MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI
NA ANTROPOLOŠKI STATUS
DECE, OMLADINE I ODRASLIH
Zbornik sažetaka
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO
ANTHROPOLOGICAL STATUS
WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS
Book of Abstracts
1
Međunarodna naučna konferencija
Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih / Zbornik sažetaka
International Scientific Conference
Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults /
Book of Abstract
Izdavač / Published by
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education
Urednik / Editor
Prof. dr Aleksandar Nedeljković
Naučni odbor / Scientific Board
Predsednik / President
Prof. dr Aleksandar Nedeljković (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Članovi / Members
Članovi sa matične institucije / Members from the Institution
Prof. dr Božo Bokan (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Prof. dr Dragoljub Višnjić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Prof. dr Dušanka Lazarević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Prof. dr Dušan Ugarković (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Prof. dr Dušan Mitić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Prof. dr Vladimir Koprivica (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Članovi sa ostalih nacionalnih institucija / Members of other National Institutions
Prof. dr Nikola Grujić (Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet)
Prof. dr Jelena Popadić-Gaćeša (Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet)
Prof. dr Dragan Radovanović (Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Prof. dr Jelena Obradović (Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Prof. dr Sanja Mazić (Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet)
Članovi iz inostranstva / Foreign Members
Prof. dr Slobodan Jarić (University of Delaware, USA)
Prof. dr Goran Marković (Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)
Prof. dr Hermann Müeller (Istitute for Sport Science, Justus Liebig University, Germany)
Prof. dr Erdal Zorba (School of Physical Education and Sport, Gazi University, Turkey)
Prof. dr Dana Badau (University of Medicine and Pharmacy of Targu Mures, Romania)
Prof. dr Laparidis Konstantinos (Democritus University of Thrace, Greece)
Prof. dr Agelousis Nikolaos (Democritus University of Thrace, Greece)
Organizacioni odbor / Organizational Board
Predsednik / President
Prof. dr Dragan Mirkov (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Članovi / Members
Dr Jelena Jovanović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja), generalni sekretar
Doc. dr Dejan Suzović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Doc. dr Bojan Leontijević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Nastavnik stranog jezika Gordana Vekarić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
As. Goran Prebeg (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
As. Miloš Mudrić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
As. Radivoj Mandić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)
Prevod na srpski i engleski / Transleted by
Gordana Vekarić
Kompjuterska obrada i grafički dizajn/ Technical aditing - layout
Anka Srećković, dipl. ing.
Fotografija na koricama/ Cover page photo
Dunja Dopsaj
Štampa / Printed by: 3D+, Beograd
2
Tiraž / Circulation: 150 copies
MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI
NA ANTROPOLOŠKI STATUS
DECE, OMLADINE I ODRASLIH
Zbornik sažetaka
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO
ANTHROPOLOGICAL STATUS
WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS
Book of Abstracts
Beograd, 11-12. decembar 2013.
3
4
PROGRAM RADA NAUČNE KONFERENCIJE 2013
2013 SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAMME
„EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA
ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH“
“EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO
ANTHROPOLOGICAL STATUS WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS“
Prvi dan: sreda (11. decembar 2013.) – AMF 1 /
First day: Wednesday , 11. December, 2013 (Hall 1)
09:00 – 12:00
Registracija učesnika / Registration of participants
14:00 – 14:15
Otvaranje Konferencije / Opening of conference
Predsedavajući / Chairmans: Prof. dr Aleksandar Nedeljković
Pozdravni govor – predsednik Naučnog odbora van. prof. dr Aleksandar Nedeljković
Welcome Speech: President of the Scientific Board Prof. dr Aleksandar Nedeljković
14:15 – 16:45
Plenarni rad – Pozivna predavanja / Plenary – Key Note Speakers
14:15 – 15:00
Prof. dr Slobodan Jarić
MEHANIČKE OSOBINE MIŠIĆA DONJIH EKSTREMITETA:
OPTIMIZACIJA U ODNOSU NA MASU TELA
Univerzitet u Delevaru, SAD
University of Delaware, USA
15:00 - 15:10
Diskusija / Discussion
15:10 - 15:25
Kafe pauza-Coffe break
15:25 - 16:10
Prof. dr Goran Marković
OPTIMIZACIJA MAKSIMALNE MOTORIČKE IZVEDBE
U BALISTIČKIM POKRETIMA: ALTIUS: CITIUS ILI FORTIUS?
Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska
Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Republic of Croatia
5
16:10 - 16:20
Diskusija / Discussion
16:20 - 17:05
Prof. dr Goran Nikovski
HYPOKINESIS – A CONTEMPORARY PROBLEM,
ARE WE CONTRIBUTING ENOUGH TO ITS SOLUTION
Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Fakultet Fizicke kulture, Skopje, Republika Makedonija
St. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Physical Culture, Republic of Macedonia
17:05 - 17:15
Diskusija / Discussion
17:15 - 17:30
Kafe pauza-Coffe break
17:30 - 19:30
Sesije / Sessions – Saopštenja / Presentations
Prvi dan: sreda (11. decembar 2013.) – AMF 1 /
First day: Wednesday, 11. December, 2013 (Hall 1)
AMF 1 / Hall 1
Moderator / Chairman: prof. dr Božo Bokan
17:30 – 19:30
Radovi / Presentations
AMF 2 / Hall 2
Moderator / Chairman: : prof. dr Vladimir Koprivica
17:30 – 19:30
Radovi / Presentations
AMF 3 / Hall 3
Moderator / Chairman: prof. dr Dragoljub Višnjić
17:30 – 19:30
Radovi / Presentations
AMF 4 / Hall 4
Moderator / Chairman: prof. dr Dušanka Lazarević
17:30 – 19:30
Radovi / Presentations
6
Drugi dan: četvrtak (12. decembar 2013.) /
Second day – Thursday, 12 December 2013
10:00 – 14:00
Rad po sesijama – Saopštenja / Sessions
AMF 1 / Hall 1
Moderator / Chairman: prof. dr Dušan Ugarković
10:00-11:45
Radovi / Presentations
11:45 – 12:00 Kafe pauza / Coffee break
Moderator / Chairman: prof. dr Dragan Mirkov
12:00 – 12:15
Sesija posteri (Hodnik na spratu) / Posters session (Upstairs lobby)
AMF 1 / Hall 1
Moderator / Chairman: prof. dr Dušan Ugarković
12:15-14:00
Radovi / Presentations
AMF 2 / Hall 2
Moderator / Chairman: prof.dr Aleksandar Nedeljković
10:00-11:45
Radovi / Presentations
11:45 – 12:00 Kafe pauza / Coffee break
Moderator / Chairman: prof. dr Dragan Mirkov
12:00 – 12:15 Sesija posteri (Hodnik na spratu) / Posters session (Upstairs lobby)
AMF 2 / Hall 2
Moderator / Chairman: prof.dr Aleksandar Nedeljković
12:15-14:00
Radovi / Presentations
AMF 3 / Hall 3
Moderator / Chairman: prof. dr Dušan Mitić
10:00-11:45
Radovi / Presentations
11:45 – 12:00 Kafe pauza / Coffee break
Moderator / Chairman: prof. dr Dragan Mirkov
12:00 – 12:15 Sesija posteri (Hodnik na spratu) / Posters session (Upstairs lobby)
AMF 3 / Hall 3
Moderator / Chairman : prof.dr Goran Kasum
12:15-14:00
Radovi / Presentations
7
AMF 4 / Hall 4
Moderator / Chairman: prof.dr Milivoj Dopsaj
10:00-11:45
Radovi / Presentations
11:45 – 12:00 Kafe pauza / Coffee break
Moderator / Chairman: prof. dr Dragan Mirkov
12:00 – 12:15 Sesija posteri (Hodnik na spratu) / Posters session (Upstairs lobby)
AMF 4 / Hall 4
Moderator / Chairman: prof.dr Milivoj Dopsaj
12:15-14:00
Radovi / Presentations
14:00 – 14:15
Plenarni rad – Zaključni rad Konfrencije / Plenary – End of Conference
Moderator / Chairman: prof. dr Aleksandar Nedeljković
AMF I / Hall 1
8
SREDA / WEDNESDAY – 11. DECEMBAR 2013.
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 1 / SESSION 1
Teorijsko-filozofski aspekti istraživanja efekata primene fizičkih aktivnosti
u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
Theoretical-philosophical aspects of the effects of physical activity
application in PE, sport and recreation
AMF 1 / Hall 1
17:30 – 19:30
Moderator / Chairman: prof. dr Božo Bokan
17:30 - 17:35 Uvodna reč / Introduction
Miroslav Stevanović,
17:35 - 17:50 Slađana Mijatović,
Marko Stevanović
Značaj sportskog instituta u formiranju saveznog zavoda za fizičku
kulturu
Dane Subošić,
Goran Vučković,
17:50 - 18:05
Boban Milojković, Dalibor
Kekić
Povezanost napada na sportske sudije i prekida sportskih priredbi
u Republici Srbiji
18:05 - 18:20 Miloš Marković; Božo Bokan
Etika fizičke kulture i njeno poimanje kandidata za upis na FSFV u
Beogradu
18:20 - 18:35
Nataša Sturza Milić;
Tanja Nedimović
Relevantni odrasli, deca i sport – uticaj globalizacije
18:35 - 18:50
Tea Piršl, Danica Piršl,
Galina Sazhko
Koliko znači ponos kada se sportisti takmiče na međunarodnoj
sceni
18:50 - 19:05 Jelena Jovanović
Interakcija političkih odluka i funkcionisanje sportskih organizacija
Živorad Marković,
19:05 - 19:20 Dragoljub Višnjić,
Aleksandar Ignjatović
Đačka torba učenika seoskih škola
19:20 - 19:30 Završna reč / Conlusions
9
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 2 / SESSION 2
Istraživačko-metodološki aspekti efekata primene
fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
Research-methodological aspects of the effects of
physical activity application in PE, sport and recreation
AMF II / Hall 2
17:30 – 19:30
Moderator / Chairman: prof. dr Vladimir Koprivica
17:30 - 17:35 Uvodna reč / Introduction
17:35 - 17:50
Miloš Mudrić,
Kosta Pemac
17:50 - 18:05 Miodrag Perišić
18:05 - 18:20
Marković Milan,
Kasum Goran
Karakteristike takmičarske aktivnosti srpskih karate
reprezentativaca na Evropskom prvenstvu u Budimpešti 2013.
Struktura obima plivanja različitim tehnikama vaterpolista
juniorskog uzrasta
Analiza takmičarske aktivnosti rvača slobodnim stilom u finalnim
borbama prvenstva sveta 2013. Godine
Goran Nešić, Milan Sikimić,
Nikola Majstorović,
18:20 - 18:35
Vladimir Grbić,
Nedžad Osmankač
Efekti odbojkaškog treninga na razvoj određenih motoričkih
sposobnosti devojčica starosti 14 godina
Jovačević Vojin,
Kalentić Živko,
Vujanović Snežana,
18:35 - 18:50 Strajnić Branislav,
Vujkov Nebojša,
Đukić Branko,
Sudarov Nenad
Transformacija muzičkih sposobnosti primenom programa
ritmičke gimnastike studenata fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
18:50 - 19:05 Nebojša Đošić
Razlike u zastupljenosti pojedinih načina izvođenja kornera
finalista i polufinalista svetskog fudbalskog prvenstva 2010. godine
19:05 - 19:20
Milomir Trivun,
Vladan Marković
19:20 - 19:30 Završna reč / Conlusions
10
Efektivna vrijednost segmenata brzine plivanja u prirodnim
uslovima
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 3 / SESSION 3
Metodički aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti
u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
Aspects of teaching methods of the effects of
physical activity application in PE, sport and recreation
AMF III / Hall 3
17:30 – 19:30
Moderator/ Chairman: prof. dr Dragoljub Višnjić
17:30 - 17:35 Uvodna reč / Introduction
Danica Piršl,
Dragan Marinković;
17:35 - 17:50
Slobodan Pavlović, Sandra
Mićanović
Efekat tretmana vežbi oblikovanja na decu ruralne i urbane sredine
Popeska Biljana, Klincrov,
17:50 - 18:05 Ilija, Orce Mitevski,
Nikovski Goran
Possibilities for realization of physical education teaching
process in the first grade in Republic of Macedonia according the
determined motor abilities of children
18:05 - 18:20
Ante Burger, Luka Bjelanović, Ekspertno vrednovanje metodskih postupaka usvajanja elementa
Katarina Pelivan
zaustavljanje igrača u rukometu
18:20 - 18:35 Dragiša Mladenović
Doprinos pojedinih elemenata usvajanju osnovne tehnike alpskog
skijanja kod dece uzrasta 5-8 godina
Darko Mitrović;
18:35 - 18:50 Željko Rajković, Ivan
Milivojević
Obuka veslanja u kajaku na mirnoj vodi kod dece iz redovne i
specijalne škole
18:50 - 19:05
Dopsaj Milivoj,
Komlenović Radoslav
19:05 - 19:20 Marija Zegnal Koretić
Analiza učešća dece osnovno školske populacije Rasinskog okruga
u sistemu sporta: pilot istraživanje
Physical Education in the School Curriculum and its Role in
Protection and Promotion of Students’ Health
19:20 - 19:30 Završna reč / Conlusions
11
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 5 / SESSION 5
Interdisciplinarni pristup u istraživanju efekata primene
fizičkih aktivnosti (društveno-humanističke nauke)
Interdisciplinary approach in research of the effects of
physical activity application (social sciences and humanities)
AMF IV / Hall 4
17:30 – 19:30
Moderator/ Chairman: prof. dr Dušanka Lazarević
17:30 - 17:35 Uvodna reč / Introduction
Kazilas Haralabos,
Athanailidis Ioannis,
17:35 - 17:50 Proios Miltiadis,
Laios Athanasios,
Bebetsos Evaggelos
Measurement of aggression, anger, prosocial and antisocial
behavior at school basketball games
17:50 - 18:05
Vladimir Miletić,
Dejan Gavrilović
Interesovanja učenika srednje Brodarske škole za aktivnosti u
prirodi
18:05 - 18:20
Goran Kasum,
Andrej Gavarić
Socijalni status rvača pionirskog i kadetskog uzrasta iz Centralne
Srbije
18:20 - 18:35
Mila Vukadinović, Milan
Pantović, Jelena Obradović
Povezanost ekstraverzije/introverzije i ravnoteže kao motoričke
sposobnosti studenata
Ljubica Bačanac, Jelena
18:35 - 18:50 Kozoderović, Irina Juhas
Boban Milojkovic
Primena psiholoških veština kod orijentiraca
Stanković Marija,
Razlike u statusu ravnoteže između učenika i učenica sa smetnjama
18:50 - 19:05 Aleksandrović Marko,
u intelektualnom funkcionisanju
Aleksić-Veljković Aleksandra,
19:05 - 19:15 Završna reč / Conlusions
12
ČETVRTAK/ THURSDAY– 12. DECEMBAR 2013.
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 6 / SESSION 6
Interdisciplinarni pristup u istraživanju efekata
primene fizičkih aktivnosti (biomedicinske nauke)
Interdisciplinary approach in research the effects of
physical activity application (biomedical sciences)
AMF I / Hall 1
10:00-11:45
Moderator / Chairman: prof. dr Dušan Ugarković
10:00 - 10:05 Uvodna reč / Introduction
10:05 - 10:20 Smiljić Sonja
Benefit vitamina D u sportu
10:20 - 10:35
Rajevac Slobodan,
Aleksa Bosnić
Wrestling injuries and their treatment
10:35 - 10:50
Marino Tavra; Goran
Kuvačić; Saša Krstulović
Učestalost, topologija, uzroci i vrste ozljeda u borilačkim
sportovima
Bojan Makivić; Pascal Bauer;
10:50 - 11:05 Marina Đorđević Nikić;
Monte Willis
11:05 - 11:20
Sanja Mandarić, Žarko
Nedeljković; Marija Macura
Lazar Toskć,
Marina Đorđević-Nikić,
11:20 - 11:35
Milivoj Dopsaj,
Vladimir Ilić
Varijabilnost srčane frekvencije na nivou anaerobnog praga
merenog koncentracijom laktata u krvi
Povrede u sportskom plesu i mere prevencije
Životni stilovi i znanja o hrani i ishrani mladih plivača u Kruševcu
11:35 - 11:45 Završna reč / Conlusions
11:45 – 12:00 Kafe pauza / Coffee break
12:00 – 12:15 Sesija posteri (Hodnik na spratu) /
Posters session (Upstairs lobby)
13
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 6 / SESSION 6
Interdisciplinarni pristup u istraživanju efekata
primene fizičkih aktivnosti (biomedicinske nauke)
Interdisciplinary approach in research the effects of
physical activity application (biomedical sciences)
AMF I / Hall 1
12:15-14:00
Moderator / Chairman: prof. dr Dušan Ugarković
12:15 - 12:20 Uvodna reč / Introduction
Boris Glavač,
Milivoj Dopsaj,
Marina Đorđević Nikić,
12:20 - 12:35
Saša Vajić,
Marjan Marinković
Jasmina Nedeljković
12:35 - 12:50
Luka Bjelanović, Ante Burger, Morphological models of top-level rugby players of different
Petra Drušković
playing positions
Dejan Ilić, Branka Protić –
12:50 - 13:05 Gava, Tijana Šćepanović,
Saša Đurić, Goran Nešić
13:05 - 13:20
Telesna visina, telesna masa i indeks telesne mase regruta i kadeta
u Srbiji 1898. i 2013. godine
Telesni status vrhunskih odbojkašica
Tešanović Gorana, Ilić Dejan, The monitoring of relation between curvature of the spine and
Bošnjak Goran
morfological characteristics
Branka Protić – Gava, Tijana
13:20 - 13:35 Šćepanović, Damnjan Đukić,
Dejan Ilić
Posturalni status kičmenog stuba studentkinja novosadskog
univerziteta
13:35 - 13:45 Završna reč / Conlusions
14:00 – 14:15 Plenarni rad – Zaključni rad Konfrencije /
Plenary – End of Conference
Moderator / Chairman: prof. dr Aleksandar Nedeljković
AMF I / Hall 1
14
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 2 / SESSION 2
Istraživačko-metodološki aspekti efekata primene
fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
Research-methodological aspects of the effects of
physical activity application in PE, sport and recreation
AMF II / Hall 2
10:00-11:45
Moderator / Chairman: prof. dr Aleksandar Nedeljković
10:00 - 10:05 Uvodna reč / Introduction
Marko Prahović,
10:05 - 10:20 Jadranka Protić,
Marko Strusa
The comparison of motoric capabilities of prescool boys that
finished the two year course of „soccer scool“ and those that
haven’t
Nemanja Badnjarević,
Biljana Nikolić,
Milan Mandarić,
Marko Vasiljević,
10:20 - 10:35
Čedomir Popović,
Dragoljub Janjić,
Predrag Božić, Nenad Pujić,
Aco Gajević, Jelena Ivanović
Razlike u motoričkim sposobnostima fudbalera u odnosu na
poziciju u timu
Marko Vuković,
Vladimir Puzović,
10:35 - 10:50
Srđan Ristić
Aleksandar Borisavljević
Differences in motor abilities between professional Serbian hockey
players and Cross Fit athletes
Vladimir Puzovic, Srdjan
10:50 - 11:05 Ristic, Marko Vukovic,
Aleksandar Borisavljevic
Motor abilities of children 12 and 13 years old before and after two
weeks of hockey trainings during preparation period
Kalač Ruždija,
11:05 - 11:20 Serjoža Gontarev ,
Magdalena Damjanovska
Relation to motor and situational motor abilities in macedonian
boxers
Saša Marković,
Slobodan Goranović,
11:20 - 11:35 Igor Vučković,
Željko Sekulić, Aleksandar
Gadžić
Fizičke performanse mladih fudbalera i košarkaša
11:35 - 11:45 Završna reč / Conlusions
11:45 – 12:00 Kafe pauza / Coffee break
12:00 – 12:15 Sesija posteri (Hodnik na spratu) / Posters session (Upstairs lobby)
15
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 7 / SESSION 7
Neuromišićni faktori fizičke aktivnosti
Neuromuscular factors of physical activity
AMF II / Hall 2
12:15-14:00
Moderator / Chairman: prof. dr Aleksandar Nedeljković
12:15 - 12:20 Uvodna reč / Introduction
Miloš Paunović, Saša
Veličković, Aleksandra
12:20 - 12:35
Aleksić – Veljković, Dragana
Filipović
12:35 - 12:50
Unutrašnje opterećenje prilikom doskoka u sportskoj gimnastici u
zavisnosti od strukture strunjača
Uticaj kombinovanog i klasičnog trenažnog procesa na odnos
Branislav Rajić, Carlos Pablos
gradijenta mišićne sile i mišićne sile opružača nogu kod
Abella, Karišik Siniša
odbojkašica: deskriptivna analiza
Mitevski, Orce Popeska,
12:50 - 13:05 Biljana Nikovski, Goran
Klincarov, Ilija
Manifestation, assessment and evaluation of explosive strength at 7
years old children
13:05 - 13:20
Tijana Purenović-Ivanović,
Relations of the students’ abilities and success in Rhythmic: gender
Ružena Popović, Milan Dolga differences
13:20 - 13:35
Robert Ropret, Miloš Tomić,
Ivan Rakić
Asimetrija nogu kod skijaša
13:35 - 13:45 Završna reč / Conlusions
14:00 – 14:15 Plenarni rad – Zaključni rad Konfrencije / Plenary – End of Conference
Moderator / Chairman: prof. dr Aleksandar Nedeljković
AMF I / Hall 1
16
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 8 / SESSION 8
Sport za sve
Sport for all
AMF III / Hall 3
10:00-11:45
Moderator / Chairman: prof. dr Dušan Mitić
10:00 - 10:05 Uvodna reč / Introduction
Radomir Zrnić, Predrag
Dragosavljević, Dušan Mitić
10:05 - 10:20
Bojan Guzina, Aleksandar
Ivanovski
Promjene u tjelesnoj kompoziciji žena pod uticajem rekreativnog
plivanja
10:20 - 10:35 Sonja Dondur, Saša Pantelić
Efekti pilatesa sa loptom na fleksibilnost žena
Zoran Milanović, Nebojša
10:35 - 10:50 Trajković, Marija Đorđević,
Saša Pantelić
Uticaj fizičke aktivnosti na kvalitet života starih osoba
Jovanović Saša,
10:50 - 11:05 Dragosavljević Predrag,
Tešanović Gorana
Relations between participation in sports and recreational
activities with age and duration of practicing
11:05 - 11:20
Marija Đorđević,
Zoran Milanović,
Saša Pantelić
Povezanost telesnog sastava i kardiorespiratornog fitnesa fizički
aktivnih žena
11:20 - 11:30 Završna reč / Conlusions
11:45 – 12:00 Kafe pauza / Coffee break
12:00 – 12:15 Sesija posteri (Hodnik na spratu) / Posters session (Upstairs lobby)
17
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 4 / SESSION 4
Efekti primene fizičkih aktivnosti na antropološki status populacije u
specijalizovanim ustanovama (osobe sa posebnim potrebama, policija, vojska)
The effects of application of physical activity to anthropological status in
specialized institutions (persons with special needs, police forces, army)
AMF III / Hall 3
12:15-14:00
Moderator / Chairman: prof. dr Goran Kasum
12:15 - 12:20 Uvodna reč / Introduction
Saša Veličković, Miloš
Paunović, Aleksandra
12:20 - 12:35
Aleksić – Veljković, Dragana
Filipović
Osobe sa posebnim potrebama – invaliditetom i sport
12:35 - 12:50 Vesna Vuković
Sport i telesno iskustvo osoba sa funkcionalnim oštećenjima
Aleksandra Grbović, Irena
12:50 - 13:05 Stojković, Sanja Dimoski,
Fadilj Eminović
Učešće u fizičkim aktivnostima i opšta fizička spremnost slabovidih
učenika
13:05 - 13:20
Jasmin Gračanin, Irfan
Gračanin
Oblici vežbanja u vodi za osobe sa daunovim sindromom
13:20 - 13:35
Irfan Gračanin, Jasmin
Gračanin
Karakteristike fizičkog vežbanja za osobe sa daunovim sindromom
13:35 - 13:45 Završna reč / Conlusions
14:00 – 14:15 Plenarni rad – Zaključni rad Konfrencije / Plenary – End of Conference
Moderatori / Chairmans: prof. dr Aleksandar Nedeljković
AMF I / Hall 1
18
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 2 / SESSION 2
Istraživačko-metodološki aspekti efekata primene
fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
Research-methodological aspects of the effects of
physical activity application in PE, sport and recreation
AMF IV / Hall 4
10:00-11:45
Moderator / Chairman: prof. dr Milivoj Dopsaj
10:00 - 10:05 Uvodna reč / Introduction
10:05 - 10:20
Slađana Jovanović,
Irina Juhas
Analiza vremenskih parametara kvalifikacione trke na srednjoj
distanci u ženskoj konkurenciji na Svetskom prvenstvu u
orijentiringu 2013. godine
Milan Pašić,
10:20 - 10:35 Ivana Milanović,
Snežana Radisavljević Janić
Nivo fizičke aktivnosti i energetska potrošnja adolescenata iz
urbane sredine
Serjoža Gontarev,
10:35 - 10:50 Kalač Ruždija,
Magdalena Damjanovska
Razlike u nekim funkcionalnim antropometriskim i motoričkim
pokazateljima izmedžu adolescenata sa različnim nivoima na
kardiorespiratorni fitnes
10:50 - 11:05 Milan Čoh, Milan Žvan
Laser diagnostics of sprint speed
Strašo Gligorov,
Serjoža Gontarev ,
11:05 - 11:20
Goran Kasum,
Džezi Kamberi
Sagledavanje i poređenje mernih karakteristika nekih testova za
procenu eksplozivne snage učenika centra za obrazovanje kadrova
u oblasti bezbednosti i rvača slobodnim stilom
11:20 - 11:35
Dejan Savičević,
Dejan Suzović
Konstrukcija evaluacionog modela motoričkog indeksa dece
pripremne predškolske grupe
11:35 - 11:45 Završna reč / Conlusions
11:45 – 12:00 Kafe pauza / Coffee break
12:00 – 12:15 Sesija posteri (Hodnik na spratu) / Posters session (Upstairs lobby)
19
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 2 / SESSION 2
Istraživačko-metodološki aspekti efekata primene
fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
Research-methodological aspects of the effects of
physical activity application in PE, sport and recreation
AMF IV / Hall 4
12:15-14:00
Moderator / Chairman: prof. dr Milivoj Dopsaj
12:15 - 12:20 Uvodna reč / Introduction
Vladimir Ilic, Igor
12:20 - 12:35 Ranisavljev, Jadranka
Stanisavljevic
Impact of anthropometry on preffered transition speed
Magdalena Damjanovska,
12:35 - 12:50 Serjoza Gontarev, Lepa
Radisavljecić
Utvrđivanje mernih karakteristika testova za procenu ritmičkih
sposobnosti
Katarina Pelivan;
Razlike parametara u spirometriji prije i poslije treninga kod
12:50 - 13:05 Ante Burger; Luka Bjelanović;
jedriličara na dasci u disciplini „Gps izazov
Frane Žuvela
Goran Vučković;
13:05 - 13:20 Dalibor Kekić; Dane Subošić;
Boban Milojković
Correlation of precision shooting with a pistol and stiletto
targeting
Radivoje Janković, Raša
Bazično-motoričke sposobnosti kod kandidata za upis na
13:20 - 13:35 Dimitrijević, Goran Vučković Kriminalističko-policijsku akademiju u funkciji uspešnosti
Nenad Koropanovski
prijemnog ispita osnovnih akademskih studija
Duško Spasovski, Nenad
Koropanovski, Dejan
13:35 - 13:50
Čubrilo, Ljudmila Jablan,
Nenad Zdujić
Uticaj sindroma hipermobilnosti zglobova na selekciju karate
kategorija
13:50 - 14:00 Završna reč / Conlusions
14:00 – 14:15 Plenarni rad – Zaključni rad Konfrencije / Plenary – End of Conference
Moderatori / Chairmans: prof. dr Aleksandar Nedeljković
AMF I / Hall 1
20
ČETVRTAK/ THURSDAY– 12. DECEMBAR 2013.
POSTERI / POSTERS
12:00- 12:15 Sesija posteri / Posters Sessions
Moderator / Chairman: prof. dr Dragan Mirkov
1.
Stevo Popović, Duško Bjelica,
Ivan Vasiljević
Stavovi sportskih navijača u Crnoj Gori prema nacionalnom
identitetu u odnosu na tip naselja u kojem žive
2.
Aldvin Torlaković, Roman Kebat
The effects of the program of universal sports school on motor
capabilities of boys in the elementary school
3.
Tsvetko Tsvetkov
Investment in human resources and its return rate in sports
organizations
4.
Tsvetko Tsvetkov, Ivan Slavchev
A study on some aspects of management of track and field
competitions
5.
Danilo Bojanić; Aldijana Muratović
Ivan Vasiljević,
Gabrijela Doina Tanase
Transformacioni efekti parcijalnih kvantitativnih promjena
morfoloških karakteristika i bodi kompozitne strukture tjelesne
građe učenica sa posebnim potrebama
6.
Dana Badau, Adela Badau
The influence of Pilates on posture and body alignmen
7.
Grigor Gutev, Plamen Njagin,
Iva Dimova , Hristiana Guteva
Study on the women 100 m hurdle running in Bulgaria – status
and trends
8.
Stefan Stoykov, Kostas Milonas,
Quantitative assessment of strength development of shot put
Rumiana Karapetrova, Plamen Njagin, throwers
9.
Plamen Njagin, Iva Dimova
Kids athletics development in Bulgaria – the IAAF “Kids Athletics”
program
10.
Milena Milićević; Sanela Pacić,
Srđan Krstić
Učenici sa motoričkim poremećajima u inkluzivnoj nastavi fizičkog
vaspitanja
11.
Charalabos Iconomou,
Handgrip dynamometry of healthy university students
Theodoros Ioannidis, Savvas Lazaridis
12.
Theodoros Ioannidis, Mpollas
Nikolaos, Charalabos Iconomou,
Savvas Lazaridis
Foot pressure differences between Greek men and women students
21
NAPOMENA NAUČNOG ODBORA
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, svake godine 11. decembra, tradicionalno
organizuje naučnu Konferenciju u povodu Dana Fakulteta. Konferencija se organizuje sa ciljem da se šira
naučna javnost upozna sa poslednjim naučnim istraživanjima kojima se procenjuju efekti primene fizičkih
aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, kao i mogućnosti implementacije dobijenih
nalaza u praksu fizičkog vaspitanja, sporta, rekreacije i specijalizovanih ustanova. U vezi sa tim, napominjemo da tema Konferencije treću godinu za redom glasi:
„EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE,
OMLADINE I ODRASLIH“
Naime, odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta odlučeno je da u periodu od 2011. do 2014. godine
Konferencija nosi ovaj naslov kako bi se dovela u vezu sa naučnoistraživačkim projektom Fakulteta, koji
se u okviru istog perioda realizuje pod naslovom: „Efekti primene fizičke aktivnosti na lokomotorni,
metabolički, psihosocijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije“. Realizaciju navedenog projekta
odobrilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Evidencioni broj projekta: 47015). Pored
toga, Konferencija se ove godine jednim svojim delom vezuje i za drugi veliki naučnoistraživački projekat
Fakulteta, koji se realizuje pod naslovom: “Mišićni i neuralni faktori humane lokomocije i njihove adaptivne promene”. Kao i prethodni, i ovaj projekat je odobrilo Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja (Evidencioni broj projekta: 175037).
S obzirom na širinu teme, Konferencija se ove godine realizuje u 8 odvojenih sesija, u okviru kojih se odvojeno razmatraju teorijsko-filozofski, istraživačko-metodološki i metodički aspekti efekata primene fizičkih
aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji. Takođe se odvojeno razmatraju i efekti primene fizičkih
aktivnosti na antropološki status populacije u specijalizovanim ustanovama, kao i interdisciplinarni pristupi u istraživanju efekata primene fizičkih aktivnosti u poljima društveno-humanističkih i biomedicinskih
nauka. Konačno, u okviru posebnih sesija odvojeno se razmatraju neuromišićni faktori fizičke aktivnosti i
sport za sve.
Naučni odbor je, prema kriterijumima koji su raspisani u pozivu za Međunarodnu naučnu konferenciju,
prihvatio rezimee radova na srpskom i engleskom jeziku u izvornoj formi koju su autori dostavili.
Naše je zadovoljstvo da Vas obavestimo da se pozivu za ovogodišnji skup odazvao veliki broj naučnih
radnika, istraživača, profesora fizičkog vaspitanja i studenata, a u zborniku sažetaka će biti publikovani
apstrakti čiji autori dolaze iz 12 država iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država i to: Srbije (52), Rumunije
(1), Slovenije (1), Bosne i Hercegovine (3), Hrvatske (6), Makedonije (4), Bugarske (5), Grčke (3), Crne Gore
(2).Takođe, 8 sažetaka predstavljaju kreaciju timskog rada autora iz više država: Makedonije i Srbije (2),
Španije i BiH (1), BiH i Srbije (3), Srbije i Ukrajine (1), Austrije, Srbije i SAD (1). Ukupno će u zborniku
sažetaka biti publikovano 80 sažetaka.
Svim autorima želimo uspešnu prezentaciju radova, razmenu stručnih i naučnih iskustava, uz, naravno,
prijatan boravak, kako u gradu Beogradu, tako i na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u
Beogradu.
Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Aleksandar Nedeljković
22
SCIENTIFIC BOARD NOTE
Traditionally, every year on 11th December, to mark its Anniversarythe Faculty of Sport and Physical Education of the University of Belgradeorganizes a scientific conference. The Conference is organized in order
to make aware the public about the latest scientific research that assess the effects of physical activity application to anthropological status of children, youth and adults, as well as possibilities of implementation
of the obtained results in practice of physical education, sport, recreation and specialized institutions.
Therefore, for the third time the topic remains:
“EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO
ANTHROPOLOGICAL STATUS WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS“
Namely, based on the decision of the Teaching-Scientific Council in the period of four years, from 20112014, the scientific meeting shall have the same topic in order to be connected to the Faculty scientific
project to be realized in the same period, entitled:” The effects of physical activity application to locomotor,
metabolic, psycho social and educational status of population of the Republic of Serbia.”This project was
awarded by the Ministry of Science and Education and Technological Development (the project record
no. 47015). Additionally, this year the Conference is partially linked to another major Faculty scientificresearch project entitled “Muscular and neural factors of human locomotion and their adaptive changes”,
awarded also by the Ministry of Science and Education and Technological Development (the project record no. 175037).
Having in mind the broad topic, this year the Conference will host a total of eight separate sessions,
each addressing theoretical-philosophical, research-methodological and didactical aspects of the effects of
physical activity application in education, sport, recreation. The effects of physical activity application to
anthropological status of the population in specialized institutions is also addressed in a particular session,
as well as interdiciplianry approaches in research of the effects of physical activity application in socialhumanistic and biomedical sciences. Finally, the separate sessions are dedicated to neuromuscular factors
of physical activity and sport for everybody.
According to the criteria set out in the invitation to the International Scientific Conference, the Scientific
Board accepted the abstracts in both Serbian and English language in their original form as submitted by
the authors.
We have a pleasure to inform You that this year, great number of scholars, researchers, PE professors and
Ph.D. students applied for participation, and in the Book of Abstracts, the abstracts from 12 European
statesand from the USA, will be published and they are: Serbia (52), Romania (1), Slovenia (1), Bosnia and
Herzegovina (3),Croatia (6), Macedonia (4), Bulgaria (5), Greece (3), Montenegro (2).Moreover, 8 abstracts resulted from team work of authors from more countries: Macedoniaand Serbia (2), SpainandBosniaandHerzegovina(1), BosniaandHerzegovinaand Serbia (3), SerbieandUcraine(1), Austria, Serbia and
the USA (1). The total of 80 abstracts will be published in the Book of Abstracts.
We wish all the authors a successful presentation of their papers, exchange of professional and scientific
experiences and pleasant stay in Belgrade and at the Faculty of Sport and Physical Education.
President of the Scientific Board
Prof. AleksandarNedeljković, Ph.D.
23
24
SESIJA 1
TEORIJSKOFILOZOFSKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA
EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI U FIZIČKOM VASPITANJU,
SPORTU I REKREACIJI
SESSION 1
THEORETICALPHYLOSOPHICAL ASPECTS
OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION IN PE,
SPORT AND RECREATION
25
26
ZNAČAJ SPORTSKOG INSTITUTA
U FORMIRANJU SAVEZNOG ZAVODA ZA FIZIČKU KULTURU
Miroslav Stevanović¹, Slađana Mijatović², Marko Stevanović²
¹Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd, Srbija
2
Univeruzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Osnivanjem Sportskog instituta Saveza sportova Jugoslavije 1953. godine, otpočeo je jedan dug i uspešan
period rada jedne od naših najuglednih ustanova iz oblasti sporta – Zavoda za sport i medicinu sporta
Republike Srbije. Međutim, Sportski institut i počeci rada Zavoda veoma su retko pominjani u zvaničnim
dokumentima i publikacijama. Rasvetljavanje značaja Sportskog instituta u formiranju Saveznog zavoda
za fizičku kulturu važan je zadatak imajući u vidu ‘‘prazninu’’ koja se osećala u svim oblastima delovanja
fizičke kulture u posleratnom periodu.
Metod
Na osnovu prikupljenih primarnih istorijskih izvora izvršena je njihova kritika i sitneza. Pored toga,
korišćen je i deskriptivni metod i izvršena stručna elaboracija pitanja ‘’značaja’’ Sportskog instituta.
Rezultati sa diskusijom
Na osnovu analize prikupljenih istorijskih izvora i druge građe koja se odnosi na rad Sportskog instituta,
došlo se do uvida, da je ostvaren potpuno novi prilaz problematici fizičke kulture u organizacionom i
suštinskom smislu, čime su postavljeni čvrsti temelji rada Saveznog zavoda za fizičku kulturu. Rezultati
istraživanja su pokazali da je Sportski institut značajno uticao na formiranje Saveznog zavoda, a posebno
određivanja njegovog mesta i uloge u okviru daljeg razvoja fizičke kulture.
Zaključak
S obzirom na otežavajuće okolnosti u kojima je radio i ograničeno vremensko trajanje (tri godine), Sportski
institut je otvorio brojna pitanja važna za dalje unapređivanje fizičke kulture i postigao značajne početne
rezultate. Iako su njegovi efekti rada bili gotovo zanemarljivi (u odnosu na kasniji rad), Sportski institut je
ostvario veliki iskorak u pravcu daljeg razvoja problematike fizičke kulture, a posebno formiranja Saveznog
zavoda za fizičku kulturu.
Ključne reči: Sportski institut, Savezni zavod za fizičku kulturu, fizička kultura.
Literatura
1. Arhiv Sportskog instituta, (1953). Elaborat sa sastanka koji je održan sa predstavnicima republičkih instituta,
23.09.1953. god. u Beogradu, Beograd,
2. Arhiv Sportskog instituta, (1955). Godišnji izveštaj o izvršenim poslovima od strane Živojina S. Jovanovića,
stručnog saradnikam i sekretara Sportskog instituta Saveza Sportova Jugoslavije u 1955. godini, Beograd.
27
THE IMPORTANCE OF SPORTS INSTITUTE OF SHAPING
THE FEDERAL INSTITUTE FOR PHYSICAL CULTURE
Miroslav Stevanovic¹, Sladjana Mijatovic², Marko Stevanovic²
¹Institute of Sports Medicine and Sports of the Republic of Serbia, Belgrade, Serbia
2
Universiy of Beolgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
With the establishment of the Sports Institute of Sports Association of Yugoslavia in 1953 it began a long
and successful period of work in one of our most prominent institutions in the field of sports - the Institute of Sports Medicine and Sports of the Republic of Serbia. However, the Sports Institute and the very
beginnings of the Institute are very rarely mentioned in official documents and publications. Clarifying the
importance of sport institute in establishment of a Federal Institute of Physical Education is an important
task given the ‘’gap’’ that felt in all areas of physical education in the postwar period.
Method
On the basis of the collected primary historical sources, their criticism and synthesis were carried out.
Apart from that, descriptive method was used and professional elaboration of the issue of “importance“ of
the Sports Institute was performed.
Results with discussion
Based on the analysis of the collected historical sources and other materials related to the work of the
Sports Institute, led to the insight, that there has been a completely new approach to the problem of physical culture in the organizational and substantive sense, which led to the establishment of the firm foundations of the Federal Institute of Physical Education. The results showed that the Sports Institute had
significantly affected the formation of the Federal Institute, and especially determining its position and role
in the further development of physical culture.
Conclusion
Given the aggravating circumstances in which it had worked and limited duration of it (three years), Sports
institute had opened many issues important for further improvement of physical culture and achieved
significant initial results. Although its effects were almost negligible (compared to later work), the Sports
institute had achieved a great step towards further development of physical education issues and the establishment of the Federal Institute of Physical Education.
Keywords: Sport Institute, Federal Institute of Physical Education, physical culture.
References
1. Archives of Sports Institute (1953) Report of the meeting held with the representatives of the Republican Institute,
9/23/1953 . year . in Belgrade, Belgrade.
2. Archives of Sports Institute (1955) Annual report on the tasks performed by Živojin S. Jovanović, associate and
secretary of the Sports Institute of Yugoslav Sport Association, 1955., Belgrade
28
POVEZANOST NAPADA NA SPORTSKE SUDIJE I PREKIDA SPORTSKIH
PRIREDBI U REPUBLICI SRBIJI
Dane Subošić, Goran Vučković, Boban Milojković, Dalibor Kekić
Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Srbija
Uvod
U dosadašnjoj praksi nije bilo istraživanja vezanih za povezanost napada na sportske sudije i broja prekinutih sportskih priredbi u Republici Srbiji. Navedena povezanost razmatrana je za period od jula 2003. do
kraja 2012. godine. Razlog zašto se posmatra ovaj period je taj što je od jula 2003. godine stupio na snagu
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sposrtskim priredbama. Cilj ovog rada je da se utvrdi povezanost između napada na sportske sudije i prekida sportskih priredbi u Republici Srbiji.
Metod
U cilju utvrđivanja povezanosti između napada na sportske sudije i prekida sportskih priredbi prikupljeni
su svi zvanični podaci sa područja policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike
Srbije. Dobijeni rezultati su podvrgnuti daljoj analizi i to metodom deskriptivne statistike (srednje vrednosti i mere disperzije), a da bi se utvrdila povezanost posmatranih pojava urađena je regresiona analiza.
Obrada statističkih podataka izvedena je programskim paketom Microsoft Office Excel 2010.
Rezultati sa diskusijom
Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je u posmatranom periodu (jun 2003. do kraja 2012.
godini) ukupno bilo 730 napada na sportske sudije. U istom ovom periodu došlo je do 543 prekida sportskih
priredbi. Iz navedenog se može zaključiti da je broj susreta nastavljenih uprkos napadu na sportske sudije
187. Na osnovu rezultata regresione analize, koja iznosi r = 0,941, utvrđena je skoro potpuna pozitivna korelacija, a pouzdanost regresionog modela potvrđena je F testom jer vrednost p = 0,000, na nivou
p<0,05. Dobijeni rezultati u statistički značajnoj meri, ukazuju na činjenicu da su napadi na sportske sudije
značajan faktor prekidanja sportskih priredbi u Republici Srbiji u posmatranom periodu. Ovako dobijeni
rezultati mogu se objasniti i doslednom primenom Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na
sportskim priredbama, ali i adekvatnim planiranjem obezbedjenja sportskih priredbi, kako od strane pripadnika MUP RS, tako i redarske službe, odnosno sportskih saveza i klubova (računajući i njihovu saradnju sa navijačima). Dalja istraživanja u ovoj oblasti treba da budu usmerena ka identifikaciji dobre prakse
(benchmarking) u oblasti sprečavanja i suzbijanja napada na sportske sudije na sportskim priredbama.
Zaključak
Postoji funkcionalna i pouzdana povezanost pojave napada na sportske sudije i pojave prekidanja sportskih
priredbi u Republici Srbiji u periodu jul 2003. – 2012. godina. Dalja istraživanja u ovoj oblasti treba da
objasne značaj preventivnog rada sa navijačkim grupama, ali i preventivom, koja se odnosi na obučenost i
opremljenost specijalizovanih jedinica MUP-a, kao značajnog faktora smanjenja i eliminisanja ove pojave,
a značajnu ulogu u odnosu između napada na sportske sudije i prekida sportskih priredbi leži i u doslednoj
primeni Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.
Ključne reči: korelacija, napad, sportske sudije, sportske priredbe
Literatura
1. Akt Uprave za analitiku, Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije MUP RS, br. 236/13
od 26.03.2013. godine, Beograd.
2. Subošić, D; Vučković, G & Kekić, D. (2011). Violence At Sporting Events In The Republic Of Serbia And Police
Engagement, Serbian Journal of Sports Sciences, 5(4): 147-154.
29
CORRELATION BETWEEN ATTACKS AGAINST REFEREES
AND THE NUMBER OF INTERRUPTED SPORTING EVENTS IN SERBIA
Dane Subošić, Goran Vučković, Boban Milojković, Dalibor Kekić
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia
Introduction
There has been no research in contemporary practice focusing on the correlation between attacks against
referees and the number of interrupted sporting events in Serbia. The paper therefore observes the said
correlation from July 2003 to the end of 2012. The reason why this period of time is studied is that the Act
on the Prevention of Violence and Improper Conduct at Sporting Events came into effect in July 2003. The
purpose of this paper is to establish the correlation between the attacks against the referees and the breakages of sporting events in the Republic of Serbia.
Method
In order to establish the correlation between the attacks against referees and the breakage of sporting
events all official data have been collected from the local police departments of the Ministry of the Interior
of the Republic of Serbia. The results were subjected to further analysis using the method of descriptive
statistics (mean and dispersion measures) and regression analysis was used to establish the correlation of
the observed phenomena. Statistical data processing was performed using Microsoft Office Excel 2010
software.
Results and discussion
Based on the results, a conclusion can be drawn that during the observed period (June 2003 to the end
of 2012) there was a total of 730 attacks against referees. During the same period, the total of 543sports
manifestations was interrupted. The above suggests that a number of events continued despite the fact
that the umpires had been attacked was 187. Based on the results of the regression analysis - with r =
0.941 - an almost complete correlation was found and reliability of the regression model was confirmed by
F Test, because the value p = 0.000 at p < 0.05. The results appear to offer statistically significant indication
that the attacks against sports referees constitute an important factor leading to interruption of sporting
events in the Republic of Serbia during the observed period of time. These results can be explained by the
consistent implementation of the Act on the Prevention of Violence and Improper Conduct at Sporting
Events, but also by proper planning of security arrangements at sports events, both by the RS Ministry of
the Interior personnel on the one hand and the monitors, sport associations, and clubs (including their
collaboration with fans) on the other. Further research in this area should be directed towards identifying
instances of good practice (benchmarking) in the prevention and deterrence of attacks against referees at
sporting events.
Conclusion
There is functional and reliable correlation between the attacks against referees and the occurrence of
interrupted sporting events in Serbia in the period from July 2003 to 2012. Further research in this field
is to explain the importance of preventive work with fan groups, but also of the training and equipment
of specialized police units, as an important factor in suppressing and eliminating this phenomenon. Consistent enforcement of the Act on the Prevention of Violence and Improper Conduct at Sporting Events
significantly influences the correlation between the attacks against the referees and the interrupted sporting events.
Key words: correlation, attack, referees, sporting events
References
1. Akt Uprave za analitiku, Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije MUP RS, br. 236/13
od 26.03.2013. godine, Beograd.
2. Subošić, D; Vučković, G & Kekić, D. (2011). Violence At Sporting Events In The Republic Of Serbia And Police
Engagement, Serbian Journal of Sports Sciences, 5(4): 147-154.
30
ETIKA FIZIČKE KULTURE I NJENO POIMANJE KANDIDATA
ZA UPIS NA FSFV U BEOGRADU
Miloš Marković, Božo Bokan
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Etika je filozofska disciplina koja za svoj predmet istraživanja ima moral, moralne vrednosti, moralne pojave i kriterije moralnosti (Babić, J., 2008). U ovom radu ćemo se baviti etičkim problemima u fizičkoj
kulturi iz dva razloga. Prvi razlog je što su do sada ovi problemi manje proučavani od strane stručnjaka,
a drugi je taj što je fizička kultura važan deo društvene aktivnosti i kao takva utiče na obrazovni sistem,
ekonomiju i vrednosti uopšte.
Metod
U ovom radu je primenjen deskriptivni metod istraživanja. Kao tehnika prikupljanja podataka poslužio je
instrument - upitnik pod naslovom „Etika i sport“ (Brkljačić Žagrović, M., i sar. 2011) sa odgovorima na
petostepenoj skali Likertovog tipa koja je sprovedena među kandidatima koji su 2013. godine konkurisali
za upis na FSFV u Beogradu. Ukupan uzorak n=413, je po prvom kriterijumu, kriterijumu pola, podeljen
na dva poduzorka, poduzorak muškaraca (n=340) i poduzorak devojaka (n=73). Drugi kriterijum za podelu
je bila vrsta motoričkih aktivnosti kojom se ispitanici bave (ne bavim se, borilački sportovi, fudbal, košarka,
ples itd.). Za proveru razlika između polova korišćen je Man – Vitnijev U test, a za proveru razlika između
grupa po vrsti aktivnosti korišćen je Kruskal – Volisov test.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati istraživanja su pokazali da na prva tri pitanja koja se odnose na etičnost sudija, trenera i sportista u današnjem sportu, većina ispitanika je odgovorila pozitivno (preko 70%). Rezultati su pokazali da
statistički značajna razlika u odgovorima između polova i između različitih grupa po vrstama aktivnosti
ne postoji. Na pitanje „da li se slažete sa političkom angažovanošću sportista“ potvrdno je odgovorilo 19,4
% kandidata od ukupnog uzorka. Iz navedenih pokazatelja se vidi da ni u ovom pitanju ne postoji značajna
razlika između grupa. Na pitanje „smatrate li da je novac stimulans za bolje sportske rezultate“ mišljenja
su različita. Rezultati su pokazali da statistički značajna razlika postoji između polova (z= -2,33, p=0,02),
kao i između pojedinih grupa po vrsti aktivnosti (p=0,06). Naredna četiri pitanja iz ankete su u vezi sa
etičkim stavovima i ponašanjem u životu uopšte, odnosno da li je motivacija kandidata za upis na FSFV za
bavljenjerazličitim motoričkim aktivnostima novac, branjenje državnih boja, vlastiti rezultat i/ili eksponiranost. Kod prvog pitanja iz ove grupe „moja motivacija za bavljenje sportom je novac“, statistički značajna
razlika postoji između polova (z=-4,77, p=0,00), kao i između grupa po aktivnosti (p=0,02). Na drugo pitanje „moja motivacija za bavljenje sportom je branjenje državnih boja“, statistički značajna razila postoji
između polova (z=-2,44, p=0,015), kao i kod grupa po kriterijumu aktivnosti (p=0,00). U poslednjem pitanju iz ankete „Slažete li se sa privilegovanošću pojedinih sportova; tipa fudbal je najvažnija sporedna
stvar na svetu“ statistički značajna razlika između polova postoji (z=-3,74, p=0,00). Ispitanici koji treniraju
fudbal su u velikoj većini (74%) potvrdno odgovorili na ovo pitanje, što se u velikoj meri razlikuje u odnosu
na ispitanike koji se bave košarkom (z=-7,96, p=0,00).
Zaključak
Iako smo došli do značajnih pokazatelja o odnosu etičkih vrednosti i bavljenja određenim motoričkim
aktivnostima, a pošto se po prvi put radi provera ovim instrumentom (upitnikom), na uzorku ispitanika
– kandidata za upis u prvu godinu studija na FSFV u Beogradu, ispitivanja treba nastaviti i u narednim
generacijama. U ovom slučaju upitnik je pokazao zadovoljavajuće karakteristike, ali istraživanja i u pogledu
poboljšanja strukture pitanja moraju da se nastave.
Ključne reči: etika / fizička kultura / stavovi
Literatura
1. Brkljačić Žagrović, M., i sar. (2011). Može li sport bez svoje etike? – potreba za sustavnom edukacijom, JAHAR,vol.
2, no. 3, str. 93-110.
2. Babić, J., (2008): Etika i moral, Theoria, 51, str. 35-48.
31
ETHICS OF PHYSICAL CULTURE AND ITS PERCEPTION BY CANDIDATES
FOR ENROLLMENT IN THE FSPE IN BELGRADE
Miloš Marković, Božo Bokan
University of Belgrade, Faculty of Sports and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Ethics is a discipline of philosophy that has morality, moral values, moral phenomena and moral criteria
for its object of research (Babić, J., 2008). In this paper we shall address ethical problems in physical culture for two reasons. The first reason is that these problems have been less examined by experts so far, and
the second reason is that physical culture is an important part of social activity and as such influences the
education system, economy and values in general.
Method
Descriptive method of research was applied in this paper. As a technique of gathering data an instrument – survey called ‘’Ethics and sport’’ was used (Brkljačić Žagrović, M., et al. 2011), with answers on a
five-grade scale of the Likert type that was conducted among the candidates who applied for enrollment
in Belgrade’s FSPE in 2013. The total sample n=413 is divided into two subsamples according to the first
criterion – gender, the male subsample (n=340) and female subsample (n=73). The second criterion for
division was the type of motor activites the respondents practice (I don’t practice anything, martial sports,
football, basketball, dancing etc.). Mann-Whitney U test was used for testing differences between sexes
and Kruskal-Wallis test was used for testing differences between groups based on type of activity.
Results with discussion
Research results showed that the majority of respondents gave a positive answer to the first three questions regarding the ethics of referees, coaches and athletes in modern sport (over 70%). Results showed no statistically
significant difference in answers between the sexes and between the groups with different types of activity.
From the total sample of candidates 19.4 % gave a positive answer to the question ‘Do you approve of political activity among athletes?’ From the given indicators we can see there is no significant difference between
the groups when it comes to this question as well. Opinions differ regarding the question ‘Do you consider
money to be a stimulator for better sport results?’ Results showed a significant difference between sexes (z=
-2,33, p=0,02), as well as between groups with specific activity (p=0,06). The next four questions were related
to ethical attitudes and general behavior in life, specifically whether the candidates for enrollment in FSPE’s
motivation for practicing different motor activities is money, defending the national colors, personal result and/
or personal exposure. There is a statistically significant difference among sexes (z=-4,77, p=0,00) as well as
among activity groups (p=0,02) with the first question from this group - ‘My motivation for practicing sports
is money’. With the second survey question ‘My motivation for practicing sports is defending the national
colors’ there is a statistically significant difference among sexes (z=-2,44, p=0,015), as well as among groups
divided by activity criteria (p=0,00). With the last survey question ‘Do you agree with the privileged status
of certain sports; like that football is the most important secondary thing in the world?’ there is a statistically
significant difference among sexes (z=-3,74, p=0,00). The great majority of respondents who train football
replied positively to this question (74%), which differs significantly compared to the respondents practicing
basketball (z=-7,96, p=0,00).
Conclusion
Although we obtained significant indicators on the relationship between ethical values and the practice
of certain motor activities, since the testing is done with this instrument (survey) for the first time, on a
sample of candidates for enrollment into first year of studies in FSPE in Belgrade, the researches should be
continued for the following generations as well. In this case the survey showed satisfying characteristics
but researches regarding also the improvement of the question structure must be continued.
Key words: ethics / phyisical culture / attitudes
References
1. Brkljačić Žagrović, M., et al. (2011). Može li sport bez svoje etike? – potreba za sustavnom edukacijom, JAHAR,vol.
2, no. 3, pp. 93-110.
2. Babić, J., (2008): Etika i moral, Theoria, 51, pp. 35-48.
32
RELEVANTNI ODRASLI, DECA I SPORT  UTICAJ GLOBALIZACIJE
Nataša Sturza Milić1, Tanja Nedimović2
1
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac, Srbija
2
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac, Srbija
Uvod
Globalna praksa je uvek povezana sa ljudskim delima. Brojne društvene i kulturne aktivnosti, uključujući
sportske aktivnosti dece i fizičku aktivnost, pod uticajem su dominantnih kodeksa i verovanja. Prisutan je
globalni trend da deca intenzivno treniraju i takmiče se u sve mlađim uzrastima, pre nego što su u svakom
pogledu (fizičkom, emocionalnom, intelektualnom) spremna za to.
Metod
Osnovni cilj rada bio je da razmotri osetljivo pitanje uticaja globalizacije (dominantne prakse) u vezi
sa uključivanjem dece u sport. Ispitano je mišljenje sportskih trenera iz naše zemlje (N = 33) u vezi sa
vremenom uključivanja dece u određene sportske discipline (odbojku, košarku, tenis, rukomet, fudbal,
borilačke sportove, ples i dr.), odnosno, relaciju između deskriptivnog i preskriptivnog (onoga, kako u
stvarnosti jeste, i kako bi prema mišljenju stručnjaka trebalo da bude). U radu je korišćena metoda anketiranja, a instrument je predstavljao posebno konstruisan upitnik.
Rezultati sa diskusijom
Primenom Mann Witney U testa utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika (Z = -2,823; p = 0,003)
u mišljenju sportskih trenera između varijabli – Kada deca počinju da treniraju sportsku disciplinu (Mean
= 8,1 godina) i Kada je optimalno da se deca uključe u trening (Mean = 10,9 godina). Rezultati istraživanja
ukazuju na to da je potvrđena razlika u mišljenju trenera između vremena kada se deca uključuju u sport i
kada deca treba da se uključe u sport.
Zaključak
Namera ovog istraživanja bila je „provera realnosti“ u vezi sa granicom koju treba povući kada je u pitanju uključivanje dece u sport. U kontekstu dobijenih rezultata, autorke ukazuju na mogućnosti i obavezu
promene zajedničkih i na globalnom nivou nametnutih verovanja kod odraslih (trenera, vaspitača, učitelja,
roditelja) u cilju pružanja podrške celovitom razvoju dece i njihovoj zdravoj afirmaciji u fizičkom vaspitanju i sportu.
Ključne reči: deca, sport, uticaj globalizacije
Literatura
1. Baker, J., Cobley, S., Fraser-Thomas J. (2009). What do we know about early specialization? Not much! High Ability
Studies, Vol.20, No. 1, June, 77-89.
2. Firika, Ž., Sturza Milic, N. (2005). Globalizacija i sport. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
33
RELEVANT ADULTS, CHILDREN AND SPORT
 THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION
Nataša Sturza Milić1, Tanja Nedimović2
Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov“ in Vrsac, Serbia
2
Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov“ in Vrsac, Serbia
1
Introduction
Global practices are still connected with human deeds. Numerous social and cultural activities, including
sports activities, are under the influence of dominant codices and beliefs. There is a global growing trend
towards finding motor gifted children who will train and compete intensively at such an early age, even
before they have become ready for that in any way (physically, emotionally and intellectually).
Method
The aim of this paper has been to examine the opinions of acknowledged Serbian trainers (N=33) about
the age of children for the inclusion in certain sports disciplines (volleyball, basketball, tennis, handball,
football, martial arts, dancing, etc.) and the relation between the descriptive and prescriptive (the real state
of things and the desired one according to the experts’ opinions). The method of conducting a survey has
been used in the paper, while the instrument has been a questionnaire particularly made for this purpose.
Results and discussion
Having used Mann Witney U Test it has been confirmed that there is a statistically significant difference (Z
= -2,823; p = 0,003) between the opinions of sports trainers about the variables – The age when children
start to train certain sports disciplines in practice (Mean = 8,1 years of age) and The optimal age for the
inclusion of children in training of certain sports disciplines (Mean = 10,9 years of age).
Conclusion
The intention of this paper is a ‘reality check’ about the age limit which should be set regarding the inclusion of children in sports. Furthermore, the paper also attempts to point out the possibilities of changing
some common, and perhaps globally imposed beliefs among adults (educators, coaches, trainers, parents )
in order to provide a quality guiding and development of children in physical education and sport.
Key words: children, sports, influence of globalization
References
1. Baker, J., Cobley, S., Fraser-Thomas J. (2009). What do we know about early specialization? Not much! High Ability
Studies, Vol.20, No. 1, June, 77-89.
2. Firika, Ž., Sturza Milic, N. (2005). Globalizacija i sport. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
34
KOLIKO ZNAČI PONOS KADA SE SPORTISTI TAKMIČE
NA MEĐUNARODNOJ SCENI?
Tea Piršl 1, Danica Piršl2, Galina Sazhko3
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
2
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
3
Univerzitet u Harkovu, Pedagoška akademija, Ukrajina
1
Uvod
Utemeljeno na teoriji socijalnog identiteta i samokategorizacije i na osnovu podataka prikupljenih
pomoću Inventara američke generalne društvene ankete (N = 2528 ), ovo istraživanje ispituje kako parametri demografskih karakteristika i izloženosti medijima koreliraju sa nacionalnim ponosom, naročito
gledano kroz uspeh američkih sportista kada se takmiče na međunarodnoj sceni.
Metod
Inventar američke generalne društvene ankete ( N = 2528 ) je prvobitno korišćen. Bivarijantni testovi i
analiza kovarijanse ukazuje na veći nivo nacionalnog ponosa među populacijom crnačkog stanovništva,
starijim ispitanicima, onima koji su klasifikovani kao republikanci i onima sa nižim nivoima formalnog
obrazovanja.
Rezultati i diskusija
Izlaganje novinama i televiziji nisu dokazali statističku značajnost u multivarijantnoj analizi, iako bivarijantni testovi pokazuju da oni koji su najčešće izloženi televiziji imaju tendenciju da u znatno većem
broju iznose tvrdnju “Kad moja zemlja ima uspeha u međunarodnim sportskim takmičenjima, to me čini
ponosnim što sam Amerikanac “.
Zaključak
Rad daje pregled i poređenja sa nekim drugim sportistima osim američkih na osnovu rezultata istraživanja,
kao i ograničenja i preporuke za buduća istraživanja.
Ključne reči: društveni identitet, nacionalni ponos, uspeh, sportisti, takmičenja
Literatura
1. Coakley, J. (2004). Sports in Society: Issues & Controversies, 8th edn. New York: McGraw-Hill.
2. Delgado, F. (2003). The fusing of sport and politics: Media constructions of U.S. versus Iran at France 98. Journal
of Sport & Social Issues 27, 293–307
35
HOW DOES PRIDE COUNT WHEN ATHLETES COMPETE
INTERNATIONALLY REVIEW?
Tea Pirsl1, Danica Pirsl2, Galina Sazhko3
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Novi Sad, Serbia
2
University of Nis Faculty of sport and physical education, Nis, Serbia
3
University of Kharkov, Pedagogical academy, Ukraine
1
Introduction
Grounded in social-identity and self-categorization theories and drawing on data gathered in the US General Social Survey (N = 2528), this research examines how demographic and media use measures associate
with national pride, as experienced through the success of US athletes competing internationally.
Method
The US General Social Survey (N = 2528) was used initially. Bivariate tests and analysis of covariance models indicated greater levels of national pride among black males, older respondents, those who classified
themselves as republicans and those with lower levels of formal education.
Results and discussion
Exposure to newspapers and television did not prove statistically significant in multivariate analyses, although bivariate tests revealed that those exposed most frequently to television tended to agree in significantly higher numbers with the statement ‘When my country does well in international sports, it makes
me proud to be an American.
Conclusion
Review and some comparisons to other than American athletes’ pride taking based on research results as
well as limitations and recommendations for future research are offered.
Key words: social identity, national pride, success, athletes, competitions
References
1. Coakley, J. (2004). Sports in Society: Issues & Controversies, 8th edn. New York: McGraw-Hill.
2. Delgado, F. (2003). The fusing of sport and politics: Media constructions of U.S. versus Iran at France 98. Journal
of Sport & Social Issues 27, 293–307.
36
INTERAKCIJA POLITIČKIH ODLUKA
I FUNKCIONISANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA
Jelena Jovanović
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd Srbija
Uvod
Sistem sporta na nacionalnom nivou, sagledava se kroz delokrug donošenja političkih odluka i zakonodavstava za podršku, kontrolu ili regulativu aktivnosti sportskih organizacija. Na osnovu istraživaživanja
preseka stanja u tranziciji ( Jovanović, 2011.), identifikovani su ključni problemi u sportskim organizacijama. Hipoteza istraživanja je, da promene politike sporta u pravnoj regulativi limitiraju u značajnoj meri
razvoj menadžmenta u sportskim organizacijama.
Cilj
Cilj ovog istraživanja je utvrditi veze u strateškom opredeljenju sportskih organizacija sa politikom sporta
u Republici Srbiji.
Metod
Istraživanjem je obuhvaćeno 239 različitih sportskih organizacija iz jedanaest gradova na teritoriji Srbije.
Odgovore iz adaptiranog Weisbordovog upitnika za organizaciono dijagnostikovanje ODQ (upitnik za
organizaciono dijagnostikovanje), davali su zaposleni u poslovnoj funkciji sportske organizacije, različitog
nivoa obrazovanja i različite vrste obrazovanja.
Varijable koje su obrađivane pripadaju deskriptivno-kvalitativnim varijablama. Radi lakše interpretacije
adaptirane su u numeričke i to kao frekvencije i kategorije. Za ovaj rad biće iterpretirano šest ajtema od
ukupno 40, koji su kategorisani u sedam mogućih odgovora.
Za utvrđivanje razlika pojedinih modaliteta definisanih varijabli korišćen je Vilkoksonov test ranga sa znakom. Veličina uticaja u Vilkoksonovom testu ranga sa znakom je utvrdjena prema Koenovom (Kohen,
1988) kriterijumu: do 0,1 je mali uticaj; od 0,1 - 0,3 je srednji uticaj,03 - 0,5 je veliki uticaj.
Rezultati sa diskusijom
Vilkoksonov test ranga sa znakom pokazao je statistički značajnu razlike između rezultata u svim varijablama koje se kompariraju.
Viši nivo usklađenosti organizacije sa strategijom u sportu od nivoa usklađenosti sa promenama u regulativi o kvalifikacijama, (z = 12,717, p = 0,000) uz veliki uticaj, (r = 0,58); Niži nivo usklađenosti organizacije
sa strategijom u sportu od nivoa usklađenosti preduslova za procese vlasničke transformacije, ( z = 2,169,
p = 0,030) uz mali uticaj (r = 0,09); niži nivo usklađenosti organizacije sa sportskom javnošću od nivoa
usklađenosti organizacije sa strategijom u sportu, (z = 12,578, p = 0,000) uz veliki uticaj, (r = 0,57); viši
nivo usklađenosti organizacije sa strategijom u sportu od nivoa jasno definisane misije, vizije i ciljeva, (z =
12,526, p = 0,000) uz veliki uticaj (r = 0,57); niži nivo razumevanja svrhe postojanja organizacije od nivoa
definisanosti misije i vizije i ciljeva sportske organizacije (z = 7,329, p = 0,000) uz srednji uticaj (r = 0,33).
Zaključak
Na osnovu rezultata istraživanja postoji, međusobno neusklađeno delovanje faktora spoljnog okruženja i
sportskih organizacija, odnosno, veliki jaz ili pukotine koje se javljaju u sistemu sporta iz razloga: sporosti
u faznoj dogradnji politike sporta, nejasno definisanih pravaca delovanja koncipiranih u misiji sporta, kroz
politiku sporta i neaktuelne pravne regulative, koji kroz statistički značajne razlike, od nižih do viših nivoa
uticaja, limitiraju aktivnosti sportskih organizacija u sistemu sporta.
Ključne reči: sportske organizacije, menadžment, strategija
Literatura
1. Burke, W. W., Litwin, H.G. (1992). A Causal model of organisational performance and change. Journal of Management, 18(3): 523-545.
2. Jovanović, J. (2011). Sport management in countries in Transition: Current State and Development Perspectives.
Serbian Journal of Sports Science 5(3), 115-125.
3. Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, Hillsdale, Lawrence Elbaum Associates,
New Jeres
37
THE INTERACTION OF POLITICAL DECISIONS
AND THE FUNCTIONING OF SPORTS ORGANIZATIONS
Jelena Jovanović
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
On the national level sports system is understood through policy making and legislation to support, control or regulate activities of sports organizations. Based on the research of cross section of state in transition (Jovanović, 2011), core problems were identified in sports organizations. The research hypothesis
was that changes in sports policies in legal regulations limit significantly development of management in
sports organizations. The aim of this study was to establish connections in strategic commitment of sports
organizations with sports policies in the Republic of Serbia.
Method
The research included 239 different sports organizations from 11 cities in Serbia. The answers from the
adapted Weisbord’s questionnaire for organisational ODQ diagnosing were provided by the employees of
the business function of sports organization. at different levels, of different educational level and different
type of education..
The elaborated variables belong to descriptive-qualitative variables. For easier interpretation they were
adapted to numeric ones as frequencies and categories. For this paper, seven items will be interpreted of
a total of 40, classified in seven possible answers. For the establishment of differences between particular
modalities of the defined variables we have used Wilcoxon Signed Ranks Test. Size of influences of the
Wilcoxon Signed Ranks Test, was determined according to Cohen’s (Cohen, 1988) criteria: to 0.1 is a small
influence; from 0.1 - 0.3 is a medium influence; from 0.3 - 0.5 is a high influence.
Results and discussion
Wilcoxon signed ranking test showed statistically significant differences between the results in all compared variables.
Higher level of organization harmonization with strategy of sport than level of harmonization with the
qualification regulations, (z = 12,717, p = 0,000) together with high influence (r = 0,58); Lower level of
organization harmonization with strategy of sport than the level of harmonization of prerequisites for the
process of ownership transformation,( z = 2,169, p = 0,030) with small influence (r = 0,09); lower level of
organization harmonization with sporting public than the level of organization harmonization with strategy of sport, (z = 12,578, p = 0,000) together with high influence, (r = 0,57); higher level of organization
harmonization with strategy of sport than the level of clearly defined mission, vision and aims, (z = 12,526,
p = 0,000) together with high influence (r = 0,57); lower level of understanding purpose of organization
existing than the level of definition of mission, vision and aims of sports organization (z = 7,329, p = 0,000)
together with medium influence (r = 0,33).
Conclusion
Based on the research results there is no inter-harmonized action of factors of outer environment and
sports organization, i.e., great gaps that appear in sports system due to: delay in phase upgrading of the
sports policy, unclearly defined action directions within the sport mission, through sports policy and obsolete legal regulations, which through statistically significant differences, from lower to higher levels of
influence, limit activities of sports organizations in sport system.
Key words: sports organizations, management, strategy
References
1. Burke, W. W., Litwin, H.G. (1992). A Causal model of organisational performance and change. Journal of Management, 18(3): 523-545.
2. Jovanović, J. (2011). Sport management in countries in Transition: Current State and Development Perspectives.
Serbian Journal of Sports Science 5(3), 115-125.
3. Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, Hillsdale, Lawrence Elbaum Associates,
New Jeres
38
ĐAČKA TORBA UČENIKA SEOSKIH ŠKOLA
Živorad Marković1, Dragoljub Višnjić2, Aleksandar Ignjatović1
1
Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Masa đačke torbe koju nose učenici osnovnoškolskog uzrasta kreće se od 1 kg do 8 kg. Po preporuci
Svetske zdravstvene organizacije deca ne bi smela nositi više od 10% svoje telesne mase. Masa đačke torbe
u većini istraživanja kreće se preko 10% telesne mase učenika (Casey & Dockrell, 1996; Pascoe et al., 1997;
Withfield, Grimmer et al., 1999; Paušić i Kujundžić, 2008). Cilj istraživanja je utvrditi odnos učenika prema
đačkoj torbi koju svakodnevno nose i eventualne razlike uslovljene polom.
Metod
Istraživanje je transverzalnog karaktera realizovano u seoskim osnovnim školama na teritoriji Opštine
Svilajnac u drugom polugodištu školske 2012/2013. Uzorak ispitanika obuhvatio je 449 učenika podeljenih
na 16 karakterističnih subuzoraka u odnosu na pol i uzrast. Uzorak varijabli obuhvatio je masu tela i masu
đačke torbe. Za utvrđivanje odnosa učenika prema đačkoj torbi primenjen je anketni upitnik. Popunjavanje
upitnika i merenje mase učenika i mase đačke torbe realizovano je na redovnim časovima fizičkog vaspitanja. Statističku obradu podataka odredila je priroda i distribucija dobijenih podataka u toku istraživanja.
U okviru kvantitativne analize podataka primenjeno je: procentualno izražavanje frekvencija i hi-kvadrat
test (χ2) za testiranje hipoteza o značajnosti razlika.
Rezultati sa diskusijom
Dobijeni rezultati ukazuju da je đačka torba učenika osnovnoškolskog uzrasta seoskih škola procentualno
teža od mase đačke torbe propisane od Svetske zdravstvene organizacije. Ono što brine su veoma velike
varijacije u masi đačke torbe učenika kako u istom odeljenju, tako i na nivou starijih i mlađih razreda.
Velike su varijacije i u masi tela, tako da u petom razredu razlika iznosi 47 kg. Učenici u većini slučajeva
dolaze pešice u školu prelazeći od 1 km do 3 km. Torbu pakuju sami i nose je na oba ramena. Nose veliki
broj udžbenika i radnih listova koji nisu uvek potrebni i svesni su da je njihova torba preteška.
Zaključak
Učenicima bi se pomoglo obezbeđivanjem učeničkih ormarića, smanjivanjem nastavnog gradiva, kontrolom torbe od strane roditelja, kupovinom laganih torbi anatomski oblikovanih, napravljenih od
kvalitetnog materijala, kupovinom laganih pernica i svezaka formata A5. Opšta konstatacija je da đačka
torba predstavlja problem društva i porodice i da se sa njime treba ozbiljno pozabaviti u cilju očuvanja
zdravstvenog i posturalnog statusa učenika osnovnoškolskog uzrasta.
Ključne reči: masa tela, masa torbe, učenici, osnovna škola
Литература
1. Pascoe, D.D., Pascoe, D.E., Wang, Y.T. (1997). Influence of carrying book bags on gait cycle and posture of youths.
Ergonomics, 40, 631-641.
2. Paušić, J., Kujundžić, H. (2008). Težina školske torbe u djece razredne nastave. U B. Maleš (ur.), Proceedings of the
3nd International Conference “Contemporary Kinesiology”, Mostar, 2008. (183-187). Split: Kineziološki fakultet.
39
A SCHOOLBAG OF VILLAGE SCHOOLS’ PUPILS
Zivorad Markovic¹, Dragoljub Visnjic², Aleksandar Ignjatovic¹
¹Faculty of Pedagogical Science, Jagodina, Serbia
²University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
The weight of a pupil’s schoolbag in primary school age is from 1kilogram to 8 kilograms. According to the
recommendation of the World Health Organization children should not carry more than 10% of their body
weight. In most researches the weight of a pupil’s schoolbag is over 10% of a pupil’s body weight (Casey &
Dockrell, 1996; Pascoe et al., 1997; Withfield, Grimmer et al., 1999: Pausic and Kujundzic, 2008). The goal
of this research was to determine the relation of pupils towards a schoolbag which they carry everyday and
possible differences determined by gender.
Method
The research has transversal character and it was realized in village primary schools on the territory of the
Municipality of Svilajnac during the second term of 2012/2013 school year. The sample consisted of 449
pupils divided into 16 characteristic sub samples in relation to their gender and age. The variables included
body weight and a schoolbag weight. A survey was used for the determination of the relation of pupils towards a schoolbag. Filling of the survey and measuring of a schoolbag weight was realized during regular
Physical education lessons. Statistical processing of the data was determined by the nature and distribution
of the collected data during the research. In quantitative analysis of the data percentage research and hiquadrant test (χ2 ) were applied for testing of hypothesis for the significance of differences.
Results and discussion
The results indicate that a village primary school pupil’s schoolbag is heavier in percents than the weight of
a schoolbag which is recommended by the World Health Organization. The thing that worries is very big
variation in a schoolbag weight in the same class as well as on the level of older and younger grades. There
are also big variations in body weight so that in the fifth grade the difference is 47 kilos. In most cases pupils
go to school on foot and they walk 1km to 3 km. They pack their schoolbags alone and they carry them on
both shoulders. They carry a large number of textbooks and workbooks which are not always necessary
and they are aware that their schoolbags are too heavy.
Conclusion
Pupils could get help by providing schools with lockers, shortening of teaching material, parents’ control
of schoolbags, purchasing of light anatomically shaped schoolbags, made of quality material, by purchasing of light pencil cases and notebooks of A5 form. General conclusion is that s pupil’s schoolbag represents
society and family problem and that it needs serious investigation with the goal of keeping healthy postural
status of primary school pupils.
Key words: body weight, schoolbag weight, pupils, primary school
References
1. Pascoe, D.D., Pascoe, D.E., Wang, Y.T. (1997). Influence of carrying book bags on gait cycle and posture of youths.
Ergonomics, 40, 631-641.
2. Paušić, J., Kujundžić, H. (2008). The weight of a schoolbag for primary school pupils. U B. Maleš (ur.), Proceedings
of the 3nd International Conference “Contemporary Kinesiology”, Mostar, 2008. (183-187). Split: Kineziološki
fakultet.
40
SESIJA 2
ISTRAŽIVAČKOMETODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE
FIZIČKIH AKTIVNOSTI U FIZIČKOM VASPITANJU, SPORTU I REKREACIJI
SESSION 2
RESEARCHMETHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF
PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION IN PE, SPORT AND RECREATION
41
42
KARAKTERISTIKE TAKMIČARSKE AKTIVNOSTI
SRPSKIH KARATE REPREZENTATIVACA
NA EVROPSKOM PRVENSTVU U BUDIMPEŠTI 2013.
Miloš Mudrić, Kosta Pemac
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Praćenje rezultata sporista sa značajnih međunarodnih takmičenja, a posebno detaljnija analiza njihove
takmičarske aktivnosti ima veliki značaj za trenažnu tehnologiju jednog sporta. U radu se polazi od osnovne pretpostavke da će sprovedeno istraživanje produkovati rezultate na osnovu kojih se mogu sagledati
osnovne tehničko-taktičke karakteristike elitnih srpskih karatista.
Metode
Uzorak ispitanika u ovom istraživanju činila je muška seniorska reprezentacija Srbije koja se sastojala od 7
takmičara, uzrasta od 22 do 27 godina.Izvršena je analiza video materijala celih tokova svih borbi muške
seniorske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Budimpešti 2013 godine. Metodom deskriptivne statistike odnosno procedurom distribucije frekvence analizirani su izabrani pokazatelji takmičarske
aktivnosti koji se odnose na zastupljenost poentirajućih akcija i poentirajućih tehnika.
Rezultati
Za pokazatelj poentirajuće akcije dobijeni su sledeći procenti zastupljenosti: akcije direkntnim napadom
sa 40%, akcije produženim napadom sa 10%, akcije presretanjem sa 10% i kontranapad sa 40%. U odnosu na ukupan broj osvojenih poena, ručnim tehnikama poentirano je u 80% slučajeva, pri čemu najveću
zastupljenost ima udarac,,zadnjom“ rukom (gjaku zuki) sa 70%. Čišćenja i bacanja su zastupljena u 15%
slučajeva, dok su udarci nogom zastupljeni u svega 5% slučajeva.
Zaključak
Analizom dobijenih rezultata može se zaključiti da se pored izražene zastupljenosti ručnih tehnika kao
dominantnih tehnika u poentiranju, ističe ne tako zanemarljiv procenat tehnika bacanja i čišćenja. Dobijeni rezultati mogu biti korisni trenerima u toku planiranja tehničko-taktičke pripreme za neka naredna
važna međunarodna takmičenja.
Ključne reči: karate, takmičarska aktivnost, elitni srpski karatisti
Literatura
1. Јовановић, С, Коропановски, Н. (2002). Елементи за праћење и анализу спортске борбе, Годишњак 10,
ФСФВ, Београд 85-94
2. Пемац, К. (2011). Анализа такмичарске активности сениорских репрезентативаца Србије на 20.
Светском првенству у каратеу у Београду 2010 године, Дипломски рад, ФСФВ, Београд
43
CHARACTERISTICS OF COMPETITIVE ACTIVITY
SERBIAN NATIONAL KARATE TEAM MEMBERSAT
THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN BUDAPEST 2013.
Miloš Mudrić, Kosta Pemac
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Monitoring the results of athletes with significant international competition, especially more detailed
analysis of their competitive activities’ of great importance to training. The paper starts from the basic assumption that it will produce the results of research conducted based on which basic technical and tactical
characteristics of elite Serbian karate kacan are seen.
Methods
The sample in this study consisted of male senior national team of Serbia, which has 7 contestants; aged 22
to27 years.This paper uses descriptive statistics and frequency distribution procedure, i.e. analysis of video
material of all kumite matches of the men’s Serbian national karate team at the 2013 European Championship in Budapest to analyze selected segments of competitive activity. Segments of competitive activity pertaining to frequency of use of certain point-scoring actions and point-scoring techniques are also
analyzed.
Results
Segment of point-scoring actions provided the following share percentages: direct attack actions – 40%,
extended attack - 10%, interception actions – 10% and counterattack – 40%.Compared to total number of
points scored, arm techniques scored 80 % of the points, with the “back” arm (gyaku zuki) strike having a
70% share. Cleaning and throws are present in 15% of cases, while the various “spin kicks” present in only
5% of cases.
Conclusion
Based on the analysis of the obtained results it can be concluded that to the evident presence of hand
techniques as the dominant technique in the scoring system, points out not so insignificant percentage
throwing techniques and cleaning. Given results can be useful for coaches during planning of technical and
tactical preparation for some important upcoming international competitions.
Key words: karate, competitive activity, Serbian elite karateka
References
1. Jovanović, S., Koropanovski, N. (2002). Elementi za praćenje i analizu sportske borbe, Yearbook 10, Faculty of
Sport and Physical Education, Belgrade, pages 85-94
2. Pemac, K. (2011). Analiza takmičarske aktivnosti seniorskih reprezentativaca Srbije u karateu na 20.Svetskom
prvenstvu u Beogradu, 2010 godine, Diploma paper, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade
44
STRUKTURA OBIMA PLIVANJA RAZLIČITIM TEHNIKAMA VATERPOLISTA
JUNIORSKOG UZRASTA
Miodrag Perišić
UFK SRC“Tašmajdan“, Beograd, Srbija
Uvod
Kretanja u vaterpolu vrše se razičitim tehnikama, intenzitetom i obimom plivanja. Zadatak ovog istraživanja
je definisanje strukture obima plivanja vaterpolista juniorskog uzrasta u toku utakmice u odnosu na tehnike u funkcija pozicija u igri.
Metod
Motorička aktivnost svakog igrača praćena je u toku jedne utakmice metodom analize video snimaka.
Sumarno je analizirano 36 vaterpolista. Distance su određivane pomoću markera definisanih u odnosu
na vaterpolo teren. Praćene su sledeće varijable: apsolutni i relativni obimi i strukture kretanja na poziciji
centra, centralnog beka i spoljnih igrača kod tehnika kraul, ledjno i prsno. Rezultati su podvrgnuti deskriptivnoj statističkoj analizi i ANOVI.
Rezultati sa diskusijom
Deskriptivni rezultati su pokazali da su ukupni obimi plivanja kod analiziranih tehnika sledeći: najviše
kraul (538.77±135.11 m) a najmanje leđnom tehnikom (18.25±15.75 m). U odnosu na pozicije rezultati su
sledeći: centri- kraul (562.63±65.80 m), najmanje prsnom tehnikom (0.00±0.00 m), centralni bekovi- kraul
(627.43±137.29 m), najmanje leđnom tehnikom (18.77±14.06 m), spoljni igrači- kraul (468.11±109.76 m), najmanje leđnom tehnikom (20.49±16.81 m). ANOVA je utvrdila da postoji statistički značajna razlika obima
horizontalnog plivanja različitih tehnika između pozicija u igri, F = 4.182, p=0.001. Rezultati Post Hok
Testa utvrdili su da centralni bekovi statistički značajno više plivaju tehnikom kraul u odnosu na spoljne
igrače - p=0.002 i da spoljnji igrači statistički značajno više plivaju tehnikom kraul-leđno u odnosu na centre – p=0.001, kao i Centralne Bekove – p=0.001.
Zaključak
Istraživanjem je definisana deskriptivna struktura plivanja i dobili su se pokazatelji obima plivanja različitim
tehnikama na različitim pozicijama, kao i razlike obima u odnosu na tehnike plivanja kod pomenutih
pozicija.
Ključne reči: vaterpolo, juniori, struktura plivanja, pozicije u igri.
Literatura
1. Dopsaj, M., Matković, I. (1994): Motoričke aktivnosti vaterpolista u toku igre, Fizička kultura, 48, 4:339-347, Beograd.
45
STRUCTURE OF SWIMMING VOLUME WITH DIFFERENT TECHNIQUES
JUNIOR WATER POLO PLAYERS
Miodrag Perisic
UFK Center “Tašmajdan”, Belgrade, Serbia
Introduction
Developments in Water Polo shall be legion techniques, intensity and volume of swimming. The aim of this
study is to define the structure of the volume of swimming water polo junior age during the game against
the technique in function position in the game.
Method
Motor activity of each of the selected players was monitored during a single game using video analysis.
Summary analyzed 36 water polo players. The distances were determined using the markers identified in
relation to the polo field. The following variables were: absolute and relative volumes and structures of the
movement of the center position, center-back and external players. The results were subjected to descriptive statistical analysis, and ANOVA.
The results of the discussion
Descriptive results showed that the total volumes of swimming techniques in the study were as follows:
freestyle (538.77 ± 135.11 m), at least backstroke technique (18:25 ± 15.75 m). In relation to the position
of the results were as follows: center-freestyle (562.63 ± 65.80 m), at least chest technique (0:00 ± 0.00
m) center-backs-freestyle (627.43 ± 137.29 m), at least backstroke technique (18.77 ± 14:06 m) external
players-freestyle (468.11 ± 109.76 m), at least backstroke technique (20:49 ± 16.81 m). ANOVA results
revealed a statistically significant difference in the volume of horizontal swimming position between the
different techniques of the game, F = 4.182, p = 0.001. The results of Post Hoc Test found that center-backs
significantly higher swim front crawl technique in relation to foreign players - p = 0.002 and external players significantly more swimming technique freestyle-backstroke in relation to the center - p = 0.001, and
the center-backs - p = 0.001.
Conclusion
The study defines the structure of swimming and gets the clear indicators of the volume of different swimming techniques in different positions as well as differences in the relative volume of swimming in swimming techniques for these positions.
Key words: water polo, junior, swimming scale structure, the positions of the game
References
1. Dopsaj, M. Matkovic, I. (1994): Motor activity during water polo games, Physical Education, 48, 4:339-347, Belgrade.
46
ANALIZA TAKMIČARSKE AKTIVNOSTI RVAČA SLOBODNIM STILOM
U FINALNIM BORBAMA PRVENSTVA SVETA 2013. GODINE
Marković Milan, Kasum Goran
Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
U rvanju postoji veliki broj diciplina sa nekim svojim specifičnostima takmičarske aktivnosti. Ipak, daleko
najveći značaj i masovnost imaju tri olimpijske discipline: grčko-rimski stil, slobodni stil i rvanje za žene.
Predmet ovoga rada je istraživanje takmičarske aktivnosti u slobodnom stilu rvanja. Cilj rada je analiza
takmičarske aktivnosti u rvanju slobodnim stilom nakon stupanja na snagu novih pravila.
Metod
U radu je korištena deskriptivna metoda, a takmičarska aktivnost rvača je analizirana u borbama za medalje
na Prvenstvu sveta 2013. godine. Analizirana je ukupno 21 borba u sedam težinskih kategorija, od čega su
sedam borbi finalne a četrnaest borbe za bronzanu medalju. Od pokazatelja takmičarske aktivnosti posmatrani su: vreme trajanja borbe, ukupan broj napravljenih bodova i ukupan broj izvedenih poentirajućih
dejstava, broj javnih opomena, broj pobeda na poene i tušem, odnos tehničkih bodova i akcija u stojećem
stavu i parteru, broj bodova po rundama i po delovima runde.
Rezultati sa diskusijom
U finalnim borbama uspešno je realizovana 81 akcija i ostvareno 166 bodova, od čega su čak 45 dolasci
na leđa protivnika, 12 izguravanja iz kruga borilišta, 8 bodovnih akcija ostvareno je u parteru, 7 su bila
razna obaranja, a čak 7 borbi je završeno tehničkim tušem, tj. bodovnom superiornošću protivnika i dve
klasičnim tušem. Veliki broj pasivnosti čak 11 u 21 finalnoj borbi rezultat su novih pravila.
Zaključak
U borbama za medalju na Prvenstvu sveta 2013. godine, potvrđeno je da se u rvanju slobodnim stilom
sužava repertoar tehnika koje se primenjuju, da se malo koriste atraktivne tehnike a preovladavaju tehnike
koje ne nose značajan rizik za napadača.
Ključne reči: rvanje, slobodni stil, takmičarska aktivnost
Literatura
1. Kasum, G., Ćirković, Z., Jovanović, S. (2012). Rvanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja.
47
ANALYSIS OF FREESTYLE WRESTLERS’ COMPETITIVE ACTIVITY
IN WORLD CHAMPIONSHIP’S FINAL FIGHTS 2013
Marković Milan, Kasum Goran
University of Belgrade, Faculty of Sports and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
In wrestling, there is a large number of disciplines and each one with its competitive activity specificities. However, three Olympic disciplines which by far have the greatest significance and massive scale are:
Greco-Roman style, freestyle and women’s wrestling. The subject of this work is exploration of competitive
activity in freestyle wrestling. The aim of the work is analysis of competitive activity in freestyle wrestling
after new rules have been put into effect.
Method
Descriptive method is used in the work and wrestler’s competitive activity is analysed in fights for medals
on World Championship 2013. 21 fights, classified in seven categories have been analysed, seven of which
are final and fourteen are fights for bronze medal. Indicators of competitive activity that were observed
are: duration of the fight, total number of scored points and performed scoring actions, number of public
warnings, number of wins by points and with pin, ratio of technical points and actions in standing position
and parterre, number of points per round and per parts of the round.
Results with discussion
In final fights, 81 action has been successfully performed and 166 points have been scored, out of which
45 are landings on opponent’s back, 12 are push outs of the arena circle, 8 actions achieved in parterre that
are graded, 7 were various knockdowns, even 7 fights ended with technical pin that is, graded superiority
of the opponent and two classic pins. Large number of passivity, even 11 in 21 final fights, is the result of
new rules.
Conclusion
In fights for medal on World Championship 2013, it has been confirmed that in freestyle wrestling, repertoire of used techniques is being narrowed, attractive techniques are less used and techniques that carry
no significant risk for the attacker are taking over.
Key words: wrestling, freestyle, competitive activity
References
1. Kasum, G., Ćirković, Z., Jovanović, S. (2012). Rvanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja.
48
EFEKTI ODBOJKAŠKOG TRENINGA NA RAZVOJ ODREĐENIH
MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DEVOJČICA STAROSTI 14 GODINA
Goran Nešić1, Milan Sikimić1, Nikola Majstorović1, Vladimir Grbić1, Nedžad Osmankač2
1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Fakultet za sport i turizam Univerzitet Educons, Srbija
Uvod
Odbojka danas, kao sportska grana u celini, pokazuje sve veće i značajnije vezivanje za nauku, koja otvara
nove puteve i nova gledanja na trening odbojkaša. Savremena odbojkaška igra zahteva od svih igrača visok
nivo opštih motoričkih sposobnosti, kao i specifičnih – karakterističnih za odbojkašku igru i za određene
pozicije igrača. Cilj ove studije je prikaz i analiza efekta odbojkaškog treninga na promene pojedinih
motoričkih sposobnosti odbojkašica starosti 14 godina.
Metod
Uzorak ispitanika ovog istraživanja je pionirska selekcija odbojkaškog kluba „Banović Strahinja Volleyland“. Uzorak varijabli je podeljen u dva subuzorka (varijable za merenje antropometrijskih osobina i varijable za procenu opštih motoričkih sposobnosti). Prvog dana, izvršena su merenja telesne visine i telesne
mase i sprovedeni testovi: skok u dalj iz mesta (SUD i bacanje medicinke (BM), a drugog dana sprovedena
su preostala tri testa: izdržaj u zgibu (IZ), trčanje (sprint) 30 metara (TR30) i odbijanje lopte od zid (OLZ).
Ponovljeno testiranje je obavljeno kroz pet meseci. Kada se radi o eksperimentalnom faktoru koji je delovao tokom pet meseci, važno je napomenuti da su se treninzi održavali 4 puta nedeljno. Metod primenjen u istraživanju je eksperimentalni sa jednom grupom.
Rezultati sa diskusijom
Dobijeni rezultati, ukazuju da je došlo do pozitivnog pomaka u svim varijablama nakon pet meseci programiranog rada, osim kod varijabli koje tretiraju antropometrijske osobine.
Zaključak
Rezultati su pokazali da je, posle pet meseci primene odbojkaškog treninga, došlo do poboljšanja opštih
motoričkih sposobnosti, koje su testirane. Naravno, treba uzeti u obzir da nije postojala kontrolna grupa,
te iz tog razloga postoji mogućnost određene greške u dobijenim rezultatima. U pogledu telesne visine i
telesne mase nije došlo do statistički značajnih promena u ovom periodu što znači da efekat maturacije,
kao mera unutrašnje valjanosti statističkog zaključivanja, nije značajno izražen.
Ključne reči:odbojkaški trening, motoričke sposobnosti, odbojkašice starosti 14 godina.
Literatura
1. Nešić,G. (2002). Osnovi antropomotorike. Standard 2. Beograd: Sportska akademija.
2. Stojanović, T., Kostić, R. i Nešić, G. (2005). Odbojka. Grafid. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
Napomena
Rad je deo Projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status
populacije Republike Srbije” pod brojem III47015, a kao deo potprojekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije sportista R. Srbije” koji se finansira od strane Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja. R. Srbije – Ciklus naučnih projekata 2011-2014.
49
EFFECTS OF VOLLEYBALL TRAINING ON DEVELOPMENT
OF CERTAIN MOTOR ABILITIES WITH 14YEAR OLD GIRLS
Goran Nešić1, Milan Sikimić1, Nikola Majstorović1, Vladimir Grbić1, Nedžad Osmankač2
1
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Educons University, Faculty of Sport and Tourism, Serbia
Introduction
Today, volleyball as sports branch shows on the whole an increasing and more important connection to
science, opening thus new ways and new approaches to coaching. Modern volleyball game requires from
its players high level of general motor abilities, as well as specific ones – characteristic for volleyball game
and certain playing positions. The aim of this study was to present and analyse effects of volleyball training
on changes in certain motor abilities with 14-year old female players.
Method
The sample for the research included the pioneer selection of the volleyball club „Banović Strahinja Volleyland“. The sample was divided in two sub-samples (variables for measuring of anthropometric features
and variables for assessment of general motor abilities). On the first day, the measuring of body height and
body mass were done as well as the following tests: standing long jump (SUD) and medicine ball throw
(BM), and on the second day the remaining three tests: bent-arm hang (IZ), 30-m dash (TR30) and i ball
tapping on the wall (OLZ). Retesting was done after five months. When it comes to experimental factor
during those five months, it is important to mention that trainings occurred four times a week. The research method was experimental with one group.
Results and discussion
The obtained results indicate that a positive move occurred in all variables after five months of programmed
work, except in variables that treat anthropometric features.
Conclusion
The results indicated that after five months of implementation of volleyball training, an improvement of
general motor abilities occurred in the tested ones. Surely, it should be taken into account that there was no
control group, therefore certain error is possible in the obtained results. As for the body height and body
weight there were no statistically significant changes in the said period, which confirms that the effect of
maturation, as measurement of internal validity of statistical conclusion was not significantly manifested.
Key words: volleyball training, motor abilities, 14-yer old female volleyball players.
References
1. Nešić, G. (2002). Osnovi antropomotorike. Standard 2. Beograd: Sportska akademija.
2. Stojanović, T., Kostić, R. i Nešić, G. (2005). Odbojka. Grafid. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja sporta.
Note
This study was a part of the project no. III47015 Effects of the Applied Physical Activity to Locomotor, Metabolic,
Psycho-Social and Educational Status of the Population of the Republic of Serbia as a part of the sub-project Effects of
the Applied Physical Activity to Locomotor, Metabolic, Psycho-Social and Educational Status of the Athletes Population
of the Republic of Serbia funded by the Ministry of Science and Technology
Development of the Republic of Serbia – Scientific projects cycle 2011-2014.
50
TRANSFORMACIJA MUZIČKIH SPOSOBNOSTI PRIMENOM PROGRAMA
RITMIČKE GIMNASTIKE STUDENATA
FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
Jovačević Vojin, Kalentić Živko, Vujanović Snežana, Strajnić Branislav,
Vujkov Nebojša, Đukić Brankо, Sudarov Nenad
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta Novi Sad, Srbija
Uvod
U ovom radu su razmatrane mogućnosti doprinosa stručnjaka i naučnika iz oblasti fizičke kulture u
izučavanju muzike i muzičke kulture. Cilj istraživanja je bio da se utvrde promene muzikalnosti nastale
tokom programa Ritmičke gimnastike, i njihova komparacija na osnovu rezultata inicijalnog i finalnog
merenja testa muzikalnosti Sisor testa (visina tona, jačina tona, ritmičko pamćenje, dužina tona, boja tona
i test pamćenja melodije).
Metod rada
Eksperiment je sproveden na uzorku od 104 studenta muške populacije prve godine studija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Predmet istrazivanja je pokušaj utvrđivanja mogućnosti transformacije nekih elemenata muzičkih sposobnosti Nastavnog plana i programa Ritmičke gimnastike. Za procenu
muzičkih i ritmičkih sposobnosti primenjen je Sišor test (Seashore test).
Rezultati i diskusija
Na bazi dobijenih rezultata utvrđene su razlike u muzičko-ritmičkim sposobnostima između inicijalnog i
finalnog merenja na nivou značajnosti p=.00. univarijatnom analizom varijanse (ANOVA). Dobijeni rezultati nas upućuju na činjenicu da je program redovne nastave ritmičke gimnastike sproveden na Fakultetu
tokom prve godine studija, doprineo značajnom razvoju muzikalnosti studenata.
Zaključak
Nastavni plan i program predmeta Ritmička gimnastika, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, doprineo
je razvoju osnovnih muzičkih sposobnosti (visina tona, jačina tona, ritmičko pamćenje, dužina tona, boja
tona i test pamćenja melodije) studenata prve godine Fakulteta.
Ključne reči: muzikalnost, Sišor test, studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.
Literatura
1. Volf-Cvitak, J. (2004). Ritmička gimnastika. Zagreb: Udžbenici sveučilišta u Zagrebu.
2. Fratrić, F. (2006). Teorija i metodika sportskog treninga. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport.
3. Uzunović, S., Kostić, R. (2005). Istraživanje uspeha u latino-američkom sportskom plesu Facta universitatis, Vol.
3, br. 1, str. 23-35.
4. Uzunović, S., Kostić, R., & Miletić, D. (2009). Motor status of competitive joung sport dancers – gender differences. Acta Kinesiologica, 3 (1), 83-87.
51
TRANSFORMATION OF MUSICSKILLS OF STUDENTSOF
THE FACULTYOF SPORTAND PHYSICAL EDUCATION USING
RHYTHMIC GYMNASTICS PROGRAMME
Jovačević Vojin, Kalentić Živko, Vujanović Snežana, Strajnić Branislav,
Vujkov Nebojša, Đukić Branko, Sudarov Nenad
Provincial Institute of Sports and Sports Medicine in Novi Sad, Serbia
Summary
Introduction
This study considers the possibilities of contributions of experts and scientists in the field of physical education in exploring the music and music culture. The aim of this study was to evaluate the changes in
musicality occurred during programs of rhythmic gymnastics, and their comparison according to of the
initial and final measurement results with the Sea shore musicality test (tone pitch, loudness, and rhythmic
memory, length of tones, tone colour and test of tones memory).
Methods
The experiment was conducted on a sample of 104 male students from first year of the Faculty of Sport and
Physical Education in Novi Sad. The research subject is an attempt to determine the possibility of transformation of some elements of musical skills of students using rhythmic gymnastics Plan and Programme.
For the assessment of musical and rhythmic abilities was applied Seashore test.
Results and discussion
According to obtained results differences are determined in musical-rhythmic skills between the initial
and final measurements on the level of significance of p=.00. by univariate analysis of variance(ANOVA).
Obtained results suggest that a program of regular rhythmic gymnastics classes conducted at the Faculty
during the first year of the study, contributed to the significant development of musicality of students.
Conclusion
Plan and Programme of Rhythmic Gymnastics at the Faculty of Sport and Physical Education, contributed
to the development of basic musical abilities of student on the first year of the Faculty (pitch tone, loudness,
rhythmic memory, length of tones, tone colour and test of tones memory).
Key words: musicality, Sea shore test, the students of the Faculty of Sport and Physical Education.
References:
1. Volf-Cvitak, J. (2004). Ritmička gimnastika. Zagreb: Udžbenici sveučilišta u Zagrebu.
2. Fratrić, F. (2006). Teorija i metodika sportskog treninga. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport.
3. Uzunović, S., Kostić, R. (2005). Istraživanje uspeha u latino-američkom sportskom plesu Facta universitatis, Vol.
3, br. 1, str. 23-35.
4. Uzunović, S., Kostić, R., & Miletić, D. (2009). Motor status of competitive joung sport dancers – gender differences. Acta Kinesiologica, 3 (1), 83-87.
52
RAZLIKE U ZASTUPLJENOSTI POJEDINIH NAČINA
IZVOĐENJA KORNERA FINALISTA I POLUFINALISTA
SVETSKOG FUDBALSKOG PRVENSTVA 2010. GODINE
Nebojša Đošić
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, Srbija
Uvod
Problem ovog istraživanja su načini izvođenja kornera i utvrđivanje postojanja eventualnih razlika između
posmatranih reprezentacija. Očekuje se da nema statistički značajnih razlika u zastupljenosti pojedinih
načina izvođenja kornera u igri finalista i polufinalista Svetskog fudbalskog prvenstva 2010. godine.
Metod
Analizirani su snimci po 7 utakmica reprezentacija Španije, Holandije, Nemačke i Urugvaja, ukupno 28
utakmica. Evidentirane su frekvencije 3 osnovna načina izvođenja kornera na osnovu kretanja lopte posle
izvedenog kornera. Nisko kraće ili duže dodavanje lopte saigraču tzv.”kombinacija”, kretanje lopte efeom
prema golu protivnika i kretanje lopte efeom od gola protivnika. Testiranje razlika između reprezentacija
u pojedinim načinima izvođenja kornera izvršeno je primenom Kruskal Wallis testa, a razlika između pojedinih parova reprezentacija primenom Mann Whitney testa.
Rezultati sa diskusijom
Na osnovu vrednosti Kruskal Walilis testa za sve tri posmatrane varijable može se zaključiti da između
četri posmatrane reprezentacije postoji statistički značajna razlika kod 2 od ukupno 3 evidentirana načina
izvođenju kornera. Nivo statističke značajnosti za kornere izvedene kretanjem lopte efeom od gola protivnika iznosi 0.032, za kornere izvedene niskim dodavanjem lopte saigraču tzv.”kombinacija” 0.001. Za
utvrđivanje razlika između pojedinih parova reprezentacija primenjen je Mann Whitney test. Utvrđeno je
da između reprezentacija Španije i Nemačke nema statistički značajnih razlika u zastupljenosti pojedinih
načina izvođenja kornera. Između reprezentacija Španije i Holandije postoji statistički značajna razlika
kod izvođenja kornera niskim dodavanjem lopte saigraču tzv.”kombinacija”(p=0.008). Između reprezentacija Španije i Urugvaja postoji statistički značajna razlika kod izvođenja kornera niskim dodavanjem
lopte saigraču tzv.”kombinacija”(p=0.001). Između reprezentacija Holandije i Nemačke postoji statistički
značajna razlika kod niskih dodavanja lopte saigraču tzv.”kombinacija”(p=0.050). Između reprezentacija
Holandije i Urugvaja postoji statistički značajna razlika kod izvođenja kornera kretanjem lopte efeom od
gola protivnika(p=0.026). Između reprezentacija Nemačke i Urugvaja postoji statistički značajna razlika
kod izvođenja kornera kretanjem lopte efeom od gola protivnika(p=0.010) i kod niskih dodavanja lopte
saigraču tzv.”kombinacija”(p=0.003).
Zaključak
Očekivalo se, s obzirom na plasman reprezentacija, da neće biti statistički značajnih razlika u posmatranim
varijablama. Rezultati istraživanja su pokazali da statistički značajne razlike postoje u pojedinim načinima
izvođenja kornera, a da kod nekih varijabli takve razlike nisu utvrđene.
Ključne reči: fudbal, korneri, Svetsko fudbalsko prvenstvo 2010. godine.
Literatura
1. Đošić, N. (2013) Differences in playing reversal balls on matches of the finalist on the football Word Championship 2010. 3. International Scientific Conference “Exercise and Quality of Life”Novi Sad: Faculty of Sport and
Physical Education, University of Novi Sad.
53
DIFFERENCES IN THE WAY OF CORNER PERFORMANCE
OF FINALISTS AND SEMI  FINALISTS
OF THE 2010. WORLD CUP
Nebojša Đošić
Vocational colleges for the education of teachers and trainers, Subotica, Srbija
Introduction
The problem of this research is the way of corner performance and establishment of possible differences
between the observed Representations. There is expected that there are no statistical significant differences in the way of corner performance in the game of semi-finalists and finalists on the World Championship 2010.
Methods
There was observed DVD recording of seven games of the Representation of Spain, the Netherlands, Germany and Uruguay, in total 28 games. We recorded the frequencies of 3 basic types of corners based on
ball movement after corner performance. Short or long pass to the teammate so called ‘’combination’’, ball
movement with banana kick to the opponent’s goal and ball movement with banana kick from the opponent’s goal. Testing the differences between the teams in different types of corner performance was done
using the Kruskal Wallis test and differences between pairs of teams using the Mann Whitney test.
Results with discussion
Based on the value of Kruskal Wallis test for all three observed variables it can be concluded that between
four observed Representations there are statistical significant differences in two of three evidenced corner
performance. The value of the significance lever for corners performed with ball movement banana kick
from the goal is 0.032, with short or long pass to the teammate so called ‘’combination’’ 0.001. To determine the differences between some Representations pairs the Mann Whitney test is applied. It was found
that between the Representations of Spain and Germany there are not statistically significant difference
in the representation of some way of corner performance. Between the Representations of Spain and the
Netherlands there is a statistically significant difference in the way of corner performance with short pass
to the teammate so called ‘’combination’’ (p=0.008). Between the Representations of Spain and Uruguay
there is a statistically significant difference in the way of corner performance with short pass to the teammate so called ‘’combination’’ (p=0.001). Between the Representations of the Netherlands and Germany is
a statistically significant difference in the way of corner performance with short pass to the teammate so
called ‘’combination’’ (p=0.050). Between the Representations of the Netherlands and Uruguay is a statistically significant difference in the way of corner performance ball movement with banana kick from the goal
(p=0.026). Between the Representations of Germany and Uruguay is a statistically significant difference in
the way of corner performance ball movement with banana kick from the opponent’s goal (p=0.010) and
by short passes to the teammate so called ‘’combination’’ (p=0.003).
Conclusion
According to the ranking of the National teams was expected that there will not be statistically significant
differences in the observed variables. The results of the research showed that differenced indeed do exist
in some ways of corner performance, and that by some variables those differences were not determined.
Keyword: Football, corners, World Championship 2010.
References
1. Đošić, N. (2013) Differences in playing reversal balls on matches of the Finalists on the Football World Championship 2010. 3. International Scientific Conference ‘’Exercise and Quality of Life’’ Novi Sad: Faculty of Sport and
Physical Education, University of Novi Sad.
54
USPOREDBA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJEČAKA PREDŠKOLSKE DOBI
KOJI SU PROŠLI DVOGODIŠNJI PROGRAM „NOGOMETNE ŠKOLICE“
I ONIH KOJI TO NISU
Marko Prahović, Jadranka Protić, Marko Strusa (student)
Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, Republika Hrvatska
Uvod
Kretanje i tjelovježba polako ali sigurno postaju prioriteti ljudske sadašnjosti. Tjelovježba poboljšava
zdravstveni status, radnu sposobnost i produžuje životni vijek pojedinca. Nažalost, fizička aktivnost djece
predškolskog uzrasta nije na zadovoljavajućoj razini. Dosadašnja istraživanja pokazuju nam da su dječaci
predškolskog uzrasta fizički aktivniji od djevojčica.
Cilj
Cilj ovog rada je ustanoviti razlike između dječaka predškolske dobi (4-6,5god.) koji su završili dvogodišnji
program „Nogometne školice“ u Karlovcu i onih koji su se fizičkom aktivnosti bavili samo u vrtiću.
Metod
U ispitivanju je sudjelovalo 166 dječaka predškolske dobi s područja grada Karlovca. Provedeno je više
motoričkih testova za procjenu brzine, agilnosti, snage i fleksibilnosti.
Rezultat
Dobiveni rezultati ovog istraživanja pokazali su značajne razlike ovih dviju skupina dječaka. Na provjeravanju odmah nakon upisa u nogometnu školicu razlike su bile zanemarive. Nakon godinu gana provedeno je tranzitivno provjeravanje istim motoričkim testovima. Tada su se već pokazale razlike koje su na
završnom provjeravanju, nakon dvije godine programa, uvećane.
Ključne riječi: predškolska dob, dječaci, motorički testovi
Literatura
1. Hraski, Ž., Živčić, K. (1995). Prijedlog standarda za praćenje nekih aspekata motoričke efikasnosti djece predškolske
dobi. U: 4. ljetna škola pedagoga fizičke kulture, Rovinj, 1995.
2. Bala, G. (2006). Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
3. Findak, V. (1995). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskom odgoju, Školska knjiga, Zagreb.
4. Caput Jogunica, R. (1998). Motoričke sposobnosti predškolaca. U: 7. ljetna škola pedagoga fizičke kulture RH.
Rovinj, 1998.
55
THE COMPARISON OF MOTOR CAPABILITIES OF PRESCOOL BOYS
THAT FINISHED THE TWO YEAR COURSE OF „SOCCER SCOOL“
AND THOSE THAT HAVEN’T
Marko Prahović, Jadranka Protić, Marko Strusa (student)
Karlovac University of Applied Science, Karlovac, Republic of Croatia
Introduction
Movement and excersice are slowly but surely becoming a priority for humans today. Excercise improves
ones health status, work capability and prolongs the lifespand of an individual.Unfortunately, physical
activity in preschool children is not of a satisfacturey level.Research up to the day show us that preschool
boys are more active than girls.
Objective
The aim of this research is to determine the difference between preschool boys ( 4 – 6,5 years old ) that
finished the two year course of „ soccer school “ and of those that exercised only in kindergarten.
Method
A 166 preschool boys from Karlovac participated in the research. Several motor tests were given to appraise speed, agility, strength and flexibility.
Result
The results of this research showed significant differences between these two goups of boys.The entrance
testing showed insignificant differences. After a year transitional tests were taken using the same motor
tests. Already then differences were obvious and grew on the final testing.
Key words: preschool age, boys, motoric tests
References
1. Hraski, Z., Zivcic, K. (1995). Proposal of standards for monitoring some aspects of motoric efficacity in preschool
children. U: 4th summer school of gym pedagogues, Rovinj, 1995
2. Bala, G. (2006). Pshycial activity of girls and boys of preschool age. Novi sad: University of physical culture
3. Findak, V. (1995). Methodics of physical and health culture in preschool. Skolska knjiga, Zagreb
4. Caput Jogunica, R. (1998). Motoric capabilities of preschool children. U: 7th summer school of gym pedagogues
of the Croatian republik. Rovinj, 1998.
56
RАZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMА FUDBАLERА
U ODNOSU NА POZICIJU U TIMU
Nemаnjа Bаdnjаrević, Biljаnа Nikolić, Milаn Mаndаrić,
Mаrko Vаsiljević, Čedomir Popović, Drаgoljub Jаnjić, Predrаg Božić,
Nenаd Pujić, Aco Gаjević, Jelenа Ivаnović
Zаvod zа sport i medicinu sportа Republike Srbije, Beogrаd, Srbijа
Uvod
Cilj ovog istrаživаnjа je definisаnje rаzlikа motoričkih sposobnosti mlаdih fudbаlerа R. Srbije u odnosu
nа poziciju u timu. Testirаno je 157 perspektivnih fudbаlerа pionirske selekcije uzrаstа 13 i 14 godinа. U
odnosu nа pozicije u timu ispitаnici su rаspoređeni u 4 grupe: golmаni N=20, bekovа N=43, veznih igrаči
N=50 i nаpаdаči N=44.
Metod
Fudbaleri su testirani standardizovanom bаterijom testovа zа procenu brzine (sprint nа 10m stаrtno
ubrzаnje 20m аkcelerаcijа i 30m sprint), аgilnosti (Cik-cаk test sа loptom i bez lopte CCL), snаge nogu
(vertikаlni skokovi). Dobijeni rezultаti obrаđeni su primenom deskriptivne stаtistike i multivаrijаntne
аnаlize.
Rezultаti sа diskusijom
Mulitivаrijаntnom аnаlizom je utvrđeno dа nemа generаlne staistički značajne rаzlike u motoričkim
sposobnostimа u odnosu nа poziciju u timu (Wilks´ Lambda 0.768, F=1.486, p=0.058). Stаtistički znаčаjnа
rаzlikа utvrđenа je za sledeće vаrijаble u odnosu na posmatrani subuzorаk: 20LS F=3.878, p=0.010, 30m
F=3.561, p=0.016, CCL F=2.864, p=0.039 i u VSZR F=3.452, p=0.018 ).
Takođe, na parcijalnom nivou rezultati su pokazali da statistički značajne razlike postoje kod varijable
20m akceleracija (20LS) između igrača veznog reda i napadača (0.1016s razlika, p=0.011), kod varijable
30m između igrača veznog reda i napadača (0.1344s razlika p=0.035), kod varijable CCL između golmana i
napadača (0.3513s razlika p=0.41), VSZR između veznog igrača i napadača (-3.5052 razlika 0.011).
Zаključаk
Na osnovu rezultata istraživanja može se pretpostaviti da su utvrđene razlike posledica uticaja specifične
adaptacije trenažnog procesa koji se u fudbalu primenjuju kod igrača na različitim pozicijama u timu. U
osnovi očigledne rаzlike u rezultаtimа testirаnih fudbаlerа mogu dа uspostаve kriterijum zа unаpređenje
tehnologije trenаžnog procesа mlаdih fudbаlerа kаo i dugoročne plаnove u trenаžnom procesu.
Ključne reči: brzina, agilnost, snaga, trening.
Literаturа
1. Ivanović, J., Gajević, A., Badnjarević, N. (2013). Changes in speed, agility and endurance in football players regarding different age groups category transversal model. In: Antala, B. (Ed.). Proceeding book of: 8th FIEP European
Congress. Bratislava, Slovakia: Faculty of sport and Physical education.
2. Berjan B, Božić P, Pažin N. (2009). Razlike u morfološkim i motoričkim sposobnostima kod srpskih elitnih fudbalera uzrasta od 12 do 15 godina. Simpozijum „ Medicina, sport i mladi u susret Univerzijadi“, Beograd.
57
DIFFERENCES IN MOTOR SKILLS REGARDING
TO THE PLAYER POSITIONS IN THE TEAM
Nemanja Badnjarevic, Biljana Nikolic, Milan Mandaric, Marko Vasiljevic,
Cedomir Popovic, Dragoljub Janjic, Predrag Bozic, Nenad Pujic,
Aco Gajevic, Jelena Ivanovic
Serbian Institute of Sport and sports medicine, Belgrade Serbia
Introduction
The aim of this study is to define the difference of the motor skills young football players in Serbia with
relation to the position on the field. We tested 157 prospective players in U14 selection. In relation to the
position of team participants were divided into 4 groups: Goalkeepers: N = 20, N = 43 defenders, midfielders N = 50 and N = 44 attackers.
Method
Football players performed a standardized specific field tests in order to assess speed (sprint 10m, 20m
starting acceleration and 30m sprint), agility (zig-zag test without the ball and with the ball CCL), leg
power (vertical jump). The results were analyzed by applying descriptive statistics and multivariate analysis.
Results and discussion
Multivariate statistical analysis established that there isn`t a significant difference at all observed performance (Wilks´ Lambda 0.768, F=1.486, p=0.058), among the observed sub-samples. Statistically significant
difference was established at following variables regarding the observed sub-samples: in 20LS F=3.878,
p=0.010, in, F = 30s 3.561, p = 0.016, in CCL F = 2.864, p = 0.039 and VSZR F=3.452, p = 0.018). Also, the
level of partial results showed significant differences in the variables 20m acceleration (20LS) between
midfielders and forwards ( 0.1016s difference, p = 0.011), the variable 30m between the midfielders
and forwards (0.1344s difference p = 0.035), the variable CCL between goalkeeper and strikers (0.3513s
difference p = 0.41), VSZR between the midfielder and strikers (-3.5052 difference 0.011).
Conclusion
Based on the results, it can be assumed that the effect of the differences identified specific training
adaptation processes that apply to football players at different positions in the team. On the basis of apparent
differences in the results of the tested players can establish a criterion for promotion of technology training
process of young players and long-term plans in the training process.
Key words: speed, agility, power, training
References
1. Ivanovic, J., Gajević, A., Badnjarević, N. (2013). Changes in speed, agility and endurance in soccer players regarding different age groups category transversal model. In: Antal, B. (Ed.). Book of Proceedings: 8th European Congress FIEP. Bratislava, Slovakia : Faculty of Sport and Physical Education.
2. Berjan B, Christmas P, Pazin N. (2009). Differences in morphological and motor skills in Serbian elite players aged
12 to 15 years. Symposium on “Health, sport and young people to meet the Universiade”, Belgrade.
58
RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA
SRPSKIH HOKEJAŠA PROFESIONALACA I KROSFIT TAKMIČARA
Marko Vuković1, Vladimir Puzović2, Srđan Ristić1, Aleksandar Borisavljević1
1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Kragujevac, Srbija
Uvod
Hokej na ledu i krosfit su sportovi u kojima se energija koristi kako iz aerobnih tako i iz anaerobnih izvora. Sa određenim razlikama, oba sporta karakterišu eksplozivna kretanja i opseg pokreta neophodnih
za izvođenje određenih aktivnosti (Smith, 2013; Montgomery, 1988). Cilj ove studije je bio da se pokaže
razlika između eksplozivne snage i fleksibilnosti između hokejaša i krosfit takmičara.
Metod
U studiji su učestvovali 14 muških ispitanika raspoređenih u dve grupe. Grupa A je sastavljena od 7 srpskih
profesionalnih hokejaša na ledu. Grupa B je sastavljena od 7 krosfit takmičara. Hokejaši treniraju najmanje 7 godina, dok krosfit takmičari treniraju najmanje 2 godine. Baterija testova sadrži tri vrste skokova
(statički skok, skok bez zamaha rukama, skok sa zamahom rukama) i dva testa gipkosti (test pokretljivosti
ramena i test pretklona u sedu). Statistička analiza je izvedena uz korišćenje statističkog paketa SPSS 18.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati pokazuju da su profesionalni hokejaši imali znatno bolje rezultate sva tri testa skokova (statički
skok, skok bez zamaha ruku, skok sa zamahom ruku), p=0,009, p=0,006, p=0,003. Sa druge strane, krosfit takmičari su imali značajno bolje rezultate na testu pokretljivosti zgloba ramena, sa p=0,04. Nije bilo
statistički značajne razlike između grupa na testu pretklona u sedu, p=0,481.
Zaključak
U ovom istraživanju hokejaši imaju značajno bolju sposobnost generisanja eksplozivne snage, dok krosfit
takmičari imaju znatno bolju pokretljivost zgloba ramena.
Ključne reči: hokej, krosfit, snaga i fleksibilnost.
Literatura
1. Smith, M.M et al (2013). Crossfit-based high intesity power training improves maximal aerobic fitness and body
composition. Journal of strength and conditioning research, doi: 10.1519/JSC.0b013e318289e59f
2. Montgomery, D.L. (1988). Physiology of ice hockey. Sports Medicine, 5(2), 99-126
59
DIFFERENCES IN MOTOR ABILITIES BETWEEN PROFESSIONAL SERBIAN
HOCKEY PLAYERS AND CROSS FIT ATHLETES
Srdjan Ristic1, Vladimir Puzovic2, Marko Vukovic1, Aleksandar Borisavljevic1
1
University in Belgrade, Faculty of sport and physical education, Belgrade, Serbia
2
University of Kragujevac, Faculty of medical sciences, Kragujevac, Serbia
Introduction
Hockey and Cros fit are sports in which energy is derived from both aerobic and anaerobic sources, with
certain differences both sports are also characterized with explosive movements and range of motion necessary to perform activities (Smith, 2013; Montgomery, 1988). The aim of this study was to examine differences between explosive strength and flexibility between hockey and cross fit athletes.
Methods
This study included 14 male subjects. Group A consisted of 7 professional Serbian hokey players and Group
B consisted of 7 cross fit athletes. Hockey players train hockey for at least 7 years, while cross fit athletes
practise cross fit for at least 2 years. Test battery consisted of 3 types of jump tests (Static jump, counter
movement jump test without hand movement and counter movement jump test with using hands) and of
2 flexibility tests (shoulder flexibility test and sit and reach test). Statistical analysis was performed using
statistical packet SPSS 18.
Results and discussion
Results show that professional hockey players had significantly better results all of 3 jump tests, static
jump, counter movement jump test without hand movement and counter movement jump test with using
hands, p = 0.009, p = 0.006, p = 0.003, respectively, while Cross fit athletes had significantly better results
in shoulder flexibility tests with p = 0.04. There was no statisticaly significant difference between groups in
sit and reach test, p = 0.481.
Conclusion
In this research hockey players have significantly better explosive strength abilities, while cross fit athletes
have significanly better shoulder flexibility.
Key words: Hockey, Cross fit, strength, flexibility
References
1. Smith, M.M et al (2013). Crossfit-based high intesity power training improves maximal aerobic fitness and body
composition. Journal of strength and conditioning research, doi: 10.1519/JSC.0b013e318289e59f
2. Montgomery, D.L. (1988). Physiology of ice hockey. Sports Medicine, 5(2), 99-126
60
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DECE UZRASTA 12 I 13 GODINA PRE I NAKON
DVE NEDELJE HOKEJAŠKIH TRENINGA TOKOM PRIPREMNOG PERIODA
Vladimir Puzović1, Srđan Ristić2, Marko Vuković2, Aleksandar Borisavljević2
1
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Hokej je sport koji se bazira na oba energetska sistema, aerobnom i anaerobnom. Hokej kao sportska igra
karakteriše se eksplozivnim startovima, promenom brzine i pravca kretanja kao i velikim brojem fizičkih
kontakata između igrača (Montgomery, 1988). Cilj ovog istraživanja je da ispita uticaj hokejaških treninga
na motoričke sposobnosti dece uzrasta 12 i 13 godina u toku pripremnog perioda od dve nedelje.
Ispitanici i metode
Ovo istraživanje obuhvatilo je uzorak od 20 ispitanika, dece uzrasta 12 i 13 godina. Motoričke sposobnosti
su testirane dva puta, u vremenskom razmaku od dve nedelje. Baterija testova koja je bila primenjena
obuhvatala je skok u dalj iz mesta, sprint na 30 metara, test agilnosti 6x9 metara, pregib trbuha za 60
sekundi i test pretklon u sedu. Statistička analiza je urađena pomoću softvera SPSS 18.
Rezultati i diskusija
Rezultati pokazuju da deca nakon dve nedelje treninga hokeja u toku pripremnog perioda imaju statistički
značajno bolje rezultate u testu skok u dalj iz mesta i pretklon u sedu, p=0.003 i p=0.001, respektivno. Rezultati u testu sprint na 30 metara i agilnosti 6x9 metara pokazuju da deca imaju bolje rezultate pre početka
u odnosu na kraj pripremnog perioda, p=0.004 i p=0.006, respektivno. U testu pregib trbuha za 60 sekundi
rezultati pokazuju da su deca postigla bolje rezultate u finalnom testiranju, ali bez statistički značajne razlike, p=0.067.
Zaključak
Dobijeni rezultati u ovom istraživanju dovode do zaključka da je dve nedelje treninga hokeja u toku pripremnog perioda imalo značajan uticaj na skok u dalj iz mesta i pretklon u sedu.
Ključne reči: hokej, pripremni period, deca, motoričke sposobnosti
Literatura
Montgomery, D.L. (1988). Physiology of ice hockey. Sports Medicine, 5(2), 99-126
61
MOTOR ABILITIES OF CHILDREN 12 AND 13 YEARS OLD
BEFORE AND AFTER TWO WEEKS OF HOCKEY TRAININGS
DURING PREPARATION PERIOD
Vladimir Puzovic1, Srdjan Ristic2, Marko Vukovic2, Aleksandar Borisavljevic2
1
University of Kragujevac, Faculty of medical sciences, Kragujevac, Serbia
2
University of Belgrade, Faculty of sport and physical education, Belgrade, Serbia
Introduction
Hockey is sport based on both energy systems, aerobic and anaerobic. Hockey game requires explosive
starts, changing speeds and directions of movement, it is a game charaterized also with big number of
contacts between players. The aim of this study is to examine influence of two weeks of hockey trainings
during preparation period on motor abilities of children aged 12 and 13 years.
Subjects and methods
This study included 20 children, 12 and 13 years old. Their motor abilities were tested twice, with two
weeks time difference between testing. Test batteries consisted of: standing long jump, 30m sprint, 6x9m
agility test, sit and reach test and one minute sit up test. Statistical analysis was performed using SPSS 18
statistical packet.
Results and discussion
Results show that children after two weeks of preparation period of hockey trainings had significantly
better results in standing long jump test and sit and reach test, with p = 0.003 and p = 0.001, respectively.
Results of 30m sprint test and 6x9m agility test, show that children had significantly better results before
than after two weeks of preparation period, p = 0.004 and p = 0.006 respectively. One minute sit up test
shows that children were better after two weeks of preparation period, but improvement wasn’t statistically
significant, p = 0.067.
Conclusion
In conclusion we can say that, in our study, two weeks of hockey trainings had significant influence on sit
and reach test and standing long jump test.
Key words: hockey, preparation period, children, motor abilities
References
1. Montgomery, D.L. (1988). Physiology of ice hockey. Sports Medicine, 5(2), 99-126
62
RELATION TO MOTOR AND SITUATIONAL MOTOR ABILITIES
IN MACEDONIAN BOXERS
Kalać Ruždija1, Serjoža Gontarev1 Magdalena Damjanovska2
University Ss.Cyril Methodius, Faculty of Physical Culture, Skopje, R. of Macedonia
2
First private University FON, Fakulty of Sport Menagament, Skopje, R. of Macedonia
1
Introduction
This research has been taken into action because of the necessity to increase scientific knowledge in order
to determine the relation of the basic motor and situational - motor abilities of the Macedonian boxers .
Method
The survey was conducted on a selective sample of 102 subjects, male boxers aged 18 to 33 years old. In
order to realize the objectives of the research a predictor system of 21 motor test for assessing basic motor
skills and a criteria system of 8 tests for assessing situational-motor abilities was applied. The influence of
the predictor system on the criteria variables was determined by regression analysis in the manifest space.
Results and discussion
Based on the obtained results it can be concluded that the performance of situational motor abilities depends on the boxers` basic motor skills, based on integrated - interactive basis, which fully confirms the
assumption that one segment of anthropological satus cannot be developed, while others to remain inactive of its impact.
Conclusion
This information may represent important factors in the development of transformational processes in
boxing, more specifically by developping basic motor skills, specific and relative (situational) motor dimensions in boxers can be indirectly developed.
Key words: Macedonian boxers, motor abilities, motor skills
References
1. Blašković, M. (1977.). Relacije između antropometrijskih i motoričkih dimenzija. Doktorska disertacija. Zagreb:
Fakultet za fizičku kulturu.
2. Savić, M. (1988.). Uticaj prediktorskih varijabli na uspešnost izvođenja motoričkih zadataka u boksu. Fizička kultura, 1-2, 45.
63
FIZIČKE PERFORMANSE MLADIH FUDBALERA
I KOŠARKAŠA
Saša Marković1, Slobodan Goranović1, Igor Vučković1, Željko Sekulić1, Aleksandar Gadžić2
1
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka,
Bosna i Hercegovina
2
Aleksandar Gadžić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija
Uvod
Košarka i fudbal su veoma dinamični sportovi koji uključuju intermitentne i vještinom zahtjevne aktivnosti, kao kombinaciju individualnih i timskih vještina (Jakovljević i sar., 2010). U oba sporta realizuje se veliki
broj sprinteva i skokova, kako na treninzima, tako i na takmičenjima. Cilj ovog rada bio je da se definiše
fizički profil četrnaestogodišnjih fudbalera i košarkaša, na osnovu utvrđenih razlika u morfološkom,
motoričkom i funkcionalnom prostoru.
Metod
Uzorak ispitanika predstavljalo je 40 dječaka uzrasta 14 godina. Korišćene varijable iz morfološkog prostora
bile su: Tjelesna visina, Tjelesna masa, Indeks tjelesne mase, Procenat masnog tkiva, Raspon ruku i Obim
grudnog koša. Varijable iz motoričkog prostora bile su: Sprint na 10 m, Cik-cak test, Poligon natraške,
Skok iz čučnja maksimalno-Squat Jump, Fleksibilnost-iskret palicom i Sklekovi-maksimalno. Iz prostora
funkcionalnih sposobnosti urađen je ‘‘Yo-Yo intermitentni test izdržljivosti-nivo 2’’. Korišćena je sljedeća
aparatura: Analizator tjelesne kompozicije (TANITA BC 418-MA III), foto ćelije (Globus ergo System), terenska platforma za skočnost (Globus ergo system), centimetarska traka, strunjače i aparat za zvučni signal.
Na dobijenim podacima urađena je deskriptivna statistika, K-S test i T-test.
Rezultati sa diskusijom
Između fudbalera i košarkaša dobijene su statistički značajne razlike u varijablama Tjelesna visina, Tjelesna
masa, Procenat masnog tkiva, Raspon ruku, Cik-cak test i Poligon natraške, dok se u ostalim testiranim
morfološkim karakteristikama i motoričkim i funkcionalnim sposobnostima nije pojavila značajna razlika.
Može se pretpostaviti da je na rezultate sportista uticala: 1) njihova različita longitudinalna dimenzionalnost, kao najizraženiji faktor koji razlikuje košarkaše od fudbalera i 2) motoričko-funkcionalni zahtevi
određenog sporta. U narednim istraživanjima trebalo bi povećati veličinu uzorka i uzeti što kvalitetniji
uzorak kako bi se dobio pouzdani model poželjnih fizičkih performansi četrnaestogodišnjih košarkaša i
fudbalera.
Zaključak
U skladu sa ciljem, definisanje fizičkog profila iz ovog istraživanja moglo bi da doprinese konačnom modelu poželjnih fizičkih performansi mladih fudbalera i košarkaša. Na osnovu rezultata istraživanja može se
zaključiti: 1) viša djeca se usmjeravaju u košarku i 2) karakter sporta kojim se djeca bave (fudbaleri 6,7, a
košarkaši 6,2 godine), ali i tjelesna visina doprinijeli su boljoj agilnosti i nižem procentu masnog tkiva kod
fudbalera.
Ključne riječi: dijagnostika, selekcija, modelovanje
Literatura
1. Јаковљевић, С., Пајић, З., Гардашевић, Б. и Вишњић, Д. (2010). Поједине антропометријске и снажне карактеристике кошаркаша и фудбалера узраста 12 и 13 година. У зборнику Антрополошки аспекти спорта,
физичког васпитања и рекреације (стр. 42 – 48). Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци.
2. Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisløff, U. (2005). Physiology of Soccer. Sports Medicine, 35(6), 501-536.
64
PHYSICAL PERFORMANCES OF YOUNG FOOTBALL
AND BASKETBALL PLAYERS
Saša Marković1, Slobodan Goranović1, Igor Vučković1, Željko Sekulić1, Aleksandar Gadžić2
1
University in Banja Luka, Fаculty of physical education and sport, Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina
2
Аleksandar Gadžić, College of sports and health, Belgrade, Serbia
Introduction
Basketball and football are very dynamic sports that incorporate intermittent and skill demanding activities, as a combination of individual and team skills (Jakovljević et al., 2010). Vast number of sprints and
jumps are regular feature in training and competition for both sports. The aim of this study was to define
physical profile of 14 year old football and basketball players, based on discovered differences in morphological, motor and functional domain.
Method
The sample was consisted of 40 boys, aged 14. Morphological variables: body height, body mass, body
mass index, body fat percent, arm span and chest circumference. Motor variables: 10 m sprint, zig-zag
test, polygon backwards, squat jump, shoulder flexibility and push-ups. Functional test: Yo-Yo intermittent endurance test level 2. The following apparatuses were used: body composition analyzer (TANITA BC
418-MA III), photo cells (Globus ergo System), jumping field platform (Globus ergo systeм), centimeter tape,
mattresses and audio signal machine. The data were computed in descriptive statistics, K-S test and T-test.
Results and discussion
The results showed significant differences between football and basketball players in variables body height,
body mass, body fat percent, arm span, zigzag test and polygon backwards, while other morphological,
motor and functional variables did not different significantly. It is plausible to assume that results were
influenced by: 1) different longitudinal dimensions as the most notable distinctive factor between basketball and football players and 2) motor-functional demands of specific sports. Future study should involve
greater sample of the highest quality in order to establish reliable model of required physical performances
for 14 year old basketball and football players.
Conclusion
In relation to the study aim, defining of physical profile from this research could contribute to the final
model of required physical performances of young football and basketball players. Findings of the present
study imply conclusion that: 1) taller children are referred to basketball and 2) characteristics of sport that
children practice (football players 6.7 years, basketball players 6.2 years) and body height contributed to
better agility and lower percentage of body fat in football players.
Key words: diagnostics, selection, modeling
References
1. Jakovljević, S., Pajić, Z., Gardašević, B. i Višnjić, D. (2011). Pojedine antropometrijske i snažne karakteristike
košarkaša i fudbalera uzrasta 12 i 13 godina. Certain anthropometric and strength characteristics of basketball
and football players aged 13 and 14. In S. Simović (Eds.), Proceedings of international scientific conference “Anthropological aspects of sport, physical education and recreation”. In Serbian] (pp. 42-48). Banjaluka: Fakultet
fizičkog vaspitanja i sporta.
2. Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisløff, U. (2005). Physiology of Soccer. Sports Medicine, 35(6),501-536.
65
ANALIZA VREMENSKIH PARAMETARA KVALIFIKACIONE TRKE
NA SREDNJOJ DISTANCI U ŽENSKOJ KONKURENCIJI
NA SVETSKOM PRVENSTVU U ORIJENTIRINGU 2013. GODINE
Slađana Jovanović, Irina Juhas
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
Uvod
Napredak sportskog treninga zahteva neophodnost stalnog praćenja i analize takmičarske aktivnosti. Analiza trke predstavlja važan segment za formiranje daljeg koncepta treninga. Sportsko takmičenje ne samo da
dovodi sportistu u poziciju da može da ima uvid u ostvarenja svih učesnika, već pruža mogućnost i ostalima da kroz različite analize i predviđanja utiču na razvoj sportske oblasti/discipline. Cilj ovog istraživanja
je bio da se istraži koji su to vremenski parametri potrebni da bi se ostvario ulazak u finale svetskog prvenstva u orijentiringu na srednjoj distanci.
Metod
U istraživanju su primenjeni deskriptivni i kauzalni metod. Izvršeno je prikupljanje i analiza vremenskih
parametara kvalifikacionih trka na srednjoj distanci u ženskoj konkurenciji na poslednjih pet svetskih prvenstava, a zatim i detaljna analiza kvalifikacione trke grupe 3 na Svetskom prvenstvu u orijentiringu 2013.
godine. Analizirani vremenski parametri su: ukupno vreme za koje takmičarka pređe stazu, vreme delova
trke od jedne do druge kontrolne tačke, idealno planirano vreme koje se dobija sabiranjem najbolje postignutih vremena na kontrolnim tačkama, vremenski zaostatak za donjom granicom vremena potrebnog
za finale, vremenski zaostatak za gornjom granicom vremena potrebnog za finale, vremenski zaostatak
za idealno planiranim vremenom. Ekvivalentno su izračunate brzine trčanja u odnosu na svaki analiziran
vremenski parametar.
Rezultati sa diskusijom
Na osnovu analize dobijene su okvirne vrednosti vremena koje je potrebno za ulazak u finale, 28:04 – 37:03
minuta, odnosno brzina trčanja 7:59 – 10:32 min/km. Vremenski raspon ukupnog vremena trke, koji je
postignut u grupi 3 kvalifikacione trke na srednjoj distanci u ženskoj konkurenciji 2013. godine, u okvirima
je sa parametima dobijenim analizom prethodnih pet svetskih prvenstava, uz minimalno odstupanje.
Zaključak
U odnosu na dobijene parametre trener treba da modelira trening, da primeni trenažne metode i sredstva koji će doprineti poboljšanju sposobnosti potrebnih za dostizanje vremenskih okvira za ulazak u finale. Spajanje vremenskih parametara sa prostornim je dobitna kombinacija i jedini način da se poveća
verovatnoća ulaska u finale.
Ključne reči: orijentiring, vremenski parametri, srednja distanca, žene
Literatura
1. Arnet, F. (2009). Arithmetical route analysis with examples of the long final courses of the World Orienteering
Championships 2003 in Switzerland and 2005 in Japan. Scientific Journal of Orienteering, 17(1).
2. Juhas, I., Radosavljević, B. (2006). Analiza takmičarske aktivnosti juniorske reprezentacije Srbije i Crne Gore u
orijentiringu u periodu 2001 – 2006. godina. Međunarodna naučna konferencija „Analitika i dijagnostika fizičke
aktivnosti“, Zbornik radova (76-87). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Istraživanje je realizovano u okviru projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psihosocijalni i vaspitni status populacije R Srbije“pod brojem III47015, kao deo potprojekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije sportista R Srbije” koji je finansiran od
strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj R Srbije – Ciklus naučnih projekata 2011-2014.
66
ANALYSIS OF THE TIME PARAMETERS OF THE QUALIFICATION RACE
ON THE MIDDLE DISTANCE IN THE WOMEN‘S COMPETITION
AT THE WORLD CHAMPIONSHIPS IN ORIENTEERING 2013.
Slađana Jovanović, Irina Juhas
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Serbia
Introduction
Progress of sports training requires continuous monitoring and analysis of competitive activity. Race analysis is an important segment for the formation of further training concept. A sports event not only brings
the athlete in a position to be able to look at the achievement of all athletes, but also creates opportunities
for others through various analysis and predictions to influence the development of sports fields/disciplines (Juhas & Radosavljevic, 2006). The aim of this study was to investigate what the time parameters are
required to achieve entry into the finals of the world championships in orienteering in the middle distance.
Method
Descriptive and causal methds were applied. Time parameters of the qualification race on the middle distance in the women’s competition at the last five World Championships were collected and analysed, followed by a detailed analysis of the qualifying race of the group 3 at the World Championships in orienteering 2013 was done. The following parameters were analyzed: total time of the race, split time - from one
control point to another, the ideal planned time as sum of the best times at control points, the time lag for
the lower limit of the time required for the final, the time lag for the upper limit of the time required for
the finals, the time lag for the perfect time planned. Equivalent running speed were calculated in respect
of each analyzed time parameter.
Results and Discussion
Based on the analysis we got an approximate time required to reach the finals, and it is 28:04 - 37:03 minutes, or running speed 7:59 to 10:32 min / km. The time span of the total race time, which was achieved in
group 3 of the qualifying races on the middle distance in the women’s category in 2013 is similar to parameters obtained from the analysis of the last five World Champs, with minimal deviation.
Conclusion
Compared to the obtained parameters a coach needs to model training, to implement training methods
and resources that will contribute to improving the skills necessary to achieve the time needed for finals.
Linking space parameters with the special ones is a winning combination and the only way to increase the
probability of entering the finals.
Key words: orienteering, time parameters, middle distance, women
References
1. Arnet, F. (2009). Arithmetical route analysis with examples of the long final courses of the World Orienteering
Championships 2003 in Switzerland and 2005 in Japan. Scientific Journal of Orienteering, 17(1).
2. Juhas, I., Radosavljević, B. (2006). Analysis of competitive activity junior national team of Serbia and Montenegro
in orienteering in period 2001 - 2006. International Scientific Conference “Analytics and diagnosis of physical
activity”, Proceedings (76-87). Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education
67
NIVO FIZIČKE AKTIVNOSTI I ENERGETSKA POTROŠNJA
ADOLESCENATA IZ URBANE SREDINE
1
Milan Pašić2, Ivana Milanović1, Snežana Radisavljević Janić1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
OŠ “Ivo Andrić“, Beograd, Srbija
Uvod
Fizička aktivnost (FA) predstavlja važan segment zdravlja u toku odrastanja dece. Znanje o nivoima i obrascima
FA kod dece su ograničena, prvenstveno zbog teškoća pri merenju aktivnosti u normalnom svakodnevnom
životu. Nedostatak FA označen je kao jedan od rizika smanjenog zdravstvenog statusa, dok se gojaznost
u današnjem vremenu počela tretirati kao bolest. Istraživanje Ministarstva zdravlja Republike Srbije (MZ
RS, 2006) na adolescentima u Republici Srbiji ukazuje na znatan i zabrinjavajući relativni porast mase tela i
gojaznosti. Cilj ovog istraživanja je ispitivanje nivoa FA i energetske potrošnje (EP) adolescenata iz urbane
sredine. Takođe, cilj istraživanja je da se ispitaju eventualne polne razlike kod adolescenata u nivou FA i EP.
Metod
Istraživanje je obuhvatilo 115 učenika (53 dečaka i 62 devojčice) osnovne škole u Beogradu, sa prosečnom
starošću od 14.0 (SD = 0.6). EP, trajanje i nivo FA mereni su na osnovu SenseWear Pro3 Armaband (SWA)
uređaja (BodyMedia Inc, Pittsburgh, PA, USA) koji je validan, precizan i pouzdan (Crawford i sar., 2005;
Andreacci i sar., 2006; Arvidsson i sar., 2007; Calabro i sar., 2009; Mealey, 2008; Arvidsson i sar., 2009;
Potter i sar., 2006; Dorminy i sar., 2008; Backlund i sar., 2010). EE, trajanje i nivo FA mereni su četiri dana
tokom 24 sata (uključujući dva radna i dva dana vikenda).
Rezultati sa diskusijom
Posmatrana relativizovana EP kod adolescenata tokom četiri dana iznosila je prosečno 16.6 ± 7.0 kcal/kg/
danu, dok je EP tokom FA iznosila 44.3 ± 6.0 kcal/kg/danu. Adolescenti su najviše vremena proveli u sedentarnom režimu prosečno 241.7 ± 62.8 min/danu i ukupno su bili fizički aktivni 196.0 ± 73.5 min/danu. U
okviru nivoa FA, 76% vremena su proveli tokom umerene FA, 21% u energičnoj FA i 3% u veoma energičnoj
FA. Rezultati koji su analizarini pomoću ANOVA-e, pokazali da su postoje polne razlike u svim posmatranim varijablama, u toku ukupnog vremena, radnih dana i dana vikenda. Posmatrane su ukupna dnevna
EP (p < 0.001), EP tokom FA (p < 0.001) i ukupna FA (p < 0.001) obavljena na različitim intenzitetima. Intenzitet je opisan kao metabolički ekvivalent, a trajanje FA analizirano je na osnovu inteziteta u minutama:
devojčice više vremena provode u sedentarnoj FA (p < 0.001), dok su dečaci aktivniji u umerenoj FA (p <
0.001), energičnoj FA (p < 0.001) i veoma energičnoj FA (p < 0.001). Dobijene polne razlike u nivoima FA i
EP su u korist dečaka. Tokom radnih dana FA adolescenata bila je veća u odnosu na dane vikenda (dečaci
257.2 vs. 186.7 min/danu i devojčice 185.5 vs. 141.2 min/danu).
Zaključak
Praćenje FA i EP tokom najranije dobi, tokom sazrevanja i odrastanja je neophodna zbog visoke zastupljenosti i dramatičnog sekularnog trenda povećanja gojaznosti. Fizička neaktivnost je identifikovana kao
četvrti faktor globalne smrtnosti (6 % od ukupne smrtnosti). Kao u istraživanju Jaro i sar., 2009, i u ovom
istraživanju, dečaci su značajno fizički aktivniji od devojčica u svim posmatranim varijablama, osim u
umerenoj FA tokom dana vikenda. FA znatno utiče na smanjenje prekomerne mase tela i gojaznosti i smatra se najprirodnijim načinom za trošenje energije i regulatorom mase tela. Stimulisanje učenika, posebno devojčica, da povećaju FA kroz samoorganizovanje i traženje njima interesantnih oblika i sadražaja,
naročito tokom dana vikenda, predstavlja jedan od najvažnijih zadataka nastavnika fizičkog vaspitanja jer
je redovna FA važan segment pravilnog rasta i razvoja dece i zaštita od prekomerne mase i gojaznosti.
Ključne reči: SenseWear Pro3 Armaband, fizička aktivnost, energetska potrošnja, adolescenti
Literatura
1. Arvidsson, D., Slinde, F., Hulthén, L. (2009). Free-living energy expenditure in children using multi-sensor activity
monitors. Clin Nutr Jun; 28(3):305-12.
2. Jago, R., Anderson, C.B., Baranowski, T., Watson, K. (2005). Adolescent patterns of physical activity differences by
gender, day, and time of day. Am J Prev Med;Jun; 28(5):447-52.
68
LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND ENERGY EXPENDITURE
OF ADOLESCENTS IN URBAN AREAS
1
Milan Pašić2, Ivana Milanović1, Snežana Radisavljević-Janić1
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Elementary school “Ivo Andrić“, Belgrade, Serbia 2
Introduction
Physical activity (PA) is an important part in the health of children growing up. Knowledge of the levels and
patterns of PA in children are limited, primarily because of the difficulty in measuring the activity in normal
daily life. Lack of PA is marked as one of the risks of reduced health status, while obesity in our time began to
treat a disease. Research of the Ministry of Health of the Republic of Serbia (RS MOH, 2006) in adolescents in
Serbia indicates a significant and disturbing increase in relative body weight and obesity. The aim of this study
was to investigate the level of PA and energy expenditure (EE) of adolescents in urban areas. Also, the aim of
this study was to investigate possible gender differences in adolescents in the level of PA and EE.
Method
The study included 115 students (53 boys and 62 girls) from primary school in Belgrade, with an average
age of 14.0 (SD = 0.6). EE, duration and level of PA were measured based on SenseWear Pro3 Armaband
(SWA) device (BodyMedia Inc., Pittsburgh , PA, USA) that is valid , reliable and precise (Crawford et al.,
2005; Andreacci et al., 2006; Arvidsson et al., 2007; Calabro et al., 2009; Mealey, 2008; Arvidsson et al.,
2009; Potter et al., 2006; Dorminy et al., 2008; Backlund et al., 2010). EE, duration and level of PA were
measured during four days of 24 hours (including two weekdays and two weekend days).
Results and discussion
Considered relativized EE adolescents in four days was approximately 16.6 ± 7.0 kcal/kg/day, while the EE
during the PA was 44.3 ± 6.0 kcal/kg/day. Adolescents are the most time spent in sedentary mode averaged
241.7 ± 62.8 min/day and total physical activity were 196.0 ± 73.5 min/day. In the level of PA, 76% of the time
spent during moderate PA, 21% of the vigorous PA and 3% very vigorous PA. The results were analyzed with
ANOVA test, showed that there are gender differences in all observed variables during the entire time, weekdays and weekend days. We examined total daily EE (p < 0.001), the EE during the PA (p < 0.001) and total
PA (p < 0.001) performed at different intensities. The intensity is described as metabolic equivalents, and the
duration of PA was analyzed on the basis of intensity in minutes: girls spend more time in sedentary PA (p <
0.001), while boys are more active in moderate PA (p < 0.001), vigorous PA (p < 0.001 ) and very vigorous PFA
(p < 0.001). Sex differences in levels of PA and EE are the boys. During weekdays PA adolescents was higher
compared to weekend days (boys 257.2 vs. 186.7 min/day and the girls 185.5 vs. 141.2 min/day) .
Conclusion
Tracking PA and EE during the preschool, maturation and growing up is necessary due to the high presence and dramatic secular trend of increasing obesity. Physical inactivity has been identified as the fourth
factor of global mortality (6% of total mortality). As in the study Jaro et al., 2009, same in this study, boys
were significantly more active physically than girls in all observed variables except moderate PA during
weekend days. PA significant reduction of excessive body weight and obesity, and is considered to be the
most natural way for energy consumption and regulator of body weight. Stimulation of students, especially
girls, to increase PA through self-organization and search them interesting shapes and contents, especially
during weekend days, is one of the most important tasks of physical education teachers for regular PA is
an important part of proper growth and development of children and protection from excessive weight
and obesity.
Key words: SenseWear Pro3 Armaband, physical activity, energy expenditure, adolescents
References
1. Arvidsson, D., Slinde, F., Hulthén, L. (2009). Free-living energy expenditure in children using multi-sensor activity
monitors. Clin Nutr Jun; 28(3):305-12.
2. Jago, R., Anderson, C.B., Baranowski, T., Watson, K. (2005). Adolescent patterns of physical activity differences by
gender, day, and time of day. Am J Prev Med;Jun; 28(5):447-52.
69
RAZLIKE U NEKIM FUNKCIONALNIM ANTROPOMETRISKIM I
MOTORIČKIM POKAZATELJIMA IZMEDŽU ADOLESCENATA SA
RAZLIČNIM NIVOIMA NA KARDIORESPIRATORNI FITNES
Serjoža Gontarev1, Kalač Ruždija1, Magdalena Damjanovska2
Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij“, Fakultet za fizičku kulturu, Skopje, R. Makedonija
2
Privatni Univerzitet FON, Fakultet za Sportski Menadžment, Skopje, R. Makedonija
1
Uvod
Osnovni cilj istraživanja je utvrdživanje razlika u krvnom pritisku i nekim antropometriskim i motoričkim
pokazateljima izmedžu adolescenata sa različnim nivoom kardiorespiratornog fitnesa.
Metod
Istraživanje je realizovano na primerak od 945 adolescenata muškog pola na uzrast od 11 do 14 godina, od
Makedonskog etnikuma i iz urbane sredine. Kardiorespiratorni fitnes je procenjen indirektno uz pomoć
tri minutnog step- testa, a kao rezultat je uzeta prosečna srćana frekfencija iz tri vrednosti dobijene u
testu. Na osnovu prosečne srćane frekfencije uz pomoć taksonomske (K-mean cluster), analize primerak je
podeljen na tri ciljna klasera (ispitanici sa niskim, srednjim i visokim nivoom kardiorespiratornog fitnesa).
U istraživanju su primenjene i dvije varijable za procenjivanje krvnog pritiska, tri antropometriske mere
(telesna visina, telesna težina i indeks telesne mase), dvije mere za procenjivanje telesnog sastava odredžen
preko BIA i pet motoričkih testova od baterije EURFIT. Međugrupne razlike u svim analiziranim varijablama su utvrđene sa statističkom metodom MANKOVA.
Rezultat i diskusija
Dobijeni rezultati ukazuju na signifikantne međugrupne razlike (p< 0,05) u svim analiziranim varijablama,
osim u varijablama telesne visine i dinamometrije šake, što ukazuje da je u ovom periodu od adolescencije
postoji pozitivna povezanost na kardiorespiratorni fitnes sa motoričkim sposobnostima i inverzna povezanost sa telesnom težinom i procent telesne masnoće.
Zaključak
Od praktičnog aspekta ovakva testiranja na nivou fizičkog fitnesa treba da se realiziraju u svim školama u
R. Makedoniji, a nastavnici iz fizičkog obrazovanja treba da odigraju ključnu ulogu u identifikovanju adolescenata sa niskim nivoom fizičkog fitnesa kao i da identifikuju talentovane adolescente.
Ključne reči: učenici, sistolni, dijalstolni, pritisak, antropometriski, motorne razlike
Literatura
1. Freedson, P.S., Cureton, K.J., & Heath, G.W. (2000). Status of Field-Based Fitness Testing in Children and Youth.
Preventive Medicine, 31, 77-85.
2. Mesa JL, Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, Hurtig Wennlöf A,Gutiérrez A (2006) The importance of cardiorespiratory fitness for healthy metabolic traits in children and adolescents. The AVENA Study. J Public Health 14,
178–180
70
DIFFERENCES IN SOME FUNCTIONAL AND ANTHROPOMETRIC MOTORIC
INDICATORS AMONG ADOLESCENT WITH DIFFERENT LEVEL
OF CARDIORESPIRATORY FITNESS
Serjoža Gontarev1, Kalac Ruzdija1, Magdalena Damjanovska2
University Ss.Cyril Methodius, Skopje, Faculty of Physical Culture, R. of Macedonia
2
First private University FON, Fakulty of Sport Menagament, Skopje, R. of Macedonia
1
Introduction
The main objective of the researches is determining the differences in blood pressure and some anthropometric indicators and motor statistics among adolescents with different levels of cardiorespiratory fitness.
Method
The survey was conducted on a sample of 945 adolescent males aged 11 to 14 years, from Macedonian
ethnicity and urban origin. Cardiorespiratory fitness is assessed indirectly by a 3 -minute Step test, and
as a result was considered average heart frequencies of the three values obtained in the test. Based on
the average heart rate using the taxonomic (K-mean cluster) analysis, sample is divided into three target
clusters (subjects with low, medium and high levels of cardiorespiratory fitness). The research applied
two variables for assessing blood pressure, three anthropometric measures (body height, body weight and
body mass index), two measures for estimating body composition determined by BIA and 5 motor test of
battery EURFIT. Intergroup differences in all analyzed variables are determined by the statistic method
MANKOVA.
Results and discussion
The results indicated significant intergroup differences (p <0.05) in all analyzed variables, except height
and weight variables dinamometri of hand, suggesting that in this period of adolescence there is a positive link between cardiorespiratory fitness and motor skills with the inverse association with weight and
percentage of body fat.
Conclusion
The practical aspect of these tests of the level of physical fitness should be implemented in all schools in
the Republic of Macedonia, and physical education teachers should play a key role in identifying adolescents with low levels of physical fitness and to identify talented adolescents.
Key words: students; systolic; diastolic; pressure; anthropometric; motoric differences
Reference
1. Freedson, P.S., Cureton, K.J., & Heath, G.W. (2000). Status of Field-Based Fitness Testing in Children and Youth.
Preventive Medicine, 31, 77-85.
2. Mesa JL, Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, Hurtig Wennlöf A,Gutiérrez A (2006) The importance of cardiorespiratory fitnessfor healthy metabolic traits in children and adolescents. The AVENA Study. J Public Health 14,
178–180
71
LASER DIAGNOSTICS OF SPRINT SPEED
Milan Čoh, Milan Žvan
University of Ljubljana, Faculty of Sport, Ljubljana, Slovenia
Introduction
The development of modern sport is increasingly connected to new technological, expert and scientific
research methods in the training process. Sprint speed is undoubtedly one of the most important biomotor
abilities. The Biomechanics Laboratory of the Faculty of Sport in Ljubljana has developed a completely new
method of diagnosing the dynamics of sprint speed. The laser measuring device enables the identification
of very precise time parameters of speed in individual zones of sprint running.
Methods
The LDM 301 laser distance measuring device enables a non-invasive measurement of speed and distance.
It is equipped with a pilot laser for the clear identification of the point of measurement. The connection
with a personal computer was ensured through serial ports RS232 or RS422, which in practice means that
an athlete can run in competitive conditions without any sensors that could hinder the measurement process.
Results and discussion
The laser speed measuring device enables us to establish the realisation of maximum speed in individual
sprinting zones, the maximum speed zone, the pick-up acceleration phase and the deceleration phase as
well as to produce a graphic image of the speed in individual segments. A particularly important parameter
is the time of realising the maximum speed.
Conclusion
Through the laser measurement of speed, a coach can have a detailed and precise insight into the effects of
sprint training. The diagnostic method is accurate and provides immediate feedback.
References
1. Astech (online). (Rostock, Germany): Laser distance meter 301 User manual ver. 1.5.04. Acquired from:
http://www.astech.de/download/ldm301/manual/english/ldm301_manual_15e.pdf
2. KU Leuven (online). (Leuven, Belgium): KU Leuven team uses laser technology to analyse Usain Bolt’s speed at
Van Damme Memorial.
72
SAGLEDAVANJE I POREĐENJE MERNIH KARAKTERISTIKA NEKIH
TESTOVA ZA PROCENU EKSPLOZIVNE SNAGE UČENIKA CENTRA
ZA OBRAZOVANJE KADROVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI
I RVAČA SLOBODNIM STILOM
Strašo Gligorov1, Serjoža Gontarev 2, Goran Kasum3, Džezi Kamberi4
1
Centar za obuka, MVR na RM, Skopje, Republika Makedonija
2
Fakultet za fizičko obrazovanie, sport i zdravje, Skopje, Republika Makedonija
3
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
4
SOU “Gostivar”, Gostivar, Republika Makedonija
Uvod
Cilj istraživanja bio je da se utvrde, analiziraju i uporede merne karakteristike nekoliko biomotoričkih varijabli, primenjenih na ispitanicima koji su obuhvaćeni razlitim stepenom biomotoričke aktivnosti.
Metod
Istraživanje je realizovano na uzorku od 130 ispitanika muškog pola, uzrasta od 18-19 godina, koji je
podeljen na dva subuzorka (65 učenika Centra za obrazovanje kadrova u oblasti bezbednosti i 65 rvača
slobodnim stilom). Primenjena je 4 kompozitna baterija testova (skok u dalj iz mesta - SDM, trčanje na 20
metara - T20M, troskok iz mesta - TRM i bacanje medicinke iz ležećeg položaja - FM), kojoj je hipotetski
predmet merenja eksplozivna snaga. Za utvrđivanje faktorske validnosti primenjena je Hoteligova metoda
glavnih komponenti, dok je relijabilnost određena na osnovu višestrukih koeficienata presabranih na osnovu klasične image teorije.
Rezultati sa diskusijom
Kod učenika Centra za obrazovanje kadrova u oblasti bezbednosti su utvrđeni sledeći stepeni relijabilnosti testova: visok stepen relijabilnosti testa ‘skok u dalj iz mesta’ (SDM), oprezna prihvatljivost primene
bez modifikacije testova ‘trčanje na 20 metara’ (T20M) i ‘bacanje medicinke iz ležećeg položaja’ (FM), te
nezadovoljavajući stepen sa potrebnim modifikacijama (povećan broj čestica, probno izvođenje, veći interval odmora između ponavljanja i veća objektivnost pri merenju), za test ‘troskok iz mesta’ (TRM). Kod
rvača slobodnim stilom utvrdeni su sledeći stepeni relijabilnosti testova: izrazito visok stepen relijabilnosti pokazao je test ‘skok u dalj iz mesta’ (SDM), visok stepen relijabilnosti testova ‘trčanje na 20 metara’
(T20M) i ‘bacanje medicinke iz ležećeg položaja’ (FM), oprezna prihvatljivost za primenu bez modifikacija
testa ‘troskok iz mesta’ (TRM).
Zaključak
Na osnovu dobijenih rezultatata, može se konstatovati da na dva subuzorka testovi imaju potpuno identičan
predmet merenja i da predstavljaju validni merni instrumenti za procenu faktora eksplozivne snage.
Ključne reči: rvači, slobodni stil, učenici, eksplozivna snaga
Literatura
1. Marić, J. (1988). Metrijske karakteristike za procjenu sposobnosti izvodenja nekih tehnika rvanja iz stojećeg
položaja u rvanju klasičnim načinom. Kineziologija, (2), 153-156.
73
PERCEPTION AND COMPARISON OF THE MEASURING CHARACTERISTICS
OF CERTAIN TESTS FOR ASSESSMENT OF THE EXPLOSIVE STRENGTH
OF THE STUDENTS AT THE CENTER FOR EDUCATING STAFF IN THE AREA
OF SECURITY AND FREESTYLE WRESTLERS
Strašo Gligorov1, Serjoža Gontarev 2, Goran Kasum3, Džezi Kamberi4
1
Training Center MIA of RM, Skopje, Republic of Macedonia
2
Faculty of physical education, sport and health, Skopje, Republic of Macedonia
3
University of Belgrade, Faculty of sport and physical education, Belgrade, Serbia
4
Principal of SOU “Gostivar”, Gostivar, Republic of Macedonia
Introduction
The aim of the research was to establish, analyze and compare the measuring characteristics of certain
biomotoric variables applied on groups with diverse biomotoric activities.
Method
The following research has been carried out on a group of 130 male representatives’ aged 18 -19, divided
in two subgroups (65 students at the Center for educating staff in the area of security and 65 freestyle
wrestlers). 4 composite biomotoric variables have been applied (long jump from the spot, 20-meter run,
triple jump from the spot and throwing medicine ball from a lying position) whose subject of hypothetical measuring is the explosive strength. For the assessment of the factor validity the Hotteling method of
main components was applied, whereas the reliability was assessed on the grounds of multiple coefficients
calculated with the use of the classical image theory.
Results with discussion
With the students at the Center for educating staff in the area of security the following levels of test reliability have been determined: High level of reliability for the “long jump” test, cautious acceptance for
application without modification for the “20-meter run” and “throwing medicine ball from a lying position”, unsatisfactory level with necessary modification(increased item number, trial tests, increased break
interval between jumps and greater objectivity of the measurements) for the “triple jump”.
With the freestyle wresters the following levels of test reliability have been determined: significantly high
level of reliability for the “long jump”, high level of reliability for the “20- meter run” and the “throwing
of medicine ball from a lying position”, cautious acceptance for application without modification for the
“Triple jump”.
Conclusion
The results point to the fact that the tests in both subgroups have completely identical subject of measuring, which make them valid measuring instruments for assessment of the explosive strength factor.
Key words: Wrestlers, Free Style, Students, Explosive Power
References
1. Marić, J. (1988). Metrijske karakteristike za procjenu sposobnosti izvodenja nekih tehnika rvanja iz stojeceg
položaja u rvanju klasičnim načinom. Kineziologija, (2), 153-156.
74
KONSTRUKCIJA EVALUACIONOG MODELA
MOTORIČKOG INDEKSA DECE PRIPREMNE PREDŠKOLSKE GRUPE
Dejan Savičević¹, Dejan Suzović²
¹Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare,
Sremska Mitrovica, Srbija
²Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Predmet istraživanja je usmeren na konstrukciju i evaluaciju motoričkog indeksa kompozitnog tipa na
osnovu vrednosti rezultata baterije motoričkih testova. Cilj istraživačkog rada je utvrđivanje postupaka
u formiranju i evaluaciji motoričkog indeksa kao pokazatelja motoričkog postignuća dece pripremne
predškolske grupe (Fisher, et al, 2005).
Metod
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 87 dece 6,35±0,37 decimalnih godina, koji pohađaju PU „Pčelica”
iz Sremske Mitrovice. Bateriju motoričkih mernih instrumenata je činilo osam motoričkih testova, od
kojih dva testa determinišu jedan hipotetski faktor. Formiranjem stenajn skale koja ima raspon od 1 do 9
kategorija utvrđena je skala kategorija kvaliteta izvođenja za svaki test.
Rezultati sa diskusijom
Određivanjem percentilnih intervala za svaki motorički test, sirovi testovni skorovi su konvertovani u
percentilne norme. Primenjujući devetostepeni interval stenajn skorova utvrđen je doprinos rezultata
pojedinačnog motoričkog testa motoričkom indeksu svakog deteta. Sumacijom pojedinačnih indeksa osam
mernih instrumenata dobija se motorički indeks za svako dete, koji pokazuje njegov nivo postignuća u
izvođenju svih testova primenjene baterije. Maksimalna vrednost motoričkog indeksa je 72 boda. Evaluacija
rezultata pokazuje da je maksimalni motorički indeks u analiziranom uzorku 43 boda što konkretan uzorak
rangira u kategoriju prosečnog nivoa uspešnosti u izvođenju primenjene baterije testova (Bala, 2010).
Zaključak
Kreiranje i definisanje motoričkog indeksa obezbediće preciznije informacije o kvalitetu motoričkog
statusa, trendu razvoja motoričkih sposobnosti, normativnim vrednostima za pojedinu uzrasnu grupu,
kao i kriterijume evaluacije transformacionih programa fizičkih aktivnosti u ranom detinjstvu.
Ključne reči: motoričke sposobnosti, testiranje, deca predškolskog uzrasta
Literatura
1. Бала, Г. (2010). Методологија кинезиометријских истраживања. Нови Сад: Факултет спорта и физичког
васпитања.
2. Fisher, A., Reilly, JJ, Kelly, LA., Montgomery, C., Williamson, A., Paton, JY. & Grant, S. (2005). Fundamental movement skills and habitual physical activity in young children. Med Sci Sports Exerc,37(4),684–8.
75
CONSTRUCTION OF MOTOR INDEX EVALUATION MODEL
OF PRESCHOOL CHILDREN Dejan Savičević¹, Dejan Suzović²
¹Preschool Teacher Training and Business Informatics College, SremskaMitrovica, Serbia
²University of Belgrade, Faculty of Sports and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
The subject of the research is focused on the construction and evaluation of motor type composite index
based on the value of the results of motor test battery. The aim of research is to determine the processes
of the formation and evaluation of motor index as an indicator of motor achievements of children of preschool age (Fisher et al, 2005).
Method
The sample included 87 children aged 6,35± 0,37decimal year who attend kindergarten “Pčelica” in Sremska Mitrovica. Battery motor measuring instruments consisted of eight motor tests, whereas two tests
determine one hypothetic factor. Stanine scale that ranges from 1 to 9 determined quality categories performance scale for each test.
Results and Discussion
By determining the percentile intervals for each motor test, raw scores are converted into percentile norms.
The contribution of the individual results of the motor test to motor index of each child was determined
by nine-level interval of stanine scores Summation of indivudal indices of eight measuring instruments
defines motor index of each child, which shows his level of achievement in the performance of applied
tests. The maximum value of motor index was 72 points. Evaluation of results shows that the maximum
motor index in the analyzed sample is 43 points, which ranks the sample into the category of average level
of achievement in performing the applied test battery (Bala, 2010).
Conclusion
Creating and defining motor indices provide precise information on the quality of motor status, trend
of development of motor skills, normative values for each age group, as well as the evaluation criteria of
transformational programs of physical activities in early childhood.
Key words: motor abilities, assessing, preschool children
References
1. Bala, G. (2010). Metodologija kineziometrijskih istraživanja. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Fisher, A., Reilly, JJ., Kelly, LA., Montgomery, C., Williamson, A., Paton, JY.& Grant, S. (2005). Fundamental
movement skills and habitual physical activity in young children. Med Sci Sports Exerc,37(4),684–8.
76
UTICAJ ANTROPOMETRIJE NA VREDNOST
OPTIMALNE TRANZICIONE BRZINE
1
Vladimir Ilić1, Igor Ranisavljev1, Jadranka Stanisavljević2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
Uvod
Jedna od osnovnih karakteristika ljudi je sposobnost vertikalnog bipedalnog kretanja. Optimalna tranziciona brzina (OTB) ili najmanja brzina prelaza iz hodanja u trčanje je detaljno ispitana u oblasti sportskih
i medicinskih nauke. Vrednost OTB nije precizno utvrđena i definiše se u opsegu od 6.7 do 8.3 km/h. Cilj
ove studije bio je da se ispita odnos između antropometrijskih parametara i OTB tokom humane lokomocije.
Metode
Studija je sprovedena na uzorku od 26 mladih muškaraca (starosti 21.5±2.4 godina) koji je strogo homogenizovan pomoću nekoliko parametara. U tri odvojene test procedure, merili smo telesne dimenzije, telesnu
kompoziciju i OTB ispitanika. Telesne dimenzije su merene Martinovim antropometrom i bioimpedancom Biospace InBodi 720 (Seul, Koreja) koja koristi DSM-BIA metod. Odnos između PTS i antropometrijskih varijabli su određeni korišćenjem Pearsonove korelacije.
Rezultati i diskusija
Prosečna OTB u našoj studiji bila je 7.84±0.23 km/h, što je u saglasnosti sa drugim studijama. Prethodna istraživanja su pokazala da samo mali broj antropometrijskih varijabli (telesna masa, telesna visina,
dužina nogu i butina) imaju umeren, ali značajan uticaj na OTB. Koeficijenti korelacije za ove promenljive
su u rasponu od 0.34-0.55. Osim telesne mase, gde smo utvrdili negativnu korelaciju sa OTB (r=-0.05 ),
pronađena je slaba do umerena korelacija između antropometrijskih varijabli i OTB. Najveća korelacija
utvrđena je za dužinu noge (r=0.41) i nadkolenice (r=0.38).
Zaključak
Rezultati istraživanja ukazuju da je vrednost brzine prelaza iz hodanja u trčanje kod ljudi delom vezana za
longitudinalne dimenzije tela.
Ključne reči: optimalna tranziciona brzina, telesne dimenzije, sastav tela.
Literatura
1. Hreljac A. Effects of physical characteristics on the gait transition speed during human locomotion. Hum Mov Sci
1995;14:205-216.
77
IMPACT OF ANTHROPOMETRY
ON PREFERRED TRANSITION SPEED
1
Vladimir Ilic1, Igor Ranisavljev1, Jadranka Stanisavljevic2
University of Belgrade, Faculty of sport and physical education, Belgrade, Serbia
2
University of Belgrade, School of medicine, Belgrade, Serbia
Introduction
One of the basic characteristics of humans is ability of vertical bipedal locomotion. Preferred transition
speed (PTS) or the lowest speed of transition from walking to running has been extensively investigated in
the field of sport and medicine science. PTS is not precisely determinate and occur in this range from 6.7 to
8.3 km/h. The aim of this study was to examine the relationship between anthropometric parameters and
the preferred transition speed (PTS) during human locomotion.
Methods
The study was conducted on 26 young male adults (age 21.5±2.4years) who were strictly homogenized with
several parametars. In three separate test procedures, we measured subjects body dimensions, body composition and PTS. Body dimensions were measured using Martin`s anthropometer and Biospace InBody
720 (Seoul, Korea) using DSM–BIA method. The relationship between the PTS and the anthropometric
variables was determined using Pearson product-moment correlations.
Results and discussion
The average PTS in our study was 7.84±0.23 km/h, what is in agreement with other studies. Previous studies showed that only few body dimensions (body mass, body height, leg length and thigh length) have moderate but significant influence on the PTS. Correlation coefficients for these variables were in the range of
0.34-0.55. Excluding body mass, where we found negative correlation with PTS (r= -0.05), weak to moderate correlations between several body size variables and the PTS were found. The highest correlation was
found for leg length (r=0.41) and tight (r=0.38).
Conclusion
The results of the study suggest that gait transition speed in humans is partly related to longitudinal body
dimensiones.
Key words: preferred transition speed, body dimensions, body composition.
References
1. Hreljac A. Effects of physical characteristics on the gait transition speed during human locomotion. Hum Mov Sci
1995;14:205-216.
78
UTVRĐIVANJE MERNIH KARAKTERISTIKA TESTOVA ZA PROCENU
RITMIČKIH SPOSOBNOSTI
1
Magdalena Damjanovska¹, Serjoza Gontarev², Lepa Radisavljecić³,
Prv privaten Univerzitet FON, Fakultet za sportki menađment, Skopje, R. Makedonija
2
Univerzitet „Sv. Kiril iMetodi“, Fakultet za fizička kultura, Skopje, R. Makedonija
3
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, R. Srbija
Uvod
Procenjivanje nivoa mernih karakteristika testova za definiranje latentnih motoričkih dimenzija ispitanika
je najznačajnija potreba u metodologiji kinezioloških istraživanja. Osnovni cilj ovog istraživanja je provera i utvrđivanje mernih karakteristika novokomponiranih testova kompzitnog tipa, kojima se ocenjuju
ritmičke sporobnostitri.
Metode
Za potrebe ovog istrazivanja, proverena su četiri testa, kompozitnog tipa, kojma se ocenjuju ritmichke
sposobnosti: „frontalno udaranje rukama i nogama o zid“ (FURUNO), „poskoci u četiri kvadrata“ (P4kv),
„ukršteni poskoci u četiri kvadrata“ (Up4kv), i jedan test koji je već dokazan u praksi: „neritmičко udaranje
rukama i nogama“ (NURUNO). Istrazivanje je realizovano na uzorku od 83 ispitanica, redovnih učenica
druge godine gimnazijskog obrazovanja (gimnazija Korčagin – Skopje), u februaru i martu ove godine. Za
dobijene podatke (po 6 ajtema za svaki test), validnost je utvrđena faktorskom analizom-Hotelingov postupak, relijabilnost je utvrđena koeficijentima: Cronbah α (α), Spearmen-Browvn-ov koeficijenat (donja
granica relijabilnosti – SB1) i Spearmen-Browvn-ov koeficijenat relijabilnosti (prosečna korelacija između
ajtema u svakom testu – SB2).
Rezultati i diskusija
Dobijeni rezultati ukazuju na to da sva tri koeficijenta za sva četiri primenjena testa pokazuju veoma visoke
vrednosti iznad donje granice relijabilnosti koji se kreću u rasponu od SB1=.909–.926, prosečne korelacije
između ajtema SB2=.892–.921. Projekcije ovih testova na prvu glavnu komponentu statistički su značajni
i kreću se u rasponu od 69-81.
Zaključak
Prema dobijenim rezultatima faktorske analize moze se konstatovati da sva četiri testa pokazuju
zadovoljavjuću validnost, relijabilnost i osetljivost, tako da se potvrđuje da testovi imaju dobre merne karakteristike i preporučljiva je njihova primena u praksi.
Ključne reči: testovi za ritam, učenice, faktorska analiza.
Literatura
1. Damjanovska, M., Hristovski R., Radisavljević, L. (2002) Influence of intellectual and motor capabilities on general rhythm at the female and male first grade pupils. Спорт & наука, Международна научна конференција
„Актуални проблеми на физическата култура“, стр.128-132, София.
2. Damjanovska, M., Gontarev, S. (2012), Measuring characteristics of some motor tests for estimating the rhythmic
ability. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké conference, Mezinárodní masarykova conference pro doktorandy a mladé vĕdecé pracovníky. Ročník III. Hredec Králové, Česká Republika.
3. Thomas R.J., K.J. Nelson (1996), Research methods in physical activity, Human Kinetics.
79
DETERMINATION OF MEASUREMENT CHARACTERISTICS
FOR RHYTHMIC SKILLS ASSESSMENT TESTS
Magdalena Damjanovska¹, Serjoza Gontarev², Lepa Radisavljecić³
First private University FON – Faculty of sport management, Skopje, Macedonia
2
University „St. Ciril and Methodius “, Faculty of Phisical Education, Skopje,
Republic of Makedonija
3
Universityu Beogradu, Faculty of Sport and Physical Education, Beograd, Republic of Serbia
1
Introduction
The assessment of the level of measurement of the test to define latent motor dimensions respondents
is the most important need in kinesiology research methodology. The main objectives of this study areverification and determination of the measuring characteristics of newly composed tests, which assessed
rhythmic abilities.
Methods
For the purposes of this study, three newly composed tests of composite type for estimating of rhythmic
abilityhave been conducted:”frontal kicking with arms and legs on the wall”(FURUNO), “jumps into four
squares” (P4kv), and “crossover jumps in four squares” (Up4kv) as well as checking and verification of motor characteristics of the test” arrhythmic clapping with hands and kicking with feet”(NURUN), with good
measurement properties in some researches. The survey was conducted on a sample of 83 patients, regular
students of the second year of high-school gymnasium Korčagin - Skopje, in February and March this
year. For the data obtained (by 6 items for each test), validity was determined by factor analysis - Hotteling
procedure, the reliability of the determined coefficients: Cronbah α (α), Spearmen-Brown’s ratio (the lower
limit of reliability - SB1) and Spearmen-Brown’s coefficient of reliability (average correlation between the
items in each test - SB2).
Results and discussion
The obtained results indicate that all three coefficients for the four applied tests show very high values
above the lower limit of reliability that can range from SB1 =.909 -.926, the average correlation between
items SB2 =.892 -.921. Projections of these tests on the first principal component were statistically significant and ranged from 69-81.
Conclusion
According to the results of the factor analysis, it can be concluded that all four tests show the acceptable
validity, reliability and sensitivity, and confirm that the tests have good measurement properties and their
implementation in practice is highly recommended.
Kay words: tests of rhythm, female students, factor analysis.
Reference
1. Damjanovska, M., Hristovski R., Radisavljević, L. (2002) Influence of intellectual and motor capabilities on general rhythm at the female and male first grade pupils. Спорт& наука, Международна научна конференција
„Актуални проблеми на физическатакултура“, стр.128-132, София.
2. Damjanovska, M., Gontarev, S. (2012), Measuring characteristics of some motor tests for estimating the rhythmic
ability. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké conference, Mezinárodní masarykova conference pro doktorandy a mladé vĕdecé pracovníky. Ročník III. Hredec Králové, Česká Republika.
3. Thomas R.J., K.J. Nelson (1996), Research methods in physical activity, Human Kinetics.
80
RAZLIKE PARAMETARA U SPIROMETRIJI PRIJE I POSLIJE TRENINGA
KOD JEDRILIČARA NA DASCI U DISCIPLINI „GPS IZAZOV“
Katarina Pelivan1, Ante Burger2, Luka Bjelanović3, Frane Žuvela4
1
GK Mravince, Split, Hrvatska
2
ŽRK Trogir, Split, Hrvatska
3
Rugby Nada, Split, Hrvatska
4
Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet, Split, Hrvatska
Uvod
GPS izazov je disciplina koju karakteriziraju brzina i žestina. To je uzbudljivo natjecanje u kojemu jedriličari
plove brzinom od oko 50km/h. Pri takvoj brzini, jedriličaru je potrebna visoka aerobna izdržljivost.
Poremećaj na nivou dišnih puteva je čest kod sportaša, iako njena prevalencija nije poznata. Pažnju i veliki
interes trenera i liječnika privlači bronhospazam izazvan sportskim naporom. Javlja se obično nakon intezivne tjelesne aktivnosti. Nekontroliran bronhospazam, izazvan tjelesnim opterećenjem, može utjecati
na kvalitetu života, smanjujući nivo tjelesne aktivnosti i bavljenje sportom. Spirometrija je jedna od metoda koja može pomoći pri otkrivanju EIB.
Metod
Za ovo istraživanje odabrano je 13 amaterskih Hrvatskih jedriličara na dasci u disciplini „GPS izazov“.
Dobna skupina ispitanika je od 27 do 41 godina. Svi imaju jedriličarsko iskustvo najmanje 5 godina. Spirometrijskim postupkom izmjerni su statički i dinamički volumeni, kao i krivulja protok-volumen prije i
poslije treniga. Nakon ustaljenih deskriptivnih procedura, normalitet distribucije je ispitan KolmogorovSmirnov postupkom. Sukladno cilju istraživanja upotrebljen je t-test za utvrđivanja značajnosti razlike.
Podaci su obrađeni putem programa Statistika za Windovs ver. 10.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati ukazuju da ne postoji statistički značajna razlika između statičkih i dinamičkih volumena i kapaciteta, prije i nakon treninga (p<0,05). Pomoću analize pojedinih spirometrijskih parametara, može se
otkriti pojava EIB-a. Naime, FEV_1 se ne bi smio smanjiti za više od 10% u odnosu na FEV_1 izmjeren
prije tjelesne aktivnosti. Nakon pregleda pojedinačnih rezultata FEV_1, utvrdili smo da niti jedan ispitanik
nema pad ove varijable (nakon treninga za >10%). Postoji mali porast svih spirometrijskih parametara, ali
taj mali porast nije statistički značajan. Za vrijeme ovog istraživanja puhao je jugoistočni vjetar, a njegove
karakteristike su topao zrak. Budući da topao zrak nije astomgen, u ovom istraživanju vrijednosti FEV_1
nisu pale za 10%, pa zaključujemo kako jedrenje u uvjetima jugoistočnog vjetra nema utjecaja na pojavu
EIB. U drugim istraživanjima nađena je povezanost između pojave EIB-a i hladnog zraka. Iz tog razloga
testiranje bi trebalo napraviti za vrijeme hladnih vjetrova (sjeverni, sjeveroistočni).
Zaključak
U zaključku iznosimo činjenicu da jedrenje na dasci kao sportska disciplina ne izaziva pojavu astme u
naporu. U provedenom istraživanju u disciplini „GPS izazov“, ne postoje značajne promjene u spirometrijskim varijablama FEV_1 i PEF (nakon treninga), koje bi govorile za pojavu EIB. Stoga, zaključujemo da
jedrenje na dasci kao sport nije pogodan za pojavu bronhospazama. Ta činjenica nas upućuje na zaključak
da je jedrenje na dasci disciplina i sport koji se preporuča svima.
Ključne riječi: Bronhospazam, spirometrija, jedrenje na dasci.
Literatura
1. Allen, GD., Locke, S. (1989) Training activities, competitive histories, and injury profiles of elite boardsailing athletes. Aust J Sci Med Sports, 21:12-14.
2. Bjelanović, L., Pelivan, K., Krželj, L., Pehar, M. (2013). Some spirometry differeces before and after rugby training..
3rd International Scientific Conference exercise and quality of life.
81
DIFFERENCES OF SPIROMETRIC PARAMETERS BEFORE
AND AFTER TRAINING IN THE WINDSURFING DISCIPLINE
“GPS CHALLENGE”
Katarina Pelivan1, Ante Burger2, Luka Bjelanović3, Frane Žuvela4
1
GK Mravince, Split, Hrvatska
2
ŽRK Trogir,Split,Hrvatska2
3
Rugby Nada,Split, Hrvatska3
4
University of Split, Kineziološki fakultet, Split, Hrvatska4
Abstract
GPS challenge is discipline, characterized by speed and ferocity. It is an exciting competition in which
sailors sail at a speed of around 50 km / h. This discipline requires high aerobic endurance. Disorder at
the level of the respiratory tract is common in athletes, although its prevalence is not known. Attention
and great interest trainers, doctors induced bronchospasm attracts sporting effort. It occurs usually after
intense physical activity. Uncontrollable bronchospasm caused by physical stress can significantly affect
quality of life by reducing the level of physical activity and sport. Spirometry is one of the methods that can
help to identify EIB.
Metod
For this study are selected 13 amateur Croatian sailors on board in the discipline “GPS challenge.” Age
group of respondents was 27-41 years. All surfers have sailing experience at least 5 years. Spirometry procedure measured the static and dynamic volumes and flow-volume curves before and after the trainings.
After the customary descriptive procedures, normality of distribution was tested by Kolmogorov-Smirnov
procedure. Following the goal of the research was used t-test to determine the significance of difference.
Data were analyzed through the statistics for Windovs ver. 10.
Results and Discussion
The results indicate that there is no statistically significant difference between static and dynamic volume
and capacity, before and after training (p < 0.05). Using analysis of some spirometric parameters, can be detected phenomena EIB. Specifically, FEV_1 should not be reduced by more than 10 % compared to FEV_1
measured before physical activity. After reviewing the results of individual FEV_1, we found that none of
the respondents does not drop these variables (after training for > 10%). There is a slight increase in all spirometric parameters, but not statistically significant. During this study was blowing southeast wind, and its
features are warm air. Since warm air is not astomgen, in this study the value FEV_1 not fallen by 10 %, so
we conclude that the sailing conditions southeast wind has no influence on the occurrence of EIB. In other
studies found an association between the occurrence of EIB and cold air. For this reason, testing should be
done during the north-east wind, where the temperature decreases rapidly.
Conclusion
In conclusion the fact that windsurfing as a sports discipline does not cause asthma in the effort. In a survey in the discipline “GPS Challenge”, there are no significant changes in spirometric variables FEV_1 and
PEF (after training), which would be positive for the occurrence of EIB. We therefore conclude that surfing
as a sport is not suitable for the occurrence of bronchospasm. This fact leads us to the conclusion that the
windsurfing is recommended for everyone.
Key words: Bronchospasm, spirometry, windsurfing.
References
1. Allen, GD., Locke, S. (1989) Training activities, competitive histories, and injury profiles of elite boardsailing athletes. Aust J Sci Med Sports, 21:12-14.
2. Bjelanović, L., Pelivan, K., Krželj, L., Pehar, M. (2013). Some spirometry differeces before and after rugby training..
3rd International Scientific Conference exercise and quality of life.
82
POVEZANOST PRECIZNOSTI GAĐANJEM IZ PIŠTOLJA
I CILJANJA STILETOM
Goran Vučković, Dalibor Kekić, Dane Subošić, Boban Milojković
Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Srbija
Uvod
U cilju osposobljavanja i usavršavanja pripadnika policije za precizno i tačno gađanje službenim pištoljem
kalibra 9 milimetara CZ 99 organizuju se dva puta godišnje trenažna gađanja. Ova gađanja, pored toga, što
u sebi objedinjuju precizno i tačno gađanje u velikoj meri sadrže i manipulaciju oružjem. U cilju racionalizacije ovakvih trenažnih gađanja vrši se modifikacija trenažnih programa, uvode se trenažeri na kojima se
uvežbava preciznost, a u pripremi se koriste i određene predvežbe za koje se pretpostavlja da u statistički
značajnoj meri utiču na preciznosti i tačnost pri gađanju službenim pištoljem.
Cilj
Cilj ovog rada je da utvrdi povezanost između preciznosti iz pištolja i ciljanja stiletom.
Metod
Uzorak od 54 ispitanika muškog pola, nakon završeno osnovne onuke za rukovanje službenim pištoljem
kalibra 9 milimetara CZ 99, realizovalo je precizno gađanje iz navedenog oružja sa distance od 10 metara, a nakon toga ciljanje stiletom u, za ovo testiranje posebno umanjenu kružnu metu. Dobijeni rezultati
obrađeni su deskriptivnom statistikom i korelacionom analizom. Obrada podataka realizovana je SPSS
statističkim paketom - Release 10.0.1 Standard Version (Copyright ã SPSS Inc., 1989-1999).
Rezultati sa diskusijom
Rezultati deskriptivne statistike pokazuju da je prosečna srednja vrednost za gađanje iz pištolja 62.54, uz
standardnu devijaciju od 18.87, a za ciljanje stiletom prosečna srednja vrednost iznosi 63.56, uz standardnu
devijaciju od 10.67. Koeficijent korelacije koji ukazuje na povezanost između dve varijable, u ovom slučaju,
ukazuje na odsustvo bilo kakve korelacije (Pearsonov koeficijent - 0.089, na nivou značajnosti p = 0.261).
Dobijena vrednost korelacije upućuje na nepostojanje uticaja ciljanja stiletom na preciznost pri preciznom
gađanju iz službenog pištolja sa 10 metara i ista ne predstavlja kvalitetnu predvežbu sa aspekta povećanja
nivoa preciznosti.
Zaključak
U nameri da se jednostavnom predvežbom ciljanje stiletom u kružnu metu, a sa aspekta smanjenja materijalnih troškova, zadrži ili poboljša postojeći nivo preciznosti pri gađanju pištoljem utvrđivana je povezanost između ove dve varijable. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da realizacijom navedene
predvežbe se u statistički značajnoj meri ne utiče na preciznost gađanjem. Zbog toga je neophodno u
narednim istraživanjima pronaći adekvatna rešenja u posmatranoj problematici.
Ključne reči: gađanje, pištolj, ciljanje, stilet
Literatura
1. Strahonja, A., Janković, V. (1974): Metrijske karakteristike testova za procjenu faktora preciznosti ciljanjem, Kineziologija, Zagreb, vol. 4, br. 2, str. 71-75.
2. Вучковић Г. (2009). Ефекти различитих програма тренажног гађања и утицај морфолошких и моторичких
карактеристика студената на тачност гађања пиштољем, ФСФВ, Универзитет у Београду, Београд.
83
CORRELATION OF PRECISION SHOOTING WITH A PISTOL
AND STILETTO TARGETING
Goran Vučković, Dalibor Kekić, Dane Subošić, Boban Milojković
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia
Introduction
To the training and education of police officers for precise and accurate targeting of the official 9 mm
calibre pistol CZ 99 practicing shooting are organized twice a year. The shooting, in addition, to uniting
accurate and precise targeting to a large extent also include handling weapons. In order to rationalize this
kind of training shooting is done with the modification of training programs, training aids are introduced
where trains precision and prepared to use certain introductory exercises supposed to significantly statistically affect the precision or accuracy when shooting the official gun.
The aim of this study was to investigate the relation between the accuracy of the gun and targeting stiletto.
Method
A sample of 54 male subjects after completed basic training in handling official pistol calibre 9 mm CZ 99,
realized the accurate shooting of the said weapons from a distance of 10 meters, and then targeting the
stiletto, for this particular test less circular target. The results were analyzed by descriptive statistics and
correlation analysis. Data processing was carried out SPSS statistical software package – Release 10.0.1
Standard Version (Copyright ã SPSS Inc., 1989-1999).
Results and discussion
The results of descriptive statistics show that the average mean value for pistol shooting 62.54, with a standard deviation of 18.87, and for targeting stiletto average mean value is 63.56, with a standard deviation
of 10.67. The correlation coefficient, which indicates the relationship between two variables, in this case,
indicates the absence of any correlation (Pearson coefficient - 0.089, level of significance p = 0.261). The resulting correlation value indicates the absence of the influence on precision targeting stiletto with accurate
shooting from service pistol with 10 meters and the same is the quality introductory exercise in terms of
increasing the level of precision.
Conclusion
In order to be a simple introductory exercise targeting stiletto into a circular target, in terms of reduced
material costs, maintain or improve the existing level of precision when shooting a gun was determined
correlation between the two variables. Based on the obtained results it can be concluded that the implementation of these introductory exercises in statistically not significantly affect the accuracy of the shooting. It is therefore necessary in future research to find adequate solutions to the observed problems.
Key words: shooting, gun, target, stiletto.
References
1. Strahonja, A., Janković, V. (1974): Metrijske karakteristike testova za procjenu faktora preciznosti ciljanjem, Kineziologija, Zagreb, vol. 4, br. 2, str. 71-75.
2. Вучковић Г. (2009). Ефекти различитих програма тренажног гађања и утицај морфолошких и моторичких
карактеристика студената на тачност гађања пиштољем, ФСФВ, Универзитет у Београду, Београд.
84
BAZIČNOMOTORIČKE SPOSOBNOSTI KOD KANDIDATA ZA UPIS NA
KRIMINALISTIČKOPOLICIJSKU AKADEMIJU U FUNKCIJI USPEŠNOSTI
PRIJEMNOG ISPITA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA 1,2
Radivoje Janković, Raša Dimitrijević, Goran Vučković, Nenad Koropanovski
Kriminalističko-policijska akademija, Zemun, Srbija
Uvod
Sistem selekcije za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju (KPA) u Beogradu osmišljen je kao
višedimenzionalni model i realizuje se sa ciljem da se iz uzorka prijavljenih kandidata izaberu najkvalitetniji
pojedinci. Jedan od segmenata selekcionog modela je procena nivoa razvijenosti bazično-motoričkih sposobnosti (BMS) koji se vrši po metodi procene generalnog nivoa fizičke pripremljenosti i izražen pomoću
generalnog bodovnog skora. Veliki broj kandidata koji konkurišu za upis KPA daje mogućnost da se dobro
sprovedenom selekcijom izaberu najbolji pojedinci koji predstavljaju reprezent prijavljene populacije. Cilj
ovog istraživanja je da utvrdi uticaj nivoa razvijenosti BMS kandidata na prijem na osnovne akademske
studije KPA.
Metod
Uzorak ispitanika činilo je 620 kandidata koji su konkurisali za upis na osnovne akademske studije KPA.
Na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih na prijemnom ispitu ispitanici su podeljenu u tri grupe. U
prvoj se nalaze ispitanici koji su ostvarili uslov da se upišu kao budžetski studenti (N=50), u drugoj kao
samofinansirajući (N=100) i u trećoj grupi nalaze su se oni koje nisu stekli pravo na upis (N=470). Za
utvrđivanje razlika između grupa posmatrani su rezultati testova BMS: merenje maksimalne izometrijske
sile mišića opružača leđa (LEDJA), testovi za procenu brzinske snage mišića nogu (ABL i DALJ), repetitivne snage mišića opružača ruku (SKLEK) i pregibača trupa (TRUP), motoričke edukabilnosti (GRČ) i opšte
aerobne izdržljivosti (KUPER).
Rezultati sa diskusijom
Rezultati su pokazali da između grupa postoji statistički značajne razlike kod testova: ABL (0.000), DALJ
(0.000), SKLEK (0.000), TRUP (0.000), GRČ (0.000), KUPER (0.002), dok kod testa LEDJA nije utvrđena
statistički značajna razlika (0.288).
Zaključak
Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da u sistemu višedimenzionalne selekcije pravo na upis
na osnovne akademske studije KPA ostvare kandidati koji su pokazali bolji nivo razvijenosti BMS.
Ključne reči: Kriminalističko-policijska akademija, bazično-motoričke sposobnosti, prijemni ispit, selekcija
Literatura
1. Dopsaj, M., Vučković, G., Blagojević, M. (2007). Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog
statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, Bezbednost, Beograd, 49
(4): 166–183.
2. Janković, R., Dimitrijević, R. (2012). Stanje i mogućnosti unapređenja načina procene motoričkih sposobnosti u
sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Kultura polisa, 9(1), 419-435.
1
2
Rad je deo projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije” pod brojem III47015, a kao deo podprojekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički,
psiho-socijalni i vaspitni status populacije policije R Srbije,” koji se finansira od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike
Srbije – Ciklus naučnih projekata 2011-2014.
Rad je nastao u okviru projekta „Struktura i funkcionisanje policijske organizacije – tradicija, stanje i perspektiva“
85
ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES CANDIDATES’ BASIC
 MOTOR SKILLS IN FUNCTION OF SUCCESSFUL ENTERANCE EXAM
FOR BASIC ACADEMIC STUDIES1,2
Radivoje Janković, Raša Dimitrijević, Goran Vučković, Nenad Koropanovski
Academy of Criminalistic and Police Studies, Zemun, Serbia
Introduction
Selection system for Academy of Criminalistic and Police Studies (ACPS) studies in Belgrade is designed
as multidimensional model and it’s being realized with aim to choosethe bestindividuals from thelistof
applicants. One segment of selection model is evaluation of developed basic – motor skills (BMS) level,
which is carried out through general physical fitness level evaluation method and given in general point
score. Large number of candidates that apply for ACPS enter exam, provides an opportunity tochoosethe
bestindividuals, who are representative of thepopulation that applied, through well-conductedselection.
The aim ofthis study was todetermine candidates’ developed BMS level effect on ACPS enter exam for
basic academic studies.
Method
Examinees sample consisted of 620 candidates who applied for Police academy basic studies’ registration. Based on the totalnumberof points achievedin the entrance exam, examineesweredividedinto three
groups. In first group were examinees that have madea conditionto enrollasstate-fundedstudents (N=50),
in second group were examinees that are self-funded (N=100), and in third group were examinees that
didn’t make a condition to enroll (N=470). The test results were observed to determine differencesbetween
groups: measuring maximal isometric force of back extensor muscles (LEDJA), testsfor assessingspeed
power ofleg muscles (ABL and DALJ), repetitivemuscle strength of handextensors (SKLEK) and trunk flexor (TRUP), motor educability (GRČ) and general aerobic endurance (KUPER).
Results and discussion
The results have shown thatbetween the groupsthere was statisticallysignificant differenceintests: ABL
(0.000), DALJ (0.000), SKLEK (0.000), TRUP (0.000), GRČ (0.000), KUPER (0.002), while in measuring
maximal isometric force of back extensor muscles (LEDJA) wasn’t determined a statisticallysignificant difference (0.288).
Conclusion
Based on research results it can be concludedthat, in the system ofmulti-dimensionalselection, candidates
who have shown better level of developed BMS are eligible toenrollAcademy of Criminalistic and Police
Studies basic studies.
Key words: Academy of Criminalistic and Police Studies, basic – motor skills, enter exam, selection
References
1. Dopsaj, M., Vučković, G., Blagojević, M. (2007). Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog
statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, Bezbednost, Beograd, 49
(4): 166–183.
2. Janković, R., Dimitrijević, R. (2012). Stanje i mogućnosti unapređenja načina procene motoričkih sposobnosti u
sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Kultura polisa, 9(1), 419-435.
1
The paper ispart of the project “Effectsof applied physical activity onlocomotion, metabolic, psycho-social andeducationalstatus of thepopulation in Republic of Serbia” number III47015, as a part of subproject “Effectsof applied
physical activity onlocomotion, metabolic, psycho-social andeducationalstatus of thepopulation in Republic of Serbia” funded by Ministryof Educationand Science Republic Serbia – the cycle ofresearch projectsfrom 2011 to 2014.
2
86
UTICAJ SINDROMA HIPERMOBILNOSTI ZGLOBOVA
NA SELEKCIJU KARATE KATEGORIJA
Duško Spasovski1, Nenad Koropanovski2, Dejan Čubrilo3, Ljudmila Jablan4, Nenad Zdujić4
1
Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd, Srbija
2
Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Srbija
3
US Medical School, Beograd, Srbija
4
Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
Uvod
Kate i borbe predstavljaju dve glavne kategorije u karateu. Iako pripadaju istom sportu, one predstavljaju
sasvim različite motoričke aktivnosti, ali obe zahtevaju značajan nivo telesne fleksibilnosti, elastičnosti,
ravnoteže i koordinacije pokreta. Smatra se da sindrom benigne hipermobilnosti zglobova (BJHS) predstavlja konstitucionalnu prednost za karate. Mi smo ispitali uticaj prisustva BJHS na selekciju disciplina u
karateu.
Metod
Eksperimentalna transverzalna studija uključila je 51 ispitanika – juniorskog karate takmičara nacionalnog
nivoa. Prikupljeni su podaci iz tri bodovne skale za procenu hipermobilnosti (Bulbena, Bejtonova i KarterVilkinsonova bodovna skala), kao i anamnestički podaci o sportskim povredama. Korišćene su standardni
deskriptivni statistički parametri, kao i odgovarajuće metode analitičke statistike: t-test, hi-kvadrat test,
Vilkoksonov test i ANOVA.
Rezultati i diskusija
Generalizovana hipermobilnost zglobova ustanovljena je kod 39 ispitanika (76,5%) prema Bulbena skali,
25 ispitanika (49%) prema Beightonovoj skali, i kod 17 ispitanika (33,3%) prema Karter-Vilkinsonovoj skali.
Prosečna stopa povredjivanja iznosila je 0,072 za svaku godinu aktivnog treniranja karatea. Kod takmičara
u kategorijama kata i borba nisu ustanovljene značajne razlike u prisustvu hipermobilnosti (78,6% prema
75,7% za Bulbena skalu, 43,8% prema 51,3% za Bajtonovu, odnosno 35,7% prema 32,4% za Karter-Vilkinsonovu skalu). Očekivano, ustanovljena je visoko značajna razlika u prosečnoj godišnjoj stopi povreda
(0.009 u kategoriji kata, u odnosu na 0.1 u kategoriji borba, p<0.01).
Zaključak
Generalizovana hipermobilnost zglobova predstavlja jednaku konstitucionalnu prednost i za kategoriju
kata i borba, ne dovodeći do povećanja rizika za nastanak povreda muskuloskeletnog sistema. Treniranje
karatea, a naročito u kategoriji kata, se stoga može preporučiti za osobe hipermobilne kostitucije. Trenažno
opterećenje treba da bude prilagodjeno statusu hipermobilnosti, kako bi se prevenirale repetitivne povrede.
Ključne reči: generalizovana hipermobilnost, telesna konstitucija, karate, kata
Literatura
1. Malfait F, Hakim A.J, De Paepe A, Grahame, R. (2006). The genetic basis of the joint hypermobility syndromes.
Rheumatology, 45, 502-7.
2. Hanewinkel-van Kleef Y, Helders J. M. P, Takken T, Engelbert R. H. (2009). Motor Performance in Children with
Generalized Hypermobility: The Influence of Muscle Strength and Exercise Capacity. Pediatr Phys Ther, 21, 194–
200.
87
INFLUENCE OF JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME
ON SELECTION OF KARATE CATEGORY
Duško Spasovski1, Nenad Koropanovski2, Dejan Čubrilo3, Ljudmila Jablan4, Nenad Zdujić4
1
Institute for Orthopaedic Surgery “Banjica”, Belgrade, Serbia
2
Academy for Criminalistic and Police studies, Belgrade, Serbia2
3
US Medical School, Belgrade, Serbia3
4
Medical student at the School of Medicine, Uiniversity of Belgrade, Serbia4
Introduction
Kata and combat are two main disciplines of karate. Although belonging to the same sport, they express
quite a diferrent set of motoric activity, but both require significant level of body flexibilty and elasticity,
balance and coordination. We assume that benign joint hypermobility sindrome (BJHS) presents a constitutional advantage for karate, and we examined the relation of BJHS and selection of kata or combat
category.
Method
An experimental cross-sectional study included 51 junior karate competitor of top national level. Data
inquiry included three hipermobility criteria (Bulbena, Beighton and Carter-Wilkinson score) and anamnestic data related to sport injuries. Standard descriptive statistical parameters and appropriate analytical
methods (t-test, Chi2 test, Willcoxon test and ANOVA) were used.
Results and discussion
Generalized joint hypermobility was found in 39 subjects (76.5%) according to Bulbena score, 25 subjects
(49%) according to Beighton score, and in 17 subjects (33.3%) according to Carter-Wilkinson score. The
average rate of injury was 0.072 for each year of active training. Kata and combat competitors do not have
significant diferrence in the presence of hipermobility (35.7% vs 32.4% for Carter-Wilkinson score, 43.8%
vs 51.3% for Beighton score, 78.6% vs 75.7% for Bulbena score), but there is an expected highly significant diferrence in average rate of injury per year (0.009 for kata competitors, 0.1 for combat competitors,
p<0.01).
Conclusion
Generalized joint hypermobility represents an advantage for both kata and combat training, and it does
not increase risk for musculoskeletal injuries. Karate, particulary kata practicing, is therefore recommended for hypermobile individuals. Training load should be modified and adjusted according to hypermobile
status, in order to prevent repetitive injuries.
Key words: generalized hypermobility, body constitution, karate, kata training
References
1. Malfait F, Hakim A.J, De Paepe A, Grahame, R. (2006). The genetic basis of the joint hypermobility syndromes.
Rheumatology, 45, 502-7.
2. Hanewinkel-van Kleef Y, Helders J. M. P, Takken T, Engelbert R. H. (2009). Motor Performance in Children with
Generalized Hypermobility: The Influence of Muscle Strength and Exercise Capacity. Pediatr Phys Ther, 21, 194–
200.
88
SESIJA 3
METODIČKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U FIZIČKOM VASPITANJU, SPORTU I REKREACIJI
SESSION 3
ASPECTS OF TEACHING METHODS OF THE EFFECTS
OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION IN PE, SPORT AND RECREATION
89
90
EFEKAT TRETMANA VEŽBI OBLIKOVANJA NA DECU
RURALNE I URBANE SREDINE
Danica Pirš1, Dragan Marinković2, Slobodan Pavlović3, Sandra Mićanović4
1
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
2
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
3
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Srbija
4
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet u Somboru, Srbija
Uvod
Vaspitno obrazovni proces sam po sebi nije dovoljan za pravilno i sistematsko delovanje na motorički
razvoj dece. Intenzivnije primenjivanje vežbi oblikovanja kao nastavnog sredstva mogu delovati pozitivno
na motoričke, morfološke i funkcionalne sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta. Jedan faktora koji
ima vodeću ulogu u stvaranju osnove motoričkih sposobnosti jeste i sredina, porodica, ekonomski status i mesto stanovanja. Grad kao prostor pruža nedvosmisleno više mogućnosti za sportsko i motoričko
usavršavanje i unapređivanje, i svojom raznolikom ponudom se postavlja kao sredina u kojoj deca mogu
mnogo više napredovati
Metod
Na uzorku 158 dece uzrasta 9 i 10 godina izvučenih iz populacije sa područja gradskih i ruralnih delova
Vojvodine. Tretman na celokupnom uzorku ispitanika je podrazumevao primenu intentivnijh vežbi oblikovanja u trajanju od dva meseca. Primenjeno je pet testova za procenu različitih motoričkih sposobnosti
i dva instrumenta za procenu morfološkog statusa. Korišćen ne T-test za dve zavisne grupe kako bi se utvrdio efekat vežbanja na ispitanicima.
Rezultati sa diskusijom
Utvrđeno je da se ostvario statistički značajan napredak u pogledu motoričkog prostora dece sa tim da su
deca iz urbane sredine pokazala značajno bolje rezultate primenjenog tretmana. Efekat tretmana primene
inenzivnijijh vežbi oblikovanja u sklopu nastave daje pozitivne i efektivne rezultate na svu decu obuhvaćenu
istraživanjem. Ipak, gradska deca su pokazala viši nivo adaptacije na vežbanje a samim tim i bolji napredak
od dece iz ruralne sredine (Neljak, Novak i Podnar, 2011; McMurray, Harrell, Bangdiwala i Deng, 1999).
Uticaj sredine i porodice, kao dva veoma jaka faktora rasta i razvoja, ima u određenoj meri osnovu za dobijanje rezultata ovoga istraživanja.
Zaključak
Razlike u socio-ekonomsko-kulturalnim aspektima postavljaju se kao osnova za razlike i u motoričkom,
fizičkom pa i u krajnjoj liniji fiziološkom razvoju dece mlađeg školskog uzrasta. Neosporivo bolja motorička
dimenzija kod dece iz grada nas stavlja pred zaključak da su gradska sredina i porodica bolje za motorička
i sportska dostignuća dece.
Ključne reči: Mlađi školski uzrast, Vežbe oblikovanja, Socijalna sredina, Motoričke sposobnosti
Literatura
1. McMurray, R. G., Harrell, J. S., Bangdiwala, S. I., Deng S. (1999). Cardiovascular disease risk factors and obesity of
ruraland urban elementary schoolchildren. J Rural Health, 15(4), 365-74.
2. Neljak, B., Novak, D. i Podnar, H. (2011). Urbano-ruralne razlike u kinantropološkom statusu učenica 8. razreda.U
Findak, V. (ur.), Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (97-104). Poreč:
Hrvatski kineziološki savez.
91
THE EFFECT OF SHAPING EXERCISES ON CHILDREN
OF RURAL AND URBAN AREAS
Danica Piršl1, Dragan Marinković2, Slobodan Pavlović3, Sandra Mićanović4
1
University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education, Serbia
2
University of Novi Sad, Faculty of Sport and Physical Education, Serbia
3
University of Kragujevac, Teacher Faculty in Užice, Serbia
4
University of Novi Sad, Teacher Faculty in Sombor, Serbia
Introduction
The educational process itself is not sufficient for proper and systematic action regarding the motor development of children. Using shaping exercises more intensely as a teaching resource can have more positive
results on the motor, morphological and functional abilities of children in lower grades of primary school.
One of the factors that have a main role in creating the basics of motor abilities is the environment, the
family, economic status and place of residence. Undoubtedly, town provides more opportunities for sport
and for practicing and improving motor skills, and with its diverse offer it is considered as an environment
in which children can progress better.
Method
We used a sample of 158 children aged 9 and 10 years randomly chosen from the population of urban
and rural areas of Vojvodina. The treatment involved use of more intensive shaping exercises during two
month period. Five different tests for assessment of motor skills and two instruments for assessment of
morphological status were implemented. T-test was used for two dependent groups in order to determine
the effect of exercise on the respondents.
Results with discussion
It was concluded that a statistically significant improvement was achieved regarding the motor space of
children, where children from urban areas showed significantly better results of the applied treatment. The
effects of the treatment that included more intensive shaping exercises in physical education show positive
and effective results on all children included in the study. However, the children from towns showed higher
level of adaptation to exercises and thus greater progress than children from rural areas (Neljak, Novak &
Podnar, 2011; McMurray, Harrell, Bangdiwala & Deng, 1999). The influence of the environment and the
family, as two very strong factors of growth and development, on the results of this study is noticeable to
some extent.
Conclusion
Differences in socio-economic and cultural aspects are set as the basis for the differences in motor, physical
and and ultimately physiological development of children in lower grades of primary school. Indisputably,
better motor dimensions among children from urban areas lead us to a conclusion that the urban environment and families are better for motor and sport achievements of children.
Key words: Children in lower grades of primary school, Shaping exercises, Social environment, Motor abilities
References
1. McMurray, R. G., Harrell, J. S., Bangdiwala, S. I., & Deng S. (1999). Cardiovascular disease risk factors and obesity
of ruraland urban elementary schoolchildren. J Rural Health, 15(4), 365-74.
2. Neljak, B., Novak, D., & Podnar, H. (2011). Urbano-ruralne razlike u kinantropološkom statusu učenica 8.
razreda.U Findak, V. (ur.), Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (97104). Poreč: Hrvatski kineziološki savez.
92
POSSIBILITIES FOR REALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHING
PROCESS IN THE FIRST GRADE IN REPUBLIC OF MACEDONIA
ACCORDING THE DETERMINED MOTOR ABILITIES OF CHILDREN
1
Popeska Biljana¹, Klincrov Ilija², Mitevski Orce³, Nikovski Goran4
Goce Delcev University in Stip, Faculty of Educational sciences, Republic of Macedonia
2,3,4
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Physical culture, Skopje
Republic of Macedonia
Introduction
Respecting the individual possibilities of every child, respectively the adjustment of educational contents
of children’s real possibilities and needs is one of the basic principles in educational work with children as
well as in the realization of PE teaching process (Conception for nine years educational system in Republic of Macedonia, 2007). In this sense, the goal of this study was to determine the compatibility between
children’s abilities and PE contents, through the analysis of the current PE curriculum for the first grade in
Republic of Macedonia and determined structure of motor space of 6 years old children (first grade pupils),
as well as to suggest different activities that will innovate and enrich the current PE curriculum.
Method: Motor abilities of the first grade pupils were determined as a part of larger longitudinal study
(Popeska, 2011) realized at a sample of 123 six years old children, pupils in the first grade in five primary
schools in Skopje, Republic of Macedonia. The survey was conducted applying 33 motor test used for
estimation of nine motor abilities (coordination, speed, frequency of movement, explosive, repetitive and
static strength, balance, flexibility and preciseness). The structure of motor space was determined using
factor analysis – promax procedure. Established motor abilities were used as a fundament for analysis of
educational contents from PE curriculum in the first grade.
Results and discussion
According to the results obtained in the research and applied factor analysis, the motor space of six years
old children (first grade pupils) was defined with following ten latent dimensions: speed, coordinated and
explosive movements, realization of fast movements with legs, static balance, strength of the front parts of
the trunk, arms and shoulders, preciseness with leading, flexibility, strength of the back parts of the trunk,
arms and shoulders, preciseness with throwing and one undefined factor (F8). According the analysis of PE
curriculum for the first grade, educational contents are realized divided in 5 thematic unions which integrate different modifications of fundamental movement skills. The accomplishment of educational themes:
movements for body shaping and basics of gymnastics, facilitate manifestation and development of strength
of the front and back parts of the trunk, arms and shoulders, flexibility and balance. Acquisition of contents
from the thematic union basics of athletics facilitate manifestation and development of co – ordination,
speed and explosive strength, while the elementary forms of throwing in certain goal, activities similar to
bowling etc, facilitate manifestation and development of preciseness with throwing.
Conclusion
Results gained in this survey point out on compatibility of determined motor abilities and contents anticipated in PE curriculum for first grade. Possibilities for complementation and innovation of current PE
curiculum exist in possibility to enrol contents used for development of co – ordination, balance, mainly
static balance and precissenes with leading.
Key words: PE curriculum, teaching contents, motor abilities, first grade pupils, analysis.
References
1. Bureau for the development of education (2007). Physical education curriculum from the first to third grade in
nine year primary education, Skopje: Macedonian ministry of education.
2. Popeska, B (2011) Development of morphologic and motor dimensions at 6 and 7 years old children. Unpublished
doctoral dissertation, Skopje: Faculty for Physical Culture
93
VREDNOVANJE METODSKIH POSTUPAKA USVAJANJA ELEMENTA
ZAUSTAVLJANJE IGRAČA U RUKOMETU
Ante Burger1, Luka Bjelanović2, Katarina Pelivan3
1
ŽRK Trogir,Split,Hrvatska
2
Rugby Nada,Split, Hrvatska
3
GK Mravince, Split,Hrvatska
Uvod
Kao i svaka sportska igra s loptom, rukomet ima velike taktičke kriterije i zahtjeve. Oni se prije svega
očituju u suradnji i konfrontaciji igrača istih i suparničkih timova. Isprepletenost i povezanost tehničkog i
taktičkog segmenta rukometne igre je očita. Njihova je rezultanta situacijska učinkovitost igrača i ekipe. Iz
svega navedenog moguće je zaključiti kako je razvoj tehničko-taktičkih znanja i vještina jedan od osnovnih
zadataka rukometnog eksperta. Svaki kvalitetan proces učenja, pa tako i onaj sportski mora biti izveden
„metodično“. Drugim riječima, tijekom njegovog provođenja treba poštovati osnovne metodičke principe
ali i faze motoričkog učenja.
Metod
Tematski rad je koncipiran na način da su poznatim i priznatim ekspertima iz rukometne igre postavljeni
zadaci u vidu elementa tehnike igre u obrani zaustavljanja igrača. Zadanim opisima situacija morali su
poredati elemente po važnosti za učinkovito usvajanje elementa,kao i za vremenski slijed učenja svakog
od opisanih elemenata te ih rangirati po svojoj ekspertnoj procjeni. Upitnik je ispunilo deset rukometnih
eksperata sa dugogodišnjim radom u rukometu iz više zemalja(Hrvatska, Norveška, Srbija, Crna Gora i
Njemačka). Metoda obrade podataka obuhvaćala je osnovne deskriptivne pokazatelje gdje se izračunala
aritmetička sredina i medijan. Izračunate su Spearmanove rang korelacije između eksperata za svaki element tehnike i taktike u odnosu na važnost metodskih vježbi za učinkovito usvajanje pripadajućeg elementa, kao i za vremenski slijed učenja istog elementa. Test Crombach α je korišten kako bi se utvrdila
kolika je prosječna pouzdanost između rukometnih eksperata. Sve analize izvršene su pomoću softverskog
paketa Statistica ver. 10.
Rezultati sa diskusijom
Analizom trećeg upitnika dobiveni su podaci koji nam pokazuju da metodska vježba zaustavljanja aktivnog napadača u situacijskim uvjetima 1:1 najvažnija za učinkovito usvajanje tehnike zaustavljanja igrača.
Rangiranjem metodskih vježbi zauzimanje dijagonalnog obrambenog stava nakon kretanja, kao i promjene dijagonalnog stava u mjestu poskokom spadaju u metodske vježbe koje se prve koriste po vremenskom slijedu učenja.
Zaključak
Ovakva istraživanja dobar su temelj za postavljanje kvalitetne metodske strukture učenja rukometnih
elemenata. Eksperti iz različitih rukometnih zemalja postavili su osnove za stvaranje kvalitetnog pravca
učenja promatranih rukometnih elemenata, te se ovakvim istraživanjima stvaraju kvalitetne postavke za
učenje pojedinih motoričkih zadataka koji čine rukometnu igru.
Ključne reči (3-5) – Obrana, zaustavljanje, rukomet,
Literatura
1. Trninić, S., Dizdar D., & Dežman B. (2000). Empirical verification of the weighted system of criteria for the elite
basketball players quality evaluation. Collegium Antropologicum, 24 (2), 431-442.
2. Tinning, R. (2010). Pedagogy and Human Movement - Theory, practice, research. Routledge
94
EVALUATION OF METHODS OF ADOPTION OF THE ELEMENTS FOR
STOPPING PLAYERS IN HANDBALL
Ante Burger1, Luka Bjelanović2, Katarina Pelivan3
1
ŽRK Trogir,Split,Hrvatska
2
Rugby Nada,Split, Hrvatska
3
GK Mravince, Split,Hrvatska
Introduction
Like any sports game with the ball, handball has great tactical criteria and requirements. They are primarily reflected in the cooperation and confrontation of the same players and rival teams. Interconnectedness
and association of technical and tactical segments handball game is obvious. We have their resultant situational performance of players and teams. From the above it can be concluded that the development of
technical and tactical skills isone of the main tasks of handball expert. Each high-quality learning process,
sporting one included, must be carried out “methodically”. In other words, during its implementation the
basic methodological principles and stages of motor learning must be respected.
Method
Thematic work is structured in such a way that they are known and recognized experts in the handball
game set tasks in the form of an element technique game in defense to stop the player. The default description of the situation had to arrange the elements in order of importance for the effective adoption of elements, as well as the time sequence of learning each of the described elements and rank them according
to their expert judgment . The survey was completed by ten handball experts with many years of work in
handball from several countries (Croatia , Norway, Serbia , Montenegro and Germany) . Data processing
methods included the basic descriptive indicators which calculate the arithmetic mean and median. Calculated Spearmen rank correlation between the experts for each element techniques and tactics in relation
to the importance of methodological practice for effective adoption of the corresponding element as well
as the temporal sequence of learning the same element. Test Crombach α is used to determine what is
the average reliability between handball experts. All analyzes were performed using the software package
Statistics ver. 10th
Results and Discussion
The analysis of the third questionnaire obtained data show that methodical workout stopping active attackers in situational conditions 1-1 most important for effective adoption of techniques to stop the player.
Ranking methodical exercise in taking a diagonal defensive position after the movement, as well as changes
in diagonal position in nose-horned viper is the methodical exercise that is first used by the sequencing of
learning.
Conclusion
Such investigations are good basis for setting quality methodical structure learning handball elements.
Experts from different countries handball set up the basis for the creation of high-quality line of learning
observed handball elements, and such studies generate quality settings for learning certain motor tasks
that make handball game.
Key words: The defense, stop, handball
References
1. Trninić, S., Dizdar D., & Dežman B. (2000). Empirical verification of the weighted system of criteria for the elite
basketball players quality evaluation. Collegium Antropologicum, 24 (2), 431-442.
2. Tinning, R. (2010). Pedagogy and Human Movement - Theory, practice, research. Routledge
95
DOPRINOS POJEDINIH ELEMENATA USVAJANJU
OSNOVNE TEHNIKE ALPSKOG SKIJANJA
KOD DECE UZRASTA 58 GODINA
Dragiša Mladenović
Škola skijanja Kopaonik, Srbija
Uvod
Praćenje uspešnosti usvajanja osnovne tehnike skijanja kod dece skijaša početnika i utvrđivanje doprinosa
pojedinih elemenata uspešnosti usvajanja omogućava identifikaciju bitnih karakteristika za uspeh u alpskom skijanju. Činjenica da se na usvajanje osnovne tehnike skijanja najviše može uticati u dečijem uzrastu,
kada su učinci u pogledu usvajanja i razvoja tehnike skijanja najveći, kao i činjenica da se ni velikim radom
ono što je propušteno u tom periodu teško može nadoknaditi u kasnijem uzrastu, govori o značaju usvajanja osnovne tehnike skijanja u ovom uzrastu.
Metod
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 100 ispitanika, dece uzrasta 5-8 godina, koja nikada ranije nisu skijala, sa ciljem da se utvrdi doprinos pojedinih elemenata tehnike na ukupnu uspešnost usvajanja osnovne
tehnike alpskog skijanja. Nakon sprovedene šestodnevne obuke, uspešnost izvođenja osnovne tehnike skijanja je ocenjena ekspertskom ocenom od strane 3 nezavisna ocenjivača. Za potrebe procenjivanja usvojenosti odabrana su 3 elementa tehnike: zaustavljanje u plugu, zaokret ka padini i vijuganje oko postavljenih markacija. Od statističkih analiza primenjene su multivarijantna analiza varijanse (MANOVA) i
diskriminativna analiza.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati ukazuju da postoji statistički značajna razlika između ispitanika u uspešnosti usvajanja osnovne
tehnike alpskog skijanja u odnosu na element tehnike zaustavljanje u plugu (F=42.795, p=0.000), element
tehnike zaokret ka padini (F=74.101, p=0.000) i element tehnike vijuganje (F=92.668, p=0.000), pri čemu
grupu ispitanika koji su uspešno usvojili osnovnu tehniku skijanja karakteriše svojstvo da su uspešno usvojili sva 3 elementa tehnike. Prema diskriminativnoj analizi najveći doprinos uspešnosti usvajanja daje
element tehnike vijuganje (44.45%), potom zaokret ka padini (35.00%) i zaustavljanje u plugu (20.55%).
Zaključak
Element tehnike vijuganje oko postavljenih markacija se izdvojio kao najznačajniji za uspeh usvajanja osnovne tehnike skijanja kod ispitanika uzrasta 5-8 godina.
Ključne reči: alpsko skijanje, deca, usvajanje
Literatura
1. Cigrovski V. (2007) Učinkovitost različitih metoda u procesu učenja skijaških znanja. Doktorska disertacija. Zagreb, Hrvatska: Kineziološki fakultet
2. Dopsaj M., Jocić D., Blagojević M., Vučković G. (2004). Validacija različitih ekspertskih metoda za procenu osnovnog znanja skijanja kod studenata policiske akademije. Bezbednost, 46(2):289-300.
3. Ropret R. i sar. (1998). Pedagoško-didaktičke osnove obuke smučanja. Seminar za sticanje zvanja instruktora
smučanja, Smučarski savez Srbije, Komisija učitelja i trenera, Kopaonik.
96
CONTRIBUTION OF SOME ELEMENTS TO THE SUCCESSFULNESS
OF ADOPTING BASIC SKI TECHNIQUE OF ALPINE SKIING
IN CHILDREN AGED 58 YEARS
Dragiša Mladenović
Ski school Kopaonik, Serbia
Introduction
Following thesuccessfulness of adopting basic ski technique of alpine skiing in children ski beginnersand
determiningthe contribution of some elementsto the successfulness of adopting basic ski technique, enable identification of important characteristicsfor success in alpine skiing. The fact is that preschool and
younger-school age, is the age with the most effect in adopting and developing ski technique, it is indicated
that it is difficult to make up for ski training lack later on.
Method
The research was conducted on 100 participants; children aged 5-8 years, all ski beginners. The goal was
to determine the contribution of some elements to the successfulness of adopting basic ski technique
of alpine skiing in children. After completing the six-day training, the success in adopting the basic ski
technique was rated by experts, actually by three independent judges. The successfulness of performing
the basic elements of the ski technique was determinedthrough the following tasks: stopping in a snowplough, uphill turn and turns around the posted marks. The statistical procedures that were used included
the multivariate analysis of variance (MANOVA) and the discriminate analysis.
Results and discussion
The research results show significant differences in success of adopting basic ski technique compared to
the elements of the ski technique: stopping in a snow-plough (F=42.795, p=0.000), uphill turn (F=74.101,
p=0.000) andturns around the posted marks (F=92.668, p=0.000). The participants who successfully adopted the basic ski technique of alpine skiing also successfully adopted element of the ski techniquestopping
in a snow-plough, uphill turn and turns around the posted marks. According to the discrimination coefficient, the element of the ski technique turns around the posted marks (44.45%) was the variable which
contributed the most to the discrimination among groups as per successful adoption of basic ski technique.
The variables which also contributed to the group discrimination wereuphill turn (35.00%) and stopping
in a snow-plough (20.55%).
Conclusion
The element of the ski technique turns around the posted marks was the element which contributed the
most to the discrimination among groups as per successful adoption of basic ski technique in children aged
5-8 years.
Key words: alpine skiing, children, success in adopting
References
1. Cigrovski V. (2007) Učinkovitost različitih metoda u procesu učenja skijaških znanja. Doktorska disertacija. Zagreb, Hrvatska: Kineziološki fakultet.
2. Dopsaj M., Jocić D., Blagojević M., Vučković G. (2004). Validacija različitih ekspertskih metoda za procenu osnovnog znanja skijanja kod studenata policiske akademije. Bezbednost, 46(2):289-300.
3. Ropret R. i sar. (1998). Pedagoško-didaktičke osnove obuke smučanja. Seminar za sticanje zvanja instruktora
smučanja, Smučarski savez Srbije, Komisija učitelja i trenera, Kopaonik.
97
OBUKA VESLANJA U KAJAKU NA MIRNOJ VODI KOD DECE
IZ REDOVNE I SPECIJALNE ŠKOLE
1
Darko Mitrović1, Željko Rajković1, Ivan Milivojević3
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“, Pančevo, Srbija
Uvod
Istraživanje je izvršeno sa ciljem ispitivanja mogućnosti uključenja dece iz redovne i specijalne škole u
identičan pedagoški proces metodike obučavanja kajaka na mirnoj vodi, ali i ispitivanja uticaja navedenog
procesa na decu različitih sposobnosti. Ispitivanje je obuhvatilo 20 ispitanika, po 10 iz redovne i 10 iz specijalne škole. Ispitanike su činili učenici šestog razreda, muškog pola, bez oštećenja lokomotornog sistema
i bez prethodnog iskustva u veslanju kajaka.
Metod
U ovom istraživanju je primenjen eksperiment sa jednom grupom bez ponavljanja, sa inicijalnim merenjem, eksperimentalnim faktorom (učenje osnovne tehnike veslanja u kajaku) i finalnim merenjem. Obuka
i testiranja su obavljena na Gradskom zatvorenom bazenu “Strelište” u Pančevu, dimenzija 25x17m. Za
prikupljanje podataka na inicijalnom i na finalnom merenju, formirana je tročlana komisija, koja je procenjivala osnovne elemente tehnike veslanja u kajaku na mirnim vodama i to dajući ekspertsku ocenu (sa
11 stepeni gradacije) za tehnike: ulaska u čamac, veslanja (zaveslaj u napred, zaveslaj u nazad, plat pozicija, kočenje) izlaska iz čamca i pražnjenja čamca. Učenje osnovne tehnike je sprovedeno u školskom mini
kajaku, MK-1 i inače namenjenom za obuku početnika u kajakaškom sportu na mirnim vodama u 5 blok
časova.
Rezultati sa diskusijom
Deca sa intelektualnom ometenošću zabeležila su nešto veću ocenu (8,2) u odnosu na decu bez smetnji u
razvoju (7,3), što se objašnjava njihovim nešto izraženijim motivom za postignućem. T test za nezavisne
male uzorke pokazao je nepostojanje statistički značajne razlike između navedenih grupa.
Zaključak
Zaključeno je da deca iz redovne i specijalne škole mogu da ispune kriterijum za kajakaša početnika. Intelektualna ometenost ne predstavlja prepreku za uključivanje dece u proces obuke i treninga u kajaku
na mirnim vodama. Navedeni inkluzivni pristup kod dece ometene u razvoju poboljšao je socijalizaciju,
a kod dece bez smetnji u razvoju povećao toleranciju i smanjivao predrasude. Rezultate i metode ovog
istraživanja moguće je primeniti i u drugim sportovima i društvenim aktivnostima.
Ključne reči: Deca sa intelektualnom ometenošću, obuka, kajak, inkluzija, inkluzivno obrazovanje.
Literatura
1. Kasum G. (2009): Teorija i praksa sporta osoba sa invaliditetom, skripta, Univerzitet u Beogradu, Fakultet Sporta
i fizičkog vaspitanja, Beograd
2. Mitrović D. (2003): Učenje osnovne tehnike veslanja procenjene na osnovu kinematičkih karakteristika, doktorska
disertacija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet Sporta i fizičkog vaspitanja.
98
LEARNING PADDLING IN A KAYAK FOR CHILDREN
IN MAINSTREAM AND SPECIAL SCHOOL
1
Darko Mitrovic1; Zeljko Rajkovic2, Ivan Milivojevic3
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
School for Elementary and High Education „Mara Mandić“, Pancevo, Serbia
Introduction
The research was carried out to study the possibilities for inclusion of children from mainstream and
special schools in the same pedagogical process of learning kayak methodology, and test the impact of
this process on the children of different abilities. The study involved 20 subjects from which 10 were from
regular and 10 from special school. The respondents were male, from sixth grade, without damaging the
musculoskeletal system and with no previous experience in kayaking.
Methods
This study applied an experiment with a group without recurrence, with initial measurements, the experimental factor (learning the basic paddling technique in a kayak) and final measurement. Training and testing was carried out at the closed city pool “Streliste” in Pancevo, measuring 25x17m. To collect data on the
initial and final measurement, three-member committee was formed, which assessed the basic elements of
paddling technique in a kayak and providing expert assessment (with 11 levels of gradation) for techniques:
entering into the boat, paddling (forward stroke, back stroke, plat position, braking) going out of the boat
and boat discharges. Learning the basic technique lasted 5 double school hours and was conducted in the
school mini kayak, MK-1 which is usually used for training beginners in flat water kayaking.
Results and discussion
Children with intellectual disability recorded slightly higher rating (8.2) than children without disabilities
(7.3). This is explained, by their more explicit motive for achievement. Between these two groups there
were no statistically significant differences.
Conclusions
It was concluded that children in mainstream and special schools can meet the criteria for novice kayakers.
Intellectual disability is not an obstacle to the inclusion of children in the process of education and training
in flat water kayak. The above inclusive approach in children with developmental disabilities has improved
socialization, and in children without disabilities increased tolerance and diminished prejudice. The results
and methods of this research can be applied in other sports and social activities.
Key words: children with intellectual disabilities, learning, kayak, inclusion, inclusive education.
References
1. Kasum G. (2009): Teorija i praksa sporta osoba sa invaliditetom, skripta, Univerzitet u Beogradu, Fakultet Sporta
i fizickog vaspitanja, Beograd
2. Mitrovic D. (2003): Ucenje osnovne tehnike veslanja procenjene na osnovu kinematickih karakteristika, doktorska
disertacija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet Sporta i fizickog vaspitanja.
99
ANALIZA UČEŠĆA DECE OSNOVNO ŠKOLSKOG UZRASTA RASINSKOG
OKRUGA U SISTEMU TAKMIČARSKOG SPORTA: PILOT ISTRAŽIVANJE
1
Milivoj Dopsaj1, Radoslav Komlenović2
Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Parlament R. Srbije, Beograd, Srbija
Uvod
Sportom se predstavlja država u svetu, afirmiše se njeno kulturno bogatstvo i jača opšti nacionalni interes.
To je i osnovni razlog zašto je u Ustavu R Srbije sport definisan kao kategorija od posebnog društvenog
interesa. Moderan način života, sa dostupnim tehnologijama utiču da mladi budu sve više fizički neaktivni.
Činjenica je da fizička neaktivnost dece i adolescenata negativno utiče na fizički, zdravstveni, društveni i
duhovni razvoj, što generalno ugrožava i biološki korpus nacije, odnosno stanje javnog zdravlja u zemlji.
Jedan od ciljeva strategije razvoja sporta u našoj zemlji je i da bavljenje sportom bude opšte prihvaćen i
poželjan model društvenog ponašanja, kako školske dece i omladine, tako i odraslih. Cilj ovog rada je da
utvrdi aktuelno stanje učešća dece osnovno školskog uzrasta Rasinskog okruga u sistemu takmičarskog
sporta.
Metod
Istraživanje je realizovano kao sistemsko neeksperimentalno, gde je osnovni metod uzorkovanja informacija bio – anketiranje. Za potrebe ovog pilot istraživanja je anketirano 575 učenika osnovno školskih razreda
iz tri škole dva grada Rasinskog okruga – Kruševac i Aleksandrovac. Rezultati su analizirani primenom
metode deskriptivne statistike.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati su pokazali da anketirani đaci aktivno treniraju 25 različitih sportova, što znači da učestvuju u
29.41% svih sportova prihvaćenih zakonskom regulativom R Srbije. Od ukupno 575 anketiranih učenika,
133 ne trenira ni jedan sport, odnosno ukupna prevalenca ne učestvovanja u sistemu sporta je bila 23.13%.
Utvrđeno da je ona veća u nižim (28.33% od I do IV razreda), nego u višim razredima (21.20% od V do VIII
razreda). Generalno posmatrano apsolutno najveća prevalence ne učestvovanja u sistemu sporta je bila IV razredu - 42.59% a najmanja u VI – 17.02%. U sistem takmičenja sportskih igara je uključeno najviše učenika 33.74%, dok bazične sportove – atletiku, plivanje i gimnastiku, trenira 24.87% učenika. 71.04% učenika trenira
učestalošću od tri puta nedeljno, a 31.31% učestvuje u jednom takmičenju svake nedelje. Najveći procenat
učenika je trenirao plivanje (15.83%), zatim fudbal (13.04%), odbojku (10.43%), košarku (8.52%) i gimnastiku (7.65%), dok je najmanja zastupljenost učenika bila u ritmičkoj gimnastici, stonom tenisu, boksu,
ronjenju i šahu (po 0.17%).
Zaključak
Rezultati ovog pilot istraživanja su dali inicijalne kvantitativne informacije od interesa u odnosu na učešće
dece osnovno školskog uzrasta Rasinskog okruga u sistemu takmičarskog sporta. U nastavku istraživanja
potrebno je na većem uzorku dobiti pouzdanije generalne podatke o istraživanom fenomenu.
Ključne reči: fizička aktivnost, školski uzrast, takmičarski sport
Literatura
1. Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista (2012). Beograd: Službeni glasnik RS, broj 123.
2. Strategija razvoja sporta u R Srbiji za period od 2009. do 2013. godine (2008). Beograd: Službeni glasnik RS, broj
65/08.
100
ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN’S PARTICIPATION, RASINSKI
DISTRICT IN THE SYSTEM OF COMPETITIVE SPORT:
PILOT INVESTIGATION
1
Milivoj Dopsaj1, Radoslav Komlenović2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Parliament of the Republic of Serbia, Belgrade, Republic of Serbia
Introduction
Sport represents a county in the world; it confirms its cultural wealth and strengthens general national
interests. That is the basic reason why in Serbian Constitution, sport is defined as category of special social interest. Modern way of life, with available technologies, influences that young people are more and
more physical inactive. It is a fact that physical inactivity of children and teenagers has negative influence
on physical health, social and spiritual development that generally endangers biological health of nation.
One of the goals of the strategy of development of sport in our country is that dealing with sport will be
generally accepted and desirable model of social behavior, for children who go to school and for adults as
well. The goal for this work is to confirm the current state of primary school children’s participation, Rasinski district, in the system of competitive sport.
The method
The research has been realized as systematic non-experimental, the basic method of gaining information was – survey. For the need of this pilot research, 575 pupils from primary schools, from two towns
of Rasinski district, Krusevac and Aleksandrovac, have been participants in this survey. The results were
analyzed by method of descriptive statistic.
The results with discussion
The results of the participants have revealed that pupils attain actively 25 different sports, which means
that they participate in 29, 41 % of all sports accepted by Constitution of Republic of Serbia. From 575
participants, 133 do not train sport. Generally speaking, the biggest non-participant in the system of sport
was in fourth grade – 42, 59% and the least in sixth – 17, 02%. The largest number of pupils is engaged in
the system of competitive sport games 33, 74%, while basic sports –athletic, swimming and gymnastics,
train 24,87 pupils. 71, 04% of pupils train three times a week and 31, 31% participates in one completion
every week. The biggest number of pupils trained swimming (15, 83%) then football (13, 04%), volleyball
(10, 43%), basketball (8, 52%), and gymnastic (7, 65%), while the smallest participation of pupils was in
rhythmic *gymnastic, box, diving and chess (0, 17%).
Conclusion
The results of this pilot research showed initial quantitative date about children involved in the system of
competitive sport, living in the Rasinski district. In order to continue this research, it is necessary to increase number of interviewed participants to get more reliable general information.
Key words: physical activity, school age, competitive sport
References
1. Regulation on national categorization of elite athletes (2012). Belgrade: Official Journal of RS, No. 123Sports Development Strategy in the Republic of Serbia for the period since 2009. the 2013th The (2008). Belgrade: Official
Gazette of RS, No. 65 / 08th
101
PHYSICAL EDUCATION IN THE SCHOOL CURRICULUM AND ITS ROLE
IN PROTECTION AND PROMOTION OF STUDENTS’ HEALTH
Marija Zegnal Koretić
Međimurje University of Applied Sciences in Čakovec, Croatia
Introduction
Physical Education programs have the responsibility to teach skills that students will need to participate in
physical activities outside the physical education class, and to have an impact on their motoric and respiratory abilities.
Method
Anonymous survey carried out on Međimurje University.At the beginning of each academic year, during
Physical Education course, each student has to be physically evaluated (motor and functional tests).
Results and discussion
Only then the course plans and programs are shaped and produced. Many studies have shown that the
individuals who are and remain physically active have got less health problems.The benefits of the regular
exercise activities can primarily be seen through the higher quality of life, boosted immune system, mobility and balance increase.
The interest in Physical Education classes; low, medium, high Applied ComputingI year, Applied ComputingI year, Sustainable DevelopmentI year.
Physical Education classes’ attendance at the end of the first semester, rare, sporadic, regularApplied ComputingI year, Applied ComputingI year, Sustainable DevelopmentI year.
Therefore, the combination of those two elements (students and classes) has led us to conclusion that the
Physical education represents inescapable university subject that has a great impact on health preservation
and improvement.
Conclusion
Physical Education does not only represent the educational process and its function of learning and knowledge and skill transfer. Findak (1990). Such professionally planned and led kinesiology activities should
have a direct impact on students’ self-confidence, and interest expansion. Physical Education represents
the perfect tool for students’ socialization and their sense of belonging.
Key Words:curriculum, education, health, student, kinesiologyactivities.
References
1. Findak,V.: Physical Education Methodology, Zagreb, Školska Knjiga,1990.
2. Zegnal, M.: Sky-line, Croatian Pedagogic Society, Križevci, 2007.
3. http://toso.marsic.kif.hr/zasto_vrijedi_vjezbati.htm,
102
SESIJA 4
EFEKTI PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS
POPULACIJE U SPECIJALIZOVANIM USTANOVAMA
OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA, POLICIJA, VOJSKA
SESSION 4
THE EFFECTS OF APPLICATION OF PHYSICAL ACTIVITY TO
ANTHROPOLOGICAL STATUS IN SPECIALIZED INSTITUTION
PEARSONS WITH SPECIAL NEEDS, POLICE FORCES, ARMY
103
104
OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA  INVALIDITETOM I SPORT
Saša Veličković, Miloš Paunović, Aleksandra Aleksić – Veljković, Dragana Filipović
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
Uvod
Sport je tipična multidisciplinarna oblast, budući da objašnjavanje svih njegovih segmenata zahteva kompleksan pristup i korišćenje znanja iz različitih naučnih oblasti. Bez obzira na aspekt koji dominira prilikom
objašnjavanja nekog sportskog fenomena, kao centralni problem sporta moguće je izdvojiti ljudsko kretanje. Sport i telesne vežbe odavno se koriste kao sredstvo lečenja. Prema podacima Svetske zdravstvene
organizacije (WHO), čak 10% svetskog stanovništva čine osobe sa invaliditetom (Pokrajinski sekretarijat
za sport i omladinu - AP Vojvodina, 2010). Osobe sa invaliditetom su, dakle veoma brojne, a definišu
se kao pojedinci sa psihofizičkim nedostacima. Ovi nedostaci utiču na narušavanje njihovog integriteta
kao ljudskih bića i onemogućavaju im da se formiraju, ispolje i ostvare kao potpuno prihvaćeni članovi
društva. Zato je uključenje osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i adaptacija sportskih objekata, od
suštinskog značaja za njihovu egzistenciju.
Metod
Za prikupljanje i analizu dosadašnjih istraživanja u radu korišćena je deskriptivna metoda, kojom je obuhvaćeno
osam radova. Prilikom prikupljanja dosadašnjih istraživanja korišćeni su internet pretraživači “pub-med”,
“mendeley” i “google sholar” kao i baza podataka “kobson”. Pretraživane su ključne reči: osobe sa invaliditetom, sport, sportsko – rekreativne aktivnosti. Pretraga je ograničena na radove u poslednjih 14 godina koji su
se bavili osobama sa invaliditetom i njihovom vezom sa sportom. Broj ispitanika u radovima se kretao od 35 pa
sve do 2784. U svim radovima ispitanici su pripadnici oba pola, dok se starosno doba kreće u veoma širokom
rasponu. Prikupljanje podataka vršeno je uz pomoć intervjua i upitnika, a pojedini radovi su obogaćeni i testovima specifičnih motoričkih sposobnosti. Obrada podataka je izvršena uz pomoć univarijantnih metoda,
korelacije i regresije.
Rezultati sa diskusijom
Prikazana istraživanja predstavljaju dobar primer kako fizička aktivnost i sport, pozitivno utiču na osobe sa
invaliditetom. Bez obzira na to da li se radi o intelektualnom invaliditetu ili fizičkom nedostatku, da li je invaliditet urođen ili stečen, u svim istraživanjima sport i fizičke aktivnosti daju pozitivan uticaj. Pozitivan uticaj
sportsko rekreativnih aktivnosti na osobe sa invaliditetom se ogleda u značajnom psiho – fizičkom napretku.
Poboljšanje je evidentno kako na nivo fizičke spreme tako i na opšte blagostanje i osećaj prihvaćenosti u
društvu. Nivo samopouzdanja je na značajno višem nivou kod osoba uključenih u sportsko – rekreativne aktivnosti i smanjuje se potreba za bilo kakvom vrstom pomoći prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Na
osnovu rezultata i zaključaka do kojih su došli autori istraživanja obuhvaćenih u ovom radu možemo utvrditi
da sport i sportsko – rekreativne aktivnosti trebaju da u mnogo većoj meri budu uključeni u život i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, zbog svog pozitvnog uticaja na fizički, psihički status kao i na povećanje samopouzdanja i osećaja prihvaćenosti u društvu.
Zaključak
Poznato je da fizička aktivnost ima značajan uticaj u životima osoba sa invaliditetom, ali i dalje postoji veliki
broj osoba sa invaliditetom koja nisu uključena u sportsko – rekreativne aktivnosti a imaju želju i potrebu
za bavljenjem sprotom. Kao jedan od glavnih razloga za to u radovima se navodi nepristupačnost sportsko – rekreativnih objekata, odnosno arhitektonske prepreke. Iz prethodno navedenih razloga možemo
zaključiti da bi se u bližoj budućnosti trebalo poraditi na projektima vezanim za adaptaciju građevinskih
objekata i prilagođavanje istih osobama sa invaliditetom.
Ključne reči: posebne potrebe, invaliditet, sport, rekreacija.
Literatura
1. Shapiro, D.R. (2010). Multidimensional physical self-concept of athletes with physical disabilities (Multidimenzionalni self-koncept sportista sa telesnim invaliditetom). Adapted physical activity quarterly APAQ. Volume:
27 Issue 4, Pages: 294-307.
2. Westendorp, M. (2011). Are gross motor skills and sports participation related in children with intellectual disabilities (Da li su ukupne motoričke sposobnosti i učešće u sportu bitni kod dece sa intelektualnim invaliditetom).
Research in Developmental Disabilities. Volume: 32, Issue: 3, Publisher: Elsevier Ltd, Pages: 1147-1153.
105
PEOPLE WITH DISABILITIES  INVALIDITY AND SPORT
Sasa Velickovic, Milos Paunovic, Aleksandra Aleksic – Veljkovic, Dragana Filipovic
University in Nis, Faculty of Sport and Physical Education, Nis, Serbia
Introduction
Sport is a typical multidisciplinary field, as explaining all its methods require a complex approach and
the use of knowledge from different scientific fields. No matter which aspect dominates in explaining a
sporting phenomenon, as the central problem of sport it is possible to extract human movement. Sport
and exercise have long been used as a means of treatment. According to the World Health Organization
(WHO), up to 10% of the world populations are people with disabilities (Provincial Secretariat for Sports
and Youth – Vojvodina, 2010). People with disabilities are therefore very numerous, and are defined as
individuals with mental and physical deficiencies. These deficiencies impair their integrity as human beings and prevent them to form, express, and exercise as fully accepted members of society. Therefore, the
inclusion of persons with disabilities in sports activities and adaptation of sports facilities is essential for
their existence.
Method
For collecting and analyzing of previous studies in this article was used descriptive method which included
eight studies. During the collection of previous studies they were used Internet search engines “pub-med”,
“Mendeley” and “Google scholar” and the database “kobson”. Searched keywords were: people with disabilities, sports, sports and recreational activities. Search was limited to papers in the last 14 years dealing
with people with disabilities and their connection with sport. The number of subjects in the works varied
from 35 up to 2784. In all the works of the subjects were members of both genders, and the age moves in a
very wide range. Data was collected through interviews and questionnaires, and some works are enriched
with specific tests of motor skills. Data analysis was performed using univariate methods, correlation and
regression.
Results with discussion
The presented researches are a good example of how physical activity and sport, have a positive impact on
people with disabilities. Regardless of whether it is intellectual disability or physical disability, if disability
is congenital or acquired, in all researches sport and physical activity make a positive influence. The positive influence of sports and recreational activities for people with disabilities is reflected in the significant
psycho - physical progress. The improvement is evident to the level of physical fitness as well as the general
well-being and a sense of acceptance in society. The level of confidence is on significantly higher level with
people involved in sports - recreational activities and reduces the need for any kind of help in their daily
activities. Based on the results and conclusions reached by the authors of the research included in this
study we can determine that sport and sports and recreational activities should in many a greater extent be
involved in the life and rehabilitation of persons with disabilities, due to the positive impact on their physical, mental status and increasing self-confidence and a sense of acceptance in society.
Conclusion
It is well known that physical activity has a significant impact in the lives of people with disabilities, but
there are still a number of people with disabilities who are not involved in sports and recreational activities
and have a desire and need to become involved in sport. One of the main reasons for this is given in the
studies and it’s inaccessibility of sports - recreational facilities, or architectural barriers. For the reasons
stated above, we can conclude that in the near future should be work on projects related to the reconstruction of buildings and adapting them for people with disabilities.
Key words: special needs, disabilities, sports, recreation.
Literatura
1. Shapiro, D.R. (2010). Multidimensional physical self-concept of athletes with physical disabilities. Adapted physical activity quarterly APAQ. Volume: 27 Issue 4, Pages: 294-307.
2. Westendorp, M. (2011). Are gross motor skills and sports participation related in children with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities. Volume: 32, Issue: 3, Publisher: Elsevier Ltd, Pages: 1147-1153.
106
SPORT I TELESNO ISKUSTVO OSOBA
SA FUNKCIONALNIM OŠTEĆENJIMA
Vesna Vuković
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
Uvod
Ovaj rad problematizuje percepciju telesnosti, telesno iskustvo i način na koji oni ograničavaju/omogućavaju
svakodnevicu osoba sa funkcionalnim oštećenjima. Polazi od pretpostavke da je socio-kulturni prostor,
kao posledica diskurzivne prakse, konstruisan specifičnom vrstom narativa o osobama sa invalidititetom
čime je stvoren takav tip društvene segregacije u kojem za osobe u situaciji hendikepa nema mesta, osim na
marginama. Cilj rada je mapiranje problema sa kojima se susreću OSI i ispitivanje mogućnosti sporta kao
polja životnog ostvarenja, te strategije redefinisanja identiteta i integracije u društvo.
Metod
Uz odbacivanje naturalističke pretpostavke o ljudskoj prirodi kao determinanti socijalne egzistencije, u
ovom radu izučavanje telesnosti polazi od diskurzivnog i fenomenološkog stanovišta kao komplementarnih. Rad predstavlja studiju slučaja, a subjekti istraižvanja su profesionalni sportisti, od kojih jedan
ima ulogu kontrolnog parametra. Težište je postavljeno na ispitivanje životne istorije dva pojedinca sa
oštećenjem vida i komparativnu rekonstrukciju njihovih životnih priča, te analizu dostupnih pravnih akata.
Rezultati i diskusija
OSI u Srbiji, koja se nalazi procesu transformacije, nemaju adekvatan tretman u društvu. Njihov položaj
karakteriše nedovoljna uključenost u sve oblasti života, neadekvatna potpora sredine, nedovoljna institucionalna organizacija, deklarativna opredeljenost društva da se sa problemima suočava, ozakonjivanje
problematike „invalidnosti“, ali i praksa koja je često u suprotnosti sa pozitivnim pretpostavkama zakonodavca. Diskurs koji preovladava, čini Srbiju nedovoljno edukovanom sredinom koja OSI posmatra kroz
stereotipe u kojima su one predstavljene kao osobe koje nemaju mogućnost samostalnog i kvalitetnog
učešća u životu jer im je sudbina uskratila „normalnost“; kao takve ne mogu da privređuju i budu ekonomski korisne; život, školovanje, zapošljavanje, stručno usavršavanje – najčešće su prepušteni ličnim strategijama i uslovljeni materijalnom situacijom, češće prinudom nego izborom. U takvim okolnostima sve
što se smatra aktivnostima te ne čine osnovnu nužnost, percipira se kao oblast u kojoj OSI i nemaju puno
prostora. Jedna od takvih aktivnosti je sport. On je definisan kao medikament, terapija u cilju održavanja
zdravstvenog statusa individue čije je stanje okarakterisano kao patološko. Kontrola telesnosti poduprata
je diskurzivnom moći koja potiče od naučnih ustanova i raspodele kompetencija između stručnih lica za
koja se predpostavlja da mogu dati najadekvatnije preporuke u vezi sa sportom OSI. Suprotno uverenju
koje nosi negativan predznak, pokazuje se da učešće u sportskim aktivnostima, bilo da je reč o rekreaciji ili
vrhunskom sportu, ima dobrobiti na nekoliko polja.
Zaključak
Iako ni sport nije lišen predrasuda koje prate OSI, pokazuje se da ova oblast ima kapacitet za ostvarivanje
jednakosti, prihvatanje, interakciju, ostvarivanje socijalnih kontakata i jačanje društvenih veza na polju
zajedničkih interesovanja koja mogu da budu osnov za sticanje saznanja o mogućnostima za unapređenje
ličnih kapaciteta i njihovu praktičnu primenu na društveno koristan način.
Ključne reči: jezik, identitet, invaliditet, sport, integracija
Literatura
1. Fuko, M. (2007). Poredak diskursa, Pristupno predavanje na Kolež de Fransu, Karpos.
2. Kristen, L. et al. (2002). Conceptions of children and adolescents with physical disabilities about their participation in a sports programme, European Physical Education Review, Volume 8 (2), North West Counties Physical
Education Association and SAGE Publications, London, Thousand Oaks and New Delhi
3. Woodward, K. (ed.). (1997). Identity and Difference, Sage Publications in associations with Open University, London
107
SPORT AND BODY EXPERIENCE OF PEOPLE
WITH FUNCTIONAL IMPAIRMENTS
Vesna Vukovic
University of Belgrade, Philosophy Faculty, Belgrade, Serbia
Introduction
This paper questions the perception of physicality, bodily experience and the way they restrict/enable everyday life of people with functional impairments. Based on the assumption that the socio-cultural space
is, as a result of discursive practices, designed with specific type of narrative about people with disability
which create such a type of social segregation in which persons in a process of disablement, have no place
except at the social margins. The aim of the paper is mapping problems encountered by persons with disabilities and testing opportunities provided by sports, as a field of life achievements and strategy used for
redefining identity and integration into society.
Method
With the rejection of the naturalistic assumptions about human nature as determinants of social existence,
this papaer explore physicality from discursive and phenomenological point of view, which are considered
as complementary theories. The paper is a case study, and the subjects of research are professional athletes,
one of whom serves as the control parameter. Emphasis is placed on examining the life history of two individuals with visual impairments and comparative reconstruction of their life stories, as analysis of available
legal documents.
Results and Discussion
Persons with disabilities in Serbia, in the process of transformation, have no adequate treatment in society.
Their position is characterized by lack of involvement in all areas of life, inadequate support of the environment, lack of institutional organization, declarative commitment of the society to deal with the problems,
validateing „disability“ issue, but also the practice that is often in the contrary to the positive assumptions
of the legislature. The discourse prevails makes Serbia inadequately educated environment, in which PWD
are seen through stereotypes representing them as people who do not have the ability to manage life independently and in qualitative way because fate denied them „normality“; as such, they can not earn and be
economically beneficial; life, education, employment, professional development – depend on the personal
strategies, and are conditioned by financial situation, they are more often matter of necessity, rather than
a matter of choice. In such circumstances, all of which are considered activities that do not constitute a
primary necessity, is perceived as an area where PWD do not have much space. One such activity is a sport.
It is defined as medicine, therapy in order to maintain the health status of individuals whose condition was
characterized as pathological. Body control is achieved by discursive power which derives from scientific
institutions and the distribution of competences among professionals which are supposed to be given the
most appropriate recommendations relating to sport of PWD. Contrary to the belief that carries a negative
sign, it shows that participation in sports activities, whether they are recreational or professional, provides
benefits in several areas.
Conclusion
Although sport is not devoid of prejudices that accompany persons with disabilities, it shows that the area
has the capacity to achieve equality, acceptance, interaction, achievement of social contacts and strengthening social ties in the fields of common interest, which may be the basis for learning more about the possibilities for improving personal capacity and their practical application to social useful way.
Key words: language, identity, disability, sport, integration
References
1. Fuko, M. (2007). Poredak diskursa, Pristupno predavanje na Kolež de Fransu, Karpos.
2. Kristen, L. et al. (2002). Conceptions of children and adolescents with physical disabilities about their participation in a sports programme, European Physical Education Review, Volume 8 (2), North West Counties Physical
Education Association and SAGE Publications, London, Thousand Oaks and New Delhi
3. Woodward, K. (ed.). (1997). Identity and Difference, Sage Publications in associations with Open University, London
108
UČEŠĆE U FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA
I OPŠTA FIZIČKA SPREMNOST SLABOVIDIH UČENIKA
Aleksandra Grbović, Irena Stojković, Sanja Dimoski, Fadilj Eminović
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciji i rehebilitaciju
Uvod
Slabovida deca usled niskog nivoa fizičkih i funkcionalnih sposobnosti imaju problema u izvođenju
različitih aktivnosti. Značajno je ispitati faktore koji doprinose boljoj fizičkoj spremnosti slabovidih osoba.
Ova studija se bavila ispitivanjem učešća u fizičkim aktivnostima i povezanosti stepena učešća u fizičkim
aktivnostima (na časovima fizičkog vaspitanja i tokom vanškolskog slobodnog vremena) i opšte fizičke
spremnosti slabovidih učenika mlađeg škoslkog uzrasta.
Metod
Uzorak istraživanja, činilo je 76 ispitanika, sa oštećenjem vida (N = 38) i bez oštećenja vida (N = 38),
od toga 48 (63.2%) dečaka i 28 (36.8%) devojčica. Tehnikom sparivanja ujednačene su grupe slabovidih
učenika i učenika bez oštećenja vida obzirom na broj, pol, uzrast, telesnu visinu i masu, što je odgovarajućim
statističkim postupcima potvrđeno. Uzrast ispitanika je od 6.5 do 12 godina. Za ispitivanje opšte fizičke
spremnosti primenjen je test Eurofit (European Test of Physical Fitness, Moravec, Kampmiller, Sedlaček,
1996). Za procenu učešća u fizičkim aktivnostima konstruisan je upitnik od 12 pitanja. Podaci su analizirani metodama deskriptivne statistike i statistike zaključivanja. Za ispitivanje razlika između grupa ispitanika
korišćen je neparametrijski Man-Vitni (Mann-Whitney) test.
Rezultati sa diskusijom
Opšta fizička spremnost slabovidih učenika sa visokim stepenom uključenosti u različite fizičke aktivnosti
je na značajno višem nivou u odnosu na slabovide učenike koji se ređe bave fizičkim aktivnostima (U =
24,00, p < 0,02). Aktivno bavljanje sportom je statistički značajno povezano (U = 31.50, p<.05).sa opštom
fizičkom spremnošću slabovidih učenika. U poređenju sa učenicima tipičnog razvoja, opšta fizička spremnost slabovidih učenika koji ispoljavaju visok stepen uklučenosti u različite fizičke aktivnosti u nastavnom
i vannastavnom slobodnom vremenu je na značajno nižem nivou (U = 155.00, p < 0,05).
Zaključak
Upražnjavanjem različitih rekreativnih fizičkih aktivnosti i naročito aktivno bavljenje sportom, omogućava
osobama sa oštećenjem vida podizanje nivoa opšte fizičke spremnosti. Programima fizičkih aktivnosti namenjenim slabovidim učenicima može se podsticajno delovati na njihove fizičke i funkcionalne sposobnosti.
Ključne reči - opšta fizička spremnost, fizičke aktivnosti, slabovidi učenici,
Napomena
Rad je deo projekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status
populacije Republike Srbije” pod brojem III47015, a kao deo potprojekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status osoba sa posebnim potrebama populacije R. Srbije” koji se finansira
od strane Ministarstva prosvete i nauke R. Srbije - Ciklus naučnih projekata 2011-2014.
Literatura
1. Moravec R., Kampmiller T., Sedlaček J. i sar. (1996): Eurofit – Telesniy rozvoj a pohubova vykonost školskej populacie na Slovensku, Bratislava, Slovenska vedecka spoločnost pre telesnu vychovu a šport:
2. Grbović, A. (2005): Ispitivanje fizičkih sposobnosti slabovidih učenika, magisrarski rad, odbranjen 20.10.2005.g.
Defektološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. (167 str.).
109
ENGAGEMENT IN PHYSICAL ACTIVITIES AND PHYSICAL FITNESS
OF LOW VISION STUDENTS
Aleksandra Grbović, Irena Stojković, Sanja Dimoski, Fadilj Eminović
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation
Introduction
Low vision children have difficulties in performing various activities due to low levels of physical and functional abilities. It is important to investigate factors which contribute to better physical fitness of low vision
persons. In the present study we investigated engagement in physical activities and relationship between
level of engagement in physical activities (during physical education school classes and in free-time) and
physical fitness of low vision students.
Method
The sample included 76 pupils, with visual impairment (N=38) and without visual impairment (N=38), 48
boys (63.2%), and 28 girls (36.8%), aged 6.5 to 12. Through pair matching groups of students with and without visual impairment were equalized in terms of number, gender, age, height aand body mass, which was
confirmed with appropriate statistical techniques. Physical fitness was assessed using Eurofit (European
Test of Physical Fitness, Moravec, Kampmiller, Sedlaček, 1996). Engagement in physical activities was assessed through a questionnaire consisting of 12 questions. Data analyses included methods of descriptive
and inferential statistics. Group differneces were tested using nonparametric Mann-Whitney test.
Results and Discussion
Physical fitness of low vision students with high levels of engagement in various physical activities is statistically significantly higher in comparison to physical fitness of pupils who engage less in physical activities (U = 24,00, p < 0,02). Active sports engagement is statistically significantly related (U = 31.50, p<.05)
with physical fitness of low vision students. Low vision children who exhibit high levels of engagement in
various physical activities during physical education classes and in free time have statistically significantly
lower physical fitness in comparison to students with typical development (U = 155.00, p<0,05).
Conclusion
Engagement in various recreative physical activities, and especially active sports engagement contribute
to improvement of physical fitness in persons with visual impairment. Physical activitiy programmes for
visuall impaired students may reinforce their physical and functional capabilities.
Key words: physical fitness, physical activities, low vision students.
Remark
The work was carried out under the project “Effects of applied physical activity on loco-motor, metabolic, psycho-social
and educational status of the Serbian population”, No. III47015, which is part of subproject „Effects of applied physical
activity on loco-motor, metabolic, psycho-social and educational status population of persons with special needs Republic of Serbia. Project is funded by the Ministry of Science and Technology of Republic of Serbia - The cycle of scientific
projects 2011-2014.
References
1. Moravec R., Kampmiller T., Sedlaček J. i sar. (1996): Eurofit – Telesniy rozvoj a pohubova vykonost školskej populacie na Slovensku, Bratislava, Slovenska vedecka spoločnost pre telesnu vychovu a šport:
2. Grbović, A. (2005): Ispitivanje fizičkih sposobnosti slabovidih učenika,. magisrarski rad, odbranjen 20.10.2005.g.
(Examination of physical abilities in partially sighted pupils, Master thesis, defended on October 20th 2005).
Defektološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. (167 str.).
110
OBLICI VEŽBANJA U VODI ZA OSOBE
SA DAUNOVIM SINDROMOM
Irfan Gračanin, Jasmin Gračanin
Univerzitet u Nišu, student Doktorskih studija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Niš, Srbija
Uvod
Daunov sindrom je oblik hromozomopatije koji se javlja kao posledica trizomije 21. Učestalost ovog sindroma u ljudskoj populaciji je 1:700 živorođenih. Na tu učestalost utiče starost majke. Osobe sa Daunovim
sindromom imaju i određene mentalne simptome koje učitelj treba da ima u vidu u pristupu ovom detetu
i u planiranju svih mera individualizacije. Osobe sa ovim sindromom lako zaboravljaju naučeno. Kod ove
dece kasni razvoj govora, rečenice su im najčešće isprekidane i nedovršene, oskudan im je fond reči. Deca
sa Daunovim sindromom teško shvataju pravila , pa im je potrebno pokazati ili demonstrirati više puta.
Metod
Primenjen je metod deskriptivne analize. Prikupljanje literature izvršeno je pomoću internet pretraživača,
dostupnih radova u bazi „Kobson“, „Google scholar-a“, „Pubmed-a“ i dostupnih časopisa iz oblasti sportskih
nauka, pomoću ključnih reči: Daunov sindrom, oblici vežbanja, plivanje, efekti.
Rezultati sa diskusijom
Plivanje kao oblik vežbanja kod osoba sa Daunovim sindromom je dosta zastupljeno. U tromesečnoj studiji
sprovedenoj na osobe sa Daunovim sindromom, autor je upotrebio kao oblik vežbanja plivanje uz muziku.
Rezultati su pokazali da je ovaj oblik aktivnosti pozitivno uticao na probleme socijalne i psihičke prirode
kao i poboljšanje motoričkih funkcija (Seif, 2005). Vežbanje u vodi kod ovih osoba povećava funkciju respiratornih mišića, što pospešuje govor. Takmičarsko plivanje je kao vid aktivnosti uključeno kod osoba
sa Daunovim sindromom. U studiji sprovedenoj na 16 međunarodnih plivača sa Daunovim sindromom
ispitivana je promena u brzini plivanja kraul tehnikom. Kao varijable za procenu brzine uzeta su tri tipa
disanja (plivanje bez podizanja glave; disanje na željenu stranu i disanje na suprotnu stranu od uobičajene).
Primenjena je dvodimenzinalna video analiza koja je pokazala da je najveća brzina plivanja kod tipa plivanja bez podizanja glave (Marques, et al, 2013).
Zaključak
Na osnovu rezultata analiziranih studija došlo se do zaključka da plivanje kao oblik vežbanja ima pozitivan
uticaj kod osoba sa Daunovim sindromom.
Ključne reči: Daunov sindrom, oblici vežbanja, plivanje, efekti.
Literatura
1. Marques, A., Querido, A., Fiqueriedo, P., Boas, V., Corredeira, R., Daly, D., & Fernandes, R. J. (2013). Intracyclic
velocity variation and arm coordination assessment in swimmers with Down syndrome, Adapted Phyical Activity
Quartterly, 30(1), 70-84.
2. Seif, E. (2005). Swimming programme for mentally retarded children and its impact on skills development. Eastern Mediterranear Health Jornal, 11(4), 776-787.
111
WATER EXERCISE FORMS FOR PEOPLE WITH DOWN SYNDROME
Irfan Gračanin, Jasmin Gračanin
University of Nis, PhD student at the Faculty of Sports and Physical Education, Nis, Serbia
Introduction
The Down syndrome is a form of chromosomal that occurs as a consequence of trisomy 21. The frequency
of this syndrome in human population is 1:700 newborn. Age of the mother has effect on that frequency.
People with the Down syndrome have certain mental symptoms that the teacher should have on their mind
when in contact with the child and in planning all individualization measures. People with this syndrome
easily forget what they have learned. Speech development occurs later than usual, their sentences are usually incomplete and discontinued, their vocabulary is scarce. Kids suffering from the Down syndrome have
difficulties understanding the rules, therefore it is necessary to show and demonstrate several times.
Method
Descriptive analysis method has been applied. Gathering of the literature was performed with the help
of the Internet browsers, available works in the “Kobson” base, “Google scholar”, Pubmed” and available
magazines from the sports science field, with the help of the keywords: Down syndrome, forms of exercise,
swimming, effects.
Results and discussion
Swimming as a form of exercise with the people suffering from the Down syndrome is quite common. In
a three-month study carried out with the people with the Down syndrome, the author used swimming
with music as a form of exercise. The results showed that this form of activity had a positive influence on
the problems of social and psychological nature, as well as an improvement of motoric functions (Seif,
2005). Exercise in water with these people increases the function of respiratory muscles, which enhances
speech. Competitive swimming is included with the people suffering from the Down syndrome as a way
of activities. In a study carried out with 16 international swimmers with the Down syndrome a change in
swimming speed crawl technique has been tested. As a variable for the evaluation of the speed three types
of breathing were taken (swimming without lifting the head, breathing on the preferred side, and breathing
on the opposite side from the common side). A two-dimensional video analysis was applied which showed
that the highest swimming speed was with the swimming without lifting the head. (Marques et al, 2013).
Conclusion
On the basis of the results of the analyzed studies we came to a conclusion that the swimming as a form of
exercise has a positive effect with the people suffering from the Down syndrome.
Key words: Down syndrome, forms of exercise, swimming, effects.
References
1. Marques, A., Querido, A., Fiqueriedo, P., Boas, V., Corredeira, R., Daly, D., & Fernandes, R. J. (2013). Intracyclic
velocity variation and arm coordination assessment in swimmers with Down syndrome, Adapted Phyical Activity
Quartterly, 30(1), 70-84.
2. Seif, E. (2005). Swimming programme for mentally retarded children and its impact on skills development. Eastern Mediterranear Health Jornal, 11(4), 776-87.
112
KARAKTERISTIKE FIZIČKOG VEŽBANJA
ZA OSOBE SA DAUNOVIM SINDROMOM
Jasmin Gračanin, Irfan Gračanin
Univerzitet u Nišu, Student Doktorskih studija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Niš, Srbija
Uvod
Osobe sa Daunovim sindromom usled neaktivnosti mogu da dovedu život u opasnost i mnogo zdrastvenih
problema, posebno srca i vaskularnih bolesti. Zbog toga je izuzetno bitno da se osobe sa ovim sindromom uključe u proces fizičkog vežbanja. Daunov sindrom je najčešća mentalna retardacija u populaciji i to
naročito kod dece čije majke imaju 35 godina i više. Učestalost u opštoj populaciji iznosi 1 na 600-800000
rođene dece. Deca rođena sa daunovim sindromom imaju u svim svojim stanicama jedan hromozom (21)
više. Reč je o trizomiji 21 koja je u korelaciji sa životnim dobom majke (starije majke), ili ređe o translokaciji
koja se vidi kod dece starijih i mlađih majki.
Metod
Primenjen je metod deskriptivne analize. Prikupljanje literature izvršeno je pomoću internet pretraživača,
dostupnih radova u bazi „Kobson“, „Google scholar-a“, „Pubmed-a“ i dostupnih časopisa iz oblasti sportskih
nauka, pomoću ključnih reči: Daunov sindrom, fizičko vežbanje, mentalna retardacija. Selekcija studija je
izvršena na osnovu dva zahteva. Prvi zahtev je za uzimanje studije bio je da se studija bavi karakteristikama
fizičkog vežbanja za osobe sa Daunovim sindromom. Drugi zahtev je bio da je studija objavljena od 2000.
do 2013. godine.
Rezultati sa diskusijom
Fizičko vežbanje je, zapravo, više puta ponovljena fizička vežba, odnosno to je adaptivni proces kojim se u
čovekovom organizmu izazivaju određene promene. Ove promene vode menjanju čovekovih sposobnosti
od stvarnog u moguće. U analiziranim studijama osobe sa Daunovim sindromom su bile uključene u razne
programe fizičkog vežbanja. Testirane su im aerobna izdržljivost, snaga, fleksbilnost i ravnoteža. Rezultati
su pokazali da se fizičkim vežbanjem povećava snaga mišića, mišićna masa, aerobni kapacitet, izdržljivost,
fleksibilnost i povećava radni učinak ovih osoba.
Zaključak
Na osnovu rezultata analiziranih studija došlo se do zaključka da se pravilno osmišljenim planom i programom fizičkog vežbanja osoba sa Daunovim sindromom postiže izuzetan napredak motoričkog statusa,
fizičke kondicije i opšteg zdrastvenog stanja.
Ključne reči: Daunov sindrom, fizičko vežbanje, mentalna retardacija
Literatura
1. Lin, H. C., & Wuang, Y. (2012). Strength and agility training in adolescents with Down syndrome: a randomized
controlled trial. Reserch in Developmental Disabilities,33(6), 2236-2244.
2. Shields, N., & Taylor, N. (2010). A student-led progressive resistance training program increases lower limb muscle strength in adolescents with Down syndrome: a randomised controlled trial. Journal of Physiotherapy, 56(3),
187-193.
113
CHARACTERISTICS OF PHYSICAL EXERCISE FOR PEOPLE
WITH DOWN SYNDROME
Jasmin Gračanin, Irfan Gračanin
University of Nis, PhD student at the Faculty of Sports and Physical Education, Nis, Serbia
Introduction
People with the Down syndrome due to inactivity can get their life in danger and have many health problems, especially heart and vascular diseases. Because of that it is very important that people with this
syndrome are included in the process of psyhical exercise. Down syndrome is the most common mental
retardation in the population, especially in children whose mothers have 35 years or more. The incidence
in the general population is 1 to 600-800000 births. Children born with Down syndrome have in all of their
cells one chromosome (21) more. It is a trisomy 21, which is in correlation with the age of the mother (older
mothers), or less of translocation, which is seen in children of older and young mothers.
Method
Descriptive analysis method has been applied. Gathering of the literature was performed with the help
of the Internet browsers, available works in the “Kobson” base, “Google scholar”, Pubmed” and available
magazines from the sports science field, with the help of the keywords: The Down syndrome, physical education, mental retardation. Study selection was performed on the basis of two requests. The first request
for the study was for the study to deal with characteristics of physical exercise for the people with Down
syndrome. The second request was that the study is published from the year 2000. to the year 2013.
Results and discussion
Physical training is, in fact, several times repeated physical exercise, i.e. it is an adaptive process by which
certain changes are caused in the human body. These changes lead to changing of man’s ability to be effective. Application of appropriate methodological procedures and respecting the basic principles of using
physical exercises is very important During physical exercise in order to address precisely defined tasks. In
the analyzed studies the persons with the Down syndrome were involved in various programs of physical
exercise. Their aerobic stamina, strength, flexibility and balance were tested. The results showed that with
the physical exercise there is an increase in muscle strength, muscle mass, aerobic capacity, stamina, flexibility and increase of the work performance of these persons.
Conclusion
On the basis of the results of the analyzed studies we came to a conclusion that with the well-designed plan
and program of physical exercise of the people with the Down syndrome a remarkable progress of motoric
status, physical form and general health condition is achieved.
Key words: Dawn syndrome, phisical exercise, mental retardation
References
1. Lin, H. C., & Wuang, Y. (2012). Strength and agility training in adolescents with Down syndrome: a randomized
controlled trial. Reserch in Developmental Disabilities,33(6), 2236-2244.
2. Shields, N., & Taylor, N. (2010). A student-led progressive resistance training program increases lower limb muscle strength in adolescents with Down syndrome: a randomised controlled trial. Journal of Physiotherapy, 56(3),
187-193.
114
SESIJA 5
INTERDISCIPLINARNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU
EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
DRUŠTVENOHUMANISTIČKE NAUKE
SESSION 5
INTERDISCIPLINARY APPROACH IN RESEARCH OF THE EFFECTS
OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
115
116
MEASUREMENT OF AGGRESSION, ANGER, PROSOCIAL AND ANTISOCIAL
BEHAVIOR AT SCHOOL BASKETBALL GAMES
Kazilas Haralabos¹, Athanailidis Ioannis², Proios Miltiadis³,
Laios Athanasios², Bebetsos Evaggelos²
1
German School of Thessaloniki Greece
2
Department of physical education and Sport science Komotini Greece
3
Department of physical education and sport science. Thessaloniki. Greece
Introduction
The aim of the present study was to research on the pro social and anti social behavior of students as well
as their correlation with anger and aggression during school games.
Method
The study was conducted during a school tournament at Anatolia College, Thessaloniki Greece from 11/28
to 12/2/2012 with the participation of a total of 156 male and female students. The questionnaire of M.
Kavussanu (2009), was used for the measurement of pro social and anti social behavior and the questionnaire of J.P Maxwell, E.Moores (2005) for the measurement of anger and aggression. Statistical analysis
was performed using the SPSS statistical package.
Results and discussion
1) Correlation analysis showed the existence of low but statistically significant correlations among anger
and the rest of the variables (pro social and anti social behaviour and aggression). Pro social behavior
presented a low but significantly important correlation with anti social behavior but not with aggression.
Antisocial behavior showed high and positive correlation to aggression
2) T-test among sexes showed the existence of statistically significant differences in anger,antisocial behavior and behavior. In all other variables boys presented higher scores than girls
3) Regression analysis applied for predicting anti social behavior showed that aggression was a significantly
important and positive prediction factor while it was a significant but negative factor for predicting pro
social behavior.
Conclusion
Results showed that anger and aggression are related to anti social behaviour and that in boys’ aggression,
anger and anti social behaviour are present more often than in girls
Key words: aggression, anger, pro social behavior, antisocial behavior
References
1. Kavussanu, M., & Roberts, G. C. (2009). Moral functioning in sport: An achievement goal perspective. Journal of
Sport and Exercise Psychology, 23, 37–54.
2. Maxwell, J. P., & Moores, E. (2007a). The development of a short scale measuring aggressiveness and anger in
competitive athletes. Psychology of Sport and Exercise 8 179–193
117
INTERESOVANJA UČENIKA SREDNJE BRODARSKE ŠKOLE
ZA AKTIVNOSTI U PRIRODI
Vladimir Miletić1, Dejan Gavrilović2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd, Srbija
1
Uvod
Osnovni problem ovog istraživanja je ispitivanje interesovanja učenika srednje škole o učešću u programskim sadržajima aktivnosti u prirodi. Istraživanje predstavlja pilot studiju sa svrhom utvrđivanja mišljenja
učenika prema ponuđenim sadržajima.
Metod
Za potrebe ove studije korišćen je Survey tip istraživanja, sa ciljem opisivanja ispitivane pojave na osnovu poprečno-presečne vremenske dimenzije (prikupljanja podataka). Da bi bio ostvaren osnovni cilj, u
istraživanju je učestvovalo 100 učenika od I do IV godine. Upitnik je bio namenski konstruisan za potrebe
ove studije i sadržao je 19 pitanja, koja su se odnosila na različita područja interesovanja (zaštita životne
sredine, sportski sadržaji, osnove preživljavanja u prirodi, tipovi boravka na otvorenom, tematika posete
prirodi). Učenici su se kategorički izjašnjavali. Svaka od ponuđenih kategorija sadržala je 3 do 4 pitanja.
Rezultati sa diskusijom
Na 13 od 19 ponuđenih odgovora u preko 74% slučajeva, učenici su se složili, da je za njih značajno učešće u
ponuđenim programskim sadržajima aktivnosti u prirodi. Učenici su mišljenja da aktivnosti u prirodi pozitivno utiču na njihov zdravstveni status, značajno doprinose savladavanju strahova i opštoj socijalizaciji
pojedinca. Naročito su homogeni u mišljenju da su određeni sadržaji aktivnosti u prirodi dobra osnova za
pojedince, koji se žele ostvariti u vojno-bezbednosnim strukturama, a većina ispitanika ima mišljenje da
je poseta kulturno-istorijskim spomenicima kao jedan od sadržaja aktivnosti u prirodi od značaja za opštu
kulturu učenika i pozitivan odnos prema državi. Najinteresantniji smeštaj u kojem su učenici boravili ili
bi želeli boraviti su šatori. Od ponuđenih sadržaja za učenike su naročito interesantni: osnove alpinizma,
preživljavanje u prirodi i logorski život. Posebno raduje podatak o homogenosti mišljenja da je zaštita
životne sredine sastavni deo aktivnosti u prirodi.
Zaključak
Učenici su mišljenja da prema ponuđenim programskim sadržajima aktivnosti u prirodi, pokazuje veliku
zaintresovanost i pozititivno mišljenje prema ispitivanoj pojavi. Dalja istraživanja treba usmeriti ka strukturi interesovanja, koja mogu ukazati na najpoželjnije aktivnosti među učenicima škole.
Ključne reči: aktivnosti u prirodi, sednjoškolski uzrast, interesovanja učenika
Literatura
1. Milosević, V., Petrović, A., Stevanović, N. (2013). Mesto sportsko-rekreativnog interesovanja učenika 7. razreda
u faktorskoj analizi različitih interesovanja. Sport Mont. 37,38,39, 420-425.
2. Miletić, V. (2011). IZLAZ, Iza otvorenih vrata. SIA, Beograd
118
INTERESTS STUDENTS OF HIGH SCHOOL
FOR SHIPPING TO OUTDOOR ACTIVITIES
1
Vladimir Miletić1, Dejan Gavrilović2
University of Belgrade, Faculty of Sports and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Belgrade, Serbia
Introduction
The main problem of this research is to examine the interest of high school students participating in the
program content of outdoor activities. The study is a pilot study in order to determine students’ opinions
about the offered facilities.
Method
In this study, we used Survey type of research, with the aim of describing the investigated phenomenon
based on cross-intersecting time dimension (data collection). In order to achieve the main goal, the study
included 100 students from first to fourth year. The questionnaire was designed specifically for this study
and contained 19 questions, which were related to different areas of interest (environmental protection,
sports facilities, the basics of survival in nature, types of outdoor, theme of the visit nature). Students were
categorically declared. Each of the following categories contained 3 to 4 questions.
Results and discussion
For 13 of the 19 offered answers to over 74% of the cases, the students agreed that for them meaningful
participation in the program content offered in the outdoor activities. Students believe that outdoor activities have a positive impact on their health status, contribute significantly to overcoming fears and general
socialization of the individual. Particularly homogeneous in thinking that certain activities in the outdoors
a good basis for individuals who want to achieve in the military and security structures, the majority of
respondents have a view that visits to cultural and historical monuments as one of the features of outdoor
activities relevant to the general culture of students and a positive attitude towards the state. The most
interesting accommodation where the students visited or would like to stay as tents. From the content offered to students are particularly interesting: the basics of mountaineering, survival in nature and camp
life. Especially happy to hear about the homogeneity of the view that environmental protection is an integral part of outdoor activities.
Conclusion
Students are offered a positive opinion of the program content activities, and show great interest, positive
opinion and according to the researched phenomenon. Further research should be directed towards the
structure of interest, which may indicate the preferred activity among school students.
Key words: outdoor activities, highschool age, students interest
Refereces
1. Milosević, V.,Petrović, A., Stevanović, N. (2013). Mesto sportsko-rekreativnog interesovanja učenika 7. razreda u
faktorskoj analizi različitih interesovanja. Sport Mont. 37,38,39, 420-425.
2. Miletić, V. (2011). IZLAZ, Iza otvorenih vrata. SIA, Beograd
119
SOCIJALNI STATUS RVAČA PIONIRSKOG
I KADETSKOG UZRASTA IZ CENTRALNE SRBIJE
Goran Kasum, Andrej Gavarić
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija,
Uvod
U savremenoj sociologiji termin socijalni status označava položaj i mesto pojedinca u društvenom sistemu,
a neka ranija istraživanja već su pokazala da se indvidulanim sportovima više bave deca iz radničkih i
trgovačkih porodica (Obradović, 1997). Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi socioekonomski status rvača
učesnika rvačkog kampa.
Metod
Uzorak ovog istraživanja činilo je 27 učesnika kampa, uzrasta 11-17 godina, prosečne starosti 13.5 godina. Istaživanje je, kroz anketu zatvorenog tipa, sprovedeno juna 2013. godine, za vreme održavanja
rvačkog kampa u Sportskom centru „Ranković“ u Beogradu. Anketa je bila koncipirana u vidu 12 pitanja
sa ponuđenim odgovorima, sprovodeno je u periodu između jutarnjeg i popodnevnog treninga, a anketiranje je bilo anonimno. Pitanja su se odnosila na mesto i uslove stanovanja, veličinu i prihode porodičnog
domaćinstva, uspeh u školi i nivo obrazovanja roditelja, izbor drušva i mesto druženja, lične uzore i profesionalne ambicije.
Rezultati sa diskusijom
Većina učesnika rvačkog kampa dolazi iz prigradske ili gradske sredine, a vrlo retko iz seoske. Čak 80%
roditelja mladih rvača imaju srednju stručnu spremu, a svoje slobodno vreme mladi rvači provode sa
društvom iz škole i to, uglavnom, u školskom dvorištu. Ukupni mesečni prihodi domaćinstva su kod 33%
ispitanika ispod 50 000 dinara, kod 55% ispitanika kreću se između 50 000 i 100 000, dok su kod 12% veći
od 100 000 dinara mesečno. U skoro 50% slučajeva uzor im je trener, dok je ubedljivo najpopularnije zanimanje policajac.
Zaključak
Mladi rvači, najčešće, potiču iz stabilnih porodica sa prosečnim ili ispod prosečnim socijalnim statusom.
Sa svojim vršnjacima najčešće se druže u školskom dvorištu, što navodi na zaključak da je za popularizaciju rvačkog sporta veoma bitno organizovati rvačke sekcije upravo u školama. Mladi rvači sa velikim
interesovanjem posmatraju svog trenera, pa je veoma bitna da treneri koji rade sa mladim rvačima budu
kvalitene i stabilne ličnosti.
Ključne reči: rvanje, mladi, socijalni status, izbor sporta
Literatura
1. Obradović, T. (1997). Uticaj socijalnog statusa na opredeljenje za bavljenje vrhunskim sportom i postignuće u
njemu. Nepublikovana doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
120
SOCIAL STATUS OF WRASTLERS AGE CATEGORIES SCHOOLBOYS
AND CADETS FROM CENTRAL SERBIA
Goran Kasum; Andrej Gavarić
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
In the modern sociology term social status refers to rank and place of a person in the social system. Earlier research have already indicated that children coming from working and merchant family background
mostly practice individual sports. That is why this sport is engaged by children from low income families.
Aim of this study is to establish scoioeconomic status of the wrestling camp participants.
Method
Pattern of this research were 27 camp participants, age from 11 to 17, average age 13,5. Study was carried
out through closed questionnaire in June 2013, during the wrestling camp in the Sport Centre „Ranković“
in Belgrade. Questionnaire consisted 12 questions with offered answers. Questionnaire was anonymous,
and carried out in period between morning and afternoon trainings. Questions considers place and conditions of living, household income, school achievement and level of parents education.
Result with disscusion
Most of camp participants came down from suburban or city area, and rarely from country area.Even 80%
young wrestlers’ parents have high school education, and young wrestlers spend thier free time with school
friends in the school playground. Total household income among 33% examinee is lower than 50 000 dinars, among 55% is from 50 000 to 100 000 dinars, and finally among 12% higher than 100 000 dinars per
month. In almost 50% of participants their ideal figure is thier coach and the most popular occupation is
a police officer.
Conclusion
Young wrestlers, mostly, come from stable families with average or lower social status. They mostly spend
their time with thier peers in the school playground, which sets us about conclusion that organizing wrestling clubs within schools would make this sport more popular among young people. Young wrestlers
watch their coach with great interest, thus it is very importan for the trainers who work with young wrestlers to be stable and high quality pearsons.
Key words: wrestling, young, socijal status, choice of sports
References
1. Obradović, T. (1997). Influence of social status due to decision in dealing with top sport and its achievement. Non
published Doctoral thesis, University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education.
121
POVEZANOST EKSTRAVERZIJE/INTROVERZIJE I RAVNOTEŽE
KAO MOTORIČKE SPOSOBNOSTI STUDENATA
Mila Vukadinović, Milan Pantović, Jelana Obradović
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, Srbija
Uvod
Na osnovu dosadašnjh istraživanja u kojima je ustanovljena povezanosti konativnih dimenzija ličnosti i
motoričkih sposobnosti definisan je problem rada, koji predstavlja povezanost ekstraverzije/introverzije i
ravnoteže studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Pretpostavljalo se da postoji povezanost između
ekstraverzije/introverzije i ravnoteže kao motoričke sposobnosti posmatranog uzorka u zavisnosti od pola
ispitanika.
Metod
Istraživanje je sprovedeno na 190 studenata oba pola Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
uzrasta 19 godina +/- 6 meseci.
Za procenu ravnoteže korišćeni su sledeći motorički testovi:
•
Roda test,
•
Stajanje na jednoj nozi poprečno na klupici za ravnotežu otvorenim očima,
•
Stajanje na jednoj nozi uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenim očima.
Za procenu ekstraverzije/introverzije korišćen je Ajzenkov upitnik ličnosti (EPQ upitnik).
Povezanost između ekstraverzije/introverzije i ravnoteže kao motoričke sposobnosti utvrđena je Pirsonovom metodom korelacije.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati ukazuju da ne postoji statistički značajna povezanost između ekstraverzije/introverzije i generalnog faktora ravnoteže kod studenata oba pola (p=0,28). Takođe, može se uočiti da ne postoji statistički
značajna povezanost između ekstraverzije/introverzije i ravnoteže kod studentkinja (p=0,20) kao ni kod
studenata (p=0,69). Suprotni rezultati pronađeni su kod Kornspan, 2009; Essica, McKelvie, & De Man,
2007.
Zaključak
Rezultati ovog istraživanja ukazuju da ne postoji statistički značajna povezanost između ravnoteže kao
motoričke sposobnosti i ekstraverzije/introverzije.
Ključne reči: Eysenckov upitnik ličnosti, ekstravertnost/introvertnost, ravnoteža.
Literatura
1. Essica R. E., McKelvie, S.J., & De Man, A. (2007). Extraversion and neuroticisam in team sport participants, individual sport participants and nonparameticipants. Perceptual and Motor Skills, (105), 265-275.
2. Kornspan, A. S. (2009). Fundamentals of sport and exercise psychology. Champaign, IL.: Human Kinetics.
122
PRIMENA PSIHOLOŠKIH VEŠTINA KOD ORIJENTIRACA
Ljubica Bačanac1, Jelena Kozoderović2, Irina Juhas3, Boban Milojkovic4
Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd, Srbija1
Železnička tehnička škola, Beograd, Srbija2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija3
Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Srbija4
Uvod
Na uspešnost u orijentiringu, u podjednakoj, ili većoj meri od fizičkih, utiču kognitivne sposobnosti koje
leže u osnovi tehnika orijentisanja. Da bi orijentirci greške na takmičenju sveli na najmanju meru, neophodno je da vladaju psihološkim veštinama i tehnikama pomoću kojih će optimalizovati visok nivo kognitivne anksioznosti koja se izdvojila kao najpouzdaniji prediktor njihovog slabog takmičarskog izvođenja
(Juhas i sar., 2012). Shodno nalazu da orijentirci greške prvenstveno pripisuju nedostataku pažnje i koncentracije (Kozoderović, 2013), želeli smo utvrditi u kojoj meri i koje psihološke tehnike orijentirci najviše
koriste u cilju psihološke pripreme. Pretpostavljamo da većina njih ne vlada psihološkim veštinama i da je
to posebno karakteristično za žene, veteranske kategorije i manje iskusne takmičare.
Metod
U okviru istraživanja tipičnih grešaka u orijentiringu, učesnike (N=130) takmičenja “Kopaonik Open 2013”
smo pitali: Da li koristite neke tehnike psihološke pripreme u cilju eliminisanja svojih karakterističnih
grešaka? Odgovori su kvantitativno i kvalitativno analizirani kako bi se utvrdila njihova povezanost sa polom, starošću, takmičarskim kategorijama i iskustvom.
Rezultati sa diskusijom
Trećina ispitanika (33.8%) je pozitivno odgovorila na postavljeno pitanje i navela jednu ili više tehnika
koje primenjuju. Iako veći procenat takmičara muškog, nego ženskog pola (39.2%: 25.5%) koristi tehnike
psihološke pripreme, ovaj nalaz ne dostiže nivo statističke značajnosti (χ2=2.617; sig=.076). Starost i
takmičarske kategorije nemaju značajan uticaj na navike korišćenja psiholoških tehnika. Međutim, rezultati χ2-testa (χ2=5.569; sig=.015) pokazuju da iskusniji orijentirci u poređenju sa manje iskusnim, značajno
češće koriste različite psihološke veštine u cilju poboljšanja takmičarskog nastupa. Orijentirci najviše koriste tehnike: koncentracije, samogovora, opuštanja, kognitivne procene i vizualizacije.
Zaključak
Naši orijentirci malo pažnje posvećuju primeni različitih psiholoških veština. Sportisti muškog pola su
procentualno više koristili psihološke veštine, ali ne na nivou statističke značajnosti. Psihološke tehnike
značajno više primenjuju sportisti sa dužim takmičarskim iskustvom. Dalja istraživanja na većim uzorcima
treba da potvrde ili opovrgnu nalaze ove studije.
Ključne reči: orijentiring, psihološke veštine, takmičarsko iskustvo, pol
Literatura
1. Juhas, I., Bačanac, Lj., Kozoderović, J. (2012). Competitive state anxiety and success in orienteering. XVI International Scientific Congress „Olympic Sports and Sport for All“ & VI International Scientific Congress „Sport. Stress,
Adaptation“ Proceeding Book (pp. 625-628). Sofia: National Sports Academy.
2. Kozoderović, J. (2013). Najčešće greške u orijentiringu i razlozi njihovog nastanka. Master rad, Beograd: Fakultet
sporta i fizičkog vaspitanja.
Istraživanje je realizovano u okviru projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psihosocijalni i vaspitni status populacije R Srbije“pod brojem III47015, kao deo potprojekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije sportista R Srbije” koji je finansiran od
strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj R Srbije – Ciklus naučnih projekata 2011-2014.
123
THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL SKILLS BY ORIENTEERS
Ljubica Bačanac1, Jelena Kozoderović2, Irina Juhas3 , Boban Milojkovic4
The Republic Institut for Sport, Belgrade, Serbia1
Railway Technical School, Belgrade, Serbia2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia3
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia4
Introduction
Success in orienteering, is equally, or even more dependable on cognitive skills which are in the base of
orienteering techniques, than on physical skills. To reduce mistakes in the competition, it is necessary that
orienteers master psychological skills which will help them optimize high level of cognitive anxiety, which
was identifed as the most reliable predictor of poor orienteer`s competitive performance (Juhas et al,
2012). According to the findings that orienteers primarily attributed errors to lack of attention and concentration (Kozoderović, 2013), we wanted to determine to what extent the orienteers most use psychological
techniques for psychological preparation. The assumption is that most of them do not use psychological
skills, and that is particularly valid for women, masters category and less experienced competitors.
Method
In the study of typical errors in orienteering, the participants (N = 130) of the competition “Kopaonik
Open 2013” had to answer the question: Do you use a technique of psychological preparation in order to
eliminate your typical mistake. Responses were quantitative and qualitative analysed in order to determine
their possible association with sex, age, competitive categories and experience.
Results and Discussion
A third of respondents (33.8%) responded positively to the question, and stated one or more techniques
they applied. Although higher percentage of male athletes compared to females (39.2%: 25.5%) used the
technique of psychological preparation, these finding did not reach the level of statistical significance (χ2 =
2.617; sig = .076). Age and competitive categories are not factors that significantly affect the habits of using
psychological techniques. However, the results of χ2-test (χ2 = 5.569; sig = .015) unambiguously confirm
that the more experienced orienteers compared with less experienced significantly more likely use a variety
of psychological skills to improve their competitive performance. Orienteers most used techniques: concentration, selftalk, relaxation, cognitive assessment and visualization.
Conclusion
Orienteers dedicate little attention to the application of various psychological skills. Higher percentage of
male athletes used the technique of psychological preparation, but these finding did not reach the level of
statistical significance. Psychological techniques applied significantly more athletes with longer competitive experience. Further research on larger samples should confirm or refute the findings of this study.
Key words: orienteering, psychological skills, competitive experience, gender
References
1. Juhas, I., Bačanac, Lj., Kozoderović, J. (2012). Competitive state anxiety and success in orienteering. XVI International Scientific Congress „Olympic Sports and Sport for All“ & VI International Scientific Congress „Sport. Stress,
Adaptation“ Proceeding Book (pp. 625-628). Sofia: National Sports Academy
2. Kozoderović, J. (2013). The most common mistakes in orienteering and the reasons for their occurrence. Master
thesis. Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education
124
RAZLIKE U STATUSU RAVNOTEŽE IZMEĐU UČENIKA I UČENICA
SA SMETNJAMA U INTELEKTUALNOM FUNKCIONISANJU
Marija Stanković, Marko Aleksandrović, Aleksandra Aleksić-Veljković
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
Uvod
Ravnoteža podrazumeva koordinaciju i kontrolu (Carr, 2004), koja je neophodna u svakodnevnom životu,
i treba je shvatiti, ne samo kao sposobnost održavanja položaja, nego prvenstveno kao sposobnost brzog
vraćanja u ravnotežni položaj, nakon njegovog narušavanja u uslovima mirovanja ili kretanja. Deca sa
smetnjama u intelektualnom funkcionisanju ponajmanje se razlikuju od dece sa tipičnim razvojem po
svojim fizičkim i motoričkim karakteristikama (Winnick, 2010). Problem ovog istraživanja bio je utvrditi
status ravnoteže i postojanje razlika između učenika i učenica sa lakšim smetnjama u intelektualnom funcionisanju. Na osnovu problema postavljene su dve hipoteze: H1- učenici i učenice sa lakšim smetnjama u
intelektualnom funcionisanju imaju prosečno dobro razvijenu ravnotežu; H2- postoji statistički značajna
razlika u ravnoteži između učenika i učenica sa lakšim smetnjama u intelektualnom funcionisanju.
Metod
Uzorak ispitanika čini ukupno 26 učenika srednje škole ŠOSO „14.oktobar“ iz Niša uzrasta 15-18 godina
(15 učenika i 11 učenica). Status ravnoteže utvrđen je pomoću devet zadataka podtesta Ravnoteža iz Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2). Podaci dobijeni merenjima obrađeni
su u programskom paketu SPSS 17.0.,a za statističku obradu podataka korišćena je deskriptivna statistika
i T-test za nezavisne uzorke. Podaci su takođe upoređivani sa odgovarajućim normama za pol i uzrast koji
su dati u BOT-2.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati pokazuju da je ravnoteža ispitanika oba pola ispod proseka određenog za pol i uzrast (prosečne
vrednosti su 8,45±3,42 za devojčice i 8,40±3,54 za dečake), dok T-test za nezavisne uzotke pokazuje da
nema statistički značajnih razlika u ravnoteži između dečaka i devojčica sa lakšim smetnjama u intelektualnom funcionisanju u ovom uzrastu (p=0.75). Dobijeni rezultati ukazuju na potrebu da se radi na
poboljšanju ravnoteže kao esencijalne motoričke sposobnosti ove populacije kroz različite oblike vežbanja.
Zaključak
Koeficijent urođenosti ravnoteže je veoma veliki i iz tih razloga ravnotežu je prilično složeno, specifično i
teško razvijati, ali na stručnjacima iz oblasti fizičkog vežbanja je da kreativnim programima rade na njenom
poboljšanju.
Ključne reči: ravnoteža, BOT-2, mladi, smetnje u intelektualnom funcionisanju.
Literatura
1. Carr, G. (2004). Sport mechanics for choaches. Champaign (IL):Human kinetics .
2. Winnick, J. P. (2010). Adapted Physical Education and Sport (fifth edition), Champaign (IL): Human Kinetics.
125
DIFFERENCES IN THE STATUS OF BALANCE BETWEEN MALE AND FEMALE
STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Stankovic Marija Stankovic, Marko Aleksandrovic, Aleksandra Aleksic-Veljkovic
University of Nis, Faculty of sport and physical education, Nis, Serbia
Intoruction
The balance includes coordination and control (Carr, 2004), which is indispensable in everyday life, and
it is should be understood not only as the ability to maintain position, but rather as the ability for quickly
return to stable position after the disturbance in the state of rest or motion. Children with intellectual disabilities are at least different from typically developed children in their physical and motor characteristics
(Winnick, 2010). The aim of this study was to determine the status of the balance and the differences in
balance between male and female students with mild intellectual disabilities. Based on the aim raised are
two hypotheses: H1- male students and female students with mild intellectual disabilities have average developed balance; H2- there is a statistically significant difference in the balance between male and female
students with mild intellectual disabilities.
Method
The sample comprised a total of 26 secondary school students “14th October” from Nis, aged 15-18 years
(15 boys and 11 girls). Balance status is determined by the nine items of sub-test Balance from BruininksOseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2). Data obtained by measurements were analyzed by SPSS 17.0. A statistical analysis of data was used descriptive statistics and t-test for independent
groups. Data were compared with the corresponding norms for age and sex given in BOT-2.
Results with discussion
The results show that the balance of both sexes below the average specific for age and sex (8,45±3,42 for
girls and 8,40±3,54 for boys), and t-test for independent groups showed no statistically significant differences in the balance between boys and girls with mild intellectual disabilities (p=0.75). The results indicate
the need to improve on balance as essential motor skills of the population through various forms of exercise.
Conclusion
The coefficient of inborn capacity is very large in balance, and for this reason the balance is quite complex,
specific and difficult to develop, but experts in the field of physical exercise should work to improve it
through creative programs.
Key words: balance, BOT-2, young, intellectual disability.
References
1. Carr, G. (2004). Sport mechanics for choaches. Champaign (IL):Human kinetics .
2. Winnick, J. P. (2010). Adapted Physical Education and Sport (fifth edition), Champaign (IL): Human Kinetics.
126
SEKCIJA 6
INTERDISCIPLINARNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU EFEKATA
PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
BIOMEDICINSKE NAUKE
SESSION 6
INTERDISCIPLINARY APPROACH IN RESEARCH OF THE EFFECTS
OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION
BIOMEDICAL SCIENCES
127
128
BENEFIT VITAMINA D U SPORTU
Sonja Smiljić
Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet Priština - Kosovska Mitrovica, Srbija
Uvod
Deficit vitamina D je danas čest širom sveta zbog manjeg izlaganja suncu kao rezultat savremenog načina
života i sve više navoda o štetnosti sunčevog zračenja. Naučna saznanja o korisnim efektima vitaminu D
su opsežna i intrigantna i dobijaju sve veći značaj u stručnim i naučnim krugovima. Definisana je njegova
uloga u očuvanju funkcije koštano-zglobnog, mišićnog, kardiovaskularnog sistema, značaj u imunološkoj
odbrani organizma i prevenciji malignih bolesti.
Metod
Pregled literature pružio nam je podatke i dokaze da vitamin D ima fiziološki značaj u očuvanja zdravlja i
da ima uticaj na psihofizičke sposobnosti sportista. Osim publikovanih navoda o deficitu vitamina D kod
sedentranih ososba, pojavljuju se podaci koji govore o nedostatak vitamina D kod sportista. Taj podatak
podstiče na zabrinutst zbog potencijalnog uticaja koji to može imati na lošije sportske rezultate.
Rezultati sa diskusijom
Dve nutritivne komponente, kalcijum i vitamin D su bitne u očuvanju funkcije koštano zglobnog sistema. Neophodan je optimalni nivo vitamina D u prevenciji stres fraktura kod sportista. Izlaganje suncu i
održavanje nivoa vitamina D iznad 50 ng/ml obezbeđuje bolju gustinu i elastičnost kostiju i tada su stres
fakture ili povrede ređe. Bolje atletske performanse su tokom letnjih meseci kada je nivo vitamina D u
plazmi veći nego u zimskom periodu. Ispitivanjima su bili obuhvaćeni aktivni sportsiti oba pola i grupa
adolescenata. Velika Framingamske studije u kojoj je učestvovalo 1739 ispitanika navodi da deficit vitamina
D predstavlja rizik za pojavu kardiovaskularnih bolesti. Istovremeno, vitamin D može da poboljša kardiovaskularne performanse sportista.
Zaključak
Postoji rastući trend da se u vrhunskom sportu sportistima vrši suplementacija vitamina D. Ipak, idealne
vrednosti u serumu 1,25 dihidroksivitamin D3 za postizanje boljih rezultata u sportu, za optimalnu mišićnu
funkciju i molekularne mehanizme posredovane vitaminom D još uvek nisu uspostavljene. Potrebno je
uraditi obimnije kritičke procene odnosa nivoa vitamina D i sportskih performansi.
Ključne reči : vitamin D, benefit, deficit, sportski rezultati.
Literatura
1. Adam S. et al. Evaluating the Relationship of Calcium and Vitamin D in the Prevention of Stress Fracture Injuries
in the Young Athlete: A Review of the Literature. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation Vol.
2 (945-949) 2010.
2. Wolman R et al. Vitamin D status in professional ballet dancers: Winter vs.Summer. Journal of Science and Medicine in Sport Vol 16, Issue 5 (388-391) 2013.
129
BENEFITS OF VITAMIN D IN SPORTS
Sonja Smiljić
Department of Physiology, Faculty of Medicine, Priština - Kosovska Mitrovica, Serbia
Introduction
Vitamin D deficiency is now common throughout the world due to less sun exposure as a result of the
modern way of life an the increasing number of reports on the harmful effect of solar radiation. The scientific knowledge about the beneficial effects of vitamin D is extensive and intriguing with ever growing importance in professional and academic circles. Its role in maintaining the functions of the skeletal, articular,
muscular and cardiovascular systems and its significance in the organism immune defense and prevention
of malignant diseases have been well defined.
Method
The literature review provided us with information and evidence that vitamin D has physiological significance in maintaining health and influences the athletes’ abilities. In addition to the published reports of
vitamin D deficiency in sedentary persons, there appear to be data suggesting the vitamin D deficiency in
athletes. This fact encourages concern because of the potential influence this may have on poorer athletic
performance.
Results with discussion
Two nutritive components, calcium and vitamin D, are essential in maintaining the functions of the sleletal and articular systems. The optimal level of vitamin D is necessary in the prevention of stress fractures
in athletes. Sun exposure and maintaining vitamin D levels above 50 mg/ml provides an improved bone
density and flexibility, making the stress fractures or injuries appear less often. There is a better athletic
performance during the summer months when the vitamin D levels in plasma are higher than during the
winter. The studies have included active athletes of both genders and a group of adolescents. The great
Framingham Heart Study which involved 1739 subjects stated that vitamin D deficiency represents a risk
of cardiovascular disease. At the same time, vitamin D may improve the cardiovascular performance of
athletes.
Conclusion
There is an ever growing trend to supplement vitamin D in athletes in the professional sport arena. However, the ideal value of serum 1,25 -dihydroxyvitamin D3 needed to achieve better results in sports, optimal muscle function and molecular mechanisms mediated by vitamin D have not yet been determined.
Extensive critical evaluation of the ratio between the levels of vitamin D and athletic performance needs
to be preformed.
Key words: Vitamin D, benefits, the deficit, sport performances.
References
1. Adam S. et al. Evaluating the Relationship of Calcium and Vitamin D in the Prevention of Stress Fracture Injuries
in the Young Athlete: A Review of the Literature. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation Vol.
2 (945-949) 2010.
2. Wolman R et al. Vitamin D status in professional ballet dancers: Winter vs. Summer. Journal of Science and Medicine in Sport Vol 16, Issue 5 (388-391) 2013.
130
POVREDE U RVANJU
Rajevac Slobodan, Bosnić Aleksa
Univrezitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Rvanje je sport koji nije imun na povrede, pa samim tim kako je njegova popularnost sve veća u svetu i sve
veći broj ljudi se bavi ovim ovim sportom, povećava se i broj povređenih. Rvanje se po težini sportova nalazi na 5 mestu a po opasnosti od povređivanja na 15 mestu što govori da rvanje nije opasan opasan sport.
Metod
U ovom radu govorićemo o najčešćim rvačkim povredama gde je sprovedeno istraživanje na 25 rvača
prosečne starosti 23,5 godina. Istraživanje je sprovedeno u vidu ankete i intervjua gde je rvačima bilo postavljeno 6 pitanja.
Rezultati sa diskusijom
Istrživanje sprovedeno na 25 rvača prosečne starosti 23,5 godina govori o tome da se kod čak 50% rvača
javlja povreda rvačko uho,kod 20% javlja se povreda ramena,20% je povreda kolena i kod 10% rvača javlja se
povreda skočnog zgloba, povrede kičmenog stuba i međurebarnih mišića. Kod ispitanih rvača sve povrede
to jest najvećim delom su se javile u glavnom delu treninga, dok mali broj svega 5% povreda se javljalo usled
zagrevnja što je prouzrokovano mikrotraumama iz kojih je proistekla povreda dok ni kod jednog ispitanog
rvača povreda se nije javila na takmičenju.
Zaključak
Kako ne bi došlo do povreda veoma je bitna prevencija,korišćenje različitih štitnika kao i to da rvači izvode
zahvate na pravilan način kako ne bi došlo do povrede. Sve ove povrede se mogu smanjiti gde se za uho
koriste štitnici, dok ostale delove tela treba što više razvijati i ojačavati kako ne bi dolazilo do povreda.
Ključne reči: rvanje, povrede, lečenje
Literatura
1. Бојовић, С (1983). Рвање – Слободан стил, Београд: Игро спортска књига.
131
WRESTLING INJURIES
Rajevac Slobodan, Bosnić Aleksa
Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade, Serbia
Introduction
Wrestling is a sport which is not immune to injuries. Its popularity increases since there are a lot of people
who are engaged in wrestling. Therefore, the number of wrestling injuries increases too. Wrestling is the
fifth most difficult sport and it is the fifteenth most dangerous sport. It suggests that wrestling is not a
dangerous sport.
Method
In this essay we deal with the most common wrestling injuries. A survey was conducted among 25 wrestlers, approximate age – 23 years old. It included a poll and an interview and the wrestlers were asked to
answer 6 questions.
Results and Discussion
The survey shows that 50 percent of wrestlers get a violation of wrestler’s ear, 20 percent of them get shoulder injury and in 10 percent of cases the ankle joint injury occurs as well as spine injuries and intercostals
muscles injuries. Most injuries happen during the main part of training and only 5 percent of injuries
occur during the warming activities, which is a result of micro traumas that cause the injury. The survey
shows that injuries never happen during tournaments.
Conclusion
Prevention is the most important thing to do in order to avoid injuries. Wearing different shield pads is
also recommended. Wrestlers should perform procedures in a proper way. Ear injuries can be reduced by
wearing appropriate shield pads. Other parts of the body should be developed and made stronger in order
to avoid these injuries.
Key word: wrestling, injuries
References
1. Bojović, S (1983), Wrestling – Free Style, Belgrade: Igro sportska knjiga.
132
UČESTALOST, TOPOLOGIJA, UZROCI I VRSTE OZLJEDA
U BORILAČKIM SPORTOVIMA
Marino Tavra, Goran Kuvačić, Saša Krstulović
Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Split, Hrvatska
Uvod
Osnovni cilj ovog istraživanja bio je usporediti učestalost, topologiju i vrste ozljeda sportaša iz dva borilačka
sporta – juda i hrvanja. Sportovi su srodni, te po kriteriju strukturalne složenosti pripadaju polistrukturalnim acikličnim aktivnostima u kojima je cilj simbolična destrukcija protivnika. Postavljena je hipoteza
da će se utvrditi statistički značajne razlike u učestalosti ozljeda, rizičnim tjelesnim regijama, uzrocima i
vrstama ozljeda između judaša i hrvača.
Metod
Istraživanje je provedeno na 40 ispitanika koji su podijeljeni u dvije grupe, po 20 hrvača i 20 judaša. Svi
ispitanici su natjecatelji i osvajači medalja na državnoj razini. Ispitanici su ispunili upitnik u kojem je trebalo navesti do pet najozbiljnih ozljeda u dosadašnjoj sportskoj karijeri, područje tj. tjelesnu regiju, te tip
ozljede koju su zadobili.Rezultati istraživanja obrađeni su deskriptivnim statističkim metodama, a razlike
između grupa ispitanika utvrđene su razlikama u proporcijama.
Rezultati sa diskusijom
Dobiveni rezultati ukazuju da judaši imaju najveći postotak ozljeda u donjem dijelu tijela (36%) dok su
hrvači večinu ozljeda zadobili u gornjoj regiji tijela (37%). Utvrđene su tri statistički značajne razlike između
dviju grupa ispitanika i to u desnom koljenu, prstima stopala i ručnom zglobu. Ukupan broj zabilježenih
ozljeda kod judaša je 99 a kod hrvača 87. To u prosjeku po ispitaniku iznosi 4,95 za judo i 4,35 za hrvanje.
Po vrsti ozljeda kod judaša i hrvača najveći postotak zauzima kontuzija ( 21% u judu, a 24% u hrvanju).
Zaključak
Utvrđeno je da postoji razmjerno visok postotak ozljeda kod sportaša u oba sporta. Podaci ukazuju na tri
značajne razlike, čime se potvrđuje hipoteza. Preporučuje se, u cilju prevencije ozljeda, obratiti pozornost
na specifične tjelesne regije gdje postoji visoki rizik od ozljeda.
Ključne reči: borilački sportovi, upitnik, povrede
Literatura
1. Green, C.M., Petrou, M.J., Fogarty-Hover, M.L.S., Rolf, C.G. (2007) Scandinavian Journal of Medicine and Science
in Sports 17 (3), pp. 205-210
2. Junge, A., Engebretsen, L., Mountjoy, M.L., Alonso, J.M., Renström, P.A.F.H., Aubry, M.J., Dvorak, J. (2009): American Journal of Sports Medicine 37 (11), pp. 2165-2172.
133
FREQUANCY, TOPOLOGY, CAUSES AND TYPES OF INJURES
IN MARTIAL ARTS
Marino Tavra, Goran Kuvačić, Saša Krstulović
University of Split, Faculty of Kineziology, Croatia
Introduction
The main objective of this study was to compare the injuries of athletes from two martial arts judo and
wrestling-injures by body region, the total number of injures at specific body regions, types and causes
of injuries. Both sports are related, both are on criteria of structural complexity polystuctural acyclic activities which main gol is symbolic destruction of opponent. The hypothesis of study was to determined
statistically significant differences in frequancy of injures, risk body regions, causses and types of injures
in judoka and wrestlers.
Method
The study was conducted on 40 athletes who were divided into two groups, out of which 20 wrestlers and
20 judoka, all athletes are competitors and medal winners at the national level.
The subjects filled out a questionnare in which they should pick five serious injuries in they sports career.
They noted injuries in a particular area of body region and type of injury that they suffered. Results were
analyzed by descriptive statistical methods and the differences between groups were detrmined by differences in proportions.
Results and Discussion
The results indicated that the judoka have the highest rate of injuries in the lower body region (36%), while
the wrestlers dominated the upper body (37%). We established three statistically significant differences in
the right knee, on the toes of the feet and wrist. Group with judo participants were reported 99 injuries
and 87 at wrestlers, the number of injuries for person was 4.95 in judo and at the wrestling 4.35, wich states
that almost all athletes had 4-5 injuries. By type injuries in judoka and wrestlers highest percentage ranks
contusion, the judoka 21% and 24% of wrestlers.
Conclusion
We established that there is high percentage of injuries in both sports, three statistically significant differences were found, and confirmed our hypothesis. It is recommended that at the specific body regions
devote attention in the form of injury prevention in the future that their number could decrease.
Key words: Combat sports, questionnare, injuries
References
1. Green, C.M., Petrou, M.J., Fogarty-Hover, M.L.S., Rolf, C.G. (2007) Scandinavian Journal of Medicine and Science
in Sports 17 (3), pp. 205-210
2. Junge, A., Engebretsen, L., Mountjoy, M.L., Alonso, J.M., Renström, P.A.F.H., Aubry, M.J., Dvorak, J. (2009): American Journal of Sports Medicine 37 (11), pp. 2165-2172.
134
VARIJABILNOST SRČANE FREKVENCIJE NA NIVOU ANAEROBNOG PRAGA
MERENOG KONCENTRACIJOM LAKTATA U KRVI
Bojan Makivić1, Pascal Bauer1, Marina Đorđević Nikić2, Monte Willis3
1
Univerzitet u Beču, Beč, Austrija
2
Univerzitet U Beogradu, Fakultet Sporta i Fizičkog Vaspitanja, Beograd, Srbija
3
Univerzitet North Carolina, Chapel Hill, USA
Uvod
Zadatak ovog preglednog rada je pregled trenutno dostupne literature i naučnih radova koji elaboriraju
temu verijabilnosti srčane frekvencije (eng. Heart Rate Variability:HRV) na nivou anaerobnog praga definisanog metodom akumulacije mlečne kiseline u krvi.
Metod
Četiri baze podataka (PubMed, MEDLINE, Kobson and ACSM) kao i nemački savez za sportske nauke
(koji je posebno specijaliziran u sferi publikacija na temu HRV i sport) su pretraživani koristeći sledeće
ključne reči na engleskom jeziku: Heart rate variability (HRV) and anaerobic threshold, HRV and lactate
threshold, HRV and ventilatory thresholds and HRV and blood lactate concentration.
Rezultati sa diskusijom
Protekle dve decenije su bile veoma izazovne za problematiku HRV-a u sportu, koji je uspeo da pronađe
način da bude praktično implementiran u različitim granama sportskih nauka a pogotovo u sferi dijagnostike sportskih performansi. Ovaj pregledni rad sumira trenutno dostupnu literaturu koja obrađuje korelaciju između HRV praga (HRVT) i laktatnog praga (LT) tokom različitih kontinuiranih testova opterećenja.
Različitost istraživačkih metodologija i primenjenih testova usložnjavaju upoređivanje dobijenih rezultata, međutim sumiranjem dosadašnjih studija sugeriše se da HRV kao neinvazivna metoda omogućava
na veoma brz i jednostavan način dijagnostikovanje LT-a kod različitih kontinuiranih testova opterećenja.
Zaključak
Defleksija srčane frekvencije u desno se najčešće koristi kao indirektna metoda za određivanje LT-a kod
sportista ali je već odavno ustanovljeno da se kod značajnog broja populacije takav otklon u desno od linearnog rasta srčane frekvencije (eng. Heart rate: HR) ne može ustanoviti upravo zbog kontinuiranog linearnog rasta HR-a u toku kontinuiranog testa opterećenja. Upravo zbog toga se HRV metoda nameće kao
logična zamena uobičajnoj HR metodi iz razloga veće senzitivnosti HRV parametara na bilo koju promenu
u autonomnom nervnom sistemu (ANS) a posebno tokom tranzicije između aerobnog i anerobnog metabolizma. Većina studija demonstrira nagli pad HRV parametara tokom kontinuiranog povećanja intenziteta koji dostižu svoj HRV minimum (HRVmin) koji se javlja na nivou LT-a. Studije su dokazala značajnu
korelaciju između HRVmin i LT-a. HRV poseduje veliki potencijal kao praktično i neinvazivno sredstvo za
evaluaciju LT-a kod sportista na lak, jeftin i validan način.
Ključne reči: Varijabilnost srčane frekvencije, anaerobni prag, laktatni prag, tačka akumulacije laktata 1 i 2
Literatura
1. Karapetian, G.K., Engels, H.J., Gretebeck, R.J., (2007). Use of HRV to estimate LT and VT. Int J Sports Med 2008;
29: 652–657
2. Makivić, B., Djordjević-Nikić. M., Willis. M.S. (2013): Heart rate variability (HRV) as a tool for diagnostic and
monitoring performance in sport and physical activities. J Exerc Physiol Online. 16(3):116-144
135
HEART RATE VARIABILITY HRV AT THE LEVEL OF ANAEROBIC
THRESHOLD MEASURED BY THE BLOOD LACTATE CONCENTRATION
Bojan Makivić1, Pascal Bauer1, Marina Đorđević Nikić2, Monte Willis3
1
University of Vienna, Vienna, Austria
2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
3
University of North Carolina, Chapel Hill, USA
Introduction
This review investigates the behevior of Heart Rate Variability (HRV) at the level of anaerobic threshold
(AT) determined by the blood lactate accumulation methods, presented through currently published studies and available literature.
Method
Four databases (PubMed, MEDLINE, Kobson and ACSM) as well as German Union for Sport Science
(which specifically publishes books on HRV and sport science) were searched using the following key
words: Heart rate variability (HRV) and anaerobic threshold, HRV and lactate threshold, HRV and ventilatory thresholds and HRV and blood lactate concentration.
Results and discussion
Past two decades were very challengeable for HRV in sport scientific area. Heart rate variability has succeeded to find the way to be practically implemented in the different fields of sport science and namely
as the tool in sports diagnostic. This review sumarize currently available articles and literature that consider correlation between HRV thresholds (HRVT) and lactate threshold (LT) during different incremental
tests. Variety of research methodologies and tests make the data difficult to be compared but nevertheless,
this review demonstrates utility for HRV as a non-invasive tool to evaluate LT during different incremental
tests.
Conclusion
Indirect method to obtain LT in sport science is mainly done by the means of heart rate (HR) deflection
point but it has been demonstrated that at significant number of population such point can’t be defined
because of continuously linear increase in HR during incremental test. Therefore the HRV measurement is
a logical substitute to regular HR monitoring because of its sensitivity to any change in autonomic nervous
system (ANS) and particularly to transition from aerobic to anaerobic metabolism. As the studies have
shown there is existence of HRV minimum (HRVmin) point which is occurring at the level of LT. All studies have demonstrated statistical significant correlation between HRVmin and LT. HRV has great potential
to be implemented as a practical and non-invasive tool in order to evaluate LT at athletes on easy, cheap
and valid way.
Key words: Heart Rate Variability, Anaerobic Threshold, Lactate Threshold, Lactate Turn Point 1and 2
References
1. Karapetian, G.K., Engels, H.J., Gretebeck, R.J., (2007). Use of HRV to estimate LT and VT. Int J Sports Med 2008;
29: 652–657
2. Makivić, B., Djordjević-Nikić. M., Willis. M.S. (2013): Heart rate variability (HRV) as a tool for diagnostic and
monitoring performance in sport and physical activities. J Exerc Physiol Online. 16(3):116-144
136
POVREDE U SPORTSKOM PLESU I MERE PREVENCIJE
Sanja Mandarić1; Žarko Nedeljković2; Marija Macura1
1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Dečiji sportsko rekreativni klub „Pokret za okret“, Beograd, Srbija
Uvod
Sportski ples je izuzetno atraktivna sportska disciplina, koja predstavlja jedinstven spoj umetnosti i sporta,
a podrazumeva takmičenje u standardnim i latino-američkim plesova. Kao i u svakom sportu, tako i u
sportskom plesu, rizik od povreda je nažalost neizostavan. Plesači se izlažu velikim naporima kako bi
postigli što bolje rezultate, tako da ih i pored lepih strana koje sa sobom nosi takmičenje u sportskom plesu,
prate i povrede.
Metod
Istraživanje je sprovedeno na uzorku 30 plesača i plesačica svih kategorija plesnih klubova „Spin“ i „Vračar“
iz Beograda. Od ukupnog uzorka 15 ispitanika su bili plesači, a 15 plesačice. U istraživanju primenjena je
anketa koja je sastavljena od 17 pitanja mešovitog tipa, koja su bila podeljena u 6 grupa, i to: socio-demografski status, nivo uključenosti u sportski ples, antropometrijske varijable, fizička priprema, aktivnost pre
i posle povrede, i povrede.
Rezultati sa diskusijom
Nakon obrade podataka, dobijeni rezultati ukazuju da je najčešće povređivan skočni zglob, i to kod plesača
35,3%, a plesačica 41,7%. Zbog opterećenja pri velikim amplitudama ekstremiteta, koji se izvode velikom
brzinom, često povređivana je i preponska regija (plesači 17,6%, plesačice 25%). Mišići zadnje lože natkolenice ( plesači 11,8%), koleno (plesači 5,9%, plesačice 16,7%) i nos (plesači 11,8%, plesačice 16,7%), takođe
nisu pošteđeni povreda.
Zaključak
Prevencija povreda predstavlja jedan od najznačajnijih doprinosa u izgradnji sportske karijere, ali se u
praksi ona često zanemaruje. Jedna od primernih mera prevencije je adekvatan kompleks vežbi oblikovanja
i rastezanja, kako na treningu, tako i tokom samih turnira. Ujedno, trenažni proces treba planirati i prilagoditi pojedinačno svakom plesaču/plesačici.
Ključne reči – sportski ples, povrede, mere prevencije
Literatura
1. Zagorc, M., Šifrar-Jarc, T. (2003). Model športnikove priprave v plesu. Ljubljana: Fakultet za šport.
2. Augustsson, S.R., Augustsson, J., Thomee, R., Svantesson, U. (2006). Injuries and preventive actions in elite Swedish volleyball, Scand J Med Sports, 16:433-440
137
INJURIES IN SPORT DANCING AND MEASURES OF PREVENTION
Sanja Mandaric1; Zarko Nedeljkovic2; Marija Macura1
1
University of Belgrade, Faculty of Sports and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Children‘s Sports and Recreation Club „Pokret za okret“, Belgrade, Serbia
Introduction
Sport dancing is a very attractive sport disciplines which represents a unique combination of art and sport,
and includes competitions in standard and Latin American dances. As in any sport, in sport dancing as
well risk of injury is unfortunately unavoidable. The dancers are exposed to great physical strain in order to
achieve the best results, so despite the positive side that sport dancing brings it is accompanied by injuries.
Methodology
The research was conducted on a sample of 30 male and female dancers of all categories within dance clubs
“Spin” and “Novi Beograd” from Belgrade. Of the total sample 15 respondents were male dancers, and 15
were female dancers. The research included a questionnaire which consisted of 17 questions of mixed type
which were divided into 6 groups, namely: socio-demographic status, level of involvement in sport dancing, anthropometric variables, physical preparation, and activity before and after the injury, and injuries.
Results with discussion
After processing the collected data, the results indicated that the most frequently injured body part is
ankle, and more specifically 35.3% of male dancers, and 41.7% of female dancer suffered this kind of injury.
Because of the load at high amplitudes in limbs which are performed at high speed, inguinal region is also
often afflicted (17.6% of male dancers, and 25% of female dancers). Hamstring muscles above the knee
(11.8% of male dancers), knee (5.9% of male dancers, and 16.7% of female dancers), and nose (11.8% of male
dancers, and 16.7% of female dancers), are also not spared from injury.
Conclusion
Injury prevention is one of the most important contributions to the establishment of a sports career, but
in practice it is often neglected. One of the appropriate measures of prevention is an adequate scope of
warm-up and stretching exercises, both during training sessions and at tournaments themselves. At the
same time, the training process should be designed for and tailored to each individual male/female dancer.
Key words – sport dancing, injuries, measures of prevention
References
1. Zagorc, M., Sifrar-Jarc, T. (2003). Model športnikove priprave v plesu. Ljubljana: Fakultet za šport.
2. Augustsson, S.R., Augustsson, J., Thomee, R., Svantesson, U. (2006). Injuries and preventive actions in elite Swedish volleyball, Scand J Med Sports, 16:433-440
138
ŽIVOTNI STILOVI I ZNANJA O HRANI I ISHRANI
MLADIH PLIVAČA U KRUŠEVCU
Lazar Toskić, Marina Đorđević-Nikić, Milivoj Dopsaj, Vladimir Ilić
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Istraživanja pokazuju (Kelder, et al., 1994) da se životni stilovi adolescenata protežu i mogu uticati na
životne navike i ponašanje u odraslom dobu. Optimalan rast i razvoj, kao i uspeh u sportu kod adolescenata
u direktnoj su vezi sa životnim navikama.
Cilj
Cilj istraživanja je bio da se utvrde navike, znanja i higijensku praksu u vezi sa hranom i ishranom; stepen
fizičke aktivnosti i način provođenja slobodnog vremena i konzumiranje alkohola i cigareta, kod mladih
plivača uzrasta 14-16 godina iz plivačkih klubova Kruševca.
Metod
Istraživanjem je obuhvaćen 51 plivač (39 dečaka i 12 devojčica), uzrasta 14-16 godina iz Kruševca. Primenjen je validirani upitnik koji je prethodno primenjen na populaciji beogradskih adolescenata. Upitnik je
sadržao, pored opštih informacija o ispitanicima, 55 pitanja, koja su bila podeljena u 6 grupa. Sva pitanja
su bila skorovana, izuzev onih vezanih za konzumiranje alkohola, cigareta i unos nutritivnih suplemenata.
Anketa je bila dobrovoljna i anonimna, sprovedena u skladu sa etičkim principima. Pored toga izračunata
je vrednost BMI, nakon merenja TV I TM.
Rezultati i diskusija
Mladi plivači su pokazali visok nivo usvojenosti pravilnih navika u ishrani (76-78%); Utvrđen je nedovoljan
unos voća i povrća (10-23%); Gotovo 30% dečaka pije redovno slatke napitke, a povremeno, 23% alkoholne
napitke; Vrlo je česta upotreba suplemenata vitamina i proteina; Količina vremena koja se provodi ispred
TV-a ili kompjutera slična je kod plivača i prosečne populacije (1-4 sata dnevno u 76-87% slučajeva); Nivo
znanja o hrani i ishrani, kao i o bezbednosti hrane je bio nedovoljan i sličan rezultatima dobijenim kod
prosečne populacije adolescenata.
Zaključak
Mladi plivači su pokazali bolje navike u ishrani i viši stepen fizičke aktivnosti od prosečne populacje adolescenata. Ipak, znanja o hrani i ishrani, zatim navike vezane za konzumiranje alkohola i upotrebu suplemenata bili su nezadovoljavajući i zahtevaju promotivne aktivnosti u cilju razvijanja dobrih životnih navika u
porodici, sportskom klubu i školi.
Ključne reči: Navike u ishrani/znanja o ishrani/mladi plivači/životni stilovi
Literatura
1. Hoogenboom, BL., Morris, J., Moris, C. Schaefer, K. (2009) Nutrition knowledge and eating behaviors of female,
collegiate swimmers. N Am. J. Sports Phys Ther. Aug; 4(3): 139-148.
2. Kelder, SH., Perry, CL., Klepp, KI, Lytle, LL. (1994). Longitudinal tracking of adolescent smoking, physical activity,
and food choice behaviors. Am J Public Health 84:1121-1126.
139
LIFESTYLES AND KNOWLEDGE ON FOOD AND NUTRITION
OF YOUNG SWIMMERS IN KRUŠEVAC
Lazar Toskić, Marina Đorđević-Nikić, Milivoj Dopsaj, Vladimir Ilić
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
The research has shown that adolescent lifestyle persist and can affect life habits and behavior in adulthood. Adolescents’ optimal growth and development, as well as success in sport are directly related to life
habits.
Aim
This paper is aimed at establishing habits, knowledge and hygiene practices related to food and nutrition;
the level of physical activity and way of spending one’s leisure time and alcohol and cigarette consuming in
young swimmers aged 14-16 yrs. training in Kruševac swimming clubs.
Method
The research included 51 swimmers (39 males and 12 females), aged 14-16 yrs. A validated questionnaire, previously administered with the population of Belgrade adolescents, was used. The questionnaire
contained, beside general information on respondents, 55 questions, classified in 6 groups. All items were
scored except those referring to consumption of alcohol, cigarettes and nutritive supplements. Participation was voluntary and anonymous, administered in compliance with ethical principles. Additionally, BMI
was calculated after measuring BH and BM.
Results and discussion
Young swimmers showed high level of adopted regular eating habits (76-78%); however, fruit and vegetables intake was insufficient (10-23%); almost 30% regularly consumes sweet beverages, an, 23% occasionally drinks alcoholic beverages; supplements, vitamins and proteins are often taken; time spent in front
of the TV of computer was similar in swimmers to average population (1-4 hours daily in 76-87% cases);
level of knowledge on food and nutrition, as well as food security was insufficient and similar to the results
obtained with average adolescent population.
Conclusion
Young swimmers indicated better eating habits and higher level of physical activity than the average adolescent population. However, knowledge on food and nutrition, as well as habits related to alcohol and
supplement consumption were unsatisfactory and they require raising awareness activities in order to
promote good life habits within family, sports club or school.
Key words: Eating habits/knowledge on food/ young swimmers/lifestyles
References
1. Hoogenboom, BL., Morris, J., Moris, C. Schaefer, K. (2009) Nutrition knowledge and eating behaviors of female,
collegiate swimmers. N Am. J. Sports Phys Ther. Aug; 4(3): 139-148.
2. Kelder, SH., Perry, CL., Klepp, KI, Lytle, LL. (1994). Longitudinal tracking of adolescent smoking, physical activity,
and food choice behaviors. Am J Public Health 84:1121-1126.
140
TELESNA VISINA, TELESNA MASA I INDEKS TELESNE MASE
REGRUTA I KADETA U SRBIJI 1898. I 2013. GODINE
Boris Glavač 1, Milivoj Dopsaj2, Marina Đorđević Nikić2, Saša Vajić1,
Marjan Marinković 1, Jasmina Nedeljković3
Vojna akademija, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
3
Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, Srbija
Uvod
Cilj ovog rada je da verifikuje i komparira telesnu visinu, masu i indeks telesne mase regruta Kraljevine
Srbije iz 1898. godine i kadeta Vojne akademije Vojske Srbije 2013. godine.
Metod
Podaci o regrutima (N 1800), uzrasta 20 do 22 godine, dobijeni su na osnovu autentičnih dokumenata,
dok je sa kadetima (N 455), uzrasta 19 do 24 gdine, izvršeno merenje aparatom InBody 720 i visinomerom
SECA. Direktne varijable su visina i masa tela, kao i obim grudi, dok su izvedene, indeks telesne mase i odnos obima grudi i visine tela. Deskriptivna statistika i hijerarhijska klaster analiza je urađena u programima
Excel i SPSS 19.
Rezultati i diskusija
Visina i masa tela regruta je 168,21 ± 6.37 cm i 63,74 ± 6,02 kg. Visina i masa tela kadeta je 180,76 ± 6.33 cm
i 78,49 ± 8,76 kg. U periodu od 115 godina razlika u visini tela je 12,55 cm, a u masi tela 14,75 kg. Telesna
kompozicija je kod regruta homogenija, nego kod kadeta, sagledavajući koeficijent varijacije BMI i rang
telesne visine i mase.
Zaključak
Očigledno je, da je u toku proteklih 115 godina došlo do akceleracije osnovnih antropo-morfoloških karakteristika kod mladih odraslih muškaraca u Srbiji. Pretpostavka je, da su povoljni socio-ekonomski uslovi
života uticali na promenu adultnih dimenzija tela u pozitivnom smeru. Tako su mlade odrasle osobe danas
više, teže i uhranjenije, nego pre više od 100 godina.
Ključne reči: BMI, vojska, visina i masa tela, Kraljevina Srbija
Literatura
1. Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu, (1966). Fizički razvitak i fizičke sposobnosti odraslih zaposlenih građana
SFRJ, Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu, Beograd
141
BODY HEIGHT, WEIGHT AND BODY MASS INDEX
OF CONSCRIPTS AND CADETS IN SERBIA IN 1898 AND 2013
Boris Glavač1, Milivoj Dopsaj2, Marina Đorđević Nikić2, Saša Vajić1,
Marjan Marinković1, Jasmina Nedeljković3
1
Military Academy, Belgrade, Serbia
2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
3
Faculty of Legal and Business Studies, Novi Sad, Serbia
Introduction
The aim of this paper is to verify and compare height, weight and body mass index of conscripts of the
Kingdom of Serbia in 1898 and cadets of the Military Academy of the Armed Forces of Serbia in 2013.
Method
Data on conscripts (N 1800), aged 20 to 22, are based on authentic documents, while measuring device In
Body 720 and altimeter SECA were used to measure cadets (N 455), aged 19 to 24. Body height and mass,
as well as the circumference of the chest are direct variables, while body mass index and the ratio of circumference of the chest and body height are derived. Descriptive statistics and hierarchical cluster analysis
was performed in Excel and SPSS 19.
Results and discussion
Conscripts’ body height and mass is 168.21 ± 6.37 cm and 63.74 ± 6.02 kg. Cadets’ body height and mass
is 180.76 ± 6.33 cm and 78.49 ± 8.76 kg. For 115 years, the difference in body height is 12.55 cm, and body
mass 14.75 kg. Body composition is more homogeneous in the conscripts than in the cadets, considering
the coefficient of variation of body mass index.
Conclusion
It is obvious that during the past 115 years there has been acceleration of basic anthrop morphological features of young adult males in Serbia. The assumption is that the favourable socio-economic circumstances
contributed to transformation of adult body size in a positive direction, so that young adults today are
taller, heavier and better-fed than more than 100 years ago.
Key words: BMI, military, body height and mass, Kingdom of Serbia
References
1. Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu, (1966). Fizički razvitak i fizičke sposobnosti odraslih zaposlenih građana
SFRJ, Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu, Beograd
142
MORPHOLOGICAL MODELS OF TOPLEVEL RUGBY PLAYERS
OF DIFFERENT PLAYING POSITIONS
Luka Bjelanović1,2, Ante Burger2, Petra Drušković1,2
1
Rugby Club Nada, Split, Croatia
2
Faculty of Kinesiology, Split, Croatia
Introduction
Rugby (Rugby Union) is an interactive team sport in which functional-motor skills with desirable psychosocial status of players is extremely important for competitive success.to play certain positions apart required specific technical, tactical and functional motor skills are needed and specific morphological characteristics. The aimof this study wasbased onworld’s bestplayers sampleto determinethe threemorphologicalmodelandthendetermine towhich model belong acertain playersdependingon the playing position.
Method
Testing was conducted on a sample of 611 top representatives senior age (18-33 years old) participants
Rugby World Cup 2011.By using the software program Statistica cluster analysis K-mean method were
obtained 3 groups of players which are calculated averages and standard deviations of the variables mentioned above. Then we calculated the Euclidean distance between the clusters and then calculated number
of players relative to each cluster in relation to the playing position as the percentage representation of
players in relation to affiliation morphological model and playing position.
Resultsand discussion
Following the goal of the research the authors by data processing cluster analysis K-mean method were
obtained 3 clusters respectively 3 morphological model of players. Authors then calculated how many
playersper playing positionbelongs to a particularmorphologicalmodelanditspercentage share, and what
percentage ofplayersbelong to particularmorphologicalmodelof the total numberof playersin that playing
position.
Conclusion
Conclusions of this study can be used in practice in the specialization of players for a certain playing position or in the selection of players taking into account of course and other parameters of competition efficiency.
Key words: rugby union, models of rugby players, playing positions
References
1. Quarrie, K. L., Hopkins, W. G., Anthony, M. J., i Gill, N. D. (2012). Positional demands of international rugby
union: Evaluation of player actions and movements. J Sci Med Sport.
2. Sedeaud, A., Marc, A., Schipman, J., Tafflet, M., Hager, J. P., i Toussaint, J. F. (2012). How they won Rugby World
Cup through height, mass and collective experience. Br J Sports Med, 46(8), 580-584.
143
TELESNI STATUS VRHUNSKIH ODBOJKAŠICA
Dejan Ilić1, Branka Protić-Gava2, Vladimir Grbić1, Tijana Šćepanović2,
Saša Đurić1, Goran Nešić1
1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
2
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
Uvod
Narušen telesni status sve je više prisutan, kako kod obične populacije, tako i kod vrhunskih sportista.
Savremeni način života koga karakteriše sve prisutniji nedostatak kretanja, jedan je od glavnih uzročnika
lošeg telesnog statusa. Iz tog razloga, može se pretpostaviti da će uključivanje dece i omladine u organizovano fizičko vežbanje, eliminisanjem hipokinezije kao osnovnog uzročnika posturalnih poremećaja,
pozitivno delovati na razvoj telesne posture.
Metod
Kako bi se utvrdila eventualna prisutnost telesnih deformiteta, prikupljeni su podaci na uzorku od 18
odbojkašica reprezentacije Srbije, čiji sportski staž u ovoj sportskoj grani iznosi preko 10 godina. Posturalni status je procenjen metodom posmatranja, na osnovu kliničkog lista po modelu Radisavljević M. i
Radojević J. Statistička analiza izvršena je deskriptivnom metodom.
Rezultati sa diskusijom
Dobijeni rezultati su prikazani tabelarno, grafički, a zatim su analizirani uz izvođenje zaključaka. Iz dobijenih rezultata može se zaključiti da je telesni status odbojkašica uglavnom dobar. Nisu primećeni teži
oblici telesnih deformiteta, već samo posturalni poremećaji i to najblažeg stepena, uglavnom u vidu nejednakog položaja ramena (kod 13 odbojkašica), denivelisanog položaja karlice (kod 12 odbojkašica) i nejednakih veličina Lorencovih trouglova (kod 11 odbojkašica). Ovakvi podaci ukazuju na skoliotično držanje
tela kod određenog broja odbojkašica.
Zaključak
Na osnovu analize rezultata posturalnog statusa odbojkašica reprezentacije Srbije, može se zaključiti da
odbojka kao sportska igra može pozitivno delovati na telesni status zbog raznovrsnih kretanja koja su u
njoj zastupljena, ali isto tako može imati i negativno dejstvo, naročito u rameno-lopatičnom predelu zbog
dominantne upotrebe jedne ruke.
Ključne reči: posturalni status, deformiteti, odbojkašice reprezentacije Srbije.
Literatura
1. Kosinac, Z. (2008). Kineziterapija sustava za kretanje. Zagreb: Gopal.
2. Radisavljević, M. (2001). Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Viša škola za sportske trenere.
144
PHYSICAL STATUS OF TOP FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS
Dejan Ilić1, Branka Protić-Gava2, Vladimir Grbić1, Tijana Šćepanović2,
Saša Đurić1, Goran Nešić1
1
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Serbia
2
University of Novi Sad, Faculty of Sport and Physical Education, Serbia
Introduction
Impaired physical status is becoming increasingly present, both in common people and in top athletes.
Contemporary way of life, characterized by an increasing lack of movement, is one of the main causes of
poor physical status. For this reason, it can be assumed that engaging children and the youth in organized
physical exercise, by eliminating hypokinesia as the main cause of postural disorders, will have a positive
effect on the development of posture.
Methods
In order to determine possible presence of physical deformities, data were gathered from a sample of 18
Serbian Women’s National Volleyball Team players, whose careers in this sports branch have lasted longer
than 10 years. Postural status was assessed by using the observation method and a clinical check list by
Radisavljević M. i Radojević J. Statistical analysis was performed using the descriptive method.
Results and discussion
The results were presented in tables and graphically, and then were analyzed, after which conclusions were
drawn. Based on the results, it can be concluded that physical status of the players is mostly good. More
severe forms of physical deformities were not noticed, only postural deformities of lowest degree, mostly
in the form of uneven shoulder position (found in 13 players), unleveled pelvis (found in 12 players) and
uneven values of Lorenz’s triangles (found in 11 players). These data indicate a scoliosis posture in a certain
number of players.
Conclusion
Based on the analysis of the postural status of Serbian Women’s National Volleyball Team players, it can
be concluded that volleyball as a sport can affect physical status positively because of the variety of its of
movements, but it can also have a negative effect, especially on the scapular region, because of predominant use of one arm.
Key words: postural status, deformities, Serbian Women’s National Volleyball Team players
References
1. Kosinac, Z. (2008). Kineziterapija sustava za kretanje. Zagreb: Gopal.
2. Radisavljević, M. (2001). Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Viša škola za sportske trenere.
145
THE MONITORING OF RELATION BETWEEN CURVATURE
OF THE SPINE AND MORFOLOGICAL CHARACTERISTICS
1
Gorana Tešanović 1, Dejan Ilić2, Goran Bošnjak1
University of Banja Luka, Faculty of physical education and sport, Bosnia and Herzegovina
2
University of Belgrade, Faculty of sport and physical education, Serbia
Introduction
For a long time, it has been pointed out to the increase of postural disorders in children. The necessity of
involving a physical education pedagogue into resolving this serious problem is an undisputed fact. This
research was conducted with a goal by monitoring the curvature of the spine in the lumbar region during
the secondary education to figure changing of the curvature and connections with some morphological
characteristics.
Method
The research was carried out four times during a secondary education (in the beginning of the every school
year). The sample consisted of 77 males examines (15 years of age at the first measurement). The somatoscopic method, the pendulum and a ruler were used for evaluation of the curvature of the spine in lumbar
region. The four variables were used for evaluating of the relations between the morphological characteristics and the curvature of the spine in lumbar region chosen: length of the foot, width of the foot, body
height and body weight. The values of morphological characteristics used measuring instruments determined, according to the instructions of the International Biological Program. For valid conclusions the following statistical methods were applied: elementary descriptive parameters of the basic manifest variables
and the regression analysis.
Resultsand discussion
Based on the results of the regression analysis, it can be said that the two morphological characteristics
have statistically significant influence on thecurvature of thespine in the lumbar part: body weight (in the
last three measurements) and width of the foot (in the last two measurements). Changes of their values
have resulted in changes of the curvature of the spine in the lumbar region during a secondary education.
Conclusion
It can be concluded that researches of this kind should be conducting constantly and periodically, and
should be expanded by application of curriculum in PE classes that could remove the emergence of postural disorders.
Key words: monitoring, the curvature of the spine, morphological characteristics
References
1. Kovač, V. (2000). Problematika kralješnice razvojne dobi. Paediatrica Croat, (44-1), 199-204.
2. Koničanin, A. Et al. (2010). The presence of poor kifotic posture in elementary school depending on the reason for
sport avoiding. Sport Science, 3 (2), 81-84.
146
POSTURALNI STATUS KIČMENOG STUBA
STUDENTKINJA NOVOSADSKOG UNIVERZITETA
1
Branka Protić – Gava1, Tijana Šćepanović1, Damnjan Đukić1, Dejan Ilić2
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Kičmeni stub je uporišni deo aparata za kretanje i podložan je uticaju spoljašnjih faktora koji uzrokuju ne
samo posturalne poremećaje, nego i deformitete. Procenat školske dece sa skoliozom povećan je za poslednjih 15 godina kod ispitanica sa 0.93% na 1.7%, a kod ispitanika, sa 0.25% na 2.25%.
Metod
Istraživanje je deo projekta „Pilot nastava fizičkog vaspitanja studenata novosadskog Univerziteta“, koji
je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, a sproveden na Fakultetu sporta i
fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Rad predstavlja studiju preseka, a cilj je bio da se utvrdi posturalni
status kičmenog stuba studentkinja i eventualne razlike u odnosu na program fizičkih aktivnosti u koje su
bile uključene. Uzorak je činilo 60 studentkinja prosečne starosti 20 godina, od kojih je 30 bilo uključeno
u fitnes program, a 30 u kolektivne sportove. Posturalni status kičmenog stuba utvrđen je kliničkim metodom. Rezultati su obrađeni statističkim paketom SPSS, verzija 15.0. Za utvrđivanje razlika u posturalnom
statusu korišćen je χ2 test.
Rezultati istraživanja pokazuju da loš položaj glave ima 6.7% studentkinja, manje podignuto jedno rame
66.7% studentkinja, asimetričan Lorencov trougao 53.3% i 10.0% studentkinja sa desnom grudnom i 35%
sa povećanom slabinskom krivinom.
Zaključak
Loš položaj glave, podignuto jedno rame, kao i asimetričnost Lorencovih trouglova ukazuju na skoliotično
loše držanje. Kod ispitanica je utvrđen veći procenat grudne i slabinske skolioze, ali razlike nisu statistički
značajne.
Ključne reči: kičmeni stub, posturalni poremećaji, studentkinje, fizička aktivnost.
Literatura
1. Protić-Gava, B., Šćepanović, T., & Rakić, D. (2011). Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba frontalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama (The differences in postural deformities
of the spine in the frontal plane of adolescents grouped according to their morphological characteristics). Glasnik
Antropološkog društva Srbije. 46, 407-414.
2. Schiller, J.R., & Eberson, C. P. (2008). Spinal deformity and athletics. Sports Medicine & Arthroscopy Review, 16 (1),
26-31.
147
POSTURAL STATUS OF THE VERTEBRAL COLUMN IN FEMALE STUDENTS
OF THE UNIVERSITY OF NOVI SAD
Branka Protić – Gava, Tijana Šćepanović1, Damnjan Đukić1, Dejan Ilić2
University of Novi Sad, Faculty Sport and Physical Education, Novi Sad, Serbia1
2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
1
Introduction
Vertebral column represents a supporting part of the motion apparatus and is susceptible to the influences
of external factors which cause not only postural disorders but also various deformities. The percentage of
school children suffering from scoliosis has risen during the last 15 years, in girls from 0.93% to 1.7%, and
in boys, from 0.25% to 2.25%.
Methods
The conducted research is a part of the project “Pilot classes of physical education for students of the University of Novi Sad”, which was co-financed by the Provincial Secretariat for Science and Technological
Development, and was carried out at the Faculty of Sport and Physical Education in Novi Sad. The study
represents a cross-sectional analysis, and the aim was to establish the postural status of the vertebral column in female students and possible differences in relation to the program of physical activities which they
were practicing. The sample included 60 female students of the average age of 20, out of which 30 were
involved in fitness programs, and 30 in collective sports. The postural status of the vertebral column was
established by means of the clinical method. The results were processed by the statistical package SPSS,
version 15.0. In order to establish the differences in postural status, we applied the χ2 test.
The results of the research
indicate to the fact that the condition of bad head posture was reported in 6.7% of female students, slightly
elevated one shoulder in 66.7% of female students, Lorentz Triangle asymmetry in 53.3%, and there were
10.0% of students with excessive right thoracic curvature and 35% with excessive loin curvature.
Conclusion
Bad head posture, elevated shoulder, as well as Lorentz triangles asymmetry indicate to scoliotic bad posture. In female students, we established the excessive percentage of thoracic and loin scoliosis, but the differences were not statistically significant.
Key words: vertebral column, postural disorders, female students, physical activity.
References
1. Protić-Gava, B., Šćepanović, T., & Rakić, D. (2011). Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba frontalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama (The differences in postural deformities
of the spine in the frontal plane of adolescents grouped according to their morphological characteristics). Glasnik
Antropološkog društva Srbije. 46, 407-414.
2. Schiller, J.R., & Eberson, C. P. (2008). Spinal deformity and athletics. Sports Medicine & Arthroscopy Review, 16 (1),
26-31.
148
SESIJA 7
NEUROMIŠIĆNI FAKTORI FIZIČKE AKTIVNOSTI
SESSION 7
NEUROMUSCULAR FACTORS OF PHYSICAL ACTIVITY
149
150
UNUTRAŠNJE OPTEREĆENJE PRILIKOM DOSKOKA
U SPORTSKOJ GIMNASTICI U ZAVISNOSTI OD STRUKTURE STRUNJAČA
Miloš Paunović, Saša Veličković, Aleksandra Aleksić – Veljković, Dragana Filipović
Univerzitet u Niš-u, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
Uvod
Sportska gimnastika je jedan od bazičnih sportova i raspolaže znacajnim obimom sredstava kao i raznovrsnim formama kretanja, čime se omogućava uticaj na povećavanje adaptivnih i stvaralačkih sposobnosti
dece. Sportska gimnastika spada u grupu sportova sa značajnim uticajem na transformaciju antropoloških
karakteristika sportiste i svrstava u grupu polistrukturalnih i konvencionalnih sportova.. U sportskoj gimnastici, izvodi se oko 5000 vežbi, svrstanih u različite strukturne grupe, dok se u važećem pravilniku za
ocenjivanje međunarodne gimnastičke federacije (FIG, 2009) težinski vrednuje približno oko 1000 vežbi,
različite koordinacione složenosti. Jednu od najsloženijih i najrizičnijih grupa elemenata u sportskoj gimnastici čine saskoci – doskoci. Veliki uticaj na uspešnost izvođenja saskoka imaju strunjače za doskok. U
zavisnosti od strukture strunjača za doskok, unutrašnje opterećenje prilikom doskoka je različito.
Metod
Za prikupljanje i analizu dosadašnjih istraživanja u ovom radu korišćena je deskriptivna metoda, kojom
je obuhvaćeno 12 radova. Prilikom prikupljanja dosadašnjih istraživanja korišćeni su internet pretraživači
“pub-med”, “mendeley” i “google sholar” kao i baza podataka “ kobson”. Pretraživane su ključne reči: saskoci
i doskoci u gimnastici i struktura strunjača za doskok. Pretraga je ograničena na radove u poslednjih 16
godina koji su se bavili problemom doskoka u sportskoj gimnastici.
Rezultati sa diskusijom
Na osnovu rezultata i zaključaka do kojih su došli autori istraživanja koja su obuhvaćena u ovom radu
možemo utvrditi da različite strukture strunjača imaju različiti uticaj kako na unutrašnje opterećenje
gimnastičara tako I na uspešnost izvođenja saskoka. Dok su pojedine strukture strunjača smanjivale
unutrašnje opterećenje na skeletno – mišićni sistem i samim tim smanjivale rizik od povreda, na drugoj
strani su smanjivale uspešnost izvođenja saskoka i obratno. Pojedini istraživači su došli na ideju da na
površinama strunjača ugrade dodatni sloj sistema stabilizacije koji bi povećao uspešnost prilikom izvođenja
saskoka, ali je taj sistem u nekim delovima skeletno - mišićnog sistema povećavao opterećenje.
Zaključak
Pošto se nije došlo do idealnog modela i strukture strunjača za doskok potrebno je nastaviti istraživanja
na ovu temu, a pojedini autori nalažu da, dok se ne dođe do idealne strukture strunjače, treneri sa svojim
vežbačima trebaju da porade na idealizovanju tehnike doskoka u cilju smanjenja rizika od povreda a samim
tim i poboljšanjem uspešnosti izvođenja saskoka.
Ključne reči: sportska gimnastika, saskok, doskok, strunjača, opterećenje.
Literatura
1. Mills, C. (2009). Smanjenje sila reakcije podloge kod gimnastičkih saskoka-doskoka mogu da povećaju unutrašnje
opterećenje. Journal of Biomechanics, 42, (2009), 671-678.
2. Marinšek, M. (2010). Osnovne karakteristike doskoka i njihova primena u sportskoj gimnastici. Science of Gymnastics Journal, Volume: 2, Issue: 2, Pages: 59-67.
151
INTERNAL LOAD DURING THE LANDING IN ARTISTIC GYMNASTIC
DEPENDING ON THE MAT STRUCTURE
Milos Paunovic, Sasa Velickovic, Aleksandra Aleksic – Veljkovic, Dragana Filipovic
University in Nis, Faculty of Sport and Physical Education, Nis, Serbia
Introduction
Artistic gymnastics is one of the basic sports and has significant volume of means and various forms of
movement, allowing the influence of increasing adaptive and creative abilities of children. Artistic gymnastics belongs to a group sports with significant influence on the transformation of anthropological characteristics of athletes and classified as a polystructural and conventional sports. In artistic gymnastics,
about 5,000 exercisesis performed, divided into different structural groups, while the current regulation for
evaluating the International Gymnastics Federation (FIG, 2009) measured by weight approximately 1000
exercises, the coordination of different complexity. One of the most complex and most risky group of elements in gymnastics are landings. Mats have great impact on the success of performing landing. Depending on the structure of landing mats, interior load when landing is different.
Method
For collecting and analyzing of previous studies in this article descriptive method was used which included
12 studies. During the collection of previous studies they were used Internet search engines “pub-med”,
“Mendeley” and “google sholar” and the database “kobson”. Searched Key words were: landings in artistic
gymnastic and structure of landing mats. Search was limited to papers in the last 16 years dealing with the
problem of landing in artistic gymnastic.
Results with discussion
Based on the results and conclusions reached by the authors of the research that are included in this study
we determine that the structure of various mats have a different impact on both the internal load of gymnasts and success of performing landings. While some structures mats reduced the load on the internal
skeletal - muscular system and thus reduced the risk of injury, on the other hand they reduced the efficiency of execution and landings and contrary. Some researchers have come up with the idea that the surfaces
of the mats incorporate additional layer of stabilization system which would increase the performance
when performing landings, but the system in some parts of the skeletal - muscular system increased load.
Conclusion
Since there was no ideal model of structure of the mats for landing is necessary to continue research on this
topic, and some authors state that, until it reaches the ideal structure of the mat, coaches with their competitors need to work on idealizing landing techniques to reduce the risk of injury and therefore improve
the success of performing landings.
Key words: artistic gymnastic, landing, landing mat, load.
References
1. Mills, C. (2009). Reducing ground reaction forces in gymnastics landings may increase internal loading. Journal of
Biomechanics, 42, (2009), 671- 678.
2. Marinšek, M. (2010). Basic characteristics of the landings and their application in artistic gymnastic. Science of
Gymnastics Journal, Volume: 2, Issue: 2, Pages: 59-67.
152
UTICAJ KOMBINOVANOG I KLASIČNOG TRENAŽNOG PROCESA
NA ODNOS GRADIJENTA MIŠIĆNE SILE I MIŠIĆNE SILE OPRUŽAČA NOGU
KOD ODBOJKAŠICA: DESKRIPTIVNA ANALIZA
Branislav Rajić1, Carlos Pablos Abella2, Karišik Siniša3
Facultat de Ciències de L’activitat Física y l’Esport, Universitat de Valencia, Spain
2
Instituto de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-ICAFD,
Universidad Católica De Valencia, Spain
3
Univerzitet Istočno Sarajevo, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Bosna i Hercegovina
1
Uvod
Cilj istraživanja je analiza Indeksa Sinergije, ili relacije gradijenta mišićne sile i same sile.
Metod
Tri grupe uzorka: specijalno (GROUPSPEC; N=12) I klasično trenirane odbojkašice (GROUPCLAS; N=11) i
kontrolna grupa zdravih sportistkinja (N=20). Testovi, u izometrijskim uslovima su “Polučučanj”, i “ Podizanje na prste”. Analizirane varijable: maksimalna mišićna sila (N) - Fmax, vreme (ms) - tFmax; gradijent
mišićne sile (N/s) na 100ms, 180ms, 250ms i 50% 100%. Indeks Sinergije (INDEXSNG) predstavlja odnos
gradijenta mišićne sile postignutog na odrećenom nivou sile od početka kontrakcije i same mišićne sile na
istom nivou.
Rezultati
MANOVA je pokazala razlike u INDXSNG između grupa pre treninga na 100ms i 250ms (F= 6.956, p=0.003
and F= 8.331, p= 0.001) i na maksimumu (F= 23.358, p= 0.000), dok su na kraju razlike bile na svim nivoima. INDEXSNG opružača nogu GROUPSPEC na 100ms je dominirao u odnosu na GROUPCLAS (F= 0.3865;
p=0.001) i GROUPCONT (F= 0.2496; p= 0.001) na kraju testiranja. Na istom nivou INDEXSNG opružača listova bio dominantan u odnosu GROUPCLAS pre (F= 0.3439; p=0.001) i nakon treninga (F= 0.4064; p=0.007).
Indeks sinergije opružača nogu GROUPSPEC na 50% od Fmax je dominirao u odnosu na GROUPCLAS na kraju
(F= 2.8098; p= 0.03), kao i u slučaju opružača listova (F= 1.441; p=0.001). INDEXSNG opružača nogu
GROUPSPEC na 250ms dominirao je u odnosu na GROUPCLAS (F=0.7529; p= 0.041) i kod opružača listova (F=0.8254; p=0.001) nakon treninga. INDXSNG opružača nogu na 100ms je dominirao u odnosu na
GROUPSPEC i GROUPCONT na početku (F= 0.8773; p=0.025), dok je kod opružača listova GROUPCSPEC na
180ms dominirao prema GROUPCLAS (F= 0.9285; p= 0.003) nakon treninga.
Zaključak
Dokazana je dominacija RFD-a u ranim i kasnim fazama kontrakcije u odnosu na mišićne sile. Indeks Sinergije GROUPSPEC je na parcijalnom nivou pokazao dominaciju na kraju trenažnog procesa na svim nivoima.
Ključne reči: odbojka, gradijent mišićne sile, opružači nogu, opružači lista, izometrija, indeks sinergije.
Literatura
1. Aagaard P., Andersen J.L. (2010). Effects of strength training on endurance capacity in top-level endurance athletes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports (20): 39-47
2. Dopsaj, M., Ivanović,J. (2011). The Analysis of the Reliability and Factorial Validity in the Basic Characteristics
of Isometric F-t curve of the Leg Extensors in Well Trained Serbian Males and Females. Measurement Science
Review, Volume 11 (5): 165-172
153
EFFECTS OF COMBINED AND CLASSIC TRAINING ON THE RATE OF FORCE
DEVELOPMENT AND MUSCLE FORCE OF LEG EXTENSORS RATIO
IN FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS: DESCRIPTIVE ANALYSIS APPROACH
Branislav Rajić1, Carlos Pablos Abella2, Karišik Siniša3
Facultat de Ciències de L’activitat Física y l’Esport, Universitat de Valencia, Spain
2
Intituto de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-ICAFD,
Universidad Católica De Valencia, Spain
3
Univertitet Istočno Sarajevo, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Bosna i Hercegovina
1
Introduction
The objective of research is to analyze the synergy index: relation of the rate of the force development and
the muscle force.
Methods
Three groups o samples: specifically (GROUPSPEC; N=12) and classically trained group of female volleyball
players (GROUPCLAS; N=11) and control group (N=20) of healthy female subjects. Tests were made in isometric conditions applying “Standing Leg Extension”, and “Sitting Rise on Toes”. Following characteristics
were evaluated: maximal muscle force (N) - Fmax, time (ms) - tFmax; the rate of force development (N/s) analyzed at 100ms, 180ms, 250ms and 50% and 100%. The Synergy index (INDEXSNG) represents the relation
of the rate of force development peaked at certain level and the muscle force peaked at same level.
Results
The MANOVA revealed differences of INDXSNG between groups before training peaked at 100ms and
250ms (F= 6.956, p=0.003 and F= 8.331, p= 0.001) and at the maximal muscle force level (F= 23.358, p=
0.000), while at final test differences were demonstrated at al levels. The INDEXSNG of GROUPSPEC of
leg extensors peaked at 100ms dominated over GROUPCLAS (F= 0.3865; p=0.001) and GROUPCONT (F=
0.2496; p= 0.001) at final test, while the INDXSNG of calves dominated over GROUPCLAS at initial (F=
0.3439; p=0.001) and final test (F= 0.4064; p=0.007). The INEXSNG of leg extensors peaked at 50% of
GROUPSPEC dominated over GROUPCLAS at final test (F= 2.8098; p= 0.03), as well as in case of calves (F=
1.441; p=0.001). The INDEXSNG peaked at 250ms of GROUPSPEC dominated over GROUPCLAS in case of
leg extensors (F=0.7529; p= 0.041) and calves (F=0.8254; p=0.001) at final test. The INDXSNG of leg extensors peaked at 100ms demonstrated domination of GROUPSPEC towards GROUPCONT at initial test (F=
0.8773; p=0.025). Also, synergy index of GROUPCSPEC of calves peaked at 180ms has shown domination
over GROUPCLAS at final test (F= 0.9285; p= 0.003).
Conclusion
This research shown the domination of RFD in early and late phase of the contraction over the muscle force
peaked at same levels. The synergy indexes of GROUPSPEC demonstrated domination on partial level at the
end of training process at all levels of muscle force from the onset of muscle contraction.
Key words: volleyball, rate of force development, leg extensors, calf muscles, isometric muscle force, Synergy index.
References
1. Aagaard P., Andersen J.L. (2010). Effects of strength training on endurance capacity in top-level endurance athletes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports (20): 39-47
2. Dopsaj, M., Ivanović,J. (2011). The Analysis of the Reliability and Factorial Validity in the Basic Characteristics
of Isometric F-t curve of the Leg Extensors in Well Trained Serbian Males and Females. Measurement Science
Review, Volume 11 (5): 165-172
154
MANIFESTATION, ASSESSMENT AND EVALUATION
OF EXPLOSIVE STRENGTH AT 7 YEARS OLD CHILDREN
Mitevski, Orce¹, Popeska, Biljana², Nikovski, Goran³, Klincarov, Ilija4
1,3,4
Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Physical culture,
Republic of Macedonia
2
“Goce Delcev” University in Stip, Faculty of Educational sciences,
Republic of Macedonia
Introduction
Changes in motor abilities are one of the main criteria for creation of final appraisal for PE as well as a
criteria for following of individual progress and improvement of every child. These parametars are highly
related with the anticipation of different motor skills and habits (Matič, 1978). Explosive strength is one
of the abilities that define childrens` motor space and it is highly related with the sucessful performance
of many movements. In different stages of childrens development, explosive strength is manfested differently. Therfore, the aim of this paper is to determine the metric characteristics of tests used for evaluation
of expolsive strength at 7 years old children, as well as norms for it`s objective evaluation and following of
childrens development.
Method
This survey is realised as a part of larger study (Popeska, 2011) realised on a sample of 123 seven - years old
children, pupils in the second grade in five primary schools in Skopje, Republic of Macedonia. Explosive
strength was estimeted appling following four tests:Standing broad jump (ESSDM), Throwing medicine
ball 1 kg from standing position (ESFMST), Throwing medicine ball 1 kg from sitting position (ESFMG)
and20m dash running (ES20VS). Tests characteristic were established using Crombah α и Spearman –
Brown (SB) coefficients of reliability, Pearson coefficient of corelation and factor analysis for estimation
of factor validity of the tests and Kaiser-Meyer-Olkin`s measure used for estimation of reliability and representativity. The percentile distribution was used as a basis for determination of norms for evaluation of
children`s achievements in motor tests for estimation of explosive strength.
Results and discussion
Statistical analysis of test results, indicates that all four uesd tests are discriminative. According the asimetry of distribution of tests results, except the test Standing broad jump (ESSDM) which is easy to perform
by the seven years old children, other three tests are moderately difficult for performance. According the
values of significant roots, projections of isolated factor and communalities obtained using Hotelling procedure, all applied tests are valid. The high coefficients of reliability points out on significant highly reliable tests. The coefficient of representativity obtained at all four movement tasks is at the level of significance (.50). These results indicates on good methric characteristics of the tests for estimation of explosive
strength. Based on this, we calculated and suggested adequate norms for evaluation of children`s achivements as a manner for objective following and assesment of childrens improvement.
Conclusion
Results obtained in this survey point out that all four tests used for estimation of explosive strength at
7- years old children have good metric characteristics. According the high values of parameters for estimation of tests characteristics, especialy high values for validity and reliability obtained for the tests Standing
broad jump (ESSDM) and Throwing medicine ball from sitting position (ESFMG), we recommend these
two tests as most suitable for further use with 7 – years old children.
Key words: test characteristics, explosive strength, 7 - years old children
References
1. Bala, G., Stojanović, V. M. i Stojanović, M. (2007) Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad:
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Popeska, B (2011) Development of morphologic and motor dimensions at 6 and 7 years old children. Unpublished
doctoral dissertation, Skopje: Faculty for Physical Culture
155
RELACIJE SPOSOBNOSTI I USPEHA U RITMICI: POLNE RAZLIKE
Tijana Purenović-Ivanović,¹ Ružena Popović,¹ Milan Dolga²
Univerzitet u Nišu, Fakultet Sporta i Fizičkog vaspitanja, Srbija
2
“Smart-Line” Agencija za Multivarijantnu analizu podataka, Novi Sad, Srbija
1
Uvod
Dok se pojedine muške i ženske karakteristike tradicionalno pripisuju nekim sportovima, savremeni trendovi idu u pravcu promene rodnu nejednakosti u sportu i fizičkom vaspitanju. Cilj ovog istraživanja bio je
da se ispita odnos između motoričkih i muzičkih sposobnosti studenata, zatim stavova prema umetničkom
plesu, folkloru i društvenim plesovima, kao i njihovog uspeha u savladavanju studijskog programa na ritmike (izborni predmet ) i razlike prema polu.
Metod
Uzorak obuhvata grupu studenata prve godine studija (N=36) na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja,
Univerziteta u Nišu. Motoričke sposobnosti studenata su operacionalizovane skorovima na testovima koji
predstavljaju praktični deo ispita ovog studijskog predmeta. Procena specifičnih motoričkih sposobnosti
(vežba bez rekvizita, vežba loptom i vijačom), procena muzikalnosi (prema Sišorovom testu), kao i uspeha
u savladavanju zadataka nastavnog plana (ispunjavanjem predispitnih i ispitnih obaveza), bili su osnovni
ciljevi ove studije. Generalni psihosomatski status studenata meren je različitim psihološkim instrumentima, uključujući kognitivni i konativni segment ispitanika.
Rezultati i diskusija
Rezultati su pokazali da li se studenti fizičkog vaspitanja, žene i muškarci, ne razlikuju u većini njihovih
postignuća na testu za procenu muzičkih sposobnosti, kao i kod akademskog postignuća u Ritmici. Analiza
stavovi oba pola su pokazala da žene ispoljavaju nešto pozitivnije tvrdnje prema različitim oblicima plesnih
aktivnostima, nego muškarci.
Zaključak
Rezultati ukazuju na to da bi studenti oba pola u svojoj budućem pedagoškoj praksi trebali biti spremni da
podjednako uspešne primene ritmičke zadatke, kao jedan od sadržaja nastavnih planove fizičkog vaspitanja.
Ključne reči: Studije FV, ritmika, muzičke sposobnosti, psihosomatski status, uspeh
Literatura
1. Miletić, Đ., Srhoj, Lj. & Bonacin, D. (1998). Utjecaj inicijalnog statusa motoričkih sposobnosti na učenje motoričkih
znanja u ritmičko-sportskoj gimnastici. Kineziologija, 30 (2), 66-75.
2. Mirković-Radoš, K. (1983). Psihologija muzičkih sposobnosti. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Beograd.
3. Popović, R. (1990). Relacije specifičnih sposobnosti studentkinja i uspeha u Ritmičko-Sportskoj gimnastici. Naučni skup „Valorizacija efekata programa u fizičkoj kulturi”, Scientific Conference „Evaluation of the programme
effects in physical culture”. Novi Sad-1990. Zbornik radova, str. 355-361.
4. Popović, R. i sar. (1998). Specifične antropološke karakteristike studentkinja fizičke kulture. Monografija-I deo.
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet-Studijska grupa za fizičku kulturu: Niš:Tibet
5. Popović, R., & Popović, D. (1988). Uticaj muzičkih sposobnosti i konativnih osobina ličnosti na uspeh u Ritmičkosportskoj gimnastici. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Nišu. Serija Fizička kultura, 1: 67-76.
156
RELATIONS OF THE STUDENTS’ ABILITIES AND SUCCESS
IN RHYTHMICS: GENDER DIFFERENCES
Tijana Purenović-Ivanović¹, Ružena Popović¹, Milan Dolga²
University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education, Serbia
2
“Smart-Line” Agency for Multivariate Data Analysis, Novi Sad, Serbia
1
Introduction
While male and female characteristics are traditionally attributed to some sports, contemporary trends
are going in the direction of changing gender inequality in sport and physical education. The aim of this
research was to investigate the relationship between motor and musical abilities of students, attitudes
towards Art Dance, Folk, and Social Dance, their success in mastering the Study curriculum of the Rhythmics (elective subject) and gender differences.
Method
The sample involves the group of the first year study students (N=36) of the Faculty of Sport and Physical
Education at University of Niš. Students’ motor abilities were made operational by the scores on test that
are practical part of the related study subject exam. The test of specific motor skills (floor exercise, ball
and rope exercise), the assessment of the musicality (by Seashore’s test), and the success in mastering of
curriculum tasks, by the solving of pre-exam and exam requirements, were the basic goals of this study.
Subject’s general psychosomatic status was measured by the different psychological instruments, which
includes cognitive and conative segment of anthropological status.
Resultsand discussion
The results showed that the female and male PE students did not differ in majority of their achievements
on the test for the assessment of the musical abilities, as well as in academic achievement in Rhythmics.
Although the attitudes of both genders shown that women had slightly more positive attitudes toward various dance activities than men.
Conclusion
The results indicate that students of both genders in their future pedagogical practice would be ready to
equally successful application of rhythmical tasks as one of the physical education curricula content.
Key words: PE studies, rhythmics, musical abilities, psychosomatic status, success
Referencess
1. Miletić, Đ., Srhoj, Lj. & Bonacin, D. (1998). Utjecaj inicijalnog statusa motoričkih sposobnosti na učenje motoričkih
znanja u ritmičko-sportskoj gimnastici. Kineziologija, 30 (2), 66-75.
2. Mirković-Radoš, K. (1983). Psihologija muzičkih sposobnosti. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Beograd.
3. Popović, R. (1990). Relacije specifičnih sposobnosti studentkinja i uspeha u Ritmičko-Sportskoj gimnastici. Naučni
skup “Valorizacija efekata programa u fizičkoj kulturi”, Scientific Conference “Evaluation of the programme effects
in physical culture”.Novi Sad-1990. Zbornik radova, str. 355-361.
4. Popović, R. et al. (1998). Specifične antropološke karakteristike studentkinja fizičke kulture. Monografija-I deo.
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet-Studijska grupa za fizičku kulturu: Niš:Tibet
5. Popović, R., &Popović, D. (1988). Uticaj muzičkih sposobnosti i konativnih osobina ličnosti na uspeh u Ritmičkosportskoj gimnastici. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Nišu. Serija Fizička kultura, 1: 67-76.
157
ASIMETRIJA NOGU KOD SKIJAŠA
Robert Ropret1, Miloš Tomić2, Ivan Rakić3, Goran Prebeg¹
1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Skijaški savez Srbije, Srbija
3
Škola skijanja Snow stars, Kopaonik
Uvod
Prosto posmatranje kretanja skijaša ukazuje na značaj jačine i snage nogu. Kretanje niz padinu i promene
pravca na skijama, pod dejstvom sile gravitacije i centrifugalne sile, uslovljavaju specifičan režim rada
mišića nogu, različitih amplituda, intenziteta i brzine. Predmet rada je analiza morfo-funkcionalnih karakteristika nogu skijaša.
Metod
Eksperimentom je obuhvaćeno 5 skijaša, bivših takmičara, različite starosti. Merenjem je utvrđen
morfološki status (TM, TV, obim natkolenice, dužina noge). Testovima su utvrđene vrednosti jačine
opružača i pregibača leve i desne noge u uslovima izometrijske kontrakcije, snage tokom izokinetičkih
kontrakcija pri različitim brzinama, skokom u vis na odvojenim tenziometrijskim platformama. Primenjeni su testovi za procenu koordinacionih sposobnosti nogu.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati antrpometrijskih varijabli su pokazali da ne postoje značajne međusobne razlike u dužini noge i
obimu natkolenice. Maksimalna jačina opružača i pregibača leve i desne noge tokom izometrijskih kontrakcija je pokazala postojenje razlika ali ne na nivou značajnosti. Razlika u jačini i snazi pregibača i opružača
u zglobu kolena jedne noge (antagonisti), tokom izokinetičkih kontrakcija, pokazala je da postoji značajan
deficit između ovih mišićnih grupa. Testovima za procenu koordinacionih sposobnosti nogu utvrđeno je
da postoje značajne razlike između dominantne i nedominantne noge.
Zaključak
Rezultati ukazuju da postoje razlike, odnosno asimetrija u varijablama za levu i desnu nogu ali da one nisu
na nivou statističke značajnosti.
Ključne reči: skijanje, asimetrija, noge
Literatura
1. Vaverka F, Vodickova S, Elfmark M (2012). Kinetic analysis of ski turns based on measured ground reaction forces.
J Appl Biomech. Feb; 28 (1): 41-47.
2. atterson C, Raschner C, Platzer HP (2009). Power variables and bilateral force differences during unloaded and
loaded sqaut jumps in hige performance alpine ski races. J Strength Cond Res. May; 23 (3): 779-787.
158
LOWER LIMBS ASYMMETRY IN ALPINE SKIERS
Robert Ropret¹, Miloš Tomić², Ivan Rakić³, Goran Prebeg¹
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Ski association of Serbia
3
Ski school Snow stars, Kopaonik
1
Introduction
Simple observing of skier´s motion points to significance of lower limbs strength and power. Motion down
the slope on skies and direction changes under the influence of gravitation force and centrifugal force
cause specific work mode of legs muscles in different amplitudes, intensity and velocity. The subject of this
study is the analysis of morphological and functional characteristics of lower limbs in alpine skiers.
Method
This study involved five skiers (former racers) of different age. Measurements determined morphological status (height, body weight, the thigh volume, leg length) of participants. Different tests determined
strength values of left and right leg flexors and extensors during isometric contraction, power of legs during is kinetic contraction for various velocities, by high jump on separated force platforms. Tests for assessment of legs coordination were applied as well.
Results and discussion
The results of anthropometric variables indicated that there is no significant difference in leg length and
thigh volume for lower limbs. Maximum strength of left and right leg flexors and extensors during isometric contraction pointed existence of difference but not on significant level. Difference in strength and power for knee flexors and extensors of same leg (antagonist muscles) during isokinetic contractions showed
that there is significant deficit between these muscle groups. Tests for assessment of coordination abilities
of legs indicated significant differences between dominant and non-dominant leg.
Conclusion
The results indicate that there are differences, asymmetries in variables for left and right leg but that these
differences are not on statistically significant level.
Key words: skiing, asymmetry, lower limbs (legs)
References
1. Vaverka F, Vodickova S, Elfmark M (2012). Kinetic analysis of ski turns based on measured ground reaction forces.
J Appl Biomech. Feb; 28 (1): 41-47
2. Patterson C, Raschner C, Platzer HP (2009). Power variables and bilateral force differences during unloaded and
loaded squat jumps in high performance alpine ski racers. J Strength Cond Res. May; 23 (3): 779-787.
159
160
SESIJA 8
SPORT ZA SVE
SESSION 8
SPORT FOR ALL
161
162
PROMJENE U TJELESNOJ KOMPOZICIJI ŽENA
POD UTICAJEM REKREATIVNOG PLIVANJA
Radomir Zrnić1, Predrag Dragosavljević1, Dušan Mitić2,
Bojan Guzina1, Aleksandar Ivanovski4
1
Univerzitet u Banja Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka, Republika Srpska
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
3
Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija
Uvod
Tjelesna kompozicija se odnosi na komponente tkiva koja čine tijelo i najčešće se koristi da označi procenat
masti i bezmasnog tkiva. Kada provjeravamo uticaj vježbanja kod rekrativne populacije na zdravlje i fitnes,
važno je imati podatke o količini i odnosu tjelesne masti i nemasnog tjelesnog tkiva i njihovoj distribuciji
u organizmu. Kod radne populacije sjedećih zanimanja fizička neaktivnost je jedan od glavnih uzroka
povećanja tjelesnih masti. Istraživanje je sprovedeno s ciljem utvrđivanja promjena tjelesne kompozicije
žena hronološke dobi od 35 do 45 godina pod uticajem rekreativnog plivanja.
Metod
Uzorak od 38 rekreativki iz Banja Luke testiran je sa sedam varijabli za procjenu tjelesne kompozicije
(Tanita BC–418), i to: Indeks tjelesne mase (BMI), Bazalni metabolizam (BMR), Postotak tjelesne masti
(FAT%), Ukupna tjelesna mast (FAT MASS), Nemasna masa (FFM), Ukupna voda u tijelu (TBW) i Impedanca. Podaci su obrađeni pomoću tehnike deskriptivne statistike i t-testom.
Rezultati sa diskusijom
Rekreativni model plivanja uticao je na pozitivne promjene tjelesne kompozicije kod žena hronološke dobi
od 35 do 45 godina. Utvrđene su statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja (p=0.01)
kod varijabli Indeks tjelesne mase (BMI: pre test 26.129 i post test 25.066); Impedance (pre test 618.324
i post test 591.293); Postotak ukupne tjelesne masti (FAT%: pre test 31.534 i post test 6161.00) i Ukupna
voda u tijelu (TBW: pre test 36.674 i post test 35.729), dok je nešto niži (p=0.05 ) kod varijable Nemasna
masa (FFM: pre test 49.968 i post test 48.966). Kod varijabli Bazalni metabolizam (BMR: pre test 6269.37
i post test 6161.00) i Ukupna tjelesna mast (FAT MASS: pre test 23.952 i post test 22.514) nije utvrđena
statistički značajna razlika.
Zaključak
Dobijeni rezultati istraživanja ukazuju da program rekrativnog plivanja pozitivno utiče na promjene tjelesne kompozicije žena srednje dobi, što ukazuje na mogućnost primjene ovakvog modela na ovu populaciju,
ali i preporuku za druge starosne kategorije rekreativaca.
Ključne riječi: rekreativno plivanje, žene srednje dobi, tjelesna kompozicija
Literatura
1. Balaban, M. (2002). Zdravlje i zdravstveni rizici stanovništva Republike Srpske. Istraživačka studija u saradnji sa
Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
2. Mitić, D. (2001). Rekreacija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
163
CHANGES IN THE BODY COMPOSITION OF WOMEN UNDER THE
INFLUENCE OF RECREATIONAL SWIMMING
Radomir Zrnić1, Predrag Dragosavljević1, Dušan Mitić2,
Bojan Guzina1, Aleksandar Ivanovski4
1
University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sports,
Banja Luka, Republic of Srpska
2
University of Belgrade, Faculty of Sports and Physical Education, Belgrade, Serbia2
3
Senior Sports and Health Care College, Belgrade, Serbia3
Introduction
The body composition refers to the tissue components that make the body and are often used to denote a
percentage of fat and fat free tissue. When we are studying the effects of exercising of recreational population on their health and fitness, it is important to have data about the quantity and ratio of the body mass
and fat free tissue and their distribution in the body. With working population of the sedentary professions
physical inactivity is one of the key reasons for the increase of body fats. This study has been done with the
aim to establish the changes of the body composition of women of chronological age between 35 and 45
under the influence of recreational swimming.
Method
A sample of 38 recreation attendants from Banja Luka was tested with seven variables for reasons of calculating body composition (Tanita BC–418), as follows: Body mass index (BMI), Basic metabolism (BMR),
percentage of body fat (FAT%), total fat mass (FAT MASS), fat free mass (FFM), total body water (TBW)
and Impedance.Data were processed by descriptive statistics technique and T-test.
Results followed by a discussion
Recreational model of swimming induced positive changes in the body composition of women of chronological age between 35 and 45. Statistically significant differences between initial and final measuring were
established (p=0.01) in Body mass index variable (BMI: pre test 26.129 and post test 25.066); Impedance
(pre test 618.324 and post test 591.293);total body mass percentage (FAT%: pre test 31.534 and post test
6161.00) and total body water (TBW: pre test 36.674 and post test 35.729), while it was somewhat lower
(p=0.05 ) in variable Fat free mass (FFM: pre test 49.968 and post test 48.966). In variables Basic metabolism (BMR: pre test 6269.37 and post test 6161.00)and total body fat (FAT MASS: pre test 23.952and post
test 22.514)no statistically significant difference was established.
Conclusion
Given results of this study show that the recreational swimming programme creates positive effects on the
changes in the body composition of middle-aged women, which means that such a model could be applied
to such population, and can be recommended to other age categories of recreation attendants.
Key words: recreational swimming, middle-aged women, body composition
References
1. Balaban, M. (2002). Health and health risks of the population of the Republic of Srpska, study in cooperation with
World Health Organisations, Banja Luka : Institute for Protecition of Heath of Republic of Srpska.
2. Mitić, D. (2001). Recreation, Faculty of Physical education and Sports, Belgrade.
164
EFEKTI PILATESA SA LOPTOM NA FLEKSIBILNOST ŽENA
Sonja Dondur, Saša Pantelić
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija1
Uvod
U uslovima brzog industrijskog razvitka sve više se govori o značaju fizičke aktivnost . Jedan od mogućih
načina fizičkog angažovanja kako muškaraca, tako i žena je pilates sa loptom. Tvorac pilatesa Jozef Pilates
stvorio je ovaj metod sa cilјem da se ponovo uspostavi prirodna ravnoteža mišića, da se vežbama skraćeni
mišići ponovo izduže, a njima parni mišići, koji su oslabili ojačaju. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi da li
program pilatesa sa loptom utiče na poboljšanje fleksibilnosti žena.
Metod
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 50 žena starosti 18 do 30 godina podeljenih u dve grupe. Eksperimentalna (EKS) i kontrolna (KON) grupa bile su sačinjene od po 25 žena. EKS grupa realizovala je
eksperimentalni program u trajanju od deset nedelјa, sa ukupno 30 časova vežbanja (tri puta nedelјno).
Trajanje svakog pojedinačnog časa bilo je 60 minuta). Svaki pojedinačni čas sadržao je oko 40 vežbi, koje
su izvođene po određenom šablonu. Fleksibilnost je procenjena pomoću seta od pet testova: pretklon u
sedu sunožno, špagat, prednoženje, zaručenje ležeći po trbuške i zaklon. Za utvrđivanje međugrupnih
razlika na inicijalnom i finalnom merenju primenjena je multivarijantna analiza varijanse i univarijantna analiza varijanse. Razlike između inicijalnog i finalnog merenja kod EKS i KON grupe, utvrđene su
kanoničkom diskriminacionom analizom. Efekti programa utvrđeni su multivarijatnom i univarijatnom
analizom kovarijanse.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati istraživanja pokazali su da eksperimentalni program dovodi do značajnih promena fleksibilnosti
u smilu povećanja kod EKS grupe između inicijalnog i finalnog merenja (p= .000). Za utvrđivanje realno ostvarenih efekata eksperimentalnog progama primenjena je multivarijantna i univarijantna analiza
kovarijanse. Rezultati su pokazali da postoji statistički značajna razlika na multivarijantnom nivou između
ispitanica EKS i KON grupe na finalnom merenju (p= .000). Utvrđena je značajna razlika kod gotovo svih
motoričkih testova, osim kod testa Pretklon u sedu sunožno.
Zaključak
Na osnovu ove studije može se zaključiti da pilates sa loptom ima pozitivan uticaj na promenu fleksibilnosti kod žena.
Ključne reči: Pilates sa loptom, vežbanje, fleksibilnost
Literatura
1. Emery, K., De Serresb, S., J., McMillanc, A., & Côtéab, J., N. (2010). The effects of a Pilates training program on
arm–trunk posture and movement. Journal of clinical biomechanics, 25(2), 124-130.
2. Kloubec, A. (2005). Pilates exercises for improvement of muscle endurance, flexibility, balance and posture. Journal of strength and condition research, Post Author Corrections, postavljeno 09 February 2010, nađeno 15.9.2009.
sa http://gradworks.umi.com/31/98/3198106.html
3. Krejg, K. (2006). Pilates na lopti, najpopularnije vežbe s loptom na svetu. Beograd: Babun.
4. Obradović, J., Cvetković, M., & Batez, M. (2009). Gipkost žena od adolescencije do zrele dobi. Glasnik
Antropološkog društva Srbije, (44), 245-252.
165
EFFECTS OF PILATES WITH A BALL ON THE FLEXIBILITY OF WOMEN
Sonja Dondur, Saša Pantelić
University of Nis, Faculty of Sport and Physical Education, Nis, Serbia
Introduction
Under conditions of rapid industrial development people are increasingly talking about the importance of
physical activity. One possible way of physical involvement of both men and women is with a pilates ball.
The creator of Pilates Joseph Pilates created this method in order to restore the natural balance of muscle to
exercise shortened muscles again elongation, and they strenghten the muscles that have been weakened.
The aim of this study was to determine whether the program pilates ball improves the flexibility of women.
Method
The study was conducted on 50 women aged 18 to 30 years were divided into two groups. Experimental
(EXP) and control (CON) group was composed of 25 women. EXP group has implemented an experimental program for a period of ten weeks, with a total of 30 hours of training (three times weekly). Duration of
each class was 60 minutes. Each class contained about 40 exercises, which are performed by a particular
pattern. Flexibility was assessed using a set of five motor tests. To determine intergroup differences in
the initial and final measurement multivariate analysis of variance and analysis of variance were applied.
The differences between the initial and final measurements in the EXP and Con groups were established
canonical discriminant analysis. The effects of the program are defined by multivariate and univariate
analysis of covariance.
Results with discussion
The results showed that the experimental program led to significant changes in flexibility, showing increase
in the effective interest rate of the initial and final measurement (p =.000). To determine the actual real
effects of experimental mandate of a Program applied multivariate and univariate analysis of covariance.
The results showed a statistically significant difference between the multivariate level subjects EXP and
Con groups at the final measurement (p=.000). Significant differences in almost all motor tests except for
the test bend while sitting with both feet.
Conclusion
On the basis of this study it can be concluded that pilates ball has a positive impact on the change of flexibility in women.
Key words: Pilates ball, exercise, flexibility
References
1. Emery, K., De Serresb, S., J., McMillanc, A., & Côtéab, J., N. (2010). The effects of a Pilates training program on
arm–trunk posture and movement. Journal of clinical biomechanics, 25(2), 124-130.
2. Kloubec, A. (2005). Pilates exercises for improvement of muscle endurance, flexibility, balance and posture. Journal of strength and condition research, Post Author Corrections, postavljeno 09 February 2010, nađeno 15.9.2009.
sa http://gradworks.umi.com/31/98/3198106.html
3. Craig, C. (2006). Pilates on the ball, the most popular exercises with the ball in the world. Belgrade: Baboon.
4. Obradovic, J., Cvetkovic, M., & Batez, M. (2009). Flexibility women from adolescence to adulthood. Bulletin of the
Anthropological Society of Serbia, (44), 245-252.
166
UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA KVALITET ŽIVOTA STARIH OSOBA
Zoran Milanović1, Nebojša Trajković1, Marija Đorđević2, Saša Pantelić1
1
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
2
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kruševac, Srbija
Uvod
Prema podacima Ujedinjenih nacija broj osoba starijih od 60 godina se povećao za 2% procenta između
1950. i 2000. (sa 8% na 10% ukupnog stanovništva). Medjutim, očekuje se da će broj starih biti 22% ukupne
populacije do 2050. Cilj ove studije bio je dautvrdi da li kvalitet života zavisi od nivoa fizičke aktivnosti
starih žena.
Metod
Istraživanje je sprovedeno na ukupno,m uzorku od 614 starih žena. Nivo fizičke aktivnosti ispitanika je
odredjen uz pomoć internacionalnog upitnika za procenu fizičke aktivnosti (IPAQ) dok je kvalitet života
odredjen na osnovu upitnika svetske zdravstvene organizacije (WHOQoL).
Rezultati sa diskusijom
Paramatri kvaliteta života su pokazali statistički značajne razlike u skoro svim posmatranim domenima
izmedju nisko, umereno i visoko fizički aktivnih žena. Fizičko zdravlje se statistički značajno razlikuje
izmedju nisko i visoko aktivnih kao i izmedju nisko i umereno aktivnih žena. Za razliku od toga, društveni
odnosi se razlikuju samo izmedju nisko i visoko aktivnih. Jedini domen u kome nije bilo razlike u odnosu
na nivo fizičke aktivnosti jeste faktor sredine u kome ispitanici žive. Ova studija je potvrdila naše predpostavke da fizički aktivnije žene, starije od 60 godina, imaju bolje stavove prema kvalitetu života. Nivo
fizičke aktivnosti je direktno povezan sa povećanjem kvaliteta života (Dwyer et al., 2005), i u tom smeru
bilo koja aktivnost je bolja od neaktivnosti (Brach et al., 2004).
Zaključak
Regularna fizička aktivnosti pruža mogućnost starim osobama da duže ostanu nezavisne u obavljanju svakodnevnih obaveza. Prematome, možemo da zaključimo da fizička aktivnost i aktivni stil života dovode do
boljeg kvaliteta života kod starih žena.
Ključne reči: fizička aktivnost, aktivni stil života, žene, stare osobe
Literatura
1. Berlim, M.T., Pavanelllo, D.P., Caldieraro, M.A.K., Fleck, M.P.A. (2005). Reliability and validity of the WHOQOL
BREF in a sample of Brazilian outpatients with major depression. Quality of life research, 14(2), 561-564.
2. Brach, J. S., FitzGerald, S., Newman, A. B., Kelsey, S., Kuller, L., VanSwearingen, J. M., & Kriska, A. M. (2003).
Physical activity and functional status in community-dwelling older women: a 14-year prospective study. Archives
of Internal Medicine. 163, 2565-2571.
167
THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON QUALITY OF LIFE
IN ELDERLY PEOPLE
Zoran Milanović1, Nebojša Trajković1, Marija Đorđević2, Saša Pantelić1
1
University of Nis, Faculty of Sport and Physical Education, Nis, Serbia
2
Preschool Teacher Training College, Kruševac, Kruševac
Introduction
According to United Nations, number of persons older than 60 years has increased for 2% since 1950
to 2000 (from 8% to 10% of total population). However, it is expected that number of elderly people will
increase to 22% of total population until 2050. The aim of this study was to determine does quality of life
depend on physical activity level in elderly women.
Method
The research was conducted on a sample of 614 elderly women. Physical activity level was determined on
the Serbian version of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) while quality of life was assessed with short version WHOQoL questionnaire.
Results and discussion
Quality of life parameters have showed statistically significant difference (p < 0.01) in most of the observed
domains between low-, moderate-and high-active participants. Physical health is statistically different between participants with low and high physical activity and between participants with low and moderate
physical activity. Social relations is statistically different (p <0.01) in low-and high-active women. The only
area where there was no statistically significant difference between low, moderate and high activity is the
domain of and environment (p = 0.21). This study confirms our hypothesis that physically active women
older than 60 years have better attitudes toward their quality of life. The level of physical activity is directly
related to maintaining or increasing the quality of life (Dwyer et al., 2005), and in that process any type of
physical activity is better than inactivity (Brach et al., 2004).
Conclusion
Regular physical activity provides the opportunity for elderly women to be independent from each other in
their everyday activities. Therefore, we can conclude that physical activity and active lifestyles affect better
quality of life of older women.
Key words: physical activity, active lifestyle, women, elderly
References
1. Berlim, M.T., Pavanelllo, D.P., Caldieraro, M.A.K., Fleck, M.P.A. (2005). Reliability and validity of the WHOQOL
BREF in a sample of Brazilian outpatients with major depression. Quality of life research, 14(2), 561-564.
2. Brach, J. S., FitzGerald, S., Newman, A. B., Kelsey, S., Kuller, L., VanSwearingen, J. M., & Kriska, A. M. (2003).
Physical activity and functional status in community-dwelling older women: a 14-year prospective study. Archives
of Internal Medicine. 163, 2565-2571.
168
RELATIONS BETWEEN PARTICIPATION IN SPORTS AND RECREATIONAL
ACTIVITIES WITH AGE AND DURATION OF PRACTICING
1
Saša Jovanović, Predrag Dragosavljević, Gorana Tešanović
University of Banja Luka, Faculty of physical education and sport,
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Introduction
It is a general phenomenon in our country and the world, that the largest number of people after primary
and secondary schools cease to be active in terms of regular physical exercise. Awareness of the needs and
activities of sports and recreational exercise is the first condition for the establishment of permanent active interest in the area of sport and recreation. Information and publicity should be efficient, rational and
scientifically based way to contribute to developing a lasting interest in sport recreation. This study was
conducted to ascertain the motives and interests to become involved in sports and recreational activities,
and the extent to which it is related to age and period for sports and recreational activities.
Method
The sample was counted 134 respondents aged 15-55 years, who are engaged in recreational activities from
1 year to 8 years. Survey was conducted about the motives for recreational activities, which had a criteria
variables age and the duration of practicing, and a set of statements that relate to the motives of dealing
with recreation. For data analysis, the statistical procedures used Anova.
Resultsand discussion
Looking at the age of respondents, the results show a statistically significant difference in variables: satisfaction, new friends, team spirit and health, with most respondents were grouped in chronological age
from 30-35 years - 35%. Considering the period for sports and recreational activities, the results show a
statistically significant difference in variables: satisfaction, team spirit and team work and excitement, with
most respondents were grouped around the variable less than 1 year (32%) and 1-3 years (25%).
Conclusion
How and in what way an organized and systematic approach is related to solving problems to mass popular
participation in regular physical exercise programs should become the concern of every national policy
and long-term commitment to the prevention of the general health of the population.
Key words: sports and recreational activities, age, duration of practicing
References
1. Andrijašević, M.i Bonacin,D. (1997). Subjektivne tegobe odraslih žena u odnosu na kronološku dob i bavljenje
kineziološkim aktivnostima. Kinezologija, 21(1), 78-81.
2. Jurakić,D., Andrijašević,M. i Pedišić,Ž. (2010). Osnove strategije za unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja zaposlenika srednje dobi s obzirom na obilježja radnog mjesta i skolnosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima.
Sociologija i prostor. 48 (1). 113–131.
169
POVEZANOST TELESNOG SASTAVA I KARDIORESPIRATORNOG FITNESA
FIZIČKI AKTIVNIH ŽENA
1
Marija Đorđević1, Zoran Milanović2, Saša Pantelić2
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kruševac, Srbija
2
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
Uvod
Fizička aktivnost predstavlja važan faktor za očuvanje zdravlja, optimalne telesne težine, telesnog sastava,
kardiorespiratornih sposobnosti i drugih antropoloških karakteristika i sposobnosti. Aerobik uz muziku predstavlja jednu od ovih aktivnosti, a kao oblik rekreativnog vežbanja najčešće ga primenjuju žena.
Istraživanja antropološkog prostora žena koje su fizički aktivne i koje su uključene u rekreativno vežbanje
deo su mozaika koji je nepohodno sklopiti kako bi se imao uvid u eventualnu povezanost pojedinih sposobnosti i krakteristika koje mogu da utiču na zdravlje. Cilj istraživanja bio je da se utvrde relacije između
telesnog statusa i kardiorespiratornog fitnesa kod žena koje se rekreativno bave aerobnim aktivnostima.
Metod
Uzorak ispitanica činilo je 29 žena starosti od 20 do 25 godina koje su fizički aktivne i rekreativno se bave
aerobnim vežbanjem minimum tri puta nedeljno zadnjih tri meseca. Telesni sastav ispitanica procenjenje
pomoću: Bodi Mas Indeks (BMI), vrednosti masti u procentima, masti u kilogramima, mišićna masa u procentima i mišićna masa u kilogramima. Kardiorespiratorni fitnes procenjen sa četiri parametra: frekvencija
pulsa u miru, frekvencija pulsa u opterećenju, apsolutna potrošnja kiseonika i relativna potrošnja kiseonika. Metodom BIA utvrđen je procenat masnog i mišićnog tkiva. Frekvencija pulsa merena je pomoću
pulsmetara Sigma PC-9, a potrošnja kisonika određena je indirektno na bicikl ergometru. Izračunata je osnovne deskriptivna statistika: aritmetička sredina, minimalna i maksimalna vrednost, raspon i standardna
devijacija. Za utvrđivanje povezanosti telesnog sastava i kardiorespiratornog fitnes korišćena je kanonička
korelaciona analiza.
Rezultati sa diskusijom
Dobijeni rezultati ukazuju na veoma visok nivo povezanosti između telesnog sastava i kardiorespiratornog
fitnesa, koji se može objasniti sa jednim parom kanoničkih funkcija. Korelacija je veoma visoka i iznosi.92,
a dobijena funkcija objašnjena je sa 84% zajedničkog varijabiliteta.
Faktorska struktura kanoničke funkcije u prostoru telesnog sastava najbolje je definisana vrednostima masti u kilogramima i procentima i Bodi Mas Indeksom, dok je prostor kardiorespiratornog fitnesa najbolje
determinisan vrednostima apsolutne potrošnje kiseonika.
Zaključak
Na osnovu dobijeni rezultata možemo zaključiti da postoji statistički značajana povezanost između telesnog sastava i kardiorespiratornog fitnesa kod fizički aktivnih žena koje se rekreativno bave aerobnim
vežbanjem.
Ključne reči: telesni sastav, funkcionalne sposobnosti, aerobne aktivnosti žene.
Literatura
1. American College of Sports Medicine, (2006). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (Seventh
edition), Lippincott Williams & Wilkins, U.S.A
2. Jackson, A., S., Pollock, M., L., Graves, J., E., & Mahar, M., T., (1988). Reliability and validity of bioelektrical impedance in determining body composition. Journal of Applied Physiology, 64,529-534
3. Kostić, R. (1999). Fitnes: teorija, metodika i praksa. Niš: SIA.
170
CORRELATION BETWEEN BODY COMPOSITION AND
CARDIORESPIRATORY FITNESS IN PHYSICALLY ACTIVE WOMEN
Marija Đorđević1, Zoran Milanović2,Saša Pantelić2
1
Preschool teacher training college, Kruševac, Serbia
2
University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education, Niš, Serbia
Introduction
Physical activity is an important factor for health, optimum body weight, body composition, cardiorespiratory capacity and other anthropological features and capabilities. The aerobic dance is one of these
activities, and as a form of recreation most often applied to women. Researches of anthropological area of
women who are physically active and involved in recreational exercise are part of the mosaic of what is necessary to conclude that in order to have an insight into the possible association between individual abilities
and caracteristics that can affect health. The aim of this study was to determine the relationship between
physical status and cardiorespiratory fitness in women who are recreationally involved in aerobic activities.
Methods
The sample consisted of 29 women ages 20 to 25 who are physically active and engaged in recreational
aerobic exercise at least three times a week the last three months. Body composition was evaluated by
means of the following measurements: Body Mass Index ( BMI), percentage of body fat, fat in kilograms,
muscle mass percentage and muscle mass in kilograms. The cardiorespiratory fitness was evaluated by four
parameters: resting heart rate, heart rate under strain, the absolute value of oxygen uptake and relative
value of oxygen uptake. Using BIA method we determined the percentage of fat and muscle tissue. The
heart rate frequeny was measured using heart rate monitors Sigma PC-9, and the values of oxygen uptake
determined indirectly on a bicycle ergometer. The basic statistical parameters were calculated for all the
data: the mean, minimal and maximal values, range and standard deviation. To determine the relation between body composition and cardiorespiratory fitness, the canonical correlation analysis was used.
The results and discussion
The results indicate a very high level of correlation between body composition and cardiorespiratory fitness, which can be explained with a single pair of canonical functions. The correlation is very high at.92,
and the induced function explained 84% of the common variance.
Factor structure of the canonical functions in the area of body composition is best defined by the percentage of body fat, fat in kilograms and Body Mass Index, and the area of cardiorespiratory fitness best determined by the absolute value of oxygen uptake.
Concuslion
Based on the obtained results we can conclude that there is a statistically significant association between
body composition and cardiorespiratory fitness in physically active women who are recreationally involved
in aerobic exercises.
Key words: body composition, functionalabilities, aerobic activities.
References
1. American College of Sports Medicine, (2006). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (Seventh
edition), Lippincott Williams & Wilkins, U.S.A
2. Jackson, A., S., Pollock, M., L., Graves, J., E., & Mahar, M., T., (1988). Reliability and validity of bioelektrical impedance in determining body composition. Journal of Applied Physiology, 64,529-534
3. Kostić, R. (1999). Fitnes: teorija, metodika i praksa. Niš: SIA.
171
172
POSTERI
POSTERS
173
174
STAVOVI SPORTSKIH NAVIJAČA U CRNOJ GORI
PREMA NACIONALNOM IDENTITETU
U ODNOSU NA TIP NASELJA U KOJEM ŽIVE
Stevo Popović, Duško Bjelica, Ivan Vasiljević
Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Crna Gora
Uvod
Sport i nacionalni identitet su snažno povezani kroz celu istoriju čovječanstva, najviše iz razloga što sportisti od iskona predstavljali određenu grupu ljudi okupljenih oko istog cilja ili iste ideje (Popović i Bjelica,
2013). Oni su, zajedno sa navijačima, predstavljali pripadnike određene nacije koju veže osećaj nacionalnog ponosa koji zajednički neguju (Bogdanov, 2011). Stoga se cilj ove studije odnosi na proveravanje i analiziranje stavova sportskih navijača koji sistematično prate svoje nacionalne timove prema nacionalnom
identitetu, najviše iz razloga što su autori pretpostavljali da oni variraju u odnosu na tip naselja u kojem
žive.
Metod
Uzorak ispitanika je obuhvatio 669 punoletnih građana iz gradskih (n=486) i seoskih sredina (n=121), kao i
onih koji žive u ostalim sredinama (n=62). Uzorak promenljivih je sačinjavao sistem od 19 sudova (tvrdnji),
a ispitanici su ih ocenjivali prema sedmo-stepenoj Likertovoj skali vrednosti. Od statističkih procedura,
primenjene su deskriptivna statistika i Two-sample Hotelling’s T-Square test.
Rezultati i diskusija
Utvrđeno je da se značajne razlike pojavljuju između ispitanika koji žive u gradskoj (M±SD=4.56±2.06) i
seoskoj sredini (M±SD=4.40±2.08) na nivou značajnosti od p=.039, dok razlike kod stavova ispitanika iz
ostalih tipova naselja (M±SD=4.43±2.04) nisu utvrđene u poređenju sa ispitanicima iz gradskih (p=.380)
i seoskih sredina (p=.671). Sport je dobro pozicioniran kada je razvoj nacionalnog identiteta u pitanju,
budući da postoje čvrsti dokazi u naučnoj literaturi (citirano u Popović i Bjelica, 2013) da uspeh nacionalnih sportskih timova, kao i organizacija velikih sportskih događaja mogu doprineti njegovom jačanju.
Shodno tome, izraženija pripadnost naciji kod sportskih navijača koji gravitiraju gradskim sredinama može
biti uslovljena upravo geografskom udaljenošću sportskih navijača iz seoskih sredina.
Zaključak
Iako sport nije jedini faktor koji utiče na nacionalni identitet, dobijeni rezultati navede na zaključak da bi
lično prisustvo sportskih navijača iz ruralnih predela na mečevima nacionalnih timova koji se uobičajeno
održavaju u gradskim sredinama, moglo doprineti povećanju samopoštovanja i nacionalnog ponosa.
Ključne reči: nacija, nacionalni identitet, sport, navijači.
Literatura
1. Popović, S. i Bjelica, D. (2013). Odnos sporta i nacionalnog identiteta u Crnoj Gori. Sport Mont, 37-39, 61-66.
2. Bogdanov, D. (2011). Influence of National Sport Team Identity on National Identity. Unpublished Doctoral Dissertation. Tallahassee, FL: The Florida State University.
175
ATTITUDES OF SPORTS FANS IN MONTENEGRO TOWARD NATIONAL
IDENTITY AMONG THE TYPE OF SETTLEMENT WHERE THEY LIVE
Stevo Popović, Duško Bjelica, Ivan Vasiljević
University of Montenegro, Faculty for Sport and Physical Education, Nikšić, Montenegro
Introduction
Sport and national identity have been strongly connected through entire history, mostly due to the reason that an individual sportsmen or a national sport team may represent a certain group of people united
around a single goal or the same ideas (Popović i Bjelica, 2013). Hence, they, accompanied with the sports
fans, represent an entire nation and foster a sense of national pride amongst members of a given nation
(Bogdanov, 2011). Consequently, this research was aimed at gaining relevant knowledge about the attitudes of sports fans that constantly attend the matches of national team toward national identity, mostly
due to the reason the authors of this research believed that it could vary according to the type of settlement
where they live.
Method
The sample included 669 respondents from cities (n=486) and villages (n=121), as well as sports fans who
live in other type of settlements (n=62).The sample of variables consisted of 19 items, and the subjects were
evaluated it by a seven-point Likert scale. Regarding the statistical analysis, descriptive statistics and Twosample Hotelling’s T-Square test were employed.
Results and Discussion
Based on the results it was concluded that significant differences occurred between sport fans who live in
cities (M±SD=4.56±2.06) and villages (M±SD=4.40±2.08) at a significance level of p=.039. The significant
differences didn’t occur between the sports fans who live in other type of settlements (M±SD=4.43±2.04)
and sports fans who live in cities (p=.380) and villages (p=.671). Sport is well positioned when we talk
about the development of national identity, due to the reason there are many evidence from the previous
literature (cited in Popović and Bjelica, 2013) that achievements of national sports teams and organization
of major sports events can increase it. Hence, stronger affiliation of the subjects from urban areas to the
nation could be determined by geographical distance of the fans from rural areas.
Conclusion
Although sport is not only one factor that can influence national identity, the results suggest that the personal presence of sports fans from rural areas to the matches of national teams that are usually held in the
cities, might strengthen its self-esteem and national pride.
Key words: national team, sport, affiliation, nation.
References
1. Popović, S. i Bjelica, D. (2013). Relationship of sport and national identity in Montenegro (In Mont.). Sport Mont,
37-39, 61-66.
2. Bogdanov, D. (2011). Influence of National Sport Team Identity on National Identity. Unpublished Doctoral Dissertation. Tallahassee, FL: The Florida State University.
176
THE EFFECTS OF THE PROGRAM OF UNIVERSAL SPORTS SCHOOL
ON MOTOR CAPABILITIES OF BOYS IN THE ELEMENTARY SCHOOL
Aldvin Torlaković, Roman Kebat
Olympic Swimming Pool Centre Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Introduction
Higher motor and functional capabilities of children actively involved in sports compared to children nonactive in sports, can also be attributed, in addition to endogenous factors, to primarily exogenous factors,
i.e. transformation processes in sport clubs and physical education classes (Batričević, 2008). Additional
sport activities can be treated as determinant for efficient and harmonious transformation process focused
on development of all child properties (Torlakovic, 2010). The goal of this research was to determine the
effects of the program of Universal Sports School (football, basketballand swimming) created under the
impact of programmed work within the frame of extra-curricula acitivities, on motor capabilities of boys
in the elementary school
Method
Testing was performed on the sample of 60 boys in the age of 11±0, 6 years. The examinees were divided
into two subsamples, experimental group of “Universal Sports School“(n=30) and a control group of boys
not active in sports (n=30). In the period of 20 weeks, the control group (G1) attended regular physical
education classes in the school without any additional sport activities, while the experimental group (G2)
attended experimental program of Universal Sports School(three times a week/ one hour) in addition to
regular physical education classes in the school (two hours/a week). A total of 12 motor tests were applied.
For the purpose of analyzing the global quantitative values of certain variables(which contribute to the differences between sportsmen and non-sportsmen), the T-test was used for independent samples.
Results and discussion
The results analysis of T-test for independent samples, it is observed that statistically significant difference
is present in majority of testing variables. Based on the presented data it can be observed that the boys,
who were additionally involved in program extra-curriculum acitivities (Universal Sports School), have
achieved better results in tests of explosive strength assessment, speed of individual arm movements, coordination, flexibility and balance than the boys who only attended physical education classes in the school
without any additional sport activities.
Conclusion
The research reports demonstrated that particularly programmed sport activities under the influence of
universal a sports school (football, basketball and swimming), have made significantly positive changes to
motor capabilities of boys, particularly in the field of coordination, resistance, speed and explosive strength.
In any case, out-of-school involvement of pupils and additional physical activities in the form of systemic
exercise demonstrated that they provide positive effects on basic motor capabilities of children.
Key words: extra-curriculum acitivities, physical education, motor capabilities
References
1. Batričević, D. (2008). Discriminative analysis of motor and functional abilities between sport active and inactive
pupils. J Sport Science 1:50-53
2. Torlakovic, A., Kebat, R. (2010). Effects of the program of water polo school on transformation processes of motor
capabilities of boys. Proceedings of the 5th International Congress Youth Sport, Ljubljana, 2010. (5): 379-384
177
INVESTMENT IN HUMAN RESOURCES AND ITS RETURN RATE
IN SPORTS ORGANIZATIONS
Tsvetko Tsvetkov
Associate Professor, PhD, Department Management and History of Sports
(National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria)
Introduction
The current article discusses the problem of analyzing the investment in human resources in sports organizations and the prediction of its return rate. The report describes the situation in the Bulgarian system of
physical education and sport, while comparing it to the postulates in the literature and the foreign practice.
Method
As this article is mainly theoretical the methods that were used are literature review, discussions, content
analysis of documentation and observation of the HR management in sport organizations in Bulgaria.
Results and discussion
In the results it is shown that the situation with investment in HR among the sports organizations in Bulgaria is underestimated and most of the entities do not find it necessary to invest in human capital. In the
meantime it is shown that the new and more effective technologies and methodologies cannot be implemented without improving the employees’ qualification.
Conclusion
1. There should be a differentiation between investment in human capital and the providing of a life status
of the employees in the sports organization.
2. Investments in material actives should not exclude investment in human resources and the both should
complement each other;
3. There is a critical minimum of knowledge that should be possessed in order to understand the need of
investments in human capital, which supports the need of HR education in sports.
Key words: Human resources in sport organizations, human capital, investments in human resources, investment in
qualification
References
1. Vladimirova, K. (2006) Management of human resources: Strategies, standards, practice. Sofia:UNWE
2. Raymond, A. N.; J. R. Hollenbeck; B. Gerhart; P.M. Wright. (2010) Fundamentals of Human Resource Management. New York:McGraw Hill/Irwin
178
A STUDY ON SOME ASPECTS OF MANAGEMENT
OF TRACK AND FIELD COMPETITIONS
Tsvetko Tsvetkov1, Ivan Slavchev2
Associate Professor, PhD, Department Management and History of Sports
(National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria)1
Chief Assistant, PhD, Department Management and History of Sports
(National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria)2
Introduction
The current article analyses key aspects of management of special events, and particularly track and field
competitions. The report reveals the complexity of staging a track and field competition and analyses the
approach that the national federations undertake when organizing an event.
Method
We have collected information from 17 representatives of different national athletics federations, by asking them to fill out a questionnaire analyzing their opinion on 16 factors, concerning the management of
track and field competitions. The results were then analyzed by finding the mean of the answers and the
percentage of the evaluation marks for each factor.
Results and discussion
The results show that 43, 8% of federations find college as sufficient minimum education for sports events
organizers. It is common understanding, that the best way to achieve the needed skills for an organizer
of sporting event is by participating in organization of events as a volunteer on a lower level. Most of the
federations consider as most important the accessibility of the public to the event, with an average of 4, 47.
Second is the equipment and facilities availability – 4, 40. Biggest risk the federation representatives feel
is the interaction with the government and local authorities – 3,56 and lowest – their own personnel with
2,69.
Conclusion
1. A track and field consists of over 40 events in the duration of few days, which should be planned, monitored and officiated. Sometimes up to four events are executed simultaneously on one stadium. All this
represents a great organizational challenge for the officials.
2. Most important for the success of an event according to the national federations is the well prepared officials and managers. Best way to achieve such practical knowledge is by first participating in the low level
of organization of competitions.
3. Most important factors are the accessibility, the facilities and equipment availability and most risk carries the interaction with the government and local authorities.
Key words: competition management, factors of event management, track and field, athletics
References
1. Getz, D. (2005). Event Management & Event Tourism, 2nd edn. New York:Cognizant Communication Corporation
2. Glad, B. (2003) EAA Organisational Manual, Darmstadt:Druckerei Ph. Reinheimer GmbH
179
TRANSFORMACIONI EFEKTI PARCIJALNIH KVANTITATIVNIH PROMJENA
MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I BODI KOMPOZITNE STRUKTURE
TJELESNE GRAĐE UČENICA SA POSEBNIM POTREBAMA
Danilo Bojanić, Aldijana Muratović, Ivan Vasiljević, Gabrijela Doina Tanase
Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Crna Gora
Uvod
Potreba čovjeka za tjelesnom aktivnošću predstavlja jedan od uslova za njegov opstanak, kao vrste i
jedinke. Tokom rasta i razvoja dešavaju se manje ili veće promjene cjelokupnog organizma djeteta.
Tjelesno i zdravstveno vaspitanje kao integralni dio vaspitno-obrazovnog procesa u školama ima osnovni
zadatak da primjenom odgovarajućih kinezioloških operatora utiče na pozitivne transformacione procese
u svim dimenzijama koje čine strukturu ličnosti učenika. Populacija učenika sa posebnim potrebama
predstavlja jednu od karika u lancu kompleksnog edukativnog i sistematskog društvenog uticaja u tjelesnom i zdravstvenom vaspitanju kojem su podvrgnuti novi naraštaji (Mikić i Tanović, 2013). Osnovni cilj
ovog istraživanja je utvrđivanje parcijalnih kvantitativnih promjena (razlika) morfoloških karakteristika
i bodi kompozitne strukture tjelesne građe učenica sa posebnim potrebama pod uticajem primijenjenih
kinezioloških trenažnih operatora
Metod
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 46 učenica uzrasta (9-10) god. u Centru „los Rosales“ za djecu i
omladinu sa posebnim potrebama u Mostaru, koji su bili uključeni u redovnu nastavu fizičkog vaspitanja,u
trajanju od jedne godine. Nivo parcijalnih kvantitativnih promjena morfoloških karakteristika procijenjen
je sa 8 varijabli, dok je bodi kompozitna analiza tjelesne građe, urađena pomoću Bodi Composition Analizera “TANITA”TBF- 300 A. U cilju utvrdjivanja parcijalnih kvantitativnih razlika, primijenjen je univarijantni nivo testiranja T-test(za zavisne uzorke).
Rezultati i diskusija
Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina parametara za procjenu bodi kompozitne strukture tijela,
na inicijalnom i finalnom mjerenju, uzorka ispitanika učenica s posebnim potrebama kao i na osnovu
značajnosti promjena (razlika) testiranih T- testom za zavisne uzorke vidljivo da je primjenjeni program
nastave fizičkog vaspitanja i sporta u trajanju od jedne školske godine, proizveo značajne parcijalne kvantitativne efekte u istraživanom prostoru,posebno vidljivim u varijablama obim grudnog koša, kožni nabor
trbuha i obim nadlaktice.
Zaključak
Dakle značaj ovog istraživanja,ogleda se u dobijanju značajnih informacija koje u velikoj mjeri mogu unaprijediti nastavni plan i program kod djece sa posebnim potrebama u osnovnim školama, a posebno unaprijediti nastavu fizičkog vaspitanja, i samim tim pozitivno uticati na poboljšanje psihomotornog statusa
djece sa posebnim potrebama, jer na osnovu dobijenih rezultata iz ovog rada vidimo da se to može postići.
Ključne riječi: učenice, fizičko vaspitanje,kineziološki operatori.
Literatura
1. Dašeu, A.(1994). Psihijatarski poremećaji djece i mladeži sa mentalnom retardacijom. Zagreb.Defektologija. 30-2,
169-185.
2. Mikić, B., Tanović, I.(2008). Kvantitativne promjene motoričkih sposobnosti uvjetovane kineziološkim operatorima
kod djece s posebnim potrebama. Herceg Novi. V Međunarodna konferencija Sporta i zdravlja. Akademija nauka
Crne Gore.
180
TRANSFORMATIONAL EFFECTS OF PARTIAL QUANTITATIVE CHANGES
OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND COMPOSITE
BODY STRUCTURE OF BODY COMPOSITION IN FEMALE STUDENTS
WITH SPECIAL NEEDS
Danilo Bojanić, Aldijana Muratović, Ivan Vasiljević, Gabriela Tanase
University of Montenegro, Faculty for Sport and Physical Education, Niksic, Montenegro
Introduction
Human need for physical activity is one of the conditions for his survival as a species and an individual. During child’s growth and development, minor or major changes of the entire organism of the
child occur. Physical and health education as an integral part of the educational process in the schools
has the main task to affect positive social transformation processes in all the dimensions that make
up the structure of students’ personality by applying appropriate kinesiology operators.Population
of students with special needs is one of the links in the chain of complex educational and systematic
social impact on physical and health education to which the new generations are subjected (Mikic
and Tanovic, 2013). The aim of this research is to determine partial quantitative changes (differences) in
morphological characteristics and body composite structure of body composition of female students with
special needs under the influence of the applied kinesiology training operators.
Method
The sample of respondents was conducted on a sample of 46 female students (9-10) year old, at the “Los
Rosales” centre for children and youth with special needs in Mostar. The level of partial quantitative changes in the morphological characteristics was estimated from 8 tests, while the body composite analysis of
body composition was performed by the Body Composition Analyzer “TANITA” TBF-300 A. In order to
determine the partial quantitative differences in the results of the univariate level testing t-test (for dependent samples) was applied.
Results and discussion
From the results of arithmetic means of parameters for the assessment of body compositional structure of
the body, the initial and final measurement, the sample of female students respondents with special needs,
as well as from the significance of the changes (differences) which were tested by t-test for dependent samples we can see that the applied program of physical education and Sport, has produced significant partial
quantitative effects in the study area, which is particularly visible in variables such as chest circumference,
abdominal skinfold, and upper arm circumference.
Conclusion
So the importance of this research lies in obtaining important information that can greatly enhance the
curriculum of teaching children with special needs in primary schools, and in particular improve the
teaching of physical education, and therefore have a positive impact on improving of psychomotor status
of children with special needs, because on the basis of the results obtained from this study we can see that
this can be achieved.
Key words: female, phisical education, kinesiology operators.
References
1. Dašeu, A. (1994).Psychiatric disorders of children and adolescents with mental retardation. Zagreb.Defektologija
30-2, 169-185.
2. Mikić, B., Tanović, I. (2008). Quantitative changes of motor skills caused kinesiology operators in children with
special needs. Herceg Novi. In International Conference of Sports and Health. Academy of Science of Montenegro.
181
THE INFLUENCE OF PILATES ON POSTURE AND BODY ALIGNMENT
Dana Badau¹, Adela Badau²
¹University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Tirgu Mures, Romania
²Transilvania University, Faculty of Physical Education and Mountain Sports, Brasov, Romania
Introduction
The primary adult prophylaxis has a significant role in the adult’s life through its valences regarding the
maintenance of the effort and relaxation capacity, of the articular lightness, of the muscular strength and
resistance along with the maintenance of a correct posture and body alignment as well as of the coordinative capacity.
The purpose of the research is to evaluate, from both static and dynamic perspective, the adjustment level
for the posture and body alignment, by increasing the awareness level resulted from systematic practice of
a specific individual Pilates program.
Methods
The research was carried out between February and September 2013 with 40 subjects, aged 22-46 and
targeted two types of posture evaluations: from a static position and a dynamic evaluation. The test sample was divided into two groups: the experimental group composed of 20 women who practiced Pilates
methods and the control group made up of 20 women who executed a functional training program. The
frequency of the sessions was three times per week, one hour per session.
Results and discussion
Results show that experimental group have a superior averages of improve the posture and alignment than
the control group. Posture and alignment improvement of the experimental group as compared to the control group was of 4.8 points during the static evaluation and of 3,4 points during the dynamic evaluation.
Conclusion
The research results indicate significant differences on the posture’s adjustment level as a result of Pilates
exercises, these having a major contribution to their improvement.
Key words: posture awareness, posture correction, Pilates, individuality
References:
1. Sbenghe T, (2008), Kinesiology, Motor Sciences, Publishing House Medicală, pg 365 – 395
2. Le Haitre A, Naber R, Warner J, (2009), Pilates Assessment for Pilates Professionals, http://dev.ptoflosgatos.com/
wp_content/uploads/2009/12/pilates_assessment_030707
182
STUDY ON THE WOMEN 100 M HURDLE RUNNING IN BULGARIA
 STATUS AND TRENDS
Grigor Gutev1, Plamen Njagin2, Iva Dimova3, Hristiana Guteva3
Department Track and Field, National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria
2
Department Track and Field, National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria
3
Studying master degree, National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria
1
Introduction
In the near past the Bulgarian competitors in the discipline 100 m hurdle used to dominate in this discipline. The names of Yordanka Donkova (present WR holder with 12,21 sec.) and Ginka Zagorcheva (World
Champion Rome 1987) used to show superiority among their rivals. Also successful in the discipline were
Yana Kasova and Svetla Dimitrova in the near past.
Method
The aim of the following study is to show the actual status of this famous in the past discipline and to reveal
the tendency of development in the 100 m hurdle running for women. We analyzed period of 8 years (from
2006 to 2013) and interest for us were the results from the National Championships (NC) outdoors. Also
we compared there results with the world elite from the period. We used variance analysis and showed all
the data in table and graphs.
Resultsand discussion
During the studied period we witnessed many contrast examining the results and number of participants.
Most times they are with negative sign. The best results we connect with the names of Desisava Mutafchieva and Kristina Damianova. But on the other hand we also noted the fact that in only three years were
conducted semis – final and final runs in NC. The best result in the investigated period belongs to Mutafchieva – 13, 38 sec. and the weakest results are way over 20 seconds. From the data we can conclude the
lack of both technical and physical training and physical abilities of the hurdlers. Also we can mention that
in three of the years in the period participation in the NC took only 4 women.
Conclusion
1. From the data is clearly visible the full retreat in national and international scale in discipline dominated
by Bulgarian women hurdlers;
2. We consider the fact that the discipline requires long year training (combined with technical and physical abilities development) and the lack of appropriate training facilities as main reason for the mention
retreat;
3. Similar tendency was showed by the age youth and junior age groups which shows negative tendency in
the near future for this spectacular discipline;
Key words: 100 m hurdles, status and trends, development
References
1. Gutev, G., (2011), 400 meters hurdle running men – status and trend in development, 19th International Congress
of Physical Education and Sport, Komotini.
2. Vangelov, A., (2011), The best in the Bulgarian Track and Field, Tip Top Press, Sofia.
183
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF STRENGTH DEVELOPMENT
OF SHOT PUT THROWERS
1
Stefan Stoykov1, Kostas Milonas2, Rumiana Karapetrova3, Plamen Njagin3,
Head of department Track and Field, National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria
2
Department Track and Field, National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria
3
Chief Assistant in department Track and Field, National Sports Academy “Vasil Levski”,
Sofia, Bulgaria
Introduction
The shot put throwing is typically speed – strength exercise demanding high level of strength abilities from
the athletes. There is no technical means ignoring the strength and letting the 7,260 kg shot flying 15, 20
meters or more. There is no physical ability accept the speed which can take this “responsibility”. The contemporary elite shot put thrower possess great strength combined with high level of speed development.
Method
The aim of the following study is to perfect the strength training of shot put throwers by modeling of his
strength abilities in qualification aspect. Object of the study are the best Bulgarian throwers (Georgi Ivanov
(national record holder), G. Todorov, M. Kioshev and etc. athletes all with results over 20 meters). We used
the following indexes: sport result, squat barbell on shoulders, lifting barbell bench press, disposal barbell
overhead, reversal bar to chest, rod ejection from the breasts. For analyzing the data we used variance and
correlation analysis.
Resultsand discussion
In practice we often see you throwers to develop early their strength abilities which repress the development of the other also important physical abilities. This fact also repress the development of the technical
abilities. Most times the result is throwing “using only the hand” without the full participation of the other
body sections. Also we see throwing with small swing and less freedom in the movement. We can also note
that the examined throwers have results from 16,28 to 21,09 m (in the different periods). We found that
all of the elite Bulgarian shot put throwers possess enviable strength potential. The correlation analysis we
made showed that all indexes used by us are with considerable correlation with the sports result. This gave
us the opportunity to use regression analysis of shot put throwers training.
Conclusion
1. We examined the strength development of elite shot put throwers (with results over 20 meters);
2. The examined indexes of the strength potential are highly informative for the strength training of throwers;
3. The proposed methods for controlling the strength development give us the opportunity to make express evaluation and make on time corrections in the training process.
Key words: shot put, strength potential, evaluation
References
1. Stoykov, St. (2007), The motor potential of Bulgarian throwers, Sofia;
2. Stoykov, St (2002), Physical abilities of the thrower, Sofia;
184
KIDS ATHLETICS DEVELOPMENT IN BULGARIA
 THE IAAF “KIDS ATHLETICS” PROGRAM
Plamen Njagin1, Iva Dimova2
Chief Assistant in department Track and Field, National Sports Academy “Vasil Levski”,
Sofia, Bulgaria
2
Studying master degree, National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria
1
Introduction
The IAAF “Kids athletics” program give the opportunity to children and instructors to become well acquainted with track and field through one fascinating, entertaining and instructive way. In the unusual
playing form during the training sessions or school classes specialized equipment is used so all athletics
disciplines to be accessible.
The main goal in developing the IAAF “Kids athletics” program was: comprehensiveness so all children can
practice, basic knowledge of track and field disciplines learned during play, every children helps his/her
team (so it is team competition), different demands based on the age group, teaching the basic of athletic
disciplines no matter the sex.
Method
The aim of the following study is to show the development of the IAAF “Athletics program” in Bulgaria. We
do this by analyzing all competition and seminars – the way they were organized (problems we had organizing and etc.), the popularity and etc. – all based on our experience organizing seminars and conduction
competitions. Also we used inquiry given to the instructor who took part in the seminars for analyzing
their opinion about the program and its development in Bulgaria.
Resultsand discussion
Based on the analysis after the conducted seminars and competition we can note that there was raising interest about the track and field among children and instructors. One of the most emotional and interesting
both among children and audience are the Formula 1, the relay games and the hurdle running. In the other
disciplines the differences between the teams are bigger.
Conclusion
From the short period we use the IAAF “Kids athletics” program we can conclude several conclusions and
recommendations:
1. The children find new kind of abilities for them – sprinting, hurdle running, throwing and jumping;
2. Team spirit in the track and field disciplines;
3. Become healthier and educate confidence in their own abilities;
In Bulgaria there are still great opportunities in developing the program IAAF “Kids athletics”. But it needs
more and more children and instructors involved. It must be aimed not only in the big cities but in small
towns or villages because talented children can come from the small towns, not only from the capital cities.
Key words: IAAF Kids Athletics, development, analysis
References
1. Zelenichonok, V.B. (2006), Detskialekaiaatletika. Komandnie sorovnovanie dlia detei – Metodichesko posobie,
RDC Moscow.
185
UČENICI SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA
U INKLUZIVNOJ NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
1
Milena Milićević1, Sanela Pacić1, Srđan Krstić2
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
2
Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju,
Obrenovac, Beograd, Srbija
Uvod
Nastava fizičkog vaspitanja u inkluzivnim uslovima postavlja čitav niz izazova koji, između ostalog,
uključuju prilagođenost i dostupnost sredstava i opreme, dinamiku i organizaciju rada na času, kao i samu
prirodu fizičke aktivnosti. Cilj ovog rada je da se revijalnim pregledom naučne i stručne literature sistematizuju saznanja o učestvovanju učenika sa motoričkim poremećajima u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja.
Metod
Pretraga dostupne literature je ograničena na istraživanja objavljena na engleskom ili srpskom jeziku u
naučnim časopisima od 2000. do 2013. godine. Prikupljene su i pregledane ukupno 34 studije od kojih je 11
svojim rezultatima pružalo odgovore na postavljena istraživačka pitanja o uključenosti i uticaju inkluzivne
nastave fizičkog vaspitanja na učenike sa motoričkim poremećajima i njihove vršnjake tipičnog razvoja.
Rezultati sa diskusijom
Kao ključni faktori izdvajaju se pristupačnost fizičkih resursa (objekti, oprema), vrsta fizičke aktivnosti i
individualne funkcionalne sposobnosti učenika sa motoričkim poremećajima, uključujući bihejvioralne
poteškoće. Prisutni su problemi vršnjačkog nasilja i naglašenosti negativne percepcije učenika tipičnog
razvoja u pogledu sposobnosti i mogućnosti dece sa motoričkim poremećajima. Stepen učestvovanja je determinisan mestom održavanja nastave i preduslovima koje pojedina područja fizičkih aktivnosti svojom
prirodom nameću, a viši je u individualnim nego u timskim sportskim aktivnostima. Kao značajne aspekte
inkluzivne nastave, učenici sa motoričkim poremećajima izdvajaju prilike za ostvarivanje prijateljstava, sticanje znanja i iskustava u socijalnom kontekstu, poboljšanje funkcionalnog statusa, izgradnju samopouzdanja, osećaj solidarnosti i pripadnosti grupi, kao i zadovoljstvo zbog uključenosti. Zabeležene su pozitivne
promene u ponašanju i stavovima učenika tipičnog razvoja prema učenicima sa motoričkim poremećajima
(oslobađanje od straha, prihvatanje različitosti, razvijanje empatije, više razumevanja za potrebe drugih).
Zaključak
Distinktivna priroda konteksta i sadržaja nastave fizičkog vaspitanja u visokom stepenu određuju obim u
kome učenici mogu učestvovati u planiranim aktivnostima. Rezultati su ohrabrujući s obzirom da se, uz
odgovarajuće službe podrške i uvažavanje njihovih želja i preferencija, učenici sa motoričkim poremećajima
mogu uključiti u redovnu nastavu fizičkog vaspitanja.
Ključne reči: inkluzija, motorički poremećaji, učenici sa smetnjama u razvoju, fizičko vaspitanje
Literatura
1. Block, M. E., & Zeman, R. (1996). Including students with disabilities in regular physical education: effects on
nordisabled children. Adapted Physical Activity Quarterly, 13(1), 38–49.
2. Coates, J., & Vickerman, P. (2010). Empowering children with special educational needs to speak up: Experiences
of inclusive physical education. Disability & Rehabilitation, 32(18), 1517–1526.
186
PUPILS WITH PHYSICAL DISABILITIES
IN AN INCLUSIVE PHYSICAL EDUCATION
Milena Milićević1, Sanela Pacić1, Srđan Krstić2
Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
2
Day Care Center for Children and Youth with Developmental Disabilities,
Obrenovac, Belgrade, Serbia
1
Introduction
Teaching physical education in inclusive terms raises a number of challenges that, among others, include
the adaptability and availability of resources and equipment, the dynamics and organization of class, as
well as the very nature of physical activity. The aim of this paper is to systematize the knowledge about participation of pupils with physical disabilities in regular physical education classes by reviewing of scientific
and professional literature.
Method
The available literature search was limited to peer-reviewed articles published in English or Serbian in
scholarly journals from 2000 to 2013. A total of 34 studies was collected and reviewed, of which 11 have
provided answers with their results to the research questions on the involvement and influence of inclusive
physical education classes on pupils with physical disabilities and their typically developed peers.
Results and discussion
Accessibility of physical resources (facilities, equipment), type of physical activity, and individual functional abilities of pupils with physical disabilities, including behavioral difficulties are identified as the key
factors. Moreover, problems of peer victimization, and emphasized negative peer perceptions of skills
and capabilities of children with motor disorders, are found. Participation level is determined by location
of physical education classes, and prerequisites that certain areas of physical activities, by their nature,
are imposing, and this level is higher in individual than in team sports. As important aspects of inclusive
education, pupils with physical disabilities pointed to opportunities for achieving of friendships, gaining
of knowledge and experiences within a social context, improving of functional status and self-confidence,
sense of solidarity and belonging to a group, in addition to satisfaction with the inclusion itself. Positive
changes in behavior and attitudes of pupils with typical development towards pupils with physical disabilities are noted (fear overcoming, acceptance of differences, developing empathy, more understanding of the
needs of others).
Conclusion
The distinctive nature of the context and content of physical education classes strongly determine the
extent to which pupils can participate in planned activities. The results are encouraging considering that,
with adequate support services and respecting of their wishes and preferences, pupils with physical disabilities can be included in regular physical education.
Key words: inclusion, motor disorders, pupils with developmental disabilities, physical education
References
1. Block, M. E., & Zeman, R. (1996). Including students with disabilities in regular physical education: effects on
nordisabled children. Adapted Physical Activity Quarterly, 13(1), 38–49.
2. Coates, J., & Vickerman, P. (2010). Empowering children with special educational needs to speak up: Experiences
of inclusive physical education. Disability & Rehabilitation, 32(18), 1517–1526.
187
188
INDEKS AUTORA / INDEX OF AUHORS
Aleksandrović Marko 125, 126
Aleksić – Veljković Aleksandra 105, 106, 125,
126, 151, 152
Athanailidis Ioannis 117,
Bačanac Ljubica123, 124
Badau Adela 182,
Badau Dana 182,
Bauer Pascal 135, 136,
Bebetsos Evaggelos 117
Bjelanović Luka 81, 82,94, 95,143
Bjelica Duško 175, 176
Bojanić Danilo 180, 181
Bokan Božo 31, 32
Borisavljević Aleksandar 59,60, 61, 62
Bosnić Aleksa 131,132
Bošnjak Goran 146
Božić Predrаg 57, 58
Burger Ante 81, 82, 94, 95, 143
Bаdnjаrević Nemаnjа 57, 58
Čoh Milan 72
Čubrilo Dejan 87,88
Damjanovska Magdalena 63,70, 71, 79, 80
Dimitrijević Raša 85, 86
Dimoski Sanja109, 110
Dimova Iva 183, 185
Doina Tanase Gabrijela 180, 181
Dolga Milan 156, 157
Dondur Sonja 165, 166
Dopsaj Milivoj 100, 101, 139, 140, 141,142
Đorđević Marija 167, 168, 170, 171
Đorđević-Nikić Marina 135,136, 139, 140,
141,142
Đošić Nebojša 53, 54,
Dragosavljević Predrag 163,164,169,170
Drušković Petra 143
Đukić Branko 51, 52
Đukić Damnjan147,148
Đurić Saša 144,145
Eminović Fadilj 109, 110
Filipović Dragana105, 106, 151, 152
Gadžić Aleksandar 64, 65
Gavarić Andrej 120, 121
Gavrilović Dejan 118, 119
Glavač Boris 141, 142
Gligorov Strašo 73,74
Gontarev Serjoža 63, 70, 71, 73, 74, 79, 80
Goranović Slobodan64, 65
Gračanin Irfan 111, 112, 113, 114
Grbić Vladimir 49, 50, 144, 145
Grbović Aleksandra 109, 110
Grčanin Jasmin 111, 112, 113, 114
Gutev Grigor 183
Guteva Hristiana 183
Guzina Bojan 163, 164
Gаjević Aco 57, 58
Ignjatović Aleksandar 39, 40
Ilić Dejan 144, 145, 146, 147,148
Ilić Vladimir 77, 78, 139, 140
Ivanovski Aleksandar 163, 164
Ivаnović Jelena 57, 58
Jablan Ljudmila 87, 88
Janković Radivoje 85, 86
Jovačević Vojin 51, 52
Jovanović Jelena 37,38
Toskić Lazar139, 140
Jovanović Saša 168. 169
Jovanović Slađana 66, 67
Juhas Irina 66, 67, 123, 124
Jаnjić Drаgoljub 57, 58
Kalač Ruždija 63,70, 71
Kalentić Živko 51, 52
Kamberi Džezi 73,74
Karapetrova Rumiana 184
Karišik Siniša 153, 154
Kasum Goran 47, 48, 73, 74, 120, 121
Kazilas Charalampos 117
Kebat Roman 177
Kekić Dalibor 29, 30, 83, 84
Klincarov Ilija 93, 155
Komlenović Radoslav 100, 101
Koropanovski Nenad 85, 86, 87, 88
Kozoderović Jelena 123, 124
Krstić Srđan 186, 187
Krstulović Saša 133, 134
Kuvačić Goran133, 134
Laios Athanasios 117
Macura Marija137,138
Majstorović Nikola 49, 50
Makivić Bojan135, 136
Mаndаrić Milan57, 58
Mandarić Sanja137, 138
Marinkovic Marjan 141, 142
Marinković Dragan 91,92
Marković Milan 47, 48
Marković Miloš31, 32
Marković Saša64, 65
Marković Živorad 39, 40
Mićanović Sandra 91, 92
189
Mijatović Slađana 27, 28
Milanović Ivana 68, 69
Milanović Zoran 167, 168,170, 171
Miletić Vladimir 118, 119
Milićević Milena 186,187
Milivojević Ivan 98,99
Milojković Boban 29, 30, 83, 84 123, 124
Milonas Kostas 184
Mitevski Orce 93, 155
Mitić Dušan 163, 164
Mitrović Darko 98, 99
Mladenović Dragiša 96,97
Monte Willis 135, 136
Mudrić Miloš 43, 44
Muratović Aldijana 180, 181
Nedeljković Jasmina 141, 142
Nedeljković Žarko 137, 138
Nedimović Tanja 33, 34
Nešić Goran 49, 50, 144, 145
Nikolić Biljаnа 57, 58
Nikovski Goran 93, 155
Njagin Plamen 183, 184, 185,
Obradović Jelena 122,
Osmankač Nedžad 49, 50
Pablos Abella Carlos 153, 154
Pacić Sanela 186, 187
Pantelić Saša 165, 166, 167, 168, 170, 171
Pantović Milan 122,
Pašić Milan 68, 69
Paunović Miloš 105,106, 151, 152
Pavlović Slobodan 91, 92
Pelivan Katarina 81, 82, 94, 95
Pemac Kosta 43, 44
Perišić Miodrag 45, 46
Piršl Danica 35, 36, 91, 92
Piršl Tea 35, 36
Popeska Biljana 93, 155
Popović Čedomir 57, 58
Popović Ružena 156, 157
Popović Stevo 175, 176
Prahović Marko 55, 56
Proios Miltiadis 117,
Protić Gava Branka 144, 145 , 147, 148
Protić Jadranka 55, 56
Prebeg Goran 158, 159
Pujić Nemаnjа 57, 58
Purenović-Ivanović Tijana 156, 157
Puzović Vladimir 59, 60, 61, 62
Radisavljecić Lepa79, 80
Radisavljević Janić Snežana 68, 69
190
Rajevac Slobodan 131, 132
Rajić Branislav 153, 154
Rajković Željko 98, 99
Rakić Ivan 158, 159
Ranisavljev Igor 77, 78
Ristić Srđan 59, 60, 61, 61
Ropret Robert 158, 159
Savičević Dejan 75, 76
Sazhko Galina 35, 36
Šćepanović Tijana 144, 145, 147, 148
Sekulić Željko 64, 65
Sikimić Milan49, 50
Slavchev Ivan 179,
Smiljić Sonja 129, 130
Spasovski Duško 87, 88
Stanisavljević Jadranka 77, 78
Stanković Marija 125, 126
Stevanović Marko27, 28
Stevanović Miroslav 27, 28
Stojković Irena 109, 110
Stoykov Stefan,184
Strajnić Branislav 51, 52
Strusa Marko 55, 56
Sturza Milić Nataša 33, 34
Subošić Dane 29, 30,83, 84
Suzović Dejan 75, 76
Sudarov Nenad 51, 52
Tavra Marino 133, 134
Tešanović Gorana 146, 168, 169
Tomić Miloš 158, 159
Torlaković Aldvin 177
Trajković Nebojša 167, 168
Tsvetkov Tsvetko 178, 179
Vajić Saša141, 142
Vasiljević Ivan 175, 176, 180 181
Veličković Saša 105, 106, 151, 152
Višnjić Dragoljub 39, 40
Vučković Goran 29, 30, 83, 84, 85, 86
Vučković Igor 64, 65
Vujanović Snežana 51, 52
Vujkov Nebojša 51, 52
Vukadinović Mila 122,
Vuković Marko59, 60, 61, 62
Vuković Vesna 107, 108
Vаsiljević Mаrko 57, 58
Zdujić Nemаnjа 87, 88
Zegnal Koretić Marija102
Zrnić Radomir 163, 164
Žuvela Frane 81, 82
Žvan Milan 72
SADRŽAJ
PROGRAM RADA NAUČNE KONFERENCIJE 2012
2012 SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAMME ..................................................................................................................5
NAPOMENA NAUČNOG ODBORA ........................................................................................................................................22
SCIENTIFIC BOARD NOTE ........................................................................................................................................................21
SESIJA 1 - TEORIJSKO-FILOZOFSKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA
EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI U FIZIČKOM VASPITANJU, SPORTU I REKREACIJI ...........25
SESSION 1- THEORETICAL-PHYLOSOPHICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN PE, SPORT AND RECREATION .......................................................................................................25
Miroslav Stevanović, Slađana Mijatović, Marko Stevanović
ZNAČAJ SPORTSKOG INSTITUTA U FORMIRANJU SAVEZNOG ZAVODA ZA FIZIČKU KULTURU .....27
THE IMPORTANCE OF SPORTS INSTITUTE OF SHAPING THE FEDERAL INSTITUTE
FOR PHYSICAL CULTURE ...................................................................................................................................................28
Dane Subošić, Goran Vučković, Boban Milojković, Dalibor Kekić
POVEZANOST NAPADA NA SPORTSKE SUDIJE I PREKIDA SPORTSKIH PRIREDBI
U REPUBLICI SRBIJI ................................................................................................................................................................29
CORRELATION BETWEEN ATTACKS AGAINST REFEREES AND THE NUMBER OF INTERRUPTED
SPORTING EVENTS IN SERBIA .........................................................................................................................................30
Miloš Marković, Božo Bokan
ETIKA FIZIČKE KULTURE I NJENO POIMANJE KANDIDATA ZA UPIS NA FSFV U BEOGRADU ..............31
ETHICS OF PHYSICAL CULTURE AND ITS PERCEPTION BY CANDIDATES FOR ENROLLMENT
IN THE FSPE IN BELGRADE ...............................................................................................................................................32
Nataša Sturza Milić, Tanja Nedimović
RELEVANTNI ODRASLI, DECA I SPORT – UTICAJ GLOBALIZACIJE ..................................................................33
RELEVANT ADULTS, CHILDREN AND SPORT  THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION........................34
Tea Piršl, Danica Piršl, Galina Sazhko
KOLIKO ZNAČI PONOS KADA SE SPORTISTI TAKMIČE NA MEĐUNARODNOJ SCENI? ...........................35
HOW DOES PRIDE COUNT WHEN ATHLETES COMPETE INTERNATIONALLY REVIEW?....................36
Jelena Jovanović
INTERAKCIJA POLITIČKIH ODLUKA I FUNKCIONISANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA .........................37
THE INTERACTION OF POLITICAL DECISIONS AND THE FUNCTIONING OF SPORTS
ORGANIZATIONS .................................................................................................................................................................38
Živorad Marković, Dragoljub Višnjić, Aleksandar Ignjatović
ĐAČKA TORBA UČENIKA SEOSKIH ŠKOLA ................................................................................................................39
A SCHOOLBAG OF VILLAGE SCHOOLS’ PUPILS ......................................................................................................40
SESIJA 2 - ISTRAŽIVAČKO-METODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U FIZIČKOM VASPITANJU, SPORTU I REKREACIJI ....................................................................................................41
SESSION 2 - RESEARCH-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN PE, SPORT AND RECREATION .......................................................................................................41
Miloš Mudrić, Kosta Pemac
KARAKTERISTIKE TAKMIČARSKE AKTIVNOSTI SRPSKIH KARATE REPREZENTATIVACA NA EVROPSKOM PRVENSTVU U BUDIMPEŠTI 2013. .....................................................................................................................43
CHARACTERISTICS OF COMPETITIVE ACTIVITY SERBIAN NATIONAL KARATE TEAM
MEMBERSAT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN BUDAPEST 2013. .............................................................44
191
Miodrag Perišić
STRUKTURA OBIMA PLIVANJA RAZLIČITIM TEHNIKAMA VATERPOLISTA JUNIORSKOG
UZRASTA ...................................................................................................................................................................................45
STRUCTURE OF SWIMMING VOLUME WITH DIFFERENT TECHNIQUES JUNIOR WATER POLO
PLAYERS .....................................................................................................................................................................................46
Marković Milan, Kasum Goran
ANALIZA TAKMIČARSKE AKTIVNOSTI RVAČA SLOBODNIM STILOM U FINALNIM BORBAMA
PRVENSTVA SVETA 2013. GODINE ..................................................................................................................................47
ANALYSIS OF FREESTYLE WRESTLERS’ COMPETITIVE ACTIVITY
IN WORLD CHAMPIONSHIP’S FINAL FIGHTS 2013 .................................................................................................48
Goran Nešić, Milan Sikimić, Nikola Majstorović, Vladimir Grbić, Nedžad Osmankač
EFEKTI ODBOJKAŠKOG TRENINGA NA RAZVOJ ODREĐENIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
DEVOJČICA STAROSTI 14 GODINA.................................................................................................................................49
EFFECTS OF VOLLEYBALL TRAINING ON DEVELOPMENT OF CERTAIN MOTOR ABILITIES WITH
14YEAR OLD GIRLS .............................................................................................................................................................50
Jovačević Vojin, Kalentić Živko, Vujanović Snežana, Strajnić Branislav, Vujkov Nebojša, Đukić Brankо,
Sudarov Nenad
TRANSFORMACIJA MUZIČKIH SPOSOBNOSTI PRIMENOM PROGRAMA RITMIČKE GIMNASTIKE
STUDENATA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA...............................................................................51
TRANSFORMATION OF MUSICSKILLS OF STUDENTSOF THE FACULTYOF SPORTAND PHYSICAL
EDUCATION USING RHYTHMIC GYMNASTICS PROGRAMME ........................................................................52
Nebojša Đošić
RAZLIKE U ZASTUPLJENOSTI POJEDINIH NAČINA IZVOĐENJA KORNERA FINALISTA
I POLUFINALISTA SVETSKOG FUDBALSKOG PRVENSTVA 2010. GODINE .....................................................53
DIFFERENCES IN THE WAY OF CORNER PERFORMANCE OF FINALISTS AND SEMI  FINALISTS
OF THE 2010. WORLD CUP .................................................................................................................................................54
Marko Prahović, Jadranka Protić, Marko Strusa
USPOREDBA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJEČAKA PREDŠKOLSKE DOBI KOJI SU PROŠLI
DVOGODIŠNJI PROGRAM „NOGOMETNE ŠKOLICE“ I ONIH KOJI TO NISU ................................................55
THE COMPARISON OF MOTOR CAPABILITIES OF PRESCOOL BOYS THAT FINISHED THE TWO YEAR
COURSE OF „SOCCER SCOOL“ AND THOSE THAT HAVEN’T ..............................................................................56
Nemаnjа Bаdnjаrević, Biljаnа Nikolić, Milаn Mаndаrić, Mаrko Vаsiljević, Čedomir Popović, Drаgoljub Jаnjić,
Predrаg Božić, Nenаd Pujić, Aco Gаjević, Jelenа Ivаnović
RАZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMА FUDBАLERА U ODNOSU NА POZICIJU U TIMU ............57
DIFFERENCES IN MOTOR SKILLS REGARDING TO THE PLAYER POSITIONS IN THE TEAM ...............58
Marko Vuković, Vladimir Puzović, Srđan Ristić, Aleksandar Borisavljević
RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA SRPSKIH HOKEJAŠA PROFESIONALACA I KROSFIT
TAKMIČARA .............................................................................................................................................................................59
DIFFERENCES IN MOTOR ABILITIES BETWEEN PROFESSIONAL SERBIAN HOCKEY PLAYERS AND
CROSS FIT ATHLETES .........................................................................................................................................................60
Vladimir Puzović1, Srđan Ristić2, Marko Vuković2, Aleksandar Borisavljević
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DECE UZRASTA 12 I 13 GODINA PRE I NAKON DVE NEDELJE
HOKEJAŠKIH TRENINGA TOKOM PRIPREMNOG PERIODA.................................................................................61
MOTOR ABILITIES OF CHILDREN 12 AND 13 YEARS OLD BEFORE AND AFTER TWO WEEKS
OF HOCKEY TRAININGS DURING PREPARATION PERIOD ..................................................................................62
Kalać Ruždija, Serjoža Gontarev, Magdalena Damjanovska
RELATION TO MOTOR AND SITUATIONAL MOTOR ABILITIES IN MACEDONIAN BOXERS.................63
Saša Marković, Slobodan Goranović, Igor Vučković, Željko Sekulić, Aleksandar Gadžić
FIZIČKE PERFORMANSE MLADIH FUDBALERA I KOŠARKAŠA ..........................................................................64
PHYSICAL PERFORMANCES OF YOUNG FOOTBALL AND BASKETBALL PLAYERS .................................65
192
Slađana Jovanović, Irina Juhas
ANALIZA VREMENSKIH PARAMETARA KVALIFIKACIONE TRKE NA SREDNJOJ DISTANCI U
ŽENSKOJ KONKURENCIJI NA SVETSKOM PRVENSTVU U ORIJENTIRINGU 2013. GODINE ....................66
ANALYSIS OF THE TIME PARAMETERS OF THE QUALIFICATION RACE ON THE MIDDLE
DISTANCE IN THE WOMEN‘S COMPETITION AT THE WORLD CHAMPIONSHIPS IN
ORIENTEERING 2013. ...........................................................................................................................................................67
Milan Pašić, Ivana Milanović, Snežana Radisavljević Janić
NIVO FIZIČKE AKTIVNOSTI I ENERGETSKA POTROŠNJA ADOLESCENATA IZ URBANE SREDINE .....68
LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND ENERGY EXPENDITURE OF ADOLESCENTS IN URBAN
AREAS .........................................................................................................................................................................................69
Serjoža Gontarev, Kalač Ruždija, Magdalena Damjanovska
RAZLIKE U NEKIM FUNKCIONALNIM ANTROPOMETRISKIM I MOTORIČKIM POKAZATELJIMA
IZMEDŽU ADOLESCENATA SA RAZLIČNIM NIVOIMA NA KARDIORESPIRATORNI FITNES .................70
DIFFERENCES IN SOME FUNCTIONAL AND ANTHROPOMETRIC MOTORIC INDICATORS AMONG
ADOLESCENT WITH DIFFERENT LEVEL OF CARDIORESPIRATORY FITNESS............................................71
Milan Čoh, Milan Žvan
LASER DIAGNOSTICS OF SPRINT SPEED .....................................................................................................................72
Strašo Gligorov, Serjoža Gontarev, Goran Kasum, Džezi Kamberi
SAGLEDAVANJE I POREĐENJE MERNIH KARAKTERISTIKA NEKIH TESTOVA ZA PROCENU EKSPLOZIVNE SNAGE UČENIKA CENTRA ZA OBRAZOVANJE KADROVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI
I RVAČA SLOBODNIM STILOM .........................................................................................................................................73
PERCEPTION AND COMPARISON OF THE MEASURING CHARACTERISTICS OF CERTAIN TESTS
FOR ASSESSMENT OF THE EXPLOSIVE STRENGTH OF THE STUDENTS AT THE CENTER FOR
EDUCATING STAFF IN THE AREA OF SECURITY AND FREESTYLE WRESTLERS .......................................74
Dejan Savičević, Dejan Suzović
KONSTRUKCIJA EVALUACIONOG MODELA MOTORIČKOG INDEKSA DECE PRIPREMNE
PREDŠKOLSKE GRUPE ..........................................................................................................................................................75
CONSTRUCTION OF MOTOR INDEX EVALUATION MODEL OF PRESCHOOL CHILDREN....................76
Vladimir Ilić1, Igor Ranisavljev1, Jadranka Stanisavljević
UTICAJ ANTROPOMETRIJE NA VREDNOST OPTIMALNE TRANZICIONE BRZINE ....................................77
IMPACT OF ANTHROPOMETRY ON PREFERRED TRANSITION SPEED .........................................................78
Magdalena Damjanovska¹, Serjoza Gontarev², Lepa Radisavljecić
UTVRĐIVANJE MERNIH KARAKTERISTIKA TESTOVA ZA PROCENU RITMIČKIH SPOSOBNOSTI ......79
DETERMINATION OF MEASUREMENT CHARACTERISTICS FOR RHYTHMIC SKILLS
ASSESSMENT TESTS .............................................................................................................................................................80
Katarina Pelivan1, Ante Burger2, Luka Bjelanović3, Frane Žuvela
RAZLIKE PARAMETARA U SPIROMETRIJI PRIJE I POSLIJE TRENINGA KOD JEDRILIČARA NA DASCI
U DISCIPLINI „GPS IZAZOV“ ..............................................................................................................................................81
DIFFERENCES OF SPIROMETRIC PARAMETERS BEFORE AND AFTER TRAINING IN THE
WINDSURFING DISCIPLINE “GPS CHALLENGE” ......................................................................................................82
Goran Vučković, Dalibor Kekić, Dane Subošić, Boban Milojković
POVEZANOST PRECIZNOSTI GAĐANJEM IZ PIŠTOLJA I CILJANJA STILETOM ...........................................83
CORRELATION OF PRECISION SHOOTING WITH A PISTOL AND STILETTO TARGETING..................84
Radivoje Janković, Raša Dimitrijević, Goran Vučković, Nenad Koropanovski
BAZIČNO-MOTORIČKE SPOSOBNOSTI KOD KANDIDATA ZA UPIS NA KRIMINALISTIČKOPOLICIJSKU AKADEMIJU U FUNKCIJI USPEŠNOSTI PRIJEMNOG ISPITA OSNOVNIH AKADEMSKIH
STUDIJA......................................................................................................................................................................................85
ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES CANDIDATES’ BASIC  MOTOR SKILLS IN
FUNCTION OF SUCCESSFUL ENTERANCE EXAM
FOR BASIC ACADEMIC STUDIES ....................................................................................................................................86
193
Duško Spasovski, Nenad Koropanovski, Dejan Čubrilo, Ljudmila Jablan, Nenad Zdujić
UTICAJ SINDROMA HIPERMOBILNOSTI ZGLOBOVA NA SELEKCIJU KARATE KATEGORIJA ................87
INFLUENCE OF JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME ON SELECTION OF KARATE CATEGORY .......88
SESIJA 3 - METODIČKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI U FIZIČKOM VASPITANJU,
SPORTU I REKREACIJI...........................................................................................................................................................89
SESSION 3 - ASPECTS OF TEACHING METHODS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN PE, SPORT AND RECREATION ......................................................................................................89
Danica Pirš, Dragan Marinković, Slobodan Pavlović, Sandra Mićanović
EFEKAT TRETMANA VEŽBI OBLIKOVANJA NA DECU RURALNE I URBANE SREDINE ..............................91
THE EFFECT OF SHAPING EXERCISES ON CHILDREN OF RURAL AND URBAN AREAS .........................92
Popeska Biljana, Klincrov Ilija, Mitevski Orce, Nikovski Goran
POSSIBILITIES FOR REALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHING PROCESS IN THE FIRST
GRADE IN REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING THE DETERMINED MOTOR ABILITIES
OF CHILDREN ..........................................................................................................................................................................93
Ante Burger, Luka Bjelanović, Katarina Pelivan
VREDNOVANJE METODSKIH POSTUPAKA USVAJANJA ELEMENTA ZAUSTAVLJANJE IGRAČA
U RUKOMETU ..........................................................................................................................................................................94
EVALUATION OF METHODS OF ADOPTION OF THE ELEMENTS FOR STOPPING PLAYERS
IN HANDBALL .........................................................................................................................................................................95
Dragiša Mladenović
DOPRINOS POJEDINIH ELEMENATA USVAJANJU OSNOVNE TEHNIKE ALPSKOG SKIJANJA KOD
DECE UZRASTA 5-8 GODINA .............................................................................................................................................96
CONTRIBUTION OF SOME ELEMENTS TO THE SUCCESSFULNESS OF ADOPTING BASIC SKI
TECHNIQUE OF ALPINE SKIING IN CHILDREN AGED 5-8 YEARS ......................................................................97
Darko Mitrović, Željko Rajković, Ivan Milivojević
OBUKA VESLANJA U KAJAKU NA MIRNOJ VODI KOD DECE IZ REDOVNE I SPECIJALNE ŠKOLE .........98
LEARNING PADDLING IN A KAYAK FOR CHILDREN IN MAINSTREAM AND SPECIAL SCHOOL ......99
Milivoj Dopsaj1, Radoslav Komlenović
ANALIZA UČEŠĆA DECE OSNOVNO ŠKOLSKOG UZRASTA RASINSKOG OKRUGA U SISTEMU
TAKMIČARSKOG SPORTA: PILOT ISTRAŽIVANJE ................................................................................................. 100
ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN’S PARTICIPATION, RASINSKI DISTRICT IN THE SYSTEM
OF COMPETITIVE SPORT: PILOT INVESTIGATION............................................................................................... 101
Marija Zegnal Koretić
PHYSICAL EDUCATION IN THE SCHOOL CURRICULUM AND ITS ROLE IN PROTECTION
AND PROMOTION OF STUDENTS’ HEALTH ........................................................................................................... 102
SESIJA 4 - EFEKTI PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS POPULACIJE U
SPECIJALIZOVANIM USTANOVAMA (OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA, POLICIJA,
VOJSKA)................................................................................................................................................................................... 103
SESSION 4 - THE EFFECTS OF APPLICATION OF PHYSICAL ACTIVITY TO ANTHROPOLOGICAL STATUS IN SPECIALIZED INSTITUTION
(PEARSONS WITH SPECIAL NEEDS, POLICE FORCES, ARMY) .......................................................................... 103
Saša Veličković, Miloš Paunović, Aleksandra Aleksić – Veljković, Dragana Filipović
OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA – INVALIDITETOM I SPORT................................................................... 105
PEOPLE WITH DISABILITIES  INVALIDITY AND SPORT .................................................................................. 106
194
Vesna Vuković
SPORT I TELESNO ISKUSTVO OSOBA SA FUNKCIONALNIM OŠTEĆENJIMA ........................................... 107
SPORT AND BODY EXPERIENCE OF PEOPLE WITH FUNCTIONAL IMPAIRMENTS .............................. 108
Aleksandra Grbović, Irena Stojković, Sanja Dimoski, Fadilj Eminović
UČEŠĆE U FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA I OPŠTA FIZIČKA SPREMNOST SLABOVIDIH
UČENIKA ................................................................................................................................................................................ 109
ENGAGEMENT IN PHYSICAL ACTIVITIES AND PHYSICAL FITNESS OF LOW VISION
STUDENTS ............................................................................................................................................................................. 110
Irfan Gračanin, Jasmin Gračanin
OBLICI VEŽBANJA U VODI ZA OSOBE
SA DAUNOVIM SINDROMOM ........................................................................................................................................ 111
WATER EXERCISE FORMS FOR PEOPLE WITH DOWN SYNDROME ............................................................. 112
Jasmin Gračanin, Irfan Gračanin
KARAKTERISTIKE FIZIČKOG VEŽBANJA ZA OSOBE SA DAUNOVIM SINDROMOM .............................. 113
CHARACTERISTICS OF PHYSICAL EXERCISE FOR PEOPLE WITH DOWN SYNDROME ...................... 114
SESIJA 5 - INTERDISCIPLINARNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH
AKTIVNOSTI (DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE)....................................................................................... 115
SESSION 5 - INTERDISCIPLINARY APPROACH IN RESEARCH OF THE EFFECTS OF PHYSICAL
ACTIVITY APPLICATION (SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)................................................................ 115
Kazilas Haralabos, Athanailidis Ioannis, Proios Miltiadis, Laios Athanasios, Bebetsos Evaggelos
MEASUREMENT OF AGGRESSION, ANGER, PROSOCIAL AND ANTISOCIAL BEHAVIOR AT SCHOOL
BASKETBALL GAMES......................................................................................................................................................... 117
Vladimir Miletić, Dejan Gavrilović
INTERESOVANJA UČENIKA SREDNJE BRODARSKE ŠKOLE ZA AKTIVNOSTI U PRIRODI ...................... 118
INTERESTS STUDENTS OF HIGH SCHOOL FOR SHIPPING TO OUTDOOR ACTIVITIES ..................... 119
Goran Kasum, Andrej Gavarić
SOCIJALNI STATUS RVAČA PIONIRSKOG I KADETSKOG UZRASTA IZ CENTRALNE SRBIJE .............. 120
SOCIAL STATUS OF WRASTLERS AGE CATEGORIES SCHOOLBOYS AND CADETS FROM CENTRAL
SERBIA...................................................................................................................................................................................... 121
Mila Vukadinović, Milan Pantović, Jelana Obradović
POVEZANOST EKSTRAVERZIJE/INTROVERZIJE I RAVNOTEŽE KAO MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
STUDENATA .......................................................................................................................................................................... 122
Ljubica Bačanac, Jelena Kozoderović, Irina Juhas, Boban Milojkovic
PRIMENA PSIHOLOŠKIH VEŠTINA KOD ORIJENTIRACA ................................................................................... 123
THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL SKILLS BY ORIENTEERS ............................................................. 124
Marija Stanković, Marko Aleksandrović, Aleksandra Aleksić-Veljković
RAZLIKE U STATUSU RAVNOTEŽE IZMEĐU UČENIKA I UČENICA SA SMETNJAMA U
INTELEKTUALNOM FUNKCIONISANJU .................................................................................................................... 125
DIFFERENCES IN THE STATUS OF BALANCE BETWEEN MALE AND FEMALE STUDENTS WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES ...................................................................................................................................... 126
195
SEKCIJA 6 - INTERDISCIPLINARNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH
AKTIVNOSTI (BIOMEDICINSKE NAUKE) .................................................................................................................. 127
SESSION 6 - INTERDISCIPLINARY APPROACH IN RESEARCH OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION (BIOMEDICAL SCIENCES) .................................................................................................................. 127
Sonja Miljić
BENEFIT VITAMINA D U SPORTU ................................................................................................................................ 129
BENEFITS OF VITAMIN D IN SPORTS ......................................................................................................................... 130
Rajevac Slobodan, Bosnić Aleksa
POVREDE U RVANJU ......................................................................................................................................................... 131
WRESTLING INJURIES ..................................................................................................................................................... 132
Marino Tavra, Goran Kuvačić, Saša Krstulović
UČESTALOST, TOPOLOGIJA, UZROCI I VRSTE OZLJEDA U BORILAČKIM SPORTOVIMA .................... 133
FREQUANCY, TOPOLOGY, CAUSES AND TYPES OF INJURES IN MARTIAL ARTS ................................... 134
Bojan Makivić, Pascal Bauer, Marina Đorđević Nikić, Monte Willis
VARIJABILNOST SRČANE FREKVENCIJE NA NIVOU ANAEROBNOG PRAGA MERENOG
KONCENTRACIJOM LAKTATA U KRVI....................................................................................................................... 135
HEART RATE VARIABILITY HRV AT THE LEVEL OF ANAEROBIC THRESHOLD MEASURED
BY THE BLOOD LACTATE CONCENTRATION ...................................................................................................... 136
Sanja Mandarić, Žarko Nedeljković, Marija Macura
POVREDE U SPORTSKOM PLESU I MERE PREVENCIJE ......................................................................................... 137
INJURIES IN SPORT DANCING AND MEASURES OF PREVENTION .............................................................. 138
Lazar Toskić, Marina Đorđević-Nikić, Milivoj Dopsaj, Vladimir Ilić
ŽIVOTNI STILOVI I ZNANJA O HRANI I ISHRANI MLADIH PLIVAČA U KRUŠEVCU............................... 139
LIFESTYLES AND KNOWLEDGE ON FOOD AND NUTRITION OF YOUNG SWIMMERS IN
KRUŠEVAC .............................................................................................................................................................................. 140
Boris Glavač, Milivoj Dopsaj, Marina Đorđević Nikić, Saša Vajić,
Marjan Marinković 1, Jasmina Nedeljković
TELESNA VISINA, TELESNA MASA I INDEKS TELESNE MASE REGRUTA I KADETA U SRBIJI
1898. I 2013. GODINE .......................................................................................................................................................... 141
BODY HEIGHT, WEIGHT AND BODY MASS INDEX OF CONSCRIPTS AND CADETS IN SERBIA
IN 1898 AND 2013 ................................................................................................................................................................ 142
Luka Bjelanović, Ante Burger, Petra Drušković
MORPHOLOGICAL MODELS OF TOP-LEVEL RUGBY PLAYERS OF DIFFERENT PLAYING
POSITIONS ............................................................................................................................................................................. 143
Dejan Ilić, Branka Protić-Gava, Vladimir Grbić, Tijana Šćepanović, Saša Đurić, Goran Nešić
TELESNI STATUS VRHUNSKIH ODBOJKAŠICA ....................................................................................................... 144
PHYSICAL STATUS OF TOP FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS ......................................................................... 145
Gorana Tešanović 1, Dejan Ilić2, Goran Bošnjak
THE MONITORING OF RELATION BETWEEN CURVATURE OF THE SPINE AND MORFOLOGICAL
CHARACTERISTICS ............................................................................................................................................................ 146
Branka Protić-Gava, Tijana Šćepanović, Damnjan Đukić1, Dejan Ilić
POSTURALNI STATUS KIČMENOG STUBA STUDENTKINJA NOVOSADSKOG
UNIVERZITETA ................................................................................................................................................................... 147
POSTURAL STATUS OF THE VERTEBRAL COLUMN IN FEMALE STUDENTS OF THE UNIVERSITY
OF NOVI SAD ....................................................................................................................................................................... 148
196
SESIJA 7- NEUROMIŠIĆNI FAKTORI FIZIČKE AKTIVNOSTI .................................................................................... 149
SESSION 7 - NEUROMUSCULAR FACTORS OF PHYSICAL ACTIVITY .................................................................. 149
Miloš Paunović, Saša Veličković, Aleksandra Aleksić-Veljković, Dragana Filipović
UNUTRAŠNJE OPTEREĆENJE PRILIKOM DOSKOKA U SPORTSKOJ GIMNASTICI U ZAVISNOSTI OD
STRUKTURE STRUNJAČA ................................................................................................................................................ 151
INTERNAL LOAD DURING THE LANDING IN ARTISTIC GYMNASTIC DEPENDING ON THE MAT
STRUCTURE ......................................................................................................................................................................... 152
Branislav Rajić, Carlos Pablos Abella, Karišik Siniša
UTICAJ KOMBINOVANOG I KLASIČNOG TRENAŽNOG PROCESA NA ODNOS GRADIJENTA
MIŠIĆNE SILE I MIŠIĆNE SILE OPRUŽAČA NOGU KOD ODBOJKAŠICA: DESKRIPTIVNA
ANALIZA ................................................................................................................................................................................ 153
EFFECTS OF COMBINED AND CLASSIC TRAINING ON THE RATE OF FORCE DEVELOPMENT
AND MUSCLE FORCE OF LEG EXTENSORS RATIO IN FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS:
DESCRIPTIVE ANALYSIS APPROACH ......................................................................................................................... 154
Mitevski, Orce, Popeska, Biljana, Nikovski, Goran, Klincarov, Ilija
MANIFESTATION, ASSESSMENT AND EVALUATION OF EXPLOSIVE STRENGTH AT 7 YEARS
OLD CHILDREN .................................................................................................................................................................... 155
Tijana Purenović-Ivanović, Ružena Popović, Milan Dolga
RELACIJE SPOSOBNOSTI I USPEHA U RITMICI: POLNE RAZLIKE ................................................................... 156
RELATIONS OF THE STUDENTS’ ABILITIES AND SUCCESS IN RHYTHMICS: GENDER
DIFFERENCES ....................................................................................................................................................................... 157
Robert Ropret, Miloš Tomić, Ivan Rakić, Goran Prebeg
ASIMETRIJA NOGU KOD SKIJAŠA ................................................................................................................................ 158
LOWER LIMBS ASYMMETRY IN ALPINE SKIERS .................................................................................................. 159
SESIJA 8 - SPORT ZA SVE ........................................................................................................................................................ 161
SESSION 8 - SPORT FOR ALL................................................................................................................................................. 161
Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, Dušan Mitić, Bojan Guzina, Aleksandar Ivanovski
PROMJENE U TJELESNOJ KOMPOZICIJI ŽENA POD UTICAJEM REKREATIVNOG
PLIVANJA ............................................................................................................................................................................... 163
CHANGES IN THE BODY COMPOSITION OF WOMEN UNDER THE INFLUENCE OF
RECREATIONAL SWIMMING ....................................................................................................................................... 164
Sonja Dondur, Saša Pantelić
EFEKTI PILATESA SA LOPTOM NA FLEKSIBILNOST ŽENA ................................................................................ 165
EFFECTS OF PILATES WITH A BALL ON THE FLEXIBILITY OF WOMEN .................................................... 166
Zoran Milanović, Nebojša Trajković, Marija Đorđević, Saša Pantelić
UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA KVALITET ŽIVOTA STARIH OSOBA ...................................................... 167
THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON QUALITY OF LIFE IN ELDERLY PEOPLE ............................ 168
Saša Jovanović, Predrag Dragosavljević, Gorana Tešanović
RELATIONS BETWEEN PARTICIPATION IN SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITH AGE
AND DURATION OF PRACTICING ............................................................................................................................... 169
Marija Đorđević, Zoran Milanović, Saša Pantelić
POVEZANOST TELESNOG SASTAVA I KARDIORESPIRATORNOG FITNESA FIZIČKI AKTIVNIH
ŽENA ........................................................................................................................................................................................ 170
CORRELATION BETWEEN BODY COMPOSITION AND CARDIORESPIRATORY FITNESS IN
PHYSICALLY ACTIVE WOMEN ..................................................................................................................................... 171
197
POSTERI ....................................................................................................................................................................................... 173
POSTERS....................................................................................................................................................................................... 173
Stevo Popović, Duško Bjelica, Ivan Vasiljević
STAVOVI SPORTSKIH NAVIJAČA U CRNOJ GORI PREMA NACIONALNOM IDENTITETU
U ODNOSU NA TIP NASELJA U KOJEM ŽIVE............................................................................................................ 175
ATTITUDES OF SPORTS FANS IN MONTENEGRO TOWARD NATIONAL IDENTITY AMONG
THE TYPE OF SETTLEMENT WHERE THEY LIVE .................................................................................................. 176
Aldvin Torlaković, Roman Kebat
THE EFFECTS OF THE PROGRAM OF UNIVERSAL SPORTS SCHOOL ON MOTOR CAPABILITIES
OF BOYS IN THE ELEMENTARY SCHOOL ................................................................................................................. 177
Tsvetko Tsvetkov
INVESTMENT IN HUMAN RESOURCES AND ITS RETURN RATE IN SPORTS
ORGANIZATIONS ............................................................................................................................................................... 178
Tsvetko Tsvetkov1, Ivan Slavchev
A STUDY ON SOME ASPECTS OF MANAGEMENT OF TRACK AND FIELD COMPETITIONS ............... 179
Danilo Bojanić, Aldijana Muratović, Ivan Vasiljević, Gabrijela Doina Tanase
TRANSFORMACIONI EFEKTI PARCIJALNIH KVANTITATIVNIH PROMJENA MORFOLOŠKIH
KARAKTERISTIKA I BODI KOMPOZITNE STRUKTURE TJELESNE GRAĐE UČENICA SA POSEBNIM
POTREBAMA ......................................................................................................................................................................... 180
TRANSFORMATIONAL EFFECTS OF PARTIAL QUANTITATIVE CHANGES OF MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS AND COMPOSITE BODY STRUCTURE OF BODY COMPOSITION IN FEMALE
STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS.............................................................................................................................. 181
Dana Badau, Adela Badau
THE INFLUENCE OF PILATES ON POSTURE AND BODY ALIGNMENT ......................................................... 182
Grigor Gutev, Plamen Njagin, Iva Dimova, Hristiana Guteva
STUDY ON THE WOMEN 100 M HURDLE RUNNING IN BULGARIA – STATUS AND TRENDS ............. 183
Stefan Stoykov, Kostas Milonas, Rumiana Karapetrova, Plamen Njagin
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF STRENGTH DEVELOPMENT OF SHOT PUT THROWERS .............. 184
Plamen Njagin, Iva Dimova
KIDS ATHLETICS DEVELOPMENT IN BULGARIA – THE IAAF “KIDS ATHLETICS”
PROGRAM .............................................................................................................................................................................. 185
Milena Milićević, Sanela Pacić, Srđan Krstić
UČENICI SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA U INKLUZIVNOJ NASTAVI FIZIČKOG
VASPITANJA........................................................................................................................................................................... 186
PUPILS WITH PHYSICAL DISABILITIES IN AN INCLUSIVE PHYSICAL EDUCATION ........................... 187
Indeks Autora / Index of Auhors ............................................................................................................................................... 189
198
199
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
796/799(048)
371.3::796(048)
МЕЂУНАРОДНА научна конференција Ефекти
примене физичке активности на антрополошки
статус деце, омладине и одраслих (2013 ;
Београд)
Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna
konferencija Efekti primene fizičke
aktivnosti na antropološki status dece,
omladine i odraslih, Beograd, 11-12. decembar
2013. = Book of Abstracts / International
Scientific Conference Effects of Physical
Activity Application to Anthropological
Status with Children, Youth and Adults ;
[urednik, editor Aleksandar Nedeljković ;
prevod na srpski i engleski, transleted by
Gordana Vekarić]. - Beograd : Fakultet sporta
i fizičkog vaspitanja = Faculty of Sport and
Physical Education, 2013 (Beograd : 3D+). 200 str. : ilustr. ; 30 cm
Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž
150.
ISBN 978-86-80255-98-9
a) Спорт - Апстракти b) Физичко
васпитање - Апстракти
COBISS.SR-ID 203334412
200
Download

Zbornik sažetaka 2013