Uslovi i odredbe kampanje „LG 5 godina Garancije“
Sadašnji uslovi “LG 5 godina Garancije” (u daljem tekstu: Uslovi) primenjuju se na Kupce koji su
kupili određene proizvode, kako je definisano u Uslovima, između 1. Oktobra 2014. i 31. Decembra 2014.
godine, i to one koje je isporučio LG Electronics Magyar Kft. (u daljem tekstu: LG) na teritoriji Srbije (u
daljem tekstu: Teritorija), Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Preuzimanjem ovog Sertifikata eksplicitno
prihvatate da se sadašnji Uslovi primenjuju na kampanju „LG 5 godina Garancije“, prihvatate da su oni
obavezujući za vas i da razumete da se povezana prava primenjuju jedino prema ovim Uslovima.
1. Na osnovu sadašnjih Uslova, treba da prikupite dokumentaciju kojom dokazujete kupovinu (račun,
pojednostavljeni račun, priznanicu) i popunjeni garantni list, i sve to zajedno priložite za „LG 5 godina
Garancije“ za Proizvod koji ste kupili tokom te kampanje.
2. Određena pitanja definisana u ovim Uslovima ne utiču na vaša prava kao kupca, primenjiva na osnovu
zakona i propisa.
3. „LG 5 godina Garancije“ pruža vam sledeća prava i prednosti:
3.1 U prvih pet godina od datuma kupovine pružamo eksplicitnu garanciju u punom obimu, što znači
besplatnu popravku, besplatne rezervne delove i besplatnu popravku na licu mesta, ili u servisu po
potrebi. Prema našim garantnim uslovima i odredbama, detaljne informacije možete naći u našem
garantnom listu.
3.2 Svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LG tokom
5-godišnjeg perioda.
3.3 Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja kampanje „LG 5 godina Garancije“ (čak i nekoliko
puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda,
ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka
„LG 5 godina Garancije“ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao
kupca.
4. LG će zameniti neispravne unutrašnje funkcionalne delove (u daljem tekstu: Deo(Delovi)) označenog
RAC sistema koji se pokvari u garantnom roku, ako se dokaže neispravnost materijala i/ili fabričke izrade
tokom normalne primene, instaliranja, upotrebe i servisiranja.
„Označeni sistem“ (u daljem tekstu: Sistem) se definiše kao sistem koji sadrži bilo koji od Proizvoda koje
je instalirao pojedinac i/ili firma koja:
(a) poseduje licencu izdatu od aktuelnih vlasti koja ovlašćuje tog pojedinca i/ili firmu da servisira i
instalira opremu za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju na Teritoriji na kojoj se Sistem nalazi;
(b) je instalirala Sistem u saglasnosti sa:
(i) uputstvima i smernicama izloženim u publikacijama za instaliranje, rukovanje, održavanje
i inženjering koje je izdao LG;
(ii) softverski programi za dizajniranje koje je omogućio LG;
(iii) prema zakonima te Teritorije;
(iv) primenjivim propisima i dozvolama; i
(v) dobroj trgovačkoj praksi.
5. „LG 5 godina Garancije“ važi 5 godina od datuma kupovine, i treba je produžiti svaki put kada je
Proizvod neispravan usled kvara u okviru perioda važenja garancije, u slučaju da zakonom propisani
uslovi te Teritorije to dozvoljavaju.
6. Svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LG tokom 5godišnjeg perioda.
7. IZUZEĆA I OGRANIČENJA GARANCIJE:
 Oštećeni proizvodi ili proizvodi sa greškom
 Proizvod koji ima serijski broj ili bilo koji Deo oštećen, izmenjen ili uklonjen
 Oštećenja ili kvar nastao zbog:
 Nepravilne upotrebe proizvoda, slučajne ili namerne pogrešna upotreba od one navedene u
uputstvu proizvođača ili nedostatak redovnog održavanja kao što je navedeno u LG materijalima.
Redovno održavanja podrazumeva procedure kao što su čišćenje odvodnog sistema kondenzacije,
isparivača i izmenjivača toplote, čišćenje i/ili zamenu filtera vazduha i prenosnika,
 rezervne delove ili radnu snagu omogućenu od strane servisera kojei nisu uključeni u odredbe ove
Garancije
 strujnog udara (izazvanog gromom i fluktuacijama ili prekidima u snabdevanju električnom
strujom), neispravnog napajanja, vatre, vode, udarnih oštećenje od projektila, zemljotresa, krađe,
nemira i bilo kog ili svih van ljudskog uticaja,
 nepravilne instalacije ili rukovanja proizvodom u toku prenosa ili skladištenja izazvanih
vanrednim situacijama
 izlaganje proizvoda korozivnim hemijskim isparenjima i/ili tečnostima
 nepravilna primena proizvoda ili nekog dela proizvoda
 modifikacije i/ili izmene proizvoda ili bilo kog dela proizvoda kako bi se usaglasili sa državnim
regulativama
 Održavanje ili rezervni delovi koji nisu obezbeđeni od strane LG-ja kao što su filteri, rezervni delovi
koji uključuju, ali se ne ograničavaju na, freonske cevi, odvode kondenzata, kontrolna i električne
instalacije, kanale za vazduh, itd.
 Delovanje, nebriga ili ponašanje svih trećih strana koje uključuju, ali ne ograničavaju, instalere klima
uređaja.
LG ne snosi troškove koje su nastali usled gore navedenih stavki i za bilo koje delove, rad, materijal ili freon
neophodnih za izmenu ili modifikaciju sistema za pravilan rad.
8. Proizvodi na koje se odnose Uslovi su sledeći:
P09MN.NM2, P09MN.UM2, P12MN.NM2, P12MN.UM2, H09AK.NSM, H09AK.UL2, H12AK.NSM,
H12AK.UL2, G09WL.NS3, G09WL.UL3, G12WL.NS3, G12WL.UL2, G09PK.NSF, G09PK.UL2,
G12PK.NSF, G12PK.UL2, A09RK.NSB, S09AK.UL2, A12RK.NSB, A12AK.UL2, A18RL.NSC,
A18RL.UUE, D09AK.NSB, S09AK.UL2, D12AK.NSB, S12AK.UL2, D18RL.NS2, D18RL.UL2,
D24RL.NS2, D24RL.UUE, P09RL.NSB, P09RL.UA3, P12RL.NSB, P12RL.UA3, P18EL.NS2,
P18EL.UL2, P24EL.NS2, P24EL.UUE, E09EL.NSH, E09EL.UA3, E12EL.NSH, E12EL.UA3,
Z09SL.NSH, E09EL.UA3, Z12SL.NSH, E12EL.UA3
9.
OGRANIČENJE ODREDBI GARANCIJE:
Ni pod kakvim okolnostima LG neće biti odgovoran za bilo koje nezgode, specijalne ili posledične štete
uključujući, bez ograničenja, pad vrednosti, pad prometa ili profita, rada, prestanka rada, pada sistema,
gubitka vrednosti ostale robe, trošak uklanjanja ili reinstalacije sistema, gubitak od korišćenja, povreda osoba
ili objekta nastalog ili povezanog sa sistemom. LG-jeva odgovornost, ukoliko postoji, za štetu ili ostalo, neće
preći cenu plaćenu za proizvod, koji je predmet zahteva ili rasprave.
10. Ljubazno vas molimo da proverite tokom kupovine da pakovanje proizvoda sadrži garantni list izdat od
strane LG Electronics Magyar Kft. (primerak možete videti ovde)
Hvala što ste odabrali naš proizvod.
Datum: Beograd 1.Oktobar 2014
Predstavništvo LG Electronics Magyar Kft.
Za Srbiju i Crnu Goru
Download

Uslovi i odredbe kampanje „LG 5 godina Garancije