SADRŽAJ
3
Predgovor
Uvodni referat
16
Slobodan Branković
Beogradski internacionalni miting “Memorijal Artur Takač”
Belgrade internacional meeting “Artur Takac Memorijal”
23
Siniša Jasnić
Univerzijada 2009, Beograd
Universiade 2009, Belgrade
29
Dušan Moračanin
Sport invalida Srbije
Sport for people with special needs in Serbia
34
Aleksandar Raič, Nebojša Maksimović
Kompeticije i obrazovanje sportskih menadžera
Competences and education of sport managers
39
Danilo Aćimović, Aleksandar Joksimović
Objekti i oprema u sportu i stimulisanje sportista
Objects and equipment in sport and stimulating athletes
42
Danilo Aćimović, Aleksandar Joksimović
Organizovanje u sportu i sportska organizacija
Organizing in sport and sport organization
50
Nikolaos Tzanetakos, Sotirios Karo, Filanti Agelaku, Zoran Mašić
Efekti procesa treninga u sportskim odelenjima u iv direkciji fizičke kulture atine prema
mišljenju polaznika učenika – sportista
The effectiveness of training procedure in the sport schools of the physical education
department of precinct iv of athens according to the opinions of the student-athletes
55
Sotirios Karo, Nikolaos Tzanetakos, Filanti Agelaku, Zoran Mašić
Doprinos i značaj sportskih odelenja u sportskom razvoju učenika sportista grčkih srednjih
škola iv odelenja fizičke kulture atine
The contribution and the importance of athletic classes in sport evolution of student-athlete in
greek sport secondary school of the physical education department of the iv area of athens
59
Damir Ahmić, Alija Biberović
Sportski menadžment Tuzlanskog kantona
Sporting Management of Tuzla Canton
65
Ivan Avdagić, Vesna Ćilerdžić
Plazma ostatak glutamina kao indikator stresa i pretreniranosti
Plazma remaining of glutamine as stress and overtraining indicator
70
Đura Babić
Efikasnost izvođenja driblnga i finti kao faktora pobede nad protivnikom
Efficient performance of dribbling and dummies as a key factor in winning a match
75
Đura Babić
Izvođenje driblinga i finti u odnosu na deo terena
Dribbling and dummies in relation to the part of the field
82
Đura Babić
Uloga trenera u regulaciji i autoregulaciji psihičkih stavova fudbalera
The role of a coach in regulation and self – regulation of psychological attitudes of footballers
91
Dušan Baralić
Uloga i značaj operativnog menadžera – trenera u savremenom karate sportu
Role and importance of an operative manager – coach in a modern karate
96
Dušan Baralić
Timski rad kao uslov uspešnosti vođenja sportske organizacije
Teamwork as a condition for a successful sports organization management
102
Vojkan Bižić
Neki problemi Srpskog kyokushinkai karate saveza 1977-2008
Some problems of Serbian kyokushinkai karate association in the period 1977-2008
107
Saša Jovanović, Snežana Bijelić, Željko Sekulić
Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura ritmičke gimnastike
Cordination Connection with the Speed Adaption of the Different Rhytmical Structures of the
Rhytmical Gymnastics
116
Duško Bijelica
Tačnost udarca po fudbalskoj lopti izražena zamorenom protežiranom i odmorenom
neprotežiranom nogom
Precision of the football strike with tired base leg and rested secondary leg
123
Zoran Bogdanović, Saša Milenković
Uticaj programiranog vežbanja korektivne gimnastike na morfološki i posturalni prostor
devojčica osnovnoškolskog uzrasta
The influence of programmed corrective gimnastics' exercise on morphological and postural
space at primary schoolgirls
132
Zoran Bogdanović, Danilo Aćimović
Relacije sistema prediktorskih morfoloških varijabli i kriterijskih varijabli kod kontrolne grupe
mlađeg školskog uzrasta
Relations between the system of predictorial morphological variables and the system of
criterion variables in a control group younger school children
141
Danijela Bonacin, Dobromir Bonacin
Sistemsa procjena posljedica mogućih promjena u vrhu upravljačkog segmenta sustava
Systematic result rstimation of the rossible changes on the top of the governing segment system
150
Dobromir Bonacin, Danijela Bonacin, Stipe Blažević
Identifikacija razvojnih procesa u nekim atletskim disciplinama s naglašenom eksplozivnošću
kroz progresiju svjetskih rekorda
Development processes identification of some athletics disciplines with accentual explosiveness
through world record progression
159
Vesna Ćilerdžić, Radmila Kopilović
Sportsko-rekreativni sadržaji u banjama Republike Srbije na primeru Vrnjačke Banje
Sport recreative contents in the spas of the republic of Serbia on a sample of Vrnjacka spa
165
Milan Čoh, Mitja Bračič, Stanislav Peharec, Petar Bačić
Neuromišićna dijagnoza eksplozivne snage donjih ekstremiteta
Neuro-muscular diagnostics of the explosive power of the lower extremities
175
Aleksandar Dejanović
Vežbe oblikovanja i međupršljenski disk – kakva je njihova veza?
Body sculpting and intervertebral discus – what is their connection?
185
Višnja Đorđić
Fizičko vaspitanje – važna karika u razvoju sporta
Physical education – important link in sport development
192
Veljko Đukić, Vidosav Lolić
Upravljanje ljudskih resursa u ekonomiji znanja
Human resources management in the economy knowledge
201
Veljko Đukić, Slobodan Goranović
Marketing aspekti kvaliteta usluga u sportu
Marketing aspects of sports quality
208
Milka Đukić
Upravljanje ljudskim resursima JP SPC Vojvodina i uticaj liderstva na uspeh centra
Human Potential Governing of JPSC Vojvodina and the Leadership Influence on the Center
Success
217
Vesko Drašković, Svetlana Višnjić, Nina Đukanović, Dejan Ilić
Uticaj posturalnog statusa na izbor programa opterećenja za kategoriju vežbača srednjeg doba
Influence of postural status on the selection of load program for a middle age exerciser
224
Vesko Drašković, Đorđe Nićin
Motivisanost i edukativni nivo osoba urbane sredine kao polazište rekreativnog vežbanja
Motivation and educational level of urban dwellers as starting point of recreational exercising
228
Franja Fratrić, Nenad Sudarov
Značaj dijagnostike biohemijskog statusa kod sportista
The importance of diagnostics of the sportsman biochemical status
237
Rašid Hadžić
Relijabilnos testova za procjenu brzine vođenja lopte u fudbalu
Reliability of ball dribbling tests in football
243
Rašid Hadžić
Uticaj kondicionog treninga na organizam sportista
The effect of conditioning training on athletes' organism
248
Sabolič Halaši
Uslovi rada i razvoja škole fudbala “eđšeg” mali iđoš
The conditions of work and development of the school of football “eđšeg” in mali iđoš
256
Kemal Idrizović
Elementi sportske gimnastike i morfološka obilježja
Elements of sport gymnastics and morphologic characteristics
263
Kemal Idrizović
Bazičnost sportske gimnastike i atletike sa stanovišta kondicionog treninga
Basicity of sport gymnastics and track and field in view of physical conditioning training
267
Kemal Idrizović
Predviđajući aspekt motoričkih manifestacija u odnosu na sprinterske discipline u atletici
Forecasting aspect of motoric manifestations in relation to sprinter disciplines in athletics
275
Srba Janković, Slađana Mijatović
Žena u savremenom sportskom novinarstvu Beograda
Woman in modern sports journalism in Belgrade
279
Zoran Jelkić, Nenad Mačvanin, Cvetko Riđošić, Nikola Mačvanin
Lideri promena
Innovation Leadership
282
Bojan Jovanović, Saša Marković
Analiza dosadašnjih biomehaničkih istraživanja u rukometu sa novom idejom razvoja
biomehanike u rukometu
Analyses of previous biomechanic research in handball with the new idea for development of
biomechanics in handball
289
Milodrag Đukić, Bojan Jovanović
Dijagnostika rukometa
Handball diagnosis
295
Milorad Đukić, Milica Đukić
Teorija i taktika rukometnih studija u neposrednoj primeni za utakmice
Theory and tactics of handball judges in immediate preparations for competitions
301
Kabok Ida
Fizičko vaspitanje u specijalnim školama
Physical education in special school
309
Edita Kastratović, Milena Marović
Uloga, sadržaj i značaj biznis plana u sportu
Role, contents and importance of business plan in sport
318
Edita Kastratović, Vladimir Marinković
Menadžment ljudskim resursima kao glavni faktor primene metode strategijskog planiranja u
sportu
Human resources management as a main factor of applying method of strategic planing in sport
325
Elvir Kazazović, Mehmed Kenović, Slaven Kovačević
Pravni propisi, organizacija i funkcionisanje sporta u Bosni i Hercegovini
Legal regulations, organisation and functioning of the sport in Bosnia and Herzegovina
332
Elvir Kazazović, Munir Talović, Almir Kalabušić
Organizacijska struktura rukometnog saveza Bosne i Hercegovine
Organizational structure of the Bosnia and Herzegovina handball association
340
Višeslav Krsmanović
Novi svetski poredak i sport
New world order and sport
344
Snežana Lazarević
Obuka zaposlenih kao faktor uspešnog poslovanja u sportskim organizacijama
Personnel trainning as a factor of successful business dealings in sports organizations
357
Josip Lepeš, Zoran Teslić
Vrednosna pretenzija fizičkog vaspitanja i školskog sporta
Value presentation of physical education and school sport
363
Đorđe Mačvanin, Goran Vasić
Fudbaleri umiru igrajući
Soccer players die in play
367
Alisa Marić
Marketing u šahu
Chess marketing
376
Alisa Marić
Implikacije organizovanja olimpijskih igara
The implications of hosting olympic games
383
Vladimir Marinković, Vladan Kostić
Promocija u sportskim organizacijama
390
Živorad Marković, Dragoljub Višnjić, Zoran Bogdanović
Sportsko-tehnička dostignuća učenica srednješkolskog uzrasta
Sport-technical achievements of secondary school female students
400
Saša Ćuk, Ivan Avdagić
Značaj i uloga kadriranja i selekcije tokom školovanja srednjih i top menadžera
Importance and role of selection during the process of education of midlevel and top managers
406
Saša Ćuk, Ivan Avdagić
Menadžment ljudskih resursa u sportskim organizacijama
Management of human resources in sport organizations
412
Midhat Mekić, Edin Mirvić
Kanonička povezanost motoričkih sposobnosti i konativnih regulativnih mehanizama sa
uspijehom u izvođenju situaciono-motoričkih testova sportskih igara kod učenika učiteljske
škole od 16 do 18 godina
Canonic connection of motor abilities and conative regulative mechanisms with the success in
performing situational-motoric tests in sport games done by students of teachers college aged 16
to18
421
Midhat Mekić, Muhedin Hodžić
Utjecaj transformacionog programa dodatnih sati tjelesnog odgoja na tjelesni i motorički razvoj
djece uzrasta od 14 do 16 godina
Transformational Program Influence of the Additional Lessons of the Children Physical
Education of 14-16 Years
442
Branimir Mikić, Izudin Tanović
Kvalitativne promjene motoričkih sposobnosti kod djece s posebnim potrebama, pod uticajem
programirane nastave
Motor abbility quality changes in children with special needs, influenced by programmed
education
450
Branimir Mikić, Izudin Tanović, Grujo Bejković
Efekti kvalitativnih promjena motoričkih sposobnosti studenta odsjekta za sport pod uticajem
kinezioloških operatora u okviru nastave sporta
Effects of quality changes in motor abilities of faculty of sports students influenced by
kineziology operators in a scope of sport education
458
Lidja Miletić, Damir Ahmić
Stilovi liderstva u sportu
Styles of leadrship in sport
463
Zoran Milić
Nastanak, razvoj, faktori i sportska organizacija u sistemu menadžmenta ljudskih resursa u
sportu
Orgin, development, factors and sport organization in the system of human resource
management in sport
472
Zoran Milić
Menadžment ljudskih resursa u sportu
Management of human resources in sport
485
Aleksandar Naumovski, Serjoža Gontarev, Strašo Gligorov
Prilog prediktivnih relacija uticaja nekih kognitivnih i motivacionih varijabli na uspeh znanja u
osnovnim funkcijama sportskog menadžmenta
Application of predictive relation influences of some cognitive and motivational variables to
knowledge succes in basic functions of sport management
493
Slobodan Nićin
Primena rzličitih statističkih metoda u istraživanjima u sportu
Application of different statistical methods in research in sport
499
Ivana Parčina
Žene i liderstvo u sportu
Woman and leadrship in sport
505
Boyanka Peneva
From philosophy and strategy to management in human physical activity
Od filozofije i strategije do menadžmenta ljudske fizičke aktivnosti
512
Branko Petković
Ponašanje potrošača u sportu
Sport consumers' behaviour
521
Branko Petković
Kreiranje vrednosti brenda u sportu
Creation of brand values in sport
529
Branko Pokrajac
Uloga emocija u razumevanju razvoja sportskog majstorstva kroz “promišljeno vežbanje”
The role of emotion in understanding of development of exercise in sport through “deliberate
practice”
540
Živka Pržulj
Liderstvo i motivacija
Leadership and motivation
548
Radošević Igor
Sponzorstvo u sportu na primeru kompanije Zepter international
Sponsorship in sports on the sample of Zepter international company
554
Jovo Radoš, Milan Nešić
Etika i sportski menadžment
Ethics and Sports Management
561
Reperger Šandor
Strategija srpskog sporta u Evropskim integracionim procesima
Strategy of sport in European integrative processes
569
Cvetko Riđošić, Zoran Jelkić, Nenad Mačvanin
Kreativnost lidera u F.K. Vojvodina Novi Sad
Leadership Creativity in F.C. Vojvodina Novi Sad
573
Cvetko Riđošić, Nenad Mačvanin, Uroš Karanović, Nikola Mačvanin
Uloga lidera u savremenim privrednim kretanjima i budućnosti
Part of Leadership in actual economy developments in the future
577
Borislav Samardžić, Nikola Mačvanin
Faktorska struktura motoričkih sposobnosti učenika
The factor structure of motoric abilities at pupils of first form in primary schools
587
Kada Delić-Selimović, Dejan Lolić, Dragan vukajlović, Miladin
Učešće osoba sa posebnim ptrebama na specijalnim olimpijskim igrama – kriteriji za nastupe
Participation of the persons with special needs in the special olympics – participation and
competition criteria
596
Violeta Šiljak, Ranko Marjanović
Sportski događaj “Univerzijada Beograd 2009”
Sport event “Universiade 2009, Belgrade”
603
Duško Simić
Komparacija situaciono košarkaških elemenata sa antropološkim dimenzijama mladih košarkaša
Comparison of situational basketball elements with anthropological dimensions of young
basketball players
610
Slobodan Simović, Andrej Danilović
Strategijsko upravljanje razvojem Košarkaškog kluba Borac-Nektar Banja Luka u periodu
2007-2010. godina
Strategic Development Governing of the Basketball Club Borac-Nektar, Banja Luka in the
Period of 2007-2010.
618
Slobodan Simović, Snežana Bijelić
Diskriminativna analiza izabranih i odbačenih kadeta za učešće u ljetnjoj školi sporta u Trebinju
2007. godine
Discriminational Analysis of the Chosen and Rejected Cadets for the Participation at Summer
Sport School in Trebinje 2007.
627
Duško Tomić
Reklama danas i problemi u budućnosti
Ads today and future issues
631
Duško Tomić
Novi oblici reklame u sportu
New forms of advertizing in sport
635
Duško Tomić
Odnosi sa javnošću u funkciji stvaranja internih odnosa i kulture sportskih preduzeća
Public relations in a function of creating internal relations and culture in sport companies
638
Nenad Trunić
Dizajniranje programa funkcionalnog treninga snage u košarci
Designing funcional strenght training Program in basketball
649
Dušanka Tumin
Sišor test kao prediktor uspešnosti u izvođenju motoričkih zadataka uz muziku
Seashore test as a predictor of success in performing specific motoric tasks with music
655
Antonios Tzaferis, Predrag Nemec, Đorđe Nićin
Struktura prostora u kojem je moguće posmatrati takmičarsku tehničko-taktičku aktivnost,
dianmiku promene položaja na atp listi i finansijske efekte koje postižu najbolji teniseri sveta
The structure of a space in which is possible to observe technical-tactical activity, dynamics of
change of position on atp list and financial effects achieved by the best tennis players in the
world
662
Antonios Tzaferis, Predrag Nemec
Tipologizacija najboljih tenisera sveta na osnovu pokazatelja takmičarske thničko-taktičke
aktivnosti, dinamike promene položaja na atp listi i finansijskih efekata koje postižu najbolji
teniseri sveta
Typology of the worlds best tennis players based on pinpoints of competitive technical-tactical
activity, dynamics of position change on atp list and financial effects achieved by the best tennis
players in the world
670
Mirjana Vesović
Trilogija kvaliteta u funkciji unapređenja poslovanja u sportu
Trilogy of quality in function of business advancement in sport
673
Dragan Vučinić
Vrednovanje poslovno-finansijskh rezultata u sportu
The value of business financial results in sport
678
Hadži Miloš V. Vidaković, Enver Međedović, Hasim Mekić, Izet Kahrović
Etika u savremenom sportu
Ethics in modern sport
680
Slavko Vujović
Razvoj baza podataka za podršku u odlučivanju u sportu
Development of data base for decision support in sport
688
Marko Zec
Relacije između stavova učenika prema nastavniku i uspjeha u učenju
Relation between pupils' attitude towards the teacher and succes in studying
696
Slađana Mijatović
Neki metodološki problemi u istrživanju istorije fizičke kulture srbije u periodu tranzicije
Some methodological problems in research of history of physical culture in serbia in transitional
period
700
Milan Milošević, Milan V. Mihajlović
Dogradnja normative o sprečavanju dopinga u sportu
Extention of normatives for doping control in sport
707
Oxyzoglou Nikolaos, Giuvanekos Triantafillos, Kanioglou Aggelos
Muscular strenght and jumping performance after handball training versus physical education
program for pre-adolescent children
Mišićna snaga i izvođenje skokova posle rukometnog treninga protiv programa fizičkog
obrazovanja za decu predadolescentskog uzrasta
715
Radoje Cvejić
Elektronski biznis u informatičkom obrazovanju
Eb in computer education
725
Vesna Habić
Menadžment u rekreativnom sportu
Management in recreative sport
728
Mihailo Marčić, Violeta Šiljak
Uloga i značaj asocijacije “sport za sve”
“Sport for all” association – its role and importance
732
Vesna Habić, Dragomir Petrović, Ranko Marjanović
Pilates kao fitness program
Pilates as Fitness Program
Download

IV Конференција