica za potrebe Javne
zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla.
LOT 1 SERVISIRANJE PARNIH AUTOKLAVA
COLUSSI
LOT 2
SERVISIRANJE PARNIH AUTOKLAVA
GETINGE
LOT 3 SERVISIRANJE PLAZMA STERILIZATORA
(STERAD NX)
LOT 4 SERVISIRANJE MAŠINA ZA ZAVARIVANJE
HS 1000 I HD 260
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Na period od 3 godine od dana zakljuĉenja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovarajućeg organa da ne postoje smetnje iz ĉlana
23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi kao i izmirene obaveze po osnovu javnih prihoda
ne mogu biti stariji od 3 mjeseca raĉunajući od trenutka dostavljanja ponude.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
70%
2.
vrijeme odziva na prijavu za kvar
3.
duţina garantnog roka
4.
uslovi plaćanja
20%
5%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti od momenta objavljivanja ovog obavještenja.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 58,50 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 sati u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski
kliniĉki centar Tuzla, zgrada Uprave - sala za sastanke.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do
16,00 sati na Expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla, uz
dokaz o uplati 58,50 KM nerefundirajućeg iznosa.
Uplata se vrši na Ţiroraĉun Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
broj 1321000307930097 kod NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla u svrhu otkupa tenderske
dokumentacije.
Sva, uz ponudu priloţena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije,
specificirana, sloţena i oznaĉena rednim brojevima, poĉev od rednog broja 1.
Ponude koje u svom sadrţaju ne budu imale sve traţene dokumente kao i neblagovremeno
dostavljene ponude bit će odbaĉene kao nepotpune i neće biti razmatrane.
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenoj koverti, sa punom adresom ponuĊaĉa, imenom kontakt
osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija".
Ponude dostaviti na adresu: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
sa naznakom:
"Nabavka usluga servisiranja autoklava, perilica, plazma sterilizatora, varilica, aparata za
pranje i dezinfekciju noćnih posuda i nabavka potrošnog materijala za potrebe ugovornog
organa - Ustanove".
Ponude se predaju liĉno na Expedit Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar
Tuzla ili poštom preporuĉeno.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe da prisustvuje po jedan
predstavnik ponuĊaĉa.
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla ne snosi nikakve troškove
ponuĊaĉa u otvorenom postupku. Naruĉilac zadrţava pravo da poništi nadmetanje ili odbije
ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ĉlanom 12. Zakona o javnim
nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH" 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06 i 12/09).
(1-12-10817-10)
12 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Donata Lugonja
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/395-413
Fax: 036/395-454
E-mail: info@ht.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava po Odluci Uprave broj D-3-20-30/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Usluga brze pošte. Pobliţi opis dat je u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Destinacije prema potrebi posla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
1 (jedna) godina od dana potpisivanja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno ĉl. 23. ZJN
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉl. 24. ZJN
Izvod iz sudskog registra, odnosno pravovaljan dokument o registraciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Da nije poslovao s gubitkom u 2008. i 2009. godini
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Uspješno iskustvo u realiziranju najmanje 2 ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost sliĉni
onima koji se odnose na predloţeni ugovor u prethodnoj godini. Detaljnje u tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
-
cijena
100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 24. 8. 2010. godine, na adresi Kneza Branimira bb, Mostar, Protokol,
svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati uz predoĉenje dokaza o uplati troškova za
tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM na raĉun 3381002202007207 kod UniCredit
Zagrebaĉke banke d.d. Mostar, s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje - usluga brze
pošte".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. god. do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana od dana zaprimanja ponude
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Mostar, Kneza Branimira bb, sala za sastanke, III kat
(1-12-10825-10)
12 - JANAB
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH AD
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRUĈJE SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10304-048/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
Operativno podruĉje Sarajevo
Kontakt osoba: Enisa Raţanica, tel. 033/751-213, Nedţad Ademaj, tel. 033/775-910
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 402369530009
Telefon: 035/751-111
Fax: 035/751-109
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj
15, soba broj 135 (protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a akcionarsko društvo
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
3EP-048/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prevoz uposlenika Elektroprenos BiH - Operativo podruĉje Sarajevo
Specifikacija sa zahtijevanim karakteristikama sadrţana je u tehniĉkom dijelu dokumentacije
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Definisana konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prevoz uposlenika Elektroprenos BiH - Operativo pudruĉje Sarajevo radnim danom na relaciji
Vijećnica - Blaţuj i obratno (cca 50 uposlenika)
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
KM 2.000,00/ EUR; 1.023,00
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, sa vaţnošću: opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ dostavlja izjavu da će u sluĉaju prihvatanja ponude i ugovaranja, obezbijediti
garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankovne garancije prvoklasne
poslovne banke na prvi poziv prihvatljive od strane naruĉioca, na iznos od 5% od vrijednosti
usluge bez PDV-a odmah po stupanja ugovora na snagu.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Iznos garancije za dobro izvršenje posla će biti dovoljan da osigura naknadu štete i troškova
ĉije nastajanje ugovorni organ moţe razumno oĉekivati u sluĉaju da dobavljaĉ prekrši
konkretan ugovor o javnoj nabavci.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- potvrda nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3
mjeseca)
- potvrda nadleţnog suda da ponuĊaĉ i odgovorno lice ponuĊaĉa nije u sudskom postupku
osuĊen za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja i da nije: proglašen krivim za
ozbiljan poslovni prekršaj u zadnjih pet godina (ne stariji od 3 mjeseca)
- uvjerenje o plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i
zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca)
- uvjerenje nadleţne poreske uprave o uredno izmirenim direktnim i indirektnim poreskim
obavezama (ne starije od 3 mjeseca)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavaljaĉa:
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
- ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima;
ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne
nabavke
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavljaĉ je duţan predoĉiti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove
ekonomske i finansijske sposobnosti u smislu odredbi iz ĉlana 25. stav (1) Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine
za taĉku b) dobavljaĉ prilaţe ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa
za taĉku c) dobavljaĉ dostavlja izjavu da mu ukupan ostvareni promet u posljednjoj
finansijskoj godini iznosi minimalno 300.000,00 KM
za taĉku d) dobavljaĉ prilaţe ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha za period ne duţi od
posljednje tri finansijske godine sa pozitivnim finanijskim rezultatom
Ĉlan 25. stav 2-dobavljaĉ je duţan dostaviti potvrdu poslovne banke da u prethodna tri
mjeseca nije imao blokirane transakcijske raĉune.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavljaĉ je duţan predoĉiti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove
tehniĉke, odnosno profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ĉl. 26. stav (2) taĉke a, b, c,
d, e i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; za taĉke a, b, c, d, e dobavljaĉ
prilaţe odgovarajuće dokumente - uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu
ovlaštenog organa, a za taĉku g) saopštenje/naznaka elemenata ugovora koje dobavljaĉ
namjerava podugovoriti.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
A)
Ekonomski elementi ponude (uĉešće 80%)
1.
ukupan iznos ponude
2. dostava izjave da će ponuĊaĉ u sluĉaju prihvatanja ponude i ugovaranja, obezbijediti
garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankovne garancije prvoklasne
poslovne banke, na prvi poziv prihvatljive od strane naruĉioca na iznos od 5% od ukupne
vrijednosti usluge bez PDV-a odmah po potpisu ugovora.
Bankovna garancija će biti osloboĊena od strane naruĉioca i vraćena prevozniku nakon
kompletnog završetka ugovornih obaveza naruĉioca
(ovaj zahtjev je eliminatoran)
B)
Tehniĉki elementi ponude
Opremljenost ponuĊaĉa da realizuje ugovor (10%)
1. Osnovne tehniĉke karakteristike usluge prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (
zahtjev je elimonatoran)
2. Dodatne karakteristike za koje nije postavljen poseban zahtjev u tehniĉkom opisu za
uslugu
3. Reference prevoznika, realizovani ugovori i njihova novĉana vrijednost za period od
posljednje 3 godine
4.
Dokaz o broju licenciranih autobusa traţenog kapaciteta
Kvalifikaciona struktura i iskustvo osoblja i kljuĉnog osoblja (10%)
1. Dokaz o broju vozaĉa u stalnom radnom odnosu i broju zaposlenih na odrţavanju sa
kvalifikacionom strukturom istih (ovjeren dokaz od PIO)
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉlanom 20 stav (1), taĉke b, c i d UPZ cjenovni preferencijalni tretman domaćeg
(10%) se primjenjuje iskljuĉivo u svrhu poreĊenja penuda u skladu sa ĉlanom 37. ZJN i
"Sluţbeni glasnik BiH", 49/04. i Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana
domaćeg "Sluţbeni glasnik BiH", 29/09 od 14. 4. 2009. godine.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki dobavljaĉ, koji je zainteresiran za uĉestvovanje u otvorenom postupku javne nabavke
broj 10304-048/10, duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće u otvorenom postupku.
Zahtjev za uĉešće u otvorenom postupku treba dostaviti na ovlašteni faks broj 033/751-109.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u
"Sluţbenom glasniku BiH" u prostorijama Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka, Operativno
podruĉje Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište broi 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00
sati, uz podnošenje potvrde o uplati troškova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za
uĉešće u otvorenom postupku.
Novĉana naknada za uplatu troškova tendera iznosi 50,00 + 17% PDV (8,50)=58,50KM /
30,00 EUR.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka br. raĉuna:
5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjaluĉka Banka a.d. Banja Luka)
Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa
naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 10304-048/10.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine izvršiti putem Nove Banjaluĉke banke, broj raĉuna:
5510010003400849 ili Raiffeisen banke broj raĉuna 1510450028020039, sa naznakom:
"otkup tenderske dokumentacije broj 10304-048/07: valuta KM".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na sluţbenim jezicima u BiH; engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu
ponuĊaĉa da opšti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je: 35 dana od dana objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci za
izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa u "Sluţbenom glasniku BiH".
PonuĊaĉi su duţni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju
kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zapeĉaćenoj koverti, poštom ili liĉno,
obraĊene u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Svaki primjerak ponude mora biti oznaĉen kao original ili kopija.
Na koverti treba biti napisana puna adresa ponuĊaĉa. Na koverti naznaĉiti: "Tender/otvoreni
postupak javne nabavke broj 10304-048/10, ponuda", sa naznakom "Ne otvarati".
U obzir će se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 6. 9. 2010. godine, 10,00 sati.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
Adresa prijema ponuda: Elektroprenos BiH - Operativno podruĉje Sarajevo, ul. Vilsonovo
šetalište br. 15, soba br. 135 (Protokol)
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Potrebno je (u skladu sa ĉlanom 15. ZJN) osigurati vaţnost ponude u trajanju od 90 dana
nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
Period vaţenja ponude ne moţe biti kraći od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se izvršiti dana 6. 9. 2010. godine u 13,00 sati u prostorijama
Elektroprenos a.d. B. Luka, Operativno podruĉje Sarajevo, ul Vilsonovo šetalište broj 15,
soba br. 129/II sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponuĊaĉa, uz
prethodno predoĉenje pismenog ovlaštenja za prisustvo otvaranju.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ĉlana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti
od kontakt osoba iz Odjeljka 1 (taĉka I.1).
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku dodjele ugovora, te zadrţava
pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimiĉno svaku ponudu i okonĉa postupak dodjele
ugovora u skladu sa ĉlanom 12. ZJN.
(1-12-10832-10)
12 - JANAB
VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
TRAVNIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Vlada Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona Travnik
Adresa: Staniĉna 43
Grad: Travnik
Identifikacijski broj: 423 613 565 0003
Poziv na broj 09001420(9)
Vrsta prihoda: 722631
Budţetska organizacija: 1103001
@iroraĉun: 338 000 2210020912 UniCredit banka) Općina Travnik, 091
Telefon: 030/518-091 ili 511-316 centr. (Sluţba)
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na kantonalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
LOT 1, 2. - Da, na period od dvije godine
LOT 3, 4, 5 i 6 - Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Plan javnih nabavki za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika
LOT 2
Usluge osiguranja automobila
LOT 3 Nabavka ogrijevnog drveta za sezonu grijanja
2010/2011. godina
LOT 4 Nabavku mrkog ugljena za sezonu grijanja
2010/2011. godina
LOT 5 Nabavka lignita ugljena za sezonu grijanja
2010/2011. godina
LOT 6 Nabavka loţ-ulja za sezonu grijanja 2010/2011.
godina
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
LOT 1 - cca 300.000 za jednu godinu
LOT 2 - cca 130.000 za jednu godinu
LOT 3 - cca 2.000 m3
LOT 4 - cca 1000 tona
LOT 5 - cca 500 tona
LOT 6 - cca 1.250.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Kantona Središnja Bosna
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
LOT 1 i 2 - na dvije godine
LOT 3, 4, 5 i 6 za sezonu grijanja 2010/2011.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prijave ponuĊaĉa će biti odbaĉene ukoliko ne dostave:
-
izjavu ponuĊaĉa o nepostojanju zakonskih smetnji za uĉešće u javnom nadmetanju
-
dokaz da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
- dokaz da ni ponuĊaĉ ni odgovorno lice nije osuĊeno u sudskom postupku za kršenje
zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja za period od 5 godina
- dokaz da je ponuĊaĉ izmirio poreske obveze - potvrda od porezne uprave i potvrda od
Uprave za indirektno oporezivanje)
-
dokaz da je ponuĊaĉ izmirio obaveze prema PIO/MIO (s prilogom spiska broja uposlenih)
-
dokaz da je ponuĊaĉ izmirio obaveze prema zdravstvenom osiguranju
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu s vaţećim propisima
LOT 1 i LOT 2 - da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za
predmetne usluge u skladu sa vaţećim propisima
Za sve lotove:
-
rješenje o upisu u sudski registar ili odobrenje za rad (ovjerene kopije)
-
ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- dokaz poslovne banke da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih godinu dana od dana
podnošenja zahtjeva
-
bilansa uspjeha za posljednje dvije godine
-
bilansa stanja za posljednje dvije godine
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
-
referenc lista posljednju godinu dana (za sve lotove)
- tehniĉka i profesionalna sposobnost za obavljanje navedenog posla (ljudski i materijalni
resursi) - prema tenderskoj dokumentaciji
- tehniĉke i druge karakteristike o kvaliteti ponuĊene robe (certifikati) - prema tenderskoj
dokumentaciji
Za LOT 1 i LOT 2 uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 ugovora ĉiji su karakter i
kompleksnost sliĉni traţenom
Za LOT 1 i LOT 2 - broj filijala koji ne moţe biti manji od 5 (pet)
- dokaz o traţenim karakteristikama - u skladu sa tenderskom dokumentacijm za svaki lot
posebno.
Svi dokazi (taĉke III.5. do III.8.) treba da su u originalu ili ovjerene fotokopije i ne smiju biti
starije od tri mjeseca.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za LOT 1 i LOT 2:
1.
visina osigurane svote/premije
60%
2.
uslovi i naĉin plaćanja premije
20%
3.
rok isplate osigurane svote
20%
LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6:
1.
cijena
80%
2.
rok isporuke od dana narudţbe
3.
uslovi i naĉin plaćanja
10%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija za svaki lot zasebno moţe se osigurati uz navĉanu naknadu od
30,00 KM i uplaćuje se na Ţiroraĉun 338 000 2210020912 UniCredit banka, svrha uplate: "Za
tenderska dokumentaciju", vrsta prihoda 722631, budţetska organizacija 1103001, općina
Travnik - 091, a moţe se preuzeti u zgradi Vlade SBK, Staniĉna 43, Travnik (pisarnica) ili
putem pošte uz zahtjev za dostavu putem faksa, a uz uplatnicu na tel./faks broj 030/518-091.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se daje na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se primaju u roku od 28 dana od dana objave obavještenja (do 23. 8. 2010. do 12,00
sati). Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom: "Ponuda - za LOT
________- ne otvaraj na adresu ugovornog organa (pisarnica-protokol).
Dokumentaciju obavezno sloţiti prema numeraciji iz obavještenja.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONU\AĈ
DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda odrţat će se dana: 23. 8. 2010. godine (ponedjeljak) sa poĉetkom u
13,00 sati (LOT 1 i LOT 2 u 13,00 sati - LOT 3 u 13,15 sati (LOT 4, LOT 5) 13,30 (LOT 6 u
13,45), u zgradi Vlade Kantona (sala na II. katu), Staniĉna 43, Travnik.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati po jedan ovlašteni predstavnik ponuĊaĉa koji svoje
ovlaštenje dokazuje u pismenoj formi.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
O rezultatima otvorenog postupka ponuditelji će biti pismeno obaviješteni, a za sve
informacije u svezi obavještenja o javnoj nabavci moţe se kontaktirati na kontakt telefon
030/518-091.
(1-12-10837-10)
12 - JANAB
OPĆINA KLJUĈ
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 05-49-2434-5/09
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Kljuĉ
Kontakt osoba: Rufada Kasedţić i Jasna Bašić
Adresa: Branilaca BiH 78
Poštanski broj: 79280
Grad: Kljuĉ
Identifikacioni broj: 4263220490004
Telefon: 037/661-100
Fax: 037/661-104
E-mail: opckljuc@bih.net.ba
Internet adresa: www.opcina-kljuc.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Bankarske usluge - otvaranje depozitnog i transakcijskog raĉuna
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţanje bankarskih usluga - otvaranje depozitnog i transakcijskog raĉuna
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Kljuĉ
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje potpisom ugovora i traje neograniĉeno
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od ukupne vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će, ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu
bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Definirano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Definirano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Definirano u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Definirano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriterijima definisanim u tenderskoj dokumentaciji
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti na pismeni zahtjev ponuĊaĉa najkasnije do 20. 8. 2010. god.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Prihvatljive ponude napisane na svim sluţbenim jezicima u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 09,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana krajnjeg roka za dostavljanje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 11,00 sati u zgradi organa uprave Općine Kljuĉ, kancelarija 9
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Podloga za izradu pisanih ponuda je tenderska dokumentacija koja se na pismeni zahtjev
ponuĊaĉa moţe obezbijediti kod ugovornog organa, kancelarija 15 b svakim radnim danom
od 08,00 do 15,00 sati do roka utvrĊenog u ovoj obavijesti.
PonuĊaĉ je duţan dostaviti sve traţene dokumente, svi dokumenti treba da budu sloţeni i
oznaĉeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane.
Ponude koje u svom sadrţaju ne budu imale sve traţene dokumente, bit će odbaĉene kao
nepotpune i neće biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehniĉke zahtjeve bit će
ocjenjivane prema kriterijima definisanim u taĉki 7.1 tenderske dokumentacije.
Zapeĉaćenu ponudu sa naznaĉenom punom adresom ponuĊaĉa dostaviti poštom ili liĉno na
adresu Općina Kljuĉ, Branilaca BiH 78, 79280 Kljuĉ, sa naznakom: "Ponuda za nabavku:
"Pruţanje bankarskih usluga - otvaranje depozitnog i transakcijskog raĉuna"... putem
otvorenog postupka - ne otvaraj.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuĊaĉi ili njihovi predstavnici na osnovu punomoći.
(1-12-10840-10)
12 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Urumović Boško
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvršewu usluge obaveznog osigurawa od autoodgovornosti putniĉkih i teretnih
vozila.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izvršewe usluge obaveznog osigurawa od autoodgovornosti putniĉkih i teretnih vozila.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema obrascu za cijenu ponude (Aneks 3) u tender dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Sjedište najpovoqnijeg ponuĊaĉa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Sukcesivno, prema dinamici ugovornog organa, u roku od jedne godine, raĉunajući od
datuma zakquĉewa ugovora.
Zapoĉiwe 20. 9. 2010. godine i završava 20. 9. 2011. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji.
Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog
organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007., 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izjavu o tehniĉkoj opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjerama obezbjeĊewa
kvaliteta i wegovoj opremqenosti i osposobqenosti i ispitivawa i istraţivawa (original).
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
3)
4)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 50,00%
uĉešće 20,00%
kvalitet usluge
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
rok izvršewa usluge
(maksimalno 10 bodova)
uĉešće 10,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 EUR, na osnovu
sqedećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
IBAN
BA:39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 25. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendesku dokumentaciju je gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 24. 11. 2010. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Urumović Boško
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
(1-12-10866-10)
12 - JANAB
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAĈKO-NERETVANSKE
@UPANIJE/KANTONA
MOSTAR
PONOVNA OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovaĉko-ne- retvanske
Ţupanije/kantona
Kontakt osoba: Vjekoslav Kordić, dipl. oec. 036/355-253;
Ivanka Drmaĉ, dipl. oec. 036/355-282
Adresa: Dubrovaĉka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227175700004
Telefon: 036/355-253
Fax: 036/355-251
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
LOT 3
Odabir depozitne banke za bankovne usluge za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja
Hercegovaĉko-neretvanske Ţupanije/kan- tona
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 3
Odabir depozitne banke za bankovne usluge za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja
Hercegovaĉko-neretvanske Ţupanije/kan- tona
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Kao u tender dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao u tender dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Kao u tender dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Uvjeti za sudjelovane - osobna situacija sukladno ĉlanku 23. Zakona o javnim nabavama
Bosne i Hercegovine:
Sukladno tender dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Uvjeti za sudjelovanje s- posobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno ĉlanku
24. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine:
Sukladno tender dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Uvjeti za sudjelovanje-ekonomska i financijska sposobnost sukladno ĉlanku 25. Zakona o
javnim nabavama Bosne i Hercegovine:
Sukladno tender dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Uvjeti za sudjelovanje-tehniĉka i profesionalna sposobnost sukladno ĉlanku 26. Zakona o
javnim nabavama Bosne i Hercegovine:
Sukladno tender dokumentaciji
Ugovorno tijelo moţe u pisanoj formi traţiti od ponuditelja pojašnjenje ili dopunu
dokumentacije koje je dostavio bez mijenjanja suštine svoje ponude.
Ne prilaganje bilo kojeg dokaza i izjave diskvalificira ponuditelja
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Ponovljeni otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Samo ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija:
-
cijena
90%
-
kamatna stopa po viĊenju
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tender dokumentacija se moţe preuzeti u objektu ugovornog tijela u Mostaru, Dubrovaĉka
bb svakim radnim danom od 9,00-15,00 sati, uz predoĉen dokaz o uplati naknade za tender
dokumentaciju u iznosu 20,00 KM po lotu, na raĉun broj 1610200011590046 kod Raiffeisen
Bank. d.d.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 09,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 25. 8. 2010. godine u 10,00 sati u prostorijama
Zavoda zdravstvenog osiguranja, Mostar, Dubrovaĉka bb.
Potrebno je pripremiti jednu ponudu u originalu.
Ponuditelji koji odluĉe nazoĉiti javnom otvaranju ponuda moraju imati ovlaštenja za
nazoĉnost.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuditelj prije preuzimanja tenderske dokumentacije duţan je predoĉiti dokaz o
uplati.
Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu ugovornog tijela u zatvorenoj
neprovidnoj kuverti, s toĉnim nazivom i potpunom adresom ponuditelja, zapeĉaćenu, s
potpisom ovlaštene osobe ponuditlja, s naznakom: "Ponuda za ___ ; ne otvarati
do_______" Nepotpune ponude neće biti razmatrane.
Nepravodobno podnesene ponude bit će vraćene ponuditeljima.
(1-12-10869-10)
12 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: @eqka Vukelić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-576, kancelarija 123
Faks: 051/244-576
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Pruţawe usluge zimske sluţbe na prvom gradskom podruĉju za 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013 - odrţavawe prohodnosti ulica, trotoara, mostova, trgova i drugih saobraćajnih
površina u zimskom periodu radi odvijawa bezbjednog i nesmetanog saobraćaja
Nabavka broj 20-404-233/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţawe usluge zimske sluţbe na prvom gradskom podruĉju za 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013 - odrţavawe prohodnosti ulica, trotoara, mostova, trgova i drugih saobraćajnih
površina u zimskom periodu radi odvijawa bezbjednog i nesmetanog saobraćaja
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Procijewena vrijednost: 500.000,00 KM sa PDV-om po godini
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Grad Bawaluka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Rok: 15. 3. 20103. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
5.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na period validnosti ponude (izuzev ako se traţi garancija)
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na rok izvršewa ugovora uvećan za 30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. ZJN-a
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
ovjerena fotokopija rješewa o upusu u sudski registar sa svim prilozima
-
ovjerena fotokopija licence za izvoĊewe radova niskogradwe
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- da je ponuĊaĉ ostvario pozitivno poslovawe u 2009. godini sa ostvarenim minimalnim
prihodom u iznosu od 1.500.000,00 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
-
da je ponuĊaĉ tehniĉki i profesionalno sposoban za obavqawe predmetne usluge
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Uplata 100,00 KM na Ţiro raĉun 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj
1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj: 20-404233/10".
Liĉno kancelarija 123 uz priloţenu uplatnicu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Podnose se na jednom od zvaniĉnih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova (kancelarija 14)
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godne u 13,00 ĉasova
Administrativna sluţba Grada Bawaluka (kancelarija 123)
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se sva traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u
jednu kovertu sa naznakom: "JAVNA NABAVKA 20-404-233/10" - "Pruţawe usluge zimske
sluţbe na prvom gradskom podruĉju za 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 - odrţavawe
prohodnosti ulica, trotoara, mostova, trgova i drugih saobraćajnih površina u zimskom
periodu radi odvijawa bezbjednog i nesmetanog saobraćaja - NE OTVARAJ".
Na samom otvarawu će se otvarati ponude svih ponuĊaĉa, a naknadnom kontrolom će se
utvrditi koji od ponuĊaĉa ispuwava kvalifikacione uslove, te će o tome biti obaviješten.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa danom 26. 8. 2010. godine
do 12,00 ĉasova na protokol Administrativne sluţbe Grada Bawaluka (kancelarija 14).
(1-12-10870-10)
12 - JANAB
JP "KOMUNALNO BRĈKO" DOO BRĈKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o.
Kontakt osoba: Mirza Salihović
Adresa: Studentska 13
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600244130005
Telefon: 049/216-349
Fax: 049/216-118, 049/216-349
E-mail: mirza.salihovic@komunalno.ba
jelena.bratanovic@komunalno.ba
Internet adresa: www.komunalno.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Na adresi pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom "NE OTVARATI- PONUDA ZA NABAVKU USLUGA
KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA" na adresu: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o.,
Studentska br. 13, 76100 Brĉko putem pošte ili donijeti liĉno na mjesto otvaranja ponuda do
roka naznaĉenog u taĉki IV.6. ovog obavještenja o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da, na tri godine od dana potpisivanja ugovora
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Okvirni sporazum o javnoj nabavci usluga kolektivnog osiguranja radnika JP "Komunalno"
Brĉko d.o.o.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika JP "Komunalno Brĉko" d.o.o., detaljnije dato
u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Brĉko Distrikt BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Tri godine od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora dokazati da nije iskljuĉen iz prava uĉešća u postupcima javnih nabavki u
sladu sa ĉlanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovaĉkom registru (detaljno opisano u
tenderskoj dokumentaciji) kojim se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave
odreĊenom djelatnošću.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji (detaljno opisano).
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji (detaljno opisano)
Napomena: Sva traţena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. PonuĊaĉi
trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije traţene dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni - okvirni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministra BiH uz priloţenu potvrdu Vanjskotrgovinske komore
BiH, detaljnije opisano u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM, a uplaćuje se na Ţiroraĉun
JP "Komunalno Brĉko" d.o.o. broj 141-601-00037359-17 (kod Bosna Bank International BH)
uz poziv na - vrstu prihoda 639000, šifra opštine 099. Obavezno navesti na uplatnici
broj/brojeve lota za koji se uplaćuje naknada.
Moţe se dobiti do 24. 8. 2010. godine do 15,00 sati.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 13,00 sati
JP "Komunalno Brĉko" d.o.o., Studentska 13, Brĉko
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj
dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o.
Kontakt osoba: Mirza Salihović
Adresa: Studentska 13
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600244130005
Telefon: 049/216-349
Fax: 049/216-349, 049/216-118
E-mail: mirza.salihovic@komunalno.ba
jelena.bratanovic@komunalno.ba
Internet adresa: www.komunalno.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o.
Kontakt osoba: Mirza Salihović
Adresa: Studentska 13
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600244130005
Telefon: 049/216-349
Fax: 049/216-349, 049/216-118
E-mail: mirza.salihovic@komunalno.ba
jelena.bratanovic@komunalno.ba
Internet adresa: www.komunalno.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o.
Kontakt osoba: Mirza Salihović
Adresa: Studentska 13
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600244130005
Telefon: 049/216-349
Fax: 049/216-349, 049/216-118
E-mail: mirza.salihovic@komunalno.ba
jelena.bratanovic@komunalno.ba
Internet adresa: www.komunalno.ba
(1-12-10872-10)
12 - JANAB
OPĆINA POSUŠJE
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Općina Posušje
Kontakt osoba: Ivica Ćorić, dipl. oec.
Adresa: Fra Grge Martića 30
Poštanski broj: 88240
Grad: Posušje
Identifikacijski broj: 4272141340004
Telefon: 039/681-035
Fax: 039/681-041
E-mail: ivica.coric@posusje.net
Internet adresa: www.posusje.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Ugovor o pruţanju usluga prijevoza Ċaka za školsku 2010/2011. godinu
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor broj 01-578-1/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prijevoz Ċaka u 2010/2011. godini.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Definirano u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje općine Posušje
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do završetka naredne školske godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Propisani u tenderskoj dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Propisani u tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Propisani u tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Propisani u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
naĉin plaćanja
uĉešće 30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati od 26. 7. 2010. godine. Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju
iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28 dana od dana objave obavijesti u "Sluţbenom glasniku BiH", tj. od 26. 7. 2010. godine do
23. 8. 2010. godine
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
60 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u zgradi Općine Posušje, sala broj 104, Fra Grge Martića br. 30 u 12,30
sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na Ţiroraĉun Općine Posušje broj
3382002200101010 kod UniCredit banke, Podruţnica Posušje, uz naznaku: vrsta prihoda
722599, poziv na broj: 0000000000.
Ponude predati osobno na protokol Općine Posušje ili dostaviti putem pošte na zapeĉaćenoj
koverti koja mora biti propisano zatvorena. Na prednjoj strani koverte napisati: "Ponuda po
otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa za prijevoz Ċaka u školskoj 2010/2011.
godini ". "Ne otvaraj do 23. 8. 2010. godine u 12,30 sati". Na poleĊini kuverte napisati punu
adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponuĊaĉa. Sve stranice ponude trebaju biti
numerirane.
Općina Posušje ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku.
Naruĉitelj zadrţava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelomiĉno svaku ponudu, poništiti
nadmetanje ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu s
ĉlanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
(1-12-10881-10)
12 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
Kontakt osoba: Adis Fajić, 036/449-124
Adresa: Stjepana Radića 33/III kat
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4200772980004
Telefon: 036/449-120
Fax: 036/449-122
E-mail: fmrpo@fmrpo.gov.ba
Internet adresa: www.fmrpo.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada softwarea za Informacijski sistem registra malih i srednjih poduzeća u Federaciji BiH
(ISR MSP)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada softwarea za Informacijski sistem registra malih i srednjih poduzeća u Federaciji BiH
(ISR MSP)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Izrada softwarea za Informacijski sistem registra malih i srednjih poduzeća u Federaciji BiH
(ISR MSP)
(prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije)
1 kom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Stjepana Radića 33/III kat, 88000
Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
180 dana od dodjele ugovora
Ili: zapoĉinje po zakljuĉivanju ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka
za dostavu ponuda
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim
pojedinaĉno ovjerenim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1.
ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za posljednje 3 (tri) godine
2.
potvrda banke o solventnosti raĉuna ponuĊaĉa u posljednje 2 (dvije) godine
3.
detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
-
dokazi iz ĉlana 26. Zakona o javnim nabavama
-
detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
finansijski dio ponude
2)
tehniĉki dio ponude
uĉešće 30%
uĉešće 70%
a) specifiĉno iskustvo ponuĊaĉa
na istim ili sliĉnim poslovima uĉešće 43% od 70%
b) adekvatnost predloţenog
rješenja i metodologija izrade
uĉešće 37% od 70%
c) kvalifikacije i kompetentnost
struĉnog osoblja uĉešće 20% od 70%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 20. 8. 2010. godine, bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se moţe predati na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 15,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
27. 8. 2010. godine u 12 i 30 sati
U sjedištu ugovornog organa, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadrţava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora
na temelju odredbi ĉlanka 12. stavak 1 b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Sluţbeni
glasnik BiH", broj 49/04) i ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem ponuĊaĉa u
nadmetanju.
Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuĊaĉa ugovorni organ će dostaviti svim
ponuĊaĉima.
Nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje i bit će vraćene neotvorene
na adresu ponuĊaĉa.
(1-12-10893-10)
12 - JANAB
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Adema Buće 102
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-376
Fax: 057/326-409
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ponovni otvoreni postupak
Odluka o javnoj nabavci broj: 17-11-16-2- 2489-1/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţanje usluga hotelskog smještaja
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 Pruţanje usluga hotelskog smještaja na podruĉju
grada Banja Luke
LOT 2 Pruţanje usluga hotelskog smještaja na podruĉju
Grada Sarajeva ili Istoĉnog Sarajeva
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Za LOT 1 podruĉju grada Banja Luke
Za LOT 2 podruĉje grada Sarajeva ili Istoĉnog Sarajeva
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovorni organ predviĊa zakljuĉivanje ugovora na 12 mjeseci, a najduţe do okonĉanje
procedure izbora najpovoljnijeg ponuĊaĉa za naredni period.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu dostaviti bankovnu garanciju za ponudu u iznosu od 2.000,00 KM za svaki lot
posebno, u skladu sa ĉlanom 16. ZJN i ĉlanom 16. UPZ.
Vrijeme vaţnosti bankovne garancija za ponudu odreĊuje se prema opciji ponude, a koja ne
moţe biti kraća od 60 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Povrat garancije izvršit će se u skladu sa ĉlanom 18. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama BiH.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa u skladu sa ĉlanom 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
dostaviti identifikacioni i PDV broj
- izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji preduzeća ili radnje
(ovjera kopije ne starija od 90 dana)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ĉlanom 25. ZJN.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa sa ĉlanom 26. ZJN.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, dostaviti relevantne dokaze
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 17. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
Napomena: Oni ponuĊaĉi koji su u prethodnom postupku otkupljivali tendersku
dokumentaciju, istu nisu duţni otkupljivati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Najmanje 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Nikole Tesle 59, Istoĉno Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvršiti na jedinstveni raĉun trezora BiH - depozitni
raĉun kod Unicredit Bank broj: 3380002210018390, sa svrhom doznake - otkup tenderske
dokumentacije za Drţavnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA). Uplatu popunjavati na sljedeći
naĉin:
- Broj poreskog obveznika: trinaestocifreni identifikacijski broj pravnog lica ukoliko uplatu
vrši pravno lice ili jedinstveni matiĉni broj graĊanina ukoliko uplatu vrši fiziĉko lice
-
Vrsta uplate: "0"
-
Vrsta prihoda: 722153
-
Općina: šifra općine prebivališta- sjedišta uplatioca
-
Porezni period: treba da odgovara datumu uplate
-
Poziv na broj: "0"
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javne nabavke, zadrţava
pravo da prihvati u potpunosti ili djelimiĉne ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poništi
javnu nabavku u skladu sa ĉl. 12. ZJN.
Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuĊaĉima.
Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuĊaĉa ugovorni organ će dostaviti svim
ponuĊaĉima.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponuĊaĉa,
lot na koji se odnosi ponuda, sa naznakom: "Ponuda za pruţanje usluga hotelskog
smještaja - ne otvarati" do 24. 8. 2010. godine do 13,00 ĉasova i bez prisustva komisije za
javne nabavke. Otvaranje ponuda je javno.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati i biće vraćene ponuĊaĉu.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Nikole Tesle bb
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-376
Fax: 057/326-409
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Nikole Tesle bb
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-376
Fax: 057/326-409
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Nikole Tesle bb
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-376
Fax: 057/326-409
(1-12-10901-10)
12 - JANAB
JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
ŠUMSKO GAZDINSTVO "PRIJEDOR" PRIJEDOR
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 01-2776/2010
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Šumsko gazdinstvo "Prijedor" Prijedor
Kontakt osoba: Vujanović @eqko, dipl. ek.
Adresa: Voţda KaraĊorĊa 4/II (zgrada "Jahorina osigurawe")
Poštanski broj: 79101
Grad: Prijedor
Identifikacioni broj: 4400632340004
Telefon: 052/242-911, 052/243-121
Faks: 052/243-122
E-mail: prijedor@sumers.org
Internet adresa: www.srsume.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Proizvodno-finansijski plan za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Zakupnina poslovnih prostorija
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Sadrţana u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1 Prijedor
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe dodjelom ugovora, a završava u roku 12 mjeseci.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa
- JIB - Poreska uprava RS ili IB - Uprava za indirektno oporezivawe BiH (ovjerene
fotokopije ne starije od 90 dana)
-
rješewe o upisu u sudski registar sa prilozima (ovjerene fotokopije ne starije od 90 dana)
- specifikacija prema tenderskoj dokumentaciji sa fiksnim jediniĉnim i ukupnim cijenama
izraţenim u KM (bez PDV-a)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 25. 7. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
20. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
1 mjesec ili 30 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine LOT 1 u 12,00 ĉasova
Voţda KaraĊorĊa 4/II, Projedor-zgrada "Jahorina osigurawe"
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 7,00 15,00 ĉasova, kao pod I.1.
Ponude sa dokumentacijom dostaviti u uredno zatvorenoj i zapeĉaćenoj koverti sa punim
nazivom ponuĊaĉa i adresom, kao i sa naznakom: "PONUDA ZA LICITACIJU BROJ 012776/10 SA NAZNAKOM ZA KOJI LOT - NE OTVARAJ!".
(1-12-10904-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 03-6-12/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap - za komercijalna pitanja;
Lejla Ĉaršimanović - za tehniĉka pitanja
Adresa: Safvet-bega Bašagića 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 032/449-666; 030/449-618
Fax: 032/449-636
E-mail: a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj 03-6-EDZE-OP-12/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţanje usluga na odrţavanju informatiĉke i telekomunikacione opreme Elektrodistribucije
Zenica
LOT 1
Pruţanje usluga na odrţavanju informatiĉke opreme ED Zenica
LOT 2
Pruţanje usluga na odrţavanju telekomunikacione opreme ED Zenica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Naveden u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Poslovne jedinice ED Zenica u ZE-DO i SB kantonu
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci (od dana navedenog u tenderskoj dokumentaciji)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim
nabavkama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima zemlje porijekla
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine ne smije biti
ispod 40.000,00 KM, a ako je ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od
godine 20.000,00 KM (vaţi za LOT 1)
- promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine ne smije biti
ispod 40.000,00 KM, a ako je ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od
godine 20.000,00 KM (vaţi za LOT 2)
- da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci od vremena izlaska
obavještenja o nabavci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 2 (dvije) godine a ako je
ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od godine najmanje 1 (jedan)
ugovor (za svaki lot pojedinaĉno)
- posjedovanje certifikata za servisiranje štampaĉa i to ili proizvoĊaĉa HP ili proizvoĊaĉa
Lexmark (certifikat ne smije biti stariji od 3 godine) - ponuĊaĉ moţe imati podugovaraĉa za
drugu vrstu štampaĉa za koje nije certificiran (vaţi za LOT 1)
- navod ponuĊaĉa da će vršiti ugradnju originalnih dijelova u štampaĉe proizvoĊaĉa
štampaĉa - HP, Lexmark, PSI 2024 (vaţi za LOT 1)
- navod dobavljaĉa da neće vršiti podugovaranje po predmetnom lotu, osim za stavke br.
17 i 18 gdje je to dozvoljeno (vaţi za LOT 2)
-
mora za LOT 2 imati na raspolaganju slijedeću opremu:
1.
analizator spektra za podruĉje 0,7- metarskih i 2 - metarskih veza
2.
wat-metar za emisione snage repetitora od 25 W,
3.
terensko vozilo,
4.
programski paket Herzmapper ili sliĉan, licenciran
- uspješno iskustvo u implementiranju sistema daljinskog nadzora sa Lookout aplikacijom u
prethodne tri godine (vaţi za LOT 2)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki ponuĊaĉ koji je zainteresovan za uĉešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu
nabavku roba, duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće na javnom nadmetanju na
ovlašteni faks broj 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti od 27. 7. 2010. godine na adresi Safvet-bega
Bašagića 6, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u kancelariji Sluţbe za komercijalne poslove, uz
podnošenje potvrde o uplati novĉane naknade za tendersku dokumentaciju, do 23. 8. 2010.
godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa uraĉunatim PDV-om.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank na raĉun broj
3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podruţnica Elektrodistribucija Zenica - otkup
tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-12/10, LOT br. __.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podruţnica
Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-12/10, LOT
broj __.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 8,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine
Zenica, Safvet-bega Bašagića 6
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda:
24. 8. 2010. godine
LOT 1 u 11,00 sati
LOT 2 u 11,30 sati
(1-12-10929-10)
12 - JANAB
RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: mr Zlatko Jeĉmenica, dipl. ing. geol., Rado Petriĉević, dipl. ek.
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-434, 774-285
Faks: 055/771-183
Internet adresa: www.riteugljevik.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak interni broj 87/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka detaqnih geoloških istraţivawa na prostoru leţišta "Ugqevik istok"
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskom dokumentu
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Rudnik i TE Ugqevik
RJ Rudnik
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija se dostavqa u formi bezuslovne bankarske garancije na iznos od 2% od vrijednosti
ponude na period vaţewa ponude (90 dana).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Garancija se dostavqa u formi bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 5% od vrijednosti
ugovora na period vaţewa ugovora (365 dana).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Dato u tenderskom dokumentu
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- ponuĊaĉ mora biti registrovan u sudskim ili trgovinskim registrima za obavqawe geoloških
istraţivawa
- ponuĊaĉ mora imati licencu/rješewe za izvoĊewe geoloških istraţivawa izdatu od strane
nadleţnog ministarstva Republike Srpske ili ekvivalentan dokument koji izdaje nadleţni
organ iz zemqe iz koje ponuĊaĉ dolazi
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
PonuĊaĉ mora imati pozitivan bilans uspjeha za poslovnu 2009. godinu.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
PonuĊaĉ mora imati minimalno jedan uspješno realizovan posao iz oblasti geoloških
istraţivawa na ugqu kao mineralnom resursu u proteklih 5 godina.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju sa uraĉunatim PDV-om iznosi 234,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
RZ "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik, Upravna zgrada - sala broj 116
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak
Tender broj: 87/10 (naziv tendera, naziv lota) - ne otvaraj". Na koverti obavezno naznaĉiti ime
ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve trošove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva ugovornom organu.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sqedeće raĉune:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeqina
Na devizni raĉun
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)
936 2419 00
Nova banka AD BIJELJINA
SWIFT: NOBIBA22
FIELD 59
(BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK
UGLJEVIK 76330
(1-12-10943-10)
12 - JANAB
JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Direkcija cesta Federacije d.o.o. BiH
Kontakt osoba: Branka Mujezinović, tel. 033/563-511, e-mail: bmujezinovic@jpdcfbh.ba,
Miralem Ĉebo, tel. 033/563-480, e-mail: emiralem@jpdcfbh.ba
Adresa: Terezija 54
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada tehniĉke dokumentacije-glavnog projekta: Sanacija klizišta na cesti M18, dionica:
Granica entiteta-Ban brdo-Simin Han, km 78+400
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Cesta M18, dionica: Granica entiteta-Ban brdo-Simin Han
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
45 dana od zakljuĉenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Period vaţenja 90 dana raĉunajući od roka za podnošenje ponuda.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da nema smetnji u smislu odredbe ĉlana 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Poĉev od 27. 7. 2010. godine, uz potvrdu o uplati 50,00 KM, svakim radnim danom u periodu
od 9,00 do 15,00 sati.
Broj raĉuna: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d. Sarajevo;
Svrha doznake: otkup TD-Izrada gl. projekta sanacija klizišta na cesti M18, dionica: Granica
entiteta-Ban brdo-Simin Han
Primalac: JP Direkcija cesta Federacije BiH
Vrsta prihoda: 722539
Zainteresirani dobavljaĉi imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je
preuzmu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
30. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana raĉunajući od isteka roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
30. 8. 2010. godine u 12,00 sati u sali za otvaranje ponuda na adresi ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadrţava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u skladu sa
ĉlanom 11. ZJN.
(1-12-10948-10)
12 - JANAB
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA HNK
UPRAVA ZA PUTEVE
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo saobraćaja i veza - Uprava za puteve HNK
Kontakt osoba: Adisa Rahimić
Adresa: Maršala Tita 91
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227286280004
Telefon: 036/514-810
Fax: 036/514-811
E-mail: Ministarstvo.prometa@gmail.com
Internet adresa: mpivhnz@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1 Sanacija regionalnog puta R - 435a/Potoci-Ćesim/,
dionica Rujište - Velika Poljana
LOT 2
Nadzor nad LOT-om 1
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Sanacija regionalnog puta R - 435a/Potoci-Ćesim/,
dionica Rujište - Velika Poljana
LOT 2
Nadzor nad LOT-om 1
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Bit će potpisana najviše 2 ugovora
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Regionalni put R - 435a /Potoci - Ćesim/
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
LOT 1 i LOT 2
180 dana od dodjel ugovora
Zapoĉinje momentom potpisivanja ugovora i završava nakasnije za 30 dana.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora da zadovolji uslove iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje
validnom dokumentacijom.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe koje su registrovane za
poslove koji su predmet nadmetanja.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Detaljnije opisano u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Detaljnije opisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
LOT 1
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
2)
garancija o kvaliteti izvršenih radova
LOT 2
uĉešće 80%
uĉešće 20%
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 23. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti svaki dan od 8,00 do 12,00 sati u Ministarstvu
saobraćaja i veza Uprava za puteve, Maršala Tita 91. Uplata se vrši na Ţiroraĉun broj
3380002200005953, vrsta prihoda 722631, budţetska organizacija 2401001 kod UniCredit
Bank Mostar, sa naznakom: "Otkup za tender LOT__".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Svi sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana ili 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 10,00, 10,30 sati
Ministarstvo saobraćaja i veza, Uprava za puteve
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉi su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvrĊenom u
obavijesti i tenderskoj dokumentaciji, ta da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04) i u tom smislu preuzmu obaveze i
odgovornosti koje iz njega proizlaze.
(1-12-10956-10)
12 - JANAB
JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREĈA" DIONIĈKO
DRUŠTVO TUZLA I
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE TK-a TUZLA
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost "Spreĉa" dioniĉko društvoTuzla i
Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona
Kontakt osoba: Subhija Hukić
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29/VII
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 42009143860001
Telefon: 035/250-063
Fax: 035/250-064
E-mail: spreca@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće/kantonalni organ uprave
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Geodetsko-hidrografsko snimanje dna i priobalja akumulacije "Modrac" sa obradom mjerenih
podataka
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Geodetsko-hidrografsko snimanje dna i priobalja akumulacije "Modrac" sa obradom mjerenih
podataka u cilju dobivanja podataka o visini nanosa mulja u odnosu na "nulto" stanje, te
usporedba sa prethodnim godinama, odnosno na teren na kome se nalaze naslage mulja
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
"Modrac", općine Lukavac, @ivinice i Tuzla.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
120 kalendarskih dana od datuma poĉetka vršenja usluga
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bankovna garancija (uslovi i tekst prema tenderskoj dokumentaciji)
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankovna garancija (uslovi i tekst prema tenderskoj dokumentaciji)
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi prema ĉlanu 23. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokazi prema ĉlanu 24. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokazi prema ĉlanu 25. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi prema ĉlanu 26. ZJN. navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Napomena:
Dokumentacija navedena pod III.5.,III.6., III.7. i III.8. je obavezna i eliminatorna.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se obezbijediti na adresi: Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića
29/VII, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati od 27. 7. 2010. do 24. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i moţe se uplatiti liĉno na
blagajni JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreĉa" d.d. Tuzla ili na Ţiroraĉun broj
1321000195010166 koji se vodi kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla.
Dobavljaĉi koji su uĉestvovali u neuspjelom prvom javnom nadmetanju predmetne nabavke,
tendersku dokumentaciju mogu preuzeti bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
31. 8. 2010. godine do 11,00 sati
Ponude se predaju neposredno na adresu ugovornog organa ili putem pošte. Ponude
prispjele nakon utvrĊenog vremena u obavještenju bit će vraćene dobavljaĉu u skladu sa
odredbama Zakona.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Izjava o vaţenju ponude u trajanju od 90 (devedeset) dana od isteka roka za prijem ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
31. 8. 2010. godine u 11,15 sati, u prostorijama JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreĉa" d.d.
Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29/VII Tuzla.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se moraju saĉiniti u skladu sa uputstvima za izradu ponude koja su sastavni dio
tenderske dokumentacije.
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenoj koverti sa punom adresom ponuĊaĉa, imenom kontakt
osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" ponuda za Geodetsko-hidrografsko snimanje dna i priobalja akumulacije
"Modrac" sa obradom mjerenih podataka.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje. Od dobavljaĉa se
prilikom ocjene mogu traţiti dodatna objašnjenja i informacije bez unošenja bilo kakvih
izmjena u sadrţaj ponude. Sva komunikacija izmeĊu ugovornog organa i dobavljaĉa će se
odvijati iskljuĉivo pismeno, putem faksa.
Sve ostale informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji.
(1-12-10969-10)
12 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
PONOVLJENA OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Boris Herceg, dipl. iur.
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88 000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 039/663-300 lok. 382; mobitel: 063/363-191
Fax: 039/663-380
E-mail: Boris.herceg@hteronet.ba
Internet adresa: www.eronet.ba i www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. i (Ured protokol telefon: 036/395-201, faks: 036/395-279)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. i (Ured protokol telefon: 036/395-201, faks: 036/395-279)
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Natjeĉaj broj D-3-19-9-1/10 od 8. 6. 2010. god.
Zastupanje za pruţanje usluga izvršenja svih potrebnih radnji na pribavljanju pravomoćnog
odobrenja za gradnju i uporabu objekata GSM baznih stanica i pristupnih putova za iste.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet nabave je izvršenje usluga kako slijedi:
LOT 1 - Zastupanje za pruţanje usluga izvršenja svih potrebnih radnji na pribavljanju
pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GSM baznih stanica i pristupnih
putova za iste, a na podruĉju Ţupanija ZH@, HNZ i HB@
LOT 2 - Zastupanje za pruţanje usluga izvršenja svih potrebnih radnji na pribavljanju
pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GSM baznih stanica i pristupnih
putova za iste, a na podruĉju Ţupanija S@, BP@, SB@ i ZD@
LOT 3 - Zastupanje za pruţanje usluga izvršenja svih potrebnih radnji na pribavljanju
pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GSM baznih stanica i pristupnih
putova za iste, a na podruĉju US@ i zapadni dio Republike Srpske
LOT 4 - Zastupanje za pruţanje usluga izvršenja svih potrebnih radnji na pribavljanju
pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GSM baznih stanica i pristupnih
putova za iste, a na podruĉju P@, T@, i Brĉko Distrikt
LOT 5 - Zastupanje za pruţanje usluga izvršenja svih potrebnih radnji na pribavljanju
pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GSM baznih stanica i pristupnih
putova za iste, a na podruĉju istoĉnog dijela Republike Srpske (istoĉna Bosna i istoĉna
Hercegovina)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema specifikaciji u natjeĉajnoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod toĉkom II.4.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostaviti posebno za svaki lot ili za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Okvirni ugovor. Jedna godina od dana potpisa ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da.
LOT 1-1.000,00 KM
LOT 2-2.500,00 KM
LOT 3-2.000,00 KM
LOT 4-2.000,00 KM
LOT 5-1.000,00 KM
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno ĉl. 23. ZJN
Detaljnije u natjeĉajnoj dokumentaciji.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉl. 24. ZJN
Detaljnije u natjeĉajnoj dokumentaciji.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Dokumentaciju o financijskoj i ekonomskoj sposobnosti ponuditelja.
a)
potvrda poslovne banke da raĉun nije blokiran u zadnjih 6 mjeseci
Detaljnije u natjeĉajnoj dokumentaciji.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
a) da je dobavljaĉ ishodio najmanje 10 suglasnosti i dozvola (urbanistiĉka suglasnost,
graĊevinska dozvola i uporabna dozvola)
b) da dobavljaĉ ima najmanje 2 uposlena na neodreĊeno vrijeme od kojih je najmanje jedan
diplomirani pravnik s najmanje 3 godina radnog iskustva
c) za lotove koji obuhvataju lokacije sa podruĉja RS-a (LOT 3 i LOT 5) dobavljaĉ mora da
bude odvjetnik ili odvjetniĉko društvo sukladno odredbama ĉlanka 46. stavak 1. Zakona o
opštem upravnom postupku RS-a (Izmjene i dopune Zakona o opštem upravnom postupku
RS-a, objavljene u "Sluţbenom glasniku RS-a", broj 50/10 od 4. 6. 2010. godine)
Detaljnije u natjeĉajnoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Za sve lotove otvorenog postupka Zastupanje za pruţanje usluga izvršenja svih potrebnih
radnji na pribavljanju pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GSM baznih
stanica i pristupnih putova za iste vrijede sljedeći kriteriji za dodjelu ugovora:
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Natjeĉajnu dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom (od 8:00 do 16:00
sati) prije isteka roka za podnošenje ponuda na adresi navedenoj u toĉki I.1 (Ured: Protokol)
uz predoĉenje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 100,00 KM na raĉun
3381002202007207 kod UniCredit Zagrebaĉke banke BH d.d. u korist JP HT d.d. Mostar s
naznakom: "Natjeĉajna dokumentacija za Zastupanje za pruţanje usluga izvršenja svih
potrebnih radnji na pribavljanju pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GSM
baznih stanica i pristupnih putova za iste". Samo oni ponuditelji koji otkupe natjeĉajnu
dokumentaciju mogu dostaviti svoje ponude. Ponuditelji koji su ranije otkupili dokumentaciju,
u ponovljenom postupku mogu je preuzeti besplatno.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Najkasnije do 25. 8. 2010. godine do 12:00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana od dana zaprimanja ponude
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12:10 sati
Mostar, Kneza Branimira bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naruĉitelj zadrţava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora
na temelju odredbi ĉlanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj
49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06) i ne snosi nikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem
ponuditelja u nadmetanju.
(1-12-10973-10)
12 - JANAB
KJKP "TOPLANE" SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJKP "Toplane-Sarajevo"
Adresa: Semira Frašte 22
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: PDV broj 200353740001
Telefon: 033/450-030
Fax: 033/450-527
E-mail: info@toplane-sa.co.ba
Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: KJKP Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Kontakt osoba za tehniĉka pitanja: Mubera Begić-@iga; za opšta i ekonomska pitanja:
Fatima Ganija
Adresa: Topal Osman-paše 22a
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
PDV broj: 200353740001
Telefon: 033/612-338, 450-030
Faks: 033/714-570
E-mail: toplane.nabavka@bih.net.ba
Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. - protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
JN 04/2010 - Fiziĉko obezbjeĊenje objekata
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 (dvanaest) mjeseci sa mogućnošću produţenja shodno odredbama okvirnog sporazuma
za period u trajanju od 3 godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od ukupne vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u
tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 17. 8. 2010.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju za domaće ponuĊaĉe je 100 KM,00 + PDV.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
2 mjeseca nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 11,30 sati
Topal Osman-paše 22A
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponuĊaĉi mogu podići uz pismeno ovlaštenje
firme i dokaz o uplati, na raĉun KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo broj 338-90022082827-07 UniCredit Bank d.d. Sarajevo, sa naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije
za JN 04/2010 ili direktno na blagajni Preduzeća, Semira Frašte 22, Sarajevo.
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente, navedene u tenderskoj dokumentaciji, a svi
dokumenti i sve stranice treba da budu oznaĉeni rednim brojevima, kako je navedeno u
tenderskoj dokumentaciji.
Ponuda se podnosi u dva primjerka: original i kopija
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku nuĊenja do zakljuĉenja
ugovora.
(1-12-10988-10)
12 - JANAB
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH - GAS" DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa "BH - Gas" d.o.o.
Kontakt osoba: za tehniĉki dio TD: Amra Sadović, dipl. ing.maš., za opšti dio TD: Amela
Mustafić, dipl. ecc.
Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200197860000
Telefon: 033/724-220
Fax: 033/661-621
E-mail: direkcija@bh-gas.ba
Internet adresa: www.bh-gas.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju magistralnog transportnog gasovoda Trţac
- Bosanska Krupa sa odvojcima za Bihać i Veliku Kladušu
2. Izrada projektne dokumentacije za polaganje PEHD cijevi za potrebe izgradnje optiĉkog
spojnog puta
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
1. Izrada kompletne projektne dokumentacije (Idejni i Glavni izvedbeni projekat) za
izgradnju magistralnog transportnog gasovoda Trţac - Bosanska Krupa sa odvojcima za
Bihać i Veliku Kladušu i Idejni/Glavni izvedbeni projekat pratećih nadzemnih objekata na
magistralnom gasovodu i odvojcima (GMRS Trţac i MRS-ovi za snabdijevanje općina Cazin,
Bosanska Krupa, Bihać, Velika Kladuša i Buţim). Ukupna duţina gasovoda sa odvojcima je
cca 90 km. Idejni i Glavni izvedbeni projekat treba biti uraĊen u takvom obimu da na osnovu
istih naruĉilac moţe dobiti urbanistiĉku saglasnost i odobrenje za graĊenje.
2. Izrada projektne dokumentacije trase PEHD cijevi za izgradnju optiĉkog spojnog puta uz
trasu gasovoda Trţac - Bosanska Krupa sa odvojcima za Bihać i Veliku Kladušu (za potrebe
BH Telecom-a). Idejni i Glavni izvedbeni projekat treba biti uraĊen u takvom obimu da na
osnovu istih BH Telecom moţe dobiti urbanistiĉku saglasnost i odobrenje za graĊenje.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Na osnovu roka iz ekonomski najpovoljnije ponude, maksimalno 14 mjeseci.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ mora dostaviti garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude. Garancija za
ozbiljnost ponude iznosi 2% od ponuĊene cijene i ne moţe biti manja od 2.000,00 KM.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ugovorni organ će od odabranog ponuĊaĉa traţiti garanciju za dobro izvršenje ugovora. U
tom smislu, svaki ponuĊaĉ obavezno uz ponudu treba dostaviti izjavu da će, ukoliko njegova
ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, obezbijediti garanciju poslovne banke za dobro
izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i to u roku od 10 dana od dana
obostranog potpisivanja ugovora.
Ugovorni organ će od odabranog ponuĊaĉa traţiti garanciju za avansno plaćanje (do maks.
20% od ukupne vrijednosti ugovora) ukoliko u njegovoj ponudi bude naznaĉeno avansno
plaćanje. U tom smislu, svaki ponuĊaĉ obavezno uz ponudu treba dostaviti izjavu da će,
ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija obezbijediti garanciju poslovne
banke na traţeni avans i to u roku od 10 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Po ĉlanu 23. stav 1. pod "a", "b", "c", "d", "e" i "f":
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena kopija sudskog rješenja o registraciji sa svim prilozima, ID broj i PDV broj.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans stanja i bilans uspjeha za 2008 i 2009. godinu.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema ĉlanu 26. stav 3. pod a, b, c, e, f i g. Detaljno uslovi prema ovom ĉlanu po pojedinim
taĉkama bit će objašnjeni u tenderskoj dokumentaciji i Uputama ponuĊaĉima
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 60%
2)
reference ponuĊaĉa
uĉešće 40%
Napomena: Detaljna razrada ovih kriterija data je tenderskoj dokumentaciji.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Primjena preferencijanog tretmana će se vršiti u skladu sa ĉlanom 37. Zakona o javnim
nabavkama BiH, Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama u skladu sa ĉlanom 20.
stav 1. i Odluci o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku
javnih nabavki objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 29 od 14. 4. 2009. godine.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 27. 8. 2010.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 200,00 KM.
U gore navedene iznose ukljuĉen je PDV.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti nakon objavljivanja u "Sluţbenom glasniku BiH"
na protokolu BH-Gas-a d.o.o. adresa: Hamdije Ćemerlića 2, Sarajevo ili će se dostaviti
putem pošte na pismeni zahtjev ponuĊaĉa i to tek nakon dostavljanja dokaza o uplati
novĉane naknade za tendersku dokumentaciju.
Uplata u KM se moţe izvršiti na transakcijski raĉun BH-Gasa 1549212000667287 kod
INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, sa naznakom: "Uplata za otkup tenderske
dokumentacije", sa obaveznom naznakom naziva javne nabavke i ponuĊaĉa.
Uplata se moţe izvršiti u EUR u protuvrijednosti 200,00 KM na transakcijski raĉun BH-Gasa:
IBAN: BA 39 1549212000667287, SWIFT Code: UPBKBA22, Acc. No.: 50101-200-504932
kod INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, sa naznakom: "Uplata za otkup tenderske
dokumentacije", sa obaveznom naznakom naziva javne nabavke i ponuĊaĉa.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
6. 9. 2010. najkasnije do 11,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
6 mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
6. 9. 2010. u 12,00 sati
Sala za sastanke BH-Gasa, Hamdije Ćemerlića 2, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sve potrebne informacije u vezi sa navedenim obavještenjem mogu se dobiti iskljuĉivo na
pismeni upit dostavljen na faks: 033/661-621, kontakt osobe su: za tehniĉki dio Amra
Sadović, dipl. ing. maš.; za opšti dio Amela Mustafić, dipl. ecc.
INFORMATION ABOUT PUBLIC PROCUREMENT
Services
Section I: The Contracting Authority
I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTACTING AUTHORITY
Enterprise: Gas producing & transporting company "BH-Gas" d.o.o.
Contact persons: Amra Sadovic, B. Sc. Mech. Eng. (technical part)
Amela Mustafić, B. Sc. Econ. (general part)
Address: Hamdije Cemerlica No. 2
Postal code: 71000
City: Sarajevo
Identification Number: 4200197860000
Phone: 00 387 33 724 220
Fax No.: 00 387 33 661 621
E-mail: direkcija@bh-gas.ba
Web Site: Iwww.bh-gas.ba
1.2. ADDRESS AT WHICH ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED
As mentioned under I.1.
I.3. ADDRESS AT WHICH TENDER DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED
As mentioned under I.1.
I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUESTS TO TAKE PART IN A PROCEDURE
ARE TO BE SUBMITTED
As mentioned under I.1.
I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 of the Law on Public Procurement)
Public enterprise
Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF THE CONTRACT:
Services
II.2. WILL A FRAMEWORK CONTRACT BE CONCLUDED? (Article 32 of the Law on Public
Procurement)
No
II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH A CONCRETE CONTRACT IS RECORDED AT
THE CONTRACTING AUTHORITY
1. Preparation of project documentation for construction of main gas pipeline Trţac Bosanska Krupa with two branches for Bihać and Velika Kladusa
2. Preparation of project documentation for PEHD pipeline laying for construction needs of
fiber optic cable connecting line
II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT
1. Preparation of complete project documentation (Basic and Detailed Design) for
construction of main gas pipeline Trţac - Bosanska Krupa with branches for Bihać and Velika
Kladusa and Basic/Detailed Design for related aboveground facilities on main gas pipeline
and branches (GMRS Trzac and MRSs for supply of Cazin, Bosanska Krupa, Bihać, Velika
Kladusa and Buzim municipalities). Total length of the gas pipeline including branches is
approximately 90 km. The Basic and Detailed Design should be made to such extent that the
same can obtain location and building approval by the Contacting Authority.
2. Preparation of project documentation of PEHD pipeline route for construction of fiber
optic cable connecting line along gas pipeline Trzac - Bosanska Krupa with branches for
Bihać and Velika Kladusa (required for BH Telecom). The Basic and Detailed Design should
be made to such extent that the same can obtain location and building approval by the BH
Telecom.
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT
According to the tender documentation.
II.6. PLACE OF GOODS DELIVERY OR LOCATION OF SERVICES OR WORKS
According to the tender documentation.
II.7. DIVISION INTO LOTS:
No
II.8. ARE VARIANTS ACCEPTABLE? (Article 17 of the Law on Public Procurement
No
II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR THE DATE OF EXECUTION
Based on the period from the most economically favourable offer, maximum 14 months.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. GUARANTEE AMOUNT FOR THE BID (Article 16 of the Law on Public Procurement)
Bidders must provide a guarantee of commercial bank for gravity of the bid. Guarantee for
gravity of the bid is 2% of the offered price and can not be less than 2,000.00 KM.
III.3. GUARANTEE AMOUNT FOR THE CONTRACT IMPLEMENTATION (Article 16 of the
Law on Public Procurement)
The Contracting Authority will request a guarantee for the benefit of the execution of the
contract from the selected bidder. In that light, each Bidder must submit a statement with its
bid stating that, if his bid to be selected as the best, will ensure a guarantee of the
commercial bank for the benefit of the execution of the contact in the amount of 10% of the
value of the contact within the period of 10 days after the Contract is mutually signed.
The Contracting Authority will request the advance payment guarantee (max. up to 20% of
the value of the Contract) from the selected Bidder, if such bid envisage advance payment. In
that light, each Bidder must submit a statement with its bid stating that, if his bid to be
selected as the best, will ensure a guarantee of the commercial bank on requested advance
payment within the period of 10 days after the Contract is mutually signed.
III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23 of the Law
on Public Procurement of BiH)
According to the Article 23, Paragraph 1 under items "a", "b", "c", "d", "e", and "f".
III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PROFESSIONAL ABILITY (Article 24 of the Law
on Public Procurement of BiH)
Certified copy of court registration with all enclosures, identification number, and VAT
number.
III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING OF
THE BIDDERS (Article 25 of the Law on Public Procurement of BiH)
The Balance Sheet and the Income Statement for 2008 and 2009.
III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL
ABILITY (Article 26 of the Law on Public Procurement of BiH)
According to Article 26, Paragraph 3 under items a, b, c, e, f and g. The detailed conditions
according to this Article will be explained in the tender documentation and instructions for
bidders.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE:
Open procedure
IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Article 34 of the Law on Public Procurement of BiH)
The most economically favourable offer based on the below stipulated evaluation criteria
(according to decreasing order)
1) Price - participation - 60%
2) References - participation - 40%
Note: details on these criteria are given in tender documentation.
IV.3. APPLICATION OF THE DOMESTIC PREFERENCES (Article 20 of the Instruction on
the Implementation of the Law on Public Procurement of BiH)
Implementation of the domestic preferences will be applied in accordance with the Article 37
of the Law on Public Procurement of BiH, Article 20 Paragraph 1 of the Instruction on
Implementation of the Law on Public Procurement of BiH and Decision on the obligatory use
of domestic preferences in the public procurement proceedings (Official Gazette of BiH No.
29 from 14th April 2009).
IV.4. CONDITIONS FOR TAKING OVER OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 of the Law
on Public Procurement of BiH)
Can be fulfilled by: 27th August 2010
Fee payable for tender documents: Yes, 200 KM (fee includes VAT)
Tender documents may be taken over after publishing of this Information in the Official
Gazette of BiH, in the premises of BH-Gas; address: Hamdije Cemerlica 2, Sarajevo or will
be dispached by post upon submission of written request of the Bidder and upon submission
of proof of fee payment.
Payment in KM can be made to the BH-Gas's bank account, No: 1549212000667287 (Intesa
Sanpaolo Bank Ltd BiH) with the following note "The payment for purchase of tender
documents", with an obligatory indication of subject of the public procurement and the
bidder.
Payment can be also made in EUR in the countervalue of 200 KM on BH-Gas's bank
account: IBAN BA 39 1549212000667287, SWIFT: UPBKBA22; Rem. acc. No. 50101-200504932 (Intesa Sanpaolo Bank Ltd BiH) with the following note "The payment for purchase of
tender documents", with an obligatory indication of subject of the public procurement and the
bidder.
IV.5. REQUIREMENTS RELATING TO THE LANGUAGE OF TENDERS (Article 8 of the Law
on Public Procurement of BiH)
One of the official languages in BiH.
IV.6. TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF THE BIDS/REQUESTS TO PARTICIPATE
6th September 2010 by 11:30 a.m. the latest
IV.7. MINIMUM TENDER/BID VALIDITY PERIOD
6 months after deadline for submission of tenders.
IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING
Date: 6th September 2010 at 12:00.
Place: BH-Gas, Hamdije Cemerlica 2, Sarajevo (Conference Room)
SECTION V: ADDITIONAL INFORMATION
All necessary information about this Invitation may be obtained in writen way submitted by
fax: 00 387 33 661 621. Contact persons: Mrs. Amra Sadovic, B.Sc.Mech (technical part) and
Mrs. Amela Mustafic, B.Sc.Econ (general part).
(1-12-10989-10)
12 - JANAB
HRVATSKA POŠTA DOO MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ OR-3-6-3/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Vesna Soldo
Adresa: Tvrtka Miloša bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270280004
Telefon: 036/445-012
Fax: 036/445-053
E-mail: vesna.soldo@post.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
Nabava usluge Revizija financijskih izvješća Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za godinu koja
završava na dan 31. 12. 2010.
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o nabavi usluge OR - 3-6-3/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za
nabavu usluge Revizija financijskih izvješća HP d.o.o. Mostar za godinu koja završava na
dan 31. 12. 2010.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša bb Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 10% od vrijednosti ugovora
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Kriterij najniţe cijene tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Dokumentacija za javno nadmetanje se moţe preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do
16,00 sati na adresi ugovornog tijela, ured protokola broj 31 uz predoĉenje dokaza o uplati
novĉane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 30,00 KM na Ţiro raĉun broj
3381002202006334 kod UNICREDIT BANK d.d. Mostar, s naznakom za: "Uplata za troškove
tenderske dokumentacije OR- 3-6-3/10 - Nabava usluge Revizija financijskih izvješća HP
d.o.o. Mostar" za godinu koja završava na dan 31.12. 2010.
Zainteresirani ponuĊaĉi koji nisu u mogućnosti preuzeti dokumentaciju na navedenoj adresi
trebaju poslati pismeni zahtjev sa punim nazivom, adresom, brojem telefona i telefaksa
ponuĊaĉa, imenom i prezimenom osobe na koju će se nasloviti pošiljka i kopiju dokaza o
uplati gore navedene naknade, na adresu ugovornog tijela nakon ĉega će im dokumentacija
biti poslana poštom.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se dostavljaju u jednoj zapeĉaćenoj omotnici na adresu ugovornog tijela s
naznakom: "NE OTVARAJ, PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK, TENDER BROJ OR- 3-63/10". U obzir će se uzeti ponude koje stignu do 25. 8. 2010. do 13,00 sati.
Ponude koje stignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i neotvorene će biti
vraćene ponuditelju.
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
25. 8. 2010. u 13,05 sati.
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar,Tvrtka Miloša bb,Velika sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumenti za ispunjenje svih uvjeta bit će detaljno precizirani u tenderskoj dokumentaciji.
(1-12-10998-10)
12 - JANAB
OPŠTINA NOVI GRAD
REPUBLIKA SRPSKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Novi Grad
Kontakt osoba: Vidović Jadranka
Adresa: Petra Koĉića 2
Poštanski broj: 79220
Grad: Novi Grad
Identifikacioni broj: 4400764840006
Telefon: 065/620-810
Fax: 052/751-540
E-mail: javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa: www.opstina-novigrad.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Usluga prevoza uĉenika u školskoj godini 2010/2011. na linijama navedenim u LOT I i LOT II,
broj 01-404-99/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT I
Linije Novi Grad - Rašće, M. K. Rujiška, Radomirovac, Jahovica, Agići, Kršlje i obratno
LOT II
Linija Novi Grad - Blatna, Petrovići, Rašće, Dubovik i obratno
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji (predmjeru) u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Opština Novi Grad
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Školska godina 2010/2011. godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ozbiljnost ponude se ne traţi.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni (domaći razredi)
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Uputstvom o izmjeni i
dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 24/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 23. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tcndersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM.
Novĉanu nakanadu uplatiti na Ţiro-raĉun opštine Novi Grad kod Nove banke, broj: 55500701225252-25 svrha doznake: Uplata za tendersku dokumentaciju za Usluge prevoza uĉenika
u školskoj 2010/2011. godini, vrsta prihoda 722521, budţetska organizacija 0011140, opština
011.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Sala br. 16 u Opštini Novi Grad, Petra Koĉića br. 2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda i njena kopija sa peĉatom ili potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj
koverti, sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati sljedeće:
"Ponuda za usluge prevoza u školskoj godini 2010/2011" LOT ________ - NE OTVARATI s
tim da se na koverti obavezno naglasi broj lota na koji se ponuĊaĉ prijavljuje. PonuĊaĉi mogu
podnijeti ponudu na jedan ili oba lota. Ponude dostaviti za svaki lot posebno. Ukoliko
ponuĊaĉ podnosi ponudu za oba lota prilaţe samo jednu opštu dokumentaciju (original i
kopiju) i onoliko financijskih ponuda za koliko se lotova prijavljuje. Ponuda treba da sadrţi sve
dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u
formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana,
potpisana i sloţena redoslijedom koji je dat u tenderskoj dokumentaciji sa jasno definisanim
sadrţajem. Svi listovi ponude (osim garantnih dokumenata) moraju biti ĉvrsto uvezani, sa
oznaĉenim stranicama i parafirani ili potpisani od lica koja su ovlaštena da zastupaju
dobavljaĉa. Navedeni lotovi su neovisni jedan od drugog.
(1-12-11001-10)
12 - JANAB
OPŠTINA BIJEQINA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ SKP-27 (5 LOTOVA)/10
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Bijeqina
Kontakt osoba: Tomica Stojanović
Adresa: Trg kraqa Petra I KaraĊorĊevića 1
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400358930002
Telefon: 055/233-176
Faks: 055/210-162
E-mail: javnab.sobijeljina.org
Internet adresa: www.sobijeljina.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odrţavawe-pošqunĉavawe nekategorisanih puteva na podruĉju opštine Bijeqina tokom
2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Odrţavawe-pošqunĉavawe nekategorisanih puteva na podruĉju opštine Bijeqina tokom
2010. godine
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Bijeqina
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da,
LOT 1
Odrţavawe-pošqunĉavawe nekategorisanih puteva - zapadni dio opštine Bijeqina
LOT 2
Odrţavawe-pošqunĉavawe nekategorisanih puteva - jugoistoĉni dio - 1 opštine Bijeqina
LOT 3
Odrţavawe-pošqunĉavawe nekategorisanih puteva - sjeveroistiĉni dio opštine Bijeqina
LOT 4
Odrţavawe-pošqunĉavawe nekategorisanih puteva - jugoistoĉni dio - 2 opštine Bijeqina
LOT 5
Odrţavawe-pošqunĉavawe nekategorisanih puteva - sjeverni dio opštine Bijeqina
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Neće se prihvatiti alternativne ponude.
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Od dana potpisivawa ugovora do 31. 12. 2010. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršewe posla u iznosu od 5% od bruto vrijednosti
ugovora za svaki lot.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz prema ĉlanu 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići uz prethodnu uplatu od 50,00 KM za svaki lot na
raĉun javnih prihoda Opštine Bijeqina kod Nove banke a.d. Bawa Luka, Filijala Bijeqina broj
555-001-00002959-16 ili Pavlović international Bank Bijeqina broj 554-001-00003953-56,
vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke i lota.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina zakquĉno sa 23.
8. 2010. godine do 11,30 ĉasova, bez obzira na naĉin dostave - vidjeti taĉku I.4.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalni vremenski period vaţnosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvarawe ponuda će se komisijski izvršiti dana
23. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova u prostorijama Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u
jednu kovertu sa naznakom: "Odrţavawe-pošqunĉavawe nekategorisanih puteva na
podruĉju opštine Bijeqina tokom 2010. godine" - NE OTVARAJ (sa naznakom lota).
Otvarawu ponuda moţe prisustvovati jedan predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštewe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa 23. 8. 2010. godine do 11,30
ĉasova na pisarnicu Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina.
(1-12-11008-10)
12 - JANAB
OPŠTINA ISTOĈNO NOVO SARAJEVO
PONOVQENO OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 01/I-013-544-1/1
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Istoĉno Novo Sarajevo
Kontakt osoba: Lenka Tuševqak
Adresa: Stefana Nemawe 2
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4400546420003
Telefon: 057/342-336
Faks: 057/340-710
E-mail: info@opstinains.net
Internet adresa: www.opstinains.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretawu ponovqenog postupka javne nabavke broj: 01/I-013-544-1/10 od 20. 7.
2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoqnije banke za kreditno zaduţewe Opštine Istoĉno Novo Sarajevo za nastavak
izgradwe sportske dvorane po glavnom projektu i realizaciju projekta komunalne
infrastrukture na podruĉju Opštine u skladu sa Akcionim planom.
Rok otplate 7 godina: visina anuiteta nepromjewiva, osim u sluĉaju promjene zvaniĉnog
krusa Eura i Euribora (6-mjeseĉni Euribor); naĉin obezbjeĊewa je mjenica.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dugoroĉni kredit u iznosu od 3.000.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Poslovna jedinica banke
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe zakquĉewem ugovora, a završava se nakon otplate kredita
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća ne mogu ostvariti ponuĊaĉi koji su po ĉlanu 23. ZJN iskquĉeni iz prava
ugovarawa o javnim nabavkama.
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo uĉešća ne mogu ostvariti ponuĊaĉi koji nisu registrovani za obavqawe navedne
djelatnosti.
Da, kao u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Samo najniţa cijena koju ĉini:
-
ukupan iznos kamata na kraju ugovornog perioda, prikazan u anuitetnom planu i
-
iznos za troškove obrade kredita
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti do 3 dana po zahtjevu.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM.
@iro raĉun broj; 568-803-12000002-44, kod Balkan Investment Bank a.d. Bawa Luka
Vrsta prihoda. 722521
Poziv na broj: 088
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu saĉiniti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
6. 9. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
6. 9. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Zgrada Opštine Istoĉno Novo Sarajevo
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Otvarawu ponuda moţe prisustvovati predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštewe.
Dodatne informacije se mogu dobiti na sqedećoj adresi:
Opština Istoĉno Novo Sarajevo,
kancelarija 30,
Stefana Nemawe 2,
71123 Istoĉno Sarajevo.
REPEATED PROCUREMENT NOTICE
Number: 01/I-013-544-1/10
Service
I. CONTRACTING BODY
I.1. THE FULL NAME AND ADRESS OF THE CONTRACTING BODY
Organization: MUNICIPALITY EAST OF NEW SARAJEVO
Contact person: Lenka Tusevljak
Address: STEFANA NEMANJE 2
ZIP code: 71123
Town: EAST SARAJEVO
Identification number: 4400546420003
Telephone: 057/342-336
Fax: 057/340-710
E-mail: info@opstinains.net
Web-sito: www.opstinains.net
I.2. KIND OF CONTRACTING BODY
Administrative body at the local level.
II. DESCRIPTION OF THE CONTRACTING SUBJECT
The decision to launch a repeat of the public procurement code: 01/I-013-544-l/10 of 20. 7.
2010.
Selection of the best Bank for the credit debit of Municipality East of New Sarajevo in the
amount of 3 milion KM (convertible marks) for the continued construction of sports halls in the
main project and the implemeritation of municipal infrastructure projects in the area of the
municipality in accordance with the Action Plan.
Repayment period of 7 years, height installment invariably, except in case of change of the
official exchange rate and EURIBOR Euro (six-months Euribor).
III. PARTICIPATION CONDITIONS
III.5. PARTICIPATION CONDITIONS - PERSONAL STATE
According to Article no. 23 of the Law on Public Procurements of Bosnia and Herzegovina.
III.6. PARTICIPATION CONDITIONS - THE COMPETENCE TO CARRY OUT
PROFESSIONAL ACTIVITIES
- as in the tender documents
- the decision on the entry inlo the court register
- the licence to perform banking transfers issued by the Banking Agency or another
authorized institution
IV. PROCEDURE
IV.l. TYFE OF PROCEDURE - OPEN
IV.2. CRITERIA FOR AWARDING THE CONTRACT
Only the lowest price, consisting of the total amount of the interest at the end of the
contracted period, outlined within an annuity plan + the amount of the credit processing costs
IV.3. APPLICATION OF THE PREFERENTIAL TREATMENT OF THE LOCAL
Yes, according to The Instruction on the Enforcement of the Law on Public Procurements of
Bosnia and Herzegovina (the Gazette of Bosnia and Herzegovina no. 3/05 and 24/09) and
The Decision of the Council of Ministers (the Gazette of Bosnia and Herzegovina no. 29/09),
10%.
IV.4. CONDITIONS FOR GETTING THE TENDER PAPERS
The tender papers can be taken personally' at the window-hall of the Municipality of
Municipality New of East Sarajevo or, at a request of a provider, by registered mail. The
pecuniary compensation to the amount of 50,00 KM (convertible marks) for the tender papers
is to be payed to the giro account no. 568-803-12000002-44, receipt type no. 722521,
opened with Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka, municipality code no. 088, budget
organization no. 9999999.
IV.6. OFFER ACCEPTANCE TERM
06th September, 2010, until 12,00 o'clock
IV.7. MINIMUM PERIOD OF TENDER VALIDITY WHICH A BIDDER IS OBLIGED TO
PROVIDE
90 days after the deadline for tender submitting.
IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING
Date: 06th September, 2010 at 13,00 o'clock
Place: Municipality East of New Sarajevo
(1-12-11012-10)
12 - JANAB
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZENIĈKODOBOJSKOG KANTONA
ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Zeniĉko-dobojski kanton, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Kontakt osoba: Eldin Durmić
Adresa: Kuĉukovići 2
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218335330005
Telefon: 032/409-519
Fax: 032/409-519
E-mail: minobzdk@bih.net.ba
Internet adresa: www.zdk.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o prijevozu uĉenika osnovnih škola u općinama Zenica, Kakanj i Maglaj na podruĉju
Zeniĉko - dobojskog kantona u školskoj 2010/2011. godini.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prijevoz uĉenika osnovnih škola na podruĉju općina Zenica (relacije: Pojske -Stranjani Pojske i Lukovo polje - Zenica - Lukovo polje); Kakanj (relacija: Javor -Termoelektrana Javor) i Maglaj (relacija: Domislica - Novi Šeher - Domislica) u školskoj 2010/2011. godini.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje općina Zenica, Kakanj i Maglaj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Školska 2010/11. godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
5% od godišnje vrijednosti ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu se ĉlanom 23. ZJN i tenderskom dokumentacijom
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih potkriterija:
1)
cijena
70%
2)
uslovi i naĉin plaćanja
30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 23. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
Uplata se vrši na transakcijsi raĉun Budţeta Zeniĉko-dobojskog kantona broj 134-0100000001672, sa naznakom: "Tenderska dokumentacija za prevoz uĉenika", vrsta prihoda
722631, šifra općine 103, budţetska organizacija 2201001.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine sa poĉetkom u 12,30 sati,
Metalurški institut "Kemal Kapetanović", Zenica, prostorije Odsjeka za poslove saobraćajne
edukacije, Travniĉka cesta 6, Zenica
Aneks A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Zeniĉko-dobojski kanton, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Kontakt osoba: Arnel Mešić
Adresa: Travniĉka cesta 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218335330005
Telefon: 032/409-519
Fax: 032/409-519
E-mail: minobzdk@bih.net.ba
Internet adresa: www.zdk.ba
(1-12-11014-10)
12 - JANAB
MUP KANTONA SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: za pravna pitanja: Polimac Samir, za komercijalne elemente: Vlaĉić Sabina,
Škobalj Semir, Kurtić Ismail i Mešić Amela
Adresa: La Benevolencija 16
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200220350006
Telefon: 033/286-912 za pravna pitanja, 033/286-940 za komercijalne elemente, 286-959 za
tehniĉke elemente
Fax: 033/655-917
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 7
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Sukcesivno pruţanje usluga popravke motornih vozila
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 - usluge popravke motornih vozila marke LADA
LOT 2 - usluge popravke motornih vozila marke ŠKODA
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkim karakteristikama i koliĉinama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
MUP Kantona Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, svaki LOT je nezavisan za evaluaciju i ugovaranje.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Rok iz ponude
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. Dokazi ponuĊaĉa da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u
smislu odredbi u ĉlanu 23. stav (1) taĉke a, b, c, d, e, f i g. Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04). Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji
od 3 (tri) mjeseca. Detaljno pojašnjeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1. Ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima
koje nije starije od 3 (tri) mjeseca
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak - ponovni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Izbor dobavljaĉa i dodjela ugovora vršit će se kao ekonomski najpovoljnija ponuda uz
primjenu potkriterija:
1.
cijena
2.
rok pruţanja usluge od momenta narudţbe
3.
uslovi i naĉin plaćanja
4.
50%
20%
10%
garancija na ugraĊene originalne dijelove i
izvršene usluge 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude, ponudioci mogu podići u MUP-u Kantona
Sarajevo, Sektor za podršku, soba 14, Zmaja od Bosne 9.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. (ponuĊaĉi koji su
uĉestvovali u prethodnom postupku su osloboĊeni plaćanja).
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici koji su sluţbeni u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije, na kojima će ĉitko napisati:
ORIGINAL PONUDA I KOPIJA PONUDA. Ponuda i kopije sa peĉatom i potpisom trebaju biti
zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati
sljedeće rijeĉi: Ponuda za sukcesivno pruţanje usluga
LOT 1 - usluge popravke motornih vozila marke LADA
LOT 2 - usluge popravke motornih vozila marke ŠKODA
Navesti LOT na koji se odnosi ponuda, ne otvarati do 31. 8. 2010. godine do 16,00 sati.
Ponude dostavljati na adresu Zmaja od Bosne broj 9, Sektor za podršku, soba broj 7. U obzir
će se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 31. 8. 2010. do 15,00 sati (liĉno ili poštom).
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
31. 8. 2010. godine u 16,00 sati
Zmaja od Bosne 9, sala Jedinice za saobraćaj. Otvaranju ponuda moţe prisustvovati po
jedan predstavnik ponuĊaĉa, samo na osnovu pismenog ovlaštenja.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na raĉun broj
3380002210019263, depozitni raĉun Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, budţetska organizacija 1701001, općina 077)
(1-12-11038-10)
12 - JANAB
UNION BANKA DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Union banka d.d. Sarajevo
Kontakt osoba - pravna pitanja: Nedţad Tirić - telefon 033/561-029
Struĉna pitanja: Nedţad Tirić - telefon 033/561-029
Adresa: Dubrovaĉka 6
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200640130001
PDV broj: 200640130001
Telefon: 033/561-000
Fax: 033/219-201
E-mail: nedzad.tiric@unionbank.ba
Internet adresa: www.unionbank.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a dioniĉko društvo
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Obavještenje o nabavci broj PO: 11/4-13-3631 od 20. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Usluge fiziĉke zaštite u objektima banke na teritoriji
FBiH
LOT 2 Usluge zaštite i prevoza novca i drugih vrijednosnih
papira
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća u otvorenom postupku imaju oni ponuĊaĉi koji obezbijede pismene dokaze da
nemaju smetnji za uĉešće u skladu sa ĉlanom 23. ZJN (taĉke a, b, c. d, e i f). Navedeni
dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1. Za LOT 1. i 2.
Ovjerena fotokopija aktualnog izvoda iz sudskog registra da mogu obavljati predmetnu
djelatnost, identifikacioni i porezni broj Navedeni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca na
dan 30. 6. 2010. godine
2. Za LOT 1. i 2.
Odobrenje za rad nadleţnog kantonalnog organa unutrašnjih poslova, a za podruţnice
odobrenje za rad od kantonalnih organa unutrašnjih poslova prema sjedištu podruţnice
upisane u sudski registar, ĉlan 9. Zakona o agencijama i unutrašnjim sluţbama za zaštitu
ljudi i imovine ("Sluţbene novine Federacije BiH", broj 78/08)
3. Za LOT 1. i 2.
Ovjerene fotokopije upisa sjedišta podruţnica ponuĊaĉa u Sarajevu, Mostaru, Goraţdu,
Tuzli, Zenici, Travniku i Bihaću.
PonuĊaĉi koji na dan objavljivanja ovog obavještenja nemaju registrovane podruţnice u
Sarajevu, Mostaru, Goraţdu, Tuzli, Zenici, Travniku i Bihaću ne mogu uĉestvovati na ovom
tenderu.
Podugovaranje ponuĊaĉa sa drugim agencijama za zaštitu koje imaju sjedišta podruţnice u
nekim od navedenih mjesta kako bi mogli na taj naĉin zadovoljiti traţeni uslov nije dozvoljeno
i takve ponude se neće razmatrati.
PonuĊaĉi koji nemaju interventnu jedinicu u gradovima u kojim Banka ima poslovne jedinice
ne mogu uĉestvovati u ovom tenderu.
PonuĊaĉi koji nemaju pruţenih usluga najmanje u 5 banaka ne mogu uĉestovati na tenderu.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Za LOT 1. i 2.
Bilans uspjeha i stanja za 2009. godinu
Za LOT 1. i 2.
Potvrda banke u kojim ponuĊaĉ ima otvorene transakcijske raĉune da isti u posljednja tri
mjeseca nije bio blokiran.
Za LOT 1. i 2.
Ugovor o osiguranju/polisu/ od odgovornosti za štetu poĉinjenu ugovornim stranama ili trećim
licima u obavljanju poslova fiziĉke ili tehniĉke zaštite.
PonuĊaĉi koji nemaju polisu od odgovornosti za štetu priĉinjenu ugovornim stranama ili
trećim licima u obavljanju fiziĉke ili tehniĉke zaštite neće se razmatrati.
Za LOT 1. i 2.
Izjavu ponuĊaĉa o ukupnom prometu za 2008 i 2009. godinu.
PonuĊaĉi ĉiji ukupan promet u 2009. godini iznosi manje od 10.000,000,00 KM ne mogu
uĉestvovati na tenderu.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1.
Za LOT 1. i 2.
PonuĊaĉi su duţni da, radi dokazivanja tehniĉke i profesionalne sposobnosti, dostave
dokaze iz ĉlana 26. stav 3. taĉka a), d), i e).
Dokaz iz ĉlana 26. stav 3. taĉka a.) podrazumjeva dostavljanje listi glavnih usluga pruţenih
u 2008. i 2009. godini, sa ukupnim vrijednosnim razredima, datumima, primaocima uz
osiguranje u formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci ili ukoliko se takve
potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole pruţaoca usluga, samo uz izjavu
pruţaoca usluga o izvršenim uslugama.
PonuĊaĉi koji nemaju pruţene usluge za najmanje 5 razliĉitih banaka u periodu 2008. i
2009. godina neće se razmatrati.
Dokaz za taĉku d.) podrazumijeva dostavljane pisane izjave pruţaoca usluga o
prosjeĉnom godišnjem broju zaposlenog osoblja i o broju rukovodnog osoblja u 2007., 2008.,
i 2009. godini.
PonuĊaĉi koji u periodu 2007., 2008. i 2009. godine nisu imali prosjeĉan broj ukupno
stalno zaposlenih zaposlenika 250 ili više ne mogu uĉestvovati na tenderu.
Dokaz za taĉku e.) Posjedovanje cerifikata ISO standard 2001 koji se dostavlja u ovjerenoj
kopiji.
PonuĊaĉi koji ne posjeduju certifikat ISO standard 2001 ne mogu uĉestvovati na tenderu.
2. Za LOT 2. PonuĊaĉi moraju dostaviti kopije odobrenja za obavljanje prevoza gotovine i
dragocjenosti blindiranim vozilom,
3. Za LOT 2. PonuĊaĉi moraju dostaviti kopije saobraćajnih dozvola za blindirana vozila
kojima obavljaju prevoz novca i dragocjenosti.
PonuĊaĉ koji na dan objavljivanja tendera nema registriranih najmanje 20 blindiranih vozila
ne moţe uĉestvovati na tenderu.
4. Za LOT 2. PonuĊaĉi moraju dostaviti izjavu u pismenoj formi da su vozila opremljena
videonadzornim sistemom propisanim ĉlanom 17 Uredbe o mjerama zaštite finansijskih
institucija ("Sluţbene novine Federacije BiH", broj 18/09). Ovlašteni predstavnik Banke,
nakon odabira najpovoljnijeg ponuĊaĉa će prije zakljuĉenja ugovora izvršiti provjeru
vjerodostojnosti navoda iz izjave.
5. Za LOT 2. PonuĊaĉi moraju dostaviti izjavu u pismenoj formi o postojanju u blindiranom
vozilu vlastitog telekomunikacijskog sistema i to javnog telekomunikacijskog
sistema/radiotelefon/ i telekomunikacijskog sistem za vlastite potrebe/sistem mobilne i
prijenosne radio veze/. Ovlašteni predstavnik Banke, nakon odabira najpovoljnijeg ponuĊaĉa
će prije zakljuĉenja ugovora izvršiti provjeru vjerodostojnosti navoda iz izjave.
Podugovori o prevozu novca neće se vrednovati i nije ih potrebno dostavljati.
6.
Za LOT 2. PonuĊaĉi moraju dostaviti dokaze o broju VTR kofera za transport novca.
PonuĊaĉi koji ne posjeduju najmanje 20 VTR kofera ne mogu uĉestvovati na tenderu.
Dokazi se moraju prezentirati taĉno na naĉin kako je to navedeno za svaku traţenu taĉku.
U protivnom ponuda se neće razmatrati.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za LOT 1 i LOT 2
1)
cijena
uĉešće do 80%
2)
naĉin plaćanja
uĉešće do 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM (slovima:
stotinu KM) za svaki lot posebno i uplaćuje se na raĉun Union Banke d.d. Sarajevo, broj:
1020000000000023 sa naznakom: "Uplata za troškove javne nabavke i navesti broj i naziv
lota za koji se vrši uplata naknade. Uplata navedene naknade je bespovratna u svim
okolnostima.
Tenderska dokumentacija se moţe podići na protokolu Banke uz prethodnu prezentaciju
dokaza o uplati 100,00 KM za troškove javne nabavke, svaki radni dan nakon objave
obavještenja o nabavci zakljuĉno sa 16. 8. 2010. godine, od 9,00 do 11,00 sati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sve ponude moraju biti dostavljene na jednom od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se zapakovane u kovertu na propisan naĉin mogu dostaviti liĉnom dostavom na
protokol Union banke ili preporuĉenom poštom na adresu Union banka d.d. Sarajevo, ul.
Dubrovaĉka broj 6. zadnji dan za prijem je 23. 8. 2010. godine, do 15,00 ĉasova primljeno u
Union banci d.d. Sarajevo.
Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina biće vraćene ponuĊaĉima neotvorene i
neće se razmatrati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 120 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Datum, 30. 8. 2010. godine u 9,00 sati za LOT 1
Datum, 30. 8. 2009. godine u 10,00 sati za LOT 2.
Mjesto, Sarajevo, Dubrovaĉka br. 6
Javnom otvaranju mogu prisustvovati samo uredno opunomoćeni predstavnici ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju, popunjenu upisivanjem podataka ruĉno, sa svom ostalom
traţenom dokumentacijom, koja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od
90 dana, sve uvezano, predaje se u zatvorenoj koverti putem preporuĉene pošiljke ili direktno
na protokol Union banke, Sarajevo, Dubrovaĉka br. 6. Na koverti je obavezno naznaĉiti:
"Ponuda za _______ / navesti broj i naziv lota/", "Ne otvarati".
PonuĊaĉi koji uĉestvuju na oba lota dokaze iz taĉke III.7. i III.8. taĉka 1. dostavljaju samo u
LOT 1.
Na poleĊini koverte obavezno naznaĉiti naziv i adresu ponuĊaĉa, telefon i kontakt osobu.
Nepotpune ponude koje nisu dostavljene na naĉin traţen ovim pozivom i neblagovremene
ponude neće se razmatrati.
(1-12-11057-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-4675/10-20
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Miroslav Nikolić, dipl. ing. el.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Isto kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oecc.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-736
Fax: 036/335-787
E-mail: ephzhb@ephzhb.ba
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Isto kao pod I.3.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka javne nabave usluga br. 1-4675/10-20 od 23. 3.
2010. godine i Odluka o izmjenama i dopunama odluke, br. 1-8552/10-20-2
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Studija plinofikacije na prostoru djelovanja Društva
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prostor djelovanja JP EP HZ HB d.d. Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
2% od iznosa ponude bez PDV-a
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bezuvjetna bankovna garancija, prema obrascu iz TD
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Bezuvjetna bankovna garancija, prema obrascu iz TD
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Ponuditelj nema smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabave, u smislu ĉl. 23. ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovaĉkom registru kojim se dokazuje
pravo dobavljaĉa da se profesionalno bavi relevantnom djelatnošću.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Potvrda poslovne banke o bonitetu dobavljaĉa.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- uspješno iskustvo, kao temeljnog ugovaraĉa, u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora o
izradi studija plinofikacije, sliĉnog sadrţaja i obima kao predmetna te u realizaciji najmanje 1
(jednog) ugovora o izradi studije razvoja velikih kogeneracijskih jedinica za centralne sustave
daljinskog grijanja, u prethodne 3 (tri) godine
- primjerene obrazovne i struĉne kvalifikacije uposlenog osoblja, prema zahtjevima
tenderske dokumentacije
- dobavljaĉ posjeduje certifikat EN ISO 9001:2000 kojim se potvrĊuje osposobljenost
dobavljaĉa za pruţanje znanstvenih i struĉnih usluga iz oblasti energetike
- dobavljaĉ raspolaţe sa projektnim zadatkom predviĊenim programskim alatima
(ekonomsko i hidrauliĉko optimiranje plinskog sustava, ARCGIS ili ARCVIEW).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 17. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine u 11,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Mostar, Mile Budaka 106A
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati na
adresi iz Odjeljka I toĉka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste toĉke.
Prilikom preuzimanja natjeĉajne dokumentacije zainteresirani ponuĊaĉi su duţni predoĉiti
dokaz o uplati nepovratne naknade od 50,00 KM sa PDV-om na Ţiroraĉun naruĉitelja broj
3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48 06-00353 9 (za uplate u EUR) kod
UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb Mostar, s naznakom: "Natjeĉajna dokumentacija:
Studija plinofikacije na prostoru djelovanja Društva".
(1-12-11066-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
PONOVNA OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. ing. el.
Adresa: Dr. Mile Budaka 106 a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
E-mail: ephzhb@ephzhv.ba
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oec.
Adresa: Dr. Mile Budaka 106 a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350023
Telefon: 036/335-736
Faks: 036/335-787
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Isto kao pod I.3.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju ponovnog provoĊenja postupka nabave broj 1-8226/10-54 od 9. 7. 2010.
godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Tehniĉka zaštita objekata za DP Jug i DP Centar
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Na 14 lokacija, svakim danom u vremenskom periodu od 00:00 do 24:00
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
HN@, ZH@, SB@, HB@ - objekti organizacijske jedinice Društva: Distribucije elektriĉne
energije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
24 mjeseca od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bezuvjetna bankovna garancija
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
10%
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Bezuvjetna bankovna garancija
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Ponuditelj nema smetnji za sudjelovanje u postupku javnih nabava, sukladno ĉl. 23. ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Ponuditelji moraju uz ponudu dostaviti ovjerene kopije niţe navedene dokumentacije kojom
se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave predmetnom djelatnošću:
1) odobrenje za rad izdano od strane Ţupanijskog organa unutarnjih poslova, sukladno
Zakonu o agencijama i unutarnjim sluţbama za zaštitu ljudi i imovine ("Sluţbene novine
Federacije BiH", broj 78/08), za sve Ţupanije u kojima se pruţaju predmetne usluge;
2) posebno odobrenje za obavljanje poslova zaštite pravnih osoba u vlasništvu Federacije
izdano od strane federalnog organa unutarnjih poslova, sukladno ĉl. 26. i 37. Zakona o
agencijama i unutarnjim sluţbama za zaštitu ljudi i imovine ("Sluţbene novine Federacije
BiH", broj 78/08);
3)
izvod iz sudskog registra
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u
zemlji u kojoj je dobavljaĉ registriran, za posljednje dvije godine za koje raspolaţe s
podacima ili od datuma registracije ponuĊaĉa, odnosno od poĉetka poslovanja ukoliko je
dobavljaĉ registriran odnosno poĉeo s radom prije manje od dvije godine, kao dokaz da je
prosjeĉan godišnji prihod u protekle dvije godine najmanje 200.000,00 KM
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
1. referenc lista izvršenih usluga, izvršenih u posljednje 3 godine s naznaĉenim
vrijednostima, datumima i nazivima primatelja usluga, uz osiguranje dokumenata u obliku
potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primatelji, kao dokaz da je dobavljaĉ, kao
osnovni ugovaratelj, uspješno izvodio iste ili sliĉne usluge u prethodne 3 godine
(posjedovanje minimalno 2 reference)
2. primjerena tehniĉka opremljenost i osposobljenost, sukladno Zakonu o agencijama i
unutarnjim sluţbama za zaštitu ljudi i imovine ("Sluţbene novine Federacije BiH", broj 78/08)
i zahtjevima natjeĉajne dokumentacije;
3. dokaz (polica) da je dobavljaĉ osiguran kod osiguravajuće kuće od odgovornosti za štetu
koju bi njeni zaposlenici u obavljanju poslova tehniĉke zaštite mogli poĉiniti ugovornim
strankama ili trećim osobama, sukladno ĉl. 36. Zakona o agencijama i unutarnjim sluţbama
za zaštitu ljudi i imovine ("Sluţbene novine Federacije BiH", broj 78/08)
4.
podugovaranje predmetnih usluga nije dozvoljeno
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Ne
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 16. 8. 2010. gdoine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 30,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 12,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Dr. Mile Budaka 106 A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati na
adresi iz Odjeljka I toĉka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste toĉke.
Prilikom preuzimanja natjeĉajne dokumentacije zainteresirani ponuĊaĉi su duţni predoĉiti
dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM na Ţiroraĉun naruĉitelja broj
3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod
UniCredit banke Mostar, s naznakom: "Tehniĉka zaštita objekata za DP".
(1-12-11068-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podruţnica Elektrodistribucija Mostar
Kontakt osoba: Almir Lizde, (ekonom. pitanja), tel. 036/502-137, Tiro Sanija, tel. 036/502183, (tehniĉka pitanja)
Adresa: Adema Buća 34
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4200225151133
Telefon: 036/502-100
Fax: 036/502-112
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 103-U-01/10 - usluge odrţavanja ĉistoće poslovnih objekata
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Usluge odrţavanja ĉistoće uredskih, sanitarnih i ostalih unutarnjih prostorija
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Poslovni objekti u Konjicu, Mostaru i Jablanici
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Iznos traţene garancije za ponudu je 1,5% od ponuĊene vrijednosti bez uraĉunatog PDV-a, a
minimalno 2000,00 KM u sluĉaju da preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude
manji od 2000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana)
od krajnjeg roka za dostavu ponuda
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava o obezbjeĊenju bezuslovne bankarske garancija na iznos od 10% od ugovorene cijene
(bez ukljuĉenog PDV-a) u sluĉaju dodjele ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija je uslov za potpis ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za djelatnost koja je predmet nabavke
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da ponuĊaĉ ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora ĉiji su karakter i
kompleksnost sliĉni onima koji se odnose na priloţeni ugovor u prethodne dvije godine
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 23. 8. 2010. god. Potrebno dostaviti pismeni zahtjev na faks
036/502-112.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM; Raĉun za uplatu:
1011500000082510 PBS Filijala NERA Mostar.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. do 13,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. god. u 13,15 sati
Mostar, A. Buća 34
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se otvaraju u zgradi Podruţnice Elektrodistribucije Mostar, sala za sastanke na
adresi A. Buća 34, Mostar.
(1-12-11089-10)
12 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 11921/10 AZ
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d.
Adresa: Obala Kulina bana 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100005
Telefon: 033/224-548, 033/202-704
Fax: 033/224-536
E-mail: amina.zekic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. - protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj 04-7.5-11921/10 BM
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga istraţivanja marketinga u sektoru telekomunikacijskih usluga na trţištu BiH
PonuĊaĉ je obavezan popuniti obrazac za cijenu ponude koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije.
Ponuda treba da sadrţi:
Jediniĉnu i ukupnu cijenu ponude izraţenu u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS
20000)
Cijena se mora iskazati pojedinaĉno za svaku stavku pojedinaĉnu ponuĊenu stavku u svim
sluĉajevima
- Plaćanje: 30 dana nakon dostave raĉuna/fakture na protokol BH Telecoma po izvršenju
ugovorenih obaveza, a kako je definisano tenderskom dokumentacijom.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora i završava 18 mjeseci od potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio
tenderske dokumentacije) iznosu od 2% ukupne vrijednosti ponude sa rokom vaţnosti do 20.
1. 2011. god.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Potrebno je dostaviti izjavu ponuĊaĉa da će, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu
bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla (prema formi koja je sastavni dio
tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti:
15 dana nakon izvršenja ugovornih obaveza a koju je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana od
dana obostranog potpisivanja ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu sa slijedećim kriterijima:
- cijena
- kvalitet
70%
30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti na zahtjev ponuĊaĉa.
Tenderska dokumentacija je sa brojem 11921/10 istraţivanje trţišta i preuzima se na
protokolu u BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. Novĉana naknada za
tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 40,00 KM i uplaćuje se na raĉun
1610000030950092 kod Raiffefsen Bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je
navesti i PDV broj ponuĊaĉa);
Smatrat će se da je ponuĊaĉ momentom plaćanja izvršio i preuzimanje tenderske
dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na rapolaganju. Za troškove otkupa
tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuĊaĉu ispostaviti fakturu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 23. 8. 2010. godine do 11,00 asti
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 21. 12. 2010.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 11,30
Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala, III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ je duţan dostaviti sve traţene dokumente, svi dokumenti treba da budu sloţeni
oznaĉeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom
sadrţaju ne budu imale sve dokumente traţene po predmetnom pozivu/tenderskoj
dokumentaciji bit će odbaĉene kao nepotpune i neće biti razmatrane.
Ponude koje zadovolje sve zahtjeve tenderske dokumentacije bit će ocjenjivane prema
kriterijima iz taĉke IV.2. ovog postupka. Zapeĉaćenu kovertu sa ponudom i naznaĉenom
punom adresom kandidata dostaviti poštom ili liĉno na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo,
Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom:
"Ponuda broj 11921/10 AZ istraţivanje trţišta - NE OTVARAJ"
Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, neće se
razmatrati i bit će vraćene na adresu ponuĊaĉa neotvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve
troškove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni
upit do 13. 8. 2010. godine dostavljen na faks: 033/224-536.
(1-12-11102-10)
12 - JANAB
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRUĈJE SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10304-045/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Operativno podruĉje
Sarajevo
Kontakt osoba: Enisa Raţanica, tel. 033/751-213, Amela Kurtćehajić, tel. 033/751-137
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 402369530009
Telefon: 033/751-111
Fax: 033/751-109
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj
15, soba broj 135 (protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a akcionarsko društvo
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
3 EP-045/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Periodiĉni pregledi sredstava rada i visokonaponske zaštitne opreme za potrebe OP
Sarajevo (TJ Zenica, TJ Sarajevo i TJ Višegrad) u svemu prema specifikaciji koja je prilog
tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Terenske jedinice, sluţbe i objekti naruĉioca
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
36 (tridesetšest) mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
KM 2.000,00/ EUR: 1.023,00
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, sa vaţnošću: opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ dostavlja izjavu da će u sluĉaju prihvatanja ponude i ugovaranja, obezbijediti
garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankovne garancije prvoklasne
poslovne banke na prvi poziv prihvatljive od strane naruĉioca, na iznos od 5% od vrijednosti
usluge bez PDV-a odmah po stupanju ugovora na snagu.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Iznos garancije za dobro izvršenje posla će biti dovoljan da osigura naknadu štete i troškova
ĉije nastajanje ugovorni organ moţe razumno oĉekivati u sluĉaju da dobavljaĉ prekrši
konkretan ugovor o javnoj nabavci.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- potvrda nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3
mjeseca)
- potvrda nadleţnog suda da ponuĊaĉ i odgovorno lice ponuĊaĉa nije u sudskom postupku
osuĊen za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja i da nije proglašen krivim za
ozbiljan poslovni prekršaj u zadnjih pet godina (ne stariji od 3 mjeseca)
- uvjerenje o plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i
zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca)
- uvjerenje nadleţne poreske uprave o uredno izmirenim direktnim i indirektnim poreskim
obavezama (ne starije od 3 mjeseca)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavljaĉa:
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
- ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima;
ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne
nabavke
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavljaĉ je duţan predoĉiti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove
ekonomske i finansijske sposobnosti u smislu odredbi iz ĉlana 25. stav (1) Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine:
-
za taĉku b) dobavljaĉ prilaţe ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa
- za taĉku c) dobavljaĉ dostavlja izjavu da mu ukupan ostvareni promet u posljednjoj
finansijskoj godini iznosi minimalno 60.000,00 KM
- za taĉku d) dobavljaĉ prilaţe ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha za period ne duţi
od posljednje tri finansijske godine sa pozitivnim finansijskim rezultatom
- ĉlan 25. stav 2-dobavljaĉ je duţan dostaviti potvrdu poslovne banke da u prethodna tri
mjeseca nije imao blokirane transakcijske raĉune
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavljaĉ je duţan predoĉiti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove
tehniĉke, odnosno profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ĉl. 26 stav (2) taĉke a, b, c,
d, e i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
- za taĉke a, b, c, d, e dobavljaĉ prilaţe odgovarajuće dokumente - uvjerenje, potvrdu,
odnosno drugu javnu ispravu ovlaštenog organa, a za taĉku g) saopštenje/ naznaka
elemenata ugovora koje dobavljaĉ namjerava podugovorati.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
A)
Ekonomski elementi ponude (uĉešće 80%)
1.
Ukupan iznos ponude
B)
Tehniĉki elementi ponude (uĉešće 20%)
Opremljenost ponuĊaĉa da realizuje ugovor (10%)
1. Osnovne tehniĉke karakteristike usluge prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije
(ovaj zahtjev je elimonatoran)
2. Rješenje za obavljanje poslova u Federaciji BiH i RS i posjedovanje Rješenja nadleţnih
institucija za obavljanje poslova koje obavlja preduzeće i njegovi zaposlenici (ovaj zahtjev je
eliminatoran)
3. Dodatne karakteristike za koje nije postavljan poseban zahtjev u tehniĉkom opisu za
uslugu
Kvalifikaciona struktura i iskustvo osoblja i kljuĉnog osoblja (10%)
1. Spisak opreme i zaposlenika (kadrovska osposobljenost) za obavljanje pomenutih
poslova
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉlanom 20 stav (1), taĉke b, c i d UPZ cjenovni preferencijalni tretman domaćeg
(10%) se primjenjuje iskljuĉivo u svrhu poreĊenja ponuda u skladu sa ĉlanom 37. ZJN i
"Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04. i Odluka o obaveznom korištenju preferencijalnog
tretmana domaćeg "Sluţbeni glasnik BiH", broj 29/09 od 14. 4. 2009. godine.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki dobavljaĉ, koji je zainteresiran za uĉestvovanje u otvorenom postupku javne nabavke
br. 10304-045/10, duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće u otvorenom postupku.
Zahtjev za uĉešće u otvorenom postupku treba dostaviti na ovlašteni faks broj 033/751-109.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u
"Sluţbenom glasniku BiH" u prostorijama Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka Operativno
podruĉje Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, soba 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz
podnošenje potvrde o uplati troškova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za uĉešće u
otvorenom postupku.
Novĉana naknada za uplatu troškova tendera iznosi 50,00 + 17% PDV (8,50)=58,50KM /
30,00 EUR.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka br. raĉuna:
5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjaluĉka Banja a.d. Banja Luka)
Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa
naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije br. 10304-045/10".
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine izvršiti putem Nove Banjaluĉke banke, broj raĉuna:
5510010003400849 ili Raiffeisen banke broj raĉuna 1610450028020039, sa naznakom:
"Otkup tenderske dokumentacije br. 10304-045/10", valuta KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na sluţbenim jezicima u BiH; engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu
ponuĊaĉa da opšti i komercijalni dio ponude prevede na jeiian od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je: 40 dana od dana objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci za
izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa u "Sluţbenom glasniku BiH".
PonuĊaĉi su duţni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju
kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zapeĉaćenoj koverti, poštom ili liĉno,
obraĊene u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Svaki primjerak ponude mora biti oznaĉen kao original ili kopija.
Na koverti treba biti napisana puna adresa ponuĊaĉa. Na koverti naznaĉiti: "Tender/otvoreni
postupak javne nabavke broj 10304-045/10-ponuda", sa naznakon: "Ne otvarati".
U obzir će se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 9. 9. 2010. godine, 10,00 sati.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
Adresa prijema ponuda. Elektroprenos BiH, Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo
šetalište 15, soba 135 (Protokol)
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Potrebno je (u skladu sa ĉlanom 15. ZJN) osigurati vaţnost ponude u trajanju od 90 dana
nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
Period vaţenja ponude ne moţe biti kraći od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se izvršiti dana 9. 9. 2010. godine u 13,00 ĉasova u prostorijama
Elektroprenos a.d. Banja Luka, Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15,
soba broj 129/II sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponuĊaĉa, uz
prethodno predoĉenje pismenog ovlaštenja za prisustvo otvaranju.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ĉlana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti
od kontakt osoba iz odjeljka I (taĉka I.1.).
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku dodjele ugovora, te zadrţava
pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimiĉno svaku ponudu i okonĉa postupak dodjele
ugovora u skladu sa ĉlanom 12. ZJN.
(1-12-11106-10)
13 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD
MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Dario Mikulić, dipl. ing. str.
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 039/663-300 lok. 315
Mobitel: 063/363-375
Fax: 039/663-385
E-mail: dario.mikulic@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. i (ured protokol telefon; 036/395-201, faks: 036/395-279)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. i (ured protokol telefon; 036/395-201, faks: 036/395-279)
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odrţavanje infrastrukture baznih postaja GSM i UMTS mreţe temeljem Odluke Uprave
Društva broj D-3-14-3/10 od 4. 5. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet nabave su radovi na odrţavanju infrastrukture objekata baznih postaja, odnosno:
LOT 1
Odrţavanje infrastrukture GSM i UMTS baznih stanica na podruĉju: HN, ZH, HB Ţupanije i
US kantona
LOT 2
Odrţavanje infrastrukture GSM i UMTS baznih stanica na podruĉju: Sarajevskog,
Tuzlanskog, ZD kantona SB i Bosansko-Podrinjske Ţupanije
LOT 3
Odrţavanje infrastrukture GSM i UMTS baznih stanica na podruĉju: Republike Srpske
sjeverozapadno od Distrikta Brĉko i Posavske Ţupanije
LOT 4
Odrţavanje infrastrukture GSM i UMTS baznih stanica na podruĉju: Republike Srpske juţno
od Distrikta Brĉko ukljuĉujući i Distrikt Brĉko
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod toĉkom II.4.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostaviti posebno za svaki lot ili za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Okvirni ugovor na period od 2 godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da
LOT 1 - u nominalnom iznosu od 3.000 KM
LOT 2 - u nominalnom iznosu od 2.000 KM
LOT 3 - u nominalnom iznosu od 1.600 KM
LOT 4 - u nominalnom iznosu od 1.400 KM
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da ,10% od vrijednosti ugovora
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno ĉl. 23. ZJN
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉl. 24. ZJN
- ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar i priloga kojima je obuhvaćena djelatnost
koja je predmet nadmetanja
- uvjerenje nadleţne Uprave za indirektno oporezivanje o registraciji poreznog obveznika
na dodanu vrijednost
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Dokumentaciju o financijskoj i ekonomskoj sposobnosti ponuditelja
a) ukupan promet u zadnje 2 (dvije) godine odnosno od poĉetka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljaĉ registriran, odnosno poĉeo sa radom prije manje od 2 (dvije)
godine ne smije biti ispod 3.000.000 KM
b)
ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
isti ili sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodnih 3 (tri) godine
b)
opremu koja je potrebna za izvršenje ugovora
c) uposleno najmanje 20 osoba kao zaposlenika na neodreĊeno vrijeme i najmanje 2 osobe
meĊu rukovodnim kadrom u posljednje tri godine
d) obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za
izvoĊenje radova koji su vezani za predmet nabave (minimalno jedan diplomirani elektro
inţenjer, jedan diplomirani inţenjer graĊevine ili jedan diplomirani inţenjer strojarstva)
Detaljnje u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za sve lotove otvorenog postupka izgradnja infrastrukture baznih postaja GSM mreţe
vrijede sljedeći kriteriji za dodjelu ugovora:
1)
cijena
90%
2)
jamstveni rok za izvedene radove
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom (od 8,00 do
16,00 sati) prije isteka roka za podnošenje ponuda na adresi navedenoj u toĉki I.1. (Ured:
Protokol) uz predoĉenje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 100,00 KM na raĉun
3381002202007207 kod UniCredit Zagrebaĉke banke BH d.d.u korist JP HT d.d. Mostar s
naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje za odrţavanje baznih postaja GSM i UMTS
mreţe". Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje
ponude.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Najkasnije do 24. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana od dana zaprimanja ponude
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,10 sati
Mostar, Kneza Branimira bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naruĉitelj zadrţava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora
na temelju odredbi ĉlanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Sluţbeni glasnih BiH", broj
49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06) i ne snosi nikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem
ponuditelja u nadmetanju.
(1-13-10757-10)
13 - JANAB
REGIONALNA TENDERSKA KOMISIJA U IME: MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I
IZBJEGLICE BiH, FONDA ZA POVRATAK BiH, FEDERALNOG MINISTARSTVA
RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA I OPĆINA POVRATKA
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI PROJEKAT ZPC 09
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Regionalna tenderska komisija u ime: Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
BiH, Fonda za povratak BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i općina
povratka
Kontakt osoba: Meliha Krpić, predsjednik RTK
Adresa: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ul. Vilsonovo šetalište 10
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Telefon: FMROI 033/648-880 i 648-881
Fax: FMROI 033/524-124
E-mail: fmroi_statistika@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti putem pošte ili predati na protokol do 24. 8. 2010. godine, na adresu:
FMROI, Alipašina 41, Sarajevo 71000.
Ponuda treba da sadrţi formalno-tehniĉki dio i finansijski dio koji će biti posebno upakovan i
zapeĉaćen za svaki LOT, te skupa upakovan u jednu zajedniĉku kovertu koja će takoĊe biti
zapeĉaćena. Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije, na kojima će
oznaĉiti rijeĉima "ORIGINAL" i "KOPIJA". Ponuda i njene kopije sa peĉatom ili potpisom
trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljaĉa, na
kojoj će pisati sljedeće rijeĉi: "Ponuda za izvoĊenje graĊevinskih radova na rekonstrukciji i
sanaciji stambenih jedinica" za LOT/lotove (naznaĉiti broj lota) po Projektu ZPC 09 (općina
Novi Travnik) - NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Projekt ZPC 09 - općina Novi Travnik
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrukcija 35 stambenih jedinica na podruĉju Srednjebosanskog kantona po sistemu
"kljuĉ u ruke", podijeljenih u 3 lota kako slijedi:
LOT X - 12 stambenih jedinica u općini Novi Travnik
LOT XI - 12 stambenih jedinica u općini Novi Travnik
LOT XII - 11 stambenih jedinica u općini Novi Travnik
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji II.4.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto izvršenja radova su stambene jedinice i objekti locirani na podruĉju
Srednjebosanskog kantona.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Za sve lotove 90 kalendarskih dana.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2.000,00 KM po svakom lotu za koji se podnosi ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
U formi bankovne garancije.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% od vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Daje se u formi bankovne garancije na iznos 10% od vrijednosti ugovora, na period 12
mjeseci nakon tehniĉkog prijema radova.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
a) Svi dokazi po ĉlanu 23. stav 1. taĉke a, b, c, d, e, f, g, Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05). Priloţeni dokazi ne
mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, a pod taĉkom e, podrazumijeva se dokaz o plaćenim
doprinosima za PIO/MIO i plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje.
b) Ovjerena izjava ovlaštenog lica da nema smetnji iz Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 16/02, 14/03, 12/04).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
izvod iz sudskog registra sa prilozima, sa ovjerom ne starijom od 30 dana
-
uvjerenje o PDV broju
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- bilans stanja, bilans uspjeha zakljuĉno sa 31. 12. 2009. godine (da minimalan ukupan
promet u 2009. godini nije manji od 250.000,00 KM) - ovjerena fotokopija dokumentacije
- potvrda od poslovne banke da firma nema prispjelih neizmirenih obaveza sa stanjem ne
starijim od 90 dana na dan otvaranja ponude
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Za dokazivanje ispunjavanja uslova za uĉešće iz ĉlana 26. ZJN potrebno je dostaviti:
- popis realizovanih poslova iste ili sliĉne prirode, i trenutno ugovoreni poslovi sa
orijentaciono ugovorenim iznosima,
-
podaci o broju zaposlenih i kvalifikacionoj strukturi istih
- dokaz izdat od strane PIO/MIO da ponuĊaĉ ima najmanje 15 uposlenih (kopije ovjerenih
specifikacija za plaćene doprinose zdravstva i PIO/MIO u kontinuitetu za posljednjih 90
dana),
- izjava o tehniĉkoj opremljenosti ponuĊaĉa, spisak mehanizacije i opreme neophodne za
pruţanje usluga koje su predmet javne nabavke,
- u sluĉaju da ponuĊaĉ ima namjeru angaţovati podizvoĊaĉa, izjava o angaţovanju
podizvoĊaĉa i obimu posla koje će izvesti, procenat i vrsta radova koji će biti podugovoreni
(dozvoljeni maksimum radova koji mogu biti podugovoreni je 20%),
- izjava ponuĊaĉa ovjerena od strane ovlaštenog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost
jediniĉnih cijena i izjava o prihvatanju tenderskih uslova.
NAPOMENA:
U odjeljku III.5. do III.8. (ĉlan 23., 24., 25. i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije
dokumenata. Navedena dokumentacija je eliminatorna.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
1) Tenderska dokumentacija se moţe podignuti na adresi FMROI, Vilsonovo šetalište 10,
soba br. 33, odmah nakon objavljivanja obavještenja u "Sluţbenom glasniku BiH", i to svaki
radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 09.00 do 15.00 sati (kontakt osoba
navedena u taĉki 1.2.)
2) Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno je dostaviti kopiju uplatnice o plaćenoj
nepovratnoj naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM po lotu.
Uplate se vrše na: Jedinstveni raĉun - Trezor Federacije Bosne i Hercegovine, broj
3389002211529491 kod UniCredit banke Sarajevo, vrsta prihoda 722631, Općina 077,
Budţetska organizacija 5301001, u svrhu: "Otkup tenderske dokumentacije (navesti broj
lota)".
(Na uplatnici obavezno upisati PDV broj ponuĊaĉa)
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je dana 24. 8. 2010. godine do 15.00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalni vremenski period vaţnosti ponude koji je ponuĊaĉ duţan osigurati je 90 dana
nakon roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda obavit će se, kako slijedi:
LOT X - dana 30. 8. 2010. godine u prostorijama FMROI, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo u
09,00 sati,
LOT XI - dana 30. 8. 2010. godine u prostorijama FMROI, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo u
12,00 sati,
LOT XII - dana 31. 8. 2010. godine u prostorijama FMROI, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo u
09,00 sati,
Neblagovremene ponude će biti odbijene i vraćene ponuĊaĉu neotvorene.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1)
Naĉin pripremanja ponude naveden je u tenderskoj dokumentaciji.
2) Odabrani ponuĊaĉ je duţan obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu od 10% od
vrijednosti ugovora na ime garancije kvaliteta izvedenih radova na vremenski rok od 12
mjeseca od dana tehniĉkog prijema objekta.
3) Komercijalne ponude samo onih ponuĊaĉa koji ispunjavaju minimalne kriterije za
kvalifikaciju bit će dalje razmatrane.
4) Jediniĉne cijene za svaku stavku i ukupna vrijednost ponude izraţene u KM moraju biti
iskazane sa PDV-om.
5)
Nepotpune i neispravno upakirane ponude neće biti predmet razmatranja.
6)
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja.
7) Ugovorni organ zadrţava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimiĉno svaku
ponudu, poništi ili ponovi postupak javne nabavke ili odbije sve ponude u sluĉajevima
navedenim u ĉlanu 12. ZJN BiH ("Sluţbeni glasnik BIH", broj 49/04).
8) Komisija za ocjenu ponuda zadrţava pravo da po potrebi od ponuĊaĉa traţi dodatne
informacije i pojašnjenja vezanih uz sadrţaj ponude.
9)
O rezultatima javnog nadmetanja svi ponuĊaĉi će biti pismeno obaviješteni.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa.
(1-13-10763-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Bihać
Kontakt osoba: Sudhan Gluhalić - za komercijalna i
Nurija Mehić - za tehniĉka pitanja
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 037/229-316, 037/776-570
Fax: 037/229-340
E-mail: s.gluhalic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak 10401-EDB-015/2010
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka materijala i izvoĊenje radova na rekonstrukciji poslovnog objekta skladišta i radione
u Velikoj Kladuši.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj specifikaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Velika Kladuša
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
2 mjeseca ili 60 dana od zakljuĉenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Traţeni iznos garancije za ponudu u iznosu od 1,5% od ponuĊene vrijednosti bez uraĉunatog
PDV-a, min. 2.000,00 KM u sluiĉaju da preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude
manji od 2,000.00 KM sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana raĉunajući od krajnjeg
roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankovna garanicija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) po zakljuĉenju ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava ponuĊaĉa da će obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu od 10% ukoliko bude
izabran kao najpovoljniji izvoĊaĉ.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. stav (1), a, b, c, e, i f Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri)
mjeseca, original ili ovjerena kopija uvjerenja o zadnjim uplatama iz taĉke e, i f ne mogu biti
starija od tri mjeseca raĉunajući od datuma objave tendera.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim prilozima.
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko i finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da ponuĊaĉ ima u posljednje dvije godine promet u ukupnom iznosu od najmanje
100.000,00 KM a ako je ponuĊaĉ poĉeo sa radom prije manje od godine najmanje 50.000,00
KM - dokaz izjava ponuĊaĉa i referenc lista
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da ponuĊaĉ ima uspješno iskustvo kao glavni ugovaraĉ u realizaciji najmanje dva ugovora u
periodu 2008-2009. godina, ĉiji su karakter i kompleksnost sliĉni onima u odnosu na
predloţeni ugovor, što znaĉi dva (2) ugovora za nabavku materijala i izvoĊenje graĊevinskih
radova na izgradnji/rekonstrukciji graĊevinskih objekata putem slijedećih dokaza; lista
predmetnih usluga sa kvalitativnim podacima o objektima, datumima uz obaveznu dostavu
potvrda naruĉioca/primalaca usluge ili kopija ugovora.
- Minimalno 8 (osam) izvršilaca - dokaz izjava ponuĊaĉa sa popisom i kvalifikacijama lica
koje ponuĊaĉ namjerava angaţovati i izvod iz MIO/PIO za stalno uposlena lica.
Minimalna kvalifikaciona struktura:
-
jedan (1) diplomirani inţinjer graĊevine koji će biti anagaţovan kao voditelj graĊenja
-
jedan (1) KV zidar
-
jedan (1) KV vodoinstalater
-
jedan (1) VKV elektriĉar
-
jedan (1) KV stolar
-
tri (3) pomoćna radnika
- dokaz o posjedovanji ili dodatnom angaţovanju, u svrhu realizacije radova koji su
predmet tendera, slijedeće opreme:
-
jedno (1) vozilo nosivosti minimalno 5 t
-
jedna (1) mašina za pravljenje betona
-
jedna (1) elektriĉna dizalica nosivosti minimalno 0,25 t
Spisak raspoloţive mehanizacije sa izjavom ponuĊaĉa je dokaz za zahtjeve vezane za
opremu.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki ponuĊaĉ koji je zainteresiran za uĉešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu
nabavku roba i radova duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće na ovlašteni 037/229340. Tenderska dokumentacija moţe se obezbijediti od 26. 7. 2010. god. na adresi kao pod
I.1., u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u kancelariji sluţbe nabavke i skladištenja, uz
podošenje potvrde o uplati novĉane naknade za tendersku dokumentaciju.
Dokumentacija se moţe obezbijjediti do 26. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 20,00 KM.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se preko Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala Bihać na
raĉun broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać - otkup tenderske
dokumentacije po tenderu 10401-EDB-015/2010.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. god. do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. god. u 10,45 sati
Bihać, Krupska bb, sala za sastanke.
(1-13-10773-10)
13 - JANAB
OPŠTINA/OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina/Opština Bosanski Petrovac
Kontakt osoba: Ramić Šinaz, dipl. ing. graĊ.
Adresa: Bosanska 110
Poštanski broj: 77250
Grad: Bosanski Petrovac
Identifikacioni broj: 4263145420003
Telefon: 037/883-590
Fax: 037/881-012
E-mail: prostornobp@gmail.com
Internet adresa: www.bosanskipetrovac.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊenje otcjepnog dalekovoda za trafo stanicu Oštrelj
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i ugradnja materijala za izvoĊenje otcjepnog dalekovoda za trafo-stanicu Oštrelj
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Oštrelj, Bosanski Petrovac
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji i utvrdiće se ugovorom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% od ugovorene cijene
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Ponuda će biti odbijena ukoliko ponuĊaĉ ne predoĉi dokaz u formi izjave da se na njega ne
odnose odredbe ĉlana 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomska najpovoljnija ponuda
Potkriterijumi:
1)
cijena
75%
2)
rok izvoĊenja
3)
uslovi i naĉin plaćanja
4)
referenc lista
10%
10%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Dokumentacija se moţe podići kod Ramić Šinaza.dipl. ing. graĊ. zgrada Općine Bosanski
Petrovac, soba 9, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 ĉasova od dana objavljivanja
obavještenja u "Sluţbenom glasniku BiH", uz naknadu od 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Samo jezici koji su sluţbeni u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude dostaviti zakljuĉno sa 24. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se komisijski izvršiti dana 24. 8. 2010. godine u zgradi Opštine/Općine
Bosanski Petrovac, kancelarija 33 u 13,00 ĉasova
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se predaju liĉno ili preporuĉeno poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom: Ponuda
za izvoĊenje otcjepnog dalekovoda za trafostanicu Oštrelj, Ne otvaraj na adresu
Općine/Opštine Bosanski Petrovac, Bosanska 110, Bosanski Petrovac. Ponude moraju biti
zapeĉaćene sa naznaĉenom adresom ponuĊaĉa da bi se iste mogle vratiti ako ne stignu u
predviĊenom roku.
Sve kopije dokumenata moraju biti propisno ovjerene. PonuĊaĉi ili njihovi ovlašteni
predstavnici imaju pravo prisustva na otvaranju ponuda. O izbora najpovoljnije ponude
ponuĊaĉi će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Općina/Opština Bosanski Petrovac ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku,
zadrţava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, da odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme
prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost.
(1-13-10778-10)
13 - JANAB
OPĆINA NOVO SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Novo Sarajevo
Kontakt osoba: Dijana Ćućula
Adresa: Zmaja od Bosne 55
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Telefon: 033/492-153, 033/492-152
E-mail: inspekcija@novosarajevo.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Općina Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 55, Sluţba za inspekcijske poslove (Inspektorat),
ured 206/II
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.2.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Općina Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 55 (Protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Broj nabavke 08-01/11, Zakljuĉak naĉelnika Općine broj: 02-14-1028/10 od 14. 7. 2010.
godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje graĊevinskih radova, greĊevinsko-zanatskih radova i instalacijskih radova, radi
vraćanja objekata i terena u prvobitno stanje pri realizaciji rješenja (administrativno izvršenje)
Sluţbe za inspekcijske poslove /Inspektorat/ na podruĉju općine Novo Sarajevo.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Iz predmjera radova uz tendersku dokumentaciju, a radovi će se izvoditi prema planu koji
saĉinjava Sluţba za inspekcijske poslove /Inspektorat/.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje općina Novo Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Trajanje okvirnog sporazuma je do 31. 12. 2010. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Nije potrebno.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nije potrebno.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Garancija banke u iznosu 10% od ukupno ugovorenog iznosa, vaţi 12 mjeseci od dana
izvršenih ugovorenih radova, konstatovanih zapisnikom nadleţnog inspektora sa pratećom
dokumentacijom, a dostavlja se najkasnije do konaĉnog obraĉuna.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nije potrebno.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od sluĉajeva
navedenih u ĉlanu 23. ZJN, na naĉin i formi kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedinaĉno ovjerenim
prilozima, porezni i identifikacioni broj ne stariji od tri mjeseca.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je naznaĉeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je naznaĉeno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Dodjela okvirnog sporazuma nakon izbora kvalificiranih ponuĊaĉa će se zasnovati na
osnovu: ponuĊena najniţa ukupna cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uvjetima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Uplata za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM, i uplaćuje se na raĉun Općine Novo
Sarajevo broj 3380002210023628, kod UniCredit banke ili bagajni Općine (vrsta prihoda 722
439, šifra 079).
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se podnose najednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponuda je 26. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalan rok opcije ponude je 90 dana nakon roka podnošenja ponude.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 12 sati i 30 minuta
U zgradi Općine Novo Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i peĉatom. Ponudu ĉini
popunjeni i ovjereni kompletan tenderski materijal sa svim traţenim dokazima i prilozima.
Sve stranice ponude (s dodacima - prilozima) treba da budu numerirane i uvezane. Ponuda
treba biti u koverti dostavljena sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati slijedeće:
"Ponuda za izvoĊenje graĊevinskih radova, graĊevinsko-zanatskih i instalacijskih radova,
radi vraćanja objekata i terena u prvobitno stanje, "NE OTVARATI do 26. 8. 2010. godine do
12 sati i 30 minuta", na adresu: Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, Sarajevo.
Na poleĊini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponuĊaĉa, kontakt osobu i telefon/faks.
Nepotpune, neblagovremene ponude koje ne ispunjavaju bilo koji uvjet iz obavještenja o
nabavci ili specifiĉni uvjeti iz tenderskog materijala će biti odbijene i neće biti razmatrane.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku.
Tokom provoĊenja postupka javne nabavke sva komunikacija izmeĊu Općine Novo Sarajevo
i ponuĊaĉa, obavljat će se u pismenoj formi.
(1-13-10785-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 104-012/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oruĉević
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-751
Fax: 033/751-759
E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
104-012/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sanacija objekta za skladištenje ulja i maziva u TE "Tuzla" u Tuzli
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkom opisu iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
40 dana od dana uvoĊenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% od vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
uraĉunatog PDV-a
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan;
-
rješenje Federalnog ministarstva prostornog ureĊenja za obavljanje djelatnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko i finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 300.000,00 KM, a ako je
dobavljaĉ poĉeo sa radom prije manje od godine 150.000,00 KM
- da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno
objave tendera u "Sluţbenom glasniku BiH"
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da ima iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora u zadnjih pet godina, ĉiji je predmet
izvoĊenje istih radova kao u predmetnoj nabavki.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti 26. 7. 2010. godine do 24. 8. 2010. godine u zgradi JP EP BiH d.d.
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, kancelarija 325.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH Sarajevo - Otkup
tenderske dokumentacije broj 104-012/10
IBAN CODE: BA391610600000043340
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. Mostar na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EPBiH Sarajevo- otkup tenderske dokumentacije broj 104012/10
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our....)
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, zgrada JP EP BiH (soba 111)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda
25. 8. 2010. godine u 13,00 sati
(1-13-10795-10)
13 - JANAB
OPĆINA PALE-PRAĈA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Pale-Praĉa
Kontakt osoba: Munir Radaĉa
Adresa: Himze Sablje 33
Poštanski broj: 73290
Grad: Praĉa
Identifikacioni broj: 4245018920007
Telefon: 038/779-100
Fax: 038/799-101
E-mail: praca@bih.net.ba
Internet adresa: www.praca.com.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zakljuĉak naĉelnika Općine Pale-Praĉa broj 01-49-250/10 od 14. 7. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje graĊevinskih radova sa nabavkom materijala za izgradnju stambenih objekata za
povratnike u Općini Pale-Praĉa po programu ZP-09 (bliţe opisano u tenderskoj
dokumentaciji).
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od dana uvoĊenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM sa
rokom vaţnosti od dana podnošenja ponude do isteka opcije ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa da će u sluĉaju dodjele ugovora, a prije poĉetka realizacije ugovora
obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla - ugovora u iznosu od
10% vrijednosti ugovora, koji će posluţiti za pokrivanje svih šteta i troškova koje ugovorni
organ moţe imati ukoliko izabrani ponuĊaĉ prekrši ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora
do isteka garantnog roka.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
potvrda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili likvidacijom (od registarskog suda)
- potvrda da ponuĊaĉ nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili za izdavanje naloga
za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda)
- potvrda da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu
njegovog poslovnog ponašanja, u periodu od pet godina
- potvrda da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane
nadleţnog suda u periodu od pet godina
- potvrda da je ponuĊaĉ ispunio obaveza u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno
osiguranje
-
potvrda da je ponuĊaĉ ispunio obaveze sa plaćanjem poreza
Dostavili original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo uĉešća mogu ostvariti ponuĊaĉi koji su ragistrovani za obavljanje djelatnosti iz
predmeta nabavki kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg
osiguranja od profesionalnog rizika (dostaviti potvrdu od banke o solventnosti raĉuna).
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
-
naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom i identifikacijskim brojem
- ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉnim prilozima, koje
nije starije od tri mjeseca
- lista radova koji su izvedeni u posljednje tri do pet godina uz prilaganje potvrda o
zadovoljavajućoj izvedbi za najvaţnije radove: potvrde ukljuĉuju vrijednost, vrijeme i lokaciju
izvoĊenja radova i navode da li su radovi izvedeni u skladu s pravilima poslovanja i da li su
propisno okonĉani; u sluĉaju kada je to potrebno, ove potvrde ugovornom organu direktno
dostavlja odreĊeni nadleţni organ
- obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvoĊaĉa radova, kao i/ili kvalifikacije njegovog
rukovodnog osoblja, i naroĉito kvalifikacije lica, odnosno lica koja su odgovorna za
izvoĊenje konkretnih radova
- izjava o tehniĉkoj opremi koju izvoĊaĉ ima na raspolaganju za izvoĊenje konkretnih
radova
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
najniţa cijena
60%
2)
rok izvršenja radova
3)
rok plaćanja
20%
20%
Razrada potkriterija data je u tenderskoj dokumentaciji.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se preuzeti do krajnjeg roka na protokolu Općine Pale-Praĉa uz novĉanu naknadu u
iznosu od 100,00 KM. Pomenuta novĉana sredstva mogu se uplatiti na blagajni Općine PalePraĉa ili na Ţiro raĉun Općine Pale-Praĉa broj: 1020070000001426 otvoren kod Union banke
Filijala Goraţde.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za prijem zahtjeva je 18. 8. 2010. godine
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponudu obavit će se 18. 8. 2010. godine u zgradi Općine Pale sala za
sastanke sa poĉetkom u 12,15 sati.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci,
kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminirana zbog formalno pravnih ili
suštinskih nedostataka.
Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana.
Dokumenti u ponudi trebaju biti oznaĉeni rednim brojem iz ovog sadrţaja ponuda.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prilikom utvrĊivanja validnosti dokumenata odnosno
analize ponuda, primjenom ĉlana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poreĊenja
ponuda naknadno pismeno zatraţiti dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu
ponuda niti bitni aspekt ponude, odnosno da moţe prihvatiti ponudu koja sadrţi greške ili
propuste koji se mogu ispraviti a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti narušava
konkurencija.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovom obavještenju o javnoj
nabavci.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prekine otkaţe postupak dodjele ugovora iz razloga sluĉajeva navedenih u ĉlanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ĉemu će objaviti
obavještenje o otkazivanju.
(1-13-10827-10)
13 - JANAB
HILFSWERK AUSTRIA INTERNATIONAL MISIJA U BiH SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Hilfswerk Austrija, Predstavništvo Sarajevo
Adresa: Derviša Numića 6
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Telefon: 033/611-593; 033/611-569
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Hilfswerk Austria International, Predstavništvo Sarajevo, Derviša Numića 6 Sarajevo
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Hilfswerk Austria International, Predstavništvo Sarajevo, Derviša Numića 6, Sarajevo
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA
I.5.b ostali
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica u Kantonu Sarajevo - 2010. godina
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrukcija 13 stambenih jedinica na podruĉju Kantona Srajevo (općine: Novo Sarajevo,
llidţa i llijaš)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Rekonstrukcija 13 stambenih jedinica
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Bosna i Hercegovina, Kanton Sarajevo, općine: Novo Sarajevo, llidţa i llijaš
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
45 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Nije obavezujuća
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Uspješan ponuĊać ce morati dostaviti garanciju za izvršenje ugovora i to na iznos od 10% od
ukupne vrijednosti ugovora, u roku od 10 dana nakon potpisa ugovora sa ovlaštenim
predstavnikom za ugovore.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uĉestvovanje je otvoreno na jednakim osnovama za sve pravne i fiziĉke osobe koje su
registrirane za obavljanje djelatnosti iz predmeta ovog obavještenja i ispunjavaju uvjeta iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena, uz uslov da je ponuĊaĉ zadovoljio sve kriterije koji su definirani u
tenderskoj dokumentaciji
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti kod:
Hilfswerk Austria International, Derviša Numića 6, Sarajevo
svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00 do 14,00 sati. Za podizanje
tenderske dokumentacije obavezno je dostaviti kopiju uplatnice o plaćenoj nepovratnoj
naknadi za troškove tenderske dokumentacije uz novĉanu nadoknadu od 100,00 KM.
Uplatu u navedenom iznosu na ime otkupa tenderske dokumentacije, uĉesnici u postupku
trebaju izvršiti na:
Transakcijski Ţiroraĉun broj 140 101 00777777 37
na ime: VOLKSBANK BH d.d. SARAJEVO
u korist: HILFSWERK AUSTRIA INTERNATIONAL
raĉun broj 503021-159582 sa naznakom: "Tenderi".
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Sve ponude moraju biti predate najkasnije do 12:00 sati, dana 23. 8. 2010. god. na gore
navedene adrese (kao pod IV.3)
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
160 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. god.
Hilfswerk Austria International, Derviša Numića 6, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda:
Datum: 23. 8. 2010. godine, ponedjeljak, u 12:30 sati
Mjesto: Hilfswerk Austria International, Derviša Numića 6, Sarajevo
(1-13-10848-10)
13 - JANAB
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O PONOVLJENOJ NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kantonalna direkcija za ceste Zeniĉko-dobojskog kantona
Kontakt osoba: Amir Huseinbašić
Adresa: Kuĉukovići 2
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218342030025
Telefon: 032/245-646
Fax: 032/244-786
E-mail: zedompik@bih.net.ba
Internet adresa: www.zdk.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b ostali
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Plan zaštite, odrţavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Obnova dva AB mosta preko rijeke Bosne u naselju Dobrinje na regionalnoj cesti R-445
Kakanj-Visoko
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Duţina dva mosta: 160 m
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Okvirni sporazum na period od 2 godine / Ugovor na period od 90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da će se obezbijediti mjenica i mjeniĉno ovlaštenje u iznosu od 10% od vrijednosti
ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH i prema uslovima datim u
tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će traţiti od ponuĊaĉa slijedeće dokaze:
- da nije pod steĉajem ili pred likvidacijom;
-
da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili bilo kojeg drugog sliĉnog postupka;
- da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog
ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude;
- da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog suda, u
periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja ponude;
-
da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za penziono osiguranje;
-
da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje;
-
da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza;
Za traţene dokaze, dokumenti od nadleţnih sudskih ili upravnih organa u BiH ne mogu biti
stariji od tri mjeseca, raĉunajući od trenutka dostavljanja ponude.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo uĉešća mogu ostvariti ponuĊaĉi koji su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je
predmet javnog poziva, uz pruţanje dokaza o registraciji - ovjerena fotokopija rješenja o
upisu u sudski registar.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- bilans uspjeha za period od posljednje dvije finansijske godine ili za manji period ako je
dobavljaĉ registrovan manje od dvije godine;
- izjava o ukupnom prometu dobavljaĉa u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za
posljednje dvije godine ili za manji period ako je dobavljaĉ registrovan manje od dvije
godine;
-
potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda o solventnosti ponuĊaĉa.
Sva priloţena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- lista radova koji su izvedeni u toku posljednje dvije godine iz oblasti koja je predmet
poziva, sa ukupnim vrijednostima, klijentima, datumom i mjestom izvoĊenja radova, a koja ne
moţe biti manja od 400.000,00 KM;
- Kadrovska struktura - obrazovne i profesionalne kvalifikacije dobavljaĉa, a naroĉito
kvalifikacije lica koja su odgovorna za pruţanje konkretnih radova, s tim da ponuĊaĉ mora
imati najmanje 15 stalno uposlenih lica (dokaz: uvjerenje PIO/MIO), od ĉega jedan zaposleni
mora biti dipl. ing. graĊevinarstva (dokaz: diploma);
- izjavu o prosjeĉnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja u posljednje
tri godine;
- izjavu o tehniĉkoj opremljenosti i osposobljenosti ponuĊaĉa za izvršenje konkretnih
radova uz dostavu dokaza prema uslovima iz tenderske dokumentacije za min: - 2 valjka, 2
kamiona kipera, finišer, "mašina za štemanje armiranog betona vodenim mlazom pod
visokim pritiskom";
-
izjava o namjeri angaţmana podizvoĊaĉa i obimu posla koji će se ustupiti podizvoĊaĉu;
- izjava sa spiskom bilo kakvih priloga politiĉkim strankama koje je preduzeće dalo u
prethodne dvije godine, kao i da se navedu svi izabrani zvaniĉnici, nosioci izvršnih funkcija i
savjetnici koji su bili zaposleni ili su bili ĉlanovi poslovodnog odbora, upravnog odbora,
nadzornog odbora, izvršnog odbora, ili su radili u svojstvu ovlaštene osobe preduzeća tokom
prethodne dvije godine (ĉlan 13. taĉka 1. i 2.i ĉlan 6. taĉka 1. i 2. Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH);
Sva priloţena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Preferencijalni faktor - Odluka o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmanu domaćeg u
postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH" broj 29/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 17. 8. 2010. godine do 15:00 sati
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 80,00 KM
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 12,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 180 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Zenica, adresa kao pod I.1., sala 301
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije moţe se izvršiti na transakcijski raĉun Zeniĉko-dobojskog
kantona 1340100000001672, budţetska organizacija 1903001, vrsta prihoda 722612.
Ponude dostavljati u zapeĉaćenoj koverti na Protokol ZE-DO kantona, Kuĉukovići 2, Zenica
sa naznakom: "Ponuda za: Obnova dva AB mosta preko rijeke Bosne u naselju Dobrinje na
R-445 Kakanj -Visoko" - "Ne otvarati".
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuĊaĉa uz prethodno predoĉenje
ovlaštenja.
Naruĉilac posla ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku licitacije.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) izmeĊu ugovornog organa
i dobavljaĉa vodi se u pisanoj formi.
(1-13-10852-10)
13 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana \urić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-476
Faks: 051/244-576
E-mail: javne_nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Redovno odrţavawe gradskih saobraćajnica
LOT 1 Redovno odrţavawe gradskih asfaltnih
saobraćajnica
LOT 2 Redovno odrţavawe gradskih makadamskih
saobraćajnica
Nabavka broj 20-404-235/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Redovno odrţavawe gradskih saobraćajnica
LOT 1 Redovno odrţavawe gradskih asfaltnih saobraćajnica
LOT 2 Redovno odrţavawe gradskih makadamskih saobraćajnica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Procijewena vrijednost:
LOT 1 - 150.000,00 KM sa PDV-om
LOT 2 - 160.000,00 KM sa PDV-om
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Grad Bawaluka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove, ili za svaki lot pojedinaĉno.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Rok za izvoĊewe radova je 31. 12. 2010. godine od dana uvoĊewa u posao
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
LOT 1 - 2.000,00 KM
LOT 2 - 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002
buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na period validnosti ponude
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002
buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na rok izvršewa ugovora uvećan za 30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa taĉkom 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je dobavqaĉ registrovan na propisan naĉin za obavqawe predmetne djelatnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivno poslovawe u 2009. godini
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
LOT 1
Da dobavqaĉ posjeduje asfaltnu bazu najmawe za vremenski period trajawa ugovora
LOT 2
Bez uslova
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Uplata 50,00 KM po lotu na Ţiro raĉun 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, opština
002, poziv na broj 1720000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku
broj 20-404-235/10".
Liĉno kancelarija 123 uz priloţenu uplatnicu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Podnose se na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova (kancelarija 14)
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godne u 13,00 ĉasova
Administrativna sluţba Grada Bawaluka kancelarija 123 (I sprat).
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se sva traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u
jednu kovertu sa naznakom: "JAVNA NABAVKA 20-404-235/10 - Redovno odrţavawe
gradskih saobraćajnica: LOT 1 Redovno odrţavawe gradskih asfaltnih saobraćajnica i LOT 2
Redovno odrţavawe gradskih makadamskih saobraćajnica- "NE OTVARAJ".
Na samom otvarawu će se otvarati ponude svih ponuĊaĉa, a naknadnom kontrolom će se
utvrditi koji od ponuĊaĉa ispuwava kvalifikacione uslove, te će o tome biti obaviješten.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa danom 25. 8. 2010. godine
do 12,00 ĉasova na protokol Adminstrativne sluţbe Grada Bawaluka (kancelarija 14).
(1-13-10858-10)
13 - JANAB
OPŠTINA ĈAJNIĈE
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 01-404-1/10
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Ĉajniĉe
Kontakt osoba: Wegoš Tupeša
Adresa: Kraqa Petra I oslobodioca bb
Poštanski broj: 73280
Grad: Ĉajniĉe
Identifikacioni broj: 4400656280002
Telefon: 058/315-404
Faks: 058/315-404
E-mail: ocajnice@teol.net
Internet adresa: www.opstinacajnice.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Na osnovu Odluke naĉelnika Opštine o pokretawu postupka javne nabavke broj 01-404-1/10
od 19. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrukcija puta u povratniĉko naseqe Luke-Barice, opština Ĉajniĉe
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Do 125.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto izvršewa radova je MZ Luke, opština Ĉajniĉe.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Maksimum 1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Garancija za ponuda mora biti u formi bezuslovne garancije u skladu sa obrascem iz
tendreske dokumentacije.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora u sluĉaju dodjele ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. potvrda/uvjerewe suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom i drugo
navedeno u ĉlanu 23. stav 1. taĉka a. Zakona o javnim nabakama BiH
2. potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije u predmetu postupka za proglašewe
steĉaja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju i drugo navedeno u ĉlanu 23. stav 1. taĉka
b. Zakona o javnim nabavkama BiH
3. potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pravosnaţnom odlukom proglašen
krivim za ozbiqan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina i da je taj prekršaj prethodio
datumu podnošewa ponuda
4. potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pravosnaţnom odlukom osuĊen u
sudskom postupku za kršewe zakona u smislu wegovog poslovnog ponašawa u periodu od 5
godina, koji je prethodio datumu podnošewa ponude
5. uvjerewe nadleţne poreske uprave i UIP o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
koje nije starije od tri mjeseca (2 potvrde)
6.
potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za PIO koje nije starije od tri mjeseca
7. potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od
tri mjeseca
Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije, izdati od strane navedenih
nadleţnih organa u BiH u svrhu uĉešća na tenderu i ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca,
raĉunajući unazad od datuma predaje ponude.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1. ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno ovjerenim
prilozima; rješewem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa
2. licenca za izvoĊewe radova (izdata od nadleţnog Ministarstva RS) ili ovjeran izjava o
pribavqawu licence u sluĉaju dodjele ugovora
3. spisak zaposlenih ovjeren od strane Fonda PIO (original ili ovjerena kopija ne starije od 3
mjeseca)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1. bilans stawa i bilans uspjeha zakquĉno sa 31. 12. 2009. godine u formi ovjerenih
fotokopija; negativan bilans uspjeha će se smatrati razlogom za diskvalifikaciju dobavqaĉa
2.
potvrda od poslovne banke o solventnosti u zadwih 6 (šest) mjeseci
3.
izjava o nepromjenqivosti cijena
4.
izjava da nema smetwi iz Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1. dokaz o izvršewu najmawe tri ugovora na radovima sliĉnog karaktera i obima (izgradwa
ili rekonstrukcija puteva), ĉija vrijednost prelazi 100.000,00 KM koje je dobavqaĉ izveo kao
glavni ugovoraĉ (uz predoĉewe kopije ugovora zajedno sa nekim od sqedećih dokaza:
ovjerena okonĉana situacija ili certifikat o završetku radova ili pismo preporuke investitora da
su poslovi izvršeni kvalitetno i u skladu sa pravilima struke)
2.
posjedovawe opreme predloţene za izvoĊewe radova i ostalo prema uslovima tendera
3. u sluĉaju da ponuĊaĉ ima namjeru angaţovati podizvoĊaĉa, izjava o angaţovawu
podizvoĊaĉa i obimu posla koje će izvesti, procenat i vrsta radova koji će biti podugovoreni
(dozvoqeni maksimum radova koji mogu biti podugovoreni je 20%).
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, sve u skladu sa Odlukom Savjeta ministara
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti na adresi kao pod I.1. odmah nakon
objavqivawa obavještewa u "Sluţbenom glasniku BiH", i to svakim radnim danom u vremenu
od 8,00 do 14,00 ĉasova najkasnije do 18. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
Novĉanu naknadu uplatiti na Ţiro-raĉun broj 562-006-80798135-66, vrsta prihoda 729124,
šifra opštine 023 kod Razvojne banke.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavqaju na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine
Sala Skupštine opštine Ĉajniĉe
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda i wene kopije sa peĉatom ili potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj
koverti i sa imenom i adresom dobavqaĉa, na kojoj će pisati sqedeće: "Ponuda za izvoĊewe
radova na projektu "Rekonstrukcija puta u povratniĉko naseqe Luke-Barice, opština
Ĉajniĉe".
Ponuda treba da sadrţi sve dokumente navedene u ovom obavještewu o nabavci i
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji. Svi
dokumenti moraju biti numerisani, potpisani i sloţeni redoslijedom koji je dat u tenderskoj
dokumentaciji, sa jasnom definisanim sadrţajem. Svi listovi ponude moraju biti ĉvrsto
uvezani, sa naznaĉenim stranicama i parafirani i potpisani od lica koja su ovlaštena da
zastupaju dobavqaĉe.
(1-13-10868-10)
13 - JANAB
OPŠTINA DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Doboj
Kontakt osoba: Dragan Pavlić, kontakt telefon 065/587-067
Adresa: Hilandarska 1
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4400016460004
Telefon: 053/236-194
Faks: 053/236-194
E-mail: jnopstinadoboj@hotmail.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1
Ugovor o izvoĊewu radova na sanaciji izgradwi 10 stambenih objekata u projektu ZP-09 na
podruĉju opštine Doboj
LOT 2
Ugovor o izvoĊewu radova na sanaciji izgradwi 8 stambenih objekata u projektu ZP-09 na
podruĉju opštine Doboj
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
IzvoĊewe radova na sanaciji izgradwi 10 stambenih objekata u projektu ZP-09 na podruĉju
opštine Doboj
LOT 2
IzvoĊewe radova na sanaciji izgradwi 8 stambenih objekata u projektu ZP-09 na podruĉju
opštine Doboj
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Doboj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se garancija za ponudu
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Kriterijum za dodjelu ugovora je najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se podići svaki radni dan od 7,00 do 15,00 ĉasova u zgradi
Opštine Doboj, soba 15 i putem e-mail adrese uz pismeni zahtjev.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM. Uplata sredstava za
podizawe tenderske dokumentacije moţe se izvršiti kod Razvojne banke na Ţiro-raĉun broj
5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali opštinski prihodi, buxetska organizacija
0028120.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se dostavqa na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ, saglasno ĉlanu 11. Zakona o javnim nabavkama, zadrţava pravo da u
pregovaraĉkom postupku dodjeli ugovor izabranom izvoĊaĉu radova za jednu ili više kuća
ako ponuĊena cijena za 18 kuća bude mawa od utvrĊenog buxeta.
(1-13-10882-10)
13 - JANAB
OPŠTINA DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Doboj
Kontakt osoba: Nada Katanić, kontakt telefon 053/241-945
Adresa: Hilandarska 1
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4400016460004
Telefon: 053/236-194
Faks: 053/236-194
E-mail: jnopstinadoboj@hotmail.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvoĊewu radova za prikquĉewe stambenog objekta "AnĊela" u ulici Vojvode
SinĊelića na vodovodnu i kanalizacionu mreţu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊewe radova za prikquĉewe stambenog objekta "AnĊela" u ulici Vojvode SinĊelića na
vodovodnu i kanalizacionu mreţu
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Doboj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se garancija za ponudu
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Kriterijum za dodjelu ugovora je najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se podići svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ĉasova u
zgradi Opštine Doboj, soba 15 i putem e-mail adrese uz pismeni zahtjev.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplata sredstava za
podizawe tenderske dokumentacije moţe se izvršiti kod Razvojne banke na Ţiro-raĉun broj
5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali opštinski prihodi, buxetska organizacija
0028120.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda se dostavqa na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
26. 8. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
26. 8. 2010. godine u 12,15 ĉasova
(1-13-10883-10)
13 - JANAB
OPŠTINA MILIĆI
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Milići
Kontakt osoba: Marko Savić
Adresa: Jovana Duĉića 2
Poštanski broj: 75446
Grad: Milići
Identifikacioni broj: 4400288460003
Telefon: 056/745-561
Faks: 056/745-431
E-mail: markosavic.opmilici@gmail.com
Internet adresa: www.opstina.milici.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka radova za izgradwu:
LOT 1 - 1 faze asfaltnog puta Osnovna škola Cerska - Hurići
LOT 2 - Asfaltirawe puta Milići-\urĊevići
LOT 3 - Izgradwa mosta kod transporta
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Namjera je izvršiti nabavku graĊevinskih radova i materijala za izgradwu predmetnih puteva i
mosta. Ukupne duţine putnih pravaca su LOT 1. 1000 m, LOT 2: 920 m i most raspona 14
m.
Detaqniji prikaz potrebnih radova i roba dat je u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Obim ugovora naznaĉen u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Radove izvršiti na predmetnim putnim pravcima i mostu na rijeci Jadar kod transporta u
opštini Milići
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponuda se dostavqa za jedan, više ili sve traţene lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
2 mjeseca ili 60 dana
Zapoĉiwe danom zakquĉewa ugovora, a završava danom završetka radova (rok koji je dao
ponuĊaĉ).
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija na ponudu nije potrebna
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Odabrani izvoĊaĉ duţan je obezbijediti bezuslovnu garanciju banke u iznosu od 10% od
vrijednosti ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 90 dana od dana predaje
ponude
- izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemqi porijekla ili zemqi iz koje taj dobavqaĉ
dolazi, u ciqu dokazivawa da nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, ili da nije predmet
postupka za proglašewe steĉaja niti da je ušao u odreĊeni aranţman sa povjeriocima, niti da
je obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistiĉe iz
sliĉnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemqi u kojoj je
registrovan
- izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemqi porijekla ili zemqi iz koje taj dobavqaĉ
dolazi, u ciqu dokazivawa da nije osuĊen sudskom presudom za kršewe zakona u smislu
wegovog poslovnog ponašawa u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude
- proglašen krivim za teţi profesionalni prekršaj od strane nadleţnog suda u BiH u periodu
od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude
- ispunio obaveze u vezi s plaćawem doprinosa za socijalno osigurawe (PIO i zdravstveno)
u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemqi u kojoj je
registrovan
Dokumenti ili uvjerewa navedena ne smiju biti stariji od 90 dana, raĉunajući od trenutka
dostavqawa ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- potvrda o registraciji firme
- JIB
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- izjava ponuĊaĉa da moţe izvesti sve traţene radove
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
1) cijena radova
90 poena
2) rok izvoĊewa
10 poena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da - definisano u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 16. 8. 2010. godine.
Novĉana nadoknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Prihvataju se svi jezici u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka podnošewe ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
LOT 1 - 24. 8. 2010. godine u 12,30 ĉasova
LOT 2 - 24. 8. 2010. godine u 13,30 ĉasova
LOT 3 - 24. 8. 2010. godine u 14,30 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Cijene ponude izraziti u KM.
Sve ponude koje stignu poslije navedenog roka ili ne budu dostavqene u obliku koji se traţi
sa potrebnom pratećom dokumentacijom neće biti uzete u razmatrawe.
Svi dokumenti koji nisu originalni moraju biti dostavqeni u obliku ovjerenih fotokopija.
Ponude dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda za izbor najpovoqnijeg
ponuĊaĉa za izgradwu ________________ LOT _____.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti na šalter sali Opštine Milići svakim radnim
danom od 7,00 do 15,00 ĉasova do naznaĉenog roka.
Od ponuĊaĉa se prilikom ocjene ponude mogu traţiti dodatna obavještewa u ciqu odabira
najpovoqnije ponude.
Otvarawe ponuda je javno i ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa mogu da prisustvuju postupku
otvarawa ponuda (sala za sjednice u Opštini Milići).
Sve cijene treba da su izraţene sa i bez uraĉunatog poreza.
(1-13-10890-10)
13 - JANAB
KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 05-16/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJKP Sarajevogas d.o.o.
Kontakt osoba: Husić Mirsada
Adresa: Muhameda ef. Pandţe 4
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200158020002
Telefon: 033/445-120, 033/202-449
Fax: 033/445-135, 033/445-525
E-mail: sarajevogas@sarajevogas.ba
Internet adresa: www.sarajevogas.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci graĊevinskih, mašinskih i elektro-radova na izradi i odrţavanju gasnih
instalacija u graĊevinskim objektima.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka graĊevinskih, mašinskih i elektro-radova na izradi i odrţavanju gasnih instalacija u
graĊevinskim objektima
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Lokalitet Kantona Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dana zakljuĉenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- original ili ovjerena kopija uvjerenja nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili
pred likvidacijom, ne starija od tri mjeseca
- original ili ovjerena kopija uvjerenja nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije predmet postupka za
proglašenje steĉaja, ne starija od tri mjeseca
- original ili ovjerena kopija uvjerenja nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pravosnaţnom
odlukom osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog
ponašanja u periodu od zadnjih pet godina, od dana koji je prethodio datumu podnošenja
ponude, ne starija od tri mjeseca
- original ili ovjerena kopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa
plaćanjem doprinosa za penziono osiguranje, ne starija od tri mjeseca
- original ili ovjerena kopija uvjerenja Uprave za indirektno oporezivanje da su izmirene
obaveze u vezi sa plaćanjem poreza, ne starija od tri mjeseca,
- original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa
plaćanjem poreza, ne starija od tri mjeseca
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra (izvod ne stariji od 3 mjeseca), ili
rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima, kojima se
dokazuje pravo ponuĊaĉa da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost
-
naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom identifikacionim i poreznim brojem
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokaz o uspješnom izvršenju ugovora na radovima sliĉnog karaktera i obima, u vrijednosti ne
manjoj od 500.000,00 KM koje je dobavljaĉ izveo kao glavni ugovaraĉ (uz predoĉenje kopija
ugovora i dokaza o izvršenim ugovorima; ovjerena okonĉana situacija ili certifikat o završetku
radova ili pismo preporuke investitora da su poslovi izvršeni kvalitetno i u skladu sa pravilima
struke za zadnje 2 (dvije) godine.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti do 16. 8. 2010. godine svakim radnim danom od
8,30 do 12,00 sati uz uplatu iznosa od 25,00 KM (sa PDV-om) po lotu. Uplatu izvršiti na
raĉun broj 3389002208754612 kod UniCredit Bank, Sarajevo sa naznakom: "Uplata
tenderske dokumentacije TD-05-16/10". PonuĊaĉi koji su uĉestvovali u poništenom
postupku, tendersku dokumentaciju mogu dobiti bez dodatne uplate.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici koji su sluţbeni u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine, KJKP Sarajevogas d.o.o., Muhameda ef. Pandţe 4, u 14,30 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pravo uĉešća imaju sva pravna i fiziĉka lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti, koja
je predmet javne nabavke.
PonuĊaĉi će dostaviti jednu original ponudu i 1 (jednu) kopiju na kojima će ĉitko pisati
"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE", u zapeĉaćenoj neprovidnoj koverti sa imenom i
adresom ponuĊaĉa, na kojoj će pisati slijedeće rijeĉi "Ponuda za nabavku radova po tenderu
broj TD-05-16/10, ne otvarati do 24. 8. 2010. godine do 14,30 sati. Otvaranju ponuda moţe
prisustvovati uz pismeno ovlaštenje po jedan predstavnik ponuĊaĉa. Uz ponudu obavezno
dostaviti dokumenta traţena tenderskom dokumentacijom.
Ugovorni organ zadrţava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u
ĉlanu 12. ZJN, te ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja.
Zainteresirani ponuĊaĉi sve dodatne tehniĉke informacije mogu dobiti kod Jugović Mehmeda
na telefon broj 061/538-827, a komercijalne informacije kod Husić Mirsade na telefon
033/202-449 lok 224.
(1-13-10892-10)
13 - JANAB
ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ LEDA
ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Asocijacija za razvoj LEDA
Kontakt osoba: Adela Mehinagić
Adresa: Lukovo polje 56 B
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218574080002
Telefon: 032/203-010
Fax: 032/203-011
E-mail: info@leda-bih.org
Internet adresa: www.leda-bih.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou, ostali
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Referenca br. 01-39-2948/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje radova na izgradnji kolektivne stambene zgrade sa šest stambenih jedinica po
principu nabavke i ugradnje materijala.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Radovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Lokalitet Brist, općina Zenica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuvjetna bankovna garancija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da (10% od vrijednosti ugovora)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankovna garancija prema uslovima iz tenderske dokumentacije
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da nema smetnji u smislu odredbe ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ponuda će
biti odbijena ukoliko dobavljaĉ ne dostavi dokaze i dokumentaciju zahtijevanu tenderskom
dokumentacijom ili pruţi pogrešne informacije.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉi trebaju biti registrovani u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u
kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo
pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost, a vezano za predmet ove javne
nabavke.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Za ispunjavanje uslova za uĉešće - ekonomske i finansijska podobnost dostaviti:
-
dokaz da ponuĊaĉu nije bio blokiran transakcijski raĉun u proteklih dvanaest (12) mjeseci
-
izjava o ukupnom prometu ponuĊaĉa u posljednje dvije godine
- izjava o prometu na poslovima izgradnje stambenih objekata u posljednje dvije godine sa
minimalnim iznosom od 200.000,00 KM za koje raspolaţe podacima ili od datuma
registracije, odnosno poĉetka poslovanja u predmetnom segmentu ako je dobavljaĉ
registrovan odnosno poĉeo sa radom prije manje od dvije godine
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- lista radova koji su izvedeni u posljednje tri godine iz oblasti koja je predmet poziva sa
ukupnim vrijednostima, klijentima, datumom i mjestom izvoĊenja radova
- kadrovska sturuktura - obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuĊaĉa, a naroĉito
kvalifikacije lica koja su odgovorna za pruţanje konkretnih radova, s tim da ponuĊaĉ mora
imati 15 stalno zaposlenih lica (dokaz: uvjeranje PIO/MIO), od ĉega najmanje 1 dipl. ing.
graĊevine ili arhitekture, (dokaz: uvjerenje)
- ponuĊaĉ treba imati na raspolaganju i 1 VŠ ili VSS elektro smjera sa poloţenim struĉnim
ispitom
- izjavu o prosjeĉnom broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje dvije (2)
godine
- izjava o tehniĉkoj opremljenosti ili o mogućnosti pristupa opremi koja je neophodna za
izvršenje ugovora, uz dostavu dokaza o raspolaganju opremom koja je neophodna za
izvršenje ugovora
- izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja (obimu posla koji će ustupiti
podizvoĊaĉu)
- izjavu sa spiskom bilo kakvih priloga politiĉkim strankama koje je preduzeće dalo u
prethodne dvije godine, kao i da se navedu svi izabrani zvaniĉnici, nosioci izvršnih funkcija i
savjetnici koji su bili zaposleni ili su bili ĉlanovi poslovodnog odbora, upravnog odbora,
nadzornog odbora, izvršnog odbora, ili su radili u svojstvu ovlaštene osobe preduzeća tokom
prethodne dvije godine i (ĉlan 13. taĉka 1. i 2. i ĉlan 6. taĉka 1. i 2. Zakona o sukobu interesa
u institucijama vlasti BiH)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama Asocijacije za razvoj LEDA,
adresa: Lukovo polje 56 B, Zenica, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati najkasnije do 17. 8.
2010. godine. Za tendersku dokumentaciju ponuĊaĉ je duţan uplatiti 30,00 KM, na Ţiroraĉun
Asocijacije za razvoj LEDA broj: 194-112-19192031-45 kod ProCredit banke d.d.,
Islambegovića put do 2A sa naznakom: "TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU
KOLEKTIVNE STAMBENE ZGRADE SA ŠEST STAMBENIH JEDINICA NA LOKALITETU
BRIST, OPĆINA ZENICA".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Pismene ponude u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU RADOVA
ZA IZGRADNJU KOLEKTIVNE STAMBENE ZGRADE SA ŠEST STAMBENIH JEDINICA NA
LOKALITETU BRIST, ZENICA - NE OTVARAJ", predati liĉno ili putem pošte u prostorije
Asocijacije za razvoj LEDA, na adresu Lukovo polje 56 B, Zenica. U obzir će se uzeti samo
ponude koje stignu do 12,00 sati dana 24. 8. 2010. godine.
Ponude koje stignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.
Ponude moraju biti zapeĉaćene sa naznaĉenom adresom ponuĊaĉa, da bi se iste mogle
vratiti ponuĊaĉu ako ne stignu u predviĊenom roku.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,30 sati, u prostorijama Asocijacije za razvoj LEDA, adresa: Lukovo
polje 56B, Zenica
Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovlaštenja, moţe prisustvovati po jedan
predstavnik ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sva priloţena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija, ne starije od 3 mjeseca
od dana dostavljanja ponude.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (koresponden- cija) izmeĊu ugovornog
organa i dobavljaĉa vodi se u pisanoj formi.
(1-13-10896-10)
13 - JANAB
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
"CARITAS ŠVICARSKE"
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1-07-27R-10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Humanitarna organizacija "Caritas Švicarske"
Kontakt osoba: Fuad Imamović, arhitekt
Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 1/I
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200728140007
Telefon: 033/668-185; 210-704
Fax: 033/668-184
E-mail: casuisse@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Ulica Sime Miltuinovića broj 1/I, Sarajevo
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Ulica Sime Miltuinovića broj 1/I, Sarajevo
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude se dostavljaju na adresu; Caritas Švicarske, ul. Sime Milutinovića broj 1/I, 71000
Sarajevo
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1
Ponuda 2010-H1, izvoĊenje graĊevinsko-zanatskih radova (ukljuĉujući nabavku, isporuku i
ugradnju graĊevinskog materijala) na sanaciji/izgradnji 13 stambenih jedinica u općinama/
opštinama Centar, Stari Grad i Vogošća
LOT 2
Ponuda 2010-H2, izvoĊenje graĊevinsko - zanatskih radova (ukljuĉujući nabavku, isporuku i
ugradnju graĊevinskog materijala) na sanaciji/izgradnji 14 stambenih jedinica u općinama/
opštinama Hadţići, Ilidţa, Ilijaš, Novi Grad i Novo Sarajevo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je obavljanje sljedećih poslova:
Za LOT 1:
- IzvoĊenje radova na sanaciji/izgradnji 13 stambenih jedinica u općinama/opštinama
Centar (3 st. jed.), Stari Grad (4 st. jed), Vogošća (6 st. jed.), obuhvatajući slijedeće radove:
Pripremne radove;
Sanaciju/izgradnju nosive konstrukcije objekta;
GraĊevinsko-zanatske radove;
Instalaterske radove (elektroinstalacije, vodovod i kanalizacija);
Za LOT 2:
- IzvoĊenje radova na sanaciji/izgradnji 14 stambenih jedinica u općinama/opštinama
Hadţići (3 st. jed.), Ilidţa (1 st. jed.), Ilijaš (4 st. jed.), Novi Grad (5 st. jed.) i Novo Sarajevo (1
st. jed.), obuhvatajući slijedeće radove:
Pripremne radove;
Sanaciju/izgradnju nosive konstrukcije objekta;
GraĊevinsko-zanatske radove;
Instalaterske radove (elektroinstalacije, vodovod i kanalizacija);
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 - 13 (trinaest) stambenih jedinica
LOT 2 - 14 (ĉetrnaest) stambenih jedinica
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1 - općine/opštine: Centar, Stari Grad i Vogošća
LOT 2 - općine/opštine: Hadţići, Ilidţa, Ilijaš, Novi Grad i Novo Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu podnijeti najviše za dva (2) lota.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Krajnji rok izvršenja 31. 12. 2010. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi po ĉlanu 23. ZJN, ne stariji od (3) tri mjeseca od dana objavljivanja ove obavijesti.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Uslovi će biti definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi će biti definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 26. taĉka 3. ZJN
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija razvrstanih po
lotovima:
Za LOT 1
1)
cijena
uĉešće 60%
2)
period izvoĊenja radova
3)
referenc lista
uĉešće 25%
uĉešće 15%
Za LOT 2
uĉešće 60%
1)
cijena
2)
period izvoĊenja radova
3)
referenc lista
uĉešće 25%
uĉešće 15%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Na zahtjev dobavljaĉa
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Preuzimanje tendera do 12. 8. 2010. godine do 12,00 sati
Predaja ponuda do 25. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
4 (ĉetiri) mjeseca nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine
Za LOT 1 u periodu od 13,00 do 14,00 sati
Za LOT 2 u periodu od 14,30 do 15,30 sati
Sarajevo, Sime Milutinovića 1/I (Ured Caritasa Švicarske)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za tendersku dokumentaciju se plaća iznos od 200,00 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne
troškove i troškove dostavljanja tenderske dokumentacije dobavljaĉima. Zainteresirani
dobavljaĉi imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe.
Troškovi koje uĉesnik bude imao za dostavljanje tendera neće biti nadoknaĊeni. Sve takve
troškove će snositi uĉesnik na tenderu.
(1-13-10899-10)
13 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10-1-27-63-705-4/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo
Kontakt osoba: Petar Obradović
Adresa: Dr. Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227318400023
Telefon: 036/449-230, 036/445-240, 061/558-032
Fax: 036/327-811
E-mail: info@fedcad.gov.ba
Internet adresa: www.fedcad.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvoĊenju graĊevinskih radova za Sistem za precizno slijetanje (Instrument landing
system - ILS) na MeĊunarodnoj zraĉnoj luci-aerodromu Mostar za potrebe Centra kontrole
zraĉnog prometa (CKZP) Mostar
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje graĊevinskih radova za Sistem za precizno slijetanje (Instrument landing system ILS) na MeĊunarodnoj zraĉnoj luci-aerodromu Mostar za potrebe Centra kontrole zraĉnog
prometa (CKZP) Mostar.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
U skladu sa realnim potrebama (opisano u tenderskoj dokumentaciji)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Centar kontrole zraĉnog prometa Mostar, Ortiješ bb, 88000 Mostar.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
30 dana (od uvoĊenja u posao)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Za domaća pravna lica dokaz ponuĊaĉa da nema smetnji za njegovo uĉešće u otvorenom
postupku u smislu odredbi iz ĉlana 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", br: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 i
12/09), i to:
- uvjerenje nadleţnog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obvezama ne starije od
3 mjeseca
-
dokaz o izmirenim PIO i MIO doprinosima ne starije od 3 mjeseca
- uvjerenje nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili likvidacijom odnosno da nije
predmet postupka za proglašenje steĉaja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju ne starije
od 3 mjeseca
- uvjerenje nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje
zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina, ne starije od 3
mjeseca
- uvjerenje o nekaţnjavanju nadleţnog suda da odgovorno lice ponuĊaĉa nije osuĊivano za
ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od 5 (pet) godina ne starije od 3 mjeseca
-
referenc lista u zadnje 3 godine
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i puna adresa ponuĊaĉa, broj telefona i faksa
-
ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca
- ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju ne starije od 3
mjeseca
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
bilans stanja i bilans uspjeha iz završnog raĉuna za 2009. godinu
- dokaz o bonitetu i likvidnosti ponuĊaĉa izdat od strane poslovne banke, tj.poslovnih
banaka
-
opcija ponude ne kraća od 90 dana od dana otvaranja ponuda
- potpisan i ovjeren "original" tenderski obrazac ugovornog organa koji se nalazi na zadnjoj
stranici tenderske dokumentacije
Fiziĉka lica dostavljaju iste dokumente koje posjeduju i pravna lica, dokumente koje ne
posjeduju dostavljaju supstidijarne dokumente tj. koji zamjenjuju traţene.
PRILO@ENI DOKAZI NE MOGU BITI STARIJI OD 3 MJESECA, A KOPIJE MORAJU BITI
OVJERENE.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
50%
2)
rok izvoĊenja radova
3)
naĉin plaćanja
4)
garancija za izvedene radove
20%
20%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa ĉlanom 20. UPZ.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti na temelju upućenog pisanog zahtjeva
ugovornom organu za preuzimanje tenderske dokumentacije svakim radnim danom od 8,00
do 16,00 sati zakljuĉno sa 23. 8. 2010. godine do 11,00 sati na adresi Federalnog
ministarstva prometa i komunikacija -Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne
direkcije za civilno zrakoplovstvo, ul. Dr. Ante Starĉevića bb, Mostar (zgrada Vlade FBiH).
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do minimalno 90 dana ili 3 (tri) mjeseca ili nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Mostar, ul. Dr. Ante Starĉevića bb (zgrada Vlade FBiH)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa pisanim upitima.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo
Kontakt osoba: Petar Obradović
Adresa: Dr. Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227318400023
Telefon: 036/449-230, 036/445-240, 061/558-032
Fax: 036/327-811
E-mail: info@fedcad.gov.ba
Internet adresa: www.fedcad.gov.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo
Kontakt osoba: Petar Obradović
Adresa: Dr. Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227318400023
Telefon: 036/449-230, 036/445-240, 061/558-032
Fax: 036/327-811
E-mail: info@fedcad.gov.ba
Internet adresa: www.fedcad.gov.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo
Kontakt osoba: Petar Obradović
Adresa: Dr. Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227318400023
Telefon: 036/449-230, 036/445-240, 061/558-032
Fax: 036/327-811
E-mail: info@fedcad.gov.ba
Internet adresa: www.fedcad.gov.ba
(1-13-10903-10)
13 - JANAB
GRAD MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Grad Mostar
Adresa: Adema Buća 19
Poštanski broj: 88104
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227396110007
Telefon: 036/500-600
Fax: 036/500-650
Internet adresa: www.mostar.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1 Rekonstrukcija Dubrovaĉke ulice
LOT 2 Rekonstrukcija ul. Blajburških Ţrtava
LOT 3 Rekonstrukcija partera i prilaznih prometnica "Trţnica"
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
IzvoĊenje radova na rekonstrukciji dvije postojeće i dogradnji dvije nove kolovozne trake sa
nogostupom, te rekonstrucijom postojećeg raskriţja. Ukupna duţina oko 400 m
LOT 2
IzvoĊenje radova na rekonstrukciji dvije postojeće kolovozne trake sa nogostupima u ul.
Blajburških Ţrtava, te izgradnja raskriţja sa ul. Prema kopu Vihovići. Izvode se radovi na
izgradnji transportnog cjevovoda DN 600, vodovoda DN 225 i 160 i kanalizacijske mreţe.
LOT 3
Rekonstrukcija partera "Trţnica" predviĊa izgradnju potpuno novog rješenja parkinga sa
zelenim površinama i stablima. Rješavanje oborinske odvodnje partera i prilaznih cesta, sa
rekonstrukcijom prilaznih cesta i dijela javne rasvjete.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema projektnoj dokumentaciji za svaki lot
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
60 dana (za LOT 1) od dodjele ugovora
60 dana (za LOT 2) od dodjele ugovora
30 dana (za LOT 3) od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
LOT 1 - 10.000,00 KM
LOT 2 - 10.000,00 KM
LOT 3 - 3.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
- jamstvo za ponudu (za svaki lot) obvezno dostaviti u skladu sa tenderskom
dokumentacijom
- vremensko trajanje jamstva za ponudu (za svaki lot) uskladiti sa rokom valjanosti ponude,
ali ne kraće od 60 dana
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Zahtijeva se jamstvo za izvršenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, po svakom
lotu.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Uz ponudu dostaviti izjavu ponuĊaĉa da će, ukoliko mu bude dodijeljen ugovor, osigurati
jamstvo banke za dobro izvršenje ugovora, u visini od 10% od vrijednosti ugovora, te da će
istu dostaviti ugovornom organu prije potpisivanja ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Ponuda ponuĊaĉa će biti odbijena ukoliko isti ne pruţi relevantne dokaze da nije iskljuĉen iz
postupka javne nabave po osnovu ĉlanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉi trebaju biti registrirani u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim
registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se
dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost a vezano za predmet
ove javne nabavke.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
LOT 1 i LOT 2:
-
pozitivno poslovanje u 2008. i 2009. godini
-
kreditna sposobnost ili pristup tekućim sredstvima u iznosu od min 100.000,00 KM
-
min. godišnji promet u 2008. i 2009. godini od 1.500.000,00 KM
LOT 3
-
pozitivno poslovanje u 2008. i 2009. godini
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
LOT 1 i LOT 2:
- min. jedan ugovor sliĉne prirode i sloţenosti iz oblasti cestogradnje uspješno realiziran u
2008. ili 2009. godini
- min. 15 (petnaest) stalno uposlenih radnika, od kojih min. 1 (jedan) dipl. inţ. graĊ. sa min.
pet godina radnog iskustva i poloţenim struĉnim ispitom
-
posjedovanje ili pristup opremi iz oblasti cestogradnje
- uspješna realizacija svih ugovora, koje je ponuĊaĉ imao sa Gradom Mostarom u 2007.,
2008. i 2009. godini
LOT 3:
- min dva ugovora na sliĉnim poslovima niskogradnje u zadnje tri godine (2007., 2008. i/ili
2009.)
- min. 15 (petnaest) stalno uposlenih radnika, od kojih min. 1 (jedan) dipl. inţ. graĊ., sa min.
pet godina radnog iskustva i poloţenim struĉnim ispitom
-
posjedovanje ili pristup potrebnoj opremi iz oblasti cestogradnje
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
5%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 24. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 13,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,15 sati
Kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar, prostorije \aĉkog doma
Odjel za urbanizam i graĊenje, II kat (ulaz sa juţne strane)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novĉana naknada za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje se kod:
Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala Mostar
broj transakcijskog raĉuna: 16110200009950649
svrha doznake: Javno nadmetanje
LOT 1 - Rekonstrukcija Dubrovaĉke ulice
LOT 2 - Rekonstrukcija ul. Blajburških Ţrtava
LOT 3 - Rekonstrukcija partera i pristupnih cesta "Trţnici"
Dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije dostaviti uz zahtjev za
preuzimanjem tenderske dokumentacije.
Predstavnik ponuĊaĉa koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati pismeno ovlaštenje
ponuĊaĉa za potpisivanje i preuzimanje zapisnika sa javnog otvaranja ponuda.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Grad Mostar
Kontakt osoba: Branko Gašpar
Adresa: Kralja Zvonimira (bivša zgrada GraĊevinskog fakulteta)
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227396110007
Telefon: 036/335-413
Fax: 036/335-408
Internet adresa: www.mostar.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Grad Mostar
Kontakt osoba: Branko Gašpar
Adresa: Kralja Zvonimira (bivša zgrada GraĊevinskog fakulteta)
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227396110007
Telefon: 036/335-413
Fax: 036/335-408
Internet adresa: www.mostar.ba
(1-13-10907-10)
13 - JANAB
OPŠTINA DRVAR
U IME FONDA ZA POVRATAK BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Drvar, u ime Fonda za povratak BiH
Kontakt osoba: Dobrila Bosnić
Adresa: Titova 1
Poštanski broj: 80260
Grad: Drvar
Identifikacioni broj: 4281088340004
Telefon: 034/820-024
Fax: 034/820-024
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji 12 individualnih stambenih jedinica na podruĉju
opštine Drvar
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Opština Drvar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
60 radnih dana, od dana uvoĊenja izvoĊaĉa u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2% od vrijednosti ponude, ali ne manje od 2.000,00 KM, sa rokom vaţnosti od dana
podnošenja ponude do isteka opcije ponude.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne traţi se.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% od vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Daje se u formi bankovne garancije u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet
tendera, osim onih koji su iskljuĉeni iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ĉlanu
23. ZJN (taĉka a, b, c, d, e, i f), a što ponuĊaĉ dokazuje validnom dokumentacijom
nadleţnog organa.
Priloţeni dokazi (original ili ovjerene kopije) ne mogu biti starije od 3 (tri) mjeseca.
Ugovorni organ zadrţava pravo da na ponuĊaĉa primjeni ĉlan 23. stav 1. taĉka g) ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 24. Zakona o javnim nabavkama; da je ponuĊaĉ registrovan za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora, za što je potrebno podnijeti dokaze navedene
u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 25. Zakona o javnim nabavkama, ocjena ekonomskog i finansijskog
stanja ponuĊaĉa će se izvršiti na osnovu dokumenata koji su definisani u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javnim nabavkama, ocjena tehniĉke i profesionalne
sposobnosti ponuĊaĉa će se izvršiti na osnovu dokumenata koji su definisani u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u šalter sali Opštine Drvar, svakim radnim
danom, uz predoĉenje dokaza o uplati u iznosu od 100,00 KM na Ţiro-raĉun broj
1549995000539591 kod Intesa Sanpaolo banke, PJ Drvar, vrsta prihoda 732139, ili na
blagajni šalter sale Opštine Drvar.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na bilo kojem sluţbenom jeziku BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. god. do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 45 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. god., sala za sastanke, Opština Drvar, u 14,00 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
(1-13-10909-10)
13 - JANAB
OPŠTINA ISTOĈNO NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 01/I-013-731/10
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Istoĉno Novo Sarajevo
Kontakt osoba: Nada Ateqević
Adresa: Stefana Nemawe 2
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4400546420003
Telefon: 057/342-336
Faks: 057/340-710
E-mail: info@opstinains.net
Internet adresa: www.opstinains.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretawu postupka javne nabavke broj 01/I-013-731/10 od 19. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoqnijeg ponuĊaĉa za izgradwu objekta mrtvaĉnice u Miqevićima - I faza, opština
Istoĉno Novo Sarajevo
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Miqevići, opština Istoĉno Novo Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
120 dana od uvoĊewa izvoĊaĉa u posao
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora u sluĉaju dodjele ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija za izvršewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije u skladu sa
obrascem iz tenderske dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća ne mogu ostvariti ponuĊaĉi koji su po ĉl. 23. ZJN iskquĉeni iz prava ugovarawa
o javnim nabavkama.
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo uĉešća ne mogu ostvariti ponuĊaĉi koji nisu registrovani za obavqawe navedene
djelatnosti.
Da, kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da, kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da, kao u tenderskoj dokumentaciji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti svakim radnim danom od 9,00 do 15,00
ĉasova.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM.
@iro raĉun broj: 568-803-12000002-44, kod Balkan investment bank a.d. Bawa Luka
Vrsta prihoda: 722521
Poziv na broj: 088
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu saĉiniti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Zgrada Opštine Istoĉno Novo Sarajevo
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Otvarawu ponuda moţe prisustvovati predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštewe.
Dodatne informacije se mogu dobiti na adresi:
Opština Istoĉno Novo Sarajevo
Kancelarija broj 37
Stefana Nemawe 2
71 123 Istoĉno Sarajevo
(1-13-10910-10)
13 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 08.3.2.-3.12-1422/10-1
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo
Kontakt osoba: Spahić Slavica
Adresa: Zmaja od Bosne 88
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100021
Telefon: 033/664-116
Fax: 033/664-116
E-mail: slavica.spahic@bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
BH Telecom d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo - PROTOKOL
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
BH Telecom d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo - PROTOKOL
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj 08.5.-3.12.-1422/10-1
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za izvoĊenje radova:
Adaptacija prostora u objektima ATC Bašĉaršija - I sprat i ATC Hrasnica
Potpuni opisi, koliĉina i tehniĉke specifikacije traţenih radova dati su u tenderskoj
dokumentaciji.
Ponuda mora sadrţavati svu dokumentaciju traţenu obavještenjem u javnoj nabavci i
tenderskom okumentacijom, te LOT u cijelosti.
Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane
ovlaštene osobe.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
ATC Bašĉaršija - I sprat i ATC Hrasnica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje danom obostranog potpisivanja
Završava u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude iznosi 2.000,00 KM sa rokom vaţnosti:
opcija ponude plus 60 dana
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro
izvršenje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa PDV-om sa
rokom vaţnosti: rok završetka radova plus 60 dana
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji (model standardne tenderske dokumentacije)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji (model standardne tenderske dokumentacije)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da. Mogućnost korištenja preferencijalnog tretmana domaćeg ponuĊaĉ dokazuje validnom
dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 50/05). Visina
preferencijalnog tretmana iznosi 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo,
Zmaja od Bosne 88, protokol, bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Za BH Telecom su prihvatljivi svi sluţbeni jezici u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od roka za prijem ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,15 sati u sali na II spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja
od Bosne 88, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za saĉinjavanje ponude.
(1-13-10921-10)
13 - JANAB
OPŠTINA ŠIPOVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Šipovo
Projekat: Izrada gornjeg stroja za lokalne puteve kroz selo Ĉifluk, L=2001,15 m1 i Donji krak,
L=960,51 m1"
Kontakt osoba: Trivunĉić Milenko
Adresa: Gavrila Principa 19
Poštanski broj: 70270
Grad: Šipovo
Identifikacioni broj: 440133895003
Telefon: 050/360-131
Fax: 050/371-637
E-mail: OUSIPOVO@teol.net
Internet adresa: Opština: www.sipovo.rs.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
01-404-17/2010
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 "Izrada gornjeg stroja za lokalni put kroz selo
Ĉifluk, L= 2001,15 m 1"
LOT 2 "Izrada gornjeg stroja za lokalni put kroz selo
Ĉifluk, Donji krak, L=960,51 m 1"
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Putni pravci navedeni u svakom lotu pojedinaĉno
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili dva lota.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
LOT 1 - 30 dana od dana uvoĊenja izvoĊaĉa u posao
LOT 2 - 30 dana od dana uvoĊenja izvoĊaĉa u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5 % od iznosa ponude pojedinaĉno po lotu
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
U formi bankovne garancije
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% od vrijednosti ugovora po lotu
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Daje se u formi bankovne garancije na iznos 10% vrijednosti za ugovorene radove po lotu.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U ponudi dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ĉlana 23. ZJN, u skladu sa tenderskom
dokumentacijom. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
a)
ponuĊena cijena
ĉija je vrijednost 75%
d)
uslovi plaćanja
b)
garantni rok za izvedene radove
ĉija je vrijednost 15%
ĉija je vrijednost 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 20. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi:
LOT 1 - 100,00 KM
LOT 2 - 50,00 KM
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
2 mjeseca ili 60 dana od isteka roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Zgrada Opštine Šipovo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda treba da sadrţi dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje
ne budu sadrţavale sve traţene elemente iz tenderske dokumentacije, neće se razmatrati.
Tenderska dokumentacija se moţe podići u Opštini Šipovo, soba 1, Gavrila Principa 19, u
vremenu od 8,00 do 14,00 sati od dana objavljivanja obavještenja, uz dokaz o uplati iznosa
za preuzimanje tenderske dokumentacije koji se moţe izvršiti na raĉun Opštine Šipovo kod
UNICREDIT BANK Banja Luka broj 551-019-0000841495, vrsta prihoda 722521, budţetska
organizacija 0102130, opština 102. Ponude dostaviti u zapeĉaćenoj koverti na adresu:
Opština Šipovo, Gavrila Principa 19, sa naznakom: "Ponuda za izradu gornjeg stroja za
lokalne puteve kroz selo Ĉifluk, L=2001,15 m 1 i Donji krak, L= 960,51 m 1", za LOT 1 ili LOT
2 , ili LOT 1 i LOT 2, "NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE". Otvaranju ponuda
mogu prisustvovati samo ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa.
(1-13-10926-10)
13 - JANAB
OPĆINA TRNOVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 19/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Trnovo
Kontakt osoba: Kadrispahić Hamza
Adresa: Trnovo bb
Poštanski broj: 71223 Delijaš
Grad: Trnovo
Identifikacioni broj: 4200308790006
Transakcijski raĉun broj 1602000000501610 kod Vakufske banke Sarajevo
Tansakcijski raĉun broj: 1941021642000171 kod ProCredit Bank Sarajevo
Vrsta prihoda: 722611; Općina 093
Telefon: 033/439-112
Fax: 033/439-113
E-mail: trnovo@trnovo.org
Internet adresa: www.trnovo.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretanju javne nabavke za 2010. godinu i Plan nabavki za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 34
Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Pendiĉići-Gornja Grkarica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderu
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Trnovo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema zakljuĉenom ugovoru
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garancija poslovno prihvatljive banke, neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za dobro izvršenje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti sa rokom
vaţnosti 30 dana od završetka radova)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija poslovne prihvatljive banke, neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi ponuĊaĉa da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi
ĉlana 23. ZJN i to:
a) da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, ili da nije ušao u odreĊeni aranţman
sa povjeriocima, ili da nije obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti ili je u analognoj situaciji
koja proistiĉe iz sliĉnog postupka
b) da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva
ili ponude
c) da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog
suda u periodu od pet godina prije podnošenja zahtjeva ili ponude
d) da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s
relevantnim zakonom u BiH
e)
da ponuĊaĉ nema neizmirenih poreskih obaveza.
Kao dokaz navedenog dostaviti:
- uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca i indirektni i direktni
porezi)
- uvjerenje iz zavoda za PIO o izmirenim obavezama iz PIO-a (ne starije od 3 mjeseca), i
uvjerenje iz zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim obavezama (ne starije od 3
mjeseca)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Original ili ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim ovjerenim prilozima
ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2009. godine
-
potvrda banke o aktivnosti transakcijskog raĉuna koja nije starija od tri mjeseca
-
grancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM
- izjava ponuĊaĉa da će obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu
garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to:
1. garanciju za dobro izvršenje ugovora u visini 10% ugovorne vrijednosti (sa rokom
vaţnosti: 30 dana od dana završetka radova)
avansnu garanciju, ukoliko traţi avans (sa rokom vaţnosti: rok izvoĊenja plus 30 dana)
2.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
izjavu o:
-
referens lista izvedenih projekata iz oblasti opisa predmeta ugovora u zadnje tri godine
-
prosjeĉnom godišnjem broju zaposlenih u posljednje tri godine
- tehniĉkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaţe ponuĊaĉ za
izvršenje konkretnih radova
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijedećim kriterijima:
a)
cijena
b)
period izvršenja radova
c)
85 bodova
garancijski period
10 bodova
5 bodova
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se osigurati na usmeni ili pismeni zahtjev ponuĊaĉa. Novĉana naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 20,00 KM, koju treba uplatiti kao pod I.1.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti 23. 8. 2010. godine u 12,15 sati u sali Općine Trnovo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora.
(1-13-10972-10)
13 - JANAB
MINISTARSTVO ZA PROSTORNO URE\ENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU
OKOLINE- KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE I OPĆINA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo za prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZEDO kantona - Kantonalna direkcija za ceste i Općina Zenica
Kontakt osoba: Sabira Helvida
Adresa: Trg BiH 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218237080009
Telefon: 032/244-238
Fax: 032/244-253
E-mail: sabira.helvida@zenica.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod IV.4.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod IV.6.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou, ostali
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊenje radova na infrastrukturnim projektima (putevima) općine Zenica koji će se
finansirati iz ESCROW sredstava.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje radova na sanaciji putnih pravaca kako slijedi:
LOT 1 Sanacija i asfaltiranje mreţe puteva u MZ Banlozi
LOT 2 Sanacija i asfaltiranje mreţe puteva u MZ Gradišće
LOT 3 Sanacija i asfaltiranje mreţe puteva u MZ Tetovo
LOT 4 Sanacija i asfaltiranje mreţe puteva u MZ Podbreţje
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljna specifikacija radova koji su predmet javne nabavke, sadrţana je u tenderskoj
dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje općine Zenica.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do 31. 12. 2010. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da će obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da nema smetnji u smislu odredbe ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ponuda će
biti odbijena ukoliko dobavljaĉ ne dostavi dokaze i dokumentaciju zahtijevanu tenderskom
dokumentacijom ili pruţi pogrešne informacije.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉi trebaju biti registrovani u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u
kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo
pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost a vezano za predmet ove javne
nabavke.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Za ispunjavanje uslova za uĉešće - ekonomske i finansijska podobnost dostaviti:
- izjavu o ukupnom prometu dobavljaĉa u segmentu poslovanja koje je predmet ugovora,
za posljednje dvije godine ili za manji period ako je dobavljaĉ registrovan manje od dvije
godine
-
potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrdu o solventnosti ponuĊaĉa
Sva priloţena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- listu radova koji su izvedeni u segmentu poslovanja koji predmet poziva u posljednje dvije
godine sa minimalnim iznosom od 500.000,00 KM za koje raspolaţe podacima ili od datuma
registracije, odnosno poĉetka poslovanja u predmetnom segmentu ako je dobavljaĉ
registrovan odnosno poĉeo sa radom prije manje od dvije godine; uz prilaganje potvrda o
zadovoljavajućoj izvedbi za najvaţnije radove (dokaz da li su radovi izvedeni u skladu sa
pravilima poslovanja i da li su propisno okonĉani, ove potvrde ukljuĉuju vrijednost, vrijeme i
lokaciju izvoĊenja radova);
- obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvoĊaĉa radova i rukovodećeg osoblja, a naroĉito
kvalifikacije lica koja su odgovorna za izvoĊenje konkretnih radova, s tim da ponuĊaĉ mora
dostaviti dokaz da ima najmanje 15 stalno uposlenih lica i najmanje 1 dipl. inţ. graĊevine sa
poloţenim struĉnim ispitom (dokaz: uvjerenje PIO/MIO, ovjerenu fotokopiju diplome i
ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poloţenom struĉnom ispitu);
- izjavu o prosjeĉnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja u posljednje
tri godine.
- izjavu o tehniĉkoj opremljenosti i osposobljenosti ponuĊaĉa za izvršenje konkretnih
radova uz dostavu dokaza o raspolaganju minimalnom opremom neophodnom za izvršenje
predmetnih poslova (finišer, dva valjka, grejder, 2 kamiona, utovarivaĉ i rovokopaĉ);
- izjava o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja (obimu posla koji će ustupiti
podizvoĊaĉu);
- izjava sa spiskom bilo kakvih priloga politiĉkim strankama koje je preduzeće dalo u
prethodne dvije godine, kao i da se navedu svi izabrani zvaniĉnici, nosioci izvršnih funkcija i
savjetnici koji su bili zaposleni ili su bili ĉlanovi poslovodnog odbora, upravnog odbora,
nadzornog odbora, izvršnog odbora, ili su radili u svojstvu ovlaštene osobe preduzeća tokom
prethodne dvije godine i (ĉlan 13. taĉka 1. i 2. i ĉlan 6. taĉka 1. i 2. Zakona o sukobu interesa
u institucijama vlasti BiH);
Ponuda će biti odbijena u sluĉaju da ponuĊaĉ propusti da dostavi sve dokaze i
dokumentaciju zahtijevanu tenderskom dokumentacijom ili dostavi pogrešne informacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Preferencijalni faktor 10% ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 29/09)
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama Sluţbe za komunalne poslove i
ekologiju, Općina Zenica, Trg BiH 6, V sprat, kancelarija 524, u vremenu od 9,00 do 15,00
sati najkasnije do 16. 8. 2010. godine. Za tendersku dokumentaciju ponuĊaĉ je duţan uplatiti
iznos od 50,00 KM, na Ţiroraĉun Općine Zenica broj 134-010-0000042994 otvoren kod EKB
DD Zenica uz naznaku-vrsta prihoda 722631-prihodi od pruţanja usluga ostalima.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Pismene ponude u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za izvoĊenje radova na
sanaciji ________, LOT ___- Ne otvaraj, predati liĉno na Protokol, na adresu Općina Zenica,
Sluţba za komunalne poslove i ekologiju, Trg BiH 6. U obzir će se uzeti ponude, koje stignu
do 12,00 sati dana 24. 8. 2010. godine.
Ponude koje stignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.
Ponude moraju biti zapeĉaćene sa naznaĉenom adresom ponuĊaĉa, da bi se iste mogle
vratiti ako ne stignu u predviĊenom roku.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Potrebno je osigurati vaţnost ponude u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za
podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,00 sati, u prostorijama nove zgrade Općine Zenica, mala sala I sprat
Općina Zenica, Trg BiH 6.
Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovlaštenja, moţe prisustvovati po jedan
predstavnik ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sva priloţena dokumentacija mora bili original ili ovjerena fotokopija, ne starije od 3 mjeseca
od dana dostavljanja ponude.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) izmeĊu ugovornog organa
i dobavljaĉa vodi se u pismenoj formi.
(1-13-10976-10)
13 - JANAB
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
u ime i za raĉun Općine Ilijaš
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Milinĉić Verica, Eminagić Zlatko
Adresa: Kaptol 3
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200141480000
Telefon: 033/254-941 i 254-934
Fax: 033/658-426
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor za radove na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na podruĉju općine
Ilijaš
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Radovi na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na podruĉju općine Ilijaš, prema
spiskovima ulica i prioritetima ovjerenim od strane Općine Ilijaš. Specifikacija radova je
sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
1 ugovor
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod II.4.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Po ponudi najpovoljnijeg ponuĊaĉa.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
8.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Neopoziva bezuslovna bankovna garancija plativa na prvi poziv sa rokom vaţnosti 21 dan
nakon isteka opcije ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da će dostaviti garanciju 10% od vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ugovorni organ će od svake situacije zadrţati iznos od 10% vrijednosti izvedenih radova, do
dobijanja upotrebne dozvole, za objekat ili primopredaje radova.
IzvoĊaĉ je obavezan prije podnošenja zahtjeva za naplatu zadrţanih sredstava, odnosno sa
okonĉanom situacijom, predati ugovornom organu garanciju za dobro izvršenje ugovora, na
iznos od 10% vrijednosti izvršenih radova.
Garancija za dobro izvršenje ugovora, je bezuslovna i na prvi poziv plativa, izdata od banke
prihvatljive za ugovornog organa, na iznos 10% od ukupno izvršene vrijednosti radova, sa
rokom vaţnosti garancije 30 dana po isteku garantnog roka.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Ponuda će biti odbijena, ako ponuĊaĉ ne pruţi dokaz da nema smetnji za njegovo uĉešće u
javnom nadmetanju, u smislu odredbi u ĉl. 23. stav (1.), taĉke a), b), c), d), e), f), g) Zakona o
javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04). Priloţeni dokazi ne mogu biti
stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i puna adresa ponuĊaĉa, broj telefona i faks
- izvod o upisu u sudski registar kojim se dokazuje njegovo pravo za obavljanje relevantne
profesionalne djelatnosti, a vezano za predmet ove javne nabavke sa svim prilozima, ne
starije od 3 mjeseca, kopija mora biti ovjerena
- ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju, ne starija od 3
mjeseca
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ponuda će biti odbaĉena, ako ponuĊaĉ ne ispuni minimalne uslove u pogledu njegove
ekonomsko-finansijske sposobnosti u smislu odredbi ĉlana 25. ZJN. Dostaviti dokaze traţene
tenderskom dokumentacijom.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Ponuda će bili odbaĉena, ako ponuĊaĉ ne ispuni minimalne uslove u pogledu njegove
tehniĉke i profesionalne sposobnosti, u smislu odredbi ĉlana 26. ZJN. Dostaviti dokaze
traţene tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najbolja ponuda u smislu niţe navedenih kriterija koji su sastavni dio
tenderskoj dokumentaciji:
1)
najniţe ponuĊena cijena
90 bodova
2)
rok izvoĊenja radova
3)
garantni rok za izvedene radove
5 bodova
5 bodova
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona,
Kaptol 3, soba 401, nakon objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci u "Sluţbeni glasniku
BiH" od 26. 7. 2010. godine od 10,00-14,00 sati, uz obavezan pismeni zahtjev (prethodno
dostavljen faksom 658-426) i uplatnice na iznos od 100,00 KM, uplaćen na depozitni raĉun
Kantona ZIK broj 3380002210019263, vrsta prihoda 722631, Opština 077, budţetska
organizacija 2601001, koji se vodi kod UniCredit Bank Sarajevo.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude dostaviti na naĉin kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, u zapeĉaćenoj
koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ-PONUDA ZA: " JR lokalitet Općina Ilijaš" na adresu
Protokol Zavoda za izgradnju Kantona, Kaptol 3, najkasnije do 23. 8. 2010. godine
(ponedjeljak) do 14,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 14,15 ĉasova Sarajevo, Kaptol 3, Zavod za izgradnju Kantona Sarajeva
(mala sala)
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, koji svoje ovlasti
dokazuju u pismenom obliku.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadrţava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora, iz razloga navedenih u
ĉl. 12. ZJN, te ne snosi nikakave troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja.
Ugovorni organ će u skladu sa ĉl. 38. i 40. ZJN dostaviti ponuĊaĉima odluku o dodjeli
ugovora.
Ugovorni organ će u skladu sa ĉlanom 20. ZJN, objaviti obavještenje o dodjeli ugovora.
Ovaj oglas objavljuje se i na WEB stranici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
http://zik.ks.gov.ba.
(1-13-10996-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Sadţida Bojić, telefon 033/751-470, faks 033/751499; za tehniĉka pitanja: Dţenana Boranĉić, telefon 033/751-507, mobitel 061/304-841
Adresa: Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150030
Identifikacioni PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-575
E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Javno nadmetanje po otvorenom postupku broj: 10304-OP-014/10
Broj protokola: 03-4-3463-15625/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Projektovanje, nabavka materijala i opreme i radovi na prikljuĉenju mobilne TS 110/10(20) kV
"GRBAVICA" 10 MVA
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkim specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Lokacije izvoĊenja radova - Kanton Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5%
vrijednosti ponude bez uraĉunatog PDV-a (ali ne manje od 2.000,00 KM), sa rokom vaţnosti:
opcija ponude plus 30 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu priloţiti izjavu da će u sluĉaju izbora kao najpovoljnijeg ponuĊaĉa dostaviti
bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obraĉunatog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankarska garancija za efikasnost izvršenja ugovora izdata od prvoklasne poslovne banke.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka
za dostavu ponuda.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavljaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom djelatnošću.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- ovjerena kopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2008.i 2009. godinu (da
ekonomsko-finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora)
-
potvrde banke da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci
- minimalno ostvaren promet u segmentu poslovanja 1.000.000,00 KM, a ako je ponuĊaĉ
poĉeo sa radom prije manje od godine 500.000,00 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa tehniĉkim uslovima iz tenderske dokumentacije, minimalni zahtjevi za:
1. uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 5 (pet) projekata u posljednje 2 (dvije) godine ĉiji
su karakter i kompleksnost sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor (izgradnja
elektroenergetskih objekata)
2. minimalan broj zaposlenika angaţovanih na realizaciji projekta - 9 (prema uslovima iz
tenderske dokumentacije)
3. posjedovanje opreme (radnih mašina) za realizaciju ugovora - minimalni zahtjevi i uslovi
naznaĉeni u tenderskoj dokumentaciji
4.
ostali uslovi u skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena ponuĊene robe
2)
ponuĊeni tehniĉki uslovi
uĉešće 70%
uĉešće 30%
Tehniĉki uslovi iz ponude koja zadovoljava osnovne tehniĉke zahtjeve iz tendera (uĉešće
30%), a prema slijedećim tehniĉkim kriterijima:
T1 - Dodatne tehniĉke karakteristike roba/izvršenja usluga/izvoĊenja radova
NIJE PRIMJENLJIVO.
T2 - Rok isporuke roba/izvršenja usluga/izvoĊenja radova
Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 20 (dvadeset).
Zalitijevani rok za izvršenje svih poslova je 120 dana. PonuĊaĉu sa najkraćim ponuĊenim
rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponuĊaĉe će se raĉunati
po formuli T2 = 20 x najkraći rok/ponuĊeni rok, a ponuĊaĉ koji ponudi rok izvršenja posla od
120 dana dobiće 0 bodova.
T3 - Garancija za isporuĉenu robu/izvršene usluge/izvedene radove
PonuĊaĉu sa ponuĊenim najduţim garantnim rokom dojeljuje se maksimalni broj bodova 20.
Bodovi za ostale ponuĊaĉe će se raĉunati proporcionalno po formuli T3 = 20 x ponuĊeni rok
/najduţi rok.
T4 - Okolinske karakteristike
NIJE PRIMJENLJIVO
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijal- nog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 27. 7. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM.
RAĈUN ZA UPLATU 3389002208759171 UNICREDIT BANK d.d.
Za plaćanja unutar BiH, uplata se vrši na raĉun broj: 3389002208759171, UniCredit Bank
d.d.
Za plaćanja izvan BiH, uplata se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT
RZBABA2S, na raĉun broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske
dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 11,00 sati
Hivzi Bjelevca 15, Azići, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuĊaĉ moraju biti ovjereni i potpisani od strane
ovlaštenog lica ponuĊaĉa.
2. Priloţena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, sloţena i oznaĉena po
oznakama iz tenderske dokumentacije.
3. Jednu ponudu u originalu i jednu kopiju dostaviti u jednoj zapeĉaćenoj neprovidnoj
koverti poštom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i
do roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
Na koverti obavezno naznaĉiti slijedeće: "Original ponuda" i "Kopija ponude", ime i puna
adresa ponuĊaĉa, "Ponuda za javno nadmetanje broj 10304-OP-014/10 projektovanje,
nabavka materijala i opreme i radovi na prikljuĉenju mobilne TS 110/10(20) kV "Grbavica" 10
MVA, - ne otvarati do 23. 8. 2010. godine do 11,00 sati.
4.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
5.
Obavještenje ponuĊaĉa o rezultatima:
Svi uĉesnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu će biti
blagovremeno obaviješteni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama
ĉlana 38. i ĉlana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Sadţida Bojić, telefon 033/751-470, faks 033/751499; za tehniĉka pitanja: Dţenana Boranĉić, telefon 033/751-507, mobitel 061/304-841
Adresa: Hifzi Bjelevca 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150030
Identifikacioni PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-575
E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: Sadţida Bojić, I sprat, soba 107, tel. 033/751-470, Uz predoĉenje originalne
uplatnice o izvršenoj uplati novĉane naknade za tendersku dokumentaciju
Adresa: Hifzi Bjelevca 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150030
Identifikacioni PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-575
E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: Protokol, I sprat, soba 39
Adresa: Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150030
Identifikacioni PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-000
Fax: 033/751-575
(1-13-11005-10)
13 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 11.3.2.-9155/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać
Kontakt osoba: Amir Bišćević
Adresa: Bosanska 5
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4200211100072
Telefon: 037/229-933
Fax: 037/229-919
E-mail: amir.biscevic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj 11.5.-8970/10 od 14. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za izgradnju i isporuku materijala za
izgradnju graĊevinskih objekata za smještaj TK opreme za potrebe Dioniĉkog društva BH
Telecom Sarajevo, Direkcija Bihać.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1
Izgradnja i isporuka materijala za izgradnju graĊevinskih objekata za smještaj TK opreme
Jasenice 1;
LOT 2
Izgradnja i isporuka materijala za izgradnju graĊevinskih objekata za smještaj TK opreme
Zalin - Jasenice;
LOT 3
Izgradnja i isporuka materijala za izgradnju graĊevinskih objekata za smještaj TK opreme
Pritoka;
LOT 4
Izgradnja i isporuka materijala za izgradnju graĊevinskih objekata za smještaj TK opreme
Lohovo.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Na lokacijama kako je navedeno u taĉki II.5.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
DA, originalna bezuslovna bankovna garancija, u visini 2% od ukupne vrijednosti ponude
(KM), minimalno 2.000,00 KM, sa rokom vaţnosti 120 dana od dana otvaranja ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje
ugovora, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti sa rokom vaţnosti rok
izvoĊenja radova plus 30 dana.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Da, izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu bankarsku garanciju za garantni period,
ukoliko bude izabran u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti sa rokom vaţnosti garantni rok
plus 30 dana.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi, koji su registrovani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuĊaĉa koji su iskljuĉeni iz prava
uĉešća u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ĉlanom 23. ZJN
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), što ponuĊaĉi dokazuju ovjerenom validnom
dokumentacijom.
PonuĊaĉ je duţan pruţiti dokaze da se niti jedan sluĉaj iz ĉlana 23. ZJN ne odnosi na njega i
ukoliko ponuda u svom sadrţaju ne bude imala traţene dokumente biće odbaĉena kao
nepotpuna.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u
tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 18. 8. 2010. godine (na zahtjev dobavljaĉa)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Za BH Telecom su prihvatljivi sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 25. 8. 2010. godine do 12,00 sati na adresi: Bosanska 5 (zgrada Direkcije Bihać),
Kancelarija protokola, I sprat
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 120 dana od dana otvaranja
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Bosanska 5 (novi objekat JP BH Pošte), III sprat, konferencijska sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati ovlašteni predstavnik uz prezentaciju pismenog
ovlaštenja. Ponuda treba da sadrţi dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Ponude koje ne budu sadrţavale i zadovoljavale sve traţene elemente iz tenderske
dokumentacije neće se razmatrati i bit će odbaĉene kao nepotpune.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda po
obavještenju broj 11.3.2.- 9155/10 za graĊevinske objekte - NE OTVARAJ".
Aneks A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać
Kontakt osoba: Vezira Pejković, Protokol
Adresa: Bosanska 5
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4200211100072
Telefon: 037/229-920
Fax: 037/229-919
E-mail: bi@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac
(1-13-11021-10)
13 - JANAB
DIREKCIJA ZA CESTE BIHAĆ
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI (04-2-10)
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Direkcija za ceste Bihać
Kontakt osoba: Emina Cerić
Adresa: Miroslava Krleţe bb
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263413700006
Telefon: 037/223-451
Fax: 037/226-685
E-mail: cesteusk@bih.net.ba
Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA DIJELA REGIONALNE CESTE R-400 U MJESTU
DUKIĆI, općina Velika Kladuša (04-2-10)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrukcija i modernizacija dijela predmetne ceste odnosi se na dva prekida u ranijoj
rekonstrukciji (zbog imovinsko-pravnih problema), ukupne duljine oko 250 m. Izvedeni su
radovi izgradnje donjeg stroja. Obim radova odreĊen je detaljno predmjerom koji je sastavni
dio tenderske dokumentacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Za predmetne radove Planom rada za 2010. godinu predviĊen je iznos od 50.000,00 KM.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Regionalna cesta R-400 (Skokovi - Todorovo - Vrnograĉ) u mjestu Dukići, Općina Velika
Kladuša
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje dodjelom ugovora, a završava najkasnije 15. 11. 2010. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne zahtijeva se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10%
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne zahtijeva se
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u ovom postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe da se na njega ne
odnosi nijedan sluĉaj iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama (detaljnije u tenderskoj
dokumentaciji).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo sudjelovanja u ovom postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe svoju sposobnost za
obavljanje poslova niskogradnje, slijedećim dokazima:
-
izvod iz sudskog registra
- rješenje o ispunjavanju min. tehniĉkih uslova za obavljanje poslova niskogradnje
(detaljnije u tenderskoj dokumentaciji)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pravo sudjelovanja u ovom postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dostavi dokaz da je solventan u
zadnjih 6 mjeseci u odnosu na datum izdavanja potvrde (detaljnije u tenderskoj
dokumentaciji).
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Pravo sudjelovanja u ovom postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe da:
-
zapošljava dovoljan broj uposlenika, i uposlenika adekvatne struke
-
raspolaţe potrebnim sredstvima i opremom
-
posjeduje iskustvo u izvoĊenju istih ili sliĉnih radova u odreĊenom obimu i periodu
(detaljnije u tenderskoj dokumentaciji)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 20. 8. 2010. godine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ne zahtijeva se
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 13,00 sati
Sjedište ugovornog organa, ul. M. Krleţe bb, Bihać
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti uz pismeni zahtjev a prethodno pregledati na našoj
internet stranici.
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije moţe se preuzeti na našoj internet stranici.
Tenderska dokumentacija dobiva se bez naknade.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Direkcija za ceste Bihać
Kontakt osoba: Emina Cerić
Adresa: Miroslava Krleţe bb
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263413700006
Telefon: 037/223-451
Fax: 037/226-685
E-mail: cesteusk@bih.net.ba
Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Direkcija za ceste Bihać
Kontakt osoba: Selveta Mujkić
Adresa: Miroslava Krleţe bb
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263413700006
Telefon: 037/223-451
Fax: 037/226-685
E-mail: cesteusk@bih.net.ba
Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Vlada USK-a, Direkcija za ceste Bihać
Kontakt osoba: Selveta Mujkić
Adresa: Alije \erzeleza 6
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Telefon: 037/223-451
Fax: 037/226-685
E-mail: cesteusk@bih.net.ba
Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba
(1-13-11028-10)
13 - JANAB
JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
ODJELJENJE DIREKCIJE JPŠ - BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac Odjeljenje Direkcije JPŠ Banja
Luka
Kontakt osoba: Jamedţija Mihajlo
Adresa: Grĉka 21
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4400632340004
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
400632340004
Telefon: 051/214-799
Fax: 051/214-799
E-mail: uprava@sumers.org
Internet adresa: www.sumers.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊenje radova na iskorišćavanju šuma za drugo polugodište, prema Proizvodnofinansijskom planu za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi u šumi, sjeĉa, izrada, izvoz i iznos š.d.s. za potrebe Š.G.
"Oštrelj-Drinić" Drinić
LOT 1 Odjel 32. G.J. "Klekovaĉa-Drinić"
LOT 2 Odjel 139/1 G.J. "Bobija-Ribnik"
LOT 3 Odjel 20 G.J. "Potoci-Resanovaĉa"
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine su date u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Šumskog gazdinstva "Oštrelj Drinić" Drinić
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvoĊenju.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garanciju doznaĉiti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog
pisma.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Visina kaucije ne moţe biti manja od 10% od vrijednosti izvedenih radova po ispostavljenom
raĉunu (ili privremenoj situaciji) izvoĊaĉa.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora uz ponudu da dostavi sljedeće potvrde:
1)
potvrdu da nije pod steĉajem ili likvidacijom (od registarskog suda)
2) potvrdu da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili za izdavanje naloga za
prisilnu likvidaciju (od registarskog suda)
3) potvrdu da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
posl.ponašanja u periodu od pet godina
4) potvrdu da nije proglašen krivim za ozbiljan profes. prekršaj od strane nadleţnog suda u
periodu od pet godina
5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za za socijalno osiguranje i
PIO osiguranje
6)
potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza
Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave)
2)
dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost)
3) dokaz o registraciji za izvoĊenje radova u šumarstvu izdato u nadleţnom sudu (obrazac
3. iz sudskog registra)
4) rješenje o ispunjenosti uslova za izvoĊenje radova u šumarstvu izdato od strane
nadleţnog ministarstva
5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvoĊenje radova (popisne liste) i
dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjeren od fonda PIO)
6)
dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude)
7) dokaz o uplati naknade za korištenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM po
lotu
8) podatke o uspješnosti izvoĊenja radova u šumarstvu po prethodno sklopljenim
ugovorima sa JP ili drugim preduzećima šumarstva van granice Republike Srpske referensa
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
najpovoljnija ukupna cijena
2)
dinamika i rok završetka
3)
uslovi i naĉin plaćanja
uĉešće do 75%
uĉešće do 15%
uĉešće do 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu + PDV.
Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoistoĉne Evrope" Filijala Sokolac, na Ţiro
raĉun 562-001-00000330-38.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezci u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 15,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 11,00 ĉasova
U prostorijama Odjeljenja Direkcije u Banjoj Luci
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ će ponudu dostaviti liĉno ili preporuĉenom poštanskom pošiljkom koja mora biti
propisno ovjerena od ovlaštenog lica u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ".
Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odreĊenog za podnošenje ne smiju se otvarati
niti razmatrati i vratiće se ponuĊaĉu.
(1-13-11051-10)
13 - JANAB
JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Jeftić Miladin, dipl. ing. šum.
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Grad: Sokolac
Identifikacioni broj: 4400632340004
Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost 400632340004
Telefon: 057/405-327, 405-302
Fax: 057/405-342
E-mail: uprava@sumers.org
Internet adresa: www.sumers.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Radovi na iskorišćavanju šuma na podruĉju ŠG "Vuĉevica" Ĉajniĉe, u 2010. godini
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata
2. Izrada i popravka šumskih traktorskih vlaka
LOT 1
Odjel 29 g.j. "Radojna Zaborak"
1 .Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 146,53 m3
lišćara 2.087,66 m3
Ukupno 2.234,19 m3
2. Popravka traktorskih vlaka 1.500 m duţnih
LOT 2
Odjel 24 g.j. "Radojna Zaborak"
1.Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 2368,21 m3
lišćara 217,17 m3
Ukupno 2.585,38 m3
2. Izrada traktorskih vlaka 450 m duţnih
3. Popravka traktorskih vlaka 50 m duţnih
LOT 3
Odjel 59 G. J "Radojna-Zaborak"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 1730,06 m3
lišćara 221,44 m3
Ukupno 1951,50 m3
LOT 4
Odjel 26 G. J "Janjina Stakorina"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 1332,50 m3
lišćara 656.41 m3
Ukupno 1988,91 m3
2. Izrada traktorskih vlaka - iskop 400,50 m duţnih
LOT 5
Odjel 101 G.J. "Sutjeska Radojna"
1. Sjeĉa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata:
ĉetinara 1109,03 m3
lišćara 1843,60 m3
Ukupno 2.952,63 m3
2. Izrada traktorskih vlaka - iskop 50 m duţnih
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine su date u tenderskoj dokumentaciji i taĉki II.4. ovog obavještenja.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje šumskog gazdinstva "Vuĉevica" Ĉajniĉe
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvoĊenju.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garanciju doznaĉiti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankarske garancije ili kreditnog
pisma.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Visina kaucije koja ne moţe biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po
ispostavljenom raĉunu (ili privremenoj situaciji) izvoĊaĉa.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora uz ponudu da dostavi sljedeće potvrde:
1)
potvrdu da nije pod steĉajem ili likvidacijom (od registarskog suda)
2) potvrdu da nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili za izdavanje naloga za
prisilnu likvidaciju (od registarskog suda)
3) potvrda da nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog posl.
ponašanja u periodu od pet godina
4) potvrdu da nije proglašen krivim za ozbiljan profes. prekršaj od strane nadleţnog suda u
periodu od pet godina
5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje i
PIO osiguranje
6)
potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza (direktni i indirektni porezi)
Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave)
2)
dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost)
3) ovjeren dokaz o registraciji za izvoĊenje traţenih radova u nadleţnom sudu (obrazac 3 iz
sudskog registra)
4) rješenje o ispunjenosti uslova za izvoĊenje navedenih radova izdato od strane
nadleţnog ministarstva - licenca
5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvoĊenje radova (popisne liste) i
dokaz o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (spisak radnika ovjeren
u nadleţnom fondu PIO)
6)
dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude)
7) dokaz o uplati naknade za korištenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM po
lotu
8) podatke o uspješnosti izvoĊenja radova u šumarstvu po prethodno sklopljenim
ugovorima sa JP ili drugim preduzećima šumarstva van granica Republike Srpske referensa
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
najpovoljnija ukupna cijena
2)
dinamika i rok završetka
uĉešće do 75%
uĉešće do 15%
3)
uslovi i naĉin plaćanja
uĉešće do 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV po 1 lotu.
Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoistoĉne Evrope" Filijala Sokolac, na Ţiro
raĉun broj 562-001-00000330-38.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 15,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 8. 2010. godine u 11,00 ĉasova
U prostorijama Direkcije u Sokocu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ će ponudu dostaviti liĉno ili preporuĉenom poštanskom pošiljkom koja mora biti
propisno ovjerena od ovlaštenog lica u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ".
Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odreĊenog za podnošenje ne smiju se otvarati
niti razmatrati i vratiće se ponuĊaĉu.
Cijene ponuda izraziti u KM, bez PDV-a.
(1-13-11054-10)
13 - JANAB
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
u ime i za raĉun Općine Centar i Civilne zaštite Kantona Sarajevo
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Milinĉić Verica, Babić Fuad i Okerić Mirsad
Adresa: Kaptol 3
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200141480000
Telefon: 033/254-941, 254-932 i 254-952
Fax: 033/658-426
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Sanacija klizišta na lokalitetu Dalmatinska broj 13 i 15 - II faza
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT I - Izrada AB šipova i izrada dva (2) pijezometra
LOT II - Izmještanje postojećih instalacija (vodovod, separatna kanalizacija, toplovod),
sanacija stambene jedinice i sanacija krovova na objektima br.13 i 15
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
2 ugovora, po tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Dalmatinska 13 i 15
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da - ponude se mogu dostaviti za jedan LOT, ili za oba lota.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Po ponudi najpovoljnijeg ponuĊaĉa.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od ponuĊene cijene po svakom lotu
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Neopoziva bezuslovna bankovna garancija plativa na prvi poziv sa rokom vaţnosti 21 dan
nakon isteka opcije ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da će dostaviti garanciju 10% od vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Odabrani ponuĊaĉ je duţan obezbijediti bankovnu garanciju na iznos od 10% od ukupno
ugovorene vrijednosti sa rokom vaţnosti garancije 30 dana po isteku garantnog roka po
svakom lotu.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz ponuĊaĉa da nema smetnji za njegovo uĉešće u javnom nadmetanju u smislu odredbi
u ĉl. 23. stav (1), taĉke a), b), c), d), e), f), g) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni
glasnik BiH", broj 49/04).
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumentacija polrebna u svrhu kvalifikacije ponuĊaĉa
-
naziv i puna adresa ponuĊaĉa, broj telefona i faks;
- izvod o upisu u sudski registar kojim se dokazuje njegovo pravo za obavljanje relevantne
profesionalne djelatnosti, a vezano za predmet ove javne nabavke sa svim prilozima, ne
starije od 3 mjeseca, kopija mora biti ovjerena;
- ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju, ne starija od 3
mjeseca
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove
ekonomske ili finansijske sposobnosti u smislu odredbi iz ĉlana 25. ZJN.
Dostaviti dokaze traţene uputstvima ponudiocima iz tenderske dokumentacije, odnosno da
ispunjava minimalne uslove.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove
tehniĉke i profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ĉlana 26. ZJN.
Dostaviti dokaze traţene uputstvima ponudiocima iz tenderske dokumentacije, odnosno da
ispunjava minimalne uslove.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najbolja ponuda u smislu niţe navedenih kriterija koji su sastavni dio
tenderskoj dokumentaciji
1)
najniţe ponuĊena cijena
2)
rok izvoĊenja radova
90 bodova
5 bodova
3)
garantni rok za izvedene radove
5 bodova
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona,
Kaptol 3, soba 401, nakon objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci u "Sluţbenom glasniku
BiH", odnosno od 26. 7. 2010. godine od 10,00 do 14,00 sati, uz obavezan pismeni zahtjev
(prethodno dostavljen faksom 658-426) i uplatnice na iznos od 100,00 KM po svakom lotu,
uplaćen na depozitni raĉun Kantona ZIK br. 3380002210019263, vrsta prihoda 722631,
Opština 077, budţetska organizacija 2601001, koji se vodi kod UniCredit Bank Sarajevo.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude dostaviti prema tenderskoj dokumentaciji, u zapeĉaćenoj koverti, za svaki LOT
posebno, sa naznakom: "NE OTVARAJ-PONUDA ZA:
LOT I - Izrada AB šipova i Izrada dva (2) pijezometra, i
LOT II - Izmještanje postojećih instalacija (vodovod, separatna kanalizacija, toplovod),
sanacija stambene jedinice i sanacija krovova br. 13 i 15" na adresu Protokol Zavoda za
izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol 3, do 24. 8. 2010. godine (Utorak) do 14,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 14,15 ĉasova, Sarajevo, Kaptol. 3, Zavod za izgradnju Kantona
Sarajeva (mala sala).
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, koji svoje ovlasti
dokazuju u pismenom obliku.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ukoliko ponuĊaĉ uĉestvuje na jednom lotu, duţan je obezbijediti originalnu dokumentaciju dokaze ne starije od tri mjeseca, ili ovjerenu kopiju dokaza iz ĉlana 23. ZJN.
Ukoliko ponuĊaĉ uĉestvuje na više lotova, duţan je obezbijediti originalnu dokumentaciju dokaze, ne starije od tri mjeseca ili ovjerenu kopiju dokaza iz ĉlana 23. ZJN, a za ostale
lotove moţe se priloţiti samo fotokopija.
Ugovorni organ zadrţava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u
ĉl. 12. ZJN, te ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja.
Ugovorni organ će u skladu sa ĉl. 38. i 40. ZJN dostaviti ponuĊaĉima odluku o rezultatima i
objaviti obavještenje o dodjeli ugovora.
Ovaj oglas objavljuje se i na WEB stranici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
http://zik.ks.gov.ba
(1-13-11060-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Nada Pandţa, dipl. iur., Srećko Raiĉ, inţ. graĊ.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
E-mail: ephzhb@ephzhb.ba
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Isto kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oec.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-736
Fax: 036/335-787
E-mail: ephzhb@ephzhb.ba
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Isto kao pod I.3.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka javne nabave radova br. 1-7499/10-71 od 28. 6.
2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sanacija obrambenog nasipa akumulacije HE Mostar
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Raštani, općina Mostar, HN@
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bezuvjetna bankovna garancija
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Ponuditelj nema smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabave, u smislu ĉl. 23. ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovaĉkom registru kojim se dokazuje
pravo dobavljaĉa da se profesionalno bavi relevantnom djelatnošću.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Ponuditeljev raĉun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- uspješno iskustvo, u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora u posljednje 3 (tri) godine u
izvoĊenju istih ili sliĉnih radova kao predmetni
- primjerena kadrovska osposobljenost i tehniĉka opremljenost za izvoĊenje predmetnih
radova
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 16. 8. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 11,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 sati
Dr. Mile Budaka 106a, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati na
adresi iz Odjeljka I toĉka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste toĉke.
Prilikom preuzimanja natjeĉajne dokumentacije zainteresirani ponuĊaĉi su duţni predoĉiti
dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na Ţiro raĉun naruĉitelja broj
3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod
UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom : "Natjeĉajna dokumentacija
- Sanacija obrambenog nasipa akumulacije HE Mostar"
(1-13-11064-10)
13 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Kontakt osoba: Tomislav Lukić
Adresa: Alipašina 41
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201099470003
Telefon: 033/562-888
Fax: 033/201-602
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
"Sanacija i zbrinjavanje opasnog graĊevinskog otpada oneĉišćenog azbestom u Duhanskoj
stanici na podruĉju općine Široki Brijeg u koliĉini od cca 80,00 tona"
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje struĉnih aktivnosti Sanacija i zbrinjavanje opasnog graĊevinskog otpada
oneĉišćenog azbestom u Duhanskoj stanici na podruĉju općine Široki Brijeg u koliĉini od cca
80,00 tona, koje će financirati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukupna specifikacija će biti data u II dijelu tenderske dokumentacije. Obveza svakog
zainteresiranog ponuĊaĉa je da prije podnošenja ponude kontaktira navedenu osobu iz
odjeljka I, te izvrši obilazak prostora koji je predmet ove nabave.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Široki Brijeg
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Rok izvršenja radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Traţi se 5.000 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Rok validnosti garancije 60 dana, a u skladu sa formom datom u tender dokumentaciji.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za dobro izvršenje posla 10% od ugovorenog iznosa.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Forma garancije priloţena u tender dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
uvjerenje od nadleţnog organa da dobavljaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije
- uvjerenje od suda da dobavljaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u
smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, prije podnošenja ponude
- uvjerenje od suda da odgovorno lice dobavljaĉa nije proglašen krivim za ozbiljan
profesionalni prekršaj od strane nadleţnog suda u periodu od pet godina, prije podnošenja
ponude
- uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u
skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini
- uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim
zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini
Sva gore pobrojana uvjerenja ne smiju biti starija od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija), sukladno sa
ĉlankom 24. ZJN BiH. Okolišna dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom izdata od
nadleţnog organa, koja ukljuĉuje tretman i zbrinjavanje opasnog otpada
- operator za zbrinjavanje otpada mora se nalaziti na popisu Federalnog ministarstva
okoliša i turizma, radi potvrde dobre prakse i pozitivnog iskustva
- ugovor izmeĊu operatera i stranog operatera za konaĉno zbrinjavanje otpada na okolišno
prihvatljiv i siguran naĉin sukladno sa Bazelskom konvencijom o prekograniĉnom prometu i
odlaganju opasnog otpada (ukoliko je primjenljivo)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- bilans uspjeha za prethodni obraĉunski period (zadnje tri godine) ovjeren od nadleţne
institucije
-
promet u zadnje 3 (tri) godine, ne manji od 1.000.000,00 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- referens lista s vrijednostima ugovora na istim ili sliĉnim poslovima u periodu od 2006. do
2009. godine
-
lista kljuĉnog osoblja koje će voditi realizaciju projekta, sa radnim biografijama
-
tehnološko rješenje i metodologija rada na rješavanju predmetnog problema
-
lista opreme koja će biti angaţovana na ovom projektu
-
program rada - dinamiĉki plan
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena po 1 toni zbrinutog otpada
2)
rok izvršenja
3)
rok za garanciju na izvršene usluge
50%
30%
20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 10. 8. 2010. godine do 16,00 sati, uz novĉanu naknadu od 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 11,00 sati. Ponude se primaju do navedenog roka bez obzira na naĉin
dostave (liĉno, na protokol ili poštom preporuĉeno) na adresi Federalno ministarstvo okoliša i
turizma, protokol ministarstva, ul. Alipašina broj 41, Sarajevo.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Komisija za nabavke izvršit će javno otvaranje ponuda 24. 8. 2010. godine u prostorijama
Federalnog ministarstva okoliša i turizma Sarajevo ul. Titova broj 9a u 12,00 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu izraditi striktno u skladu sa uputstvima za izradu ponuda, koji su sastavni dio tender
dokumentacije. Ponudu uraditi na originalnim dokumentima i sa svim traţenim prilozima,
dokazima i dokumentima.
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u obzir.
Tenderska dokumentacija se moţe pruzeti u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i
turizma, Alipašina 41, Sarajevo, od 8,00 do 16,00 sati, uz prethodnu uplatu u iznosu od 50,00
KM.
Uplate izvršiti na raĉun:
Korisnik: Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Raĉun br. 154-001-1100661492,
Vrsta prihoda: 722631
Budţetska organizacija: 6101001
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Kontakt osoba: Tomislav Lukić
Adresa: Alipašina 41
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201099470003
Telefon: 033/562-888
Fax: 033/201-602
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Kao pod I.2.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.3.
(1-13-11071-10)
13 - JANAB
OPŠTINA BIJEQINA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ OP-05-p1(2 lota)/10
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Bijeqina
Kontakt osoba: Mitar Škorić
Adresa: Trg kraqa Petra I KaraĊorĊevića 1
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400358930002
Telefon: 055/233-112
Faks: 055/210-162
E-mail: javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa: www.sobijeljina.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊewe radova na rekonstrukciji krova i zamjena prozora na zgradama Administrativne
sluţbe Opštine Bijeqina tokom 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊewe radova na rekonstrukciji krova i zamjena prozora na zgradama Administrativne
sluţbe Opštine Bijeqina tokom 2010. godine
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Bijeqina
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da,
LOT 1
IzvoĊewe radova na rekonstrukciji krova objekata Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina
tokom 2010. godine
LOT 2
Zamjena prozora na zgradama Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina tokom 2010. godine
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Neće se prihvatiti alternativne ponude
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
45 dana od dana uvoĊewa izvoĊaĉa radova u posao
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Bankarska garancija za ozbiqnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM - za LOT 1
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankarska garancija za otklawawe nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od bruto
vrijednosti ugovora - za svaki lot.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz prema ĉlanu 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići uz prethodnu uplatu od 80,00 KM po jednom lotu
na raĉun javnih prihoda Opštine Bijeqina kod Nove banke a.d. Bawa Luka, Filijala Bijeqina
broj 555-001-00002959-16 ili Pavlovic International Bank Bijeqina broj 554-001-0000395356, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, sa nazivom javne nabavke.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina zakquĉno sa
24. 8. 2010. godine do 13,30 ĉasova, bez obzira na naĉin dostave - vidjeti taĉku I.4.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalni vremenski period vaţnosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvarawe ponuda će se komisijski izvršiti dana
24. 8. 2010. godine u 14,00 ĉasova u prostorijama Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u
jednu kovertu sa naznakom: "IzvoĊewe radova na rekonstrukciji krova i zamjena prozora na
zgradama Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina tokom 2010. godine" (sa naznakom lota) NE OTVARAJ.
Otvarawu ponuda moţe prisustvovati jedan predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštewe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa 24. 8. 2010. godine do 13,30
ĉasova na pisarnicu Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina.
(1-13-11081-10)
13 - JANAB
OPŠTINA DERVENTA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Derventa
Kontakt osoba: Strinić Mile
Adresa: Trg osloboĊewa 3
Poštanski broj: 74400
Grad: Derventa
Identifikacioni broj: 4400164060007
Telefon: 053/315-103
Faks: 053/315-105
E-mail: javnenabavke.derv.@gmail.com
Internet adresa: www.derventa.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Asfaltirawe putnih pravaca uz podršku Ministarstva poqoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Republike Srpske u izgradwi i ureĊewu seoske infrastrukture u 2001. godini
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Asfaltirawe puta u G. Detlaku - dionica Kqajići - Savkovići (prema grobqu) - predviĊena
vrijednost sredstava 140.000,00 KM
LOT 2
Asfaltirawe puta Tri kruške - Savića brdo - predviĊena vrijednost sredstava 160.000,00 KM
(U sluĉaju prijavqivawa rezervnih sredstava moguće je koristiti pregovaraĉki postupak bez
objave obavještewa u skladu sa ĉlanom 11. stav 4. taĉka d) podtaĉka 1. Zakona o javnim
nabavkama BiH)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji (predmjeru) u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
OdreĊeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lota i oba lota.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
LOT 1 - 30 kalendarskih dana
LOT 2 - 30 kalendarskih dana
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne traţi se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora u sluĉaju dodjele ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija za izvršewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi
mjenice sa mjeniĉnom izjavom u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za obavqawe poslova koji su predmet
nabavke, osim ponuĊaĉa koji spadaju u kategoriju ponuĊaĉa koji spadaju u kategoriju
ponuĊaĉa iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 24. Zakona o javnim nabavkama. Da je ponuĊaĉ registrovan za
obavqawe djelatnosti koja je predmet ugovora, za što je potrebno podnijeti dokaze navedene
u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 25. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena ekonomskog i finansijskog
stawa ponuĊaĉa će se izvršiti na osnovu dokumenata koji će se definisati u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena tehniĉke i profesionalne
sposobnosti ponuĊaĉa će se izvršiti na temequ dokumenata koji su definisani u tenderskoj
dokumentaciji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 ĉasova u prostorijama Opštine
Derventa.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM.
Novĉanu naknadu uplatiti na raĉun Opštine Derventa kod "Nove banke" a.d. Bawa Luka, broj
555-008-01252003-39, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju za Asfaltirawe
putnih pravaca uz podršku Ministarststva poqoprivrede RS", vrsta prihoda 729124, buxetska
organizacija 9999999, opština 027.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavqaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. god. do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. god. u 12,00 ĉasova
Opština Derventa, Trg osloboĊewa 3, u prostorijama Opštine.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda i wene kopije sa peĉatom ili potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj
koverti i sa imenom i adresom dobavqaĉa, na kojoj će pisati slijedeće: Ponuda za izvoĊewe
radova na "Asfaltirawe putnih pravaca uz podršku Ministarstva poqoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske u izgradwi i ureĊewu seoske infrastrukture u 2010. godini za
LOT 1 i/ili LOT 2".
Ponuda treba da sadrţi sve dokumente navedene u ovom obavještewu o nabavci i
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji. Svi
dokumenti moraju biti numerisani, potpisani i sloţeni redoslijedom koji je dat u tenderskoj
dokumentaciji sa jasno definisanim sadrţajem. Svi listovi ponude moraju biti ĉvrsto uvezani,
sa oznaĉenim stranicama i parafirani ili potpisani od lica koja su ovlaštena da zastupaju
dobavqaĉa.
(1-13-11088-10)
13 - JANAB
OPŠTINA VIŠEGRAD
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 02-013-255/10
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Višegrad
Kontakt osoba: Jadranka Gluhović
Adresa: Kraqa Petra I broj 7
Poštanski broj: 73240
Grad: Višegrad
Identifikacioni broj: 4400503020001
Telefon: 058/630-892
Faks: 058/620-226, 058/620-602
E-mail: javnenabavke@teol.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Broj predmeta 02-013-255/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Opravke i odrţavawe puteva u 2010. godini
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Višegrad
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe od dana uvoĊewa izvoĊaĉa u posao i završava 31. 12. 2010. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah po objavqivawu u "Sluţbenom glasniku BiH".
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 8. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Zgrada Opštine Višegrad
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe podići na adresi: Kraqa Petra I broj 7, 73240 Višegrad,
svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.
Za podizawe tenderske dokumentacije obavezno dostaviti kopiju uplatnice o plaćenoj
nepovratnoj naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM.
Uplate se vrše na Ţiro-raĉun broj: 562-006-00001262-04, vrsta prihoda: 729124, šifra opštine
113, a u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za: "Opravke i odrţavawe puteva u 2010.
godini".
(1-13-11095-10)
13 - JANAB
OPŠTINA VIŠEGRAD
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 02-013-254/10
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Višegrad
Kontakt osoba: Jadranka Gluhović
Adresa: Kraqa Petra I broj 7
Poštanski broj: 73240
Grad: Višegrad
Identifikacioni broj: 4400503020001
Telefon: 058/630-892
Faks: 058/620-226, 058/620-602
E-mail: javnenabavke@teol.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Broj predmeta 02-013-254/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊewe radova na izgradwi saobraćajne mreţe u nasequ Garĉa (prva faza realizacije)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Višegrad
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Zapoĉiwe od dana uvoĊewa izvoĊaĉa u posao i završava 90 radnih dana
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah po objavqivawu u "Sluţbenom glasniku BiH".
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 8. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 8. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Zgrada Opštine Višegrad
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe podići na adresi: Kraqa Petra I broj 7, 73240 Višegrad,
svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.
Za podizawe tenderske dokumentacije obavezno dostaviti kopiju uplatnice o plaćenoj
nepovratnoj naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM.
Uplate se vrše na Ţiro-raĉun broj: 562-006-00001262-04, vrsta prihoda: 729124, šifra opštine
113, a u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za: "IzvoĊewe radova na izgradwi
saobraćajne mreţe u nasequ Garĉa (prva faza realizacije)".
(1-13-11096-10)
13 - JANAB
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO
OPOREZIVANJE BiH
BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Kontakt osoba: Ervina Ĉatak i Dubravko Rodić
Adresa: Bana Lazarevića bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4401711930000
Telefon: 051/335-100 i 051/335-123, 051/335-304
Fax: 051/335-304
E-mail: infoman@uino.gov.ba
Internet adresa: www.uino.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o provoĊenju otvorenog postupka za meĊunarodnu konkurenciju za prikupljanje
ponuda za izvoĊenje graĊevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji objekta RC
Mostar i opremanje istog namještajem
Broj 01-16-12-1576/10 od 19. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje graĊevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji objekta RC Mostar i
opremanje istog namještajem.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mostar, Rodoĉ bb, Bosna i Hercegovina
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od vrijednosti ponude
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni za meĊunarodnu konkurenciju
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ukupna cijena ponude
2)
rok završetka radova
3)
4)
uĉešće
uĉešće
75%
15%
garantni rok za izvedene radove i
ugraĊenu opremu uĉešće 5%
garantni rok za namještaj
uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija, uz dokaz o izvršenoj uplati nepovratnog iznosa na ime troškova
tendera u visini od 100,00 KM moţe se dobiti u UIO Banja Luka, ul. Bana Lazarevića bb,
svakim radnim danom u sobi broj 211. Uplatu KM vršiti u skladu sa ĉlanom 2. i 3. Naredbe o
izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim raĉunima za administrativne takse ("Sluţbeni
glasnik BiH", broj 20/2010), a za devizno plaćanje kako slijedi:
Deutsche bank AG Frankfurt
Account with Institution/Beneficiary s Bank
SWIFT-BIC; CBBSBA22
Account Number: 100935962100 EUR
IBAN DE81 5007 0010 0935 9621 00
Centralna banka BiH, Maršala Tita 25, Sarajevo, BiH
Beneficiary
IBAN: BA39 000 003 0000000145
Account reference: 0641321
Name: MINISTARSTVO FlNANSIJA I TREZORA BiH, Trg BiH Sarajevo
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
7. 9. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
7. 9. 2010. godine u 12,15 sati
Uprava za indirektno oporezivanje BiH - Središnji ured Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
Banja Luka, Bana Lazarevića bb, najkasnije do 7. 9. 2010.godine do 12,00 sati.
Na koverti navesti: - "Ponuda za izvoĊenje graĊevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na
izgradnji objekta RC Mostar i opremanje istog namještajem". Ne otvaraj - otvara Komisija!
PROCUREMENT NOTICE
Works
Section I: CONTRACTING AUTHORITY
1.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
0rganization: INDIRECT TAXATION AUTHORITY OF BiH
Contact Point: Ervina Ĉatak and Dubravko Rodić
Address: Bana Lazarevića bb
Postal Code: 78000
Town: Banja Luka
Identification Number: 4401711930000
Telephone: 051/335-100, 051/335-123, and 051/335-304
Fax: 051/335-304
E-mail infoman@uino.gov.ba
Website: www.uino.gov.ba
I.2. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED AT THE FOLLOWING ADDRESS
As in I.1.
I.3. DOCUMENTATION MAY BE OBTAINED AT THE FOLLOWING ADDRESS
As in I.1.
I.4. BIDS/REQUESTS TO PARTICIPATE SHALL BE SUBMITTED TO THE FOLLOWING
ADDRESS
As in I.1.
I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 Public Procurement Law)
l.5.a administrative authority
l.5.b state level
Section II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF THE CONTRACT
Works
II.2. SHALL A FRAMEWORK CONTRACT BE CONCLUDED? (Article 32 PPL)
No
II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING
AUTHORITY
Decision on conducting the opan procedure for international competition to collect the
tenders fol carrying out construction, craft and instaliation works on construction of the RC
Mostar building and equipping it with the furniture, Reference 01-16-12-1576/10 of 19 July
2010.
II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF CONTRACT
Conducting construction, craft and installation works on construction of the RC Mostar
building and eguipping it with furniture.
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT
As described in the tender documentation.
II.6. DELIVERY SITE OR LOCATION FOR PROVISION OF SERVICES OR WORKS
Mostar. Rodoĉ bb, Bosnia and Herzegovina
II.7. LOTS
No
II.8. SHALL ALTERNATIVE BIDS BE ACCEPTED? (Article 17 PPL)
No
Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. BID BOND (Article 16 PPL)
1 % of the tender value
III.5. BIDDING CRITERIA - PERSONAL STANDING (Article 23 PPL)
As in the tender documentation
III.6. BIDDING CRITERIA - PROFESSIONAL COMPETENCE (Article 24 PPL)
As in the tender documentation
III.7. BIDDING CRITERIA - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (Article 25 PPL)
As in the tender documentation
III.8. BIDDING CRITERIA -TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL CAPACITY (Article 26
PPL)
As in the tender documentation
Section IV: PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE:
Open - for international competition
IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Article 34 PPL)
b)
In economic terms, the most favourable bid as per the criteria listed below:
1)
price
2)
terms of Delivery
3)
4)
share 75%
share 15%
warranty period for the carried works
and installed eguipment share 5%
warranty period - furniture
share 5%
IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENTIAL TREATMENT (Article 20 GAL)
10%
IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATION (Article 18 PPL)
Tender documentation may be obtained, with the evidence on payment of the non-refundable
fee of, BAM 100, at ITA, Banja Luka, ulica Bana Lazarevića bb, during working hours, room
211. Payment to be made in BAM pursuant to the Articles 2 and 3 of the Order on
Amendments to the Order on the Payment Accounts for Administrative Fees ("Official
Gazette of BiH", No. 20/2010) or into the foreign currency account:
Deutsche bank AG Frankfurt, Account:
Account with institution/Beneficiary's Bank
SWIFT-BIC: CBBSBA22
Account Number: 100935962100 EUR
IBAN: DE81 5007 0010 0935 9621 00
Centralna banka BiH, Maršala Tita 25, Sarajevo, BiH
Beneficiary:
IBAN: BA39 000 003 0000000145
Account reference: 0641321
Name: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH, Trg BiH Sarajevo, BiH
IV.6. DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS/REQUESTS TO PARTICIPATE
7 September 2010. 12,00 hrs
IV.7. MINIMAL BID VALIDITY PERIOD AS ENSURED BY THE BIDDER
Up to 90 days after the deadline for submission of bids days
IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33 PPL, Article 13 GAL)
7 September 2010. at 12,15 hrs
Indirect Taxation Authority of BiH - Headquarters
Banja Luka
Section V: ADDITIONAL INFORMATION
Bids shall be submitted in a sealed envelope to the following address: Indirect Taxation
Authority, Banja Luka, ul. Bana Lazarevića bb. not later than 7 September 2010. by 12,00
hrs.
The front of the envelope must bear the following note "Bid for conducting construction, craft
and installation works on construction of the Regional Centre Mostar building and equipping it
with furniture" - Do not open - to be opened by the Commission!
(1-13-11104-10)
2 - JANAB
22 - JANAB
MINISTARSTVO POQOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE
SRPSKE - AGENCIJA ZA VODE OBLASNOG RIJEĈNOG SLIVA SAVE
BIJEQINA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo poqoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Agencija za vode oblasnog rijeĉnog sliva Save
Kontakt osoba: Saša Avakumović, dipl. inţ. graĊ.
Adresa: Miloša Obilića 51
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400428570009
Telefon: 055/201-784
Faks: 055/211-517
E-mail: bijeljina@voders.org
Internet adresa: www.voders.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovori o odrţavawu rijeĉnih korita i vodnog zemqišta u 2010. godini
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ĉišćewe nanosa iz rijeĉnih korita prema tenderskoj i projektnoj dokumentaciji ugovornog
organa:
Rijeka Drina:
Broj DIO/LOT za rijeku Drina - od 1 (jedan) do 5 (pet)
Rijeka Bosna:
Broj DIO/LOT za rijeku Bosna - od 1 (jedan) do 9 (devet)
Rijeka Una:
Broj DIO/LOT za rijeku Una - od 1 (jedan) do 1 (jedan)
Rijeka Vrbas:
Broj DIO/LOT za rijeku Vrbas - od 1 (jedan) do 9 (devet)
Rijeka Sava:
Broj DIO/LOT za rijeku Sava - od 1 (jedan) do 2 (dva)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukupno 26 lotova
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod II.4. - lokacije na rijekama: Drina, Bosna, Una, Vrbas i Sava
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot i nekoliko lotova.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Završava 30. 11. 2010. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ozbiqnost ponude - 1% od ponuĊene cijene (bankovna garancija)
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za izvršewe ugovora - 10% od ponuĊene cijene (bankovna garancija)
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH i predmetnoj tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema ĉlanu 24. Zakona o javnim nabavkama BiH i predmetnoj tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema ĉlanu 25. Zakona o javnim nabavkama BiH i predmetnoj tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema ĉlanu 26. Zakona o javnim nabavkama BiH i predmetnoj tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Ubrzani ograniĉeni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena ³ od 1.50 KM/m3 izvaĊenog
materijala (šqunak), ³ od 1.50 KM/m3
izvaĊenog materijala (pijesak) uĉešće 60%
2)
rok za realizaciju ugovora
uĉešće 20%
3)
struĉno-tehniĉka osposobqenost
uĉešće 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Preferencijalni tretman domaćeg će se primjewivati u skladu sa pozitivnim zakonskim
propisima.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti na web sajtu ugovornog organa www.voders.org drugog dana od dana
objavqivawa ovog oglasa u "Sluţbenom glasniku BiH".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 8. Zakona o javnim nabavkama
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Zakquĉno sa 18. danom od dana objavqivawa predmetnog javnog oglasa u "Sluţbenom
glasniku BiH", do 10,00 ĉasova u prostorijama Agencije za vode oblasnog rijeĉnog sliva
Save, Miloša Obilića 51, Bijeqina. Ukoliko je taj dan neradni, rok se završava slijedećeg
radnog dana u 10,00 ĉasova.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajweg roka za dostavqawe ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Kao u taĉki IV.6. ovog oglasa
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
1.
Priloţena dokumentacija uz ponudu mora biti specifikovana i sloţena.
2. Ponudu dostaviti u zapeĉaćenoj koverti poštom ili na protokol ugovornog organa, na
adresi iz taĉke I.1. ovog oglasa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, do roka
navedenog u taĉki IV.6. ovog oglasa.
3. Na koverti uz punu adresu izvoĊaĉa obavezno navesti: "Ne otvarati", uz navoĊewe rijeke
i lota za koji se dostavqa ponuda.
4. Ugovorni organ zadrţava pravo djelimiĉne korekcije tehniĉkih specifikacija nakon
provedenog postupka izbora najpovoqnijeg ponuĊaĉa.
(2-22-10914-10)
23 - JANAB
KJP “SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 0103-2628-5/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Demirović Nermin, dipl. ing. šum.
Adresa: Maršala Tita 7/II
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200630090001
PDV Identifikacioni broj: 200630090001
Telefon: 033/219-172; 558-280, 061/319-919
Fax: 033/219-172
E-mail: ssume@bih.net.ba
Internet adresa: www.sarajevo-sume.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o javnoj nabavci radova putem ubrzanog ograniĉenog postupka za potrebe KJP
“Sarajevo šume” d.o.o. Sarajevo u 2010. g. i to: sjeĉe i izrade šumskih drvnih sortimenata,
izvlaĉenja šumskih drvnih sortimenata animalnom zapregom do kamionskog puta, primicanje
šumskih drvnih sortimenata animalnom zapregom do traktorskih vlaka, lifranje oblovine do
kamionskog puta ili traktorskih vlaka
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoljnije ponude za nabavku radova prema sljedećim lotovima:
LOT 1
ŠU “Hadţići, ŠGP ”Igman", G.J. “Zujevina”, odjeI: 37 i 38 (radovi na poslovima sjeĉe i izrade,
pripreme na traktorske vlake, izvoza od panja do kamionskog puta, lifranje oblovine na
traktorsku vlaku, lifranje oblovine na kamionski put, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i
izvlaĉenje traktorom bez pripreme)
LOT 2
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, G.J. “Hojta - Presjenica”, odjel: 21/l (radovi na poslovima
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, izvoza od panja do kamionskog puta, lifranje
oblovine na traktorsku vlaku, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i izvlaĉenje traktorom bez
pripreme)
LOT 3
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, G.J. “Hojta-Presjenica”, odjel: 21/2 (radovi na poslovima sjeĉe
i izrade, pripreme na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, lifranje oblovine
na kamionski put, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i izvlaĉenje traktorom bez pripreme)
LOT 4
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Crna Rijeka- @eljeznica”, odjel: 57 (radovi na poslovima
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvlaĉenje
traktorom sa pripremom i izvlaĉenje traktorom bez pripreme)
LOT 5
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, G.J. “Crna Rijeka-@eljeznica”, odjel: 58 (radovi na poslovima
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvlaĉenje
traktorom sa pripremom i izvlaĉenje traktorom bez pripreme)
LOT 6
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, G.J. “Crna Rijeka-@eljeznica”, odjel: 59 (radovi na poslovima
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i izvlaĉenje
traktorom bez pripreme)
LOT 7
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Crna Rijeka-@eljeznica”, odjel: 38 (radovi na poslovima
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i izvlaĉenje
traktorom bez pripreme)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Sjeĉe i izrade šumskih drvnih sortimenata, izvlaĉenja šumskih drvnih sortimenata animalnom
zapregom do kamionskog puta, primicanje šumskih drvnih sortimenata animalnom zapregom
do traktorskih vlaka, lifranje oblovine do kamionskog puta ili traktorskih vlaka i to:
LOT 1
ŠU “Hadţići, ŠGP ”Igman", G.J. “Zujevina”, odjel: 37 i 38 (radovi na poslovima sjeĉe i izrade,
pripreme na traktorske vlake, izvoza od panja do kamionskog puta, lifranje oblovine na
traktorsku vlaku, lifranje oblovine na kamionski put, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i
izvlaĉenje traktorom bez pripreme)
LOT 2
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, G.J. “Hojta - Presjenica”, odjel: 21/l (radovi na poslovime
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, izvoza od panja do kamionskog puta, lifranje
oblovine na traktorsku vlaku, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i izvlaĉenje traktorom bez
pripreme)
LOT 3
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, G.J. “Hojta-Presjenica”, odjel: 21/2 (radovi na poslovima sjeĉe
i izrade, pripreme na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, lifranje oblovine
na kamionski put, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i izvlaĉenje traktorom bez pripreme)
LOT 4
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Crna Rijeka- @eljeznica”, odjel: 57 (radovi na poslovima
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvlaĉenje
traktorom sa pripremom i izvlaĉenje traktorom bez pripreme)
LOT 5
ŠU"Trnovo", ŠGP “Trnovsko”, G.J. “Crna Rijeka-@eljeznica”, odjel: 58 (radovi na poslovima
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvlaĉenje
traktorom sa pripremom i izvlaĉenje traktorom bez pripreme)
LOT 6
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, G.J. “Crna Rijeka-@eljeznica”, odjel: 59 (radovi na poslovima
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i izvlaĉenje
traktorom bez pripreme)
LOT 7
ŠU “Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Crna Rijeka-@eljeznica”, odjel: 38 (radovi na poslovima
sjeĉe i izrade, pripreme na traktorske vlake, izvlaĉenje traktorom sa pripremom i izvlaĉenje
traktorom bez pripreme)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje potpisivanjem i završava 31. 12. 2010. god.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa da će u sluĉaju dodjele ugovora a prije zakljuĉenja ugovora obezbijediti
bezoslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla-ugovora u iznosu od 10%
vrijednosti ugovora koja će posluţiti za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ
moţe imati ukoliko izabrani ponuĊaĉ prekrši ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do
ispunjenja u cijelosti.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima prema zemlji porijekla.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Ubrzani ograniĉeni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uslovima kako je to uraĊeno u tenderskoj dokumentaciji
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti za vrijeme trajanja obavještenja u Sluţbi za marketing i komercijalne
poslove svakim radnim danom do 15,00 sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 40,00 KM sa uraĉunatim PDV-om, po
jednom lotu, i ista se moţe uplatiti na transakcijski raĉun broj 161-000-00367200-40 kod
Raiffeisen Bank Sarajevo.
Na uplatnici obavezno naznaĉiti broj javne nabavke i broj lota za koji se odnosi uplata.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvršenoj uplati
otkupa iste, odnosno pismenim zahtjevom ponuĊaĉa tenderska dokumentacija bit će poslata
poštom.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
2. 8. 2010. godine do 13,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude sa naznakom: “Ponuda za javnu nabavku radova broj 0103-2628-5 /10 - sa
naznakom lota-ne otvaraj” dostavljaju se na adresu: KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo,
Maršala Tita 7/II.
(2-23-11042-10)
4 - JANAB
41 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar
Kontakt osoba: Bobeta Selena
Adresa: Sjeverni logor bb
Poštanski broj: 88104
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4200211100056
PDV broj: 200211100005
Telefon: 036/510-118
Fax: 036/551-006
E-mail: selena.bobeta@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada rješenja ulaznog portala Telecom centra Ĉapljina
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet postupka je nabavka usluga izrade rješenja ulaznog portala Telecom centra
Ĉapljina.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukoliko do utvrĊenog roka pristignu minimalno tri konkursna rada koji ispunjavaju uslove
konkursa, odlukom komisije dodijelit će se nagrada u iznosu od 2.000,00 KM za najuspješniji
rad, a koja se isplaćuje u neto iznosu.
Konkursna komisija moţe nagradu za najuspješniji rad rasporediti i drugaĉije ukoliko za to
postoje opravdani razlozi (npr. prvoplasirani i drugoplasirani ponuĊaĉ imaju jednak broj
bodova), što će obrazloţiti u svom izvještaju.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća u postupku nabavke imaju sva pravna i fiziĉka lica.
Na konkursu ne mogu uĉestvovati ĉlanovi komisije, kao ni njihovi braĉni drugovi, djeca i bliski
roĊaci.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ne
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurs za izradu idejnog rješenja
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Vrednovanje radova će se izvršiti prema dolje navedenim kriterijima:
-
vizuelni dojam-kvalitet estetskog rješenja
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Autori se mogu prijaviti na konkurs do roka oznaĉenog u ovom obavještenju o nabavci. Svaki
zainteresovani autor duţan je dostaviti pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske
dokumentacije na protokol BH Telecom d.d. Direkcija Mostar, Sjeverni logor bb, Mostar,
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili na faks 036/551-006 sa naznakom za tendersku
dokumentaciju broj: 13.3.7.5-1295-4/2010.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sva korespondencija razmijenjena izmeĊu ponuĊaĉa i Direkcije Mostar bit će na jednom od
sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se dostavljaju poštom ili liĉno najkasnije do 6. 8. 2010. godine do 12,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalan vremenski period vaţnosti ponuda je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Zapeĉaćenu ponudu dostaviti na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar,
Sjeverni logor bb, Mostar najkasnije do 6. 8. 2010. godine do 12,00 sati sa naznakom:
“Konkurs za izradu idejnog rješenja ulaznog portala Telecom centra Ĉapljina - NE
OTVARAJ”
Autori svoje konkursne radove dostavljaju u neprozirnom omotu sa identifikacionom šifrom
koja se upisuje u desnom gornjem uglu omota konkursnog rada. Autori (ili grupa autora)
mogu prijaviti samo jedan rad. Svi prilozi moraju biti numerisani, ali zbog potpune
anonimnosti ne smiju biti obiljeţeni nikakvom drugom oznakom. Svako oznaĉavanje
konkursnog rada, koje moţe ugroziti anonimnost autora, povlaĉi iskljuĉivanje konkurasnog
rada iz postupka ocjenjivanja.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Autor pored konkursnog rada dostavlja drugu odvojenu i zapeĉaćenu kovertu sa oznakom
AUTOR. Koverta sa oznakom AUTOR treba da sadrţi ime autora (ili imena autorskog tima),
adresu za povrat rada ukoliko rad ne bude izabran, te sve ostale traţene dokumente u
tenderskoj dokumentaciji). Raspisivaĉ konkursa će vratiti sve konkursne radove autorima koji
nisu dobili nagrade, 15 dana nakon zakljuĉenja konkursa. NagraĊeni konkursni rad zadrţava
BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, pri ĉemu autorska prava istih postaju vlasništvo
BH Telecom d.d. Sarajevo i posluţit će kao ideja za konaĉnu realizaciju, a isti se moţe
koristiti u cijelosti ili djelomiĉno.
Neblagovremeno pristigle ponude neće se razmatrati i bit će vraćene na adresu kandidata
neotvorene.
(4-41-11047-10)
5 - JANAB
51 - JANAB
JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM
"DR. MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JZU Dom zdravlja sa Poliklinikom "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla
Kontakt osoba: Jasna Mulić, Faruk Jogunĉić
Adresa: Albina Herljevića 1
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209158380006
PDV broj: 209158380006
Telefon: 035/310-620, 210-202
Fax: 035/282-161, 210-202
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 17-04-4305-1/09
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 5 Ampulirani lijekovi II
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
1)
cijena
uĉešće 80%
2)
rok isporuke
uĉešće 10%
3)
rok plaćanja
uĉešće 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora LOT 5 - Ugovor: 01-5668-1/09
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Zefarm" d.o.o. Zenica
Adresa: Goraţdanska bb
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218025060008
PDV broj: 218025060008
Telefon/faks: 032/209-550 i 209-556
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Za LOT 5
Cijena najuspješnije ponude: 244.083,64 KM
Cijena najniţe ponude: 244.083,64 KM
Cijena najviše ponude: 281.248,506 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
28. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
5 (pet)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, obavještenje objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 26, strana 47 i 48 od 5. 4.
2010. godine.
(5-51-10728-10)
51 - JANAB
"VODOVOD" DRUŠTVO ZA VODOVOD I KANALIZACIJU DOO MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: "Vodovod" društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Jadranka Bago, Zoran Petrić
Adresa: Mile Budaka 106
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227094700000
Telefon: 036/314-890
Fax: 036/315-016
E-mail: pra-vod.mo@tel.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Otvoreni postupak za radove na opravkama prometnica oštećenim radovima na vodovodnoj
i kanalizacijskoj mreţi - asfaltiranje
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa za radove na prometnicama prema specifikaciji iz ponude, a
prema potrebama ugovornog tijela za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Radovi će se izvoditi po potrebi ugovornog tijela za vrijeme trajanja okvirnim sporazumom od
dvije godine odnosno do ukupne vrijednosti 100.000 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
najniţa cijena
uĉešće 60%
2)
rokovi odaziva po pozivu (u danima)
3)
uvjeti plaćanja (odgoda u danima)
uĉešće 20%
uĉešće 20%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj okvirnog sporazuma IV-771/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "TERMO-VRANICA" d.o.o. Mostar
Adresa: Stjepana Radića 76
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227018430001
Telefon: 036/312-320
Fax: 036/312-319
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 103,20 (bez PDV-a)
Cijena: najniţe ponude: 103,20 (bez PDV-a)
Cijena najviše ponude: 383,00 (bez PDV-a)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
20. 5. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
5 (pet)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca tog obavještenja: 13-JANAB
Broj obavijesti 1-13-3790-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 22/10 od 22. 3.
2010. godine.
(5-51-10743-10)
51 - JANAB
"VODOVOD" DRUŠTVO ZA VODOVOD I KANALIZACIJU, DOO MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: "VODOVOD" Društvo za vodovod i kanalizaciju, d.o o. Mostar
Kontakt osoba: Jadranka Bago, Zoran Petrić
Adresa: Mile Budaka 106
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227094700000
Telefon: 036/314-890
Fax: 036/315-016
E-mail: pra-vod.mo@tel.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Otvoreni postupak za zemljane radove
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoljnijeg izvoĊaĉa za zemljane radove prema specifikaciji iz ponude, a prema
potrebama ugovornog tijela za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Radovi će se izvoditi po potrebi ugovornog tijela za vrijeme trajanja okvirnim sporazumom od
dvije godine odn. do ukupne vrijednosti 100.000 KM.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
najniţa cijena
uĉešće 60%
2)
rokovi odazvia po pozivu (u danima)
3)
uvjeti plaćanja (odgoda u danima)
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj okvirnog sporazuma IV-1017/10
uĉešće 20%
uĉešće 20%
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "HP INVESTING" d.o.o. Mostar
Adresa: Bišće polje bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227093480006
Telefon: 036/577-024
Fax: 036/577-024
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 166,95 (bez PDV)
Cijena najniţe ponude: 166,95 (bez PDV)
Cijena najviše ponude: 204,40 (bez PDV)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
2. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja 13-JANAB.
Broj obavijesti 1-13-6616-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 38/10 od 10. 5.
2010. godine.
(5-51-10744-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Amir Nukić
Adresa: 21. aprila 4
Poštanski broj: 75203
Grad: Bukinje-Tuzla
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 035/305-131
Fax: 035/305-007
E-mail: a.nukic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Isporuka armatura
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka armatura
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
99.105,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 107-TTZ/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Nital" d.o.o.
Adresa: Londţa 128A
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218049830009
Telefon: 00 387 32 22 880, 881
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 97.918,20 KM
Cijena najniţe ponude: 97.918,20 KM
Cijena najviše ponude: 118.786,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
12. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-6147-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 33 od 26.
4. 2010. godine.
(5-51-10748-10)
51 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za teretna kola
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja rezervnih dijelova za teretna kola
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
450.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena (maksimalno 50 bodova)
2)
uslovi i naĉin plaćawa
3)
4)
5)
uĉešće 50,00%
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
kvalitet robe
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
rok isporuke robe
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
vremenski period garancije za robu
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 18772/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: GIG "Inţewering" d.o.o. Kneţevo
Kontakt osoba: Dane Obradović
Adresa: Rajka Dukića bb
Poštanski broj: 78230
Grad: Kneţevo
Identifikacioni broj: 402539390002
Telefon: 065/608-531
Faks: 051/594-111
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 511.894,25 KM bez PDV-a
Cijena najniţe ponude: 511.894,25 KM bez PDV-a
Cijena najviše ponude: 518.469,23 KM bez PDV-a
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
8. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, reference tog obavještewa: Postupak: otvoreni. Rok isporuke: sukcesivno, prema
dinamici ugovornog organa, u roku od jedne godine, raĉunajući od datuma zakquĉewa
ugovora. Mjesto isporuke robe: skladište ugovornog organa u Prijedoru.
Broj obavještewa 1-11-4684-10, objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 26 od 5. 4.
2010. godine.
Izmjene, broj obavještewa 10-101-6444-10 u "Sluţbenom glasniku BiH" broj 36 objavqenom
dana 3. 5. 2010. godine.
Izmjene, broj obavještewa 10-101-6753-10 u "Sluţbenom glasniku BiH" broj 38 objavqenom
dana 10. 5. 2010. godine.
(5-51-10760-10)
51 - JANAB
PRIVREDNA JEDINICA PRIVREDNIK
ISTOĈNO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Privredna jedinica Privrednik Istoĉno Sarajevo
Kontakt osoba: Milimir Gutić
Adresa: Meše Selimovića 1
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 401462290003
Telefon: 057/316-594
Fax: 057/316-592
E-mail: kpz-is@paleol.net
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj 08/1.02-242-675/10 od 8. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Alkohol i bezalkoholna pića
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
138.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1) cijena
2) kvalitet
3) rok plaćanja
4) rok isporuke
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 08/1.02-242-675/10 za LOT 4
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: DOO "Prokomerc" Istoĉno Sarajevo
Adresa: Vojvode Radomira Putnika 120
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 400549790006
Telefon: 057/320-280
Fax: 057/320-281
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 148.225 KM
Cijena najniţe ponude: 140.533,20 KM
Cijena najviše ponude: 175.160,7 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
8. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, reference tog obavještenja: Obavještenje o nabavci, broj obavještenja 1-11-5815-10
objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 33/10 od 26. 4. 2010. godine.
(5-51-10787-10)
51 - JANAB
RMC "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
Kontakt osoba: Kajtaz Sead, dipl. ecc.
Adresa: Maršala Tita 294
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227170490001
Telefon: 036/503-160
Fax: 036/576-915
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka sredstava za higijenu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka sredstava za higijenu
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
47.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 504/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Hercegovina Promet "d.o.o. Mostar
Adresa: Bišće polje bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 38.586,73 KM
Cijena najniţe ponude: 38.585,73 KM
Cijena najviše ponude: 43.132,30 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
21. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-10800-10)
51 - JANAB
RMC "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
Kontakt osoba: Kajtaz Sead, dipl. ecc.
Adresa: Maršaĉa Tita 294
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227170490001
Telefon: 036/503-160
Fax: 036/576-915
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka prehrambenih namirnica
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka prehrambenih namirnica
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
45.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 503/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Hercegovina Promet "d.o.o. Mostar
Adresa: Bišće polje bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 48.640,80 KM
Cijena najniţe ponude: 48.640,80 KM
Cijena najviše ponude: 53.363,70 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
23. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-10801-10)
51 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "Rudnik i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Jovan Perić i Miloš Krakić
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-62/10 Nabavka namirnica prehrambene robe (mesne konzerve) za ishranu radnika
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
T-62/10 Nabavka namirnica prehrambene robe (mesne konzerve) za ishranu radnika
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
40.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1)
cijena
uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 8767/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "ZP Komerc" d.o.o.
Adresa: Vršani bb
Poštanski broj: 76325
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400365390005
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 38.600,00 KM
Cijena najniţe ponude: 35.600,00 KM
Cijena najviše ponude: 38.600,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
1. 7. 2010.
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-5394-10, objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 30 od 19.
4. 2010. godine.
(5-51-10806-10)
51 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP RiTE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Dragan Miqanović
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-17/10 Nabavka radova na izradi i zamjeni lijevka bunkera
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
T-17/10 Nabavka radova na izradi i zamjeni lijevka bunkera
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
150.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1)
cijena
uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 8654/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "ENIKON-MONT" d.o.o.
Adresa: Karakaj bb
Poštanski broj: 75400
Grad: Zvornik
Identifikacioni broj: 4402705400003
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 143.500,00 KM
Cijena najniţe ponude: 143.500,00 KM
Cijena najviše ponude: 149.356,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
29. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-13-5322-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 28 od 12.
4. 2010. godine.
(5-51-10807-10)
51 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Dragan Miqanović
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 4400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-20/10 Nabavka radova na rekonstrukciji nosećih elemenata meĊupregrijaĉa
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
T-20/10 Nabavka radova na rekonstrukciji nosećih elemenata meĊupregrijaĉa
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
400.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
1) Cijena uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 8655/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "BOSNAMONTA@A" AD
Adresa: Rudniĉka bb
Poštanski broj: 79101
Grad: Prijedor
Identifikacioni broj: 4400669420008
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 248.150,00 KM
Cijena najniţe ponude: 193.300,00 KM
Cijena najviše ponude: 326.400,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
29. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
5 (pet)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-13-5397-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 30 od 19.
4. 2010. godine.
(5-51-10808-10)
51 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Nikola Paţin
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 227270100006
Telefon: 036/395-218
Fax: 036/395-292
E-mail: nikola.pazin@ht.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava opreme za proširenje ADSL mreţe, temeljem Odluke Uprave društva br. D-3-13-4/10
od 21. travnja 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava opreme za proširenje ADSL mreţe
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
600.000 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objave obavijesti o nabavi
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora D-5251/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Huawei International Pte Ltd.
Adresa: Changi Business Park Central 15a, 1#03-03/04, Eightrium Singapore
Poštanski broj: 486035
Grad: Singapore
Identifikacijski broj: 200717119C
Telefon: +387 33 715-376
Fax: +387 33 715-376
E-mail: skulenovic@huawei.com
Internet adresa: www.huawei.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 168.196,17 EUR
Cijena najniţe ponude: 168.196,17 EUR
Cijena najviše ponude: 168.196,17 EUR
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
28. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-10833-10)
51 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske, a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000 lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za koĉionu opremu "Oerlikon" za lokomotive,
putniĉka i teretna kola
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka rezervnih dijelova za koĉionu opremu "Oerlikon" za lokomotive, putniĉka i teretna
kola
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
600.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće
uĉešće
20%
3)
kvalitet robe (maksimalno 20 bodova)
4)
rok isporuke (maksimalno 5 bodova)
5)
garancija za isporuĉenu robu
(maksimalno 5 bodova) uĉešće
50%
uĉešće
uĉešće
20%
5%
5%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 17105/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "INTERKONT KOMERC" d.o.o. Bawa Luka, Kontakt osoba: Zeqković Spasojadirektor
Adresa: Paje Jovanovića bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 401776630003
Telefon: 051/388-401
Faks: 051/388-402
E-mail: interkont@blic.net
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 606.188,94 KM bez PDV-a
Cijena najniţe ponude: 606.188,94 KM bez PDV-a
Cijena najviše ponude: 668.539,60 KM bez PDV-a
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
5. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-1704-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", br. 9/10 od 8. 2.
2010. godine.
(5-51-10835-10)
51 - JANAB
MH "ELEKTROPRIVREDA RS"
MATIĈNO PREDUZEĆE AD TREBIWE
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Matiĉno preduzeće a.d.
Trebiwe
Kontakt osoba: Dušan RiĊešić
Adresa: Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401355450006
Telefon: 059/277-133
Faks: 059/277-193
E-mail: dridjesic@ers.ba
Internet adresa: www.ers.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka goriva, autoguma i servisirawe vozila
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Nabavka goriva sa mjestom isporuke u Trebiwu
LOT 2
Nabavka goriva sa mjestom isporuke u Bawaluci
LOT 3
Nabavka autoguma
LOT 4 Usluge servisirawa i odrţavawa motornih vozila
marke Audi
LOT 5 Usluge servisirawa i odrţavawa motornih vozila
marke Škoda
LOT 6 Usluge servisirawa i odrţavawa motornih vozila
marke Toyota
LOT 7 Usluge servisirawa i odrţavawa motornih vozila
marke Hyundai
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
Za LOT 1, 2 i 3:
1)
cijena robe
uĉešće 70%
2)
kvalitet robe
uĉešće 30%
Za LOT 4, 5, 6 i 7:
1)
cijena usluge
uĉešće 70%
2)
operativna podobnost
uĉešće 30%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 1
Broj ugovora: 1.1/03/1-552-44/10 od 1. 7. 2010. godine
Organizacija: "Petrol" a.d. Bawa Luka
Adresa: Kraqa Alfonsa XIII br. 9
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacijski broj: 4400959260004
Telefon: 051/218-836
Faks: 051/218-843
LOT 2
Broj ugovora: 1.1/03/1-552-48/10 od 1. 7. 2010. godine
Organizacija: "Petrol" a.d. Bawa Luka
Adresa: Kraqa Alfonsa XIII br. 9
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacijski broj: 4400959260004
Telefon: 051/218-836
Faks: 051/218-843
LOT 3
Broj ugovora: 1.1/03/1-552-47/10 od 1. 7. 2010. godine
Organizacija: "Hercegovina-auto" d.o.o. Nevesiwe
Adresa: Rada Radovića bb
Poštanski broj: 88280
Grad: Nevesiwe
Identifikacijski broj: 4401402120001
Telefon: 059/601-526
Faks: 059/601-526
LOT 4
Broj ugovora: 1.1/03/1-552-45/10 od 1. 7. 10. 2010. godine
Organizacija: "Audi Centar" d.o.o. Bawa Luka
Adresa: Milana Kranovića 2
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacijski broj: 4400922690009
Telefon: 051/308-040
Faks: 051/316-715
LOT 5
Broj ugovora: 1.1/03/1-552-44/10 od 1. 7. 2010. godine
Organizacija: "EL&GO" d.o.o. Stolac
Adresa: Humska bb
Poštanski broj: 88360
Grad: Stolac
Identifikacijski broj: 4227077440002
Telefon: 036/853-710
Faks: 036/853-710
LOT 6
Broj ugovora: 1.1/03/1-552-53/10 od 1. 7. 2010. godine
Organizacija: "Sladaboni" d.o.o. Bawa Luka
Adresa: Kwaza Miloša 3A
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacijski broj: 4400965310005
Telefon: 051/329-320
Faks: 051/329-320
LOT 7
Broj ugovora: 1.1/03/1-552-54/10 od 1. 7. 2010. godine
Organizacija: "Auto plus" d.o.o. Bawa Luka
Adresa: Put srpskih branilaca 33
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacijski broj: 4401706420001
Telefon: 051/389-370
Faks: 051/389-370
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 127.521,37 KM
Cijena najniţe ponude: 127.521,37 KM
Cijena najviše ponude: 127.521,37 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 111.367,52 KM
Cijena najniţe ponude: 111.367,52 KM
Cijena najviše ponude: 113.495,72 KM
LOT 3
Cijena najuspješnije ponude: 39.560,10 KM
Cijena najniţe ponude: 39.560,10 KM
Cijena najviše ponude: 39.560,10 KM
LOT 4
Cijena najuspješnije ponude: 9.417,59 KM
Cijena najniţe ponude: 9.417,59 KM
Cijena najviše ponude: 9.417,59 KM
LOT 5
Cijena najuspješnije ponude: 3.277,35 KM
Cijena najniţe ponude: 3.277,35 KM
Cijena najviše ponude: 3.277,35 KM
LOT 6
Cijena najuspješnije ponude: 4.573,36 KM
Cijena najniţe ponude: 4.573,36 KM
Cijena najviše ponude: 4.573,36 KM
LOT 7
Cijena najuspješnije ponude: 2.170,81 KM
Cijena najniţe ponude: 2.170,81 KM
Cijena najviše ponude: 2.170,81 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
LOT 1 - 1 (jedna) ponuda
LOT 2 - 2 (dvije) ponude
LOT 3 - 1 (jedna) ponuda
LOT 4 - 1 (jedna) ponuda
LOT 5 - 1 (jedna) ponuda
LOT 6 - 1 (jedna) ponuda
LOT 7 - 1 (jedna) ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-3271-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 17 od 8. 3.
2010. godine i ponovqeno obavještewe broj 1-11-5683-10 objavqeno u "Sluţbenom glasniku
BiH", br. 30 od 19. 4. 2010. godine.
(5-51-10884-10)
51 - JANAB
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BiH SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH
Kontakt osoba: Merisa Ćato
Adresa: Maršala Tita 62
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200132810005
Telefon: 033/279-150
Fax: 033/279-151
Internet adresa: www.rvp.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na entitetskom nivou, ostali
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
a) LOT 1 Ugovor za nabavku opreme za cluster okruţenje
b) LOT 2 Ugovor za nabavku domain controller servera
c) LOT 3 Ugovor Ţa nabavku mreţnog ureĊaja
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
a) LOT 1 - 64.000.15 KM
b) LOT 2 - 12.467,52 KM
c) LOT 3 - 3.999,06 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
tehniĉke karakteristike
40%
2)
cijena usluge
3)
odziv na prijavu kvara
4)
servisni kapaciteti
5)
garancija
6)
tehniĉka osposobljenost osoblja
7)
isporuka - (prema tenderskoj dokumentaciji)
8)
reference
30%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora
a) 04-4-3102/10
b) 04-4-3101/10
c) 04-4-3100/10
Organizacija:
a) LOT 1 - GODIMERC d.o.o. Sarajevo, Terezija bb, Sarajevo
b) LOT 2 - GODIMERC d.o.o. Sarajevo, Terezije bb, Sarajevo
c) LOT 3 - TELENET d.o.o. Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 35, Sarajevo
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:
a) LOT 1 - 84.000,15 KM
b) LOT 2 - 12.467,52 KM
c) LOT 3 - 3.999,06 KM
Cijena najniţe ponude:
a) LOT 1 - 55.348,02 KM
b) LOT 2 - 10.069,02 KM
c) LOT 3 - 3.999,06 KM
Cijena najviţe ponude:
a) LOT 1 - 122.043,04 KM
b) LOT 2 - 24.263,97 KM
c) LOT 3 - 11.955,15 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
a) 7. 7. 2010.
b) 7. 7. 2010.
c) 7. 7. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
a) 6
b) 7
c) 3
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, obavještenje objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 28/10 od 12. 4. 2010. godine.
(5-51-10888-10)
51 - JANAB
DIONIĈKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA GORA@DE
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Dioniĉko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Goraţde
Kontakt osoba: Amela Durović
Adresa: Ferida Dizdarevića 3
Poštanski broj: 73000
Grad: Goraţde
Identifikacioni broj: 4200211100099
Telefon: 038/223-030
Fax: 038/226-963
E-mail: amela.durovic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor za nabavku metalnih poklopaca sa ramom za kablovska okna.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka metalnih poklopaca, izraĊenih od livanog Ţeljeza, sa ramom za kablovska okna, za
potrebe Direkcije Goraţde, Dioniĉkog društva BH Telecom Sarajevo.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
39.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa objavom obavještenja
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-7.1-850/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "LIVNICA" DD Visoko
Adresa: Arnatuovići bb
Poštanski broj: 71300
Grad: Visoko
Identifikacioni broj: 4218180890009
Telefon: 032/735-824
Fax: 032/735-911
E-mail: livnicavisoko@hotmail.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 38.724,40 KM
Cijena najniţe ponude: 38.724,40 KM
Cijena najviše ponude: 38.724,40 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
12. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, reference tog obavještenja 61-JANAB, broj obavještenja 6-61-6233-10 objavljenog u
"Sluţbenom glasniku BiH", broj 35 od 3. 5. 2010. godine.
(5-51-10913-10)
51 - JANAB
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 29-10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Softić Višnja, dipl. ecc.
Adresa: Jaroslava Ĉernija 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200151950004
Telefon: 033/237-655
Fax: 033/200-313
E-mail: višnjas@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka raznih vrsta roba
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Rezervni dijelovi za pumpne agretate - proizvoĊaĉ
"Svanehoj"
LOT 2
Repromaterijal za remont pumpi
LOT 3
Oprema za specijalna vozila
LOT 4
Toneri, ketridţi za HP printere
LOT 5
Toneri, ketridţi i riboni
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
cca 500.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
A.
Za LOT 1 i LOT 2
B.
1.
cijena
relativno uĉešće 90%
2.
uslovi i naĉin plaćanja
3.
rok isporuke
relativno uĉešće 5%
relativno uĉešće 5%
Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Za LOT 3, LOT 4 i LOT 5
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora LOT 1: 537/10
Organizacija: "Eklektrokovina" d.o.o.
Adresa: Mile Budaka 118
Poštanski broj: 88000
Grud: Mostar
Identifikacioni broj: 4227364000005
Telefon: 036/333-277
Faks: 036/319-012
Broj ugovora LOT 2: 538/10
Organizacija: "Remcom" d.o.o.
Adresa: Branilaca Banovića 57
Poštanski broj: 75290
Grud: Banovići
Identifikacioni broj: 4209173260009
Telefon: 035/875-299
Faks: 035/875-299
Broj ugovora LOT 3: 519/10
Organizaciju: "Omnia Comm" d.o.o.
Adresa: Hifzi Bjelevca 34
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200107890002
Telefon: 033/634-432
Faks: 033/634-432
Broj ugovora LOT 4: 518/10
Organizaciju: "Svjetlost Sars" d.d.
Adresa: M. Kantardţića 3
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200191820006
Telefon: 033/442-634
Faks: 033/442-634
Broj ugovora LOT 5: 517/10
Organizaciju: "Svjetlost Sars" d.d.
Adresa: M. Kantardţića 3
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200191820006
Telefon: 033/442-634
Faks: 033/442-634
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 59.801,56 KM
Cijena najniţe ponude: 59.801,56 KM
Cijena najviše ponude: 64.538,74 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 8.339,00 KM
Cijena najniţe ponude: 8.339,00 KM
Cijena najviše ponude: 9.225,00 KM
LOT 3
Cijena najuspješnije ponude: 162.000,00 KM
LOT 4
Cijena najuspješnije ponude: 192.127,70 KM
Cijena najniţe ponude: 192.127,70 KM
Cijena najviše ponude: 203.425,10 KM
LOT 5
Cijena najuspješnije ponude: 7.314,00 KM
Cijena najniţe ponude: 7.314,00 KM
Cijena najviše ponude: 8.869,20 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1: 23. 6. 2010. godine
LOT 2: 23. 6. 2010. godine
LOT 3: 16. 6. 2010. godine
LOT 4: 16. 6. 2010. godine
LOT 4: 16. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 - 2 (dvije)
LOT 1 - 2 (dvije)
LOT 3 - 1 (jedna)
LOT 4 - 3 (tri)
LOT 5 - 2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 29/10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 24 od 29. 3. 2010.
godine.
(5-51-10915-10)
51 - JANAB
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 03-10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Softić Višnja, dipl. ecc.
Adresa: Jaroslava Ĉernija 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200151950004
Telefon: 033/237-655
Fax: 033/200-313
E-mail: visnjas@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka raznih vrsta roba
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Topli i hladni napitci
LOT 2
Sredstva za odrţavanje prostorija i liĉne higijene
LOT 3 Rezervni dijelovi za teretna i terenska vozila
(ponovljeni postupak) - 33-10-P-1
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
470.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora LOT 2: 247/10
Organizacija: "Gold Mignon" d.o.o.
Adresa: Olimpijska bb
Poštanski broj: 71000
Grud: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200199130009
Telefon: 033/471-115
Faks: 033/459-150
Broj ugovora LOT 2: 248/10
Organizacija: "R&S" d.o.o.
Adresa: Igmanska bb
Poštanski broj: 71000
Grud: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200056290005
Telefon: 033/476-380
Faks: 033/476-390
Broj ugovora LOT 3: 606/10
Organizaciju: "Aswin" d.o.o.
Adresa: Safeta Zajke 203
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 14.935,50 KM
Cijena najniţe ponude: Cijena najviše ponude: LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 46.682,50 KM
Cijena najniţe ponude: 46.682,50 KM
Cijena najviše ponude: 63.097,65 KM
LOT 3
Cijeno nujuspješnije ponude: 591.475,54 KM
Cijena najniţe ponude: 591.475,54 KM
Cijena najviše ponude: 686.048,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1: 5. 4. 2010. godine
LOT 2: 5. 4. 2010. godine
LOT 3: 29. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 - 1 (jedna)
LOT 2 - 5 (pet)
LOT 3 - 2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 03/10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 2 od 11. 1. 2010.
godine.
Da, broj obavještenja 33/09-P objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 26 od 5. 4. 2010.
godine.
(5-51-10939-10)
51 - JANAB
"JP BH POŠTA" DOO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
BROJ 10.1-2.2-3299-22/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Amir Vranjaĉa
Adresa: Obala Kulina bana 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200682210005
Telefon: 033/723-440
Fax: 033/723-444
E-mail: amirv@bhp.ba
Internet adresa: www.bhp.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci obrazaca za potrebe štampe u Hibridnoj pošti broj 01-13.60-165/10 od 23.
6. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je nabavka obrazaca na beskonaĉnom i konaĉnom papiru, sa i bez ljepila,
za potrebe Glavnog poštanskog centra - Sluţbe Hibridna pošta po specifikaciji i tehniĉkim
karakteristikama navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Oko 640.875,00 KM (petstotinapedesetdvijehiljadetristotinosam- naest KM)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-13.60-165/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: SVJETLOSTŠTAMPA d.o.o. SARAJEVO
Adresa: Ćemaluša 3-5
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200396040003
Telefon: 033/251-742
Fax: 033/251-746
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Sa uraĉunatim PDV-om:
Cijena najuspješnije ponude: 640.875,00 KM
Cijena najniţe ponude: 640.875,00 KM
Cijena najviše ponude: 640.875,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
23. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna) tehniĉki zadovoljavajuća ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 10.1-4.3-3819/2-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH" br. 26/10
od 5. 4. 2010. godine.
(5-51-10992-10)
51 - JANAB
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Lutrija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Šukrija Ĉingić
Adresa: Alije Isakovića 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200496180007
Telefon: 033/223-001
Fax: 033/223-001
E-mail: sukrija.cingic@lutrija-bih.ba
Internet adresa: www.Iutrijabih.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Obavještenje o javnoj nabavci otvoreni postupak broj 087/10 od 6. 5. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Javna nabavka roba, 50 (pedeset) terminala sa GPRS modemom i komunikacijskim
aplikativnim softverom za potrebe Lutrije BiH.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Procijenjena vrijednost javne nabavke je oko 410.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
garantni rok
3)
rok isporuke od momenta narudţbe
4)
naĉin i uslovi plaćanja
uĉešće 15%
uĉešće 10%
uĉešće 5%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 773-13-MM/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "NIRVANA Kompjuteri i elektronika" d.o.o.
Adresa: Jurkovićeva 23
Poštanski broj: 10000
Grad: Zagreb
Identifikacioni broj: 03789225
Telefon: + 385 1 4664091
Fax: + 385 1 4664091
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 407.399,39 KM bez PDV-a
Cijena najniţe ponude: 407.399,39 KM bez PDV-a
Cijena najviše ponude: 426.500,00 KM bez PDV-a
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
9. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja: javna nabavka 087/10, broj obavještenja 1-11-7064-10
objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 40/10 od 17. 5. 2010. godine.
(5-51-11019-10)
52 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Vlada Brĉko Distrikta BiH
Odjeqewe za privredni razvoj, sport i kulturu
Kontakt osoba: Zoran Šibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600082130006
Telefon: 049/216-006
Faks: 049/216-006
E-mail: nabavka@bdcentral.net
Internet adresa: www.bdcentral.net
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a ostali
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Sukcesivna isporuka dnevnih obroka hrane za potrebe pritvorenih osoba u jedinici za pritovo
Policije Brĉko Distrikta BiH za 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sukcesivna isporuka dnevnih obroka hrane za potrebe pritvorenih osoba u jedinici za pritvor
Policije Brĉko Distrikta BiH za 2010. godinu
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
90.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija pouda
- cijena
80%
- uslovi plaćawa
20%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 13-01.1-000333/10-1 od 4. 6. 2010. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "NNB" d.o.o. Brĉko
Adresa: Uzunovića 23
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600230180000
Telefon: 049/217-307
Faks: 049/217-307
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 20.763,80
Cijena najniţe ponude: 20.763,80
Cijena najviše ponude: 42.408,00
Cijene su sa uraĉunatim PDV-om.
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
13-01.1-000333/10-1 od 4. 6. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da
(5-52-10789-10)
52 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209390440007
Telefon: 035/303-300
Fax: 035/250-474
E-mail pošta: info@ukctuzla.ba
Internet adresa: www.ukctuzla.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 01/1-49-1-401/10 od 15. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga servisiranja autoklava, perilica, plazma sterilizatora, varilica, aparata za
pranje i dezinfekciju noćnih posuda i nabavka potrošnog materijala, za potrebe Javne
zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
LOT 1
Servisiranje parnih autoklava COLUSSI I GETINGE
LOT 2
Servisiranje perilica GETINGE 46-5
LOT 3
Servisiranje plazma sterilizatora (STERAD NX)
LOT 4 Servisiranje mašina za zavarivanje HS 1000 I
HD 260
LOT 5 Servisiranje aparata za pranje i dezinfekciju noćnih
posuda
LOT 6
Nabavka potrošnog materijala
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5
1.
cijena
70%
2.
vrijeme odziva na prijavu za kvar
3.
duţina garantnog roka
4.
uslovi plaćanja
20%
5%
5%
Za LOT 6
1.
cijena
90%
2.
uslovi plaćanja
10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 2, LOT 5 i LOT 6
Organizacija: "PROMA" d.o.o. Sarajevo - Ilidţa
Adresa: Kasindolska 33
Poštanski broj: 71210
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200174650008
Telefon: 033/763-440
Fax: 033/763-441
E-mail: proma@proma.ba
Internet adresa (web): www.proma.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 170.097,10
Cijena najniţe ponude: 170.097,10
Cijena najviše ponude: 183.704,10
LOT 5
Cijena najuspješnije ponude: 145.561,17
Cijena najniţe ponude: 145.561,17
Cijena najviše ponude: 165.066,41
LOT 6
Cijena najuspješnije ponude: 14.565,47
Cijena najniţe ponude: 14.565,47
Cijena najviše ponude: 15.730,70
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
Ugovor broj: ZJN 60/10 od 7. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 2 - 3 (tri) ponude
LOT 5 - 3 (tri) ponude
LOT 6 - 3 (tri) ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-12-5882-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 33 od 26.
4. 2010. godine.
(5-52-10814-10)
52 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209390440007
Telefon: 035/303-300
Fax: 035/250-474
E-mail: info@ukctuzla.ba
Internet adresa: www.ukctuzla.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 01/1-49-1-927/10 od 24. 3. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Usluge servisiranja tehniĉko-tehnološke opreme za potrebe Javne zdravstvene ustanove
Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla (ponovna objava)
LOT 1 - Servisiranje rashladnih klima ureĊaja
LOT 2 - Servisiranje elektromotora i pumpi
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Za LOT 1
1.
cijena
70%
2.
vrijeme odziva na prijavu za kvar
3.
duţina garantnog roka
4.
uslovi plaćanja
15%
10%
5%
Za LOT 2
1.
cijena
70%
2.
vrijeme odziva na prijavu za kvar
3.
vrijeme za otklanjanje kvara
4.
duţina garantnog roka
5.
uslovi plaćanja
10%
10%
5%
5%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 1 Servisiranje rashladnih i klima ureĊaja
Organizacija: "FRIGO MOTT" d.o.o. Tuzla
Adresa: Put breza 19
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Idcntifikacioni broj: 4209009380001
Telefon: 035/296-369
Faks: 035/296-375
Elektronska pošla: frigo@bih.net.ba
LOT 2 - Servisiranje elektromotora i pumpi
Organizacija: "Bakić" Elektro-mehaniĉarska radionica Tuzla
Adresa: Narodnog fronta 49
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4309101760001
Telefon: 035/281-775
Faks: 035/281-775
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 55.168,78
Cijena najniţe ponude. 55.168,78
Cijena najviše ponude. 65.164,50
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 29.379,94
Cijena najniţe ponude. 29.379,94
Cijena najviše ponude. 31.799,24
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
7. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 - 3 (tri)
LOT 2 - 2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-12-4619-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 26/10 od 5.
4. 2010. godine.
(5-52-10815-10)
52 - JANAB
JU ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanijc Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Ismić Himzo
Adresa: Bolniĉka 25
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200065950000
Telefon: 033/219-738
Fax: 033/202-573
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 01-345-1/10 od 24.05.20l0.godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Kontinuirano snabdbijevanje methadonom
LOT 2 Kontinuirano snabdbijevanje testovima za brzo
otkrivanje droge (test paneli i test ploĉice)
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA