Silabus za engleski jezik
CEFR nivo: ispod A1 YLE Level for Starters
Tip kursa: Opšti engleski – djeca školskog uzrasta (niži razredi) 7-10 g. (dvosemestralni kurs)
Naziv programa: English Adventure 2
Ciljevi kursa: Na kraju ovog kursa polaznici će moći da: razmijene lične informacije; razgovaraju o dnevnim rutinama; kažu šta trenutno rade, opišu svoju okolinu i vrijeme;
identifikuju i kažu dane u sedmici i godišnja doba. Polaznici će moći da steknu i razviju motivaciju za učenje jezika.
Sadržaj
Tema
Broj
predviđeni
h časova:
30 + 30
3
Jezičke
funkcije
Gramatika
Vokabular
Vještine
Upoznavanje
I like/ don't
like;
He's/ She's got
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
1
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Opisivanje
fizičkog
izgleda
He's/ She's got
4
Alfabet;
brojevi;
predmeti u
učionici;
boje; hrana;
igračke
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Dijelovi lica
i tijela;
članovi
porodice
Sadržaj iz
Teme 2
Sadržaj iz
Teme 2
Slušanje
Čitanje
Pisanje
1. Zdravo!
Kreativna nastava:
Tematski čas
(po izboru
predavača)
2. Dva svijeta
Video čas
(prema video
materijalu iz
programa EA 2)
Test 1
+
PTE YL SB
pripreme (topic
cards & questions –
board game)
1
Sadržaj iz
Teme 2
1
Sadržaj iz
Teme 2
Naziv programa: English Adventure 2
Sadržaj iz
Teme 2
Govor
Slušanje
Čitanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Slušanje
Intonacija i
izgovor
Željeni ishodi
(Na kraju tematske jedinice polaznici bi trebalo da
mogu da):
•
•
se predstave
kažu koliko imaju godina
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Izgovor
glasa /h/
•
•
razgovaraju o datoj temi
prošire ili steknu znanja o datoj temi
Sadržaj iz
Teme 2
•
•
•
razumiju engleski u svakodnevnim situacijama
prošire znanje iz vokabulara
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i utvrde
gradivo
rade pripreme za PTE YL SB (Oral part)
• opišu fizički izgled
•
1
Silabus za engleski jezik
3. Ja plešem!
Laboratorijski čas
(prema
instalisanom
softveru za
program EA 2)
+
PTE YL SB
pripreme- Listening
Test 2
+
PTE YL SB
pripreme (topic
cards & questions –
board game)
1
Present
Continuous
Tense; can/
can't
Sadržaj iz
Tema 2 i 3
Sadržaj iz
Tema 2 i 3
Glagoli koji
izražavaju
aktivnosti;
predmeti u
kuhinji
Sadržaj iz
Tema 2 i 3
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Izgovor
glasa /w/
•
•
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Sadržaj iz
Tema 2 i 3
•
•
•
1
4. Pada
snijeg!
4
Kreativna nastava:
Lektira
(po izboru
predavača)
1
Test 3
+
PTE YL SB
pripreme (topic
cards & questions –
board game)
Sposobnosti
4
1
Sadržaj iz
Teme 3
Sadržaj iz
Teme 3
Opisivanje
vremena
Present
Continuous
Tense
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Sadržaj iz
Teme 4
Sadržaj iz
Teme 4
Naziv programa: English Adventure 2
Sadržaj iz
Teme 3
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
kažu šta trenutno rade
kažu šta mogu/ ne mogu da rade
unaprijede sve jezičke vještine sa posebnim
akcentom na slušanje i govor
utvrde znanja o obrađenoj temi na redovnim
časovima
slušaju probni test (Listening) i urade zadatke;
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i utvrde
gradivo
rade pripreme za PTE YL SB (Oral part)
Prostorije u
stanu;
pridjevi za
opisivanje
vremena;
godišnja
doba
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Izgovor
glasa /s/
•
•
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
•
razumiju kratke dječije priče
Sadržaj iz
Teme 4
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i utvrde
gradivo
rade pripreme za PTE YL SB (Oral part)
•
opišu vrijeme
kažu koje im je omiljeno godišnje doba
2
Silabus za engleski jezik
5. Ja sam
uplašen!
Laboratorijski čas
(prema
instalisanom
softveru za
program EA 2)
+
PTE YL SB
pripreme - Writing
Video čas
(prema video
materijalu iz
programa English
Adventure 1)
Test 4
+
PTE YL SB
pripreme (topic
cards & questions –
board game)
Izražavanje
osjećanja
I'm...
4
Pridjevi za
opisivanje
osjećanja
1
Sadržaj iz
Tema 4 i 5
Sadržaj iz
Tema 4 i 5
Sadržaj iz
Tema 4 i 5
Izgovor
glasa /t/ i
/d/
• kažu kako se osjećaju
• pričaju o tome čeg se plaše
Sadržaj iz
Tema 4 i 5
•
•
•
1
Sadržaj iz
Tema 4 i 5
1
Sadržaj iz
Teme 5
Sadržaj iz
Teme 5
Sadržaj iz
Tema 4 i 5
Govor
Slušanje
Sadržaj iz
Teme 5
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Sadržaj iz
Tema 4 i 5
1
razumiju engleski u svakodnevnim situacijama
prošire znanje iz vokabulara
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
•
procijene svoje trenutno znanje iz pređenog
gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno dodatno
raditi
rade pripreme za PTE YL SB (Oral part)
•
6. Lavovi jedu
meso
4
1
Govor
Slušanje
Vođenje
kratkog
razgovora o
divljim
životinjama i
njihovoj ishrani
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Naziv programa: English Adventure 2
Present
Simple Tense
U zavisnosti
od izabranog
materijala
unaprijede sve jezičke vještine sa posebnim
akcentom na slušanje i govor
utvrde znanja o obrađenoj temi na redovnim
časovima
urade zadatke iz pismenog dijela ispita (Writing)
•
•
•
•
Usmeni ispit
Kreativna nastava:
Tematski čas
(po izboru
predavača)
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređenih tema i
utvrde gradivo
Divlje
životinje;
vrste hrane
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Izgovor
diftonga
/eu/
•
•
odgovore na pitanje šta pojedine divlje
životinje jedu
opišu neku divlju životinju
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
•
•
razgovaraju o datoj temi
prošire ili steknu znanja o datoj temi
3
Silabus za engleski jezik
Video čas
(prema video
materijalu iz
programa EA 2)
Test 5
+
PTE YL SB
pripreme (topic
cards & questions –
board game)
7. Bube!
Laboratorijski čas
(prema
instalisanom
softveru za
program EA 2)
+
PTE YL SB
pripreme –
Listening
Kreativna nastava:
lektira
Test 6
+
PTE YL SB
pripreme (topic
cards & questions –
board game)
8. Moj dan
1
Sadržaj iz
Tema 6
1
Sadržaj iz
Teme 6
Sadržaj iz
Teme 6
5
Opisivanje
insekata
There is; I've
got... Have
you got?
1
Sadržaj iz
Tema 6 i 7
Sadržaj iz
Tema 6 i 7
1
1
5
Sadržaj iz
Tema 6
Govor
Slušanje
Sadržaj iz
Teme 6
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Insekti;
prijedlozi;
brojevi 2 100
Sadržaj iz
Tema 6 i 7
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Sadržaj iz
Teme 7
Sadržaj iz
Teme 7
Sadržaj iz
Teme 7
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Vođenje
kratkog
razgovora o
svakodnevnim
rutima
Naziv programa: English Adventure 2
Present
Simple Tense
Obroci;
dnevne
rutine; dani
u sedmici
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Sadržaj iz
Tema 6
•
•
•
•
•
razumiju engleski u svakodnevnim situacijama
prošire znanje iz vokabulara
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i utvrde
gradivo
rade pripreme za PTE YL SB (Oral part)
Izgovor
glasa /i:/ i
/i//
•
•
opišu neke insekte
kažu gdje ko sjedi u učionici koristeći priloge za
mjesto
Sadržaj iz
Tema 6 i 7
•
•
unaprijede sve jezičke vještine sa posebnim
akcentom na slušanje i govor
utvrde znanja o obrađenoj temi na redovnim
časovima
slušaju probni test (Listening) i urade zadatke;
•
razumiju kratke dječije priče
•
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i utvrde
gradivo
rade pripreme za PTE YL SB (Oral part)
•
•
opišu svoje dnevne rutine
kažu koliko je sati
•
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Izgovor
glasa /u:/
4
Silabus za engleski jezik
Kreativna nastava:
Tematski čas
Test 7
+
PTE YL SB
pripreme (topic
cards & questions –
board game)
9. Ja volim
jedrenje na
dasci
Video čas
(prema video
materijalu iz
programa EA 2)
Laboratorijski čas
(prema
instalisanom
softveru za
program EA 2)
+
PTE YL SB
pripreme - Writing
Test 8
+
PTE YL SB
pripreme (topic
cards & questions –
board game)
Usmeni ispit
1
1
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Sadržaj iz
Teme 8
Sadržaj iz
Teme 8
Sadržaj iz
Teme 8
Slušanje
Čitanje
Pisanje
He/ She
likes...; Does
he/ she like?
1
Vođenje
kratkog
razgovora o
sportovima
Sadržaj iz
Tema 8 i 9
1
Sadržaj iz
Tema 8 i 9
Sadržaj iz
Tema 8 i 9
4
Sportovi
Sadržaj iz
Tema 8 i 9
Sadržaj iz
Tema 8 i 9
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
•
•
razgovaraju o datoj temi
prošire ili steknu znanja o datoj temi
•
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i utvrde
gradivo
rade pripreme za PTE YL SB (Oral part)
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Slušanje
Izgovor
nastavka ing
•
nabroje koje sportove vole
Sadržaj iz
Tema 8 i 9
•
•
•
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Sadržaj iz
Tema 8 i 9
•
razumiju engleski u svakodnevnim situacijama
prošire znanje iz vokabulara
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
unaprijede sve jezičke vještine sa posebnim
akcentom na slušanje i govor
utvrde znanja o obrađenoj temi na redovnim
časovima
urade zadatke iz pismenog dijela ispita (Writing)
•
•
1
1
Sadržaj iz
Teme 7
Sadržaj iz
Tema 6 -9
Naziv programa: English Adventure 2
Sadržaj iz
Teme 7
Sadržaj iz
Tema 6 -9
Sadržaj iz
Teme 7
Sadržaj iz
Tema 6 -9
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
Govor
Slušanje
•
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i utvrde
gradivo
rade pripreme za PTE YL SB (Oral part)
zaokruže usvojeno znanje iz pređenih tema i
utvrde gradivo
5
Download

Silabus za engleski jezik Naziv programa: English Adventure 2 1