СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕУРОЛОШКА
ОБОЉЕЊА И ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА
„ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“
СТАРИ СЛАНКАМЕН
Тел. (022) 2591-626 • Фах: (022) 2591-287
• e – mail: [email protected]
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
Грађевинско - занатски радови на адаптацији хидротерапеутског блока површине 800
м2 Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје
Гњатић“ Стари Сланкамен
ОП ЈН број 2/2014
СТАРИ СЛАНКАМЕН, АПРИЛ 2014. ГОДИНЕ
1/89
На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, у даљем
тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр.
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 05-186-2/2014 од 07.04.2014. године и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 05-187-2/2014 од 07.04.2014. године,
Комисија за јавну набавку је припремила
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
Грађевинско - занатски радови на адаптацији хидротерапеутског блока површине 800 м2
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“
Стари Сланкамен
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
број ОП ЈН 2/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Назив поглавља
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК
ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО
ИЗВРШЕЊА
И
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Страна
3
3
4
5
10
18
22
29
85
86
87
88
Укупно 89 странa.
2/89
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив Наручиоца: Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска
стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
Адреса: Боривоја Гњатића 50-52, 22329 Стари Сланкамен
Интернет страница Наручиоца: www.bolnicaslankamen.co.rs
ПИБ:
101798934,
МБ:
08101060
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Поступак се спроводи ради закључења
уговора о јавној набавци. Није резервисана јавна набавка.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2014 су радови: Грађевинско - занатски радови на
адаптацији хидротерапеутског блока површине 800 м2 Специјалне болнице за неуролошка
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
4. Рок за подношење понуде
Понуде са потребном документацијом подносе се непосредно или путем поште у
затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска
стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку:
Грађевинско - занатски радови на адаптацији хидротерапеутског блока површине 800 м2
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“
Стари Сланкамен. Број ЈН ОП 02/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца 30.05.2014. године до 11,00 часова по локалном
времену.
5. Место, време и начин отварања понуда
Поступак отварања понуда обавиће се одмах након истека рока за предају понуда дана
30.05.2014. године са почетком у 12,00 часова у присуству овлашћених представника понуђача
и заинтересованих лица, на адреси наручиоца Специјална болница за неуролошка обољења и
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен.
6. Контак лице и служба
Особа за контакт је Орешчанин Ђуро, телефон 062/8886035, сваког радног дана, у
периоду од 09 до 13 часова, email адреса: [email protected]
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети најкасније у року од 20 (двадесет) дана од дана
јавног отварања понуда.
3/89
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета набавке: Грађевинско - занатски радови на адаптацији хидротерапеутског блока
површине 800 м2 Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје
Гњатић“ Стари Сланкамен Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКИ ОПИС, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА РАДОВА
Опис радова:
 Архитектонско - грађевински радови на адаптацији хидротерапеутског блока у
приземном делу објекта
 адаптацијa инсталација разводне мреже водовода и канализације
хидротерапеутског блока у приземном делу објекта
 адаптацијa електричних инсталација хидротерапеутског блока у приземном делу
објекта

адаптацијa вентилације хидроблока (детаљнији опис наведен у предмеру
радова).
Сектор Ф - Грађевинарство по Уредби о класификацији делатности (СГ 54/10)
Са техничким описом упознат Понуђач:
МП
_____________________
Потпис овлашћеног лица
4/89
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко
лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих
доказа:
Бр.
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. ЗАКОНА
Понуђач је регистрован Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
код надлежног органа,
односно извод из регистра надлежног Привредног
1.
односно уписан у
суда.
одговарајући регистар.
Доказ за правно лице:
1)
Извод из казнене евиденције, односно уверење
основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Понуђач и његов
2)
Извод из казнене евиденције Посебног
законски заступник
одељења за организовани криминал Вишег суда у
није осуђиван за неко
Београду, којим се потврђује да правно лице није
од кривичних дела као
осуђивано за неко од кривичних дела организованог
члан организоване
криминала;
криминалне групе, да
3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење
није осуђиван за
2.
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
кривична дела против
потврђује да законски заступник понуђача није
привреде, кривична
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне
дела против животне средине, кривично дело
средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и
примања или давања
неко од кривичних дела организованог криминала
мита, кривично дело
(захтев се може поднети према месту рођења или
преваре.
према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике:
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске
управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
5/89
3.
Понуђачу није изречена
мера забране обављања
делатности, која је на
снази у време
објављивања односно
слања позива за
подношење понуда.
4.
Понуђач је измирио
доспеле порезе,
доприносе и друге
јавне дажбине у складу
са прописима
Републике Србије или
стране државе када има
седиште на њеној
територији.
5.
Понуђач да је поштовао
обавезе које произлазе
из важећих прописа о
заштити на раду,
запошљавању и
условима рада, заштити
животне средине, као и
да гарантује да је
ималац права
дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ за физичка лица:
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске
управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре(захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ за правно лице:
-Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда;
Доказ за предузетника:
-Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности или потврде Агенције
за привредне регистре да код овог органа није
регистровано да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда;
Доказ за физичка лица:
-Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања одређених послова.
Доказ за правно лице / предузетнике / физичка
лица:
Уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, и
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације, не старија од два
месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су
правна лица или предузетници.
Доказ за правно лице / предузетнике / физичка
лица:
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве,
XI. Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
6/89
интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
76. ЗАКОНА
6.
7.
8.
9.
Да понуђач располаже
неопходним
финансијским
капацитетом, тј. да је
остварио најмање
70.000.000,00 дин.
пословног прихода,
укупно у последње три
године.
Понуђач располаже
довољним пословним
капацитетом - Да
поседује сертификате
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001
Понуђач располаже
довољним пословним
капацитетом - да је у
претходне три године
изводио радове на
изградњи,
реконструкцији или
адаптацији на најмање 1
јавном базену. Вредност
уговора мора бити већа
од 10.000.000,00 динара.
Понуђач располаже
довољним пословним
капацитетом - да је
изводио грађевинскозанатске радове на
изградњи,
реконструкцији или
адаптацији здравстених
установа на мин 2
објекта. Вредност
уговора мора бити већа
од 25.000.000,00 динара.
Доказ за правно лице/предузетника/физичко лице:
Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви
биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих
биланса, за претходне три обрачунске године (2010.,
2011. и 2012. год.).
Доказ:
Сертификати ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001
Доказ:
Референц листа, потписана и оверена од стране
наручиоца, која садржи следеће податке: уговор, назив
и седиште ранијег наручиоца, контакт подаци ранијег
наручиоца (телефон, адреса електронске поште,
контакт особа), одговорно лице код ранијег
наручиоца.
Доказ:
Референц листа, потписана и оверена од стране
наручиоца, која садржи следеће податке: уговор, назив
и седиште ранијег наручиоца, контакт подаци ранијег
наручиоца (телефон, адреса електронске поште,
контакт особа), одговорно лице код ранијег
наручиоца.
7/89
Понуђач располаже
довољним кадровским
капацитетом - Мора да
има најмање 30
запослених од којих је:
- Минимум 1
дипломирани
машински
инжињер са
лиценцом 430
одговорног
извођача
радова
- Минимум 1
10.
дипломирани
грађевински
инжињер са
лиценцом 410
(или 411)
одговорног
извођача
радова
- Минимум 1
дипломирани
електро
инжињер са
лиценцом 450
одговорног
извођача
радова
-
Подуђач кадровски капацитет доказује достављањем
фотокопије радних књижица запослених и
достављањем фотокопија М-А образаца пријаве
запослених на обавезно социјално осигурање.
За инжењере доставити и фотокопију лиценце да су
одговорни извођачи радова и фотокопију важеће
потврде издата од Инжењерске коморе Србије која
потврђује да је лиценца инжењера важећа.
Докази из тачака 2. и 4. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно
слања позива за подношење понуда.
o Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Напомена:
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио
извршење тог дела набавке.
o Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона, сваки
понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач.
5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
8/89
Уз понуду и доказе из члана 75. Закона, понуђач је обавезан да достави и друга документа
и обрасце садржане у конкурсној документацији.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и понуђaчи
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане законом и
конкурсном документацијом.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Са упутством
упознат Понуђач
М.П.
__________________
Потпис овлашћеног лица
9/89
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска
стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку:
Грађевинско - занатски радови на адаптацији хидротерапеутског блока површине 800 м2
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“
Стари Сланкамен. Број јавне набавке OП 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до задњег дана рока односно 30- ог
дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 30.05.2014. године до 11,00
часова по локалном времену. Уколико рок истиче на дан који је нерадан или дан државног
празника, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан, до 11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
- печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број III
- печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број IV
- печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број V
- печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број VI
- потписан, печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број VII
- потписан, печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број VIII
- потписан, печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број IX
- потписан, печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број X
- потписан, печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број XI
- потписан, печатом оверен и од стране одговорног лица потписан Образац број XII
као и остале документе које захтева Наручилац.
10/89
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном
и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за
неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку: Грађевинско - занатски радови на адаптацији
хидротерапеутског блока површине 800 м2 Специјалне болнице за неуролошка обољења и
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен. Број јавне набавке: 2/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку: Грађевинско - занатски радови на адаптацији
хидротерапеутског блока површине 800 м2 Специјалне болнице за неуролошка обољења и
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен. Број јавне набавке: 2/2014” НЕ ОТВАРАТИ.“или
„Опозив понуде за јавну набавку: Грађевинско - занатски радови на адаптацији
хидротерапеутског блока површине 800 м2 Специјалне болнице за неуролошка обољења и
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен. Број јавне набавке: 2/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ.“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку: Грађевинско - занатски радови на адаптацији
хидротерапеутског блока површине 800 м2 Специјалне болнице за неуролошка обољења и
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен. Број јавне набавке: 2/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ.“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
11/89
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, као и све доказе о испуњавању додатних услова које
прописује наручилац, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
12/89
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 7 дана од дана достављања привремене или окончане
ситуације који испоставља понуђач.
Није дозвољено авансно плаћање. Уколико понуђач захтева авансно плаћање, понуда ће бити
одбијена као непихватљива. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за квалитет изведених радове не може бити краћа од 24 месеца од дана завршетка
радова.
8.3. Захтев у погледу рока завршетка радова
Рок завршетка радова не може бити краћи од 60 нити дужи од 100 дана од дана увођења
понуђача у посао.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
13/89
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Ова меница треба да
важи најмање колико и понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор
не поднесе средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у складу са
захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака изведених радова у
гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке
преда наручиоцу бланко сопствену меницу, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења бланко сопствене менице мора бити најмање
5 (пет) дана дужи од гарантног рока за отклањање грешака изведених радова.
Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака изведених
радова у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања
квара уграђеног материјала, грешке настале приликом извођења радова и сл. у гарантном
року, који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
14/89
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или
електронске поште на e-mail: [email protected] тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП бр. 02/2014”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
15/89
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из
тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“ и
добија се на основу следећих параметара:
1.
цена
70 пондера
2.
рок извођења радова
30 пондера
 Цена - максимално 70 пондера
Понуђач са најнижом ценом добија 70 пондера.
Понуђач са већом понуђеном ценом добија пондере према следећем обрасцу:
Ц=70 х Ц мин/Ц пон
Ц-број пондера
Ц мин-најнижа понуђена цена
Ц пон-понуђена цена
 Рок извођења радова - максимално 30 пондера
Понуђач са најкраћим понуђеним роком извођења радова добија 30 пондера.
Понуђач са дужим понуђеним роком извођења радова добија пондере према следећем
обрасцу:
Р=30 х Р мин/Р пон
Р - број пондера
р мин - најкраћи понуђени рок извођења радова
Р пон- понуђени рок извођења радова
Максималан рок извођења радова је 100 дана.
Уколико понуђач достави нереално кратак рок, његова понуда ће бити одбачена
као неисправна.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда добију исти број пондера, на две децимале, а при томе су најбоље
(са највећим укупним бројем пондера), као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који
има већи број пондера за елемент ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Уколико две или више понуда добију исти број пондера за елемент ПОНУЂЕНА ЦЕНА , као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за
изведене радове.
16/89
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (Образац изјаве дат је у поглављу XII конкурсне документације).
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту
права
се
доставља
непосредно,
електронском
поштом
на
e-mail:
[email protected] или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
17/89
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Грађевинско - занатски
радови на адаптацији хидротерапеутског блока површине 800 м2 Специјалне болнице за
неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, ЈН ОП
број 2/2014
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача
18/89
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)
који
ће
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
који
ће
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
19/89
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
20/89
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Грађевинско - занатски радови на адаптацији
хидротерапеутског блока површине 800 м2 Специјалне болнице за неуролошка
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, ЈН ОП број
2/2014
ВРСТА РАДОВА на адаптацији
хидротерапеутског блока
АРХ. – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
МАШИНЦКИ РАДОВИ
Укупна цена без ПДВ-а
ЕЛЕКТРО РАДОВИ
Укупна цена радова на адаптацији
хидротерапеутског блока без ПДВ-а
Укупна цена радова на адаптацији са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок завршетка радова
Гарантни рок за изведене радове
Понуђач:
М. П.
_____________________________
потпис овлашћеног лица
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
21/89
VII МОДЕЛ УГОВОРА
1. Специјална болница „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, Боривоја Гњатића 50-52
МБ 08101060, ПИБ 101798934, посл. рн. бр. 840-462661-21 УЈП Инђија, коју заступа директор
Светозар Ђуришић (у даљем тексту Наручилац) и
2. __________________________________из_________________,ул.________________________
МБ _____________, ПИБ_____________, кога заступа _________________________ (у даљем
тексту: Понуђач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора су грађевинско - занатски радови на адаптацији хидротерапеутског
блока површине 800 м2 Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања
„Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен (даље: грађевиско-занатски радови).
Опис радова:
- архитектонско - грађевински радови адаптације хидроблока,
- адаптацијa инсталација разводне мреже водовода и канализације хидроблока,
- адаптацијa електричних инсталација хидроблока,
- адаптацијa вентилације хидроблока (детаљнији опис наведен у конкурсној документацији).
Сектор Ф- Грађевинарство по Уредби о класификацији делатности (СГ 54/10)
Члан 2.
Извођач се обавезује да ће извршити грађевинско-занатске радове у свему према
усвојеној понуди, главном пројекту, техничкој и конкурсној документацији, у складу са важећим
прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за ову врсту радова, као
и на основу динамичког и финансијског плана и технологије извођења радова који су саставни
део овог Уговора.
Члан 3.
Уговорне стране сагласно констатују да је у отвореном поступку, за набавку радова из
члана 1. овог Уговора, Наручилац донео одлуку да Извођачу радова као најповољнијем
понуђачу додели Уговор у свему према понуди бр. _______ од __________ и конкурсној
документацији које су саставни део Уговора.
22/89
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
У складу са условима из конкурсне документације и Понудом за Јавну набавку, Извођач
ће Наручиоцу предати у тренутку примопредаје предмета јавне набавке:
1. Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року која износи 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у тренутку
примопредаје радова.
ЦЕНА
Члан 5.
Укупна вредност грађевинско-занатских радова на адаптацији хидротерапеутског блока је
________________ динара, без ПДВ-а, а са ПДВ-ом________________ динара, у складу са
Обрасцем број IX - структурa цене. Ценом су обухваћени сви трошкови Извођача.
Уговорена цена је фиксна, тј. не може се мењати.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће Извођачу исплатити вредност извршених грађевинскозанатских радова у року _________________од дана пријема и овере привремене и окончане
ситуације.
Износ окончане ситуације је до 100% уговорене вредности радова, а у вредности стварно
изведених радова, обрачунатих по јединичним ценама из понуде Извођача и записнички
евидентираних и оверених радова од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла на
износ од 10% од уговорене вредности набавке на име уредног испуњења уговорних обавеза у
циљу отклањања недостатака на хидротерапеутском блоку који је предмет овог уговора, а које
примети и укаже на њих Извођачу приликом техничког пријема објекта.
Члан 7.
Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине
изведених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте изведених радова и сл. Уколико
Наручилац оспори само део исказане вредности радова у привременој ситуацији или у
оконачној ситуацији дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова.
О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести
Извођача у року од пет дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен.
Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматраће се да нема
примедби на обрачунате радове.
На неблаговремено исплаћене износе по испостављеним ситуацијама Наручилац је
дужан да плати затезну камату, у складу са законом.
РОК ЗАВРШЕТКА
Члан 8.
Рок за завршетак радова по предмеру из предмета овог Уговора и понуди Извођача
износи укупно ______ календарских дана.
Рок за извођење радова почиње да тече од тренутка достављања банкарске гаранције за
добро извршење посла и добијања пријаве радова за градилиште што се констатује
грађевинским дневником.
23/89
Извршење уговорених радова у року из става 1. овог члана представља битан састојак
овог Уговора.
Члан 9.
Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају
наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као
што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа;
настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком
документацијом. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у
грађевински дневник. Извођач је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за
продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно околности.
Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у
испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико
времена колико је то задоцњење трајало.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач радова својом кривицом не заврши радове у року из члана 7. овог
уговора, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан кашњења и то у
висини од 1%о од вредности радова у кашњењу, стим што износ тако одређене уговорне казне
не може прећи 5% од уговорене вредности радова.
На овај начин се сматра да је Наручилац на несумњив начин саопштио Извођачу да је
поред прихватања извршења посла, задржао и своје право на уговорну казну.
Висину уговорне казне уговорне стране могу утврдити и приликом коначног обрачуна и
умањити вредност изведених радова за износ укупне уговорне казне.
Уколико је до задоцњења дошло из узрока за који Извођач не одговара уговорна казна се
неће наплатити.
Ако је доцња Извођача проузроковала Наручиоцу штету већу од вредности уговорне
казне из става 1. овог члана Наручилац има право да поред уговорне казне захтева и разлику до
пуног износа претрпљене стварне штете и неостварену добит.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи: ___________ од примопредаје објеката.
Гарантни рок почиње да тече од момента пуштања опреме и објекта у експлоатацију. Извођач је
одговоран за квалитет извршених радова и уграђеног материјала који је употребљен приликом
извођења радова. За опрему коју уграђује Извођач, важи гаранција произвођача опреме, с тим
што је Извођач дужан да достави и преда Наручиоцу сву документацију о гаранцијама
произвођача опреме са упутствима за употребу.
Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на
израђеном објекту који су настали због тога што се Извођач радова није придржавао својих
обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.
Уколико Извођач не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручилац,
Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођач.
Извођач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручне
употребе, односно ненаменског коришћења aдаптираног објекта од стране Наручиоца или
трећих лица.
24/89
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 12.
Извођач је дужан да:
1) решењем одреди одговорног Извођача који руководи грађењем, односно извођењем радова;
2) изводи радове према главном пројекту, техничкој и конкурсној документацији;
3) организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ,
4) приликом извођења радова обезбеди присуство свих запослених тражених кадровским
капацитетом;
5) да надлежним органима пријави почетак радова у законском року и о томе
достави
доказ Наручиоцу;
6) обезбеђује сигурност објекта и лица која се налазе на градилишту;
7) обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала;
8) води грађевински дневник и осталу грађевинску документацију (у који се
Уписују подаци о току и начину извођења радова);
9) обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;
10) на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача
радова и документацију на основу које се изводе радови и књигу инспекције у складу са
Правилником о вођењу књиге инспекције;
11) Наручиоцу поднесе захтев за продужење рока чим сазна за разлоге из чл. 8. овог Уговора, а
најкасније у року од 8 дана по том сазнању. Пропуштање Извођача да тражи продужење рока у
наведеном року повлачи губитак права тражења продужетка рока;
12) обезбеди присуство својих представника у раду комисије за технички преглед и
пријем
изведених радова и да отклони све недостатке регистроване у записницима
комисије
за
технички преглед и комисије за примопредају изведених радова у датим роковима;
13) да учествује у раду комисије за коначни обрачун радова;
14) да отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 13.
Наручилац је дужан да:
1) У току извођења радова решењем одреди стручни надзорни орган.
2) Одмах по закључењу овог уговора уведе Извођача у посао уз уписивање у грађевински
дневник датума увођења Извођача у посао.
3) У што краћем року писмено одговори на Извођачеве образложене разлоге за продужење
уговорених рокова, а не дуже од 8 дана.
4) Преко стручног надзорног органа врши контролу да ли се извођење радова врши у складу са
главним пројектом, техничком документацијом, конкурсном документацијом, контролу
извођења радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; давање упутстава
Извођачу и решавање других питања која се појаве у току извођења радова, а све у складу са
Законом о планирању и изградњи.
5) Надзорни орган Наручиоца контролише кадровску опремљеност Извођача приликом
извођења радова, односно исти може обуставити радове, уколико приликом извођења радова
нису присутни сви запослени тражени кадровским капацитетом. Обустава радова се констатује
грађевинским дневником и продужење рокова услед овакве обуставе сноси Извођач и исти је
одговоран за продужење рокова извођења радова.
25/89
Члан 14.
Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и
да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени
трошак. Као оправдане примедбе сматрају се примедбе учињене у циљу испуњења уговорених
обавеза.
НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ
Члан 15.
Извођач је обавезан да благовремено, пре истека уговореног рока, достави надзорном
органу на контролу и мишљење предмер и предрачун неуговорених радова (непредвиђени,
накнадни, вишак и мањак), који мора да садржи:
- преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама;
- предмер и предрачун за неуговорене-непредвиђене и накнадне радове.
Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и
са детаљним образложењем доставља Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 15 дана од
дана пријема.
Извођач је обавезан да достави, у року који одреди Наручилац, допунску понуду према
предмеру радова за који је добијено писмено мишљење надзорног органа. Допунска понуда
треба да садржи:
- преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране Извођача и
надзорног органа:
- предмер и предрачун неуговорених непредвиђених и накнадних радова, са раздвојеним
јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране Извођача и надзорног органа
(надзорни орган оверава да је сагласан са описима и количинама позиција)
- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са „Нормативима и
стандардима рада у грађевинарству“ - (издавач „Грађевинска књига“). Анализе цена
непредвиђених и накнадних радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената:
а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа у износу од _______
динара са ПДВ-ом; б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена
матерјала,опреме,енергената и др. у периоду израде допунске понуде.
Након усвајања допунске понуде од стране Наручиоца, спровешће се одговарајући
поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и закључити уговор.
Надзорни орган није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име
Наручиоца о цени, роковима и замени матерјала који се уграђује и обиму неуговорених радова
(накнадни, непредвиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не
изводе (мањкови).
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења
уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење
нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним
догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по
наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца а писмено у року од
24 сата.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Члан 16.
Извођач је дужан да за све време извођења радова придржава прописа из области Закона
о безбедности и заштите здравља на раду, односно да запослене који су ангажовани на извођењу
радова осигура према важећим прописима од последица незгоде. Извођач је дужан да обезбеди
26/89
стручну и квалификовану радну снагу, обучену за благовремено и правилно извођење радова
који су предмет овог Уговора.
Запослени код Извођача су дужни да се у свему придржавају правила понашања која захтева
Наручилац.
Члан 17.
Извођач је одговоран за сву причињену штету суседним објектима, повредама или смрћу
трећих лица насталих искључиво кривицом Извођача. Обавеза Извођача је да одржава
површине чистим као и да отклони сва њихова оштећења која су проузрокована његовим радом
као и радом његовог подизвођача уколико га има.
Члан 18.
Извођач ће за све време трајања радова заштити Наручиоца од свих одговорности према
другим лицима (укључујући и запослене и представнике Наручиоца) од последица смрти,
телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у
извођењу или у гарантном периоду. Извођач ће надокнадити Наручиоцу сву штету или губитке
које може претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца, уколико својим радом није предузео мере
заштите и безбедности на раду, као и уколико је до тога дошло кривицом Извођача.
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 19.
По завршетку посла Уговорне стране ће преко својих овлашћених представника
извршити примопредају и коначни обрачун изведених радова.
Комисију за примопредају и коначни обрачун радова, решењем формира Наручилац, а у
састав комисије улазе и лица која својим решењем именује Извођач.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 20.
Наручилац може након обавештења Извођача и давања рока, једнострано раскинути
уговор уколико: не започне радове у предвиђеном року, у значајној мери не изведе радове и не
поштује уговорену динамику радова, не изводи радове у складу са понудом, конкурсном
документацијом, главним пројектом и грађевинском дозволом не поступа по налозима
надзорног органа и у свим другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим
односима.
Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни
надокнади штету и изгубљену добит.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
На питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о грађењу, Закона о
безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или
покретним градилиштима, Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току
грађења, Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника,
Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова и осталих позитивно правних
прописа.
27/89
Члан 22.
Aко понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке.
Члан 23.
У случају евентуалног спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће исти
решавати споразумно, мирним путем, а уколико то није могуће, уговара се надлежност
Привредног суда у Сремској Митровици.
Члан 24.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, сачињен је у 8
(осам) истоветних примерака,од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а Извођач 3 (три)
примерка.
ЗА ИЗВОЂАЧА
_____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
_____________________
Светозар Ђуришић
28/89
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
PREDMER RADOVA
I ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI DEO
II VODOVOD I KANALIZACIJA
III MAŠINSKI RADOVI
IV ELEKTRO RADOVI
29/89
I ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI DEO
I DEMONTAŢA BRAVARIJE I STOLARIJE
Rb.
1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
OPIS
Kol.
Jed. Cena
Ukupna cena
Demontaţa bravarije. Pregrade pažljivo demontirati,
upotrebljiv materijal očistiti, spustiti i složiti na gradilišnu
deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i
odvesti na deponiju udaljenu do 15km. Šut prikupiti,
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
širina/visina
685/295
316/295
685/295
250/295
325/295
250/295
576/295
325/295
576/295
252/295
252/295
405/217
330/217
431/137
683/206
445/372
106/218,5
103/216,5+332/208
145/370
543/216
433/216
490/216
1581/146
448/190
448/195
225/170
360/225
225/170
102/95
360/225
300/95
360/225
300/95
490/225
440/225
348/233
336/230
1430/430
196/415
360/425
360/425
parapet
P=225
P=225
P=225
P=225
P=217
P=217
P=217
P=223
P=215
P=215
m2
20.21
9.32
20.21
7.38
9.59
7.38
16.99
9.59
16.99
7.43
7.43
8.79
7.16
5.9
14.07
16.55
2.32
9.14
5.37
11.73
9.35
10.58
23.08
8.51
8.74
3.83
8.1
3.83
0.97
8.1
6.75
8.1
6.75
11.03
9.9
8.11
7.73
61.49
5.81
15.3
15.3
kom.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30/89
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
288/225
165/225
435/150
201/292
125/210
1.98
3.71
6.53
5.87
2.63
P=225
1
1
1
1
1
Demontaţa unutrašnje stolarije
2
2-1
2-2
širina/visina
100/200+50
100/200+50
vrsta
klizna
obična
kom
7
20
UKUPNO:
II RUŠENJA
Rb.
OPIS
01.
Demontaža postojećeg plafona tipa HanterDaglas
zajedno
sa
podkonstrukcijom.
Demontirani materijal prikupiti, izneti, utovariti
na kamion i odvesti na lokaciju prema nalogu
stručnog nadzora do 15km udaljenosti. U cenu
ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2.
02.
m2
616.20
m2
47.50
m2
42.31
m2
235.54
Jed. cena
Ukupna
cena
Demontaža postojećeg plafona od gipskartonskih ploča zajedno sa podkonstrukcijom.
Demontirani materijal prikupiti, izneti, utovariti
na kamion i odvesti na deponiju prema nalogu
stručnog nadzora do 15km udaljenosti. U cenu
ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2.
04.
Količina
Demontaža postojećeg plafona tipa Armstrong
zajedno sa podkonstrukcijom.
Demontirani
materijal prikupiti, izneti, utovariti na kamion i
odvesti na lokaciju prema nalogu stručnog
nadzora do 15km udaljenosti. U cenu ulazi i
pomoćna skela.
Obračun po m2.
03.
jed. mere
Rušenje pregradnih zidova od opeke
mestimiĉno malterisanih, a mestimiĉno
obloţenih zidnom keramikom d=15-17cm.
Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima,
nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2. Otvori se odbijaju.
31/89
05.
Seĉenje podne ploĉe od armiranog betona
d=15cm mašinskim putem za potrebe iskopa
bazena
za
ekstenziju
i
postavljanje
kanalizacione mreţe.
Obračun po m1.
06.
6.00
m2
902.73
m2
75.00
Probijanje otvora u zidu tehniĉke prostorije za
prolaz kanalizacionih cevi, preĉnik otvora
Ø25cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po kom.
11.
m2
Obijanje podnih keramiĉkih ploĉica. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju.
Obračun po m2 obijene površine.
10.
38.94
Obijanje zidnih keramiĉkih ploĉica. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju.
Obračun po m2 obijene površine.
09.
m2
Rušenje trotoara od betona d=10cm za potrebe
nove kanalizacione mreţe. Rušenje trotoara
izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti
tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi
investitor udaljenu do 15km. Šut prikupiti, izneti,
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2.
08.
208.00
Rušenje podne ploĉe od armiranog betona
d=15cm zajedno sa cementnom košuljicom i
podnom keramikom. Šut prikupiti, izneti,
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2.
07.
m1
kom.
2
kom.
2
Probijanje otvora u podu tehniĉke prostorije za
prolaz kanalizacionih cevi, preĉnik otvora
Ø10cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po kom.
UKUPNO:
NAPOMENA: Date kojičine su procenjene, a
stvarne će biti definisane od strane Nadzornog
organa, u toku izvoĎenja radova.
32/89
III ZEMLJANI RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Ruĉni iskop zemlje III kategorije sa odvozom
za potrebe bazena za ekstenziju. Iskop pažljivo
izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama.
Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati.
Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju.
Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.
02.
m3
13.43
m3
19.47
m2
17.64
m3
9.09
Jed. cena
Ukupna cena
Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine
10cm, ispod trotoara, šahtova i betonske ploĉe
bazena za ekstenziju. Tamponski sloj šljunka
nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa
tolerancijom po visini ±1cm.
Obračun po m2 nabijenog šljunka.
04.
Količina
Ruĉni iskop zemlje III kategorije sa odvozom
za potrebe mreţe ViK. Iskop pažljivo izvesti i
nivelisati prema projektu i datim kotama. Bočne
strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu
zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.
Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.
03.
jed.mere
Nabavka i razastiranje peska oko cevi za
potrebe mreţe ViK. Pesak nasuti u slojevima i
iznivelisati u potrebnim padovima.
Obračun po m3 peska.
UKUPNO:
33/89
IV BETONSKI I AB RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Izrada staze od armiranog betona, debljine
d=10cm, MB30. Stazu armirati mrežastom
armaturom, konstruktivno i betonirati. Gornju
površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i
beton negovati. U cenu ulazi i armatura.
Obračun po m2 staze.
02.
Količina
m2
6.00
m3
6.50
m3
2.46
Jed. cena
Ukupna cena
Izrada armiranobetonskog korita bazena za
ekstenziju MB30 sa dodatkom aditiva za
vodonepropusnost. Izraditi oplatu zidova i
armirati po projektu, detaljima i statičkom
proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima.
U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i
pomoćna skela.
Obračun po m3 betona.
03.
jed. mere
Izrada
armiranobetonskih
kanalizacionih
šahtova od betona MB30. Izraditi oplatu i
armirati po projektu, detaljima i statičkom
proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima.
U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i
pomoćna skela.
Obračun po m3 ugraĎenog betona.
UKUPNO:
NAPOMENA:
Svi betonski radovi moraju biti izvedeni prema važećim propisima za beton i armirani beton,
standardima, nacrtima, detaljima i statičkom proračunu, kvalifikovanom radnom snagom i
pod stručnim nadzorom.
PredviĎena marka betona mora se održati. Izradu i ugraĎivanje betona izvoditi mehanički
pervibratorima. Za dubinu sipanja betona veću od 1m obavezno je spuštanje betona levkom.
Pre betoniranja oplatu dobro nakvasiti. Pri betoniranju obratiti pažnju da se montirane
armaturne šipke ne pomeraju.
Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomera, da ostane u projektovanom
položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom uz obezbedjenje projektovanog
zaštitnog sloja.
Prilikom prekida i nastavka radova na betoniranju prekid rada vršiće se na onom mestu i na
način koji je propisima predvidjen.
Skidanje oplate izvodi se prema propisima ali ne bez odobrenja nadzornog organa. Za vreme
toplih i sunčanih dana sveže ugraĎeni beton neophodno je negovati polivanjem vodom
najmanje 3 puta dnevno u roku od 3 dana, dok se za vreme mraza svež beton mora zaštititi
pokrivanjem vrećama od cementa, daskama ili peskom.
Sve radove na betoniranju izvesti prema projektu, statičkom proračunu i detaljima. Armatura
se obračunava posebnom stavkom u armiračkim radovima. U cenu uračunat materijal, rad,
transport i nega.
34/89
Cenom pozicije obuhvaćena je potrebna oplata, tj. njena izrada, montaža i demontaža.
Tesarske radove, koji se odnose na oplatu za betonske radove, izvesti prema projektu u
skladu sa važećim tehničkim propisima za oplate.
GraĎu za oplatu treba obezbediti od vlage. Oplate moraju biti izraĎene tačno po merama
kako je to naznačeno u crtežima za pojedine elemente koji se betoniraju, uz podupiranje
čeličnim i drvenim podupiračima. IzraĎuju se od graĎe IV klase i moraju biti sposobne da
podnesu potrebno opterećenje, da budu stabilne, dobro ukrućene i poduprte, da ne bi došlo
do izvijanja ili povijanja u bilo kom pravcu.
Sve površine oplate moraju biti horizontalne, odnosno vertikalne, i ravne, a prema opisu.
Nastavci pojedinih dasaka ne smeju da izlaze iz ravni tako da po skidanju vidne površine
konstrukcije moraju biti ravne i sa oštrim ivicama. Oplate moraju biti izraĎene tako da se
mogu lako demontirati, a da se konstrukcija ne ošteti.
35/89
V BRAVARSKI RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Nabavka i postavljanje metalnih, dvovisinskih,
garderobnih ormarića za korisnike dimenzija
40/50/180cm. Ormariće opremiti bravicom za
zaključavanje i obraditi u svemu prema
proizvoĎaćkoj specifikaciji.
Obračun po kom.
02.
19
kom.
22
kom.
kom.
kom.
1
8
3
kom.
1
Nabavka i ugradnja rukohvata stepenica
ekstenzije od prohromskih profila Ø45mm. U
svemu prema prokektu.
Obračun po m'.
06.
kom.
Ukupna cena
Nabavka, izrada i ugradnja ograde izmeĊu
prljavog i ĉistog hodnika od prohromskih
profila Ø45mm, visine 100cm. U svemu prema
prokektu.
Obračun po kom.
na ulaznom delu dim 261/100
05.
Jed. cena
Nabavka materijala, izrada i postavljanje
pomiĉnih
paravana
u
prostoru
za
hidroterapiju. Paravane izraditi od čeličnih
kutijastih profila 20/20/1,5, sa ispunom od
polikarbonatnih saćastih ploča bele boje d=6 mm.
Konstrukciju cinkovati i zatim plastificirati, po
detaljima i uputstvu projektanta.
Obračun po komadu.
Paravan 100/195
Paravan 200/195
Paravan 310/195
04.
Količina
Nabavka i postavljanje metalnih, jednodelnih
garderobnih ormarića za osoblje dimenzija
40/50/180cm. Ormariće opremiti bravicom za
zaključavanje i obraditi u svemu prema
proizvoĎaćkoj specifikaciji.
Obračun po kom.
03.
jed. mere
m'
5.70
kg
963.00
Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije za
ukrućenje pregradnih zidova. Konstrukciju
izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika,
flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po
projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve
i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre
ugradnje nosače očistiti od korozije i prašine,
naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj
montaži popraviti je. U cenu ulaze i ankeri,
zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje
konstrukcije i varova.
Obračun po kg.
36/89
07.
Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije za
nošenje
fasadnih
elemenata
bazenskog
prostora. Konstrukciju izraditi od čeličnih
nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih
ploča, ankera i slično, po projektu, detaljima i
uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno
izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje nosače
očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i
osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je.
U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela,
kao i atestiranje konstrukcije i varova.
Obračun po kg.
08.
kg
850.00
kg
50.00
Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije za
nošenje kliznih vrata u prostoru za zaposlene.
Konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, limova,
ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i
slično, po projektu, detaljima i uputstvu
projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi,
očistiti i obrusiti. Pre ugradnje nosače očistiti od
korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu
boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu
ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i
atestiranje konstrukcije i varova.
Obračun po kg.
UKUPNO:
VI LIMARSKI RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Opšivanje solbanka prozora plastificiranim
limom u beloj boji, debljine 0,70mm. Strane
solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis
do 25mm, u štok prozora učvrstiti ih ukivanjem na
razmaku 50-80mm. Prednju stranu solbanka
pričvrstiti za drvene paknice ili slično. Ispod lima
postaviti sloj hidroizolacije, koji ulazi u cenu
solbanka.
Obračun po m1 solbanka.
RŠ 33cm
02.
jed.mere
Količina
m1
62.16
m2
22.88
Jed. cena
Ukupna cena
Pokrivanje krova ĉeliĉnim pocinkovanim,
plastificiranim limom TR 40/250 debljine
0,60mm, sa filcom, u boji po izboru
projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu,
detaljima i uputstvu proizvoĎača i projektanta.
Cenom je obuhvaćena i nabavka materijala.
Obračun po m2 krova.
1,6×14,30=22,88
37/89
03.
Opšivanje
krovnih
ivica,
veterlajsni,
pocinkovanim plastificiranim limom, debljine
0,60mm, u boji po izboru projektanta.
Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu
projektanta. Cenom je obuhvaćena i nabavka
materijala.
Obračun po m1 krovne ivice.
RŠ 50cm
04.
m1
5.00
m1
m1
m1
14.60
1.00
27.50
Izrada i montaţa visećih pravougaonih oluka,
oluĉnih vertikala i oluĉnih lula od
pocinkovanog plastificiranog lima u boji po
izboru projektanta, širine oluka 12cm, debljine
0,60mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3cm i letovati kalajem
od najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5mm i nitovati sa prednje
strane oluka nitnama Ø4mm, na razmaku do
100cm. Cenom je obuhvaćena i nabavka
materijala.
Obračun po m1.
RŠ 50cm - horizontalni oluk
RŠ 30cm - olučne lule
RŠ 50cm - vertikalni oluk
UKUPNO:
VII STOLARSKI RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Izrada i postavljanje kabina za presvlaĉenje od
eloksiranog aluminijuma i oplemenjene iverice.
Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od
eloksiranog aluminijuma sa višekomornim
sistemom profila i sa ispunom od oplemenjene
iverice, po shemi i detaljima iz projekta. Krila
vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa
ispunom od oplemenjene iverice debljine 1,8cm.
Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri
šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim
uloškom i sistemom zaključavanja samo iznutra.
Obračun po m².
Pregrada sa vratima
Pregrada bez vrata
02.
jed. mere
m2
m2
Količina
Jed. cena
Ukupna cena
19.05
9.11
Izrada i postavljanje klupice u kabinama za
presvlaĉenje od oplemenjene iverice. Klupice
dimenzija 40/40/40cm izvesti od oplemenjene
iverice, po shemi i detaljima iz projekta, debljine
2,8cm. Ivice obraditi ABS trakom debljine 2mm.
Obračun po komadu.
- 40/40/40
kom.
4
38/89
03.
Izrada i postavljanje pulta sa vratima na
prijemnom delu od lakiranog medijapana,
drvenog masiva, stakla i oplemenjene iverice.
Pult izvesti po shemi i detaljima iz projekta.
Obračun po komadu.
kom.
1
UKUPNO:
VIII GRAĐEVINSKA STOLARIJA
Rb.
OPIS
01.
Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih
dvokrilnih automatskih vrata, sa nadsvetlom.
Fiksne, bočne delove vrata i nadsvetlo izraditi od
plastificiranih aluminijumskih profila u beloj boji,
sa termo prekidom, staklenom ispunom i
sistemom zaptivanja EPDM gumom, po shemi
stolarije i detaljima. Zastakljivanje izvesti
dvostrukim low E staklom debljine 4+15+4mm i
dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,
vulkanizovanom na uglovima. Krila vrata (klizni
deo) izraditi od kaljenog stakla d=10mm. Na
donjoj strani postaviti šinu sa četkicom protiv
produvavanja, kao i voĎicu krila. Postaviti
mehanizam za automatsko otvaranje sa senzorom
pokreta, u svemu po proizvoĎačkoj specifikaciji.
Obračun po komadu.
POS 5 - 326/224+75,5
02.
Količina
Jed. cena
kom.
2
kom.
1
Ukupna cena
Izrada i postavljanje zastakljenih dvokrilnih
PVC vrata, sa nadsvetlom, dimenzija
255x224+75,5cm.
Vrata
izraditi
od
visokootpornog tvrdog PVC-a u boji po izboru
projektanta, sa šestokomornim sistemom profila i
ojačanog čeličnim, zatvorenim, nerĎajućim
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM
gumom, po shemi stolarije i detaljima. Okov,
brava sa dva ključa, tri šarke u boji vrata. Vrata
zastakliti jednostrukim staklom debljine 6mm i
dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,
vulkanizovanom na uglovima.
Obračun po komadu.
POS 1 - 255x224+75,5
03.
jed. mere
Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata.
Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa
šestokomornim sistemom profila i ojačanog
čeličnim, zatvorenim, nerĎajućim profilima,
ispunom od panela u beloj boji i sistemom
zaptivanja EPDM gumom, po shemi stolarije i
detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke u
boji vrata.
Obračun po komadu.
39/89
POS 2 - 79/210 -2l; 2d
POS 3 - 89/210 -1l;
POS 4 - 99/210 -4l; 2d
04.
05.
kom.
kom.
kom.
4
1
6
Izrada i postavljanje zastakljenih PVC
prozora. Prozore izraditi od visokootpornog
tvrdog PVC-a u boji po izboru projektanta, sa
šestokomornim sistemom profila i ojačanog
čeličnim nerĎajućim, zatvorenim, profilima,
ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po
shemi stolarije i detaljima. Prozore zastakliti
dvostrukim low E staklom, debljine 4+15+4mm i
dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,
vulkanizovanom na uglovima.
Obračun po komadu
POS 1 - 330x219,5
kom.
POS 2 - 420x219,5
kom.
POS 3 - 324x139,5
kom.
POS 4 - 69x139,5
kom.
POS 6 - 251x211
kom.
POS 7 - 342x211
kom.
POS 8 - 327x218
kom.
POS 9 - 105x217
kom.
POS 10 - 272x218
kom.
POS 11 - 432x218
kom.
POS 12 - 247x218
kom.
POS 13 - 247x204
kom.
POS 14 - 346x204
kom.
POS 18 - 125x210
kom.
1
1
Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora
i vrata. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog
PVC-a u boji po izboru projektanta, sa
šestokomornim sistemom profila i ojačanog
čeličnim nerĎajućim, zatvorenim, profilima,
ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po
shemi stolarije i detaljima. Prozore zastakliti
dvostrukim low E, STOP SOL reflektujućim
staklom, debljine 4+15+4mm i dihtovati trajno
elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na
uglovima.
Obračun po komadu
POS 15 - 180,5x250+165
POS 16 - 170,5x250+165
POS 17 - 170,5x250+165
kom.
kom.
kom.
1
6
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
40/89
06.
Izrada i postavljanje kliznih vrata sa
nadsvetlom. Ram vrata izraditi od čeličnih,
pocinkovanih, plastificiranih profila. Preko rama
obostrano postaviti FOREX ploče (visokootporni
ekstrudirani PVC) u boji po izboru projektanta.
Ploče za ram lepiti jednokomponentnim lepkom
koji je namenjen za lepljenje akrilnih materijala.
Vrata opremiti kliznim mehanizmom od
nerĎajućeg čelika, sa stoperima, nosivosti do
100kg. Nadsvetlo izvesti od float stakla d=6mm,
bez rama. Staklo u otvor postaviti pomoću nosača
od nerĎajućeg čelika.
Obračun po komadu.
POS 1a - 80x200+47
POS 1 - 100x200+47
kom.
kom.
1
12
UKUPNO:
IX MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Visokokvalitetni
ukrasni
malter
od
raznobojnog mermernog zrna, granulacije
1,5mm u obliku paste u sobi za osoblje. Pre
nanošemja dobro promešati i po potrebi ga
razrediti DS podlogom. Materijal naneti ručno
čeličnom gletericom, zatim višak ukloniti i nakon
toga gleterom naneseni materijal poravnati i
zagladiti, kako bi se eliminisale praznine izmeĎu
zrna. Kada se nanos delimično osuši površinu
ponovo zagladiti.
Obračun po m².
02.
jed. mere
m2
Količina
Jed. cena
Ukupna cena
29.40
Izrada termoizolovane fasade sa zaribanom
završnom obradom plastiĉnim malterom
Unifas PMZ, sistem Izoterm, "Prvi maj"
Ĉaĉak ili odgovarajuće. Unifas PMZ je plastični
fasadni zaribani malter, napravljen od hidrauličkih
veziva, mermernih punioca i aditiva. Ploče
STIROPORA ili odgovarajuće, 5cm, samogasive,
mase 25kg/m3, zalepiti Unipor lepkom za podlogu
i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 56kom/m2 kao i metalne i PVC profile za zaštitu
uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča
ravnomerno naneti Unipor lepak u sloju 2-3mm i
utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko
cele površine. Nakon sušenja naneti Unipor lepak
u sloju debljine 2-3mm za izravnanje cele
površine.
41/89
Podlogu impregnirati Podlogom A. Unifas PMZ
dvokomponentni malter pripremiti: pomešati 5kg
emulzije sa 5kg vode pa dodati 40kg praškaste
komponente, masu mešati ručnim mikserom 3-5
minuta i ostaviti da odstoji 10 minuta. Pre primene
dodati vodu do potrebne konzistencije maltera i
upotrebiti u roku od 1 časa. Pripremljen materijal
naneti glet hoblom u debljini sloja do maksimalne
veličine zrna. Strukturu maltera izvući kružnim
zaribavanjem gumenom glet hoblom ili
vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem
Stiroporom. Unifas PMZ naneti i obraditi bez
prekida od jedne ivice zida do druge. Nakon
obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja
atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa
projektantom odrediti boju i uraditi probne
uzorke.
Obračun po m².
d=5cm
03.
28.03
m2
56.00
m2
118.00
Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova.
Gletovati glet masom tri puta i bojiti disperzivnom
bojom u tri nanosa valjkom, bojom po izboru
projektanta, zajedno sa podlogom i sa svim
potrebnim predradnjama. Alkalne podloge
prethodno
neutralizovati
odgovarajućim
premazom, prema preporuci proizvoĎača.
Obračun po m².
04.
m2
Bojenje postojećih površina unutrašnjih
zidova. Postojeće zidne površine bojiti
disperzivnom bojom u tri nanosa valjkom, bojom
po izboru projektanta, zajedno sa podlogom i sa
svim potrebnim predradnjama. Alkalne podloge
prethodno
neutralizovati
odgovarajućim
premazom, prema preporuci proizvoĎača. Izvršiti
sve neophodne popravke.
Obračun po m².
UKUPNO:
42/89
X KERAMIĈARSKI RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Nabavka i postavljanje zidnih keramiĉkih
ploĉica, na lepak. Pločice I klase postaviti u boji,
dimenziji i slogu po izboru projektanta, fuga
2mm.
Lepljenje
keramike
izvesti
dvokomponentnim, visoko fleksibilnim lepkom za
keramiku. Po potrebi ivice pločica ručno
dobrusiti. Polaganje izvesti ravno. Postavljene
pločice fugovati materijalom FUGAMAGICA (ili
odgovarajućim) sa dodatkom tekućeg polimera za
fug mase. ObraĎene površine finalno očistiti. U
cenu ulazi nabavka pločica i svog potrebnog
materijala.
Obračun po m².
02.
Količina
m2
1027.82
m2
590.00
m2
123.15
Jed. cena
Ukupna cena
Nabavka i postavljanje podnih, protivkliznih
keramiĉkih ploĉica (A+B+C), dimenzija
12x24,5cm, na lepak, preko postojeće podne
keramike. Pločice I klase postaviti u slogu po
izboru projektanta, fuga 2-5mm. Lepljenje
keramike izvesti dvokomponentnim, visoko
fleksibilnim lepkom za keramiku. Po potrebi ivice
pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno, u
postojećim padovima. Postavljene pločice
fugovati materijalom FUGAMAGICA (ili
odgovarajućim) sa dodatkom tekućeg polimernog
dodatka za fug mase. Dilatacione fuge, kao i
spojeve horizontala i vertikala finalno zatvoriti
silikonom u pasti na bazi silikonskih smola i
acetona. ObraĎene površine finalno očistiti. U
cenu ulazi nabavka pločica i svog potrebnog
materijala.
Obračun po m².
03.
jed. mere
Nabavka i postavljanje bazenskih ploĉica,
dimenzija 12x24,5 cm, sa obijanjem postojeće
bazenske keramike, sa ravnanjem bazenskih
površina reparaturnim malterom i nanošenjem
hidroizolacije. Pločice I klase postaviti u slogu po
izboru projektanta. Polaganje izvesti ravno,
odgovarajućim, atestiranim lerpkom. Postavljene
pločice fugovati odgovarajućom fug masom.
ObraĎene površine finalno očistiti. U cenu ulazi
nabavka pločica i svog potrebnog materijala.
Obračun po m².
43/89
04.
Nabavka i postavljanje bazenskih rubnih
ploĉica, dimenzija 12x24,5cm, sa oborenom
ivicom, na ivicama bazena, sa obijanjem
postojeće bazenske keramike, sa ravnanjem
bazenskih površina reparaturnim malterom i
nanošenjem hidroizolacije. Pločice I klase
postaviti u slogu po izboru projektanta. Polaganje
izvesti
ravno,
odgovarajućim,
atestiranim
lerpkom.
Postavljene
pločice
fugovati
odgovarajućom fug masom. ObraĎene površine
finalno očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica i
svog potrebnog materijala.
Obračun po m1.
05.
m1
30.00
Postavljanje ugaonih PVC rešetki u prelivnim
kanalima pored bazena dimenzija 24,7/2,4cm.
Nabaviti i postaviti PVC rešetke bele boje za
prelivne kanale u podu pored bazena, po detalju i
uputstvu projektanta. Rešetke postaviti u
prethodno postavljene (sa keramikom) ugaone
profile od PVC-a, dimenzija 24/37mm.
Obračun po kom.
07.
30.00
Postavljanje PVC rešetki u prelivnim kanalima
pored bazena dimenzija 24,7/2,4cm. Nabaviti i
postaviti PVC rešetke, bele boje za prelivne
kanale u podu pored bazena, po detalju i uputstvu
projektanta. Rešetke postaviti u prethodno
postavljene (sa keramikom) ugaone profile od
PVC-a, dimenzija 24/37mm.
Obračun po m1.
06.
m1
kom.
4
kom.
5
Nabavka i postavljanje hromirane podne
rešetke, na slivnicima bazena i bazena za
ekstenziju, po izboru projektanta.
Obračun po kom.
UKUPNO:
44/89
XI SUVOMONTAŢNI RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Izrada kasetnog spuštenog plafona Armstrong
HYDROBOARD ili odgovarajućeg. Belu
metalnu potkonstrukciju izraditi od glavnih
(vidnih) i poprečnih (skrivenih) T profila
24/38mm, pričvršćenih visilicama za nosivi
plafon. Plafon obložiti kasetnim gips kartonskim
pločama, kaširane akustičnim vlaknom, bez
perforacija, dimenzija 625x625mm, debljine
15mm, po projektu i uputstvu proizvoĎača. Ploče
postaviti pomoću čeličnih pločica učvršćenih na
poleĎini. U cenu ulazi i radna skela.
Obračun po m2 plafona.
02.
jed. mere
Količina
m2
669.26
m2
40.53
Jed. cena
Ukupna cena
Rigips
pregradni
zid
75/100mm,
ili
odgovarajućim u bazenskom prostoru, sastoji
se od metalne potkonstrukcije širine 75mm i
jednostrane obloge od HYDROPANEL ili
odgovarajućih ploĉa, debljine 12mm. Na
horizontalne Rigips zidne profile UW 75 lepi se
traka za zvuĉnu izolaciju, a oni se priĉvršćuju
za pod i plafon vijcima sa plastiĉnim tiplom.
Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu
se izmeĊu UW profila na meĊusobnom
rastojanju od 60cm. Prazan prostor izmeĊu
ploĉa sluţi za provoĊenje instalacija i ispunjava
se mineralnom vunom. Za elektroradove
koriste se dozne. Spoljni uglovi štite se
aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili
Alux trakom. Spojevi ploĉa se ispunjavaju,
bandaţiraju trakom i gletuju pomoću Rigips
mase za ispunu spojeva. Potkonstukciju i
oblaganje pregradnog zida izvesti u visini od
4,20m.
Obračun po m2 zida.
45/89
03.
Rigips
pregradni
zid
75/100mm,
ili
odgovarajućim, sastoji se od metalne
potkonstrukcije širine 75mm i obloge od
HYDROPANEL ili odgovarajućih ploĉa,
debljine 12mm sa jedne i vlagootpornih GK
ploĉa, debljine 12,5mm sa druge strane. Na
horizontalne Rigips zidne profile UW 75 lepi se
traka za zvuĉnu izolaciju, a oni se priĉvršćuju
za pod i plafon vijcima sa plastiĉnim tiplom.
Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu
se izmeĊu UW profila na meĊusobnom
rastojanju od 60cm. Prazan prostor izmeĊu
ploĉa sluţi za provoĊenje instalacija i ispunjava
se mineralnom vunom. Za elektroradove
koriste se dozne. Spoljni uglovi se štite
aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili
Alux trakom. Spojevi ploĉa se ispunjavaju,
bandaţiraju trakom i gletuju pomoću Rigips
mase za ispunu spojeva. Potkonstukciju i
oblaganje pregradnog zida izvesti u visini od
3,10m.
Obračun po m2 zida.
04.
m2
14.86
m2
7.23
Rigips
pregradni
zid
75/170mm,
ili
odgovarajućim, sastoji se od metalne
potkonstrukcije širine 75mm i obostrane
obloge od HYDROPANEL ili odgovarajućih
ploĉa. Na horizontalne Rigips zidne profile UW
75 lepi se traka za zvuĉnu izolaciju, a oni se
priĉvršćuju za pod i plafon vijcima sa
plastiĉnim tiplom. Vertikalni Rigips zidni
profili CW 75 umetnu se izmeĊu UW profila na
meĊusobnom rastojanju od 60cm. Prazan
prostor izmeĊu ploĉa sluţi za provoĊenje
instalacija i ispunjava se mineralnom vunom.
Za elektroradove koriste se dozne. Spoljni
uglovi se štite aluminijumskom ugaonom
zaštitnom šinom ili Alux trakom. Spojevi ploĉa
se ispunjavaju, bandaţiraju trakom i gletuju
pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.
Potkonstukciju i oblaganje pregradnog zida
izvesti u visini od 3,10m.
Obračun po m2 zida.
46/89
05.
Rigips
pregradni
zid
75/170mm,
ili
odgovarajućim, sastoji se od metalne
potkonstrukcije širine 75mm i obloge od
HYDROPANEL ili odgovarajućih ploĉa,
debljine 12mm sa jedne i vlagootpornih GK
ploĉa, debljine 12,5mm sa druge strane. Na
horizontalne Rigips zidne profile UW 75 lepi se
traka za zvuĉnu izolaciju, a oni se priĉvršćuju
za pod i plafon vijcima sa plastiĉnim tiplom.
Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu
se izmeĊu UW profila na meĊusobnom
rastojanju od 60cm. Prazan prostor izmeĊu
ploĉa sluţi za provoĊenje instalacija i ispunjava
se mineralnom vunom. Za elektroradove
koriste se dozne. Spoljni uglovi se štite
aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili
Alux trakom. Spojevi ploĉa se ispunjavaju,
bandaţiraju trakom i gletuju pomoću Rigips
mase za ispunu spojeva. Potkonstukciju i
oblaganje pregradnog zida izvesti u visini od
3,10m.
Obračun po m2 zida.
06.
m2
33.97
m2
113.82
Rigips
pregradni
zid
75/100mm,
ili
odgovarajućim, sastoji se od metalne
potkonstrukcije širine 75mm i obostrane
obloge od vlagootpornih GK ploĉa, debljine
12,5mm. Na horizontalne Rigips zidne profile
UW 75 lepi se traka za zvuĉnu izolaciju, a oni
se priĉvršćuju za pod i plafon vijcima sa
plastiĉnim tiplom. Vertikalni Rigips zidni
profili CW 75 umetnu se izmeĊu UW profila na
meĊusobnom rastojanju od 60cm. Prazan
prostor izmeĊu ploĉa sluţi za provoĊenje
instalacija i ispunjava se mineralnom vunom.
Za elektroradove koriste se dozne. Spoljni
uglovi se štite aluminijumskom ugaonom
zaštitnom šinom ili Alux trakom. Spojevi ploĉa
se ispunjavaju, bandaţiraju trakom i gletuju
pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.
Potkonstukciju i oblaganje pregradnog zida
izvesti u visini od 3,10m.
Obračun po m2 zida.
UKUPNO:
47/89
XII ZIDARSKI RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Zidanje zidova od pune opeke d=12cm.
NovoizgraĎeni zid u svakom trećem redu povezati
na postojeći armaturnim ankerom
U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m² površine.
02.
m2
43.00
m2
20.80
m2
451.36
m2
89.00
Jed. cena
Ukupna cena
Priprema postojećih površina zidova za
postavljnje keramiĉkih ploĉica.
Izršiti detaljan pregled svih zidova. Oštećene
malterske površine obiti do zdrave podloge. Pre
malterisanja zidne površine dobro očistiti i
isprskati cementnim mlekom. Naneti sloj maltera i
izravnati ga. Omalterisane površine moraju biti
ravne i hrapave. U cenu ulazi i pomoćna skela.
50% od ukupne površine olupane zidne keramike.
Obračun po m² površine.
04.
Količina
Zidanje zidova od giter bloka d=19cm.
Obračun po m² površine.
03.
jed. mere
Malterisanje novoizgraĊenih zidova od pune
opeke i šupljeg bloka.
Pre malterisanja zidne površine dobro očistiti i
isprskati cementnim mlekom. Naneti sloj maltera
i izravnati ga. Omalterisane površine moraju biti
ravne. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m² površine.
UKUPNO:
NAPOMENA: Date kojičine su procenjene, a
stvarne će biti definisane od strane Nadzornog
organa, u toku izvoĎenja radova.
48/89
XIII SANACIJA RAVNOG KROVA
Rb.
OPIS
01.
Razbijanje betonske ploĉe d=12cm na ulaznim
vratima ravnog krova sa spuštanjem šuta u vozilo
i odvoz na gradsku deponiju.
Obračun po m2.
02.
m2
155.00
m1
35.00
m2
30.00
m2
170.00
m2
44.00
Izrada hidroizolacionog sloja na ravnom krovu
od Sikaplan membrane, tip 15G za ravne i
neprohodne krovove ili odgovarajuća. Pre
postavljanja membrane vrši se priprema površina.
Membrana se montira preko svih horizontalnih i
vertikalnih (holkeri) površina i završava se ispod
okapnice na zidovima atike.
Obračun po m2.
06.
6.00
Ukupna cena
Izrada i montaţa puc lajsni od pocinkovanog
lima d=0,50mm, dužine cca 30m, R.Š. puc lajsni
je 20cm. Puc lajsne montiraju se na zidove gde je
postavljena Sikaplan membrana ili odgovarajuća,
kako bi se zaštitio spoj membrane i betonskog zida
od ulaska vode prilikom padavina.
Obračun po m2.
05.
m2
Jed. cena
Demotnaţa starih dilatacionih okapnica i izrada
sa montaţom novih okapnica od pocinkovanog
lima debljine d=0.50mm, dužine cca 35m, R.Š.
okapnica je 33cm. Okapnice se montiraju na atike
gde je postavljena Sikaplan membrana ili
odgovarajuća, kako bi se zaštitio spoj membrane i
betonskog zida od ulaska vode prilikom padavina.
Obračun po m1.
04.
Količina
Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploĉa,
Styrodur 4000 CS BASF ili odgovarajućim, na
ravan krov debljine 5cm, od ekstrudirane
polistirolske pene, mase 35kg/m3. Styrodur ploče
postaviti kao termoizolaciju krova, po detaljima i
uputstvu projektanta.
Obračun po m2.
03.
jed. mere
Nabavka i montaţa protivklizne membrane
Protection Sheet ili odgovarajuće, varenjem
toplim vazduhom, preko nove i postojeće Sikaplan
membrane tip 15G. Folija se postavlja u dužini od
40m, u širini 1,10m na mestima koja će se koristiti
za kretanje po krovu.
Obračun po m2.
49/89
07.
08.
Montaţa 2 PVC slivnika kompatibilna sa PVC
Sikaplan membranom.
Obračun po kom.
kom.
4.00
Montaţa PVC parootparivaĉa kompatibilna sa
PVC Sikaplan membranom.
Obračun po kom.
kom.
2.00
UKUPNO:
NAPOMENA: Date kojičine su procenjene, a
stvarne će biti definisane od strane Nadzornog
organa, u toku izvoĎenja radova.
XIV RAZNI RADOVI
Rb.
OPIS
01.
Nabavka i postavljanje operme i nameštaja u
prostoru za osoblje. Cenom je obuhvaćena
nabavka i postavljanje stola, stolica, ugaonog
kancelarijskog stola, mini kuhinje širine 145cm sa
sudoperome, visećim elementima širine 145cm /
visine 60cm, po detaljima i uputstvu projektanta.
Nabaviti i isporučiti navedene elemente ili odg.
Obračun po komadu.
Sto 300/80/73.
Konferencijska stolica K2.
Ugaoni kanc. sto na cilindričnim nogama.
Mini kuhinja širine 145 cm.
02.
Količina
Jed. cena
kom.
kom.
kom.
kom.
1
10
1
1
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
2
2
1
18
1
kom.
5
Ukupna cena
Nabavka i postavljanje operme i nameštaja u
prijemnom prostoru. Cenom je obuhvaćena
nabavka i postavljanje stolica, ugradne police za
arhivu, komode za fotokopir, polufotelja, klub
stola, po detaljima i uputstvu projektanta. Nabaviti
i isporučiti navedene elemente ili odgovarajuće.
Obračun po komadu.
Daktilo stolica A15/MRB.
Kancelarijska fotelja BARSELONA.
Okrugli klub sto Ø60.
Police za arhivu 80/155/33 - 25mm.
Komoda za fotokopir 80/75/66.
03.
jed. mere
Nabavka i postavljanje operme i nameštaja u
prijemnom hodniku. Cenom je obuhvaćena
nabavka i postavljanje stolica za čekaonicu, po
detaljima i uputstvu projektanta. Nabaviti i
isporučiti navedene elemente ili odgovarajuće.
Obračun po komadu.
Konferencijska stolica K2/2.
50/89
04.
Nabavka i postavljanje operme i nameštaja u
hodniku hidrobloka. Cenom je obuhvaćena
nabavka i postavljanje stolica za čekaonicu, po
detaljima i uputstvu projektanta. Nabaviti i
isporučiti navedene elemente ili odgovarajuće.
Obračun po komadu.
Konferencijska stolica K2/2.
05.
1
1
1
kom.
10
kom.
2
kom.
2
Nabavka materijala, izrada i postavljanje
dvokrilnih kliznih paravana u prostoru za
zaposlene. Paravane izraditi od čeličnih L profila
20/20/1,5 sa ispunom od polikarbonatnih saćastih
ploča
bele
boje
d=6mm.
Konstrukciju
plastificirati, po detaljima i uputstvu projektanta.
Mehanizam klizača postaviti na prethodno
postavljenu čeličnu konstrukciju.
Obračun po komadu.
Paravan 99/210.
08.
kom.
kom.
kom.
Nabavka i postavljanje operme u prostoru
parafina. Cenom je obuhvaćena nabavka i
postavljanje stolica sa metalom konstrukcijom i
plastičnim sedištem i naslonom.
Obračun po komadu.
Stolica.
07.
5
Nabavka i postavljanje operme u prostoru
pripreme parafina. Cenom je obuhvaćena
nabavka i postavljanje postolja za postojeće
ureĎaje za pripremu parafina, pult sa sudoperom
200/60/85, limeni orman 80/60/180. Konstrukciju
postolja i pulta izraditi od čeličnih kutijastih
profila i prohromskog lima. Konstrukciju
cinkovati i zatim plastificirati, po detaljima i
uputstvu projektanta.
Obračun po komadu.
Postolje 120/60/60.
Pult sa sudoperom 200/60/85.
Orman 80/60/180.
06.
kom.
Nabavka materijala, izrada i postavljanje
polica sa kukicama za kaĉenje u prostoru
tuševa. Police izraditi od čeličnih L profila
30/30/3mm i pločevine d=3mm, sa ispunom
FOREX ploče (visokootporni ekstrudirani PVC)
d=3mm u boji po izboru projektanta. Ploče za ram
lepiti jednokomponentnim lepkom koji je
namenjen za lepljenje akrilnih materijala. Rub
ploče oblikovati termičkim savijanjem.
Obračun po komadu.
Polica 400/30.
51/89
09.
Saniranje ruba postojeće AB pristupne rampe.
Štemovanje i obijanje oštećenog armiranog betona
do zdravog materijala. Ovom pozicijom
obuhvaćeno je: armiranje, oplatiranje i betoniranje
reparaturnim betonom.
Obračun po m1.
10.
m1
20.50
Saniranje fasdnog ruba bazenskog prostora.
Nakon demontaže fasadne bravarije pregledati i
ustanoviti oštećenja, a nakon toga sanirati fasadni
rub.
Obračun paušalno.
pauš.
1
UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A A. G. R A D O V A
I
VRSTA RADOVA
DEMONTAŢA BRAVARIJE I STOLARIJE
II
RUŠENJA I DEMONTAŢE
III
ZEMLJANI RADOVI
IV
BETONSKI I AB RADOVI
V
BRAVARSKI RADOVI
VI
LIMARSKI RADOVI
VII
STOLARSKI RADOVI
VIII
GRAĐEVINSKA STOLARIJA
IX
MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI
X
KERAMIĈARSKI RADOVI
XI
SUVOMONTAŢNI RADOVI
XII
ZIDARSKI RADOVI
XIII
SANACIJA RAVNOG KROVA
XIV
RAZNI RADOVI
Ukupna cena
UKUPNA CENA BEZ PDV-a ( din.)
PDV (20%)
UKUPNA CENA SA PDV-om ( din.)
52/89
II INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
Celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije mora biti izvedena prema važećim tehničkim propisima
i na osnovu odobrenog projekta. Izmene se mogu vršiti samo po pismenom odobrenju Nadzornog
organa. Investitor zadržava pravo izmene, povećanja ili izostavljanja pojedinih pozicija. U slučaju
nepredvidjenih radova izvoĎač je dužan da podnese Nadzornom organu analizu cena pa tek po
odobrenoj ceni izvrši takve radove. U protivnom nema prava reklamacije cena.
Obraĉun će se izvršiti prema stvarno izvršenim koliĉinama izmerenim na licu mesta, bez obzira
na koliĉine u predmeru.
Odovodne i kanalizacione cevi obračunavaju se po m1 osovinski, a u jediničnu meru ulaze i svi
fazonski komadi i fitinzi. Kod reducira se obračunava veći prečnik. Sva potrebna probijanja zidova,
temelja i tavanica, pravljenja žljebova za polaganje cevi, rabiciranja, zaziĎivanja, krpljenja i
malterisanja po izvršenoj montaži kao i postavljanja držača (ankera) za cevi, ne plaćaju se posebno
vec su obuhvaceni cenom dužnog metra cevi. Kod vodovodnih PE cevi prikazan je unutrašnji
prečniki za NP 10 bara.
jed. mere
Koliĉina
Demontaţa postojećih vodovodnih cevi sa transportom na
deponiju.
Obračun paušalno.
pauš.
1
Demontaţa sanitarnih ureĊaja i transport do skladišnog
mesta ili transport na deponiju.
Obračun paušalno.
pauš.
1
pauš.
1
OPIS
Rb.
Jed. Cena
bez pdv
Ukupna cena
bez pdv
I ZEMLJANI RADOVI-PRIPREMNI RADOVI
1.01
1.02
1.03
Demontaţa postojećih livenih-PVC kanalizacionih cevi sa
transportom na deponiju.
Obračun paušalno.
UKUPNO:
II UNUTRAŠNJI VODOVOD
2.01
Nabavka i montaţa vodovodnih (PPR) PN20 cevi i
odgovarajućih spojnica. Spajanje cevi izvršiti prema uputstvu i
preporuci proizvoĎača. U zavisnosti od mesta ugraĎivanja
obratiti pažnju na toplotnu dilataciju. Cevi tople vode koje se
ugraĎuju u zid uviti u filc traku. Nakon izvršenog probnog
pritiska izvršiti ispiranje i dezinfekciju cevovoda prema
važećem pravilniku.
Jediničnom cenom obuhvaćeno je:
ankerisanje visećih delova mreže obujmicama ili konzolnim
nosačima na svakih 2.0-2.5m1,
štemovanje šliceva, i prodora cevi kroz zidove i temelje.
Svi neophodni fasonski i prelazni (liv-pocink-PE) komadi
odgovarajućeg prečnika i kvaliteta, sav spojni i zaptivni
materijal.
53/89
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm demontaža i izmeštanje term.vode
2.02
m1
m1
m1
m1
m1
m1
143
54
50
47
54
20
m1
368
m1
368
m1
300
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
10
6
4
0
2
1
Obračun po kom.
Ø 15 mm
kom.
22
Prikljuĉenje vodovodne instalacije na postojeći vodovod u
objektu.
Obračun se vrši paušalno.
pauš.
1
Ispitivanje vodovodne mreţe na vodonepropusnost i
funkcionisanje celokupne instalacije, prema propisu za tu vrstu
radova. Tek nakon dobijanja zadovoljavajućih rezultata
pristupiti izolaciji, bojenju cevi i zatvaranju šliceva.
Obračun po m1.
2.03
Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Pre puštanja mreže u
pogon, treba izvršiti ispiranje, dezinfekciju i ponovno ispiranje
celokupne instalacije u potrebnom obimu, dok se ne dobiju
rezultati koji odgovaraju pravilniku vode za piće.
Obračun po m1.
2.04
Nabavka i montaţa ter. Izolacije. Sve slobodne delove
mreže, tople ili hladne vode, koji su izloženi temperaturnim
uticajima, obložiti PFLAMAFLEKS oblogom (za toplovode)
ili odgovarajućom, odgovarajućeg prečnika.
Obračun po m1
2.05
Nabavka i montaţa propusnih ventila sa kapom (u
sanitarnom čvoru) ili točkom, prema rasporedu u shemi
instalacija.
Obračun po kom.
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
2.06
2.07
Nabavka i montaţa Ek-ventila sa kapom u sanitarnom čvoru
prema rasporedu u shemi instalacija.
UKUPNO:
54/89
III UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA
3.01
Nabavka, transport i montaţa PVC kanalizacionih cevi
JUS G C6.501 sa potrebnim fasonskim komadima i zaptivnim
materijalom, prema uptstvu proizvoĎača. Cevi za zid i
meĎuspratnu konstrukciju pričvrstiti obujmicama sa gumenom
oblogom odgovarajućeg prečnika ispod naglavka. Cevi u rovu
položiti na peščanu posteljicu d=10cm.
Obračun se vrši po m1, a jediničnom cenom je obuhvaćen
spojni i zaptivni materijal, originalne šelne za kačenje o
konstrukciju (min 1 šelna na 1.5m) kao i ispitivanje na
vodonepropusnost prema propisu za tu vrstu radova.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
3.02
50 mm
75 mm
110 mm
125 mm
160 mm
kom.
kom.
kom.
4
5
4
kom.
4
pauš.
1
Nabavka, i montaza ventilacione HL902T glave za
ovazdušavanje instalacije. Montaža na bočni zid u mikrog
čvora.
Obračun po komadu.
3.04
20
13
36
40
6
Nabavka, transport i ugradnja PVC slivnika (horizontalni
ili vertikalni odvod) sa sifonom ili samozatvarajucim otvorom,
i poniklovanom podnom rešetkom debljine 2 mm
Obračun po komadu.
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 100 mm
3.03
m1
m1
m1
m1
m1
Prikljuĉenje kanalizacione mreţe na postojeću kanalizaciju
prema uslovima na licu msta.
Obračun se vrši paušalno.
UKUPNO:
55/89
IV SANITARNI UREĐAJI
4.01
Nabavka, transport i montaţa kompletnog umivaonika od
fajansa I klase. Umivaonik snabdeti stojećom baterijom za
toplu i hladnu vodu, poniklovanim sifonom Ø 32mm sa
rozetom, čepom i lancem.
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog ureĎaja.
4.02
4.03
4.04
4.05
kom.
5
Obračun po kompletu.
kom.
4
Nabavka, transport i montaţa jednoruĉne stojeće ili zidne
baterije topla-hladna voda za sudoper, sa odgovarajućim
odlivnim sifonom.
Obračun po komadu.
kom.
2
Obračun po kompletu.
kom
8
Nabavka, transport i montaţa sanitarne galanterije.
Obračun po komadu.
- ogledalo
- etažer
- doze za tečni sapun
- držač peskira ili papirnih ubrusa
- WC daska
-četka za WC
-držač za WC papir
-kanta za otpatke
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
5
5
5
5
4
4
4
4
Nabavka, transport i montaţa komplet WC šolje od fajansa
I klase. Šolju snabdeti plastičnim bešumnim vodokotlićem sa
ispirnom cevi, kao i sav potrebni spojni i zaptivni materijal za
priključak na kanalizaciju.
Nabavka, transport i montaţa komplet uzidnog tuša čiji su
sastavni delovi:
- dugme-ventil za vremensko aktiviranje
- držac tuša sa tuš mlaznicom i produžetkom i ostalim
materijalom za montažu.
UKUPNO:
56/89
R E K A P I T U L A C I J A R A D O V A ViK
VRSTA RADOVA
I
ZEMLJANI RADOVI
II
INSTALACIJE VODOVODA
III
INSTALACIJE KANALIZACIJE
IV
INSTALACIJE KANALIZACIJE
Ukupna cena
UKUPNA CENA BEZ PDV-a ( din.)
PDV (20%)
UKUPNA CENA SA PDV-om ( din.)
57/89
MAŠINSKI RADOVI
1.
R.Br.
M.KVr.1
HLAĐENJE I GREJANJE - SISTEM SA
PROMENLJIVIM PROTOKOM
RASHLADNOG FLUIDA
Opis
J.mera
Kol.
komplet
1
Qh/Qgr=2.2/2.5kW
kom
4
Qh/Qgr=3.6/4.0kW
kom
2
Qh/Qgr=4.5/5.0kW
kom
1
Qh/Qgr=5.6/6.3kW
kom
4
Qh/Qgr=7.1/8.0kW
kom
1
kom
1
Jed. Cena
(bez PDV)
Ukupno
(bez PDV)
Ovi klima sistemi služi za klimatizaciju, grejanje
i ventilaciju prostora. Projektovani VRV klima
sistem je sa DAIKIN klima jedinicama, a mogu
se ponuditi VRV sistemi drugih renomiranih
proizvoĎača ( Toshiba, LG ili ekvivalentno).
1
Ponuda treba da obuhvati isporuku i montažu
sledeće opreme i materijala:
Spoljna klima jedinica u svemu prema opštim
zahtevima za M.KVr sisteme:
(Qh/Qgr=91/ 63.4(-15C)kW)
rashladni fluid R410A
priključci Ø41.3/Ø19.1
električna snaga Qh.el/Qgr.el=31.5/29.8kW
napajanje ~3, 400V, 50Hz
2
3
Unutrašnja klima jedinica, kasetni model sa
maskom, pumpom za transport kondenzata i
žičnim daljinskim upravljačem sa priključnim
kablom.
Unutrašnja klima jedinica, kanalski model
(HIGHT STATIC DUCT) sa filterom, elasticnim
vezama, i žičnim daljinskim upravljačem tip sa
priključnim kablom:
Qh/Qgr=28/31.5kW
58/89
4
5
6
Razdelni bakarni "Y" komadi - račve za tečnu i
gasnu fazu.
tip KHRQ22M20T
kom
4
tip KHRQ22M64T
kom
4
tip KHRQ22M29T9
kom
2
tip KHRQ22M75T
kom
3
račva za spajanje spoljnih jedinica
kom
1
Ø 6,4 x 0,9 mm
m
55
Ø 9,52 x 0,9 mm
m
50
Ø 12,7 x 0,9 mm
m
60
Ø 15,9 x 1,0 mm
m
40
Ø 19,1 x 1,0 mm
m
40
Ø 22,22 x 1,0 mm
m
15
Ø 28,58 x 1,0 mm
m
25
Ø 34,9 x 1,5 mm
m
15
Ø 41,3 x 1,5 mm
m
25
Bakarne cevi, tvrde ili polutvrde, u šipkama ili
buntu koje po kvalitetu i dimenzijama
odgovaraju SRPS ili DIN standardima,
dimenzija:
Pomoćni materijal za izradu freonske instalacije
(kolena, mufovi, materijala za pričvršćivanje,
elektrode, azot i sl.), 50% od prethodne stavke.
0,5
7
Izolacija proizvodnje ARMACEL, samogasive,
sa parnom branom, izraĎene od sintetičkog
kaučuka (halogen free), za temperature od -40
°C do +105 °C tipa AC ili ekvivalentno, komplet
sa originalnim lepilom i izolacionom trakom za
bakarne cevi, dimenzija:
Ø 6 mm debljine 9 mm
m
55
59/89
8
9
10
Ø 10 mm debljine 9 mm
m
50
Ø 12 mm debljine 9 mm
m
60
Ø 15 mm debljine 13 mm
m
40
Ø 19 mm debljine 13 mm
m
30
Ø 22 debljine 13mm
m
15
Ø 28 debljine 13mm
m
25
Ø 35 debljine 13mm
m
15
Ø 42 debljine 13mm
m
10
HTS 42 debljine 20mm (za spoljnu ugradnju)
m
15
HTS 19 debljine 20mm(za spoljnu ugradnju)
m
12
paušalno
1
kg
25
m
m
145
197
Ispitivanje freonske instalacije na čvrstoću i
nepropusnost azotom ili komprimovanim
vazduhom na pritisku od Pis=22 bar u trajanju
od 24h. Obračun po klima sistemu komplet.
Vakumiranje freonske instalacije sa dopunom
freona. Količinu dopunjenog freona kontrolisati
elektronskom vagom koji treba da bude u skladu
sa tehničkim preporukama proizvoĎača opreme.
Cevi PVC (kanalizacione) za razvod kondezne
mreže, sa flexi creevom fi20 za odvod
kondenzata od unutrašnje klima jedinice sa
izolacijom proiz. Armacell tip:AC debljine 9mm,
dimenzija:
Ø32 mm
Ø25 mm
11
12
Prateći fazonski komadi za kondenznu
instalaciju (kolena, "T" komadi, redukcije,
šelne,...), 50% od prethodne stavke.
Bušenje pregradnih zidova od opeke za prolaz
freonskih i kondenznih cevi. Dimenzije otvora
Ø50 mm.
0,5
kom
20
60/89
13
14
Izrada noseće konstrukcije izraĎene od čeličnih
kutijastih profila za montažu spoljnih jedinica.
Konstrukciju treba detaljno očistiti od rĎe i
masnoće i antikorozivno je zaštititi sa dva
premaza osnovne boje i dva premaza završne
boje.
120
m
190
komplet
1
komplet
1
Kabel za elektro povezivanje klima jedinice:
- komunikacioni kabel LiHCH 4x0,75 mm
15
kg
Isporuka, montaža, programiranje i puštanje u
rad dodatne opreme za nadzor i upravljanje svih
klima sistema sa varijabilnim protokom. Sistem
treba da ima mogućnost upravljanja sa preko 64
unutrašnje jedinice.
Sistem nadzora i upravljanja treba da ima
mogućnosti:
a) podešavanja rasporeda rada (tajmer);
b) ograničenje parametara rada unutrašnjih
jedinica ograničavanjem dozvoljenih komandi
bežičnim ili žičnim upravljačima;
c) energetskog monitoringa i obračuna utrošene
električne energije;
Komplet sa povezivanjem, testiranjem, probnim
radom i podešavanjem svih parametara.
16
Puštanje u rad klima sistema sa podešavanjem,
regulacijom I praćenjem rada u trajanju od 5
dana. Obračun po klima sistemu.
ukupno Klima sistem M.KVr.1:
Napomena: Elektro napajanje spoljnih I unutrašnjih klima jedinica su predviĎeni u elektro delu projekta.
61/89
2.
M.KIS.01
VENTILACIJA BAZENA
Uvodne napomene
Klima instalacije treba u svemu izvesti prema tehničkim i opštim uslovima naznačenih u
projektnim prilozima.
Posebno se napominje da se svi klima kanali moraju pre ugradnje detaljno očistiti od prašine i svih
nečistoća.
Klima ventilacioni sistem
R.Br.
Opis
J.mera
Kol.
kg
950
Jed. Cena
(bez PDV)
Ukupno
(bez PDV)
Ponuda treba da obuhvati isporuku i
montaţu sledeće opreme i materijala:
1
2
Izrada i montaža pravougaonih kanala za
razvod vazduha izraĎenih od pocinkovanog
lima debljine 0.6, 0.80 , 1.0 mm ili 1.25mm ,
a prema tehničkim uslovima, odnosno
veličini kanala.
Koleno treba raditi sa radijusom R= 1,5 D. U
cenu uračunati i premazivanje kanalskog
razvod odsisnog i ubacnog kanala zaštitnim
premazima za ovu vrstu namene. U ponudu
uračunati i materijal za izradu prirubnica
(MEC profili, uglovi, zavrtnjevi za uglove i
navrtke).
Obračun sa vrši po kg ugraĎenog kanala.
Dodatak za pomoćni materijal za nošenje
kanala, brezoni, ugaoni profili za vešanje
kanala, stezači kanala, vijci, trake i silikon
za dihtovanje spojeva, šipke itd. Smeju se
koristiti samo čelične (vatrootporne) šipke.
Računati 15% od stavke 1.
0,15
62/89
3
Nabavka i ugradnja samolepljive toplotne
izolacije za vazdušne kanale od sintetičkog
kaučuka sa parnom branom. Izolacija treba
da je teško gorivo i samogasiva tipa
Armacel ili ekivalentno. Izolaciju treba lepiti
sa original lepilom. Za izolaciju i lepilo
dostaviti atestnu dokumentaciju.
Izoluju se svi kanali dovodnog I odsisnog
vazduha i sve prirubnice.
Pre postavljanja izolacije kanale treba očistiti
od masnoća i prljavštine
Obračun po m² ugraĎene izolacije sledeće
debljine:
AC 19 mm
4
m
40
kom
6
kom
14
Isporuka i montaža vrtložnih difuzora
izraĎenih od Al i plastificiranih u boji po
želji Investitora za odsisavanje vazduha sa
damperom i plenum kutijom proizvoĎača
Jakka, Aerogrammi ili ekvivalentno, tip i
dimenzija:
GR-ARJ 600
6
110
Nabavka i ugradnja elastičnih cevi za
kanalski razvod izraĎenih od nerĎajućeg
čelika ili aluminijuma za koje je potrebno
dostaviti atestnu dokumentaciju ili
prospektni materijal. Elastične cevi treba da
izdrže pritisak od najmanje 2000 pa.
Spojeve elastičnih cevi sa istrujnim organom
ili kanalom treba dihtovati sa diht masom i
treba ojačati sa metalnom šelnom i stezačima
(multi - clamps).
Obračun po metru dužnom sa uračunatim
montažnim materijalom:
- predizolovane cevi tip ISODEC 250 ili
ekvivalentno dimenzija:
DIX203 (Ø203)
5
m²
Isporuka i montaža difuzora sa pokretnim
mlaznicama sa plenum kutijom i damperom
za regulisanje protoka vazduha za
odsisavanje vazduha proizvoĎača Rading,
Kraljevo ili ekvivalentno, tip i dimenzija:
DSP2 L=1000mm
63/89
7
Isporuka i montaža pravougaonog
regulatora protoka - damper proiz.
Aerogrammi ili ekvivalentno, tip:
DA 500x350 mm
8
9
10
kom
1
kom
1
paušalno
1
paušalno
1
Isporuka i montaža kanalskog odvlaživača
vazduha G=3800m3/h, Pe=6.4kW sa
integrisanim kompresorom i isparivačem,
kanalskim elektro grejačem Pe=6kW
(sa senzorom temperature, dif.
presostatom,granicnim termostatom, reg.
bimetalnim termos. za trostepeno
ukljucivanje grejaca i kontrolerom), filterom
EU-2, fleksibilnim vezama, kontrolerom,
senzorima temperature i vlage, nosacimakonzole, antivibracionim vezama, odvodom
za kondenz i sifonom, proizvoĎača Hidros ili
ekvivalentno, tip:SHH400.
Puštanje odvlazivaca i klima sistema u rad sa
merenjem parametra u zimskom i letnjem
periodu sa izradom protokola i izvršenim
merenjima. Mere se sledeće veličine:temperatura u ubacnom i odsisnom kanalurelativna vlažnost na dva mesta - protoci
vazduha na tri mesta na ubacnom kanalu i tri
mesta na odsisnom kanalu.
Kontrola zaptivenosti (nepropustljivosti)
spojnih mesta kanala u prostorijama.
ukupno Klima sistem M.KlS 01:
64/89
3
M.KIS.02
VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA
PROSTORIJA
Uvodne napomene
Klima instalacije treba u svemu izvesti prema tehničkim i opštim uslovima naznačenih u
projektnim prilozima.
Posebno se napominje da se svi klima kanali moraju pre ugradnje detaljno očistiti od prašine i
svih nečistoća.
Klima ventilacioni sistem
R.Br.
Opis
J.mera
Kol.
kg
1950
Jed. Cena
(bez PDV)
Ukupno
(bez PDV)
Ponuda treba da obuhvati isporuku i
montaţu sledeće opreme i materijala:
1
2
Izrada i montaža pravougaonih kanala za
razvod vazduha izraĎenih od pocinkovanog
lima debljine 0.6, 0.80 , 1.0 mm ili 1.25mm ,
a prema tehničkim uslovima, odnosno
veličini kanala.
Koleno treba raditi sa radijusom R= 1,5 D. U
ponudu uračunati i materijal za izradu
prirubnica (MEC profili, uglovi, zavrtnjevi
za uglove i navrtke).
Obračun sa vrši po kg ugraĎenog kanala.
Dodatak za pomoćni materijal za nošenje
kanala, brezoni, ugaoni profili za vešanje
kanala, stezači kanala, vijci, trake i silikon
za dihtovanje spojeva, šipke itd. Smeju se
koristiti samo čelične (vatrootporne) šipke.
Računati 15% od stavke 2.
0,15
65/89
3
Nabavka i ugradnja izolovanih elastičnih
cevi za kanalski razvod za koje je potrebno
dostaviti atestnu dokumentaciju ili
prospektni materijal. Elastične cevi treba da
izdrže pritisak od najmanje 2000 pa.
Spojeve elastičnih cevi sa istrujnim organom
ili kanalom treba dihtovati sa diht masom i
treba ojačati sa metalnom šelnom i
stezačima (multi - clamps).
Obračun po metru dužnom sa uračunatim
montažnim materijalom:
- predizolovane cevi tip ISODEC 250 ili
ekvivalentno dimenzija:
DIX203 (Ø203)
DIX254 (Ø254)
DIX305 (Ø305)
DIX508 (Ø508)
4
m²
110
kom
kom
kom
8
15
2
Isporuka i montaža vrtložnih difuzora
izraĎenih od Al i plastificiranih u boji po
želji Investitora za odsisavanje i ubacivanje
vazduha sa damperom i plenum kutijom
proizvoĎača Jakka, Aerogrammi ili
ekvivalentno, tip i dimenzija:
GR-ARJ 400
GR-ARJ 600
GR-ARJ 800
6
30
40
25
30
Nabavka i ugradnja samolepljive toplotne
izolacije za vazdušne kanale od sintetičkog
kaučuka sa parnom branom. Izolacija treba
da je teško gorivo i samogasiva tipa
Armacel ili ekivalentno. Izolaciju treba lepiti
sa original lepilom. Za izolaciju i lepilo
dostaviti atestnu dokumentaciju.
Izoluju se svi kanali dovodnog vazduha i sve
prirubnice.
Pre postavljanja izolacije kanale treba
očistiti od masnoća i prljavštine
Obračun po m² ugraĎene izolacije sledeće
debljine:
AC 19 mm
5
m
m
m
m
Isporuka i montaža protivkišne rešetke
proizvoĎača Aerogrammi ili ekvivalentno,
tip:BN dimenzija:
66/89
1000x700 mm
7
kom
Puštanje klima sistema u rad sa merenjem
parametra u zimskom i letnjem periodu sa
izradom protokola i izvršenim merenjima.
Mere se sledeće veličine:
- temperatura u ubacnom i odsisnom kanalu
- protoci vazduha na pet mesta na ubacnom
kanalu i pet mesta na odsisnom kanalu.
paušalno
8
10
11
12
13
1
Isporuka i montaža pravougaonog
regulatora protoka - damper proiz.
Aerogrammi ili ekvivalentno, tip:
DA 350x300 mm
DA 400x300 mm
9
4
kom
kom
3
1
kom
2
Isporuka i montaža recirkulacione rešetke tip
T2P+D 1000x400 proiz. Aerogrammi ili
ekviv.
kom
2
Isporuka i montaža odsisnog ventilatora tip
VENT400 + REM proiz. S&P
G=2000m3/h,dP=220Pa..
kom
2
Isporuka i montaža elektro grejača od 14kW
na svezem vazduhu sa senzorom
temperature, dif. presostatom,granicnim
termostatom, reg. bimetalnim termos. za
trostepeno ukljucivanje grejaca i
kontrolerom proiz. Jakka ili ekviv.
Probijanje otvora za prolaz kanalskog
razvoda.
paušalno
1
Kontrola zaptivenosti (nepropustljivosti)
spojnih mesta kanala u prostorijama.
paušalno
1
ukupno Klima sistem M.KlS 02:
67/89
4.
R.Br.
VENTILACIJA SANITARNIH ĈVOROVA
Opis
J.mera
Kol.
1
Isporuka I montaža kanalskog ventilatora
sa okruglim priključcima TIP TD
..SILENT proizvod firme S&P ili ekviv.
Sledeći tip i karakteristika:
1.1
tip TD-1000/200 SILENT
broj obrtaja 2780 o/min
snaga motora 120W, 0,5A
priključni otvor 200mm
Protk 900 m³/h
max. temp. 40ºC
buka 39db
Napor 100 Pa
uz ventilator se isporučuje prekidač COM2 za kontrolu kapaciteta u jednoj od dve
brzine
komplet
1
tip TD-500/160 SILENT
broj obrtaja 2500 o/min
snaga motora 50W, 0,22A
priključni otvor 150mm
Protk 400 m³/h
max. temp. 40ºC
buka 39db
Napor 150 Pa
uz ventilator se isporučuje prekidač COM2 za kontrolu kapaciteta u jednoj od dve
brzine
komplet
1
tip TD-160/100 SILENT
broj obrtaja 2500 o/min
snaga motora 20W, 0,16A
priključni otvor 100mm
Protk 120 m³/h
max. temp. 40ºC
buka 39db
Napor 50 Pa
uz ventilator se isporučuje prekidač COM2 za kontrolu kapaciteta u jednoj od dve
brzine
komplet
1
1.2
1.3
Jed. Cena
(bez PDV)
Ukupno
(bez PDV)
68/89
2
3
Isporuka I montaža regulišućeg usisnog
aeroventila TIP Balance EFF125 +
RFU125 za prečnik ventilacionog kanala
nazivne mere 125mm, proiz. Systemair ili
ekvivalentno.
kom
kom
kom
1
1
1
m
m
m
m
20
15
15
15
kom
8
Nabavka i ugradnja izolovanih elastičnih
cevi za kanalski razvod za koje je
potrebno dostaviti atestnu dokumentaciju
ili prospektni materijal. Elastične cevi treba
da izdrže pritisak od najmanje 2000 pa.
Spojeve elastičnih cevi sa istrujnim
organom ili kanalom treba dihtovati sa diht
masom i treba ojačati sa metalnom šelnom
i stezačima (multi - clamps).
Obračun po metru dužnom sa uračunatim
montažnim materijalom:
- predizolovane cevi tip ISODEC 250 ili
ekvivalentno dimenzija:
DIX125 (Ø125)
DIX203 (Ø203)
DIX105 (Ø100)
DIX160 (Ø160)
5.
13
Isporuka I montaža samopodizne žaluzine
Tip "PER" za prečnik ventilacionog kanala
nazivne mere date u predmeru i
nastavkom za montažu neizlovanog
savitljivog kanala na rešetku, proiz. S&P ili
ekvivalentno.
PER100W
PER160W
PER200W
4
kom
Isporuka I montaža prestrujnih resetki na
vratima sanitarnih čvorova tip EX
400x200, proiz.Aerogrammi ili
ekvivalentno
69/89
6.
Izrada i montaža pravougaonih kanala za
razvod vazduha izraĎenih od pocinkovanog
lima debljine 0.6, 0.80 , 1.0 mm ili 1.25mm
, a prema tehničkim uslovima, odnosno
veličini kanala.
Koleno treba raditi sa radijusom R= 1,5 D.
U ponudu uračunati i materijal za izradu
prirubnica (MEC profili, uglovi, zavrtnjevi
za uglove i navrtke).
Obračun sa vrši po kg ugraĎenog kanala.
kg
7
295
Dodatak za pomoćni materijal za nošenje
kanala, brezoni, ugaoni profili za vešanje
kanala, stezači kanala, vijci, trake i silikon
za dihtovanje spojeva, šipke itd. Smeju se
koristiti samo čelične (vatrootporne) šipke.
Računati 15% od stavke 6.
0,15
8
9
10
11
Bušenje I krpljenje rupa za montažu
samopodizne žaluzine i prolaza kanala.
kom
3
Potrošni materijal kao što su: nosač kanala,
trake, tiple, zavrtnji I sl.
paušalno
1
Ispitivanje instalacije na pritisak sa
proverom svih spojeva.
paušalno
1
Proba instalacije sa finom regulacijom.
paušalno
1
Ventilacija ukupno:
70/89
5
R.Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
RADIJATORSKO GREJANJE
PROSTORIJA
Opis
J.mera
Kol.
Demontaža postojećih grejnih tela
sastavljenih od livenih radijatorskih
članaka uz predhodno pražnjeje instalacije.
Pri demontaži otklanjaju se I noseći
elementi radijatora.
pausalno
1
Demontaža postojećih cevnih registara uz
predhodno pražnjeje instalacije. Pri
demontaži otklanjaju se I noseći elementi
cevnih registara.
pausalno
1
Premeštanje i ponovna montaža livenih
radijatorq TIP TERMIK-2.
pausalno
1
paušalno
1
kom
7
m´
m´
m´
195
110
54
Jed. Cena
(bez PDV)
Ukupno
(bez PDV)
Montaža dotrajalih redukcija, spojnica i
čepova, odzracnih ventila za sve radijatore
za koje se primeti pri demontaži da je
potrebna njihova zamena. Elementi su za
Termik-2 radijatore proizvoĎača Radijator
Zrenjanin.
Isporuka I montaža cevnih grejača
(sušača) dimenzija 1200/600 u kompletu
sa čepovima i odzraka, ventilima R1/2"za
dvocevni sitem grejanja i navijcima proiz.
Vogel&Noot ili ekviv.
Isporuka I montaža bešavnih čeličnih cevi
dimenzija:
Ø 21,3x 2,3 mm
Ø 33,7x 2,6 mm
Ø 26.7x 2,3 mm
Isporuka pomoćnog materijala kao što su:
čepovi, redukcije, držači I nosači
radijatora I cevne mreže, acetilen,
kiseonik, brusne ploče, kudelja, lukovi I sl.
50% od stavke br.6
Farbanje cevne mreže I radijatora (uz
predhodno čišćenje) temeljnom I u dva
sloja radijatorskom lak farbom.
0,5
m²
90
71/89
9
10
Ispitivanje instalacije na hladan vodeni
pritisak sa proverom svih spojeva.
paušalno
1
Topla proba instalacije sa finom
regulacijom.
paušalno
1
Radijatorsko grejanje ukupno:
6
R.Br.
OPŠTE STAVKE ZA SVE SISTEME
Opis
J.mera
Kol.
Pripremno završni radovi u vezi sa
otvaranjem i zatvaranjem gradilišta.
paušal
1
2
Transportni troškovi.
paušal
1
3
Izrada uputstva za rukovanje i održavanje i
elaborata atestno tehničke dokumentacije i
obeležavanje opreme.
paušal
1
Izrada projekta izvedenog objekta u 4
primerka i u elektronskom obliku.
paušal
1
1
4
Jed. Cena
(bez PDV)
Ukupno
(bez PDV)
ukupno Opšte stavke :
72/89
ZBIRNA REKAPITULACIJA - MAŠINSKI RADOVI
1
HLAĐENJE I GREJANJE - SISTEM SA PROMENLJIVIM
PROTOKOM RASHLADNOG FLUIDA
2
VENTILACIJA PROSTORIJA BAZENA
3
VENTILACIJA PROSTORIJA
4
VENTILACIJA SANITARNIH ĈVOROVA
5
RADIJATORSKO GREJANJE PROSTORIJA
6
OPŠTE STAVKE ZA SVE SISTEME
UKUPNO MAŠINSKI RADOVI (bez PDV-a)
PDV 20%
UKUPNO MAŠINSKI RADOVI (SA PDV)
73/89
7. PREDMER ELEKTRO RADOVA
R.br.
Opis pozicije
jm
kol
m
m
m
m
m
m
m
m
120
110
20
110
600
130
660
40
- Perforirani nosaĉ kablova PNK200mm
- Perforirani nosaĉ kablova PNK100mm
- Ugaona spojnica (L komad) 200mm
- Ugaona spojnica (L komad) 100mm
- Plafonski U nosaĉ 400mm sa 2 kom navojne šipke M10
m
m
kom
kom
kom
50
50
3
3
30
Ostali
sitni
montažni
materijal:
PVC vezice, vijci, podloške, samourezujući vijci, POK
kanalice, razvodne kutije, tiple
pauš
1
A.
RAZVOD ELEKTRIĈNE ENERGIJE
1
Isporučiti sav potreban materijal i položiti napojne vodove
tipa N2XH-Y za izradu povezivanje RO i potrošača
položenih po PNK iznad spuštenog plafona, po zidu ispod
maltera i kartongipsanih ploča. Komplet sa svim
instalacionim materijalom i povezivanjem. Obračun po
dužnom metru. Isporučiti i povezati sledeće kablovske
vodove:
- N2XH-Y 5x10mm
- N2XH-Y 5x6mm
- N2XH-Y 5x4mm
- N2XH-Y 5x2.5mm
- N2XH-Y 3x2.5mm
- N2XH-Y 5x1.5mm
- N2XH-Y 3x1.5mm
- N2XH 2x1.5mm
2
3
jed. Cena
(bez PDV)
ukupna cena
(bez PDV)
Isporuka i ugradnja toplo galvanizovanih perforiranih
nosača kablova (PNK). Dužina elementa l=2m. Materijal
na koji se postavljaju PNK regali je betonska konstrukcija
plafonske ploče i betonski stubovi delimično. Pozicija
obuhvata elemente za vešanje (plafonske nosače sa
navojnim šipkama), elemente za skretanje i potrebne vijke
za povezivanje i fiksiranje nosača. Postavljaju se
PNK200mm za energetske kablove i PNK100mm za
kablove slabe struje paralelno duž cele trase. Nosači se
postavljaju na svakih 1,5m.
UKUPNO RAZVOD ELEKTRIĈNE ENERGIJE:
74/89
B.
0,4kV RAZVODNI ORMANI
1
POSTOJEĆI GRO
Isporuka i montaža tropolnog zaštitnog prekidača 440V,
50Hz, nazivne struje 63A, prekidne moći 25kA, kriva C, tip
NG125N "Schneider Electric" ili sličan. Pozicija obuhvata
demontažu postojećih EZ osigurača u GRO i montažu novih
prekidača sa povezivanje izvodnih kablova i obeležavanjem.
kom
3
Isporuka i montaža tropolnog zaštitnog prekidača 440V,
50Hz, nazivne struje 40A, prekidne moći 25kA, kriva C, tip
NG125N "Schneider Electric" ili sličan. Pozicija obuhvata
demontažu postojećih EZ osigurača u GRO i novih montažu
prekidača sa povezivanje izvodnih kablova i obeležavanjem.
kom
2
Isporuka i montaža tropolnog zaštitnog prekidača 440V,
50Hz, nazivne struje 32A, prekidne moći 25kA, kriva C, tip
NG125N "Schneider Electric" ili sličan. Pozicija obuhvata
montažu prekidača sa povezivanje izvodnih kablova i
obeležavanjem.
kom
1
Isporuka i montaža jednopolnog zaštitnog prekidača (1P) C
230V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 10kA, sa
prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) i
indikacijom prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9iC60N, "Schneider Electric" ili sličan. Pozicija obuhvata
montažu prekidača sa povezivanje izvodnih kablova i
obeležavanjem.
kom
3
kompl.
1
Ukupno POSTOJEĆI GRO:
2
RO1M
Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Pragma,
"Schneider Electric" ili sličan. Orman je modularnog tipa,
kompletno izšemiran i povezan sa napojnim i izvodnim
kablovima, za opremu sledećih karakteristika:
- izolacioni, samogasivi s termičkom izdržljivošću
- za montažu u zid, ugradni, sa providnim vratima sa
prednje strane
- ukupna dimenzija table 810x610x110mm (VxŠxD)
- sastavljen iz 4 reda od po 24 modula
- nazivna struja 63A
- spoljnji stepen zaštite IP40
- otpornost na udarce IK09
- klasa zaštite od indirektnog dodira: 2
- pristup opremi sa prednje strane
- isporuka rednih stezaljki PE/N i nalepnica za svaki red
ispod automatskih prekidača
75/89
Tropolni rastavljač, 400V, 50Hz, nazivne struje 63A, fiksne
verzije, sa zakretnom ručicom, tip INTERPACT INS63
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
1
Četvropolni zaštitni prekidač (3P+N) C 400V, 50Hz,
nazivne struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N, sa
prigraĎenim diferencijalnim modulom, AC klasa, nazivne
struje 25/0,03A, tip Vigi iC60, "Schneider Electric" ili
sličan
kom
4
Dvopolni zaštitni prekidač (1P+N) C 400V, 50Hz, nazivne
struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N, sa
prigraĎenim diferencijalnim modulom, AC klasa, nazivne
struje 25/0,03A, tip Vigi iC60, "Schneider Electric" ili
sličan
kom
2
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 10A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
3
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
4
Tropolni zaštitni prekidač (3P) C 400V, 50Hz, nazivne
struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
2
Ukupno RO1M:
76/89
3
RO1A
Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Pragma,
"Schneider Electric" ili sličan. Orman je modularnog tipa,
kompletno izšemiran i povezan sa napojnim i izvodnim
kablovima, za opremu sledećih karakteristika:
- izolacioni, samogasivi s termičkom izdržljivošću
- za montažu u zid, ugradni, sa providnim vratima sa
prednje strane
- ukupna dimenzija table 810x490x110mm (VxŠxD)
- sastavljen iz 4 reda od po 18 modula
- nazivna struja 63A
- spoljnji stepen zaštite IP40
- otpornost na udarce IK09
- klasa zaštite od indirektnog dodira: 2
- pristup opremi sa prednje strane
- isporuka rednih stezaljki PE/N i nalepnica za svaki red
ispod automatskih prekidača
kompl.
1
Tropolni rastavljač, 400V, 50Hz, nazivne struje 40A, fiksne
verzije, sa zakretnom ručicom, tip INTERPACT INS40
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
1
Četvropolna strujna zaštitna sklopka (3P+N) 400V, 50Hz,
nazivne struje 25A sa diferencijalnom zaštitom, AC klasa,
nazivne struje 25/0,03A, tip iID Acti9, "Schneider Electric"
ili sličan
kom
2
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 6A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) i indikacijom prorade zaštite na
telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili
sličan.
kom
1
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 10A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan
kom
6
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan
kom
6
Ukupno RO1A:
77/89
4
RO2M
Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Pragma,
"Schneider Electric" ili sličan. Orman je modularnog tipa,
kompletno izšemiran i povezan sa napojnim i izvodnim
kablovima, za opremu sledećih karakteristika:
- izolacioni, samogasivi s termičkom izdržljivošću
- za montažu u zid, ugradni, sa providnim vratima sa
prednje strane
- ukupna dimenzija table 810x610x110mm (VxŠxD)
- sastavljen iz 4 reda od po 24 modula
- nazivna struja 63A
- spoljnji stepen zaštite IP40
- otpornost na udarce IK09
- klasa zaštite od indirektnog dodira: 2
- pristup opremi sa prednje strane
- isporuka rednih stezaljki PE/N i nalepnica za svaki red
ispod automatskih prekidača
kompl.
1
Tropolni rastavljač, 400V, 50Hz, nazivne struje 63A, fiksne
verzije, sa zakretnom ručicom, tip INTERPACT INS63
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
1
Četvropolni zaštitni prekidač (3P+N) C 400V, 50Hz,
nazivne struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N, sa
prigraĎenim diferencijalnim modulom, AC klasa, nazivne
struje 25/0,03A, tip Vigi iC60, "Schneider Electric" ili
sličan
kom
2
Dvopolni zaštitni prekidač (1P+N) C 400V, 50Hz, nazivne
struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N, sa
prigraĎenim diferencijalnim modulom, AC klasa, nazivne
struje 25/0,03A, tip Vigi iC60, "Schneider Electric" ili
sličan
kom
2
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 10A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
2
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
1
78/89
Tropolni zaštitni prekidač (3P) C 400V, 50Hz, nazivne
struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
2
Tropolni zaštitni prekidač (3P) C 400V, 50Hz, nazivne struje
25A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) i indikacijom prorade zaštite na
telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili
sličan
kom
3
Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Pragma,
"Schneider Electric" ili sličan. Orman je modularnog tipa,
kompletno izšemiran i povezan sa napojnim i izvodnim
kablovima, za opremu sledećih karakteristika:
- izolacioni, samogasivi s termičkom izdržljivošću
- za montažu u zid, ugradni, sa providnim vratima sa
prednje strane
- ukupna dimenzija table 810x490x110mm (VxŠxD)
- sastavljen iz 4 reda od po 18 modula
- nazivna struja 63A
- spoljnji stepen zaštite IP40
- otpornost na udarce IK09
- klasa zaštite od indirektnog dodira: 2
- pristup opremi sa prednje strane
- isporuka rednih stezaljki PE/N i nalepnica za svaki red
ispod automatskih prekidača
kompl.
1
Tropolni rastavljač, 400V, 50Hz, nazivne struje 40A, fiksne
verzije, sa zakretnom ručicom, tip INTERPACT INS40
"Schneider Electric" ili sličan.
kom
1
Četvropolna strujna zaštitna sklopka (3P+N) 400V, 50Hz,
nazivne struje 25A sa diferencijalnom zaštitom, AC klasa,
nazivne struje 25/0,03A, tip iID Acti9, "Schneider Electric"
ili sličan
kom
3
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 6A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) i indikacijom prorade zaštite na
telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili
sličan.
kom
2
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 10A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan
kom
8
Ukupno RO2M:
5
RO2A
79/89
Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 230V, 50Hz, nazivne
struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) i indikacijom
prorade zaštite na telu prekidača, tip ACTI 9-iC60N,
"Schneider Electric" ili sličan
kom
10
Dvopolni modularni kontaktor (2P) za montažu na DIN šinu
nazivne struje 25A, 230V, 50Hz, 2N/O kontakta, komandni
napon 230VAC, tip iCT, "Schneider Electric" ili sličan
kom
1
Jednopolna upravljačka sklopka sa indikatorskom
lampicom, 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, montaža na
DIN šinu, tip iSW "Schneider Electric" ili sličan.
kom
1
Tip P1 - Modularni set priključnica od 2 modula sastavljen
od:
1kom monofazna ugradna šuko priključnica, 250V, 50Hz,
16A
(2M),
sa
poklopcem
IP40,
boje i dizajna maske po izboru Investitora.
kom
38
Tip P2 - Modularni set priključnica od 4 modula sastavljen
od:
2kom monofazna ugradna šuko priključnica, 250V, 50Hz,
16A
(2M),
boje i dizajna maske po izboru Investitora.
kom
2
Tip P3 - Modularni set priključnica od 6 modula sastavljen
od:
2kom monofazna ugradna šuko priključnica, 250V, 50Hz,
16A
(2M),
1kom
UTP
telefonska
priključnica
(1M),
1kom
UTP
računarska
priključnica
(1M),
boje i dizajna maske po izboru Investitora.
kom
6
Modularna jednopolna instalaciona sklopka za montažu u
zid, 250V, 50Hz, 10A (1M ili 2M), boje i dizajna maske po
izboru Investitora
kom
14
Modularni set instalacionih sklopki od 2 modula sastavljen
od:
2kom instalaciona jedopolna sklopka 10A, 250V (1M),
boje i dizajna maske po izboru Investitora.
kom
7
Ukupno RO2A:
UKUPNO RAZVODNI ORMANI:
C.
PRIKLJUĈNICE I SKLOPKE
1
Isporuka, montaža i povezivanje instalacionih prikljuĉnica
i sklopki, zajedno sa isporukom instalacionih kutija (za u
zid):
80/89
2
Modularni set instalacionih sklopki od 6 modula sastavljen
od:
6kom instalaciona jedopolna sklopka 10A, 250V (1M),
boje i dizajna maske po izboru Investitora.
kom
1
Sitan nespecificiran montažni materijal (razvodne kutije,
oprema za montažu, vezice..)
kompl.
1
kom
109
kom
6
kom
1
kom
25
kom
2
S5 - antipanik svetiljka 1x18W, IP40, privremeni spoj,
autonomije rada 1h, sa piktogramom "IZLAZ" i
strelicom ka izlazu
kom
22
Sitan nespecificiran montažni materijal (razvodne kutije,
materijal za montažu svetiljki)
kompl.
1
UKUPNO PRIKLJUĈNICE I SKLOPKE:
D.
UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE
1
Nabavka, isporuka i montaža svetiljki za unutrašnje
osvetljenje. Komplet sa sijalicama odgovarajuće snage. Broj
i snaga sijalica su sadržani u tipskoj oznaci proizvoĎača.
Komplet sa svim instalacionim materijalom i povezivanjem.
Svetiljke su sledećih tipova:
Tip S1 - Svetiljka fluo 4x18W, ugradna, tip Relax PAR,
IP20, "OMS" ili slična
Tip S2 - Svetiljka fluokompakt 1x18W, ugradna, tip
PRO212 Recessed Prisma PC, IP54 "OMS" ili slična
Tip S3 - Svetiljka brodska, 1x100W, E27, zidna, IP65,
"Eltex" ili slična
Tip S4 - Svetiljka fluo 4x18W, ugradna, tip Relax XTP
Opal, IP65, "OMS" ili slična
Tip S6 - Reflektorska svetiljka, tip Phillips TEMPO3 SONT, sa MH reflektorom 250W
NAPOMENA: Konaĉan izbor tipa i dizajna svetiljki je
na osnovu enterijerskog rešenja. Potrebno je tip svetiljki
usaglasiti sa enterijerskih zahtevima.
2
3
Nabavka, isporuka i montaža antipanik LED svetiljki.
Komplet sa sijalicama odgovarajuće snage. Broj i snaga
sijalica su sadržani u tipskoj oznaci proizvoĎača. Komplet
sa svim instalacionim materijalom i povezivanjem. Svetiljke
su tip "Easyled" standard, “Schneider Electric” ili slična
UKUPNO UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE:
81/89
E.
TELEFONSKA I RAĈUNARSKA INSTALACIJA
1
Nabavka, isporuka i postavljanje kablova UTP cat5 za
izradu priključnih mesta od SWITCH-a do modularnih
telefonskih i računarskih priključnica položenih u PVC
bužiru fi 16mm po PNK iznad spuštenog plafona i ispod
kartongipsanih ploča. Komplet sa svim instalacionim
materijalom i povezivanjem. Pozicija obuhvata i PVC bužir.
Obračun po dužnom metru.
m
170
Isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana
struktuiranog informacionog i telefonskog razvoda objekta,
RACK. Orman treba da bude za montažu na zid: 9U, od
limenog plastificiranog kućišta sa staklenim vratima, sa
ventilatori za hlaĎenje unutrašnjosti ormana. U orman treba
da bude ugraĎena sledeća elektro oprema:
kom
1
kom
kom
komp
kom
1
1
1
1
kom
1
pauš
1
kom
1
2
PATCH panel 19" 1U sa 16-24 slota za ugradnju RJ45
modula cat5 neoklopljenih - prazan
Modul RJ45 cat5 neoklopljen za ugradnju u patch panel
Panel 19" 1U sa prstenovima za vodjenje patch kablova
SWITCH sa 16 portova, TP Link TL-SL1117
Priključnica sa 5 priključnih mesta 220V, 50 Hz i
prenaponskom zaštitom klase D
3
4
Sitan
nespecifiran
materijal
za
elektroinstalacionih i elektromontažnih
nepredviĎenim radovima.
izvoĎenje
radova sa
Back UPS ureĎaj za besprekidno napajanje, topologija Line
interactive LCD, ulaz 230V, izlaz 230V, snaga 1500VA,
865W, autonomija rada 6 minuta, tip BR1500GI, "APC" ili
sličan
UKUPNO
TELEFONSKA
INSTALACIJA :
I
RAĈUNARSKA
82/89
F.
IZJEDNACENJE POTENCIJALA
1
Nabavka, isporuka i postavljanje kutije za izjednaĉenje
potencijala KIP u toaletima i sali za hidro terapiju sa
povezivanjem sa SIP u RO i sanitarnim elementima.
Komplet sa svim potrebnim instalacionim materijalom.
Stvarnu potrebnu dužinu kablova proveriti na licu mesta.
- PP-Y 1x4mm2
- PP-Y 1x6mm2
- KIP
m
m
kom
130
70
8
pauš
1
UKUPNO IZJEDNACENJE POTENCIJALA:
G.
ISPITIVANJA I MERENJA
1
Ispitivanje kompletne instalacije i pribavljanje potrebnih
Atesta o ispravnosti električne instalacije od nadležne
ovlašćene organizacije.
- Ispitivanje otpora izolacije
- Ispitivanje otpora uzemljenja
- Ispitivanje otpora petlje kvara i neprekidnosti nultog voda
- Ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih ureĎaja i antipanik
rasvete
UKUPNO ISPITIVANJA I MERENJA:
REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
RAZVOD ELEKTRIĈNE ENERGIJE
0,4kV RAZVODNI ORMANI
PRIKLJUĈNICE I SKLOPKE
UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE
TELEFONSKA I RAĈUNARSKA INSTALACIJA
IZJEDNACENJE POTENCIJALA
ISPITIVANJA I MERENJA
SVE UKUPNO ELEKTRO RADOVI (bez PDV):
pdv 20%
SVE UKUPNO ELEKTRO RADOVI (sa PDV):
83/89
Z B I R N A R E K A P I T U LA C I J A R A D O V A
VRSTA RADOVA
Ukupna cena
AG RADOVI
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
MAŠINSKI RADOVI
ELEKTRO RADOVI
UKUPNA CENA BEZ PDV-a ( din.)
PDV (20%)
UKUPNA CENA SA PDV-om ( din.)
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
84/89
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКOВА
ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
85/89
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне Грађевинско - занатски радови на адаптацији хидротерапеутског блока површине 800 м2
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“
Стари Сланкамен, ЈН ОП број 02/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
86/89
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач......................................................................................................[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке Грађевинско - занатски радови на адаптацији хидротерапеутског блока
површине 800 м2 Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др
Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, ЈН ОП број 02/2014,, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
87/89
Назив понуђача: __________________________________
ЈН ОП број: 2/2014
Број: ___________
Датум: _________
XII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив и седиште Наручиоца: _________________________________________.
Матични број: ______________, ПИБ: __________________.
Телефон и контакт особа:__________________________________.
На основу чл. 77. ЗЈН-а Наручилац издаје:
ПОТВРДУ
да је понуђач ________________________________________ (назив и седиште) у претходне три
године изводио радове на изградњи, реконструкцији или адаптацији на најмање 1 јавном базену.
Вредност уговора мора бити већа од 10.000.000,00 динара.
Табела
Број и датум
уговора
Ред
бр.
Предмет уговора
Понуђач је по предметном
уговору извео грађевинско занатске радове на
адаптацији
хидротерапеутског блока
или сличних радова у
здравств. установама
Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________ (назив и седиште)
ради учешћа у поступку јавне набавке бр. 2/2014 и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.
Напомена: Образац ће понуђач копирати у довољном броју примерака и доставити уз своју
понуду за сваког наручиоца појединачно.
Понуђач
__________________
Место и датум:
М.П.
88/89
Назив понуђача: __________________________________
ЈН ОП број: 2/2014
Број: ___________
Датум: _________
XII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив и седиште Наручиоца: _________________________________________.
Матични број: ______________, ПИБ: __________________.
Телефон и контакт особа:__________________________________.
На основу чл. 77. ЗЈН-а Наручилац издаје:
ПОТВРДУ
да је понуђач ____________________________________________ (назив и седиште) у предходних
5 година изводио грађевинско-занатске радове на изградњи, реконструкцији или адаптацији
здравстених установа на мин 2 објекта. Вредност уговора мора бити већа од 25.000.000,00
динара.
Табела
Понуђач је по предметном
Број и датум
уговору извео грађевинско уговора
занатске радове на
Ред
адаптацији
Предмет уговора
бр.
хидротерапеутског блока
или сличних радова у
здравств. установама
Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________ (назив и седиште)
ради учешћа у поступку јавне набавке бр. 2/2014 и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.
Напомена: Образац ће понуђач копирати у довољном броју примерака и доставити уз своју
понуду за сваког наручиоца појединачно.
Понуђач
__________________
Место и датум:
М.П.
89/89
Download

Koknursna Dokumentacija