SPISAK
privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se bave prometovanjem teĉnih naftnih derivata kod kojih je u toku
vršenja inspekcijskog nadzora Federalne uprave za inspekcijske poslove, i laboratorijskog ispitivanja od strane akreditovanih
laboratorija utvrĊeno prometovanje teĉnih naftnih derivata koji ne zadovoljavaju propisane standarde kvaliteta
R.b.
Naziv privrednog subjekta
kontrole
Opis prekršaja
Akreditovana
laboratorija
Izreĉena mjera
1.
MUSTAFIĆ FRIGO d.o.o.
Mostar
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
2.
PETROL d.d.
Ljubuški
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
3.
ŠUMA ŠPED d.o.o.
Fojnica
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
4.
DIM TRADE d.o.o.
Grude
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
5.
MARKET TOURS d.o.o
Sarajevo
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Mostaru tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- visoka tačka filtrabilnosti
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Stocu tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Fojnici tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Grudama tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Mostaru tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
6.
FORCE MMI d.o.o
Jajce
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Jajcu tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
7.
GIVA d.o.o
Kiseljak
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
8.
CIRCLE
INTERNACIONAL d.o.o.
MeĊugorje
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Kiseljaku tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu TromeĎa tečnog
goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12
god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja
akreditovane labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA
propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
9.
ŠVABO BENZ d.o.o.
Grude
„Inspekt RGH“
d.o.o. Sarajevo
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
10.
CIRCLE
INTERNACIONAL d.o.o.
MeĊugorje
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Grudama tečnog goriva
LUEL BAS 1002 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu TromeĎa tečnog
goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12
god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja
akreditovane labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA
propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
11.
PETROL d.d.
Ljubuški
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
12.
FAMI COOP d.o.o.
Orašje
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Livnu tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja te visoka
količina sumpora
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Orašju tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
13.
ZOVKO d.o.o.
Ţepće
14.
SIĈAJA d.o.o.
Gornji Vakuf –Uskoplje
15.
SELEX d.o.o.
Sarajevo
16.
IMZIT COMERC d.o.o.
Sarajevo
17.
CIRCLE
INTERNACIONAL d.o.o.
MeĊugorje
18.
BUBA COMMERCE d.o.o.
Vitez
19.
BARBARIĆ BENZ d.o.o
Ĉitluk
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Odžaku tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Gornjem Vakufu –
Uskoplje tečnog goriva LUEL BAS 1002 za period zimskog
monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju
izvještaja akreditovane labaratorije predmetno gorivo NE
ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi tečnog goriva DIZEL BAS
EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane
inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane labaratorije
predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda
BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu Buća Potok
tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa
2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja
akreditovane labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA
propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu TromeĎa tečnog
goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12
god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja
akreditovane labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA
propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Vitezu tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu Dragičina općina
Čitluk tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog
monitoringa 2013 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju
izvještaja akreditovane labaratorije predmetno gorivo NE
ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
„Inspekt RGH“
d.o.o. Sarajevo
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
„Inspekt RGH“
d.o.o. Sarajevo
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
20.
TERMOGLAS d.o.o.
Velika Kladuša
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Velikoj Kladuši tečnog
goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god.
od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
21.
PRANT d.o.o.
Široki Brijeg
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u ŠirokomBrijegu tečnog
goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god.
od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
22.
EUROAGENT d.o.o.
Maglaj
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Maglaju tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
23.
SISKO TRADE d.o.o
Graĉanica
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
24.
JERRY TRADE d.o.o.
Vitez
„Inspekt RGH“
d.o.o. Sarajevo
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
25.
MATO-COMMERCE d.o.o.
Kreševo
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
26.
ŠVABO BENZ d.o.o.
Grude
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Gračanici tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Vitezu tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Kreševu tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Grudama tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
27.
LEŠIĆ d.o.o.
Odţak
28.
ESKIMO S2 d.o.o.
Travnik
29.
DOKSO d.o.o.
Visoko
30.
HR COMMERC d.o.o.
Sanski Most
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Odžaku tečnog goriva
DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god. od
strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu Mehurić tečnog
goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2013 god.
od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane
labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane
zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
prilikom kontrole kvaliteta goriva DIZEL BAS EN 590 u mjestu
Hadžići pomoću mobilnog ureĎaja spektometra te na temelju izvještaja
od strane akreditovane labaratorije predmetno gorivo NE
ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002niska tačka paljenja
prilikom kontrole kvaliteta goriva DIZEL BAS EN 590 pomoću
mobilnog ureĎaja spektometra te na temelju izvještaja od strane
akreditovane labaratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA
propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
„Herkon“ d.o.o.
Mostar
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
„Inspekt RGH“
d.o.o. Sarajevo
Podnesen Zahtjev za
pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom
sudskom organu
Download

S P I S A K privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine