PROJEKAT:
INVESTITOR:
KUĆNA AUTOMATIKA
OBJEKAT: Stambeni objekat površine 245m²
List
br.1
1.TEHNIČKI OPIS
Objekat koji je predmet ovog Projekta je stambeni objekat površine 245m². Ovaj prostor je
kompletno nov izgraĊen i nalazi se na drugom spratu stambene zgrade u Ĉaĉku.
OPŠTE NAPOMENE
U stanu je predviĊena instalacija kućne automatike kao deo elektro energetskih
instalacija.
Sistem kućne automatike tenLogic je koncipiran tako da bude maksimalno jednostavan za
korišćenje, održavanje, ugradnju i kao napredno tehnološko rešenje u službi povećanja kvaliteta
stanovanja, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. PredviĊen je tako da se za
komunikaciju izmeĊu ureĊaja koristi postojeća elektro energetska instalacija i za implementaciju
ovog sistema nije potrebno postavljanje nove kablovske instalacije.
Osnovna karakteristika kućne automatike je mogućnost upravljanja ureĊajima u kući (stanu)
pomoću daljinske komande, a sa udaljene lokacije to je omogućeno putem telefonske linije
(fiksne i mobilne) i interneta. Sistem pruža mogućnost daljinskog upravljanja unutrašnjim
osvetljenjem, roletnama, klimom i ureĊajima veće snage (šporet, veš mašina, ...), kao i ostalim
ureĊajima (TV, audio/video ureĊaji, prikljuĉnice...). Daljinsko upravljanje i kontrola može se vršiti:
univerzalnim daljinskim upravljaĉem, telefonom, kontrolerom logiTV /ĉija se aplikacija prati na TV
prijemniku/.
Upravljanje je moguće vršiti i pomoću programskih scenarija u kojima se u jednu
sekvencu vezuje više komandi (dogaĊaja) koje se aktiviraju jednim pritiskom tastera i izvršavaju
se simultano jedna za drugom po željenom rasporedu. Programski scenariji koje definišemo
omogućavaju da se jednim pritiskom tastera napravi željena atmosfera za trenutnu aktivnost ili
raspoloženje, u skladu sa stilom života i navikama korisnika. Neki od scenarija mogu biti:
“dolazak kući”, “odlazak od kuće”, “gledanje TV-a”, “veĉera”, “laku noć”, “dobro jutro”, "kuća je
prazna-simuliraj boravak u kući"...
Ovim projektom nisu obuhvaćene instalacije uzemljenja i gromobranska instalacija koje
postoje na objektu. Uzemljenje je zajedniĉko za ceo objekat kao i instalacija zaštite od
atmosferskog pražnjenja. Sve instalacije su projektovane u skladu sa važećim normama i
standardima za ove vrste radova.
RAZVODNI ORMANI I TABLE
U stambenom prostoru su predviĊene dve ugradne razvodne table (RT1 i RT2) sa kojih
se napajaju svi ureĊaji u stanu, a nalaze se u hodniku pored dnevne sobe. Razvodne table se
napajaju sa glavnog razvodnog ormana stambenog objekta. Table su troredne i imaju prostora za
smeštanje po 48 automatskih osiguraĉa. Od ureĊaja za kućnu automatiku u RT1 je predviĊeno
da se montiraju ukrštaĉi faza sa filterima, moduli za bojlere i kotao. Moduli za upravljanje kućnim
aparatima koji se montiraju na DIN šinu predviĊeni su za montažu u RT2.
INSTALACIJA I OPREMA U OBJEKTU
Za spregu dve faze koristi se ureĊaj tenLogic, 10L-FC-DIN. PredviĊeno je da se montira u
razvodnu tablu RT1, povezuje se na dovodni energetski kabal i služi da omogući komunikaciju
izmeĊu ureĊaja kućne automatike koji se nalaze na sve tri faze. PredviĊen je za nominalnu struju
jaĉine 63A. Za ukrštanje faza i filtriranje koriste se 3 ureĊaja, a svaki zauzima mesto 2
automatska osiguraĉa tako da je za montažu potrebno predvideti prostor širine za 6 osiguraĉa.
Osim što omogućuje komunikaciju izmeĊu ureĊaja, ukrštaĉ faza ima ulogu da onemogući signalu
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
PROJEKAT:
INVESTITOR:
KUĆNA AUTOMATIKA
OBJEKAT: Stambeni objekat površine 245m²
List
br.2
kućne automatike da putem energetske instalacije "izaĊe" iz posmatranog stana i aktivira ureĊaj
u drugom prostoru. Dve osnovne uloge su da ukršta faze i filtrira frekvencije i smetnje. Prikljuĉuje
se na radni napon 220V, 50Hz, filtrirajuća frekvencija je 120kHz, a temperatura ambijenta
potrebna za rad je od -10°C do +50°C.
Za upravljanje osvetljenjem u stanu predviĊeni su moduli koji rade kao prekidaĉki
elementi (ukljuĉi/iskljuĉi) ili imaju mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti (dimovanje).
Moduli se montiraju u instalacione kutije u koje se montiraju i prekidaĉi (jednopolni, serijski,
naizmeniĉni…). Za pravilnu montažu modula potrebno je namontirati dublje instalacione kutije ili
produbiti postojeće tako se dobije dodatnih 3cm prostora za smeštanje odgovarajućih modula.
Moduli mogu da se montiraju u modularne kutije (2M, 4M, 6M) ili u okrugle Ø60mm.
Sve svetiljke se napajaju iz razvodne table RT1 u kojoj su smešteni osiguraĉi za strujne
krugove osvetljenja. Za ispravan rad modula potrebno je do njega dovesti "nulu", što znaĉi da je
za instalaciju jednog modula potrebno postaviti kabal sa minimalno 3 provodnika preĉnika
1,5mm². U zavisnosti od naĉina upravljanja i jaĉine svetiljki vrši se odabir odgovarajućih modula.
Za automatizaciju osvetljenja u stanu predviĊeni su sledeći moduli :
1.











tenLogic, 10L-ML1-dim, modul za 1 svetlo sa dimovanjem, uzidni (300W)
Propisana snaga: ≤300W,
Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz,
Potrošnja u režimu mirovanja: <1W,
Radna temperatura: -10 to 50 oC,
Postavlja se iza bilo kog prekidaĉa, lako se programira i upravlja,
Elektronsko programiranje adrese,
Zahteva “Nulu” pri povezivanju,
Povezuje se na jednu grupu svetiljki,
Upravlja sa svetiljkama sa užarenim vlaknom i halogenim svetiljkama,
Moguće upravljanje: “UKLJUĈI/ISKLJUĈI-ON/OFF”, “POTAMNI/POSVETLI-Dim/Bright“,
Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljaĉem ili logiTV
softverom za tenLogic kontroler.
2.





tenLogic, 10L-ML2-dim, modul za 2 svetla sa dimovanjem, uzidni (400W)
Propisana snaga: ≤400W
Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz
Potrošnja u režimu mirovanja: <1W
Povezuje se na dve grupe svetiljki
Moguće upravljanje: “UKLJUĈI/ISKLJUĈI-ON/OFF”, “POTAMNI/POSVETLI-Dim/Bright“,
3.





tenLogic, 10L-MLA1, modul za 1 svetlo/prikljuĉnicu, uzidni (1600W)
Propisana snaga: ≤1600W
Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz
Potrošnja u režimu mirovanja: <1W
Povezuje se na jednu grupu svetiljki ili ureĊaj
Moguće upravljanje: “UKLJUĈI/ISKLJUĈI-ON/OFF”;
4.





tenLogic, 10L-MLA2, modul za 2 svetla/prikljuĉnice, uzidni (2x1600W)
Propisana snaga: ≤2x1600W
Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz
Potrošnja u režimu mirovanja: <1W
Povezuje se na dve grupe svetiljki ili ureĊaja
Moguće upravljanje: “UKLJUĈI/ISKLJUĈI-ON/OFF”
U stanu je predviĊeno da se upravlja sa osvetljenjem u dnevnoj sobi, trpezariji, kuhinji,
radnoj sobi, spavaćoj sobi, deĉijim sobama, predsoblju, kupatilima, ostavi, garderoberima,
vešeraju, degažmanu i terasama.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
PROJEKAT:
INVESTITOR:
KUĆNA AUTOMATIKA
OBJEKAT: Stambeni objekat površine 245m²
List
br.3
U dnevnoj sobi i trpezariji bi se upravljalo sa 4 grupe svetiljki sa dimovanjem, pomoću 2 modula
tenLogic, 10L-ML1-dim i tenLogic, 10L-ML2-dim.
U kuhinji se dve grupe svetiljki ukljuĉuju preko modula tenLogic, 10L-MLA1 koji ima mogućnost
ukljuĉenja i iskljuĉenja bez dimovanja.
Za ukljuĉenje osvetljenja u radnoj sobi potrebno je namontirati modul tenLogic, 10L-ML1-dim koji
vrši dimovanje jedne svetiljke.
Ukljuĉenje svetiljki u spavaćoj sobi se vrši pomoću naizmeniĉnih prekidaĉa, a takoĊe i pomoću 2
modula tenLogic, 10L-ML1-dim za ukljuĉenje/iskljuĉenje i dimovanje dve grupe svetiljki.
U stanu su predviĊene 3 deĉije sobe. U dve deĉije sobe za upravljanje osvetljenjem su
predviĊeni moduli sa mogućnošću dimovanja za 2 grupe svetiljki tenLogic, 10L-ML2-dim, u
svakoj sobi po jedan modul. Treća deĉija soba ima predviĊene 3 grupe svetiljki koje se
automatizuju. To treba uraditi sa modulima tenLogic, 10L-ML1-dim i tenLogic, 10L-ML2-dim.
Osvetljenje u predsoblju i hodniku kod deĉijih soba se ukljuĉuje sa zasebnim modulima tenLogic,
10L-MLA1 po principu ukljuĉi/iskljuĉi.
Dva kupatila u stanu imaće mogućnost kontrole osvetljenja pomoću modula tenLogic, 10L-MLA1,
a u trećem kupatilu sa tenLogic, 10L-ML1-dim i tenLogic, 10L-MLA1.
U ostavi, garderoberima, vešeraju i degažmanu omogućiti da se automatizuje osvetljenje pomoću
jednog modula tenLogic, 10L-MLA1 bez dimovanja. Za svaku prostoriju predvideti po jedan
modul.
Na terasama kod kuhinje, radne i deĉijih soba predviĊena je po jedna grupa svetiljki koje treba
automatiovati. Za tu funkciju namontirati iza svakog prekidaĉa za ukljuĉenje tih grupa svetiljki po
jedan modul tenLogic, 10L-MLA1.
Sve navedene module namontirati u instalacione kutije iza prekidaĉa koji su namenjeni za
ukljuĉenje odreĊene grupe svetiljki. Taĉne pozicije svih modula sa njihovim oznakama, date su u
grafiĉkom delu projekta.
Na svakom prozoru i balkonskim vratima u stanu predviĊene su roletne sa motorom za
podizanje i spuštanje istih. Za pokretanje roletni koriste se motori: napajanje 220V 50Hz,
maksimalne snage do 150W. Svaku roletnu je moguće automatizovati komandom iz stana ili
izvan, tako da može da se spusti ili podigne u zadato vreme ili po želji korisnika. Osnovne
prednosti koje se dobijaju su: implementacija sa ostalim ureĊajima u programske scenarije,
prilagoĊenje ambijenta jednim pritiskom tastera, kao i funkcija istovremenog podizanja/spuštanja
svih ili izabranih grupa roletni odjednom.
U projektovanom stanu je predviĊeno da se u dnevnoj sobi i trpezariji namontira 6 modula
za roletne, kuhinji 3 modula, u radnoj i spavaćoj sobi po 2, u deĉijim sobama 6, 4 i 1 modul, a u
garderoberu 1 modul za kontrolu roletni.
Standardno je projektom predviĊeno da se roletne pokreću pomoću tastera koji su
smešteni u instalacione dozne pored svakog prozora. Moduli koji su predviĊeni za upravljanje
motorima za roletne montiraju se u instalacione kutije iza tastera. Za svaki motor predviĊen je po
jedan modul tenLogic, 10L-MM. Povezuje se sa kablom za napajanje motora, kablom koji vodi
prema motoru i sa tasterom.
Upravljanje motorom pomoću tastera vrši se tako što se jednim pritiskom na taster pokreće
roletna do potpunog otvaranja ili zatvaranja. Ukoliko je potrebno zaustaviti roletnu u nekom
meĊupoložaju to se postiže novim pritiskom na taster i tada se roletna zaustavlja na trenutnoj
poziciji. Sledećim pritiskom na taster roletna kreće u suprotnom smeru od predhodnog.
U grafiĉkom delu projekta dat je raspored montaže predviĊenih modula.
Tehniĉke karakteristike modula za automatizaciju roletni su:
1.








tenLogic, 10L-MM, modul za motor za roletne, uzidni (300W)
Propisana snaga: ≤300W
Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz
Potrošnja u režimu mirovanja: <1W
Radna temperatura: -10 to 50oC
Postavlja se iza bilo kog tastera;
Lako se programira i upravlja;
Elektronsko programiranje adrese;
Zahteva “Nulu” i “Fazu” pri povezivanju;
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
PROJEKAT:
INVESTITOR:
KUĆNA AUTOMATIKA
OBJEKAT: Stambeni objekat površine 245m²
List
br.4
 Povezuje se na jedan motor za roletne;
 Moguće upravljanje: “PODIGNI/SPUSTI”;
 Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljaĉem ili logiTV
softverom za tenLogic kontroler.
Upravljanje kućnim aparatima omogućava ukljuĉivanje i iskljuĉivanje svih ureĊaja
prikljuĉenih na elektriĉnu mrežu. Osnovne prednosti ovakvog naĉina rada je da se korisniku
omogući ukljuĉenje/iskljuĉenje ureĊaja u kući sa udaljene lokacije putem telefonske linije ili
interneta prema njegovoj želji. Zatim je omogućeno upravljanje ureĊajima iz samog stana
pomoću daljinske komande što povećava kvalitet života korisniku, a sa aspekta bezbednosti
pruža se mogućnost upravljanja ureĊajima koji mogu izazvati neželjene dogaĊaje (požar,
elektriĉni udar…).
U zavisnosti od naĉina rada ureĊaja, njihove snage i izvedene instalacije, upravljanje se vrši
modulima koji se ugraĊuju u razvodnu tablu ili u instalacione kutije.
Za projektovani stan je predviĊeno da se upravlja sa: TV i audio ureĊajima, trofaznim
šporetom, mašinom za pranje sudova, mašinama za pranje i sušenje veša, bojlerima i
energetskim prikljuĉnicama.
Automatizacija TV i audio ureĊaja u stanu predviĊena je pomoću kontrolera sa IC
predajnikom tenLogic, 10L-IR1. Kontroler se prikljuĉuje u energetsku prikljuĉnicu pored ureĊaja
kojim se upravlja, kablom je povezan sa IC predajnikom, a on se spaja sa IC prijemnikom TV i
audio ureĊaja kojim se upravlja. U projektovanom stanu je omogućeno upravljanje sa TV i audio
ureĊajima u dnevnoj sobi, radnoj, spavaćoj i deĉijim sobama.
Tehniĉke karakteristike modula za upravljanje TV i audio ureĊajima:
1.









tenLogic, 10L-IR1, kontroler ureĊaja sa IC prijemnikom
Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz;
Potrošnja u režimu mirovanja: <1W ;
Udaljenost IC bubice od prijemnika: do 3 metra;
Veliĉina konektora: 3.5mm;
Postavlja se na IC prijemnik bilo kog ureĊaja koji koristi daljinski upravljaĉ;
Lako se programira i upravlja;
Elektronsko programiranje adrese;
Koristi se umesto daljinskog upravljaĉa ureĊaja;
Kontroliše do 16 adresa (32 IC komande, po 2 IC komande za svaku adresu);
Trofaznim šporetom je predviĊeno upravljanje sa modulima koji bi se nalazili u razvodnoj
tabli RT2, a montirali na DIN šinu. Obzirom da šporet radi na 3 faze za njegovu automatizaciju su
potrebna 3 modula tenLogic, 10L-MLA1-DIN. Svaki od modula zauzima mesto 2 automatska
osiguraĉa tako da je za njihovu montažu potrebno obezbediti prostora za 6 osiguraĉa u razvodnoj
tabli RT2. Kabal kojim se napaja šporet sa jedne strane se povezuje na module u razvodnoj tabli,
a sa druge na trofaznu prikljuĉnicu. Moduli se u spratnoj tabli povrzuju na izvode odgovarajućih
osiguraĉa. Upravljanje radom šporeta se vrši na taj naĉin što se ukljuĉuje ili iskljuĉuje napajanje u
trofaznoj energetskoj prikljuĉnici u koju se prikljuĉuje šporet. Ovaj naĉin upravljanja je bitan sa
aspekta bezbednosti, jer se može iskljuĉiti napajanje za šporet prilikom izlaska iz stana
aktiviranjem scenarija „IZLAZAK IZ KUĆE“, ĉime se spreĉava eventualna pojava požara ako je
šporet ostao ukljuĉen. Karakteristike ovog ureĊaja su:
1.







tenLogic, 10L-MLA1-DIN, modul za 1 prikljuĉnicu, za DIN šinu (3600W)
Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz;
Potrošnja u režimu mirovanja: <1W ;
Montira se na DIN šinu;
Zauzima mesto 2 automatska osiguraĉa u razvodnoj tabli;
Radna temperatura: -10 to 50 oC,
Zahteva “Nulu” pri povezivanju,
Povezuje se na jednu prikljuĉnicu,
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
PROJEKAT:
INVESTITOR:
KUĆNA AUTOMATIKA
OBJEKAT: Stambeni objekat površine 245m²
List
br.5
 Moguće upravljanje: “UKLJUĈI/ISKLJUĈI-ON/OFF”,
 Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljaĉem ili logiTV
softverom za tenLogic kontroler.
Mašinom za pranje sudova, mašinama za pranje i sušenje veša, upravlja se takoĊe
pomoću modula tenLogic, 10L-MLA1-DIN koji se postavljaju u razvodnu tablu RT2. Sa 3 bojlera
koji se nalaze u kupatilima upravlja se sa modulima, ali su oni predviĊeni da se montiraju u tablu
RT1. Za svaki od pomenutih ureĊaja potreban je po 1 modul. Modul radi po principu
ukljuĉi/iskljuĉi i sa njim se može upravljati iz stana ili sa udaljene lokacije.
Za automatizaciju osvetljenja smo predvideli modul tenLogic, 10L-MLA1 koji se montira u
instalacionu kutiju iza prekidaĉa. Isti ovaj modul u stanu ćemo koristiti za automatizaciju i
upravljanje monofaznim energetskim prikljuĉnicama. Montirao bi se u instalacionu modularnu
kutiju (2M, 4M, 6M) ili u okruglu Ø60mm iza prikljuĉnice. Ima ulogu da prekine napajanje do
energetske prikljuĉnice. Na taj naĉin se mogu iskljuĉivati ureĊaji koji su prikljuĉeni na odreĊane
prikljuĉnice. TakoĊe je bitno napomenuti da je moguće odreĊene prikljuĉnice podesiti da budu
neaktivne (nema napona 220V na prikljuĉnici) iz bezbednosnih razloga zbog dece. Po želji
korisnika ove prikljuĉnice mogu postati aktivne jednostavnim ukljuĉenjem pomoću daljinskog
upravljaĉa. Tehniĉke karakteristike ovog modula date su u prethodnom delu teksta vezano za
automatizaciju osvetljenja.
U dnevnoj sobi i trpezariji je predviĊeno da se automatizuju 2 energetske prikljuĉnice, u kuhinji 4
prikljuĉnice, a u svakom od 3 kupatila po 1 prikljuĉnica. Po 2 energetske prikljuĉnice se
automatizuju u radnoj sobi, spavaćoj sobi i u svakoj od 3 deĉije sobe. PredviĊeno je da se po 1
prikljuĉnica automatizuje u predsoblju, hodniku, u dva garderobera, dva degažmana i vešeraju.
Precizan raspored pozicija na kojima se montiraju moduli za upravljanje kućnim aparatima dat je
u grafiĉkom delu Projekta.
Mašinskim projektom je predviĊeno postavljanje “split” klima jedinica u dnevnoj sobi,
trpezariji, 3 deĉije sobe, radnoj i spavaćoj sobi. Pomoću kućne automatike, odnosno Kontrolera
tenLogic, 10L-IR1, biće omogućeno upravljanje klima ureĊajima po princip ukljuĉi/iskljuĉi.
Regulacija temperature bi se vršila pomoću automatike koja je sastavni deo svake klima jedinice i
nije predmet ovog Projekta.
Kontrola klima (ukljuĉenje/iskljuĉenje) će moći da se vrši sa udaljene lokacije putem telefonske
linije ili interneta. Ova funkcija je znaĉajna iz tog razloga što korisnik može u željeno vreme, pola
sata ili sat pre dolaska kući, telefonom da ukljuĉi klima jedinicu kako bi prilikom njegovog dolaska
u stanu bila unapred zadata temperatura. Pravilnim upravljanjem ureĊaja za klimatizaciju postiže
se velika energetska efikasnost sistema. Svakom unutrašnjom klima jedinicom u stanu može
posebno da se upravlja.
Kontroleri tenLogic, 10L-IR1 koji upravljaju klima jedinicama, predviĊeni su da se nalaze u REK
ormanu. Prikljuĉuju se na energetsku mrežu preko strujnog razvodnika u REK-u. Svaki od 7
kontrolera, koliko je predviĊeno u stanu, povezan je UTP kablom sa po jednim IC predajnikom
koji su namontirani na unutrašnjoj klima jedinici. IC predajnik od kontrolera tenLogic, 10L-IR1
montira se na ili pored IC prijemnika od svake klima jedinice. Takvim naĉinom montaže se
omogućuje da IC signal za upravljanje sa kontrolera, preko predajnika, nesmetano stigne do
prijemnika i ukljuĉi ili iskljuĉi klima jedinicu.
Tehniĉke karakteristike kontrolera tenLogic, 10L-IR1 date su u delu opisa o upravljanju kućnim
aparatima.
Stan je predviĊen da se greje pomoću trofaznog elektriĉnog kotla snage 18kW koji bi se
nalazio u kupatilu. Iz sistema kućne automatike kotlom je moguće upravljati po sistemu
ukljuĉi/iskljuĉi, a regulacija temperature bi se vršila automatikom koja je sastavni deo sistema za
grejanje (termostati...). Upravljanje elektriĉnim kotlom bi se vršilo pomoću modula tenLogic, 10LMLA1-DIN, koji bi se montirao na DIN šinu u razvodnoj tabli RT1. U zavisnosti od vrste kotla i
naĉina njegovog upravljanja, moguće je na sistem za ukljuĉenje dodati odgovarajući trofazni
kontaktor. Ovaj kontaktor bi bio povezan sa modulom tenLogic, 10L-MLA1-DIN, koji bi mu davao
signal za ukljuĉenje i iskljuĉenje. Sa kontrolom grejanja ovim ureĊajima postiže se velika ušteda
elektriĉne i toplotne energije. Grafiĉki deo Projekta sadrži pozicije predviĊenih modula i naĉin
njihovog povezivanja.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
PROJEKAT:
INVESTITOR:
KUĆNA AUTOMATIKA
OBJEKAT: Stambeni objekat površine 245m²
List
br.6
UPRAVLJANJE UREĐAJIMA
Upravljanje ureĊajima u sistemu kućne automatike tenLogic moguće je vršiti pomoću
daljinske komande iz stana, pomoću fiksnog i mobilnog telefona, preko interneta, kao i
upravljanje programskim scenarijima.
Programski scenariji predstavljaju skup komandi koje se aktiviraju jednim pritiskom tastera
i izvršavaju se simultano jedna za drugom po željenom redosledu. Na taj naĉin se jednostavno i
brzo stan “prilagoĊava”, taĉnije stvara se željeni ambijent za trenutnu aktivnost i raspoloženje
korisnika.
U praksi su najĉešći i uobiĉajeni sledeći programski scenariji:
 ODLAZAK OD KUĆE – pri odlasku iz stana u ovom programskom scenariju, jednim
pritiskom tastera iskljuĉuje se kompletno osvetljenje i svi elektriĉni ureĊaji osim frižidera.
 DOLAZAK KUĆI-UVEĈE – vlasnik pri dolasku u stan inicira ovaj scenario, koji će ambijent
u kući prilagoditi tako da se ukljuĉi osvetljenje u hodniku, dnevnoj sobi i kupatilu, da se
ukljuĉe audio i TV sistemi, podignu roletne.
 LAKU NOĆ – pri odasku na spavanje aktivira se ovaj scenario koji predviĊa iskljuĉenje
kompletnog osvetljenja, spustanje svih roletni, iskljuĉenje svih TV i audio ureĊaja.
 DOBRO JUTRO – aktiviranjem ovog scenarija dižu se odabrane roletne, ukljuĉuje audio
ureĊaj, ukljuĉuje osvetljenje u kupatilu.
 VEĈERA – kada se aktivira ovaj scenario ukljuĉuju se odreĊene svetiljke u trpezariji,
ukljuĉuje se audio ureĊaj i prilagoĊava se atmosfera za poĉetak veĉere.
 GLEDANJE KUĆNOG BIOSKOPA – kod ovog scenarija pravi se atmosfera za praćenje
kućnog bioskopa i to ukljuĉenjem audio/video ureĊaja, iskljuĉenjem odreĊenih svetiljki,
spuštanjem roletni.
Osim ovih “standardnih” scenarija, korisnici mogu praviti nove scenarije koje će sami programirati
u skladu sa svojim životnim stilom, navikama, željama i potrebama. Moguće je programirati
scenarija za spustanje ili podizanje svih roletni, scenario za iskljuĉenje svih svetiljki, scenario za
ukljuĉenje spoljašnjeg osvetljenja...
Za aktiviranje scenarija u projektovanom stanu predviĊena su 2 modula za po 4 scenarija
tenLogic 10L-MS4. Karakteristike ovog modula su:
1.








tenLogic 10L-MS4, modul za 4 scenarija, uzidni
Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz
Potrošnja u režimu mirovanja: <1W
Radna temperatura: -10 to 50 oC
Postavlja se iza bilo kog tastera;
Lako se programira i upravlja;
Elektronsko programiranje scenarija;
Zahteva “Fazu” i “Nulu” pri povezivanju;
Upravlja sa 4 scenarija (16 ureĊaja po svakom scenariju)
Montaža modula se vrši u instalacionoj kutiji 4M, a iza 4 tastera. Iz razvodne table do
modula dovodi se kabal PP-Y 3x1.5mm2 i na njega se povezuje modul za scenarija. Modul se
povezuje i sa 4 tastera za aktiviranje scenarija. Karakteristiĉno za instalaciju opreme za
pokretanje scenarija je da se za aktiviranje koriste tasteri, a u ovom sluĉaju predviĊena su 4
tastera koja se montiraju u istu instalacionu kutiju gde i modul. Prvi modul bi trebalo da se
montira u hodniku pored ulaznih vrata, a drugi u hodniku kod deĉijih soba na visini prekidaĉa.
Pozicije montaže modula i tastera date su na crtežima.
Da bi sistemom kućne automatike moglo da se upravlja sa udaljene lokacije izvan stana
pomoću telefona, potrebno je predvideti postavljanje Telefonskog kontrolera tenLogic, 10L-TC1.
Kontroler je predviĊen da se namontira u REK orman. Povezuje se na direktnu telefonsku liniju i
na energetsku prikljuĉnicu na strujnom razvodniku u REK-u.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
PROJEKAT:
INVESTITOR:
KUĆNA AUTOMATIKA
OBJEKAT: Stambeni objekat površine 245m²
List
br.7
Karakteristike ovog modula su:
1.







tenLogic 10L-TC1, telefonski kontroler
Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz
Potrošnja u režimu mirovanja: <1W
Radna temperatura: -10 to 50 oC
Prikljuĉuje se u bilo koju prikljuĉnicu;
Funkcija glasovnih poruka;
Pristupanje sistemu preko šifre;
Upravlja sa svim ureĊajima koji su automatizovani;
Funkcija kontrolisanja i upravljanja kućne automatike telefonom najĉešće se primenjuje za
kontrolu klima jedinica, grejanja i ostalih većih potrošaĉa kojima je potrebno odreĊeno vreme da
postignu odgovarajuću temperaturu i da pripreme stan za dolazak. Telefonom je moguće
upravljati i sa ostalim ureĊajima koji su u sistemu kućne automatike. Ova funkcija korisniku
omogućava da ostvari znaĉajne uštede i da poveća energetsku efikasnost stana.
Procedura za upravljanje telefonom je jednostavna. Poziva se broj telefona na koji je povezan
kontroler tenLogic, 10L-TC1 i ukuca PIN kod. Nakon potvrde ispravnosti koda ukuca se broj
adrese ureĊaja kojim želimo da upravljamo i željena aktivnost – ukljuĉi/iskljuĉi (* ili #). Telefonski
kontroler glasovnom porukom potvrĊuje zadatu komandu. Ovakvim naĉinom korišćenja osim
funkcionalnosti postignuta je i bezbednost od neovlašćenog korišćenja sistema.
Za upravljanje ureĊajima iz stana predviĊen je daljinski upravljaĉ tenLogic 10L-RF/IR-LCD
10/1. To je univerzalni daljinski upravljaĉ RF i IC sa LCD ekranom, 10 u 1 - kodiran za tenLogic.
Osim za upravljanje kućnom automatikom ovaj daljinski upravljaĉ može da upravlja sa 10
razliĉitih ureĊaja pomoću IC komande. Daljinskim upravljaĉem je moguće upravljati sa svakim
ureĊajem nezavisno, koji je u sistemu kućne automatike, a omogućeno je i upravljanje ureĊajima
aktiviranjem programskih scenarija. Na daljinskom upravljaĉu se jednostavno ukuca adresa
ureĊaja kojim se želi upravljati i odabere željena aktivnost ukljuĉi/iskljuĉi i nakon nekoliko
trenutaka aktivnost je izvršena.
U ovom stanu su predviĊena 4 daljinska upravljaĉa tenLogic 10L-RF/IR-LCD 10/1 koji će se
nalaziti u dnevnoj sobi, radnoj sobi, spavaćoj sobi i jednoj deĉijoj sobi.
Komunikacija daljinskog upravljaĉa sa sistemom kućne automatike vrši se pomoću
primopredajnika tenLogic, 10L-MT-E.
1. tenLogic, 10L-MT-E, modul primopredajnik RF kodiran za daljinski upravljaĉ, uzidni
 Propisani napon: 230V ±10%, 50Hz
 Frekvencija: 433,92 MHz
 Radna temperatura: -10 to 50 oC
 Postavlja se iza bilo kog prekidaĉa/prikljuĉnice;
 Lako se programira i upravlja;
 Zahteva “Fazu” i “Nulu” pri povezivanju;
 Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljaĉem ili logiTV
softverom za tenLogic kontroler;
 Svaki tenLogic RF enktiptovan daljinski upravljaĉili logiTV softver za tenLogic kontroler
treba da bude sinhronizovan sa tenLogic Modul primopredajnikom RF kodiranim.
Modul primopredajnik RF kodiran za daljinski upravljaĉ i logiTV kontroler, uzidni, služi da prihvati
RF signal od upravljaĉa, da ga transformiše i distribuira kroz energetsku mrežu do modula koji se
nalazi na zadatoj adresi. PredviĊeno je da se moduli montiraju u instalacione kutije veliĉine 2M ili
Ø60mm, a iza monofaznih energetskih prikljuĉnica. Povezuju se na energetsku mrežu. U ovom
stanu su predviĊena 3 RF primopredajnika koji će imati komunikaciju sa daljinskim upravljaĉima u
svim prostorijama u stanu. Lokacije montaže modula tenLogic, 10L-MT-E date su u grafiĉkom
delu projekta.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
PROJEKAT:
INVESTITOR:
KUĆNA AUTOMATIKA
OBJEKAT: Stambeni objekat površine 245m²
List
br.8
MULTIMEDIJA logiTV
Sistem logiTV na savremen naĉin integriše upravljanje kućnom automatikom, televiziju i
internet - spaja muziku, slikarstvo, fotografiju, film koristeći savremena tehnološka rešenja.
Za implementaciju sistema kućne automatike u multimedijalni sadržaj predviĊen je kontroler
logiTV, NB01 sa odgovarajućim software-om logiTV za upravljanje pomoću univerzalnog
daljinskog upravljaĉa sa mišem i tastaturom. LogiTV aplikacija se prati na TV prijemniku.
Na kontroleru logiTV NB01 sa prednje strane se nalaze: slot za SD/MMC/MS kartice, prikljuĉak
USB za priljuĉenje dodatnih ureĊaja, prikljuĉci za mikrofon i zvuĉnike. Sa zadnje strane poseduje
ulaze za USB prikljuĉak, konektor za HDMI kabal za prenos audio i video signala, VGA prikljuĉak
za povezivanje sa monitorom, audio izlaze i konekciju za LAN (konektor RJ45). Sa zadnje strane
kontrolera se nalazi antena za bežiĉnu mrežu, tako da je omogućeno da se kontroleru pristupa i
putem bežiĉne mreže.
Kontroler se sa TV prijemnikom povezuje kablom HDMI high speed koji ima mogućnost prenosa
audio i video signala. Povezuje se na raĉunarsku mrežu (LAN) ili direktno na internet preko
odgovarajućeg router-a. Audio izlazi se povezuju na odgovarajući audio pojaĉavaĉ, a sa njega se
zvuk prosleĊuje do zvuĉnika u stanu. Kontroler poseduje svoju internu memoriju kapaciteta
160Gb u koju se mogu smestiti multimedijalni sadržaji (filmovi, fotografije, muzika), koji se
pokreću pomoću odgovarajućeg software-a. U kontroler možemo da postavimo odgovarajuću SD
karticu sa koje Kontroler „ĉita“ fotografije, video i audio snimke i reprodukuje ih na TV prijemniku.
Napaja se iz energetske mreže preko monofazne prikljuĉnice.
Za projektovani stan su predviĊena 4 logiTV kontrolera koji će se montirati u dnevnoj sobi, radnoj
sobi, spavaćoj i jednoj deĉijoj sobi. Montiraju se pored TV prijemnika i sa njim se povezuju HDMI
kablom. Obzirom da je pored svakog TV mesta predviĊena prikljuĉnica RJ45 za raĉunarsku
mrežu, svaki Kontroler će biti prikljuĉen na internet.
Veza kontrolera logiTV NB01 i elemenata kućne automatike vrši se preko interfejsa logiTV
10L-PCRF-E. On se na kontroler povezuje preko USB prikljuĉka. Interfejs logiTV 10L-PCRF-E
emituje kodiran RF signal, a prijemnik za ovaj signal je modul tenLogic 10L-MT-E koji signal
prosleĊuje putem energetske mreže do odgovarajućih prijemnika. Na svaki kontroler logiTV NB01
u stanu se povezuje po jedan interfejs tenLogic, 10L-PCRF-E.
Da bi kontroler logiTV NB01 imao maksimalnu funkciju u stanu, potrebno je implementirati
odgovarajući software za rad sistema kućne automatike i multimedijalnih sadržaja. U tu svrhu je
za projektovane kontrolere predviĊen software logiTV koji u jedan sistem integriše kućnu
automatiku, filmove, muziku, fotografije, vremensku prognozu, internet i bezbednost. Software
logiTV omogućuje korisniku da može da izabere odgovarajuću prostoriju (dnevnu sobu, kuhinju,
spavaću sobu...), da u njoj odabere odgovarajući ureĊaj (svetiljku, roletnu...) i da ga ukljuĉi ili
iskljuĉi. TakoĊe pomoću kontrolera i software-a je moguće aktivirati prethodno isprogramirana
scenarija. Sve ove aktivnosti su predviĊene da se prate na TV prijemniku.
Za upravljanje radom kontrolera logiTV NB01 i software-a logiTV koristi se univerzalni
daljinski upravljaĉ logiTV RF/IR-MK 5/1. Ima mogućnost emitovanja RF i IC signala i upravljanja
do 5 razliĉitih ureĊaja koji imaju IC prijemnik. U istom daljinskom upravljaĉu su integrisani
tastatura i miš, što mu omogućuje upravljanje software-om na više razliĉitih naĉina. Pomoću
daljinskog upravljaĉa i software-a moguće je upravljati sa svim ureĊajima koji su u sistemu kućne
automatike, omogućeno je otvaranje željenih stranica na internetu pomoću tastature i miša koji su
sastavni deo daljinskg upravljaĉa. Veza daljinskog upravljaĉa logiTV RF/IR-MK 5/1 i kontrolera
logiTV NB01 vrši se bežiĉno preko RF prijemnika koji se na kontroler povezuje preko USB
prikljuĉka. U projektovanom stanu je predviĊeno da se postave 4 daljinske komande u
prostorijama gde se nalaze i kontroleri.
ISPITIVANJE
Celokupna instalacija treba da bude izvedena prema važećim propisima za ovu vrstu
delatnosti i odgovarajućom struĉnom radnom snagom. Po završetku radova izvršiti ispitivanje
instalacije, izmeriti otpor uzemljenja i pribaviti odgovarajuće ateste o opremi i izveštaj o merenju.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
Download

Tehnički opis elektro instalacija, kućna automatika, 245m