„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA
A.D. CRVENKA
IZVEŠTAJ O NAMERAVANOJ POSLOVNOJ POLITICI – POSLOVNOM PLANU DRUŠTVA
ZA 2012. GODINU
POSLOVNI PLAN
„CRVENKA“ FABRIKE ŠEĆERA AD ZA 2012. GODINU
1
CRVENKA, APRIL 2012.
POSLOVNI PLAN
„CRVENKA“ FABRIKE ŠEĆERA AD ZA 2012. GODINU
SADRŢAJ:
1. PODACI O FABRICI
2. ISTORIJAT FABRIKE
3. SADAŠNJA VLASNIĈKA STRUKTURA
4. OPIS POSLOVANJA
5. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE
6. PROIZVODNI PROGRAM
7. SITUACIJA NA TRŢIŠTU
8. KONKURENCIJA
9. PLANIRANI OTKUP SIROVINA
10. PLANIRANA PROIZVODNJA
11. MARKETING
12. PLANIRANA PRODAJA
13. PLANIRANI CILJEVI I AKTIVNOSTI
14. FINANSIJSKI PLAN – PROJEKCIJE
15. PRILOZI
2
1. PODACI O FABRICI
Puno poslovno ime: „CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO DRUŠTVO CRVENKA
Pravna forma: Otvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Crvenka,
Adresa: Masarikova 7, Crvenka, Srbija
Šifra delatnosti: 1081 - proizvodnja šećera
Broj registracije kod APR: BD 20681
Matiĉni broj: 08004617
PIB: 100261360
Kontakt podaci:
Telefon: 025-731-122
Faks: 025-731-710
E-mail: [email protected]
2. ISTORIJAT FABRIKE
Fabrika šecera u Crvenki je osnovana 1911. godine pod nazivom
FABRIKSLEITUNG DER
CERVENKAER ZUCKERFABRIK, DER ANGLO-UNGARISCHEN ZUCKERINDUSTRIE A.C., a od
strane englesko-madjarskog akcionarskog drustva.
Posle II svetskog rata Fabrika Šećera "CRVENKA" je postala drţavno preduzeće, a od 1950. godine je u
društvenoj svojini.
Fabrika je 1991.godine registrovana kao Deoniĉko Društvo (D.D.) u mešovitoj svojini, a 1994. godine je
registrovana kao D.D. u privatnoj svojini.
Suštinska privatizacija Fabrike je izvršena 2003. godine, kada je 70% društvenog kapitala kupljeno od
strane Grĉke Industrije Šećera iz Soluna.
3
3. SADAŠNJA VLASNIĈKA STRUKTURA
Statistiĉki prikaz vlasništva preduzeća
Issuer: CRVENKA FAB.ŠEĆERA A.D. - 08004617
Active ISIN's (CFI): RSCRVEE59583 (ESVUFR)
Type of shareholders
Number of shares
Shares in ownership of natural persons
60,352
Shares in ownership of legal entities
616,445
Socially owned capital
0
Custody
4,616
Consortium
0
Total:
681,413
Percentage of ownership in capital
of shareholders
from 0% to 5%
from 5% to 10%
from 10% to 25%
from 25% to 33%
from 33% to 50%
from 50% to 66%
from 66% to 75%
from 75% to 100%
Total:
%of total issue
8.85689
90.46569
0.00000
0.67742
0.00000
100
Number of
Number of
% of total issue
shareholders
shares
domestic foreign domestic foreign domestic foreign
1303
15
69754 1299 10.23667 0.19063
1
0
59631
0 8.75181 0.00000
0
0
0
0 0.00000 0.00000
0
0
0
0 0.00000 0.00000
0
0
0
0 0.00000 0.00000
0
0
0
0 0.00000 0.00000
0
0
0
0 0.00000 0.00000
0
1
0 550729 0.00000 80.82162
1320
681413
100.00000
4
Number of shares Number of votes %of total issue
AKCIONARSKI FOND
BEOGRAD
59631
59631
Top 10 shareholders according to the number of shares
Ordi
nal
Name of holders
num
ber
1. HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.
2. AKCIONARSKI FOND
3. ŢITO MEDIA DOO
4. ERSTE BANK A.D. NOVI SAD -KASTODI
5. DOŠENOVIĆ ZORAN
6. RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD N.S. KASTODI
8. DOŠEN ZORAN
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD- KASTODI
10. BRKIĆ MILENKO
8.75
Number of shares
550729
59631
4492
1133
1003
807
739
722
700
586
%of total issue
80.82162
8.75108
0.65922
0.16627
0.14719
0.11843
0.11845
0.10596
0.10273
0.08600
Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija
Rbr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Akcionar
Broj akcija
HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.
AKCIONARSKI FOND
ŢITO MEDIA DOO
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD -KASTODI
DOŠENOVIĆ ZORAN
RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI
VOJVOĐANSKA BANKA AD N.S. KASTODI
DOŠEN ZORAN
BANCA INTESA AD BEOGRAD- KASTODI
BRKIĆ MILENKO
5
550729
59631
4492
1133
1003
807
739
722
700
586
% od ukupne
emisije
80.82162
8.75108
0.65922
0.16627
0.14719
0.11843
0.11845
0.10596
0.10273
0.08600
4. OPIS POSLOVANJA
Obzirom da je celokupno poslovanje, odnosno proizvodnja šećera, uslovljeno proizvodnjom šećerne repe,
ono se odvija u godišnjim ciklusima. Svaki ciklus zapoĉinje planiranjem realizacije proizvoda, zatim
sledi ugovaranje nabavke sirovina, nabavke potrebnog repromaterijala, odrţavanje resursa tj. tehniĉko
odrţavanje i godišnji remont Fabrike, dopremanje sirovina, prerada sirovina i proizvodnja gotovih
proizvoda (šećera, melase i peletiranog rezanca), skladištenje i prodaja tih proizvoda.
Celokupan tok poslovanja se odvija uz dosledno poštovanje zahteva koji se odnose na kvalitet procesa
/ proizvoda.
Dijagram toka glavnih procesa
POĈETAK
1.PRIJEM REPE
2. VODENI TRANSPORT
REPE
3. REZANJE I DIFUZIJA
3.30 PROIZVODNJA
SUŠENOG REZANCA
4. ĈIŠĆENJE
11. PROIZVODNJA KREĈA
5. FILTRACIJA I
UPARAVANJE
6. KUVANJE ¨A¨
PRODUKTA
9. TRANSPORT KRISTAL
ŠEĆERA I SKLADIŠTENJE
7. KUVANJE
¨B¨PRODUKTA
10. PROIZVODNJA KOCKE
8. KUVANJE ¨C¨
PRODUKTA
8.30 SKLADIŠTENJE
MELASE
KRAJ
6
5. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE
U „CRVENKA“ Fabrici šećera AD je uspostavljena razvijena funkcionalna organizacija, koju ujedno
prati i linija upravljanja odnosno rukovodjenja.
Ovakvim naĉinom organizacije omogućava se praćenje i sprovodjenje odluka, podnošenje izveštaja i
vršenje kontrole, a sve u cilju kvalitetnog i odgovornog naĉina upravljanja i rukovodjenja.
Organizacija je uspostavljena na sledeći naĉin:
Slika 1: Globalna organizaciona šema ¨Crvenka¨ Fabrika šećera A.D. iz Crvenke:
Skupština
Upravni odbor
Generalni direktor
Zamenik generalnog
direktora
Predstavnik rukovodstva
za kvalitet
Proizvodno
tehnički sektor
Komercijalni
sektor
Sirovinski sektor
Menadžer kvaliteta
7
EkonomskoFinancijski sektor
Sektor pravnih i
opštih poslova
Organizaciona makro šema proizvodno tehniĉkog sektora:
Proizvodnotehniĉki sektor
Tehnološka sluţba
Mašinska sluţba
Termoenergetska
sluţba
Elektro sluţba
Priprema
tehnološke sluţbe
Priprema
mašinske sluţbe
Priprema elektro
sluţbe
Rezanje i difuzija
Priprema repe
Elelktroenergetika
Ĉišćenje sokova
Sušara rezanca
Elektroautomatika
Uparavanje
sokova
Strugarska
radionica
Pogonski
elektriĉari
Kuvanje šećera
Bravarska
radionica
Centrifugiranje
šećera
Zavarivaĉka
radionica
Kockara
Pneumatika i
hidraulika
Transportna sluţba
Energana
Pogonska
laboratorija
Ţelezniĉki
transport
Ekološka
laboratorija
Kreĉana
Slika 3: Organizaciona makro šema sirovinskog sektora:
Sirovinski sektor
Sirovinska
laboratorija
Slika 4: Organizaciona makro šema komercijalnog sektora:
Komercijalni
sektor
Prodajna služba
Nabavna služba
8
Laboratorijska sluţba
Autotrsansport i
mehanizacija
Silos i pakeraj
Agronomska
služba
GraĊevinska sluţba
Slika 5: Organizaciona makro šema ekonomsko-finansijskog sektora
EkonomskoFinancijski sektor
Financijska
služba
Računovodstvena
služba
Služba obračuna
repe
Slika 6: Organizaciona makro šema sektora pravnih i opštih poslova:
Sektor pravnih i
opštih poslova
Služba pravnih i
kadrovskih
poslova
Služba
ugostiteljstva
9
Služba
obezbeđenja, ZNR
i PPZ i opštih
poslova
5.1.UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor ĉine struĉna lica koja svojim dugogodišnjim iskustvom u organizaciji rada,
upravljanju, finansijskom poslovanju i proizvodnji šećera predstavljaju garanciju uspešne i stabilne
poslovne politike.
Upravni odbor ĉine sledeća lica:
-
Lampros Charalampous, Predsednik Upravnog odbora
Chrysostomos Geroukis, neizvršni ĉlan
Georgios Apostolidis, nezavisni ĉlan
Aristeidis Vasilopoulos, izvršni ĉlan
Mirjana Kostić, nezavisni ĉlan
5.2 MENADŢMENT TIM
Deo ovog tima ĉine lica koja su ujedno i ĉlanovi Upravnog odbora, a što uz struĉnost i iskustvo svih
ĉlanova tima predstavlja garanciju rukovodjenja u skladu sa poslovnom politikom Uprave.
Menadţment tim ĉine sledeća lica:
Generalni direktor: Aristeidis Vasilopoulos, dipl. ekonomista
Zamenik generalnog direktora: Milan Petrović, doktor mašinskih nauka
Direktor proizvodno tehniĉkog sektora: Endre Doboši, dipl. inţ. tehnologije
Direktor sirovinskog sektora: Milan Martić, dipl. inţ. poljoprivrede
Komercijalni direktor: Marijana Pavkov, dipl. ekonomista
Finansijski direktor: Dušanka Pikula, dipl. ekonomista
Direktor pravnih i opštih poslova: Zoran Subić, dipl. pravnik
5.3 ZAPOSLENI
Broj zaposlenih se u prethodnom periodu konstantno smanjivao uglavnom putem sporazumnih prestanaka
radnog odnosa i uz isplatu stimulativnih otpremnina.
PERIOD
2007.
2008.
2009.
2010.
2011
2012
NK
PK
7
3
KV
2
2
SSS
133
115
92
91
87
86
VŠS
VK
84
78
71
71
74
74
10
39
33
23
19
19
18
VSS
10
10
9
9
9
9
32
29
27
26
28
27
UKUPNO
307
270
222
217
217
214
U sadašnjoj struĉno obrazovnoj strukturi zaposlenih su samo kvalifikovana i struĉna lica sa radnim
iskustvom upravo u proizvodnji šećera i to u ovoj Fabrici.
Sadašnje
stanje
NK
PK
KV
SSS
40%
6
VŠS
VK
35%
8%
4%
VSS
13%
UKUPNO
100%
PROIZVODNI PROGRAM
KRISTAL BELI ŠEĆER – u rinfuzi, u dţambo vrećama od 1.000 kg i 1.200 kg, u papirnim
vrećama od 50 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg,
ŠEĆER U PRAHU - u papirnim vrećicama od 250 g i 100 g,
KOCKA BELI ŠEĆER - pakovanje 1 kg, 500g i 250g
SMEDJI (ŢUTI) ŠEĆER – pakovanje 500 g i 250 g
KOCKA SMEDJI ŠEĆER (ŢUTI ŠEĆER U KOCKAMA) – pakovanje 1 kg
MELASA – u rinfuzi
PELETIRANI REZANAC ŠEĆERNE REPE (NEMELASIRANI) – u rinfuzi, u neegaliziranim
vrećama
7
SITUACIJA NA TRŢIŠTU
Srbija ima dozvoljen slobodan izvoz u EU u koliĉini od 180.000t šećera. Kvota se rasporeĊuje po
šećeranama srazmerno proizvodnji.
Domaće trţište troši oko 220.000t godišnje. Ukoliko je godišnja proizvodnja šećera u Srbiji veća od
400.000t, dolazi do borbe na trţištu da bi se sve zalihe prodale.
Najveći na trţištu je Sunoko koji ima oko 50% proizvodnje, drugi smo mi sa dve fabrike (Crvenka i
Ţabalj) sa oko 30% i treći je SFIR sa jednom fabrikom u Senti i sa 20% ukupne proizvodnje.
11
Većinu rezanaca prodajemo u Italiju, a oko trećine se proda u bivše Jugoslovenske republike.
Melasu u zadnje vreme prodajemo u MaĊarsku.
U 2011. smo prodali 76.358t šećera, 19.187t melase i 27.596t rezanaca.
Da bi bili konkurentniji na trţištu, kupili smo novu pakericu za pakovanje šećera 1/1, jer se svakim
danom povećava traţnja za tim pakovanjem.
Fabrika ima HACCP, ISO i KOSHER certifikate koji našim potrošaĉima garantuju vrhunski
kvalitet proizvoda. Crvenka ima znaĉajnu reputaciju na domaćem trţištu što je velika prednost u
odnosu na konkurenciju.
Cena u velikoj meri utiĉe na prodaju, pa samim tim moramo svakodnevno da pratimo trţište i
poteze konkurencije, da bi ostvarili svoj cilj, a to je prodaja celokupnih zaliha pre poĉetka naredne
kampanje.
8 KONKURENCIJA
Konkurencija na Srpskom trţištu nam je SUNOKO i SFIR.
9 PLANIRANI OTKUP SIROVINA
Podaci za biznis plan 2012.godine
A) Proizvodnja šećerne repe, šećera, melase i suvog rezanca u 2010. i 2011.godini i procena za 2012.godinu.
Površine
Koliĉina repe za rezanje
Prinos
Digestija
Šećer
Melase
Suvi rezanac
2010
2011
2012
13.321ha
9463ha
10.000 ha
711.211t
525.110t
550.000 t
53,43t/ha
55,5t/ha
55 t/ha
14,42%
16,73%
15,50 %
89.757t
74.315
77.000 t
27.933
23.109
22.000 t
31.060
24.551
25.000 t
B) Godišnje potrebe repromaterijala za proizvodnju šećerne repe u 2010. i 2011.godini i procena za 2012
godinu.
12
2010
2011
2012
Seme (u setvenim jedinicama)
18.600
12.400
14.000
Đubrivo NPK (t)
Đubrivo AN (t)
Pesticidi (lit. - kg.)
4.604
4.390
3.500
2.034
973
1.500
141.757
58.568
45.000
C) Godišnji troškovi transporta šećerne repe u 2010. i 2011.godini i procena za 2012.godinu.
2010.
Koliĉina prevezene šećerne repe
2011.
734.500
2012.
591.944
642.441
sa neĉistoćom
Otkupljena šećerna repa
Otkupljeno u 2010.godini
Količina repe
u (t)
ha
13.321
711.211
Planirano za
2012.godinu
Otkupljeno u 2011.godini
ha
9463
Količina repe
u (t)
Količina
repe
u (t)
ha
525.110
10.000
550.000
Uĉešće proizvoĊaĉa šećerne repe u 2010 I 2011.godini
2010
2011
Fizička lica
0,00%
0,00%
Zadruge
43,50%
52,2%
Pravna lica
56,50%
47,8%
2011
2010
Fizička lica
Zadruge
Fizička lica
Zadruge
Pravna lica
Pravna lica
13
U kampanji 2010.godine ukupno je 93,3 šećerne repe preuzeto direktno u fabrici, a 6,7% na preuzimačkim stanicama.
U kampanji 2011.godine ukupno je 95,18% šećerne repe preuzeto direktno u fabrici, a 4,82% na preuzimačkim
stanicama.
Postoji tendencija rasta direktnog preuzimanja sirovina, pa je za očekivati da će u 2012.godini direktno preuzimanje
Iznositi od 95%.
Struktura preuzete šećerne repe u 2010. i 2011.godini
2010
2011
Repa preuzeta na
preuzimačkim stanicama
6,7%
4,82
2010
Repa preuzeta
direktno u fabrici
93,3%
95,18
Repa preuzeta na
preuzimačkim
stanicama
2011
Repa preuzeta
direktno u fabrici
Repa preuzeta na
preuzimačkim
stanicama
Repa preuzeta
direktno u fabrici
U 2012.godini planira se da u strukturi preuzete repe 5% repe bude preuzeto na preuzimačkim
stanicama a 95% repe bude preuzeto direktno u fabrici.
Prosečna udaljenost ugovorenih površina u 2010.godini iznosila je 45 km.
Prosečna udaljenost ugovorenih površina u 2011.godini iznosila je 45 km.
U 2012.godini očekuje se da će prosečna udaljenost ugovorenih površina biti oko 45 km.
14
Prinos šećerne repe po hektaru u 2010. i 2011.godini
i oĉekivani prinos u 2012.godini.
Koliĉina i prinos šećerne repe
Koliĉina u t
Prinos po ha
2010. g.
2011. g.
Planirano za 2012 godinu
711.211
525.110 t
550.000 t
53,03 t/ha
55,5 t/ha
55,00 t/ha
9
PLANIRANA PROIZVODNJA
PROIZVODNJA I KAPACITETI
U kampanji 2010.godine prerađeno je ukupno 711.211 tona repe za 131 dan efektivnog
rada. Prosečna dnevna prerada je iznosila 5.429 t, a stepen iskorišćenja kapaciteta je bio
_90,48_%., (Nominalni dnevni kapacitet je iznosio 6.000 t/dan).
U kampanji 2011.godine prerađeno je ukupno 525.110 tona repe za 91dana efektivnog
rada. Prosečna dnevna prerada je iznosila 5.770_ t, a stepen iskorišćenja kapaciteta je bio
96.17_%, (Nominalni dnevni kapacitet je iznosio 6.500 t/dan).
Opis
Koliĉina šećerne repe
Trajanje kampanje
Iskorišćenje dnevnog
kapaciteta
Šećer
Melasa
Suvi rezanac
Digestija
Ostvareno
za 2010.godinu
711.211
131 dana
Ostvareno
za 2011.godinu
525.110
91 dana
90,7 %
89.757 t
27.933 t
31.060 t
14,42%
96,17
74.315 t
23.109 t
24.551 t
16,73 %
11 MARKETING
Poslednjih godina nemamo marketinške aktivnosti.
15
Planirano
za 2012
550.000
85 dana
100 %
77.000 t
22.000 t
25.000 t
15,50 %
12 PLANIRANA PRODAJA
Pregled prodaje gotovih proizvoda u 2010. i 2011. godini
Naziv
Prodaja u (t)
Prodaja u (t)
proizvoda
u 2010.godini
u 2011.godini
Šećer
86.325 t
76.358 t
Melasa
44.354 t
19.187 t
Rezanac
27.793 t
27.596 t
Procentualno uĉešće domaćeg i inostranog trţišta u ukupnoj prodaji šećera u 2010. i
2011 godini.
2010
Prodato na
stranom
trţištu
41%
2011
Prodato na
domaćem
trţištu
59%
Prodato na
stranom
trţištu
56%
2010
Prodato na
domaćem
trţištu
44%
2011
2010 Prodato na
stranom tržištu
2011 Prodato na
stranom tržištu
2010 Prodato na
domaćem tržištu
2011 Prodato na
domaćem tržištu
16
2012
Planirana prodaja
na stranom
Planirana prodaja na
trţištu
domaćem trţištu
50%
50%
2012
2012 Planirana prodaja
na stranom tržištu
2012 Planirana prodaja
na domaćem tržištu
13. PLANIRANI CILJEVI I AKTIVNOSTI
Ukupno posmatrano, ovim Planom se za 2012 godinu predvidja sledeće:
PLAN ZA 2012.GODINU
IZRAŢENO U (t)
OTKUP ŠEĆERNE REPE
550.000
PROIZVODNJA ŠEĆERA
77.000
PROIZVODNJA MELASE
22.000
PROIZVODNJA PELETIRANOG REZANCA
25.000
Planirana investiciona ulaganja u oblasti uštede energije u proizvodnji se realizuje u ukviru
aktuelnog programa EBRD i to tako što je podignut namenski kredit kod Intesa Banke. Reĉ je o
povoljnom, dugoroĉnom kreditu sa rokom otplate od 5 godina, grejs periodom od 1 godine i niskom
kamatnom stopom.
Realizacijom ove investicije postignute su znatne uštede u potrošnji energije koje su se povoljno
odrazile na finansijski rezultat poslovanja već u 2010. godini, a takodje i u oblasti ekologije
odnosno zaštite ţivotne sredine.
Poslovna politika „CRVENKA“ Fabrike šećera A.D. je usredsreĊena na pozitivno i stabilno
poslovanje u okviru aktuelnih uslova na domaćem i medjunarodnom trţištu šećera, kao i u okviru
uslova u oblasti proizvodnje i otkupa sirovina, nabavke energenata i repromaterijala.
U tom smislu oslanjamo se na dobru unutrašnju organizaciju rada, struĉni kadar, savremenu opremu
i metode proizvodnje i kontrolisanja.
Efikasanim i efektivnim pristupom rešavanju svih relevantnih pitanja, zahteva i potreba potrošaĉa
šećera i dobavljaĉa šećerne repe kao i lokalne sredine, planira se poslovanje koje će u kontinuitetu
proizvodne tradicije još od 1913 godine:
17
-
-
ostvarivati pozitivan poslovni rezultat,
proizvoditi šećer i nusproizvode u skladu sa zakonima i propisanim standardima kvaliteta sa
tendencijom smanjivanja gubitaka,
obezbeĊivati da proizvodi budu kvalitetni i bezbedni po zdravlje krajnjih korisnika i time
odrţavati brend ¨crvenaĉki šećer¨ na najvišem mestu domaćeg trţišta,
unapreĊivati poslovnu saradnju sa dobavljaĉima šećerne repe u smislu obezbeĊivanja kvalitetne
i bezbedne sirovine koja će im donositi profit dovoljan za opstanak te ratarske kulture na
proizvodnom podruĉju Fabrike,
stalno smanjivati zagaĊivanje ĉovekove okoline,
obezbeĊivati standard zaposlenih i standard akcionara u skladu sa principima domaćinskog
poslovanja privrednog društva uvek misleći na njegov opstanak i razvoj.
Ovako planirano poslovanje će realizovati i kroz:
-
-
partnerske odnose sa proizvoĊaĉima šećerne repe u smislu ostvarivanja veće proizvodnje šećera
po hektaru iz godine u godinu,
dosledno sprovoĊenje i stalno unapreĊivanje sistema kvaliteta u ĉemu uĉestvuju svi zaposleni,
proizvodnju i isporuku proizvoda uvek prema dogovorenim zahtevima kupaca sa kojima se
uspostavlja trajna dvosmerna komunikacija,
organizaciju rada koja će kroz kvalitet odnosa sa dobavljaĉima, podugovaraĉima, korisnicima i
kupcima šećera, kao i kroz odnose sa drţavnim organima uvek omogućavati jasnu i korektnu
komunikaciju i saradnju,
preradu godišnje koliĉine repe uvek u koliĉinama dovoljnim za racionalisanje svih troškova a u
cilju sniţenja cene proizvodnje šećera prema politici koja se vodi u Evropskoj Uniji,
izgradnju sistema racionalnije upotrebe sveţe vode i preĉišćavanje otpadnih voda,
struĉno usavršavanje kadrova.
Svi planirani ciljevi će se ostvarivati uz primenu i stalno poboljšanje sistema menadţmenta
kvaliteta saglasno zahtevima ISO 9001 i HACCP, ĉija je primena obavezujuća za sve zaposlene u
”CRVENKA” Fabrika šećera.a.d. iz Crvenke.
PROJEKTOVANE KOLIĈINE VAŢNIJIH REPROMATERIJALA
PLAN ZA GODINE:
KOLIĈINA REPE U (t)
GAS Nm3
ELEKTRIĈNA ENERGIJA U Mwh
MAZUT U (t)
KOKS U (t)
KREĈNI KAMEN U (t)
2010
625.000
21.000.000
240.000
5.500
2.300
25.000
18
2011
625.000
16.000.000
240.000
5.500
2.300
25.000
2012
550.000
20.000.000
17.000
5.000
2.300
25.000
14. FINANSIJSKI PLAN – PROJEKCIJE
Za otkup planiranih koliĉina šećerne repe i ukupnu proizvodnju gotovih proizvoda (cena
proizvodnje) potrebna su novĉana sredstva u ukupnom iznosu od oko 6.100.000.000 RSD. Za
pokriće ostalih troškova potrebno je još 300.000.000 RSD, što znaĉi da ukupni troškovi
POSLOVANJA za 2012. godinu iznose 6.400.000.000 RSD. Finansijski rashodi i ostali rashodi se
planiraju u inosu od 200.000.000, tako da se planiraju ukupni troškovi tj.rashodi u iznosu od
6.600.000.000 RSD
Prodajom gotovih proizvoda i usluga realizovali bi se prihodi u iznosu od oko 7.450.000.000 RSD,
te se za 2012. godinu oĉekuje dobit od oko 850.000.000 RSD.
19
Download

POSLOVNI PLAN