Strana 1 od 9
“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.
CRVENKA
ZAPISNIK
sa X Godišnje redovne sednice Skupštine akcionara ''Crvenka'' Fabrika šećera A.D.
Crvenka održane dana 26.06.2011. godine, sa poĉetkom u 11h u prostoriji restorana
''Kantina''
Sednici prisustvuju: - g-din Geroukis Chrysostomos - Predsednik Kompanije EBZ; g-đa
g-din Lampros Charalampous - Generalni direktor EBZ;, član Upravnog odbora EBZ; g-din
Apostolidis Georgios, Direktor uprave sirovinskih službi EBZ; g-din Aristeidis Vasilopoulos,
g-din Rallis Charalampos, dir. Uprave finansijskih službi EBZ.
- g-din Milan Petrović, zamenik generalnog direktora
- g-din Zoran Subić, pravni savetnik
- g-đa Dušanka Pikula, finansijski direktor
- g-đa Mirjana Kostić, interni revizor
- g-din Dimitrios Stampoulis, prevodilac za grčki jezik;
Sednica se odvija uz simultano prevođenje prevodioca za grčki jezik g-dina Dimitriosa
Stampoulisa.
TAĈKA 1.
Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrdjivanje kvoruma
Generalni direktor Kompanije EBZ, g-din Lampros Charalampous pozdravlja akcionare i
ovlašćena lica kao i prisutne predstavnike pravnih lica i goste i poziva akcionare da se u ovom
postupku koji prethodi početku sednice, a do izbora Predsednika Skupštine, izvrši izbor
Privremenog predsedavajućeg Skupštine, kao i da se sprovedu sve neophodne tehničke radnje za
početak sednice.
Ujedno za
Privremenog predsedavajućeg Skupštine predlaže g-dina Lamprosa
Charalampousa i poziva akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem
Nakon sprovedenog javnog glasanja radna grupa zadužena za praćenje toka Skupštine
prebrojava glasove, saopštava rezultat glasanja i konstatuje da je g-din Lampros Charalampous
jednoglasno izabran za Privremenog predsedavajućeg Skupštine.
G-din Charalampous poziva predstavnika radne grupe zadužene za praćenje toka
Skupštine Nenada Trbovića da saopšti podatke o prisutnim akcionarima i njihovim
predstavnicima – punomoćnicima, kao i o broju akcija kojima raspolažu.
G-din Nenad Trbović saopštava podatke o ukupnom broju do danas emitovanih akcija:
-
Ukupan broja akcija------------ 681.413 = 100,0000%
HSI--------------------------------550.729 = 80,82%
Manjinski akcionari---------------71.053 =10,43%
Privatizacioni registar------------ 59.631 = 8,75%
= 100%
G-din Trbović posebno napominje da Grčku industriju šećera po punomoćju predstavlja
g-din Charalambos Rallis, te da na ovoj sednici prisustvuju akcionari koji raspolažu sa ukupno
550. 957 što iznosi 80,85% od ukupnog broja akcija, i izveštava o postojanju kvoruma. Grčka
Strana 2 od 9
Industija Šećera je prisutna sa 550.729 akcija odnosno glasova, što predstavlja 99,79%, a ostali
akcionari raspolažu sa 1171 glasova ili 0,12% glasova prisutnih akcionara.
Na osnovu saopštenih podataka, g-din Charalampous konstatuje da postoji kvorum
potreban za rad i odlučivanje.
G-din Charalampous predlaže da se utvrdi Dnevni red Skupštine u tekstu kako je od strane
Upravnog odbora odredjeno u Sazivu ove Skupštine.
Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i radna grupa grupa nakon
prebrojavanja glasova kontatutje da je jednoglasno usvojen dnevni red.
G-din Charalampous konstatuje da je utvrdjen Dnevni red kao u tekstu saziva za
Skupštinu.
TAĈKA 2.
Izbor zapisniĉara, overaĉa zapisnika i Komisije za sprovodjenje glasanja
G-din Charalpous predlaže izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za
sprovodjenje glasanja i to:
- za zapisničara: Slobodanka Jovanović,
- za overače zapisnika: Milun Mladenović, Stevo Miladinović
- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Nenad Trbović, Marko Đurišić, Nenad
Lukić, Nikola Škrbić i Miladin Begović.
Poziva akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem, te nakon javnog
glasanja radna grupa grupa prebrojava glasove i saopštava da je predlog usvojen jednoglasno.
G-din Charalampous konstatuje da je jednoglasno doneta odluka o izboru zapisničara,
overača zapisnika i Komisije za sprovodjenje glasanja.
ODLUKA
Za zapisničara ove sednice Skupštine izabrana je Slobodanka Jovanović.
- za overače zapisnika: Milun Mladenović, Stevo Miladinović
- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Nenad Trbović, Marko Đurišić, Nenad
Lukić, Nikola Škrbić i Miladin Begović.
TAĈKA 3.
Izbor Predsednika Skupštine Društva
G-din Charalampous predlaže da se za Predsednika Skupštine izabere g-din Lampros
Charalampous i poziva akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem .
Nakon sprovedenog javnog glasanja jednoglasno je doneta sledeća:
ODLUKA
Za predsednika X Godišnje Skupštine akcionara bira se g-din Lampros Charalampous. .
G-din Charalampous konstatuje da je g-din Lamros Charalampous izabran za Predsednika
Skupštine i te nastavlja dalje vodjenje sednice Skupštine
G-din Charalampous zahvaljuje se na ukazanom poverenju i izvršenom izboru i izjavljuje
da prihvata dužnost Predsednika Skupštine.
Strana 3 od 9
G-din Lampros Charalampous i formalno imenuje lica koja su Odlukom već odredjena
za zapisničara, overače zapisnika i Komisiju i nalaže zapisničaru da u tekst zapisnika unese
podatke o prisutnim akcionarima koje je saopštila radna grupa.
TAĈKA 4.
Usvajanje zapisnika sa IX Skupštine Društva
G-din Charalampous stavlja na glasanje usvajanje zapisnika sa IX Skupštine Društva, a u
tekstu koji se nalazi u prilogu materijala koji je bio izložen u prostorijama Fabrike šećera i bio
dostupan na uvid 30 dana pre održavanje Skupštine.
Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i jednoglasno je doneta sledeća:
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik sa IX redovne Sednice Društva održane dana 19.06.2010. godine, a u
priloženom tekstu.
TAĈKA 5.
Informacija o izvršenim kooptacijama ĉlanova Upravnog odbora
G-din Subić navodi da su između dve Skupštine zbog ostavki članova Upravnog odbora,
upražnjena mesta Upravnom odboru popunjavana kooptacijom na prvom narednom sastanku
Upravnog odbora. G-din Subić informiše prisutne da su pismenu ostavku na članstvo u
Upravnom odboru, „Crvenke“ Fabrike šećera A.D. Crvenka, dana 21.01.2010. godine podneli:
g-din Michail Stravelas i g-din Petros Gatsos. Upravni odbor je na svojoj sednici od 22.01.2011.
na osnovu odredaba člana 73.i 76. Statuta „Crvenke“ Fabrike šećera A.D. da se upražnjena
mesta u Upravnom odboru popunjavaju kooptacijom, doneo odluku da se počev od 22.01.2010..
kooptiraju sledeći članovi: Aristeidis Vasilopoulos i g-din Chrysostomos Geroukis.
G-din Charalampous nakon konstatacije da prisutni akcionari nemaju pitanja, ni primedbi
predlaže da Skupština usvoji informaciju o izvršenim kooptacijama članova Upravnog odbora
Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i jednoglasno je doneta sledeća:
ODLUKA
Usvaja se informacija o izvršenim kooptacijama članova Upravnog odbora.
TAĈKA 6.
Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2010. godinu sa
izveštajima Revizora i Internog revizora
I) G-din Charalampous poziva g-dina Milana Petrovića, zamenika gen. direktora, da ispred
Upravnog odbora podnese i obrazloži predloženi Izveštaj o poslovanju.
G-din Petrović podnosi izveštaj o poslovanju za 2010. godinu navodeći da je u 2010.
godini otkupljeno i prerađeno 711.211t repe sa 13.321ha. Proizvedeno je 79.757t šećera,
31.060 tona peletiranog rezanca i 27.933t melase. Kampanja prerade šećerne repe trajala je 131
dan,
Strana 4 od 9
II) G-din Charalampous poziva g-đu Dušanku Pikulu, direktora Finansijskog sektora da
podnese i obrazloži Finansijski izveštaj za 2010. godinu
G-đa Pikula podnosi finansijski izveštaj prema dostavljenom pisanom materijalu te
posebno ističe da je u 2010 godini ostvaren je sledeći finansijski rezultat:
ukupni prihodi – din 8.045.423.000,00 din
ukupni rashodi – din 6.927.881.000,00 din
dobit pre oporezivanja -1.117.541.868,69 din
dobit za raspodelu – 1.059.664.479,69din
III) G-din poziva g-đu Dušanku Pikulu da pošto nema predstavnika revizorske kuće KPMG
pročita izveštaj Revizorske kuće a zatim i Internog revizora da saopšte zaključke iz svojih
izveštaja
G-đa Dušanka Pikula je iznela da je Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj na
dan 31.12. 2010. godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije.
G-đa Mirjana Kostić – Interni revizor, informiše Skupštinu da je izvršila internu reviziju
priloženog Bilansa stanja preduzeća, na dan 31.12.2010. godine, kao i odgovarajućih Bilansa
uspeha, izveštaja o novčanim tokovima i izveštaja o promenama na kapitalu. Ističe da
Finansijski izveštaji daju objektivan prikaz finansijskog stanja preduzeća na dan 31.12.2010.
godine. Da su rezultati poslovanja i novčanih tokova u skladu sa Računovodstvenim politikama
preduzeća, sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije, i sa Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja.
G-din Charalampous se zahvaljuje na izveštajima te poziva akcionare da iznesu
eventualne primedbe.
Nakon navedene diskusije g-din Charalampous stavlja na tajno glasanje:
I) Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2010. godinu
II) Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2010. godinu izveštajima Revizora i
Internog revizora
Nakon sprovedenog tajnog glasanja sa 551883 glasa za 4 glasa protiv i 13 uzdržanih glasova
su donete sledeće odluke:
I
ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2010. GODINU
Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu.
II
ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU
Usvaja se Finansijski Izveštaj '' Crvenka'' Fabrika šećera A.D. Crvenka za 2010. godinu sa
izmenjenim napomenama uz isti i Izveštajem Revizora i Internog revizora .
TAĈKA 7.
Raspodela godišnje dobiti za 2010. godinu
Strana 5 od 9
G-din Charalampous poziva g-đu Dušanku Pikulu, direktora Finansijskog sektora da iznese
predlog Upravnog odbora o raspodeli godišnje dobiti za 2010. godinu, o odobrenju dividende i o
datumu isplate dividende.
G-đa Pikula iznosi predlog Upravnog odbora da se raspodela dobiti u iznosu
1.059.664.478,69 din izvrši na sledeći način: 96,46% ili 1.022.119.500,00din za isplatu
dividende i 3,54 ili 37.544.978,69 –neraspoređena dobit.
G-din Charalampous poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe.
Nakon javnog glasanja g-din Charalampous konstatuje da je jednoglasno Skupština donela
sledeću odluku:
1. ODLUKA O RASPODELI DOBITI
Saglasno odredbama propisa,
sledećim procentima:
-
dobit iz 2010. godine se raspoređuje na sledeći način i u
Vrši se izdvajanje 1.022.119.500,00 ili 96,46% ostvarene dobiti za isplatu dividende
Neraspoređena dobit ............ 37.544.978,69 ili 3,54 % od ostvarene dobiti.
G-đa Pikula daje predlog odluke od odobrenju dividende nakon čega je g-din
Charalampous pozvao akcionare da iznesu eventualne primedbe.
Nakon javnog glasanja gdin Charalampous konstatuje da je Skupština sa 551896 glasova za i 4
glasa protiv donela sledeću odluku:
2. ODLUKA O ODOBRENJU DIVIDENDE
Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu od 1.022.119.500,00 dinara, odnosno
isplata dividendi u bruto iznosu od 1500,00 dinara po akciji.
r.br.
Akcionari
Procenat %
Broj akcija
I
II
III
Hellenic Sugar Industy
Manjinski akcionari
Akcijski fond
80,82
10,43
8,75
100,00
550.729
71.053
59.631
681.413
Bruto
divid/ po
akciji
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Bruto dividenda
826.093.500,00
106.579.500,00
89.446.500,00
1.022.119.500,00
3. Ovlašćuje se Upravni odbor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću
Društva. Isplatu dividende izvršiti u roku ne dužem od 90 dana od dana održavanja ove
Skupštine.
NAPOMENA:
Odlukom Upravnog odbora od 19.05.2011.godine za ''dan dividende''
određen je 26..06. 2011. godine.
TAĈKA 8.
Strana 6 od 9
Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici –
Poslovnom planu Društva
G-din Petrović iznosi ukratko da je poslovni plan „Crvenke“ Fabrike šećera A.D. za 2011.
godinu da se obezbedi prerada šećerne repe u količinama dovoljnim za racionalisanje svih
troškova a u cilju sniženja cene proizvodnje šećera prema politici koja se vodi i u Evropskoj
Uniji.
Za 2011. godinu plan je da se otkupi 550.000t šećerne repe, da se proizvede oko 74.000t šećera,
22.000t melase i 24.000t rezanca.
Poslovna politika je usredsređena na pozitivno i stabilno poslovanje u okviru aktuelnih uslova na
domaćem i međunarodnom tržištu šećera, kao i u okviru uslova u oblasti proizvodnje i otkupa
sirovina, nabavke energenata i repromaterijala.
G-din Charalampous stavlja na glasanje usvajanje Izveštaja Upravnog o nameravanoj
poslovnoj politici-poslovnom planu Društva, a u tekstu koji se nalazi u prilogu materijala koji je
bio izložen u prostorijama Fabrike šećera i bio dostupan na uvid 30 dana pre održavanje
Skupštine.
Nakon sprovedenog javnog glasanja sa 551.896 glasova za i 4 uzdržana glasa je doneta sledeća:
ODLUKA
Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđuje Poslovni
plan Društva za 2011. godinu kao u priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
TAĈKA 9.
Donošenje Odluke o opozivu ĉlanova Upravnog odbora
G-din Charalampous poziva g-dina Zorana Subića da obrazloži predlog odluke o opozivu
članova Upravnog odbora
G-din Subić navodi da postoji obaveza da se na Godišnjoj Skupštini biraju članovi Upravnog
odbora, te je potrebno doneti odluku o opozivu članova Upravnog odbora iz postojećeg saziva.
Predsednik Skupštine stavlja na tajno glasanje predlog odluke o opozivu članova Upravnog
odbora .
Nakon sprovedenog tajnog glasanja i izvršenog prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine
konstatuje da je predlog odluke o opozivu članova Upravnog odbora usvojen sa 550.850
glasova za i 50 glasova protiv se donosi sledeća:
ODLUKA
Strana 7 od 9
- Opozivaju
se članovi dosadašnjeg saziva
Upravnog odbora: Lampros
Charalampous, Chrysostomos Geroukis, Georgios
Apostolidis, Aristeidis
Vasilopoulos, Mirjana Kostić.
- Danom donošenja ove odluke razrešavaju se dužnosti Predsednika Upravnog odbora
Lampros Charalampous i dužnosti članova Chrysostomos Geroukis, Georgios
Apostolidis, Aristeidis Vasilopoulos, Mirjana Kostić.
TAĈKA 10.
Donošenje Odluke o izboru ĉlanova Upravnog odbora
I) G-din Charalampous poziva g-dina Subića da obrazloži predlog odluke o izboru
članova Upravnog odbora
G-din Subić navodi da obzirom da je izvršen opoziv članova dosadašnjeg saziva
Upravnog odbora da je potrebno izabrati nove članove Upravnog odbora. Od strane Komisije za
imenovanja i Upravnog odbora, kao ovlašćenih predlagača, predloženi su sledeći kandidati:
Lampros Charalampous, Chrysostomos Geroukis, Georgios Apostolidis, Aristeidis Vasilopoulos
i Kostić Mirjana .
G-din Charalampous stavlja na glasanje predlog odluke o izboru članova Upravnog odbora te
nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije
g-din
Charalampous konstatuje da je predlog odluke o izboru članova Upravnog odbora usvojen sa
551.887 glasova za i uzdržanih 13 glasova , te da se donosi sledeća
ODLUKA
Za članove Upravnog odbora ''Crvenke'' Fabrike šećera A.D. Crvenka biraju lica
navedena u glasačkom listiću i to: Lampros Charalampous, Chrysostomos Geroukis,
Georgios Apostolidis, Aristeidis Vasilopoulos, Mirjana Kostić.
TAĈKA 11.
Donošenje Odluke o izboru Internog revizora
G-din Charalampous poziva g-dina Zorana Subića da obrazloži predlog odluke o izboru
Internog revizora.
G –din Subić navodi da je predlog ovlašćenog predlagača za izbor Internog revizora da se za
Internog revizora izabera g-đa Mirjana Kostić.
G-din Gatsos stavlja na tajno glasanje predlog odluke o izboru Internog revizora. Nakon
sprovedenog tajnog glasanja sa 551887 glasova ZA i 13 uzdržanih glasova doneta je sledeća:
ODLUKA
Vrši se izbor lica navedenog u glasačkom listiću i to Mirjana Kostić za Internog revizora
''Crvenke'' Fabrike šećera A.D. Crvenka.
Strana 8 od 9
TAĈKA 12.
Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora)
G-din Charalampous poziva g-dina Zorana Subića da obrazloži predlog odluke o izboru
preduzeća za reviziju (Revizora).
G-din Subić iznosi predlog ovlašćenog predlagača da se za preduzeće za reviziju izabere
revizorska kuća „PricewaterhouseCoopers“ doo, iz Beograda.
G-din Charalampous stavlja na tajno glasanje predlog odluke o izboru preduzeća za reviziju
(Revizora)
Nakon sprovedenog tajnog glasanja g-din Charalampous konstatuje da većinom glasova,
odnosno sa 551805 glasova za i 95 nevažećih glasova doneta sledeća:
ODLUKA
-Vrši se izbor preduzeća za reviziju – revizorske kuće navedene u glasačkom listiću i to:
„PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Beograd za Revizora ''Crvenke'' Fabrike šećera A.D.
Crvenka.
TAĈKA 13.
Donošenje Odluke o odreĊivanju visine naknade za rad ĉlanova Upravnog
odbora, Internog revizora i Revizora i davanje saglasnosti na ugovore
G-din Charalampous poziva g-dina Subića da obrazloži Predlog odluke o određivanju visine
naknade za rad članova Upravnog odbora, Internog revizora, Revizora i davanju saglasnosti na
ugovore.
G-din Subić iznosi Predlog Komisije za naknade kao ovlašćenog predlagača te ističe da se
navedeni predlozi nalaze na glasačkim listićima :
1. Revizorskoj kući:
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od
5.750EUR mesečno
1.Predsedniku Upravnog odbora:
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 750 EUR mesečno
2.Za nezavisnog člana Upravnog odbora :u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 500EUR mesečno
3.Za neizvršnog člana Upravnog odbora:
4 Za izvršnog člana Upravnog odbora:
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 500 EUR mesečno
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 500 EUR mesečno
5. Za nezavisnog člana Upravnog odbora :
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 150EUR mesečno
Nakon sprovedenog tajnog glasanja, te prebrojavanja glasova od strane Komisije za sprovođenje
glasova, g-din Charalampous konstatuje da je sa 551887 glasova za i 13 glasova uzdržan
doneta sledeća:
Strana 9 od 9
ODLUKA
1. Utvrđuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2011. godini u dinarskoj protivvrednosti
iznosa 5.750 EUR..
2. Određuje se naknada za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora i daju
saglasnosti na ugovore, a sve kao u tekstu predloga Odluke.
Obzirom da je dnevni red iscrpljen u 12 časova i 20 minuta g-din Charalampous konstatuje da je
Godišnja Skupština Društva završena.
Zapisničar
G-đa Slobodanka Jovanović
Predsednik Skupštine
G-din Lampros Charalampous
_______________________
________________________
Overači zapisnika
G-din Milun Mladenović_______________
G-din Stevo Miladinović______________
Download

Zapisnik sa X skupstine drustva