]
SOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
',.'
.
KANTON: TUZLA
OpCinski sud u Tuzli
Opcinski sud u Tuzli,
predrnetu
izdavanja
subjekata
u
na
izvoda
Federaciji
zahtjev
iz
Bosne
"EUROVIS"
d.o.o preduzece
sudskog registra, a
i
Hercegovine
na
temelju
za proizvodnju,
clana
promet i usluge Tuzla,
78. Zakona
0
registraciji
u
poslovnih
("Sluzbene novine F Bill" broj: 27/05,68/05 i 43/09), 3.9.2010.
godine, donio je
AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG RE(:;ISTRA
;;
U sudski registar ovog suda upisanje subjekt upisa sa slijedecim podacima:
Matitni
broj subjekta upisa: 1-7682
JIB:
Carinski broj:
Firma: "EUROVIS"
Skraeena
d.o.o preduzeee
oznaka ftrme: "EUROVIS"
Sjedi~te: Rudarska
za proizvodnju,
promet i us luge Tuzla
d.o.o Tuzla
br. 19, Tuzla, Tuzla
Osnivaci subjekta
,;-
upisa
Prezime i ime
Adresa
RantieAsim
ul. Rudarska
Rantie
LiCDakarta - JMB I PutDa
isprava
br.
, Tuzla
licna karta:
licna karta: '
Hazim
KAPITAL SUBJEKTA UPISA
Ugovoreni (upisani) kapital:
10.000,00
Uplaceni kapital:
10.000,00
Strana 1/4
UDiO OSNIVACA
U KAPITALU
Ugovoreni
Osnivac
kapital
Procenat
RancieAsim
5.000,00
50%
Rancie Hazim
5.000,00
50%
DJELATNOST
SUBJEKTA
UPISA - u unutrasnjem
prometu
Sifra
Naziv
26.400
Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gradevinarstvo od pecene gline
26.610
Proizvodnja proizvoda od betona za gradevinske svrhe
50.101
Trgovina motomih vozila na veliko
50.102
Trgovina motomih vozila na malo
50.103
Posredovanje u trgovini motomim vozilima
50.200
Odrzavanje i popravak motomih vozila
50.301
Trgovina dijelovima i priborom za motoma vozila na veliko
50.302
Trgovina dijelovima i priborom za motoma vozila na malo
50.303
Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motoma vozila
50.401
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko
50.402
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo
50.403
Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom
50.404
Odrzavanje i popravak motocikla
50.500
Trgovina na malo motomim gorivima i mazivima
51.110
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, zivim zivotinjama, tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima
51.120
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
51.130
Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gradevinskim materijalom
51.140
Posredovanje u trgovini maliinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
51.150
Posredovanje u trgovini nan1jestajem, predmetima za domaeinstvo i metal nom i zeljezarskom robom
51.160
Posredovanje u trgovini tekstilom, odjeeom, obueom i predmetima od koze
51.170
Posredovanje u trgovini hranom, pieem i duhanom
51.180
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odredene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.
51.190
Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
51.210
Trgovina na veliko zmastim proizvodima, sjemenjem i hranom za zivotinje
51.310
Trgovina na veliko voeem i povreem
51.320
Trgovina na velil;o mesom i proizvodima od mesa
51.330
Trgovina na veliko mlijekom, mlijecnim proizvodima,jajima ijestivim uljima i mastima
51.340
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pieima
51.350
Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
51.360
Trgovina na veliko seeerom, cokoladom i slatkisima od seeera
51.370
Trgovina na veliko karom, cajevima, kakaom i zacinima
51.380
Trgovina na veliko ostalom hranom, ukljucujuei i ribu, Ijuskare i mekusce
51.390
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pieima i duhanom
51.410
Trgovina na veliko tekstilom
51.421
Trgovina na veliko odjeeom
51.422
Trgovina na veliko obueom
51.430
Trgovina na veliko elektricnim aparatima za domaeinstvo i radio i televizijskim uredajima
51.440
Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetan1a i sredstvima za ciseenje
51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetickim proizvodima
Strana 2/4
51.510
Trgovina
na veliko cvrstim, tecnim i gasovitim
51.520
Trgovina
na veliko metalima
51.531
Trgovina
na veliko drvetom
51.532
Trgovina
na veliko gradevinskim
51.540
Trgovina
na veliko metal nom robom, cijevima,
51.550
Trgovina
na veliko hemijskim
51.560
Trgovina
na veliko ostalim poluproizvodima
51.570
Trgovina
na veliko otpacima
51.810
Trgovina
na veliko alatnim maSinama
51.820
Trgovina
na veliko ma~inama za rudarstvo
i gradevinarstvo
51.840
Trgovina
na veliko racunarima,
opremom
51.880
Trgovina
na veliko poljoprivrednim
51.900
Ostala trgovina na veliko iskljucivo
52.110
Trgovina
i metalnim
materijalom
i slicnim proizvodima
i sanitamom
opremom
uredajima
i opremom
za vodovod
i grijanje
proizvodima
i ostacima
perifemom
i softwareom
ma~inama, priborom
i spravama,
ukljucujuCi
i traktore
za vlastiti racun
na malo u nespecijaliziranim
duhanskih
gorivima
rudama
prodavnicama,
pretezno prehrambenih
proizvoda,
pica i
proizvoda
52.120
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
52.210
Trgovina
52.220
Trgovina
na malo mesom i proizvodima
od mesa
52.240
Trgovina
na malo kruhom, tiesteninom,
kolacima
52.250
Trgovina
na malo alkoholnim
52.260
Trgovina
na malo proizvodima
52.270
Ostala trgovina
52.330
Trgovina
prodavnicama
na malo vocem i povrcem
i slatki~ima
i drugim picima
od duhana
na malo hranom, picima i duhanskim
na malo kozmetickim
i toaletnim
52.410
Trgovina
na malo tekstilom
52.420
Trgovina
na malo odjecom
52.430
Trgovina
na malo obucom i predmetima
52.441
Trgovina
na malo namjdtajem
52.442
Trgovina
na malo opremom
52.450
Trgovina
na malo elektricnim
52.460
Trgovina
na malo metal nom robom, bojama i staklom
52.470
Trgovina
na malo knjigama,
52.481
Trgovina
na malo kancelarijskom
52.482
Trgovina
na malo satovima,
52.483
Trgovina
na malo sportskom
52.484
Trgovina
na malo igrama i igrackama
52.485
Trgovina
na malo cvijecem
52.486
Trgovina
na malo gorivom
52.487
Ostala trgovina
55.101
Hoteli i moteli s restoranom
55.102
Hoteli i moteli bez restorana
55.300
Restorani
55.401
Barovi
55.402
Bifei (buffet)
55.403
Kafane
55.520
Ketering
aparatima
Prijevoz putnika u drumskom
Prijevoz robe u drurnskom
Djelatnost
putnickih
drugih posrednika
92.130
Prikazivanje
d.n.
uredajima
i racunarima
fotografskom,
optickom
i slicnom
opremom
za domacinstvo
60.240
Djelatnost
za domacinstvo,
radio i televizijskim
opremom
60.211
63.400
prodavnican1a
i pisacim materijalom
na malo u specijaliziranim
63.300
i predmetima
za domaCinstvo,
opremom
nakitom,
u specijaliziranim
od koze
za osvjetljavanje
novinama
proizvodima
preparatima
prodavnicama
saobracaju
saobracaju
agencija
i turoperatora;
ostale usluge turistima,
d.n.
u saobracaju
filmova
Strana 3/4
)
}
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom
.-'
prometu
,
F F
I I
-vanjska trgovina prehrambenim proizvodima
I'.' ,
-vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima
-usluge medunarodnog transporta roba i putnika pomorsko-tehnicke usluge na mom i podmorju i druge usluge
koje su u vezi sa medunarodnim transportom (medunarodna ~pedicija, skl<idi~tenje,lucke i aerodromske
usluge, agencijske usluge u transportu i sl)
-ugostiteljske i turisticke usl uge
-posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga
LICA OVLASTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA
U unutra~njem i vanjskotrgovinskom
Sinanovic Orner, adresa: ~-
prometu,
bez ogranicenja
.,
,"
f .~•.•
!-li>
<.~"!
~~~1;~~~/
Strana 4/4
Download

AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG RE(:;ISTRA