Strana 1 od 8
“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.
CRVENKA
ZAPISNIK
sa XV vanredne sednice Skupštine akcionara ''Crvenka'' Fabrika šećera A.D. Crvenka održane
dana 22.02.2014. godine, ulica Masarikova 7, sa početkom u 9,00 časova, a sazvane javnim
objavljivanjem u listu „Politika“ dana 01.02.2014. godine i objavljivanjem na internet stranici
Društva.
Sednici prisustvuju članovi Odbora direktora:
- G-din Lampros Charalampous, Predsednik generalni direktor EBZ i predsednik Odbora
direktora „Crvenke“ Fabrike šećera A.D.
- G-din Aristeidis Vasilopoulos, generalni direktor „Crvenke“ Fabrike šećera A.D. i AD
Fabrika šećera „Šajkaška“ Žabalj i član Odbora direktora
- G-din Branislav Beara, nezavisni član Odbora direktora „Crvenke“ Fabrike šećera A.D.
Pored članova Odbora direktora sednici prisustvuju:
- G-din Charalampos Rallis, direktor Uprave finanansijskih službi EBZ
-
G-din Coudunis Themistokles, koordinator rada finansijskog sektora „Crvenke“ Fabrike šećera A.D.
-
G-din Milan Petrović, zamenik generalnog direktora „Crvenke“ Fabrike šećera A.D.
G-đa Dušanka Pikula, finansijski direktor „Crvenke“ Fabrike šećera A.D.
G-din Zoran Subić, direktor sektora pravnih i opštih poslova A.D. Fabrika šećera „Šajkaška“
G-din Dimitrios Stampoulis, Referent agronomske službe „Crvenke“ Fabrike šećera A.D. i
prevodilac za grčki jezik
Akcionari lično i njihovi punomoćnici evidentirani u spisku prisutnih akcioanra
-
Sednica se odvija uz simultano prevođenje prevodioca za grčki jezik g-dina Dimitriosa
Stampoulisa.
Pre početka rada po tačkama dnevnog reda, prisutnima se uz prigodnu pozdravnu reč obratio
Predsednik i Generalni direktor Kompanije EBZ i predsednik Odbora direktora „Crvenka“
Fabrika šećera A.D. Crvenka, g-din Lampros Charalampous i tom prilikom posebno pozdravio
akcionare i predstavnike akcionara i druga prisutna lica.
PREDHODNI POSTUPAK
- Imenovanje predsednika Skupštine
Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, i člana 31. Statuta, sednicom Skupštine
predsedava predsednik Skupštine g-din Lampros Charalampous, kao lice koje predstavlja najveći
broj glasova akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara.
- Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovodjenje glasanja
Strana 2 od 8
Na osnovu odredaba člana 355 Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine imenuje
zapisničara i članove Komisije za glasanje.
Predsednik Skupštine imenuje zapisničara, overače zapisnika i Komisiju za glasanje i to:
- za zapisničara: Slobodanka Jovanović,
- za overače zapisnika: Nikola Škrbić, Stevo Miladinović
- za Komisiju za glasanje: Nenad Trbović, Marko Đurišić.
- Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih
punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine
G-din Charalampous poziva predsednika Komisije za glasanje g-dina Nenada Trbovića da
saopšti podatke o prisutnim akcionarima i njihovim predstavnicima – punomoćnicima, kao i o
broju akcija kojima raspolažu.
G-din Trbović Nenad saopštava podatke o ukupnom broju do danas emitovanih akcija:
-
-
-
Ukupan broja akcija------------ 681.413 = 100,000%
HSI-------------------------------- 550.729 = 80,822%
CRVENKA Fabrika šećera ----126.645 = 18,585%
Manjinski akcionari--------------- 4.039 = 0,593%
G-din Trbović posebno napominje:
da Grčku industriju šećera po priloženom punomoćju predstavlja g-din Charalampos Rallis
koji raspolaže sa 550.729 akcija odnosno glasova, što predstavlja 99,97% prisutnih akcionara
odnosno glasova
da sednici lično prisustvuje akcionar Kalinić Milan koji poseduje 113 akcija, što predstavlja
0,02 prisutnih akcionara
po primljenom formularu, za glasanje u odsustvu Banca Intesa Castodi račun 49 akcija
odnosno glasova, što predstavlja 0,01 prisutnih akcionara odnosno glasova.
G-din Trbović takođe navodi da je na ovoj Skupštini evidentirano prisustvo akcionara koji
raspolažu sa ukupno 550.891 akcija odnosno glasova, što predstavlja 81,57% od ukupnog broja
akcija odnosno glasova.
Na osnovu saopštenih podataka, Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum potreban za
rad i odlučivanje.
REDOVNI POSTUPAK
TAČKA 1.
Donošenje odluke o utvrđivanju dnevnog reda
Predsednik Skupštine predlaže da se po predlogu većinskog vlasnika – Hellenic Sugar
Industry S.A. dopuni Dnevni red Skupštine u sledećem:
Posle tačke 2. Dnevnog reda, dodati tačku 3. koja glasi:
a) Informacija o izvršnoj kooptaciji člana Odbora direktora
b) Donošenje o prestanku mandata kooptiranog člana
Strana 3 od 8
c) Donošenje odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora
Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i nakon sprovedenog javnog
glasanja, Komisija zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove i saopštava rezultat
glasanja, te Predsednik Skupštine konstatuje da je povodom ovog predloga, većinom glasova sa
550.842 glasa ZA i 49 glasova PROTIV, doneta je sledeća:
ODLUKA
Utvrđuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom i dopunjenom dnevnom redu
Saziva ove Skupštine.
TAČKA 2.
Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
Predsednik Skupštine poziva Zorana Subića da obrazloži predlog Odluke o raspolaganju
imovinom velike vrednosti.
Zoran Subić iznosi da krediti po kojima se „Crvenka“ Fabrika šećera zadužila kod banaka
prevazilaze 30% ukupne aktive Društva, pri tom napominje da se svi krediti uredno otplaćuju ali
je potrebno da se takvi ugovori o kreditima, kao i ugovori o jemstvu i zalozi iznesu na Skupštinu,
kako bi bili odobreni i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Eurobank, na iznos 140.000.000,00 RSD,
Ugovora o kreditu sa ProCredit Bank a.d. Beograd, na iznos 114.000.000,00 RSD,
Ugovora o kreditu sa ProCredit Bank a.d. Beograd, na iznos 100.000.000,00 RSD,
Ugovora o kreditu sa Societe Generale Bankom, na iznos 4.000.000,00 EUR,
Ugovora o kreditu sa Vojvođanskom bankom na iznos 330.000.000,00 RSD,
Ugovora o kreditu sa OTP bankom, na iznos 2.500.000,00 EUR,
Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Hypo-Alpe-Adria Bank na iznos 5.000.000,00
EUR,
8. Ugovora o kratkoročnoj kreditnoj liniji sa UniCredit Bank na iznos 2.000.000,00EUR;
9. Ugovora o jemstvu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd, za obaveze ''Šajkaška''
Fabrike šećera A.D. Žabalj, na iznos kredita od 2.000.000,00EUR.
10. Ugovora o jemstu sa AIK bankom AD Niš, za obaveze ''Šajkaška'' Fabrike šećera A.D.
Žabalj, na iznos kredita od 7.500.000,00EUR.
11. Ugovora o kreditu sa AIK bankom A.D. Niš, na iznos 2.000.000 Eur
12. Ugovora o jemstvu sa Banca Intesa, na iznos 20.000.000RSD, po zahtevu br. 103/II/2014 od 03.02.2014.
U tom smislu Skupštini se predlaže odobravanje svih ugovora o kreditu, jemstvu i zalozi,
koji su u prilogu materijala, kao raspolaganje imovinom velike vrednosti. Akcionari su upoznati
da u skladu sa Zakonom, ukoliko nisu saglasni sa donošem odluke o raspolaganju imovine velike
vrednosti, mogu podneti zahtev za otkup akcija.
Predsednik Skupštine poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe, a pošto nije bilo
primedbi, Predsednik Skupštine daje na glasanje navedene Odluke.
Strana 4 od 8
Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i nakon sprovedenog javnog
glasanja, Komisija zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove i saopštava rezultat
glasanja, te Predsednik Skupštine konstatuje da je povodom ovog predloga, većinom glasova sa
550.842 glasa ZA i 49 glasova PROTIV, doneta je sledeća:
ODLUKA
Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem:
1. Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Eurobank a.d. Beograd, br. LC-23/13 od
04.11.2013.godine na iznos 140.000.000,00 RSD, Ugovora o zalozi br. LC-Z-23/13 od
05.11.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva –
šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;
2. Ugovora o kreditu sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. 0541001433203 od 03.10.2013.na
iznos 114.000.000,00 RSD, Ugovora o zalozi PC-0541001433203 od 03.10.2013. kojim je
predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – opremi, kao sredstvo
obezbeđenja kredita;
3. Ugovora o kreditu sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. 0541001475380 od 23.12.2013.
na iznos 100.000.000,00 RSD, Ugovora o zalozi br. PC-0541001475380 od 23.12.2013.
kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – robi na
zalihama, kao sredstvo obezbeđenja kredita;
4. Ugovora o kreditu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd, br. STL 434710 od
29.10.2013. na iznos 4.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. UZ
434710 od 29.10.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini
Društva – opremi, Ugovora o zalozi na robi br. UZ 434710 od 29.10.2013. kojim je
predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo
obezbeđenja kredita;
5. Ugovora o kreditu sa Vojvođanskom bankom br. 02-14095 od 01.10.2013. na iznos
330.000.000,00 RSD, kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini
Društva – opremi i šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;
6. Ugovora o kreditu sa OTP bankom, br. 00-420-0601377.0/KR2013/587 od 20.09.2013. na
iznos 2.500.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. 132/13 od
20.09.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva –
šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;
7. Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Hypo-Alpe-Adria Bank A.D. Beograd, br. L 24/14
od 13.01.2014.godine na iznos 5.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi br. PCO-1 24/14 od
13.01.2014.godine, kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini
Društva – šećeru, Ugovora o zalozi potraživanja kojim je predviđeno uspostavljanje
založnog prava na potraživanja po osnovu budućih ugovora;
8. Ugovora o kratkoročnoj kreditnoj liniji sa UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd br.
R2246/13 od 04.12.2013. godine na iznos 2.000.000,00EUR;
9. Ugovora o jemstvu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd, br. UJ 436269 kojim
Društvo jemči za obaveze ''Šajkaška'' Fabrike šećera A.D. Žabalj, kao povezanog lica po
ugovoru o kreditu na iznos od 2.000.000,00EUR.
10. Ugovora o jemstu sa AIK bankom AD Niš br. 105080453000497249/1 od 30.12.2013.
kojim Društvo jemči za obaveze ''Šajkaška'' Fabrike šećera A.D. Žabalj, kao povezanog
Strana 5 od 8
lica po ugovoru o kreditu na iznos od 7.500.000,00EUR, a u celosti na način i u tekstu
definisanom Predlogom odluke od 30.12.2013., koji je sastavni deo ove Odluke
11. Ugovora o kreditu sa Aik bankom AD Niš br. predloga ugovora 105008045300502935
na iznos od 2.000.000,00EUR, Ugovori o zalozi na gotovom proizvodu i opremi –
objektima, , a u celosti na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke.
12. Ugovora o jemstvu po kratkoročnom kreditu kod Banca INTESA na iznos od
20.000.000RSD, po zahtevu br. 1-03/II/2014 od 03.02.2014.
Ova odluka stupa na snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika Odbora direktora
da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i
476. Zakona o privrednim društvima.
- Konstatuje se da je procenjena vrednost akcija od 11.014 dinara po akciji, cena po
kojoj će se isplaćivati eventualni nesaglasni akcionari.
Prilog – sastavni deo ove Odluke pod tačkom 2.10
Na osnovu odredaba člana 200., 470., 471., i 472. Zakona o privrednim društvima („Sl.
glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba člana 27 Statuta (br. 2565 od 10.05.2012)
Skupština Društva jednoglasno donosi sledeću
ODLUKU
Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem: Ugovora o jemstvu
sa AIK bankom AD Niš, br. 1050080453000497249/1 od 30.12.2014.g. kojim Društvo jemči
za obaveze „Šajkaška“ Fabrika šećera A.D. Žabalj, kao povezanog lica po ugovoru o
kreditu na iznos od 7.500.000,00EUR, a u celosti na način i u tekstu definisanom predlogom
Odluke od 30.12.2013. koji je sastavni deo ove Odluke.
Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora
direktora da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa
članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.
Prilog – sastavni deo ove Odluke pod tačkom 2.11
Na osnovu odredaba člana 200., 470., 471., i 472. Zakona o privrednim društvima („Sl.
glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba člana 27 Statuta (br. 2565 od 10.05.2012)
Skupština Društva jednoglasno donosi sledeću
ODLUKU
Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem: Ugovora o kreditu sa
AIK Bankom AD Niš, br. 105008045300502935 na iznos 2.000.000,00 EUR; Ugovora o
zalozi kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva - kristal
šećeru u vrednosti kredita uz obračunsku cenu šećera od 400,00EUR/t; Ugovora o
Strana 6 od 8
uspostavljanju založnog prava na budućim potraživanjima po Ugovoru o kupoprodaji
proizvoda br. UUD000400262/2014 zaključenog sa PTP „DIS“ doo Krnjevo;
Uspostavljanjem zaloge na zbiru pokretnih stvari – opremi termoelektrane „Oprema
elektrane“ i „Oprema elektroenergetike“; Uspostavljanjem izvršne vansudske hipoteke na
nepokretnostima upisanim u LN 5101 K.O. Crvenka, sve kao sredstvima obezbeđenja
navedenog kredita, a u celosti na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke Odbora
direktora koji je sastavni deo ove Odlukel
Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora
direktora da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa
članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.
IZJAVA
Izjavljujemo pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću da ćemo prema
akcionarima akcionarskog društva „CRVENKA“ Fabrika šećera A.D. iz Crvenke koji su
glasali protiv ili se uzdržali od glasanja za Odluku Skuptine Društva o odobravanju
raspolaganja imovinom velike vrednosti u poslu zaduženja „CRVENKA“ Fabrike šećera
A.D. kod AIK BANKE AD NIŠ, Glavne filijale Novi Sad (po Ugovoru o kreditu br.
105008045300502935) i uspostavljanjem obezbeđenja putem: zaključivanja Ugovora o
zalozi na kristal šećeru u vrednosti kredita i upisom zaloge u javni registar, zaključivanjem
Ugovora o zalozi na budućim potraživanjima po Ugovoru o kupoprodaji br.
UUD000400262/2014 zaključenog sa PTP „DIS“ doo; uspostavljanjem zaloge na opremi –
termoelektrani u Crvenki; uspostavljanjem hipoteke na nekretninama u Crvenki; u svemu
sprovesti odredbe Zakona o privrednim društvima, a naročito da ćemo u zakonskom roku
u celosti isplatiti nesaglasne akcionare za vrednost njihovih akcija u svemu u skladu sa
članom 474., 475., 476. i dr. Zakona o privrednim društvima.
O izvršenju napred navedenih obaveza dostavićemo vam odgovarajuće dokaze.
Prilog – sastavni deo ove Odluke pod tačkom 2.12
Na osnovu Zakona o privrednim društvima i STATUTA CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA
AKCIONARSKO DRUŠTVO, CRVENKA, MASARIKOVA 7, nadležni organ je dana
22.02.2014.godine doneo sledeću:
ODLUKU
Odobrava se jemstvo CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO
DRUŠTVO, CRVENKA, MASARIKOVA 7, matični broj 08004617, PIB 100261360 (u
daljem tekstu: Klijent) po kreditu Ugovor o kreditu odobrenog ZZ SEKULIĆ-AGRAR
ČONOPLJA , DEVET JUGOVIĆA 3, matični br 08798281, PIB 103096672 u iznosu od
20.000.000,00 dinara sa rokom važnosti do 20.03.2015.godine, sa kamatom po kamatnoj
stopi od 3M Belibor + 3,16% godišnje odnosno po stopi i na način utvđen Odlukom o
Strana 7 od 8
kamatnim stopama koje Banka primenjuje u svom poslovanju koja bude u važnosti u
periodu za koji se kamata obračunava, sa naknadom i drugim troškovima, te zateznom
kamatom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, sve u skladu sa
ugovorom koji Klijent zaključuje sa Bankom, kao i za zaključenje budućih eventualno
potrebnih Aneksa i daje se:
saglasnost za zaključenje Ugovora o jemstvu (u daljem tesktu: Ugovor), u iznosu od
20.000.000,00 dinara sa rokom važnosti do 20.03.2015.godine, sa kamatom po kamatnoj
stopi od 3M Belibor + 3,16% godišnje, odnosno po stopi i na način utvđen Odlukom o
kamatnim stopama koje Banka primenjuje u svom poslovanju koja bude u važnosti u
periodu za koji se kamata obračunava, sa naknadom i drugim troškovima, te zateznom
kamatom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, sve u skladu sa
ugovorom koji Jemac zaključuje sa Bankom, kao i za zaključenje budućih eventualno
potrebnih Aneksa
odobrenje izdavanja instrumenata obezbeđenja urednog izvšenja obaveza po osnovu
Ugovora koji Jemac zaključuje sa Bankom 4 (četiri) Menice, 4 (četiri) Ovlašćenja
direktnog zaduženja,
Ovlašćenje (ili drugom licu ovlašćenom za zastupanje na apr-u) Milan Petrović,
jmbg 1306953810021 da samostalno u ime i za račun Jemca zaključi i potpiše Ugovor i
sve instrumente obezbeđenja urednog izvršenja obaveza iz Ugovora.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
TAČKA 3
a) Informacija o izvršenoj kooptaciji člana Odbora direktora
Na poziv predsednika Skupštine, Zoran Subić podnosi informaciju o izvšenoj kooptaciji
člana Odbora direktora nakon ostavke člana Odbora direktora Chrysostomos Geroukisa, na 23.
sednici odžanoj dana 30.08.2013.godine, g-din Dimitrios Dimitriou je kooptiran za novog člana
Odbora direktora. S obzirom da mandat kooptiranog člana traje do prve Skupštine, g-din Subić
informiše Skupštinu da je potrebno doneti odluku o prestanku mandata kooptiranog člana, a
zatim predlaže da se donese odluka o ponovnom izboru g-dina Dimitriou za člana Odbora
direktora.
b) Donošenje odluke o prestanku mandata kooptiranog člana
Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o prestanku mandata kooptiranog
člana, g-dina Dimitrios Dimitriou.
Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i nakon sprovedenog javnog
glasanja, Komisija zadužena za praćenje toka Skupštine preprojava glasove i saopštava rezultat
glasanja, te Predsednik Skupštine konstatuje da je povodom ovog predloga većinom glasova sa
550.842 glasa ZA, doneta je sledeća:
Strana 8 od 8
ODLUKA
Dimitriosu Dimitriou, pasoš br. AH 2704683, kao kooptiranom članu prestaje mandat
neizvršnog člana Odbora direktora „CRVENKA“ Fabrike šećera AD.
c) Donošenje odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora
Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o ponovnom izboru g-dina
Dimitriosa Dimitriou za neizvršnog člana Odbora direktora.
Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i nakon sprovedenog javnog
glasanja, Komisija zadužena za praćenje toka Skupštine preprojava glasove i saopštava rezultat
glasanja, te Predsednik Skupštine konstatuje da je povodom ovog predloga većinom glasova sa
550.842 glasa ZA, doneta je sledeća:
ODLUKA
Dimitrios Dimitriou, pasoš br. AH 2704683, ponovo se bira za neizvršnog člana Odbora
direktora „CRVENKA“ Fabrike šećera AD.
Obzirom da je dnevni red iscrpljen ipošto više nije bilo pitanja u 10,00 časova
Charalampous konstatuje da je vanredna Skupština Društva završena.
g-din
Sa napred navedenim tekstom zapisnika saglasan je prevodilac:
______________________
Dimitrios Stampoulis
Zapisničar
G-đa Slobodanka Jovanović
Predsednik Skupštine
G-din Lampros Charalampous
_______________________
________________________
Overači zapisnika
G-din Nikola Škrbić _______________
G-din Stevo Miladinović______________
Download

ZAPISNIK - CRVENKA