_~@~ DELING
d.G.G. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
rnontaia
proizvodnja
projektovanje
iniinjering
Broj: 0602/12
TIPSKI PROJEI(AT
KBTS-llO(20)/O,4 kV, lxlOOOkVA
PLA VI HORIZONTI
INVESTITOR:
TELEVEX d.o.o. Podgorica
MJESTO GRADNJE:
Tivat
Tuzla, januar 2012. godine
Broj: 0602/12
_~@~ DELING
d••••• Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
TIPSKI PROJEKAT
KBTS-IIO(20)/O,4 kV, IxlOOOkVA
PLA VI HORIZONTI
INVESTITOR:
TELEVEX d.o.o. Podgorica
MJESTO GRADNJE:
Tivat
DlREKTOR
~lw'/
Orner DELALIC, dipLing.el.tehnike
Tuzla, januar 2012. godine
2
_~@~ DELING
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
montaia
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
c..
·v~~
"
COflirikal br ,Ill \Oil O~70J5
SADRZAJ
1.0PCA DOKUMENTACIJA
2.KBTS-l lO(20)/O,4kV lOOOkVA
3.ELABORAT ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA
3
_@@:I'LlNGd.•.•. TuZla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
montaia
prolzvodnja
projektovanje
iniinjering
C t.'
-~:~
Cell.lik.1ll)r. -1<1 10009703:;
OPCIDIO
I.
2.
3.
Rjesenje 0 registraciji preduzeca
Rjesenja, izjave, potvrde i uvjerenja
Saglasnosti
4
filVNORD
Za sistem upravljanja prema
EN ISO 9001 : 2008
U skladu s'TOV NORD CERT procedurama, potvrduje seda
DELING d.o.o.
Sici bb
75000 Tuzla
Sosna i Hercegovina
primjenjuje sistem upravljanja u skladU s gore navedenim slan,dardom za slijedeci bpis,djelalnosH
Projektovanje elektricnih postrojenja iinstalacija u energetici; rudarstvu, in{;lU$trrJj~i" .
objektima:u javnom sektoru
' . Proizvoctnja elektro opreme: niskonaponski razvodni ormari, srednjenapot1ska,Qpstr:ojerija,
transformatorske stanice i dr.
'
'
,
'
", "
Inzi'njering, izvodenje radova u elektricnim postrojenjima i instalacijama u'energeticl,
rudar~tvu, industriji i objektima u javnom sektoru
Mj~r~nja iispitivanja elektricnih postrojenjai instalacija u energetici, ru~arstvu,
industrijii objektima u javnom sektoru
"
'
Registarski broj certifikata
Broj izvjestaja 35065551
/'
~
'"
04 100 041371
Vazi do 2013-09:06
Prva certifikacija 2004
\.
~. ..!),~..-i.e ~
SILlzba iidaifilf;lja certifiBta
TOV NORD CERT GmbH
Certifik;iCija je provedenauskladu s TUV NORD CERT procedurama za auditiranje i certificiranje i predmet je'redov!iih
o'adzornih audila,
Langemarckslrasse 20
Tav NORO'CERT
,
.,
.. GmbH
,",
;
.
,l_~~~ ::'::::;~::'''~;':~·~:;:;':_/
TGA-Zt;1:07·06-W
'
45141 Essen
'SOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE J HERCEGOVINE
Kanton: TUZLA
Op6inski sud u Tuzli
Sroj: tl32-0-Reg-ll-000678
Datum: 31.3.2011
Op6inski sud u TuzIi, sudija pojedinac Sranka Vidovi6, rje~avaju6i 0 prijavi subjekta upisa "DELING"
d.o.o za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, Si6i bb, kojeg zastupa Delalic Orner - direktor dru~tva, u
predrnetu upisa pove6anja osnovnog kapitala i uskladivanja djelatnosti sa KD SiR 2010, a na temelju
odredaba clana 57. stay 3, clana 58. i C\. 59. Zakona a registraciji paslavnih subjekta u Federaciji Basne
i Hercegovine ("Sluibene navine F SiH" br. 27/05, 68/05 i 43/09), 31.3.2011. godine, donioje
RJESENJE 0 REGISTRACIJI .
U sudski registar, kod subjekta upisa "DELING" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, upisani su
podaci od znacaja za pravni promet ito: podaci 0 pove6anju osnovnog kapitala i uskladivanju
djeJatnosti sa KD 8iH 2010.
Finna: "DELING" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge
Skraeena oznaka f11'll1e: "DELING" d.o.o Tuzla
Sjedgte: Si6i bb, Tuzla, Tuzla
MBS: 1-11442
nB:
Carinski broj:
Pravni osnov upisa:
Odluka 0 izmjenwna i dopunama Statuta dru§tva sa odlukom 0 povecanju osnovnog kapitala dru§tva i uskladivanju
djelatnosti sa KD BiH 2010 br. OPU-IP-62/11 od 16.03.2011. godine
osNiV AtI! tLANOVI SVBJEKTA VPISA
Prezime i ime
Adresa
DelaJic Omer
ul. Goste Lazarevica br. 184, Tuzla
Lil!na karta - JMB / Pulna
isprava
IRIna karta: 04BYD6247
OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA
Vgovoreoi (upisani) kapital:
4.000.000,00
Vplaceni kapital:
4.000.000,00
)i
Strana 1
Ugovoreni kapital
4.000.000,00
Procenst
100%
'VH'_iS.lJIil.VLASTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA
tra§njem 1vsnjskotrgovinskom prometu
elalic Omer, adresa: ul. Gosle Lazarevics br. 184, Tuzla,
Delalic Emir, adresa: Gosle Lazarevica br. 186, Tuzla ,
Ii~na karla:
Ii~na
04BYD6247, direklor bez ogranirenja.
karla: 04BYG7604, izvr§ni direktor bez ogranieenja.
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra§njem prometu
Sifrs
16.10
Nazlv
Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane grade); impregnacija drveta
16.21
Proizvodnja furnira i oSlalih plo~a od drva
16.22
Proizvodnja sastavljenog parketa
16.23
Proizvodnja ostale gradevne slolarije i elemenala
16.24
Proizvodnja ambnlafe od drva
16.29
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i ptelarskih malerijala
17.22
Proizvodnja proizvoda za domacinsWo i higijenu Ie loaletnih potrep§lina od papira
17.23
Proizvodnja kancelarijskog malerijala od papira
17.24
Proizvodnja zidnih tapeta
17.29
Proizvodnja osta1ih proizvoda od papira i karlona
18.12
Oslalo §lampanje
18.20
Umnozavanje snimljenih zapisa
22.21
Proizvodnja plo~a, listova, cijevi j profiln od
22.22
Proizvodnja ambalafe od
plasli~nih mass
plasli~nih masa
22.23
Proizvodnja proizvoda od p1asti~nih masa za gradevinarstvo
22.29
Proizvodnja ostalih proizvoda od p1asli~nih masa
lehni~kih
proizvoda od keramike
23.44
Proizvodnja osta1ih
25.50
Kovanje, presovanje, §tancovanje i valjanje melala; metalurgija praha
25.61
Povr§inska obrada i prevlarenje melala
25.62
Ma§inska obrada metala
25.71
Proizvodnja sje~iva
25.72
Proizvodnja brava i okova
25.73
Proizvodnja alala
25.91
Proizvodoja eeli~nih buradi i sIi~nih posuda od relika
25.92
Proizvodnja ambalafe od lakih metala
25.93
Proizvodnja proizvoda od
~ice,
vij~ih
lanaca i opruga
25.94
Proizvodnja veznih i
25.99
Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metal a, d. n.
proizvoda
26.11
Proizvodnja elektroni~kih komponenata
26.12
Proizvodnja punih elektronickih
plo~a
26.20
ProizvodItia racunara i perifeme opreme
26.30
Proizvodnja komunikacijske opreme
26.40
Proizvodnja elektronickih uredaja za §iroku potro§nju
26.51
Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navodenje
26.60
ProizvodItia opreme za zraeenje, elektromedicinske i elektrolerapeutske opreme
26.70
Proizvodnja optickih instrumenata i fotografske opreme
27.11
Proizvodnja e1ektromolora, generalora i transfonnatora
27.12
Proizvodnja uredaja za distrlbuciju i kontro1u elektri~ne energije
27.31
Proizvodnja kab10vn od opti~kih vla1<ann
27.33
Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
27.40
Proizvodnja
elektri~ne opreme
za rasvjetu
Broj: 032-0-Reg-1 1-000678, datum: 31.3.201 l.godine
Strana 2
Proizvodnja ostale
elektri~ne
opreme
Proizvodnja kancelarijskih ma§ina i opreme (osim proizvodnje
ra~unara
i perifeme opreme)
Proizvodnja ostalih ma§ina za opte narnjene, d. n.
Proizvodnja ma§ina za obradu metala
Proizvodnja ostalih alatnih
Proizvodnja
ma~ina
ma~ina
za metalurgiju
Proizvodnja ma§ina za rudnike, kamenolome i gradevinarstvo
Proizvodnja
m~ina za
industriju tekstila, odjece i ko:te
Proizvodnja ma§ina za plastiku i gumu
.99
29.31
30.20
32.99
33.11
33.12
33.13
33.14
33.19
33.20
41.20
42.11
42.12
42.13
42.21
42.22
42.91
42.99
43.11
43.12
43.13
43.21
43.22
Proizvodnja ostalih ma§ina za posebne namjene, d. n.
Proizvodnja elektri~ne i elektroni~ke opreme za motorna vozila
Proizvodnja
Ostala
:teJjezni~kih
preradiva~ka
lokomotiva i tra~nickih vozila
industrija, d. n.
Popravak proizvoda od metala
Popravak ma§ina
Popravak elektroni~ke i opti~ke opreme
Popravak elektri~ne opreme
Popravak ostale opreme
Instaliranje industrijskih m~ina i opreme
Izgradnja stambenih i nestarnbenih zgrada
Gradnja cesta i autocesta
Gradnja Zeljeznickih pruga i podzemnih zeljeznica
Gradnja mostova i tunela
Gradnja cjevovoda za te~nosti i plinove
Gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije
Gradnja hidrogradevinskih objekata
Gradnja ostalih gradevina niskogradnje, d. n.
UkJanjanje gradevina
Pripremni radovi na gradili~
Ispitivanje terena za gradnju
b~enjem
i sondiranjem
Elektroinstalacijski radovi
Uvodenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
43.29
Ostali gradevinski instalacijski radovi
43.31
Fasadni i ~tukaturski radovi
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99
45.11
Trgovina automobilima i motomim vozilima lake kategorije
45.19
Trgovina ostalim motomim vozilima
45.20
45.31
45.32
45.40
46.11
46.12
46.13
Ugradnja stolarije
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Bojenje i staklarski radovi
Ostali
zavr~ni
gradevinski radovi
Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
Ostale specijalizirane gradevinske djelatnosti, d. n.
OdiZavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i pnborom za motoma vozila
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odrZavanje i popravak motocikala
Posredovanje u trgovini poljopnvrednim sirovinama, zivim zivotinjama, tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
Posredovanje u trgovini drvenom gradom i gradevinskim materijalom
46.14
Posredovanje u trgovini ma§inima, industrijskom opremom, brodovima i avionima
46.15
Posredovanje u trgovini namje~tajem, proizvodiina za domacinstvo i zeljeznom robom
46.16
46.17
Posredovanje u trgovini hranom, picima i duhanom
Posredovanje u trgovini tekstilom, odjeeom, krwom, obueom i koznim proizvodima
,.
Trgovina na veliko zitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za zivotinje
Trgovina na veliko cvijeeem i sadnicama
Trgovina na veliko zivim zivotinjama
Trgovina na veliko sirovim,
~tavljenim
i
dov~enim
kozarna
Trgovina na veliko voeem i povreem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom,
\
mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim
uljima i mastima
Trgovina na veliko picima
:.1..'
;.-.:.:..~~-.:..::.: ;.~ ..:
Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko ~eeerom, ~okoladom i slatkBima
Trgovina na veliko kafom,
~ajem,
kakaom i za~inima
Trgovina na veliko ostalom hranom,
uklju~ujuci
ribe, ljuskare i meku~ce
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, piCima i duhanskim praizvodima
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odjeeom i obucom
Trgovina na veliko elektricnim aparatima za domacinstvo
Trgovina na veliko porculanam, proizvadima od stakJa i sredstvima za ci~eenje
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
Trgovina na veliko namjeStajem, tepisima i opremom za rasvjetu
Trgovina na veliko satovima i nakitom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domacinstvo
Trgovina na veliko
ra~Wlarima,
perifemom opremom i softverom
Trgovina na velika elektroni~kim i telekamWlikacijskim dijeJovima i opremom
Trgovina na veliko poljoprivrednim m~inima, opremom i priborom
Trgavina na velika alatnim m~inima
Trgovina na veliko mliSinima za rudarstvo i gradevinarstvo
Trgovina na veliko maSinima za tekstilnu industriju te
Trgovina na veliko kancelarijskim
m~inima
za ~ivanje i pletenje
namje~tajem
Trgovina na veliko ostalim kJlncelarijskim mMinima i opremom
Trgovina na veliko ostalim mMinima i opremom
Trgovina na veliko krutim, tecnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
Trgovina na veliko drvom, gradevinskirn materijalom i sanitamom opremom
46.75
Trgovina na veliko metalnom raborn, instalacijskim materijalom, uredajima i opremom za vodovod i
grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.76
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
46.90
Nespecijalizirana trgovina na veliko
47.11
47.19
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretcmo hranom, picima i duhanskim
proizvodima
OstaJa trgovina na maIo u nespecijaliziranim prodavnicama
47.21
Trgovina na malo voeem i povreem u specijaliziranim prodavnicama
47.22
Trgovina na maIo mesom i mesnim proizvodima u specijaIiziranim prodavnicama
47.23
Trgovina na malo ribama, Ijuskarima i meku~cima u specijaliziranim prodavnicama
47.24
47.25
Trgovina na maIo hljebom, proizvodima od braSna, kola~ima i slatki~ima u specijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo picima u specijaliziranim prodavnicarna
47.26
Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
47.29
Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaIiziranim prodavnicama
47.30
Trgovina na malo motomim gorivima u specijaliziranim prodavnicama
47.41
Trgovina na malo
47.42
Trgovlna na maIo telekomWlikacijskom opremom u specijaliziranim pradavnicama
47.43
Trgovina na maIo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicarna
ra~unarima, perifemimjedinicama
i softverom u specijaliziranim prodavnicama
47.51
Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama
47.52
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i stakJom u specijaliziranim prodavnicama
Broj; 032-0-Reg-l 1-000678, datum: 31.3 .20 Il.godine
Strana 4
Trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo clektri~nim aparatima za domacinstvo u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo namje~tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domacinstvo u
specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo novinama, papimom robom i pisacim pJiborom u specijaJiziranim prodavnicama
Trgovina na malo
muzi~kim
i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo igrama i igra~kama u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo odjeeom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo obuoom i proizvodima od koZe u specijaliziranim prodavnicama
kozmeti~kim
Trgovina na malo
47.77
i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo cvije6em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom. kucnim ljubimcima i manom za kucne
Ijubimce u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama
47.78
Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
47.79
Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama
47.81
Trgovina na malo manom, picima i duhanskim proizvodima na ~tandovima i 1rlnicama
47.82
Trgovina na malo tekstilom, odjeeom i obueom na ~tandovima i 1rlnicama
47.89
Trgovina na malo ostalom cobom na ~dovima i tJinicama
47.91
Trgovina na malo putem po~te iIi intemeta
47.99
OstaJa trgovina na malo izvan prodavnica,
49.41
Cestovni prijevoz robe
49.42
Usluge preseljenja
49.50
Cjevovodnitransport
52.10
Skladi§tenje robe
~tandova
52.21
Uslutne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
52.24
Pretovar tereta
58.13
Izdavanje novina
58.14
lzdavanje
~opisa
i trinica
i periodi~nih publikacija
58.19
Ostala izdavacka djelatnost
58.21
lzdavanje ra~unarskih igara
58.29
lzdavanje ostaJog softvera
59.20
Djelatnosti snimanja zvu~nih zapisa i izdavanja muzi~kih zapisa
62.01
R~unarsko
programiranje
62.02
Savjetov8I\ie u vezi s ra~unarima
62.03
UpravUanje ra~unarskom opremom i sistemom
62.09
Ostale usluine djelatnosti u vezi s infonnacijskom tehnologijom i ra~unarima
63.11
Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima
63.12
Intemetski portali
63.99
Ostale infonnacijske uslutne djelatnosti, d. n.
69.20
RlWunovodstvene. knjigovodstvene i revlzijske dJelatnosti; porezno savjetovanje
70.21
Odnosi s javno~cu i djelatnosti saopcavanja
70.22
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11
Arhitektonske djelatnosti
71.12
Iminjerske djelatnosti i s njima povezano
71.20
Tehni~ko
72:19
Ostalo istraZivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim,
tehni~ko savjetovanje
ispitivanje i analiza
73.11
Agencije za promociju (rekJamu i propagandu)
73.12
Ogl~avanje putem
74.10
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
tehni~kim
i tehnolo~kim naukama
medija
74.90
Ostale stru~ne.
77.33
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih m~ina i opreme (uklju~ujuci ra~unare)
nau~ne
i tehnicke djelatnosti, d. n.
77.39
Iznajmljivanje i davaJtie u zakup (leasing) ostalih m~ina, opreme i materijalnih dobara, d. n.
78.10
Djelatnosti agencija za zapo~ljavanje
Broj: 032-0-Reg-Il-000678, datum: 31.3.20 11.godine
Strana 5
Djelatnosti ageneija za privremeno zapo§ljavanje
Oslalo uSlupanje ijudskih resursa
Osnov 6 ~i§cenje zgrada
o
e djelatnosti
~i§Cenja zgrada
i objekata
stale djelatnosti ~i§6enja
Kombinirane kaneelarijske administrativne usluine djelatnosti
Fotokopiranje. priprema dokumenata i ostale speeijalizirane kaneelarijske pomocne djelatnosti
Djelatnosti pozivnih centara
-. -. ---'.--.--
,
---
.
Organizaeija sastanaka i poslovnih sajmova
Ostale posJovne pomocne usllQne djelatnosti, d. n.
PomOCne usluine djetatnosti u obrazovanju
Popravak komunikaeijske opreme
Popravak elektroni~kih urel1aja za §iroku potro§nju
Popravak aparata za doma6instvo te opreme za ku6u i vrt
Popravak obuCe i proizvoda od kOle
Popravak satova i nakita
Popravak ostalih predrneta za
Ostale
Ii~ne
li~nu
upotrebu i domacinstvo
usluine djelatnosti, d. n.
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu
-spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
-spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima
-usluge u spoljnotrgovinskom posJovanju:
-izvol1enje investieionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova slranom lieu u BiH
-usJuge mel1unarodnog transporta robe i usluga
-medunarodna §pedieija
-ageneijske usluge u transportu
-ugostiteljske usluge u transportu
-posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga
-prodaja strane robe sa konsignaeionih skladi§la
-prodaja i ustupanje prava industrijske svojine, znanja i iskustva
-svi poslovi reeksporta
-paslovi fmansiranja-inZenjering
Pravni lijek:
Protiv ovog rje~enja moZe se izjaviti ialba u roku od osarn (8) dana od dana prijema rjesenja. Zalba se izjavljuje
Kantonalnom sudu u Tuzli, a podnosi s~ putem ovog suda.
Broj: 032-0-Reg-II-000678, datum: 31.3.2011.godine
Strana f
CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ
Bra}: 03-1556/6
Podgorica, 11.03.2009. godine
Minislarstvo za ekonomski razvoj, na zahtjev "DELING" d.o.o. za proizvodnju, promet
i usluge sjedistem u Tuzli, Sic; bb, Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Tuzlanski
kanton, za ovjeru licence, na osnovu elana 136 Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji
objekata ("Sluzbenl list Crne Gore" br. 51/08), i na osnovu elana 196 Zakona 0 opstem
upravnom postupku ("Sluzbeni list RCG" br. 60103), don 0 s i
RJE S ENJE
Ovjerava se privrednom drustvu "DELING" d.o.o. za proizvodnju, p.romet i usluge
sa sjedistem u Tuzl;, Sic; bb, Bosna ; Hercegovina,
LfCENCA
Broj Up/l-Broj: 09-17-392/01, koju je 16.03.2001. godine izdalo Federalno
ministarstvo energije, rUdarstva i industrije Bosne i Hercegovine, za obavljanje:
1. Mjerenja i ispitivanja ispravnosti i efikasnosli zaslila od indireklnog dodira dijelova
pod naponom
2. Pregled i ispitivanje zaslita od direktnog dodira dijelova pod naponom
3. Ispitivanje sekundarnih i primarnih prekostrujnih zaslila
4. Ispitivanje diferencijalnih zaslila
5. Ispitivanje naponskih zastila
6. Ispitivanje plinskiih zaslita energelskih lransformatora
7. Mjerenje temperature elektrienih uredaja
8. Mjerenje i ispitivanje otpora izolacije postrojenja, uredaja i instalacija
9. Mjerenje otpora tie i specifienog otpora tla
10. Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
11. Projektovanje elektrienih postrojenja i instalacija u energetici i industriji
12. Ocjena i revizija projekata za elektriena postrojenja i instalacije u energetici
industriji
13. Nadzor anad izvodenjem i izvodenje elektricnih postrojenja i instalacaija u
energetici i industriji
14. Izdavanje prate6ih protokola i izvjestaja 0 izvrsenim mjerenjima i ispitivanjima
o bra z I ° i
e nj e
Privredno drustvo "DELING" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge sjedistem u Tuzli,
Si6i bb, Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Tuzlanski kanton, obratilo se Ministarstvu
za ekonomski razvoj zahtjevom broj 03-1556/3 od 27.02.2009. godine, za ovjeru licence
Broj Up/l-Broj: 09-17-392/01, koju je 16.03.2001. godine izdalo Federalno ministarstvo
energije, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine.
Razmatrajucj predmetni zahtjev sa prilozenom dokumentacijom, ovo ministarstvo je
ocijenilo da je imenovani dostavio potrebnu dokumentaciju saglasno 61. 4 i 6 Pravilnika 0
uslovima i naeinu ovjeravanja i ponistavanja ovjere licence stranog lica ("Sluzbeni list
CG", br.68/08), pa je naslo da je isti osnovan.
Odredbama clana 136 Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list
Crne Gore" br. 51/08), propisano je da Iicencu, izdatu od strane organa drzave stranog
Iica, ovjerava organ uprave.
Prema clanu 4 Pravilnika 0 uslovima i nacinu ovjeravanja i ponistavanja ovjere licence
stranog lica ("Sluzbeni list CG" br. 68/08), propisano je, da dokumentacija na osnovu
koje se vrsi ovjera licence, mora biti oVjerena od organa drzave koja je izdala
dokumentaciju i prevedena na crnogorski jezik od ovlascenog sudskog tumaca, i
obavezno sadrzi i izvorni tekst na stranom jeziku. Clanom 6 istog pravilnika je propisano,
da uz zalltjev za oVjeru licence, pravno lice podnosi; dokaz 0 registraciji u maticnoj
drzavi. oVjerenu fotokopiju licence i licence fizickih lica na osnovu kojih je licenca izdata,
ovjerena u skladu sa clanom 4 ovog pravilnika.
BuduCi da se iz zahtjeva Privrednog drustva "DELING" d.o.o. za proizvodnju, promet i
usluge sjedistem u Tuzli, Bosna i Hercegovina, nesporno utvrduje da imenovano
privredno drustvo ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo
odlutilo kao u dispozitivu rjesenja.
Uputstvo 0 pravnom sredstvu: Protiv ovog rjesenja maze se tuzbom pokrenuti
upravni spor pred Upravnim sudom erne Gore, u roku od 30 dana ad dana prijema
ovog rjesenja.
Dostaviti:
Podnosiocu zahtjeva
ala
u spise predmeta
BOSNA I HERCEGO VINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federano ministarstvo prostornog ureilenja
Bro}: UP1/03-23-2-282/09
Sarajevo, 26.05.2010. godine
Na osnovu Clana 30. stav 6. Uredbe 0 ureaenju gradilista. obavezno} dokumentaciji na
gradilistu i ucesnicima u graaenju ("Sluibene novine Federacije Bosne i Hercegovine ", br.
48/09 i 75/09), Federalno ministarstvo prostornog uretlen}a, i z d aj e
o VLA S TENJ E
za obavljanje djelatnosti projektovanja
"DELING" do.o. Tuzla, SiCi bb, Tuzla, ispunjava uslove za obavljanje poslova
pro}ektovanja u elektroenergetici - elektricne instalacije, za graaevine i zahvate na podruCju
Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovlastenje za obavljanje poslova pro}ektovanja u elektroenergetici - elektricne
instalacije izdato u Sara}evu dana 26.05.2010. godine i vaii do 26.05.2014. godine.
Registar, bro}: 40
}
.J
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
Bosnia and Herzegovina
50CHa
11
Xep4erOBf1Ha
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA C1>EJ:1EPAllI1JA 50CHE 11 XEPUErOBI1HE
FEDERAL MINISTRY OF ENERGY,
lPEAEPAflHO MIo1HIo1CTAPCTBO EHEPrIo1JE,
MINING AND INDUSTRY
PYAAPCTBA 101 Io1HAYCTPIo1JE
Broj : UP/I·09·17·70/10
Mostar, 28.05.2010.godine
Federalno minstarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar, na osnovu elana 36.,
114., 116., 121. i 200 Zakona 0 lIpravnom postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH",
broj 2/98 i 48/99), i elana 1.,11. i 12. Pravilnika 0 lItvrdivanju ispunjavanja uslova za
obavljanje periodienih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima,
elektricnim uredajima, elektrienim instalacijama i iZdavanju isprava ("Sluzbene novine
Federacije BiH", broj 58/02). rjesavajuCi po zahtjevu drustva "DELING" d.o.o. Tuzla za
proizvodnju promet i usluge (u daljem tekstu "DELlNG" d.o.o. Tuzla), broj: 2903-SM­
1/10 od 29.03.2010. godine., u predmetu utvrdivanja ispunjavanja uslova potrebnih za
obavljanje poslova u okviru registrovane djelatnosti, donosi
R J ESE N J E
1. Odobrava se privrednom drustvu "DELlNG" d,o.o. Tuzla, da u okviru registrovane
djelatnosti moze obavljati slijedece poslove:
-
ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, elektricnih uredaja
i elektricnih instalacija,
ispitivanje elektricnih zastita i zastitnih releja svih vrsta i svih naponskih
nivoa,
- ispitivanje zaStite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod
naponom,
- ispitivanje zastite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje,
pokrivanje,prepreke, pro.laZi, zastttni uredaji diferencijaine struje.ZUOS),
ispitivanje zastite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u
TN, IT iTT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i
ispitivanje zastitnih uredaja diferencijalne struje -FI sklopke, zaStitno
izoliranje, galvansko odvajanje i izjednacavanje potencijala),
mjerenJe otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, elektricnih uredaja,
elektricnih transformatora, elektricnih generatora, elektricnih motora,
elektricnih kabela i elektricnih instalaclja,
mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivaca
mjerenje iznesenog potencijala,
- mjerenje otpora pogonskih (radnih) i zastitnih sistema uzemljenja,
- mjerenje otpora izolirajucih podova j zidova,
pregled
gromobranskih
instalacija
i
mjerenje
otpora
uzemljenja
gromQbranskih instalacija,
- mjerenje dielektricne cvrstoce izolacionih medija,(Napomena: Sporazum 0 PS)
mjerenje intenziteta osvjetljenosti,
- mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za
izjednacavanje potencij ala,
- pregled, ispitivanje i mjerenje uredaja za katodnu zastitu,
- pregled i ispitivanje uredaja za zavarivanje,
-­ pregJed i ispitivamnje prenosnih alata uredaja sa elektromotorom (mjesalica ,
busilica j sl),
ispitivanje, montaia i odrzavanje uredaja izradehih u zastiti IP i
protiveksplozijskoj zastiti (Ex izvedba),(Napomena: dostaviti certifikat iIi
uvjerenje)
MOSTAR, A.Santi6a b.b, Tel. ++3~7 36/513-800,513=801, 513-804 Fax: ++387 36/580-015
-
ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti elektricnih instalacija slabe struje
(vatrodojava, videonadzor, informacioni sistemi, telefonija i sl.)
mjerenje elektricnih velicina napona, struje, snage, energije, frekvence cos fi,
kapaciteta, induktiviteta, otpora,
kontrola rada pokaznih i registrirajucih instrumenata i provjera redosljeda
faza u elektroenergetskim postrojenjima,
utvrdivanje termoyizijskom
metodom stepena
zagrijavanja dijelova
elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, eJektricnih uredaja i sl.
2. Obavezuje se "DELING" d.o.o. Tuzla, na pridrzavanje vateCih propisa i standarda, te
obavljanja odobrenih djelatnosti samo od strane strucno osposobljenih lica.
3. Rjesenje podlijeze povremenoj kontroli od strane ovog Ministarstva, vezano za
pridriavanje vazeCih propisa i standarda, kao i ispunjavanje ostalih uslova u skladu sa
navedenim propisima.
4. avo rjesenje stupa na snagu danom donosenja.
Obrazlozenje
Po zahtjevu "DELING" d.o.o. Tuzla broj: 2903-SM-1/1 0 od 29.03.2010. godine, u postupku
utvrdivanja ispunjavanja uslova za iZdavanja rjesenja kojim se odobrava obavljanje
poslova iz registrovane djelatnosti, kako stoji u zahtjevu, Federalno ministarstvo energije,
rudarstva i industrije Mostar je svojim rjesenjem: UP/I-09-17-70/1 0 od 12.04.2010.godine
obrazovalo strucnu komisiju koja je dana 10.05.201 O.godine izvrsila pregled radnog
prostora, sredstava rada, mjernih i ispitnih uredaja, tehnicke i ostale dokumentacije, opCih
akata i dosijea kadrova, te izvod iz sudskog registra, i 0 izvrsenom pregledu saCinila
zapisnik.
Tokom pregleda strucna komisija je us1anovila da "DELING" d.o.o. Tuzla Tuzla, raspolaze
radnim prostorom, sredstvima rada, mjernim i ispitnim uredajima i instrumenlima.
razradenom tehnologijom i metodologijom ispitivanja i mjerenja kao i strucnim kadrovima
polrebnim za obavljanje djelatnosti navedenih u tacki 1. ovog Rjesenja, odnosno da
zadovoljava: odredbe clanova 8., 9. i 10. Pravilnika 0 uslovima i nacinu vrsenja odredenih
intelektualnih usluga u oblastima rudarstva, geologije, energije i industrije ("Sluzbene
novine Federacije BiH" boj 44/98), odredbe Uredbe 0 uslovima koje je drustvo, odnosno
drugo pravno lice duzno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja
registrovane djelatnosti ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/98) i odredbe clanova
5., 6. i 7. Pravilnika 0 utvrdivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodicnih pregleda,
mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim poslrojenjima, elektricnim uredajima,
elektricnim instalacijama i izdavanju isprava ("Sluzbene novine Federacije BiH" broj 58/02).
Federalna upravna taksa na podnijeti zahtjev i izdato rjesenje 0 ispunjavanju uslova za
obavljanje havedenih poslova uredno je naplacena po Zakonu 0 federalnim upravnim
taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 6/98 i
8/00), i to na podnijeti zahtjev po tarifnom broju 24a u iznosu od 10,00 KM, te za Rjesenje
o ispunjavanju uslova u iznosu od 87,00 KM po tarifnom broju 19. tatka 3.
Na osnovu navedenog odluceno je kao u dispozitivu.
- - _....... MOSTAF( A.Santica b.b, Tel. ++387 36/513-800, 513-801,513-804 Fax: ++387 36/580-015
Pravna pouka:
Ovo rjesenje je konacno u upravnom postupku i protiv njega nije dozvoljena zalba, ali
nezadovoljna stranka moze pokrenuti upravni spor podnosenjem tuzbe.
Tuzba se podnosi Kantonalnom sudu u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rjesenja. Uz tuibu se prilaze i ovo rjesenje u prepisu iii kopiji.
(,\
(----­
\
I
I
Dostavljeno:
"DELING" d.o.o Tuzla,
evidenciji
a/a
_~~~ DELING
d••••. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja projektovanJe inzinjering
Broj: 0602-12/1
Tuzla, Januar 2012. godine
Na osnovu odredbi Clana 136. Zakona 0 urec1enju prostora i izgradnji
objekata("Sluibeni list Crne Gore" br. 51108), a po ovlastenju dobijenom Rjesenjem
Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore broj03-155616 od 11.03.2009. godine, za
potrebe izrade Investiciono - tehni6ke dokumentacije donosim slijedece:
R J ESE NJ E
o IMENOVANJU PROJEKTANATA ODGOVORNIH ZA IZRADU
TlPSKOG PROJEKTA
KBTS-110(20)/O,4 kV, 1000kVA PLAVI HORIZONTI
Vrsta investiciono - tehnicke dokumentacije:
TIP SKI PROJEKAT
Investitor:
TELEVEX d.o.o. Podgorica
Mjesto izgradnje projektovanog objekta:
Tivat
Projektant voditeU:
Nedzad SABle, dipl.ing.el.tehnike
Odgovorni projektanti:
ELEKTRO DIO
Nedzad SABle, dipl.ing.el.tehnike
GRADEVINSKI DIO:
Marko JOKETOVle, dipl. ing.gradevine
ELABORATI ZASTITE NA RADU
I ZASTITE OD POZARA
Nedzad SABle, dipJ.ing.el.tehnike
Projektant vodite/j i odgovorni projektanti su duini izraditi predmetni projekt uz uvaiavanje
odredbi propisa, standarda i drugih normativa zastite na radu, zastite od poiara i zastite
iivotne okolice te uz primjenu savremnih naucnih i strucnih znanja i strucne prakse.
DIREKTOR
~~./
Orner DELALlC, dipl.ing.el.tehnike
5
CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ
Broj: 03-1556/4
Podgorica, 11.03. 2009.godine
Ministarstvo za ekonomski razvoj, na zahtjev Nedzada Sabica iz Tuzle, Sosna i
Hercegovina, zaposlen u d.o.o. "Deling" Sic. bb, Tuzla, za izdavanje licence za izradu
tehnicke dokumentacije, na osnovu clana 134 Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji
objekata ("Sluzbeni list Crne Gore" br. 51/08), au vezi sa clanom 84 i na osnovu clana 196
Zakona 0 opstem upravnom postupku ("Sluzbeni list RCG" br. 60/03), don 0 s i
RJE S ENJE
Izdaje se Nediadu Sabicu, dipl. ing. elektrotehnike, iz Tuzle,Bosna i Hercegovina,
LICENCA
kojom se utvrduje ispunjenost uslova za izradu projekata elektro- ins tala cija jake struje.
o bra z I 0
i e nj e
Nedzad Sabic iz Tuzle, obratio se zahtjevom, broj 03-1556/1 od 27.02.2009. godine za
iZdavanje licence za izradu projekata elekto-instalacija jake struje.
RazmatrajuCi predmetni zahtjev sa prilozenom dokumentacijom, ovo ministarstvo je ocijenilo
da imenovi dostavio potrebnu dokumentaciju saglasno clanu 84 Zakona 0 uredenju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list CG", broj 51/08 ) i clanu 7 Pravilnika 0 nacinu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu vodenja registra C,Sluzbeni list CG", broj
68/08), pa je naslo da je isti osnovan.
Nairne, odredbama clana 84 Zakona 0 ureaenju prostora i izgradnji objekata (IISluzbeni list
CG", broj 51/08 ), propisano je da vodeci projektant i odgovorni projektant moze biti sarno
diplomirani inzenjer iii specijalista odgovarajuce struke za izradu pojedinih djelova tehnicke
dokumentacije, sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu iii ocjeni
tehnicke dokumentacije, polozenim strucnim ispitom i da je clan Komore.
Prema clanu 7 Pravilnika 0 nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu
vodenja registra ("Sluzbeni list CG", broj 68/08), utvrdeno je da se licenca za vodeteg
projektanta, odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih djelova tehnicke
dokumentacije, izdaje se fizickom lieu na osnovu: ovjerene fotokopije licne karte, odnosno
pasosa za strano lice, ovjerene fotokopije diplome 0 strucnoj spremi, dokaza 0 najmanje tri
godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu iii ocjeni tehnicke
dokumentacije, ovjerene fotokopije uvjerenja 0 polozenom strucnom ispitu i dokaza da je
clan Komore,
BuduCi da se iz zahtjeva Nedzada Sabica iz Tuzle, nesporno utvrcluje da imenovani
ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odluCilo kao u
dispozilivu rjesenja.
Uputstvo
pravnom sredstvu: Protiv ovog rjesenja moze se tuzbom pokrenuti
erne Gore, U rO~-U;;3{)>= ana od dana prijema
ovog rJesenJa.
f;/;"'~
\0\ r,
'-A\'
'() 0 \
0
uprav~i ~po.r pred Upravnim sudom
~(, 18~"~'r~~(\)d" . . ~
'Y'"
...,
;'
"
"oil
\\ -<:::f!)lAl
~~ r?'
Dostaviti.
PodnosiocLi zahtjeva
a/a
u spise predrneta
"f 1""
'YJ")
do.
;OW:'
\'
:r~' rf.·.{'Jn~
..
',...... 1. I'
,rv~
ftl'-
\ AR
~'Vi
\I<
h
\\'::.:?."
"'--~,~~
~\
/
~'fV-
_~@~ DELING
d••••• Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
rnontaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
Broj: 0602-12/2
Tuzla, Januar 2012. godine
Na osnovu odredbi Clana 136. Zakona 0 urec1enju prostora i izgradnji
objekata("Slutb eni list Crne Gore" br. 51108), a po ovlastenju dobijenom Rjesenjem
Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore broj03-155616 od 11.03.2009. godine, za
potrebe izrade Investiciono - tehnicke dokumentacije donosim slijedece:
R J ESE NJ E
o /MENOVANJU ODGOVORN/H REV/DENA TA
TlPSKOG PROJEKTA
KBTS-110(20)IO,4 kV, 1000kVA PLAVI HORIZONTI
Vrsta investiciono - tehnicke dokumentacije:
TIPSKI PROJEKAT
lnvestitor:
TELEVEX d.o.o. Podgorica
Mjesto izgradnje projektovanog objekta:
Tivat
Projektant voditelj:
Nedzad SABlC, dipJ.ing.eJ.tehnike
Odgovorni revident-koordinator eJektro dio:
Enis NISlC, dipl.ing.el.tehnike
- ELABORATI ZASTITE NA RADU
I ZASTITE OD POZARA
Enis NISIC, dipl.ing.eI.tehnike
Radno iskusfvo u sfruci 31 godine.
UVjerenje 0 polotenom strucnom ispitu, bra} 07/1-34-8-730/03 od 19.06.2003. godine izdato od strane Federalnog
Ministarstva prostornog ureaen}a i okolice F BiH.
Revidenti su dutni da izvrse kontro/u Projekta i utvrde dati su u Pro}ektu rijesena pitanja zastite,
odnosno sigurnosti /judi, zastita od potara i eksp/ozija, zastita tivotne oko/ice, bezbijednosti objekata
za koje se izraauje Projekt, te dati su pri izradi projekta primijenjena savremena dostignuca i metode
nauke i struke uz uvatavanje svih propisa, standarda i drugih normativa i pravila.
DIREKTOR
0Jiw';
Orner DELALlC, dipl.ing.el.tehnike
6
BQSNA 1 HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
· Federalno ministarstvo
prostornog urilenja ; okoliSa
~
."
Federalno ministarstvo
prostornog ureilenja ; okolice
Broj: 07/1-34-8-730/03 .
Sarajevo, 09.06.2003. godine
Na osnovi clana 27. Pravilnika 0 struCnim ispitima Iz oblasti urbanizma, arhitekture, graiJevinarstva,
maSimllia i elektrotehnike t'Sluibeni list SRBiH", broj 19/90) Federalno ministarstvo prostornog uredenja i
ololiSa i z d a j e
UVJERENJE
o POLOZENOM STRUCNOM ISPITU
ENIS NISIC, diplomirani inZenjer elektrotehnike, roden 21~08.195(). godineu
Brki, OpCina Br~ko, Bosna i Hercegovina, polagao je stro~ni ispit iz oblasti
·eJektr~tehnike, smJer .eJektroenergetski, po ·programu koji je' l'ropisan
Pravilnikom 0 stru~nim ispitima iz oblasti urbanizma, arhitekture, gradevinarstva,
~instva i elektrotehnike, dana 06.06.2003•.. godine pred Komisijom za
polaganje s~~nih ispita i prema ocjeni Komisije karididat je
POLOZIO STRUCNI ISPIT
Uvjerenje se izdaje uz naplatu pristojbe u imosu od 10 KM, u skladu sa Tar.br.55. Zakona 0
izmjenama i dopunoma Zalona 0 federalnim upravnim pristojbama i tariji federalnih upravnih pristojbi
("Slrdbene novine Federacije BiH", broj 8/2000).
-.­
_~@~ DELING
:~~
C ',\1'
d••••• Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
-----.._­
inzinjering
Certirl~al
br. <1.1 10009703$
Broj:0602-12/3
Tuzla, Januar 2012. godine
Na osnovu odredbi Clana 136. Zakona a urecJenju prostora i izgradnji
objekata("Sluzbeni list Crne Gore" br. 51108), a po ovlastenju dobijenom Rjesenjem
Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore broj03-155616 ad 11.03.2009. godine, za
potrebe izrade Investiciono - tehni6ke dokumentacije donosim slijede6e:
POTVRDA
o MEfJUSOBNOJ USKLAfJENOSTI POJEDINIH DIJELOVA
TlPSKOG PROJEKTA
KBTS-110(20)/O,4 kV, 1000kVA PLAVI HORIZONTI
Vrsta investiciono - tehnicke dokumentacije:
TIPSKl PROJEKAT
Investitor:
TELEVEX d.o.o. Podgorica
Mjesto izgradnje projektovanog objekta:
Tivat
Projektant vod itelj:
Muhamed RAMIC, dipl.ing.el.tehnike
Odgovorni revident-koordinator:
- ELABORATI ZASTITE NA RADU
I ZASTITE OD POZARA
Enis NISIC, dipl.ing.el.tehnike
010 PROJEKT A
Enis NISIC, dipl.ing.el.tehnike
Nedzad Sabi6, dipl.inz.el.
-
elektro dio
grac1evinski dio
ELABORATI ZASTITE NA RADU I
ZASTITE OD POZARA
POTPIS
OOGOVORNOG
PROJEKTANTA
OOGOVORNI PROJEKT ANTI
Marko loketovi6,
dipl.inz. grac1evine
£~
~
Nedzad Sabi6, dipl.inz.el.
£~
Koordinaciju rada odgovornih projektanata i uskladivanje rada na
usvajanju projektnih rjesenja vrsio Projektant voditelj izrade Tipskog
Projekta
PROJEKTANT VODITELJ
DIREKTOR
,-t~
Nedzad Sabie, dipl.ing.el.tehnike
Orner DELAUG, dipl.ing.el.tehnike
7
_~~~ DELING
d•••••
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
rnontaza
proizvodnja
projektovanje
Na osnovu odredbi Clana 7. Zakona
0
=-~
~,
C
Tuzla
inzinjering
Corl'~kat br,/lI\
100 097035
zastiti od poiara (Sluibeni list SR BiR",
braj 15/87, 38/89, 36/90 izmjene i dopune u "Sluibenom listu R BiR", braj
13/93) i Zakona
0
zastiti od poiara (clan 17, stav 3) objavljenog u Sluzbenom
glasniku RS broj 16/95, izmjene i dopune 16/022
izdaje se:
POTVRDA
Broj: 0602-12/4
kojom se potvrduje da su pri izradi investiciono - tehnicke dokumentacije pod
nazwom:
TIPSKI PROJEKA T
KBTS-110(20)/O,4 kV, 1000kVA PLAVI HORIZONTI
primijenjene mjere zastite od poiara i eksplozija propisne odredbama prapisa,
standarda i drugih normativa zastite od poiara i ekspolzija, cime je
obezbjedena funkcionalnost i sigumost objekata
PROJEKTANT VODITELJ
:!~
Muhamed RAMIC, dipl.ing.el.tehnike
DIREKTOR
~~./
Omer DELALlC, dipl.ing.el.tehnike
8
_~~~ DELING
d•••••
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanJe
Na osnovu Clana 10. Zakona
22/90.) izdaje se:
0
~?:J
,~,
Tuzla
inzinjering
Cerlifikal br. '1.1 IOOOg70J5
zastiti na radu ("Sluzbeni list SR BiH", broj
POTVRDA
Broj:0602-12/5
kojom se potvrduje da je izrada investiciono - tehnicke dokumentacije pod
nazwom:
TIPSKI PROJEKA T
KBTS-1 10(20)/0,4 kV, 1000kVA PLAVI HORIZONTI
izvrseno prema odredbama propisa, standarda i drngih normativa zastite na
radu,
cime
je
obezbjedena
sigumost
ljudi,
zastita
zivotne
okolice,
funkcionalnost i sigumost objekata.
PROJEKTANT VODITELJ
DIREKTOR
:fJ.;:
Muharned RAMIC, dipl.ing.el.tehnike
Orner DELAUC, dipl.ing.el.tehnike
9
_~@~ DELING
d••••. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
montaia
prolzvodnja projektovanje
iniinjering
~~~'-,;)
~.\
..,;;::_._­
C~rt'!lk.J1
br. 44 100 0970:3!;
1. KBTS-1 10(20)/O,4kV 1000kVA
10
_~@~ DELING
d••••• Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
rnontaza
proizvodnja
projektovanJe
inzinJering
uv~~
ct.'
CerOikal
b~,j~
100 09703~
SADRZAJ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
TEHNICKI OPIS KBTS-II0(20)/O,4kV
Opsti podaci
Lokacija i prikljucak transformatorske stanice
Dispozicija transfOlmatorske stanice
Oprema transformatorske stanice
Mjerenje
Elektricna zastita
Spoj transforrnatora sa postrojenjem srednjeg napona
Spoj transformatora sa nn razvodom
Uzernljenje
Elektricna instalacija rasvjete i uticnica
Transport
Montaza
Zastitna oprerna
Natpisi i upozorenja
Kvalitet isporucene opreme
Pustanje transformatorske stanice u pogon
2.
PRORACUNI
3.
PREDMJERI RADOVA
4.
NACRTI
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Osnova TS sa razrnjesajern oprerne
Presjek AA TS sa razmjesajern opreme
DispozicUa uzernljenja
Fasade trafostanice
Fasade trafostanice
Jednopolna serna trafostanice
SN blok
NN blok
Jednopolna serna NN blok
Mjerenje i zastita
11
_~@~ DELING
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVODNJLI PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja
KBTS-1
1.
1.1.
projektovanje
inzinjering
10(20)/O,4kV 1000kVA
TEHNICKI OPIS
OPSTI PODACI
TIP STANICE:
KBTS-l 10(20)/0.4 kV 1000 kVA, kompaktana
betonska, slobodnostojeca sa unutarnjim
posluzivanjem, dimenzija 4.20x2.50x2.80m
PRENOSNIOONOS:
10 (20)/0,4 kV
SNAGA:
1000 kVA,
KONFIGURACIJA SN BLOKA:
Dvije vodne i jedna trafo celija sa prekidacem
(CCV)
INVESTITOR:
TELEVEX d.o.o. Podgorica
MJESTO GRAONJE:
Tivat
Oprema slobodnostojece transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV sa unutarnjim posluzivanjem
je slijedeca:
jedanog uljnog energetskog transformatora nazivnog
prenosnog odnosa 10/0,42 kV i nazivne snage max do 1000 kVA;
- srednjenaponski distribucijski sklopni blok s 3 polja, 1 transfonnatorsko polje i 2 vodna
polja.
jedan sklopni blok niskonaponskog razvoda 2000A
Za potrebe napajanja elektricnom energijom kupaca na lokalitetu GRAOILISTE PLAVI
HORIZONTI a i u cilju napajanja gradilista , potrebno je izgraditi novu transformatorsku
slobodnostojecu stanicu KBTS-l 10(20)/0,4 kV, IOOOkV A.
Projektovana TS ce biti prikljucena na trafostanicu TS 35/10 kV polaganjem 10(20)kV kabla
XHE 49-A 3x( 1x150/25mm2).
Uvod srednjenaponskog kabla u transformatorsku stanicu bit ce izveden kroz za to predvidene
otvore u temelj ima.
Iz nove TS je potrebno izvesti NN kablovske veze.
12
1.2.
LOKACIJA I PRIKLJUCAK TRANSFORMATORSKE STANICE
1.2.1 Lokaeija trafostaniee
Lokaeij u slobodnostoje6e trafostaniee je odredio Investitor i predvidena je LIZ lokalni put.
Lokaeiji trafostaniee je osiguran direktan i neometan pristllp. Lokaeija trafostaniee mora biti
oslobodena od svih podzemnih instalaeija (vodovod, kanalizaeija, plin, toplovod, PTT i sl.), i
drugih elemenata koje mogu ugroziti sigurnost i stabilnost objekta.
Sve kablovske veze, koje se ostvaruju van transformatorske staniee, moraju se uvesti u
objekat kroz speeijalno predvidene otvore u temelju objekta za izlaz kablova visokog napona.
1.2.2. SN prikljucak trafostaniee
izvesti polaganjem novog
Prikljucenje nove trafostaniee TS 1010,4 kV Plavi Horizonti
2
10(20) kV kabla XHE 49-A 3 x (lx150/25 mm ) od TS 35/10 kV pa do SN postrojenja TS
1010,4 kV Plavi Horizonti!.
1.3.
DISPOZICIJA TRANSFORMATORSKE STANICE
Transfonnato1'ska staniea je predvidena kao slobodnostojeci objekat sa unutarnjim
posluzivanjem koji se sastoji iz dvije zasebne p1'ostorije. Prostorija za smjestaj
srednjenaponskog i niskonaponskog razvodnog postrojenja, prostorija za smjestaj jednog
ene1'getskog t1'ansfOimatora snage maksimalno do IOOOkVA.
Dimenzija objektaje 420x250x280em (DxSxV)
Pristup razvodnom postrojenju s1'ednjeg napona i niskog napona je planiran sa duze strane
slobodnostojeceg objekta kroz vrata dim. 100x220 em sa ug1'adjenim zaluzinama cime se
obezbjedjuje hladjenje prostorije.
Pristup u transfo1'matorski boks planiran je k1'oz jedna zasebna dvokrilna v1'ata dim. 140x220
em sa ugradjenim zaluzinama cime se obezbjedjuje hladjenje prostorije predvidene za
smjestaj transformato1'a.
Kako je predvidena upotreba lIljnog energetskog t1'ansformatora, to ce ispod transformatora
biti izgradjena uljna jama dim. 1,7m x 0,9m x O,4m sto je dovoljan kapaeitet da prihvati
ejelokupnu kolicinu uUa iz transfo1'matora.
UUna jama je izradjena od celicnog lima debljine 2mm, antikorozivno zasticena
elektrostatskim nanosenjem praha ("plastifieiranje") te sa vanjske strane zasti6ena premazom
na bazi bitulita koji obezbjedjuje vodonepropusnost uljne jame, sa resetkom od vucene mreze
za smjestaj kamena granulaeije 5-8 em u sloju 15em 1'adi sp1'ecavanja p1'enosenja pozara.
13
_~@~ DELING
d.G.G. Tuzla
ZA PROIZVODNJLI PROMET I USLUGE
montaza
1.4.
proii!:vodnja
projektovanje
inzinjering
OPREMA TRANSFORMATORSKE STANICE
Energetski transformator
U transformatorskoj stanici je predvioena ugradnja jednog energetskog transformatora (uljni)
sljede6ih tehnickih karakteristika:
Nazivna snaga
Nazivni prijenosni omjer
Frekvencija
Spoj
Napon kratkog spoja
Regulacija napona
Dopusteni nivo buke 630kVA
1000 kVA
1010,42kV
50Hz
Dyn 5
6%
±2x2,5%
70dB
Svaki transformator posebno je opremljen:
buholc plinskim relejem
prikljuckom za uzemljenje
kukama za dizanje
natpisnom plocicom
tockovima
Transformator je smjesten u transformatorski prestoI' dimenzija dovoljnih za smjestaj
transformatora snage do 1000 kVA.
Transformator sa tockov ima se postavlja na dva celicna nosaca U 14 koj i stoje na celicnim
nosacima 112. Nakon postavljanja transformatora potrebno je tockove usidriti. Prilikom
postavljanja nosaca neophodno je voditi racuna a razmakll izmeoll tockova na transformatoru.
Hlaoenje transformatora vrsi se prirodnom cirkulacijom hladnog j toplog zraka kroz zaluzine
postavljene na ulaznim vratima trafo boksova i na dodatnim otvorima na zadnjem dijelu
objekta transformatorske stanice.
Oprema srednjenaponskog bloka
Srednjenaponski sklopni blok cini plinom SF6 izolirano potpuno oklopljeno i od opasnog
napona dodira zasti6eno sklopno postrojenje izvedbe "Ring Main Unit" (RMU), 24 kV,
630 A, 16 kA, 40 kA.
Po konstrukcUi, sklopno postrojenje je samostoje6i ormar s lako pristupacnim prikljuccima i
elementima upravljanja. Prednja strana je opremljena slijepom shemom sa signalizacijom
stanja pojedinih sklopnih aparata. Vodna polj a su opremljena rastavnom sklopkom sa
zemljospojnikom. Transformatorsko polje je opremljena rastavnom sklopkom sa
~=::':::::::"..
zemljospojnikom i prekidacem. Svi aparati su opremljeni signalnim sklopkama.
_~@~ DELING
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USI..UGE
montaza proizvodnja projektovanje
inzinjering
Vodna poIja su opremljena sljedecom opremom:
tropolna rastavna skiopka sa zemljospojnikom, nazivnog
napona 24 kV, nazivne struje 630 A, s pomocnom sklopkom
2NO+2NC
mehanicka indikacija skopke i zemljospojnika
Transformatorsko polje je opremljeno sljedecom opremom:
- vakumski prekidac nazivne struje 200A za zastitu prekidaca
- tropolozajna rastavna sklopka sa zemljospojnikom
- mehanicka indikacUa vakumskog prekidaca
- samonapajajuci numericki zastitni relej sa obuhvatnim strujni
transformatorima
Rastavnim skiopkama i zemljospojnicima se upravlja rucno pomocu poJuge za sklapanje koja
se standardno isporucuje uz sklopni blok. Mehanizam za upravljanje nalazi se izvan plinom
punjenog prostora.
Osnovni tehnicki podaci srednjenaponskog sklopnog bloka:
24 kV
- nazivni napon
630 A
- nazivna struja sabirnica
- nazivna frekvencija
50 - 60 Hz
SF 6 plin
- izoiacUa i medij za gasenje Iuka
1,4 bara
- nazivni tiak plina kod 20 G C
- nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
125 kV
50 kV
- nazivni jednominutni podnosivi napon 50 Hz
16 kA/3s
- nazivna kratkotrajna podnosiva struja
40 kA
- nazivna podnosiva vrsna vrijednost struje
- prekidna struja (vodna polja)
nazivna
630 A
neoptereceni kabel
50 A
zemljospojna
90 A
- kapacitivna prema zemlji
52 A
- prekidna struja (transformatorsko polje)
nazivna
200 A
neoptereceni transformator
20 A
16 kA
kratkospojna
Visoki stupanj prevencije od mogucnosti krive manipulacije postignut je nizom mehanickih
blokada i nacinom upravljanja.
Oprema NN razvoda
Transforrnatorska stanica ce bib opremljena sa jednim niskonaponskim sklopnim blokom.
Niskonaponski skiopni biok (NNSB) transformatorske stanice sastoji se od
dovodnog polja
odvodnog polja
polja za smjestaj sekundarne opreme
15
_~@~ DELING
d••••• Tuzla
ZA PROl7VODNJU PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
U dovodnom polju ugraaeni su:
glavni prekidac u dovodu EMAX E2N 2000A, tropolni, 690 V, sa mikroprocesorskom
zastitnom jedinicom prilagoaenim za transformator snage 1000 kVA.
obuhvatni strujni mjerni transformatori 1500/5 A, 1OV A, k1. 0,5
U odvodnom polju NN razvoda ugraaeno je:
dvanaest grupa niskonaponskih visokoucinskih rastavnih osigurackih sklopki ,400 A i
630A ,690 V, 50 kA, ugraaenih na rastavnu letvu koja omogucava tropolno iskljucenje
bez tereta
U polju za smjestaj sekundarne opreme ugraaeno je:
multimetar PM 700
osiguraci
1.5.
MJERENJE
Mjerenje napona ("pogonsko") na NN strani vrsi se direktno na multimetru.
Mjerenje struje ("pogonsko") vrsi se multimetrom preko obuhvatnih strujnih mjernih
transformatora 1500/5, (kl. 0.5) postavljenih na NN sabirnice.
1.6.
ELEKTRICNA ZASTITA
Transformator se od preopterecenja stiti termoprotektorom koji je ugraaen na mjesto
najtoplijeg ulja i djeluje na isklop rastavne sklopke u trafo polju SN bloka.
Transformatori 1000 kVA se od kratkog spoja i preoptercenja na 10kV strani stiti
samonapajajucim numerickim relejem koji djeluje na isklop vakumskog prekidaca u trafo
polju.
1.7.
SPOJ TRANSFORMATORA SA POSTROJENJEM SREDNJEG NAPONA
Spojni vod izmeau visokonaponske strane transformatora i odgovarajuceg srednjenaponskog
polja treba izvesti sa tri jednozilna kabla izolirana umreZenim polietilenom nazivnog napona
10(20) kV, 3x(XHE 49-A Ix50/16 mm 2) - za transformator snage 1000 kVA. Razmak
obujmica za fiksiranje kabla iznosi maximalno 600 mm. Kablovi su na razmaku od 1,0 m
uvezani plasticnim vrpcama i cine uvezan snop.
Vodovi se polazu u zraku preko posebno konstruisanih regala (nosaca) te kroz kablovski
prostor.
1.8.
SPOJ TRANSFORMATORA SA NN RAZVODOM
_~~~ DELI .G
d.o.o. Tuzla
ZA PF10lZVODNJU PROMU I USLUGE
montaza proizvodnja projektovanje
inzinjering
- za neutralni vod 2 x [P I MT 1 x 240 mm 2 1 kV] za transformator snage 1000 kVA i
Vodovi se polazu u zraku preko posebno konstruisanih regala (nosaca) te kroz kablovski
prostor.
1.9.
UZEMLJENJE
Uzemljenje se izvodi kao zdruzeno zastitno uzemljenje. Unutar transformatorske staniee
izvedenaje zastita od previsokog napona dodira izjednacenjem poteneijala, tj. spajanjem svih
metalnih dijelova postrojenja (koji u normalnom radu nisu pod naponom) na zastitno
uzemljenje. Zdruzeno uzemljenje izvodi se kao spoj paralelnih uzemljivaca i to uzemljivac
Ullutar kucista transformatorske staniee (sabirni uzemljivac) i temeljni uzemljivac oko
trafostaniee, te veza uz NN 0,4kV kablove i SN 10(20)kV kablovima. (eea po 200m)
S unutrasnjeg uzemlj ivackog sabirnog prstena izvode se otejepi prema svim metalnim
konstrukeijama i blokovima sa elektroopremom. Sva metalna kucista elektroopreme povezuju
se preko predvidenih vijaka na zastitno uzemljenje. Sabirni uzemljivac spojen je preko dva
mjema spoja na vanjski uzemljivac. Osim toga potrebno je na uzemljivac spojiti sljedece
elemente:
- sva vrata transformatorske staniee s £leksibilnom bakrenom pletenieom 16 mm 2;
- sve kablovske glave (metalni dijelovi koji se u normalnom pogonu nalaze na nuItom
poteneijalu);
- zastitne plasteve kablova i ekrane energetskih kablova;
- profilne nosace u transformatorskoj komori;
- sve metalne dijelove konstrukeija, nosaca i pokrovnih metal nih ploca;
- nozeve za uzemljenje u sklopu visokonaponskih sklopnih blokova;
- kotao energetskog transformatora;
- sekundarne strujne krugove mjernih transformatora;
- odvodnike prenapona;
- neutralni vodic niskonaponske mreZe.
Sustav sabirnog uzemljenja se na dva mjesta povezuje preko mjernog spoja i poeincane trake
FeZn 25x4 mm na temeljni uzemljivac gradevinskog objekta. Povezanost metalnih masa
potrebno je provjeriti mjerenjem i potvrditi odgovarajucim atestom. Nakon izvodenja
uzemljivaca potrebno je izvrsiti kontrolna mjerenja i po potrebi izvrsiti korekeiju
uzemljivaca(izvrsiti dodatno polaganje poeincane trake u vidu prstena iIi postavljenje
dodatnih stapnih uzemljivaca). Trasu uzemljivaca potrebno je geodetski snimiti, a dobijenu
tehnicku dokumentaeiju potrebno je pohraniti na propisan nacin.
1.10.
ELEKTRICNA INSTALACIJA RASVJETE I UTICNICA
U transformatorskoj staniei u prostoru transformatora ugradene su dvije vodonepropusne
brodske svjetiljke sa zastitnom mrezom i sijalieom snage 100 W. Komandovanje se vrsi
prekidaCim montiranim n/z kod ulaznih vrata.
U prostoru SN i NN bloka ugradene su tri vodonepropusne £luo svjeti Ijke snage
prekidacem montiranim nlz kod ulaznih vrata.
Strujni krugovi rasvjete napajaju se iz NNSB preko osiguraca EZ25/6,
17
_~@~ DELING
d.o.o. Tuzla
ZA PROl7VODNJLJ PROMET I USI..UGF
montaza
1.11.
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
TRANSPORT
Kompletna transformatorska stanica se doprema vozilom na lice mjesta. Prilikom izvodenja
pripremnih radova potrebno je osigurati pristupni put teskog tereta ( do lOt) i auto dizalice
8tll0 m.
1.12.
MONTAZA
Nakon zavrsetka gradevinskih radova za temelj transformatorske stanice, potrebno je izvrsiti i
sljedece radove:
transport i montaza transformatorske stanice
unos i postavljanje energetskog transformatora na nosace
spajanje instalacije za zastitu energetskog transformatora
postavljanje i spajanje SN odvoda na blok SN razvoda
povezivanje unutrasnjeg i vanjskog uzemljenja preko mjemih spojeva
1.13.
ZASTITNA OPREMA
Prema vazecim Tehnickim preporukama zastitna oprema koja se koristi pri manipulacijama
(izolacione cizme i rukavice, izoJacione motke, prenosne naprave za uzemljenje) ne
postavljaju se u transformatorskoj stanici, nego su njima snabdjevene ekipe koje izvode
manipulacije i rad na transformatorskoj stanici.
1.14.
NATPISI I UPOZORENJA
1.14.1. Oznake sa vanjske strane transformatorske stanice
• naziv i broj transformatorske stanice i snaga transformatora
• NN razvod,VN sklopni blok, trafo boks (na vratima)
• tablica upozorenja (POZOR - VISOKI NAPON) na ulaznim vratima.
1.14.2. Oznake unutar trafostanice
• na 10(20) kV sklopnom bloku (redni broj i naziv)
• na 10(20) kV kablovima (tipska oznaka, broj kabla, mjesto prikljucka drugog kraja)
• na NN kablovima (tipska oznaka, mjesto prikljucenja drugog kraja)
• na osigurackim letvama (naziv izlaza)
• jednopolna sema postrojenja sa skicom uzemJjenja
• tablica sa pet pravila za siguran rad
• upute za pruzanje prve pomoci
1.15.
KVALITET ISPORUCENE OPREME
Kod isporuke opreme proizvodac je duzan dostaviti potvrde 0 kvalitetu opreme I fabricke
ateste, ispitne listove I te uputstva za transp0l1, montazLl i koristenje opreme.
"'-':~~=--u-,p-";::;~.
0°
1.16.
PUSTANJE TRAFORMTAROSKE STANICE U POGON
;;
00.0.
c;.
TUZLA
~
\~~
oJJl)HI~;G";;
""<
18
~
"?"'c::­
_@
DE~lp!!u,"~:;~:S~:E
~
montaza
proizvodnja
Tuzla
projektovanje
inzinjering
Nakon izgradnje objekta, a prije vrsenja tehnickog pri.iema
obaviti sljedeca mjerenja i 0 njima izdati izvjestaje:
•
•
•
•
izvjestaj
izvjestaj
izvjestaj
izvjestaj
0
0
0
0
pustanja
II
pogon potrebno je
mjerenju otpora uzemljenja
fllnkcionalnom ispitivanju zastite transformatora
ispitivanju kablovske veze transformator - SN blok
funkcionalnom ispitivanju transformatorske stan ice
Osim toga potrebno je osigurati sljedece ateste
•
•
•
•
•
Tvomicki
Tvomicki
Tvornicki
Tvornicki
Tvomicki
atest srednjenaponskog bloka
atest transformatora
atest niskonaponskog razvodnog bloka
atest niskonaponske rastavne sklopke
atest strujnih mjernih transformatora
19
.~ .. ~_ ...
-­
,;<>,;,1""1111 -tl rl'iJ,;;,in."
2
TEHNICKl PRORACUNI
1. PARAMETRI KRATKOG SPOJA I IZBOR OPREME
1.1 Oprema na srednjem naponu
Prema tipizaciji JP EPBiH granicna vrijednost struje kratkog spoja u mrezama nazivnog
napona 12 kV odnosno 24 kV je 14,5 kA, sto odgovara snagama kratkog spoja od 250 MVA
na 12 kV, odnosno 500 MVA na 24 kV. Sva elektricna oprema na srednjem naponu ugradena
u transformatorsku stanicu treba udovoUavati tom kriteriju.
Sklopni blokovi RMU za 12(24) kV treba da Sll ispitani i atestirani za 16 kA/] s termicke
struje kratkog spoja, odnosno 40 kA dinamicke (udarne) strllje kratkog spoja, buduci da je
ocekivana vrijednost struje kratkog spoja u mreii 12(24) kV 14,5 kA, te vrijednost udarne
struje kratkog spoja 33,89 kA.
1.2 Oprema na niskom naponu
Parametri kratkog spoja na 0,4 kV strani:
Nadomjesni otpor SN mreze:
11. U 2
ZII/ = ' "
P
k
= 1,1.10 2
Z
250
ZII/ = 0,440
11/
Ovaj otpor treba reducirati na 0,4 kV stranu:
2
Z 0,4 -Z
. !!.J...
11/
(U
2
°
J
2
Z 0.4
= , 44.(0,4J
10 0
ZO,4
= 0,00070
Nadomjesni otpor transformatora:
Z r
Z.
=Uk·U2
100· S"
2
= 6.0,4 0
I
100.1,0
Zr
= 0,00960
20
_@~ DELING
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
Ukupan otpor:
Z
= 0,0007 + 0,00960
Z
= 0,01030
Struja tropolnog kratkog spoja na sabirnicama 0,4 kV iznosi:
" 1,1· U
1 =-­
J3.Z
k
/' =
k
I~
1,1· 0,4
J3. 0,0103
kA
= 24.69kA
Udama struja kratkog spoja:
1 =k· -v"i·I"
L
k
11
I"
= 1,5·12 . 24.69kA
I" = 52.22kA
Trajna struja kratkog spoja iznosi:
Ik=j.1·/~
I k = 0,8·24,69
Ik
= 19,75kA
Efektivna vrijednost struje kratkog spoja koja je mjerodavna za termicka naprezal1Ja u
kratkom spoju iznosi:
I~
Ik
24,69
-=--
19,75
I~ = 1 25
1k
'
k = 1,5
m=O
Tk = Is
21
n = 0,91
leI =
1~ . -J m + 11
Ie} = 24,69· .JO + 0,91
leI
= 23,55 kA
Na niskonaponskoj strani energetskog transformatora (400V) za nazivne snage do 1000 kVA,
mogu se pojaviti struje kratkog spoja vrijednosti do 24.69 kA. Prema navedenoj vrijednosti
struje kratkog spoja izvrsen je i izbor elektricne opreme.Udarna struja kratkog spoja u 0,4 kV
mreii iznosi 52,22 kA. Niskonaponski sklopni blokovi su deklarirani i atestirani za termicke
struje kratkog spoja ad 25 kA i udarne struje kratkog spoja ad 52,5 kA. Buduci da je glavna
elektricna oprema (SN i NN sklopni blokovi) ispitana i atestirana u skJadu s vrijedecim IEC
standardima (lEC 439 za NN sklopne blokove i IEC 298 za SN sklopne blokove), aida
energetski transformator zadovoljava zahtjeve standarda IEC 76, to se maze zakljuciti da su
navedeni tehnicki parametri time i verificirani.
2. PRORACUN SPOJA SN RAZVOD - ENERGETSKI TRANSFORMATOR
Nazivna struja transformatora snage 1000 kVA na 10 kV (najnepovoljniji slucaj) iznosi
57,73A taka da odabrani kabel XHE 49-A, 3x(1 x70/16) mm 2 dopustenog strujnog opterecenja
ad 195 A (faktor polaganja 0,85) sigurno zadovoljava..
Presjek spojnog kabela izmeau SN razvoda i energetskog transformatora potrebno je
kontrolirati s obzirom na termicka naprezanja 1I kratkom spoju:
kabel XHE 49-A, 3x(1 x70/16) mm 2
ukupno isklopno vrijeme prekidaca u slucaju kratkog spoja: t =0,055 s
uz pogonsku temperaturu XHE kabela 90°C i granicnll temperaturll 250°C iznos
faktora C 1 za odreaivanje dozvoljene termicke cvrstoce je C1= 10,9
Amin = 10,9·23,55· .JO,055 mm 2
Amin = 60,20 mm 2
Minimalno potreban presjek spojnog kabela dobiven je uz pretpostavku da je Icf = 23,55 kA,
tj. da je efektivna vrijednost struje kratkog spoja jednaka pocetnoj vrijednosti izmjenicne
struje kratkog spoja. Iz dobivenih proracuna je ocito da odabrani kabel zadovoljava obzirom
na termicka naprezanja u kratkom spoju.
3. PRORACUN SPOJA NN RAZVOD - ENERGETSKI TRANSFORMATOR
Nazivna struja transformatora 1000 kVA na NN strani iznosi:
1
= 8"
" J3·U
22
1 = 1000
" J3. 0,4
I" = 1443,38 A
Za prikljucak se koriste 4 jednozilna kabela presjeka 240 mm 2 po fazi, odnosno 2 jednozilni
kabel presjeka 240 mm 2 za nulti vod. Struja ove konfiguracije iznosi
1 = 4·560 = 2240A
Prema podacima proizvodaca struja kratkog spoja u trajanju od 1 sekunde, uz pocetnu
temperaturu 90°C iznosi 27,6 kA. Uzevsi u obzir 4 vodica po fazi i faktor polaganja 0.8,
ukupna dopustena struja kratkog spoja ove konfiguracije iznosi:
It/of'
= 4 x 27,6 x 0,8 = 88,32kA
Budu6i da je to znatno vise od mogu6ih 23,31 kA, odnosno 25 kA prema granskoj normi
TO 12.0 1, odabrani spoj transformator - NN sklopni blok zadovoljava.
Minimalni presjek vodi6a - sabimica( veza trafo-nn blok) mora iznositi:
Amin=C1x·Iekv ·T 1/2 =175 mm 2 za kabl < 4x240 mm 2 , sto zadovoljava
Amin=C 1x . Iekv ·T 1/2 =181 mm 2 za sabirnice < 1000 mm 2 ,sto zadovoljava
4. Podesenje zastite samonapajajuceg releja u trafo celiji
Za transformator 1000 kVA, u vrijeme rada u sistemu lO kV i pri punom opterecenju od
57,73 A, zastitu treba podesiti:
Za preoptere6enje najve6a dozvoljena struja 57,73 x 1.5 =86,6 A, vrijeme prorade t= lOs,
Za zastitu od kratkoga spoja potrebno je podesiti na 1=57,73* 10=577,30A sa trenutnim
djelovanjem t=0,04 S.
5. PRORACUN HLADENJA TRANSFORMATORA
Predvideno je hladenje transformatora prirodnom cirkulacijom hladnog i zagrijanog zraka
kroz ventilacijske otvore s nepomicnim zeluzinama na zidu transformatorske stanice i na
aluminijskim vratima.
Prilikom proracuna kao ulazni otvori uzimaju se u racun donji otvori sa zaluzinama na
vratima transformatorske komore i na aluminijskim vratima transformatorske stanice.
Izlazni otvori su gornji otvori sa zaluzinama i zastitnom mreZicom na ceonom zidu.
Proracun je raden uz pretpostavku maksimalne temperature okoline u komori 40°C
temperature vanjskog hladnog zraka 20°e.
S obzirom da je transformatorska stanica tipska za transformator do nazivne snage 1000 kVA,
to vrijedi:
_~~~ DELING
d••••• Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USlUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
gubici praznog hoda
Po =
gubici zbog tereta
PClI
ukupni gubici transformatora
=
Pg =
1480W,
10500 W
11980 W
P uk = 11 980 W (uvecano za 10%, lEe standard)
Povrsina ulaznog otvora za zrak iznosi:
gdje je:
AI
- povrsina otvora kroz koji zrak ulazi, (m 2)
Puk
h
- ukupni gubici transformatora, (kW),
- visinska razlika izmedu sredine transformatorskog kotla i otvora
za izlaz zraka, (3 m),
- razlika temperatura izmeau maksimalne temperature okoline i
temperature zraka, 120 o K/,
- koeficijent otpora stnljanju zraka (iznosi 8,4),
T
R
A _
I -
13,2.11,98 2 .8,4
20 3 .1,8
Potrebna povrsina izlaznog otvora:
A2
A2
A2
= 1,1· AI
=1,1 . 1,05
= 1,155 m2
Zbog mreZe zaluzina sve se vrijednosti povecavaju za 10% i iznose:
2
AI = 1,155 m
2
A 2 = 1,27 m
Stvarno izvedene povrsine otvora (prema gradevinskom projektu) iznose:
Otvori za ulaz zraka na vratima SN INN postrojenja, te na vratima trafo boksa:
= 2 . (0,77·0,66) + 2· (0,77·0,66) + 2· (0,56·0,80)
.
2
AI = 3,824 m
AI'
m2
Otvori za izlaz zraka na fiksnoj zaluzini trafo boksa, te na zaluzinama na spojnom
krova sa fasdom:
= 2· (0,56·0,80) + (0,1· (2·2,9 + 2 ·1,86)) m2
A;
_@
~ DE~AI,!!","o~:,~~s~:c
montaza
.
proizvodnja
Tuzla
projektovanjc
inzinjering
2
1,876 m
Iz proracuna vidimo da su otvori za hladenje transformatora veci ad racunskih, taka da se
maze zakljuciti da su stvoreni uvjeti za prirodno hladenje transformatora.
A
2
=
6. PRORACUN UZEMLJENJA
U skladu sa tehnickim preporukama, a i prema stvarnom stanju, uzemljivac tansformatorske
stanice treba dimenzionirati za rad sa neutral nom tackom uzemljenom preko male otpornosti
sa strujom jednopolnog kratkog spoja ad 300 A, u trajanju ad najvise 0,5 sec.
Kriteriji za izvodenje zdruzenog uzemljenja ave trafostanice definisan je u clanu 57
Pravilnika a tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mrda i pripadajucih
trafostanica ( Sl.list 13/78 i Sl.list RBiH 2/92 - u datjem tekstu Pravilnik a zastiti ".
Prema konkretnim podacima je h == 300 A; kd=2; Ud = 75V; t=0,5sec ( uzima se nepovoljni
slucaj t==1 s ) ; r=0,5 za kablove XHE 49-A 1x 150 mm 2 sa presjekom ekrana 25 mm 2 .
U proracunu cerna usvojit stroziji kriterij, odnosno redukcioni faktor r=l, taka da je otpor
zdruzenog uzemljenja:
II
Rzo :s kd Ud / r' IK
Rz :s 2·75/1·300
Rz :::; 0,5 Q
gdje je:
Ud - dozvoljeni napon dodira (V)
h - ukupna struja dozemnog kratkog spoja (A)
r - redukcioni faktor (r<1 za kablovske vodove, a tacna vrijednost se odreduje mjerenjem.Za
proracun redukcionog faktora kablova mogu se llzeti podaci proizvodaca kablova, kao i
rezultati mjerenja izvrsenih u slicnim uslovima.
Uzemljivac transformatorske stanice je izveden sa tri prstena:
prvi prsten uz transformatorsku stanicu duzine L= 13,4m na dubini 0,3m
drugi prsten na udaljenosti ad 0,5m je duzine L= 16,6 m na dubini 0,5m
treci prsten na udaljenosti ad 1m je duzine 21 ,4m na dubini 1m
Otpor rasprostiranja uzemljivaca racunamo po izrazu:
R
P
2L2
2 nL
hb
-'--In
gdje su:
p - specificni otpor terena D(Dm)
1- duzina trake (m)
b - duzina duze stranice presjeka (m)
d - precnik zice - cijevi (m)
h - dubina ukopa trake (m)
R - otpor uzemljivaca 0(.0)
25
_~@~ DELING
d.o.o. Tuzla
7.A PROIZVODNJlI PROMET I USLUGE
montaza proizvodnja projektovanje
inzinjering
Paje
2
R, =
100
In 2.13,4 =1280D
2 . n . 13,4 0,3·0,025
'
R =
100
In 2.16,6 =10,25 D
2· n ·16,6 0,5·0,025
2
2
R,
=
100
2.21,4 2
=7,98 D
0,8·0,025
za tri paralelno povezana prstena udarna otpornost iznosi:
2· n . 21 4
In
R.. =
R,xR 2 xR,
=332D
/,\ R1 R2 +R 2 R,+R 1 R,
'
Dobijeni rezultat otpora rasprostiranja je manji od 20 D i zadovoljavaju prema Tehnickim
propisima za zastitu od atmosferskih praznjenja.
Na uzemljivac trafostanice se veze uzem1jivacka traka polozena llZ NN i SN kablove
Otpor rasprostiranja dodatne trake llZ NN kablove je:
=
NN
R
2
100
In
2.150
=1,625D
2·n·1500,8·0,0125
p =100 Dm
1=200 m, polaganje dodatne trake( llZ kabl 0,4 kY )
b =0.0125 m
h = 0.8 m
RNN =1.625 D
Otpor rasprostiranja dodatne trake llZ SN kablove je:
2
=
SN
R
100
In 2.150
=1,625D
. 2· n . 150 0,8 . 0,0125
P =100 Dm
1=250 m, polaganje dodatne trake( uz kabl 10/20 kY)
b =0.0125 m
h = 0.8 m
RsN =1,625 D
Ukllpan otpor rasprostiranja TS se dobije kao rezultat tri paralelno spojena llzemljivaca
(objekat TS i uz NN kablove)
I pored ovog potrebno je nakon polaganja kompletnog sistema uzemljenja izvrsiti mjerenje i
llporediti sa gore dobijenim "racllnskim" vrijednostima. U sillcaju da se mjerenjem dobiju
vece vrijednosti od 0,5 D proracunatih potrebno je izvrsiti popravku uzemljivaca polaganjem
dodatnih krakova uzemljivaca, dodavanjem bentonita iii pobijanjem sondi.
_~@~ DELI G
~
d.G.G. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROIviET I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
Prema naprijed postignutim rezultatima predpostavljenim uzemljivacem se postize dopustena
vrijednost uzemljenja u skladu sa TP-3 (tacka I J.l) gdje uzemljivac trafostanice treba
dimenzionirati za rad sa neutralnom tackom 20(10) kV uzemljenom preko male otpornosti sa
strujom kratkog spoja od 300A, u trajanju najvise 0,5 sec. sto je kriterij za izvodjenje
zdruzenog uzemUenja ovih trafostanica je u cl. 57 «Pravilnik 0 tehnickim normativima za
zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica» (SI. list 13/76 i SI. list RBiH 2/92)
27
_~
~ DE~A~!V!U"'~:T~:~:' Tuzla
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
3. PREDM..IER RADOVA
KBTS-1 10(20)/O,4kV ; 1000kVA
Isporuka, transport i montaza sljedece opreme i materijala
KOMPAKTNO SLOBODNOSTOJECE KUCISTE
KBTS-1 10(20)/O,4kV 1000kVA UNUTARNJE
POSLUZIVANJ E
Izrada.montaza, transport i postavljanje armirano­
betonske kompaktne slobodnostojece konstrukcije
od prefabriciranih montaznih elemenata sa
zavrsnom obradom, fasadnom bojom.
Osnovne dimenzije objekta su 420x250x280.
temeljna prefabricirana konstrukcija
zidna AB platna
krovna betonska konstrukcija
fasadna AI bravarija
3.1.1 SREDN ..IENAPONSKI BLOK
Srednjenaponski modularni blok u SF6
izolacionoj tehnici, tip: RMU 12/24,630 A,
* nazivni napon 24 kV; 50 Hz
nazivna struja 630 A
pod nos iva struja 16 kA/1 sec
podnosiva udarna struja 40 kA
podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV
* podnosivi jednominutni napon industrijske
frekvencije 50 kV
* stepen zastite ( vrata zatvorena ) IP4X
* tem peratura am bijenta -40° do + 70° C
*
*
*
*
Siok se sastoji iz dva vodna polja ijednog
trafo polja sa prekidacem.
Kablovsko vodno polje opremljeno sa
tropolnom rastavnom sklopkom 24 kV, 630
A, 16 kA, sa nozevima za uzemljenje - u
iskljucenom
polozaju
uzemljeno
sa
mehanickom blokadom izmedu kontakata
rastavne sklopke i zemljospojnika
komplet
sa
Transformatorsko
polje
opremljeno
tropolna rastavna sklopka 24 kV, 200A,16
kA.
Vakumski prekidac 200A
SamonapajajuCi numericki zastitni relej sa
strujnim
mjernih
transformatorima
sa
zastitiom od preopterecenja i kratkog spoja.
komplet
2
28
Kompletan
modularni
blok
mora
biti
opremljen jos sa provodnim izolatorima za
kablovsku
vezu
bloka,
unutrasnjim
blokadama
za sprecavanje nepravllnih
operacija nozevima
za uzemljenje pod
opterecenjem,
sistemom
blokiranja
za
nemogucnost pristupa
komplet
Ukupno 3.1.1
1
3.1.2. ENERGETSKI TRANSFORMATOR
1.
Trofazni energetski
transformator sa
konzervatorom sa karakteristikama: 10kV ±
2x2,5%1O,4kV, 1OOOkVA,Uk 6%, 50Hz, spoj
Dyn5 sa adapterima na SN strani,
=
komplet
Ukupno 3.1.2
3.1.3.
1.
2.
3.
3.1.4.
1.
2.
OPREMA ZA POVEZIVANJE
ENERGETSKIH TRANSFORMATORA SA
SN SKLOPNIM BLOKOM
Spoj transformatora 1000kVA i SN bloka
Jednozilni
kabl
12/20kV,
XH E
49-A,
2
1x70/16mm
m
27
Uticni kablovski zavrsetak za unutrasnju
montazu za kabl tip XHE 49-A, presjeka
2
do1x70 mm
za prikljucak na provodne
izolatore
nazivne
struje
250
A
na
transformatoru
komplet
1
komplet
Ukupno 3.1.3
1
Uticni kablovski zavrsetak za unutrasnju
montazu za kabl tip XHE 49-A, presjeka
2
za prikljucak na provodne
do1x70 mm
izolatore
nazivne
struje
250
A
u
transformatorskom polju SN bloka
1
OPREMA ZA POVEZIVANJE
ENERGETSKIH TRANSFORMATORA SA
NN SKLOPNIM BLOKOVIMA
Niskonaponski kabelski spoj na energetski
transformator 1000kVA i NN blok sadrzi
jednozilni vod izolovanim PVC masom, za
105° C, nazivnog napona 'I kV, za kabl P/MT 1
x 240mm 2 (3x(4xP/MT 1x240mm ) za fazne
vodice i 2xP/MT 1x240mm za nulti vodic)
Kablovska Cu stopica, cijevna 240/16
m
45
kom
28
29
3.
Sitna spojna i montazna oprema
komplet
2
Ukupno 3.1.4.
3.1.5. NISKONAPONSKI RAZVODNI ORMARI
NN razYodni ormar za trafo 1000kVA
1.
Siobodnostijeci blok koji se sastoji od
najmanje cetri polja u zastiti IP42, predviden
za pricvrscenje na pod prostorije. Konstrukcija
lima je izradjena od lima debljine 1,5-2,5mm,
zasticenog od korozije plastificiranjem u boji
RAL 7032, ozicen,
* Bakarnim sabirnicama ECu (120x1 Omm) za
tri fazna vodica
* Bakarnom sabirnicom ECu 60x1 Omm za
neutralni vodic ( sabirnice su postavljene na
epoksidne potporne izolatore )
* niskonaponski prekidac nazivne struje
2000A , sa elektronskom zastitnom
jedinicom
EMAX E2N, 2000A, 400/231 V, 50 Hz,
kom
* Naticni strujni mjerni transformator 1500/5A,
690V, 10VA, kI.0.5, Fs=5, s otvorom 100x40
mm za mjerenje struje.
* multimetar PM 700
* uticnica u plasticnom kucistu, 220V, 16A
* osigurac automatski jednopolni 16A
* osigurac automatski jednopolni 6A
* osigurac komplet UZ 25/6A
svjetiljka sa prekidacem linestra
plosni bakar ECu 50x1 Omm
epoksidni potporni izolatori za sabirnice, 1kV
redne stezaljke i materijal za vezivanje
prenaponski odvodnik VGA 280/4
niskonaponska rastavna osiguracka pruga
nominalne struje 400 A za nazivni napon
400/231 V, 50 Hz,
* niskonaponska rastavna osiguracka pruga
nominalne struje 630 A za nazivni napon
400/231 V, 50 Hz,
*
*
*
*
*
*
kom
3
kom.
kom
kom
kom
kom
kom
1
kom
2
2
6
6
1
24
kom
kom
8
kom
4
Ukupno
3.1.5.
3.1.6. RASVJETA
1.
Brodska svjetiljka zaruljom 100W montirana u
trafoboksu
kom
2
Nadgradna vodotjesna fluo svjetiljka
1x18 W montirana u prostoriji SN
postrojenja,
kom
3
2.
I NN
30
_@
~ DE~A~!!ue,~:,~:s~:,
montaza
proizvodnja
Tuzla
projektovanje
3.
Razvodna kutija nadzbukna
4.
Instalacijski kabl PPOO 3x1 ,5mm
5.
6.
inzinjering
Kom
4
m
30
Mikroprekidac 16A montiran iznad vrata
komplet
3
Ostali sitni, spojni i montazni materijal
komplet
l
1
Ukupno
3.1.6.
3.1.7. UZEMLJENJE IIZJEDNACAVANJE
POTENCIJALA U TRAFO ST ANICI
1.
Pocincana celicna traka Fe/Zn 25x4mm
kg
120
2.
Ukrsni komad za spajanje Fe/Zn 25x4mm
kom
15
3.
Mjerni spoj
kom
4
4.
T- potporni nosac sa tiplom
kom
10
5.
Spojnica za spoj pocincane trake I limene
okapnice
kom
4
6.
Fleksibilna bakrena pletenica 50 mm
l
kom
6
7.
Fleksibilna bakrena pletenica 16 mm
l
kom
8
8.
Ostali sitni, spojni i montazni materijal
komplet
1
Ukupno
3.1.7.
3.1.8. OSTALO
1.
Dvodjelna plasticna obujmica
kablove, komplet sa nosacem
2.
Dvodjelna plasticna obujmica
kablove, komplet sa nosacem
za
20
kV
kom
za
0.4
kV
kom
3.
Nosac trafoa UNP 14, 1=2000 mm
kom
2
4.
Nosac trafoa I 12, 1=2000 mm
kom
2
5.
Sin a za upozorenje
kom
2
6.
Ostali sitni, spojni i montacni materijal
komplet
7.
Ispitivanje, mjerenje,
pustanje urad,
izdavanje atesta i izrada projekata izvedenog
stanja u tri primjerka
komplet
31
_@@~ DELING
d.G.G. Tuzla
ZA PROIZVODNJLI PROMET I USLUGE
montaza
8.
9.
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
Nadzor nad izgradnjom objekta od strane
nadleznog Elektrodistributivnog preduzeca
komplet
Interni tehnicki prijem od strane nadleznog
Elektrodistributuvnog preduzeca
komplet
1
Ukupno
3.1.8.
REKAPITULACIJA TRAFOSTANICA
3.1. KOMPAKTNO KUCISTE KBTS-1
3.1.1. SREDNJE NAPONSKI BLOK
3.1.2. ENERGETSKI TRANSFORMATOR
3.1.3. OPREMA ZA POVEZIVAN,,,IE
ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
SA SN SKLOPNIM BLOKOM
3.1.4. OPREMA ZA POVEZIVANJE
ENERGETSKOGTRANSFORMATORA
SA NN SKLOPNIM BLOKOM
3.1.5. NISKONAPONSKI RAZVODNI
ORMAR
3.1.6. RASVJETA
3.1.7. UZEMLJENJE I GROIVIOBRANSKA
INSTALACIJA TRAFO STANICE
3.1.8. OSTALO
UKUPNO
32
4.
NACRTI
33
q
~
"§'
"C
.11>
X
E
N
<1l
UJ
>
UJ
....I
UJ
l~
c
en
'§
~
a
E
<1l
<1l
~ E
ro ~
II>
0­
(f)
0
.. fro ro
1:: >
<..J
ro c0
C
II>
>0
·N
ro
Z
o
q
"C
X
UJ
~J
JJ
jJ~~~~~~JJjjjJ!;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J
JJJJJJJJ
~JJJJJJJJJ
'"
c
·N
::>
co
'N
'"o
·0
~'"
C
<IJ
>
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJ~JJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJ~JJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJ.JJ
JJJJJJJ.JJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJ.J
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJ.JJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
JJJJJJ~JJJ
JJJ.JJJJ.JJJ
JJJJJJ-JJJJ
JJJJ...J..J..JJJJ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJ~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJ~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJ~JJJJJJJJJJJ~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJ~~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJ~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJ~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ~JJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.J
JJJJJJ~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J
JJJJJJJJJ
.JJ.JJJJ
JJJJJJ
J ...JJ.J...JJ
JJJJJJ
.JJJJJJ
.J-JJJJJ
J
JJJ~J...J
JJJJJ-J
JJJJJJ
JJJJJJ
J-J.JJJ...J
JJJJJJ
-JJJJJJ~JJ-J
J..JJJJ-JJJ-J-J
JJJJJJJJJ.J
J-JJJJJJJJJ
JJJJJ-JJ-JJ-J
JJJJJ-JJ-JJJ
JJJJJ-JJ.JJ-J
JJ
JJJ
JJJ
>
UJ
....I
UJ
I­
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
.JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
JJJ
J.JJ
J..JJ
J...JJ
J.J.J
JJ.J
-JJ-J
-JJJ
JJ
..J
JJ
L.:
.8
~
Q)
>
c
o
N
E
Q)
>
o
Z
en
.6.
'"
c
0
a..
·N
::>
co
'N
'"o
C
Qj
·0
.!!!
."
c.
d>
~
Qj
'6
d> .<5
£
<IJ
>
c. ·E
'6
.<5
;(j)
Qj
E
Z
<n
·c
ill
a:
'"
Qj
ai
d>
,~
'6
:!:i
.<5
Qj
c.
-0
Q)
;u;
E
Z
<n
·c
'"
.s=
=>
::2:
d>
,~
C.
'6
ill
ro
0
ill
E
0
ro
s::
Q)
'e
0
~
'"
£1 .!!!
-0
2'
.=,
'6
0.
Q)
'I
D9Z
0
>
"0
a:
c
0
~
0
.;::
..CJ
0
-0
0
Qj
E
~--------------:;;----
~
......
."
" '"
~_'-:"'-~.>r:-,. --:-:--~-~,--:-. - ,-:-.~. ,-.,..----
.,..---""'-".
I!I .
I
"
.. ~ -.
.:
~~:'\"~;!' .. ~. -.~.~
..
~.~'.;'.'
. '-
. --~.:,. . , ''I
'j" r
I
FBI 1B\) -,-
I
,I
I,
,
-$-
II Pc
~
I---
0·
~
x
q----,I
~
X X X XXX X X X X X
I
;~
XX~
[
Ime:
Revizija:
datum:
Ime:
Voditelj projekta:
Enis Nisie, dipLing.eL
Projektant
Muhamed Ramie, dipl.ing.eL
Kontrolisao:
Enis Nisie, dipLing.eL
I Odobrio:
I
Orner Delalit, dipl.ing,eL
Potpis:
Investitor:
---4t.'/
--
TELEVEX d.o.o.
Korisnik:
Naziv nacrta:
Presjek A-A TS sa razmjestajem
oprme
Tip KBTS-1-up; 10(20)/04 kV; 1000 kVA
Naziv projekta: TIPSKI PROJEKAT
Transformatorska stanica
Q~
---4t.'/
,;:)
TELEVEX d.o.o.
datum:
Novem, 2011
1mjerilo:
PLAVI HORIZONTI
Broj projekta:
I
List:
2
-r Listova:
10
I
I
I
I
,._._._._._._.­ -'-'-,­
I
I
I
I
I
I
_.i.~~~ u.= s~ O~V~E':R~~':R:':E~U_._ _ ._
'-'-'-'-'-'-'-'-'- -'1
I
I
i
_.­
r'-'-'
I
+
o
'-'-'­
·SI'-I._.­
o
I
I
I
I
I
I
U")
-,
I
I
U~V'':II
.
UKOPATI NAOU81NU 1m
UUI'rl,JI) ""I'\~ 11:1
I
,
,
PRVI (GORNJI) PRSTEN
UKOPATI NA OUBINU O,6m
I
IPE~
I,~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::;:::~::::::::
GLAVNA SABIRNICA UZEMUENJA
Cu 40x10mm
:::r:::::::::::::::::::::::::::::::::=+i~:;::::::::::::::::::::::::::::::::~::
:::::::::::::r-:::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I
I
I
I
I
-,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
:::
::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'
01 . TRAKA VANJSKOG SISTEMA
UZEMUENJA FeZn 25x4 mm
02 - TRAKA ZA SPAJANJE SISTEMA
UZEMUENJA SA GLAVNOM
SA6IRNICOM UZEMUENJA
i,~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:~ """,.,."".".,.",.",.,.""",
::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
., """....,.,.,.,.,.,,,,,,,,,.,.,,,,,,..,
"
~ ~~~~ill~~~§~~~~~~~~~~~~~~~
§~~~~~~~~~~~~ill~~~~~§~~~~~
",.,.",.,.,.",."."".,,.,,,,.,,,,,
"
::::
I
I
I
I
I
I
I
I'~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~
u. 'i~ ~m~~~~m[~~m~mm~'
I~m_
~44-:-:. H+:~+nH.H~4 ~ ii~::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
,i' -,~::::::::~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~~::::::::
l~ ~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m
:::~::~~~~~~~~::g~~~~,~~ '~ ~~~m~~~~~1~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:
I
I
I
I
I
I
I
I
I
":::::::Fl::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::
,-, """""'''''''''''''''''''''''''''"1'
""''''''''''''''''''"'1'
", :1"".,,""""""""""'"'''''''''''''-'''''''
:1,"',,"""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''1
'"''''1''''''''''''' ..,.""
eU!znlE'1 euO!:lel!lu<JA
L. -
'i!CV' . .oi. . . . . . . .
.1.::1. . .J'. ._._.--'
,::!.
o
o
I
I
I
I
L._._._._._._._
_.-.-._._.~._.-._.-
I
-"r;~;;; '2~~~~;-~~;;;~;;-E' ~~~;~~~~
;RILAG008E
I
I
I
I
Ime:
Revizija:
datum:
Ime:
Voditelj projekta:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
Projektant:
Muhamed Ramie. dipl.ing.el.
Kontrolisao:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
Odobrio:
Orner Delalie, dipl.ing.el.
Potpis:
-© DELING
•
datum:
".z..
Investitor:
Tuzla
~j"P'OI._"""':V'>i..rl_
Novem, 2011
mjerilo:
TELEVEX d.o.a.
Naziv projekta: TIPSKI PROJEKAT
Transformatorska stanica
Tip KBTS-1-up; 10(20)/0.4 kV; 1000 kVA
PLAVI HORIZONTI
Broj projekta:
TELEVEX d.o.o.
Korisnik:
Naziv nacrta:
Dispozicija uzemljenja
List:
3
Listova:
10
c=_
~I I gl
:
.' .~ ..,.', .
I
I
-------- .-------1
--- •• ----
<'J
j
---------
-'
I
~I
----_.--------------------._----.
----.----------.--_______
_
11
~>
11------------­
•
w
_
..·,~n
,
..
-------------.
-------------­
----.--------­
-------------­
--. __ .-------­
-------------­
-------------­
-------.--------j
---------.,
---------:
-----------------'
1FlI~
:
------------------------ ---- - -- - --- -- ------ --- - --- -- --- --- ----- -- - -- --- -- - --- - ----- -- - -- --- -- -- -- ---- -- -- - -- --- ----- --- ------ ---- ----- ---- -------- - --- -- ------- -----------------------
------------_.
-------------­
-------------­
-------------­
------------.­
--------------------------­
---- --­
L8J
C3:J
:'
"
.
i~><
_-------11--------
,~
i
111------------­
----------------_.--------------------------------------- -.--
------------.--------------._----------------------------- .---
gl
m
~I ~
'-'r
I
'i
fl'
~
I"
....
I
,
.
-~~ ',-- ~-~ . ·1
~
r---~~~L -~~~'_~~~~----I
----------- --- -----
---------
~
~
.K
/
,
,
420
,
fasada KBTS-1-up:
•
"'
'
,
Fasada KBTS-1.up 2S0x420 em
Bocna strana sa venljlaeijom Irato boxa
436
:
"",~.
I..".,.
,
,,
218
218
I
I,
j
M
,
:
.M
II
~I
266
"'
~
-m
... ~ -.-
,,
Pogled A:A
Pogled na stIanu sa [fafo boxom i Odjeljkom NNSB i SNSB
~
250
gl
r::=: .
,
~
i
i
.i·
1
~
"
'.
".
II!
i
,
I
~l ~
~
~I
'J
---=--~~
p
....
~C~.
Q ~~U.
~~ \
lL
....
--
~'
~
.
"'
m
.
.
fasada KBTS-1-up:
Zadnja strana, ventilacione zaluzine
,
250
"'
0.0.0.....
gIJDHiNGII~))
;:,.0
1"-'
.....
,,
~ TUZLA. ;~
b-< • ,?C)
Pogled B:B
Fasada KBTS·1·up; 2S0x420 em
Bocna strana odJeljka SN iNN bloka
~
Ime:
Voditelj projekta:
Enis Nisie, dipLing.eL
Projektant:
Muhamed Ramie, dipLing.eL
Kontrolisao:
Revizija:
datum:
Ime:
I Odobrio:
Enis Nisie, dipLing.eL
I
Omer Delalii:, dipLing.eL
Potpis:
~';
Q~
-® DELING
~/
f",
datum:
Novem, 2011
Investitor:
TELEVEX d.o.o.
Tuzla Naziv projekta: TIPSKI PROJEKAT
Imjerilo:
Naziv nacrta:
Fasade trafostanice
Transformatorska stanica
Tip KBTS-1-up; 10(20)/0.4 kV; 1000 kVA
PLAVI HORIZONTI
Broj projekta:
-r
TELEVEX d.o.o.
Korisnik:
List:
4
I
Listova:
10
f
III
II
[2] C2J " " "
~~
II.
II
I
>(
~
N
I·,
'1'1
.1
,
It II,
.,,
218
:'I
I
•
--------------------------------------/',
boxa
~I
266
r;;-:==
i,.
"
i
,.
I
.i
~l
I"
I
i
~
~I ~
"'"'­
II·;~====~;~
--------- II~·;:=-=~·;?
---------
II,
", : : . ' .
,
....
------------------------­
--------------
.,. .'/. . . . [2]
. " //
[2]
,I
L>j
,
~
----------------­
.-------.-----------------------­
----------------- -----------------
-----------.------------_..
-------------------------------------------------------------------.----------------------------
I:
-~'"
250
,
,
tt""'
~,
1--!iE~!~ ~;i~-:I
Fasada KBTS-1-up 250x420 em
Botna strana sa ventilacijom lrafo
.,
I
..../ I
Pogled AA
436
~
~-
I
NNse I SNsa
218
o
N
'
,
:
I-- .....:-~ .~~
01 -~
"
I
fasada KBTS-1-up:
i\
N
.,
\ .,
,:
~ ~i
420
Pogled na $uanu sa {(afo boxom i oCfjeljkom
L>
;~
;~
'~II"
,
f
., 'rrtlllli=l?
1I
.\r-
•
,
I,.
"m~~~m ~m~~m
--
.I,
~.l\l. PI?O~
<>
,
/.,.
,
420
,
i\
fasada KBTS-1-up:
Zadnja strana. ventilacione zaluzine
Ime:
Revizija:
datum:
Ime:
Voditelj projekta:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
ProJektant:
Muhamed Ramie, dipl.ing.el.
Kontrolisao:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
I Odobrio:
I Omer Delalie, dipl.ing.el.
"
,I,
250
Fasada KBTS-1-up: 250x42Qcm
Botna strana odjeljka SN i NN bloka
Investitor:
--4"
Transformatorska stanica
--4/
t
TELEVEX d.o.o.
Naziv projekta: TIPSKI PROJEKAT
Q~
datum:
Novem, 2011
1mjerilo:
~
TUZLA
......))
TELEVEX d.o.o.
Korisnik:
Naziv nacrta:
Fasade trafostanice
Tip KBTS-1-up; 10(20)/0.4 kV; 1000 kVA
PLAVI HORIZONTI
Brojprojekta:
I
;­
f>.<
,,?Q
~---==~
Pogled B:B
Potpis:
0.0.0.
(I~JJDnING"~
~
M
i\
-1,t<-'
~O
Ust:
5
I Listova:
10
r----------------------------------------------------------l
!I
:
II
2V + IT
:I
I
-02
630A. 24kV
-03
630A, 24kV
200A,24kV,16kA
I
I
iI
II'
I
II'
]
-08
-08
~-------------
W2---------­
F
I
L_________
I
J
-El.2.3
3x6QW
-po
5'
0=300'1
9
2!.T
l6A
-Xl:
I
'OA
tI~
-F06
<SA
..
IJIit_
~
XHE49-A24kV.3'(lxSO/2Smm'I
lQeXHVA
lO(20jkV,± 2x2.S%/O.4 kV
DynS
-Xl:
'''' ~
'O'-FO.J~
l6A
lOA
~
95'
~~
-Xl:
-Xl
~
~-----------j
L­
-53
... h'.... 0-­
- T31.32.33
+J3 12_5/25/0.3A
---­
I
"'C6A
r~TM
~
- (Pl+P3)
1500/5A
?
rr 3x4x P MT lx240mm
_
ll.l2.l)
P!FT 2x{P!MT lx240mm'
fey hlb60dOmm)
N
E'"
~(60dO ",mj
~:,:)-\
~
2000 A ~:G
-X1I",
cD I
I
-11-3
1500/5A
lQVA,
kl.O.5
ECuJ",b<60dOmm)
400/2031 II, J-. ~ Hz
LI.2.J
~, ...
I'b I'b
I'"
I'b~"
I§"IJ§'
y;~ ~;~ ~;~
~I;~ ~;~ ~I;~
1;~ ~I~~ ~I~~ ~I~
l-"(12O<1()nm)
~~~ ~~~
_N
--
~)U,pP,~~~
<>
~~~
:::.,0
0.0.0. ~.....
H~o JJot!
~Mf" ~
(,_111'1 V '"
E"'GOdO",m
P
"
~
-.;::::
-.;::::
-.;::::
-.;::::
-.;::::
~
"
"
.......
.......
.......
d--
O-
'0
TUZLA
"
T­
:::­
'?~
o.?~
Ime:
Revizija:
datum:
Ime:
Voditelj projekta:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
Projektant
Muhamed Ramie, dipl.ing.el.
Kontrolisao:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
I Odobrio:
I
Orner Delalie, dipl.ing.el.
Investitor:
Potpis:
--..{)t,>
Naziv projekta: TIPSKI PROJEKAT
Transformatorska stanica
Q~
--..{)t,./
t
TELEVEX d.o.o.
datum:
Novem, 2011
1mjerilo:
Tip KBTS-1-up; 10(20)/0.4 kV; 1000 kVA
PLAVI HORIZONTI
Broj projekta:
.1
TELEVEX d.o.o.
Korisnik:
Naziv nacrta:
Jednopolna sema
trafostanice
List:
6
1 Listova:
10
-
r----------------------------------------------------------l
2V+IT
-03
200A, 24kV, 16kA
I
I
I
I
IL
II,
-08
II'
-08
_
- T31 ,32,33
+J3 12.5/25/0,3A
'i/i----------
Wl
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
{rar "'"
o
010
o
010
w"""3----------- J
. ~\l. PI?O"
Q~
C
~
0.0.0.
r;{.
TUZLA
~/.
<
-
J-!.
o~ "0 ElING" (tIl
Ime:
Vodilelj projekla:
Enis Nisit, diPl.i~g.el. .
Projektant:
Muhamed Ramie, dlpl.lng.el.
Kontrolisao:
Revizija:
datum:
Ime:
Odobrio:
Potpis:
-® DELING
Investitor:
Tuzla Naziv projekta: TIPSKI PROJEKAT
TELEVE
Korisnik:
Naziv nacrta:
Transformatorska stanica
SN blok
Tip KBTS-1-up; 10(20)/0.4 kV; 1000 kVA
I Enis Nisit, dipl.ing.el.
Omer Delalit, dipl.ing.el.
TELEVEX d.c.c.
PLAVI HORIZONTI
datum:
Novem, 2011
I mjerilo:
Broj projekta:
List:
7
Listova:
10
Odvodno polje
(odjeljak za mjerenje i opCu
namjenu)
Dovodno polje
(odvodno polje)
r="I
[--...
.---
,.....­
- - - F
~,lS
"~.~
I
frjBt..,
fOlA
4
!!Illllllllll!I
Ii
r-­
~
~
150015
.. ..
""
T1
ECu
.
D6Or101l
.
r=-=. L....J 4l­
Ie ·GOA
~~vni preJ<~ac
=
.)O\l12VSMS.12vs.c
1.1 I
1--"
:,'(I1iRSi"
II
~
~
~
~
~
~
,1
~
U
'
~
~
~
I==~
~
-12I1!\-h}-1ml~ftlJ-~-~
""lml~I-1Il-IoI-l!lJ.Io1
~
o
o
U
0'
~
~
~
~
n
~
~
1,,1
11I-~111-=
W1Il-12l-lC~ltIl-IdWI~1
~~A I
f'30A
@ I
f60¥30A EAJOOA
400A
4DejA
\1
I~
eN) ECu SOx 10
(N) ECu 60x' a
II
@ I
~
0
~
L
(PE) ECu 60x1 a
@
~
.;;:
,111 ~l
=.
-
~
~,
i:
~I
~2
....,.-----,.­
~ri
I
Ii
o
{­
~
DO.O ~.A
II
I'
I
9
~c
500
1480
I
i
500
5/JDHING" ~)}
\\~
I
I>-
TUZLA
~~
Ime:
Voditelj projekta:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
Projektant:
Muhamed Ramie, dipl.ing.el.
Kontrolisao:
Revizija:
datum:
Ime:
I Odobrio:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
I
Omer Delalie, dipLing.el.
Polpis:
Investitor:
-.-{)t../
Naziv projekta: TIPSKI PROJEKAT
TELEVEX d.c.c.
Korisnik:
Naziv nacrta:
Transformatorska stanica
Q~
NN blok
Tip KBTS-1-up; 10(20)/0.4 kV; 1000 kVA
-.-{)t../
,;:)
TELEVEX d.c.c.
-
,...
<:::'.
,,?C).
datum:
Novem, 2011
1mjerilo:
PLAVI HORIZONTI
Broj proje!<ta:
'I
List:
8
1
Listova:
10
Javna
rasvjeta
1
Ll, L2, L3
N
1
-Tl.,.T3
\)'i
1500/5A
T
"W +­
j-¢J- - - - lI
KVR
A9S-30
I
ECu 3x(2x60x10mm)
..------L-­
kWh
ECu 1x(60x10mm)
Oprema na
3X1!1JIIifJVA(
MS vrata
transformatoru
tE
,I,
85'C
~It ~
~ 0--\'
V
'
5C
3
-"53
U
IT!
i
~J
6
Kontaktnr termometar
i1 '''e,' ,,'"'
~~
x
3
Multimetar
I
PPOO 3x2.5mm2
,G \
-QOl
2000A
1
PPOO 2x2,5mm2
I:§~1 ""I~~-1 --Ig~r- r
400/231 V, 3-, 50 Hz
Ll,2.3
'd~l
Cfl~
I~x-'
2J
r-'
o
x
I~ro~
x
J
x
ECu 3x(120x10 mm)
'- u
?I:~
.-&
o~
~
I'd
"'
...
0
a......
I~m-'
0
ro
~
ro
-'
x
x
"'1 ~
u.I
0_
~ ~
I
N
PE7
~
8
~
~
~I
3
4
5
td==d
~I
~
7
8
9
td==d 8
~
V1
ECu 60x10 mm
ECu 60x10 mm
t=.
C
1
2
Ime:
Vodilelj projekta:
Enis Nisie. dipl.ing.el.
Projeklant:
Muhamed Ramie, dipl.ing.el.
Kontrolisao:
Revizija:
datum:
Ime:
I Odobrio:
6
Investitor:
Polpis:
-@
DELING
,Jij
datum:
Novem, 2011
12
TELEVEX d.c.c.
Tuzla Naziv projekta:
_~"~'I/4f>"01~"'~
Enis Nisie, dipl.ing.el.
Omer Delalie. dipl.ing.el.
11
'0
Imjerilo:
TIPSKI PROJEKAT
Transformatorska stanica
13
40 kVAr
-
TELEVEX d.c.c.
Korisnik:
Naziv nacrta:
Jednopolna sema
NN blok
Tip KBTS-1-up; 10(20)/04 kV; 1000 kVA
Broj projekta:
1
List:
9
I
Lislova:
10
,------------,
, f'
I
220 V.\O" I
: NN -
~
TRANSFORM ATOR
fTl ~
.p,
1/
\
1\
aO
1"
I
\
L
t~
Rig Moin Unit
..J
I
..('""1
lL---..J
I
15
:
)
:
L - - - - - - - - - - - ..J
Xl
\
•
"."., I
.~
I
I
ITll
L
'
cOn'
b(
I
;----------~-~
Y3
,
I
I
I
I SN-pollo
! :
__ ...JI II
Trofo bolts
,
:
r:;;;' .......~i
:
/"'--..,
I
m~mLm··ttmmu
~H-f--------'
fill III
:
10/0.4 kV, 1000 kV~
23'/400 V
:
"SO·"'C
I'
~- - - - - -l- c----~-~
I
C
""~
I
I
I
'~>I'
~
IJTT~ I
I
I
~ -~1- 1,~1- ill- ffi- -,~1­
I
.LITF
T
ii, 2 , 3 , ~
H',' ,-\---.
·XiM,
~~ .. ~;s;.-~:j
Kl
l
t
Kl
12
I
d£L~
~k KI Ikl"
I --i'soo/s-­
T1 T2 T3
T3
it
t L
l
1s , 5 I
Il~~I'~
/1 /
T1
·n
r-ill­
:~!~ ~.:;\~l~!~_~~l~
F1-F3
2000 A
.,
r-ill-
"
,m-
L
10VA, K1. 0.5
l1~===~=~tt=~=============:-----------------­
~
wr========~-===========
-
•
I
" ''".,:
'_,)u,
•.., ,'.
~O
"
~.... ))
0.0.0.
((6 "DEUHG"
~
TUZLA
I
N
v~
0'"
r;t.
Oo
I
r-
1>-<
c:­
,,>'"
~
Ime:
Revizija:
I
datum:
I
Ime:
Voditelj projekta:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
Projektant
Muhamed Ramie, dipl.ing.el.
Kontrolisao:
Enis Nisie, dipl.ing.el.
I Odobrio:
I
Omer Delalie. dipl.ing.el.
Potpis:
Investitor:
-(@
,,.,
datum:
DELING
Tuzla Naziv projekta: TIPSKI PROJEKAT
....,"'• .z. _ _
"'.J>'OI.I<f~nt-V1~I,y.rlr>g
Novem, 2011
TELEVEX d.o.o.
mjerilo:
Transformatorska stanica
Tip KBTS-1-up; 10(20)/0.4 kV; 1000 kVA
PLAVI HORIZONTI
Broj projekta:
I
Korisnik:
TELEVEX d.o.o.
Naziv nacrta:
Mjerenje i zastita
List
10
I Listova:
10
_~@~ DE ING
d••••• Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I US LUGE
montaza proizvodnja projektovanje
inzinjering
Arhitektonsko gradjevinski dio
34
_~@~ DELING
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVOONJlI PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
SADRZAJ:
1. OPCENITO
2. LOKACIJA
3. ZAPOSLENO OSOBLJE
4. KONSTRUKCIJA I MATERIJALI
5. ZASTITA ZRAKA 00 ONECISCENJA
6. ZASTITA 00 POZARA
7. ZASTITA COVJEKOVA OKOLISA
8. PREoMJER RAoOVA
9. GRAFICKI PRILOZI
35
-
~ DE
@
~
-
montaza
NG
proizvodnja
TEHNICKI
1.
d.G.G. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
projektovanje
o
inzinjoring
PIS
OPCENITO
Projektirana gradevina je tipska kompaktna betonska transformatorska stanica
10(20)/0,4 kV, 1 x 1000 kVA, kabelska izvedba ( tip KBTS-1 ) sastavljena od
armirano betonskih elemenata.
Predvidena je za ugradnju transformatora maksimalne snage 1000 kVA. Sastoji se
od jedne prostorije funkeionalno podijeljena na dva dijela. Prvi dio je predviden za
smjestaj niskonaponskog I srednjenaponskog sklopnog bloka, drugi za smjestaj
transformatora.
Transformatorski prostor ima i dodatnu fiksnu pregradu izradenu od aluminija sa
zaluzinama u gornjem dijelu. Tloertna velicina gradevine je 420 em x 250 em.
Trafostaniea je namijenjena za napajanje naselja, industrijskih postrojenja, sportskih
objekata i sl. i trajne je namjene.Transformatorska staniea je predvidena za ugradnju
na mjestu lokaeije kao slobodno stojeea.
2.
LOKACIJA
Lokaeija trafostaniee moguea je na svim mjestima s postojeeim pristupnim putem i na
pripremljenom terenu minimalne nosivosti 115 kN/m 2 . Lokaeiji transformatorske
staniee kao slobodno stojeeeg objekta mora biti osiguran direktni i neometan pristup.
Konkretna lokaeija se rjesava prilagodbenim projektom.
3.
ZAPOSLENO OSOBLJE
U objektu nije predviden stalni boravak radnika (staniea bez posade) vee samo
povremeni dolazak osoblja radi kontrole, servisiranja iii popravaka, te se objekat
tretira po propisima za takvu vrstu objekata.
4.
KONSTRUKCIJA I MA TERIJALI
Projektirani objekat je tipska kompaktna betonska transformatorska staniea
10(20)/0,4 KV, 1x1 000 kVA, kabelska izvedba ( tip KBTS-1) sastavljena od armirano
betonskih elemenata, tlocrtnih dimenzija 420 em x 250 em.
Transformatorska staniea je slobodno stojeea, sastavljena je od gotovih tipskih
betonskih elemenata koji se proizvode i montiraju u proizvodnim halama i
transportuju kao gotov proizvod do mjesta ugradnje.
......
Prije montaze izvrsiti pripremu temeljne podloge (iskop temeljne jame shodno zoni
smrzavanja zavisno od klimatske zone, valjanje posteljice nasipanje i nabijanje ~~u. PRo~,.
<>
:,,0
0,0,0.
t<' \
:­
6JlOHlNG" ~
r;t..
TJJZLA
;­
--------------------------------~'>'f,.~ "",?#,
36 ~
_@ DELING
~
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVODNJll PROMU I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
tamposkog sloja pjeskovito sljunkovitim materijalom sa potrebnom zbijenosGu
Ms>30mpa minimalne debljine 20cm).
Na pripremljenu podlogu vrsi se betoniranje podne ploce betonom marke MB30
armirane konstruktivnom armaturom ±Q188 ojacane na slobodnim rubovima
sipkastom armaturom RA 400/500 a u svemu prema armaturnom nacrtu.
Pripremljena podloga mora biti pravilno iznivelisana
i primljena prije montaze
kompaktne betonske transformatorske stanice.
Temelji KBTS-1 su montazni a sastoje se od poduznih AB grada povezani
medusobno poprecnim gredama sto zajednicki cini temeljni rostilj. Temelji se izraduju
od betona marke MB30 armirani sipkastom armaturom RA400/500 a prema
ramaturnim nacrtima.
Zidni paneli su debljine 6cm izvedeni od armiranog betona marke MB-30 u glatkoj
oplati, oblika i dimenzija u svemu prema nacrtima. Zidovi se armiraju mrezastom
armaturom u sredini kvaliteta MA500/600 ojacane po rubovima sipkastom armaturom
RA400/500. U zidovima izvesti projektirane otvore i profilacije. U zidnim panelima se
ugraduju celicne plocice dimenzija 100x1 00x5 mm, ankerisane za armaturu.
Raspored je prikazan u nacrtima.
Zidni paneli se povezuju varenjem predhodno ugradenih celicnih plocica varovima
kvaliteta I.
Po montazi zidnih AB panela i nivelaciji vrsi se medusobno zavarivanje celicnih
plocica, sto cini jednu kompaktnu cjelinu. Preostali dio spojeva zidnih oplata se
zatvara plasticnim vodootpornim kitovima.
Krovna konstrukcija se sastoji od betona marke MB-30 livena u glatkoj oplati, oblika i
dimenzija u svemu prema nacrtima!
Projektovani materijali su savremenog trajnog karaktera (betoni marke MB 30, nosiva
sipkasta armatura RA 400/500 i mrezasta armatura MA 500/560).
Objekat je slobodno stojeCi projektovan za najnepovoljnije kombinacije opterecenja u
najnepovoljnijim uslovima.
Proracun je uraden u skladu nasih pozitivnih propisa u gradevinarstvu:
-Pravilnik za beton i armirani beton BAB 87
-Pravilnik za gradnju objekata u seizmickim podrucjima
-Pravilnik 0 tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata
5.
ZASTITA ZRAKA 00 ONEC/SCENJA
37
-
~ DELING
@
~
doGoGo
Tuzla
ZA PROIZVODNJlI PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
Radni procesi u gradevini ne izazivaju pojavu oneCiscenja zraka.
6.
ZASTITA 00 POZARA
Za gradevinu postoji zaseban prikaz mjera zastite ad pozara, obraden u
elektromontaznom dijelu dokumentacije. Predmetna gradevina biti ce u
gradevinskom instalaterskom smislu izvedena u skladu s vazeCim tehnickim
propisima i nece predstavljati opasnost ad nastajanja i sirenja pozara.
7.
ZASTITA COVJEKOVA OKOLISA
Radovi koji se izvode po ovom projektu nece ugroziti okolis same gradevine. Buduci
da je gradnjom gradevine doslo do odredene devastacije okolisa unutar predvidene
parcele, istu nakon gradenja treba vratiti u stanje koje bi donekle ublazilo novo
nastali urbani prostor. Isto ce se rijesiti projektom uredenja okolisa za konkretnu
lokaciju u "Prilagodbenom projektu".
Nakon zavrsetka svih radova okolis gradevine na kojem se radovi izvode treba ocistiti
ad ostataka materijala, te taka prikupljeni materijal odvesti na za to predvideno
mjesto u gradu.
38
_~~~ DELI
G
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVODNJLI PROMET I USI..UGE
montaza proizvodnja projektovanje
8.
inzinjering
PREOMJER RAOOVA
1. RasCis6avanje terena na mjestu izrade
temeljne podloge
pausal
2. Iskop zemlje 1/1 kat. u sirokom otkopu za
izradu betonske podloge KB TS-1 sa finim
planiranjem. U eijenu m 3 uracunat odvoz
zemlje na deponiju
m3
3. Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje
tueanika qranulaeije fi 0-60mm
m3
4. Betonriranje podne place betonom MB30 na
predhodno pripremljenu podlogu. Cijenom m 3
ugracJenog betona obuhvatiti nabavku I
montazu mrezaste armature ±0188
(7kq armaturelm 2)
m3
5. Betoniranje kablovskih sahtova betonom
MB30 u jednostranoj oplati. Zidovi su debljine
10em visine 80em armirani mrezastom
m3
armaturom 0188 (4kq armature 1m2)
6. Nabavka, zrada i montaza sipkaste armature
(RA4001500)
kg
7. Nabavka i montaza OWP 160 eijevi
m
8. Izrada,montaza, transport I postavljanje
armirano-betonske konstrukeije ad prefabri­
eiranih montainih elemenata sa zavrsnom
obradom, fasadnom bojom
Osnovne dimenzije objekta su 420x250x280.
Cijenom obuhvatiti:
- temeljnu konstrukeiju
- zidna platna
- krovna konstrukeija
- fasadna bravarija
Komplet
kom
12
5,0
5,0
0,9
150
12
1
Ukupno:
39
9. GRAFICKI PRILOZI:
40
~u
f
4~
f
I
,'
-'-
..,.
'"
~
..,.
'"
123
~I
N
01 0
<D
en
N
~-
M
a
en
~N
<D
N
a
I
I
J
~
~
~
~
52'
50
42
~
~ ~
:.;
NAPOMENA:
-skinuli sloj humusa,poravnati i nabiti podtlo
-sloj tucanika granulacije 0/60mm,nabijati uslojevima
i nabili, Ms>30mpa
-ab plocu radili betonom MB 30,debljine d=12cm,ojaeanu na rubovima,
-armirati mreiom ±Q188, ojaeanja na rubovima ± R 10, viiice 121 6/20cm
-kotu nule prilagoditi vanjskom uredenom lerenu
-broj kablova - cijevi po potrebi
"
..
:
50
~
~I
I
I
~
~
podna plota d=15cm, arm ±Q 188
lamponski sloj tucanika
granulacije 00-60mm,Ms>30mpa
IIO
+
.
T
DEIiAG d.o.o. Tuzla
OSNOVA POONE PLOCE
tipska TRAFOSTANICA
KBTS-1up (1x1000)
uradio Marko Joketovic d.i.g
+2R12{2'
(2 ± R12
1"
",
m+2R12
I
m+2R12 (2)± R' 2
+2R12m
1
T
1
-III
I
(IV riJ + Q
188
I-­
~Q
L....
188
I---
vI) Q
188
DEUnG d.o.o.
Tu~la
ARAMTURNI NACRT
. pedne piece·
tlpska TRAFOSTANICA
KMBTS-2up (2X1000)
uradio.Marko Joketovic d.i.g
_~~~ DELING
d.o.o. Tuzla
7A PROl7\10DNJU PROMO I USLUGE
montaza proizvodnja projektovanje
5.
inzinjering
ELABORAT ZASTITE NA RADU I ZASTITE 00 POZARA
SADRZAJ:
1.
Primijenjeni propisi
2.
Zastitne mjere
2.1.
Zastita od preopterecenja
2.2.
Zastita od struja kratkih spojeva
2.3.
Zastita od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom
2.4.
Zastita od pozara
2.5.
Zastita od vode i prasine
2.6.
Zastita od atmosferskog praznjenja
2.7.
Ostale zastitne mjere
3.
Pose ban prilog mjera zastite od opasnog djeJovanja elektricne struje
3.1.
Zastitne mjere pri dopremi materijala
3.2.
Zastitne mjere pri izvodenju elektricnih instalacija
3.3.
Zastitne mjere pri probnom upustanju
3.4.
Zastitne mjere pri eksploataciji elektricnih instalacija
41
_~@~ DEUNG
d•••••
Tuzla
Z/I PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
1. PRIMIJENJENI PROPISI
Elaborat je uraden shodno sJijedecim Zakonima, Pravilnicima, Propisima, Standardima
Preporukama:
o Zakon 0 prihvatanju uredbi sa zakonskom snagom ("SJuzbeni Jist R BiH", broj 13/94).
o Zakon 0 standardizaciji ("Sluzbeni Jist R BiH", broj 13/93 i 13/94).
o Zakon 0 zastiti na radu ("Sluzbeni list SR BiH", broj 22/90 i 13/94).
o Zakon 0 zastiti od pozara ("Sluzbeni list R BiH", broj: 15/87,38/89,36/90,13/93 i 13/94).
o Pravilnik 0 tehnickim normativima za elektricne instaJacije niskog napona ("SJuzbeni list
SFRJ", broj 53/88 i 54/88).
0 tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od lkV do 400kV ("Sluzbeni list SFRJ", broj 65/88).
o Pravilnik 0 tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mrda i pripadajucih
trafostanica ("Sluzbeni list SFRJ", broj 13/78).
o Pravilnik 0 tehnickim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona
iznad 1000 V ("Sluzbeni list SFRJ", broj 13/78).
o Pravilnik 0 tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona
("Sluzbeni list SFRJ", broj 44/78).
o Pravilnik za pogon i odrzavanje eJektroenergetskih postrojenja ("Sluzbeni list SFRJ", broj
19/68).
o Pravilnik 0 tehnickim propisima 0 gromobrane ("Slllzbeni list SFRJ", broj 13/68).
o Pravilnik 0 tehnickim propisima za specijalnll zastitu elektroenergetskih postrojenja od
pozara ("Sluzbeni Jist SFRJ", broj 16/66, izmjene i dopllne u "Sluzbeni list SFRJ", broj
58/72 i 24/75).
o Pravilnik 0 zastiti na radu pri koristenju elektricne struje ("Sluzbeni Jist SR BiH", broj
34/88).
o Pravilnik 0 nacinll i postupku vrsenja periodicnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zastite na
radu ("Sluzbeni list SR BiH", broj 2/91).
o Pravilnik 0 zastiti na radu u gradevinarstvu ("Sluzbeni list SFRJ", broj 42/68 i 45/68).
o Tehnicke preporuke JP "Elektroprivreda BiH" (TP-6 ; 0101-2895/97).
o Standardi, a posebno:
o Tehnicki propisi 0 gromobranima ( SJ.list broj 13/68 )
o Zakon 0 prostornom uredenju ( Sl.Jist Kantona Sarajevo)
o BAS IEC 60364 - 4 - 41 Edition 3.2:2000 Elektricne instalacije Ll zgradama, ZASTITA
OD ELEKTRICNOG UDARA
o BAS IEC 60364 - 5 - 54:2000, BAS lEC 60364 - 5 - 54 AMD 1:2000 EJektricne
instalacUe u zgradama, UZEMLJENJE I ZASTITNI PROVODNICI
o Kataloska dokumentacija, naucna i strucna literatura.
o Pravilnik
42
_@
~ DE~~!!",,~:,~:,~:,
monlaza
proizvodnja
Tuzla
projektovanje
inzinjering
2. ZASTITNE MJERE
U sklopu predmetne transformatorske stanice su primijenjene slijedece zastitne mjere:
2.1. ZASTITA 00 PREOPTERECENJA
Zastita energetskog transformatora od preopterecenja standardno je ostvarena pomocu
termoprotektora u dva stupnja (85°C i 95°C) koji takode djeluje na iskljucenje rastavne
sk10pke u 10(24) kV trafo polju.
2.2. ZASTITA 00 STRUJA KRATKIH SPOJEVA
Zastita energetskog transformatora od struje kratkog spoja ostvarena je VV osiguracima u
10(24) kV trafo polju. Pregaranje jednog iii vise osiguraca iskljucuje tropolno rastavnu
sklopku u trafo poUu.
2.3. ZASTITA 00 DIREKTNOG I INDIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD
NAPONOM
Visoki stepen zastite od direktnog dod ira je jedna od osnovnih prednosti primjenjenih blokova
srednjeg i niskog napona. To se postize:
• ok1opljenim srednjonaponskim postrojenjem,
• potpuno izoliranim osigurackim iii osigurac-sklopka prugama, primjenom permanentno
postavljenih izolacijskih kapa na prikljuccima kabela niskog napona.
Prikljucak na NN stranu energetskog transformatora je u pravilu izveden PVC izoliranim
kabelima, alternativno Cu p10snatim profilima. Prostor transformatora je dostupan sarno
izvana, kroz posebna vrata transformatorske komore, koja je odvojena od prostorije sklopnih
postrojenja NN sklopnim blokom.
Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom je izvedena je nulovanjem u TN sistemu sa
dodatnim izjednacavanjem potencijala spajanjem svih metalnih dijelova na zastitno
uzemUenje TS. Oko teme1ja TS postavlja se prsten od pocincane celicne trake u svrhu
oblikovanja potencijala.
2.4. ZASTITA 00 POZARA
Tehn010ski proces eksp10atacije transformatorske stanice se ne karakterise nag1asenim
potencijalnim opasnostima od pozara i eksplozija. Kao potencijalni izvori za nastajanje
pozara mogu se identifikovati slijedeci:
izo1acije elektricnih kabJova koje mogu biti upaljane zbog kvara na
postrojenjima i aparatima
prenosenje pozara sa okolnih prostora na objekat transformatorske stanice
_@~ DELING
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMFT I USI.UGE
montaza
p,"oizvodnja
projektovanje
inzinjering
diverzije i potureni pozari
opasnost od nestrucnog i nepazljivog manipulisanja
djecije igre
Mjere zastite od navedenih i drugih potencijalnih opasnosti od pozara:
u transformatorskoj stanici i na njenim prikljuccima odnosno odvodima moraju se
koristiti samo atestirani eneregtski kablovi, postrojenja, urectaji i aparati. Svi elektricni
spojevi moraju biti izvedeni propisno-cvrsto
okolni prostor oko transformatorske stanice mora biti na dovoljnoj udaljenosti ociscen
od svih gorivih materija, ukljucujuci i nisko i visoko rastinje
sve celije transformatorske stanice moraj u osjedovati odgovarajuca zabravljenja, a
kljucevi od varat celija moraju se nalaziti kod Jica zaduzenih za manipuJaciju
na vratima ceJija transformatorske stanice moraju se postaviti jasno uocljive oznake
opasnosti od djelovanja eJektricne struje
svi gradevinski materijali i konstrukcije koji su predvideni za izgradnju objekta
transformatorske stanice spadaju u vatrootporne materijale sa vatrootpornosti vecom od
2 sata
prema materijalima i konstrukcijama, te tehnoloskom procesu koji se odvija u objektu
transformatorske stanice i projektovanim mjerama zastite od pozara i ekspolzija
transformatorska stanica se moze svrstati u objekte sa malim pozarnim opasnostima
zbog cinjenice da transformatorska stanica nema stalnu posadu na istoj se ne postavljau
sredstva i oprema za gasenje pozara, zbog cega je obavezno da servisna i/ili interventna
vozila budu opremljena sa najmanje dva aparata za gasenje pozara na eJektricnim
instalacijama i uredajima pod naonom, sadrzaja sredstva minimalno po 5 (pet) kg. Ovi
aparati moraji biti punjeni pJinom, odrzavani i cuvani propisani i ispitivani II zakonskom
roku
ugradnjom ventilacijskih vrata i zaluzina na trafo boksovima, ulaznim vratima i
zaluzinom u NN i SN bJoku osigurana je potrebna ventilacija za prirodno hladenje
transformatora. Na ovim otvorima se postavljaju zastitne nUeZe koje sprecavaju ulaz
stakora i gmizavaca
srednje naponski blok je tvornicki proizveden i ispitan, a izveden je tako da u slucaju
nastanka elektricnog luka, kvara dolazi do prsnuca lomljive sigurnosne membrane, tako
da se time sprijecava daljni porast pritiska u plinonepropusnom kucistu sklopnog bloka
sve manipulacije sa opremom transformatorske stanice moraju se povjeravati sarno
licima koja su strucno osposobljena, upoznata sa opasnostima pri radu, koja su fizicki i
dusevno sposobna za vrsenje tih posJova i koja su ovlastena od vlasnika
transformatorske stanice
svi radnici koji vrse manipulacije sa opremom transformatorske stanice rnoraju biti
upoznati sa pravilnom upotrebom opreme i sredstava za gasenje pozara, nacinom
intervencije u slucaju pojave pozara i moraju imati polozen pose ban ispit za rukovanje
zapalj ivim tekucinama u prometu.
44
2.5. ZASTITA OD VODE I PRASINE
U sklopu transformatorske stan ice su ugradeni visokonaponski i niskonaponski sklopni
blokovi potpuno zatvorene izvedbe tako da je mogucnost dodira d~je]ova pod naponom
gotovo iskljucena. Stepen zastite je IP20. InstaJiranjem ovih sklopova nivo ove zastite nije
narusen, odnosno isti zadovoljava mjestu ugradnje.
2.6. ZASTITA OD ATMOSFERSKOG PRAZN.JENJA
Za zastitu od atmosferskih prenapona je uzemljenjem betonske armature montaznih blokova.
Zasebno gromobransko uzemljenje nije predvicleno.
2.7. OSTALE ZASTITNE MJERE
Siguran rad u datom postrojenju se ostvaruje postivanjem slijedecih pravila:
•
•
•
•
•
isklapanje - vidljivo odvajanje od napona
osiguranje od ponovnog (slucajnog) uklopa
provjera beznaponskog stanja
uzemljenje i kratko spajanje
ogradivanje od dije/ova pod naponom
Osiguranje datih us]ova omogucuje dato postrojenje na slijedeci nacin:
- SN sklopni blok:
• Isklapanje od napona se vrsi rastavnom sklopkom u vodnim poljima.U vodnim poljima se
kompletna manipulacUa vrsi rucno, a u transformatorskom polju se moze isklapati i
tipkalom.
• Polozaj isklopnjh aparata je vidljiv na slijepoj semi s pokazivacima polozaja, koja je
izvedena na prednjoj ploci.
• Za sprecavanje ponovnog uklopa postavlja se na vrata SN sklopnog bloka ploca s
natpisom "NE UKLAPAJ - OPASNO!".
• Provjera beznaponskog stanja vrsi se odgovarajucim indikatorima napona.
• Dielektricko ispitivanje kabela moguce je obaviti pomocu prikJadnog prikljucka na
donjem kontaktu rastavne sklopke. Pri tome je rastavna sklopka u vodnom polju
iskljucena, a zemljospojnik zatvoren. Postupak ispitivanja ovisi 0 upotrebljenoj vrsti
kabelskih zavrsetaka.
• Uzemljenje i kratko spajanje u
uklapanjem zemljospojnika, koji
sklopkom.
45
_@~ DELING
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PRO'v1FT 1,ISIUGf
montaza
proizvodnja
projektovanje
inzinjering
- NN sklopni blot<:
• Isklapanje kompletnog NN sklopnog bloka s napona vrsi se prekidacem u dovodnom
polju s transformatora.
• Polozaj rucice prekidaca pokazuje da Ii je dovod ukljucen iIi iskljucen.
• Osiguranje od slucajnog uklopa vrsi se postavljanjem ploce upozorenja
"NE UKLAPAJ - OPASNO!".
• Utvrdivanje beznaponskog stanja je lako izvodivo jer su vodovi lako dostupni. Uzemljenje
i k1'atko spajanje vrsi se kratkospojnikom presjeka 50 mm 2 Cu. Uzemljenje i kratko
spajanje pojedinih odvoda vrsi se putem odgovarajucih prenosivih kratkospojnika.
• Ogradivanje od dijelova pod naponom vrsi se zakljucavanjem prostorija dok u njima nema
odgovomih osoba.
U cilju opisa mjera bezbjednosti rada na datom objektu treba voditi racuna
post1'ojenja po zonama opasnosti:
0
slijedecoj podjeli
I ZONA - prostori sklopnih blokova srednjeg i niskog napona u kojima se vrsi manipulacija i
kontrola postrojenja
II ZONA - obuhvaca prostor prikljucka na srednjenaponskom skJopnom bloku i
transformatoru
Radovi u datim prosto1'ima se ostvaruju na slijedeci nacin:
- Rad u blizina napona:
Kod izvodenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove koji se
nalaze pod naponom i tacno od1'editi opseg rada i podrucja kretanja.
U NN razvodu su osigurani elementi izolacijskog razdvajanja pojedinih odvoda u obliku
izolacijskih kapa za prikljucke kabela iIi plasticnih pokrova za sabirnice i lezista osiguraca.
Kod radova u blizini SN st1'ane energetskog transformatora potrebne su mjere 1I vidu
pouzdanih zastitnih pregrada i tome slicno.
- Rad pod naponom
Rad pod naponom smat1'a se onaj rad pri kojem se dijeJovi objekta pod naponom dodi1'uju
p1'ema propisanom postupku. Dopusten je na NN postrojenju.
Imajuci navedeno u vidu prikaz primjene mjera za siguran rad za potencijalna mjesta rada u
datoj transformatorskoj stanici je slijedeci:
- Rad na prikljucnom srednjenaponskom I{abelu:
•
•
•
•
isklopiti rastavnu sklopku,
osigu1'ati od ponovnog (slucajnog) uklopa i postaviti plocicll llpozorenja,
provje1'iti beznaponsko stanje (indikatorm napona),
uklopiti zemljospojnik
46
_@~ DELING
d.o.o. Tuzla
ZA PROIZVODNJLI PROMET I USLUGE
montaza
P"oizvodnja
projektovanje
inzinjering
Zona rada: prostor kabelskog prikljucka
- Rad na rastavnoj sldopci u vodnom polju i SN sabirnicama:
•
•
•
•
isklopiti rastavnu sklopku u svim vodnim poljima,
osigurati od ponovnog (slucajnog) uklopa i postaviti plocicu upozorenja,
provjeriti beznaponsko stanje (u vodnim poljima),
uzemljiti i kratko spojiti u transformatorskom polju i u svim vodnim poljima.
Zona rada cijeli prostor vodnog polja (sabirnice, rastavna sklopka, kabelski zavrseci,
zemljospojnik).
- Rad na prelddacu u transformatorslwm polju SN:
• isklopiti prekidac u SN trafo polju, kao i rastavnu sklopku (alternativno: prekidac u NN
polju),
• osigurati od ponovnog (slucajnog) uklopa i postaviti plocicu upozorenja,
• provjeriti beznaponsko stanje (u svim poljima),
• uzemljiti i kratko spojiti - blokirati (u svim vodnim poljima).
Zona rada: cijelo transformatorsko polje (prekidaci, strujni transformatori, kabelski zavrseci).
- Rad na srednjenaponskom spojnom vodu i transformatoru:
•
•
•
•
isklopiti prekidac u transformatorskom polju,
osigurati od ponovnog (slucajnog) uklopa i postaviti plocicu upozorenja,
provjeriti beznaponsko stanje u transformatorskom polju,
uzemljiti i kratko spojiti u transformatorskom POljLl (na mjestu SN prekidaca).
Zona rada: srednjenaponski spojni vod, ukljucujuci radove na energetskom transformatoru.
- Rad na niskonaponskom spojnom vodu, sldopnom aparatu i sabirnicama:
• isklopiti prekidace u SN transformatorskom polju i rastavnu sklopku (alternativno
prekidac) u NN odvodu,
• osigurati od ponovnog (slucajnog) uklopa i postaviti plocicu upozorenja,
• provjeriti beznaponsko stanje,
• uzemljiti i kratko spojiti u SN transformatorskom polju, a u krajnjim odvodima NN
postaviti napravu za uzemljenje i kratko spajanje na mjestu NN osiguraca tako da ne
premoscuje na suprotne kontakte.
Zona rada: NN spojni vod, rastavna sklopka (alternativno: prekidac) NN i sabirnice NN.
- Rad na niskonaponskim odvodima:
• isklopiti osigurac-sklopku na NN strani,
• osigurati od ponovnog (slucajnog) uklopa i postaviti plocicu upozorenja,
47
_@
~ DE~~,!"!,,,"o~:'~~S~:E
montaza
proizvodnja
Tuzla
projeklovanje
inzinjering
-'
,;l!'ll • 'i I,. '.·1 11,11
l:l;O.~
• provjeriti beznaponsko stanje,
• uzemUiti i laatko spojiti na mjestima NN osiguraca i odvodima u kojima se radio
Zona rada: NN odvodi u koj ima su provedene prethodno opisane mjere.
NAPOMENA: Rad u NN odvodu uz ostale odvode pod naponom moguc je sarno u
slucajevima koje dopusta "Pravilnik 0 tehnickim mjerama za siguran rad na
elektroenergetskim objektima".
U suprotnom, na rastavnoj sklopki (alternativno prekidac) u NN odvodu isklopiti sklopni
aparat, osigurati od ponovnog slucajnog ukJopa i provjeriti beznaponsko stanje.
Primjena ostalih pravila zastite na radu se ogledaju u slijedecem:
Na ulaznim vratima se postavUa natpis za lIpozorenje na opasnost od elektricne struje.
Unutar postrojenja, na slobodnom zidll se postavlja jednopolna sema transformatorske
stanice, tablica s pet pravila za siguran rad, te upllte za pruzanje prve pomoci.
Srednjenaponski i niskonaponski blokovi Sll opremljeni natpisnim plocicama.
Zastitna oprema potrebna za primjenll mjera zastite na radll nalazi se kod ekipe koja obavlja
radove.
3.1 POSEBAN PRILOG MJERA ZASTITE OD OPASNOG DJELOVANJA
ELEKTRICNE STRUJE
3.1.1 ZASTITNE MJERE PRJ DOPREMI MATERIJALA
Prevoz opreme i materijala treba da vrse organizacije koje Sll za taj posao osposobljene.
Doprema opreme i materijala treba da se vrsi oprezno koristenjem savremenih i tehnicki
ispravnih ureetaja da ne bi doslo do povrede radnog osoblja iii ostecenja opreme.
3.1.2. ZASTJTNE MJERE PRI IZVODENJU ELEKTRJCNIH INSTALACIJA
Izvodenje elektricnih instalacija mogu vrsiti samo organizacije udruzenog racla koje posjeduju
opremu, kadrove i odgovarajuce odobrenje koje lIslovljava Zakon 0 prostornom uredenju.
Prije izvoetenja radova treba formirati radnu grupll pri cemll treba obezbjediti integritet
zastupljenih lica i imovine kako u tokll montaze tako i pri eksploataciji objekata.
Kadrovski potencijal treba da sadrzi kvalifikovana lica sa rllkovodiocima.
Kadar koji obavlja poslove mora da ima sva licna zastitna sredstva i zastitnll opremll atestiranu
od strane ovlastene institucije. Osim toga oni morajll imati i koristiti ispravan alat i
instrumentarij.
Pri izvodenju radova zaposJeno osoblje se mora pridrzavati odredaba zastite na radu, tehnickih
propisa koji regulisu predmetnu problematiku i uputstva za eksploataci,jll na predmetno
objektu i njegovim pojedinim sastavnim ureetajima.
0
"1;0\,,',
~/I 0.0.0 fI~
Radovi se moraju izvoditi samo na osnovll odobrene tehnicke dokumentacije.
Sva lIpotrebljena oprema mora odgovarati izabranoj u pomenl.ltoj tehnickoj dokumenta ~i, DfUNG ~
"h stan d ar da J. te h'
xk'lin normatlvlma
. .
0odnosno 0 dredbama vazeCl
1111pre dmetne 0 bl'
ast!.
t--<- TUZL/\ ')r::,...,
v
"::
48
'?
_~
~ DE ZA~.,,,!U'.,~:,~~,~:,
montaza
proizvodnja
Tuzla
projektovanje
inzinjering
Prije izvodenja instalacija, rukovodilac grupe radnika koja ee izvoditi ractove treba da prouei
projekat i obide odredene lokacije na osnovll eega ee se odrediti i redoslijed radova.
Preporueuje se slijedeei redoslijed radova:
Odredivanje taene lokacije prema tehniekoj dokllmentaciji Ijesenja uklapanja
transformatorske stanice u mrezu srednjeg i niskog napona, pri eemu se mora voditi
raeuna da bude omogueen 1ak pristllp istoj radi montaze i ispitivanja.
Izvodenje temelja za transformatorskll staniclI.
Izrada uzemljivaea radnog i zastitnog lIzeml.jenja.
Postavljanje konstrukeije transformatorske stanice.
Montaza aparata u transformatorsku staniclI.
Iskop kanala i polaganje napojnog kabla transformatorske staniee.
Montaza konzola, odvodnika prellapona te polaganje napojnog kabla trallsformatorske
staniee.
Izrada svih strlljnih veza.
Prateea mjerenja i ispitivanja.
Povezivanje transfonnatorske staniee u mrezu srednjeg i niskog napona.
U toku izvodenja radova obavezno voditi montazni dnevnik.
Konacno upustanje 1I rad postrojenja je dozvoljeno na1<on ispltIvanja elektricnih uredaja
instalacija. Ova ispitivanja se vrse shodno Tehnickim propisima j obuhvatajll:
detaljan pregled instalacija i uredaja, te utvrditi da Ii su u svemu izvedeni prema ovom
projektll,
provjeru i podesenje zastite prema projektu,
mjerenje otpora llzemljenja,
mjerenje impedanse petlje, te kontrolll efikasnosti zastite od indirektnog dodira dijelova
pod naponom,
mjerenje napona dod ira, odnosno provjerll efikasnosti strujnog zastitnog uredaja
instaliranog u cilju zastite od indirektnog dodira dijelova pod naponom,
kontrolll galvanske povezanosti svih metalnih dijelova koji normal no ne pripadaju
strujnim krugovima i
Nakon izvrsenih pregleda i ispitivanja neophodno je evidentirati dobivene rezllltate, te iste
cuvati kod direktora preduzeea iIi od njega ovlastenog liea.
3.1.3. ZASTJTNE MJERE PRJ PROBNOM UPUSTANJU
Prije probnog kao i konacnog upustanja za predmetnu elektroenergetsku mreZu i postrojenja
treba da se pribavi odobrena tehnicka dokumentacija II obliku projekta uskladena sa ostalim
projektima postrojenja.
Osim toga u cilju pravilnog sprovodenja probnih ispitivanja neophodno je imati na
raspolaganju i uputstva 0 pogonskim manipulaeijama, reagovanjima zastitnih llredaja, te
podatke 0 velicinama koje ee pokazivati instrumenti znaeajni za tehnoloski proees, odnosno
dijela postrojenja u odredenim intervalima. Pomenute cinjenice Sll neophodne budu6i da treba
voditi raeuna da pojedini uredaji i postrojenja ne mogu, odnosno ne smiju biti stavljeni pod
puno radno optereeenje. Sa kojim procentom opterecenja treba iei dalje proizvodae opreme
doticnog uredaja iii postrojenja.
Jedna od bitnih cinjenica je da pri probnom stavl.janjll postrojenja urad ucestvuju samo strue ';Ij-:;'I,<
i ovlastena liea, samim tim treba odgovarajlleim llpozorenjima staviti do znanja d ~o:Je D,O.CJ '\_.
g"DEUNG" ~ ,
-----------------------------------~~-TUZLA
i<
.
;­
'?')
_~~~ DELI
G
d.G.G. Tuzla
ZA PROIZVODNJU PROMET I USUJGE
montaza proizvodnja projektovanje
inzinjering
neovlastenim osobama pristup zabranjen. Normalno, potrebna upustanja ce lIsJijediti tek nakon
zavrsetka svih projektom predvidenih radova.
Pod zavrsetkom radova se podrazumjeva i reglaza odgovarajucih zastitnih uredaja, kao i
njihovo podesavanje na vrijednost koje propisuje ovaj projekat. Ovim se hoce reci da pri ovom
radu, u koji su ukljucena sarno strucna lica, stepen zastitnih mjera nije oslabljen. Pomenutoj
konstataciji ide u prilog i cinjenica da 0 svim radovima koja Sll vezana za treca lica treba ista
obavjestiti, sve u cilju sprecavanja eventualnih nesreca.
Ovlasteni strllcni kadar zaduzen za probna upllstanja mora se pridrzavati svih llplltstava
proizvodaca opreme, kao i prilozenih llplltstava za odrzavanje, pregled i revizijll aktuelnih
uredaja.
3.1.4. ZASTJTNE MJERE PRJ EKSPLOATACJJJ ELEKTRJCNIH INSTALACIJA
Shodno vazecim propisima korisnik odnosno organizacija mora imati plan preventivnih
pregleda II cilju sprecavanja opasnosti po zaposleno osoblje i po imovinu.
Osoblje koje radi na ovim poslovima mora biti strllcno osposobljeno za doticnll vrstll posla,
opremljeno licnim zastitnim sredstvima te potrebnim ispravnim alatom i instrllmentima.
U toku rada elektro pogona moze doci do pojave visokog napona dodira, kratkog spoja,
preopterecenja, prenapona i pozara.
Zastitne mjere kod pojedinih pojava su obradene 1I naprijed navedenim poglavljima prateceg
projekta i ovog elaborata.
Jedna od mjera koja bitno utice na zastitne mjere pri ekspJoataciji elektricnih jnstalacija je
upotreba ispravnog alata i instrumenata, kao i atestirane zastitne opreme. Stalnim pracenjem
parametara koje definislI nazivne vrijednosti lIpotrebljene opreme i lIredaja je garancija
propisno sprovedenih zastitnih mjera.
Razne kontrole se v1'se pod naponom, po zato propisanom radnom naJogll, dok opravku i
zamjenll pojedinih dijelova treba v1'siti II beznaponskom stanju.
o svim kont1'olama i opravkama neophodno je voditi propisnu evidenciju II pogonskoj
dokumentaciji koja se mora cuvati.
Osim toga, drzeci se vazecih propisa koji namecu periodicne preglede moze se zakljllciti da ce
predmetna postrojenja, uredaji i instalacije funkcionisati i biti osigurani od kvarova i
opasnosti za zaposleno osoblje.
50
Download

_~@~ DELING d.G.G. Tuzla