Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo stambene politike
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Housing Politics
PROGRAM RADA MINISTARSTVA STAMBENE POLITIKE
ZA 2012.GODINU
Sarajevo, Novembar 2011.godine
1
Na osnovu tačke X Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu
Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija (“Sluţbene novine Kantona Sarajevo”,
broj: 30/08), Ministar stambene politike Kantona Sarajevo, d o n o s i
PROGRAM RADA ZA 2012.GODINU
I – UVODNI DIO
Program rada Ministarstva stambene politike za 2012.godinu proizilazi iz Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine i federalnih zakona, Ustava Kantona Sarajevo, Zakona o organizaciji i
djelokrugu organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o organizaciji i djelokrugu
organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo i drugih kantonalnih zakona i propisa
Kantona Sarajevo i odredaba iz oblasti za koje je Ministarstvo obrazovano, te posebnih zaključaka
Skupštine Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo, kojim su utvrĎeni zadaci Ministarstva.
Strateško opredjeljenje Ministarstva stambene politike pored redovnih aktivnosti u
stambenoj oblasti u narednom periodu zasniva se na planskom i sistemskom stvaranju novog
stambenog fonda uz rješavanje stambenog zbrinjavanja prioritetnih kategorija pod povoljnijim
uslovima u odnosu na trenutno stanje na trţištu. Kao slijedeća značajna aktivnost je kontinuirani rad
na obnovi i sanaciji kolektivnog i individulanog stambenog fonda, te definisanje i voĎenje stambene
politike u Kantonu Sarajevo.
Program obuhvata period od 01.01. do 31.12.2012.godine, a programski poslovi i zadaci
sistematizovani su prema vrstama, rokovima izrade i nosiocima izvršenja.
II – NORMATIVNI DIO
A - IZ NADLEŢENOSTI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
1. Naziv propisa:
Prijedlog Zakona o odrţavanju zajedničkih dijelova zgrade i
upravljanju zgradom
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike
Rok za izradu:
Januar 2012.godine - prijedlog Vlada Kantona Sarajevo
Januar 2012. godine - Skupština Kantona Sarajevo
Organ koji razmatra/donosi
propis:
2
Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo
Kratak sadrţaj:
Skupština Kantona Sarajevo je donijela Zaključak broj: 01-02-25195/11
od 14.09.2011.godine kojim je utvrĎen Nacrt zakona o odrţavanju
zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom i utvrdila javnu
raspravu u trajanju od 60 dana.
2. Naziv propisa:
Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje
stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike
Rok za izradu:
April 2012.godine - prijedlog Vlada Kantona Sarajevo
Maj 2012. godine - Skupština Kantona Sarajevo
Organ koji razmatra/donosi
propis:
Kratak sadrţaj:
Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo
Odlukom o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje
stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijm uslovima
propisuje se kategorija lica, uslovi, kriteriji za utvrĎivanje rang liste,
postupak podnošenja zahtjeva i utvrĎivanja rang liste i način
finansiranja za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod
povoljnijim uslovima.
III – TEMATSKI DIO
1. Naziv materijala:
Izvještaj o radu Ministarstva stambene politike za 2011.godinu.
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike
Rok za izradu:
Januar 2012.godine
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo
Kratak sadrţaj materijala:
3
Izvještaj o radu sadrţi:
Uvodni dio sa izvještajem o izvršenju ciljeva i zadataka Ministarstva
stambene politike, normativni dio sa programiranim i
neprogramiranim propisima koje je donijela Skupština i Vlada
Kantona, tematski dio, kapitalne projekte, ocjenu stanja i postignute
rezultate te programsku orijentaciju za naredni period i dugoročnu
projekciju razvoja Ministarstva stambene politike.
2. Naziv materijala:
Program rada Ministarstva stambene politike za 2012.godinu
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike
Rok za izradu:
10 dana od dana donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo
Kratak sadrţaj:
Program rada se sastoji od:
I – Uvodnog dijela koji sadrţi opredjeljenja i zadatke koji proizilaze iz
nadleţnosti Ministarstva utvrĎene Ustavom, zakonom i drugim
propisima i aktima;
II – Normativnog dijela koji sadrţi nacrte i prijedloge zakona i drugih
propisa koje donosi Skupština Kantona, Vlada i Ministar;
III – Tematskog dijela koji sadrţi poslove i zadatke na provoĎenju
zakona i utvrĎene politike, sistematizovane po oblastima, a koje se
izraĎuju u obliku izvještaja, programa analiza, informacija i drugo;
IV – dijela koji se odnosi na kontinuirane poslove u 2012.godini.
3. Naziv materijala:
Izvještaj o rješavanju predmeta u upravnom postupku Ministarstva
stambene politike
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike
Rok za izradu:
Januar 2012.godine
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Vlada Kantona Sarajevo
Kratak sadrţaj:
Sadrţaj izvještaja utvrĎen je tačkom 8. Uputstva o sadrţaju obrasca
izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku
Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo (“Sluţbene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 13/98)
4. Naziv materijala:
Izvještaj o radu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za
2011.godinu
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike – Kantonalni stambeni fond Sarajevo
Rok za izradu:
Mart 2012.godine
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
4
Mart 2012.godine - Vlada Kantona Sarajevo
April 2012.godine - Skupština Kantona Sarajevo
Kratak sadrţaj:
Izvještaj se odnosi na poslove i zadatke Kantonalnog stambenog
fonda Sarajevo na području Kantona Sarajevo koji su realizovani kroz
"segmente" dokumentacija i evidencija stambenog fonda. Sanacija
oštećenih stambenih zgrada i stanova nastalih uslijed ratnih dejstava,
izgradnja stambeno poslovnih objekata za trţište, te izdavanje
poslovnih prostora, stanova i garaţa u zakup, a koji su u vlasništvu
Kantona Sarajevo uz nadoknadu i drugo.
5. Naziv materijala:
Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za
članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide,
demobilizirane borce i prognane osobe za 2011.godinu
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike - Fond Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, za ratne vojne
invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
Rok za izradu:
Mart 2012.godine
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Kratak sadrţaj:
-
-
Mart 2012.godine - Vlada Kantona Sarajevo
April 2012.godine - Skupština Kantona Sarajevo
Izvještaj o radu Fonda odnosi se na slijedeće poslove i zadatke:
Ugovori sa domaćim pravnim ili fizičkim licima za izgradnju i
kupovinu stanova i druge poslove,
Prikupljanje sredstava ostvarenih prodajom stanova u skladu sa
Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
(“Sluţbene novine F BiH”, br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01,
61/01 i 15/02),
Praćenje i nadzor nad sprovoĎenjem utvrĎene obaveze iz člana 38.
Zakona, nad subjektima koji ostvaruju sredstva od prodaje stanova u
skladu sa članom 35., 36. i 37. Zakona,
Praćenje priliva i realizacije sredstava koja se slijevaju u Fond na
osnovu zaključenih predugovora, odnosno ugovora sa krajnjim
investitorima gradnje, odnosno kupcima,
Vršenje i drugih poslova i zadatka u skladu sa članom 3.Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo
za izgradnju stanova. ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", br.
10/05).
6. Naziv materijala:
Izvještaj o ostvarenim rezultatima rješavanja stambenih pitanja
putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima za 2012.godinu
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike – Sektor za upravljanje, realizaciju
projekata i nadzor u stambenoj oblasti
5
Rok za izradu:
Juli 2012.godine i decembar 2012.godine
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Juli 2012.godine i decembar 2012.godine- Vlada Kantona Sarajevo
Kratak sadrţaj:
Izvještaj o ostvarenim rezultatima utvrĎen je članom 16. stav (2)
Odluke o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje
stambenih pitanja putem kupovine stanova pod povoljnijim uslovima
("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11).
7. Naziv materijala:
Plan rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2013.godinu
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike – Kantonalni stambeni fond Sarajevo
Rok za izradu:
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Novembar 2012.godine
Kratak sadrţaj:
Plan rada predviĎa obavljanje poslova i zadataka u skladu sa Odlukom
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalnog stambenog
fonda Sarajevo, te člana 12. Statuta Kantonalnog stambenog fonda
("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/05). Finansijski plan
predviĎa investicije započete u 2012.godini i plan novih investicija
čija realizacija se planira u 2013. i 2014. godini.
8. Naziv materijala:
Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove
porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide,
demobilizirane borce i prognane osobe za 2013.godinu
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike – Fond Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne
invalide, demobilizirane borce i prognane osobe.
Rok za izradu:
Novembar 2012.godine
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Kratak sadrţaj:
6
Novembar 2012.godine - Vlada Kantona Sarajevo
Decembar 2012.godine - Skupština Kantona Sarajevo
Novembar 2012.godine - Vlada Kantona Sarajevo
Decembar 2012.godine - Skupština Kantona Sarajevo
Plan rada Fonda predviĎa obavljanje poslova i zadataka u skladu
sa Odlukom o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne
invalide, demobilizirane borce i prognane osobe. Finansijski plan
predviĎa investicije započete u 2012. godini i plan novih investicija
čija realizacija se planira u 2013. i 2014. godini.
9. Naziv materijala:
Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2013.godinu
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike – Kantonalni stambeni fond Sarajevo
Rok za izradu:
Novembar 2012.godine
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Novembar 2012.godine - Vlada Kantona Sarajevo
Decembar 2012.godine - Skupština Kantona Sarajevo
Kratak sadrţaj:
Program rada sastoji se iz:
- Uvodnog dijela
- Normativnog dijela i
- Tematskog dijela.
10. Naziv materijala:
Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za
članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide,
demobilizirane borce i prognane osobe za 2013.godinu
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike – Fond Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne
invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
Rok za izradu:
Novembar 2012.godine
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Kratak sadrţaj:
-
7
Novembar 2012.godine - Vlada Kantona Sarajevo
Decembar 2012.godine - Skupština Kantona Sarajevo
Program rada odnosi se na obavljanje slijedećih poslova i zadataka:
Ugovaranje sa domaćim pravnim i fizičkim licima izgradnju i
kupovinu stanova i dr. poslove,
Praćenje sredstava ostvarenih prodajom stanova u skladu sa Zakonom
o prodaji stanova nad kojima postoji stanarsko pravo,
Nadzor nad provoĎenjem obaveza iz člana 38. Zakona, nad subjektima
koji ostvaruju sredstva od prodaje stanova u skladu sa članom 35, 36 i
37. Zakona,
Praćenje priliva i realizaciju sredstava u Fond od strane kupaca
stanova,
Drugi poslovi i zadaci u skladu sa članom 3. Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/05)
11. Naziv materijala:
Izvještaj o izvršenim isnpekcijskim pregledima u stambenoj oblasti za
2011.godinu
Nosilac izrade:
Ministarstvo stambene politike - Sektor za upravljanje, realizaciju
projekata i nadzor u stambenoj oblasti
Rok za izradu:
Decembar 2011.godine
Organ koji razmatra/usvaja
materijal:
Decembar 2011. Godine - Vlada Kantona Sarajevo
Kratak sadrţaj:
Izvještaj se podnosi za peroid od 01.01. do 31.12.2011. godine i sadrţi
naĎeno stanje, pojave, probleme i poduzete mjere u toku inspekcijskog
pregleda. Izvještaj takoĎe sadrţi prijedlog mjera koje bi trebalo
preduzeti za otklanjanje utvrĎenog nezakonitog ponašanja subjekata
inspekcijskog pregleda. U izvještaju se obavezno moraju obraditi
vidovi i načini kršenja zakona i drugih propisa, nedostaci u propisima
i predloţiti u kojem bi pravcu trebalo mijenjati pojedina zakonska
rješenja.
IV KAPITALNI PROJEKTI U STAMBENOJ OBLASTI
1. Program snimanja objekata, ispitivanja stabilnosti konstrukcija, izrada sanacionih elaborata,
projektne dokumentacije, obezbjeĎivanje dozvola za sanaciju, troškovi tehničkog pregleda i
prijema radova te dobijanje upotrebnih dozvola konsalting usluga i dr., planiran na bazi
planskih elemenata za pozicije kapitalnih ulaganja, odnosno na iskustvu iz prethodnih godina
po potrebi korišćenja sredstava za navedenu namjenu.
2. Sanacije ratnim dejstvima oštećenih krovova
Ovaj projekat se odnosi na sanaciju ratom oštećenih zajedničkih dijelova objekata
kolektivnog stanovanja-krovova. Odabir objekata koji će biti saniran se vrši na osnovu
dostavljenih prioritetnih lista od strane općina Kantona Sarajevo početkom 2012. godine i
individualnih zahtjeva (etaţnih vlasnika, upravitelja i mjesnih zajednica) pristiglih
Ministarstvu stambene politike, kontinuirano tokom 2011.godine.
3. Sanacije ratnim dejstvima oštećenih fasada
Ovaj projekat se odnosi na sanaciju ratom oštećenih zajedničkih dijelova objekata
kolektivnog stanovanja-fasada. Odabir objekata koji će biti saniran se vrši na osnovu
dostavljenih prioritetnih lista od strane općina Kantona Sarajevo početkom 2012.godine i
individualnih zahtjeva (etaţnih vlasnika, upravitelja i mjesnih zajednica) pristiglih
Ministarstvu stambene politike, kontinuirano tokom 2011.godine.
4. Sanacije ratnim dejstvima oštećenih liftova
Sredstva su planirana na bazi obraĎenih, a neizvršenih sanacija po osnovu dijela pristiglih
zahtjeva u toku 2011. godine (izvršeno snimanje, izraĎeni predračuni radova po usvojenoj
8
listi objekata), kao i novih zahtjeva za koje treba vršiti obradu, a odnose se na sanaciju
liftova i izgradnju novih liftova.
5. Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa za izgradnju primarne materijalne
infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje na području
Kantona Sarajevo
Ovaj projekat temelji se na nizu kontinuiranih aktivnosti vezanih za izgradnju primarne
materijalne infrastrukture čiji je cilj pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje.
Podlogu za realizaciju ovog projekta predstavlja prostorno-planska dokumentacija na
području Kantona Sarajevo.
6. Velike opravke zajedničkih dijelova stambenih zgrada kolektivnog stanovanja
Velike opravke zajedničkih dijelova stambenih dijelova kolektivnog stanovanja se odnose na
sanaciju i rekonstrukciju zajedničkih dijelova stambenih zgrada kolektivnog stanovanja koje
su u ratu pretrpjele veća razaranja, na području svih općina Kantona Sarajevo. Odabir
objekata, koji će biti sanirani u 2012. godini vrši se na osnovu prioritetnih listi dostavljenih
od strane općina za koje postoji uraĎena sanaciono tehnička dokumentacija, rješeni
imovinsko pravni odnosi, urbanistička saglasnost, potrebne saglasnosti na projekat i
odobrenje za graĎenje.
7. Projekat povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu( ENESANSA)
Projekat se odnosi na termoizolacionu zaštitu stambenih objekata kolektivnog stanovanja
koja se vrši sa ciljem da se postigne povećanje energijske efikasnosti odnosno ušteda
energije. Odabir objekata za sanaciju se vrši na osnovu "Studije efikasnosti ulaganja u
smanjenje toplotnih gubitaka u sektoru kolektivnog stanovanja u Kantonu Sarajevo", u
skladu sa kojim se formira prijedlog liste prioriteta zgrada za utopljavanje, koje imaju
najveću potrošnju energije.
8. Izrada elaborata o stanju, mogućnostima i načinu sanacije zajedničkih dimovodnih sistema s
priključenim gasnim loţištima u objektima kolektivnog stanovanja na području Kantona
Sarajevo - II faza.
Elaborat treba da sadrţi:
 Specifikacija i nabavka neophodne opreme za ispitivanje svih tipova dimovodnih sistema
(dimnjaka), navedenih u elaboratu uraĎenom u prvoj fazi (opremu nabavlja institucija
koja će raditi drugu fazu elaborata).
 Detaljni pregled i ispitivanje svih tipova dimovodnih sistema (dimnjaka) i to za svaki tip
dimovodnog sistema (dimnjaka) definisanog u elaboratu iz prve faze po tri sistema
(dimnjaka), sa izradom izvještaja.
 Izrada i analiza izvještaja o uraĎenom pregledu i ispitivanju svih tipova dimovodnih
sistema (dimnjaka), iz prethodne tačke.
 Ocjena postojećeg stanja izabranih tipova dimovodnih sistema s aspekta mogućnosti
priključenja savremenih aparata koji zadovoljavaju veće zahtjeve u pogledu energetske
efikasnosti (niskotemperaturni i kondenzacijski aparati).
 Pregled rješenja sanacije dimnjaka koji su primjenjeni u zemljama EU, za sve izabrane
tipove dimovodnih sistema (dimnjaka). Uzeti u obzir pregled rješenja iz elaborata
uraĎenog u prvoj fazi.
 Nabavka ili izrada softwera za računsku provjeru zadovoljavanja uslova kao što su
pritisak na priključnom mjestu u svim mogućim radnim stanjima svakog pojedinačnog
9
aparata i svih priključenih aparata, vuča dimovodnih sistema, odsustvo kondenzacije,
odsustvo zaleĎivanja na vrhu dimnjaka, eliminacija mogućnosti prestrujavanja.
9. Program plaćanja odrţavanja zajedničkih dijelova zgrada za stanove koji sluţe za privremeni
smještaj, te poslovne prostore koje koriste ministarstvo i pravna lica kojima su prostori
dodjeljeni od strane Vlade Kantona Sarajevo
Sredstva za plaćanje odrţavanja zajedničkih dijelova zgrada za stanove koji sluţe za
privremeni smještaj i poslovne prostore.
10. JKP Toplane - dug predhodnih godina za zapečaćene stanove
Projekat se odnosi na plaćanje duga predhodnih godina za isporučenu toplotnu energiju za
zapečaćene stanove.
11. Program mikrofilmovanja arhive Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
Projekat se odnosi na plaćanje mikrofilmovanja arhive Kantonalnog stambenog fonda
Sarajevo.
V KONTINUIRANI POSLOVI
1. Uprava za stambena pitanja
Uprava za stambena pitanja u sastavu Ministarstva stambene politike rješava u prvom stepenu:
-po zahtjevima za vraćanje stana u posjed,
-po zahtjevima za donošenje rješenja koji zamjenjuju Ugovor o korištenju stana,
-po zahtjevima za izvršenje Odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica
(CRPC),
-po zahtjevima za obnovu Ugovora o korištenju stana,
-po zahtjevima davaoca stanova na korištenje za stavljanje stanova na raspolaganje,
-izdaje Uvjerenje o činjenicama iz sluţbene evidencije po zahtjevima stranaka I po sluţbenoj
duţnosti.
Uprava za stambena pitanja provodi administrativno izvršenje rješenja donesenih u prvostepenom
upravnom postupku.
2. Drugostepeno upravno rješavanje
Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove rješava:
- po ţalbama izjavljenim na rješenja Uprave za stambena pitanja, a po zahtjevima za vraćanje u
posjed stanova,
- po ţalbama izjavljenim na rješenja Uprave za stambena pitanja, a po zahtjevima za izvršenje
Odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica,
- po ţalbama izjavljenim na rješenja Uprave za stambena pitanja, a po zahtjevima za obnovu
ugovora o korištenju stana,
- po ţalbama izjavljenim na rješenja Uprave za stambena pitanja, a po zahtjevima davaoca stana
na korištenje za vraćanje stana na raspolaganje,
10
-
po ţalbama na rješenja nadleţne općinske sluţbe za stambene poslove u smislu člana 25. Zakona
o odrţavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama,
po ţalbama na rješenja inspektora u stambenoj oblasti.
2.1. Kontrola zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana
Komisija za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana vrši kontrolu:
- Svih ugovora o korištenju stana zaključenih u periodu od 01.04.1992.godine do
07.02.1998.godine i/ili obnovljenih od strane Uprave za stambena pitanja u skladu sa odredbama
Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (“Sluţbene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj: 27/99 i 43/99) kojima je regulisan postupak obnove ugovora,
uključujući i ugovore o korištenju za stanove koji su u postupku otkupa ili su već otkupljeni;
- Svih ugovora o korištenju stana zaključenih nakon 07.02.1998.godine suprotno odredbama člana
16. Zakona uključujući i ugovore o korištenju za stanove koji su postupku otkupa ili su već
otkupljeni;
2.3. Korespodencija sa nadleţnim Kantonalnim sudom u Sarajevu i Vrhovnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine
Korespodencija se odnosi na dostavljanje odgovora na tuţbu Kantonalnom sudu u Sarajevu po
pokrenutim upravnim sporovima, te preduzimanje mjera da se spisi predmeta dostave sudu u
zakonom propisanom roku, kao i dostavljanje odgovora Vrhovnom sudu Federacije Bosne i
Hercegovine po zahtjevima za vanredno preispitivanje sudske odluke.
Propisi koji se koriste:
Zakon o upravnim sporovima (“Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 9/05)
3.4. Korespodencija sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine po podnesenim apelacijama
Korespodencija se sastoji u dostavljanju odgovora na apelacije podnesene Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine, u predmetima koji se odnose na zahtjeve za vraćanje stanova u posjed koji se vode
kod Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo, te na izvršenje naredbi iz Odluka Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine.
Propisi koji se koriste:
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni Protokoli
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (“Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 60/05,
64/08 i 43/09)
2.5. Korespodencija sa Glavnim Uredom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Korespodencija se odnosi na dostavljanje informacija u predmetima po kojima su podnesene prijave
Domu za ljudska prava, a postupci se vode po zahtjevima za vraćanje stanova u posjed kod
Ministarstva stambene politike, te na izvršenje naredbi iz odluka Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine.
Propisi koji se koriste:
Aneks VI Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
11
2.6. Izrada informacija po zahtjevima organizacija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uz
prethodnu provjeru i uvid u spis predmeta, pruţanje pravne pomoći graĎanima, davanje
odgovarajućih objašnjenja i uputstava po zahtjevu pravnih lica i graĎana u okviru nadleţnosti
Sektora.
3. Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti
1. Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti obuhvata:
1.1. Nadzor i inspekcijski nadzor nad radom:
- Upravitelja,
- Prinudnih upravitelja,
- Upravitelja koji su odrţavali stambene zgrade do stupanja na snagu Zakona o odrţavanju
zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama,
1.2. Nadzor nad radom:
- Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo,
- Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca,
za ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe.
2. Drugi kontinuirani poslovi
2.1. Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti vrši uspostavljanje i
odrţavanje sistema evidencije stambeno- poslovnog fonda i snimanje i uspostavljanje sistema
utvrĎivanje oštećenja na stambenim zgradama.
2.2. Odrţavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama koje se odnosi na:
- Kontrolu ispunjenosti uslova za izdavanje odobrenja poslova upravitelja,
- Praćenje programske aktivnosti upravitelja,
- OdreĎivanje prinudnog upravitelja za zgrade
- Formiranje programskih rješenja za voĎenje osnovnih matičnih podataka o zgradama i
vlasnicima,
- VoĎenje tehničkih podataka o zgradama,
- Nadzor - praćenje troškova upravljanja zgradama,
- Analiza primjene Zakona o odrţavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama.
VI
STRUČNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE DRŢAVNIH SLUŢBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
U cilju realizacije poslova i zadataka iz svoje nadleţnosti Ministarstvo stambene politike Kantona
Sarajevo, u dijelu stručnog obrazovanja drţavnih sluţbenika i namještenika će preduzimati slijedeće
mjere:
- Edukacija drţavnih sluţbenika i namještenika prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008
- Edukacija drţavnih sluţbenika i namještenika prema Zakonu o drţavnoj sluţbi i Zakonu o
namještenicima
12
-
Edukacija drţavnih sluţbenika iz oblasti primjene Evropske konvencije o zaštiti ljudskih
prava i osnovnih sloboda i njenih Protokola, koja se neposredno primjenjuje i ima prioritet
nad svim drugim zakonima, putem seminara i savjetovanja.
Učestvovati u radu organa meĎunarodnih organizacija i institucija, a u vezi sa redovnom
aktivnosti Ministarstva
Organizirati studijska putovanja u vezi sa iskustvom i problemima u oblasti gradnje i
stambene politike.
Broj:27/01-05-30284/11
Sarajevo:28.11.2011.godine
MINISTAR
Čedomir Lukić
web: http://msp.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-029,Fax: + 387 (0) 33 562-031
Sarajevo, Reisa Dţemaludina Čauševića 1
13
Download

Preuzmi - Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo