OGLASNIK JAVNE NABAVKE
1 - JANAB
11 - JANAB
KLINIĈKA BOLNICA MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Kliniĉka bolnica Mostar
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl. iur., Sluţba za opće i pravne poslove
Adresa: Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227224680006
@iro raĉun: 338 1002200717786
Telefon: 336-530
Fax: 036/322-712
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.kb-mostar.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor o nabavi aparata za protoĉnu citometriju na leasing za potrebe Zavoda za patologiju,
citologiju i sudsku medicinu Kliniĉke bolnice Mostar.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Aparat za protoĉnu citometriju
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Jedan komad
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu KB Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Ponuditelj je obavezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca
kojima dokazuje da nema ograniĉenja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno
svim toĉkama ĉlanka 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
- da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka,
a koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rješenja o upisu u sudski registar ne starije od 3
mjeseca
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
pozitivan bilans uspjeha za dvije posljednje financijske godine
-
da robu prodaje na leasing, na rok otplate od 2 godine
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Ponuditelj je obvezan dostaviti relevantne dokumente pod toĉkom a), d) iz ĉlanka 26. ZJN
-
dokaz o uspješnoj realizaciji ugovora, sliĉne sloţenosti
-
ovjerenu presliku ovlaštenja proizvoĊaĉa ili ovlaštenog predstavništva ponuĊene robe
-
izjavu/dokument kojim potvrĊuje da ima osiguran servis u BiH u roku 24 sata od traţenja
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Gospodarski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija prema opadajućem
redoslijedu:
Red. br.
Kriterij
Bodovi
1.
cijena
uĉešće
90
2.
rok
isporuke
uĉešće
10
Napomena: cijena podrazumijeva cijenu aparata s PDV-om + svi troškovi leasinga
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Novĉana naknada za natjeĉajnu dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Ponuda mora biti na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 9,30 sati
Ravnateljstvo KB Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 sati do
14,00 sati u Sluţbi za opće i pravne poslove Kliniĉke bolnice Mostar, uz dokaz o uplati od
50,00 KM nepovratnog iznosa.
Uplata se vrši na Ţiro raĉun KB Mostar na broj 338 100 2200717786 kod Uni Credit banke
d.d. Mostar.
Sva uz ponudu priloţena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije, sloţena i
oznaĉena rednim brojevima, poĉevši od rednog broja 1. Svi relevantni dokumenti ne smiju
biti stariji od tri mjeseca.
Sve stavke u specifikaciji ponude trebaju biti popunjene.
Ponude se dostavljaju na Protokol KB Mostar do 9,00 sati, u zapeĉaćenom omotu sa punom
adresom ponuditelja, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa
naznakom "Ponuda za nabavu aparata za protoĉnu citometriju na leasing za potrebe Zavoda
za patologiju, citologiju i sudsku medicinu KB Mostar, Ne otvarati - otvara Povjerenstvo 9. 11.
2010. godine u 9,30 sati".
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe prisustvovati po jedan
predstavnik ponuditelja.
(1-11-14645-10)
11 - JANAB
RMU "BANOVIĆI" DD BANOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: RMU" Banovići" d.d. Banovići
Kontakt osoba: Midhat Husić, dipl. ecc.
Adresa: Armije BiH 52
Poštanski broj: 75290
Grad: Banovići
Identifikacioni broj: 4209329530001
Telefon: 035/870-600 ili 870-404
Fax: 035/876-734, 870-356
Internet adresa: www.rmub.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka direktora broj 96C/10 od 27. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Naziv lota: Mlijeko i mlijeĉni proizvodi - broj lota: C-R 39/10
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Data u tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
RMU Banovići
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Jedan lot
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Jedna godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude datu na iznos
1% visine ponude sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu priloţiti izjavu da će u sluĉaju izbora najpovoljnijeg ponuĊaĉa dostaviti bankovnu
garanciju na iznos od 5% vrijednosti ponude.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi:
- dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉ treba da dostavi:
- dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena
uĉešće
2)
uvjeti i naĉin plaćanja
97%
uĉešće
3%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog
organa - kancelarija broj 61 - uz prethodnu uplatu 100,00 KM na raĉun:
- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla
- 1610250007190075 - kod Reiffaisen Bank Tuzla
Za INO ponuĊaĉe:
Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
SWIFT code RZBABA2S
Beneficiari: d.d. Rudnici mrkog uglja "Banovići"
Account No: 501012000-22678
IBAN: BA391611250000210002
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
15. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
15. 11. 2010. godine u 12,00 sati
u sali broj 34 - ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dato u tenderskoj dokumentaciji
(1-11-14659-10)
11 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Brĉko Distrikt BiH
Vlada Brĉko Distrikta
Bulevar mira 1, Brĉko
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Brĉko Distrikt BiH, Odjel za struĉne i administrativne poslove, Pododjel za
javne nabave
Kontakt osoba: Dragan Jokanović, dipl. oec.
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacijski broj: 4600082130006
Telefon: 049/240-616
Fax: 049/240-616
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.2., odnosno na web stranici: www.nabavka.bdcentral.net
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Vlada Brĉko Distrikta BiH
Odjel za struĉne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave
Bulevar mira 1, 76100 Brĉko
Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavu i sukcesivnu
isporuku teĉnih goriva za potrebe Vlade BD - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA", osobnom
predajom na prijemni šalter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporuĉenom
pošiljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a ostali
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava i sukcesivna isporuka teĉnih goriva za vozila u vlasništvu Brĉko Distrikta za razdoblje
od potpisivanje ugovora do 31. 12. 2011. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
- EURO-DIZEL - 250.000 litara
- BMB 95-70.000 litara
- MB 98-25.000 litara
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Benzinska postaja ponuĊaĉa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Od dana potpisivanja do 31. 12. 2011. godine; sukcesivna isporuka.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Napomena: Navedena dokumentacija iz toĉke 3-5. 6, 7 i 8. obavijesti je eliminatorna.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda i to:
- cijena
udjel
95%
- operativni troškovi
udjel
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BIH. Detaljnije navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se preuzima bez naknade sa sluţbene web stranice Vlade Brĉko
Distrikta: www.nabavka.bdcentral.net.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 9. 11. 2010. godine do 13,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
120 dana
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda obavit će se 9. 11. 2010. godine u prostorijama Doma kulture u
Brĉkom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati
Neblagovremene ponude će biti odbijene i vraćene ponuĊaĉu neotvorene.
(1-11-14668-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 07-3-59/2010KI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković, tel. 033/751-880;
Muhamed Milavica, tel. 033/751-763
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni PDV broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-880
Fax: 033/751-773
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo (zgrada ED Sarajevo), kancelarija
broj 305/IV
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
07-3-59/2010 KI
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i ugradnja automatskih hidroloških stanica na mjestima vodozahvata 9 MHE na
slivu rijeke Neretvice (Duboki potok 1, Duboki potok 2, Donji obalj, Obašĉica, Prolaz, Mala
Neretvica ušće, Podleţavka, Ruste, Plavuzi).
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine prema, tehniĉkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Duboki potok 1, Duboki potok 2, Donji obalj, Obašĉica, Prolaz, Mala Neretvica ušće,
Podleţavka, Ruste, Plavuzi)
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tehniĉkoj specifikaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1,5 % od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u
formi i sadrţaju prema Aneksu 6.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadrţaju kao u Aneksu 7.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmetne nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ukupan promet za posljednje 2 (dvije) godine ne smije biti manji od 300.000,00 KM. Ako je
dobavljaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od 1 godine, promet u tom
periodu ne smije biti manji od 150.000,00 KM.
Ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora u posljednje dvije godine, ĉiji su
karakter i kompleksnost sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor (nabavka, ugradnja
i odrţavanje automatskih hidroloških stanica)
Da ponuĊaĉ posjeduje struĉnu i profesionalnu sposobnost za izvršenje predmetnog posla.
Spisak zaposlenih i angaţovanih lica mora ukljuĉivati:
-
diplomirani graĊevinski inţinjer hidrotehniĉkog smjera (min. 5 godina radnog iskustva)
-
diplomorani inţinjer elektrotehnike-smjer automatika (min. 5 godina radnog iskustva)
-
elektrotehniĉar
-
graĊevinski hidrotehniĉar
-
geodetski inţinjer
Da ponuĊaĉ ima najmanje 5 uposlenika na neodreĊeno vrijeme, od kojih 2 uposlenika moraju
biti tehniĉke struke tj. jedan uposlenik diplomirani inţinjer elektrotehnike (smjer automatika) i
jedan uposlenik instrumentarac.
Da je ponuĊaĉ ovlašten (autorizovan) za prodaju, ugradnju, odrţavanje i puštanje u pogon
opreme koja je predmet nabavke.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Ugovor se dodjeljuje dobavljaĉu koji je ponudio najniţu ukupnu cijenu tehniĉki
zadovoljavajuće ponude.
Ponuda koja je tehniĉki zadovoljavajuća, a koja ima najniţu ponuĊenu cijenu dobiva redni
broj 1.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 11. 10. 2010. godine do 9.11.2010. godine u JP Elektroprivreda BiH
d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15, kancelarija broj 305/IV.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Plaćanje izvan Bosne i
Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na raĉun broj
501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH (IBAN CODE: BA391610600000043340) otkup
tenderske dokumentacije za po tenderu br. 07-3-59/2010 KI. Kod davanja naloga za plaćanje
obavezno naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi nalagodavac" (our...).
PonuĊaĉi unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na raĉun broj
3389002208088319 korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije br. 07-3-59/2010 KI.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 9,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala broj 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda je 9. 11. 2010. u 10,30 sati.
(1-11-14674-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković 0038733751880
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni PDV broj: 200225150005
Telefon: 033/751-880
Fax: 033/751-773
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo (zgrada ED Sarajevo), kancelarija
broj 305/IV
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
02-1-IU-HEJ-18/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrukcija postrojenja 0,4 kV pogona HE Jablanica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine prema tehniĉkoj specifiakciji iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo HE na Neretvi
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Krajnji datum izvršenja je 7 mjeseci od datuma zakljuĉenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u
formi i sadrţaju prema Aneksu 6
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posa
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadrţaju kao u Aneksu 7
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da, ponuĊaĉ nema smetji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da je solventan u posljednjih šest mjeseci prije dostavljanja ponude
-
ispunjava svoje finansijske obavezi prema poslovnim partnerima i povjeriocima
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- da je ponuĊaĉ imao uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora na
projektovanju, demontaţi, montaţi i puštanju u pogon 0,4 kV postrojenja, sa vrijednosti
ugovora većim od 200.000,00 KM a koji su realizovani u prethodnih pet godina ili od poĉetka
poslovanja, ako je ponuĊaĉ poĉeo sa radom prije manje od 5 godina
- da ponuĊaĉ ima u radnom odnosu najmanje jednog dilpomiranog inţinjera elektrotehnike
sa radnim iskustvom u struci od najmanje 5 godina
-
da ponuĊaĉ obezbijedi ovlašteni postprodajni servis ponuĊene opreme i softvera
-
da ponuĊaĉ posjeduje vaţeći certifikat ISO 9001
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda:
1)
2)
ekonomski uslovi - cijena
uĉešće 70%
tehniĉki uslovi ponude koja zadovoljava
osnovne tehniĉke zahtjeve iz tendera uĉešće 30%
Ugovor će se dodijeliti dobavljaĉu koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
T2 Rok isporuke robe/završetka radova
Broj bodova koji se moţe dodijeliti po ovom kriteriju je maks. 20. Bodovi za dobavljaĉe
raĉunaju se po formuli T2 = (Rmin/R) x 20
Dobavljaĉ koji nudi najkraći rok dobija maximalni broj bodova. Zahtijevani rok za realizaciju
projekta je 7 (sedam) mjeseci od datuma potpisa ugovora.
T3 Garancije na isporuĉene izvedene radove.
Broj bodova koji se moţe dodijeliti po ovom kriteriju je maks. 20
Bodovi za dobavljaĉe raĉunaju se po formuli T3 = 20 x ponuĊeni rok/maks. rok garancije
Dobavljaĉ sa najduţim rokom rokom dobija max. broj bodova. Zahtijevani garantni rok: 24
mjeseca na prekidaĉku opremu, hardver i softver, te radove
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 11. 10. 2010. godine do 9. 11. 2010. godine u JP Elektroprivreda BiH
d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, kancelarija broj 305/IV.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju, 50,00 KM. PonuĊaĉi koji su uĉestvovali u
prvobitnom postupku tendersku dokumentaciju preuzimaju bez novĉane naknade.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH (IBAN CODE:
BA391610600000043340) - otkup tenderske dokumentacije za po tenderu br. 02-1-IU-HEJ18/10 . Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalagodavac" (our...).
PonuĊaĉi unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d.Sarajevo na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije broj 02-1-IU-HEJ18/10.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine u 9,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 145
Otvaranje ponuda 9. 11. 2010. godine u 10,00 sati
(1-11-14675-10)
11 - JANAB
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA
REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 11/2-404-5627/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske
Kontakt osoba: mr. Rade Blagojević
Adresa: Zdrave Korde 8
Poštanski broj: 78101
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400965150008
Telefon: 051/249-145
Faks: 051/249-146
E-mail: [email protected]
Internet adresa: zdravstvo-srpske.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj: 11/2-404-5627/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka specifiĉnih lijekova koji se koriste u hematologiji/onkologiji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2%
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava dobavqaĉa da će ukoliko wegova ponuda bude izabrana dostaviti garanciju
za izvršewe ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom vaţnosti:
rok izvršewa + 30 dana
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1) cijena
uĉešće 85%
2) rok plaćawa izraţen u broju dana
uĉešće 10%
3) rok isporuke izraţen u broju dana
uĉešće 5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa zakonskim propisima.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 22. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
22. 11. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
22. 11. 2010. godine
Kao pod I.1., sala za sastanke u prizemqu
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Potrebne informacije u vezi sa nabavkom mogu da se dobiju radnim danom od 8,00 do 14,00
ĉasova.
Tenderska dokumentacija izdavaće se na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne
novĉane naknade iz taĉke 4.4. na Ţiro raĉun ugovornog organa broj 551-001-00000163-25
kod Nove Bawaluĉke banke.
Ponude mogu da podnesu samo ponuĊaĉi koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.
Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske ne snosi troškove ponuĊaĉa, nastale u
postupku ove nabavke.
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu da dostavi sva traţena dokumenta i dokaze.
Ponudu dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa nazivom ponuĊaĉa sa naznakom: "Ponuda za
nabavku specifiĉnih lijekova koji se koriste u hematologiji/onkologiji, Tender broj 11/2-4045627/10 - Ne otvarati do 22. 11. 2010. godine u 12,30 ĉasova".
PROCUREMENT NOTICE
No 11/2-404-5627/10
Goods
Section I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORHY
Organization: Health Insurance Fund of Republic of Srpska
Contact person: Mr Rade Blagojević
Address: Zdrave Korde 8
Post code: 78101
Town: Banja Luka
Identification number: 4400965150008
Telephone: +387 (051) 249-145
Fax: (051) 249-146
E-mail: [email protected]
Internet address: www.zdravstvo-srpske.org
1.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED
As in I.1.
1.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED
As in I.1.
1.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT
As in I.1.
1.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (ART. 3PPL)
1.5.a Public organ
I.5.b Entity level
Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF CONTRACT
Goods
II.2. IS IT A FRAMEWORK AGREEMENT (Art. 32 PPL)
No
II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING
AUTHORITY
Tender number: 11/2-404-5627/10
II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT
Procurement of specific medications for hematology/oncology
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT
Specified in Tender Documents
II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF SERVICES OR WORKS
Specified in Tender Documents
II.7. DIVISION INTO LOTS
Yes, offers can be submitted for one lot, several lots, all lots.
II.8. ACCEPTANCE OF ALTERNATIVE OFFERS? (Art. 17 PPL)
No
II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION
12 months (after the contract signing)
Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. AMOUNT OF THE BID SECURITY (Art. 16 PPL)
Yes, 2%
IIII.2. OTHERS REQUESTS CONNECTED WITH THE BID SECURITY (Art. 16-17 Instruction
PPL Aplication)
Specified in Tender Documents
III.3. AMOUNT OF THE PERFORMANCE SECURITY (Art. 16 PPL)
Certified bidder's statements that he would, if his bid was selected, ensure the guarantee for
the Contract performance. The guarantee shall be 10% of the Contract amount VAT, with the
term of validity: performing term + 30 days.
III.4. OTHERS REQUESTS CONNECTED WITH THE PERFORMANCE SECURITY (Art. 19
PPL Instruction on PPL Application)
Specified in Tender Documents
III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-PERSONAL SITUATION (Art. 23 PPL)
Specified in Tender Documents
III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL
ACTIVITY (Art. 24 PPL)
Specified in Tender Documents
III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (Art.
25 PPL)
Specified in Tender Documents
III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY
(Art. 26 PPL)
Specified in Tender Documents
Section IV: PROCEDURE
IV.I. TYPE OF PROCEDURE
Open
IV. 2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Art. 34 PPL)
b) Economically the most suitable offer in the sense of following criteria (according to the
descending order)
1) price
85%
2) terms of payment, exspressed in days
3) terms of delivery, exspressed in days
10%
5%
IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (Art. 20 PPL)
In accordance witth the law regulations
IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Art. 18 PPL):
Tender documents obtainable until 22. 11. 2010.
Price of Tender documents 100,00 KM.
IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS REGARDING TENDER (Article 8 PPL)
Official languages spoken in BiH
IV.6. DEADLINE FOR RECEIPT OF BIDS
22. 11. 2010. at 12:00
IV.7. BID VALIDITY PERIOD
3 months or 90 days after deadline for tender submission
IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING (Art. 33 PPL; Art. 13 Instruction on PPL
Aplication) )
Date: 22. 11. 2010.
Place: As in I.1. (the conference room at the ground floor)
Section V: ADDITIONAL INFORMATION
All needed information connected with the procurement will be obtainable every working day
from 8 AM to 2 PM.
Tender documents will be issued upon receiving the written request and the proof of payment
of the irrecoverable fee as stated in IV.4. into the account of the contractual organ with Nova
Banjaluĉka banka, No: 551-001-00000163-25.
Only the bidders who take the Tender Documents may submit their bids.
The Health Insurance Fund of Republic of Srpska will not cover any bidders' costs incurred
during the procurement procedure.
The bidder must submit, beside the bid, all the required documents and evidences.
The bid must be submitted in a sealed envelope with the full name of the bidder and with an
indication:
"Offer for the procurement of speciffic medications for hematology/oncology" No. 11/2-4045627/10 - Do not open until 22. 11. 2010. at 12,30".
(1-11-14683-10)
11 - JANAB
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA
REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 11/2-404-5630/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske
Kontakt osoba: mr Rade Blagojević
Adresa: Zdrave Korde 8
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400965150008
Telefon: 051/249-145, 249-150
Faks: 051/249-137, 249-177
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj: 11/2/404-5630/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Specifiĉni lijekovi
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
3 mjeseca od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2%
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava dobavqaĉa da će ukoliko wegova ponuda bude izabrana, dostaviti garanciju
za izvršewe ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom vaţnosti:
rok izvršewa + 30 dana
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
uĉešće
85%
1)
cijena
2)
rok isporuke izraţen u broju dana
uĉešće
10%
3)
rok plaćawa izraţen u broju dana
uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa zakonskim propisima
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 9. 11. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine
Kao pod I.1., sala za sastanke u prizemqu
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Potrebne informacije u vezi sa nabavkom mogu da se dobiju radnim danom od 8,00 do 14,00
ĉasova.
Tenderska dokumentacija izdavaće se na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne
novĉane naknade iz taĉke 4.4. na Ţiro raĉun ugovornog organa broj: 551-001-00000163-25
kod Nove Bawaluĉke banke.
Ponude mogu da podnesu samo ponuĊaĉi koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. Fond
zdravstvenog osigurawa Republike Srpske ne snosi troškove ponuĊaĉa, nastale u postupku
ove nabavke.
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu da dostavi sva traţena dokumenta i dokaze.
Ponudu dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa nazivom dobavqaĉa i naznakom: "Ponuda za
nabavku specifiĉnih lijekova, tender broj: 11/2-404-5630/10 - Ne otvarati do 9. 11. 2010.
godine u 12,30 ĉasova".
(1-11-14686-10)
11 - JANAB
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA
REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 11/2-404-5631/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske
Kontakt osoba: mr Rade Blagojević
Adresa: Zdrave Korde 8
Poštanski broj: 78 000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400965150008
Telefon: 051/249-145, 249-150
Faks: 051/249-137, 249-177
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 11/2-404-5631/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka vakcina i seruma za 2011. godinu
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2%
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava dobavqaĉa, da će ukoliko wegova ponuda bude izabrana dostaviti garanciju
za izvršewe ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom vaţnosti:
rok izvršewa + 30 dana
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentacij
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće
80%
2)
rok isporuke izraţen u broju dana
uĉešće
15%
3)
rok plaćawa izraţen u broju dana
uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa zakonskim propisima
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 23. 11. 2010.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 11. 2010. do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
23. 11. 2010.
Mjesto: Kao pod I.1., sala za sastanke u prizemqu
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Potrebne informacije u vezi sa nabavkom mogu da se dobiju radnim danom od 8,00 do 14,00
ĉasova.
Tenderska dokumentacija izdavaće se na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne
novĉane naknade iz taĉke 4.4. na Ţiro-raĉun ugovornog organa broj 551-001-00000163-25
kod Nove bawaluĉke banke.
Ponude mogu da podnesu samo ponuĊaĉi koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.
Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske ne snosi troškove ponuĊaĉa, nastale u
postupku ove nabavke.
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu da dostavi sva traţena dokumenta i dokaze.
Ponudu dostaviti u zapeĉaćenoj koverti sa nazivom ponuĊaĉa i naznakom: "Ponuda za
nabavku vakcina i seruma za 2011. godinu, Tender broj 11/2-404-5631/10 - Ne otvarati do
23. 11. 2010. godine u 12,30 ĉasova".
PROCUREMENT NOTICE
11/2-404-5631-10
Supplies
Section I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
Organization: Health Insurance Fund of Republic of Srpska
Contact person: Mr. Rade Blagojević
Address: Zdrave Korde 8
Post code: 78000
Town: Banja Luka
Identification number: 4400965150008
Telephone: +387 (051) 249-145, 249-150
Faks: +387 (051) 249-137, 249-177
E-mail: [email protected]
Internet address (web): zdravstvo-srpske.org
I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED
As in I.1.
I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED
As in I.1.
I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT
As in I.1.
I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Art. 3 PPL)
I.5.a Public organ
I.5. b Entity level
Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF CONTRACT
Supplies
II.2. IS IT A FRAMEWORK AGREEMENT? (Art. 32 PPL)
No
II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING
AUTHORITY
11/2-404-5631/10
II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE
CONTRACT
Procurement of vaccines and serums for 2011. year
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT
Specified in Tender Documents
II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF SERVICES OR WORKS
Specified in Tender Documents
II.7. DIVISION INTO LOTS
Yes
Offers can be submitted for: one lot, several lots. all lots.
II.8. WILL VARIANTS BE ACCEPTED? (Art. 17 PPL)
No
II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION
Period in months 12 from the award of contract
Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. AMOUNT OF THE BID SECURITY (Art. 16 PPL)
Yes, 2%
III.2. OTHERS REQUIREMENTS REGARDING TENDER SECURITY (Art. 16-17 PPL)
Specified in tender documents
III.3. AMOUNT OF THE PERFORMANCE SECURITY (Art. 16 PPL)
Certified bidder's statements that he would, if his bid was selected, ensure the guarantee for
the Contract performance. The guarantee shall be 10% of the Contract amount with the term
of validity: perfoming term +30 days
III.4. OTHERS REQUIREMENTS REGARDING TENDER SECURITY (Art. 19. PPL)
Specified in tender documents
III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (art 23 PPL)
Specified in tender documents
III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL
ACTIVITY (Art. 24 PPL)
Specified in tender documents
III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECNOMIC AND FINANCIAL STANDING (Art. 25
PPL)
Specified in tender documents
III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL
ABILITY (Art. 26 PPL)
Specified in tender documents
Section IV: PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE:
Open
IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Art. 34 PPL)
b)
The most economically advantegeous tender of criteria as stated below:
1) price
weight 80%
2) terms of payment, expressed in days
weight 15%
3) terms of delivery, expressed in days
weight 5%
IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (art 20 IR)
In accordance with the law regulations
IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (art 18 PPL):
Obtainable until 23. 11. 2010.
Price of tender documents 50,00 KM
IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS REGARDING TENDER
Official languages spoken in BiH
IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE
23. 11. 2010. (date), 12,00 (time)
IV.7. MINIMUM TIME FRAME DURING WHICH THE TENDERER MUST MAINTAIN
VALIDITY OF ITS TENDER
3 months or 90 days from the deadline for submission of tenders
IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING (Art. 33 PPL, Art. 13. IR)
Date: 23. 11. 2010.
Place: As in I.1.
Section V: ADDITIONAL INFORMATION
All needed information connected with the procurement will be obtainable every working day
from 8 AM to 2 PM.
Tender documents will be issued upon receiving the written request and the proof of payment
of the irrecoverable fee as stated in IV.4. into the account of the contractual organ with Nova
banjaluĉka Bank, No: 551-001-00000163-25. Only the bidders who take the Tender
Documents may submit their bids.
The Health Insurance Fund of Republic of Srpska will not cover any bidder's costs incurred
during the procurement procedure. The bidder must submit, beside the bid, all the required
documents and evidences.
The bid must be submitted in a sealed envelope with the full name of the bidder and with an
indication: "Offer for the procurement of vaccines and serums for 2011. year, tender number
11/2-404-5631/10 - Do not open until 23. 11. 2010. at 12,30".
(1-11-14687-10)
11 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Banja Luka
Kontakt osoba: mr dr sc. Zoran Aleksić
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4400928890000
Telefon: 051/342-809
Fax: 051/342-618
E-mail: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj: 01-8033-1/10 od 4. 8. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Otvoreni postupak radi nabavke elektrohirurške platforme sa kompatibilnim potrošnim
materijalom.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
FCO magacin Kliniĉkog centra Banja Luka istovareno
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor zapoĉinje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta
ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovarajućeg organa da ne postoje smetnje iz ĉlana
23. Zakona o javnim nabavkama.
Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom, brojem telefona - telefaksa, identitifikacionim
brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe
- rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadleţnog suda kojim se
dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne
starije od 3 mjeseca)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti:
- ovlaštenje proizvoĊaĉa da ponuĊaĉ moţe ponuditi njegove proizvode na tenderu
(autorizacija)
-
certifikat o garanciji kvaliteta ponuĊene opreme
-
izjava da pristaje na odgoĊeno, bezavansno, beskamatno plaćanje
-
izjava ponuĊaĉa o nepromjenljivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1. cijena
uĉešće 60%
2. usovi plaćanja
3. servis
uĉešće 20%
uĉešće 10%
4. garancija
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske
dokumentacije.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju plaća se u iznosu od 100,00 KM plus PDV.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od jezika naroda BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine u 10,00 ĉasova
Kliniĉki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapeĉaćenoj koverti, sa punom adresom ponuĊaĉa,
imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA" ponuda za snabdijevanje Kliniĉkog centra sa elektrohirurškom
platformom sa kompatibilnim potrošnim materijalom na adresu: KLINIĈKI CENTAR BANJA
LUKA, Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju liĉno na protokol Kliniĉkog centra ili poštom preporuĉeno, a primaju se do
10. 11. 2010. godine do 9,00 ĉasova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće
razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe da
prisustvuje predstavnik ponuĊaĉa.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8-14 ĉasova
u sobi 11. (Centralni medicinski blok) kod šefa Sluţbe za javne nabavke i istraţivanje trţišta
Majkić Dušana, dipl. pravnika uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati nerefundirajućeg
iznosa od 100,00 KM plus PDV.
Uplata se vrši na Ţiro raĉun Kliniĉkog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod
Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije.
Kliniĉki centar ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku. Naruĉilac
zadrţava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja
ugovora u skladu sa ĉlanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH",
broj 49/04).
(1-11-14688-10)
11 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Banja Luka
Kontakt osoba: Miljenko Mihajlović, dipl. ing. arh.
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4400928890000
Telefon: 051/342-357
Fax: 051/342-618
Internet adresa: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj: 01-9855-1/10 od 24. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Otvoreni postupak radi nabavke namještaja za potrebe Zavoda za farmakologiju.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokuentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
FCO magacin Kliniĉkog centra Banja Luka istovareno.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor zapoĉinje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta
ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovarajućeg organa da ne postoje smetnje iz ĉlana
23. Zakona o javnim nabavkama.
Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem,
imenom i prezimenom kontakt osobe
- rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadleţnog suda kojim se
dokazuje da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti:
izjava ponuĊaĉa o nepromjenljivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora
-
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda na bazi niţe navedenih kriterija:
-
cijena
uĉešće 70%
-
uslovi plaćanja
uĉešće 30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske
dokumentacije.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju plaća se u iznosu od 20,00 KM + plus PDV.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od jezika naroda u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
11. 11. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
11. 11. 2010. godine u 10,00 sati
Kliniĉki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapeĉaćenoj koverti, sa punom adresom ponuĊaĉa,
imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA" ponuda za snabdijevanje Kliniĉkog centra sa namještajem za potrebe
Zavoda za farmakologiju na adresu: KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju liĉno na protokol Kliniĉkog centra ili poštom preporuĉeno, a primaju se do
11. 11. 2010. godine do 9,00 ĉasova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće
razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe da prisustvuje
predstavnik ponuĊaĉa.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do
14,00 ĉasova u sobi 11 (Centralni medicinski blok) kod šefa Sluţbe za javne nabavke i
istraţivanje trţišta Majkić Dušana, dipl. pravnika uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati
nerefundirajućeg iznosa od 20,00 KM plus PDV.
Uplata se vrši na Ţiro raĉun Kliniĉkog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod
Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije.
Kliniĉki centar ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku. Naruĉilac
zadrţava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja
ugovora u skladu sa ĉlanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH",
broj 49/04).
(1-11-14689-10)
11 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR ISTOĈNO SARAJEVO
KLINIKE I BOLNIĈKE [email protected] U KASINDOLU
ISTOĈNO SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Istoĉno Sarajevo
Klinike i bolniĉke sluţbe u Kasindolu
Kontakt osoba: Lalović Vlado
Adresa: Kasindolskog bataljona 113, Kasindo
Poštanski broj: 71213
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 440051872000
Telefon: 066/233-418
Fax: 057/316-195
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka respiratora za neonatalne pacijente
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Klinike i bolniĉke sluţbe u Kasindolu, Kasindolskog bataljona 113
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje po potpisivanju ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 60%
2)
servisna podrška
3)
tehniĉke karakteristike
4)
rok isporuke
uĉešće 20%
uĉešće 10%
uĉešće 10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 100,00 KM
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
12. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
12. 11. 2010. godine u 13,00 sati
Zgrada uprave - I sprat - Biblioteka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije vršiti na Ţiro-raĉun broj 5620120000260449
kod Razvojne banke Istoĉno Sarajevo sa naznakom: "Uplata za preuzimanje tenderske
dokumentacije za respirator" ili na blagajni bolnice, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 h.
(1-11-14693-10)
11 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: 6.4. JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Olivera Rogić
Adresa: 6.5.1. Kneza Branimira bb, Protokol
Poštanski broj: 88000
Grad: 6.6. Mostar
Identifikacijski broj: 227270100006
Telefon: 036/395-464
Fax: 036/395-464
E-mail: [email protected], [email protected]
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabavka tonera, uredskog materijala i pribora temeljem Odluke Uprave poduzeća broj D-329-21/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava tonera, uredskog materijala i pribora
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Prema natjeĉajnoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Centralno skladište Trn, Široki Brijeg
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 5.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Da, bankovna garancija za ponudu
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Da, dokazi prema ĉlanku 23. ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Da, dokazi prema ĉlanku 24. ZJN
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
a) Nije poslovao sa gubitkom u zadnje dvije godine
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
a) ovlašteni zastupnik - distributer ima odobrenu autorizaciju od proizvoĊaĉa za isporuku
originalnih tonera
b) uspješno iskustvo u realiziranju najmanje 2 ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost sliĉni
onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodnih 2 godine
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih potkriterija:
1) najniţa
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 10. 11. 2010. godine do 12,00 sati.
Novĉana naknada za natjeĉajnu dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Iskljuĉivo na sluţbenim jezicima BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine
Mostar, Kneza Branimira bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti na adresi iz Odjeljka I toĉka 1.3. uz obveznu
prethodnu najavu na telefon ili faks iz istog odjeljka. Prilikom preuzimanja natjeĉajne
dokumentacije zainteresirani ponuĊaĉi su duţni predoĉiti dokaz o uplati nepovratne naknade
od 100,00 KM na Ţiroraĉun Naruditelja broj 3381002202007207 (za uplate u KM) ili broj
7100-48-06-16994-0 (za uplate u devizama) IBAN BA393380604816994046, SWIFT
ZABABA22, kod UniCredit Zagrebaĉka banke Mostar, ili na Ţiro raĉun naruĉitelja broj
1610200023800018 (za uplate u KM) ili broj 501012000-2026186 (za uplate u devizama)
IBAN BA391610620000373915, SWIFT RZBABA2S, kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo s
naznakom: Natjeĉajna dokumentacija - Nabava tonera, uredskog materijala i pribora.
(1-11-14695-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR
PONOVNA OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-10706/10-111
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719
Fax: 036/335-787
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o ponovnoj provedbi postupka javne nabave br. 1-10706/10-111 od 28. 9. 2010.
godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Zamjena stabilnog sustava za gašenje poţara u HE Jajce II
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Proizvodnja elektriĉne energije - HE Jajce II
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
5 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
3.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u tenderskoj
dokumentaciji
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u
tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe da se na njega ne odnosi niti
jedan sluĉaj iz ĉl. 23. ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
da dobavljaĉ nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci
-
ima pozitivno poslovanje u 2009. godini
-
da je dobavljaĉ ostvario zbroj prihoda 200.000,00 KM u prethodne tri godine
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u posljednje tri godine u realizaciji najmanje tri ugovora u isporuci
istovrsne ili sliĉne robe ĉija pojedinaĉna vrijednost nije ispod 30.000,00 KM.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 4. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine u 12,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 13,00 sati
Poslovna zgrada ugovornog tijela
Mile Budaka 106A, 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani dobavljaĉi duţni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske
dokumentacije.
Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatraţiti na telefon 036/335-736
Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/335-787.
Tendersku dokumentaciju dobavljaĉi mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00
sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljaĉi su duţni predoĉiti dokaz o
izvršenoj uplati u iznosu od 30,00 KM, na ime naknade troškova na raĉun ugovornog tijela
broj 3381002200811294 kod UniCredit banke.
- Za firme izvan BiH na Ţiroraĉun broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom: "Zamjena
stabilnog sustava za gaţenje poţara u HE Jajce II".
(1-11-14697-10)
11 - JANAB
ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BAWALUKA
PONOVQENO OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 01-11-11/10-N
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka
Kontakt osoba: Gojko Trninić
Adresa: Kraqa Petra I KaraĊorĊevića 95
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 400855640000
Telefon: 051/215-612
Faks: 051/215-590
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektrokrajina.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Vidi Aneks A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1., kancelarija broj 24
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1., Protokol ugovornog organa
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka Skupštine akcionara o Planu poslovawa Preduzeća za 2010. godinu broj SA-6641/09
od 28. 12. 2009. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka rezervnih dijelova za vozila
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1: Rezervni dijelovi za teretna vozila
LOT 2: Rezervni dijelovi za putniĉka vozila
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ponude, ali ne mawe od 2.000,00 KM po lotu
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Garancija banke prihvatqiva od strane ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka sa vaţnošću
opcije ponude
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna garancija banke ili mjeniĉna izjava sa bjanko ovjerenom vlastitom mjenicom.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi ponuĊaĉa da nema ograniĉewa za wegovo uĉestvovawe u postupku javne nabavke u
smislu odredbi ĉlana 23. stav (1) pod a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine (definisano u TD).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokazi ponuĊaĉa da imaju pravo za obavqawe profesionalne djelatnosti (definisano u TD)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokazi ponuĊaĉa da wihovo ekonomsko i finansijsko stawe garantuje uspješnu realizaciju
ugovora (definisano u TD)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi ponuĊaĉa da wihova tehniĉka i profesionalna sposobnost garantuju uspješnu
realizaciu ugovora (definisano u TD)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1) ponuĊena cijena
2) rok isporuke robe
uĉešće 70%
uĉešće 20%
3) uslovi i naĉin plaćawa
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ĉasova,
u kancelariji 24 na navedenoj adresi, poĉev od 11. 10. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM, sa uraĉunatim PDV-om za
ponuĊaĉe iz Bosne i Hercegovine, ili ekvivalentna vrijednost EUR-a za ponuĊaĉe iz
inostranstva preraĉunata na dan uplate po sredwem kursu Centralne banke BiH.
Plaćawe u KM vrši se na Ţiroraĉun broj 551-001-00000105-05, kod Unikredit banke a.d.
Bawa Luka, sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije 01-11-P/10-N - Rezervni
dijelovi za vozila" u korist ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka
Za devizne uplate instrukcija za plaćawe je slijedeća:
Korespondent banka: BANKA AUSTRIA CA
VIENNA, ACC 51010 44 901 EUR
SWIFT code: BKAUATWW
Banka korisnika:
BANJA LUKA
UNICREDIT BANKA AD
SWIFT code. BLBABA 22
Korisnik: 11000 754 005 ZP "Elektrokrajina"a.d. Bawa Luka.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvarawe ponuda biće izvršeno u sali za sastanke, drugi sprat, ZP "Elektrokrajina" a.d.
Bawaluka, 9. 11. 2010. godine u 13,00 ĉasova.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zatvorenoj koverti sa potpisom i peĉatom.
Na koverti uz punu adresu ponuĊaĉa, naznaĉiti: "PONUDA ZA REZERVNE DIJELOVE ZA
VOZILA - NE OTVARATI".
PonuĊaĉi ili wihovi ovlašteni predstavnici imaju pravo da prisustvuju otvarawu ponuda.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka
Kontakt osoba: Dragan Berowa
Adresa: Kraqa Petra I KaraĊorĊevića 95
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 400855640000
Telefon: 051/215-583
Faks: 051/215-590
(1-11-14705-10)
11 - JANAB
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE DOO TOMISLAVGRAD
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Javno komunalno poduzeće d.o.o. Tomislavgrad
Kontakt osoba: Stojan Tokić
Adresa: Kulina bana 6
Poštanski broj: 80240
Grad: Tomislavgrad
Identifikacijski broj: 428101171
Telefon: 034/352-174
Fax: 034/352-917
E-mail: [email protected]
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava osnovnog sredstva - rabljenog specijalnog komunalnog vozila - autosmećara do 10
godina starosti u ispravnom stanju
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Specijalno komunalno vozilo - autosmećar (rabljeno) - kom. 1
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sjedište ugovornog organa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Po tenderskoj dokumentaciji ili ponudi
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da, u skladu sa vaţećim propisima
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
2% ponuĊene cijene
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo uĉešća na javnom nadmetanju imaju sva pravne i fiziĉke osobe koja su registrirane za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su iskljuĉena iz prava
sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ĉlanku 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
-
rješenje o upisu u sudski registar, ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca
-
uvjerenje o poreznoj registraciji, ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
- izjava ponuĊaĉa da transakcijski raĉuni ponuĊaĉa kod banaka nisu bili blokirani do
devetog mjeseca (rujan/septembar) 2010. godine
-
izjava o prihvaćanju tenderskih uvjeta
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- referentna lista glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine sa ukupnim
vrijednosnim iznosima datumima i kupcima
-
pismena potvrda jednog od kupaca da je zadovoljan s isporuĉenim vozilom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
uĉešće u odabiru ponude s 50%
1.
cijena
2.
godište vozila
3.
4.
uĉešće u odabiru ponude s 20%
usklaĊenost tehniĉkih
znaĉajki vozila uĉešće u odabiru ponude s 20%
jamstveni rok
uĉešće u odabiru ponude s 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti nakon objave obavijesti u "Sluţbenom glasniku
BiH", u roku od 15 dana, svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati na adresi ugovaratelja
uz uplaćenu novĉanu naknadu za tendersku dokumentaciju koja iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se mogu podnijeti do 29. 10. 2010. godine do 11,00 sati osobno u sjedištu poduzeća
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
Do 45 dana
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se odrţati u 29.10. 2010. godine u 12,00 sati u prostorijama
Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad na adresi Kulina bana 6, 80240
Tomislavgrad
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novĉanu naknadu za tendersku dokumentaciju platiti na raĉun br. 3382302200277244 kod
UniCredit Bank d.d. Mostar ili osobno na blagajni JKP Tomislavgrad.
Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ" i " ZA JAVNU NABAVU"
osobno na adresu naruĉitelja. Na poleĊini koverte treba biti naznaĉena puna adresa
ponuĊaĉa sa telefonom i faksom.
Sve dodatne informacije u vezi pojedinih nejasnosti mogu se dobiti putem telefona 034/352174 u vremenu od 9,00 do 11,00 sati, a kontakt osoba je Stojan Tokić.
(1-11-14721-10)
11 - JANAB
OPĆINA ZENICA
[email protected] ZA EKONOMSKE ODNOSE I PODUZETNIŠTVO ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Zenica, Sluţba za ekonomske odnose i poduzetništvo
Kontakt osoba: Šikić Mladen
Adresa: Trg BiH 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218237080009
Telefon: 032/401-252
Fax: 032/242-545
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka i montaţa plastenika za uzgoj povrća
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i montiranje plastenika sa karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
31. 1. 2011. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- uvjerenje da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, odnosno predmet postupka
za proglašenje steĉaja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju
- uvjerenje da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu
poslovnog ponašanja u periodu od pet godina prije dostavljanja ponude
- uvjerenje da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od sirane
nadleţnog suda u periodu od pet godina prije dostavljanja ponude
- uvjerenje od nadleţnog organa Zavoda za zdravstveno osiguranje i Fonda PiO-MIO o
izmirenim obavezama u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje.
-
uvjerenje o izmirenju obaveza u vezi sa plaanjem poreza i to:
a) uvjerenje nadleţne poreske uprave da ponuĊaĉ nema neizmirenih obaveza po osnovu
poreza
b)
uvjerenje da ponuĊaĉ nema neizmirenih indirektnih poreza
Uvjerenje se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smije biti starije od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca-original ili ovjerena kopija
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uvjerenje banke da transakcijski raĉun nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- dokaz kadrovske osposobljenosti ponuĊaĉa za isporuku i montaţu robe koja je predmet
ugovora
-
dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu propisanog kvaliteta plastenika
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama nove zgrade Općine Zenica Trg
BiH 6, III sprat kancelarija 318 ili kancelarija 302, od 9,00 do 14,00 sati, svakim radnim
danom. Za tendersku dokumentaciju ponuĊaĉ je duţan uplatiti 100,00 KM, na Ţiroraĉun
Općine Zenica broj: 134-010-0000042994 otvoren kod IKB DD Zenica uz naznaku-vrsta
prihoda 722631 -prihodi od pruţanja usluga ostalim
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za prijem ponuda je 8. 11. 2010. godine do 16,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Potrebno je osigurati vaţnost ponude u trajanju od 60 dana nakon krajnjeg roka za
podnošenje ponude.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Datum javnog otvaranja ponuda: 9. 11. 2010. godine
Mjesto otvaranja ponuda: Općina Zenica, Trg BiH 6, III sprat Sluţba za ekonomske odnose i
poduzetništvo kancelarija 308, sa poĉetkom u 12,00 sati.
Javnom otvaranju ponude, uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe prisustvovat po jedan
prestavnik ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Traţeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
PonuĊaĉ će ponudu dostaviti liĉno ili preporuĉenom poštanskom pošiljkom koja mora biti
propisno ovjerena od strane ovlaštenog lica u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom "NE
OTVARAJ".
Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odreĊenog za podnošenje ne smiju se otvarati
niti razmatrati i vratiće se ponuĊaĉu.
Shodno odredbi ĉl. 13. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH "Sluţbeni glasnik
BiH" broj 16/02,14/03 i 12/04), uz ponudu ponuĊaĉ je duţan dostaviti pismenu izjavu sa
navoĊenjem:
- spiska bilo kakvih priloga politiĉkim strankama koje je ponuĊaĉ dao u prethodne dvije
godine
- spisak svih izabranih zvaniĉnika,nosioca izvršnih funkcija i savjetnika koji su bili zaposleni
ili su bili ĉlanovi Poslovnog odbora, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Izvršnog odbora ili
su radili u svojstvu ovlaštene osobe ponuĊaĉa tokom prethodne dvije godine.
(1-11-14722-10)
11 - JANAB
JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"
Kontakt osoba: Mihajlović Mirjana
Adresa: Trg Republike Srpske 8/10
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401723780003
Telefon: 051/334-500
Faks: 051/334-549
Internet adresa: www.putevirs.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
"Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za sluţbena motorna vozila (EUD, BMB-95, BMB-98
u JP "Putevi RS", referenca 158/10)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet otvorenog postupka za dodjelu ugovora je nabavka i sukcesivna isporuka goriva za
sluţbena motorna vozila (EUD-2, BMB-95, BMB-98) u JP "Putevi RS".
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukupna javna nabavka iznosi maksimalno do 114.500,00 KM/sa PDV-om.
LOT 1
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje grada Bawa Luka
maksimalno do 70.000,00 KM (sa PDV-om)
LOT 2
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje opštine Doboj
maksimalno do 10.000,00 KM (sa PDV-om)
LOT 3
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje opštine Prijedor
maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om)
LOT 4
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje opštine M. Grad
maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om)
LOT 5
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje opštine Bijeqina
maksimalno do 10.000,00 KM (sa PDV-om)
LOT 6
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje opštine Zvornik
maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om)
LOT 7
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje opštine Foĉa
maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om)
LOT 8
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje opštine Trebiwe
maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om)
LOT 9
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje opštine Nevesiwe
maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om)
LOT 10
Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog goriva (EUD, BMB-95/BMB-98 za
sluţbena vozila na svim benzinskim stanicama ponuĊaĉa za podruĉje opštine Sokolac
maksimalno do 10.000,00 KM (sa PDV-om)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1
Bawa Luka
LOT 2
Doboj
LOT 3
Prijedor
LOT 4
M. Grad
LOT 5
Bijeqina
LOT 6
Zvornik
LOT 7
Foĉa
LOT 8
Trebiwe
LOT 9
Nevesiwe
LOT 10
Sokolac
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan ponuditi dokaze da nema smetwi za wegovo uĉešće u otvorenom
postupku za dodjelu ugovora u smislu ĉlana 23. ZJN BiH i to:
1) original ili ovjerena kopija uvjerewa poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama
koje nije starije od tri mjeseca, i original ili ovjerenu kopiju uvjerewa Uprave za indirektno
oporezivawe o izmirenim indirektnim obavezama koje nije starije od tri mjeseca,
2) original ili ovjerenu kopiju potvrde/uvjerewa o izmirenim doprinosima za penziono
osigurawe koje nije starije od tri mjeseca,
3) original ili ovjerenu kopiju potvrde/uvjerewa o izmirenim doprinosima za zdravstveno
osigurawe koje nije starije od tri mjeseca,
4) original ili ovjerenu kopiju potvrde/uvjerewa nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije pod
steĉajem ili pred likvidacijom ili je ušao u odreĊeni aranţman sa povjeriocima, ili je obustavio
ili ograniĉio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistiĉe iz sliĉnog postupka u
skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemqi u kojoj je registrovan; koje nije
starije od tri mjeseca,
5) original ili ovjerenu kopiju potvrde/uvjerewa nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije u
predmetu postupka za proglašewe steĉaja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili
postizawe sporazuma/aranţmana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sliĉnog postupka u
skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH u zemqi u kojoj je registrovan (stav 1.
taĉka b. ĉlana 23. ZJN BiH) koje nije starije od tri mjeseca,
6) original ili ovjerenu kopiju potvrde/uvjerewa nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije osuĊen u
sudskom postupku za kršewe zakona u smislu wegovog poslovnog ponašawa u periodu od 5
godina, koji je prethodio datumu podnošewa zahtjeva ili ponude (stav 1. taĉka c, ĉlana 23.
ZJN BiH) ne starije od tri mjeseca
7) original ili ovjerenu kopiju potvrde/uvjerewa nadleţnog suda/ da ponuĊaĉ nije proglašen
krivim za ozbiqan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina i da taj prekršaj prethodio
datumu podnošewa zahtjeva ili ponude (stav 1. taĉka d. ĉlana 23. ZJN BiH) ne starije od tri
mjeseca,
8) OP Obrazac (prilog uz obrasce rješewa upisa u sudski registar - ovjereni potpisi lica
ovlaštenih za zastupawe (ime i prezime odgovorne osobe),
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadleţnih
organa u Bosni i Hercegovini.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
9)
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa
10) ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa pojedinaĉno ovjerenim
prilozima, ovim rješewem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet nadmetawa,
11)
original ili ovjerena kopija uvjerewa o poreskoj registraciji - JIB,
12) uvjerewe nadleţne uprave za indirektno oporezivawe o registraciji poreskog obveznika
poreza na dodanu vrijednost - PIB.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
13) ovjerenu kopiju bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2009. finansijsku godinu, (uslov
pozitivno poslovawe),
14)
izjava o prihatawu odredbi nacrta Okvirnog sporazuma,
15)
izjava o bezuslovnom prihvatawu uslova iz tenderske dokumentacije,
16)
izjava o prihvatawu plaćawa u skladu sa tenderskom dokumentacijom,
17)
izjava o prihvatawu sukcesivne isporuke, svakodnevno na dostavqenim destinacijama,
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
18)
lista prodajnih lokacija sa adresama (benzinskih stanica) ponuĊaĉa,
19) lista glavnih isporuka dobavqaĉa u posqedwe 2 godine sa vrijednostima isporuka,
datumima i primaocima u formi potvrda o izvršenim isporukama koji su izdali primaoci, ili
izjavu primaoca o izvršenim isporukama,
20)
izjava o usklaĊenosti sa standardima kvaliteta teĉnih naftnih derivata,
21) ovjerena kopija izvještaja o ispitivawu pogonskog motornog goriva i ispuwavawu uslova
u pogledu propisanog kvaliteta goriva,
22)
izjava o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti,
23) uvjerewa izdata od strane nadleţnih organa za kontrolu i osigurawe kvaliteta koja
potvrĊuje podobnost ponuĊenih roba,
24)
izjava o kontinuiranoj isporuci roba (24 ĉasa) dnevno (vikendom i praznikom).
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
LOT 1
1)
ponuĊena cijena po litri
2)
mjesto isporuke
uĉešće 80%
uĉešće 20%
LOT 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
1)
ponuĊena cijena po litri
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti najkasnije do 10 dana prije roka za otvarawe ponuda.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM.
Nepovratna uplata
na raĉun 568-163-1000000-29 kod Balkan Investment Bank
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavqaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11.2010. godine
Bawa Luka, Trg Republike Srpske 8/10, sjedište JP "Putevi RS"
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
U obzir će se uzeti ponude koje stignu do 12. 10. 2010. godine do 12,00 ĉasova.
Ponude koje stignu nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatrawe i biće vraćene
ponuĊaĉu neotvorene.
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ne otvarati - Ponuda za
obnovqeni postupak sukcesivnu nabavku i isporuku goriva za sluţbena motorna vozila (EUD
BMB-95)", referenca 065/09.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"
Kontakt osoba: Mihajlović Mirjana
Adresa: Vase Pelagića 10
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401723780003
Telefon: 051/303-319
Faks: 051/303-319
Internet adresa: www.putevirs.com
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Javno preduzeće "Putevi RS"
Kontakt osoba: Mihajlović Mirjana
Adresa: Vase Pelagića 10
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401723780003
Telefon: 051/309-128
Faks: 051/308-316
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Javno preduzeće "Putevi RS"
Kontakt osoba: Mihajlović Mirjana
Adresa: Vase Pelagića 10
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401723780003
Telefon: 051/309-128
Faks: 051/308-316
(1-11-14723-10)
11 - JANAB
JP "KOMUNALAC" DD GRADAĈAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Komunalac" d.d. Gradaĉac
Kontakt osoba: Huseinbašić Fuad
Adresa: H.K. Gradašĉevića 114
Poštanski broj: 76250
Grad: Gradaĉac
Identifikacioni PDV broj: 20952390002
Telefon: 035/817-219
Fax: 035/816-106
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nalog za javne nabavke roba br. 02-1662/10 od 1. 10. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba do kraja 2010. godine po sljedećim lotovima:
LOT - komunalna oprema, rabljena
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I 1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. dostaviti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji. Sva traţena
dokumentacija ne moţe biti starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) od dana
objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci u "Sluţbenom glasniku BiH"
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija cijena u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
maksimalno 50 bodova (50%)
2.
uslovi plaćanja
3.
garantni rok
4.
rokovi izvršenja
maksimalno 40 bodova (40%)
maksimalno
8 bodova (8%)
maksimalno
2 boda (2%)
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti zakljuĉno sa 2. 11. 2010 godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM Uplatu izvršiti na raĉun broj
161-025-00126500-11 kod Raiffaissen Bank sa naznakom za tendersku dokumentaciju za
robe ili na blagajni JP "Komunalac" Gradaĉac, H. K. Gradašĉevića 114.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Datum i vrijeme podnošenja zahtjeva za uĉešće: svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati od
dana objave obavještenja o nabavci u "Sluţbenom glasniku BiH" u zgradi Uprave JP
"Komunalac" d.d. Gradaĉac. Komisija za javne nabavke.
Datum i vrijeme podnošenja ponuda: 9. 11. 2010. godine u 12,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se odrţati 9. 11. 2010. godine u 13,00 sati u prostorijama Uprave JP
"Komunalac" d.d. Gradaĉac
(1-11-14724-10)
11 - JANAB
KLINIĈKA BOLNICA MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Kliniĉka bolnica Mostar
Kontakt osoba: Anita Prskalo, dipl. iur.
Adresa: Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227224680006
@iroraĉun 338 1002200717786
Telefon: 036/336-529, 036/322-712
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.kb-mostar.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka broj 4974/10 od 1. 10. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
- LOT 1 Svjeţe voće i povrće
- LOT 2 Konzervirano povrće
- LOT 3 Mlijeko i mlijeĉni proizvodi
- LOT 4 Brašno i pecivo
- LOT 5 Proizvodi od brašna
- LOT 6 Ostale prehrambene namirnice
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Sukladno specifikaciji iz natjeĉajne dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sukladno natjeĉajnoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
1 godina od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca
kojima dokazuje da nema ograniĉenja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno
svim toĉkama ĉlanka 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a
koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rješenja o upisu u sudski registar ne starije od 3
mjeseca.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokumenta ne starija od 3 mjeseca kojima dokazuje svoju
ekonomsku i financijsku podobnost za sudjelovanje u predmetnom postupku iz ĉl. 25. toĉka
b) i d) ZJN BiH.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Ponuditelj je obvezan dostaviti relevantne dokumente iz ĉlanka 26. toĉka a, d ZJN.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Red. Kriterij
br.
Bodovi
1.
cijena
uĉešće
80%
2.
uvjeti
plaćanja
uĉešće
10%
3.
rok
isporuke
uĉešće
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se preuzeti nakon objavljivanja u "Sluţbenom glasniku BiH".
Novĉana naknada za natjeĉajnu dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Ponuda mora biti na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 10. 11. 2010. godine do 09:00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
LOT 1 - 10. 11. 2010. god. u 09:15 sati
LOT 2 - 10. 11. 2010. god. u 09:30 sati
LOT 3 - 10. 11. 2010. god. u 09:45 sati
LOT 4 - 10. 11. 2010. god. u 10:00 sati
LOT 5 - 10. 11. 2010. god. u 10:15 sati
LOT 6 - 10. 11. 2010. god. u 10:30 sati
Ravnateljstvo KB Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 07:30 sati do
14:30 sati u Sluţbi za pravne poslove Kliniĉke bolnice Mostar, uz dokaz o uplati od 50,00 KM
nepovratnog iznosa.
Uplata se vrši na Ţiroraĉun KB Mostar na broj 338 100 2200717786 kod Uni Credit banke
d.d. Mostar.
Sva uz ponudu priloţena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije, sloţena i
oznaĉena rednim brojevima, poĉevši od rednog broja 1. Svi relevantni dokumenti ne smiju
biti stariji od tri mjeseca.
Sve stavke u specifikaciji ponude trebaju biti popunjene.
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenom omotu sa punom adresom ponuditelja, imenom
kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "LOT broj _____ i (naziv
lota), Ne otvarati
- otvara Povjerenstvo 10. 11. 2010. god. u _____ sati."
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe prisustvovati po jedan
ĉlan.
(1-11-14736-10)
11 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar)
Kontakt osoba: Davor Ćosić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/313-323
Fax: 036/321-582
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.ht.ba/www.hteronet.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o pokretanju nabave ODNM-IS-4-11-13/10 od 1. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je proširenje IT infrastrukture.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
LOT 1:
Mreţna oprema
Switchevi:
LOT 2:
9 kom.
Serveri i serverska oprema
Serveri:
6 kom.
Polje diskova za servere:
SAS diskovi:
2 kom.
20 kom.
IP konzolni switch:
1 kom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP HT d.d. Mostar, Centralno skladište. Trn bb, Široki Brijeg.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili više lotova.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
30 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
LOT 1: 2000 KM
LOT 2: 2000 KM
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ovjerena izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje
posla, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez ukljuĉenog PDV-a, u sluĉaju dodjele
ugovora.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
U postupku mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju ograniĉenja za sudjelovanje prema
ĉlanku 23. ZJN ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
U postupku mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju pravo na obavljanje profesionalne
djelatnosti ili su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovaĉkim registrima
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Ponuda će biti odbaĉena ako dobavljaĉ ne ispuni sljedeće minimalne kriterije:
a)
nije poslovao s gubitkom u posljednje dvije godine (2008. i 2009.)
b)
ima raĉun u banci koji nije bio blokiran u posljednjih šest mjeseci
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Dobavljaĉi trebaju ispuniti sljedeće minimalne uvjete:
a) sva oprema koja se nudi je nova i nerabljena, a ponuditelj je autoriziran za prodaju,
odrţavanje i tehniĉku podršku za opremu koja se nudi
b)
uspješno izvršena najmanje tri ugovora istog ili sliĉnog karaktera u posljednje tri godine
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti svakim radnim danom do 16,00
sati, u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb, Protokol, uz predodţbu dokaza o
uplati nepovratnog novĉanog iznosa od 50,00 KM.
Uplatu za dokumentaciju moţete izvršiti na Ţiro raĉun 3381002202842183 kod UniCredit
Zagrebaĉke banke.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE [email protected] PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ [email protected]
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 11,10 sati
Kao pod I.1.
(1-11-14739-10)
11 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: @eqka Vukelić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78 000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-576, kancelarija 123
Faks: 051/244-576
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Vatrogasno vozilo - navalno i prateće (cisterna)
LOT 1 Vatrogasno vozilo - navalno
LOT 2 Vatrogasno vozilo prateće (cisterna)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Procijewena vrijednost: 1.300.000,00 KM
LOT 1 - 800.000,00 KM
LOT 2 - 500.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Grad Bawaluka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za bilo koji od lotova, kao i za oba lota
LOT 1 Vatrogasno vozilo - navalno
LOT 2 Vatrogasno vozilo prateće (cisterna)
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Rok isporuke se ugovara pema ponudi najpovoqnijeg ponuĊaĉa, a najkasnije 7 (sedam)
mjeseci po zakquĉivawu ugovora.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
LOT 1 - 8.000,00 KM
LOT 2 - 5.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
ObezbjeĊuje se putem bezuslovne bankarske garancije ili doznaĉavawem na Ţiro-raĉun
buxeta Grada 5681631200000176, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999,
opština 002, i ukoliko se dostavqa u obliku bezuslovne bankarske garancije, ista mora glasiti
na period validnosti ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora po lotu
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
- bezuslovna bankarska garancija ili doznaĉewe novĉanih sredstava na Ţiro-raĉun buxeta
Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999
-
mora glasiti na rok izvršewa ugovora uvećan za 30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je dobavqaĉ registrovan za obavqawe posla koji je predmet javne nabavke
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da je dobavqaĉ ekonomski i finansijski sposoban za izvršewe ugovora koji je predmet javne
nabavke
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da je dobavqaĉ tehniĉki i profesionalno sposoban za izvršewe ugovora koji je predmet ove
javne nabavke
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda
-
cijena
80%
-
rok isporuke
-
naĉin plaćawa
10%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Uplata 50,00 KM po lotu, na Ţiro-raĉun 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv
na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj 20404-281/10".
Liĉno kancelarija 123 uz priloţenu uplatnicu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Podnose se na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
23. 11. 2010. godine (kancelarija 14) do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Administrativna sluţba Grada Bawaluka, kancelarija 123
(I sprat), 23. 11. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se sva traţena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u
jednu kovertu sa naznakom: "Javna nabavka 20-404-281/10 - Vatrogasno vozilo - navalno i
prateće (cisterna)
LOT 1 Vatrogasno vozilo - navalno
LOT 2 Vatrogasno vozilo prateće (cisterna) - NE OTVARAJ."
Na samom otvarawu će se otvarati ponude svih ponuĊaĉa, a naknadnom kontrolom će se
utvrditi koji od ponuĊaĉa ispuwava kvalifikacione uslove te će o tome biti obaviješten.
Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakquĉno sa danom 23. 11. 2010. godine
do 12,00 ĉasova na protokol Administrativne sluţbe Grada Bawaluka (kancelarija 14).
PROCUREMENT NOTICE
I.1. NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING BODY
Organization: City Administration of Banja Luka, Mayor
Contact person: @eljka Vukelić
Address: Trg srpskih vladara 1
Zip code: 78000
Town: Banja Luka
Identification number: 4401012920007
Phone: + 387 51 244 576
Fax: +387 51 244 576
E-mail: [email protected]
Web: www.banjaluka-rs.ba
II.2. IS THERE AN INTENTION TO CONCLUDE A FRAME AGREEMENT? (Article 32 of
LPP)
No.
II.4 DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT
Fire Engine (main vehicle plus the supporting vehicle, i.e. water tanker)
LOT 1 - a fire engine - the main vehicle
LOT 2 - a supporting vehicle (a water tanker)
II.5 TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT
Value estimated at: 1.300.000,00 KM
LOT 1 - 800.000,00 KM
LOT 2 - 500.000,00 KM
IV.1. TYPE OF PROCEEDING
Open.
IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATION (Article 18 of LPP)
The payment of 50,00 KM per lot is to be made to the account number 568-163-1200000176, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, budţetska organizacija 9999999,
including the notice: "Za nabavku broj 20-404-281/10".
The documentation is to be picked up in person at the room number 123 with bringing along
the pay slip to prove the payment of the above stated sum.
IV.5. REQUIRED LANGUAGES FOR BIDS (Article 8 of LPP)
Bids are to be submitted in one of the official languages in Bosnia and Herzegovina.
IV.6. DEADLINE FOR SUBMITTING THE BIDS
Bids are to be submitted not later than November 23, 2010 (room no. 14) until 12:00 hrs
(noon).
(1-11-14740-10)
11 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Ilić Mira
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 428
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji impregnisanih bukovih pruţnih pragova.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja impregnisanih bukovih pruţnih pragova.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Doboj i Bawa Luka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Sukcesivno, u toku jedne godine, raĉunajući od datuma zakquĉewa ugovora, a prema
dinamici ugovornog organa.
Zapoĉiwe 1. 12. 2010. godine i završava 1. 12. 2011. godine
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 6.750,00 KM (za ponuĊaĉe iz BiH),
odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 3.451,22 € (za ponuĊaĉe iz
inostranstva)
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere za obezbjeĊewe kvaliteta
i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original).
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
3)
4)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uĉešće 50,00%
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
kvalitet robe
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
rok isporuke robe
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
5)
vremenski period garancije za
isporuĉenu robu
(maksimalno 5 bodova) uĉešće 5,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 €, na osnovu sqedećih
instrukcija:
HAABAT 22
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIJA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT 25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 9. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Do 8. 2. 2011. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 9,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Ilić Mira
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1
Telefon: 053/209-000, lok. 428
Fax: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
(1-11-14746-10)
11 - JANAB
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 01-653-1/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske
Kontakt osoba: Ćurić Smiljana, Novĉić Zdenka
Adresa: Srpska 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebinje
Identifikacioni broj: 4401866200008
Telefon: 059/272-400
Fax: 059/272-430
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.reers.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge: nabavka avionskih karata (nabavka agencijske usluge prodaje avio-karata), nabavka
usluge voĊenja poslovnih knjiga Regulatorne komisije
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o nabavci, Budţet
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Godišnja nabavka usluga u skladu sa planiranim Budţetom, a po predviĊenim lotovima.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Obim ugovora je preciziran tenderskom dokumentacijom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prostorije Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Trebinje, Srpska ulica 2
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1. Agencijske usluge prodaje avio-karata
LOT 2. Usluge voĊenja poslovnih knjiga Regulatorne komisije
Navedeni lotovi su nezavisni jedan od drugoga. PonuĊaĉ moţe dostaviti ponudu za jedan ili
više lotova. Ponude se dostavljaju za svaki lot posebno
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Za svaki lot razliĉito, prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u postupku javne nabavke u skladu sa
odredbama ĉlana 23. stav 1. taĉke od a), do f).
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od odgovarajućih organa.
Prilaţu se originali ili ovjerene fotokopije.
Ovi uslovi su pobliţe opisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti:
-
naziv i taĉnu adresu
-
poresku registraciju sa JIB- om
- ovjerenu fotokopiju upisa u odgovarajući registar sa svim prilozima iz kojih se vidi
djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja
Ovi uslovi su pobliţe opisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti dokaze da ispunjava minimalne uslove u pogledu njegove
ekonomske i finansijske sposobnosti u smislu ĉlana 25. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine. Ovi uslovi su pobliţe opisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti dokaze da ispunjava minimalne uslove u pogledu njegove
tehniĉke i profesionalne osposobljenosti u smislu ĉlana 26. Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Ekonomski najpovoljnija ponuda prema niţe navedenim kriterijima:
LOT 1:
Red.
br.
Kriterijum
Broj bodova
1.
cijena
55
2.
broj ponuda
30
3.
poseban popust
10
4.
uslovi plaćanja
5
LOT 2:
Red.
br.
Kriterijum
Broj bodova
1.
cijena
80
2.
uslovi plaćanja
20
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, kao što je propisano ĉlanom 20. Uputstva o izmjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 3/05).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama Regulatorne komisije za
energetiku Republike Srpske, Trebinje, Srpska ulica broj 2 (zgrada Srpskih pošta).
Tenderska dokumentacija se, izuzetno, moţe poslati preporuĉenom ili brzom poštom, faksom
ili e-mailom na osnovu zvaniĉnog zahtjeva, ali naruĉilac ne prihvata odgovornost za njen
gubitak ili zakasnjelu isporuku.
Naruĉilac će voditi evidenciju o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji i izdati potvrdu o njenom
preuzimanju.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se mogu slati na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Zatvorenu i zapeĉaćenu ponudu sa naznakom: "Ponuda po oglasu za javno nadmetanje" "Ne otvaraj", sa obaveznom naznakom broja lota na koverti i punom adresom ponuĊaĉa,
dostaviti na adresu:
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE, Srpska
ulica 2.
Rok za dostavljanje ponuda na adresu naruĉioca je: najkasnije do 11. 11. 2010. do 12,00
ĉasova.
Naruĉilac će prihvatiti samo ponude ponuĊaĉa koji su evidentirani da su preuzeli tendersku
dokumentaciju.
PonuĊaĉu koji liĉno dostavi svoju ponudu biće izdata potvrda o prijemu ponude.
U sluĉaju dostavljanja ponude preporuĉenom poštom, odgovornost ponuĊaĉa je da provjeri
prispijeće ponude.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
Minimalni rok od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se obaviti 11. 11. 2010. godine u 12,30 ĉasova u prostorijama
naruĉioca u Trebinju, Srpska ulica 2.
Neblagovremeno pristigle ponude se neće otvarati i biće vraćene na adresu ponuĊaĉa.
Po jedan predstavnik ponuĊaĉa, koji Ţeli prisustvovati javnom otvaranju ponuda, duţan je
priloţiti originalno ovlaštenje ponuĊaĉa za prisustvo otvaranju ponuda.
O rezultatima nadmetanja ponuĊaĉi će biti blagovremeno obaviješteni.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Regulatorna komisija ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku nadmetanja, te
zadrţava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimiĉno svaku ponudu u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
(1-11-14763-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Habiba Durmo, za komercijalna pitanja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-733
Fax: 033/751-728
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 031 -36/2010-LOT 15 - Nabavka materijala/opreme za potrebe
elektrodistributivnih dijelova JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 15 Uţad za nadzemne vodove
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladišta elektrodistributivnih dijelova prema lokacijama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a ili minimalno 2.000,00 KM ukoliko je
preraĉunati iznos od 1,5 vrijednosti ponude manji od 2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u
formi i sadrţaju prema Aneksu 6.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadrţaju kao u Aneksu 7
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da ponuĊaĉ ima ukupan promet u zadnje tri godine u iznosu od minimalno 600.000,00
KM, a ako je ponuĊaĉ poĉeo sa radom prije manje od jedne godine KM 200.000,00
-
da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- da ponuĊaĉ ima uspješno iskustvo u realizaciji ugovora ĉiji je predmet bila isporuka uţadi
za nadzemne vodove u minimalnoj vrijednosti od 144.000,00 KM u posljednje tri godine,
ukljuĉujući i ugovore ĉija je realizacija u toku
- autorizacija proizvoĊaĉa za isporuku opreme koja je predmet tendera za sluĉaj da
ponuĊaĉ nudi robu koju nije sam proizveo
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
DA, u skladu sa zakonskim propisima o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 11. 10. 2010. godine do 8. 11. 2010. godine u PTZ JP
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15. Novĉana naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
U cijenu je uraĉunat PDV.
PonuĊaĉi izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske
dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Sara- jevo, SWIFT RZBABA2S na raĉun broj
501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - otkup
tenderske dokumentacije po tenderu broj 031-36/2010-LOT 15
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our...)
PonuĊaĉi unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 03136/2010-lot 15
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. u 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 11,00 sati
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 145
(1-11-14768-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Habiba Durmo za komercijalna pitanja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-733
Fax: 033/751-728
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE [email protected] DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 031 -61/2010-LOT 36- Nabavka materijala/opreme za potrebe
elektrodistributivnih dijelova JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 36 Materijal za uzemljenje
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladišta elektrodistributivnih dijelova prema lokacijama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% od vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u
formi i sadrţaju prema Aneksu 6
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadrţaju kao u Aneksu 7
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da, ponuĊaĉ nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da ponuĊaĉ ima ukupan promet u zadnje tri godine u iznosu od minimalno 1.500.000,00
KM a ako je ponuĊaĉ poĉeo sa radom prije manje od jedne godine KM 500.000,00
-
da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- da ponuĊaĉ ima uspješno iskustvo u realizaciji ugovora ĉiji je predmet bila isporuka
materijala za uzemljenje i drugog srodnog materijala u minimalnoj vrijednosti od 440.000,00
KM u posljednje tri godine, ukljuĉujući i ugovore ĉija je realizacija u toku
- autorizacija proizvoĊaĉa za isporuku opreme koja je predmet tendera za sluĉaj da
ponuĊaĉ nudi robu koju nije sam proizveo
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa zakonskim propisima o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 11. 10. 2010. godine do 8. 11. 2010. godine u JP Elektroprivreda BiH
d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju, 50,00 KM.
U cijenu je uraĉunat PDV.
PonuĊaĉi izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske
dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Sara- jevo, SWIFT RZBABA2S na raĉun broj
501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340 ) u korist JP EP BiH -otkup
tenderske dokumentacije po tenderu broj 031-61/2010-LOT 36. Kod davanja naloga za
plaćanje obavezno Je naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi nalogodavac" (our...).
PonuĊaĉi unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj
031-61/2010-LOT 36.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine u 11,00 sti
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD [email protected] PONUDE KOJI JE PONU\AĈ [email protected]
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 12,00 sti
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 145
(1-11-14769-10)
11 - JANAB
KLINIĈKA BOLNICA MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Kliniĉka bolnica Mostar
Kontakt osoba: Tea Primorac, dipl. iur. Sluţba za pravne poslove
Adresa: Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227224680006
@iroraĉun: 338 1002200717786
Telefon: 036/336-529
Fax: 036/322-712
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.kb-mostar.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o postupku nabave 5002/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava goriva za godišnje potrebe Kliniĉke bolnice Mostar
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Sukladno specifikaciji iz natjeĉajne dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sukladno natjeĉajnoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
1 godina od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca
kojima dokazuje da nema ograniĉenja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno
ĉlanku 23. ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a
koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rješenja o upisu u sudski registar ne starije od 3
mjeseca.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Ponuditelj je obvezan dostaviti sva dokumenta ne starija od 3 mjeseca kojima dokazuje svoju
ekonomsku i financijsku podobnost za sudjelovanje u predmetnom postupku iz ĉl. 25. ZJN.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Uvjet za sudjelovanje je udaljenost crpke od voznog parka KB Mostar maksimalno 3 km.
Ponuditelj je obvezan dostaviti relevantne dokumente po svim toĉkama iz ĉlanka 26. ZJN te
Certifikate o podrijetlu proizvoda.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Red. Kriterij
br.
Bodovi
1.
cijena
uĉešće
80%
2.
uvjeti i naĉin
plaćanja
uĉešće
20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se preuzeti tri dana od dana objave ponovne obavijesti o nabavi.
Novĉana naknada za natjeĉajnu dokumentaciju iznosi 50,00 KM
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Ponuda mora biti na jednom od sluţbenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. do 10,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 10,00 sati
Ravnateljstvo KB Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natjeĉajna dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 07:30 do
14:00 u Sluţbi za pravne poslove Kliniĉke bolnice Mostar uz dokaz o novĉanoj uplati od
50,00 KM nepovratnog iznosa.
Uplata se vrši na Ţiroraĉun KB Mostar: 338 1002200717786 kod UniCredit Zagrebaĉka
banka d.d. Mostar. Sva uz ponudu priloţena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene
fotokopije, sloţena i oznaĉena rednim brojevima, poĉevši od rednog broja 1. Svi relevantni
dokumenti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca.
Sve stavke u specifikaciji ponude trebaju biti popunjene.
Ponude se dostavljaju na Protokol Kliniĉke bolnice Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88000 Mostar u
zapeĉaćenom omotu sa punom adresom ponuditelja, imenom kontakt osobe, telefonskim
brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Nabava goriva za godišnje potrebe KB Mostar, Ne
otvarati - otvara Povjerenstvo".
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe prisustvovati po jedan
predstavnik ponuditelja.
(1-11-14773-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-10500/10-12
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn.
Adresa: Mile Budaka 106 A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719
Fax: 036/335-787 i 036/335-788
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o provedbi postupka javne nabave I-10500/10-12 od 22. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava namještaja za novoizgraĊeni dio upravne zgrade - OP Grude
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Opskrba elektriĉne energije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
2 mjeseca od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u
tenderskoj dokumentaciji.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe da se na njega ne odnosi niti
jedna sluĉaj iz ĉl. 23. ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
da dobavljaĉ nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci
-
da dobavljaĉ ima pozitivno poslovanje u 2009. godini
-
da je dobavljaĉ ostvario broj prihoda u prethodne tri godine 300.000,00 KM
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u posljednje tri godine u realizaciji najmanje tri ugovora u isporuci
istovrsne ili sliĉne robe ĉija pojedinaĉna vrijednost nije ispod 30.000,00 KM
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 5. 11. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
11. 11. 2010. godine do 11,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
11. 11. 2010. godine u 12,00 sati
Poslovna zgrada ugovornog tijela, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani dobavljaĉi duţni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske
dokumentacije.
Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatraţiti na telefon 036/335-736.
Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/335-787.
Tendersku dokumentaciju dobavljaĉi mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00
sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljaĉi su duţni predoĉiti dokaz o
izvršenoj uplati u iznosu od 30,00 KM, na ime naknade troškova na raĉun ugovorenog tijela
broj 3381002200811294 kod UniCredit banke, za firme izvan BiH na Ţiroraĉun broj 7100978-48-06-003539 s naznakom: Nabava namještaja za novoizgraĊeni dio upravne zgradeOP Grude.
(1-11-14774-10)
11 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Banja Luka
Kontakt osoba: mr. sc. dr Zoran Aleksić
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4400928890000
Telefon: 051/342-806
Fax: 051/342-618
E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj: 01-10201-1/10 od 4. 10. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Otvoreni postupak radi, nabavke staplera za potrebe Sluţbe operacionih sala sa
sterilizacijom.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao kod II.4.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
FCO apoteka Kliniĉkog centra Banja Luka istovareno.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor zapoĉinje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta
ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovarajućeg organa da ne postoje smetnje iz ĉlana
23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem,
imenom i prezimenom kontakt osobe
- rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadleţnog suda kojim se
dokazuje da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije
od 3 mjeseca)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti:
- ovlašćenje proizvoĊaĉa da ponuĊaĉ moţe ponuditi njegove proizvode na tenderu
(autorizacija)
-
izjava ponuĊaĉa da pristaje na odgoĊeno, bezavansno i beskamatno plaćanje
-
kataloge na zahtjev
-
certifikat o garanciji kvaliteta ponuĊene robe
-
izjava ponuĊaĉa da rok isporuke traţene robe neće biti duţi od trideset dana
-
izjava ponuĊaĉa o nepromjenjivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
-
cijena
uĉešće 70%
-
uslovi plaćanja
uĉešće 30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske
dokumentacije.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju plaća se u iznosu od 1000,00 KM plus PDV.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od jezika naroda u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 9,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 10,00 ĉasova
Kliniĉki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapeĉaćenoj koverti, sa punom adresom ponuĊaĉa,
imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA".
Ponuda za nabavku staplera za potrebe Sluţbe operacionih sala sa sterilizacijom (navesti
broj lota sa kojim se uĉestvuje na tenderu) na adresu: KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA,
Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju liĉno na protokol Kliniĉkog centra ili poštom preporuĉeno, a primaju se do
9. 11. 2010. godine do 9,00 ĉasova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće
razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe da
prisustvuje predstavnik ponuĊaĉa.
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00
ĉasova u kancelariji Sluţbe za javne nabavke (Centralni medicinski blok) kod šefa Sluţbe za
javne nabavke i istraţivanje trţišta Majkić Dušana, dipl. pravnika uz ovjeren treći primjerak
virmana o uplati nerefundirajućeg iznosa od 100,00 KM plus PDV.
Uplata se vrši na Ţiro raĉun Kliniĉkog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod
Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije.
Kliniĉki centar ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku. Naruĉilac
zadrţava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja
ugovora u skladu sa ĉlanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH",
broj 49/04).
(1-11-14775-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-10501/10-13
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719
Fax: 036/335-787 i 036/335-788
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o provedbi postupka Javne nabave br. 1-10501/10-13 od 22. 9. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava namještaja
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
UtvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Opskrba elektriĉne energije
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
2 mjeseca od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrĊenom u
tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku ostvaruje ponuĊaĉ koji dokaţe da se na njega ne odnosi niti
jedan sluĉaj iz ĉl. 23. ZJN
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
da dobavljaĉ nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci
-
da dobavljaĉ ima pozitivno poslovanja u 2009. godini
-
da je dobavljaĉ ostvario zbroj prihoda u prethodne tri godine 200.000,00 KM
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u posljednje tri godine u realizaciji najmanje tri ugovora u isporuci
istovrsne ili sliĉne robe ĉija pojedinaĉna vrijednost nije ispod 20.000,00 KM
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, 10%
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 5. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine u 12,30 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine u 13,00 sati
Poslovna zgrada ugovornog tijela
Mile Budaka 106A, 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani dobavljaĉi duţni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske
dokumentacije.
Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatraţiti na telefon 036/335-736
Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/335-787.
Tendersku dokumentaciju dobavljaĉi mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00
sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljaĉi su duţni predoĉiti dokaz o
izvršenoj uplati u iznosu od 30,00 KM, na ime naknade troškova na raĉun ugovornog tijela
broj 3381002200811294 kod UniCredit banke.
- Za firme izvan BiH na Ţiroraĉun broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom:
"Nabava namještaja".
(1-11-14776-10)
11 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji ugqa za grijnu sezonu 2010/2011. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja ugqa za grijnu sezonu 2010/2011. godinu
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
fco utovareno u vagon duţ pruga ugovornog organa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Sukcesivno, u periodu od jedne godine, raĉunajuća od datuma zakquĉewa ugovora, a prema
dinamici ugovornog organa.
Zapoĉiwe 1. 12. 2010. god. i završava 1. 12. 2011. godine.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 2.000,00 KM (za ponuĊaĉe iz BiH),
odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.022,60 eura (za ponuĊaĉe
iz inostranstva).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originali ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa,
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda.
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007., 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom.
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere za obezbjeĊewe kvaliteta i
wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original).
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uĉešće 50,00%
2)
3)
4)
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
kvalitet robe
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
rok isporuke robe
(maksimalno 10 bodova)
uĉešće 10,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro-raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 eura, na osnovu
sqedećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT 25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANKA AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 11. 11. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju: gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 10. 2. 2011. godine
ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
11. 11. 2010. godine u 12,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Fax: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
(1-11-14778-10)
11 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000 lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji Ni-Cd baterija za lokomotive i putniĉka kola
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja Ni-Cd baterija za lokomotive i putniĉka kola
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Sukcesivno u periodu od jedne godine, raĉunajući od datuma zakquĉewa ugovora, a prema
pojedinaĉnim naruxbama ugovornog organa
Zapoĉiwe 1. 12. 2010. godine i završava 1. 12. 2011. godine.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 3.000,00 KM (za ponuĊaĉe iz BiH),
odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.533,88 EUR (za ponuĊaĉe
iz inostranstva)
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su tender dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su tender dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda; ukoliko je dobavqaĉ registrovani u roku ovog perioda duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere za obezbjeĊewe kvaliteta
i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
3)
4)
5)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uĉešće 50,00%
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
kvalitet robe
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 20,00%
rok isporuke robe
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
vremenski period garancije za
isporuĉenu robu
(maksimalno 5 bodova) uĉešće 5,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 EUR, na osnovu
sqedećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT 25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANKA AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 10. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendesku dokumentaciju je gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 9. 2. 2011. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine u 9,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000 lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
(1-11-14779-10)
11 - JANAB
JU OŠ " ZAIM KOLAR" TRNOVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 01-338/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JU OŠ "Zaim Kolar"
Kontakt osoba: Lindov Kimeta
Adresa: Dejĉići bb
Poštanski broj: 71223 Delijaš
Grad: Trnovo
Identifikacioni broj: 4200169140000
Transakcijski raĉun: Trezor - Budţet kantona
Telefon: 033/438-000
Fax: 033/438-000
E-mail: oszaimkolar@bih.net.ba
Internet adresa: www.oszk.edu.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o nabavkama u 2010. godine. i Plan nabavki za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba:
LOT br. 1 - Nabavka hrane za potrebe " Škole u prirodi" Šabići
LOT br. 1a -
Prehrambeni proizvodi
LOT br. 1b -
Svjeţe meso i mesni proizvodi
LOT br. 1c -
Mlijeko i mlijeĉni proizvodi
LOT br. 1d -
Bezalkoholna pića
LOT br. 1e -
Voće, povrće i preraĊevine
LOT br. 2 - Nabavka materijala za ĉišćenje i odrţavanje
higijene
LOT br. 3 -
Nabavka ogreva za školu
LOT br. 3a -
Uglja
LOT br. 3b -
Loţ-ulja
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA (bez PDV-a)
Navedena u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Regulisaće se ugovorom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi ponuĊaĉa da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi
ĉlana 23. ZJN, i to:
a) da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, ili da nije ušao u odreĊeni aranţman
sa povjeriocima, ili da nije obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji
koja proistiĉe iz sliĉnog postupka
b) da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva
ili ponude
c) da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadleţnog
suda u periodu od pet godina prije podnošenja zahtjeva ili ponude
d) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s
relevantnim zakonom u BiH
e)
da ponuĊaĉ nema neizmirenih obaveza
Kao dokaz navedenog dostaviti:
- uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca i indirektni i direktni
porezi)
-
uvjerenje o izmirenim obavezama iz PIO (ne starije od 3 mjeseca)
- uvjerenje iz zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim obavezama (ne starije od 3
mjeseca)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ĉlanom
24. ZJN BiH (ne starije od tri mjeseca)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokaz banke/aka da je isti solventan u posljednja tri mjeseca.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Izjava o tehniĉkoj i profesionalnoj sposobnosti iz ĉlana 26. ZJN
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 19. 10. 2010. godine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH, obraĊene u skladu sa
tenderskom dokumentacijom.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
4. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
45 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti 5. 11. 2010. godine u 12,00 sati u prostorijma centralne škole
u Dejĉićima
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. Ponuda treba da
sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci kao i dokumente
navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji,
u suprotnom ista moţe biti eliminisana zbog formalno-pravnih ili suštinskih nedostataka.
V.1. DRUGE INFORMACIJE
Ovo obavještenje će biti objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH"
(1-11-14781-10)
11 - JANAB
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO
OPOREZIVANJE BiH
BANJA LUKA
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Kontakt osoba: Samardţić Ervina i Boris Pavlović
Adresa: Bana Lazarevića bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4401711930000
Telefon: 051/335-123 i 051/335-222
Fax: 051/335-304
E-mail: infoman@uino.gov.ba
Internet adresa: www.uino.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
Nabavka i isporuka komunikacijske opreme
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj: 01-16-12-540-61/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
1% od ukupno ugovorene vrijednosti sa rokom trajanja do isteka garantnog roka
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
Kriteriji za evaulaciju ponuda su navedeni opadajućim redoslijedom prema vaţnosti:
1.
cijena
80%
2.
rok isporuke
10%
3.
garantni rok
5%
4.
uslovi plaćanja
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Banja
Luka, Bana Lazarevića bb u sobi 211 svakim radnim danom.
Novĉana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. "Uplatu vršiti u
skladu sa ĉlanom 2. i 3. Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim raĉunima za
administrativne takse ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 20/2010)".
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 12,15 sati
Središnji ured UIO BiH, Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
Banja Luka, Bana Lazarevića bb. najkasnije do 9. 11. 2010. godine do 12,00 sati.
Na koverti navesti: - "Ponuda za nabavku i isporuku komunikacijske opreme "Ne otvaraj otvara komisija".
(1-11-14794-10)
11 - JANAB
JP "ŠUME TK" DD KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Šume TK" d.d. Kladanj
Kontakt osoba: Mašić Amira, dipl. ecc.
Adresa: Fadila Kurtagića 1
Poštanski broj: 75280
Grad: Kladanj
Identifikacioni broj: 4209129520001
Telefon: 035/621-282
Fax: 035/621-075
E-mail: jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa: www.jpsumetk.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka auto guma
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Odredište ugovornog organa, po zahtjevu za sukcesivnim isporukama.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Obezbijediti izjavu ponuĊaĉa da će u sluĉaju dodjele ugovora, a prije poĉetka realizacije
ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla - ugovora u
iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja će posluţiti za pokrivanje svake štete i troškova koje
ugovorni organ moţe imati ukoliko izabrani ponuĊaĉ prekrši ugovor o javnoj nabavci.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Obezbijediti odgovarajuće dokaze u skladu sa ĉlanom 23. Zakona o javnim nabavkama prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
izvod iz sudskog registra, ovjeren
- ukoliko je ponuĊaĉ registrovan kao PDV obveznik i uvjerenje o registraciji obveznika
poreza na dodanu vrijednost (ovjeren PDV broj)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ĉlanom 26. ZJN - dato u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog
organa u kancelariji 12, uz prethodnu uplatu 100,00 KM, uz zahtjev za izdavanje tenderske
dokumentacije.
Uplatu izvršiti na raĉun broj 1321600311487057, NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla Filijala
Kladanj, ili na blagajni JP "Šume TK" d.d. Kladanj sa naznakom: "Za otkup tenderske
dokumentacije".
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 11,45 sati, kod tehniĉkog sekretara, na adresi kao pod I.1. Sve
neblagovremene ponude vratit će se neotvorene ponuĊaĉu.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 12,00 sati
U prostorijama Direkcije JP "Šume TK" DD Kladanj, Fadila Kurtagića 1, Kladanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtijevani dokumenti ponuĊaĉa moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica.
Priloţena dokumentacija uz ponudu mora biti specificirana i sloţena.
Na koverti navesti punu adresu ponuĊaĉa i obavezno naznaĉiti: "NE OTVARATI", s
navoĊenjem naziva lota.
Nepotpuna i neblagovremeno podnesena ponuda neće se uzimati u razmatranje.
(1-11-14801-10)
11 - JANAB
JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DD KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Šume TK" d.d. Kladanj
Kontakt osoba: Mašić Amira, dipl. ecc.
Adresa: Fadila Kurtagića 1
Poštanski broj: 75280
Grad: Kladanj
Identifikacioni broj: 4209129520001
Telefon: 035/621-212
Fax: 035/621-075
E-mail: jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa: www.jpsumetk.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka stoĉne hrane i hrane za divljaĉ
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Odredište ugovornog organa, po zahtjevu za sukcesivnim isporukama.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Obezbijediti odgovarajuće dokaze u skladu sa ĉlanom 23. Zakona o javnim nabavkama prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
izvod iz sudskog registra, ovjeren
- ukoliko je ponuĊaĉ registrovan kao PDV obveznik i uvjerenje o registraciji obveznika
poreza na dodanu vrijednost (ovjeren PDV broj)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ĉlanom 26. ZJN - dato u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
80%
2.
rok isporuke
15%
3.
rok plaćanja
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog
organa u kancelariji broj 12 uz prethodnu uplatu 50,00 KM uz zahtjev za izdavanje tenderske
dokumentacije.
Uplatu izvršiti na raĉun broj 1321600311487057, NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla Filijala
Kladanj, ili na blagajni JP "Šume TK" d.d. Kladanj sa naznakom: "Za otkup tenderske
dokumentacije.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 8. 11. 2010. godine do 10,45 sati, kod tehniĉkog sekretara, na adresi kao pod I.1.
Sve neblagovremene ponude vratit će se neotvorene ponuĊaĉu.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 11,00 sati
Mjesto otvaranja ponuda
U prostorijama Direkcije JP "Šume TK" d.d. Kladanj, Fadila Kurtagića 1, Kladanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtijevani dokumenti ponuĊaĉa moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica.
Priloţena dokumentacija uz ponudu mora biti specificirana i sloţena.
Na koverti navesti punu adresu ponuĊaĉa i obavezno naznaĉiti: "NE OTVARATI", s
navoĊenjem naziva lota.
Nepotpuna i neblagovremeno podnesena ponuda neće se uzimati u razmatranje.
Ovaj postupak je obnovljeni postupak javne nabavke, uĉesnici prvog otvorenog postupka
javne nabavke predmetnih roba nisu u obavezi vršiti uplatu za otkup tenderske
dokumentacije.
(1-11-14802-10)
11 - JANAB
JZU DOM ZDRAVLJA GRAĈANICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JZU Dom zdravlja Graĉanica
Kontakt osoba: Dţinić Amra, dipl. pravnik
Adresa: M. Ahmetbegovića 50
Poštanski broj: 75320
Grad: Graĉanica
Identifikacioni broj: 4209347780007
Telefon: 035/706-266
Fax: 035/706-270
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.- sluţba protokola
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. i I.3.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javna ustanova
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka direktora broj 01-37-623/10 od 13. 9. 2010. godine i broj 01-37-623-1/10 od 21. 9.
2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Ultrazvuĉni aparat Color Doppler abdominalni
LOT 2 Ultrazvuĉni aparat Color Doppler vaskularni
LOT 3 Centrifuga za laboratorijsku dijagnostiku
LOT 4 Mikroskop
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Graĉanica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da. Ponude se mogu dostaviti za jedan lot, više lotova ili za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor zapoĉinje danom potpisivanja i završava danom isporuke robe.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Nije obavezno dostaviti.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ĉl. 23 ZJN, koji ne mogu biti stariji od tri
mjeseca, a specifikacija istih će biti evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda koja ne
bude sadrţavala sve traţene dokumente bit će odbaĉena kao nepotpuna.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
2)
rok isporuke
uĉešće 20%
3)
garantni rok
uĉešće 10%
4)
uĉešće 60%
brzina intervencije odnosno odziva na
poziv za servis uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u
sjedištu JZU Dom zdravlja Graĉanica, M. Ahmetbegovića 50. (kancelarija protokola).
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po jednom lotu, a novĉani
iznos je nepovratan.
Uplate vršiti na raĉun broj 1610250015400058 kod Raiffeisen banke u svrhu otkupa
dokumentacije za uĉešće na tenderu, ili uplatom na blagajni Ustanove.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika Bosne i Hercegovine
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine (ponedjeljak) do 15,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 (tri) mjeseca nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine (utorak) i to slijedećim redoslijedom:
LOT 1 sa poĉetkom u 14,00 sati
LOT 2 sa poĉetkom u 14,30 sati
LOT 3 sa poĉetkom u 15,00 sati
LOT 4 sa poĉetkom u 15,30 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati ovlašteni predstavnik uz prezentaciju pismenog
ovlaštenja.
Zapeĉaćenu ponudu sa naznaĉenom punom adresom ponuĊaĉa, brojem telefona-faksa,
dostaviti poštom ili liĉno na adresu JZU Dom zdravlja Graĉanica, M.Ahmedbegovića 50, sa
naznakom: "Ponuda za nabavku LOT_______ NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
Na koverti obavezno naznaĉiti: naziv i adresu ponuĊaĉa sa brojem telefona i faksa.
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ĉlana 9. ZJN mogu se dobiti od
kontakt osobe iz odjeljka I (taĉka I.1.).
(1-11-14803-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRAŠWIH POSLOVA RS
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Kontakt osoba: Milovan \urić
Adresa: Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401630930005
Telefon: 051/334-364
Faks: 051/334-395
E-mail: umf@mup.vladars.net, tender@mup.vladars
Internet adresa: www.mup.vladars.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Vidi Aneks A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka brand raĉunara
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka raĉunara zadate konfiguracije
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Raĉunari zadate konfiguracije 400 komada
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
CJB MUP-a RS i MUP u sjedištu Bawa Luka, 6 lokacija
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
60 dana
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
- dokaz o plaćenim porezima/uvjerewe uprave za oporezivawe ne starije od 90 dana
original ili ovjerena kopija
- dokaz o plaćenom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/zavod za zdravstveno osigurawe,
ne starije od 90 dana, original ili ovjerenu kopiju
- dokaz o plaćenim doprinosima za penziono osigurawe/zavod za PIO, ne starije od 90
dana, original ili ovjerena kopija
- potvrda da se ne vodi postupak steĉaja ili likvidacije ili da nije objavqeno okonĉawe
steĉaja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90
dana
- uvjerewe da kandidat (pravno lice) nije pravosnaţnom presudom osuĊeno na bilo koje
kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa/dokaz nadleţnog suda, original ili ovjerena
kopija ne starija od 90 dana
- uvjerewe da kandidat (pravno lice) nije kaţweno za privredni prestup, zloupotrebu
potpisanih ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti/dokaz nadleţnog suda, original ili
ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana, ili izjava odgovornog lica
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
rješewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija
-
jedinstveni identifikacioni broj/original ili ovjerenu kopiju
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha za 2009. godinu
-
pozitivan bilans uspjeha za 2009. godinu
-
izjava o nepromjenqivosti cijena do kraja ugovornog perioda
-
izajva o prihvatawu plaćawa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke
-
izjava o ukupnom prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- lista glavnih isporuka iz oblasti predmeta nadmetawa, izvršenih u posqedwe dvije godine
s vrijednostima, datumima i primaocima uz osigurawe dokumenata u formi potvrda o
izvršenim isporukama koje su izdali primaoci, ili izjavu o izvršenim isporukama ukoliko se
potvrde o izvršenim isporukama ne mogu dostaviti iz objektivnih razloga
-
certifiokat proizvoĊaĉa za autorizovanog distributera, za ponuĊenu opremu
-
opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa
-
dokaz o angaţovanom tehniĉkom osobqu/broj zaposlenih
Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji precizira koje reference ponuĊaĉi moraju da
obezbijede da bi dokazali svoju ekonomsku, finansijsku, tehniĉku i profesionalnu
sposobnost.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Nakon izbora kvalifikovanih ponuĊaĉa, kako je propisano ĉlanovima 22. do 26. ZJN BiH,
ugovorni orgna dodjelu ugovora zasniva na sqedećem kriterijumu:
- Ekonomski najpovoqnija ponuda
Potkriterijumi dati u tnederskoj dokumentaciji
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske
dokumentacije.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
2. 11. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
2. 11. 2010. godine u 12,00 ĉasova
Bawa Luka, Bulevar D. Maksimović 4
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ukoliko je ponuĊaĉ propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traţewe
ugovornog organa prema ĉlanovima 23. - 26. ZJN BiH, biće eliminisan iz procesa javne
nabavke.
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vrši se na raĉun Javnih prihoda RS, broj
5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, šifra opštine
002, novĉana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva uplaćena za troškove
tenderske dokumentacije se ne vraćaju ponuĊaĉu.
Ministarstvo unutrašwih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u
otvorenom postupku. Naruĉilac zadrţava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimiĉno svaku
ponudu, poništi nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u
skladu sa ĉlanom 12. ZJN BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
Aneks A
I.1. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS
Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove
Kontakt osoba: Jasna Kovaĉević
Adresa: D. Maksimović 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Telefon: 051/334-394
Faks: 051/334-395
E-mail: tender@mup.vladars.net
(1-11-14806-10)
11 - JANAB
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE RS
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Vlada Republike Srpske Generalni sekretarijat Vlade
Kontakt osoba: Dijana Dragišić, Krsto Grujić
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4400969490008
Telefon: 051/339-277; 051/339-296; 339-289
Faks: 051/339-641
E-mail: d.dragisic@vladars.net; k.grujic@vladars.net
Internet adresa: www.vladars.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o nabavci - ponovqeni otvoreni postupak broj 04/1.3.3/052-2924/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Softver za interni portal Vlade Republike Srpske - I faza
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Vlada Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Bawa Luka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
45 dana od dana zakquĉivawa ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od ukupnog iznosa ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od ukupne vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da pravno lice nema ograniĉewa po ĉl. 23. Zakona o javnim nabavkama
Potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavqawe djelatnosti koja je predmet nabavke
Potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1.
ukupni godišwi promet za prošlu godinu ne smije biti ispod 1.000.000,00 KM
2.
dobavqaĉ mora da posjeduje pozitivni rezultat u 2009. godini
Potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1. Minimalno 30 stalno zaposlenih na teritoriji Bosne i Hercegovine, od kojih minimalno 10
moraju biti sertifikovani na Microsoft platformi.
2. Posjedovawe minimalno jedne reference u izradi i implementaciji rješewa baziranog na
Microsoft Office SharePoint tehnologiji, sa minimalno 50 korisnika sistema.
Potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa Odlukom o obaveznom korištewu preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 29/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti u Generalnom sekretarijatu Vlade RS, treći sprat,
kancelarija broj 1, nakon uplate 10,00 KM na Ţiro-raĉun.
Broj raĉuna na koji će se uplaćivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je Ţiroraĉun Javnih prihoda Republike Srpske broj 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste
prihoda - 722511 i šifre Buxetske organizacije - 0405001.
Potvrdu o uplati prezentovati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponuĊaĉ i ugovorni organ
razmijene biće na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 11,00 ĉasova
Generalni sekretarijat Vlada RS, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Bawa Luka, treći sprat,
kancelarija broj 1
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Kompletnu tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti u prostorijama ugovornog
organa - Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, uz prezentovawe dokaza o uplati
nepovratnog iznosa od 10,00 KM, svaki radni dan od 10,00 do 14,00 ĉasova. Iznos naknade
sadrţi PDV.
Broj raĉuna na koji će se uplaćivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je Ţiroraĉun Javnih prihoda Republike Srpske, broj 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste
prihoda - 722511 i šifre Buxetske organizacije - 0405001.
Potvrdu o uplati prezentovati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije.
V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA
U obzir će se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu ugovornog organa na adresi
navedenoj pod taĉkom I.1. do 9. 11. 2010. godine do 10,00 ĉasova.
Ponude koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatrawe i biće vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
Ukoliko se dostava vrši poštom, ponuĊaĉ mora voditi raĉuna da je krajwi rok za prijem
ponuda 9. 11. 2010. godine do 10,00 ĉasova
V.3. OSTALE ODREDBE
Ponude će moći podnijeti samo oni ponuĊaĉi koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za
tendersku dokumentaciju.
(1-11-14813-10)
11 - JANAB
JP "KOMUNALNO BRĈKO" DOO BRĈKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o. Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Zaim Kurtović
Adresa: Studentska 13
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600244130005
Telefon: 049/216-349
Fax: 049/216-349
E-mail: zaim.kurtovic@komunalno.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Na adresi pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "Ne otvarati - Ponuda (nabavka licenciranog softvera
Microsoft Office STANDARD 2010 English/OLP) na adresu: JP "Komunalno Brĉko" d.o.o.,
Studentska 13, 76100 Brĉko, putem pošte ili donijeti liĉno na mjesto otvaranja ponuda do
roka naznaĉenog u taĉki IV.6. ovog obavještenja o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka softverske licence MS Office
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao po II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP "Komunalno Brĉko" d.o.o. Brĉko Distrikt BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema rokovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora dokazati da nije iskljuĉen iz prava uĉešća u postupcima javnih nabavki u
skladu sa ĉlanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovaĉkom registru (detaljno opisano u
tenderskoj dokumentaciji) kojim se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave
odreĊenom djelatnošću.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji (detaljno opisano).
Napomena: Sva traţena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. PonuĊaĉi
trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije traţene dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni - okvirni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH uz priloţenu potvrdu Vanjskotrgovinske
komore BiH da se radi o robama domaćeg porijekla.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, a uplaćuje se na Ţiroraĉun
JP "Komunalno Brĉko" d.o.o. broj 141-601-00037359-17 (kod Bosna Bank International BH)
uz poziv na-vrstu prihoda 639000, šifra opštine 099
Moţe se dobiti do 10. 11. 2010. godine do 15,30 sati
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
11. 11. 2010. do 13,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
11. 11. 2010. godine u 14,00 sati
Brĉko, JP "Komunalno Brĉko" d.o.o., Studentska 13, Brĉko
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PonuĊaĉ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj
dokumentaciji.
(1-11-14833-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 08.3.2.-6.6.-8643/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Sarajevo
Kontakt osoba: Sabina Hasanović
Adresa: Zmaja od Bosne 88
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100021
Telefon: 033/642-850
Fax: 033/664-116
E-mail: sabina.hasanovic@bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj 08.7.-3.- 6.6. - 8643/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe:
Sukcesivna isporuka mesa, svjeţe, sušeno, iznutrice za potrebe RDS na period od godinu
dana.
Potpuni opisi, koliĉine i tehniĉke specifikacije traţene robe dati su u tenderskoj
dokumentaciji.
Ponuda mora sadrţavati svu dokumentaciju traţenu obavještenjem o javnoj nabavci i
tenderskom dokumentacijom.
Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane
ovlaštene osobe. Sve stranice ponude moraju biti numerisane.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Magacin RD Sarajevo, Zmaja od Bosne 88
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje danom obostranog potpisivanja.
Završava u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna garancija za ozbiljnost ponude u vrijednosti 2.000,00 KM sa rokom vaţnosti:
opcija ponude plus 60 dana (krajnji datum vaţnosti garancije 8. 4. 2011. godine)
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ovjerena izjava ponuĊaĉa da će dostaviti originalnu garanciju za dobro izvršenje posla,
ukoliko bude izabran u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora (bruto) i sa rokom vaţnosti: rok
trajanja ugovora plus 30 dana.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, mogućnost korištenja preferencijalnog tretmana ponuĊaĉ dokazuje validnom
dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 50). Visina preferencijalnog
tretmana iznosi 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo,
Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Za BH Telecom su prihvatljivi svi sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana od dana otvaranja ponude.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 12,15 sati
u sali na II/III katu u BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000
Sarajevo.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za saĉinjavanje ponude.
(1-11-14856-10)
11 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova, Federalna uprava
policije
Kontakt osoba: Asima Mehmedović
Adresa: Mehmeda Spahe 7, protokol soba 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200742210034
Telefon: 033/280-020, lokal 3327, 3328
Fax: 033/590-220
E-mail: investicije@fup.gov.ba
Internet adresa: www.fup.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretanju otvorenih postupaka nabavke roba i vršenje usluga za 2011. godinu,
broj: 09-10/1-14-2-2013/7 od 23. 9. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Forenziĉki kitovi za DNA laboratoriju
LOT 2 Laboratorijski sitni inventar i potrošni materijal
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene cijene ili minimum 2.000,00
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane Federalne uprave policije FMUP-a
sa vaţnošću: opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će, ukoliko bude izabran, obezbijediti bezuslovnu
bankarsku garanciju za dobro izvršenja posla, prihvatljivu od strane Federalne uprave policije
FMUP-a.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi da nema smetnje za uĉestvovanje u smislu ĉlana 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaicji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena
uĉešće 60%
2)
uslovi i rok plaćanja
3)
rok isporuke
uĉešće 20%
uĉešće 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉlanom 20. UPZ
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti do 11. 11. 2010. godine, svakim radnim danom
od 8,00 do 16,00 sati, na protokolu Federalne uprave policije, Mehmeda Spahe 7, soba 2,
Sarajevo.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
18. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
18. 11. 2010. godine u 15,00 sati
Sarajevo, Mehmeda Spahe 7, sala OK Centra
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Za uĉešće u otvorenom postupku, potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 50,00 KM
(dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije). Uplatu izvršiti:
-
UNICREDIT BANK Sarajevo
- Svrha doznake: uplata za tendersku dokumentaciju za FMUP - Federalna uprava policije laboratorijski sitni inventar i potrošni materijal
Primalac: Budţet Federacije - Federalno ministarstvo finansija
-
Raĉun: 33890022115294-91
-
Vrsta prihoda: 722791
-
Budţetska organizacija: 1403001
-
Općina: Centar - 077
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI
POSTUPAK NABAVKE LABORATORIJSKOG SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG
MATERIJALA - LOT (navesti broj lota)" "NE OTVARAJ", na adresu: FMUP - Federalna
uprava policije, Mehmeda Spahe 7, 71000 Sarajevo.
Na koverti OBAVEZNO naznaĉiti naziv ponuĊaĉa.
Ponude primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće biti prihvaćene i biće
vraćene ponuĊaĉima neotvorene.
Prije preuzimanja-otkupa tenderske dokumentacije ponuĊaĉi imaju mogućnost uvida u istu.
Svi listovi ponude trebaju biti numerisani, uvezani i parafirani ili potpisani od strane lica koja
su ovlaštena da zastupaju ponuĊaĉe.
(1-11-14861-10)
11 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova, Federalna uprava
policije
Kontakt osoba: Jasenko Kešmer
Adresa: Mehmeda Spahe 7, protokol soba 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200742210034
Telefon: 033/280-020, lokal 3385, 3386
Fax: 033/592-220
E-mail: investicije@fup.gov.ba
Internet adresa; www.fup.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretanju otvorenih postupaka nabavke roba i vršenje usluga za 2011. godinu,
broj: 09-10/1-14-2-2013/6 od 23. 9. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i juţnog voća, mesa i preraĊevina od mesa te voća
i povrća.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Prehrambeni artikli, napici i juţno voće
LOT 2 Meso i preraĊevine od mesa
LOT 3 Voće i povrće
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene cijene ili minimum 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane Federalne uprave policije FMUP-a
sa vaţnošću: opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će, ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu
bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla prihvatljivu od strane Federalne uprave policije
FMUP-a.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi da nema smetnje za uĉestvovanje u smislu ĉlana 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena
uĉešće 50%
2)
uslovi i rok plaćanja
3)
rok isporuke
uĉešće 30%
uĉešće 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉlanom 20. UPZ
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti do 11. 11. 2010. godine, svakim radnim danom
od 08,00 do 16,00 sati, na protokolu Federalne uprave policije, Mehmeda Spahe 7, soba 2,
Sarajevo.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
18. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
18. 11. 2010. godine u 14,00 sati
Sarajevo, Mehmeda Spahe 7, sala OK centra
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Za uĉešće u otvorenom postupku potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 50,00 KM (dokaz
o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije).
Uplatu izvršiti:
-
UNI CREDIT BANK Sarajevo
- Svrha doznake: uplata za tendersku dokumentaciju za FMUP - Federalna uprava policije rezervni dijelovi, dodatna oprema i gume za vozila
-
Primalac: Budţet Federacije- Federalno ministarstvo finansija
-
Raĉun 33890022115294-91
-
Vrsta prihoda: 722791
-
Budţetska organizacija: 1403001
-
Općina: Centar 077
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI
POSTUPAK NABAVKE PREHRAMBENIH ARTIKALA, NAPITAKA I JU@NOG VOĆA, MESA
I PRERA\EVINA OD MESA TE VOĆA I POVRĆA - LOT (navesti broj lota)" - "NE
OTVARAJ",
na adresu: FMUP-Federalna uprava policije, Mehmeda Spahe 7, 71000 Sarajevo.
Na koverti OBAVEZNO naznaĉiti naziv ponuĊaĉa.
Ponude primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće biti prihvaćene i biće
vraćene ponuĊaĉima neotvorene.
Prije preuzimanja-otkupa tenderske dokumentacije ponuĊaĉi imaju mogućnost uvida u istu.
Svi listovi ponude trebaju biti numerisani, uvezani i parafirani ili potpisani od strane lica koja
su ovlaštena da zastupaju ponuĊaĉe.
(1-11-14862-10)
11 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova, Federalna uprava
policije
Kontakt osoba: Jasenko Kešmer
Adresa: Mehmeda Spahe 7 (protokol soba broj 2)
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200742210034
Telefon: 033/280-020, lokal 3385, 3386
Fax: 033/590-220
E-mail: investicije@fup.gov.ba
Internet adresa: www.fup.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretanju otvorenih postupaka nabavke roba i vršenje usluga za 2011. godinu,
broj 09-10/1-14-2-2013/5 od 23. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka vodo, elektro, graĊevinskog i drugog materijala i alata.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene cijene ili najmanje 2.000,00
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane Federalne uprave policije FMUP-a
sa vaţnošću: opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će, ukoliko bude izabran, obezbijediti bezuslovnu
bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla prihvatljivu od strane Federalne uprave policije
FMUP-a.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi da nema smetnje za uĉestvovanje u smislu ĉlana 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ponuĊena cijena
uĉešće 50%
2)
uslovi i rok plaćanja
3)
rok isporuke
uĉešće 30%
uĉešće 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉlanom 20. UPZ.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti do 11. 11. 2010. godine, svakim radnim danom
od 08,00 do 16,00 sati, na protokolu Federalne uprave policije, ulica Mehmeda Spahe 7,
soba 2, Sarajevo.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
18. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
18. 11. 2010. godine u 13,00 sati
Sarajevo, Mehmeda Spahe 7, sala OK - centar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Za uĉešće u otvorenom postupku, potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 50,00 KM
(dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije).
Uplatu izvršiti:
-
UniCredit Bank Sarajevo
- Svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju za FMUP - Federalna uprava policije
- rezervni dijelovi, dodatna oprema i gume za vozila
-
Primalac: Budţet Federacije - Federalno ministarstvo finansija
-
Raĉun: 33890022115294-91
-
Vrsta prihoda: 722791
-
Budţetska organizacija: 1403001
-
Općina: Centar - 077
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom:
"Ponuda za otvoreni postupak nabavke vodo, elektro, graĊevinskog i drugog materijala i alata
- NE OTVARAJ",
na adresu: FMUP - Federalna uprava policije, Mehmeda Spahe 7, 71000 Sarajevo
Na koverti OBAVEZNO naznaĉiti naziv ponuĊaĉa.
Ponude primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće biti prihvaćene i bit će
vraćene ponuĊaĉima neotvorene.
Prije preuzimanja - otkupa tenderske dokumentacije ponuĊaĉi imaju mogućnost uvida u istu.
Svi listovi ponude trebaju biti numerisani, uvezani i parafirani ili potpisani od strane lica koja
su ovlaštena da zastupaju ponuĊaĉa.
(1-11-14863-10)
11 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova, Federalna uprava
policije
Kontakt osoba: Jasenko Kešmer
Adresa: Mehmeda Spahe 7, protokol soba 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200742210034
Telefon: 033/280-020, lokal 3385, 3386
Fax: 033/590-220
E-mail: investicije@fup.gov.ba
Internet adresa: www.fup.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretanju otvorenih postupaka nabavke roba i vršenje usluga za 2011. godinu,
broj: 09-10/1-14-2-2013/4 od 23. 9. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavke rezervnih dijelova, dodatne opreme, auto - guma, potrošnog materijala, servisa i
popravke vozila.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Rezervni dijelovi, dodatna oprema , potrošni
materijal, servis i popravka vozila iz programa VW i
AUDI
LOT 2 Rezervni dijelovi, dodatna oprema, potrošni
materijal, servis i popravka vozila iz programa
ŠKODA
LOT 3
Auto gume
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od ponuĊene cijene ili minimum 2.000,00
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane Federalne uprave policije FMUP-a
sa vaţnošću: opcija ponude plus 30 dana.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će, ukoliko bude izabran, obezbijediti bezuslovnu
bankarsku garanciju za dobro izvršenja posla, prihvatljivu od strane Federalne uprave policije
FMUP-a.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi da nema smetnje za uĉestvovanje u smislu ĉlana 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaicji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
ponuĊena cijena
uĉešće 50%
originalni rezervni dijelovi i garancija
na ugraĊene dijelove uĉešće 20%
3)
uslovi i rok plaćanja
4)
rok isporuke
uĉešće 20%
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉlanom 20. UPZ
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti do 11. 11. 2010. godine, svakim radnim danom
od 8,00 do 16,00 sati, na protokolu Federalne uprave policije, Mehmeda Spahe 7, soba 2,
Sarajevo.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
18. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
18. 11. 2010. godine u 12,00 sati
Sarajevo, Mehmeda Spahe 7, sala OK Centra
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Za uĉešće u otvorenom postupku, potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 50,00 KM
(dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije).
Uplatu izvršiti:
-
UNI CREDIT BANK Sarajevo
-
Svrha doznake: uplata za tendersku dokumentaciju za FMUP - Federalna uprava policije,
- rezervni dijelovi, dodatna oprema i gume za vozila Primalac: Budţet Federacije Federalno ministarstvo finansija
-
Raĉun: 33890022115294-91
-
Vrsta prihoda: 722791
-
Budţetska organizacija: 1403001
-
Općina: Centar - 077
Ponude se dostavljaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "PONU- DA ZA OTVORENI
POSTUPAK NABAVKE REZERVNIH DI- JELOVA, DODATNE OPREME, AUTO-GUMA,
POTROŠNOG MATERIJALA, SERVISA I POPRAVKE VOZILA - LOT (navesti broj lota" "NE
OTVARAJ",
na adresu: FMUP-Federalna uprava policije, Mehmeda Spahe 7, 71000 Sarajevo.
Na koverti OBAVEZNO naznaĉiti naziv ponuĊaĉa.
Ponude primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće biti prihvaćene i biće
vraćene ponuĊaĉima neotvorene.
Prije preuzimanja-otkupa tenderske dokumentacije ponuĊaĉi imaju mogućnost uvida u istu.
Svi listovi ponude trebaju biti numerisani, uvezani i parafirani ili potpisani od strane lica koja
su ovlaštena da zastupaju ponuĊaĉe.
(1-11-14864-10)
11 - JANAB
AD OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: AD Olimpijsi centar "Jahorina" Pale
Kontakt osoba: Manojlo Brezo, Mladen Maletić
Adresa: Jahorina - Poslovna zgrada 42
Poštanski broj: 71423
Grad: Pale
Identifikacioni broj: 400579510008
Telefon: 057/270-090
Fax: 057/270-090
E-mail: pravnasluzba@oc-jahorina.com
Internet adresa: www.oc-jahorina.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka 2 nove mašina za ureĊenje skijaških staza
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka dvije nove mašine za ureĊenje ski staza sa pripadajućim vitlom
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
2 (dvije)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sjedište kupca
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
uvjerenje da ponuĊaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije
- uvjerenje da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu
poslovnog ponašanja
- uvjerenje da je ponuĊaĉ ispunio obaveze u pogledu plaćanja poreza-potvrda poreske
uprave
- uvjerenje da je ponuĊaĉ ispunio obaveze plaćanja doprinosa za penzijsko-invalidsko
osiguranje - potvrda nadleţnog organa
- uvjerenje da je ponuĊaĉ ispunio obaveze zdravstvenog osiguranje-potvrda nadleţnog
organa -izjava o prihvatanju tenderskih uslova
Ukoliko izdavanje nekog od gore navedenih dokumenata nije zakonska obaveza izdavanja u
zemlji ponuĊaĉa, ponuĊaĉ je duţan dostaviti izjavu o istom od nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
rješenje o upisu u sudski registar sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti
-
uvjerenje o identifikacionom broju
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans stanja i bilans uspjeha
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija
1)
cijena
uĉešće
75%
2)
rokovi plaćanja
3)
rok isporuke
uĉešće
5%
4)
garantni rok
uĉešće
5%
uĉešće
15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 24. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 500,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se mogu dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
25. 11. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
25. 11. 2010. godine
Poslovna zgrada broj 42, AD OC Jahorina
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakog radnog dana (ponedjeljak-petak) od
9,00-12,00 u Poslovnoj zgradi AD OC "Jahorina" Pale broj 42 odmah po uplati na blagajni u
hotelu "Bistrica" ili po dokazu o uplati na raĉun AD OC "Jahorina" Pale. @iralne uplate mogu
se izvršiti na NLB Razvojna banka Ţiro raĉun broj: 5620120000257539. Za uplate iz
inostranstva na NLB Razvojna banka: Intermediary Bank: Deutsche bank AG F/M SWIFT:
DEUT DEFF- Account with institution: 936-2807-00 Razvojna banka Banja Luka SWIFT;
RAZBBA 22XXX. Beneficiary customer: Olimpijski centar "Jahorina" Pale 540100-5084101454471 IBAN: BA39 5620 1280 4703 2607. Ponude se otvaraju 25. 11. 2010. godine u
hotelu "Bistrica" sa poĉetkom u 11,00 ĉasova. Ponude se dostavljaju na protokol AD OC
"Jahorina" Pale, Poslovna zgrada broj 42 Jahorina, u posebno zapeĉaćenoj koverti sa punom
adresom ponuĊaĉa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA; PONUDA ZA
NABAVKU MAŠINE ZA URE\ENJE SKIJAŠKIH STAZA. Sve ponude koje na adresu AD OC
"Jahorina" Pale budu dostavljene nakon naznaĉenog datuma i vremena (25. 11. 2010. u
10,00 ĉasova) vratiće se na adresu ponuĊaĉa neotvorene.
SUMMARY OF ANNOUNCF.MENT
A) Company:
AD OC "Jahorina" Pale, Jahorina, Poslovna zgrada 42, 71423 Jahorina-Pale, BiH
Contact Person: Manojlo Brezo, Mladen Maletić
Phone/Fax +387 57 270 090
B) TYPE OF CONTRACT
Goods
C) SHORT DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT
Supply of two new snow groom vehicle with corresponding winch
D) TYPE OF PROCEDURE
Opened
E) DEADLINE FOR BID SUBMISSION
25th November 2010 at 10,00 AM.
Additional information
All offers that will be delivered to the protocol of AD OC "Jahorina" Pale after specified time
(25th November 2010 till 10,00 AM), will be returned unopened to the address of the bidders.
Bid openinig will take place in hotel "Bistrica" on 25th November 2010 at 11,00 AM.
(1-11-14866-10)
11 - JANAB
AD OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 2376 -OC/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: AD Olimpijski centar "Jahorina" Pale
Kontakt osoba: Mladen Maletić
Adresa: Jahorina - Poslovna zgrada 42
Poštanski broj: 71423
Grad: Pale
Identifikacioni broj: 400579510008
Telefon: 057/270-090
Fax: 057/270-090
E-mail: jahorina_@paleol.net
Internet adresa: www.oc-jahorina.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1 Kolonijalna roba i prehrambeni proizvodi
LOT 2 Svjeţe voće i povrće
LOT 3 Pekarski proizvodi
LOT 4 Jaja
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
AD Olimpijski centar "Jahorina" Pale
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
uvjerenje da ponuĊaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije
- uvjerenje da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu
poslovnog ponašanja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili
ponude
- uvjerenje da je ponuĊaĉ ispunio obaveze u pogledu plaćanja poreza -potvrda poreske
uprave (direktne i indirektne)
- uvjerenje da je ponuĊaĉ ispunio obaveze plaćanja doprinosa za penzijsko-invalidsko
osiguranje - potvrda nadleţnog organa
- uvjerenje da je ponuĊaĉ ispunio obaveze zdravstvenog osiguranje - potvrda nadleţnog
organa
Napomena: Dostavljaju se originali ili ovjerene fotokopije ne starije od 3 mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- rješenje o upisu u sudski registar sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti
(ovjerena fotokopija)
-
uvjerenje o identifikacionom broju (ovjerena fotokopija)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju godinu (ovjerena fotokopija)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija
1)
cijena
uĉešće 80%
2)
uslovi plaćanja
uĉešće 20%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 8. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 80,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se mogu dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 9,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine
Poslovna zgrada broj 42, AD OC "Jahorina" Pale
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u Poslovnoj zgradi AD OC "Jahorina" broj 42
odmah po uplati na blagajni u hotelu "Bistrica" ili nakon dokaza o uplati na jedan od Ţiro
raĉuna, svakim radnim danom od 9,00-12,00 ĉasova.
Uplata tenderske dokumentacije moţe se izvršiti na Ţiro raĉun broj:
-
kod Raiffeisen banke 161000075950041
-
kod Komercijalne banke 571050-0000026137
-
kod NLB Razvojne banke 5620120000257539
-
kod Balkaninvestment banke 5688061100001924.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom lotu iznosi 80,00 KM
Predaja ponuda vrši se na protokolu AD OC "Jahorina" Pale svakim radnim danom od 9,0012,00 a najkasnije do 9. 11. 2010. godine do 9,00 ĉasova.
Otvaranje ponuda odrzaće se Poslovnoj zgradi -Jahorina sa poĉetkom u 9,30 ĉasova, 9. 11.
2010. godine.
(1-11-14879-10)
11 - JANAB
JP "UBORAK" DD MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP "Uborak" d.d. Mostar
Kontakt osoba: Šteta Ale
Adresa: Vrapĉići bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227524130008
Telefon: 036/574-275
Fax: 036/574-275
E-mail: uborak@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Mostar, Vrapĉići bb
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Prostorije JP "Uborak" d.d. Mostar, Vrapĉići bb
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude se mogu dostaviti: JP "Uborak" d.d. Mostar, Vrapĉići bb, 88113 Mostar - poštom ili
liĉno
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Javna nabavka goriva za 12 mjeseci od potpisivanja ugovora
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Eurodizel EN 590
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Eurodizel EN 590 40.000 l
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Deponija Vrapĉići, Vrapĉići bb, 88113 Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Detaljno opisani u tenderskoj dokumentaicji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
rok i naĉin isporuke
3)
uslovi plaćanja
uĉešće 15%
uĉešće 15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah po objavljivanju.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 9. 1. 2011. godine ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 10,15 sati
JP "Uborak" d.d. Mostar, Vrapĉići bb, 88113 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju zainteresovani ponuĊaĉi mogu preuzeti svakim danom od 8,00 do
14,00 sati.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije nakon objavljivanja ponovnog obavještenja o
nabavci, ponuĊaĉi su duţni predoĉiti dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime
naknade troškova na raĉun ugovornog organa broj 3381002255038368 kod UniCredit banke
d d.
PonuĊaĉi će dostaviti po jednu ponudu u originalu i jednu kopiju, na kojima će ĉitko napisati:
"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa peĉatom i potpisom
trebaju biti zapeĉaćene u jednoj nepiovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljaĉa, na
kojoj će pisati slijedeće rijeĉi: "Ponuda za nabavku i isporuku goriva NE OTVARAJ" na
adresu JP "Uborak" d.d. Mostar, Vrapĉići bb, 88113 Mostar, najkasnije do 9. 11. 2010.
godine do 10,00 sati.
U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol JP "Uborak" d.d. Mostar,
Vrapĉići bb, 88113 Mostar, najkasnije do 9. 11. 2010. godine do 10,00 sati.
Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol, u
navedenom roku, bez obzira kada su poslane, neće se razmatrati i biće vraćene na adresu
dobavljaĉa neotvorene.
Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama JP "Uborak" d.d. Mostar, Vrapĉići bb,
88113 Mostar, 9. 11. 2010. godine u 10,15 sati. Po jedan predstavnik dobavljaĉa uz pismeno
ovlaštenje moţe prisustovati javnom otvaranju ponuda.
O rezultatima otvorenog postupka dobavljaĉi će biti naknadno obaviješteni.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prilikom utvrĊivanja validnosli dokumenata, odnosno
analize ponuda, primjenom ĉlana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olakšanja procesa ispitivanja,
ocjene i poreĊenja ponuda naknadno pismeno zatraţi dodatne informacije koje ne smiju
predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da moţe prihvatiti ponudu
koja sadrţi greške ili propuste koji se mogu ispraviti a time se ne mijenja bitni aspekt ponude
niti narušava konkurencija.
Zainteresovani dobavljaĉi mogu u pismenoj formi od JP "Uborak" d.d. Mostar, traţiti
pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije roka predviĊenog za
dostavljanje ponuda tj. do 30. 10. 2010. godine ili putem faksa broj: 036/574-275 sa
naznakom "Komisiji za provoĊenje postupka javne nabavke goriva za 12 mjeseci od
potpisivanja ugovora".
Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena pokaţe neprirodno niskom JP "Uborak" d.d. Mostar,
moţe od dobavljaĉa pismeno zahtijevati da opravda ponuĊenu cijenu. Ako dobavljaĉ ne pruţi
zadovoljavajuće opravdanje JP "Uborak" d.d. Mostar, ima pravo da odbaci ponudu,
JP "Uborak" d.d. Mostar, ne snosi nikakve troškove dobavljaĉa nastale po ovom ponovnom
obavještenju o nabavci.
JP "Uborak" d.d. Mostar, zadrţava pravo da prekine - otkaţe postupak dodjele ugovora iz
razloga navedenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH o ĉemu će objaviti obavještenje o
otkazivanju.
Tekst obavještenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Sluţbenom glasniku BiH" i na web
stranici www.javnenabavke.ba.
(1-11-14885-10)
11 - JANAB
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Osmić Ergin
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200351290009
Telefon: 033/454-805
Fax: 033/455-148
E-mail: ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa: www.bhrt.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Nabavka robe (Toneri za štampaĉe i kopir aparate, te filmovi i toneri za faks aparate)
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da, na period od jedne godine od dana obostranog potpisa
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
61/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ugovor o nabavci tonera za štampaĉe i kopir aparate, te filmova i tonera za faks aparate
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Uz ponudu se dostavlja izjava dobavljaĉa da će, u sluĉaju dobijanja ugovora, ugovornom
organu dostaviti garanciju za izvršenje ugovora sa rokom vaţnosti: Period vaţenja ugovora +
30 (trideset) dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. uvjerenje nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije niti da je
nad istim obavljen postupak steĉaja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca)
2. uvjerenje nadleţnog organa da se nad pravnim licem ili odgovornim licem u pravnom
licu-ponuĊaĉem ne vodi postupak za privredni prestup, niti je osuĊen u sudskom postupku za
privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude (ne
starije od tri mjeseca)
3. uvjerenje nadleţnih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno
osiguranje (ne starije od tri mjeseca)
4. uvjerenje nadleţnog organa o uredno izmirenim poreskim obavezama utvrĊenim
zakonom (ne starije od tri mjeseca)
5. potvrda Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje o uredno izmirenirn obavezama po
indirektnim porezima (ne starija od tri mjeseca) ili ukoliko firma nije obveznik PDV-a, potvrda
UINO o toj ĉinjenici
6. izjava ponuĊaĉa da mu je poznato da u sluĉaju da propusti dostaviti ili dostavi pogrešnu
informaciju na traţenje ugovornog organa, ponuda će mu biti odbijena
7. izjava ponuĊaĉa da je upoznat da će ponuda biti odbijena ukoliko ponuĊaĉ nije bio
uspješan u izvršavanju bilo kojeg ugovora sklopljenog sa ugovornim organom u protekle tri
godine u odnosu na vrijeme objave ovog obavještenja
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Potvrda poslovne banke o solventnosti ponuĊaĉa
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
a) lista glavnih isporuka dobavljaĉa izvršenih u posljednje tri godine, sa vrijednostima,
datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrde izvršenih isporuka koje su
izdali primaoci, ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati, izjava dobavljaĉa o izvršenim
isporukama
b) uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ĉiju je vjerodostojnost
dobavljaĉ obavezan potvrditi na zahtjev ugovornog organa
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija:
1.
cijena
60%
2.
naĉin i uvjeti plaćanja
3.
garantni period
4.
rok isporuke
20%
15%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se dobiva bez naknade na osnovu pismenog zahtjeva dobavljaĉa
dostavljenog ugovornom organu faksom, elektronskom poštom, liĉno ili na neki drugi naĉin.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se mogu dostaviti na bilo kojem od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od datuma krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 12,00 sati
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se, sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude (cijena, naĉin i uvjeti
plaćanja, garantni period i rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri) primjerka, i to u originalu i dvije
fotokopije. Prateću dokumentaciju uz ponudu, obaveznu po ĉlanu 22.-26. Zakona o javnim
nabavkama BiH, ponuĊaĉ treba dostaviti u jednom primjerku, i to u fotokopiji.
Tenderska dokumentacija će se moći dobiti iskljuĉivo na pismeni zahtjev ponuĊaĉa
dostavljenog ugovornom organu faksom, elektronskom poštom, liĉno ili na neki drugi naĉin.
Tenderska dokumentacija će se moći preuzeti elektronskom poštom ili liĉno. Za tendersku
dokumentaciju kontaktirati Osmić Ergina na telefon 033/454-805, mobitel br. 061/484-770.
faks 033/455-148 ili na e-mail: ergin.osmic@bhrt.ba.
Zatvorene i zapeĉaćene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sa jasno uoĉljivom
naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU TONERA ZA ŠTAMPAĈE I
KOPIR APARATE, TE FILMOVA I TONERA ZA FAKS APARATE - NE OTVARAJ" dostaviti u
kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do
roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
Sve ponude koje pristignu nakon naznaĉenog roka, bez obzira kada su poslate, neće biti
uzete u razmatranje.
Samo oni ponuĊaĉi koji pismenim putem zatraţe tendersku dokumentaciju moći će podnijeti
svoje ponude.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo naknadnog pismenog traţenja dodatnih
informacija u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poreĊenja ponuda, kao i dodatnu
dokumentaciju u tu svrhu.
Zainteresirani ponuĊaĉi mogu u tu svrhu, u pismenoj formi, od Radiotelevizije Bosne i
Hercegovine traţiti pojašnjenjc tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije
isteka roka predviĊenog za dostavljanje ponuda, tj. do 29. 10. 2010. godine, putem faksa br.
033/455-148 ili putem e-maila: ergin.osmic@bhrt.ba sa naznakom: "Za Komisiju za nabavku
roba i usluga".
Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena pokaţe pretjerano niskom, Radiotelevizija Bosne i
Hercegovine će od ponuĊaĉa pismeno zahtijevati da opravda ponuĊenu cijenu. Ako ponuĊaĉ
ne pruţi zadovoljavajuće opravdanje, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ima pravo da
odbaci ponudu.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovome
obavještenju o nabavci.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo da prekine-otkaţe postupak dodjele
ugovora iz razloga-sluĉaja navedenih u Zakonu o javnim nabavkama, o ĉemu će se objaviti
obavještenje o otkazivanju.
Tekst obavještenja objavljen je u "Sluţbenom glasniku BiH" i na web stranici javnih nabavki:
www.sluzbenilist.ba, kao i na web stranici Radiotelevizije Bosne i Hercegovine: www.bhrt.ba.
(1-11-14890-10)
11 - JANAB
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Osmić Ergin
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200351290009
Telefon: 033/454-805
Fax: 033/455-148
E-mail: ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa: www.bhrt.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Ugovor o nabavci nafte i naftnih derivata
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
62/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ugovor o nabavci nafte i naftnih derivata za potrebe BHRT-a
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo
te objekti BHRT-a na Vlašiću, Tušnici i Lisinu
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Uz ponudu se dostavlja izjava dobavljaĉa da će, u sluĉaju dobijanja ugovora, ugovornom
organu dostaviti garanciju za izvršenje ugovora sa rokom vaţnosti: period vaţenja ugovora +
30 (trideset) dana.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. uvjerenje nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije niti da je
nad istim obavljen postupak steĉaja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca);
2. uvjerenje nadleţnog organa da se nad pravnim licem ili odgovornim licem u pravnom licu
- ponuĊaĉem ne vodi postupak za privredni prestup, niti je osuĊen u sudskom postupku za
privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude (ne
starije od tri mjeseca);
3. uvjerenje nadleţnih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno
osiguranje (ne starije od tri mjeseca);
4. uvjerenje nadleţnog organa o uredno izmirenim poreskim obavezama utvrĊenim
zakonom (ne starije od tri mjeseca);
5. potvrda Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje o uredno izmirenim obavezama po
indirektnim porezima (ne starija od tri mjeseca) ili, ukoliko firma nije obveznik PDV-a, potvrda
UINO o toj ĉinjenici;
6. izjava ponuĊaĉa da mu je poznato da u sluĉaju da propusti dostaviti ili dostavi pogrešnu
informaciju na traţenje ugovornog organa, ponuda će mu biti odbijena;
7. izjava ponuĊaĉa da je upoznat da će ponuda biti odbijena ukoliko ponuĊaĉ nije bio
uspješan u izvršavanju bilo kojeg ugovora sklopljenog sa ugovornim organom u protekle tri
godine u odnosu na vrijeme objave ovog obavještenja.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija kako slijedi:
1.
ponuĊena cijena
75%
2.
naĉin i uvjeti plaćanja
25%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti na osnovu pismenog zahtjeva dobavljaĉa
dostavljenog ugovornom organu faksom, elektronskom poštom, liĉno ili na neki drugi naĉin.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se mogu dostaviti na bilo kojem od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od datuma krajnjeg roka za podnošenju ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine u 12,15 sati
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se, sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude (cijena, naĉin i uvjeti
plaćanja, te izjava o roku isporuke), dostavljaju u 3 (tri) primjerka, i to u originalu i dvije
fotokopije. Prateću dokumentaciju uz ponudu, obaveznu po ĉl.. 22-26. Zakona o javnim
nabavkama BiH, ponuĊaĉ treba dostaviti u jednom primjerku, i to u fotokopiji.
Tenderska dokumentacija će se moći dobiti iskljuĉivo na osnovu pismenog zahtjeva
ponuĊaĉa dostavljenog ugovornom organu faksom, elektronskom poštom ili liĉno. Tenderska
dokumentacija će se moći preuzeti elektronskom poštom ili liĉno. Za tendersku
dokumentaciju kontaktirati Osmić Ergina na tel. 033/454-805, mob. 061/484-770, faks
033/455-148 ili na e-mail: ergin.osmic@bhrt.ba.
Zatvorene i zapeĉaćene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sa jasno uoĉljivom
naznakom: "Ponuda za javno nadmetanje za isporuku nafte i naftnih derivata - Ne otvaraj"
dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine
najkasnije do roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
Sve ponude koje pristignu nakon naznaĉenog roka, bez obzira kada su poslate, neće biti
uzete u razmatranje.
Samo oni ponuĊaĉi koji pismenim putem zatraţe tendersku dokumentaciju moći će podnijeti
svoje ponude.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo naknadnog pismenog traţenja dodatnih
informacija u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poreĊenja ponuda, kao i dodatnu
dokumentaciju u tu svrhu.
Zainteresirani ponuĊaĉi mogu, u pismenoj formi, od Radiotelevizije Bosne i Hercegovine
traţiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka
predviĊenog za dostavljanje ponuda, tj. do 1. 11. 2010. godine, putem faksa broj 033/455148 ili putem e-maila: ergin.osmic@bhrt.ba sa naznakom: "Za Komisiju za nabavku roba i
usluga."
Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena pokaţe pretjerano niskom, Radiotelevizija Bosne i
Hercegovine će od ponuĊaĉa pismeno zahtijevati da opravda ponuĊenu cijenu. Ako ponuĊaĉ
ne pruţi zadovoljavajuće opravdanje, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ima pravo da
odbaci ponudu.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovome
obavještenju o nabavci.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo da prekine - otkaţe postupak dodjele
ugovora iz razloga - sluĉaja navedenih u Zakonu o javnim nabavkama, o ĉemu će se objaviti
obavještenje o otkazivanju.
Tekst obavještenja objavljen je u "Sluţbenom glasniku BiH" i na web stranici javnih nabavki:
www.sluzbenilist.ba. kao i na web stranici Radiotelevizije Bosne i Hercegovine: www.bhrt.ba.
(1-11-14893-10)
11 - JANAB
PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ RS AD
BANJALUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 35/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka
Adresa: Kralja Petra I KaraĊorĊevića 93
Poštanski broj: 78000
Grad: Banjaluka
Identifikacioni broj: 1878182
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Preduzeće za poštanski saobraćaj RS a.d. Banjaluka
Kralja Petra I KaraĊorĊevića 93, Banjaluka
Telefon: 051/246-037, faks 051/215-570;
Kontakt osoba: Komljenović Rajko
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.2.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Nabavka obrazaca za PTT manipulaciju
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 1.-4364/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ugovor o nabavci obrazaca za PTT manipulaciju
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Okvirne koliĉine su navedene u TD
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Glavni magacin Pošta Srpske, Kralja Petra I KaraĊorĊevića 93, Banjaluka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Godinu dana, sukcesivna isporuka na osnovu pojedinaĉnih narudţbi Ugovornog organa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne traţi se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne traţi se
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uslovi navedeni u ĉlanu 23. stav 1 taĉka a), b) c), d), e), f), g) ZJN BiH (detaljno navedeni u
TD)
Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima prema zemlji porijekla
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivan bilans uspjeha za 2009. godinu
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti svaki radni dan od 8,00 ĉasova do 15,00 ĉasova u
Sluţbi za logistiku, Kralja Petra I KaraĊorĊevića 93, Banjaluka. Novĉana naknada za
tendersku dokumentaciju je 100,00 KM i moţe se uplatili liĉno na blagajni Preduzeća ili na
Ţiro-raĉun broj 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke, Bljeljina.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Datum: 8. 11. 2010. godine do 10,30 ĉasova
Mjesto: Pošte Srpske, Petra I KaraĊorĊevića br. 93, Banjaluka
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Datum 8. 11. 2010. godine u 11,00 ĉasova
Mjesto: Pošte Srpske, Petra I KaraĊorĊevića 93, u sali namijenjenoj za otvaranje ponuda.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati odreĊeni ponuĊaĉi da u toku razmatranja
ponuda, a prije donošenja konaĉne odluke o izboru najpovoljljnije ponude daju dodatne
informacije u vezi dostavljanja ponude.
Rok isporuke maksimalno 15 dana od ispostavljanja narudţbenice.
Uslovi i naĉin plaćanja minimalno 15 dana po isporuci.
(1-11-14902-10)
11 - JANAB
JP BH POŠTA DOO SARAJEVO
CENTAR POŠTA TUZLA
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10.3-6037-1/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
Centar pošta Tuzla
Kontakt osoba: Šefik Šarić
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4200682210455
Telefon: 035/316-961; 061/899-433
Fax: 035/251-761
E-mail: sefiks@bhp.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci i isporuci teĉnih goriva za motorna vozila i dvotaktol ulja za mopede Centra
pošta Tuzla
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i isporuka teĉnih goriva za motorna vozila i dvotaktol ulja za mopede Centra pošta
Tuzla po lotovima
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Precizirano u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Benzinske pumpe ponuĊaĉa na lokacijama-lotovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
1. 1. do 31. 12. 2011. godine, sa mogućnošću zakljuĉenja okvirnog sporazuma u trajanju do
tri godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da će dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 10% vrijednosti ugovora i
ostalim uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji (samo za Lot 7 Tuzla).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od sluĉajeva
navedenih u ĉl. 23. Zakona o javnim nabavkama, na naĉin i u formi kako je to naznaĉeno u
tenderskoj dokumentaciji.
Dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Potvrda poslovne banke ponuĊaĉa o bonitetu firme (potvrda da u zadnjih 6 (šest) mjeseci
raĉun firme ponuĊaĉa nije bio blokiran)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Precizirano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 4. 11. 2010. godine uz prilog pismenog zahtjeva, kopiju uplatnice i
kopije uvjerenja o registraciji PDV obveznika.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
15. 11. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija vaţenja ponude mora da glasi na period od 90 dana nakon krajnjeg roka za
podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
15. 11. 2010. godine u 10,00 ĉasova i 30 minuta
Centar pošta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29, 75000 Tuzla (III sprat, br. 316 - sala za
sastanke)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe dobiti na Protokolu Centra pošta Tuzla, Aleja Alije
Izetbegovića 29, Tuzla, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 30,00 KM u koji je uraĉunat
PDV. Plaćanje je potrebno izvršiti na raĉun broj 1321000188010161 kod NLB Tuzlanska
banka d.d. Tuzla, u korist "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo - Centar pošta Tuzla, uz naznaku:
"Tenderska dokumentacija za nabavku teĉnih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede CP
Tuzla".
PonuĊaĉ je duţan prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice,
dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika.
PonuĊaĉi koji su sudjelovali u prethodnom postupku mogu besplatno preuzeti tendersku
dokumentaciju, uz prilog pismenog zahtjeva.
Zapeĉaćenu ponudu sa punom adresom ponuĊaĉa sa naznakom "Ponuda za nabavku goriva
za motorna vozila CP Tuzla - NE OTVARAJ" , dostaviti na protokol ugovornog organa ili
preporuĉenom poštom na adresu: "Centar pošta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29, 75000
Tuzla, najkasnije do roka navedenog u taĉki IV.6. U obzir će se uzeti ponude koje stignu na
protokol ugovornog organa najkasnije do 15. 11. 2010. godine do 10,00 sati.
Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol, u
navednom roku, bez obzira kada su poslane, neće se razmatrati i bit će vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Centra pošta Tuzla, Aleja Alije
Izetbegovića 29, 75000 Tuzla (III sprat, br. 316 - sala za sastanke), dana 15. 11. 2010.
godine u 10,30 sati.
Javnom otvaranju ponuda moţe prisustvovati po jedan ovlašteni predstavnik ponuĊaĉa.
O rezultatima otvorenog postupka ponuĊaĉi će biti naknadno obaviješteni.
Ugovorni organ zadrţava pravo naknadnog pismenog traţenja dodatnih informacija u cilju
olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poreĊenja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu
svrhu u skladu sa ĉlanom 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH
("Sluţbeni glasnik BiH", broj 3/05).
Zainteresovani ponuĊaĉi mogu u pismenoj formi od Centra pošta Tuzla traţiti pojašnjenje
tenderske dokumentacije najkasnije do 4. 11. 2010. godine putem faxa broj 035/251-761, sa
naznakom za "Komisiju za provoĊenje postupka nabavke teĉnih goriva za motorna vozila i
dvotaktol ulja za mopede CP Tuzla".
Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena pokaţe neprirodno niskom ugovorni organ moţe od
ponuĊaĉa pismeno zahtijevati da opravda ponuĊenu cijenu. Ako ponuĊaĉ ne pruţi
zadovoljavajuće opravdanje ugovorni organ ima pravo da odbaci ponudu.
Centar pošta Tuzla ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovom obavještenju o
nabavci.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prekine-otkaţe postupak dodjele ugovora iz razlogasluĉajeva navedenih u u ĉlanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH o ĉemu će objaviti
obavještenje o otkazivanju.
Tekst obavještenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Sluţbenom glasniku BiH" od 11. 10.
2010. godine, na web stranici www.bhp.ba i web stranici javnih nabavki
www.javnenabavke.ba.
(1-11-14904-10)
11 - JANAB
HRVATSKA POŠTA DOO MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ D-01-4403-2/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Ljubo Vujica
Adresa: Tvrtka Miloša bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270280004
Telefon: 036/445-080
Fax: 036/445-053
E-mail: ljubo.vujica@post.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. (ured protokola br. 31)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o nabavi softverskog rješenja D-01-4403-2/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu softverskog rješenja - aplikacija prodaje osiguranja
za potrebe HP d.o.o. Mostar
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Sukladno TD
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sukladno TD
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
60 kalendarskih dana od zakljuĉivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 5% od vrijednosti ponude
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 10% od vrijednosti ugovora
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Kao u TD
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kao u TD
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Kao u TD
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Kao u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Primijenit će se kriterij najniţe cijene tehniĉki zadovoljavajuće ponude.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Radnim danima od 08 do 16 sati na adresi ugovornog tijela, ured protokola br. 31 uz
predoĉenje dokaza o uplati novĉane naknade u iznosu od 50,00 KM po lotu na Ţiroraĉun broj
3381002202006334 kod UniCredit Bank d.d. Mostar, s naznakom za: Uplata za troškove
tenderske dokumentacije D-01-4403-2/10
Za inozemne ponuditelje otkup tenderske dokumentacije iznosi 25 eura, a uplatu izvršiti na:
UniCredit bank d.d. Mostar
SWIFT CODE: UNCRBA22
IBAN: BA393380604816993173
ACCOUNT EUR: 7100-48-06-16993-1
Ponuditelji su uz uplatnicu duţni dostaviti podatke: naziv tvrtke, toĉna adresa, broj telefona,
ID broj i PDV broj (ako je registrirani PDV obveznik).
Ponuditelji koji nisu u mogućnosti preuzeti dokumentaciju osobno duţni su na adresu
ugovornog tijela poslati pismeni zahtjev sa svim gore navedenim podacima i kopiju dokaza o
uplati naknade nakon ĉega će im dokumentacija biti poslana poštom.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se dostavljaju u jednoj zapeĉaćenoj omotnici na adresu ugovornog tijela s naznakom
"NE OTVARAJ, PONUDA ZA NABAVU USLUGE SOFTVERSKOG RJEŠENJA APLIKACIJA PRODAJE OSIGURANJA ZA HRVATSKU POŠTU d.o.o. MOSTAR". U obzir će
se uzeti ponude koje stignu do 9. 11. 2010. godine do 12,00 sati.
Ponude koje stignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i neotvorene će biti
vraćene ponuĊaĉu.
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
9. 11. 2010. u 12,05. sati, HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija za ispunjenje uvjeta precizirana u TD
(1-11-14916-10)
11 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA ZENIĈKO-DOBOJSKOG
KANTONA
ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeniĉko-dobojskog kantona
Kontakt osoba: Mustafa Dizdarević, Kalĉo Nafisa
Adresa: Trg BiH 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218294630007
Telefon: 032/246-445
Fax: 032/406-218
E-mail: mupzdk@mupzdk.gov.ba
Internet adresa: www.mupzdk.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Trg BiH 6, Zenica - Odsjek za komercijalne poslove
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Trg BiH 6, Zenica ili Pisarnica IV sprat MUP-a u sjedištu
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka tonera
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
MUP ZE-DO kantona - sjedište
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do kraja 31. 12. 2012. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u standardnoj tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 90%
2)
garantni rok
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 8. 11. 2010. godine do 10,30 sati.Novĉana naknada za izuzimanje
tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM.
Tenderska dokumentacija moţe se pruzeti u Odsjeku za komercijalne poslove MUP-a u
sjedištu. Uplata tenderske dokumentacije vrši se kod IK banka Zenica, transakcijski raĉun
broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722 612, općina 103, budţetska organizacija:
1501001, svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona).
Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - Nabavka tonera - NE
OTVARATI, dostavljaju se liĉno na protokol, na IV spratu MUP-a u sjedištu, ili putem pošte
na adresu MUP ZE-DO KANIONA, Trg BiH 6, Zenica.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 11, 30 sati
Trg BiH 6, Zenica
(1-11-14917-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar
Kontakt osoba: Bobeta Selena
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88104
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4200211100056
PDV broj: 200211100005
Telefon: 036/510-319
Fax: 036/551-006
E-mail: Selena.bobeta@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka nedostajućeg materijala za PM i OSP:
Ram sa metalnim poklopcem laki 75x75 35 kom.
Ram sa metalnim poklopcem teški 85x85 38 kom.
Ram sa dva metalna poklopca laki 85x85x160 28 kom.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa za
nabavku:
Nabavka nedostajućeg materijala za PM i OSP:
Ram sa metalnim poklopcem laki 75x75 35 kom.
Ram sa metalnim poklopcem teški 85x85 38 kom.
Ram sa dva metalna poklopca laki 85x85x160 28 kom.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto isporuke je skladište BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcije Mostar na adresi Sjeverni
logor bb, Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registravani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuĊaĉa koji su iskljuĉeni iz prava
sudjelovanja u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ĉlanom 23. ZJN
("Sluţbeni glasnik BiH", br. 49/04), što ponuĊaĉi dokazuju ovjerenom validnom
dokumentacijom, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u zadnja tri mjeseca.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da je ponuĊaĉ imao uspješnu saradnju u izvedbi najmanje dva ista ili sliĉna posla ĉiji su
karakter i kompleksnost isti ili sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor minimalne
vrijednosti pojedinaĉnog posla 2.000,00 KM u posljednje tri godine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se dobiti na protokolu Direkcije Mostar, na adresi Sjeverni
logor bb, Mostar, bez novĉane naknade svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 ili na faks
036/551-006, sa naznakom "za tendersku dokumentaciju 13.3.7.5-1469-20/2010"
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sva korespondencija izmeĊu ponuĊaĉa i Direkcije Mostar bit će razmijenjena na jednom od
sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 9,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana otvaranja ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar,
Braće Fejića bb, Mostar, velika sala I sprat, 9. 11. 2010. godine u 09 sati i 15 minuta. Javnom
otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, na osnovu pismenog
ovlaštenja. Neblagovremene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
(1-11-14920-10)
11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar
Kontakt osoba: Bobeta Selena
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88104
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4200211100056
PDV broj: 200211100005
Telefon: 036/510-319
Fax: 036/551-006
E-mail: Selena.bobeta@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Opremanje prostora za Telecom centar Ĉapljina
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa za
nabavku namještaja za Telecom centar Ĉapljina.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto isporuke je Telecom centar Ĉapljina BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcije Mostar u
Ĉapljini.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuĊaĉa koji su iskljuĉeni iz prava
sudjelovanja u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ĉlanom 23. ZJN
("Sluţbeni glasnik BiH", br. 49/04), što ponuĊaĉi dokazuju ovjerenom validnom
dokumentacijom, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u zadnja tri mjeseca
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da je ponuĊaĉ imao uspješnu saradnju u izvedbi najmanje dva ista ili sliĉna posla ĉiji su
karakter i kompleksnost isti ili sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor minimalne
vrijednosti pojedinaĉnog posla 5.000,00 KM u posljednje tri godine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se dobiti na protokolu Direkcije Mostar, na adresi Sjeverni
logor bb, Mostar, bez novĉane naknade svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 ili na faks
036/551-006, sa naznakom "za tendersku dokumentaciju 13.3.7.5-2845-2/2010"
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sva korespondencija izmeĊu ponuĊaĉa i Direkcije Mostar bit će razmijenjena na jednom od
sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana otvaranja ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar,
Braće Fejića bb, Mostar, velika sala I sprat, 10. 11. 2010. godine u 12 sati i 15 minuta.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, na osnovu
pismenog ovlaštenja. Neblagovremene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
(1-11-14923-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Irma Dajdţić, predsjedavajući Komisije
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-775
Fax: 033/751-759
E-mail: e.cokoja@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 01-2-55-P/2010, Isporuka opreme i izvoĊenje usluga za proširenje postojećih
sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) uĉinskim linijskim rastavljaĉima (ULR) i
trafostanicama (TS) 10/0,4 kV sa MODBUS/MDLC komunikacionim protokolom
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka opreme i izvoĊenje usluga za proširenje postojećih sistema daljinskog nadzora i
upravljanja (SDNiU) uĉinskim linijskim rastavljaĉima (ULR) i trafostanicama (TS) 10/0,4 kV sa
MODBUS/MDLC komunikacionim protokolom
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji iz Aneksa 5 tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
ED Tuzla, ED Zenica, ED Bihać, ED Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U danima
Isporuka opreme - 60 dana od dana potpisivanja ugovora
Montaţa i puštanje u rad-30 dana od dana uvoĊenja u posao
Probni rad u trajanju od 30 dana od završetka radova na montaţi i puštanju u rad
Izrada projekta izvedenog stanja u roku do 30 dana od dana puštanja u rad
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ponudu mora iznositi 1,5% ponudbene vrijednosti (bez uraĉunatog PDV-a), a
minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude
manji od 2.000,00 KM sa rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 (trideset) dana raĉunajući od
krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti od 120 dana od dana otvaranja ponude
tj. opcija ponude plus 30 dana
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava kojom se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje
posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- da ekonomsko finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora u
skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije,
- da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno
objave tendera u "Sluţbenom glasniku BiH"
- ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 700.000 KM, a ako je dobavljaĉ
registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od godine 350.000 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- ponuĊaĉ je duţan dostaviti spisak radnika koji su certificirani za montaţu ponuĊene
telemetrijske i komunikacione opreme koja je predmet isporuke ovog predmeta;
- ponuĊaĉ je duţan dostaviti spisak radnika koji su certilicirani za montaţu indikatora kvara
Sipronika KI20 UI LOK20M;
- ponuĊaĉ je duţan dostaviti spisak radnika koji su certificirani za rad na NI lookout SCADA
softveru;
-
pisma autorizacije proizvoĊaĉa opreme za isporuku i servisiranje ponuĊene opreme.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 8. 11. 2010. godine, uz dostavu zahtjeva za dostavu tenderske
dokumentacije sa navedenom kontakt osobom, telefonom, faksom.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM
U cijenu je uraĉunat PDV.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske
dokumentacije za Tender broj 01-2-55-P/2010, Isporuka opreme i izvoĊenje usluga za
proširenje postojećih sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) uĉinskim linijskim
rastavljaĉima (ULR) i trafostanicama (TS) 10/0,4 kV sa MODBUS/MDLC komunikacionim
protokolom.
IBAN CODE: BA391610600000043340.
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our....).
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na raĉun
broj 3389002208088319 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije.
Tender: 01-2-55-P/2010, Isporuka opreme i izvoĊenje usluga za proširenje postojećih
sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) uĉinskim linijskim rastavljaĉima (ULR) i
trafostanicama (TS) 10/0,4 kV sa MODBUS/MDLC komunikacionim protokolom.
PonuĊaĉi koji su izvršili uplatu prilikom prve objave za tender 01-2-55/10 nisu duţni ponovo
uplaćivati navedeni iznos.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 13,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 14,00 sati
Sarajevo, sala broj 145
(1-11-14938-10)
11 - JANAB
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" DOO
BOSANSKA KRUPA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa
Kontakt osoba: Mehmedović Rasim, dipl. ing. šum.
Adresa: Radniĉka bb
Poštanski broj: 77240
Grad: Bosanska Krupa
Identifikacioni broj: 4263074140004
Telefon: 037/473-670, 037/473-671
Fax: 037/473-670, 037/473-671
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1
Nabavka sjemena
LOT 2 Nabavka roba za kafe kuhinju i sredstava za higijenu
(ponovni oglas)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Nabavka sjemena
LOT 2 Sukcesivna nabavka roba za kafe kuhinju i sredstava
za higijenu
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1 Prema tehniĉkoj specifikaciji iz tenderske
dokumentacije
LOT 2 Prema tehniĉkoj specifikaciji iz tenderske
dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1
Na adresu ugovornog organa
LOT 2
Na adresu ugovornog organa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
LOT 1
U cijelosti
LOT 2 Sukcesivna isporuka roba u trajanju godinu dana od
dana potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
LOT 1 Nabavka sjemena
Kriterij - ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponude će se bodovati po potkriteriju:
-
cijena
70%
-
rok plaćanja
30%
LOT 2 Nabavka roba za kafe kuhinju i sredstava za higijenu
Kriterij - ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponude će se bodovati po potkriteriju:
-
cijena
80%
-
rok plaćanja
10%
-
rok isporuke
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 11. 10. 2010. godine
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 09:30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine sa poĉetkom u 10:30 sati u Direkciji ŠPD-a Bosanska Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o
nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminirana zbog formalno pravnih ili
suštinskih nedostataka.
2.
Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana.
3.
Dokumenti u ponudi trebaju biti oznaĉeni rednim brojem iz ovog sadrţaja ponude.
4. Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti na naznaĉenoj adresi uz dokaz o uplati
40,00 KM po svakom lotu sa uraĉunatim PDV-om na raĉun broj 1610350014130032 kod
RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo. PonuĊaĉ je duţan uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju
uvjerenja o registraciji PDV obveznika.
5. PonuĊaĉ je duţan ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu
i na istoj jasno naznaĉiti obavještenje o nabavci sa brojem povodom kojeg se prijavljuje kao i
broj lota na koji se prijavljuje. PonuĊaĉ moţe više posebno zapakovanih lotova staviti u jednu
zajedniĉku kovertu na kojoj će naznaĉiti koje sve lotove sadrţi koverta.
6. U sluĉaju da ponuĊaĉ podnosi ponudu na više lotova, dovoljno je pri jednom lotu
dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i
za druge lotove dok u tim drugim lotovima dostavlja obiĉne fotokopije sa naznakom lota u
kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije.
7. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovom obavještenju o
javnoj nabavci.
(1-11-14939-10)
11 - JANAB
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica
Kontakt osoba: prim. dr. Petrušić-Kafedţić Alma
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218136720007
Telefon: 032/409-247
Fax: 032/405-534
E-mail: j-nabavke@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod 5.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod 5.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak za prikupljanej ponuda za izbor najpovoljnijih ponuĊaĉa za nabavku
medicinskog materijala za potrebe Sluţbe za transfuziju krvi u Kantonalnoj bolnici Zenica
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Reagensi za potrebe imunohematologije i imunologije
LOT 2 Vreĉice i filteri za krv
LOT 3 ID kartice za aparat proizvoĊaĉa DIA-HEM
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
UtvrĊena u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kantonalna bolnica Zenica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove, vrednovanje i izbor
najpovoljnije ponude vršiti na osnovu cjelokupne ponude za svaki lot.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
12 mjeseci od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu je obavezno dostavljanje pootvrde o garanciji za ozbiljnost ponude u iznosu od
2.000,00 KM na raĉun Bolnice za cjelokupan tender bez obzira na broj ponuĊenih lotova,
odnosno grupa.
Garancija za ponudu će biti realizovana u sluĉajevima navedenim u ĉlanu 16. stav 3. UPZ.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ će
u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije, u skladu sa ĉlanom 18. UPZ.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponuĊaĉ je duţan garanciju u vrijednosti od 7%
iznosa po ugovoru koji se potpisuje, ukoliko je ugovorna suma veća od 10.000,00 KM
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Povrat iznosa garancije za dobro izvršenje posla će se obaviti u skladu sa ĉlanom 19. UPZ i
odredbama ugovora u kojem će se detaljnije regulisati prava i obaveze izmeĊu ponuĊaĉa i
ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije će se izvršiti u roku od 10 dana
nakon isteka ugovora na koji je zakljuĉen ugovor.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće do 90%
2)
uslovi plaćanja
uĉešće do 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti nakon objave obavještenja o nabavci.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM+PDV.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ne
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 12,00 sati
Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan
od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na raĉun Bolnice broj 141-801-00098506-97 kod
Bosna Bank International d.d. Sarajevo-Filijala Zenica ili na blagajni Bolnice uz napomenu:
tenderska dokumentacija za tender 11-13/10 Sredstva uplaćena za troškove tendera se ne
vraćaju ponuĊaĉu.
Na nalogu za uplatu obavezno navesti PDV broj i adresu ponuĊaĉa.
2. Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vrši na isti raĉun uz napomenu: "Uplata
garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-13/10".
(1-11-14953-10)
11 - JANAB
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica
Kontakt osoba: Dervišević dr. Senad
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218136720007
Telefon: 032/405-133
Fax: 032/405-534
E-mail: j-nabavke01@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod 5.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod 5.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka medicinske opreme za onkološku hirurgiju
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabavka elektrohirurške platforme
LOT 2 Nabavka ekartera za gornji abdomen
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
UtvrĊena u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kantonalna bolnica Zenica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do ugovorene isporuke i ugradnje opreme
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Garancija za ozbiljnost ponude iznosi 2.000,00 KM.
Garancija za ponudu će biti realizovana u sluĉajevima navedenim u ĉlanu 16. stav 3. UPZ.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ će
u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije u skladu sa ĉlanom 18. UPZ.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponuĊaĉ je duţan dostaviti garanciju u vrijednosti od
7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Povrat iznosa garancije za dobro izvršenje posla će se obaviti u skladu sa ĉlanom 19. UPZ i
odredbama ugovora u kojem će se detaljnije regulisati prava i obaveze izmeĊu ponuĊaĉa i
ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije će se izvršiti u roku od 10 dana
nakon isteka roka na koji je zakljuĉen ugovor.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda kriteriji utvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji
a)
cijena
ĉija je vrijednost
b)
uslovi plaćanja
90%
ĉija je vrijednost do 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Ne
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 15 dana.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 25,00 KM po lotu
+PDV.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ne
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. god. u 12,00 sati
Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan
od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na raĉun Bolnice broj 141-801-00098506-97 kod
Bosna Bank International d.d. Sarajevo - Filijala Zenica. Na nalogu za uplatu obavezno
navesti PDV broj uz napomenu: "Tenderska dokumentacija za tender 11-15/10". Sredstva
uplaćena za troškove tendera se ne vraćaju ponuĊaĉu.
2. Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vrši na isti raĉun uz napomenu: "Uplata
garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-15/10."
(1-11-14954-10)
11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Predrag \ukić
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 4400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-382 ili 771-516
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak broj 78/10 - Nabavka rezervnih dijelova za kompresore
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Otvoreni postupak broj 78/10 - Nabavka rezervnih dijelova za kompresore
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište Termoelektrane
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji za predmetne poslove - ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski
registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivan bilans uspjeha za 2009. godinu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi po ĉlanu 26. ZJN BiH detaqno obrazloţeno u tenderskom dokumentu
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1.
cijena
uĉešće 100%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti ODMAH
Novĉana naknada za iskup tenderske dokumentacije se naplaćuje u iznosu od 117,00 KM sa
uraĉunatim PDV-om.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika naroda BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
11. 11. 2010. do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
11. 11. 2010. u 11,00 ĉasova
Rudnik i TE a.d. Ugqevik"
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak
Tender broj 78/10 - Nabavka rezervnih dijelova za kompresore - ne otvaraj". Na koverti
obavezno naznaĉiti ime ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom
ugovornom organu. Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva
dostavqenom ugovornom organu po dostavqenom predraĉunu od strane ugovornog organa.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sqedeće raĉune:
U KM 55500100000074-38
Nova banka Bijeqina
Na devizni raĉun
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a (ACCOUNT
WITH INST.) 936 2419 00
Nova banka AD BIJELJINA
SWIFT: NOBIBA22
FIELD 59a
(BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Predrag \ukić
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Telefon: 055/774-281
Faks: 774-382 ili 771-516
(1-11-14959-10)
11 - JANAB
RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik AD Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Jovan Perić i Miloš Krakić
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 4400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/774-382 ili 771-516
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoren postupak broj 88/10, Nabavka bezalkoholnih pića za potrebe sluţbe ishrane
radnika.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka bezalkoholnih pića za potrebe sluţbe ishrane radnika.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Skladište ishrane radnika
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2% od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji za predmetne poslove-ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski
registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pozitivan bilans uspjeha za 2009. godinu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokaz po ĉlanu 26. ZJN BiH detaqno obrazloţeno u tenderskom dokumentu
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1)
cijena
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Da
Moţe se obezbijediti odmah.
Novĉana naknada za iskup tenderske dokumentacije sa uraĉunatim PDV-om iznosi 117,00
KM
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika naroda BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
"Rudnik i TE" AD Ugqevik,
9. 11. 2010. godine u 11,00 ĉasova
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak
Tender broj 88/10. Nabavka bezalkoholnih pića za potrebe sluţbe ishrane radnika - ne
otvaraj". Na koverti obavezno naznaĉiti ime ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom
ugovornom organu. Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva
dostavljenom ugovornom organu po dostavqenom predraĉunu od strane ugovornog organa.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na slijedeće raĉune:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeqina
Na devizni raĉun
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a (ACCOUNT
WITH INST.) 936 2419 00
Nova banka AD BIJELJINA
SWIFT: NOBIBA 22
FIELD 59
(BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA
ZDP UGLJEVIK
UGLJEVIK 76330
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Jovan Perić i Miloš Krakić
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Telefon: 055/774-281
Faks: 771-382 ili 771-183
(1-11-14960-10)
11 - JANAB
MUP KANTONA SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba za pravna pitanja: Polimac Samir, za komercijalne elemente: Vlaĉić Sabina,
Škobalj Semir, Kurtić Ismail i Mešić Amela; za tehniĉka pitanja: Paĉariz Enver
Adresa: La Benevolencija 16
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200220350006
Telefon: 033/286-912 za pravna pitanja; 033/286-940 za komercijalne elemente, 033/286952 za tehniĉke elemente
Fax: 033/655-917
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Zmaja od Bosne 9, soba 14
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Zmaja od Bosne 9, soba 14
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
La Benevolencije broj 16
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka terenskih motornih vozila civilna kom. 4
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka terenskih motornih vozila civilna kom. 4
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkim karakteristikama i koliĉinama datim u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
MUP Kantona Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Rok iz ponude
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. Dokazi ponuĊaĉa da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u
smislu odredbi u ĉlanu 23. stav (1) taĉke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04). Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji
od 3 (tri) mjeseca. Detaljno pojašnjeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1. ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima
koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni ponovni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Izbor dobavljaĉa i dodjela ugovora vršit će se kao ekonomski najpovoljnija ponuda uz
primjenu kriterija:
1.
cijena
80%
2.
rok isporuke proizvoda
3.
garantni rok za isporuĉene proizvode
4.
uslovi i naĉin plaćanja
10%
5%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponudioci mogu podići u MUP-u Kantona
Sarajevo, Sektor za podršku, soba broj 14, ulica Zmaja od Bosne broj 9. Novĉana naknada
za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM (ponuĊaĉi koji su uĉestvovali u prethodnom
postupku su osloboĊeni plaćanja).
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici koji su sluţbeni u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije, na kojima će ĉitko napisati:
ORIGINAL PONUDA I KOPIJA PONUDA. Ponuda i kopije sa peĉatom i potpisom trebaju biti
zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati
sljedeće rijeĉi: Ponuda za nabavku terenskih vozila -civilna - ne otvarati do 15. 11. 2010.
godine do 14,00 sati. Ponude dostavljati na adresu La Benevolencija br 16, 71000 Sarajevo
(pisarnica) "Komisija za javne nabavke terenskih vozila". U obzir će se uzeti ponude koje
stignu najkasnije do 15. 11. 2010. godine do 13,00 sati (liĉno ili poštom).
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
15. 11. 2010. godine u 14,00 sati
Zmaja od Bosne 9, sala Jedinice za saobraćaj.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati po jedan predstavnik ponuĊaĉa, samo na osnovu
pismenog ovlaštenja.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na raĉun broj 338 000 22 100 19263, depozitni raĉun
Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, budţetska organizacija 1701001, općina 077).
(1-11-14966-10)
11 - JANAB
MUP KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Za pravna pitanja: Polimac Samir, za komercijalne elemente: Idrizović
Senada, za tehniĉke elemente: Klisara @eljko, za distribuciju tenderske dokumentacije:
Sektor za podršku MUP-a Kantona Sarajevo
Adresa: La Benevolencija 16
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200220350006
Telefon: 033/286-912 za pravna pitanja; 033/286-821 za komercijalne elemente, 033/286744 - za tehniĉke elemente
Fax: 033/653-584
Internet adresa: www.mupks.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
MUP Kantona Sarajevo, Zmaja od bosne 9, "Komisija za javnu nabavku putniĉkog motornog
vozila"
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
MUP Kantona Sarajevo, Sektor za podršku, Zmaja od Bosne 9, 71000 Sarajevo
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
MUP Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije 16, Komisija za javnu nabavku putniĉkog
motornog vozila
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka putniĉkog motornog vozila
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Putniĉko motorno vozilo 1 komad
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Jedno putniĉko motorno vozilo, prema tehniĉkim karakteristikama datim u tenderskoj
dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
MUP Kantona Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Rok iz ponude
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. Dokazi ponuĊaĉa da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u
smislu odredbi u ĉlanu 23. stav (1) taĉke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,
12/09, 81/09 i 60/10). Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Detaljno
pojašnjeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1. ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim
prilozima.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Izbor dobavljaĉa i dodjela ugovora vršit će se kao ekonomski najpovoljnija ponuda koja
zadovoljava karakteristike vozila date u tenderskoj dokumentaciji, uz korištenje kriterija i to:
1.
cijena
80%
2.
rok isporuke
3.
garantni rok za isporuĉeni proizvod
4.
uslovi i naĉin plaćanja
10%
5%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponudioci mogu podići u MUP-u Kantona
Sarajevo, Sektor za podršku, ulica Zmaja od Bosne broj 9. Novĉana naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici koji su sluţbeni u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije, na kojima će ĉitko napisati:
ORIGINAL PONUDA I KOPIJA PONUDA. Ponuda i kopije sa peĉatom i potpisom trebaju biti
zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati
sljedeće rijeĉi: "Ponuda za nabavku putniĉkog motornog vozila - ne otvarati". Ponude
dostavljati na adresu MUP Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije 16 , 71000 Sarajevo,
"Komisija za javnu nabavku putniĉkog motornog vozila", U obzir će se uzeti ponude koje
stignu najkasnije do 15. 11. 2010. godine do 15,00 sati (liĉno ili poštom preporuĉeno).
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
15. 11. 2010. godine u 16,15 sati
Zmaja od Bosne broj 9, zgrada Jedinice za saobraćaj.
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati po jedan predstavnik ponuĊaĉa, samo na osnovu
pismenog ovlaštenja.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na raĉun broj 338 000 22 100 19263, depozitni raĉun
Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, budţetska organizacija 1701001, općina 077).
(1-11-14967-10)
11 - JANAB
LUTRIJA BiH SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 175/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Lutrija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Nihad Foĉo
Adresa: Alije Isakovića 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200496180007
Telefon: 033/223-001
Fax: 033/223-001
E-mail: nihad.foco@lutrija-bih.ba
Internet adresa: www.lutrijabih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Obavještenje o javnoj nabavci otvoreni postupak broj 175/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Raĉunari i raĉunarska oprema za potrebe Lutrije BiH
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA
LOT 1 Personalni raĉunari
LOT 2 UPS ureĊaji, tastature i bar-code ĉitaĉi
LOT 3 Notebook raĉunan
LOT 4 Monitori i štampaĉi
Detaljna specifikacija je predstavljena u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Lutrija BiH, Mehmeda Spahe 11, 71000 Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova, ili sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Godinu dana
Zapoĉinje po potpisivanju ugovora, a završava izvršenjem ugovorenih obaveza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Podaci iz ĉlana 23. ZJN navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim prilozima.
Ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1. Da ponuĊaĉ ima aktivne bankovne raĉune.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1. Opis tehniĉke opremljenosti i osposobljenosti dobavljaĉa.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
80%
2)
rok isporuke od momenta narudţbe
10%
3)
garantni rok
5%
4)
naĉin i uslovi plaćanja
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH" broj 29 od 14. 4. 2009. godine) - 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti, uz zahtijev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaza o uplaćenom
iznosu za otkup tenderske dokumentacije, do 29. 10. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu.
Plaćanje unutar BiH (KM): Raiffeisen Bank, Danijela Ozme 3, broj raĉuna
1610000004520017
otkup tenderske dokumentacije 175/10
Plaćanje izvan BiH (EUR) : SWIFT ADRESA RZBABA2S
Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
IBAN CODE: BA391611000001228466
Adresa korisnika: Lutrija Bosne i Hercegovine
Alije Isakovića 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Otkup tenderske dokumentacije 175/10
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude moraju biti dostavljene na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 13,00 sati
Lutrija BiH, Alije Isakovića 1/III, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci,
poredane po redoslijedu koja su data u Odjeljka III. 5, 6, 7 i 8 kao i dokumente navedene u
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji, u
suprotnom ista će biti eliminisana zbog nekvalifikovanosti i neusklaĊenosti.
Ponude dostaviti u zapeĉaćenoj koverti poštom ili na protokol ugovornog organa, do roka
navedenog u taĉki IV.6. na adresu; LUTRIJA BiH, Alije Isakovića br. 1/IV, 71000 Sarajevo
BiH sa naznakom: "ZA JAVNU NABAVKU OTVORENI POSTUPAK BROJ 175/10 "NE
OTVARAJ".
(1-11-14968-10)
11 - JANAB
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 176/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Lutrija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Nihad Foĉo
Adresa: Alije Isakovića 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200496180007
Telefon: 033/223-001
Fax: 033/223-001
E-mail: nihad.foco@lutrija-bih.ba
Internet adresa: www.lutrijabih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Obavještenje o javnoj nabavci otvoreni postupak broj 176/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Štampanje i sukcesivna isporuka pomoćnih listića za loto i klaĊenje i termo rola za potrebe
Lutrije BiH
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1: 6.000.000 pomoćnih listića za loto i klaĊenje
dimenzija 152,40mm x 101,50 mm
LOT 2:
50.000 termo rola
Detaljna specifikacija je predstavljena u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Lutrija BiH
Mehmeda Spahe broj 11
71000 Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Dvije godine
Zapoĉinje po potpisivanju ugovora, i završava po isporuci naruĉenih koliĉina.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Podaci iz ĉlana 23. ZJN navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima.
Ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1. ovjerena kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2009. godinu. Ponude ponuĊaĉa koji
posluje sa gubitkom neće se uzeti u razmatranje.
2. izjava o ukupnom prometu dobavljaĉa u posljednje tri godine, ili od datuma registracije
ako je poĉeo sa radom kraćim od tri godine
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1.
opis tehniĉke opremljenosti i osposobljenosti dobavljaĉa
2. spisak angaţiranog tehniĉkog osoblja i tehniĉkih organa, bez obzira na to da li
neposredno pripadaju dobavljaĉu
3. dostaviti uzorke proizvoda koji su predmet javne nabavke, a ĉiju je vjerodostojnost
ponuĊaĉ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ bude zahtijevao
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
70%
2)
kvalitet za dostavu uzoraka
3)
rok isporuke od momenta narudţbe
4)
naĉin i uslovi plaćanja
15%
10%
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH" broj 29 od 14. 4. 2009. godine) - 10%.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti, uz zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaza o uplaćenom
iznosu za otkup tenderske dokumentacije, do 29. 10. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu.
Plaćanje unutar BiH (KM): Raiffeisen Bank, Danijela Ozme 3, broj raĉuna
1610000004520017
Otkup tenderske dokumentacije 176/10
Plaćanje izvan BiH (EUR) : SWIFT ADRESA RZBABA2S
Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
IBAN CODE: BA391611000001228466
Adresa korisnika: Lutrija Bosne i Hercegovine
Alije Isakovića 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Otkup tenderske dokumentacije 176/10
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude moraju biti dostavljene na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine u 13,00 sati
Lutrija BiH, Alije Isakovića 1/III, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci,
poredane po redosljedu koja su data u Odjeljku III. 5, 6, 7 i 8 kao i dokumente navedene u
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i o formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji, u
suprotnom ista će biti eliminisana zbog nekvalifikovanosti i neusklaĊenosti.
Ponude dostaviti u zapeĉaćenoj koverti poštom ili na protokol ugovornog organa, do roka
navedenog u taĉki IV.6. na adresu; LUTRIJA BiH, Alije Isakovića br. 1/IV, 71000 Sarajevo
BiH sa naznakom: "ZA JAVNU NABAVKU OTVORENI POSTUPAK BR. 176/10 "NE
OTVARAJ".
(1-11-14969-10)
11 - JANAB
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Tuzla
Kontakt osoba: Topalović dr. Blaško, specijalista epidemiolog
Adresa: Seadbega Kulovića 6
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209080250003
Telefon: 035/307-705
Fax: 035/257-467
E-mail: zavodzjz@bih.net.ba, zavodzjz2@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a zdravstvena ustanova
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o javnoj nabavci roba, usluga i radova broj 02-456-1/10 od 31. 5. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka vakcina protiv gripe za sezonu 2010/2011.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA
LOT 1 Vakcina protiv gripe za odrasle
LOT 2 Vakcina protiv gripe za djecu
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili oba lota.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Maksimalno 7 dana od dana potpisivanja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava ponuĊaĉa da će u sluĉaju dodjele ugovora, a prije poĉetka realizacije ugovora
obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla - ugovora u iznosu od
10% vrijednosti ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da nema smetnje za njihovo uĉešće u smislu odredbe ĉlana 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani relevantnim
profesionalnim ili trgovaĉkim registrima.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bankovna garancija za avansno plaćanje kao dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja
od profesionalnog rizika ukoliko ponuĊaĉ zahtijeva avansno plaćanje. Pozitivan finansijski
rezultat zakljuĉno sa 31. 12. 2009. godine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
1)
cijena
80%
2)
rok isporuke
10%
3)
rok plaćanja
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", 29/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u
"Sluţbenom glasniku BiH" u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo TK, ul. Seadbega
Kulovića br. 6, 75000 Tuzla, soba broj 9 u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM za jedan lot.
Plaćanje tenderske dokumentacije se vrši preko Ţiro-raĉuna broj 1321000309083330 kod
NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, sa naznakom za tendersku dokumentaciju.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za dostavljanje ponuda u Zavod je do 8. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana od dana otvaranja ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 8. 11. 2010. godine u prostorijama Zavoda u Tuzli
u ulici Seadbega Kulovića broj 6 u 13,00 sati.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuĊaĉa uz predoĉenje
pismenog ovlaštenja.
(1-11-14972-10)
11 - JANAB
AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUĈNO USAVRŠAVANJE KADROVA
MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Agencija za školovanje i struĉno usavršavanje kadrova
Kontakt osoba: @eljka Šunjić
Adresa: Kralja Zvonimira 6
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227631130002
Telefon/fax: 036/355-570, 036/355-571
E-mail: uredravnatelja@aeptm.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na drţavnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da, na rok od godinu dana.
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o nabavi, isporuci i montaţi namještaja (uredi, spavaće sobe, kantina, kuhinjski
namještaj i oprema, školski namještaj), broj 20-6.3-16-237/10 od 23. 9. 2010.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora su: uredski namještaj, školski namještaj, sobni namještaj i
namještaj/oprema za kuhinju i kantinu
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Agencija za školovanje i struĉno usavršavanje kadrova, Mostar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili više lotova.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Okvirni ugovor se sklapa na rok od godinu dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
za LOT 3 = 3.000,00 KM
Za ostale lotove jamstvo za ponudu se ne zahtjeva
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora za LOT 3
Za ostale lotove jamstvo za dobro izvršenje ugovora se ne zahtijeva.
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
U postupku mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju ograniĉenja za sudjelovanje prema
ĉlanku 23. ZJN ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Sukladno ĉlanku 24. ZJN, u postupku mogu sudjelovati ponuĊaĉi koji imaju pravo na
obavljanje profesionalne djelatnosti ili su registrirani u relevantnim profesionalnim registrima.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
PonuĊaĉi su duţni priloţiti dokaze da:
-
nisu poslovali s gubitkom u posljednje dvije godine (2008. i 2009);
-
imaju raĉun u banci koji nije bio blokiran u posljednjih šest mjeseci;
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
PonuĊaĉi svoju tehniĉku i profesionalnu sposobnost garantiraju dokumentima koji potvrĊuju:
- uspješno iskustvo u realiziranju najmanje dva ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne dvije godine
-
sva roba (namještaj i kuhinjski aparati) koja se nudi je nova i nerabljena
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
Kriterij za dodjelu ugovora je najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti osobno, svakim radnim danom u prostorijama
Agencije, na adresi: Kralja Zvonimira 6, Mostar, uz predoĉenje dokaza o uplati naknade za
dokumentaciju za nadmetanje:
- 100,00 KM na JRT Trezor BiH - Dcpozitni raĉun broj 3060310000938769 otvoren kod Hypo
Alpe Adria Bank d.d. Mostar, vrsta prihoda: 722153, proraĉunska organizacijska jedinica:
09081001. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti
svoje ponude.
Na temelju pisanoga zahtjeva ponuditelja, dokumentacija za nadmetanje se moţe poslati emailom. U tom sluĉaju ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak podataka ili
kašnjenje u dostavljanju dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana nakon krajnjeg roka za dostavljanje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Datum: 8. 11. 2010. u 11,30 sati
Mjesto: Kao pod I.1.
(1-11-14989-10)
11 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova
Kontakt osoba: Ademović Jasminka
Adresa: Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200742210000
Telefon: 033/280-020, lokal 3303
Fax: 033/590-217
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender 1 Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala po lotovima u toku 2011. godine za
potrebe FMUP-a
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala
LOT 2 Nabavka tonera
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikacijama u prilogu tenderske dokumentacijie
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje 1. 1. 2011. godine i traje do 31. 12. 2011. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
LOT 1: 2.000,00 KM
LOT 2: 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Originalna bezuslovna, naplativa na prvi poziv bankovna garancija prihvatljiva od strane
FMUP-a na iznos 2.000,00 KM sa vaţnošću do 10. 1. 2011. godine
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Potpisanu i ovjerenu izjavu dobavljaĉa da se obavezuje da će, ukoliko bude izabran, osigurati
garanciju za dobro izvšrenje posla u vidu bezuslovne, naplative na prvi poziv bankovne
garancije prihvatljive od strane FMUP-a u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti sa vaţnošću
60 dana po isteku zakljuĉenog ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavljaĉ je duţan predoĉiti dokaze da nema smetnje za uĉestvovanje u smislu ĉlana 23.
ZJN (priloţeni dokazi ne smiju biti stariji od 3 mjeseca raĉunajući od trenutka dostavljanja
ponuda i moraju biti izdati od strane nadleţnih organa u Bosni i Hercegovini), a u skladu sa
tenderskom dokumentacijom
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv itaĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
- od strane nadleţne institucije ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, sa
svim pojedinaĉnim prilozima ne starijim od tri mjeseca, ovim rješenjem mora biti obuhvaćena
djelatnost koja je predmet tendera
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
ukupna ponuĊena cijena
uĉešće
2)
rok isporuke
uĉešće
6%
3)
rok plaćanja
uĉešće
4%
90%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa ĉlanom 20. UPZ
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 29. 10. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 14,00 sati
Sarajevo, Tina Ujevića 1, Dom policije, I sprat, press sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Za uĉešće u otvorenom postupku potrebno je izvršiti uplatu od 50,00 KM (dokaz o uplati
dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije).
Uplatu izvršiti:
-
UniCredit Bank
-
Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije za F MUP
-
Primalac: Budţet Federacije - Federalno ministarstvo finansija
-
Raĉun: 338-900-22115294-91
-
Vrsta prihoda: 722791
-
Budţetska organizacija: 1401101
-
Općina: Centar - 077
2. Iskazati jediniĉne cijene i ukupan iznos ponude na obrascu za cijenu ponude (ANEKS 3),
ukljuĉujući sve relevantne troškove sa pripadajućim porezom (PDV)
3. Potpisana i ovjerena izjava dobavljaĉa da su cijene fiksne i iskazane u KM (konvertibilna
marka) na paritetu fco sjedište kupca FMUP-a, isporuĉeno.
4. Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljaĉa kojim prihvata odgoĊeno plaćanje, u
roku od minimalno 20 dana od dana isporuke pojedinaĉno za svaki lot.
5. Potpisana i ovjerena izjava dobavljaĉa o roku isporuke raĉunajući od momenta narudţbe
pojedinaĉno za svaki lot.
6.
Potpisana i ovjerena izjava dobavljaĉa koje ponuĊene stavke-robe su porijeklom iz BiH.
7. Dobavljaĉ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotu, bez davanja alternativne
ponude.
8.
Pismeno ovlaštenje za potpis ponude.
9. Potpisana i ovjerena izjava dobavljaĉa kojom potvrĊuje da ima obavezu prema svojoj
ponudi u trajanju od 60 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda
10. Dobavljaĉi dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će ĉitko
napisati "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa peĉatom i
potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom
dobavljaĉa, na kojoj će pisati sljedeće rijeĉi: "Ponuda za otvoreni postupak za nabavku
kancelarijskog materijala po lotovima lot (navesti broj lota) - TENDER 1 ne otvarati do 9. 11.
2010. godine do 14,00 sati", na adresu Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,
Mehmeda Spahe 7, Sarajevo, protokol FMUP-a, soba 2.
11. Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavljanje ponuda tj. 9. 11. 2010.
godine do 12,00 sati bit će vraćene pošiljaocu neotvorene.
12.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavljaĉa uz pismeno ovlaštenje.
13. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u predmetnom postupku, te
zadrţava pravo poništiti zapoĉeti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u
skladu sa ĉlanom 12 ZJN.
Aneks A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova
Kontakt osoba: Ademović Jasminka
Adresa: Mehmeda Spahe 7, Protokol soba 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200742210000
Telefon: 033/280-020, lokal 3303
Fax: 033/590-217
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova
Kontakt osoba: Ademović Jasminka
Adresa: Mehmeda Spahe 7, Protokol - soba 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200742210000
Telefon: 033/280-020, lokal 3303
Fax: 033/590-217
(1-11-15014-10)
11 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Vlada Brĉko Distrikta BiH
Kontakt osoba: Aida Šerifović
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600082130006
Telefon: 049/240-616
Faks: 049/240-616
E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa: www.bdcentral.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - "Nabavka raĉunara, printera, skenera za
potrebe institucija Vlade Brĉko Distrikta BiH" na navedenu adresu: Vlada Brĉko Distrikta BiH,
Odjeqewe za struĉne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brĉko ili donijeti na
mjesto otvarawa do navedenog roka naznaĉenog u taĉki IV.6. ovog obavještewa.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b ostali, na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka raĉunarske opreme
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka raĉunarske opreme
LOT 1 Raĉunari
LOT 2 Laptopi
LOT 3 Printeri i skeneri
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Brĉko Distrikt BiH
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, za više lotova, za sve lotove.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora zadovoqiti sve uslove definisane ĉlanom 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f)
ZJN BiH. Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u reelvantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom djelatnošću koja je
predmet nabavke.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
U odjeqku III.5. do III.8. (ĉlan 23., 24. i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije
dokumenata. Navedena dokumentacija je eliminatorna.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH, detaqnije u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti, bez novĉane naknade, na web stranici
http://nabavka.bdcentral.net/
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
11. 11. 2010. do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podnošewe ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
11. 11. 2010. u 12,15 ĉasova
Zgrada Vlade Brĉko Distrikta BiH, drugi sprat, kancelarija broj 74
(1-11-15018-10)
11 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Brĉko Distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arslić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600082130006
Telefon: 049/216-470
Faks: 049/216-470
E-mail: nerminaarslic@bdcentral.net
Internet adresa: www.bdcentral.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "Ne otvarati - Ponuda za nabavku opreme za DATA Centra
za potrebe Vlade Brĉko Distrikta BiH na adresu: Vlada Brĉko Distrikta BiH, Odjeqewe za
struĉne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brĉko, ili donijeti liĉno na šalter
protokola Vlade Brĉko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka naznaĉenog u
taĉki IV.6. ovog obavještewa o nabavci.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a ostali
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Isporuka opreme za DATA Centar Vlade Brĉko Distrikta BiH
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2% od ukupne vrijednosti ponude. Detaqno u tenderskoj dokumentaciji.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora zadovoqiti sve uslove definisane ĉlanom 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f)
ZJN BiH.
Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkomregistru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom djelatnošću.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Napomena: Sva traţena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz Odjeljka III je
obavezna i eliminatorna.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tendersku dokumentaciju ponuĊaĉi mogu preuzeti, bez novĉane naknade, na web stranici
http://nabavka.bdcentral.net/
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. god. do 13,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. god. u 13,15 ĉasova
Kancelarija broj 74, II sprat u zgradi Vlade Brĉko Distrikta BiH
(1-11-15019-10)
11 - JANAB
JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
DIREKCIJA JAVNOG PREDUZEĆA SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Direkcija Javnog preduzeća Sokolac
Kontakt osoba: Brankica Marić i Tomislav Jovanović
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Grad: Sokolac
Identifikacioni broj: 4400632340004
Registarski broj obaveznika poreza na dodatu vrjednost:
400632340004
Telefon: 057/405-345; 057/405-339
Fax: 057/405-342
E-mail: brankica.maric@sumers.org
tomislav.jovanovic@sumers.org
Internet adresa: www.sumers.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka vatrenog oruţja za potrebe organizacionih dijelova Javnog preduzeća
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka pištolja za potrebe organizacionih dijelova Javnog preduzeća
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
388 komada
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Centralni magacin u Sokocu - @ljebovi i magacin u Banjoj Luci
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Trajanje ugovora je od momenta zakljuĉenja do momenta realizacije.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavljaĉi trebaju dostaviti sljedeće dokaze:
a) izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljaĉ
dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u odreĊeni
aranţman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti, niti da je u
analognoj situaciji koja proistiĉe iz sliĉnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i
propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan
b) izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljaĉ
dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje steĉaja, za izdavanje
naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog
sliĉnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u
zemlji u kojoj je registrovan
c) izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljaĉ
dolazi, u cilju dokazivanja da nije osuĊen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu
njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude
d) uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a
koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim
zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan
e) uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i
indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili
zemlji u kojoj je registrovan
Dokumenti ili uvjerenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca raĉunajući od trenutka dostavljanja
ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Posebno, kod
dokumenata koji se odnose na taĉku d) i e) datum izmirenja obaveza ne smije biti stariji od tri
mjeseca, raĉunajući od trenutka dostavljanja ponude.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
1)
dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (JIB), ne stariju od tri mjeseca
2)
dostaviti ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca
3) dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost), ne
stariju od tri mjeseca
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti odobrenje nadleţnog organa za promet oruţja, dijelova za oruţje i municije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
rok plaćanja
uĉešće 20%
3)
rok isporuke
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Preferencijalni tretman domaćeg će se primjenjivati u skladu sa Odlukom Savjeta ministara
broj 50/09, od 26. 2. 2009. godine, objavljenom u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 29, od 14.
4. 2009. godine.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti od dana objavljivanja obavještenja o nabavci u
"Sluţbenom glasniku BiH", na sljedeći naĉin:
- Uputiti pismeni zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije za nabavku pištolja po
obavještenju o nabavci broj_____, od ____2010. godine.
-
Dostaviti dokaz o uplati za otkup tenderske dokumentacije.
-
Zahtjev i dokaz o uplati dostaviti na faks 057/405-342.
-
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
Uplatu izvršiti kod "NLB Razvojne banke" a.d. Banja Luka, Filijala Sokolac, na Ţiro raĉun
562-001-00000330-38.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponuda i svi dokumenti, kao i korespondencija u vezi sa ponudom, izmeĊu ponuĊaĉa i
ugovornog organa, mora bili napisana na jednom od sluţbenih jeziku u BiH. Prateći
dokumenti i štampana literatura, koju dostavlja ponuĊaĉ, mogu biti napisani nu drugom
jeziku, pod uslovom da je dostavljen zvaniĉan prevod istih.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 12,00 ĉasova
U prostorijama Direkcije u Sokocu
(1-11-15020-10)
11 - JANAB
VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Vlada Brĉko Distrikta BiH
Kontakt osoba: Zoran Šibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600082130006
Telefon: 049/216-006
Faks: 049/216-006
E-mail: zoransibalija@bdcentral.net
Internet adresa: www.bdcentral.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - "Konsolidacija IT infrastrukture" na
navedenu adresu: Vlada Brĉko Distrikta BiH, Odjeqewe za struĉne i administrativne poslove,
Bulevar mira 1, 76100 Brĉko ili donijeti na mjesto otvarawa do navedenog roka naznaĉenog
u taĉki IV.6. ovog obavještewa.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b ostali, na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Konsolidacija IT infrastrukture
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 IP Telefonija
LOT 2 IT infrastruktura
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Grad Brĉko
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija u iznosu 2% od vrijednosti ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija u iznosu 10% od iznosa ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ mora zadovoqiti sve uslove definisane ĉlanom 23. stav 1. taĉke a), b), c), d), e) i f)
ZJN BiH. Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom djelatnošću (poslovi
geodetske djelatnosti).
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ne
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
U odjeqku III.1. do III.8. (ĉlan 23., 24. i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije
dokumenata. Navedena dokumentacija je eliminatorna.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti, bez novĉane naknade, svakim radnim danom
od 08,00 do 16,00 ĉasova u prostorijama Pododjeqewa za javne nabavke, zgrada Vlade
Brĉko Distrikta BiH, Bulevar mira 1
kao i na web stranici htpp://nabavka.bdcentral.net
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. do 12,00
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podnošewe ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. u 12,15 ĉasova
Vlada Brĉko Distrikta BiH, Sala broj 74, II sprat
(1-11-15021-10)
11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD
GACKO
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 56/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a. d. Gacko
Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista
Adresa: Industrijska zona bb
Poštanski broj: 89240
Grad: Gacko
Identifikacioni broj: 4401387900003
Telefon: 059/472-222
Faks: 059/464-085
E-mail: rtegac08@teol.net
Internet adresa: u pripremi
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
Kontakt osoba za tehniĉka pitawa: \urić Luka, tel. 059/475-251; za opšta pitawa: Dragan
Drašković, tel. 059/471-283
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, telefon: 059/472-413
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko Gacko
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 56/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka vedrica za rotorne bagere ER-1250
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaqna specifikacija sadrţana je u tenderskom dokumentu.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Lokalitet: Magacin ZP Rudnik i TE Gacko
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
90 dana od dana stupawa ugovora na snagu
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% ugovorene vrijednosti
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava da se ponuĊaĉ bezuslovno obavezuje de će, ukoliko bude izabran, obezbijediti
navedene garancije za dobro izvršewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne
banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko u trajawu 30 dana duţe od
perioda trajawa ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar
-
ovim rješewem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet ovog tendera
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokaz o solventnosti u zadwih 6 mjeseci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2.
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, 10% uz predoĉewe dokumentacije o domaćem porijeklu robe.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 11. 10. 2010. do 9. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tandersku dokumantaciju iznosi 100,00 KM/51 EVRO.
Plaćawe izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko UniCredit banke, a.d. Bawa Luka, po
instrukciji koja se moţe dobiti pozivom na telefon broj 059/472-413.
Plaćanje unutar BiH vrši se plaćawem na blagajni preduzeća ili putem UniCredit banke, a.d.
Bawa Luka, na raĉun broj 5510560001580762 u korist ZP R i TE Gacko, otkup tenderske
dokumentacije. Tender broj 56/10: Nabavka vedrica za rotorne bagere ER-1250
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 11,00 sati
Gacko, Graĉanica bb, Upravna zgrada RiTE a.d. Gacko
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TROŠKOVI PONUDE
Prestanak postupka dodjele ugovora moţe biti okonĉan samo u opravdanim sluĉajevima
definisanim u ĉlanu 12. ZJN, a da pri tom ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko ne snosi nikakve
troškove u postupku javnog nadmetawa.
V.2. OSTALE ODREDBE
Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 9,00
do 14,00 sati na telefone navedene u odjeqku I - ugovorni organ.
Ovaj oglas objavqen je u "Sluţbenom glasniku BiH".
(1-11-15031-10)
11 - JANAB
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Osmić Ergin
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200351290009
Telefon: 033/454-805
Fax: 033/455-148
E-mail: ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa: www.bhrt.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Nabavka elektromaterijala i metalne galanterije
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Okvirni sporazum o javnoj nabavci elektromaterijala i metalne galanterije, broj 63/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ugovor o nabavci elektromaterijala i metalne galanterije
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Okvirni sporazum se zakljuĉuje na period od godinu dana od dana obostranog potpisa.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
PonuĊaĉje obavezan da uz ponudu dostavi izjavu da će, u sluĉaju dobijanja okvirnog
sporazuma, ugovornom organu dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje
okvirnog sporazuma na iznos od 5% vrijednosti okvirnog sporazuma sa rokom vaţnosti:
Period trajanja okvirnog sporazuma + 30 (trideset) dana.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
1. uvjerenje nadleţnog organa da ponuĊaĉ nije u postupku steĉaja ili likvidacije niti da je
nad istim obavljen postupak steĉaja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca)
2. uvjerenje nadleţnog organa da se nad pravnim licem ili odgovornim licem u pravnom
licu-ponuĊaĉem ne vodi postupak za privredni prestup, niti je osuĊen u sudskom postupku za
privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude (ne
starije od tri mjeseca)
3. uvjerenje nadleţnih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno
osiguranje (ne starije od tri mjeseca)
4. uvjerenje nadleţnog organa o uredno izmirenim poreskim obavezama utvrĊenim
zakonom (ne starije od tri mjeseca)
5. potvrda Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje o uredno izmirenirn obavezama po
indirektnim porezima (ne starija od tri mjeseca) ili ukoliko firma nije obveznik PDV-a, potvrda
UINO o toj ĉinjenici
6. izjava ponuĊaĉa da mu je poznato da u sluĉaju da propusti dostaviti ili dostavi pogrešnu
informaciju na traţenje ugovornog organa, ponuda će mu biti odbijena
7. izjava ponuĊaĉa da je upoznat da će ponuda biti odbijena ukoliko ponuĊaĉ nije bio
uspješan u izvršavanju bilo kojeg ugovora sklopljenog sa ugovornim organom u protekle tri
godine u odnosu na vrijeme objave ovog obavještenja
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Potvrda poslovne banke o solventnosti ponuĊaĉa
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
a) lista glavnih isporuka dobavljaĉa izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima,
datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrde izvršenim isporukama
koje su izdali primaoci, ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati, izjava dobavljaĉa o
izvršenim isporukama
b) uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ĉiju je vjerodostojnost
dobavljaĉ obavezan potvrditi na zahtjev ugovornog organa
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena
70%
2.
ponuĊeni naĉin i uvjeti plaćanja
3.
ponuĊeni rok isporuke
20%
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se dobiva na osnovu pismenog zahtjeva dobavljaĉa dostavljenog
ugovornom organu faksom, e-mailom, poštom, liĉno ili na neki drugi naĉin.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se mogu dostaviti na bilo kojem od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
11. 11. 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana od datuma krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
11. 11. 2010. godine u 12,15 sati
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se, sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude (naĉin i uvjeti plaćanja,
rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri) primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije. Prateću
dokumentaciju uz ponudu, obaveznu po ĉlanu 22.-26. Zakona o javnim nabavkama BiH,
ponuĊaĉ treba dostaviti u jednom primjerku, i to u ovjerenoj fotokopiji.
Tenderska dokumentacija će se moći dobiti iskljuĉivo na pismeni zahtjev ponuĊaĉa
dostavljenog ugovornom organu faksom, elektronskom poštom, liĉno ili na neki drugi naĉin.
Tenderska dokumentacija će se moći preuzeti elektronskom poštom ili liĉno. Za tendersku
dokumentaciju kontaktirati Osmić Ergina na telefon 033/454-805, mobitel 061/484-770, faks
033/455-148 ili na e-mail: ergin.osmic@bhrt.ba.
Zatvorene i zapeĉaćene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sa jasno uoĉljivom
naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ELEKTROMATERIJALA I
METALNE GALANTERIJE - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola Radiotelevizije
Bosne i Hercegovine (prizemlje) najkasnije do roka naznaĉenog u taĉki IV.6.
Sve ponude koje pristignu nakon naznaĉenog roka, bez obzira kada su poslate, neće biti
uzete u razmatranje.
Samo oni ponuĊaĉi koji pismenim putem zatraţe tendersku dokumentaciju moći će podnijeti
svoje ponude.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo naknadnog pismenog traţenja dodatnih
informacija u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poreĊenja ponuda, kao i dodatnu
dokumentaciju u tu svrhu.
Zainteresirani ponuĊaĉi mogu u pismenoj formi, od Radiotelevizije Bosne i Hercegovine
traţiti pojašnjenjc tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka
predviĊenog za dostavljanje ponuda, tj. do 1. 11. 2010. godine, putem faksa br. 033/455-148
ili putem e-maila: ergin.osmic@bhrt.ba sa naznakom: "Za Komisiju za nabavku roba i
usluga".
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa nastale po ovome
obavještenju o nabavci.
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadrţava pravo da prekine-otkaţe postupak dodjele
ugovora iz razloga-sluĉaja navedenih u Zakonu o javnim nabavkama, o ĉemu će se objaviti
obavještenje o otkazivanju.
Tekst obavještenja objavljen je u "Sluţbenom glasniku BiH" i na web stranici javnih nabavki:
www.sluzbenilist.ba. kao i na web stranici Radiotelevizije Bosne i Hercegovine: www.bhrt.ba.
(1-11-15042-10)
11 - JANAB
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
SARAJEVO
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Miĉić Olga
Adresa: Adema Buće 102
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 033/326-375
Fax: 033/326-409
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ponovni otvoreni postupak
Odluka o javnoj nabavci broj 17-11-16-2-3167-1/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sukcesivna isporuka tonera za potrebe Drţavne agencije za istrage i zaštitu
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
LOT 1:
Originalno proizvedeni (nereciklirani) toneri prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
kom. 800
LOT 2:
Originalni toneri za ureĊaje u garanciji prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije kom.
600
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Istoĉno Sarajevo: Nikole Tesle 59
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Napomena: Ugovor će trajati 12 mjeseci od potpisivanja ugovora, a najduţe do okonĉanja
procedure javne nabavke za naredni period.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Uz ponudu dostaviti bankovnu garanciju za ponudu u iznosu od 2% ukupne procijenjene
vrijednosti nabavke, a koja ne moţe biti manja od 2.000,00 KM za svaki LOT posebno u
skladu sa ĉlanom 16. ZJN i ĉlanom 16. UPZ. Vrijeme vaţnosti bankovne garancije za ponudu
odreĊuje se prema opciji ponude, a koja ne moţe biti kraća od 60 dana.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Povrat garancije izvršit će se u skladu sa ĉlanom 18. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama BiH.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa u skladu sa ĉlanom 23. ZJN i tenderskom
dokumentacijom
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
dostaviti identifikacioni i PDV broj
- dostaviti izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji preduzeća ili
radnje, a ovjera ne smije biti starija od 90 dana
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dokaz o solventnosti transakcijskog raĉuna (matiĉnog), da raĉun nije bio blokiran u
posljednja tri mjeseca do momenta slanja ponude.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dostaviti relevantne dokaze ponuĊaĉa u skladu sa ĉlanom 26. ZJN i tenderskom
dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, dostaviti relevantne dokaze.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 4. 11. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
PonuĊaĉi koji su u prethodnom postupku otkupiti tendersku dokumentaciju, u ponovljenom
postupku nisu duţni vršiti uplatu od 50,00 KM za dobivanje tenderske dokumentacije.
PonuĊaĉi koji nisu uĉestvovali u prethodnom postupku isti su duţni izvršiti uplatu prije
preuzimanja tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalno 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Nikole Tesle 59, I. Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti na naznaĉenoj adresi uz pismeni zahtjev za
preuzimanje tenderske dokumentacije i uz dokaz o uplati sredstava za otkup tenderske
dokumentacije. Uplatu izvršiti na jedinstveni raĉun trezora BiH - Depozitni raĉun kod
UniCredit Bank broj 3380002210018390, sa svrhom doznake - otkup tenderske
dokumentacije za Drţavnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA). Uplatnicu popuniti na sljedeći
naĉin:
- broj poreskog obveznika: trinaestocifreni identifikacijski broj pravnog lica ukoliko uplatu
vrši pravno lice ili jedinstveni matiĉni broj graĊana ukoliko uplatu vrši fiziĉko lice
-
vrsta uplate "0"
-
vrsta prihoda: 722153
-
opština: šifra opštine prebivališta-sjedište uplatioca
-
poreski period: treba da odgovara datumu uplate
-
poziv na broj: "0"
-
budţetska organizacija: 0107999
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javne nabavke, zadrţava
pravo da prihvati u potpunosti ili djelimiĉno ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poništi
javnu nabavku u skladu sa ĉl. 12. ZJN. Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuĊaĉa
ugovorni organ će dostaviti svim ponuĊaĉima.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponuĊaĉa,
lot na koji se odnosi ponuda, naznaku: "Ponuda za nabavku tonera- ne otvarati " do 9. 11.
2010. godine do 13,00 ĉasova i bez prisustva Komisije za javne nabavke.
Otvaranje ponuda je javno.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati i biće vraćene ponuĊaĉu.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Miĉić Olga
Adresa: Nikole Tesle 59
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-375
Fax: 057/326-409
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Miĉić Olga
Adresa: Nikole Tesle 59
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-375
Fax: 057/326-409
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Miĉić Olga
Adresa: Nikole Tesle 59
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-375
Fax: 057/326-409
(1-11-15043-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Habiba Durmo za komercijalna pitanja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-733
Fax: 033/751-728
E-mail: h.durmo@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 031 -62/2010-LOT 38 - Nabavka materijala/opreme za potrebe
elektrodistributivnih dijelova JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 38 - Vijci
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladišta elektrodistributivnih dijelova prema lokacijama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, ili minimalno 2.000,00 KM ukoliko je
preraĉunata vrijednost od 1,5% vrijednosti ponude manja od 2,000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u
formi i sadrţaju prema Aneksu 6.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bankovne garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadrţaju kao u Aneksu 7.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da ponuĊaĉ ima ukupan promet u zadnje tri godine u iznosu od minimalno 500.000,00
KM, a ako je ponuĊaĉ poĉeo sa radom prije manje od godine 150.000,00 KM
-
da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- da ponuĊaĉ ima uspješno iskustvo realizaciji ugovora ĉiji je predmet bila isporuka vijaka i
drugog srodnog materijala u minimalnoj vrijednosti od 50.000,00 KM u posljednje tri godine,
ukljuĉujući i ugovore ĉija je realizacija u toku
- autorizacija proizvoĊaĉa za isporuku opreme koja je predmet tendera za sluĉaj da
ponuĊaĉ nudi robu koju nije sam proizveo
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 11. 10. 2010. godine do 8. 11. 2010. godine u PTZ JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
U cijenu je uraĉunat PDV.
PonuĊaĉi izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske
dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Sara- jevo, SWIFT RZBABA2S na raĉun broj
501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - otkup
tenderske dokumentacije po tenderu broj 031-62/1010-LOT 38.
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our...)
PonuĊaĉi unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na raĉun broj
3380002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 03162/1010-LOT 38.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 13,00 sati
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 145
(1-11-15044-10)
11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Habiba Durmo za komercijalna pitanja
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-733
Fax: 033/751-728
E-mail: h.durmo@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 03-1-51/2010-LOT 40 Nabavka materijala/opreme za potrebe
elektrodistributivnih dijelova JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 40 Osiguraĉi, postolja osiguraĉa i limitatori
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Skladišta elektrodistributivnih dijelova prema lokacijama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% od vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a, ili minimalno 2.000,00 KM ukoliko je
preraĉunati iznos od 1,5% vrijednosti ponude manji od 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u
formi i sadrţaju prema Aneksu 6
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
ukljuĉenog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadrţaju kao u Aneksu 7
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da, ponuĊaĉ nema smetnji u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registorvan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- da ponuĊaĉ ima ukupan promet u zadnje tri godine u iznosi od minimalno 2.700.000,00
KM a ako je ponuĊaĉ poĉeo sa radom prije manje od jedne godine KM 900.000,00
-
da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- da ponuĊaĉ ima uspješno iskustvo u realizaciji minimalno 2 ugovora ĉiji je predmet bila
isporuka NN i SN osiguraĉa, postolja osiguraĉa, limitatora i srodne opreme minimalnoj
vrijednosti od 750.000,00 KM, u posljednje tri godine a ako je ponuĊaĉ poĉeo sa radom prije
manje od tri godine 400.000,00 KM, ukljuĉujući i ugovore ĉija je realizacija u toku
- autorizacija proizvoĊaĉa za isporuku opreme koja je predmet tendera za sluĉaj da
ponuĊaĉ nudi robu koju nije sam proizveo.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 11. 10. 2010. godine do 24. 11. 2010. godine u PTZ JP
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
U cijenu je uraĉunat PDV.
PonuĊaĉi izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske
dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Sara- jevo, SWIFT RZBABA2S na raĉun broj
501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - otkup
tenderske dokumentacije po tenderu broj 03-I-51/2010-LOT 40.
Kod davanja naloga za plaćanje naznaĉiti klauzulu: "Sve troškove snosi nalogodavac"
(our...).
Plaćale unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. na raĉun broj
3389002208088319 u korist JPEPBiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije po
tenderu broj 03-1-51/2010-LOT 40.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
24. 11. 2010. godine u 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
24. 11. 2010. godine u 15,00 sati
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 145
NOTICE OF PURCHASE
OPEN INTERNATIONAL PROCEDURE
Of goods
Section I: CONTRACTUAL BODY
I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY
Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Contact person: Mrs. Habiba Durmo (for commercial matters)
Address: Vilsonovo šetalište 15
Post code: 71000
City: Sarajevo
Identification no: 4200225150005
Phone: ++387 33 751 733
Fax: ++387 33 751 728
E-mail: h.durmo@elektroprivreda.ba
Internet address (web) www.elektroprivreda.ba
II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 ZJN)
No
II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION:
Tender No: 03-1-51/2010-LOT 40 Safety fuses (breakers), base fuses and limitators
II 5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT
Quantity according to technical specifications from the tender documents
IV.1. TYPE OF PROCEDURE
Open
IV 4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS (Article 18. ZJN)
Can be ensured from 11. 10. 2010. to 24. 11. 2010.
Tender documents fee 50,00 KM.
Bidders outside Bosnia and Herzegovina are obliged to pay amount for tender documentation
redeem, through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S against account
501012000-978-000-13 IBAN CODE: BA 391610600000043340 in favor of JP EPBiH tender documentation redeem No 03-1-51/2010 LOT 40. By giving order for payment please
note "all costs bear bidder, client" (our..).
Bidders inside Bosnia and Herzegovina are paying through UniCredit Bank d.d. account
3389002208088319 in favor of JP EP BiH - tender documentation redeem No 03-1-51/2010LOT 40.
IV.6. DEADLINE FOR BIDS ACCEPTING/REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION
24. 11. 2010. 14,00 a.m.
Place: Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15
IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33. ZJN, Article 13. UPZ)
Date: 24. 11. 2010. 15,00 a.m. Room no. 145
(1-11-15045-10)
11 - JANAB
AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Agencija za statistiku BiH
Kontakt osoba: Podinić Goran, 033/220-628
Adresa: Zelenih beretki 26
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200200670004
Telefon: 033/220-626, 033/220-622
Fax: 033/220-622
E-mail: bhas@bhas.net.ba
Internet adresa: www.bhas.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka informatiĉke robe i softvera
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
1. LOT 1 - Kompjuteri i kompjuterska oprema sa softverima
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Agencija za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje zakljuĉenjem ugovora i završava po isporuci robe definisanoj u tenderskoj
dokumentaciji i vaţenja garancije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. ZJN, prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu najpovoljnije ponude-najniţe cijene
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti u periodu od 25 dana od dana objave "Sluţbenom glasniku BiH".
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti liĉno u prostorijama Agencija za statistiku BiH,
Zelenih beretki 26, Sarajevo svakim radnim danom od 9,00 do 16,00 sati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude se primaju u roku od 28. dana od objavljivanja ovog obavještenja u "Sluţbenom
glasniku BiH". Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Tri mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
30. dan od dana objave u "Sluţbenm glasniku BiH" u 11,00 sati
Agencija za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo
Otvaranju ponuda moţe prisustvovati ovlašteni predstavnik ponuĊaĉa, uz prezentaciju
pismenog ovlaštenja.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sva uz ponudu priloţena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije,
specificirana, sloţena i oznaĉena rednim brojem.
Dostavljena dokumentacija ne moţe biti starija od tri mjeseca.
Zapeĉaćena ponuda sa naznaĉenom punom adresom ponuĊaĉa dostavlja se liĉno ili poštom
na adresu: Agencija za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo, sa naznakom: "NE
OTVARAJ - PONUDA ZA NABAVKU KOMPJUTERA I KOMPJUTERSKE OPREME".
Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
(1-11-15134-10)
12 - JANAB
AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOMUNALAC"
KOZARSKA DUBICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica
Kontakt osoba: Bogoljub Pralica
Adresa: Miroslava Antića bb
Poštanski broj: 79240
Grad: Kozarska Dubica
Identifikacioni broj: 400741630004
Telefon: 052/420-420
Fax: 052/420-420
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.b na entitetskom nivou, ostali
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o javnoj nabavci usluga broj NO-01-1189-4/10 od 14. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Usluge kreditiranja u iznosu od 300.000,00 KM.
Rok otplate kredita je 7 godina.
Kredit se otplaćuje u jednakim mjeseĉnim anuitetima.
Maksimalna godišnja kamatna stopa je 5,4%, a troškovi naknade za obradu kredita su
maksimalno 1% od iznosa odobrenog kredita.
Naĉin obezbjeĊenja kredita su bjanko mjenice i bjanko nalozi za prenos, te se drugi naĉin
obezbjeĊenja ne moţe zahtijevati.
Kredit će se koristiti za nabavku osnovnih sredstava u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora
"Komunalac" a.d., K. Dubica, broj NO-01-1189-4/10.
- nabavka kamiona SG-Radno-odvoz smeća
- pogrebno vozilo
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dugoroĉni kredit u iznosu od 300.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Banka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje zakljuĉenjem ugovora, a završava otplatom kredita
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Nije primjenjivo
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Nije primjenjivo
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uslovi iz ĉlana 23. ZJN BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
rješenje o upisu u sudski registar
-
dozvola za obavljanje bankarske djelatnosti izdate od strane Agencije za bankarstvo
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Nije primjenjivo
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Nije primjenjivo
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude, koju ĉine: zbir ukupne sume otplate
kredita na kraju ugovorenog perioda i iznosa za obradu kredita
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se dobiti svakim radnim danom od 7,00 do 14,00 ĉasova u
"Komunalac" a.d. Kozarska Dubica, Miroslava Antića bb, kod Pralica Bogoljuba, tel: 052/420420 ili po zahtjevu ponuĊaĉa dostaviti putem pošte.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, a uplaćuje se na Ţiro-raĉun
broj 5510240000854151 kod UniCredit Bank ili na blagajni preduzeća.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ne
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana dostavljanja ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 13,00 ĉasova, sjedište ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije se mogu dobiti kod kontakt osobe navedene u tenderskoj
dokumentaciji.
(1-12-14681-10)
12 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TRAVNIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 010-O-p/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik
Kontakt osoba: Alihodţa Jasmina, Bakaran Alina
Adresa: Prnjavor 11
Poštanski broj: 72270
Grad: Travnik
PDV broj: 200211100005
Telefon: 030/519-804, 519-817
Fax: 030/519-813
E-mail: jasmina.alihodza@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba/travnik.html
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Isto kao I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Isto kao I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Isto kao I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom/lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak broj 010-O-p/10 djelimiĉno ponovljeni
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga redovnog odrţavanja i opravke motornih vozila RD Travnik iz proizvodnog
programa Škoda
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj specifikaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Autoservis ponuĊaĉa (sukcesivne usluge)
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor traje na period jedne godine od momenta obostranog potpisa sporazuma-ugovora ili
do realizacije sredstava u punom iznosu, ĉime sporazum-ugovor prestaje da vaţi. Sporazumugovor u svakom sluĉaju ne moţe vaţiti duţe od 18 (osamnaest) mjeseci od dana stupanja
na snagu.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa vaţećim propisima, navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
U skladu sa vaţećim propisima, navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti od 11. 10. 2010. godine u Direkciji Travnik,
Prnjavor 11 Travnik, II sprat kancelarija 87 ili uputiti zahtjev za dobijanje TD poštom, na faks
030/519-813.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Svaki radni dan od 08,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja oglasa u kancelariji broj 83 na
adresi BH TELECOM d.d.Sarajevo Direkcija Travnik, Prnjavor 11.
Datum i vrijeme podnošenja ponuda: do 9. 11. 2010. godine do 12,00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se odrţati 9. 11. 2010. godine u 13,00 sati u sali broj 79 u BH
TELECOM d.d. Sarajevo Direkcija Travnik, Prnjavor 11 Travnik.
(1-12-14696-10)
12 - JANAB
ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" AD BIJEQINA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 12-JANAB-4852/10
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d.
Kontakt osoba: Borivoje Milić
Adresa: Majeviĉka 97
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
JIB: 4400358420004
PIB 400358420004
Telefon: 055/226-748
Faks: 055/210-304
E-mail: elektrobn@teol.net
Internet adresa: www.elektrobijeljina.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. - Sluţba komercijale
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - Sluţba komercijale
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj 4852/10. Otvoreni postupak broj 12-JANAB-4852/10
Nabavka usluga remonta i popravke transformatora
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţawe usluga remonta i popravka transformatora za potrebe radnih jedinica ZEDP
"Elektro-Bijeqina" a.d. prema planu za 2010. godinu. Bliţi opis predmeta dat je u tenderskoj
dokumentaciji.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Obim ugovora do 100.000 KM. Bliţe u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
U remontnim radionicama davaoca usluga. Troškovi transporta padaju na teret davaoce
usluge.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne traţi se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10.000 KM (10% od predviĊenog godišweg buxeta za ovu namjenu)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankarska garancija neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz ponuĊaĉa da nema smetwi za wegovo uĉešće u javnom nadmetawu u smislu
odredaba ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, te u vezi s tim obavezan je dostaviti:
1. izvod iz "sudskog registra", ili ekvivalentni dokument koji izadje nadleţni sudski ili organ
uprave u BiH radi dokazivawa:
-
da nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
- da nije predmetom postupaka za proglašewe steĉaja, ili za izdavawe naloga za prisilnu
likvidaciju
- da nije osuĊen sudskom presudom za kršewe zakona u smislu wegovoga poslovnog
ponašawa u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude
2.
uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama
3.
uvjerewe UIO o izmirenom PDV
4.
uvjerewe PIO o izmirenim obavezama
5.
uvjerewe fonda zdravstva o izmirenim obavezama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema ĉlanu 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dostaviti izjavu poslovne banke o solventnosti ponuĊaĉa u posqedwih 6 mjeseci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema planu 26. Zakona o javnim nabavkama
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće 80%
2.
rok isporuke
3.
naĉin i rok plaćawa
uĉešće 10%
uĉešće 10%
Kriteriji su detaqnije razraĊeni u tenderskom dokumentu.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Odmah po uplati naknade za tendersku dokumentaciju iznosa od 35,00 KM (sa PDV) na Ţiroraĉun broj: 5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Najmawe 28 dana od dana objavqivawa ovog obavještewa.
Preciznije u tenderskoj dokumentaciji.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana otvarawa ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
ZEDP "Elektro Bijeqina", Majeviĉka 97
Bijeqina
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji.
(1-12-14703-10)
12 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Donata Lugonja
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 063/395-413
Fax: 036/395-454
E-mail: info@ht.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava po Odluci Uprave br. D-3-20-30/10 i D-3-39-6-36-1/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Usluga brze pošte. Pobliţi opis dat je u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Destinacije prema potrebi posla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
1 (jedna) godina od dana potpisivanja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Sukladno ĉl. 23 ZJN
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
-
izvod iz sudskog registra, odnosno pravovaljan dokument o registraciji
- dokaz o posjedovanju ovlaštenja ili licence za obavljanje poštanskih usluga izdanu od
nadleţnog organa
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Da nije poslovao s gubitkom u 2008. i 2009. godini
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Uspješno iskustvo u realiziranju najmanje 2 ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost sliĉni
onima koji se odnose na predloţeni ugovor u prethodnoj godini.
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni (ponovljeni)
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
-
cijena
100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Moţe se osigurati do 9. 11. 2010. godine, na adresi Kneza Branimira b.b. Mostar, Protokol,
svakom radnim danom od 8,00 do 16,00 sati uz predoĉenje dokaza o uplati troškova za
tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM na raĉun 3381002202007207 kod UniCredit
Zagrebaĉke banke d.d. Mostar, s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje-usluga brze
pošte". Ponuditelji koji su već otkupili dokumentaciju mogu je preuzeti besplatno.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 dana od dana zaprimanja ponude
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine, u 12,10 sati
Mostar, Kneza Branimira bb, sala za sastanke, III kat
(1-12-14727-10)
12 - JANAB
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
SARAJEVO
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Kontakt osoba: Valentini Vlašić, dipl. inţ. geod.
Adresa: Reisa Dţemaludina Ĉauševića 6
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200771230001
Telefon: 033/201-784
Fax: 033/201-784
E-mail: fgu@bih.net.ba
Internet adresa: www.fgu.com.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Otvoreni postupak za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa za pruţanje usluga - pretvaranja
katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik (digitalizacija katastarskih planova)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove podruĉja općina:
LOT 1 Ĉapljina, Ĉitluk, Grad Mostar, Jablanica i Prozor-Rama
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od dodjele ugovora
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Prema tenderskoj dokumentciji
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Prema tenderskoj dokumentciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo uĉešća u otvorenom postupku imaju svi gospodarski subjekti registrirani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet ovoga postupka, koji putem pismenih dokaza osiguraju da nemaju
smetnji za uĉešće sukladno ĉlanku 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a što dokazuju
izvodom iz sudskog registra, uvjerenjem porezne uprave i zavoda MIO/PIO. Uĉesnici u
otvorenom postupku moraju zadovoljiti i uvjete propisane Zakonom o premjeru i katastru
nekretnina glede uredskog prostora i tehniĉke opremljenosti.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
-
naziv i toĉna adresa ponuĊaĉa, porezni i identifikacijski broj
- ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima
ne starijim od tri mjeseca
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
bilans uspjeha u segmentu koji je predmet otvorenog postupka u posljedne tri godine
- potvrda poslovne banke o bonitetu pravne osobe da u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije
prijave na javno nadmetanje, raĉun pravne osobe nije bio u blokadi
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- reference ponuĊaĉa u posljednje dvije godine, kojima dokazuje uspješno iskustvo na
pruţanju usluga digitalizacije katastarskih planova za cijele ili dijelove podruĉja općina
- popis uposlenih po imenima i kvalifikacijskoj strukturi, koji će davati tehniĉku podršku pri
pruţanju predmetnih usluga
- izjava o angaţiranom profesionalnom osoblju i tijelima, bez obzira na to da li neposredno
pripadaju ponuĊaĉu
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji.
1)
ponuĊena cijena
2)
rok završetka
uĉešće 85%
uĉešće 15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija, uz predoĉenje potvrde o nepovratnoj uplati (ovjeren treći
primjerak virmana), moţe se podići u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne
poslove, u ulici Reisa Dţemaludina Ĉauševića 6. u Sarajevu, svakim radnim danom od 9,0015,00 sati u sobi 17 - kontakt osobe: Nadţa Hrvatović ili Dijana Krajina. Nepovratnu uplatu za
tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM izvršiti kod UNICREDIT BANK, @.R. 338900-221-152-9491 vrsta prihoda 722791 - svrha uplate: Uplata za tendersku dokumentaciju.
Svaki od ponuĊaĉa dobit će pismenu potvrdu o preuzimanju tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
3. 11. 2010. godine do 10,00 sati po lokalnom vremenu
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
Do 90 dana
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
3. 11. 2010. godine
Sarajevo, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove-soba 18
Otvaranje ponuda će zapoĉeti u 10,15 sati.
Otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovlaštenja, moţe prisustvovati po jedan
predstavnik svakog ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja, te
zadrţava pravo otkazivanja postupka javne nabave sukladno ĉlanku 12. Zakona o javnim
nabavama.
Ugovorno tijelo zadrţava pravo da zatraţi od ponuĊaĉa naknadna pojašnjenja ponuda
sukladno Zakonu o javnim nabavama.
Ugovorno tijelo obvezuje ponuĊaĉe da ponude dostave, neotvorene i zapeĉaćene, s punom
adresom ponuĊaĉa i naznakom "NE OTVARAJ- Ponuda za pruţanje usluga pretvaranja
katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik - ne otvarati do 3. 11. 2010. godine u 10,15
sati".
Sva dokumenta moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, te specificirana, sloţena i
numerirana sukladno tenderskoj dokumentaciji.
(1-12-14742-10)
12 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000 lok.233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvršewu usluge remonta energetskog transformatora, tip ERT 7500 kVA, prenosni
odnos 110/27,5 kV, serijski broj 50403.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izvršewe usluge remonta energetskog transformatora, tip ERT 7500 kVA, prenosni odnos
110/27,5 kV, serijski broj 50403.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema obrascu za cijenu ponude (Aneks 3) u tender dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Radionica najpovoqnijeg ponuĊaĉa.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponuĊaĉa.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH" broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa,
-
rješewe za izvršewe predmetne usluge, izdato od strane nadleţnog ministarstva,
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost).
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izjavu o tehniĉkoj opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjerama kojima raspolaţe
pruţalac usluga za izvršewe zahtijevane usluge i osigurawe kvaliteta (original).
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 50,00%
uĉešće 20,00%
3)
kvalitet izvršene usluge
(maksimalno 20 bodova) uĉešće 20,00%
4)
rok izvršewa usluge
(maksimalno 5 bodova)
5)
uĉešće 5,00%
vremenski period garancije za
izvršenu uslugu
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro-raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 eura, na osnovu
sqedećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
/AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 9. 11. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju: gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 8. 2. 2011. godine
ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 12,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj
Kontakt osoba: Nikolić Tatjana
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Fax: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
(1-12-14748-10)
12 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Jevtić Milena
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvršewu usluge opravke vuĉnih motora lokomotive serije 441
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izvršewe usluge opravke vuĉnih motora lokomotive serije 441
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema obrascu za cijenu ponude (Aneks 3) u tender dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Radionica najpovoqnijeg ponuĊaĉa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Sukcesivno, prema dinamici ugovornog organa, u roku od jedne godine, raĉunajući od
datuma zakquĉewa ugovora
Zapoĉiwe 1. 12. 2010. godine i završava se 1. 12. 2011. godine.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 2.250,00 KM (za ponuĊaĉe iz BiH)
odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.150,41 € (za ponuĊaĉe iz
inostranstva).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ
iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na
dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuĊaĉ iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz
ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u
tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od
strane nadleţnog organa.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama izvršioca usluge, kao i kvalifikacije
wegovog rukovodnog osobqa i naroĉito kvalifikacije lica, odnosno lica, koja su odgovorna za
izvršewe predmetne usluge (original) i
- izjavu o tehniĉkoj opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjerama obezbjeĊewa
kvaliteta i wegovoj opremqenosti i osposobqenosti za ispitivawa i istraţivawa (original).
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
cijena (maksimalno 50 bodova)
uslov i naĉin plaćawa
(maksimalno 20 bodova)
uĉešće 50,00%
uĉešće 20,00%
3)
kvalitet izvršene usluge
(maksimalno 20 bodova) uĉešće 20,00%
4)
rok izvršewa usluge
(maksimalno 5 bodova)
5)
uĉešće 5,00%
vremenski period garancije za
izvršenu uslugu
(maksimalno 5 bodova)
uĉešće 5,00%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
PonuĊaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro raĉun ugovornog organa
5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije
preuzimawa tender dokumentacije, a ponuĊaĉi iz inostranstva 29,90 €, na osnovu sqedećih
instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
HAABBA2B
/AT25 5220 0000 0932 3929
HYPO ALPE ADRIA BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 10. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendesku dokumentaciju je gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 9. 2. 2011. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine u 12,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
(1-12-14752-10)
12 - JANAB
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
MOSTAR
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje ba: Eldijana
Šabanović, Anja Baĉić
Adresa: Dubrovaĉka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227137790008
Telefon: 036/445-675, 033/723-120
Fax: 036/445-693
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
Na telefon; 036/445-675
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
Kod Anje Baĉić
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/pen- zijsko i invalidsko
osiguranje, broj UOFZ-297/10 od 1. 6. 2010 - Servisiranje i odrţavanje putniĉkih automobila
za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto izvršenja će biti definirano potpisanim ugovorom
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
1 (jedna) godina dana od dana dodjele ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlankom 23. ponuda se odbija u sluĉaju da je ponuĊaĉ:
-
pod steĉajem i likvidacijom
-
predmet postupka za proglašenje steĉaja za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju
- osuĊen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u
periodu od 5 godina prije dostavljanja ponude
- nije ispunio obveze u s vezi plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvaća
penziono i zdravstveno osiguranje
-
nije ispunio obveze u s vezi plaćanjem poreza
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registriran za obavljanje predmetne djelatnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Ponuda će biti odbaĉena ako dobavljaĉ ne ispuni navedeni kriterij:
- da ima pozitivno poslovanje u 2009. godini
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Što se tiĉe tehniĉke i profesionalne sposobnosti dobavljaĉi trebaju ispuniti sljedeće
minimalne uvjete:
- da ponuĊaĉ posjeduje dokaz da je ovlašten za servisiranje automobila Volkswagen
grupacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Ponovljeni otvoreni postupak
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim potkriterijima:
- cijena
90%
- vrijeme odaziva na poziv
10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se dobiti svaki radni dan od 11. 10. 2010. godine, do 5. 11. 2010. godine, uz priloţeni
dokaz o uplati 50,00 KM na raĉun Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko
osiguranje, broj 1549 2120 0147 7916 otvoren kod Intesa SanPaolo banka, s naznakom:
"Troškovi tendera FZ MIO/PIO " broj 297/10
PonuĊaĉi koji su otkupili tendersku oslobaĊaju se od ponovnog plaćanja.
Sredstva uplaćena za troškove tendera se ne vraćaju ponuĊaĉu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini (ĉlan 8. ZJN)
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 9. 11. 2010. godine do 11,00 sati na Protokol Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko
i invalidsko osiguranje, Dubrovaĉka bb, Mostar
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010 godine u 11,15 sati
u zgradi Federalnog zavoda za MIO/PIO, Mostar, Dubrovaĉka bb, III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na prednjoj strani koverte navesti: "Ponuda za ponovljeni otvoreni postupak" - "Ne otvaraj",
Tender broj 297/10
Na poleĊini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponuĊaĉa.
Sve stranice ponude (sa prilozima) treba numerirati.
Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje ne snosi nikakve troškove
ponuĊaĉa, te zadrţava pravo da pribavi ili odbije svaku ponudu i okonĉa postupak dodjele
ugovora u skladu sa ĉlanom 12. ZJN BiH.
(1-12-14782-10)
12 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA ZENIĈKO-DOBOJSKOG
KANTONA
ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeniĉko-dobojskog kantona
Kontakt osoba: Dizdarević Mustafa, Kalĉo Nafisa
Adresa: Trg BiH 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218294630007
Telefon: 032/246-445
Fax: 032/246-445, 032/406-218
E-mail: mupzdk@mupzdk.gov.ba
Internet adresa: www.mupzdk.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
Trg BiH 6, Zenica-Odsjek za komercijalne poslove
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
Trg BiH 6, Zenica ili Pisarnica, IV sprat MUP-a u sjedištu
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka usluga odrţavanja vozila
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1:
Pruţanje usluga lakiranja vozila iz programa VW (samo vozila koja se ne mogu popraviti u
vlastitom servisu).
LOT 2:
Pruţanje usluga popravke vozila iz programa VW (samo vozila koja se ne mogu popraviti u
vlastitom servisu)
LOT 3:
Pruţanje usluga popravke vozila iz programa PUCH MERCEDES (samo vozila koja se ne
mogu popraviti u vlastitom auto servisu) - dostaviti dokaz da je servis ovlašten za popravke
vozila PUCH MERCEDES.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, ili za svaki lot posebno.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do 31. 12. 2012. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
vrijednost norma sata
uĉešće 90%
2)
rok plaćanja po ispostavljanju fakture
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 9. 11. 2010. godine do 10,00 sati.
Novĉana naknada za izuzimanjc tenderske dokumentacije po svakom lotu posebno iznosi
50,00 KM. Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u Odsjeku za komercijalne poslove
MUP-a u sjedištu.
Uplata tenderske dokumentacije vrši se kod IK banka Zenica, na transakcijski raĉun broj:
134-010-0000001672, vrsta prihoda 722-429, općina 103, svrha doznake: uplata tenderske
dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona).
Zatvorene ponude sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak - LOT ____: ____ - NE
OTVARATI", dostavljaju se liĉno na Protokol, na IV spratu MUP u sjedištu, ili putem pošte na
adresu MUP ZE-DO KANTONA, Trg BiH 6, Zenica.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine
Trg BiH 6, Zenica, u 11,30 sati
(1-12-14874-10)
12 - JANAB
FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odrţavanje autocesta
Kontakt osoba: Samra Imamović, dipl. ing. graĊ., tel. 033/567-363, faks: 033/562-690
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227318400031
Telefon: 036/512-300
Fax: 036/512-301
E-mail: l.senada@feda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1. ili u operativnom uredu Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i
odrţavanje autocesta u Terezija 54 u Sarajevu
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1:
"Izrada glavnog projekta autoceste na koridoru Vc, dionica Konjic-Tarĉin"; od stacionaţe
1+000 /kraj dionice Lepenica -Tarĉin/do stacionaţe 11+050 (stacionaţe uzete iz Idejnog
projekta) ref. FEDA- 155-A27-1-10
LOT 2:
"Izrada glavnog projekta autoceste na koridoru Vc, dionica Konjic-Tarĉin" od stacionaţe
11+050 do stacionaţe 22+15; ref. FEDA-155-A27-2-10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada glavnih projekata za potrebe pribavljanja propisanih saglasnosti i odobrenja za
graĊenje za dionicu Tarĉin - Konjic - LOT 1 duţine 10,050 km i LOT 2 duţine 11,100 km sa
svim pristupnim putevima (stacionaţe uzete iz Idejnog projekta)
Poĉetak LOT 1 dionice Tarĉin - Konjic je ujedno kraj dionice Lepenica -Tarĉin
Predmet ugovora je izrada glavnog projekta autoceste na koridoru Vc, dionica Tarĉin-Konjic
koji obuhvata:
a. Glavni projekti
1.
Snimanje i izrada geodetskih podloga
2. Inţenjerskogeološki i hidrogeološki istraţni radovi i geotehniĉki projekata u skladu sa
Pravilnikom o geotehniĉkim istraţivanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadrţaju misija
geotehniĉkog inţinjerstva ("Sluţbene novine Federacije BiH", br. 60/10 od 23. 9. 2009.
godine)
3.
GraĊevinski projekti glavne trase, petlji ( ĉvorišta ), kolovozne konstrukcije
4. GraĊevinski projekti inţenjerskih konstrukcija (mostovi, tuneli, PP, NP, galerije, zidovi)
naruĉilac ovom tenderskom dokumentacijom traţi i dodatnu projektnu dokumentaciju u
sklopu glavnog projekta; planove armature, radioniĉke nacrte ĉeliĉne konstrukcije, detaljnu
specifikaciju armature I- ĉeliĉnog materijala detalji i podaci: oslonce, dilatacije, slivnike,
ogradu, rasvjetne stubove mostova i vijadukata
5.
GraĊevinski projekti ostalih cesta i naplatnih mjesta
6.
GraĊevinski projekt vanjske i unutrašnje (zatvoreni sistem) odvodnje
7. Projekt saobraćajne signalizacije, saobraćajne opreme i ostale opreme, za izgraĊenu
autocestu i za vrijeme izgradnje
8. Projekat instalacija (elektro instalacije, mašinske instalacije i telekomunikacione
instalacije inteligentnog transportnog sistema)
9. Projekat ugradnje opreme (podzemne konstrukcije, energetske graĊevine i druge
graĊevine gdje se ugraĊuje oprema)
10.
Arhitektonsko graĊevinski projekti objekata i pejsaţnog ureĊenja
11.
Projekt zaštite od buke
12.
Projekat zaštite od poţara
13.
Elaborat zaštite na radu
14.
Elaborat izmještanja ili zaštite arheoloških nalaza
15.
Hidrologija i hidrotehnika
16.
Procjena uticaja na okolinu (postupanje po uvjetima iz okolinske dozvole);
17.
Podloge za izradu elaborata eksproprijacije i elaborat ekproprijacije sa parcelacijom
18. Separati za dobijanje saglasnosti od nadleţnih organa u postupku dobivanja
urbanistiĉke saglasnosti i graĊevinske dozvole
Sve po specifikaciji i u skladu sa projektnim zadatkom datim u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponuda se moţe dostaviti za jedan lot ili sve lotove
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, u iznosu:
LOT 1: 55.000,00 (pedesetpethiljada) KM
LOT 2: 70.000,00 (sedamdesethiljada) KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉlan 16. - 17. UPZ)
Period vaţenja garancije je 120+28 = 148dana.
Garancija se dostavlja uz ponudu.
Realizaciji garancije se pristupa u sluĉaju ispunjenja uslova navedenih u ĉlanu 16. taĉka 3.
UPZ.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, dato u Tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Da, dato u Tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća ima svaki kandidat koji na trţištu nudi traţene usluge, i koji pored zakonom
utvrĊenih uvjeta, zadovoljava slijedeće uvjete:
- da nema smetnji u smislu ĉl. 23 ZJN i da moţe osigurati dokaze da ne spada u kategoriju
nepodobnih po bilo kojoj taĉki ĉlana 23. ZJN
-
da nema bilo kakav sukob interesa
-
i da zadovoljava sve ostale uvjete iz tenderske dokumentacije.
Zahtjev će biti odbijen u sluĉaju da ponuĊaĉ propusti da dostavi dokaze i dokumentaciju
zahtijevanu tenderskom dokumentacijom, ili dostavi pogrešne informacije.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima:
- za pravna lica izvod iz sudskog registra ili rješenje iz sudskog registra, u originalu ili
ovjerenoj fotokopiji sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima, koja potvrĊuje da je ponuĊaĉ
registrovan za obavljanje djelatnosti koja je je predmet ove nabavke, a za fiziĉka lica
uvjerenje nadleţnog tijela da mu je dozvola da se bavi djelatnošću koja spada u predmet
nabavke, koja je još uvijek vaţeća
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnje tri godine
prije prijave na predmetni postupak nabavke, raĉun ponuĊaĉa nije bio u blokadi
- da imaju najmanji prosjeĉni godišnji bruto prihod, ostvaren na realizaciji ugovora
projektovanja u posljednje tri godine u visini od:
LOT 1: 5.000.000,00 KM
LOT 2: 6.500.000,00 KM
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uspješno iskustvo u realizaciji minimalno za oba lota:
- dva ugovora izrade glavnih projekata autocesta na kojima je dobavljaĉ uĉestvovao kao
osnovni ugovaraĉ ili vodeći partner ili partner u Joint Venture, ĉija vrijednost prelazi
2.500.000,00 KM (stepen završenosti ugovora 90%) u prethodne tri godine
- jedan ugovor izrade glavnih projekata tunela na autocesti na kojima je dobavljaĉ
uĉestvovao kao osnovni ugovaraĉ ili vodeći partner ili partner u Joint Venture, ĉija je duţina:
LOT 1: 1 min= 2.900,00 km
LOT 2: 1 min= 2.000,00 km
u prethodne tri godine.
- odabrani dobavljaĉ će prije poĉetka pruţanja usluga a nakon potpisivanja ugovora i
dostavljanja bankarske garancije za dobro izvršenje radova u roku definisanom u tenderskoj
dokumentaciji dostaviti:
- "ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog ureĊenja" (Uredba o ureĊenju gradilišta,
obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u graĊenju - "Sluţbene novine Federacije
BiH br. 48/09 od 27. 7. 2009. godine) za obavljenje djelatnosti u FBIH koji su predmet ovoga
ugovora.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
70%
2.
iznos avansa (%)
3.
uvjeti plaćanja (dan)
15%
15%
Razrada potkriterija je data u tenderskoj dokumentaciji.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da (10%)
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tender se moţe se preuzeti na adresi kao pod I.3., poĉevši od dana objavljivanja 11. 10.
2010. godine svakim radnim danom od 9,00 do 16,00 sati, uz najavu i dokaz o uplati za svaki
lot posebno:
ZA UPLATE U KM
Iznos uplate
100 KM za svaki lot posebno
Uplatni raĉun: 338-900-22115294-91 - Depozitni
raĉun za prikupljanje javnih prihoda
kod UniCredit Bank
Svrha doznake:
"Uplata tenderske dokumentacije za
LOT 1, odnosno (LOT 2)"
Izrada glavnog projekta autoceste na
koridoru Vc, dionica Tarĉin-Konjic
Primalac: Federalna direkcija za izgradnju,
upravljanje i odrţavanje autocesta
Vrsta prihoda:
722631
Budţetska organizacija:
Općina:
1804001
180
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
22. 11. 2010. godine u 12,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 +28 dana od datuma krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
22. 11. 2010. godine u 13,00 sati
U prostorijama Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i odţavanje autocesta na adresi
kao pod I.1.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadrţava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u skladu sa
ĉlanom 11. ZJN.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja i
zadrţava pravo da prihvati u potpunosti ponudu ili da odbije u cjelini ili djelimiĉno svaku
ponudu, poništi otvoreni poziv ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja
ugovora.
Ugovorni organ zadrţava pravo da zatraţi od ponuĊaĉa naknadna pojašnjenja ponuda u
skladu sa Zakonom.
Sva, uz ponudu priloţena dokumentacija, treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije
specifirana, sloţena i oznaĉena rednim brojevima poĉev od rednog broja 1. Ponude
zapeĉaćene i ispravno adresirane dostavljaju se liĉno ili preporuĉenom poštom, do datuma i
vremena navedenog u obavještenju, uz obaveznu naznaku NE OTVARAJ!
EXPERT SERVICES
Section I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. OFFICIAL NAME AND THE ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
Organization: Federal Traffic Department for Construction, Managing and Maintenance of
Highways
Contact Person: Samra Imamović, civ. eng. Phone: 033/567-363; fax:033/562-690
Address: Braće Fejića bb
ZIP code: 88000
City: Mostar, Bosnia and Herzegovina
Identification number: 4227318400031
Phone: 036/512-300
Fax: 036/512-301
E-mail: l.senada@feda.ba
I.2. ADDRESS FROM WHICH ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED
As in I.1.
I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED
As in 1.1. or in the office of Federal Traffic Department for Construction, Managing and
Maintenance of Highways in Sarajevo, st. Terezija 54, 71000 Sarajevo, BiH
I.4. ADDRESS TO WHICH OFFERINGS/REQUESTS FOR PARTICIPATION COULD BE
DELIVERED:
As in I.1.
I.5. TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY
Authority on Entity level
Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT
II. 1. TYPE OF CONTRACT
Services
II.2. POSSIBLE CONCLUSION OF FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 3 ZJN)
No
II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH THE CONTRACT WAS RECORDED WITHIN
CONTRACTING AUTHORITY
LOT 1:
"Main design of Highway on the Corridor Vc, section Konjic-Tarĉin; chainage of 1 +000/-end
of section Lepenica Tarĉin/to chainage 11 +050 (Chainges taken from the Preliminary
Design) ref. FEDA-155-A27-1-10
LOT 2:
"Main design of Highway on the Corridor Vc, section Konjic-Tarĉin" from chainage 11 +050 to
chainage 22+150 ref. FEDA-155-A27-2-10
II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF CONTRACT:
Detailed design for the purposes of obtaining the prescribed consent and approval for
construction of the section Tarcin - Konjic- LOT 1 and the length of 10.050 km LOT 2 11.100
kilometers in length with all the access roads (chainage taken from the Preliminary Design)
Start of LOT 1 section Tarcin - Konjic is the end of the section-Lepenica Tarĉin.
The subject of the contract is the Main design of Highway on the Corridor Vc, section TarĉinKonjic, which includes:
a. Main Design
1st
Surveying and execution of surveying plans
2nd Engineering and hydrogeological investigations and geo-te chnical projects in
accordance with the Regulations of the geotechnical investigation and testing, and the
organization and content of the mission of geotechnical engineering (FBiH Official Gazette
no. 60/10 of 23. 9. 2009. years)
3rd ain design of the highway's alignment with all interchanges (loops), and design of
carriageway and pavement
4th Main design of the civil engineering structures (bridges, tunnels, underpasses,
overpasses, galleries, walls), the Employer requests in the tender documentation and
additional project documents as part of the project. Plans reinforcement, structural steel
workshop drawings, detailed specification of the steel reinforcement and material detail data:
supports, bearings, movement joints, drains, fences, lighting columns of bridges and
viaducts
5th
Main design of other roads (local roads) and toll stations
6th
Main design of external and internal drainage (closed system)
7th Project of traffic signs, traffic equipment and other equipment - for constructed highway
and during construction of highway
8th Project of installations (electrical installation, mechanical installation and
telecommunication installations intelligent transport systems)
9th The project of installation of equipment (underground structures, energy building and
other buildings where the equipment is installed)
10th
Architectural and structural main designs of buildings and landscaping plans
11th
Project of noise protection
12th
Project of fire protection
13th
Elaborate of safety precautions and health protections
14th
Study of relocation or protection of archaeological finds
15th
Hydrology and hydraulics project
16th
Environmental Impact Assessment (acting under terms of the environmental permit)
17th Providing of data base for the expropriation (land aquisition) and providing of elaborate
of expropriation with lists and size of expropriated estate parts
18th Elaborates for obtaining consent from the competent authorities in the process of
getting preliminary construction permit and construction permit.
All in accordance with specification and in accordance with terms of reference given in tender
documentation
II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT
According to tender documents
II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF PERFORMANCE OF SERVICES
Sarajevo
II.7. LOT DIVISION
Yes, bids can be submitted for one lot or all lots.
II.8. ACCEPTANCE OF ALTERNATIVE OFFER? (Article 17 ZJN)
No
II.9. DURATION OF CONTRACT OR TERM OF REALIZATION
Given in tender documentation
Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1. VALUE OF TENDER GUARANTEE
Yes, the in amount of:
LOT 1: 55.000 (fiftyfivethousands and 00/100) KM
LOT 2: 70.000 (seventythousands and 00/100) KM
III.2. OTHER REQUIREMENTS RELATED TO GUARANTEE FOR THE BID (Article 16. - 17.
UPZ)
Validity of Tender guarantee is 120 +28 = 148 days.
Tender guarantee to provide together with the bid.
Guarantees will be executed in case of fulfillment of conditions specified in Article 16 item 3
UPZ.
III.3. VALUE OF PERFORMANCE GUARANTEE (Article 16 ZJN)
Given in tender documentation
III.5. ELIGIBILITY-PERSONAL SITUATION (Article 23 ZJN)
Right to participate has any legal entity or a group of such entities who offer the services on
the market and meet, besides legally enforced conditions, the conditions as follows:
-
To document eligibility under any item of the article 23 of the Law on Public Procurement,
-
No any conflict of interest, and
-
to fulfil other conditions given in tender documentation
Application will be rejected if the bidder fails to provide evidence and documentation required
in tender documents or submit false information
III.6. ELIGIBILITY-PROFESSIONAL CAPABILITY (Article 24. ZJN)
Evidence about registration in relevant professional or trade register (legal register) from the
country where the company is founded or submit a separate declaration or adequate
reference which proof their legal rights for professional perform of required works
III.7. ELIGIBILITY- ECONOMICAL AND FINANCIAL CAPABILITY (Article 25. ZJN)
- Written confirmation of the of the Bank to confirm stabile financial operation in last three
years before the application to this tender account of tenderer was not blocked.
- To have average annual gross income, made on the execution of the contracts for design
documents in last three years in the amount not less then:
LOT 1: 5.000.000,00 KM
LOT 2: 6.500.000,00 KM
III.8. ELIGIBILITY-TEHNICAL AND/OR PROFESSIONAL CAPABILITY (Article 26. ZJN)
Successful experience in execution of minimum
- two contracts for main design of motorways where contractor participated as main
contractor or lidder or partner in JV with contracted value not less then 2.500.000,00 KM in
the last three years (completion of contract 90%)
- a contract for main design of the tunnel on the highway, where contractor participated as
main contractor or lidder or partner in Join Venture whose length is:
LOT 1: L min=2.900 km
LOT 2: L min=2.000 km
in the last three years.
- The most successful contractor prior to the start of execution of this contract and after the
signing of this contract and submitting of Performance Bank guarantees in time defined in
tender documentation will have to provide: Licence issued by Federal ministry of spatial
planning (Decree of site regulation, required documentations on site and participants in
construction - "Sl. novine FBiH", 48/09 dated 27. 7. 2009.) for execution of the services in
FBiH which consist in this contract
Section IV: PROCEDURE
IV.l. PROCEDURE TYPE
Open
IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA:
The most ecconomically advantageous offer in terms of criteria as stated below:
- bidding price
70%
- amountof advance (%)
- payment conditions (day)
15%
15%
IV.3. APPLY OF PREFERENCIAL CRITERIA:
Yes (10%)
IV.4. CONDITIONS FOR PURCHASING TENDER DOCUMENTS (Article 18 ZJN):
Tender documents can be handed over on the address as under I.3 starting from the date of
publishing 11. 10. 2010. every working day from 9,00 to 16,00 with prior announcement and
submitted payment receipt:
FOR PAYMENT IN BAM
Amount: 100,00 BAM for each lot
Account for public income:
38-900-22115294-91 Deposite account for the collection of public income oppened in
UniCredit Bank d.d. Sarajevo
Purpose of payment:
Payment for Tender documents for LOT 1 (LOT 2)
Main design for highway on the Corridor Vc, section Tarĉin-Konjic
Recipient:
Federal Traffic Department for Construction, Managing and Maintenance of Highways
Type of income: 722631
Budget organization: 1804001
Municipality: 180
IV.5. PREQUALIFICATION AND TENDER LANGUAGE:
Official languages of Bosnia and Herzegovina exclusively.
IV.6. DEADLINE FOR SUBMISSION OF INVITE OF TENDERS
22. 11. 2010. (Date) at 12,30 h
IV.7. MINIMUM TENDER VALIDITY PERIOD WHICH THE TENDERER MUST PROVIDE
Up to 120+28 days the final date for Submitting bids
IV.8. DATE AND PLACE OF OPENING TENDERS
22. 11. 2010 (Date) at 13,00 h
On the address given in I.1.
V. ADDITIONAL INFORMATIONS
The Contracting authority reserves the right for possible purchase of additional services
which will be carried out in accordance with Article 11. ZJN.
The Contracting authority shall not bear any costs of bidders in the process of public tenders
and reserves the right to accept the offer in full or to reject in whole or in part, any bid, cancel
or refuse an open invitation to all bids at any time before the conclusion of the contract.
The contracting authority reserves the right to seek clarifications from bidder subsequent bids
in accordance with the Law.
All, attachments to the bidding documents should be submitted as original or certified copies
specified, sorted and numbered in ordinary numbers starting with ordinary number 1.
Bidding documents, sealed and properly addressed, shall be submitted by person or by
registered mail, up to date and time specified in the tender notification, with the obligatory
indication of the DO NOT OPEN.
(1-12-14878-10)
12 - JANAB
OPŠTINA BIJEQINA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ SKP-03(4 lota)/10
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opšina Bijeqina
Kontakt osoba: Dragiša Maksimović i Biqana Matković
Adresa: Trg Kraqa Petra I KaraĊorĊevića 1
Poštanski broj: 76 300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400358930002
Telefon: 055/233-130 i 233-182
Faks: 055/210-162
E-mail: javnab@sobijeljina.org
Internet adresa: www.sobijeljina.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odrţavawe, ĉišćewe i prawe javnih površina na podruĉju opštine Bijeqina
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Odrţavawe, ĉišćewe i prawe javnih površina na podruĉju opštine Bijeqina
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Bijeqina
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
LOT 1 Odrţavawe i ĉišćewe javnih površina na podruĉju
grada Bijeqina
LOT 2
Odrţavawe javnog gradskog zelenila
LOT 3 Odrţavawe, ĉišćewe i prawe javnih površina na
podruĉju naseqenog mjesta
LOT 4 Odvoz komunalnog otpada iz domaćinstva u MZ
Brijesnica i MZ Qeqenĉa
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Godinu dana od dana zakquĉivawa ugovora-za svaki lot
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Bankarska garancija za ozbiqnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM - LOT 1
Bankarska garancija za ozbiqnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM - LOT 2
Bankarska garancija za ozbiqnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM - LOT 3
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Bankarska garancija za dobro izvršewe ugovorenog posla u iznosu od 8% od bruto
vrijednosti ugovora - za za LOT 1
Bankarska garancija za dobro izvršewe ugovorenog posla u iznosu od 8% od bruto
vrijednosti ugovora - za za LOT 2
Bankarska garancija za dobro izvršewe ugovorenog posla u iznosu od 8% od bruto
vrijednosti ugovora - za za LOT 3
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bankarska garancija za otklawawe nedostataka u garantnom roku u iznosu od 6% od bruto
vrijednosti ugovora - za LOT 2
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz prema ĉlanu 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak za meĊunarodne vrijednosne razrede
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude - za svaki LOT
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići uz prethodnu uplatu od 80,00 KM za LOT 1, 80,00
KM za LOT 2, 80,00 KM za LOT 3, 35,00 KM za LOT 4 na raĉun Javnih prihoda Opštine
Bijeqina kod Nove banke a.d. Bawa Luka, Filijala Bijeqina, broj 555-001-00002959-16, ili
Pavlovic International Bank Bijeqina broj 554-001-00003953-56, vrsta prihoda 729124,
buxetska organizacija 9999999, sa nazivom javne nabavke i brojem lota.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina, zakquĉno sa
22. 11. 2010. godine do 13,30 ĉasova, bez obzira na naĉin dostave - vidjeti taĉku I.4.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalni vremenski period vaţnosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvarawe ponuda će se komisijski izvršiti 22. 11. 2010. godine u 14,00 sati u prostorijama
Administrativne sluţbe Opštine Bijeqina.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavqa tako što se traţena dokumentacija, zajedno sa ponudom upakuje u
jednu kovertu sa naznakom: "Organizovawe zimske sluţbe na podruĉju opštine Bijeqina u
sezoni 2010/2011. godine" - NE OTVARAJ (sa naznakom lota). Otvarawu ponuda moţe
prisustvovati jedan predstavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštewe. Ugovorni organ ne snosi
nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku. Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle
zakquĉno sa 22. 11. 2010. godine do 13,30 ĉasova na pisarnicu Administrativne sluţbe
Opštine Bijeqina.
INFORMATION OF PURCHASE
GOODS
1. CONTRACTING ORGAN
I.1. FULL NAME AND ADRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY:
Organization: Municipality of Bijeljina
Address:Trg Kralja Petra I Karadjordjevica 1
City: Bijeljina
Post code:76 300
Phone:00387 55 233/175
Contact person: Dragisa Maksimovic or Biljana Matkovic
IRS:4400358930002
Phone number: 00387 55 233/130, 233-182
Fax: 00387 55 210/162
E-mail:javnabsobn@gmail.com
Web site: www.sobijeljina.org
2. SUBJECT OF THE CONTRACT:
Maintenance, cleaning and washing public areas on the territory of municipality Bijeljina
Lot 1: Maintenance and cleaning of public areas on the
territory of city Bijeljina.
Lot 2: Maintenance of public green on the territory of city
Bijeljina.
Lot 3: Maintenance cleaning and washing public areas on
the territory of Janja settlement.
Lot 4: Out freight of garbage from households in Brijesnica
and Donja Ljeljenĉa.
2.1. TYPE OF CONTRACT:
Services.
2.2. DO YOU INTEND TO SING THE PRELIMINARY AGREEMENT?
No.
3. SUMMARY OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT:
4. TOTAL QUANTITY:
Given in the tender documents
5. PROCEDURE:
5.1. TYPE OF PROCEDURE:
Re-Opening
6. TENDER DOCUMENTS:
Tender documentation is available with previous payments for:
LOT 1: 80.00 BAM, LOT 2: 80.00 BAM, LOT 3: 80,00 BAM, LOT 4: 35.00 BAM, on
transaction account Bijeljina municipality No. 555-001-00002959-16 A. D. Nova Banka or
554-001-00003953-56 Pavlovic International Bank, income type 729124, budget 9999999
(call to number 005).
7. DEADLINE FORM SUBMISSION:
Proposals should be delivered to Office of signatory organ in building of Administration
services of Bijeljina municipality latest at 22. 11. 2010. until 13,30 hrs.
Official opening of tender proposals wlll be at 14.00 hrs on 22.11.2010.
(1-12-14881-10)
12 - JANAB
OPĆINA PROZOR-RAMA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Prozor/Rama
Kontakt osoba: Ivan Petrović
Adresa: Kralja Tomislava bb
Poštanski broj: 88440
Grad: Prozor
Identifikacioni broj: 42227048340007
Telefon: 036/771-925
Fax: 036/771-342
E-mail: opcvijece.Prozor-rama@te.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada glavnog projekta kanalizacije otpadnih voda i ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda
u mjestu Prozor
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Opis je dat u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općina Prozor-Rama, mjesto Prozor
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema zakljuĉenom ugovoru
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji
za stavke:
-
cijena
80%
-
rok izrade projekta
-
uvjeti plaćanja
10%
10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti Općini Prozor-Rama na adresi kao pod I.1.
svakim danom od 8,00 do 15,00 sati odmah nakon objavljivanja obavještenja o javnoj
nabavci u "Sluţbenom glasniku BiH" od 11. 10. 2010. godine do 11. 11. 2010. godine uz
prilog pismenog zahtjeva i uplatnice na iznos od 100,00 KM na raĉun Općine Prozor-RamaUniCredit banka poslovnica Rama- na raĉun broj: 3382102200070547, vrsta prihoda 722131
šifra općine 073.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
Dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ino ponuĊaĉi obavezni su dostaviti prevedenu od
strane ovlaštenog prevodioca na jedan od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
11. 11. 2010. godine (krajnji rok i za pristizanje ponuda koje su poslane poštom) 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
11. 11. 2010. godine u Prozoru-Općina Prozor-Rama - 12,30 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju (kompletne - dokumentacija
za uĉešće i ponuda sa traţenim kriterijima) na kojima će ĉitko napisati: "ORIGINAL
PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa peĉatom i potpisom trebaju biti
zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati
slijedeće rijeĉi: "Otvoreni postupak - NE OTVARAJ - otvara komisija za javne nabavke - 11.
11. 2010. godine - 12,30 sati".
Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju, kao i
dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminirana.
Ponude se predaju putem pošte ili liĉno, na protokol općine Prozor-Rama - Kralja Tomislava
bb, 88 440 Prozor. Sve stranice treba da budu numerisane i uvezane. Općina Prozor-Rama
ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku ugovaranja i moţe da poništi postupak u bilo
koje vrijeme u skladu sa ĉlanom 12. ZJN.
(1-12-14889-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Tuzla
Kontakt osoba: Za komercijalan pitanja: Jasmina Mujić, tel. 035/304-392; Pozicija 1 - Husejin
Efendić, tel. 035/304-365
Adresa: Rudarska 38
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 035/304-300
Fax: 035/304-355
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Tuzla
Ulica Rudarska broj 38, 75000 Tuzla, protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender 108-GUEDTZ/10-17
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
1. Prevoz stubova ( armirano-betonskih i drvenih) duţine 12m
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉine prema specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Podruţnice Elektrodistribucije Tuzla
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema zahtjevu ugovornog organa iz tenderskog dokumenta.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Za poziciju 1, 1,5% od vrijednosti ponude ili ukoliko je iznos manji od 2.000,00 KM na iznos
od 2.000,00 KM sa rokom vaţenja 120 dana od dana predaje ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Za poziciju 1, 10% ugovorene vrijednosti sa rokom vaţenja definisanom u tenderu
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Izvod iz sudskog registra sa svim ovjerenim prilozima ne stariji od tri mjeseca kojim se
potvrĊuje da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke a za
fiziĉka lica uvjerenje nadleţnog tijela da mu je dozvola da se bavi djelatnošću koja je predmet
nabavke još vaţeća.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
1.
bilans stanja i pozitivan bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu
2. potvrda banke da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran posljednjih 6 mjeseci prije
dostavljanja ponude
3.
ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
1.
Dokazi iz ĉlana 26. Zakona o javnim uabavkama, stav 2
2.
ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Uputstvom o izmjeni i dopuni Uputstva o
primjeni ZJN ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 24/09) i Odlukom o obaveznom korištenju
preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj
12/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 13. 10. 2010. godine. do 3. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju 20,00 KM sa PDV-om po lotu.
Uplata se vrši na raĉun kod Raiffeisen Bank 1610250001390348 za plaćanja unutar BiH ili na
raĉun 501012000-978-000-13 SWIFT RZBABA 25 za plaćanja van BiH, Primalac JP
Elektroprivreda BiH, Podruţnica Elektrodistribucija Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za___".
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine
Tuzla, Rudarska 38
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Datum i vrijeme otvaranja ponuda:
9. 11. 2010. godine
1. 13,30 sati - Prevoz stubova (armirano-betonskih i drvenih) duţine 12 m.
(1-12-14896-10)
12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 104-016-1/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oruĉević
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-751
Fax: 033/751-759
E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
104-016-1/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada projekta za sanaciju i zamjenu postojećeg sistema upravljanja sa elektrokomande
Termoelektrane "Tuzla".
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkom opisu iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
4 mjeseca od zakljuĉivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% od vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
uraĉunatog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je predmet nabavke u skladu sa
vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan
- da je dobavljaĉ ovlašten za pruţanje predmetnih usluga prema saglasnosti Federalnog
ministarstva prostornog ureĊenja Federacije BiH
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko i finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora
- ukupan promet ponuĊaĉa za posljednje 2 (dvije) godine ne smije biti ispod 150.000,00
KM, odnosno ako je poĉeo sa radom prije manje od 1 (jedne) godine 70.000,00 KM
- da je ponuĊaĉ bio solventan u posljednjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje što
dokazuje potvrdom svoje poslovne banke
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje l (jednog) ugovora u zadnje 3 godine na
poslovima projektovanja elektropogona u elektranama.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 12. 10. 2010. godine u zgradi JP EP BiH d.d. Sarajevo, zgrada ED
Sarajevo - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, kancelarija 325.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju, 50,00 KM.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EPBiH - Otkup tenderske
dokumentacije br. 104-016-1/10.
IBAN CODE: BA391610600000043340
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac)" (our...).
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. Mostar na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EPBiH - Otkup tenderske dokumentacije broj 104-016-1/10.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, zgrada JP EPBiH (soba 145)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda:
9. 11. 2010. godine u 15,00 sati.
(1-12-14952-10)
12 - JANAB
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
SARAJEVO
OBAVIJEST
O NABAVI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Kontakt osoba: Mahira Zubetljak, dipl. inţ. geod.
Adresa: Reisa Dţemaludina Ĉauševića 6
Poštanski broj: 71000 Sarajevo
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200771230001
Telefon: 033/201-784
Fax: 033/201-784
E-mail: fgu@bih.net.ba
Internet adresa: www.fgu.com.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Otvoreni postupak za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa za pruţanje usluga - pretvaranja
katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik (digitalizacija katastarskih planova).
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove podruĉja općina:
LOT 1 Ĉapljina, Ĉitluk, Grad Mostar, Jablanica i Prozor-Rama
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od dodjele ugovora
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pravo uĉešća u otvorenom postupku imaju svi gospodarski subjekti registrirani za obavljenje
djelatnosti koja je predmet ovoga postupka, koji putem pismenih dokaza osiguraju da nemaju
smetnji za uĉešće sukladno ĉlanku 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a što dokazuju
izvodom iz sudskog registra, uvjerenjem porezne uprave i zavoda MIO/PIO. Uĉesnici u
otvorenom postupku moraju zadovoljiti i uvjete propisane Zakonom o premjeru i katastru
nekretnina glede uredskog prostora i tehniĉke opremljenosti.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
-
naziv i toĉna adresa ponuĊaĉa, porezni i identifikacijski broj
- ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinaĉno ovjerenim prilozima
ne starijim od tri mjeseca
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
-
bilans uspjeha u segmentu koji je predmet otvorenog postupka u posljedne tri godine
- potvrda poslovne banke o bonitetu pravne osobe da u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije
prijave na javno nadmetanje, raĉun pravne osobe nije bio u blokadi
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
- reference ponuĊaĉa u posljednje dvije godine, kojima dokazuje uspješno iskustvo na
pruţanju usluga digitalizacije katastarskih planova za cijele ili dijelove podruĉja općina
- popis uposlenih po imenima i kvalifikacijskoj strukturi, koji će davati tehniĉku podršku pri
pruţanju predmetnih usluga
- izjava o angaţiranom profesionalnom osoblju i tijelima, bez obzira na to da li neposredno
pripadaju ponuĊaĉu
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji
1)
ponuĊena cijena
2)
rok završetka
uĉešće 85%
uĉešće 15%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija, uz predoĉenje potvrde o nepovratnoj uplati (ovjeren treći
primjerak virmana), moţe se podići u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne
poslove, u Reisa Dţemaludina Ĉauševića 6. u Sarajevu, svakim radnim danom od 9,0015,00 sati u sobi broj 17 - kontakt osobe: Nadţa Hrvatović ili Dijana Krajina.
Nepovratnu uplatu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM izvršiti kod
UNICREDIT BANK, @.R. 338-900-221-152-9491 vrsta prihoda 722791 - svrha uplate: Uplata
za tendersku dokumentaciju. Svaki od ponuĊaĉa dobit će pismenu potvrdu o preuzimanju
tenderske dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 10,00 sati po lokalnom vremenu
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
Do 90 dana
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine
Mjesto: Sarajevo, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove - soba 18.
Otvaranje ponuda će zapoĉeti u 10,15 sati. Otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog
ovlaštenja, moţe prisustvovati po jedan predstavnik svakog ponuĊaĉa.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja, te
zadrţava pravo otkazivanja postupka javne nabave sukladno ĉlanku 12. Zakona o javnim
nabavama.
Ugovorno tijelo zadrţava pravo da zatraţi od ponuĊaĉa naknadna pojašnjenja ponuda
sukladno Zakonu o javnim nabavama.
Ugovorno tijelo obvezuje ponuĊaĉe da ponude dostave neotvorene i zapeĉaćene, s punom
adresom ponuĊaĉa i naznakom "NE OTVARAJ- Ponuda za pruţanje usluga pretvaranja
katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik - ne otvarati do 9. 11. 2010. godine u 10,15
sati". Sva dokumenta moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, te specificirana, sloţena i
numerirana sukladno tenderskoj dokumentaciji.
(1-12-14963-10)
12 - JANAB
KJKP "TR@NICE PIJACE" DOO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 15
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: KJKP "Trţnice pijace" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Emir Dervišagić
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 4a
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200683020005
Telefon: 033/205-353
Fax: 033/205-549
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o pruţanju usluga uspostavljanja i implementacije integrisanog sistema upravljanja
kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001.-2008 i KN ISO 14001:2004
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Uspostavljanje i implementacija integrisanog sistema upravljanja kvalitetom prema
zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004 u KJKP "Trţnice pijace" d.o.o
Sarajevo.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljno utvrĊena u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mula Mustafe Bašeskije 4a, Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
PonuĊaĉ se obavezuje, da će ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu bankovnu
garanciju za dobro izvršenje usluga naplativu na prvi poziv za dobro izvršenje posla u visini
od 5% vrijednosti ugovora sa rokom vaţnosti od dana potpisivanja ugovora do isteka vaţenja
ugovora + 30 dana
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Priloţiti dokaze o ispunjavanju uslova iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa-broj tel/faksa
-
identifikacioni broj
-
ovjerena fotokopija rješenja o registraciji preduzeća sa ovjerenim svim prilozima
-
ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji
-
potvrda poslovnih banaka u solventnosti u posljednja tri mjeseca
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans stanja i uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ili drugi odgovarajući dokument
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
- cijena
uĉešće 60%
- uslovi plaćanja
- rok izvršenja
uĉešće 25%
uĉešće 15%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti u prostorijama KJKP "Trţnice pijace", Mula
Mustafe Bašeskije 4a, odmah nakon objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci u
"Sluţbenom glasniku BiH".
Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM i moţe se uplatiti kod RAIFFEISEN BANK
d.d. Sarajevo na raĉun 1610000003960036.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 8. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 11,00 sati u objektu Trţnice pijace Grbavica, Grbaviĉka bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadrţava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u
ĉlanu 12. ZJN, te ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku javnog nadmetanja.
Ugovorni organa će u skladu sa ĉlanom 34. i 40. ZJN dostaviti ponuĊaĉima odluku o
rezultatima i objaviti obavještenje o dodjeli ugovora.
(1-12-14995-10)
12 - JANAB
JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o.
Kontakt osoba: Branka Mujezinović, Nijaz Hadţikadunić
Adresa: Terezija 54
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Telefon: 033/563-511; 033/563-452
E-mail: bmujezinovic@jpdcfbh.ba
nijaz.hadzikadunic@jpdcfbh.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada projektne dokumentacije za izmještanje dalekovoda (Projekat 110 kV, Projekat 110
kV, Projekat 400 kV i Projekat niskonaponske 0,4 kV i 20 kV na LOT/u 3 Sarajevske
obilaznice Butila-Vlakovo-Mostarsko raskršće) i konaĉno prikljuĉenje LOT 1 Jošanica-Butila
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
LOT 3 Sarajevske obilaznice Butila-Vlakovo-Mostarsko raskršće, LOT 1 Jošanica-Butila
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
90 dana od zakljuĉenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
5.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Period vaţenja 90 dana raĉunajući od roka za podnošenje ponuda
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% (deset posto) vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da nema smetnji u smislu odredbe ĉlana 23. ZJN
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- prosjeĉna godišnja vrijednost iznad 600.000,00 KM ostvarena na ugovorima koji se
odnose na: projektovanje dalekovoda i izmještanje dalekovoda i niskonaponske mreţe, u
posljednje 3 (tri) godine, odnosno od poĉetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je
dobavljaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od tri godine, obraĉunato na
osnovu ukupno ovjerenih faktura za ugovore koji su u izvršenju ili su okonĉani
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Tehniĉka i profesionalna sposobnost dobavaljaĉa treba garantirati uspješnu realizaciju
ugovora, odnosno ispunjavati relevantne zahtjeve date u tenderskoj dokumentaciji:
- da dobavljaĉ ima zaposlenog najmanje jednog diplomiranog inţenjera graĊevine sa
najmanje pet godina iskustva, ili inţenjera graĊevine sa deset godina iskustva nakon sticanja
diplome, na poslovima projektovanja;
- da dobavljaĉ ima zaposleno najmanje pet diplomiranih inţenjera elektrotehnike sa
najmanje pet godina iskustva, na poslovima projektovanja dalekovoda;
- iskustvo u projektovanju najmanje tri Ugovora na izradi projekata dalekovoda u posljednjih
tri godine
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Poĉev od 11. 10. 2010. godine uz potvrdu o uplati 100,00 KM i prethodnu najavu svakim
radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.
Broj raĉuna: 1540012000213981-lntesa Sanpaolo Bank d.d. Sarajevo
Svrha doznake: otkup TD (Izrada projektne dokumentacije za izmještanje dalekovoda);
Primalac: JP Direkcija cesta Federacije BiH
Vrstu prihoda: 722539
Zainteresirani dobavljaĉi imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je
otkupe.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana raĉunajući od isteka roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 12,00 sati u sali za otvaranje ponuda na adresi ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
a) PonuĊaĉ je duţan prije potpisivanja ugovora, tj. u zakonskom roku predviĊenom za
potpisivanje ugovora, u skladu sa Uredbom o ureĊenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na
gradilištu i sudionicima u graĊenju ("Sluţbene novine Federacije BiH", broj 48/09) i ostalim
vaţećim podzakonskim aktima, osigurati ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog
ureĊenja za projektovanje.
Ukoliko ne osigura navedeno ovlaštenje, smatraće se da je odustao od potpisivanja
ugovora i ugovor se dodjeljuje sljedećem kvalificiranom ponuĊaĉu sa rang liste koji posjeduje
traţeno ovlaštenje
b) Ugovorni organ zadrţava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u
skladu sa ĉlanom 11. ZJN.
(1-12-15049-10)
12 - JANAB
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO
OPOREZIVANJE BiH
BANJA LUKA
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Kontakt osoba: Samardţić Ervina
Adresa: Bana Lazarevića bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4401711930000
Telefon: 051/335-100, 051/335-123
Fax: 051/335-304
E-mail: infoman@uino.gov.ba
Internet adresa: www.uino.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka broj 01-16-12-1441-14/10 od 4. 10. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i isporuka avio karata za potrebe UIO BiH
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
20.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Središnji ured Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Bana Lazarevića bb, Banja Luka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
1.000,00 KM
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni ponovljeni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena ponude
2.
rok plaćanja
70%
30%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
10%
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Banja
Luka, Bana Lazarevića bb u sobi 211, svakim radnim danom.
Novĉana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. Uplatu vršiti u
skladu sa ĉlanom 2. i 3. Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim raĉunima za
administrativne takse ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 20/2010).
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 14,15 sati
Središnji ured Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Uprava za indirektno oporezivanje BiH,
Bana Lazarevića bb, Banja Luka najkasnije do 9. 11. 2010. godine do 14,00 sati. Na koverti
navesti: "Ponuda za vršenje usluga nabavke avio karata za potrebe UIO BIH"- Ne otvaraj otvara komisija!
(1-12-15051-10)
12 - JANAB
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH
SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Kontakt osoba: Mirsad Sirbubalo
Adresa: Musala 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200950590002
Telefon: 033/281-268
Fax: 033/227-156
E-mail: mirsad.sirbubalo@mvp.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
09/2-2-int-1739-357/10 Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga brodskog prevoza
za preseljenje liĉnih stvari u BiH
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţanje usluga brodskog prevoza 1 x 20 CTR (preseljenje liĉnih stvari sa navedenim
uslugama) 20 lotova.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Usluge će se pruţati do 31. 12. 2011. od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za
ozbiljnost ponude u iznosu 2.000,00 KM sa rokom vaţnosti opcija ponude (jedna garancija za
sve lotove, bez obzira za koliko lotova se daje ponuda).
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude za pojedini LOT
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 5. 11. 2010. godine, od 10,00 do 16,00 sati godine u prostorijama
ugovornog organa Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, pisarnica
(ulaz od FIS-a), 71000 Sarajevo, uz dostavu zahtjeva za izuzimanjem tenderske
dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati za TD, sa navedenim imenom i prezimenom
kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. U cijenu je uraĉunat PDV.
Svrha: "Uplata za TD - Usluga brodskog prevoza liĉnih stvari"
Naziv i broj uplatnog raĉuna:
JRT Trezor BiH-Depozitni raĉun
1610000010751006
Vrsta uplate: "0"
Vrsta prihoda: 722153
Budţetska organizacija: 0601999
Poziv na broj: popuniti brojevima "0"
Dobavljaĉi koji su jednom uplatili iznos od 50,00 KM za tendersku dokumentaciju nisu
obavezni ponovno uplaćivati već samo podnose pisani zahtjev za izuzimanje tenderske
dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine u 12,15 sati
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, Velika sala, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, na osnovu
pisanog ovlaštenja. Neblagovremene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
(1-12-15081-10)
12 - JANAB
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH
SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Kontakt osoba: Mirsad Sirbubalo
Adresa: Musala 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200950590002
Telefon: 033/281-268
Fax: 033/227-156
E-mail: mirsad.sirbubalo@mvp.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
09/2-2-int-1739-368/10 Odluka o pokretanju postupka za usluge posredovanja u prodaji
avionskih karata.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţanje usluga posredovanja u prodaji avionskih karata u 2010. i 2011. godini, za potrebe
Ministarstva vanjskih poslova BiH
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za
ozbiljnost ponude u iznosu 2.000,00 KM sa rokom vaţnosti opcija ponude.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni meĊunarodni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude .
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 5. 11. 2010. godine, od 10,00 do 16,00 sati godine u prostorijama
ugovornog organa Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, pisarnica
(ulaz od FIS-a), 71000 Sarajevo, uz dostavu zahtjeva za izuzimanjem tenderske
dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati za TD, sa navedenim imenom i prezimenom
kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. U cijenu je uraĉunat PDV.
Svrha: UPLATA ZA TD - USLUGA POSREDOVANJE U PRODAJI AVIONSKIH KARATA
Naziv i broj uplatnog raĉuna:
JRT Trezor BiH-Depozitni raĉun
1610000010751006
Vrsta uplate: "0"
Vrsta prihoda: 722153
Budţetska organizacija: 0601999
Poziv na broj: popuniti brojevima "0"
Dobavljaĉi koji su jednom uplatili iznos od 50,00 KM za tendersku dokumentaciju nisu
obavezni ponovno uplaćivati već samo podnose pisani zahtjev za izuzimanje tenderske
dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine do 10,15 sati
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, Velika sala, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, na osnovu
pisanog ovlaštenja. Neblagovremene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
REPEATED PROCUREMENT NOTICE
Services
Section I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
Organization: Ministry of Foreign Affairs
Contact person: Mirsad Sirbubalo
Address: Musala 2
Postal code: 71000
Town: Sarajevo
Telephone: 033/281-268
Fax: 033/227-156
Electronic mail (email): mirsad.sirbubalo@mvp.gov.ba
I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED
Same as I.1.
I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED
Same as I.1.
I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT
Same as I.l.
I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (art. 3 PPL)
I.5.a Administrative authority
I.5.b State level
Section II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. TYPE OF THE CONTRACT
Services
II. 2. IS IT A FRAMEWORK AGREEMENT? (art. 32 PPL)
Yes
II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING
AUTHORITY
09/2-2-int-1739-368/10 - Decision on initiating the procedure for agency services with the air
tickets' sales.
II. 4 DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT:
Described in details in the Tender document.
II. 5 TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT
Described in details in the tender document
II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF PERFORMANCE OF SERVICES OR WORKS
Described in details in the tender document
II. 7. DIVISION IN LOTS
No
II.8. WILL VARIANTS BE ACCEPTED? (art. 17 PPL)
No
II.9 DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION
Described in details in the Tender document.
Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION
III.1 AMOUNT OF TENDER SECURITY (art. 16 PPL)
Yes, all Bids shall be accompanied with the security submitted in the amount of 1% (one
percent) of the offered price, provided this amount may not be less than 2.000,00 KM
(Bosnian Convertibie Mark, two-thousand). The Bid Security shall be in the form of an
unconditional Bank guarantee, payable upon the first request.
III.2. OTHER REQUIREMENTS REGARDING TENDER SECURITY, (art. 16- 17 IR)
No
III.3. AMOUNT OF PERFORMANCE SECURITY (art. 16 PPL)
No
III.4. OTHER REQUIREMENTS REGARDING PERFORMANCE SECURITY (art. 19 IR)
No
III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (art. 23 PPL)
Described in details in the tender document.
III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL
ACTIVITY (art. 24 PPL)
Described in details in the tender document.
III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (Art.
25 PPL)
Described in details in the tender document.
III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL
ABILITY (art. 26. PPL)
Described in details in the tender document.
Section IV: PROCEDURE
IV.1. TYPE OF PROCEDURE
Open, International
IV. 2 CONTRACT AWARD CRITERIA (ari 34 PPL):
a) The Lowest price of technically satisfied offer
IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (art. 20 IR)
Yes, in accordance with the law regulations.
IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (art. 18 PPL)
Couid be obtained by 05 November, 2010, from 10,00 to 16,00, at the premises of the
contracting body - Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Musala St. 2,
Writing Office (the FIS entrance), 71000 Sarajevo, along with delivery of request for tender
documentations exemption and the proof of payment for TD, full name of the contact person,
contact phone number or the E-Mail address.
The tender documentation fee is 50, 00 KM, including PDV
Purpose: PAYMENT FOR TD - AGENCY SERVICES WITH THE AIR TICKETS SALES
Name and No. of the payment account
JR the B&H Safety Vault-Deposit account: 1610000010751006
Type of payment: "0"
Type of income: 722153
Budget organization: 0601999
Call to No: fill in with digit "0"
Suppliers who already paid the amount of 50,00 KM for the tender documents are not
required to pay again but only to submit a written request for exclusion of the tender
documents.
IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS REGARDING TENDER
Foreign Bidders: the Tender shall be submitted in English and translated into one of the
official languages of Bosnia and Herzegovina. Local Bidders: the Tender shall be submitted
in one of the official languages of Bosnia and Herzegovina.
IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE
Time limit is until 10 November, 2010. by 10.00 o 'clock
IV.7. MINIMUM TIME FRAME DURING WHICH THE BIDDER MUST MAINTAIN VALIDITY
OF ITS TENDER
90 days after the final deadline for submission
IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING (art. 33 PPL, art. 13 IR)
10 November, 2010 at 12,15
Sarajevo, at the address, Ministry of Foreign Affairs, Musala 2, Conference room, Basement.
Section V: ADDITIONAL INFORMATION
Authorized representatives of the Bidders with written evidence of their authorization may be
present and take part in the Tender opening.
(1-12-15082-10)
12 - JANAB
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH
SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Kontakt osoba: Mirsad Sirbubalo
Adresa: Musala 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200950590002
Telefon: 033/281-268
Fax: 033/227-156
E-mail: mirsad.sirbubalo@mvp.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
09/2-2-int-1739-375/10 Odluka o pokretanju postupka za usluge smještaja
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţanje usluga smještaja u hotelima sa 3 (tri) i više zvjezdica na podruĉju Sarajeva (Općine
Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad), u 2010. i 2011. godini, za potrebe
Ministarstva vanjskih poslova BiH.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za
ozbiljnost ponude u iznosu 2.000,00 KM sa rokom vaţnosti opcija ponude.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 5. 11. 2010. godine, od 10,00 do 16,00 sati godine u prostorijama
ugovornog organa Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, pisarnica
(ulaz od FIS-a), 71000 Sarajevo, uz dostavu zahtjeva za izuzimanjem tenderske
dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati za TD, sa navedenim imenom i prezimenom
kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom.,
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. U cijenu je uraĉunat PDV.
Svrha:UPLATA ZA TD - USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA
Naziv i broj uplatnog raĉuna:
JRT Trezor BiH-Depozitni raĉun
1610000010751006
Vrsta uplate: "0"
Vrsta prihoda: 722153
Budţetska organizacija: 0601999
Poziv na broj: popuniti brojevima "0"
Dobavljaĉi koji su jednom uplatili iznos od 50,00 KM za tendersku dokumentaciju nisu
obavezni ponovno uplaćivati već samo podnose pisani zahtjev za izuzimanje tenderske
dokumentacije.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine u 14,15 sati
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, Velika sala, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, na osnovu
pisanog ovlaštenja. Neblagovremene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
(1-12-15084-10)
13 - JANAB
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Jedinstveni općinski organ uprave Općine Bosanska Krupa
Kontakt osoba: Šertović Zlatan; Goletić Indira
Adresa: Trg Avde Ćuka bb
Poštanski broj: 77240
Grad: Bosanska Krupa
Identifikacioni broj: 4263116080007
Telefon: 037/473-263 ili 037/471-089
Fax: 037/471-090
E-mail: zlatan_opcinabk@hotmail.ba
Internet adresa: www.opcinabosanskakrupa.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Završni graĊevinsko-zanatski radovi na Kolektivnoj zgradi A, ulaz A2, općina Bosanska
Krupa
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, 2%, od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne traţi se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Daje se u formi bezuslovne bankovne garancije, za vrijeme trajanja ugovora i period 24
mjeseca nakon tehniĉkog prijema radova.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća imaju sva fiziĉka i pravna lica koja su registrovana za obavljanje predmetne
djelatnosti, što dokazuju tenderskom dokumentacijom, osim pravnih i fiziĉkih lica koja su
iskljuĉena iz prava sudjelovanja u javnim nabavkama shodno ĉlanu 23. Zakona o javnim
nabavkama.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa ponuda
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
U skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju
preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj
105/06).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se moţe izvršiti u
prostorijama ugovornog organa, svakim radnim danom, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.
Preuzimanje tenderske dokumentacije će se izvršiti putem preporuĉene pošte ili liĉno u
prostorijama ugovornog organa, po prethodnoj uplati novĉane naknade za tendersku
dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM.
Uplatu izvršiti na depozitni raĉun Općine Bosanska Krupa broj 3380002200041552 kod
UniCredit Bank d.d., vrsta prihoda 722439 općina 008, svrha doznake: Uplata za tendersku
dokumentaciju za "Završni graĊevinsko-zanatski radovi na Kolektivnoj zgradi A, ulaz A2,
općina Bosanska Krupa".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Rok za dostavljanje ponude istiĉe 8. 11. 2010. godine u 12,00 sati.
Ponude se otvaraju istog dana sa poĉetkom u 15,00 sati u prostorijama zgrade Jedinstvenog
općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa, sala 28, Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka
bb.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu i 2 (dvije) kopije) sa ovjerom i potpisom zapeĉatiti u jednoj neprovidnoj koverti i sa
imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati za dokumentaciju za: Završni graĊevinskozanatski radovi na Kolektivnoj zgradi A, ulaz A2, općina Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka bb sa naznakom: "NE OTVARAJ". Ponuda treba da sadrţi sve dokumente navedene u ovom
obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj
dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i sloţena redoslijedom koji
je dat u tenderskoj dokumentaciji sa jasno definisanim sadrţajem. Svi listovi ponude moraju
biti ĉvrsto uvezani, sa oznaĉenim stranicama i potpisani od lica koja su ovlaštena da
zastupaju dobavljaĉa. Ugovorni organ zadrţava pravo da u svakom trenutku poništi postupak
nabavke u skladu sa ĉlanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ugovorni organ će
odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od traţenih dokumenata nedostaje ili je
priloţeni dokument neistinitog ili nepotpunog sadrţaja.
(1-13-14646-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 104-012-1/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oruĉević
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-751
Fax: 033/751-759
E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
104-012-1/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sanacija objekta za skladištenje ulja i maziva u TE "Tuzla" u Tuzli
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkom opisu iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
40 dana od dana uvoĊenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% vrijednosti ponude bez ukljuĉenog PDV-a
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla
u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez
uraĉunatog PDV-a.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u
skladu sa vaţećim propisima zemlje u kojoj je registrovan;
-
rješenje Federalnog ministarstva prostornog ureĊenja za obavljanje djelatnosti.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
da ekonomsko i finansijsko stanje ponuĊaĉa garantuje uspješnu realizaciju ugovora;
- da ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 300.000,00 KM, a ako je
dobavljaĉ poĉeo sa radom prije manje od godine 150.000,00 KM;
- da je ponuĊaĉ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno
objave tendera u "Sluţbenom glasniku BiH".
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da ima iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora u zadnjih pet godina, ĉiji je predmet
izvoĊenje istih radova kao u predmetnoj nabavki.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti 5. 10. 2010. godine do 8. 11. 2010. godine u zgradi JP EP BiH d.d.
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, kancelarija 325
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EPBiH Sarajevo - Otkup
tenderske dokumentacije broj 104-012-1/10 IBAN CODE: BA391610600000043340
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. Mostar na raĉun broj
3389002208088319 u korist JP EPBiH Sarajevo-otkup tenderske dokumentacije broj 104012-1/10
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznaĉiti klauzulu: "Sve troškove snosi
nalogodavac" (our...)
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 13,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, zgrada JP EP BiH (soba 111)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vrijeme otvaranja ponuda
9. 11. 2010. godine u 14,00 sati
(1-13-14733-10)
13 - JANAB
FONDACIJA ZA ODR@IVI RAZVOJ ODRAZ
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Fondacija za Odrţivi razvoj OdRaz
Kontakt osoba: Emira Alikadić
Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 4
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200192390005
Telefon: 033/277-300
Fax: 033/277-301
E-mail: cdp@odraz.ba
Internet adresa: www.odraz.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a (1) javni subjekt
I.5.b (2) na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Rekonstrukcija i adaptacija zgrade općine, II faza; BA-PRLZ-NCB-474-W-10-GVU;
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
GraĊevinsko-zanatski radovi na ugradnji vanjske stolarije, izrada pregradnih zidova i dio
radova na instalaciji vodovoda i kanalizacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema predmjeru radova
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Gornji Vakuf-Uskoplje
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
70 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeni u tenderskom dokumentu.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Navedeni u tenderskom dokumentu.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Navedeni u tenderskom dokumentu.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Navedeni u tenderskom dokumentu.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Navedeni u tenderskom dokumentu.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderski dokument se preuzima liĉno na adresi Fondacije za Odrţivi Razvoj OdRaz ili
putem elektronske pošte, nakon uplate iznosa od 150,00 KM na Ţiroraĉun Fondacije za
Odrţivi Razvoj Odraz broj 1610000031160776 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Sarajevo.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 12,15 sati, u prostorijama Fondacije za Odrţivi Razvoj OdRaz.
(1-13-14758-10)
13 - JANAB
OPĆINSKI SUD U KISELJAKU
OBAVIJEST
O NABAVI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Općinski sud u Kiseljaku
Kontakt osoba: Predsjednica suda Boţana Banduka
Adresa: @rtava domovinskog rata 13
Poštanski broj: 71250
Grad: Kiseljak
Identifikacioni broj: 4236298520000
Telefon: 030/879-331
Fax: 030/877-424
E-mail: opcsud.kiseljak@tel.net.ba
Internet adresa: http://opsud-kiseljak.pravosudje.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
IzvoĊenje radova na objektu Općinskog suda u Kiseljaku - Faza I
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje radova na rekonstrukciji i nadziĊivanju zgrade Općinskog suda u Kiseljaku - Faza I
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Općinski sud u Kiseljaku, @rtava domovinskog rata 13
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
40 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
1.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Uz ponudu se obvezno dostavlja originalna bankovna garancija kako je dato u tenderskoj
dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava ponuĊaća da će se ukoliko mu bude dodijeljen ugovor osigurati garanciju banke za
dobro izvršenje ugovora u visini od 10% od vrijednosti ugovora kako je dato u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Pod uvjetima i na naĉin kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 90%
2)
rok izvoĊenja
uĉešće 10%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, kako je dato u tenderskoj dokumentaicji
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti od 8. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
11. 11. 2010. godine u 13,00 sati
u prostorijama Općinskog suda u Kiseljaku, soba 16
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Preuzimanje tenderske dokumentacije će se vršiti u Općinskom sudu u Kiseljaku, soba broj
10, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.
Uvid u projektnu dokumentaciju se moţe izvršiti u prostorijama Općinskog suda u Kiseljaku
svaki radni dan od 14,00 do 16,00 sati.
Kontakt osoba za uvid je Boţana Banduka.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Općinski sud u Kiseljaku
Kontakt osoba: Predsjednica suda Boţana Banduka
Adresa: @rtava domovinskog rata 13
Poštanski broj: 71250
Grad: Kiseljak
Identifikacioni broj: 4236298520000
Telefon: 030/879-331
Fax: 030/877-424
E-mail: opcsud.kiseljak@tel.net.ba
Internet adresa: http://opsud-kiseljak.pravosudje.ba
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Općinski sud u Kiseljaku
Kontakt osoba: Predsjednica suda Boţana Banduka
Adresa: @rtava domovinskog rata 13
Poštanski broj: 71250
Grad: Kiseljak
Identifikacioni broj: 4236298520000
Telefon: 030/879-331
Fax: 030/877-424
E-mail: opcsud.kiseljak@tel.net.ba
Internet adresa: http://opsud-kiseljak.pravosudje.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Općinski sud u Kiseljaku
Kontakt osoba: Predsjednica suda Boţana Banduka
Adresa: @rtava domovinskog rata 13
Poštanski broj: 71250
Grad: Kiseljak
Identifikacioni broj: 4236298520000
Telefon: 030/879-331
Fax: 030/877-424
E-mail: opcsud.kiseljak@tel.net.ba
Internet adresa: http://opsud-kiseljak.pravosudje.ba
(1-13-14760-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10202-174/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica "Hidroelektrane na Neretvi", Jablanica
Kontakt osoba: za kom. pitanja: Jusuf Jusić (036/758-145)
za teh. pitanja: Muhamed Prevljak (036/758-114)
Adresa: Jaroslava Ĉernija 1
Poštanski broj: 88420
Grad: Jablanica
Identifikacioni broj: 4200225150072
Telefon: 036/758-145
Fax: 036/758-107
E-mail: ju.jusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
10202-174/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Radovi na bujiĉnim pregradama:
Izrada pristupnog puta bujiĉnoj pregradi broj 1 na bujici Diva Grabovica u zoni akumulacije
HE Grabovica;
Sanacija bujiĉne pregrade broj 1 na rijeci Dreţanci u zoni akumulacije HE Salakovac - II faza
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Detaljni podaci sadrţani su u tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Bujiĉna pregrada broj 1 na bujici Diva Grabovica i bujiĉna pregrada broj 1 na rijeci Dreţanci
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje potpisivanjem ugovora, a završava izvršenjem ugovorenih obaveza.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Iznos garancije za ponudu je 2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od
sluĉajeva navedenih u ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama na naĉin i u formi kako je to
naznaĉeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuĊaĉa za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u
tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, na naĉin i po uslovima kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti odmah. Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje i
iznosi 20,00 KM sa uraĉunatim PDV-om.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Nema posebnih uslova
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 11,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine; Podruţnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, Jaroslava Ĉernija 1,
sala za sastanke iznad radniĉkog restorana u 12,00 sati.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ponuda treba da sadrţi sve traţene dokumente navedene u ovom obavještenju o
nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moţe biti eliminisana zbog formalno pravnih ili
suštinskih nedostataka.
2.
Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana.
3. Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti na naznaĉenoj adresi, a izdaje se uz dokaz
o uplati 20,00 KM sa uraĉunatim PDV-om ili odgovarajuća vrijednost u eurima, preraĉunata
na nad uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se preko PBS, Filijala NERA, expozirura
Jablanica, raĉun broj 1011510000229804, za JP Elektroprivreda BiH, Podruţnica
"Hidroelektrane na Neretvi", Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj
10202-174/10, valuta KM.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se preko Raiffeisen Bank d.d. BiH, SWIFT
RZBABA2S, IBAN CODE BA391610600000043340 na raĉun 501012000-978-000-13 za JP
Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj
10202-174/10, valuta EUR.
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznaĉiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our...).
PonuĊaĉ je duţan uz kopiju uplatnice dostaviti i kopiju uvjerenja o registraciji PDV
obveznika.
(1-13-14761-10)
13 - JANAB
DIREKCIJA ZA CESTE BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI (10-10)
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Direkcija za ceste
Kontakt osoba: Rešad Behić
Adresa: Miroslava Krleţe bb
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263413700006
Telefon: 037/223-451
Fax: 037/226-685
E-mail: cesteusk@bih.net.ba
Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou (ostali)
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odrţavanje cesta i objekata u zimskim uslovima na regionalnim cestama USK-a za
2010/2011. godinu (10-10)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je nabavka radova za odrţavanje cesta i objekata u zimskim uslovima na
regionalnim cestama USK-a za 2010/2011. godinu na dionicama navedenim pod II.6.
- (detaljnije u tenderskoj dokumentaciji).
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ugovorom je predviĊena nabavka radova odrţavanje cesta i objekata u zimskim uslovima na
regionalnim cestama USK u duţini 223,50 km na dionicama navedenim pod II.6.
Planska vrijednost ugovora je 400.000,00 KM sa PDV-om.
(detaljnije u tenderskoj dokumentaciji)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
-
Unsko-sanski kanton/ regionalne ceste USK na dionicama
LOT 2
-
R-401 Bosanska Otoka-Buţim-Radića Most 39,8 km
-
R-401b Gnjilavac-Donja Koprivna-Konjodor-Brigovi 17,9 km
-
R-402 Ljusina-Stijena-Gnjilavac 19,9 km
LOT 3
-
R-403 Ćoralići-Trţaĉka Raštela - Gr. Hrvatske (pravac Rakovica) 10,5 km
-
R-403a Trţaĉka Raštela-Gata-Kamenica- (prekid) - Bihać-Veliki Skoĉaj 35,4 km
-
R-403b Trţac-Crnaja-Šturlić-Vidovska-Grahovo 23,9 km
LOT 7
- R-408 Dubovsko-Orašac-Kulen Vakuf-Martin Brod-granica Kantona (pravac Drvar) 48,6
km
-
R-408a Martin Brod- granica Hrvatske (pravac Doljani) 1,2 km
-
R-408b Krnjeuša-Vrtoĉe-Prkosi-Kulen Vakuf - granica Hrvat- ske (pravac Lapac) 26,3 km
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovoreni period za izvoĊenje radova je od 15. 11. 2010.-15. 3. 2011. godine, a isti moţe
poĉeti prije ili kasnije ovisno od vremenskih prilika.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne zahtijeva se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10 % (nakon zakljuĉenja ugovora)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne zahtijeva se
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u ovom postupku nabavke ostvaruje kandidat koji dokaţe da se na njega
ne odnosi niti jedan sluĉaj iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama - (detaljnije u tenderskoj
dokumentaciji).
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo sudjelovanja u ovom postupku nabavke ostvaruje kandidat koji:
-
je registrovan privredni subjekt za obavljanje djelatnosti iz predmeta javne nabavke
- ima rješenje o ispunjavanju minimalno-tehniĉkih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz
predmeta javne nabavke
-
(detaljnije u tenderskoj dokumentaciji)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Pravo sudjelovanja u ovom postupku nabavke ostvaruje kandidat koji raspolaţe iskustvom u
vrijednosti najmanje 400.000,00 KM na poslovima radova odrţavanje cesta i objekata u
zimskim uslovima u posljednjih 5 (pet) godina
- (detaljnije u tenderskoj dokumentaciji)
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Pravo sudjelovanja u ovom postupku nabavke ostvaruje kandidat koji:
-
raspolaţe dovoljnim brojem uposlenika adekvatnog zanimanja
-
ima na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za izvoĊenje predmetnih radova
-
(detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Ugovorni organ će primijeniti preferencijalni tretman za domaće u skladu sa vaţećim
podzakonskim aktima.
Ugovorni organ će prilikom raĉunanja cijena ponuda, u svrhu poredbe ponuda, umanjiti
cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor, u skladu sa vaţećim podzakonskim aktima.
(detaljnije u tenderskoj dokumentaciji)
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 5. 11. 2010. godine do 16,00 sati. Novĉana naknada za tendersku
dokumentaciju se ne naplaćuje.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ne zahtijeva se.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 13,00 sati
Direkcija za ceste - Bihać, Miroslava Krleţe bb, Bihać 77000
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije podnosi se na obrascu kojeg se moţe preuzeti
na našoj internet stranici.
Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom:
"NABAVKA RADOVA ZA ODR@AVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM USLOVIMA NA
REGIONALNIM CESTAMA USK ZA 2010/2011. GODINE, JN (10-10), NE OTVARAJ)) na
adresu. Direkcija za ceste- Bihać, Alije \erzeleza 6, Bihać 77 000. Koverta mora biti ovjerena
peĉatom i potpisom odgovorne osobe ponuĊaĉa. Dokumenti se dostavljaju u originalu ili u
ovjerenoj kopiji. Sve kopije moraju biti jasne i vidljivog sadrţaja, ukljuĉujući sluţbene
protokole, peĉate i potpise.
(1-13-14784-10)
13 - JANAB
MINISTARSTVO ZA PROSTORNO URE\ENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU
OKOLINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA- KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE I
OPĆINA ZAVIDOVIĆI
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo za prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
Zeniĉko-dobojskog kantona-Kantonalna direkcija za ceste i Općina Zavidovići
Kontakt osoba: Nalić Nedţad
Adresa: Safvet-bega Bašagića bb
Poštanski broj: 72220
Grad: Zavidovići
Identifikacioni broj: 4218234570005 (Općina Zavidovići) i 4218342030009 (ZE-DO kanton)
Telefon: 032/878-314, 032/878-318 ili 032/878-327
Fax: 032/868-230 ili 032/868-291
E-mail: opzdici@bih.net.ba
Internet adresa: www.zavidovici.ba
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou, ostali nivoi
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊenje radova na infrastrukturnim projektima (putevima) općine Zavidovići koji će se
finansirati iz ESCROW sredstava
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Rekonstrukcija lokalne ceste Stavci-Gornji Kovaĉi
LOT 2
Rekonstrukcija ulice Radniĉka
LOT 3
Rekonstrukcija lokalne ceste Vozuća-Crnjevo
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1 Na podruĉju Mjesne zajednice "Kovaĉi" općina
Zavidovići
LOT 2 Na podruĉju Mjesne zajednice "Branioci grada"
općina Zavidovići
LOT 3 Na podruĉju Mjesne zajednice "Vozuća" općine
Zavidovići
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
LOT 1 - do 45 dana od dana zakljuĉenja ugovora
LOT 2 - do 45 dana od zakljuĉenja ugovora
LOT 3 - do 45 dana od dana zakljuĉenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava ponuĊaĉa da se obavezuje, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro
izvršenje posla u vidu bankovne garancije na iznos od 10% od ukupne ugovorene
vrijednosti.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH i prema uslovima datim u
tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo uĉešća u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuĊaĉa koji su iskljuĉeni iz prava
uĉešća u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ĉlanom 23. ZJN, što
ponuĊaĉi dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema uvjetima iz tenderske dokumentacije
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema uvjetima iz tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 29/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 8. 11. 2010. godine do 15,30 sati.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 13,00 sati
Zavidovići, zgrada općinskih organa uprave, I sprat - sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ministarstvo za prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeniĉkodobojskog kantona - Kantonalna direkcija za ceste i Općina Zavidovići će, na osnovu
Protokola od 23. 6. 2010. godine o zajedniĉkom uĉešću u realizaciji investicionih
infrastrukturnih projekata, nakon provedenog postupka zakljuĉiti ugovor sa izabranim
ponuĊaĉem.
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u zgradi Općine Zavidovići, treći sprat
kancelarija 303, uz prethodno dostavljanje dokaza o uplati 50,00 KM, kao bespovratne takse,
na raĉun Budţeta Općine Zavidovići broj 3380002210013831, vrsta prihoda 722439, Općina
Zavidovići, koji se vodi kod Uni Credit Banke, sa naznakom uplata za tendersku
dokumentaciju za rekonstrukciju saobraćajnica. Ponude se trebaju dostaviti u zapeĉaćenoj
neprovidnoj koverti putem pošte ili neposredno na Protokol Općine Zavidovići, općinski
naĉelnik, Safvet-bega Bašagića bb, Zavidovići, sa naznakom: "Ponuda za rekonstrukciju
saobraćajnica, za LOT__ - Ne otvarati".
U obzir će se uzeti ponude, koje stignu do 12,00 sati, 9. 11. 2010. godine.
Sve ponude koje prispiju nakon tog termina biće vraćene ponuĊaĉu neotvorene i neće se
razmatrati.
Ponude moraju biti sa naznaĉenom adresom ponuĊaĉa, da bi se iste mogle vratiti ako ne
stignu u predviĊenomo roku.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani. Naruĉilac posla ne snosi nikakve
troškove ponuĊaĉa u postupku licitacije.
(1-13-14787-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 03-6-18/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Elektrodistribucija Zenica
Kontakt osoba: Kasap Amar-za komercijalna pitanja
Elmir Telalagić-za tehniĉka pitanja
Adresa: S.bega Bašagića 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 032/449-666, 030/548-128
Fax: 032/449-636
E-mail: a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj 03-6-EDZE-OP-18/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje dodatnih radova na ureĊenju kruga poslovne zgrade PJD Travnik
Elektrodistribucije Zenica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Koliĉina prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prostor zgrade PJP Travnik Elektrodistribucije Zenica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
60 dana od dana zapisniĉkog uvoĊenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija sa rokom vaţnosti 120 dana od krajnjeg roka za dostavu
ponuda u formi i sadrţaju prema Aneksu 6.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a)
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija u formi i sadrţaju prema Aneksu 7.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona o javnim
nabavkama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom
postupku u skladu sa vaţećim propisima zemlje porijekla
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje tri godine ne smije biti
ispod 300.000,00 KM, a ako je ponuĊaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od
godine 200.000,00 KM
- da raĉun ponuĊaĉa nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci od vremena izlaska
obavještenja o nabavci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne 3 (tri) godine a ako je ponuĊaĉ
registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od godine najmanje 1 (jedan) ugovor
-
da ima zaposleno najmanje 20 (dvadeset) lica, a od toga:
1.
najmanje jednu osobu sa VSS ili VŠ graĊevinske struke i poloţenim struĉnim ispitom
2.
najmanje jednu osobu-tehniĉar sa minimalno SS/VK graĊevinske struke
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a9 najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki ponuĊaĉ koji je zainteresovan za uĉešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu
nabavku radova, duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće na javnom nadmetanju na
ovlašteni faks br. 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti od 12. 10. 2010. godine na adresi S. bega
Bašagića 6, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u kancelariji Sluţbe za komercijalne poslove, uz
podnošenje potvrde o uplati novĉane naknade za tendersku dokumentaciju do 8. 11. 2010.
godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa uraĉunatim PDV-om.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank na raĉun broj
3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podruţnica Elektrodistribucija Zenica - otkup
tenderske dokumentacije za tender br 03-06-18/10.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT
RZBABA2S na raĉun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podruţnica
Elektrodistribucija Zenica -otkup tenderske dokumentacije za tender br. 03-06-18/10.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine u 8,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine
Zenica, S.bega Bašagića 6
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
VRIJEME OTVARANJA PONUDA
9. 11. 2010. godine u 10,00 sati
(1-13-14815-10)
13 - JANAB
OPĆINA GRADAĈAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Gradaĉac
Kontakt osoba: Durmišević Ferid, 062/333-488
Adresa: Husein kap. Gradašĉevića
Poštanski broj: 76250
Grad: Gradaĉac
Telefon: 035/817-157
Fax: 035/818-213
E-mail: ferid.durmisevic@gradacac.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Općina Gradaĉac, Huseina kapetana Gradašĉevića 54, 76250 Gradaĉac; "Komisiji za javne
nabavke", protokol Općine ili u Općini soba broj 9, II sprat
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.3.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
GAP projekti (softversko umreţavanje odjela urbanizma i katastra)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka GIS aplikacije za projekat elektronskog izdavanja dozvola (Model 2)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkim specifikacijama i koliĉinama iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Zgrada Općine Gradaĉac - Ured za katastar
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
U skladu sa ĉlanom 23. dostaviti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji.
Sva traţena dokumentacija ne moţe biti starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) od
dana objavljivanja obavijesti o javnoj nabavci u "Sluţbenom glasniku BiH".
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev sa dodatnim objavljivanjem obavještenja o nabavci
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se obezbijediti do 20. 10. 2010. godine
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Datum i vrijeme podnošenja zahtjeva za uĉešće: svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati od
dana objave obavještenja o nabavci u "Sluţbenom glasniku BiH", u kancelariji broj 9, na
adresi: Općina Gradaĉac, Komisija za javne nabavke.
Datum i vrijeme podnošenja ponuda: 21. 10. 2010. godine do 12,30 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se izvršiti 21. 10. 2010. godine
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Prema tenderskoj dokumentaciji
(1-13-14818-10)
13 - JANAB
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Bosansko Grahovo
Kontakt osoba: Bikić @arko
Adresa: Vojislava Ivetića 2
Poštanski broj: 80270
Grad: Bosansko Grahovo
Identifikacioni broj: 428110499006
Telefon: 034//850-216 i 034/206-015
Fax: 034//850-191
E-mail: opcina.grahovo@tel.net.ba
Internet adresa: www.bosanskograhovo.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata povratnika u opštini Bosansko Grahovo
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje radova na rekonstrukciji individualnih stambenih objekata povratnika u opštini
Bosansko Grahovo prema predmjerima i predraĉunima radova na sanaciji stambenih
objekata koji ĉine sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
18 (osamnaest) stambenih objekata, podijeljenih u dva lota od po 9 (devet) stambenih
objekata
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Opština Bosansko Grahovo.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
LOT 1 - Rekonstrukcija 9 (devet) stambenih objekata
LOT 2 - Rekonstrukcija 9 (devet) stambenih objekata
NAPOMENA: Jedan ponuĊaĉ moţe dostaviti ponude za oba lota ali mu moţe biti dodijeljen
ugovor za izvoĊenje radova samo po jednom lotu. U sluĉaju da jedan ponuĊaĉ dostavi
najbolje ocijenjene ponude po oba lota ugovorni organ zadrţava pravo da odluĉi po kom lotu
će tom ponuĊaĉu biti dodijeljen ugovor.
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Šest mjeseci od potpisivanja ugovora i uvoĊenja izvoĊaĉa radova u posao.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1,5% od iznosa ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankovna garancija koja mora glasiti na period vaţnosti ponude.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija za izvršenje ugovora mora biti u formi bezuslovne bankovne garancije za dobro
izvršenje posla u visini od 10% vrijednosti ugovora, sa garantnim rokom za izvedene radove
od najmanje godinu dana, koju je dobavljaĉ duţan dostaviti ugovornom organu prije
potpisivanja ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Svi uslovi utvrĊeni ĉlanom 23. ZJN prema zahtjevima navedenim u tenderskoj
dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je
ponuĊaĉ registrovan;
- licenca nadleţnog ministarstva ili rješenje nadleţnog opštinskog organa o ispunjavanju
uslova za obavljanje djelatnosti visokogradnje.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- solventnost u zadnjih šest mjeseci koja se dokazuje potvrdom o solventnosti izdatom od
matiĉne poslovne banke;
- ostvaren prihod po osnovu ugovora o izgradnji u prethodnoj godini, odnosno u periodu
registracije ukoliko dobavljaĉ nije bio registrovan u prethodnoj godini, u iznosu većem od
250.000,00 KM, koji se dokazuje Bilansom uspjeha.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- Zaposlenje najmanje 20 lica kao uposlenika na neodreĊeno vrijeme, od kojih najmanje
jedan mora biti diplomirani graĊevinski inţinjer ili diplomirani inţinjer arhitekture
-
Ostali uslovi kao u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće
85%
2)
rok izvoĊenja radova
uĉešće
10%
3)
garantni rok
uĉešće
5%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 5. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM za jedan LOT, a plaća se
na Ţiro raĉun Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo broj 1549995000000271 kod Intesa
SanPaolo banke BiH.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 9. 11. 2010. god. do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 12,30 ĉasova u zgradi Opštine Bosansko Grahovo, VojislavaIvetića 2, u
Bosanskom Grahovu.
(1-13-14860-10)
13 - JANAB
OPĆINA OD@AK
OBAVIJEST
O NABAVI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: Općina Odţak
Kontakt osoba: Ankica Jarić, tel. 031/761-027
Adresa: Trg bb
Poštanski broj: 76290
Grad: Odţak
Identifikacijski broj: 4254037890002
Telefon: 031/761-027 u Općini Odţak
Fax: 031/761-061
E-mail: gospodarsstvo@odzak.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. - Šalter sala
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a tijelo uprave
I.5.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (Ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
"Izgradnja saobraćajno-pješaĉkih prometnica u poduzetniĉkoj zoni Sjever u Odţaku".
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje zemljanih radova-donji stroj i djelomiĉno gornji stroj
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
Koliĉina radova iz opisa predmeta ugovora ponuĊena od strane izvoĊaĉa radova u obrascu
(Aneks 4), a za financijski iznos od: 108.000,00 KM (stotinu osam tisuća konvertibilnih
maraka)
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Lokacija oznaĉena u Zoning planu gradske jezgre Odţak kao nova poduzetniĉka zona
"Sjever", pored desne strane magistralne ceste Odţak - Slavonski Brod.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U roku od 45 dana od uvoĊenja odabranog izvoĊaĉa radova u posao.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 2.000,00 KM (dvije tisuće konvertibilnih maraka) za garantovanje ozbiljnosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Da, 10% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 19.
UPZ)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
GARANCIJA ZA KVALITET IZVRŠENIH RADOVA
Da, 5% od svih plaćanja (retencija)
OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA KVALITET IZVRŠENIH RADOVA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
IzvoĊaĉ radova je obvezan pribaviti dokaze koji se odnose na ĉlanak 23. ZJN, u formi
uvjerenja nadleţnog sudskog ili drugog upravnog organa, koji ne smiju biti stariji od 3
mjeseca.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
PonuĊaĉi su duţni uz ponudu dostaviti:
1.
ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima
2. ovjerena fotokopija identifikacionog i poreznog broja, (ovjerene fotokopije ne mogu biti
starije od 3 mjeseca)
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
PonuĊaĉi su duţni dostaviti:
-
potvrdu poslovne banke o solventnosti ponuĊaĉa (original ili ovjerena fotokopija)
- izjava ponuĊaĉa ovjerena od strane ovlaštenog lica o nepromjenljivosti cijena i izjava o
prihvaćanju tenderskih uvjeta
-
izjava o uvjetima i naĉinu plaćanja
-
izjava o garantnom periodu za izvršene radove
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Potrebno je dostaviti:
-
popis realizovanih poslova iste ili sliĉne prirode, i trenutno ugovoreni
-
poslovi sa orijentaciono ugovorenim iznosima
-
podaci o broju zaposlenih i kvalifikacionoj strukturi istih
- izjava o tehniĉkoj opremljenosti ponuĊaĉa, spisak mehanizacije i opreme neophodne za
pruţanje usluga koje su predmet javne nabavke
- u sluĉaju da ponuĊaĉ ima namjeru angaţovati podizvoĊaĉa, izjava o angaţovanju
podizvoĊaĉa i obimu posla koje će izvesti, procenat i vrsta radova koji će biti podugovoreni
(dozvoljen maksimum radova koji mogu biti podugovoreni je 20%). Podugovaraĉ je obavezan
dostaviti sve dokumente navedene u odjeljku III.7. do III.10. Aneksa 1. Napomena: U odjeljku
III.7. do III.10, (ĉlan 23, 24, 25. i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije
dokumenata.
Navedena dokumentacija je eliminatorna.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
ponuĊena cijena (koliĉina) izvedenih
radova u m1 do 70 bodova
2.
period (vrijeme) trajanja izvoĊenja
radova do 10 bodova
3.
vremenski period trajanja roka garancije
kvaliteta izvedenih radova do 10 bodova
4.
uvjeti, rokovi, situiranja i plaćanja
do 10 bodova
(potkriteriji 4. kriterija):
- uslovljavanje avansa
do 4 boda
- rokovi situiranja, fakturiranja
izvršenih radova do 3 boda
- rokovi plaćanja izvršenih radova
do 3 boda
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Odjeljak 7. toĉke 7.2. do 7.5. tenderske dokumentacije.
U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana
domaćeg u postupku javnih nabavki ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 105/06).
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u prostorijama Općine Odţak, Trg broj bb, šalter
sala, svakim radnim danom u vremenu od 8,00-15.00 sati, po objavljivanju obavijesti o
nabavi u
"Sluţbenom glasniku BiH" u roku odreĊenom za podnošenje ponuda.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 150,00 KM
Uplata se moţe izvršiti na Ţiroraĉun ugovornog tijela, broj 3383302200332484 UniCredit
Bank, vrsta prihoda 722431, šifra općine 066 ili na blagajni ugovornog organa sa naznakom:
"Za otkup tenderske dokumentacije - Izgradnja saobraćajno-pješaĉkih prometnica u
poduzetniĉkoj zoni - Sjever u Odţaku".
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţebni jezici u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
28 dana od dana objavljivanja obavijesti o javnoj nabavi u "Sluţbenom glasniku BiH".
U ovom roku ponude moraju biti dostavljene na adresu Općina Odţak, Trg bb, neovisno na
koji naĉin se dostavljaju.
U sluĉaju dostavljanja ponude nakon odreĊenog roka, ponuda se vraća ponuditelju
neotvorena.
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
45 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlanak 33. ZJN, ĉlanak 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda obavit će se prvog narednog dana od dana isteka roka za
dostavljanje ponuda u prostorijama Općine Odţak, Trg bb, 76290 Odţak u 13,00 sati.
Ukoliko dan otvaranja ponuda pada u subotu, nedjelju ili na dan drţavnog praznika javno
otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog dana.
Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovlaštenja, moţe prisustvovati po jedan
predstavnik ponuĊaĉa.
(1-13-14882-10)
13 - JANAB
OPŠTINA ISTOĈNO NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 01/I-013-991/10
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Istoĉno Novo Sarajevo
Kontakt osoba: Nada Ateqević
Adresa: Stefana Nemawe 2
Poštanski broj: 71123
Grad: Istoĉno Sarajevo
Identifikacioni broj: 4400546420003
Telefon: 057/342-336
Faks: 057/340-710
E-mail: info@opstinains.net
Internet adresa: www.opstinains.net
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o pokretawu postupka javne nabavke broj: 01/I-013-991/10 od 30. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor najpoovoqnijeg ponuĊaĉa za izgradwu vodovodne mreţe u nasequ Tilava, opština
Istoĉno Novo Sarajevo
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Naseqe Tilava, opština Istoĉno Novo Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
70 dana od uvoĊewa izvoĊaĉa u posao
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora u sluĉaju dodjele ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija za izvršewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije u skladu sa
obrascem iz tenderske dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća ne mogu ostvariti ponuĊaĉi koji su po ĉl. 23. ZJN BiH iskquĉeni iz prava
ugovarawa o javnim nabavkama.
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo uĉešća ne mogu ostvariti ponuĊaĉi koji nisu registrovani za obavqawe navedene
djelatnosti
Da, kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da, kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da, kao u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, sve u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti svakim radnim danom od 9,00 do 15,00
ĉasova.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM.
@iro raĉun broj 568-803-12000002-44, kod Balkan investment bank a.d. Bawa Luka
Vrsta prihoda: 722521
Poziv na broj: 088.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponudu saĉiniti na jednom od zvaniĉnih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 13,00 ĉasova
Zgrada Opštine Istoĉno Novo Sarajevo
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Otvarawu ponuda moţe prisustvovati predtavnik ponuĊaĉa uz pismeno ovlaštewe.
Dodatne inforamcije se mogu dobiti na adresi:
Opština Istoĉno Novo Sarajevo
Kancelarija 37, Stefana Nemawe 2
71123 Istoĉno Sarajevo.
(1-13-14901-10)
13 - JANAB
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA
DIREKCIJA CESTA TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK DIREKCIJA CESTA TK
Kontakt osoba: Turić Osman, dipl. ing. graĊ.
Adresa: Albina Herljevića 43
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209420020008
Telefon: 035/281-500
Fax: 035/282-482
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada pješaĉke staze uz regionalni putni pravac R-469 Banovići-Ribnica, dionica Helios
(završetak trotoara) - jezero Breštica (raskršće za Beĉiće) L=859,58 m (od PR-1 do PR-36
L=606,18 m i od PR-43 do PR-59 L=253,40 m)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada pješaĉke staze uz regionalni putni pravac R-469 Banovići-Ribnica, dionica Helios
(završetak trotoara) - jezero Breštica (raskršće za Beĉiće) L=859,58 m
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Podruĉje Tuzlanskog kantona
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
30 kalendarskih dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
4.000,00 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Iskljuĉivo bankovna garancija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% ugovorenog iznosa
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Iskljuĉivo bankovna garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokaz da nema smetnji po ĉlanu 23. Zakona o javnim nabavkama
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, precizirano u
tenderskoj dokumentaciji
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Nema posebnih uslova
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Nema posebnih uslova
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
najniţa ponuĊena cijena
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Po Zakonu o javnim nabavkama
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 5. 11. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM. Uĉesnici koji su već platili
naknadu u prvom postupku ne plaćaju tendersku dokumentaciju. Novĉana naknada se
uplaćuje na:
Direkcija cesta - TK, NLB Tuzlanska banka DD Tuzla 1321000311387371, sa naznakom
naknada za tendersku dokumentaciju.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
8. 11. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana od podnošenja ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
8. 11. 2010. godine u 11,00 sati
Direkcija cesta TK-a, Albina Herljevića 43, Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe svakog radnog dana u roku odreĊenom
za dobijanje tenderske dokumentacije na telefon i fax Direkcije cesta - Tuzla
(1-13-14906-10)
13 - JANAB
AD "VODOVOD I KANALIZACIJA" VLASENICA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: AD "Vodovod i kanalizacija"
Kontakt osoba: Martinović Ilija
Adresa: Svetosavska 100
Poštanski broj: 75440
Grad: Vlasenica
Identifikacioni broj: 4401445100004
Telefon: 056/733-233
Faks: 056/733-204
E-mail: Vodovod.vlasenica@gmail.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Sanacija dijela vodovodnog sistema Vlasenica i izgradwa vodovodnog sistema za dugoroĉno
snabdijevawe vodom sjevero-zapadnog podruĉja opštine Vlasenica.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrucija distributivne gradske mreţe vodovoda Vlasenica i izvoĊewe radova za
dugoroĉno snabdijevawe vodom sjevero-zapadnog dijela opštine Vlasenica.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji (predmeru) u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
OdreĊeno u svemu prema tendeerskoj dokumentaciji.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
90 kalendarskih dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
20.000 KM
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Garancija za ponudu mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi mjenice
avalirane od strane poslovne banke sa mjeniĉnom izjavom, u skladu sa obrascem iz
tenderske dokumentacije.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
10% od vrijednosti ugovora u sluĉaju dodjele ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Garancija za izvršewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi
mjenice avalirane od strane poslovne banke sa mjeniĉnom izjavom u skladu sa obrascem iz
tenderske dokumentacije.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
-
potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
- potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponĊaĉ nije u predmetu postupka za proglašewe
steĉaja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju
- potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pravosnaţnom odlukom osuĊen u
sudskom postupku za kršewe zakona u smislu wegovog poslovnog ponašawa u periodu od 5
godina, koji je prethodio datumu podnošewa ponude (izdaje odjeqewe osnovnog suda za
privredne prestupe)
- potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pravosnaţnom odlukom proglašen
krivim za ozbiqan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina i da je taj prekršaj prethodio
datumu podnošewa ponuda (izdaje odjeqewe osnovnog suda za prekršajne postupke)
- uvjerewe nadleţnih poreskih uprava o izmirenim direktnim i indirektnim porezima koje nije
starije od tri mjeseca (2 potvrde) (obaveze moraju biti izmirene u zadwa tri mjeseca,
raĉunajući od krajweg roka za dostavqawe ponuda)
- potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za penzijsko-in- validsko osigurawe koje nije
starije od tri mjeseca (ponuĊaĉ ne smije biti u docwi sa izmirivawem predmetnih doprinosa, u
skladu sa zakonom)
- potvrda/uvjerewe o izmireniim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od
tri mjeseca (ponuĊaĉ ne smije biti u docwi sa izmirivawem predmetnih doprinosa, u skladu sa
zakonom)
-
ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji
Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije, izati od strane navedenih
nadleţnih organa u Bosni i Hercegovini u svrhu uĉešća na tenderu i ne smiju biti stariji od 3
(tri) mjeseca raĉunajući od krajweg roka za dostavqawe ponuda.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i taĉna adresa dobavqaĉa
- licenc doavqaĉa az predmetne radove hidrogradwe za koje odobrewe za graĊewe izdaje
opštinski organ uprave ili nadleno ministarstvo (ovjerena fotokopija) ili izjava o pribavqawu
licence u sluĉaju dodjele ugovora
-
ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji
Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije, izdati od strane navedenih
nadleţnih organa u Bosni i Hercegovini u svrhu uĉešća na tenderu i ne smiju biti stariji od 3
(tri) mjeseca raĉunajući od krajweg roka za dostavqawe ponuda
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
- bilans uspjeha za 2 (dvije) posqedwe finansijske godine u formi ovjerenih fotokopija
(ovjerenih od strane nadleţne institucije). Negativan bilans uspjeha će se smatrati razlogom
za diskvalifikaciju dobavqaĉa
- potvrda poslovne banke o bonitetu ponuĊaĉa (da u zadwih 6 mjeseci raĉun ponuĊaĉa nije
bio blokiran)
-
ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- listu radova (navesti) dostavqene u posledwe 3 godine, u kojoj najmawe 2 dva
pojedinaĉna ugovora (kao glavni ugovaraĉ) prelaze obim veći od 1.500.000,00 KM sa
izjavama investitora o uspješno izvedenim glavnim radovima. Izjave trebaju navesti
vrijednosne iznose, datume i mjesto radova, a specificirati da li su završeni u skladu sa
pravilima i uspješno završeni (lista radova i izjave o uspješnoj realizaciji ugovora - obrasci
koje je potrebno obavezno popuniti dati su u Aneksu 13. tenderske dokumentaacije)
- kvalifikacija i iskustvo kquĉnih lica predoţenih za izvršewe ugovora. Uz ovaj dokument je
potrebno priloţiti radnu biografiu kquĉnih lica
- izjava dobavqaĉa o zaposlenosti najmawe 2 struĉno osposobqena zavarivaĉa
termoplastiĉnih materijala u stalnom radnom odnosu ili izjavu o angaţovanosti za 2 najmawe
struĉno osposobqena zavarivaĉa termoplastiĉnih materijala. Uz izjavu priloţiti radnu
biografiku i dokaz o struĉnoj osposobqenosti)
- izjavu o tehniĉkoj opremqenosti i osposobqenosti za izvršewe radova ove vrste (spisak
raspoloţive mehanizacije)
- oprema za zavarivawe termoplastiĉnih masa toplim alatom, (dokaz: tehnologija
kvalifikovana od strane kontrolne organizacije (Instituta za ispitivawe materijala) koja u svom
obimu akreditacije ima zavarivawe termoplastiĉnih masa)
- oprema za zavarivawe termoplastiĉnih masa sa softverskim zapisom parametara
zavarivawa PE materijala (dokaz: izjava o raspoloţivosti iste)
-
ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Uputstvom o izmjeni i
dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 24/09,
29/09).
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti svakim radnim danom u AD Vodovod i kanlizacija Vlasenica, kancelarija
protokola, I sprat, 75440 Vlasenica u vremenu od 8,00 do 15,00 ili će biti dostavqena na
zahtjev dobavqaĉa, uz prezentaciju potvrde o uplati novĉane naknade.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM (sa PDV-om)
Novĉanu naknadu uplatiti na raĉun AD "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica kod NLB Razvojna
banka a.d. Vlasenica broj: 562-00900001300-34, svhra doznake - Uplata za tendersku
dokumentaciju za izvoĊewe radova na sanaciji dijela vodovodnog sistema Vlasenica i
izgradwi vodovodnog sistema za dugoroĉno snabdijevawe vodom sjevero-zapadnog dijela
opštine Vlasenica, rer. br. 631/10.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavqaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. godine do 11,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
120 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. godine u 12,00 ĉasova
AD "Vodovod i kanalizacija", Svetosavska 100, 75440 Vlasenica, upravna zgrada direktorova kancelarija sprat I.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda i wena kopija sa peĉatom ili potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj
koverti sa imenom i adresom dobavqaĉa, na kojoj će pisati sqedeće: "Ponuda za za
izvoĊewe radova na "Sanaciji dijela vodovodnog sistema Vlasenica" i izgradwi vodovodnog
sistema za dugoroĉno snabdijevawe vodom sjevero-zapadnog podruĉja opštine Vlasenica,
ne otvarati - otvara komisija".
Ponuda treba da sadrţi sve dokumente navedene u ovom obavještewu o nabavci i
tenderskoj dokumentaciji na naĉin i u formi utvrĊenoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva
dokumeta moraju biti numerisana, potpisana i sloţena redoslijedom koji je dat u tendrskoj
dokumentaciji sa jasno definisanim sadrţajem. Svi listovi ponude (osim garantnih
dokumenata) moraju biti ĉvrsto uvezani, sa oznaĉenim stranicama i parafirani ili potpisani od
lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavqaĉa.
(1-13-14914-10)
13 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar
Kontakt osoba: Bobeta Selena
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88104
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4200211100056
PDV broj: 200211100005
Telefon: 036/510-319
Fax: 036/551-006
E-mail: Selena.bobeta@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Adaptacija prostora za Telecom centar Ĉapljina
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa za
nabavku: graĊevinsko-zanatskih radova na adaptaciji prostora za Telecom centar Ĉapljina.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Mjesto izvršenja je objekat BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcije Mostar u Ĉapljini.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Da, u iznosu od 2.000,00 KM.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Da, 10% vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuĊaĉa koji su iskljuĉeni iz prava
sudjelovanja u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ĉlanom 23. ZJN
("Sluţbeni glasnik BiH", br. 49/04), što ponuĊaĉi dokazuju ovjerenom validnom
dokumentacijom, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi koji su registrovani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u zadnja tri mjeseca
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Da je ponuĊaĉ imao uspješnu saradnju u izvedbi najmanje dva ista ili sliĉna posla ĉiji su
karakter i kompleksnost isti ili sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor minimalne
vrijednosti pojedinaĉnog posla 5.000,00 KM u posljednje tri godine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se dobiti na protokolu Direkcije Mostar, na adresi Sjeverni
logor bb, Mostar, bez novĉane naknade svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 ili na faks
036/551-006, sa naznakom "za tendersku dokumentaciju 13.3.7.5-2844-2/2010"
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sva korespondencija izmeĊu ponuĊaĉa i Direkcije Mostar bit će razmijenjena na jednom od
sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
11. 11. 2010. godine, do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana od dana otvaranja ponude
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar,
Braće Fejića bb, Mostar, velika sala I sprat, 11. 11. 2010. godine u 14 sati i 15 minuta.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuĊaĉa, na osnovu
pismenog ovlaštenja. Neblagovremene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuĊaĉu
neotvorene.
(1-13-14921-10)
13 - JANAB
OPŠTINA SOKOLAC
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Opština Sokolac
Kontakt osoba: Milomir Rajić
Adresa: Glasinaĉka bb
Poštanski broj: 71350
Grad: Sokolac
Identifikacioni broj: 4400632420008
Telefon: 057/448-712; 057/448-713
Faks: 057/448-646
E-mail: opstina_sokolac@paleol.net; osokolac@teol.net
Internet adresa: www.opstinasokolac.org
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Vawsko ureĊewe sportske dvorane u Sokocu I - faza
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Vawsko ureĊewe sportske dvorane
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Date u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Opština Sokolac
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot.
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
6 mjeseci ili 180 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uslovi propisani ĉlanom 23. ZJN BiH pod taĉkom a, b, c, d, e, f
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ĉlanom 24. ZJN
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ĉlanom 25. ZJN
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ĉlanom 26. ZJN
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 9. 11. 2010. godine.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 12,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
6 mjeseca ili 180 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
9. 11. 2010. godine u 14,00 ĉasova
Sala za sjednice SO-e Sokolac
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Traţena dokumenta ne mogu biti starija od 90 dana u originalu ili uredno ovjerenoj kopiji.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 057/448-712 lokal 106.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Opština Sokolac
Kontakt osoba: Milomir Rajić
Adresa: Glasinaĉka bb
Poštanski broj: 71350
Grad: Sokolac
Identifikacioni broj: 4400632420008
Telefon: 057/448-712 lok.104
Faks: 057/448-646
E-mail: opstina_sokolac@paleol.net, osokolac@teol.net
Internet adresa: www.opstinasokolac.org
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Opština Sokolac
Kontakt osoba: Brane Grujić
Adresa: Glasinaĉka bb
Poštanski broj: 71350
Grad: Sokolac
Identifikacioni broj: 4400632420008
Telefon: 057/448-712 lok. 104
Faks: 057/448-646
E-mail: opstina_sokolac@paleol.net; osokolac@teol.net
Internet adresa: www.opstinasokolac.org
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Opština Sokolac
Kontakt osoba: Dajana Beatović
Adresa: Glasinaĉka bb
Poštanski broj: 71350
Grad: Sokolac
Identifikacioni broj: 4400632420008
Telefon: 057/448-712 lok.110
Faks: 057/448-646
E-mail: opstina_sokolac@paleol.net; osokolac@teol.net
Internet adresa: www.opstinasokolac.org
(1-13-14955-10)
13 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Miodrag Jevtić
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoren postupak broj 56/10 - Nabavka radova na remontu radnih kola mlinova
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Otvoren postupak broj 56/10 - Nabavka radova na remontu radnih kola mlinova
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehniĉkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Kod ponuĊaĉa (po dostavi obrtnih kola).
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
1% od vrijednosti ponude
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu.
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
5% od vrijednosti ugovora
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Obrazloţeno u tenderskom dokumentu.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dokaz o registraciji za predmetne poslove-ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski
registar sa svim prilozim
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Bilans uspjeha za 2009. godinu
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokazi po ĉlanu 26. ZJN BiH detaqno obrazloţeno u tenderskom dokumentu
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće 100%
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Ne
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti ODMAH
Novĉana naknada za iskup tenderske dokumentacije se naplaćuje u iznosu od 117,00 KM sa
uraĉunatim PDV-om.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
10. 11. 2010. do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
10. 11. 2010. u 11,00 ĉasova
RZZP "Rudnik i TE Ugqevik"
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavqaju u zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak
Tender broj 56/10 - Nabavka radova na remontu radnih kola mlinova - ne otvaraj". Na koverti
obavezno naznaĉiti ime ponuĊaĉa.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u otvorenom postupku za dostavqawe
ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
zainteresovanih kandidata.
Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom
ugovornom organu.
Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sqedeće raĉune:
U KM 55500100000074-38
Nova banka Bijeqina
Na devizni raĉun
FIELD 32 (AMOUNT)
EUR
FIELD 56a
(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/M
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57a (ACCOUNT
WITH INST.) 36 2419 00
Nova banka AD BIJELJINA
SWIFT: NOBIBA22
FIELD 59a
(BENEFICIARY)
/54000-01-000074/
RUDNIK I TERMOELEKTRANA
UGL6JEVIK 76330
ZDP UGLJEVIK
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba: Milenko Radišić i Miodrag Jevtić
(1-13-14958-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10203-020/10-TK
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Naser Sikira, BSc menadţmenta
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 032/771-153
Fax: 032/771-025
E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
10203-020/10-TK
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
10203-020/10 - TK - Izrada projekta rekonstrukcije transportnih mostova T-14, T-15 i T-16 i
pretovarnog ĉvora PĈ5 i PĈ6, te projekta zvuĉne barijere oko deponije uglja u Podruţnici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podruţnica Termoelektrana "Kakanj"
Kakanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna garancija za ozbiljnost ponude. Iznos traţene garancije za ponudu je 1,5% od
ponuĊene vrijednosti bez uraĉunatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM (ili
odgovarajuća vrijednost u eurima preraĉunata po srednjem kursu Centralne Banke BiH) sa
rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana raĉunajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezusluvna bankarska garancija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro
izvršenje posla u iznosu 10% od vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. stav (1) taĉke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine original i ili uvjerene fotokopije ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana
otvaranja ponuda.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija kompletnog rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno
ovjerenim prilozima, kojima se dokazuje da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabave u ovom postupku, u skladu sa vaţećim propisima prema zemlji
porijekla.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Odgovarajuća bankovna pisma, odnosno potvrde poslovnih banaka o bonitetu firme da u
zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, raĉun ponuĊaĉa nije bio u
blokadi.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponuĊaĉa:
- dostaviti dokaz o svojoj registraciji u relevantnim profesionalnim registrima zemlje, kao i
rješenje o obavljanju relevantne profesionalne djelatnosti, tj. djelatnosti projektovanja;
- dostaviti ovlaštenje za projektovanje, za sve faze projekta izdato od Federalnog
ministarstva prostornog ureĊenja za djelatnost projektovanja u smislu Uredbe o ureĊenju
gradilištu, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u graĊenju ("Sluţbene novine
BiH", broj 48/09 i 75/09);
- dostaviti referenc listu (listu predmetnih i sliĉnih projekata koji su uraĊeni u posljednjih 5
godina), sa naglaskom na projektovanje sliĉnih projekata zaštite od buke;
- dostaviti kvalifikacionu strukturu kadrova za realizaciju nuĊenih poslova - obrazovne i
profesionalne kvalifikacije projektanta za sve faze projekta, sa kratkom biografijom,
uvjerenjem o poloţenom struĉnom ispitu i potvrdom o staţu.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki ponuĊaĉ koji je zainteresovan za uĉešĉće u predmetnom Otvorenom postupku za
javnu nabavku roba/usluga /radova duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće na javnom
nadmetanju na ovlašteni faks broj 032/771-025.
Tenderska dokumentacija se moţe ovezbijediti do srijede 3. 11. 2010. godine u vremenu od
8,00 do 15,00 sati, na adresi navedenoj kao pod I.1 u Sluţbi za komercijalne poslove
(kancelarija broj 27), uz podnošenje potvrdi o uplati novĉane naknade za tendersku
dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se preuzima liĉno ili se šalje poštom na navedenu adresu na
zahtjevu. Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM (sa uraĉunatim
PDV-om) ili odgovarajuća vrijednost u eurima preraĉunata na dan uplate po srednjem kursu
Centralne Banke BiH.
Plaćanje izvan BiH vrši se preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na raĉun
501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340 u korist Javnog preduzeća
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podruţnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, sa pozivom
za otkup tenderske dokumentacije Tender broj 10203-020/10 -TK - valuta EUR.
Plaćanje unutar BiH vrši se preko UniCredit Bank d.d. Mostar - Poslovnica Kakanj na raĉun
338-900-22080909-38 za Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podruţnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj sa pozivam za otkup tenderske dokumentacije Tender broj
10203-020/10 - TK.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
- 10203-020/10-TK 9. 11. 2010. godine (utorak) u 11:30 sati
Podruţnica Termoelektrana "Kakanj" - Mala sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osobe za dodatne informacije za tehniĉka pitanja:
- za 10203-020/10 -TK Ana Dojĉinov, dipl. ing. arhit. tel. 032/771-079
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ĉlana 9. Zakona o javnim
nabavkama BiH mogu su dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I (taĉka I.1)
Ugovorni organ, ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na dan utvrĊen u Odjeljku IV.8, mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici
ponuĊaĉa uz prezentaciju pismenog ovlaštenja.
Aneks A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menadţmenta
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 032/771-153
Fax: 032/771-025
E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Edina Sikirić
Adresa: Kakanj-Ĉatići
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Telefon: 032/771-155
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(1-13-15006-10)
13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
PONOVNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10203-018/10-TK
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Naser Sikira, BSc menadţmenta
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 032/771-153
Fax: 032/771-025
E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ponovljeni - 10203 - 018/10-TK
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ponovljeni 10203-018/10 - TK - Povezivanje SCADA 123 kV i 220 kV postrojenja u
Podruţnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podruţnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Originalna garancija za ozbiljnost ponude. Iznos traţene garancije za ponudu je 1,5% od
ponuĊene vrijednosti bez uraĉunatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u sluĉaju da
preraĉunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM (ili
odgovarajuća vrijednost u eurima preraĉunata po srednjem kursu Centralne Banke BiH) sa
rokom vaţnosti opcija ponude plus 30 dana raĉunajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezusluvna bankarska garancija
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izjava da se ponuĊaĉ obavezuje da će ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro
izvršenje posla u iznosu 10% od vrijednosti ugovora.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi iz ĉlana 23. stav (1) taĉke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine original i ili uvjerene fotokopije ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana
otvaranja ponuda.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Ovjerena fotokopija kompletnog rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno
ovjerenim prilozima, kojima se dokazuje da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabave u ovom postupku, u skladu sa vaţećim propisima prema zemlji
porijekla.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Odgovarajuća bankovna pisma, odnosno potvrde poslovnih banaka o bonitetu firme da u
zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, raĉun ponuĊaĉa nije bio u
blokadi.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponuĊaĉa:
-
dostaviti reference kojima dokazuje da ima iskustvo u radu sa SlCAM SAS sistemom;
- dostaviti dokaz da je realizovao bar jedan ugovor na istom sistemu u posljednje dvije
godine;
-
dostaviti dokaz da ima certificirane ljude za rad sa SlCAM SAS sistemom;
- dostaviti autorizaciju firme SIEMENS AG Austrija, pošto je instalirani sistem još uvijek u
garanciji (u pismu autorizacije navesti broj tendera po kojem nudi i krajnji korisnik JP
EPBiH).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u
postupku javnih nabavki.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Svaki ponuĊaĉ koji je zainteresovan za uĉešće u predmetnom ponovljenom otvorenom
postupku za javnu nabavku roba/usluga /radova duţan je dostaviti pismeni zahtjev za uĉešće
na javnom nadmetanju za ovlašteni faks broj 032/771-025.
Tenderska dokumentacija se moţe obezbijediti do srijede 3. 11. 2010. godine u vremenu od
8,00 do 15,00 sati, na adresi navedenoj kao pod I.1 u Sluţbi za komercijalne poslove
(kancelarija broj 27), uz podnošenje potvrde o uplati novĉane naknade za tendersku
dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se preuzima liĉno ili se šalje poštom na navedenu adresu na
zahtjevu.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM (sa uraĉunatim PDV-om) ili
odgovarajuća vrijednost u eurima preraĉunata na dan uplate po srednjem kursu Centralne
banke BiH.
Plaćanje izvan BiH vrši se preko Raiffeisen Bank d.d. - Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na
raĉun 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340 u korist Javnog
preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podruţnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj,
sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije ponovljeni tender broj 10203-018/10 -TK valuta EUR.
Plaćanje unutar BiH vrši se preko UniCredit Bank d.d. Mostar - Poslovnica Kakanj na raĉun
338-900-22080909-38 za Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevu - Podruţnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije ponovljeni
tender broj 10203-018/10 - TK.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Na jednom od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. godine (utorak) do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Ponovljeni - 10203-018/10-TK - 9. 11. 2010. godine (utorak) u 11:00 sati
Podruţnica Termoelektrana "Kakanj" - Mala sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osobe za dodatne informacije za tehniĉka pitanja:
- za ponovljeni 10203-018/10 -TK Adem Lujnović, dipl. ing. el. tel. 032/771-020
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ĉlana 9. Zakona o javnim
nabavkama BiH mogu su dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I (taĉka I.1)
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na dan utvrĊen u Odjeljku IV.8., mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici
ponuĊaĉa uz prezentaciju pismenog ovlaštenja.
Aneks A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menadţmenta
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 032/771-153
Fax: 032/771-025
E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podruţnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Edina Sikirić
Adresa: Kakanj-Ĉatići
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Telefon: 032/771-155
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(1-13-15013-10)
13 - JANAB
JU ZA UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE SPORTSKIH OBJEKATA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JU za upravljanje i odrţavanje sportskih objekata Zenica
Kontakt osoba: Fikreta Hodţbo, dipl. prav.
Adresa: Aleja šehida bb
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 418118310004
Telefon: 032/209-709
Fax: 032/209-708
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1 Ugovor o nabavci i ugradnji brojaĉa karata i video
nadzor - adaptacija stadiona "Bilino polje"
LOT 2 Ugovor o nabavci i ugradnji ozvuĉenja - adaptacija
stadiona "Bilino polje"
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Detaljan tehniĉki opis u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA (sa ukljuĉenim PDV-om)
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Stadion "Bilino polje" Zenica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Maksimalno 30 dana od dana zakljuĉivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM za ozbiljnost ponude za svaki lot
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija - sa rokom vaţnosti 90 dana od dana otvaranja ponuda
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Bezuslovna bankovna garancija, 10% od vrijednosti ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema uslovima u tenderskoj dokumentaciji. PonuĊaĉi su duţni priloţiti sve traţene dokaze
navedene u TD
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije. PonuĊaĉi su duţni priloţiti sve traţene dokaze
navedene u T.D.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije. PonuĊaĉi su duţni priloţiti sve traţene dokaze
navedene u TD
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije. PonuĊaĉi su duţni priloţiti sve traţene dokaze
navedene u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 9,00 sati 8. 11. 2010. godine
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom u zgradi JP za upravljanje
i odrţavanje sportskih terena, Aleja šehida bb, Zenica uz prethodno predoĉenje uplatnice.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 100,00 KM po lotu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. do 11,00 sati
Ponude se predaju neposredno na Protokol JP za upravljanje i odrţavanje sportskih
objekata, Aleja šehida bb, Zenica. Ponude predate ili prispjele na protokol JP za upravljanje i
odrţavanje sportskih objekata nakon vremena utvrĊenog u obavještenju o javnoj nabavci
vratit će se ponuĊaĉu u skladu s Zakonom o javnoj nabavci.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Vrijeme otvaranja ponuda: 9. 11. 2010. godine u 16,00 sati
Mjesto otvaranja ponuda: JP za upravljanje i odrţavanje sportskih objekata, kanc.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu u originalu i 1 kopiju dostaviti u zapeĉaćenoj koverti na protokol, JP za upravljanje i
odrţavanje sportskih objekata , Aleja šehida bb sa naznakom na koverti: "Ponuda za
izvoĊenje radova na adaptaciji stadiona "Bilino polje" - Nabavka i ugradnja brojaĉa i
videonadzora - sa naznakom lota Adaptacija stadiona "Bilino polje" Zenica-otvoreni postupak
"- Otvoreni postupak" Ne otvaraj".
Ponudu raditi na originalnoj tenderskoj dokumentaciji i sa svim traţenim prilozima, dokazima
i dokumentima. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuĊaĉa uz prethodno predoĉenje
ovlaštenja.
Naruĉilac posla ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku.
Uplata za tendersku dokumentaciju moţe se izvršiti na transakcijski raĉun broj
1340100000136890 otvorenog kod IKB.
(1-13-15032-10)
13 - JANAB
JP ZA UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE SPORTSKIH OBJEKATA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP za upravljanje i odrţavanje sportskih objekata Zenica
Kontakt osoba: Fikreta Hodţbo, dipl. prav.
Adresa: Aleja šehida bb
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 418118310004
Telefon: 032/209-709
Fax: 032/209-708
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao u Aneksu A
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao u Aneksu A
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao u Aneksu A
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1
Ugovor o izvoĊenju radova na izradi ĉeliĉne konstrukcije sa pokrovom - adaptacija stadiona
"Bilino polje"
LOT 2
Ugovor o izvoĊenju radova na nabavci i ugradnji stolica na istoĉnoj tribini - adaptacija
stadiona "Bilino polje"
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Detaljan tehniĉki opis u tenderskoj dokumentaciji
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Stadion "Bilino polje" Zenica
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Maksimalno 30 dana od dana zakljuĉivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
2.000,00 KM za ozbiljnost ponude za svaki lot
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Bezuslovna bankarska garancija - sa rokom vaţnosti 90 dana od dana otvaranja ponuda
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Bezuslovna bankovna garancija, 10% od vrijednosti ugovora
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Prema uslovima u tenderskoj dokumentaciji. PonuĊaĉi su duţni priloţiti sve traţene dokaze
navedene u T.D.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Prema uslovima u tenderskoj dokumentaciji. PonuĊaĉi su duţni priloţiti sve traţene dokaze
navedene u T.D.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Prema uslovima u tenderskoj dokumentaciji. PonuĊaĉi su duţni priloţiti sve traţene dokaze
navedene u T.D.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Prema uslovima u tenderskoj dokumentaciji. PonuĊaĉi su duţni priloţiti sve traţene dokaze
navedene u T.D.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 9,00 sati 8. 11. 2010. godine
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti svakim radnim danom u zgradi JP za upravljanje
i odrţavanje sportskih terena, Aleja šehida bb, Zenica uz prethodno predoĉenje uplatnice.
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM po lotu.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
9. 11. 2010. do 11,00 sati
Ponude se predaju neposredno na Protokol JP za upravljanje i odrţavanje sportskih
objekata, Aleja šehida bb, Zenica. Ponude predate ili prispjele na protokol JP za upravljanje i
odrţavanje sportskih objekata nakon vremena utvrĊenog u obavještenju o javnoj nabavci
vratiti će se ponuĊaĉu u skladu s Zakonom o javnoj nabavci.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Vrijeme otvaranja ponuda: 9. 11. 2010. godine u 15,00 sati
Mjesto otvaranja ponuda: JP za upravljanje i odrţavanje sportskih objekata
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu u originalu i 1 kopiju dostaviti u zapeĉaćenoj koverti na protokol, JP za upravljanje i
odrţavanje sportskih objekata, Aleja šehida bb sa naznakom na koverti: "Ponuda za
izvoĊenje radova - Nabavka i ugradnja ĉeliĉne konstrukcije sa pokrovom - sa naznakom lota Adaptacija stadiona "Bilino polje" Zenica - "Otvoreni postupak" - " Ne otvaraj".
Ponudu raditi na originalnoj tenderskoj dokumentaciji i sa svim traţenim prilozima, dokazima
i dokumentima. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuĊaĉa uz prethodno predoĉenje
ovlaštenja.
Naruĉilac posla ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku.
Uplata za tendersku dokumentaciju u iznosu od moţe se izvršiti na transakcijski raĉun broj
1340100000136890 otvoreno kod IKB.
(1-13-15033-10)
3 - JANAB
32 - JANAB
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRUĈJE SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10304-013/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
Operativno podruĉje Sarajevo
Kontakt osoba: Enisa Raţanica, tel. 033/751-213, Nermin Isović, tel. 033/751-288
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 402369530009
Telefon: 033/751-111
Fax: 033/751-109
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj
15, soba broj 135 (protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a akcionarsko društvo
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
3EP-013/10 - kalibracija mjerne i testne opreme u Sluţbi za telekomunikacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Laboratorij proizvoĊaĉa ureĊaja
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
180 (stotinuosamdeset) dana po stupanju ugovora na snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan predoĉiti izjavu u kojoj navodi da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u
konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda u smislu odredbi iz ĉlana 23. stav (1)
Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak sa objavom obavještenja o nabavci
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude prema ĉlanu 34. stav b) ZJN BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda je: 20 dana od dana objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci za
izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa u "Sluţbenom glasniku BiH".
Pregovaraĉki postupak (u skladu sa ĉlanom 30, stav 2) će biti upućen na adresu dva
dobavljaĉa koji mogu dostaviti kvalitetnu ponudu.
Ponudu dostaviti poštom ili liĉno u zatvorenoj/zapeĉaćenoj koverti, obraĊenoj u skladu sa
tehniĉkim i finansijsko-komercijalnim zahtjevima iz Zahtjeva za ponudu.
Na koverti naznaĉiti: Zahtjev za ponudu broj 10304-013/10 - pregovaraĉki postupak - ponuda
sa naznakom: "Ne otvarati".
adresa prijema ponuda: Elektroprijenos BiH - Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo
šetalište 15, soba broj 135 (Protokol).
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Potrebno je osigurati vaţnost ponude u skladu sa ĉlanom 15. ZJN; period vaţenja ne moţe
biti kraći od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Pregovaraĉki postupak će se voditi 19. 10. 2010. godine u prostorijama
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podruĉje Sarajevo, Vilsonovo
šetalište 15, soba broj 129/III sprat u 13,00 sati.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
(3-32-14666-10)
5 - JANAB
51 - JANAB
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Adema Buće 102
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-365
Fax: 057/326-409
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga prodaje avio karata i organizovanja putovanja
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
230.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora: 17-11-16-2-2993-1/10
Organizacija: "Centrotrans-Eurolines" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Kurta Schorka 14
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200142020002
Telefon: 033/770-801
Fax: 033/770-802
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 3,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
23. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
5 (pet)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja 1-12-7888-10. Broj obavještenja 1-11-7888-10 objavljenog u
"Sluţbenom glasniku BiH", broj 44/10 od 31. 5. 2010. godine.
(5-51-14643-10)
51 - JANAB
MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA ILID@A-SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Ministarstvo sigurnosti BiH
Sluţba za poslove sa strancima
Kontakt osoba: Danijela Iveljić
Adresa: Pijaĉna 6
Poštanski broj: 71210
Grad: Ilidţa-Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200824880038
Telefon: 033/779-905
Fax: 033/772-982 ili 033/772-998
E-mail: danijela.iveljic@sps.gov.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Pregovaraĉki postupak bez objave obavještenja broj: 19.7.2-16.4-4050-2/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet nabavke su naljepnice odobrenja boravka u Bosni i Hercegovini
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
17.400,00 EUR
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objave obavještenja
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora: 19.7.2-16.4-4050-9/10
Organizacija: Giesecke&Devrient GmbH
Adresa: Prinzregentenstrasse 159
Poštanski broj: 81677
Grad: Munich, Njemaĉka
Telefon: +49 89 4119-1663
Fax: +49 89 4119-9742
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 17.400,00 Eura
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
16. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-14644-10)
51 - JANAB
MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Ministarstvo sigurnosti BiH
Kontakt osoba: Bojan Mališ
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Telefon: 033/492-431
Fax: 33/492-796
E-mail: bojan.malis@msb.gov.ba
Internet adresa: www.msb.gov.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o provoĊenju procedure za izbor najpovoljnijeg dobavljaĉa za isporuku roba i
pruţanje usluga za potrebe Ministarstva
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Isporuka roba i pruţanje usluga toĉenja goriva
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Jedan ugovor na godišnjem nivou vrijednosti cca 80.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1) najniţa cijena
uĉešće 100%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 04-16-4-1136-13/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Hotonj bb-Vogošća
Poštanski broj: 71000 Sarajevo
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200999090005
Telefon: 033/482-305
Fax: 033/482-424
E-mail: hifapetrol@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 67.905,00 KM
Cijena najniţa ponude: 67.905,00 KM
Cijena najviše ponude: 67.905,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Da
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
22. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 33/10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", od 24. 5. 2010. godine.
(5-51-14647-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-880
Fax: 033/751-773
E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
139-HEJ/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Zamjena ormara signalizacije agregata broj 1 u HE Grabovica
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
150.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 139-HEJ/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Ibe Junuzović d.o.o. Kakanj
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije bb
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Identifikacioni broj: 218398410009
Telefon: 032/557-713
Fax: 032/557-713
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 139.780,00 KM
Cijena najniţe ponude: 139.780,00 KM
Cijena najviše ponude: 265.767,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
23. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja 1086-HEN/10, broj obavještenja 1-11-8792-10 objavljenog u
"Sluţbenom glasniku BiH", broj 50 od 21. 6. 2010. godine.
(5-51-14652-10)
51 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
Kontakt osoba: Admir Jukan
Adresa: Turalibegova bb Tuzla
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209515160001
Telefon: 033/250-425
Fax: 035/255-538
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Plan nabavki za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je nabavka informatiĉke i druge opreme za potrebe MUP-a TK
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
55.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 08-03/1-14.2-1485/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Infonet d.o.o. Tuzla
Adresa: Stupine B-6, Lamela 5
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209144750005
Telefon: 035/306-550
Fax: 035/306-551
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (sa PDV-om): 53.767,01 KM
Cijena najniţe ponude (sa PDV-om): 53.767,01 KM
Cijena najviše ponude (sa PDV-om): 66.680,94 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
28. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-14660-10)
51 - JANAB
OPŠTINA LAKTAŠI
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Laktaši
Kontakt osoba: Suzana Marĉeta
Adresa: Ulica KaraĊorĊeva broj 56
Poštanski broj: 78250
Grad: Laktaši
Identifikacioni broj: 401140250006
Telefon: 051/334-200, lokal 235
Faks: 051/334-257
E-mail: Suzana.marceta@laktasi.net
Internet adresa: www.laktasi.net
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1 Nabavka i ugradwa elektro opreme za sportsku
dvoranu u Laktašima, u skladu sa standardima
FIBE, broj 06-31-13/10
LOT 2 Nabavka sportske opreme za sportsku dvoranu u
Laktašima, u skladu sa standardima FIBE,
broj 06-43-406/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabavka i ugradwa elektro opreme za sportsku
dvoranu u Laktašima, u skladu sa standardima
FIBE
LOT 2 Nabavka sportske opreme za sportsku dvoranu u
Laktašima, u skladu sa standardima FIBE
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
LOT 1: 44.252,33 KM
LOT 2: 645.723,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1) cijena
uĉešće 80%
2) rok isporuke
uĉešće 20%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora:
LOT 1: 08-31-13/10
LOT 2: 08-43-406/10
Organizacija: "Kors" d.o.o. Laktaši
Adresa: KaraĊorĊeva bb
Poštanski broj: 78250
Grad: Laktaši
Identifikacioni broj: 4401165240005
Telefon: 051/310-094
Faks: 051/327-432
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:
LOT 1: 44.252,33 KM
LOT 2: 645.723,00 KM
Cijena najniţe ponude:
LOT 1: 44.252,33 KM
LOT 2: 645.723,00 KM
Cijena najviše ponude:
LOT 1: 50.249,16 KM
LOT 2: 673.287,62 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
14. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-13-10651-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH" broj 58/10 od
22. 7. 2010. godine.
(5-51-14679-10)
51 - JANAB
JU ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA"
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
BROJ 01-26-9/2010
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica"
Kontakt osoba: Mulalić Sabina, dipl. pravnik
Adresa: Mjedenica 34
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200157300001
Telefon: 033/207-962
Fax: 033/215-668
E-mail: mjedenica@hotmail.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci roba ( pojedinaĉni) za:
LOT 1 Pekarski proizvodi (hljeb, kifle,jufke,pite, pogaĉice,
krofne, kroasani)
LOT 2 Mlijeko i mlijeĉni proizvodi ( slatko mlijeko, jogurt,
pavlaka, sir)
LOT 3 Prehrambeni artikli (topli i hladni napitci, slatkiši,
zaĉini)
LOT 4 Svjeţe meso i mesne preraĊevine (junetina, teletina,
piletina, pileća salama i pileće hrenovke)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka robe
-
Pekarski prozvodi za pripremanje obroka štićenicima i uţinu uĉenicima
-
Mlijeko i mlijeĉni proizvodi za svakodnevnu ishranu štićenika
- Prehrambeni artikli za svakodnevnu upotrebu u pripremanju obroka i uţine uĉenicima i
štićenicima
-
Svjeţe meso i mesne preraĊevine za pripremu obroka štićenicima
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
136,180.00 KM ( bez PDV)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih potkriterija:
-
cijena
uĉešće 70%
-
rok isporuke
-
uslovi plaćanja
uĉešće 20%
uĉešće 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Za LOT 1 Pekarski proizvodi
Ugovor broj: 01-842-7/2010
PonuĊaĉ: "SPRIND" d.o.o.Rajlovaĉka bb, 71000 Sarajevo, tel: 808-205,
e-mail: marketing@sprind.ba
Za LOT 2 Mlijeko i mlijeĉni proizvodi
Ugovor broj: 01- 858-8/2010
PonuĊaĉ: "TP-DC", d.d., Rajlovaĉka bb, 71000 Sarajevo, tel:452-451, e-mail:
hajrudin.hrustemovic@tpdc.ba
Za LOT 3 Prehrambeni artikli
Ugovor broj: 01-860-8/2010
PonuĊaĉ: "VEGA -PAK", d.o.o. Miševići bb, 71240 Hadţići, tel: 691 460, e-mail:
vegapak@gmail.com
Za LOT 4 Svjeţe meso i mesne preraĊevine
Ugovor broj: 01-862-8/2010
PonuĊaĉ: "TP-DC", d.d., Rajlovaĉka b.b., 71000 Sarajevo, tel: 452-451,e-mail:
hajrudin.hrustemovic@tpdc.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 41.670,00 KM
Cijena najniţe ponude: 41.670,00 KM
Cijena najviše ponude: 45.296,50 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 20.811,00 KM
Cijena najniţe ponude: 20.811,00 KM
Cijena najviše ponude: 23.279,10 KM
LOT 3
Cijena najuspješnije ponude: 19.740,60 KM
Cijena najniţe ponude: 19.740,60 KM
Cijena najviše ponude: 24.503,34 KM
LOT 4
Cijena najuspješnije ponude: 35.351,70 KM
Cijena najniţe ponude: 35.351,70 KM
Cijena najviše ponude: 36.592,22 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1: 3. 8. 2010. godine
LOT 2: 3. 8. 2010. godine
LOT 3: 3. 8. 2010. godine
LOT 4: 3. 8. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
za LOT 1-6 (šest) ponuda
za LOT 2-4 (ĉetiri) ponude
za LOT 3-4 (ĉetiri) ponude
za LOT 4-3 (tri) ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja o nabavci roba 01-309-5/10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH",
broj 40/10 od 17. 5. 2010. godine.
(5-51-14682-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-880
Fax: 033/751-773
E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
145-HEJ/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka elektriĉne opreme i materijala za postrojenje 220 kV HE Grabovica
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
55.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 145-HEJ/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: ELEKTROPROMET d.o.o. Tuzla
Adresa: Trţni centar Sjenjak 1 sprat
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 209007250003
Telefon: 035/270-281
Fax: 035/270-281
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 36.268,75 KM
Cijena najniţe ponude: 36.268,75 KM
Cijena najviše ponude: 36.268,75 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
20. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja 1083-HEN/10P, broj obavještenja 1-11-9525/10 objavljenog u
"Sluţbenom glasniku BiH", broj 55 od 28. 6. 2010. godine.
(5-51-14691-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Dţenita Borić, 033/751-779,
Svetlana Mišut, 033/751-342
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-779
Fax: 033/751-773
E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
102-JP/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Realizacije WDM mreţe Sarajevo-Zenica-Tuzla za potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d.
Sarajevo
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
300.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: UNIS Telekom d.d.
Adresa: Dr. Ante Starĉević 50
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Telefon: 036/445-300
Fax: 036/445-323
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 198.933,00 KM
Cijena najniţe ponude: 198.933,00 KM
Cijena najviše ponude: 272.733,58 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
16. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da
(5-51-14694-10)
51 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Irena Jolxić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 44012012920007
Telefon: 051/244-576
Faks: 051/244-576
E-mail: irena_joldzic@banjaluka.rs.ba
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
20-404-257/09 Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za automate za parkirawe
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za automate za parkirawe
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
70.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objavqivawa
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-1966/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "SIEMENS" d.o.o.
Adresa: Kraqa Nikole 26
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4400848190007
Telefon: 051/321-040
Faks: 051/321-051
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:62.084,55 KM
Cijena najniţe ponude: 62.084,55 KM
Cijena najviše ponude: 62.084,55 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
27. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-14709-10)
51 - JANAB
"HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD
MRKOWIĆ GRAD
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
BROJ 01-1121-12/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d.
Kontakt osoba: Ubović Vinodrag
Adresa: Svetog Save 13
Poštanski broj: 70260
Grad: Mrkowić Grad
Identifikacioni broj: 4401195230004
Telefon: 050/211-438; 050/211-114
Faks: 050/211-352
E-mail: hev@henavrbasu.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba - Gorivo za vozila voznog parka HE "Boĉac". Odluka Uprave Društva broj UD165710 od 9. 6. 2010. godine, Odluka Uprave MH ERS o davawu saglasnosti broj I.1/03/11716-2/10 od 23. 6. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba - Gorivo za vozila voznog parka HE "Boĉac"
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
99.930,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-1121-10/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "MG Petrol" d.o.o. Mrkowić Grad
Adresa: Cara Lazara 14
Grad: Mrkowić Grad
Identifikacioni broj: 4402852370004
PIB: 402852370004
Telefon/faks: 050/220-162
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 94.605,00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 94.605,00 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 94.605,00 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARAWE
Da
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
2. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-9569-10, objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine.
(5-51-14713-10)
51 - JANAB
"HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD
MRKOWIĆ GRAD
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
BROJ 01-1120-14/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: "HE na Vrbasu" a.d. Mrkowić-Grad
Kontakt osoba: Ubović Vinodrag
Adresa: Svetog Save 13
Poštanski broj: 70260
Grad: Mrkowić Grad
Identifikacioni broj: 4401195230004
Telefon: 050/211-438, 050/211-114
Faks: 050/211-352
E-mail: hev@henavrbasu.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba - Namirnice za restoran društvene ishrane. Odluka Uprave Društva broj. UD168/10 od 9. 6. 2010. godine
Odluka Uprave MH ERS o davawu saglasnosti broj: 1.1/03/1-1717-2/10 od 24. 6. 2010.
godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba - Namirnice za restoran društvene ishrane
LOT 1 Suhomesnati proizvodi
LOT 2 Svjeţe voće i povrće
LOT 3 Zamrznuti proizvodi
LOT 4 Makaroni i zaĉini
LOT 5 Svjeţe meso
LOT 6 Pekarski proizvodi
LOT 7 Kozervisano voće i povrće
LOT 8 Mlijeko i mlijeĉni proizvodi
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
147.543,00 KM bez PDV-a
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Za LOT 4, LOT 6 i LOT 7
Broj ugovora: 01-1120-10/10
Dobavqaĉ: "Adria MM" d.o.o. Bawa Luka
Adresa. Prijedorski put bb
Grad: Bawa Luka
JIB: 4400951010009
PIB: 400951010009
Telefon/faks: 051/370-167, 051/371-794
Za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 i LOT 8
Broj ugovora: 01-1120-11/10
Dobavqaĉ: STR "Zoki" Bawa Luka
Adresa: Kwaza Miloša 48
Grad: Bawa Luka
JIB: 4502345250000
PIB: 502345250000
Telefon/faks: 051/372-048, 051/372-047
Za LOT 5
Broj ugovora: 01-1120-12/10
Dobavqaĉ: SZTR Mesnica "CENTAR" Mrkowić Grad
Adresa: Sime Šolaje bb
Grad: Mrkowić Grad
JIB: 4503179780000
Telefon/faks: 065/532-875
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Za LOT 1
Cijena najusješnije ponude: 61.404.00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 61.404,00 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 67.165,00 KM sa PDV-om
Za LOT 2
Cijena najusješnije ponude: 16.000,00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 16.000,00 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 18.000,00 KM sa PDV-om
Za LOT 3
Cijena najusješnije ponude: 14.865,50 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 14.865,50 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 15.631,00 KM sa PDV-om
Za LOT 4
Cijena najusješnije ponude: 15.375,42 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 15.375,42 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 16.047,18 KM sa PDV-om
LOT 5
Cijena najusješnije ponude: 28.060,00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 28.060,00 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 29.365,00 KM sa PDV-om
Za LOT 6
Cijena najusješnije ponude: 9.562,10 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 9.562,10 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 10.045,20 KM sa PDV-om
Za LOT 7
Cijena najusješnije ponude: 111.180,46 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 11.180,46 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 11.796,70 KM sa PDV-om
Za LOT 8
Cijena najusješnije ponude: 20.842,00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 20.842,00 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 23.757,00 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARAWE
Da
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
2. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-9567-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine
(5-51-14714-10)
51 - JANAB
MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Ministarstvo sigurnosti BiH, Sluţba za poslove sa strancima
Kontakt osoba: Danijela Iveljić
Adresa: Pijaĉna 6
Poštanski broj: 71210
Grad: Ilidţa-Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200824880038
Telefon: 033/779-905
Fax: 033/772-982 ili 033/772-998
E-mail: danijela.iveljic@sps.gov.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak javne nabavke sukcesivna isporuka naftnih derivata broj 19.7.2-16.42555-9/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sukcesivna isporuka naftnih derivata
LOT 1 Euro Dizel 5. - 34.000 litara i BMB 95 -9.000 litara
LOT 2 Euro Dizel 5. - 11.000 litara i BMB 95 - 6.000 litara
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
107.692,31 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
-
cijena
100%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 1
Broj ugovora: 19.7.2-16.4-2555-24/10
Organizacija: "HIFA PETROL" d.o.o. Hotonj
Adresa: Hotonj bb
Poštanski broj: 71320
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200999090005
Telefon: 033/482-305
Faks: 033/482-304
LOT 2
Broj ugovora: 19.7.2-16.4-2555-25/10
Organizacija: "PETROL" a.d.
Adresa: Kralja Alfonsa XIII broj 9
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4400959260004
Telefon: 051/218-884
Faks: 051/215-386
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 82.016,95,00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 82.016,95 sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 82.147,00 sa PDV-om
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 33.659,85 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 33.659,85 sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 33.659,85 sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1 - 20. 7. 2010. godine
LOT 2 - 20. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 - 2 (dvije)
LOT 2 - 2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-9756-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54/10 od
5. 7. 2010. godine.
(5-51-14731-10)
51 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Tanja Sunarić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/313-308
Fax: 036/333-630
E-mail: tanja.sunaric@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava opreme za sinkronizaciju - SSU ureĊaj za Orašje, temeljem Odluke Uprave Društva
br. D-3-20-10/10 od 9. lipnja 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava opreme za sinkronizaciju -SSU ureĊaj za Orašje
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
100.000,00 KM bez PDV-a
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objave obavijesti o nabavi
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora D-7309/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: IBIS Instruments d.o.o.
Adresa: Goce Delĉeva 46
Poštanski broj: 11070
Grad: Novi Beograd
Identifikacijski broj: PIB -100421862
Telefon: 0038111319 3157
Fax: 0038111 319 3406
E-mail: info@ibis-instruments.com
Internet adresa: www.ibis-instruments.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 29.596,00 EUR
Cijena najniţe ponude: 29.596,00 EUR
Cijena najviše ponude: 29.596,00 EUR
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
20. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-14738-10)
51 - JANAB
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
Kontakt osoba: Davor Biloš, Zoran Jelić
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200862970008
Telefon: 033/707-625, 707-660
Fax: 033/707-585
E-mail: davor.bilos@mkt.gov.ba, zoran.jelic@mkt.gov.ba
Internet adresa: www.mkt.gov.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o nabavci goriva i drugog potrošnog materijala na teritoriji Bosne i Hercegovine broj
01-04-16-3-1972/10 od 29. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Snabdijevanje gorivom i drugim potrošnim materijalom prema tenderskoj dokumentaciji, na
pumpnim stanicama na teritoriji Bosne i Hercegovine od kojih je po 1 obavezna u Sarajevu,
Mostaru i Banja Luci
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Planirana vrijednost okvirnog sporazuma na godišnjem nivou do 60.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-04-16-3-1972-14/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: OMV BH d.o.o.
Adresa: Fra AnĊela Zvizdovića 1/IX
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
30. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, obavještenje objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 62/10.
(5-51-14744-10)
51 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
BROJ 10-1-27-63-1073-11/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakopovstvo
Kontakt osoba: Violeta Matanović
Adresa: Dr. Ante Starrĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227318400023
Telefon: 036/449-230
Fax: 036/327-811
E-mail: info@fedcad.gov.ba
Internet adresa: www.fedcad.gov.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka rezervnih i dodatnih dijelvoa za sistem AMHS AIDA BH za potrebe FED CAD-a
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rezervni i dodatni dijelovi za sistem AMHS AIDA BH za potrebe FED CAD-a
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Procjenjena vrijednost cca: 200.000,00 EUR
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpvooljnija ponuda
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 10-1-27-63-1073-10/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "COMSOFT" GmbH
Adresa: Wachhausstrasse 5a
Poštanski broj: 76227 Karlsruhe Germany
Telefon: + 49 721 9497 104
Fax: + 49 721 9497 119
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena ponude: 392.043,60 EUR
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
29. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna) ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-14762-10)
51 - JANAB
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Drţavna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Šikalo Esad
Adresa: Adema Buće 102
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200428000009
Telefon: 057/326-365
Fax: 057/326-409
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ponovljeni otvoreni postupak
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabavka interventne policijske uniforme (90 komada taktiĉkih kombinezona sa
uloškom)
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
90.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće 80%
2)
rok isporuke
uĉešće 20%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 17-11-16-2-2978-1/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "SPARTA" Banja Luka
Adresa: Aleja Svetog Save 43
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4401432620009
Telefon: 051/347-640
Fax: 051/347-641
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 44.015,40 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1 - 28. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 - 4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-9084-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 50/10 od
21. 6. 2010. godine.
(5-51-14796-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn. - opći dio, Boris Blaţević, dipl. ing. el. - tehniĉki dio
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-719 i 036/335-754
Fax: 036/335-787
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor o nabavi roba
SN-107-0-63/10
broj I-10832/10 od 1. 10. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Raĉunalna oprema
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
578.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: ZK OFFICE d.o.o. Mostar
Adresa: Vukovarska 38
Poštanski broj: 88 000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227473120002
Telefon: 036/449-780
Fax: 036/449-780
E-mail: bruno@zk-office.com
Internet adresa (web): bruno@zk-office.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 562.774,37 KM (bez PDV-a)
Cijena najniţe ponude: 562.774,37 KM (bez PDV-a)
Cijena najviše ponude: 570.902,05 KM (bez PDV-a)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
1. 10. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavijesti: Odluka broj I-8223/10-37 od 9. 7. 2010.
Broj obavijesti 1-11-11155-10, objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 62/10 od 2. 8.
2010. godine.
(5-51-14816-10)
51 - JANAB
FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo
Kontakt osoba: Edita Sarić
Adresa: Butmirska cesta 40
Poštanski broj: 71210
Grad: Ilidţa-Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201121150000
Telefon: 033/774-230
Fax: 033/637-601
E-mail: fzzp@fzzp.com.ba
Internet adresa: www.fzzp.com.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Pokretanje, objavljivanje i provoĊenje postupka javne nabavke laboratorijske opreme prema
odluci direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, broj: 04-49-432-1/10 od 7. 6.
2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1: ICP-MS sa mikrovalnom pećnicom za digestiju
LOT 2: Aparat za proizvodnju ultraĉiste vode
LOT 3: Mlin za sitnjenje laboratorijskih uzoraka
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
380.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 1: ICP-MS sa mikrovalnom pećnicom za digestiju
Broj ugovora: 04-49-929-67/10
Organizacija: AlphaChrom d.o.o.
Adresa: Podgaj broj 8
Poštanski broj: 71 000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200953850005
Telefon: 033/666-680
Fax : 033/667-242
LOT 2: Aparat za proizvodnju ultraĉiste vode
Broj ugovora: 04-49-929-68/10 Organizacija: Sartorius Libra Elektronik d.o.o.
Adresa: Olimpijska 30
Poštanski broj: 71 000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200481820000
Telefon: 033/769-130
Fax: 033/769-131
LOT 3: Mlin za sitnjenje laboratorijskih uzoraka
Broj ugovora: 04-49-929-69/10
Organizacija: Labena d.o.o.
Adresa: Stupska bb
Poštanski broj: 71 000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4201298080001
Telefon: 033/921-492
Fax: 033/921-494
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 297,998,72 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 297,998,72 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 363.536,43 KM sa PDV-om
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 28.344,13 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 19,554,21 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 37.545,30 KM sa PDV-om
LOT 3:
Cijena najuspješnije ponude: 17.046,90 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 17.046,90 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 28.722,48 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1: 17. 9. 2010. godine
LOT 2: 23. 9. 2010. godine
LOT 3: 27. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1: 2 ponude
LOT 2: 4 ponude
LOT 3: 6 ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 50/10 od 21. 6. 2010.
godine.
(5-51-14820-10)
51 - JANAB
JKP "KOMRAD" DOO BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JKP "Komrad" d.o.o. Bihać
Kontakt osoba: Adela Alijagić
Adresa: Trg Maršala Tita 10
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263371940001
Telefon: 037/223-220
Fax: 037/223-221
E-mail: komrad@komrad-bihac.ba
Internet adresa: www.komrad-bihac.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o dodatnoj isporuci goriva, ulja i sredstava za rashladne sisteme
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
115.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 2410/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Ĉavkunović" d.o.o. Bihać
Adresa: Zaobilaznica bb
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263106790006
Telefon: 037/315-311
Fax: 037/319-191
E-mail: Cavk-bih@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 114.533,90 KM
Cijena najniţe ponude: 114.533,90 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
17. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-51-14822-10)
51 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Slaven Raguţ
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/395-476
Fax: 036/395-425
E-mail: slaven.raguz@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava fiksnih telefonskih ureĊaja, LOT 1: fiksni telefonski ureĊaj tip 1-2.000 komada,
temeljem odluke Odbora direktora Direkcije za nepokretnu mreţu broj ODNM-IS-4-6-2/10 od
14. svibnja 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je nabava fiksnih telefonskih ureĊaja.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
90.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora D-7741/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: VT Commerc d.o.o. Ljubuški
Adresa: MeĊugorska bb
Poštanski broj: 88320
Grad: Ljubuški
Identifikacijski broj: 4272118520003
Telefon: 039/832-600
Fax: 039/832-601
E-mail: prodaja@vtc.ba
Internet adresa: www.vtc.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 79.800,00 KM
Cijena najniţe ponude: 79.800,00 KM
Cijena najviše ponuda: 82.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
28. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-11-18997-10, objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 50/10 od 21.
lipnja 2010. godine.
(5-51-14831-10)
51 - JANAB
JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo
Kontakt osoba: Avdić Dţemal
Adresa: Mis Irbina 10/II
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200560530009
Telefon: 033/268-760
Fax: 033/214-895
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da, po svakom lotu
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender TD - 222/10 Ugovori o javnoj nabavci roba po lotovima
LOT I:
Materijal za travnate sportske terene,
LOT II:
Inventar za sportske terene,
LOT III:
Elektromaterijal,
LOT IV:
HTZ i PPZ oprema,
LOT V:
Materijal za odrţavanje ĉistoće,
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnije ponude odnosno najpovoljnijeg isporuĉioca nabavke
i isporuke robe po svakom lotu, a u skladu sa specifikacijama iz tenderske dokumentacije.
LOT I: Ugovor za nabavku i sukcesivnu isporuku materijala
za travnate sportske terene,
LOT II: Ugovor za nabavku i sukcesivnu isporuku inventara
za sportske terene,
LOT III: Ugovor za nabavku i sukcesivnu isporuku
elektromaterijala,
LOT IV:
HTZ i PPZ oprema
LOT V: Ugovor za nabavku i sukcesivnu isporuku materijala
za odrţavanje ĉistoće
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
LOT I:
Materijal za travnate
sportske terene maksimalno 70.000,00 KM
LOT II: Inventar za sportske
terene maksimalno 100.000,00 KM
LOT III: Elektromaterijal
maksimalno 20.000,00 KM
LOT IV: HTZ i PPZ oprema
LOT V: Materijal za
odrţavanje ĉistoće
maksimalno 10.000,00 KM
maksimalno 10.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
LOT IV Otvoreni
LOT I; LOT II; LOT III, LOT V, Ponovljeni otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najbolja ponuda u smislu kriterija iz tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
-
Broj ugovora: 7006-112/10 LOT I:-Materijal za travnate sportske terene
-
Broj ugovora: 7006-109/10 LOT-II: Inventar za sportske terene
-
Broj ugovora: 7006-110/10 LOT-III: Elektromaterijal
-
Broj ugovora: 7006-108/10 LOT-IV: HTZ i PPZ oprema
-
Broj ugovora: 7006-107/10 LOT-V: Materijal za odrţavanje ĉistoće
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT I
Organizacija: "Poljooprema" d.d. Sarajevo
Adresa: Rajlovaĉka cesta bb
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identiflkacioni broj: 4200476230008
Telefon: 033/774-060
Faks: 033/774-081
LOT II
Organizacija: "Biţ SPORT" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Ejuba Ademovića 28 P
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200131250006
Telefon: 033/214-710
Faks: 033/667-515
LOT III
Organizacija: "DEGE" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Zvorniĉka bb
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identiflkacioni broj: 4200459900008
Telefon: 033/664-841
Faks: 033/664-841
LOT IV
Organizacija: "INTER COM" d.o.o. Zenica
Adresa: Vranduĉka 71 b
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identiflkacioni broj: 4218087760006
Telefon: 032 446 580
Faks: 032/446-581
LOT V
Organizacija: "GOLD MIGNON" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Olimpijska bb
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identiflkacioni broj: 4200199130009
Telefon: 033/471-115
Faks: 033/471-114
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA sa PDV-om
LOT I
Cijena najbolje ponude: 53.176,73 KM
Cijena najniţe ponude: 53.176,73 KM
Cijena najviše ponude: 135.439,20 KM
LOT II
Cijena najbolje ponude: 94.451,76 KM
Cijena najniţe ponude: 94.451,76 KM
Cijena najviše ponude: 133.638,57 KM
LOT III
Cijena najbolje ponude: 19.131,60 KM
Cijena najniţe ponude: 19.131,60 KM
Cijena najviše ponude: 19.131,60 KM
LOT IV
Cijena najbolje ponude: 9.997,65 KM
Cijena najniţe ponude: 9.997,65 KM
Cijena najviše ponude: 10.580,65 KM
LOT V
Cijena najbolje ponude: 10.233,52 KM
Cijena najniţe ponude: 10.233,52 KM
Cijena najviše ponude: 10.233,52 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT I - 24. 9. 200. godine
LOT II - 22. 9. 2010. godine
LOT III - 22. 9. 2010. godine
LOT IV - 22. 9. 2010. godine
LOT V - 22. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT I - 2 ponude
LOT II - 2 ponude
LOT III - 1 ponuda
LOT IV - 4 ponude
LOT V - 1 ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da
Broj obavijesti (1-11-9561-10) 11-JANAB, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj
54/10 od 5. 7. 2010. godine i (1-11-11719-10) 11-JANAB, objavljenog u "Sluţbenom glasniku
BiH", broj 64/10 od 9. 8. 2010. godine.
(5-51-14875-10)
51 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIĈKA APOTEKA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu, Kliniĉka apoteka
Kontakt osoba: Dubravka Aleksić Jovanović Mr. ph. spec.
Adresa: Bolniĉka 25
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200089110002
Telefon: 033/266-832
Fax: 033/266-841
E-mail: kapoteka@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ubrzani ograniĉeni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa za
sukcesivnu isporuku Specifiĉnog potrošnog materijala za potrebe anestezije i fizijatrije OJ
Centar za srce KCUS-a.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ubrzanog ograniĉenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg
ponuĊaĉa za sukcesivnu isporuku Specifiĉnog potrošnog materijala za potrebe anestezije i
fizijatrije OJ Centar za srce KCUS-a.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora je 2.061.282,60 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Ubrzani ograniĉeni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
1)
cijena
uĉešće 70%
2)
uslovi plaćanja
3)
rok isporuke
4)
duţina prometovanja
uĉešće 10%
uĉešće 10%
uĉešće 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora: 0201-13 -674 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija; MEDICALLUX
Adresa: P. Goranina 7
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 209105260009
Broj ugovora: 0201-13-676 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: ENA
Adresa: Safvet Bega Bašagića 40
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200037070002
Broj ugovora: 0201-13-674 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija SAMED
Adresa: Radenka Abazovića 5
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200292770000
Broj ugovora: 0201-13-677 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: SAMED
Adresa; Radenka Abazovića 5
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201071030008
Broj ugovora: 0201-13-675 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: GLOBEX
Adresa: Dobrovoljnih davalaca krvi 4
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 218000740004
Broj ugovora: 0201-13-678 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: MEDI FREY
Adresa: Grbaviĉka 80/1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200022710005
IV.3. PODUGOVARANJE
Da
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
24. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
osam
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 2-21-4015-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 22 od 22. 3.
2010. godine.
(5-51-14892-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA
NERETVI" JABLANICA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podruţnica "Hidroelektrane na Neretvi",
Jablanica
Kontakt osoba: Jusuf Jusić
Adresa: Jaroslava Ĉernija 1
Poštanski broj: 88420
Grad: Jablanica
Identifikacioni broj: 4200225150072
Telefon: 036/758-145
Fax: 036/758-107
E-mail: ju.jusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj HEN-080/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka rezervnih dijelova za razvodno postrojenje 110 kV HE Jablanica za potrebe
Podruţnice "Hidrolektrane na Neretvi", Jablanica
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
65.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora HEN-080/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "INELEX" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Rudija AlvaĊa 13
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200042070002
Telefon: 033/473-955
Fax: 033/453-542
E-mail: inelex@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 62.519,00 KM (bez PDV-a)
Cijena najniţe ponude: 62.519,00 KM (bez PDV-a)
Cijena najviše ponude: 68.277,20 KM (bez PDV-a)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
24. 8. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije) ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-7529-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 42 od 24.
5. 2010. godine.
(5-51-14926-10)
51 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i Dragoqub Marinković
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-91/10 Nabavka cilindra kopawa, cilindra otvarawa kašike i glavne hidrauliĉne pumpe za
Bager KOMATSU PC 3000
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 2 Cilindar otvarawa kašike KAT. BR. 92497440-kom. 1
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
60.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
-
cijena
uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 14828/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "TEIKOM BH" d.o.o.
Adresa: Pijaĉna 8
Poštanski broj: 71210
Grad: Ilixa
Identifikacioni broj: 4201014580000
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 38.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 28.840,00 KM
Cijena najviše ponude: 38.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
28. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-9843-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine.
(5-51-14943-10)
51 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "Rudnik i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i Dragoqub Marinković
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-91/10 Nabavka cilindra kopawa, cilindra otvarawa kašike i glavne hidrauliĉne pumpe za
bager Komatsu PC 3000
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Cilindar kopawa kat. broj 92491040 kom. 1
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
140.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
1) cijena uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 14829/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "TEIKOM BH" d.o.o.
Adresa: Pijaĉna 8
Poštanski broj: 71210
Grad: Ilixa
Identifikacioni broj: 4201014580000
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 99.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 85.700,00 KM
Cijena najviše ponude: 99.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
28. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-9834-10, objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine.
(5-51-14944-10)
51 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "Rudnik i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i Dragoqub Marinković
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-91/10 Nabavka cilindra kopawa, cilindra otvarawa kašike i glavne hidrauliĉne pumpe za
bager Komatsu PC 3000
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 3 Glavna hidrauliĉna pumpa kat. broj 90339140, oznaka pumpe: A7VSL1000HD.54LZ.HOD-SO - kom. 3
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
300.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
1) cijena uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 14827/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "TEIKOM BH" d.o.o.
Adresa: Pijaĉna 8
Poštanski broj: 71210
Grad: Ilixa
Identifikacioni broj: 4201014580000
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 243.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 223.500,00 KM
Cijena najviše ponude: 243.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
28. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-11-9834-10, objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine.
(5-51-14945-10)
51 - JANAB
AD "KOMUNALAC" BIJELJINA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: AD "Komunalac"
Kontakt osoba: Jeremić Andonija
Adresa: Miloša Crnjanskog 7
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeljina
Identifikacioni broj: 4400305650008
Telefon: 055/203-859
Fax: 055/206-601
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka goriva Euro-dizel i motornog benzina
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka goriva euro-dizel i motornog benzina
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
160.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
ponudena cijena
2)
naĉin plaćanja
90%
10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 3321/10 od 16. 9. 2010. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: DOO Bobar-Autosemberija
Adresa: Filipa Višnjića 211
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeljina
Identifikacioni broj: 4400385580005
Telefon: 055/232-135
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA (sa PDV-om)
Cijena najuspješnije ponude: 169.970,00 KM
Cijena najniţe ponude: 169.970,00 KM
Cijena najviše ponude: 175.955,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
16. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-10325-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 58/10 od
19. 7. 2010. godine.
(5-51-14957-10)
51 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIĈKA APOTEKA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu, Kliniĉka apoteka
Kontakt osoba: Dubravka Aleksić Jovanović, mr. ph. spec.
Adresa: Bolniĉka 25
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200089110002
Telefon: 033/266-832
Fax: 033/266-841
E-mail: kapoteka@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ubrzani ograniĉeni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa za
sukcesivnu isporuku Specifiĉnog potrošnog materijala za potrebe operacione sale O.J.
Centar za srce KCUS-a.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ubrzanog ograniĉenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg
ponuĊaĉa za sukcesivnu isporuku Specifiĉnog potrošnog materijala zu potrebe operacione
sale O.J. Centar za srce KCUS-a.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora je 1.092.565,57 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Ubrzani ograniĉeni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
- cijena
uĉešće 70%
- uslovl plaćanja
- rok isporuke
uĉešće 10%
uĉušće 10%
- duţina prometovanja
uĉešće 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora: 0201-13-669 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: MACS MEDICAL INTERNATIONAL
Adresa: Izeta Sarajlića bb
Poštanski broj: 75000
Grad:Tuzla
Broj ugovora: 0201-13-663 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: ENA
Adresa: Safvet-bega Bašagića 40
Grad: Sarajevo
Poštanski broj: 71000
Identifikacioni broj: 200037070002
Broj ugovora: 0201-13-666 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: NIMED
Adresa: Radenka Abazovića 5
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201071030008
Broj ugovora: 0201-13-662 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: SARAJEVOFARM
Adresa: Hasana Brkića 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201103260005
Broj ugovora: 0201-13-664 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: GLOBEX
Adresa: Dobrovoljnih davalaca krvi 4
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 218000740004
Broj ugovora: 0201-13-668 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: SAMED
Adresa: Radenka Abazovića 5
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201071030008
Broj ugovora: 0201-13-667 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: MEDITRADE 96
Adresa: Ferde Hauptmana 7
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200474020006
Broj ugovora: 0201-13-665 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: MEDICALLUX
Adresa: P.Goranina 7
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
ldeniifikacioni broj: 209105260009
IV.3. PODUGOVARANJE
Da
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
24. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
Devet
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 2-21-4001-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 22 od 23.
3. 2010. godine.
(5-51-14961-10)
51 - JANAB
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON, SLU@BA ZA ZAJEDNIĈKE POSLOVE ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Zeniĉko-dobojski kanton, Sluţba za zajedniĉke poslove
Kontakt osoba: Rabija Muslić
Adresa: Kuĉukovići 2
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218335330005
Telefon: 032/245-597
Fax: 032/245-634
Internet adresa: www.zdk.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o sukcesivnoj isporuci kancelarijskog materijala za potrebe Zeniĉko-dobojskog
kantona
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kancelarijski materijal prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
120.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
-
ponuĊena cijena
sa ukupnim uĉešćem 70%
-
uslovi i naĉin plaćanja
-
rok isporuke
sa ukupnim uĉešćem 20%
sa ukupnim uĉešćem 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 1- Broj ugovora: 14-14-15620-1/10 od 10. 8. 2010. godine
Organizacija: Inter com d.o.o. Zenica
Adresa: Vranduĉka broj 71b
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj :4218087760006
PDV: 218087760006
Telefon: 032/446-580
Faks: 032/446-331
LOT-2: Broj ugovora: 14-14-15620/10 od 9. 8. 2010. godine
Organizacija: Exclusive d.o.o. Zenica
Adresa: Armije BiH broj 6
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218000400009
PDV: 218000400009
Telefon: 032/449 350
Faks: 032/449 358
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 72.148,21 KM
Cijena najviše ponude: 72.148,21 KM
Cijena najniţe ponude: 69.507,70 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 152.770,91 KM
Cijena najviše ponude: 52.770,91 KM
Cijena najniţe ponude: 52.770,91 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
Kao pod IV.1.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 - 2
LOT 2 - 1
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-8024-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH" broj 46 od 7. 6.
2010. godine.
(5-51-14974-10)
51 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Aldin Handţić
Adresa: Obala Kulina bana 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100005
Telefon: 033/224-515
Fax: 033/224-536
E-mail: aldin.handzic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj 06.1.2-7.5-7731/2-2010
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka "ZAMJENA KLIMA"
Predmet nabavke je isporuka 22 (dvadesetdva) komada novih klima ureĊaja i usluge
njihovog transporta, instalacije, podešavanja, testiranje i puštanje u rad na lokacijama
postojećih baznih stanica BH Telecoma. Predmet nabavke je i usluge demontaţe postojećih
klima ureĊaja (osim lokacije 22. Hadţići), te njihov transport do skladišta BH Telecoma
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
LOT 2: 200.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-7.1-1168/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Acing d.o.o. Sarajvo
Adresa: Azize Šaćirbegović 112
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201012020007
Telefon: 033/712-155
Fax: 033/712-156
E-mail: acing@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA (bez PDV-a)
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 137.310,00 KM
Cijena najniţe ponude: 137.310,00 KM
Cijena najviše ponude: 190.260,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
8. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
6 (šest)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-7180-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 40/10 od
17. 5. 2010. godine.
(5-51-14983-10)
51 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Aldin Handţić
Adresa: Obala Kulina bana 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100005
Telefon: 033/224-515
Fax: 033/224-536
E-mail: aldin.handzic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev za nabavku broj 04-7.5-5040/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 2 VoIP telefon - beţićni
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
LOT 2: 180.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
LOT 2 broj ugovora 01-7.1-953/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Kodeks d.o.o. Sarajevo
Adresa: Marka Marulića 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4227430230009
Telefon: 033/714-000
Fax: 033/714-000
E-mail: prodaja@kodeks.ba
Internet adresa: www.kodeks.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA (bez PDV-a)
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 153.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 153.000,00 KM
Cijena najviše ponude: 167.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 2: 6. 8. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 2: 3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-4112-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 22/10 od
22. 3. 2010. godine.
(5-51-14986-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Irma Dajdţić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-775
Fax: 033/751-759
E-mail: i.dajdzic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
122-JP/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sistem daljinskog nadzora indikatora kvara u EP Sarajevo
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
371.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 122-JP/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Electra d.o.o. Sarajevo
Adresa: Porodice Ribar 43
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200964200002
Telefon: 033/711-870
Fax: 033/711-871
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 371.015,90 KM
Cijena najniţe ponude: 371.015,90 KM
Cijena najviše ponude: 599.040,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
21. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-11-5421-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 30/10 od
19. 4. 2010. godine i dopuni broj 10-11-5421-10 objavljenoj u "Sluţbenom glasniku BiH", broj
40/10 od 17. 5. 2010. godine.
(5-51-14997-10)
51 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIĈKA APOTEKA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu, Kliniĉka apoteka
Kontakt osoba: Dubravka Aleksić Jovanović, mr. ph. specc.
Adresa: Bolniĉka 25
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200089110002
Telefon: 033/266-832
Fax: 033/266-841
E-mail: kapoteka@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ubrzani ograniĉeni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa za
sukcesivnu isporuku specifiĉnog ugradnog materijala za potrebe OJ Centar za srce KCUS-a.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ubrzanog ograniĉenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg
ponuĊaĉa za sukcesivnu isporuku specifiĉnog ugradnog materijala za potrebe OJ Centar za
srce KCUS-a.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora je 3.996.556,60 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Ubrzani ograniĉeni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
1) cijena
uĉešće 70%
2) uslovi plaćanja
3) rok isporuke
uĉešće 10%
uĉešće 10%
4) duţina prometovanja
uĉešće 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora: 0201-13-671 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: MACS MEDICAL INTERNATIONAL
Adresa: Izeta Sarajlića bb
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Broj ugovora: 0201-13-670 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: SAMED
Adresa: Radenka Abazovića 5
Poštanski broj: 71000
Grad Sarajevo
Identifikacioni broj 200292770000
Broj ugovora: 0201-13-672 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: SARAJEVOFARM
Adresa: Hasana Brkića 2
Poštanski broj:71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201103260005
Broj ugovora: 0201 -13-673 od 24. 9. 2010. godine
Organizacija: MEDIFREY
Adresa: Grbaviĉka 80/1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200022710005
IV.3. PODUGOVARANJE
Da
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
24. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
Ĉetiri
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 2-21-5286-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 28 od 12.
4. 2010. godine.
(5-51-15016-10)
51 - JANAB
HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Hidroelektrane na Drini a.d.
Kontakt osoba: \urĊić Nebojša, dipl. ecc.
Adresa: Nezuci 42
Poštanski broj: 73240
Grad: Višegrad
Identifikacioni broj: 400497620000
Telefon: 058/635-211
Fax: 058/620-202
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o nabavci: Tender broj : 35-O/10
LOT 1 MH ERS NO 02-322-238/10 od 14. 5. 2010. godine
LOT 2 MH ERS NO 02-322-238/10 od 14. 5. 2010. godine
LOT 3 MH ERS NO 02-322-238/10 od 14. 5. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ugovor o nabavci:
LOT 1 Novo putniĉko vozilo visoke klase
LOT 2 Novo putniĉko vozilo više srednje klase
LOT 3 Novo putniĉko vozilo srednje klase
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda niţe navedenih kriterija:
uĉešće 70%
1)
ponuĊena cijena
2)
rok isporuke
3)
kvalitet (traţene tehniĉke karakteristike)
4)
postprodajni servis i garantni rok
uĉešće 10%
uĉešće 10%
uĉešće 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Za LOT 1
Broj ugovora: 01-00-1571/10
Organizacija: Brĉko Gas d.o.o.
Adresa: Banjaluĉka 8
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600047650005
Telefon: 049/217-219
Faks: 049/216-654
Za LOT 2
Broj ugovora: 01-00-1570/10
Organizacija: Brĉko Gas d.o.o.
Adresa: Banjaluĉka 8
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 600047650005
Telefon: 049/217-219
Faks: 049/216-654
Za LOT 3
Broj ugovora: 01-00-156869/10
Organizacija: Auto Komerc VC
Adresa: Bulevar Srpske vojske 13
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 400952840005
Telefon: 051/310-130
Faks: 051/311-130
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Za LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 84.517,09 KM
Cijena najniţe ponude: 84.517,09 KM
Cijena najviše ponude: 84.817,96 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 57.636,00 KM
Cijena najniţe ponude: 57.636,00 KM
Cijena najviše ponude: 58.086,00 KM
LOT 3
Cijena najuspješnije ponude: 55.138,47 KM
Cijena najniţe ponude: 55.138,47 KM
Cijena najviše ponude: 55.581,31 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1: 21. 9. 2010. godine
LOT 2: 21. 9. 2010. godine
LOT 3: 22. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
Za LOT 1: 3 (tri)
Za LOT 2: 3 (tri)
Za LOT 3: 3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
LOT 1 Da, broj obavještenja 1-11-10637-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 58
od 19. 7. 2010. godine.
LOT 2 Da, broj obavještenja 1-11-10637-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 58
od 19. 7. 2010. godine.
LOT 3 Da, broj obavještenja 1-11-10637-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 58
od 19. 7. 2010. godine.
(5-51-15023-10)
51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn.
Adresa: Mile Budaka 106A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-773
Fax: 036/335-788
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Ugovor o naavi
SN-110-O-66/10
broj I-10826/10 od 1. 10. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Niskonaponski ormari za razvod i mjerenje sa sitnim materijalom
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
287.650,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: ELEKTRO MILAS d.o.o. Ljubuški
Adresa: Tomislava Ivĉića bb
Poštanski broj: 88 320
Grad: Ljubuški
Identifikacijski broj: 4272012960004
Telefon: 039/830-751
Fax: 039/830-760
E-mail: elektro-milas@tel.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 259.251,72 (bez PDV-a)
Cijena najniţe ponude: 259.251,72 KM (bez PDV-a)
Cijena najviše ponude: 284.707,68 KM (bez PDV-a)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
1. 10. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavijesti: Obavijest o nabavi broj I-7505/10-40
Broj obavijesti 1-11-9765-10, objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54/10 od 5. 7.
2010. godine.
(5-51-15030-10)
51 - JANAB
ZAVOD ZA ZAPOŠQAVAWE RS
ISTOĈNO SARAJEVO
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
BROJ 01-2358-4/10
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Zavod za zapošqavawe RS
Kontakt osoba: Graĉanin Maja
Adresa: Srpskih ratnika 30
Poštanski broj: 71420
Grad: Istoĉno Sarajevo-Pale
Identifikacioni broj: 400594660008
Telefon: 057/223-107, lok 224
Faks: 057/227-531
E-mail: javnenabavke@zzzrs.net
Internet adresa: www.zzrs.org
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka OU br. 06-2057/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Multifunkcionalni mreţni štampaĉi
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
60.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena za tehnĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-824-1
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "ALF-OM" d.o.o.
Adresa: V.R. Putnika 38
Poštanski broj: 71124
Grad: I. Sarajevo
Identifikacioni broj: 4400810890005
Telefon: 057/310-080
Faks: 057/310-090
E-mail: info@alf-om.com
Internet adresa (web): www.alf-om.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 56.920,50 KM
Cijena najniţe ponnude: 56.920,50 KM
Cijena najviše ponude: 61.261,20 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
15. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
6 (šest)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 01-2358/10 objavqenog u "Sluţbenom glansniku BiH", broj 56/10 od
12. 7. 2010. godine.
(5-51-15039-10)
51 - JANAB
KLINIĈKA BOLNICA MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: Kliniĉka bolnica Mostar
Kontakt osoba: Tea Primorac, dipl. iur. Sluţba za pravne poslove
Adresa: Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227224680006
@iroraĉun 338 100 2200717786
Telefon: 036/336-529
Fax: 036/312-712
E-mail: pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa: www.kb-mostar-org
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na lokalnoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
LOT 1 Zaštitna sredstva
LOT 2 Ljepljivi zavojni materijali
LOT 3 Potrošili sanitetski i zavojni materijal
LOT 4 Potrošni sanitetski materijal za njegu i higijenu
LOT 5 Rukavice, kape i maske
LOT 6 Operacijski kompleti, prekrivke i mantili
LOT 7 Sredstva za aplikaciju lijekova
LOT 8 Materijal od gume i PVC mase
LOT 9 Kemikalije
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava potrošnog materijala za potrebe Kliniĉke bolnice Mostar
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Nabava zaštitnih sredstava
LOT 2 Ljepljivi zavojni materijal
LOT 3 Potrošni sanitetski i zavojni materijal
LOT 4 Potrošni sanitetski materijal za njegu i higijenu
LOT 5 Rukavice, kape i maske
LOT 6 Operacijski kompleti, prekrivke i mantili
LOT 7 Sredstva za aplikacija lijekova
LOT 8 Materijal od gume i PVC mase
LOT 9 Kemikalije
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Do 50.000,00 KM
Do 50.500,00 KM
Do 400.00,00 KM
Do 29.000,00 KM
Do 150.000,00 KM
Do 370.000,00 KM
Do 75.000,00 KM
Do 125.000,00 KM
Do 110.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
Ĉlanak 34. stavak 1. toĉka a) ZJN
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora
LOT 1 - 4406/10
LOT 2 - 4405/10
LOT 3 - 4404/10
LOT 4 - 4756/10
LOT 5 - 4409/10
LOT 6 - 4757/10
LOT 7 - 4403/10
LOT 8 - 4407/10
LOT 9 - 4408/10
LOT 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
Organizacija: INEL d.o.o.
Adresa: Polog bb
Kontakt osoba: Zdeslav Golemac
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227189240006
Porezni broj: 227189240006
Telefon: 036/487-136
E-mail: zdeslav@inel-mostar.ba
Internet adresa: www.inel.mostar.ba
LOT 4, 6
Organizacija: MELCOM d.o.o.
Kontakt-osoba: Mate Ĉujić
Adresa: Rodoĉ bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227519720000
Porezni broj: 227519720000
Telefon: 036/336-700
Faks: 036/336-714
E-mail: info@melcom.ba
Internet adresa (web): www.melcom.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 50.074,83 KM
Cijena: najniţe ponude: 50.074,83 KM
Cijena najviše ponude: 121.039,77 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 57.381,01 KM
Cijena najniţe ponude: 57.381,01 KM
Cijena najviše ponude: 108.556,30 KM
LOT 3
Cijena najuspješnije ponude: 471.341,52 KM
Cijena najniţe ponude: 471.341,52 KM
Cijena najviše ponude: 664.318,98 KM
LOT 4
Cijena najuspješnije ponude: 24.538,41 KM
Cijena najniţe ponude: 28.611,42 KM
Cijena najviše ponude: 24.538,41 KM
LOT 5
Cijena najuspješnije ponude: 159.269,76 KM
Cijena najniţe ponude: 159.269,74 KM
Cijena najviše ponude: 202.003,31 KM
LOT 6
Cijena najuspješnije ponude: 422.609,38 KM
Cijena najniţe ponude: 266.028,75 KM
Cijena najviše ponude:422.609,38 KM
LOT 7
Cijena najuspješnije ponude: 84.303,18 KM
Cijena najniţe ponude: 84.303,18 KM
Cijena najviše ponude: 173.031,41 KM
LOT 8
Cijena najuspješnije ponude: 146.339,80 KM
Cijena najniţe ponude: 146.339,80 KM
Cijena najviše ponude: 189.252,18 KM
LOT 9
Cijena najuspješnije ponude: 125.525,32 KM
Cijena najniţe ponude: 121.825,20 KM
Cijena najviše ponude: 121.825,20 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1 - 2. 9. 2010.
LOT 2 - 2. 9. 2010.
LOT 3 - 2. 9. 2010.
LOT 4 - 21. 9. 2010.
LOT 5 - 21. 9. 2010.
LOT 6 - 21. 9. 2010.
LOT 7 - 2. 9. 2010.
LOT 8 - 2. 9. 2010.
LOT 9 - 2. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 - 2 (dvije)
LOT 2 - 2 (dvije)
LOT 3 - 2 (dvije)
LOT 4 - 2 (dvije)
LOT 5 - 2 (dvije)
LOT 6 - 3 (tri)
LOT 7 - 2 (dvije)
LOT 8 - 2 (dvije)
LOT 9 - 2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-11-4175-10, objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 24/10 od 29. 3.
2010. godine.
(5-51-15041-10)
52 - JANAB
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije (RAK)
Kontakt osoba: Ismet Muminović
Adresa: Mehmeda Spahe 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200095780001
Telefon: 033/250-600
Fax: 033/713-080
E-mail: info@rak.ba
Internet adresa: www.rak.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Okvirni sporazum o nabavci usluga izdavanja avio karata za potrebe Agencije za 2010.
godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ovog okvirnog sporazuma je nabavka usluge izdavanja avio karata, po otvorenom
postupku.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Do 150.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
-
Cijena u odnosu na popust na cijenu
provizije od prodaje avio karata uĉešće 0,50 KM
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 14-19-1958-14/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "KOMPAS" d.o.o. Sarajevo
Adresa: M. Tita 8
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200614300004
Telefon: 033/565-804
Fax: 033/208-015
E-mail: info@kompas.ba
Internet adresa: www.kompas.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: Cijena u odnosu na popust na cijenu provizije od prodaje avio
karata uĉešće 0,50 KM
Cijena najviše ponude: 11,70 KM
Cijena najniţe ponude: 0,50 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
21. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
7 (sedam)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-12-10145-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 56/10 od
12. 7. 2010. godine.
(5-52-14649-10)
52 - JANAB
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BiH
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini
Kontakt osoba: Mario Krajina
Adresa: Hamdije Ĉemerlića 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 420077778003
Telefon: 033/720-400
Fax: 033/720-494
E-mail: m.krajina@nosbih.ba
Internet adresa: www.nosbih.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor broj: T-NOSBiH-P-39/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluge nadogradnje TNMS sistema
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
98.236,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora T-NOSBIH-P-39/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Siemens d.o.o. Sarajevo
Adresa: Hamdije Ĉemerlića 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200371210001
Telefon: 033/727-647
Fax: 033/727-699
E-mail: emir.begic@siemens.com
Internet adresa: www.siemens.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 98.236,00 KM
Cijena najniţe ponude: 98.236,00 KM
Cijena najviše ponude: 98.236,00 KM
V.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
21. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-14650-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-880
Fax: 033/751-773
E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
133-KI/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada idejnog projekta optimalnog transporta, istovara i odlaganja produkata sagorijevanja
zamjenskog bloka 7 u TE Tuzla u sklopu sanacije rudarskih kopova Kreka i \urĊevik
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
350.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 133-KI/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Rudaski institut d.d. Tuzla
Adresa: Rudarska 72
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 209372380005
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 234.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 234.000,00 KM
Cijena najviše ponude: 234.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
8. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-14653-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-880
Fax: 033/751-773
E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
143-KI/09
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Dorada idejnih projekata, izrada glavnih projekata i izrada izvedbenih projekata za I fazu
izgradnje MHE na slivu rijeke Neretvice
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
600.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 143-KI/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Energoinvest d.d. Sarajevo
Adresa: Hamdije Ĉemerlića 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200214380009
Telefon: 033/618-174
Fax: 033/618-174
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 299.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 239.000,00 KM
Cijena najviše ponude: 2.781.408,26 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
22. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja 07-3-24-1/2009KI, broj obavještenja 1-12-14052-09 objavljenog u
"Sluţbenom glasniku BiH", broj 76 od 28. 9. 2010. godine.
(5-52-14654-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-880
Fax: 033/751-773
E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
123-SR/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Usluge laboratorije za istraţivanje specifiĉnih pojava pri kosagorijevanju uglja i drvene
biomase
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
60.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 123-SR/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Mašinski fakultet Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu
Adresa: Vilsonovo šetalište 9
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 2004159500008
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 65.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 65.000,00 KM
Cijena najviše ponude: 65.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
4. 8. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja: 1074-SR/10P
Broj obavještenja 1-12-7624-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 44 od 31. 5.
2010. godine.
(5-52-14655-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-880
Fax: 033/751-773
E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
132-KI/09
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada Studije: "Analiza hidrauliĉkih karakteristika i energetskih pokazatelja druge faze
rekonstrukcije HE Una Kostela Bihać"
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
120.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 132-KI/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Energoinvest d.d. Sarajevo
Adresa: Hamdije Ĉemerlića 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200214380009
Telefon: 033/618-174
Fax: 033/618-174
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 88.605,00 KM
Cijena najniţe ponude: 84.900,00 KM
Cijena najviše ponude: 98.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
14. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja 1070-KI-18/09P, broj obavještenja 1-12-5859-10 objavljenog u
"Sluţbenom glasniku BiH", broj 33 od 26. 4. 2010. godine.
(5-52-14656-10)
52 - JANAB
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA HN@/K
MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HN@/K
Kontakt osoba: Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227552180002
Telefon: 036/551-324
Fax: 036/552-806
E-mail: zejnil.@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a tijelo uprave
I.2.b na ţupanijskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Izrada akcijskog plana zaštite okoliša Hercegovaĉko-neretvanske Ţupanije/kantona za
razdoblje 2011-2016., u skladu sa Odlukom Vlade HN @/K, broj: 01-1-02-870/10 od 11. 5.
2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javne nabavke je pruţanje usluge izrade strateškog razvojnog plana - Akcijskog
plana zaštite okoliša Hercegovacko-neretvanske Ţupanije/kantona za razdoblje 2011-2016.,
koji će obuhvatiti procjenu okolišnih problema i odrediti prioritete i aktivnosti u svrhu
unapreĊenja stanja okoliša i zdravlja ljudi na podruĉju ŢUPANIJE/Kantona.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
80.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
2)
iskustvo
uĉešće 80%
uĉešće 20%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 10-01-25-502/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: IGH d.o.o. Mostar (vodeţi partner u konzorciju kojeg ĉine IGH d.o.o. Mostar,
ENOVA d.o.o. Sarajevo i Bosna-S d.o.o. Sarajevo
Adresa: Bišće polje bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4201358320007
Telefon: 036/449-880
Fax: 036/449-888
E-mail: igh-mostar@igh.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 54.990,00 KM
Cijena najniţe ponude: 54.990,00 KM
Cijena najviše ponude: 99.450,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
14. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
7 (sedam)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-12-7988-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 46/10 od 7.
6. 2010. godine.
(5-52-14663-10)
52 - JANAB
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA HN @/K MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HN @/K
Kontakt osoba: Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227552180002
Telefon: 036/551-324
Fax: 036/552-806
E-mail: zejnil@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada Plana upravljanja otpadom Hercegovaĉko-neretvanske Ţupanije/kantona za razdoblje
2011-2021., u skladu sa Odlukom Vlade HN @/K, broj 01-02-849/10 od 11. 5. 2010.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javne nabavke je pruţanje usluge izrade strateškog razvojnog plana - Plana
upravljanja otpadom Hercegovaĉko-neret- vanske Ţupanije/kantona za razdoblje 20112021.,koji će postaviti smjernice i predstaviti plan odrţivog upravljanja otpadom. Plan
upravljanja otpadom je operacioni plan koji treba sadrţavati i konkretne prijedloge mjera koje
treba provesti u cilju uspostave odrţivog upravljanja otpadom na podruĉju HN @/K u
razdoblju od 10 godina.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
50.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1) cijena
2) iskustvo
uĉešće 80%
uĉešće 20%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 10-01-489/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: ENOVA d.o.o. Sarajevo
(vodeći partner u konzorciju kojeg ĉine ENOVA d.o.o. Sarajevo, Bosna-S d.o.o. Sarajevo i
IGH d.o.o. Mostar)
Adresa: Franca Lehara bb
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201358320007
Telefon: 033/561-990
Fax: 033/561-998
E-mail: info@enova.ba
Internet adresa: www.enova.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 35.100,00 KM
Cijena najniţe ponude: 35.100,00 KM
Cijena najviše ponude: 67.860,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
7. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
7 (sedam)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-12-7988-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 46/10 od
7. 6. 2010. godine.
(5-52-14664-10)
52 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana \urić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-476
Faks: 051/244-576
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada projektne dokumentacije za hitne sanacije šteta prouzrokovanim elementarnim
nepogodama u periodu od 21. 6. do 23. 6. 2010. godine na podruĉju grada Bawaluka i to:
- sanacija lijeve obale rijeke Vrbawe na dijelu zaštitnog nasipa i Ĉesmi od (od @utog mosta
do Crnog Vira)
-
sanacija saobraćajnice u ul. Gorana Radulovića Bimbe (kod mosta na rijeci Crkvena)
-
sanacija dijela lijeve obale Vrbasa (kod Venecija mosta)
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST
35.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objavqivawa obavještewa
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-1651/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "HIDROTEHNIKA" d.o.o. Bawaluka
Kontakt osoba: Stanislav Man
Adresa: Wegoševa 5d
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4400839520002
Telefon: 051/303-777
Faks: 051/303-242
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 32.000,00 KM bez PDV-a
Cijena najniţe ponude: 32.000,00 KM bez PDV-a
Cijena najviše ponude: 32.000,00 KM bez PDV-a
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
17. 8. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-14702-10)
52 - JANAB
"HIDROELEKTRANE NA VRABSU" AD MRKOWIĆ GRAD
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
BROJ 01-1117-10/10
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d.
Kontakt osoba: Ubović Vinodrag
Adresa: Svetog Save 13
Poštanski broj: 70260
Grad: Mrkowić Grad
Identifikacioni broj: 4401195230004
Telefon: 050/211-438; 050/211-114
Faks: 050/211-352
E-mail: hev@henavrbasu.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka usluga - SprovoĊewe ĉišćewa plutajućeg otpada iz Crne Rijeke i akumulacionog
jezera Boĉac za period 1. 9. 2010. do 31. 8. 2011. godine. Odluka Uprave Društva broj UD-
134/10 od 25. 5. 2010. godine, Odluka Uprave MH ERS o davawu saglasnosti broj 1.1/03/11668-2/10 od 17. 6. 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga - SprovoĊewe ĉišćewa plutajućeg otpada iz Crne Rijeke i akumulacionog
jezera Boĉac za period 1. 9. 2010. do 31. 8. 2011. godine.
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
80.000,00 KM bez PDV-a
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-1117-8/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Euro Hem" d.o.o. Bawa Luka
Adresa: Jesewinova 16
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
JIB: 4400961080005
PIB: 4009610800054
Telefon: 051/201-598
Faks: 051/201-598
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 111.150,00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 111.150,00 sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 111.150,00 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARAWE
Da
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
2. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-9568-10, objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine.
(5-52-14715-10)
52 - JANAB
REPUBLIĈKA UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Republiĉka uprava za igre na sreću
Kontakt osoba: Siniša Gavrić
Adresa: Beselina Masleše 3
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4402978470004
Telefon: 051/233-810
Faks: 051/233-814
E-mail: mfruis@ruis-rs.net
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Informacioni sistem Republiĉke uprave za igre na sreću Republike Srpske "Razvoj
centralnog raĉunarskog sistema za on line nadzor"
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Informacioni sistem uprave obuhvata:
a)
Centralni raĉunarski sistem za on line nadzor-softver
b) Hardversku i softversku infrastrukturu potrebnu za implementaciju i operativnu upotrebu
softvera iz stava a)
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
300.000 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
3)
cijena
uĉešće
50%
postojeće implementacije,
sertifikati i tehniĉke reference
vrijeme implementacije
uĉešće
uĉešće
40%
10%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 06/4-463-2507/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "HERMES SOFTLAB" d.o.o. Bawa Luka
Adresa: Ivana Frawe Jukića 9/III
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 299.199,07 KM
Cijena najniţe ponude: 299.199,07 KM
Cijena najviše ponude: 336.383,20 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Da, dio 30%
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
22. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 58/10 od 19. 7 .2010.
godine.
(5-52-14737-10)
52 - JANAB
OPŠTINA TREBIWE
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Opština Trebiwe
Kontakt osoba: Zdravko Pramenko
Adresa: Vuka Karaxića 2
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebiwe
Identifikacioni broj: 4401369910000
Telefon: 059/260-366
Faks: 059/260-742
E-mail: opstina@trebinje.rs.ba
Internet adresa: www.trebinje.rs.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda za izbor banke za servisirawe kreditnih sredstava
ostvarenih po osnovu naknade za korištewe prirodnih resursa za 2010. godinu.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izbor banke za servisirawe kreditnih sredstava
Nabavka br. 11-442-43/10
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda, u smislu niţe navedenih kriterijuma:
1)
troškovi obrade zahtjeva
2)
visina kamatne stope na sredstva
3)
bonitet
uĉešće 10%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
uĉešće 60%
uĉešće 30%
Broj ugovora 11-442-43-3/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Bobar banka s.d. Bijeqina
Adresa: Wegoševa 1
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Telefon: 055/201-863
Faks: 055/207-739
E-mail: office@bobarbanka.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Broj osvojenih bodova najuspješnije ponude po utvrĊenim kriterijumima:
1. Bobar banka 100,00 bodova
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
27. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-8601-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 48/10.
(5-52-14753-10)
52 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO
SLU@BA ZA IZGRADNJU CMB-A
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Univerziteta Sarajevo Sluţba za izgradnju CMB-a
Kontakt osoba: dipl. ing. arh. Mirela Imširija, (033/441-816), dipl. ing. graĊ. Amra Fazlagić
(033/298-140), dipl. ing. arh. Sanja Ferizović (o33/298-140)
Adresa: Bolniĉka 25
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200089110002
Telefon: 033/441-816
Fax: 033/264-460
E-mail: kcuskagd@bih.net.ba
Internet adresa; www.kcus.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Izrada nedostajuće projektne dokumentacije za Centralni medicinski blok (CMB) koju ĉine:
1.
Detaljan snimak postojećeg stanja izgraĊenih prostora i svih izvedenih instalacija
2. Inoviranje postojećeg Idejnog projekta arhitekture sa dispozicionim rješenjem opreme i
postojećih idejnih projekata instalacija
3.
Izvedbeni projekat arhitekture (arhitektonsko konstruktivna faza)
4.
Projekat medicinske tehnologije sa specifikacijom opreme
5.
Glavni projekti svih instalacija
6.
Projekat enterijera sa svim plošnim nacrtima
7.
Projekat vizuelne signalizacije
8.
Projekat vanjskog ureĊenja
A u svemu prema Projektnom programu datom u tenderskoj dokumentaciji za drugu fazu
postupka.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Ograniĉeni postupak sa pretkvalifikacijom, otvoren za meĊunarodnu konkurenciju
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće
2.
rok realizacije
90%
uĉešće
10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 0201-13-658
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: I.D.E.A. d.o.o. Sarajevo
Adresa: Curak 2
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200461120001
Telefon: 033/554-120
Fax: 033/554-121
E-mail: idea@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude
LOT 1: 1.103.711,19 (jedanmilionstotinutrihiljadesedamstotina- jedanaest i 19/100 KM)
Cijena najniţe ponude: 1.103.711,19 KM
Cijena najviše ponude: 2.234.881,55 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
20. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
6 (šest)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 2-22-16744-09 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 89 od 16.
11. 2009. godine.
(5-52-14756-10)
52 - JANAB
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
(10-1-27-63-764-25/10)
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo
Kontakt osoba: Bojana Radivojević
Adresa: Dr. Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227318400023
Telefon: 036/449-230
Fax: 036/449-230
E-mail: info@fedcad.gov.ba
Internet adresa: www.fedcad.gov.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
LOT 1
Nabavka usluge servisiranja i popravke motornih vozila iz programa VW-Volkswagen
LOT 2
Nabavka usluge servisiranja i popravke motornih vozila iz programa ŠKODA
LOT 3
Nabavka usluge servisiranja i popravke motornih vozila iz programa LADA i FIAT
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1
Nabavka usluge servisiranja i popravke motornih vozila iz programa VW-Volkswagen
LOT 2
Nabavka usluge servisiranja i popravke motornih vozila iz programa ŠKODA
LOT 3
Nabavka usluge servisiranja i popravke motornih vozila iz programa LADA i FIAT
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
100.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Ponovljeni otvoreni postupak - Tender
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 1 - Broj ugovora: 10-1-27-63-764-22/10
LOT 2 - Broj ugovora: 10-1-27-63-764-23/10
LOT 3 - Broj ugovora: 10-1-27-63-764-24/10
LOT 1:
"Jelić Auto" d.o.o. Rodoĉ bb, 88000 Mostar / tel: 036/449-680 faks: 036/449-696
LOT 2:
"Hercegovina Auto" d.d. Mostar, Bišće Polje bb, 88000 Mostar / tel: 036/576-923 faks:
036/576-489
LOT 3:
"CroAuto" d.o.o Mostar, Kneza Domagoja 11, 88000 Mostar / tel: 036/-333-148 faks:
036/313-690
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1: 37,00 KM po norma satu
LOT 2: 25,00 KM po norma satu
LOT 3: 9,90 KM po norma satu
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1: 21. 7. 2010. godine
LOT 2: 15. 9. 2010. godine
LOT 3: 15. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1: Dvije (2) ponude
LOT 2: Jedna (1) ponuda
LOT 3: Jedna (1) ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, ponovno obavještenje o nabavci broj 48/10.
(5-52-14772-10)
52 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Josip Marušić, Viktorija Markota, Lidija Ćorić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/336-689/680
Fax: 036/336-608
E-mail: josip.marusic@hteronet.ba
viktorija.markota@hteronet.ba
Lidija.coric@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava usluge planiranja i zakupa medija po lotovima:
LOT 1 Direkcija za pokretnu mreţu
LOT 2 Direkcija za nepokretnu mreţu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava usluga planiranja i zakupa medija
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
6.100.000,00 KM
Za LOT 1 Direkcija za pokretnu mreţu 4.500.000,00 KM
Za LOT 2 Direkcija za nepokretnu mreţu 1.600.000.00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih potkriterija (za svaki od
lotova):
-
cijena (uĉešće 90%)
-
kvaliteta ponuĊenih kreativnih rješenja po projektnom zadatku (uĉešće 10%)
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 1 Direkcija za pokretnu mreţu
Broj ugovora: A - 9989 od 7. 9. 2010. godne
Organizacija: S.V.-R.SA d.o.o. Sarajavo
Adresa: Šaćira Sikirića 8
Poštanski broj:71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200265020007
Telefon: 033/560-969
Faks: 033/667-240
E-mail: saska.skrba@sv-rsa.com
LOT 2 Direkcija za nepokretnu mreţu
Broj ugovora: D-7212/10 od 13. 9. 2010. godine
Organizacija: VIA MEDIA d.o.o.Sarajevo
Adresa: Vrbaska 1
Poštanski broj:71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200107540001
Telefon: 033/720-020
Faks: 033/720-021
E-mail: harisf@viamedia.ba, vesna@viamedia.ba
Internet adresa (web): www.viamedia.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 Direkcija za pokretnu mreţu
Cijena najuspješnije ponude: 430,86 KM
Cijena najniţe ponude: 430,86 KM
Cijena najviše ponude: 463,04 KM
LOT 2 Direkcija za nepokretnu mreţu
Cijena najuspješnije ponude: 509,71 KM
Cijena najniţe ponude: 509,71 KM
Cijena najviše ponude: 564,96 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1 Direkcija za pokretnu mreţu 7. 9. 2010. godine
LOT 2 Direkcija za nepokretnu mreţu 13. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-5981-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 33/10 od 26. 4.
2010. godine.
(5-52-14810-10)
52 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Josip Marušić, Perica Dţeko
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 227270100006
Telefon: 036/336-665/689
Fax: 036/336-608
E-mail: josip.marusic@hteronet.ba; perica.dzeko@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava usluga marketinških komunikacija po lotovima:
LOT 1 Direkcija za pokretnu mreţu
LOT 2 Direkcija za nepokretnu mreţu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabava usluga marketinških komunikacija za potrebe JP Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
3.500.000,00 KM
LOT 1 Direkcija za pokretnu mreţu 2.500.000,00 KM
LOT 2 Direkcija za nepokretnu mreţu 1.000.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih potkriterija (za svaki od
lotova):
-
cijena (uĉešće 90%)
-
struĉna ocjena ponuĊenih kreativnih rješenja po projekt. zadatku (uĉešće 10%)
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 1 - Direkcija za pokretnu mreţu
Broj ugovora: A-9988 od 17. 9. 2010.
Organizacija: VIA MEDIA d.o.o.Sarajevo
Adresa: Vrbaska 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200107540001
Telefon: 033/720-020
Faks: 033/720-021
E-mail: haris@viamedia.ba; vesna@viamedia.ba
Internet adresa (web): www.viamedia.ba
LOT 2 - Direkcija za nepokretnu mreţu
Broj ugovora: D - 7211/10 od 13. 9. 2010.
Organizacija: VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo
Adresa: Vrbaska 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200107540001
Telefon: 033/720-020
Faks: 033/720-021
E-mail haris@viamedia ba; vesna@viamedia.ba
Internet adresa (web): www.viamedia.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
LOT 1 - Direkcija za pokretnu mreţu
Cijena najuspješnije ponude: 848,41 KM
Cijena najniţe ponude: 848,41 KM
Cijena najviše ponude: 2.419,00 KM
LOT 2 - Direkcija za nepokretnu mreţu
Cijena najuspješnije ponude: 848,41 KM
Cijena najniţe ponude: 848,41 KM
Cijena najviše ponude: 2.419,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1- Direkcija za pokretnu mreţu 17. 9. 2010. godine
LOT 2- Direkcija za nepokretnu mreţu 13. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-5980-10, objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 33/10 od 26. 4.
2010. godine.
(5-52-14811-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
BROJ I-10457/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Miroslav Nikolić, dipl. ing. el.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, broj I-4675/10-20 od 23. 3. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Studija plinofikacije na prostoru djelovanja Društva
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
300.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Energetski institut Hrvoje Poţar
Adresa: Savska cesta 163
Poštanski broj: 10001
Grad: Zagreb
Identifikacijski broj: 080162843
Telefon: +385 1 6040 588
Fax: +385 1 6040 599
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 150.000,00 EUR
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 150.000,00 EUR
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 150.000,00 EUR
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
21. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-11066-10, objavljene u "Sluţbenog glasniku BiH", broj 60/10 od 26.
7. 2010. godine.
(5-52-14838-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Nada Pandţa, dipl. iur. - opći dio, Daniel Farac, dipl. ing. el. - tehniĉki dio
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, broj I-6514/10-56 od 28. 5. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Servisiranje rotacijskih strojeva na HE Rama, HE Mostar, CHE Ĉapljina, HE Peć Mlini, HE
Jajce I i HE Jajce II u periodu od 24 mjeseca
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
30.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Usluţno trgovinsko društvo "ELEKTRO M.M.M." d.o.o. Mostar
Adresa: Kneza Višeslava 77A
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227078500009
Telefon: 036/313-736
Fax: 036/313-736
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 43.245,00 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 43.245,00 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 43.245,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
16. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-8478-10, objavljene u "Sluţbenog glasniku BiH", broj 48/10 od 14. 6.
2010. godine.
V.4. DRUGE INFORMACIJE
Sa najuspješnijim dobavljaĉem je sklopljen okvirni sporazum o pruţanju predmetnih usluga
na period od 24 mjeseca odnosno do maksimalne financijske vrijednosti do 30.000,00 KM.
Jediniĉne cijene iz prihvaćene ponude su obvezujuće za dobavljaĉa.
(5-52-14839-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
BROJ I-10324/10
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Nada Pandţa, dipl. iur
Adresa: Mile Budaka 106 a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, broj I-8213/10-43 od 9. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Usluge meĊunarodnog otpremništva za potrebe JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, za
period od 2 (dvije) godine
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
370.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: INTERAGENT d.o.o. Mostar
Adresa: Kralja Zvonimira 13
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227022030000
Telefon: 063/311-284
Fax: 036/324-972
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 370.000,00 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 370.000,00 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 370.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
16. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (ponuda)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-10604-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH, broj 58/10 od 19. 7.
2010. godine.
V.4. DRUGE INFORMACIJE
Sa najuspješnijim dobavljaĉem je sklopljen okvirni sporazum o pruţanju predmetnih usluga
na period od 24 mjeseca odnosno do maksimalne financijske vrijednosti do 370.000,00 KM.
Jediniĉne cijene iz prihvaćene ponude su obavezujuće za dobavljaĉa.
(5-52-14846-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Gordan Galić, dipl. ing. el.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, br. I-7502/10-74 od 28. 6. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ispitivanje elektriĉnih zaštita i sustava uzbude u hidroelektranama u 2010. godini
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
404.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o. Zagreb
Adresa: Kovinska 30
Poštanski broj: 10090
Grad: Zagreb
Identifikacijski broj: 1311743
Telefon: 00 385 1 34 36 333
Fax: 00 385 1 34 36 334
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 400.866,00 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 400.866,00 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 400.866,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
16. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-10162-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 56/10 od 12.
7. 2010. godine.
(5-52-14847-10)
52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. ing. el.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, broj I-8226/10-54 od 9. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Tehniĉka zaštita objekata za DP Jug i DP Centar
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
45.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: DELTA SECURITY d.o.o. Ĉitluk
Adresa: TromeĊa bb (P.C. Mališić)
Poštanski broj: 88260
Grad: Ĉitluk
Identifikacijski broj: 4227233910006
Telefon: 036/650-624
Fax: 036/650-052
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 48.720,00 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 48.720,00 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 48.720,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
29. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-12-11068-10, objavljene u "Sluţbenog glasniku BiH", broj 60/10 od 26.
7. 2010. godine.
(5-52-14848-10)
52 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Tanja Sunarić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/313-308
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Tehniĉka podrška i odrţavanje UMUX sustava, Ugovor br. D-7742/10 od 23. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pruţanje usluga za UMUX sustav, obuhvaćene su slijedeće usluge: tehniĉka podrška,
preventivno odrţavanje i korektivno odrţavanja.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
72.420,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objave obavijesti
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Najniţa cijena prihvatljive ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora D-7742/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: UNIS Telekom d.d.
Adresa: Dr. Ante Starĉevića 50
Poštanski broj: 88000
Grad: Sarajevo
Identifikacijski broj: 4227000220000
Telefon: 036/445-300
Fax: 036/445-323
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 72.420,00 KM
Cijena najniţe ponude: 72.420,00 KM
Cijena najviše ponude: 72.420,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
23. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-52-14859-10)
52 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i Milan Tomić
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-103/010 Nabavka usluga remonta dizel motora, usluga remonta komponenti dizel motora i
nabavka rezervnih dijelova za odrţavawe motora CUMMINS
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Usluga remonta dizel motora CUMMINS
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
430.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
-
Samo najniţa cijena
cijena
uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 14380/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "CUMMINS SERBOMONTE" d.o.o.
Adresa: Auto put 22
Poštanski broj: 11800
Grad: Zemun
Identifikacioni broj: 17335600
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: do 430.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: ukupno: 748.776,83 KM
Cijena najviše ponude: ukupno: 928.772,99 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
17. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-9835-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine.
(5-52-14940-10)
52 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" AD Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i Milan Tomić
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330 Ugqevik
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 051/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-103/10 Nabavka usluga remonta dizel motora, usluga remonta komponenti dizel motora i
nabavka rezervnih dijelova za odrţavawe motora Cummins
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 2 Usluga remonta komponenti dizel motora Cummins
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
40.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1)
cijena
uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 14603/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "CUMMINS SERBOMONTE" d.o.o.
Adresa: Auto put 22
Poštanski broj: 11800
Grad: Zemun
Identifikacioni broj: 17335600
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: do 40.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: ukupno 178.567,27 KM
Cijena najviše ponude: ukupno 143.294.04 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
22. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-9835-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine.
(5-52-14941-10)
52 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" AD Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević i Milan Tomić
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 051/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-103/10 Nabavka usluga remonta dizel motora, usluga remonta komponenti dizel motora i
nabavka rezervnih dijelova za odrţavawe motora Cummins
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 3 Rezervni dijelovi za odrţavawe dizel motora Cummins
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
40.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
1) cijena uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 14602/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "CUMMINS SERBOMONTE" d.o.o.
Adresa: Auto put 22
Poštanski broj: 11800
Grad: Zemun
Identifikacioni broj: 17335600
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: do 40.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: ukupno 125.090,87 KM
Cijena najviše ponude: ukupno 141.911,02 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
22. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-9835-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine.
(5-52-14942-10)
52 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Dragan Miqanović
Adresa: Ugqevik bb
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 055/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-3/10 Nabavka usluga angaţovawa radne snage na tekućem odrţavawu na pogonima TE
Ugqevik
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 4 Usluga angaţovawa radne snage na tekućem odrţavawu cijevnog sistema kotla
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
680.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
-
cijena
uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12123/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "INTERTRANS" d.o.o.
Adresa: Bogutovaĉka 17
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 4401840310000
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 75.810,00 KM
Cijena najniţe ponude: 75.810,00 KM
Cijena najviše ponude: 79.800,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
7. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-6906-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 40 od 17.
5. 2010. godine.
(5-52-14946-10)
52 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" AD Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Dragan Miqanović
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 051/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-3/10 Nabavka usluga angaţovawa radne snage na tekućem odrţavawu na pogonima TE
Ugqevik
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 3 Usluga angaţovawa radne snage na tekućem odrţavawu mlinskog postrojenja
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
680.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1)
cijena
uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12122/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "TERMOELEKTRO" d.o.o.
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76100
Grad: Brĉko
Identifikacioni broj: 4600092100008
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 74.800,00 KM
Cijena najniţe ponude: 74.800,00 KM
Cijena najviše ponude: 82.500,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
7. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-6906-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 40 od 17.
5. 2010. godine.
(5-52-14947-10)
52 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik
Kontakt osoba: Rado Petriĉević, Milenko Radišić i Dragan Miqanović
Adresa: Ugqevik
Poštanski broj: 76330
Grad: Ugqevik
Identifikacioni broj: 400449490005
Telefon: 051/774-600
Faks: 055/771-183
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
T-3/10 Nabavka usluga angaţovawa radne snage na tekućem odrţavawu na pogonima TE
Ugqevik
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Usluga angaţovawa radne snage na tekućem odrţavawu opreme mašinske sale i
pomoćnih objekata
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
680.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a)
Samo najniţa cijena
1)
cijena
uĉešće 100%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 11866/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "EMONT" d.o.o.
Adresa: Jakova Milovića 16
Poštanski broj: 76300
Grad: Bijeqina
Identifikacioni broj: 4400395620005
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 228.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 218.000,00 KM
Cijena najviše ponude: 230.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
1. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-6906-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 40 od 17.
5. 2010. godine.
(5-52-14948-10)
52 - JANAB
KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" DOO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Adresa: Semira Frašte 22
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
PDV broj: 200353740001
Telefon: 033/450-030
Fax: 033/657-323 / 714-570
E-mail: info@toplane-sa.co.ba
Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
JN 04/2010 - Fiziĉko obezbjeĊenje objekata
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Fiziĉko obezbjeĊenje objekata
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
600.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 2416/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "ALARM WEST" d.o.o.
Adresa: Blagaj bb
Poštanski broj: 88 201
Grad: Mostar
PDV broj: 227417480004
Telefon: 036/572-161
Fax: 036/572-236
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 405.000,00 KM
Cijena najniţe ponude: 405.000,00 KM
Cijena najviše ponude: 441.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
20. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, referenca obavještenja: 12-JANAB
Broj obavještenja 1-12-10988-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 60 od 26. 7.
2010. godine.
(5-52-14994-10)
52 - JANAB
"HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD
MRKOWIĆ GRAD
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d.
Kontakt osoba: Ubović Vinodrag
Adresa: Svetog Save 13
Poštanski broj: 70260
Grad: Mrkowić Grad
Identifikacioni broj: 4401195230004
Telefon: 050/211-438, 050/211-114
Faks: 050/211-352
E-mail: hev@henavrbasu.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka usluga-Kapitalni remont energetskog blok transfor- matora i pripadajuće opreme.
Odluka Uprave Društva o pokre- tawu postupka, broj: UD-174/10 od 21. 6. 2010. godine,
Odluka Uprave MH ERS o davawu saglasnosti broj: 1.1/03/1-1791-2/10 od 8. 7. 2010.
godne.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka usluga-Kapitalni remont energetskog blok transfor- matora i pripadajuće opreme
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
200.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovqnija ponuda
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-1232-8/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "IRCE" a.d. Istoĉno Sarajevo
Adresa: Vuka Karaxića 17
Grad: Istoĉno Sarajevo
JIB: 4400543080007
PIB: 400543080007
Telefon/faks: 057/342-014
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 280.800,00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 280.800,00 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 280.800,00 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARAWE
Da
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
3. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-10543-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 58 od 19.
7. 2010. godine.
(5-52-15004-10)
52 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: @eqka Vukelić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-576
Faks: 051/244-576
E-mail: zeljka_vukelic@banjaluka.rs.ba
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
20-404-200/10 Puwewe baze matiĉnih podataka
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
20-404-200/10 Puwewe baze matiĉnih podataka
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
500.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-1994/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Agencija Spektar
Adresa: Vase Pelagića 18
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4502733690003
Telefon: 051/321-932
Faks: 051/321-931
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 526.500,00 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 526.500,00 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 526.500,00 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
28. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-12-9566-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 54 od 5. 7.
2010. godine.
(5-52-15015-10)
53 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana \urić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-476
Faks: 051/244-576
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊewe radova profilisawa korita bujiĉarskih potoka na podruĉju grada Bawaluka
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊewe radova profilisawa korita bujiĉarskih potoka na podruĉju grada Bawaluka
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST
150.000,00 KM sa PDV-om
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objavqivawa obavještewa
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-1959/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "EKO-EURO TIM" d.o.o. Bawaluka
Kontakt osoba: Zoran Vuĉenović
Adresa: Krupa na Vrbasu bb
Poštanski broj: 78206
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4402095730006
Telefon: 051/417-340
Faks: 051/417-350
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 149.405,00 KM
Cijena najniţe ponude: 149.405,00 KM
Cijena najviše ponude: 149.405,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
27. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-53-14648-10)
53 - JANAB
OPĆINA TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Općina Tuzla, Sluţba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih
zajednica
Kontakt osoba: Perkić Milenko, Halilović Ernad
Adresa: ZAVNOBiH-a 11
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Telefon: 035/307-340
Fax: 035/307-341
E-mail: komunalna.sluzba@gmail.com
Internet adresa: www.tuzla.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvoĊenju radova na izgradnji igrališta za mali nogomet i košarku kod škole u
naselju Miladije u Tuzli
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izgradnja igrališta za mali nogomet i košarku kod škole u naselju Miladije u Tuzli
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1. cijena
uĉešće u odabiru ponude sa 70%
2. rok izvoĊenja radova
3. uslovi plaćanja
uĉešće u odabiru ponude sa 20%
uĉešće u odabiru ponude sa 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 05-14-007784
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "BASANOVIĆ" d.o.o. Lukavac
Adresa: Ozrenskog odreda bb
Poštanski broj: 75305
Grad: Puraĉić
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 119.378,18 KM
Cijena najniţe ponude: 119.378,18 KM
Cijena najviše ponude: 139.571,38 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
15. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, otvoreni postupak - Izgradnja igrališta za mali nogomet i košarku kod škole u naselju
Miladije u Tuzli,
broj obavještenja 1-13-10691-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 58/10 od 19.
7. 2010. godine.
(5-53-14676-10)
53 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana \urić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-476
Faks: 051/244-576
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
IzvoĊewe radova na prikquĉke novoizgraĊenih vodovoda na postojeću mreţu u Bawaluci
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊewe radova na prikquĉke novoizgraĊenih vodovoda na postojeću mreţu u Bawaluci
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST
65.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objavqivawa obavještewa
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-1405/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Vodovod" a.d. Bawaluka
Kontakt osoba: Milan Mazalica
Adresa: 22. aprila 2
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401006950000
Telefon: 051/212-316
Faks: 051/212-380
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 66.078,09 KM
Cijena najniţe ponude: 66.078,09 KM
Cijena najviše ponude: 66.078,09 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
6. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-53-14701-10)
53 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Irena Jolxić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-576
Faks: 051/244-576
E-mail: irena_joldzic@banjaluka.rs.ba
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
20-404-272/10
Sanacija desne obale rijeke Vrbawa na dionici od @utog mosta do Crnog vira
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sanacija desne obale rijeke Vrbawa na dionici od @utog mosta do Crnog vira
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (sa PDV-om)
800.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-1969/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Miloš Impeks" d.o.o.
Adresa: Ivana G. Kovaĉića 4
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4400879820009
Telefon: 051/349-522
Faks: 051/349-523
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 798.477,50 KM
Cijena najniţe ponude: 798.477,50 KM
Cijena najviše ponude: 798.477,50 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
27. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-53-14706-10)
53 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Irena Jolxić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-576
Faks: 051/244-576
E-mail: irena_joldzic@banjaluka.rs.ba
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
20-404-275/10
Sanacija obala rijeke Vrbas u blizini Lipovaĉke ulice
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sanacija obala rijeke Vrbas u blizini Lipovaĉke ulice
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (sa PDV-om)
400.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-1965/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Niskogradwa" d.o.o.
Adresa: Braće Pišteqića 22
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401179620005
Telefon: 051/348-000
Faks: 051/300-078
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 399.889,25 KM
Cijena najniţe ponude: 399.889,25 KM
Cijena najviše ponude: 399.889,25 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
27. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-53-14707-10)
53 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Irena Jolxić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-576
Faks: 051/244-576
E-mail: irena_joldzic@banjaluka.rs
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
20-404-274/10
IzvoĊewe radova na sanaciji obale vodotoka Vrbasa na potezu od Zelenog mosta do
Rebrovaĉkog mosta u Bawa Luci
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊewe radova na sanaciji obale vodotoka Vrbasa na potezu od Zelenog mosta do
Rebrovaĉkog mosta u Bawa Luci
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (sa PDV-om)
250.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 12-G-1970/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "GRA\EWE \URIĆ"
Adresa: Pavlovac 128
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401670210005
Telefon: 065/522-196
Faks: 051/300-151
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 248.531,88 KM
Cijena najniţe ponude: 248.531,88 KM
Cijena najviše ponude: 248.531,88 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
27. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-53-14708-10)
53 - JANAB
OPĆINA BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Općina Bihać
Kontakt osoba: Ljubica Blagojević
Adresa: Bosanska 4
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263145340000
Telefon: 037/229-600
Fax: 037/222-644
E-mail: opbihac@bih.net.ba
Internet adresa: www.bihac.org.
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zahtjev Sluţbe sa komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša br. 04/2-sl/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka radova na izgradnji kanalizacione mreţe "Repušine"
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
cca 235.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuća ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Kov-grad" d.o.o.
Adresa: Mrazovac 326
Poštanski broj: 77000
Grad: Buţim
Identifikacioni broj: 4263070400001
Telefon: 037/420-320
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 217.313,10 KM
Cijena najniţe ponude: 217.313,10 KM
Cijena najviše ponude: 222.501,23 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
27. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-13-10560-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 58/10 od
19. 7. 2010. godine.
(5-53-14720-10)
53 - JANAB
MINISTARSTVO ODBRANE BiH
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH
Kontakt osoba: Mirza Ĉizmić, dipl. oec, Sulejman Abazović, dipl.oec., Dragan Vukajlović,
dipl. oec., @eljko Perić dipl. ing.
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200745400004
Telefon: 033/286-543
Fax: 033/286-593 i 206-094
E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Da
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
-
IzvoĊenje radova na asfaltiranju saobraćajnice i trotoara oko objekta A 001,
-
IzvoĊenje radova na sportskoj dvorani u kasarni "Boţan Šimović" u Ĉapljini,
-
IzvoĊenje radova na izgradnji toplovoda u kasarni "Kosova" u Ustikolini
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijih ponuĊaĉa za
izvoĊenje radova na:
LOT 1 IzvoĊenje radova na asfaltiranju saobraćajnice i
trotoara oko objekta A 001,
LOT 2 IzvoĊenje radova na sportskoj dvorani u kasarni
"Boţan Šimović" u Ĉapljini,
LOT 3 IzvoĊenje radova na izgradnji toplovoda u kasarni
"Kosova" u Ustikolini
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Odobrena finansijska sredstva je 760.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
POTKRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Red. Potkriterij
br.
Procenat
uĉešća
max.
100%
Broj
bodova
max. 100
1.
Cijena iz
predmera
radova
do 75%
do 75
2.
Rok za
izvoĊenje
radova
do 20%
do 20
3.
Rok plaćanja
do 5%
do 5
UKUPNO:
do 100%
do 100
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora za LOT 1 - 11-03-26-751-16/10
Organizacija: "CESTE COMPANY d.o.o.
Adresa: J. B. Jelaĉića APC/II
Grad: Kiseljak
Identifikacioni broj: 4236216140000
Telefon: 030/870-697 i 030/870-693
Faks: 030/870-697 i 030/870-693
Broj ugovora za LOT 2 - 11-03-26-751-13/10
Organizacija: "BIŠINA" d.o.o.
Adresa: Kusalova 6
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227213130004
Telefon: 036/552-520 i 036/577-397
Faks: 036/552-520 i 036/577-397
Broj ugovora za LOT 3 - 11-03-26-751-12/10
Organizacija: TERMOTEHNIKA d.d.
Adresa: Rudarska 400
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209119990000
Telefon: 035/281-762
Faks: 035/281-762
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Najuspješnija cijena ponuda:
LOT 1
"CESTE COMPANY d.o.o. Kiseljak sa cijenom od 128.745,30 KM,
LOT 2
"BIŠINA" d.o.o. Mostar sa cijenom od 242.830,22 KM,
LOT 3
"TERMOTEHNIKA"ţ d.d. Tuzla sa cijenom od 144.724,38 KM.
Najniţa cijena ponude za
LOT 1
"GRAKOP" d.o.o. Kiseljak sa cijenom od 119.783,75 KM,
LOT 2
"BIŠINA" d.o.o. Mostar sa cijenom od 242.830,22 KM,
LOT 3
"TERMOTEHNIKA" d.d. Tuzla sa cijenom od 144.724,38 KM.
IV.3. PODUGOVARANJE
Da
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
LOT 1. 22. 9. 2010. godine
LOT 2. 17. 8. 2010. godine
LOT 3. 4. 8. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
18 (osamnaest)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da
-
IzvoĊenje radova na asfaltiranju saobraćajnice i trotoara oko objekta A 001,
-
IzvoĊenje radova na sportskoj dvorani u kasarni "Boţan Šimović" u Ĉapljini,
-
IzvoĊenje radova na izgradnji toplovoda u kasarni "Kosova" u Ustikolini.
Broj 1-13-4578-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 26/10 od 5. 4. 2010. god.
(5-53-14732-10)
53 - JANAB
DOM ZDRAVLJA SRBAC
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Dom zdravlja Srbac
Kontakt osoba: Brkanlić Jadranka, dipl. pravnik
Adresa: Ljubovijska 24
Poštanski broj: 78420
Grad: Srbac
Identifikacioni broj: 4401239890007
Telefon: 051/740-337 ili 051/740-063
Fax: 051/740-956
E-mail: dzsrbac@teol.net
Internet adresa: www.dzsrbac.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 1027/10 od 26. 4. 2010. godine za izgradnju ambulante porodiĉne medicine u
Kukuljama
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izgradnja ambulante porodiĉne medicine u Kukuljama
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
196.136,14 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće u odabiru ponude 70%
2.
uslovi plaćanja
4.
rok izgradnje
5.
garancija na
izvedene radove
uĉešće u odabiru ponude 10%
uĉešće u odabiru ponude 10%
uĉešće u odabiru ponude 10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 1743/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "BITAL" d.o.o. Banja Luka
Adresa: Jovana Raškovića 16
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 440088172003
Telefon: 051/211-072
Fax: 051/201-577
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 229.479,28 sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 229.479,28 sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 300.565,55 sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
13. 9. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
7 (sedam), od toga dvije neprihvatljive
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-13-6400-10, objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 35/10 od
3. 5. 2010. godine.
(5-53-14735-10)
53 - JANAB
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OĈUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I
POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJE@JA @RTAVA
GENOCIDA
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i oĉuvanje grobalja šehida i poginulih
boraca, memorijalnih centara i spomen obiljeţja Ţrtava genocida
Kontakt osoba: Ibrahim Horić, sekretar komisije
Adresa: Širokac 22
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 420805180002
Telefon: 033/252-210, 033/252-216
Fax: 033/252-218
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Kao pod II.3.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
89.500,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni postupak
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1.
cijena
uĉešće
80%
2.
garantni rok za izvoĊenje radova
3.
rok izvoĊenja radova
4.
naĉin plaćanja
uĉešće
uĉešće
uĉešće
10%
5%
5%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 13-23-393/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "FAD@-COMPANY" d.o.o. Ilidţa i Z.Z. "GROS-COMP" Hadţići
Adresa: Tuneli 30, Ilidţa
Poštanski broj: 71210
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200359780005
Telefon: 033/684-048
Fax: 033/684-049
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 94.807.351 KM (sa PDV-om)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
28. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, obavještenje objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 64/10 od 9. 8. 2010. godine
(otvoreni postupak).
(5-53-14743-10)
53 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO
SLU@BA ZA IZGRADNJU CMB-a SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centra Univerziteta Sarajevo
Sluţba za izgradnju CMB-a
Kontakt osoba: Mirela Imširija, dipl. ing. arh.
Adresa: Bolniĉka 25
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200089110002
Telefon: 033/441-816
Fax: 033/264-460
E-mail: Sluzba.cmb@bih.net.ba
Internet adresa: www.kcus.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet nadmetanja putem konkurentskog postupka bez objave je prikupljanje ponuda za
izbor najpovoljnijeg ponuĊaĉa za:
IzvoĊenje pripremno betonskih radova na vanjskom ureĊenju iznad objekta Centralnog
medicinskog bloka (CMB) na lokalitetu Koševo
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Konkurentski bez objave
Prema pozivu upućena na adrese 4 firme
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 0201-13-641
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: EGW d.o.o. Sarajevo
Adresa: Kamenolom 10
Poštanski broj: 71215
Grad: Sarajevo-Blaţuj
Identifikacioni broj: 4200461120001
Telefon: 033/627-960
Fax: 033/627-960
E-mail: egw@smartnet.ba
Internet adresa: www.egw.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:
LOT 1: 58.433,29 (pedesetosamhiljadaĉetiristotinetridesettri i 29/100 KM)
Cijena najniţe ponude: 58.433,29 KM
Cijena najviše ponude: 59.900,14 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
3. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-53-14755-10)
53 - JANAB
OPĆINA ZAVIDOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Općina Zavidovići
Kontakt osoba: Nedţad Nalić
Adresa: Safvet bega Bešagića bb
Poštanski broj: 72220
Grad: Zavidovići
Identifikacioni broj: 4218234570005
Telefon: 032/878-314, 032/878-318 ili 032/878-327
Fax: 032/868-230 ili 032/868-291
E-mail: opzdici@bih.net.ba
Internet adresa: www.zavidovici.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izgradnji podhodnika
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izgradnja podhodnika
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
379.015,06 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
cijena
uĉešće
85%
2)
period izvoĊenja radova
3)
rok garancije za izvedne radove
uĉešće
10%
uĉešće
5%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-14-1812/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: GTPD "Porobić" d.o.o. Zavidovići
Adresa: Radniĉka bb
Poštanski broj: 72220
Grad: zavidovići
Identifikacioni broj: 4218228760005
Telefon: 032/877-181
Fax: 032/878-151
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 491.820,36 KM
Cijena najniţe ponude: 491.820,36 KM
Cijena najviše ponude: 707.372,06 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
26. 7. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
5 (pet) ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-13-5543-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 30/10 od
19. 4. 2010. godine.
(5-53-14788-10)
53 - JANAB
OPĆINA ZAVIDOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Općina Zavidovići
Kontakt osoba: Nedţad Nalić
Adresa: Safvet bega Bešagića bb
Poštanski broj: 72220
Grad: Zavidovići
Identifikacioni broj: 4218234570005
Telefon: 032/878-314, 032/878-318 ili 032/878-327
Fax: 032/868-230 ili 032/868-291
E-mail: opzdici@bih.net.ba
Internet adresa: www.zavidovici.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvoĊenju radova na rekonstrukciji lokalnog puta Zavidovići-Pašin Konak
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rekonstrukcija lokalnog puta Zavidovići-Pašin Konak
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
1.846.913,31 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-14-2884/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Grupa ponuĊaĉa - "HS putevi" d.o.o. Tešanj (glavni ponuĊaĉ) i "Zvornikputevi"
a.d. Zvornik (ĉlan grupe ponuĊaĉa)
Adresa: Trg 8. oktobra
Poštanski broj: 74266
Grad: Tešanj
Identifikacioni broj: 4218206870001
Telefon: 032/669-920
Fax: 032/669-921
E-mail: hsputevi@bih.net.ba
Internet adresa: www.hs-putevi.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 1.432.707,02 KM
Cijena najniţe ponude: 1.432.707,02 KM
Cijena najviše ponude: 2.098.187,34 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
17. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
7 (sedam) ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-13-8637-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 48/10 od
14. 6. 2010. godine.
(5-53-14789-10)
53 - JANAB
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Opština Kozarska Dubica
Kontakt osoba: Mišić Sawa
Adresa: Svetosavska 5
Poštanski broj: 79240
Grad: Kozarska Dubica
Identifikacioni broj: 4400732990006
Telefon: 052/421-352
Faks: 052/411-373
E-mail: sokd@inecco.net
Internet adresa: www.kozarskadubica.org.
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o javnoj nabavci radova broj 01-404-57/10 od 30. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izgradwa i sanacija stambenih objekata za pet romskih porodica sa podruĉja opštine
Kozarska Dubica.
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
100.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoqnija ponuda sa potkriterijima:
-
cijena
80%
-
rok izvršewa
10%
-
naĉin plaćawa
10%
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-404-57/5-10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Šumil" d.o.o. Kozarska Dubica
Adresa: Vojvode Putnika 37
Poštanski broj: 79240
Grad: Kozarska Dubica
Identifikacioni broj: 4400729770003
Telefon: 052/412-360
Faks: 052/412-360
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 113.095,84 KM
Cijena najniţe ponude. 113.095,84 KM
Cijena najviše ponude: 131.481,32 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
28. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, obavještewe objavqeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 64/10.
(5-53-14809-10)
53 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
BROJ I-10726/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Nada Pandţa, dipl. iur., Miro Begić, ing. graĊ.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, broj I-6499/10-29 od 28. 5. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada ograde i poligona edukacijskog centra u Livnu
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
80.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: ITC d.o.o. Zenica
Adresa: Zmaja od Bosne bb
Poštanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacijski broj: 4218146790003
Telefon: 032/405-970
Fax: 032/246-117
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 63.669,12 KM KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 63.669,12 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 83.082,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
29. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-13-8473-10, objavljene u "Sluţbenog glasniku BiH", broj 48/10 od 14. 6.
2010. godine.
(5-53-14837-10)
53 - JANAB
JP ELEKTRORPIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
BROJ I-10722/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. ing. el.
Adresa: Mile Budaka 106 a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, broj I-8224/10-46 od 9. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Zemljano-graĊevinski i elektromontaţni radovi za elektroenergetske objekte u DP Jug Pogon
Livno - Poslovnice Livno i Tomislavgrad i RJ Bosansko Grahovo i Kupres
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
188.200,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
najniţa cijena
uĉešće 80%
2)
uvjeti plaćanja
uĉešće 20%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Konzorcij: DALEKOVOD d.o.o. Mostar (nositelj) i ECCON Inţinjering d.o.o.
Ĉapljina (ĉlan)
Adresa: Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227105910001
Telefon: 036/297-440
Fax: 036/397-444
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 121.063,50 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 100.570,00 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 147.823,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
29. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
6 ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-13-11386-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH, broj 62/10 od 2. 8.
2010. godine.
(5-53-14840-10)
53 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
BROJ I-10725/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. ing. el.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, br. 1-8550/10-58 od 16. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Zemljano - graĊevinski i elektromontaţni radovi za elektroenerget- ske objekte u DP Jug
Pogon Mostar LOT1 Poslovnice Mostar, Ĉitluk i Rama i RJ Doljani
LOT 2 Poslovnice Ĉapljina, Stolac i Neum i RJ Ravno
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
LOT 1 - 387.198,00 KM
LOT 2 - 234.907,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1) najniţa cijena
2) uvjeti plaćanja
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Konzorcij: DALEKOVOD d.o.o. Mostar (nositelj) i ECCON IN@INJERING
d.o.o. Ĉapljina (ĉlan)
Adresa: Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227105910001
Telefon: 036/397-440
Fax: 036/397-444
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a):
LOT 1 - 394.310,30 KM
LOT 2 - 288.490,40 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a):
LOT 1 - 394.310,30 KM
LOT 2 - 288.490,40 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a):
LOT 1 - 417.679,58 KM
LOT 2 - 304.883,25 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
29. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
3 (tri) ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-11-11397-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 62/10 od 2. 8.
2010. godine.
(5-53-14841-10)
53 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
BROJ I-10724/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. ing. el.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, broj I-8221/10-49 od 9. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Zemljano-graĊevinski radovi za elektroenergetske objekte u DP Jug Pogon Grude Poslovnice Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
432.520,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
1)
najniţa cijena
uĉešće 80%
2)
uvjeti plaćanja
uĉešće 20%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: Konzorcij: DALEKOVOD d.o.o. Mostar (nositelj) i ECCON IN@INJERING
d.o.o. Ĉapljina (ĉlan)
Adresa: Ante Starĉevića bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227105910001
Telefon: 036/397-440
Fax: 036/397-444
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 378.870,45 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 378.870,45 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 458.422,20 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
29. 9. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-13-11395-10, objavljene u "Sluţbenog glasniku BiH", broj 62/10 od 2. 8.
2010. godine.
(5-53-14842-10)
53 - JANAB
JP ELEKTRORPIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. ing. el.
Adresa: Mile Budaka 106 a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave, broj I-8222/10-51 od 9. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Zemljano-graĊevinski radovi za elektroenergetske objekte u DP Centar Poslovnice Jajce,
Busovaĉa, Vitez, @epĉe, Kreševo i Kiseljak i RJ Uskoplje i Fojnica
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
78.185,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
Ekonomski najpovonija ponuda po pitanju niţe navedenih kriterija:
b)
1)
najniţa cijena
uĉešće 80%
2)
uvjeti plaćanja
uĉešće 20%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: NSSN d.o.o .Mostr
Adresa: Ilićka 793
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227097390001
Telefon: 036/329-234
Fax: 036/329-235
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 65.080,00 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 65.080,00 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 138.741,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
29. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 ponude
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-13-11380-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH, broj 62/10 od 2. 8.
2010. godine.
(5-53-14843-10)
53 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
BROJ I-10634/10
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Kontakt osoba: Nada Pandţa, dipl. iur.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227248350007
Telefon: 036/335-717
Fax: 036/335-773
Internet adresa: www.ephzhb.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Odluka o odobrenju provoĊenja postupka nabave br. I-8545/10-86 od 16. 7. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Zamjena otvora na uredima u Svitavi
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
105.420,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: OB PRODUKT d.o.o. Ĉapljina
Adresa: Augusta Šenoe bb
Poštanski broj: 88301
Grad: Ĉapljina
Identifikacijski broj: 4227380200006
Telefon: 063/362-718
Fax: 036/807-013
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude (bez PDV-a): 87.724,07 KM
Cijena najniţe ponude (bez PDV-a): 87.724,07 KM
Cijena najviše ponude (bez PDV-a): 125.333,17 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
27. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
4 (ĉetiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-13-11383-10 objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 62/10 od 2. 8.
2010. godine.
(5-53-14844-10)
53 - JANAB
DIREKCIJA CESTA TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Direkcija cesta TK-a
Kontakt osoba: Turić Osman, graĊ. ing.
Adresa: Albina Herljevića 43
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209420020008
Telefon: 035/281-500
Fax: 035/282-482
E-mail: dir.cesta@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor za izvoĊenje radova na rekonstrukciji kolovoza regional- nog puta R-471 LukavacBanovići, dionica: Murga-Vijenac (trafo) u duţini cca 400,00 m.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Rrekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R-471 Lukavac-Bano- vići, dionica: MurgaVijenac (trafo) u duţini cca 400,00 m
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
(iskazano u tenderskoj dokumentaciji)
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 05-1-27-411-9/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "ROADING" d.o.o. Graĉanica
Adresa: Lipa b.b.
Poštanski broj: 75320
Grad: Graĉanica
Identifikacioni broj: 4209306750004
Telefon: 035/702-917
Fax: 035/702-813
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 227.685.44 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
4. 10. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
7 (sedam)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-13-11441-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 62/10 od
2. 8. 2010. godine.
(5-53-14907-10)
53 - JANAB
DIREKCIJA CESTA TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Direkcija cesta TK-a
Kontakt osoba: mr. sci. Jahić Amir, dipl. ing. geol.
Adresa: Albina Herljevića 43
Poštanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209420020008
Telefon: 035/281-500
Fax: 035/282-482
E-mail: dir.cesta@bih.net.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor za izvoĊenje radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza regionalnog puta R-465a
Kerep-Zelinja L=750,00m
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje radova na rehabilitaciji i sanaciji R-465a Kerep-Zelinja L=750,00m.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena
(iskazano u tenderskoj dokumentaciji)
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 05-1-27-414-11/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "BALEGEM" d.o.o. Gradaĉac
Adresa: 6 bataljona bb
Poštanski broj: 76250
Grad: Gradaĉac
Identifikacioni broj: 4209065880009
Telefon: 035/821-500
Fax: 035/835-501
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 274.892,02 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
4. 10. 2010.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
5 (pet)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenje (1-13-11410-10), objavljenog u " Suţbenom glasniku BiHu broj 62/10
od 2. 8. 2010. godine.
(5-53-14908-10)
53 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Gojko Bandić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 039/663-300 lok. 315
Fax: 039/663-385
E-mail: gojko.bandic@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.2.a javno poduzeće
I.2.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Izgradnja infrastrukture baznih postaja GSM mreţe temeljem Odluke Odbora direktora broj
D-03-24-16/10 od 15. 4. 2010. god.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izgradnja infrastrukture baznih postaja:
LOT 1
Izgradnja infrastrukture bazne postaje GSM mreţe: Jajce-Bravnice
LOT 2
Izgradnja infrastrukture bazne postaje GSM mreţe: Tešanj-Kumac
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Za LOT 1 - Jajce -Bravnice iznosi 90. 000,00 KM bez PDV-a
Za LOT 2 - Tešanj-Kumac iznosi 120. 000,00 KM bez PDV-a
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlanak 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
- cijena
90%
- rok izgradnje
10%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA za LO Jajce - Bravnice LOT 1
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Broj ugovora: HT d.d. Mostar A-10 292; Ars Inţenjering d.o.o. Banja Luka 15172
Organizacija: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka
Adresa: Srpski Milanovac 84
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacijski broj: 4401441880005
Telefon: 051/384-120
Fax: 051/384-121
E-mail: arsbl@teol.net
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 64.800,00 KM bez PDV-a
Cijena najniţe ponude: 64.800,00 KM bez PDV-a
Cijena najviše ponuda: 83.724,00 KM bez PDV-a
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
HT d.d. Mostar 16. 9. 2010. god., Ars Inţenjering d.o.o. Banja Luka 20. 9. 2010. god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
5 (pet)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavijesti 1-13-8461-10, objavljene u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 48/10 od 14. 6.
2010. godine.
(5-53-14913-10)
53 - JANAB
OPŠTINA ĈAJNIĈE
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Opština Ĉajniĉe
Kontakt osoba: Luka Milović
Adresa: Kraqa Petra I oslobodioca bb
Poštanski broj: 73280
Grad: Ĉajniĉe
Identifikacioni broj: 4400656280002
Telefon: 058/315-404
Faks: 058/315-404
Internet adresa: www.opstinacajnice.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Na osnovu Odluke naĉelnika opštine o pokretawu postupka javne nabavke broj: 01-07-11/10
od 1. 4. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
"Nabavka elektromaterijala za prikquĉak elektriĉne energije u okviru realizacije projekta ZP
09"
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
100.000,00 KM procijewena vrijednost posla
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-07-11/10 od 28. 9. 2010. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: DOO "SIMING TRADE" Foĉa
Adresa: Branka Radiĉevića bb
Poštanski broj: 73300
Grad: Foĉa
Identifikacioni broj: 4400356130009
Telefon: 058/220-240
Faks: 058/220-241
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 118.013,40 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 118.013,40 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponudde: 120.353,10 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
28. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 01-07-11/10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 28/10 od 12.
4. 2010. godine.
(5-53-14932-10)
53 - JANAB
OPŠTINA ĈAJNIĈE
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
BROJ 01-07-12/10
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Opština Ĉajniĉe
Kontakt osoba: Luka Milović
Adresa: Kraqa Petra I oslobodioca bb
Poštanski broj: 73280
Grad: Ĉajniĉe
Identifikacioni broj: 4400656280002
Telefon: 058/315-404
Faks: 058/315-404
Internet adresa: www.opstinacajnice.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Na osnovu Odluke naĉelnika Opštine o pokretawu postupka javne nabavke broj: 01-0712/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊewe radova na prikquĉku elektriĉne energije u okviru realizacije Projekta ZP 09
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
90.000,00 KM procijewena vrijednost posla
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-07-12/10 od 9. 8. 2010. godine
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: DOO "SIMING TRADE" Foĉa
Adresa: Branka Radiĉevića bb
Poštanski broj: 73300
Grad: Foĉa
Identifikacioni broj: 4400356130009
Telefon: 058/220-240
Faks: 058/220-241
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 46.786,18 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 46.786,18 KM sa PDV-om
Cijena najviše ponudde: 50.446,37 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
9. 8. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 01-07-12/10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 28/10 od 12.
4. 2010. godine.
(5-53-14933-10)
53 - JANAB
OPĆINA TEŠANJ
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Općina Tešanj
Kontakt osoba: Selvedina Sejmenović
Adresa: Trg Alije Izetbegovića 11
Poštanski broj: 74260
Grad: Tešanj
Identifikacioni broj: 4218328550008
Telefon: 032/650-022
Fax: 032/650-220
E-mail: optesanj@bih.net.ba
Internet adresa: www.opcina-tesanj.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
GraĊevinsko-zanatski radovi na objektu sportske dvorane biblioteke na lokaciji zvana
"Musala" u Tešnju
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Armirano-betonski i betonski radovi, zidarski radovi, pokrivaĉki radovi, hidrotermiĉke i
termiĉke izolacije, limarski radovi i bravarski radovi
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
247.863,30 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-49-1-80-10-17/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "Inter" d.o.o. Doboj Jug
Adresa: Matuzići bb
Poštanski broj: 74203
Grad: Doboj Jug
Identifikacioni broj: 4218090120000
Telefon: 032/662-601
Fax: 032/662-603
E-mail: inter_matuzici@yahoo.com
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 268.241,20 KM (bez PDV-a)
Cijena najniţe ponude: 268.241,20 KM (bez PDV-a)
Cijena najviše ponude: 290.985,80 KM (bez PDV-a
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
5. 10. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-13-11442-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 62/10 od
2. 8. 2010. godine.
(5-53-14975-10)
53 - JANAB
"HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD
MRKOWIĆ GRAD
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d.
Kontakt osoba: Ubović Vinodrag
Adresa: Svetog Save 13
Poštanski broj: 70260
Grad: Mrkowić Grad
Identifikacioni broj: 4401195230004
Telefon: 050/211-438, 050/211-114
Faks: 050/211-352
E-mail: hev@henavrbasu.com
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka radova-Sanacija desne obale u duţini oko 200 metara. Odluka Nadzornog odbora o
pokretawu postupka, broj: NO-21/10 od 27. 5. 2010. godine Odluka Vlade Republike Srpske
o davawu saglasnosti za raspisivawe javnog oglasa broj: 04/1-012-2-1278/10 od 24. 6. 2010.
godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka radova - Sanacija desne obale u duţini oko 200 metara
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
1.950.000,00 KM
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoqnija ponuda
Dio IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 01-1267-10/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: "MG MIND" d.o.o. Mrkowić Grad
Adresa: Podbrdo bb
Grad: Mrkowić Grad
JIB: 4401192990008
PIB: 401192990008
Telefon/faks: 050/281-597
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 2.303.707,42 KM sa PDV-om
Cijena najniţe ponude: 2.303.707,42 sa PDV-om
Cijena najviše ponude: 2.399.641,04 KM sa PDV-om
IV.3. PODUGOVARAWE
Da
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
3. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
3 (tri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještewa 1-13-10542-10 objavqenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 58 od 19.
7. 2010. godine.
(5-53-15005-10)
53 - JANAB
SLU@BA ZA ZAJEDNIĈKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Sluţba za zajedniĉke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Danica Petrović
Adresa: Musala 9
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200231120002
Telefon: centrala 033/226-518 lokal 306
Fax: 033/220-663
E-mail: szzp11@bih.net.ba
Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba.
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvoĊenju radova na rušenju-uklanjanju devastiranih objekata i ograĊivanje lokacije
za izgradnju zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Ugovor o izvoĊenju radova na rušenju-uklanjanju devastiranih objekata i ograĊivanje lokacije
za izgradnju zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
200.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
b)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niţe navedenih kriterija:
1)
2)
ponuĊena cijena sa uraĉunatim
popustima i porezom na dodanu
vrijednost uĉešće 80%
rok izvoĊenja radova
uĉešće 20%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 02-49-191/10
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: HP INVESTING Export Import d.o.o. Mostar
Adresa: Bišće polje bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 4227093480006
Telefon: 036/577-328, 577-024
Fax: 036/577-328, 577-024
E-mail: hpinvest@bih.net.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude: 40.700,00 KM
Cijena najniţe ponude: 40.700,00 KM
Cijena najviše ponude: 211.770,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
6. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
7 (sedam) ponuda
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, broj obavještenja 1-13-6277-10 objavljenog u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 35/10 od 3.
5. 2010. godine.
(5 53-15017-10)
53 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Sarajevo
Kontakt osoba: Sabina Hasanović
Adresa: Zmaja od Bosne 88
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200211100021
Telefon: 033/664-116
Fax: 033/664-116
E-mail: sabina.hasanovic@bhtelecom.ba
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a javno preduzeće
I.2.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor br. 01.7.1.-1949/09
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
IzvoĊenje nepredviĊenih radova na izgradnji sistema daljinskog nadzora sistema energetike
RD Sarajevo
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)
91.000,00 KM (bez uraĉunatog PDV-a)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovaraĉki postupak bez objave obavještenja
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
Organizacija: ENERGOIONVEST SUE d.d.
Adresa: Tvorniĉka 3
Grad: Sarajevo
Identifikacioni PDV broj: 200420360006
Telefon: 033/637-012
Fax: 033/464-054
E-mail: info@sue.ba
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA
Cijana najuspješnije ponude: 90.757,09 KM (bez uraĉunatog PDV-a)
Cijena najniţe ponude: 90.757,09 KM (bez uraĉunatog PDV-a)
Cijena najviše ponude: 90.757,09 KM (bez uraĉunatog PDV-a)
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJUĈENJA UGOVORA
30. 12. 2009. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Ne
(5-53-15024-10)
53 - JANAB
GRAD BAWALUKA
OBAVJEŠTEWE
O DODJELI UGOVORA
RADOVI
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana \urić
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 4401012920007
Telefon: 051/244-476
Faks: 051/244-576
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Redovno odrţavawe gradskih saobraćajnica: LOT 1 Redovno odrţavawe gradskih asfaltnih
saobraćajnica i LOT 2 Redovno odrţavawe gradskih makadamskih saobraćajnica
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Redovno odrţavawe gradskih saobraćajnica: LOT 1 Redovno odrţavawe gradskih asfaltnih
saobraćajnica i LOT 2 Redovno odrţavawe gradskih makadamskih saobraćajnica
II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST
LOT 1 - 150.000,00 KM sa PDV-om
LOT 2 - 160.000,00 KM sa PDV-om
Dio III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
Dio IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONU\AĈA
LOT 1
Broj ugovora: 12-G-2010/10
Organizacija: "KOZARAPUTEVI" a.d. Bawaluka
Kontakt-osoba: Slobodanka Stevković
Adresa: Tuwice bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacioni broj: 440080490007
Telefon: 366-160
Faks: 366-170
LOT 2
Broj ugovora: 12-G-1962/10
Organizacija: "BATAR-KOMERC" d.o.o. Bawaluka
Kontakt-osoba: Dragomir Batar
Adresa: Vase Pelagića 15
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawaluka
Identifikacijski broj: 4400886950007
Telefon: 213-614
Faks: 213-614
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVIŠOJ CIJENI
PRIMQENIH PONUDA
LOT 1
Cijena najuspješnije ponude: 115.830,00 KM
Cijena: najniţe ponude: 115.830,00 KM
Cijena najviše ponude: 173.561,31 KM
LOT 2
Cijena najuspješnije ponude: 159.625,00 KM
Cijena najniţe ponude: 159.625,00 KM
Cijena najviše ponude: 457.704,00 KM
IV.3. PODUGOVARAWE
Ne
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKQUĈEWA UGOVORA
LOT 1 - 30. 9. 2010. godine
LOT 2 - 27. 9. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA
LOT 1 i LOT 2 - 7 (sedam)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJEŠTEWE U
"SLU@BENOM GLASNIKU BiH"?
Da, obavještewe objavqeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 60/10 od 26. 7. 2010. godine.
(5-53-15036-10)
6 - JANAB
61 - JANAB
KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kliniĉki centar Banja Luka
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4400928890000
Telefon: 051/342-170
Fax: 051/342-170
E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Broj: 01-1010-4/10 od 9. 2. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i ugradnja modula horizontalnog pomaka pacijent stola A 4320 (MDSD) za
magnetnu rezonansu.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao pod II.4.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
FCO magacin Kliniĉkog centra Banja Luka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor zapoĉinje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta
ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Uz ponudu dostaviti izjavu da ne postoje smetnje iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem,
imenom i prezimenom kontakt osobe
- rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadleţnog suda, kojim se
dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu dijelatnost koja je predmet nabavke
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od jezika naroda u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
1. 11. 2010. godine do 10,00 ĉasova
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
1. 11. 2010. godine u 10,30 ĉasova
Kliniĉki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, soba 18, zgrada ginekologije
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapeĉaćenoj koverti sa punom adresom ponuĊaĉa,
imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA" ponuda za realizaciju: Nabavka i ugradnja modula horizontalnog
pomaka pacijent stola A 4320 (MDSD) za magnetnu rezonansu Kliniĉkog centra Banja Luka
na adresu: KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju liĉno na protokol Kliniĉkog centra ili poštom preporuĉeno, a primaju se do
1. 11. 2010. godine do 10,00 ĉasova.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja moţe da prisustvuje
predstavnik ponuĊaĉa.
Kliniĉki centar ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa. Naruĉilac zadrţava pravo da poništi
nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
ĉlanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04).
(6-61-14667-10)
61 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
Kontakt osoba: Mladen Glušac, dipl. ecc., Armin Berbić, dipl. ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Identifikacioni broj: 4218055050007
Telefon: 033/552-540 Mladen Glušac, dipl. ecc., 032/552-531, Armin Berbić, dipl. ecc.
Fax: 032/552-540, 032/552-531
E-mail: rudnikarmin@gmail.com
Internet adresa: www.rmukakanj.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Konkurentski zahtjev sa objavom, KZO broj: 33/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT 1 Agregat NN 40-250
LOT 2 Magnetit
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do realizacije ugovora, ali ne duţe od 12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan predoĉiti dokaze iz ĉlana 23. stav 1. taĉke:
a)
da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili likvidacijom
b)
da ponuĊaĉ nije predmet postupka za proglašenje steĉaja ili prisilne likvidacije
c) da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog
poslovnog ponašanja u periodu od pet godina
d) da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od 5
godina
e) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO,
zdravstveno osiguranje)
f) da je ponuĊaĉ ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza (uvjerenje nadleţnog organa
Uprave za indirektno oporezivanje i nadleţne poreske uprave)
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca
Za taĉke a), b), c), d) i e) izjava ponuĊaĉa da pod punom materijalnom i kriviĉnom
odgovornosti izajvljuje da ispunjava postavljene uvjete.
Za taĉku f) uvjerenja nadleţnih institucija
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhvaćena
djelatnost koja je predmet konkurentskog postupka javne nabavke)
-
naziv i taĉna adresa ponuĊaĉa, poreski i identifikacioni broj
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
PonuĊena cijena u KM bez PDV-a
Uvjeti i naĉin plaćanja
- obavezno odgoĊeno plaćanje 120 dana, bez bankovne garancije, na paritetu DDP Kakanj
za ponuĊaĉe iz BiH, a za ponuĊaĉa iz inozemstva na paritetu DDU Kakanj
- potvrda banke da raĉun ponuĊaĉa nije bio blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije
dostavljanja ponude
-
uvjerenje ili ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika za PDV
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
- izjava da će ponuĊaĉ ponuditi predmet nabavke na paritetu DDP skladište kupca za
ponuĊaĉe iz BiH, a za ponuĊaĉe iz inozemstva na paritetu DDU Kakanj (kao dokaz ponuĊaĉ
će priloţiti posebnu izjavu)
-
izjava kojom se ponuĊaĉ obavezuje da će izvršiti isporuku po narudţbi kupca
Kanidati koji zadovolje selekcione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem
kriterija za dodjelu ugovora.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa objavom
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se obezbijediti do 21. 10. 2010. godine
Tenderska dokumentacija-konkurentski zahtjev za ponudu se izdaje na zahtjev ponuĊaĉa, a
ugovorni organ će u roku od 3 (tri) dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku
dokumentaciju ponuĊaĉu.
Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je Armin Berbić, dipl. ecc., tel./faks:
032/552-530, 552-531.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
21. 10. 2010. godine do 10,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
21. 10. 2010. godine u 13,00 sati
Prostorije Komercijalne sluţbe
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Obavezno na koverti naznaĉiti: "Ponuda za konkurentski zahtjev sa obajvom - Nabavka
agregata i magnetita, LOT ____, KZO 33/10, "Ne otvaraj-otvara komisija.
Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog
lica i ovjerene.
Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od traţenih dokumenata
nedostaje ili je priloţeni dokument neistinitog ili nepotpunog sadrţaja.
Ugovorni organ zadrţava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okonĉa postupak dodjele
ugovora u skladu sa ĉlanom 12. ZJN.
(6-61-14684-10)
61 - JANAB
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH
SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Kontakt osoba: Zorka Šarĉević
Adresa: Trg BiH 3
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200736830004
Telefon: 033/703-937
Fax: 033/703-994
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na drţavnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
Sukcesivna isporuka goriva
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sukcesivna isporuka goriva za sluţbena vozila Ministarstva u 2010. godini
- DG BAS-EN-590
- BNB 98-EN-228
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Ukupna procijenjena vrijednost za sve lotove do 50.000,00 KM
II.7. PODJELA NA LOTOVE
LOT 1 Podruĉje Sarajeva
LOT 2 Podruĉje Banja Luke
LOT 3 Podruĉje Mostara
LOT 4 Podruĉje Tuzle
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Ugovor se zakljuĉuje do kraja kalendarske 2010. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne traţi se
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. - 17. UPZ)
Ne zahtijeva se
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne zahtijeva se
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Ne zahtijeva se
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Original ili ovjerena kopija dokumenta, uvjerenja nadleţnog organa, ne starijeg od 3 mjeseca
od trenutka dostavljanja ponude:
1.
da firma nije pod steĉajem ili u likvidaciji
2.
da firma nije osuĊena u sudskom postupku
3.
potvrda da je firma izmirila obaveze prema PIO/MIO i zavodu zdravstvenog osiguranja
4.
da je firma izmirila obaveze po osnovu plaćanja direktnih i indirektnih poreza
5.
izvod iz sudskog registra
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
ovjerena kopija identifikacionog broja
-
ovjerena kopija iz sudskog registra, odnosno rješenja o obavljanju djelatnosti
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Solventnost preduzeća
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Referens lista
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u Bosni i Hercegovini
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Krajnji rok za prijem ponuda je 19. 10. 2010. godine do 12,00 ĉasova na protokol bez obzira
na naĉin dostave (liĉno ili poštom preporuĉeno)
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
19. 10. 2010. godine u 12,30 ĉasova
Mjesto otvaranja ponuda: Sarajevo, Trg BiH 3, I sprat, soba broj 118
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Kontakt osoba: Zorka Šarĉević
Adresa: Trg BiH 3
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 420073680004
Telefon: 033/703-937
Fax: 033/703-994
(6-61-14710-10)
61 - JANAB
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalna uprava civilne zaštite
Kontakt osoba: Adnan Hrapović
Adresa: Dţenetića ĉikma 14
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200332400006
Telefon: 033/769-875 i 062/993-368
Fax: 033/214-508 i 033/472-999
Internet adresa: www.fbihvlada.gov.ba/fucz
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci radnih rukavica, Ref. br. 08-14/33-641/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je:
- Nabavka radnih rukavica
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Federalna uprava civilne zaštite, Bojniĉka 65, Azići-Ilidţa
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa konkurentskim zahtjevom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude.
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti do: 5. 11. 2010. godine do 16,00 satu u
Federalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo, Dţenetića ĉikma 14.
Tenderska dokumentacija se takoĊe moţe preuzeti i na internet stranici Federalne uprave
civilne zaštite (www.fucz.gov.ba).
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje. Mjesto: Sarajevo, Dţenetića
ĉikma 14.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda po ovom konkurentskom zahtjevu istiĉe 9. 11. 2010. godine u 12,00
sati. Sve ponude koje budu dostavljene direktno ili pristignu putem pošte nakon navedenog
roka, bit će vraćene neotvorene ponuĊaĉu.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Vaţnost ponude je 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se odrţati 9. 11. 2010. godine u 14.00 sati, u prostorijama
ugovornog organa, Ilidţa, Stup, Bojniĉka 65. PonuĊaĉi ili njihovi predstavnici mogu
prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskaţu u toku javnog otvaranja ponuda
će se dostaviti svim dobavljaĉima koji su u roku dostavili ponude.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Federalna uprava civilne zaštite zadrţava pravo da prekine - otkaţe postupak dodjele
ugovora iz razloga - sluĉajeva navedenih u ĉl. 12 ZJN.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. Pri donošenju konaĉne
odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponuĊaĉi mogu biti pozvani da daju dodatne
informacije u vezi sa dostavljenom ponudom.
(6-61-14725-10)
61 - JANAB
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Federalna uprava civilne zaštite
Kontakt osoba: Hrapović Adnan
Adresa: Dţenetića ĉikma 14
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200332400006
Telefon: 033/769-875 i 062/993-368
Fax: 033/214-508 i 033/472-999
Internet adresa: www.fbihvlada.gov.ba/fucz
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o nabavci makaza za uklanjanje vegetacije, Ref. broj 08 - 14/33 - 640/10
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je:
- Nabavka makaza za uklanjanje vegetacije.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Federalna uprava civilne zaštite, Bojniĉka 65, Azići-Ilidţa.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
U skladu sa konkurentskim zahtjevom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija moţe se preuzeti do: 9. 11. 2010. godine do 16,00 sati u
Federalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo, Dţenetića ĉikma 14.
Tenderska dokumentacija se takoĊe moţe preuzeti i na internet stranici Federalne uprave
civilne zaštite (www. fucz.gov.ba).
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje. Mjesto: Sarajevo, Dţenetića
ĉikma 14.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se dostavljaju na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za dostavu ponuda po ovom konkurentskom zahtjevu istiĉe 11. 11. 2010. godine u 12,00
sati. Sve ponude koje budu dostavljene direktno ili pristignu putem pošte nakon navedenog
roka, bit će vraćene neotvorene ponuĊaĉu.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Vaţnost ponude je 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se odrţati 11. 11. 2010. godine u 14,00 sati, u prostorijama
ugovornog organa, Ilidţa, Stup Bojniĉka 65. PonuĊaĉi ili njihovi predstavnici mogu
prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskaţu u toku javnog otvaranja ponuda će
se dostaviti svim dobavljaĉima koji su u roku dostavili ponude.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Federalna uprava civilne zaštite zadrţava pravo da prekine - otkaţe postupak dodjele
ugovora iz razloga - sluĉajeva navedenih u ĉl. 12. ZJN.
Naruĉilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. Pri donošenju konaĉne
odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponuĊaĉi mogu biti pozvani da daju dodatne
informacije u vezi sa dostavljenom ponudom.
(6-61-14726-10)
61 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske, a.d.
Kontakt osoba: Jevtić Milena
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za pneumatski dio za lokomotive serije 41- i 661 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja rezervnih dijelova za pneumatski dio lokomotive serije 441- i 661 II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji iz tender dokumentacije
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Doboj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponuĊaĉa
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je isti iz Bosne i
Hercegovine) odnosno na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu
vrijednost (ukoliko je isti iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i jednu kopiju ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- uvjerewe (potvrdu), izdatu od strane nadleţnog sudskog ili upravnog organa, ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog do datuma podnošewa ponuda, kojim se
potvrĊuje da dobavqaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, ili da nije ušao u odreĊeni
aranţman s povjeriocima, ili da nije obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti, ili da nije u
analognoj situaciji koja proistiĉe iz sliĉnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i
propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemqi u kojoj je registrovan (original ili fotokopija
obavezno ovjerena od strane nadleţnog organa)
- uvjerewe izdato od strane nadleţnog organa, o izmirenim obavezama za penzijskoinvalidsko osigurawe, ne starije od 90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog do datuma
podnošewa ponude (original ili fotokopija obavezno ovjerena od strane nadleţnog organa)
Napomena: Uvjerewe, izdato poslije 10. u mjesecu, da bi bilo prihvatqivo za ugovorni
organ, treba sadrţavati podatak da su doprinosi plaćeni za prethodni mjesec, dok uvjerewe,
izdato do 10. u mjesecu, treba imati podatak o plaćawu mjeseca koji je prethodio prethodnom
mjeseci (npr. uvjerewe od 5. 04. treba sadrţavati da je plaćen doprinos za 2. mjesec)
- uvjerewe izdato od strane nadleţnog organa, o izmirenim obavezama za zdravstveno
osigurawe, ne starije od 90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog do datuma
podnošewa ponude (original ili fotokopija obavezno ovjerena od strane nadleţnog organa)
Napomena: Uvjerewe izdato poslije 10. u mjesecu, da bi bilo prihvatqivo za ugovorni
organ, treba sadrţavati podatak da su doprinosi plaćeni za prethodni mjesec, dok uvjerewe,
izdato do 10. u mjesecu, treba imati podatak o plaćawu mjeseca koji je prethodio prethodnom
mjesecu (npr. uvjerewe od 5. 04. treba sadrţavati da je plaćen doprinos za 2. mjesec)
- uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, izdano od strane nadleţne poreske uprave,
ne starije od 90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog do datuma podnošewa ponude
(original ili fotokopija obavezno ovjerena od strane nadleţnog organa)
- uvjerewe o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od Uprave za
indirektno oporezivawe ili nadleţnog organa za indirektno oporezivawe, ne starije od 90
dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog do datuma podnošewa ponude (ovaj dokument
su obavezni da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Svi gore navedeni dokumenti moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane
nadleţnog organa.
- izjavu o ispuwavawu uslova iz ĉlana 23. stav 1. taĉka b, c, d, i g. Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04) - original
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i jednu kopiju ponude.
Uz original ponudu dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost)
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i jednu kopiju ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse stawa za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007., 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan prije
ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaĉu registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti
navedene bilanse uspjeha za naredne cijele poslovne godine za zakquĉno 2009. godinom
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i jednu kopiju ponude.
Uz original ponudu dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere obezbjeĊewa kvaliteta i
wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original)
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Dobavqaĉi iz Bosne i Herceovine su duţni da na naš Ţiro-raĉun broj 5620050000303569
kod Razvojne banke a.d. - Doboj uplate iznos od 29,25 KM (25,00 KM + 17% PDV) prije
preuzimawa tender dokumentacije, a dobavqaĉi iz inostranstva su duţni da uplae 14,96
EUR, na osnovu sqedećih instrukcija.
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
F 57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
KLAGENFURT, AUSTRIA
/AT 25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANKA AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 22. 10. 2010. godine.
Novĉana naknada za tendesku dokumentaciju je gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
21. 1. 2011. godine
ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
22. 10. 2010. godine u 9,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Jevtić Milena
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
(6-61-14747-10)
61 - JANAB
JAVNA USTANOVA "SLU@BA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javna ustanova "Sluţba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"
Kontakt osoba: Husić Samka, tel. 033/569-130
Adresa: \oke Mazalića 3
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200304610003
Telefon: 033/251-260
Fax: 033/204-177
E-mail: juszzhs@bih.net.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Finansijski plan za 2011. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Usluge nabavke goriva za sluţbena vozila dizel EN590 (eko dizel)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
cca 300 litara mjeseĉno
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Poţeljno što bliţe JU "Sluţba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo, \oke Mazalića
3, 71000 Sarajevo
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (ĉl. 16. i 17. UPZ)
Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Izjava ponuĊaĉa da će ukoliko bude izabran obezbijediti bankovnu garanciju poslovne banke
u vrijednosti 10% ugovora.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća imaju oni ponuĊaĉi koji dokaţu da nemaju smetnji u skladu sa ĉlanom 23. ZJN
a, b, c, d, e i f, a što dokazuju priloţenim uvjerenjima nadleţnih organa i to:
1.
uvjerenjem da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom
2. uvjerenjem da ponuĊaĉ nije osuĊen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu
njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina koji je prethodio datumom
podnošenja ponude
3. uvjerenjem da ponuĊaĉ nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu
od pet godina koji je prethodio datumom podnošenja ponude
4. uvjerenjem o izmirenim doprinosima Zavodu za zdravstveno osiguranje i Fondu
PIO/MIO
5.
uvjerenjem o izmirenim poreskim obavezama
6. uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti provjerit će JU "Sluţba za
zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo
Uvjerenja ne mogu biti starija od 90 dana.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija ne starija od 90
dana)
-
porezni i identifikacijski broj (original ili kopija ne starija od 90 dana)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
-
pozitivan bilans stanja i bilans uspjeha sa 31. 12. 2009. godine
-
izjava o ukupnom prometu dobavljaĉa koji je predmet ugovora za protekle 3 godine
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
-
referens lista isporuka u posljednje 3 godine (broj realizovanih ugovora).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski sa obavještenjem
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Iskljuĉivo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe podići iskljuĉivo u JU "Sluţba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo" Sarajevo, \oke Mazalića 3, prizemlje (soba 10), iskljuĉivo na protokolu, do 20. 10.
2010. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
22. 10. 2010. godine do 12,00 sati, iskljuĉivo na protokolu
Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo poštom, kurirom ili liĉno) biće
vraćene ponuĊaĉima neotvorene i neće se razmatrati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
22. 10. 2010. godine sa poĉetkom u 13,00 sati u sali za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se predaju liĉno na protokol kod ugovornog organa ili poštom u zapeĉaćenoj koverti
sa naznakom - NE OTVARAJ.
Na poleĊini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt osobu, telefon i faks ponuĊaĉa.
Sve ponude (sa prilozima) treba da budu numerisane i uvezane.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa.
Ostale informacije date su u tenderskoj dokumentaciji.
(6-61-14749-10)
61 - JANAB
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 01-654-1/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske
Kontakt osoba: Ćurić Smiljana, Novĉić Zdenka
Adresa: Srpska 2
Grad: Trebinje
Identifikacioni broj: 4401866200008
Telefon: 059/272-400
Fax: 059/272-430
E-mail: regulator@reers.ba
Internet adresa: www.reers.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Nabavka softverskih licenci
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o nabavci, Budţet
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Godišnja nabavka usluga u skladu sa planiranim Budţetom.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Obim ugovora je preciziran tenderskom dokumentacijom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prostorije Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Trebinje, Srpska 2
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dokazi da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u postupku javne nabavke u skladu sa
odredbama ĉlana 23. stav 1. taĉke od a), do f).
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. Prilaţu se originali ili ovjerene fotokopije.
Ovi uslovi su pobliţe opisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
PonuĊaĉ je duţan dostaviti:
-
naziv i taĉnu adresu
-
poresku registraciju sa IB- om
- ovjerenu fotokopiju upisa u odgovarajući registar sa svim prilozima iz kojih se vidi
djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja
Ovi uslovi su pobliţe opisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa naknadnom objavom u "Sluţbenom glasniku
BiH"
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena tehniĉki prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da, kao što je propisano ĉlanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne
i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH" broj 3/05)
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe, na osnovu zvaniĉnog zahtjeva, preuzeti u prostorijama
Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, Trebinje, Srpska 2 (zgrada Srpskih
pošta).
Tenderska dokumentacija se, izuzetno, moţe poslati preporuĉenom ili brzom poštom, faksom
ili e-mailom, ali naruĉilac ne prihvata odgovornost za njen gubitak ili zakašnjelu isporuku.
Naruĉilac će voditi evidenciju o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji i izdati potvrdu o njenom
preuzimanju.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se mogu slati na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Zatvorenu i zapeĉaćenu ponudu sa naznakom: "Ponuda po konkurentskom zahtjevu za
nabavku roba " - "Ne otvaraj", sa naznakom lota i punom adresom ponuĊaĉa, dostaviti na
adresu:
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE, Srpska 2.
Rok za dostavljanje ponuda na adresu naruĉioca je: najkasnije do 27. 10. 2010. do 12,00
ĉasova.
Naruĉilac će prihvatiti samo ponude ponuĊaĉa koji su evidentirani da su preuzeli tendersku
dokumentaciju ili su pozvani da podnesu ponudu.
PonuĊaĉu koji liĉno dostavi svoju ponudu biće izdata potvrda o prijemu ponude.
U sluĉaju dostavljanja ponude preporuĉenom poštom, odgovornost ponuĊaĉa je da provjeri
prispjeće ponude.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Minimalni rok od 60 dana
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se obaviti 27. 10. 2010. godine u 12,30 ĉasova u prostorijama
naruĉioca u Trebinju, Srpska 2.
Neblagovremeno pristigle ponude se neće otvarati i biće vraćene na adresu ponuĊaĉa.
Po jedan predstavnik ponuĊaĉa, koji Ţeli prisustvovati javnom otvaranju ponuda, duţan je
priloţiti originalno ovlaštenje ponuĊaĉa za prisustvo otvaranju ponuda.
O rezultatima nadmetanja ponuĊaĉi će biti blagovremeno obaviješteni.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Regulatorna komisija ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa u postupku nadmetanja, te
zadrţava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimiĉno svaku ponudu u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
(6-61-14765-10)
61 - JANAB
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 04-49-2410/10
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Općina Centar Sarajevo
Kontakt osoba: Fahrudin Kurtović, Imra Mulahuseinović Ramljak
Adresa: Mis Irbina 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200650440009
Porezni broj: 200650440009
Telefon: 033/562-471, 061/202-528
Fax: 033/562-466
E-mail: agro@centar.ba
Internet adresa: www.centar.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1, Općinski protokol
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1, Općinski protokol
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Budţet Općine Centar za 2010. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka, transport i istovar stoĉne hrane za potrebe farmera sa podruĉja općine Centar
Sarajevo (mljeveni kukuruz-prekupa, mješavina Ţitarica)
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema programu utroška sredstava Budţeta Općine Centar Sarajevo cca 10.000,00 KM
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Poljoprivredna zadruga "Centar" p.o. Sarajevo, Nahorevo bb
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do 15 dana od dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Da bi uĉestvovali u proceduri javnih nabavki, dobavljaĉi moraju dostaviti:
a) izjava da ponuĊaĉ nema smetnji za uĉešće u konkurentskom zahtjevu za dostavu
ponuda za ispunjenje iz ĉlana 23. Zakona
b) pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti I/III da su registrirani u relevantnim
profesionalnim ili trgovaĉkim registrima što dokazuje ovjerenom fotokopijom rješenja o
registraciji
c) ekonomsko i finansijsko stanje treba garantirati ispravno izvršenje ugovora, što dokazuje
kopijom potvrde banke o solventnosti transakcijskog raĉuna
d) tehniĉka i profesionalna sposobnost treba garantirati ispravno izvršenje ugovora, što
dokazuje izjavom o tehniĉkoj i personalnoj osposobljenosti i opremljenosti za realizaciju
predmetne nabavke
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski postupak
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Moţe se podići od 11. 10. 2010. godine do 15. 10. 2010. godine do 16, 00 sati, Općina
Centar, na protokolu Općine Centar, kao pod I.1.
PonuĊaĉi mogu izvršiti uvid u tendersku dokumentaciju od 11. 10. 2010. godine do 15. 10.
2010. godine u 16,00 sati na protokolu Općine Centar, kao pod I.1.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jezici koji su sluţbeni u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Do 20. 10. 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 (trideset) dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
20. 10. 2010. godine u 14,00 sati u sobi 230 II sprat, Općina Centar Sarajevo
Otvaranje ponuda je javno i moţe prisustvovati po jedan ovlašteni predstavnik ponuĊaĉa, koji
svoje ovlaštenje dokazuje u pismenom obliku.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo poštom ili kurirom) biće vraćene
ponuĊaĉima neotvorene i neće se razmatrati.
Ponude se predaju putem pošte ili liĉno na protokol Općine Centar sa naznakom: "PONUDA
ZA KONKURENTSKI POSTUPAK", za nabavku, transport i istovar stoĉne hrane za potrebe
farmera sa podruĉja općine Centar Sarajevo.
"Komisija za javne nabavke Općine Centar, "NE OTVARAJ", na adresu Općina Centar, Mis
Irbina 1, Sarajevo.
(6-61-14766-10)
61 - JANAB
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj
Kontakt osoba: Jevtić Milena
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74 000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 400025960001
Telefon: 053/209-000 lok.233
Faks: 053/227-704
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o kupoprodaji materijala za sanaciju STK kabla i suhih elemenata.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kupoprodaja materijala za sanaciju STK kabla i suhih elemenata.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji iz tender dokumentacije.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Bawa Luka
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA
Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponuĊaĉa.
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 16. ZJN)
Izabrani najpovoqniji ponuĊaĉ je duţan, pri zakquĉewu ugovora, predati ugovornom organu
originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od
ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je isti iz Bosne i
Hercegovine), odnosno na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu
vrijednost (ukoliko je isti iz inostranstva).
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (ĉlan 19.
UPZ)
Sadrţani su u tender dokumentaciji.
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i jednu kopiju ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- uvjerewe (potvrdu), izdatu od strane nadleţnog sudskog ili upravnog organa, ne starije od
90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog, do datuma podnošewa ponude, kojim se
potvrĊuje da dobavqaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, ili da nije ušao u odreĊeni
aranţman s povjeriocima, ili da nije obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti, ili da nije u
analognoj situaciji koja proistiĉe iz sliĉnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i
propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemqi u kojoj je registrovan (original ili fotokopija
obavezno ovjerena od strane nadleţnog organa),
- uvjerewe, izdato od strane nadleţnog organa, o izmirenim obavezama za penziono invalidsko osigurawe, ne starije od 90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog do datuma
podnošewa ponude (original ili fotokopija obavezno ovjerena od strane nadleţnog organa),
Napomena: Uvjerewe, izdato poslije 10. u mjesecu, da bi bilo prihvatqivo za ugovorni
organ, treba sadrţavati podatak da su doprinosi plaćeni za prethodni mjesec, dok uvjerewe,
izdato do 10. u mjesecu, treba imati podatak o plaćawu mjeseca koji je prethodio prethodnom
mjesecu (npr. uvjerewe od 5. 4. treba sadrţavati da je plaćen doprinos za 2. mjesec)
- uvjerewe, izdato od strane nadleţnog organa, o izmirenim obavezama za zdravstveno
osigurawe, ne starije od 90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog do datuma
podnošewa ponude (original ili fotokopija obavezno ovjerena od strane nadleţnog organa)
Napomena: Uvjerewe, izdato poslije 10. u mjesecu, da bi bilo prihvatqivo za ugovorni
organ, treba sadrţavati podatak da su doprinosi plaćeni za prethodni mjesec, dok uvjerewe,
izdato do 10. u mjesecu, treba imati podatak o plaćawu mjeseca koji je prethodio prethodnom
mjesecu (npr. uvjerewe od 5. 4. treba sadrţavati da je plaćen doprinos za 2. mjesec)
- uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, izdano od strane nadleţne poreske uprave,
ne starije od 90 dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog do datuma podnošewa ponude
(original ili fotokopija obavezno ovjerena od strane nadleţnog organa)
- uvjerewe o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od Uprave za
indirektno oporezivawe ili nadleţnog organa za indirektno oporezivawe, ne starije od 90
dana, raĉunajući od datuma izdavawa istog do datuma podnošewa ponude, (Ovaj dokument
su obavezni da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost).
Svi gore navedeni dokumenti moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane
nadleţnog organa.
- izjavu o ispuwavawu uslova iz ĉlana 23. stav 1. taĉke b, c, d i g. Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", broj 49/04) - original.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i jednu kopiju ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- izvod iz sudskog registra, koje ne smije biti stariji od 3 mjeseca (raĉunajući od datuma
podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je
predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuĊaĉa,
- uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni
da dostave samo dobavqaĉi koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo
dobavqaĉi koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost).
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i jednu kopiju ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
stawa za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom i
- bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqaĉ registrovan
prije ovoga perioda
Ukoliko je dobavqaĉ registrovan u toku ovog perioda, duţan je dostaviti navedene bilanse
uspjeha za naredne cijele poslovne godine sa zakquĉno 2009. godinom.
Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadleţnog organa.
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Dobavqaĉi su obavezni da dostave original ponudu i jednu kopiju ponude.
Uz original ponudu, dobavqaĉi su obavezni dostaviti:
- opis tehniĉke opremqenosti i osposobqenosti dobavqaĉa, mjere za obezbjeĊewe kvaliteta i
dobavqaĉeva opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraţivawa (original).
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Dobavqaĉi iz Bosne i Hercegovine su duţni da na Ţiro-raĉun broj 5620050000303569 kod
Razvojne banke a.d. Doboj uplate iznos od 29,25 KM (25,00 KM + 17% PDV) prije
preuzimawa tender dokumentacije, a dobavqaĉi iz inostranstva su duţni da uplate 14,96
eura, na osnovu sqedećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
F 57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:
KLAGENFURT, AUSTRIA
/AT 25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANKA AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BiH
F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ
Moţe se obezbijediti do 22. 10. 2010. godine
Novĉana naknada za tendersku dokumentaciju: gore navedena.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 21. 1. 2011. godine
ili 3 mjeseca, a nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
22. 10. 2010. godine u 12,00 ĉasova
@eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
Sve ostalo je sadrţano u tender dokumentaciji.
Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Jevtić Milena
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 233
Faks: 053/227-704
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Kontakt osoba: Petrović @eqko
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
Telefon: 053/209-000, lok. 350
Faks: 053/227-704
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d.
Adresa: Svetog Save 71
Poštanski broj: 74000
Grad: Doboj
Identifikacioni broj: 4 000 2596 0001
(6-61-14777-10)
61 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
BIHAĆ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: MUP Bihać - Uprava policije
Kontakt osoba: Krţalić Asifa
Adresa: 502. viteške brigade 2
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263093360007
Telefon: 037/224-224 lok.198
Fax: 037/224-224 lok.198
E-mail: mupusk@mupusk.gov.ba
Internet adresa: www.mupusk.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba za 2011. godinu
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT4 Nabavka i isporuka hrane za policijske pse
LOT 5 Nabavka i isporuka baterija i fotofilmova
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Na osnovu iskazanih potreba u toku jedne godine
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
MUP Bihać, 502. viteške brigade 2
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Od 1. 1. 2011. godine do 31. 12. 2011. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kvalifikacioni dokumenti - ĉlan 23. ZJN ili potpisana i ovjerena izjava kojom ponuĊaĉ
dokazuje da ne pripada ni pod jednu kategoriju zbog koje bi bio iskljuĉen iz uĉešća na
tenderu na osnovu ĉlana 23. ZJN.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
a)
naziv i taĉna adresa kandidata
b)
ovjeren izvod iz sudskog registra
c) uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem i PDV brojem, kojim dokazuje
profesionalnu djelatnosti
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u ul. 502. viteške brigade 2, svakim radnim
danom od objave u "Sluţbenom glasniku BiH", u vremenskom periodu od 8,00 sati do 15,00
sati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Jedan od sluţbenih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
1. 11. 2010. godne do 9,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
30 dana nakon krajnjeg roka podnošenja ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
1. 11. 2010. godine u 502. viteške brigade 2 (sala za sastanke)
LOT 4 u 11,00 sati
LOT 5 u 11,30 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na pisarnicu MUP-a Bihać na adresu: 502. viteška
brigade 2, u zatvorenoj i zapeĉaćenoj koverti sa obaveznom naznakom: Ponuda ne otvaraj"
za LOT ____ n/r Alić Samir. Traţeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije izdati
od nadleţnih sudskih ili upravnih organa u BiH ne mogu biti stariji od tri mejseca. Ugovorni
organ će odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od traţenih dokumenata nedostaje
ili je priloţen dokument neistinitog ili nepotpunog sadrţaja.
(6-61-14790-10)
61 - JANAB
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHAĆ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Vlada Unsko-sanskog kantona
Kontakt osoba: Mufida Dizdarević
Adresa: Alije \erzeleza 6
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263249630000
Telefon: 037/227-785
Fax: 037/227-796
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Zakljuĉak Sekretara Vlade USK-a, broj: 03/2-49-6829-15/10 od 29. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Oglašavanje putem reklamnih panoa na podruĉju USK-a za potrebe Vlade Unsko-sanskog
kantona za 2010. godine
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Vlada Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, Bihać
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Do 31. 12. 2010. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Pravo uĉešća u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuĊaĉi u BiH, koji su registrirani za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuĊaĉa koji su iskljuĉeni iz prava
uĉešća u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ĉlanom 23. Zakona o
javnim nabavkama u BiH, što ponuĊaĉi dokazuju ovjerenom izjavom (u prilogu Aneks I)
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
- naziv ponuĊaĉa sa taĉnom adresom, brojem telefona i faksa, poreznim i identifikacionim
brojem ponuĊaĉa
- da je ponuĊaĉ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom
postupku što dokazuje rješenjem o upisu u sudski registar sa svim pojedinaĉno ovjerenim
prilozima (ne stariji od 3 mjeseca)
III.7. USLOVI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (ĉlan 25. ZJN)
Potvrda banke da transakcijski raĉun ponuditelja nije blokiran zadnjih 6 mjeseci
III.8. USLOVI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlan 26. ZJN)
Referens lista izvršenih usluga u posljednje dvije godine
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najniţa cijena tehniĉki zadovoljavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se preuzima u prostorijama Sluţbe za struĉne i zajedniĉke poslove
Vlade Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, Bihać od 8,00 do 15,00 sati.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlan 8. ZJN)
Ponude se podnose na jednom od zvaniĉnih jezika BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
19. oktobar 2010. godine u 12,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se obaviti 19. oktobra 2010. godine u 12,00 sati u prostorijama
Sluţbe za zajedniĉke poslove Vlade USK-a u 9,00 sati.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda treba da sadrţi dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje
ne budu sadrţavale sve traţene elemente iz tenderske dokumentacije neće se razmatrati.
Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa, u
zatvorenoj i zapeĉaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za vršenje usluga za ______NE
OTVARAJ".
(6-61-14798-10)
61 - JANAB
LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA
OBAVJEŠTEWE
O NABAVCI BROJ 06-054
ROBE
Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Lutrija Republike Srpske a.d. Bawa Luka
Kontakt osoba: Branislav Vojnović
Adresa: Cara Lazara 29
Poštanski broj: 78000
Grad: Bawa Luka
Identifikacioni broj: 4401560970004
Telefon: 051/432-700 i 051/430-500
Faks: 051/430-500
E-mail: branislav@lutrijars.com
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Konkurentski zahtjev br. 06-054
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka kioska, na lokaciji u Bawa Luci, u skladu sa projektnom dokumentacijom.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod I.1. (prema tenderskoj dokumentaciji)
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
PonuĊaĉ će biti odbijen ukoliko ne predoĉi sve dokaze u smislu ĉlana 23. ZJN i to:
- potvrda/uvjerewe nadleţnog suda da ponuĊaĉ nije pod steĉajem ili pred likvidacijom i
drugo navedeno u stavu 1. taĉka a, ĉlan 23. ZJN
-
uvjerewe o izmirenim obavezama prema fondu za penzijsko i invalidsko osigurawe
-
uvjerewe o izmirenim obavezama prema fondu zdravstvenog osigurawa
-
uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama
Priloţeni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdati od nadleţnih organa BiH
ili zemqe u kojoj je ponuĊaĉ registrovan u originalu ili ovjerena fotokopija.
Svi priloţeni dokumenti moraju biti na jednom od sluţbenih jezika BiH, a ako su izdati od
organa van Bosne i Hercegovine moraju biti prevedeni na jedan od sluţbenih jezika BiH.
III.6. USLOVI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlan 24. ZJN)
-
naziv i taĉna adresa, porezni identifikacioni broj firme
- ovjerena fotokopija rješewa iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; ovim rješewem
mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa
Dio IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Najnţa cijena tehniĉki zadovoqavajuće ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
Dokaz: Izjava o prozvodu domaćeg porijekla.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlan 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se moţe preuzeti u Pravnoj sluţbi Lutrije RS a.d. Bawa Luka,
odmah nakon objavqivawa u "Sluţbenom glasniku BiH", svakim radnim danom od 9,00 do
14,00 ĉasova uz podnošewe potvrde o uplati troškova tendera u iznosu od 30,00 KM po lotu.
Plaćawe se vrši preko transakcijskog raĉuna broj:
- 551 001 00012 819 81 kod UniCredit Bank a.d.
- 562 099 00000 296 91 kod Razvojne banke Jugoistoĉne Evrope
- 565 501 4200000 629 kod Bobar banke a.d. Bijeqina
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem ponuda je 15 dana od dana objavqvawa obavještewa o javnoj nabavci u
"Sluţbenom glasniku BiH", tj. do 26. 10. 2010. godine (ukquĉujući i taj dan) do 10,00 ĉasova.
Na koverti naznaĉiti: "Ponuda za konkurentski zahtjev br. 06-054, sa napomenom: "Ne
otvarati".
Adresa prijema ponuda LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE a.d. BAWA LUKA, Cara Lazara 29,
78000 Bawa Luka ili neposredno u prijemnoj kancelariji.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Do 60 dana ili dva (2) mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Javno otvarawe ponuda će se izvršiti isti dan kad istiĉe rok za prijem ponuda tj. 26. 10. 2010.
godine u 10,30 ĉasova u prostorijama Lutrija RS, Cara Lazara 29, Bawa Luka.
Dio V: DODATNE INFORMACIJE
LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE ne snosi nikakve troškove ponuĊaĉa koji mogu imati u
otvorenom postupku.
(6-61-114808-10)
61 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA USK-a
BIHAĆ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
O JAVNOJ NABAVCI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Ministarstvo unutrašnjih poslova USK-a
Kontakt osoba: Hamlat Alibegović ili Jasminka Dţanić
Adresa: 502. Viteške brigade 2
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Telefon: 227-765, 223-060
E-mail: administracija@mupusk.gov.ba
Internet adresa: www.mupusk.gov.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
501. Slavne bb (zgrada OsloboĊenja, I kat, Odsjek za komercijalne poslove ili 2. sprat zgrada
OsloboĊenja)
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
501. Slavne bb (zgrada OsloboĊenja, I kat, Odsjek za komercijalne poslove)
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (ĉlan 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
LOT 1
Nabavka napitaka za kafe kuhinju
LOT 2
Nabavka higijenskog i potrošnog materijala
LOT 3 Nabavka materijala za tekuće odrţavanje-sitni
graĊevinski radovi (kreĉenje, farbanje, opravka
vodovodne, elektriĉne instalacije i dr.)
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA
Odluka o nabavci broj: 05-2/02-14-1065 od 1079/10 od 6. 9. 2010. godine
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka roba za 2011. godinu
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Kao u pozivu za uĉešće
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
MUP USK-a, 502. viteške brigade 2
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlan 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Zapoĉinje od 1. 1. 2011. godine i traje do 31. 12. 2011. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.5. USLOVI ZA UĈEŠĆE - LIĈNA SITUACIJA (ĉlan 23. ZJN)
Kao u pozivu za uĉešće
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) Samo najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlan 20. UPZ)
Da
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Rok za prijem zahtjeva za uĉešće: do 21. 10. 2010. godine
Rok za prijem ponuda 25. 10. 2010. godine do 14,00 sati
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\AĈ DU@AN
OBEZBIJEDITI
Tri mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (ĉlan 33. ZJN, ĉlan 13. UPZ)
Ponude će se otvarati dana 25. 10. 2010. godine:
LOT 1 od 14,30 sati
LOT 2 od 15,00 sati
LOT 3 -od 15,30 sati
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za uĉešće u konkurentskom postupku dostaviti na broj faksa 037/227-765 ili 037/223060.
Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na Pisarnicu MUP-a USK, 502. Viteške brigade 2,
najkasnije do 25. 10. 2010. godine do 14,00 sati uz naznaku: "Ponuda za nabavku roba- ne
otvaraj".
(6-61-14826-10)
61 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar)
Kontakt osoba: Nikola Paţin
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 063/395-218
Fax: 036/395-292
E-mail: nikola.pazin@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. (ured Protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava IAD opreme, temeljem odluke ODNM-IS-4-12-13/10 od 27. rujna 2010. godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je nabava 300 kom. IAD ureĊaja (ADSL2+ annex A).
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
ADSL2+ annex A - IAD - 300 kom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
DDP Široki Brijeg, Centralno skladište JP HT d.d. Mostar na adresi Trn bb
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Ponuditelj je duţan dostaviti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u
konkurentskom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ĉlanka 23. ZJN.
III.6. UVJETI ZA UĈEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (ĉlanak 24. ZJN)
Mogu sudjelovati ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja.
III.7. UVJETI ZA UĈEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (ĉlanak 25. ZJN)
Da ponuditelj nije poslovao s gubitkom u posljednje dvije godine što dokazuje bilancom
stanja i bilancom uspjeha za 2008. i 2009. godinu.
III.8. UVJETI ZA UĈEŠĆE - TEHNIĈKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ĉlanak 26. ZJN)
Ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće:
-
autorizacija za zastupanje od strane proizvoĊaĉa ponuĊene opreme
- ovjerenu i potpisanu izjavu proizvoĊaĉa ponuĊene robe da je sva oprema nova i
nerabljena
- ovjerenu i potpisanu izjavu da će pruţati podršku za konfiguraciju i prilagodbu ponuĊene
opreme u jamstvenom roku.
Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti i po jedan primjerak ponuĊene opreme u svrhe testiranja
(povratno).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (ĉlan 34. ZJN)
a) najniţa cijena
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (ĉlanak 20. UPZ)
Da, ukoliko je primjenljivo
IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (ĉlanak 18. ZJN)
Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja dokumentacija potrebna za sudjelovanje na
natjeĉaju će se poslati poštom i faxom na adresu ponuditelja.
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (ĉlanak 8. ZJN)
Sluţbeni jezici u BiH
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UĈEŠĆE
Najkasnije do 29. 10. 2010. godine, 12,00 sari
IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE
PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI
90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
(6-61-14852-10)
61 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI
ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA
Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.o.o. Mostar)
Kontakt osoba: Nikola Paţin
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 063/395-218
Fax: 036/395-292
E-mail: nikola.pazin@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UĈEŠĆE
Kao pod I.1. (Ured: Protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (ĉlanak 3. ZJN)
I.5.a javno poduzeće
I.5.b na entitetskoj razini
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUĈITI OKVIRNI SPORAZUM? (ĉlanak 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG TIJELA
Nabava terminalne opreme, temeljem Odluke ODNM-IS-4-12-8/10 od 27. rujna 2010.
godine.
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Predmet ugovora je nabava VolP pristupni h A/D konvertora (16 portova), 1 x RJ-21X TELCO
25 pairs konektora i 2w/4w SHDSL CPE ureĊaja.
II.5. UKUPNA KOLIĈINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA
-
VolP pristupni A/D konvertor-16 analog. porta: 15 kom.
- 1 x RJ-21X TELCO 25 pairs connector, analog phone/fax (FXS) interface.(kabel za VolP
pritupni A/D kovertor): 4 kom.
-
SHDSL CPE - 2w: 100 kom.
-
SHDSL CPE - 4w: 15 kom.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
DDP Široki Brijeg, Centralno skladište JP HT d.d. Mostar na adresi Trn bb.
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (ĉlanak 17. ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (ĉlanak 16. ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (ĉl. 16.-17. UPZ)
Ne
III.5. UVJETI ZA UĈEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (ĉlanak 23. ZJN)
Ponuditelj je duţan dost