„D U O C H E M“
PLAN MONITORINGA
Oktobar, 2010.
INTERNO UPTSTVO 3.
PLAN MONITORINGA
Sadržaj
1. Uvod ................................................................................................. 3
2. Konfiguracija sistema za monitoring ............................................ 3
3. Praćenje stanja životne sredine – monitoring ............................. 3
4. Monitoring emisije polutanata u vazduh ....................................... 5
5. Monitoring emisije štetnih i opasnih materija u vode .................. 7
6. Monitoring zaštite zemljišta i podzemnih voda ........................... 8
7. Monitoring industrijskog i komunalnog otpada .......................... 9
8. Monitoring nivoa buke i vibracija ..................................................10
9. Prevencija udesa ............................................................................10
10. Izveštavanje .....................................................................................10
2
1. Uvod
„DUOCHEM“ d.o.o. podnosi zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad novog
postrojenja , prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagaĎivanja životne
sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04) i Uredbe o vrsti aktivnosti i postrojenja za
koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik RS“, br. 84/05) za hemijska
postrojenja za proizvodnju osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida.
U skladu sa zakonom za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola priprema
se Plan vršenja monitoringa kao obavezan deo dokumentacije koja se podnosi uz
Zahtev.
2. Konfiguracija sistema za monitoring
Pouzdan sistem monitoringa životne sredine fabrike „DUOCHEM“ Nova Pazova, kao
i u njenom okruženju, sastoji se u sledećem:
 izbor parametara životne sredine za koje se vrše merenja (u prostoru i
vremenu),
 identifikacija izvora i parametara zagaĎenja (tip i dimenzije),
 odreĎivanje kritičnih oblasti,
 prikupljanje podataka, analiza i procena.
Predloženim monitoring sistemom biće praćena emisija zagaĎujućih materija na
prostoru „DUOCHEM“ Nova Pazova, uz pokrivanje sledećih entiteta životne sredine:
-
kvalitet vazduha / emisija u vazduh,
kvalitet voda / otpadne vode,
kvalitet zemljišta,
nivoi buke,
komunalni i industrijski otpad.
Na lokaciji ne postoje izvori jonizujućeg zračenja. Analizom položaja izvora
nejonizujućeg zračenja , konstatuje se da nije potrebno odreĎivati parametre za
praćenje stanja životne sredine, jer se nivo nejonizujućeg zračenja nalazi u
dozvoljenim granicama.
3. Praćenje stanja životne sredine – monitoring
Monitoring stanja životne sredine uspostavljen je i definisan sledećim propisima:
 Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. br. 72/09),
3
 Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09),
 Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagaĎivanja životne sredine
("Službeni glasnik RS" br. 135/04)
 Uredba o kriterijumima za odreĎivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu
standarda kvaliteta, kao i za odreĎivanje graničnih vrednosti emisije u
integrisanoj dozvoli ("Službeni glasnik RS" br. 84/05)
 Zakon o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09),
 Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i
evidentiranja podataka ("Službeni glasnik RS", br. 30/97 i 35/97),
 Zakon o zaštiti od buke u životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 36/09),
 Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS",
br. 54/92),
 Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10),
 Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS", br. 05/68 )
 Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj:
31/82 )
 Pravilnik o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda
("Službeni glasnik RS", br. 47/83),
 Odluka o prečišćavanju i odvoĎenju otpadnih i atmosferskih voda (Skupština
opštine Stara Pazova, 08.03.2002. godine),
 Zakon o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS", br. 36/09),
 Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS" br. 36/09),
 Uredba o upravljanju otpadnim uljima ("Službeni glasnik RS" br. --/08)
 Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija
("Službeni glasnik RS", br. 12/95)
 Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS" br. 36/09),
 Pravilnik o obrascu izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
("Službeni glasnik RS" br. 36/09)
 Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti ("Službeni
glasnik RS" br. 36/09),
 Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja ("Službeni glasnik RS" br. 36/09).
4. Monitoring emisije polutanata u vazduh
4
U Zahtevu za izdavanje integrisane dozvole detaljno je opisan projektovani i izvedeni
sistem ventilacije proizvodnog, laboratorijakog i skladišnog prostora, kao i sistem
tretmana/filtracije vazduha na odsisnim ventilacionim kanalima.
Pošto su svi radni postupci/procesi u objektu pokriveni odgovarajućom opštom i
radnom odsisnom ventilacijom, proizilazi da iz objekta postoje samo tačkasti izvori
emisija zagaĎujućih materija, dok difuznih izvora emisije zagaĎujućih materija nema.
Proizvodni procesi koji se obavljaju u Duochemovom objektu u Novoj Pazovi jasno
odreĎuju koje zagaĎujuće materije treba pratiti prilikom emisionih merenja.
Plan merenja emisije
Merenje emisije polutanata u vazduh obavljeće se u obimu i učestalosti u skladu sa
zakonom, a isto je prikazno u Tabeli 1.
Planirana merenja emisije vršiće ovlašćena i akreditovana institucija.
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PROCES
Tačkasti
izvor emisije
VO-3
Laboratorijska
Odsisna ventilacija iz
proizvodnja AM
digestora
VO-4
Odsisna ventilacija iz
„23“
VO-5
Proizvodnja
Odsisna ventilacija iz
insekticida -TiBi
„26“
Proizvodnja
VO-10
rodenticida
Odsisna ventilacija iz
-Bromachem
„35“
Proizvodnja
VO-11
insekticida
Odsisna ventilacija iz
-Komtoks
„27“
Proizvodnja
mamaca
Kotlarnica (gas)
Dimnjak
Parametri
za praćenje
- Toluen
- Etanol
- Aceton
- HCl
Učestalost
merenja
1 x godišnje*
- Prašina
1 x godišnje*
-Parafinski
ugljovodonici
1 x godišnje*
- Glikol
1 x godišnje*
-Parafinski
ugljovodonici
1 x godišnje*
- NO2
- CO
1 x 2 godine*
TABELA 1. – Plan monitoringa emisije polutanata u vazduh
* Merenja emisije će vršiti ovlašćena i akreditovana institucija
Rezultati garancijskih merenja
5
Za vreme probnog rada vršena su merenja emisije polutanata u vazduh, a u skladu
za Planom monitoringa iz Tabele 1.
Garancijska merenja su raĎena, za pojedinačne tehnologije i tehnološke postupke,
kad su se isti obavljali u punom projektovanom kapacitetu i kada je bila prisutna
najveća koncentracija predmetnog polutanta u odsisnom vazduhu.
U Tabeli 2. dat je uporedni pregled graničnih vrednosti emisije (GVE), propisane
važećom regulativom za predmetne polutante, kao i izmerene vrednosti za vreme
garancijskih merenja.
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PROCES
Laboratorijska
proizvodnja AM
Proizvodnja
mamaca
Proizvodnja
insekticida -TiBi
Proizvodnja
rodenticida
-Bromachem
Proizvodnja
insekticida
-Komtoks
Kotlarnica (gas)
Tačkasti
izvor
emisije
Parametri
za praćenje
GVE
(mg/m3)
VO-3
- Toluen
- Etanol
- Aceton
- HCl
100 za 2kg/h
150 za 3kg/h
150 za 3kg/h
30 za 0,3kg/h
Izmerena
vrednost**
(mg/m3)
11,27
<0,01
<0,01
<0,1
VO-4
- Prašina
150 za 0,5kg/h
0,28
VO-5
-Parafinski
ugljovodonici
150 za 3kg/h
<0,1
VO-10
- Glikol
150 za 3kg/h
<2µg/m3
VO-11
-Parafinski
ugljovodonici
150 za 3kg/h
78,6
Dimnjak
- NO2
- CO
350
100
140
27
TABELA 2. – GVE i rezultati izvršenih garancijskih merenja
** - Izmerene vrednosti su dobijene za vrema garancijskog merenja i pod
punim kapacitetom proizvodnje (u toku PROBNOG RADA fabrike)
- Garancijska merenja je radila ovlašćena i akreditovana institucija
Analizom/poreĎenjem stvarnih emisija i dozvoljenih graničnih vrednosti, iz Tabele 2.,
može se zaključiti da je stvarni nivo emisije polutanata u vazduh iz Duohemovog
proizvodnog objekta značajno ispod dozvoljenih vrednosti, a uglavnom se kreću na
nivou „tragova“, odnosno ispod donje granice koje mogu detektovati merni
instrumenti.
6
Ovi rezultati su u potpunosti potvrdili očekivani/proračunat nivo emisije iz Tabele 11.
i 11.-1 iz priloga uz Zahtev za izdavanje integrisane dozvole.
5. Monitoring emisije štetnih i opasnih materija u vode
Podaci o sopstvenom postrojenju za tretman otpadnih voda koje nastaju u
procesu obavljanja aktivnosti.
Izgradnja predmetnog objekta je izvedena u skladu sa projektom, a kojim je (u
skladu sa Uslovima) projektovano da se ukupno postupanje sa vodama sprovodi po
separatnom sistemu, i to:
1. NezagaĎene atmosferske vode sa krova objekta i drugih nezagaĎenih površina
(14,60 l/s) se preko čeličnih cevi direktno upuštati u putni kanal;
2. Uslovno zagaĎene vode sa parkinga i saobraćajnica (39l/s) se prikupljaju
površinskim betonskim kanalima, delimično pokrivenim liveno-gvozdenim
rešetkama, i usmeravaju na tretman ka taložnom šahtu sa rešetkom i
koalascentnom separatoru. Posle prešišćavanja se ova voda prepumpava iz
prepumpne stanice kišnih voda (zapremine 5 m3) u putni kanal;
3. Sanitarno-fekalne otpadne vode se ispuštati direktno u fekalnu kanalizacionu
mrežu naselja;
4. U tehnološkom procesu laboratorijske proizvodnje osnovnih proizvoda biocida
dolazi do stvaranja manje količine (cca 4 do 5 m3 na godišnjem nivou)
tehnoloških otpadnih voda. Ova vrsta otpadnih voda nastaje pri „sekundarnom
ispiranju“ posuda i ureĎaja u laboratoriji, gde se vrši i proizvodnja aktivnih
materija za biocide. Ove vode su, osim sadržaja organske materije, detergenata,
opterećene i tragovima aktivne materije i kao takve se upuštati u dvokomornu
vodonepropusnu „jamu za neutralizaciju/separaciju“, zapremine 2,0m3. Ova jama
nije povezana fizički sa bilo kojim kanalizacionim sistemom. PredviĎeno je da se
sakupljena otpadna voda u jami, po završenoj separaciji/sedimentaciji, prvo
laboratorijski ispita, i na osnovu rezultata ispitivanja odlučuje se o daljem
postupku.
Ispitivanje se vrši po paramterima navedenih u Članu 23, Odluke o prečišćavanju
i odvoĎenju otpadnih i atmosferskih voda Opštine Stara Pazova od 14.03.2002.
godine i po paramterima iz Poglavlja 16 Uredbe o graničnim vrednostima emisije
zagaĎujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, Sl. glasnik RS br.
67/2011.
U slučaju da su rezultati ispitivanja po gore navedenim parametrima ispod
graničnih vrednosti voda iz „jame za neutralizaciju/separaciju“ se ispušta u
fekalnu kanalizaciomu mrežu.
7
U slučaju da su rezultati ispitivanja po gore navedenim parametrima iznad
graničnih vrednosti, voda u „jami za neutralizaciju/separaciju“ je zagaĎena,
pretače se u odgovarajuću posudu (džambo kanister), a zatim se dalje postupa
kao sa opasnim otpadom.
5. U slučaju akcidentnih situacija, u laboratoriji (kako u digestoru, tako i u ostalom
laboratorijskom prostoru) ne može doći do zagaĎenja voda i tla jer ne postoji
mogućnost da prosute sirovine ili proizvodi nekontrolisano izaĎu iz
laboratorijskog prostora i dospiju u kanalizacioni sistem.
Plan monitoringa kvaliteta voda
Red.
br.
1.
PROCES
Mesto merenja
Izlaz iz
Kišnica sa internih koalacsentnog
saobraćajnica
separatora
voda/ulje
2.
Sanitarno-fekalne
otpadne vode
Upust u mesnu
kanalizacionu
mrežu
3.
Tehnološka
otpadna voda iz
laboratorije
U Jami za
separaciju
Parametri
za praćenje
U skladu sa
Pravilnikom o
opasnim mat.u
vodama ("S.g. SRS",
br. 31/82 )
U skladu sa Odlukom
o prečišćavanju
otpadnih voda**
U skladu sa Odlukom
o prečišćavanju
otpadnih voda**
Učestalost
merenja
3 x godišnje*
2 x godišnje**
Periodično
Kod svakog
pražnjenja jame
TABELA 3. – Plan monitoringa opasnim materijama u vodama
* - Pravilnik o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda
("Službeni glasnik RS", br. 47/83),
** - Odluka o prečišćavanju i odvoĎenju otpadnih i atmosferskih voda, S.O.
Stara Pazova, od 08.03.2002.god.
Rezultati garancijskih merenja za kvalitet voda
U toku probnog rada izvršena su ispitivanja kišnice sa internih saobraćajnica, a posle
koalascentnog separatora, a pre ispuštanja u putni kanal.
Rezultati garancijskih merenja su pokazali da je sadržaj opasnih materija u vodi u
dozvoljenim granicama za vode II klase.
Garancijska merenja je radila ovlašćena i akreditovana institucija.
8
6. Monitoring zaštite zemljišta i podzemnih voda
U Zahtevu za izdavanje integrisane dozvole (Tačke III. 3.1. i 3.2.) detaljno su opisani
tehnološki procesi i primena najboljih dostupnih tehnika i to, kako u tehnološkim
postupcima, tako i u projektnim rešenjima za izgradnju objekta.
Proizvodne linije predstavljaju „zatvorene procese“, a otpad koji se javlja kao opasan
otpad je pod potpunom kontrolom i sa njim se postupa u skladu sa zakonom,
odnosno u skladu sa Planom upravljanja otpadom.
U normalnim radnim uslovima ne može doći ni do kakvog ispuštanja zagaĎujućih
materija u zemljište i podzemne vode.
Zemljište i podzemne vode su u potpunosti zaštićeni od mogućih zagaĎenja, čak i u
slučaju raznih vrsta udesa. Ovo je obezbeĎeno preko načina izrade i obrade podova,
slivnih jama, tankvana i slivnih kanala u proizvodnim, skladišnim i laboratorijskim
prostorijama.
Monitoring zaštite zemljišta i podvodnih voda sprovodi se praktično kroz redovnu
kontrolu i održavanje u ispravnom stanju sistema koji onemogućava izlazak
zagaĎujućih materija iz objekta (podovi, slivne jame, tankvane i kanali). Način
kontrole, održavanja i evidentiranja nedostataka i intervencija regulisani su
odgovarajućim internim uputstvima.
7. Monitoring industrijskog i komunalnog otpada
Monitoring industrijskog i komunalnog otpada ostvaruje se sistematskim praćenjem
njegovih tokova:







UtvrĎivanjem mesta njegovog nastanka;
VoĎenjem evidencije o nastalim vrstama i količinama ovih materija;
Ispitivanjima, karakterizaciji od strane akreditovane laboratorije;
Obeležavanje i pakovanje u skladu sa propisima;
Privremenim odlaganjem na propisno ureĎenom prostoru;
Izveštavanjem nadležnih institucija o vrstama i količinama otpada;
Predajom otpada na dalju upotrebu i/ili reciklažu, odnosno upravljanje
ovlašćenim organizacijama, čuvanjem propisane dokumentacije o vrstama i
količinama predmetnog otpada;
 Izvozom opasnog otpada od strane ovlašćene organizacije na konačni tretman
na neko od postrojenja u zemljama EU, koje ima odgovarajuće ovlašćenje za
obavljanje ovih poslova i
 Čuvanjem kompletne dokumentacije o opasnom otpadu koji je izvezen i na
propisan naćin uništen.
9
U skladu sa navedenim osnovnim načelima monitoringa industrijskog i komunalnog
otpada, a sa posebnim akcentom na postupanje sa opasnim otpadom, DUOCHEM je
izradio Plan upravljanja otpadom, kao interni akt propisan u skladu sa zakonom.
Planom upravljanja otpadom se precizno i jednoznačno definišu odgovornosti, način i
uslovi postupanja sa otpadom (sakupljanje, karakterizacija, klasifikacija, privremeno
skladištenje, predaja operateru za upravljanje otpadom, evidentiranje dinamike
sakupljanja i otpreme, sistem izveštavanja o kretanju otpada, ...)
Plan upravljanja otpadom je dat u prilogu uz Zahtev za izdavanje integrisane
dozvole.
8. Monitoring nivoa buke i vibracija
Na lokaciji objekta se javlja buka koju isključivo prave motorna vozila čiji maksimalni
intenzitet ne zahteva primenu posebnih mera zaštite na radu.
Proizvodne (pilot postrojenja), laboratorijske i skladišne aktivnosti, praktično ne
izazivaju nikakvu posebnu buku i vibracije koje bi remetile nornalne radne uslove u
proizvodnim, laboratorijskim i skladišnim prostorima, a samim tim nemaju nikakav
negativan uticaj na životnu sredinu.
U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05) i
Pravilnikom o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne
okoline („Službeni glasnik R.S.“, br. 94/06 i 108/06- ispravka), pored ostalih merenja
vezanih za ispitivanje uslova radne sredine, vrše se i merenja nivoa buke i
vibracija perodično na svake tri godine.
Preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline vrši ovlašćena i
akreditovana institucija.
Izveštaje o izvršenim ispitivanjima čuva poslodavac/operator, u skladu sa zakonom.
9. Prevencija udesa
U skladu sa zakonom za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola, u Zahtevu
za izdavanje integrisane dozvole ili u separatnom materijalu, koji se prilaže uz
Zahtev, posebna pažnja se posvećuje merama i postupcima za prevenciju udesa.
Prevencija udesa je skup mera i postupaka na nivou postrojenja, kompleksa i šire
zajednice, koji imaju za cilj sprečavanje nastanka udesa, smanjivanje verovatnoće
nastanka udesa i minimiziranje posledica.
Iako „Duochem“, po važećem Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama
i kriterijumima za odreĎivanje vrste dokumenata koje izraĎuje operater seveso
postrojenja, odnosno kompleksa ("Službeni glasnik RS", br. 42/2010), nije operator
seveso postrojenja, predmetnoj problematici je posvećena posebna pažnja. Ovo se
prezentuje, kako obimom opisa u samom Zahtevu za izdavanje integrisane dozvole,
tako i u posebno uraĎenom aktu koji se prilaže uz Zahtev.
10
10. Izveštavanje
Izveštavanja nadležnih institucija u vezi garancijskih, preventivnih, redovnih /
periodičnih i vanrednih / inspekcijskih merenja, kretanja opasnog otpada, ekscesnih
situacija i drugih bitnih pojava vršiće se u skladu sa:
- zakonskom regulativom,
- standardom SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 14001:2005
- nalogom nadležnog inspektora
11
Download

Prilog.1.1.3. Plan monitoringa.pdf