SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE MAGLAJ
BROJ
3/12
Maglaj, 25.4.2012.
„Službene novine Općine Maglaj“
izdaje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća
Općina Maglaj, Viteška bb, Maglaj
Za izdavača : JASMIN DEVEDŽIĆ
Tel.: 032/609-550; Fax: 032/609-551; E-mail: [email protected]
Broj 3/12, strana 102
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na osnovu člana 73. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj:19/06 i 32/09) i člana 18. Statuta Općine Maglaj («Službene
novine Općine Maglaj», broj: 8/07, 3/08 i 6/08), a u cilju informisanja Općinskog vijeća
Maglaj, Općinski načelnik Maglaj, podnosi
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
BUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE MAGLAJ
ZA PERIOD 01.01.- 31.12. 2011. GODINE
R/B
OPIS
1.
2.
Sredstva prenesena
Iz 2009. godine
Iz 2010. godine
Prihodi i primici
3.
Rashodi i izdaci
4.
Višak prihoda i
primitaka nad
rashodima i
izdacima
Finansiranje
obaveza iz
prethodnih godina
5.
Plan 2010
Izvršenje
01.01. –
31.12.2010.
Procen
at
Plan 2011.
567.821,00
Izvršenje
01.01. –
31.12.2011.
Procenat
547.501,00
6.617.305,00 6.131.994,49
92,67
6.524.578,34
5.822.848,22
89,24
6.537.305,00 6.074.356,39
92,92
6.524.578,34
5.820.417,22
89,21
80.000,00
57.638,10
72,05
0,00
2.431,00
80.000,00
57.638,10
72,05
0,00
0,00
Broj 3/12, strana 103
A. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PRIHODA I PRIMITAKA
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
POREZNI PRIHODI
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća
100.500,00
11.059,87
11,00
6.200,00
4.406,88
71,08
1.620,97
250,97
6,17
39,85
711111
Porez na dobit od privredne i prof. djelat.
70.000,00
8.034,70
11,48
4.500,00
4.109,14
91,31
1.555,56
195,53
6,43
51,14
711112
Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti
0,00
200,00
90,00
45,00
711113
Porez na osnovu autorskih prava
93,62
711114
Porez na ukupan prihod fizičkih lica
711115
Porez na prihod imovine
711
500,00
75,26
15,05
500,00
70,46
14,09
100,00
106,81
100,00
25.000,00
2.037,13
8,15
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2,00
0,00
5.000,00
912,78
18,26
500,00
137,28
27,46
1.000,00
664,90
10,00
15,04
Porez na plaće
11.000,00
26.376,18
239,78
17.200,00
15.264,14
88,75
63,95
0,00
156,36
57,87
713111
Porez na osobna primanja
10.000,00
21.755,38
217,55
12.000,00
10.113,34
84,28
83,33
215,12
120,00
46,49
713113
Porez na dodatna primanja
1.000,00
4.620,80
462,08
5.200,00
5.150,80
99,05
19,23
89,71
520,00
111,47
Porez na imovinu
351.000,00
218.903,41
62,37
326.500,00
309.376,90
94,76
107,50
70,76
93,02
141,33
Porez na imovinu od fizičkih lica
Porez na imovinu od pravnih lica
Porez na naslijeđe i darove
Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
Porez na promet nepokretnostifizičkih lica
140.000,00
76.214,01
54,44
54,29
94,70
194,01
65,52
0,00
94,97
96,40
100,03
90,06
100,74
105,60
11.640,81
131.048,59
0,00
72.174,62
2.410,00
12.003,52
126.080,14
96.708,62
184,21
6.000,00
200.000,00
5.000,00
76.000,00
2.500,00
12.000,00
140.000,00
96.000,00
50,00
142,86
5,21
96,98
103,94
0,00
200,00
70,00
1.920,00
103,12
96,21
0,00
713
714
714111
714112
714121
714131
714132
715
Domaći porezi na promet dobara i usluga
600,00
736,22
122,70
1.290,00
883,81
68,51
46,51
83,30
215,00
120,05
715132
Porez na promet proizvoda - T.2
100,00
0,60
0,60
100,00
36,46
36,46
100,00
1,65
100,00
6.076,67
715141
Porez na promet usluga
500,00
124,33
24,87
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
20,00
0,00
715211
Porez na dobitke od igara na sreću
0,00
611,29
0,00
1.000,00
797,35
79,74
0,00
76,67
0,00
130,44
715913
Porez na promet energen. iz tar. br. 2
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715914
Porez na promet osnov.proiz.poljop.ribart. TB 2
0,00
0,00
0,00
70,00
50,00
71,43
0,00
0,00
0,00
0,00
Porez na dohodak
395.020,00
350.136,38
88,64
447.100,00
429.412,64
96,04
88,35
81,54
113,18
122,64
716111
Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti
320.000,00
296.615,55
92,69
380.000,00
367.392,44
96,68
84,21
80,74
118,75
123,86
716112
Porez na dohodak fizičkih lica od samost.djel.
20.020,00
14.261,75
71,24
24.000,00
21.709,05
90,45
83,42
65,69
119,88
152,22
716113
Porez na dohodak od imovine i imov.prava
8.000,00
6.459,94
80,75
9.000,00
8.063,48
89,59
88,89
80,11
112,50
124,82
716114
Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapit.
2.000,00
0,00
0,00
100,00
17,87
17,87
2.000,00
0,00
5,00
0,00
20.000,00
5.202,36
26,01
5.500,00
5.548,09
100,87
363,64
93,77
27,50
106,65
25.000,00
25.436,05
101,74
23.000,00
22.227,08
96,64
108,70
114,44
92,00
87,38
5.500,00
4.454,63
80,99
2.374.962,70
2.270.681,71
95,61
716
716115
716116
716117
717
Porez na dohodak fizičkih lica na dobit.od igara na
sreću
porez na dohod.od drug.sam.djelat.iz čl.12.stav 4.
Zakona o porezu na dohodak
Prih.od por.na doh.po kon.obr.
Prihodi od indirektnih poreza
2.160,73
1.990.000,00
2.120.965,59
106,58
48,51
83,79
93,41
206,16
119,34
107,06
Broj 3/12, strana 104
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
717131
Koji pripadaju Direkciji cesta
717141
Koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
200.000,00
170.607,62
85,30
180.000,00
174.371,24
96,87
111,11
97,84
90,00
102,21
1.790.000,00
1.950.357,97
108,96
2.194.962,70
2.096.310,47
95,51
81,55
93,04
122,62
107,48
Poseban porez na plaću
600,00
2.409,30
401,55
500,00
112,34
22,47
120,00
2.144,65
83,33
4,66
719114
Pos. porez na plaću za zašt. od prir.i dr.nesreća
500,00
2.407,69
481,54
400,00
112,34
28,09
125,00
2.143,22
80,00
2.143,22
719115
Pos. porez na plaću na lič. prim. po ug. o djelu
100,00
1,61
1,61
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
2.848.720,00
2.730.586,95
95,85
3.173.752,70
3.030.138,42
95,47
89,76
90,11
111,41
110,97
Prih. od poduzetničke aktivnosti i imovine i
prih. od poz. kursne razlike
348.000,00
164.265,47
47,20
35.000,00
37.654,74
107,58
994,29
436,24
10,06
721121
Prihodi od zemljišne rente
300.000,00
121.041,33
40,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,92
0,00
0,00
721122
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
0,00
1.500,00
0,00
500,00
1.900,00
380,00
721129
Prihodi od iznajmljivanja ost.mat.imov.(zak.za
bašte,tende i dr.)
30.000,00
18.337,20
61,12
17.000,00
19.739,31
116,11
176,47
92,90
56,67
107,65
721211
Prihodi od kamate na depozite u banci
721231
Ostali prihodi od imovine
721232
Kamate na sudska rješenja
721239
Ostali prihodi od imovine
719
SVEGA POREZNI PRIHODI
NEPOREZNI PRIHODI
721
722
Naknada i takse i prih.od pružanja javn.usluga
722131
Općinske administrativne takse
722321
Općinske komunalne takse
722322
Općinske kom.takse na istaknutu firmu
722423
Naknada za izgradnju i održavanje skloništa
722432
Naknade za osig. od požara
722433
3.000,00
9.671,23
322,37
500,00
364,14
72,83
600,00
2.655,91
16,67
3,77
10.000,00
13.715,71
137,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
20,00
0,00
1.550.085,00
1.000,00
764,50
76,45
16.000,00
14.886,79
93,04
1.174.179,21
75,75
1.169.299,33
1.098.146,75
93,91
132,57
106,92
75,43
93,52
80.000,00
80.675,00
100,84
65.000,00
70.166,19
107,95
123,08
114,98
81,25
86,97
310.000,00
252.714,01
81,52
47.899,33
47.899,33
100,00
647,19
527,59
15,45
18,95
225.000,00
190.573,31
84,70
5.000,00
16,01
2,00
624,63
173,60
114,54
57,61
87,31
341,38
33,33
29,29
500,00
0,00
0,00
10.000,00
252,67
2,53
200,00
1.578,24
789,12
Naknada za uredjenje gradjevinskog zemljišta
100.000,00
43.847,58
43,85
35.000,00
25.066,22
71,62
722434
Općinske naknade /KGZ i KN/
607.585,00
415.328,72
68,36
350.000,00
362.604,50
103,60
722435
Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti -renta
70.000,00
48.218,17
68,88
722437
Naknada za legalizaciju objekata
722449
Ostale opć. naknade (urb.suglas.,usl.prem.i kat.)
15.000,00
722515
Naknada za korištenje podataka katastra
722516
Naknada za vršenje usl.prem.i katastra nekretnin
722531
722532
722542
722581
722582
126,67
800,00
400,00
50,00
10.173,21
67,82
5.000,00
2.980,00
59,60
300,00
10.000,00
6.171,45
61,71
10.000,00
8.001,90
80,02
100,00
77,12
100,00
129,66
85.000,00
79.917,00
94,02
75.000,00
72.630,00
96,84
113,33
110,03
88,24
90,88
Nak.za upot.ceste za vozila prav.lica
45.000,00
37.155,03
82,57
40.000,00
33.922,88
84,81
112,50
109,53
88,89
91,30
Nak.za upot.ceste za vozila fizičk.lica
Naknada za korištenje šumaprih.od prod.drveta i
Posebna naknada za zašt.od prir.i dr.nesreća od
nesamost.djel.
Posebna naknada za zašt.od prir.i dr.nesreća od
sam.djelatnosti
80.000,00
5.000,00
45.000,00
70.090,67
0,00
44.236,13
87,61
0,00
98,30
65.000,00
0,00
60.000,00
56.835,23
0,00
56.427,11
87,44
0,00
94,05
123,08
0,00
75,00
123,32
0,00
78,40
81,25
0,00
133,33
81,09
0,00
127,56
2.500,00
1.298,16
51,93
1.500,00
1.336,50
89,10
166,67
97,13
60,00
102,95
Broj 3/12, strana 105
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
722583
722584
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
nak.za vatr.jed.iz prem.osig.od požara i prir.sila
Nak.za funkcion.prem.osig.za autoodgovor.za
vat.jedinice
328,58
500,00
312,50
62,50
243,00
400,00
306,79
76,70
722591
Učešće građ.u sufin.izrade kat.nekret.
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
722611
722631
722636
722751
722791
Troš. postupka i ostali prih. od usl.građ.
Prihodi od pružanja usluga drugima
Prihodi od pružanja usluga drugima ost.usl.
Primljene namjenmdonac.nepl.u budž.
Ostale neplanirane uplate
90.000,00
20.000,00
30.000,00
85.983,00
10.110,00
29.669,17
5.985,83
95,54
50,55
98,90
0,00
70.000,00
10.000,00
35.000,00
63.328,80
11.842,00
40.767,08
128,57
200,00
85,71
135,77
85,37
72,78
77,78
50,00
116,67
73,65
117,13
137,41
2.500,00
2.950,00
90,47
118,42
116,48
0,00
118,00
723
723131
732
732112
Novčane kazne /neporeske prirode/
500,00
30,00
6,00
200,00
105,00
52,50
250,00
28,57
40,00
350,00
Novč. kazne po općinskim propisima
500,00
30,00
6,00
200,00
105,00
52,50
250,00
28,57
40,00
350,00
SVEGA NEPOREZNI PRIHODI
1.898.585,00
1.338.474,68
70,50
1.204.499,33
1.135.906,49
94,31
157,62
117,83
63,44
84,87
TEKUĆE POTPORE
1.050.000,00
1.839.098,76
175,15
1.521.825,31
1.355.852,38
89,09
69,00
135,64
144,94
73,72
Od ostalih nivoa vlasti
1.050.000,00
1.839.098,76
175,15
1.521.825,31
1.355.852,38
89,09
69,00
135,64
144,94
73,72
200.000,00
691.692,32
345,85
587.325,31
492.325,31
83,82
34,05
140,49
293,66
71,18
150.000,00
150.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sredstva za sanaciju klizišta i zbrinjavanje porodica
preneseno iz 2010. godine
31.385,83
31.385,83
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sredstva za sanaciju klizišta i zbrinjavanje porodica
koje su ostale bez krova nad glavom
300.000,00
300.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sredstva ostalih projekata
105.939,48
10.939,48
10,33
0,00
0,00
0,00
0,00
920.000,00
847.677,07
92,14
92,39
129,44
108,24
77,25
780.000,00
798.701,19
102,40
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
48.975,88
122,44
5.000,00
6.350,00
127,00
0,00
498,43
0,00
20,06
Primljeni grantovi od Federacije
sredstva za sanac.kliz.i zbrinj.porodica koje su
ostale bez krova nad glavom prenesena sredstva
iz 2010. godine
732114
Primljeni grantovi od kantona /namjenski/
850.000,00
1.097.256,44
129,09
sredstva za finansiranje grantova pojedincima i
neprofitnim organizacijama
sredstva za sanaciju klizišta
sredstva za stamb.zbrinjavanje porod.naselja
zahvaćenih klizištem 2011. godina
732116
732119
sredstva za zaštitu životne sredine
Primljeni grantovi od općina (sanac.kliz.i
st.zbrinjavanje)
Primljeni ostali grantovi
0,00
31.650,00
18.500,00
0,00
0,00
Broj 3/12, strana 106
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
733
733112
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
Donacuje
9.500,00
9.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Donacije od pravnih osoba
9.500,00
9.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prihodi iz budžeta Kantona za tekuće
nenamjenske izdatke
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grant drugim nivoima Vlade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.000,00
1.839.098,76
175,15
1.521.825,31
1.355.852,38
89,09
69,00
135,64
144,94
73,72
KAPITALNI PRIMICI
820.000,00
223.834,10
27,30
624.501,00
300.950,93
48,19
131,30
74,38
76,16
Primici od prodaje stalnih sredstava
410.000,00
93.834,10
22,89
144.501,00
134.284,70
92,93
283,74
69,88
35,24
134,45
0,00
143,11
811111
Primici od prodaje zemljišta
400.000,00
92.784,10
23,20
140.000,00
129.783,70
92,70
285,71
71,49
35,00
139,88
811114
Primici od prodaje prometnih vozila
10.000,00
1.050,00
0,00
4.501,00
4.501,00
100,00
0,00
0,00
0,00
428,67
811919
Ostali kapitalni primici
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Potpore
410.000,00
130.000,00
31,71
480.000,00
166.666,23
34,72
85,42
78,00
117,07
128,20
812111
Kapitalne potpore iz inostran. (MDP,St.gr.i most)
110.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
100,00
275,00
0,00
36,36
###
0,00
812212
Kapitalne potpore od Federacije(sredst,za vodovod
i kanalizaciju)
300.000,00
130.000,00
43,33
290.000,00
126.666,23
43,68
103,45
102,63
96,67
97,44
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,45
###
94,96
781
781411
SVEGA TEKUĆE POTPORE
811
812
812214
812215
812216
812219
Kapitalne potpore od kantona(sredst,za toplifikaciju
grada Maglaja)
primljeni grantovi od gradova
Primljeni grantovi od općina
Kapitalne potpore od ostalih
SVEGA KAPITALNI PRIMICI:
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
0,00
0,00
820.000,00
0,00
223.834,10
0,00
27,30
624.501,00
0,00
300.950,93
0,00
48,19
0,00
131,30
0,00
74,38
0,00
76,16
6.617.305,00
6.131.994,49
92,67
6.524.578,34
5.822.848,22
89,24
101,42
105,31
98,60
###
Broj 3/12, strana 107
B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA
###
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
RASHODI - TEKUĆI IZDACI
611
Plaće i naknade
611100
Bruto plaće i naknade
611130
611200
Doprinos PIO ratni period
Naknade troškova zaposlenih
Doprinos poslodavca
612
612100
613
###
###
1.486.817,00
1.424.905,77
95,84
1.511.067,00
1.501.508,51
99,37
98,40
94,90
101,63
1.111.817,00
1.096.690,05
98,64
1.183.942,00
1.180.629,47
99,72
93,91
92,89
106,49
20.000,00
355.000,00
123.183,00
0,00
328.215,72
114.458,17
92,46
92,92
0,00
327.125,00
126.049,00
0,00
320.879,04
123.521,97
98,09
98,00
108,52
97,73
102,29
92,66
92,15
102,33
123.183,00
114.458,17
92,92
126.049,00
123.521,97
98,00
97,73
92,66
102,33
105,38
0,00
107,65
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
###
1.870.360,00
1.675.478,26
89,58
1.672.590,68
1.286.912,16
76,94
111,82
130,19
89,43
Izdaci za materijal i sitan inventar
###
833.900,00
1.054.869,52
126,50
1.087.430,00
745.460,65
68,55
76,69
141,51
130,40
111,11
60,75
135,29
77,00
99,14
106,24
90,00
164,60
73,91
97,76
107,92
0,00
107,92
0,00
76,81
###
70,67
0,00
129,87
100,87
94,12
###
Doprinos poslodavca
613110
613120
613211
Putni troškovi u zemlji
Putni troškovi u inozemstvu
Izdaci za energ.-struja opć.adm-zgrada
20.000,00
5.000,00
23.000,00
11.240,25
8.352,03
15.911,44
56,20
167,04
69,18
18.000,00
8.230,00
17.000,00
14.597,93
8.424,54
14.976,54
81,10
102,36
88,10
613213
Izdaci za lož ulje-centralno grijanje
28.000,00
27.037,32
96,56
35.000,00
34.232,02
97,81
80,00
78,98
125,00
126,61
613214
613216
613217
613300
613300
613324
613327
613328
613329
613400
613512
613513
613522
Izdaci za ogrev (ugalj i drvo)
Izdaci za struju ulične rasvjete
Izd. za str. za rad javne kuh. "MERHAMET"
Izdaci za kom.usluge
PTT usluge (tel.mob.internet i prenos pošte)
Usluge održavanja kom.higijene javnih površina
Usluge deratizacije
Usluge zbrinjavanja pasa lutalica
Ostale kom.usluge-uredjenje gradjevinskog zemljišta
Izdaci za nabavku materijala
Izdaci za usl.prev.i gor.reg.opć.admin.
izdaci za motorno ulje
Izdaci za usluge prevoza human.roba
3.500,00
120.000,00
6.000,00
17.000,00
52.000,00
100.000,00
500,00
120.268,73
2.249,33
17.334,22
42.918,33
99.999,96
14,29
100,22
37,49
101,97
82,54
100,00
45.000,00
18.000,00
1.000,00
500,00
34.477,88
20.328,25
0,00
0,00
76,62
112,93
0,00
0,00
2.500,00
120.000,00
0,00
25.000,00
52.000,00
100.000,00
12.000,00
8.500,00
10.000,00
45.000,00
25.000,00
500,00
500,00
1.270,20
129.503,89
0,00
25.071,49
49.555,80
99.999,96
11.550,00
7.250,00
4.502,78
36.490,20
24.544,48
0,00
13,81
50,81
107,92
0,00
100,29
95,30
100,00
96,25
85,29
45,03
81,09
98,18
0,00
2,76
140,00
100,00
0,00
68,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
72,00
200,00
100,00
39,36
92,87
0,00
69,14
86,61
100,00
0,00
0,00
0,00
94,49
82,82
0,00
0,00
71,43
100,00
0,00
147,06
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
138,89
50,00
100,00
254,04
107,68
0,00
144,64
115,47
100,00
0,00
0,00
0,00
105,84
120,74
0,00
0,00
613523
Izdaci za registraciju motornih vozila
10.000,00
3.804,40
38,04
8.000,00
4.624,03
57,80
125,00
82,27
80,00
121,54
613524
613614
613611
Izdaci za prevoz putnika
Unajmljivanje zemljišta-Direkcija cesta
Zakup za sjednice Vijeća
3.600,00
0,00
2.000,00
4.036,50
77,00
2.000,00
112,13
0,00
100,00
1.000,00
0,00
2.000,00
1.200,00
249,00
2.552,85
120,00
0,00
127,64
360,00
0,00
100,00
336,38
30,92
78,34
27,78
0,00
100,00
29,73
323,38
127,64
613700
Izdaci za tekuće održav.- opć. admin.
26.300,00
49.264,49
187,32
25.000,00
15.700,30
62,80
105,20
313,78
95,06
31,87
Broj 3/12, strana 108
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
613714
Materijal za opr.i održ. Cesta.žel.most.
613716
Provodj.prev.mjera zaš.i spaš, od prsnesr.čl.184
613724
613726
613727
Tekuće održavanje i rek. lokalnih puteva
Izdaci za tekuće održav. ulične rasvjete
Usluge opravki centralnog grijanja
1 613728
Sanacija šteta od elementarnih nepogoda čl.179.
Zakona o zaštiti i spaš.- Vlastiti prihodi Općine
613800
613822
Hitne mjere koje se provode na ZIS i
sanac.posljedica nast. Od prir.i dr.nesreća
Sanacija klizišta (namj.sred.200.000 i vl.prihodi
53.000)
Izdaci osiguranja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
613900
Ugovorene usluge
613911
613913
613914
613915
613916
613922
613924
613932
613936
613937
613939
613941
613946
2 613728
613729
613949
613951
KM
KM
%
Plan
KM
Izvršenje
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
%
%
%
%
%
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100,00
100,00
0,00
100,00
10.000,00
10.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
22.500,00
280.160,46
28.224,50
100,06
125,44
225.000,00
20.000,00
1.000,00
168.120,45
25.903,60
0,00
74,72
129,52
0,00
124,44
112,50
166,64
108,96
80,36
88,89
60,01
91,78
20.000,00
272.978,08
1.364,89
35.000,00
22.434,94
64,10
57,14
1.216,75
175,00
8,22
27.700,00
27.700,00
100,00
253.000,00
5.031,00
1,99
0,00
67,39
2.000,00
3.500,00
1.600,01
3.360,83
80,00
96,02
500,00
157,14
0,00
110,28
20,00
63,64
0,00
90,68
1.036.460,00
620.608,74
59,88
585.160,68
541.451,51
92,53
177,12
114,62
56,46
87,25
Usluge medija-potp.izdav.mag.inform.novina
Usluge javnog inf. odnosa sa javnošću
Usluge reprezentacije
Ostale struč.usluge -izrada reklam.materijala
Ostali izdaci za informisanje (objava tendera)
Usluge stručnog obrazovanja
Izdaci za stručne ispite
Usluge vještačenja
Uređenje građevinskog zemljišta
Usluge ustrela pasa
Deratizacija
Usluge mrtvozorstva
9.000,00
18.000,00
30.000,00
5.000,00
18.000,00
3.600,00
800,00
1.500,00
50.000,00
5.400,00
10.800,00
7.200,00
3.500,00
15.000,00
21.991,00
8.368,16
15.950,17
1.674,00
0,00
0,00
5.048,14
0,00
11.550,00
4.483,95
38,89
83,33
73,30
5.000,00
18.234,00
26.301,68
4.654,10
12.132,19
2.495,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
4.397,68
83,33
101,30
105,21
150,00
100,00
120,00
70,00
82,26
83,61
66,67
100,00
83,33
142,86
121,56
119,60
88,61
46,50
0,00
0,00
10,10
0,00
106,94
62,28
6.000,00
18.000,00
25.000,00
4.800,00
15.000,00
2.600,00
400,00
500,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
80,88
95,96
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
75,82
120,00
138,46
200,00
300,00
0,00
0,00
0,00
124,14
131,47
67,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,96
83,33
72,22
50,00
33,33
0,00
0,00
0,00
80,56
76,06
149,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,08
Vakcinacija djece
20.000,00
20.000,00
100,00
20.000,00
20.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
910,00
45,50
150,00
0,00
66,67
0,00
124.000,00
161.120,76
129,94
154.000,00
145.319,58
94,36
80,52
110,87
124,19
90,19
100.000,00
27.879,90
27,88
10.000,00
9.575,00
95,75
1.000,00
291,17
10,00
34,34
80.000,00
26.053,00
32,57
12.000,00
10.484,00
87,37
666,67
248,50
15,00
40,24
5.000,00
6.300,00
110.000,00
6.460,24
4.572,00
53.726,00
129,20
72,57
48,84
27.000,00
13.000,00
35.000,00
33.222,91
13.000,00
28.777,09
123,05
100,00
82,22
18,52
48,46
314,29
19,45
35,17
186,70
540,00
206,35
31,82
514,27
284,34
53,56
37.000,00
45.738,89
123,62
20.000,00
20.357,00
101,79
185,00
224,68
54,05
44,51
38.000,00
29.538,56
77,73
30.847,62
25.650,00
83,15
123,19
115,16
81,18
86,84
###
Uzorkovanje životnih namirnica po nalogu
inspektora
Zaštita okoline(namjenska sredstva)
613953
Izrada i izmjena planske dokumentacije
613961
613962
613963
Zatezne kamate
Troškovi sudskih sporova
Izvršenje po pres.za pl.i nakn.plaća i zapis.kon.
Nak. Član.kom.for.po rješ.općinsk.načelnika-neto
iznos
Nak.član.kom.for.po rješ.opć.vijeća-neto iznos
Nak. Član.kom.for.po rješ.drugi -Agencija za
državnu službu
3 613974
Izvršenje
2011. prema 2010.
0,00
3.706,35
613952
2 613974
Plan
2010. prema 2011.
Izvršenje u
odnosu na
Plan
10.000,00
5.500,00
Izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za
sanaciju klizišta
1 613974
2011 (01.01.-31.12.11.)
Izvršenje u
odnosu na
Plan
250,00
Broj 3/12, strana 109
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
613975
613976
613976
613981
613983
Naknade općinskim vijećnicima (paušal i naknade
za sjednice O.V.-neto iznos
Ostali izdaci za druge samost.djelatnosti-ug.o dj.
Ostali izdaci za dr.sam.djel.-ug.o povr.i priv.posl.
izdaci za poreze i dop.od samost.djel.(ug.o djelu i
dr
izdaci za posebnu nak. Za zaštitu i spaš.od
samost.i nesamost.djelat.
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
113.000,00
100.951,51
89,34
91.734,56
84.600,00
92,22
123,18
119,33
81,18
83,80
12.000,00
2.000,00
14.981,07
2.000,00
124,84
100,00
15.000,00
0,00
14.735,50
0,00
98,24
0,00
80,00
0,00
101,67
0,00
125,00
0,00
98,36
0,00
2.300,00
3.073,56
133,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.560,00
4.013,26
88,01
5.200,00
4.624,62
88,94
87,69
86,78
114,04
115,23
7.568,46
6.587,54
87,04
5.000,00
0,00
2,00
0,00
613986
Doprinos za zdravst.osig.od druge samost.djel.i
povr.samostalnog rada
613987
Doprinos za PIO za druge sam.djel.i pov.sam.rad
11.352,49
9.881,45
87,04
613988
Porez na doh. Za druge sam.djel.i pov.sam.rad
18.164,29
15.810,11
87,04
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1 613991
Naknada za izuzeto zemljište i usjeve
2 613991
Komisija pri institutu za ocjenu radne sposobnosti
u prvostepenom postupku
1.000,00
3 613991
Izdaci za Memorijalni centar Potočari 2.500
org.posjete Mem.cent potočari i Fond za
održavanje 2.500
5.000,00
5.840,00
116,80
5.000,00
4.967,00
99,34
100,00
117,58
100,00
85,05
4 613991
ažuriranje i izrada plana zaštite od požara
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
10,00
0,00
5 613991
Porez na promet nepok.po Rješ.Pores.
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 613991
Ostale nespomenute usluge
6.000,00
5.009,24
83,49
4.000,00
3.161,55
79,04
150,00
158,44
66,67
63,11
7 613991
Izdaci tima za deminiranje
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
400,00
0,00
25,00
0,00
9 613991
Transfer za obuku i vježbeOŠCZ službi ZIS i
povjerenika CZ (0,5%sred.za zsš.i spaš.)
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
10 613991
11 613991
13 613991
14 613991
100.000,00
0,00
0,00
10.000,00
sanacija posljedica prirodnih i dr.nesreća
Izdaci za naknadu učešća ljudi i mat.sred. U zaš.i
spašavanju
Izdaci za deminiranje cilj.površina i
obiljeć.riz,min.površina
10,00
10.000,00
14.428,56
144,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.656,77
33,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
7.693,26
7.693,26
100,00
Provodjenje preventivnih mjera zaš.i spaščl.184
613900
Izdaci za operativni centar
613900
Obuka i oprem. profesion.vatrogasane jedinice
20.000,00
613994
Zašt.sp.kul./tvrđ. Obj.starog grada/i
26.000,00
0,00
0,00
0,00
8.230,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613995
Prin.izvr.rj./za besp.izg.objek.u ruš.st.
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
20,00
0,00
613996
Finans.digital.katastarskih planova i obrada u GIS
2.000,00
0,00
0,00
614239
0,00
0,00
5.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.064.645,00
2.219.851,19
107,52
2.261.871,66
2.294.886,23
101,46
91,28
96,73
109,55
103,38
A - grantovi pojedincima
873.550,00
1.231.588,81
140,99
1.038.617,00
1.133.310,15
109,12
84,11
108,67
118,90
92,02
SREDSTVA IZ BUDŽETA ZE - DO Kantona
685.550,00
550.781,95
80,34
589.811,00
682.976,05
115,80
116,23
80,64
86,03
124,00
TEKUĆI GRANTOVI
614
2.000,00
0,00
###
Broj 3/12, strana 110
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
7
Stipendije /ZE-DO kanton/
Centralno spomen obilježje - Budžet kantona
008-1
Ostala spomen - obilježja, Budžet ZE-DO kanton
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
113.200,00
2.000,00
5.000,00
130.000,00
0,00
8.000,00
114,84
0,00
160,00
121.200,00
0,00
7.000,00
121.200,00
0,00
11.000,00
100,00
0,00
157,14
93,40
0,00
71,43
107,26
0,00
72,73
107,07
0,00
140,00
93,23
0,00
137,50
5.000,00
4.200,00
84,00
4.000,00
4.000,00
100,00
125,00
105,00
80,00
95,24
9
Sredstva za privremeni alternativni smještaj
raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica povratnika - budžet ZE-DO kantona
10
Pomoć za finansiranje održivog povratka i
podsticaj povratku raseljenih osoba-prognanika i
izbjeglica-povratnika na područje općine Budžet
ZE-DO kantona
50.000,00
800,00
1,60
3.000,00
40.327,14
1.344,24
1.666,67
1,98
6,00
5.040,89
11
Pomoć u obnovi stambenih jedinica socijalno
ugroženih lica - prognanika i povratnika - Budžet
ZE-DO kantona
25.000,00
48.000,00
192,00
8.000,00
18.367,10
229,59
312,50
261,34
32,00
38,26
12
Pomoć za troškove dženaze
1.000,00
1.000,00
100,00
28
29
31
32
33
34
35
41
44
36
40
48
Jednok. novč. sred. za rješ.st.pitanja branilačke
populacije
Pomoć u slučaju smrti pripadnila branilačke
populacije
Novčana naknada zbog izuzetno teško
socioekonomske situacije pripadnika branilačke
populacije
Sredstva za liječenje prip. branilačke populacije
Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za
pripadnike branilačke populacije
Jednok.novč.prim. osobama sa naročitim zaslug
Studentske stipendije Ministarstva za obrazovanje,
nauku,kulturu i sport
Novčana sredstva za liječenje soc ugrož.lica
Ortopedska i druga pomagala
Troš.org. Takmič.prip.branilačke populacije
Podizanje nadgrobnih spomenika-nišana ZEDO
222.500,00
70,41
265.000,00
287.299,99
108,42
119,25
77,45
83,86
129,12
22.000,00
36.122,15
164,19
23.611,00
31.459,02
133,24
93,18
114,82
107,32
87,09
28.000,00
25.350,00
90,54
27.000,00
29.900,00
110,74
103,70
84,78
96,43
117,95
27.700,00
34.810,00
125,67
27.700,00
33.750,00
121,84
100,00
103,14
100,00
96,95
41.650,00
0,00
0,00
42.200,00
42.400,00
100,47
98,70
0,00
101,32
0,00
2.400,00
0,00
0,00
500,00
1.300,00
260,00
480,00
0,00
20,83
0,00
25.200,00
35.000,00
138,89
53.200,00
53.200,00
100,00
47,37
65,79
211,11
152,00
10.000,00
4.000,00
7.000,00
1.400,00
0,00
0,00
5.999,80
0,00
0,00
0,00
85,71
0,00
2.500,00
400,00
3.500,00
0,00
2.600,00
1.672,80
3.500,00
0,00
104,00
418,20
100,00
0,00
400,00
1.000,00
200,00
0,00
0,00
0,00
171,42
0,00
25,00
10,00
50,00
0,00
0,00
0,00
58,34
0,00
SREDSTVA FEDERACIJE, KANTONA I
OPĆINA
560.250,00
Zbrinjavanje porod.naselj.mj.Suljakovići-kliz.
560.250,00
SREDSTVA IZ BUDŽETA OPĆINE
14
316.000,00
Obilježavanje značajnih događaja i datuma prema
odluci Općinskog vijeća - budžet općine
188.000,00
120.556,86
64,13
121.600,00
116.285,97
95,63
154,61
103,67
64,68
96,46
10.000,00
4.480,00
44,80
2.000,00
1.990,00
99,50
500,00
225,13
20,00
44,42
Broj 3/12, strana 111
2010 (01.01.-31.12.10.)
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
15
Plaćanje specijalističkih pregleda boračkih
populacija i CŽR, operacija, troškova liječenja i
nabavke lijekova, ortopedskih pomagala, plaćanje
ogrijeva, socijalna i zdravstvena zaštita i sl. Budžet općine
12.000,00
12.670,00
105,58
12.000,00
10.320,00
86,00
100,00
122,77
100,00
81,45
16
Elementarne, nužne životne potrebe lica i porodica
u stanju soc. Potrebe, kojima je usljed okolnosti
/pretrpjele prisilne migracije, repatrijacija,
elementarne nepogode, smrt jednog il i više
članova porodice, bolest, povratak sa liječenja,
izvršavanja od
12.000,00
6.800,00
56,67
12.000,00
11.310,00
94,25
100,00
60,12
100,00
166,32
17
Socijalna i zdravstvena zaštita, elementarne nužne
životne potrebe raseljenih osoba i ostalog
stanovništva na minimum egzistencije /budžet
općine/
12.000,00
7.233,12
60,28
12.000,00
9.162,12
76,35
100,00
78,95
100,00
126,67
50
Sufinansiranje socijalnih programa penzionera
5.000,00
5.000,00
100,00
37
Stambeno zbrinjavanje, sanacija i adaptacija
stambenog prostora boračke populacije
20.000,00
10.000,00
50,00
5.000,00
13.604,25
272,09
400,00
73,51
25,00
136,04
46
Učešće Općine u Projektima povratka,
reintegracije,rek.održ.pov.za raseljenalica.
20.000,00
0,00
0,00
2.000,00
503,10
25,16
1.000,00
0,00
10,00
0,00
21
Stipendije /Budžet općine/
36.000,00
51.600,00
143,33
52.200,00
52.200,00
100,00
68,97
98,85
145,00
101,16
27
Stipendije posebno nadarenim učenicima studentima - sportistima deficitarne struke
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
22
Nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola za
Općinska i Kantonalna takmičenja
5.400,00
2.420,00
44,81
3.400,00
2.140,00
62,94
158,82
113,08
62,96
88,43
23
Prevoz đaka
2.000,00
1.015,00
50,75
2.000,00
1.590,50
79,53
100,00
63,82
100,00
156,70
39
Transfer za stambeno zbrinjavanje socijalno
ugroženih kategorija stanovništva
5.000,00
5.396,70
107,93
5.000,00
3.466,00
69,32
100,00
155,70
100,00
64,22
38
Novčane pomoći za ugradnju doniranog materijala
raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama
,povratnicima
30.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
Broj 3/12, strana 112
2009 (01.01.-31.12.09.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
26
47
49
Sredstva za sanaciju dijela šteta od prirodnih i
drugih nesreća
Sredstva za sanaciju klizišta
Općina -stambeno zbrinjav.porod.naselj.mjesta
klizište
2010 (01.01.-31.12.10.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
KM
KM
KM
KM
5.000,00
5.000,00
10.000,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
9.930,20
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.211,84
100,00
61,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Jubilarne nagrade povodom Dana Općine Maglaj
614239
Tekući grantovi iz namjenskih sredstava za
zbrinjavanje porodica naseljenih mjesta
zahvaćenih klizištem
327.206,00
334.048,13
102,09
48
Stambeno zbrinjavanje porodica ugroženih
prir.nepog.-klizište-ostali ( sredstva kantona)
327.206,00
334.048,13
102,09
614117
B - Grantovi mjesnim zajednicama
22.500,00
32.030,80
142,36
27.000,00
29.275,75
108,43
83,33
109,41
120,00
91,40
Grantovi MZ
22.500,00
32.030,80
142,36
27.000,00
29.275,75
108,43
83,33
109,41
120,00
91,40
0,00
614311
1.049.595,00
885.400,71
84,36
1.049.929,73
998.451,14
95,10
99,97
88,68
100,03
0,00
0,00
112,77
Izborna komisija
Finansiranje parlamentarnih grupa pol.stranaka
MSŠ Maglaj
Opća gimnazija Maglaj
Osnovne škole Maglaj
25.000,00
125.400,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
15.611,78
125.400,00
1.115,00
2.042,50
2.080,00
62,45
100,00
13,94
40,85
104,00
7.500,00
125.400,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
4.587,67
125.400,00
1.770,93
2.615,91
1.961,86
61,17
100,00
44,27
87,20
98,09
333,33
100,00
200,00
166,67
100,00
340,30
100,00
62,96
78,08
106,02
30,00
100,00
50,00
60,00
100,00
29,39
100,00
158,83
128,07
94,32
Finansiranje organizacije Općinskih takmičenja
(sufinansiranje dijela troškova)
1.800,00
500,00
27,78
1.000,00
730,80
73,08
180,00
68,42
55,56
146,16
121.083,00
119.543,00
98,73
121.083,00
122.942,00
101,54
100,00
97,24
100,00
102,84
120.000,00
15.000,00
90.621,00
7.400,00
75,52
49,33
120.000,00
15.000,00
143.601,18
8.850,00
119,67
59,00
100,00
100,00
63,11
83,62
100,00
100,00
158,46
119,59
80.000,00
81.600,00
102,00
100.000,00
90.000,00
90,00
80,00
90,67
125,00
110,29
B - Grantovi neprofitnim organizacijama
###
JU "Dječiji vrtić"(bruto plaće sa
dop.posl.=81.247,Top.obr.30.036,
reg.=4.000,mat.troš=3.000, nak.za UO=800,pom.u
sl.už.čl.por.=2.000
Sportski klubovi/omladinski sport/
Sportski klubovi /invalidski sport/
JU Dom zdravlja/fin.djel.hitne medicinske pomoć
70.000i, preventivne mjere suzb.zaraz.bolesti
10.000, sufinans.troš.zagrij.zgade JU/
Broj 3/12, strana 113
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
JU Dom kulture /sufirnansiranje troškova održ.
Sportske dvorane 36.000, redovna djelatnost
32.200, grijanje sp. dvor. za odvijanje nastave
djece srednjih i osnovne škole 8.000, i grijanje
zgrade Doma kulture 3.667/ St. ljeto 20.000.nak za
U.O=800,sl.smrii 2.000,sufinans.dop.i
otpr.zaposl.=12.900,održ Uzeirbeg.konaka=2.000
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
117.567,00
90.070,00
76,61
117.567,00
97.896,99
83,27
100,00
92,00
100,00
108,69
Narodna biblioteka /materijalni troškovi -grijanje
9.230, obnova knjižnog fonda 8.718, i zavičajna
zbirka 5.982/, nak.U.O.=800, sluč.smrti 2.000
26.730,00
21.000,00
78,56
26.730,00
24.693,31
92,38
100,00
85,04
100,00
117,59
Kultura
30.000,00
18.497,50
61,66
30.000,00
27.210,40
90,70
100,00
67,98
100,00
147,10
Budžet za mlade (učešće u projektima).
4.000,00
900,00
22,50
4.000,00
3.320,00
83,00
100,00
27,11
100,00
368,89
Gender - učešće u projektima
1.350,00
0,00
0,00
1.350,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
22.500,00
17.820,00
79,20
22.500,00
25.262,15
112,28
100,00
70,54
100,00
141,76
55.700,00
38.220,00
68,62
61.700,00
45.097,80
73,09
90,28
84,75
110,77
118,00
Boračka udruženja građana
40.000,00
25.220,00
63,05
42.000,00
28.264,00
67,30
95,24
89,23
105,00
112,07
Organizacija RVI
Organizacija PŠ i PB
UG JOB
UG SUBNOR
Udruženje CŽR
Udruženje bivših logoraša
Ostala boračka udruženja
10.000,00
8.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
4.000,00
6.720,00
5.000,00
6.000,00
2.000,00
3.000,00
2.500,00
67,20
62,50
60,00
66,67
60,00
62,50
10.000,00
8.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00
6.566,00
5.253,00
6.566,00
1.970,00
3.283,00
2.626,00
2.000,00
65,66
65,66
65,66
65,67
65,66
65,65
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
102,35
95,18
91,38
101,52
91,38
95,20
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,71
105,06
109,43
98,50
109,43
105,04
15.700,00
13.000,00
82,80
19.700,00
16.833,80
85,45
79,70
77,23
125,48
129,49
9.000,00
900,00
1.800,00
4.000,00
9.000,00
900,00
1.100,00
2.000,00
100,00
100,00
61,11
50,00
9.000,00
1.900,00
1.800,00
7.000,00
9.000,00
1.900,00
1.000,00
4.933,80
100,00
100,00
55,56
70,48
100,00
47,37
100,00
57,14
100,00
47,37
110,00
40,54
100,00
211,11
100,00
175,00
100,00
211,11
90,91
246,69
30.000,00
25.000,00
83,33
36.000,00
32.400,00
90,00
83,33
77,16
120,00
129,60
238.465,00
225.979,93
94,76
238.465,00
227.475,41
95,39
100,00
99,34
100,00
100,66
Vjerske zajednice
Udruženja
Civilna udruženja građana
###
###
Udruženje penzionera
Udruženje Crvenog križa
Udruženje invalida rada
Ostala civilna udruženja
Sufinansiranje rada Javne kuhinje
Centar za socijalni rad
###
Broj 3/12, strana 114
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
Bruto plaće sa dop.pos.120.400, topli obrok
27.324, regres za god.odmor 3.600, prevoz sa
posla i na posao 1.200, kategorizacija i usl. vozila i
lož 1.200 mat. troškovi 15.000, stalne soc.pomoći
22.717, pomoć u slučaju smrti užeg čl.porodice i
tešk. bol .2000, prihvatna stanica 500, dnevni
centri 24.700,dopr.na i iz plaće iz
preth.per.=12.646, nak.U.O.=800,pravo na
priv.nov.pom.2.000,pravo na jed.nov.pom.2.000
troš.nal.i mišlj.o nesp.500 rad str.kom. 400 pravo
na kuć.njeg.i pom.u kući 1.478
614414
614511
6148
614811
615
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
95,39
Sufinansiranje projekta "Centar za rano
podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa
posebmnim potrebama" u Zenici
8.430,96
8.430,96
100,00
Sufinansiranje zaštite i zbrinjavanja žrtava
nasilja u porodici u sigurnoj kući Medica
Zenica
3.203,77
3.203,77
100,00
subvencije - sufinansiranje projekta u
poljoprivrednoj proizvodnji
subvencije privr. društvu za integraciju u evropsku
uniju /REZ DOO Zenica/i LAG Doboj
Ostali grantovi - Povrati sredstava i dr.
Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava
Kapitalni grantovi
###
615117
Kapitalni grantovi MZ (sufinansiranje izv. projekata)
615118
Rekonstrukcija, ,sanacija, održavanje i izgradnja
infrastruktunih objekata, sufinansiranje projekata i
izrada projektne dokumentacije i uredj.dep.Nekolj
2011. prema 2010.
Izvršenje
227.475,41
Subvencije
2010. prema 2011.
Plan
238.465,00
Grantovi neprofitabilnim organizacijama iz
namjenskih sredstava
6145
2011 (01.01.-31.12.11.)
238.465,00
225.979,93
94,76
100,00
99,34
100,00
100,66
20.000,00
2.000,00
10,00
1.000,00
1.000,00
100,00
2.000,00
200,00
5,00
50,00
114.000,00
68.136,22
59,77
131.324,93
120.032,43
91,40
144,69
105,72
323,75
176,17
100.000,00
54.136,22
54,14
100.000,00
88.707,50
88,71
100,00
61,03
100,00
163,86
14.000,00
14.000,00
100,00
31.324,93
31.324,93
100,00
44,69
44,69
223,75
223,75
5.000,00
2.694,65
53,89
15.000,00
13.816,76
92,11
33,33
19,50
300,00
512,75
5.000,00
2.694,65
53,89
15.000,00
13.816,76
92,11
33,33
19,50
300,00
512,75
546.000,00
397.800,50
72,86
210.000,00
213.064,18
101,46
260,00
186,70
38,46
53,56
20.000,00
113.561,31
567,81
25.000,00
30.258,25
121,03
80,00
375,31
125,00
26,64
500.000,00
263.639,19
52,73
150.000,00
154.805,93
103,20
333,33
170,30
30,00
58,72
Broj 3/12, strana 115
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
615211
Kapitalni grantovi pojedincima
615221
Kapitalni grantovi neprofitnim org.
JU Centar za socijalni rad /sufinansiranje izgradnje
poslovne zgrade/
JU Dom zdravlja /vozilo hitne pomoći/
821
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
15.000,00
15.000,00
100,00
26.000,00
20.600,00
79,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU Dom kulture /učešće u finansiranju nabavke
opreme/
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU "Dječiji vrtić"
1.000,00
600,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU Opća biblioteka
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitalni grantovi neprofitnim org.
20.000,00
13.000,00
65,00
JU Dom zdravlja /vozilo hitne pomoći/
20.000,00
13.000,00
65,00
55,74
60,39
179,39
165,60
165,60
JP Veterinarska stanica
615311
2011 (01.01.-31.12.11.)
Kapitalni izdaci
###
386.300,00
241.862,50
62,61
693.000,00
400.524,17
57,80
Nabavka stalnih sredstava
386.300,00
241.862,50
62,61
693.000,00
400.524,17
57,80
55,74
60,39
179,39
821111
Nabavka i uredjenje zemljišta
50.000,00
19.670,00
39,34
15.000,00
14.950,00
99,67
333,33
131,57
30,00
76,00
821222
Investicija "Izgradnja mosta"
0,00
38.294,75
0,00
144.500,00
144.460,32
99,97
0,00
26,51
0,00
377,23
821225
Investicija "Toplifikacija grada Maglaja"
Vodovod i kanalizacija za MZ Misurići
(namjen,sred.)
128.200,00
71.447,62
55,73
232.000,00
90.892,35
39,18
55,26
78,61
180,97
127,22
5.183,06
0,00
275.000,00
127.387,76
46,32
0,00
4,07
0,00
2.457,77
208.100,00
100.628,07
48,36
10.500,00
7.342,74
69,93
1.981,90
1.370,44
5,05
7,30
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
20,00
0,00
821226
Nabavka opreme
###
821311
Uredski namještaj (ormari za arhivu i ostali
kancelarijski namještaj)
5.000,00
0,00
0,00
821311
klima uredjaj
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821312
Kompjuterska oprema
5.000,00
0,00
0,00
2.500,00
1.908,99
76,36
200,00
0,00
50,00
0,00
821313
Oprema za prijenos podataka i glasa (telefax,
kopir)
5.100,00
2.606,99
51,12
2.000,00
1.143,96
57,20
255,00
227,89
39,22
43,88
821314
GPS stanica i ostala oprema
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821319
Ostale uredske mašine
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.662,29
91,56
0,00
0,00
0,00
0,00
821336
Ostala kancelarijska oprema - Uspostava katastra
nekretnina
15.000,00
2.839,50
18,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 3/12, strana 116
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
821342
fotografska oprema
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
0,00
0,00
0,00
1.000,00
627,50
62,75
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
43.454,59
41,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prevozna oprema - motorna vozila
60.000,00
51.726,99
86,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821321
Prevozna oprema - motorna vozila za Općinu.
60.000,00
51.726,99
86,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821322
Poljoprivredna motorna vozila
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
0,00
6.639,00
0,00
16.000,00
15.491,00
96,82
Studije izvodljivosti. Projek.prip.i projektiranje
0,00
6.639,00
0,00
16.000,00
15.491,00
96,82
Finansiranje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otplate dugova
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Povrat pozajmice - kanton
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
70.048,34
50,03
50.000,00
48.998,01
98,00
280,00
142,96
35,71
69,95
60.000,00
12.410,24
20,68
50.000,00
48.998,01
98,00
120,00
25,33
83,33
394,82
60.000,00
12.410,24
20,68
50.000,00
48.998,01
98,00
120,00
25,33
83,33
394,82
Finansiranje obaveza (iz ostvarenog viška
prihoda nad rashodima)
80.000,00
57.638,10
72,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finansiranje obaveza iz prethodnih fiskalnih
godina iz ostvarenog viška prihoda nad rashodima
80.000,00
57.638,10
72,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI
6.537.305,00
6.074.356,39
92,92
6.524.578,34
5.820.417,22
89,21
100,20
104,36
99,81
95,82
UKUPNO RASHODI, IZDACI I
FINANSIRANJE OBAVEZA IZ
PRETHODNIH GODINA
6.617.305,00
6.131.994,49
92,67
6.524.578,34
5.820.417,22
89,21
101,42
105,35
98,60
94,92
821383
tehničko opremanje centra za obavještavanje
821384
Opremanje struktura CZ i istraž. Projekti
predvidjeni Programom razvoja ili drugim planskim
dokumentima.
821521
823
823323
999
Vanbilansna evidencija
###
Budžetska rezerva
999991/6 Tekuća budžetska rezerva
999992/3
Broj 3/12, strana 117
c - Ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka po organizacionoj strukturi
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE OPĆINSKO VIJEĆE
10
101
OPĆINSKO VIJEĆE
Doznake za tekuće izdatke
611
Plaće i naknade
###
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611100
Bruto plaće i naknade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611200
Naknade troškova zaposlenim
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611200
Naknade članovima komisija 0.V.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611200
Naknade općinskim vijećnicima
Doprinos poslodavca
###
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doprinos poslodavca
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
###
0,00
189.100,00
0,00
158.429,60
0,00
83,78
0,00
186.825,00
0,00
168.263,74
0,00
90,06
0,00
101,22
0,00
94,16
0,00
98,80
0,00
106,21
Izdaci za materijal i sitan inventar
###
33.100,00
27.919,53
84,35
31.325,00
27.922,68
89,14
105,67
99,99
94,64
100,01
2.000,00
1.000,00
2.300,00
24.000,00
1.800,00
2.000,00
116,50
381,38
3.952,23
19.879,27
1.590,15
2.000,00
5,83
38,14
171,84
82,83
88,34
100,00
1.800,00
1.090,00
2.300,00
21.635,00
2.500,00
2.000,00
1.004,00
864,56
3.683,01
18.344,43
2.026,68
2.000,00
55,78
79,32
160,13
84,79
81,07
100,00
111,11
91,74
100,00
110,93
72,00
100,00
11,60
44,11
107,31
108,37
78,46
100,00
90,00
109,00
100,00
90,15
138,89
100,00
861,80
226,69
93,19
92,28
127,45
100,00
156.000,00
130.510,07
83,66
155.500,00
140.341,06
90,25
100,32
92,99
99,68
107,53
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.650,00
132,50
100,00
0,00
100,00
0,00
612
612100
613
6139
613110
613120
613300
613400
613512
613611
Putni troškovi u zemlji
Putni troškovi u inozemstvu
PTT usluge
Izdaci za nabavku materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Zakup za sjednice Općinskog vijeća
Ugovorene usluge
###
613913
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
613914
Izdaci za reprezentaciju
3.000,00
20,00
0,67
2.500,00
1.879,47
75,18
120,00
1,06
83,33
9.397,35
613974
Naknade članovima komisija OV-neto iznos
38.000,00
29.538,56
77,73
30.847,62
25.650,00
83,15
123,19
115,16
81,18
86,84
613975
Naknade općinskim vijećnicima-neto iznos
113.000,00
100.951,51
89,34
91.734,56
84.600,00
92,22
123,18
119,33
81,18
83,80
613983
Izdaci za posebnu naknadu od druge sam.djelat.
609,52
551,25
90,44
0,00
0,00
0,00
0,00
613986
Doprinos za zdrav.osig.od druge samost.djelat.
5.675,20
5.104,20
89,94
0,00
0,00
0,00
0,00
613987
Doprinos za PIO od druge samost.djelat.
613988
Porez na dohodak od dr.samost.djelat.
614
Grantovi neprofitnim organizacijama
614311
614311
Finansiranje parlamentarnih grupa pol.stranaka
Izborna komisija
###
8.512,62
7.656,26
89,94
0,00
0,00
0,00
0,00
13.620,48
12.249,88
89,94
0,00
0,00
0,00
0,00
150.400,00
141.011,78
93,76
132.900,00
129.987,67
97,81
113,17
108,48
88,36
92,18
125.400,00
25.000,00
125.400,00
15.611,78
100,00
62,45
125.400,00
7.500,00
125.400,00
4.587,67
100,00
61,17
100,00
333,33
100,00
340,30
100,00
30,00
100,00
29,39
Broj 3/12, strana 118
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
821
Kapitalni izdaci
Nabavka opreme
821313
Oprema za prijenos podataka i glasa
SVEGA OPĆINSKO VIJEĆE:
###
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339.500,00
299.441,38
88,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319.725,00
298.251,41
93,28
106,19
100,40
94,18
99,60
Broj 3/12, strana 119
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
11 111
611
Plaće i naknade
Bruto plaće i naknade
611130
611200
Doprinos PIO ratni period
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
612100
613
613110
613120
613211
613213
613214
613216
613217
613300
613300
613324
613327
613328
613329
613400
613512
613513
613522
613523
613524
613611
613614
613700
613714
613716
613724
613726
613727
1 613728
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE OPĆINSKI NAČELNIK
611100
612
2011 (01.01.-31.12.11.)
###
###
Doprinosi poslodavca
1.416.989,00
1.379.544,06
97,36
1.462.479,00
1.455.058,85
99,49
96,89
94,81
103,21
105,47
1.060.843,00
1.060.192,34
99,94
1.145.274,00
1.143.617,81
99,86
92,63
92,71
107,96
107,87
20.000,00
336.146,00
117.876,00
0,00
319.351,72
110.595,29
95,00
93,82
0,00
317.205,00
121.989,00
0,00
311.441,04
119.635,76
98,18
98,07
105,97
96,63
102,54
92,44
94,37
103,49
97,52
108,17
117.876,00
110.595,29
93,82
121.989,00
119.635,76
98,07
96,63
92,44
103,49
108,17
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
###
1.674.820,00
1.514.051,82
90,40
1.481.045,68
1.115.169,67
75,30
113,08
135,77
88,43
73,65
Izdaci za materijal i sitan inventar
###
795.360,00
1.024.073,15
128,76
1.051.935,00
714.329,50
67,91
75,61
143,36
132,26
69,75
Putni troškovi u zemlji
Putni troškovi u inozemstvu
Izdaci za energiju /struja općinske administracije
Izdaci za lože ulje - centralno grijanje
Izdaci za ugalj, drvo, plin
Izdaci za struju - ulične rasvjete
Izdaci za str. Za ra javne kuh. "MERHAMET"
Izdaci za komunalne usluge
PTT usluge /tel., mob., internet i prijenos pošte/
Usluge održavanja komunalne higijene javnih
površina
Usluge deratizacije
Usluge zbrinjavanja pasa lutalica
Ostale kom.usluge-uredjenje gradjevinskog zemljišta
Izdaci za nabavku materijala
Izdaci za gorivo.
Izdaci za motorno ulje
Izdaci za usluge prevoza humanitarnih roba
Izdaci registracije vozila općinske administracije
izdaci za prevoz putnika
Unajmljivanje prostora ilil zgrada
Unajmljivanje zemljišta-Direkcija cesta
Izdaci za tekuće održavanje (općinska
administracija)
Materijal za opr.i održ.cesta,želj.mosttova.
Provodj.prev.mera zaš.i spaš.od prir.nesr.čl.184
Tekuće održavanje i rekonstrukcija lokalnih puteva
(zimsko i ljetno) -namjenska
Izdaci za tekuće održavanje ulične rasvjete
Usluge opravki centralnog grijanja
Sanacija šteta od elementarnih nepogoda čl.179.
Zakona o zaštiti i spaš.- Vlastiti prihodi Općine
16.700,00
4.000,00
23.000,00
28.000,00
3.500,00
120.000,00
6.000,00
17.000,00
48.000,00
10.989,95
7.970,65
15.911,44
27.037,32
500,00
120.268,73
2.249,33
17.334,22
37.706,30
65,81
199,27
69,18
96,56
14,29
100,22
37,49
101,97
78,55
15.650,00
7.140,00
17.000,00
35.000,00
2.500,00
120.000,00
0,00
25.000,00
48.000,00
12.986,00
7.771,31
14.976,54
34.232,02
1.270,20
129.503,89
0,00
25.071,49
44.587,78
82,98
108,84
88,10
97,81
50,81
107,92
0,00
100,29
92,89
106,71
56,02
135,29
80,00
140,00
100,00
0,00
68,00
100,00
84,63
102,57
106,24
78,98
39,36
92,87
0,00
69,14
84,57
93,71
178,50
73,91
125,00
71,43
100,00
0,00
147,06
100,00
118,16
97,50
94,12
126,61
254,04
107,68
0,00
144,64
118,25
100.000,00
99.999,96
100,00
100.000,00
99.999,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
68,15
122,15
0,00
0,00
38,04
112,13
12.000,00
8.500,00
10.000,00
22.195,00
21.750,00
500,00
500,00
8.000,00
1.000,00
11.550,00
7.250,00
4.502,78
17.161,76
21.974,95
0,00
13,81
4.624,03
1.200,00
552,85
249,00
96,25
85,29
45,03
77,32
101,03
0,00
2,76
57,80
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,49
69,52
200,00
100,00
125,00
360,00
0,00
0,00
77,99
84,05
0,00
0,00
82,27
336,38
0,00
30,92
113,01
143,85
50,00
100,00
80,00
27,78
0,00
0,00
128,22
118,98
0,00
0,00
121,54
29,73
0,00
323,38
19.640,00
15.120,00
1.000,00
500,00
10.000,00
3.600,00
13.384,58
18.468,89
0,00
0,00
3.804,40
4.036,50
77,00
26.300,00
49.264,49
187,32
25.000,00
15.700,30
62,80
105,20
313,78
95,06
31,87
5.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
100,00
5.000,00
5.000,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
280.160,46
100,06
225.000,00
168.120,45
74,72
124,44
166,64
80,36
60,01
22.500,00
28.224,50
125,44
20.000,00
1.000,00
25.903,60
0,00
129,52
0,00
112,50
108,96
88,89
91,78
20.000,00
272.978,08
1.364,89
35.000,00
22.434,94
64,10
57,14
1.216,75
175,00
8,22
Broj 3/12, strana 120
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
613728
613729
613800
613822
Hitne mjere koje se provode na ZIS i
sanac.posljedica nast. Od prir.i dr.nesreća
Sanacija klizišta (namj.sred.200.000 i vl.prihodi
53.000)
Izdaci osiguranja imovine i zaposlenih
Usluge bankarske i platnog prometa
Ugovorene usluge
###
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
27.700,00
27.700,00
100,00
253.000,00
5.031,00
1,99
10.000,00
5.500,00
0,00
3.706,35
0,00
67,39
2.000,00
3.500,00
1.600,01
3.360,83
80,00
96,02
500,00
157,14
0,00
110,28
20,00
63,64
0,00
90,68
879.460,00
489.978,67
55,71
429.110,68
400.840,17
93,41
204,95
122,24
48,79
81,81
83,33
97,40
109,09
96,96
80,88
99,80
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
75,82
100,00
150,00
100,00
119,10
104,17
120,00
124,00
200,00
300,00
0,00
0,00
0,00
124,14
100,00
70,00
96,25
90,52
179,80
131,47
67,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,96
100,00
66,67
100,00
83,96
96,00
83,33
80,65
50,00
33,33
0,00
0,00
0,00
80,56
100,00
142,86
103,89
110,47
55,62
76,06
149,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,08
100,00
613911
613913
613914
613915
613916
613922
613924
613932
613936
613937
613939
613941
613946
Usluge medija-potp.izdav.mag.inform.novina
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
Izdaci za reprezentaciju
Ostale stručne usluge-izrada reklamnog materija.
Ostali izdaci za informisanje (objava tendera)
Usluge stručnog obrazovanja
Izdaci za stručne ispite
Usluge vještačenja
Uređenje građevinskog zamljišta
Usluge ustrel pasa
Deratizacija
Usluge mrtvozorstva
Vakcinacija djece
9.000,00
16.000,00
26.500,00
5.000,00
18.000,00
3.100,00
800,00
1.500,00
50.000,00
5.400,00
10.800,00
7.200,00
20.000,00
3.500,00
15.000,00
21.971,00
8.368,16
15.950,17
1.674,00
0,00
0,00
5.048,14
0,00
11.550,00
4.483,95
20.000,00
38,89
93,75
82,91
167,36
88,61
54,00
0,00
0,00
10,10
0,00
106,94
62,28
100,00
6.000,00
16.000,00
22.250,00
4.800,00
15.000,00
2.500,00
400,00
500,00
5.800,00
20.000,00
5.000,00
15.584,00
24.272,21
4.654,10
12.132,19
2.495,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
4.397,68
20.000,00
613949
Uzorkovanje životnih namirnica po nalogu inspek.
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
910,00
45,50
150,00
0,00
66,67
0,00
613951
Zaštita okoline - namjenska sredstva
124.000,00
161.120,76
129,94
154.000,00
145.319,58
94,36
80,52
110,87
124,19
90,19
100.000,00
27.879,90
27,88
10.000,00
14.575,00
145,75
1.000,00
191,29
10,00
52,28
80.000,00
26.053,00
32,57
12.000,00
5.484,00
45,70
666,67
475,07
15,00
21,05
5.000,00
6.300,00
6.460,24
4.572,00
129,20
72,57
27.000,00
13.000,00
33.222,91
13.000,00
123,05
100,00
18,52
48,46
19,45
35,17
540,00
206,35
514,27
284,34
110.000,00
53.726,00
48,84
35.000,00
28.777,09
82,22
314,29
186,70
31,82
53,56
613952
613953
613961
613962
613963
Izrada projektne dokumentacije i dokumentac. Za
sanaciju klizišta
Izrada i izmjena planske dokumentacije i
dokumentacije za sanaciju klizišta
Zatezne kamate
Troškovi sudskog spora
Izvršenje po presudama za plaće i naknade plaća
izapis.kont.
Broj 3/12, strana 121
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
613972
1 613974
3 613974
1 613976
613981
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
20.000,00
0,00
20.357,00
2.000,00
45.738,89
100,00
123,62
0,00
101,79
0,00
185,00
0,00
224,68
0,00
54,05
0,00
44,51
250,00
12.000,00
2.300,00
14.981,00
3.073,56
124,84
133,63
15.000,00
14.735,50
98,24
0,00
80,00
0,00
101,67
0,00
125,00
0,00
98,36
0,00
4.560,00
3.893,33
85,38
4.390,48
3.952,09
90,01
103,86
98,51
96,28
101,51
izdaci za pos.nak.za sl.pr.i dr.nesr. Od sam.i nesam.djel
613986
Doprinos za zdravst.osig.od druge samost.djel.i
povr.samostalnog rada
1.893,26
1.484,34
78,40
613987
Doprinos za PIO za druge sam.djel.i pov.sam.rad
2.839,87
2.225,19
78,36
613988
Porez na doh. Za druge sam.djel.i pov.sam.rad
4.543,81
3.560,23
78,35
Naknade za izuzeto zemljište i kulture
2 613991
2011. prema 2010.
Izvršenje
613983
1 613991
2010. prema 2011.
Plan
Ostali.izd.za dr.sam.djel.-ug o povr.i privr.pos.aut
2.000,00
Naknade članovima komisijapo rješ.op.načelnika-neto iznos 37.000,00
Nak. Član.kom.for.po rješ.drugi -Agencija za
državnu službu
Ostali.izd.za dr.sam.djel.-ugovor o djelu
Izdaci za poreze i dop.od sam.djel.(ug.o djelu i sl
2011 (01.01.-31.12.11.)
100.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2,00
0,00
Komisija pri institutu za ocjenu radne sposobnosti
po prvostepenom postupku
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
200,00
0,00
50,00
0,00
3 613991
Izdaci Memorijalni centar Potočari 2.500 fond za
održav., i 2.500 organizovane posjete
5.000,00
5.840,00
116,80
5.000,00
4.967,00
99,34
100,00
117,58
100,00
85,05
4 613991
5 613991
6 613991
Izdaci za ažuriranje i izradu plana zaštite od pož.
Porez na promet nepok.po Rješ.Pores.
Ostale nespomenute usluge
5.000,00
5.000,00
6.000,00
0,00
0,00
5.009,24
0,00
0,00
83,49
500,00
4.000,00
0,00
0,00
3.161,55
0,00
0,00
79,04
1.000,00
0,00
150,00
0,00
0,00
158,44
10,00
0,00
66,67
0,00
0,00
63,11
7 613991
Izdaci tima za deminiranje
2.000,00
0,00
500,00
0,00
400,00
0,00
25,00
0,00
9 613991
Transfer za obuku i vježbeOŠCZ službi ZIS i
povjerenika CZ (0,5%sred.za zsš.i spaš.)
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
10,00
0,00
Sanacija posljedica od prir.i dr.nesreća
10.000,00
14.428,56
144,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.656,77
33,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100,00
0,00
7.693,26
0,00
100,00
50,00
0,00
200,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10 613991
11 613991
13 613991
14 613991
614
Izdaci za naknadu učešća ljudi i mater.sred.u zaš.i
spaš.
Izdaci za deminiranje cilj.povr.obilj.riz.min.površina
Provodjenje preventivnih mjera zaš.i spaščl.184
613991
Obuka i opremanje prof.vat.jedinice
613991
Izdaci za operativni centar
613994
Zaštita spomenika kulture /tvrđava i objekti Starog
grada
613995
Prinudna izvršenja rješenja /za bespravno
izgrađene objekte u ruševnom stanju/
613996
Finans.digitalizacije katast.plan. i obrada u GIS
613998
Troš.post.ter.rada i fed.adm.taksa
10.000,00
7.693,26
8.230,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
20,00
0,00
2.000,00
0,00
500,00
0,00
20,00
0,00
Tekući grantovi
###
1.914.245,00
2.078.839,41
108,60
2.128.971,66
2.164.898,56
101,69
89,91
96,02
111,22
104,14
A - Grantovi pojedincima
###
873.550,00
1.231.588,81
140,99
1.038.617,00
1.133.310,15
109,12
84,11
108,67
118,90
92,02
685.550,00
550.781,95
80,34
589.811,00
682.976,05
115,80
116,23
80,64
86,03
124,00
SREDSTVA IZ BUDŽETA ZE - DO KANTONA
Broj 3/12, strana 122
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
2011 (01.01.-31.12.11.)
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
KM
KM
%
Plan
KM
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
%
%
%
%
%
7
Stipendije studenata prip.branil.populac. /ZE-DO
kanton/
113.200,00
8
Cent. spomen obilježje - budžet ZE-DO kantona
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
008-1
Ostala spomen obilježja - budžet ZE-DO kantona
5.000,00
8.000,00
160,00
7.000,00
11.000,00
157,14
71,43
72,73
140,00
137,50
9
Sredstva za privremeni alternativni smještaj
raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica povratnika - budžet ZE-DO kantona
5.000,00
4.200,00
84,00
4.000,00
4.000,00
100,00
125,00
105,00
80,00
95,24
10
Pomoć za finansiranje održivog povratka i
podsticaj povratku raseljenih osoba-prognanika i
izbjeglica-povratnika na područje općine Budžet
ZE-DO kantona
50.000,00
800,00
1,60
3.000,00
40.327,14
1.344,24
1.666,67
1,98
6,00
5.040,89
11
Program pomoći u obnovi stambenih jedinica
socijalno ugroženih lica-prognanika i povratnika Budžet ZE-DO kantona
25.000,00
48.000,00
192,00
8.000,00
18.367,10
229,59
312,50
261,34
32,00
38,26
12
Pomoć za troškove dženaze
1.000,00
1.000,00
100,00
28
Jednokratna novč.sred.za
rješ.stamb.pitanjaprio.branilačke populacije
29
130.000,00
114,84
121.200,00
121.200,00
100,00
93,40
107,26
107,07
93,23
316.000,00
222.500,00
70,41
265.000,00
287.299,99
108,42
119,25
77,45
83,86
129,12
Pomoć u slučaju smrti pripad. branil. populacije
22.000,00
36.122,15
164,19
23.611,00
31.459,02
133,24
93,18
114,82
107,32
87,09
31
Novčana naknada zbog izuzetno teške socioekonomske situacije pripadnika branilačke popul.
28.000,00
25.350,00
90,54
27.000,00
29.900,00
110,74
103,70
84,78
96,43
117,95
32
Sred. za liječenje pripadnika branil. populacije
27.700,00
34.810,00
125,67
27.700,00
33.750,00
121,84
100,00
103,14
100,00
96,95
34
Jednokratna novč.primanje osobama sa naročitim
zaslugama
2.400,00
0,00
0,00
500,00
1.300,00
260,00
480,00
0,00
20,83
0,00
35
Studentske stipendije Ministarstva za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport
25.200,00
35.000,00
138,89
53.200,00
53.200,00
100,00
47,37
65,79
211,11
152,00
41
Novčana sredstva za liječenje soc.sl.
10.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2.600,00
104,00
400,00
0,00
25,00
0,00
36
Troš.org.takmič.i manif.prip.branilačke populacije
7.000,00
5.999,80
85,71
3.500,00
3.500,00
100,00
200,00
171,42
50,00
58,34
33
Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za
pripadnike branilačke populacije
41.650,00
0,00
42.200,00
42.400,00
100,47
98,70
0,00
101,32
0,00
44
Ortopedska i druga pomagala
4.000,00
0,00
400,00
1.672,80
418,20
1.000,00
0,00
10,00
0,00
40
Podizanje nadgrobnih spomenika-nišana ZEDO
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
SREDSTVA IZ FEDERACIJE, KANTONA I
OPĆINA
560.250,00
Zbrinjavanje porod.naselj.mj.S uljakovići-klizište.
560.250,00
SREDSTVA IZ BUDŽETA OPĆINE
14
Obilježavanje značajnih događaja i datuma prema
odluci Općinskog vijeća - budžet općine
188.000,00
120.556,86
64,13
121.600,00
116.285,97
95,63
154,61
103,67
64,68
96,46
10.000,00
4.480,00
44,80
2.000,00
1.990,00
99,50
500,00
225,13
20,00
44,42
Broj 3/12, strana 123
2010 (01.01.-31.12.10.)
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
15
Plaćanje specijalističkih pregleda boračkih
populacija i CŽR, operacija, troškova liječenja i
nabavke lijekova, ortopedskih pomagala, plaćanje
ogrijeva, socijalna i zdravstvena zaštita i sl. Budžet općine
12.000,00
12.670,00
105,58
12.000,00
10.320,00
86,00
100,00
122,77
100,00
81,45
16
Elementarne, nužne životne potrebe lica i porodica
u stanju soc. Potrebe, kojima je usljed okolnosti
/pretrpjele prisilne migracije, repatrijacija,
elementarne nepogode, smrt jednog il i više
članova porodice, i sl. - budžet općine
12.000,00
6.800,00
56,67
12.000,00
11.310,00
94,25
100,00
60,12
100,00
166,32
17
Socijalna i zdravstvena zaštita elem. nužne životne
potrebe raseljenih osoba i ostalog stanovništva na
minimum egzistencije /budžet općine/
12.000,00
7.233,12
60,28
12.000,00
9.162,12
76,35
100,00
78,95
100,00
126,67
37
Stambeno zbrinjavanje, sanacija i adaptacija
stambenog prostora boračkih populacija - Budžet
općine
20.000,00
10.000,00
50,00
5.000,00
13.604,25
272,09
400,00
73,51
25,00
136,04
50
Sufinansiranje socijalnih programa penzionera
5.000,00
5.000,00
100,00
46
Učešće Općine u Projektima povratka,
reintegracije rekonst..održ.povr.za rasel.lica.
20.000,00
0,00
0,00
2.000,00
503,10
25,16
1.000,00
0,00
10,00
0,00
21
Stipendije /Budžet općine/
36.000,00
51.600,00
143,33
52.200,00
52.200,00
100,00
68,97
98,85
145,00
101,16
27
Stipandije posebno nadarenim učenicima sportistima i studentima-sportistima
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
5.400,00
2.420,00
44,81
3.400,00
2.140,00
62,94
158,82
113,08
62,96
88,43
30.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
750,00
0,00
13,33
0,00
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
22
38
Nagrade učenicima (za osnovne i srednje škole na
Općinskom i Kantonalnom takmičenju)
Novčane pomoći za ugradnju doniranog materijala
raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama
povratnicima
Broj 3/12, strana 124
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
23
Prevoz đaka
2.000,00
1.015,00
50,75
2.000,00
1.590,50
79,53
100,00
63,82
100,00
156,70
26
Sredstva za sanaciju dijela šteta od pridodnih i dr.
Nesreća
5.000,00
5.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
9.930,20
0,00
0,00
47
49
Sredstva za sanaciju klizišta
Općina stambeno zbrinjavanje por.nas.mjes.klizište
1.800,00
0,00
24
Jubilarne nagrade povodom Dana Općine Maglaj
3.600,00
2.211,84
61,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Transfer za stambeno zbrinjavanje socijalno
ugroženih kategorija stanovništva
5.000,00
5.396,70
107,93
5.000,00
3.466,00
69,32
100,00
155,70
100,00
64,22
614239
Tekući grantovi iz namjenskih sredstava za
zbrinjavanje porodica naseljenih mjesta
zahvaćenih klizištem
327.206,00
334.048,13
102,09
48
Stambeno zbrinjavanje porodica ugroženih
prir.nepog.-klizište-ostali ( sredstva kantona)
327.206,00
334.048,13
102,09
614117
B - Grantovi mjesnim zajednicama
22.500,00
32.030,80
142,36
27.000,00
29.275,75
108,43
83,33
109,41
120,00
91,40
Grantovi MZ
22.500,00
32.030,80
142,36
27.000,00
29.275,75
108,43
83,33
109,41
120,00
91,40
899.195,00
744.388,93
82,78
917.029,73
868.463,47
94,70
98,06
85,71
101,98
8.000,00
5.000,00
2.000,00
1.115,00
2.042,50
2.080,00
13,94
40,85
104,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.770,93
2.615,91
1.961,86
44,27
87,20
98,09
200,00
166,67
100,00
62,96
78,08
106,02
50,00
60,00
100,00
116,67
0,00
158,83
128,07
94,32
1.800,00
500,00
27,78
1.000,00
730,80
73,08
180,00
68,42
55,56
146,16
Javna ustanova "Dječiji vrtić"(bruto pl.sa dop
posl.81.247, to=30.036, reg.=4.000, mat.
troš.3.000, nak.za uo=800, pom u sl.smr.=2.000
121.083,00
119.543,00
98,73
121.083,00
122.942,00
101,54
100,00
97,24
100,00
102,84
Sportski klubovi /omladinski sport/
Sportski klubovi /invalidski sport/
120.000,00
15.000,00
90.621,00
7.400,00
75,52
49,33
120.000,00
15.000,00
143.601,18
8.850,00
119,67
59,00
100,00
100,00
63,11
83,62
100,00
100,00
158,46
119,59
80.000,00
81.600,00
102,00
100.000,00
90.000,00
90,00
80,00
90,67
125,00
110,29
614311
C - Grantovi neprofitnim organizacijama
MSŠ Maglaj
Opća gimnazija Maglaj
Osnovne škole /rad kuhinje/
Finansiranje organizovanja Općinskih takmičenja
(osnovne i srednje škole)
JU Dom zdravlja /finansiranje djelat.hitne
medic.pomoć=70.000i, preventivne mjere
suzb.zaraz.bolesti=10.000
###
Broj 3/12, strana 125
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
2011 (01.01.-31.12.11.)
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
KM
KM
%
Plan
KM
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
%
%
%
%
%
JU Dom kulture /sufirnansiranje troškova održ. Sportske
dvorane 36.000, redovna djelatnost 32.000, grijanje sp. dvor.
za odvijanje nastave djece srednjih i osnovne škole 8.000, i
grijanje zgrade Doma kulture 3.630/, Studenstko ljeto 20.000,
nak.za U.O=800.sl.smrti=2.000,sufin.dop.i
otpr.zaposl=12.937,održ.Uzeir begovog konaka 2.000
117.567,00
90.070,00
76,61
117.567,00
97.896,99
83,27
100,00
92,00
100,00
108,69
Narodna biblioteka /materijalni troškovi -9.230, obnova
knjižnog fonda 8.718, i zavičajna zbirka5.982/,U.O=800,slučaj
smrti 2.000
26.730,00
21.000,00
78,56
26.730,00
24.693,31
92,38
100,00
85,04
100,00
117,59
Kultura
30.000,00
18.497,50
61,66
30.000,00
27.210,40
90,70
100,00
67,98
100,00
147,10
4.000,00
900,00
22,50
4.000,00
3.320,00
83,00
100,00
27,11
100,00
368,89
Budžet za mlade (učešće u projektima)
Gender - učešće u projektima
Vjerske zajednice
1.350,00
0,00
0,00
1.350,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
22.500,00
17.820,00
79,20
22.500,00
25.262,15
112,28
100,00
70,54
100,00
141,76
Udruženja
###
55.700,00
38.220,00
68,62
61.700,00
45.097,80
73,09
90,28
84,75
110,77
118,00
Boračka udruženja građana
###
40.000,00
25.220,00
63,05
42.000,00
28.264,00
67,30
95,24
89,23
105,00
112,07
10.000,00
8.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
4.000,00
6.720,00
5.000,00
6.000,00
2.000,00
3.000,00
2.500,00
67,20
62,50
60,00
66,67
60,00
62,50
10.000,00
8.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00
6.566,00
5.253,00
6.566,00
1.970,00
3.283,00
2.626,00
2.000,00
65,66
65,66
65,66
65,67
65,66
65,65
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
102,35
95,18
91,38
101,52
91,38
95,20
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,71
105,06
109,43
98,50
109,43
105,04
15.700,00
13.000,00
82,80
19.700,00
16.833,80
85,45
79,70
77,23
125,48
129,49
9.000,00
900,00
1.800,00
4.000,00
9.000,00
900,00
1.100,00
2.000,00
100,00
100,00
61,11
50,00
9.000,00
1.900,00
1.800,00
7.000,00
9.000,00
1.900,00
1.000,00
4.933,80
100,00
100,00
55,56
70,48
100,00
47,37
100,00
57,14
100,00
47,37
110,00
40,54
100,00
211,11
100,00
175,00
100,00
211,11
90,91
246,69
30.000,00
25.000,00
83,33
36.000,00
32.400,00
90,00
83,33
77,16
120,00
129,60
238.465,00
225.979,93
94,76
238.465,00
227.475,41
95,39
100,00
99,34
100,00
100,66
238.465,00
225.979,93
94,76
238.465,00
227.475,41
95,39
100,00
99,34
100,00
100,66
Organizacija RVI
Organizacija PŠ iPB
JOB
SUBNOR
Udruženje CŽR
Udruženje bivših logoraša
Ostala boračka udruženja
Civilna udruženja građana
###
Udruženje penzionera
Udruženje Crveni križ
Udruženje invalida rada
Ostala civilna udruženja
Sufinansiranje rada Javne kuhinje
Centar za socijalni rad
###
Bruto plaće sa dop.pos.120.400,topli obrok 27.324,regres za
god.odmor 3.600, prevoz sa posla i na posao 1.200,
kategorizacija i usl. vozila 1.200, mat. troškov 15.000, stalne
soc.pomoći 22.717, pomoć u slučaju smrti užeg čl.porodice i
tešk. bol 2.000, prihvatna stanica 500, dnevni centri
24.700,dopr.na i iz placa.iz preth.per.12.646,nak.U.O
=800,pravo na privr.novć.pomoć 2.000, pravo na
jednok.novč.pomoć 2.000 troš.nalaza i mišlj.o nespos. 500,
rad stručne komisije 400, pravo na kućnu njegu i pomoć u kući
1.478
Broj 3/12, strana 126
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
Sufinansiranje projekta "Centar za rano
podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu
sa posebmnim potrebama" u Zenici
8.430,96
8.430,96
100,00
Sufinansiranje zaštite i zbrinjavanja žrtava
nasilja u porodici u sigurnoj kući Medica
Zenica
3.203,77
3.203,77
100,00
1.000,00
1.000,00
100,00
2.000,00
200,00
5,00
50,00
Grantovi neprofitnim organizacijama iz
namjenskih sredstava
20.000,00
2.000,00
Subvencije
114.000,00
68.136,22
59,77
131.324,93
120.032,43
91,40
86,81
56,76
115,20
176,17
614414
Subvencije - sufinansiranje projekta u
poljoprivrednoj proizvodnji
100.000,00
54.136,22
54,14
100.000,00
88.707,50
88,71
100,00
61,03
100,00
163,86
614511
Subvencije privr. društvu za integraciju u evropsku
uniju /REZ DOO Zenica/i LAG Doboj
14.000,00
14.000,00
100,00
31.324,93
31.324,93
100,00
44,69
44,69
223,75
223,75
5.000,00
2.694,65
53,89
15.000,00
13.816,76
92,11
33,33
19,50
300,00
512,75
5.000,00
546.000,00
2.694,65
397.800,50
53,89
72,86
15.000,00
210.000,00
13.816,76
213.064,18
92,11
101,46
33,33
260,00
19,50
186,70
300,00
38,46
512,75
53,56
20.000,00
113.561,31
567,81
25.000,00
30.258,25
121,03
80,00
375,31
125,00
26,64
500.000,00
263.639,19
52,73
150.000,00
154.805,93
103,20
333,33
170,30
30,00
58,72
15.000,00
15.000,00
100,00
6145
6148
Ostali grantovi - Povrati sredstava i dr.
614811
615
Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava
Kapitalni grantovi
615117
Kapitalni grantovi MZ (sufinansiranje izrade
projekata)
615118
Rekonstrukcija, sanacija, održavanje i izgradnja
infrastrukturnih objekata,sufinansiranje
projekata,izrada projektne dokumentacije i
uredjenje deponije "Nekolj"
615211
Kapitalni grantovi pojedincima
6152
Kapitalni grantovi neprofitnim org.
615221
JU Dom kulture (učešće u finansiranju nabavke
opreme)
615221
615221
###
###
JU Centar za socijalni rad /sufinansiranje izgradnje
poslovne zgrade/
JU Dom zdravlja /vozilo hitne pomoći/
JU "Dječiji vrtić" (učešće u finansiranju nabavke
opreme)
JU Opća biblioteka
JP Veterinarska stanica
26.000,00
20.600,00
79,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
600,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 3/12, strana 127
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
821
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
Kapitalni grantovi neprofitnim org.
20.000,00
13.000,00
JU Dom zdravlja /vozilo hitne pomoći/
20.000,00
13.000,00
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
615311
2011 (01.01.-31.12.11.)
Kapitalni izdaci
###
Nabavka stalnih sredstava
821111
Nabavka zemljišta
821222
INVESTICIJA "Izgradnja mosta" u gradu Maglaju
821225
Investicija "Toplifikacija grada Maglaja"
821226
Investicija "Vodovod i kanalizacija " u Misurićima
Nabavka opreme
385.250,00
241.862,50
62,78
693.000,00
400.524,17
57,80
385.250,00
241.862,50
62,78
693.000,00
400.524,17
57,80
50.000,00
19.670,00
39,34
15.000,00
14.950,00
99,67
144.500,00
144.460,32
99,97
0,00
232.000,00
90.892,35
39,18
55,26
275.000,00
127.387,76
46,32
38.294,75
128.200,00
71.447,62
55,73
5.183,06
60,39
179,88
165,60
55,59
60,39
179,88
165,60
333,33
131,57
30,00
76,00
26,51
0,00
377,23
78,61
180,97
127,22
0,00
4,07
0,00
2.457,77
207.050,00
100.628,07
48,60
10.500,00
7.342,74
69,93
1.971,90
1.370,44
5,07
7,30
Uredski namještaj
Kompjuterska oprema
Oprema za prijenos podataka i glasa
(telefaks,kopir,radio stanica i sl.)
4.500,00
4.450,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.500,00
0,00
1.908,99
0,00
76,36
450,00
178,00
0,00
0,00
22,22
56,18
0,00
0,00
5.100,00
2.606,99
51,12
2.000,00
1.143,96
57,20
255,00
227,89
39,22
43,88
821314
GPS stanica i ostala oprema
8.000,00
0,00
0,00
821319
Ostale uredske mašine
Ostala kancelarijska oprema - Uspostava katastra
nekretnina
0,00
0,00
15.000,00
2.839,50
0,00
2.000,00
3.000,00
821311
821312
821313
821336
###
55,59
821342
821371
821383
Fotografska oprema
Klima uredjaj
Tehničko opremanje centra za obavještavanje
821384
Opremanje struktura CZ i istraž. Projekti
predvidjeni Programom razvoja ili drugim planskim
dokumentima.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.662,29
91,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
627,50
0,00
0,00
62,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
43.454,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,93
Prevozna oprema - motorna vozila
60.000,00
51.726,99
86,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821321
Prevozna oprema - motorna vozila : za Općinu
60.000,00
51.726,99
86,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821322
Poljoprivredna motorna vozila-motokultivator
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821521
823
823323
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
6.639,00
16.000,00
15.491,00
96,82
0,00
42,86
0,00
233,33
Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projekt.
6.639,00
16.000,00
15.491,00
96,82
0,00
42,86
0,00
233,33
Finansiranje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otplate dugova
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otplate pozajmice kantona
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPĆINSKI NAČELNIK - SVEGA RASHODI I
###
IZDACI
6.055.180,00
5.722.693,58
94,51
6.097.485,34
5.468.351,19
89,68
99,31
104,65
100,70
95,56
OPĆINSKI NAČELNIK - SVEGA RASHODI,
IZDACI I FINANSIRANJE
6.055.180,00
5.722.693,58
94,51
6.097.485,34
5.468.351,19
89,68
99,31
104,65
100,70
95,56
###
Broj 3/12, strana 128
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
12 120
2011 (01.01.-31.12.11.)
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
69.828,00
45.361,71
64,96
48.588,00
46.449,66
95,60
143,71
97,66
69,58
102,40
OPĆINSKI PRAVOBRANILAC
Doznake za tekuće izdatke
611
Plaće i naknade
###
611100
Bruto plaće i naknade
50.974,00
36.497,71
71,60
38.668,00
37.011,66
95,72
131,82
98,61
75,86
101,41
611200
Naknada troškova zaposlenih
18.854,00
8.864,00
47,01
9.920,00
9.438,00
95,14
190,06
93,92
52,61
106,48
5.307,00
3.862,88
72,79
4.060,00
3.886,21
95,72
130,71
99,40
76,50
100,60
5.307,00
3.862,88
72,79
4.060,00
3.886,21
95,72
130,71
99,40
76,50
100,60
612
Doprinos poslodavca
612100
613
###
Doprinos poslodavca
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
###
6.440,00
2.996,84
46,53
4.720,00
3.478,75
73,70
136,44
86,15
73,29
116,08
Izdaci za materijal i sitan inventar
###
5.440,00
2.876,84
52,88
4.170,00
3.207,47
76,92
130,46
89,69
76,65
111,49
###
1.300,00
1.700,00
1.360,00
1.080,00
1.000,00
133,80
1.259,80
1.214,03
269,21
120,00
10,29
74,11
89,27
24,93
12,00
550,00
1.700,00
1.170,00
750,00
550,00
395,60
1.285,01
984,01
542,85
271,28
71,93
75,59
84,10
72,38
49,32
236,36
100,00
116,24
144,00
181,82
33,82
98,04
123,38
49,59
44,23
42,31
100,00
86,03
69,44
55,00
295,67
102,00
81,05
201,65
226,07
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
250,00
100,00
200,00
150,00
0,00
121,28
60,00
0,00
60,64
200,00
500,00
0,00
0,00
0,00
98,94
50,00
20,00
0,00
0,00
0,00
101,07
Kapitalni izdaci
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nabavka stalnih sredstava
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
###
82.625,00
52.221,43
63,20
57.368,00
53.814,62
93,81
144,03
97,04
69,43
0,00
0,00
0,00
0,00
103,05
###
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613115
613300
613400
613512
Putni troškovi u zemlji
PTT usluge
Izdaci za nabavku materijala
Izdaci za usluge prevoza i gorivo
Ugovorene usluge
613914
613922
613983
Izdaci za reprezentaciju
Usluge stručnog obrazovanja
Poseb. Nakn. za mjere zaš. i spaš. Od pr. i dr.nesr.
6139
821
0,00
821313
821311
821312
Oprema za prenos podataka (telefax, telefon)
Uredski namještaj (ormari)
Kompjuterska oprema ( kompjuter)
SVEGA OPĆINSKI PRAVOBRANILAC:
130
CIVILNA ZAŠTITA
Doznake za tekuće izdatke
611
Plaće i naknade
611100
611200
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih
Broj 3/12, strana 129
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
612
Doprinos poslodavca
612100
613
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
###
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izdaci za materijal i sitan inventar
###
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613100
613200
613211
613400
Putni troškovi u zemlji
Putni troškovi u inozemstvu
Izdaci za energiju
Izdaci za nabavku materijala
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613500
613814
613300
Izdaci za usluge prevoza i gorivo
Izdaci za osiguranje zaposlenih
PTT usluge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613
Ugovorene usluge
###
613914
613900
613922
Izdaci za reprezentaciju
Usluge opremanja i obučavanja službe CZ
Usluge stručnog obrazovanja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613900
Rad Timova vojske Federacije /za rad mašina u
svrhu deminiranja/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitalni izdaci
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nabavka opreme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oprema za deminiranje i obilježavanje minskih
polja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821
821300
999
###
Doprinos poslodavca
2011 (01.01.-31.12.11.)
SVEGA CIVILNA ZAŠTITA:
###
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VANBILANSNA EVIDENCIJA
###
140.000,00
70.048,34
50,03
50.000,00
48.998,01
98,00
280,00
142,96
35,71
0,00
0,00
69,95
60.000,00
12.410,24
20,68
50.000,00
48.998,01
98,00
120,00
25,33
83,33
394,82
60.000,00
12.410,24
20,68
50.000,00
48.998,01
98,00
120,00
25,33
83,33
394,82
Budžetska rezerva
999991/6 Tekuća budžetska rezerva
Broj 3/12, strana 130
2010 (01.01.-31.12.10.)
Ekonomski kod
2010. prema 2011.
2011. prema 2010.
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Izvršenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvršenje
Plan
Izvršenje
KM
KM
%
KM
KM
%
%
%
%
%
Finansiranje obaveza
80.000,00
57.638,10
72,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finansiranje obaveza iz prethodnih fiskalnih
godina
80.000,00
57.638,10
72,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VRSTA KATEGORIJE - OPIS
Podkate- Analitički
gorija
dio
999992/3
2011 (01.01.-31.12.11.)
0,00
0,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI :
###
6.537.305,00
6.074.356,39
92,92
6.524.578,34
5.820.417,22
89,21
100,20
104,36
99,81
95,82
UKUPNO RASHODI, IZDACI I
###
FINASIRANJE OBAVEZA IZ PRETHODNIH
GODINA
6.617.305,00
6.131.994,49
92,67
6.524.578,34
5.820.417,22
89,21
101,42
105,35
98,60
94,92
Broj 3/12, strana 131
O b r a z l o ž e nj e
Prihodi i primici
Prihodi i primici u budžetu Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2011. godine
ostvareni su u iznosu od 5.822.848,22 KM ili 89,24 % u odnosu na plan.
Po finansijskom izvještaju – Račun prihoda i rashoda- ukupno ostvareni prihodi iznose
5.521.897,29 KM, a rashodi 5.419.893,05 KM.
U odnosu na prethodnu 2011. fiskalnu godinu, prihodi i primici manji su za 309.146,27
KM ili 5,04%. Razlog za manje ostvarene prihode i primitke u 2011. godini leži uglavnom u
činjenici da su planirana sredstva za tekuće i kapitalne potpore realizovane za 283.333,77 KM
manje, ili 15,69%.
Prihode i primitke čine:
- porezni prihodi…………………………………………………=
3.030.138,42 KM
- neporezni prihodi………………………………………………=
1.135.906,49 KM
- tekuće potpore………………………………………………….=
1.346.352,38 KM
- donacije.......................................................................................=
9.500,00 KM
- primici od prodaje stalnih sredstava…………………………....=
134.284,70 KM
- kapitalne potpore…………………………………………….....=
166.666,23 KM
_____________________________________________________________________
S V E G A:
=
5.822.848,22 KM
Porezni prihodi
U grupu poreznih prihoda spadaju:
- porez na dobit pojedinaca i preduzeća………………………….. =
4.406,88 KM
- porez na plaće……………………………………………………=
15.264,14 KM
- porez na imovinu………………………………………………...= 309.376,90 KM
- domaći porezi na promet dobara i usluga………………………..=
883,81 KM
- porez na dohodak...........................................................................= 429.412,64 KM
- prihodi od indirektnih poreza……………………………………= 2.270.681,71 KM
- ostali porezi..................………………………………………….=
112,34 KM
______________________________________________________________________
S V E G A:
= 3.030.138,42 KM
Porezni prihodi ostvareni su u procentu od 95,47 % u odnosu na plan i čine 52,04 % ukupno
realizovanog budžeta za period izvještavanja. Ovi prihodi u 2011. godini, veći su u odnosu na
prethodnu 2010. godinu za 299.551,47 KM, ili 10,97%.
Broj 3/12, strana 132
Prihodi po osnovu indirektnih poreza veći su za izvještajni period tekuće godine u odnosu na
prethodnu 2010. godinu za 149.716,12 KM, ili 7,06 %, te su isti u većoj mjeri kompenzirali
manje ostvarene neporezne prihode za 2011. godinu.
Prihodi po osnovu poreza na plaću, odnosno sadašnjeg poreza na dohodak(direktni porezi)
takodje su pozitivno uticali na ukupno ostvarenje poreznih prihoda, a u odnosu na prethodnu
2010 godinu, isti su veći za 79.276,26 KM ili 22,64 %. Medjutim, treba napomenuti činjenicu
da je usvajanje Zakona o porezu na dohodak i njegova primjena imalo za posljedicu
smanjenje prihoda u općinskim budžetima u odnosu na prihode koji su se obračunavali i
naplaćivali shodno odredbama Zakona o porezu na plaću.
Porezni prihodi iz grupe poreza na imovinu takođe bilježe povećanje u odnosu na prethodnu
godinu za 90.473,49 KM, ili 41,33 %, i takođe su znatno uticali na realizaciju ukupnog
budžeta za izvještajni period 2011. godine.
U grupu direktnih poreza spadaju i prihodi po osnovu poreza na dobit pojedinaca i preduzeća
(podkategorija 711), koji shodno odredbama Zakona o porezu na dohodak od 01.01. 2009,
godine pripadaju grupi prihoda po osnovu poreza na dohodak, a u tekućoj 2011. godini
naplaćuju se samo zaostale obaveze po ovom osnovu, što je između ostaloga uticalo na
smanjenje kako plana, tako i same realizacije ove grupe prihoda.
Neporezni prihodi u iznosu od 1.135.906,49 KM ostvareni su u procentu od 94,31 % u
odnosu na planirana sredstva. U odnosu na prethodnu godinu za isti izvještajni period ovi
prihodi manji su za 202.568,19 KM, ili 15,13 %. Iz tabelarnog pregleda može se vidjeti
struktura ovih prihoda i njihova pojedinačna izvršenja u odnosu na plan, kao i u odnosu na
realizaciju za 2010. godinu. U odnosu na plan neporezni prihodi manji su za 68.592,84 KM,
ili 5,69 %.
Tekuće potpore su nepovratni tekući grantovi sa viših nivoa vlasti (Kantona i Federacije),
kao i od drugih pravnih lica.
Nepovratni grantovi su namjenska sredstva, a odnose se na:
1. Vlada F BiH
- Sredstva zasufinansiranje projekta-Održivi projekat-MZ Bradići .....= 3.200,00 KM,
- Sredstva za trajno zbrinjavanje porodica koje su ostale bez krova
- Nad glavom i izradu projekta sanacije klizišta, praćenje stanja
- klizišta i za sanaciju išta.......................................................................= 31.385,83 KM,
- Sredstva nenamjenskiih grantova ....................................................... = 2.739,48 KM,
- Sredstva za stambeno zbrinjavanje za Spahić Suadu............................= 5.000,00 KM
- Sredstva za trajno zbrinjavanje porodica koje su ostale bez krova
nad i izradu projekta sanacije klizišta, praćenje stanja klizišta i
za sanaciju klizišta................................................................................= 450.000,00 KM
_____________________________________________________________________
S V E G A:
= 492.325,31 KM
Novčana sredstva u iznosu od 3.200,00 KM su sredstva Federalnog ministarstva raseljenih
osoba i izbjeglica, a odnose se na sufinansiranje projekta“Održivi povratak“. Sredstva su
Broj 3/12, strana 133
namijenjena za Društveni dom u MZ Bradići, za što su ista i utrošena. Nadležnom
ministarstvu dostavljen je izvještaj o namjenskom utrošku doznačenih sredstava.
Novčana sredstva u iznosu od 31.385,83 KM su preostala sredstva od 100.000,00 KM, koja
su transferisana na namjenski račun Budžeta Općine Maglaj otvoren za prikupljanje pomoći
porodicama naseljenog mjesta Suljakovića i ostalih kod Sparkasse bank Maglaj, dana
23.12.2010. godine na osnovu Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za
saniranje šteta Općinama Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona, broj:1149/1-705-2/10 od 11.11.2010. godine, u svrhu trajnog zbrinjavanja porodica koje su ostale
bez krova nad glavom i izradu projekta sanacije klizišta, praćenje stanja klizišta i za sanaciju
klizišta, od Federalnog štaba civilne zaštite. Navedena novčana sredstva sa 31.12.2010.
godine utošena su za predvidjene namjene u iznosu od 68.614,17 KM, dok je preostalih
31.385,83 KM razgraničeno za prihod u narednoj 2011. godini kada je u cijelosti i utrošen za
predvidjene namjene, te i oprihodovan u istom iznosu od 31.385,83 KM.
Federalnom štabu CZ dostavljen je Konačan izvještaj o namjenskom utrošku svih 100.000,00
KM, koliko je i doznačeno na namjenski račun Budžeta Općine Maglaj.
Novčana sredstva u iznosu od 2.739,48 KM su preostala novčana sredstva koja je odobrila
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 58. sjednici održanoj dana 04.06.2008.
godine Odlukom broj:501/08. Navedenom Odlukom Općini Maglaj odobrena su novčana
sredstva u iznosu od 300.000,00 KM, kao nenamjenski grant. Dio sredstava u iznosu od
150.000,00 KM doznačen je Općini Maglaj u 2008. godini, a preostali dio sredstava u iznosu
od 150.000,00 KM, transferisan je na račun budžeta Općine Maglaj dana 06.01.2009. godine,
te je tokom 2009. godine utrošen iznos od 161.906,73 KM u predvidjene namjene, namjene
koje je utvrdilo Općinsko vijeće Odlukom o uvećanju sredstava u Budžetu Općine Maglaj za
2008. godinu, broj:02-05-0-1296/08 od 21.08.2008. godine, donesene na 34. sjednici O.V., a
preostali dio tih sredstava prenesen je u budžet za 2010. godinu kao razgraničeni prihod, koji
je sa 31.12.2010. godine utrošen u iznosu od 20.885,45, koliko je i oprihodovano, a ostatak od
2.739,48 KM, prenesen je kao razgraničeni prihod za 2011. godinu, koji je u toku 2011.
godine utrošen, za namjene utvrdjene Odlukom Općinskog Vijeća.
Novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM su sredstva odobrena Općini Maglaj po Rješenju
broj:02-14-514-02/11 od 01.11.2011. godine, potpredsjednika Federacije Bosne i
Hercegovine, Mirsada Kebe, namijenjena kao pomoć porodici Spahić.Cjelokupan iznos
sredstava utrošen je za predvidjene namjene iz Rješenja.
Novčana sredstva u iznosu od 450.000,00 KM su sredstva, koja je odobrila Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine Odlukom o dobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje
šteta općinama Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Posavskog kantona, broj: V broj 955/10 od
14. 12.2010. godine. Dakle, Općini Maglaj odobrena su novčana sredstva u iznosu od
450.000,00 KM za trajno zbrinjavanje porodica koje su ostale bez krova nad glavom i izradu
projekta sanacije klizišta i praćenje stanja klizišta i za sanaciju klizišta. Odluka je objavljena u
„Službenim novinama Federacije BiH“, broj:86/2010, od 22.12.2010. godine. Medjutim, po
ovoj Odluci sredstva nisu transferisana na račun budžeta Općine Maglaj.
Dana 06.01.2011. godine Vlada Federacije BiH na svojoj XXXIII vanrednoj sjednici donijela
je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine za 2010. godinu za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta
Broj 3/12, strana 134
općinama Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Posavskog kantona. Odluka je objavljena u
„Službenim novinama Federacije BiH“, broj:2/2011, od 12.01.2011. godine.
Prema izmjeni navedene Odluke sredstva u iznosu od 450.000,00 KM za predvidjene
namjene obezbjedjena su u Budžetu Federacije BiH za 2011. godinu.
Poslije niz pisanih molbi, urgencija, obrazlaganja pozicija u usvojenom Budžetu Federacije
BiH za 2011. godinu od strane Općinskog načelnika i općinskih službi, prema Vladi
Federacije, Federalnom ministarstvu finansija, Federalnoj CZ, konačno je Vlada Federacije
BiH donijela Odluku o izmjeni odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
Federacije BiH za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama
Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona, broj:V. Broj 903/11 od 05.09.2011.
godine. Ova Odluka objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj:60/11 dana
14.09.2011. godine kada je i stupila na snagu.
Sredstva u iznosu od 450.000,00 KM po navedenoj Odluci uplaćena su na namjenski račun
Budžeta Općine Maglaj dana 22.09.2011. godine. Dana 23.09.2011. godine sa namjenskog
računa Budžeta Općine Maglaj isplaćena su sredstva u iznosu od 291.000,00 KM preostalim
Korisnicima pomoći za trajno stambeno zbrinjavanje iz naseljenog mjesta Suljakovići sa
kojima je Općina potpisala - Ugovore o dodjeli namjenske novčane pomoći za trajno
rješavanje stambenog pitanja vlasnika objekta u naselju Suljakovići -.( 9 Korisnika pomoći),
1.750,00 KM plaćen porez na promet nepokretnosti Korisniku pomoći za trajno stambeno
zbrinjavanje iz naseljenog mjesta Suljakovići shodno Zaključku Općinskog vijeća, broj:0205-1-1984/10 od 26.11.2010. godine, 4.566,10 KM za rentu i uredjenje gradjevinskog
zemljišta za Bešić Muharema i Bešić Sabriju, po osnovu Odluke Općinskog vijeća, broj:0205-1-1260/11 od 07.07.2011. godine, a preostali dio od 152.682,90 KM utrošit će se za izradu
projekta sanacije klizišta i praćenje stanja klizišta.
2. Vlada Kantona
-
sredstva za mavif. izbor sportiste......................................................=
1.000,00 KM
sredstva za sanaciju starog grada.......................................................=
3.381,55 KM
sredstva za izgradnju fontane u gradu Maglaj...................................= 10.130,17 KM
sredstva za rješavanje stambenih pitnja branilačke populacije.........= 287.300,00 KM
sredstva za sportsku dvoranu u Novom Šeheru.................................= 70.000,00 KM
sredstva za stipendije ……………………………………………… = 174.400,00 KM
sredstva za pomoć u liječenju………………………………………..= 33.750,00 KM
sredstva za zaštitu okoline…………………………………………. .= 48.975,88 KM
sredstva za troškove dženaza................................................................= 31.458,73 KM
sredstva za poticaj povratka raseljenih osoba......................................= 54.340,84 KM
sredstva za ortopedska pomagala.........................................................=
1.672,80 KM
sredstva za nabavku udžbenika za prip.branilačke populacije............= 42.400,00 KM
sredstva za troškove sahrane.................................................................= 1.000,00 KM
sredstva za alternativni smještaj...........................................................=
4.000,00 KM
sredstva za tešku ekomom.soc.situaciju...............................................= 29.900,00 KM
sredstva za pomoć u stvar.min.uvjeta stanovanja...............................= 18.367,10 KM
sredstva za sizbijanje crnog prišta........................................................= 1.500,00 KM
sredstva za spomen obilježje u MZ Bradići.........................................=
4.000,00 KM
sredstva za spomen obilježje u MZ Moševac......................................=
4.000,00 KM
sredstva za memorijalni turnir u MZ Kosova......................................=
1.000,00 KM
Broj 3/12, strana 135
- sredstva za spomen obilježje u MZ Galovac.......................................=
- sredsrva za sanac.konz. rad. Starog grada............................................=
- sredstva za obilježavanje Dječije nedjelje...........................................=
- sredstva za Odbojkaški inval.klub za medj.turnir...........................................=
3.000,00 KM
8.000,00 KM
5.000,00 KM
2.500,00 KM
- sredstva za iskorj.zar.bolesti,dijag.bruceloze ovaca......................................= 4.000,00 KM
- sredstva za liječenje soc.ugrož.lica .....................................................= 2.600,00 KM
______________________________________________________________________
S V E G A:
= 847.677,07 KM
Novčana sredstva u iznosu od 70.000,00 KM odobrila je Vlada ZE-DO kantona za
sufinansiranje izgradnje sportske dvorane u Novom Šeheru. Sredstva su uplaćena na račun
budžeta Općine Maglaj dana 15.11.2010. godine. Budući da nisu bila utrošena za predvidjene
namjene zaključno sa 31.12.2010. godine ista su razgraničena za prihod za 2011. godinu, kada
su i utrošena.
Preostali iznos od 777.677,07 KM transferisan je na depozitni račun javnih prihoda Općine
Maglaj shodno Odlukama, Rješenjima i Zaključcima resornih ministarstava za namjene
naznačene u tabelarnom pregledu. To su uglavnom novčana sredstva koja su ostvarile boračke
populacije, RVI, porodice poginulih boraca, CŽR, raseljena i izbjegla lica, kao i socijalno
ugrožene kategorije stanovištva, shodno pravima koja su im ustanovljena zakonskim i
podzakonskim propisima i sredstva za MZ za obilježavanje spomen obilježja.
3. Primljeni grantovi od Općina
Primljeni grantovi od Općina iznose 6.350,00 KM. Naime, od općina je u 2010. godini na
račun Budžeta Općine Maglaj uplaćeno je ukupno 33.000,00 KM novčanih sredstava na ime
pomoći Općini Maglaj za zbrinjavanje stanovništva ugroženog klizištima.
od čega je 31.650,00 KM u toku 2010. godine utrošeno za predvidjene namjene, te i
oprihodovano, dok je iznos od 1.350,00 razgraničen za 2011. godinu kada je i nastao rashod
po tom osnovu.
Općina Tešanj je dana 24.08.2011. godine na namjenski račun Budžeta Općine Maglaj
uplatila iznos od 5.000,00 KM, čija je namjena takodje zbrinjavanje stanovništva ugroženog
klizištem. Ukupna sredstva od 6.350,00 KM utrošena su za predvidjene namjene.
4.Donacije
- Sredstva LAG projekat-put Borik-G ulišnjak........................................ = 9.300,00 KM
- sredstva Pep International.......................................................................= 200,00 KM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SVEGA:
=9.500,00 KM
Broj 3/12, strana 136
Sredstva u iznosu od 9.300,00 KM obezbijedila je Lokalna akciona grupa regije Doboj u
saradnji sa Općinom Maglaj kroz aplikaciju dva projekta na konkurs „Ruralna infrastruktura“
kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva F BiH.
Sredstva su se odnosili na finansiranje nasipanja i sanacije lokalnog puta Domislica-Brezove
Dane i asfaltiranje lokalnog puta Borik-Gornji Ulišnjak. Ista su u izvještajnom periodu
utrošena za namjene iz apliciranih projekata.
Sredstva u iznosu od 200,00 KM su sredstva koje je uplatila medjunarodna organizacija Pep
International za smještaj učesnika Sajma općina za Jugoistočnu evropu ispred Općine Maglaj,
koji je održan u Sarajevu.
Primici
Primici su ostvareni u iznosu od 300.950,93 KM, ili 11,49%, u odnosu na plan.Odnose se na
primitke od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 134.284,70 i kapitalne grantove u iznosu od
166.666,23 KM.
Kapitalni grantovi odnose se na kapitalni grant dodijeljen od Švajcarske agencije za razvoj i
saradnju (SDC) u vezi sa saradnjom na realizaciji Projekta razvoja opština/općina-MDP u
iznosu od 40.000,00 KM za sufinansiranje implementacije projekta „Prostorno planska
dokumentacija-regulacioni plan stari grad Maglaj“ i za sufinansiranje projekta „Projektna
dokumentacija –Glavni projekat mosta na rijeci Bosni-južni dio grada Omerdino Polje“
Inače, po ovom osnovu u 2009. godini doznačena su sredstva u iznosu od 70.000,00 KM od
čega 20.000,00 KM za sufinansiranje implementacije projekta „Prostorno planska
dokumentacija-regulacioni plan stari grad Maglaj“, a sredstva u iznosu od 50.000,00 KM
sredstva za sufinansiranje projekta Projektna dokumentacija –Glavni projekat mosta na rijeci
Bosni-južni dio grada Omerdino Polje, a koja su utrošena za predvidjene namjene u prvih šest
mjeseci 2011. godine.
Kapitalne potpore od Federacije za vodovod i kanalizaciju u MZ Misurići u iznosu od
126.666,23 KM su novčana sredstva od 90.000,00 KM uplaćena na račun Budžeta Općine
Maglaj dana 23.09.2010. godine na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o
usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za
poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ utvrdjenog budžetom Federacije BiH za 2010. godinu
Federalnom ministarstvu razvoja. Poduzetništva i obrta („Sl.novine F B Ih“, broj:13/10 i
44/10), te potpisanog Ugovora o implementaciji poticajnih finansijskih sredstava izmedu
Općine Maglaj i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, broj:01-14-530/10.
odnosno, 01-49-1499/10 od 30.08.2010. godine, a odnose se na 2. fazu kanalizacije u
Misurićima.
Obzirom da su navedena novčana sredstva transferisana kao tekući grant,a nisu utrošena u
toku 2010. godine, te su shodno odredbama Uredbe o računovodstvu Budžeta u F BiH, kao i
računovodstvenog standarda F BiH broj 18, razgraničena kao prihod naredne 2011. godine
kada su se planirala i utrošiti za predvidjene namjene.
Početkom 2011. godine ova sredstva su preinačena u kapitalni grant, te su shodno odredbama
Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH i Uredbe o računovodstvu budžeta u
Federaciji BiH knjižena u 2011. godini na kontu klase 8, a ne na kontu klase 7.
Broj 3/12, strana 137
Preostalih 36.666,23 KM su novčana sredstva po osnovu Ugovora o dodjeli finansijskih
sredstava, broj:480-02-I/2011 od 08.07.2011. godine, odnosno broj:01-49-1273/11 od
08.07.2011. godine, potpisanog izmedju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Općine
Maglaj u svrhu realizacije projekta: „Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Misurići“. Ugovor
je potpisan na vrijednost od 200.000,00 KM, a doznačen je iznos od 36.666,23 KM shodno
Prvoj privremenoj situaciji o izvedenim radovima na predmetnom projektu.
Bruto naplata javnih prihoda
Bruto naplata javnih prihoda na području općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2011. godine
bez prihoda po osnovu PDV iznosi 4.246.171,75. KM, što je za 233.974,20 KM više u odnosu
na isti period 2010. fiskalnu godinu, ili 5,83%.
Na povećanje bruto naplate u 2011. godini u odnosu na isti period 2010. godine uticali su
uglavnom prihodi po osnovu poreza na dobit, poreza gradjana, poreza na dohodak, prihoda po
osnovu posebnih naknada.
Dakle, može se konstatovati da je većina javnih prihoda koje se općini Maglaj prazne putem
B-2 Obrasca u bruto iznosu u 2011. godine imala veću naplatu u odnosu na 2010. godinu
Ukoliko posmatramo neto iznos, odnosno iznos javnih prihoda koji je Općina Maglaj
ostvarila u toku 2011. godine može se konstatovati da su isti veći za 152.618,17 KM u odnosu
na prethodnu godinu, ili 16,24 %.
Javni prihodi po B-2 zajedno sa prihodima po osnovu indirektnih poreza u 2011. godini veći
su za 302.334,29 KM, ili 9,89 % u odnosu na 2010. godinu.
Broj 3/12, strana 138
PREGLED BRUTO NAPLATE JAVNIH PRIHODA NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ
I NJIHOV POVRAT OPĆINI
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vrsta prihoda
Porezi na promet određenih
proizvoda
715121 – 715915
715913
vraćaju se općini u
715914
proc. 20%
Porez na promet proiz. i usluga
715131, 715132 /137/ 141
Porez na plaću
713111 / 112/ 113
Porez na dobit
711211, 711911
Porezi građana
711111/112/113/114/115/116
714111/121/131/132
Ostali porezi
715211/212/311/213
719111/112/113/143
Poseban porez na plaću
719114, 719115
Porez na dohodak
716111, 112,113,115,116
kantonalne naknade i takse
OSTVARENO
01.01. – 31.12.2010.
Bruto
Budžet
Općine
%
01.01. – 31.12.2011.
Bruto
Budžet Općine
%
33.688,18
-
-
250,00
50,00
20,00
4.584,61
124,93
2,71
3.353,77
800,96
23,85
92.548,03
26.376,18
28,50
53.588,94
15.264,14
28,50
383.116,51
-
-
428.762,86
-
-
229.963,28
229.963,28
100
321.296,78
313.783,78
97,66
2.043,39
611,29
29,90
797,35
797,35
100,00
4.818,79
2.409,30
49,50
224,78
112,34
50,00
1.016.066,00
350.136,38
34,46
1.246.088,39
429.412,64
34,46
241.311,31
6.171,45
2,89
227.409,21
8.001,90
3,52
Broj 3/12, strana 139
10. Kant. Sudske nak. i takse
722121/221/421/429,515,516
-
11. Prihodi od indirektnih poreza
717131, 717141
nema
2.120.965,59
podataka
bruto napl.po
opć.
754.264,90
46.067,75
-
nema podataka 2.270.681,71
bruto napl.po
općinama
-
6,10
899.902,90
58.382,90
6,49
106.102,47
-
-
83.544,16
-
-
665.395,75
277.853,32
42,00
614.944,49
265.726,04
43,21
77.351,93
367.704,70
60.237,70
-
-
68.426,37
271.430,00
26.151,75
-
-
4.012.197,55
939.713,88
23,42
4.246.171,75
1.092.332,05
25,73
12. Posebne naknade
722521/522/523/524/525/526
13. Prihodi od naknada za korištenje
šuma
722541 - 722545
14. Prihodi od posebnih naknada za
ceste
722531/532/533, 717131
15. Neporezni prihodi
16. Novčane kazne
17. Naknade za okoliš
722551 - 722556
SVEGA BEZ INDIREKTNIH
POREZA:
-
-
-
-
Broj 3/12, strana 140
Rashodi, izdaci i finansiranje
Obračunati rashodi sa izdacima u budžetu – proračunu Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2011.
godine iznose 5.820.417,22 KM ili 89,21 % u odnosu na plan.
Obračunate bruto plaće i naknade sa doprinosom poslodavca za izvještajni period iznose
1.304.151,44 KM ili 99,55 % u odnosu na planirana sredstva.
Obračunate bruto plaće i naknade sa doprinosom poslodavca učestvuju u ukupno realizovanom
budžetu sa 22,41 %.
Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 320.879,04 KM, odnose se na finansiranje rashoda
općinske administracije u slijedećim oblicima:
Plan
-
Izvršenje
611211 – naknade za prevoz sa posla i na posao
25.355,00
24.612,80 KM
611221 – naknade za topli obrok
240.620,00
236.484,00 KM
611224 – regres za godišnji odmor
32.000,00
31.600,00 KM
611225 – otpremnine za odlazak u penziju
5.000,00
4.937,10 KM
611227 – pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 11.000,00
10.095,14 KM
611233- Pokloni zaposlenima za praznike
13.150,00
13.150,00 KM
_____________________________________________________________________
S V E G A:
327.125,00 KM
320.879,04 KM
Izdaci za bruto naknade općinskim vijećnicima i članovima vijećničkih komisija iznose 135.811,59
KM, od čega je neto naknada 110.250,00 KM. Ovi izdaci odnose se na finansiranje naknada
općinskim vijećnicima za prisustvo i rad u Općinskom vijeću paušal, naknada članovima komisija
formiranih od strane Općinskog vijeća Maglaj.
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u koje shodno novom kontnom planu za budžet i budžetske
korisnike spadaju i naknade vijećnicima i članovima komisija Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika, iznose 1.286.912,16 KM odnosno 76,94 % planiranih sredstava. U ukupno realizovanim
rashodima i izdacima učestvuju sa 22,11%.
Izdaci za komunalne usluge iznose 125.071,45 KM, a odnose se na slijedeće:
Plan
-
Izvršenje
613321 – izdaci za vodu i kanalizaciju
8.000,00 KM
8.042,94 KM
613322 – izdaci za usluge odvoza smeća
17.000,00 KM
17.028,55 KM
613324 – izdaci za usluge održavanja
čistoće javnih površina
100.000,00 KM
99.999,96 KM
_____________________________________________________________________
S V E G A:
125.000,00 KM
125.071,45 KM
Broj 3/12, strana 141
Izdaci za administrativni materijal u iznosu od 36.490,20 KM odnose se na:
Plan
-
Izvršenje
613411 – izdaci za obrasce i papir
18.375,00 KM
14.791,44 KM
613412 – izdaci za kompjuterski materijal
13.125,00 KM
12.256,25 KM
613413 – izdaci za stručnu literaturu
5.100,00 KM
4.010,04 KM
613415 – Izdaci za dekoraciju sl.prost.
300,00 KM
214,20 KM
613416 – otpis sitnog inventara
1.500,00 KM
534,40 KM
613417- uredski materijal
500,00 KM
0,00 KM
613418- izdaci za otpis auto guma
3.500,00 KM
3.142,00 KM
613419 - izdaci za ostali adm.materijal
100,00 KM
0,00 KM
613481 – izdaci za odjeću uniforme i pl
1.000,00 KM
183,00 KM
614484 – izdaci za materijal za čišćenje
1.500,00 KM
1.358,87 KM
_____________________________________________________________________
S V E G A:
45.000,00 KM
36.490,20 KM
Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 20.700,30 KM, odnose se na:
Plan
Izvršenje
-
613711 – materijal za opravke i održavanje zgrade
4.000,00 KM
1.728,08 KM
613712 – materijal za opravke i održavanje opreme
3.000,00 KM
2.880,25 KM
613713 – materijal za opravku i održavanje vozila
3.000,00 KM
2.697,22 KM
613714 – mat.za održav.cesta želj.i most.
5.000,00 KM
5.000,00 KM
613721 – usluge opravki i održavanje zgrada
6.000,00 KM
KM
613722 – usluge opravki i održavanje opreme
2.800,00 KM 2.132,23 KM
613723 – usluge opravki i održavanje vozila i regist 6.200,00 KM
6.262,52 KM
_____________________________________________________________________
S V E G A:
30.000,00 KM
20.700,30 KM
-
Pozicija 613728- Sanacija šteta od elementarnih nepogoda realizovana je u iznosu od
50.134,94 KM, od čega pozicija 613728-1 sanacija šteta od elementarnih nepogoda vlastita
sredstva općine u iznosu od 22.434,94 (plaćanje poreza na promet nepokretnosti i drugih troškova vezanih za zbrinjavanje, za vlasnike objekata u naselju Suljakovići koji su trajno riješili
stambeno pitanje, shodno tački VI Zaključka Općinskog vijeća Maglaj, broj:02-05-1-1984/10
od 26.11.2010. godine) i pozicija 613728-2-Hitne mjere koje se provode na ZIS, i sanacija
posljedica od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 27.700,00 KM (kirije za korisnike Suljakovića i Kepića, kao i troškovi vezani za gašenje požara na deponiji Nekolj iz sredstava Posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća. )
- Pozicija 613729-Sanacija klizišta (namjenska sredstva) realizovana je u iznosu od
5.031,00 KM. To su novčana sredstva koja su sa 31.12.2010. godine prenesena kao
razgraničeni prihod za 2011. godinu, a utrošena su za nadzor za klizište Šehići,
(Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta Općinama
Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona, broj:11-49/1-705-2/10 od
11.11.2010. godine, u svrhu trajnog zbrinjavanja porodica koje su ostale bez krova
nad glavom i izradu projekta sanacije klizišta, praćenje stanja klizišta i za sanaciju
klizišta, Federalnog štaba civilne zaštite).
Broj 3/12, strana 142
Izdaci za PTT usluge u iznosu od 49.555,80 KM učestvuju u izdacima za materijal, sitan inventar i
usluge sa 3,84 %, a odnose se na:
Plan
-
Izvršenje
613311 – izdaci telefon, telefaks tel.
9.250,00 KM
9.137,70 KM
613312 – izdaci za internet
3.600,00 KM
3.189,40 KM
613313 – izdaci za mobitele
9.150,00 KM
9.195,24 KM
613314 – izdaci za poštanske usluge
30.000,00 KM
28.033,46 KM
_____________________________________________________________________
S V E G A:
52.000,00 KM
49.555,80 KM
Izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 541.451,51 KM ostvareni su u procentu od 92,53 % u
odnosu na plan, a njihova struktura data je u samom tabelarnom pregledu.U strukturi ovih izdataka su
izmedju ostalih i izdaci za zatezne kamate, troškovi sudskih sporova i glanni dug po pravomoćnim
sudskim rješenjima. Pravomoćna sudska rješenja odnose se na tužbe zaposlenih po osnovu manje
isplaćenih plaća i naknada troškova zaposlenih shodno odredbama Kolektivnog ugovora za
službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH i po osnovu tužbe Božić Slavka, sin Miloša
iz Maglaja, Bakotić bb na ime naknade materijalne štete počinjene od privremenog korisnika
imovine, kojeg je u posjed uvela Općina Maglaj 1995. godine, zbog čega je ista morala i nadoknaditi
pričinjenu materijalnu štetu, uz troškove sudskog spora i pripadajuće zatezne kamate, kao i dio
zateznih kamata po Rješenju o izvršenju broj:42-1-P-000620-11-I, na ime Mehinagi Zijade,
zastupane po punomoćniku Bašić Eldinu.
Tekući grantovi u iznosu od 2.294.886,23 KM učestvuju u ukupnim rashodima i izdacima
sa 39,43 %, a odnose se na tekuće grantove pojedincima, neprofitnim organizacijama i MZ,
subvencije javnim preduzećima, sufinansiranje projekata u poljoprivrednoj proizvodnji i ostale
grantove-povrati sredstava i dr.U odnosu na prethodnu 2010. godinu veći su za 75.035,04 KM ili
3,38 %
Grantovi pojedincima u iznosu od 1.133.310,15 KM finansirani su uglavnom namjenskim
sredstvima viših nivoa vlasti (1.017.024,18 KM), a ostali dio od 116.285,97 KM finansiran je
planiranim sredstvima iz općinskog budžeta.
Kada se radi o sredstvima nepovratnih grantova koja su Općini Maglaj doznačena sa 31.12.2010.
godine namijenjena za finansiranje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih nepogoda, stambeno
zbrinjavanje porodica koje su ostale bez svojih domova i za sanaciju klizišta, kao što je bilo
prezentirano u Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za period 01.01.do31.12.2010. godine
ukupno doznačena sredstva za ovu namjenu iznosila su 868.985,83 KM, od čega je iznos od
32.735,83 KM razgraničen za prihod u 2011. godini kada se i utrošio za predvidjene namjene dok su
ostala sredstva u iznosu od 836.250,00 KM bila predmetom izvještavanja sa 31.12.2010. godine .
Sredstva u iznosu od 32.735,83 KM koja su razgraničena kao prihod 2011. godine utrošena su na :
- poziciji 614239/048- Stambeno zbrinjavanje porodica naseljenog mjesta Suljakovićiklizište, u iznosu od 27.704,83 KM (Avdičević Ifet st.zbrinjavanje=25.728,46 KM i
plaćanje poreza na promet nepokretnosti po osnovu dva Ugovora o kupoprodaji
nekretnina, shodno tački VI Zaključka OV, broj: broj:02-05-1-1984/10 od 26.11.2010.
godine u iznosu od 626,37 KM ).
- Pozicija 623729-Sanacija klizišta (namjenska sredstva) u iznosu od 5.031,00 KM,
Broj 3/12, strana 143
obješnjena u prethodnom dijelu ovog Izvještaja.
Sredstva u iznosu od 450.000,00 KM, koja su Općini Maglaj doznačena za finansiranje posljedica
nastalih djelovanjem prirodnih nepogoda, stambeno zbrinjavanje porodica koje su ostale bez svojih
domova i za sanaciju klizišta, utrošena su, odnosno utrošit će se kako je navedeno na strani 4. ovog
Izvještaja.
Grantovi neprofitnim organizacijama finansirani su uglavnom planiranim sredstvima u općinskom
budžetu.
Grantovi MZ realizovani su u iznosu od 29.275,75 KM, ili 108,43% u odnosu na plan.
Novčana sredstava u realizovanom iznosu od 29.275,75 KM su izvorni prihodi budžeta planirani u
budžetu za 2011. godinu za ove namjene, a odnose se na finansiranje tekućih materijalnih troškova
(struja, telefon, zakup, kancelarijski materijal, nafta za zimsko održavanje prohodnosti puteva u MZ
itd.).
Subvencije – u iznosu od 120.032,43 KM odnose se na subvencije – sufinansiranje projekata u
poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 88.707,50 KM i subvencije privrednom društvu za
integraciju u evropsku uniju (REZ DOO Zenica i LAG Doboj) u iznosu od 31.324,93 KM.
Sredstva u iznosu od 31.324,93 KM odnose se na redovne aktivnosti ova dva društva u iznosu od
14.000,00 KM, shodno potpisanim Ugovorima, kao i sredstva u iznosu od 17.324,93 KM, koja se
odnose na sufinansiranje sveukupne implementacije projekta koji finansira Češka razvojna agencija u
okviru razvojne saradnje izmedju Češke Republike i Bosne i Hercegovine.
Navedena novčana sredstva Lokalna akciona grupa regije Doboj koristit će za administrativne
troškove i troškove nabavke opreme neophodne za sprovodjenje projekta korištenjem transparentnih
kriterijuma i projektnog pristupa za utrošak sredstava.
Kapitalni grantovi u iznosu od 213.064,18 KM realizovani su u procentu od 101,46 % u odnosu na
plan. Kapitalni grantovi u ukupno realizovanom budžetu učestvuju sa 3,66 %, a odnose se na
kapitalne grantove MZ, Rekonstrukciju, sanaciju i održavanje infrastrukture i Kapitalne grantove
pojedincima i neprofitnim oganizacijama.
Kapitalni grantovi MZ u iznosu od 30.258,25 KM, odnose se na sufinansiranje troškova materijala
za kapitalna izdvajanja MZ Čobe, Bradići,Plane i Misurići, Stari grad, Ulišnjak, Brezove Dane
(10.217,85 KM), kao i rasvjeta na poligonu MZ Straište u iznosu od 2.230,00KM, nastrešnice na
autobuskim stajalištima u MZ Kosova, Moševac i Liješnica u iznosu od 3.159,00 KM i
rekonstrukciju puta Tujnica-Relote i Bijela Ploča-Lipe u iznosu od 14.651,40 KM.
Rekonstrukcija, sanacija, održavanje i izgradnja infrastrukture u iznosu od 154.805,93 KM
ostvarena je u procentu od 103,20 % u odnosu na plan, a odnosi se na finansiranje i
sufinansiranje slijedećih izdataka:
-
rekonstrukcija gradske ul.A.Mahmutagića,
nadzor radova u ul.A.Mahmutagića,
asfaltiranje lok.puta Borik-G. Ulišnjak-namj. i vlastita ,sred.,
nasipanja i sanacije lokalnog puta Domislica-Brezove Dane-namj. i vlastita sred.,
sanacija Doma u MZ Bradići-namj. i vlastita sred.,
bravarija za sportsku dvoranu u Novom Šeheru-namj.sred.,
izdaci za sportski poligon u Straištu,
sufinansiranje asfaltiranja puta Bistrica Oruče,
kotlovnica u Osnovnoj školi u Moševcu
uredjenje ambulante u Liješnici,
materijal za sanaciju Fazlipašine džamije
Broj 3/12, strana 144
Gore navedeni izdaci finansirani su namjenskim sredstvima u iznosu od 64.956,94 KM, (radovi na
sportskoj dvorani u Novom Šeheru 52.456,94 KM, asfaltiranje lok.puta Borik-G. Ulišnjak 4.700,00
KM, nasipanja i sanacije lokalnog puta Domislica-Brezove Dane 4.600,00 KM i sanacija Doma u
MZ Bradići 3.200,00 KM), a preostalih 89.848,99 KM su vlastita sredstva iz Općinskog Budžeta,
planirana za ove namjene.
Kapitalni grantovi pojedincima ralizovani su u iznosu od 15.000,00 KM na slijedeći način:
Javnim pozivom Općine Maglaj br. 01-49-347/11 od 23.02.2011.godine za odabir kandidata za startup trening u okviru Projekta „STARTER– edukativni program za poboljšanje mogućnosti za
samozapošljavanje“, pozvani su mladi nezaposleni sa područja općine Maglaj da se prijave na
pisanje i kandidiranje projekata samozapošljavanja.
Program odabira kandidata za start-up trening, obuhvatao je takmičenje u sticanju potrebnih znanja i
vještina iz poduzetništva, pisanje vlastitih poslovnih planova i mogućnosti učestvovanja u takmičenju
za tri najbolje poslovne ideje. Općina Maglaj kao glavni finansijer Projekta osigurala je finansijsku
podršku za 3 najbolje ocjenjena takmičara po 5.000,00 KM, uz uslov registracije samostalnog biznisa
na području Općine Maglaj.
Projekat se imlementirao u saradnji sa REZ Agencija Zenica, Ambasada Kraljevine Norveške u
Bosni i Hercegovini i Općina Maglaj kao glavni finansijer. Dana 19.05.2011.godine u sali
Općinskog načelnika potpisan je ugovor sa tri najbolje urađena poslovna plana, i to:
• Adel Husić, firma „HEAD LINE“ - djelatnost frizerski salon,
• Saudin Mačković, samostalna obrtnička radnja
„WOOD PRODUCT“ – djelatnost
proizvodnje kuhinjskog namještaja,
• Tarik Mulalić, servis računara i računarske opreme „INKSPOT“ – djelatnost održavanja i
popravke kancelarijskih, računarskih i kompjuterskih mašina.
Isplata sredstava je bila po dobijanju rješenja izdatih od strane Službe za privredu, finansije/financije
i razvoj poduzetništva za obavljanje navedenih djelatnosti.
Projekat je imao za cilj promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih,
kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih
radnih mjesta.
Start-up trening je uključivo sljedeće:
 Treneri - poslovni savjetnici REZ Agencije
 Mjesto održavanja treninga - Sala Općinskog vijeća Maglaj
 Jedan 3-dnevni trening (naknadno će se dogovoriti termin održavanja treninga)
 Maksimalno 15 učesnika na treningu
 Minimalno 50% učesnika da budu žene
Učešće na start-up treningu mogli su uzeti:
 Mladi ljudi (od 18 do 35 godina starosti)
 Da se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Maglaj (prednost su imali kandidati sa
dužim vremenom provedenim na evidenciji nezaposlenih)
 Imaju prijavljeno prebivalište na području općine Maglaj
 Minimalni nivo obrazovanja – srednja stručna sprema
 Kandidati koji posjeduju želju za pokretanjem samostalnog biznisa
Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama u iznosu od 13.000,00 KM odnose se na
sredstva transferisana JU Dom zdravlja Maglaj za sufinansiranje nabavke vozila hitne pomoći.
Kapitalni izdaci u iznosu od 400.524,17 KM ostvareni su u procentu od 57,80 % u odnosu na plan, a
odnose se na: nabavku zemljišta (14.950,00 KM), Investiciju „Izgradnja mosta“ (144.460,32 KM),
Broj 3/12, strana 145
Investiciju „Toplifikacija grada Maglaja“(90.892,35), Investiciju „Vodovod i kanalizacija MZ
Misurići (127.387,76), studije izvodljivosti, projek. pripreme i projektiranje (15.491,00 KM) i
nabavka opreme za potrebe općinske administracije (7.342,74 KM).
Kapitalni izdaci finansirani su namjenskim sredstvima u iznosu od 282.624,83 KM (Investicija
„Izgradnja mosta“ 56.214,25 KM, Investicija „Toplifikacija grada Maglaj“ 90.892,35, Investicija
„Vodovod i kanalizacija MZ Misurići 126.666,23 KM i Studije izvodljivosti Projeka.prip.i
projektiranje 8.852,00 KM), dok su preostalih 117.899,34 KM planirana sredstva općinskog budžeta.
Tekuća budžetska rezerva
Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana u iznosu od 50.000,00 KM, a utrošena su u iznosu
48.988,01 KM, na osnovu Odluka Općinskog načelnika, kako je i predviđeno Odlukom o izvršavanju
budžeta Općine Maglaj za 2011. godinu u slijedeće svrhe:
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Datum
donošenja
odluke
08.04.2011.
Institucija koja
prima doznaku
JU Dom
Maglaj
Svrha doznake
Iznos
odobren
odlukom
zdravlja Organ.davanja
1.800,00
injekcija u ambulanti
u N. Šeheru
17.05..2011. JU Opća biblioteka
Otpremnina za odlaz 2.413,15
u penziju za uposl.
17.06.2011. U.G „Put spasa“ Za
redovan
rad 300,00
Novi Šeher
udruženja
26.06.2011. U.G „Put spasa“ Troškovi prevoza
490,00
Novi Šeher
26.08.2011. JU Dom zdravlja Organ.davanja
2.400,00
Maglaj
injekcija u ambulanti
u N. Šeheru
29.08.2011. R.K.
„Maglaj“ Za učešće u premijer 5.000,00
Maglaj
ligi
09.09.2011. R.K.
„Maglaj“ Za učešće u premijer 3.000,00
Maglaj
ligi
04.10.2011. R.K.
„Maglaj“ Za učešće u premijer 3.000,00
Maglaj
ligi
12.10.2011. R.K.
„Maglaj“ Za učešće u premijer 5.000,00
Maglaj
ligi
20.10.2011. R.K.
„Maglaj“ Za učešće u premijer 1.680,00
Maglaj
ligi
27.10.2011. Medžlis
Islamske Za
restauraciju 2.000,00
zajednice
džamije Kuršumlije
28.10.2011. R.K.
„Maglaj“ Za učešće u premijer 1.000,00
Maglaj
ligi
31.10.2011. Kajak kanu klub Učešće na takmičenju 2.650,00
Maglaj
02.11.2011. Penzioneri Organa Finansijska pomoć
2.300,00
Iznos
doznaka iz
tekuće
rezerve za
kumulativni
period
1.800,00
2.413,15
300,00
490,00
2.400,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
1.680,00
2.000,00
1.000,00
2.650,00
2.300,00
Broj 3/12, strana 146
15.
17.11.2011.
16.
18.11.2011.
17
21.11.2011.
18.
21.11.2011
19.
23.11.2011.
20.
23.11.2011.
21.
02.12.2011.
22.
23.12.2011.
23.
31.12.2011.
Uprave
JU Dom
Maglaj
zdravlja Organ.davanja
injekcija u ambulanti
u N. Šeheru
R.K.
„Maglaj“ Za učešće u premijer
Maglaj
ligi
JU
Centar
za Otpremnina
za
socijalni rad Maglaj odlazak u poenziju
zaposlenice
JU Opća bibliotrka Otpremnina
za
Maglaj
odlazak u poenziju
zaposlenice
MZ Moševac
Za upotrebnu dozvolu
za društveni dom
Medžlis
Islamske Grijanje u Vali Recep
zajednice
Yazicioglu džamiji
R.K.
„Maglaj“ Za učešće u premijer
Maglaj
ligi
R.K.
„Maglaj“ Za učešće u premijer
Maglaj
ligi
JU Dom zdravlja Organ.davanja
Maglaj
injekcija u ambulanti
u N. Šeheru
SVEGA:
2.400,00
2.400,00
867,18
867,18
4.960,32
4.960,32
2.480,16
2.480,16
1.047,20
1.047,20
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
1.200,00
48.988,01
48.988,01
Obaveze, razgraničenja, potraživanja i plasmani
Kratkoročne tekuće obaveze Općine Maglaj na dan 31.12.2011. godine iznose 560.806,67 KM, a
odnose se na slijedeće:
-
310000 – kratkoročne tekuće obaveze ………………………………= 335.671,77 KM
340000 – kratkoročne obaveze prema djelatnicima.............................= 138.328,80 KM
360000 – finansijski obrač.odnosi sa dr.povez. jedinicama.................= 86.806,10 KM
Kratkoročne tekuće obaveze u iznosu od 335.671,77 KM, odnose se na obaveze prema
povjeriocima, pravnim i fizičkim licima, prema slijedećem pregledu:
Ukupno za 016 KJP Maglaj
Ukupno za 018 DOO Hajdić
Ukupno za 040 Elprom
Ukupno za 004-1 Elektrodistribucija-ulična rasvjeta
Ukupno za 011 Dom zdravlja
Ukupno za 004-2 Elektrodistribucija-zatezne kamate
Ukupno za 858 Bex DOO Novi šeher
Ukupno za 048 Euroagent
Ukupno za 023 Kantonalni zavod javnog zdravstva
Ukupno za 1054 Sanitacija
Ukupno za 881 Primus gradnja doo Maglaj
Ukupno za 123 BH telekom Zenica-tel.usluge
-141.739,15
-36.666,23
-16.110,00
-14.962,95
-10.184,40
-10.159,70
-8.479,30
-6.759,02
-5.775,00
-5.775,00
-5.647,57
-3.529,94
Broj 3/12, strana 147
Ukupno za 042 JP RTV Maglaj
Ukupno za 314 DOO KB Plastik Liješnica Maglaj
Ukupno za 021 SUR Riva
Ukupno za 084 GŠR Studio 3D
Ukupno za 880 Knjižar Doboj
Ukupno za 071 Dom kulture
Ukupno za 148 Abitec Office sistemi
Ukupno za 004-5 Elektrodistr.elektr.energija od 2007
Ukupno za 146 Automehaničarska radnja Mrvoljak Husein
Ukupno za 576 DD-VGT osiguranje-Remis
Ukupno za 001 PTT saobraćaja -prenos pošte
Ukupno za 828 Termo biro Doboj Istok
Ukupno za 991 Magnet studio Maglaj
Ukupno za 261 Veleprodajni centar doo Sarajevo
Ukupno za 013 Elektroprivreda HZHB N.Šeher
Ukupno za 830 Binis d.o.o. Jovana Bijelića bb 78000 Banja Luka
Ukupno za 998 Kinološki klub "PAS" Tešanj
Ukupno za 779 SZR Mom Misurići
Ukupno za 228 Cgv-Metali doo Maglaj
Ukupno za 128 DOO Sjaj Maglaj
Ukupno za 003 Mega Tas Maglaj
Ukupno za 010 Službeni list FBiH
Ukupno za 113 Pekara Non stop Maglaj
Ukupno za 191 Stil projekt Zavidovići
Ukupno za 052 Graficom Maglaj
Ukupno za 037 Veterinarski zavod Zenica
Ukupno za 155 Nerken d.o.o. Maglaj
Ukupno za 004-3 Elektrodistribucija-MZ
Ukupno za 573 Asa pva Sarajevo
Ukupno za 047 Srednja mješovita škola
Ukupno za 103 Revicon
Ukupno za 1015 Samosta. kroja. radnja Bilić vl. Bilić Slavica
Ukupno za 570 JP Veterinarska stanica
Ukupno za 150 Oslobođenje dd za nov.izd.djelatnost
Ukupno za 876 DOO Maestral Maglaj
Ukupno za 063 Naša riječ
Ukupno za 180 TR Poljoapeteka Bašić
Ukupno za 147 Atelijer Šanea
Ukupno za 028 STR Nord
Ukupno za 941 Automehaničarska radnja "MERI"
Ukupno za 014 DD Mapex
Ukupno za 038 In--tel net Kiseljak
Ukupno za 080 DOO Primus
Ukupno za 165 Grafikkomerc Jelah
Ukupno za 061 Foto Studio Bašić
Ukupno za 994 Orbital doo Terezije bb 71000 Sarajevo
Ukupno za 004-4 Elektrodistribucija-elektropriklj. PJ Maglaj
Ukupno za 1040 Geodetsko društvo Herceg Bosne Mostar
Ukupno za 117 VF komerc Kraševo Maglaj
Ukupno za 206 Naklada Begen
Ukupno za 034 Coning ag Maglaj
Ukupno za sve komitente
-3.450,00
-3.159,00
-3.008,00
-2.883,00
-2.196,25
-2.000,00
-1.868,54
-1.779,72
-1.758,51
-1.604,01
-1.472,10
-1.200,00
-1.040,00
-799,86
-799,12
-772,82
-750,00
-690,00
-682,64
-489,30
-466,44
-432,40
-402,50
-400,00
-343,80
-328,00
-316,00
-299,33
-298,77
-200,00
-200,00
-120,00
-105,30
-90,01
-75,00
-65,00
-55,00
-50,00
-40,30
-40,00
-33,50
-25,00
-25,00
-25,00
-12,00
-0,24
159,22
250,00
507,00
612,00
2.566,36
-298.545,14
Obaveze po obustavljenim porezima i dop. prema fiz.licima
Kratkoročne obaveze prema fizičkim licima
1.205,62
35.921,01
SVEUKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE
335.671,77
Broj 3/12, strana 148
Obaveze prema djelatnicima u iznosu od 138.328,80 KM, odnose se na:
- kratkoroč.obav.prema djel.za neto plaću....................................= 48.777,16 KM,
- kratkoroč.obaveze za poreze i dop.na i iz plaće........................= 51.395,39 KM,
- ostale kratkoroč obaveze prema djelat.(obaveze po obusta
vama , obaveze za prijevoz, obaveze za topli obrok).................= 38.156,25 KM.
Kratkoročna razgraničenja Općine Maglaj na dan 31.12.2011. godine iznose 404.339,05 KM, a
odnose se na razgraničenja namjenskih sredstava, koja su uplaćena na račun Budžeta Općine Maglaj
sa 31.12.2011. godine, ali nisu i utrošena, pa se kao takva shodno Računovodstvenim standardima
Federacije BiH, MRS i MSFI, prenose za naredni izvještajni period kada će nastati i rashodi po
osnovu tih prihoda (sučeljavanje prihoda i rashoda), kao i prihoda po osnovu potraživanja općine
Maglaj za KGZ I KN, rente i uredjenja gradjevinskog zemljišta te ostala razgraničenja prihoda, koja
još nisu naplaćena.
Potraživanja Općine Maglaj na dan 31.12.2011. godine iznose 470.680,30 KM, a odnose se na:
- potraživanja po osnovu Rješenja za naknade za KGZ i KN…………...=
- potraživanja za isporučene usluge i robu................................................=
- potraživanje za doprin.za zdravst.osig za volontera...............................=
- potraživanja po osnovu Ugovora o kupopr.stana....................................=
- potraživanja za bol.preko 42 dana...........................................................=
- potraživanja po osnovu Rješenja i Zaključ.(renta i uredj. Zemlj. i dr.)..=
- potraživanja za zakupe ...........................................................................=
- ostala potraživanja ………………………………………………….....=
349.748,26 KM
56.849,22 KM
4.939,48 KM
6.880,50 KM
4.454,68 KM
36.298,12 KM
5.747,43 KM
5.762,61 KM.
Potraživanja po osnovu Rješenja za naknade KGZ i KN na dan 31.12.2011. godine u iznosu od
349.748,26 KM odnose se na slijedeće dužnike:
Ukupno za 004 Elektrodistribucija -električna energija
Ukupno za 083 Željeznice FBiH
Ukupno za 014 DD Mapex
Ukupno za 137 Dobojputevi Doboj
Ukupno za 017 DD Natron
Ukupno za 142 DOO Zovko oil
Ukupno za 775 Trgovački centar Wisa Maglaj
Ukupno za 407 Budimir Drago
Ukupno za 722 Kljajić Ruža,Renata,Mirko
Ukupno za 059 Sabix Borik doo Maglaj
Ukupno za 080 DOO Primus
Ukupno za 016 KJP Maglaj
Ukupno za 498 Mačković Mahmut
Ukupno za 134 Winer klub
Ukupno za 041 Cgv MAGLAJ
Ukupno za 030 HM Kompani
Ukupno za 123 BH telekom Zenica-tel.usluge
Ukupno za 408 Pervan Ivica
75.234,83
64.115,10
49.111,39
19.435,86
14.134,55
8.159,90
8.040,00
6.632,34
6.430,08
6.176,50
5.779,00
4.015,45
3.951,87
3.900,72
3.757,19
3.692,26
3.554,40
2.724,00
Broj 3/12, strana 149
Ukupno za 449 Dikedžić Enes
Ukupno za 693 DOO Instalater Maglaj
Ukupno za 395 Pervan Marko
Ukupno za 406 Karimović Pero
Ukupno za 610 Elementara Hadžić Misurići
Ukupno za 467 Hasanić Sefer
Ukupno za 721 Čatić Husein
Ukupno za 639 Magraprojekt Maglaj
Ukupno za 088 Inžinjering DOO Maglaj
Ukupno za 022 Saraj milk Maglaj
Ukupno za 373 Husukić Ibrišim
Ukupno za 069 Fininvest
Ukupno za 078 Džino DOO Maglaj
Ukupno za 664 KZR VF Maglaj
Ukupno za 212 Bontex Maglaj
Ukupno za 585 GD Obnova Maglaj
Ukupno za 869 Husukić Mehinagić Ibrišim i Dževad
Ukupno za 238 Euro-centar Maglaj
Ukupno za 774 Kepić Elvir
Ukupno za 547 Zlatić Marica
Ukupno za 398 Hadžić Aida
Ukupno za 701 Agronal DOO Maglaj
Ukupno za 635 DOO LJiljan komerc Maglaj
Ukupno za 603 DOO Hanka Maglaj
Ukupno za 414 Ahmić Muharem
Ukupno za 654 UR Disko club Kis N.Šeher
Ukupno za 584 DOO Necar Magalj
Ukupno za 079 Energopetrol Sarajevo
Ukupno za 628 STR Knjnižara Maglaj
Ukupno za 511 Mešić Mirel
Ukupno za 730 Horozović Ibrahim
Ukupno za 425 Bajrić Esad
Ukupno za 420 Arnautović Ramiz
Ukupno za 623 UR Bistro Mehinagić Maglaj
Ukupno za 001 PTT saobraćaja -prenos pošte
Ukupno za 1005 Hatičić Enisa
Ukupno za 554 Derby games
Ukupno za 468 Hasić Šefkija
Ukupno za 674 STR Market Maglaj
Ukupno za 687 DOO Feromag Poljice
Ukupno za 448 Dikedžić Armela
Ukupno za 477 Husanović Rešad
Ukupno za 485 Magbuli Emini
Ukupno za 486 Kahrimanović Hasan
Ukupno za 434 Begić Adis
Ukupno za 611 DOO Autocop Maglaj
Ukupno za 491 Krpić Nejra
Ukupno za 659 STR Knjižara Maglaj
Ukupno za 630 Samost.pekarska radnja Lejla Maglaj
Ukupno za 868 Kujadinović Jasmin M
Ukupno za 458 Gračić Ibrahim
Ukupno za 746 Suljaković-Olujić Senad - Damir
Ukupno za 622 DOO Bingo Maglaj
Ukupno za 616 STR Dragstor Maglaj
Ukupno za 668 SUR Šeki 6 Maglaj
Ukupno za 791 Hrnjić Edina
Ukupno za 661 STR Iris Maglaj
2.707,08
2.185,30
2.022,48
1.581,06
1.573,17
1.395,30
1.386,24
1.372,44
1.365,78
1.177,71
1.166,02
1.047,90
1.000,00
918,00
891,66
878,00
846,20
766,18
762,08
753,52
738,43
712,32
699,96
658,92
633,11
620,72
608,28
600,32
591,60
564,08
521,80
513,00
498,06
491,40
482,89
433,62
422,40
410,28
408,72
407,28
396,66
395,64
395,48
392,05
369,62
369,47
368,28
354,72
347,32
330,00
323,76
309,84
309,00
308,98
305,16
297,60
295,20
Broj 3/12, strana 150
Ukupno za 607 Caffe bar Škorpion Djenaro Maglaj
Ukupno za 443 Čamić Enes
Ukupno za 605 Inopromet Maglaj
Ukupno za 500 Međić Edin
Ukupno za 499 Mečević Džavid
Ukupno za 596 Graf. štamparija Maglaj
Ukupno za 819 Inter sport DOO Mostar
Ukupno za 364 Kujadinović Jasmin
Ukupno za 682 Kompanija T&B N.Šeher
Ukupno za 533 Sijahović Bahrudin
Ukupno za 685 DOO Avdić Maglaj
Ukupno za 627 SZR Mesnica 2 Maglaj
Ukupno za 401 Čajić Aid
Ukupno za 660 Cafe bar Ka Maglaj
Ukupno za 1009 Baraković Fadil
Ukupno za 594 Pekara septembar Jablanica
Ukupno za 805 Bašić Elvira
Ukupno za 763 Skula Osman
Ukupno za 845 Kepić Nusret
Ukupno za 488 Karabegović Mustafa
Ukupno za 392 Hajrulahović Amir
Ukupno za 690 Pekarska radnja ADELISA Maglaj
Ukupno za 817 Muminović Smail
Ukupno za 731 Nalic i Hrnjić Mujo i Dževad
Ukupno za 438 Isić Albinka
Ukupno za 612 DOO E&N comerc Liješnica
Ukupno za 170 PBS filijala Maglaj
Ukupno za 507 Mehinagić Dževad
Ukupno za 418 Arifagić Almir
Ukupno za 442 Čamdžić Mehmed
Ukupno za 405 Hasanić Ibrahim
Ukupno za 421 Avdić Alija
Ukupno za 426 Baraković Ajša
Ukupno za 997 Baraković Adi
Ukupno za 587 SUR San Maglaj
Ukupno za 534 Smajić Mersija
Ukupno za 1007 Mulamehić Džulsa
Ukupno za 613 STR Ena Liješnica
Ukupno za 433 Bašić Mujo
Ukupno za 770 Fazlić-Muhić Amela
Ukupno za 666 STR VahaprometT Maglaj
Ukupno za 676 Fast Fud PopajMaglaj
Ukupno za 621 DOO Bhs-hazi N.Šeher
Ukupno za 614 DOO Eurobet Maglaj
Ukupno za 034 Coning ag Maglaj
Ukupno za 649 UR Joker Maglaj
Ukupno za 641 Pržionica kafe Miro Maglaj
Ukupno za 655 Caffe Azuro Maglaj
Ukupno za 365 Mujić-Klobodanović Mina
Ukupno za 789 Muhamedović Nijaz
Ukupno za 783 Milenium sportska kladionica Maglaj
Ukupno za 813 Kujadinović Sead
Ukupno za 592 UR Buffet 7 braće N.Šeher
Ukupno za 624 TR Boys N.Šeher
Ukupno za 658 DOO Bajrić Maglaj
Ukupno za 637 Butik MeriI Maglaj
Ukupno za 496 Mašić Hilmo
284,04
277,20
276,97
273,24
266,20
265,68
264,00
263,80
259,00
258,88
253,72
252,96
249,90
243,60
237,60
234,60
232,00
224,64
223,80
222,54
221,76
217,30
216,00
213,70
212,56
210,48
201,96
201,46
197,17
196,32
196,01
194,04
190,08
190,08
188,88
188,86
188,18
187,90
187,30
186,37
185,68
183,62
180,56
179,22
178,32
175,20
172,08
170,96
168,30
168,00
165,00
165,00
163,88
163,44
162,81
157,44
156,86
Broj 3/12, strana 151
Ukupno za 617 STR Čobljanka Čobe
Ukupno za 597 STR Fam Maglaj
Ukupno za 338 Baraković Rasim
Ukupno za 711 Tepavac Goran
Ukupno za 702 STR Arko G.Bradići
Ukupno za 807 Bilić Kasim
Ukupno za 631 STR Lejla Maglaj Dikedžić
Ukupno za 600 UR Galerija Maglaj
Ukupno za 713 Hadžić Zijad
Ukupno za 864 Mehinagić Irma
Ukupno za 718 STR Schina shop Maglaj
Ukupno za 413 Salkić Ahmet
Ukupno za 673 Maglaj promet Maglaj
Ukupno za 638 TR Mersa Tujnica
Ukupno za 396 Obralić Sulejman
Ukupno za 877 Sijahović Salmedina
Ukupno za 716 Hajrulahović Ismet
Ukupno za 675 UR Fast fud Non stop Maglaj
Ukupno za 698 TR Ashar Čobe
Ukupno za 615 DOO Džuhera N.Šeher
Ukupno za 865 Bjelobrković Nermin
Ukupno za 1006 Bajrić Suljo
Ukupno za 768 Terzimehić Amir
Ukupno za 598 TR Gaga D.Bradići
Ukupno za 648 STR Ecopromet Maglaj
Ukupno za 423 Bajraktarević Fikret
Ukupno za 286 IK banka
Ukupno za 601 STR Granap Maglaj
Ukupno za 1003 Subašić Nihad
Ukupno za 460 Hadžizulfić Mirsad
Ukupno za 860 Puljić Kemal
Ukupno za 1013 Bilić Esad-Besim
Ukupno za 536 Smajlagić Emira
Ukupno za 806 Bilić Esad
Ukupno za 459 Gračo Izet
Ukupno za 867 Šahinović Asim
Ukupno za 640 SZR Metalmont N.Šeher
Ukupno za 430 Bradarić Enis
Ukupno za 646 Fast -Fud Bigmak Maglaj
Ukupno za 380 Gorčinović Ramza
Ukupno za 663 Witefield Maglaj
Ukupno za 882 Hadžić Amir
Ukupno za 769 Širbegović Senija
Ukupno za 694 STR Uranak Moševac
Ukupno za 870 Bajrić Safet
Ukupno za 619 TR Bosanka Čobe
Ukupno za 555 TR Emir
Ukupno za 483 Izmirlić Fikreta
Ukupno za 856 Sejmenović Esad
Ukupno za 679 STR Emina Maglaj
Ukupno za 525 Osmanhodžić Adem
Ukupno za 644 Caffe slastičarna Dizdarević Maglaj
Ukupno za 553 Kafe bar Pauk
Ukupno za 669 Stolar Maglaj
Ukupno za 703 STR Ado Maglaj
Ukupno za 009 doo Mis Maglaj
Ukupno za 680 STR Lejla Maglaj Čajić S.
155,28
152,86
150,51
150,33
149,16
145,20
144,20
142,80
139,39
138,72
135,72
135,04
133,80
133,68
129,53
129,44
129,36
128,88
127,32
126,96
124,80
124,68
122,16
120,92
117,60
116,28
116,04
113,09
111,80
111,37
110,60
110,04
108,90
108,90
106,91
104,88
101,76
101,70
101,64
100,60
100,08
97,44
97,32
97,08
97,02
95,60
92,40
90,52
90,12
88,56
85,37
84,36
84,00
83,52
83,52
82,40
78,60
Broj 3/12, strana 152
Ukupno za 689 STR Aleko Magalaj
Ukupno za 692 SUR Gradina Maglaj
Ukupno za 670 Molersko farb.radnja SPEKTAR Maglaj
Ukupno za 456 Fermić Ferid
Ukupno za 1011 Bašić Omer
Ukupno za 653 STR Alma Maglaj
Ukupno za 403 Mujičić Vahdet
Ukupno za 717 Fermić Smajl
Ukupno za 866 Ćibrić Zineta
Ukupno za 457 Gračić Aziz
Ukupno za 514 Mulamehić Besim
Ukupno za 633 STR Klas Maglaj
Ukupno za 785 Bašić Rabija
Ukupno za 861 Obralić Esima
Ukupno za 593 DOO Sedrapromet Maglaj
Ukupno za 427 Bubalo Šaban
Ukupno za 520 Mustabašić Ismet
Ukupno za 512 Mrvoljak Husein
Ukupno za 595 STR Sirčo Tujnica
Ukupno za 684 Agencija za knjig.posl.Ekonomist 72 Maglaj
Ukupno za 492 Krpić Senad
Ukupno za 794 Hrnjić Muhamed
Ukupno za 796 Šahbaz Muriz
Ukupno za 798 Salkić Hasan
Ukupno za 801 Bajraktarević Mehmed
Ukupno za 764 Makarevć Hasan
Ukupno za 647 STR Jasmin Maglaj
Ukupno za 366 Šahman Elvira
Ukupno za 878 Bajrić Edin
Ukupno za 415 Alispahić Amir
Ukupno za 400 Bradarić Sejad
Ukupno za 471 Hodžić Jasmina
Ukupno za 696 Sajdžiska radnja Alijagić Maglaj
Ukupno za 1034 Terzimehić Sabahudin
Ukupno za 691 Pržionica kafe Ema Maglaj
Ukupno za 586 TR Samir Kosova
Ukupno za 340 Ibrahimkadić Ramza
Ukupno za 526 Osmić Abdulah
Ukupno za 812 Bošnjak Munira
Ukupno za 852 Heralić Ibrahim
Ukupno za 1044 Kosovčić Džemal
Ukupno za 762 Eko farma Čobe"Cow-how"
Ukupno za 657 STR Bak Maglaj
Ukupno za 699 STR A&A Maglaj
Ukupno za 678 STR Ena Maglaj
Ukupno za 478 Husukić Binasa
Ukupno za 618 DOO Chemoprom Maglaj
Ukupno za 712 Osmić Suvad
Ukupno za 671 Mesarska radnja Spahić Maglaj
Ukupno za 650 STR Prizma Maglaj
Ukupno za 700 STR Ajla Liješnica
Ukupno za 476 Husanović Hazim
Ukupno za 726 TR Muća Novi Šeher
Ukupno za 652 Mesnica Krpić N. Maglaj
Ukupno za 203 Sudski prev.za njem.jezik Kujadinović Jasmin
Ukupno za 1035 Halilović Mustafa
Ukupno za 582 Samost.pekarska radnja Maglaj
78,60
77,04
76,80
74,84
74,52
74,04
73,78
72,68
72,44
71,87
70,00
69,36
68,80
67,68
64,80
61,71
61,68
61,59
60,10
59,50
58,08
58,00
58,00
58,00
58,00
56,16
55,92
55,44
54,48
47,36
47,19
46,14
46,08
44,88
42,24
41,64
41,56
41,54
41,40
40,92
39,92
38,85
33,12
32,40
32,34
32,33
32,32
32,32
32,16
30,66
30,12
28,09
27,72
27,36
26,16
25,40
24,24
Broj 3/12, strana 153
Ukupno za 538 Spahić Atif
Ukupno za 656 STR Šejla Jelovac
Ukupno za 508 Mehinagić Mirsad
Ukupno za 342 Ahmetović Seid
Ukupno za 620 DOO Barak Maglaj
Ukupno za 590 STR 7 braće Jablanica
Ukupno za 439 Ćuro Ivica
Ukupno za 793 Hamzić Safeta
Ukupno za 725 Gračić Hajrudin
Ukupno za 625 STR Jasmina Maglaj
Ukupno za 642 Zajed.gradj.zanatska radnja Nalić Maglaj
Ukupno za 466 Hasanić Safet
Ukupno za 788 Ćorić Elvira
Ukupno za 667 Unicum Maglaj
Ukupno za 695 UR Fast food As Maglaj
Ukupno za 463 Hasanić Esima
Ukupno za 636 Agenc.za knjig.poslove Medium Maglaj
Ukupno za 683 KGH Biro Kadrić Maglaj
Ukupno za 643 TR Emi Domislica
Ukupno za 686 Frizerski salon Emira Maglaj
Ukupno za 651 STR As Maglaj
Ukupno za 583 STR M-N Kosova
Ukupno za 745 Suljaković Senad
Ukupno za 672 Samostalna instalaterska radnja Maglaj
Ukupno za 772 Đuhera Jusuf
Ukupno za 419 Arifagić Mujo
Ukupno za 544 Šečić Rabija
Ukupno za 556 Krojački salon FB
Ukupno za 109 Natron-Hayat d.o.o.
Ukupno za 462 Hasanić Adi
Ukupno za 473 Hodžić Suvada
Ukupno za 504 Mehić Razija
Ukupno za 447 Delić Zulejha
Ukupno za 729 Berber Zada
Ukupno za 1001 Bradarić Edin i Elvin
Ukupno za 219 Elektroprijenos BiH Sarajevo
Ukupno za 436 Bešo Sead(Azem)
Ukupno za 759 Husić Husein
Ukupno za 092 Zavod za zdrav.osiguranje Zenica
Ukupno za 563 Bajrić Gradnja
Ukupno za 545 Šupuković Franjo
Ukupno za 604 TR Ibro Maglaj
Ukupno za 863 Međić Jasmina i Nermin
Ukupno za 410 Šahinović Salko
Ukupno za 445 Delić Sabit
Ukupno za 454 Džafić Ismet
Ukupno za 481 Isić Mujo
Ukupno za 489 Kepić Rasim
Ukupno za 529 Rahmanović Zijad
Ukupno za 715 Čajić Suvada
Ukupno za 394 Salkić Faruk
Ukupno za 516 Mulić Ibrahim
Ukupno za 531 Ruvić Fahir
Ukupno za 543 Šišić Zinka
Ukupno za 645 UR Restoran Diamond Liješnica
Ukupno za 771 Omerović Zijad
Ukupno za 404 Mehinović Aziz
23,22
22,80
22,28
21,78
21,12
20,76
20,00
20,00
18,39
17,16
16,44
15,45
14,44
14,28
14,16
12,80
10,80
10,80
10,30
8,28
6,48
5,64
5,40
4,80
0,94
0,49
0,43
0,36
0,14
0,14
0,12
0,10
0,07
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
-0,03
Broj 3/12, strana 154
Ukupno za 432 Bradarić Senad
Ukupno za 440 Čakrama Admir
Ukupno za 530 Redžebašić Nurudin
Ukupno za 542 Smajlović Hamzalija
Ukupno za 765 Salkić Amir
Ukupno za 351 Zamboni Zdenko
Ukupno za 475 Husanović Hasan
Ukupno za 503 Mehić Hajrudin
Ukupno za 515 Mulasmajić Muhidin
Ukupno za 632 SZR Kuka-produkt Maglaj
Ukupno za 470 Hifziefendić Rešad
Ukupno za 464 Hasanić Mustafa
Ukupno za 368 Bradarić Mahmut
Ukupno za 469 Hasanić Adela
Ukupno za 429 Bašić Emir
Ukupno za 513 Mulalić Alija
Ukupno za 376 Bašić Senada
Ukupno za 505 Mehinagić Asim
Ukupno za 539 Softić Ekrem
Ukupno za 097 Sparkasse banka
Ukupno za 522 Obralić Fikret
Ukupno za 402 Ribić Kemal
Ukupno za 589 Samostalna limarsko bravarska radnja Misurići
Ukupno za 431 Bašić Halim
Ukupno za 101 Bosnaturist
Ukupno za 490 Kosovčić Ana
Ukupno za 091 Samost.pogrebna djelat.vl.Šahman Smajo
Ukupno za 422 Avdić Hasib
Ukupno za 546 Terzimehić Fatima
Ukupno za 665 SUR Vam Maglaj
Ukupno za 580 WWW internet klub Maglaj
Ukupno za 567 Abdurahmanović Mstafa
Ukupno za 057 Sarajevoosiguranje
Ukupno za 853 Heralić Mevlija
Ukupno za 591 SUR Gostionica 7 braće Moševac
Ukupno za 510 Mešić Beba
Ukupno za 1030 Mahmutagić(Spektar) Rasim
Ukupno za 588 Farma koka sandžak Maglaj
Ukupno za 167 Bosnaosiguranje DD Sarajevo
Ukupno za 1031 Ruvić(Pikolor) Kasim
Ukupno za 559 Kuraja
Ukupno za 363 Mešić Mirsad
Ukupno za 599 Gumitehna Maglaj
Ukupno za 411 Mehić Midhat
Ukupno za 523 Obralić Nevzad
Ukupno za 424 Bajrić Azemina
Ukupno za 571 Planika-flex
Ukupno za 399 Heralić Irfan
Ukupno za 314 DOO KB Plastik Liješnica Maglaj
Ukupno za 416 Alispahić Kemal
Ukupno za 284 Pio-mio ZE-DO kantona
Ukupno za 908 Džordić Sabina
Ukupno za 397 Salkić Himzo
Ukupno za 435 Bešo Azem
Ukupno za 480 Biljinac Bekrija
Ukupno za 015 DDAutoprevoz
Ukupno za 313 Europatrade doo pred.za proiz.trg.promet i usluge Tešanj
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
-0,05
-0,06
-0,09
-0,09
-0,11
-0,11
-0,12
-0,12
-0,21
-0,28
-0,32
-0,72
-0,96
-1,00
-2,00
-9,00
-14,74
-20,53
-22,66
-24,00
-25,10
-27,72
-31,38
-32,00
-34,60
-38,16
-38,40
-38,40
-45,00
-45,80
-48,84
-58,34
-60,00
-63,38
-65,35
-76,29
-76,80
-109,08
-118,77
-126,82
-138,88
-172,26
-184,14
-184,80
-236,83
-597,15
-766,18
Broj 3/12, strana 155
Ukupno za sve komitente
349.748,26
Potraživanja za isporučene uslugena dan 31.12.2011. godine iznose 56.849,22 KM, a odnose se na
slijedeće dužnike:
Ukupno za 184 Drvoprodukt Maglaj
Ukupno za 183 SZR Bor Maglaj
Ukupno za 015 DDAutoprevoz
Ukupno za 105 Općinski sud Zavidovići
Ukupno za 075 Supermarket
Ukupno za 859 Grupa za pitanja evid.iz oblasti vojne obaveze Maglaj
Ukupno za 125 HM Promet Maglaj
Ukupno za 059 Sabix Borik doo Maglaj
Ukupno za 016 KJP Maglaj
Ukupno za 106 Unicredit zagrebačka banka
Ukupno za 117 VF komerc Kraševo Maglaj
Ukupno za 137 Dobojputevi Doboj
Ukupno za 022 Saraj milk Maglaj
Ukupno za 195 MUP Maglaj
Ukupno za 258 Feram Maglaj
Ukupno za 046 OŠ Saud Brkić JU OŠ Maglaj
Ukupno za 245 Čato DOO Maglaj
Ukupno za 808 JU Dom zdravlja Zavidovići
Ukupno za 199 Kameni zamak Maglaj
Ukupno za 277 Zovko Auto Auto kuća Žepče
Ukupno za 775 Trgovački centar Wisa Maglaj
Ukupno za 047 Srednja mješovita škola
Ukupno za 142 DOO Zovko oil
Ukupno za 090 Prva osnovna škola Maglaj
Ukupno za 391 DOO Bosna Maglaj
Ukupno za 238 Euro-centar Maglaj
Ukupno za 823 Kirka-Suri d.o.o. VIII Braće Marića br. 15 11210 Beograd
Ukupno za 229 DOO Herceg
Ukupno za 818 Automatik servis DOO Visoko
Ukupno za sve komitente
18.489,83
16.290,05
5.208,00
4.171,28
2.105,48
1.390,00
1.242,00
1.058,00
863,00
800,00
672,00
650,00
624,00
602,96
400,00
370,00
337,00
300,00
250,00
221,00
220,00
210,00
148,00
130,00
100,00
80,00
23,47
20,00
-126,85
56.849,22
Potraživanja po osnovu Rješenja i Zaključaka za rentu i uredjenje zemljišta i dr.na dan 31.12.2011.
godine iznose 36.298,12 KM, a odnose se na slijedeće dužnike:
Ukupno za 022 Saraj milk Maglaj
Ukupno za 245 Čato DOO Maglaj
Ukupno za 887 Bašić Mahmut
Ukupno za 886 Mutapčić Edib
Ukupno za 892 Kepić Amir i Nevzeta
Ukupno za 370 Ibraković Adela
Ukupno za 987 Mačković Halida
Ukupno za 950 Bašić Šefik
17.695,00
11.185,20
3.301,75
1.317,60
1.040,50
1.029,52
628,55
100,00
Ukupno za sve komitente
36.298,12
Kratkoročni plasmani na dan 31.12.2011. godine iznose 14.000,00 KM, a finansijski i obračunski
odnosi sa drugim povezanim jedinicama 64.264,90 KM.
Broj 3/12, strana 156
Nenaplaćena potraživanja Općine Maglaj evidentirana su u Glavnoj knjizi budžeta Općine Maglaj
preko razgraničenja, te nisu uticali na iskazani finansijski rezultat Budžeta Općine Maglaj za period
01.01. – 31.12.2011. godine /shodno članu 20. stav 2. Uredbe o računovodstvu proračuna Budžeta u
Federaciji BiH »Službene novine Federacije BiH», broj: 187/10 i «RS Federacije BiH», broj: 18,
«Službene novine Federacije BiH», broj: 50/98, 52/99, 47/01…, prihodi izvještajnog perioda su samo
naplaćeni prihodi i primici, odnosno prihodi i primici priznaju se u računovodstvenom razdoblju u
kojem su mjerljivi i raspoloživi.
Z a k lj u č a k
Iz svega prethodno izloženog može se konstatovati da je za navedeni period izvještavanja ostvaren
višak prihoda nad rashodima u iznosu od 102.004,00 KM, odnosno višak prihoda i primitaka nad
rashodima i izdacima u iznosu od 2.431,00 KM.
Bitna činjenica da su izvori finansiranja u 2011. godini uglavnom bili obezbjedjeni, te se
intervenisalo iz akumuliranog viška prihoda Budžeta Općine Maglaj u neznatnom iznosu, tako da
akumulirani višak prihoda sa 31.12.2011. godine iznosi 148.338,00 KM.
Kratkoročne tekuće obaveze Općine Maglaj ostale su uglavnom na nivou onih sa 31.12.2010.
godine, dok su potraživanja u odnosu na dan 31.12.2010. godine povećana za 77.776,00 KM ili 19,80
%.
Ukupni rashodi i izdaci u budžetu Općine Maglaj za 2011. godinu kretali su se u ukviru dostupnih,
odnosno realizovanih prihoda i primitaka, te je ostvaren suficiti, kako po finansijskom izvještaju
Račun prihoda i rashoda, tako i po GIB-u, koji osim rashoda i prihoda tretira primitke i izdatke, što je
za period globalne ekonomske krize posebno značajan rezultat.
Sama činjenica da se Općina Maglaj u ovoj, kao i u prethodnim godinama nije kreditno zaduživala
bilo kratkoročno, bilo dugoročno, ukazuje na činjenicu dobro vodjene poslovne politike na nivou
lokalne zajednice, odnosno dobrog menadžmenta upravljanja javnim finansijskim i materijalnim
sredstvima.
Broj: 02-05-1-789/12
Maglaj, 12.04.2012.godine
Općinski načelnik,
Mehmed Mustabašić, prof.
Broj 3/12, strana 157
Na osnovu člana 73. Zakona o proračunima – budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl.
novine F BiH», broj: 19/06), člana 18. Statuta Općine Maglaj («Sl. novine Općine Maglaj», broj:
8/07,3/08 i 6/08), Općinsko vijeće Maglaj, na sjednici održanoj dana ___________ 2012. godine,
donosi
O D L U K U
o usvajanju Godišnjeg obračuna
Budžeta Općine Maglaj za 2011. godinu
Član 1.
Usvaja se Godišnji obračun budžeta Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2011. godine prema
slijedećim podacima:
1. Račun prihoda i rashoda (obrazac PR)
Ukupni prihodi …………………………………………………………… = 5.521.897 KM
Ukupni rashodi …………………………………………………………… = 5.419.893 KM
_________________________________________________________________________
Višak prihoda nad rashodima……………………………………………..=
102.004 KM
2. Godišnji iskaz o izvršenju budžeta (obrazac GiB)
Sredstva prenesena iz 2010. godine ……………………………………….= 547.501 KM
Ukupni prihodi i primici …………………………………………………..= 5.822.848 KM
Ukupni rashodi i izdaci ……………………………………………………= 5.820.417 KM
_________________________________________________________________________
Višak prihoda nad rashodima……………………………………………..=
2.431 KM
3. Bilans stanja
Aktiva
- novčana sredstva i plemeniti metali ……………………………………..=
297.178 KM
- kratkoročna potraživanja ……………………………………………… =
470.680 KM
- kratkoročni plasmani …………………………………………………….=
11.000 KM
- finansijski i obrač.odnosi sa dr.povezanim jedin. ……………………….=
64.265 KM
- stalna sredstva …………………………………………………………... = 19.592.434 KM
__________________________________________________________________________
Ukupna aktiva ……………………………………………………………...= 20.435.557 KM
Broj 3/12, strana 158
Pasiva
- kratkoročne tekuće obaveze ……………………………………….=
335.672 KM
- obaveze prema djelatnicima..........………………………………...=
138.329 KM
- finansijski i obračunski odnosi sa drugim porezn.jedin………..... =
86.806 KM
- kratkoročna razgraničenja ………………………………………...=
404.339 KM
- izvori stalnih sredstava ………..…………………………………..= 19.322.073 KM
- neraspoređen višak prihoda nad rashodima …………………...... =
148.338 KM
________________________________________________________________________
Ukupna pasiva ………………………………………………………= 20.435.557 KM
Član 2.
Višak prihoda nad rashodima ostao je nerasporedjen, a koristit će se za poboljšanje likvidnosti
u toku 2013. godine.
Član 3.
Bilans ostvarenih prihoda i raspored na utvrđene namjene Budžeta Općine Maglaj za 2011.
godinu, kao i raspored sredstava po nosiocima, odnosno korisnicima, čine sastavni dio ove Odluke.
Član 4.
Ova Odluka ima se objaviti u «Službenim novinama Općine Maglaj». Stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Općine Maglaj» i odnosi se na Godišnji obračun
Budžeta Općine Maglaj za 2011. godinu.
Broj: 02-05-1-790/12
Datum, 12.04.2012. godine
PREDSJEDAVAJUĆI OV
Nalić Mirsad, dipl.ing.el.
Broj 3/12, strana 159
Na osnovu člana 9. – 24. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine
FBiH», broj: 19/06 i 32/09), člana 18. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,
broj: 8/07.3/08 i 6/08), Općinsko vijeće Maglaj, donosi
OPERATIVNI BUDŽETSKI/PRORAČUNSKI KALENDAR
ZA IZRADU I DONOŠENJE BUDŽETA/PRORAČUNA ZA 2013. GODINU
I DOKUMENTA OKVIRNOG BUDŽETA/PRORAČUNA ZA PERIOD 2013. – 2015.
GODINE
R/B
1.
DATUM
03.05.2012.
2.
10.05.2012.
3.
15.05.2012.
AKTIVNOST
Služba za privredu, finansije/financije i razvoj
poduzetništva u saradnji sa ostalim općinskim službama i
organima uprave radi Izvještaj o privrednoj i fiskalnoj
politici za tekuću godinu, te plan za slijedeću budžetsku
godinu i procjenu razvoja za slijedeće dvije godine.
Općinski načelnik na prijedlog Službe za privredu,
finansije/financije i razvoj poduzetništva donosi
smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji
period.
Smjernice sadrže:
1. Pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za
budžetsku i za slijedeće dvije godine.
2. Osnovne indikatore fiskalne i ekonomske politike
općine Maglaj.
3. Procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka
svih budžetskih korisnika.
4. Okvirni prijedlog obima finansijskog plana po budžetskim korisnicima za prethodnu budžetsku godinu, tekuću budžetsku godinu, slijedeću budžetsku godinu i za slijedeće dvije godine.
5. Ukupan pregled preuzetih obaveza za budžet Općine koje se mogu podmiriti u slijedećim godinama i politiku plana razvojno investicionih programa.
Na
osnovu
smjernica
Služba
za
privredu,
finansije/financije i razvoj poduzetništva dužna je
budžetskim korisnicima uputiti akt o načinu i elementima
izrade prijedloga finansijskog plana.
Prijedlog finansijskog plana mora sadržavati:
1. Prihode i primitke iskazane po vrstama (uključujući i prihode koji se smatraju vlastitim prihodima
budžetskih korisnika).
2. Rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period (budžetsku godinu i naredne dvije) razvrstane
po budžetskim klasifikacijama propisanim u računskom planu budžeta.
3. Planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih
(za budžetsku godinu i naredne dvije) za koje se
traže budžetska sredstva u skladu sa smjernicama,
zakonima i podzakonskim aktima.
4. Obrazloženje finansijskog plana i predviđenih potreba kako bi Služba za privredu, finansije/finan-
Broj 3/12, strana 160
cije i razvoj poduzetništva mogla izvršiti pregled i
analizu svih prijedloga budžetskih korisnika.
5. Plan razvojnih programa po godinama svakog budžetskog korisnika, a koji su utvrđeni Dokumentom o srednjoročnom planu razvoja, posebnim zakonima, ili drugim propisima.
6. Plan nabavke stalne imovine (u daljnjem tekstu:
plan nabavke) koji obuhvata stalnu imovinu potrebnu za rad budžetskog korisnika.
7. Zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu.
Program budžetskih korisnika iz tačke 5. sadrže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv programa.
Opis programa (opći i posebni ciljevi).
Potrebna sredstva za provođenje programa.
Potreban broj radnika za provođenje programa.
Procjenu rezultata.
Procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.
U planu razvojnih programa iskazuju se planirani prihodi
i primici, te planirani rashodi budžeta za nefinansijsku
imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u
slijedeće tri godine koji su raspoređeni po:
1. Vrstama prihoda i primitaka.
2. Pojedinim programima budžetskih korisnika.
3. Godinama u kojima će rashodi za programe teretiti budžete slijedećih godina.
4. Izvorima prihoda za potpuno izvođenje programa.
Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine.
Finansiranje plana razvojnih programa vrši se u skladu sa
utvrđenom dinamikom ulaganja po godinama a na
osnovu Dokumenta okvirnog budžeta.
4.
20.05.2012.
Krajnji rok do koga budžetski korisnici treba da dostave
finansijske planove i programe Službi za privredu,
finansije/financije
i
razvoj
poduzetništva
za
kompletiranje i analizu je 20.05.2012. godine.
5.
25.05.2012.
Služba za privredu, finansije/financije i razvoj
poduzetništva na bazi dostavljenih finansijskih planova i
programa budžetskih korisnika priprema Dokument
okvirnog budžeta Općine Maglaj za 2013. – 2015.
godinu.
Broj 3/12, strana 161
6.
30.06.2012.
7.
05.07.2012.
8.
20.07.2012.
9.
01.08.2012.
10.
30.08.2012.
11.
25.09.2012.
12.
01.10.2012.
13.
15.10.2012.
Dokument okvirnog budžeta za 2013. – 2015. godinu
treba da sadrži između ostalog procjenu privrednog
razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomske
indikatore i prognozu prihoda i rashoda za godine koje su
obuhvaćene Dokumentom okvirnog budžeta.
Općinski načelnik razmatra i usvaja Dokument okvirnog
budžeta do 30.06.2012. godine zajedno sa srednjoročnim
okvirom rashoda za tri godine
Služba za privredu, finansije/financije i razvoj
poduzetništva dužna je proslijediti uputstvo budžetskim
korisnicima, u pogledu pripreme Zahtjeva za dodjelu
sredstava iz budžeta, rokove za podnošenje zahtjeva za
dodjelu sredstava i ograničenja u pogledu potrošnje
najkasnije do 05.07 tekuće godine za narednu godinu.
Uputstvo će sadržavati osnovni sadržaj dokumenta
okvirnog budžeta i indikativnu gornju granicu rashoda za
narednu fiskalnu godinu, izvedenu iz Dokumenta
okvirnog budžeta za svakog budžetskog korisnika.
Uz procjenu prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda
budžetski korisnici podnose odgovarajuće analize ili
obrazloženja.
Kod kapitalnih projekata u prvoj godini zahtjev mora
sadržavati ukupan iznos izdataka, projekte, fazni plan
upravljanja projektom i procjenu troškova za svaku
narednu godinu.
Budžetski korisnici su dužni svoje zahtjeve dostaviti
Službi za privredu, finansije/financije i razvoj
poduzetništva do 20.07.2012. godine.
Služba za privredu, finansije/financije i razvoj
poduzetništva razmatra procjene prihoda i zahtjeve za
odobrenje rashoda budžetskih korisnika i nakon
konsultovanja i pregovaranja sa budžetskim korisnicima
predlaže visinu sredstava za svakog budžetskog
korisnika.
Služba za privredu, finansije/financije i razvoj
poduzetništva radi Nacrt budžeta za slijedeću fiskalnu
godinu i upućuje ga Općinskom načelniku na usvajanje.
Općinski načelnik dostavlja Nacrt Budžeta za 2013.
godinu Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Općinsko vijeće razmatra Nacrt Budžeta i precizira dan
kada će se održati javna rasprava po predloženom Nacrtu.
Općinsko
vijeće
sa
Službom
za
privredu,
finansije/financije i razvoj poduzetništva organizuje
javnu raspravu po predloženom Nacrtu Budžeta u cilju
informisanja građana o ciljevima naredne godine kako da
se isti dostignu i prihvata prijedloge i komentare od
građana.
Služba za privredu, finansije/financije i razvoj
poduzetništva dostavlja Općinskom načelniku Izvještaj o
stvarnim prikupljenim (naplaćenim) prihodima do
Broj 3/12, strana 162
septembra 2012. godine i što je moguće tačnije procjene
prihoda za narednu godinu i slijedeće dvije godine.
14.
25.10.2012.
15.
01.11.2012.
Broj: 02-05-1-791/12
Maglaj, 12.04.2012 godine
Općinski
načelnik
i
Služba
za
privredu,
finansije/financije i razvoj poduzetništva razmatra
prijedloge i komentare građana iznesenih u toku javne
rasprave kao i nove procjene prihoda te vrši reviziju
Nacrta budžeta na osnovu toga.
Služba za privredu, finansije/financije i razvoj
poduzetništva radi konačan Prijedlog budžeta Općine
Maglaj za slijedeću godinu i dostavlja ga Općinskom
načelniku, a Općinski načelnik Općinskom vijeću na
usvajanje.
Uz Prijedlog budžeta Općine zajedno se podnose
Općinskom vijeću i Dokument okvirnog budžeta kao
osnov informacija za izradu budžeta.
Općinsko vijeće usvaja predloženi budžet do 31.
decembra tekuće godine.
PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl.ing.el.
O b r a z l o ž e nj e
Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje budžeta za 2013. godinu i Dokument okvirnog
budžeta za 2013. – 2015. godinu podrazumijeva plan aktivnosti koje je potrebno provesti pri izradi i
donošenju Budžeta za narednu godinu kao i Dokumenta okvirnog budžeta za period od tri godine.
Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljenog u «Službenim novinama F
BiH», broj: 19/06 i 32/09 godine propisana je obaveza trogodišnjeg planiranja budžeta za sve
korisnike budžetskih sredstava i izvanbudžetskih fondova.
Trogodišnje planiranje podrazumijeva izradu Dokumenta okvirnog budžeta za period od tri godine,
koji je osnova za izradu Budžeta za narednu fiskalnu godinu za sve nivoe vlasti.
Članom 14. spomenutog Zakona o budžetima u F BiH, propisana je obaveza donošenja Dokumenta
okvirnog budžeta od strane Vlade, odnosno Općinskog načelnika do 30.juna tekuće godine.
Služba za privredu, finansije/financije
i razvoj poduzetništva
Broj 3/12, strana 163
Na osnovu člana 63. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti («Službene novine Federacije BiH»,broj :
46/10) Statuta Općine Maglaj («Službene novine
Općine Maglaj»,broj; 8/07, 3/08 i 6/08) Odluke
Upravnog odbora JU « Dom zdravlja» Maglaj
broj: 11/UO-180/12 od 28.2.2012. godine,
Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj
dana 12.04.2012.godine, donosi
Na osnovu člana 63. i člana 237.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine
Federacije BiH», broj: 46/10, Upravni odbor
Javne ustanove «Dom zdravlja» Maglaj, na sjednici održanoj dana 28.02.2012. godine, donosi
STATUT
JAVNE USTANOVE „DOM ZDRAVLJA“
MAGLAJ
ODLUKU
o davanju saglasnosti na Statut
JU « Dom zdravlja » Maglaj
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Daje se suglasnost na Statut JU «Dom
zdravlja » Maglaj broj: 11/UO-1802/12 od
28.02.2012.godine koji je donio Upravni odbor
ove Javne ustanove.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u «Službenim novinama Općine
Maglaj».
Broj: 02-05-1- 788/12
Maglaj, 12.04.2012. godine
PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl.ing.el.
Član 1.
Osnivač i vlasnik Javne ustanove «Dom
zdravlja» Maglaj je Općina Maglaj.
Odluku o osnivanju Javne ustanove
«Dom zdravlja» Maglaj u ime vlasnika donijelo
je Općinsko vijeće Maglaj (Odluka o izmjenama
i dopunama Odluke o osnivanju Doma zdravlja
Maglaj broj: 02-05-1-130/11 od 27.01.2011.
godine).
Član 2.
Statut Javne ustanove «Dom zdravlja»
Maglaj (u daljem tekstu: Statut), sadrži slijedeće
odredbe:
-
naziv i sjedište osnivača ustanove,
naziv i sjedište ustanove,
djelatnost ustanove,
unutrašnja organizacija,
izvor i način osiguranja sredstava za rad ustanove i odgovornost za obaveze u pravnom
prometu,
način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima,
prava i obaveze osnivača u pogledu obavljanja djelatnosti zbog koje je ustanova osnovana,
međusobna prava i obaveze ustanove i osnivača,
statusne promjene,
organ upravljanja i organ rukovođenja ustanovom,
zastupanje i predstavljanje ustanove,
stručna tijela ustanove (mandat članova, način izbora i financiranje),
Broj 3/12, strana 164
-
poslovna tajna,
zapisnici,
saradnja sa sindikatom,
odbrana i zaštita,
obavještavanje
opšti akti, koji se donose u ustanovi i način
njihovog donošenja,
način ostvarivanja javnosti rada, i
prelazne i završne odredbe.
II ORGANIZACIONO STATUSNA
OBILJEŽJA USTANOVE
1.
Naziv ustanove
Član 3.
Naziv ustanove je Javna ustanova «Dom
zdravlja» Maglaj (u daljem tekstu: Dom zdravlja).
Dom zdravlja je javna ustanova u
državnoj svojini, ima svojstvo pravnog lica, sa
potpunom odgovornošću i upisuje se u Sudski
registar.
Rješenjem o registraciji Općinskog suda
u Zenici broj: 043-0-Reg-11-000176 od
25.02.2011. godine u Sudski registar upisan je
Dom zdravlja a kao osnivač Doma zdravlja
upisana je Općina Maglaj.
Član 4.
Dom zdravlja kao pravno lice posluje sa
trećim licima u okviru svoje pravne sposobnosti
i djelatnosti pod nazivom: Javna ustanova «Dom
zdravlja» Maglaj.
Skraćena oznaka firme je: JU «Dom
zdravlja» Maglaj.
2.
Sjedište, pečat i štambilj
Član 5.
Sjedište Doma zdravlja je u Maglaju,
Ulica Ilijasa Smajlagića bb.
Član 6.
Dom zdravlja ima pečat i štambilj.
Pečat Doma zdravlja je okruglog oblika, veličine
20 mm i 30 mm, u prečniku i sadrži njegov puni
naziv i sjedište.
Štambilj Doma zdravlja je četvrtastog oblika,
veličine 50 mm x 25 mm i sadrži njegov puni
naziv, sjedište i broj.
Unutrašnji organizacioni oblici Doma
zdravlja (službe), imaju pečate, okruglog oblika,
veličine 30 mm u prečniku, koji sadrži puni
naziv i sjedište Doma zdravlja i puni naziv
službe.
Vođenje evidencije, način upotrebe, čuvanje i
broj pečata i štambilja utvrđuje Direktor Doma
zdravlja posebnom odlukom.
3. Obaveze prema osnivaču i osnivača prema
Domu zdravlja
Član 7.
Osnovna obveza Doma zdravlja prema
osnivaču je organizacija i sprovođenje programa
primarne zdravstvene zaštite stanovništva za
područje Općine Maglaj, o čemu osnivaču
podnosi izvještaj.
Pored obaveze iz stava 1. ovog člana
Dom zdravlja je obavezan od osnivača pribaviti
suglasnost na Statut, odnosno odluku kada se u
Domu zdravlja vrši:
-
statusna promjena,
promjena u djelatnosti,
promjena sjedišta i
promjena naziva.
Za promjenu ili proširenje djelatnosti
Doma zdravlja obavezno je prethodno
pribavljanje saglasnosti i kantonalnog ministra.
Član 8.
Obaveza osnivača prema Domu zdravlja
je obezbjeđenje dijela sredstava za financiranje
sprovođenja programa primarne zdravstvene
zaštite stanovništva Općine Maglaj.
Sredstva iz stava 1. ovog člana osnivač
obezbjeđuje svake godine kroz Budžet Općine
Maglaj.
Član 9.
Ukoliko Dom zdravlja u poslovanju
iskaže višak prihoda nad rashodima isti se knjiži
u korist Kapitala Doma zdravlja, a ukoliko
iskaže manjak prihoda nad rashodima isti se
knjiži na teret Kapitala Doma zdravlja.
Broj 3/12, strana 165
3.
Djelatnosti
Član 10.
Dom zdravlja je zdravstvena ustanova
za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu na
području Općine Maglaj u sklopu zdravstvene
djelatnosti na primarnom nivou zdravstvene
zaštite.
Član 11.
Dom zdravlja na ovom području
osigurava obavljanje:
- djelatnosti porodične medicine,
- djelatnosti zdravstvene zaštite djece,
- djelatnosti polivalentnih patronažnih sestara
u zajednici,
- higijensko-epidemiološku zaštitu,
- hitnu medicinsku pomoć,
- zaštitu reproduktivnog zdravlja žena,
- zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja,
- fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici,
- specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika kao i
dio medicine rada, ako je ugovarana sa poslodavcem,
- zubozdravstvenu zaštitu,
- laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa.
Član 12.
Dom zdravlja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu putem timova porodične medicine,
laboratorijske, i radiološke dijagnostike, službe
za hitnu medicinsku pomoć, kao i službi u zajednici.
Službe u zajednici iz stava 1. ovog člana
čine: centar za mentalno zdravlje u zajednici,
centar za fizikalnu rehabilitaciju, služba
polivalentne i zubozdravstvene zaštite, služba
sestara u zajednici i druge službe koje se
utvrđuju i formiraju na osnovu potreba
stanovništva, a prema prethodnom mišljenju
zavoda za javno zdravstvo kantona, te uz
saglasnost kantonalnog ministra zdravstva.
Član 13.
Dom zdravlja je dužan učestvovati u
osiguranju uslova za pružanje specijalističkokonsultativne djelatnosti i djelatnosti javnog
zdravstva na svom području, a u skladu sa
ugovorom koji potpiše sa zavodom zdravstvenog
osiguranja kantona.
Član 14.
U cilju obezbjeđenja dostupnosti
zdravstvene zaštite korisnicima u skladu sa
zakonom, Dom zdravlja može u naseljenim
mjestima Općine Maglaj putem ambulante
porodične
medicine,
kao
i
njegovih
organizacionih dijelova, organizovati porodičnu
zdravstvenu zaštitu koja obuhvata djelatnost
porodične medicine, sprečavanje i liječenje
oboljenja usta i zuba, osnovne laboratorijske
usluge i polivalentnu patronažu.
Ambulante porodične medicine iz
prethodnog stava nemaju status pravnog lica.
Član 15.
Dom zdravlja može u okviru Doma
zdravlja i drugim subjektima organizovati
organizacione
jedinice
radi
sprovođenja
zdravstvene zaštite radnika, a naročito specifične
zdravstvene zaštite radnika, što se reguliše
posebnim ugovorom između poslodavca i Doma
zdravlja.
Član 16.
Osim djelatnosti iz člana 11. ovog Statuta
Doma zdravlja organizuje opšte i zajedničke
poslove.
Opšti i zajednički poslovi iz stava 1.
ovog člana su organizovani i isti su isključivo u
funkciji osnovne djelatnosti Doma zdravlja.
Član 17.
U okviru djelatnosti Dom zdravlja obezbjeđuje i :
- praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i
provođenje mjera za zaštitu i unapređenje
zdravlja stanovnika,
- prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti i
povreda,
- praćenje kretanja zaraznih bolesti i poduzimanje mjera za njihovo sprečavanje i suzbijanje,
- otkrivanje i suzbijanje faktora rizik masovnih nezaraznih bolesti,
- specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu
mladih, naročito u osnovnim i srednjim školama, te visokim školama na svom području,
- imunizaciju protiv zaraznih bolesti,
Broj 3/12, strana 166
4.
liječenje i rehabilitaciju u kući,
vođenje evidencija i dokumentacije u skladu sa važećim propisima,
i druge poslove utvrđene zakonom i drugim
propisima.
Unutrašnja organizacija
Član 18.
U sastavu Doma zdravlja kao oblici
vršenja rada postoje i djeluju organizacione
jedinice:
1.
2.
3.
4.
Služba porodične medicine,
Služba hitne medicinske pomoći,
Higijensko-epidemiološka služba,
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika (pod uslovom iz člana 11. alineja 9. Statuta),
5. Služba za zdravstvenu zaštitu djece
(do 7 godina starosti),
6. Služba polivalentne zubozdravstvene zaštite,
7. Služba za laboratorijsku dijagnostiku,
8. Pneumoftiziološki dispanzer sa radiološkom dijagnostikom,
9. Služba za zdravstvenu zaštitu žena,
10. Centar za mentalno zdravlje u zajednici,
11. Centar za fizikalnu rehabilitaciju,
12. Služba sestara u zajednici (polivalentna patronaža),
13. Specijalističko-konsultativna služba (u skladu sa članom 13.
Statuta),
14. Služba opštih i zajedničkih poslova
Organizacione jedinice iz prethodnog
stava nemaju status pravnog lica.
Član 19.
Detaljnija unutrašnja organizacija i
organizacija rada Doma zdravlja i njegovih
organizacionih
jedinica,
radno
vrijeme,
sistematizacija radnih mjesta sa opisom radnih
poslova, uslovi u pogledu stručne spreme i
neophodnog radnog iskustva, broj izvršilaca,
regulisaće se posebnim pravilnikom, kojeg
donosi Upravni odbor Doma zdravlja na
prijedlog direktora Doma zdravlja, u skladu sa
Zakonom i Statutom.
Član 20.
Početak, završetak i raspored radnog
vremena Doma zdravlja propisuje Ministarstvo
zdravlja Zeničko-dobojskog kantona.
5. Statusne promjene
Član 21.
Dom zdravlja može vršiti slijedeće statusne promjene:
- spajanje sa drugom ustanovom,
- pripajati se drugoj ustanovi,
- podijeliti se na dvije ili više ustanova.
Odlukom iz stava 1. ovog člana donosi
osnivač na prijedlog Upravnog odbora Doma
zdravlja.
Prava i obaveze nastale statusnim promjenama regulišu se u skladu sa zakonom.
III SREDSTVA ZA RAD, NAČIN FINANSIRANJA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE
U PRAVNOM PROMETU
-
Član 22.
Dom zdravlja stiče sredstva za rad:
ugovorom sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja,
ugovorom sa Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja,
ugovorom sa Ministarstvom zdravstva kantona,
iz sredstava osnivača u skladu sa aktom o
osnivanju,
iz sredstava budžeta kantona odnosno općine,
iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u
pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,
slobodnom prodajom usluga na tržištu,
iz drugih izvora, na način i pod uvjetima
određenim zakonom, aktom o osnivanju i
Statutom.
Član 23.
Dom zdravlja je samostalan u
raspolaganju sredstvima koja mu pripadaju, a
ista koristi u skladu sa opštim aktima Doma
zdravlja i zakonskim propisima.
Broj 3/12, strana 167
Naredbodavac utroška sredstava, u
granicama njegovih ovlaštenja je Direktor Doma
zdravlja.
Član 24.
Sredstva Doma zdravlja vode se na računima otvorenim kod poslovnih banaka za koje se
odluči Dom zdravlja.
Poslovanje sa inostranstvom vrši se preko
Poslovne banke za koju se odluči Dom zdravlja.
Evidencija promjena stanja novčanih
sredstava vrši se na način koji omougučuje
svakodnevni uvid u stanje sredstava Doma
zdravlja radi donošenja poslovnih odluka.
Član 25.
Poslovni rezultat i stanje sredstava Doma
zdravlja, utvrđuje se godišnjim i polugodišnjim
obračunom.
Član 26.
Za svoje obaveze u pravnom prometu sa
trećim licima Dom zdravlja odgovara sredstvima
sa kojima raspolaže.
IV ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Član 27.
Dom zdravlja zastupa i predstavlja Direktor.
Direktor može generalnim ili specijalnim
punomoćjem prenijeti svoje ovlaštenje za
zastupanje na druge zaposlenike Doma zdravlja
ili lice izvan njega.
Direktor određuje sadržaj i obim punomoćja.
Punomoćje se može dati na određeno ili
neodređeno vrijeme.
Ponomoćnik može zastupati Dom zdravlja samo
u granicama ovlaštenja datih u punomoćju.
Član 28.
Direktor Doma zdravlja je odgovorno
lice u pogledu izvršavanja prava i obaveza u vezi
sa zastupanjem i predstavljanjem Doma zdravlja.
V ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA
-
Organ upravljanja
Član 29.
Organ upravljanja u Domu zdravlja je
Upravni odbor.
Član 30.
Upravni odbor ima tri člana i čine ga
predstavnici:
- osnivača – 1 (jedan) član;
- stručnih radnika zdravstvene
ustanove – 1 (jedan) član;
- kantonalnog
ministarstva
zdravstva – 1 (jedan) član.
Predsjednika i članove Upravnog odbora
imenuje i razrješava Općinsko vijeće na
prijedlog Općinskog načelnika u skladu sa
zakonom.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora
imenuje se na vrijeme od četiri godine i mogu
biti ponovo imenovani.
Direktor Doma zdravlja ne može biti član
Upravnog odbora Doma zdravlja.
Član 31.
Osnivač može razriješiti Predsjednika i
članove Upravnog odbora i prije vremena za
koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za
neuspješan rad ili nezakonit rad Doma zdravlja,
na njihov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Doma zdravlja.
-
Član 32.
Upravni odbor:
donosi Statut Doma zdravlja,
imenuje i razrješava Direktora odnosno v.d.
Direktora Doma zdravlja i utvrđuje njegovu
platu,
imenuje Etički komitet i druge organe
Doma zdravlja u skladu sa zakonom,
utvrđuje planove rada i razvoja i mjere za
njihovo sprovođenje,
utvrđuje godišnji program rada,
donosi financijski plan i usvaja polugodišnji
i godišnji obračun,
donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u
skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja,
Broj 3/12, strana 168
-
-
-
odlučuje o svim pitanjima djelatnosti radi
kojih je Dom zdravlja osnovan, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Doma zdravlja,
donosi odluku o godišnjem popisu stanja
sredstava Doma zdravlja,
odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim ustanovama i preduzećima,
donosi odluke o kreditiranju ili uzimanju
kredita i o investicijama,
odlučuje o kupoprodaji i otpisu stalnih sredstava i sredstvima opšte potrošnje iznad vrijednosti 5.000,00 KM,
usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad Direktora,
rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
odlučuje o stručnom usavršavanju radnika
(edukaciji) za koje se potpisuje poseban
ugovor u skladu sa aktima Doma zdravlja,
odlučuje o dodjeli stipendija za deficitaran
kadar,
odgovara osnivaču za rezultate rada Doma
zdravlja,
odlučuje o prigovoru radnika u drugom stepenu na rješenje, kojim je drugi organ,
određen Statutom Doma zdravlja, odlučio o
pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz
radnog odnosa,
podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Doma zdravlja,
vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i
Statutom Doma zdravlja.
Član 33.
Upravni odbor donosi odluke većinom
glasova svih članova ako zakonom ili opštim aktima Doma zdravlja za odlučivanje o pojedinim
pitanjima nije određena druga kvalifikovana većina.
Član 34.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora
imaju mjesečnu naknadu za svoj rad.
Visinu naknade za rad Predsjednika i članove
Upravnog odbora utvrđuje Općinsko vijeće na
prijedlog Općinskog načelnika a isplaćuje se iz
sredstava Doma zdravlja.
3. Organ rukovođenja
Član 35.
Organ rukovođenja u Domu zdravlja je
Direktor.
Član 36.
Direktora Doma zdravlja imenuje Upravni
odbor na osnovu konkursa, koji se objavljuje u
javnim glasilima, uz prethodno obavljen intervju
sa prijavljenim kandidatima i pribavljenu
suglasnost Općinskog načelnika.
Član 37.
Za Direktora Doma zdravlja može biti
imenovano lice koje ispunjava slijedeće:
- Opće uslove:
- da je državljanin BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje
poslova na koje se kandiduje,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta)
u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije pod optužnicom Međunarodnog
suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji
(član IX. 1. Ustava BiH),
- da nije član organa zakonodavne, izvršne ili
sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o
sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,
- da nema privatni financijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,
- da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje;
-
-
b) Posebne uslove:
da ima završen medicinski ili stomatološki
fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira
djelatnosti Doma zdravlja, ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike
zdravstva,
da ima najmanje pet godina radnog iskustva
u struci,
da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj
edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta,
odnosno završenoj specijalizaciji ili završe-
Broj 3/12, strana 169
nom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
da nije član Upravnog odbora Doma zdravlja,
da ne postoji zakonom propisane smetnje u
pogledu obavljanja poslova i rukovođenja,
da posjeduje komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno
obavljanje upražnjene pozicije,
sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
dobre rezultate rada ostvarene tokom prethodnog radnog angažmana,
dobre preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca,
da poznaje jedan ili više stranih jezika,
da ispunjava i druge zakonom propisane uslove.
-
Detaljan sadržaj i tekst konkursa
utvrđuje Upravni odbor Doma zdravlja u skladu
sa odredbama Statuta i zakonom.
-
-
Član 38.
Mandat Direktora Doma zdravlja traje
četiri godine, s tim što, po isteku mandata, isto
lice može biti ponovo imenovano za Direktora
na način i po postupku propisanim zakonom i
Statutom Doma zdravlja, ali najviše na još jedan
mandatni period.
-
Član 39.
Direktor Doma zdravlja :
organizuje rad i rukovodi radom Doma
zdravlja,
zastupa i predstavlja Dom zdravlja prema
trećim licima,
odgovara za stručni rad, zakonitost rada, rezultate rada i financijsko poslovanje Doma
zdravlja,
učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja,
predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Doma
zdravlja,
predlaže Upravnom odboru Pravilnik o platama i druge opšte akte Doma zdravlja,
predlaže Upravnom odboru osnove planova
rada i razvoja Doma zdravlja,
izvršava odluke i zaključke Upravnog odbora Doma zdravlja,
-
-
-
podnosi Upravnom odboru pisani izvještaj o
cjelokupnom poslovanju Doma zdravlja,
jednom tromjesečno,
podnosi Upravnom odboru izvještaj o svom
radu,
odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u prvom
stepenu,
imenuje i razrješava stručne saradnike za
pravne poslove i poslove financija,
imenuje i razrješava rukovodioce službi i
glavnog zdravstvenog tehničara,
naređuje izvršenje financijskog plana Doma
zdravlja,
predlaže Upravnom odboru godišnji plan
stručnog usavršavanja radnika,
predlaže Upravnom odboru način obezbjeđenja deficitarnog kadra,
predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova Doma
zdravlja,
odlučuje o kupoprodaji i otpisu stalnih sredstava i sredstava opšte potrošnje do vrijednosti 5.000,00 KM,
donosi odluke i zaključuje ugovore o investicionim ulaganjima u skladu sa ovlaštenjima dobijenim od Upravnog odbora,
zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje iz djelatnosti Doma zdravlja,
odobrava službena putovanja u zemlji i
inostranstvu u skladu sa njegovim ovlaštenjem utroška sredstava Doma zdravlja,
predlaže Upravnom odboru odluke o uzimanju i davanju kredita u vezi sa poslovanjem
i na osnovu tih odluka zaključuje ugovore,
organizuje uvođenje evidencija o imovini
Doma zdravlja, redovni i vanredni popis
sredstava i izvora sredstava Doma zdravlja
u skladu sa zakonom,
odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite
na radu i protivpožarne zaštite,
odgovoran je za sprovođenje mjera odbrane,
donosi pojedinačne odluke o troškovima, u
skladu sa utvrđenim pravima i drugim aktima,
izdaje naloge za isplatu plata i naknade zaposlenicima i naloge za isplatu materijalnih
obaveza nastalih u poslovanju,
Broj 3/12, strana 170
-
-
-
organizuje nabavku, održavanje i pravilno
rukovanje (korištenje) osnovnim sredstvima,
određuje lice koje ga zamjenjuje u vrijeme
odsustvovanja sa rada (godišnji odmor, bolovanje, stručno usavršavanje, službeni put
itd.),
imenuje i predsjedava stručnim i savjetodavnim organima Doma zdravlja, za koje je
ovlašten zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Doma zdravlja,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom,
Statutom i opštim aktima Doma zdravlja.
-
-
-
-
Član 40.
U cilju izvršenja poslova iz svoje nadležnosti Direktor Doma zdravlja donosi odluke –
naredbe, rješenja i uputstva.
Član 41.
O odluci o imenovanju Direktora Doma
zdravlja obavještavaju se svi učesnici na konkursu, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
Svaki učesnik na konkursu, u roku od
osam dana od dana prijema obavještenja, može
protiv odluke o imenovanju Direktora Doma
zdravlja, podnijeti zahtjev za pokretanje postupka pred nadležnim sudom.
Član 42.
Ako Direktor Doma zdravlja nije
imenovan, u skladu sa zakonom u roku od 60
dana od dana istek konkursnog roka, Upravni
odbor Doma zdravlja će bez konkursa imenovati
vršioca dužnosti Direktora.
Vršilac dužnosti Direktora ima sva prava
i dužnosti Direktora.
Vršilac dužnosti Direktora može
rukovoditi Domom zdravlja do imenovanja
Direktora, a najduže šest mjeseci od dana
njegovog imenovanja.
Član 43.
Direktor
Doma zdravlja može biti
razriješen i prije isteka mandata na koji je
imenovan.
Član 44.
Upravni odbor Doma zdravlja dužan je
razriješiti Direktora Doma zdravlja i prije isteka
mandata za koji je imenovan ako:
- Direktor to lično zahtjeva,
-
nastane neki od razloga koji po posebnim
propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora
o radu,
ne izvršava ugovorne obaveze prema Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja,
odnosno Federalnom zavodu zdravstvenog
osiguranja i reosiguranja,
u svom radu krši propise i opće akte Doma
zdravlja ili ne izvršava odluke Upravnog
odbora Doma zdravlja ili postupa u suprotnosti s njima.
svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom
prouzrokuje Domu zdravlja veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost, tako da su nastale ili mogu nastati
veće smetnje u obavljanju
djelatnosti
Doma zdravlja,
ne provodi program rada i razvoja Doma
zdravlja koji je donio Upravni odbor,
u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja nastane neopravdan gubitak,
se nalazom zdravstvene inspekcije ustanovi
povreda propisa i općih akata Doma zdravlja ili nepravilnost u radu Direktora.
Ako Upravni odbor ne razriješi Direktora
iz razloga propisanih u stavu 1. ovog člana u
roku od 30 dana od dana saznanja za neki od
razloga, odluku o razrješenju Direktora donosi
nadležni ministar zdravstva.
Upravni odbor mora prije donošenja
odluke o razrješenju obavijestiti Direktora o
razlozima za razrješavanje i dati mu mogućnost
da se o njima izjasni.
Član 45.
Direktor Doma zdravlja je dužan da
obustavi od izvršenja opšti akt koji je u
nesaglasnosti sa ustavom ili u suprotnosti sa
zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi
šteta Domu zdravlja ili društvenoj zajednici i da
o tome obavijesti organ uprave koji vrši nadzor
nad zakonitosti rada Doma zdravlja.
Ako organ iz prethodnog stava u roku od
30 dana od dana obavještenja ne postupi u
skladu sa svojim zakonskim obavezama i
ovlaštenjima i o tome ne obavijesti Direktora
Doma zdravlja, akt koji je obustavio Direktor
Doma zdravlja, može se izvršiti.
Broj 3/12, strana 171
Član 46.
U cilju efikasnijeg i stručnijeg rukovođenja Domom zdravlja a na osnovu ukazane potrebe, Direktor Doma zdravlja može posebnom odlukom imenovati pomoćnika Direktora za pravne
poslove i ekonomsko financijske poslove.
Pomoćnici Direktora iz stava 1. ovog
člana se imenuju iz reda stručnih zaposlenika
Doma zdravlja.
Pomoćnike direktora imenuje Direktor
Doma zdravlja u skladu sa uslovima utvrđenim
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji poslova Doma zdravlja, drugim
opštim aktima Doma zdravlja i zakonom.
Član 47.
Imenovani pomoćnik Direktora iz
prethodnog člana, pored poslova pomoćnika
Direktora, i dalje obavlja poslove radnog mjesta
za koje ima zaključen Ugovor o radu sa
Direktorom Doma zdravlja.
Pomoćnik Direktora iz stava 1. ovog
člana, zajedno sa Direktorom čini Menadžment
Doma zdravlja.
Član 48.
Pomoćnik Direktora za svoj rad odgovara
Direktoru Doma zdravlja.
Član 49.
Direktor Doma zdravlja će razriješiti
Pomoćnika Direktora ukoliko utvrdi:
- da je neodgovoran ili neuspješan u obavljanju povjerenih poslova,
- da predlaže nezakonita rješenja,
- da je prekoračio granicu svojih ovlaštenja,
- na lični zahtjev Pomoćnika Direktora, i
- u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktima Doma zdravlja.
Član 50.
Službama (organizacionim jedinicama)
Doma zdravlja, navedenim u članu 18. ovog Statuta rukovode rukovodioci službi.
U cilju racionalnosti i ekonomičnosti za
više službi koje imaju mali broj izvršilaca, može
se imenovati jedan rukovodilac službe, o čemu
odlučuje Direktor Doma zdravlja.
Član 51.
Rukovodioce službi imenuje Direktor
Doma zdravlja u skladu sa uslovima utvrđenim
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja, drugim opštim
aktima Doma zdravlja i zakonom.
Član 52.
Rukovodioci službi se imenuju na period
od četiri godine i po proteku tog vremena mogu
biti ponovno imenovani na način i po postupku
pred viđenim ovim Statutom, drugim opštim
aktima Doma zdravlja i zakonom.
Član 53.
Rukovodilac službe, pored obavljanja
poslova svog profesionalnog zvanja, radi i slijedeće:
-
-
-
organizuje rad u službi i rukovodi tim radom,
izrađuje prijedlog plana i programa rada
službe,
rješava stručno-medicinske, dijagnostičke i
terapeutske probleme, kada su u pitanju slučajevi, kada je zainteresovana i druga služba,
odgovoran je za organizaciju stručnog rada
radnika u službi,
odgovoran je za radnu disciplinu radnika
službe i primjenu kućnog reda,
odgovoran je za ispravno rukovanje medicinskom dokumentacijom,
odgovoran je za bezbjednost pacijenata i
radnika službe, te u tom smislu poduzima
mjere kontrole aparata i sredstava rada koji
se upotrebljavaju u rad, rukovanje tim aparatima i njihov smještaj,
odgovara za upotrebu i bezbjednost imovine
sa kojom raspolaže služba,
izvršava odluke i naredbe Upravnog odbora
i Direktora Doma zdravlja,
podnosi izvještaj o radu službe po zahtjevu
Direktora Doma zdravlja,
vrši i druge poslove koji mu se stave u nadležnost opštim aktom Doma zdravlja, odlukom ili naredbom Upravnog odbora i Direktora Doma zdravlja.
Član 54.
Rukovodilac službe za svoj rad odgovara
Direktoru Doma zdravlja.
Broj 3/12, strana 172
Član 55.
Direktor Doma zdravlja može razriješiti
rukovodioca službe i prije isteka vremena za
koje je imenovan:
- ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili
nezakonit rad službe,
- ako utvrdi da je prekoračio granice svojih
ovlaštenja,
- na lični zahtjev rukovodioca službe,
- u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktima Doma zdravlja i zakonom.
Član 56.
Dom zdravlja ima glavnog zdravstvenog
tehničara.
Uslovi, način imenovanja i opis poslova
glavnog zdravstvenog tehničara, regulisaće se
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji poslova Doma zdravlja.
VI STRUČNI I SAVJETODAVNI ORGANI
-
-
-
-
1. Stručno vijeće
Član 57.
U cilju što bolje koordinacije rada i iznalaženja najcjelishodnijih rješenja od zajedničkog
interesa u Domu zdravlja, imenuje se Stručno vijeće Doma zdravlja, kao savjetodavni organ Direktora Doma zdravlja.
Član 58.
Članove Stručnog vijeća a na prijedlog
rukovodioca organizacionih jedinica – službi, uz
ravnopravnu zastupljenost oba spola, imenuje
Direktor Doma zdravlja.
U radu Stručnog vijeća mogu učestvovati
i zdravstveni saradnici i drugi stručni radnici
Doma zdravlja ukoliko se za tim ukaže potreba,
u vezi sa pitanjima i problematici o kojoj se
raspravlja, o čemu odlučuje lice koje
predsjedava sjednicom Stručnog vijeća.
Bliže odredbe o načinu rada i odlučivanja
Stručnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu
Stručnog vijeća Doma zdravlja, na koji
suglasnost daje Direktor Doma zdravlja.
-
Član 59.
Stručno vijeće Doma zdravlja:
raspravlja i odlučuje o pitanjima iz oblasti
stručnog rada Doma zdravlja,
-
predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Doma zdravlja,
predlaže stručne osnove za Program rada i
razvoja Doma zdravlja,
predlaže mjere za unapređenje kvaliteta i sigurnosti rada u Domu zdravlja,
daje Upravnom odboru i Direktoru Doma
zdravlja, mišljenja i prijedloge u pogledu
organizacije rada i uslova za razvoj zdravstvene djelatnosti u skladu sa financijskim
mogućnostima,
predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, te
stručno usavršavanje iz oblasti subspecijalnosti zdravstvenih radnika i zdravstvenih
saradnika za potrebe Doma zdravlja,
predlaže Upravnom odboru obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u slučajevima od posebnog interesa za građane i
rad Doma zdravlja,
brine se o provedbi unutrašnjeg nadzora nad
stručnim radom zdravstvenih radnika i
zdravstvenih saradnika Doma zdravlja,
utvrđuje prijedlog člana Upravnog odbora
Doma zdravlja iz reda stručnih radnika
Doma zdravlja,
obavlja i druge poslove propisane Statutom
i drugim općim aktima Doma zdravlja i zakonom.
-
Stručni kolegijum
Član 60.
Stručni kolegijum je isključivo stručno –
medicinski savjetodavni organ Direktora Doma
zdravlja, čije mišljenje i prijedloge Direktor koristi u svom radu.
Član 61.
Stručni kolegijum čine svi zdravstveni
radnici i zdravstveni saradnici Doma zdravlja sa
visokom stručnom spremom.
Stručni kolegijum može biti sazvan i u
proširenom sastavu zavisno od tematike o kojoj
se raspravlja, o čemu odlučuje predsjedavajući
Stručnog kolegija.
Član 62.
Stručni kolegijum o pojedinim pitanjima
daje Direktoru stručna mišljenja, stavove i preporuke.
Broj 3/12, strana 173
Stručna mišljenja, stavovi i preporuke
Stručnog kolegija nisu obavezujući za Direktora.
Član 63.
Stručni kolegijum Doma zdravlja obavlja
svoj rad na sastancima.
Sastanke Stručnog kolegija po ukazanoj
potrebi saziva Direktor i njima predsjedava ili
lice koje on odredi.
Na sastanku Stručnog kolegija se vodi
zapisnik
-
Etički komitet
Član 64.
Etički komitet Doma zdravlja je organ
koji osigurava obavljanje djelatnosti Doma
zdravlja na načelima etike i medicinske deontologije.
Etički komitet imenuje Upravni odbor
Doma zdravlja i sačinjava ga najmanje devet
članova, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola,
s tim da najmanje jedan član Etičkog komiteta
treba biti predstavnik nemedicinskih struka i
najmanje dva člana koji nisu zaposlenici Doma
zdravlja.
Upravni odbor imenuje i zamjenike
članova Etičkog komiteta.
Mandat, način izbora, kao i način
financiranja Etičkog komiteta uređuje se
Statutom
Doma zdravlja ili neke druge
zdravstvene ustanove sa kojom se odluči
imenovati zajednički Etički komitet, o čemu
posebnu odluku donosi Upravni odbor Doma
zdravlja.
Etički komitet donosi svoj poslovnik o
radu.
-
-
Član 65.
Etički komitet:
prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja,
daje suglasnost za provođenje medicinskih i
naučnih ispitivanja, kao i kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u
Domu zdravlja koje se smatra prethodnim
postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnog organa,
bavi se analizom i prijedlozima propisa iz
oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije,
-
-
prati povrede prava pacijenata i sistematski
radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u
skladu sa propisima o pravima, obavezama i
odgovornostima pacijenata,
sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti
zdravstva,
rješava i druga etička pitanja u obavljanju
djelatnosti Doma zdravlja.
-
Komisija za lijekove
Član 66.
Komisija za lijekove Doma zdravlja je
organ koji osigurava provedbu:
- svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova
i medicinskih sredstava u Domu zdravlja,
- kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih
sredstava u Domu zdravlja (ukoliko je ovlaštena),
- šestomjesečnog financijskog izvještavanja o
kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih sredstava u Domu zdravlja za potrebe
Direktora i Upravnog odbora Doma zdravlja (ukoliko je ovlaštena),
- praćenje, poduzimanje mjera za izbjegavanje i smanjivanje nuspojava lijekova i medicinskih sredstava kao i koordiniranje aktivnosti u vezi sa prijavom nuspojava lijekova i medicinskih sredstava nadležnom državnom organu u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima,
- predlaganja liste lijekova i medicinskih
sredstava koji se primjenjuju u Domu
zdravlja u skladu sa zakonom,
- praćenja potrošnje lijekova i medicinskih
proizvoda, te predlaganje mjera za racionalnu upotrebu lijekova i medicinskih sredstava u Domu zdravlja,
- poduzimanja mjera sa ciljem izbjegavanja
izbjegavanja interakcija terapijskog dupliciranja ili pojave alergije kod upotrebe lijekova u Domu zdravlja,
- pripremanje tenderske dokumentacije u
postupcima javnih nabavki lijekova i medicinskih sredstava,
- i drugih poslova u skladu sa zakonom, kao
o propisom o lijekovima i medicinsim sredstvima.
Član 67.
Komisiju za lijekove imenuje Upravni
odbor Doma zdravlja i čine je najmanje pet
Broj 3/12, strana 174
članova koji se imenuju iz reda specijalista
medicine, farmacije i stomatologije, uz
ravnopravnu zastupljenost oba spola.
Bliže odredbe o načinu rada i odlučivanja
Komisije za lijekove uređuju se Pravilnikom o
radu komisije za lijekove Doma zdravlja.
Dom zdravlja može sa drugim
zdravstvenim ustanovama imenovati zajedničku
Komisiju za lijekove, o čemu Upravni odbor
Doma zdravlja donosi posebnu odluku.
Komisijom rukovodi koordinator
Komisije.
Članove Komisije i koordinatora
Komisije imenuje Direktor Doma zdravlja, na
prijedlog Stručnog vijeća Doma zdravlja.
Poslovnikom o radu Komisija bliže se
uređuje broj članova Komisije, način rada,
glasanja i odlučivanja Komisije, te druga pitanja
od značaja za njen rad.
-
-
Komisija za poboljšanje kvaliteta
i sigurnosti zdravstvenih usluga
Član 68.
Komisija za poboljšanje kvaliteta i
sigurnosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo
Doma zdravlja koje obavlja poslove i zadatke u
pogledu:
-
-
-
-
uspostavlja sisteme poboljšanja kvaliteta i
sigurnosti zdravstvenih usluga,
prikupljanja relevantnih podataka i informacija potrebnih za unutrašnju i vanjsku provjeru kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,
izvršavanje unutrašnje provjere kvaliteta i
sigurnosti zdravstvenih usluga na osnovu
općeg akta Doma zdravlja,
definiranja parametara kvaliteta zdravstvenih usluga,
učestvovanja kod zdravstveno-inspekcijskog i farmaceutsko-inspekcijskog nadzora
i izjašnjavanja o nalazu zdravstvenog i farmaceutskog inspektora,
učestvovanja kod vanjske provjere kvaliteta
i sigurnosti zdravstvenih usluga u Domu
zdravlja,
sarađuje sa Komisijom za prigovore pacijenata, Agencijom, komisijama drugih zdravstvenih ustanova i drugim institucijama iz
ove oblasti,
obavlja i druge poslove koje odredi Agencija, odnosno koji proizilazi iz zakona i propisa donijetih na osnovu zakona.
Član 69.
U Komisiju iz prethodnog člana imenuju
se zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici zaposleni u Domu zdravlja, kao i korisnici zdravstvenih usluga.
-
-
Komisija za prigovore pacijenata
Član 70.
Komisija za prigovore pacijenata:
blagovremeno razmatra prigovore pacijenata i sačinjava izjašnjenja na izjavljene prigovor za Direktora Doma zdravlja,
radi evidencije o vrstama i učestalosti prigovora po organizacionim jedinicama i na
nivou cijelog Doma zdravlja,
analizira statistiku prigovora i izvlači pouke
za praksu,
prati aktivnost na unapređenju zaštite i poštivanja i poštivanje prava pacijenata na nivou Doma zdravlja kao rezultat prigovora,
analizira pohvale i sugestije pacijenata, s ciljem da se postojeća dobra praksa još više
afirmiše i razmjenjuje između organizovanih jedinica Doma zdravlja
obavlja i druge poslove u skladu sa opštim
aktima Doma zdravlja.
Član 71.
Komisija za prigovore pacijenata ima
predsjednika i dva člana i isti broj zamjenika a
imenuje je Direktor Doma zdravlja čiji sastav
treba da odražava ravnopravnu zastupljenost
oba spola.
Dom zdravlja može sa drugim zdravstvenim
ustanovama imenovati zajedničku Komisiju za
prigovore pacijenata o čemu Upravni odbor
Doma zdravlja donosi posebnu odluku.
Za svoj rad u Komisiji članovi imaju
naknadu koja će se odrediti aktom o njenom
imenovanju.
VII POSLOVNA TAJNA
Član 72.
U interesu bezbjednosti i uspješnosti
obavljanja funkcije zdravstvene zaštite, pojedini
podaci korisnika usluga, koji po zakonu pred-
Broj 3/12, strana 175
stavljaju profesionalnu tajnu, predstavljaju poslovnu tajnu i ne mogu se saopštavati trećim licima, izuzev kada je to zakonom dozvoljeno.
-
Član 73.
Poslovnom tajnom smatraju se:
podaci o zdravlja korisnika usluga koji se
po zakonu smatraju profesionalnom i službenom tajnom,
mjere i način postupanja u slučaju nastanka
vanrednih okolnosti (neposredna ratna
opasnost i ratno stanje),
planovi odbrane i civilne zaštite,
plan fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekata i imovine
drugi podaci koji po zakonu, Statutu i drugim opštim aktima Doma zdravlja se smatraju poslovnom tajnom.
Član 74.
Dokumenta i podatke koji predstavljaju
poslovnu tajnu mogu drugim licima predočiti,
odnosno saopštiti samo Direktor Doma zdravlja
ili lice koje on ovlasti.
Član 75.
Poslovna tajna može se saopštiti samo licima i organima kojima se po zakonu mogu saopštiti takvi podaci.
Član 76.
Povredom poslovne tajne ne smatra se saopštavanje, podataka na sjednici organa upravljanja, koji se smatraju poslovnom tajnom, ako je
takvo saopštavanje potrebno radi vršenja poslova.
Član 77.
Ne smatra se povredom poslovne tajne ni
saopštavanje koje radnik da organu kontrole ili
prijava krivično djela ili prekršaja, u cilju vršenja
kontrole.
Član 78.
Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu
čuva se odvojeno od drugih mateijala i to po
pravilu u metalnoj kasi (kaseti ormara).
Član 79.
Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi
uposleni radnici, koji na bilo koji način saznaju
za d9kumenta ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.
Član 80.
Dokumenta, isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, način rukovanja i čuvanja, kao i druga pitanja urediće se posebnim opštim aktom Doma zdravlja.
VIII Z A P I S N I C I
Član 81.
Zapisnici organa upravljanja, savjetodavnih organa i komisija su akti evidentiranja rada
svih oblika odlučivanja organa i donijetih odluka
i zaključaka.
Član 82.
Zapisnik mora da bude potpuno istinit i
mora da sadrži bitan sadržaj sastanka, odnosno
sjednice, te suštinu svih donesenih odluka, zaključaka i stavova.
Član 83.
Zapisnici organa Doma zdravlja sadrže
rezultat glasanja, a kada to zakon propisuje i lično - pojedinačno izjašnjavanje.
Zapisnici se čuvaju u skladu sa zakonskim
propisima koji tretiraju pitanje arhivske građe.
Član 84.
Bliže odredbe o vrstama zapisnika, sadržini, načinu vođenja i čuvanja uređuje se poslovnikom o radu organa upravljanja i drugih organa Doma zdravlja.
IX SARADNJA SA SINDIKATOM
Član 85.
Svi organi Doma zdravlja dužni su da
sarađuju sa sindikatom u ostvarivanju prava
zaposlenih na sredstvima za zadovoljavanje
ličnih i zajedničkih potreba, prava iz svog rada i
po osnovu rada i drugih prava zaposlenih,
utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom i
opštim aktima Doma zdravlja.
Član 86.
Saradnja sa sindikatom ogleda se u slijedećem:
- pokretanje inicijative i davanje prijedloga
za regulisanje međusobnih odnosa u Domu
zdravlja,
Broj 3/12, strana 176
-
utvrđivanje osnova i mjerila za raspodjelu
sredstava za plaće, i druga lična primanja
radnika,
utvrđivanje tehnološkog viška zaposlenih
radnika i iznalaženje mogućnosti za njihovo
zapošljavanje,
zadovoljavanje obrazovnih i rekreativnih
potreba zaposlenih,
davanje mišljenja u postupku za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti iz radnog
odnosa zaposlenih i njihove zaštite,
zaključivanje i nadzor nad sprovođenjem
kolektivnih ugovora,
u drugim slučajevima utvrđenim zakonom,
kolektivnim ugovorom, Statutom i drugim
opštim aktima Doma zdravlja.
Član 87.
Organi Doma zdravlja u postupku prethodnog raspravljanja o donošenju opštih akta
dužni su razmatrati i stav sindikata, ako je on
dostavljen.
Član 88.
Sindikat se mora obavijestiti o pokretanju
postupka
za
utvrđivanje
odgovornosti
zaposlenog i izrečenim mjerama za povredu
radne dužnosti.
Pri utvrđivanju odgovornosti zaposlenog
mora se razmatrati mišljenje sindikata, ako je
isto blagovremeno dostavljeno.
Član 89.
Predstavnici sindikata imaju pravo da prisustvuju sjednicama organa upravljanja ukoliko
se raspravlja o pitanjima o kojima se mora konsultovati i sindikat, i isti mogu iznositi svoje prijedloge i stavove.
X ODBRANA I ZAŠTITA
Član 90.
Dom zdravlja ima pravo i dužnost, da u
okviru svoje djelatnosti organizuje i sprovodi
pripreme za odbranu i rad Doma zdravlja u ratu,
u slučaju neposredne ratne opasnosti i drugim
vanrednim prilikama, da organizuje i sprovodi
mjere društvene samozaštite u skladu sa zakonom i drugim propisima Bosne i Hercegovine,
Federacije BiH i Kantona.
Član 91.
Pripremama za odbranu i zaštitu rukovodi
Direktor Doma zdravlja.
Član 92.
Poslovi odbrane i zaštite regulisaće se posebnim opštim aktom Doma zdravlja.
XI O B A V J E Š T E N J E
Član 93.
Organi Doma zdravlja dužni su da blagovremeno, istinito i redovno obavještavaju zaposlene o poslovanju Doma zdravlja, materijalnom
položaju, o sticanju raspodjeli i korištenju sredstava Doma zdravlja, o rezultatima postignutim
u radu i o drugim pitanjima od interesa za zaposlene.
Član 94.
Zaposleni imaju pravo da zahtijevaju da
budu obaviješteni o radu i izvršavanju odluka
Upravnog odbora, Direktora i ostalih organa
Doma zdravlja, ako se radi o pitanjima koja su
od vitalnog značaja za egzistenciju, rad i život
zaposlenih.
Član 95.
Zaposleni radnici Doma zdravlja se obavještavaju:
- usmeno na sastancima,
- pismenim putem na lični zahtjev,
- isticanjem na oglasnoj ploči.
XII OPŠTI AKTI
Član 96.
Opšti akti Doma zdravlja su:
1. Statut Doma zdravlja,
2. Pravilnici kojim se uređuju slijedeće oblasti:
- unutrašnja organizacija i sistematizacija
poslova,
- raspodjela sredstava za plate i druga primanja radnika,
- materijalno-financijsko poslovanje,
- radni odnosi,
- ekologija,
- unutrašnji nadzor nad stručnim radom,
- obrazovanje i stručno usavršavanje,
- zaštite radnika na radu,
Broj 3/12, strana 177
3.
poslovna, službena i vojna tajna,
fizičko obezbjeđenje i protivpožarna zaštita,
odbrana i zaštita,
prevencija i borba protiv korupcije,
Poslovnik o radu organa upravljanja i drugih organa,
4. Planovi Doma zdravlja (razvojni, financijski),
5. Program zdravstvene zaštite stanovništva
Općine Maglaj..
U domu zdravlja naprijed navedeni opšti
akti se donose prema ukazanoj potrebi, a mogu
se donijeti i drugi opšti akti u skladu sa zakonom
i kada se za tim ukaže potreba.
Član 97.
Statut Doma zdravlja je osnovni opšti akt
i svi drugi opšti akti Doma zdravlja ne mogu biti
u suprotnosti sa Statutom.
Član 98.
Opšte akte Doma zdravlja iz člana 85.
Statuta donosi Upravni odbor Doma zdravlja, na
način i po postupku propisanim Statutom Doma
zdravlja ili Zakonom.
Član 99.
Inicijativu za donošenje opštih akata
mogu podnijeti:
- Upravni odbor,
- Direktor,
- Osnivač,
- Sindikat.
Član 100.
Inicijativa se pokreće pismenim putem,
dostavljanjem prijedloga za donošenje opšteg
akta, Upravnom odboru Doma zdravlja.
Upravni odbor je dužan da u roku od osam
dana donese odluku po podnešenoj inicijativi i
pismeno obavijesti podnosioca inicijative.
Član 101.
Ako je inicijativa prihvaćena, Upravni
odbor zadužuje Direktora i Službu opštih i zajedničkih poslova Doma zdravlja da pripremi nacrt
opšteg akta i isti dostavi Upravnom odboru na
razmatranje u roku od 15 dana.
Član 102.
Po dobijanju nacrta opšteg akta, Upravni
odbor na sjednici utvrđuje tekst nacrta opšteg
akta i otvara raspravu.
Rok za razmatranje nacrta opšteg akta ne
može miti kraći od osam dana.
Primjerak nacrta opšteg akta dostavlja se
Sindikatu Doma zdravlja.
Član 103.
Po proteku roka za razmatranje nacrta opšteg akta predsjednik Upravnog odbora zakazuje
sjednicu Upravnog odbora, na kojoj razmatra nacrt opšteg akta sa primjedbama i prijedlozima
datim u raspravi na njegov tekst, te nakon toga,
utvrđuje i usvaja konačan tekst opšteg akta.
Član 104.
Izmjene i dopune Statuta i drugih opštih
akata Doma zdravlja, vrše se na način i po postupku propisanim za njihovo donošenje.
Član 105.
Svi naprijed utvrđeni rokovi postupka donošenja opšteg akta, mogu se skratiti samo u
vanrednim i hitnim situacijama. Stepen hitnosti
ocjenjuje i odluku o skraćenje rokova donosi
Upravni odbor Doma zdravlja, na prijedlog Direktora Doma zdravlja ili osnivača.
Član 106.
Opšti akti Doma zdravlja stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja na
oglasnoj ploči Doma zdravlja.
Član 107.
Tumačenje opštih akata daje organ koji ih
je donio.
XIII JAVNOST RADA
-
-
Član 108.
Javnost rada Doma zdravlja se ostvaruje:
podnošenjem izvještaja o radu i poslovanju
Doma zdravlja, osnivaču i drugim nadležnim organima, po proteku poslovne godine
ili kraćim vremenskim periodima,
davanjem određenih informacija ovlaštenim
orgaima, organima nadzora i kontrole,
istupanjem u sredstvima javnog informisanja (radio, televizija, novine itd.) od strane
Direktora, predsjednika Upravnog odbora
Broj 3/12, strana 178
-
Doma zdravlja ili drugog ovlaštenog lica, o
pitanjima iz djelatnosti Doma zdravlja,
davanjem pisanih izvještaja i informacija po
ukazanoj potrebi, u skladu sa zakonom, i
ovim Statutom.
XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 109.
Dom zdravlja će donijeti odgovarajuće
opšte akte u skladu sa ovim Statutom u roku od
90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta i
u istom roku uskladiti postojeće akte.
Do donošenja opštih akata u skladu sa
ovim Statutom primjenjivaće se postojeći opšti
akti Doma zdravlja, ukoliko nisu u suprotnosti sa
zakonom i ovim Statutom.
Član 110.
Primjena odredaba ovog Statuta će otpočeti nakon što se u skladu sa članom 63. Zakona
o zdravstvenoj zaštiti («Sl. novine Federacije
BiH», b roj: 46/10) pribavi obavezna suglasnost
osnivača.
Član 111.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje
da važi Statut Javne ustanove «Dom zdravlja»
Maglaj broj: 10/1-135/98 od 24.02.1998. godine.
Broj:11/UO-180/12
Datum:28.02.2012.godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Hajrulahović Jasminka, dipl. ing. arh.
Na temelju člana 18. Statuta Općine Maglaj
(«Službene novine Općine Maglaj «,broj: 8/07,
3/08 i 6/08) i člana 108. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine Maglaj»,broj; 2/09), Općinsko vijeće Maglaj na
sjednici održanoj dana 12.04.2012. godine, usvojilo je
ZAKLJUČAK
I
Nogometni klub «Natron» egzistira već
86 godina. Preko pet decenija koristi gradski
stadion koji su mu dali na korištenje tadašnji
općinski organi.
II
Stav Općinskog vijeća je da Nogometni
klub «Natron» jedini može koristiti gradski
fudbalski stadion i bez Odluke Općinskog
vijeća isti ne može nikome izdati u zakup, bez
obzira ko je podnosilac zahtjeva za korištenje
gradskog stadiona.
III
Općinsko vijeće odbija podneseni
zahtjev za korištenje terena za treniranje i
odigravanje
prijateljskih
takmičarskih
utakmica kako je to navedeno u zahtjevu, jer
smatra da bi to ugrozilo egzistiranje
Nogometnog kluba «Natron» u svojim
okvirima koji ima četiri omladinske selekcije,
jednu seniorsku i sve se takmiče u liga
sistemu, što zahtijeva stalno korištenje
pomoćnog i glavnog terena a prostorije kluba
su male i teško udovoljavaju zahtjevima svih
selekcija.
IV
Općinsko vijeće traži da se konstituišu
organi
NK
«Natron»
sa
Statutom
Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i
Statutom ZDK kako je to naložio Komitet za
normalizaciju Bosne i Hercegovine.
V
Općinsko vijeće čestita svim igračima ,
trenerima i ljudima koji rade u ovom Klubu i
također čestita svim selekcijama , a pogotovo
seniorima koji se nalaze u vrhu tabele II lige
seniori.
VI
Za realizaciju zaključka zadužuje se
Služba općinskog načelnika i Općinskog
vijeća, Služba za BiZ, opću upravu i
društvene djelatnosti.
Broj: 02-05-1-785/12
Datum, 12.04. 2012.godine
PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl.ing.el.
Broj 3/12, strana 179
Na osnovu člana 37. Zakona o prostornom uređenju («Sl. novine ZE-DO kantona», broj 2/04
i.2/08) i člana 18. Statuta općine Maglaj («Sl.
novine općine Maglaj», broj 8/07,3/08i 6/08)
Općinsko vijeće Maglaj, na sjednici održanoj
dana 12.04.2012.godine,
donosi
ODLUKU
O PROVOĐENJU
"URBANISTIČKOG REDA URBANISTIČKI PLAN"
KOSOVA MAGLAJ
UVOD
Član 1.
Odlukom o provođenju Urbanističkog reda
– Urbanistički plan Kosova (u daljem tekstu
Urbanistički plan) utvrđuju se uslovi korištenja,
izgradnje, uređenja i zaštite prostora, te na taj
način obezbjeđuje realizacija izmjena i dopuna
Urbanističkog reda -Urbanističkog plana
Kosova..
I - GRANICE OBUHVATA IZMJENA I
DOPUNA "URBANISTIČKOG REDAURBANISTIČKOG PLANA "KOSOVA
Član 2.
Ova Odluka odnosi se na prostor
obuhvaćen utvrđenim granicama Urbanističkog
plana Kosova koji obuhvata površinu od 56,23
ha. između magistralne ceste i rijeke Bosne.
Član 3.
Granice Urbanističkog plana Plana
definisane su grafičkim prikazom koji je sastavni
dio ove Odluke.
II – REŽIM GRAĐENJA ZA PROSTOR U
GRANICI URBANISTIČKOG PLANA
Član 4.
Urbanističkim planom Kosova utvrđuju
se režimi izgradnje za urbano područje i to:
a) Režim zabrane građenja
1. u zoni zaštite i
2. na poljoprivrednim površinama,
U zoni režima zabrane građenja
dozvoljeno je tekuće održavanje postojećih
objekata.
b) Režim građenja drugog stepena
3. na prostoru Urbanističkog plana urbanistička saglasnost se izdaje na osnovu grafičkih prikaza Urbanističkog
plana i uvjeta utvrđenih u Odluci o
provođenju Plana.
III – URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI
Član 5.
Namjenom površina Urbanističkog plana
Kosova utvrđeno je građevinsko zemljište.
Izgradnja objekata dozvoljena je samo na
građevinskom zemljištu.
Koeficijent izgrađenosti ne može biti veći od 1, a
procent izgrađenosti u urbanom području iznosi
50% u kolektivnom stanovanju i 40% u zoni
individualnog stanovanja.
U obuhvatu Urbanističkog plana Kosova
veličina parcele kreće se od 150 do 500 m2, a
može biti i veća u zavisnosti od vrste i namjene
građevine.
Član 6.
Regulaciona linija se podudara sa granicama
pojedinačnih građevinskih parcela a predstavlja i
liniju odvajanja parcele od javne površine
namijenjene kolskom, pješačkom ili drugom
vidu saobraćaja, od zelene, vodne i slične
površine.
U Urbanističkom planu utvrđene su
Regulacione linije za pripadajuće građevinske
parcele pojedinačnih objekata.
Građevinskom linijom utvrđuju se
granične linije iskolčenja objekta u odnosu na
javnu površinu ulicu,vodotok i druge građevine i
parcele od kojih objekat mora biti odvojen zbog
funkcionalnih estetskih i zaštitnih razloga.
Ovim planom su utvrđene građevinske
linije novih planiranih objekata to jest linije
iskolčenja planiranih objekata u odnosu na
susjedne, saobraćajne ili druge javne površine.
Udaljenost
građevinske
linije
od
postojeće ili planirane saobraćajnice je 3.5
metara, a ako saobraćajnica ima pješačku stazu
ili je pješačka staza planirana uz saobraćajnicu
udaljenost građevinske linije objekta se mjeri od
ruba pješačke staze.
Broj 3/12, strana 180
Udaljenost građevinske linije objekata uz
magistralnu cestu je utvrđena grafičkim
prikazom plana građevinskih i regulacionih
linija, a najistureniji dio objekta ne može izlaziti
izvan utvrđene građevinske linije.
Udaljenost građevinske linije od ivice
susjedne parcele je minimalno 1.5 metara ako na
njoj ne postoji izgrađeni objekat.
Udaljenost građevinske linije od ivice
susjedne parcele je minimalno 3.0 metara ako na
njoj postoji izgrađen objekat koji je u pravcu
fronta planiranog objekta i ima postojeće otvore
stambenih prostorija (soba) na fasadi prema
planiranom objektu.
Udaljenost građevinske linije od ivice
susjedne parcele je minimalno 1.5 metara ako na
njoj postoji izgrađen objekat koji je u pravcu
fronta planiranog objekta i ima postojeće otvore
pomoćnih prostorija, (saniterija i stubišta) na
fasadi prema planiranom objektu.
Udaljenost građevinske linije od ivice
susjedne parcele je minimalno 1.0 metara ako na
njoj postoji izgrađen objekat koji u pravcu fronta
planiranog objekta nema otvora na fasadi prema
planiranom objektu.
Izuzetno, građevinske linije planiranih objekata prema granicama susjednih građevinskih
parcela i izgrađenim susjednim objektima mogu
se utvrditi i drugačije u zavisnosti od zatečenog
stanja i dogovora vlasnika susjednih parcela , što
se reguliše davanjem pismenih saglasnosti u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, ovjerenih kod notara.
Član 7.
Građevinske parcele za svaki objekat ili grupu
objekata će se utvrđivati u postupku izdavanja
urbanističke saglasnosti u zavisnosti od veličine i
namjene objekta, uz obavezno obezbjeđivanje
kolskog prilaza do svake građevinske parcele.
Član 8.
Nivelacioni elementi za svaki objekat i okolno
uređenje odredit će se pojedinačno u postupku
izdavanja urbanističke saglasnosti, odnosno kroz
izradu urbanističko tehničkih uslova, a
minimalna visina je + 30 cm od kote postojeće
ili planirane saobraćajnice.
IV - ODNOS PREMA
GRAĐEVINAMA
POSTOJEĆIM
Član 9.
Sve izgrađene građevine, koje nisu u skladu sa
Urbanističkim planom, zadržavaju se do
privođenja zemljišta planiranoj namjeni i na
njima je dozvoljeno tekuće održavanje.
V - USLOVI IZGRADNJE
GOSPODARSKIH I POMOĆNIH
OBJEKATA
Član 10.
Gospodarskim i pomoćnim objektima
smatraju se objekti za smještaj i skladištenje
poljoprivrednih proizvoda, đubriva, sjemena,
zaštitnih sredstava, zatim objekti za smještaj
stoke, stočnih proizvoda i stočne hrane, ljetne
kuhinje, garaže, kotlovnice šupe, ostave i
kokošinjci.
Kao gospodarski objekti smatraju se
objekti za smještaj traktora, poljoprivrednih
mašina i kamiona, kokošinjci i štale.
Kao pomoćni objekti smatraju se ljetne
kuhinje, garaže, kotlovnice za grijanje, šupe i
ostave.
Član 11.
Gospodarski objekti ne mogu se graditi
između stambenog objekta i puta.
Rastojanje između gospodarskog objekta
(štale, kokošinjci ) i stambenog objekta ne može
biti manje od 15,0 metara, ukoliko to nije na
drugačiji način propisano posebnim propisima.
Član 12.
Septičke jame i gospodarski objekti (štale,
kokošinjci ) moraju biti udaljeni od bunara ili
izvora vode za piće najmanje 20 m, ukoliko to
nije određeno drugačije posebnim propisima..
Na područjima na kojima se snabdijevanje
vodom za piće vrši iz podzemnih izvora (bunari,
pumpe) septičke jame i đubrovnici moraju biti
od vodonepropusnog materijala. Septičke jame i
đubrovnici moraju biti pokriveni i obezbjeđene
od pristupa ljudi i životinja i moraju se redovno
čistiti.
Broj 3/12, strana 181
VI - USLOVI IZGRADNJE PRIVREMENIH
OBJEKATA
Član13.
Privremenim objektima u smislu ove odluke smatraju se građevinski objekti izgrađeni ili
postavljeni na privremeno određenoj lokaciji za
potrebe gradilišta i /ili za primjenu određene
tehnologije građenja , kao i građevinski objekti
za privremenu namjenu (u svrhu sajmova, javnih
manifestacija, parking površina i sl.), izgrađeni i
postavljeni na građevinskom zemljištu koje nije
privedeno konačnoj namjeni utvrđenoj ovim
planom.
Član 14.
Privremenim objektima se smatraju i
objekti čija je vrsta i namjena takva da se u
njima obavlja privremena poslovna djelatnost
sezonskog i svakodnevnog snabdijevanja
(montažni objekti za prodaju štampe tipa "kiosk"
površine do 12 m2, pokretne tezge, rashladni
ormari za prodaju pića i sladoleda , telefonske
govornice, javni wc, ljetne bašte i drugi slični
manji objekti) koji čine sastavni dio urbanog
mobilijara, a postavljaju se na javnim i drugim
površinama.
Lokacije za postavljanje privremenih objekata će se utvrditi u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti na licu mjesta ukoliko to
uslovi na terenu budu dozvoljavali,
a način
dodjele zemljišta za privremeno postavljanje objekata na javnim površinama će se odrediti
posebnom odlukom općinskog vijeća.
Privremeni objekti iz prethodnog stava
mogu se locirati samo ukoliko njihovo
postavljanje:
1. neće biti u dogledno vrijeme na
smetnji realizaciji urbanističkog
plana,
2. ne narušava estetski izgled okolnog
prostora ili ulice,
3. ne ometa odvijanje svih vidova saobraćaja (pješački, kolski, stacionirani) i
4. ispunjava ostale uslove izgradnje
propisane ovom odlukom
Član 15.
Za privremene građevine iz člana 13. i
14.ove odluke, urbanistička saglasnost se izdaje
iznimno i sa ograničenim rokom važenja,
Urbanistička saglasnost iz stava 1. ovog
člana sadrži obavezu investitora da po isteku
roka građevinu mora ukloniti i zemljište dovesti
u prvobitno stanje ili stanje utvrđeno u
urbanističkoj saglasnosti, bez prava na naknadu.
Ukoliko investitor ne izvrši obavezu iz
prethodnog stava, nadležna općinska služba će
narediti uklanjanje privremene građevine i
dovođenje zemljišta u prethodno stanje ili stanje
utvrđeno u urbanističkoj saglasnosti, na teret
investitora
Član 16.
Za postavljanje privremenih građevina za
potrebe sajmova , javnih manifestacija, parking
površina i sl. izdaje se odobrenje za građenje za
privremene građevine.
Odobrenjem za građenje iz prethodnog
stava investitoru se određuje rok u kojem je
dužan o svom trošku uklonuti privremenu
građevinu
shodno
roku
utvrđenom
u
urbanističkoj saglasnosti.
Član 17.
Privremeni objekti ne mogu se postavljati
na zaštićenim zonama i pojasevima , uređenim
zelenim površinama i saobraćajnim površinama
ukoliko ometaju komunikacione pravce pješaka
ili smetaju vidljivosti kolskog saobraćaja.
VII - USLOVI I NAČIN IZDAVANJA
ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJE
OGRADA, STUBOVA I REKLAMNIH
PANOA
Član 18.
Ograda oko građevinske parcele, u
zonama individualnog stanovanja može se
postaviti na regulacionu liniju .Maksimalna
visina ograde iznosi 1.0 m, u odnosu na kotu
terena, odnosno kotu trotoara.
Ograde oko gradilišta, poslovno
proizvodnih kompleksa i sl. mogu biti visine
maksimalno 2.5 metara.
Izuzetno od prethodnih stavova, uslovi za
postavljanje ograda prema javnom putu mogu se
utvrditi i drugačije zavisno od konkretnih uslova,
zatečenog stanja i saobraćajnih uslova za obezbjeđenje preglednosti na raskrsnicama, što će se
definisati u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.
Broj 3/12, strana 182
Član 19.
Postavljanje stubova i samostalnih
reklamnih objekata u granicama ovog plana
(uz saobraćajnice, na javnim površinama i dr.)
vrši se u skladu sa važećim zakonskim propisima
i odlukama donesenim od strane nadležnih
institucija.
Stubovi i samostalni reklamni objekti
postavljaju se na način da ne smanjuju vidljivost
saobraćaja i ne ugrožavaju kretanje vozila i
pješaka.
Član 20.
Uslovi za postavljanje ograda, stubova i
samostalnih reklamnih objekata se definišu kroz
izdavanje urbanističke saglasnosti od strane
nadležne općinske službe.
VIII - USLOVI SMJEŠTAJA OBJEKATA
JAVNIH I DRUŠTVENIH NAMJENA
Član 21.
Prostor za smještaj objekata javne i
društvene namjene (centralni sadržaji) utvrđeni
su grafičkim prikazom koncepta namjene
površina sa bilansom.
Član 22.
Radne i poslovne zone i ostale javne i
rezervisane površine naznačene su u grafičkom
prikazu koncepta namjene površina sa bilansom.
IX – USLOVI KORIŠTENJA PROSTORA
NAZAŠTIĆENIM INFRASTRUKTURNIM
POJASEVIMA I ZONAMA I ZAŠTIČENIM
PODRUČJIMA
Član 23.
Zaštitne zone i pojasevi infrastrukture
podrazumijevaju:
4. zaštitne pojaseve magistralne ceste i
lokalnih puteva i
5. zaštitne pojaseve vodovodne, kanalizacione elektroenergetske i telekomunikacione mreže.
Član 24.
Zaštitni pojas magistralne ceste i lokalnih
puteva utvrđen je grafičkim prikazom plana
građevinskih i regulacionih linija.
Član 25.
U zaštitnom pojasu saobraćajnica mogu se
graditi samo objekti koji su u funkciji
saobraćaja, održavanja saobraćajnica i pružanje
usluga putnicima.Telefonske
vazdušne i
kablovske linije i vodovi, električni vodovi
niskog napona, dalekovodi, vodovi i postrojenja
kanalizacije i vodovoda, benzinske pumpe i
autobuska stajališta, mogu se postavljati i graditi
u zaštitnom pojasu samo uz predhodno
pribavljenu saglasnost nadležnih organa
i
preduzeća koji upravljaju cestama.
Član 26.
Zaštitni pojas elektro i telekom mreže će
se utvrditi pojedinačno za svaki objekat, na
osnovu saglasnosti preduzeća koja upravljaju
ovim infrastrukturnim objektima, u postupku
izdavanja urbanističke saglasnosti.
Član 27.
Do izgradnje kanalizacionog sistema,
prikupljanje fekalnih i drugih voda iz objekata
vršiti putem nepropusne višekomorne septičke
jame, koje je potrebno redovno prazniti.
Zabranjuje se direktno ispuštanje (bez
predtretmana) fekalnih i tehnoloških otpadnih
voda u vodotoke.
X - USLOVI SMJEŠTAJA PROIZVODNIH
SADRŽAJA U PROSTORU
Član 28.
Privredni objekti mogu se graditi samo u
radnim i poslovnim zonama utvrđenim grafičkim
prikazom koncepta namjene površina sa
bilansom.
Kod izgradnje i uređenja radnih i
poslovnih zona moraju se ispuniti sljedeći uvjeti:
a. prostor radnih i poslovnih zona treba
da se racionalno koristi izgradnjom
objekata i sadržaja sa prihvatljivim
djelatnostima
b. radne zone treba da su dobro saobraćajno vezane sa tranzitnim saobraćajnicama, a radni pogoni ne smiju da
zagađuju životnu okolinu.Trebaju se
primijeniti sve mjere zaštite od buke,
mirisa, zaštite vazduha, podzemnih i
površinskih voda.
c. oko radnih zona obavezan je zaštitni
pojas zelenila .
Broj 3/12, strana 183
Član 29.
U prizemlju stambenih objekata može se
dozvoliti obavljanje djelatnosti kojima se ne
ometa funkcija stanovanja (buka, prašina,
neugodni mirisi ,otpadne tvari i sl).
Djelatnosti u planiranim poslovnim
prostorima treba odabrati tako da njihova
djelatnost doprinosi stvaranju privlačnog
gradskog ambijenta obogaćenog raznovrsnim
sadržajima.
XI - USLOVI ZA LOCIRANJE I
KORIŠTENJE LOKALNIH DEPONIJA
KOMUNALNIH OTPADA
Član 30.
Analiza postojećeg stanja pokazala je da
na području naselja Kosova postoji veći broj
divljih deponija koje zagađuju okolinu.
Shodno navodima iz prethodnog stava,
pitanje odlaganja krutog otpada treba riješiti na
nivou općine Maglaj.
Komunalni otpad treba da se skupljaj u
posude, koje se mehanizirano mogu prazniti.
Lokacije ovih posuda treba odabrati tako
da su na što manjoj udaljenosti od proizvođača
otpada i da su na pogodan način vizuelno
zaklonjene. Potrebno je obezbjediti posude za
sekundarne sirovine (papir, staklo) na pogodnim
lokalitetima.
XII - MJERE SPRIJEČAVANJA
NEPOVOLJNIH UTICAJA NA OKOLIŠ
Član 31.
U cilju sprječavanja nepovoljnih uticaja na
okoliš, neophodno je obezbjediti sve potrebne
mjere, koje podrazumjevaju slijedeće:
1. za sve planirane i izgrađene
objekte potrebno je obezbjediti
dovod pitke vode, kao i propisnu odvodnju otpadnih i oborinskih voda,
2. adekvatno urediti površine za
odlaganje otpadana parcelama
od strane njihovih vlasnika u
svrhu efikasnog prikupljanja i
odvoza otpada od nadležnog
komunalnog preduzeća,
3. zaštiti zrak tlo i vodu u smislu
zabrane korištenja i ispuštanja
otrovnih plinova, prašine, hemijskih sredstava i sl.,
4. zaštiti postoječu vegetaciju,
5. primjenuti adekvatne zaštitne
mjere za zagađivače locirane
na širem području ovog plana,.
6. za pojedinačno zagrijavanje
objekata primjenjivati kvalitetne vrste čvrstih goriva,.
7. zabraniti vršenje poslovnih djelatnosti u granicama ovog plana kojim se stvaraju: buka, vibracije, dim, prašina, neugodni
mirisi, para ili na bilo koji drugi način zagađuje životna sredina I
8. druge mjere u cilju zaštite i sprječavanja nepovoljnih uticaja
na okolinu
XIII – MJERE ZAŠTITE PRAVA LICA SA
POSEBNIM POTREBAMA
Član 32.
Radi zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima, a u skladu sa odredbama
Uredbe o prostornim standardima, urbanističko
tehničkim uvjetima i normativima za spriječavanje svih barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima («Sl. novine F BiH», broj
10/04), neophodno je kod izgradnje objekata
voditi računa da građevina sa četiri ili više stambenih jedinica, javne ustanove, poslovni i
proizvodni objekti i sl., kao i javne površine,
moraju biti projektovane i izgrađene na način
koji trajno osigurava nesmetan pristup i kretanje
osobama sa teškoćama u kretanju, kao i da se
tokom njihovog korištenja izbjegnu mogućnosti
ozljede korisnika građevina.
U postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, u zavisnosti od namjene objekata,
neophodno je konkretno definisati uslove izgradnje za lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima.
Član 33.
U građevinama za koje je izadato
odobrenje za građenje, odnosno koje su
izgrađene prije donošenja ovog plana,
neophodno je izvršiti uklanjanje arhitektonskih
Broj 3/12, strana 184
barijera koje onemogućavaju pristup i kretanje
osobama s teškoćama u kretanju, u roku kuji
utvrdi općinsko vijeće.
XIV – USLOVI ZA ZAŠTITU
STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH
DOBARA OD PRIRODNIH I LJUDSKIM
DJELOVANJEM IZAZVANIH NEPOGODA
I KATASTROFA I RATNIH DEJSTAVA
Član 34.
Neposredna zaštita stanovništva i
materijalnih dobara reguliše se posebnim
planovima koji definišu:
1. izgradnju skloništa,
2. izgradnju zaštitnih objekata i
3. privremeno iseljavanje stanovništva
XV – ZAVRŠENE ODREDBE
Član 35.
Po potrebi općinski načelnik i stručna
služba za urbanizam općine može po pojedinim
pitanjima iz ove odluke ili drugim pitanjima
tražiti konsultacije ( stručno mišljenje) od autora
izrade plana .
Član 36.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u «Službenim novinama»
općine Maglaj.
Broj: 02-05-1-792/12
Maglaj, 12.04.2012.godine
PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl.ing.el.
Na osnovu člana 18. alineja 6 i 19.
Statuta Općine Maglaj
("Službene novine
Općine Maglaj", broj:8/07; 3/08 i 6/08) a u vezi
sa članom 16. stav 1. , članom 44. i 45. stav 2.
Zakona o građevinskom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ('' Službene novine
Federacije BiH'', broj:25/03 i 16/04) te članom
11; članom 13. i članom 32. stav 1. Odluke o
građevinskom zemljištu („Službene novine
Općine Maglaj“, broj: 2/05, 2/06 i 4/11), u
predmetu dodjele gradskog građevinskog
zemljišta po zahtjevu JP „Elektroprivreda BiH“
d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“
Zenica, Općinsko vijeće Općine Maglaj na
sjednici održanoj dana 12.04.2012. godine, d o n
osi
RJEŠENJE
1.
JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.
Sarajevo
Podružnica
„Elektrodistribucija“
Zenica dodjeljuje se, neposrednom pogodbom,
na korištenje radi izgradnje trafostanice KBTS
10(20)/0,4 kV „Pošta“ u ulici
Abdulaha
Mahmutagića , neizgrađeno gradsko građevinsko
zemljište označeno sa:
- k.č. br. 546/32 „Građevinski prostor“
dvorište površine 13 m2 upisana u zk.
ul. br. 264 k.o. Maglaj, državna svojina
pravo korištenja Općina Maglaj sa 1/1
po zemljišnoj knjizi, a po katastarskom
operatu odnosi se na k.č. br. 1507/6 u
istoj površini upisana u pl. br. 1814/16
k.o. Maglaj posjednik SIZ za stambeno
komunalnu oblast Maglaj sa 1/1.
2.
JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.
Sarajevo
Podružnica
„Elektrodistribucija“
Zenica je dužna, na ime naknade za zemljište iz
člana 1. ovog rješenja , u roku od 8 /osam/ dana
uplatiti iznos od 2.743,00 KM na žiro-račun
Budžeta Općine Maglaj broj: 199-046-32516-34.
3. Naknada za pogodnost (renta) će biti
obračunata u odvojenom postupku, a nakon
utvrđene korisne površine građevine od strane
Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko
pravne poslove.
4. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja i
uplaćene naknade iz tačke
2. i 3.
,
Zemljišnoknjižni ured
Općinskog suda u
Broj 3/12, strana 185
Zavidovićima Odjeljenje u Maglaju i Katastar
Općine Maglaj će brisati iz dosadašnjih i izvršiti
upis u nove zemljišno knjižne uloške i
posjedovne listove nekretnine iz tačke 1. ovog
rješenja u korist
Državna svojina sa pravom korištenja radi
građenja
JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo
Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, sa
1/1.
5.
Nosilac prava korištenja radi
građenja dužan je u roku od jedne godine od
pravosnažnosti ovog rješenja podnijeti zahtjev
za izdavanje odobrenja za građenje.
6.
Troškove postupka u iznosu od
560,00 KM dužna je u roku od 15 dana od
dana
prijema
rješenja
uplatiti
JP
„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Podružnica
„Elektrodistribucija“ Zenica na žiro-račun
Budžeta Općine Maglaj
broj: 199-04600032516-34, vrsta prihoda 722 611.
Obrazloženje
JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo
Podružnica „Elektrodistribucija“ Zanica se
prvobitno obratila zahtjevom za zamjenu
zemljišta za lokaciju TS Pošta u ulici Abdulaha
Mahmutagića, a naknadno izmjenom zahtjeva
kojom umjesto zamjene zemljišta traže
formiranje građevinske parcele cca 15 m2 i
dodjelu iste uz naknadu , shodno cijeni zemljišta
na predmetnom lokalitetu , kako bi udovoljili
uslovu iz urbanističke saglasnosti, tj. novu TS
izgradili u građevinskoj liniji.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
rješenje utvrđeno je slijedeće:
1. da je od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne
poslove Općine Maglaj izdato rješenje broj: 05-23-3-1375/11 od
22.06.2011. godine o urbanističkoj
saglasnosti
JP „Elektroprivreda
BiH“ d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica za lokaciju
KBTS 10(20)/0,4 kV u ulici Abdulaha Mahmutagića i NNM-K TP-a
„Pošta“, te da su u istom jasno nabrojani urbanističko-tehnički uslovi iz-
među kojih i uslov 1. lokaciju
KBTS pomjeriti do građevinske linije objekata u ulici Abdulaha Mahmutagića, ukoliko budu postojali uslovi za rješevanje imovinsko-pravnih odnosa zamjene zemljišta, kako
bi se dobio veći prostor za planirano
dječje igralište,
2. da je stručno lice za urbanizam,
u prisustvu stručnog lica za geodeziju
i punomoćnika podnosioca zahtjeva,
na terenu izvršila iskolčenje nove
lokacije KBTS 10(20)/04 kV u ulici
Abdulaha Mahmutagića u skladu sa
izdatim rješenjem broj: 05-23-31375/11 od 22.06.2011. godine i tačkom 1. navednog rješenja kojim je
određeno da se lokacija pomjeri do
građevinske linije postojećih stambenih objekata u ulici Abdulaha Mahmutagića. Dimenzije osnove KBTS
su određene idejnim projektom koji
je sastavni dio rješenja o urbanističkoj saglasnosti na osnovu čega je izvršeno iskolčenje. Osnova radne ploče je 4,00 x 3,20 m te je ta dimenzija
prenesena na teren (izjava na zapisnik o usmenoj raspravi broj: 05-316-2412/11 od 14.09.2011. godine).
Da se po izmjeni zahtjeva podnosioca
stručno lice za urbanizam izjasnila
da je po navedenom zahtjevu prvobitno
dostavila
izjavu
od
12.08.2011. godine u kojoj je konstatovala da se može izvršiti dislokacija KBTS zbog planirane lokacije
dječjeg igrališta, do građevinske linije izgrađenih objekata do ulice Abdulaha Mahmutagića, a u skladu sa
izdatim rješenjem o urbanističkoj saglasnosti broj: 05-23-3-1375/11 od
22.06.2011. godine , da je tačkom 1.
navedenog rješenja određeno da se
lokacija KBTS pomjeri do građevinske linije u ulici Abdulaha Mahumtagića ukoliko budu postojali uslovi za
rješavanje imovinsko pravnih odnosa
zamjene zemljišta , kako bi se dobio
veći prostor za planirano dječje igralište, da je na licu mjesta izvršeno
obilježavanje lokacije KBTS u skladu sa navedenom tačkom 1. Rješenja o urbanističkoj saglasnosti i ista
Broj 3/12, strana 186
je pomjerena do građevinske linije
izgrađenih stambenih objekata, te da
na osnovu iznesenog konstatuje da je
u postupku izdavanja urbanističke
saglasnosti utvrđeno da se postojeća
lokacija TS Pošta nalazi u okviru
planirane lokacije dječjeg igrališta te
da je lokacija nove KBTS određena
sa pomjeranjem do građevinske linije postojećih stambenih objekata i
uz uslov zamjene zemljišta ispod
postojeće TS Pošta kako bi se dobio
veći prostor za planirano dječije igralište, te smatra da ovaj uslov iz urbanističke saglasnosti treba ispoštovati,
3. da je stručno lice za geodetske
poslove na licu mjesta izvršio snimanje obilježene parcele, te na osnovu
snimljenih podataka izvršio formiranje građevinske parcele sa podacima
kako je navedeno u tački 1. dispozitiva ovog rješenja,
4. da su punomoćnici JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica po
punomoći broj: 03-6-20206-16542/11
od 15.09.2011. godine , prisustvovali
na licu mjesta obilježavanju parcele
za novu lokaciju TS,
5. da je Općinski pravobranilac dostavio mišljenje broj: M. 4/11 od
13.10.2011. godine u kome navodi da
Općinsko pravobranilaštvo Maglaj
ima nadležnost a na temelju člana 9.
14. i 15. Zakona o pravobranilaštvu
(„Sl. novine ZDK-a“, broj: 14/08), a
u vezi sa Zakonom o građevinskom
zemljištu u pogledu davanja mišljenja kao i pružanja stručne pomoći u
izradi općih akata u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kao i u vezi
sa zaključenjem ugovora imovinskopravne prirode. S tim u vezi Pravobranilaštvo je , kao strana u postupku
izvršilo uvid u dostavljenu dokumentaciju, nakon čega daje mišljenje , jer
su se stekli uslovi , a kako je to predviđeno odredbama Zakona o građevinskom zemljištu. Podnasilac zahtjeva traži dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi građenja , odnosno izmještanja već postojeće TS ,
prema regulacionom planu u granici
građevinske linije prema ulici Abdulaha Mahmutagića , a prema urbanističkoj saglasnosti broj: 05-23-31375/11 od 22.06.2011. godine.
Stručna lica za urbanizam i geodeziju
su u svojim izjavama , koje prihvatamo u cjelosti jer su date u granicama
nadležnosti kao i struke, utvrdili površinu te da je izmještanje postojeće
TS predviđeno radi izgradnje planiranog dječijeg igrališta i to do građevinske linije
izgrađenih objekta
kako je to planirano regulacionim
planom „Centar Maglaj – sjeverni
dio“ kao i da je to uslov iz postupka
izdate urbanističke saglasnosti. Iz navedenog ovo Pravobranilaštvo je
mišljenja da su ispunjeni uslovi iz
člana 45. stav 2. tačka iii) Zakona o
građevinskom zemljištu , odnosno
zahtjev je podnesen od strane pravnog lica i radi se o objektu komunalne infrastrukture , kao i da su utvrđene ostale relevantne činjenice radi
čega se može predložiti Općinskom
vijeću dodjela neposrednom pogodbom kao oblikom raspolaganja građevinskim zemljištem što je u isključivoj nadležnosti tog organa. Što
se tiče naknade za dodjeljeno zemljište neposrednom pogodbom istu utvrditi prema tržišnoj cijeni zemljišta
na navedenoj lokaciji a istovremeno
pokrenuti postupak po službenoj
dužnosti radi izuzimanja zemljišta
zbog privođenja Regulacionom planu a kako je to navedeno u izjavi
stručnog lica za urbanizam.
Poglavljem V. Zakona o građevinskom
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
(''Službene novine Federacije BiH'', broj:25/03 i
16/04) je propisano upravljanje i raspolaganje
gradskim građevinskim zemljištem odnosno sam
način sticanja prava korištenja zemljišta radi
građenje, gubitak prava korištenja zemljišta radi
građenja, kao i raspolaganje nedovršenom
zgradom na gradskom građevinskom zemljištu.
Odlukom o građevinskom zemljištu („Službene
novine Općine Maglaj“, broj: 2/05, 2/06 i 4/11),
su u skladu sa članom 46. navedenog Zakona,
propisani uslovi i način dodjele gradskog
Broj 3/12, strana 187
građevinskog zemljišta na korištenje radi
izgradnje trajnih građevina , kao i postupak
kriterija reda prioriteta pri dodjeli gradskog
građevinskog zemljišta na korištenje putem
konkursa ili neposrednom pogodbom.
Članom 44. Zakona o građevinskom
zemljištu , sadržanom u naprijed navedenom
poglavlju Zakona, propisano je da Općinsko
vijeće
dodjeljuje neizgrađeno gradsko
građevinsko zemljište radi izgradnje građevina
uz pravičnu naknadu, a što je sadržano i u članu
11. Odluke o građevinskom zemljištu.
Članom 45. stav 2.
Zakona
o
građevinskom zemljištu propisano je da
neposrednom pogodbom gradsko građevinsko
zemljište dodjeljuje se na korištenje za
izgradnju:
- vojnih objekata i objekata za
službene potrebe državnih organa (nije moguća dodjela u
cilju stambene izgradnje);
- objekata za potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava;
- objekata komunalne infrastrukture.
Članom 49. stav 1.
Zakona o
građevinskom zemljištu FBiH je propisano da
nosilac prava korištenja radi građenja dužan je u
roku od jedne godine od pravosnažnosti ovog
rješenja
podnijeti zahtjev za izdavanje
odobrenja za građenje
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca,
Općinsko vijeće Maglaj, shodno izloženom,
nalazi
da JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.
Sarajevo
Podružnica
„Elektrodistribucija“
Zenica ispunjava uslove iz člana 45. stav 2.
tačka iii) Zakona o građevinskom zemljištu za
dodjelu gradskog građevinskog zemljišta,
neposrednom pogodbom, na korištenje za
izgradnju objekta komunalne infrastrukturetrafostanice KBTS 10(20)/0,4 kV „Pošta “ u ulici
Abdulaha Mahmutagića , te je u skladu sa
članom 44. Zakona o građevinskom zemljištu
Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene
novine Federacije BiH'', broj:25/03 i 16/04) i
članom 11. Odluke o građevinskom zemljištu
(„Službene novine Općine Maglaj“, broj: 2/05,
2/06 i 4/11), Općinsko vijeće Maglaj odlučilo
kao u dispozitivu ovog rješenja.
Naknada za zemljište je obračunata po
osnovu opredijeljene cijene od strane Općinskog
vijeća u iznosu od 211,00 KM za 1m2.
Troškovi postupka su obračunati u skladu
sa tarifnim brojem 16. tačka 1.
Odluke o
općinskim administrativnim taksama i tarifi
općinski administrativnih taksa (“Službene
novine Općine Maglaj“, broj: 11/05 i 8/06) i
tačkama 2.1.1. , 2.8.1. i 2.5.3. Privremene
odluke o naknadama za vršenje usluga iz
oblasti premjera i katastra („Službene novine F
BIH“, broj: 69/05) i tački 14.1. i 14. 2. općinske
tarife (naknada za korištenje podataka premjera
i katastra zemljišta i naknada za korištenje
usluga i posebnih usluga iz oblasti premjera i
katastra zemljišta, premjeravanja i primijenjene
geodezije („Službene novine Općine Maglaj“,
broj:2/96).
Ovo rješenje nema karakter upravnog
akta i protiv njega se ne može izjaviti žalba niti
pokrenuti upravni spor.
Broj: 02-05-1-787/12
Datum,12.04.2012.godine
PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl. ing.
Broj 3/12, strana 188
SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJUBUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE MAGLAJ ZA PERIOD
01.01.- 31.12. 2011. GODINE .......................................................................................................... 102
2.
ODLUKA o usvajanju Godišnjeg obračuna Budžeta Općine Maglaj za 2011. godinu...................... 157
3.
OPERATIVNI BUDŽETSKI/PRORAČUNSKI KALENDAR ZA IZRADU I DONOŠENJE
BUDŽETA/PRORAČUNA ZA 2013. GODINU I DOKUMENTA OKVIRNOG
BUDŽETA/PRORAČUNA ZA PERIOD 2013. – 2015. GODINE.................................................. 159
4.
ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut JU « Dom zdravlja » Maglaj ........................................ 163
5.
STATUT JU "Dom zdravlja" Maglaj................................................................................................. 163
6.
ZAKLJUČAK NK "Natron" Maglaj .................................................................................................. 178
7.
ODLUKU o provođenju"urbanističkog reda – Urbanistički plan" Kosova Maglaj .......................... 179
8.
RJEŠENJE JP "Elektroprivreda" ....................................................................................................... 184
Download

SLUŽBENE NOVINE